Sunteți pe pagina 1din 6

Jocul Vie]ii

 “Bun`voin]a produce o aur` de protec]ie \n jurul


celui care o cultiv`. Iubirea [i bun`voin]a \i distrug pe
du[manii care sunt \n noi \n[ine [i, prin urmare, nu mai
avem du[mani \n exterior!”
 “Pentru reu[it` \n afaceri trebuie s` \nl`turi
orice team` [i s` crezi c` Dumnezeu (din tine,
Supracon[tientul, Hristul l`untric) \]i protejeaz`
interesele.”
 “Nu v` l`sa]i impresiona]i de r`u, ci \nvinge]i r`ul
prin Bine. |n realitate nu exist` r`u, prin urmare nu este
motiv s`-i rezi[ti. R`ul iese din imagina]ia omului, adic`
din credin]a \n dou` puteri: Binele [i r`ul. R`ul este o
lege fals`, pe care omul a elaborat-o din cauza adormirii
sufletului (subcon[tientului) s`u, ceea ce \nseamn` c` omul
a fost hipnotizat de credin]a \n p`cat, boal`, moarte – deci
de g\ndirea carnal`, astfel c` via]a [i corpul s`u au luat
forma iluziilor sale. Dac` nu v` dirija]i singuri
(sufletul) subcon[tientul, atunci altcineva o va
face pentru voi.”
 “Trebuie s` afirma]i mereu: Orice om al]ii!. Alege ast`zi, acum, pe cine vrei s`
este o verig` de aur \n lan]ul Binelui meu!, sluje[ti: teama sau credin]a!”.
c`ci orice om este o manifestare a lui Dumnezeu,  “Este necesar s` \ncepi ziua cu cuvinte
a[tept\nd ocazia de a servi planul divin privind adev`rate. De cum v` trezi]i, face]i o afirma]ie
via]a ta.” optimist`, de exemplu: Fac`-se voia Ta,
 “Binecuv\nta]i pe du[manul vostru [i \i Doamne! Azi este o zi plin` de realiz`ri pentru
ve]i lua s`ge]ile. Ele se vor transforma \n mine! Mul]umesc pentru aceast` zi perfect`!
binecuv\nt`ri.” Miracolele se succed [i nu se mai opresc!.
 “Sunt condus prin Har [i nu prin lege!” F`ce]i-v` din aceasta o obi[nuin]` [i ve]i vedea
 “Niciodat` nu ve]i face o demonstra]ie minunile ap`r\nd \n via]a voastr`. Afirma]iile

pecuniar` at\ta timp c\t v` ve]i pl\nge (cer[ind spuse \n versuri p`trund mai u[or \n

mil`) [i ve]i tr`i doar \n trecut! Trecutul [i subcon[tient. |n scurt timp, afirma]iile se

viitorul \]i fur` timpul. Mai bine s` binecuv\ntezi transform` \n manifestare. Fiecare afirma]ie

trecutul [i s`-l ui]i, s` binecuv\ntezi viitorul cu trebuie s` fie alc`tuit` cu grij` [i trebuie s`

certitudinea c`-]i va aduce bucurii f`r` de sf\r[it, exprime tot ceea ce este necesar.”

[i s` tr`ie[ti din plin prezentul. Tr`i]i din plin  “Omul nu trebuie s` cear` niciodat` altceva

momentul prezent [i preg`ti]i-v` s` oferi]i dec\t ceea ce-i apar]ine prin drept divin!”

cadouri! Preg`ti]i-v` s` primi]i bani [i ei vor sosi!  “Abunden]a este dreptul divin al omului.

Dar trebuie s` da]i dovad` de curaj [i credin]` \n El are dreptul la mare abunden]`. Hambarele sale

Dumnezeu, deoarece ra]iunea v` va sf`tui trebuie s` fie pline [i chiar s`-i prisoseasc`!
P`streaz`-]i banii! Nu po]i s` [tii c\nd vei primi Aceasta este ideea lui Dumnezeu pentru om, [i
c\nd acesta va \ndep`rta barierele s`r`ciei (pe
care el \nsu[i [i le-a format \n con[tiin]`), V\rsta primi! Omul trebuie s` fac` primul pas. Apropie-
de Aur va str`luci pentru el, [i fiecare dintre te de Dumnezeu [i El va fi aproape de tine.”
dorin]ele sale va fi \ndeplinit`.”  “Iat` cum se face o demonstra]ie, un
 “URMA}I CALEA IUBIRII {I TOATE miracol: pronun]a]i cuv\ntul, apoi cere]i astfel
LUCRURILE V< VOR FI DATE CU SURPLUS, Spirit Infinit, arat`-mi ce trebuie s` fac!. Nu
C<CI DUMNEZEU ESTE IUBIRE, {I trebuie s` mai face]i altceva p\n` c\nd nu ave]i o
DUMNEZEU ESTE BOG<-}IA NOASTR<! direc]ie precis`. R`spunsul va veni prin intui]ie,
DAC< URMA}I CALEA EGOISMULUI, printr-o fraz` citit` deschiz\nd o carte sau prin
ABUNDEN}A VA DIS-PARE, C<CI ASTFEL p`rerea cuiva. De exemplu, dac` dori]i o mare
V< SEPARA}I DE EA.” sum` de bani, pronun]a]i aceste cuvinte:
 “Mul]i ignor` c` A DA \nseamn` a face un Spirit Infinit, deschide calea spre imediata
mea abunden]`, pentru ca tot ce-mi apar]ine
plasament la Marea Banc` Spiritual`, iar a
prin drept divin s`-mi parvin` din plin!. Apoi
tezauriza (a economisi \n exces) duce inevitabil
ad`uga]i: D`-mi, te rog, o indica]ie precis`,
la pierderi. CEL CARE D< (bani sau cadouri)
arat`-mi ce trebuie s` fac!”.
F<R< CONSTR|NGERE, VA DEVENI MAI
BOGAT, iar cel care econo-mise[te prea mult,
va s`r`ci.”
 “Legea Spiritual` sus]ine \ntotdeauna pe
cel care cheltuie[te f`r` team`, dar cu
\n]elepciune.”
 “Iubirea este \mplinirea Legii.”
 “ Nimic nu este imposibil! Abunden]a
Divin` r`spunde la toate cererile. Cere]i [i ve]i
BINECUV|NTARE. Aceast` atitudine spiritual`
face din om st`p\nul banului, iar banul \l va
servi pe om. Omul \[i deschide astfel vastele
rezerve ale bog`]iei.”
 “Nimeni nu-[i atrage bani dac`-i
dispre]uie[te! Mul]i se men]in \n stare de s`r`cie
declar\nd: Nu m` intereseaz` banii [i nu-i
 “A DA DESCHIDE CALEA PENTRU A admir pe cei care \i au!. Iat` de ce mul]i r`m\n
PRIMI. Pentru a creea ac]iune \n afacerile s`raci; dispre]ul lor pentru bani \i separ` de ei (de
pecuniare trebuie s` dai. Zeciuiala (adic` s` oferi bel[ug). Doar aceast` atitudine mental` \l separ`
a zecea parte din veniturile tale lunare) este un pe om de bog`]iile sale! A[a c`, PENTRU A-}I
vechi [i bun obicei evreiesc, care genereaz` ATRAGE CEVA, TREBUIE S< FII |N
\ntotdeauna ABUNDEN}<. Mul]i dintre cei mai ARMONIE CU ACEL LUCRU.”
boga]i evrei au obiceiul de a da zeciuiala. Este  “Banii sunt o manifestare a lui Dumnezeu,
un foarte bun plasament la Marea Banc` care ne elibereaz` de lipsuri [i de restric]ii, dar
Spiritual`, c`ci aceast` a zecea parte (oferit` trebuie s` fie men]inu]i \n circula]ie [i s`
cuiva \n dar), ne revine binecu-v\ntat` [i serveasc` unui scop bun. A-i tezauriza (a-i
multiplicat`. Dar acest dar al zeciuielii trebuie economisi \n exces, cu zg\rcenie) atrage reac]ii
f`cut DIN TOAT< INIMA {I CU BUCURIE, c`ci dezagreabile. Aceasta nu \nseamn` c` nu trebuie
lui Dumnezeu |i place un donator vesel. Datoriile s` posezi imobile, p`m\nt, ac]iuni ori obliga]iuni
trebuiesc pl`tite CU BUN<VOIN}<; ORICE BAN bancare, c`ci hambarele celui drept vor fi
TREBUIE DAT F<R< TEAM< {I |NSO}IT DE pline. Dar nu trebuie s` economise[ti dac` se
prezint` o situa]ie \n care se cer bani! D|ND
CURS LIBER BANILOR, F<R< TEAM< DE
S<R<CIE {I CU BUN<VOIN}<, SE DESCHIDE
CALEA PENTRU PRIMI-REA ALTOR BANI,
C<CI DUMNEZEU ESTE BOG<}IA
INEPUIZABIL< {I IN-FAILIBIL<. Iat` cum
trebuie s` fie atitu-dinea spiritual` \n privin]a
banilor [i Marea Banc` Spiritual` v` va \mbog`]i
la infinit, c`ci ea nu seac` niciodat`!”
 “Nici un om nu-]i este du[man [i nici un
om nu-]i este prieten; to]i oamenii sunt Mae[trii
t`i spirituali. Trebuie s` devii impersonal (f`r` de
ego) [i s` \nve]i de la fiecare ceea ce poate s`
te \nve]e; cu c\t vom \nv`]a mai repede aceste
lec]ii, cu at\t noi vom fi mai cur\nd liberi.”

Am citat din cartea “Jocul


Vie]ii [i cum s`-l joci”, de Florence
Scovel Shinn.

S-ar putea să vă placă și