Sunteți pe pagina 1din 40

FLORENCE SCOVEL SHINN

CUV|NTUL VOSTRU
ESTE
O BAGHET< MAGIC<

Urmare la JOCUL VIE}II {I CUM S<-L JOCI


Traducere din limba francez` de Livia-Maria Florea

Astfel, o doamn` care locuia la malul m`rii, se trezi într-o diminea]`, auzind
strig`tul sirenelor. O cea]` deas` se întindea peste ocean, f`r` ca ceva s` lase s` se
întrevad` vreo ridicare a ei. Ea spuse imediat cuvîntul: "Nu exist` cea]` în Spiritul
Divin, fie ca cea]a s` se ridice! Mul]umesc pentru soare!"
Pu]in dup` aceea, soarele ap`ru, c`ci omul domin` "elementele [i toate
lucrurile create.".
Orice om are puterea s` alunge din via]a sa cea]a, fie c` ea se prezint` sub
forma lipsei de bani, de dragoste, de fericire sau de s`n`tate.
Mul]umi]i pentru soare!

2
SUCCESUL

Exist` anumite cuvinte, anumite imagini, care impresioneaz` subcon[-tientul


nostru.
Astfel, un domn a venit s` m` vad`, cerîndu-mi s` "pronun] cuvîntul" * care i-ar
procura o situa]ie just`**.
Am f`cut aceast` declara]ie: "Iat`, deschid în fa]a dumneavoastr` poarta
destinului [i nimic nu o va închide".
Aceast` afirma]ie nu p`ru s`-l impresioneze prea mult.
De aceea, am fost inspirat` s` adaug: "{i nimeni nu o va reînchide, pentru c`
ea este pentru totdeauna men]inut` deschis`". Acest om p`ru literalmente
electrizat [i ie[i plutind ca un fulg. Cîteva s`pt`mîni mai tîrziu, el fu chemat într-un
ora[ îndep`rtat, pentru a ocupa un post magnific, ob]inut miraculos.
V` voi cita, de asemeni, acest exemplu, al unei persoane care, f`r` team`, [i-a
urmat intui]ia.
Ea lucra pentru un salariu mic, cînd a citit cartea mea "Jocul vie]ii [i cum s`-l
joci". Subit, ideea i-a venit s` pun` bazele unui comer] pe cont propriu [i s` deschid`
un Salon de Ceai – Cofet`rie.
Aceast` idee o f`cu mai întîi s` ezite pu]in, dar ea continu` în mod curajos [i nu
trecu mult pîn` cînd î[i procur` un local [i personalul necesar.

*
Aceast` expresie înseamn` a înt`ri, a restabili Adev`rul.
**
Autorul precizeaz` \n "Jocul vie]ii [i cum s`-l joci": "...nu cere niciodat` << o
situa]ie>> , ci situa]ia JUST<, adic` aceea care este deja preg`tit` în Planul Divin,
c`ci este singura care v` va da satisfac]ie..."

3
Ea pronun]` cuvîntul pentru a g`si fondurile necesare, c`ci ea nu avea bani
pentru a-[i sus]ine întreprinderea. Ace[tia îi parvenir` în mod miraculos [i
magazinul se deschise!
Din prima zi, el fu plin de lume [i el este în prezent "plin, arhiplin" de clien]i;
se face coad` în fa]a lui.
|ntr-o anumit` zi de s`rb`toare, angaja]ii s`i erau îngrijora]i, spunînd c` nu
puteau s` se a[tepte la un cî[tig însemnat. Dar elevul meu le replic` c` Dumnezeu
este izvorul s`u [i c` fiecare zi este o zi bun`.
|n timpul dup`-amiezii, un vechi prieten veni s-o vad` [i cump`r` o cutie de 500
g de bomboane. El îi d`du un cec [i, cînd ea îl privi, î[i d`du seama c` era de 35 de
milioane de franci. Astfel, a fost într-adev`r o zi bun`! Ce sum`, pentru o cutie de
bomboane!
Ea spuse c`, în fiecare diminea]`, intr` în magazin cu încîntare, mul]umind
pentru a fi avut ajutorul întreprinz`tor care triumf`!

AFIRMA}IILE

Totul este gata, pentru c` se manifest` Ac]iunea Divin` si Binele meu vine
prin Har [i în mod magic.
______

|ndep`rtez de mine, de acum înainte, orice condi]ie sau stare de lucruri


nearmonioase. Ordinea Divin` este stabilit` ferm în Spiritul meu, în corpul meu [i
în afacerile mele.
"Iat`, fac ca toate lucrurile s` fie ca noi".
______

Ceea ce mi-a ap`rut ca un bun imposibil de atins se produce în prezent [i


neprev`zutul survine acum!
______

Cele "patru vînturi ale succesului" bat spre mine în prezent, îmi aduc
succesul. Din nord, din sud, din vest, din est, îmi parvine Binele meu infinit.
______

Hristos în mine a înviat, destinul meu se împline[te în prezent.


______

4
Binele infinit îmi parvine, în prezent, pe c`i infinite.
______

Eu fac s` r`sune ]imbalele [i m` bucur, c`ci Eternul m` precede [i îmi lumineaz`


drumul, f`cîndu-l u[or, clar [i fecund.
______

Eu mul]umesc pentru reu[ita mea uluitoare.


Eu m`tur toate obstacolele dinaintea mea, c`ci eu lucrez cu Spiritul [i m`
conformez Planului Divin al vie]ii mele.
______

Datorit` Spiritului, eu sunt la în`l]ime în orice situa]ie.


Mereu gata s` primesc Binele meu, eu strîng recolta pe care mi-o aduc
ocaziile nenum`rate.
|n mine domne[te armonia. Eu sunt echilibrat, atr`g`tor.
Eu atrag la mine Binele meu propriu. Puterea mea este Puterea Divin` [i ea
este irezistibil`!

______

Ordinul Divin domne[te acum în Spiritul meu, în corpul meu [i în afacerile


mele.
Eu v`d cu luciditate, ac]ionez prompt [i speran]ele mele cele mai mari se
realizeaz` miraculos.
_______

Nu exist` rivalitate în planul Spiritual. Ceea ce îmi apar]ine de drept îmi este
dat prin Har.
______

Eu purtam în mine o boga]ie pe care o ignoram [i care îmi este acum,


revelat` în numele lui Iisus Hristos.

Iat`! Eu te plasez în fa]a u[ii deschise a destinului [i nimeni nu va putea s-o


închid`, c`ci ea este solid fixat` pentru a r`mîne deschis`.

5
_______

Curentul Destinului s-a schimbat [i orice lucru ascult` acum de dorin]a mea.
_______

Alung trecutul [i tr`iesc acum în minunatul prezent, care îmi rezerv` f`r`
încetare surprize fericite.
_______

Nici o ocazie nu este pierdut` în Spiritul Divin; dac` o poart` se închide, o alta
se deschide.
________

Eu am g`sit în mod magic un serviciu magic. Eu fac un serviciu magic,


pentru un salariu magic.
_______

Geniul care este în mine s-a eliberat acum. Destinul meu se împline[te.
Orice contratimp îmi devine favorabil [i orice obstacol se transform` într-o
trambulin`. Fiecare lucru, într-un univers vizibil [i invizibil lucreaz` pentru a-mi
procura binele meu.
Mul]umesc pentru c` zidurile Ierihonului se pr`busesc [i orice nevoie,
limitare, orice e[ec sunt [terse din con[tiin]a mea, în Numele lui Iisus Hristos.
_______

Eu urmez acum calea regal` a Succesului, a Fericirii [i a Abunden]ei, totul se


g`se[te pe calea mea.
_______

Eu nu voi obosi f`cîndu-mi bine datoria, c`ci, în momentul în care m` voi


a[tepta mai pu]in, voi aduna roadele.
______

Eternul merge înaintea mea [i b`t`lia este cî[tigat`. Orice gîndire negativ` este
[tears`. Eu sunt victorios, în Numele lui Iisus Hristos.
_______

6
Nu exist` obstacol în Spiritul Divin: de aceea, nimic nu se poate opune
Binelui meu.
______

Toate obstacolele dispar acum din calea mea. U[ile [i grilajele se deschid
larg [i, prin Har, eu intru în Regatul reu[itei.
______

Ritm, armonie, echilibru sunt în prezent stabilite în Spiritul meu, în inima


mea, în afacerile mele.
______

Noi cîmpuri de Activitate Divin` se deschid în prezent în fa]a mea [i deja


recolta se preg`te[te.
______

Voin]a omului este f`r` putere fa]` de Voin]a lui Dumnezeu.


Voin]a lui Dumnezeu se împline[te acum în Spiritul meu, în corpul meu [i în
afacerile mele.
_______

Planul lui Dumnezeu în privin]a mea este imuabil, el nu poate fi modificat.


Eu sunt fidel viziunii mele celeste.
______

Planul Divin privind via]a mea se concretizeaz` acum sub forma


circumstan]elor definite, destinate s` realizeze dorin]a inimii mele.
Extrag acum din Substan]a Universal`, cu o putere [i o determinare
irezistibile, ceea ce este al meu prin Drept Divin.

Eu nu rezist la nici o ocazie. Eu încredin]ez orice lucru în mîinile Iubirii [i |


n]elepciunii Infinite. Fie ca Ideea Divin` s` se împlineasc` acum.
_______

Binele meu vine spre mine acum, într-un curent regulat, neîntrerupt, mereu
ascendent în succes, fericire [i abunden]`.
_______

7
Nu exist` ocazii pierdute în Invizibil. Cînd o us` se închide, o alta se deschide.
_______

Nu exist` nimic de temut, c`ci puterea r`ului nu exist`.


|n locul leului care p`rea s` bareze calea mea, eu g`sesc un înger îmbr`cat în
armur`, [i victoria în numele lui Iisus Hristos.
_______

Eu sunt în perfect` armonie cu ac]iunea Legii. Eu las ca Inteligen]a Infinit` s`-


mi fac` drumul u[or [i triumf`tor.
_______

P`mîntul pe care sunt eu este sf~nt; p`mîntul pe care sunt eu este un p`mînt
fericit; p`mîntul pe care sunt eu este un p`mînt unde domne[te succesul.
_______

Noi cîmpuri de Activitate Divin` mi se ofer` în prezent. U[i noi se deschid


deodat`, c`i nea[teptate se arat` libere.
Ceea ce Dumnezeu a f`cut pentru al]ii, poate s` fac` [i pentru mine, [i chiar
mult mai bine!
_______

Eu îi sunt tot atît de necesar lui Dumnezeu, pe cît îmi este El mie, c`ci Eu
sunt intermediarul prin care Planul S`u trebuie s` se îndeplineasc`.
_______

Eu nu-l limitez pe Dumnezeu, v`zînd în mine însumi limite. Cu Dumnezeu în


mine orice este posibil.
_______

Trebuie s` dai mai întîi pentru a primi dup` aceea [i darurile pe care eu le fac
altora preced darurile pe care Dumnezeu mi le-a destinat.
_______

Orice om este un inel de aur în lan]ul Binelui meu.


_______

Echilibrul meu este de nezdruncinat. Eu v`d clar [i ac]ionez repede.

8
_______

Dumnezeu nu poate e[ua, nici eu nu pot s` e[uez. "Lupt`torul din mine" este
deja victorios.
_______

Fie ca Împ`r`]ia Ta s` vin` în mine, fie ca Voin]a Ta s` se împlineasc` în mine


[i în afacerile mele.

PROSPERITATEA

(Vezi "Jocul Vie]ii [i cum s`-l joci", capitolul 2)

Omul vine pe lume d`ruit de Dumnezeu cu tot ceea ce dore[te [i cu tot ceea
ce îi este necesar în via]`.
Prin Credin]` [i pronun]area Cuvîntului, aceste resurse îi sunt d`ruite.
"Dac` tu crezi, orice lucru devine posibil.".
O cînt`rea]` a venit într-o zi s`-mi dest`inuie experien]a f`cut` dup` utilizarea
unei afirma]ii citite în cartea mea "Jocul vie]ii [i cum s`-l joci".
Ea debuta în teatru [i dorea s` ob]in` un rol bun. Ea alese, deci, afirma]ia
urm`toare: "Spirit Infinit, deschide calea prin care îmi va parveni abunden]a. Eu
sunt un magnet, care atrage în mod irezistibil tot ceea ce îmi apar]ine prin Drept
Divin".
{i i se încredin]` un rol foarte important, într-o oper` în vog`.
Ea spunea: "A fost un miracol, datorat acestei afirma]ii, pe care am repe-tat-
o de sute de ori.".

AFIRMA}IILE

Din bog`]ii invizibile, extrag acum resursele mele imediate [i inepui-zabile.


Toate c`ile sunt libere!
Toate u[ile sunt deschise!
_______

9
Eu eliberez acum comorile care sunt în mine. Eu sunt un inel din lan]ul de
aur al prosperit`]ii infinite care vine la mine prin Har [i pe c`i perfecte.
_______

Bun`tatea [i iertarea m` înso]esc în fiecare zi a vie]ii mele [i eu voi locui


pentru totdeauna în casa abunden]ei.
_______

Dumnezeul meu este Dumnezeul abunden]ei [i eu primesc de acum încolo


tot ceea ce doresc, tot ceea ce am nevoie, [i chiar mult mai mult.
_______

Tot ce este al meu, prin Drept Divin este în prezent eliberat [i vine spre
mine, în mod miraculos, sub influen]a Harului.
_______
Resursele mele sunt nelimitate, inepuizabile [i instantanee; ele îmi parvin
prin Har [i pe c`i perfecte.
_______

Toate c`ile sunt libere [i toate u[ile se deschid, pentru a da acces resurselor
imediate [i f`r` sfîr[it, care îmi sunt divin destinate.
_______

Cor`biile mele se întorc pe o mare calm`, prin Har [i pe c`i perfecte.


_______

Eu mul]umesc, pentru c` milioanele care sunt ale mele prin Drept Divin
sosesc în valuri prin Har [i pe c`i perfecte.
_______

U[i nea[teptate se deschid brusc, c`i neb`nuite se dovedesc a fi libere [i


abunden]a se r`spînde[te asupra mea, într-o avalan[` neîntrerupt` prin Har [i pe c`i
perfecte.
_______

Eu cheltuiesc banii mei sub influen]a unei inspira]ii directe, cu în]elepciune


[i f`r` team`, [tiind c` fondurile mele sunt inepuizabile [i imediat disponibile.
_______

10
Eu nu m` tem s` cheltuiesc banii mei, c`ci [tiu c` Dumnezeu este bog`]ia mea
instantanee [i infinit`.

FERICIREA

|n minunatul film "Ho]ul din Bagdad", ni se spune: "Fericirea se cî[tig`"!


Ea se cî[tig` printr-o st`pînire absolut` a sentimentelor [i a emo]iilor.
Nu poate exista fericire acolo unde domnesc frica, teama, teroarea.
Credin]a perfect` în Dumnezeu este înso]it` de un sentiment de lini[te [i fericire.
Cînd omul [tie c` o putere de neînvins îl protejeaz`, pe el [i tot ce iube[te el, [i
c` ea îi îndepline[te orice dorin]` legitim` a inimii sale, el nu mai simte nici o
tensiune nervoas`, este fericit [i satisf`cut.
Aparen]ele adverse nu îl mai tulbur`, deoarece el [tie c` Inteligen]a Infinit`
protejeaz` interesele sale [i utilizeaz` fiecare situa]ie pentru ca binele s`u s` se
îndeplineasc`.
"Eu voi face un drum prin de[ert [i surse de ap` vor tî[ni din p`mînturile
aride.".
"O inim` iritat` se odihne[te r`u.". Mînia, ranchiuna, reaua voin]`, gelozia,
r`zbunarea, lipse[te omul de orice fericire, ele antreneaz` în drumul lor, boala,
e[ecul [i s`r`cia.
Ranchiuna a distrus mai multe c`mine decît b`utura [i a fost mai ucig`toare
decît r`zboiul.
Am cunoscut o doamn`, care era perfect s`n`toas`, fericit` [i c`s`torit` cu un
b`rbat pe care îl iubea.
Acesta muri, l`sînd o parte a bunurilor sale unei rude. So]ia sa avu un
resentiment puternic. Ea sl`bi, deveni incapabil` de munc`, suferi de calculi biliari
[i sfîr[i prin a c`dea grav bolnav`.
Un metafizician veni s-o vad` [i îi spuse: "Iat` ce au f`cut din dumnea-voastr`
ura [i resentimentul; ele sunt cauza pietrelor care s-au format în corpul vostru [i
numai iertarea [i bun`voin]a pot s` v` vindece".
Ea în]elese c` el avea dreptate. Ea iert` [i î[i reg`si echilibrul moral [i splendida
sa s`n`tate.

11
AFIRMA}IILE

Eu sunt inundat acum de aceast` fericire, care a fost prev`zut` pentru mine de
la Început.
Hambarele mele sunt pline, cupa mea debordeaz` de fericire.
_______

Binele meu Infinit îmi sose[te în prezent, pe c`i nenum`rate.


_______

O bucurie minunat` r`mîne în mine într-un mod minunat; [i aceast` bucurie


minunat` s-a instalat în mine, pentru a r`mîne în interiorul meu întotdeauna.
_______

Fericite surprize îmi sosesc zilnic. "{i eu privesc cu gratitudine pe cea care va
urma".
_______

Eu mergeam cu vitejie la întîlnirea cu "leul", pe care credeam c`-l g`sesc în


calea mea [i-mi d`dui seama c` este un cîine fidel.
_______

Totul este armonios în mine, eu sunt radios, eliberat de tirania fricii .


_______

Fericirea mea se sprijin` pe o stînc`, ea este a mea în prezent [i pentru


eternitate.
_______

Binele meu vine acum spre mine, într-un curent constant, continuu [i mereu
sporind în fericire.
_______

Fericirea mea nu prive[te decît pe Dumnezeu, de aceea nimeni nu i se poate


opune.
_______

Cum eu sunt Una cu Dumnezeu, eu sunt Una cu dorin]a inimii mele, acum.

12
_______

Eu mul]umesc pentru fericirea mea permanent`, pentru s`n`tatea mea


permanent`, pentru bog`]ia mea permanent`, pentru dragostea mea perma-nent`.
_______

În mine totul este armonie, eu sunt fericit [i divin atractiv [i cor`biile mele
ajung în port, pe mare calm`.
_______

Ideile lui Dumnezeu în privin]a mea sunt perfecte [i imuabile.


_______

Dorin]a inimii mele este idee perfect` a Spiritului Divin; el este invariabil [i
indestructibil [i se realizeaz` acum minunat, prin Har.

DRAGOSTEA

Cu dragostea se na[te, de obicei, o team` teribil`. Aproape orice femeie


tr`ie[te cu o idee ascuns` c` o rival` imaginar` îi va fura dragostea.
A fost numit` "cealalt`". Bineîn]eles, este rezultatul unei credin]e eronate într-
o dualitate. Atîta timp cît o femeie va imagina un asemenea conflict, acesta se va
perpetua.
Este, de obicei, dificil pentru o femeie s` fie iubit` de cel pe care ea îl iube[te,
a[adar, aceste afirma]ii trebuie s` serveasc` pentru a grava în subcon[tientul s`u
adev`rul în aceast` situa]ie, c`ci, în realitate nu exist` decît unitatea.
(Vezi capitolul VII "Dragostea", din "Jocul Vie]ii [i cum s`-l joci").

AFIRMA}IILE

Cum eu sunt Una cu Dumnezeu, Unul [i Indivizibil, Eu sunt Una cu


dragostea mea indivizibil` [i cu fericirea mea indivizibil`.
_______

13
Lumina lui Hristos [terge în mine acum orice team`, orice îndoial`, orice furie
[i orice resentiment. Dragostea lui Dumnezeu r`spînde[te prin mine un curent
magnetic. Eu nu v`d decît perfec]iunea [i eu atrag la mine ceea ce este al meu.
_______

Dragostea Divin` înl`tur`, prin intermediul meu, toate obstacolele aparente [i


face calea mea clar`, fericit` [i plin` de succes.
_______

Eu iubesc pe to]i [i to]i m` iubesc. Cel care p`rea s` fie du[manul meu, devine
prietenul meu, un inel de aur în lan]ul Binelui meu.
_______

Eu sunt în pace cu mine însumi [i cu toat` lumea. Eu iubesc pe fiecare [i


fiecare m` iube[te.
_______

Ecluzele binelui care îmi este destinat, se deschid acum.

C<S<TORIA

Dac` nu este bazat` pe stînca Unit`]ii, c`s`toria nu poate dura. "Dou` suflete,
dar un singur gînd, dou` inimi, care bat ca una singur`.".
Poetul a în]eles aceasta, c`ci, dac` so]ul [i so]ia nu tr`iesc acelea[i gînduri
(adic` în aceea[i lume de gînduri), ei sunt inevitabil, mai devreme sau mai tîrziu,
împin[i fiecare în calea lui.
Astfel, un b`rbat [i o femeie se c`s`torir` [i tr`ir` aparent ferici]i. Adic` în aceea[i
lume. El reu[i în mod str`lucit în afacerile sale, gusturile sale devenir` mai rafinate,
în timp ce so]ia sa continua s` tr`iasc` într-o lume limitat` de con[tiin]a sa.
De fiecare dat` cînd so]ul avea nevoie s` cumpere ceva, el se ducea în cele
mai bune magazine [i alegea ceea ce îi pl`cea, f`r` s` se uite la pre].
So]ia sa, dimpotriv`, nu frecventa decît magazinele ieftine.
El se vedea (în gînd) locuind în Cartierul N° 5, lumea ei era în Cartierul N° 3.
Ruptura [i desp`r]irea se produser` inevitabil.

14
Se remarc` frecvent c` b`rba]ii boga]i î[i abandoneaz` so]ia credincioas`, care
a muncit din greu.
Femeia trebuie s` urmeze gusturile [i ambi]iile so]ului s`u [i s` tr`iasc` în lumea
gîndurilor sale, deoarece omul este acolo unde sunt gîndurile sale.
Pentru fiecare exist` "o alt` jum`tate", care este Alegerea Divin`.
Aceste dou` fiin]e nu trebuie s` fie decît Una, în lumea gîndurilor lor.
Ei sunt cei doi "pe care Dumnezeu i-a reunit [i pe care nici un om nu trebuie
(nu poate) s`-i despart`".
"Cei doi nu vor fi decît unul", c`ci, Supracon[tientul (Hristos însu[i) fiec`ruia
face parte chiar din Planul Divin.

AFIRMA}IA

Eu mul]umesc pentru c`s`toria care a fost decis` \n Ceruri [i care, \n prezent,


a devenit vizibil` pe p`m\nt.
"Cei doi vor fi doar Unul", acum [i de-a pururea.

IERTAREA

AFIRMA}IILE

Eu iert pe fiecare [i fiecare m` iart`. Por]ile se deschid larg, pentru a l`sa s`


p`trund` binele meu.
_______

Eu chem legea iert`rii. Eu sunt eliberat de eroare [i de consecin]ele tuturor


erorilor. Eu sunt sub influen]a Harului [i nu a legii karmice.
Chiar dac` gre[elile mele sunt de un ro[u puternic, eu voi deveni mai alb ca
z`pada.
Ceea ce nu s-a \nt\mplat \n |mp`r`]ia Cerurilor, nu s-a \nt\mplat nic`ieri.

15
CUVINTELE |N}ELEPCIUNII

Credin]a f`r` fapte este moart`.


Nu este mult de la pahar la buze c\nd ele sunt f`cute unele pentru altele.
Ia-]i elan! Dac` te opre[ti la aparen]e nu vei s`ri.
Dumnezeu \ndepline[te miracolele sale \n locuri nea[teptate, prin
intermediari nea[tepta]i, \n momente nea[teptate.
Puterea pune \n ac]iune, dar ea nu se clinte[te niciodat`.
A-]i iubi aproapele nu \nseamn` a-l limita \n cuvinte, \n g\ndire sau \n
ac]iune.
Nu discuta]i niciodat` o intui]ie.
Cristofor Columb a urmat o intui]ie.
|mp`r`]ia Cerurilor este a ideilor perfecte.
Este mai \ntuneric \naintea aurorei, dar zorile sosesc negre[it. Ave]i
\ncredere \n auror`!
C\nd ave]i \ndoieli, juca]i-v` atuurile, lansa]i-v` \n joc, ac]iona]i!
Ac]iunile sunt cele care conteaz`.
Nu face]i azi ceea ce intui]ia v` sugereaz` s` face]i m\ine.
Via]a voastr` va fi frumoas` dac` nu ve]i ra]iona.
Considera]i pe aproapele dumneavoastr` ca pe voi \n[iv`.
Nu fi]i obstacol \n calea intui]iei altora!
Egoismul orbe[te [i devine piedic`. Orice g\ndire prieteneasc` [i dezinteresat`
poart` \n ea germenele reu[itei.
Nu v` obosi]i f`c\nd act de credin]`; c\nd v` ve]i a[tepta mai pu]in ve]i culege
roadele.
Credin]a este elastic`. Continua]i s` crede]i, p\n` la sf\r[itul demons-tra]iei.
|nainte de a cere, vi se va da, deoarece ajutorul precede cererea.
Ceea ce face]i altora, v` face]i vou` \n[iv`.
Orice ac]iune, f`cut` la m\nie sau cu resentiment, antreneaz` o reac]ie
nefericit`.
Sup`rarea [i dezam`girea atrag \n urma lor minciuna [i viclenia. Calea celui
care \ncalc` Legea Divin` este dificil`. "Nici un lucru bun nu va fi retras celui care
ac]ioneaz` loial".
Nu exist` nici putere, nici realitate \n r`u; r`ul nu exist`.
Teama [i ner`bdarea sl`besc. Echilibrul [i calmul dau dinamism.
|nn`bu[i]i ra]iunile spiritului vostru, prin afirma]ii. Iosif a f`cut s` r`sune
chimvalele, pentru a nu-[i auzi g\ndurile.

16
Orice sclavie este o iluzie a con[tiin]ei umane. Exista \ntotdeauna, prin Har,
un mijloc de a sc`pa din orice situa]ie. Orice om este liber s` asculte Voin]a lui
Dumnezeu.
Certitudinea este mai puternic` dec\t optimismul.
Ideile divine nu intr` niciodat` \n conflict.
Este periculos s` nu urmezi p\n` la cap`t intui]ia. Spiritul Infinit nu intervine
niciodat` prea t\rziu.

CREDIN}A

Speran]a este \ndreptat` spre viitor. Credin]a [tie c` ea a primit deja [i


ac]ioneaz` \n consecin]`.
|n cursurile mele, eu insist \ntotdeauna asupra importan]ei de a s`pa
[an]urile (aluzie la II Regi: 3), adic` s` te preg`te[ti s` prime[ti lucrurile cerute, ceea
ce dovede[te o credin]` activ` [i determin` \ndeplinirea dorin]ei.
(Vezi "Jocul Vie]ii [i cum s`-l joci")
Un student de la cursul meu, pe care-l numeam "animatorul reuniunii",
pentru c` el \ncerca s` g`seasc` o \ntrebare la care s` nu pot r`spunde, f`r` s`
reu[easc` vreodat`, \ntreb`: "De ce at\tea femei care \[i preg`tesc trusoul, cu
speran]`, nu se m`rit` niciodat`?"
|i r`spunsei: "Pentru c` ele se preg`tesc numai cu speran]`, nu [i cu credin]`!".
Eventuala mireas` \ncalc` de asemeni, Legea, m`rturisind proiectele sale
celorlal]i. Prietenele ei se \ndoiesc, sau chiar sper` c` dorin]a ei nu se va realiza
niciodat`.
Ruga]i-v` Tat`lui Ceresc, Care [tie secretul [i El, Care vede \n secret, v` va
recompensa public.
Un elev n-ar trebui s` vorbeasc` niciodat` de o demonstra]ie, at\ta timp c\t ea
nu s-a manifestat pe plan exterior [i vizibil.
A[adar, p`stra]i-v` preg`tirile secrete [i pronun]a]i cuv\ntul, pentru a se
\ndeplini Alegerea Divin` a unui so], prin Har [i pe c`i perfecte.
Cei pe care Dumnezeu i-a unit nu mai pot fi desp`r]i]i, prin nici un g\nd.

AFIRMA}IILE

Aparen]ele adverse, ele \nsele, lucreaz` pentru binele meu, c`ci Dumnezeu se
serve[te de orice persoan` [i de orice situa]ie, pentru a realiza dorin]a inimii mele.
_______

17
Opozi]iile sunt [i ele prieteni [i obstacolele trambuline.
_______

Acum m` lansez spre Binele meu.


_______

Cum eu sunt Una cu Dumnezeu, eu sunt Una cu Binele meu.


_______

A[a cum acul busolei se \ntoarce fidel spre Nord, ceea ce \mi apar]ine de
drept \mi r`m\ne fidel. "Eu sunt Nordul"!
_______

Sunt \n prezent legat printr-o leg`tur` magnetic` invizibil` [i care nu se poate


rupe, de tot ceea ce-mi apar]ine prin Drept Divin.
_______

|mp`ra]ia Ta a venit. Voin]a ta se \mpline[te \n mine [i \n afacerile mele.


_______

Orice plan pe care nu l-a conceput Tat`l meu din Ceruri este distrus [i
dipare; Planul Divin referitor la via]a mea se \ndepline[te \n prezent.
_______

Ceea ce Dumnezeu mi-a dat, nimeni nu va putea s`-mi r`peasc`, c`ci darurile
Sale sunt f`cute pentru eternitate.
_______

Credin]a mea este cladit` pe st\nc` [i dorin]a inimii mele se realizeaz`, de


acum \nainte, sub influen]a Harului ceresc [i \n mod miraculos.
_______

Eu v`d binele meu aureolat de lumin`. Eu v`d c\mpurile mele str`lucind de


lumina recoltelor.
_______

Dumnezeu este sursa imediat` [i infailibil` pentru bine.


_______

18
Eu sunt echilibrat [i puternic, speran]ele mele cele mai mari se realizeaz` \n
mod miraculos.
_______

Eu stropesc de[ertul care m` \nconjoar` [i, deodat`, el \nflore[te ca un


trandafir.
_______

Eu exersez \n prezent credin]a mea de nezdruncinat, \n trei feluri: prin


g\ndire, cuv\nt [i ac]iune.
_______

Eu sunt insensibil la aparen]e [i, de aceea, aparen]ele dispar.


_______

Eu r`m\n ferm, de nezdruncinat, mul]umind pentru ca binele meu, care mi


se parea irealizabil, s` se manifeste, deoarece [tiu c` pentru Dumnezeu este u[or [i
pentru c` Ora binelui meu a venit acum.
_______

Planurile lui Dumnezeu \n privin]a mea sunt imuabile; ceea ce era al meu de
la \nceput este al meu \n prezent [i va fi de-a pururea.
_______

Eu [tiu c` nimic nu-L poate \nvinge pe Dumnezeu, prin urmare, nimic nu m`


poate \nvinge.
_______

Eu |l slujesc cu r`bdare pe Cel Etern (Legea), am \ncredere \n El. Eu nu m`


enervez din cauza celor r`i (c`ci orice om este o verig` \n lan]ul binelui meu) [i
Dumnezeu \ndepline[te acum dorin]ele inimii mele. (Vezi Psalmul 37).
_______

Credin]a \ntreprinz`toare a lui Hristos care este \n mine, prinde via]` acum.
La apropierea mea, barierele cad [i obstacolele dispar.
_______

19
Eu r`m\n hot`r\t, de nezdruncinat, c`ci \n c\mpurile mele, recolta lumi-neaz`
deja. Credin]a mea puternic` \n Dumnezeu suscit` \ndeplinirea Planului Divin
privind via]a mea.
_______

Orice team` este alungat` acum, \n numele lui Iisus Hristos, deoarece eu [tiu
c` nimic nu-mi poate face r`u. Dumnezeu este singura [i unica Putere.
_______

Eu sunt \n perfect` armonie cu ac]iunea Legii, deoarece eu [tiu c` Inteligen]a


Infinit` nu cunoa[te nici obstacole, nici timp, nici spa]iu. Ea nu cunoa[te dec\t
Perfec]iunea.
_______

Dumnezeu \ndepline[te miracolele Sale prin mijloace magice [i nea[teptate.


Eu ac]ionez acum pe toate planurile, pentru a realiza dorin]a inimii mele.
Eu \i ar`t astfel lui Dumnezeu c` cred \n realizarea Promisiunii sale.
_______

Eu sap acum ad\nc [an]urile mele, prin credin]`, \n]elegere [i dorin]a inimii
mele se \ndepline[te \n mod surprinz`tor.
{anturile mele se vor umple la momentul potrivit, cople[ind toate dorin]ele
mele [i dep`[indu-le chiar!
_______

Eu pun pe fug`, \n prezent, armata str`inilor (gindurile negative). Ele se


hr`nesc din team`, dar credin]a le face s` moar` de inani]ie.
_______

Ideile lui Dumnezeu nu pot fi modificate; de aceea, ceea ce este al meu, prin
Drept Divin, a[a va r`m\ne \ntotdeauna.
_______

Eu mul]umesc, pentru c` acum, dorin]ele drepte ale inimii mele sunt


\ndeplinite.
Mun]ii sunt muta]i din loc, v`ile sunt ridicate [i c`r`rile \ntortocheate sunt
\ndreptate.
Eu sunt \n |mp`r`]ia tuturor reu[itelor.

20
_______

|ncrederea mea \n Dumnezeu este perfect` [i Dumnezeu are \n mine o


\ncredere perfect`.
_______

Promisiunile lui Dumnezeu se sprijin` pe o st\nc`. De aceea, pentru c` am


cerut, mi se va r`spunde cu certitudine.
S` faci \n a[a fel \nc\t s` nu m` \ndep`rtez niciodat` de dorin]a inimii mele.
_______

Eu nu-l limitez pe Dumnezeu nici prin cuvinte, nici prin g\nduri, nici prin
ac]iuni.
Cu Dumnezeu totul este u[or [i posibil acum.
Eu stau deoparte acum [i observ opera lui Dumnezeu.
M` intereseaz` s` constat cu ce rapiditate [i cu ce u[urin]` El \mi cople[e[te
dorin]ele inimii mele.
|nainte de a cere mi se r`spunde [i eu recoltez acum tot ce mi-am dorit, \ntr-
un mod remarcabil.
Cel care vegheaz` la realizarea dorin]elor inimii mele nu a]ipeste, nici nu
doarme.
_______

U[ile care p`reau c` nu se vor deschide, se deschid larg, c`ile care p`reau
inaccesibile se dovedesc practicabile, \n numele lui Iisus Hristos.
_______

Binele meu, \n |ntelegerea Divin`, este o idee permanent` [i perfect`, [i acest


Bine se va manifesta cu siguran]`, c`ci nimic nu i se poate opune.
_______

Eu arunc povara mea asupra lui Hristos, Care este \n mine [i \naintez liber.
(Vezi capitolul VI din "Jocul vie]ii [i cum s`-l joci).

PIERDERILE
21
C\nd pierzi, aceasta dovede[te c`, \n subcon[tient, se credea \ntr-o pierdere
posibil`. Eliminind aceast` eroare, obiectul sau echivalentul s`u se va exterioriza.
Dori]i un exemplu? O doamn` pierduse un stilou de argint, la teatru. Ea \l
c`uta \n zadar. Ori, refuz\nd s` admit` aceast` pierdere, ea nu \nceta s` repete
aceast` afirma]ie: "Eu neg aceast` pierdere, nu exist` pierdere \n Spiritul Divin; eu
nu pot s` pierd, deci, acest stilou. |mi va reveni el sau echivalentul lui".
Trecur` c\teva s`pt`m\ni. |ntr-o zi, ea \nt\lni o prieten`, care avea un stilou
frumos de aur, at\rnat pe un [nur frumos. {i, pe nea[teptate, aceast` prieten`,
\ntorc\ndu-se spre ea, \i spuse: "Vrei acest stilou?"
Doamna, stupefiat`, exclam` (uit\nd aproape s`-i mul]umeasc` prietenei sale)
[i spuse doar: " O! Doamne, Dumnezeule! Ce har minunat! Stiloul de argint nu
era, deci, destul de bun pentru mine?".
Omul nu poate pierde dec\t ceea ce nu-i apar]ine prin Drept Divin, sau ceea
ce nu este demn de el.

AFIRMA}IILE

Nu exist` pierdere \n Spiritul Divin, de aceea, eu nu pot s` pierd ceea ce-mi


apar]ine de drept.
Inteligen]a Infinit` nu se manifest` niciodat` prea t\rziu!
Inteligen]a Infinit` cunoa[te mijlocul de a reg`si ceea ce a pierdut.
_______

Nu exist` pierdere \n Spiritul Divin, de aceea eu nu pot pierde ceea ce-mi


apar]ine.
Ceea ce-mi apar]ine prin Drept Divin \mi va fi restituit sau voi primi
echivalentul lui.

DATORIILE

Dac` un om a contractat datorii sau dac` i se datoreaz` bani, aceasta


dovede[te c`, \n subcon[tientul s`u, el crede \n datorii.

22
Aceast` idee trebuie s` fie neutralizat`, pentru a schimba aceast` stare de
fapte.
Astfel, o doamn` a venit s`-mi spun` c` i se datorau 350.000 franci, de ani de
zile [i c` nu putea s`-l constr\ng` pe debitor s`-i ramburseze.
Eu i-am r`spuns: "Asupra dumneavoastr` trebuie s` ac]iona]i [i nu asupra lui"
[i i-am sugerat afirma]ia urm`toare: "Eu neg orice datorie. Nu exist` datorie \n
Spiritul Divin, de aceea nu datorez nimic nim`nui [i totul este in regul`.
Toate obliga]iile mele sunt [terse prin Har [i mijloace perfecte.".

AFIRMA}IILE

Eu refuz no]iunea de datorie, nu exist` datorie \n Spiritul Divin, de aceea eu


nu datorez nimic nim`nui. Toate obliga]iile \mi sunt [terse, sub influen]a Harului
[i pe c`i miraculoase.
_______

Eu refuz no]iunea de datorie; nu exist` datorie \n Spiritul Divin, nici un om


nu-mi datoreaz` nimic, totul este \n ordine. Eu trimit \n jurul meu iubire [i
iertare.

V|NZ<RILE

O doamn` care tr`ia \ntr-un ora[ de provincie, dorea s`-[i v\nd` casa [i
mobilele sale. Era \n plin` iarn`. Z`pada era at\t de mare, \nc\t p`rea aproape
imposibil ca ma[inile sau camioanele s` soseasc` p\n` la poarta sa.
Ori, cum ea ceruse lui Dumnezeu s`-[i v\nd` mobilele [i casa, persoanei cu
care convenise [i la un pre] echitabil, ea nu se \ngrijora de aparen]e.
Ea \[i lustrui mobilele, le impinse \n mijlocul casei [i se preg`ti s` le v\nd`.
Ea povesti: "Eu nu am pierdut timpul privind furtuna de z`pad`. Eu
credeam \n promisiunile lui Dumnezeu".
|n mod miraculos, oamenii sosir` cu ma[ina [i mobilierul fu v\ndut, la fel [i
casa, f`r` s` fi avut comision de pl`tit unui intermediar.
Credin]a nu prive[te niciodat` pe fereastr` furtuna care izbucne[te; ea se
preg`te[te pur [i simplu s` primeasc` binecuv\nt`rile pe care ea le-a cerut.

AFIRMA}IILE

23
Eu mul]umesc pentru c` aceast` proprietate (sau acest obiect) s-a v\ndut \n
prezent, persoanei care trebuia, la un pre] echitabil, satisf`c\ndu-ne pe deplin.
(Aceast` afirma]ie poate fi formulat` la plural: aceste obiecte, persoanelor
etc...)

|NTREVEDERI DE AFACERI

AFIRMA}IILE

Rivalitatea nu exist` \n Planul Spiritual; ceea ce este al meu, \mi este dat prin
Har.
Eu m` identific cu iubire \n spiritul acestei persoane (sau al altor persoane).
Dumnezeu protejeaz` interesele mele [i Ideea Divin` apare \n aceast` situa]ie.

C|TEVA SFATURI

Omul g`se[te \ntotdeauna, \n calea sa, mesajul sau ghidul care-i este
necesar.
De exemplu: O doamn` profund \ngrijorat` de situa]ia sa nefericit`, se
\ntreba: "Oare se va lumina vreodat`?".
Ori bona ei, care era l\ng` ea, \ncepu s`-i vorbeasc` despre via]a sa. Prea
tulburat` pentru a fi interesat` de aceasta, doamna ascult` totu[i, cu r`bdare.
Bona spunea: "Am lucrat \ntr-un hotel, unde se afla un gr`dinar foarte
amuzant, care f`cea remarci pline de bun sim].
Odat`, c\nd ploua f`r` \ntrerupere de trei zile, eu i-am spus: "Crede]i c` se va
lumina vreodat`?". Iar el mi-a r`spuns: "Dumnezeule, oare nu sf\r[e[te totul prin a
se lumina?".
Doamna fu stupefiat`, deoarece era chiar r`spunsul la g\ndurile ei. Ea spuse
cu respect: "Da, cu ajutorul lui Dumnezeu, totul se lumineaz`, \ntotdeauna.".
Pu]in dup` aceea, \ntr-adev`r, dificult`]ile sale se aranjar` \ntr-un mod cu totul
nea[teptat.

24
AFIRMA}IILE

Spirit Infinit, acord`-mi \n]elepciunea pentru a extrage maximum din


ocaziile care mi se ofer`.
Nu m` l`sa niciodat` s` scap vreo ocazie.
_______

Eu sunt f`r` \ncetare sub influen]a inspira]iei directe. Eu [tiu exact cum s`
ac]ionez [i ascult instantaneu de comenzile intui]iei mele.
_______

|ngerul Destinului meu m` preced`, el m` men]ine pe calea cea bun`.


_______

Toat` puterea \mi este dat` pentru ca eu s` fiu bl\nd [i cu inima smerit`.
Eu vreau mult s` nu ajung dec\t ultimul [i tocmai de aceea sosesc primul!
_______

Eu pun acum pe altar voin]a mea personal`.


Voin]a Ta, nu voin]a mea; Calea Ta, nu calea mea; Timpul T`u [i nu
timpul meu – [i \ntr-o clip`, totul se \ndepline[te.
_______

Nu exist` mister \n |mp`ra]ie. Ceea ce eu trebuie s` [tiu, \mi este de\ndat`


revelat prin Har.
_______

Eu sunt un instrument docil la dispozitia lui Dumnezeu, [i Planul S`u


perfect \n privin]a mea se \ndepline[te \n mod magic.

PROTEC}IA

AFIRMA}IILE

25
Eu sunt \nconjurat de Lumina Alb` a lui Hristos, prin care nimic negativ nu
poate s` p`trund`.
_______

Eu merg \n Lumina lui Hristos [i gigan]ii crea]i de frica mea sunt redu[i la
neant.
_______

Nimic nu se poate opune binelui meu.

MEMORIA

AFIRMA}IA

Nu exist` pierdere de memorie \n Spiritul Divin; de aceea, eu \mi amintesc


de tot ceea ce trebuie s`-mi amintesc [i uit tot ceea ce este spre binele meu.

PLANUL DIVIN
(Vezi Capitolul IV din Jocul Vie]ii [i cum s`-l joci).

Exist` un Plan Divin pentru orice om!


A[a cum imaginea perfect` a stejarului se afl` in ghind`, tot a[a modelul divin
al vie]ii sale se g`se[te \n Supracon[tientul (Hristos din fiecare) fiec`ruia.
Planul Divin nu comport` restric]ii, ci numai s`n`tate, boga]ie, iubire [i
expresia perfect` de sine.
Astfel, omul \nt\lneste \ntotdeauna \n calea sa elementele Alegerii Divine.
El trebuie s` tr`iasc` zilnic dup` Planul Divin, \n caz contrar fiind supus durerii.

26
O doamn` era pe cale s` se mute \ntr-un nou apartament. Era aproape \n
\ntregime mobilat, c\nd i-a venit acest g\nd: "|n partea aceasta a \nc`perii ar
trebui un birou chinezesc!".
Pu]in dup` aceea, \n fa]a magazinului unui anticar, ea z`ri un splendid birou
chinezesc, \nalt de aproximativ 2 metri, admirabil sculptat. Ea intr` pentru a afla
pre]ul. V\nz`torul \i spuse c` va transmite oferta ei, pentru a vedea dac` este
acceptat`. Evident, ea nu dorea s` spolieze pe nimeni, nici s` ob]in` ceea ce nu-i
apar]inea, dec\t pe dreptate. |ntorc\ndu-se acas`, ea \[i repeta: "Dac` este s` fie al
meu, nu pot s`-l pierd, dac` nu, nu-l mai doresc.".
Ningea. Merg\nd, pentru a da mai mult` for]` cuvintelor sale, ea lovea z`pada
cu piciorul la dreapta [i la st\nga, tras\nd astfel un drum p\n` la casa ei. Mai
multe zile trecur` [i ea primi avizul proprietarului biroului, care era gata s`-l
cedeze pentru suma propus` de ea.
Astfel, exist` un r`spuns la orice cerere, fie c` este vorba de birouri chine-ze[ti
sau de miliarde.
"|nainte de a m` chema, eu \]i voi r`spunde", dar dac` nu este vorba de mobil`
sau de miliarde alese Divin, ele nu vor aduce fericirea.
"Dacã eternul nu-[i cl`de[te casa, cei care o construiesc lucreaz` \n zadar".
(Psalmul 127: 1).

AFIRMA}IILE

M` debarasez de tot ceea ce nu este vrut de Dumnezeu [i Planul Perfect al


vie]ii mele se \ndepline[te.
_______

Ceea ce este al meu, de Drept Divin, nu-mi poate fi r`pit niciodat`.


_______

Planul Perfect al lui Dumnezeu \n privin]a mea este imuabil.


_______

Eu merg pe c`rarea magic` a intui]iei [i, prin Har, m` aflu pe P`m\ntul


F`g`duin]ei.
_______

27
Spiritul meu, corpul meu [i afacerile mele sunt \n prezent modelate dup`
Imaginea Divin` care este \n mine.
_______

Dumnezeu este Singura Putere [i aceast` putere este \n mine. Nu exist` dec\t
un singur plan: Planul Divin [i el se realizeaz` \n prezent.
_______

Eu mul]umesc pentru ceea ce ob]in de acum \nainte din Substan]a


Universal`, adic` pentru tot ceea ce satisface dorin]ele drepte ale inimii mele.
_______

Planul Divin \n privin]a vie]ii mele se realizeaz` \n prezent. Eu ocup acum


locul prev`zut pentru mine [i pe care nimeni altcineva nu-l poate ocupa. Eu
fac \n prezent lucrurile pe care doar eu [tiu s` le fac [i pe care nimeni altcineva nu
le poate face.
_______

Eu am tot ceea ce trebuie, pentru a executa Planul Divin prev`zut pentru


mine, eu sunt la \n`l]ime \n orice situa]ie.
_______

Toate u[ile sunt deschise surprizelor fericite [i Planul Divin al vie]ii mele se
\ndepline[te prompt, sub influen]a Harului.

S<N<TATEA

C\nd un om str`luce[te de armonie [i fericire, el este s`n`tos. Orice boal`


provine dintr-un p`cat sau o \nc`lcare a Legii Spirituale.
Iisus Hristos a spus: "Fii vindecat, p`catele tale sunt iertate!".
Ranchiuna, reaua voin]`, ura, teama, etc., distrug celulele corpului [i
otr`vesc s\ngele.
Accidentele, b`tr\ne]ea, chiar [i moartea provin din ceea ce noi purt`m \n
noi, prin imagini mentale false.

28
C\nd omul se va vedea a[a cum \l vede Dumnezeu, el va redeveni o fiin]`
radioas`, etern`, ignor\nd na[terea [i moartea, deoarece "Dumnezeu a creat omul
dup` Chipul [i Asem`narea Sa".

AFIRMA}IILE

Eu neg oboseala, c`ci nimic nu m` poate obosi.


_______

Eu tr`iesc \ntr-un Regat al bucuriilor eterne, asupra c`ruia nici timpul, nici
oboseala, nici na[terea, nici moartea nu au putere.
No]iunea de spa]iu [i de timp se [terge!
Eu tr`iesc acum \ntr-un minunat Prezent, care nu cunoa[te nici na[tere, nici
moarte.
Eu sunt Una cu Cel Unic!
_______

Totul \n mine este: Bucurie Etern`, Tinere]e Etern`, Bog`]ie Etern`, S`n`tate
Etern`, Iubire Etern`, Via]` Etern`.
_______

Eu sunt o fiin]` spiritual` - corpul meu este perfect, creat dup` Chipul [i
Asem`narea Sa.
Lumina lui Hristos p`trunde \n prezent \n fiecare celul` a corpului meu [i eu
mul]umesc pentru radioasa mea s`n`tate.

OCHII

Pentru viziune imperfect`, corespondentele sunt: temerile, b`nuielile, frica de


obstacole. A[teptarea nenorocirilor gata s` se abat`. Tr`irea \n trecut sau \n viitor
[i nu \n prezent.

29
AFIRMA}IILE

Lumina lui Hristos inund` \n prezent ochii mei. Eu posed clarviziunea


Spiritului. Eu v`d clar [i distinct c` nu exist` obstacole \n calea mea. Eu v`d tot a[a
de clar \ndeplinirea dorin]ei inimii mele.
_______

Am "ochiul Spiritului". Eu v`d prin obiectele aparente. Eu v`d clar miracolul


care se \ndepline[te.
_______

Viziunea mea asupra Spiritului este tot at\t de clar` ca cristalul. Eu v`d net
drumul \naintea mea. Nu exist` obstacol \n calea mea. V`d, \n prezent,
\ndeplinindu-se miracole [i minuni.
_______

Eu mul]umesc pentru vederea mea perfect`. Eu |l v`d pe Dumnezeu pe orice


chip; v`d binele \n orice situa]ie.
_______

Viziunea mea este clar` ca cristalul, este viziunea Spiritului. Eu privesc \n


sus, \n jos, \n jurul meu, c`ci Binele \mi vine din Nord, din Sud, din Est [i din
Vest.
_______

Ochii mei sunt ochii perfec]i ai lui Dumnezeu. Lumina lui Hristos \mi inund`
[i-mi clarific` drumul. Eu v`d \n mod distinct c` nu exist` lei \n drumul meu, ci
doar \ngeri [i binecuvint`ri infinite.

ANEMIA

Coresponden]e: aspira]iile nesatisf`cute, lipsa fericirii.

AFIRMA}IA

30
Eu sunt hr`nit de Spiritul care este \n mine. Fiecare celul` a corpului meu
este plin` de lumin`. Eu mul]umesc pentru s`n`tatea mea radioas` [i pentru
fericirea mea infinit`.
(Aceast` afirma]ie poate fi f`cut` pentru vindecarea oric`rei boli.)
URECHILE

Surditatea are coresponden]e \n: voin]a personal` prea puternic`, \nc`p`]\-


nare [i dorin]a de a auzi doar unele lucruri.

AFIRMA}IA

Urechile mele sunt urechile Spiritului. Lumina lui Hristos intr` acum prin
urechile mele, f`c\nd s` dispar` orice durere sau malforma]ie.
Eu aud clar vocea intui]iei [i o ascult imediat.
Eu aud clar anun]ul vesel al Ve[tii Bune.

REUMATISMUL

Coresponden]e: judec`]i acerbe, spirit critic.

AFIRMA}IA

Lumina lui Hristos inund` \n prezent con[tiin]a mea [i ea alung` orice g\ndire
acerb`.
Eu iubesc pe toat` lumea [i toat` lumea m` iube[te.
Eu mul]umesc pentru splendida mea s`n`tate [i pentru fericirea mea.

TUMORILE

Coresponden]e: gelozia, ura, resentimentul, temerile, etc.

31
AFIRMA}IA

Orice plant`, pe care Dumnezeu din Cer nu a plantat-o, va fi smuls`. Orice


idee fals` \n con[tiin]a mea se risipe[te \n prezent. Lumina lui Hristos p`trunde \n
fiecare celul` [i eu mul]umesc pentru s`n`tatea mea radioas` [i pentru fericirea mea
prezent` [i etern`.

BOALA DE INIMA

Coresponden]e: temeri, m\nie, etc.

AFIRMA}IA

Inima mea este o idee perfect` a Spiritului Divin; El ocup` \n prezent locul s`u
just, pentru a \ndeplini adev`rata sa func]ie.
Este o inim` fericit`, ignor\nd frica; este o inim` iubitoare.
Lumina lui Hristos se r`sp\nde[te \n toate celulele sale [i eu mul]umesc
pentru splendida mea s`n`tate.

ANIMALELE

De exemplu, c\inele.

AFIRMA}IILE

Eu neg orice dezordine aparent`. Acest c\ine este o idee perfect` a Spiritului
Divin; el exprim` \n prezent Ideea Divin` Perfect` a unui c\ine perfect.
_______

Inteligen]a Infinit` \l lumineaz` [i-l dirijeaz` pe acest animal. El este o Idee


Perfect` a Spiritului Divin [i el ocup` \ntotdeauna locul s`u just.

32
ELEMENTELE

Omul este creat dup` Chipul [i Asem`narea lui Dumnezeu [i i s-a dat puterea
[i domina]ia asupra tuturor lucrurilor create.
El are puterea de a "infrunta v\nturi [i valuri", de a opri valurile [i de a
provoca ploaia dupa cerin]`.
Exist` un trib de indieni care, tr`ind \ntr-un de[ert, doar prin rug`ciuni, pot
provoca ploaia necesar` recoltelor lor.

Ei execut` un dans pentru ploaie, acest dans fiind forma lor de rug`ciune, dar
pentru acesta, nici un [ef obsedat de vreo team` nu este autorizat s` participe.
Trebuie s` dai dovad` de curaj \nainte de a fi admis la aceste cermonii.
O persoan`, care a fost martor ocular la acest dans, mi-a povestit c`, din- tr-
un cer albastru, a v`zut c`z\nd potop de ploaie, \n timp ce soarele continua s`
str`luceasc`.

FOCUL

AFIRMA}IA

Focul este prietenul omului [i el este \ntotdeauna la locul s`u just,


\ndeplinind rolul s`u just.

SECETA

AFIRMA}IA

Nu exist` secet` \n Spiritul Divin. Eu mul]umesc pentru c` ploaia cade \n


cantitate suficient` pentru a uda recoltele [i gr`dinile.
Eu v`d clar cum cade aceast` avers` binef`c`toare [i manifestarea ei are loc
acum.

FURTUNA

AFIRMA}IA

33
Hristos, Care este \n mine, \mbl\nze[te chiar [i v\nturile [i valurile [i creeaz`
un calm des`v\r[it.
Eu v`d clar Pacea stabilit` pe p`m\nt [i pe mare.

C<L<TORIILE

AFIRMA}IA

Eu mul]umesc pentru aceast` c`l`torie, Divin protejat`, \ndeplinit` \n


condi]iile Divin preg`tite [i cu resurse Divin asigurate.

DIFERITE G|NDURI

Ceea ce detesta]i sau ur\]i vi se va \nt\mpla cu siguran]`. |ntr-adev`r, ura


creeaz` \n subcon[tient, o imagine vie, care, \n cele din urm`, ia fiin]`. Singurul
mod pentru a [terge aceste imagini este s` aplici legea nere-zinsten]ei. (Vezi
capitolul IV din "Jocul vie]ii [i cum s`-l joci).
De exemplu, o t\n`r` sim]ea interes pentru un b`rbat care \i vorbea f`r`
\ncetare despre fermec`toarele sale veri[oare. Acest lucru i-a trezit gelozia [i
resentimentele. Drept care, el a disp`rut cur\nd din via]a sa.
Dup` c\tva timp, ea \nt\lni un alt b`rbat, pentru care sim]i o mare atrac]ie.
Dar, iat` c`, \n cursul unei conversa]ii, acesta a f`cut [i el aluzie la veri[oarele sale,
pe care le iubea foarte mult. Ea fu mai \ntii iritat`, apoi \ncepu s` sur\d`, pentru
c`, iat`, le re\nt\lnea pe vechile ei cuno[tin]e, "veri[oarele".
De aceasta dat`, ea \ncerc` o nerezisten]`. Ea binecuvint` pe toate veri[oarele
din Univers, le trimise g\nduri binevoitoare, \n]eleg\nd c`, dac` nu ac]ioneaz` a[a,

34
orice b`rbat pe care l-ar \nt\lni i-ar fi r`pit de rudele sale. Aceast` atitudine se
dovedi a fi un succes, c`ci nu mai auzi niciodat` vorbindu-se despre veri[oare.
Iat`, deci, motivul pentru care at\tea persoane fac experien]e nenorocite [i
care se repet` de-a lungul \ntregii lor vie]i.
Am cunoscut o doamn`, care se l`uda cu nenorocirile ei. Ea repeta cui dorea
s-o aud`: "Eu [tiu mai bine ca oricine ce \nseamn` necazurile!". Apoi a[tepta s` i se
spun` cuvinte de simpatie.
Bine\n]eles, ea vorbea despre dificult`]ile ei [i, cu c\t vorbea mai mult, cu
at\t avea mai multe necazuri, c`ci, prin cuvintele ei, "se condamna". Ea ar fi
trebuit s` pronun]e cuvintele pentru neutralizarea acestor necazuri, \n loc s` le
multiplice.
Dac`, de exemplu, ar fi repetat: "Eu arunc aceast` povar` asupra lui Hristos
din mine [i avansez liber`", \n loc s`-[i fi descris nenorocirile, ele s-ar fi risipit, "c`ci
prin cuvinte ve]i fi m~ntui]i".
"|]i voi da p`m\ntul pe care \l vezi". Omul recolteaz` \ntotdeauna ceea ce a
sem`nat \n lumea g\ndurilor sale.
De exemplu, o femeie avea mare nevoie de bani. Tot merg\nd pe strad`, ea
nu \nceta s` afirme c` Dumnezeu este sprijinul ei imediat. La un moment dat,
cobor\nd privirea, ea a v`zut la picioarele sale o bancnot` de 500 de franci, pe
care o ridic`. Un b`rbat (portar la unul din imobilele din apropiere), observ\nd
scena, \i spuse: "Doamn`, a]i ridicat o bancnot`, nu-i a[a? Eu am crezut c` este
ambalajul unui chewing-gum. De altfel, mai multe persoane au c`lcat pe ea, dar,
c\nd a]i venit dumneavoastr`, ea s-a deschis ca o frunz`.".
Unii oameni aveau \n ei no]iunea de cerin]`, \ns` au c`lcat peste bancnot`; ea
s-a deschis doar la cuvintele pline de credin]`. Exist` astfel de ocazii \n via]`, un
om le prinde, altul trece pe l\ng` ele.
"Credin]a f`r` fapte (eforturi, ac]iuni) este moart`."
Elevul, pentru a suscita manifestarea pe care o cere \n rug`ciunea sa, trebuie
s` fac` dovada unei credin]e active, care s` ac]ioneze.
O doamn` mi-a cerut \ntr-o zi s` "pronun] cuv\ntul", pentru ca ea s` poat`
\nchiria o camer` din apartamentul ei. Eu i-am declarat: "Mul]umesc pentru c`
aceast` camer` s` fie \n prezent \nchiriat` persoanei care i se cuvine \n mod
perfect [i la un pret echitabil, d\nd astfel satisfac]ie tuturor".
Trecur` c\teva s`pt`m\ni [i camera era tot ne\nchiriat`.
Eu am \ntrebat-o: "Ai f`cut dovad` de credin]` activ`?". Ai urmat orice impuls
pe care l-ai avut, pentru a \nchiria aceast` camer`? Ea mi-a r`spuns: "Am dorit s`
cump`r o lamp` pentru aceast` camer`, dar am decis c` nu pot s`-mi permit.".

35
I-am replicat de\ndat`: "N-o vei \nchiria niciodat`, dac` nu vei cump`ra aceast`
lamp`, c`ci, cump`r\nd-o, vei da dovad` de credin]` [i vei da subcon[-tientului t`u
no]iunea de certitudine.". "Care este pre]ul lampii?". "14.000 de franci.". Eu am
exclamat: "Aceast` sum` te desparte de locatarul dorit!".
Entuziamul ei a fost a[a de mare, \nc\t se duse s` cumpere 2 l`mpi.
Trecu aproximativ o s`pt`m\n`, [i un locatar ideal se prezent`. El nu fuma,
pl`tea chiria \nainte [i avea toate calit`]ile cerute de doamna care \nchiria
camera.
Dac` nu ve]i deveni ca un copil [i nu v` ve]i s`pa [anturile, nu ve]i intra
niciodat` \n |mp`r`]ia manifest`rilor. (Vezi "Jocul vie]ii [i cum s`-l joci")
"F`r` viziune, poporul meu va pieri". Dac` omul nu are un scop, un P`m\nt al
F`g`duin]ei, c`tre care s`-[i \n-drepte g\ndurile, el \ncepe s` piar`. Se constat`
adesea, \n micile ora[e de provincie, printre oamenii care se a[eaz` iarna \n jurul
sobei, c` unii nu au nici o ambi]ie. {i totu[i, \n fiecare dintre ei, exist` un P`m\nt
care nu a fost descoperit, o min` de aur.
Am cunoscut \ntr-un asemenea ora[ de provincie, un om care era numit
"Charlie magnolia", pentru c` el descoperea \ntotdeauna primul, c\nd venea
prim`vara, prima magnolie \nflorit`. El era cizmar, dar \n fiecare dup`-amiaz`,
pleca de la lucru, pentru a vedea trenul de la ora 4, care sosea dintr-un ora[
\ndep`rtat. El percepea vag, \n subcon[tientul s`u, un apel la viziune. F`r` \ndoial`
c` Planul Divin care-l privea, prevedea c`l`torii sau un frumos viitor de botanist.
Prin cuv\ntul rostit, Planul Divin poate s` se arate [i permite fiec`ruia \ndeplinirea
destinului s`u.
"Eu v`d acum, \n mod clar, Planul Perfect al vie]ii mele. Entuziamul
Divin \mi d` puteri [i eu \mi realizez acum destinul meu."
Atitudinea spiritual` \n privin]a banilor este aceea care are con[tiin]a c`
"Dumnezeu este boga]ia omului" [i c` acesta poate s` recurg` la Substan]a
Universal`, prin credin]a sa [i prin pronun]area cuv\ntului.
Cel care \n]elege aceasta nu mai este lacom [i cheltuie[te banii s`i f`r` team`.
Datorit` Pungii magice a Spiritului, bog`]iile sale sunt inepuizabile [i imediate [i el
[tie, de asemeni, c` a da precede pe a primi.
|ntr-o zi, cineva a venit s` m` roage s` "pronun] cuvintul" care ar putea s-o
pun` \n posesia a 35.000 de franci, pentru data de 1 august ([i era 1 iulie).
Cunosc\nd-o foarte bine, i-am spus: "Problema dumneavoastr` este c` nu da]i
destul, trebuie s` v` preg`ti]i abunden]a d`ruind, mai \nt\i". Pe de alt` parte, ea
aceptase invita]ia unei prietene, dar, ezita s` plece, pentru c` aceasta se formaliza
pentru nimicuri. "V` rog, spuse ea, trata]i-m` pentru a nu face ceva r`u \n cele 3
s`pt`m\ni c\t voi sta la prietena mea, fiindc` doresc s` plec c\t mai cur\nd posibil;

36
m` bizui pe dumneavoastr`, pentru a pronun]a cuv\ntul care-mi va da suma de
care am nevoie pentru aceast` c`l`torie". Ea se duse, deci, la prietena ei, fu
nenorocit`, \ngrijorat`, agitat`, \ncerc\nd mereu s` plece, dar de fiecare dat` era
rugat` s` mai r`m\n`. Atunci, \[i aminti de sfatul meu [i f`cu daruri celor din jurul
ei. De fiecare dat` c\nd era posibil, ea oferea un mic cadou. 1 august se apropia [i
ea nu vedea nici un semn c` suma dorit` i-ar putea parveni, [i nu avea alt mijloc
pentru a putea pleca. |n ultima zi din iulie, ea \[i spuse: " Doamne! Poate c` nu am
d`ruit destul! {i ea oferi c\teva daruri celor care o serveau. Chiar pe 1 august,
gazda ei \i spuse: "Draga mea, eu doresc s`-]i fac un cadou", [i \i \ntinse un cec de
35.000 de franci!
Pe c`i neb`nuite, Dumnezeu \[i \ndepline[te miracolele sale!

AFIRMA}IILE

Dumnezeu nu desparte [i nu divide: de aceea, binele meu nu poate fi nici


separat, nici divizat. Eu sunt una cu Binele meu indivizibil.
_______

Tot ceea ce este al meu prin Drept Divin circul` de acum \nainte liber [i
ajunge la mine pe c`i perfecte, sub influen]a Harului.
_______

Opera lui Dumnezeu este des`v\r[it` [i trebuie s` se manifeste acum.


_______

Credin]a mea ajunge pentru ca o abunden]` nelimitat` s` se manifeste, \n


prezent, \n favoarea mea.
_______

Aparen]ele nu m` tulbur` de loc. Am \ncredere \n Dumnezeu – [i el \mi


\ndepline[te de\ndat` dorin]ele inimii mele.
_______

Binele meu \mi parvine acum, \n mod surprinz`tor.


_______

Planul Divin al vie]ii mele nu poate fi modificat \n cursul execut`rii sale. El


este imuabil [i indestructibil. El asteapt` pur [i simplu s`-l recunosc.

37
_______

Reveleaz`-mi ceea ce trebuie s` fac, permite-mi s` v`d clar binecuv\ntarea cu


care tu m-ai cople[it.
_______

Fie ca voin]a Ta binecuv\ntat` s` se \ndeplineasc` azi \n mine.


_______

Impulsurile seam`n` cu c\inii de v\n`toare pe care Cerul i-ar trimite pentru a


m` conduce pe drumul cel drept.
_______

Toate lucrurile pe care le caut, m` caut` la r\ndul lor, acum.


_______

Activitatea Divin` se desf`[oar` acum \n Spiritul meu, \n corpul meu [i \n


afacerile mele, fie c`-mi dau sau nu seama de aceasta.
_______

Deoarece eu sunt una cu Prezen]a Unic`, eu sunt Una cu dorin]a inimii mele.
_______

Eu v`d \n prezent prin ochiul unic al Spiritului, nu v`d dec\t perfec]iunea.


_______

Eu sunt o idee perfect` a Spiritului Divin; eu sunt \ntotdeauna acolo unde


trebuie s` fiu, ocupat cu lucrul care-mi convine, la momentul oportun, pentru un
salariu just.
_______

Ceva \n sinea voastr` iube[te aventura, [i aceasta v` va ajuta s` triumfa]i \n


orice \mprejurare.

Eu sunt un magnet irezistibil, care atrage Abunden]a Infinit`, sub toate


formele ei, c`ci orice form` \mi apar]ine prin Drept Divin.
_______

38
Totul \n mine este plenitudine. Pentru c` am cerut, voi primi cu siguran-]`.
_______

Legea lui Dumnezeu este legea cererii [i eu mul]umesc pentru manifestarea


ei, care m` cople[e[te prin Har [i pe c`i perfecte.
_______

Abunden]a m` \nconjoar` de pretutindeni. Eu v`d clar resursele mele


inepuizabile. Eu [tiu exact ce trebuie s` fac.
_______

Lumea mea minunat` intr` \n ac]iune, ea se manifest` [i p`trunde f`r` piedici \n


P`m\ntul F`g`duin]ei, prin Har.
_______

O mare lini[te se r`sp\nde[te acum \n mine, eu iubesc Legea Ta, a nere-


zisten]ei, nimic nu m` va mai ofensa.
Tu e[ti \n sinea mea Inspira]ia, Revela]ia [i Iluminarea.
_______

Chiar [i ceea ce pare prea bun poate s` se adevereasc`.


Chiar [i ceea ce pare prea bun poate s` dureze.
Chiar [i ceea ce pare prea minunat poate s` se realizeze.

CONCLUZIA

Alege]i afirma]ia care se adapteaz` cel mai bine cerin]elor dumneavoastr` [i


supune]i ac]iunii sale ceea ce trebuie s` \nfrunta]i.
Aceasta va fi bagheta voastr` magic`, deoarece cuv\ntul vostru este
Dumnezeu \n ac]iune.
"Cuvintul nu se \ntoarce la mine f`r` efect, f`r` s` fi executat voin]a mea"
(Isaiia, 55: 11).
"Dar eu cer: Oare nu au auzit? Dimpotriv`, vocile lor au r`sunat pe tot
p`m\ntul [i cuvintele lor au ajuns p\n` la cap`tul lumii". (Romanii, 10: 18).

39
40