Sunteți pe pagina 1din 22

?

: DE CE CÂND TE ÎNTREB CEVA, ÎMI RÃSPUNZI


ÎNTOTDEAUNACU VERSETE DIN BIBLIE?

103 ÎNTREBÃRI PE CARE LE PUN COPIII DESPRE BINE ªI RÃU


11

R: Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu. Când îl citim, învãþãm


cum aratã Dumnezeu ºi cum vrea sã trãim în lumea aceasta.
Gândiþi-vã la Biblie ca la o carte cu instrucþiuni, ca ºi cea cu
instrucþiuni pentru maºinã. Dacã facem ce scrie în ea, maºina va
funcþiona bine. Dacã ceva se stricã, putem citi în carte ºi putem
afla cum sã o reparãm. Biblia este cartea de instrucþiuni a lui
Dumnezeu pentru vieþile noastre. Noi trebuie sã o citim ºi sã o
studiem pentru ca toate sã meargã bine ºi ca Dumnezeu sã poatã
repara ce este rãu. Nu este suficient doar sã citim Biblia; trebuie sã
facem ce este scris în ea.

VERSETUL CHEIE: Toatã Scriptura este insuflatã de Dumnezeu ºi de folos ca


sã înveþe, sã mustre, sã îndrepte, sã dea înþelepciune în neprihãnire.
(2 Timotei 3:16)

VERSETE ÎNRUDITE: Psalm 119:105

ÎNTREBÃRI: De ce trebuie sã citim atât de mult Biblia?

NOTÃ PENTRU PÃRINÞI: Unul dintre cele mai eficiente moduri de a vã ajuta
copilul sã deosebeascã binele de rãu este sã citiþi împreunã versete din
Biblie care trateazã probleme morale specifice (cum ar fi cinste sau
minciuna) ºi apoi sã discutaþi despre modul în care vã pot afecta viaþa de
familie. De exemplu, puteþi citi Efeseni 4:25 ºi apoi încercaþi sã vã amintiþi
ultima datã când copilul dumneavoastrã v-a spus avedãrul, chiar dacã i-
a fost greu. Poate cã o datã l-aþi întrebat nervos, “Ce faci?” ºi el v-a spus
adevãrul, în ciuda faptului cã se temea cã îl veþi certa. Asta îi va întãri
princiipiile morale ºi importanþa lor.

BINE SAU RÃU?


?: E UN PCAT SÃ CONTINUI SÃ FACI UN LUCRU DE
CARE NU EªTI SIGUR CÃ ESTE RÃU?

Îngheþatã
pãcãtoasã

103 ÎNTREBÃRI PE CARE LE PUN COPIII DESPRE BINE ªI RÃU


12

R: Nu e neapãrat un pãcat sã faci un anumit lucru, când nu


ºtii dacã e bine sau rãu. Nu le putem ºti pe toate ºi nu trebuie
sã credem cã ceea ce nu cunoaºtem este rãu. Pe de altã parte, dacã
nu eºti sigur ºi crezi cã ar putea fi rãu, mai bine lãmureºte-te înainte
de a acþiona. Amânã acel lucru; apoi citeºte în Biblie ºi întreabã-i
pe mama ºi tata. Aminteºte-þi cã trebuie sã alegi ce este “cel mai
bine” pentru tine, nu doar sã eviþi ce este rãu.

VERSETUL CHEIE: Dar cine se îndoieºte ºi mãnâncã, este osândit, pentru cã


nu mãnâncã din încredinþare. Tot ce nu vine din încredinþare, e pãcat.
(Romani 14:23)

VERSETE ÎNRUDITE: 1 Corinteni 4:4

ÎNTREBÃRI: Dacã ºtii cã un lucru e rãu ºi pãrinþii tãi îþi dau voie sã-l faci,
e bine sau e rãu?

NOTÃ PENTRU PÃRINÞI: Aici se atinge o coardã sensibilã. Copiii nu ºtiu


întotdeauna ce este bine sau rãu. Ei chiar nu ºtiu. Ori de câte ori copiii vã
mãrturisesc cã au evitat sã facã un anumit lucru pentru cã nu erau siguri,
discutaþi cu ei. Acesta ar putea fi un moment potrivit sã le explicaþi cele
patru reguli: Gândeºte te la decizie, comparã atitudinile ºi faptele cu ale
Lui, supune-te voii lui Dumnezeu, bazeazã-te pe protecþia ºi ocrotirea
Lui.

BINE SAU RÃU?


?: CE ESTE
CONªTIINÞA?

BOMBOA NE

103 ÎNTREBÃRI PE CARE LE PUN COPIII DESPRE BINE ªI RÃU


13

R: Dumnezeu a creat în noi un ajutor care sã ne spunã ce este


bine sau rãu. Aceastã voce interioarã noi o numim
conºtiinþã, ºi trebuie sã învãþãm sã ascultãm de ea. Este un senti-
ment interior pe care îl avem despre ceva la care ne gândim sã-l
facem. Dacã un lucru la care ne gândim nu este bun, conºtiinþa ne
va face sã ne simþim rãu ºi ne va da sentimentul cã nu trebuie sã-l
facem. Conºtiinþa ne va spune ºi ce ar trebui sã facem. Când se
întâmplã aºa, vom avea un puternic sentiment cã trebuie sã facem
ceea ce gândim. Dumnezeu ne-a dat conºtiinþa ca sã ne ajute sã
luãm hotãrâri. Deci este foarte important sã ascultãm de conºtiinþa
noastrã.
Dacã nu vom asculta de conºtiinþa noastrã, curând ne vom
obiºnui sã o ignorãm. Dupã un timp nu o vom mai auzi deloc.
Astfel vom avea probleme. Ascultã cu atenþie de conºtiinþa ta.

VERSETUL CHEIE: De aceea, mã silesc sã am totdeauna un cuget curat


înaintea lui Dumnezeu ºi înaintea oamenilor. (Fapte 24:16)

VERSETE ÎNRUDITE: 1 Petru 3:16; Romani 2:15; 1 Corinteni 4:4

ÎNTREBÃRI: Când ºtiu cã un lucru e bun, trebuie sã îl fac?

NOTÃ PENTRU PÃRINÞI: Fiþi atenþi sã nu asociaþi conºtiinþa cu sentimentele


de vinovãþie. Cea mai bunã decizie legatã de bine ºi rãu vine dintr-o
convingere fermã ºi dintr-o dorinþã de a face bine, nu din dorinþa de a
asculta de o conºtiinþã vinovatã. Când vorbiþi cu copiii voºtri despre
conºtiinþã, subliniaþi rolul ei pozitiv. Cu cât vom citi ºi studia mai serios
Cuvântul lui Dumnezeu, cu atât mai mult conºtiinþa ne va ajuta sã luãm
decizii bune.

BINE SAU RÃU?


?: TREBUIE SÃ-I LAS PE CEI MICI SÃ SE JOACE ÎN
CAMERA MEA CHIAR ªI CU JUCÃRIILE MAI SPECIALE?

Camera
lui Jason

103 ÎNTREBÃRI PE CARE LE PUN COPIII DESPRE BINE ªI RÃU


14

R: Poate. Dumnezeu este iubitor ºi bun, aºa cã vrea ca ºi noi


sã fim iubitori ºi buni, nu rãutãcioºi ºi egoiºti. Dacã prietenii,
fraþii sau surorile, sau alþi copii mici vor sã se joace cu jucãriile
noastre, trebuie sã-i lãsãm, dacã ºi pãrinþii lor sunt de acord. Uneori
ne comportãm de parcã jucãriile, hainele sau tot ce ne aparþine
sunt mult mai importante decât prietenii sau familia. Dar e bine sã
vã jucaþi cu schimbul, lãsându-i ºi pe alþii sã se bucure de “lucrurile
voastre speciale”. Dacã vom face aºa, ceilalþi vor vedea cu uºurinþã
cã suntem diferiþi de cei care nu-l iubesc pe Isus.
Pe de altã parte, Dumnezeu vrea sã fim responsabili. Chiar dacã
Dumnezeu este iubitor ºi bun, El nu obiºnuieºte sã ne lase la
îndemânã lucruri care ar putea sã ne rãneascã. Totuºi, nu trebuie
sã-i lãsãm pe cei mici sã facã chiar ce vor cu lucrurile noastre, mai
ales dacã acestea sunt fragile sau prea dificil de folosit. Fiecare
trebuie sã aibã grijã de lucrurile altuia ºi sã se poarte cu atenþie cu
ele. Încearcã sã-i laºi pe cei mici sã se joace cu jucãriile tale, cât
poþi, iar când nu poþi, fii drãguþ cu ei ºi asigurã-te cã ai o motivaþie
corectã.

VERSETUL CHEIE: Dragostea este îndelung rãbdãtoare, este plinã de bunãtate:


dragostea nu pizmuieºte; dragostea nu se laudã, nu se umflã de mândrie.
(1 Corinteni 13:4)

VERSETE ÎNRUDITE: Galateni 5:22; Iacov 4:17

ÎNTREBÃRI: E bine sã-þi aperi drepturile?

NOTÃ PENTRU PÃRINÞI: Aceasta are de a face cu dãrnicia. Puneþi accentul


mai mult pe jucatul cu schimbul decât pe dãrnicie; copiii vor înþelege mai
uºor ceea ce le cereþi sã facã.

BINE SAU RÃU?


?: CUM POT SÃ MÃ APROPII MAI MULT DE
DUMNEZEU?

Umblaþi aproape
de Dumnezeu

Catarige 10 $

103 ÎNTREBÃRI PE CARE LE PUN COPIII DESPRE BINE ªI RÃU


15

R: Gândiþi-vã la Dumnezeu ca la cineva care vrea sã fie


prietenul vostru apropiat. Ca acest lucru sã se întâmple,
trebuie sã petreci cât mai mult timp cu El. Vei deveni apropiatul
Lui atunci când vei citi din Cuvântului Lui, Biblia. Poþi sã-i rogi pe
pãrinþi sã îþi spunã ce ºi de unde sã citeºti. De asemenea poþi vorbi
cu Dumnezeu despre viaþa ta (aceasta se numeºte rugãciune). Când
te rogi, spune-i despre toate temerile ºi speranþele tale. Mulþumeºte-
i pentru cã te iubeºte. Spune-i cã îþi pare rãu când nu asculþi de El,
ºi roagã-l sã te ajute sã te apropii de El. Poþi, de asemenea, sã îi
spui despre alþi oameni ºi despre problemele lor, ºi sã îl rogi sã-i
ajute.
Poþi sã te apropii de Dumnezeu ºi prin închinare. Pentru aceasta
bisericile au program de închinare. Acolo, cu alþi creºtini, poþi cânta
cântãri de laudã lui Dumnezeu, poþi sã vorbeºti cu El, poþi sã te
gândeºti la El, sã-þi aminteºti cât de mult te iubeºte ºi ce a fãcut
Isus pentru tine, ºi sã înveþi din Cuvântul Lui.
Nu uita cã Dumnezeu se va apropia de tine dacã tu te vei apropia
de El. Spune-i cã vrei sã-l cunoºti mai bine. Roagã-l sã te apropie
mai mult de El. Nu te poþi apropia de El doar fãcând câteva lucruri
“creºtine”, în schimb te poþi apropia de El având o relaþie cu El ºi
rugându-te sã-l cunoºti mai bine!

VERSETUL CHEIE: Apropiaþi vã de Dumnezeu, ºi El Se va apropia de voi.


Curãþiþi vã mâinile, pãcãtoºilor, curãþiþi vã inima, oameni cu inima
împãrþitã! (Iacov 4:8)

VERSETE ÎNRUDITE: Coloseni 1:9-14; 1 Tesaloniceni 5:17; 2 Timotei 3:16-17

BINE SAU RÃU?


?: DACÃ A MINÞI E UN PÃCAT, DE CE UNELE
PERSONAJE DIN BIBLIE SPUN MINCIUNI?

S O N
S AM

BIBLIE

103 ÎNTREBÃRI PE CARE LE PUN COPIII DESPRE BINE ªI RÃU


16

R: Este adevãrat cã în Biblie sunt istorisiri despre oameni care


au spus minciuni, dar marea lor majoritate au spus
adevãrul. În Biblie, Dumnezeu nu a spus niciodatã cã minciuna e
bunã. Unii oameni din Biblie au ales sã mintã, dar Dumnezeu nu a
spus cã ei ar fi fãcut bine. Dumnezeu este adevãr ºi El vrea sã
spunem adevãrul. Cinstea e foarte importantã pentru familie,
vecini, oraºe, ºcoli, firme, ºi relaþiile de prietenie. Onestitatea ne
protejeazã de pericole ºi ne ajutã sã fim mai fericiþi. Fii o persoanã
care spune numai adevãrul, pentru cã aºa este ºi Dumnezeu.

VERSETUL CHEIE: De aceea, lãsaþi vã de minciunã: “Fiecare dintre voi sã


spunã aproapelui sãu adevãrul”, pentru cã suntem mãdulare unii altora.
(Efeseni 4:25)

VERSETE ÎNRUDITE: Proverbe 6:16–17; 26:18–19; Ioan 8:44; 14:6

ÎNTREBÃRI: E bine sã nu-þi þii promisiunile sau sã spui minciuni? Dar


cum e cu Iacov, cel din Biblie? De ce oamenii din Biblie omorau alþi
oameni? Este bine sã minþim dacã Dumnezeu ne-o cere?

NOTÃ PENTRU PÃRINÞI: Unul din motivele pentru care ne sunt relatate
povestirile din Biblie este ca sã învãþãm din exemplele oamenilor, fie bune,
fie rele. Unele din faptele lor sunt exemple bune, altele sunt rele. Nu
trebuie sã urmãm orice exemplu din Biblie. Faptul cã Samson a minþit
nu înseamnã cã ºi noi putem minþi. Când citim în Biblie istorisiri despre
astfel de oameni, trebuie sã ne întrebãm: “De ce a fãcut aceastã persoanã
ce era bine?” “De ce a fãcut aceastã persoanã ce era rãu?”

BINE SAU RÃU?


ADEVÃR SAU CONSECINÞE
?: DE CE NE-A DAT DUMNEZEU LEGILE?

Fantezia lui Jason

liniar

17

103 ÎNTREBÃRI PE CARE LE PUN COPIII DESPRE BINE ªI RÃU


17

R: Dumnezeu a fãcut legile pentru a ne proteja ºi a ne ajuta.


Într-un fel legile lui Dumnezeu sunt asemeni unui zid care
ne fereºte de pericole. Zidul ne împiedicã sã mergem prea departe
ºi sã avem greutãþi. De asemenea, noi nu ºtim întotdeauna ce este
de cealaltã parte a zidului, dar Dumnezeu ºtie ºi ne iubeºte atât de
mult încât vrea sã aibã grijã de noi.
Dumnezeu, de asemenea, a fãcut legile pentru a ne ajuta sã
creºtem ºi sã devenim niºte persoane pe placul Lui. Gândeºte-te la
hrãnitul unui bebeluº. Lui s-ar putea sã nu-i placã mâncarea —
felul cum aratã, gustul — dar noi ºtim cã el are nevoie de mâncare
bunã pentru a fi sãnãtos ºi pentru a creºte. La fel ca un bebeluº, noi
nu ºtim de ce avem nevoie pentru a trãi, dar Dumnezeu ºtie. Ca sã
ne ajute, El vrea sã ne îndrume.
Dumnezeu ne iubeºte ca nimeni altul, ºi ne vrea numai binele.
Legile lui sunt date în câºtigul nostru. De aceea noi trebuie sã avem
încredere în El ºi sã-l ascultãm.

VERSETUL CHEIE: Înainte de venirea credinþei, noi eram sub paza Legii,
închiºi pentru credinþa care trebuia sã fie descoperitã. Astfel, Legea ne a
fost un îndrumãtor spre Hristos, ca sã fim socotiþi neprihãniþi prin
credinþã. (Galateni 3:23-24)

VERSETE ÎNRUDITE: Deuteronom 5:31-33; 7:8; Psalm 19:7-11; 119:9, 33-


40; Romani 2:20; 7:20; 7:12; Evrei 12:9-11

ÎNTREBÃRI: De ce sunt atât de multe legi în Biblie?

BINE SAU RÃU?


?: DE CE DUMNEZEU NU NE DÃ VOIE SÃ NE
DISTRÃM?

18

103 ÎNTREBÃRI PE CARE LE PUN COPIII DESPRE BINE ªI RÃU


18

R: Dacã cineva crede sau spune cã Dumnezeu nu ne dã voie


sã ne distrãm înseamnã cã nu ºtie adevãrul despre El. El
vrea ca noi sã ne distrãm. Isus a fost fericit ºi a spus oamenilor cã
cei ce-L vor urma vor fi plini de bucurie. De asemenea, Dumnezeu
ne-a spus cã împãrãþia Lui este un loc de bucurie nesfârºitã.
Poþi sã te distrezi, fãcând ce este rãu (pãcãtuind), dar distracþia
nu va þine mult ºi va trebui sã suporþi consecinþele. Este ca ºi cum
ai mânca ceva ce are un gust foarte bun, dar mai târziu þi se face
rãu. Principalul motiv pentru care nu trebuie sã pãcãtuim este
pentru cã Dumnezeu ne-o cere, iar noi trebuie sã ascultãm de El.
Dumnezeu ne cunoaºte mai bine decât oricine. Distracþia, bucuria
ºi fericirea Lui sunt cele mai bune! ªi ele dureazã o veºnicie!

VERSETUL CHEIE: V am spus aceste lucruri, pentru ca bucuria Mea sã


rãmânã în voi, ºi bucuria voastrã sã fie deplinã. (Ioan 15:11)

VERSETE ÎNRUDITE: Psalm 5:11; 19:8; Luca 10:21; Ioan 3:29; 17:13; Romani
14:17; Galateni 5:22; Filipeni 1:25; Evrei 11:24-25; Judecãtori 1:24

ÎNTREBÃRI: Poate Dumnezeu urî?

NOTÃ PENTRU PÃRINÞI: Fiþi foarte atenþi sã nu sugeraþi cã oamenii care


pãcãtuiesc nu se distreazã. Copiii ºtiu bine asta din experienþele altora ºi
din propria lor experienþã! Subliniaþi cã cea mai bunã cale pentru noi
este cea a lui Dumnezeu, chiar dacã alta ni s-ar pãrea mai bunã. De
asemenea, faceþi distincþie între plãcerea imediatã ºi o viaþã sãnãtoasã ºi
plinã de bucurie.

BINE SAU RÃU?


?: SE SUP R DUMNEZEU
CÂND FAC CEVA RÃU?

ar e ,
!
ãu
i p mn
er
îm D o a

103 ÎNTREBÃRI PE CARE LE PUN COPIII DESPRE BINE ªI RÃU


19

R: Dumnezeu este foarte supãrat când facem lucruri rele. De


fapt El este supãrat ºi întristat pe pãcatul din lume mai mult
decât oricine. Dumnezeu e supãrat pentru cã vede cum pãcatul ne
rãneºte ºi îi rãneºte ºi pe alþii. Dumnezeu ºtie cã noi, pe mãsurã ce
ne maturizãm, uneori vom mai greºi. El însã ne încurajeazã. El ne
iubeºte atât de mult încât nu ne va pãrãsi.

VERSETUL CHEIE: Sã nu întristaþi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin


care aþi fost pecetluiþi pentru ziua rãscumpãrãrii. (Efeseni 4:30)

VERSETE ÎNRUDITE: 2 Samuel 24:16; Matei 23:37

ÎNTREBÃRI: Ce înseamnã sã întristezi Duhul Sfânt? ªi dacã eu nu cred în


Biblie? Mã iubeºte Isus cu adevãrat?

NOTÃ PENTRU PÃRINÞI: Unii pãrinþi folosesc acest adevãr pentru a-ºi învãþa
copiii cum sã se comporte. Dar mulþi copiii, mai ales cei mai mici, au deja
sentimente de vinovãþie când fac ceva rãu ºi sunt exagerat de sensibili
ºtiind cã îl întristeazã pe Dumnezeu. În schimb, spunându-le cã
Dumnezeu îi iubeºte, îi va încuraja sã fie buni ºi vor fi bucuroºi sã facã ce
este bine!

BINE SAU RÃU?


?: CUM PRIMIM PERMISIUNEA
DE A AJUNGE ÎN RAI?

Rezervaþi-vã acum bilete


pentru intrare în cer
Comp
an
Jasoianlui
Deja m
il
de oa ioane
meni a
rezerv u
ãri.

103 ÎNTREBÃRI PE CARE LE PUN COPIII DESPRE BINE ªI RÃU


20

R: Existã o singurã cale de a ajunge în cer ºi aceea este prin


Isus Hristos. Numai cei care cred în Isus pot ajunge în rai.
Putem sã ne punem nãdejdea în Isus, rugându-l pe Dumnezeu ºi
spunându-i Lui cã:

1. ne pare rãu de pãcatele pe care le-am fãcut — pentru cã nu L-am


ascultat ºi ne-am trãit viaþa doar pentru noi înºine.
2. credem cã Isus, singurul Lui Fiu, a venit pe Pãmânt ºi a murit pe
cruce în locul nostru, pentru a lua pãcatele noastre asupra Lui, ºi
cã El a înviat din morþi.
3. vrem ca Duhul Sfânt sã trãiascã în noi ºi sã ne îndrume.

Biblia spune cã oricine va spune aceste lucruri ºi le va crede, va


deveni o persoanã nouã, un copil al lui Dumnezeu. ªi când vor
muri, toþi copiii lui Dumnezeu vor merge la El în cer.

VERSETUL CHEIE: Fiindcã atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, cã a dat


pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, sã nu piarã, ci sã aibã
viaþa veºnicã. (Ioan 3:16)

VERSETE ÎNRUDITE: Matei 7:21; Ioan 1:11–13; 14:6; Romani 10:9–10

ÎNTREBÃRI: Sunt eu o persoanã rea dacã nu îl chem pe Isus în inima mea?


Cum decide Dumnezeu cine va ajunge în cer?

NOTÃ PENTRU PÃRINÞI: Îndrumându-vã copilul spre Isus, vor apãrea foarte
uºor discuþii despre bine ºi rãu. ªtiind asta, fiþi pregãtiþi sã rãspundeþi
oricãrei întrebãri pe care v-o pune.

BINE SAU RÃU?