Sunteți pe pagina 1din 22

Corpul Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia

Exercitii propuse CECCAR


AN III,SEM,II,GRUA !
II" Audit statutar al situatiilor #inanciare $% intrebari&
1
'" Expert ( ca termen )n normele de audit ( )nseamn*+
a& o persoan* #izic* sau ,uridic* ce posed* competenele, cuno-tinele -i o
experien* )ntr.un domeniu, altul dect contabilitatea -i auditul/
b& o persoan* sau un cabinet care posed* experien* )n contabilitate/
c& o persoan* care posed* mult* experien* )n audit"
Rezolvare:
Raspuns: varianta a) o persoana fizica sau juridica ce poseda competentele, cunostintele si o
experienta intr-un domnediu, altul decat contabilitatea si auditul
!" Auditul situaiilor #inanciare reprezint*+
a& o opinie responsabil* cu pri0ire la situaiile #inanciare/
b& examinarea e#ectuat* de un pro#esionist competent -i independent asupra
situaiilor #inanciare, )n 0ederea exprim*rii unei opinii moti0ate prin
raportarea la un re#erenial contabil identi#icat/
c& o )mbinare )ntre auditul extern -i cel intern, precum -i )ntre auditul statutar -i
cel contractual"
Rezolvare:
Raspuns: varianta b) examinarea efectuat de un profesionist competent i independent asupra
situaiilor financiare, n vederea exprimrii unei opinii motivate prin raportarea la un referenial
contabil identificat;
1" Structura dosarului permanent"
Rezolvare:
osarul permanent se or!anizeaza in sectiuni care usureaza clasarea documentelor si
consultarea lor" #iecare sectiune poate fi materializata printr-un despartitor comportand un sumar al
continutului" $inerea la zi se efectueaza pe sumar, indicand data introducerii documentului"
osarul permanent se subdivide in % sectiunei:
- &' (sectiunea ') intitulata )*eneralitati+
- &, (sectiunea ,) intitulata )ocumente privind controlul intern+
- &- (sectiunea -) intitulata ).ituatii financiare si rapoarte privind exercitiile precedente+
- & (sectiunea ) intitulata )'nalize permanente+
- &/ (sectiunea /) intitulata )#iscal si .ocial+
- &# (sectiunea #) intitulata )0uridice+
- &* (sectiunea *) intitulata )1nterventii externe+
2" Elementele de baz* ale raportului de audit )ntr.o misiune de audit statutar"
Rezolvare:
2
Raportul unei misuni de audit de baza trebuie sa contina in mod obli!atoriu urmatoarele
elemente de baza:

3itlul raportului . trebuie sa poarte un titlu precis, de recomandat : 2Raportul auditorului
independent+;
4estinatarul 3 raportul de audit trebuie sa fie adresat destinatarului corespunzator, in
functie de circumstantele ce caracterizeaza misiunea si obli!atiile le!ale" 1n mod obisnuit
se adreseaza consiliului de administratie al unitatii ale carei situatii au fost auditate"
ara5ra# introducti0 3 identificarea entitatii auditate si a situatiilor financiare auditate;
easemenea trebuie sa contina elemente privind responsabilitatea conducerii pentru situatile
financiare si responsabilitatea auditorului;
ara5ra# care sa descrie natura auditului, - in care se fac referiri la .tandardele
1nternationale de 'udit sau la normele nationale aplicabile si se descriu demersurile puse in practica
de auditor"
ara5ra#ul opiniei 3 raportul de audit trebuie sa prezinte clar opinia auditorului asupra
situatiilor financiare, daca dau o ima!ine fidela pozitiei si daca situatiile financiare si rezultatelor
obtinute sunt in acord cu referintele contabile"
'cest para!raf poate avea formulari precum:
- 4pinia fara rezerve,
- 4pinia fara rezerve, dar cu un para!raf de observatii,
- 4pinia cu rezerve,
- 1mposibilitatea exprimarii unei opinii,
- 4pinia defavorabila"
Semnatura
Adresa
4ata Raportului
%" Cnd e#ectuai controlul separ*rii exerciiilor )n contabilitatea stocurilor procedai la+
a& In0entarierea la 1' decembrie/
b& 6eri#icarea documentelor ultimilor apro0izion*ri identi#icate )n inter0alul #izic/
c& Controlul tuturor apro0izion*rilor din ultimele '% zile ale exerciiului"
Rezolvare:
Raspuns: varianta b) 5erificarea documentelor ultimilor aprovizionri identificate n intervalul
fizic;
I6" E0aluarea intreprinderii $1 intrebari&
3
1. Acti0ul net contabil este de 2!%"777 mii lei" 6aloarea bunurilor )nc8iriate este de
'7%"777 mii lei, iar 0aloarea bunurilor )ntreprinderii )nc8iriate la terti este de 9%"777 mii lei"
Care este 0aloarea substantiala bruta a )ntreprinderii :
Rezolvare:
5'64'R/' .7,.$'8$1'6' ,R7$' (5.,) 9 'ctiv net contabil corectat ( '8--
:atorii ) : 'ctive obtinute prin inc;iriere sau leasin! - 'ctive imprumutate< inc;iriate< cedate
tertilor - -osturi pentru reparatii si c;eltuieli de punere in functiune
5., 9 =>?"@@@ : A@?"@@@ 3 %?"@@@
5., 9 =??"@@@ mii lei
!" Situaia stocurilor de materii prime )n cursul lunii au5ust este+ '"7;" sold iniial
'7 buc ' lei<bucat*/ %"7;" intr*ri !7 buc ! lei<bucat*/ '7"7;" intr*ri 17 buc 1 lei<bucat*/
!7"7; intr*ri 27 buc 2 lei<bucat*/ 17"7;" intr*ri % buc 2,% lei<bucat*/ ie-iri pe ';"7;" %% buc
-i pe !%"7; 21 buc" =a ie-irea din 5estiune se utilizeaz* metoda >I>? $primul intrat ( primul
ie-it&" Stabilii 0aloarea ie-irilor din ';"7;
Rezolvare:
.i 9 A@ x A leu<buc 9 A@ ron
1(@?) 9 >@ x > lei<buc 9 =@ ron
1(A@) 9 B@ x B lei<buc 9 C@ ron
1(>@) 9 =@ x = lei<buc 9 AD@ ron
1(B@) 9 ? x ="? lei<buc 9 >>"? ron
/(AE) 9 A@ x A leu<buc : >@ x > lei<buc : >? x B lei<buc 9 A>? lei
/(>?) 9 ? x B lei<buc : BE x = lei<buc 9 AD% lei
1" Aplicaie
Se cunosc urm*toarele date din bilanul contabil al unei )ntreprinderi pe care.l 0om #olosi
pentru a determina di#eritele 0alori patrimoniale+
8r"
crt"
&osturile .old la
8@ 8A
A" 1mobilizri necorporale A%"@@@ B@"@@@
>" 1mobilizri corporale >">C?"D=> A"EDE"%AD
B" 1mobilizri financiare B>"CD@ =@"DE=
1" '-$15/ 1F4,161G'$/ 3 $4$'6 (A:>:B) >"B=?"D@> A"CBC"=@@
=" .tocuri i producie n curs de execuie D@B"A%E A"DDD"DE@
?" 'lte active circulante (creane, casa i banca n lei) C=B"B@@ A"=?B"DED
11" '-$15/ -1R-76'8$/ 3 $4$'6 (=:?) A"?=D"=%E B"A>@"BDD
111" '$4R11 -/ $R/,71/ &6H$1$/ I8$R-4 &/R14'H
/ &J8H 6' 78 '8
A">>="@?> A"?>="=@@
4
15" '$4R11 -/ $R/,71/ &6H$1$/ I8$R-4 &/R14'H
F'1 F'R/ / 78 '8
?@@"=@@ A"@@@"@?=
5" &rovizioane pentru riscuri i c;eltuieli =%"DE@ ?@">=@
D" -apital >"@@@"@@@ >"@@@"@@@
%" Rezerve AAC"C=E =E?"@%>
E" Rezultatul exerciiului financiar >C?"C@= B%?"??@
C" Repartizarea profitului >C?"C@= B%?"??@
51" $4$'6 -'&1$'67R1 &R4&R11 (D:%:E-C) >"AAC"C=E >"=E?"@%>
511
"
$4$'6 -'&1$'67R1 >"AAC"C=E >"=E?"@%>
entru exerciiul #inanciar )nc8eiat, )n urma dia5nosticului #inanciar, bilanul su#er*
urm*toarele corecii+
la terenuri s.a constatat o suprae0aluare )n sum* de !77"777 lei/
construciile trebuie ree0aluate )n plus cu @77"777 lei/
amortizarea imobiliz*rilor corporale a #ost suprae0aluat* cu @7"777 lei/
materii prime )n 0aloare de '7"777 lei au de0enit inutilizabile din cauza de5rad*rii/
)n producia neterminat* este )nre5istrat* suma de !7"777 lei care reprezint*
c8eltuielile unei comenzi sistate datorit* #aptului c* un bene#iciar a reziliat, )n mod unilateral,
contractul respecti0/
a0em o crean* )n 0aloare de 9"777 lei, mai 0ec8e de @ luni -i care prezint* un risc de
ne)ncasare de 17A"
S* se determine AC3I6U= NE3 C?REC3A3
"
Rezolvare:
'8-- 9 '8- - atorii :<- Reevaluari
'8-- 9 '1 : '- 3 atorii KA an 3 atorii L A an :<- Reevaluari
'8-- 9 A"CBC"=@@ : B"A>@"BDD - A"?>="=@@ - A"@@@"@?= :<- Reevaluari
'8-- 9 >"?B?"BA> 3 >@@"@@@ : D@@"@@@ : D@"@@@ 3 A@"@@@ 3 >@"@@@ 3 %@@@
'8-- 9 >"C?E"BA>
6I" Administrarea si lic8idarea intreprinderii $2 intrebari&
5
'" &rin Inc;eierea din >D"@=">@@D, pronunat de $ribunalul 1alomia, s-a dispus
comunicarea unei adrese ctre *#& 1alomia, prin care s-a comunicat faptul c judectorul-sindic
a admis cererea formulat de *#& 1alomia pentru valorificarea cantitii de alcool rmase n
imobilul vMndut de .- N1"N .R6 Ondrei ctre .- N/"N .R6 -onstana, paza urmMnd a fi asi!urat
de *#& 1alomia prin numitul ,"-" care nu mai este an!ajat al societii debitoare nc din anul
>@@="
Impotriva Inc;eierii din >D"@=">@@D, pronunat de $ribunalul 1alomia, a declarat recurs
*#& 1alomia, solicitMnd admiterea acestuia, modificarea nc;eierii atacate, n sensul dispunerii ca
lic;idatorul s fac toate demersurile necesare pentru a asi!ura paza alcoolului, *#& 1alomia
neavMnd nici o obli!aie pentru a da curs acestei msuri"
ntrebare:
Analizai temeinicia cererii de recurs formulat de DGFP Ialomia. Argumentai.
!" &rin .entina comercial nr" D>D din % iulie >@@C, .ecia comercial, de contencios
administrativ i fiscal a $ribunalului ,istria-8sud a admis aciunea n anulare a incidentului de
plat, formulat de .- NF"N .', n contradictoriu cu pMrMtele ,"-"R" i ,"-"R" - .ucursala
0udeean ,istria-8sud i, n consecin, a dispus ca pMrMtele s anuleze incidentele de plat
privind cecurile refuzate la plat pentru perioada >B aprilie >@@C - A> mai >@@C, fcute n baza
cererii de nscriere a refuzului bancar nr" AE?BDC@<>@@C i s comunice -entralei 1ncidentelor de
&li anularea incidentelor de plat nscrise pe numele reclamantei"
.pre a ;otr astfel, tribunalul a reinut c, la data de >B aprilie >@@C, unitatea bancar a refuzat la
plat filele cec, motivat de lipsa de disponibil; c, anterior, la data de A@ aprilie >@@C, prin .entina
comercial nr" >BE s-a dispus desc;iderea procedurii insolvenei mpotriva debitoarei .- NF"N .',
ordonMndu-se bncilor la care debitoarea avea disponibil n conturi, n baza art" =E alin" (A) din
6e!ea nr" E?<>@@D, ca acestea s nu fac operaiuni cu privire la disponibil fr ordinul
administratorului judiciar, dar ,"-"R" - .ucursala ,istria, dei notificat, nu s-a conformat,
procedMnd la refuzarea filelor cec din data de >B aprilie >@@C pMn la data de A> mai >@@C, pe
diferite motive, fr a respecta notificarea administratorului financiar, situaie n care refuzurile sale
de plat s-au fcut nele!al n perioada menionat"
ntrebare:
Analizai temeinicia soluiei pronunat de instan. Argumentai.
1" &rin .entina nr" A?A din = octombrie >@@=, $ribunalul .uceava - .ecia comercial,
contencios administrativ i fiscal, prin judectorul-sindic, a admis cererea creditoarei *#&
6
.uceava, dispunMnd desc;iderea procedurii reor!anizrii judiciare i a falimentului debitoarei .-
NP"N .R6"
0udectorul-sindic, prin nc;eierea de edin din >E februarie >@@D, a dispus intrarea n
faliment a debitoarei, desemnMnd lic;idator judiciar pe .- NF"N .R6 1ai"
7lterior, prin .entina nr" DC? din AA decembrie >@@%, judectorul-sindic a respins cererea de
autorizare formulat de creditoarea *#& .uceava, dispunMnd, totodat, n temeiul art" ABA din
6e!ea nr" E?<>@@D, nc;iderea procedurii falimentului debitoarei"
0udectorul-sindic a constatat c cererea de antrenare a rspunderii materiale a pMrMtei &"F",
formulat de creditoarea *#& .uceava n temeiul art" ABE alin" (A) lit" d) din 6e!ea nr" E?<>@@D,
este nefondat, ntrucMt nu rezult ndeplinirea cerinelor le!ale ale textului menionat"
'stfel, judectorul-sindic a reinut c din raportul de inspecie fiscal, ntocmit la data de A?
aprilie >@@? de ctre '!enia 8aional de 'dministrare #iscal, reiese c fostul administrator &"F"
a pus la dispoziia inspeciei evidena contabil pentru perioada ianuarie >@@B - februarie >@@?, c
societatea debitoare a respectat prevederile 6e!ii nr" E><ACCA, republicat, privind inventarierea
patrimoniului i c evidena contabil a societii a fost condus cu respectarea prevederilor 6e!ii
nr" E><ACCA, republicat" e asemenea, din nscrisul depus la dosar reiese c pMrMta a prezentat
lic;idatorului judiciar documentele solicitate, neputMndu-se reine c aceasta a ncercat sustra!erea
unor documente sau ascunderea lor"
$otodat, judectorul-sindic a constatat c n cauz s-a ntocmit raportul de lic;idare care
cuprinde date privind: situaia debitorului la data desc;iderii procedurii, etapele desfurate n
cursul procedurii, c;eltuielile de administrare a procedurii, aa ncMt, n temeiul art" ABA din 6e!ea
nr" E?<>@@D privind procedura insolvenei, a dispus nc;iderea procedurii insolvenei i radierea
debitoarei din re!istrul comerului"
Impotriva acestei sentine, n termen le!al, a declarat recurs creditoarea *#& .uceava"
In motivare, recurenta a artat c n mod eronat judectorul-sindic a respins cererea,
i!norMnd faptul c pMrMta nu a depus la dosarul cauzei n termen de A@ zile de la desc;iderea
procedurii insolvenei actele i informaiile prevzute de art" >E alin" (A) din 6e!ea nr" E?<>@@D, aa
cum rezult din rapoartele lic;idatorului judiciar"
Fai mult decMt atMt, a artat recurenta, fostul administrator al debitoarei a dispus n interes
personal continuarea unei activiti care ducea persoana juridic la ncetarea de pli, aspect
evideniat prin raportul de inspecie fiscal din A?"@=">@@?, din care rezult c debitoarea a
nre!istrat pierderi la finele anilor >@@B i >@@="
Recurenta a concluzionat c pMrMta a desfurat activiti comerciale n lipsa unei strate!ii
mana!eriale viabile, fapt ce a atras starea de insolven a debitoarei, iar prin modul defectuos n
care pMrMta a neles s conduc activitatea, nu poate fi de natur a fi exonerat de rspundere,
ntrucMt i ne!lijena este un factor care antreneaz rspunderea"
7
ntrebare:
Analizai temeinicia cererii de recurs formulat de DGFP Suceava. Argumentai.
2" .ocietatea comercial )P+ are patru asociaii ', ,, - i care au adus capitalul social
dup cum urmeaz:
'sociatul .uma Q
din capitalul social
total
'
,
-

="?@@
>"?@@
>"@@@
A"@@@
=?
>?
>@
A@
$otal A@"@@@ A@@
'sociatul este exclus din societate" In contractul de partaj este prevzut faptul c partea
care revine acestuia n capitalul social va fi cesionat asociatului '"
1" ,ilanul societii nainte de excluderea asociatului
8
'" 'ctive imobilizate
/c;ipamente te;nolo!ice (valoare brut)
(>ABA)
- 'mortizarea ec;ipamentelor te;nolo!ice
(>EAB)
>@"@@@
(A@"@@@)
9 valoare net
$otal active imobilizate (valoare net)
A@"@@@
A@"@@@
," 'ctive circulante
Faterii prime (B@A)
-lieni (=AAA)
-onturi la bnci n lei (?A>A)
$otal active circulante
B"@@@
="@@@
B"?@@
A@"?@@
-" -;eltuieli n avans @
8
" atorii ce trebuie pltite n mai puin de un
an
#urnizori (=@A)
-redite bancare pe termen scurt (?ACA)
1mpozit pe salarii (===)
$otal datorii ce trebuie pltite n mai puin de
un an
>"@@@
B"%@@
A"?@@
%">@@
/" 'ctive circulante (obli!aii curente) nete
(,:---1)
B"B@@
#" $otal active minus obli!aii curente (':/) "AB"B@@
*" atorii ce trebuie pltite n mai mult de un
an
@
R" &rovizioane pentru riscuri i c;eltuieli (A?A) @
1" 5enituri n avans @
0" -apital i reserve
-apital subscris vrsat (A@A>)
Rezerve le!ale (A@DA)
Rezultatul reportat (AA%A)
$otal capital i reserve
A@"@@@
A"@@@
>"B@@
AB"B@@
. se prezinte nre!istrrile contabile ocazionate de excluderea asociatului "
Rezolvare:
eterminarea partajului
$otal din care A@Q
-apital subscris vrsat (A@A>) A@"@@@ -
Rezerve le!ale (A@DA) A"@@@ A@@
Rezultatul reportat (AA%A) >"B@@ >B@
9
$otal capital i rezerve AB"B@@ =B@
1nre!istrarea capitalului propriu partajat
Q 9 =?D =B@
A@DA A@@
AA%A >B@
1mpozitul pe profit datorat pt"rezerva le!ala
=?D 9 ==A AD (A@@ x ADQ)
5irarea impozitului
==A 9 ?A>A AD
1nre!istrarea impozitului pe dividende
=?D 9 ==D =A ( =B@ 3 AD9 =A= x A@Q)
5irarea impozitului pe dividende
==D 9 ?A>A =A
1nre!istrarea depunerii sumei de asociatul '
?BAA 9 =?D A"@@@
&lata catre asociatul care s-a retras
=?D 9 ?BAA A"@@@
'c;itarea cotei parti din capitalul propriu (activ net )diminuat cu impozit pe profit si pe
dividende,asociatului exclus
=?D 9 ?A>A< ?BAA B%B (=B@ 3 AD 3 =A)
6II" Studii de #ezabilitate $; intrebari&
'" Ce este un plan de a#aceri:
Rezolvare:
&entru a fi un instrument de promo0are, planul de afaceri trebuie sa prezinte atat trecutul
afacerii (daca este cazul ), cat si obiectivele pe care si-a propus sa le atin!a in viitor, specificand
mijloacele concrete prin care acestea se pot realiza"
10
7n plan de a#aceri realist ar trebui sa acopere o perioada de planificare a activitatii intre trei
si cinci ani, pentru a fi relevant" eoarece, pe termen lun! nu se pot face predictii decat cu marje de
eroare inadmisibile"
.tructura planului de afaceri nu este una standardizata ci depinde de scopul pentru care planul
este creat" aca se are in vedere o utilizare interna, sectiunile planului ar trebui sa fie cat mai
detaliate si prezentate intr-un mod cat mai realist" aca se are in vedere obtinerea unei finantari, ar
trebui sa se acorde o atentie deosebita sectiunilor destinate prezentarii firmei si a planificarii
financiar-contabile"
!" 4e ce este ne0oie de un plan de a#aceri:
Rezolvare:
1naintea aplicarii oricarei idei de afaceri, conceptul firmei se naste in mintea fiecarui
intreprinzator si se dezvolta conform urmatoarelor etape:
- la inceput a fost idea ta de afacere
- apoi din idee s-a nascut viziunea si misiunea
- au fost stabilite obiectivele si strate!ia intreprinderii
- si in final pentru a aplica strate!ia a fost redactat planul afacerii tale"
&lanul de afacere reprezinta pe de o parte instrumentul intern prin care poti conduce si
controla, procesul de demarare si de functionare ulterioara a afacerii tale" &e de alta parte, planul de
afacere reprezinta un excelent instrument extern de comunicare cu mediul economic" 7n plan de
afaceri fundamentat si redactat bine transmite tuturor celor din jurul tau (clienti, furnizori, parteneri
strate!ici, finantatori, actionari), ca stapanesti ceea ce ai de facut, ca afacerea ta este o afacere de
succes" 1ntr-o economie de piata functionala, partenerii tai de afaceri seriosi apreciaza acest lucru si
te vor percepe ca un actor pertinent al mediului economic
1" Ce presupune o in0estiie de modernizare:
Rezolvare:
4 investitie de modernizare are n vedere doar ameliorarea conditiilor de productie cu sau fara
modificarea volumului produs" e aici, rezultatul este de a obtine o economie la costurile de productie si
mbunatatirea rentabilitatii activelor ntreprinderii"
Intr-o alta acceptiune, investitiilor de modernizare le sunt asemanate si cele de nlocuire: acestea
vizMnd nlocuirea si revizuirea ec;ipamentelor te;nice, uzate din punct de vedere fizic si moral"
Inventiile de modernizare prezinta o serie de avantaje, cum ar fi:
- pornesc de la o baza te;nica-materiala existenta;
- durata realizarii investitiei este mica;
- creste !radul de fiabilitate si rentabilitate, concomitent cu prelun!irea duratei de viata a utilajului;
- efortul investitional este orientat spre ec;ipamentul de productie si mai putin spre alte investitii
conexe si laterale"
ecizia privind realizarea proiectului de modernizare se preteaza unei analize financiare"
-;eltuielile de investitie si economiile la costurile de exploatare sau cresterea productivitatii sunt
cunoscute pot fi estimate de catre ntreprindere"
Investitiile de dezvoltare sau se refera la toate investitiile ntreprinderii care contribuie la
dezvoltarea activitatii sale si care au drept scop cresterea capacitatii de productie a unei firme,
11
crestere determinata de modificarea cererii pentru produsele firmei sau lansarea de produse noi" si
acestea sunt le!ate de investitii realizate n perioadele precedente si prezinta o serie de avantaje:
- existenta investitiilor colaterale, care se materializeaza n utilitati;
- existenta surselor de materii prime;
- existenta unui personal calificat, cu o anumita experienta si traditie"
in punctul de vedere al naturii lor aceste investitii se preteaza cel mai bine la evaluarea rentala
financiara"
7n proiect de modernizare dezvoltat poate si trebuie sa cuprinda si investitii umane" 'ceasta se
refera la decizia de a an!aja noi specialisti sau de perfectionare a celor existenti" 'cest aspect nu se
preteaza la o valoare de rentabilitate financiara, deoarece elementele necesare sunt mai !rele de
evaluat"
2" Unul din indicatorii utilizai )n e0aluarea tradiional* a proiectelor
in0estiionale este rentabilitatea medie" Care este modul de calcul -i con inutul
indicatorului:
Rezolvare:
Rentabilitatea exprima performanta adusa de investitie intr-o anumita actiune"
Rentabilitatea medie a plasamentului financiar poate fi determinata in functie de ratele de
rentabilitate calculate pe perioade (o saptamana, o luna) si de frecventa lor inre!istrata pe piata"
Rata de rentabilitate medie pentru actiunile unei societati exprima cresterea medie
procentuala a pretului unei actiuni de la o perioada la alta"
Fodul de calcul al indicatorului de rentabilitate medie este:
RF 9 Rezultat mediu anual
-;eltuieli medii anuale de exploatare
Rezultatul mediu anual se poate calcula astfel:
Farja ,ruta de autofinantare (F,') 9 Rezultatul net (R8) : 'mortizare si provizioane ('&)
R8 9 F,'-'&
%" Cum se apreciaz*, prin prisma #ezabilit*ii, indicatorul 6AN:
Rezolvare:
6AN B .IC D C>t < $'Cr&t C 6rez < $'Cr&n
1 9 costul investitiei;
-#t 9 cas;-floS-ul aferent anului t;
5rez 9 valoarea reziduala;
R 9 rata de actualizare(>@ Q);
8 9 de viata a proiectului exprimata in ani"
12
-riteriul valorii actuale nete (5'8) urmrete ale!erea proiectului de investiii cu
valoarea actual net cea mai ridicat" e asemenea, pentru ca un proiect s fie rentabil, trebuie ca
5'8L@"
in prisma acestui indicator putem sa apreciem ca proiectul de investitii este fezabil
atunci cand 5'8 este pozitiv"
'tunci cand 5'8-ul este pozitiv se poate afirma ca profitabilitatea investitiei este mai
mare decat rata de actualizare ( respectiv decat plasarea sumei de bani la o rata de dobanda pe piata
NTN) adica ,rentabilitatea minima ceruta de investitor pentru ca acesta sa considere ca merita sa
investeasca"
5'8 determina urmatoarele optiuni de decizie:
3 daca 5'8 L @, investitia se accepta;
3 daca 5'8 9 @, investitia este respinsa din motive de prudenta;
3 daca 5'8 K @, investitia este respinsa"
&entru a determina valorile actualizate vom folosi urmatoarea formula:
unde: a 9 rata de actualizare; n 9 anul
@" Entrun studiu de #ezabilitate, care sunt indicatorii de #ezabilitate care trebuie
prezentai )n mod minimal:
Rezolvare:
&rincipalii indicatori de fezabilitate ce trebuie prezentati sunt:
a& rata de rentabilitate a proiectului de in0estitii
/ste un raport clar ntre efect si efort" -a efect se poate considera profitul (brut sau net)
sau cas;-floS-ul (brut sau net) iar efortul este dat de c;eltuielile de investitie"
b& randamentul economic al in0estitiilor
4rice investitie se executa intr-o perioada destul de redusa de timp in comparatie cu
durata de viata economica"
c& termenul de recuperare
Reprezinta perioada de timp (calculata de la momentul in care investitia se pune in
functiune) in care se recupereaza valoarea investita pe seama profiturilor anuale" /ste de preferat un
proiect care asi!ura o recuperare cat mai rapida a c;eltuielilor investitionale"
d& 0aloarea actualizata neta $6AN sau net present 0alue N6&
reprezinta, din ce in ce mai mult, un criteriu esential in departajarea proiectelor de
investitii" 'stfel, daca prin procedee de actualizare se aduc in prezent toate c;eltuielile, veniturile,
profitul viitor si se compara intre ele, aceasta inseamna practic aplicarea re!ulii 5'8"
e& rata interna de rentabilitate
13
-a definitie, rata interna de rentabilitate (R1R) este acea valoare care, utilizata ca rata de
actualizare in calculul 5'8, conduce la 5'8 9 @, respectiv la o valoare e!ala a c;eltuielilor
investitionale si a sumei fluxurilor financiare actualizate !enerate de proiect"
9" Un proiect in0estiional, cu o 0aloare total* a in0estiiei de '%"777 lei -i o rat* de
actualizare de 'FA prezint* urm*toarea structur* a #luxurilor de numerar+
'n
-ost
investiie
-osturi de
exploatare
$otal
cost
$otal
ncasri
@ A?,@@@ A?,@@@
A D,=>@ D,=>@ C,==@
> D,D>@ D,D>@ C,D=@
B %,?@@ %,?@@ A@,%@@
= D,?@@ D,?@@ AA,%@@
? E,?@@ E,?@@ >>,%@@
$otal A?,@@@ B?,?=@ ?@,?=@ D=,AE@
Calculai cas8 #loG ul net actualizat anual a#erent proiectului"
Rezolvare:
-as; floS anual:
'n A 9 C==@ 3 D=>@ 9 B@>@
'n > 9 C==@ 3 D=>@ 9 B@>@
'n B 9 A@%@@ 3 %?@@ 9 B>@@
'n = 9 AA%@@ 3 D?@@ 9 ?>@@
'n B 9 >>%@@ 3 E?@@ 9 A=>@@
B@>@ B@>@ B>@@ ?>@@ A=>@@
-# 9 @ : 3333333 : 33333333 : 333333 : 333333 : 3333333 9
A,AC A,=ADA A,DE?> >,@@? >,BED=
9 @: >?BE:>ABB:AECC :>?C= :?C?@ 9 A?AA= lei;
;" Un proiect in0estiional, cu o 0aloare total* a in0estiiei de '%"777 lei -i cu o rat*
de actualizare de !7A prezint* urm*toarea structur* a #luxurilor de numerar+
14
'n -ost
investiie
-osturi de
exploatare
$otal
cost
$otal
ncasri
@ A?,@@@ A?,@@@
A D,=>@ D,=>@ C,==@
> D,D>@ D,D>@ C,D=@
B %,?@@ %,?@@ A@,%@@
= D,?@@ D,?@@ AA,%@@
? E,?@@ E,?@@ >>,%@@
$otal AA,==? B?,?=@ ?@,?=@ D=,AE@
Calculai 0aloarea actualizat* net* -i apreciai #ezabilitatea in0estiional* prin intermediul
acestui indicator"
Rezolvare:
-as; floS anual:
'n A 9 C==@ 3 D=>@ 9 B@>@
'n > 9 C==@ 3 D=>@ 9 B@>@
'n B 9 A@%@@ 3 %?@@ 9 B>@@
'n = 9 AA%@@ 3 D?@@ 9 ?>@@
'n B 9 >>%@@ 3 E?@@ 9 A=>@@
B@>@ B@>@ B>@@ ?>@@ A=>@@
-# 9 @ : 3333333 : 33333333 : 333333 : 333333 : 3333333 9
A,> A,== A,%>E >,@%BD >,=EEB
9 @ : >?A% : >@C% : AE?> :>?@E : ?%@% 9 A=DEA lei;
6III" Analiza.dia5nostic a intreprinderii $@ intrebari&
'" In#ormaii pri0ind amortizarea imobiliz*rilor le putem obine din+
a& Hilanul propriu.zis/
b& Contul de pro#it -i pierdere
c& Notele explicati0e
Rezolvare:
Raspuns: variant c) 8otele /xplicative
15
!" En cadrul acti0elor lic8ide se includ+
a& titlurile de participare
b& a0ansurile de trezorerie/
c& actiuni detinute in scopuri speculati0e
Rezolvare:
Raspuns: variant b) avansurile de trezorerie
1" Rata autonomiei #inanciare reprezint*+
a& modalitatea de #inanare a circuitului economic/
b& independena #inanciar*/
c& 5radul de e#icien* a utiliz*rii datoriilor #inanciare"
Rezolvare:
Raspuns: variant b) independent financiara
4. Elementele din bilanul contabil -i contul de pro#it -i pierdere al unei societ*i
comerciale se prezint* sub #orma+
IN4ICA3?RI
6A=?RI
7 '
Elemente din bilanul contabil
1mobilizri necorporale ?@@@ D@@@
$erenuri i construcii >@@@@ >A@@@
1nstalaii te;nice i maini A=@@@ A?@@@
1mobilizri financiare A>@@@ AB@@@
Faterii prime D@@@ ?@@@
-reane comerciale C@@@ A@@@@
isponibiliti bneti A>@@@ AB@@@
atorii K A an AE@@@ AC@@@
atorii comerciale-furnizori L
A an
>@@@ B@@@
-apitaluri proprii =E@@@ =C@@@
&rovizioane B@@@ =@@@
5enituri n avans %@@@ E@@@
IN4ICA3?RI
6A=?RI
7 '
Elemente din contul de pro#it -i pierdere
-;eltuieli cu materii prime i materiale
consumabile
%@@@ E?@@
-;eltuieli cu ener!ia i apa B@@@ >?@@
-;eltuieli cu mrfurile A@@@@ A>@@@
-;eltuieli cu dobMnzile A@@@ A?@@
16
5enituri din vMnzarea mrfurilor A?@@@ AB@@@
&roducia vMndut >>@@@ >@@@@
5enituri din dobMnzi E@@ ?@@
Se cere+
A" Retratarea elementelor din bilanul contabil sub forma bilanului financiar (explicai
criteriul ce st la baza aezrii elementelor de '-$15 i de &'.15)"
>" eterminarea ec;ilibrului financiar al ntreprinderii"
B" eterminarea performanei financiare a ntreprinderii cu ajutorul:
a) mrimilor absolute: rezultatul din exploatare, financiar i !lobal al exerciiului"
b) mrimilor relative: ratele rentabilitii"
=" eterminarea ratelor de structur ale '-$15-ului<&'.15-ului"
?" Utiindu-se faptul c B@Q din c;eltuielile de exploatare sunt fixe, s se poziioneze firma
n raport cu pra!ul de rentabilitate"
D" -alculul indicatorilor de lic;iditate si solvabilitate
Rezolvare:
%" /lementele din bilanul contabil al unei societi comerciale se prezint sub forma:
IN4ICA3?RI
6A=?RI
7 '
1mobilizri >@@@ >>@@
.tocuri A@@@ A>@@
-reane >@@@@ A%D@@
isponibiliti B@@ >@@
-apitaluri proprii >@@@@ A%?@@
atorii mai mari de
un an
>@@@ >>@@
atorii de exploatare AB@@ A?@@
Se cere+
A" Retratarea elementelor din bilanul contabil sub forma bilanului financiar
>" eterminarea poziiei financiare a ntreprinderii prin indicatorii:
a) .ituaia net
b) /c;ilibrul financiar
Rezolvare:
@" ? )ntreprindere este caracterizat* de situatia bilantier* descris* )n tabelul de mai
,os" Itiind c* imobiliz*ri necorporale )n 0aloare de !77 sunt a#erente c8eltuielilor de
constituire ale )ntreprinderii, datorii pe termen lun5 )n 0aloare de 277 reprezint* rate
scadente )n anul curent, '7A din creante sunt 5arantii de bun* executie ce 0or #i )ncasate
peste !7 de luni -i '7A din datoriile c*tre #urniz*ri au termene de plat* ne5ociate prin cotract
17
de peste un an s* se analizeze pozitia #inanciar* a )ntreprinderii pe baza bilantului contabil -i
a bilantului #inanciar -i s* se explice di#erentele constatate"
1ndicator BA"A>"n
1mobilizri corporale B@@@
1mobilizri necorporale E@@
.tocuri A@@@
-reante >@@@
isponibilit i A@@@
-apitaluri proprii >@@@
atorii mai mari de un an B@@@
#urnizori AD@@
'lte datorii de exploatare E@@
atorii bancare pe termen foarte scurt =@@
Rezolvare:
Analiza pe baza bilanului contabil
a)fondul de rulment net
#R8 9 'ctive circulante 3atorii pe termen scurt 9 (.tocuri : -reante : disponibilitati)-
(atorii din exploatare : atorii bancare pe termen foarte scurt) 9 (A@@@:>@@@:A@@@)
(B@@@:E@@:=@@:AD@@) 9 =@@@-?E@@ 9 -AE@@
1ntreprinderea se afla intr-un dezec;ilibru financiar
b) 'ctivul net contabil
'ctive imobilizate91mobilizari corporale: 1mobilizari necorporale9B@@@:E@@9BE@@
'ctive curente9 .tocuri : -reante : disponibilitati9=@@@
$otal 'ctive9 BE@@:=@@@
-apitaluri proprii 9$otal active- atorii
atorii pe termen scurt9 atorii din exploatare :atorii bancare pe termen foarte
.curt 9E@@:=@@ 9A>@@
atorii pe termen lun! 9 B@@@
-apitaluri proprii: %E@@-A>@@-B@@@9BD@@
$otal capitaluri proprii si datorii9%E@@
c) nevoia de fond de rulment
8#R9 .tocuri : -reante : -;eltuieli in avans 3(atorii curente--redite de trezorerie)-
5enituri in avans9 A@@@:>@@@-A>@@-AD@@9>@@
d)$rezoreria neta
$89#R8-8#R9--AE@@->@@9- >@@@
.au $89 isponibilitati- -redite de trezorerie9A@@@-AD@@-=@@-9>@@@
,ilanul financiar !rupeaz datele contabile dup criterii financiar-contabile de lic;iditate
i exi!ibilitate" 1n construcia bilanului financiar 2clasamentul posturilor de activ i de pasiv se face
exclusiv dup criteriile de lic;iditate i exi!ibilitate+".e procedeaz in acest scop la o serie de
corecii atat in activul cat i in pasivul bilanului, obinand mrimi semnificative in analiza
financiar" -oreciile care se aduc activului bilanului au ca scop obinerea unor mrimi financiare
semnificative pentru analiza financiar, i anume:
18
- 1mobilizri nete;
- .tocuri i producie in curs;
- 'lte active circulante"
1mobilizrile nete cuprind:
- imobilizri necorporale;
- imobilizri corporale;
- imobilizri financiare mai mari de un an;
- creane mai mari de un an;
- c;eltuieli constatate in avans ce afecteaz o perioad mai mare de un an;
- prime de rambursare a obli!aiunilor"
-oreciile care se aduc pasivului bilanului, plecand de la situaia dup repartizarea
rezultatelor, au ca scop constituirea a trei mrimi financiare semnificative pentru analiza
financiar i anume:
- capitalurile proprii;
- datoriile pe termen lun! i mediu;
- datorii pe termen scurt"
&entru a stabili datoriile pe termen lun! i mediu i datoriile pe termen scurt, posturile de
provizioane pentru riscuri i c;eltuieli, datorii i conturi de re!ularizare i asimilate se vor separa n
funcie de perioada de timp la care se refer i anume, mai mare de un an sau mai mic de un an"
atoriile pe termen lun! i mediu astfel determinate i suma capitalurilor proprii
constituie capitalurile permanente
Hilan #inanciar
'ctiv
1mobilizri nete
.tocuri i producia n curs
'lte active circulante
&asiv
-apitaluri proprii
atorii pe termen mediu i lun!
atorii pe termen scurt
&lecMnd de la bilanul financiar se pot calcula indicatorii de structur ai activului i ai
pasivului "
A"ponderea imobilizrilor n totalul activului
1mobilizari<'ctivVA@@
>"ponderea stocurilor i produciei n curs n totalul activului
.tocuri si productie in curs<'ctivVA@@
B"ponderea altor active circulante n totalul activului
ponderea altor active circulante <'ctivVA@@
="ponderea capitalurilor proprii n total pasiv
capitalurilor proprii <&asivVA@@
?"ponderea datoriilor pe termen mediu i lun! n total pasiv
datoriilor pe termen mediu i lun!<&asiv VA@@
D"ponderea datoriilor pe termen scurt n total pasiv
datoriilor pe termen scu<&asivVA@@
19
J" ?r5anizarea auditului si controlului intern al intreprinderii $2 intrebari&
'" Care sunt componenetele riscului, scopul analizei riscurilor:
Rezolvare:
Riscul de audit consta in faptul ca auditorul exprima o opinie incorecta din cauza
faptului ca in situatiile financiare sunt erori semnificative"
Riscul de audit se divide in B componente:
Riscul inerent 3 consta in posibilitatea ca soldul unui cont sau o cate!orie de operatiuni
sa comporte erori semnificative, izolate sau impreuna cu erorile din alte conturi sau cate!orii de
operatiuni, din cauza unui control intern insuficient"
20
Riscul le5at de control 3 consta in faptul ca o eroare semnificativa intr-un cont sau
intr-o cate!orie de operatiuni, izolata sau impreuna cu alte solduri de conturi sau cate!orii de
operatiuni, nu este nici prevenita, nici descoperita si corectata prin sistemul contabil si de control
intern utilizate;
Riscul de nedescoperire 3 consta in faptul ca controalele declansate de auditori nu
reusesc sa descopere o eroare semnificativa in soldul unui cont sau intr-o cate!orie de operatiuni,
izolata sau impreuna cu alte solduri sau cate!orii de operatiuni"
!" 4escrieti metodolo5ia de derulare a misiunilor de e0aluare a acti0itatii de audit
intern , etape procedurilor speci#ice -i realizarea documentelor a#erente"
Misiunea de e0aluare a acti0it*ii de audit public intern
/valuarea activitii de audit public intern reprezint o apreciere, pe baze analitice, a funciei de audit
intern or!anizate i desfurate n cadrul entitii publice, prin care se ofer asi!urare cu privire la
atin!erea obiectivelor, n conformitate cu .tandardele internaionale de audit intern"/valuarea activitii
de audit public intern presupune realizarea de verificri periodice, cel puin o dat la ? ani, n condiii de
independen, n scopul examinrii cu obiectivitate a activitii de audit intern desfurate n cadrul
entitilor publice, din punctul de vedere al conformitii i performanei"
.tructurile implicate n evaluarea activitii de audit public intern sunt urmtoarele:
a& 7-''&1 realizeaz evaluarea activitii de audit intern desfurate la nivelul entitilor publice la
care se exercit funcia de ordonator principal de credite, inclusiv la cele care realizeaz auditul intern
prin sistemul de cooperare;
b& compartimentele de audit intern or!anizate la nivelul entitilor publice ierar;ic superioare realizeaz
evaluarea activitii de audit intern desfurate la nivelul entitilor publice aflate n subordinea<n
coordonarea<sub autoritatea acestora"
.fera evalurilor activitii de audit public intern cuprinde, fr a se limita la acestea, urmtoarele:
a& misiunea, competenele i responsabilitile compartimentului de audit public intern;
b& independena structurii de audit intern n cadrul entitii publice;
c& competena i contiina profesional a auditorilor interni;
d& mana!ementul activitii de audit intern;
e& natura activitii de audit intern;
#& pro!ramul de asi!urare i mbuntire a calitii activitii de audit public intern;
5& respectarea normelor specifice proprii n desfurarea misiunilor de audit public intern;
8& comunicarea rezultatelor misiunilor de audit public intern"
In cadrul fiecrui obiectiv al misiunii de evaluare, auditorii interni au n vedere atMt elemente care
privesc conformitatea, cMt i elemente care privesc performana activitilor evaluate"
Fetodolo!ia de derulare a misiunilor de evaluare a activitii de audit public intern presupune
parcur!erea, n cadrul fiecrei etape, a procedurilor specifice i realizarea documentelor aferente,
conform sc;emei prezentate n continuare:
&e baza metodolo!iei !enerale, 7-''&1 va dezvolta o metodolo!ie specific de derulare a misiunilor
de evaluare a activitii de audit public intern, prin !;id !eneral, aprobat prin ordin al ministrului
finanelor publice"
/tapele, procedurile i documentele elaborate n derularea misiunilor de evaluare a activitii de audit
public intern respect aceleai cerine ca i cele prezentate la misiunea de asi!urare, cu urmtoarele
excepii:
a& activitatea privind analiza riscului nu se realizeaz la misiunile de evaluare a activitii de audit
intern;
21
b& eventualele ire!ulariti constatate sunt aduse la cunotina conductorului entitii publice i
structurii de control"
ocumentele elaborate n cadrul activitilor desfurate n derularea misiunii se adapteaz specificului
misiunii de evaluare a activitii de audit public intern, n limitele n care aceasta se impune"
1" Re5uli ce trebuiesc respectate de catre auditorii interni in cazul identi#icarii
#raudei"
Rezolvare:
1n cadrul misiunilor sale de audit, responsabilitile auditorului intern n ceea ce privete
detectarea fraudelor sunt urmtoarele:
W s dein cunotine suficiente referitoare la fraud pentru a putea detecta eventualele elemente
care indic faptul c o fraud ar fi putut fi comis" In consecin, auditorul intern trebuie s fie
capabil s identifice elementele constitutive ale unei fraude, te;nicile utilizate i s cunoasc
tipurile de fraud care s-ar putea produce n activitile pe care le auditeaz;
W s fie vi!ilent la situaiile n care sistemele de control intern prezint insuficiene" In situaia n
care sunt identificate puncte slabe ale controlului intern, auditorii interni trebuie s desfoare
activiti suplimentare, inclusiv examinri n vederea identificrii altor indicii de fraud" &rin
indiciu se nele!e, de exemplu, efectuarea unor tranzacii neautorizate, nerespectarea controalelor,
dero!area, nefondat , de la re!ulile de stabilire a preurilor, i pierderile de exploatare exa!erat de
mari" 'uditorii interni trebuie s aib n vedere faptul c prezena mai multor indicii, n acelai
moment, crete probabilitatea ca o fraud s fi fost comis;
W s evalueze indiciile unei fraude i s decid dac sunt necesare alte msuri sau dac trebuie s se
recomande o anc;et
s ntiineze autoritile competente din cadrul entitii, dac auditorii interni consider c
prezumiile de fraud sunt suficiente pentru a recomanda o anc;et
2" Care sunt etapele misiunii de audit intern:
Rezolvare:
A"'cceptarea misiunii sau contractarea lucrrilor
>"&lanificarea misiunii de audit
B"/valuarea controlului<auditului intern
="-ontrolul conturilor
?"5erificarea situaiilor financiare
D"6ucrrile de sfMrit de misiune
%"Raportul de audit
22