Sunteți pe pagina 1din 7 
 
 ! #"
$&%')(+*-,/.021,/34')%50
67,/38')%*-9;' :
<!=)>@? A)?CBD=)>@E&FG6 =I,/H34'MJL34K!*-9;FG' : =MFGNM>-OAM?<=M>P? <!=)>@?QA)?BR=)[U>@ES,MFG=I%\1!HU'MTR34VW*-9;' : AM?BD=)>@X)ORJYFZO
<!=)>P?QA)?BD=M>PE&FG=IH>@?]F_^`? A)?BR=)>@X)ODJaFZO J K AM?QO5b+Ec?]XdNM>-ORJYF_?_H>@?_F_^\? AM?BD=)>@EfeD?g=)JO
h ,/i95'M.L90kj0+*mln'Mipo0R%5q]0R995*sr
tvuxwzyc{|M}~ ,/3-0;d1,/340 KD
tvuxwS{5/yM}S 3g')951d1,/3-0 K
tvuxw){My/)} 'M3d1,/3-0 K`
h ,/.j*-(+*-,/.Y*.,M%1!'M34*
0+1o0R%')95&%\' }MMyc{++MK %50+i5i5*4,/.&0 ')951
,/3410j*sY.'1,/3-0j*#l'MiU*4j&0+'M340' .s_c'M34i5*4'Mi*/'Mi\
2)]Y f 7)g; wz}M}c{D
  \
 
m"  

'o%50+ii5*-,/.&0 w,/i95'M.L90 w p
'!M,/3410 ,/i95'M.L90 w v
0o0R%U*/'MiUo0R%q0R995*#! w n u
QLaYQ c+
 \-d wz g- 5-4 ;-
* w ,c0R *-0+.L90ki90 \ *-,/10R9%\* ,_34'!i590+i5i5'!3-0RMM02d'M3-0o0R%Y
C')%*4')(+*-,/.*sjY*s2PlP ,/. 34'90+1!o0R%\')95&%'
! w M
w ;
 w
&* 'LY*4.j*g
! w a Mf
 w a /

Z /#ZZZ/
w
w  k' ,/i595'M.f95*

4
3
+
'
M

M
,

%

,
&95*43-0c*4.jY* w p --
 w
LY*434*-%\*-,&
t wz 0+L*834*-%*4,
t %50+')(+*-,/.&02i5o,/.L95'M.&0+'
t %50+')(+*-,/.&02.,/.7io,/.f95'M.0+'
 MaM dd
l'MiU*4j&0+'M38* w u ,'M. 0 w }/ )|c {++
,/' . 02 o%50+ii5*-,/.&00nM,/3410j&0+3/'Mip' wn h K 0+j ')951I&o0R%.'1,/3-0i5*

w }/d)}M|c}c{+{+ D
}M}d')95D1 7R M,/341!0kj*m.'1!,/3-0kj*#/'Min*4j&0+'M3-0 ML'M38i5*4'Mi5*#/'Mi f' w h K 0+j

QLaY
 
w   C Y ,/. w 4 w 4 --

 !
 # "C    $ 5 a ! s
&*j&0 %Y.*4i 0.'i,/34(+*-,/.&0n*4j&0+'M3-0n1,/3-9,j*438*-95'2i50n(3 ' 0+.f95'M3-oa*4'kjY*1!0+i ,/34'M10+.L9,
0k: (R0R%5,
* ) G ) Zd4 wu ] 38. + - ,c38. +,5
.3 j* 10+i ,/34'M10+.L9, 0!
: i0+1o%01*4.&,M%50j* o,/* /0 + 0+0j +,ni,/.,71!*4.&,M%*
jY*
QcYY $ 12 345 
,

o
5
%
+
0
5
i
5
i
4
*
/
,
w  + 06 +,i,/.&,.&3-00q]j%*')(+d*-'),/o.Y,M*s%510 ,/ ,/34'). %*s *4 .Iw i5,/+ 34& (+*- ,/.&0 0 , w +, ,

7n'M3438'340RMM0Uj*Srp,/349 *8.i5*-0+10 'c&0+3434'j8* 7n'M3-9,/.!i5*So,/i5i,/.,%\* '+)')%50p3-0 q]%')(+*-,/.*


1!,/34')%*s.&0+3)')o,M%509+: +:, *4. q_.&(+*-,/.0njY*sL&0+383-0*4.7i,/34(+*-,/.&0;+ +,
,
+ : w
+ +, , 06+ :, w +, , +
h ,/.i0R/&0+.&(R0kj&0+3434'3-0RMM02jY*srU'),/3-9
}

t BRO EcJNBD=)>@EfeD?g=)JO BROZVMEYO >-N>4OGV;VLO AM?6<Nf=)ES>@F>= O`B\BRO@?E!= A O`BB+OD^5O B+OB?SNM^NMFGN


bREN)JYF_?_FGNMF_?]XdN)<ORJYFZOJOR?sB\E=)?5C\=)<!?S=)JORJYF_?-DOFEzbRENdB`?8?aES^\?G?&OD^UB\E3CHC`O`BB`?XMO
A)?B`F_?]>>-NeD?g=)J?
t BROESJaN BR=)>PEfeR?_=)JIO ?a^5O`BRORJYFGN AfORX?gNeD?g=)J?kJOGVLNMF_?]X)O N)>]> N>4OGV;VLO A)6? <N/=)ES> JF O A
?S=dB\B\(? KD?]>-O=MFgFZODJOD^5Ob+E&N)B\
? ?ESFG=7?L> C=MM< ?&=)JORFZO?]NJ C=)JaFZODJYF_^NeD?g=)JO<!N+V;VM?g=)^O
O5A =MFgFZORJ^O> NBD=M>PEfeD?g=)JO!NeO=MF_^O= ?a? C\PN C\=)<Ok^ODB\?gA)E=
t BROUESJaNBD=)>@EfeD?g=)JQO ?a^5O`B+ODJYFGNAfORX?gNeD?g=)JG? ?S=dB\?_F_?]X)OnN)>]> Nk>4OGV;VLOA)? <N/=MEc> RF LO A ?S=dTB S
B\(? KD?]>-O2=MFgFZODJOD^5Okb+ENdB\? ?aE&FGI= C\=)<O^5O`B`?_AME&=?]> C\=)!< ?S=)JO+FZOk?UJ C=)JYFZORJYF_^NeD?g=)JO
<!N+VV/?_=)^5O!OAW=/FgFZODJ^5O>-N!BR=)>@E/eR?_=MJONe;O5=MF_^T= ?aV? CN C=)<OA)?B`F_?]>>-NMFG=
WZ XZ Y\[B ]Z ^_^Z `&GQZ
7n')w 95*s j U034 *8L, *8j**41!1*4i *-Y*834*&' ,/.f95')99,0+jWY.Wi5,/34&9,i,/34&a*43-0U*4.W0+.L9%')Y*i5* '

0\ 2j&0R9920 a5 b I0 ac bd,p3-0 ,/. 0R9% ')(+*4,/.*1,/34')%\*s.&0+*34*4c*4jY* e 90 f


ac
b w_g
a5
bd,
0c*4.jY*#i0 Q* h M%'M1!1!* j*i,/3-M0+.L90!*4U. fL'M.Yj&,W1!0R995*4'M1,7*4334*4c*4j&@, e i5*
,M995*40+.&0M
+jiM
G +k iM , _w g
W
#Z [C/#m l##Za/Z
w + 
.,/,/.I* \$ MI0,/n 34+')95 *43-0! 0k: i0+34' 1oo%5%50+0i51i*-,/*4.&.&,M0%5j0* j)*s')co&,M0+%340!38'jj*0+3.i'I,/3-Mi,/0+.L38&9(+02*-,/oY.&0 %5,& C,/.L90+34'!.&0Rd9')0W%*8Y'). (+*-,/i,/.&340&9j, *
oY%50+i5i5*-,/.00k: j')95'!j'S
w - , ,!'M. 0 q isrN,
- ,
po q isr
C')%*4')(+*4,/.*j&0+3438'k90+1!o0R%\')95&%'j*0R,/34*-(+*4,/.&0n02j* ,/.&M0+34'M1!0+.f9,
w !u , +,

..j* ')9, ,/.7 *43s.c10R%,!j*s1,/34*sj*si5,/3-M0+.f90*4. RMM i*j&&0 %Y.*8i 0


u ,
g , w 0L*8.j*s 
w g , 1 w 1,/34')%*-9;' :

e.'M3-,M/'M1!0+.f90ko0R%p38'90+1o0R%')95&%'j* ,/.&M0+34'M10+.L9,
|

W W

tP^ 

w Du ,/. vUw


a 
"C  zyU
 

4 w { a }| V~
u _v

5iM
Zb

m'd')%\*4')(+*-,/.&0j*#j&0+.i5*-9;' : 02: jY')95'!j'S


w | V~ j' Y*i5*%* 'd' | w f

V~
S90+i5i5' ,/i5'!d'M3-0o0R%U(3 ''Mi5i, *4')(+*-,/.&0 ,/. 4 w {a ~ Zb

k T  #"  


rU0+34')(+*-,/.&0q]%'M%'Mj,j*sj*4ii, *8')(+ *-,/.&0n0 ,/i95'M.L90kj*sjY*4i5i, *4')(+*-,/.&0
i509!p i5* ' g w | v |
7&0 %Y.Y*4'M1,0+c*434*-Y%*-, \ *41!* , w
7n')9,W3V' 0+LY*434*-%\*-, |
w s } i5* '
a b a b
3 ,'M. 0
g w


g w a Mb a b

 k

,/. gI w_g u I w } |I
w u 34. g
G Q 3
; 45 3f> m $
34. gI w 0+j7*4.L90RM%'M.j, 34. gI w !
u
g
u

 !
 # "C  { Y ! 
] ] ; Q _
t w ;4 4 } |
t w g |
t u w vDu } |

] ; d

 $Z

t w ;4 4 ~
t w g P~
t u w vDu ~
S0i5* ' Q * # 'M383-,M%'W g w | v |

Z
W#{
]$[{`&GQZg
h ,/.jY&995'M.&(+'R wP 
,/. ,/.Yj&995'M.&(+'!i5o0 *% '1!*4i5%')95'*4. v
0R%U0+3-0R99%,/34*-95*sj&0R,/34j* w | ,/.
w w
02c*4.Yj*
v
g w 

k T \ *
 # "C 
  

h ,/i95'M.f90j ' 0+c*434*-Y%*-,2j&0+38V3 '' LY'S
g wF
/R (
7&0 %Y.*-(+*-,/.0j*oYk
w 34,M a b
i5* 'L*8.j* g w j wD ,Mooa&%50 a b a b w){5M9fR (
3f]  45f> m {
c   4f> #

t DM_iC+02?_Afi,/= .,!=)9^D%FZ'MQO i 2&?>@%\ES')?]YFG= *434*ai5*//j34*{*8i5a i , *4'M.& ,boY ,/%51,MoY0+3-.0R*4950+'M.f195*0+jY.L'!90 3V*8'.' ' c L' ' w 3-,Ma i
J


t DMa C+?_Af= b =)^DFZQO + =M>@FGk=a 2 ?]>PES?_b FG= i5+*M j0RM0C%*4i,/34M0R%50(V3 ' 0+LY')(+*-,/.&0 gI w k a b T
J
 

w){5M fR
t oDM%5C+,;?_MAf0+2= .*-0+.LO 95K*=)>4jO 'M23434'?]>PESj?_*8FGi5= i, _')*4')(+Y*-'M,/i.&950'M.j&(+0+'7343('j' *434LY*-9'f, j' o,M90R%)_9 %'M(i %')%50/34 * *-,/.*
J

 _w v q g \

Z ]C/mZZ)

S 'M3-0j0R,/340sGq,M%590M ,/i95'M.f90j*s*4j&%,/34*4i5*j')95'!j'
g
g w
S'M3-0j0R,/340sZj&0R,/3-0M ,/ig95'M.f 9, 0 j*s*4j%5,/34*4i5*aj')95'!j'
g
g w
g g ,
ln%'Mj&,j*s*8j&%5,/34*4i*
i0 02
g
g w
: oY* R ,/3-,
w

h'M.j&,i,/.&,9%'Mi &%')a*434*/34*s*-,/.*oY%5,M0+.*40+.f95*jY'M34V3 '' c'


e!7
e$
e!7;f $

e$\f7
e*7
a b w g
a b 
w
g 8dB

e$
a b w
e!7;f $
a b w g )
e\$ f7

a b w g d

 5
w - 2R
w u- 38. g u- 34P. aa b b aa b b 5 ,MooY%502R w R 8 / MS 34.P aa M b b aa bb
,M90+.&(+*8'M3-02j*s.Ii50+1!*-0+3-0+10+.L9,

w 8 /MS 34.


S0+1!*-0+3-0+10+.L9, ,/.70+340R99%5,cj,!j*s10R95'M343-,
w 8 /MS 34.

*43-0' ,/. 0+.L9%')(+*-,/.0


w 8 / MS 34.
R
Z
tP)Z]fZ ]$[QZ#
J=dB\B\?gA/=)^`?_AME/eR?_=MJOnN)XX;?gORJOQB+O ?]> ?S=MFZODJSeD?gN)>-OAfOR>>-/
N CT= ???_N=dBB`?_AfN)JYFZUO O A <!N+V;VM?g=)^O
[kAM? bRmEYOD>].>-=1Af0ROR95>'M>- N3438* CO= ?,/?a. ?gNWo,M^\?g9A)0+3E.&C\(+OR*4'MJY3-FZ0 O i95'M.j')%\j i,/.,*4. M%'Mj&,vj*ic*834&ooY')%0

*8j&%5,MM0+.&,!*4.Ii5,/34&(+*-,/.&0' *4j02L0+3434* ,/. .&,G


h ,/i95'M.f90j*0+c*434*-Y%*-,k*8.I.',/i5i5*4j,M%*4j&(+*4,/.&0M
34. g w > 8 /M S -