Sunteți pe pagina 1din 17

UNIVERSITATEA VALAHIA

TRGOVI!TE


UVT 2001 Departamentul E.C.R. Pagina " din "7
MANAGEMENTUL LAN!ULUI
DE DISTRIBU!IE

(SCM = SUPPLY CHAIN MANAGEMENT)
Dr. Virgil Popa
Con"inut:
". Introducere
2. Noua func#ie: managementul lan#ului de distribu#ie
3. Tipurile de lan#uri de distribu#ie
4. mbun$t$#irea lan#ului de distribu#ie/aprovizionare
5. Cibernetizarea lan#ului de distribu#ie/aprovizionare
6. Trecerea de la e-commerce la e-business
7. E-business %i ECRAp#rut n:
Economistul nr. 552/6.03.2000 %i 76",762,763/27-3"."2.2000
MANAGEMENTUL LAN!UI DE DISTRIBU!IE
(SCM = SUPPLY CHAIN MANAGEMENT)


UVT 2001 Departamentul E.C.R. Pagina 2 din "7
MANAGEMENTUL LAN!UI DE DISTRIBU!IE
(SCM = SUPPLY CHAIN MANAGEMENT)1. INTRODUCERE

DEFIN!II
1. LAN! DE DISTRIBU!IE- toate organiza#iile %i procesele ce se
refer$ la produse %i servicii din perspectiva organiza#iilor cump$r$toare. n
mod tipic acoper$ orice se refer$ de la materii prime %i ingrediente pn$ la
consuma#ie.
2. MANAGEMENTUL LAN!ULUI DE DISTRIBU!IE-
Strategiile %i activit$#ile asociate cu lan#ul de distribu#ie


Lan#ul de distribu#ie- const$ n numeroase puncte de stocare %i
nc$rcare ntre furnizorii de materii prime, produc$tori %i detaili%ti. Aceasta
se poate ilustra:

Flux al ordinelor
Flux al bunurilor


Furnizori
Depozit
materii
prime %i
ambalaje
Fabrica#ie
Depozit al
produc$torilor
Depozit al
comer#ului
Magazin cu
am$nuntul
Capacitate stoc capacitate stoc stoc stoc stoc
MANAGEMENTUL LAN!UI DE DISTRIBU!IE
(SCM = SUPPLY CHAIN MANAGEMENT)


UVT 2001 Departamentul E.C.R. Pagina 3 din "7
Lan#ul de distribu#ie are numeroase %i distincte tr$s$turi: un flux al
informa#iei, tipice ordine sau semnale de cerere, nsemne de comenzi pentru
furnizorii de produse %i n sens invers fluxul de materiale %i produse finite ce
satisfac cererea. De asemenea apare fluxul de pl$#i ca %i cel al informa#iilor
ce se ofer$ la plata produselor c$tre furnizori.
Semnalele comenzilor pe tot fluxul lan#ului de furnizare variaz$ n
func#ie de frecven#a lor %i de volumul produselor comandate. Fluxul
materiilor prime variaz$ n timp dup$ cum se completeaz$ (ca ordonare dup$
timp) %i dup$ cum ordinul este complet %i n timp (ca nivel al serviciului).
Astfel de lan#uri de distribu#ie const$ n:
- un sistem fizic (mecanismul pentru mi%carea %i nmagazinarea
materialelor %i bunurilor);
- demersul comercial pentru aprovizionarea %i furnizarea resurselor
cerute;
- procesele afacerii care definesc cum poate fi realizat opera#ional
lan#ul;
- m$surile pentru prezentarea standardelor de performan#$ %i control al
costurilor;
- organizare pentru planificarea %i conducerea opera#iei;
- fluxul informa#iei pentru nt$rirea organiza#iei %i a permite opera#ia;
- aplica#ii de sistem pentru optimizarea efectivit$#ii opera#iilor %i
fluxului informa#iei
Mul#i produc$tori %i detaili%ti sunt direc#iona#i c$tre c$ile de optimizare a
acestui mix de activit$#i %i de integrarea managementului lan#ului de
aprovizionare/furnizare n reinginering-ul procesului afacerilor lor. Aceasta
cere o bun$ n#elegere a naturii lan#ului de aprovizionare %i importan#a
fundamental$ a efectivit$#ii afacerilor.
Punctul de vedere al detailistului
Privind dinspre detailist ca printr-un vizor furnizorii s$i v$d re#eaua de
distribu#ie prin care ei se focalizeaz$ pe canalul de distribu#ie. Din latura
cererii, vnz$rile sunt imediat vizibile. El vede un singur sistem de
reaprovizionare, cu un timp scurt, o regulat$ rutin$ de opera#ii de distribu#ie
%i fluxurile sub controlul s$u. n general aceasta este legat$ de latura ofertei
prin calea stabilit$, prin folosirea codului ca bare %i EDI.
MANAGEMENTUL LAN!UI DE DISTRIBU!IE
(SCM = SUPPLY CHAIN MANAGEMENT)


UVT 2001 Departamentul E.C.R. Pagina 4 din "7

Latura ofertei este format$ n special din produse finite n formate
relativ mici.
Pentru un detailist cererea este relativ simpla chiar dac$ el dore%te s$
cumpere mai multe produse. El are procese logistice mai mici. Lan#urile de
aprovizionare sunt complexe numai n volume complete ca fluxuri c$tre
sistem. Detailistului i este u%or n a controla.
Punctul de vedere al produc#torului
Perspectiva produc$torului este diferit$. Privind n jos prin vizor c$tre
clientul detailist, lan#ul de furnizare const$ ntr-o re#ea de livrare %i punctul
de stoc-tampon rapid c$tre depozitul fabricii sale sau c$tre centrul de
distribu#ie.

Fabricant
Depozit
detailist
Magazin
detailist
Depozit
fabricant
Magazin
detailist
Magazin
detailist
Fabricant
Fabricant
Fabricant
Depozit
fabricant
Depozit
fabricant
Depozit
fabricant
Magazin
detailist
MANAGEMENTUL LAN!UI DE DISTRIBU!IE
(SCM = SUPPLY CHAIN MANAGEMENT)


UVT 2001 Departamentul E.C.R. Pagina 5 din "7Fabricant
Depozit
comer#
Depozit
fabricant
Depozit
comer#
Depozit
comer#
Magazin cu
am$nuntul
Magazin
cu
am$nuntul
Magazin cu
am$nuntul
Magazin cu
am$nuntul
Magazin
cu
am$nuntul
Magazin cu
am$nuntul
Magazin cu
am$nuntul
Magazin
cu
am$nuntul
Magazin cu
am$nuntul
MANAGEMENTUL LAN!UI DE DISTRIBU!IE
(SCM = SUPPLY CHAIN MANAGEMENT)


UVT 2001 Departamentul E.C.R. Pagina 6 din "7

Din aceast$ pespectiv$ comenzile pot fi ntrziate dintr-o
vizibilitate sc$zut$ a cererii %i o amplificare a fluctua#iilor
aprovizion$rilor consumatorului ce pot fi luate, independent de aceste
func#ii, din inventarele din mul#imea de puncte.
Se poate vedea cum variaz$ cererile de aprovizionare, nedirijate %i
mi%carea cererii de bunuri %i fluxuri care sunt sub controlul detailistului. Nu
se poate spune c$ produc$torii pot s$ dea un r$spuns bun la ordine %i s$-%i
minimizeze costurile. Ei trebuie s$ lege aceste cereri de acel lan# de
distribu#ie prin care s$ c%tige n mai multe forme: de la materiile prime, la
procesele extinse, constrngerile de capacitate %i complexitatea productiv$
precum %i de planificarea materialelor din procese.
Pentru produc$tori de bunuri cererea este complex$ %i sunt necesare o
suit$ de procese logistice. Ei trebuie s$ se mpart$ cu al#i produc$tori
(cooperare) din re#elele complexe de distribu#ie asupra c$rora au par#ial
controlul.

2. NOUA FUNC!IE: MANAGEMENTUL LAN!ULUI
DE DISTRIBU!IE
A. N INDUSTRIA PRODUC&IEI BUNURILOR DE CONSUM
n acest caz SCM implic$:
") Planificarea lan#ului de furnizare (SUPPLY CHAIN PLANNING)
Depinznd de deciziile strategice de realizare a cump$r$rii,
fundamentarea planific$rii pe termen lung %i fundamentarea
ingineriei de proces poate s$ rezulte din numeroase resurse %i
controale de capacit$#i. Dac$ re#eaua de distribu#ie proiectat$ este
finalizat$, optimizarea lan#ului de furnizarea urmeaz$.
Planificarea lan#ului de furnizare (ofertei) const$ n:
- realizarea sau cump$rarea tehnologiilor suport;
- fundamentarea planurilor pe termen lung;
- fundamentarea ingineriei procesului;
- pro iectarea re#elei de furnizare
- deciziile VMI;
- optimizarea lan#ului de furnizare;
- simulare %i scenarii;
- preg$tirea regulilor de decizie.
2) Prognoza cererii (DEMAND FORECASTING)
MANAGEMENTUL LAN!UI DE DISTRIBU!IE
(SCM = SUPPLY CHAIN MANAGEMENT)


UVT 2001 Departamentul E.C.R. Pagina 7 din "7
Este una din cele mai importante procese ale lan#ului de furnizare
pentru ntreprinderile de produse de consum. Se pot analiza
abaterile %i se poate ajusta oferta %i planurile de produc#ie periodic.
Prognoza cererii implic$ fazele urm$toare:
- prognoza pe termen lung;
- prognoza pe termen scurt;
- SKU vs category ;
- integrarea promo#iei;
- analiza abaterilor;
- ajustarea periodic$;
- multiple modele de prognoz$
3) Procurarea (PROCUREMENT)
Bazat pe indicatorii cheie de performan#$ cum ar fi pre#ul, calitatea %i
volumul, func#ie de profitul de produc#ie, se pot selecta vnz$torii
(furnizorii), se poate analiza performan#a lor. Atunci se poate executa
procurarea conform planului de aprovizionare prin conducerea
proceselor de cump$rare, bunuri primite %i inventare. Solu#ia prevede
reaprovizionarea automat$ a stocurilor %i transparen#a stocurilor
returnate prin EDI %i B2B, capabilit$#i garantate %i impuse prin
informa#ii ntre ntreprinderea n cauz$ %i furnizorii respectivi:
Procurarea const$ n urm$toarele faze:
- identificarea profilului %i selectarea vnz$torului
(furnizorului);
- managementul ofertei %i contractului;
- executarea planului de aprovizionare;
- managementul ordinului de cump$rare;
- schimbul de informa#ii;
- managementul inventarului %i a bunurilor primite (recep#ia);
- verificarea facturii;
- performan#a vnz$torului;
- co-ambalarea
4) Produc#ia (MANUFACTURING)
Procesele de produc#ie pot fi mbun$t$#ite prin controlul multiplu al
nivelelor atelierelor, for#a de munc$ managerial$, resursele
func#iilor de management. Managementul calit$#ii este n ntregime
integrat n procesul de produc#ie. El ajut$ ntreprinderea la a
asigura s$n$tatea %i siguran#a regulamentelor normelor de
calitate %i de opera#iuni ca %i de proceduri manageriale.
MANAGEMENTUL LAN!UI DE DISTRIBU!IE
(SCM = SUPPLY CHAIN MANAGEMENT)


UVT 2001 Departamentul E.C.R. Pagina 8 din "7
Aceast$ etap$ esen#ial$ n SCM implic$:
- planificarea produc#iei;
- re#ete;
- programarea produc#iei/ntre#inerii;
- optimizarea;
- controlul la nivel de atelier;
- proces vs discret/repetitiv;
- controlul de calitate;
- multipli indicatori cheie de performan#$;
- reglementarea conformit$#ilor.
5) Distribu#ia (DISTRIBUTION)
Aceast$ implic$ conceperea pale#ilor suport pentru transport,
selectarea, alegerea prestatorilor de transport (selectarea,
programarea nc$rc$turii, stabilirea rutelor) %i optimizarea
transporturilor (cum ar fi nc$rc$tura de transport, analiza
constrngerilor) %i monitorizarea complet$ a procesului de
transport.
Aceast$ etap$ implic$ fazele:
- simularea;
- controlul disponibilit$#ii;
- depozitarea;
- radio frecven#a;
- returnarea nc$rc$turii;
- sursele de transport;
- optimizarea transportului;
- executarea %i monitorizarea;
- indicatorii cheie de performan#$;
B. N INDUSTRIA DISTRIBU&IEI BUNURILOR DE CONSUM
SCM implic$:
") Planificarea distribu#iei (DISTRIBUTION PLANNING)
optimizeaz$ re#eaua de distribu#ie %i ajut$ s$ se evalueze diferite
alternative de depozitare %i distribu#ie. Sprijin$ managementul la
optimizarea intern$ %i extern$ a resurselor lan#ului la diferite
nivele. Const$ n:
! proiectarea %i planificarea re#elei de distribu#ie;
! definirea strategiilor de p$strare de stocuri;
! gruparea regulilor de decizie n optimizarea re#elei;
! identificarea cheltuielilor opera#ionale;
MANAGEMENTUL LAN!UI DE DISTRIBU!IE
(SCM = SUPPLY CHAIN MANAGEMENT)


UVT 2001 Departamentul E.C.R. Pagina 9 din "7
2) Managementul inventarului (INVENTORY MANAGEMENT)
Este unul din elementele cheie n localizarea depozit$rii %i cu
evaluarea specific$, stocul total %i pe articole, se utilizeaz$ n
managementul inventarului. Const$ n:
! evaluarea metodelor de comercializare %i costurile
aferente;
! managementul stocului;
! inventariere fizic$;
3) Managementul depozit$rii (WAREHOUSE MANAGEMENT)
Localizarea unui depozit complex cere uneori mai multe %i
sofisticate solu#ii pentru optimizare. Const$ n:
! planificarea %i procesarea recep#iei bunurilor;
! tras-depozitarea %i fluxul direct;
! programarea %i prognoza muncilor grele;
! managementul depozit$rii;
! leg$turile (conexiunile) posibile;
! controlul automat;
! managementul unit$#ilor intermediare de trasport;
4) Expedierea %i transportul (SHIPPING &TRASPORTATION)
Acoper$ toate procesele ce se refer$ la bunuri, de la selectare %i
ambalare pn$ la nc$rcare %i transport. Planificarea transportului
efectiv %i func#iile de procesare asigur$ aceast$ expediere %i trebuie
s$ fie analizate cheltuielile astfel nct s$ se minimizeze costurile.
Aceast$ dinamic$ a costurilor de expediere %i transport asigur$
competitivitate la pre# %i la produsul despre care este vorba.
Const$ n etapele urm$toare:
- planificarea %i optimizarea transportului;
- programarea rutelor;
- supravegherea transporturilor;
- managementului kilometrilor (distan#elor)
- procesul de livrare %i tractare;
- selectarea %i ambalarea;
5) Reaprovizionarea (REPLENISHMENT) Strategiile de
reaprovizionare se refer$ la datele de vnz$ri %i inventare. n
ambele cazuri prognoza %i foarte flexibila tehnica Vendor
Manajed Inventory (VMI) ofer$ vnz$torilor capabilit$#i s$
planifice reaprovizionarea produselor lor pn$ la detailist.
Reaprovizionarea const$ n etapele:
MANAGEMENTUL LAN!UI DE DISTRIBU!IE
(SCM = SUPPLY CHAIN MANAGEMENT)


UVT 2001 Departamentul E.C.R. Pagina "0 din "7
! planificarea stocurilor cu stocurile de siguran#$ %i
cantitatea de prezentare;
! programarea frecven#ei de reaprovizionare;
! optimizare %i ciclul;
! cooperare n reaprovizionare %i VMI.
SCM al$turi de Customer Relationship Management (CRM),
Category Management (CM), Buying %i Channel Execution ajut$ la
maximizarea indicatorului recuperare investi#iei (ROI-Return on
Investment);
- mbun$t$#irea timpilor ciclului %i al tranzi#iei bunurilor prin
centrul de distribu#ie;
- sprijin$ lan#urile de aprovizionare bazate pe partenariatul cu
vnz$torul %i programele de reaprovizionare continu$;
- reduce inventarul ca rezultat al exactit$#ii prognozei %i al
transdepozit$rii (Cross-Docking);
- optimizarea surselor lan#ului %i a planific$rii rutei;
- reduce ntmplarea n out-of-stock pretutindeni n ntreg
lan#ul de aprovizionare.
3. TIPUPILE DE LAN!URI DE DISTRIBU!IE
Sunt cunoscute n principii patru tipuri de modele de
distribu#ie/aprovizionare n Europa %i sunt figurate mai jos:

MANAGEMENTUL LAN!UI DE DISTRIBU!IE
(SCM = SUPPLY CHAIN MANAGEMENT)


UVT 2001 Departamentul E.C.R. Pagina "" din "7
Modelele au urm$toarele caracteristici:
") Produc#ie pe stoc %i livrare c$tre centrul de distribu#ie al detailistului.
Acesta este cea mai comun$ metod$ de distribu#ie, tipic aplicabil$ la
volume mari, la temperaturile mediului, produse grupat ntr-un proces
ciclic %i unde magazinele au stocuri n depozite temporare sau nici nu
mai au loc;
2) Produc#ie pe stoc %i livrare direct n magazin cu am$nuntul. Acesta
este tipic utilizat$ n toate pie#ele unde magazinele re#elei au stocuri n
depozitele din spate sau unde pot fi f$cute mari livr$ri c$tre mari
hipermarkete;
3) Realizeaz$ produc#ie la ordin, livreaz$ la centru de distribu#ie pentru
am$nunt. Acesta este tipic aplicabil pentru produse
perisabile/sezoniere unde volumele sunt insuficiente pentru o livrare
eficient$ direct la magazin;
4) Realizeaz$ produc#ie la ordin, livreaz$ direct n magazin. Aceste este
de asemenea aplicat n produsele sezoniere/perisabile, tipice pentru
volum mari, cu via#$ scurt$ a produsului %i ca surs$ local$ (e.g. lapte
Fabric$
Depozit
produc$tor
Depozit
distribuitor
Magazin cu
am$nuntul
Fabric$
Depozit
produc$tor
Magazin
cu
am$nuntul
Fabric$ Depozit
distribuitor
Magazin
cu
am$nuntul
Fabric$ Magazin
cu
am$nuntul
1
2
3
4
MANAGEMENTUL LAN!UI DE DISTRIBU!IE
(SCM = SUPPLY CHAIN MANAGEMENT)


UVT 2001 Departamentul E.C.R. Pagina "2 din "7
sau pine)/ Excep#ional acest flux poate fi utilizat n special de
produse ce nu pot fi stocate.
PROCESE CHEIE ALE AFACERII la dispozi#ia deciden#elor din
lan#ul de distribu#ie/aprovizionare:Magazin Computer Assistend
cu am$nuntul Ordering (CAO)
(Retail Store)

Centru de distribu#ie Purchase Order
(Retail Distribution Center) Management
(POM) ce se realizeaz$ prin ordin ale
magazinelor sau
Continuous
Replenishment
Programmes (CRP)
ce se realizeaz$ de
furnizori


Depozit al Order processing/despatch
Produc$torului/Fabric$ preparation
(Manufacturer warehouse/ (Supply fulfilment)
Manufacturer factory)4. MBUN$T$!IREA LAN!ULUI DE DISTRIBU!IE/
APROVIZIONARE


&inta managementului lan#ului de distribu#ie este de-a atinge cea mai nalt$
calitate %i de-a optimiza serviciile clientului, de a utiliza activele fixe %i
inventarele minimiznd, n acela%i timp, costurile de operare. Este esen#ial$
men#inerea unui rela#ii comerciale bune %i a unei bune opera#ionaliz$ri care
de asemenea includ activit$#ile promo#ionale %i de marketing. Obiectivul
MANAGEMENTUL LAN!UI DE DISTRIBU!IE
(SCM = SUPPLY CHAIN MANAGEMENT)


UVT 2001 Departamentul E.C.R. Pagina "3 din "7
unei eficiente reaprovizion$ri este de-a promova acest echilibru de-a lungul
lan#ului de distribu#ie.
n realizarea unui management eficient al lan#ului de distribu#ie trebuie
n#ele%i factorii cheie care influen#eaz$ eficien#a:
- capacitatea de r$spuns (fizic);
- inventarul;
- distribu#ia fizic$;
- transportul;
- conducerea timpului (cronaxia);
- planificarea %i prognoza.5. CIBERNETIZAREA LAN!ULUI DE DISTRIBU!IE/
APROVIZIONARE

Comer#ul electronic (e-commerce, cybercommerce)
Comer#ul electronic este o mod$, este o sfidare de mai mul#i ani. Este
o politic$ a comunit$#ii Europene. Este o arm$ prin care guvernele %i
companiile multina#ionale ncearc$, %i chiar reu%esc, s$-%i nving$ partenerii
%i concuren#ii.
De cca 20 de ani electronica s-a impus prin: codul cu bare, micro
ordonatoare, EDI n accep#iunea comercial$ pe lan#ul de distribu#ie %i prin
EDI-FACT.
n zilele de azi comer#ul electronic rezid$ nu chiar n noutate ci mai
ales n tendin#a exponen#ial$, explozia n lan# prin care aceast$ tehnologie %i
concept managerial devine universal$: este vorba mai ales de INTERNET.
Instrumentele comer#ului electronic
Este aproape fatal s$ descrii un instrument, o tehnic$ de detaliu ca
fiind demn$ de urmat, infailibil$, pentru c$ unul viitor va fi deja dep$%it$.
Programe complexe ale unor firme superspecializate sunt puse la dispozi#ia
marilor produc$tori %i distribuitori de bunuri de larg consum. Eticheta cu
radio frecven#a va arunca codul cu bare n preistorie, magazinul virtual
anun#$ cancerul pentru supermarketuri.
Instrumentele comer#ului electronic utilizabile ca logistic$ sunt:
- mesageria electronic$ (INTERNET) care este aplica#ia cea mai
viabil$ a INTERNET-ULUI;
MANAGEMENTUL LAN!UI DE DISTRIBU!IE
(SCM = SUPPLY CHAIN MANAGEMENT)


UVT 2001 Departamentul E.C.R. Pagina "4 din "7
- cataloagele electronice pe CD-Rom sunt un instrument de formare,
comunicare %i promo#ie larg utilizate n SUA %i ASIA pentru
valorificarea competen#elor %i produselor ntreprinderii;
- INTRANET (munca n grup) folosit pentru a maximiza eficacitatea
intern$; folosit de circa 700000 de ntreprinderi din EUROPA;
- EXTRANET (re#eaua virtual$ de competen#e %i de partenariat) a
pornit de la prestatorii de logistic$ %i transporturi absolut necesare
n lan#ul de distribu#ie (WORKING TREE-GETHER) %i a
continuat cu aplica#iile EXTRANET ale lui WAL-MART %i
TESCO cu furnizorii lor. Ace%tia pot accelera, via EXTRANET, cu
datele lor de vnzare zilnic$ din magazin, dar %i pot informa
clien#ii cu noile produse %i promo#iile aducnd la zi, n mod
automat datele despre produsele transmise de furnizorii lor;
- Web este elementul INTERNET care prin miile de pagini animate
%i pline de informa#ii valorific$ cunoa%terea ntreprinderii care-%i
promoveaz$ produsele sale sau serviciile sale. Pia#a magazinelor
virtuale este ntr-o cre%tere formidabil$;
- Web-EDI realizeaz$ leg$tura ntre universul informa#iei al
gestiunii integrate %i informatica de birou sau individual$. Acest
instrument informatic/managerial permite ntreprinderii de-a
deschide un dialog comercial automatizat cu partenerii capabili
de-a desf$%ura un sistem informatic integrat;
- EDI este f$r$ ndoial$ realizarea comer#ului electronic cea mai
dezvoltat$ %i cea mai dens$. Totodat$ este recunoscut$ prin
universalizarea dat$ de limbajul UN/EDIFAT;
n cazul distribu#iei este EANCOM. E utilizat de peste 300000
de ntreprinderi din lume. Generalizarea sa n ultimii 5 ani a
diversificat practicile logistice. EDI a f$cut posibil dezvoltarea
JIT, fluxul continuu, cross-docking %i gestiunea partajat$ a
aprovizion$rii;
- Identificarea automat$ este o tehnologie cu dou$ nivele, pe de-o
parte cea mai evident$ este aceea a unui instrument de citire a
informa#iei %i, pe de alt$ parte, aceea complex$ a formatului %i a
naturii datelor citite;
- codul cu bare (ex.EAN/UPC, EAN/UCC "28, ITF sau codul 39);
- etichetajul cu radiofrecven#$ ce va nlocui n 4-5 ani ncet codul cu
bare.
MANAGEMENTUL LAN!UI DE DISTRIBU!IE
(SCM = SUPPLY CHAIN MANAGEMENT)


UVT 2001 Departamentul E.C.R. Pagina "5 din "7
Complexitatea ntre EDI %i identificarea automat$ este motiva#ia unor
multiple aplica#ii logistice pornind de la comanda asistat$ prin ordinator
(CAO).


6. TRECEREA DE LA e-COMMERCE LA e-BUSINESS

Inova#iile tehnologice %i managerii afacerilor impun schimb$ri
extraordinare n cooperarea dintre ntreprinderi, ntr-o economie de pia#$ ce
se globalizeaz$.
e-Business este calea cea mai scurt$ ce descrie integrarea strategiilor
afacerilor, proceselor %i tehnologiilor focalizate pentru a sparge barierele
dintre ntreprinderi %i divizii. e-Business este totul ce poate conduce la o
optimizare continu$ a organiza#iei, a valorii ce o creeaz$ %i a valorii sale de
pia#$, n pozi#ia sa pe lan#ul de distribu#ie, folosind tehnologia digitabil$ %i
internetul ca mediu primar de comunicare.
e-Business implic$ transformarea %i reorganizarea procesului afacerii
prin a reda o focalizare asupra clientului %i realiz$rii un partenariat n
business-ul respectiv pe lan#ul de distribu#ie.

n domeniul distribu#iei cu am$nuntul, precursorii e-business au
realizat tranzac#iile EDI %i mesajele e-mail cu obiectiv de-a lega electronic
ordinele pentru a cre%te efectivitatea %i eficien#a valorii pe lan#.
n figura de mai jos se poate vedea cum se poate realiza, de c$tre
industria prestatoare o restructurare radical$ a afacerii realiznd o rela#ie, o
nou$ cale, un nou lan# n rela#ia cu consumatorul/clientul final.

MANAGEMENTUL LAN!UI DE DISTRIBU!IE
(SCM = SUPPLY CHAIN MANAGEMENT)


UVT 2001 Departamentul E.C.R. Pagina "6 din "7
7. E-BUSINESS %I ECR
Regndirea informa#ional$ %i fizic$ (soft %i hard) a lan#ului de
distribu#ie/aprovizionare implic$ luarea n seam$ a componentelor
marginale:
- Customer relationship Management (CRM);
- Enterprise Resource Planning (ERP);
- Supply Chain Management (SCM);
- Selling- Chain Management;
- Operating Resource Management;
- Enterprise Application Integration;
- Business analytics, knowledge management %i decision
support applications


Implica"iile pentru ECR
Internetul for#eaz$ ntreprinderile s$ lucreze direct cu furnizorii %i
clien#ii prin ordine, s$ r$spund$ rapid %i inteligent la schimbare.
E-commerce, %i e-business, n particular, for#eaz$ schimbarea pe lan#ul
fizic de distribu#ie ceea ce ridic$ serioase contrngeri n sistem %i procese, n
interfe#ele cu clien#ii %i furnizorii.
Pentru a fi n pas cu schimbarea, ntreprinderile %i afacerile
independente (e.g. start-up-urile), la mod$ n SUA %i EUROPA, au nevoie de
Detailist
Depozit
WWW
Detailist
virtual
Fabric$
MANAGEMENTUL LAN!UI DE DISTRIBU!IE
(SCM = SUPPLY CHAIN MANAGEMENT)


UVT 2001 Departamentul E.C.R. Pagina "7 din "7
o nou$ arhitectur$ prin care s$ poat$ r$spund$ rapid %i continuu, inovativ la
imperativele strategic majore %i confortabile unei noi deveniri.
n contextul ECR problema pentru o ntreprindere nu se pune de-a
cre%te de una singur$ n efectivitate %i eficien#$ acesta putndu-se face numai
mputernicindu-se al$turi de ceilal#i actori din lan#ul de distribu#ie.