Sunteți pe pagina 1din 48

vrATA, ACATISTUL

5r
PARACLTSUL
SFANTULUI CUWOS
DIMITRIE CEL NOU
LU CRARE N
pAaT
TA C U B IN ECU UAN Tenna
PREAFENCITU LUI PARINT E
DANIEL
PATRIARHUL BISERICII oRToDoXE nouANn
Editura Cuv 6ntul Vielii
a Mitropoliei Munteniei
Si
Dobrogei
Bucuregti, 2011
Racla cu moas@le
Sfdntului Cuvios Dimitrie cel Nou,
(Catedrala Patriarhald din Bucure;tt)
I N SFI NTI
t
HARUL LUI
LUCRATOR
CI N STI M
DUMNEZEU
i x oAMENT
@ Editura Cuvintul Vielii
a Mitropoliei Munteniei gi Dobrogei
Bucuregti, 201 1
Tipar realizat la
TIPOGRAFIA INSTITUTULUI BIBLIC
$]
DE MISIUNE oRToDoXA
ISBN: 978-973-88706-8-0
SfAntuI Cuai os Di mi tri e cel l ' {ou di n
Basarabi , un sat de di ncol o de Dundre, tn
Bul gari a de astdzi , care probabi l se trage
di n neamul aesti t aI Basarabi l or, cel ce a
dat di nnsti a Basarabi l or, a domni tori l or
l dri i
Romfrneqti , a
fost
mai tntki pdstor,
pdgtea oi l e sau ai tel e pe cLmp si se ruga.
Iar rugdci unea i l pregdten pentru mdnds-
ti re. EI era atftt de sensi bi l qi atht de mi -
I ost i a t n suf l et ul sdu, f uci t se spune cd
nni de zi l e s-a pocdi t qi a pl Ans pent ru
cd di n greqeal d a cdl cat cu pi ci orul pe un
pui de pasdre qi l -a st ri ai t .
Vedem cfrtd
finete,
chtn delicatele,
cum spunea Pdri ntel e Stdni l oae, exi std
tn sfi n{i , tn oameni care s-au el i berat de
ai ol entd, de porni ri pdti maqe, de apucd-
turi egoi ste si s-au i mpdrtaqi t de i ubi rea
mi l ost i ad a l ui Dumnezeu, Cel mi l ost i a,
Care i ubeqte pe tol i oameni i qi tntreagn
Iume
fdcutd
de EI. Mai ffi rzi u, pdstorul
eal aai os qi mi l os n deaeni t monah, a mers
t n pust i e. Mai qt i m despre el cd at unci
cAnd
Fi -a
si ml i t sfdrqi tul aproape, s-a
aqezat tntre doud l espezi de pi ntrd, care
si mbol i zau si cri ul , i ar apoi si -a dat su-
fl etul
tn mfri ni l e l ui Dumnezeu, tn si n-
gurdtate, neaafrnd pe ni meni Ia moartea
sa, decfrt o mul ti me neadzutd,de i ngeri .
f)e aceea, i n cdntdri l e pe care l e auzi m i n
zi l el e ci nst i ri i Sf dnt ul ui Cuoi os Di mi t ri e
cel Nou, se spune:
,,$i
cu i ngeri i tmpre-
und se bucurd duhul tdu". Troparul
cuai oqi l or sau aI cuai oct sel or est e unul
di nt re cel e mni cunoscut e t ropnre di n
Ortodoxi e, pri ai nd chemarea omul ui l a
sfi n[eni e, l n asemdnarea cu Dumnezeu:
,,Intru
ti ne, Pdri nte, s-a mhntui t cel
dupd chi p [dupn chi pul l ui Dumne-
zeul , cdci l uhnd crucea ai urmat l ui
Hri stos pi l ucrdnd ai tnad[at sd nu
se uite la trup, cdci este trecdtor, ci
sd poarte grija de suflet, de lucrul cel
nemuri tor. Pentru aceasta, i mpreund
cu tngeri i se bucurd duhul tdu, Cuai -
oase Pdri nte, sau Cuzti oasd Mai cd".
? , t v
tnl eteSem ca asemanarea cu
Dumnezeu este dori nl a cea mai propri e
omul ui , si anume aceea de a t rdi oesni c.
De ce? Pentru cd omul ,
fi i nd
creat dupa
chi pul l ui Dumnezeu, CeI ueqni c ui u
gi aeqni c i ubi tor, doreqte ui al d aeqni cd
qi i ubi re uegni cd. Deci , sfi nl i i cuai oqi ,
purt dt ori de Dumnezeu, pri n smereni e
netncetatd, sunt cei care au al es esenl i al ul
di n oocal i a omul ui pe pdmi nt qi anume
uni rea cu Dumnezeu pri n rugdci une,
pri n pocdi n[d qi pri n
fapte
bune, pentru
a trdi aegni c i n pacea, l umi na qi
feri ci rea
Preasfintei Treimi.
De ce ai ne at f rt de mul t d l ume spre
sfi nl i gi de ce ai n affi t de mul {i pel eri ni sd
ci nsteascd moaqtel e sfi nl i l or, mai al es al e
sfi nl i l or marti ri qi nl e sfi nl i l or cuui oqi ?
Pentru cd tn moagtel e sfi n[i l or, ca gi tn
sufl etul l or, se si mte prezenl a harul ui
l ui Dumnezeu. I,{oi nu ci nsti m naturn
umand tn sfi nfi , ci pe Dumnezeu prezent
pri n harul si l ucrarea Sa t n nat ura uma-
nd. De aceea, Psal mi stul spune:
,,Mi nu-
nat este Dumnezeu tntru sfi nl i i Sdi "
(Psal m 67, 36). Mi nunat est e Dumnezeu
Cel prezent qi l uudtor tntru sfi n[i i Sdi !
Astfel , cdnd ci nsti m sfi ntel e moaste, pri n
ci nsti rea adusd l or, noi ci nsti m prezenl a
harul ui sftnt gi sfi nl i tor pe care l -au do-
bLndi t sfi nl i i . Mai tntdi , a
fost
harul pre-
zent i n sufl et, i ar di n sufl et s-a rdsp|ndi t
tn tot trupul . Aqndar, ci nsti rea acestor
sf i nt i est e mai f ut Li de t oat e ci nst i rea l u-
crdri i l ui Dumnezeu tn ei . Ca atare, noi
nu opunem pe Hri stos sfi n{i l or sau pe
sf i nl i l ui Hri st os, ci Hri st os est e mi nunat
tntru sfi nl i i Sdi , i ntruc|t sfi nl eni a Lui , n
Cel ui numi t i n Sfhnta Li turghi e:
,,Unul
Sfdnt, Unul Domn l i sus Hri stos" s-a
i mpdrt dqi t qi cel or care i l u crezLt t i n EI
qi L-au i ubi t cu t ot suf l et ul l or, cu t ot
cuget ul l or, cu t ont d put erea l or qi au
t mpl i ni t aoi a Lui t n ai nl a l or.
Sd ne rugdm SfLntuIui Cuui os Di mi -
t ri e cel Nou, ocrot i t orul Bucureqt i l or, sd
ne nj ute, sd ne l umi neze, sd ne pdzeascd
qi sd ne cdl duzenscd cu pi l dn ai e{i i sal e
qi , mni al es, cu puterea rugdci uni l or snl e.
Acest sf knt cuai os a
f dcut
mul t e mi nuni
qi aa mai
face,
potri ai t credi nl ei
fi ecdru-
r : l
l r
i
' I
F
3
' ---:--;
l
- * - t
i ,
i a, cA sd si ml i m cd D mnezeu ne i ub
pri n sfi nl i i Lui qi ne heamd cn tn fiec
loc qi tn
fiecare
tim sd sfin[im locu
timpul tn care ne afldm, sd sfinlim u
noastrd, spre sl aaa Iui Dumnezeu si
a noast rd mt nt ut re
, ' DANI EL
Pat r i ar hul Bi ser i ci i Or t odoxe RomAne
te
re
qi
ta
t
re
,e9
CA
,,tl
t i a
sp
l Ur
t
fit
I oc
mi
r si
UU
LC CI
np
,fid,
I ui
DE CE BI SERI CA ORTODOXA
CI NSTE$TE SFI NTELE MOASTE?T
Biserica cinsteqte sfintele moaqte,
cinstind prin aceasta pe sfinfii ingigi,
intrucAtr prin cinstirea sfintelor
moaste, oameni i se pun i n l egdtu-
rd cu sfinfii lui Dumnezeu. Faptul
menfinerii osemintelor lor in stare de
incoruptibilitate
(nestriciciune)
este
o arvuni a viitoarei incoruptibilitafi
a trupurilor intregi dupi inviere gi
1. Pr. prof. dr. DumitruStdniloae, TmloginDogmatiriA-
todaxd, vol. ITI, Edifa a'N-a, Editura k'stitutului Biblic qi
de Misiune Ortodoxd, Bucuregti, 2010, pp. re%7.
dupa depl i na l or i ndumnezei re. El e se
menfi n i ncorupti bi l e
(nestri ci ci oase),
pentru cd i n el e se menti ne o putere
dumnezei ascd di n vremea cAnd tru-
puri l e l or erau uni te cu sufl etul . Ba,
mai mul t, asupra l or se prel ungeqte
starea de i ndumnezei re accentuati a
sufl etel or l or di n starea actual d
(ce-
reascd n.r.). Aceasta se datoregte fap-
tului ci puterile sufletului qi harul
dumnezei esc di n el i qi prel ungesc
l ucrarea gi i n trup/ i nfdptui nd qi i n
aceasta o stare de sfi nteni e, cAt ti mp
sfAntul tri i eqte pe pi mAnt gi un fel de
stare de i ncorupti bi l i tate dupi trece-
rea sufletului sfAntului prin moarte,
l a starea accentuati de i ndumnezei re.
Moaqtele sunt astfel o anticipare a tru-
pului pnevmatizat, de dupi inviere.
MenfinAndu-se incoruptibile, ose-
mintele sfinfilor aratd cd sufletul per-
sonal al lor qi harul SfAntului Duh din
ei rimAn mai departe intr-o legituri
r i . - * .
4.
permanentd cu trupurile lor.
De aceea cei ce se roagi l Angi ose-
mi ntel e sfAntul ui , nu se adreseazi
j .
,
propriu-zis lor, ci persoanei sfAntu-
:
lui. Cinstirea trece la perso an6,, ca gi
,i
in cazul cinstirii sfintelor icoane.
Bi seri ca qi credi nci oqi i ei au con-
vingerea ci prin atingerea de sfintele
moagte gi pri n rugi ci uni l e adresate
sfAntului, lingd sfintele sale moaEte
se i nfi ptui esc adeseori vi ndeci ri pre-
cum qi alte fapte minunate, ca si prin
ati ngerea sfi ntel or i coane, datori ti
energi i l or dumnezei egti care, pri n
persoanel e cel or reprezentafi i n sfi n-
tele icoane gi in ultimd, analizi,
(izvo-
rAnd) di n MAntui torul Ii sus Hri stos,
se prel ungesc i n sfi ntel e i coane sau i n
sfi ntel e moagte. Un temei pentru ci n-
sti rea sfi ntel or moaqte si a credi nfei
in puterea ce iradiazd, din ele ni-l da
SfAnta Scripturi prin cazul invierii
unui mort aruncat peste osemi ntel e
I
: i
t
I
:
i
l l
;
i
' i
' I
i
t i
I
, l
i , r
l l
i I
t l
l l
l l
l l
l l
I I
' l
{ t ,
ei
, i
i i
' :
i
il
i t
t l
l !
: l
i l
i l
i i
t j
ie
r t
:i
i l
il
t
i l
r i
!)i
10 f:::-:=:
11
r, - . ...*-::-.-. .:;:*--:;----_-'
..--::;:--:*::' :::.:
: ___
-::-:::i,
proorocului Elisei
(4
Regi \3, 211. Pu-
terea dumnezeiasci ce lucre azd, prin
trupurile sfinfilor dupi moarte este o
continuare, dar si o intensificare a pu-
terii ce lucra prin trupurile sfinfilor cAt
erau i n vi ati .,,Chi ar umbra SfAntul ui
Apostol Petru avea putere sd vindece
pe bolnavi, peste care trecea
(Fapte
15,
15). Iar alfi bolnavi se vindecau prin
atingerea de gtergarele care fuseseri
folosite de citre SfAntul Apostol Pavel
(Fapte
19,11).
VIATA SFANTULUI CUUOS
DIMITRIE CEL NOU1
(27
OCTOMBRIE)
SfAntul Cuvios Pirinte Dimitrie,
care se numegte cel Nou, spre deosebi-
re de SfAntul Mare Mucenic Dimitrie,
IzvorAtorul de Mir
(f
290 d.H.), a in'
florit cu vArsta si cu darul, pe vremea
binecredinciogilor impirafi romAno-
bulgari
(secolele
XII-XIV), intr-un sat
mic numit Basarabov, aqezat pe apa
Lomului. S-a niscut din pirinti siraci,
x
rt
i
I
i
. :
. : .
r !
x5:
I
I
I
I
I
I
t 2
1. Text diortosit de Protos.
dar buni cregtini dreptmiritori.
Inci din copilirie, SfAntul nu s-a
deprins la invltituri inalte, nici la
megteguguri strilucite, nici la mi-
iestrite negufitorii, ori la desfdtdri-
le copiliregti gi la alte pliceri cu care
se indeletnicesc tinerii cei iubitori de
lume qi de cele ale lumii, ci s-a indelet-
nicit cu megtegugul megtegugurilor, la
lucrarea faptelor bune, a smereniei gi
a rugiciunii, ca si Avraam, Isaac si Ia-
cov; cici prin astfel de virtufi cu inles-
nire se invredniceqte omul a vorbi cu
Dumnezeu gi degrabi se imprietenegte
cu El, ficAndu-se binepldcut Lui.
Dintru inceput, fericitul se inde-
letnicea cu luare aminte qi osArdie
cu pigunatul vitelor satului siu, pre-
cum odinioari Iacov pigtea turmele
lui Laban. Dupi ce cu sArguinfi gi cu
nevoinfi s-a ostenit destuli vreme gi
s-a trudit intr-aceastd smeriti ascul-
tare, pe toate cele ale lumii ca pe un
r,,{{
tr
t. ,,i ' ,
i r i i
1' l
i :;
tlii,ii'lllit,
:i,
-i
nimic socotindu-le, s-a retras intr-o
peqterd pe apa Lomului in sus, unde
era o mindstire. Aici a primit schima
monahali, fugind de rudenii, prieteni
qi cunoscufi.
Apoi, prin viafa cea cu totul
imbundte+itd, izbivindu-se de orice
ispiti si necaz, a inceput, ca un viteaz
ostaq al lui Hristos, si alerge spre lupte-
le cele mai anevoioase qi duhovniceqti:
post aspru/ priveghere qi rugiciune de
toatd noaptea, sporind acestea cu sme-
rita cugetare intru frica lui Dumrtezerrl
lucriri care i-au adus mdsura intregii
intelepciuni, din care se naste curitia
viefii si podoaba faptelor monahicegti.
Ci, de n-ar fi fost intru acest chip, nu
s-ar fi invrednicit si fie gi dupl moar-
te nestricdcios si, de nu gi-ar fi agonisit
prin lucrarea faptelor bune harul SfAn-
tului Duh, in puterea ciruia trupul
siu gi pAna acum se pdstre azd intreg
si inmiresmat, n-ar fi ingiduit atAtea
*
s
{,
t !
i x
schimbiri qi atAtea intAmpliri, despre
care vom vorbi mai jos.
Dupi ce s-a fdcut desdvArgit intru
toate faptele bune, ajungAnd a fi
,,bdr-
bat desdahrgit, Ia mdsura ailrstui plini-
rii lui Hristos", gi, pe cAnd a mai viefui
in trup i se pirea o adeviratd pagubd,,
iar a zbura spre veqnicile locaguri
-
o
nepre{uitd dobAndd, Dumnezert, pe
Care-L iubea gi pe Care-L dorise, a
hotdrAt si-l mute din
,,cele
de aici".
$i
iatd ci, din tainica descoperire dum-
nezeiasci, mai dinainte cunoscAndu-
gi sfArgitul gi, culcAndu-se intre doui
pietre mari ce se aflau acolo, aproape
de pegteri, tocmai pe
lirmul
Lomului,
gi-a dat strilucitul siu suflet in mAna
lui Dumrrezert, iar mult truditul lui
trup multi vreme a rimas nevitimat
intre acele doui pietre.
Odati, s-a revirsat apa Lomului,
incAt pribusea copacii de pe
firmuri,
surpa podurile gi aducea cu ea bolovani
tft
mari. Atunci s-au surpat lespezile care
acopereau trupul sfinfit al Cuviosului
Dimitrie cel Nou si moaptele au cizut
in api, rimAnAnd vreme indelungati
acolo, ca o nepre{uiti comoari
duhovniceascd. .
Dar, voind sd prosldveasci pe ro-
bul Siu pe pdmAnt precum l-a prosli-
vit gi in ceruri, a descoperit Dumnezeu
aceasta prin ingerul Siu, care s-a ari'
tat in chipul Cuviosului, in vis, unei
copile, care era chinuitd de duh necu-
rat, atdtilndu-i locul si zicAndu-i:
,,Eu
te voi vindeca, dacd parinfii tii mi vor
scoate din api"!
Dimineafa, copila a spus pirinfilor
visul pe care l-a avut. Atunci, adunAn-
du-se preofi gi oameni mulfi, s-au dus
tofi la locul descoperit copilei in vis,
unde adeseori se ivea o lumini, care se
socotea de cei de rAnd a fi semn cd aco-
lo era o comoard. CiutAnd cu de-ami-
nuntul, au aflat sfintele lui moapte in
t a
r'
prundiq, dupi cum se aritase copilei,
le'au scos intregi, strilucind ca aurul,
si le-au dus in satul Basarabov.
Vestea despre aflarea cinstitelor
moagte a stribitut toate imprejurimile
gi a ajuns gi la urechile domnitorului
firii
Rominesti.' Acesta indati a tri-
mis preofi gi boieri, ca si aduci in
fara
noastri moastele SfAntului Cuvios Di-
mitrie. MergAnd trimiqii domneqti in
satul Basarabov/ au luat moaqtele Cu-
viosului si au nornit citre Tara RomA-
r t
neasci. Insd, aiungAnd cu dAnsele pAni
la un sat ce se numea Ruse, aproape de
o fAntAni, au lisat sfintele moaqte, de
vreme ce
-
prin dumnezeiasci minu-
ne
-
n-au putut si le duci mai depar-
te. Iar preofii qi boierii, vdzind aceasta
gi nedumirindu-se ce vor face, s-au sfi-
tuit sd iniuge doud junici tinere la carul
in care se aflau moagtele SfAnfului qi sd
le lase si meargi incotro vor wea/ soco-
tind
-
cu dreptate
-
cd aceasta va fi voia
flrlJLI-/.HM
:*-Y
tEilffli#$llt t
Cuviosului.
$i
-
o, minune!
-
junicile
s-au intors indati cu moagtele SfAnfu-
lui inapoi la Basarabov, oprindu-se in
mijlocul satului. Drept aceea/ preofii
gi boierii s-au intors flri nicio ispra-
vi gi au spus domnitorului toate cele
ce au vdzut. Atunci domnitorul
firii
RomAneqti a trimis din nou boieri cu
bani si au fdcut o biserici in numele
Cuviosului Dimitrie, acolo unde s-a
oprit SfAntul.
Multe minuni a sivArgit celor care
au ndzuit cu credinfi citre dAnsul.
Dintre acestea noi vom istorisi cAteva
dintre cele ce s-au insemnat de martori
ai acestora demni de crezare.
Astfel, doud femei surori, anume
Aspra si Ecaterina din Cernavodi, au
ficut o biserici preafrumoasd, punAn-
du-i hramul Adormirea Preasfintei
Niscitoare de Dumnezeu, gi s-au sfi-
tuit intre ele cum ar putea si ia vreo
pirticicd din moagtele SfAntului Dimi-
-
vlHlffi{)Hffilt $fi$A ffiIfl $n(|ru
Hlff,g
$'WHTrr'AIRn
trie, ca si o aducd in biserica lor; cici a
le lua cu totul socoteau ci nu va vrea
SfAntul, precum a gi fost. Deci, venind
cu smerenie gi cu evlavie gi inchinAn-
du-se SfAntului, au luat in taind o mici
plrticici din moagtele lui gi, vrAnd si
se duci cu cirufele lor, caii nicidecum
n-au putut a se migca din locul acela,
degi vizitii ii biteau mereu. Atunci, co-
borAnd din cirufe, cu lacrimi au aler-
gat gi aucdzutla moastele SfAntului gi,
punAnd pdrticica la locul ei, s-au rugat
sd le ierte gregeala; gi aga, izbivindu-
se de nevdzuta oprire, s-au dus cu pace
in satul lor.
Altadatd, a venit Preasfinfitul Mi-
tropolit al TArnovei, anume Nichifor,
cu soborul lui, ca sd se inchine cinsti-
telor moaqte ale SfAntului Dimitrie.
$i,
inchinAndu-se mai intAi Mitropolitul
gi sdrutAnd sfintele moagte, s-a depdr-
tat pufin si a sezut pe un scaun; dupi
aceea/ mergAnd pe rAnd tofi ceilalfi
il{llKrTgHffl }d(Il{llHxlill
LHVnS[ffit;
' t
; l
; l
ii
i :
i l
r l
r l
I
, i
i l
lt
, t
i l
tl
i t
t l
i l
tl
t l
t l
t t \
I i
din sobor gi sirutAnd sfintele moagte,
un oarecare monah, anume Lavrentie,
in vremea sirutirii, incercAnd sd rupi
cu gura o mici pirticicd din moastele
SfAntului, a rimas cu gura deschisi;
qi tofi, ciutAnd la dAnsul gi vizAndu-
I cu gura deschisi, nu pricepeau ce a
pdtimit, iar Mitropolitul i-a poruncit
si se dea la o parte, ca si se inchine gi
ceilalfi. Dar el, fiind mut gi fiLd, glas,
de-abia s-a depdrtat pufin de la sicri-
ul SfAntului. Dupi ce au iegit tofi, a
cdzut cu lacrimi la moaqtele SfAntu-
lui, cerAndu-gi iertdciune, gi astfel i s-a
dezlegat limba gi a griit ca mai inainte.
A mers apoi cu Mitropolitul la cel care-
i gdzduia gi i-a spus toate cele ce a pd-
timit. Iar el a zisz
,,O!
Pdcdtosule, cum
n-ai socotit, cd de-ar
fi fost
sd se tmpar-
td sfintele moagte la toli care ain sd se
tnchine lor, pknd acum n-ar mai
fi
rd-
mas nimic. Deci, de acum pocdiegte-te,
cd ai gregit lui Dumnezeu
9i
Sfilntului".
nu instriineze sfintele moaste, ci si le
diruiascn
firii
noastre, pentru pfizi-
le qi
iafurile
ce a pitimit din pricina
rizboiului gi s-o mAngAie cu acest dar.
^ )
InduplecAndu-se, generalul a diruit
sfintele moaste Tirii RomAnesti.
^ t t t
In zilele Preasfinfitului Mitropolit
Grigorie al Il-lea al
firii
RomAneqti,
primindu-le tot poporul cu mare cin-
ste gi evl avi e,l e-a asezat i n bi seri ca cea
mare a Sfintei Mitropolii a Munteniei.
Si indati a simtit poporul ocrotirea si
sprijinul SfAntului, cici nu numai ci
a incetat rdzboiul dintre rugi si tur-
ci, dar a contenit gi boala ciumei cea
infricogitoare. Si mult ajutor si mare
folos cAgtigi tofi cei care cu credinfd
nizuiesc la moagtele SfAntului! De
atunci gi pAnd astdzi acolo au rimas,
chiar dacd, in vremurile din urmi,
necredincioqii au dorit si le scoati afa-
ri gi si dirAme din temelii biserica gi
palatul patriarhal. Dar SfAntul Dimi-
trie nu a ingdduit aceasta, ci a ficut sd
cadi tirania qi a pdzit neatinsi biserica
ce-i addposteste cinstitele moagte.
Pentru rugdciunile Sfdntului
Cuzsios Dimitrie cel Nou, Doamne
Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,
mi l ui egte-ne gi ne mi l ntui egte pe noi .
Ami n.
ACATISTUL
SFANTULUI CUUOS
DIMITRIE
CEL NOU
(27
octombrie)
Condacul 1
Glasul al 8-lea, podobie z
,,Apdrd-
toare Doamni ,
A
pardtorule aI nostru de necazuri,
-Fl,pentru lucrarea de multe gi mari
minuni,mu{umiri
aducem
fe
noi,fiii tii;
gi,ca cel ce egtiminunat qi milosfiv, tzbd-
vegte-ne din toate nevoile, ca si shigarn
fe:
Buanrd-te,
fdcdtode
de miru.mi, Sfinte
Pdrinte Dimitrie!
Icosul 1:
,24.
fngerii
cei din ceruri s-au mirat
I de tine, Pirinte Dimitrie, inge-
rul cel pimAntesc, vizAndu-te cum,
in trup fiind, ai biruit pe demonul cel
firi de trupr si, de minunile tale spai-
mAntAndu-se, au stat cAntAndu-ti une-
l e ca acestea:
Bucuri-te, cel ce egti om ceresc;
Bucuri-te, cel ce fost inger pd-
mAntesc;
Bucuri-te, ci nu te-ai amigit de li-
comia strimogeasci;
Bucuri-te, ci ai vietuit mai presus
de firea omeneasci;
Bucurd-te, ci prin smerenie cele
inalte ai dobAndiU
Bucurd-te, cd pe vrijmag lesne l-ai
biruif
Bucurd-te, cd.,l a fel cu Abel , j ertfe
prin rugiciuni ai inilfa!
Bucuri-te, cel ce trupul tdu rob du-
hului l-ai ardtat;
Bucuri-te, cel ce te-ai ficut corabie
duhovniceascd;
Bucuri-te, cel ce te-ai suit la
inilfimea cereasci;
Bucurd-te, siditorule al viei de tai-
ni in ogorul sufletesc;
Bucuri-te, ci miilocegti iertare
pentru cei ce se pociiesc;
Bucurd-te,
fdcdtorule
de minuni,
Sfint e P drinte Dimitrie !
Condacul al 2-lea:
iind inal{at SfAntul Dimitrie
in vizduhurile ceregti, priveste
citre cei ce-l roagd pe dAnsul qi, cu bu-
nitate pirinteasci, diruieste milostivd
izbivire tuturor celor ce cAnti lui Dum-
nezeu: Aliluia!
34
Icosul al 2-l ea:
.r\,
fnfel egerea
cea nei nfel easi cdu-
ItAnd pagAnii sd o inteleagi, nu
se pot dumiri de cinstitele tale moaqte,
cum adici o materie nu se supune firii
gi trupul nu se di putreziciunii; iar noi
cu credinfi cAntdm tie acestea:
Bucuri -te, vas de Duhul SfAnt
pri mi tor;
Bucuri-te, locaq dumnezeiesc de
minuni izvotitor;
Bucuri-te, ci la fel cu cei firi de
trup ai vietui!
Bucuri-te, ci duhul tiu citre cele
cereqti l-ai povdfuif
Bucuri-te, ci intru tine striciciu-
nea ai ficut-o nestricicioasi;
Bucuri-te, ci intru tine moartea ai
fdcut-o neputincioasi;
Bucurd-te, ci la fel cu Avraam,
[i-ai
lisat patria gi pirinfii;
Bucuri-te, ci te-ai sildsluit in pi-
mAntul fagiduinfei;
Bucuri-te, steiar cu umbri dumne-
zeiascd;
Bucuri-te, ci te-ai ficut tuturor
masi duhovniceasci;
Bucuri-te, ci
fi-ai iertfit
voia ca un
alt Isaacr prin ascultare;
Bucurd-te, cd
fi-ai
inal{at cugetul
minfii citre bunatifile viitoare;
Bucurd-te,
fdcdtorule
de minuni,
Sfinte P drinte Dimitrie !
Condacul al 3-l ea:
f)utere
cereasci umbrind cin-
I stitele tale moaqte, Pirinte, ca
dintr-un soare rispAndeqte razele mi-
nunilor tuturor celor ce se ating de ele
gi, pe tofi de orice boali tdmiduind,
cAntdm lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 3-l ea:
A
vAnd noi racla cinstitelor tale
.fl,*oapte, Cuvioase Pirinte, ca
la un izvor de daruri tofi cu credinti
alergdm, pentru care izbiveqte-ne,
Sfinte, de vrijmagii mAntuirii noastre,
ca neincetat sd strigdm tie:
Bucuri-te, cel ce te-ai aritat stapA-
nitor patimilo r pierzdtoare;
Bucurd-te, cel ce pe domnul intu-
nericului l-ai biruit prin ribdare;
Bucurd-te, cd, ne-ai izbdvit din ro-
bie precum Avraam pe Lo!
Bucuri-te, cd pe fiii Agarei i-ai iz-
gonit de to!
Bucurd-te, cd neamul celor smerifi,
ca pe alt Isaac, il faci mogtenitor;
Bucurd-te, ci pe Ismael cel trufaq
l-ai alungat ca pe un impotrivitor;
Bucurd-te,cd.,la fel ca Lot, in munfii
faptelor bune te-ai suif
Bucuri-te, cd multora cetate de scd-
pare te-ai dovedi!
Bucuri-te, cd nu te-ai ldsat prins in
Gomora patimilor;
Bucuri-t et cA. prin tine ne izbivim
de vipaia ispitelor;
Bucuri-te, cd fdri intoarcere ai Ie-
pi dat cel e de
j os;
Bucuri'te, cd prin buni veghe ai
slujit lui Hristos;
Bucurd-te,
fdcdtorule
de minuni,
Sfinte P drint e Dimitrie !
Condacul al 4-l ea:
\ /ifor
de multe ispite si furtuni
Y de multe nevoi inviluindu-ne
pe noi, Sfinte, cu credinfi nizuim la
tine, ca, prin rugiciunile tale cele bi-
ne-primite, si le preschimbi pe toate
in buni linigte gi, astfel, prin tine si
cAntim lui Dumnezeu: Aliluia!
f
' q::**:--
0
-_ei
Icosul al 4-l ea:
I
uzit-am, Sfinte Pirinte, de
.6,viata ta cea dumnezeiascd; vi-
zut-amgi minunile tale si, indulcindu-
ne de binefacerile pe care ni le ardti in
toati vremea, credem indriznirii tale
cdtre Dumnezeu, pentru care griim
lie
unele ca acestea:
Bucurd-t e, al bol navi l or doct or
i scusi t;
Bucuri-te, ci pe cei indricifi i-ai
izbFnit;
Bucuri-te, intirirea bitrAnilor;
Bucurd-te, invdtdtorul tinerilor;
Bucuri-te, imbricimintea celor goi;
Bucuri-te, mAngAierea celor din
nevoi;
Bucuri-te, grabnic ascultitor al ce-
lor ce te cheami;
Bucuri-te, izbivitorul celor
cuprinsi de teamd;
Bucuri-te, temei
credinfei noastre adevdrate;
Bucuri-te, noule invifltor al viefii
celei curate;
Bucuri-te, ci ai slujit lui Dumne-
zeu cu buni-voire;
Bucuri-te, ci te-ai aseminat Lui,
prin indumn ezeire;
Bucurd-te,
fdcdtorule
de minuni,
Sfint e P drinte Dimitrie !
Condacul al S-l ea:
ale de Dumnezeu umblatd
aritAndu-ne noui cu osteneli-
le viefii tale, Sfinte, pe tofi ne invefi ca,
prin curifie qi duhovniceasci smere-
nie slujind lui Dumnezeu, si cAntim
Luiz Aliluiq!
Icosul al S-l ea:
dzind, Sfinte Dimitrie, locu-
itorii Basarabovului lumini
;l
intiritor al
in apa Lomului, au socotit ci este o
comoardl dar, dupd ce au scos sfintele
tale moagte, vdzind ci reversi minuni
gi izvoristi tdmiduiri tuturor, spii-
mdntAndu-se de mirare, tofi griiau cd-
tre tine unele ca acestea:
Bucuri-te, comoara Basarabovului;
Bucurd-te, cel ce ai sfinfit apa
Lomului;
Bucuri-te, cd jugul
cel uqor al
Domnului pe umeri l-ai luaf
Bucurd-te, ci pe acesta ugor tuturor
l-ai ardtat;
Bucuri-te, odrasli frumoasi a
pegterii cele sfinte;
Bucurd-te, indrumdtor al celor cu
buni minte;
Bucuri-te, cd ai izbdvit pe fecioara
cea indricitd;
Bucuri-te, veselia pirin{ilor ei cea
nepovestiti;
Bucuri-te, intirirea surorilor celor
cu buni cucernicie;
Bucuri-te, ci prin tine s-au invdfat
a cinsti cele de evlavie;
Bucuri-te, indreptitorule lui La-
vrentie cel firi socoteali;
Bucuri-te, ci pe tofi ii invefi a fi ci-
tre tine cu sfiald;
Bucurd-te,
fdcdtorule
de minuni,
fii,
cd stipAnirea lui, neribdAnd veni-
Sfinte P drint e D imitrie !
Condacul al 6-l ea:
irturisitorii de Hristos, fiii
tai duhovniceqti, sunt mar-
torii minunilor tale, Cuvioase Pirinte;
pentru aceasta, daruri de mulfumire cu
netdcute glasuri lui Dumnezeu inalfi,
cAntAndu-i: Aliluia!
Icosul al 6-l ea:
trdlucind tu in pimAntul nostru,
ai izgonit intunericul pigAniti-
*t
rea ta, a cdzut; iar noi, primind izbdvi-
re, griim citre tine unele ca acestea:
Bucuri-te, surpitorul pngAnitifii;
Bucurd-te, sprijinitorul cregtinitifii;
Bucuri-te, c5.,la fel cu Moise, tii al
Crucii toiag
Bucuri-te, ci neputinf a vrii magului
ai dat-o in vileag
Bucuri-te, cd pe Faraon cel nevizut
l-ai inecat in marea lacrimilor tale;
Bucurd-te, ci pe cel vdzutil ingropi
in luciul isprivilor tale;
Bucuri-te, stAlp de foc al credinfei;
Bucuri-te, ci ne cdlduzeqti spre pi-
mAntul figiduinfei;
Bucuri-te/ nor ricoros gi cu bund
umbrire;
Bucuri-te, ci triim in tara noastri
sub sfAnta ta ocrotire;
Bucuri-te, ci la vreme de lipsd ne
hrineqti cu indestulare;
Bucuri-te, cd totdeauna ne dai aju-
tor cu imbelqugarc;
Bucurd-te,
fdcdtorule
de minuni,
Sfinte P drinte D imitrie !
Condacul al 7-l ea:
oind Dumnezeu a ne mAngA-
ia pentru multe nevoi qi neca-
zuri, te-a dat noui ocrotitor; dar noi te
cunoagtem pe tine gi pirinte qi ficitor
de minuni; pentru aceasta, mulfumind
pentru
infelepciunea Lui cea negriiti,
Ii cAnti mz Al i l ui a!
Icosul al7-lea:
I
ritat-a fipturi noud, trimifAndu-
fl,te Ficitorul pe tine la noi, cei ce
suntem facufi de DAnsul; cd foculrizbo-
iului gi al robiei s-a stins, pe wiimagi cu
rupine i-ai intors qi boala ciumei ca un
fum a pieri! iar noi, cei izbivifi de aces-
tea, neincetat strigim
!ie:
Bucuri-te, rAvnitor ca un alt llie;
Bucurd-te, cd., precum acela, ai lo-
cuit in pustie;
Bucuri-te, ci ai biruit pe proorocii
ingeliciunii;
Bucuri-te, ci s-au ruginat impleti-
torii minciunii,'
'
Bucuri-te, ci ai potolit flacdra rdz-
boiului cea stricitoare;
Bucuri-te, ci ai ficut si inceteze
molima cea vitimitoare;
Bucuri-te, cd prin tine cAgtigam
ploi la vreme potrivitd;
Bucuri-te, ci prin tine rugdciunea
ne este implinitd;
Bucuri-te, cel ce car de foc prin
fapte bune
fi-ai
lucraf
Bucurd-te, ciprin ele la certe-aiinaltaf
Bucuri-te, ci nu cojocul, ci trupul
tdu ni l-ai lisat ca binecuvAntare;
Bucurd-te, cd prin el primeste cele
de folos fiecare;
Bucurd-te,
fdcdtorule
de minuni,
Sfinte P drinte Dimitrie !
l t
l
t
J
I
Condacul al 8-lea:
\ /izAnd
viafa strdini, sd ne in-
Y striinlm de lume, mutAndu-
ne mintea la cer, ci pentru aceasta pli-
cutul lui Dumnezeu Dimitrie a viefuit
cu instriinare, ca si ne invefe gi pe noi
a urma viefii lui gi, trdgAndu-ne min-
tea la inllfime, si cAntdm lui Dumne-
zevi Aliluia!
Icosul al 8-l ea:
l-u
totul fiind intru cele de jos,
\-'mintea ta nicidecum nu ai
dezlipit-o de la cele de sus, ci, uitAnd
de trupul tdu gi de lume, ai biruit pe
Veliar; iar acum/ fdcAndu-te pirtag
cereqtilor bunitdti, te rogi lui Dumne-
zeu pentru cei ce grdiesc
fie
acestea:
Bucurd-te, minte cereascd si inain-
te-vizitoare;
+/
Bucuri-te,
voin{d de
duhovnice gti
Primitoare;
daruri
Bucurd-te, Samuile
Preasfinfite;
Bucuri-te, preablAndule
Davide;
Bucuri'te, ci te-ai ficut sabie a
Domnului cu doui tiiguri;
Bucuri-te, cd ai tiiat cu ea
Pe
Goli-
at cel cu multe ascunziEuri;
Bucurd-te, cici cu toati voinfa
minlii ai slujit lui Dumnezeui
Bucurd-te, ci sufletul tiu curat l-ai
dat Ziditorului tdu;
Bucurd-te, grabnic risipitorule al
bolilor;
Bucurd-te, purtitorule de biruinfi
asupra patimilor;
Bucuri-te, ci ne arifi calea citre
imparafia cea figaduita;
Bucurd-te, ci prin tine cAqtigim fe-
ricirea cea nesfArgiti;
Bucurd-te,
fdcdtorule
de minuni,
Sfinte P drint e Dimitrie !
3f-r'::::r;;;;*::::::;;::;;:t;::::::1"
-
i.
. -.*-;-at
' l
r - - - - . ' - ^ , , r - r ^ r
- Cl
i l Condacul al 9-l ea: i i
i l
Condacul al 9-l ea:
i'
il Toatd
adunarea cregtineascd ve-
il f nind, sd cidem inaintea SfAn-
ll
t"t"i Dimitrie: bogafii la cel sdrac
il
." duhul, siracii la imbogifitorul,
lf sanitogii la pdzitorul, bolnavii la doc-
ll
torul cel fdri de plati, drepfii la indru-
ll
mitorul, iar picitogii la indreptitorul
ll
qi tofi dimpreuni si cAntim lui Dum-
if
nezeuz Aliluiat
I'
l l
l cosul al 9-l ea:
l i
r l
ll f,
etorii cei megteri la cuvAnt se
il
narati fafd de tine a fi ca niste
l l - - - , , r ! Y .
ll
murr/ ca nu se prrcep sa spuna tn ce
jl chip cinstitele tale moagte, rimAnAnd
!f
nestricate, izvorisc buni mireasmd si
il
timdduiri de tot felu| iar noi, privind
il
o taini ca aceasta si minunAndu-ne,
l l
.
!f strigim citre tine acestea:
rl
i l
, t
- v r r u q L q r q l / l L q '
i
i !
'
i ' l
#*t=.rr*.r=::'::i.:':,rr',:::::'.:-.;.:
49 ::'i:::::::r.":::;:::::,,::::;;:::*9i
din primejdii ne izbdvim;
Bucurd-te,
fdcdtorule
de minuni,
Sftnte P drinte Dimitrie I
Condacul al 10-l ea:
\ /rand
Ficitorul tuturor fdp-
V turilor si ne izbiveasci de
inse-ldciunea vrijmaqului, te-a trimis
ca pe un apostol la noi, ca prin tine
sd ne invitim a ne depirta de toate
inseliciunile lumii si prin viafi cura-
td a ne apropia de Dumrrezert, ca si-I
cAnti m: Al i l ui a!
Icosul al 10-l ea:
id egti credinciosilor gi turn
neclintit tuturor celor ce cauti
la tine sprijin, cd Ficdtorul cerului gi al
pdmAntului te-a ficut pe tine vas ales,
primitor de daruri duhovniceqti; pen-
tru aceasta, ca la un reazem tare aler-
l r a
ii
Bucurd-te, apostolul
9i
propovidu-
il itorul nostru;
ll
U"curd-te, dascilul qi indrumito-
ll
rul nostru;
il
gocuri-te,
ci prin fapte ai propo-
ll vaduit
pe Hristos;
[l
n"curi-te,
ci te-ai ficut chiP
ll
poceinfei de obEte, cu folos;
ll
^
Bucurd-te, luminltorul
cel strilu-
ll
cit al acestei
!ari;
ll
g"curd-te,
mAngAierea
poporului
ll cupritts de intristiri;
ll
^
Bucuri-t e, ci, asemenea unui cort
ll
sfAnt, ne-ai ldsat truPul;
ll
g"curi-te,
ci, intAmpinAnd
moaqtele
ll
tale, sdltim cu duhu!
lf
g"curi-te,
cd, aProPiindu-ne
de
ll
ele, le cinstim cu smerenie;
ll
n"curi-te, ci, sirutindu-le,
ne um-
ll
plem de sfinfenie;
ll
^
Bucuri-t e, ci, rugAndu-ne
fie
ina-
ll
ittt." lor, de boli ne timiduim;
ll
n"curd-te, ci, inchinAndu-ne
lor,
il
l a
a-t--
. " . - , : : ; ?
t
tie gdm noi qi cu buni nadeide grdim
acestea:
Bucuri-te, omul lui Dumnezeu,
viefuitor pe pimAn!
Bucuri-te, implinitorul poruncilor
Noului LegimAnf
Bucuri-te, intirirea credin(ei celei
adevirate;
Bucuri-te, icoana insuflefiti a
viefii celei curate;
Bucuri-te, stAlp de spriiinire in
primejdii;
Bucurd-te, teazem neclintit al ni-
deidii;
Bucuri-te, ci ai dat ingeldciunea la
iveali;
Bucurd-te, ci ne-ai scdpat de pri-
mejdii cu multi indrizneali;
Bucuri-te, cd, in ceruri locuind,
vezi pe Dumnezeu;
Bucuri-te, cd, acolo viefuind, te
desfdtezi intru Duhul mereu;
Bucuri-te, cd intru cele de sus
impirifesti
cu Hristos;
Bucuri-te,
ci de acolo privegti
spre
noi, cei de jos;
Bucurd-te,
fdcdtorule de minuni,
Sfinte P drinte Dimitrie
I
dclie purtdtoare
de lumind
esti
intre
Sfinfii
Cuviosi,
precum
gi
impreuni-Iocuitor
cu toti Snnlii
il.
tru aceasta
se bucuri
de tine,
Sfinte
Condacul
al l l -l ea:
f)rin
tine,
pirinte,
aducem
lui
I Dumnezeu
din tot sufletul
cAntiri gi mulfumiri,
pe care primin-
du-le, roagd,
dimpreurri
.,, toatd cea_
ta Cuvioqilor,
pe blAndul
Iisus, Dum_
nezeu-Omul,
si ne diruiasci
iertare,
dezlegare
de picate
gi mili in ziua
fu_decifii, noui
celor ce-I cAntdm
Lui:
Al i l ui a!
I cosul
al 11-l ea:
Dimitrie,
9i
Tatil ceresc
dimpreund
cu
fiot qi cu buhul SfAnt,
iar noi' cu du-
hul privind
acestea,
strigim-
cdtre tine:
Bucuri-te,
Podoaba
cea frumoasd
a
cuviogilor;
Bucurd-te,
nevoin{a
cea cu osArdie
a sihaqtrilor;
Bucurd-te,
urmitorule
al marelui
Antonie;
Bucuri-te,
cel intocmai
la obicei cu
Onufrie;
Bucuri-te,
cel aseminitor
cu Pavel
Tebeul la sivArqirea
nevoin{elor;
Bucuri-te,
alt Pavel cel SimPlu'
cu
nevinovnfia
9i
cu facerea
minunilor;
Bucuri-te/
cu Ammon,
cu Ahila
9i
cu Agatonie;
Bucuri-te/
cu Antim,
cu Amonata
si cu Amonie;
Bucurd'te,
imPreund
cu Grigorie
Decapolitul;
Nicodim
Bucuri-te,
imPreuni
cu
Sfin!itul;
Bucurd-te, pdrinte al nostru cel de
obgte folositor;
Bucuri-te, izbivitorul nostru cel
grabnic ajutitor;
Bucurd-te,
fdcdtorule
de minuni,
Sfint e P drinte D imitrie !
Condacul al 12-l ea:
ristoase impdrate, primegte pe
mijlocitorul nostru gi implini-
torul poruncilor Tale, care se roagi
fie
si dai Bisericii unitate, pace adAncd
qi stingere dezbinirilor; si nu ne dai
vriimagilor nostri, nici cu mAnia Ta si
ne pierzi pe noi, cd Tu egti Dumnezeul
nostru si noi suntem poporul Tiu, de
la care auzi: Aliluia!
Icosul all}-lea:
(-Antilnd
dimpreund cu ingerii,
\-'cu Cuviosii si cu toti Sfintii ina-
, ) t t
intea Preasfintei Treimi, pomeneEte-ne
Ei
pe noi, cei ce alergim la tine, Sfinte,
"u,
irbauindu-ne de toate ispitele gi de
impnrafia cereasci invrednicindu-ne,
sd griim
fie
unele ca acestea:
Bucuri-te, mirgiritar ceresc al as-
cultdrii;
Bucuri-te, diamant luminos al
rdbdirii;
Bucuri-te, duhovniceasci
smirni
cu lini imbilsimare;
Bucuri-te, mir ceresc/ ce ne umPli
de buni inmiresmare;
Bucuri-te, floarea cea neveqtejita a
raiului;
Bucuri-te, tdmAia cea cu bun miros
a harului;
Bucuri-te, vas plin de bunitate ne-
muritoare;
Bucurd-te,
curifitoare;
Bucurd'te,
inoati in marea
baie de toatd nevoia
ocArmuitorul
celor ce
vietii celei involburate;
Bucuri-te, indrumitorul
celor ce
stipAnesc cu dreptate;
Bucuri-te, tdmiduirea cea doriti a
trupurilor noastre;
Bucurd-te, mAntuirea cea scumpi a
sufletelor noastre;
Bucurd-te,
fdcdtorule
de minuni,
Sfinte P drinte Dimitrie !
Condacul al 13-l ea:
,
Preacuvioase
Pirinte, purti-
torule de Dumnezeu,
Sfinte
Dimitrie, primind acest dar de rugi-
ciune de la noi acum, izbiveste de toa-
td nevoia gi scapd din chinul ce va si
fie pe toti cei ce cAnti lui Dumnezeu:
Al i l ui a! (Acest
Condac se zi ce de trei
ori).
ia--
l
l
r
Apoi, se zice iarigi Icosul intAi: In'
gerii cei din ceruri...
9i
Condacul
intAi:
Apiritorule
al nostru din nevoi,"' qi se
face otpustul.
PARACLISUL
SFANTULUI CUVIOS
DIMITRIE CEL NOU
Rugiciunile incepitoare:
imp;rate Cercsc- Sfinte Drmnezeule...,
PreasfAnti Treime..., Tatil nostru...,
Cn a Ta este impirifia..., Doamne,
miluiegte (de
L2 ori), Slavi...
Si
acum...,
Venifi si ne inchinim..., Psalmul'/-.42:
Doamne, auzi rugdciunea mea..,, apoi:
Dumnezeu este Domnul (de
trei ori) si
troparul acesta, glasul al 8-lea:
intru tine, Pirinte, cu osArdie s-a
mintuit cel dupi chiP, ci, luAnd cru-
cea, ai urmat lui Hristos si, lucrAnd, ai
invifat sd nu se uite la trup, cici este
trecitor, ci si poarte griji de suflet, de
lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta qi
cu ingerii impreuni se bucurd, Preacu-
vioase Pirinte Dimitrie, duhul tiu.
Sl avi ..., tot acesta,
Si acum..., al Ndscdtoarei de
Dumnezeu, gl asul al 4-l ea:
Nu vom tdcea niciodati noi, ne-
vrednicii, a spune puterile tale, Maica
lui Dumnezeu; ci de n-ai fi fost tu, ru-
gAndu-te pentru noi, cine ne-ar f izbd'
vit pe noi dintru atAtea nevoi, sau cine
ne-ar h pdzit pe noi pAni acum slobo-
zi? Nu ne vom depirta de la tine, Std-
pAni, ci tu izbivegti pe robii tii din
toate nevoile.
Apoi, Psalmul 50: Miluieqte-md,
Dumnezeule...
gi indatd incepem ca-
nonul cdtre Sfhntul , cdntdndu-l cu
umitinla gi cu inima tnfrknta.
CANONUL
se pune pe 4, fi ra i rmoase
CAntarea I
Stih: Sfinte Cuaioase
pdrinte
Dimi-
trie, roagd-te lui Dumnezeu pentru noi,
Dumnezeu, nu pe cele tari, nici pe
cele intelepte gi de bun neam ale lumii
acesteia, ci pe cele slabe gi de neam
slab le-a ales ca sd-I slujeasci, pen-
tru cd puterea Lui intru neputinfd se
sivArgegte.
Stih: Sfinte Cuaioase Pdrinte Dimi-
trie, roagd-te lui Dumnezeu pentru noi.
Unde a prisosit smerenia gi neri-
utatea, acolo gi lucrarea darului dum-
nezeiesc a prea prisosif cd aflAndu-
fi
inima curati,
Cuvioase
Pirinte'
Dumnezeu
s-a inchiPuit
intru tine'
sivArgind
fapte pe care infelepciunea
veacului
acesta
nu poate si le impli-
neascd.
Sl avi ...
Niscutu-te-ai
din parinfi bine cin-
stitori gi siraci, iar prin viafa ta cea im-
bunitifiti,
nu numai pe sine'fi te-ai
prea mirit, ci
9i
pe pirintii tni Sfinte'
pentru ci din roade se cunoagte
Po-
mul.
$i
acum..., a Ni scdtoarei :
Fiind eu bolnav cu truPul
9i
cu su-
fletul, cercetirii
celei dumnezeieqti
9i
purtirii
tale de griin invredniceqte'md,
^Nrlaica
lui Dumnezeu,
prin rugi-ciuni-
le Cuviosului
tiu, ca ceea ce eqti bund
si Niscitoarea
Celui Bun'
Ci nt ar ea a I l i - " :
Stih: Sfinte Cuaioase Pdrinte Dimi-
trie, roagd-te lui Dumnezeu pentru noi.
Deprinsu-te-ai din copilirie nu cu
ademenitoarele graiuri ale omeneqtii
infelepciuni, ci, curati avAndu-fi min-
tea, te-ai luminat cu strdlucirea lumi-
nii Prea SfAntului Duh, prin care ai
cunoscut vrerile lui Dumnezeu.
Stih: Sfinte Cuaioase Pdrinte Dimi-
trie, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi.
I'isunatul dobitoacelor, vechea
indeletnicire a patriarhilor, ai urmat,
Cuvioase Pirinte, piscAnd turmele sa-
tului tiu, precum odinioari gi Iacov pe
cele ale lui Laban.
Sl avi ...
Cu grabnic picior trecAnd rAul cel
infuriat al patimilor trupegti qi al ne-
cazurilor sufleteqti, te-ai iniltat, Prea-
cuvi oase,
l a mun{i i faPtel or bune,
i nci rcat de neprefui ta bogi l i e du-
hovni ceasci ,
ca
9i
patri arhul
Iacov
i n Gal aad.
$i
acum..., a Ni sci toarei :
Cu boli cumPlite gi cu nevoi in-
durerate
fiind cuprinqi, Fecioard', aiu'
ti-ne prin miilocirea Cuviosului
tIu
Ei
parintele
nostru, ci pe tine te qtim
comoard de timiduiri
neimpulinati
gi necheltuiti, ceea ce egti cu totul fird
prihani.
Apoi se cAntd aceste stihiri:
MAntuiegte din nevoi
9i
din neca'
zuri pe fiii tii, Sfinte, prin rugiciunile
tale, ca unul ce ai indriznire citre Cel
Atotputernic,
Cuvioase.
Cauti cu ochi binevoitori sPre noi,
fericite Pirinte, vezinecazul
minfii, in-
tru care suntem inviluifi, si te roagi sd
se vindece durerea sufletelor noastre'
Apoi ectenia intreiti, la care preotul
pomeneste pe cei ce fac paracl i sul .
Ecfonisul: Ci milostiv...
Sedealna, glasul al 4-lea,
podobi e : Sp ai mdnt atu- s- a Io si f ...
Cel ce egti osArdnic rugitor gi al
nostru miilocitor, fAntAni curgitoare
de timiduiri prin Darul Domnului,
cu sArguinfd strigim citre tine, Sfinte
Dimitrie: IntAmpini degrab sd ne iz-
bivim din nevoi, ca unul ce ai indrdz-
nire citre Cel Atotputernic.
CAntarea a IV-a
Stih: Sftnte Cuaioase Pdrinte Dimi-
trie, roagd-te lui Dumnezeu pentru noi.
LepddAndu-te de rudenii, prieteni
gi cunoscufi, ti-ai tuns perii capului
tdu, Cuvioase, si impreuni cu aceqtia
ai lepidat toate grijile lumeqti cele
simtite qi gAndite.
Stih: Sfinte Cuaioase Pdrinte Dimi-
fuie, roagd-te lui Dumnezeu pentru noi.
Slobod de toate bunitifile
PimAn-
tului ficAndu-te, ca un viteaz luptitor
ai alergat citre luptele cele mai anevo-
ioase qi duhovnicegti, de unde ai do-
bAndit curdfia minfii gi smeriti cuge-
tare intru vrerile dumnezeieqti.
Sl avi ...
Cum vom incerca cu ingustimea
minfii noastre si misurim noianul
nevoinfelor tale, Cuvioase? Sau cum
vom povesti umilinla sufletului, zdro'
birea inimii gi lepidarea de sine,
Prin
care ai dobAndit de la Dumnezeu
Pro-
slivirea qi a sufletului gi a trupului tiu?
$i
acum..., a Ni sci toarei :
Timiduieqte, Preacurati, neputinla
patimilor noastre, invrednicindu-le
cercetirii Fiului tiu qi Dumnezeului
nostru, dAndu-ne
sinitate prin rugi-
ciunile Cuviosului
tiu.
CAntarea a V-a
Stih: Sfinte Cuoioase
pdrinte
Dimi_
trie, roagd-te lui Dumnezeu
pentru noi.
OmorArea cea din fiecate zia pofte-
lor, topirea trupului,
supunerea
celui
riu citre cel bun gi suirea privirii tale
cdtre cele mai inalte
!i-au
umplut ini-
ma de veselie duhovniceascif
de care
invredniceqte-ne
si ne impirtigim
gi
noi, prin rugiciunile
tale.
Stih: Sfinte Cuztioase
pdrtnte
Dimi_
trte, roagd-te
lui Dumnezeu
pentru noi,
Cunogtinfa
de Dumnezeu
pe cAt
este de incipere firii omeneqti
9i
itrelu_
cirea faptelor bune urmAnd, aicAgtigat
sfinfenia sufletului qi nestriciciunla
trupului dupi moarte.
Sl avi ...
VrAnd Dumnezeu sd
Prosliveas-
ci pe robul Siu qi
Pe PimAnt, Precum
l-a proslivit in cer, a diruit sfintelor
lui moagte darul nestriciciunii
9i
al
sivArqirii minunilor.
$i
acum..., a Ni sci toarei :
Celor care zac in
Patul
nePutinfei
qi al durerilor ajuti-le, Fecioard, ca o
Ndscdtoare de Dumnezeu,
Pentru
ru-
giciunile Cuviosului tdu.
CAntarea a VI-a
Stih: Sfinte Cuoioase Pdrinte Dimi-
trie, roagd-te lui Dumnezeu pentru noi.
imputernicire de la Dumnezeu lu-
And, Sfinte Dimitrie, mulfimea vrdi-
magilor demoni o alungi, timiduind
de asupririle lor pe tofi care aleargi la
sicriul moaqtelor tale cu credinti.
68
Stih: Sfinte Cuoioase
pdrinte
Dimi_
trie, roagd-te
lui Dumnezeu
pentru noi.
Precum
s-a izbdvit
din moarte gi
din sldbinogire
Episcopul
Ioanichie
lAngi racla moagteior
tale, Sfinte, asa
gi pe noi, cei ce suntem
slibinogifi
de
neputinfele
cele sufletesti
gi trupegti,
vindeci-ne,
Cuvioase,
prin rugiciuni_
le tale citre Dumnezeu.
Sl avi ...
Pe tine, fericite
pirinte,
te_am do-
bAndit,
cu vrerea lui Dumnezeu,
apd-
ritor si ocrotitor al patriei
noastre in
vremea
nivilirii
vrijmagilor,
ci gi
acum de toati imbulzeala
o pizegfe
nevitimati.
Si acum..., a Ndsci toarei :
I
il
1i
i
In multe
fiind cdzuti,
neputinfe
gi slibdnogiri
Fecioari, nu avem nidej-
. " j
de de mAntuire,
ci Tu, ceea
ce ai niscut
;;
ilAJoito,.'i
lumii
qi
tmlduitorul
bolilor,
pentru
rugiciunile.
Cuviosu-
i"i
pr*iirie, ridici-ne
din slibiciunea
a toati
nePutinfa'
. \ i : rr' ri re cant i
acest e
st i hi ri :
\lAntuieqte
din nevoi
qi din neca'
,trri p,"fiii
tii, Sfinte,
prin.rugiciunile
lui.,
^cu
ur,ul
ce ai indiiznire
cdtre Cel
Atotputernic,
Cuvioase'
iauti
cu ochi
binevoitori
sPre nor'
fericite
Pirinte,
vezinecazul
minlii'
in-
tru care suntem
inviluifi' 9i
te roagi
sd
," .rittd"ce
durerea
sufletelor
noastre'
Er' teni a
mi ci si ecfoni sul :
Ci Tu
eqti imPiratul Picii"'
Condac,
gl asul
al 2-l ea:
Cel ce eqti
floare
duhovniceasci
nevegteiiti
a patriei
noastre
9i
rugitor
neincetat
citie
Ficitorul
de bine'
ia
aminte la nevrednicile noastre cereri
gi sArguiegte ca un bun pirinte spre
ajutorul nostru, care cu nideide ndzu-
im citre Dumnezeu prin tine. Deci, ca
unul care ai indriznire citre Domnul,
roagi-te si se mAntuiascd sufletele
noastre.
Prochimen, glasul al 4-lea:
Scumpd este tnaintea Domnului
mo arte a Cuaio sului S du.
Stih: Ce aom rdspldti Domnului
pentru toate chte ne-a dat noudT
Apoi:
$i
pentru ca sd ne invredni-
cim noi a asculta...
Din SfAnta Evanghelie
de Ia Luca citire:
^
(
6, 17'23)
In aremea aceefl a stat lisus la loc ges
gi mullimea multd de p opor, din to atd Iu-
deea gi din lerusalim gi de pe lfrngd marea
Tirului gi a Sidonului, aenen sd-L auddpe
El pi sd setdmdduiascd
deneputinfelelot'
$i
cei ce se chinuiau de duhuri necurate se
aindecau;
9i
tot poporul cduta sd se atin'
gd de El, cd putere ieqea din E! gi aindeca
pe toli.
Fi
El, ridichndu-gi
ochii Sdi spre
'ucenicii
Lui, zicea: Fericili sunteli sdraci-
lor, cd a zsoasttd este impdrd{ia
lui Dum-
nezeu. Fericifi aoi care
fldmilnzili
acum,
cd ad aeli satuta. Fericili cei ce plkngeli
acltm, cd aefi rhde. F ericili a eli
fi
cknd o a-
menii ad aor uri pe aoi
9i
ad aor izgoni
dintre ei, qi ad aor batiocori
9i
aor lepdda
numele aoastre ca rdu din pricina Fiului
Omului.
Bucurafi-ztd tn ziua aceea
9i
aa
aeselipi, cd iatd plata ztoastrd este multd
in cer.
Sau:
Eaanghel i s de l a Matei 7,7-11:
Zis-a Domnul: cerefi,
9i
se aa da
aoud, cdutafi
gi zteli afla, bateli
9i
se aa
deschide uoud. Cd tot cel ce cete aa lua,
gi cel ce cautd aa afla
9i
celui ce bate
i se aa deschide. Sau care om este din-
' '
as
tre aoi, de la care 7)a cere
fiul
lui pdine,
piatrd ti aa da lui?
$i
de-i aa cere pegte,
Fflrpe
ti aa da lui? Sau de-i ua cere ou,
scorpie ti aa da lui? Deci, de areme ce
aoi, rdi
fiind,
gti{i a da daruri bune
fii-
lor aogtri, cu atdt mai mult, Tatdl aos-
tru cel din ceruri aa da cele bune, celor
ce cer de la Dhnsul.
Sau:
Eaanghelia de la Luca 18,2-B:
Zis-a Domnul pilda aceasta: intr-o
cetate era un judecdtor
care de Dumne-
zeu nu se temea gi de om nu se rusina.
Si era in cetate& aceea o adduad care
aenea Ia el, zichnd: Fd-mi dreptate
fafd
de potrizsnicul meu.
$i
un timp n-a aoit,
dar dupd aceasta, a zis tntru sine: Degi
de Dumnezeu nu md tem gi de om nu md
ruginez, totuEi,
fiindcd
addutta aceasta
tmi
face
supdrare, ti aoi
face
dreptate,
ca sd nu aind mereu sd md supere.
$i
a zis Domnul: Auzili ce spune judecd-
torul cel nedrept? Dar Dumnezeu, oarel
nu aa
face
dreptate alegilor
Sdi care
strigd cdtre El ziua
9i
noaptea
9i
pentru
,ori El rabdd tndelung?
Zic aoud cd le
aa
face
dreptate tn curilnd.
Sau:
Eaanghelia de la Marcu LL, 23-26:
Zi s-a Domnul : Adeadrat zi c aoud
cd oricine aa zice acestui munte: Ridi-
cd-te gi te aruncd in mare,
9i
nu se oa
tndoi in inima lui, ci aa uede cd ceea
ce spune se rfi
face, f,'oo
lui orice aa
zice'. De aceea ad zic ztoud: Toate cdte
cere[i, rugdndu-ad, sd uedeli cd le-afi
primit gi te aeli aaen. lar cfrnd sta[i de
vd ruga{i, iertali orice aae[i tmpotriaa
cuiaa, ca gi Tatdl aostru cel din ceruri
sd ztd ierte tsoud gregalele rtoastre. Cd
de nu iertafi aoi, nici Tatdl rsostru Cel
din ceruri nu ad aa ierta aoud gregalele
aoastre.
Slavi Tie, Doamne..., gi apoi
Slavi..., glasul al 2-lea:
Pentru rugiciunile Cuviosului
Tiu Dimitrie, Milostive, curite$te
multimea gregelilor noastre.
$i
acum...
Pentru rugiciunile
Niscitoarei
de Dumnezeu, Milostive, curdteqte
multimea gregelilor noastre.
Stih: Miluiegte-md, Dumnezeule,
dupd mare mila Ta...
Stihira, glasul al 6-lea:
A, Preacuvioase Pirinte, cine va
putea spune dupi cuviinfi mul(imea
ostenelilor, a durerilor si a trudelor
tale cele mari? Ci, prin rugiciunile tale
citre Dumnezeu cele bine primite prin
darul Duhului SfAnt, mijlocegte noui
ca si ne invrednicim a trece cu inles-
nire peste infuriatul val al cumplitelor
necazuri ce se ridici asupra noastri;
t : :
ii
qi, laudAnd ajutorul tiu, si cAqtigim
indriznire
in ceasurile
cele de pri-
mejdie ale acestei viefi, dimpreuni
cu
chezigia
moqtenirii
viefii de veci'
Apoi
Preotul
sau di aconul :
MAntuiegte,
Dumnezeule,
PoPorul
tiu... Strana: Doamne, miluieEte
(de 12
ori). Ecfonis: Cu mila qi cu indurdrile"'
CAntarea a VII-a
Stih: Sfinte Cutsioase
Pdrinte Dimi-
trie, roagd-te lui Dumnezeu penttu noi'
CAnd a binevoit
Dumnezeu
sd te
ddruiasci
noui, Sfinte, ca si risipeqti
noianul nevoilor, atunci flacira tdz'
boiului s-a potolit
9i
boala ciumei a
incetat, iar noi tofi folositori te-am
dobAndit,
sPre lauda Dumnezeului
pirinfilor
noqtri.
-
Stih: Sfinte Cuaioase
Pdrinte Dimi-
trie, roagd-te lui Dumnezeu pentru noi'
Cu loiagul cel duhovnicesc
al
imbunitafitei tale vieti, ca pe nigte lupi
ripitori, ai gonit patimile ce se incui-
beazi in slibiciunea firii omenegti, ci
si acum, prin rugiciunile tale, gonegte
de la noi toatd supirarea gi necazul, ca
si strigim Celui PreainalL Bine esti
cuvAntat, Dumne zeulpirinfilor noqtri.
Sl avi ...
Frumusefile cele de jos
urAnd,le-ai
defdimat si Pistorului Celui Mare ur-
mAnd cu sdrdcia, te-ai bucurat in lip-
suri si nevoi, cu dragoste slujind Celui
ce-I cAntim: Bine eqti cuvAntat, Dum-
nezeul pirintilor nostri.
$i
acum..., a Ndsci toarei :
De neputinfe trupegti si de pica-
te sufletegti pe cei ce vin cu dragos-
te citre racla moagtelor Cuviosului
tdu invredniceqte-i si se timiduias-
ci, Niscitoare
de Dumnezeu/
care ar
niscut pe MAntuitorul
9i
Dumnezeul
parinfilor
noqtri.
CAntarea
a VIII-a
Stih: Sfinte Cuuioase
Pdrinte Dimi-
trie, roagi-tt tui Dumnezeu pentru noi'
fuAnd aminte noi, credincioqii,
la
minunile sivArqite
de Dumnezeu
prin
tine, plicutul Siu,
9i
cugetAnd
la taze-
le strilucirii cu care eqti impodobit,tti-
mite-ne noui tazacea duhovniceascd
a
mAngAierii
sufleteqti celor ce cAntim:
Pe Domnul toate fipturile
liudafi-L
si-L preainnllafi
intru tofi vecii'
'
Stinr Sfinte Cuztioase Pdrinte Dimi-
trie, roagd-te lui Dumnezeu pentru noi'
tamaduiri
izvorigti tuturor celor
ce nizuiesc la moaqtele tale, Sfinte,
care, primind folos, ifi cAntd
lie 9i
lau-
di pe Domnul in veci.
Sl avi ...
Nu trece cu vederea pe cei ce alear-
gi cu evlavie gi cer ajutor de la tine,
Sfinte, care te laudd si cAnti Domnului
in veci.
Si acum. . . , a Nascat oarei :
Prin tine fiind izbivifi de multe
nevoi, Fecioari, cu rugiciunile Cuvio-
sului tiu, pe tine te si mirturisim Nis-
citoare de Dumnezeu.
CAntarea a IX-a
Stih: Sfinte Cuaioase Pdrinte Dimi-
trie, roagd-te lui Dumnezeu pentru noi.
Cu rugiciuni nesfArsite imblAn-
zind pe DumrtezerL intunecatul nor
al nevoilor gi al intristirii noastre
risipegte-I, Preacuvioase, cel ce stai
plin de veselie gi de mAngAiere in cima-
tr-:
:;i::---
.1
,l
ra cea de taini a impdratului tuturor.
"l
il
Stih: Sfinte Cuaioase Pdrinte Dimi-
il
t -
,l
trie, roagd-te lui Dumnezeu pentru noi.
ii
i l r - ^ ^^* ^o- X i - l ol or r i f r l t r a 1l
il Cu pe o comoari in{elegatoare
,l ur-..tttsi, Dumnezeu te-a descoperit
l[
noun, Dimitrie, ci nu se cidea ca fapta
il
Uunn gi prosldvirea ta sd se tiinuiasci
I
i" pArAu si sd se acoPere. Pentru aceas-
ii
tu, ca pe un sfetnic de lumini purtitor,
ll
StepAnul a toate te-a ddruit noui.
t l
il
ll
lavi...
l l
ll
poctor
iscusit qi lesne vindecitor
il
"f
celor neputincioqi, pe tine, Pdrinte,
ll
t.-u diruit Hristos noui, romAnilor,
9i
ll
invaletor celor nepricepufi
9i
siracilor
il partinitor.
il
ll Si
acum..., a Ndscitoarei:
l l '
l l
ll
stipAni, Maica Izbivitorului,
ll
risipeqte intunericul cel greu al neca-
ll
zurilor
Ei
al strAmtoririlor de la cei ce
t a
an
o v
Q I
I ; ; ; : - ": ; *
, 3
. t
5t
l
'l
cu credinfa te mirturisesc
pe tine Nis-
citoare de Dumnezeu.
Apoi: Cuvine-se cu adevirat... si
aceste tropare:
Veniti, credinciogilor,
si liudim
viafa cea dupi Dumnezeu
a SfAntului
Cuvios Dimitrie, prin care neincetat
Ficitorul la toate se arati minunat si
preaslivit.
Liudim cu bund credinti pe Cuvio-
sul Dimitrie, visteria cea neimpufinatd
a minunilor, lauda preofilor qi crinul
cel pururea inmiresmat gi nevegtejit al
farii
RomAnegti.
Sfinte Dimitrie, pe noi tofi, care
cu evlavie ifi aducem aceste cAntiri
de laudi, de cerere si de mul{umire,
izbiveqte-ne.
CAntdm tofi, dupi cum se cade,
cAntdri lui DumnezeLr,
Celui minunat
intru Sfinfii Sdi, Care ne-a dat noud pe
acest ales al Siu, ca, impreuni cu tofi
Cuviosii si se roage pentru noi.
l l
l l
l l
: l
i l
i I
t l
l l
i t
o '
9t
{'
j ' a ' !
i l r l
Apoi:
Sfinte
Dumnezeule"''
,i
PreasiAnti
Treime...,
Tatil nostru"'
ii
Ecfonisul:
Ca a Ta este impirifia"'
ii
Dupi aceeasezi ctroparel edeumi l i nti :
i i
Miiuiegte-ne Pe
noi, Doamne"' Er
indatd rosteqte
preotul ectenia
intreiti'
apoi face otPustul
mic'
3 *
r
: 1,
CINSTIREA SFINTILOR
$r
A MOA$TELOR LOR1
Sfinfii trebuie cinstifi pentru
ci sunt prieteni ai lui Hristos, fii gi
mogtenitori ai lui Dumnezeu, dupi
cum spune SfAntul Ioan Teologul gi
Evanghelistul:
,,Tofi
cLli L-au primit,
le-a dat putere sd se
facd fii
ai lui Dum-
nezel('
(Ioan'1,,12)
,,tnckt
nu mai sunt
robi, ci
fii"
(Galateni
4, V; ,,iar
dacd
sunt
fii,
sunt gi mogtenitori ai lui Dum-
nezeu gi tmpreund mogtenitori ai lui
Hristo s"
(Romani
8, 17\.
1. Sfintul Ioan Damaschin (t 749), Dogmatica, tra-
ducere de Pr. D. Fecioru.
!
6
I
r
a
I
. l
. i
I
i
Iar Domnul, in Sfintele Evanghe-
lii, zice apostolil otz
,,Voi
suntefi prie-
tenii mei. Nu ad mai numesc robi, cdci
robul nu gtie ce
face
stdpdnul lui"
(loan
15,14-151.
Iar daci Ficitorul tuturor se
numegte impiratul impdralilor
(Ap
o-
cal i psa 19, 6\ , Domnul domni l or
(Apocalipsa !9, 16; Deuteronom
10,
L7), Dumnezeul dumnezeilor
(Deute-
ronom\ 0, 17;
Psal mi 49, \ ), negreqi t cd
Ei
sfinfii se numesc dumn ezei, domni
gi impirafi. Dumnezeul acestora este
pi se numegte Dumnezeu,
Domn
9i
Impirat.
,,Cdci
eul spune Dumnezeu lui Mo-
ise, sunt Dumnezeul lui '\ttraam, Dum-
nezeul lui Isaac pi Dumnezeul lui Ia-
cou"
(Iei re
3,6' 1.
Iar pe Moise Dumnezeu l-a numit
il, ,,dumnezeul
lui Faraon" Uegire
7, ll.
ll
N" spun ci ei sunt dumnezei, impirafi
ll
qi domni prin fire, ci sunt numili aqa,
l l
,9^
{ o-
84-
f :
: 1,
pentru ci au impirifit gi au stapA-
nit peste patimi si au pizit nestricati
aseminarea cu chipul dumnezeiesc,
potrivit ciruia am fost creafi
-
cici se
numeqte si icoana impdratului, impi-
rat
-
gi pentru ci sunt unifi cu Dumne-
zeu dupi voinfi si L-au primit inldun-
trul lor, iar prin pirtigia cu El au ajuns
prin har ceea ce El este prin fire.
Agadar, pentru ce trebuie cinstifi
cei care au ajuns slujitori, prieteni si
fii ai lui Dumnezeu?
Cici cinstirea
dati celor impreuni robi de cdtre cei
buni este dovada dragostei fafi de sti-
pAnul tuturor.
Acegtia au ajuns cimiri gi licaquri
curate ale lui Dumnezeu.
Iar dumnezeiasca Scripturd spune
ci
,,sufletele dreplilor sunt tn mhna
Iui Dumnezeu gi nu se rn atinge de ele
moarte" (Inlelepciunea
lui Solomon
3, 1). Moartea celor sfinfi este mai
degrabd somn decAt moarte:
,,Cdci
s-au osteni t tn aeacul de acum gi aor
tudi pilnd h sfilrgit"
(Psalmi 48, L0)'
$i
ce este mai cinstit decAt a fi in
mAna lui Dumnezeu?
Dumnezeu este
viafi gi lumind., iar cei care sunt in
mAna Domnului sunt in viafd
9i
lumi-
ni. Cum cd Dumn ezerr a locuit in ei
prin mijlocirea minfii
9i
a trupurilor
lor o spune Apostolulz ,,Nu
qtili cd tru-
purile aoastre sunt ldcag al Sffrntului
Duh, care locuieqte tntru aoi"?
(1
Co-
',i
rinteni 6,19'1.
,i
StepAnul Hristos ne-a dat ca iz'
ii ,to"t" mAntuitoare moagtele sfinfilor,
ii ."t" izvorisc in multe chipuri faceri
il
a. bine gi dau la iveali mir cu bun mi-
il
tos. Nimeni sd nu fie necredincios, de
l[
t re-e ce, prin voinfa lui Dumrrezertl
ll
a izvorAt in pustiu apd din piatri tare
l,l Qugirc
L7, 6). in Legea Veche era soco-
il tit necurat tot cel care se atingea de un
il
ll
mort
(Numeril9,Ll; Leaiticll,36), dat
ll
""
erau socotifi necurafi inqigi morfii'
il
l - ' -
Dar, dupa ce insigi Viafa si
pricina
viefii a fost socotitd intre morfi, nu mai
numim morti pe cei care au adormit
intru nddejdea invierii si cu credinfa
in Hristos. Cum pot si facd minuni
trupurile Sfinfilor? Cum, dar, prin ele,
diavolii sunt pugi pe fugi, bolile sunt
alungate, bolnavii se vindeci, orbii
vid, leprogii se curitd, ispitele gi su-
piririle se risipesc gi se pogoari toati
darea cea bund de la Tatil luminilor
(Iacoa
'1,,17)
peste aceia care cer prin ei
cu credinfd neindoielnici?
Apoi, cAt de
mult trebuie si te ostenegti ca si giseqti
un sprijinitor care si te infifigeze im-
piratului celui muritor gi sd spuni pe
lAnga el cuvAntul pentru tine! Dar nu
trebuie, oare, cinstifi apiritorii intre-
gului neam omenesc, apirdtori care se
roagd lui Dumnezeu pentru noi? Da,
trebuie si-i cinstim, ridicAnd biserici
lui Dumnezeu in numele lor, aducAnd
daruri, prdznuind pomenirile lor, bu-
curAndu-ne
in zilele lor de sdrbitoare
in chip duhovnicesc,
pentru
ca si fie
potriviti
bucuria
cu aceia care ne-au
adunat la priznuire,
pentru ca nu cum-
va incercAnd
si-i priznuim,
dimpotri-
vi, si-i supirim.
Prin cele prin care
Dumnezeu
este cinstit, prin acelea se
vor bucura gi sluiitorii
Lui; de acelea
de care Dumnezeu
se mAnie de acelea
se vor mAnia
qi ostaqii
Lui'
in psalmi, in imne
Ei
in cAntiri
duhovniceqti
(Efeseni 5, L9; Coloseni 3,
L6), in smerenie
gi in milostenie
fafi de
cei lipsifi, noi credincioqii
si cinstim
pe Sfinfi, cici
Prin
acestea
mai ales
se cinstegte
Dumnezeu.
Si le ridicim
stAlpi, icoane vdzute, dar
9i
noi ingine
sa ne facem, prin urmarea
virtufilor
lor, stAlpi gi icoane insuflefite
ale lor'
Si cinstim
Pe
Niscitoarea
de Dum-
rtezelt,pentru
ci este de fapt
9i
adevi-
rat Maica lui Dumnezeu'
Si cinstim pe proorocul loan, pen-
tru ci este inaintemergdtor,
botezitor,
apostol si mucenic
-
cici dupi cum
a spus Domnul,
"nLr s-a ridicat intre
cei niscufi din femei mai mare decAt
Ioan" (Matei 11,11) -
pentru cd qi aces-
ta a fost cel dintAi propovdduitor al
impardfiei cerurilor.
Si cinstim pe Apostoli, pentru ci
au fost frali ai Domnului, martori si
slujitori ai Pitimirilor Lui, cici
,,pe
acegtia Dumnezeu-Tatil,
cunoscAndu-
i mai dinainte, i-a hotirAt si fie aseme-
nea chipului Fiului Sdu"
(Romani
8,
29),
,,intAi
apostoli, al doilea prooroci,
al treilea pdstori qi invifatori" (1
Co-
rinteni 12,28).
Sn cinstim pe profefii dinaintea
venirii harului, pe patriarhi, pe drepfi,
pe cei care au vestit mai dinainte veni-
rea Domnului.
Privind la traiul acestora, si le ur-
mim credinfa,
dragostea,
nideidea,
rAvna, viafa, stiruinfa
in nevoinfe,
ribdarea
PAni
la sAnge, ca si avem
pirtigie cu ei gi la cununile
slavei'
Amin!
CUPRINS
f
Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe RomAne
in sfinfi cinstim harul lui Dumnezeu
lucritor in oameni
Pr. Prof. Dr..Dumitru Staniloae
De ce Biserica Ortodoxi
cinsteqte sfintele moagte?
Viala SfAntului Cuvios Dimitrie cel Nou
Acatistul SfAntului Cuvios
Dimitrie cel Nou
Paraclisul SfAntului Cuvios
Dimitire cel Nou
Sfbntul Ioan Damaschin
Cinstirea sfinfilor gi a moaqtelor lor
,,Bucurie
din bucuria sfinlilor primesc pelerinii
care au venit
Si
tn aceste zile la BucureSti
sd-l tntdlneascd, sd-l venereze sau sd-l cinsteascd
pe Sfantul Cuvios Dimitrie cel Nou".
Preafericitul Pdrinte Daniel.
Patriarhul Romdniei