Sunteți pe pagina 1din 8

Limba vorbita de adam si eva (1)

LIMBA VORBITA DE ADAM SI EVA (1)


ACTE DE IDENTITATE ALE NEAMULUI ROMANESC
-Permanenta coduu! "et-
-L!m#a adam!ca$!m#a romanea%ca
-Ade&arur!e #!#!ce %! m!too"!ce demon%trate mat'emat!c de(&au!e mar!e en!"ma-
Amanunte de%)re re"!! "et!$ Ene Ba%ara#* Dom!+ete* IoanI (Bure#!%ta), D!na%t!a
Dece#a!or
Ita d!!% )acu!t-
A!n%! ! a )u au- d!eu--
A%a e-a )acut (e!or,
Doua %tatu!ete de #ron(* o !n%cr!)t!e de a .!%tr!a )u#!cata de Va%!e Par&an %! ata
comun!cata de cercetatoru Iordac'e Modo&eanu )oar!(ea(a un!tatea !n!t!aa a cutur!!
%! c!&!!(at!e! cu mut !na!nte de a)ar!t!a re!"!!or %! etn!!or, Statu!eta de a Curtea de
Ar"e%- cu %cr!ere !ero"!/!ca 0e"!)teana1 %ta#!e%te e-!%tenta u! Uranu%* ce d!nta! re"e
d!n Nordu I%truu!, Du)a cronoo"!!e e"!)tene* )entru ca domn!%e %! )e%te E"!)t*
Manet'o cacua%e cam 23,456 de an! )ana a 227!en* data trecer!! u! Ae-andru ce
Mare !n A%!a M!ca, In E"!)t* d!na%t!!e d!&!ne d!na!nte de Mene% /!"urea(a ca mare
Le"!%ator De a MENES a Ae-andru* )reot!! e"!)ten! cacuau 4333 de an!,
Acea%! )er%ona8- &ed!cu Manu- e num!t Mane% a )aa%"!! tur%en! d!n L!d!a* M!no% d!n
Creta* Deu% Mane% a roman!* mannu% a ar!m!! d!n 9erman!a, Du)a C'am)o!on- cea
d!nta! d!na%t!e umana !n E"!)t !nce)e )e a 4:;< !en* !ar du)a cronoo"!a u! Boec+'* )e
a 4<35 !en, Turd!tan!! d!n S)an!a a&eau cod!ca de e"! !n &er%ur!- !dent!ce cu ae
a"at=r%!or d!n Car)at! (Stra#o III*1*;) )ea%"e atr!#u!te u! .errme%* ce tra!a )e &remea
u! Uran denum!t %! Pea%"-%tramo%u t!tan!or, Era denum!t %! Montu* Tum*
.arma+'!r!%* Arma!%* Ar!mu, In e"endee noa%tre e%te Manea %au Toma A!mo%,(c/,
N,Den%u%!anu), Se /ac re/er!r! a VEDE,
Statu!eta de a ADAM,CLISI !n/at!%ea(a )r!mu om )reat a Euro)e!- I>ARON cu
or!"!nea-n .aman"!a, E e%te !n'umat !n centru monumentuu! de a Adam,c!%!*
con%truct!e %tra&ec'e )e care -au atr!#u!t u! Tra!an- /a%!/!cand !%tor!a noa%tra
nat!onaa,
In%cr!)t!a de a .!%tr!a duce a %tra&ec'!mea AT.AVAVEDEI- )r!ma carte a &edeor- a
(e!tat!e e"!)tene * a PELE9 omu d!n Pade%* )e numee ade&arat TITA* %! a Ia'?e',
Se arata cum ace%ta a mutat e"ea, Se ma! a/!rma 0tran%/ormarea1 u! AR9US - )reot !n
0co)t@
In%cr!)t!!e u! Iordac'e Modo&eanu* de/!ne%c cee#ru autor a ESOPIEI denumea de
/a)t )e ce care a dat !m#a8u de a Son,
Io& %! B!(antu %unt )rec!(ate !n te-t* ca %! ca%ta oteana MOTRU,
SIMA(M!%a c!t!ta a C'am)o!onA) era Leta- atona mama m!t!ca a u! A)oo %!
Artem!%e!, BUCUR da )r!mu caendar, OMU e ar% de cet!@, Se amure%te mono%!a#a
0RO1* care aatur! de 0mana1Roman) /ormea(a cu&antu ce !n%eamna OM INTRE9
rotund ca %oaree,
STATUIETA DE BRONB DIN CURTEA DE AR9ES
Scurt !%tor!c
0In anu 1653* cu oca(!a %a)atur!or /acute )entru com)e-u de cad!r! a %co!!
'ort!coe-)om!coe d!n nordu ora%uu! %-a de%co)er!t o %tatu!eta d!n #ron( !nata de 11
cent!metr!* de /actura e"!)teana* cu %cr!ere '!ero"!/!ca* re)re(entand o (e!tate, Amueta
acea%ta a /o%t !ncred!ntata de catre d!rectoru %co!! 'ort!coe )ro/e%oruu! de %t!!nte
naturae %! totodata d!rectoruu! "!mna(!uu! d!n Curtea de Ar"e%* )ro/e%oruu! N!coae
Tana%e%cu* care a randu %au a )redate-o !n%t!tutuu! (mu(euu!) ar'eoo"!c de )e atunc!
d!n Bucure%t!, E %!-a o)r!t %! doua /oto"ra/!! )e care !n 16;; e-a !ncred!ntat
)ro/e%oruu! Tudo%e Dracu Modo&eanu %! doctoruu! Vaer!an Mar!ne%cu, Ace%ta d!n
urma* cu an! ma! tar(!u(16<4) )r!n #una&o!nta unu! ar"e%ean* a %o!c!tat concur%u
)ro/e%oruu! Con%tant!n Dan!e d!n Bucure%t! care a 0de%c!/rat1 %cr!erea %! a dat
urmatoaree e-)!cat!!$
a) E%te &or#a decutu u! o%!r!%, Beu e%te re)re(entat cu !n%!"nee %ae !n %tad!um de
mum!e* cu urec'!e de%co)er!te !n a/ara(%emn d!%t!nct!& a une! (e!tat!) !ar !n )artea de
8o% conturu urmare%te !ntocma! %arco/a"u une! (e!tat!,
#) Pe acea%ta%tatu!eta de #ron(* !n 8umatatea!n/er!oara %e a/a o !n%cr!)t!e '!ero"!/a d!n
care %-a )utut de%c!/ra$
0CUVINTELE LUI OSIRIS DE IUBIRE@, DOMN AL CELOR DOUA
PAMANTURI@,A1
Pre(entarea ceor de ma! %u%* a)art!ne Dr, Vaer!an Mar!ne%cu* %! /ace )arte d!ntr-un
%tud!u med!co-!%tor!c de ate%tare a &ec'!m!! Curt!! de Ar"e%, Mater!au ne-a /o%t tr!m!%
de catre )ro/e%oru Tudo%e Dracu Modo&eanu* cu o %cr!%oare !n care-%! anunta dor!nta
de a ucra !n CERCUL DE STUDII PLURIDISCIPLINARE* cu oca(!a une! %e%!un! de
comun!car! or"an!(ate a Curtea de Ar"e%,
Mutum!ndu-e ceor do! oamen! de cutura %! )e acea%ta cae* %! !ntrand !n )o%e%!e a
/oto"ra/!e! %tatuete!* %-o c!t!m$
9 a m a U ) % ! o 271$13;:<46-2-5
Ma" O)!%u A-
n U ! n & e r % ) u 62:-5-;$ 1574$13<
P!% e Nunu Ur-
% a ! n t r ! u n " ' 56:1-2-274;<13 ANUS !ntr!"-
' ! ! o t a % ! O T ;-11-27-1- 1613$:<54-5-a Io 'ot !%!t
a ! o t a c ! / r a 5271-5- 13:6<;4-2- !ota A/r!ca
% a % e o c ' ! & ! $13:-1:-276-2-4 A.OM !! SEU O-
e r m e e t a d e d 134$51;<$6$:2-4-7 DE RATAE DM e
o u a o r ! e t a ) <547136-4- :2-4 ;1-4- EUROPA ta IO
a % a r e t a u ) u 471-5-52613$5;<-1 era )u%a %ta
n c t c a ) d e c e 1:2-5-;13-1;-<47-:-6: NUT, Pe dac Ce
r # a ) o % t r o / 15$136;<$27:4 r# /o%t a)ro-
d o & a ) u n c t e 45-1-271$<;:136-:- )o* &ad Nucet
e t a d e d o u a ;156132-4-47-1-<: ee&at da Do-
o r I I o n t a c r u 521-1-74;<-5-:136 RIO !ota cur-
c e I o t ad o & a 134;-1:-1:<$5$672-2 ata COD e &o!
I n I I o r I ( o n613<:-5-271$4;5-2- -(or! NIL IO !
n t a e I n I t 725;1-2-4<-15-:613 LATIN e-n LIT
e r a u m a r ed 6:<-1- 13;-1;-2714-4- ERA DM AVEL r-
E t ! ) a r d o u a 4725$:<1$136;-<-a)!t ODE aur
P u n c t e % ) r e ;<413-7-:6527-1-1 e%te PRUNC P-
D r e a ) t a I o t 6213-2-:1<$7254 oet IDA )art-
a m a r e 8 m a r e 13-5-<:74$1652-11-;$ e mare ARSA C
c & c a t ) u % e 61352$1:-<-<47;-5- Seu cu )act
) e & I r / u d e 13$65:;7-16-124<-1;- e DELDI )uru
" e t e o r e t a172$4:6;$5<13-4E9et LETO era
m a r e o r I ( o n 13625$;<-5 -:47-< F Nora RIM BOE
t a a % e ( a t a 274:15-4-<;613$ a%ata$BETA- dec!$
0Ma"* o)!%u APIS e Nunu URANUS* !ntr!"a Io 'otG !%!t !ota ADRICA$A.OM* !! Seu-
ODE* RETA e DM e EUROPA ta* IO era )u%a %ta NUT,
Pe Dac CERB /o%t* a)ro)o% &ad Nucet* ee&at da DORIO !ota curate COD e* &o! (or!
NIL* IO-I Lat!n e-n !tera DM AVEL ra)!t ODE aurG e%ta )runc )oet IDA* )artea mare
ar%aC, Seu cu )act e De/! )uru 9ET LETO era nora RIM Boe* a%ata BETA1,
M A 9 M U E N U N U 14;$613<:-5-257 MUE NUNU "a%-
I T . . O T . I I O :-11-1136$524;$<7 I !c! T.OT ..
A . O M I I S O D E 5-1-127$13$<:6-5-4;-1-.,AOM e SOD !!
R E T A E E E R R R 1527-5-1346;:<-2-RETA-ReReRe
S P U S A A C E PE$13$427-56:-1 F PACS e AUM )e
C E R B D O S T D V 257-5-4;<:-5-6131 REB /o%t duc
A D N D L O R A O C 1365-2-;4:<-5-712$ cod car DAN
O D E I I N IL N A 6<;13$:1-<4527-5- N!na !o !de!
T T E D M L R A P I $174-1-;1352<:1- 14-6 DM !terat P-
T O T E D C P E I D L 51:$47;62-<-<$13 oet dec!d P, d
A M A R E E A C S <6:-5-13;2-12-7451$e8a SEM ar%a
E U L P U E E A C D 51:6$<2-13-134-5-7;-13- VEDE e /u )e
9 E T E T O L N O 14;$752<-7-6131$9ETI LETO NOR
R A A I S B E T A,:<:6$;742-5-5$LETA (!%a A,-
0Mue Nunu "a%! !c! T.OT ''',AOM e %od !! Retarerere, Pac%* e AUM )e Re# /o%t* duc
cod car Dan* N!na Io !de! DM* !terat Poet dec!de* P- de8a SEM ar%a VEDE* e /u )e
9ET Leto* nor Leta (!%a 0A1,-
Sa c!t!m ma! de)arte$
III
m u e a o I I c I t ;41$:<136-5-257-5-IOM c!t! EVA
' o t a a o m e ' a 136;<$:$15724-2EA.OM e 'oata
e ) t a c % e ) % e <;51$:746-5-213-< F e%te PACS )e
e d u c n d d a n n 1326-5-<15:-5-47;-5- NUN Deda NOD
I n a I d t I m ) o 15;<:742-7-613 !nt!m!da FPO-
E t ) ) m % m a r % 15-5-27-1-4<-15-:613-5-; ET,)),mm, ar% S-
a & e d e / u / t a a 1$;<51$13427:6-4T* Lea ARNOTA,-
dec!$
0 IOM c!t! E&a-A'om e 'oataG e%te PACS* )e NUN DedaGNOD !nt!m!da )oet*
)),mm,ar% SEU //,VEDA 9ET Lea ARNOTA,1
I O M V V A . O M E 6:27$;<413-7-51 Mo%u .AVE c!-
T E S T E P E D D D 15274-5-136:-5-;<-1- te%te DDD, Pe
I T E S T T V E D V ;14$<:157-;-;<5-1- T!t Ar"e% Lut
9 E T L E L A R,- 13:6274-4-2$ VEDELE T-
0Mo%u A.VE c!te%te DDD T!t Ar"e%* ut VEDELE T,,
M o % u & e e t t I ;$1136$1136$:74$271$ e m!t TEUT SET
T t I e t -4525-5- &o!t,-
0E M!t Teut-SET &o!t1
E M I T T E U T S E 1$4;<:-5-527-5-6131$5$ e Teut m!t SET, T, TT
E%tet,
Scurt comentar!u$
A&em a /ace cu %cr!erea '!erat!ca, Para%!nd )re8udecata ca %cr!erea '!ero"!/!ca )recede
d!n E"!)t* toate %cr!er!e* %! ca o do&ada ca a Ar"e% a&em un centru de cutura ance%tra*
!ata ce comun!ca acea%ta m!ca %tatu!eta a care! &ec'!me o )ot %ta#!! %)ec!a!%t!!,
Pentru ce! care nu d!%)un de d!ct!onare* &om da cate&a e-)!cat!!$
A)!% era !n m!too"!a e"!)teana tauru %acru-%!m#o a"r!cutur!!* a caru! cuoare era
NEA9RA,, Pe /runte era re)re(entat* cu o )ata %u# /orma de tr!un"'!*(e-!%tenta %!) e
%tatu!eta unde !nce)e c!t!rea !n%cr!)t!e!A),
Pr!ntre ate )rece)te de re)re(entare* !n a/ar )eteor a#e* )e %tan"a ma! a&ea o )ata de
/orma une!* !ar )e drea)ta /orma unu! &uture* a&and %u# !m#a un "andac,
Stra#on ment!ona %! o &aca adorata a Men)'!%,
De /a)t ma! )e !ntee%u* APIS era un ma" !%tru(Ma" a I%truu!) )e nume %=m#o!c
PAIS* ment!nut )ana tar(!u !n c'!nu cau"are%c de a no!,
NUN !n acea%! m!too"!e re)re(enta Oceanu Pr!mord!a* .ao%u-u d!n care %-a na%cut
Re- (eu %oar, E nu a&ea /orma n!c! %u)ra/ata, De /a)t cu&antu are o e-)!cat!e ma!
%!m)a$ !na!nte de /acerea um!! )r!n #ote(- e 'ao%u* !ar e e%te NASUGNUNU cum %e
ma! %)une )e a no!,
De%)re URANUS meta/or!c- ce ce-%! !n"'!tea /!!!- tata u! Crono%- )e !ntee% ar /!* ca
nu e-!%ta !dea de t!m)A
A.OM- &uturu '!ero"!/a !tere! A* !nce)utu,
Reta- am "a%!t-o decod!/!cand cu&antu AR9O,
NUT era (e!ta e"!)teana a #ot!! cere%t!, Im)reuna cu (eu T'ot cum %cr!e Putarc' a
na%cut 4 (!e ce com)etau caendaru$Co)!! %unt num!t! O%!r!%* .oru%* Set' I%!% %!
Ne)'t'!%, Or!cum e mama u! Re, In ceea ce )r!&e%te re)re(entarea cer#uu!- era
%!m#ou (euu! %u)rem a no%trum Samoc%!%, Numee era DOR, IO- cu&ant ta#u* nu
!ntraduct!#! ce ma! cred e%tet!!, NIL- )e cod !n%eamna /!u,
In toate !n%cr!)t!!e 9et!!- au %cr!% o#%e%!& de%)re arderea odeor %tra&ec'!- do&ada
m!nunat!a rama%a !n /ocor* )entru ca %cr!)tee au /o%t tradu%e !n codur!e de cut,
In te-t a)are !tera C %!n"ura,
De ceH E%te c!/ra 13 dec! 13, LETO %au LETA era mama u! A)oo %! a (e!te! Artem!%
d!n m!too"!a "reaca,
Ace%t CIU %cr!% cu !tere mar!* a re)re(entat enorm !n d!&er%!/!carea !m#!or )r!n
!n"&!%t!ca matemat!ca a Turnuu! Ba#e,
Cum %e %t!e A)o * )atroana Oracouu! de a De/!,
Ma! a)are a!c! %! termenu RIM- de a care ne tra"em %! care nu are e&!dent n!c! o
e"atura cu Roma,
In a doua ecuat!e !n"&!%t!ca a)are T.OT, E e%te con%!derat !n&entatoru tuturor
act!&!tat!or !nteectuae, Era 0!n!ma u! Re1
Lo"o%u* %cr!#a d!&!n* )e care "rec!! ! con/undau cu .erme% Tr!%me"!%to%* %! I %e
atr!#u!au 75 de cart!-Cartea Ma"!e!, Cart!e u! %a)!ent!ae* commentate !n c'!) %! /e %!
%tau a #a(a 'ermeneut!ce!- a (!%e! 0%t!!nte1 a !nter)retar!! te-teor &ec'!,( Un e-em)u
e%te de%c!/rarea data da Con%tant!n Dan!e)
Sod-do%* ta!na !n codu e#ra!c* )e REB -am a/at a Ocn!ta* !n%emnand CERB*,, Se ma!
%)ec!/!ca /a)tu ca SEM a ar% VEDELE* dar de /a)t era LETA- mama m!t!ca a u!
A)oo@ cart!e d!n !m#a adam!ca$ a Arnota, Numee "etuu! era LELA,
A )atra comun!care ne /ace cea ma! mare %ur)r!(a$ ment!onea(a )e TIT- anter!or u!
.AVE* num!ndu- Ar"e%- )entru ca !n urmatoarea comun!care* ace%t Teut- !n&entatoru
%cr!%uu!- %a /!e denum!t SET-,Cum %t!m ca SET !n%eamna !nocu!t* ca urmea(a uc!der!!
u! ASEL* ca ABEL(a)are !n te-t %u# /orma AVELA)* a&ea o#ar%!a !n Ar"e%* toata
meta/ora #!#!ca de&!ne de o !m)e(!me atat de mare !ncat aduce cu 0A#u de a Co(!a1,
Am#ee-% !(&oru $ELINEI
Limba vorbita de adam si eva (2)
LIMBA VORBITA DE ADAM SI EVA (5)
STATUETA DE LA ADAMCLISI
.e ?a%( Acea a /o%t #ar#at)
S'a+e%)eare* .amet* 1*5*
S! cu&antu ace%ta Adam* c!%!* arata doua )art! care* !ar !ntee%u e%te )amantu u!
Adam,
Cand &om a/a CINE SE ADLA !n cee doua *morm!nte centrae de a num!tu Tro)'eum
Tra!an!* atunc! cu ade&arat* ar'eoo"!a romanea%ca &a de&en! %t!!nta,
Cand %e %t!e #!ne ca ar"!a %e nume%te c!%a* nu )r!ce)em ec'!!#r!%t!ca )r!n !m#!e turca
%! #u"ara* )entru a de/!n! ace%t to)on!m,
Statu!eta a /o%t de%co)er!ta !n #ra(da )u"aruu! da catre un taran d!n ADAMCLISI* de
a care a /o%t ac'!(!t!onata !n anu 1:67 de catre coect!onaru Cean Eeut'er!ade*
"!neree )!ctoruu! 9'eor"'e Tattare%cu, A /acut )arte d!n coect!a )art!cuara a /o%tuu!
adm!n!%trator a mu(euu! memor!a1P!ctor 9'eor"'e Tattare%cu1* de unde %-a !ncercat
%u%tra"erea %! %coaterea e! d!n tara,
Cercetar!e e/ectuate cu concur%u unor ar'eoo"!* !n"&!%t! %! !%tor!c! de arta &ec'e* au
condu% a concu(!a ca %tatueta are o &aoare deo%e#!ta )entru !%tor!a )o)oruu! roman,
Iata concu(!!e %)ec!a!%t!or(d!n 16:;)$
0Statueta re)re(!nta un re"e-)reot(%acerdot) "etodac* /!!nd e-ecutata d!n marmura
)ro&en!ta d!n car!era Doen! Do#ro"eaG %tatueta are o !nat!me de 1: cm,
Ve%m!ntee caracter!%t!ce* !n%cr!)t!a %! %!m#our!e %cu)tate !nd!ca o &ec'!me de )e%te
2333 de an! !,e,n d!n e)oca #ron(uu!,
In%!"nee1a)o!n!ce1 de )e )!e)t(cee doua %tee) /!ecare cu cate %a)te ra(e* %!m#o!ce*
n!- arata )e un !nter)ret %! )ro/et a (euu! Bamo-e* ce !m)re%!onea(a nu )r!n )ro)ort!!*
c! )r!n adanca e-)re%!e de caracter %! %)!r!tua!tate,
Scr!erea de )e E)!tra'! !nd!ca /a)tu ca dac!! au a&ut o %cr!ere )ro)r!e* Dac!a /!!nd
e"anu %cr!er!! )!cto"ra/!ce, E%te ma! &ec'e decat or!ce ata %cr!ere cuno%cuta !n Euro)a,
Stud!u /!ecare! !tere !n )arte* !n anao"!e cu ate martur!! de%co)er!te )e ter!tor!u
&ec'!! Dac!! * %! ate )art!* a du% a de%c!/rarea te-tuu! de )e e)!tra'!$1Inde)!n!t! ae
&oa%tre !ndator!r!1
E-!%tenta une! a%emenea !n%cr!)t!! !n%eamna ca %tramo%!! no%tr!* "etodac!*erau %t!utor! a!
%cr!er!! %! c!t!tuu!, Ea re)re(!nta unu d!n )r!mee documente care )un !n um!na
ade&aru ca )e Vaea Dunar!!* !n %)at!u d!ntre Car)at!* Dunare %! Bacan!* %-a &or#!t o
!m#a )rotoat!na d!n care %-a de%)r!n% a)o! %! Lat!na Ita!e! %! con/!rma auto'ton!a %!
cont!nu!tatea )o)oruu! roman )e ace%te meea"ur!1,
Statu!eta are )e e)!tra'! doua %tee* cu cate %a)te ra(e, Doarte !m)ortant* )entru ca a
!nce)ut* daca %e %t!a ca < e%te 9-cu&antu !ar <I)<J17JN* !tera care a)are )o(!t!onata
e%te B@(!%u 'ermeneut %!-ar /!d at %eama ca are !ntr-ade&ar ce&a deo%e#!t,
Daca ma! %t!a ca !tera A* a etru%tc! era o %tea* ar /! !ntee%$AAJ!nce)utu !nce)utuu!,
E%te %cr!ere '!erat!ca$ S-o c!t!m$
S t e a % t e a O m :4;7-12-<152-6-613-1- a%ta e%te OM
I c r o n T au C S 15<274-13-136:;-14- I>ARON %cut
9 a m a L a m # d a 74:-<-<;1-5-56132$A# ma" ADAM
I d e a % u ) r a ) 132-<-<6:7514;-5- )e Parad!%u
U % ) a t r u E )% 56113-5-2<:7-7-74 %)u% PUERAT-
I o n U 9 a m a M :<-$21345-7-716;$ MA omuG NIA9
I I 9 a m a O m I c 15-1-1;4$13<27652-;-!! Ram CO9AION
R o n :$M- dec!$
0A%ta e%te OM I+aron* %cut* a#* ma" ADAM e )arad!%e %)u% PUER Atma-
omu N!a"G !! ram Co"a!on* M1
S!* cu ade&arat* nu de"ea#a -am a/at )e Adamc!%!A Un %!n"ur cu&ant e%te ma! d!/!c!*
Atena- %u#!ntee"and )e )anteonu &ed!nKatman,
Iata omu N!a"KA"n! *a8un"e !n teo"on!a #ra'man!ca* %! ace%t %tra&ec'! nume- a/at
)retut!nden! !n Car)at!* ne a8uta %a )r!ce)em de ce mama u! Nea"oe* d!n !n&atatur! %e
c'eama Nea"aG nu !ntram !n amanunte* dar ce )ut!n- nea"u %e %t!e ca e ne"r!c!o%* %!
toata )o&e%tea u! Ne"ru Voda re&!ne !n actua!tate %u#!n!!nd ca a&em a /ace cu
%!m#our! )ea%"!ce, Pentru ca e%te &or#a de ramu Co"a!on-M(atr!ce)- !nce)ut,
M E O S S S N M A A ;5<4-7-726:$113 %en% SOMA ma-
D A M P D S A A T M ;<-5-42-:-156:13-5-7 %a DM datam )-
A N N I A 9 I R A M :<1365-:-1512;74-5- RIMA-N AMAN9IA
A M, dec!$
0Sen% SOMALma F%a DM datam )r!ma-n AMAN9IA1,
De acum !n/ormat!!e de&!n den%e* dure, Dec! mama cutuu! Dame!* !m)!c!t a u! Adam
a#* tre#u!e cautat !n Do#ro"ea- )ar!ntee omuu! Euro)ean, C!t!m ma! de)arte$
S % o m a a a r n 627413:-4-1;5<$Romana SASA
A S A S A ,!n&ar!ant,
Soma era (eu &ed!c a un!!, S! numee unu! e!-!r care era 'rana (e!or, A u! Indra ma!
ae%, A)ar!t!a unu! cut %eenar e )re(entat )e 'arta aatur! de (e!tat!e &ed!ce de t!) %oar,
E-!%ta !n O&!d!u un te-t care %una a%t/e$
0Se %une ca arcad!en!! au %ta)an!t )amantu ma! !na!nte de na%terea u! Cu)!ter* %! ca ace
neam a /o%t ma! !na!nte decat una1(Da%t!*II* 5:6-563)
Nenumaratee m!tur! d!n ma! toate (onee "eo"ra/!ce cu)r!nd acea%ta !dMe(V Rern#ac'*
D!ct,M!t,),2;;*%NN)
Iata cum a)are !ntr-un !mn d!n At'ar&a&eda$
0Anu e%te caru e%te ada tra%ur!!* A9NI e /runtea caruu!* !ar &!(!t!u %au e%te Luna,1
0Incerc maree e!-!r* eacu ce mare* )e care tot! oamen!! %! (e!! ! nume%c nectar*
(/!",&eda :*7:)etc,
Cat de%)re NIA9KA9NI* m!too"!! ! con%!dera (eu /ocuu!, Nu re)etam m!nunata
!ma"!nat!e a m!to"ra/!or* c!t!m cate&a randur!$
0t!e* ceu! ma! m!c /!u a u! BARATA* A9NI* adu-ne (eu #un* cea ma! #una a&ere
mareata %! atata de ra&n!ta1KR!",Veda5*<K
Poate &om "a%! )o%!#!!tatea de a t!)ar! o &er%!une romanea%ca a )oe(!e! &ed!ce* cu care
oca(!e c!t!tor!! &or a/a o reat!e d!recta cu )oe(!a noa%tra )o)uara,
In ut!ma comun!care a)are te-tu$1Roman!a %a%a,1, Pentru c!ne %t!e ce !n%eamna c!/ra ;*
%!metr!ca )er/ecta a u! 6* dec! !tera D* daca o "ande%te #!ne* !ntee"e Dacerea, Ace%t ;*
e%te !m)ortant !n cunoa%tere* %!"a %a e Dacer!!* /ata* /eme!e* um/a* /e#ruar!e* etc*
am!nte%c de &er%u em!ne%c!an$
0Dar de- dat O un )unct %e m!%ca* ce d!nta! %! %!n"ur !ata-
Cum d!n 'ao% /ace muma* !ara e de&!ne tata@1
Rotundu c!/re! arata 0ce&a1 d!n NIMIC, D!n noua* care e%te )re(ent !n d!&er%e %cr!er!*
ca o &!r"ua !nce)e toata )o&e%tea d!%out!e!* etc* cu care ne ocu)am de data acea%ta,
Ca a)are !n te-t cu&antu etnon!m /undamenta-romana- arata ca de /a)t* no! n!c! nu
)rea %t!m cum ne c'eama@ A#!a d!n %ecou a PIP-ea ne dau dre)tu cata%t!/ee %a ne
num!m roman!,
Ce! care au /acut ace%te !nc!/rar!- urma%!! or* ar /! #!ne %a )una umaru ca %a %coata d!n
!m)a% !n"&!%t!ca romanea%ca, Un #un e-em)u UNIC ! a/am !n cart!e mareu! carturar
contem)oran ANTONIE PLAMADEALA- M!tro)o!tu Ardeauu!,1Da%ca! de cu"et %!
%!mt!re romanea%ca(16:1 * 0Trad!t!e %! !#ertate1* 16:2* 0Pa"!n! d!ntr-o ar'!&a
!ned!ta(16:7)* 0La(ar-Leon A%ac'! !n cutura romana,*etc),
Patr!%t!ca cont!nua )r!n maree no%tru contem)oran* ae caru! %tud!! ar /! #!ne% a
!nocu!a%ca )ra/u!tee teor!! de%)re cutura romanea%ca,Scr!erea '!erat!ca !! con/era
ar!)!e cor#uu! atat de )re%ent !n %!m#o!%t!ca de !nce)ut,
Ment!onarea e-)re%a a .aman"!e! !n te-t* !m)une cate&a con%!derat!! !%tor!ce* /ara de
care te-tu )are #!(ar*de ne!ntee%, Inca d!n Paeo!t!cu m!8oc!u(133,333-73,333 !,e,n,)
)e%ter!e C'e!a(La I(&or) %! Tar"u%tor(LA ADAM) d!n Do#ro"ea au /o%t ocu!te* urmat
de o ocu!re !nten%e, La Tar"u%or %e de%co)era un mu"ure dentar* a)art!nand t!)uu! de
.omo %a)!en% /o%%!!%* aratand cont!nu!tate, Urmar!nd (ona re%)ect!&e* ar'eoo"!! V,C,
Radue%cu %! P, Sam%on*
1 Sur un centre de dome%t!cat!on du Mouton dan% e Me%o!t!Nue de a "rotte1La Adam1
en Do#ro"ea* !n 0Be!tc't!/t /ur T!err(uc'tun"* Buc'tun"% B!oo"!e* <;*5K2* 16;5*),5:5*
%NN , P!))!d! %! D,Berc!u,
D!n !%tor!a Do#ro"e!* I* ),5;) au de%co)er!t unete care con%t!tu!e o cont!nu!tate "enet!ca
%! %tau a #a(a aceram!cuu! )rotoneo!t!c, E%te #!ne re)re(entata ma! !nta! cutura
&!!toare neo!t!ca .aman"!a,
In e)oca me(o!t!ca !n c!m!t!ru de a Cerna&oda %e &a !ntan! )ract!ca r!tuaa a
!nmormantar!! cran!!or, In neo!t!c- uneaata t!)!ca a /o%t to)oru* ce %)ec!/!c
.aman"!e!* /!!nd cu%ect!unea )an-con&e-a, D, Berc!u con%!dera ca 0a no! neo!t!cu
!nce)e )e a 4433-5333 !,e,n,(Bor!e !%t, In Car)at! %! a Dunare* ),26) cand comun!tat!e
&or#eau o !m#a )re!ndo-euro)eana1, C!tam$1
0A&em !n &edere !n )r!mu rand* %ectoru do#ro"ean* unde d!n ce !n ce ma! mut
#anu!aa !nce)e %a %e %c'!m#e !n con&!n"erea e-!%tente! )e ter!tor!u d!ntre Dunare %!
Mare a une! (one de /oarte &ec'e dome%t!c!re a an!maeor, De%co)er!r!e %! )re(!cer!e
/acute !n ut!m!! an! de catre cercetator!! )e%ter!! 0La Adam1(Tar"u%or) !nce) a !ndre)tat!
o a%emenea )re%u)unere(),72),La Adam a /o%t %ta#!!ta o %ucce%!une %trat!"ra/!ca de
or!(ontur! cuturae* care %e !n%!ra )e &ert!caa %trat!"ra/!e!* de a mu%ter!an a neo!t!cu
m!8oc!u* documentat )r!n cutura .aman"!a@ Oa%e de oa!e dome%t!ca( dec! oa!a a /o%t
dome%t!c!ta !nca d!n /a(a )remer"atoare neo!t!cuu! aceram!c),1
In neo!t!cu )r!mar* cutura .aman"!a %e re!e/ea(a* ea /!!nd %!c ea ma! &ec'e cutura cu
ceram!ca a e)oc!! neo!t!ce, Numee e%te uat du)a "ar ace de%er&e%te %atu Ba!a* an"a
I%tr!a, De a!c! %e ra%)ande%te !n toata Euro)a %! !n nordu A/r!c!!(),4<),
.aman"!a aco)era neo!t!cu &ec'! %! m!8oc!u, Locu!e%c !n #orde!e* co!#e* to)oru %e
ra%)ande%te !n tot %)at!u e"eeo-med!teraneea,
Statueta 09and!toru %! /eme!a %e(and1* de%co)er!te a Cerna&oda !n anu 16;3, La
Tec'!r"'!o %-au a/at #oa#e de "rau %! #orcea"* car#on!(ate, A!c! a)ar %trac'!n!eG %ta a
#a(a cutur!! Cucuten!, Cee urmatoare* Dude%t!* V!nca* Turda%* Sacuta* Bo!an*
Vada%tra* 9umen!ta* Te!u* Sacuta* Petre%t!* Cucuten!@ cea ma! &ec'e cutura d!n
e)oca #ron(uu! e%te cutura Cerna&oda(deau So/!a),
.!r%o&a* S!"'!%oara*(Condurac'!$1#a%t!na%! d!n Do#ro"ea* nu !ntre#u!ntau roata oaruu!
n!c! !n %ec,V !,e,n* ne/!!nd o ume matura1
Cet!! %unt "et!(at!* crede Va%!e P!r&an, Num!%matu C, Mo!%!$ monedee
0#ar#are1%untdac!ce,

S-ar putea să vă placă și