Sunteți pe pagina 1din 1008

Principiile generale ale

citologiei clinice
Marius Raica
Universitatea de Medicin! "i Farmacie
Victor Babe" Timi"oara
Catedra de Histologie
Condi!ii fundamentale
calitatea clinicianului
gndirea clinico-citologic!
indica"ii
ob"inerea specimenului
interpretarea rezultatelor
calitatea citopatologului, a personalului de
laborator #i dotarea tehnic!
comunicarea dintre clinician #i citolog
Ce a"tept#m de la citologie?
citologul r!spunde ntreb!rilor clinicianului
ntreb!ri bine puse r!spunsuri clare
ntreb!ri stupide r!spunsuri stupide
cunoa#terea bilateral! a valorii #i limitelor
citologiei
standardizarea procedurilor
valoarea citologiei: invers propor"ional! cu
distan"a fizic! #i mental! care separ! citologul de
clinician
citologul nu trebuie s! fie #i patolog pentru
acelea#i cazuri (autoconfirmarea reu#itelor #i
e#ecurilor)
Indica!iile citologiei
diagnosticul precoce
test de orientare rapid! (punc"ii aspirative,
amprente): testul negativ nu exclude malignitatea
orientarea terapiei (aspira"ia ganglionilor limfatici
n cancerul mamar, indica"ii pentru radioterapie n
cancerul pulmonar, operabilitate)
metod! rapid! de diagnostic
evit! complica"iile posibile ale altor proceduri
diagnostice
completeaz! datele examenului extemporaneu
De ce facem citologie?
previne spitalizarea prelungit!
poate fi unica metod! de diagnostic pentru
malignitate
metod! de orientare pentru diagnosticul
histopatologic
siguran"a pacientului
impactul psihologic
prelevarea materialului nu las! cicatrice
metod! diagnostic! n bilan"ul de extensie al
tumorilor maligne
recunoa#terea precoce a recuren"ei
Citologia "tiin!# "i art#
orientarea terapiei
modific!rile degenerative, mai evidente pe
frotiuri dect pe sec"iuni
eficien"a r!spunsului la terapie
metoda ideal! pentru ac"iuni screening
depistarea precoce a leziunilor tumorale ale
colului uterin
depistarea tumorilor vezicale la popula"ii cu
risc crescut (industria chimic!)
metod! de cercetare
citochimie, imunocitochimie, cytoflowmetrie,
costuri mult mai mici dect n histopatologie
Cum practic#m citologia
clinic#?
cunoa#terea structurii normale a organelor din
care se prelev! materialul pentru examinarea
citologic!
cunoa#terea aspectelor patologice specifice
detaliile celularit!"ii normale
particularit!"ile citopatologiei
analiza rezultatelor prin comparare cu
diagnosticul histopatologic (concordan"e
discordan"e)
autoevaluarea rezultatelor #i calcularea indicilor
de eficien"!
Prelevarea !i prelucrarea
specimenelor pentru
examinarea citologic"
Marius Raica, Rodica Lighezan,
Cristian Suciu
Universitatea de Medicin! "i Farmacie
Victor Babe" Timi"oara
Catedra de Histologie
Principii generale
!prelucrare primar! standardizat!
!rata rezultatelor real pozitive este direct
propor"ional! cu:
acurate"ea recolt!rii
prelucrarea #i colorarea frotiului
!categorii de specimene:
secre"iile organismului
lichidele organismului
punc"ie aspirativ! din organe parenchimatoase
amprente de organ
Cine efectueaz" frotiuri?
! clinicianul: din secre"iile organismului #i prelevate prin
punc"ie aspirativ!
! citologul: din lichidele organismului
! avem nevoie de truse specializate de recoltare
prezervare?
! frotiul sub"ire efectuat manual vs ThinPrep
! specimenul trimis tardiv la laborator
! specimenul prelucrat tardiv n laborator
! frotiu direct frotiu centrifugat
! p!strarea e#antionului pn! la formularea diagnosticului
Recoltarea
! particularizat! la organ
! citologia exfoliativ!: spatule sterile, sistem de periu"e
(exo- #i endocol)
! prelucrare rapid! pentru lichide (pleural, urin! - dup! 3
ore majoritatea celulelor maligne sunt degenerate)
! punc"ii aspirative: tehnic! standard (celule proprii
organului punc"ionat, f!r! celule parazitare)
! efectuarea de 3-4 frotiuri pentru fiecare caz
! estimarea calit!"ii materialului
! minimum 2.000 de celule/frotiu
Fixarea
!uscare la temperatura camerei, urmat! imediat de
colorare
!fixare cu alcool 50% (Papanicolaou)
!fixator #i colorant: May Grunwald
!fixare optim! pentru citologie #i
imunocitochimie:
frotiu uscat, tratat cu formol salin 0.$% 2 ore
postfixare cu alcool $00% $0 minute
demascarea antigenului la microunde n tampon citrat
fixare n aceton! numai pentru: S$00, CD3, CD20
Principiile generale ale
color"rii
! metod! de maxim! eficien"! pentru contrastul nucleu-
citoplasm!
! eviden"ierea cromatinei (e.g. hematoxilina eviden"iaz!
doar cromatina inactiv! transcrip"ional)
! variante standard, f!r! modific!ri
! se alege metoda cu cele mai bune rezultate, nu metoda
cu care m-am obi#nuit (e.g. frotiu cervico-vaginal
colorat May Grunwald Giemsa = frotiu Pap!!!)
! nu sunt necesare metode sofisticate de lucru: colora"iile
cele mai simple pentru rezultatele cele mai bune
Metode morfologice de
colora#ie
!PAPANICOLAOU
acurate"ea detaliilor celulare
diagnostic primar
diagnostic diferen"ial
! albastru policrom tanin-Dr!gan
! hematoxilin! eozin!
! May Grunwald Giemsa
Metode citochimice
! reac"ia PAS, asociat! sau nu cu extrac"ia
diastazic!
! colora"ia cu albastru alcian, preferabil la
pH sc!zut (glicozaminoglicani)
! colora"ia cu albastru de toluidin!
(metacromazie pentru mucine)
! colora"iile cu reactivi sudanici (incluziuni
lipidice)
Examinarea frotiurilor
!analiza macroscopic!
!examinarea cu obiectiv mic (calitatea colora"iei,
celularitate, material acelular, flor! bacterian!)
!controlul pozitiv intern al colora"iei
!examinarea cu ob. 40 sau (preferabil) cu imersie
!evitarea aglomer!rilor #i suprapunerilor celulare
(interpretarea eronat! a structurii cromatinei,
raportului nucleo-citoplasmatic, bazofiliei
citoplasmatice)
Raportarea rezultatelor
! descriere clar! #i concis! a celularit!"ii
! men"ionarea elementelor asociate (parazi"i, fungi); flora
bacterian! op"ional
! f!r! descrieri exhaustive, clinicianul este interesat de
diagnosticul final
! men"ionarea elementelor principale #i secundare care au
condus la diagnostic
! diagnosticul se formuleaz! clar: pozitiv, negativ, suspect
sau neinterpretabil
! celule discariotice, displazice creaz! confuzie #i
incertitudine pentru clinician
Raportarea rezultatelor
! particularizarea n func"ie
de tipul specimenului
! raportarea calit!"ii
frotiului; citologia este
repetabil!
! nu se vor emite supozi"ii
histopatologice prin
examinare citologic!
! verificarea concordan"elor
cito-histologice
Criterii generale de
malignitate celular!
Marius Raica, Cristian Suciu
Universitatea de Medicin! "i Farmacie
Victor Babe" Timi"oara
Catedra de Histologie
Diagnostic Cytology - Art or Science?
G interfa!a "tiin!# - art#: criteriile de interpretare
G corela!ia citologie - clinic#
G standardizarea incomplet# a criteriilor
G nici unul dintre criteriile de malignitate nu are
valoare absolut#
G pentru diagnostic: corelarea mai multor criterii
G integrarea observa!iilor microscopice
G combina!iile de criterii: semnifica!ie diferit# n
situa!ii diferite (nucleoli m#ri!i n celule tiroidiene -
malignitate, nucleoli m#ri!i n celule stem
ganglionare - reac!ie inflamatorie)
Tipurile de celule
G Tipul A: celule imature, majoritatea n tumorile
maligne nediferen!iate, nucleu mare, cromatin"
reticular", nucleol mic, citoplasm" redus";
prolifereaz" rapid; carcinom cu celule mici,
retinoblastom, tumora Wilms
G Tipul B: diferen!iere intermediar", anizocarii,
nucleoli proeminen!i, pleomorfism, citoplasma cu
diferen!iere variabil"; sarcoame pleomorfe;
carcinoame cu celule de tip B - caracterul
citoplasmei pentru diagnosticul diferen!ial
Tipuri de celule
G Tipul C: predomin" n tumorile maligne bine
diferen!iate, caracterele citoplasmei utile pentru
diagnostic; cromatin" granular", mitozele rare;
adenocarcinoame #i sarcoame bine diferen!iate
(fibrosarcomul), limfomul centrocitic; tumorile cu
celule tip C nu sunt obligatoriu maligne
G Tipul D: celule cu nucleu picnotic (vaginale
superficiale normale, granulocite, celule
cornificate din carcinomul scuamocelular);
frecvent asociate celulelor de tip C
Principalele criterii de
malignitate
G Forma "i
configura#ia celulei
G Nucleolii
G Nucleul
G Citoplasma
G Aranjamentul celular
G Localizarea celulelor
n materialul de fond
Forma #i configura!ia celulei maligne
G Anomaliile de form!: mimeaz! normalul sau
bizare
G Par#ial diferen#iate: reproduc unele func#ii ale
celulelor normale de origine
G Keratin!, secre#ie de mucine, bil!, stria#ii
G Incluziuni, vacuole, pigmen#i (melanin!,
bilirubin!, lipofuscin!)
G Particule virale: papilloma, citomegalic
G Membrana: microvili (polar la cele normale)
Ciclul celular
G mare capacitate de multiplicare
G nu r!spund la factorii reglatori tisulari
G durata ciclului celular: variabil!, de
obicei mai lung! dect pentru celulele
normale, de la $8 ore la cteva zile, rar
mai scurt!
G cre"terea rapid! a tumorilor maligne:
rat! crescut! a celulelor aflate n mitoz!
Nucleolii
G Anomalii de form": rotunzi, poligonali sau
triunghiulari; pleomorfi cu protruzii n carcinoame
anaplazice; excep!ii: imunoblast, megaloblast
G Num"r: 4-5 n carcinoame; excep!ii: celule reticulare
tetraploide (3-4), megacariocitul (>$0)
G Splitting nucleolar: varia!ie de num"r #i form" la
celulele maligne ale aceleia#i tumori (anizonucleoz")
G Nucleoli multipli #i inegali: criteriu major de malignitate
G Tinctorialitate: con!inut ARN mare - colorare cu reactivi
bazici
M!rimea nucleului
G valoare absolut" #i n raport cu citoplasma
G raportul nucleo-citoplasmatic
G celulele pitice: carcinomul cu celule mici
(diferen!ierea fa!" de limfocite)
G anizocaria, de obicei asociat" cu anizocitoz"
(reflect" pleomorfismul)
G anizocarii reactive: ganglion limfatic
G anizocarii/anizocitoze n tumori benigne: tiroid",
vezicula seminal"
G anizocarii #i anizocitoze inexplicabile
Forma "i num!rul nucleilor
G conturul neregulat (circular sau segmentar)
G rotund, ovalar, elongat, lobulat, margini
ondulate, indentate, neregulat, protruzii
G membrana nuclear!: fixare alcool-eter
G multinuclea#ia: diviziune incomplet! a
citoplasmei sau fuziune
G multinucleate cu izocarii: benigne (Langhans,
Touton, mezoteliale), proces reactiv
G forme binucleate: melanom, cc anaplazice
Cromatina "i mitozele
G hipercromazie: cre#tere cantitativ" a cromatinei
G anizocromazie: varia!ii cantitative
G hematoxilina (Papanicolaou): heterocromatina
G May Grunwald Giemsa: eu- #i heterocromatina
G supracolorarea: pseudohipercromazie
G cre#terea num"rului de mitoze: inflama!ii, r"spuns
imun, tumori maligne
G mitoze n !esuturi cu replicare lent": criteriu major de
malignitate
G anomaliile mitotice: cantitative, calitative, mixte
Anomaliile mitotice
G distribu#ie anormal!, inegal! a cromozomilor
G num!r excesiv de fusuri mitotice, peste doi
poli de diviziune
G localizarea anormal! a mitozelor (CIS)
G mitoze multipolare, rezult! celule cu num!r
anormal de cromozomi sau gigante cu mai
mul#i nuclei
G prezen#a mitozelor n material de citoliz!:
asociat! frecvent malignit!#ii
Citoplasma
G Anomalii cantitative: cantitatea relativ", raport N/C
#i absolut", reducerea dimensional"
G cunoa#terea varia!iilor normale
G Anomaliile de form": pozi!ionarea nucleului,
elongarea citoplasmei (celule fibr", celule
mormoloc)
G Structura citoplasmei: omogen" sau cu incluziuni
(celule Schuller-Christian cu mucine n cc coloide,
celule n inel cu pecete)
G vacuole citoplasmatice
Citoplasma
G Anomalii de colorare: bazofilie; particularit"!i -
policromatofilie, acidofilie (keratinizate)
G Incluziile virale
G Prezen!a pigmen!ilor: de obicei benigne; excep!ie
melanomul malign, feocromocitom, hepatom,
sarcom sinovial
G Canibalismul celular: aderen!", endocitare,
clarificare, liz" complet"; bird eye: celul"
malign" scuamoas" care a fagocitat alt" celul"
G Citochimie: alcian, PAS
Aranjamentul celulelor
G Valoare orientativ": hipercelular - malign,
hipocelular - benign
G Adeziunea intercelular": carcinom - crescut"
(placarde), sarcom - redus"
G Modele de aranjament ale celulelor maligne:
izolate
agregate, n placarde
n rozete (adenocarcinoame)
papilar (papile cu ax conjunctiv)
n palisad" (schwannom, tumor" stromal" ovarian")
Fondul frotiului
G curat: carcinom in situ al uroteliului, celule
anaplazice, f!r! detritusuri sau eritrocite
G hemoragic: orientativ pentru malignitate
G fond bogat n mucus: adenocarcinoame
diferen#iate secretor, benigne de gland!
salivar!
G cu detritusuri: proces inflamator sau necroza
asociat! unei tumori maligne
Concluzii?
G Nu exist! criterii absolute
de malignitate
G Defalcarea mental! a
criteriilor majore "i minore
G Particularizarea de organ a
modific!rilor celulare
G Corela#ia cito-histologic!
G Re-evaluarea frotiului dup!
diagnosticul histopatologic
Histologia uterului si
Histologia uterului si
vaginului
vaginului
Simona Srb
Universitatea de Medicin! "i Farmacie
Victor Babe" Timi"oara
Catedra de Histologie
VAGINUL
!Structura la microscopul optic:
!mucoas!
!muscular!
!adventice
!Mucoasa vaginal!:
!epiteliu
!lamina propria
Epiteliul vaginal
Stratificat scuamos nekeratinizat
! zona profund!-compartimentul germinativ
! strat bazal-celule columnare
! strat parabazal-celule poligonale
! zona intermediar!-celule naviculare
! zona superficial!-celule scuamoase
R!spunsul epiteliului vaginal la
ac"iunea hormonilor
! estrogenii
! stimuleaz! proliferarea, maturarea celulelor
epiteliului vaginal
! pe frotiu - celule superficiale
! progesteronul
! inhib! maturarea epiteliului
! pe frotiu - celule intermediare
! absen"a stimulului hormonal (pubertate,
menopauz!)
! epiteliu sub"ire
! pe frotiu - celule parabazale #i bazale
UTERUL
!structura general!
!corp uterin
!col uterin
!structura la microscopul optic
!mucoas! (endometru)
!miometru
!perimetru
Colul uterin
! Exocervix
! Endocervix
! Jonc!iunea scuamo-
columnar" (zona de
tranzi!ie)
Epiteliul exocervical
! stratificat scuamos nekeratinizat
! strat profund
! celule bazale - inactive mitotic
! celule parabazale - mitoze frecvente
! strat intermediar
! strat superficial - celule cu halou cromofob perinuclear
(diagnostic diferen"ial cu koilocitele din infec"ia cu virus
papiloma)
! modific!ri ciclice asem!n!toare epiteliului vaginal
! poate prezenta:
! celule endocrine - tumori carcinoide
! celule Langerhans
! melanocite - nev albastru, melanom malign
Epiteliul endocervixului
! simplu columnar
! celule secretoare de mucine
! celule ciliate
! celule subcolumnare (de rezerv!)
! celule caliciforme
! limfocite
! celule endocrine
! p!trunde n strom! sub form! de fante
elongate
! modific!ri minime n timpul ciclului
Epiteliul zonei de tranzi"ie
! jonc"iunea scuamo-columnar! clasic!:
bine definit!, fix! din punct de vedere
anatomic
! jonc"iunea scuamo-columnar! func"ional!:
neregulat!, discontinu!, #i modific!
conturul #i localizarea
nlocuirea scuamoas! a epiteliului
endocervical se face prin epitelizare
scuamoas!, metaplazie scuamoas!
Corpul uterin - endometrul
Divizat n mucoasa propriu-zis! #i mucoasa
segmentului uterin inferior
! mucoasa propriu-zis!: zona bazal!, zona func"ional!,
componente epiteliale #i mezenchimale
! componentele epiteliale - celule bazale, proliferative,
secretorii #i ciliate (formeaz! epiteliul #i glandele
endometriale - modific!ri ciclice
! componentele mezenchimale - celule stromale,
granulocit stromal +/- celule spumoase, limfocite
AURORA ALEXA
UNIVERSITATEA DE MEDICIN I FARMACIE VICTOR BABE TIMIOARA
CATEDRA DE HISTOLOGIE
CITOLOGIA CERVICO-
VAGINAL NORMAL
Citodiagnosticul vaginal hormonal
Impune evaluarea structurilor nucleare i citoplasmatice ale:
- celulelor epiteliale descuamate de la suprafaa epiteliului
cervical i vaginal;
- elementelor care se gsesc n spaiile dintre celule:
- flor bacterian;
- elemente micotice;
- parazii;
- elemente figurate sanguine;
- elemente conjunctive.
Epiteliului vaginal - dinamic
structural-funcional
proliferare - influenat de estrogeni, progesteron, testosteron
(celul bazal - CB - tnr, imatur celul intermediar -CI-);
diferenierea (maturarea) - influenate de estrogeni care
determin diferenerea complet pn la stratul superficial;
descuamarea - funcie biologic esenial, constant, ciclic
supus influenei hormonale: estrogeni - celule epiteliale
superficiale (CS); progesteron - CI.
Aciditatea i flora coninutului
vaginal
aciditatea normal a vaginului (pH 44,5) este datorat
glicogenopexiei (estrogeno-dependent) i a coninutului
redus de bacili Doderlein (BD);
mediul vaginal acid se opune dezvoltrii unei infecii vaginale
i ascensiunii acesteia spre etajele superioare ale aparatului
genital;
la pH sub 4, mediul este prielnic pentru nmulirea BD;
la pH 5,5 apare bacilul Haemophilus vaginalis;
la pH 57 dispar BD, apar micozele (Candida albicans).
Frotiul vaginal
reflect cu fidelitate starea normal sau patologic a
organelor genitale feminine;
constituie element de diagnostic n aprecierea funciei
hormonale a ovarului att n condiii normale (ciclul
menstrual, graviditate, menopauz), ct i n condiii
patologice ( diagnosticul unor afeciuni, infecii specifice,
nespecifice, leziuni maligne);
mijloc de studiu al aciunii diferiilor hormoni sexuali,
naturali sau sintetici asupra aparatului genital feminin;
permite evaluarea aciunii hormonale dominante i
orientarea tratamentului.
Frotiul vaginal
fiziologic apar:
- celule descuamate (epiteliul vaginal, exo- i
endocervical, endometrial i tubar);
- flor microbian normal (BD).
Celulele parabazale (CPB)
au fost descrise CPB: - de tip atrofic,
- de tip hipertrofic,
- celul mic postpartum,
- postpartum de tip spongios,
- de tip androgenic.
CPB - postpartum
mici, rotunde sau ovale;
nucleu rotund;
citoplasma bazofil, frecvent vacuolar;
vacuol paranuclear, nucleu periferic, aspect de celul n
inel cu pecete;
numeroase ntre a 412-a zi dup natere;
provin dintr-un epiteliu proliferat dar mai puin
difereniat.
CPB - de tip androgenic
descrise de Pundel;
mari 3035 ;
nucleu veziculos, cu reea cromatinian fin;
citoplasm bazofil, vacuolizat bogat n glicogen;
apar:
- dup tratamentul cu hormoni androgeni,
- n post menopauz.
CI - mici (profunde)
forme de tranziie ntre celulele parabazale i intemediare
propriu-zise;
mici 20...35 , rotunde sau uor poliedrice;
nucleu mare 10...15 , veziculos;
citoplasm bazofil, uor vacuolizat.
Celulele superficiale(CS)
aparin stratului superficial al epiteliului;
sunt elemente difereniate, efect al aciunii astrogenilor;
au 4080 , plate, etalate, poligonale;
nucleu picnotic, punctiform(3...5 ) situat central;
dup tinctorialitatea citoplasmei se disting dou tipuri de
celule superficiale:
bazofile(cianofile)precornificate cu nucleu picnotic;
acidofile(oxifile,eozinofile) cornificatecu nucleu
picnotic.
Celulele superficiale
prezint modificri n timpul ciclului menstrual;
n faza preovulatorie estrogenic devin palide, etalate,
acidofile, apar granule hematoxilinofile;
n faza postovulatorie, n regresia estrogenilor i
predominan progesteronic talia se micoreaz, marginile
se plicaturiaz, sunt neregulate sau festonate, celula se
pliseaz, acidofilia scade;
plicaturarea (fie - regresie estrogenic, debut
progesteronic, stimulare estrogenic pur de lung durat).
Scuamele epiteliale anucleate
elemente poligonale mai mici dect celulele superficiale cu
citoplasm etalat, plisat sau plicaturat mai sau mai puin
acidofil;
numrul i structura scuamelor sunt n raport cu gradul de
proliferare, maturare, difereniere i descuamare influenat
hormonal sau/i ali factori;
forme speciale ale diferenierii i maturrii celulelor
superficiale cariopicnotice;
modificrile metabolice i morfologice determinate de
acumularea keratinei moale n citoplasm determin
cornificare fiziologic sau keratinizare patologic.
Frotiul vaginal
mai poate conine celule:
- endocervicale,
- endometriale,
- tubare;
dup sarcin, postabortum, celule:
- trofoblastice,
- placentare,
- miocite.
Frotiul vaginal
patologic apar:
- parazii (tricomone, micoze);
- celule de tip inflamator (elemente figurate
sanguine: granulocite, limfocite, monocite),
degenerative, canceroase;
- celule conjunctive (macrofage, mastocite).
Tipuri de frotiuri cervico-
vaginale
Marius Raica, Flavia Baderca
Universitatea de Medicin! "i Farmacie Victor
Babe" Timi"oara
Catedra de Histologie
Frotiurile cervico-vaginale
I Normale: standard pentru aprecierea
diagnostic!
I Expresia morfologic! a stimulului
hormonal
I Inflamatorii: bacteriene, parazitare,
micotice
I Tumorale
Frotiul menstrual
I Antrenarea n flux a elementelor uterine
epiteliale "i stromale, Trichomonas vaginalis
I Eritrocite "i detritusuri
I Predominant celule vaginale intermediare "i
superficiale
I Ocazional celule columnare de la nivelul
uterului
I Limfocite, granulocite, monocite
Frotiul postmenstrual
I Reflect! gradul influen#ei estrogenice
I Predomin! celulele intermediare grupate, cu
nucleu eucromatic "i talie mare
I Plicatur!ri citoplasmatice rare
I Flor!: bacili Doderlein
I Leucocitele: rare dup! faza menstrual!,
dispar spre ovula#ie
Frotiul ovulator-estrogenic
I Frotiu cu aspect curat
I Predomin! celulele superficiale izolate,
cariopicnotice
I Citoplasm! f!r! plicatur!ri "i plis!ri
I Predomin! acidofilia citoplasmatic!
(Papanicolaou) "i metacromazia (APT)
Frotiul postovulator
I Se reduce num!rul de celule superficiale,
apar celule intermediare mari "i mijlocii
I Citoplasma frecvent policrom!, de obicei f!r!
granula#ii
I Plicaturare accentuat! cu formarea de
placarde celulare mari dup! ziua 24-a
(activitate progesteronic! maxim!)
I Leucocite cu aspecte fagice
Frotiul citolitic
I n condi#ii fiziologice "i patologice (pre- "i
postmenstrual, hipofoliculinemie, sarcin!,
cicluri anovulatorii, menopauz!)
I Nuclei liberi "i bacili Doderlein (BD)
I Celule intermediare cu citoliz! par#ial!
I Nucleoliza leucocitar!: liza citoplasmei
leucocitelor "i dispersia lobilor (intens bazofili,
rotunzi - confuzie posibil! cu spori micotici)
Frotiul androgenic
I Condi#ii: menopauz!, castrare,
antiestrogenice cu androgeni
I Aspect: curat "i monoton
I Celule intermediare mijlocii "i mari, egale, cu
citoplasm! slab bazofil!
I Nuclei uniformi, hipocromi
I Plicaturare marginal! dup! stimul prelungit
I Celule superficiale: excep#ional
I Absen#a leucocitelor "i a florei bacteriene
Frotiul n postpartum
I celula postpartum: mic!, rotund! sau
ovalar!, membrana intens colorat!,
omogen!, f!r! vacuole
I celula spongioas!: mare, palid colorat!,
numeroase vacuole (aspect de fagure),
nucleu veziculor, central sau excentric
I hematii, granulocite inactive fagic, rare
monocite, flor! s!rac! sau chiar absent!
Frotiul n menopauz!
I Tip superficial #i intermediar: n faza ini"ial!
I Polimorf: superficiale, intermediare, parabazale,
bazale atrofice, leucocite
I Tip intermediar cu celule naviculare, +/- bazale,
BD, f!r! leucocite
I Tip estro-androgenic: dup! 2-3 ani
I Tip atrofo-estrogenic: bazale #i intermediare
I Tip atrofic: celule bazale atrofice, leucocite, celule
vaginale degenerate
I Tip mucos: hipersecre"ie cervical!
I Tip citolitic
Frotiul cu elemente sanguine "i tisulare
I Eritrocite: integre sau degenerate, membrane
I Granulocite neutrofile: izolate sau rozete
I Limfocite: leziuni inflamatorii
I Plasmocite: rare
I Macrofage: incluziuni vacuolare, bacterii,
resturi celulare; izolate sau grupate;
multinucleate (radioterapie, infec#ii virale)
I Mastocitele: rare, cancer de col invaziv
Trichomonas vaginalis
I Clasa Flagellata, vaginite, uretrite
I Amoeboidal cu flageli sau rotund n timpul
tratamentului)
I pH optim: 4.9 - 7.5
I Multiplicare prin sciziune simpl! n celulele
superficiale
I Colora"ia optim!: APT-Dr!gan
I Frotiu murdar, rozete leucocitare
I Induce modific!ri nucleo-citoplasmatice ale
celulelor epiteliale
Morfologie
I Dimensiune: 8 - 30$
I Nucleul: excentric, alungit, ascu"it la o extremitate
I Citoplasma: bazofil! orto- sau metacromatic!,
frecvent granulat!; palid colorat! la formele
degenerate
I Vacuolele citoplasmatice: mici #i inegale
I Flagelii: rar surprin#i pe frotiu
I Diagnostic de maxim! eficien"!: zi 3-4 #i faz!
progesteronic!
I Celulele vaginale: cele mai afectate - intermediare,
halou perinuclear, vacuole, modific!ri nucleare
Candida albicans
I Filamente alungite cu extremit!"i rotunjite,
frecvent ramificate, nmuguriri
I Gram #i PAS pozitive
I APT: intens colorate n albastru sau violet palid
I Sporii: ovali sau rotunzi, intens ortocromatici
(lng! membrana celulelor epiteliale)
I Celulele vaginale exfoliate: nu prezint! modific!ri
semnificative induse de candida
Leptotrix vaginalis
I Clasificat! ca Trichobacterie
I Filamente sub#iri de 5 - 200 $m (fire de
p!r)
I Tinctorialitate: slab bazofile, albastru palid
la APT, PAS negative
I Modific!rile celulelor epiteliale: vacuoliz!ri
"i carioliz! nuclear!, citoplasme palid
colorate, absen#a glicogenului, citoliz!
moderat!, incluziuni lipidice
Gardnerella (Haemophilus)
I Vaginite nespecifice (92% perioada activ!,
9% n sarcin!)
I Plaje compacte de bacterii mici, care ocup!
toate spa#iile intercelulare
I Aspectul frotiului: murdar, pr!fos
I Leucocitele, BD "i alte bacterii: rar
I Celulele vaginale superficiale: limite "terse,
nucleu prepicnotic, citoplasm! cromofob! sau
slab acidofil!; vacuole rare, mici
Cum interpret!m?
Citologia displaziilor !i a
tumorilor maligne ale colului
uterin
Marius Raica
Universitatea de Medicin! "i Farmacie
Victor Babe" Timi"oara
Catedra de Histologie
Deziderate
I Depistarea leziunilor precanceroase !i a
tumorilor maligne n stadiu precoce
I Programe na"ionale screening, reducerea
inciden"ei cancerului de col invaziv
I #970: cancer col/corp: #0-20/#
I $%rile cu programe screening: #:#/#:2
I Introducere pe scar% larg%: Papanicolaou
I Dintr-o metod% diagnostic% citohormonal% -
metod% de depistare a displaziilor, cancerului !i
infec"iei cu HPV
Citologia normal" a exocolului
I Celulele bazale: mici, cubice sau cilindrice,
nuclei ovali, nucleoli mici, citoplasm% pu"in%
intens bazofil%; N/C mare
I Celulele parabazale: mari !i mici; form%
rotund% pe frotiu, nuclei mai mari, cromatin% fin
granulat%, uniform%, orangeofil% la cele mici,
eozinofil% la cele mari
I Celulele intermediare: mari, poligonale, nuclei
mici, ovalari, cromatin% granulat%, citoplasm%
bogat%
I Celulele superficiale: mari, nucleu mic,
picnotic, citoplasm% bogat% (glicogen,
keratohialin
Celulele normale ale endocolului
I Celule cilindrice izolate sau n placarde (fagure
de miere): secretorii, ciliate, de rezerv%
I Cilindrice secretorii: frotiul endocervical,
n%l"ime variabil% cu faza ciclului, citoplasma cu
vacuole de mucus
I Cilindrice ciliate: citoplasm% cu vacuole mici de
secre"ie, apical cili, nuclei mari, rotunzi,
cromatin% fin%, bi- multinucleate, poliploide
(contraceptive)
I De rezerv%: nu apar n frotiul normal (cte dou%)
I Macrofage, granulocite
Celulele cilindrice secretorii
I Forma: cilindric!, n!l"ime dependent! de
faza ciclului
I Etalare: izolate sau n placarde
I Nucleul: rotund, situat bazal
I Cromatina: granulat! fin, uniform!
I Nucleolii: absen"i
I Citoplasma: gri-albastr!-verzuie, vacuole
prezente n func"ie de faza ciclului menstrual
Celulele cilindrice ciliate
I Etalarea: izolate sau n placarde
I Forma: profil - cilindric!, ngust! la baz!, din
fa"! - rotund!, placard - fagure de miere
I Nucleul: rotund
I Cromatina: fin granular!, corpuscul Barr
I Nucleolii: absen"i
I Citoplasma: f!r! caractere particulare
I N/C: subunitar
Celulele de rezerv"
I Etalarea: izolate, tipic celule n perechi
I Nucleul: rotund sau ovalar
I Cromatina: fin granular%, uniform%
I Nucleolii: lipsesc
I Citoplasma: redus% cantitativ, fragil%
(mul"i nuclei denuda"i), structur% pu"in
vizibil%, limitele celulare nu se disting
Indica#iile examenului citologic
I Depistarea cancerului sau a leziunilor
precanceroase la femei aparent s%n%toase
I Tumorile vizibile prin examen clinic:
citologia are doar rol orientativ
I Diagnosticul infec"iilor cervico-vaginale !i
excluderea unor leziuni tumorale sau/!i
displazice
I Programe screening
Recoltarea
I Sub control vizual
I De pe suprafa"a exocolului (frotiu E): celule
scuamoase normale !i patologice ale exocolului
I Din canalul cervical (frotiu C): celule cilindrice
normale !i patologice din endocol
I Sac vaginal posterior (frotiu V): celule tipice !i
atipice din toate compartimentele
I Metode de recoltare: spatula (material exo- !i
endocol), periu"e de nylon Cytobrush (endocol),
pipeta cu balon (canal cervical)
Papilomavirusul uman (HPV)
I Virusul: peste 50 tipuri !i subtipuri; 6 !i ## - leziuni
benigne, #6 !i #8 carcinomul colului uterin
I Epidemiologie: prevalen"a la paciente neselectate #.5-
7.5%; infec"ii latente #.3-84%; paciente cu CIN 38.9%cu
tipurile 6/##, !i 25-83% cu tipurile #6/#8; carcinomul
invaziv: scade prevalen"a 6/## !i cre!te #6/#8 (#5-92%)
I Clinic: f%r% simptome, rar condilomatoz%
I Histologic: epiteliu cu arhitectur% normal%, celulele din
straturile superioare !i mijlocii cu halou clar perinuclear;
nuclei mai mari, deforma"i, hipercromi; condiloame plane
cu sau f%r% displazie; cu displazie: izolat, adiacent, de
coliziune
I Diferen"ial: CIN
Infec#ie cu HPV, leziune
condilomatoas"
I Aspect general: necaracteristic
I Tipuri de celule: koilocite, diskeratozice
I Forma: anizocitoz%
I Etalare: izolate sau grupuri mici
I Nucleu: mare, polimorf, cromatin% n blocuri,
membrana nuclear% ngro!at%
I Cromatina: condensat%
I Nucleolii: lisesc
I Citoplasma: halou clar perinuclear, intens
eozinofil%, carmin-roz, rar bazofil%, fin granulat%
HPV
I Degenerarea nucleului: picnoz%, hipercromazie,
binucleate, multinucleate, halou clar cromofob
perinuclear, anomalii de keratinizare (toate n
straturile superioare)
I Koilocitele: intermediare cu halou cromofob,
citoplasma periferic% intens colorat% (adesea
acidofil%); nucleul rotund, ovalar, picnotici sau
hipercromi; granule de cromatin% n gr%mezi
I Celula diskeratozic%: superficial% n miniatur%,
citoplasm% intens eozinofil%, nucleu mic, picnotic,
hipercrom
I Criterii de ordin 2: pseudokoilocitele, multinucleate,
celule fuziforme (incerte)
Leziunile precanceroase
I Nu dup! cre"tere infiltrativ!, ci dup!
structura "i gradul de maturare a celulelor se
apreciaz! acest cancer Robert Mayer, #923
I Displazii: leziuni facultativ precanceroase cu
epiteliu atipic cu celule de tip bazal, limitat la
epiteliu; modific!ri de arhitectur!, nuclei
atipici, mitoze atipice
I Clasificare: u#oare, medii, severe
I Probabilitatea progresiei: liniar cu gradul
Leziunile precanceroase
I Carcinomul in situ (CIS): caractere de
carcinom scuamocelular care se dezvolt!
intraepitelial, mebrana bazal! fiind intact!
I Displaziile #i CIS: neoplazia cervical!
intraepitelial! (CIN), variante morfologice ale
aceleia#i afec"iuni
I Displazia sever! #i CIS: CIN III
I Bethesda: CIN de grad jos, CIN de grad nalt
Prevalen#a
I Displazie u#oar! #i medie: 25.7/$000 la
25-29 ani
I Displazie sever!: 4.6/$000 la 35-39 ani
I Laten"a: cre#te liniar cu severitatea CIN
(8-20 ani u#oar! #i medie, $0-$2 ani
sever!, $2 ani CIS)
I Cancerul invaziv: 0.47/$000 peste 50
ani
Progresia
I Direct propro"ional! cu gradul CIN
I $0-25% CIN I: CIN III
I 30% CIN III: carcinom invaziv
I Laten"! displazie u#oar! - medie - CIS:
22 luni
I Laten"! CIS - carcinom invaziv: $0-$2
ani
I Cazuri atipice
CIN I, displazia u!oar"
I Histologic: intereseaz% #/3 din n%l"imea
epiteliului, mitoze bazal, polaritate celular% !i
arhitectur% u!or modificate; nucleii celulelor din
treimea profund% cu atipii (deform%ri, anizocarii,
hipercromazie); intermediare !i superficiale
normale
I Citologic:
talia celulelor - mare
nuclei - nu au form% rotund%, intens colora"i
cromatin% fin%, granular%, uniform%
membrana nuclear% - cu invagin%ri
CIN II, Displazia medie
I Histologie: epiteliu atipic n 2/3 bazale, mitoze pn%
n zona mijlocie a epiteliului, modific%ri arhitecturale
!i atipii celulare mai severe; pun"i intercelulare
prezente, dar diferen"iere incomplet%; suprafa"a
acoperit% de celule intermediare !i superficiale
I Citologie:
celule atipice intermediare !i bazale
nuclei mari, hipercromi, cromatin% granular%,
r%spndit% uniform
macronucleolii lipsesc
membrana nuclear% sub"ire cu invagin%ri
CIN III, Displazia sever"
I Histologie: epiteliu atipic pe toat% n%l"imea.
Suprafa"a un singur strat de celule parabazale,
mitoze n toate straturile; arhitectur% modificat%,
pierderea polarit%"ii celulare. Atipii marcate
I Citologie:
celule de talie bazal% !i parabazal%
nuclei mari, cu granule mari de cromatin%,
membran% nuclear% ngro!at%, cu invagin%ri
cromocentri uni"i prin pun"i sub"iri de
cromatin%
nucleu n form% de sit%
citoplasm% redus%, N/C modificat
CIS
I Histologic: caracterele unui carcinom scuamos,
f%r% invazia stromei; epiteliu complet nlocuit cu
celule maligne, mitoze n toate straturile, nuclei
mari, anizocarii, hipercromazie
I Citologie:
celule mai mici dect cele bazale normale
nuclei mari, hipercromi, cu anizocarii severe
cromatin% n granule mari
fondul nucleului: palid, blan% de leopard
citoplasm%: bazofil%, N/C supraunitar
CIS - metode suplimentare
I Citofotometria static!
distinc"ia dintre tipurile de CIN
prognosticul CIN
prescreening (certitudine benign 84.96%, malign
86.9$%)
I Morfometria
I Citogenetica: peritetraploid n CIS, diploid #i
peridiploid n displazii
I Oncogeni: c-myc
Adenocarcinomul in situ (ACIS)
I Deriv! din atipia glandular! cervical!
I ACIS mult mai rar dect CIS, stadii
precursoare necunoascute
I Timp de progresie spre adenocarcinom: $4
ani
I Histologic: modific!ri de arhitectur!, atipii
celulare; lumen l!rgit, proiec"ii papilifere,
epiteliu stratificat; forma nediferen"iat! - foarte
rar!, focal, polaritate celular! modificat!,
anizocarii, nuclei palid colora"i, citoplasma cu
vacuole PAS pozitive
ACIS - Citologie
I Aspectul frotiului: fond curat, multe celule
cilindrice
I Tip de celul%: cilindric% atipic%
I Etalare: placarde n fagure de miere, frecvent
rozete
I Nucleul: m%rit, rotund-ovalar
I Cromatina: granular%, uniform%
I Nucleoli: unici sau multipli, mici sau mari
I Citoplasma: necaracteristic%, limite neclare
I Particularitate: microvili prezen"i
I Polimorfism: pu"in pronun"at, contrastant cu
m%rimea nucleului
Carcinomul microinvaziv
I Histologie: carcinom invadant n strom% ntr-o
singur% zon%, f%r% invazie vascular% sau limfatic%;
profunzimea maxim% admis% a invaziei 3 mm de
la membrana bazal%
I Citologie:
citologie malign% f%r% caractere specifice
nu exist% criterii obiective care s% diferen"ieze
carcinomul microinvaziv de CIS
acurate"ea citodiagnosticului: 28-87%
Microcarcinomul
I Histologie: carcinom scuamocelular invaziv pe
maxim 5 mm de la membrana bazal% !i pe o
suprafa"% de maxim 7 mm; poate prezenta invazie
vascular%, mortalitate specific% 4-7%
I Citologie:
fond curat al frotiului
num%r mic de celule atipice
morfologie celular% similar% cu a celulelor din
carcinoame avansate
microcarcinom !i microinvaziv: acelea!i
consecin"e clinice
Carcinomul scuamocelular
I Forma cea mai frecvent! a colului (95%)
I Screening citologic: reduce inciden"a de la 43.#
la 27.5/#00.000, $i mortalitatea cu 70%
I 75% cazuri cu cc col nu au examinare citologic!;
citologie periodic!: inciden"a 4.5/#00.000
I Frecven"! maxim!: 55-60 ani, rar sub 30
I 25% sub 35 ani
I Supravie"uire la 5 ani: stadiu I 80%, stadiul IV
8%
Grading histologic
I Grad # (bine diferen"iat): keratinizare
abundent!, mitoze pu"ine, polimorfism redus,
celule cu citoplasm! bine reprezentat!
I Grad 2 (moderat diferen"iate): keratinizare
redus!, mitoze, pleomorfism, citoplasm! mai
redus! cantitativ
I Grad 3 (nediferen"iat): f!r! keratinizare,
numeroase mitoze, pleomorfism accentuat,
citoplasm! pu"in!
Citologie
I Aspectul frotiului: hipercelular, hemoragic, fond
murdar, detritusuri, sau curat cu celule maligne
I Tip de celul!: scuamoas! atipic!
I Etalare: izolate, grupuri, placarde, fragmente
I Nucleul: mare, polimorf, nuclei denuda"i
I Cromatina: granule mari, dispuse inegal
I Nucleoli: macronucleoli la 40% cazuri
I Citoplasma: redus!, poligonal!, neregulat!
I Altele: detritus, eritrocite, granulocite
Metode suplimentare
I Morfometria #i citometria static!
I Procedeele automatizate
I Procedeele inetractive
I Gradul de ploidie
I Citometria n flux liber
I Citogenetica
I Autoradiografia
I Oncogenele
I Hibridizarea AND-ului
I Imunocitochimia: CEA, NSE, ChrA, Lu5
Adenocarcinoamele
I Histologie
tip glandular: glande neoplazice cu epiteliu
cilindric, celule nalte pe un singur strat,
citoplasm! acidofil!, spumoas! sau vacuolar!;
gradul de diferen"iere: caracterele nucleare
tip mucinos: celule cu vacuole mari #i mucus
extracelular abundent
tip endometrioid
tip cu celule clare
tip cu diferen"iere mixt!
Citologie
I Aspect general:numeroase celule atipice
I Tip de celul!: cilindric! atipic!
I Etalarea: izolate, placarde, papilare,
gr!mezi compacte
I Nucleul: mare, alungit, hipercrom,
anizocaruu
I Cromatina: granular!, cu granule mari
I Nucleolii: mari, proeminen"i
I Citoplasma: redus! cantitativ, excentric!
Adenocarcinomul
I Diferen"ial: hiperplazia glandular! endocervical!
indus! de anticoncep"ionale #i graviditate;
hiperplazia celulelor de rezerv!, carcinomul
scuamos
I Metode suplimentare: imunocitochimie (CEA,
CA$9-9 poitive), citometrie, citogenetic!
I Valoarea citologiei: singura metod! prin care se
poate depista n stadiu preclinic
I Sensibilitate: 42 - 97%
I Consecin"e clinice: cazuri suspecte sau pozitive -
biopsie
Carcinomul cu celule mici
I Aspect general: necaracteristic, pu"ine celule
tumorale
I Tip de celul!: atipic! mic!
I Etalare: izolate, discoezive, sau n grupuri mici
I Nucleul: mic, rotund, col"uros
I Cromatina: granular!
I Nucleolii: lipsesc
I Citoplasma: redus! cantitativ sau absent!
I Altele: diatez! tumoral!, necroz!
Tumori non-epiteliale
I Leiomiosarcomul
I Rabdomiosarcomul embrionar
I Tumora mixt! mullerian!
I Limfomul malign
I Melanomul malign
I Metastazele
Probleme de citodiagnostic
Cum interpret!m frotiul?
Cum apreciem leziunile celulare?
Citodiagnosticul final?
Citologia cervico-vaginal!
postradioterapie
Mihaela Moldovan
Spitalul Clinic nr 5 Obstetric!
Ginecologie Timi"oara
Particularit!"ile radioterapiei
Modific!ri celulare
directe
indirecte
Evolu#ia cancerului de col uterin dup! radioterapie
cu supraveghere prin citologie repetat!
Dificultatea: modific!rile distrofice induse de
radia#ii, care determin! probleme de interpretare
citologic!
Tipuri de modific!ri celulare
Leziuni recente - tipul I
Leziuni secundare - tipul II
Leziuni tardive - tipul III
Modific!rile recente (tip I)
n primele zile postradioterapie
ambian#! inflamatorie, hemoragic!, necrotic! "i
necrobiotic!
celule maligne floride, cu sau f!r! leziuni
degenerative
celule scuamoase normale
celule nonmaligne cu volum m!rit, dar raport
nucleo-citoplasmatic conservat
Tipul I - Particularit!"i
Celule cu citoplasm! amfofil!,
policromatofil!
Celule orangeofile, diskeratozice
Celule maligne cu citoplasma keratinizat!
Vacuoliz!ri citoplasmatice: dup! 9-$2 zile
de iradiere, vacuole inegale, care pot
deforma nucleul
Leziuni secundare (tip II)
Dup! 2 luni de la primele "edin#e
Celule cu forme bizare "i gigante multinucleate
Canibalism celular
Explozia nucleului
Nuclei picnotici, cariorexis, carioliz!
Vacuoliz!ri "i baloniz!ri citoplasmatice
Celule fibre keratinizate
Leziunile tardive (tip III)
Alter!ri non-letale ale celulelor
Celule maligne floride absente
Celule cu volum crescut
Placarde de celule cu nucleul "i citoplasma
alungite (celule fibr!, mormoloc)
Rare: multinuclea#ia, vacuoliz!rile "i baloniz!rile
nucleare "i citoplasmatice
Persisten"a efectului
Pn! la 26 de ani dup! iradiere
Exo- "i endocol: ani
Susceptibilitate: CIS postiradiere, cancere n
aria de iradiere
Celule maligne "i nonmaligne: se comport!
la fel sub efectul radia#iilor: vacuoliz!ri,
baloniz!ri, cariorexis
Estomparea caracterelor maligne
Structur! anormal! a cromatinei
Raport nucleo-citoplasmatic anormal
Celulele maligne viabile, capabile de
progresie
Semnifica#ia pentru recuren#!: celulele
maligne f!r! leziuni
R!spunsul tumorii la radioterapie
Persisten"a celulelor maligne
Ocazional: pn! la 3 s!pt!mni dup!
radioterapie
Persisten#a: lipsa de r!spuns la radioterapie
Recidive locale: descuameaz! celule f!r!
modific!ri lezionale
Leziunile tardive: informa#ii clinico-
terapeutice
Diferen#ial: displazii, recidive postradioterapie
Carcinomul scuamos iradiat
diminu! volumul tumorii
necroze tumorale
diferen#iere hiperkeratozic!
cloazonarea plajelor de celule
maligne prin septuri fibroase
Evolu"ia post radioterapie
Dispari#ia tumorii, par#ial nlocuit! prin
granulom de resorb#ie, celule gigante
multinucleate, focare de necroz!, scuame
Persisten#a de plaje cu celule maligne, cu
numeroase perle de keratin!
Tumor! nemodificat!
Independente de factorul N
Efectele asupra "esuturilor
normale
Obliterarea hialin! a arteriolelor
Hialinizarea stromei
Fibroblaste cu atipii nucleare
Reducerea mucinelor secretate de epiteliul
endocolului
Atrofia epiteliului exocervical
Infiltrat inflamator cronic n strom!
Citodiagnosticul diferen!ial al
Citodiagnosticul diferen!ial al
tumorilor mamare benigne "i
tumorilor mamare benigne "i
maligne
maligne
Marius Raica
Universitatea de Medicin# "i Farmacie
Victor Babe" Timi"oara
Catedra de Histologie
Histologia glandei mamare
Histologia glandei mamare
! organizat! lobular, componente epitelial! "i
stromal!
! componenta epitelial!: glande tubulo-acinare cu
celule mioepiteliale
! acinii: celule cuboidale, lumen variabil,
dependent de momentul func#ional
! ductele: intralobulare, interlobulare, ducte "i
sinusuri lactifere
! celulele epiteliale: exprim! ER "i PR
! stroma: intralobular! (conjunctiv lax),
interlobular! (conjunctiv dens)
Punc!ia aspirativ# mamar#
Punc!ia aspirativ# mamar#
! valoare n diagnosticul primar "i
orientarea terapiei
! nu supline"te diagnosticul patologic
! rezultatul citologic negativ pentru
celule maligne nu exclude
malignitatea
! sensibilitate "i specificitate
Aspectul frotiului normal
Aspectul frotiului normal
! ducte galactofore mari: plaje celulare
! ducte terminale "i acini: rozete
! sarcin! "i lacta#ie: celule diferen#iate
secretor (vacuole citoplasmatice)
! celulele mioepiteliale: la periferia
placardelor epiteliale
! celule apocrine ductale: citoplasm!
fin granular!, acidofil!
Leziunile benigne
Leziunile benigne
! chistele
! mastitele
! citologia n sarcin!
! focarele de
necroz! lipoid!
! ginecomastia
! fibroadenomul
! mastopatia
! tumora phyllodes
! papilomul
intrachistic
! papilomul
intraductal
! hiperplaziile
! adenomul
Leziuni inflamatorii
Leziuni inflamatorii
! mastita supurativ! difuz!: granulocite,
limfocite, macrofage
! mastita cronic!: celule inflamatorii,
macrofage spumoase, celule gigante
multinucleate (forma granulomatoas!,
plasmocitar!), macrofage atipice
! necroza lipoid!: material amorf lipidic,
celule inflamatorii "i epiteloide, gigante de
corp str!in
Chistele mamare
Chistele mamare
! diagnostic! +/- terapeutic!
! grupe de celule epiteliale turtite cu sau f!r!
modific!ri degenerative, celule spumoase "i
apocrine; ocazional leucocite "i gigante
multinucleate
! citologic: excluderea prezen#ei celulelor maligne
! evacuare complet!, apoi pneumochistografie
! citologie suspect pozitiv!: excizie
Mastopatia
Mastopatia
! celularitate redus!
! nuclei liberi "i bipolari relativ
frecven#i
! celulele epiteliale pot prezenta
minime anizocarii "i anizocitoze
! citoplasm! cu vacuole mici, aspect
spumos, sau omogen acidofil!
Fibroadenomul
Fibroadenomul
! frotiu hipercelular, celule coezive aranjate
digitiform (fagure de miere)
! nuclei uniformi, egali
! celule mioepiteliale prezente
! componente stromale: $5% cazuri
! celule apocrine "i spumoase: prezente
ocazional
! 5% fibroadenoame prezint! celule cu atipii
rezultate fals pozitive
Tumora phyllodes
Tumora phyllodes
! epitelial stromal!
! hipercelularitate cu elemente
fuziforme, nuclei liberi "i bipolari
! proliferarea epitelial! atipic!: risc de
confuzie cu un carcinom
! numeroasele celule stromale:
pledeaz! pentru tumora phyllodes
! evaluarea mitozelor
Papiloamele
Papiloamele
! intrachistic
lichid hemoragic sau brun
fragmente papilare cu ax conjunctiv
! intraductal
hipercelularitate, celule grupate, coezive,
aranjate papilar
uniformitate celular! "i nuclear!, u"oar!
hipercromazie
celule mioepiteliale "i apocrine
fond clar, cu celule spumoase "i inflamatorii
Hiperplazia ductal
Hiperplazia ductal
-
-
lobular# tipic#
lobular# tipic#
! straturi sau grupe celulare compacte
! varia#ii de form! "i dimensiune
! u"oar! hipercromazie "i nucleoli mici
! celule mioepiteliale prezente
! nuclei liberi
! celule izolate; pleomorfism nuclear, dar
cromatin! fin granular!
! celule apocrine frecvente
! fond clar al frotiului
Hiperplazia ductal
Hiperplazia ductal
-
-
lobular# atipic#
lobular# atipic#
! numeroase aglomer!ri celulare
! grupe celulare neregulate, agregate,
suprapuneri, disocieri
! celulele p!streaz! polaritatea normal!
! aranjament celular: simplu sau stratificat
! nuclei: m!ri#i, moderate anizocarii, u"oar!
hipercromazie; rotunzi sau alungi#i
! celule mioepiteliale "i apocrine: ocazional
! material necrotic: posibil malign, excizie
Ginecomastia
Ginecomastia
! mas! indurat! retromamelonar
! histologic: hiperplazie ductal!,
epitelioz!, papilomatoz!, dilata#ii
chistice
! citologic: celule ductale aglomerate,
dispuse neregulat, nuclei cu varia#ii
de dimensiune, nucleoli mari
! diferen#ial: fibroadenom, hiperplazie
Tumorile maligne
Tumorile maligne
! noninvazive
lobular
intraductal
! invazive
! boala Paget mamelonar!
! citologic nu pot fi diferen#iate
formele invazive de cele noninvzive
Frotiul malign
Frotiul malign
! celularitate bogat!, celule maligne izolate "i n
placarde
! excep#ie: ductal invaziv, hipocelular
! celule izolate, deta"ate de placarde: mare valoare
diagnostic!
! anizocitoze, anizocarii, hipercromazie nuclear!,
monstruozit!#i, pleomorfism, raport N/C inversat
! nucleoli mari, multipli
! criterii de malignitate evidente: 80% dintre cazuri
! criteriile majore lipsesc la 20%
Carcinomul intraductal
Carcinomul intraductal
! nu invadeaz! stroma, ducte pline cu celule
maligne pleomorfe, mitoze, necroz!
central!,
! citologic:
anizocarii "i anizocitoze
monomorfism sau pleomorfism
nuclei mari "i neregula#i; comedocarcinom
fond: detritusuri
Carcinomul lobular in situ
Carcinomul lobular in situ
! Histologic: ductele intralobulare obliterate
de celule maligne
! Citologic: grupe mici de celule discoezive,
cubice, uniforme, citoplasm! abundent!
omogen! sau vacuolat!, ocazional
incluziuni cu mucus, varia#ii nucleare
reduse; fondul frotiului curat
! Diferen#ial dificil: hiperplazia lobular!
atipic!, carcinom lobular invaziv
Carcinomul ductal invaziv
Carcinomul ductal invaziv
! Histologic: trabeculi sau glande formate
din celule maligne
! Citologic:
grupe celulare mari, neregulate
anizocitoze, pierderea polarit!#ii
nuclei mari, localiza#i excentric, hipercromi, cu
nucleoli, monstruo"i
citoplasm! redus! sau abundent!
absen#a celulelor mioepiteliale
diatez! tumoral!
Carcinomul lobular invaziv
Carcinomul lobular invaziv
! Histologic: uniformitate celular!, mitoze
rare, celule maligne dispuse concentric n
jurul ductelor normale; forma tipic!: celule
n inel cu pecete
! Citologic;
celule maligne cu vacuole
agregate noncoezive cu celule mici "i uniforme
nuclei hipercromi, localiza#i marginal, atipii
minime
Carcinomul tubular
Carcinomul tubular
! Histologic: form! invaziv! bine
diferen#iat!, celule cu aranjament tubular;
strat gros de celule cubice, uniforme, atipii
pu#ine, rare mitoze
! Citologic:
grupe celulare dispuse digitiform
celule coezive sau compacte
celulele mioepiteliale lisesc
nuclei: uniformi, u"oar! hipercromazie
fond curat, rare celule conjunctive
Carcinomul medular
Carcinomul medular
! HIstologic: celule tumorale nediferen#iate,
infiltrat inflamator abundent
! Citologic:
hipercelularitate, celule maligne dispuse
sinci#ial, limite celulare neclare
citoplasm! abundent!, palid!
nuclei: mari, anizocarii, cromatin! fin
granulat!, nucleol proeminent
numeroase celule inflamatorii, ocazional
gigante multinucleate
Carcinomul papilar
Carcinomul papilar
! Invaziv "i noninvaziv
! HIstologic: celulele maligne sunt alungite,
dispuse n jurul unui ax conjunctiv
! Citologic:
grupe celulare alungite, cu sau f!r! ax conjunctiv
celule cu variabilitate de form! "i m!rime
aspect de celul! n celul!
absen#a celulelor mioepiteliale
fondul frotiului: hemoragic
diferen#ial: papilomul intraductal
Forme particulare de carcinom
Forme particulare de carcinom
! mucinos sau coloid: celule n inel cu pecete "i
mucus extracelulat abundent (PAS, albastru alcian)
! apocrin: celule mari cu citoplasm! acidofil!,
granular!, nuclei mari uneori multipli, cu
macronucleoli; celule par#ial sinci#iale, limite neclare;
diatez! tumoral!
! boala Paget: celule Paget (mari, citoplasm! palid!
(incluziuni PAS pozitive), nuclei mari cu
nucleoli;carcinomatoase mari, cu nucleu neregulat;
celule parakeratozice
! tumora phyllodes: celule fuziforme, atipice, mitoze
! sarcoame: celule alungite, poligonale, atipii nucleare
Leziuni postradioterapie
Leziuni postradioterapie
! hipercromazie nuclear!
! cromatina dispus! n bande
! vacuole nucleare
! acidofilie difuz! citoplasmatic! sau
bazofilie slab!
! canibalism celular
Metastaze
Metastaze
! leucemie, plasmocitom, limfom malign
! carcinom mamar din snul controlateral
! bron"ic cu celule mici
! melanomul malign
! adenocarcinoamele digestive
! carcinoamele renale
! carcinomul tiroidian
! carcinoidul
Codificarea ADICAP
Codificarea ADICAP
! ON normal
! OV inadecvat
! OR recomand!ri
! OF semnifica#ie
func#ional!
nonhormonal!
! OH cu semnifica#ie
hormonal!
! OI inflamator
! OP tip particular
! OD - displazic
! OS suspect
! OB benign
! OC tumoral malign
primitiv
! OM metastatic
! OX malign primitiv
sau metastatic incert
! OL limfom sau
leucemie
! OT . modificat
terapeutic
Rapel Histologic
Organ parenchimatos, capsul" conjunctiv"
Organizare arhitectural" acinar"
Spa$iul port: venul", arteriole, ducte biliare,
$esut conjunctiv lax, fibre nervoase, vase
limfatice; f"r" celule inflamatorii la normal
Sinusoidele: de la spa$iul port la venula
terminal" hepatic"
Acinul hepatic: trei zone morfofunc$ionale: % -
sintez" (cu func$ie permanent"), 2 - de
tranzi$ie, 3 - conjugare #i stocare
Celularitate
Hepatocite: poligonale, nuclei rotunzi, adesea
binucleate, citoplasm! acidofil!
Kupffer: sinusoidale, cu prelungiri, incluziuni
citoplasmatice
Endoteliale: lumenul sinusoidelor, strat
discontinuu
Ito-Nemoto: pericite modificate,
perisinusoidale, anti-actin!
Limfocite rezidente hepatice (pit cells)
Celule ductale: cuboidale, columnare
Celule conjunctive
Indica$ii #i contraindica$ii
Indica$ii:
tumorile hepatice primare
metastazele
boli granulomatoase
abcese
limitate n boala cronic" #i ciroz"
Contraindica$ii:
diateze hemoragice
tumori vasculare
chist hidatic
Hepatocitele normale
Poligonale, diametru 20-40&, mici placarde,
rar izolate
Nucleu rotund, central, cromatin" fin
granulat", anizonucleoz" fiziologic"
Bi-, multinucleate, nuclei liberi - f"r"
semnifica$ie diagnostic"
Citoplasma: acidofil", corpi Berg, glicogen,
lipide, pigment biliar
Sindromul Dubin Johnson
Celule ductale #i Kupffer
Celule ductale:
rar pe frotiuri, grupuri de 2-3 celule
dimensiuni mici, cubice sau columnare
nucleu rotund, excentric, cromatina n blocuri
citoplasm" redus" cantitativ
Celule Kupffer:
rare n aspirate normale, form" variabil", alungit"
nucleu ovoidal, hipercrom, citoplasm" +/-
pigment biliar sau hemosiderin"
numeroase n: inflama$ii, degenerare, regenerare
Alte tipuri celulare
Endoteliale: alungite, fuziforme, nucleu
ovoidal, nucleol mic sau absent, citoplasma
f"r" incluziuni; ata#ate microplacardelor de
hepatocite; prezen$a lor n tumora hepatic"
malign" - hepatocarcinom
Ito-Nemoto: nu exist" criterii diagnostice
citologice
Elemente figurate sanguine: rare
Fibroblaste: ocazional
Citologia hepatic" n afec$iunile
benigne
Abcesul hepatic
Bolile granulomatoase
Chistele
Metaplazia mieloid"
Tezaurismozele
Steatoza hepatic"
Boli cronice de etiologie viral"
Abcesul hepatic
Origine bacterian" sau parazitar"
Imagistic: pot mima o tumor" hepatic"
Citologic: numeroase granulocite
degenerate, bacterii, material necrotic #i
hepatocite cu leziuni degenerative
Ocazional: trofozoi$i amoebieni, cre#te
specificitatea diagnostic" a metodei
Boli granulomatoase
Tuberculoza, sarcoidoza, boala Crohn,
fungice, parazitare
Citologic: diagnostic de suspiciune
celule epiteloide
gigante multinucleate
leucocite
Colora$ii speciale:
Ziehl-Nielsen
Grocott
Leziuni particulare
Metaplazia mieloid"
insuficien$a func$ional" a m"duvei hematogene
precursori de granulocite, normoblaste,
megacariocite
Hemosideroza
stocarea fierului n hepatocite #i celulele Kupffer
citoplasma con$ine granule palide la metodele
uzuale, intens colorate cu reac$ia Perls
f"r" leziuni inflamatorii, degenerative sau
regenerative
Boala cronic" de ficat
Nu este metod! de elec"ie
Caractere citologice nespecifice
Detalii celulare superioare histologiei
Hepatocite cu leziuni degenerative,
regenerative, pigment biliar citoplasmatic,
celule inflamatorii (limfocite, plasmocite)
Vacuole citoplasmatice #i nucleare
Celule Kupffer, detritusuri
Identificarea VHB - colora"ia Shikata
Rozetare perihepatocitar!
Ciroza hepatic"
Celularitate redus" (fibroz")
Hepatocite cu anizocarii, macronucleoli,
vacuole lipidice; forme binucleate rare
Risc de confuzie diagnostic":
hepatocarcinom
Ciroza biliar": 38% pozitive la acid rubeanic
pentru depozite de cupru
Diagnosticul de ciroz": histopatologic
Tumori benigne
Hemangiomul
cavit"$i delimitate de celule endoteliale
aspira$ie: elemente figurate, macrofage cu
hemosiderin", celule conjunctive
de obicei, celulele endoteliale lipsesc
Adenomul hepatic
asociat frecvent contraceptivelor orale
citologic: monomorfism, multe hepatocite izolate
unele cu nucleu excentric
diferen$ial: hiperplazia focal" nodular",
hepatocarcinom bine diferen$iat
Tumori hepatice primitive
Hepatocarcinom bine diferen$iat
trabecule de celule neoplazice separate de
sinusoide, reticulin" redus" sau absent"
asem"n"toare hepatocitelor normale
raport N/C mai mare
placarde de celule coezive, trabecule, cordoane,
aglomer"ri rotunde
celulele maligne: mici, nucleu rotund, regulat,
central, macronucleoli rari
Hepatocarcinomul pleomorf
Celule mari, pleomorfe, frecvent
multinucleate, dispuse n noduli delimita$i de
strom" fibroas", hialiniz"ri ntre cordoanele
de celule, sinusoide absente
Citologic: celule izolate #i placarde rare, mari,
cu anizocitoze; 4-%0 nuclei, citoplasm"
abundent", nuclei excentrici, macronucleoli,
pigment biliar n granule fine, ocazional
secre$ie de mucine
Carcinomul nediferen$iat
Mase neoplazice cu celule cu aspect bizar, f!r!
dispozi"ie arhitectural! particular!
Sinusoide prezente ocazional, rar pigment biliar
#i celule multinucleate, #i corpi hialini
Citologie: celule izolate cu anaplazii severe,
pozitive la reac"ia PAS #i PAS control, negative
pentru mucine, alfa fetoprotein! #i alfa $
antitripsin!; mitoze numeroase
Pigment, trombi biliari, corpi hialini (48%)
Vacuole nucleare: 7$%
Diferen"ial: metastaze de carcinom nediferen"iat
Colangiocarcinomul
Adenocarcinom cu celule cuboidale sau
columnare, strom" fibroas", slab
vascularizat"
Citologic: celule mici, nuclei ovalari,
anizocitoze, macronucleoli, citoplasm"
pu$in" +/-vacuole cu mucus
Diferen$ial dificil: adenocarcinomul de
pancreas
Acurate$ea citodiagnosticului
Sensibilitate: 92 - 96%
Specificitate: 99.2% (Tsu #i colab., 200%,
%%84 cazuri)
Erori de interpretare: anizocitoze #i
macronucleoli, regenerarea din ciroz"
Fals negative: erori tehnice, inflama$ie,
tumori hepatice bine diferen$iate
Fals pozitive: ciroza avansat"
Citologia normal! "i patologic!
Citologia normal! "i patologic!
a ganglionilor limfatici
a ganglionilor limfatici
Marius Raica, Gl!ja Romani"a,
Cezar Gyenes
Universitatea de Medicin! "i Farmacie Victor
Babe" Timi"oara
Catedra de Histologie
Histologia ganglionilor limfatici
Histologia ganglionilor limfatici
I #esut de sus"inere: capsul!, trabeculi, strom!
I Parenchim: cortical! $i medular!, "esut
limfoid
I #esutul limfoid: foliculi, cordoane $i infiltrare
difuze
I Foliculul limfoid
primar, inactiv
secundar, activ imunologic
Foliculul limfoid secundar
Foliculul limfoid secundar
I Zon! central!: centru germinativ, cu
limfoblaste, limfocite B, celule dendritice
foliculare, rare limfocite T $i macrofage;
mitoze frecvente
I Celula dendritic! folicular!: non-limfoid!,
frecvent binucleat!, prelungiri citoplasmatice,
vimentin! $i DRC-% pozitiv!
I Zona periferic!: limfocite mature, rare mitoze
Cordoanele "i infiltratele
Cordoanele "i infiltratele
limfoide difuze
limfoide difuze
I Cordoanele limfoide
aglomer!ri de limfocite dispuse perivascular n
medular!
limfocite T (predominant) mature
I Infiltratele limfoide difuze
aglomer!ri aparent neorganizate de limfocite
mature
localizare: limita cortico-medular!
propor"ii egale de limfocite T #i B
#esutul de sus$inere
#esutul de sus$inere
I Capsula: "esut conjunctiv dens
dezordonat, adipocite, +/- celule
musculare netede
I Trabeculii: din capsul!, delimiteaz! loje
I Stroma: "esut reticular, fibre de
reticulin!, macrofage
I Din toate componentele ganglionului pot
fi prelevate celule prin punc"ie aspirativ!
Citologia normal!
Citologia normal!
I limfocite mici $i mari:
90-98%
I limfoblaste
I plasmocite
I macrofage
I fibroblaste
I granulocite
neutrofile
I mastocite
I celule dendritice
foliculare
I celule
interdigitate
I celule reticulare
I celule stem
Limfocitele
Limfocitele
I Mici: nucleu heterocromatic, +/- nucleol,
citoplasm! redus!, bazofil!, f!r! incluziuni
I Mari: nucleu rotund, cromatin! fin granular!,
nucleol mic, citoplasm! bogat!, dar N/C
supraunitar, pot avea granule azurofile
I Raport limfocite mici/mari pe frotiul din
punc"ia aspirativ! normal!: 9/%
Celulele reactive
Celulele reactive
I Plasmocitul
dimensiuni medii, form! ovalar!
nucleu excentric, cromatin! n blocuri mari,
f!r! nucleol
citoplasm! bogat!, bazofil!
zon! paranuclear! cromofob!
I Macrofagul
dimensiune #i form! variabil!
nucleu rotund, mic, hipercrom, f!r! nucleol
citoplasm! acidofil!, incluziuni
Celule conjunctive
Celule conjunctive
I Mastocitul
dimensiuni medii, ovalar/neregulat
nucleu central, heterocromatic
citoplasm! cu granule orto- #i metacromatice
I Celula reticular!
dimensiuni medii, prelungiri ramificate, nucleu
mic eucromatic, citoplasm! slab acidofil!
I Fibroblastul
fuziform, nucleu ovalar, cu nucleol citoplasm!
palid bazofil!
Celule prezentatoare de antigen
Celule prezentatoare de antigen
I Celula dendritic! folicular!
mare, binucleat!, nuclei eucromatici cu nucleol
citoplasm! slab acidofil!
5 nucleotidaz!, vimentin!, CD2$, DRC$
I Celula interdigitat!
prelungiri scurte #i groase
de obicei un singur nucleu
citoplasm! acidofil!, ATP-az! pozitiv!
Hiperplazia "i limfadenita
Hiperplazia "i limfadenita
I Hiperplazie de foliculi
limfoizi, macrofage #i
celule inflamatorii
I Acute: neutrofile #i
detritusuri
I Cronice: limfocite,
macrofage (5-$0%),
plasmocite,
macrofage, eozinofile,
neutrofile
I Granulomatoase
Limfadenite granulomatoase
Limfadenite granulomatoase
I tuberculoza: $.6% cazuri, celule Langhans, fibroblaste,
celule epiteloide, limfocite, granulocite, detritusuri
(necroz!)
I sarcoidoza: celule gigante multinucleate corpi asteroizi,
corpi Schaumann
I actinomicoza: filamente ramificate, granulocite, gigante de
corp str!in (Grocott)
I boala zgrieturii de pisic!: citologie nespecific!
I toxoplasmoza: macrofage cu incluzii PAS pozitive;
epiteloide, confuzie posibil! - boala Hodgkin; limfocite cu
mitoze
I mononucleaoza infec"ioas!: limfocite mari, gigante
multinucleate, plasmocite; aten"ie la mitoze!
Limfoame non
Limfoame non
-
-
Hodgkin
Hodgkin
I similitudine citologic! cu hiperplazia reactiv!
I monomorfism celular cu predominan"a
limfocitelor mari, cu nucleol proeminent
I macrofage rare, cele active fagic lipsesc
I forme bine diferen"iate: celulele maligne
asem!n!toare limfocitelor normale
I imunocitochimie: nu aduce date utile
diagnosticului de malignitate
Limfoame non
Limfoame non
-
-
Hodgkin
Hodgkin
I Grad intermediar $i nalt: diagnostic relativ
u$or
I numeroase limfocite mari, cu nucleol
proeminent, multe mitoze
I limfom histiocitar: nuclei eucromatici cu
anizonucleoz!, macronucleoli, membran!
nuclear! neregulat!
I diferen"ial: metastaz! carcinom anaplazic,
melanom malign (VMP, FAA, markeri
limfocitari, citokeratin!)
Boala Hodgkin
Boala Hodgkin
I Polimorfism celular, celule Sternberg-
Reed $i Hodgkin
I limfocite cu mitoze, eozinofile,
neutrofile, plasmocite
I macrofage mari cu macronucleoli
acidofili (celule Hodgkin sau lacunare)
I certitudine:celulele Sternberg-Reed,
CD%5 pozitive
Boala Hodgkin
Boala Hodgkin
I celula Hodgkin: %5-20, ovalar!, nucleu
cu cromatin! reticular!, nucleol mare,
uneori gigant, citoplasm! redus!,
palid!; formele binucleate - celule n
oglind!
I celula Sternberg-Reed: pleomorfism,
multinucleat!, nuclei lobula"i, creneluri
Boala Hodgkin
Boala Hodgkin
-
-
rezultate
rezultate
I real pozitive: 83%
I raport limfocite mici/mari: 7/3
I celule Sternberg-Reed: 50% cazuri
I eozinofile: 28% cazuri
I celule epiteloide: 6%% cazuri
I celule poliploide mari: 89% cazuri
I rezultate fals negative: 4% cazuri
Boala Hodgkin
Boala Hodgkin
-
-
diferen$ial
diferen$ial
Elemente care imit! Sternberg-Reed:
I mielomul multiplu
I tuberculoz!
I mononucleoza infec"ioas!
I unele carcinoame
I melanomul malign
I celularitate redus! n scleroza nodular!
Diagnostic diferen$ial
Diagnostic diferen$ial
Non-Hodgkin
I monomorfism
I limfocite mari sau
mici
I macrofage
I f!r! fagocitoz!
I mitoze atipice
Hodgkin
I pleomorfism
I limfocite mari
I macrofage variabil
I eozinofile
I Sternberg-Reed
I mitoze atipice
Carcinoame metastatice
Carcinoame metastatice
I Carcinom scuamocelular: celule diferen"iate scuamos,
6% fals negative
I Carcinom anaplazic: celule sinci"iale cu citoplasm!
redus! $i anaplazii nucleare; celule fuziforme - confuzie
cu sarcom
I adenocarcinom: agregate glandulare sau papilare,
vacuoliz!ri citoplasmatice
I carcinomul renal: celule maligne cu citoplasm! clar!
I hepatocarcinomul: celule maligne poligonale
I carcinomul cu celule tranzi"ionale: f!r! caractere
specifice
I melanomul malign:citoplasm! cu pigment melanic
Acurate$ea diagnosticului
Acurate$ea diagnosticului
I preparate inadecvate interpret!rii: %5%
I sensibilitatea pentru metastaze 68-99%
I specificitate 75%
I 36% limfoame bine diferen"iate nu se disting de
hiperplazia benign!
I 90% limfoame histiocitare corect diagnosticate
I metastaze sarcom: real pozitiv 90%
I rezultate fals pozitive: 8% (interpretare eronat!,
efectele iradierii)
I rezultate fals negative: 5%
Diagnostic diferen$ial global
Diagnostic diferen$ial global
I Noduli benigni: chiste trichilemale, keloid,
tumor! de corp carotidian, epiteliom
calcificant Malherbe, tumori benigne de
"esuturi moi
I Tumori maligne: liposarcomul, tumori
nervoase, histiocitomul malign fibros,
rabdomiosarcomul, leiomiosarcomul,
mixosarcomul, chordomul, tumorile vasculare
Citologia rev!rsatelor seroase
Marius Raica, Cristian Suciu
Universitatea de Medicin! "i Farmacie Victor Babe"
Timi"oara
Catedra de Histologie
Particularit!"i
G Difer! de celelalte metode citologice
G Normal: f!r! cantitate apreciabil! de lichid
G Nu este standardizat! celularitatea normal!
G Acumularea de lichid este patologic!
G Interpretare: nu dac! este patologic, ci ce tip
de proces patologic
G Principalul scop al citologiei lichidelor:
excluderea diagnosticului de cancer primar
sau metastatic
Metode de prelucrare
G Frotiul direct, prelucrat !i colorat imediat
G Koss ("992): "00-200 ml, cantitate egal# de alcool
50% (fixare), centrifugare, frotiu din sediment pe
lame cu albumin# Mayer
G Centrifugarea lichidului nefixat !i colorarea cu
May Grunwald Giemsa: nu se recomand#
G Exudate: anticoagulant (EDTA 20 mg, heparin#
200 u.I., citrat de sodiu 3.8% 2 ml); nu se
deformeaz# morfologia
G Lichid hemoragic: acid acetic "%
Metode de colorare
G Papanicolaou
(fixare alcoolic!)
G Hematoxilin!-eozin!
(fixare alcoolic!)
G APT-Dr#gan (fixare
prin uscare)
G Romanowsky-May
Grunwald Giemsa
(fixare metanol)
Structura seroaselor
G Mezoteliu:
epiteliu simplu scuamos sau cuboidal
celule mezoteliale, microvili situa"i polar, ocazional
vizibili n microscopia optic!
histologic, uniformitate nuclear!
citoplasma moderat acidofil!
G Strat submezotelial
fibre de reticulin! #i colagene
fibroblaste #i fibrocite, celule de rezerv! (?)
Celula mezotelial!
G La 68% dintre pleurezii
G Frecvent n rev!rsate netumorale
G Nucleu unic sau multiplu, cu nucleoli
G Citoplasma: bogat!, condensare perinuclear!
G Microvili dispu#i polar
G Lichide seroase vechi: modific!ri reactive
G Formele reactive: izolate sau n grupuri,
anizocitoze #i moderate anizocarii (risc de rezultat
fals pozitiv), vacuole, incluziuni, ocazional diviziuni
Celule non-mezoteliale
G Limfocite: B predomin# n limfoame, T n procese
inflamatorii
G Plasmocite: ocazional
G Macrofage: citoplasm# palid bazofil#, frecvent cu
incluziuni (resturi celulare, hematii, limfocite); prezente
adesea n asociere cu alte leucocite
G Mastocite: rare n rev#rsate, granule metacromatice la
coloran$i tiazidici
G Granulocite eozinofile: num#r redus la prima punc$ie
nu are semnifica$ie; punc$ion#ri repetate induc
cre!terea numeric#; n lichidul pleural - mai frecvente
Tipuri de celule mezoteliale
G Tipic#, non-reactiv#: citoplasm# omogen colorat#
G Vacuolat#: hidropice, lipidice, cu nucleu central sau
excentric, varianta n inel cu pecete
G Spumoas#: cu numeroase pseudovacuole
cromofobe
G Degenerativ#: liz# par$ial#, nuclei liberi
G Fagocitar#: corpi de incluzie n citoplasm#
G Reactiv#
G Malign#
Celula mezotelial! non-reactiv!
G Dimensiuni mari, forme variabile
G Nucleu unic sau multiplu, eu-/heterocromatic, cu
nucleol evident, contur u!or neregulat
G Mitozele tipice sunt rare, atipice lipsesc
G Raport N/C: constant subunitar
G Citoplasm# bogat#, acidofil#, ocazional
policromatifil# (orto/metacromatic# la APT)
G Subtipuri: cu !i f#r# incluziuni citoplasmatice,
frecvent vacuolare, detritusuri, resturi celulare,
canibalism celular
G Confuzie posibil#: adenocarcinom secretant
Celula mezotelial! reactiv!
G Dimensiuni medii/mari, ovalar! sau rotund!
G Anizocitoze minime
G Adesea binucleat!, contur nuclear indentat,
cromatin! granulat!, intens colorat!, nucleoli
hipertrofici, multipli
G Citoplasm! intens bazofil! (mai ales la MGG!),
omogen!, f!r! incluziuni, microvili prezen"i
G Raport N/C: mai mic dect la forma non-reactiv!,
r!mne subunitar
Celula mezotelial! malign!
G Celule atipice foarte mari, discoezive, cu anizocitoze !i
anozocarii frecvente
G Anaplazii severe, mitoze atipice frecvente
G Citoplasm# bogat#, variabilitate tinctorial#
G Microvili dispu!i polar sau circular (nu apar la celulele
carcinomatoase)
G Proeminen$e citoplasmatice
G Diferen$ierea celul# malign# mezotelial# - celul#
malign# metastatic#: 22 - 28% cazuri
G Markeri cito- !i imunocitochimici nestandardiza$i
Anti-mezotelioma HBME$
G Exprimare membranar# pentru celulele mezoteliale,
pozitive n 78% cazuri; mai intens la nivelul
microvililor
G Imunoreac$ie pozitiv# perinuclear# n celulele
carcinomatoase, citoplasmatic perinuclear, 22%
cazuri (adenocarcinoame)
G sensibilitate !i specificitate superioar# combina$iei
citokeratin# - vimentin#
G Nu face diferen$ierea benign - malign
G Imunohistochimic: 30% mezotelioame sunt
negative, "2-"5% adenocarcinoame pozitive
Pleurezia bacilar!
G frotiu cu celularitate relativ redus#
G aspect frecvent monomorf
G predomin# limfocitele
G eritrocite ocazional
G celule mezoteliale rare sau absente
G macrofage rare
G celule gigante multinucleate sub 5% cazuri
G celule epiteloide: absente
G citodiagnosticul curent: f#r# specificitate
Forme particulare de pleurezie
G Boal# reumatoid#: material eozinofil granular,
celule gigante multinucleate, celule fuziforme cu
nuclei hipercromi
G Lupus eritematos: numeroase resturi nucleare
denaturate, celule cu aspect lupic
G Parazitar#: filarioz#, chist hidatic; macrofage !i
celule gigante multinucleate
G Rev#rsatul pleural drept: celule poligonale,
frecvent binucleate, cu pigment biliar (hepatocite)
G %esutul de granula$ie: macrofage, fibroblaste,
endoteliale
Celulele metastatice
G sursa cea mai frecvent#: carcinomul
G agregate celulare n cuiburi, placarde, glandulare,
papilare, cu anizocitoze
G nuclei mari, anizocarii, nucleoli multipli,
proeminen$i, mitoze atipice
G raport N/C subunitar
G citoplasm#: bazofil#, sau con$innd produ!i de
secre$ie improprii celulei mezoteliale (melanin#,
mucus)
G specificitate: 90% cazuri
Tehnici speciale
G Citochimice: glicoproteine, glicogen, mucine,
lectine (PAS, albastru alcian)
G Citoenzimologice: fosfataz! acid!/alcalin!
G Imunocitochimice:
citokeratin!
antigenul epitelial de membran!
antigenul carcinoembrionar
vimentin!
Carcinomul scuamos
G 5% dintre rev!rsatele seroase
G izolate sau n grupuri mici, keratinizare
citoplasmatic!, acidofilie (eozinofilie la HE,
orange Papanicolaou, incolor MGG)
G ascit!: cc scuamos vezic! urinar!
G lichid pleural: faringe, esofag, pulmonar
(keratinizarea citoplasmei mai evident! dect
n tumora primar!), col uterin
G variant!: scuamos bron#ic cu celule fuziforme
Adenocarcinomul
G cauza cea mai frecvent! de rev!rsat metastatic
G aglomer!ri n cuiburi, papile, acini sau celule izolate
G anaplazii nucleare severe, nucleoli proeminen"i
G vacuole citoplasmatice net delimitate (mucus)
G papilar: cordoane celulare ramificate, ocazional ax
conjunctivo-vascular; celule de suprafa"! n palisad!
cu nuclei echidistan"i (tiroid!, ovar, pancreas, vezicul!
biliar!)
G gland! mamar!: plaje sferoidale cu celule monomorfe
strns apozi"ionate
Adenocarcinomul
G Celule disociate: diferen"ierea de celulele
mezoteliale #i limfoide mari
G nucleii celulelor maligne: mari, pleomorfi,
hipercromi, agregate cromatiniene,
hipercromazie
G vacuole cu mucus: material PAS pozitiv diastazo-
rezistent, alcianofil
G origine posibil!: gastric, colic, pulmonar, mamar
G psamoame: pleural - bron#ic, ascit! - ovarian
Carcinomul cu celule mici
G celule maligne cu diametrul de 8-$4%
G nucleu hipercrom, citoplasm! redus!, N/C
supraunitar net
G apar"in grupului 2 de tumori cu celule mici:
grup $: limfoame #i leucemii
grup 2: gland! mamar!, pulmonar
grup 3: sarcom Ewing, neuroblastom,
rhabdomiosarcom embrionar, tumora Wilms
Rev!rsate maligne secundare rare
G melanom malign: celule maligne pigmentate, nuclei
mari, nucleoli hipertrofia$i; acrome: HMB45,
proteina S"00
G sarcomul osteogenic: celule tumorale gigante
multinucleate, nuclei multilobula$i; citoplasm# cu
hemosiderin# (reac$ia Perls); coriocarcinom
G leiomiosarcom: celule fuziforme n fascicule, nuclei
alungi$i, citoplasm# actin-pozitiv#
G tumora mixt# mezodermic# uterin#: celule tumorale
bizare n ascit#, celule n band# cu stria$ii
transversale, cuiburi de celule epitelial-like
Originea pleureziei metastatice
Masculin
G cancer
bronhopulmonar
G cancer
gastrointestinal
G boala Hodgkin
Feminin
G carcinom de gland!
mamar!
G cancer ovarian
G bronhopulmonar
G gastrointestinal
G limfom malign non-
Hodgkin
Originea ascitei metastatice
Masculin
G gastrointestinal
G pancreas
G limfom non-
Hodgkin
G melanom
G sarcom
Feminin
G carcinom ovarian
G carcinom mamar
G carcinom
gastrointestinal
G limfom non-Hodgkin
G melanom
G sarcom
Mezoteliomul malign
G Tipuri: epitelial difuz, bifazic - epitelial #i
sarcomatos, #i monofazic sarcomatos
G Frotiul: hipercelular, fond hemoragic, bogat n
fibrile, celule mezoteliale maligne
G Forma epitelial!: celule agregate (morule),
papilare, izolate
G Monofazic sarcomatos: hipocelularitate, celule
izolate, nucleu hipercrom, citoplasm! bogat!
G Bifazice: tablou mixt, predomin! forme epiteliale
Cum interpret!m?
Semnifica!ia clinic" a
citodiagnosticului urinar: de la
colora!ia Papanicolaou la Immunocyt
Marius Raica
Universitatea de Medicin" #i Farmacie
Victor Babe# Timi#oara
Catedra de Histologie
Scurt istoric
1864: Sanders, prima identificare a celulelor
maligne ntr-un lichid al organismului (urin!)
1892: Fergusson, introduce lavajul vezical
1885: Rovsing, celule maligne n urin! la un
bolnav cu tumor! renal!
1945: Papanicolaou "i Marshall, 90% rezultate
real pozitive pe urin! spontan!
1972: Friedman "i Ash, gradul de diferen#iere
citologic!
Metodele citodiagnosticului
urin! spontan!: minimum 50 ml, prelucrare imediat!, 3
frotiuri, 3 e"antioane consecutive
lavaj vezical: acurate#e mai mare a rezultatelor la
primodiagnostic
lavaj uretero-pielo-caliceal: diagnosticul tumorilor de tract
urinar superior
lavaj uretral: precede cistectomia radical! (focare
neoplazice uretrale)
lavajul vezicii de substitu#ie: adenocarcinom dezvoltat pe
rezervorul colic de joas! presiune
Metode de colora!ie
Papanicolaou
Albastru policrom tanin-Dr!gan
DiffQuick (coloran#i tiazidici)
Immunocyt: recunoa"te antigene specifice
celulei uroteliale normale "i maligne
Hematoxilin!-eozin!
Nu se recomand!: May Grunwald Giemsa,
Giemsa modificat!, Wright, Romanowsky
Principii generale
criteriile majore de malignitate se g!sesc la nivel nuclear,
"i n raportul N/C
uroteliul: epiteliu pseudostratificat
n tumorile G1: multe caractere comune ntre celulele
uroteliale normale "i cele maligne
nu s-a putut stabili o corela#ie liniar! ntre tipul
histopatologic, G, "i aspectul celulelor maligne la acelea"i
cazuri
compararea rezultatelor citologice "i cele histopatologice,
"i calcularea indicilor de acurate#e ai metodei citologice
Citologia exfoliativ" normal"
celule uroteliale vezicale
celule scuamoase (f!r! semnifica#ie n citodiagnostic)
celule uroteliale caliceale (spumoase, cu anizocarii
fiziologice)
celule columnare (calota vezical!, glande Littre, uretra
membranoas!)
celule prostatice
celule seminale (cele mai rare)
celule tubulare renale: n insuficien#a renal!
Displazia urotelial"
exfoliere celular! accentuat!
celule izolate "i n placarde, anizocitoze relativ frecvente
nucleul celulei displazice: mai mare dect la normal, contur
u"or neregulat, nucleol mic (nucleol m!rit n displazia
sever!)
raport N/C: -1/4
diagnostic diferen#ial: TCC G1
concordan#! cito-histologic!: 62.4%
supraveghere: 11.4% dezvolt! TCC n urm!torii 3 ani
nu poate fi precizat tipul histologic al displaziei
Carcinomul in situ
citologia: cea mai important! metod! de
diagnostic noninvaziv
exfoliere celular! masiv!
fond curat al frotiului, ocazional hematii
celule maligne cu anaplazii severe "i marcat
pleomorfism
peste 90% dintre CIS sunt diagnosticate
corect prin citologie ca unic! metod!
Tumori maligne vezicale (CCT)
leziuni precursoare: displazia urotelial! de
obicei nu este diagnosticat! citologic
CIS: rezultate real pozitive 98-100%
carcinoame cu celule tranzi#ionale: corela#ie
non-liniar! cu G
G1: 17-50%
G2: 90-97%
G3: 96-100%
Tumori vezicale particulare
carcinomul epidermoid
exfoliere masiv!, celule poligonale n placarde,
citoplasm! acidofil! (orangeofil!), metacromatic! ;
ocazional granule de keratohialin; anaplazii nucleare
severe; citoliz! sever! n suprafa#! fals negativ
adenocarcinomul
rezultate mai bune pe lavaj vezical; celulele maligne
con#in vacuole cu mucus; real pozitiv la 83% cazuri,
caracter secretor precizat la 26%
Rezultate fals pozitive
citologic pozitiv, endoscopic negativ
fals pozitiv: dup! eliminarea unei tumori extravezicale
(ureter, calice, uretr!)
inciden#!: 1.3-11.9% (medie 2.4%)
cauze: hiperplazia urotelial! benign!, displazia urotelial!,
litiaza urinar!, infec#ii urinare cronice, insuficien#a renal!
cronic!, supraevaluarea unor caractere celulare benigne,
bolnav tratat prin iradiere
post-TUR: aparent fals pozitiv (11% cazuri) 67%
dezvolt! recuren#e n urm!toarele 3 luni
Tractul urinar superior
TCC: urin! spontan! pozitiv! la 62% dintre cazuri,
lavajul uretero-pielo-caliceal la 90%; celulele
maligne adesea asociate cu celule uroteliale
caliceale; lavajul permite lateralizarea tumorii care
nu a fost obiectivat! imagistic
Tumorile parenchimului renal: urin! spontan!
rezultate real pozitive sub 20%, nu sunt ameliorate
de lavaj; citologia nu este util! la ace"ti bolnavi
Perspective diagnostice
test BTA
NMP22 (proteina matriceal! nuclear!)
Immunocyt
au redus cu 6% inciden#a rezultatelor fals
negative
cytoflowmetria: 88% rezultate real pozitive,
27-44% fals pozitive (Devonec, 200#)
Lavajul uretral
preoperator la to#i bolnavii propu"i pentru
cistectomie radical!
14-27% prezint! focare maligne uretrale
citologie benign!: celule scuamoase, uroteliale,
columnare, granulocite, scuame anucleate
citologie malign!: confirmarea histopatologic!
este contraindica#ie pentru interven#ia radical!
Ce este citologia normal" n
vezica de substitu!ie?
rezervor de joas! presiune (ileal, colic)
citologia normal! prin lavaj: celule columnare n
palisad!, cantit!#i mari de mucus, granulocite,
celule uroteliale extravezicale, celule scuamoase
uretrale
citologie malign!:
celule maligne cu aspect secretor (carcinom secretant
dezvoltat pe rezervor colic)
celule maligne tranzi#ionale (TCC n tractul urinar
superior, apare la 12% dintre bolnavii cu TV)
Indica!iile citodiagnosticului
diagnostic primar "i supravegherea bolnavilor cu tumori
vezicale "i de tract urinar superior
toate hematuriile, indiferent de form! clinic! "i num!rul
episoadelor
bolnavi cu tumori localizate n vecin!tatea tractului urinar
infec#ii urinare rebele la tratament
bolnavi cu neoplazii extraurinare trata#i radio-
chimioterapic
screening citologic la popula#ii cu risc crescut
Colaborare
a urologului cu
citopatologul
a citologului cu urologul
rezultatul citologic:
r!spunde ntreb!rilor
urologului
ntreb!ri stupide
r!spunsuri stupide
examenul histopatologic:
reflect! valoarea
rezultatelor citologiei
CITODIAGNOSTICUL
CITODIAGNOSTICUL
TUMORILOR PROSTATEI
TUMORILOR PROSTATEI
Alice Dema
Universitatea de Medicin i Farmacie Victor Babe
Timioara
Disciplina de Morfopatologie
ISTORIC
ISTORIC
Fergusson, 1930-->1937, transperineal, ac de
calibru 18
Astaldi, 1935
Franzen i colab., 1960 (Institutul Karolinska
Suedia), transrectal
Esposti, 1966
Benson, 1988
Agatstein, - rol n detecia T1, anterior TURP
TEHNICA PUNC
TEHNICA PUNC

I
I
EI
EI
ASPIRATIV
ASPIRATIV
E
E
PROSTATIC
PROSTATIC
E
E
CU
CU
AC FIN (PAPF)
AC FIN (PAPF)
Cale
transrectal
transperineal - manevre albe
Control
digital - 4-8 manevre aspirative/edin
sensibilitate
ecografic - avantaje pentru cancerele nepalpabile
la TR (z. tranz., stroma fibromuscular anterioar)
PAPF
PAPF
transrectal
transrectal

sub
sub
control digital
control digital
Avantaje:
simpl
repetabil
ambulator
complicaii minime
bine tolerat de bolnav
nu necesit anestezie (senzaie dureroas
minim)
nu necesit Ab profilaxie
TEHNICA PAPF
TEHNICA PAPF
ac de calibru 22, 22-26, 18-20, L= 9cm (puncie
lombar SUEN, 1990)
acurateea tehnicii - independent de echipament
conducere digital cu indexul minii drepte -->leziune
--> se scoate mandrinul, avansare 2-3mm2cm,
ataare sering 20 ml --> aspirare--> scoatere angrenaj
cu pistonul n aspiraie
se puncioneaz zonele suspecte i zone clinic normale
din ambii lobi
nodulii suspeci puncionai de 2-3 ori + 3 puncii lobul
controlateral
fr induraie la TR --> 6-8 puncii (lateral, paramedian,
anterior)
materialul extraslame degresate, separat pentru
fiecare aspiraie
INDICA
INDICA

II PAPF
II PAPF
Evaluare anomalii palpabile, test screenig Nu
suspiciune clinic de carcinom
noduli prostatici suspeci la TR
stadii ale tumorii ce contraindic PR
noduli prostatici restani dup TURP
monitorizare pacieni cu carcinom prostatic (bianual n
primii 3 ani de la diagnostic)
leziuni nodulare foarte mici
nivel seric al PSA i TR normal
Este necesar/posibil nlocuirea PB cu PAAF ?
LIMITE PAPF
LIMITE PAPF
puncii albe (Fergusson, 1937):
23% medici fr experien
14% urologi experimentai
cauze puncii albe :
tehnica incorect
localizarea incorect a leziunii
traversarea leziunii cu aspirare dintr-un
sector neneoplazic
COMPLICA
COMPLICA

II PAPF
II PAPF
Minore, rare, mai reduse comparativ cu ale PB
hematurie (la 1-2 miciuni)
infecii urinare
hemospermie - 2%
rectoragie - f. rar
febr 4% (100 cazuri, Voisin, 1988)
septicemie - f. rar
!!! NU au fost raportate implantri tumorale
rat mai ridicat a complicaiilor la pacieni cu boli de
colagen
Cazuistic proprie 384 cazuri : microhematurie.
AVANTAJE
AVANTAJE
I
I
DEZAVANTAJE
DEZAVANTAJE
PAPF
PAPF
AVANTAJE PAPF :
evaluare imediat a diagnosticului.
discriminare procese inflamatorii/tumorale
detalii celulare valoroase, ce completeaz uneori dg. histopat.
nu modific arhitectura anatomic a organului
nu ngreuneaz interv. chirurgical
indicator fidel al eficienei terapiei
complicaii minime
PAPF recolteaz material interpretabil citologic n 92% din cazuri
PB recolteaz material prelucrabil histologic n 80-83% din
cazuri
DEZAVANTAJE PAAF:
nu ofer date privind forma histopatologic i alte elemente de
prognostic
ALGORITM DE APLICARE PAPF
ALGORITM DE APLICARE PAPF
Reexaminare
peste 1 an
Normal sau HPB
Repetare
PAPF imediat
Inadecvat
Repetare
PAPF peste
3 luni
Atipie
Repetare
PAPF imediat
sau/si PB
Suspect pentru cancer
Repetare biopsie
peste 3 luni
Normal
Tratament stadial
Cancer
PB
Bine diferentiate Moderat sau slab
diferentiate
Celule maligne
PAPF
TEHNI
TEHNI
CA EFECTURII
CA EFECTURII
FROTIULUI
FROTIULUI
ntindere eantionfrotiuri subiri,
transparente
uscare / fixatori
colorare : APT- Drgan, May-Grnwald-
Giemsa, Papanicolaou, HE (avantaje
metod APT-Drgan : simpl, scurt, detalii
celulare excelente)
examinare : mediu umed, frotiuri uscate,
lame montate n balsam de Canada la pH
neutru
CITOLOGIA PROSTATIC
CITOLOGIA PROSTATIC

NORMAL
NORMAL

secreie uretral
urin
PAPF
CITOLOGIA PROSTATIC
CITOLOGIA PROSTATIC

NORMAL
NORMAL

Celule columnare prostatice 15-20m poliedrice, ovalare,


rotunde, nucleu rotund/ovalar, eucromatic, cromatina fin
granular, 1-2 nucleoli mici ; +/- cromocentri i mici nucleoli;
placarde --> fagure de miere (HPB), citoplasma mai bogat la
unul din poli, slab bazofil, vacuole cromofobe - grsimi
complexe
Celule cubice, izolate/placarde, nc. rotund - 6-10m, contur
regulat, cromatina n blocuri mici, nucleol unic, punctiform,
citoplasm srac, uor bazofil, N/C= 1/1 sau >1 dg. cc.
G1 !!
Celule de rezerv mici, triunghiulare/rotunde, nc. rotund,
blocuri mari de cromatin ataate nucleolemei, nucleol
indistinct, N/C = 1 sau <1. Dg. dificil cu celulele canceroase !!!
CITOLOGIA PROSTATIC
CITOLOGIA PROSTATIC

NORMAL
NORMAL

Celule uroteliale
Celule seminale puncii incorecte
principale: nuclei pleomorfi, granulaii citopl. de lipopigment galben-brun -
HE, metacr. verde APT Drgan, abundent (lacuri)/vacuole cromofobe
bazale: mici, nc. hipercrom, citopl. redus, bazofil, fr granulaii dg.
dificil cel. bazale, cel. cc.rez. fals pozitive !!
Macrofage izolate, ovalare, nc. rotund/reniform, cu cromatina n blocuri
mari, fr nucleol, 1/2 din celul, citoplasm spumoas, prelungiri scurte i
groase, vacuole cu material fagocitat; forme gigante multinucleate
Celule rectale cilindrice, n placarde, palisadare, citoplasm bogat,
bazofil la polul apical, margine n perie, nc. ovalar, contur regulat,
cromatina pulverulent, nucleoli punctiformi
Alte elemente: corpi amilacei, bacterii, celule pavimentoase, spermatozoizi,
bacterii, Trichomonas
VALOAREA CLINIC
VALOAREA CLINIC

A
A
CITODIAGNOSTICULUI
CITODIAGNOSTICULUI
Valoare dg. > ex. histologic PB, TURP
Avantaje: simpl, repetabil, manevre
multiple,
Dezavantaje: nu informeaz asupra formei
histologice, a gradului de difereniereG
citologic; concordan G histo-Gcito ~ 80%
Nu poate fi aplicat ca test screening
MORFOLOGIA CELULELOR
MORFOLOGIA CELULELOR
MALIGNE PE FROTIURI
MALIGNE PE FROTIURI
Criterii de malignitate Niciunul nu are valoare
patognomonic
Directe: modificri nucleare, citoplasmatice,
membranare, N/C
Indirecte: numr de celule, dispoziia lor,
canibalism celular, elemente asociate
MORFOLOGIA CELULELOR MALIGNE PE FROTIURI
MORFOLOGIA CELULELOR MALIGNE PE FROTIURI
Hipercelularitate, scderea adezivitii celulare
(celule maligne izolate/mici placarde/trabecule),
anizocarii, anizocitoze, N/C , nuclei multipli,
hipercromie nc., cromatina n blocuri mari sau fin
pulverulent, nuclei liberi, mb. nc. ngroat,
nucleoli proemineni, multipli (NOR ), limite citopl.
neclare, vacuole +/-, tinctorialitate variabil.
Canibalismul, hipercelularitatea, nucleii liberi,
volum. celulei NU sunt criterii de malignitate,
atrag atenia.
AgNOR sensibilitatea n dg. cancerului - 87-96%
(Bittinger i colab.)
CRITERIILE DE MALIGNITATE
CRITERIILE DE MALIGNITATE
KLINE
KLINE

I KANNAN
I KANNAN
Majore (CM): hipercelularitate, discoezivitate,
anizocarii, neregularitatea membranei nucleare,
macronucleoli
Minore (Cm): microacini, pierderea polaritii,
nuclei ngrmdii, celule mrite, limite celulare
indistincte
CRITERIILE DE MALIGNITATE
CRITERIILE DE MALIGNITATE
KLINE
KLINE

I KANNAN
I KANNAN
Carcinom = 4 CM sau
= hipercelularitate + 2CM+
2Cm
Suspect = frotiu bogat celular + 2-3 Cm
repetare aspiraie
absente frecvent prezente absente Celule inflamatorii
indistincte indistincte distincte Limite citoplasmatice
observata observata absenta Cresterea vol. celulei
aglomerari celulare,
suprapuneri
nucleare
mai mult sau mai
putin mentinuta
bine mentinuta Polaritate nucleara
neregulat distribuita,
blocuri, arii de
calcifiere
uniform distribuita uniform distribuita Cromatina nucleara
mari mici -> mari mici Nucleoli
usoara/moderata usoara fara anizocarie
prezenta fara fara Neregularitate
mb. nucleara
Moderata/marcata usoara/moderata fara Discoezivitate
Placarde mari si
mici, aglomerari,
microacini, celule
dispersate
Placarde mari si
aglomerari
Placarde mari
monostratificate
fagure de miere
Grupuri de celule
Bogata Bogata Variabila Celularitate
Malign Atipic Benign Citologie
CRITERI
CRITERI
I
I
DE MALIGNITATE
DE MALIGNITATE
Atipie
grup heterogen: benign, premalign,
malign
sursa: inflamaie, V.S., HAA, PIN,
tumori mici, tehnic deficitar
impune repetarea PAPF sau PB
urmrire carcinom n multe cazuri
GRADUL DE DIFEREN
GRADUL DE DIFEREN

IERE
IERE
CITOLOGIC
CITOLOGIC
tumori bine difereniate
tumori mediu difereniate
tumori slab difereniate
G1, G1, G3 ~ anaplazia celulelor de pe frotiu (G
cele mai severe anaplazii)
Prognostic
Aprecierea dinamic a eficienei terapiei
GRADUL DE DIFEREN
GRADUL DE DIFEREN

IERE
IERE
CITOLOGIC
CITOLOGIC
G1 monomorfism celular, epiteliu coeziv - placarde
mari/grupuri mici; complex microadenomatos
Franzen, modificri nucleare minore (anizocarii rare,
cromatina fin, macronucleoli rar)
G2 coezivitate +/-, placarde de 5-15 celule,
anizocitoze evidente, nuclei variabili ca dimens.,
contur neregulat, veziculoi/hipercromi, maconucleoli
orangeofili, citoplasm redus
G3 (Gleason 7-10) celule izolate / placarde mici +/-
celule adenomatoase/prostatice normale, citoplasma
redus, N/C, anizocitoze, anizocarii marcate, contur
nc. neregulat, nucleoli multipli, macronucleoli, nuclei
liberi frecvent
GRADUL DE DIFEREN
GRADUL DE DIFEREN

IERE
IERE
CITOLOGIC
CITOLOGIC
G3 - dou subcategorii:
nuclei foarte neregulai, pleomorfi, nucleoli
multipli agresive cc. rectal
nuclei rotunjii, cromatina clarefiat, nucleol
orangeofilprognostic bun
Concordana G cito/G histo = 84% (69%-89%)
ACURATE
ACURATE

EA METODEI
EA METODEI
CITOLOGICE
CITOLOGICE
Sensibilitatea i specificitatea absolut numai prin
examinarea ntregii prostate!!
Compararea cu datele obinute pe seciuni histologice
(+/- dificulti n comparare)
6% cazuri dg. este exclusiv citologic
Concluzie: citodg. + trebuie verificat histopatologic
(confirmare/infirmare tumor)
Acuratee mai mare pentru cazurile G2, G3
Acuratee experiena citologului
Sensibilitatea metodei: 68-99%
G n general subevaluat; Ghisto/Gcito = 84%
- 15 (14,1%) 91 (85,8%) PBP
3 (2,9%) 8 (7,5%) 95 (89,1%) PAPF
neconcludente fals negative real pozitive Metoda/
Rezultate
REZULTATE FALS POZITIVE
REZULTATE FALS POZITIVE
PIN
HAA
V.S.
Prostatita acut, cronic, granulomatoas
Megacariocite (Greenbaum, 1988) pentru contaminare
pledeaz srcia n celule atipice i nr. redus/absena
celulelor epiteliale prostatice)
Prostatectomia radical verific rata real
Chodak i colab. - >1/2 din lam celule maligne, numr
mai mic de celule maligne sau nalt atipice repetare
PAPF
REZULTATE FALS NEGATIVE
REZULTATE FALS NEGATIVE
1-30%, punciile multiple reduc rata rezultatelor fals negative
Specimen hipocelular (inadecvat, limitat, satisfctor);
5 grupuri de celule epiteliale de cte 50 celule/lam - fr val. dg.
5-10 grupuri/lam valoare limitat
10 grupuri/lam satisfctor
4-6 grupuri de celule (Kline)
Lipsa de experien
Tumori de dimensiuni reduse
Tumori bine difereniate
Tumori mascate de inflamaie, celule benigne, rectale
Tehnica de colorare puin probabil!
DIAGNOSTIC DIFERENIAL CITOLOGIC
DIAGNOSTIC DIFERENIAL CITOLOGIC
Adenomul periuretral (HPB)
celule epiteliale HPB ~ celule normale
celularitate variabil, redus/srac,
placarde sau cordoane >50 celule,
fagure de miere, acini mici, la periferia grupurilor celule de
rezerv (alungite, triunghiulare)
+/- celule stromale fuziforme, unice/grupuri de 3-4 celule,
limfocite,
corpi amilacei 100-200m, laminai
cel. scuamoase mucoasa anal, metaplazie scuamoas
cel. uroteliale, seminale, rectale
dg. carcinoamele bine difereniate:
nr. de celule/grup (50-200 - HPB, 3-5suspect)
relaia spaial a celulelor n grup
aspectul periferiei grupurilor de celule epiteliale
ICC pentru celule bazale Ostrzega i colab., 1988
DIAGNOSTIC DIFERENIAL CITOLOGIC
DIAGNOSTIC DIFERENIAL CITOLOGIC
Celulele seminale principale/ducte ejaculatoare
15-27% din aspirate
celule bizare, pleomorfism nuclear, citoplasm
ampl, granule pigment lipocrom, lichid seminal (de
fond)
dg. celule maligne nedifereniate mari
DIAGNOSTIC DIFERENIAL CITOLOGIC
DIAGNOSTIC DIFERENIAL CITOLOGIC
Prostatita
Atipie: anizocarii uoare/moderate, nucleoli
mici/intermediari, aglomerri, suprapuneri,
indentri nucleare, nuclei liberi.
Atipie mai marcat n prostatita acut
Diagnosticul cu carcinomul relaia atipie -
inflamaie
Precauie n diagnosticarea CANCERULUI!!
tratament 6-12 sptmnireevaluare
DIAGNOSTIC DIFERENIAL CITOLOGIC
DIAGNOSTIC DIFERENIAL CITOLOGIC
Prostatita acut:
numr PMN, celule epiteliale necrotice, histiocite, Eo,
bacterii,
celule epiteliale agregate mici (discoezivitate edem),
limite indistincte, atipie
Prostatita cronic:
cauz de rezultate fals pozitive !!
celularitate bogat, polimorf: limfocite, macrofage,
neutrofile, detritusuri celulare, celule ductale +/-
degenerate cu nuclei pleomorfi interpretare celule
integre; celule metaplazice
prostatita granulomatoas: celularitate redus - limfocite,
macrofage, granulocite, celule epiteliale +/- atipii, +/- cel.
gigante multinucleate +/- material necrotic amorf
Modific
Modific

ri induse de terapie
ri induse de terapie
hormonal
radioterapie
chimioterapie
INDEXUL DE REGRESIE CITOLOGIC
INDEXUL DE REGRESIE CITOLOGIC

PAPF supraveghere, aprecierea eficienei


terapiei
Se urmrete: prezena placardelor de celule
carcinomatoase, coeziunea celular, celule
izolate, modificrile degenerative, G citologic +/-
celule glicogenice, perle keratozice
Modificri citologice regresive postterapeutice
(Bromberg i Graham, 1989): picnoz nuclear,
pierdere nucleoli, vacuolizarea citoplasmei,
scderea dimensiunii nucleilor, celule glicogenice
INDEXUL DE REGRESIE CITOLOGIC
INDEXUL DE REGRESIE CITOLOGIC

Index de regresie citologic: comparare frotiuri de la cazuri


tratate cu frotiurile control
Este insuficient ca unic metod n aprecierea calitii
rspunsului la terapie i a prognosticului biopsie!!
Absena rspunsului la tratament fr modificri pe frotiu
progresie, pronostic sever
Rspuns parial modificri degenerative n >50% din celule
(citoplasm i nucleu): pronostic relativ bun (leziuni
degenerative dup chimioterapie MVAC)
Rspuns complet absena celulelor atipice la PAAF
repetate/celule atipice rare, vacuolizri nucleare,
citoplasmatice, hipercromie nuclear hormonosensibilitate
INDEXUL DE REGRESIE CITOLOGIC
INDEXUL DE REGRESIE CITOLOGIC

Stadiul 1 - celule atipice absenterspuns bun, pronostic foarte bun


Stadiul 2 celule suspecte sau celule atipice izolate/mici placarde,
rare, majoritatea cu modificri degenerative (vacuolizri)
pronostic bun hormonosensibil rspuns bun la tratament
carcinom rezidual
Stadiul 3 celule atipice prezente, >50% cu leziuni degenerative
pronostic relativ bun repetare PAAF (tratament suficient)
Stadiul 4 numeroase celule atipice, fr modificri degenerative
(+celule atipice cu modificri degenerative <50%), fr diferene fa
de frotiul iniial rspuns slab la tratament prognostic rezervat
Aufferson i GUG (1987) index de regresie citologic cu 10 stadii
Corelaie semnificativ cu prognosticul la 36 de luni
Erori de diagnostic n citologie
Marius Raica
Universitatea de Medicin! "i
Farmacie Victor Babe" Timi"oara
Catedra de Histologie
Indica!iile citodiagnosticului
cea mai eficient! metod! pentru
depistarea precoce a neoplaziilor
supravegeherea oncologic!
monitorizarea terapiei (cancer de col
uterin iradiat, cancer prostatic tratat
hormonal)
acurate"ea rezultatelor esen"ial!
pentru utilitatea clinic! a metodei
Responsabilitatea erorilor
dependente de pacient: nu se prezint! la ac"iunile
screening cu periodicitatea recomandat! #i nu se
prezint! pentru investiga"ii ulterioare n cazul
citodiagnosticului suspect sau pozitiv
dependente de clinician: nu se recolteaz!
specimen adecvat pentru prelucrarea #i
interpretarea citologic!, efectuarea de frotiuri
tehnic inadecvate, fixare inadecvat!, interpretare
eronat! a rezultatului citologic
Responsabilitatea erorilor
dependente de citotehnolog:
colorare inadecvat!
neidentificarea anomaliilor prezente pe
frotiu
dependente de citopatolog:
clasificarea incorect! a anomaliilor de
pe frotiu
redactarea unui rezultat ambiguu, f!r!
concluzie diagnostic! cert!
Criteriile de malignitate
particularit!"i de form! #i structur! ale
celulei #i componentelor sale
particularit!"ile de organ ale citolgiei
normale #i patologice
se vor lua n discu"ie numai celulele
integre morfologic
se exclud celulele cu liz! par"ial! sau
complet!, nucleii liberi #i elementele de pe
frotiu care nu au semnifica"ie pentru
diagnosticul citologic
Criterii majore
num!rul, forma, tinctorialitatea #i conturul
nuclear
mitozele tipice, atipice #i nucleii anaplazici
dispozi"ia blocurilor de cromatin!
forma, num!rul #i dimensiunile nucleolilor
anizocitozele #i anizocariile
caracterul tinctorial al citoplasmei
modific!rile raportului nucleo-citoplasmatic
trei criterii majore de malignitate: permit
afirmarea diagnosticului pozitiv
Criterii minore
exfolierea sub form! de placarde
bazofilia citoplasmei
forma celulei
hipercelularitatea frotiului
canibalismul celular
prezen"a eritrocitelor
identificarea criteriilor minore de malignitate nu
permite afirmarea malignit!"ii dect n asociere
cu dou! criterii majore
Specificitatea de organ
citologia bronho-pulmonar!: primeaz! raportul
nucleo-citoplasmatic, afinitatea tinctorial! a
citoplasmei #i caracterele morfologice nucleare
citologia hepatic!: raportul nucleo-citoplasmatic,
caracterele citoplasmei #i doar ocazional
modific!rile nucleare
citologia urinar!: primeaz! modific!rile nucleului
#i nucleolului
citologia prostatic!: modific!rile nucleolare
Parametri de acurate!e
rezultat real pozitiv: citologia malign! are
corespondent endoscopic, imagistic #i
este confirmat! histopatologic (excep"ie:
citologia malign! a seroaselor)
rezultat real negativ: citodiagnosticul
negativ nu are corespondent tumoral
endoscopic #i imagistic, iar biopsia
randomizat! nu identific! tumor!
Parametri de acurate!e
rezultat fals pozitiv: citodiagnosticul este
pozitiv pentru celule maligne, imagistic,
endoscopic #i prin biopsie randomizat! nu
se obiectiveaz! tumor!
urm!rirea bolnavilor cu citologie fals
pozitiv!: o parte dezvolt! tumor!
e.g. screening citologic urinar la persoane
cu risc, $4% dezvolt! tumor!
Parametri de acurate!e
rezultat fals negativ: citodiagnostic
negativ pentru celule maligne, imagistic,
endoscopic #i histopatologic se
demonstreaz! tumor!
rezultat suspect pozitiv: celularitate f!r!
criterii clar maligne, corelabile sau nu cu
prezen"a tumorii
peste $0% suspecte: grad mare de
subiectivism n interpretare
Indicii de eficien!"
sensibilitatea:
absolut! raportul dintre num!rul de cazuri
real pozitive #i fals negative
complet! suma real pozitive-suspect pozitive
raportat! la suma real pozitive-suspect
pozitive-fals negative
specificitatea: cazurile real negative raportate la
suma real negative-fals pozitive
valoarea predictiv! a testului pozitiv: raportul real
pozitive/total cazuri pozitive
valoarea predictiv! a testului negativ: raportul
real negative/total cazuri negative
Erori de prelevare
e#antionul reprezentativ
prelevarea nereprezentativ!
nu provine de la nivelul leziunii
insuficient pentru interpretare
erori de tehnic! n punc"ia aspirativ! cu ac fin,
contaminarea cu celule de pe traiectul de
punc"ie
aspirarea de elemente degenerate
specimen f!r! celule (necroz!)
date insuficiente asupra cazului: orientative, nu
primeaz! n diagnosticul citologic
Erori de prelucrare
durata prelevare prelucrare
efectuarea frotiului: direct, centrifugat;
centrifugare recomandat! numai la
lichidele paucicelulare
fixarea frotiului: uscare la temperatura
camerei sau solu"ii fixatoare
colorarea
montarea
Erori de interpretare
supraestimarea criteriilor de malignitate:
pe frotiuri supracolorate
(pseudohipercromazie, contur nuclear,
cromatin!); evaluarea dimesiunilor
celulare #i a N/C; bazofilia citoplasmei;
celulele par"ial degenerate #i nucleii liberi
subestimarea criteriilor de malignitate:
raport N/C, caracterul tinctorial al
citoplasmei, dimensiunile celulare
Cauze majore de erori
infec"iile cronice
terapia imunosupresiv!
radioterapia
leziunile metaplazice
"esut necrozat n inflama"ii acute
regenerarea epitelial!
neidentificarea celulelor specifice
organului investigat citologic

S-ar putea să vă placă și