Sunteți pe pagina 1din 3

ALPHABET AND PRONUNCIATION - ALFABETUL SI PRONUNTIE

Alfabetul englez (the alphabet) contine 26 de litere, dintre care 5 vocale (a, e, i, o, u), 2 semivocale (w, y) si 19
consoane.
Literele alfabetului, luate singure, se citesc in felul urmator:
a ei! g d"i! n en! u iu!
b bi! # eit$! o ou! v vi!
c si! i ai! % %i! w d bl"!
d di! " d"ei! & '"u! ( e's!
e i! ' 'ei! r a)! y uai!
f ef! l el! s es! * *ed!
m em! t ti!
+n limba engle*a, cuvintele se %ronunta diferit de cum se scriu. ,onsoanele se %rotunta toate a%roa%e ca in
romaneste, dar vocalele se %ronunta foarte diferit, du%a cum %uteti vedea in e(em%lele %entru fiecare vocala de
mai "os:
A - se prnunta!
1. e" in cuvinte %recum:
o name neim! - nume
o %a%er %ei%)! - #artie
2. e in cuvinte %recum:
o and end! - si
o .ndy endi! - .ndi (nume %ro%riu)
/. # ce re%re*inta un sunet intre 0a0 si 0e0, desc#i*and gura %entru 0a0 si %ronuntand 0e01 ca in cuvintele:
o flag fl g! - steag
o ma% m %! - #arta
2. un lung (marcat o: ), ca in:
o all o:l! - tot, toti, toate
o small smo:l! - mic, mica
5. " in cuvinte %recum:
o climate 'laimit! - clima
o village vilid"! - sat
6. $ (marcat ): ), ca in:
o after aft):! - du%a
o beggar beg):! - cersetor
E - se prnunta
1. I a%%entuat in cuvinte ca:
o meter mit)! - contea*a
o serious siri)! - serios
2. e in cuvinte ca:
o bed bed! - %at
o red red! - rosu
/. " s%urt in cuvinte %recum:
o begin bigin! - a ince%e
o re%eat ri%it! - a re%eta
I - se prnunta
1. " in cuvinte %recum:
o big big! - mare
o mil' milc! - la%te
2. a" in cuvinte ca:
o 3riday fraidi! - vineri
o time taim! - tim%
/. $ lung (marcat ): ), ca in:
o bird b):d! - %asare
o first f):st! - %rimul
O - se prnunta
1. s%urt, in cuvinte %recum:
o dog dog! - caine
o loc' lo'! - a incuia
2. lung (marcat o: ), ca in:
o #orse #o:s! - cal
o storm sto:m! - furtuna
/. u %a "n:
o alone )loun! - singur
o o%en ou%n! - desc#is
2. a s%urt& "n%'"s (marcat ). 4e %ronunta un 0a0 scurt in asa fel incat varful limbii sa atinga cerul gurii.
5(em%lu cuvinte:
o done d n! - facut
o glove gl v! - manusa
5. u lung (marcat u: ), ca in:
o two tu:! - doi
o %rove %ru:v! - a dovedi
6. (a )ua* in cuvinte %recum:
o one wan! - unu
o once wans! - odata
6. $ in cuvinte ca:
o lemmon lem)n! - lamaie
o tailor teil)! - croitor
7. nu se prnunta in cuvinte ca:
o lesson lesn! - lectie
o season si*n! - anotim%
U - se prnunta
1. u lung (marcat u: ) in cuvinte %recum:
o true tru:! - adevar
o rule ru:l! - regula
2. "u in cuvinte ca:
o duty diuti! - datorie
o %u%il %iu%l! - elev, eleva
/. a$ +a+ "n%'"s spre un +$+ slab, ca in:
o dust da)st! - %raf
o umbrella a)mbrela! - umbrela
2. $ lung (marcat ): ), in cuvinte ca:
o fur f):! - blana
o nurse n):s! - sora medicala
5. " ca in:
o business bisnis! - afacere
o minute minit! - minut
6. e s%urt in cuvinte %recum:
o nature neit):! - natura
o 4aturday s t):dei! - sambata
, - se prnunta
1. " in cuvinte ca:
o city siti! - oras
o merry meri! - vesel
2. a" in cuvinte %recum:
o fly flai! - a *bura
o s'y s'ai! - cer
8 9oate vocalele marcate fonetic cu doua %uncte (:) re%re*inta sunete lungi.