Sunteți pe pagina 1din 15

Facultatea de Inginerie Mecanica

Catedra de Autovehicule si Motoare


P R O I E C T
SUDURA CU LASER
Student:VLASOV IVAN
Anul: 4
Grupa: 1193
Profesor Indrumator:
PROF.Ing.Soica Adrian
An Universitar
2012 - 201
!udura cu ra"# laser are o i$%ortan&# tot $ai $are 'n sectorul construc&iei de
auto$o(ile) Ca%acitatea laserului de a concentra energia o%tic# su( *or$a unor ra"e
*oarte su(&iri care %er$it chiar +i sudarea $etalelor deschide noi %osi(ilit#&i 'n ceea
ce %rive+te calitatea +i sta(ilitatea caroseriei, av-nd 'n vedere %osi(ilitatea de
reali"are e.tre$ de 'ngust# +i de %recis# a cordoanelor de sudur#)
/u$ina concentrat#, deose(it de %uternic#, utili"at# la sudura cu laser,
generea"# la nivelul unui *ocar cu un dia$etru de a%ro.i$ativ 0,0 %-n# la 1 $ili$etri
te$%eraturi *oarte ridicate care conduc la to%irea $aterialului) Ca ur$are a "onei
'nguste de lucru necesare, tehnica de sudur# cu laser se reco$and# 'n s%ecial la
'$(inarea la nivelul rosturilor a sec&iunilor de ta(l#)
Avanta1ele sunt re%re"entate de re"isten&a su%erioar# a '$(in#rii +i de noile
%osi(ilit#&i dis%oni(ile %entru design)
/ucrarea este structurat# %e 2 ca%itole3
n captolul !3 Introducere, se *ace o introducere re*eritoare la %rocedeul de
sudare hi(rid
/A!ER-ARC +i sunt %re"entate o(iectivele %re"entei *a"e %recu$ +i $odul 'n care
vor *i re"olvate)
n captolul "3 As%ecte ale $odel#rii %roceselor de sudare hi(ride laser-
arc, %e (a"a literaturii de s%ecialitate studiate, sunt %re"entate as%ecte ale $odel#rii
%rocedeelor de sudare hi(ride) !unt discutate $odele ela(orate de cercet#tori %entru
sudarea cu *ascicul laser +i cu arc electric ca (a"# 'n de"voltarea $odelelor %entru
%rocedeele hi(ride laser-arc)
!unt %re"entate re"ultatele o(&inute 'n $odelarea %roceselor de sudare
hi(ride laser-arc)
Feno$enele *i"ice ale interac&iunilor ce intervin la cu%larea celor dou# surse
ter$ice 4*asciculul laser +i arcul electric5 sunt *oarte co$%le.e, iar %entru eviden&ierea
acestora este necesar s# *ie 'n&elese %rinci%alele *eno$ene *i"ice ale sud#rii cu
*ascicul laser +i ale sud#rii
cu arc electric se%arat, %recu$ +i a $odel#rii acestor dou# %rocese) 6n acest sens,
este e*ectuat# o trecere 'n revist# a %rinci%alelor $odele utili"ate 'n ca"ul celor 2
%rocedee3
sudarea cu *ascicul laser +i res%ectiv sudarea cu arc electric) Modelele de"voltate de
diver+i autori, %entru %rocesarea cu cele dou# %rocedee distincte, 'ncearc# %ornesc
de la ecua&ia c#ldurii 'n *or$# di*eren&ial# utili"-nd $etode analitice cu i%ote"e
si$%li*icatoare corelate cu condi&iile s%eci*ice de %relucrare ter$ic#)
Modelele de"voltate de diver+i autori, %entru %rocesarea cu cele dou#
%rocedee distincte, 'ncearc# %ornesc de la ecua ia c#ldurii 'n *or$# di*eren ial#
utili"-nd $etode analitice cu i%ote"e si$%li*icatoare corelate cu condi iile s%eci*ice de
%relucrare ter$ic#)
Pentru sudarea cu *ascicul laser 'n regi$ continuu, 'n situa ia 'n care este
sta(ilit# o gaur# de cheie 7uasi-sta ionar#, c-$%ul de te$%eratur# este deter$inat
de conduc ia energiei *asciculului laser a(sor(it# +i distri(uit# la nivelul %ere ilor
g#urii de cheie, dar +i de convec ia legat# de de%lasare +i dina$ica (#ii de $etal
to%it)
Unul dintre $odele ce consider# $a1oritatea $ecanis$elor la sudarea cu
*ascicul laser a *ost de"voltat de 8a%lan +i cola(oratorii 91,2: este %re"entat 'n
continuare) Modelul ela(orat, are la (a"# %rinci%alele *eno$ene %roduse la sudarea
cu *ascicul laser +i rela iile co$%le.e dintre acestea, at-t %entru cele trei st#ri
succesive ale $aterialului %relucrat 4solid#, lichid#, ga"oas#53 generarea c-$%ului
ter$ic +i trans*erul de c#ldur# 4a(sor( ia, conduc ia +i convec ia, convec ia la
su%ra*a # +i radia ia, trans*or$#rile de *a"#, conduc ia s%eci*ic#*asciculului %ulsat,
geo$etria (#ii to%ite5, curgerea $aterialului to%it, *eno$enele *i"ice 'n gaura de cheie
%recu$ +i in*luen a c-$%urilor electro$agnetice)
Modelul ela(orat are la (a"# generarea %ar ial# a c#ldurii la a(sor( ia
*asciculului laser de c#tre $aterialul de %relucrat 'n cele trei st#ri, lu-nd 'n
considerare %rinci%alul $ecanis$ de a(sor( ie ; a(sor( ia direct# a *asciculului laser
la %eretele g#urii de cheie, dar +i a(sor( ia datorat# '$%r#+tierii $ulti%le, a(sor( ia
direct# de %las$a $etalic# +i la su%ra*a a %iesei %recu$ +i %ierderile inerente ale
energiei *asciculului) Pentru $odelarea unor surse ter$ice echivalente 4de e.e$%lu
surs# %unctual# sau liniar# 'n $i+care5 cea $ai si$%l# $etod# a%licat# este utili"are
unei energii a(sor(ite echivalente %rin sta(ilirea unui coe*icient de a(sor( ie relativ)
Pe (a"a acestor surse echivalente au *ost de"voltate $odele cu surse su%ra%use *ig
2)1 %entru a ine cont de conduc ie +i a(sor( ia la su%ra*a a g#urii de cheie 9: ,*#r# a
calcula 'ns# distri(u ia te$%oral# +i s%a ial# a %uterii a(sor(ite in-nd cont de
varia ia coe*icientului de a(sor( ie de caracteristicile o%tice ce de%ind de $aterial,
lungi$ea de und# a *asciculului laser, de te$%eratur# %recu$ +i de inciden a
*asciculului) Aceste ti%uri de $odel#ri %roduce un nu$#r $are de si$%li*ic#ri, dar s-
au dovedit a *i utili"a(ile %entru $ai $ulte situa ii co$%le.e ca de e.e$%lu sudarea
laser %rin conduc ie sau cu %enetrare ad-nc# %ar ial# 4*ig) 2)25 cu o( inerea unor
c-$%uri de te$%eratur# +i vite"e de r#cire realistice ce %er$it evaluarea co$%ort#rii
$etalurgice a $aterialelor %relucrate cu *ascicul laser 92:)
Fig) 2)1 ; E.e$%le de utili"are surse %uncti*or$e su%ra%use %entru $odelarea +i si$ularea
c-$%ului ter$ic la sudarea cu *ascicul laser 92:

Fig) 2)2 ; For$a calculat# a (#ii de $aterial to%it %e (a"a su%ra%unerii surselor ter$ice
%uncti*or$e 'n $i+care 92:
6n situa ia sud#rii cu *ascicul laser 'n regi$ %ulsat, situa ie ce va *i 'nt-lnit# 'n
ca"ul %rocedeului de sudare hi(rid /A!ER-$icro<I= %ulsat avut 'n vedere 'n cadrul
%re"entului %roiect, sunt %roduse condi ii tran"itorii cu varia ii %uternice, dar 'n cele
$ai $ulte situa ii *eno$enologia %oate *i %re"entat# %rin utili"area condi iilor 7uasi-
sta ionare) >e ase$enea, studii re*eritoare la sudarea cu *ascicul laser 'n regi$
%ulsat 9?: au de$onstrat, %rin de"voltarea unui $odel ce ine cont de varia(ilele
de%endente de te$%eratur# %recu$ +i distri(u ia de intensitate a laserului cu
utili"area $etodei ele$entului *init +i validarea e.%eri$ental# au de$onstrat *a%tul
c# di$ensiunea cus#turii de%inde %uternic de distri(u ia energiei laser +i a
a(sor(tivit# ii)
O solu ie %entru ecua ia conduc iei c#ldurii a *ost de"voltat# %rin dilatarea
solu iilor st#rilor sta ionare a surselor de c#ldur# 'n $i+care 90:) Acest $odel %er$ite
calcularea c-$%ului ter$ic de conduc ie discreti"at %entru sudarea @single-%ulse@
in-nd cont de a(sor(an a su%ra*e ei *unc ie de s%a iu +i ti$% %rin su%ra%unerea unor
surse inelare de c#ldur#)
Utili"area unui ast*el de $odel a %er$is sta(ilirea do$eniilor de to%ire +i
res%ectiv eva%orare +i varia ia acestora 'n ti$%) 4*ig) 2)25)
Fig) 2)2 ; Ra"ele de eva%orare 4rv5 +i res%ectiv to%ire 4r$5 calculate
%entru dou# energii ale %ulsului 4E/5
/a co$(inarea celor dou# %rocese de sudare, c-teva *eno$ene sunt %osi(ile)
Fasciculul laser %oate s# *ie a(sor(it 'n %las$a arcului, '$%r#+tiat sau de*ocali"at
av-nd ca re"ultat o reducere a %uterii *asciculului ce interac ionea"# cu $aterialul de
%relucrat) Pe de alt# %arte,*asciculul laser interac ionea"# cu un $aterial la
te$%eraturi ridicate sau chiar to%it) >in %unct de vedere al arcului electric, energia
a(sor(it# de la *asciculul laser 'n coloana de %las$# %oate %roduce o $odi*icare a
structurii electrice, a curgerii +i a te$%eraturii) >e ase$enea, radia ia laser %oate
$odi*ica e$isia ter$oelectric# +i distri(u ia energiei %articulelor, $ai ales 'n ca"ul 'n
care %iesa de lucru este conectat# la catod) Interac iunile sinergice dintre cele dou#
%rocese, ce *ac %osi(il# evitarea de"avanta1elor celor dou# %rocedee +i utili"area
avanta1elor acestora, au loc doar %e un do$eniu s%eci*ic de distan e dintre cele dou#
%rocese, distan # ce de%inde 'n %rinci%al de caracteristicile geo$etrice ale arcului
electric, dar +i de cele ale *asciculului laser)
Pornind de la aceste *eno$ene %osi(ile, cercet#rile 920,2?,2A: s-au a.at %e
evaluarea +i $odelarea a(sor( iei +i '$%r#+tierii *asciculului laser 'n %las$a, arcului
electric, utili"-nd di*erite a%ro.i$a ii, %entru sta(ilirea unor coe*icien i care s# %er$it#
de*inirea unor surse ter$ice echivalente)
/iteratura studiat# arat# un nu$#r redus de lucr#ri ce a(ordea"# $odelarea
%rocedeelor de sudare hi(ride, dintre acestea $a1oritatea se concentrea"# asu%ra
interac iunii laser %las$# sau discut# in*luen a surselor co$(inate)
Un ast*el de $odel utili"ea"# sursele necu%lateBinde%endente cu o reducere a ra"ei
arcului electric %entru a ine sea$a de in*luen a *asciculului laser asu%ra arcului
electric 4*ig) 2)105)

Fig) 2)10 ; Re"ultatele si$ulate +i e.%eri$entale ale $odelarii unei surse de c#ldur#
echivalente %entru sudarea laser-<I= 92C:
Modelul ela(orat e.%lic# *eno$enele legate de cre+terea %#trunderii la cu%larea
hi(rid# a celor dou# %rocese, %recu$ +i $odul de varia ie al acesteia *unc ie de
curentul de sudare 4cre+tere a %#trunderii cu cre+terea curentului de sudare ur$at#
de sc#derea acesteia cu cre+terea curentului, e.%licat# %rin l# irea arcului electric +i
a(sor( ia *asciculului laser)
Un studiu si$ilar 90:, a de"voltat un $odel %entru o surs# ter$ic# echivalent#
%ornind de la evaluarea e*ectelor sinergice ce a%ar 'n %rocesul de sudare utili"-nd
si$ularea cu ele$ent *init %entru a evalua e*ectul *iec#rei surse asu%ra celeilalte)
Modelele ela(orate %entru *iecare surs# ter$ic# 'n %arte au cores%uns relativ (ine cu
$#sur#torile e.%eri$entale, dar sursa co$(inat# $odelat# nu a %utut descrie ca"ul
cu%l#rii hi(ride, dec-t cu $odi*icarea distri(u iei %ara$etrilor 4*ig) 2)115 ; o(serva ie
ce relev# in*luen a trans*erului ter$ic de ti% convec ie 'n (aia de $etal to%it)

Fig) 2)11 ; For$a e.%eri$ental# +i %re"is# a cus#turii du%# ada%tarea $odelului hi(rid
cu%lat 90:
Un alt $odel $ate$atic ce %er$ite si$ularea de"volt#rii (#ii de sudare +i
dina$ica %rocesului laser-MI= 'n condi ii sta ionare a *ost de"voltat de 92:) Modelul
a %er$is calcularea curgerii $aterialului in-nd cont de tensiunile su%er*iciale, iar %rin
introducerea e*ectului de cu%lare a celor dou# surse 4l# i$ea %las$ei5 a *ost %osi(il#
si$ularea *or$ei +i caracteristicilor tran"itorii a (#ii de $etal to%it, geo$etria %entru
cus#turilor calculateBsi$ulate *iind a%roa%e de valorile $#surate e.%eri$ental
4*ig)2)125)
Fig) 2)12 92:
Un alt ti% de $odelare 'nt-lnit 'n literatura studiat# 9?:, utili"ea"# anali"a
statistic# a %ara$etrilor de %roces %rin utili"area %rogra$#rii e.%eri$entale, %entru
deter$inarea *actorilor cei $ai i$%ortan i asu%ra caracteristicilor '$(in#rilor sudate
reali"ate, o( inerea unor $odele %olino$iale ce descriu varia ia *unc ieiB*unc iilor
o(iectiv 'n do$eniul investigat, %recu$ +i %entru deter$inarea "onelor de o%ti$) O
ast*el de $odelare reduce consu$urile de $ateriale +i ti$% %entru un %roces at-t de
co$%le. +i cu un nu$#r ridicat de %ara$etri, dar re"ultatele o( inute nu %ot *i e.tinse
'n a*ara do$eniul e.%eri$ental investigat) 6n acela+i ti$%, literatura studiat# arat#
interesul deose(it 'n studierea continu# 90,A: a *eno$enologiei %roceselor de
sudare hi(ride laser-arc %rin vi"uali"area curgerii (#ii de sudare) Aceste $odele au
stat la (a"a sta(ilirii %rinci%alelor cau"e 'n a%ari ia unor i$%er*ec iuni, corectarea
acestora +i 'n evaluarea caracteristicilor geo$etrice ale cus#turilor)
Av-nd 'n vedere cele %re"entate 'n ca%itolul 2 se %oate conclu"iona c#
$odelarea %roceselor de sudare hi(ride %re"int# un interes $a1or, dar c# 'n acela+i
ti$% re"ultatele o( inute sunt li$itate)
>e+i interac iunea *asciculului laser cu $aterialul +i structura arcului electric au *ost
e.%lorate $ai $ult sau $ai %u in 'n detaliu, 'n elegerea interac iunilor s%eci*ice
%roceselor de sudare hi(ride laser-arc, a in*luen ei acestora asu%ra *or$#rii cus#turii
+i a sta(ilit# ii %rocesului este doar la 'nce%ut) >eoarece $odelarea statistic# +i
studierea %rin $etode vi"uale a dina$icii (#ii de sudare au dat re"ultate 'n
o%ti$i"area %rocedeelor hi(ride, cele dou# $etode vor *i utili"ate 'n cadrul
%re"entului %roiect %entru studierea %rocesului laser-<I= 4$icro<I=5
%ulsat)
Pentru reali"area %rogra$ului e.%eri$ental avut 'n vedere necesar studierii
dina$icii %rocesului acestei variante a %rocedeelor de sudare hi(ride, 'n aceast# *a"#
au *ost reali"ate a1ust#rile necesare echi%a$entelor e.istente, iar %entru veri*icarea
acestor a1ust#ri au *ost e*ectuate e.%eri$ent#ri %reli$inare)
Captolul # %re"int# a1ust#rile constructive reali"ate %entru a %utea e*ectua
%rogra$ul e.%eri$ental avut 'n vedere %recu$ i cu$ au *ost e*ectuate
e.%eri$ent#rile %reli$inare %entru veri*icarea a1ust#rilor)
Solu$e de prncpu pentru monta%ul e&permental ' ro(ot cartesan )A*A+A
,-)-.A!
Pentru reali"area %rogra$ului e.%eri$ental de sudare %rin %rocedeul hi(rid
/aser ;<I=B$icro<I= %ulsat, 'n cadrul te$ei s-au e*ectuat o serie de a1ust#ri %entru
utili"area echi%a$entelor din cadrul la(oratorului 'n $od *le.i(il, *uncie de a%licaia
necesar# 4sudare F/, t#iere F/, sudare hi(rid#5) !olu&ia constructiv# co$%us# 'n
%rinci%al din ur$#toarele co$%onente, *igura )13
- sursa *ascicul laser 415
- surs# de sudare cu arc electric ti% =/ D0 I;E MICRO P/A!MA;TI= 425
- ca% de sudare laser 45
- $as# su%ort iner&ial# 425
- e.haustor ti% 8EMPER >ustF 405
- %o"i&ioner ca% de sudare 4?5
- ro(ot cartesian %entru asigurarea de%las#rii %ro(elor de sudat
Figura )1) !olu&ie de %rinci%iu %entru $onta1ul e.%eri$ental
Pentru varianta de de%lasare ro(oti"at# au *ost e*ectuate ada%t#ri unui ro(ot
FAGUC ARC Mate 100 iC) As%ectul general este %re"entat in *igura )2)
Pentru a veri*ica daca a1ust#rile e*ectuate 'n %re"enta *a"# asigur# $odi*icarea
%ara$etrilor geo$etrici de %roces ce vor *i a1ustai 'n cadrul %rogra$ului
e.%eri$entali a *ost e*ectuate ur$#toarele e.%eri$ent#ri %reli$inare3
treceri cu *ascicul laser 'n regi$ %ulsat la %utere $edie de ieire $ic# %entru
veri*icarea alinierii 'n acelai %lan a ca%ului de sudare cu *ascicul laser i a
ca%ului de sudare <I=
e.%eri$ent#ri cu %rocedeul hi(rid laser-<I= %entru veri*icarea %osi(ilit#ii
regl#rii distanei dintre cele dou# %rocese %recu$ i %entru veri*icarea regl#rii
unghiului dintre ca%ul <I= i ca%ul de sudare laser)
Fig) )2 ; Echi%a$entele %entru $ani%ulare
E.%eri$ent#rile %reli$inare e*ectuate au relevat *a%tul c# a1ust#rile e*ectuate
%er$it reglarea %ara$etrilor geo$etrici 'n do$eniile s%eci*icate i c# siste$ul %oate *i
utili"at 'n (une condiii %entru %rogra$ul e.%eri$ental) As%ectul vi"ual al $aterialului
de (a"# a*ectat de ast*el de treceri este %re"ent# 'n *igura ))
Fig) )10 ; As%ectul vi"ual al e.%eri$ent#rilor %reli$inare %entru veri*icarea soluiei
constructive4treceri cu *ascicul laser si treceri laser-<I= %ulsat5
/ucrarea se 'ncheie cu %rinci%alele conclu"ii +i cu (i(liogra*ia a*erent#)!tudiul
e*ectuat a relevat situa&ia actual# +i direc&iile actuale de cercetare 'n do$eniul
$odel#rii %rocedeului de sudare hi(rid /A!ER-ARC, re"ultatele o(inute i li$it#rile
acestora)
/iteratura studiat# a ar#tat c# interaciunea *asciculului laser cu $aterialul i
structura arcului electric au *ost e.%lorate $ai $ult sau $ai %uin 'n detaliu,
'nelegerea interaciunilor s%eci*ice %roceselor de sudare hi(ride laser-arc, a
in*luenei acestora asu%ra *or$#rii cus#turii i a sta(ilit#ii %rocesului este doar la
'nce%ut)
>eoarece $odelarea statistic# i studierea %rin $etode vi"uale a dina$icii (#ii
de sudare au dat re"ultate 'n o%ti$i"area %rocedeelor hi(ride, cele dou# $etode vor
*i utili"ate 'n cadrul %re"entului %roiect %entru studierea %rocesului laser-<I=
4$icro<I=5 %ulsat)
A1ust#rile constructive e*ectuate 'n %re"enta *a"# cresc gradul de *le.i(ilitate 'n
utili"area echi%a$entelor e.istente, o*erind %osi(ilitatea de"volt#rii de a%licaii
industriale 'n do$eniile3 sudare cu *ascicul laser 'n regi$ %ulsat, t#iere cu *ascicul
laser 'n regi$ %ulsat, sudare laser-<I=4$icro<I=5 %ulsat %recu$ i $ani%ulare
ro(oti"at#)
O(iectivele %ro%use a *i reali"ate 'n aceast# *a"# au *ost reali"ate integral ;
acu$ularea HnoI-hoI-ului 'n do$eniul $odel#rii sud#rii hi(ride laser-arc +i
identi*icarea %rinci%alelor direc&ii de a%licare a $odel#rii %rocesului actuale)
E.%eri$ent#rile %reli$inare e*ectuate au de$onstrat c# solu&ia de %rinci%iu
de"voltat# i reali"at# 'n aceast# *a"#, va %er$ite derularea e.%eri$ent#rilor
%rev#"ute a *i e*ectuate 'n *a"a ur$#toare, %entru investigarea %rocesului de sudare
hi(rid)
/aserul cu se$iconductori este o alternativa ie*tina si *ia(ila la laserii cu ga")
Mari$ile reduse, costurile $ici de *a(ricatie si utili"are cat si longevitatea lor con*era
diodelor atuuri i$%ortante in Jlu%taJ cu celelalte dis%o"itive de e$isie laser) !ingurele
de"avanta1e *iind %uterile relativ $ici si *ragilitatea, diodele sunt si vor *i cercetate
e.tensiv %entru a *i i$(unatatite) Pentru noi este i$%ortant sa intelege$ cu$
*unctionea"a un ast*el de dis%o"itiv, la ce este *olosit si incotro se indrea%ta
cercetarile %entru a ne *a$iliari"a inca de %e acu$ cu acest ti% de laser %e care il
vo$ intalni din ce in ce $ai des in viata noastra de "i cu "i) Este i$%ortant sa
cunoaste$ %ericolele %e care le aduce cu sine o dioda laser %recu$ si *actorii care
%ot %ertur(a (una *unctionare a acesteia %entru a sti cu$ sa ne a%ara$ si cu$ sa o
%rote1a$)
/aserul cu se$iconductori este un do$eniu ale carui ori"onturi a(ia acu$ ni
se deschid, cu un viitor sigur si cu i$%licatii %uternice in viata de "i cu "i)
E-E*PLE:


PopWeld
Caracteristici
Eficien ridicat.
Design compact.
Unitate de racire extern.
Timp de lucru fr pauz ndelungat.
Avantaje
Putere de ieire ridicat 200!00".
#ost redus pentru main i consuma$ile.
%ta$ilitate ridicat i posi$ilitate de funcionare n mai multe sc&im$uri.
Diametrul spotului regla$il de la 0.2'(.2 mm.
Protecie la supratemperatur i de$it sczut.
)od de operare facil.
%istem de poziionare 2D i pentru piese circulare.
#amera ##D coaxial sau microscop *opional+
,umeroase accesorii opionale pentru marcarea pieselor speciale.
Tip laser -amp .E/,d0123 #lasa 45
Putere ieire 200!00 "
Lungime de und (067 nm
Frecven puls 0'(00 8z
Durat puls 09( ' (0 ms
Diametrul spotului 097 ' 096 mm
Pilot laser 6:0 nm9 #lasa 4
Unitate de rcire
2p deionizat sau distilat9 de$it
2:-)
Temperatura (:;# < !:;#
Mas de lucru Poziionare pe .1 *(00 . (:0 mm+
Putere consumat (2="
Alimentare cu
energie
!>059 :0'608z9 702
Dimensiuni
((00 . 620 . (!00 mm
reutate 700 =g
!martWeld
Caracteristici
%tructur compact.
%tereomicroscop de precizie nalt.
?cire cu aer.
Diafragm laser9 filtru aer.
Timp de lucru ridicat.
Avantaje
Tensiune de alimentare 220 5.
Energie puls :0 @.
#ost redus pentru main i consuma$ile.
%ta$ilitate ridicat9 poate fi folosit pentru lucrul n mai multe sc&im$uri.
#amera ##D. *opional+
Funcii
2fiare parametri pe monitor -#D.
Dimensiune spot regla$il 0.2'(.2 mm.
#utie de metal pentru protecie.
Tip laser -amp .E/,d0123 #lasa 45
Putere medie 0'(00 " *regla$il+
Lungime de
und
(067 nm
"nergie puls :0@.
Frecven puls 0 < 20 8z
Durat puls 092 < 20 ms
Diametrul
spotului
092 ' (92 mm
Pilot laser 6:0 nm9 #lasa 4
Unitate de rcire Unitate de rcire intern cu ap distilat sau
deionizat9 protecie supranclzire
Putere
consumat
!9: ="
Alimentare cu
energie
22059 :08z9 !02
Dimensiuni
(200 . :>0 . A>0 mm
reutate 7:0 =g