Sunteți pe pagina 1din 36

1

I -
paOFES OR mHEDI NT I
====================
18'S0- 1927
FONDut
SI UI ON MEHEDI NTI
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Si oi on ~~ehedi n i , pr of es or de geogr af i e, ' ant r o-
pol ogi e i et nogr af i e l a Uni ver s i t at ea di n Bucur e t i , s - a
ns cut l a 19 oct ombr i e 1869 l a Sovej a n P~t na. A f cut s t udi i
l a Par i s i Ber l i n i a J u a t doct or at ul l a Lei pz i g.
A f os t n r epet at e r ndur i par l ament ar i mi ni s -
t r u al I ns t r uc i ei Publ i ce i , Cul t el or n guver nul Mar ghi l o-
man (5mar t i e - 24 oct . 1918) . Es t e i ni i et vr ul s t udi i l or gE) O-
gr af i ce dup met odel e l ui Ri t t er i Humbol dt l a ~oi n ar
A f os t membr u al Academi ei Romne ( 1915) . A ~di t at " Dumi ni ca
Popor ul ui " , z i ar des t i nat cul t ur i i r ani l or . A f os t di r ect or
l a r evi s t a " Convor bi r i Li t er ar e" . Ar e o bogat act i vi t at e
t i i n i f i c, publ i c nd l ucr r i de geogr af i e, et nogr af i e i
ant r opol ogi e, cu ani de apar i i e nt r e 1892- 1938.
De l a Si mi on Mehedi n i n Ar hi vel e St at ul ui
s - au ps t r at un numr de 8~ u ' f ~ 1 ~ ~ nt r e ani i 1869- 1927.
Foar t e mul t e di n s cr i s or i i - au f os t adr es at e n cal i t at ea s a
de, di r ect or l a r evi s t a " Convor bi r i Li ( j er ar e" car e s e r ef er
l a publ i car ea de ar t i col e, r ecenz i i 9i s t udi i n r ndur i l e
r evi s t ei " Convor bi r i Li t er ar e" , i n al t e r evi s t e; s e f ac
apr eci er i l a adr es a r evi s t ei " Convor bi r i Li t er ar e" , l a act i vi -
t at ea pr of es i onal i pr eocupr i l e emi t en i l or , apr eci er i pol i -
t i ce et c.
Scr i s or i l e s nt ar anj at e n or di ne al f abet i c
i s nt s emnat e de per s onal i t ~ l i t er ar e, t i i n i f i ce, pr o-
i ' ~s or i t pol i t i ci eni s sa , ca : V I . Ant oni adi , Z. C. Ar bur e,
A. Bal t haz ar , I on Bi anu~ I . Bl aga, G. Bogdan DUi c, Val er i u
Br ani t e" I . Al . Br t es c~- Voi ne t i , A. Mar ghi l oman, Panai t
Cer n\ a. , A. C. Cuz a, St . O. I os i f , Dr . : oan Ur ban Zar ni k,
Gh. T. Kj r i l eanu, Al ex. Lambr i or , S. G. LonGi nes cu, Ti t u
I
Mai or es cu, A. Macedons l {i , I acob Mur e l . anu, l. Naum, I acob
Negr uz z i , Benedet t o de ~uca, Di m. ~l ci ul , Al . Odobes cu, de l a
car e s e af l 14 s cr i s or i nt r e ani i l 89a- 1894 adr es at e l ui
S. i 1ehedi n i ar t ndu- s e i nt er es at de s t ud i i l e t l ucr r i l e i
.1 1 .,
~ 2 -
pr oi ect el e s al e di n t i ner e e. Se mai af l s cr i s or i de l a
Geor ge Panu. Emi l pan ' r at i i , I os i f Popovi ci c t i de l a
membr i i de f a i l i e.
I nvent ar ul a f os t nt ocmi t de Gabr i el a Bi r ceanu.
Formular nr. 1
Nr, pachetului ..__.__.. ..... _..__
Data i locul
de emitere
4
'O
. . .
o
..:
Z
Cuprinsul unitii de pstrare Observaii
I
1.
2.
"Grafica nou= e, J!ill
2 3
- Cor es pondent -
1'
1908 i an. -
1911 mar t i E
Scr i s or i adr es at e de Adam
I oan ct r e Si mi on ehedi n i ( di ~
r ect or ul r evi s t ei " Convor bi r i
Li t er e) cer ndu- i pr er ea as ~
pr a ar t i col el or s al e, mul umi n-
du- i pent r u obs er va i i l e f cut e
et c. " i ar t i co! ul s u s cr i s n
memor i a l u1 Au . Bunea. .
or i g. , 6 doc ,
1906 dec. ~
1909 s ept .
Scr i s or i adr es at e de Teohc-
r i Ant ones cu l ui ( ' Si mi on Mehedi l -
!
i, di r ect or ul " Convor bi r i l or
. .
Li er ar e
ft
) r ef er i t oar e l a ar t i cc-
l el e cer ut e de aces t a di n ur m
pent r u r evi Gt des pr e l ucr ar ea
s a " Col umna Tr ai ana" des pr e un
ar t i col r ef er i t or l a Odobes cu.
et c.
or i g. , 6 doc ,
1907 aug. l M. Ant oni ade s cr i e l ui
Soveja : i mi on Mehedi nt i ( di r ect or ul r e-
i s t ei " Convmr l i r i l i t er ar e" ) r u-
t ndu- l s - I s cuz e c i t I '' mi t e
1ecenz i a cer ut
V
cu nt r z i er e , i
Expl i c s t ar ea de s pi r i t pe car e
c. avut - o c nd a t r ebui t s f ac
eceas t r ecenz i e l a l ucr ar ea f r a-
t el ui su. '
or i g.
.1 1 .
- 2
Nr. pachetului _ __ ._.._.. _
-
I
Formular nr. t
" "
. .
o
..:
Z
Data i locul
de emitere
2
Observatii
3 4
Cuprinsul unitii de pstrare
4.
5.
6.
1915 mai 24
i uni e 7
Pi t a t i
191, .
f ebr . 16. Buc.
1908
f ebr . 3; 1909
oct . l ?
,.Graflca nou" e. 1511
- Scr i s or i adr es at e de N. ! .
Apos t o1es cu l ui Si mi on ehedi n i
( di r ect or ul r evi s t ei " Convor bi r i
II. v
l i t er ar e) i nf or m ndu- 1 ca es t e
gat a c s cr i e un ar t i col des pr e
\.
Bar r t s , d i a mai s cr i s unVl i n
" Revue de Roumani e" a l ui . Ar i op. ,
i l f 1i ci t pent r u i nt r ar ea i n
Academi e.
I i ' mul ume t e c a l uat par . -
t e l a. conf r i I i a l ui des pr e Maur , l . . ce
'-
B r
or i g. t 2 doc.
Z. C. Ar bur e ( di n par t i dul
cons er vat or ) s cr i e l ui Si mi on
ehedi n i f el i ci t nd 1. pent r u
i nt er pel ar ea di n Camer , f cut
l a 15 f ebr uar i e, i n l egt ur cu
" ob t i i l e i mo i i l e s t at ul ui "
n car e a a, r " t at t f hi p' ocrz i a l i -
ber a1i 1or n ches t i une~ pol i t i c
a r ni mi i r omne t i " o
or i g.
2 s cr i s or i adr es at e de I oap
At hanas i u l ui Si mi on Mehedi n i
( di r ect or ul r evi s t ei Convor bi r i
l i er ar e) anun hdu- 1 c nu va ppt ea
par t i ci pa cu ni ci un ar i col l a nt J -
mr ul f es t i v ~l r evi s t ei s cos n
ci ns ea l u~ T. ~i or es cu i c
ar t i col ul t r i mi Q i - l r et r age,
f i i nd de s t r i ct s peci al i t at e.
or i g.
.1 1 .
Nr. pachetuJ ui _ _ _. ._ _ _
Formular nr. 1
-ci
. . .
o
..:
z

Data i locul
de emitere
2
10.
1907 e.
1910 i a
Br ov
19011un.1
(1907-1920)
190
1910 r ;
191 i 1911
1 110 - 19
i u11
..Grafica nou" c. 151\
Cuprinsul unitii de pstrare Observaii
a
or ar e rt)
a e n
( tI :llA C ea.
aU d. C
pr i vi nd v der U
ni , e 0,
5d c,
1tera.r
a d o
rli

B r e o
dujen sorie
n i nd 1o 1: n
lus, aful
l ui ohodi n 1
pna1
.~an :1.1 va f:t. tran . 1. . .
b

01' (l.
'.
etorul
or ar )
u pr1vin
a r'" ne
- o
3 00.
I n an Ger e l ui ~.
i nt i (ai et ar 1 ev1
onvo bi 11tr reU)
oz i t i v' r oduc r o
1 n I t ( x. S tiC
o n l i .
os et t i
n1
1
/1
4
- -
Nr. pachetului . _
----------------
-
Formular nr. 1
'E
o
. . . :
Z
11.
Data i locul
de emitere
Cupr insul i uniti i de pstrare Observaii
2 4
12. 1910mai " ' ! ' c . . . s or i adr s a
1910 doc. ocancea, vocat
( ) l ui S i on
r i t oar e 1 t
" Co
sub
er e ai o
t r i . 1 cad mi e, n~
l u

0:01' so

te.
r!. ,? doc
1911 i an. l ?
Br a 0" 1/
1 a, r f e or ,
lui e dn! r u-1
v 1n~o ~i f i pe l i ng
. u r e ol v ea f avor a . '
~ar i al e ~n l e at ur
n I al i a unui up e
i n al aoa I .
r i
1er ' r i ~ r i pu 1c
, onvorbi.ri 1 terare" J C
e o ot r an oi. n ur
ariie 10.
Ol*~g 4 oc,
191 fbr e G.
<,Grafica nouA " e, 1511
.1 1 .
s i
- 5-
Nr. pachetuJ ui _ _. __ .
Formular nr. 1
'O
. . .
o
..:
Z
Data i locul
de emitere
Cuprinsul unitii de pstrare Observaii
2 3 4
14.
I . O d
cr' (3 1i
pr of . un1v t d r eo or
ei ' nvor' i r i li e
felicltJ:nd -1 penr u con-tinu
umr al r evi s vo' de
t il an t~c 1
umar
pr
ceva
9. 1 .
01.
, c.
1; . 1907f
1? , 1907
7/ 20. Cer n
or i
-,
.
16. 1907 noe b, . 2 V. r .
Buaret1
Sf . S v
1912 an. 25,
ucu e ~i i, pl "
.
r evi
,.Grafica nou" c.1511
r of es o 1 L. O nar eacu s
l ui Si on . hedl n i ,
revise "Convor iri lite ...
9
_c
t
,
t n i i n ~ du- l c . ~i va t r i mi c
.
pen r u f i eca' e numar ci e
ticol aspre ucov a, il 1
ci t pon r u t nnoi r ea c' e a a
ect or ,
e car e - ar p ea ace a
i n R co a, d s ~e col ec . l u'
de o i no nd' 0, et c.
2 dac.
or ovan pr af aor
1i S' . on
ersi ar , di
v
i e l e
cu, c c memor
v
i
i l r ea s i n er v' n
z al ar a : f avor ab' l '
er r i o' ~ 1 r ec
ci' de ro c p
cr vi t 1 o coal ! ' i n T ans 1 ani
1.1
- 6-
Nr. pachetului _
Formular nr. 1
'2
o
Data i locul
de emitere
2
Cuprinsul unlttl de pstrare Observaii
4
17. 1923
dec. 2" L fl" oj
1 . 1 904 r . 2; - ocr i s or l adr es ao e n
1908 f a r . 2 A1. Br es eu Voi ne t i l ui i i on
ehedi n i , ) I ' of . t i ni ver s i vur , ~d -
cind -1 laude p 11 ru lucI ' a
uI ntiI ' ue r e n s t u1 u1 ' eoc; r af i i
U
i n er vcn' od pent r u publ ! ar an
r i i unui r Os en ( o eo r ' 0 a
j ude ul 1 Di mb via a unui t l n
V
r
I numi t Be t el ey ) . mul uni nd -i
pent r u f r umoas el e r i nd r i ce l e-
scris 'despre el in "'D p
por-lui"_
or i . - 4 doc.
1 1<)0? apr.-51
190 iunie 5.,
l acj
,.Graflca nou= e, 1511
e.
O n , sori
ehedi n it pr of un1vo -
s i t ar , r ugi ndu- l s a- i t r i i t o
lec oile 'ConvorbU'ilor I L.er
l nca i nd d n 1914, de ci na n
l e mai e, s e bucu W C' ar t l c01
des pr o Sa una va ap' An od1 1e
s e f r at . s pr r u t a r u-
.
A var sc - ~c.
ol'ig.
unea. .canonict
ebe ln;i. 1"0i:
Augus t i n
acr i l ui i
un1v. , di r ect or r ovi s t ei ' o
vorbiri li era.re", ar tin '.-1
pre;tt rea lui., inf rm!n 1 c
nRomnia e ne
i r o ni l _
l : ' ef , . , r l l l a
nu poa.e 0'-
'pro B .rl . ,
l a e v ni ment el e d
f o_ oai t o nt r a l up
di n Transilvani ( s e
r Ys coal a ani l or )
i t . . . . un. ~ . &. ci l
./1 .
- ?
Nr. pachetului _ _
Formular nr. 1
Cuprinsul unitii de pstrare Observaii
..:
Z
- - - - ! - - - - ~- - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - 4- - - - - - l
123
'O
. .
o
Data i locul
de emitere
mul i n i r
el
i n c
sud 1 n
8"e.
1 orar ...c " e
s~
o
una
l ' a i
. . . .
l e
,
UJ:>
i ut
r-
ea s a
di r
I t
c 1 -
i ou
;,Graflca nou" e. 151\ ma 10o..c
1
sw
./1 .
o
di ocur s ul fi U
o t
. or i
e~ u: L t
2 d
20. 1 07-oc . 31

l ui
(9
c
I
tr i i 1 n
I
11(,,\
car o a.
ori;,. lG
Ol t eor be , I oan
or i
21. 190 1 . 23 S. ,eh di i
l ui
I
n n ttd ~ el 1
I
- sce I J Gre
anun l
l a conct
hur e p n r . c U

' Li rtur1

-
bi t a apl i car . .
" -
22. 19 ? o
.-
c i t
191; ebr .
- -
Nr. pachetului __. ._. ._ _. _. _ _. ._
Formular nr. 1
" Q
. . .
o
..:
Z
Data i locul
de emitere
Cuprinsul unitii de pstrare Observaii
2
4
o 19., 1 d c.
2' .
1913 3
r o
o n i
e
i pz
n ar- t
i tf eac o
19 ; ; oo fi a lui a t
1 an 1 or;. Cer
s al e.
19
ar .sri dea e C.
l ui i on e i i) i n
c e{5or10
l or
. L 1 acel e ee

SI ' U o
de pu 11c r
r t ol e
c r
r i n i
ni nl.
comun t i l or
r, 0.
do
.. Grafica nou" c. 1511 /1
i
- 9-
Nr. pachetului _
Formular nr. 1
" ". . .
o
. . . :
Z
Data i locul
de emitere
2
Cupri.nsul unitii de pstrare Observaii
3 4
ur
ti
ne a cultural"''.

2? 19 1f ebr . l ar Do+
sch
.
H 1 01
st
r ect r al
e
t r ad
26.
2
911
aur u
"GrafI ca nouA - c. 1511
i
I
'.21, nt 1 on Di 00 ~
r i enur u, d.
iti i!: ao ed nti,
r o i ot oi ' on- o bi r t 1 ar
refe i - r la t. L ! tic 1 (;J,1
ma dece li d acenu
pon'_ rmouua. o.n cez- e
al e ~ui 1 pent r u v~l o e
f or m ' 11or i _ r o g d c'
s-i :l..nl. ne c procw;ar a
eol c i ei , 00 vo bi r l i r r
c.
ri.

ore cnte lui


ect or ul evi oi
1'i 1t c;; r" , C
resel.e op cap 1
e oi e
i uaal r
l
1t
a.... i c rivir l' r eCi
a .J~
cra rfe
o' OI '
.r 1...... 0' e
OI '
. .
oc ,

: . >
.//.
- 1 -
Nr. pachetului . . . . _
Formular nr. 1
'8
o
..:
Z
Data i locul
de emitere
Cuprinsul unitii de pstrare Observaii
2 4
Ion D i re.
j u t O I ' t
si
r
r
ca. 2',a
ze
i 01' .ti --ti
_ii_or lor.
3
,_Grafica nou" c. t5l\
ea
oi .
cO " ' 4 " ' "
u or
il.
- 11 -
Nr. pac hetul ui _.. __
Formular nr. 1
. .
- o
. . .
o
o
Data i locul
Cupri nsul unitii de pstrare
Observaii
" "
de emitere
L .
Z
2
3
4
d
i
e
d as t
la
1"
Tit
cu, c
ar
.
12 c
t
~
9
111
17 i a o cade . . C
919 de

4
ma
...eri
: ; : ; .
v
_\b:l.r
a t u i ,
1 un r i mic.
17":';,.,
2 c.
G.
on eh
a f' cu'
J b r 1
190 6 de< ) .-
110 rt i
riie" U QC i
r
n1 0 9
./1.
c
se ser "Grafica noul- e, 1511
Formular nr. t
..:
Z
- 1 -
Nr. pachetului _ _ _. ._ __. _
Data i locul
de emitere
2
Cuprinsul unitii de pstrare Observaii
- '
3 4
o. O
n av
1 ' 71 i 1-
1 0 9
,.Graflca nou" e. 15l!
,
i
- 13....
Nr. pachetului _
Formular nr. 1
'7.
"Grafica nou" e. 1511
Data i Jocul
de emitere
2
1 907 dec- 1909
10 mb.
19
Cupr iosul unitatii de pstrare Observaii
4
1
r UGa
u.
d s pr ba a-
c l el l : wui r omani co
r n f avor ab l e aeupr
' 1010 i ca 1 i UI
I 1"
c
I e
'le
1.
t e
ri o
0. .
o . -
,
I in!' o
I -c nv
1
t
1i
e
. 7
903 i r ece
1
c o
"Co n
./1 .
- 14-'
Nr. pachetul ui .... . ._... ._. __ .. _
Formular nr. 1
" O
. .
o
. . . :
Z
Data i locul
de emitere
3 4
Cuprinsul unitii de pstrare
2
3
( r f er t o e )
nr preolo"'.. r-.,~
,sei c
unele din ~r 1
15ic
v el ' a
entru
ad. a b n
i d aga
;'c-i;i
I t
st
it
i m:al)o. etc.
0..-
r i . ,11 d c
37.
.2
1 A c i e l'
i
a - 1
ele
-
e
oiul
'"
.fo
J.D
"

1 07
c
. ccdons i
e adi ::'
16
1
no
.1e lu
1
. .
uni -1 de c i m

1 07
ser 'o lui j;J i n
t . 2
d n o ar 1
r' iri. 1 eU
./1 .
,.Graflca nou" c.1511
~vi " ei
n' 1
Observaii
1
1;-
Formular nr. t
Nr. pachetului _ __._ _
Data i locul
dc emitere
Cuprinsul unitil de pstrare Observaii
3 2 4
0_' a

1914 no 22 O G
le~~ . - UD. 0,
Tg. D al ul
r
der e
~OE
1. ' d
auem ,r
r i

1.
1910 s ep 1/2
,.,..gr~~n
.
.0 l u

~,
tcade
.
n-i, 1
" -
"
,
C' r i
"
~l
d
'"
o 1
aii i
d " " pre 1
b a. lor'.
s
l u
c
c.,.,
lui
. l. ). " tt
. . - tt' ~
'"
fi
obac V
..tJ.
~1'Ul: J.n
co i

.//.
;.Grafica nou" e, 1511
- 1
-
Nr. pachetului __ _. _ . .__ __. .-
Formular nr. 1
'" 8
o
..:
Z
Data i locul
de emitere
2
Cuprinsul unitii de pstrare Observaii
3 4

d' ct O- r
44.
190 9
1: ;
1910 ap .12
ell'
tt
. .

d_ i ,
r it
c r
1? -
Nr. pachetului .. _
Formular nr. 1
'O
. .
o
~
Z
Cuprinsul unitii de pstrare
Data i locul
de emitere
Observaii
2
I I
r lu n E e! : 1i
I
I
49.
1 6 9 ce .6
1907 ti.
1911 0 0 .11.

0.4.: ..
19 u.- I
195 s pt. -1
,
Graflca noua" c, 1511
4

- 18-
Formular nr. t
'E
o
Nr. pachetului _ _ __ _.._ .._
..:
Z
2
52. f .
50.
;1.
4
Data i locul
de emitere
Cuprinsul unitii de pstrare Observatii
3
"

:J oe.
c e i
u
i te.
00.
( 19 )
o
.11-el" t
-cal
ane ,
.

d

nu
./,. . .
li
u
1-i 1
~-I t(
lu i
o '

1
d ' nt c c u l c
... 1
./1.
"GrafI ca nou" c. 1511
- 19-
Nr. pachetului _ __ __._ _
Formular nr. 1
--,
Data i locul
de emitere
" O
. . .
o
..:
Z
2
5
<,Grafica nou" c. 1511.
Cuprinsul unittii de pstrare
3
1
c tr
ea
.,

ori ..
./1.
Observaii
4
do
- 20
Nr. pachetului __ _ _.._ _.._
" O
. .
o
Formular nr. t
Observaii
Data i locul
de emitere
2 3
5. 1
25
t
00.
,.Graftca nou" e. 1511
1/13
i
c
e
t
, .
.i-

, ,. O e
. .
. . c
,

r

./1.
4
21. -
Nr. pachetului _ _ ._._. __ _
Formular tu. 1
59. 1893d <:.4/1
uc i
,.Grafica nou= e, 1511
or

d i.
dre a I
- !L ne
,

.11.
1. 1!I '41u rmo 1
2
Nr. pachetului __. _. __ __ . _. . ==. . : =- - -
. i lut~rl:> q .,;.1
Formular nr. t
61.
62.
; . 1 94
ucure
I
t, Graflca nou" c. 1511
~J 2&q 31 \I ,Qu13iinsul 'Uftfti-ii de pstrare
I rrf" !ir <.;
- !1 Observaii
"'b
/21
e
! .un

ti
;ca
P
cu
1I ~ .:1 "
O 1
o,JU
. .
r

i n
fi}
ionai
/1.
Nr. pachetului __ _ __ _ _
Formular nr. t
Cuprinsul unittti de pstrare
" 8
o
Data i locul
de emitere
..:
Z
2

o
1. 1"
,.Graflca nou" c. 151\

c.
Observaii
4
- " > 4 -
Nr. pac hetulu _
'2
o
Formular nr. 1

Observaii
Data i locul
de emitere
Cuprinsul uniti! de pstrare
3 4
1
2
I
,.Gl'1lfiea nou'" C. 1511
I
Formular nr. 1
Nr. pachetului - - -.- --.-
"O
. . .
o
Data i locul
de emitere
Cuprinsul unitii de pstrare
Observaii
4 3 2
.GrafI ca noua." c. 1511
Nr. pachetului _._ _ _
Formular nr. 1
.o
. . .
o
Data i locul
<>
Cuprinsul uniti! de pstrare Observaii
-o
de emitere
Z
.
2 3 4

"GraDca nou" e, 1511


. -
1
- 2
-
Formular nr. 1
Nr. pachetului ._. _
. . .
z
4
Data i locul
de emitere
Cuprinsul uniti! de pstrare Observaii
9. 1909 pr . l
Gal i
o .
2 3
l'~.ref
c
1
i
1909 i-
1 74 1' . 3
- 1907
11 .
e. l n
-i 3ani
e ,
,
'" e, 1511
c ... le u ilu e
./1 .
2
-
Nr. pac hetu Iui _
Formular nr. t
Data i locul
de emitere
Observatii
. . . :
Z
Cuprinsul .unitA tii de pstrare
4
\
2
... 21/
lan.,
t
i
c
i ) t.:

1907 lu I .
la
1921 mai 11.
Cl~
c )
et o
,_Grafica nou" e, 1511
Nr. pachetului _
Formular nr. 1
"O
. . .
o
~
Z
Data i locul
de emitere
2
Cuprinsul unitt ii de pstrare Observaii
4
76.
199 noen .-
1921 mar t . 2
1907mai 15
u ur '1ti
190 DO m. 9
udp's li
ou" c,I 511
'.
'ti
,. : ': ' ca i~
': r' ~,1inu ');
o
i
un
l uf ' n. ( feJ. d..
.//.
0'- : > n)
- -
Formular nr. t
Nr. pachetului __ __. _ _. _. _ __.__
"2
o
Data i locul . ,
Cuprinsul unitii de pstrare Observatii
'O
de emitere
..:
Z
2
4
t re
o ..1
a
j : . .
o t~. . v
,.

C 1J".?1
c.
10 2
i
le
J.
la c t ,.Graflca nou" c.1511

. .
.11.
J
- \
Nr. pachetului _._. __ .. _
Formular nr. 1
..;
Z
Data i locul
de ernitere
2
19 , ian.2;
ur 1
Cu prinsul unit il de pstrare Observatii
3
(10 ) d
,. ri
1
di
4
r po t' 1
d t 1
at 1
"
-
Nr. pachetului _ _ _ _._ _.._
Formular nr. t
..:
Z
Cuprinsul unittti ele pstrare
Data i locul
de emitere
Observaii
2 4
19 7
(1)
~.
.f.
e .
o

19 ? oct.
"ni

( .10 t I nv1 1 t 1
n e 1 1 1 1
n
t
1

r f .
14 e r. 1
c
8.
s.

(f
f c
s .n
1 p z n
d n1 1 nni
,.Graflca nou" c. 1511

~~u. 4~<- f eadZu. - ff) li!. ;' 3 1 1 H - J .


j "e;;;-