Sunteți pe pagina 1din 198

,-.

MONITORUL OFICIAL
AL
A
ROMANIEI
nul 182 (XXVI) - Nr. 571 bis
PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTARARI ~I ALTE ACTE
SUMAR
Anexa l a Or di nul di r ect or ul ui gener al al Agent i ei Na~onalede
Cadaslru ~i Publicitale Imobiliara nr. 700/2014 privind
apr obar ea Regul ament ul ui de avi zar e, recep~ie ~i
i nser i er e i n evi dent e1e de cadast r u ~icar t e f unci ar a.... 3-197
J oi, 31 iulie 2014
2
MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEAI, Nr. 571 bis/31.VII.2014
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

3UVERNUL ROMANIEI
\GENTIANATIONALADE CADASTRU~I PUBLICITATEIMOBILIARA
ORDIN
privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie ;;i inscriere in evidentele de cadastru
;;i carte funciara*)
Aviind in vedere:
- dispozi\iile art. 4 lit. a) 'Ii c), art. 20, art. 24 alin. (2) 'Ii art. 40 alin. (2) din Legea cadastrului 'Ii a publicitalii imobiliare
1r.7/1996, republicata, cu modificiirile 'Ii compleliirile ullerioare;
- dispozi\iile art. 1 alin. (5) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraliei 'Ii inlemelor, nr. 39/2009 privir:}
3probarea larifelor penlru serviciile fumizate de Agenlia Nalionala de Cadaslru 'Ii Publicitate Imobiliara 'Ii unita~le sale subordon;,..
ii a taxei de autorizare penlru persoanele care realizeaza lucrari de specialitale din domeniile cadaslrului, geodeziei 'Ii cartografiei,
:u modificarile 'Ii complelarile ullerioare,
in lemeiul art. 3 alin. (12) din Legea nr. 7/1996, republicata, cu modificiirile 'Ii complelarile ultllrioare, coroborat cu art. 15
3lin. (3) din Regulamentul de organizare 'Ii func\ionare a Agen\iei Nalionale de Cadaslru 'Ii Publicilate Imobiliara, aprobat prin
Holariirea Guvemului nr. 1.288/2012, cu modificarile ulterioare,
directorul general al Agenliei Nalionale de Cadastru 'Ii Publicitate Imobiliara emite prezentul ordin.
.I
,~
Art. 1. - 5e aproba Regulamentul de avizare, recep\ie 'Ii
inscriere in eviden\ele de cadaslru 'Ii carte funciara, prevazut in
anexa care face parte integranla din prezenlul ordin.
Art. 2. - La dala intrarii in vigoare a prezentului ordin se
abroga:
a) Ordinul direclorului general al Agen\iei Nalionale de
Cadaslru 'Ii Publicitate Imobiliara nr. 633/2006 penlru aprobarea
Regulamentului de organizare 'Ii func\ionare a birourilor de
cadaslru 'Ii publicitate imobiliara, publical in Monilorul Oficial al
Romiiniei, Partea I, nr. 1.049 din 29 decembrie 2006, cu
modificiirile 'Ii complelarile ulterioare;
b) Ordinul directorului general al Agen\iei Na\ionale de
Cadastru 'Ii Publicitate Imobiliara nr. 634/2006 pentru aprobarea
Regulamenlului privind con\inulUI, modul de intocmire 'Ii
recep\ie a documenta\ii1or cadaslrale in vederea inscrierii in
cartea funciara, publicat in Monilorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 1.048 din 29 decembrie 2006, cu modificarile 'Ii
complelarile ulterioare;
c) Ordinul directorului general al Agen\iei Na\ionale de
Cadastru 'Ii Publicitale Imobiliara nr. 108/2010 privind aprobarea .
Regulamentului de avizare, verificare 'Ii recep\ie a lucrarilor de
specialitate din domeniul cadaslrului, al geodeziei, al lopografiei,
al fotogrammelriei 'Ii al cartografiei, publicat in Monitorul Oficial
al Romiiniei, Partea I, nr. 223 din 9 aprilie 2010;
d) Ordinul directorului general al Agen\iei Na\ionale de
Cadastru 'Ii Publicilate Imobiliara nr. 186/2009 privind stabilirea
termenelor de preslare a serviciilor fumizate de Agen\ia
Na\ionala de Cadaslru 'Ii Publicilate Imobiliara 'Ii unita\ile sale
subordonate, publical in Monitorul Oficial al Romiiniei, Partea I,
nr. 296 din 6 mai 2009, cu completarile ullerioare.
Art. 3. - Prezentul ordin intra in vigoare in 30 de zile de la
dala publicarii in Monilorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Direclorul general al Agen\iei Na\ionale de Cadaslru 'Ii Publicitate Imobiliara,
Marius Arthur Ursu
Bucure'1li, 9 iulie 2014.
Nr.700.
*) Ordinul nr. 700/2014 a fost publicat 1n Monitorul Oficial al Romanie! , Panea I. nr. 571 din 31 iulie 2014 ~jeste reprodus ~iin acest numar bis.
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
CAPITOLULI
DISPOZITII GENERALE. OBlECTUL ~I SCOPUL iNSCRlERlLOR iN PLANUL
CADASTRAL~ICARTEAFUNClARA
Art. I. Prezentul Regulament stabile~teprocedurile de lucru privind lnscrierea in evidentele
de cadastru ~i carte funciara aimobilelor, avizarea ~i receptia lucrarilor de specialitate. Acestea sunt
obligatorii pentru persoanele fizice ~ijuridice care executa lucrdri de specialitate ~i pentru salariatii
oficiilor teritoriale care auatributii deavizare, reccptie ~iinscriere aimobilelor in cartea funciara.
Art. 2. (I) Regulamentul este elaborat in aplicarea dispozitiilor Legii cadastrului ~i a
publicit1itii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile ~i complet1irileulterioare, denumita in
continuare Lege, ale Codului civil, ale Codului de procedura civil a ~i a altor reglement1iri cu
incidenta asupra activit1itii specifice.
(2) Mentiunile referitoare la hot1iriirilejudeciitore~ti irevocabile, din cuprinsul prezentului
regulament, se aplicii celor pronuntate in temeiul Codului de procedura civilii in vigoare pfmii la
data de 15.02.2013 ~i celor pronuntate dupii aceasta data, potrivit art. 24 ~i 25 din Codul de
procedura civilii.
Art. 3. (I) Sistemul integrat de cadastru ~i car1e funciara cuprinde evidenta tehnica,
economica ~i juridicli a imobilelor din aceea~i unitate administrativ-teritorialii: comuna, ora~sau
mumclpm.
(2) In realizarea functiilor tehnice, economice ~ijuridice ale sistemului integrat de cadastru
~icarte funciara, Agentia Nationalii de Cadastru ~i Publicitate Imobiliarii, denumita in continuare
Agent
ia
Nationalii, asigura centralizarea ~i arhivarea informatica ~i analogica a datelor de
identificare aimobilelor ~i atitularilor drepturilor inscrise.
(3) in cadastru sistematic seinregistreazii din oficiu in sistemul integrat de cadastru ~i carte
funciara toate imobilele dintr-o unitate administrativ-teritorialii sau sector cadastral.
(4) In cadastru sporadic imobilele seinregistreazii la cerere in sistemul integrat de cadastru
~i car1efunciara.
4(
(5) Deoarece sistemul informatic integrat, utilizat la nivel national de ciitre Agent
ia
Naponalii ~i institutiile sale subordonate, ca mediu de lucru unie, genereazii rapoarte structurate
conform registrelor tinute in format analog, lnscrierea in continuare de mentiuni in aceste registre
deciitrebirourile teritoriale nu mai estenecesarii.
3
MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31'v1I.2014
(6) in sistemul integrat decadastru ~i carte funciara fiecare imobileste reprezentat printr-un
poligon inchis caruia ii este atribuit un numar cadastral unic ~i pentru care este deschisa 0carte
funciara. Incartea funciara sunt evidenliate informaliile despre imobil.
Art. 4. (I) Activitatea deinscriere in evidenlele decadastru ~i carte funciara airnobilelor din
fiecare unitate administrativ-teritoriaIa arondate acestora, se realizeaza de birourile de cadastru ~i
publicitate imobiliara denurniteincontinuare birouri teritoriale.
(2) Birourile teritoriale se organizeaza ca institutii lara personalitate juridica, in subordinea
oficiilor de cadastru ~i publicitate irnobiliara, denurnite in continuare oficii teritoriale, la nivelul
fiecarei circumscriplii judecatore~ti.
(3) Modul de organizare, numarul, precum ~i arondarea acestora pe VAT se stabilesc prin
ordin cucaracter normativ al directorului general al Agenliei Nalionale.
(4) Birourile de relalii cu publicul sunt competente sa efectueze operaliuni\e<de preluare a
cererilor, in vederea inregistrarii acestora la birourile teritoriale competente, respectiv operaliuni de
eliberare adocumentelor.
Art. 5. (I) Toate operaliunile ~i informaliile cuprinse in cartea funciara, registrele, dosarele
de carte funciara, precum ~i orice alte documente cu care sistemul integrat de cadastru ~i carte
funciara seintrege~te, pot fi arhivate ~i redate pe suport digital.
(2) Incazul incareredarea sefacepotrivit alin. (I), fOf\aprobantii adatelor decarte funciara
esteechivalenta cuaceea ainscrisurilor ~i alucrarilor in baza carora s-au operat inscrierile in cartea
funciara, daca aceste datesunt certificate debiroul teritorial.
(3) Biroul teritorial va certifica datele de carte funciara prevazute laalin. (2) printr-o adresa
din care sa rezulte faptul ca acestea sunt conforme cu toate operatiunile ~i informaliile cuprinse in
cartea funciara, registrele, dosarele de carte funciara, precum ~i orice alte docurnente cu care
sistemul integrat decadastru ~i carte funciara seintrege~te.
Art. 6. (I) Baza de date digitala aoficiului teritorial sau a biroului teritorial va fi protejata
impotriva accesului neautorizat printr-un sistem de securizare a informaliei. Biroul teritorial va
conserva in condilii specificc de siguranla 0copie a registrelor ~i a evidenlelor de carte funciara,
linute in format digital, in scopul reconstituirii bazei de date in caz de alterare sau distrugere.
Aceasta copie vafi actualizata zilnic ~i nu vafi folosita inmod curent in alt scop decat eel prevazut
inprezentul alineat.
(2) Accesul la informaliile conlinute in baza de date a oficiului teritorial se face numai de
catre persoanele autorizate de catre Agenlia Nalionala. Accesul la aceste informalii se face pe baza

de parola individuala, fiecare utilizator accesand sistemul informatic prin intermediul unui singur
user ~i al unei singure parole. Vtilizatorii sunt obligali sapastreze confidenlialitatea elementelor de
acces.
I
;
I
MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VI1.2014
(3) Autorizarea persoanelor, efectuata in condiliile alin. (2), se va stabili prin protocol de
colaborare sau prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale, care se
publica inMonitorul Oficial al Romaniei, I'artea 1.
CAPITOLUL II
CUPRINSUL cARTH FUNClARE. T1PURI DE INSCRIERI iN CARTEA FUNCIARA..
T1PURI DE DOCUMENTATH CADASTRALE ~I MODUL DE lNTOCMIRE A
ACESTORA
2.I. Cuprinsul carlii funciare
Art. 7. Cartea funciara estealcatuita din titlu ~i 3parti: A, B, C.

Art. 8. (I) Titlul cartii funciare cuprinde numarul cartii funciare, denumirea unitatii
administrativ-teritoriale in care este situat imobillll, precum ~i altc menliuni stabilite prin legi
speciale.
(2) Documentaliile cadastrale se receptioneaza cu atribuire de numar cadastral uruc pe
unitatea administrati v-teritorialii respectiva.
(3) Cftrtilefunciare senumeroteaza pefiecare unitate administrativ-teritoriala.
Art. 9. Partea I a cartii funciare, desemnatii in conlinutul cartii funciare ~i prin litera "A",
cuprinde descrierea imobilului, dupa cumurmeaza:
a) numarul deordine ~i cel cadastral al imobilului;
b) adresa administrativa aimobilului;
c) suprafata imobilului rezultatii din masuratori, destinalia, categoriile de folosinla ~i, dupa caz,
construclii!e;
d) cxtrasul deplan cadastral, careconstituie anexa lapartea I acartii funciare;
Art. 10. (I) Partea a II-a a cartii funciare, desemnata in conJ inutul cartii funciare ~i prin
litera"B" cuprinde:
a) nllmele/denumirea proprietarului;
b) actul sau faptu! juridic care constituie titlul dreptului de proprietate, preCllm~l
menlionarea inscrisului pecare seintemeiaza acest drept;
c) stramlltarile proprieHilii;
d) dreptul de administrare, dreptul de concesiune ~i dreptul de folosinla cu tidu gratuit,
corespunzatoare proprietalii publice;
e) servitulile constituite in folosul imobilului;
f) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum ~i aCliunile
privitoare laproprietate;

5
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
g) receptia propunerii de dezlipire ori de alipire ~i respingerea acesteia, respingerea
cererii dereceptie ~i1saudeinscriere, incazul imobilelor cucarte funciarii deschisa;
h) obligatii de a nu face, interdictiile de instrainare, grevare, inchiriere, dezlipire,
alipire, construire, demolare, restructurare ~i amenajare;
i) clauza deinalienabilitate aimobilului ~i clauza de insesizabilitate;
j) orice modificari, indreptari sau insemnari ce s-ar facein titlu, in partea I sau a II-aa
cartii funciare, cuprivire lainscrierile Iacute.
(2) Pentru fiecare dintreinscrierile cuprinse in partea aII-aacartii funciare, sevor indica:
a) numarul curent al operatiunii inscrise;
b) inscrisullinscrisurile pecare seintemeiaza inscrierea;
c) indicarea tipului deinscricre;
d) observatii, dupacaz. "
(3) Ori de cate ori inscrierea efectuata in partea a ll-a ad1rtii funciare prive~te un drept, se
va indica ~i titularul dreptului, prin indicarea numelui complet al persoanei fizice sau a denumirii
complete a persoanei juridice care are aceasta calitate, precum ~i a datelor de identificare ale
acestora: codul numeric personal sau, dupa caz, numarul de identificare fiscala, daca este atribuit,
codul deinregistrare fiscala ori codul unic deinregistrare, dupa caz.
(4) Numarul curent al operatiunii inscrise este numarul de ordine sub care s-a Iacut
inscrierea (de exemplu, "B.3") ~i la care, daca este cazul, se face trimitere in rubrica "observatii"
din celelalte parti ale cartii funciare sau de la alte inscrieri din partea a II-a ori, dupa caz, din alte
c1irtifunciare.
(5) Atunci cand inscrierea prive~tedreptul de proprietate, in descrierea operatiunii efectuate
se vor indica dobandirea, modificarea sau stingerea dreptului ori a unei cote-parti din acesta, cu
indicarea actului sau a faptului juridic din care izvorasc aceste efecte, precum ~i cu mentiunea
caracterului exclusiv al dreptului deproprietate sau, dupa caz, amodalitatii dreptului de proprietate
sub formaproprietatii comune pecote-p1irti ori aproprietatii comune indevalma~ie.
(6) Atunci candinscrierca prive~te0servitute pentru care imobilul constituie fond dominant,
indescrierea operatiunii inscrise sevaindica natura servitutii, prinaratarea obiectului acesteia.
(7) Atunci cand inscrierea prive~teun drept personal, in descrierea operatiunii sevor indica
obiectul acestuia ~i actul juridic sau faptul juridic ceconstituie izvorul dreptului personal inscris.
(8) Atunci cand inscrierea prive~tealte fapte sau raporturi juridicc referitoarc laproprictate,
in dcscrierea operatiunii se va indica faplul sau raportul juridic supus inscrierii, ca de excmplu,
, ~
calitatea de,buncomun sau destinatia de locuinta a familici ori patrimoniu afectat cxercitiului unci
profesii autorizatc.
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I. Nr. 571 bisI31.VII.2014
(9) Atunci cand inscrierea in cartea funciara se refera la notarea unei ac\iuni privitoare la
proprietate, in descrierea opera\iunii se vor ariita obiectul ac\iunii - ca de exemplu, ac\iune in
revendicare - partile, numarul dedosar ~i instanla dejudecatli.
(10) Atunci cand seefectueazli modificliri, indreptliri sau insemnari privitoare lacele arlitate
in titlul clirtii funciare ori lainscrierile efectuate in partea 1sau in partea a II-a aclirtii funciare, in
descrierea operaliunii sevaariitain ceconstli modificarea, indreptarea sauinsemnarea.
Art. 11. (l) Partea a III-a a cartii funciare desemnatli in conlinutul clirtii funciare ~i prin
litera"C" cuprinde:
a) dreptul de superficie, uzufruct, uz, abitalie, servitulile in sarcina fondului aservit,
ipoteca ~i privilegiile imobiliare, precum~i localiunea ~i cesiunea decreanlli;
b) faptele juridicc, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum ~i aCliunile
<
privitoare ladrepturile realeinscrise in aceastli parte;
c) sechestrul, urmlirirea imobilului sau aveniturilor sale;
d) orice modificari, indreptari sau insemnliri ce s-ar face cu privire la inscrierile
efectuate in aceasta parte.
(2) in partea aIII-a acartii funciare seinscriu ~i dezmembramintele dreptului deproprietate
privata constituite sau transmise in baza unor acte normative anterioare datei de I octombrie 201I,
cumar fi dreptul de concesiune constituit pe terenuri din domeniul privat al unitlilii administrativ -
teritoriale, dreptul de folosinlli asupra terenului dobandit in temeiul Decretului - lege nr. 61/1990
privind vanzarea de locuinle construite din fondurile statului catre populalie, cu modificarile ~i
completarile ulterioare.
2.2. Tipurile deinscrieri in cartea funciarli
2.2.1. Intabularea
Art. 12. (I) Intabularea este inscrierea cu caracter definitiv a unui drept real imobiliar in
cartea funciara.
(2) Pot fi intabulate in cartea funciara urmatoarele drepturi reale imobiliare: dreptul de
proprietate ~i dezmembramintele acestuia, drepturile reale corespunzatoare dreptului de proprietate
publicli, drepturile reale degaranlie.
(3) Dezmembramintele dreptului deproprietate privatli sunt: dreptul desuperficie, dreptul de
uzufruct, dreptul deuz, abitalia ~i dreptul deservitute.
(4) Drepturile reale corespunzatoare dreptului de proprietate publica sun!: dreptul de
administrare, dreptul deconcesiune ~i dreptul defolosinla cutitlu gratuit.
(5) Drepturile reale degaranlie sunt dreptul de ipoteca ~i privilegiile imobiliare.
(6) Drepturile reale imobiliare inscrise in cartea funciarli senumesc drepturi tabulare.
7
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
(7) Dupa deschiderea carlii funciare, obiectul intabularii il poate constitui intregul imobil
sau 0com-parte din acesta.
(8) Dreptul de proprietate se intabuleaza asupra intregului imobil sau pe cote-piirli, in cazul
coproprietalii. In aceasta din urma situalie se vor menliona toli coproprietarii ~i cota cuvenita
acestora, atunci cand este determinata.
Art. 13. (I) Intabularea seefectueaza numai in baza unui inscris autentic notarial incheiat de
un notar public in funclie in Romania, a unei homrari judecatore~ti definitive sau irevocabile dupa
caz, aunui certificat demo~tenitor sau aunui act administrativ care, in co~diliile prevazute de lege,
are ca efect constituirea, modificarea, transmiterea sau stingerea unui drept real imobiliar supus
inscrierii incartea funciara.
(2) In cazul in care, consecutiv emiterii certificatului de mo~tenitor se incheie ~i un act de
partaj voluntar, inscrierea in cartea funciara sepoate face ulterior, in baza documentaliei cadastrale,
cuexceplia cazului incare imobilullimobilele din masapartajabila sedezlipe~te/dezlipesc.
(3) In cazul in care partajul voluntar se incheie in baza certificatului de sarcini, lara
dezlipirea imobilului/imobilelor din masa partajabila, prima inscriere in cartea funciara se
efectueaza in baza documentaliei cadastrale, intocmita ulterior actului de partaj; in cazul in care
imobilullimobilele din masapartajabila sedezlipe~te/dezlipesc, pentru acesta/acestea, actul departaj
sevaputeaincheia numai in bazaextrasului decarte funciara pentru autentificare ~i adocumenta!iei.
cadastrale dedezlipire.
(4) Incazulin careunul din coproprietari declara canu deline originalul ~i solicita eliberarea
unei copii a titlului de proprietate pentru inscrierea in cartea funciara, oficiul teritorial va permite
accesul notarului public in vederea legalizarii copiei depecotorultitlului.
(5) Intabularea dreptului de proprietate seefectueaza in baza ofertei dedonalie ~i acceptarea
acesteia incheiate, in loale cazurile, in forma autentica notariala de catre un notar public in funclie
inRomania.
(6) Registratorul de carte funciara dispune intabularea pnn incheiere, daca inscrisul
indepline~te condiliile prevazute delege.
2.2.2. inscrierea provizorie
Art. 14. Inscrierea provizorie esteaceI tip deinscriere in cartea funciara care produce efecle
subcondilia ~i inmasurajuslifidirii ei. ,
Art. 15.lnscrierea provizorie seefectueaza numai incazurile expres prevazu~edelege.
Art. 16. J ustificarea inscrierilor provizorii se face, la cerere, cu excep~a cazului in care
legea prevede expres altfel, ori daca aceasta esle condilionata de jl~stifica~:,aune~alte ~scrieri
provizorii, silualie in care justificarea acestei din urma inscrieri va. atrage justi~carea din oficiu a
celeilalte inscrieri.
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. PARTEA I. Nr. 571 bis/31.VII.2014
2.2.3. Notarea
Art. 17. (I) Notarea este inscrierea prin care actele, faptelejuridice ori raporturile juridice
privitoare ladrepturile personale, la starea sau capacitatea persoanelor, in legatura cu imobilele din
cartea funciara devin opozabile faladeterti sau sunt inscrise cu efect deinformare.
(2) Notarea serealizeaza numai in cazurile prevazute deCodul civil ~i dealte legi, lacererea
persoanelor interesate sau din oficiu.
(3) Cererile de notare a unor drepturi, fapte sau raporturi juridice pentm care legea nu
prevede formalitatea depublicitate anotarii sevor respinge.
Art. 18. (I) Sunt supuse notarii unnatoarele drepturi, fapte sau raporturi juridice in legatura
cu imobilele Inscrise in cartea funciara:
a) drepturile, faptele ~i raporturile juridice prevazute deart. 902 ~i.513 din Codul civil;
b) contractul de administrare acoproprietalii asupra unui all drept real principal avand
ca obiect un bun imobil inscris in cartea funciara, precum ~i declaraliile de denunlare unilateral a a
unor asemenea contracte, in condiliile art. 644 alin. (3) din Codul civil;
c) obligaliile care, potrivit actului de constituire a dreptului de servitute, incumba
proprietamlui fondului aservit in scopul asigurarii uzului ~i utilitalii fondului dominant;
d) sarcina instituitului donatar sau legatar de a administra bunul imobil care face
obiectul liberalitalii ~i dea-I transmite, ladecesul sau, substituitului desemnat decatre dispunator;
e) calitatea demonument istoric sau sit arheologic aunui imobil;
f) calitatea dearie natural aprotejata ori decoridor ecologic;
g) existenla contractelor de imprumut ~i a convenliilor de fidejusiune incheiate in
scopul finanlarii reabilitarii tennice a cladirilor de locuit, in condiliile Ordonanlei de urgenla a
Guvemului nr. 69/2010 privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finanlare prin credite
bancare cu garanlie guvemamentala, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
h) faptul ca terenul agricol pe care se infiinleaza perdele forestiere de proteqie este
supus procedurii de impadurire prevazute de Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de
proteclie, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
i) excepliile pe care debitorul cedat le-ar fi putut opune cedentului unel creanle
garantate cu 0 ipoteca imobiliara pentru cauze anterioare notificarii sau acceptarii cesiunii creanlei
ipotecare ~i pecareinlelege saIeopuna cesionarului;
j) notificarea, decaIre consiliile judelene sau decatre Consiliul general al Municipiului
Bucure~ti, a obligaliilor ce revin proprietarilor unor construclii expertizate tehfJ ic ~i incadrate in
clasa (de risc seismic, asocialiilor de proprietari ori altor persoane juridice care au in administrare
asemenea construclii, in scopul reducerii riscului seismic prezentat de aceste imobile, renotificarea
acestor obligalii de catre primarii comunelor, ai ora~elor, ai municipiilor sau de catre Primarul
9
cererea dereexaminare ~i plangerea impotriva incheierii decarte funciara;
hotararea judecatoreasca prin care s-a constatat sau declarat nulitatea persoane!
10 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
general al Municipiului Bucure~ti, precum ~i dispozi\iile primarilor de aprobare a deciziilor de
interven\ie prin expertizarea tehnica a construc\iilor sau prin proiectarea ~i execulia lucrarilor de
consolidare la construcliile expertizate tehnic ~i incadrate in clasa I de risc seismic, in condiliile
Ordonanlei Guvemului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al
construcliilor existente, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
k) creanla fiscala astatului avand caobiect restituirea sumelor alocate din transferuri de
la bugetul de stat pentru execulia lucrarilor de consolidare a cladirilor de locuit multietajate,
incadrate, pe baza expertizei tehnice, in clasa I de risc seismic ~i care prezinta pericol public,
incluse in programcle anuale de reducere a riscului seismic, in sensul dispoziliilor Ordonanlei
Guvemului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al construcliilor existente,
republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, precum ~i interdiqia legala de instrainare a

locuinlelor proprietate privata apersoanelor fizice, care fac parte din cladirile incluse in programele
anuale de reducere a riscului seismic ~i la care s-au executat lucrari de consolidare finanlatc prin
transferuri de labugetul de stat, pana larambursarea integrala asumelor provenite din finanlari de
la bugetlll de stat, dar nu mai mult de 25 de ani de la reccplia efectuata la terminarea lucrarilor de
consolidare;
I)
m)
juridice;
n) hotararea judecatoreasca pronunlata de instanta de tutela prin care se incuviinleazii
masura exercitarii dreptului de catre unul dintre SOli de a dispune de anumite bunuri numai cu
consimlamantul expres al ceilliialt sol;
0) bogatiile deorice natura alesoluilli ~i subsoluilli, fructe!e neculese inca, plantaliile ~i
construetiile incorporate in sol care devin mobile prin anticipalie, atunci cand, prin voinla partilor,
sunt privite innatura lor individuala in vederea deta~arii lor;
p) existenla, modificarea sau desfiinlarea temporara, prin acordul piirti1or, a limitelor
legalein interes privat in condiliile art. 602 alin. 2din Codul civil;
q) convenliile privind suspendarea partajului imobilelor aflate in coproprietate;
r) notarca actelor incheiate de proprietar cu privire la veniturile neajunse la scadenla
sau urmiirireaacestora dealii creditori;
s) mcnliunea demenlinere aipotecii pentru garantarea noii creanle;
t) clauza deinalienabilitate aimobilului ~i clauza deinsesizabilitat6\
u) notarea stramutarii drcptului de ipoteca sau privilegiului in temeiul inscrisllrilor ce
dovedesc subrogarea/novalia;
v) receplia propunerii de dezlipire ori de alipire ~i respingerea acesteia, respingerea
cererii dereceplie ~iJ saudeinscriere, in cazul imobilelor cucarte funciara deschisa;

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014


w) obligalii de a nu face: interdicliile de Instrainare, grevare, Inchiriere, dezlipire,
alipire, construire, demolare, restructurare ~i amenajare;
x) restrictiile aduse imobilului sau proprietarului potrivit convenliilor ~i tratatelor
europene ~i internalionale lacare Romania esteparte;
y) Imprejurarea ca imobilul este afectat de lucrari sau investilii subterane de interes
local sau nalional;
z) Imprejurarca caimobilul esteafectat exercitarii unei profesii autorizate;
aa) suprapunerea imobilelor afectate de expropriere cu coridorul de expropriere, potrivit
Normei metodologice deaplicare aLegii or. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza deutilitate
publica, necesara realizarii unor obiective deinteres nalional, judelean ~i local;
bb) lrnprejurarea ca imobilul apartine patrimoniului nalional, european sau international;
cc) orice modificari, Indrepliiri sau Insemnari ce s-ar face Intitlu, Inpartea I sau aII-a a
cartii funciare, cu privire laInscrierile Iacute;
dd) arice alte drepturi, fapte sau raporturi juridice pentru care legea prevede formalitatea
notarii.
Art. 19. Notarea se face Inbaza Inscrisului care constalii dreptul, faptul sau raportul juridic
supus noliirii, in forma cerulii de lege pentru validitatea actului juridic, In temeiul hotiiriirii
judecatore~ti defmitive ~i irevocabile, dupa caz, sau In temeiul actului normativ care constalii sau
ateslii dreptul, faptul sauraportul supus notarii.
2.2.4. Efectullnscrierii In cartca funciara
Art. 20. (I) Pana la finalizarea lucrarilor de Inregistrare sistematica pentru fiecare unitate
administrativ-teritoriala, Inscrierea Incartea funeiara areefeet deopozabilitate, euexceplia notarilar
prevazute de art. 903 Cod civil care auefect deinformare.
(2) Drepturile reale tabulare se sting sau sepierd prin inscrierea radierii acestora din cartea
funciara.
(3) Efectullnscrierii se produce din momentul Inregistrarii cererii de Inscriere In Registrul
General deIntrare.
2.2.5. Rangul inscricrii
Art. 21. (I) Rangul Inscrierii este determinat de data, ora ~i minutul Inregistrarii cererii.
Rangul poate fi schimbat prin convenlia partilor numai pentru ipoteci. Daca mai multe cereri de
Inscriere a unui drept de ipoteca sau privilegiu asupra aceluia~i imobil au fost depuse deodata,
acestea vor avea acela~i rang.
(2) CiindInscrierile privind dreptuI deproprietate ~i celelalte drepturi real.;tprincipale asupra
aceluia~i imobiI sunt cerute Inaeela~i timp, drepturile intraInconeurenla ~i primesc provizoriu rang
egal, urmiinddl instanla saholiirasca, inraport eudataIncheierii actelor, care drept vafi Inscris rnai
Intai.
11
12
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
(3) In cazul situaliilor prevazute la alin. (2), la inregistrarea cererilor se va face menliunea ca
acestea au provizoriu rang egal pe cererea de inscriere, precum ~ila rubrica "observatii" in cartea
funciara.
2.3. Tipuri de documentalii cadastrale ~i modul de intocmire a acestora
2.3. I. Dispozilii genera Ie
Art. 22. Documentalia cadastrala cste ansamblul inscrisurilor tehnice, juri dice ~i
administrative necesare inregistrarii imobilului la cerere in sistemul integrat de cadastru ~i carte
funciara, prin care se constata situalia reala din teren.
2.3.2. Tipuri de documentalii cadastrale ~i conlinutnl acestora
Art. 23. Documentaliile cadastrale intocmite la cerere, in vederea inscrierii in evidenlele de
cadastru ~i carte funciara, pot fi:
a) documentalie pentru prima inscriere in sistemul integrat de cadastru ~i carte funciara;
b) documentalie pentru actualizarea informatiilor cadastrale ale imobilelor inscrise in
sistemui integrat de cadastru ~i carte funciara:
inscriere/radiere construclii;
modificare limitii;
modificare suprafala;
actualizare categorii de folosinliildestinalii pentru 0parte din imobil;
repozitionare;
identificarea piirlii din imobil afectata de dezmembraminte ale dreptului de proprietate
in cazul in care aceste drepturi sunt constituite numai pe 0parte din imobil;
actualizarea altor informalii cu privire la imobil;
c) documentalie de identificare a amplasamentului imobilului situat pe alt UAT deciit
eel in evidenta ciiruia a fost inregistrat in cartea funciara;
d) documentalie intocmita in vederea atribuirii numarului cadastral, Tara inscriere in
cartea funciara;
e) documentalie pentru dezlipire/alipire teren;
t) documentalie de prima inregistrare UI;
g) documentalie pentru apartamentare;
h) documentalie pentru dezlipire UI;
i) documentalie pentru reapartamentare;
j) documentalie in vederea reconstituirii cartii funciare pierdute, distruse ~au sustrase.
Arl. 24. (I) Documentalia cadastrala se intocme~te pe SUPOrtanalogic ~i pe suport digital, in
formate care permit accesul ~i transferul de date.
(2) Planul de amplasament ~i delimitare se va intocmi:
a) in format analogic la 0scara convenabila, intre 1:200- 1:5000;
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr, 571 bis/31.VII.2014
b) in format digital.
(3) Releveul sevaintocmi in format analogic la0scara convenabila, intre 1:50- 1:500.
Art. 25. (I) Partea digitala a documentaliei cadastrale cuprinde fi~ier .cpxml iar !ipsa
acestuia duce la respingerea documentaliei cadastrale. Persoanele autorizate sunt obligate sa
inregistreze ~i on-line cererile ~i fi~ierele .cpxml aferente, conform prevederilor prezentului
regulament.
(2) La solicitarea oficiului teritorial, pentru masuratorile efectuate prin tehnologie GNSS,
partea digital a a documentatiei va fi completata in conformitate cu prevederile men~onate in
prezentul regulament.
Art. 26. Partea analogica a documentatiei cadastrale va cuprinde 0succesiune de piese a
caror ordine esteurmatoarea:
a) Borderoul;
b) Dovada achitarii tarifului, dupa caz;
c) Formularele tipizate decereri ~i dec1aratii;
d) Certificatul fiscal, dupa caz;
e) Copiile actelor de identitate ale proprietarilor ~i ale altor titulari de drepturi reale
persoane fizice sau certificatul constatator, pentru persoanelor juridice; in cazurile prevlizute de
prezentul regulament copiile actelor de identitate pot fi inlocuite cu adeverinte emisa de caire
Serviciul Public Comunitar de Evidenta Populatiei din care sa rezulte datele de identificare ale
persoanelor fizice,
f) Copia extrasului decarte funciara, dupa caz;
g) Originalul sau copia lega!izata aactelor in temeiul carora sesolicita inscrierea;
h) Inventarul decoordonate al punctelor destatie ~i al punctelor radiate;
i) Calculul analitic al suprafetei;
j) Memoriul tehnic;
k) Planul deamplasament ~i delimitare;
I) Releveele constructiilor, dupa caz;
m) Planul de incadrare in zona la 0scara convenabila, astfel incat imobilul sa poata fi
localizat.
2.3.3. Modul deintocmire adocumentaliilor cadastra Ie
Art. 27. Realizarea doeumentatiilor cadastrale presupune parcurgerea urmatoarelor etape:
a) identificarea amplasamentului imobilului ~i doeumentarea telmica;
b) executia lucrarilor deteren ~i birou;
c) intocmirea documentatiilor.
13
14
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
Art. 28. Proprietarul raspunde pentru cunoa~terea, indicarea limitelor imobilului ~l
conservarea acestora, precum ~i pentru punerea la dispozilia persoanei autorizate a tuturor
actelorfdocumentelor pecare Iedeline cuprivire laimobil.
Art. 29. (I) Persoana autorizata raspunde pentru masurarea imobilului indicat de proprietar,
pentru corectitudinea intocmirii documentaliei ~i corespondenla acesteia cu realitatea din teren ~i cu
actele doveditoare ale dreptului de proprietate puse la dispozilie de proprietar. in cazul trasarilor,
persoana autorizata raspunde pentru materializarea limitelor imobilului in concordanla cu
documentatia cadastrala.
(2) Persoana autorizata este obligata sa execute masuratorile la teren. Toate paginile din
documentatie vor Ii numerotate, iar documentele tehnice vor Ii insu~ite de persoana autorizata prin
~tampila~i semnatura.
<
(3) In cazul imobilelor aflate la prima inregistrare pentru care nu se poate realiza
identificarea amplasamentului ~i limitele acestora in conformitate cu actele deproprietate, persoana
autorizata nuintocme~tedocumentalia cadastrala.
Art. 30. intocmirea documentaliilor cadastrale, receplia ~i inscrierea in cartea funciara pe
flux integrat decadastru ~i carte funciara presupune parcurgerea urmatoarelor etape:
a) identificarea amplasamentului imobilului de catre proprietar, indicarea limitelor
acestuia persoanei autorizate ~i documentarea tehnica;
b) executarea masuratorilor;
c) intocmirea documentaliei cadastrale;
d) inregistrarea cererii laoficiul/biroul teritorial;
e) receplia documentaliei cadastrale;
f) inscrierea in cartea funciara adreptului real asupra imobilului.
Art. 31. intocmirea documentaliilor cadastrale ~i inscrierea in cartea funciard pe flux
intrerupt presupune parcurgerea etapelor prevazute la articolul anterior, cu precizarea ca receplia
documentaliilor se linalizeaza cu transmiterea referatului catre compartimentul registratura care il
comunica persoanei autorizate sau beneficiarului, urmand ca inscrierea in cartea funciara sa se
efectueze dupa intocmirea actului autentic. De asemenea, compartimentul registratura va inregistra
referatul in RGi pentru efectuarea notarii in cartea funciara a receptiei cadastrale, a propunerii de
alipire ori de dezlipire. Documentaliile cadastrale pe flux intrerupt se refera la operaliuni de
dezlipirefalipire teren sau apartamentarefsubapartamentare condominiu ~i lacele de atribuire numar
cadastral in conformitate cuprotocoalele decolaborare. ~
. Art. 32. in documentaliile cadastraleftopografice coordonatele irnobilelor vor fi prezentate
insistemnalional dereferinla.
Art. 33. (I) Identificarea amplasamentului imobilului se realizeaza inaintea execuliei
lucrarilor ~i consta in:

'MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014


a) pentru imobilele care faeobieetul primei ioserieri, proprietarul impreuna eupersoana
autorizatii proeedeaza la identificarea arnplasamentului imobilului pe limite naturale sau
convenlionale, in vederea efectuarii masuratorilor;
b) pentru imobilele care fac obiectul unor acte ~i fapte juridice ulterioare pnmel
ioscrieri, proprietarulimpreuna cu persoana autorizata veri fica~i.valideaza arnplasamentul conform
datelor tehoice. Aceastii verificare se realizeaza pe baza doeumentelor existente, respectiv a
documenta\iilor cadastrale, extraselor decarte funciara pentru informare, planurilor deamplasament
~i delimitare, planuri decarte funciara sau haqi cadastrale, etc.
(2) Trasarea coordonatelor punctelor de pe limita imobilelor inregistrate in sistemul
integrat de cadastru ~i carte funciara se face, la cerere, ~i constituie obiectul unei lucrari ulterioare,
care se frnalizeaza printr-un proces - verbal de trasare ~i predare a amplasamentului, semnat de
catrepersoana autorizatii ~i decatreproprietar. <
Art. 34. Documentarea tehoica consta in:
a) analizarea situa\iei existente, conform datelor ~i documentelor de\inute deproprietar,
inrela\ie cu elementele existente in teren;
b) solicitarea de informa(ii actualizate, din baza de date a oficiului teritoriallbiroului
teritorial.
Art. 35. (I) Solicitarea de date ~i informa\ii allate in baza de date a oficiuluifbiroului
teritorial, se realizeaza prin inregistrarea, in prealabil, aunei cereri de informa\ii sau prin accesarea
portalului destinat autorizalilor.
(2) in cazul in care imobilul, care face obiectul documentaliei, este limitrof cu unul sau mai
multe imobile inscrise in sistemu! integrat decadastru ~i carte funciara, persoana autorizata solicitii,
iar oficiullbiroul teritorial Ii pune la dispozipe, punetele determinate pe limita comuna a aeestora.
Persoana autorizata are obliga\ia sa verifice punctele de pe limita eomuna, sa confirme
corectitudinea acestora ~i sa Ie utilizeze, daca aeestea stint coreet determinate. Daca se coostatii
neconcordan!e, erori sau gre~eli, ori se impun unele concluzii cu privire la utilizarea acestor date,
elevor fi explicate ~i argumentate in memoriul tehoic.
(3) Pentru realizarea planului pareelar, oficiile teritoriale vor pune la dispozi!ia
executantului, cutitlu gratuit, in baza solicitarii deinforma\ii:
a) listatitlurilor deproprietate;
b) extrasul de plan cadastral de carte funciara in format digital, fi~iere.cpxml sau .dxf,
ori eopii ale planurilor de amplasament ~i delimitare receplionate, acolo unde informa\ia nu existii
in format digital; 4t
c) planuri parcelare existente;
d) sehile sau orice aile documente de\inute in arhiva oficiului teritorial ~i eare ar putea
ajuta larealizarea planului pareelar;
15
16
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
e) lista cuprinziind numarul de carte funciara ~i numerele cadastrale alocate imobilelor
situate intarlaua respectiva.
(4) Pentru realizarea planului de incadrare in laria, oficiile teritoriale vor pune la dispozitia
persoanelor autorizate, cutitlu graluit, in baza solicitarii deinformalii, urmatoarele date:
a) extrasul deplan cadastral de carte funciara in format digital, fi~iere.cpxml, sau .dxf,
sau copii ale planurilor de amplasament ~i delimitare receptionate, acolo unde informalia nu exista
in format digital;
b) limitele tarlalei in format .dxf, determinata prin masuratori, dad exista in arhiva. in
situalia in care oficiul teritorial nu poate furniza aceasta informalie, persoana autorizata va
determina limita larlalei prin masuralori.
(5) Oficiul teritorial are obligalia de a pune la dispozilia persoanei ~utorizate informaliile
delinute inarhiva, necesare realizarii planului parcelar.
Art. 36. (I) Executia lucrarilor deteren ~i birou, consta in:
a) alegerea metodei delucru;
b) execulia masuratorilor pentru realizarea relelelor de indesire ~i ridicare, ridicarea
delaliilor planimetrice cadastrale ~l1atepe limita ~i in interiorul imobilului, culegerea atributelor,
verificari ~i validari ale datelor existenle. in funclie de metodele ~i mijloacele de masurare utilizate
persoana autorizata va face dovada efectuarii masuratorilor, prin carnetul de teren, sehila relelei,
descrierea punctelor noi de indesire ~i de ridicare, rapoarte GPS, masuratori in format RINEX,
rapoarte referitoare la preciziile determinate. Toate informaliile ~i datele rezultate din masuratori
trebuie arhivate de persoana autorizata, care este obligata sa Ie prezinte la solicitarea oficiului
teritorial. Dad persoana autorizata nu prezinta informatiile solicitate, se prezuma ca aceasta nu a
efectuat masuratori lateren;
e) analizarea de catre persoana autorizata a limitelor imobilelor indicate de cat~c
proprietar, in concordanp cu actele de proprietate, informaliile preluale de la oficiul teritorial ~i
masuratorile efectuate. Natura imprejmuirilor se va menliona in planul de amplasament ~i
delimitare lapunctul "A. Datereferitoare lateren", larubrica observat
ii
;
d) determinarea de catre persoana autorizata a elementelor fixe existente la teren, din
interiorul ~i vecinatatea imobilului ~i reprezentarea acestora peplanul de amplasament ~i delimitare
in format analogic. Parcelele componente aleimobilului careau diferite categorii de folosinla sepot
determina ~i prin metode expeditive, asigurandu-se inchiderea pe suprafata imobilului ~i se
reprezinH\ pe planul de amplasament ~i delimitare prin linii intrerupte ~i4tcoduri. in interiorul
imobilului vor fi reprezentate numai parcelele care au categoriile defolosinp in suprafala mai mare
de 50mp in intravilan ~i mai mare de 300 mpin extravilan. Pentru construct
iile
situate in interiorul
imobilelor se vor determina limitele construcliilor permanente la nivelul solului. Valorile

exceptia:
a)
b)
semne conventionale in vigoare.
MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI, PARTEA I, Nr. 571 b'
ISI31.VII.2014
suprafetelor se rotunjesc la metru patra!. Nu se vor crea imobil
e cu suprafete sub 100 mp, cu
e) imobilelor pe care sunt amplasati stiilpii de transpOrt .
energle electrica'
f) imobilelor rezultate din dezlipiri/alipiri in vederea eli _" '
ectuarn de investitii'
g) imobilelor create in vederea alipirii la alte imobil . . ,
. . .. . . e, acest fapt se va mentiona in
cartea funclara a Imobllulul ce se dezhpe~te, la rubnca "Observatii",
,
h) altor exceptii prevazute de legile speciale.
Suprafata utila aincaperilor din unitiitile individuale Sedete . _ .
rmma cu doua zecimale.
i) prelucrarea datelor;
j) intocmirea documentatiei in format analogic ~i digital.
(2) Erorile admise sunt:
Eroarea de identificare apunctului de contur:
in cazul imobilelor imprejmuite :I: 10 cm;
in cazul imobilelor neimprejmuite :I: 30 cm.
Eroarea pozitiei reciproce apunctelor de contur ale' .
. . . Imobllelor:l: 10 cm.
(3) Eroarea de pozltle absolutii a punctelor, mcluzand ero '1
. rt e mentionate la alineatul (2) ~i
erorile punctelor retelei geodezice de sprijin, nu va depa~i:
in cazul imobilelor imprejmuite:l: 20 cm;
in cazul imobilelor neimprejmuite :I:40 cm.
(4) Erorile mentionate la alineatele precedente nu vor gen
" era suprapuneri ale imobilelor din
sistemul mtegrat de cadastru ~I carte funciarii. Reprezentarea grafica . . . .
a hlUttel comune este UnIca
Art. 37. Elementele liniare, punctuale ~i de caroiaj, sernn .
ele conventionale ~i atributele
textuale din conlinutul grafic al anexelor la prezentul regUlament .
, reprezmtii modele care pot fi
adaptate corespunziitor modelelor prevazute in nonnele, inslructiu .
. mle, standardele ~i atlasele de
Art. 38. (I) Refuzul persoanei autorizate de a intocmi fi~i
'" . .. erul .cpxmlla solicitarea oficiului
ten tonal se sancllOneazii cu suspendarea autonzallel pe 3 luni.
(2) Neindeplinirea demersurilor referitoare la sanqio
nare
a persoanei autorizate de catre
persoanele desemnate atrage cercetarea disciplinara aacestora.
(3) Sancliunile aplicate se aduc la cuno~tinta publiculu' .
. . I . . '1d . I .. N' I' I prm afi~are la sediul oficiului
tentona ~Ipe paglnI e emternet a eAgenllel all ona e ~I oficiul' .
UI tentorial
(4) Pe durata suspendiirii autorizaliei persoanele auto' .
rtzate pot f: . d "1
.. I' . fi . I" I' . . re a~" ocumentatn e
mtocIl1!te mcorect, a sohcltarea 0 ICIUUi/blfou UI tentonal, dar nu .
pot executa alte documentalii.
17
18
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
CAPITOLUL III
DISPOZITII GENERALE PRIVIND iNSCRIEREA iN EVIDENTELE DE CADASTRU ~I
CARTE FUNClARA
I I
I I
I
I
3.1. Cererea de recePlie ~i1sauinscriere in evidcnlcle de cadastru ~i carte funciara
Art. 39. (I) Competenla solulionarii cererii de receplie ~i/sau Inscriere In evidenlele de
cadastru ~i carte funciara revme biroului de cadastru ~i publicitate imobiliara, Inraza caruia se afla
imobilul.
(2) Cererea de receplie ~i/sau Inscriere adresata biroului teritorial cuprinde: numele,
prenumele/denurnirea, domiciliullsediul solicitantului, codul numeric personal sau, dupa caz,
numaru! de identificare fiscala, dad! este atribuit, codul de Inregistrare fiscala ori codul unic de
Inregistrare, dupa caz, tipul ~i obiectulinscrierii, indicarea actului sau afaptului jundic ceconstituie
temei al cererii, localitatea Incareestesituat imobilul, numarul cadastral al imobilului ~i numarul de
carte funciara, dupa caz, valoarea tarifului achitat ~i numarul documentului de plata, valoarea
calculata de notarul public In vederea impozitarii prevazuta de art. 7idin Codul fiscal, cand este
cazul, opliunea modalitalii decomunicare, data ~i semnatura. _
(3) Cererii dereceplie ~i/sauInscriere i seata~eazii Inscrisul care constata actul sau faptul ce
constituie temei al Inscrierii, Inoriginal sau Incopie legalizatii, documentalia cadastrala, dupa caz,
precum~i dovada plalii tarifului aferent serviciului solicitat.
(4) In situalia Incare actul juridic are ca obiect mai multe imobile situate In circumscriplia
aceluia~i birou teritorial, sedepune 0cerere deInscriere pentru fiecare imobil. Inscrisul original sau
copia legalizatii aacestuia sevaata~alaprima cerere deInscriere, iar lacelelalte cereri de Inscriere
sevamenliona numarul dc Inregistrare al cererii lacare afost ata~at originalul sau copia legalizata a
actului juridic pecareseIntemeiaza Inscrierea. )
Inacest caz, cererile deInscriere vor fi Inregistrate InRegistrul General deIntrare al biroului -
teritorial cacereri legate, urmand afi repartizate acelora~i persoane responsabile.
(5) Cererea de receplie ~i1sauInscriere, odata Inregistrata, nu mai poate fi modificatii sau
completata cunoi capete decerere.
(6) Dosarul cererii vaputea fi completat numai Inbaza referatului emis de biroul teritorial,
atunci ciindnu i-au fost ata~atetoate Inscrisurile necesare solulionarii, prin ancxarea documentclor
justificative lacererea inilialii. Termenul acordat prin referat nu poate depa~i 15zile calendaristice.
Referatul vafi comunicat deIndatii prin orice mijloc decomunicare ceasigura transm~erea, precum
~i confirmarea primirii actului. Termenul de completare a dosarului va curge de la data primirii
dovezii comunicarii referatului de completarc. Termenul de solulionare a cererii se va prelungi cu
maximnumarul dezilecorespunzator termenului Incare s-au depus completiirile.
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
(7) Dacaintermenul stabilit prin referat nuseremediazii lipsurile constatate, registratorul va
completa nota derespingere din referat, care vasta labaza intocmirii incheierii derespingere.
(8) Cererea respinsa poate fi redepusa, in limita cererii initiale ~i lara aputea fi completata
cu noi capete de cerere, 0singura data, in termen de maximum 30de zile calendaristice de la data
comunicarii respingerii cererii, lara plata unui tarif suplimentar pentru redepunere. Ulterior
implinirii acestui termen, redepunerea cererii se tarifeazii. Documentatia anexatii cererii de
redepunere trebuie sa contina copia incheierii de respingere ~i toate celelalte documente a caror
lipsa ajustificat solutia de respingere acererii. Noua cerere prime~te un numar de inregistrare ~i se
formeaza unnou dosar.
Art. 40. (I) Cererea ~i inscrisurile privind efectuarea inscrierilor in cartea funciara se
inregistreaza on-line sau laregistratura biroului teritorial in circumscriptia ciiruiaseafla imobilul.
(2) inregistrarea in Registrul general de Intrare a cererilor avand ca<obiect serviciile de
cadastru ~i/sau publicitate imobiliara prestate de unitatile subordonate Agentiei Nationale se
efectueaza pentru toate categoriile de solicitanti, zilnic, intre orele 8
3
_ 14
00
Acela~i program se
aplica ~i pentru inregistrarea on-line acererilor.
(3) Eliberarea lucrarilor de cadastru ~i publicitate imobiliarii se efectueaza pentru toate
categoriile desolieitanti in intervalul orar I I
oo
_ 16 .
(4) Programul stabilit laalineatele (2) ~i (3) esteunic laniveI national.
(5) Daca cererea se depune in doua exemplare, eel de-al doilea se restituie par(ii, cu
mentiunea numarului de inregistrare, data primirii ~i termenul de solutionare, in caz contrar
eliberandu-se dovada deconfirmare ainregistrarii cererii, care contine acelea~i informatii.
(6) Regulile prevazute laalin. (I) ~i (2) seaplica ~i oricarei cereri decompletare adosarului.
(7) Cererea de inscriere poate fi depusa de titularul dreptului sau de persoana interesatii in
efectuarea inscrierii, personal sau prin mandatar general sau special care i~i dovede~te calitatea prin
procura autentica sau imputernicire a reprezentantului persoanei juridice, de avocatul imputemicit,
de notarul public, personal sau prin delegat notarial, de executorul judecatoresc, precum ~i de
persoana fizica saujuridica careaintocmit documentatia cadastrala.
Atunci cand exista mai multi coproprietari sau persoane interesate in efectuarea inscrierii,
oricare dintre acestea poate depune cererea de receplie ~i/sau inscriere, personal sau prin
intermediul persoanelor enumerate mai sus.
Art. 41. (I) Cererile de receptie ~i/sauinscriere, primite prin po~tii sau curier, se depun la
registratura ~i seinregistreaza in registrul general deintrare.
(:P Cererile de receplie ~i/sauinscriere, primite prin fax, seinregistreaza in registrul general
de intrare. Cererea, impreuna cu actul in original, se transmite prin po~tii cu confmnare de primire
sau direct, in aceea~i zi in cares-aefectuat transmiterea prin fax acererii.
19
20
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
(3) Cererile dereceplie ~i/sau lnscriere lnregistrate on-line care au ata~ateversiunea scanata
a dosarului cererii se vor soluliona conform procedurilor stabilite prin protocol de colaborare
lncheiat lntre Agenlia Nalionala ~i colaboratori, aprobat prin ordin cucaracter nonnativ, dupa caz.
(4) Cererile ~i lnscrisurile de alta natura dedit cererile de receptle ~i/sau lnscriere ~i
lnscrisurile depuse In sus(inerea acestora, sosite prin po~tasau prin curier, se depun laregistratura
biroului teritorial ~i se lnregistreaza In registrul de coresponden(a, In aceea~i zi, cu menlionarea
datei primirii, dupa caresepredau spresolulionare.
3.2. Dispozilii generale privind receplia documentaliilor cadastra Ie
Art. 42. Referentul sau persoana desemnata din cadrul oficiului teritoriallbiroul teritorial
lnregistreaza cererea dupa:
verificarea existenlei tuturor pieselor din documentalie a~a cum sunt menlionate In
borderou;
<
veri ficarea existenlei fi~ierelor;
verificarea achitarii tarifului legal;
lndlrcarea fi~ierului .cpxml.
Art. 43. Tariful seachita de catre solicitant sau decatr~orice alta persoanil interesata, daca
part
ile
convin astfel ~i se lncaseazii anticipat lnregistriirii cererilor pentru furnizarea serviciilor
solicitate.
Art. 44. Nu sepoate renun(a lacererea privind efectuarea unei operalillni decadastru ~i/sau
publicitate imobiliara., lnregistrata In RGI. Tariful aferent servicillilli solicitat nu se restituie dupa
lnregistrarea cererii, cu exceptla situa(iei In care a fost calculat gre~it ~i s-a urmat procedura
prevazuta deordinul directorului general destabilire atarifelor decadastru ~i publicitate imobiliara.
Art. 45. Dupa lnregistrarea In RGI, cererea ~i documentele aferente se transmit spre
solu(ionare peflux persoanelor alocate.
Art. 46. (1) RecePlia documenta(iei cadastrale consta In verificarea din punct de vedere
tehnic aurmatoarelor aspecte:
a) serviciul solicitat, raportat lasituatia imobilului, astfel cumrezultii din eviden(ele de
cadastru ~i publici tateimobiliar:i;
b) coresponden(a categoriei de autorizare cu tipul lucrarii executate de persoana
autorizata, precum ~i verificarea existenlei In baza de date ANCPI a persoanei autorizate care a
lntocmit documenta(ia ~i valabilitatea autorizaliei;
c) corespondenta semnatarilor declara(iei pe proprie raspundere, cu titularul dreptului
4(
reallde(inatorul imobilului sau creditorul chirografar;
d) corespondenla dintre elementele tehnice din documentalie ~i documentele ata~ate
cerenl;
MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
e) corespondenta dintre datele analogice din docurnentalia cadastrala ~ldatele din
fi~ierul cpxml;
1) modul de utilizare a datelor furnizate de oficiul teritorial pentru realizarea
documentaliei;
g) verificarea geometriei imobilului pe suport ortofotoplan ~i aile suporturi cartografice
existente in arhiva analogica ~i digitala;
h) verificarea corectitudinii incadrarii limitelor imobilului cu imobilele existente in
baza de date grafica ~i daca s-au utilizat coordonatele imobilelor vecine. Se verifica daca nu exista
suprapuneri ale imobilului cualte imobile inregistrate;
i) verificarea informaliilor din fi~a imobilului utilizand aplicalia DDAPT, pentru
imobilele care au Iacut obiectul restituirii inbaza legilor fondului funciar;
j) conlinutul tehnic ~i forma deprezentare adocumentaliei;
l) corespondenla intre detaliile topografice conlinute in planul de amplasament ~i
delimitare ~lcele existente pe ortofotoplan, in cazul constatiirii diferentelor se procedeaza la
verificarea interen;
m) calitatea ~i corectitudinea operaliunilor, masuratorilor, calculelor, preciziilor, dacii se
considera necesare;
n) corespondenla intre atributele descriptive ~i elementele grafice;
0) localizarea imobilului in bazadedategraficii.
(2) Ulterior verificarii, inspectorul realizeaza integrarea imobilului in sistemul integrat de
cadastru ~i publicitate imobiliara, dacii documentalia este corectii, aloca numarul cadastral daca este
cazul ~i emite referatul deadmitere areceptiei documentaliei, dupa caz.
(3) Oficiile teritoriale efectueaza verificari pe teren, cu privire la corectitudinea
masuriitorilor ~i amodului de intocmire adocumentatiei realizate, prin sondaj sau ori de cate ori se
Impune.
Art. 47. Dupa alocarea numiirului cadastral in sistemu! informatic, pe planul de
amplasament ~i delimitare se mentioneaza numiirul cadastral, data atribuirii, se aplica parafa
inspectorului ~i semnatura. Documentatia receptionatA se transmite serviciului publicitatc
imobiliarii/sau laregistratura, in cazul incare receptia s-aefectuat pe flux intrerupt.
Art. 48. (I) Inspectorul verifica documentalia din punct devedere tehnic, iar in cazul in care
documentatia este incompletii sau existii piese care necesitii refacere/modificare, seintoeme~te nota
de completare cu toate datele, documentele sau informatiile solicitate, cu incadrarea in prevederile
legale. Nu sesolicitii completiiri cu privire ladocumente, date ~i informalii care nu au fost furnizate
la cererea persoanei autorizate de oficiul teritorial. Referatul se inainteaza pe flux impreuna cu
documentatia la serviciul de publici tate imobiliara, in vederea completarii ~i transmiterii catre
persoana autorizata, pentru completare, in termenul specificat in referat, cu adresa de inaintare.
21
22
MONITORUL OFICIAL AL ROMP-NIEI. PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
Pentru operativitatea comuniclirii transmiterea referatelor sepoate face prin orice mijloc electronic
de comunicarc. Persoanele autorizate au obligalia sli urmlireasca in sistemul electronic cererile
inregistrate la oficiile/birourile teritoriale ~i sa raspundli convoclirii in termenul stabilit,
neprezentarea fiind sanclionata conformreglementarilor in vigoare.
(2) Referatul ce cuprinde nota de completare/respingere se emite 0singura datli pentru 0
documentalie de receplie/receplie ~i inscriere in cartea funciarli ~i se redacteazli in comun de catre
serviciul decadastru ~i cel depublicitate imobiliara.
(3) Dacli documentalia nu a fost receplionatli din cauza nerespectlirii prevederilor cu privire
la convocarea pentru lamuriri sau depli~irii termenului stabilit prin referat, inspectorul care a
verificat documentalia completeaza nota de respingere din referat ~i 0transmite impreuna cu
documentalia serviciului depublicitate imobiliara in vederea intocmirii incheierii derespingere.
(4) in cazul in care constata cli documentalia este intocmita incorect, inspectorul intocme~te
referatul de respingere ~i 11transmite impreuna cu documentalia la serviciul de publicitate
imobiliara.
(5) Asistentul registrator ~i registratorul verifica documentalia din punct de vedere juridic
astfel incat mcheierea derespingere vafi motivatli aliitdin punct devederetehnic cat ~i din punct de
vederejuridic.
Art. 49. (1) Prindocumentalie intocmita incorect seinlelege:
a) integrarea incorectli a imobilului in sistemul nalional de referinlli ~I ridicarea
punctelor dedetaliu pebaza demasuratori gre~ite;
b) calcule efectuate gre~it;
c) neconcordanle intre detaliile topografice conlinute in planul de amplasament ~l
delimitare ~i celeexistente peteren, incazul verificlirilor lateren;
d) serviciul incorect solicitat, raportat la situalia imobilului, astfel cum rezultli din
evidenlele decadastru ~i publici tate imobiliara;
e) neconcordanla intre datele de identificare ale imobilului inscrise in actul de
proprietate ~i celealeimobilului dinplanul deamplasament ~i delimitare;
f) neconcordanle mtre datele analogice din documentalia cadastralli ~i datele digitale
din fi~iere;
g) documentalie intocmitli lara executarea mlisuratorilor lateren;
h) tipul documentaliei nu corespunde categoriei de lucrari in care persoana executantli
este autorizata, exista alte incompatibilitlili ale persoanei autorizate, autorizalie expiratli ori

suspendata;
i) nesemnarea procesului verbal de vecinlitate de caire proprietarii
imobiluluilimobilelor invecinate sau, in cazul imobilelor apartinand domeniului public, nesernnarea
,------------------------- --- - --
MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
procesului verbal de vecinatate de caire concesionar, administrator sau titular al dreptului de
folosinta,dupa caz;
j) generarea de suprapunen in planul cadastral digital, dupa caz, cu exceptiile
previizute delege;
k) neconcordante cuplanul parcelar receptionat deoficiul teritoria\.
(2) lnginerul ~ef coordoneazi'i,verifica ~i controleaza activitatea desfii~urata de inspectorii
din cadrul oficiului teritoria\. Referatele cu notele de completare ~i respingere vor fi semnate de
ditre inspector ~i vor fi verificate prin sondaj deinginerul ~ef.
Art. 50. Inprocesul deverificare,avizare ~i receptie,inspectorul realizeaza:
a) verificarea ~i receptia documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea
funciara,curespectarea normelor ~i regulamentelor invigoarc;
b) verificarea ~i receptia suportului topografic din documentatiile de urbanism ~I
amenajarea teritoriului ~i celeintocmite in vederea emiterii autorizatiei deconstruire/desfiintare;
c) avizarea ~i receptia lucrarilor despecialitate,defmite potrivit prezentului regulament;
d) verificarea bazelor dedate grafice si textuale;
e) verificarea la teren, prin sondaj, sau ori de cate on se lmpune, a modului de
intocmire adocumentatiilor supuse receptiei;
f) emiterea notelor de completare ~l respmgere pentru docurnentatiile intocmite
incorect;
g) aVlzarea tehnica.,la solicitarea instantei de j udecata, a expertizelor topografice
intocmite deexpertii judiciari;
h) intocmirea fi~ierelor .cpxrnl,conform prevederilor legale, din oficiu din dispozitia
~efului ierarhic,pentru rectificarea unei erori,pentru actualizarea bazei dedate grafice;
i) constatarea ~i propunerea sanctionarii persoanelor fizice ~ijuridicc autorizate.
3.3. Dispozitii cu privire la numerotarea cadastralii
Art. 51. (I) Numerotarea cadastrala a imobilelor se realizeaza pentru fieeare unitate
administrativ-teritoriaIa, care se identifica prin codul SIRSUP extras din "Registrul permanent al
unita(ilor administrativ-teritoriale" publicat delnstitutul National deStatisticii.
(2) Numarul cadastral al imobilului este identificatorul unic de legatura inlre baza de date
grafiea ~i baza dedatetextuala in sistemul integrat decadastru ~i carte funciara.
Art. 52. (I) lmobilele se numeroteazi'i la nivelul unitiitii administrativ-teritoriale in ordinea
inregistrarii solicitarilor cunumere dela I lanfolosind cifre arabe.
- ~
.<2) In cadrul fiecarui irnobil, constructiile se identifica printr-un cod at~at numarului
cadastral, aleiituit din litera "C" urmatii de un nurnar de la I la n (ex.: CI, C2,C3,...). Codul ~i
destinatia constructiei seevidentiaza inplanul dearnplasament ~i delimitare.
23
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .
inscrisul pecareseintemeiaza cererea;
felul inscrierii, anume intabulare, inscriere provizorie sau notare;
determinarea exaclii aobiectului inscrierii;
24
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
(3) in cazul construc!iilor-condominiu, proprietli!ile individuale se identifica astfel: la
numarul cadastral al imobilului (teren) ~i codul construqiei, se adauga codul unilii!ii individuale
(ex.: l78-Cl-U25 pentru imobilul format din teren cu numar cadastral 178, construqia CI ~l
unitatea individuala 25). Toate unilii!ileindividuale seevidentiaza in cartea funciara colectiva.
(4) Imobilele reprezentate prin detalii liniare ca: ape curgatoare, canale, diguri, cai ferate,
drumuri c1asificate se numeroteaza la nivelul UAT. Detaliile liniare primesc un singur numar
cadastral pe toata lungimea lor in cadrul fiecarui UAT sau pe tronsoane, daca sunt intersectate cu
aile detalii liniare, respectandu-se urmatoarea ierarhie, cuexceptia cazurilor prevazute de lege:
caile ferateintretaiate deape;
drumurile nationale intreliiiatedeape~i cai ferate;
drumurile judetene intretaiate deape, cai ferate~i drumuri na!ionale;
drumurile comunale, ora~ene~ti, municipale intretliiate de ape, cai ferate, drumuri
na!ionale ~i drumuri jude!ene.
3.4. incheierea de carte funciara
Art. 53. (I) Registratorul dispune pnn incheiere admiterea sau respmgerea cererii de
inscriere.
(2) in caz de admitere a cererii de inscriere, se procedeaza la intabularea, la inscrierea
provizorie sau lanotarea in cartea funciara.
(3) Registratorul poate dispune admiterea in parte a cererii de inscriere aratilnd, motivat,
partea din cerere careafost admisa, precum~i ceacare afost respinsa.
(4) in cazul in care seidentifica 0cauza denulitate absoluta partial aaactuluijuridic inbaza
caruia se solicita inscrierea, registratorul poate admite cererea de inscriere in masura in care actul
indepline~te celelalte condi!ii prevazute delegeaspecial apentru inscrierea in cartea funciara.
. (5) inscrierile in registrele de transcriptiuni ~i inscriptiuni se efectueaza la cerere, in baza
unei incheieri.
Art. 54. incheierea registratorului cuprinde:
a) denumirea oficiului ~i abiroului teritorial;
b) numarul ~i datainregistriirii;
c) tariful achitat;
d)
e)
'f)
g) modalitlitile drepturilor inscrise;
h) unitatea administrativ-teritoriala in care se afla imobilul, numarul cartii funciare,
numarul cadastral sau topografic, precum ~i numarul de ordine al lnscrierii, atunci cand cererea de
lnscriere esteadmisain totalitate sauinparte;
MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
i) temeiuljuridic al solutiei deadmitere in tot sau inparte ori derespingere;
j) persoanele Infolosul ~i celeimpotriva carora seefectueaza inscrierea;
k) persoanele carora urmeaza saIi secomunice incheierea;
1) calea de atac, termenul de exercitare a acesteia ~i biroul teritorial sau instanta de
judecata lacare seformuleazii;
10) semnatura registratorului;
n) data solutionarii.
Art. 55. (I) incheierea trebuie saaiba acela~i numar cu eel al cererii de inregistrare, aceasta
motivandu-se in drept in caz de admitere, iar in caz de respingere se va motivaatat in fapt cat ~i in
drep!.
(2) Incheierea seredacteaza in numiirul deexemplare necesar comunicarii, plus un exemplar
<
care sevaata~aladosarul cererii.
(3) Fiecare exemplar al incheierii deadmitere esteinso\it deextrasul decarte funciara pentru
informare careatesta modul incare s-aefectuat inserierea in cartea funciara.
(4) Incheierea registratorului se comunica celui care acerut inscrierea, precum ~i celorlalte
persoane interesate potrivit mentiunilor din cartea funciara'~i dispozi\iilor legale, in termen de 15de
zile de la pronuntare, dar nu mai tarziu de 30de zile de la data inregistriirii cererii, cu exceptiile
prevazute delege.
(5) incheierea prin care s-adispus respingerea cererii nu trebuie lnso\ita de extrasul de carte
funciara pentru informare.
Art. 56. In cazul transmiterii dreptului de proprietate, un exemplar al incheierii de carte
funciara, insotit deextrasul de carte funciara penlru informare, secomunicii Direc\iei de Impozite ~i
Taxe Locale.
Art. 57. (I) Comunicarea documentelor specifice/incheierilor catre persoanele interesale se
face In mod direct, prin confmnare cu sernnatUf'ddeprirnire sau prin po~ta, cu fila de comunicare,
pm fax sau alte mijloace decomunicare careasigura confirmarea deprimire, conform solicitarii.
(2) Fila de comunicare este semnata penlru conformitate de catre referentul de la
registratura.
3.5. Caile de atac Impotriva Ineheierii de carte funciara
Art. 58. Incheierile decarte funciara sunt supuse eailor deatae prevazute delege.
Art. 59. Cel care a cerut inscrierea nu poate modifica sau intregi, prin caile de atac
exercitate, cererea pecare s-aintemeiat incheierea registratorului. 4t
Art. 60. (I) Persoanele interesate sau notarul public pot formula cerere de reexaminare a
Incheierii deadmitere sau derespingere acererii deinscriere, in termen de 15zile delacomunicare.
(2) Cererea de reexaminare, insotita de copia lncheierii de carte funciara atacata, se depune
labiroul teritorial incircurnscrip\ia ciiruiaestesituat imobilul.

25
26
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
(3) Cererea de reexaminare se solutioneaza, prin incheiere, de catre registratorul ~ef, in
termen maximal de 20 de zile calendaristice. Reexaminarea partii tehnice a documentaliei este in
sarcina inginerului ~ef ~i se solutioneaza printr-un referat care stii la baza emiterii incbeierii prin
care sesolutioneazii cererea dereexaminare.
(4) Solulionarea cererii de reexaminare se face cu aplicarea dispozitiilor referitoare la
procedura de solutionare a unei cereri de inscriere, in baza actelor anexate cererii iniliale. Pentru
solutionarea cererii dereexaminare, registratorul ~ef areposibilitatea deasolicita inscrisuri noi.
(5) in situatia in care, incheierea de carte funciara impotriva careia s-a formulat cerere de
reexaminare a fost solutionata de un registrator care a fost nurnit ulterior in funclia de registrator -
~ef, reexaminarea se solulioneaza de un alt registrator din cadrul oficiului teritorial, in baza unui
mandat special acordat in acest sens. Seprocedeazii similar in cazul in care ~tribuliile registratorului
- ~ef sunt aduse la indeplinire, pe 0 perioada determinata (ex: concediu de odihna, delegalie), de
ciitreunregistrator decarte funciara careaemis incheierea atacatii cu reexaminare.
(6) Dosarul se inainteazii in termen de eel mult 2 zile lucmtoare inginerului ~ef sau
registratorului ~ef,dupacaz, ~i esteformat din: cerereadereexaminare, copiacertificatii atuturor actelor
~i a documentaliilor care au stat labaza emiterii incheieni de carte funciamatacate, dovada efectuiirii
comuniciirii acesteia, copiacertificatii acartii funciare. Deindeplinirea acestei obligapi esteresponsabil
registratorul coordonator sauregistratorul careapronuntatincheiereasupusareexaminiirii.
(7) Dupa solulionarea cererii dereexaminare, dosarul searhiveaza labiroul teritorial unde s-
ainregistrat cererea deinseriere.
Art. 61. (I) impotriva incheierii de reexaminare sepoate formula plangere in termen de 15
zile delacomunicare.
(2) Plangerea impotrivaincheierii registratorului ~efprezentatii direct, prin po~tiiori prin curier
se depune la biroul teritorial care a comunicat-o, se menlioneazii in registrul general de intrare sub
numiirul dosarului initial, ramaprimi numiirnoudeinregistrare, euprecizareadatei depunerii acesteia.
(3) Plangerea impotriva incheierii se poate depune ~i direct lajudecatoria in a carei razii de
competenlii teritoriala seaflaimobilul, situatiein care instantava solicita, din oficiu, biroului teritorial
comunicarea copiei dosarului ineheierii ~i aeopiei ciirtii funeiare, precum~i nolarea plangerii in cartea
funciam. in acest caz, plangerea se menlioneazii in registrul general de intrare sub numiirul dosarului
inilial, ramaprimi nurniirnoudeinregistrare, euprecizareadatei primirii acesteia.
(4) in situaliile previizutelaalin. (2) ~i (3) nuseemiteincheiere decarte funeiam.
(5) Dupa verificarea dosarului ~i menlionarea din oficiu aplangerii in ~rtea funciarii, acesta
seinainteazii deindata, dar nu mai tarziu de 15zile delainregistrare, judeeatoriei in acarei raza de
eompetenla teritoriala se afla imobilul, cu adresa de inaintare sernnatii de registratorul ~ef sau
registratorul eoordonator, dupacaz, ~i decatrereferentul delaarhiva.
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I. Nr. 571 bis/31.v1l.2014
(6) Dosarul care seinainteaza instantei este format din: copia certificata atuturor actelor ~i a
docurnentatiilor care au stat la baza emiterii incheierii de carte funciara, precum ~i a incheierii
registratorului ~ef prin care s-a solutionat cererea de reexaminare, primul exemplar al pliingerii,
dupa caz, copia certificata a ca'1ii funciare daca este deschisa ~i dovada efectuarii comunicarilor.
Daca, ulterior, sunt inregistrate ~i alte pliingeri privind acela~i dosar, se vor inainta ~i acestea
instantei, cumentionarea numarului initial decomunicare.
Art. 62. (I) in caz de admitere a pliingerii, hotariirea definitiva a instantei judecatore~ti
produce efecte penlm cartea funciara de la data inregistrarii cererii de inScriere la biroul teritorial.
inscrierea dispusa se efectueaza in baza unui exemplar conform cu originalul al hotariirii
judecatore~ti prin care a fost admisa pliingerea, cu mentiunea ca este ramasa definitiva, iar
incheierea emisa nu este supusa nici unei cai de atac. Prin aceea~i incheiere se dispune radierea
pliingerii din cartea funciara.
(2) in cazul in care prin hotarnreajudecatoreasca nu s-adispus efectuarea unor operatiuni de
carte funciara, dosarul se depune la arhiva la numarul initial, radiindu-se totodata pliingerea din
cartea funciara prin incheiere carenu estesupusanici unei cai deatac.
3.6. Anularea numcrelor cadastrale.
Art. 63. (I) Nurnerele cadastrale sepot anula:
a) lacererea titularului dreptului de proprietate, daca imobilul nu este inscris in cartea
funciara, inbaza:
cererii deanulare;
declaratiei pe proprie raspundere atitularului, in care se va mentiona ca nu a folosit
documentatia cadastraIa in circuitul civil;
b) lacerere sau din oficiu, daca imobilul csteinscris incartea funciara, in baza:
referatului deanulare anumarului cadastral intoemit de inspector;
sentinlei definitive care dispune anularea numarului cadastral sau anularea tuturor
actelor care au stat labaza inscrierilor in cartea funciara a imobilului, caz in care cartea funciara se
. sisteaza.
(2) Numerele cadastrale atribuite imobilelor in faza de receptie a documentatiei pe flux
integrat care au primit incheieri derespingere lacartea funciara seanuleaza.
(3) Dupa anularea nurnarului cadastral, inspectorul aplica ~tampila "ANULAT" peplanul de
amplasament ~i delimitare la rubrica in care e mentionat numarul cadastral ~i pe ~tampila
inspectorului, petoate exemplarele documcntatiei cadastrale, in format analogic. .,.;
Art. 64. in situatia in care se formuleaza cerere de reexaminare sau instanta de
judecata admite pliingerea impotriva incheierii pronuntatc deregistratorul ~ef ~i dispune intabularea,
compartimentul relatii cu publiculJ registratura inregistreaza cererea, at~eaza fi~ierul .cpxml la
27
28
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. PARTEA I. Nr. 571 bis/31.v1l.2014
cerere ~i copia dosarului initial. Inspectorul preia infonnalia din fi~ierul .cpxml, efectueaza recePlia
~i aplica parafa.
3.7. Cererea de eliberare aextrasului de carte funciara ~i acertificatului de sarcini
Art. 65. (I) Biroul teritorial elibereaza extrase decarte funciara pentru infonnare, extrase de
carte funciara pentru autentificare ~i certificate desarcini.
(2) Extrasul de carte funciara prezinti'i situalia cadastral - juridica a imobilului, respectiv
poziliile active din cartea funciara lamomentul intocmirii acestuia.
(3) Extrasul decarte funciarii pentru autentificare seelibereazii lacererea notarului public, in
vederea autentificiirii actelor juridice prin care seconstituie, se modi fica sau se transmite un drept
real imobiliar.
(4) Extrasul de carte funciarii pentru informare seelibereaza lasolicitarea oricarei persoane,

pentru afacecunoscuti'i situalia cadastral- juridica aimobilului lamomentul intocmirii acestuia.


(5) In cazul imobilelor inscrise in cartea funciarii, pentru dezbaterea procedurii succesorale
notariale precum ~i pentru autentificarea actelor prin care se stinge un drept real imobiliar, se va
solicita unextras decarte funciara pentru informare.
(6) Certificatul de sarcini se elibereaza la solicitarea oricarei persoane, nefiind condilionat
deanexarea lacerere aunor documente.
(7) Cererile avand ca obiect eliberare extrase de carte funciara, certificate de sarcini primite
prin fax, e-mail, on-line sau poo orice alta Illodalitate de comunicare care asigura confmnarea de
primire se solulioneaza ~i se elibereaza lara a fi condilionate de primirea cererilor in original, cu
condilia caplata tarifelor aferente safieefectuata.
3.8. Cererea de eliberare acopiilor dupa documentele anate in arhiva oficiuluilbiroului
teritorial ~i1sauconsultarea acestora
Art. 66. (I) Oficiilefbirourile teritoriale elibereaza copii certificate ale documentelor emise
decatre acestea ~i copii cepoartii menliunea "confonn cu exemplarul din arhiva" ale documentelor
emise dealte instituliilautoritali publiceceseana inarhivabirOlllui teritoria!.
(2) Orice persoana, lara ajustifica un interes, poate solicita informalii din sistemul integrat
decadastru ~i carte funciara. Consultarea situaliei cadastral-juridicc aunui imobil inregistrat in baza
dedate sepoate facedecatreorice persoana utilizand datele deidentificare aleimobilului.
(3) Orice persoana interesati'i poate consulta mapa cu inscrisuri, cu respectarea dispoziliilor
legale cuprivire laprelucrarea datelor cucaracter personal ~i libera circulalie aacestor date.
(4) Cererile avand ca obiect eliberare copii alecartilor funciare primi(Qprin fax, e-mail, on-
line sau prin orice alta modalitate de comunicare, care asigurii confinnarea de primire, se
solutioneaza ~i se elibereaza lara a fi condilionate de primirea cererilor in original, cu condilia ca
plata tarifelor aferente safieefectuata.
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
(5) Copiile solicitate se elibereazii in condiliile alin. (I) ~i cuprind, numarul ~l data
inregistrarii cererii, tariful ~i numarul de chitanta, semnatura ~i parafa referentului, precum ~i
~tampilaoficiuluifbiroului teritorial.
(6) in sensul prezentului articol, persoane interesate sun!:
a) partile actului juridic constatat prin inscrisul care a stat la baza inscrierii in cartea
funciara;
b) persoanele indreptalite saseprevaleze de efectele faptului juridic sau dedreptul constatat
prininscrisul care astat labaza inscrierii in cartea funciara;
c) succesorii universali sau cu titlu universal ai persoanelor aratate lapunctele a) ~i b), astfel
cumsunt mo~tenitorii partilor actului juridic constatat prin inscrisul care a stat labaza inscrierii in
cartea funciara;
d) succesorii cu titlu particular ai persoanelor aratate lapunctele a) ~i lJ ), atunci cand invoca
un drept ce constituie un efect al actului sau al faptului constatat prin inscris ori un drept aflat in
legatura cu acest act sau fapt, astfel cum este, de exemplu, cumparatorul sau donatarul dreptului
constatat prin inscris;
e) titularul unui drept depreemptiune privitor ladreptul constatat prin inscris, reprezentantul
conventional sau legal al uneia dintre partile actului juridic constatat prin inscris, ocrotitorul legal al
uneia dintre parti ori creditorul uneia dintre parti, inclusiv creditorul beneficiar al unei clauze de
inalienabilitate cuprivire ladreptul constatat prininscris;
I) instantele judecatore~ti, instituliile ~i organele de cercetare ~i urmarire penaIa, instituliile
publice derecuperare acreanlelor fiscalelbugetare alestatului, notarii publici ~i orice alta autoritate
sau institulie publica abilitatli legal in acest sens;
g) reclamantul intr-o acliune careprive~teimobilul inscris in cartea funciard.
Art. 67. (I) Se interzice scoaterea cartilor funciare, a actelor ce stau la baza inscrierilor, a
planurilor de identificare a imobilelor ~i a registTelor specifice din incinta biroului teritorial, cu
exceplia situatiilor in care sesolicitli efectuarea unei expertize grafologice, in conditiile legii.
(2) in aceastli situatie, anterior predarii, cartea funciara seconverte~te in format digital ~i se
intocme~te un proces-verbal in care se menlioneaza cartea funciara ~i documentele predate in
original ~i termenul de restituire. in arhiva, in locul cartii funciare ~i a actului ridicat, se va lasa 0
copie a acestora ~i un exemplar al adresei de ridicare ~i al procesului-verbal incheiat. in baza
procesului verbal, in cartea funciara se efectueaza 0 nota marginala la rubrica
"ObservatiilReferinte" din partea I a cartii funciare, in care vor fi menlionate numele ~i prenumele

persoanei care aridicat originalul clirtii funciare sau actele care austat labaza inscrierii, data lacare
au fost ridicate ~i documentul inbaza caruia au fost solicitate.
(3) Procesul-verbal se inregistreaza in registrul de corespondenla ~i contine: denumirea
oficiului teritorial, numele registratorului coordonator sau ~ef, dupa caz, denumirea institutiei care
29
30
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VI1.2014
ridica originalele, numele ~i calitatea persoanei care le-a ridicat, datele din adresa de solicitare a
predarii actelor juridice, data ridicarii ~i data la care se preconizeaza sa fie inapoiatc, numele ~i
semnatura celui carepreda, respectiv prime~te.
(4) Daca laimplinirea termenului preconizat derestituire caI1ilefunciare ~i actele transmise
in original nu au fost inapoiate, se solicita institutii!or care Ie-au ridicat informat
ii
referitoare la
termenul derestituire.
(5) Cererile inregistrate dupa ridicarea originalului caI1ii fimciare in format analogic se
solutioneaza in termenele legale.
3.9. Cerere privind solicitarea inventarului de coordonate al imobilului, in vederea
trasarii
Art. 68. Persoana autorizata este obligata ca, inainte de executarea unei lucrari de trasare
pentru un imobil, sa solicite oficiului teritorial coordonatele imobilului din sistemul integrat de
cadastru ~i carte funciara, iar dupa finalizarea lucrarii saintocmeasca un proces - verbal de trasare
~i predare-primire aamplasamentului, semnat decatre persoana autorizata ~i decatre proprietar.
CAPITOLUL IV
PROCEDURA DE iNSCRIERE iN EVIDENTELE DE CADASTRU ~l CARTE FUNCIARA.
4.I. Dispozitii generale
Art. 69. (I) Cererile deinscriere, indiferent dedata inregistrarii lor, sunt solutionate potrivit
nonnelor materiale in vigoare la data incheierii actului sau, dupa caz, la data savar~irii on
producerii faptului juridic generator, modificator sau extinctiv al dreptului supus inscrierii on
rectifici'irii, cu respectarea normelor procedurale in vigoare in momentul inregistrarii acestora in
RGI.
(2) Se inscriu in cartea funciara dreptul de folosintii asupra terenurilor ~i dreptul de
concesiune constituit asupra unor imobile din domeniul privat al statului sau al VAT - ului, ni'iscute
in baza unor actejuridice anterioare intrarii in vigoare aCodului civil.
Art. 70. (I) Cererea dereceptie ~i1sauinscriere in evidentele de cadastru ~i carte funciara se
verifica ~i se inregistreaza de indata in registrul general de intrare, cu mentionarea datei, orei ~i
minutului primirii cererii.
(2) Cercrile de receptie ~i1sauinscriere se repartizeazi'i aleatoriu, prin aplicatia informatica,
.inspectorilor, registratorilor, asistentilor registratori sau referentilor, 'I'n func\ie de specificul
fiecareia.
(3) Cereri!e inregistrate sunt grupate de ditre referent, in mape, repartizate pe bazii de
centralizator, care sunt completate zilnic de catre referentul de la registraturi'i cu numerele de
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
inregistrare alocate cererilor din ziua respectiviL Centralizatorul se semneaza zilnic de catre
salariatul caruia is-au repartizat cererile inregistrate labiroul teritorial in ziua respectiva.
(4) Orice inscriere in cartea funciari'i se face numai pe baza inscrisului constatator al
temeiului inscrierii, indiferent denatura acestui temei, daca inscrisul esteincheiat Informa ceruti'i de
legepentru validitatea actului, potrivit prevederilor legale.
(5) Laarhiva, dosarele solutionate sepredau sub semnatura, Iacandu-se mentiune in registrul
deuniti'iti arhivistice, larubrica observatii: arhiva - data. Referentul scade lucri'irilecu data intrarii in
arhiva adosarelor solutionate.
Art. 71. (I) inainte de solutionarea cererii de catre registrator, asistentul registrator verifica
cererea in raport cu datele de carte funciara, precum~i cu informaliile din cuprinsul registrelor de
transcriptiuni ~i inscripliuni. Rezultatul verifici'irilor, respectiv daca existi'i sau nu impedimente
<
pentru efectuarea lucrarilor solicitate ori sarcini sau alte operaliuni care urmeazi'i a fi transcrise in
cartea funciara, semenlioneaza pecerere.
(2) Cat timp 0cerere de receplie ~i/sauinscriere in evidenlele de cadastru ~i carte funciara
este in curs de solulionare, se pot elibera doar extrase de carte funciara pentru informare ~i copii
certificate ale ci'irlii funciare respective cu menliunea existenlei cererii, a numarului ~i a datei de
inregistrare a acesteia. in situalia in care cererea in curs de solulionare are ca obiect 0cota - parte
din dreptul intabulat in cartea funciari'i,sepot elibera ~i extrase decarte funciari'i pentru autentificare
pentru celelalte cote- parti.
Art. 72. (I) Registratorul respinge cererea deinscriere aactuluijuridic care este afectat de0
cauza de nulitate absoluti'i expres prevazuti'i de lege sau pentru nerespectarea unor condilii speciale
previ'izutedereglementi'irilein vigoare.
(2) Registratorul nupoate respinge 0cerere deInscriere pentru motive denulitate absoluta a
actului juridic a caror identificare ar presupune verificari in afara conlinutului actului juridic ~i al
cart
ii
funciare, astfel cum este cazul unei pretinse cauze ilicite sau imorale a aetului juridic ori a
unei pretinse fraude la lege.
(3) in cazulln care apreciaza capot fi inlaturate impedimentele decare depinde solulionarea
cererii, registratorul sau inspectorul poate convoca parti1e, printr-o adresa de comunicare, in care se
vor preciza locul, data ~i ora prezentarii. Concluziile eonvocarii vor fi menlionate Intr-un proces
verbal semnat departi, care seata~eazaladosarul cererii.
Art. 73. (I) Inscrierile in cartea funciari'i se efectueazi'i in cazul admiterii cererii, de catre
asistentul registrator. ~
(2) Incazul respingerii eererii deInscriere, asistentul registrator noteaza din oficiu solulia de
respingere in aceaparte aci'irlii funciare undear fi urmat sasefacainscrierea.
(3) Insitualia in care registratorul dispune respingerea cererii privitoare laprima inscriere in
evidenlele de cadastru ~i carte funciara aunui imobil, pentru care nu existi'i carte funeiara deschisa,
31
32
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
respingerea seva menliona in RGI ~i in dreptul poziliei din registruI detranscripliuni lacare fusese
transcris dreptul.
(4) Notarea respingerii cererii nu se evidenliaza in extrasul de carte funciara pentru
autentificare sau informare, cu exceplia situaliei in care a fost notata cererea de reexaminare sau
pliingerea impotriva incheierii derespingere acererii dereexaminare.
Art. 74. (I) in termen de I an de la data intrarii in vigoare aprezentului regulament, orice
solicitare de inscriere in cartea funciara a unui imobil, pe baza unei documentalii cadastrale
receplionate cu alocare de numar cadastral atribuit anterior implementani sistemului informatic
integrat decadastru ~i carte funciara, serealizeaza cu completarea vechii documentalii prezentate in
original, sau acopiei conform cu originalul adocumentaliei eliberatii debiroul teritorial, cu fi~ierul
.cpxml intocmit de 0persoana autorizata, unde se va menliona la "Menliuni" vechiul numar
cadastral, invederea introducerii imobilului insistemul integrat decadastru ~i carte funciara.
(2) Dupa expirarea acestui termen, documentaliile cadastrale prevazute laalineatul anterior,
neinscrise in cartea funciara i~i pierd valabilitatea, iar numerele cadastrale alocate se anuleaza din
oficiu.
Art. 75. Actele originale sau in copie legalizata care au stat la baza emiterii incheierilor de
carte funciara se pastreaza permanent, in arhiva biroului teritorial, conform nomenclatorului
arhivistic.
Art. 76. (I) in vederea efectuarii inscrierii in sistemul integrat decadastru ~i carte funciara a
imobilului care a Tacutobiectul unui litigiu in care s-a dispus expertiza judiciara, avizata de oficiul
teritorial, planul de amplasament ~i delimitare aimobilului pentru care s-a admis receplia line locul
documentaliei cadastrale dupa pronunlarea hotariirii judecatore~ti definitive. Atribuirea numarului
cadastral se face de catre oficiile teritoriale, ulterior pronunlarii hotiiriirii judecatore~ti, la cererea
persoanelor interesate, dupa verificarea corespondenlei cu realitatea din teren, daca situalia tehnico
- juridica a imobilului nu a fost modificata prin inregistrari uIterioare avizarii tehnice a expertizei
judiciare.
(2) Documentalia intocmita in aplicarea art. 1050din Codul deprocedura civila seavizeaza
tehnic decatre oficiile teritoriale, lacererea persoanelor interesate, Taraaseatribui numar cadastral,
similar procedurii deavizare aexpertizelor tehnicejudiciare.
(3) in situalia in care imobilul ce face obiectul dosarului prin care s-a solicitat constatarea
uzucapiunii nu este inscris in sisternul integrat de cadastru ~i carte funciara, ulterior pronunlarii
hotiiriirii judecatore~ti, la cererea persoanelor interesate, oficiul teritorial inregistreaza cererea pe
flux integrat ~i procedeaza lainscrierea in sistemul integrat decadastru ~i carte funciara. Atribuirea
numiirului cadastral se efectueaza dupa verificarea corespondenlei cu realitatea din teren, respectiv
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.v1l.2014
daca situa(ia tehnico - juridica a imobilul nu a fost modificata prin inregistrari ulterioare avizlirii
documenta(iei tehnice cadastrale anexate cererii prin care sesolicita constatarea uzucapiunii.
4.2. Solutionarea cererilor pe nux integrat cadastru - carte funciarli
Art. 77. Fluxul integrat de cadastru ~i carte funciara. presupune parcurgerea urmatoarelor
etape:
lainregistrarea in RGI cererea electronicli estealocatli in mod aleatoriu inspectorului,
asistentului registrator ~i registratorului, dupa caz;
in cazul irnobilelor inscrise in carlea funciara pe hiirtie, inaintea procesarii cererii de
catre inspector se efectueaza conversia cat1ii fllnciare in format electronic de catre asistentul
registrator;
in func(iedeobiectul cererii, inspectorul acceseaza modulul decadastru al sistemului
<
integrat parcurgand etapele din aplica(ia informatica;
daca din punct de vedere tehnic documenta(ia indepline~te cerin(ele impuse,
inspecto!,!l integreaza imobilul inbaza dedate ~i aloca numar cadastral, dupa caz;
daca se impun completari, rectificliri ale documenta(iei cadastrale, se emite nota de
completare din referatuI generat deaplica(ie;
documenta(ia cadastrala inso(ita de referat se transmite serviciului de publici tate
imobiliara in vederea efectuiirii eventualelor completiiri;
persoana autorizata ~i beneficiarii pot urrniiri in sistem clectronic starea cererilor
inregistrate laoficiul teritorial in baza nllmarului deinregistrare;
daca in termenul stabilit prin referat seefectueaza completarile solicitate, inspectorul
solu(ioneaza cererea;
daca documenla(ia cadastralii este incorecta sau nu au fost aduse completarile
solicitate in terrnenul stabilit, secompleteaza notaderespingere din referatul generat deaplica(ie;
inspectorul solu(ioneaza cererea prin admitere sau respingere;
dupa solu(ionarea cererii de catre inspector cererea electronica se transrnite
serviciului depublicitate imobiliara, impreuna cu documenta(ia analogica;
serviciul depublicitate imobiliara emite incheierea de carle funciara de adrnitere sau
derespingere.
4.2.1. Prima inseriere in evidentele de cadastru ~i carte funciara
Art. 78. (I) Prima inscriere a imobilelor in sistemul integrat de cadastru ~i carle funciarii se
realizeaza lacerere sau din oficiu, in cazurile expres prevazute de lege. 4(
(2) Prima inscriere a imobilelor in sistemul integrat de cadastru ~I carte funciarii se
realizeaza lacerere, inbaza:
a) inscrisului doveditor al actului sau faptului juridic de dobandire sau constituire a
dreptului real;
33
----------_cc
34 MONITORULOFICIALAL ROMANIEI,PARTEAI, Nr.571bis/31.VII.2014
b) certificatului fiscal eliberat de primaria in circumscriplia careia se afla imobilul
respectiv;
c) documentaliei cadastrale receplionate, prin care s-aatribuit numar cadastral imobilului;
d) dovezii pHiIii larifelor pentru receplie ~i inscriere incartea funciara, dupa caz.
Art. 79. (I)Seasimileaza primei inscrieri insistemul integrat decadastru ~i carte funciara ~i
atribuirea denumar cadastral ~i deschiderea unei noi carli funciare pentru imobilele inscrise in ciif\i
funciare deschise conform Decretului - lege nr. I15/t938 pentru unificarea dispoziliilor privitoare
la carlile funciare, indiferent de felu! ~i numarul operaliunilor cadastrale ~i de carte funciara
efectuate in acest sens.
(2) in noua carte funciara deschisa se preiau poziliile active din cartea funciara deschisa
potrivit Decretului - legenr. 115/1938. in cawl incare toate imobilele din cartea funciara veche au

fost transcrise, aceasta sesisteaza. Sarcinile care sunt stinse prin implinirea termenului sau din orice
alta cauza nu vor mai fi inscrise in carlile funciare, iar daca s-au inscris, acestea vor putea fi radiate
lacererea persoanelor interesate sau din oficiu.
(3) Seintocme~te documentalie cadastrata deprima inscriere in sistemul decadastru ~i carte
funciara, cuatribuire denumar cadastral, pentru:
a) inscrierea unei construqii, care a fost edificata pe un teren inscris intr-o carte funciara
deschisa conformDecretului -lege nr. 115/1938;
b) dezlipirea sau alipirea unor imobile inscrise in carli funciare deschise conform Decretului
-lege nr. I15/1938;
c) inscrierea dreptului de proprielate dobandit in temeiul legilor proprietalii ~i a Legii nr.
15/1990.
(4) In cawl in care numai 0 parte din imobilul inscris intr-o carte intocmita in baza
Decretului - lege nr. 115/1938 alacut obiectulunuia dintre actele normative menlionate laalin. (3)
lit. c), se procedeaza la desprinderea acelei parli prin formarea unui imobil pentru care se
intocme~te 0carte funciara noua.
(5) Operaliunea de desprindere se inscrie in cartea funciara existenta. Partea neafeclata de
actele normative prevazute la alin. (3) lit. c) se reinscrie in aceea~i carte funciara, iar pentru partea
desprinsa se constituie 0 carte funciara noua. In cartea funciara existenta se menlioneaza numarul
cadastral ~i numarul carlii funciare incare s-ainscris imobilul.
(6) in cazul in care titlurile de proprietate s-au emis pe baza planurilor parcelare care
corespund vechilor hiif\i topografice, cu mcnlionarea numerelor topografice cale parcelelor,
inscrierile continua sa fieefectuate in vechile carli funciare. in aceastl'i situalic, pana la finalizarea
lucrarilor de cadastru, seinscrie doar dreptul deproprielate, larl'ireprezentarea graficl'i aacestuia. In
situalia in care dupa verificarile efectuate deoficiul teritorial, avand labaza planul decarte funciarl'i
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bisI31.VII.2014
~i ortofotoplanul, se constata diferenle, titlul de proprietate va fi inscris in cartca funciara in baza
unei documentalii deprima inscriere in evidenlele decadastru ~i carte funciara.
(7) In toate situaliile prevazute la alin. (3) lit. a), b) ~i c), in ci'irlilefunciare, precum ~i in
actele notariale se men(ioneaza atat numerele topogralice, cat ~i numerele cadastrale
corespunzatoare.
(8) La deschiderea ci'irlii funciare noi, pentru imobilul caruia i seatribuie numar cadastral in
cazurile prevazute la alin. (I), (2) ~i (3), se preia informalia din partea a 11-a ~i a Ill-a a cartii
funciare deschise conform Decretului -lege fiT. 11511938, iar suprafala ~i categoria de folosinlli se
preia din documentalia cadastraIa. Incheierea de carte funciara se comunica tuturor persoanelor
interesate.
(9) In cazul in care din cartile funciare vechi sau din actele prezentate de parti, rezulta ca
imobilul esteinscris in proprietatea indiviza amai multor persoane, insa, in fapt, ace~tiasegasesc in
stapanirea unor parti determinate, proprietarul interesat va putea cere inscrierea intr-o noua carte
funciara deschisa conform Lcgii.
(10) Operaliunea de inscriere intr-o carte funciara noua se efectueaza prin intocmirea unei
documentalii cadastrale de prima inscriere pentru suprafala din imobil stapanita in fapt, conform
prevederilor alineatului anterior.
(II) Documentalia cadastrala va avea ata~at procesul verbal de vecinatate, incheiat cu cei
care stapanesc in fapt suprafelele de teren invecinate, cu scaderea aritmetica a suprafelei acestui
imobil din suprafala totala a imobilului inscris in cartea funciara veche ~i efectuarea pc PAD a
menliunii "Se dirninucaza din cartea funciara fiT... suprafala de .... "
(12) Inscrierea in sistemul integrat de cadastru ~i carte funciara se va efectua conform
dispoziliilor prevazute la alin. (9) ~i (I 0) ~i reprezinta prima inregistrare a imobilelor cuprinse in
vechile evidenle decarte funciara.
. Art. 80. (1) Concomitent cu deschiderea cartii funciare, in regiunile de transcripliuni ~i
inscripliuni sefac verilicari pentru aidentilica pozilia din registrul detranscripliuni ~i inscripliuni la
care a fost tmnscris actul juridic ce atesta dreptul ce urmeaza a fi intabulat, precum ~i eventualele
sarcini inscrise cu privire la imobil. In dreptul acestor pozilii se va face trimitere lanumarul cart
ii
funciare deschise pentru imobil ~i la localitatea in care s-a deschis cartea funciara, concomitent cu
transcrierea sarcinilor in cartea funciara.
(2) Inscrierile din registrul de transcripliuni ~i inscripliuni convertite in format electronic
trebuie corectate ~i validate.
4;
(3) Sarcinile stinse prin implinirea termenului sau in orice alt mod se radiaza la cerere sau
din oliciu ~i nu seinscriu incartea funciara.
Art. 81. (I) inainte de solulionarea cererii aviind ca obiect prima inscriere in evidenlele de
cadastru ~i carte funciara, asistentul registrator solicita referentului arhivar 0 copie "conforma cu
35
36 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
exemplarul af1atInarhiva" aactului transcris Invechile registre depublici tate imobiliara Intemeiul
caruia urmeazii afi efectuata Inscrierea.
(2) Copia men!ionata la alin. (I) este confruntata de catre asistentul registrator cu actul
anexat cererii de Inscriere In cartea funciara. in cazul In care se constata neconcordan!e Intre cele
doua Inscrisuri se face men!iune despre aceasta pe cererea de Inscriere, iar registratorul de carte
funciara dispune respingcrea inscrierii.
(3) Registratorul de carte funciara care a pronun!at Incheierea de respingere comunica, In
scns, directorului oficiului teritorial inadverten!ele constatate Intre actui transcris ~i cel anexat
cererii de Inscriere, iar acesta displlne, daca este cazul, sesizarea organelor de urmarire penala
privind eventualele infrac!iuni.
Art. 82 (I) inainte de solu!ionarea cererii avand ca obiect prima Inscriere In eviden!ele de
cadastru ~i carte funciara Inbaza titluilli deproprietate emis Inbaza legilor proprieta!ii, inspectorul
veri ficacoresponden!a titlului anexat cererii cuexemplarul af1atInarhiva oficiului teritorial.
(2) in situa!ia In care se constata inadvertente, se recurge la procedura Indreptarii erorilor
materiale, a rectificiirii sau se sesizeaza organele de unnarire penala, dupa caz, iar cererea de
reeeptie sevasolutiona cunota derespingere.
Art. 83. (I) Documentatia cadastrala deprimainscriere contine:
a) Borderou;
b) Dovada achimrii tarifului, daca estecawl;
c) Cererea derecep!ie~i Inscriere;
d) Declaratia peproprie raspundere cuprivire laidentificarea imobilului masurat;
e) Copiile actelor de identitate ale proprietarilor ~i ale altor titulari de drepturi reale
persoane fizice/adeverinta emisa de catre Serviciul Public Comunitar de Evidenta Populatiei din
care sarezulte datele dc identificare saucertificatul constatator, Incazul persoanelor juridice;
f) Copia extrasului de carte funciarii pentru infonnare sau copia cartii funciare, daca
estecazul;
g) Ccrtificatul fiscal eliberat de primaria In circumscrip(ia careia se af1a imobilul
respectiv;
h)
i)
j)
k)
I)
m)
n)
localizat;
Originalul saucopia legalizata aactelor Intemeiul carorasesolicita Inscrierea;
Inventarul decoordonate al punctelor destatie ~i al punctelor radiate,
Calculul analitic al suprafetelor;
Memoriul tehnic;
Fi~aimobilului;
Planul deamplasament ~i delimitare;
Planul de Incadrare In zona la 0scarli convenabila, astfel Ineat imobillll sa poam fi
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VIl.2014
0) Fi~ierul .cpxml.
Art. 84. (I) Prima Inscriere In sistemu! integrat de cadastru ~i carte funciara a imobilului
situat Inintravilan acami suprafalii rezultata din masuriHori este mai mare cu piina la 10%inclusiv
falii de suprafata Inscrisa In cartea funciara deschisa potrivit dispozitiilor Decretului - lege Dr.
115/1938, de cea din documentatia cadastraIa precedenta pentru care nu s-a deschis carte funciara
sau falii de cea din actul de proprietate, serealizeaza Inbaza documentatiei cadastrale care contine
suplimentar urmatoarele documente:
a) declaratia pe propria raspundere asolicitantului data Infatapersoanei autorizate - Incazul
imobilului Imprejmuit ~i materializat prin elemente stabile Intimp, clar identificabile;
b) declaratia pe propria raspundere a solicitantului data In fata persoanei autorizate ~i un
proces verbal de vecinatate, sernnat de catre proprietarii, concesionari, administratori sau titulari ai
dreptului de folosinta ai imobilului vecin cu limita nematerializata cu gard sautu limita care nu este
delimitata de un detaliu stabil In timp (canal, curs de apa, drum, etc.) - In cazul imobilului
nelmprejmuit saupar(iallmprejmuit;
(2) Prima Inscriere In sistemul integrat de cadastru ~i carte funciara a imobilului situat In
extraviIan a cami suprafala rezultata din masuratori este mai mare cu pana la 5% inclusiv fala de
suprafalii Inscrisa Incartea funciard deschisa potrivit dispoziliilor Decretului -lege Dr. 115/1938, de
cea din documentalia cadastralil precedenta pentru care nu s-a deschis carte funciara sau cea din
actele de proprietate, se realizeaza In baza documentaliei cadastrale de prima Inscriere care va
conIine suplimentar ~i urmatoarele documente:
a) declaralia pe propria raspundere asolicitantului data In fala persoanei autorizate - In
zonele deaplicare alegilor proprietalii, daca existaplan parcelar avizat deprimarie ~i receplionat de
oficiul teritorial;
b) declaralia pc propria raspundere asolicitantului data Infalapersoanci autorizate ~i un
proces verbal de vcciniitate, semnat de catre proprietarii imobilului vecin cu limita nematerializata
cu gard sau cu limita care nu este delimitata de un detaliu stabilln timp (canal, curs de apa, drum,
sau alte elemente liniare) -In cazul imobilului ne1mprejmuit sau par(iallmprejmuit, situat Inzonele
necooperativizate.
(3) Prima Inscriere Insistemul integrat decadastru ~i carte funciara pentru imobilele acaror
suprafala rezultata din masuratori este mai mica decat suprafalii din acte, se realizeaza in baza
documentaliei cadastrale ~i adeclaratiei pcproprie raspundere aproprietarului datain fatapcrsoanei
autorizate cuprivire laidentificarea imobilului masurat.
4(
(4) La prima inscriere, datele privind categoria de rolosintaldestinalia ~l descrierea
construcliilor sepreiau din documentalia cadastrala receptionata.
Art. 85. (I) Pentru imobilele situate In intravilan a caror suprafata rezultata din masuratori
este mai mare cu peste 10% fata de suprafata Inscrisa In cartea funciara deschisa potrivit
37
38
MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I. Nr. 571 bisJ 31.VII.2014
dispozitiilor Decretului - lege nr. 115/1938, de cea din documentatia cadastraU\ precedentil pentru
care nu s-a deschis carte funciara sau cea din actele de proprietate ~i pentru imobilele situate in
extravilan a caror suprafata rezultata din masuratori este mai mare cu peste 5% fata de suprafala
inscrisa in cartea funciara deschisa potrivit dispozitiilor Decretului - lege nr. 115/1938 sau cea din
actele de proprietate, documentatia cadastral a se respinge cu exceplia situaliei in care se depun
docurnentele prevazute laalin. (2).
(2) Pentru imobilele prevazute laalin. (l), proprietarii pot dobiindi excedentul de suprafata,
fie prin actiune m instanta, fie prin procedura eliberarii certificatului pentru inscrierea in cartea
funciara aposesorului caproprietar.
Art. 86. (I) Pentru terenurile din extravilan retrocedate conform legilor proprietatii in
situatia in care pentru tarlaua in care este situat imobilul nu exista plan parcelar receptionat, pentru
primainregistrare persoana autorizatil areobligatia dearealiza planul parcelar.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (I), la receptia documentatiilor cadastrale pentru
imobilele situate in extravilan unde nu existli plan parcelar in arhiva oficiului teritorial se poate
utiliza un plan de incadrare in tarla, pe care sunt reprezentate nmitele tarlalei determinate prin
masuratori, limitele imobilelor care au numere cadastrale anterior atribuite, limitele imobilului in
cauza ~i altc detalii fixe din teren. Aceste prevederi nu se aplica terenurilor din zonele
necooperativizate, unde !imitele imobilului care face obiectul primei inscrieri se certifica m baza
procesului verbal devecmatate.
(3) Planul de incadrare in tarla este mtocmit in format analogic ~i digital, este semnat de
persoana autorizata, de proprietar sau de detinatorul legal ~i vizat depre~edintele comisiei locale de
fond funciar.
(4) Planul de amplasament ~i delimitare mtocmit in condiliile aim. (2) ~i (3) va purta
mentiunea Imobil inregistrat in planul cadastral tara localizare certa datorita lipsei planului
parcelam. Aceastii mentiune seface~i in fi~ierul .cpxml, larubrica"Observatii".
(5) Persoana autorizata informeaza proprietarul cuprivire laconsecinlele ulterioare ale lipsei
planului parcelar, respectiv posibilitatea schimbarii amplasamentului ocupat in prezent, modificarea
geometriei, modificarea dimensiunilor laturilor ~i a suprafetei iar proprietarul semneazil declaralia
careulterior sesemneaza ~i decatrepersoana autorizata.
(6) Menliunea \mobil inregistrat in planul cadastral rara localizare ceru datoritii lipsei
planului parcelam seradiaza in baza referatului intocmit deinspector ~i aprobat deinginerul ~ef, cu
ocazia receptiei planului parcelar.
Art. 87. (I) Pentru imobilele situate intarlale careautrecut din extravilan in"\ntravilan, dupa
aplicarea legilor proprietatii, lareceptia documentaliilor cadastrale sesolicita planul parcelar.
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
(2) in cazul in care 0tarla din extravilan a trecut In intravilan ~i imobilul este Imprejmuit,
receptia se poate efectua In lipsa planului parcelar, cu menliunea lmobil Inregistrat In planul
cadastral lara localizare certadatorita lipsei planului parcelam.
(3) La inscrierea in evidenlele de cadastru ~i carte funciara a imobilelor situate in
extravilanul UAT-. urilor din zone necooperativizate nu se solicitli plan parcelar sau plan de
incadrare in tarla. Receplia documentaliilor cadastrale se realizeaza In baza documentatiei
cadastrale, a unei adeverinle eliberatli de primarie care sa ateste ca imobilul se afla in zona
necooperativizata ~i aprocesului verbal devecinatate.
(4) Pentru imobilele situate In zona de aplicare a Decretului - lege nr.115/l938, in
intravilanul localitlililor este obligatorie identificarea imobilelor cu date de carte funciara veche, cu
exceplia situaliilor in care imobilul este Inscris lara a fi identificat cu numar topografic, cartea
<
funciara este degradata sau nu existli in arhiva. Aceste exceptii vor fi certificate de catre asistentul
registrator sau referentul arhivar care vaemite unreferat Inacest sens.
(5) Raspunderea pentm corectitudinea identificarii revine persoanei autorizate.
(6) Pentm terenurile inscrise in veehiIe carli funciare, situate In extravilan, care au lacut
obiectul legilor proprietatii, nu este obligatorie identificarea numamlui topografic din cartea
funciara veche, exceplie lacand cazurile in care peaceste imobile exista constmctii.
4.2.2. inscrierea dczmembramintelor dreptului de proprietate
Art. 88. Daca dezmembramintele au ca obiect doar 0parte determinatli dintr-un imobil, se
Intocme~teplanul deamplasament ~i delimitare aimobilului pe care sereprezinta suprafala deteren
afectata, iar documentapa cadastrala aferentli se Inregistreaza pe flux de actualizare informalii
lehnice, penlm imobilele inscrise in sistemul inlegrat de cadastru ~i carte funciarii sau pe flux de
prima inscriere, pentm imobilele neinscrise.
Art. 89. Documenlalia pentru Inscrierea dezmembramintelor drcptului de proprietate
privata, cuprinde:
a) Borderou;
b) Dovada achitarii tarifului;
c) Cererea derecePlie ~i Inscriere;
d) Declaratia peproprie raspundere cuprivire laidentificarea imobilului masurat;
e) Copiile actelor de identitate, In cazul proprielarilor persoane fizice/adeverinla emisa
decatre Serviciul Public Comunitar de Evidenta Populaliei din care sarezulte datele de identificare
sau certificatul constatator, in cazul persoanelor juridice; 4C
t) Copia extrasului decarte funciara pentru informare, dupa caz;
g) Originalul sau copia legalizata aactelor intemeiul carora sesolicita inscrierea;
h) lnventaml decoordonate al punctelor destalie ~i al punctelor radiate;
i) Calculul analitic al suprafelei;
39
40
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. PARTEA I, Nr. 571 bis/31.v1l.2014
j) Memoriul tehnic;
k) Copia planului de amplasament ~l delimitare a imobilului care este afectat de
dezmembrlimant, dupa caz;
I) Planul de amplasament ~i delimitare a imobilului pe care se reprezinta suprafa(a de
tereniconstructie afectata de dezmembramant, cu indicarea dimensiunilor limitelor
dezmembramantului. ~i1saureleveele construetiilor afectate dedezmembraminte;
m) Planul de incadrare in zona la 0 scara convenabila, astfel incat imobilul sa poata fi
localizat;
n) Fi~ierul .cpxml, unde la rubrica "Observatii" se va face mentiune cu privire la
existenta unei suprafete afectate dc dezmembramant.
Art. 90. Dreptul de servitute se va intabula in partea a Ill-a a cartii funciare a imobilului
care constituic fond aservit, iar beneficiul dreptului de servitute se va nota in partea a II-a acart
ii
funciare aimobilului care constituie fond dominant.
Daca fondul dominant sau fondul aservit sedezlipe~te, inscrierile privitoare laservitute vor
fi transcrisc in mod corespunzator in partea a II-a, respectiv in partea a Ill-a acartilor funciare ale
imobilelor afectate dedreptul deservitute.
Art. 91. (I) Dreptul desuperficie seva intabula in partea aIII-aacartii funciare in care este
inscris dreptul de proprietate asupra terenului, deschizandu-se, totodata, cartea funciarn de
superficie. In cartea funciara de superficie, in care este inscris dreptul de proprietate asupra
constructiei, sevainscrie acela~i numar cadastral al imobilului (teren) - insotit decodul constructiei,
Iacandu-se mentiune inrubrica "Observatii" apartii I despre numarul cartii funciare aterenului.
(2) Dreptul desuperficie seintabuleaza in baza unnatoarelor actejuridice:
a) inscrisul autentic notarial incheiat de un notar public in functie in Romania, hotararea
judecatoreasca definiliva, certificatul de mo~tenitor sau actul administrativ prin care se dispune
constituirea, modificarea saulransmiterea unui drept desuperficie;
b) inscrisul autenlic notarial incheiat de un notar public in functie in Romania care constata
actul juridic, prin care proprietarul unui teren ~i al constructiei situate pe acesta a dispus numai de
constructie, certificatul de mo~tenitor care constata dobandirea, de caire unul sau mai multi
mo~tenitori, doar a dreptului de proprietale asupra construqiei, iar nu ~i a dreplului de proprietate
asupra terenului pecare aceasta este situata, precum ~i hotarareajudecatoreasca defmitiva prin care
s-a suplinit consimtiimantul unci parti la incheierea unui act juridic care are ca efect transmiterea
dreptului de proprietate asupra construC\iei independent de proprietalea terenului pe care aceasta
estesituata;
c) inscrisul autentic notarial incheiat de un notar public in functie in Romania care constata
actul juridic, inclusiv legatul, prin care proprietarul unui teren ~i a constructiei situate pe acesta a
dispus atilt de teren, cat ~i de constructie, dar in favoarea unor persoane diferite,' certificatul de
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. PARTEA I. Nr. 571 bis/31.VII.2014
mo~tenitor care constatii dobandirea, de caire persoane diferite, a dreptului de proprietate asupra
construc\iei ~i a dreptului de proprietate asupra terenului pe care aceasta este situata, precum ~i
hotararea judecatoreasca definitiva prin care s-a suplinit consim\amantu! unei sau a unor paTti la
incheierea unui act juridic care are ca efect transmiterea, catre persoane diferite, a dreptului de
proprietate asupra construc\iei ~i a dreptului de proprietate asupra terenului pe care aceasta este
situatii;
d) inscrisul autentic notarial incheiat de un notar public in func\ie in Romania sau hotararea
judecatoreasca prin care se constatii renun\area proprietarului unui teren la dreptul de a invoca
accesiunea cuprivire laconstruetia realizatii de0altii persoana peaceI teren;
(3) in cazurile prevazute la alin. (2) lit. b) - d) din prezentul articol, cererea de inscriere a
unui drept de superficie seadmite chiar daca in inscrisul in baza caruia sesolicitii inscrierea nu este
<
stipulata expres constituirea dreptului desuperficie.
Art. 92. (I) Dreptul desuperficie seinscrie intotdeauna cu aratarea duratei pentru care afost
constituit.
(2) Durata dreptului de superficie este cea aratata in inscrisul in baza caruia se solicita
intabularea, dar nu mai mult de99 deani.
(3) in cazurile de constituire indirectii a superficiei, dreptul de superficie se va intabula
pentru 0duratii de99deani.
(4) in toate cazurile, dreptul de superficie poate fi innoit laimplinirea duratei pentru care a
fost intabulat, pentru 0durata mai mica, egala sau mai mare decat durata ini\iala, insa cu respeclarea
limitei prevazute la alin. (2). Innoirea superficiei esle supusa regulilor aplicabile intabul1lrii
superficiei.
Art. 93. (I) In cazul in care se conslituie un drept de superficie, in structura caruia intra
dreptul de folosinla asupra terenului ~i posibilitalea de a edifica 0construclie pe leren, dreptul de
superficie seinlabuleaza inpartea aIll-a acaf\ii funciare alerenului.
(2) in situalia in care proprielarul conslrucliei devine ~i proprietarul lerenului sau invers ori
daca un tert devine proprietarul ambelor bunuri, cartea funciara de superficie se va inchide
concomilent cu inscrierea dreptului dobandil ~i cu transcrierea construcliei in cartea funciara a
lerenului.
Art. 94. Radierea dezmembraminlelor dreplului de proprietale constituile in folosul unUl
imobil se vapulea face numai cu acordul celui care are inscris un drepl asupra imobilului, dal prin
inscris aulenlic notarial, tara intocmirea unei documenlalii cadaslrale. Acest consimlamant nu este
necesar -daca radierea s-a dispus prinlr-o hotiirare judecaloreasca definiliva sau daci\ dreptul se
slinge prin implinirea termenului aratal in inscriere ori prin decesul sau, dupa caz, prin incetarea
exislenlei juridice atilularului, daca acesta era0persoanajuridica.
41
42
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
4.2.3. inscrierea actualizi'irii informap.i1or tehnice
Art. 95. (I) Documentatia cadastraIa d~actualizare infonnatii tehnice este documentatia
prin care se realizeaza actualizarea oricliror infonnatii textuale ~i grafice ale imobilului inscris in
sistemul integrat de cadastru ~i carte funciara ~i poate fi realizalii prin una sau mai multe operatiuni
de: inscriere/radiere constructii, modificare limitli de imobil, modificare suprafatli, actualizare
categorii de folosintii/destinatii, repozitionare, descrierea dezmembrlirnintelor dreptului de
proprietate pentru 0parte din imobil ~i actualizarea oricaror infonnatii tehnice cuprivire laimobil.
(2) Prin cererea de actualizare infonnatii tehnice pot fi efectuate simultan toate operatiunile
enumerate mai sus.
(3) Cu ocazia solutionarii cererilor de actualizare infonnatii tehnice in cartile funciare in
care s-a 'inscris aliit suprafata rezultalii din masuratori cat ~i suprafata din act, se va pastra doar
suprafata din masuriitori. <
4.2.3.1. inscrierea 'inplanul cadastral ~i 'incartea funciari'i a unei construclii existente
pe un teren inscris in cartca funciari'i
Art. 96. Documentatia cadastralil.deinscriere aunei constructii definitive peun teren inscris
'incartea funciara contine:
a) borderou;
b) dovada achitarii tarifului;
c) cererea dereceptie ~i inscriere;
d) declaratia peproprie raspundere cuprivire laidentificarea imobilului miisurat;
e) copiile actelor de identitate, in cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinta emisa
de catreServiciul Public Comunitar de Evidenta Populatiei din care sarezulte datele de identificare
sau certificatul constatator, incazul persoanelor juridice;
f) copia legalizalii acertificatului decasatorie, dupa caz;
g) copia extrasului decarte funciara pentru informare;
h) certificatul fiscal eliberat de primliria in circumscriptia careia se ana imobilul
respectiv;
i) autorizatia de construire ~i procesul-verbal de receptie la terminarea lucriirilor
sernnat ~i ~tampilat dereprezentantul autoritapi localesau certificatul prevazut delege;
j) inventarul decoordonate al punctelor destalie~i al punctelor radiate;
k) calculul analitic al suprafetei;
I) memoriul tehnic;
~ .
~) copia planului de amplasament ~i delimitare aterenului inscris in cartea funcIars. pe
care seedifics. constructia definitiva sau seextinde 0constructie veche;
n) planul deamplasament ~i delimitare cureprezentarea terenului ~i aconstructiei;
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
0) planul de incadrare in zona la 0scara convenabila, astfel incat imobilul sa poatA fi
localizat;
p) fi~ierul .cpxml.
Art. 97. Lainscrierea construcliilor persoana autorizata specifica numarul de niveluri, anul
construirii, suprafata construitA la sol ~i suprafala construita desIa~urata. Aceste date vor fi
menlionate in planul de amplasament ~i delimitare a imobilului, la pct. B Date referitoare la
construclii, coloana Menliuni, iar in fi~ierul .cpxmlla Construclii - Introducere/editare c1adiri -
Menliuni.
Art. 98. (I) Dreptul deproprietate asupra construcliilor seinscrie in cartea funciara in baza
autorizalici de construire ~i a procesului-verbal de recePtie la terrninarea lucrarilor, semnat ~i
~tampilat de reprezentantul autoritalii locale sau a unui certificat eliberat de autoritatea locala pe
raza careia este edificata construclia ~i aunei documentalii cadastrale.
(2) in cazul construcliilor realizate inainte de intrarea in vigoare a Legii or. 453/200I pentru
modificarea ~i completarea Legii or. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de construclii
~i unele masuri pentru realizarea locuinlelor, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare,
inscrierea sefaceinbaza:
a)autorizaliei deconstruire sau, in lipsaacesteia, acertificatului deatestare fiscal aprin care
se atesta achitarea tuturor obligaliilor fiscale de plata datorate autoritalii administraliei publice
locale in acarei raza estesituata construclia;
b)documentaliei cadastrale.
(3)Dreptul deproprietate asupra construetiilor sepoate inscrie in cartea funciara ~i pe stadii
decxeculie, in baza urrnatoarelor documente:
a) certificatului de atestare a stadiului realizarii construcliei, eliberat de primarul unitalii
administrativ -teritoriale;
b)procesului-verbal deconstatare privind stadiul realizarii construetiei, vizat de serviciul de
specialitate din cadrul primariei unitalii administrativ teritoriale;
c)documentaliei cadastrale.
Art. 99. (l) Pentru construetiile inscrise in sistemul integrat de cadastru ~i carte funciara,
lara acte doveditoare ale dreptului de proprietate, in situalia in care se solicita ulterior intabularea
dreptului de proprietate, operaliunea se efectueaza pe flux integrat, cu intocmirea unui nou fi~ier
.cpxml.
(2) Cererea dereceplie ~i inscriere vafi insolita de:
a) dovada achitarii tarifului;
b) copiile actelor de identitate, in cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinl3 emisa
de catre serviciul public comunitar de evidenla populatiei din care sa rezulte dateIede identificare
sau certificatul constatator, in cazul persoanelor juridice;

43
44
MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
c) copia legalizata acertificatului decasatorie, dupa caz;
d) copia extrasului decarte funciara pentru informare;
e) documentele doveditoare aledreptului deproprietate asupra construc!iilor;
f) fi~ierul .cpxml.
Art. 100. Inscrierea in eviden!ele decadastru ~i carte funciara aunei construc!ii edificate pe
mai multe terenuri ceau limitecomune este conditionata deefectuarea inprealabil aunei operatiuni
dealipire, din care sarezulte unsingur imobil.
Art. 101. Inscrierea in evidentele de cadastru ~l carte funciara a unel construc(ii
reprezentand un sistem de panouri fotovoltaice, se face in baza documentatiei cadastrale, a
autorizatiei de construire ~i a procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor. Pe planul de
amplasament si delimitare se reprezinta conturul exterior al zonei pecare sunt amplasate panourile,
iar in fi~ierul .cpxml la Constructii - lntroducere/editare cliidiri - Menti~ni, se face mentiunea
"sistem cun panouri fotovoltaice".
Art. 102. Daca pentru 0 constructie provizorie s-a eliberat autorizatia de construire ~I
procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor sau un certificat emis de autoritatea locala pe
raza careia esteedificata constructia, aceasta sepoateinscrie in sistemul integrat decadastru ~i carte
funciara, lacerere, inbaza documentatiei cadastrale.
4.2.3.2 Radierea din planul cadastral ~i din cartea fundara a unci constrllctii existente
pc un teren inscris in cartea fundari!.
Art. 103. Opera!iunea deradiere aunei constructii din sistemul integrat decadastru ~i carte
funciara se efectueaza, la cererea proprietaruilli, rara documentatie cadastral1\, in baza actului
administrativ specific, emis in conditiile legale. Fi~ierul .cpxml se preia din arhiva oficiului
teritorial, se actualizeaza de catre inspectorul caruia i-a fost alocata lucrarea ~i se a~eaza cererii
care seso\utioneaza pe flux integral.
4.2.3.3 Documentatia cadastrala de modificare alimitei/limitelor imobilului
Art. 104. (1) Documentatia cadastrala demodificare alimitei/limitelor imobilului contine:
a) borderou;
b) dovada achitarii tarifului;
c) cererea derecep!ie/cererea dereceptie ~i inscriere;
d) declara!iile peproprie raspundere cuprivire laidentificarea imobilelor masurate;
e) copiile actelor de identitate, in cazul proprietarilor persoane fizice sau certificatul
constatator, incazul persoanelor juridice;
f) copiile extraselor decarte funciara pentru informare;
g) declaratia autentica devointaintre parti sauhotariireajudeciitoreasca definitiva;
h) inventarul decoordonate al punctelor destatie~i al punctelor radiate;
i) calculul analitic al suprafetelor;
MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
j) memoriul tehnic;
k) copiile planurilor de amplasament ~l delimitare ale imobilelor care sunt supuse
modilicarii limitelor;
I) planurile de amplasament ~1delimitare ale imobilelor, intocmite pentru liecare
imobil adirui limitii semodilica;
m) planul de incadrare in zona Ia0scara convenabila, astfel incat imobilele sa poata li
localizate;
n) li~ierul .cpxml.
(2) Operatiunea cadastrala de modilicare a limitei de proprietate se efectueaza daca sunt
indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) existii douii sau mai multe imobile invecinate inregistrate in sistemul integrat de
cadastru ~i carte funciara; <
b) imobilele incauza aucel pulin 0laturacomuna;
c) operaliunea nupresupune untransfer al dreptului deproprietate.
4.2.3.4 Documentalia cadastrata de modificare asuprafetei imobilului
Art. 105. Documenta(ia cadastrala de modificare a suprafelei imobilului se va intocmi in
situatia in care suprafala imobilului rezultatii din masuratori este diferita de suprafala pentru care a
fost atribuit numarul cadastral, indiferent daca aceasta suprafalii a fost sau nu lnscrisa in carlca
funciara.
Art. 106. (I) Documentalia cadastrali\ demodificare asuprafetei imobilului inscris in cartea
funciara, contine:
a) borderoul;
b) dovada achitiirii tarifului;
c) cererea dereceptie/cererea dereceptie ~i inscriere;
d) declaratia peproprie riispundere cuprivire laidentilicarea imobilului masurat;
e) copiile actelor de identitate, in cazul proprietarilor persoane fizice sau certificatul
constatator, in cazul persoanelor juridice;
f) copia extrasului decarte funciara pentru infonnare;
g) hotararea judecatoreasca definitivii, declaratia autentica a proprietarului, procesul
verbal devecinatate, dupa caz;
h) inventarul decoordonate al punctelor destatic ~i al punctelor radiate;
i) calculul analitic al suprafetelor;
j) memoriul tehnic;
k) copia planului de amplasament ~i delimitare aimobilului care este supus lIlodilicarii
suprafetei;
45
46
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
I) planul de arnplasarnent ~i delimitare intocmit pentru irnobilul a carui suprafalli se
modi fica;
m) planul de incadrare in zona la 0scara convenabiHl, astfel incat imobilul sa poata fi
localizat;
n) fi~ierul .cpxml.
Art. 107. Modificarea in plus a suprafelei imobilului situat in intravilan cu un procent de
pana la 10% inclusiv falli de suprafala inscrisa in cartea funciara, se realizeaza in baza
documentaliei cadastrale de rnodificare a suprafelei, care coniine suplirnentar urmatoarele
docurnentele:
a) declaralia autentica a proprietarului in cazul imobilului imprejmuit ~i materializat
prin elemente stabile in limp;
b) declaralia autentica aproprietarului ~i procesul verbal de vecinatate, semnat de catre
proprietarii imobilului vecin cu limita nematerializat1i cu gard sau cu limita care nu este delimitata
de un detaliu stabil in timp (canal, curs de apa, drum, etc.) - in cazul imobilului neimprejmuit sau
partial imprejmuit;
Art. 108. Modificarea in plus a suprafelei imobilului situat in extravilan cu un procent de
pana la5%inclusiv falli de suprafala inscrisa in cartea funciar1i,serealizeaza in baza documentaliei
cadastrale demodificare asuprafelei care coniine suplirnentar urmatoarele documentele, dupacaz:
a) declaralia autentica a proprietarului - in zonele de aplicare a legilor propriet1ilii, daca
exista plan parcelar receplionat deoficiul teritorial;
b) declaralia autentica a proprietarului ~i procesul verbal de vecillatate, semnat de ditre
proprietarii imobilului vecin cu limita nematerializat1i cu gard sau cu limita care nu este delimitat1i
de un detaliu stabil in timp (canal, curs de apa, drum, etc.) in cazul imobilului neimprcjrnuit sau
partial imprejmuit, situat inzonele fostenecooperativizate.
Art. 109. (1) Modificarea in plus a suprafelei imobilului illSCriSin cartca fUllciara, pana la
procentele menlionate inprezentul capitol sepoate realiza lacererea proprietarului, 0singura data.
(2) Modificarea in plus a suprafelei imobilului inscris in cartea funciara peste procelltele
menlionate in prezentul capitol sepoate realiza in temeiul unci hot1irarijudecatore~ti definitive, in
baza documentaliei cadastrale.
Art. 1l0. Pentru imobilele a caror suprafalli rezultat1i din masuratori este mai mica decat
suprafala inscrisa in cartea funciara, modificarea suprafelei se realizeaza in baza documentaliei
cadastrale ~i adeclaraliei autentice aproprietarului cuprivire laidentificarea imobilului.
c
4.2.3.5 Documcntalia cadastrala de actualizare a categoriei de folosinla Idestinaliei pentru
imobilc .nscrise in cartca funciara.
Art. Ill.(I) Actualizarea datelor referitoare lacategoria de folosinliildestinalia terenului se
realizeaza inbazaunei documentalii deactualizare informaIii tehnice.
MONITORUL OFICIALAL ROMANJ EJ . PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
(2) Documenta!ia cadastrala deactualizare acategoriei de folosin!iildestina!iei contine:
a) borderoul;
b) dovada achitiirii tarifului;
c) cererea derecep!ie ~i inscriere;
d) declara!ia peproprie raspundere cuprivire laidentificarea imobilului masurat;
e) copiile actelor de identitate, in cazul proprietarilor persoane fizice sau certificatul
constatator, in cazul persoanelor juridice;
f) copia extrasului decarte funciara pentru informare;
g) actul administrativ specific (ex.: adeverin!a emisa de primarie, autoriza!ia de
construire), emis incondi!iile legii;
h) inventarul decoordonate al punctelor desta!ie~i al punctelor radiate,
"
i) calculul analitic al suprafe!elor;
j) memoriul tehnic;
k) copia planului de amplasament ~i delimitare a imobilului pentm care se solicita
actualizarea categoriei defolosinliildestina!iei;
I) planul de amplasament ~i delimitare a imohilului pe care se reprezintii suprafala de
teren cucategoria/destina!ia actuala;
m) planul de incadrare in zona la 0scara convenabiIa, astfel incat imobilul sa poatii fi
localizat;
n) fi~ierul .cpxml.
(3) Actualizarea categoriei de folosinliildestinaliei pentru intregul imobil care a fost
inregistrat in sistemul integrat de cadastru ~i car1e funciara se realizeazii tara documentalie
cadastrala, in baza actului administrativ specific, emis in condiliile legale. Fi~ieml .cpxml se preia
din arhiva oficiului teritorial, se actualizeaza de caire inspectorul caruia i-a fost alocata lucrarea ~i
seata~eazacererii.
Art. 112. (I) lmobilele situate in intravilanul localitiililor, aprobat potrivit legii, prin PUG
~iJ sauPUZ, pentm care afost emisa autorizalie de construire, sunt scoase din circuitul agricol prin
efectul legii, inregistriindu-se in evidenlele decadastru ~i carte funciara pentru intreaga suprafa\1l, cu
categoria de folosin\1l curti-construqii, tara intocmirea in acest sens a unei documentalii cadastrale
deactualizare informalii tehnice.
(2) In cazul imobilelor menlionate laalin. (I), scoaterea din circuitul agricol pentru 0parte
din suprafa!a imobilului se face in baza unei documentalii cadastrale de actu~lizare informalii
tehnice,. cu identificarea suprafe!ei de teren care i~i schimba categoria de folosin\1l in curti
construc!ii.
(3) Oficiile teritoriale sunt responsabile de comunicarea c1ltreDireclia pentru Agricultura ~i
Dezvoltare Rurala judeleana a tuturor incheierilor de car1e funciara cu privire la inscrierea in
;
47
48
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
evideniele de cadastru ~i carte funciara a imobilelor scoase din circuitul agricol sau a schimbi'irii
destinaliei terenurilor din "agricol" in terenuri intravilane cu categoria de folosin!a "curt
i
constructii".
4.2.3.6 Documentatie de rectificare a crorii de inregistrarc in planul cadastral digital.
Suprapuncrea virtu ala. Suprapuncrea rcala.
Art. lB. (1) Rectificarea erorii de inregistrare in planul cadastral digital, eliminarea
golurilor ~i suprapunerilor din baza de date, respectiv rectificarea coordonatelor, se realizeaza prin
repozilionare.
(2) Repozi!ionarea estc opera!iunea de rectificare a coordonatelor imobilului pozi!ionat
gre~it in planul cadastral care se efcctueaza prin rota!ie, transla!ie sau modificarea geometriei
anterior receplionate, lara acordul proprietarului.
(3) Modificarea geometriei poate duce lamodificarea suprafe!ei imobi!ului cu unprocent de
pana la+/- 2%din suprafaia masurata inscrisa incartea funciara.
(4) Documenta!ia de repozilionare se intocme~te de catre persoana autorizata la cererea
persoanelor interesate sau la cererea oficiului teritorial, respectiv de catre inspector, din oficiu, in
baza referatului intocmit deinspector ~i aprobat deinginerul ~ef.
Art. 114. (I) Documentalia derepozilionare lacerere.conline:
a) borderoul;
b) cererea derecep!ie ~i inscriere;
c) inventarul decoordonate al punctelor desta!ie~i al punctelor radiate;
d)ca1culul analitic al suprafe!elor;
e) memoriul tehnic care vaconIine~i datecuprivire lanecesitatea repozilionarii;
f) copia planului deamplasament ~i delimitare aimobilului reccp!ionat anterior;
g) planul deamplasament ~i delimitare aimobilului;
h) fi~ierul .cpxml.
(2) Documenta!ia de repOzl!lOnaredin oficiu conIine referatul de constatare intocmit de
inspector ~i aprobat de inginerul ~ef ~i fi~ierul .cpxml ~i serealizeaza decatre inspector, in cazul in
care imobilul este situat in intravilan ~i este imprejmuit sau in cazul in care imobilul este situat in
extravilan ~i exista plan parcelar recep!ionat.
(3) Prin documenta!ia cadastrala ceconIinepiesele indicate laalin. (I), cu ocazia repozilionarii
sevor putea recti fica~i erori cumar fi:
erori cu privire la adresa unde este situat imobilul, respectiv strada, numar, bloc,
scara, etaj, UI, sector, UAT, tarla, parcela, unitate amenajistici'i/unitate de produ~lie, vecinatalile
imobiluliJ i, fiiraafectarea amplasamentului;
I
I
-~
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
erori ale suprafelelor parcelelor componente ale irnobilului, rara a afecta suprafata
total aaimobilului, precum ~i suprafala utilaaincaperilor componente ale Vl- ului, raramodificarea
suprafelei utiletotale;
alte erori cu privire la identificarea cadastrala a imobilului, rara afectarea
amplasamentului ~i asuprafelei totale.
(4) in situalia in care nu este necesara repozilionarea, erorile cu privire la adresa unde este
situat imobilul, respectiv strada, numar, bloc, scara, etaj, apartament, sector, VAT, tarla, parcela,
unitate amenajisticil/unitate deproduqie, vecinatalile imobilului, raraafectarea amplasamentului, se
efectueaza decatre oficiul teritorial raraintocmirea unei documentalii cadastrale.
(5) Rectificarea erorii de imegistrare a unui imobil in planul cadastral digital, pnn
repozilionare, sepoate realiza ~i in cazul in carepentru acel imobil nu s-adeschis carte funciara.
Art. 115. (I) Daca la receplia documentaliilor cadastrale sau la actualizarea bazei de date
grafice seconstata cain planul cadastral in format digital, sunt imobile reprezentate cu suprapunere
totala sau partiala, inspectorul poate convoca persoanele autorizate care au executat documentaliile,
pentru verificarea lateren ~i stabilirea tipului desuprapunere, reala sau virtuala.
(2) Persoanele autorizate au obligalia saseprezinte lasediul oficiului teritorialla data ~i ora
convocarii. Persoanele autorizate care, din motive obiective, nu pot fi prezente ladata convocarii la
oficiul teritorial vor comunica in scris, motivat, imposibilitatea de prezentare cu cel pulin doua zile
inainte dedatastabilita pentru intiilnire, in vederea reprogramarii intiilnirii.
Art. 116. (I) Suprapunerea virtuala exista doar in baza de date grafica a oficiului teritorial,
irnobilul nefiind afectat de suprapunere in teren ~i este generata de crori de masurare, prelucrare a
datelor ~i integrare inbaza dedate.
(2) Suprapunerea virtuala sesolulioneazii prin operaliunea derepozilionare.
(3) Daca documcntalia de repozilionare nu este realizatii de catre persoana autorizata in
termenul stabilit de inspector, din motive nejustificate, aceasta este sanqionata conform prezentului
regulament.
(4) Daca rectificarea coordonatelor imobilului implica modificarea suprafelei cu unprocent
care depa~e~te +/- 2%, persoana autorizata intocme~tc documentalia de actualizare informalii
tehnice.
(5) Daca la intocmirea documentaliei de actualizare informalii tehoice, proprietarul
imobilului Pozilionat gre~it refuza sai~i exprime acordul sau nu cste gasit, persoana autorizata da 0
dcclaralie cuprivirc laaceste aspecte, in termenul stabilit de inspector. Inbaza declaratiei persoanei

autorizate ~i a referatului de constatare intocmit de inspector, aprobat de inginerul ~ef, inspectorul


completeaza fi~ierul .cpxml din baza de date cu precizarea, larubrica Menliuni, "lmobil inregistrat
in planul cadastral rara forma ~i localizare corecta". Aceasta menliune se va face ~i pe planul de
49
50 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. PARTEA I. Nr. 571 bis/31.v1l.2014
amplasament ~i delimitare din arhiva oficiului teritorial ~i nu constituie piedica la receplia altei
documentalii cadastrale pozilionate corect.
(6) Referatul deconstatare descrie suprapunerea virtuala, seinregistreaza inregistrul general
de intrare, are anexate documentele menlionate anterior ~i se transmite serviciului de publicitate
imobiliara in vederea emiterii incheierii decarte funciara, care secomunica partilor.
Art. 117. Suprapunerea reala este suprapunerea efectiva in teren datorata existenlei mai
multor actejuridice diferite pentru acela~i amplasament, identificarii diferite a limitei comune sau
lipsei materializarii limitei la momentul identificarii. Suprapunerea reala se solulioneaza pe cale
amiabiIaprin documentalii cadastrale sau decatre instanle!e dejudecata.
Art. 118. (I) in situalia in care exista imobile inregistrate in sistemul integrat de cadastru ~i
carte funciara, ~i se solicita prima inscriere in sistem pentru un nou imobil, constatandu-se 0
>
suprapunere reala, oficiul teritorial respinge documentalia cadastrala.
(2) in situalia prevazuta la alin. (I), daca proprietarul imobilului pentru care cererea a fost
respinsa dore~tesadispuna de dreptul sau de proprietate pentru zona neafectata de suprapunere, in
baza declaraliei titularului dreptului, exprimata in forma autentica, se intocmesc documentalii
cadastrale pentru fiecare lot, respectiv lot afectat de suprapunere, lot lara suprapunere. Pentru lotul
neafectat de suprapunere se atribuie numar cadastral, se deschide carte funciara, iar documentalia
intocmita pentru lotul cusuprapunere serespinge.
(3) Daca Ia actualizarea bazei de date grafice se identifica in planul cadastral de carte
funciara imobile reprezentate cu suprapunere realli, inspectorul actualizeaza fi~ierele .cpxml
aferente acestor imobile cu precizarea la menliuni "Imobil inregistrat cu suprapunere reala cu
imobilul cu nr. cadastral.. /lnscris in Cartea Funciara nr " ~i intocme~te referatul privind
constatarea suprapunerii, care va fi aprobat de inginerul ~ef. Fi~ierele .cpxml seata~eazareferatului
careseinregistreaza in registrul general deintrare impreuna cu extrasul din planul cadastral decarte
funciara in care este evidenliatil suprapunerea reala, pe flux de actualizare, lara plata unui tarif.
Dupa emiterea incheierii, aceasta va fi comunicata p1\I1ilor~i menliunea privind suprapunerea se
face ~i pe planurile de amplasament ~i delimitare aferente imobilelor suprapuse, aflate in arhiva
oficiului teritorial.
(4) Daca prin emiterea unei hotarari judecatore~ti se genereaza 0suprapunere intre imobile,
oficiul teritorial pune in aplicare sentinta iar inspectorul menlioneaza in fi~ierele .cpxml, aferente
imobilelor care se suprapun, la rubrica "Observalii" - "Suprapunere cu imobilul cu nr. cad..... " ~i
dupil emiterea incheierilor decarte funciara, acestea sevor comunica parti1or.
4.2.3.7 Documentalia eadastralil de actualizare aaltor informatii tehnice eu privire la imobil
Art. 119. (I) Documentalia cadastrala de actualizare aaltor informalii tehnice cu privire la
imobil conIine:
a) borderoul;
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
b) dovada achitarii tarifului;
c) cererea dereceptie ~i inscriere;
d) declaratia peproprie raspundere cuprivire laidentificarea imobilului masurat;
e) copiile actelor de identitate, in cazul proprietarilor persoane fizice sau certificatul
constatator, incazul persoanelor juridice;
f) copia extrasului decarte funciara pentru infonnare;
g) originalul sau copia legalizatii aactelor Intemeiul carora sesolicita inscrierea;
h) inventarul decoordonate al punctelor destatie ~i al punctelor radiate;
i) calculul analitic al suprafetelor;
j) memoriul tehnic;
k) copia planului de amplasament ~i delimitare a imobilului pentru care se solicitii
,
actualizarea;
I) planul deamplasament ~i delimitare;
m) planul deIncadrare in zona;
n) fi~ierul .cpxml.
(2) Aceste actualiziiri pot privi:
a) adresa unde este situat imobilului, respectiv strada, numar, bloc, scara, etaj, VI,
sector, VAT, tarla, parcela, unitate amenajisticiilunitate de produclie, vecInatiitile imobilului, tara
afectarea amplasamentului;
b) erori ale suprafetelor parcelelor componente ale imobilului, tara a afecta suprafata
totala aimobilului, precum ~i suprafata utila aincaperilor componente aleUI- ului, tara modificarea
suprafetei utiletotale;
c) alte erori cu pnvlre la identificarea cadastrala a imobilului, rara afectarea
amplasamentului ~i asuprafelei totale.
4.2.3.8 Doeumentalia eadastraIa intoemita ea urmare a modificilrii prin PUZ sau PUG a
Iimitei intravilanului
Art. 120. Daca un imobileste traversat de limita de demarcare intre intravilanul ~1
extravilanul unei localitiiti din cadrul unei unitati administrativ-teritoriale, acel imobil vafi despaqit
in doua imobile, pentru care se acorda numere cadastrale distincte, unul pentru poqiunea din
intravilan ~i altul pentru cea din extravilan.
Art. 121. (I) Daca laprima inscriere in sistemul integrat decadastru ~i carte funciara sau cu
prilejul efectuarii altor operatiuni cadastrale asupra unui imobilinscris in cartea ful;Iciariiseconstata
ca imobilul respectiv este traversat de linia de demarcare intre intravilan ~i extravilan, acel imobil
va fi despaqit In imobile pentru care se vor acorda numere cadastrale distincte, pentru partea din
imobil situatii intravilan ~i pentru partea din imobil situata in extravilan.
51
l
52
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bisl31.VII.2014 .
(2) in cazul imobilelor pentru care sesolicitii pnma inscnere in sistemul integrat decadastru
~i carte funciara, sevaproceda:
a) persoana autorizata informeaza propnetarul/de!inatorul cu pnvire la faptul ca
imobilul de!inut este traversat de linia de demarcare intre intravilan ~i extravilan ~i despre
necesitatea intocmirii dedocumenta!ii cadastrale distincte, respectiv cu pnvire la art. 2alin. (4) din
Lege;
b) propnetarul/de!inatorul completeazii ~i semneaza cerenle derecep!ie ~i inscriere care
se vor inregistra in RGI ca cereri legate pe codul de recep!ie ~i infiin!are carte funciara, cu plata
serviciului aferent solicitat ~i se vor atnbui numere cadastrale distincte, pentru imobilul situat in
intravilan, respectiv pentru imobilul situat in extravilan;
c) dupa solu!ionare de catre inspector, cererile electronice se transmit serviciului de
publicitate imobiliara, impreuna cu documenta!iile cadastrale analogice. D~cumenta!iile cadastrale
recep!ionate vor Ii inso!ite de referatul cu pnvire la amplasament, redactat in doua exemplare, cate
unul pentru fiecare documenta!ie, intocmit de inspector ~i aprobat de inginerul ~ef;
d) serviciul de publici tate imobiliara emite incheienle de carte funciara ~i Iecomunica
piirlilor.
(3) in cazul imobilelor pentru care se solicitii efectuarea unor opera!iuni cadastrale
ultenoare, sevaproceda:
a) persoana autonzata informeaza propnetarul/de!inatorul cu pnvlfe la amplasarea
imobilului pe liniade demarcare intre intravilan ~i extravilan, respectiv cu pnvire laart. 2 alin. (4)
din Lege. Propnetarul/de!inatorul completeaza ~i semneaza cererea deactualizare informatii tehnice
~i cererea derecep!iepentru dezlipire;
b) serealizeaza operaliunea deactualizare informa!ii tehnice asupra imobilului situat pe linia
de demarcare intre intravilan ~i extravilan ~i ultenor se va proceda la dezlipirea acestuia in doua
imobile, aferente zonei deintravilan, respectiv extravilan;
c) cererea de recep!ie dezlipire, nu se tanfeaza, iar in urma solu!ionani acesteia se atnbuie
doua numere cadastrale, pentru imobilul situat in intravilan, respectiv pentru imobilul situat in
extravilan;
d) referatul deadmitere adezlipirii rezultat din aplicatia informatica este inso!it de referatul
cu pnvire la amplasament, intocmit de inspector ~i aprobat de inginerul ~ef ~i se comunica la
registratura;
e) referatul de admitere a dezlipitii inso!it de referatul inspectorului cu pnvire la
amplasament seinregistreaza decatre compartimentul registratura pecodul deinscriere dezlipire in
cartea funciara, raraplata tarifului aferent, ulterior finaliziirii opera!iunii de actualizare, rara act de
dezlipire ~i certilicat deurbanism.
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bisJ 31'v11.2014
4.2.4 Condominiu
Art. 122. Constituie condominiu:
a) un corp de cladire cu unul sau mai multe niveluri, respectiv fiecare tronson cu una
saumai multe scari din cadrul acestuia, daca sepoate delimita proprietatea comuna;
b) un ansambiu format din locuinle ~i construclii cu altii destinalie, individuale,
amplasate izolat, in~iruit sau cupIat, in care proprietatile individuale sunt interdependente printr-o
proprietate comuna foqatii ~i perpetua.
Art. 123. (I) in vederea inscrierii condominiului se deschide 0carte funciarn a terenului, 0
carte funciara colectiva pentru intreaga constructie ~i cate0carte funciara individuala pentru fiecare
proprietate individuala care poate reprezenta apartamente sau spaIii cu altii destinatie decat cea de
locuinla.
(2) Cartea funciara colectiva seinfiinleaza concomitent Cll deschiderea.primei caqi funciare
aferente unei unitali individuale din cadrul condominiului, lacererea proprietarului acesteia.
(3) Daca nu exista deschisa carte funciarn colectiva, documentatia se completeaza cu 0fi~a
colectiva care contine datele din cartea de imobil a asocialiei de locatari cu privire la lista
apartamentelor, suprafata blocului, suprafata utila a apartamcntelor, descrierea paqilor comune,
suprafata terenului aferent blocului.
(4) Daca sesolicita inscrierea unui drept asupra unui etaj sau asupra llnui apartament dintr-o
cladire ce formeaza obiectul unei proprietiili individuale pe etaje sall pe apartamente, la
documentatie sevaata~areleveul etajului/apartamentului.
Art. 124. (I) Alipirea unitatilor individuale se realizeaza daca sunt indeplinite cumulativ
urmatoarele condilii:
a) unitalile individuale alaturate, situate in acela~i condominiu, au cel pulin un perete
comun, 0terasa sau unhoI, altele decat celedefolosintil comuna generata;
b) unitalile individuale situate laetaje diferitc, cu condilia sa aiM plan~eu comun ~i sa
existe scara deacces, alta dedit scara din paqile defolosinta comuna generata;
(2) Transformarile necesare alipirii sevor efectua conform legislatiei in vigoare privitoare la
construclii.
Art. 125. (I) Documentalia cadastrala deprimainregistrare unitate individuala vaconIine:
a) borderoul;
b) dovada achitiirii tarifului;
c) cererea dereceptie ~i inscriere;
d) declaratia peproprie raspundere cuprivire laidentificarea imobiIul~ masurat;
e) copiile actelor de identitate, in cazul proprietarilor persoane fizice/adeverintil emisa
de catre serviciul public comunitar de evidenta populaliei din care sa rezulte datele de identificare
sau certificatul constatator, in cazul persoanelor juridice;
53
54
f)
g)
h)
i)
j)
localizat;
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571.bis/31.VII.2014
originalul sau copia legalizata a actelor in temeiul carora se solicita inscrierea;
memoriul tehnic;
copia cartii funciare colective a condominiului;
releveul unitalii individuale;
planul de incadrare ill zona la 0scara convenabila, astfel incat imobilul sa poata fi
respectiv;
k) fi~ierul .cpxml.
(2) Pentm prima inscriere VI, formata din apartament ~i dependinle'distincte (boxa, pivnila,
garaj sau alte anexe) apartinand aceluia~i condominiu, se va intocmi 0singura documentalie
cadastrala, respectiv un singur fi~ier .cpxml, iar in anexa cuprinziind releveul apartamentului se
figureaza ~i dependinla aferenta.
(3) La solicitarea proprietarului, in scopul valorificarii prin acte juridice tie dispozilie sau de
administrare, se pot intocmi doua sau mai multe documentalii cadastrale, cate una pentm fiecare
unitate individual a formata din apartament, respectiv din dependinle, cu fi~ierele .cpxml aferente.
(4) La executarea documentaliilor cadastrale, persoanele autorizate au obligalia sa informeze
beneficiaml despre consecinlele ce decurg din inscrierea dependinlelor in cartea funciara, separat de
cea a apartamentului, Documentalia va fi completata cu acordul proprietarului, illtocmit intr-un
numar de exemplare egal cu cel al documentaliilor cadastrale.
(5) Anterior inregistrarii unei unitali individuale sau actualiziirii informaliilor tehnice cu
privire la 0unitate individuala, persoana autorizata analizeam situalia juridica a terenului ~i a
construcliei condominiu ~i intocme~te documentalia cadastrala de prima inscriere sau de actualizare
a informaliilor lehoice cu privire la imobil, daca se impune.
4.2.5. Notarea posesici in cadruilucrarilor de cadastru sporadic
Art. 126. (I) in cazul imobileior proprietate privata, in situalia in care nu exista acle de
proprietate asupra terenului, persoanele interesate pot solicita notarea posesiei in cartea funciara, in
baza documentaliei cadastralc ~i a urmatoarelor inscrisuri:
a) certificatul eliberat de primaria in a carei ram teritoriaia este situat imobilul, din care sa
rezulte ca:
posesoml este cunoscut ca deline imobilul sub nume de proprietar;
imobilul nu face parte din domeniul public sau nu a fosl inscris in evidenle ca fiind
ill domeniul privat al statului sau al unitalilor administrativ-teritoriale;
primaria are sau nu are cuno~tinla de acliuni in justilie cu privire la imobilul
ol(
imobilul a facut sau nu a facut obiectullegilor de retrocedare;
proprietaml tabular nu figureaza ca proprietar in evidenlele prim~riei, in zonele de
aplicare aprevederilor Decrelului -lege nr. 115/1938.
MONITORULOFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA t, Nr. 571 bis/31.VII.2014
b) declaralia pe propria raspundere a posesorului, data in forma autentica, prin care acesta
declara ca:
poseda imobilul sub nume deproprietar;
este sau nu casatorit; in cazul in care este casatorit, va preclza ~l regimul
matrimonial;
nu ainstrainat sau grevat imobilul;
imobilul nu afost scos din circuitul juridic;
imobilul nu faceobiectul vreunui litigiu;
imobilul este delinut sau nu pe cote-parti; in cazul in care imobilul este delinut pe
cote-parti, tOli posesorii vor declara intinderea cotelor;
inscrisul doveditor al posesiei provine delaplir(ilesernnatare aleacestuia; in cazul in
care nu exist1iinscris doveditor, va declara ca nudeline ~i nu are cuno~tinla de'existenla unui astfel
deinscris;
c) inscrisul doveditor al posesiei, indiferent de forma in care este intocmit, atunci cand
acesta exist1i;
d) copie depeactele deidentitate ~i stare civiIa.
(2) in situalia in care pe terenul cu privire lacare s-a notat posesia sunt edificate construclii
pentru care exist1iacte deproprietate, dreptul de proprietate asupra acestora seva intabula in cartea
funciara.
4.2.6. inscrierea in evidenlele de eadastru ~i carte funelara a imobilelor allate In evidenla unui
teriloriu administrativ, al caror amplasament esle pe un all teritoriu adminislrativ
Art. 127. in situaliile in care s-a inscris in cartea funciara un imobil pe un VAT, iar
amplasamentul acestuia este situat pe alt UAT, punerea in concordanta se realizeaza la cerere sau
din oficiu, in baza documentaliei deidentificare aamplasamentului.
Art. 128. Documentalia de idcntificare a amplasamentului imobilului situat pe alt UAT
decat cel in evidenla cliruia a fost inregistrat in cartea funciara, in situalia corectarii din oficiu,
continc:
a) referatul de constatare ~i anulare a numarului cadastral al imobilului acordat pe
UAT- ul identificat eronat, inregistrat in RGI, intocmit de inspector ~i aprobat de inginerul ~ef, cu
privire lasituarea imobilului pe alt UAT deciit cel in care afost inregistrat, cu precizarea motivelor
pentru care imobilul afost inregistrat eronat;
b) fi~ierul .cpxml actualizat, intocmit decatre inspector;

c) planul de amplasamenl ~i delimitare existent in arhiva oficiului teritorial, cu


menlionarea numarului cadastral nou acordat ~i UAT- ul identificat corect, prin corectarea pe PAD,
decatre inspector.
55
56
.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
Art. 129. Documentalia.de identificare a amplasamentului imobilului situat pe alt VAT
dedit cel in evidenla caruia a fost mregistrat in cartea funciara, in situalia corectarii la cerere,
coniine:
a) borderoul;
b) cererea dereceplie ~i inscriere;
c) declaralia pe proprie raspundere cu privire lamstrainarea ~i identificarea imobilului
masurat;
d) copiiIe actelor de identitate, in cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinla emisa
de catre serviciul public comunitar de evidenla populaliei din care sa rezulte datele de identificare
sau certificatul constatator, in cazul persoanelor juridice;
e) copia extrasului decarte funciara pentru informare;
f) referatul de constatare ~i anulare anumarului cadastral al imobilului acordat pe uat-
ul identificat eronat, intocmit de inspector ~i aprobat de inginerul ~ef, cu privire la situarea
imobilului pe alt uat decat cel in care a fost inregistrat, care va fi adaugat ulterior recepliei
cadastrale;
g) inventarul deeoordonate al punctelor destalie ~i al punetelor radiate,
h) calculul analitic al suprafelelor;
i) memoriul tehnic;
j) planul deamplasament si delimitare;
k) planul de incadrare in zona la 0scara convenabiIa, astfel incat imobilul sa poata fi
localizat;
I) fi~ierul .cpxml.
Art. 130. (I) Documentalia de identificare a amplasamentului imobilului se transmite
biroului teritorial in evidenla ci'iruiaseaflairnobilul, pentru efectuarea modificarilor ~i sistarea cart
ii
funciare.
(2) Dupa sistarea cartii funciare ~i modifiearea celorlalte evidenle, biroul teritorial transmite
incheierea de sistare a cart
ii
funeiare impreuna cu documentalia cadastrala ~i 0copie conforma a
cart
ii
funciare sistate la biroul teritorial omolog. Dupa primirea documentaliei, registratorul din
cadrul biroului teritorial in evidenla caruia se afla unitatea administrativ teritoriala dearnplasament
al imobilului va dispune prin mcheiere deschiderea unei carti funciare noi, pe unitatea
administrativ-teritoriala aferenta situarii imobilului. Cartea funciara nou deschisa va prelua
descrierea imobilului din documentalia cadastrala ~i situalia juridica din cartea funciara inchisa.
"l:
Incheierea vafi comunicata tuturor persoanelor interesate.
4.3. Solulionarea cererilor pe flux intrerupt
Art. 131. (I) Documentalia cadastrala pe flux intrerupt se intocme~te pentru efectuarea
operaliunilor dealipire/dezlipire, apartarnentare, reapartarnenlare.
MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.v1l.2014
57
(2) Se intocme~te documentatie cadastraHi pe flux intrerupt ~i in situatia in care, pentru
incheierea actului autentic sau a certificatului de mo~tenitor, nu se prezintii un act justificativ al
titlului dispunatorului sau autorului succesiunii, conform protocolului de colaborare dintre Agent
ia
NationaJ a ~i UNNPR. Drepturile reale constatate prin certificatele de mo~tenitor ~i actele de partaj
voluntar ~i judiciar sunt intabulate in cartea funciara la prima inregistrare pe flux integrat, in baza
unei documentalii cadastrale intoctnite ulterior incheierii actului ~i aunui certificat desarcini.
4.3.1. inscrierea modifidirilor intervenite ca urmare aalipirii/dezlipirii imobilelor
Art. 132. (I) Imobilul poate fi modificat prin alipiri sau dezlipiri: Aceste operatiuni de
modificare a imobilului au caracter material ~i nu implica niciun transfer de proprietate.
Modificarile care intervin prin operatiunile de alipire/dezlipire se fac pe baza unor documentatii
cadastrale receptionate debiroul teritorial ~i aunui act incheiat in forma autentica notariala.
(2) Alipirea imobilelor alaturate se poate realiza daca sunt situate in aceea~i unitate
administrativ-teritoriala ~i daca sunt toate situate in intravilan sautoate in extravilan.
(3) Proprietarii unor imobile alaturate, in vederea unei mai bune exploatari a acestora, pot
solicita inscrierea alipirii in cartea funciara in baza actului de alipire, a unei conventii privind
stabilirea cotelor-pfu1i detinute din imobilul rezultat in urma alipirii, incheiatii in forma autentica ~i
a unei documentalii cadastrale. Prin exceptie, in zona de extravilan, in scopul constituirii de
exploatat
ii
agricole, imobilele pot fi alipite rara a fi inscrise in prealabil in cartea funciara, daca
imobilul rezultat este delirnitat in teren prin detalii fixe, stabile in timp. Documentatia cadastraIa se
inregistreaza peflux intrerupt ~i seintocme~te inbaza conventiei in forma autentica aproprietarilor,
pentru intreg imobilul rezultat din alipire. in actul autentic dealipire imobilele seidentifica dupa nr.
topografic saudupa identificatorii din titlurile deproprietate.
Art. 133. (1) in cazul imobilelor inscrise in cartea funciara, la intocmirea documentatiilor
cadastrale de alipire/dezlipire se utilizeaza suprafetele imobilelor implicate in aceste operatiuni,
rezultate din masuratori, pentru care au fost atribuite numere cadastrale, in conformitate cu
prevederile legale in vigoare la data atribuirii numarului cadastral, indiferent daca aceste suprafet
e
au fost sau nu inscrise la acea datii in cartea funciara. Daca se impune conversia cartii funciare,
atunci suprafata din masuratori, pentru care a fost atribuit numarul cadastral, sepreia din planul de
amplasament ~i delimitare.
(2) in situatia in care la masuratorile efectuate la teren se constatii ca suprafata masurata a
imobiluluiJ imobilelor supuse operatiunilor de dezlipire/alipire este diferita de suprafata masuratii
anterior ~i evidentiata in documentatia cadastrala initiala receptionata, se realizeaza in prealabil 0
documentat
ie
de modificare a suprafetei, verifidindu-se daca anterior a mai fost realizata 0
modificare in plus asuprafetei.
(3) Verificarea existentei unei aile modifican de suprafata revine obligatoriu inspectorului
caruia i-afost alocata lucrarea.
58
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
Art. 134. (I) in caz de alipire/dezlipire imobilele rezultate primesc numere cadastrale noi ~i
setranscriu incarti funciare noi.
(2) Cartile funciare din care provin imobilele alipite/dezlipite se inchid, nepumnd fi
redeschise pentru noi mscrieri.
(3) Modificarile intervenite prin alipire/dezlipire searamamt inpartea A, cat ~i in partea B a
cilrtii funciare.
Art. 135. (I) Dinpunct devedere tehnic:
a) dezlipirea este operaliunea de impartire a unui imobil inscris in cartea funciara in doua
sau mai rnulteimobile cu suprafele egale/inegale cesevor inscrie in carti funciare distincte;
b) alipirea este operaliunea prin care doua sau rnai multe imobile alaturate inscrise in carti
funciare distincte seunesc intr-un singur imobil, rezultand 0singura carte funciara.
(2) Documentalia cadastrala dedezlipire/alipire contine:
a) borderoul;
b) dovada achitarii tarifului;
c) cercrea dereceplie;
e) dec1araliapeproprie raspundere cu privire laidentificarea imobilului masurat;
f) copiile actclor de identitate, in cazul proprictarilor persoane fizice/adeverinp ernisa
dc caire serviciul public cornunitar dc evidenla populaliei din care sa rezulte datele de identificare
saucertificatul constatator, incazul persoanelor juridice;
g) copia extrasului decarte funciara pentru informare sau copia cartii funciare;
h) certificatul deurbanism, daca estecazul;
i) inventarul decoordonate al punctelor destatie ~i al punctelor radiate;
j) calculul analitic al suprafelelor;
k) memoriul tehnic;
I) planul de arnplasarnent ~i delimitare al imobilului ce face obiectul dezlipirii/alipirii
(PAD vechi);
m) planul deamplasament ~i delirnitare cupropunerea dezlipire sau alipire;
n) planurile de arnplasarnent ~i delimitare pentru fiecare imobil care rezulta din
dezlipirc/planul deamplasament ~i delimitare aimobilului rezultat din alipire;
0) planul de incadrare in zona la 0scara convenabiIa, astfel incat imobilul sa poata fi
localizat;
p) fi~ierul .cpxml.

P) Operaliunea de dezlipire/alipire a unui imobileste considerata finalizata in mornentul


inscrierii actului autentic dedezlipire/alipire incartea funciara.
(4) Referatul deadmiterelrespingere rezultat din ap1icaliainformatica, emis de inspector, in
3exemplare, secornunica laregistratura, invederea Iransmiterii catre:
MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI, PARTEA I, Nr. 571 bisJ 31.VII.2014
a) biroul de carte funciara, in vederea notarii in cartea funciara a propunerii de
admitere/respingere;
b) arhiva, impreuna cu dosarul unic;
c) beneficiar/autorizat.
(5) Dacaimobilul supus dezlipirii/alipirii irnplicaoperatiuni derepozilionare, prin cererea de
dezlipire/alipire sesolulioneazil ~i aceste operaliuni derepozitionare, raramodificarea suprafelei.
(6) Toate imobilele rezultate in urma dezlipirii trebuie sa aiba acces la un drum sau sa aiba
indeplinita condilia deservitute, daca estecazul.
Art. 136. Nu poate fi dezlipita 0parle din terenul pe care se afla un condominiu daca prin
aceasta operaliune sunt afectate caile de acces catre condominiu sau pe terenul ce urmeazil sa se
dezlipeasca exista relele edilitare care deservesc condominiul.
Art. 137. (1) Daca imobilele sunt grevate de drepturi reale sau alte safcini apartimind unor
terti, operaliunea de alipire/dezlipire nu se poate face deciit cu acordul acestor terti, dat in forma
autentica.
(2) in lipsaunei convenlii contrare, inscrierile privind drepturile reale, impreuna cu sarcinile
~i celelalte inscrieri care greveaza imobilul, se menlin neschimbate in cilf\ile funciare ale tuturor
irnobilelor rezultate.
(3) Daca asupra irnobilului supus modificarii erau intabulate drepturi reale ale unor terti, in
caz dealipire/dezlipire aimobilului, urmata detranscrierea imobilelor rezultate in noi cilrti funciare,
acesteasevor menlinecaatare.
(4) Ipotecile ce greveazil imobilele ce se alipesc, se 1nscriu in carlea funciaril a imobilului
rezultat din alipire inordinea rangurilor iniliale.
(5) Notarea plangerii impotriva incheierii de carte funciara ~i a litigiilor avand ca obiect
imobilul inscris in cartea funciara nu constituie piedica la alipirea sau dezlipirea imobilului. in
situalia in care doar 0parte din imobil este afectalii de litigiu, imobilul se poate dezlipi la cererea
proprietarului, cu consimlamantul pilrtilor in litigiu exprirnat in forma autentica sau in baza unei
incheieri pronuntate de instanla dejudecalii, formandu-se un imobil distinct din partea grevata de
litigiu ~i unut sau mai multe imobile neafectate delitigiu.
4.3.2. Apartamen tarealsubaparta mentareal reapartamentarea
4.3.2.1. Documentalia de apartamcntare a unei construclii - condominiu pentru infiinlarea
unor unita!i individuate
Art. 138. (I) Apartamentarea este operaliunea deimpartire aunei constru~ii - condominiu,
inscrisa, 1n cartea funciara, in mai multe unitiili individuale care se 1nscriu 1n carti funciare
individuale. Prin operatiunea de apartamentare se stabilesc ~i se inscriu 1ncartea funciara colectiva
pilf\ilecomune ~i cotele dinpartite comune, aferente fiecarei VI.
59
60 MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. PARTEA I. Nr. 57.1 bis/31.VII.2014
(2) In lipsa unei stipulatii contrare existente in titlurile de proprietate, cotele-piirli se
stabilesc prin raportarea suprafetei utile afiecarui spatiu locativ latotalul suprafetei utile aspatiilor
locative din cladire.
Art. 139. Constructiile nefinalizate, inscrise in cartea funciara, care nu au proces verbal de
receptie latenninarea lucrarilor, nupot fi apartamentate.
Art. 140. Apartamentarea este 0operatiune pe flux intrerupt ~i serealizeaza cu parcurgerea
urmatoarelor etape:
a) receptia documentatiei cadastrale deapartamentare;
b) intocmirea actului de apartamentare in forma autentica, on emiterea hotararii
judecatore~ti;
c) inscrierea actului deapartamentare.
Art. 141. Documentalia cadastral adeapartamentare coniine:
a) borderoul;
b) dovada achitarii tarifului;
c) cererea dereceplie;
d) declaralia peproprie raspundcre cuprivire laidentificarea imobilului masurat;
e) copiile actclor de identitate, in cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinlii emisa
de catre serviciul public comunitar de evidenla populatiei din care sa rezulte datele de identificare
sau certificatul constatator, incazul persoanelor juridice;
f) copia extrasului decarte funciara pentru teren cuconstructie;
g) copii conformcu originalul dupadocumentele juridice sau administrative;
h) memoriul tehnic;
i) fi~a colectiva cuprinzand informalii referitoare la unitatile individuale, partile
comune ~i catele dinpartile comune;
j) releveele cupropunerea deapartamentare, pe fiecare nivel;
k) releveul fiecarei unitali individuale din propunerea deapartamentare;
I) planul deamplasament ~i delimitare;
m) planul de incadrare in zona la 0 scara convenabila, astfel incat imobilul sa poata fi
localizat;
n) fi~ierul .cpxml.
4.3.2.2 Documentatia de subapartamentare unitate individualii/alipire unitate individualii
Art. 142. (I) Subapartamentarea este operatiunea de impartire a unei unitlili individuale in
mai .multeunitali individuale noi.
(2) Alipirea VI esteoperaliunea deformare aunci unitali individuale prin alipirea adoua sau
mai multe unitati individuale. Operaliunea de alipire a tuturor unitlitilor individuale dintr-un
planul deamplasament ~i delimitare;
rcleveele pentru fiecare ui rezultat din subapartamentare/alipire ui;
planul de incadrare in zona la 0scara convenabila, astfel incat imobilul sa poata fi
MONITORUL'OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VI1.2014
condominiu conduce lasistarea apartamentarii, operatiune prin care constructia condominiu revine
lasituatia initiala, dinainte deapartamentare.
Art. 143. Subapartamentarea VI/alipirea VI este 0 operaliune pe flux intrerupt ~l se
realizeaza cuparcurgerea urmatoarelor etape:
a) receptie documentalie cadastrala desubapartamentare VUalipire VI;
b) intocmire act de subapartamentare VUalipire VI in forma autentica on emitere
hotlirarejudecatoreasca;
c) inscriere act desubapartamentare VUalipireVI.
Art. 144. Documentalia cadastrala desubapartamentare UUalipire VI contine:
a) borderoul;
b) dovada achitarii tarifului;
c) cererea dereceptie; <
d) declaratia peproprie raspundere cu privire laidentificarea imobilului masurat;
e) copiile actelor de identitate, i~cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinla emisa
de catre serviciul public comunitar de evidenta populaliei din care sa rezulte datele de identificare
sau certificatul constatator, in cazul persoanelor juridice;
f) copia extrasului/extraselor decarte funciara aI/ale ui;
g) copii conformcuoriginalul dupa documentele juridice sau administrative;
h) memoriul tehnic;
i) fi~a colectiva cuprinziind informatii referitoare la unitlitile individuale, partile
comune ~i cotele din plirtilecomune;
j) releveele cupropunerea deapartamentare aui- urilor initiale;
k)
I)
m)
localizat;
n) fi~ierul .cpxml.
4.3.2.3 Documentatia de reapartamentare
Art. 145. Reapartamentarea esle operatiunea de desprindere a unei unitali individuale din
partile comune ale unui condominiu cu stabilirea/restabilirea cotelor din plirtile comune, aferente
fieclirei unitlili individuale.
Art. 146. Incetarea destinaliei de folosinla comuna sc poate hotari numai cu acordul tuturor
coprop~etarilor. 4;
Art. 147. Imobilul, respectiv partea din imobil care rezultli din incetarea destinatiei
folosinlei comune, se inscrie in mod corespunzator in cartea funciara pe baza documentaliei
cadastrale inlocmite in acest scop.
61
62 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
Art. 148. Cota dinpartile comune aferente unei unitali individuale nupoate fi egala cuzero.
Art. 149. Reapartamentarea este 0operaliune pe nux intrerupt ~i se rea1izeaza cu
parcurgerea urmatoarelor etapc:
a) receplie documentalie cadastral adereapartamentare;
b) intocmire act de reapartamentare in forma autentica, on emitere hotarare
judecatoreasca;
c) inscriere act dereapartamentare.
Art. 150. Documentalia cadastrala dereapartamentare aVI conIine:
a) Borderoul;
b) Dovada achitarii tarifului;
c) Cercrea dereceptie;
d) Dec1araliapeproprie raspundere cuprivire laidentificarea imobiIului masurat;
e) Copiile actelor de identitate, in cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinta emisa
de catre Serviciul Public Comunitar de Evidenta Populaliei din care sarezulte datele de identifieare
sau certificatul constatator, incazul persoanelor juridice;
f) Copia extrasului decarte funciara pentru informare al condominiului;
g) Copii conformeu originalul dupadocumentele juridice sau administrative;
h) Memoriul tehnic;
i) Fi~a colectiva cuprinzand informatii referitoare Ia unitatile individuale, partile
eomune ~i cotele dinparti1ecomune;
j) Releveele pentru fiecare VI rezultat din reapartamentare;
k) Planul deamplasament ~i delimitare;
I) Planul de incadrare in zona la 0seara convenabila, astfel ineat imobilul sa poata fi
loealizat;
m) Fi~ierul .cpxml.
4.3.2.4 Opera!iunea de sistare aapartamentariilcondominiului
Art. 151. (I) Operatiunea de sistare a apartamentarii unei constructii tip condominiu se
poate realiza daeaproprietarul deline toateunitalile individuale componente al eondominiului.
(2) Operaliunea de sistare a apartamentarii se efectueaza la cererea proprietarului tuturor
unitiililor individuale din condominiu, inbaza acordului autentic devoinla, astfel:
a) daca proprietarul construetiei este ~i proprietarul terenului pe care aceasta este amplasata,
atunci seefectueaza urmatoarele operatiuni:
- sesisteaza ciirti1eindividuale aferente VI- urilor;
- sesisteaza cartea funciara aconstmetiei;
- construclia setranscrie in cartea funciara aterenului.
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
b) dad proprietarul constructiei nu este ~i proprietarul terenului pe care aceasta este
amplasata, atunci sesisteazli cfu1ileindividuale aferente VI. urilor, iar pentru inscrierea constructiei
seaplica dispozitiile referitoare ladreptul desuperficie.
4.3.3. incetarea destinatiei de folosinta comuna penlru parFle cornune din c1adirile cu rna;
rnulte etaje sau apartarnente
4.3.3.1. Dispozitii generale
Art. 152. (I) incetarea destinatiei defolosinta comuna pentru partile comune din cladirile cu
mai multe etaje sau apartamente se poate hotari cu acordul tuturor coproprietarilor ~i presupune
parcurgerea urmatoarelor etape:
receptia documentatiei cadastrale de reapartamentare in vederea scoaterii din parti1ede
uz comun, intocmita inbaza hotarilrii adunarii generale aasociatiei deproprietari;
incheierea actului autentic prin care toti coproprietarii i~i expfima acordul pentm
incetarea destinatiei de folosinta comuna ~i pentru diminuarea corespunzatoare a cotelor parti
indivize din condominiu;
inscrierea in cartea funciara, in baza documentatiei cadastrale ~i a inscrisului autentic
mentionat mai sus, aoperatiunii dereapartamentare.
(2) in vederea individualizarii pfu1ii de uz cornun ca unitate locativa nou creata, cartea
funciara colectiva lrebuie sacuprinda obligatoriu fi~acolectiva intocmita pentru intreaga cladire, pe
tronsoane sau scari, dupa caz, cu indicarea dreptului de proprietate exclusiva ~i in care sa fie
evidentiate cotele de teren ~i coteIe din partile comune indivize re.calculate, aferente unitatilor
individuale.
4.3.3.2. Procedura privind inscrierea rnansardei in evidentele de cadastru ~i carte funciara, in
cazul extinderii condorniniului prin mansardare
Art. 153. in sensul prezentei proceduri, mansardarea reprezinta crearea ~i inscrierea unor
nOl unitati individuale, prin extinderea condominiului pe verticala, cu recalcularea cotelor din
pfu1ilecomune.
Art. 154. Etapele privind inscrierea mansardei in evidentele de cadastru ~i carte funciara, in
cazul extinderii condominiului prin rnansardare sunt:
I. reapartamentarea:
a) receptia documentaliei cadastrale de reapartamentare in vederea scoaterii din pfu1ile
de uz comun aterasei, prin care seformeazli 0noua unitate individuala ~i serecalculeaza cotele din
pfu1ilecornune, intocmita in baza hotiirfuii adunarii generale aasociatiei depropri.ftari in conditiile
art. 658.alin. (I) Codul civil;
b) incheierea actului autentic prin care coproprietarii i~i exprima acordul pentru
diminuarea corespunzatoare acotelor pfu1i indivize din condominiu;
63
64
MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
c) Inscrierea In cartea funciarli aoperatiunii de reapartamentare, In baza documentatiei
cadastrale ~i aInscrisului autentic delalit. b), Inscrierea mansardei Inbaza autorizatiei deconstruire
~i aprocesului verbal dereceptie laterminarea lucrlirilor.
2. subapartamentarea mansardei:
a) receptia documentatiei desubapartamentare amansardei;
b) Incheierea actului autentic desubapartamentare mansardli;
c) Inscrierea actului desubapartamentare.
4.3.4. Intabularea dreptului de proprietate publicii ~ia drepturilor reale corespunzatoare
acestuia
Art. 155. (I) lntabularea dreptului de proprietate asupra bunurilor proprietate publicli a
statului se face la cererea conduclitorului institutiei publice centrale, care depne aceste bunuri, In
baza actelor deproprietate, iar Inlipsaacestora, aextraselor depeinventarul centralizat al bunurilor
respective atestat deGuvem Inconditiile legii, certificate pentru conformitate, Insotite de un Inscris
care confirmli identitatea dintre imobilul din documentatia cadastralli ~i cel evidentiat Ininventar.
(2) lntabularea dreptului de proprietate asupra bunurilor proprietate publica a unitatilor
administrativ-teritoriale se face la cererea primarului sau a pre~edintelui consiliului judetean, In
baza actelor de proprietate iar In lipsa acestora, a extraselor de pe inventarul bunurilor respective
atestat prin hotlirare de guvem, certificate pentru conformitate, Insotite de un Inscris care confirma
identitatea dintre imobil ~i pozitia din inventar.
(3) In lipsa actelor de proprietate sau a hotliriirii de guvem de atestare a inventarului
imobilelor proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale ce fac obiectul inscrierii, se va
dispune inscrierea provizorie In baza hotliriirii emisli In conditiile legii de catre consiliul judetean,
deConsiliul General al Municipiului Bucure~ti sau deconsilullocal.
Art. 156. (I) Dreptul de administrare, dreptul de concesiune ~i dreptul real de folosinp
gratuitli se intabuleaza Inpartea a II-aaclirtii funciare aterenului, Inbaza actului juridic Intemeiul
cliruia s-au constituit sau transmis aceste drepturi reale corespunzlitoare dreptului de proprietate
publicli, concomitent sauulterior intabullirii dreptului deproprietate al statului.
Dacli estecazul, inrubrica deobservatii seva facetrimitere Inmod corespunzator lacartea funciarli
aconstruetiei edificate peteren.
(2) In cazul In care dreptul real corespunzator proprietlitii publice prive~te 0parte dintr-un
imobil, se Intocme~te documentapa cadastralli care va contine piesele prevazute la art. 89 din
prezentul rcgulament.
(3) in cartea funciarli a constructiei asupra clireia s-a constituit dreptul de concesiune, de
administrare sau de folosinta sedescrie constructia Inpartea I, iar Inpartea a II-a seInscrie drcptul
deproprietate asupra constructiei respective.

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014 65


(4) in dirtile funciare in care sunt inscrise drepturile statului ~i ale unitalilor administrativ-
teritoriale asupra bunurilor apartinand domeniului public sau privat al acestora, se va indica in mod
obligatoriu apartenenla bunului la domeniul privat ori, dupa caz, la domeniul public al statului sau
al unitalii administrativ-teritoriale.
Art. 157. Lainscrierea in evidenlele decadastru ~i carte funciara aterenurilor din domeniul
public al statului, amplasate in interiorul unor imobile proprietate apersoanelor fizice/juridice, seva
proceda astfel:
a) dadi imobilele proprietatea persoanelor fizice/juridice sunt inscrise in cartea funciara,
atunci inscrierea terenurilor din domeniul public al statului seface in baza documentaliei cadastrale
dedezlipire care nuconiine actul autentic dedezlipire ~i certificatul fiscal;
b) daca imobilele proprietatea persoanelor fizice/juridice nu sunt inscrise in cartea funciara,
dar au atribuite numere cadastrale, atunci inscrierea terenurilor din domeniul 'Public al statului se
face in baza documentaliei cadastrale de prima inregistrare, iar receplia se realizeaza cu
suprapunere. in cazul in care se solicita ulterior inscrierea in cartea funciara a imobilului
proprietatea persoanelor fizice/juridice, se va proceda conform art. 74 din regulament, cu
diminuarea suprafelei acestui imobil cu suprafata tcrenului af1atin domeniul public al statului, lara
asesolicita acordul proprietarului persoana fizicaljuridica.
4.3.5. Intabularca dreptului de ipotecii ~i aprivilegiului imobiliar
Art. 158. (I) Constituirea, modificarea, transmiterea ~i stingerea dreptului de ipoteca se
inscriu inpartea aIII-a(C) acartii funciare aimobilului ipotecat.
(2) Ipoteca convenlionala se intabuleazii in temeiul inscrisului autentic notarial incheiat de
unnotar public in funetie in Romania, care constata convenlia deconstituire aipotecii.
(3) Ipoteca legaHi se intabuleazii in temeiul inscrisului conslatator al creanlei garantate, in
forma ceruta delegepentru validitatea actului, prezentat in original sau incopie legalizata.
(4) Ipoleca se poate inscrie ~i in temeiul inscrisului autentic care constata cesiunea unei
creanle garantate cu 0ipoteca imobiliara, in beneficiul creditorului cesionar. Dreptul de ipoteca
imobiliara asupra unui drept real care garanleazil.cu 0creanla novata sau asupra careia aintervenil 0
subroga(ie in drepturi se noteaza in baza inscrisurilor in forma ceruta pentru valabilitatea nova(iei
sau asubroga(iei. Stramutarea dreptului de ipoteca irnobiliara caurmare anova(iei/subroga(iei seva
realiza doar daca in inscrisul constatator al nova(iei/subroga(iei sau intr-un inscris separat incheiat
in forma autentica, este consemnata voinla piirtilor de a rezerva ipoteca pentru garantarea noii
crean\e.
- ~
(5) In cazurile in care legea permite ceslUnea dreptului de ipoleca separat de crean(a
garantata, inscrierea ipotecii in beneficiul creditorului cesionar se va face in temeiul conven\iei de
cesiune aipotecii, incheiala in forma autentica.
66
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr, 571 bis/31.VII.2014
(6) In cartea funciara, pe baza contractului de cesiune de creantJ i, se va intabula dreptul de
ipotedi cu men\ionarea persoaneifizice/juridice in favoarea careia a fost stramutata garan\ia reala
imobiliara. Ipoteca inscrisa in favoarea noului creditor vaavea rangul sub care afost inscrisa ini\ial
ipoteca.
(7) Pentru efectuarea opera\iunii de intabulare adreptului de ipoteca in baza contractului de
cesiune decreantJ i sepercepe numai tariful fixafercnt intabularii acestui drept real.
Art. 159. (I) Intoatecazurile, dreptul deipoteca seintabuleaza:
a) asupra intregului imobil, dad accsta faceobiectul dreptului"deproprietate exclusiva
al constituitorului inscris in cartea funciara sau care urmeaza sa fieinscris in cartea funciara ori se
aflli in proprietatea comuna a constituitorilor inscri~i in cartea funciara sau care urmeaza sa fie
inscri~i in cartea funciara;
b) asupra cotci-parti din imobil apartinand unui coproprietar. Daca dreptul de ipoteca
are ca obiect 0unitate individuala dintr-un condominiu dreptul de ipoteca se va inscrie atilt asupra
unita\ii individuale, cat ~i asupra cotei-parti aferente din dreptul de proprietate comuna ~i forta
ta
asupra plirtilor comune;
c) asupra dreptului de uzufruct imobiliar ori ~upra dreptului de superficie in intregul
lor, daca acestea aucaunic titular peconstituitorul ipotecii;
d) asupra cotei-parti determinate din dreptul de uzufruct imobiliar sau din dreptul de
superficie, care secuvine constituitorului, dispoziliile alin. (I) lit. b) teza aII-adin prezentul articol
aplicandu-se in mod corespunzator;
e) asupra fructelor civile ale imobilelor (chirii ~i arenzi, prezente ~i viitoare) sau asupra
indemniza\iilor cuvenite in temeiul unor contrdcte de asigurare privitoare la plata unor asemenea
fructe civile.
(2) Daca, in cartea funciarli, constituitorul ipotecii este inscris ca unic titular al dreptului
ipotecat, dar este notata calitatea de bun comun sau destina\ia de locuintJ i a familiei, inscrierea
ipotecii seface numai cu acordul sotu1ui neinscris in cartea funciara, acord cuprins in conven\ia de
ipoteca ori intr-UDinscris separat, informa autentica.
Art. 160. (I) Inscrierea ipotecii incartea funciara men\ioneaza:
a) identificarea persoanei in favoarea careia seinscrie ipoteca;
b) tillul juridic carejustifica garan\ia ipotecii, anume, dupa caz, conven\ia de ipoteca ~i tillul
obliga\iei garantate ori numai acest din urmatillu, insitua\ia ipotecilor legale;
c) men\iunea despre clauza "la ordin" sau "Ia purtator" cuprinsa in ins~isul care constata
crean\a garantaHi prin ipoteca, dacaestecazul;
d) valoarea pentru careesteconstituita ipoteca.
Lainscrierea ipotecii in cartea funciarli nu este necesara men\ionarea unci sume maximale care sa
aeopere _ pe langa valoarea creditului - dobilnzile, comisioanele ~i celelalte eheltuieli aferente,

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEJ , PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014


acestea din urma urmiind a fi aratate in cuprinsul inscrierii prin formula ,,~i celelalte obligatii
aferente creditului".
(2) in cazul ipotecilor legale, atunci cand cuantumul creantei garantate nu este determinat
sau determinabil pebaza inscrisurilor in temeiul carora sesolicita intabularea ipotecii, inscrierea se
vafacepentru sumamaxima aratatii in cerere, cu exceptia situatiilor prevazute laart. 2386 pet. 4 din
Codul civil cand nuestenecesara precizarea sumei.
Art. 161. (I) Ori de cate ori se admite 0cerere de inscriere in cartea funciara, iar din
inscrisul in baza caruia s-a solicitat inscrierea rezultii existenla unui caz de ipoteca legala,
registratorul va proceda la inscrierea ipotecii din oficiu, cu exceptia cazului in care prin lege se
prevede ca ipoteca legala se inscrie la cerere ~i a cazului in care creditorul renun!ii la inscrierea
dreptului deipoteca legala, incuprinsul actului sau prin declaratie autentica.
(2) Ipoteca legala prevazutii de art. 2386 pet. 2 din Codul civil se intabuleaza in cartea
funciara la cererea promitentului achizitor oricand in termenul stipulat in antecontract pentru
executarea sa, dar numai tiirziude6luni delaexpirarea acestuia.
(3) Dispoziliile alin. (I) seaplica prin asemanare ~i privilegiilor legale, inscrise conform art.
78 din Legea ill. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu
modificarile ~i completiirile ulterioarc.
Art. 162. (I) Sechestrul prevazut de art. 154 din Codul de procedura fiscala, instituit de
organul de executare fiscala, constituie ipoteca legala, se intabuleaza in baza procesului verbal de
sechestru ~i seradiaza in baza inscrisului oficial emis de institulia in cauza care vacontine acordul
creditorului pentru radierea dreptului deipoteca.
(2) Se intabuleaza dreptul de ipoteca legal a in condi!iile art. 253 din Codul de procedura
penal a, in baza copiei depc actul prin care s-a dispus sechestrul ~i aprocesului verbal de sechestru
care va cuprinde identificarea imobilului. Radierea se efectueazii in baza ordonanlei emise de
procuror sau ahotararii judecatore~ti care dispune ridicarea masurii asiguratorii.
(3) in lipsa procesului verbal de sechestru prevazut la alin. (2), in cartea funciara se
efectueaza operaliunea denotare, in condiliile art. 196alin. (5).
Art. 163. (I) Privilegiile se inscriu in partea a III-a a cartii funciare a imobilului asupra
caruia poam privilegiul.
(2) Atunci cand legea nu prevede expres care sunt inscrisurile in baza carora seprocedeaza
lainscrierea privilegiului, inscrierea se vaface inbaza inscrisului care constata creanta privilegiatii,
in forma autentica sau, dupa caz, sub forma ceruta pentru validitatea actului care constituie izvorul
. ~
creanlel.
4.3.6. inscrierea actelor de executare silita imobiliara
Art. 164. (I) Urrnarirea imobilului se noteaza asupra intregului imobil, proprietate
exclusiva.
67
68
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
(2) Prin exceplie:
- notarea se poate efectua asupra construc(iei al carei proprietar este diferit de cel al
terenului;
- sepoate nota unnarirea imobilului petronsoane, peetaje, peapartamente;
- sepoate nota unnarirea asupra oricaror altor bunuri pecare legea Iedeclara imobile.
(3) Daca executarea silita seefectueaza asupra unor imobile aflate in proprietate comuna in
devalma~iesaupecote-parti, unnarirea imobilului senoteaza dupa cumunneaza:
a) in cazul proprietiilii comune devalma~e, notarea se va efectua asupra intregului imobil.
Partajarea imobilului sevaefectua ulterior, in vederea scoaterii lalicitatie aacestuia;
b) in cazul proprieU\lii comune pe cote-parti, notarea sc va efectua asupra cotei-part
i
determinate matematic din dreptul deproprietate al debitorului.
Art. 165. (I) in situalia in care prin incheierea de incuviinlare se dispune unniirirea mai
multor imobile situate in circumscriplia unor birouri teritoriale diferite, afectate aceleia~i garanlii
ipotecare, executorul judecatoresc va depune cererea de notare la biroul teritoria! la care este
inscrisa ipoteca principaIa.
(2) in vederea efectuiirii operaliunii de publicitate imobiliara, cuantumul tarifului achitat se
varaporta lanumarul deimobileasupra carorapoam unnarirea silita.
(3) Biroul teritorial va transmite birourilor teritoriale unde sunt inscrise ipotecile secundare
incheierea decarte funciara impreuna cu:
copia cererii executorului judeclitoresc, in care vor fi identificate toate imobilele
supuse unnaririi silite;
copia incheierii deincuviintare aurmaririi silite;
copia dovezii achitiirii tarifului aferent operaliunii depublici tate imobiliara solicitate.
Art. 166. (I) Registratorul de carte funciara dispune inscrierea provizorie a dreptului de
proprietate inbaza actului deadjudecare.
(2) in situa(ia in care actul de adjudecare este anulat, inscrierea provizorie se va radia la
cererea executorului judecatoresc.
(3) lustificarea inscrierii provizorii a adjudecatarului se efectueaza la cererea executorului
judecatoresc, in baza incheierii definitive aacestuia, prin care sehotiira~teintabularea dreptului de
proprietate.
(4) in cazu! in care imobilul a fost vandut cu plata pretului in rate, in baza incheierii
definitive prevazute laalin. (3) sevor notain cartca funciara interdiclia de instrainare ~i de grevare
a imobilului, pana laplata integrala aprelului ~i adobanzii corespunzatoare. Notarea seva radia la
cerere, inbaza inscrisului care constata 0modalitate destingere aobligaliei adjudecatarului deplata
apretu1ui ~i adobiinzilor sau cuacordul creditorului, exprimat in forma autentica.
- - ------_.--- -,~~
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I,Nr. 571 bis/31.vIJ .2014
Art. 167.(I) De la data intabularii, imobilul ramane liber de orice ipoteci sau alte sarcini
privind garantarea drepturilor de crean\ii.Daca pretul de adjudecare seplate~te In rate, sarcinile se
sting la plata ultimei rate.Prin exceptie, dreptul de ipoteca intabulat In conditiile art.163 alin.(2),
precum ~i notarea efectuata conform art.196alin.(5), seradiaza numai Inbaza acordului institutiei
care adispus masura asiguratorie.
(2) Ipotecile ~i celelalte sarcini reale, precum ~i drepturile reale intabulate dupa notarea
urmaririi In cartea funciaril se vor radia din oficiu, cu exceptia celor pefitru care adjudecatarul ar
conveni safiementinute.
(3) De asemenea, vor fi radiate din oficiu drepturile de uzufruct, uz, abitatie sau servitute
intabulate ulterior Inscrierii vreunei ipoteci, daca adjudecarea s-a facut liber de aceste drepturi,
potrivit mentiunilor din actul deadjudecare. <
(4) Se vor radia toate notarile facute cu urmarirea silita, interdictia de Instrainare sau de
grevare, daca exista, cu exceptia situatiei prevazute laalin.(I), precum ~i promisiunea de aIncheia
un contract viitor, daca pana la data adjudecarii beneficiarul promisiunii nu ~i-aInscris In cartea
funciara dreptul dobandit Intemeiul contractului care afacut obiectul acesteia.
Art. 168.Locatiunile, arendarile ~i cesiunile de venituri notate dupa data inscrierii urmaririi
silite vor fi radiate odata cu justificarea Inscrierii provizorii a actului de adjudecare, cu excep~a
executarilor siliteincepute anterior intrarii Invigoare aCodului deprocedura civila.
4.3.7.Intabularea dreptului de proprietatc asupra imobilclor aduse ca aport la capitalul social
al unci societati comcrciale sau ca urmarc a rcorganizarii pcrsoanei juridice
Art. 169.Dreptul de proprietate asupra imobilului constituit ca aport la capitalul social al
unei societati comerciale seintabuleaza In favoarea persoanei juridice Intemeiul actului prin care s-
a efectuat acest aport, Incheiat cu respectarea formelor prevazute de lege, a certificatului de
Inmatriculare apersoanei juridice ~i a rezolutiei directorului oficiului registrului comer(ului de pc
lilngatribunal sauapersoanei desemnate.
Art. 170, (I) Actul juridic in baza caruia setransmite dreptul deproprietate sau alte drepturi
reale ca urmare a reorganizarii persoanei juridice este proiectul de fuziune/divizare, Incheiat cu
respectarea formelor prevazute delege.
(2) lntabularea In cartea funciara ca urmare a fuziunii/divizarii se efectueaza In baza
hotarilrii instantei de judecata care se pronunta asupra legalitatii acestei operatiuni, a dovezii de
Inregistrare la registrul comer(ului, a certificatului de Inmatriculare, precum ~~a proiectului de
fuziune/divizare Incheiatln forma autentica.
Art. 171. (I) in cazul lichidilrii voluntare urmate de radierea societatii comerciale,
intabularea imobilelor in cartea funciard In favoarea fo~tilor asociati se efectueaza In baza
certificatului constatator eliberat deoficiul registrul comer(ului conform art.235 alin.(4) din Legea
nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare In
-
69
70
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I. Nr. 571 bis/31.VII.2014
care se identifica imobilul cu numar cadastral ~i numar de carte funciara, conform art. 29 alin. (I)
lit. c) din Lege.
(2) In cazul in care dizolvarca societalii comerciale ~i radierea din registrul comertului este
pronunlata deinstanta dejudecata, hotarareajudecatoreasca defmitiva constituie titlu deproprietate.
(3) In situalia in care, ca urmare ahotariirii judecatore~ti definitive de dizolvare a societalii
comerciale, nu se procedeaza la numirea lichidatorului, persoana juridica se radiazi'i din oficiu din
registrul comertului, iar bunurile persoanei juridice radiate intra prin efectul legii in patrimoniul
asocialilor. In acest caz, hotararea judecatoreasca pronunlata in cauza confirma noua situalie
juridica aimobilului.
(4) In cazul transferului unui drept real imobiliar dintr-un patrimoniu intr-o masa
patrimoniala apartinand persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale, intreprinderilor
familiale sau altor entitali similare rara personalitate juridica, se va efectua intabularea in favoarea
persoanei fizicetitulare ~i sevamenliona apartcnenta laaceasmmasapatrimoniala.
4.3.8. Radierea drepturilor reale din cartea funciara
Art. 172. (l) Radierea drepturilor reale tabulare seface lacerere, cu exceplia cazului in care
legea prevede cxpres radierea din oficiu. In aceasta din urma situalie, obligalia registratorului de a
proceda la radierea din oficiu a unei intabuIari se na~tenumai ca urmare a inregistrfuii, la biroul
teritorial, ainscrisului dincarerczulta existenta unui caz deradiere din oficiu.
(2) Radierea drepturilor reale tabulare se facein baza inscrisului autentic notarial prin care
seconstata consim(1imantulla radiere al titularului inscrierii, ahotariirii judecatore~ti definitive ori a
actului administrativ emis inconditiile legii caresupline~teJ ipsaacestui consimlamant.
(3) Drcpturile reale imobiJ iare inscrise in baza unor actejuridice in care partile au stipulat
rezilierea saurezoluliunea inbazaunor pactecomisorii, seradiaza inbaza unci:
a) declaratii in formaautentica apartilor;
b) incheieri de certificare fapte, prin care notarul public constata indeplinirea pactului
comisoriu, lasolicitarea partii interesate;
c) hotarari judecatore~ti.
(4) In cazul radierii dreptului de ipoteca constituit in favoarea autorimlilor administraliei
publice centrale ~i locale, radierea se face in baza inscrisului oficial emis de institut
ia
titulara a
acestui drept, carc poartasemnatura conducatorului institutiei, numarul ~i data inregistrarii.
(5) Nu este necesar cODsimtamantul expres al titularului tabular la radierea din cartea
funciara a dreptului real, in cazul instrainarii imobilului, acesta rezultand din acordul exprimat in
vederea incheierii contractului.
(6) Atunci cand, in cazurile prevazute de lege, dreptul intabulat se stinge prin implinirea
unm termen aratat in inscriere sau prin decesul persoanei fizicc ori prin incetarea existenlei
MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I. Nr. 571 bls/31.VII.2014
71
persoanei juridice care arecalitatea detitulara aInscrierii, radierea va fi operata lacererea persoanei
interesate, cuexceplia cazului Incare legeaprevede radierea din oficiu.
Art. 173. (I) In toate cazurile in care se radiaza un drept intabulat, Inscrierile privitoare la
sarcini care greveaza dreptul radiat vor fi menlinute, afara numai daca legea prevede radierea
acestor din urma drepturi.
(2) In situalia In care carlea funciara se sisteaza, Inscrierile privitoare la sarcini vor fi
transcrise in Registrele deTranscripliuni ~i Inscripliuni.
Art. 174. Radierea dreptului deipoteca seefectueaza ~i Inbaza:
a) procesului verbal incheiat deexecutor judecatoresc, ceatesta acceptarea oferlei reale
decatre creditor;
b) incheierii definitive emise deexecutorul judecatoresc din care sarezulte ca debitorul
<
afost eliberat prin consemnarea plalii.
4.3.9. Proccdura Inscricrii provizorii adrepturilor rcalc
Art. 175. Oaeil. s-a efectuat 0Inscriere provizorie, se vor putea efectua noi Inscrieri atat
impotriva celui intabulat, cat ~i Impotriva celui inscris provizoriu cu privire la acela~i drept.
Radierea intabularii celui Irnpotriva caruia s-a TacutInscrierea provizorie se va efectua nurnai cu
prilejul justificarii acesteia.
Art. 176. (I) in vedcrea inscrierii drepturilor de garanlie asupra unei construc\ii viitoare,
dreptul de proprietate asupra construcliei viitoare se IllScrie provizoriu in baza autorizaliei de
construire ~i adocurnentaliei cadastrale.
(2) Ipoteca asupra unei construclii cu pnvlre la care dreptul de proprietate este Inscris
provizoriu cste, de asernenea, supusa Inscrierii provizorii, eu exceplia situaliei prevazute de legea
privind creditul ipotecar pentru investiliile imobiliare, cand ipoteca este supusa Intabularii.
Creditorul ipotecar va putea sa ceara inscrierea provizorie a dreptului de proprietate asupra
construcliei ~i adreptului de ipoteca.
(3) Inscrierea provizorie a dreptului de proprietate asupra construC\iei se va justifica la
cerere, In baza procesului-verbal de receplie la tenninarca lucrarilor emis In conformitate eu
dispoziliile legale, ori, dupa caz, Inbaza hotararii judedilore~ti prin care, Inlipsa aeordului partilor,
s-a dispus receplia la terminarea lucrarilor. Oaca se justifica inserierea dreptului de proprietate
asupra construcliei, sevajustifiea din oficiu ~i Inscrierea dreptului deipoteca.
(4) J ustificarea altor inscrieri provizorii deeat a celei privind dreptul de proprietate asupra
unei construclii viitoare ~i aeelor care depind de aeeasta se face numai Inbaza inscrisurilor ariitate
iaarl. 899 alin. (2) ~i (3) din Codul civil. Prin hotariireajudedHoreasca devalidare ramasa definitiva
se inlelege hornrarea judecatoreascll definitiva de validare a oferlei de plata urmata de
consemnaliune.
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
(5) J ustificarea inscrierii provizorii se poate efectua ~i in temeiu! inscrisului autentic prin
care se constata indeplinitJ i conditia suspensiva sau rezolutorie care a condus la inscrierea
provizorie adreptului. Hotiinireajudecatoreasca definitiva poate inlocui inscrisul autentic.
(6) Daca a fost notat un drept conventional de preemptiune, tertul cumparator poate cere
inscrierea provizorie a dreptului cumparat, sub conditia suspensiva a neinregistrarii dovezii de
consernnare a pretului la dispozitia vanzatorului de catre preemptor in termen de 30 de zile de la
data comunicarii catre acesta din urma a incheierii de inscriere provizorie. Pentru efectuarea
inscrierii provizorii nu se vacere acordul preemptorului. lncheierea prin care se dispune inscrierea
provizorie secomunica din oficiupreemptorului indicat innotare.
Art. 177. (I) lnscrierea provizorie a unui drept afectat de 0 conditie suspensiva se va radia
din oficiu daca nu se dovede~teindeplinirea conditiei care afecteaza acest drept in tennen de 5 ani
delaefectuarea incartea funciara aacestei operatiuni. ,
(2) lnscrierea provizorie a unui drept afectat de 0 conditie rezolutorie se va justifica din
oficiu dupa IOani de laefectuarea in cartea funciard aacestei operatiuni, daca nu s-acerut radierea
dreptului inscris sub 0asemenea modalitate, consecinta fiind intabularea dreptului deproprietate in
favoarea celui inscris provizoriu.
4.3.10. Notarea/radierea actelor ~i faptelor juridice
Art. 178. Pana ladeschiderea noilor carti funciare, inconditiile art. 40 din Legea nr. 7/1996,
in regiunile de transcriptiuni ~i inscriptiuni imobiliare, privilegiile ~i ipotecile legale, sechestrul,
urmarirea imobilului, a fructelor ~i veniturilor sale, punerea in mi~care a actiunii penale, actiunile
pentru apararea drepturilor reale privitoare la imobilele neinscrise in cartea funciara, precum ~i
actele ~i faptelejuridice privitoare ladrepturile personaIesau laalte raporturi juridice in legatura cu
aceste imobile vor continua sa fie inscrise in vechile registre de publicitate imobiliarii, cu
respectarea dispozitiilor Codului civil, aleLegii nr. 7/1996 ~i aleprezentului regulament.
Art .179. (I) Notarea punerii sub interdictie judecatoreasca sau a ridicarii acestei masuri
conform art. 902 alin. (2) pet. I din Codul civil se facein temeiul hotararii judecatore~ti definitive
depunere sub interdictie sau de ridicare amasurii punerii sub interdictie, comunicata din oficiu de
catre instantajudecatoreasca ori depusa decatrepersoana interesata.
(2) Notarea cererii de declarare amortii sau acererii de anulare ori de rectificare ahotiirarii
judecatore~ti declarative demoarte sevaface in baza unui exemplar original al cererii purtand viza
de inregistrare a instantei sau a copiei legalizate a cererii inregistrate la instan(J i, depusa de catre
persoana interesata sautransmisa decatreinstanta dcjudecata sesizata cusolu(ionarea cererii.
. d4(
(3) Decesul persoanei fizice, constatat judiciar, anularea hotiiriirii declarative e moarte ~i
rectificarea acesteia se noteaza in temeiul unei copii legalizate a hotiiriirii judecatore~ti definitive
prin care s-adeclarat decesul sau s-aanulat ori s-arectificat hotiirareadeclarativa demoarte, depusa
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
73
depersoana interesata ori transmisa de catre instan\a dejudecati\ care apronun\at hotan1.rearamasa
defmitiva.
Art. 180. Notarea caliti\\ii de bun comun conform art. 902 alin. (2) pct. 3din Codul civil se
va face in baza copiei legalizate acertificatului decasatorie, daca din con\inutul acestuia, corelat cu
situa\ia juridica a imobilului descrisa in cartea funciara, rezulta ca imobilul s-a dobiindit in timpul
casatoriei ~i ca nu face parte din categoria bunurilor proprii ale so\Ului al carui drept este intabulat
in cartea funciara.
Art. 181. (I) Notarea in cartea funciara aconven\iei matrimornale conform art. 902 alin. (2)
pct. 4din Codul civil sevaefectua in baza acesteia.
(2) Notarea in cartea funciarii a modificarii sau a inlocuirii conven!iei matrimoniale se va
efectua in baza convenliei so!ilor prin care ace~tiainlocuiesc regimul matrimonial existent cu un alt
regimmatrimonial sau11modifica, incheiata conformart. 369 din Codul Civil. ,
(3) Radierea notarii din cartea funciara a convenliei matrimoniale se efectueaza fiein baza
convenliei delichidare incheiata in forma autentica notariala sau in baza hotarilrii judecatore~ti prin
care instanla pronun!a separalia debunuri conformart. 370 -371 din Codul Civil, fiein baza actului
voluntar sauahoti\rilrii judecatore~ti departaj.
(4) in situalia convenliilor matrimoniale in care s-a stipulat 0clauza de preciput, dreptul de
proprietate seintabuleaza in favoarea so\ului beneficiar in baza certificatului de mo~tenitor intocmit
in urma decesului so\Ului dispunator. Ca efect al clauzei de preciput se transfera dreptul real
imobiliar inpatrimoniul sOlului beneficiar.
Art. 182. (1) Notarea destina\iei de locuin\a a familiei conform art. 902 alin. (2) pct. 5 din
Codul civil se poate face, la cererea oricaruia dintre sOli, cu privire la imobilul ce face obiectul
dreptului deproprietate intabulat in beneficiul unuia dintre sOli ori al unui drept de folosinlil izvorat
dintr-un contract de inchiriere, notat in cartea funciara in beneficiul unuia dintre soli, chiar daca
so\UI care solicita notarea nu este cel indicat in cartea funciara drept proprietar sau locatar. Notarea
se va efectua in baza declaraliei in forma autentica din care sarezulte cli imobilul inscris in cartea
funciara este locuinla comuna asoli lor sau locuinla so!ului lacare seana copiii.
(2) Notarea destina\iei de locuin\a a familiei se vaputea face ~i atunci cand solicitantul sau
so!ul acestuia estetitularul unui drept deuzufruct sau deabita!ie asupra locuin!ei, intabulat in cartea
funciarii, ori titularul unui drept de folosinlil izvoriit dintr-un contract de comodat. in acest ultim
caz, notarea destina!iei de locuin!a a familiei va ariita ~i imprejurarea ca imobilul este de\inut in
temeiul unui contract decomodat, Iacandu-se menliune ~i despre durata comodatului sau, dupa caz,
despre perioada nedeterminata acomodatului.
(3) Destina\ia de locuin!a a familiei se va nota in cartea funciarii numai daca so\ii au 0
locuinla comuna ori, in lipsa de locuin!a comuna, daca ace~tiaau copii care locuiesc impreuna cu
unul dintre sOli.
74
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VI1.2014
(4) Pentru notarea destinaliei de locuinla a familiei, sotul solicitant va prezenta certificatul
decasatorie, in copie legalizata, prccum~i dovada faptului casOlii au locuinla in imobilul cuprivire
la care se solicita notarea ori, dupa caz, ca in acel imobil locuie~te unul dintre soli, impreuna cu
copiii. Dovada locuinlei se va face in condiliile art. 90-95 din Codul civil privind dovada
dorniciliului ~i are~edinlei. Daca folosinta locuinlei seexercita intemeiul unui contract de comodat,
se vaprezenta ~i inscrisul constatator al comodatului, in forma autentica sau sub semnatura privata,
in original sauin copie legalizata.
(5) Niciunul dintre soti, chiar daca este proprietar exclusiv, nu poate dispune de drepturile
asupra locuinlei familiei ~i nici nu poate incheia acte prin care ar fi afectata folosinla acesteia tara
consimlamantul scris al celuilalt sol.
(6) Radierea notarii din cartea funciara adestinaliei unui imobil de locuinla a familiei se va
efectua in baza declaraliei in forma autentica din care sa rezulte ca imobilul inscris in cartea
funciara nu mai este locuinla comuna a sOlilor sau in baza hotararii judecatore~ti prin care s-a
pronunlat divoqul sOlilor ~i,dupa caz, incredinlarea copiilor.
Art. 183. (l) Notarea in cartca funciara a localiunii previlzuta de art. 902 alin. (2) pct. 6din
CoduI civil se efectueaza pe baza contractului de localiune, in forma ceruta de lege pentru
validitatea actului respectiv, inoriginal saucopie legalizata.
(2) Pentru notarea localiunii este necesar ca din cuprinsul caqii funciare, corelat cu
conlinutul contractului de localiune acarui notare secere, sarezulte ca locatorul este tihllarul unui
drept care ii pcrrnite saconstituie locatarului undrept defolosinla asupra imobilului, astfel cumsunt
drepturile deproprietate sau dc uzufruct ori dreptul de folosinla izvorat dintr-o alta localiune. Daca
locatorul este altul decat proprietarul imobilului, solicitantul va prezenta ~i titlul dreptului
locatorului, in forma ceruta pentru validitatea actului respectiv, in original sau in copie lcgalizata.
Cererea de notare a localiunii se va respinge daca prin actul care constituie titlul dreptului
locatorului i s-a interzis acestuia localiunea ori, dupa caz, sublocaliunea. in caz de interdiclie
paqiaUi, localiunea sausublocaliunea sevaputea notainmasura in carenuafost interzisa.
(3) Regulile privitoare la notarea !ocaliunii sevor aplica ~i in caz de cesiune a contractului
de localiune ori adreptului de folosinla al locatarului. Cererea de notare acesiunii localiunii se va
respinge daca prin actul care constituie titlul dreptului locatorului i s-a interzis acestuia sa cedeze
localiunea. in caz de interdiclie par(iala, cesiunea localiunii sevaputea notain miisuraIn care nu a
fost interzisa.
(4) intrucat arenda este 0forma de !ocaliune abunurilor agricole, contractul dearenda seva
notain cartea funciara.
(5) Radierea notarii localiunii seefectueaza inurmiltoarele situalii:
a) laImplinirea termenului stipulat incontract, lacererea oricareia dintre paqi;

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. PARTEA I. Nr. 571 bis/31.VII.2014


75
b) inainte de termenu! stipulat in contract sau in cazul localiunilor racute rara
determinarea duratei, prin acordul scris al paI1ilor sau al succesorilor in drepturi ai acestora ori, in
lipsa acestuia, inbaza hotarfuii judeeatore~ti definitive.
Art. 184. (I) Notarea aportului dreptului de folosinla asupra unui imobilla patrimoniul unei
societllli, conformart. 902 alin. (2) pct. 7din Codul civil, seefectueazli inbaza inscrisului doveditor
al acestui fapt juridic (hotanlrea adunarii generale a asocialiilor/decizia asociatului unic) ~i a
rezoluliei directorului oficiului registrului comertului sau apersoanei desemnate.
(2) Radierea acestei notari din cartea funciara se va efectua in baza in baza inscrisului
doveditor al scoaterii din patrimoniul societalii aaportului de folosinla abunului imobilla capitalul
social al societalii (hotanirea adunarii generale a asocialiilor/decizia asociatului unic/hotarare
judecatoreasca) ~1 a rezolutiei directorului oficiului registrului comeI1ului sau a persoanei
desemnate. <
Art. 185. (I) Clauza de inalienabilitate ~i interdiclia convenliona!a de grevare senoteaza la
cerere conform art. 628 ~i 902 alin. (2) pct. 8 din Codul civil,_atunci cand sunt previizute intr-un
testament sauintr-un contract translativ deproprietate.
(2) Clauza de inalienabilitate ~i interdiclia de grevare senoteazli in temeiul certificatului de
mo~tenitor insolit de testamentul autentic sau olograf ori al testamentului privilegiat in care aceste
clauze sunt previizute expres, precum ~i, dupa caz, in temeiul contractului translativ incheiat in
formaautentica.
(3) Clauza de inalienabilitate ~i interdiqia de grevare se noteaza numai daca se realizeaza
intabularea, inscrierea provizorie sau, dupa caz, notarea in baza actului in care acestea sunt
prevazute.
(4) Clauza deinalienabilitate precum ~i interdiclia degrevare senoteaza numai daca in actul
in temeiul caruia se solicila inscrierea este prevazuta durata inalienabilitlllii sau a interdic\iei de
grevare, care nu poale depa~i 49 de ani. Notarea se va face pentru durata astfel aratata in act, iar
daea aceasta depa~e~te49 deani, notarea seva facepentru 0durata de49 deani.
(5) in vederea solu\ionarii cererii de notare ac1auzei de inalienabilitate sau a interdicliei de
grevare, registratorul nu examineaza cerinla existen\ei unui interes serios ~i legitim, ei numai
cerinle1eprivind formaactului in care s-apreviizut interdiclia ~i atennenului.
(6) Notarea c1auzei de inalienabilitate sau ainterdic\iei de grevare seradiaza lacerere, dupa
implinirea termenului aratat in notare.
(7) Notarea sepoate radia ~i mai inainte deimplinirea acestui termen:
~) daca prin hotarare judeciitoreasca definitiva s-a desfiintat actul juri~ic care a stat la
baza intabularii dreptului;
b) concomitent cu radierea din cartea funciara a antecontractului sau a pactului de
op\iune;
76
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
c) in arice alte cazuri, daca exista acordul la radiere al creditorului obligatiei de a nu
instraina sau deanugreva, exprimat in formaautentica.
(8) Creditorul caruia i s-a admis aetiunea revocatorie poate cere notarea inalienabililliti
i
bunului care a Iacut obiectul actului revocat pana la momentul incetarii executlirii silite asupra
debitorului sau. in acest caz, notarea se face in temeiul copiei legalizate a hotariirii judecatore~ti
definitive de admitere a actiunii revocatorii. Notarea astfel efectuata se poate radia la cerere, in
temeiul incheierii executorului judecatoresc prin care se constata incetarea urmaririi silite sau cu
acordu\ creditorului, exprimat prininscris in formaautentica, ori inaile cazuri prevlizute delege.
Art. 186. Obligatii1ede a nu face: interdietiile de instrainare, grevare, inchiriere, dezlipire,
alipire, construire, demolare, restructurare ~i amenajare se noteaza din oficiu atunci cand sunt
prevazute intr-un contract de ipoteca. Radierea acestora se efectueazli concomitent cu radierea
dreptului deipoteca.
Art. 187. (I) in situatia unei vanzari imobiliare curezerva proprietatii pana laplata integrala
a pretului, la cerere, operatiunea este supusa notarii in temeiul contractu\ui de vanzare incheiat in
forma autentica, cu arlitareapre!ului sauarestului depre! conformart. \684 din Codul civil.
(2) Notarea se va radia din oficiu, concomitent cu intabularea dreptului de proprietate in
favoarea cumparatorului sau la cererea vanzatorului, in baza howarii judecatore~ti definitive, in
cazul neindeplinirii obliga!iei deplataapre!ului.
(3) Intabularea dreptului de proprietate al cumparatorului se efectueazli in baza declaratiei
autentice avanzlitorului, prin careacesta confirma stingerea obliga!iei deplata apretului, aholliriirii
judecatore~ti definitive care dispune in acest sens sau in baza actului emis de executorul
judecatoresc, careatesta stingerea obliga!iei.
Art. 188. (I) Dreptul derevocare sau dedenun!are unilateral aacontractului prevlizut deart.
902 alin. (2) pct. 10din Codul civil se noteazli in baza inscrisului constatator al contractului supus
revocarii sau denuntarii, in forma ceruta de lege pentru validitatea acestui contract. Acest drept se
va nota numai daca cste expres prevlizut in contract, cu excep!ia situa!iei in care contractul cu
executare succesiva sau continua este incheiat pe duralli nedeterminata, precum ~i a altor cazuri in
caredreptul derevocare saudedenuntarc unilaterala acontractului rezulla din lege.
(2) Dadl dreptul de denuntare unilaterala acontractului s-a conferit uneia sau ambelor paTti
cu titlu oneros, notarea va indica ~i presta!ia stipulata in schimbul acestui drept, afara numai daca
dreptul dedenuntare prive~teuncontract cuexecutare succesiva incheiat pedurata ncdeterminata.
(3) in afara altor cazuri prevazute de lege, notarea dreptului de revocare sau de denunt
are
'1\
uni\aterala a contractului se radiazli din cartea funciara, la cerere, in baza inscrisului in forma
autentica care constata, in modexpres, exercitarea dreptului ori renuntarea ladrept decatre titularul
sau sau in baza copiei legalizate ahotararii judedilore~ti prin care dreptul a fost desfiintat sau prin
care s-aconstatat exercitarea dreptului ori renun!area ladrept.
MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI, PARTEA I, Nr. 571 bisI31.VII.2014
77
Art. 189. (I) Notarea dec1araliei de rezoluliune sau de reziliere prevazute de art. 902 alin.
(2) pct. II din Codul civil seface lacerere, in baza inscrisului constatator al dec1araliei creditorului
in forma autentica. Radierea acestei notiiri seva face lacerere, in baza dec1araliei in forma autentica
a titularului tabular, ori a hotariirii judecatore~ti definitive prin care s-a constatat nevalabilitatea
dec1araliei derezoluliune sau dereziliere sau s-adispus desfiinlarea contractului.
(2) Pactul comisoriu se noteazii, la cerere, sub condilia inscrierii in cartea funciarii a
dreptului afectat de pactul comisoriu, in baza inscrisului constatator al contractului in care acesta a
fost inserat. in afara altor cazuri previizute delege, notarea pactului comisoriu sevaradia, lacerere,
in baza:
a) dec1araliei in forma autentica apartilor;
b) hotiirarii judecatore~ti definitive prin care s-a constatat nevalabilitatea pactului comisoriu
sauprin care acesta afost anulat.
Notarea pactului comisoriu seva radia, din oficiu, concomitent cu radierea drepturilor reale
inscrise in bazacontractului in care pactul comisoriu afost inserat.
Art. 190. (I) Notarea unui antecontract in cartea funciara conform art. 906 Codul civil se
poate efectua oricand in termenul stipulat pentru incheierea contractului dar nu mai tarziu de 6 luni
de la data expirarii acestui termen. Menlionarea in antecontract a termenului in care urmeazii a fi
incheiat contractul este obligatorie sub sancliunea respingerii cererii denotare.
(2) Notarea antecontractului sevaradia din oficiu, in unnatoarele cazuri:
a) lainscrierea contractului incheiat intre acelea~i piirli;
b) dupa trecerea unui termen de 6 luni de la implinirea termenului stabilit pentru
incheierea contractului, daca cel in drept nu a cerut notarea litigiului ce are ca obiect pronunlarea
unei hotiirari care salina loc decontract;
c) daca imobilul a fost definitiv adjudecat in cadrul vilnziirii silite de catre un tert care
nu estelinut saraspunda deobligaliile promitentului.
Radierea notiirii antecontractului sevaefectua lacerere, in urmatoarele cazuri:
a) cuacordul piirlilor exprimat in forma autentica;
b) inbaza unei hotariiri judecatore~ti definitive;
c) la cererea partii, in baza incheierii notariale de certificare de fapte, care atesta ca,
de~i somatii, cealaltii parte nu s-aprezentat lanotarul public in vederea incheierii contractului, fies-
aprezentat ~i arefuzat saincheie contractu!.
Dc asemenea, radierea notiirii antecontractului in care parti1e au stipulat rezilierea sau
rezoluti,!nea in baza unor pacte comisorii se va efectua, lacerere, ~i in baza incheR:ri de certificare
fapte, prin care notarul public constata indeplinirea pactului comisoriu, la solicitarea partii
interesate.
78
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bisI31.VII.2014 .
(3) Notarea In cartea funciaril a pactului de optiune se poate efectua pana la expirarea
termenului pentru exercitarea oPliunii. Daca partile nu au convenit un termen de exercitare a
opliunii, acesta poate fi stabilit de instanla prin ordonanla pre~edinliala, caz In care se va anexa
cererii denotare apactului deopliune ~i aceasta hotararejudecatoreasca.
(4) Pactul de optiune trebuie incheiat in forma prevazuta de lege pentru contractul pe care
partile urmaresc sa-l incheie ~i vacuprinde toateelementele acestui actjuridic.
(5) Notarea pactului deop~une seradiaza din oficiu laimplinirea termenului de exercitare a
opliunii daca, pana la acest moment, nu se inregistreaza la biroul de carte funciara cererea de
intabulare sau de inscriere provizorie intemeiatii pe declaratia de acceptare in forma autentica a
beneficiarului opliunii.
(6) Seradiaza din oficiu notarea pactului deopliune concomitent cu intabularea dreptului in
favoarea beneficiarului pactului de opliune dispusa in baza declaratiei de a ceptare in forma
autentica. La incheierea declaratiei de acceptare, notarul public solicita un extras de carte funciara
pentru autentificare.
Art. 191. (I) Dreptul conventional depreemptiune prevazut de art. 902 alin. (2) pct. 13din
Codul civil se noteaza in baza inscrisului constatator al actului juridic prin care a fost constituit
dreptul, intocmit in formaautentica.
(2) Daca dreptul conventional de preempliune a fost constituit pentru un anumit termen,
notarea vaindica obligatoriu ~i acest termen.
(3) Radierea notiirii dreptului de preempliune convenlionala se va efectua, la cerere, in
urmatoarele cazuri:
a) ladecesul preemptorului, in cazul in care dreptul depreemliune nu afost constituit pe un
anumit termen;
b) la expirarea termenului de 5 ani de la data constituirii, In cazul in care preemptorul a
decedat iar partile auprevazut untermen mai lung.
c) laexpirarea termenului pentru careafost constituit.
(4) Radierea notarii dreptului de preempliune convenlionala se va efectua, din oficiu, in
urmatoarele cazuri:
a) la intabularea dreptului de proprietate in baza contractuiui de vanzare incheiat cu
preemptorul;
b) in cazul justificarii inscrierii provizorii sub condilie suspensiva a tertului achizitor,
respectiv daca preemptorul nu a filcut notificarea in termen de 30 de zile de !: comunicarea
incheierii prin care s-adispus inscrierea. in acest caz dreptul depreemliune seva radia concomitent
cu intabularea dreptullli deproprietate in favoarea tertullli achizitor.
Art. 192. (I) Notarea intenliei de a Instraina sau de a ipoteca sc efectueaza la cererea
proprietarului tabular, in baza declaratiei unilaterale a accstuia Incheiata in forma autentica care
MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
trebuie sa indice persoana in beneficiul ciireia se intentioneazii instrainarea, respectiv ipotecarea,
precum ~i, in acest din urma caz, suma a ciirei plata face obiectul obligaliei pentru care se
intentioneaza constituirea ipotecii. Notarea intenliei trebuie sa indice anul, luna ~i ziua in care i~i
pierde efectul, respectiv trei J uni deladatainregistrarii cererii.
(2) Radierea intentiei de instrainare ~i ipotecare a imobilului, notata in cartea funciara, al
carei efect a incetat prin expirarea termenului legal de trei luni, se poate efectua fie la cererea
titularului tabular, fie din oficiu, cu prilejul solutionarii unei cereri de inscriere in acea carte
funciara, lara plata unui tarif.
Art. 193. (l) Schimbarea rangului ipotecii se va nota in temeiul conventiei creditorilor,
incheiata in forma autentica. Schimbarea rangului seva nota in limita creantei garantate cu ipoteca
de rang preferat, iar daca valoarea acesteia este inferioara valorii creantei garantate cu ipoteca de
rang inferior, aceasta din urma i~i va pastra rangul pentru diferenta, f:\ciindu-se mentiune despre
aceasta in notare.
(2) Dispozitiile alin. (l) seaplica in mod corespunzator ~i cesiunii rangului ipotecii de catre
un creditor ipotecar catre un altul. in aceasta situatie, ipoteca inscrisa in beneficiul creditorului
caruia i secedeazii rangul vaprimi rangul superior al ipotecii inscrise in beneficiul creditorului care
cedeaza rangul, iar aceasta din urma ipoteca vaprimi rangul inferior al primei ipoteci, chiar in lipsa
unei stipulatii exprese in acest.sens in conventia autentica decesiune arangului.
(3) Daca senoteaza cesiunea sau schimbul rangului ipotecilor imobiliare, registratorul nu va
opera vreo modificare in inscrierile privitoare la garantiile sau drepturile unor creditori care nu au
consimtit la cesiune sau la schimb, potrivit mentiunilor din conventia autentica de cesiune sau de
schimb al rangului.
(4) Constituirea ipotecii mobiliare asupra creantei garantate cu 0ipoteca imobiliard se
noteaza inbaza conven!iei deconstituire aipotecii, in formaautentica sau sub semniitura privata.
. (5) in cazul ciind creanta poprita este garantata cu ipoteca sau cu alta garanlie reala,
creditorul popritor poate cere notarea popririi in cartea funciara, in baza unei copii certificate de
executorul judecatoresc depeadresa deinfiintare apopririi.
(6) Radierea notarii popririi seefectueazii inbaza:
a) adresei dedesfiintare apopririi emise deexecutorul judecatoresc;
b) incheierii definitive ainstanlei deexecutare.
Art. 194. Deschiderea procedurii insolventei, ridicarea dreptului de administrare al
debitorului ~i inchiderea procedurii se vor nota, la cerere, in baza hotiiriirii judeditore~ti definitive
prin care.s-au dispus aceste masuri. 4(
Art. 195. (I) Sechestrul asupra imobilului prevazut de art. 796 alin. (3) din Codul de
procedura civila sevanotain temeiul incheierii judecatore~ti executorii prin care a fost incuviinlata
79
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
aceastii masura, ~i se radiaza la cerere in baza adresei executorului judecatoresc sau a hotiirarii
judecatore~ti.
(2) Sechestrul asigurator previizut de art. 129 alin. (8) Codul de procedufii fiscal a asupra
imobilului seva nota in temeiul procesului-verbal intocmit de organul de executare ~i se radiaza la
cerere, inbaza acordului creditorului cuprins intr-o decizie emisa deorganul care I-adispus.
(3) Urmarirea imobilului, afructelor sau aveniturilor sale seva nota lacerereaexecutorului
judecatoresc, in baza incheierii de incuviinlare a urmaririi silite, in copie certificatii de acesta.
Cererea denotare aurmaririi imobilului vamenliona datele de identificare ale imobilului, respectiv
numarul cadastral/topografic ~i de carte funciara, in situalia in care aceasta este deschisa. Notarea
urmiiririi imobilului poate fi efectuata in Registrele de Transcripliuni ~i Inscripliuni, pana l a
deschiderea cartilor funciare pentru imobilele urmarite. in aceasta situalie, in vederea efectuarii
operaliunii solicitate, se va facedovada verificarii existenlei cartii funciare cuprivire \a imobilul in
cauza, prin solicitarea in prealabil acertificatului privind identificarea nr. topografic/cadastral ~i de
carte funciara dupa numele/denumirea proprietarului.
(4) Prin incheiere, registratorul de carte funciara va dispune notarea, cu indicarea
creditorului urmaritor ~i asumei pentru caresefaceexecutarea.
(5) Sechestrul dispus in condiliile art. 249 din Codul deprocedura penaH\se vanota in baza
actului prin care s-a dispus masura asiguratorie, respectiv ordonanla emisa de procuror, hotararea
instanlei dejudecata sau certificat degreta care cuprinde soluliapronun(ata. Radierea seefectueaza
in baza ordonanlei emise de procuror sau a hotariirii jlldecatore~ti care dispune ridicarea masurii
asiguratorii.
Art. 196. (1) Ac!iunea in rectificare, injustificare sau in prestalie tabulara se noteaza fie la
cererea partii interesate, fie la sesizarea instanlei dejudecata. Notarea se va face in baza copiei
acliunii avand ~tampila ~i numarul de inregistrare ale instanlei sau a certificatului de greta care
identifica obiectul procesului, partile ~i imobilul. Notarea sevaradiainbaza:
a) dovezii stingerii definitive a litigiului, constatata prin hotariire judecatoreasca sau
certificat degreta;
b) declaraliei autentice de renun(are la dreptul dedus judecalii, insolita de dovada
inregistrarii lainstantajudecatoreasca investita cusolulionarea callzei.
(2) Dispoziliile alin. (1) seaplica inmod corespunzator inceeaceprive~te:
a) notarea acliunii in revendicare, a acliunilor confesorii sau negatorii privitoare la
drepturile reale principale carepoam asupra imobilelor inscrise incartea funciara;
b) ;lOtareaactiunii departaj;
c) notarea aCliunilor in ineficacitatea actelor juridice constitutive, translative,
modificatoare sau extinctive de drepturi reale asupra imobilelor inscrise in cartea funciara, astfel
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I. Nr. 571 bis/31.VII.2014
81
cum sunt actiunea in constatarea nulitlitii sau in anulare, actiunea in rezolutiune, aC\iunea in
revocarea donatiei sauactiunea in simulatie;
d) notarea actiunilor privitoare la predarea unui bun imobil sau la execularea unei aile
obligatii, dadi obiectul prestatiei este un imobil inscris in carlea funciara;
e) notarea actiunilor posesorii sau a altor actiuni privitoare Ia fapte ~i aile raporturi
juridice in legatura cu imobilele inscrise in carlea funciara.
Art. 197. (I) Punerea in mi~care a actiunii penale penlru 0inscriere in carlea funciara
saviir~ilaprintr-o faptli prevazuta de legea penala se noteaza, la cerere, in baza ordonantei sau a
rechiziloriului procurorului prin care s-a dispus punerea in mi~careaactiunii penale ori, dupa caz, a
holararii instantei prin care s-adispus extinderea actiunii penale cu privire laaile persoane sau prin
care s-a luat act dedeclaratia procurorului de exlindere aactiunii penale cuprivire laalte persoane,
<
chiar dad aceastli holarare nueste defmitiva.
(2) Notarea actiunii penale se va radia, la cerere, in baza ordonantei procurorului sau a
hotariirii judecatore~ti definitive prin s-a dispus incelarea urmaririi penale sau scoalerea de sub
unnarire penala, respecliv incetarea procesului penal sau achitarea.
Art. 198. (I) Incapacitatea sau restriingerea prin efectul legii a capacitatii de exercitiu se
poate nota in carlea funciara la cererea reprezentantului sau a ocrotitorului legal ori a minorului
insu~i, in baza copiei legalizate acerlificatului den~tere sau aciirtii de idenlitale care atestli viirsta
incapabilului. Radierea se va face la cererea persoanei interesale, dupa dobandirea capacitlitii
depline de exercitiu prin implinirea varstei de 18 ani de catre cella care se refera notarea, polrivil
mentiunilor din carlea funciara. Radierea se va pulea face, la cererea persoanei interesate, ~i mai
inainle de acest momenl, in baza certificatului de casatorie care face dovada casiitoriei minorului
inainte deimplinirea viirstei de 18 ani.
(2) Restriingerea prin efectul legii a capacitatii de folosinlii a persoanei juridice rara scop
lucraliv se poate nota, la cerere, in temeiul actului de constituire sau al slalutului din care rezultli
scopul persoanei juridice. Nolarea va indica acest scop ~i va cuprinde mentiunea ca persoana
juridiea tara scop lueraliv la care se refera nolarea poate avea doar drepturile ~i obligatiile civile
caresunt necesare pentru realizarea seopuiui astfel mentionat.
Art. 199. (I) Declaratia de utilitale publica in vederea exproprierii unui imobil inseris in
carlea funciara sepoate nota la cererea Guvernului, aconsiliului judetean, aconsiliului local sau a
Consiliului General al Municipiului Bucure~ti ori aaltei auloritati publice care, potrivit unei norme
speciale, reprezintli statui sau unitalea administrativ-leritoriala in procedura ae expropriere, in
temeiul hotliriirii dedeclarare autilitli\ii publice, adoptatli deGuvern, deconsiliul judetean, consiliul
local sau deConsiliul General al Municipiului Bucure~ti.
(2) in afara allor cazuri prevazute de lege, notarea declaratiei de utilitate publica se poate
radia, la cererea persoanei interesale, in temeiul holararii judeeatore~ti definitive de desfiintare a
2
MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI, PARTEA I, Nr. 571 bls/31.VII.2014
actului administrativ de declarare a utilitiitii publice, in temeiul actului administrativ prin care s-a
revocat actul de declarare a utilitiitii publice, in temeiul hotiiriirii judecatore~ti definitive de
expropriere sau din oficiu ca urmare a intabularii dreptului de proprietate publica in folosul
expropriatorului.
Art. 200. Natura juridica de bun mobil prin anticipatie conform art. 540 din Codul civil se
noteaza in cartea funciara, la cerere, in baza inscrisului constatator al actului juridic care cuprinde
vointa partii sau a partilor de a privi bunul ca avand natura mobiliarii, in vederea deta~arii, astfel
cumeste contractul de vanzare aunor materiale incorporate intr-o construc!ie sau aunor bogatii ale
solului ori subsolului. Pentru notare, inscrisul va imbriica forma ceruta de lege pentru validitatea
actului constatat.
Art. 201. (I) Contractele de administrare acoproprietiitii sau acotitularitiilii asupra unui alt
drept real principal conform art. 644, 645 Cod civil se noteaza in cartea funetarii in temeiul
inscrisului constatator in forma autentica. Registratorul admite cererea de notare numai daca din
cuprinsul inscrisului rezultii ca la incheierea contractului de administrare ~i-au dat acordul toti
coproprietariilcotitularii intabulali in cartea funciara, personal sau prin reprezentare. Cu toate
acestea, cererea de notare poate fi admisa chiar daca din inscrisul constatator nu rezultii existenta
acordului tuturor coproprietarilor/cotitularilor, exprimat personal sauprin reprezentare, daca cererea
de notare este formulata de catre coproprietarul/cotitularul nesemnatar ori daca se inregistreaza la
biroul teritorial ~i declaratia de ratificare a contractului de administrare, lacutii de
coproprietarul/cotitularul nesemnatar, in formaautentica.
(2) Declaratia de denuntare a contractului de administrare se noteaza in baza inscrisului
constatator al actului unilateral dedenuntare, in formaautentica.
(3) in afara altor cazuri prevazute de lege, notarea contractului de administrare a
coproprietatii/cotitularitiitii se va putea radia, la cerere, daca dreptul afJ at in
coproprietate/cotitularitate estc ulterior intabulat inbeneficiul unui titular unic, precum~i in cazul in
care senoteaza declaratia dedenuntare unilaterala acontractului deadministrare.
Art. 202. (I) Obligatiile care incumba proprietarului fondului aservit pentru asigurarea
uzului ~i utilitalii fondului dominant conformart. 759 din Codul civil senoteaza in cartea funciara
in baza inscrisului autentic de constituire a servitulii ori in baza hotararii judecatore~ti definitive.
Notarea astfel efectuatii va fi pastrata chiar daca, ulterior, dreptul de proprietate asupra fondului
dominant sau asupra fondului aservit esteintabulat inbeneficiul unor altepersoane.
(2) Notarea obligatiilor prevazute laalin. (1) sevafacedoar daca este intabulat ~i dreptul de
servitute cor~spunzator.
(3) in afara altor cazuri previizute de lege, notarea obligatiilor previizute la alin. (1) se va
putea radia, lacerere, dacaseradiazii intabularea dreptului deservitute.
MONITORUL OFICIAL AL RoMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.v1l.2014
Art. 203. (I) Sarcina instituitului donatar sau legatar de aadministra bunul imobil care face
obiectul liberalitiilii ~i de a-I transmite, la decesul sau, substituitului desemnat de catre dispunator,
se noteazli in cartea funciara in baza certificatului de mo~tenitor sau in baza donaliei incheiate in
forma autentica.
(2) In afara altor cazuri previizute de lege, notarea sarcinii previizute la alin. (I) poate fi
radiata lacerere ca urmare aintabularii, in beneficiul substituitului, adreptului care aIacut obiectul
substitutiei fideicomisare.
Art. 204. (I) Calitatea de monument istoric sau sit arheologic a unui imobil se noteaza, la
cererea persoanei interesate, in baza ordinului de clasare emis de ministrul culturii ~i al cui telor ~i
publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea 1conform art. 16din Legea m. 42212001privind
protejarea monumentelor istorice, republicatii, cumodificarile ~i completarile ulterioare.
(2) in sensul alin. (I), indiferent de persoana obligata, potrivit legii, sa indeplineasca
formalitatea de publicitate, sunt socotite persoane interesate care pot cere notarea calitatii de
monument istoric, nelimitativ, proprietarul imobilului, inscris in cartea funciarii, titularii altor
drepturi reale, Guvemul Romaniei, Ministerul Culturii ~i al Cultelor ~i directiile pentru cultura,
culte ~i patrimoniu cultural judetene, respectiv a municipiului Bucure~ti, Comisia Nalionala a
Monumentelor Istorice, Comisia Nationalii de Arheologie, Comisia Nationala a Muzeelor ~i
Coleqiilor, precum ~i asociapile ~i fundatiile care au ca obiect de activitate protejarea
monumentelor istorice, potrivit legii sau actului constitutiv.
(3) in afara altor cazuri previizute de lege, notarea calitatii de monument istoric se poate
radia din cartea funciara, la cerere, in baza ordinului de declasare al ministrului culturii ~i al
cultelor, publicat inMonitorul Oficial al Romarnei, partea I.
Art. 205. (I) Calitatea de arie naturala protejata senoteaza la cerere, in baza documentatiei
cadastrale, conform legii sau a ordonantei Guvemului, a hotariirii Guvemului, a ordinului emis de
conducatorul autoritiitii publice centrale pentru proteqia mediului ~i a padurilor, sau a hotiirarii
consiliului local saujudelean ori a Consiliului General al Municipiului Bucure~ti actului normativ
prin care afost instituita regimul dearienaturala.
(2) in functie de natura actului prin care s-a instituit regimul de arie naturala protejata,
notarea indica ~i calitatea de sit natural al patrimoniului natural universal, de rezervatie ~tiintifica,
parc national, monument al naturii, rezervatie naturala, parc natural, zona umeda de importanta
intemationala, rezervatie abiosferei, geoparc, arie specialii de conservare, arie de proteclie speciala
avifaunistica, sit de importanla comunitara sau arie naturala protejata de interes judelean ori local,
<C
potrivit dispozitiilor Ordonantei de Urgenta a Guvemului m. 57/2007 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei ~i faunei salbatice, cu modificarile ~i
completiirile ulterioare.
83
84 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bisI31.v1l.2014
(2) Calitatea decoridor ecologic senoteazii lacerere, in baza ordinului ernis deconducatorul
autoritlilii publicecentrale pentru proteclia mediului ~i padurilor.
Art. 206. (I) ExistenJ a contractelor de imprumut ~i a convenliilor de fideiusiune in
condiliile Ordonanlei de UrgenJ l'ia Guvemului nr. 69/20I 0privind reabilitarea termica a cll'idirilor
de locuit cu finanlare prin credite bancare cu garanlie guvemamentaia, cu modificarile ~i
completllrile ulterioare, se noteaza in partea a III-a a carJ ii funciare a imobilului supus reabilitllrii
termice, in baza inscrisurilor constatatoare ale convenliilor respective, incheiate in forma autentica
sau subsemniitura privata.
(2) In afara altor cazuri prevazute de lege, radierea notarii previizute la alin. (I) se poate
dispune, la cerere, in baza chitanlei Iiberatorii care atesta plata integrala a obligaliei sau a altui
inscris care, potrivit legii, constata un mod de stingere aobligaliei nascute din contractul de credit
sau din convenlia de fideiusiune. ,
Art. 207. (I) Faptul ca terenul agricol pe care se infiinleaza perdele de proteclie forestiera
este supus procedurilor de impadurire conform art. 7 din Legea or. 289/2002 privind perdelele
forestiere de proteclie, republicata se noteaza in cartea funciarii, la cererea autoritalii publice
centrale care riispunde de silvicultura, prin structurile silvice teritoriale ale acesteia, in baza actului
administrativ care il identificii prin numar cadastral ~i numar decarte funciarii.
(2) In afara altor cazuri previizute de lege, radierea notllrii previizute la alin. (I) se face la
cererea autoritiilii publice centrale care riispundedesilviculturii, prin structurile silvice teritoriale, in
temeiul dovezii de finalizare aprocedurii sauderenun\are laefectuarea investiliilor.
Art. 208. (I) Excepliile pe care debitorul cedat le-ar fi putut opune cedentului unei creanle
garantate cu 0ipoteca imobiliarii pentru cauze anterioare notificiirii sau acceptlirii cesiunii creanlei
ipotecare ~i pe care inlelege sii Ie opuna cesionarului se pot nota in cartea funciarii la cererea
debitorului cedat. Excepliile care fac obiectul notarii vor fi menlionate in cererea de inscriere prin
indicarea cel pUlin a obiectului, a temeiului ~i a efectului lor, de exemplu, prin indicarea
compensaliei legale, aizvorului creanlei opuse in compensalie ~i asumei panii lacare compensalia
aoperat.
(2) Registratorul admite cererea de notare doar daca aceasta a fost inregistratii la biroul de
carte funciara in termen de 0 luna de lacomunicarea catre debitorul cedat aincheierii prin care s-a
incuviinlat intabularea ipotecii creanlei cesionate in beneficiul creditorului cesionar, potrivit dovezii
decornunicare.
(3) In afara altor cazuri prevazute de lege, notarea excepliilor debitorului cedat se radiazii la
<t
cerere, in temeiul hotiirarii judecatore~ti definitive prin care s-a constatat neterneinicia excepliilor
notate.
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I. Nr. 571 bis/31.VII.2014
Art. 209. (I) Notarea prevazutli la ar1. 18lit. j) al prezentului regularnent se face la cererea
primarului comunei, al or~ului sau al municipiului ori lacererea primarului general al Municipiului
Bucure~ti, in baza originalului sau aunei copii legalizate anotificiirii sau adeciziei deinterven(ie.
(2) Notlirileprevazute laart. 18lit. k) al prezentului regulament sefac lacererea primarului,
aconsiliului local sau aConsiliului general al Municipiului Bucure~ti, in baza contractului de credit
aviindca obiect finantarea lucriirilor deconsolidare acladirilor, din transferuri de labugetul de stat
sau din bugetul local, ori, dupa caz, in baza procesului-verbal intocmit de primar prin care se
constata refuzul proprietarului de a incheia contractul, stabilindu-se totodata cuantumul sumelor
acordate cutidul decredite delabugetul de stat sau local ~i modalitatea derestituire aacestora.
(3) In afara altor cazuri prevazute de lege, notarile prevazute la alin. (I) ~i (2) seradiaza, la
cerere, in baza chitan!ei liberatorii care atesta plata integral a a obliga(iilor de rambursare a
creditelor acordate prin transferuri de labugetul de stat sau de labugetullocal 'ori aunui alt inscris
care, potrivit legii, constatli unmod destingere aacestor obliga(ii.
(4) Notarea dreptului de crean!a ~i interdietia de instrainare a constructiei inainte de
rambursarea integrala a ratelor neachitate, se efectueaza potrivit art. II alin. (2) din Ordonanta
Guvemului m. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente,
in baza contractelor pentru restituirea sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat privind
execu!ia lucrarilor deintervenlie.
(5) Notarea interdicliei sepoate radia, lacerere, dupaimplinirea unui termen de 25deani de
ladata procesului-verbal dereceplie laterminarea lucrarilor deconsolidare, ori inainte deimplinirea
acestui termen, in situalia prevazuta laalin. (2) teza ultima.
Art. 210. Notarea in car1ea funciara a recepliei cadastrale a propunerii de alipire ori de
dezlipire seface din oficiu, inbaza referatului deadmitere. Radierea acestor notiiri seface din oficiu
odata cuinscrierea actului dealipire ori dedezlipire.
4.3.11. Renunlarea la dreptul de proprietate
Art. 21l. (I) Insitualia renunlarii ladrept aproprietarului tabular in conformitate cu art. 889
din Codul civil, in baza declaratiei de renun!are data in forma autentica notariala incheiata de un
notar public in funetie in Romania, se va dispune prin incheiere radierea din car1ea funciara a
dreptului de proprietate al renuntatorului, lara sistarea caqii funciare, cu men!inerea notarii
renunliirii ladreptul deproprietate, in conditiile art. 562 alin. (2) din Codul civil.
(2) Ulterior, in baza hotiiriirii consiliului local, seva putea intabula dreptul de proprietate a1
unitalii administrativ-teritoriale, mentionandu-se in car1ea funciara remmul J 'uridic al imobilului
, OL l( ,
respectiy domeniul privat.
85
86 .MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
4.3.12. Procedura eliberarii extrasului de carte funciara ~iacertificatului de sarcini
Art. 212. (I) Extrasele de carte funciara privind imobilele inscrise in earti funciare
electronice vor fi emise ~i eliberate de eatre referentul care i~i desfii~oara activitatea in cadrul
serviciului deregistratura ~i relalii cupublicu!.
(2) Extrasele de carte funciara privind imobilele inscrise in cartile funciare in format pe
hartie vor fi emise numai dupa efectuarea conversiei acestor carti in format digital de catre
asistentul registrator.
Art. 213. (I) in cazul in care se solicita eliberarea unui extras de- carte funciara pentru.
autentificare, numarul cadastral lacare serefera extrasul seindisponibilizeaza pentru 0perioada de
10zile lucratoare, Incepand cu data, ora ~i minutul depunerii cererii ~i terminand cu sfiir~itul celei
de-a zecea zi lucratoare.
(2) inauntrul acestei perioade, nusevor faceinscrieri in cartea funciara cuexceplia inscrierii
Intemeiata pe actul juridic pentru a carui incheiere a fost solicitat extrasul de carte funciara pentru
autentificare.
(3) in aceasta perioada se pot elibera extrase certificate pentm informare, copii certificate
ale cartii funeiare ori copii certificate aleinscrisurilor cucareseintrege~tecartea funciara.
(4) in extrasele decarte funciara pentru informare elib~ratein situalia previizuta deprezentul
articol se face menliune despre existenta cererii de eliberare a extrasului de carte funciara pentru
autentificare, cu ariitarea numarului ~i a datei de imegistrare a cererii privind extrasul pentru
autentificare, precum~i anumelui notarului public careasolicitat eliberarea extrasului.
(5) in cazul In care se solicimeliberarea unui extras de carte funciara pentru autentificarea
unul act juridic aviind ca obiect 0com-parte din dreptul real, se indisponibilizeaza numai cota
pentru care s-asolicitat extrasu!.
(6) in perioada de indisponibilizare nu sepoate elibera un alt extras decarte funciara pentru
autentificare care arecaobiect acel~i imobil sauaceea~i cotaparte.
(7) Valabilitatea extrasului decarte funciara pentru autentificare inceteaza:
a) prin implinirea termenului devalabilitate;
b) lamomentul imegistrarii cererii deInscriere aactului notarial incheiat deun notar public
in funcliein Romania pentru care afost eliberat;
c) lacererea notarului public care asolicitat extrasu!.
(8) Cererile depuse in perioada de valabilitate a extrasului de carte funciara pentru
autentificare cu privire la imobilul pentru care acesta a fost eliberat, se solutioneaza in conditiile
<0(
alin. (2), ~upaexpirarea termenului devalabilitate aextrasului, Inordinea ~i cuprocedura previizuta
delege.
(9) in baza extrasului deautentificare valabil, notaml public poate efectua toate operaliunile
notariale necesare Intocmirii actului in vederea caruia afost solicital.

I
)
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
(10) In situa\ia in care termenul de blocare expira ~i actul autentic pentru care s-a produs
blocarea nu a fost Inregistrat in registrul general de intrare, actele privitoare la acel~i numar
cadastral, Inregistrate Inintervalul detimp Incare numarul cadastral afost blocat, sevor solutiona.
Art. 214. Pentru dezbaterea procedurii succesorale notariale, in cazul Incare imobilele care
fac parte din masa succesorala sunt Inscrise In cartea funciara, precum ~i pentru autentificarea
actelor prin care se stinge un drept real imobiliar, notarul public solicita extras de carte funciara
pentru informare.
Art. 215. (I) Pentru eliberarea certificatului de sarcini, in situalia unor transferuri succesive
ale dreptului de proprietate, este necesara mentionarea numelui ~i prenumeluildenumirii
proprietarilor anteriori, precum ~i perioada Incareafost delinut deace~tia.
(2) Certificatul desarcini seemite decatre asistentul registrator.
Art. 216. Certificatul privind identificarea numarului topografic/cadastral ~i de carte
funciara dupa numele/denumirea proprietarului vafi Intocmit decatre asistenlii registratori.
4.3.13. Procedura eliberarii copiilor dupa documentele allatc in arhiva oficiului/biroului
teritorial ~ilsau consullarea accstora
Art. 217. Pentru eliberarea copiilor sau pentru incuviinlarea consultiirii Inscrisurilor,
solicitantul declara ca vaprelucra eventualele date cu caracter personal de care iacuno~tin\ii numai
cu respectarea dispoziliilor Legii nr. 677/200I pentru proteclia datelor cu caracter personal ~i libera
circulatie a aeestor date, cu modificarile ~i completi'irile ulterioare, precum ~i ea, In cazul
nerespecti'irii acestor dispozilii, suporti'i repararea, Inconditiile legii, aprejudiciilor aduse titularilor
de date cu earacter personal. Aeeasta declaralie va fi euprinsa in cererea-tip de consultare a
Inscrisurilor sau deeliberare acopiilor certificate.
Art. 218. (I) Pentru consultarea documentelor all ateIn arhiva oficiuluilbiroului teritorial se
asigura Incaperi cuaceasta destinalie.
- (2) Referentul de arhiva asigura consultarea acestor documente de catre solieitanti,
preocupandu-se ca nici 0piesa din dosar sanu fiesustrasa sau modificata.
(3) Este interzis accesul Inarhiva al altor persoane In afara referentului care are Inpastrare
arhiva.
4.4. Aile proceduri deinscriere In evidentclc dc cadastru ~ilsau carte fUDelara
4.4.1. Rectificarca, modificarea ~i indreptarca erorilor materiale aleinscrierilor in cadastru ~i
cartca fUDelara
Art. 219. (I) Rectificarea Inscrierilor de carte funciara sepoate facepe calc amiabila sau pc
calcjudiciara. 4(
(2) Rectificarea poate fi dispusa deregistrator, prin Incheiere, lacererea persoanei interesate
In rectificarea Inscrierii. Prin persoana interesata se Inlelege acea persoana care a avut sau arc un
drept referitor laimobilul inscris Ineartea funciara, drept ceafost lezat prin Inscrierile anterioare.
87
88
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
(3) Rectificarea seva facecu consimtamiintul titularului dreptului ceface obiectul inscrierii.
Acest consimtamiint poate fi exprimat printr-o declaralie unilaterala sau printr-o conventie, care va
fi autentificata deunnotar public in funclie inRomiinia.
(4) In lipsa consimlamiintului prevazut laalin. (3), rectificarea se va efectua numai in baza
hotariirii judeclitore~ti definitive prin care s-a dispus aceasta operatiune, care poate fi pronuntata in
aCliuneade fond sauintr-o actiune inrectificare subsecventa.
(5) Daca aetiunea inrectificare nuafost notatain cartea funciara, registratorul vadispune, la
cerere, in baza hotariirii judecatore~ti prevazute la alin. (4), numai rectificarea inscrierii operate in
favoarea piiriitului impotriva caruia s-a admis aetiunea in rectificare, fiind men\inute inscrierile
operate in favoarea tertilor care nu au fost parti in cauza, chiar ciind drepturile ce fac obiectul
acestor inscrieri ar nega sau ar limitaexercitiul dreptului reclamantului. Aceste inscrieri vor putea fi
rectificate lacerere, pecaleamiabiIa saujudiciara. <
(6) Daca aetiunea in rectificare a fost notal1i in cartea funciara, registratorul va dispune in
baza hotariirii judecatore~ti definitive de admitere, din oficiu, ~i impotriva acelora care au dobiindit
vreun drept tabular ulterior notarii. Acest drept se va radia concomitent cu radierea dreptului
autorului lor.
Art. 220. (I) Prin modificarea de carte funciara se intelege orice schimbare privitoare la
aspccte tehnice ale imobilului, schimbare care nu afecteaz1i esenta dreptului inscris asupra acelui
imobil.
(2) Modificarea de carte funciara se poate face doar la cererea titularului dreptului de
proprietate, in baza actelor doveditoare. Modificarea suprafelei inscrise in cartea funciara nu cste
considerata 0rectificare decarte funciara.
Art. 221. (I) Indreptarea erorilor materiale sepoate dispune lacererea persoanei interesate
saudin oficiu.
(2) Constituie eroare materiala orice inexactitate cuprinsa intr-o inscriere in cartea funciara,
care nu produce vreun efect substantial, anume nu afecteaza existenla, intinderea sau opozabilitatea
dreptului inscris sau afaptului ori araportului juridic. Nu constituie eroare materiala neconcordanta
dintre 0 inscriere ~i situalia juridica reala daca, potrivit legii, 0 asemenea neconcordanli'i reprezinta
caz derectificare sau modificare acarlii funciare.
(3) Indreptarea erorilor materiale este imprescriptibiIa, scutil1i de plata tarifului, iar
incheierea motivata prin care s-adispus indreptarea secomunica persoanelor interesate.
(4) Indreptarea din oficiu a erorilor materiale se realizeaza in temeiul unui referat de
<c
constatare aerorii materiale intocmit decaire angajatul biroului teritorial care asaviir~iteroarea sau
care aconstatat-o in cursul solulionarii unei noi cereri.
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
4.4.2. Actualizarea planului cadastral
Art. 222. Planul cadastral este actualizat la cerere in cadrul lucnirilor de cadastru sporadic
sau din oficiu cuprilejul efectuarii lucrarilor decadastru sistematico
4.4.3. Procedura privind receptia planurilor parcelare ~i atribuirea numerelor cadastrale in
vcderea inscrierii in carIca fUDclara
Art. 223. Planul parcelar se intocme~te de catre persoane autorizate, cu respectarea
normelor ~i regulamentelor invigoare.
Art. 224. (I) Planul parcelar se intocme~te la nivel de tarIa, in format analogic ~i digital,
fi~ier .cpxml astfel incat informaliile sa poata fi introduse in sistemul integrat de cadastru ~i carle
funciara. Tabelul parcelar seintocme~tein format analogic ~i in format digital, fi~ieretip .xls.
(2) Planul parcelar ~i tabelul parcelar sunt semnate de catre pre~edintele comisiei locale de
fond funciar ~i decatre executant.
Art. 225. (1) Etapele intocmirii planului parcelar sunt:
documentarea prin solicitarea de informalii delaprimaria locala ~i delaofi~iul teritorial;
masurarea conturului tarlalei;
verificarea dispunerii imobilelor in tarla conform titlurilor de proprietate ~i a proceselor
verbale depunerein posesie emisedecatre comisia locala de fond funciar;
identificarea imobilelor din planul parcelar cu atributele lor din titlurile de proprietate sau
ciirlile funciare: numar titlu de proprietate, numar tarla, numar parcela, numar topografic, denumire
toponimica, numar cadastral sau alte atribute acolo unde eleexista;
intocmirea planului parcelar ~i atabelului parcelar.
(2) La intocmirea planului parcelar se va line cont de suprafala imobilului inscrisa in titlu de
proprietate ~i desuprafala masurata atarlalei.
Art. 226. Daca in cadrul tarlalei cxista diferente intre suprafata masurata a tarlalei ~i suma
suprafelelor imobilelor cuprinse in titlurile de proprietate din tarlaua respectiva, se aplica
urmatoarele prevederi:
a) in situatia in care suprafata rezultata din masurarea intrcgii tarlale este mai mica dedit
suprafala rczultata in urma insumarii suprafelelor parcelelor din acea tarla inscrise in titlurile de
proprietate seprocedeaza dupa cumurmeaza:
sediminueaza suprafata imobilelor direct proportional cu suprafala lor, astfel incat sa
serealizeze 0inchidere exacta asuprafelelor intarla.
diferenla de teren dintre suprafata inscrisa in actul de proprietate ~i cea existenta in

teren in acea tarla poate fi alocata de comisia locala de fond funciar in alta tarla din cadrul unitatii
. .
administrativ-teritoriale, cu acordul proprietarului in cauza, exprimat prin inscris incheiat in forma
autentica notariala, avand invedere noul plan parcelar.
89
90 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
b) in situalia tn care suprafala rezultata din masurarea tntregii tarlale este mai mare decat
suprafala rezultatli tn urma tnsumarii suprafelelor imobilelor din acea tarla inscrise tn titlurile de
proprietate, atunci surplusul de suprafala constituie rezerva a comisiei locale de fond funciar ~i
pozilia acesteia se stabile~te de catre comisia locala. Daca la masurarea unei tarlale tn care a fost
finalizatli aplicarea legilor proprietlilii, se identifica un surplus de suprafala de pana la5% inclusiv,
comisia local a de fond funciar poate redistribui proprietarilor imobilelor din tarlaua respectiva
surplusul desuprafap, proportional cu suprafata delinuta inacte, care seinscrie in cartea funciara.
Art. 227. Daca in cadrul tarlalei exista imobile eu numere cadastrale atribuite anterior,
inscrise tn cartea funciarii, care nu pot fi integrate in planul pareelar nou tntocmit, seprocedeazii in
condiliile cap. 4.2.3.6 ~i cap. 4.2.3.7.
Art. 228. (I) Verificarea decatreinspector aplanului parcelar tn vederea reeepliei, consta tn
analizarea urmatoarelor aspecte:
tneadrarea planului parcelar tn sistemul national dereferinla;
integrarea imobilelor anterior inregistrate tn sistemul integrat de cadastru ~i carte
funciara;
tnsu~irea planului parcelar ~i tabelului parcelar de catre autoritalile locale ~l
executant, prin semnatura ~i ~tampila;
concordan!a dintre dateIedin tabelul parcelar eudatele din titlurile deproprietate;
existenta declaratiilor proprietarilor pentru imobilele care fac obiectul actualiziirii
informatiilor tehniee sauapre~edintelui comisiei locale defond funciar.
(2) Daca criteriile menlionate laalin.(I) sunt tndeplinite planul parcelar sereceplioneaza.
(3) Planul parcelar este receptionat cu atribuirea numerelor eadastrale, iar scrierea titluri/or
deproprietate serealizeaza tnbaza planului parcelar receplionat.
Art. 229. (I) Doeumentalia eadastrala tntocmita pentru receptia planului parcelar ~I
tnscrierea imobilelor in sistemul integrat de cadastru ~i carte funciara conIine urmatoarele
documente:
a) borderoul;
b) eererea dereceplie ~i tnseriere;
c) declaralia peproprie raspundere cuprivire laidentificarea imobilului masurat;
d) copiile actelor de identitate, incazul proprietarilor persoane fizice ~i alemandatarilor
acestora sau certificat constatator, tn cazul persoanelor juridice, dupa caz sau lista eliberatli de
primarie cuproprietarii imobilelor careauputut fi identifica!i ~i cu dateIelor deidentitate;
'"
e) copia extrasului decartefunciara saucopia cartii funciare, daca esteeazul;
1) originalul sau copia legalizata aactelor tn temeiul carora se solicitli tnscrierea; copii
conforme cu exemplarul din arhiva oficiilor teritoriale atitlurilor deproprietate, copii legalizate sau
<
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VI1.2014
originalele proceselor verbale de punere in posesie, copii ale altor acte de proprietate dacii este
cazul, certificate in condiliile art. 66din regulament.
g) inventarul decoordonate al punctelor destalie ~i al punctelor radiate,
h) calculul analitic al suprafelelor;
i) memoriul tehnic;
j) tabelul parcelar;
k) planul parcelar;
1) planul deincadrare in zona la0scamconvenabila;
m) fi~ierul .cpxml.
(2) Cererea de receplie ~i inscriere, precum ~i declaralia pe proprie raspundere cu privire la
identificarea imobilelor masurate sunt semnate de primarul UAT- ului in calitate de persoana
interesata.
Art. 230. La receplia planului parcelar se atribuie numere cadastrale imobilelor pcntru care
s-au emis titluri de proprietate, procese-verbale de punere in posesie eliberate conform legilor
proprieta(ii, imobilelor af1ate la dispozi(ia comisiei locale sau atlate in proprietatea sau
administrarea unor persoane fizice, juridice, institulii sau statiuni decercetare.
Art. 231. (1) lnaintea depunerii documentatiei cadastrale de receptie ~i inscriere in cartea
funciara aplanului parcelar sedcpun documentalii cadastrale derepozilionare sau actualizare.
(2) Pentru imobilele ai caror proprietari nu au fost gasili sau nu i~i dau acordul, in baza
declaraliei pre~edintelui comisiei locale de fond funciar ~i a referatului inginerului ~ef se
men(ioneazii in fi~ierul .cpxml "Imobil inregistrat in planul cadastral lara forma ~i localizare
corecta". Dupa solulionarea de catre inspector, referatul se transmite serviciului de publicitate
imobiliara impreuna cu documentalia analogica, se emite incheierea de carte funciara care se
comunicii par(ilor. Accea~i menliune se face ~i pe planul de amplasament ~i delimitare ~i nu
constituic piedica lareceplia altci documentalii cadastrale aferente unui imobil amplasat corect.
(3) Pentru imobilele inregistrate doar prin numar cadastral, neinscrise in cartca funciara,
inspectorul menlioneazii in fi~ierul .cpxml "Imobil inregistrat in planul cadastral rara forma ~i
localizare corccta" iar pe planul de amplasamcnt ~i delimitare din arhiva OCPl se face aceea~i
menliune ~i nu constituie piedica lareceptia planului parcelar.
Art. 232. (l) Pentru planurile parcelare existente in arhiva oficiilor teritoriale, realizate cu
respectarea normelor ~i regulamcntelor tehnice in vigoare, directorul oficiului teritorial poatc
declan~a receplia planului parcelar ~i inscrierea imobilelor in sistemul integrat d~cadastru ~i carte
funciara, inbaza referatului intocmit deinginerul ~ef.
(2) Asistentul registrator veri fica daca in documentatia cadastral a s-au menlionat corect
numele, denumirea par(ilor din actele deproprietate ~i codul numeric personal mentionate in actele
deproprietate sauin fi~eledepunereinposesie.
91
92 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
Art. 233. Titlurile de proprietate ee se emit in eonformitate eu prevederile legilor fondului
funeiar, ulterior reeeplionarii planului pareelar, se inseriu din ofieiu in eartea funeiarli, inaintea
transmiterii aeestora clitreproprietari.
Art. 234. Larealizarea planurilor parcelare, indiferent de suprafala acestora, nu se solicitii
aviz deincepere delucrari ~i nici dosar deverificare intema.
Art. 235. (I) Oficiile teritoriale pot soluliona cereri de indreptare a erorilor din titlurile de
proprietate dacli, in urma verificarilor se constata ca acestea sunt datorate transcrierii eronate pe
titlul de proprietate a unora dintre informaliile de pe procesul verbal de punere in posesie sau din
documentele careau stat labaza punerii inposesie ~i serefera la:
a) erori descriere anumelui ~i prenurnelui faladeprocesul verbal ~i anexe;
b) erori cu privire la numarul de tarla/parceIa, numar unitate amenajistica (UA)/unitate
deproduetie (UP);

e) erori eu privire lavecinatiili;
d) erori alesuprafetelor parcelelor, lara modificarea suprafelei total atribuite;
e) alteerori cuprivire laidentificare cadastral aaparcelei, liraafectarea
amplasamentului ~i asuprafelei.
'(2) in cazul in care eroarea materiala se identifica cu una dintre cele descrise mai sus,
eererile deindreptare aerorilor sepot soluliona in baza urmatoarelor documente:
a) cererea solieitantului, care trebuie sa indice obligatoriu numarul ~1data emiterii
titlului deproprietate supus corectiirii;
b) referatul de indreptare eroare material a intocmit de inginerul ~ef ~i aprobat de
director, care trebuie sa conlina numarul ~i data hotarfuii comisiei judelene in baza careia a fost
emis titlul deproprietate supus corectiirii, eroarea materiala ~i conlinutul corectarii;
c) titlul deproprietate in original.
(3) Titlurile de proprietate sepot modifica de oficiul teritorial, in temeiul hotanirii comisiei
judelene, conform art. 591, alin. (2) din Legea fondului funciar or. 18/1991, republicata, cu
modificarile ~i completarile ulterioare ~i serefera la:
a) modificari alenumarului tarlaleiJ parcelei;
b) modificarea numelui autoruiui dreptului de proprietate, in conformitate eu actele de
stare civilli;
c) modifiearea vecinatiitiior liraafectarea amplasamentului;
d) modificarea suprafelelor pareelelor liramodificarea suprafetei totale.
(4) Modificarea suprafelei totale in plus sau in minus falii de cea reconstituita nu poate fi
solutionata in condiliile mentionate la aliniatele anterioare ~i se realizeaza prin hotarare
judecatoreasca definitiva, potrivit art. 58 din Legea fondului funciar nr. 1811991, republicatii, cu
modificarile ~i completiirile ulterioare.
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
(5) Modificarea titlurilor de proprietate rezultate din hoti'irarilejudeci'itore~ti definitive se
efectueazi'i de oficiul teritorial Inbaza unei hotarari de punere in executare ahotararii judeci'itore~ti
emise decomisia judeleana.
(6) Orice modificare In cuprinsul titlului de proprietate se va face cu tu~ro~u, amt pe
originalul titlului de proprietate, cat ~i pe cotor ~i vapurta semnatura directorului oficiului teritorial
~i ~tampila, cumenliunea numi'irului ~i adatei hotararii comisiei judelene.
(7) Anularea unui titlu de proprietate se face In baza homrarii judecatore~ti definitive, iar
dupa comunicarea acesteia oficiul teritorial va aplica ~tampila "Anulat In baza hoti'irarii
judecatore~ti nr. " pecotorul titlului deproprietate ~i sevatrece numarul din registrul titlurilor
deproprietate anulate.
(8) Oficiile teritoriale ~i comisiile locale vor line un registru al titlurilor de proprietate
modificate ~i unregistru al titlurilor deproprietate anulate, care vor fi actualizate permanent.
4.4.4. Exproprierea - recep!ie ~i inscriere in cartea funciara
Art. 236. Oficiul teritorial va fumiza la cererea expropriatorului, cu titlu gratuit, once
informa!ii disponibile necesare Invederea Intocmirii listei imobilelor afectate, pentru zona in care s-
adeclan~at procedura deexpropriere.
Art. 237. Expropriatorul solicitii Agenliei Nalionale/oficiului teritorial:
a) avizul deconformitate pentru inceperea lucri'irii,dupa caz;
b) receplia amplasamentului lucri'irii.
Art. 238. Documentalia pentru receplia planului topografic cu amplasamentul lucrarii se
intocme~teInconformitate cuvarianta finali'iastudiului defezabilitate, lanivel dejudel.
Art. 239. in baza actului administrativ de expropriere ~i a documentaliei intocmite In
vederea Inscrierii in cartea funciari'i pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala in parte,
expropriatorul soliciti'i intabularea dreptului de proprietate al statuluil unitiilii administrativ
teritoriale, respectiv a dreptului de administrare al expropriatorului asupra coridorului de
expropnere.
Art. 240. Coridorul de expropriere prime~te un singur numar cadastral la nivel de unitate
administrativ-teri toriala.
Art. 241. Dupa intabularea dreptului de proprietate al statului/uniti'ilii administrativ-
teritoriale asupra coridorului de expropriere, respectiv a dreptului de administrare al
expropriatorului, se elibereaza expropriatorului Incheierea de carte funciara, extrasul de carte
funciari'i pentru informare ~i extrasul deplan cadastral.
~rt. 242. (1) in vederea finaliziirii exproprierilor imobilelor potrivit L;tgii nr. 25512010
privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesari'i realiziirii unor obiective de interes
national, judelean ~i local, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, persoana
autorizata, lasolicitarea expropriatorului, Intocme~tedocumentaliile cadastrale individuale.
93
94
MONITORULOFICIALALROMANlEI,PARTEAI,Nr.571bisl31.VII.2014
(2) Documentaliile cadastrale individuale se intocmesc pe baza limitei coridorului de
expropriere care a fost inscris in cartea funciara.
Art. 243. Sunt scutite de la plata taxelor, tarifelor, preculIl ~i a oricaror altor sume datorate
bugetului de stat sau bugetelor locale serviciile privind inregistrarea, receplionarea documentaliilor
cadastrale ~i serviciile aferente procedurii de intabulare pentru terenurile necesare realizarii
obiectivelor de interes nalional, judelean ~i local.
4.4.5. Proeedura de lueru eu privire la eartile funciare desehise in aile Iimbi deeat eea romana
Art. 244. Ciirtile funeiare ale caror inscrieri active sunt efectuate in'alta limba decM cea
romana vor fi convertite ulterior efecluarii unei traduceri in lirnba romana de catre un traducator
autorizat sau de catre un angajat al oficiului teritorial care cunoa~te limba respectiva.
4.4.6. Reeonstituirea eartH funciare ~i aineheierH de carte funciara
Art. 245. (I) Prin reconstituire se inlelege refacerea cartilor funciare/incheierilor pierdute,
sustrase, distruse ori deteriorate intr-o masura care nu mai permite efectuarea de inscrieri ori
inlelegerea celor existente.
(2) Cererea de reconstituire depusa la biroul teritorial unde s-a aflat cartea funciara va
cuprinde urmatoarele date:
a) numele/denumirea ~i domiciliul/sediul persoanel care a figurat ultima ca titulara a
dreptului inscris in cartea funciara;
b) identificarea irnobilului (nr. topografic, nr. cadastral) numai in cazul in care nu exista Ull
extras de carte fUllciarii, original, mai vechi;
c) titlul in temeiul caruia s-a dobandit dreptul real;
d) drepturile reale care greveaza imobilul.
(3) La cerere se ata~eaza declaralia autentica pe proprie raspundere a proprietarului
imobilului sau a succesorului in drepturi al acestuia din care sa rezulte numele/denumirea
proprietarului tabular ~i ca situalia juridica a imobilului a ramas neschimbata, un certificat fiscal cu
privire la imobilul inscris in cartea funciara a carei reconstituire se solicita ~i alte acte care sa ateste
existenla dreptului de proprietate ~i aaltor drepturi reale.
(4) Cu prilejul reconstituiri ciiI1ii funciare, angajatul biroului teritorial verifica .toate
inregistrarile efectuate in evidenlele de cadastru ~i publicitate imobiliara, cu privire la imobilul in
cauza.
Art. 246. (I) La sesizarea din oficiu, reconstituirea cartii funciare se face dupa constatarea
faptului ca respectiva carte funciara a devenit inutilizabila, prin referat intocmit de asistentul

registrator silll de referent, Cll indicarea motivelor care impun reconstituirea.


(2) in baza referatului prevazut la alin. (I), registratorul dispune reconstituirea prin incheiere
supusa regimului de drept comun al incheierilor de carte funciara.
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
(3) Reconstituirea din oficiu aunei carti funciare dislmse, sustrase saupierdute este adusa la
cuno~tinlacelor interesali prin comunicarea incheierii dereconstituire.
Art. 247. (I) Daca vechea carte funciara pierduta sau sustrasa este recuperatii pana la
momentul la care, prin incheiere, se dispune reconstituirea, ~i daca aceasta este utilizabila,
procedura dereconstituire vafi sistatii.
(2) Daca vechea carte funciara pierduta sau sustrasa este recuperata dupa ce, prin incheiere,
sedispune reconstituirea, chiar daca aceasta este utilizabila, seprocedeaza lainchiderea cil.rtiivechi,
inscrierile Iacandu-se in continuare in cartea funciara noua, reconstituita.
Art. 248. Daca in arhiva biroului teritorial nu se mai afla incheierea privind 0operaliune
efectuata in cartea funciara, atestarea efectuarii acestor operaliuni se face pe cale administrativa,
prin emiterea unei adrese prin care sevacertifica faptul cil.operaliunea dispusa prin incheierea nr....
<
afost efectuata in cartea funciara. Pentru reconstituirea incheierii decarte funciara seaplica in mod
similar prevederile art. 1054din Codul deprocedura civila.
CAPITOLUL V.
AVIZUL DE iNCEPERE A LUCAARILOR ~I RECEPTIA LUCAARILOR DE
SPECIALITATE
5.1 Dispozilii generale privind avizul de ineepere a luerarilor ~i reeeplia luerarilor de
specialitate
Art. 249. Prin aV1Z~i receplie a lucrarilor de specialitate, Agen\ia Nalionalil/oficiile
teritoriale veri fica modul realizarii lucrfuilor de specialitate de catre persoanele autorizatc ~i
respectarea prevederilor legale invigoare.
. Art. 250. (I) Penlm lucrarile care sedesfii~oarape teritoriul unui singur judel avizul penlm
inceperea lucrarilor de specialitate, nurnit in continuare aviz, ~i recep\ia se solicita ~i se realizeaza
deoficiul teritorial.
(2) Pentru lucrarile de specialitate care se desfii~oara pe tcritoriul mai multor judele,
respectiv penlm lucri'iri de fotogrammetrie sau de realizare de modele de geoid! cvasigeoid avizul
penlm inceperea lucri'irilor de specialitate ~i receplia se solicita ~i se realizeaza de Agenlia
Nalionalil/CNC.
(3) Specificaliile tehnice conlinute in documentaliile de atribuire a cQlltractelor pcntru
lucri'iri de cadastru, geodezie, cartografie, fotogrammetrie, teledeteclie ~i aerofotografiere, sunt
avizate penlm conformitate cu reglementiirile specifice de catre Agenlia Naliona!a, inainte de
inilierea procedurilor de achizilie publica, sub sancliunea neacordarii avizului de incepere a
lucrarilor, respectiv arespingerii cererii dereceptie, conformprevederilor art. 9alin (14) din Lege.
95
96
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
5.2Dispozitii privind avizul deincepcrc alucrarii
Art. 251. Avizul de incepere a lucrarii, reprezinta documentul emis de Agent
ia
Nationala
sau oficiul teritorial, dupa caz, prin care se permite inceperea ~i desfii~urarea lucriirilor de
specialitate intr-o anumita zona, denumita suprafata de des~urare a lucrarii ~i intr-un anumit
interval detimp, denumit termen deexecutie.
Art. 252. Avizul pentru inceperea lucriirilor de specialitate se solicita oficiului teritorial, in
cazul lucrarilor care privesc teritoriul unui singur judet, sau Agentiei Nationale/CNC, in cazul
lucrarilor careprivesc teritoriul mai multor judet
e
.
Art. 253. (I) Avizul pentru inceperea lucriirilor de specialitate, nurnit in continuare aviz, se
emite pentru lucriiri de masuriitori terestre, cartografie, cadastru, geodezie, fotogrammetrie pentru
suprafele cedep~esc 100baprecurn ~i pentru toate lucrarile dePUG; PUZ, indiferent desuprafalii.
(2) Avizul sesolicita decatre executantullucrarii despecialitate.
Art. 254. Cererea pentru solicitarea avizului se depune cu cel mult trei luni inaintea
inceperii lucrarilor ~i va fi insolita deunexemplar al documentatiei prin caresesolicita avizul.
Art. 255. (I) Avizul se redacteaza in doua exemplare ~i se semneaza dc catre
inspector/consilier ANCPI ~i de catre inginerul ~efldirectorul direcliei de specialitate din Agentia
Nalionala.
(2) Avizul este valabil pana la expirarea termenului de executie a lucrarii de specialitate
pentru care afost acordat. Incazul in care seconstata lipsaunor elemente din documentatia depusa
se emite nota de completare. In aceasta situalie, termenul de solulionare a cererii se va recalcula
corespunzator, deladata depunerii completarilor.
(3) Avizul transmis solicitantului include specificarea datelor ~i a documentelor care pot fi
utilizate ~i valorificate, precum~i anormelor, ainstruetiunilor ~i ametodologiilor ceurmeaza sa fie
respectate in execulia lucrarii despecialitate.
(4) In aviz seprecizeaza cerintele tehoice impusepentru categoriile de lucrari de specialitate
respective, precum ~i datele geodezice, cartografice ~i cadastrale care sunt puse la dispozitia
emitentului avizului la incheierea lucrarii. De asemenea, in aviz se nominalizeaza punctele din
Reteaua Nationala de Triangulatie ~i de Nivelment care sunt incluse in suprafata de desfii~urarea
lucrarii.
(5) In cazul avizelor pentru realizarea suportului topografic al planurilor urbanistice
generale, al planurilor urbanistice zonale, al planurilor urbanistice de detaliu este obligatoriu sa
utilizeze limitele unitatilor administrativ teritoriale detinute deoficiile teritoriale, limiteIeimobilclor
, ...
inregistra.tein sistemul integrat decadastru ~i carte funciara ~i aleplanurilor parcelare, receptionate
decatre oficiul teritorial.
Art. 256. Incazul incare termenul deexecutie alucriirii specificat initial in aviz nu poate Ii
respectat, seprocedeaza astfel:
I
I
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
a) daca termenul de executie nu a fost depa~it, se poate solicita prelungirea avizului 0
singura data pentru 0perioadii de maximum 12luni, situatie in care nu este necesara achitarea unui
nou tarif pentru avizul de execu!ie. In acest caz prelungirea presupune aplicarea unei parafe ~i a
semnaturilor pe vechiul aviz iar in cazul in care avizul initial s-a pierdut, se poate elibera 0copie
conform cu originalul dupa avizul existent ~i aplicarea semnaturilor ~i parafelor pentru prelungire
pecopia conformcu originalul existent in arhiva;
b) daca termenul de executie a fost depa~it sau este necesarii 0prelungire a acestuia cu mai
mult de 12luni, sesolicita unnou aviz, cuachitarea tarifului corespunzator.
Art. 257. (I) Lucrarile ~i documenta!iile despecialitate contractate deAgentia NationaIa sau
deunita!ile subordonate acesteia nunecesita solicitarea avizului.
(2) Lucrarile de specialitate de interes pentru apararea liirii, ordinea publica ~i siguranta
nalionala, executate de institutiile din acest domeniu cu personal propriu, mr necesita solicitarea
avizului.
Art. 258. Documenta!ia pentru solicitarea avizului deincepere alucrarii trebuie saidentifice
limitele zonei care faceobiectul avizului ~i saprecizeze categoriile delucrari cesevor executa.
Inacest sens, documentatia include urmiitoarele elemente:
a) beneficiarullucrarii;
b) executantullucrarii;
c) scopullucriirii ~i termenul deexecutie;
d) identificare zonei;
e) men!ionarea datelor ce vor rezulta, preciziile acestora, gradul de detaliere; scara
corespunzatoare a produselor cartografice, suprafata pe care se executa lucrarea, formatul in care
vor fi predate;
t) copii ale specificatiilor tehoice solicitate de beneficiar prevazute in contract sau in
caietul de sarcini, care au men!iunea: "conform cu originalul" ~i semnatura
beneficiaruluilexecutantului, copia procesului verbal de avizare a specifica!iilor tehoice, emis de
ANCPI, daca estecazul;
g) planul deincadrare inzona.
5.3 Dispozitii privind receptia lucrarilor despecialitate
Art. 259. (I) Receplia lucrarilor despecialitate arecascop verificarea indeplinirii conditiilor
deexecutie impuse denormativeIe, metodologiile ~i instructiullile elaborate deAgen!ia Nationala, a
standardelor tehoice in vigoare ~i aavizelor eliberate.

(2) Recep!ia lucrarilor de specialitate se realizeaza pentru toate lucrarile de masuratori


terestre, cartografie, cadastru, geodezie, fotogrammetrie.
97
98
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31,VI1.2014
Art. 260. Receplia lucriirilor de specialitate se realizeazii de oficiul teritorial, in cazul
lucrarilor careprivesc teritoriul unui singur judel, sau deAgenlia NalionalalCNC, in cazullucrarilor
careprivesc teritoriul mai multor judele.
Art. 261. Documentalia topografidi este ansamblul pieselor tehnice care seanexeaza cererii
deavizare/receplie alucrarilor detopografie.
Art. 262. Documentaliile topografice sunt:
a) planurile topografice, care stau la baza intocmirii planurilor urbanistice generale, al
planurilor urbanistice zonale, al planurilor urbanistice dedetaliu;
b) planurile topografice necesare intocmirii documentaliei de autorizare a lucrarilor de
construire ~i dedesfiinlare;
c) planurile ~i hartile analogice saudigitale;
d) documentaliile topografice, intocmite conform Hotanirii Guvernului or, 834/l 991, cu
modificarile ~i complet1irileulterioare;
e) planul de amplasament si delimitare al expertizelor judiciare in specialitatea
topografie, geodezie ~i cadastru, lasolicitarea instanlelor dejudecata,
Art. 263. Documentatia topografica pentru receplia suportului topografic al PUG, cuprinde:
a) borderoul;
b) dovada achitarii tarifelor legale;
c) cererea dereceplie;
d) copia avizului deincepere alucr-arii;
e) inventaru! de coordonate ale punctelor de inl1exiune ce vor defini limita
intravilanului propus, in format digital, oblinute in unna masuratorilor sau aortofotoplanului;
f) calculul analitic al suprafelei unit1ilii administrativ:teritoriale, precum~i al suprafelei
existente ~i propuseafiecaruia dintre intravilanele componente;
g) memoriul tehnic, care va cuprinde: metodele de lucru, instrumente utilizate,
prelucrarea ~i modul de stocare, organizare ~i reprezentare a datelor, preciziile oblinute, suprafala
unitalii administrativ-teritoriale (in ha), suprafala intravilanului existent ~i propus, ealeulatii din
eoordonatele punctelor deeontur;
h) deserierea limitei intravilanului propus, in format analogic ~i digital;
i) planul topografie (in format analogic ~i digital - dxf) la 0 scara eonvenabila (seara
1:5.000-1: 1.000 sau, in eazuri speciale, 1:10.000), astfel ineat sa euprinda limita unitalii
administrativ-teritoriale, limitavechiului intravilan, propunerea pentru limita intravilanului nou;
<I
j) fi~ierul .epxml.
Art. 264. Doeumentalia pentru reeeplia suportului topografie at PUZ, cuprinde:
a) borderoul;
b) dovada achitarii tarifelor legale;
. -
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VI1.2014
c) cererea dereceptie;
d) copia avizului deIncepere alucrarii;
e) certificatul deurbanism pentru aprobarea investitiei;
f) inventarul decoordonate alepunctelor deinflexiune care definesc Iimitapuz- ului, In
format digital;
g) calculul analitic al suprafetei delimitate prin puz;
h) memoriul tehnic, care va cuprinde: metodele de lucru, instrumente utilizate,
prelucrarea ~i modul destocare, organizare ~i reprezentare adatelor, preciziile obtinute, suprafata pe
care seexecuta lucrarea (Inha);
i) planul topografic (Informat analogic ~i digital - dxf), scara 1:5.000-1:500, pe care se
vor evidentia limitele puz- ului ~i limitele imobilelor din interiorul puz carora Ie-au fost acordate
numere cadastrale; <
j) planul deIncadrare Inzona, la0scara convenabila, pecare sevaevidentia limita puz
fatade limita intravilanului existent, in cazul puz- urilor executate Inextravilan;
k) fi~ierul .cpxml.
Art. 265. Documentatia pentru receptia suportului topografic al PUD, cuprinde:
a) borderoul;
b) dovada achitarii tarifelor legale;
c) cererea dereceptie;
d) copia avizului deIncepere alucrarii, dupacaz;
e) certificatul deurbanism pentru aprobarea investitiei;
f) inventarul decoordonate alepunctelor de inflexiune care definesc Iimitapud- ului, in
format digital;
g) calculul analitic al suprafe!ei delimitate prin pud;
h) memoriul tehnic, care va cuprinde: metodele de lucru, instrumente utilizate,
prelucrarea ~i modul destocare, organizare ~i reprezentare adatelor, preciziile obtinute, suprafata pe
care seexecuta lucrarea (Inha);
i) planul topografic (In format analogic ~i digital - dxf) Intocmit la scara 1:5.000-1:500
pe care se vor evidentia limiteIepud- ului ~i limitele imobilelor din interiorul pud carora Ie-au fost
acordate numere cadastrale;
j) planul deIncadrare Inzona lascara 1:5.000-1:10.000;
k) fi~ierul .cpxml.

Art. 266. (I) Documentatia anexata la solicitarea receptiei planului topografic necesar
Intocmirii documentaliei deautorizare aluerarilor deconstruire sau desfiintare:
a) borderoul;
b) dovada achitarii tarifelor legale;
99
100
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
c) cererea dereceplie;
d) copia avizului deincepere alucrarii, dupa caz;
e) copia extrasuiui decarte funciara pentru informare;
f) copia certificatuiui deurbanism;
g) inventarul decoordonate al imobilului in format digital;
h) calculul analitic al suprafelelor;
i) memoriul tehnic, care va cuprinde: metodele de lucru, preciziile oblinute, date
referitoare la imobil, suprafala pe care seexecuta lucrarea, date referitoare lasitualia existenta ~i la
ceapropusa, specificarea modului dematerializare alimitelor;
j) planul deincadrare inzona lascara 1:5.000-1: I 0.000;
k) planul topografic (in format analogic ~i digital - format .dxf) lascara 1:5.000-1: 100,
dupacaz, care vacuprinde reprezentarea reliefului pcntru zonasupusainvestiliei;
I) fi~ierul .cpxml pentru zona supusa investiliei.
(2) Pentru imobilele apaqiniind domeniului public sau privat al UAT- uluiljude\Uluilstatului
care nu sunt inscrise in evidenlele de cadastru ~i publicitate imobiliara, la receplia planurilor
topografice necesare intocmirii documentaliei de autorizare a lucrarilor de construire/ desfiinlare ~i
la receplia planurilor aferente studiilor de fezabilitate, nu se solicita extrasul de carte funciara ~i
certificatu\ de urbanism. in cazul identificiirii unor suprapuneri cu imobile inregistrate in baza de
date grafice, receplia seefectueazii cu menlionarea suprapunerii peplanul receplionat ~i in procesul
verbal de receplie. Planul topografic supus recepliei va purta semnlitura ~i ~tampila delinlitorului
legal al terenului ~i menliunea "Certific amplasamentul".
(3) La receplia planurilor topografice necesare intocmirii documentaliei de autorizare a
lucrlirilor de eonstruire pentru lucrlirilede utilitate publica, care fac obiectul Legii energiei electrice
~i a gazelor naturale nr.123/2012, cu modificlirile ~icompletlirile ulterioare, nu se solicitli extrasul
de carte funciara ~i certificat deurbanism. Peplanul topografic recePlionat, oficiul teritorial va face
men!iunea "Exercitarea drepturilor deuz ~i deservitute asupra proprietlililor private se facepc baza
convenliilor cadru, lncheiate potrivit prevederilor Legii energiei electrice ~i a gazelor naturale
nr.123/2012".
Art. 267. (I) Cererea de receplie ~i documentalia anexatli la aceasta se repartizeazli
personalului despecialitate, caredupaverificarea lucrlirii emite:
a) proces-verbal dereceplie, sau
b) notli de completare, in cazul solicitlirii de date suplimentare, comietari sau pentru
refacerea lucrlirii. Dacli dupa emiterea notei de completare se constata ca nu au fost indeplinite
cerin!ele sau remedierea problemelor semnalate a fost efectuata partial, lucrarea este declarata
respinsa.
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
101
(2) Recep\ia planurilor ~i a haqilor se finalizeaza prin intocmirea procesului-verbal de
, recep\ie ~i daca cererea este admisa se aplica parafa pe planuri ~i haqi alaturi de men\iunea:
"Prezentul document recep\ionat este valabil inso\it de procesul verbal de recep\ie ill......1
data "
Art. 268. Procesul-verbal de recep\ie se redacteaza in 2 exemplare; un exemplar se
transmite solicitantului, iar un exemplar rilmane la emitentul avizului, impreuna cu documenta\ia
depusa penlm recep\ie. Procesul verbal de recep\ie sesemneaza de catre inspector/consilier ANCPI
~i decatre inginerul ~ef/directorul direc\iei despecialitate din Agen\ia Na\ionala.
Art. 269. Verificarea ~i recep\ia lucrarilor de specialitate executate sau conlractate de
Agen\ia Nationalii/institu\iile subordonate serealizeaza de caire speciali~tii proprii. in cazul in care
verificarea in vederea efectuarii recep\iei nu poate fi executata prin personalul propriu, sevor putea
r incheia conlracte cu persoanele autorizate care au dreptul sa verifice lucrari de specialitate in
s. domeniu.
Art. 270. (I) Recep\ia lucranlor despecialitate presupune parcurgerea urmatoarelor etape:
a) analiza generalii, urmarindu-se respectarea prevederilor avizului ~i a modului de
indeplinire aacestora;
b) verificarea lucrlrilor deteren, daca seimpune;
c) verificarea lucriirilor debirou;
d) recep\ia ~i integrarea datelor in baza dedate.
(2) Prin verificarea lucriirilor deteren seurmiire~te:
a) modul de materializare ~i de amplasare a punctelor re\elelor geodezice/de indesire/ de
ridicare;
b) coresponden\a con\inutului produselor cartografice eurealitatea din teren;
c) gradul deprecizie al elementelor determinate in teren.
(3) Prin verifiearea lucrarilor debirou seurmare~te:
a) modul deutilizare adatelor ini\iale penlm realizarea lucrlirii despecialitate;
b) ealitatea ~i corectitudinea opera\iunilor, amasuratorilor ~i acaleulelor;
c) calitatea produselor ~i a documentelor finale, din punct de vedere al continutului, al
formei deprezentare ~i al gradului deprecizie.
Art. 271. Cererea privind recep\ia planului topografic serespinge in urmlitoarele situa\ii:
a) documenta\ie eu con\inut incomplet;
b) nerespectarea prevederilor din avizul deincepere aluerlrilor;

c) integrarea incorecta in sistemul national de referin\li ~i ridicarea punetelor de detaliu


pebazli demasurlitori gre~ite, calcule efeetuate gre~it;
d) neconcordan\e inlre detaliile con\inute inplanul topografic ~i celeexistente pc teren;
e) neconcordan\e intre datele analogice din documenta\ie ~i datele digitale;
102
MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31VII.2014
f) documentalie intocmita fiiraexecutarea masuratorilor lateren;
g) tipul documentaliei nu corespunde categoriei de lucriiri in care persoana executanta
este autorizatii, exista alte incompatibilitiili ale persoanei autorizate, autorizalie expiratii ori
suspendatii;
h) imobilul teren care face obiectul unui plan topografic, realizat in vederea emiterii
autorizaliei deconstruire nuaregeometrie in sistemul integrat decadastru ~i carte funciarii.
Art. 272. RecePlialucrarilor despecialitate serealizeaza astfel:
a) receplia lucrarilor de teren se efectueaza de caire oficiile teritoriale pe raza carora se
ana lucrarea despecialitate receplionatii;
b) receplia lucrarilor de birou se face, dupa caz, de caire Agenlia Nalionala sau de
oficiile teritoriale, in funclie deteritoriul pecaresesitueaza lucrarea despecialitate;
<
c) daca la receplia planurilor executate in vederea oblinerii autorizaliei de construire
(PAC), se constatii diferenle intre configuralia ~i suprafata imobilului masurat ce face obiectul
planului supus recepliei ~i configuralia ~i suprafala imobilului anterior receplionat ~i inregistrat in
sistemul integrat de cadastru ~i carte funciara, cererea de receplie se respinge ~i pentru imobilul in
cauzii sevarealiza documentalie cadastrala deactualizare informalii tehnice;
d) pentru recePlia planurilor executate in vederea oblinerii autOIiza(iei de cOllstruire
(PAC), imobilul - teren ce face obiectul cererii trebuie sa fie inregistrat in sistemul integrat de
cadastru ~i carte funciara.
Art. 273. (1) Receplia elemelltelor degeodezie, decartografie ~i decadastru din lucriirilede
specialitate pentru realizarea sistemeIor informalionale specifice domeniului de activitate urmare~te
~i asigurarea condiliilor tehnicepentru integrarea datelor inbaza dedate aAgenliei Nalionale.
(2) In cazul in care suprafala ~i complexitatea lucrarilor de specialitate impun finalizarea
lucrarilor in termene caredepa~esc 12luni, seadmite ~i efectuarea dereceplii partiale, dar numai pe
faze de lucrdri illcheiate, finalizate cu documentalii, care pot fi preluate pentru afi integrate inbaza
dedate aAgenliei Nalionale.
Art. 274. (I) Receplia con!inutului topografic al documentelor cartografice analogice sau
digitale destinate uzului public serefera lareceplia oriciirei reprezentari cartografice, harta sau plan
alaI teritoriului Romaniei sau alaI unei parti a acestuia, realizatii ca atare sau inclusa in atlase,
ghiduri ~i/sau reviste, illdiferent de suportul pe care este realizata, de modul de vizualizare ~i de
sistemul dereferinla ~i decoordonate utilizat.
(2) RecePlia documentelor cartografice de uz public urmare~te confonnitatea reprezentarii
cartografice cu realitatea, limitele administrative, sursele dedate cu conlinut topografic ~i modul de
utilizare aacestora in cadrul documentului cartografic.
Art. 275. (1) Documentele cartografice destinate uzului public se difuzeazii numai dupa
efectuarea recepliei acestora.
]
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014 103
(2) Executantul lucrarii de specialitate este obligat ca, dupa receplia documentelor
cartografice destinate uzului public, sa inscriplioneze documentele cu menliunea "Receplionat
ANCPIIdata".
Art. 276. (I) Pentru receplia planului topografic, suport al documenta\iei de urbanism,
documentalia se depune la oficiul teritorial. Planul topografic receplionat sta la baza 'intocmirii
documentaliei ce se realizeazli ulterior de proiectant, in vederea oblinerii autorizaliei de
construire/desfiinlare.
(2) Anterior solicitarii recepliei planului de situalie in vederea 'emiterii autorizaliei de
construire pentru imobilul - teren inscris in evidenlele de cadastru ~i carte funciara lara geometrie,
se solicita actualizarea informaliilor tehnice, pentru integrarea geometriei imobilului in sistemul
integrat de cadastru ~i carte funciara, 'invederea evitarii suprapunerilor ~i a edificarii construcliilor
peamplasamente gre~ite. <
Art. 277. in cazul 'incare exisUi divergenle cu privire lalimiteIeUAT- ului, oficiul teritorial
receplioneaza suportul topografic pentru documentalia de urbanism, cu identificarea tronsonului de
hotar respectiv ~i menlioneaza pe acesta: "Pe tronsonul de hotar , mtre punctele ~i , limita
prezentata prin documentalia de urbanism nu este aceea~i cu limita delinuta in arhiva oficiului
teritorial .... "
Art. 278. (I) Beneficiarii lucrarilor de specialitate nu pot prelua, utiliza sau pune la
dispozilie categoriile de date ~i documente rezultate din procesul de realizare a lucranlor de
speeialitate, daca acestea nu sunt receplionate ~i/sauavizate deANCPI ~i/sauunitalile subordonate.
(2) Evidenla avizelor de mcepere/recepliilor lucrarilor de specialitate se face de catre
emitentul avizului/recepliei.
Art. 279. (I) Suportul topografic al planului urbanistic general supus recepliei conIine limita
intravilanului din arhiva oficiului teritorial ~i cea propusa prin planul urbanistic general, cu
integrarea limitelor imobilelor inscrise in evidenlele de cadastru ~i carte funciara ~i a planurilor
parcelare intocmite inbaza legilor derestituire aproprietalii, receplionate decatre oficiul teritorial.
(2) Limita intravilanului existenta pe suportul topografic aferent planului urbanistic
general/planului urbanistic zonal, receplionat de catre oficiul teritorial, devine oficiala ~i este
introdusa in baza de date a oficiilor teritoriale dupa aprobare prin homrare a consiliului local a
planului urbanistic general/planului urbanistic zonal.
(3) in situalia in care homrarea consiliului local de aprobare a planului urbanistic
general/planului urbanistic zonal nu este transmisa oficiului teritorial, acesta receplioneaza lucrarile
<t
despecialitate linand cont delimita intravilanului existenminbaza dedate.
104
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VIl.2014
CAPITOLUL VI
DISI'OZITII PRIVIND REALIZAREA LUCRARILOR SISTEMATICE DE CADASTRU
6.1. Dispozitii generale
Art. 280. Prezentul capitol are ca scop stabilirea regulilor ~i procedurilor privind realizarea
lucriirilor sistemalice decadastru ~i inscrierea din oficiu aimobilelor in cartea funciarii.
Art. 28I. (I) Lucrarile sislemalice decadastru constituie un ansamblu de aClivitali, ce au ca
scop:
a) idenlificarea imobilelor, miisurarea, descrierea ~i inregistrarea lor in documenlele lehoice
cadastrale, reprezentarea acestora pe planuri cadastrale, precum ~i stocarea dalelor pe suporturi
informatice;
b) Idenlificarea proprielarilor, a posesorilor ~i a altor deliniilori de imobile, in vederea
inscrierii incartea funciara;
c) Afi~area publica a rezultatelor oblinule in urma exccutarii lucriirilor sistemalice de
cadaslru, reclificarea erorilor semnalate decatredelinatori ~i deschiderea noilor carti funciarc.
(2) Lucriirile sistematice de cadastru se pot realiza pentru intreg teritoriul unei unitali
administraliv-teritoriale, saupenlm unul sau mai multe secloare cadastrale.
Art. 282. (I) La finalizarea lucriirilor sistematice de cadastru se intocmesc documcntele
tehnice alecadaslmlui:
a) planul cadastral;
b) registrul cadastral al imobilelor;
c) opisul alfabetic al tilularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor ~i al altor
delinatori.
(2) Documentele lehoice seintocmesc pesectoare cadastrale.
6.2. Desra~nrarea lucrarilor sistematicc de cadastru
6.2. I. Organizarea lucrarilor sislematicc de cadastru
Art. 283. Inceperea lucriirilor sis1ematicede cadastru sestabile~teprin ordin al direclomlui
general al Agenliei Nalionale, publicat ill Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, ~i cuprinde
idenlificarea unilalii administraliv-teritoriale ~i aseclorului sau, dupa caz, asectoarelor cadastrale in
caresedesra~oaralucriirile.
Art. 284. Etapele derealizare alucriirilor sislematice decadaslru sunt:
a) organizarea ~i desra~UTareacampaniei de informare publica lanivel nalional ~i local
avand cascopin~tiinlareacetalenilor cuprivire lainceperea lucriirilor sistemalice decadastru;
b) realizarea lucrarilor premergiitoare cadastrului: identificarea limitelor unitiilii
adminislrativ-teriloriale, stabilirea sectoarelor cadastrale, analizarea ~i integrarea informaliilor

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.v11.2014


105
tehoice ~i juridice preluate de la oficiul teritorial, autorita(ile ~i institu(iile publice sau de la alte
persoane fizice ~ijuridice;
c) derularea lucriirilor de specialitate: identificarea amplasamentelor imobilelor,
realizarea masuratorilor cadastrale, identificarea titularilor drepturilor reale, aposesorilor ~i aaltor
delinatori ~i colectarea actelor juridice;
d) sesizarea camerei notarilor publici de catre oficiul teritorial, in cazul succesiunilor
nedezbatute, in vederea repartizarii cauzei succesorale notarului public competent;
e) actualizarea informaliilor culese din teren cu cele din inregistrarea sporadica ~1
intocmirea documentelor tehnice cadastrale;
f) recep~a documentelor tehnice cadastrale decatre oficiul teritorial;
g) publicarea ~i afi~areadocumentelor tehnice cadastrale;
h) inregistrarea ~i solulionarea contesta(iilor privind calitatea de pQsesor ~i a cererilor
derectificare adocumentelor tehnice alecadastrului, publicate ~i afi~ate;
i) actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului, in urma solu(ionarii cererilor de
rectificare, acontesta(iilor privind calitatea de posesor ~i ca urmare aintegrarii lucrarilor sporadice
inregistrate inperioada depublicare;
j) eliberarea decatrenotarul public acertificatelor pentru inscrierea Incartea funciara a
posesorilor caproprietari, ori aIncheierilor derespingere aerniterii acestor certificate;
k) inchiderea lucriirilor sistematice decadastru, Invederea inscrierii in cartea funciara;
I) deschiderea noilor car(i funciare;
m) inchiderea vechilor eviden(eprin ordin al directorului general al Agen(iei Na(ionale;
n) comunicarea Incheierii deinscriere, aextrasului decarte funciara pentru informare ~i
aextrasului din noul plan cadastral;
0) arhivarea documentelor care stau la baza inregistriirii imobilelor in cadastru ~i in
cartea funciara.
Art. 285. in cadrul lucriirilor sistematice de cadastru se utilizeazii reprezentarea grafica a
limitelor unitalilor adrninistrativ-teritoriale precum ~i a limitelor intravilanelor de(inute de catre
oficiile teritoriale. Aceste limite sunt cele folosite de catre oficiile teritoriale in activitatea de
receplie a documenta(iilor cadastrale intocmite la cererea persoanelor interesate, in vederea
Inscrierii in cartea funciara.
Art. 286. (I) Deterrninarea sectoarelor cadastrale se realizeaza in vederea localizarii
imobilelor peplanul cadastral ~i pentru gestionarea eficienta ainforma(iilor grafice.
(~) in vederea determinarii sectoarelor cadastrale, executantul lucrarilo"f sistematice de
cadastru realizeaza urmatoarele opera(iuni:
a) stabilirea limitelor sectoarelor cadastrale;
b) numerotarea sectoarelor cadastrale.
106
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
(3) Stabilirea limitelor sectoarelor cadastrale se realizeaza prin utilizarea limitelor unitiilii
administrativ-teritoriale, a limitelor intravilanului, a ortofotoplanului, a planurilor topografice sau
cadastrale scara I :2000, 1:5000sau I: 10000, aplanului cadastral deansamblu scara I: I 0000, etc.
(4) Lastabilirea limitelor cedefinesc sectoarele cadastrale searein vedere faptul ca acestea
nutrebuie saintersecteze limiteIeimobilelor.
(5) Sectorul cadastral este delimitat de elemcnte liniare stabile in timp (~osele, ape, canale,
diguri, cai ferate, etc.) precum~i de lirnitaintravilanelor, respectiv limitaVAT- ului.
(6) Numerotarea sectoarelor cadastrale serealizeaza prin utilizarea numerelor naturale (de la
I lan), unice lanivelul unitiilii administrativ-teritoriale.
Art. 287. Totalitatea elementelor liniare stabile in timp ~i care definesc sectoarele cadastrale
din cadrul unitalii administrativ-teritoriale se grupeaza intr-un sector cadastral, denumit sectorul
cadastral ,,0".

Art. 288. Executarea lucrarilor de cadastru la teren cste in sarcina comisiei constituite in
acest scop. Comisia esteformatii din reprezentanli ai cxecutantului lucrarilor decadastru ~i cel pulin
unreprezentant al unitalii administrativ-teritoriale.
6.2.2. Dcsra~urarea lucrarilor preliminare
Art. 289. (I) Oficiul teritorial predii executantului lucrarilor de cadastru, datele ~1
informatiile pe care Ie detine cu privire la imobilc ~i proprietari, in vederca realizarii lucriirilor
sistematice decadastru.
(2) Principalele datecepot fi predate sunt:
a) limitele unitiilii administrativ-teritoriale ~i ale intravilanelor componente delinute de
catre oficiul teritorial, utilizate in activitatea de receplie adocumentatiilor cadastrale ~i deinscriere
in cartea funciara;
b) ortofotoplanul corespunzator sectoarelor cadastrale sau unitiilii administrativ-
teritoriale infunctie deobiectullucrarilor;
c) planurile cadastrale/topografice;
d) planuriIeparcelare, avizate decatre comisia locala de fond funciar ~i receplionate de
catreoficiulteritorial;
e) PAD - urileactive provenite din inregistrarea sporadica;
l) baza de date atitlurilor deproprietate care conIine informatii textuale din titlurile de
proprietate emise in baza legilor proprietiilii ~i fi~ierele .pdf extrase din baza de date atitlurilor de
proprietate, copieconformcuoriginalul dinarhiva;
g) baza dedatearegistrelor detranscripliuni-inscripliuni;
h) copii alecartilor funciare;
i) fi~iere.cgxml cu informatii din baza de date asistemului integrat decadastru ~i carte
funciara;
MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI, PARTEA I, Nr, 571 bis/31.v11.2014
107
j) date referitoare lareleaua nalionala geodezica (planimetrie, altimetrie);
k) alte documentalii (hiir\i decarte funciarii, sisteme informalionale specifice etc,),
(3) Oficiul teritorial preda executantului datele ~i informaliile fumizate de catre autoritalile
~i instituliile publice centrale ~i locale, privitoare la imobilele pe care acestea Ie delio, in vederea
realizarii lucrarilor sistematice de cadastru. Conform legii, aceste autoritali ~i institulii trebuie sa
predea oficiului teritorial ~i copiile certificate aleactelor juridice necesare inregistrarii imobilelor in
cartea funciara.
Art. 290. (I) Primarul unitiilii administrativ-teritoriale, are obligalia sa furnizeze
executantului lucriirilor de cadastru, in condiliile legii, datele ~i informaliile privitoare la imobile ~i
delinatori, cuprinsein urmiitoarele evidenle:
a) registrul agricol;
b) registrul derol nominal unic; <
c) nomenclatura stradala;
d) listele cuprinziind urmatoarele date: numele, prenumele, codul numeric personal sau,
dupa caz, numarul de identificare fiscala, adresa domiciliului pentru persoanele fizice, respectiv
denumirea, adresa sediului ~i codul deinregistrare fiscala sau, dupa caz, codul unic de inregistrare,
in cazul persoanelor juridice;
e) orice alte informalii ~i evidenle carear putea Ii necesare realizarii lucrarii sistematice
decadastru in vederea inscrierii in cartea funciara.
(2) Aceste date ~i informalii sunt puse la dispozilia executantului, pnn intermediul
compartimentelor despecialitate din cadrul primiiriei.
Art. 291. (I) Predarea datelor se poate face pe etape, conform programului stabilit cu
executantul lucrarii ~i se realizeaza prin proces verbal de predare-primire sau prin protocol, dupa
caz, semnat decatre reprezentanlii piir\ilor implicate.
_ (2) Fumizarea datelor necesare realiziirii lucrarilor sistematice de cadastru se face cu titlu
gratuit.
(3) Executantul lucrarilor are obligalia de a utiliza informaliile ~i datele primite, doar in
vederea realizarii lucriirilor sistematice decadastru.
Art. 292. (I) Anterior demariirii lucrarilor sistematicc de cadastru, executantul realizeaza
deplasiiri la teren, in vederea evaluarii complexitalii lucriirilor ~i stabilirii soluliilor tehoice de
realizare aacestora.
(2) Prin acliunile derecunoa~tere aterenului seurmare~te:
a) identificarea formelor derelief;
b) recuno~terea limite10r UAT;
c) recunoa~terea punctelor din releaua geodezica;
d) identificarea zonelor incare sunt necesare ridicari topografice;
108
.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
e) identificarea zonelor in care este necesara participarea de\inatorilor pentru a se
efectua identificari ~i masuratori aleimobilelor lateren;
f) identificarea zonelor care au Iacut obiectul legilor proprietii\ii precum ~i a zonelor
necooperativizate, daca estecazul;
g) identificarea zonelor cu poten\iale dificu1ta\i: imobile de\inute de comunitil\i etnice
minoritare (romi, sa~i, slovaci, etc.), imobile aflate in litigiu perolul instan\elor judecatore~ti, etc.
Art. 293. Pebaza datelor ~i informa\iilor primite, executantullucrarilor stabile~te:
a) solu\ia tehoica ~i metodele deexecu(ie alucrarilor;
b) programul lucrarilor ~i modul de organizarc a acestora, in termeni de resurse
materiale, umane ~i tehoice.
6.2.3. Dcsra~urarea lucrarilor tchnice de specialitatc
Art. 294. (I) LucrJ rile tehoice despecialitate serealizcaza prin lucrari tie teren ~i debirou ~i
au cascop ob\inerea datelor ~i informa\iilor privitoare laimobile ~i de\inatori, in vederea constituirii
bazei dedatealucrarilor sistematice decadastru ~i intocmirea documenta\iei tehoice aferente.
(2) In cadrul lucrarilor tehnice de specialitate se determina suprafa\a terenurilor ~i
construc\iilor, rezultata din masuratori.
(3) Masuratorile se executa in sistemul national de referin\a, pnn once metoda grafica,
numerica, fotogrammctrica sau combinatii.
Art. 295. (I) In cazul imobilelor imprejmuite suprafata se determina prin masuratori sau
printr-o metodii combinata, masuratori ~i vectorizare, indifercnt de zona in care sunt situate
imobilele (zona cooperativizata sau necooperativizatii). In cazul imobilclor imprejmuite situate in
extravilan, care au Iacut obiectul legilor fondului funciar, se aplica prevederile stabilite pentru
imobilele neimprejmuite laalin. (2) literab) din prezentul articol.
(2) Incazul imobilelor neimprejmuite:
a) situate in intravilan se inregistreaza suprafata determinatii prin masuratori sau printr-o
metoda combinatii masuratori ~i vectorizare;
b) situate in extravilan care au Iacut obicctul legilor fondului funciar se inregistreaza
suprafa\a din tillul de proprietate, iar aceste irnobile nu fac obiectul procedurii atestiirii posesiei. In
acest caz, surplusul deteren ramane ladispozi\ia comisiei locale, carepoate optapentru constituirea
rezervei sau poate atribui diferenta de teren celor din tarla, in baza hotilrarii comisiei, dupa
solu\ionarea eventualelor contesta\ii;
c) situate in zoneIenecooperativizate seinregistreazil suprafata determinatii prin masuratori
4 :
sau printr-o metoda combinata, masuratori ~i vectorizare, indiferent de amplasament (intravilan sau
extravilan).
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014 109
6.2.3.1. Determinarea Iimitelor tarlalelor ~icvartalelor
Art. 296. (I) Limitele tarlalelor ~i cvartalelor trebuie sa coincida cu limitele care definesc
imobilele.
Limitele se reprezintii sub forma de poligoane. fiecare poligon are ca atribut numarul tarlalei sau
cvartalului. Acest numar este unic lanivelul unitalii administrativ-teritoriale.
(2) Precizia pentru detenninarea lirnitelor trebuie sa fie corespunzatoare preciziei grafice a
scarii planului, luand in considerare 0 eroare grafica de 0,2 mm. Pentru asigurarea unei precizii
uniforme la nivelul intregului plan cadastral, elementele digitizate se. constranglverifica, prin
masuriitori topografice efectuate in punctele caracteristice ale tarlaleilcvartalului. Se veri fica cel
putin 4puncte caracteristice pentru fiecare tarlalcvartal.
Art. 297. (I) Daca la nivelul unei tarlale se constatii, in urma realizarii masuratorilor, un
deficit de suprafata, diferenja de teren dintre suprafata inscrisa in actul de proprietate ~i cea
existenta in teren in acea tarla poate fi alocata in alta tarla din cadrul unitatii administrativ-
teritoriale, cu acordul proprietarului in cauza, exprimat prin inscris in forma autentica notarialii.
(2) In situatia precizatii laalin. (I), Iaintocmirea registrului cadastral al imobilelor seau in
vedere titlul deproprietate ~i acordul proprietarului.
(3) In cazul in care nu exista teren liber la dispozilia comisiei locale pentru stabilirea
dreptului de proprietate asupra terenurilor ori lipse~teacordul autentic al proprietarului, suprafala
fiecarui imobil din tarla sedirninueaza proportional cusuprafala imobilului.
6.2.3.2. intocmirea fi~elor de date ale imobilelor
Art. 298. (I) In baza informaliilor disponibile, executantul lucriirii intocme~te fi~ede date
aleimobilelor necesare realizarii lucrarilor deteren.
(2) Fi~adedate aimobilului este un document delucru, carepoate fi completat, modificat ~i
corectat. Aceasta coniine informatii despre imobile ~i delinatori, preluate de la oficiul teritorial,
primarie ori din altesurse ~i seactualizeaza cu informaliile culese interen.
(3) In cadrul lucrarilor de identificare la teren se pot crea fi~ede date noi ale imobilelor.
Modelul fi~ei dedate a imobilului este prezentat in specificaliile tehnice intocmite pentru realizarea
lucriirilor sistematice decadastru.
Art. 299. Fi~adedate aimobilului trebuie sacon~na minimurmatoarele informalii:
a) denumirea unitatii administrativ-teritoriale;
b) numiirul sectorului cadastral;
c) datele deidentificare alepersoanei care detine imobilul;
d) informalii despre imobil;
e) numele, prenumele ~i semnatura operatorului careacules datele.
110
MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
6.2.3.3. Determinarea Iimitelor imobilelor
Art. 300. (l) Limitele imobilelor se determina prin masuratori topografice ale punctelor de
detaliu sau prin metoda combinata, masura10ri topografice ale detaliilor liniare ~i vectorizarea
planurilor.
(2) Atunci cand este cazul, delimitarea imobilelor se face in prezenla detinatorilor de teren.
In cazul in care, de~i convocali detinatorii nu se prezintli, identificarea limitelor imobilelor se face
in lipsaacestora.
(3) Reprezentanlii autoritatilor ~i instituliilor publice, ai regiilor autonome ~i ai societalilor
comerciale cu capital partial de stat, precum ~i ai altor entitali care delin terenuri in administrare,
allate in proprietatea statului roman sau a unitalilor administrativ-teritoriale, au obligatia de a
participa laidentificarea ~i masurarea imobilelor in cauza.
Art. 301. (I) Oficiul teritorial pune la dispozilia executantului Iimitele intravilanelor
unitalilor administrativ-teritoriale.
(2) In cazul in care limita intravilanului intersecteaza constructii, acestea vor fi incluse in
intravilan.
Art. 302. Precizia care trebuie asigurata la determinarea limitelor pentru imobilele din
intravilan este cea corespunzatoare planului scara 1:2000, iar pentru cele din extravilan, cea a
planului scara 1:5000.
Art. 303. (I) Metodele de determinare a limitelor imobilelor se stabilesc in functie de
amplasamentul terenului.
(2) Pentm imobilele situate in intravilan, limitele imobilelor imprejmuite sepot determina:
a) prinmasuratori topografice aletuturor punctelor dedetaliu;
b) prin metoda combinatli masuratori topografice ale detaliilor liniare ~i vectorizarea
planurilor, in zonele in care existli planuri cadastrale, topografice sau ortofotoplan la scara 1:2000
(sau scari mai mari);
(3) Pentru imobilele situate in extravilan, in cazul in care planul parcelar este realizat in
format vector:
a) realizat insistemul nalional dereferinta, liJ niteleimobilelor sepreiau ~i seintegreazli
inplanul cadastral, incazul incarerellecta situalia din acte~i din teren;
b) realizat in sistem de coordonate local sau alte sisteme de coordonate se realizeaza 0
pozitionare a planului parcelar in sistemul national de referinla. In cazul in care, in urma
Pozilionarii se constata ca planul parcelar reflectli situatia din acte ~i teren, limitele imobilelor se

integreaza inplanul cadastral.


(4) Pentru imobilele situate in extravilan, in cazul in care planul parcelar este realizat in
format raster, acesta se georeferenliaza, iar limitele imobilelor se determina prin vectorizarea
planului ~i seintegrcazli inplanul cadastral, in cazul incarerellectli situalia dinacte~i teren.
' .
MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.v1l.2014 111
(5) Limitele imobilelor neimprejmuite se stabilese prin masuratori, in prezenta detinatorilor
~i pebaza planurilor existente.
Art. 304. (I) in cazul eonstrucliilor, punctele caracteristice se determina prin masuratori
.topografice expeditive.
(2) Executantul trebuie sa reprezinte pe plan toate construcliile permanente existente in
teren, indiferent de existenta ori lipsa actelor de proprietate privitoare la acestea ~i indiferent de
situalia inscrisa incarlile funciare.
(3) Sereprezinta numai constructiile permanente cu suprafa!a mai marc de Imp, c1asificale
dupa deslina~ile stabilite in conformitale cuprevederile legale.
(4) in cazul construcliilor de tip condominiu, executantul trebuie sa realizeze releveele
unita!ilor individuale componenle. Releveul sefurnizcaz1i sub forma unui fi~ier detip imagine J PEG,
avand extensia .jpg ~i denumirea de tipul ID-Cn-Um-Rp.jpg. Imaginea contine: textul "RELEVEU
UNITATE INDIVIDUALA", textul "Scara " (se completeaza scara), releveul executat in
cadrul lucrarii de cadastru sistematic sau existent, urmal de tabelul centralizalor cu suprafelele utile
aleincaperilor unita~i individuale.
Fi~ierul detipimaginetrebuie saaiM urmatoarele caracteristici:
rezolutie 300dpi;
numar deculori: Grayscale (8bili).
in funC\iede dimensiunea ~i scara la care este produs releveul, imaginea se incadreaza in
unadin urmatoarelc dimensiuni:
170mrnI1ilimex 220 mrninallime avand 2007 X 2480 pixeli;
250 mmlalime x 130mrninaltime avand 2952 X 1535pixeli;
250 mmlatime x 330 mminallime avand 2952 X 3897pixeli;
375 mrnlalime x 210 mrninal~me avand 4429 X 2480 pixeli.
Art. 305. (I) Limitele imobilelor inregistrale anterior in evidentele de cadastru ale oficiilor
teritoriale sc preiau in planul cadastral. in cazul in care seconstata diferente inlre datele inregistrate
~i silua~a existenta lateren, reprezentarea grafica a imobilelor inregistrale anterior planul cadastral
sau topografic ~i in cartea funciara poate fi coreclata lara acordul proprietarilor.
(2) Prin corectarea reprezentarii grafice a imobilelor se inlelege arice modificare a
geometriei, amplasamentului ~i asuprafelei imobilului inscris incartea funciara.
Art. 306. (I) Categoriile de folosintii ale parcelelor se stabilesc in conformilate eu
prevederile legale ~i seinscriu eudenumirile stabilite delege.
4(
(2) Categoria de folosinta aterenului este un atribut al parcelei ~i se individualizeaza printr-
un cod. Pentru evidenlierea parcelelor se folosesc codurile categoriilor de folosintii prevazute in
regulamentele in vigoare.
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
(3) Parcelele care compun imobilul se reprezinta numai dacii au categoria de folosinlii in
suprafalii mai mare de 50 de mp in intravilan ~i mai mare de 300 de mp in extravilan. Parcelele
aviind suprafele mai mici dedit cele menlionate se includ in parcelele adiacente ale aceluia~i
proprietar.
Art. 307. (I) Detaliile liniare cumar fi drumuri, striizi, ciii ferate, diguri, ape, etc. constituie
imobile ~i se inregistreazii ca atare. Liitimea drumurilor ~i a striizilor se stabile~te intre limitele
imobilelor adiacente.
(2) Detaliile liniare pnmesc un singur identificator pe toata lungimea lor, cu exceplia
subtraversarilor, iar dadi sunt intersectate cu alte detalii liniare serespectii ierarhia prevazuta laart.
52, alin. (4) din prezentul regulament.
6.2.3.4. Colectarea actelor de proprietate ~i identificarea deliniitorilor
Art. 308. Penlm imobilele situate in intravilan, executantul se deplaseazll la fiecare imobil
inparte in vederea identificiirii deliniitori!or ~i completeazii sauintocme~te fi~adedate aimobilului,
dupii caz.
Art. 309. (I) Executantul colecteazii copiile legalizate ale actelor juridice care atestii dreptul
de proprietate sau alte drepturi reale, care conlin modificiiri ale configuraliei imobilelor, sau atesta
alte acte, fapte ori raporturi juridice privitoare laimobile, precum~i copii aleactelor de identitate ~i
aleactelor destarecivilii.
(2) Copiile legalizate ale documentelor se preiau numai dacii acestea nu existii in arhiva
oficiului teritorial sau a primiiriei. La cererea executantului oficiul teritorial realizeazll copii
certificate pentru conformitate aletitlurilor deproprietate emise inbaza legilor Proprieliilii.
(3) in cazul posesorilor idcntificali la tcren, executantul lucriirilor colecteazii urmiitoarele
documente: copia actelor deidentitate ~i aactelor destare civilii, copia inscrisurilor doveditoare ale
posesiei, atunci ciind acestea exislii. Certificatul previizut de art. 13 alin. (3) lit. c) din Lege ~i
declaralia pe proprie riispundere a posesorului datii in formii autenticii in condiliile art. 13alin. (3)
lit. d) din Lege, pot fi depuse deciilreposesori in perioada depublicare adocumentelor tehoice ale
cadastrului ~i in cea de so!ulionare a cererilor de rectificare/contestaliilor privitoare la calitatea de
posesor, lacomisia desolulionare acereri!or derectificare care funclioneazii laprimiirie.
Art. 310. (I) Dacii s-au efectuat transmisiuni succesive ale unui imobil neinscris in cartea
funciarii, in vederea inregistriirii in documentele tehoice este suficienlii prezentarea ultimului act
doveditor al drepturilor realeprivitoare laimobil.
(2) in cazul imobilelor inscrise in cadastru ~i cartea funciarii (pentru care s-au acordat
~
numere cadastrale), cu privire lacare seconstalii transmisiuni de drepturi neinscrise, in fi~ade date
se menlioneazll proprietarul inscris in cartea funciarii, iar in baza actelor doveditoare pozilia
acestuia seradiazii ~i seinscrie ultimul proprietar.
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014 113
Art. 311. in regiunile de carte funciara in care au fost aplicate prevederile Decretului - lege
nr. 115/1938, pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, in cazul in care
proprietarii Inscri~i In cartile funciare nu sunt identificati cu ocazia realizarii interviurilor la teren,
dar exista posesori, in fi~elededateale imobilelor ~i in documentele tehoice seinscriu posesorii.
Art. 312. Pentru imobilele ai caror proprietari, posesori sau alti detinatori legali nu au fost
identificati, dreptul deproprietate seinscrie provizoriu Infavoarea unitatii administrativ-teritoriale.
Art. 313. (I) in cazul imobilelor a cliror suprafatli rezultata din masuratori este mai mare
deciit ceaInscrisa in actele deproprietate, seprocedeaza astfel:
In cazul imobilelor Imprejmuite se inscrie suprafata determinata pnn mlisurlitori
indiferent de zona In care imobilele sunt situate (zona cooperativizata sau necooperativizatli). Prin
exceptie, In cazul imobilelor Imprejmuite situate in extravilanul zonelor cooperativizate, se aplicli
prevederile stabilite pentru imobilele nelmprejmuite, laliterab).
incazul imobilelor nelmprejmuite:
a) situate in intravilan, in cartea funciara se inscrie suprafata determinata pnn
masurlitori in favoarea proprietarului iar Inlipsaactelor deproprietate, Infavoarea posesorului;
b) situate in extravilan care au flicut obiectul legilor fondului funciar, in cartea funciara
se inscrie suprafata din Titlul de proprietate iar aceste imobile nu fac obiectul procedurii atestlirii
posesiei, prevazutli deart. 13din Lege. in acest caz, surplusul deteren rlimane ladispozitia comisiei
locale, care poate opta pentru constituirea rezervei sau poate atribui diferen!a de teren proprietarilor
din tarla, inbaza hotararii comisiei, dupa solutionarea eventualelor contestatii;
c) situate in zoneIe necooperativizate, in cartea funciara se inregistreaza suprafa!a
masurata, iar pentru suprafata detinuta in plus fata de actele de proprietate seinscrie posesorul. in
cazul in care nu existli acte de proprietate, pentru suprafata determinata prin masurlitori se inscrie
posesorul.
(2) Pentru suprafetele detinute inplus nu seformcazli imobile noi.
Art. 314. (I) in cazul imobilelor proprietatea publica a statului ~i aunitlitilor administrativ-
teritoriale, in !ipsaactelor deproprietate, dovada drepturilor deproprietate seface cuextrasele depe
inventarul centralizat al bunurilor respective atestat de Guvem In condi!iile legii, certificate pentru
conformitate.
(2) Pentru irnobilele proprietatea publica a unitlitilor administrativ-teritoriale, In lipsa
extraselor depe inventarul bunurilor respective, sepoate Inscrie provizoriu dreptul deproprietate In
favoarea unitatilor administrativ-teritoriale in cauzli, in baza hotlirarii emise in conditiile legii de
~
consilii.lejudetene, deConsiliul general al Municipiului Bucure~ti ori deconsiliile locale.
(3) Imobilele apartinand domeniului privat al unitatilor administrativ-teritoriale, identificate
in cadrul lucrarilor deInregistrare sistematica seinregistreaza inbaza actelor juridice dedobiindire.
114 MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.v1l~2014
Art. 315. in cazul mo~tenirilor nedezbatute executantul completeazafi~a de date a
imobilului pe numele dcfunctului ~i se menlioneaza faplul ca proprietarul este decedat. Menliunea
faptului caproprietarul estedecedat seefectueaza ~i in documentele tehnice cadastrale.
Art. 316. (I) Primarul elibereaza certificateIe necesare realizarii lucrarilor de cadastru
sistematic intermen de30deziledelasolicitare.
(2) Certificalele privind datele din registrul de rol fiscal pot fi emise ~i sub forma de tabel
centralizator intocmit pentru mai multe imobile, lanivel desector cadastral.
6.2.4. intocmirea documentelor tehnice ale cadastrului
Art. 317. (I) Documentele tehnice cadastrale se oblin prin prelucrarea datelor existente in
baza dedate constituita in urmafinalizarii lucrarilor sistematice decadastru.
(2) Documentele tehnice se intocmesc pe sectoare cadastrale ~i evidenliaza situalia
cadastraIa ~i juridica de fapt, constatata de catrc comisia care a desTa~uratlucrari1esistematice de
cadastru.
(3) Documentele tehnice constituie tcmeiul inregistrlirii din oficiu aimobilelor in cadastru ~i
incartea funciara.
Art. 318. Conform Legii, primarul contrasemneaza documentele tehnice, anterior
receplionarii lor decatreoficiul teritorial intermen de30dezile delainregistrarea solicitarii.
Art. 319. (I) Pentru fiecare imobil, executantul lucrarii intocme~te un dosar care saconlina
urmatoarele documente, in format analogic (pesuport dehiirtie):
a) fi~adedateaimobilului;
b) copia actului de identitate/adeverinla emisa de catre Serviciul Public Comunitar de
Evidenla Populaliei din caresarezulte datele deidentificare;
c) copia legalizata aactului deproprietate. Prin exceplie, actele deproprietate emise de
primarie ~i cele existente in arhiva oficiului teritorial se vor depune in copie certificata pentru
conformitate;
d) certificatul deatestare fiscaIaprivind construcliile lara acte, daca estecazul;
e) releveele unitalilor individuale din constructiile condominiu, daca este cazul;
f) copii aleactelor destare civila, dupacaz;
g) alteinscrisuri (adeverinle, certificate, etc.).
Numarul dosarului esteacela~i cu identificatorul (lD) imobilului pentru care esteintocmit.
(2) Documentele mentionate se scaneaza sub forma unui fi~ier .pdf multipagina. Fiecarui
imobil i se asociaza astfel un fi~ier denumit lO.pdf, unde 10 reprezinta identificat~rul imobilului
atribuit de.executant in cadrullucrarii sistematice decadastru.
(3) in cazul unitalii individuale (UI), denumirea fi~ierelor .pdf asociate estedeforma:
lD-Cn-Um.pdf, unde:
10- identificator imobil,
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
115
Cn- litera "C" urmatli denurnarul deordine al constructiei condominiu,
Urn-litera "U" urmata denumarul deordine al UI din cadrul constructiei condominiu.
(4) Releveele executate pentru unitliti1eindividuale din constructiile condominiu sestocheaza
in fi~iere.jpg cu denumirea ID-Cn-Um-Rp.jpg, unde ID, Cn, Urn au sernnificatia de alin. (3), iar Rp
reprezinta litera,,R" urmatli denumarul deordine al imaginilor.
6.2.5. Continutul documentatiei tehnice acadastrului sistematic
. '
Art. 320. (I) La finalizarea lucrarilor sistematice de cadastru, se intocme~te documentatia
teOOicaacadastrului care vacuprinde urmatoarele:
a) memoriul teOOiccudescrierea lucrarilor executate;
b) fi~ierele.cgxml, .pdf, .jpg (dadi este cazul) corespunzatoare imobilelor identificate;
c) dosarele continand actelejuridice ale irnobilelor ~i releveele unitlitilor individuale
din constructiile condominiu, daca estecazul; <
d) planurile parcelare;
e) raportul decontrol intern al calitlit
ii
;
f) raportul demonitorizare acampaniei deinformare publica, daca estecazul;
g) documentele tehnice ale cadastrului: planul cadastral, registrul cadastral al
imobilelor, opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor ~i al altor
detinatori.
(2) Numarul exemplarelor ~i formatul in care aceste documente seintocmesc se stabilesc in
specificatiile tehnice.
(3) in cazul in care actul de proprietate se refera la mai multe imobile, exemplarul
originallcopia legalizatlVcopia certificatli seata~eazaladosarul primului imobil, iar celelalte dosare
vor contine copii aleactelor, cutrimitere laID- ul imobilului in dosarul caruia sealia originalul.
6.3. Verifiearea documentaliei tehnice aeadastrului
Art. 321. (I) Receptia documentatiei teOOiceintocmitli ca urmare a finalizarii lucrarilor
sistematice decadastru estein sarcina cornisiei dereceptie constituitli lanivelul oficiului teritorial in
circumscriplia caruia se alla unitatea administrativ-teritoriala ~i are ca scop verificarea respectarii
cerint
elor
din specificatiile tehnice precum ~i a reglementarilor legale din domeniul cadastrului ~i
publicitlilii imobiliare.
(2) Comisia de receplie este numita prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale
~ise compune din speciali~ti din cadrul oficiului teritorial cu atributii de verificare ~i receplie a
documentaliilor cadastrale, respectiv deinscriere incartea funciara.
4(
.Art. 322. (I) Verificarea aspectelor tehnice estein sarcina specialistului de cadastru. Acesta
realizeaza verificari in teren pentru stabilirea modului in care au fost realizate masuratorile ~i
stabilite limitele imobilelor ~i verifica modul dereprezentare aimobilelor in documentele teOOice~i
in fi~ierele.cgxml aferente.
116
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
(2) Verificarea actelor juridice csteInsarcina registratorului. Registratorul arecaatribut
ii
:
a) verificarea actelor juridice depuse;
b) determinarea dreptului de proprietate, coproprietate, de proprietate pe elaje on
apartamente, restrangerile privitoare laproprietate ori lacapacitatea de adispune, sarcinile reale ce
greveaza imobilul, precum ~i orice fapt sau raport juridic cu privire la imobil, rezultand din actele
juri dicedepuse.
(3) Lista imobilelor verificate se a~eaza procesului verbal de receptie a documentaliei
tehnice a cadastrului sistematico Raspunderea membrilor comisici de receplie es1e In limita
imobilelor verificate.
Art. 323. Receplia documentaliei tehnice sepoate realiza ~i pe sectoare cadastrale, Inainte
definalizarea lucrarilor lanivelul unitalii administrativ-teritoriale.
6.4. Publicarea documentclor tehnice
Art. 324. (I) Publicarea documentelor tebnice se face la sediul primariei unitiit
ii
administrativ-teritoriale Incauzii iar perioada afi~iirii estede30dezile.
(2) Oficiul teritorial stabile~te data publicarii documentelor tehnice, pe care 0 comunica In
scris Agcn\iei Nalionale, executantului ~i primariei.
(3) inceperea ~i Incheierea perioadei de afi~area documentelor tebnice sunt consemnate In
procese verbale Incheiate lasediul primariei ~i semnate de ciitrereprezentanlii oficiului teritorial ~i
deprimar.
Art. 325. (1) in termen de 30dezile de laafi~are, titularii sarcinilor inscrise Inregistrele de
transcrip\iuni ~i inscrip\iuni solicitii reinnoirea Inscrierii acestora, sub sanc\iunea radierii din oficiu a
acestora, caurmare aInchiderii registrelor.
(2) Prin sarcini se Inleleg: ipotecile, privilegiile, somaliile, sechestrele, litigiile,
comandamentele, altesarcini, Inscrise Invechile registre depublici tate imobiliara.
Art. 326. (I) Cererea de rectificare a informaliilor din documentele tehnice publicate ~i
contesta\ia cuprivire lacalitatea deposesor sepot faceintermen de30dezile de laafi~arc, Inscris
~i cudcpunerea documentelor doveditoare.
(2) in cazul formularii unei contcstalii cu privire la calitatea de posesor, aceasta trebuie
Insolitii de dovada sesizarii instanlei competentc cu privire la contestarea posesorului Inscris In
documentele tehnice ale cadastrului (copia acliunii civile Inregistratii la instan(ii ori certificat de
grefii).
(3) in cazul In care solulionarea unei cereri de rectificare implica modificiiri ~i ale altor
' "
imobilc, dalele asociate acestor imobile vor fi de asemenea actualizate ori corectate. Rectificarea
imobilelor afectate sevadispune prinprocesul verbal desolulionare acererii derectificare ini\iale.
Art. 327. (I) Primirea, Inregistrarea ~i solulionarea cererilor derectificare ~i acontestaliilor
cu privire la calitatea de posesor se realizeazii de catre comisia de solulionare a cererilor de
.1
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. PARTEA I, Nr. 571 bis/31'v1I.2014
117
rectificare, numita prin decizie adirectorului oficiului teritorial. Comisia este sprijinita in activitate
decatre un reprezentant al executantului lucrlirilor ~i unul din partea primariei.
(2) Atributiile comisiei de solutionare a cererilor de rectificare sunt urmatoarele, dar lara a
selimitalaacestea:
a) acordarea llimuririlor necesare contestatarilor;
b) inregistrarea cererilor derectificare ~i acontestatiilor;
c) marcarea in documentele tehnice cadastrale aimobilelor contestate;
d) analiza documentelor depuse decontestatari;
e) verificarea interen aimobilelor contestate dacli seconsidera caestenecesar;
f) intocmirea procesului verbal de solutionare a cererilor de rectificare ~l a
contestatiilor cuprivire lacalitatea deposesor.
Art. 328. (I) inregistrarea cererilor de rectificare ~i acontestatiilor cu privire la calitatea de
posesor sevafaceintr-un registru intocmit in acest scop.
(2) Registrul deinregistrare acererii derectificare ~i acontesta!iilor cu privire lacalitatea de
posesor, cuprinde rubricile: data depunerii cererii, numele ~i prenumele contestatarului, adresa
acestuia, identificatorul imobilului contestat din documentele tehnice publicate, obiectul cererii sau
numele posesorului contestat, solu!ia data decatre comisie in rezolvarea cererii, altemen!iuni.
Art. 329. (I) Comisia solutioneazli cererile derectificare prin proces-verbal in termen de30
deziledelaterminarea perioadei deafi~are.
(2) Procesul verbal face parte integrantli din incheierea de inscriere din oficiu in cartea
funciara. impotriva incheierii de carte funciara sepoate formula plfingere lajudecatorie, in termen
de 15zilede lacomunicare.
(3) Mai multe cereri derectificare avfindca obiect acel~i imobil pot fi solutionate printr-un
singur proces verbal.
. (4) in situa!ia in care 0 cerere de rectificare afecteaza ~i alte imobile dedit imobilul
contestat, prin procesul verbal sevadispune comunicarea solutiei tuturor plir\ilor interesate.
6.5. Actualizarea documentelor tehnice
Art. 330. (I) Actualizarea documentelor tehnice, a fi~ierelor .cgxml, .pdf, .jpg (daca este
cazul) se realizeazli de catre executantul lucrlirilor in baza proccselor-verbale de solu!ionare a
cererilor derectificare ~i adocumentele aferente.
(2) in cazul fi~ierelor .pdf asociate imobilelor, actualizarea se realizeaza prin adaugarea la
continutul ini!ial adocumentelor transnllse de catre comisia de solutionare acererilor de rectificare
0(
in urma solu!ionarii cererilor: procesul verbal de solu!ionare a cererii de rectificare, cererea de
rectificare ori contestalia privind calitatea de posesor, documentele doveditoare. De asemenea,
executantul integreaza in documentele tehoice finale inregistrlirile efectuate in carlile funciare in

118
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
cadrul inregistrarii sporadice, in perioada publicarii ~i in cea de solulionare a cererilor de
recti ficareJcontestali ilor.
(3) Cererile de rectificare, contestaliile ~i procesele verbale de solulionare a cererilor ~i
registrul cererilor derectificare searhiveaza impreuna cudocumentele tehnice alecadastrului.
6.6. Procedura inscrierii posesorului ca proprietar necontestat
Art. 331. (I) Persoana care poseda un imobil ca proprietar necontestat se inscrie in cartea
funciara pebaza procedurii certificarii de fapte indeplinite denotarul public, procedura prin care se
constatli caposesorul esteconsiderat caproprietar.
(2) Constatarea ca posesorul este cunoscut ca proprietar al imobilului, pe baza posesiei
exercitate sub nume de proprietar necontestat, seindepline~te de catre notarul public, la sesizarea
oficiului teritorial, prin eliberarea certificatului pentru inscrierea in cartea funciara aposesorului ca
proprietar, inbazacaruia seintabuleaza dreptul deproprietate. <
Art. 332. (I) Procedura certificarii de fapte indeplinite de notarul public, pnn care se
constatli caposesorul esteconsiderat proprietar seaplica pentru:
imobilele situate in intravilan, fie ca acestea sunt imprejmuite sau neimprejmuite,
indiferent daca au facut sau nuobiectullegilor fondului funciar;
imobilele imprejmuite situate in extravilan, indiferent daca au facut sau nu obiectul
legilor fondului funciar;
imobilele neimprejmuite situate inextravilan, cu exceplia celor care au facut obiectul
legilor fondului funciar.
(2) Dispoziliile referitoare laeliberarea certificatului nu se aplica imobilelor neimprejmuite
situate in extravilan care au facut obiectul legilor fondului funciar, imobilelor af1atein domeniul
public sau privat al statului sau al unitalii administrativ-teritoriale, imobilelor scoase din circuitul
juridic ~i imobilelor care fac obiectul unui litigiu af1atperolul instanlelor dejudecata.
Art. 333. Documentele care stau la baza eliberlirii certificatului pentru inscrierea in cartea
funciarli caproprietar sunt celeprevazute inart.l3 alin. (3) al Legii:
a) adeverinla dincaresarezulte ca:
_ s-aindeplinit procedura deafi~areadocumentelor tehoice alecadastrului in care seinscriu
informaliile cu privire la imobile ~i posesorii acestora, precum ~i faptul ca posesorii nu au fost
contestali;
_nu s-au formulat contesta!ii saucereri derectificare cuprivire laposesie;
b) planul cadastral al sectorului cadastral in care este situat imobilul, intocmit de catre

persoanaautorizatli saexecute lucrarile decadastru, verificat ~i avizat decatre oficiul teritorial;


c) certificatul eliberat deprimaria in acarei raza teritoriala este situat imobilul, din care
sarezulte ca:
_posesorul estecunoscut cadeline imobilul subnume deproprietar;
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
119
_ imobilul nu face parte din domeniul public sau nu a fost inscris in eviden\e ca fiind in
domeniul privat al statului sau al unitli\ilor administrativ-teritoriale;
d) dec1ara\ia pe proprie raspundere a posesorului data in forma autentica, prin care
acesta dec1araca:
poseda imobilul sub nume deproprietar;
este sau nu casatorit; in cazul in care este casatorit, va preclza ~l regimul
matrimonial;
nu ainstrainat sau grevat imobilul;
imobilul nu afost scos din circuitul juridic;
imobilul nu faceobiectul vreunui litigiu;
imobilul este de\inut sau nu pe cote-parti; in cazul in care imobilul este de\inut pe
cote-pilI1i, to\i posesorii dec1araintinderea cotelor; <
inscrisul doveditor al posesiei provine delapartile semnatare aleacestuia; in cazul in
care nuexistli inscris doveditor, posesorul dec1aracanu de\ine ~i nu arecuno~tin\adeexisten\a unui
astfel deinscris;
e) inscrisul doveditor al posesiei, indiferent de forma in care este intocmit, atunci cand
acesta existli;
f) copiedepeactele deidentitate ~i starecivila.
Art. 334. (I) Oficiul teritorial intocme~te dosarele privind posesorii publica\i ~i necontesta\i,
in vederea sesizarii notarului public pentru e1iberarea certificatelor de inscriere a posesorilor ca
proprietari.
(2) Pre~edintele comisiei de solu\ionare a cererilor de rectificare elibereaza adeverin\a
prevazuta laart. 13alin. (3) literaa) din Lege.
(3) Registratorul veri fica documentele fiecarui dosar, sesizeaza prin adresa notarul public
competent ~i transmite acestuia dosarele posesorilor.
Art. 335. Procedura prin care seconstatli caposesorul este considerat proprietar sestabile~te
prin protocol incheiat intre ANCPl ~i Uniunea Na\iona1aaNotarilor Publici din Romania.
6.7. Inscrierea din oficiu aimobilelorln cartea funciara
Art. 336. (1) Inscrierea imobilelor in cartea funciara se face din oficiu, dupa finalizarea
lucrarilor de cadastru pentru fiecare sector cadastral, solulionarea cererilor de rectificare ~i a
contesta\iilor ~i respectiv dupa inchiderea procedurii de verificare ~i emitere aprocesului verbal de
recep\ie adocumentelor finalealecadastrului.
- ~
(2) Inscrierea se face in baza documentelor tehnice ale cadastrului, in baza certificatului
emis de notarul public conform art. 13 alin. (3) din Lege sau a certificatului de mo~tenitor emis
conform art. 12alin. (4) din Lege, dupa caz.
120
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
(3) in situa\ia in care nu a fost frnalizata procedura de ob\inere a certificatului privind
inscrierea posesorului ca proprietar, in cartile funciare nou deschise se va nota posesia fapticii a
posesorilor. Se procedeazii in mod similar in situa\ia posesorilor ale ciiror cereri de rectificare,
formulate in perioada depublicare adocumentelor teOOicepentru dovedirea calita\ii lor de posesori,
au fost solu\ionate de comisia de solu\ionare a cererilor de rectificare prin procese verbale de
admitere.
(4) Deschiderea din oficiu a noilor ciirti funciare se efectueaza cu preluarea informa\iilor
afi~ate~i necontestate.
Art. 337. (I) Pentru fiecare imobil sedeschide 0carte funciarii nouii, in format electronic.
(2) in cartile funciare sunt preluate informa\iile din registrul cadastral al imobilelor
actualizat cu informa\iile ob\inute in urma solu\ioniirii cererilor de rectificare, precum ~i
informa\iile din cartile funciare deschise in perioada desfii~uriirii lucrlirilor sistematice, in cadrul
inregistriirii sporadice.
Art. 338. Cererea de inscriere in cartea funciara ciectronicii se intocme~te de oficiul
teritorial. In Registrul General de Intrare (RGI), se atribuie cate un numiir de inregistrare fieciirei
cereri avand caobiect primainregistrare aimobilului incadastru ~i in cartea funciarii.
Art. 339. Inscrierea in cartea funciarii sedispune prin incheiere, inbaza:
a) registrului cadastral al imobilelor;
b) planului cadastral recep\ionat.
Art. 340. (I) Documentele care seemit in urmadeschiderii ciirtilor funciare sun!:
a) incheierea decarte funciarii;
b) extrasul decartefunciarii pentru infonnare;
c) extrasul deplan cadastral.
(2) incheierea de carte funciara emisa in unna deschiderii ciirtii funciare electronice, in
cadrullucriirilor sistematice decadastru, cuprinde:
a) institu\ia emitentii;
b) inscrisul pe care seintemeiazii cererea: registrul cadastral al irnobilelor, procesul verbal
de admitere/respingere acererii derectificare, in cazul imobilelor contestate ~i care au fost afectate
in procedura decontestare, respectiv certificatul pentru inscrierea in cartea funciarii aposesorului ca
proprietar, emis denotarul public ori incheierea derespingere aacestuia;
c) felul inscrierii: intabulare, inscriere provizorie saunotare;
d) determinarea exactii adreptului sau faptului ceseinscrie;
y) modalitii\ile drepturilor inscrise;
f) cotele deproprietate, dacii estecazul;
g) unitatea administrativ-teritorialii incareestesituat imobilul;
h) numiirul cadastral ~i numiirul ci'irtii funciare acordate imobilului;
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VI1.2014 121
i) persoanele in folosul dirora seefectueaza inscrierea;
j) sarcinile imobilului, dadi estecazul;
k) temeiul juridic al inscrierii;
I) persoanele carora urmeaza saIi secomunice incheierea;
m) calea deatac, termenul in care sepoate exercita aceasta ~i institutia lacare sedepune;
n) semnatura registratorului.
Art. 341. (I) inscrierea in cartea funciara e1ectronicacuprinde:
a) ziua, lunaanul ~i numarul deinregistrare subcare sefaceinscrierea;
b) registrul cadastral al imobilelor ~i inscrisurile mentionate in acesta;
c) numarul certificatului pentru inscrierea in cartea funciara aposesorului caproprietar, emis
denotarul public, ori numarul incheierii notariale derespingere aemiterii certificatului;
d) aratarea dreptului ~i amodalitatilor lui sau afaptului juridic ceseinscrie;
e) titularul dreptului saual faptuluijuridic inscris;
f) cota deproprietate;
g) pretul, in situatia in care estementionat in act.
(2) in cartea funciara seinscrie numai suprafata detenninata prin masuratori.
Art. 342. Imobilele ai diror proprietari nu au fost identificati se inscriu provizoriu in
favoarea unitatii administrativ-teritoriale.
Art. 343. Biroul de cadastru ~i publicitate imobiliara comunica incheierea de carte funciara,
extrasul de carte funciara pentru informare ~i extrasul din planul cadastral, persoanelor interesate,
potrivit mentiunilor din cartea funciara.
Art. 344. Erorile materiale saval'1/itein caqile funciare deschise ca urmare a finalizArii
lucrarilor de inregistrare sistematica, se indreapta din oficiu de catre oficiul de cadastru ~i
publici tate imobiliara.
6.8. inchiderea vechilor evidente ~i arhivarea documentelor
Art. 345. (I) Potrivit Legii, de ladata deschiderii caqilor funciare electronice, registrele de
transcriptiuni-inscriptiuni, vechile carti funciare, planurile ~i orice alte evidente de cadastru ~i
publicitate imobiliara, se inlocuiesc, pentru sectoarele cadastrale ce au facut obiectul lucrarilor
sistematice de cadastru, cu noile carti funciare ~i cu noul plan cadastral. Vechile evidente se
pastreaza in arhiva oficiului teritorial ~i pot fi consul tatepentru istoric.
(2) Dupa deschiderea caqilor funciare, oliciul teritorial va solicita Agentiei Nalionale prin
referat, inchiderea evidentelor vechi decadastru ~i carte funciara.
(3) inchiderea evidentelor serealizeaza prin ordin al directorului general al CPl, care se
publica in Monitorul Olicial al Romaniei, Partea I.
(4) Planul cadastral rezultat in urmalucranlor decadastru sistematic reprezinta unicul suport
grafic valabil pentru efectuarea inscrierilor in cartea funciara.
122
'MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA J , Nr. 571 bis/31.VII.2014
(5) ldentificarea ~i numerotarea imobilelor cuprinse in titlurile de proprietate emise in baza
legii fondului funciar sau in aUe acte de proprietate, planuri ~i alte evidenle cadastrale ~i de
publicitate imobiliara anterioare deschiderii noilor evidenle de cadastru ~i publicitate imobiliara, i~i
pierd valabilitatea.
(6) Sarcinile care sunt stinse prin implinirea termenului sau din orice aU motiv nu se mai
inscriu in cartile funciare, iar daca s-au inscris, acestea se radiaza la cererea proprietarului
imobilului, aoricarei persoane interesate sau din oficiu.
Art. 346. Oficiul teritorial transmite unitalii administrativ-teritoriale un exemplar al
documentelor tehnice alecadastrului.
CAPITOLUL VII
DISPOZITII CU PRIVIRE LA REALIZAREA ~I VERIFICAREA MASURATORILOR
GNSS STATICE ~I CINEMATICE
7.1Rcalizarca masuriitorilor GNSS staticc
Art. 347. (I) in cazul realizarii prin tchnologic GNSS a relelelor geodezice de indesire se
utilizeaza mctoda statica demasurare.
(2) Coordonatele punctelor relelelor geodezice de indesire ~i de ridicare se oblin prm
determinari relative la releaua geodezica nalionalii spalialii formata din stalii GNSS permanente
(Clasa A) ~i borne deindesire (Clasa B sau Clasa C).
(3) Punctele relelelor geodezice de ridicare se determina prin metoda statica sau rapid -
statica. Releaua geodezica de ridicare trebuie sa fie sprijinita pe minim doua puncte din releaua
geodezica nationala spaliala de clasa A, B sau C, intr-una dintre urmatoarele variante: doua stalii
GNSS permanente, doua bornedeclasaB sauC sau0boma ~i 0statie GNSS permanentii.
Art. 348. in cazul determinarilor GNSS statice se ata~eaza documentaliei urmatoarele
elemente in format digital:
schilaretelei geodezice;
fi~ierele in format RINEX rezultate in urma masuratorilor efectuate, incluzand:
denumirea punctului, inaltimea corecta ~i tipul deantena ONSS ~i intervalul deinregistrare;
rapoarte ale prelucrarii vectorilor determinali, incluzand coordonatele relative ~l
indicatorii deprecizie pecomponente, in format digital;
coordonatele geodezice elipsoidale (B, L ~i hE) ale punctelor relelei, in sistemul
ETRS89.
7.2Rcalizarea masuditorilor GNSS cinematicc
Art. 349. (I) in cazul determinarii coordonatelor punctelor dedetaliu cu ajutorul tehnologiei
GNSS, seutilizeaza unadintreurmiitoarelemetode demasurare: rapid-statica sau cinematica.
123
MONITORUL OFICIALAL ROMANIE!, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
(2) In cazu! realizlirii lucrarilor de specialilate pe suprafele care depa~esc doua hectare,
impreuna cu punctele dedetaliu sedetermina minimum doua puncte deridicare. Aceste puncte sunt
utilizate ~i pentru autoverificare astfeI: se executii redeterminarea lor ~i in mod cinematic ~i se
compara valorile coordonatelor oblinute prin metoda statica ~i prin cea cinematica, urmarindu-se ca
diferenlele saseincadreze intoleranlele impuse.
(3) In cazul determinarilor cinematice in mod RTK prin utilizarea de coreqii diferenliale
provenind de la serviciul specializat ROMPOS sau de la 0 stalie de referin!a proprie, se ata~eaza
documentaliei urmatoarele elemente, in format digital:
fi~ieml detip .logdescarcat din receptoml GNSS utilizat laefectuarea determinarilor
fi~iere text (ASCII) sau in format pdf care conlin informalii legate de: numele
proiectului, numele/identificatoml punctului determinat, data ~i ora lacare afost determinat punctul
respectiv, varianta dedetenninare RTK, tipul desolulie pentru coordooatele detenninate (care poate
fi fixed sau float), coordonatele in sistemul ETRS89 (B, L ~i hE) ~ilsau in sistemul nalional de
referinla, insolite devalorile preciziilor aferente pentru punctele dedetaliu determinate.
Art. 350. In cazul ridicarilor topografice pentru suprafele care nu depa~esc doua hectare,
dupa finalizarea ridicarii topografice, seredetermina eoord0!1ateleadouapuncte caracteristice depe
contuml proprietalii, prin reinilializarea receptomlui GNSS.
7.3Verificarea masuri'itorilor GNSS
Art. 351. Masuratorile GNSS efectuate de persoanele fizice sau juridice autorizate se
veri fica lateren ~i labirou decatre speciali~tii oficiilor teritoriale sauai Agenliei Nalionale.
Art. 352. (J ) IncadmI verifici'irii lateren adetermini'irilor GNSS statice, seanalizeaza:
modul dematerializare ~i amplasare apunctelor relelei geodezice de indesire ~i I sau
ridicare;
modul deintocmire adescrierilor topografice.
(2) Verificarea la birou a determinarilor GNSS cinematice presupune parcurgerea
unnatoarelor elape:
se reprelucreaza releaua, efectuiind constrangerea acesteia pe minimum doua stalii
permanente pentm aobline coordonatele punctelor noi in sistemETRS89;
valorile preciziilor coordonatelor punctelor rezultate in urma compensi'irii relelei
constranse, trebuie saseincadreze in limitele impusedespecificullucrarii;
coordonatele astfel oblinute se transforma din sistemu! ETRS89 in Stereo 1970
utilizand ultima versiune a aplicaliei TransDat, disponibila pe site-ul Age~liei Nalionale,
www.ancpi.ro;
se efectueaza diferenlele dintre coordonatele Stereo 70 ob!inute de persoana
autorizatii ~i cele oblinute de oficiul teritorial prin parcurgerea etapelor descrise mai sus. Aceste
diferenle trebuie saseincadreze intoleranlele impusedespecificullucri'irii.
124
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31'v1I.2014
Art. 353 (I) Verificarea la birou adeterminarilor GNSS cinematice presupune parcurgerea
urmatoarelor etape:
compararea fi~ierului detip .log descarcat din receptorul GNSS uti1izat laefectuarea
determinarilor, cu fi~ierul de tip .log (detailed log) corespondent, existent in baza de date a
ROMPOS, lacare oficiul teritorial are acces. Seurmare~teca solu(ii1eob(inute safie fixate - de tip
"fixed", iar coordonatele din documenta(ie sacorespunda cuceledin baza dedate ROMPOS.
verificarea orientativa a ridicarii topografice, prin suprapunerea conturului
proprietalii peunsuport cartografic existent inbaza dedate aoficiului teritorial.
(2) Prin verificarea la teren a determinarilor GNSS cinematice se urmare~te verificarea
poziliei punctelor ~i apreciziei de determinare aacestora. Prin sondaj se redetermina un numar de
aproximativ 5%din numarul total al punctelor din documentalie. Ulterior secompara coordonatele
ob(inute depersoana autorizata cu celeob(inute decatre inspector, urmarindu-se cadiferen(ele sase
incadreze innonnativele teOOiceinvigoare ~i safieinconcordan(a cu specificullucrarii in cauza.
CAPITOLUL VIll
UTILIZAREA SISTEMULUI lNTEGRAT DE CADASTRU Sl PUBLlCITATE
lMOBILlARA
Art. 354. Sistemu1integrat decadastru ~i carte funciard include:
a) registrul general deintrare;
b) planul cadastral carecontine reprezentarea grafic1ialimitelor imobilelor;
c) cartea funciara electronica.
Art. 355. Procesarea informa(iilor se realizeaza de catre angaja(ii oficiului teritorial carora
Ie-au fost repartizate cereri in vederea solu(ionarii, in func(ie de specificul operaliunii pe care 0
efectueaza ~i in limitacelor solicitate prin aceste cereri.
Art. 356. Fiecare utilizator acceseaza sistemul informatic prin intermediul unui singur nume
de utilizator ~i al unei singure parole. Angajalii i~i vor stabili parole individuale, fiind obligali sa
pastreze confiden(ialitatea acestora.
Art. 357. Pentru asigurarea securita(ii sistemului informatic integrat de cadastru ~i carte
funciara, direclia de specialitate din cadrul Agenliei Nalionale va intreprinde masurile necesare
pentru asigurarea urmatoarelor condi(ii:
a) restrictionareaaccesului 1asistemul informatic prin mecanisme deautentificare;
, ~
b) men(inerea unui jurnal deacces ~i operare decatre sistemul informatic;
c) permiterea accesului utilizatorilor la date numai prin intermediul sistemului
informatic;
d) stocarea parole1or deacces aleutilizatorilor in forma criptata;
'"
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
125
e) descrierea intr-un manual amodului deutilizare aaplicatiei;
t) aplicarea masurilor desecurizare specifice sistemului deoperare;
g) amplasarea echipamentelor pe care ruleaza sistemul informatic intr-o incintli
securizata;
h) testare prealabila aactualizarilor sistemului informatic sau ale sistemului deoperare;
i) documentarea testelor efectuate inainte de utilizarea sistemului informatic ~i de
aplicarea eventualelor actualizan;
j) menlinerea unui jumal de transfer de catre programul de interfa13 cu sistemul
informatic;
k) documentarea modului defunctionare ainterfelei cu sistemul informatic.
Art. 358. Registrul general de intrare este acea componenta a sistemului informatic prin
intermediul careia segestioneaza evidenta cererilor depuse laregistratura fieciltiJ i birou teritorial.
Art. 359. (I) Registrul general deintrare areurmatoarele funclionalitali:
a) atribuirea numerelor deinregistrare cererilor adresate unui birou teritorial;
b) asigurarea principiului prioritatii;
c) alocarea aleatorie ~i automata acererilor cat;e persoanele cu atributii in solutionarea
acestora;
d) cautarea cererilor inregistrate;
e) realocarea cererilor inregistrate;
t) evidentierea stadiului privind solulionarea cererii;
g) evidentierea modului desolulionare acererii;
h) informarea cu privire la exercitarea diii de atac impotriva incheierii de carte
funciara;
i) evidenlierea termenului desolutionare acererii;
j) evidenlierea datei privind transmiterea documentelor rezultate in urma solulionani
cererii, pilrli10rinteresate;
k) generarea derapoar1ereferitoare lainformaliile existente in sistem.
(2) Registrul general de intrare pastreaza evidenta cererilor la nivelul fiecarui birou
teritorial.
Art. 360. Cartea funciaril in format electronic reprezinta un raport generat de sistemul
informatic ca urmare a introducerii datelor prin conversia unei carti funciare in format de hartie,
prin inscrierea sau prin receptia ~i inscrierea unui imobil in sistemul integrat d~cadastru ~i carte
funciara.
Art. 361. Responsabilitatea introducerii informatiilor cuprinse in cerere ~i documentele
depuse in justificarea acesteia revine referentului din cadrul compar1imentului registraturil at
"
126
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bisi31'v1I.2014
biroului teritorial, care efectueazii Inregistrarile In registrul general de intrare sau utilizatorului
extern care aprimit acest drep!.
Art. 362. Realocarea cererilor sefacedecatre registratorul ~ef, registratorul coordonator sau
inginerul ~ef, dupa caz, In situalia In care angajatul ciiruia i s-a repartizat cererea spre solulionare
esteindisponibil sauseaflaIntr-o situalie deincompatibilitate.
Art. 363. Conversia cartii funciare reprezinta procesul de transcriere In format electronic a
Poziliilor active din cartea funciara Informat dehartie.
Art. 364. in cazul In care furnizarea serviciului solicitat nu este posibiIa prin intermediul
sistemului integrat de cadastru ~i carte funciara, asistentul registrator va Intocmi un referat motivat
prin care va propune solulionarea cererii In format analog, urmand ca registratorul ~ef sau
registratorul coordonator sadecida aprobarea sau respingerea acestuia.
intoarcerea cererilor din fluxul de lucru serealizeaza Inbaza unui rererat motivat aprobat de
catreregistratorul coordonator, registratorul ~ef sau inginerul ~ef, dupacaz.
Art. 365. (I) in partea A acartii funciare In format de hartie, imobilul care a fiicut obiectul
conversiei va fi subliniat, iar la rubrica "Observalii" se va indica pozilia din partea B, unde se va
efectua menliunea transcrierii, cu precizarea numarului cartii funciare electronice. in mod similar,
vor fi subliniate toate poziliile active, referitoare la imobilul care se transcrie In cartea funciara
electronica, din partea B, respectiv C, acartii funciare Informat analog.
(2) in partea B a cartii funciarc in format de hiirtie, se va efectua urmatoarea menliune:
"imobilul de laA+ afost transcris InCF electronica nr. aUAT ,
Inbazacererii or din data .
din oficiu".
(3) in cazulln care Incartea funciara In format dehiirtieesteInscris un singur imobil sau se
transcrie ultimul imobil f'dmaS, la menliunea de mai sus se va adauga sintagma "carte jUnciarii
convertitii". Spaliile Iiberedincartea funciaraInformat analog sevor bara.
Art. 366. in cazul cartilor funciare dcschise pe vechile localitali de carte funciara se va
indica unitatea administrativ-teritoriala actualii din planul cadastral. in acest sens, In cadrul fieciirui
oficiu teritorial, inginerul ~ef va Intreprinde masurile necesare In vederea Intocmirii tabelului de
corespondenla dintrevechile localitali decarte funciara ~i actualele unitiili administrativ-teritoriale.
Art. 367. (I) Conversia cartii funciare a unei unitali individuale dintr-un condominiu va fi
precedatii obligatoriu de conversia cartii funciarc a terenului, precum ~i a cartii funciare colective
deschise pentru intreaga construclie. Operaliunea presupune deschiderea a trei carti funciarc
electronice, dupacumurmeaza:
a) cartea funciara electronica aterenului;
b) cartea funciara electronica a construcliei (cartea funciara colectiva). Aceasta
reprezinta cartea partilor comune aleconstrucliei, in cuprinsul carcia seevidenliazii cotele-parti din

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014 127


coproprietatea fOJ 1atli ~i perpetua ce revin fiecarei unita\i individuale, precum ~i modificarile
intervenite asupra acestora. Cartea funciard colectiva serela\ioneaza cu cartea funciara electronica a
terenului;
c)
cartea funciara electronicll. a unitatii individuale care se relationeaza cu cartea
. .
funciara eleetroniea aeonstrue\iei.
(2) In eartea funciara eleetronica a terenului aferent unel construc\ii condominiu,
transerierea drepturilor reale ~i a eelorlalte inscrieri referitoare la cota aferenta unita\ilor
individuale, se poate face partial, pentru fiecare unitate individuaJ a convertitll., situa\ia tehnico-
juridica a imobilului urmand a se intregi odata cu conversia tuturor unita\ilor individuale din
condominiu.
Art. 368. (I) Conversia caqii funciare nusevarealiza in urmatoarele situa\ii:
<
a) imobilul nu esteidentificat cu numar cadastral sau topografic;
b) numarul ~i data cererii de inscriere men\ionate in cartea funciara lipsesc ~I nu pot fi
identificate;
c) lipse~te inscrierea dreptului de proprietate sau a altui drept real imobiliar ori a titularului
acestora din partea B acaqii funciare in format dehartie; .
d) inscrierile din caqile funciare vechi, referitoare la imobile situate in extravilan, in zonele
care fac obiectullegilor fondului funciar (Legea or. 18/1991, Legea or. 169/1997, Legea or. 1/2000,
Legea or. 247/2005), nu au fost actualizate. Fac excep\ie cazurile incare asupra acestor imobile sunt
inscrise construc\ii.
e) orice alta situa\ie in care conversia nu poate fi realizata lara alterarea elementelor de fond
aleinscrierilor.
(2) Carlile funciare cu structura atipica, intocmite lara respectarea reglementarilor in vigoare
la momentul efectuarii opera\iunilor de inscriere in cartea funciara, vor fi convertite in masura in
care sunt compatibile custructura prevazuta desistemul informatic.
Art. 369. (I) in cazul in care, ulterior conversiei, seconstata sav~irea unci erori materiale,
se va proceda la rectificarea sau, dupa caz, anularea conversiei, din oficiu, conform procedurilor
tehnice stabilite de sistemul infonnatic, daca nu afost eliberat nici undocument sau acesta nu afost
comunicat parlilor interesate.
(2) Rectificarea conversiei reprezinta procesul de coreetare a eventualelor erori materiale
strecurate la conversia cll.f\ilor funciare in format de hartie. Rectificarea conversiei reprezinta un
proces diferit derectificarea inscrierilor din carlile funciare. 0(
{3) Anularea conversiei presupune revenirea la starea anterioara transcrierii informa\iilor in
format digital, poo ~tergereaopera\iunilor tehnice efectuate.
(4) Rectificarea sau anularea conversiei se face in baza referatului asistentului registrator,
aprobat deregislratorul ~ef sau registratorul coordonator, dupacaz.
128 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bls/31.VII.2014
Art. 370. in situatia in care documentele au fost comunicate p!irtilor interesate ~i seconstata
ca Iaconversie s-astrecurat 0eroare materialii, indreptarea acesteia sevafaceprin inregistrarea din
oficiu a unei cereri de indreptare eroare materiala, care se va solutionaprintr-o incheiere de carte.
funciara.
Art. 371. (I) in cartile funciare in format pe hiirtie care au lacut obiectul conversiei nu se
mai efectueaza inscrieri, acestea piistriindu-se in arhiva biroului teritorial cu termen de arhivare
nelimitat, fiind asimilate ciirti10rfunciare sistate.
CAPITOLUL IX
RAPOARTELE SISTEMULUIINFORMATlC
Art. 372. Informa!iile din baza de date ale sistemului informatic se relevft sub forma unor
rapoarte.
Art. 373. Rapoartele generate desistemul informatic sunt:
a) cartea funciarii electronica;
b) extrasul decartefunciara pentru informare;
c) extrasul decarte funciarii pentru autentificare;
d) incheierea decarte funciarii;
e) filadecomunicare;
f) rapoarte statistice;
g) alte rapoarte.
CAPlTOLULX
TERMENELE DE PRESTARE A SERVICIlLOR FURNIZATE DE AGENTIA
NATIONALA DE CADASTRU ~I PUBLlClTATE llVIOBILIARA ~I UNlTATILE SALE
SUBORDONATE
Art. 374. - (1) Termenele pentru solutionarea cererilor care au ca obiect fumizarea
serviciilor de ciitre Agentia Na!ionalii de Cadastru ~i Publicitate Imobiliarii ~l unitii!ile sale
subordonate sunt previizutein anexacarefaceparte integrantii dinprezentul ordin.
(2) Oficiile de cadastru ~i publicitate imobiliara pot stabili propriile termene pentru
solutionarea cererilor care au ca obiect fumizarea serviciilor de cadastru ~i publicitate imobiliara,
prin decizie adirectorului, laraasedepii~i termenele stabiIiteconformalin. (I).
(3) in cazuI in care, printr-o singura cererc, sunt solicitate inscrieri succesive, cererea va fi
solutionatii in termenul cel mai mare dintre termenele stabilite pentru operatiunile respective. Dacii
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014 129
inscrierile succesive presupun ~i intabularea dreptului de ipotedi, va fi ales cel mai scurt termen
dintre termenele stabilite pentm operatiunile respective.
Art. 375. - Termenele se calculeaza pe zile lucratoare. Ziua inregistriirii cererii in registrul
general deintrare nu intrainca1culul termenului.
Art. 376. - (1) Solicitarea solulioniirii unei cereri in regim de urgenla se poate face atat in
momentul inregistrarii acesteia in registrul general deintrare, cat ~i ulterior.
(2) Termenul pentru solulionarea in regim de urgenta se ca1culeaza de la data depunerii
cererii ~i a dovezii achifuii tarifului de urgenla. Dovada achitarii tarifului. pentru solulionarea unci
cereri inregimdeurgenla seata~eazaladosar.
(3) Cererea pentru fumizarea serviciului in regim de urgentli, depusa ulterior inregistrarii
cererii iniliale, se vainregistra in registrul de corespondenlli, urmand a fi ata~atli la cererea iniliaia,
impreuna cudovada achitlirii tarifului deurgenlli. <
(4) in situatia in care serviciul solicitat nu poate fi fumizat in termen din cauza lipsei unor
documente necesare solulionlirii cererii, termenul de solulionare seva calcula de ladata completarii
cudatele sau actele solicitate prin nota decompletare adosarului.
Art. 377. - Termenul pentm fumizarea serviciilor in regim de urgenla este un termen
maximal. Cererile insotite de dovada achitlirii tarifului de urgenta pot fi eliberate pana la data
implinirii termenului in regimdeurgenla.
Art. 378. - Termenul pentru fumizarea serviciilor in reglm normal este un termen fix.
Cererile care nu sunt insotite de dovada achitlirii tarifului de urgenta vor fi eliberate doar la
implinirea termenului in regimnormal.
Art. 379. - in situalia in care seconstatli producerea unui prejudiciu patrimoniului Agenliei
Nalionale de Cadastru ~i Publicitate Imobiliara prin fumizarea unui serviciu raraincasarea tarifului
corespunzator, sumele de bani neincasate cu titlu de tarif vor fi recuperate de la persoana
responsabilli deproducerea prejudiciului, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.
CAPITOLUL XI
GLOSAR DE TERMENI TEHNICI. ABREVIERI
Art. 380. Glosar determeni tehnici:
- categorie de folosinta a terenului - caracterizare codificata din punct de vedere al scopului
pentm care este utilizat;
<0(
- condominiu - imobil format din teren cu una sau mai multe constructii, dintre care unele
. .
proprietati sunt comune, iar restul sunt proprietati individuale, pentru care se intocmesc 0 carte
funciara colectiva ~i cate 0 carte funciara individuala pentru fiecare unitate individuala aflata in
proprietate exclusiva, carepoate fi reprezentatii delocuinle ~i spatii cu alta destinalie, dupacaz;
130 MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
- documenta\ia cadastralll esteansamblul pieselor tehnice, juridice ~i administrative necesare
inregistrarii imobilului la cerere in sistemul integrat de cadastru ~i publicitate imobiliarll, prin care
seconstata situa\ia reaIadinteren. Documenta\ia seintocme~tein format digital ~i analogic;
- construC\ii cu caracter provizoriu - construC\iile autorizate ca atare, indiferent de natura
materialelor utilizate, care, prin specificul funC\iunii adllpostite ori datorita cerin\elor urbanistice
impuse de auloritatea publica, au 0durata de existen\a limitata, precizata ~i prin autorizalia de
construire. Deregula, construC\iilecucaracter provizoriu serealizeaza din materiale ~i alcatuiri care
permit demontarea rapidll in vederea aducerii terenului lastarea ini\iaIa (confeclii metalice, piese de
cherestea, materiale plastice ori altele asemenea) ~i sunl de dimensiuni reduse. Din calegoria
construcliilor cu caracler provizoriu fac parte: chio~curi, tonete, cabine, locuri de expunere situate
pe caile ~i in spa\iile publice, corpuri ~i panouri de afi~aj, firme ~i reclame, copertine, pergole ori
altele asemenea. Realizarea construC\iilor provizorii se autorizeaza in acelea~i condilii in care se
autorizeaza construcliile definitive. Definirea termenului estepreluatll din Anexa nr.2 din Legea nr.
50/1991 privind autorizarea executllrii lucrllrilor deconstruc\ii.
- extrasul de plan cadastral reprezinta sec\iunea din planul cadastral, cu reprezentarea
imobilului ~i acelor invecinate, adimensiunilor lalurilor acestuia, ladata ultimei actualizari abazei
de date grafice. Extrasul de plan cadastral se va elibera in format analogic sau digital, aviind ca
suport ortofotoplanul, pecare sevor reprezenta imobilul in cauzii ~i celevecine, dacll acestea existll
in baza de date graficll. Extrasul de plan cadastral se elibereazll din oficiu, ca anexa la extrasul de
carte funciara pentru imobilele gestionate insistemul integrat decadastru ~i carte funciarll;
- fi~ier cpxmIlcgxml - structurll XML definitll de Agen\ia Na\ionala pentru reprezentarea
datelor lehnice ~i juridice (textuale ~i grafice) aferente imobilelor; fi~ierul cpxml esle aferent
lucrarilor decadastru sporadic; fi~ier cgxml esteaferent lucrarilor decadastru sistematic;
- flux integral - procesare cererii atal de catre serviciul cadastru, ciit ~i de serviciul
publicilate imobiliarll;
- flux intrerupt - procesarea cererii doar decatre serviciul cadastru, sau doar de serviciul de
publicitate imobiliarll;
_ extravilanul unita\ii administrativ-teritoriale - partea din unitatea administraliv-teritoriala,
cuprinsa in afara intravilanului, delimitatll cadastral potrivit legii;
_ harta este reprezentarea graficll conven\ionalll a intregii suprafele terestre sau a unei
portiuni mari din aceasta, redusllia 0anumitll scarll, liniindu-seseama decurbura pllmiintului;
_ imobilul este terenul cu sau fllrll conslructii, de pe teritoriul unei unitali administrativ-
, , < - t _
teriloriale, apartiniind unuia sau mai multor proprietari, care se identificll printr-un numar cadastral
unie;
_ imobil imprejmuit este imobilul care are limitele materializate in teren pnn elemente
stabile in timp;
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31'v1I.2014
131
_ intravilanul unitalii administrativ-teritoriale - partea din unitatea administrativ-teritoriala,
legal delimitata, destinata construirii ~i habitaliei;
- incaperea - spaliu1din interiorul unei cladiri;
_ lucran de specialitate - lucrarile din domeniul cadastrului, geodeziei, topograliei,
fotogrammetriei, cartograliei;
_ lucriirile tehnice de cadastru determina pozilia, conliguralia ~i suprafala imobilelor ~i a
construqiilor;
_ lucriiri de cartogralie - lucriirile neeesare redactarii planurilor ~i hiirtilor analogice sau
digitale ladiferite scari, amodelului digital al terenului ~i al ortofotoplanurilor, in sistemul national
dereferin1ii;
_lucriiri demasurlitori terestre - lucriiriledeteren ~i debirou aferente execuliei, modemizarii
~i completarii relelelor de sprijin, de indesire ~i de ridicare, precum ~i cele necesare realizarii
planurilor ~i hiirtilor analogice sau digitale, ale modelului digital al terenului ~i ale
ortofotoplanurilor; rezultate in urma unor operaliuni topogralice;
- lucran de geodezie - ansamblul de lucrliri aferente inventarierii, execuliei, modemiziirii ~i
completlirii Retelei Geodezice Nalionale, a relelelor de sprijin, de indesire ~i de ridicare, care se
desfli~oardpesuprafetemai mari de 100km
2
, preeum~i reaiizarea demodele degeoid / cvasigeoid;
- lucran de fotogrammetrie - ansamblul lucrlirilor aferente obtinerii de imagini
bidimensionale sau tridimensionale ale suprafetei terestre sau ale altor obiecte cu scopul
determinarii formei, dirnensiunilor ~i a diverselor proprieliiti, atribute, ale acestora, indiferent de
senzorii folositi in acest scop. De asemenea, oblinerea deproduse cartogralice, hiirti ~i planuri, prin
tehnici fotogrammetrice seincadreaza in categoria lucrarilor defotograrnmetrie;
- lucrlirile de cadastru sporadic sunt executate la nivel de imobil, la cerere, in vederea
inscrierii imobilului in evidenlele decadastru ~i publicitate imobiliara;
- lucrlirile de cadastru sistematic se realizeaza la nivelul unitalilor administrativ-teritoriale,
pesectoare cadastrale;
- legile proprietalii - Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicatli, cu modiliclirile ~i
completlirile ulterioare, Legea m. 169/1997 pentru modilicarea ~i completarea Legii fondului
funciar m. 18/1991, cu modiliciirile ~i completarile ulterioare, Legea 1/2000 pentru reconstituirea
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole ~i a celor forestiere solicitate potrivit
prevederilor Legii fondului funciar m. 18/1991 ~i ale Legii m. 169/1997, cu modilicarile ~i
completlirile ulterioare, Legea 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv in
perioad!1 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata 2, cu modilicliril~ ~i completlirile
ulterioare, Legea m. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietlilii ~ijustiliei, precum ~i unele
mlisuri adiacente, cu modiliclirile ~i completiirile ulterioare, Legea m. 165/2013 privind mlisurile
132
MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.v1l.2014
pentru fmalizarea procesului derestituire in natura sau prin echivalent, aimobilelor preluate in mod
abuziv in perioada regimului comunist din Romania;
- parcela estesuprafata deteren cu0singura categorie defolosinta;
- planul cadastral constituie reprezentarea grafica a limitelor imobilelor dintr-o unitate
administrativ-teritoriala, inscrise in cartea funciara. Planul cadastral este un document tehnic,
intocmit in sistemul national de referinli'i ~i este actualizat la cerere sau din oficiu de catre oficiile
teritoriale, in cadrul lucrarilor de cadastru sporadic sau de cadastru sistematic. Planul cadastral
contine limitele imobilelor, aleconstructiilor permanente ~i numerele cad~trale;
- planul cadastral de ansamblu se intocme~te la nivelul unitalii administrativ-teritoriale ~i
contine reprezentarea hotarului, alimitelor intravilanelor ~i denumirile acestora, principalele dctalii
liniare, elementc detoponimie, denumirile unitatilor administrativ-teritorialc vccine;
- planul topografic este reprezentarea conventionala, in plan, analogica sau digitala, a unci
suprafete deteren, intr-o proiectie cartografica ~i insistemnational dereferinta;
- procesul-verbal de vecinatate incheiat intre proprietarul imobilului ~i detinatorii imobilelor
invecinate este actul de constatare a situatici din tcren, prin care sc exprima acordul cu privire la
identificarea corecta a limitelor comune recunoscute dc catrc ace~tia, intocmit de persoana
alltorizata cu prilejul identificarii ~i masurarii imobilului care face obiectul documentatiei
cadastralc;
- persoana autorizata saexccute lucriiri decadastru cstepersoana care rcalizcazii 0activitate
de interes public, imputemicita sa constate situatia existenta la teren, cu ocazia miisuriirii
imobilului;
- planul de amplasament ~i delimitare este intocmit de persoana autorizata ~i reprezinta
documentul tehnic de constatare a situatiei reale din teren prin care sunt determinate limiteIe ~i
suprafetele terenuri!or ~i1sauconstructiilor, rezultate din miisuratori. Coordonatele punctclor se
detcrmina in sistemnational dereferintii;
- planul parcelar este reprezentarea grafica a unei tarlale care contine limitele tuturor
. imobilelor din tarla ~i detaliile stabile din teren ce 0defincsc. Planul parcclar se intocme~te in
format analogic ~i digital ~i se integreazii in planu! cadastral dupa receptia acestuia de ciitreoficiul
teritorial prin atribuirca numerelor cadastrale tuturor imobilelor componente ~i inscrierca in cartea
funciara;
- planul dc incadrare in tarla se1ntocme~tein lipsaplanului parcclar ~i coniine reprezentarea
limitelor tarlalei, limitele imobilelor care au numere cadastralc anterior atribuite, limitele imobilului
in ca~ ~i orice alte detalii fixedin teren. Imobilulinregistrat in baza planului de incadrare in tarla
poarta menlillnca: "lmobilinregistrat in planul cadastral filralocalizare ccrta datorita lipsei planului
parce lar";
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.v11.2014 133
- punct geodezic - elementul din reteaua geodezica materializat In teren, pozitionat prin
coordonate In sistemele de referinta oficiale, inventariat dupa numar/denumire ~i cu fi~a de
descriere;
- repozitionarea este operatiunea de rectificare a coordonatelor imobilului pozitionat gre~it
inplanul cadastral, prin rotatie, translatie, modificarea geometriei anterior receptionate. Modificarea
geometriei poate duce lamodificarea suprafetei imobilului care nu poate sadepa~easca +/- 2%fata
de suprafata masurata inscrisa Incartea funciara sau in actul deproprietate. Modificarea geometriei
~i a suprafetei in cadrul repozitionarii nu implica modificarea limitelor fizice, ci actualizarea bazei
de date a cadastrului in urma remasurarii acelora~i limite ce defineau imobilul la momentul
intocmirii documentatiei anterioare;
- retea geodezica - totalitatea punctelor determinate intr-un sistem unitar de referinta,
cuprinzand reteaua de triangulatie-trilateratie pentru pozitionarea Inplan ~i reteaua de nivelment ~i
gravimetrie pentru pozitionarea altimetricii. Reteaua de triangulatie-trilateratie este formata din
puncte situate pe 0anumitii suprafalii, lncadrate in retele geometrice compacte in care s-au efectuat
determinari astronomice ~i/sau directii azimutale, distante zenitale ~i lungimi de laturi, pe baza
carora s-au calculat coordonatele punctelor in sistemunitar dereferinlii;
- reteaua geodezica de sprijin pentru executarea lucrarilor de cadastru este formata din
totalitatea punctelor determinate in sisteme unitare dereferintii;
- reteaua geodezicii de indesire se realizeaza astfel lnCat sa asigure densitatea de puncte
necesare Inzona delucru ~i inzona limitrora pentru executarea lucriirilor decadastru sistematic;
- sector cadastrdl - unitatea de suprafalii delimitatii de elemente liniare stabile In timp - cai
de comunicatie, ape, diguri, etc. Determinarea sectoarelor cadastrale se realizeazii cu scopul de a
facilita gestionarea cat mai eficienta a informatiile grafice in cadrul lucrarilor de cadastru
sistematic;
- sistemul integrat de cadastru ~i carte funciara este sistemul gestionat de ANCPI ~i oficiile
teritoriale in care sunt gestionate imobilele inregistrate Incadastru ~i carte funciarii, prin informatii
grafice ~i textuale. in sistemul integrat decadastru ~i carte funciara numiirul cadastral este identic cu
numiirul de carte funciarii. Informatiile grafice ~i textuale aferente imobilului sunt generate cu
ajutorul fi~ierului cpxml/cgxml;
- sistemul informational specific domeniului de activitate este un sistem de evidenta ~i
inventariere specifice unor domenii de activitate, avand la bazii elemente preluate din lucrarile de
cadastru sistematic ~i sporadic;

- tarlaua este diviziunea cadastralii tehnica a unitiitii administrativ-teritoriale delimitata prin


detalii fixe, identilicabile in teren, care nu sufera modificari In timp, cumar Ii cai de comurncatie,
ape, diguri, etc.;
- unitatile administrativ-teritoriale sunt: judetuI, ora~ul, comuna;
TDA
TDF
TDH
TDI
. TDS
134
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr . 571 bis/31,VIJ . 2014
- unitate individuala - Unitate funclionala, componenta a unui condominiu, formata din una
saumai multe camere de locuit ~i1sauspalii cualta destinalie situate laace1lliiinivel al clMirii sau la
niveluri diferite, cu dependinlele, dotarile ~i utilitalile necesare, aviind acces direct ~i intrare
separata, ~i care a fost construita sau transformata in scopul deafi folosita, de regula, de 0singura
gospodarie. in cazul in care accesul la unitatea funclionala sau la condominiu nu se face direct
dintr-un drum public, acesta trebuie sa fie asigurat printr-o cale de acces sau servitute de trecere,
menlionate obligatoriu inactelejuridice ~i inscrise incartea funciard;
- acte originale - se asimileaza acestei nOliuni duplicatul actului notarial emis in
conformitate cu prevederile art. 98 din Legea notarilor publici ~i aactivitalii notariale ill. 36/1995,
republicata, cumodificarile ~i completarile ulterioare.
Art. 381. Termeni utilizali incadrullucrarilor sistematice decadastru:
- prin delinator de imobil se inlelege titularul dreptului de propriet:1te, al altor drepturi
asupra acestuia sau cel care, potrivit legii civile, arecalitatea deposesor ori delinator precar;
- fi~ade date este un document de lucru, ce conIine informalii despre imobil preluate de la
oficiul teritorial ori din alte surse ~i care secompleteaza cu informaliile oblinute in urma lucrarilor
tehnice lateren;
- documentele tebnice ale cadastrului sistematic denumite ~i documente tehnice cadastrale,
sunt documentele intocmite de catre executant la finalizarea lucrarilor sistematice de cadastru ~i
contin informaliile tehnice, juridice ~i administrative despre imobile ~i delinatori;
- registrul cadastral al imobilelor este documentul tehnic care contine informaliile textuale
denatura tebnica ~ijuridica alelmobilelor identificate in urmalucrarilor sistematice decadastru;
- opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor ~i al altor
delinatori este documentul tebnic care cuprinde lista ordonata alfabetic adelinatorilor imobilelor ~i
elementele deidentificare aimobilelor inplanul cadastral;
- planul cadastral intocmit in cadrul lucrarilor de cadastru sistematic conIine reprezentarea
grafica a limitelor imobilelor componente ale unui sector cadastral sau unitate administrativ-
teritoriala, realizata in sistemul nalional dereferinla, precum~i identificatorii unici ai imobilelor;
- identificatorul atribuit imobilului de catre executant in cadrul lucrarilor sistematice de
cadastru estedenumit !D. !D-ul esteunic lanivel deUAT ~i reprezinta identificatorul sub care seva
regasi lmobilul petot parcursul realizarii lucrarii sistematice decadastru.
Art. 382. Destinaliile terenurilor:
terenuri cudestinatie agricola
terenuri cudestinalie forestiera
terenuri aflatepermanent sub ape
terenuri aflatein intraviian
terenuri cudestinalii special
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. PARTEA I, Nr. 571 bisl31.v11.2014
135
Art. 383. Termeni utiliza(i incadrul rnasuratorilor GNSS:
Global Navigation Satellite System - Sistem de Naviga(ie Globala, care utilizeaza
sateli(i artificiali ai Pamantului - GNSS;
Re(eaua Geodezica Na(ionala determinata prin tehnologie GNSS - RGN - GNSS;
Receiver Independent Exchange Format - Formatul universal standardizat pentru
schimbul dedateGNSS, independent dereceptor - RINEX;
Real Time Kinematic - Determinari Cinematice in Timp Real- RTK;
European Terrestrial Reference System 1989 - Sistemul de Referin(a Terestru
European 1989- ETRS89;
Reini(ializarea unui receptor GNSS-RTK - Metoda prin care se intrerupe contactul
receptorului cu sateli(ii afla(i deasupra orizontului, eontactul cu ace~tia fiind apoi relua!.
Reini(ializarea poate fi, deexemplu, realizata prin oprirea ~i repomirea receptorului GNSS;
Programul pentm transformarea coordonatelor din ETRS89 in Stereo70 pus gratuit la
dispozi(ia utilizatorilor pc site-ul www.ancpi.ro.
Art. 384. Abrevieri:
Agen(ia Na(ionala deCadastru ~i Publici tate Imobiliara - Agen(ia Na(ionala
Aplica(ia de management pentru titlurile de proprietate care eon(ine informa(ii
textuale preluate din titlurile deproprietate emisein baza legilor proprieta(ii - DDAPT
Aplica(ia pentru gestionarea bazei de date a Registrelor de Transcriptiuni ~1
Inscriptiuni - RTf
Baza dedate estedenumita - BD
birourile decadastru ~i carte funciara - birouri teritoriale
Buletin deidentitate - BI
Cartea funciara - CF
Cartea deidentitate - CI
Codul numeric personal - CNP
Cod unic deinregistrare pentru persoanele juridice - CUI
Centrul National deCartografie - CNC
consilier de cadastru, tehnician cadastru sau referent care receplioneaza
documenta(iile cadastrale din punct devedere tehnic - inspector
Domeniul public al statului - DS
Domeniul public al unitii(ilor administrativ-teritoriale - DAT
Domeniul privat al statului - DPS
Domeniul privat al unita(itor administrativ-teritoriale - DPT
Hotiirarea Guvemului - HG
Numiirul topografic - Nr. top
136 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
Numar cadastral - Nr. cad
Ofieiile deeadastru ~i publieitate imobiliara - ofieii teritoriale
Persoane fiziee ~i juridiee autorizate sa realizeze ~i sa verifiee luerarile de
speeialitate in domeniul eadastrului, geodeziei, eartografiei pe teritoriul Romfmiei - persoane
autorizate
Plan Urbanistie General - PUG
Plan Urbanistie Zonal - PUZ
Plan Urbanistie deDetaliu - PUD
Plan deamplasament ~i delimitare aimobilului - PAD
Proprietatea privata apersoanelor fiziee - PF
Proprietatea privata apersoanelor juridiee - PJ
Punet geodezie - PG
Registrul General deIntrare - RGl
Registrul deTranserip\iuni !nserip\iuni (formatuI analogie al registrului) - RTI
Re\ea geodeziea - RG
Re\eaua detriangula\ie-trilatera\ie - RTT
Re\eaua denivelment ~i gravimetrie - RNG
Sistemintegrat deeadastru ~i ear1efuneiara- eTerra
Sistemul Na\ional de Referin\a (elipsoidul Krassovski 1940, planul de proiee\ie
stereografie 1970~i sistemul dereferin\a altimetrie Marea Neagra ]975)
Titlul deproprietate emis inbaza legilor proprieta\ii - TP
Unitatea administrativ-teritoriaHi - UAT
Unitatea individuala din eonstrue\iile eondominiu - UI
Art. 385. Anexele ill. 1- 51 eonstituie parte integranta dinprezentul regulament.
ANEXA NR. 1.1la regulament
REGISTRUL CADASTRAL AL IMOBILELOR
Tirularul drcptului/po~csiei Data
Identificator entitate . CotA parte
Act juridic
Obs privitoare la
Proprietar= I I Domiciliul Cola Mod de
Nume! Initiala
na~teriiJ
asociatfl
2
) leren Ut])
NT. act!
proprictar
4
)
Prenume Posesor=O Sedill parte doMndire Tip act Emilen!
Denumire tatll.lui CUI
data
Titular Tipul sarcinii sau a1
ACljuridic
Data lla~teriil DorniciliuJ Cota
Idcnrificator entilBrc Valoare
Numel Inilial~
dezmembraminte10r dreptului de
asociatl'i 2)
NT. acV
Tip rnonedA
Prenurne CUI Sediu parte Tip act Emircnt ipotecA
Dcnumirc tatlUui
proprietale data
DATETEREN
DATE CONSTRDCTII
Num~r Nr.
Intravilanl
Conslr, ell
Idenlificator
Suprafllia Nr. Nr. Nr. Categorie Identificator Cod gmpl\ Sllprafala Nr. Nr.
AdresA imobil
cadastra,t) CF
I
)
ex.travilan
aete (ON
teren
mAsuratA top. tarla parcell folosin~ construclie destinalie constrnitll. niveluri CF
(lIE)
NUl
Sector cadastral nr...
2. PROPRIETATEA I POSESIA
I. DESCRIEREA IMOBILULUI
3. SARCINll DEZMEMBRAl\llllo'TE
Zuni! cooperativiz:ltilfneeooperativizati! (CoINC,,)
DAT .....
,
4. NOTA-RI, PROCESE, INTERDICTII.
5. OBSERV ATIl
Nr. act!
Identificator entitate asociatri
Imobil imprejmuil I
Imobil contestat I
Tipul notl'irii Tip act Emitent
2)
necontesun
S
)
Alte observatii
dala neimprejmuit
I) Numere alceate anterior demar.irii lucd1rilor de cadastru sistematic
2) Prin entitate asociat~se intelege: teren, constructie, VI
3) Coloana se completeaza nuroai pentru VI din constructiile condominiu
4) Se mentioneam dad\ proprietarul cste decedat sau proprietarul este neidentificat
S) Se completeaza nuroai pentl1llivrarile de tip "copie final~"; nuroai pentru imobilele contestate, ell precizarca Cerere de rectificare/Contestatie nL .. din..
Notd: in dreaptajos, pe fieeare pagind se tipdrc~te: numdrul paginii, Cadastru sistematie UAT (se eompleteatil denumirea UAT), anul realizdrii
Model penlru VI din eonstmetiile eondominiu
VAT .
Sector cadastral nr .
1. I>ESCRIEREA VNITATII INDIVII>VALE
NumAr
AdreSB
NT. CF
Nr. NumAr Cod unitate individualA SuprafatA utila. ap. Cote pAl1i
Idenrificator UI
eadastraV NT.
individua\1i
1
)
Scara Nivel
CotA parte teren
constnlcliei
top. I)
tronson apartament (U1) (mp) comune
2. PROPRIETATEA / I'OSESIA
Titularul dreptuluilposesiei
Dala na~leriiJ
Act juridic
Proprietar-o II
Obs privitoore la
Nume! Iniliala
Domiciliul Sediu COlaparti) Mod de dob!ndire
NT. act! proprielar
3
)
Prenume Posesor=O CUI Tip act Emilent
Dcnumire tatAlui data
3. SARCINI / I>EZMEMBRA.MINTE
Titular
Tipul sarcinii sau al
Act juridic
Data na~lcriil Domiciliul
NumcJ Initiala
dczmcmbr!mintelor dreplului de Cola pane
2
)
NT. act!
Valoouc ipotecl't Tip monedA
Prenume CUI Sediu
proprietate
Tip act
,
Emitent
Denumire tatlllui data
A
.-
z
,
4. NOTARI, I'ROCESE, INTERDICTII
5. OBSERV A TTl
~
. .
o
TipuJ nolArii Tip act Nr. actJ data Emilent Date VI contestat I necOnlestat " I) Aile observalii
I) Numere alocate anterior demarlirii lucrlirilor de cadastm sistematic
2) Se referd lasuprafala VI ~i lacotelc pdqi comune
3) Se mentioneazli dac~proprietarul cste deeedat sau proprietaml este neidentificat
4) Se completeaz3 numai penlm livrlirile de tip .copie finalli"; numai pentm irnobitele contestate. ell precizarea Cecere de rectificare/Contestatie or ... din
Notd: in dreaptajos, pe fiecare pagind setipdre~le: numdrul paginii, Cadaslru sistematic VAT (secompleleazd denumirea VAT), anul realizdrii
s::
o
z
~
;C
C
r
o
. "
(i
:;;
r
f:.
~
s::
.
z
!ij
~
z
, . . .
'" " "
~
0-
~
~
::;
~
o
~
. .
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bisI31.VII.2014
Fonnularul de mai jos (Fi~acolectiva) constituie parte integranta din Registrul cadastral al imobilelor
~i secompleteaza numai pentru construcliile tipcondominiu ~i unitalile individuale componente.
Fi~a Colectiva
VAT .
Sector cadastral or .
A. Partea I - Foaia deavere
NumaT eadastr3V
Suprafata ocupalii
!D-en NumarCF I)
Adrcsa construc~ici
NT .t op. 1)
lasol (mp)
Cod uni t <! l c
Com
Nr. Numar Nr.CF
Supmfata ut i I! i
Cote paJ 1i
Scam Nivcl individuala
"p. (mp)
parte
Obs.
t ronson ap..1I1ament individualii I) comune
(UI)
t ercn
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL
Descrierca pfu1.ilor
caroune indivize:
I~umere alocate anterior demarfrrii lucrarilor de cadastru sistematic
Note:
in dreapta jos, pc fiecare pagin~sc tjpare~te: nuroam] paginii, Cadastru sistematic VAT (se completeaza
denumirea VAT), anul realizArii ..
Prestatorul poate modifica formatul Registrului cadastral at imobilelorlFoii colective ell acordul ANCPI
141
,
ANEXA NR. 1.2la regulament
OPISUL ALFABETIC AL TITULARILOR DREPTURILOR REALE DE PROPRIETATE, AL POSESORILOR ~I AL ALTOR
DETINA-TORI
J udelu\. .
UAT .
Data
Nume/
na~terii /
Nr. Sector Adresa Snprafala in Suprafata Observatii
dennm;re
CUI
Identifieator
l
) Plan~a
imobilului')
detinntor'>
crt. cadastral proprietate in posesie
delinntor
I)Identificatorul atribuit de Presta tor imobilului in procesul de realizare a lucrnrii de cadastru sistematic
2) Pentru derini\torii de ill se completeuzi1 ~inumi1r transou, scam, nivel, numi\r apartament
) Se mcntioneazli. dacl1 proprietarul este deeedat sau proprietaml este neidentificat

Notji;
Data na~terii titularului dreptului se extrage din codul numeric personal al acestuia
In dreaptajos, pc fiecare pagina se tipare~te: numaml paginii, Cadastm sistematic UAT (seeompleteatil denumirea VAT), anul realitilrii
Prestatornl poate modi ficaformatnl Opisului alfabetie eu aeordul ANCPI
:;:
o
z
~
;U
C
r
o
"T1
o

r
;U
o
:;:
.
z
[!]
~
~,--------------- -------
MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
ANEXA NR. 1.3la regulament
MODEL PENTRU PUBLICARE RELEVEU UNITATE INDIVIDUALA
RELEVEU UNITATE INDIVIDUALA
Scara 1: .
VAT ..... ,Sector cadastral .....
Identificator cadastru sistematie:
Adresa unitii\ii individuale:
Se completeaza eu releveul
unitiilii individuale
Se eompleteaza eu tabelul eentralizator al suprafetelor
utile ale Ineaperilor unitatii individuale
Exeeutant (nume/denumire, semnatura ~i ~tampila)
Notii: in dreapta jos,pe fieeare pagina se tipare~te: Cadastru sistematie VAT (se eompleteaza
denumirea VAT), anul realizarii
143
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bls/31.VII.2014
ANEXA NR. 1.4J. regul.ment
Formular proces verbal depublicare adocumentelor tehnice alecadastrului
OCPt. .............
Nr.. ,....... data...............
PRIMA-RIA .
Nr data .
<
PROCES VERBAL DE PUBLICARE A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE
CADASTRULUI
VAT .
Oliciul deCadastru ~i PublicitateImobiliara reprezentat prindirectorul OCPI
~i Primaria , reprezentataprinPrimar, auprocedat indatade , Inconformitate
cu prevederile art. 14 alin. (I) al Legii cadastrului ~i a publicita(ii imobiliare, or. 7/1996,
republicata, lapublicarea documentelor tehoicealecadastrului realizatepentrusectorul cadastral
or. / unitateaadministrativ-teritoriala jude(UI .
Documenteletehoicepublicalesunt:
a) Planul cadastral al unita(ii administrativ-teritoriale: plan~e
b) Registrul cadastral al imobilelor din sectorul cadastrallunitatea administrativ-teritoriaIa:
...... volume
c) Opisul alfabetic al de(inatorilor din sectarul cadastrallunitatea administrativ-
teritoriala: volume
Perioada de publicare a Documentelor tehoice ale cadastrului este de 30 de zile de la
........... panala .
\
I
\
Directorul Oficiului deCadastru ~i
Publicitate Imobiliara .
Nlime ~i prenllme
Semniitllra
Primarul unitatii administrativ-
teritoriale ..............................
Nlime ~i prenllme
Semniitllra
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
ANEXA NR. 1.5la regulamenl
Formular proces verbal deincheiere aperioadei depublicare adocumentelor tchnice ale
cadastrului
145
OCPI. .........
Nr.......... data .
PRThIARIA .
Nr data .
PROCES VERBAL DE iNCHEIERE A PERIOADEI PUBLICARE A
DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI
VAT .
Oficiul deCadastru ~i Publicitate Imobiliara reprezentat prin directorul OCPI
............... ~i Primaria , reprezentata prin Primar , au stabilit in data
de 3n conformitate cu prevederile art. 14alin. (I) al Legii cadastrului ~i apubliciHi\ii
imobiliare, Dr.7/1996, republicata, incheierea perioadei depublicare adocumentelor tehnice ale
cadastrului realizate pentru sectorul cadastral nr. .. ...Iunitatea administrativ-teritoriala
.............. judetul .
in perioada publicarii documentelor tehnice, au fost inregistrate:
Nr. cereri derectificare adocumentelor tehnice:
Nr contesta\ii privind calitatea deposesor:
Nr. dosarecon\inand cererilederectificare/contesta\iile ~i documentele aferente:
Directorul Ofieiului deCadastru ~i
Publieitate Imobiliara .
Nume ~i prenume
Semnatura
Primarul unitalii administrativ-
teritoriale ......................
Nume ~i prenume
Semnatura

146
MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI. PARTEA I. Nr. 571 bis/31.VII.2014
ANEXA NR. 1.6la regulament
FORMULAR CERERE DE RECTIFICARE
Nr. ./ .
SubsemnatuVSubscrisa ..................................................... domiciliat in/cu sediul in
localitatea , str. , nr , bl. , sc ,
et. , ap. . , sector nr.ljude\UI , identifical cu BIICI, seria ,
nr , eliberat de ICU! , reprezentat/a
prin domiciliat in , str. , nr.
,
..................... , bl. , sc , et. , ap , sector nr.ljudelul , identificat cU
BVCI, seria , nr. . , eliberat de , conform
procurii/imputernicirii nr .
in baza prevederilor art. 14 alin. 2 din Legea nr. 7/1996, republicata, cu modificarile ~i
completarile ulterioare, m-am prezentat pentru a lua la cuno~tinla date despre imobilele pe
care Iedelin pe teritoriul administrativ , sectorul cadastral nr .
Imobilele contestate au fost identificate prin numerele (ID) in Registrul cadastral al
imobilelor:
1 .
2 .
in unna verificarii datelor afi~ate, fonnulez prezenta cerere de rectificare pentru unnatoarele
motive:
1 .
2 .
Penlm asustine cele invocate mai sus, depun copii legalizate ale urmatoarelor acte juridice:
1 .
2 .
Semnatura
,
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I,Nr. 571 bis/31.VII.2014
ANEXA NR. 1.7la regulament
FORMULAR CONTEST ATIE CU PRIVlRE LA CALIT ATEA DE POSESOR
SubsemnatullSubscrisa ,..domiciliat in/cu sediul in
Iocalitatea str nr bl... sc et.. ap
........sector nr/judetul.. .identificat cu BVCI seria............. nr eliberat
de .ICUI reprezentat/a prin domiciliat Wcu
sedi ul in str. nr bl.. sc et... ap sector
nr/judelul. identificat cu BVCI seria nr eliberat de
................. .ICUI conform procuriilimputemicirii nr , in baza
prevederilor art. 13alin. (3) din Legeanr. 7/1996, republicata, formulez:
Contestalie cu privirea la calitatea de posesor a lui ,
inscris in Registml Cadastral lapozilia nr cu ill nr sectoml cadastral
nr .
in suslinerea contestaliei depun copiaacliunii civileinregistrata laJ udeciitoria cu
nr/certificat degreranr avand caobiect .
147
Data Semnatura
148 MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI, PARTEA I, NT. 571 bis/31.v1l.2014
A1\"EXANR. 1.8la regulament
FORMULAR PROCES VERBAL DE SOLUTIONARE A CERERII DE
RECTIFICARE
Antet OCP!
Nr. : data .
Comisia de solulionare a cererilor de rectificare, numita prin prin Decizia nr a
directorului OCP!... , constituitadin urmatorii membri:
Analizand cererea de rectificare nr din data , cu privfre la imobilul
identificat prin identificatorul (10) din UAT/sectorul cadastral .
decide:
inbaza(acte, masuratori topografice, etc.)
ADMITE cerereaderectificarecuprivire lamodificarea documentelor tehniceastfel:
SAU
RESPINGE cerereaderectificarepentru motivele:
in bazaprezentului proces verbal ~i adocumentelor tehnicealecadastrului sevaemiteincheierea
de carte funciara care se va comunica persoanei care a formulat cererea de rectificare ~i
persoanelor interesatepotrivit menliunilor dincarteafunciara.
Semnaturilemembrilor comisiei,
(nume~i prenume) .
(nume~i prenume) .
Nota: jn silualia in care 0cerere de reclificare afecleazii $i aile imobile dedil imobilul conIes tat,
prin procesul verbal se va dispune nolarea cererii de reclificare in fi$ierele cgxml ale imobilelor
afeclale llt
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
ANEXA NR. 1.9la regulament
FORMULAR PROCES VERBAL DE SOLUPONARE A CONTESTATIEI
Antet OCP!
Nr. data .
PROCES VERBAL
Comisia de solu!ionare a cererilor de rectificare, numita pnn Decizia nr a
directorului OCP!.. constituita dinurmatorii membri:
Analizand contesta!ia nr din data cu privire la calitatea de posesor a
lui asupra imobilului cu
identificatorul (ID) decide:
in baza art. 13 alin. (4) din Legea nr. 7/1996 ~i adovezii de sesizare ainstan!ei dejudecata nr.
.. .. .inregistratli laJ udecatoria , avand caobiect .
Admite contesta!ia nr privind calitatea de posesor a lui
........................ ~i dispune modificarea documentelor tehniceastfel:
Asupraimobilului identificat cuidentificatorul (ID) dinVAT/sector cadastral.. .
I. Senoteazaposesia fapticain favoarea lui ' .
2. Se noteaza Contesta(ia nr ~i aCliunea civilii nr. inregistratli la
J udecatoria .
SAU
Respingecontestalia nr pentru motivele:
J ipsadovezii sesizarii instanlei dejudecata
Inbazaprezentului proces verbal ~i adocumentelor tehnicealecadastrului sevaemileincheierea
de Car1efunciara care se va comunica persoanei care a formulat contestalie ~i persoanelor
interesatepolrivit menliunilor dincartea funciara.
Semniiturilemembrilor comisiei
(nume ~i prenume) .
(nume ~i prenume) .

149
o
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
ANEXA NR. 1.10 I. regul.menl
.?ORMULAR ADEVERINTA.
Antet OCPI
Nr. data .
Stimatii doamna notar public,
Stimatedomnnotar public,
Va comunicam ca in perioada , conform dispoziliiIor art. 14 alin. (I) din Legea
cadastrului ~i a publicitalii imobiliare nr. 7/1996, republicata, s-a indeplinit procedura de afi~are a
documentelor tehnice ale cadastrului intocmite pentru sectorul cadastrallunitatea administrativ-
teritoriala .
Men\ionam faptul ca imobilul situat in localitatea , adresa po~tala
reprezentiind , in suprafa\a de : , a fost afi~at cuidentificatorul
unic nr , precum ~i faptul ca posesorullposesorii acestui imobil, (nume, prenume, CNP)
.............................................. , nualau fost contestatlcontesta\i.
Precizam de asemenea, ca nu s-au formulat cereri de rectificare sau contestalii cu privire la
posesia imobilului susmen\ionat saucererilederectificare/contestaliile formulate aufost respinse.
Director
(nume~i prenume) ....
(semnatura ~i ~tampila)
I
\
I
MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014 151
ANEXA NR. 1.11 I. regul.ment
. a . l " " . " _ ' . " ' ' l . U I
~ Po
_ I '
CERERE PENTRU CONSULTARE DOCUMENTE DIN ARHIVA.
Catre,
. _... ..
.........se men{lOneaza mstltu{/Q .
......... se men{ioneaza adresa institu{iei... .
Subsemnatul( a) cudomicil iul in: ,

1egitimat cUBUCIJ PA~APORT seria nr , CNP , prin prezenta va rog sa-


mi aproba\i consultarea, din arhiva birou1ui de cadastru ~i pub1icitate imobi1iara, a urmatoare1or
documente: .
in legatura cu imobi1ullimobilele situat(-e) in: Inscris
in cartea funciara nr a 1oca1itii\ii , avand numiiru1
topografic/cadastral. intabulat infavoarea numitu1ui/numitei .
Prin semnarea prezentei cereri mii oblig sii respect dispoziliile Legii nr. 677/2001, pentru protec{ia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal !ii libera circula{ie a acestor date, cu
modificiirile!ii completiirile ulterioare, in sensulnedivlIlgiirii informafiilor CIIcaracter personal despre
care am lllat la cllno!jtil'lii, previizute in cuprinslll docllmelltelor din arltiva .se men{ioneazii
institulia ..., solicitate pentru consllltare.
S-a achitat tariful de .1ei, prin chitan\a nr .I.. reprezentand
contrava1oarea tarifului stabi1il pentru serviciu1cucodu1 .
DATA SEMNATURA
152
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I. N~. 571 bis/31'v1I.2014
ANEXA NR. 1.12 la regulamenl
OFICIUL DE CADASTRU ~I PUBLICIT ATE IMOBILIARA .......
BIROUL DE CADASTRU ~l PUBLICIT ATE IMOBILIARA .
COMUNICAREA iNCHEIERII
Nr....... din data de J..J20 ...
C:itre,
Numele ~i prenumele _.........str , nr , bl. , SC.. ct. ap , sector , localitatea ,
judetn
l
........................... v~comunic~m. alaturnt, incheierca nr , din data de..J /20 .. de,catre B.C.P,1. .
REFERENT
........................................................................................................................................
DOSAR nr din ...l..J20 .
DOVADA DE PRIMlRE ~I PROCES VERBAL DE PREDARE
AstAzi .., luna ... anul 20...
Subsemnatul, agent avand de inmanat incheierea nr.. _ din .../.../20 data de B.C.P.I.. m-am
dcplasat in comunaJ satuVor~uVmunicipiul str : nr , bloc scam etaj ap ,
sector/jude! laadrcsa numit~ , unde:
I. Giisind pc , destinatar, sot, rod:'! eu destinatarul, persoana care loeuie~te eu destinatarul, portar,
administrator, servieiul de registraturn, sau funetionarul insarcinat eu primirea eorespondentci, serviciul resursc urnanc,
administratia spitalului, eomandarncntul unitatii militare, adrninistratia locului dedctentie*).
a) aeeasta aprimit, semnand io fatanoastro;
b) refuziind primirea. amafilat actul;
e) prirnind aetul arefuzat sasemneze de primire;
d) primind aetul, nu aputut s~scmneze de primire deoarece: .
2. Amafilat actul: peWiaprincipal~a locuintei destinatarului, peWiaprincipala aclMirii. hotelului*);
a) pcrsoana previizutii lapet. I arefuzat primirea;
b) nici 0persoan~de lapet. I nua fost gasita;
c) in Iipsapersoanelor delapet. I nu s-aputut afla data cand eel citat poate fi gasit;
d) persoana citata schimbandu-~i adresa, nus-a putut afla noua adres~(noua adresa cste );
e) pcrsoana citata fiind persoanajuridiea s-a refuzat primirea.
3. Motivul inapoierii:
a) destinatar decedat;
b) casa demolatii;
c) teren viran;
d) calamitali;
e) pcrsoana citata refuzli primirea actelor de procedura ~i nusunt posibiliHifi de afi~are;
t) destinatar mutat delaadresa ~i noullocatar nupcrmite afi~area;
g) destinatar neeunoseut;
h) adrcsa iocorecta;
i) Iipsanumiir decas~indicat;
j) bloccu mai multe intriiri rara indicarea scani.
Semn~turn agentului
L.S.
SenmMura primitorului actului
Calitatea in care aprimit aetu} t(
Actul de identitate al primitorului
*) Se vor sublinia euvintele care eorespund modului deindeplinirea procedurii.
MONITORUL OFIC!AL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014 153
ANEXA NR. 1.13 I. rcgul.menl
.
- "
,/
~
ANCPI
~""." "'.TII>I"~4
< ,
," " u
ROMANIA
OFICIUL DE CADASTRU ~I PUBLICITATE IMOBILIARA
BIROUL DE CADASTRU ~1PUBLlC!TATE IMOBILlAM
Adresa ............................. ', .
NT.Dosar ..~ din .
+- - - - - - - - - - - - - - - +
: RO~lA II
I NT. DEP/ .. .I... I
I Valabil - I
I Denumirea oficiului I
....~ ...
~tampila Cll data
COMUNICAREA iNCHEIERJ I
prezentli.rii
OUTe,
Numele ~i prenumele ...................str , nr.....bi. , SC " ct. ...ap .
Cod pOlla! Locahlatea .
J udelul (sectoml) .
O
ecomandalii
. r .
+ - - - - - - - ~ ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
~tampila ell data I Oficiul po~tal dedistribuiee
sosirii +- - _. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - +
Aprobat de C.N. "PO,la Roman." S.A. cu nr. 10.3100/3413-16.06.1999
Comunieare deineheiere
Nr. dosar din .
o
DOVADA
~tampila ell data
prezcntirii
Ciifre:
OFICIUL DE CADASTRU ~I rUDLlCITATE II\IODILIARA
BIROUL DE CADASTRU ~I rUBLlCITATE IMOBILlARii
Adresa: .
+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
IOfieiul PO,la! de distribuire 1
+ - - - - - - - - . _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
$tampila ell data
sosirii
$tampila ell data
sosirii
o

154 MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014


Al'lEXA NR. 1.141a rcgulamcnt
CARTE FUNCIARA NR .... Comuna/Ortl.'jlJUunicipiu: ...........
EXTRAS DE CARTE FUNCIARA
pentru AUTENTIFICARE
Ofieiul deCadastru ~i Publicitate Imobiliara .
Biroul deCadastru ~i Publieitate Imobiliara .
Ancxa la actul
autcntic
nr.......... ./20......
Notar Public,
Nr. cerere .
Ziua .
Luna .
Annl .
A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI
Nr. CF vechi: ./ .
TEREN intravilanlextravilan
Adrcsa: .
Nr. crt.
Nr. cadastral I
Nr. tODo~rafic
Suprarafa* (mp) observa tii/Re fcri nte
CONSTRUCTII
Nr. crt.
Nr. cadastral!
Adresa Observa pi/Ref eri nte
Nr. tODoorafic
B. Partes II. PROPRIETAR ~i ACTE
Nr. crt.
Nr. crt.
Inscrieri rivitoare 13dre tul de ro rielate ialte dre turi reale
C. Parlea III. SARCINI
Inscrieri privind delmembramintele dreptului de proprietate,
drepturile reale de garantie si sarcini
Observa ii/Referin e
observ atiiIRefcri n~c
Certlfie cli.prezentlll extras corespunde intrutotul eu pozitiile in vigoare din cartca funciara original[, p~trata de acest birou.
Prezentul extras de carte funciara poate Ii folosit exclusiv 13autentificarca actelor notariale, conform art. 35 din Legea cadastrului ~i a
publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata. cu modifidllile ~i completarilc ultcrioare. 13notarul public .
Tennenul de valabiJ itate 31extrasului de carte funciani. eJ iberat in scopul autentificli.rii actelor notarialc, este de 10zile lucratoare. calculate
incepand Cllziua ~i ora inregistrarii cererii in registrul general de intrare ~i tcrminand Cllsffi~itul cclci de-a zecca zi.
S-aachitat tariful de .Iei prin chitanta nr 120 , pentru serviciul depublicitale imobiliara eucOOnlnr. 2.7.3.
Data solutionarii.
-'-'-
Data eliberArii
-'-'-
ReferentJ Asistent r~strator
(parafa ~i semnatura)
--------------------------------------~'r.----------
Document care confine date cu coracler personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis131.V11.2014 155
CARTE FUNCIARA NR....... Comuno/Ora~(unicipiu: ................. _.....
Anen Nr. 113Partca I
TEREN intra"'ilan!extrll\'ilan
Adresa: ,..
Nr. cerere .
Ziua " .
Luna __ .
Anut ....................... ,
Nr. cadastral J
Suprafala.) (mp) Obsen"atiifReferinte
Nr.lopogl"alic
*Suprafata este determinat3 in planul de proicctie Stereo 70.
r------------------.D;;:E"T"A7L7.II"L"."N"IA"RE""7.
IM
w:;O:DB".L---------------,
Date .. ef~ritoare 13categoriile de folosin'a ale parcelelor componente
Nr.
Cate~oria
suprara~a Suprafata ~r. Nr. Nr.
de Intravilan Ohscr-vatii I Referinte
crt
folosinta
din actc (mp) masurala (mp) tarla parccHi topografic
Date referitoarc la constrllc(ii
Nr.
Numar Deslioatia constructici
Suprafata din Suprafata Situa'ie
crt acle (mp) masllratl1 (mp) juridic:}
Obscrvatii I Referinte

Document care conIine date cu caracter personal protejate de prevederile Leg;; nr. 677/2001.
156
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I. Nr. 571 bis/31.VII.2014
CARTE FUNCIARA NR .. Comuna/OraslJJlunicipiu: ............... _.
NT. cercrc .
Ziua , .
Luna .
Annl .
Coordonate Stereo '70**)
Nf. punet X (m)
Y(m)
Lungime Segmente*'**)
Punet Punet Lungimc
inceput srar~it segment (m)
)Coordonatele punctelor de pe conlurnl imobilului suot determinate in sistcm de proicctic Stereo 70 ~i suot rotunjite 131
centimetru
***) Lungimilc segmcntelor suot determinate in plano I de proiecpe Stereo 70 $i suot rotunjilc la 1centimctru
Document care confine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/200/.

MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI. PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014 157


ANEXA NR. 1.15 la rcgulament
CARTE FUNCIARA NR. ..... Comuna/OraiHunicip;u: ........................
EXTRAS DE CARTE FUN Cl ARA
pentru I NFORMARE
Oficiul deCadastru ~i Publicitate Imobiliara .
Biroul deCadastru ~i Publici tate Imobiliara .
A. Partea I.
Nr. cerere .
Ziua .
Luna .
Anul .
Nr. CF vechi: ./ .
Unitale individuala
Adresa: _
PA.rti comune: .
Nr. cadastral! Suprarata Suprafata Cote pArti
Cote tereD Observatii I Rcferinte Nr. crt.
Nr. topogr.lfic construita (rop) "lila (mp) cornuue
B. Partea II.
Inscl""ieri privitoare 13dreptul de prop.-ietate ~i alte drepturi reale
C. Partea III.
Observatii I Rcferin!e
Nr. lnscrieri prh:ind dezmembramintele dreptuJ ui de proprietate,
cr"t. drepturile reale de garantie ~i sarcini
Observa!ii I Referin(e
Cerotic caprezentul extras corespundc eu pozitiile in vigoare din cartea funciara original!i, p!lstrata de aeest birou.
Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de catre notaruI public a aetelor juridiee prin care se sting drepturile reale
precum ~i pcntru dczbaterea suceesiunilor, iar informatiile prezentate suot susccptibile de once modificarc, in conditiile legii.
S.a achitat tariful de lei prin chitanta nr 120 , pentru serviciul de publicitate imobiliara cu
codul nr. 2.7.2.
I
f I
I
l
Data solutionarii
_1_1-
Data eliberarii
_1_1-
ReferentJ Asistent registratur
(parafa ~i semnatura)
Document eareeonline date cu caraeter personal protejate de prevederi/e Legii nr. 67712001.

158
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
CARTE FUNCIARA NR. ...... Comuna/OrasiMunicipiu: ................
Anexa NT. lla Partea I
Unitate individuala
I\d Tesa: .
Par'i eomURe: .
NT. cerere .
Ziua .
Luna .........................
Anul .
NT. NT. cadastral! Suprafata Suprafata
Cote p~rli Cote
observati i!Rereri ote
crt. Nr. topografic construita
util~(mp)
eomune teren
(mp)
RELEVEU UNIT ATE INDIVIDUALA.
'ot
(se comolcteazA Cll releveul scanat color, rezolutic 300 dpi)
Document care conIine date cu caracter personal protejate de prevederile Leg;; nr. 677/200 I.
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014 159
ANEXA NR. 1.16 la rcgulamenl
CARTE FUNCIARA' NR ........ Comuna/Oray'Municipiu: ....................
EXTRAS DE CARTE FUNCIARA.
pentru AUTENTlFICARE
Oficiul de Cadastru ~i Publicilale lmobiliara .
Biroul deCadastru ~i Publicitate lmobiliara .
Ancxa la actul
autentic or............ 120......
Notar Public,
Nr. cerere _.
Ziua .
Luna .
Anol .
A. Partea I.
Nr. CF vechi: ,.
"
Unitate individuala
I\dresa: _..__
Parti comunc: .
Nr. cadastral! Suprarata Suprafa~a Cole pilr(i
Cote teren Obscrvalii I Referintc Nr. crt.
Nr. topografic CODstruita (rop) utila (mp) comune
B. Parten II.
Nr.
crt.
Nr.
crt.
inscrieri privitoarc 13 dreptul de proprietate ~i alte drepturi reale
C. Parten Ill.
Inscrieri privind dezmembdimintele dreptului de proprietate, drepturilc
rcale de garan{ic ~i sarcini
ObSCrvlltii I Rcferin{e
Observa{ii I Rdcrin{e
Ccrtific caprezentul extras corespunde intrutotul ell pozitiile in vigoarc din cartea funciara originalii, pAstraU de acest birou.
Prezentul. extras de carte funciara. poate fi folesit exclusiv la autentiticarea actelor notariale, conform art. 35 din Legea cadastrului ~ia
publicitAtii imobiliare nr. 711996, republica~. eu modificarilc ~i completArile ulterioarc, lanotarol public .
Termenul de valabilitate al extrasului de carte funciara. eliberat in scepul autentificArii actelor notariale, este de 10 zile lucrntoarc, calculate
ineepand cu ziua ~i ora inregistra.rii cererii in rcgistrul general de intrarc ~i temlinand Cll sla.~itul celei de-a zecca zi.
S-a achitat tariful dc lei prin chitanta nr 120 , pentru servieiul de publieitate imobiliara Cll codul nr. 2.7.3.
Dala solution~rii
_1_1-
Dala eliberarii
_1_1-
ReferentlAsistent registralor
(parara ~i scmn3tura)
Document care conIine dale cu caracler personal protejate de prevederile Leg;; nr. 677/2001.
160
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
CARTE FUNCIARJ-I NR ComunalOraslftfunicipiu: ....... _...
Anexa NT. lla Partea I
Unitate individuala
Adresa: .
PaTti comune: .
NT. eerere .
Ziua .
Luna ..........................
Anut .....................
Nr. NT. cadastral I Suprafata Suprafata Cote paTti Cote observa tiifRef erio te
erL NT. topografic construita ulila (mp) comune tereD
(mp)
RELEVEU UNITATEI:"IDIVIDUAL,\
(se completeaz! Cll [cleve"1 scanat color. rezolutie 300 dpi)
Document care conIine dale cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis'31.VII.2014
161
ANEXA NR. 1.17 10reguloment
CARTE FUNCIARA NR ...... Comuna/Oras/Municipiu: .............. - ...
EXTRASDECARTEFUNC~
pentru I NFORMARE
Oficiul deCadastru ~i Publicitate Imobiliarii .
Biroul deCadastru ~i Publicitate Imobiliar~ .
A. Partea I.
Nc. cerere .
Ziua ..__ .
Luna .
Anul .
NT. CF vechi: .
TEREN intravilanlextravilan
Adrcsa: .
Nr. crt.
Nr. cadastral I
Suprafata* (mp)
obse rva! iifR ef eri ntc
Nr. topografic
COi\STIU.:qll
Nr. crt. Nr. cadastral!
Adresa
obser\:8tii/Ref erin te
Nr. topografic
B. Partea II.
Inscrieri prh.itoare 13dreptul de proprietate ~i alte drcptur-i rcalc
C. Partea III.
ObscrvapilRcfcrin!c
Nr. trL
Inscricri privind dczmembramintelc dreptului de proprictale,
Ohsen"a~iilReferinte
drepturiJe reale deganntie ~i sarcini
Certifie ea prczentul extras eorespunde cu pozitn1e in vigoarc din eartea funeiara ongmalii, pastrata de acest birou.
Prezentul extras de carte funciarli este valabil la autentificarea de catTenolarul public a actclor juridice prin care se sting drepturile reale
precum ~i pentru dezbaterea suceesiunilor, iar infonnatiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in eonditiile Icgii.
S-a achitat tariful de lei prin chitanfa nr. 120 ....... , pentnJ serviciul de publicitate imobiliara eu
codul nr. 2.7.2.
Data solutionarii
_1_'-
Data clihcnlrii
_1_'-
ReferentJAsistent registrator
(parafa ~i se,;pnatura)
Document care conIine date cu caracter personal prorejate de prevederi/e Legii nr. 677/2001.
ANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
FUNCIARA NR ... Comuna/Oras/Jlunicipiu: .................
Anexa Nr. I laPartea I
Nr. eerere .................
Ziua .............................
Luna ............................
Anul ............................
observa tii1Ref erio te
O.
Suprafata.' (mp) Nr. cadastral I
Nr. topografic
MONITORUL OFICIAL AL ROM
CARTE
TEREN intrnilan/exlravilan
:\dresa: .
*Suprafata cste determmata in planul de proiectie Stereo 7
162
DETALII LINIARE I~IOBIL
Date rcferitoare 13categoriile de folosint3 :J 1eparcelelor componente
Nr.
<:ategor-ia
Suprafata Suprafata Nr. Nr. Nr.
de Intravilsn Observapi I Rcferinte
crt din aele (mp) masurata (mp) larla paTcela topografic
folosinta
Date referHoare laconstructii
Nr.
Numar Dcstinatia construc!ici
Suprafata din Suprafa!a Situa!ic
Observa!ii I Rcferinte
crt acte (mp) miisurata (DIp) juridica

Document c;re conIine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bisI31.VII.2014 163


CARTE FUNCIARA NR ...... Comuna/OrasIMunicipiu: ...........
Nr. cerere .
Ziua .
Luna .
Ano! .
Coordonatc Stereo ~70**)
Nr. punct X (m) Y (m)
Lungirne Segmentc*u'
Pune! Pund Lungime
inccput srar~it segment (m)
)Coordonatele punctclor de pc conturDl imobilului sunt determinate in sistem de proicc1ie Stereo 70 ~i sunt rotunjite la I
centimetru
*U) Lungimilc scgmentelor sunt determinate in planul de proiectie Stereo 70 ~i sunt rotunjite la 1centimetru
Document care coniine dale cu caracter personal protejate de prevederile Leg;; nr. 677/2001.

164
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. PARTEA I. Nr. 571 bisI31.VII.2014
-~
. , , 1
.. /
~
AG[NTU NATIQNoUA
DI: CADA!TIU!I
'1JIl.ICITATlllotOIlI.I,uA
_ ANEXA NR. 1.18 la regulament
OFICIUL DE CADASTRU ~I PURLICITATE ThIOBILIARr\ .
BIROUL DE CADASTIW ~I PURLICIT ATE Ii\IOBILIARr\ .
DOSARUL Nr 1 ./ J20 .
iNCHEIERE DE REEXAMINARE Nr .

Registrator ~ef .
Asupra cererii introduse de t" ......... domiciliat in
.................................................................... , avand ca obiect rccxaminarca incheierii nr. . ./ ./ 120 privind
............................................. in cartca funciara, fiiod indeplinite conditiile prevazutc 13 art. . " se constatA
urmatoarcle:
.................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
DISPUNE:
Admiterea/respingerea cererii dereexaminarc euprivire la:
imobilul inscris in cartea funciara nr (provenita din cartea funciact de pe hcirtie eu nr.
.............. ..) a(Ioealita!ii) unitatii administrativ-teritoriale eunr. cadastral , proprictatea lui
............................................................................... desub B ;
- seinserie/intabuleazAlnoteaza eutitlude ........................ in cob de de sub B " .
in favoarea " .
...........................................................................................................................................................................................................
Prczcnta sevacornunica .
...........................................................................................................................................................................................................
Cu drept de plangere in terrncn de 15 zile de 1acornunicarc, care sc depune la biroul de cadastru ~i publicitate
imobiliaraljudecatoria in circurnscrip~ia careia se atla irnobilul, se inscrie in cartea funciara ~i se solutioncaza de instanta
judecMor:easca compctcnta.
Data solutionarii
Registrator ~ef,
(parafa ~jscmnAtura)
* Se precizeazii, atunci cand este cazul, veriflcarea indeplinirii obligafiei de plata a impozitului previizut de art. 77
1
din Codul
Fiscal.
Document care conIine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 .

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014


165
ANEXA NR. 1.19 la regulament
OFICIUL DE CADASTRU!;II PUBLIC1TATE IMOBILIAR..\ ....................
BlROUL DE CADASTRU!;II PUBLICITATE IMOBILIAR..\ .

DOSARUL Nr. / ./ 120 .


L~CHEIERE Nr .
RegiSlIalor .
Asupra cererii introdusc de domiciliat in
................. privind in cartea funciara, fiind indeplinile
condifiile prevazute 13art , tariful achitat In suml1 de lei, ell chitantft nr I..............
pentru serviciul _ , aviind corlul nr .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - .
DISPUNE:
Admitcrea cererii cu privire Ia:
imobilul inscris in cartea funciard nr (provcnita din carlea funciara de pe hfu1:iecu nr.
................ ) a(Iocalitiitii) unitiilii administrativ- teritoriale cu or. cadastral .................... propriclatea lui
............................................................................... de sub B ;
_ se inscric/intabuleazalnotea71\ cu titlu de , in cota de de sub B.......
in favoarea .
..................................................................................................................................................................................
Prezenta se vacomunica .
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................
Cu drept de reexaminare in tennen de 15 zile de la comunicare, care se depune la biroul de cadastru ~i publici tate
imobiliara in circumscriptia carcia se ana imobilul. seinscrie in cartea funciard ~i sesolu~ioneaza de catre registratorul ~cf.
Data solutionarii
Rcgistrator,
(parafa ~i semoMura)
* Se precizeaza, atund cand este cazul, verificarea fndeplinirii obligaliei de plata a impozirului prevazut de arl. 77
1
din Codul
Fiscal.
Document care conIine date cu carac/er personal protejate de prevederi/e Leg;; nr. 67712001
166 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
~/~
,
~
~
AGENTIA SATIONALA
III C.'IIA~TIL' ,.
tl:'lLlI:ITAn; IUOULU.IA
ANEXA NR. 1.20 I. rcgul.ment
OFICIUL DE CADASTRU ~I PUBLICITATE IMOBILIARA .
B1ROUL DE CADASTRU ~I PUBLICITATE IMOBILIARA .
DOSARUL Nr 1 .1.. .120 .
iNCHEIERE DE RESPINGERE Nr .
Registrator .
Asupra cererii inlroduse de '.' domiciliat in
....................................................................... privind in cartea funciara nr , a
(Iocalitatii) unitatii adminislrativ-teritoriale ................................ pentru cares-a achitat tariful insuma de .
lei, ell chitanta nr / , aferent serviciului , av:ind codul nr.......................... seconstatA
unnatoarele: .

Av:ind in vedere nota de rcspingere a inspectorului de cadastru cu nr din data de ancxam prezentei
incheieri, inbaza art.. _.,pcntru motivele demai sus.
DlSPUNE:
Rcspingcrca cererii inaintate de pentru ............................................. eunotarea respingerii in
cartea funeiarii/registrul gencral deintrare.
Prezenta sevacomunica .
Cu drept de reexaminare intermcn de 15 zile de la comunicare, care sc depune la biroul de cadaslru ~ipublicitate
imobiliara incircumscrip!ia careia seafla imobilul. seinscrie incartca funciara ~i scsolutioneaza decatrercgistratorul ~ef.
Data solutionarii
Rc~istrator,
(paraf. ~i sellUl~tura)
Se va preciza, atunci clind este caml, /ipsa dovezii plli!ii impozitului previizut de art. 77
1
din Codul Fiscal.
Document care conIine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001
ANEXA NR. 1.21 10reguloment
. _ f
"
,/
--AN..CE.l..
... GlS'T'" N.\TJos.uA
Itt C.'O",STIL' $1
PUUICITATlltolOIlLU,lA
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bisI31.VII.2014
OFiCIUL DE CADASTRU ~I PUBLICITATE IMOBILIARA ....................
BIROUL DE CADASTRU ~I PUBLICITATE IMOBILIARA .
CENTRALlZA TOR
DATA: . 1 . . . 1 .
167
Nr. curen! Dosar/Cerere Dr. SemDa!uraprimirc
168
MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VI1.2014
ANEXA NR. 1.22la regulament
AG!:-l'TU SATION.uA
D! CAP.\'TI~ ~I
PUJ lLlCITATB I~O'ILLUA
OFICIUL DE CADASTRU ~I PUBLICITATE IMOBILIARA .............",."......
BIROUL DE CADASTRU ~I PUBLICIT ATE IMOBILIARA """"."""""""".".,,
Nr. deinregistrare ./.. ./.. ./20 .
CERERE DE iNSCRIERE
DomnulclDoamna registrator,
Subsemnalul( a) domicilial(lI) in loealilalea , sIT.
...................................... , nr , legilimat(lI) eu CIIBI seria nr , CNP , tclJ fax
............... e.mail: prin mandatarul , CNP/CUJ , va rog sa
dispune\i:
OBIECTUL iNSCRIERII:
-intabularca.) .
........................................................................................................................................................
-inscrierca provizorie*"') .
........................................................................................................................................................
- notarea***) .
........................................................................................................................................................
-radicrea****) .
........................................................................................................................................................
IMOBILUL:
cste identificat prin cartea funciarn or. a comuneilor~ului/municjpiului ~i numarul cadastral
al imobilului , situat in str. , nr........... bI. , scarn , ap ,
comuniV0ramunicipiu .
ACTUL J URIDICcarejustifica cererea, anexat in original sau in copic legalizata:
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
+--------------------_.-------------+
Solicit comunicarea incheierii ~i1sauacXlraSului decarte funciara pentru informare: *****)
+-----~---+.------------+-----------+
prin pOjtli []I lasediul BePI [] fax [] I e-mail []
+---------+----------------+------------+
S-aachital tarifuI in suma de lei prinehitan\a or 120 ,eu eodul .
Data
.... .1.. ./20 .
Semnalura
) Drept de proprietate. lIZ, uzufrucl, abitatie. servirute, concesiune, ipotedi, privilegiu etc.
) Act sub conditie suspcnsiv1i, hotmire judeclitoreascl nedefinitivli .
) Incapacitate, locat
i
unea. preemtiunea, promisiunea de instriinare, schimbarea rangului ipotecii, acpuni injustitie asupra imobilului in cauzli, once aIle
faple sau drepturi perwnale, etc.
) Drepturi reale, ipotecA, privilegiu .
) Sevaeomplcta una din variantele de comunicare
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31,VII,2014
169
ANEXA NR. 1.23 I.regul.ment
-I:
~
~
"GENTIA N.'l.TION.\LA
01 CAD"5TII! $1
'UILICIUTE 11oI011UAI-,
OFICIUL DE CADASTRU ~l PUBLICITATE IMOBILIARA. .
BIROUL DE CADASTRU ~I PUBLICITATE IMOBILIARA .
Nr. deinrcgistr.rc ./..J"./20 .
CERERE <
pentru eliberare extras de carte fundara pentru informare
DomnulclDoamn~ referent,
Subsemnatul(a) """""""""""",,. domicili.t(a) in localitatea """"""""" str. "",,"""""""""" or. "., legitimat(a)
ell CIlB!.. .sena ". nr , CNP , tcUfax ............. e-mail: , v~rogsa~mielibera!i un
extras decarte funciara penlru informare, privind imobilul situat in comunaJ o~uVmunicipiu1.. ,
str................... nr hI. "0' scarn ....ap....... aviind cartea funciara nr alocalitAtii _ , eu
nr. cadastral , necesar la .
+--_.__ -----------------------_ _----+
Solicit comunicarea extrasului decarte fuociarn pentru informarc:
+_._---------------------------------~.~--+
prin po~ta [] I lascdiul BePl [] I fax [] e-mail [] I
+-------------------------------+
S-a.chitat tariful de lei prin chi tan\'>nr ./..1..20 , pentru scrviciul de publicit.le imobiJ iarn cu codul
or .
Data
..... .1.. 120 .
Semn~tura
170 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
ANEXA !I<'R.1.24 la rc~ulament
.
- '
,'"
~
~
AGISTIA S.4.TIO:ll.uA
011 CIlD"~Tlll ~I
PV.LICIUfI r~O'ILI"IA
OFICIUL DE CADASTRU ~l PUBLICITATE IM081LlAR1\ .
BIROUL DE CADASTRU ~II'UBLICITATE IMOBILIARA .
Nr. deioregistrare ./ ./ ./20 .
CERERE
pentru eliberarca unui certilicat de sarcini
Domnule/Doamna asistent-registrator,
Subsemnatul(a) domiciliat(a) in .
str , or , bI. , sc , et. , ap , judetlsector , tel/fax ,
codpo~tal ,identificat cu B.l./C.I. seria or eliberat de .
Va rog sa-mi eliberali un certificat de sarcini privind imobilul proprietatea
domnuluildoamnei , compus din mp, teren cu urmatoarele vecinatali:
impreuna cu construclia, imobilul situat in str. or , bI. , sc , et. , ap.
...., sector/judel pentru intervalul de la data de pana in prezent,
proprietarul anterior fiind domiciliat in str .
or , bl. , sc , et. , ap ,judetlsector .
I prinpo~tli
+- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
Solicit comunicarea certificatului de sarcini:
+- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
[] I lascdiul BCPJ 0 I fax [] e-mail 0 I
+- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - +
S-a achitat tariful de lei prin chitanla or ./ , pentru serviciul de publici tate
imobiliara cucodul or .
Data
..... ./ ./20 .
Semnatura
't
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr, 571 bis/31.VII.2014 171
ANEXA NR. 1.25 la regulament
. "
, . , 1
. . /
~
"GENTIA NATIO:'llALA
Di: CADA5TIU ,.
PUIUC1TATIIMOILLIAI.\
OFlClUL DE CADASTRU ~I PUBLICITATE IMOBILIARA .
BIROUL DE CADASTRU ~I PUBLICITATE IMOBILIARA .
Nr. deinregistrare ./ ./ ./20...
CERERE
privind identificarea numarului de carte funciara ~i anumarului cadastral/topografic
aI/ale imobiluluifimobilelor dupa numele/denumirea proprietarului
Subsemnatul/(a)/Subscrisa , CNP/CUI , cu
domiciliul/sediul in , str. , ill , bL , sc , et.
...... , ap , judetul/sectorul.. , legitimat/(a) cu BI/CIlPa~aport seria , ill ,
in cali tate de .'l, va rog sa-mi eliberati un certificat privind identificarea
numarului de carte funciara ~ia numarului cadastral/topografic aI/ale imobilului/imobilelor dupa
numele/denumirea proprietarului .
- r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - r
I Solicit comunicarea certificatului: I
- r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - r
I prin po~ta[ ] lasediul BCPI [] prin fax [ ] prin e-mail [ ] .1
- r cc - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - r
S-aachitat tariful in suma de lei prin chitanta ill 120 , cu codul 2.7.6.
Data
..... .1. ./20 .
'J persoana abilitatii prin Jegi speciale
Semnatura
172
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.v1l.2014'
ANEXA NR. 1.26 10rcgulomcnl
-: :
~
~
AGElIITIA ~ATIONALA
01 CADA)tlL' 'I
f'l'ILlCltAflllolOI/LUt4
OFIClUL DE CADASTRU ~I PUBLlCITATE IMOBILlARA .............
BIROUL DE CADASTRU ~I PUBLICITATE IMOBILIARA .
Nr. deinregistrare .............../ ./ 201.. (data: ZZ/LLlAA)

CERTIFICAT
privind identificarea numarului topografic/eadastral ~i de carte funciara
dupa numele/denumirea proprietarului
Nota: spatiile Iibere sevor bara
Subsemnatul (a) , asistent registrator/referent, avand in vedere informaliile
puse la dispozilie de cu domiciliul/sediul in localitatea ,
str , nr , bI. , sc , et. , ap ,judeysector , conform cererii
~i a actelor anexate acesteia, verificand evidenlele Biroului de Cadastru ~iPublicitate Imobiliara
......................... , dupa numele, prenumele/denumirea , nu am identificat inregistmri
referitoare labunuri imobile/am identificat urmatoarele:
Nr. crt.
Adresa/nr. tarla/parcelli
Nr. carte funciara
Nr. cadastral / topografic
I.
2.
3.
4.
5.
Certifieatul privind identificarea numarului topografic/cadastral ~i de carte funciara dupa
numele/denumirea proprietarului nu line loe de extras de carte funciara pentru informare sau
certificat de sarcini.
Prezentlll certijicat IlII cOllstitllie 0 dovadii a dreptllllli de proprietate ~i cllprillde Illregistriirile
active existellte III eviden{ele Birollllli de Cadastrll ~iPllblicitate lmobiliarii ,
la data Intocmirii acestllia.
S-a achitat tariful de lei, prin documentul de plata nr ~ , din data de
...../ ./ ./201.., pentru serviciul depublicitate imobiliara cucodul nr. .
Dataintocmirii
Asistent registrator
(parafa ~i semnatura)
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
173
ANEXA NR. 1.27 la regulament
. - f
"
~f
~
AGENTIA ~ATIOSA.LA
DE C.l.DAtiflt.' ~I
PUILICIT.\TIIMOIILlA'u
OFICIUL DE CADASTRU ~I PUBLlCITATE IMOBILlARA .
BIROUL DE CADASTRU ~I PUBLICITATE IMOBILlARA .
Nr. deinregistrare ./ ./ ./20 .
CERERE
privind inscrierea imobilului in evidentele de cadastru ~icarte funciarii dupii datele de identificare
ale aeestuia
Subsemnatul/(a)/Subscrisa , CNP/CUI , cu
domiciliullsediul in , str. , nr , bl. , sc , et.
...... , ap , judetullsectorul.. , legitimat/(a) cu'BIICIIP~aport seria , nr ,
in calitate de , cu privire la imobilul situat in
..............................................................................................................................
. .... ... ....... ....... ........ ... .. ... ..... ......... "j va rog sa-mi
eliberati un extras de carte funciarii pentru informare sau un certificat care atesta ca imobilul nu este
inscris in evidenlele decadastru ~icarte funciara.
- c - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c
I Solicit comunicarea certificatului: I
- c - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c
I prin po~tli [ 1 lasediul BCPI [ 1 prin fax [ 1 prin e-mail [ 1 I
- c - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c
S-aachitat tariful in suma de lei prin chitanla nr 1 2 0 , eucodul .
Data
..... ./ .1 2 0 .
Semnatura
0(
*) se va completa, dupa caz, loealitatea ~i judelU1,strada ~i numarul, iar in lipsa, veeiniilalile, etajul ~i
apartamentul

174
MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
AJ "IEXA NR. 1.28 I. regul.mcnt
.
'~ , 1 '
~
~
AGE~TU. SATION..uA
Dl CADASTre~,
'llILJCITATII:'NO'ILlAtA
OFICIUL DE CADASTRU ~I PUBLICITATE IMOBILIARA .
BIROUL DE CADASTRU ~I PUBLICITATE IMOBILIARA .
Nr. deinregistrare ............./ ./ 201.. (data: ZZ/LL/AA)
CERTIFlCAT
privind inscrierea imobilului in evidenlele decadastru ~i carte funciara dupa datele deidentificare
aleacestuia
Slibsemnatul (a) , asistent registrator, avand Invedere informaliile puse la
dispozilie de , conformcererii ~i aactelor anexate acesteia, precum~i referatul
inspectorului de cadastru or , verificand evidenlele Biroului de Cadastru ~i Publici tate J mobiliara
......................... , atest caimobilul situat Inlocalitatea , sir , or , bl.
......., sc , et. , ap ,judeVsector ,:
Oeste Inscris Inevidenlele decadastrucuor. cadastral ....
o nuesteInscris Inevidenlele decadastru ~i cartefunciara.
Certificatul privind inscrierea imobiluJ lIi Inevidentele decadastru ~i carte funciara dupa
dateJ e deidentificare aleacestuia nuline locdeextras decarte funciara pentru informare sau
certificat desarcini.
S-a achitat tariful de lei, prin documentul de plata or. . , din data de
...../ ./ ./201.., pentru serviciul cucodul or .
l
DataIntocmirii
Asistent registrator
(parala ~i semniitura)
.............................................
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I. Nr. 571 bist31VI1.2014
175
ANEXA NR. 1.29laregulament
Nr. deinregistrare/data / .
BORDEROU
Adresa imnbilului: UAT _
Adresaimobil
Nr. CFt
Strada Numar
Nr. cad
Localitate
Bloc Scara. Etaj Ap.
(IE)
(Tarla) (Parcela)
P . t

ropne an:

Nume Prenume
CNP
Persoana autoruata:
Nume
(denumirePJ A)
Prenume
CNP/CUI
Numar pagini documcntatie:
Numarul de ordine _I document_pei din registrul de evidenta _ lucrarilor:
Conpnutul documentapei:
o bordcrou;
o dovada achitArii tarifului;
o fonnularcle tipizate de cereri ~i deelamtii;
o certificat fiscal;
o copii ale aetcler de identitate ale proprictarilor persoane fizice sall copii ale certificatelor de inmatricularc, in
caw! persoanclor juridice;
o copie aextrasului decarte funciam, du~ caz;
o originalul sall copia legaJ izata aaetelor in lcroeiul CID-ora sesoIicita. inscricrca;
o mcmoriu tehnic;
o plan de amplasament ~i delimitare;
o relcveeleconstructiilor,
o plan de incadrare in zona. la0scamconvenabila. astfel incat imobilul sApoam fi locaJ izat.
Semnl'itura ~i ~tampila
(persoana Qutor;;.atii)
Serviciu achitat cuchitanfa nr.
Data
Suma
Cod semciu
176
MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
ANEXA NR. 130 la reguJ amcnt
CATRE
OFICIUL DE CADASTRU ~J PUBLICITATE IMOBlLlAI~ ...........
B1ROUL DE CADASTRU ~I PUBLICITATE IMOBlLlARA. .
NT.de inregistrare/data .1 .
CERERE DE INFORMATII
OBIF.CfLJ L CERERII:
L' - fumizare inforrnatii Decesare pentru:
n-prima inscriere
IJ - actualizarc infonnatii eadastrale
rl- documcnta~a de identificare a amplasamentului imobilului situat pe un aIt VAT
o - documenta~ie de atribuire nUmaT cadastral
0- documentapc pentru dezlipirc/alipire teTen
0- documentalie deprima inregistrarc Ul
LJ- documentapc pentru apartamentare
0- documentape pefitru dezlipirelalipirc UI
o-documentape pentru reapartamentare
[J - documcntapc pentru mansardare
0- documentatie pcntru reconstiruirea cartii funciare pierdute, distruse sall sustrase
[i-furnizare informatii Decesare pentru:
(J - aviz ~i receppe lucran de specialitate
o-avizare tehnica expertize judiciare
o-exproprieri
[!- intocmire plan parceJ ar
o-plan incadrare in tarJ a
0- trasarea imobilului
0- aile tipun de lucrari de specialitate
Solicit infonnatiile aferente tipului de lucrare mai sus mentionat pentrn:
0- imobilul silual in: UAT
- - - - - - - - - -
Adresa imobiI
Nr. CF/
Strada Nurnar
Localitate
Bloc Scara Etaj Ap. Nr. cad(IE)
(Tarla) (ParceIA)
C- zona idenlificala prin:
o coordonatcle .
o incadrarea in zona .
o fi~ier.dxf
Solicitant. Persoana autorizatJ i
Nume
CNP/CUI
Autorizatie
(denumirePiA)
Prenume
Cal. I Sene I Nr.
I I 1 I I
1 1 1 1
1 I
1
04( Semnatura ~i ~Iampila
(peT.'wanii au/oriza/ii)
Serviciu achitat ell chitanta or. Data Suma Cod scrviciu
MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI. PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014 177
ANEXA NR. 1.31 la regulament
OFICIUL DE CADASTRU ~I PUBLICITATE IMOBILIARA , .
BIROUL DE CADASTRU ~I PUBLICITATE IMOBILIARA .
NT.de inrcgistrare / '.
CERERE DE RECEPTIE ~I iNSCRIERE
Subscnmatul(a) __.............................................................. domiciliat (11.) in localitatea .
sir.............................................. nT.................... Iegitimat (A)ell CUB! sena nr............................... CNP
.............. __ , " telJ fax _._ e.mail: .imputemicesc
persoana fizic!ljuridicA . , conform contractlangajament nr data , pentru inregistrarea
documentatiei 13OCPI ~i vii rog sAdispuneti:
I. OBIEcruL RECEPTIEI:
o-prima inscriere
o. actualizarc informa~i eadastrale:
0- inscricrelradiere constnlctii
0- modificarea limitei de proprietate
0- modificarea suprafetei imobilului
0- actualizare categorii de folosinWdcsrinatii
o- repozitionare
0- alte informatii lehniee eu privire la imobii
0- doeumentatia de identHicare aamplasamentului imobilului situat pe un alt VAT
o- documentatie de alribuire numAr cadastral
a. documentalie pentru dezlipirelalipire teren
o- documenlatie de prima inregistrare UI
o- documentatie pentnl apartamentare
o-documentatic pcntru dcilipirelalipirc Ul
o- documentatie pentnJ reapartamentare
o documentatie pentru mansardare
o- documentape pentru descrierea de-anembrnmin!elor dreptlllui deproprietate
o-documentatie pentru reconstituirea cfu'tii funciare pierdutc, disttuse 53U Sustrasc
n. OBIEcruL il'iSCRIERn:
o- intabularea .....................................................................................................................................................
o-inscrierea provizorie ...........................................................................................................................................
o-notaTea ................. , ,..................... ,...........................
n- radierea .................................................................. ,., ..............................................................................
IMOBILUL: UAT _
Adres! imobil
Nr. eFI
Strada Num!r
Localitalc Bloc Scarn Etaj Ap. Nr. cad (IE)
(Tarla) (Pan:el.)
ACTUL J t;RIDIC carejustificl1 cererea. anexat in original sau in cepie lcgaliza~ : , .
Solicit comunicarea rnspunslllui:
o pon po~t1
o lasediul biroului tentorial
o faxnr .
SemnlUura ~i :ftampila
(persoanii aUloriZJll4)
[)rep! de proprielatc, uz.,uzufrucl.. abita~e, semMe, concesiune, ipotcca.. privilcgiu etc.
Act sub conditie suspcnsi . ii. Bcl sub condilie rtl.Oluloric 5llUcu tennen, hotlr3re judcca.lorcascA can:: nu arimas definitivli.
u: !ncapal;italc, Ioc."lti~nea, precmliunca, promisiunca de instrninare, scchcstrul judiciar ,iasigurator. schimbarca rangului ipo.!ccii, nCliuni injustilic asupra imobilului in CIIuzl,
once alte fapte sau dreptun personale etc.
. Drepturi reale. ipolec!, privi1egiu.

178
MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
ANEXA NR. 1.32 la rcgulament
OFICIUL DE CADASTRU ~l PUBLICITATE IMOBlLlARA .
BIROUL DE CADASTRU ~I PUBLlCITATE IMOBlLlARA .
DECLARATIE
Subsemnatul( a), , domiciliat(a) in localitatea
................................................. , str nr , legitimat(a) cu CIIB! seria nr.
....................... , CNP , prin prezenta declar pe propria raspundere, in calitate de
proprietar/posesor/persoana interesata al imobil ului situat in ,
sub sanctiunile prevazute deCodul penal, cuprivire lafalsul in declaratii, ca:
o amindicat persoanei autorizate limitele imobilului, in vederea intocmirii documentaliei cadastrale;
o amfost informat(a) ~i solicit inscrierea in evidenlele decadastru ~i carte funciara asuprafetei
rezultate din masuratori de mp, comunicata depersoana autorizata;
o amfost informat(a) ~i sunt deacord cupozilionarea incerta aimobilului ~i aconsecinlelor ce
decurg dinacest lucru;
o amadus lacuno~tiinlatuturor proprietarilor informatiile mai sus mentionate, ace~tia fiind de
acord cuintocmirea documentaliei ~i inregistrarea ei laOCPI
o imobilul nuseaflain litigiuI sc aflainlitigiu - cu imobilul ill : , nr. dosar ,
instanta........... obicct.. .
Imi asum intreaga raspundere pentru puncrea la dispozilia persoanei autorizate
............................................. .1autorizalie categoria serie nr.......... a urmatoarelor acte doveditoare
ale dreptului deproprietate , in vederea identificarii limitelor bunului
imobil masurat, pentru executarea documcntaliei cadastrale, participiind lamasuratoarc.
Data .
Proprietar
(semnii/llrii)
Semnlitura ~i ~tampila
(persaanii all/ariza/ii)
. -
MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31VII.2014 179
ANEXA NR. 1.33 la regulament
MEMORIU TEHNIC
I. Adresa imobil. .
Z. Tipullucrarii: .
3. Scurta prezentare asituatiei din teren .
(scurta prezentare a operafiuni/or eJectuate in Jaza de documentare a lucrarii, localizarea ~i
identificarea imobi/ului, scurta descriere generala a construcfiei, etc.)
4. Situaliajuridica aimobilului, conform fi~ei imobilului anexam
5. Operatiuni topo-cadastrale efectuate*: .
(prezentarea succinta a lucrari/or topografice ~i cadastrale eJectuate in cadrul lucrarii: metodele
~iaparaturaJolosite la masuratori, sistemul de coordonate, punctele geodezice de sprijin vechi ~i
noi Jolosite, starea punctelor geodezice vechi, miisuratori eJectuate in refeaua de indesire ~i
ridicare ~ipentru ridicarea detalii/or topografice, clasice $I GPS, calculul supraJefelor,
descrieri/e topografice ale punctelor noi din re/eaua de indesire ~iridicare, inventar de
coordonate $I alte descrieri necesare, inJunc/ie de specificullucrarii, etc.)
Data intocmirii .
Semniitura ~i ~tampila
(persaanaautarizata)
*) Se vaT prczenta la solicitarea oficiului tentorial in fannat analogic si digital
ANEXA NR. 1.34 la regulamen!
FI~A IMOBILuLUI
IoP=ers::o=a:::n:".:"au:::t:"on::'za::;;tA;-".- ..-... -..-... -..-... -..-... -..-... -..-... -----------------------TI;::n=sp=ec=to::r----------------------------,
(nurne. prename)
SITuATlA DIN ACTE SITUATIA ACTUALA
Proprietar
CotA Act de
Supeafata din aele (mp)
Descnerea Destinatia (cod) Descrierea COllstructiei/alte Suprafalli constmita. mAsurata la
I oane nroorictate constmctiei Constructic mentiuni soi(mpj
SITUA TIA DIN ACTE
SITUA TIA ACTUALA
Identificator
Intraviian!
Intravilanl Extravilan
C o al . Act de
Of.cadastral!
Suprafata din Extravilan
Categorie
(lIE)
Categoric folosinta
Suprafata
Proprietar or larlal folosintti
parte proprietate
or parcelaJ
aele(mp) (liE) Tip imprejmuire/
m3suratti (mp)
or topografic
aIte mentiuni
-
-
.
Total suprafatl'i
.
- -
Total suprafati\
din act imobil
mllsuratA imobil
.-
Nr. cadastral
-------

Confirm introducerca imobilului in baza de date integrata. ~i atribuirea numArului


cadastral .
SemnAtura ~ipamfa
Data .
Starnnil. BCPl
A. TEREN
B. CONSTRUCT IE
SenmAtura ~i ~tampila
Data .
Confirm executarea mAsurntorilor la t er eD, corectitudinea intocmirii documentatiei eadastrale ~i
,f0respondenta aeesteia cu realitatea din teren
Adresa imobilului
- - - - - - - - - - -
MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I. Nr. 571 bis/31.VII.2014 181
Nr. cadastral
Nr. Cartea Funciara
_l ...
ANEXA NR. 1.35 la regulamcnl
Plan de amplasament ~i delimitare a imobilului
Scam 1: 500
masuratA a imobilului m Amesa imobilului
Unitalea Administraliv Teriloriala (VAT
.'
-

A. Date rcferitoare la tereD


Nr. Categoric de
Suprafata (mp) Mcn~iuni
oarcela folosiota
1 CC 1177 Imprejmuil cu gard debeton
Total 1177
-
B. Date referitoare la constructii
Cod Destina~a
Suprafafa construita lasol
Mentiuni
(mp)
C I CL 73 S. construilli deslaouralli - 146mp
C2 CA 9 S, construclie deslaouralli - 9mp
C3 CA 12 S. constructie desfasurata - 12mp
Tolal 94
-
Suprafa,a tolala masuralJ i a imobilului - 1177 mp
Sunrafala din acl =II 00 mD
EIec ufa n t ......................
Inspector
(nume, prenume)
Confirm introduccrea imobilului in baza de date integrata ~i
Confirm cxecutarea masura.torilor )a teren,
atribuirea numa.rului cadastral
corectitudinea intocmirii docwnentatiei eadastrale ~i
corespondenta acesteia ell realitatca din teceo
Scmnatura ~i parafa
SemoMura ~i ~tampila
Data.................
~tampila BCPI
Dala................ 0(
* Tn situatia in care exista numere eadastrale pentru imobilele vecinc, in locul nwnelui vecinului se va trece nwnarul cadastral,
iar in lipsa numarului cadastral numarul topografic sau numaruI administrativ. Suprafetelc se rotunjesc la metru patrat.
182
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA i . Nr. 571 bis/31.VII.2014
ANEXA NR. 1.361aregulamcnt
Plan de ampIasament ~i delimitarc a imobiIuIui
eu propuncrea de dezUpire/aIipire
Scara 1: 500
Nr. cadastral masurati i ai mobi lului m Adresa i mobi lului
Nr. Cartea Funci ara ill. Uni tatea Admi ni strati v Teri tori ala (VAT)
b'l
r . I
In sltuatJa In care cXlsl1 numere cadastrale pentru Imobtlelc vcctne, in locul nume1w .... . adastral
numfuul topografic sau numAruI admmlstratJv. Suprafelelc:: se rotunJesc 1a metru pl!.traL
dez lOIreali oi re Imo I
Si tuali a actuaJ a Si tuati a vi i toare
(i nai nte dedezli pi relali i re) (dur ade~li oi relali oi re)
Nr. Suprafata
Categori a
Descri erea Nr. Suprafata
Categori a
Descri erca
defolosi nla
de
cad. (mp) i mobi lului cad. (mp)
folosi nta
i mobi lului
Total - -
- -
-
Executant ............................... (nume, prenumc)
Inspector
Confirm execularea masuratorilor la teren,
Confum introducerea imobilului in baza de date integrata ~i
corectitudinea intocmirii documentatiei eadastrale ~i
atribuirea numarului cadastral
corespondcnta acesteia ell realitatea din teren

Scmnatura ~iparafa
Semnatura~i ~lampi l.
Data ......... __......
0.1................
SI.mni l. BCPI
..
. vecinului se va trece numatul cadastral, iar in lipsa nUmarului c
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nt. 571 bis/31.VII.2014 183
NT. Cadastral al terenului
Cartea Funciam colectiva m.
Cod unitate individual~ VI
RELEVEU APARTAL'\1ENT
Scara 1:100
Su rafa m Adresa imobilului
VAT
CF individual:!
ANEXA NR. 1.371a regulament
-
...
If)
~@
1.35
3.44
11
3,44
If)
-
...
'"
If)
...
If)
III
N
3.70
3.46
.@
3,50
C>
II'!
M

@~
...
2.50
Nr. Dcnumirc Supr-afal3 utila
indperc indipcrc Imp)
I Vestibul 5.44
2 Camera 18.06
3 Camera 12,25
4 Camera 10,55
5 Buca-tmc 8,55
6 Camara 1,00
7 WC Serviciu 2.20
8 Baie 4.33
9 Debara 0,89
Suvra a/a uti/a - 63nI"
10 Halcon 3,98
11 Halcon 3.85
12 Halcon 3,58
Suvrafatd tata/d - 75In"
Executant, Data
(semnatura, ~tampila)
RecePtiollQI, Data
(semnatura, parafa)
184
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.vll.2014
ANEXA NR. 1.38 I. rcgul.ment
Foaia colectiva
CarteFunciara Colectiva Nr. /UAT .
Descrierea condominiului
Adresa constructiei: .
Nr. cadastml: .
Suprafata teren: .
Cot! pane
N,.
Cod
Suprafata indivizA din
ColAparte
N,.
apartamentl
Unitate Nr.CF
util! VI pArtite
terenafcrcnt
tronson
Scara Nivel spatiu ell
individual! individualli.
-Suap- comune
VI
Obs.
alta
(VI)"
(mp) aferente Ul
(Cpt)
destinatie (Cpe)

TOTAL
Descricrc parti comune
(Ex. intnuc, casa scani, subsol tehnic, spalatone, uscalane, ghena gunoi, pod, acoperi~,
indivize
terenu! construit ~i neconstruit, etc.)
Intocmit Receplionat
(semn~turi!, ,tampilii) (semniiturn, parafa)
Data...............
NOTA:
- secompleteaza decatre inspector/registrator
- incazul incare catcle-paTti eomunc nusunt inscrise inactele deproprietate, acestca sevcr ealcula pentru fiecare UI, astfel:
pentru constructic: epe =Suap/Stuap, unde:
Cpe-cota-parte indiviza de proprietate reprezinta rdportul dintre suprafata utilii a apartamentului sau a
spatiului cu alta dcstinatie decat aceea de iocuinta. ~i suma suprafetelor utile ale tuturor apartamen[elor ~i
spapilor eualta destinatie decat accea deloeuinta din eondominiu.
Suap-suprafata utiIa VI;
Stuap-suma suprafetelor utile aletuturor VI
penuu [eren: Cp~ Suap/Stuap x 100(%) xSt, unde:
Cpt-eota parte teren aferent fieearui VI
._ St-suprafatii totalc1de[eren, afercnt consuuepci;
-procedura de ealeul a eotelor parti indivize, aferente VI are la bazj prcvederile Normclor metodologiee privind organizarea ~i
fimqionarca asociatiiIor de proprietari aproba[e prin Hotararea Guvcmului nc. 158812007, eu modificarile ~i eompletarile
ulterioare;
-suprafata utila a apartamentului (Suap) este definita conform Legii nr. 114/1996, rcpublicata, cu modifiearile si completarile
ulterioare.
MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI. PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014 185
ANEXA NR. 1.39 la rcgul.menl
PROCES-VERBAL DE VECINATATE
incheiat la data .
Subsemnatii roprielari:
Nome Prenume CNP
am orocedat la rccunoastcrca si stabilirea limitei si vecinJ 1tAtilor imobilului:
Adresa imobil Nr. CF/
Loc.litate
Strada Num~r
Bloc Seara Etaj Ap.
Nr. cad
ITarla) (pareelii) (IE)
prezentat in schitA:
!

Latura
Lungimea
Vecin
Semn~tura
(de I. punctul piin~ Felnl materializiuii (nomelc ~i
lapunetul)
(m)
prenumele/denumire.)
vecinului
Subsemnafii. proprietari ai imobilelor invecinate imobilului dcscris mai sus, recunom,;tem limitclc stabilite prin prczcntul proces-verbal ~i
prezeDtat in schifA, fiind de acord Cll acestea.
Prczcntul proces-verbal a fost inchciat in ..... exemplare (cite un exemplar pentru fiecare parte scmnatarn ~i unul pentru documentatia
cadastrala) ~i contine 0. pagini.
Semnaturi proprietari ScmnJ 1tura ~j~tampila
(persoanti autorizatii)

186 MONITORULOFICIAL AL ROMAN lEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014


ANEXA NR. lAO laregulament
OFICIUL DE CADASTRU ~I PUBLICITATE IMOBILIARA. ....................
BIROUL DE CADASTRU ~I PUBLICITATE IMOBILIARA. .
Cu sediul in ......... str nr .......... tellfax ....................
DOSAR NR ./ .
Catre
DIID-nalS.C .
Domiciliul/Sediul., .
Avand in vedere cererea inregistratli sub numlirul de mai sus, vii rugam sa vii prczentali pentru uDete
lamuriri Decesare sotulionarii dosarutui d-voastrii la sediul oficiuluilbiroului teritorial in data
de ora camera nt .
PeDtruretalii suplimeDtare puteli contacta ped-naldl... ./funclia tel. .
in cazul in care pana la termeDut stabitit nu veli riispunde celor solicitate, cererca d-voastra urmeazii a fi
respinsa cODformart. 30 cowborat cu art. 31 aliD. (I) din Legea cadastrutui ~i apubticitalii imobiliarc nt. 711996,
republicatii, cu modificarile ~i comptetarile ulterioare.
Data .
Inspector (semnaturii, parafa)
Registrator (nume, prenume, semniiturii)
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
187
ANEXA NR. 1.41laregulament
OFICIUL DE CADASTRU ~I PUBLICITATE IMOBILIARA ..................
BIROUL DE CADASTRU ~I PUBLICITATE IMOBILIARA ............
DOSAR NR .I. .
Referat nr .Idata .......
Lacererea nr .Idatadeinregistrare acererii .
DomnuluiIDoamnei .
Domiciliul/ Adresa .
Analiziind ccrerea dumneavoastra in vederea recentiei documentatiei cadastrale aferenta imobilului situat in:
UNITATE ADMINISTRA TIV TERITORIALA: ........................................
LocalitatealSectorul Tinul ar1erei Denumirea ar1erei Nr. Dostal
<
Bloc Scara I Etai Anartament I Tada Parcela
I
I
pentru lnscrierca in cartea funciara estenecesar ca, inmaximum 15zile calendaristicc deladatacomunicilrii:
I Cadastru
I A: Nota de completare*
I Varuglimsa prezentali urmatoarele: .
I B: Nota de respingere areceptiei documentaliei cadastrale
Documentalia cadastrala a fost respinsa din urmatoarele
motive: ** .
) Termenul de solutionare acererii seva prelungi eu numwl dezile corespunzator termenuiui in care 5-3U depus completarile.
**) sc:va completa in cawl neprezentilrii documentelor solicitatc in Nola decomplctare, sau cand a fast dep1i~ittcrmcnul1imiLA stabilit penlTUcomplctare.
Inspector (semnatura, parafa)
II Publici tate imobiliarii
II A: Nota de completare
I Vii rugamsaprezentali urmatoarele: .
II B Nota de respingerc acererii adresate oficiului/biroului teritorial
r<:Se~c;;o;;;m;;;pi:le;:;te::;caz>~dh:ac:;'- ;e- ;;xi:;" '" ;:;pi::ed;;;i;:;ci" i:in~c:::eea=c:::e- :p;:;ri::ve=j t;:c- ;c'- fec::;tu:::a=n::;a:- ;in;:;s=cn::" e=ri" i ;;:" n::cart:::;ea::- ;fu" 'n::c::ia::;rn~- - - - - - - - - - - - - - - - - '
Registrator (nume, prenume, semnlitura)
188
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
ANEXA NR. 1.42 Inregulnment
CATRE
OFICTUL DE CADASTRU ~I PUBLICITATE IMOBILIARA .. ,.......................
BlROm, DE CADASTRU ~I PUBLICITATE IMOBILlARA ................................
Nr. deinregistrare ./ .
CERERE DE ANULARE NUMAR CADASTRAL
Subsemnatul(a)....................................... domiciliat(a) in localitatea
.............................................. str. nr ,legitimat(a) cu CIIB! seria nr.
................... , CNP , tel./fax , e-
mail: , prin mandatar (daed esle eazul) PFNP J A ,
conform contract/angajament nr , data , prin prezenta men\ionez faptul canu amutilizat documentalia
cadastrala incircuitul civil ~i varag sadispuneli:
AJ I.'ULAREA NUMARULUI CADASTRAL: al imobilului, situat in VAT
............................. localitatca . . str.
............................................................... , nr. , bi. , scara.......... ap , sector .
/ tarla parcela .
MOTIVUL ANULARII .
..........................................................................................................................................
................................................................................................................................
IMOBILUL cste inscris/nu este inscris in Cartea Funciara ill a comunci/ ora~ului/
municipiului .
ACTUL J UIUDIC
care justifica cererea, anexat in original sau in copic legalizata:
..........................................................................................................................................
Data .
Proprictar
(semniilurii)
PLAN PARCELAR
ANEXA NR. 1.4310 reguloment
'l(
Ii
~i
~

h
~
l
~@
I i
o :::
l1
C!)
;d
@
~1
,
@
~ :::

~Ii
~
~
~

OotIte
tl"",*
'tJU.T.
COt .If ' Ii It o. l DC' J,L4 0. I=Q" ' O Fr.,.WCJt .1t
FJ,HIIo(lI~. CDl'l"r~l.(~., l)l''''U''"1 -GIl!I1"""o:riUfol
~'LJ \N PARCEL,\R
SCi]"" 1: 2000
Cct nuna: Sf . Gheorghe: Judet u I'llornitrJ
T"rl"Ji] 189
z
,..
~
~
:-
; ; : :
o
z
2 j
; U
C
r
o
"T1
(')
s >
r
~
; U
o
:s:
.
z
. [!i
:g
: l
~
cr
~
~
:5
~
o
~
. .
i

.~.cW rlt..~.C'1

"
s

_. IIII~.
. . ~
,
i
f.yul,Jlt.,t.
hl""llll ., Df'l'n.,,".
~"t''''''dI t l w.~
QcrIC'
'i.., _ "... 11' .up'I.'''crlco d1 _.u.><Iaol .'
r. . l. m: I~_ Il .-:I.u .. l.1I"1lE > <:I. " '.
P(I' D1' a
~,""lI1",'", 'II Wlo
' t l I::' " " I' f Il l l ' Ol :.t ' l
.
l!I."'3't'o
-4t1.t1-4-
. . ."""
11
l .'. :! " " J" DO' _- _
I(It.2gp,.
H~ne
(If .21
,
4l 1' ,P
"
,
A
P' n4! l Ih,1 Ql l JIIrIDl I' H" ' ' ' ~l :' YDkIbl ' I Il t i ! Mol l 1 II . ,.t.J;1llUl. P""'~C'E.lAR
~
'"
<D
TABEL PARCELAR
(include toalc imobilclc din t.arla)
ANEXA NR. 1.44 la regulament
<0
o
Nr, Nc. crt. Nr. Nr. NT. parceIlV Nr. Suprnfa(a Calegoria Supmfala Suprafat8 NumeJe ~iprenumclc Act de proprielnle (nr.luata) Observatii
TarIa (oedinea cadastral carte (m. Cadi parceli:\ de total1 1 to t8 1 < ' 1 . proprielarului *
in tarla) initial funciarn topografic) Nr. CF* din act folosinlA imobit din imobil
(mp) din act ncl (mp) determinatA
(mp)
0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 15
189 1 234 457 18912/1 8212 A 8212 8211 Pooescu Vasile TP 342/6.04.2006
2 - - 18912/2 10328 P 10328 10327 Vasile Ion TP 343/6.04.2006
- - 189/2/3 3179 V 11981 11988 Dumitru Ion TP 344/6.04.2006
J 189/2/4 4946 L
18912/5 3856 F
4
1743 - 18912/6 495! A
8451 8450 lonescu Gheorghe CVC 456/15.12.2006
18912/7 - 3500 L
5 - - 189/2/8 A 7060
Teren la dispozitia comisiei
Rezervl 1
locale de fond [unciae
TOTAL SUPRAF.
38972 38972 46036
TARLA
Valabil doar insolit de planul parcelar receptional
Vint comisia locaHi de fond funciar"'''')
Pre~edinte,
Data
OCP! (rcccptic)
Semn:Uura ~ipamfa inspectorului
jtampila OCPI
intaemit 1 1 1 1 1 " " )
(numele angajatului OCPI)
Executant **)
(semnatura si ~lampila)
*) Se va camplet':. la receplia cadastrala-.
**) 1 n cazul in c.are planut parcclar este intoemit de 0persoana. fiziciVjuridica. autorizata.. la solicitarea autoritlitilor locale, centrale sau a pcrsoanelor interesatc .
) Doar in cazul in care procedura este dcmarata. de OCPI.
) Se va lrece procesul verbal de punerc in posesie, in cazul in care nu S-8 eliberat tillul de proprietate.
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014 191
ANEXA NR. 1.45 la regulament
CATRE
OFlCIUL DE CADASTRU ~I PUBLICITATE IMOBILlAM .................
BIROUL DE CADASTRU ~I PUBLICITATE IMOBILlAM ...............
Nr. deinregistrare .. , ./ .
CERERE PRIVIND SOLICITAREA AVIZULUI DE iNCEPERE / RECEPTIE A LUCMRII
Subsemnatul(a) "......................................... domiciliat(a) in localitatea
......... str. nr. .. , Icgitimat (a)
cu CI/BI seria or. .. , CNP , tel./fax
.. .. .. .. .. .. .. .. .. . e-mail: , persoana fizica / juridica
autorizata, posesoare a certificatului de autorizare categorie...... seria....... or.... eliberat de
................. , ladata , solicit:
I. OBIECTUL CERERII :
o- emiterea avizului deincepere alucrdrii;
o-receplia tehnica alucrarii despecialitate:
II.TIPUL LUCMRII:
.-
...............................................................................................................................................................................
II1.EXECUTANT: .
IV.8 ENE FI C1AR: .
IMOBILUL este identificat prin: UAT _
Adresii imobil
Nr. CFt
Strada Numiir
Nr. cad
Localitatc Bloc Scara Elaj Ap.
(Tarla) (Parcelii)
(IE)
Scmnatura ~i ~tampila
(persoanii alilorizatii)
Serviciu achitat cuchilan or. Data Suma

Cod scrviciu
L
192
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
ANEXA NR. 1.46 la regulament
AGENTIA NATIONALA. DE CADASTRU ~I PUBLICITATE IMOBILIARA.
OFICIUL DE CADASTRU ~I PUBLICITATE IMOBILlARA. ..............
Model aviz pentru inceperea lU C I " . lrilor de specialitate
AVIZ DE iNCEPERE A LUCRA.RH
Nr ./ .
Catre .
(date de identificare abeneficiaruluilexecutantului) in calitate debeneficiar/exeeutant
<
Analizand solieitarea dumneavoastra inregistrata la ANCPIIOCPI............... eu nr. din
data , seemite avizul deineepere aluerarii (den,mirea lueclrii).
1. Datele prineipale alelucrarilor prevazute aseexecuta:
o Obiectivul lucrarii: .
o Amplasamentele pentru caresesolieita avizul sunt:
suprafala totala: ha;
termenul deexeculie .
2. Documentare: .
3. Conditii tehoice pentru executarea lucrarilor. .
4. Receptia lueraI ii: (indicarea institu{iei care ejectueazli. recep{ia)
Consilier ANCPII!nspector OCP!
(nume, prenume, semnaturii/parafa, semniitura)
.Director Directie ANCPII!nginer ~ef OCP!
(nume, prenume, semnatura)
Nota: exemplarul care ramane in arhiva ANC PI va I i insu~itprin scmnlU ura !ji de !ieful serviciului aferenl
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
193
ANEXA NR. 1.47 la regulament
AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU ~I PUBLICITAT~ IMOBILIARA
OFICIUL DE CADASTRU ~I PUBLICITATE IMOBILIARA .
Model deproces-verbal dereceptie alucriirilor de specialitate
PROCES-VERBAL DE RECEPTIE Nr .....
lntocmit astazi, ................., privind lucrarea .............,
avand Aviz deincepere alucrarilor cu nr , data .............
1. Beneficiar ~ .
2. Executant .
3. Denumirea lucrarilor receplionate .
4. Nominalizarea documentelor ~i adocumentaliilor care s-au predat Agenliei Nationale deCadastru ~i
Publicitate Imobiliadi/Oficiului deCadastru ~i Publicitate Imobiliara conform avizului de
incepere alucranlor:
..............................................................................................................................
...................................................................................................................
5. Concluzii: .
(Se voface referire la fncadrarea in prevederile caietului de sarcini ~iale avizului de incepere a lucriirilor.)
Lucrarea este declarata ADMISAiRESPINSA.
Alte menliuni: .
6. Conditii impuse pentru refacerea lucriirilor incazul calificativului delucrare RESPINSA:
..............................................................................................................................
..................................................................................................................
Consilier ANCPIJ Inspector OCPI
(nume, prenume, semnaturiilparafa, seOlllatura)
Director Direc(ie ANCPIIlnginer ~ef OCP!
(nume,'prenume, seOlllatura)
Nota: exemplarul care ram~nc in arhiva ANCPI va fi ins~it prin semnaturi ~i de ~eful serviciului aferent
194
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
ANEXA NR. 1.48I. re~ul.ment
AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU ~I PUBLICIT ATE IMOBILlARA
OFICIUL DE CADASTRU ~I PUBLICITATE IMOBILlARr\ .
Modeldenot. deeompletarepentruluerariledespeeialitate
NOTA DE COMPLETARE
cererea nr .I data .
privind avizul deincepere alucrariilreceptia lucrarii.. .
Catre: .
(date de idcntificare abeneficiaruluilexecutantului)
Analizand cererea durnneavoastra privind solicitarea avizului de 1ncepere a lucriiriilreceptia lucrarii
............................................................... (denumirealuclil.rii), va rugam sa completati documentatia aferenta
cererii mai sus mentionate cu urmiitoarele:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Termenul de solutionare a cererii se va prelungi corespunzator de la data transmiterii completiirilor
solicitate.
Consilier Ai'lCPlflnspector OCPI
(nume, prenume, semniituriiJ parafa, sernnatura)
\
I
I
1
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
195
ANEXA NR, 1.49la regulamcnt
STANDARDE DE PRECIZlE r;;IDENSITATE PENTRU RETEAUA GEODEZICA. NATIONALA.
SPATIALA.
Clasa EMP(em)
Nr.punetel Densitatel
Domeniu de aplieabilitatel Observatii
Distributie
A +1- 1,0 -73 staiii GNSS permanente
- legatura in reieaua declasa AO
- I pet 13250 kmp - masuriitori geodinamiee regionale ~i
- Distribuiie uniforma
locale, masuratori dedeformalii, servicii de
poziiionare in timp reM, meteorologie
B +1- 2,0 - 330 depuncte
- masuratori geodinarnice locale,
- I pet 1 700 kmp
miisuratori inginere~ti deprecizie
- Distributie uniforma
C +/- 3,0 - circa 4750 depuncte
- masuratori topografice, lucriiri
- I pet! 50kmp inginere~ti, cadastru
- Distribulie uniforma - partial realizatii
D +/-5,0 - eel pUiinI pet / 5kmp
- miisuriitori topografice, reiele deindesire
-Distribuiie neuniforma ~i deridicare, ridicari dedetalii
topografice, GIS
- partial realizatii
EMP-eroarea medie patratica
196
MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014 .
ANEXA NR. 1.50I. regul.ment
Modelul certificat~lui eli.be:-atdeprimariedincarerezultii caposesorul estecunoscut cade\ineimobilul
sub numedepropne!ar ~lcaacesta.nu facepar1edindomeniul public saunuafostinscris inevidenle ca
fimd mdomenlUl pnvat al statului ori al unitalilor administrativ-teritoriale
CERTIFICAT
Caurmareacererii nr dindatade , secertifica prinprezenta ca:
domnul , cudomiciliul in , identificat prin , CNP ;
doamna , cudomiciliul in , identificatii prin , CNP ,
sunt cunoscu\i cadelinimobilul identiJ icat cunr. cadastral , insuprafata de mp, sub
numedeproprietar.
Deasemenea, secertifica caacest imobil:
- nufacepartedindomeniul public saunuafostinscris ineviden\ecafiindindomeniul privat al statului
ori al unita\ilor administrativ-teritoriale;
- face/nufaceobiectul unor aqiuni injustilie cuprivirelacareprimaria arecuno~tinla;
- aIacut/nu aIacut obiectul legilor deretrocedare.
Primar
(nume~i prenume)
(semnatura ~i ~tampila)
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014
197
ANEXA NR. 1.511. regul.ment
Lista cuprinzand termenele pentru serviciile furnizate deAgentia Nationala deCadastru ~i Publicitate
Imobiliara ~i unitatile salesubordonate
Termen in
Nr.
Coduri servicii
Termen*) regimde
crt.
Grupedeservicii
conformOrdinul MAl 39/2009
(zile urgenta
lucratoare) (zile
lucratoare)
I
Avize, receD!ii si furnizare date
1.1. Avize~i receptii
1.1.I 7 2
1.1.2; 1.1.3 15 5
Furnizare datede 1.2.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4; 1.2.5;
1.2.
cadastru, geodezie ~i 1.2.6; 1.2.7; 1.2.8; 1.2.9; 1.2.10;
3 I
cartografie 1.2.11; 1.2.12; 1.2.13; 1.2.14;
1.2.15
,
2
Servicii decadastru si Dublicitateimobiliara
Prima inregistrare a 2.1.1. 15 5
2.1. imobilelorl unitatilor 2.1.2.; 2.1.3 7 3
individuale (u.i.)
2.2.
Dezmembrare 1 2.2.1.; 2.2.2.; 2.2.3. 7 3
Comasare
2.3.
Intabulare sauinscriere 2.3.1.; 2.3.2.; 2.3.4. 7 2
provizorie 2.3.3. 2 1
2.4. Notare 2.4.1; 2.4.2 3 I
2.5.1. I -
2.5. Rectificare 2.5.2. 15 5
2.5.3. 3 I
2.6.
Actualizare informatii 2.6.1; 2.6.2. 15 5
tehnice
2.7.1. 1 -
2.7. Consultare 1 lnformare 2.7.2.; 2.7.3.; 2.7.4.; 2.7.5. 2 I
2.7.6.; 2.7.7. 3 I
.)in situalia prestArii unor servicii pcntru intreguJ VAT. tennenele sc vor prelungi la solicitarea oficiului tentorial, cu acordul ANCPI.
MONITORUL
OFICIAL
EDITOR: GUVERNUL ROMANIEI
~Monitorul Oficial* R.A.5tr, Parcului nr. 65, seetoml1. Bucure~ti: C.I.F. R0427282,
IBAN: R055RNCB0082006711100001 Banca Comerciala Romana - SA. - Sucursala MUnirea" Bucure!?ti
~iIBAN: R012TREZ700S069XXXOO0531 DireClia de Trezorerie!?i Contabilitate Publica a Municipiulul Bucure~ti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficia1.ro
. Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relatii eu publicul. Bueure!?ti. ~. Panduri or. 1.
bloc P33. parter, seetorulS, tel. 021.401.00.70. fax 021.401.00.71 ~i021.401.00.72
liparul: "Monitorul Oficiar R.A.
Monitorul Oticia! al Romanial, Partea I, or. 571 bls/31.VII.2014 contine 198 de paginl. Pret
ul
: 99,OO)ei
Acest numar al Monitorului Oficial al Romaniei afost tiparit in afara abonamentului.
ISSN1453-449!