Sunteți pe pagina 1din 22

UNIVERSITATEA BUCURETI

FACULTATEA DE SOCIOLOGIE I ASISTEN SOCIAL


Proiect Marketin
Ri!e" Ni#ea

Mai $%&'Ga!a Ni#ea ()a "an(at *n &+&&, -rin a-ari ia -ro./(/"/i 0E/cerit1, /n e!/"(i2icator
re#o"/ ionar, ce co!3ina o (/3(tan 4 acti#4, r4(i!i ani!a"e i a-4 *ntr)o (tr/ct/r4 (ta3i"45
O(car Tro-"o6it7, -ro-rietar/" Beier(.or2 a 2o"o(it E/cerit, .e(tinat ini ia" -entr/ a 2i 2o"o(it *n
.o!eni/" !e.ica", ca 3a74 -entr/ /n no/ ti- .e cre!4 co(!etic48 Ni#ea Cr9!e5
Pri!a rec"a!4 Ni#ea a 2o(t creat4 .e ren/!it/" arti(t .e !ateria"e -ro!o iona"e :an(
R/.i Er.t care a .e7#o"tat -o(ter/" ;Prec/! o 2e!eie -rintre (te"e; *n &+&$5 E" a re-re7entat
/n/" .intre arti tii ra2ici .e ;no/a enera ie; (-ecia"i7a i *n art4 -ro!o iona"45 Sti"/"
re-re7entati# a" "/i Er.t a a#/t o in2"/en 4 (e!ni2icati#4 a(/-ra artei .e .e7#o"tare .e -o(tere
*n Ger!ania an/"/i &+$%5 <n co!/nicarea Ni#ea, Er.t a -ortreti7at 2e!eia i.ea"4
caracteri(tic4 #re!ii re(-ecti#e8 2rai"4, eteric4, .e"icat45
<n &+&+ a!a Ni#ea ()a e=tin( -rin a-ari ia -ri!/"/i (4-/n Ni#ea5 Un/" .intre -ri!e"e
-o(tere .at>n. .in &+$$, a-ar inan. Annei L/ne!ann, arat4 a!a .e -ro./(e ce c/-rin.ea o
P/.ra, /n T/3 .e Cre!a (i Sa-/n/"5 In &+$? ()a .e7#o"tat /n co!-"et no/ (ti" .e -/3"icitate
-entr/ Ni#ea5 In E/ro-a ani"or @$% oa!enii .orea/ (a)(i traia(ca #iata "a !a=i!5
<n anii &+'%, Ni#ea *Ai con(o"i.ea74 i!ainea -ro./(e"or co(!etice -entr/ *nriBirea
-ie"ii5 Un no/ -ro./( .e (/cce( *" con(tit/ie "oCi/nea -entr/ 3ron7at, care *n /r!a ca!-anii"or
-/3"icitare a#ea (4 cree7e a(ocierea *ntre o -ie"e (4n4toa(4 Ai /n ten 3ron7at5
Tot *n acea(t4 -erioa.4, -ro./(e noi a#ea/ (4 (e a.a/e a!ei co(!etice8 "oCi/nea ./-4 ra(,
Aa!-on/", .e!acDiant, ri!e"5
<n anii &+E% are "oc "o3a"i7area !4rcii5 DeAi *nc4 .e "a 3/n *nce-/t Ni#ea 2/(e(e o
!arc4 "o3a"4, c/ -re7enCe *n 7eci .e C4ri, .e7#o"tarea .e noi -ro./(e Ai a3or.4ri"e .e
$


!arketin (e a.re(a/ *n -rinci-a" -ieCei .o!e(tice5 A.a-t>n./)(e, Beier(.or2 *nce-e (4 (e
-reoc/-e .e cerinCe"e "o3a"e a"e -ieCii Ai (4 reacCione7e *n con(ecinC45 L/!ea .orea (4 ai34 .e
/n.e (4 a"ea4 Ai a(t2e" a/ *nce-/t (4 a-ar4 *n -orto2o"i/" !4rcii -ro./(e a.a-tate cerinCe"or
(-eci2ice a"e con(/!atori"or, -4(tr>n. *n ace"aAi ti!- riori"e .e ca"itate care i!-/(e(er4
!arca "a ni#e" !on.ia"5
U"ti!/" .eceni/ a" (eco"/"/i trec/t a 2o(t /n/" -"in .e (/cce( -entr/ Ni#ea5 L/!ea (e
*ntoarce "a #a"ori"e tra.iCiona"e, #a"ori -ro!o#ate .in tot.ea/na .e Ni#ea5 A/ a-4r/t noi
-ro./(e care a/ a#/t /n !are (/cce( -rintre con(/!atori, c/! ar 2i cre!a 2acia"4 F&%, .e
e=e!-"/5 A(t2e" Ni#ea aB/ne ce" !ai !are 3ran. .e -ro./(e co(!etice .in *ntreaa "/!e5
V>n./te *n -e(te &G% .e C4ri, -ro./(e"e Ni#ea (/nt -reC/ite -entr/ ca"itatea .eo(e3it4, !/"Ci
con(/!atorii 2iin. cDiar con#inAi c4 Ni#ea e(te o !arc4 "oca"4H
<n -ri!a -are a -roiect/"/i, IDe(crierea -ieCei1, a! .e2init -iaCa ri!e"/"/i Ni#ea, 2or!at4
.in 2e!ei c/ #>r(ta .e -e(te &J ani .in Ro!>nia5 <n contin/are, a! a#/t *n #e.ere (tr/ct/ra
-ieCei, (ta3i"in./)(e ti-/ri"e .e con(/!atori -otenCia"i5 A! -re7entat c>te#a .ate re2eritoare "a
e#a"/area -ieCei Ai o (e!entare a -ieCei ./-4 c>te#a criterii !ai i!-ortante8 #>r(t4,
#enit,a#antaBe c4/tate *n /r!a c4reia ()a aB/n( "a .e2inirea (e!ent/"/i Cint45
<n a .o/a -arte, IMe.i/" .e !arketin1, a! caracteri7at !e.i/" *n care o-erea74 2ir!a,
at>t !icro!e.i/" c>t Ai !acro!e.i/", Ai a! -re7entat e"e!ente"e care in2"/enCea74 acti#itatea
2ir!ei -rec/! Ai !o./" *n care ace(tea o 2ac5
Ur!4tor/" -a( a 2o(t .e(crierea -ro./(/"/i no(tr/, a.ic4 ri!e"/" Ni#ea5 A(t2e" a! *ncercat
Ai o .e(criere a atri3/te"or (a"e 2i7ice .ar Ai o -re7entare a -rinci-a"e"or a#antaBe -e care "e
o2er45 De a(e!enea, a! -re7entat -e (c/rt Ai c>te#a e"e!ente a"e (i(te!/"/i .e (/(Cinere a
-ro./(/"/i, -rec/! Ai !o./" *n care (e .i2erenCia74 e" 2aC4 .e ce"e"a"te -ro./(e e=i(tente -e
-iaC45
IPreC/"1 2ace tri!itere "a o3iecti#e"e -o"iticii .e -reC, ni#e"/" -reC/"/i (ta3i"it -entr/
-ro./(, .ar Ai 2actorii care a/ ./( "a (ta3i"irea ace(t/i -reC5
Ur!4toarea eta-4 a 2o(t (4 -re7ent4! -e (c/rt !oti#e"e -entr/ care *Ai -ro!o#ea74 2ir!a
-ro./(/", .ar Ai 2or!e"e -ro!o#4rii8 -rin rec"a!48 "a te"e#i7i/ne, *n -re(a (cri(4 Ai *n e=teriorK
-rin -ro!o#area #>n74ri"or Ai -rin re"aCii"e -e care "e *ntreCine c/ -/3"ic/"5
<n /"ti!a -arte a! -re7entat IDi(tri3/Cia1, a.ic4 !o./" *n care aB/n -ro./(e"e .e "a
-ro./c4tor "a con(/!ator/" 2ina" Ai cana"/" -e care (e 2ace ace(t "/cr/ Ai .e a(e!enea 3/et/"5
'


DESCRIEREA PIEEI
Identificarea i caracterizarea pieei produsului
De2inirea -ro./(/"/i8 Ri!e" 1Tri-"e De(iner B"ack ML(tic1
Loca"i7area *n (-aCi/8 Ro!>nia
De"i!itarea *n ti!-8 an/" $%&'
Cateorii -o(i3i"e .e con(/!atori ai ri!e"/"/i Ni#ea8 2e!ei .in Ro!>nia c/ #>r(ta .e -e(te
&J ani .in .i2erite c"a(e (ocia"e M!e.ii, (/-erioareN5
PiaCa .e re2erinC4 a -ro./(/"/i e(te 2or!at4 .in -o-/"aCia Ro!>niei care con2or! (tati(tici"or
e(te .e &E5JE'5$&& .e -er(oane5
PiaCa ri!e"/"/i Ni#ea e(te 2or!at4 .in8
Consumatori : *n acea(t4 cateorie intr4 2e!ei"e c/ #>r(ta .e -e(te &J ani .in
Ro!>nia care 2o"o(e(c ri!e"/" .e "a Ni#ea5
Nonconsumatorii relativi : aici (e *nca.rea74 2e!ei"e .e -e(te &J ani .in Ro!>nia
care n/ a/ a/7it *nc4 .e ace(t -ro./(, (a/ care n/ Ai)" -ot -er!ite, 2e!ei"e care
2o"o(e(c a"te -ro./(e co(!etice, .ar care *n #iitor .atorit4 /nor (trateii 3/ne .e
-ro!o#are ar -/tea .e#eni con(/!atori ai -ro./(/"/i no(tr/5
Nonconsumatorii asoluti : *n acea(t4 cateorie intr4 -o-/"aCia .e (e= !a(c/"in,
-o-/"aCia 2e!inin4 (/3 &J ani care n/ (e !acDia74, 2e!ei"e care a/ a"erie "a /ne"e
e"e!ente .in co!-o7iCia ri!e"/"/i (a/ 2e!ei care n/ 2o"o(e(c nici /n 2e" .e -ro./(
co(!etic -entr/ c4 n/ #or (a/ n/ (i!t ne#oia M(-re e=e!-"/ 2e!ei"e .in !e.i/" r/ra"N5
Se!mentarea pieei
Princi-a"e"e r/-e .e #aria3i"e ./-4 care a! 24c/t (e!entarea (/nt8
&5 #aria3i"e .e!ora2ice
$5 #aria3i"e -(iDo"oice
'5 #aria3i"e co!-orta!enta"e
&5 <n ca.r/" r/-ei .e #aria3i"e .e!ora2ice -ot 2i i.enti2icate /r!4toare"e criterii .e
(e!entare8
aN D/-4 #>r(t4
?


3N D/-4 #enit
cN D/-4 ra./" .e e./caCie
$5 <n ca.r/" r/-ei .e #aria3i"e -(iDo"oice a#e! /r!4toare"e criterii .e (e!entare8
aN <n 2/ncCie .e -er(ona"itate Ai co!-orta!ent
3N <n 2/ncCie .e (ti"/" .e #iaC4
'5 <n ca.r/" r/-ei .e #aria3i"e co!-orta!enta"e -ot 2i i.enti2icate /r!4toare"e criterii .e
(e!entare8
aN ./-4 atit/.ine
3N ./-4 "oia"itate
cN *n 2/ncCie .e a#antaBe"e c4/tate
Dintre ace(tea ce"e !ai i!-ortante criterii -entr/ (e!entarea -ieCei noa(tre (/nt8
&5 ./-4 #>r(t4 (e .i(tin /r!4toare"e cateorii8
&J)$% ani O 2o"o(e(c !ai .e( -ro./(/" no(tr/ .eoarece a3ia *nce- (4 (e
!acDie7e Ai #or ca 2aCa "or (4 2ie c>t !ai *nriBit45
$&)?G ani O2e!ei"e !at/re care 2o"o(e(c Ai e"e .e o3icei ri!e"/" .eoarece -/n
!ai !/"t accent -e a(-ect/" 2i7ic5
Pe(te ?J ani O ace(tea (/nt !ai -/Cin intere(ate .e -ro./(e"e co(!etice -oate Ai
.atorit4 !enta"it4Cii (a/ o3icei/ri"or5
$5 ./-4 #enit -/te! .i(tine /r!4toare"e (e!ente8
c/ /n #enit !e.i/ .e ->n4 *n ?%% RON .e -er(oan4 O acea(t4 cateorie
c/!-4r4 !ai rar -ro./(/" no(tr/ .eoarece n/ *Ai -oate -er!ite Ai a"ee /n -ro./(
!ai ie2tin Ai .e o ca"itate !ai (c47/t4K
c/ /n #enit !e.i/ *ntre ?%%)E%% RON .e -er(oan4 O acea(t4 cateorie
2o"o(eAte .e o3icei ri!e"/" Ni#ea 1Tri-"e De(iner1 .eoarece 3/7/nar/" "e -er!ite
Ai .ore(c (4 arate c>t !ai 3ineK
c/ /n #enit .e -e(te E%% RON O ace(tea 2o"o(e(c ri!e"/" no(tr/ .ar
/ne"e !ai c/!-4r4 Ai a"te -ro./(e !ai (c/!-e .e "a a"te 2ir!e5
'5 ./-4 7on4 (e .i(tin cateorii"e8
2e!ei .in !e.i/" r/ra" O ace(tea n/ 2o"o(e(c .e o3icei -ro./(/" no(tr/ .in
ca/7a at>t (t4rii !ateria"e c>t Ai e./caCiei (a/ o3icei/ri"orK
G


2e!ei .in !e.i/" /r3an O (/nt con(/!atori o3iAn/iCi ai ri!e"/"/i Ni#ea5
?5 <n 2/ncCie .e (ti"/" .e #iaC4 (e .i(tin /r!4toare"e (e!ente8
Fe!ei acti#e, .ina!ice O ace(tea .atorit4 (ti"/"/i "or .e #iaC4 .ore(c (4 arate
3ine Ai (4 (e (i!t4 3ineK
Fe!ei c/ /n (ti" .e #iaC4 !ai "ent, !ai -a(i# O ace(tea .e o3icei a.o-t4 /n "ook
!ai ne*nriBit i n/ -rea 2o"o(e(c -ro./(e co(!etice5
G5 <n 2/ncCie .e a#antaBe"e c4/tate8
Ca"itate 8 -ro./(/" no(tr/ e(te c4/tat .e !aBoritatea con(/!atori"or .eoarece
e(te .e 2oarte 3/n4 ca"itate Ai aB/t4 "a *!3/n4t4 irea a(-ect/"/i 2i7ic, "a
a"/nirea ene"or c/ ->n4 "a &'%P, c/ arc/ire .e G ori !ai !are,"4(>n./)"e
-er2ect (e-arate5
PreC 8 *n co!-araCie c/ -ro./(e"e conc/rente, -reC/" ri!e"/"/i NIVEA e(te
/n/" acce-ta3i", n/ 2oarte ri.icat .ar nici 2oarte (c47/t Ai e(te c4/tat !ai !/"t
.e 2e!ei .in c"a(e"e (ocia"e !e.ii c/ /n #enit !e.i/ "/nar .e -e(te '%%)?%%
RON5 Cei"a"Ci con(/!atori a"e ori /n ri!e" 2oarte ie2tin Ai .e !ai -roa(t4
ca"itate, ori /n/" 2oarte (c/!-5
Acce(i3i"itate 8 /ne"e 2e!ei a"e -ro./(/" no(tr/ .eoarece -ot (4 *" 4(ea(c4
2oarte /Aor, .atorit4 reCe"ei .e .i(tri3/Cie 2oarte 3ine orani7at45 A(t2e" ei n/
tre3/ie (4 !ear4 nea-4rat *ntr)/n !aa7in (-ecia"i7at -entr/ a c/!-4ra
-ro./(/" ci -ot (4 *" 4(ea(c4 *n toate (/-er!arket)/ri"e, *n !aa7ine"e !ai
!ari .e cartier (a/ *n !aa7ine"e care co!ercia"i7ea74 .oar -ro./(e
co(!etice5
Ren/!e"e 2ir!ei 8 (/nt 2e!ei care 2o"o(e(c /n ri!e"/" n/ nea-4rat -entr/
ca"itatea "/i c>t !ai a"e( -entr/ ren/!e"e 2ir!ei care *" -ro./ce5 Ei a(ocia74 .e
o3icei /n n/!e .e 2ir!4 a-reciat4 -e -iaC4 (a/ *n cerc/" "/i .e -rieteni c/ o
ca"itate .eo(e3it45 AAa (e *nt>!-"4 Ai c/ -ro./(/" no(tr/ care e(te -ro./( .e
2ir!a Ni#ea, o 2ir!4 c/ /n ren/!e a-reciat -e -"an !on.ia", c/ o i(torie
.eo(e3it4 *nc4 .in &+&&5
J


Piaa int"
Se!mentul int" a"e( -entr/ ri!e"/" Ni#ea Tri-"e De(iner e(te 2or!at .in 2e!ei c/
#>r(ta -e(te &J ani .in !e.i/" /r3an c/ #enit/ri !e.ii "/nare .e -e(te ?%% RON care ca/t4
/n -ro./( .e ca"itate, .ar toto.at4 .i(cret, "a /n -reC .e(t/" .e acce(i3i" Ai -e care -ot (4 *"
4(ea(c4 .e(t/" .e /Aor5
Analiza S#$%
O eta-4 .eo(e3it .e i!-ortant4 a -roce(/"/i -"ani2ic4rii .e !arketin e(te .e(24A/rarea
a/.it/"/i intern Ai e=tern5 Pe 3a7a (a e(te rea"i7at4 a-oi ana"i7a .e ti- SQOT5 E#a"/area
te!einic4 Ai corect4 a (it/aCiei *ntre-rin.erii Ai a !e.i/"/i *n care ea acCionea74, c/ aB/tor/"
a/.it/"/i Ai ana"i7ei SQOT, e(te in.i(-en(a3i"4 -entr/ 2/n.a!entarea core(-/n74toare a
-"an/"/i .e !arketin5
Puncte tari8
Ren/!e"e internaCiona" a" !4rcii
Ca"itatea -ro./(e"or
Ga!a #ariat4 .e -ro./(e
Prora!/" .e !arketin 2oarte .e7#o"tat
Gra./" .e ino#aCie
Ca"i2icarea -er(ona"/"/i
Puncte slae:
PreC/ri re"ati#e !ari 2aC4 .e ce"e -racticate .e conc/renC4
$portunit" i:
Mani2e(tarea /nor (t4ri .e (tanare (a/ rere( "a 2ir!e"e conc/rente .in ca/7a
rece(i/niiK
Notorietatea !4rcii
PretenCii"e cre(c/te a"e c"ienCi"or ce -ot 2i (ati(24c/te c/ a!a #ariat4 .e
-ro./(e Ni#ea
Amenin"ri:
Conc/renCa 2oarte !are
Rata .e *!3/n4t4Cire a -ro./(e"or conc/rente
R


Perioa.a .e rece(i/ne econo!ic4 "a ni#e" naCiona" Ai internaCiona"K
&EDI'( DE &AR)E%IN*
Marketin/" n/ 0o-erea74 *n #i.1 ci .i!-otri#4, *ntr)/n !e.i/ a2"at *n contin/4
(cDi!3are5 0A"Ci actori .in ace(t !e.i/ O 2/rni7ori, iner!e.iari, c"ienCi, conc/renCi, r/-/ri .e
-/3"ic Ai a"Cii) #or acCiona *!-re/n4 c/ 2ir!a (a/ *n .e2a#oarea ei 5 Princi-a"e"e 2orCe .e !e.i/
O .e!ora2ice, econo!ice, c/"t/ra"e, Ai -o"itice O .eter!in4 oca7ii 2a#ora3i"e .e !arketin,
ri.ic4 a!eninC4ri Ai e=ercit4 in2"/enC4 a(/-ra ca-acit4Cii 2ir!ei .e a)i (er#i -e c"ienCi Ai .e a)Ai
e.i2ica re"aCii ./ra3i"e c/ ei51
&
Me.i/" .e !arketin (e co!-/ne .intr)/n !icro!e.i/ Ai .intr)/n !acro!e.i/5 <n
contin/are #o! -re7enta c>te#a e"e!ente e(enCia"e a"e ce"or .o/4 co!-onente a"e !e.i/"/i .e
!arketin -entr/ 2ir!a Ni#ea5
&icromediul firmei
Tota"itatea 2actori"or ce acCionea74 direct a(/-ra 2ir!ei re-re7int4 !icro!e.i/"5
<n ca7/" no(tr/ /r!4torii 2actori a/ o in2"/enC4 .irect4 a(/-ra acti#it4Ci"or Ai cDiar
-er2or!anCe"or 2ir!ei8
Fir!a *n(4Ai
F/rni7orii
Fir!e"e conc/rente
C"ienCii
+irma *n(4Ai -rin !e.i/" ei intern are o in2"/enC4 2oarte ri.icat4 a(/-ra -er2or!anCe"or -e care
"e o3Cine5 A(t2e" co"a3orarea ar!onioa(4 .intre toate .e-arta!ente"e 2ir!ei8 ce" conta3i")
2inanciar c/ ce" .e a-ro#i7ion4ri, (a/ !ai a"e( c/ ce" .e cercetare).e7#o"tare Ai c/ ce" .e
!arketin a(i/r4 .e7#o"tarea -e ter!en "/n a 2ir!ei5 De -i".4 at/nci c>n. .e-arta!ent/" .e
cercetare .e7#o"tare a/ .orit (4 o3Cin4 !ai !/"te 2on./ri -entr/ *!3/n4t4Cirea -ro./(/"/i
&
Sot"er PDi"i-, Ar!(tron GarL, 0Princi-ii"e !arketin/"/i1,e.itia a III)a, E.it/ra Teora, B/c/re(ti,$%%?
E


e=i(tent, a/ 2o(t c>te#a !ici -ro3"e!e "a .e-arta!ent/" 2inanciar)conta3i" *n(4, -rintr)o 3/n4
co!/nicare a/ re/Ait (4 .e-4Aea(c4 ne*nCe"eeri"e Ai (4 aB/n4 "a /n con(en( (-re 3ine"e
2ir!ei5
+urnizorii
Fir!a -ro./c4toare a ri!e"/"/i .e-in.e *ntr)o 2oarte !are !4(/r4 .e 2/rni7orii (4i .e
!aterii -ri!e5 P/nct/a"itatea Ai (erio7itatea ace(tora e(te e(enCia"4 -entr/ 3/n/" !er( a" 2ir!ei
Ai -entr/ coor.onarea ce"or"ate .e-arta!ente5
A(t2e" 2ir!a care 2/rni7ea74 a!3a"aB/" .e -"a(tic e(te .e o !are i!-ortanC4 -entr/
*ntre-rin.ere5 Dac4 acea(ta ar *ntar7ia c/ "i#rarea a!3a"aBe"or -roce(/" .e -ro./cCie ar 2i
*nc/rcat5
Un "oc i!-ortant i" a/ Ai 2/rni7orii .e co!-onente cDi!ice (a/ cei care a-ro#i7ionea74
2ir!a -ro./c4toare c/ /ti"aBe, (a/ cei care (e oc/-4 c/ (er#ice)/" /ti"aBe"or5 At/nci c>n. e=i(t4
o -ro3"e!4 aceAtia tre3/ie (4 reacCione7e -ro!-t Ai (4 o re7o"#e -entr/ ca orice ti!- -ier./t
*n(ea!n4 3ani -ier./Ci -entr/ 2ir!a Ai !ai a-oi cDiar Ai -entr/ 2/rni7ori .eoarece
ne(erio7itatea "or atrae !ai a-oi re7i"ierea contracte"or5
+irmele concurente
Conc/renCa e(te 2oarte i!-ortant4 -entr/ o 2ir!45 E=i(Centa conc/renCei o !enCine c/
-icioare"e -e -4!>nt Ai o aB/t4 (4 r4!>n4 -e -o7iCia .eCin/t4 (a/ cDiar (4 "/-te (4 atin4 o
-o7iCie !ai ri.icat45
Pe -iaCa .in Ro!>nia, -ro./(/" no(tr/ are ca Ai conc/renCi .irecCi ri!e"/ri"e
MaL3e""ine, LTOrea", Ri!!e" Lon.on5 S/nt -ro./(e care (e a.re(ea74 ace"/iaAi (e!ent .e
-iaC4 ca Ai a" no(tr/5 Se 3a7ea74 -e ace"eaAi a#antaBe ca Ai noi, Ai (e 3/c/r4 .e ren/!e"e 2ir!ei5
<n(4 a#antaB/" no(tr/ 2aC4 .e ei e(te c4 -ro./(/" no(tr/ e(te !ai c/no(c/t -e -iaCa ro!>nea(c4
.atorit4 inten(ei ca!-anii -/3"icitare .e(24A/rate5
N/ tre3/ie ne"iBaCi nici conc/renCii in.irecCi, a.ic4 cei"a"Ci -ro./c4tori .e ri!e" "a /n
-reC a-ro-iat .e a" no(tr/5
Clienii
+


Fir!a Ni#ea e=i(t4 -entr/ c4 e=i(t4 c"ienCii (4i, -entr/ c4 e=i(t4 ne#oi"e c"ienCi"or ce
tre3/ie (ati(24c/te5 Din ace(t !oti#, ei (/nt .e o i!-ortanC4 2oarte !are -entr/ 2ir!45
C"ienCii ace(tei orani7aCii (/nt 2or!aCi .in 8
Di(tri3/itori K
Con(/!atori 2ina"i5
Distriuitorii (/nt cei care 2ac -o(i3i"4 e=i(tenCa -ro./(e"or *n !aa7ine, *n "oc/ri"e .e
.e(2acere c/ a!4n/nt/"5 P4(trarea /nei 3/ne re"aCii c/ .i(tri3/itorii, a /nei -er!anente
co!/nic4ri e(te #ita"4 -entr/ 2ir!4 .eoarece a(t2e" -ro./(e"e aB/n aco"o /n.e tre3/ie, a.ic4
"a con(/!ator/" 2ina"5 Fir!a care (e oc/-4 .e .i(tri3/Cia -ro./(e"or Ni#ea e(te S5C5 RONIV
S5R5L5 Pentr/ a atrae .i(tri3/itorii, 2ir!a "e o2er4 .i(co/nt/ri at/nci c>n. cantitatea
acDi7iCionat4 .e-4AeAte &%%% 3/c5 <n ace(t !o. Ai ei (/nt (ti!/"aCi (a #>n.4 c>t !ai !/"t (-re
3ene2ici/" t/t/ror5
Cosumatorul final a" -ro./(/"/i no(tr/ e(te, .e 2a-t, cea !ai i!-ortant4 #eri4 .in
ace(t "anC5 Pentr/ e" (/nt 24c/te toate ace(te e2ort/ri Ai "a /r!a /r!ei, .e e" .e-in.e
(/cce(/" (a/ in(/cce(/" a2acerii5 Con(/!ator/" 2ina" tre3/ie (4 2ie !ere/ !/"C/!it .e
ca"itatea -ro./(/"/i -entr/ a !ai c/!-4ra Ai .ata #iitoare5
&acromediul firmei
Macro!e.i/" 2ir!ei c/-rin.e tota"itatea 2actori"or e=terni care n/ -ot 2i contro"aCi .e
c4tre 2ir!4, .ar care -ot a#ea o in2"/enC4 (e!ni2icati#4, *n !o. in.irect, a(/-ra 2ir!ei5
<n acea(t4 cateorie -/te! *nca.ra 2actorii teDnici, econo!ici, .e!ora2ici, -o"itico)
B/ri.ici, (ocio)c/"t/ra"i (a/ nat/ra"i5
A(/-ra 2ir!ei noa(tre (a/ a -ro./(/"/i *n (ine O ri!e"/"/i Ni#ea) -ot acCiona c>Ci#a
2actori care (4)i in2"/enCe7e acti#itatea c/! ar 2i 8
+actori demo!rafici5 Me.i/" .e!ora2ic re-re7int4 /na .in ce"e !ai i!-ortante
co!-onente a"e !acro!e.i/"/i 2ir!ei5 Str/ct/ra -o-/"aCiei -oate in2"/enCa *n
ca7/" no(tr/ #o"/!/" #>n74ri"or5 O !ai !are -on.ere a 2e!ei"or !ai a"e( *n c"a(e"e
(ocia"e a"e (e!ent/"/i Cintit .e noi ar -/tea creAte *ntr)o an/!it4 !4(/r4
#>n74ri"e5
&%


+actorii economici, Me.i/" econo!ic in2"/enCea74 !ai a"e( -/terea .e c/!-4rare
a c"ienCi"or 2ir!ei5 C/ c>t -o-/"aCia #a a#ea #enit/ri !ai !ari, c/ at>t #a creAte
ni#e"/" .e trai Ai #or -/tea cDe"t/i !ai !/"t -e -ro./(e"e co(!etice5 Fe!ei"e care
n/ *Ai -er!itea/ ->n4 ac/! (4 2o"o(ea(c4 ri!e"/" .e "a Ni#ea #or a#ea oca7ia (4 *"
c/!-ere5 Un a"t e"e!ent a" !e.i/"/i econo!ic e(te re-re7entat .e in2"aCie care .in
-4cate "a noi *n Car4 e(te *nc4 /n 2eno!en -ro3"e!atic Ai care are o in2"/enC4 a(/-ra
-reC/ri"or5 In2"aCia -oate a2ecta at>t -reC/" -ro./(/"/i no(tr/ c>t Ai -reC/ri"e
ce"or"a"te -ro./(e5 Dac4, .e e=e!-"/, cre(c -reC/ri"e -ro./(e"or .e 3a74, at/nci
-o-/"aCia #a a#ea !ai -/Cini 3ani "a .i(-o7iCie -entr/ a c/!-4ra -ro./(e
co(!etice5
+actorii socio-culturali, Me.i/" (ocia" -oate in2"/enCa acti#itatea 2ir!ei (a/
#>n74ri"e -ro./(e"or noa(tre -rin re"iie5 De e=e!-"/, (/nt /ne"e re"iii care *Ai
*nc/raBea74 a.e-Cii .e (e= 2e!inin (4 n/ (e !acDie7e5 De a(e!enea, (/nt 2e!ei
care re2/74 (4 !ai 2o"o(ea(c4 -ro./(e care a/ *n co!-onenC4 cDi!ica"e Ai care
2o"o(e(c .oar -ro./(e nat/ra"e at>t -entr/ a"i!entaCie c>t Ai a(-ect/" 2i7ic,
PRODUSUL
Descrierea produsului
NIVEA act/a"i7ea74 conce-t/" .e *nriBire r4(-/n7>n. ne#oi"or 2e!eii tinere,
conte!-orane, acti#e, .ornice (4 2ac4 2aC4 -ro#oc4ri"or5 O !arc4 a-roa-e centenar4, NIVEA a
2o(t *ntot.ea/na a"4t/ri .e tinere"e 2e!ei, *nte"e>n./)"e ne#oi"e Ai r4(-/n7>n. ace(tora c/
ce"e !ai -otri#ite -ro./(e5
Pro./(e"e "iniei .e co(!etice For Qo!en (e *nca.rea74 *n cateoria ce"or 2a3ricate *n
concor.anC4 c/ /"ti!e"e ino#aCii .in .o!eni/" co(!etice"or5 Pro./(e"e a/ o ca"itate .eo(e3it4,
re7/"tat4 *n /r!a -roce(/"/i .e 2a3ricaCie5 S/nt -ro./(e co!ercia"e, c/!-4rate *n /r!a /nor
re2"ecCii, 24c>n. -arte .in cateoria -ro./(e"or o!oene, a#>n. ace"eaAi caracteri(tici
2/ncCiona"e5 S/nt -ro./(e ce (e *nca.rea74 *n cateoria 3/n/ri"or e=c"/(i# .e con(/!, Ai
.atorit4 /ti"it4Cii ace(tora con(/!/"/i ne-ro./cti#5
&&


Atriute
Caracteristici fizice
Culoare i stil:
)a#>n. *n #e.ere 2a-t/" c4 a"3/" Ai a"3a(tr/" a/ 2o(t c/"ori"e care a/ con2erit
i.entitate -ro./(e"or Ni#ea at/nci Ai a!a For Qo!en #a 2i i"/(trat4 -e 3a7a ace"oraAi c/"oriK
!ai !/"t -ro./(e"e (e a.re(ea74 /n/i (e!ent .e con(/!atori 2or!at 2e!ei, iar ace(tea (/nt
atra(e *n enera" .e c/"ori, .i#er(itatea 2or!e"or, a!a .e c/"ori e(te rece-ti#4 "a ace(tea8 a"3,
a"3a(tr/,(i!3o"i7>n. "i3ertatea 5 Contra(t/" .intre ce"e $ c/"ori Ai n/anCe a"e ace(tora con2er4
Ai /n an/!it (ti" -ro./(e"or5
) (i!-"itatea c/"ori"or a"e(e e!an4 /n ton -rotecti#, ca"! c4ci te ./ce c/ >n./"
"a cer MaerN Ai a-4 .o/4 e"e!ente ce con2er4 "iniAte Ai ca"!itate ) toc!ai ceea ce -ro./(e"e ar
tre3/i (4 o2ere con(/!atori"or (4i 5

*aaritul
Vo"/! 8 &% !"
For!4 8 ci"in.ric4
'tilizare: Princi-a"a8
)2/ncCia .e 3a74 a ri!e"/"/i e(te .e a a"/ni ene"e, .e a "e .a #o"/!
-entr/ /n a(-ect -"ac/t5
%ipuri de produs i descrierea lor
&$


Ri!e"/" Ni#ea Tri-"e De(iner 2ace -arte .in -rora!/" Ni#ea 2or Qo!en Ai
re-re7int4 o "inie a#an(at4 .e co(!etice -entr/ 2e!ei5 Pro./(e"e (a"e a/ 2o(t *!3o4Cite c/
e"e!ente (-ecia" create -entr/ a con2eri ene"or /n a(-ect -"4c/t Ai (4n4to(5
Linia .e -ro./(e co(!etice FOR QOMEN, a!a .e ri!e" c/-rin.e ' ti-/ri .e
-ro./(e8 Tri-"e De(iner, Do/3"e E22ect (a/ S/-er Dra!a5
In!rediente8 Ri!e"/ri"e contin a-4, (/3(tan e care re./c ten(i/nea "icDi.e"or, cer/ri
ani!a"e, #eeta"e i !inera"e, -e ">n4 -i!en i, -o"i!eri i con(er#an i5 Pro#ita!ina
BG ac ionea74 ca /n 3a"(a! -entr/ ene, .>n./)"e /n a(-ect !ai (/a# i !ai nat/ra"5
Sistem de susinere
.,Numele Nivea-*n .ece!3rie Tro-"o6it7 a .at .en/!irea -ri!ei cre!e .e -ie"e re7i(tente
ti!- *n.e"/nat5 Den/!irea -ro#ine .e "a c/#>nt/" "atin Ni#i/(, care *n(ea!n4 0a"3 ca
74-a.a15
/,&arca) i.enti2ic4 -ro./(e"e -e -iaC4, a(i/r>n./)i -rotecCie Ai rec/noaAtere8
0, Amala1ul8
Di(tine! .o/4 ti-/ri .e a!3a"aB8
A!3a"aB/" -ri!ar8 e(te re-re7entat .e reci-ient/" t/3/"ar, .in -"a(tic *n care (e a2"4
ri!e"/" Ai care -roteBea74 -ro./(/" .e 2actorii e=terniK
A!3a"aB/" (ec/n.ar 8 e(te re-re7entat .e c/tia .in carton *n care (e a2"4 reci-ient/" .e
-"a(tic Ai care .ea(e!enea are i!-ri!ate ace"eaAi e"e!ente5
2, Etic3eta O e(te i!-ri!at4 -e -ro./( Ai conCine e"e!ente -entr/ i.enti2icarea ace(t/ia8 (i"a
2ir!ei,.en/!irea -ro./(/"/i,inre.iente"e, !o./" .e /ti"i7are5
4,Elemente de noutate
P>n4 ac/! ce#a ti!- *n /r!4 -iaCa ro!>nea(c4 era .o!inat4 .e ri!e"/ri"e c/ -eri/C4
(i!-"4, (/3 2or!4 "icDi.4, care n/ *ntot.ea/na *Ai *n.e-"inea/ c/ (/cce( ro"/"5 Acea(ta
.eoarece ace(te ri!e"/ri n/ 24cea/ a"tce#a .ec>t (4 *ncarce ene"e con(/!ator/"/i5
E"e!ente"e noi ce a-ar "a a!a Ni#ea 2aC4 .e ace(te -ro./(e (cDi!34 c/ tot/" #i7i/nea
con(/!atori"or a(/-ra e2ecte"or -e care ar tre3/i (4 "e ai34 /n ri!e" 3/n, .e ca"itate5 <n -ri!/"
r>n. 2or!/"a 2o"o(it4 .e Ni#ea (e -re7int4 (/3 2or!4 "icDi.4, *!3o4Cit4 c/ .i2erite #ita!ine
Ai !inera"e care (4 con2ere ene"or e"a(ticitate, arc/ire Ai #o"/!5
&'


Diferenierea i poziionarea produsului
Pentr/ a a.re(a !ai 3ine (e!ent/" .e -iaC4 iniCia" M2e!ei care 2o"o(ea/ ri!e"N, ()a
a-e"at "a c"a(i2icarea ri!e"/"/i *n 2/ncCie .e nece(it4Ci5 DeAi a-arent a! -/tea (-/ne c4 n/
nece(it4 in(tr/cCi/ni .e /ti"i7are Ni#ea Tri-"e De(iner are i!-ri!at at>t -e reci-ient c>t Ai -e
c/tie 2a-t/" c4 a 2o(t te(tat .er!ato"oic -entr/ a -/tea -ri!i a#i7/" .er!ato"oic, -rec/! Ai
!o./" .e /ti"i7are -entr/ a e#ita /ne"e acci.ente (a/ -o(i3i"a in2"a!are a /nor 7one (en(i3i"e
Me=8 ocDiiN5
Diferenierea -ro./(/"/i (t/.iat -e -iaC4 ()a rea"i7at -e !ai !/"te ni#e"e8
)la nivelul caracteristicilor fizice8 o 2or!/"4 !ai nat/ra"4 2aC4 .e a"te -ro./(e (i!i"are,
e=tracte"e .in -"ante nat/ra"e, -rec/! Ai #ita!ine"e nece(are reener4rii Ai *nriBirii ene"or5
)la nivelul sistemului de susinere8 *n ceea ce -ri#eAte (er#icii"e care -rece. #>n7area ,
con(/!ator/" are "a .i(-o7iCie con(/"tanC4 -entr/ a -/tea .eter!ina -ro./(/" .e care are
ne#oie *n 2/ncCie .e .orinCe"e (a"e McDiar Ai con(/"tanC4 -e (ite)/" -ro-ri/ (/3 2or!a /n/i
cDe(tionarNK (er#icii"e care *n(oCe(c #>n7area (/nt re-re7entate .e in(tr/cCi/ni"e .e /ti"i7are
*n(cri(e -e a!3a"aB5
E"e!ente"e (i!3o"ice Ai e=i(Centa *n.e"/nat4 a 2ir!ei ce Ai)a creat /n ren/!e -/ternic
*n in./(tria co(!etice"or o2er4 *ncre.ere con(/!atori"or *ntr)o !arc4 c/ o a!4 e=tre! .e
#ariat4 .e -ro./(e ce aco-er4 o !/"tit/.ine .e a(-ecte *n ceea ce -ri#eAte *nriBirea 2acia"45
Ace(tea o2er4 Ai ace(t/i -ro./( o -o7iCionare a#antaBoa(4 Ai (ta3i"4 *n !intea con(/!atori"or5
&?


<ncre.erea -e care o a/ con(/!atorii *n ce"e"a"te -ro./(e a"e 2ir!ei (e re#ar(4 Ai
a(/-ra a"tor -ro./(e .i!in/>n. ri(c/" ca -ro./(e"e no/ a-4r/te -e -iaC4 (4 n/ 2ie *ncercate5
A(t2e" .in .orinCa .e a aco-eri !ai !/"te ne#oi, 2e!ei"e a/ a"e( Ni#ea Tri-"e De(iner ce
re/neAte ace(te (ati(2acCii5 A!3a"aB/" -ro./(/"/i e (i!-"/, .ar (i!-"itatea e(te cea care atrae
.e !/"te ori -ri#irea Ai *n ca7/" no(tr/ co"orit/" ace(t/ia con(acrat Ai 2o"o(it -entr/ toate
-ro./(e"e ceea ce *" 2ace /Aor .e rec/no(c/t5
$5IEC%I6E(E
Fir!a Ni#ea *Ai -ro-/ne ca o3iecti#e a"e -o"iticii .e -reC 8
&5 Pro2ita3i"itatea
$5 V>n74ri"e
$iectivele orientate spre profit5 Fir!a Ni#ea *Ai -ro-/ne ca -e an/" $%&' (4 *Ai
!4rea(c4 profitul c/ &%P5 Ace(t -rocent e(te *n !4(/r4 (4 !/"C/!ea(c4 -e acCionari, care ar
.ori .i#i.en.e (/3(tanCia"e, .ar ar -er!ite Ai creAterea in#e(tiCii"or *n -ro./(e noi,
*!3/n4t4Cite (a/ *n -4tr/n.erea -e noi -ieCe5
$iectivele orientate spre v7nz"ri, An/" $%&' ar tre3/i (4 a./c4, ./-4 ca"c/"e"e
!anaer/"/i .e #>n74ri, o cot4 .e -iaC4 -entr/ ri!e"/" .e "a Ni#ea .e !ini!/! GP5 Ace(t
o3iecti# e(te (/(Cin/t -rintr)o ca!-anie inten(i#4 .e -ro!o#are a -ro./(/"/i5
Nivelul preului
PreC/" !e.i/ c/ care aB/ne /n ri!e" Ni#ea "a con(/!ator/" 2ina" e(te .e &R RON5
S)a con(i.erat c4 ace(ta e(te /n -reC -otri#it -entr/ (e!ent/" .e -iaC4 c4r/ia ne
a.re(4!5 A! a"e( (4 -ractic4! /n -reC !ai ri.icat 2aC4 .e co(t/" e2ecti# .e -ro./cere a"
-ro./(/"/i at>t .in raCi/ni care Cin .e -ro2it c>t !ai a"e( .in raCi/ni -(iDo"oice5 <n /r!a /nor
(t/.ii e2ect/ate -e (e!ent/" no(tr/ Cint4 ne)a! .at (ea!a c4 ace(ta e(te -reC/" -e care ar 2i
.i(-/Ai (4)" -"4tea(c4 -entr/ a#antaBe"e o2erite .e -ro./(/" no(tr/5
&G


De a(e!enea, ace(t -reC ne -er!ite (4 o2eri! Ai .i2erite re./ceri .e -reC .i(tri3/itori"or
"a acDi7iCionarea /nei cantit4Ci !ai !ari, c>t Ai .e!ararea /nor ca!-anii -ro!oCiona"e 24r4
re./ceri (e!ni2icati#e a"e -ro2it/"/i5
+actori care influeneaz" preul
Factori care in2"/enCea74 ni#e"/" -reC/"/i ri!e"/"/i Ni#ea ar -/tea 2i 8
&5 cererea
$5 co(t/"
'5 ca"itatea -erce-/t4 a -ro./(/"/i M-o7iCionareaN
?5 conc/renCa
G5 eta-a .in cic"/" .e #iaC4
J5 (trateia .e .i(tri3/Cie
R5 (trateia .e -ro!o#are
&5 Cererea "a o creAtere a -reC/"/i c"ienCii 2i.e"i oric/! #or c/!-4ra *n contin/are, iar "a
o .i!in/are a -reC/"/i #a creAte cererea 2oarte -/Cin -entr/ c4 n/ 2o"o(eAti !ai !/"t
ri!e" .ac4 ace(ta (e ie2tineAte, iar cei care #or c/!-4ra -ro./(/" .atorit4 ie2tinirii "/i
n/ (/nt *n n/!4r 2oarte !are5
$5 Costurile -entr/ -ro./cerea -ro./(/"/i no(tr/ (e re4(e(c *n -reC/" "/i *n tota"itate,
.ar 2ir!a noa(tr4 n/ (ta3i"eAte -reC/" *n 2/ncCie .e co(t/ri ci !ai a"e( *n 2/ncCie .e
-o7iCionarea ace(t/ia *n !intea con(/!ator/"/i5
'5 Calitatea perceput" a produsului 8poziionarea9 in2"/enCea74 *n !are !4(/r4 -reC/"
.eoarece noi a! creat /n -reC care (4 coinci.4 c/ ce" -e care *" aAte-ta/ con(/!atorii5
Noi ne a.re(4! /n/i (e!ent .e -iaC4 2or!at .in con(/!atori c/ #enit/ri !e.ii aAa c4
-reC/" #ine (4 "e con2ir!e aAte-t4ri"e 8 n/ e nici 2oarte (c47/t, .eoarece ar 2i a(ociat c/
o ca"itate ("a34, .ar nici 2oarte ri.icat ca -ro./(e"e .e "/=5
?5 Concurena are o re"ati#4 i!-ortanC4 *n (ta3i"irea -reC/"/i5 Pe -iaCa .in Ro!>nia,
conc/renCii .irecCi ai -ro./(/"/i no(tr/ (/nt con(i.eraCi MaL3e""ine, LTOrea", Ri!!e"
&J


Lon.on5 Ace(te 2ir!e (/nt conc/renCi (erioAi .eoarece (e a.re(ea74 ace"/iaAi (e!ent
Cint4 ca Ai noi, 3ene2icia74 .e ren/!e"e ace(tora5 <n(4, (-re .eo(e3ire .e ei, -ro./(/"
no(tr/ e(te !/"t !ai c/no(c/t -e -iaCa .in Ro!>nia, ace(t "/cr/ .ator>n./)(e *n !are
-arte ca!-aniei -/3"icitare .e(24A/rate5
G5 Etapa din ciclul de via" a" -ro./(/"/i are o in2"/enC4 .e(t/" .e !are a(/-ra -reC/"/i5
A(t2e", -ro./(/" no(tr/ e(te /n/" no/ -e -iaC4, /n/" *!3/n4t4Cit, -rin a#antaBe"e -e care
"e are5 in>n. cont .e (it/aCia e=i(tent4 !o!entan -e -iaC4 n/ a#e! -"an/ri .e
re./cere a -reC/"/i *n(4 .ac4 #a a-4rea /n conc/rent (erio( care #a *ncerca (4 (e
-o7iCione7e -e aceeaAi niA4 ca Ai noi, a! -/tea !o.i2ica Ai -reC/"5
J5 Strate!ia de distriuie are Ai ea o in2"/enC4 a(/-ra -reC/"/i -racticat .eoarece noi a!
.orit ca -ro./(/" no(tr/ (4 2ie -re7ent *n toate (/-er!arket/ri"e .ar Ai *n !aa7ine"e
!ari .e cartier -entr/ a 2i "a *n.e!>na c"ient/"/i Ai a crea o (en7aCie .e acce(i3i"itate5
Tot/Ai n/ a! #r/t (4 *" .i(tri3/i! Ai -rin tonete (a/ cDioAc/ri .e "a co"C/" (tr47ii -entr/
a n/ (c4.ea .in -re(tii/" -ro./(/"/i5 Di(tri3/irea -ro./(/"/i *n !aBoritatea
!aa7ine"or a tre3/it (4 2ie *n(oCit4 Ai .e acor.area /nor a#antaBe 2ir!e"or -artenere
-entr/ a "e i!-/"(iona (4 #>n.4 c>t !ai !/"t5
R5 Strate!ia de promovare in2"/enCea74 -reC/", .ar n/ *n !are !4(/r4, .eoarece ea n/
(e a=ea74 -rea !/"t -e re./ceri .e -reC, ci !ai a"e( -e -o7iCionarea -e /n "oc c>t !ai
ri.icat *n !intea con(/!ator/"/i5
Strate!ia de pre
Fir!a a a"e( (4 co!ercia"i7e7e ri!e"/" Ni#ea "a /n -reC !e.i/, .ar tot/Ai .e(t/" .e
ri.icat 2aC4 .e co(t/ri"e -e care "e -re(/-/ne Ai 2aC4 .e -ro./(e"e conc/rente toc!ai -entr/ c4
e(te /n -ro./( .in #>r2/" a!ei, /n/" care re-re7int4 o re"ati#4 ino#aCie 2aC4 .e -ro./(e"e .eBa
e=i(tente -e -iaC45
De a(e!enea Ai ren/!e"e 2ir!ei Ni#ea i!-/nea /n aAa -reC O nici 2oarte ri.icat ca "a
-ro./(e"e .e "/=, .ar tot/Ai nici 2oarte (c47/t ca "a ce"e .e o ca"itate !ai (c47/t45 A(t2e" a!
con(i.erat c4 -reC/" .e &R RON Mace(ta e(te -reC/" !e.i/ -e care *" -"4teAte con(/!ator/"
2ina"N e(te /n/" -otri#it c/ -"an/ri"e noa(tre5
&R


PR$&$6AREA
$iectivele politicii de promovare
CDiar .ac4 -ro./(/" a 2o(t .eBa "an(at, e" n/ tre3/ie ne"iBat ci tre3/ie (/(Cin/t *n
contin/are c/ o ca!-anie -/3"icitar4 (erioa(45
O3iecti#e"e -o"iticii .e -ro!o#are8
&5 stimularea cererii O ace(ta e(te ce" !ai i!-ortant o3iecti# a" -o"iticii .e -ro!o#are
(/(Cin/t4 .e 2ir!a noa(tr45 Prin ca!-anii"e .e7#o"tate /r!4ri! (4 2i.e"i74!
con(/!atorii oca7iona"i, (4 2ace! non)con(/!atorii re"ati#i (4 *ncerce -ro./(/" no(tr/
(a/ cDiar (4 con#ine! 2e!ei"e (4)" c/!-ere -entr/ a)" o2eri ca.o/5
$5 diferenierea produsului O noi #re! (4 con#ine! con(/!ator/" .e ca"itatea
-ro./(/"/i no(tr/, .e a#antaBe"e .eo(e3ite -e care "e o2er4 Ai (4 *i ar4t4! c4 e(te
-ro./( .e 2ir!a Ni#ea, care e(te o 2ir!4 c/ ren/!e !on.ia"5 O *!3/n4t4Cire -e care
a! #r/t (4 o (coate! *n e#i.enC4 2aC4 .e ce"e"a"te !4rci .e ri!e" e(te a"/nirea -e
care o o2er4 ene"or5
'5 aducerea aminte O n/ tre3/ie (4 /it4! nici .e c"ienCii 2i.e"i Ai nici ei n/ tre3/ie (4 /ite
.e noi Ai .e -ro./(/" no(tr/5 AAa c4 toate ca!-anii"e .e -ro!o#are a/ Ai ace(t (co- O
.e a "e a./ce a!inte .e -ro./(/" no(tr/ Ai .e a#antaBe"e -e care "e o2er4 -entr/ a)"
c/!-4ra *n contin/are5
+ormele de promovare
A5 Rec"a!a
B5 Pro!o#area #>n74ri"or
C5 Re"aCii"e c/ -/3"ic/"
&E


DIS%RI5'IA
<n Ro!>nia, .i(tri3/Cia -ro./(e"or Ni#ea e(te a(i/rat4 e=c"/(i# .e 2ir!a S5C RONIV
S5R5L c/ (e.i/" *n B/c/reAti5 Acea(ta a(i/r4 .i(tri3/irea -ro./(e"or at>t .irect *n !aa7ine
-rin reCea/a .e aenCi .e #>n74ri .in toat4 Cara, c>t Ai -entr/ .e-o7ite5
Fir!a 2o"o(eAte -entr/ .i(tri3/irea -ro./(e"or (a"e /n cana" in.irect 2o"o(in. ca
inter!e.iar 2ir!a Roni# S5R5L5 circ/it/" -ro./(/"/i e(te /n/" (c/rt care -oate 2i (cDe!ati7at
a(t2e"8
&+
PRODUCTOR
INTERMEDIAR
M S5C5 RONIV S5R5L5N
CONSUMATOR
FINAL


Noi a! a"e( o .i(tri3/Cie inten(i#4 a -ro./(/"/i a.ic4 (4 -oat4 2i 4(it *n toate
(/-er!arket/ri"e Ai Di-er!arket/ri"e .in Ro!>nia, .ar Ai *n !aa7ine"e !ai !ari .e cartier,
-entr/ a !4ri acce(i3i"itatea5 Ne .ori! ca ri!e"/" (4 2ie c>t !ai "a *n.e!>na c"ient/"/i5
5u!et
Sta3i"irea 3/et/"/i nece(ar -entr/ "an(area no/"/i -ro./( Ni#ea -re(/-/ne ana"i7a
cDe"t/ie"i"or ce #or 2i e2ect/ate -entr/ .i2erite"e o-eraCi/ni inc"/(e *n -"an/" .e "an(are5
CDe"t/ie"i"e .e 3a74 -entr/ "an(area -ro./(/"/i8
CDe"t/ie"i c/ cercet4ri"e .e -iaC4 e2ect/ate -entr/ .e7#o"tarea conce-t/"/i
no/"/i -ro./( McDe(tionare, (on.aBeNK
CDe"t/ie"i c/ !ateria"e"e 2o"o(ite -entr/ e"a3orarea cDe(tionare"orK
CDe"t/ie"i c/ -er(ona"/" anaBat *n e2ect/area cercet4ri"or .e -iaC4K
CDe"t/ie"i acce(orii "an(4rii -ro./(/"/i8
CDe"t/ie"i c/ in(tr/irea -er(ona"/"/i anaBat *n .e-arta!ent/" .e !arketin Ai
re(/r(e /!aneK
CDe"t/ie"i c/ intro./cerea -e -iaC4 a no/"/i co(!eticK
CDe"t/ie"i c/ !ateria"e"e -/3"icitare nece(are "an(4rii MteDnici"e 2o"o(ite *n
acCi/ni"e -/3"icitare .in -re(4, ra.io, te"e#i7i/ne, -/3"icitatea -rin ti-4rit/ri, -e
Internet etcNK
CDe"t/ie"i c/ a(i/rarea ca"it4Cii no/"/i -ro./(5
Revizie i control
Si(te!/" .e contro" e(te co!-onenta 2ina"4 a acti#it4Cii .e !arketin5 Inc"/.erea (a *n
-"an/" .e !arketin are ca (co- /r!4rirea a-"ic4rii -rora!/"/i .e !arketin5 A(t2e", (e
(ta3i"eAte !4(/ra *n care a/ 2o(t rea"i7ate *n ti!- acCi/ni"e c/-rin(e *n -rora!/" .e
!arketin, e#a"/area re7/"tate"or o2erin. in2or!aCii -entr/ 2/n.a!entarea Ai -er2ecCionarea
#iitoare"or -rora!e .e !arketin5
<n acea(t4 eta-4 a -"an/"/i .e !arketin e(te nece(ar4 (/-ra#eDerea reacCii"or -ieCei
2aC4 .e no/" -ro./(5 E(te nece(ar (4 (e ana"i7e7e e2icacitatea ace(t/ia Ai ra./" .e (ati(2acere a
ne#oi"or c4rora "e e(te .e(tinat5 Tre3/ie ana"i7at co!-orta!ent/" con(/!ator/"/i Ai e(te
$%


ne#oie (4 (e o3Cin4 in2or!aCii "eate .e .eter!inarea ni#e"/"/i .e acce-tare a no/"/i -ro./(
.e c4tre -iaC4, .e c/anti2icarea (/cce(/"/i ace(t/ia *n r>n./" con(/!atori"or5
Cei care tre3/ie (4 (e oc/-e .e contro"/" Ai e#a"/area -rora!/"/i .e !arketin (/nt
anaBaCii .in ca.r/" .e-arta!ent/"/i .e !arketin, care a/ ne#oie .e in2or!aCii"e -re7entate
!ai (/( -entr/ a -/tea *ntre-rin.e aB/(t4ri tactice nece(are5
Pentr/ a #e.ea .ac4 -rora!/" .e !arketin a o3Cin/t re7/"tate"e .orite, (e -ot 2o"o(i
criterii .e e#a"/are -rec/!8 ana"i7a #>n74ri"or, ana"i7a ra-ort/"/i co(t/ri O 3ene2icii, ana"i7a
e2ecte"or .atorate acCi/ni"or -ro!oCiona"e5
<n ca7/" *n care tota"itatea cDe"t/ie"i"or e2ect/ate .e c4tre aenCie -entr/ "an(area
-ro./(/"/i t/ri(tic (e B/(ti2ic4, at/nci at/nci (e -reconi7ea74 c4 -ro./(/" #a a#ea /n !are
(/cce( *n r>n./" con(/!atori"or, iar aenCia #a o3Cine -ro2it5
$&


Bibliografie:
1. F"it4r Monica Pa/"a O Elemente de marketing, vol II, B/c/reAti, $%%$
2. Sot"er PDi"i- O Managementul marketingului
3. Sot"er PDi"i-, Ar!(tron GarL, Principiile marketingului, e.itia a III)a,
E.it/ra Teora, B/c/re(ti,$%%?
4. Ma=i! E!i" O Marketing
. Pr/tian/ te2an, Ana(ta(iei Bo.an, UiBie T/.or O !ercetarea de
marketing, E.5 Po"iro!, IaAi, $%%$5
". Pr/tian/ te2an, M/ntean/ Corne"i/ , Ca"/(cDi Ce7ar O Inteligena
marketing plus, E.5 Po"iro!, IaAi, &+++
#. 6665in((e5ro
$. 6665ni#ea5co!
%. 66656iki-e.ia5ro
$$