Sunteți pe pagina 1din 20

BINE SAU RÃU?

?: CUM PUTEM AFLA CE ESTE BINE


ªI CE ESTE RÃU?

LIBRÃRIE
Carte cu
instrucþiuni
importante
pentru viaþã
BIBLIA
BIBLIA
BIBLIA
Carte cu instrucþiuni BIBLIA
neesenþiale pentru viaþã BIBLIA
BIBLIA

BIBLIA
BIBLIA

103 ÎNTREBÃRI PE CARE LE PUN COPIII DESPRE BINE ªI RÃU


1

R: Putem afla ce este bine cunoscându-l pe Dumnezeu.


Dumnezeu este perfect ºi întotdeauna drept, de aceea tot
ce este “bine” se potriveºte cu El. De exemplu, ºtim cã este bine sã
fim iubitori ºi buni pentru cã Dumnezeu este dragoste. Tot ceea ce
este rãu este împotriva lui Dumnezeu. Putem învãþa cum este
Dumnezeu citind Cuvântul Lui, Biblia. Biblia ne ajutã sã ºtim cum
sã fim ca Dumnezeu ºi cum sã ne comportãm aºa cum o face El.
Dumnezeu ne-a dat reguli ºi îndrumãri pentru a ºti cum sã trãim.
Toate acestea sunt în Biblie. Când citim reguli ca ºi cele 10 porunci,
ºtim cum vrea Dumnezeu sã trãim.

VERSETUL CHEIE: Pãzeºte ºi ascultã toate aceste lucruri pe care þi le


poruncesc, ca sã fii fericit, tu ºi copiii tãi dupã tine, pe vecie, fãcând ce
este bine ºi ce este plãcut înaintea Domnului, Dumnezeului tãu.
(Deuteronom 12:28)

VERSETE ÎNRUDITE: Exodul 20:1–17, Deuteronom 5:6–22, Ioan 14:6,


Timotei 3:16–17

ÎNTREBÃRI: Cum putem afla ce este bine ºi ce este rãu? Prietenii mei fac
lucruri pe care eu le consider rele — cum ºtiu dacã ele sunt bune sau nu?
Pot sã fac un lucru rãu ºi totuºi sã cred cã e bun? De ce New Age este un
lucru rãu?

NOTÃ PENTRU PÃRINÞI: Copiii ar putea folosi aceste întrebãri ca pe o scuzã


pentru a nu vã asculta sau a nu-i respecta pe profesori sau pe alþii. “Cum
ºtii cã una sau alta este greºitã?” Dumnezeu a precizat ce este bine ºi ce
este rãu ºi i-a sfãtuit pe copii sã-ºi respecte, sã-ºi asculte pãrinþii ºi sã
respecte autoritãþile. Încurajaþi-vã copiii sã creadã în Dumnezeu ºi în
Cuvântul Lui, pentru cã El ne vrea binele.

BINE SAU RÃU?


?: DE CE OAMENII ALEG SÃ FACÃ RÃUL CÂND ªTIU
CÃ CEEA CE FAC ESTE GREªIT?

-a
Adam m...
amãgit

103 ÎNTREBÃRI PE CARE LE PUN COPIII DESPRE BINE ªI RÃU


2

R: Oamenii aleg greºit pentru cã natura umanã este pãcãtoasã.


Cu mulþi, mulþi ani în urmã, Dumnezeu a creat primul om
ºi prima femeie, Adam ºi Eva. Dar curând dupã aceea Adam ºi
Eva au comis primul pãcat — ei nu au ascultat de Dumnezeu. Poþi
sã citeºti despre asta în Geneza 3:1–24. Înainte de acest incident
lumea era perfectã, fãrã pãcat sau vinã. Dar când Adam ºi Eva nu
au ascultat de Dumnezeu, pãcatul a intrat în lume ºi de atunci toþi
oamenii se nasc cu o naturã pãcãtoasã. Cu alte cuvinte, oamenii
cred cã e natural sã faci lucruri rele; ei cred cã e mai uºor sã faci
rãul. Aceasta este o slãbiciune pe care toþi oamenii o au. Uneori
oamenii aleg sã facã anumite lucruri chiar dacã ºtiu cã sunt rele,
pentru cã se tem de ceea ce ar putea spune ceilalþi dacã ar face
binele. Poate se simt constrânºi de prietenii lor sã facã rãul. Sau
poate au un obicei rãu. Nu înseamnã cã tot ce fac este rãu; în acelaºi
timp pot sã facã lucruri bune ºi sã ia decizii corecte. Dar pentru ei
e mai uºor sã aleagã greºit. La fel ca Adam ºi Eva, oamenii astãzi
au de fãcut aceeaºi alegere. Putem sã credem în Dumnezeu ºi sã
urmãm calea Lui, sau putem decide pentru noi înºine ce este bine
ºi ce este rãu, ºi sã ne vedem de calea noastrã, care este cea rea.

VERSETUL CHEIE: De aceea, dupã cum printr-un singur om a intrat pãcatul


în lume, ºi prin pãcat a intrat moartea, ºi astfel moartea a trecut asupra
tuturor oamenilor, din pricinã cã toþi au pãcãtuit... (Romani 5:12)

VERSETE ÎNRUDITE: Geneza 3:1–24, Isaia 53:6, Matei 26:41, Marcu 14:38,
Romani 6:23.

NOTÃ PENTRU PÃRINÞI: Simþiþi-vã încurajaþi de faptul cã ºi copilul vostru


poate face lucruri bune; faptul cã existã pãcatul nu înseamnã cã orice
persoanã greºeºte. Acesta poate fi momentul pentru a explica de ce Isus a
venit sã moarã pentru noi ºi cum prin credinþa în El putem fi eliberaþi de
puterea pãcatului.

BINE SAU RÃU?


?: DE CE NU E BINE
SÃ FII RÃU?

103 ÎNTREBÃRI PE CARE LE PUN COPIII DESPRE BINE ªI RÃU


3

R: Este greºit sã fii rãu pentru cã Dumnezeu ne-a creat sã fim


buni. Gândeºte-te la bicicleta ta. Ea a fost inventatã pentru
a te plimba pe ea, pentru a te ajuta sã ajungi dintr-un loc în altul
mai repede ºi mai uºor decât pe jos. Dacã încerci sã cureþi cu ea
zãpada de pe trotuar sau sã traveresezi un lac, nu va merge — ºi în
plus, vei strica bicicleta. Nu pentru aºa ceva a fost fãcutã bicicleta.
Tot aºa, Dumnezeu ne-a conceput sã facem lucruri bune ºi drepte,
care sã-l onoreze. Când facem lucruri rele, nu le facem pe cele
pentru care am fost creaþi. Dumnezeu a creat toate lucrurile; El ºtie
ce merge ºi ce nu, ºi El ºtie ce ne poate face fericiþi ºi ce ne poate
rãu. ªi El ne iubeºte! Dacã ne încredem în El, vom ajunge sã facem
totul în spiritul dragostei Lui.

VERSETUL CHEIE: Cãci noi suntem lucrarea Lui, ºi am fost zidiþi în Hristos
Isus pentru faptele bune, pe care le-a pregãtit Dumnezeu mai dinainte, ca
sã umblãm în ele. (Efeseni 2:10)

VERSETE ÎNRUDITE: Romani 3:23, Efeseni 1:5–6

ÎNTREBÃRI: De ce este rãu sã faci lucruri rele? De ce am voie sã fac unele


lucruri ºi altele nu? De ce este rãu sã fac anumite lucruri ºi altele nu? De
ce trebuie sã fiu bun?

NOTà PENTRU PÃRINÞI: Ar fi folositor sã daþi cuvântului “rãu” un sens


moral. Puteþi evita sã spuneþi, de exemplu, cã e rãu sã porþi haine cu
dungi împreunã cu altele cu buline. Obiceiurile neobiºnuite sau asortarea
hainelor pot sã atragã critici de la apropiaþi, dar din punct de vedere moral
nu reprezintã o greºealã. Trebuie fãcutã o distincþie clarã între lucrurile
rele ºi prostul gust.

BINE SAU RÃU?


?: CUM A HOTÃRÂT DUMNEZEU
CE ESTE BUN ªI CE ESTE RÃU?

Reflectã-l pe
Dumnezeu în tot ce faci
5$

Oglinzi

103 ÎNTREBÃRI PE CARE LE PUN COPIII DESPRE BINE ªI RÃU


4

R: Dumnezeu nu a organizat o întâlnire cu toþi îngerii ca sã


anunþe care fapte sunt bune ºi care sunt rele. El este tocmai
întruchiparea perfecþiunii ºi bunãtãþii. Natura intimã a lui
Dumnezeu este bunã, ºi de aceea, tot ceea ce face este bun. În acelaºi
timp, tot ceea ce este împotriva lui Dumnezeu este rãu. Legile lui
Dumnezeu pe care le gãsim în Biblie ne dezvãluie care este natura
lui Dumnezeu.
Amintiþi-vã cã Dumnezeu ne aratã ce este bine ºi ce este rãu
pentru cã ne iubeºte. Legile lui ne protejeazã ºi ne îndrumã. E ca ºi
cum i-am spune unui bebeluº sã nu atingã o sobã fierbinte. Vrem
sã-l ferim sã nu se ardã. ªi îi spunem aceastã regulã pentru cã îl
iubim. Acelaºi motiv îl are Dumnezeu când ne spune ce sã facem.
El vrea sã aibã grijã de noi, sã fim plini de bucurie ºi sã ne ajute sã
trãim.

VERSETUL CHEIE: Voi fiþi dar desãvârºiþi, dupã cum ºi Tatãl vostru
cel ceresc este desãvârºit. (Matei 5:48)

VERSETE ÎNRUDITE: Psalm 118:29; Ieremia 33:11; Mica 6:8; Naum


1:7; Ioan 14:6; 1 Petru 1:15–16

ÎNTREBÃRI: De unde ºtiu dacã o persoanã e bunã sau rea? De ce


binele ºi rãul sunt diferite?

NOTÃ PENTRU PÃRINÞI: Puteþi sã explicaþi la ce ajutã regulile,


ilustrând câteva exemple de reguli cu care adulþii îi “chinuie” pe
cei mici. De exemplu, nu-i putem lãsa pe cei mici sã se joace în
baie, sau sã spargã ceva, sau sã zburde pe stradã pentru cã îi iubim
ºi vrem sã-i protejãm. Necazul e cã bebeluºii nu înþeleg aceste reguli.
Ei trebuie doar sã le urmeze pur ºi simplu. Chiar ºi un copil de 4–
5 ani poate înþelege cã regulile lui Dumnezeu, într-un mod similar,
sunt produsul dragostei Lui ºi a grijii Lui pentru noi — chiar dacã
noi uneori nu înþelegem acest lucru.

BINE SAU RÃU?


?: LUCRURILE SUNT ÎNTOTDEAUNA ORI RELE, ORI
BUNE?

CÃRÞILE LEGII RÞILE LEGII

CÃRÞILE LEGII

CÃRÞILE LEGII ÃRÞILE LEGII

JASON

103 ÎNTREBÃRI PE CARE LE PUN COPIII DESPRE BINE ªI RÃU


5

R: Nu orice decizie pe care o luãm este totalmente rea sau


bunã. Uneori ne plac anumite lucruri mai mult decât altele
— cum ar fi o anumitã aromã de îngheþatã. Dacã îþi place îngheþata
de cãpºuni, nu este nici rãu, nici bine — e doar ceva pe gustul tãu.
Sau poate cã ai douã jucãrii cu care te joci ºi o alegi pe una mai des
decât pe cealaltã. Amândouã sunt bune, dar tu o alegi pe una din
ele. Alteori trebuie sã alegem între ceva bun, mai bun ºi cel mai
bun. Nici una din aceste alegeri nu este în mod necesar rea sau
bunã, dar trebuie sã fim înþelepþi sã alegem ceea ce este cel mai
bun. În alegeri de felul acesta, pãrinþii sau alte persoane ne pot da
sfaturi înþelepte. Nu toate deciziile pe care trebuie sã luãm, sunt
ori bune, ori rele.

VERSETUL CHEIE: Toate lucrurile sunt îngãduite, dar nu toate sunt de folos.
Toate lucrurile sunt îngãduite, dar nu toate zidesc. Nimeni sã nu-ºi caute
folosul lui, ci fiecare sã caute folosul altuia. (1 Corinteni 10:23–24)

VERSETE ÎNRUDITE: Galateni 5:1, 13–26; Iacov 1:5

NOTÃ PENTRU PÃRINÞI: Din nou, fiþi atenþi cum folosiþi cuvântul rãu. Un
rãu moral absolut, cum ar fi furatul, nu conþine acelaºi grad de “rãutate”
cum ar fi, vorbind despre politeþe, sã-i spui unei persoane cã nu-þi place
mâncarea pe care a fãcut-o. Un rãu sau un bine absolut este ceva ce este
bine sau rãu pentru toþi oamenii, indiferent de timp ºi spaþiu.

BINE SAU RÃU?


?: DACÃ TRÃIM ÎNTR-O ÞARÃ LIBERÃ, DE CE
TREBUIE SÃ PLÃTIM IMPOZITE?

IMPO
ZIT
TROT PE
U
25 C AR
ENÞI

103 ÎNTREBÃRI PE CARE LE PUN COPIII DESPRE BINE ªI RÃU


6

R: A trãi într-o “þarã liber㔠înseamnã cã drepturile noastre


de a vorbi sau de a face anumite lucruri ne sunt garantate
de cele mai înalte legi, dar aceste lucruri nu ne sunt oferite gratuit.
De exemplu, avem libertatea de a vorbi, libertatea presei ºi libertatea
religiei. Asta înseamnã cã putem vorbi, putem publica, ne putem
închina aproape oriunde vrem. Dar nu avem libertate totalã, pentru
cã þara noastrã are nevoie de anumite legi ºi reguli pentru ca totul
sã decurgã normal. Asta e, libertatea pe care o avem funcþioneazã
pentru cã avem anumite limite. Guvernul are nevoie de bani pentru
a plãti conducãtorii, ofiþerii de poliþie, pompierii, profesorii ºi alþi
lucrãtori, ºi de asemenea, are nevoie de bani pentru construirea ºi
repararea drumurilor ºi podurilor. Cetãþenii asigurã aceºti bani,
plãtind taxe ºi impozite. Legile unei þãri nu sunt aceleaºi cu legile
lui Dumnezeu, dar Dumnezeu ne spune sã respectãm conducerea
þãrii ºi legile ei. Aºa cã plãtim impozite, purtãm centurã de
siguranþã, ne oprim la semnul roºu al semaforului ºi respectãm
limitele de vitezã.

VERSETUL CHEIE: Fiþi supuºi oricãrei stãpâniri omeneºti, pentru Domnul:


atât împãratului, ca înalt stãpânitor. (1 Petru 2:13)

VERSETE ÎNRUDITE: Romani 13:1–3; Coloseni 2:10; 1 Timotei 2:1–2; 1 Petru


2:13–17

ÎNTREBÃRI: De ce trebuie sã port centura de siguranþã? De ce unii copii ies


cu bicicleta pe autostradã?

NOTÃ PENTRU PÃRINÞI: Puteþi sã-i explicaþi copilului vostru cã Dumnezeu


vrea ca noi sã respectãm conducerea þãrii pentru cã El a stabilit-o. Legile
impuse de conducerea þãrii au rolul de a ne proteja.

BINE SAU RÃU?


?: CUM PROCEDÃM CÂND O LEGE A ÞÃRII NE DÃ VOIE
SÃ FACEM UN ANUMIT LUCRU, IAR DUMNEZEU NU?

at
m ru
fu nt dã
pe en
am

103 ÎNTREBÃRI PE CARE LE PUN COPIII DESPRE BINE ªI RÃU


7

R: În Biblie ni se spune sã ascultãm de conducerea þãrii. Dar


când legile guvernamentale sunt împotriva a ceea ce ne cere
Dumnezeu, atunci trebuie sã ascultãm de El. Dumnezeu este
rãspunzãtor de conducerea þãrii ºi nu invers. De exemplu, dacã
guvernarea ar face o lege prin care ar fi ilegal sã ne rugãm, atunci
va trebui sã încãlcãm legea ºi totuºi sã ne rugãm. Acest lucru e
valabil ºi pentru închinare, citirea Bibliei sau vestirea lui Isus altora
(evanghelizare). Chiar dacã legile þãrii ne-ar da voie sã furãm sau
sã minþim, nu putem face aceste lucruri pentru cã sunt împotriva
legii lui Dumnezeu. Dumnezeu a creat ºi dirijeazã universul. Nu
este nimeni mai presus de El. Deci, trebuie sã ascultãm în primul
rând de Dumnezeu.

VERSETUL CHEIE: Petru ºi apostolii ceilalþi, drept rãspuns, i-au zis: “Trebuie
sã ascultãm mai mult de Dumnezeu decât de oameni!” (Fapte 5:29)

VERSETE ÎNRUDITE: Daniel 3:5–23; 6:1–28; Romani 13:1–3; 1 Petru 2:13–17

ÎNTREBÃRI: De ce conducerea þãrii face legi aºa de stupide? De ce adulþii


pot sã înjure ºi sã fumeze, iar eu nu pot?

NOTÃ PENTRU PÃRINÞI: Aceasta e o bunã ocazie sã-i explicaþi copilului cã


Dumnezeu este autoritatea supremã care stabileºte ce este “bun”.
Standardele lui sunt bune pentru toþi oamenii, indiferent de timp ºi spaþiu
— chiar dacã guvernarea este de acord sau nu.

BINE SAU RÃU?


?: CE SUNT
LEGILE MORALE?

103 ÎNTREBÃRI PE CARE LE PUN COPIII DESPRE BINE ªI RÃU


8

R: Legile morale reprezintã standardele pentru o viaþã trãitã


corect sau greºit. Ele sunt reprezentate de reguli pe care
trebuie sã le urmãm dacã vrem sã facem un anume lucru ºi nu
altul. Oameni diferiþi trãiesc dupã legi morale diferite — ºi anume
dupã ce cred ei cã ar fi cel mai bine, cel mai cinstit ori cel mai corect
lucru. Însã numai ce spune Dumnezeu despre aceste lucruri este
în mod necesar bun, oricând ºi oriunde. El are doar un singur set
de legi morale pe care vrea ca toþi sã le urmeze. Un om care trãieºte
conform legilor morale impuse de Dumnezeu refuzã sã fure nu
pentru cã nu i-ar plãcea, ci fiindcã acesta este standardul impus de
Cel de Sus.

VERSETUL CHEIE: Nu ºtiþi cã cei nedrepþi nu vor moºteni împãrãþia lui


Dumnezeu? Nu vã înºelaþi în privinþa aceasta: nici curvarii, nici
închinãtorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiþii. (1
Corinteni 6:9)

VERSETE ÎNRUDITE: Efeseni 5:1; Iacov 1:21

ÎNTREBÃRI: Ce înseamnã eticã? Are vreo legãturã cu eticheta de pe caietul


meu de desen? Legile morale sunt animãluþele acelea care fac muºuroaie
prin grãdinã?

NOTÃ PENTRU PÃRINÞI: S-ar putea sã vã fie cam greu sã le explicaþi diferenþa
între un om bun, drãguþ ºi unul cãlãuzit dupã legile morale creºtine. O
persoanã drãguþã este mereu preocupatã de ceea ce cred ceilalþi oameni ºi
care se fereºte sã-i rãneascã pe cei din jur. O persoanã moralã este
preocupatã de ceea ce crede Dumnezeu ºi îºi doreºte mai mult decât orice
sã urmeze legile Sale bune în gândire, vorbire ºi faptã.

BINE SAU RÃU?


?: CUM POT SÃ DEOSEBESC
BINELE DE RÃU?

STOP
SENS INTERZIS

UNÃ
A CEA B
CALE CA
LE
CE A

ENS AR
EA
S NIC
U

103 ÎNTREBÃRI PE CARE LE PUN COPIII DESPRE BINE ªI RÃU


9

R: Rãul a fost întotdeauna împotriva lui Dumnezeu. Dar


pentru a ºti ce este împotriva Lui, trebuie sã-l cunoaºtem
mai întâi pe Dumnezeu, iar acest lucru îl putem face citind Biblia,
Cuvântul Lui. Ea ne spune ºi ceea ce vrea Dumnezeu de la noi.
Deci putem deosebi binele de rãu întrebându-ne: încalcã acesta vreo
lege pe care ne-a dat-o Dumnezeu? (De exemplu, “nu fura”, “nu
minþi”, “iubeºte-þi aproapele” sau “cinsteºte-þi mama ºi tatãl”) Orice
încalcã vreuna din legile lui Dumnezeu este rãu.
Dacã ne confruntãm cu o situaþie pentru care Dumnezeu nu ne-a
dat o lege (sau dacã nu ºtim unde sã cãutãm în Biblie), ne putem
întreba: Este împotriva conºtiinþei mele? Sau ne putem întreba: Va
suferi cineva? Dacã rãspunsul e “da” la vreuna din întrebãri, atunci
mai mult ca sigur cã ar trebui sã nu faci acel lucru.
O altã întrebare pe care poþi sã þi-o pui este: De ce fac acest lucru?
Dacã îl faci doar pentru cã te obligã prietenii sau de fricã, atunci
nu e un lucru bun. Aºa se întâmplã când suntem serioºi cu decizia
pe care trebuie sã o luãm. Trebuie sã ne gândim la caracterul lui
Dumnezeu, sã ne rugãm pentru înþelepciune ºi sã luãm cea mai
bunã decizie.

VERSETUL CHEIE: Omul bun scoate lucruri bune din visteria bunã a inimii
lui, iar omul rãu scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui; cãci din
prisosul inimii vorbeºte gura. (Luca 6:45)

NOTÃ PENTRU PÃRINÞI: Noi trebuie sã contribuim la dezvoltarea caracterul


copiilor noºtri ºi nu doar sã le dãm reguli de comportament, pentru cã
multe din acþiunile noastre morale se nasc din tot soiul de înclinaþii ºi
obiceiuri. Aºa cã trebuie sã-i învãþãm pe copiii noºtri principiile din spatele
perceptelor ºi în final sã le arãtãm persoana care le întruchipeazã,
Dumnezeu Însuºi. Astfel, copilul vostru va învãþa sã deosebeascã
într-adevãr binele de rãu.

BINE SAU RÃU?