Sunteți pe pagina 1din 198

,-.

MONITORUL

AL

A

ROMANIEI

OFICIAL

nul 182 (XXVI) -

Nr. 571 bis

PARTEA

I

LEGI, DECRETE, HOTARARI ~I ALTE ACTE

SUMAR

Anexa la Ordinul directorului general al Agentiei

Na~onale de

Cadaslru ~i Publicitale Imobiliara nr. 700/2014 privind

aprobarea Regulamentului de avizare, recep~ie ~i inseriere in evidente1e de cadastru ~icarte funciara

3-197

Joi, 31 iulie 2014

2

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEAI, Nr. 571 bis/31.VII.2014

ACTE

ALE

ORGANELOR

DE SPECIALITATE

ALE

ADMINISTRATIEI

PUBLICE

CENTRALE

3UVERNUL ROMANIEI \GENTIANATIONALA DE CADASTRU ~I PUBLICITATEIMOBILIARA

ORDIN privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie ;;i inscriere in evidentele de cadastru ;;i carte funciara*)

Aviind in vedere:

- dispozi\iile art. 4 lit. a) 'Ii c), art. 20, art. 24 alin. (2) 'Ii art. 40 alin. (2) din Legea cadastrului 'Ii a publicitalii imobiliare

1r. 7/1996,

republicata, cu modificiirile 'Ii compleliirile ullerioare;

- dispozi\iile art. 1 alin. (5) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraliei 'Ii inlemelor, nr. 39/2009 privir:}

3probarea larifelor penlru serviciile fumizate de Agenlia Nalionala de Cadaslru 'Ii Publicitate Imobiliara 'Ii unita~le sale subordon;,.€. ii a taxei de autorizare penlru persoanele care realizeaza lucrari de specialitale din domeniile cadaslrului, geodeziei 'Ii cartografiei,

:u modificarile 'Ii complelarile ullerioare, in lemeiul art. 3 alin. (12) din Legea nr. 7/1996, republicata, cu modificiirile 'Ii complelarile ultllrioare, coroborat cu art. 15 3lin. (3) din Regulamentul de organizare 'Ii func\ionare a Agen\iei Nalionale de Cadaslru 'Ii Publicilate Imobiliara, aprobat prin

Holariirea Guvemului nr. 1.288/2012, cu modificarile ulterioare,

. I

,~

directorul general al Agenliei Nalionale de Cadastru 'Ii Publicitate Imobiliara emite prezentul ordin.

Art. 1. - 5e aproba Regulamentul de avizare, recep\ie 'Ii inscriere in eviden\ele de cadaslru 'Ii carte funciara, prevazut in anexa care face parte integranla din prezenlul ordin. Art. 2. - La dala intrarii in vigoare a prezentului ordin se

abroga:

a) Ordinul direclorului general al Agen\iei Nalionale de

Cadaslru 'Ii Publicitate Imobiliara nr. 633/2006 penlru aprobarea

Regulamentului de organizare 'Ii func\ionare a birourilor de

cadaslru 'Ii publicitate imobiliara, publical in Monilorul Oficial al

Romiiniei, Partea I, nr. 1.049 din 29 decembrie 2006,

modificiirile 'Ii complelarile ulterioare;

b) Ordinul directorului general al Agen\iei Na\ionale de

Cadastru 'Ii Publicitate Imobiliara nr. 634/2006 pentru aprobarea Regulamenlului privind con\inulUI, modul de intocmire 'Ii recep\ie a documenta\ii1or cadaslrale in vederea inscrierii in cartea funciara, publicat in Monilorul Oficial al Romaniei,

cu

Partea I, nr. 1.048 din 29 decembrie 2006, cu modificarile 'Ii complelarile ulterioare;

c) Ordinul directorului general al Agen\iei Na\ionale de

Cadastru 'Ii Publicitale Imobiliara nr. 108/2010 privind aprobarea .

Regulamentului de avizare, verificare 'Ii recep\ie a lucrarilor de specialitate din domeniul cadaslrului, al geodeziei, al lopografiei,

al fotogrammelriei 'Ii al cartografiei, publicat in Monitorul Oficial al Romiiniei, Partea I, nr. 223 din 9 aprilie 2010;

d) Ordinul directorului general al Agen\iei Na\ionale de

Cadastru 'Ii Publicilate Imobiliara nr. 186/2009 privind stabilirea

termenelor de preslare a serviciilor fumizate de Agen\ia

Na\ionala de Cadaslru 'Ii Publicilate Imobiliara 'Ii unita\ile sale subordonate, publical in Monitorul Oficial al Romiiniei, Partea I, nr. 296 din 6 mai 2009, cu completarile ullerioare.

Prezentul ordin intra in vigoare in 30 de zile de la

dala publicarii in Monilorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 3. -

Direclorul general al Agen\iei Na\ionale de Cadaslru 'Ii Publicitate Imobiliara, Marius Arthur Ursu

Bucure'1li, 9 iulie 2014.

Nr.700.

*) Ordinul nr. 700/2014 a fost publicat 1n Monitorul Oficial al Romanie!, Panea I. nr. 571 din 31 iulie 2014 ~j este reprodus ~iin acest numar

bis.

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014

3

CAPITOLULI

DISPOZITII GENERALE. OBlECTUL ~I SCOPUL iNSCRlERlLOR iN PLANUL

CADASTRAL~ICARTEAFUNClARA

Art. I. Prezentul Regulament stabile~te procedurile de lucru privind lnscrierea in evidentele

de cadastru ~i carte funciara a imobilelor, avizarea ~i receptia lucrarilor de specialitate. Acestea sunt

obligatorii pentru persoanele fizice ~i juridice care executa lucrdri de specialitate ~i pentru salariatii

oficiilor teritoriale care au atributii de avizare, reccptie ~i inscriere a imobilelor in cartea funciara.

Art. 2. (I) Regulamentul este elaborat in aplicarea dispozitiilor Legii cadastrului ~i a

publicit1itii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile ~i complet1irile ulterioare, denumita in

continuare Lege, ale Codului civil, ale Codului de procedura civil a ~i a altor reglement1iri cu

incidenta asupra activit1itii specifice.

(2) Mentiunile referitoare la hot1iriirile judeciitore~ti irevocabile, din cuprinsul prezentului

regulament, se aplicii celor pronuntate in temeiul Codului de procedura civilii in vigoare pfmii la

data de 15.02.2013 ~i celor pronuntate dupii aceasta data, potrivit art. 24 ~i 25 din Codul de procedura civilii.

Art. 3. (I) Sistemul integrat de cadastru ~i car1e funciara cuprinde evidenta tehnica,

economica ~i juridicli a imobilelor din aceea~i unitate mumclpm.

administrativ-teritorialii: com una,

ora~ sau

(2) In realizarea functiilor tehnice, economice ~i juridice ale sistemului integrat de cadastru

~icarte funciara, Agentia Nationalii de Cadastru ~i Publicitate Imobiliarii, denumita in continuare

Agent ia Nationalii, asigura centralizarea ~i arhivarea informatica ~i analogica a datelor de identificare a imobilelor ~i a titularilor drepturilor inscrise.

(3) in cadastru sistematic se inregistreazii din oficiu in sistemul integrat de cadastru ~i carte

funciara toate imobilele dintr-o unitate administrativ-teritorialii sau sector cadastral.

(4) In cadastru sporadic imobilele se inregistreazii la cerere in sistemul integrat de cadastru ~i car1e funciara.

4(

(5) Deoarece sistemul informatic integrat, utilizat la nivel national de ciitre Agent ia

Naponalii ~i institutiile sale subordonate, ca mediu de lucru unie, genereazii rapoarte structurate

conform registrelor tinute in format analog, lnscrierea in continuare de mentiuni in aceste registre de ciitre birourile teritoriale nu mai este necesarii.

MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31'v1I.2014

(6) in sistemul integrat de cadastru ~i carte funciara fiecare imobileste reprezentat printr-un

poligon inch is caruia ii este atribuit un numar cadastral unic ~i pentru care este deschisa 0 carte

funciara. In cartea funciara sunt evidenliate informaliile despre imobil.

Art. 4. (I) Activitatea de inscriere in evidenlele de cadastru ~i carte funciara a irnobilelor din

I

;

I

fiecare unitate administrativ-teritoriaIa arondate acestora, se realizeaza de birourile de cadastru ~i

publicitate imobiliara denurnite in continuare birouri teritoriale.

(2) Birourile teritoriale se organizeaza ca institutii lara personalitate juridica, in subordinea

oficiilor de cadastru ~i publicitate irnobiliara, denurnite in continuare oficii teritoriale, la nivelul

fiecarei circumscriplii judecatore~ti.

(3) Modul de organizare, numarul, precum ~i arondarea acestora pe VAT se stabilesc prin

ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenliei Nalionale.

(4) Birourile de relalii cu publicul sunt competente sa efectueze operaliuni\e<de preluare a

cererilor, in vederea inregistrarii acestora la birourile teritoriale competente, respectiv operaliuni de

eliberare a documentelor.

Art. 5. (I) Toate operaliunile ~i informaliile cuprinse in cartea funciara, registrele, dosarele

de carte funciara, precum ~i orice alte documente cu care sistemul integrat de cadastru ~i carte

funciara se intrege~te, pot fi arhivate ~i redate pe suport digital. (2) In cazul in care redarea se face potrivit alin. (I), fOf\a probantii a datelor de carte funciara

este echivalenta cu aceea a inscrisurilor ~i a lucrarilor in baza carora s-au operat inscrierile in cartea

funciara, daca aceste date sunt certificate de biroul teritorial.

(3) Biroul teritorial va certifica datele de carte funciara prevazute la alin. (2) printr-o adresa

din care sa rezulte faptul ca acestea sunt conforme cu toate operatiunile ~i informaliile cuprinse in

cartea funciara, registrele, dosarele de carte funciara, precum ~i orice alte docurnente cu care

sistemul integrat de cadastru ~i carte funciara se intrege~te.

Art. 6. (I) Baza de date digitala a oficiului teritorial sau a biroului teritorial va fi protejata

impotriva accesului neautorizat printr-un sistem de securizare a informaliei. Biroul teritorial va

conserva in condilii specificc de siguranla 0 copie a registrelor ~i a evidenlelor de carte funciara,

linute in format digital, in scopul reconstituirii bazei de date in caz de alterare sau distrugere.

Aceasta copie va fi actualizata zilnic ~i nu va fi folosita in mod curent in alt scop decat eel prevazut

in prezentul alineat. (2) Accesul la informaliile conlinute in baza de date a oficiului teritorial se face numai de

catre persoanele autorizate de catre Agenlia Nalionala. Accesul la aceste informalii se face pe baza

«

de parola individuala, fiecare utilizator accesand sistemul informatic prin intermediul unui singur

user ~i al unei singure parole. Vtilizatorii sunt obligali sa pastreze confidenlialitatea elementelor de

acces.

MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VI1.2014

5

(3) Autorizarea persoanelor, efectuata in condiliile alin. (2), se va stabili prin protocol de

colaborare sau prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale, care se

publica in Monitorul Oficial al Romaniei, I'artea 1.

CAPITOLUL II

CUPRINSUL cARTH FUN ClARE. T1PURI DE INSCRIERI iN CARTEA FUNCIARA

T1PURI DE DOCUMENTATH CADASTRALE ~I MODUL DE lNTOCMIRE A

ACESTORA

2. I. Cuprinsul carlii funciare

Art. 7. Cartea funciara este alcatuita din titlu ~i 3 parti: A, B, C.

Art. 8. (I) Titlul cartii funciare cuprinde numarul cartii funciare, denumirea unitatii

administrativ-teritoriale in care este situat imobillll, precum ~i altc menliuni stabilite prin legi

speciale.

(2) Documentaliile cadastrale se receptioneaza cu atribuire de numar cadastral uruc pe

unitatea administrati v-teritorialii respectiva.

(3) Cftrtile funciare se numeroteaza pe fiecare unitate administrativ-teritoriala.

Art. 9. Partea I a cartii funciare, desemnatii in conlinutul cartii funciare ~i prin litera "A",

cuprinde descrierea imobilului, dupa cum urmeaza:

a) numarul de ordine ~i cel cadastral al imobilului;

b) adresa administrativa a imobilului;

c) suprafata imobilului rezultatii din masuratori, destinalia, categoriile de folosinla ~i, dupa caz,

construclii!e;

d) cxtrasul de plan cadastral, care constituie anexa la partea I a cartii funciare;

Art. 10. (I) Partea a II-a a cartii funciare, desemnata in conJinutul cartii funciare ~i prin litera "B" cuprinde:

a) nllmele/denumirea proprietarului;

b) actul sau faptu! juridic care constituie titlul dreptului de proprietate, preCllm ~l

menlionarea inscrisului pe care se intemeiaza acest drept;

c) stramlltarile proprieHilii;

d) dreptul de administrare, dreptul de concesiune ~i dreptul de folosinla cu tidu gratuit, ••

corespunzatoare proprietalii publice;

• e)

servitulile constituite in folosul imobilului;

f) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum ~i aCliunile privitoare la proprietate;

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014

g) receptia propunerii de dezlipire ori de alipire ~i respingerea acesteia, respingerea

cererii de receptie ~i1saude inscriere, in cazul imobilelor cu carte funciarii deschisa;

h) obligatii de a nu face, interdictiile de instrainare, grevare, inchiriere, dezlipire,

alipire, construire, demolare, restructurare ~i amenajare;

i) clauza de inalienabilitate a imobilului ~i clauza de insesizabilitate;

j) orice modificari, indreptari sau insemnari ce s-ar face in titlu, in partea I sau a II-a a

cartii funciare, cu privire la inscrierile Iacute.

(2) Pentru fiecare dintre inscrierile cuprinse in partea a II-a a cartii funciare, se vor indica:

a) numarul curent al operatiunii inscrise;

b) inscrisullinscrisurile pe care se intemeiaza inscrierea;

c) indicarea tipului de inscricre;

d) observatii, dupa caz.

"

(3) Ori de cate ori inscrierea efectuata in partea a ll-a a d1rtii funciare prive~te un drept, se

va indica ~i titularul dreptului, prin indicarea numelui complet al persoanei fizice sau a denumirii

complete a persoanei juridice care are aceasta calitate, precum ~i a datelor de identificare ale acestora: codul numeric personal sau, dupa caz, numarul de identificare fiscala, daca este atribuit,

codul de inregistrare fiscala ori codul unic de inregistrare, dupa caz. (4) Numarul curent al operatiunii inscrise este numarul de ordine sub care s-a Iacut

inscrierea (de exemplu, "B.3") ~i la care, daca este cazul, se face trimitere in rubrica "observatii" din celelalte parti ale cartii funciare sau de la alte inscrieri din partea a II-a ori, dupa caz, din alte

c1irti funciare. (5) Atunci cand inscrierea prive~te dreptul de proprietate, in descrierea operatiunii efectuate

se vor indica dobandirea, modificarea sau stingerea dreptului ori a unei cote-parti din acesta, cu

indicarea actului sau a faptului juridic din care izvorasc aceste efecte, precum ~i cu mentiunea

caracterului exclusiv al dreptului de proprietate sau, dupa caz, a modalitatii dreptului de proprietate

sub forma proprietatii comune pe cote-p1irti ori a proprietatii comune in devalma~ie. (6) Atunci cand inscrierca prive~te 0 servitute pentru care imobilul constituie fond dominant,

in descrierea operatiunii inscrise se va indica natura servitutii, prin aratarea obiectului acesteia.

(7) Atunci cand inscrierea prive~te un drept personal, in descrierea operatiunii se vor indica

obiectul acestuia ~i actul juridic sau faptul juridic ce constituie izvorul dreptului personal inscris.

(8) Atunci cand inscrierea prive~te alte fapte sau raporturi juridicc referitoarc la proprictate, in dcscrierea operatiunii se va indica faplul sau raportul juridic supus inscrierii, ca de excmplu, calitatea de ,bun comun sau destinatia de locuinta a familici ori patrimoniu afectat cxercitiului unci

profesii autorizatc.

~

,

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I. Nr. 571 bisI31.VII.2014

7

(9) Atunci cand inscrierea in cartea funciara se refera la notarea unei ac\iuni privitoare la proprietate, in descrierea opera\iunii se vor ariita obiectul ac\iunii - ca de exemplu, ac\iune in

revendicare - partile, numarul de dosar ~i instanla de judecatli. (10) Atunci cand se efectueazli modificliri, indreptliri sau insemnari privitoare la cele arlitate

in titlul clirtii funciare ori la inscrierile efectuate in partea 1 sau in partea a II-a a clirtii funciare, in

descrierea operaliunii se va ariita in ce constli modificarea, indreptarea sau insemnarea.

Art. 11. (l) Partea a III-a a cartii funciare desemnatli in conlinutul clirtii funciare ~i prin

litera "C" cuprinde:

a) dreptul de superficie, uzufruct, uz, abitalie, servitulile in sarcina fondului aservit,

ipoteca ~i privilegiile imobiliare, precum ~i localiunea ~i cesiunea de creanlli;

b) faptele juridicc, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum ~i aCliunile

<

privitoare la drepturile reale inscrise in aceastli parte;

c) sechestrul, urmlirirea imobilului sau a veniturilor sale;

d) orice modificari, indreptari sau insemnliri ce s-ar face cu privire la inscrierile

efectuate in aceasta parte.

(2) in partea a III-a a cartii funciare se inscriu ~i dezmembramintele dreptului de proprietate

privata constituite sau transmise in baza unor acte normative anterioare datei de I octombrie 201 I, cum ar fi dreptul de concesiune constituit pe terenuri din domeniul privat al unitlilii administrativ -

teritoriale, dreptul de folosinlli asupra terenului dobandit in temeiul Decretului - lege nr. 61/1 990 privind vanzarea de locuinle construite din fondurile statului catre populalie, cu modificarile ~i completarile ulterioare.

2.2. Tipurile de inscrieri in cartea funciarli

2.2.1. Intabularea

Art. 12. (I) Intabularea este inscrierea cu caracter definitiv a unui drept real imobiliar in cartea funciara.

(2) Pot fi intabulate in cartea funciara urmatoarele drepturi reale imobiliare: dreptul de

proprietate

publicli, drepturile reale de garanlie.

(3) Dezmembramintele dreptului de proprietate privatli sunt: dreptul de superficie, dreptul de uzufruct, dreptul de uz, abitalia ~i dreptul de servitute.

(4) Drepturile reale corespunzatoare dreptului de proprietate publica sun!: dreptul de ••

~i dezmembramintele acestuia, drepturile reale corespunzatoare dreptului de proprietate

administrare, dreptul de concesiune ~i dreptul de folosinla cu titlu gratuit.

(5)

Drepturile reale de garanlie sunt dreptul de ipoteca ~i privilegiile imobiliare.

(6) Drepturile reale imobiliare inscrise in cartea funciarli se numesc drepturi tabulare.

8

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014

(7) Dupa deschiderea carlii funciare, obiectul intabularii il poate constitui intregul imobil

sau 0 com-parte din acesta.

(8) Dreptul de proprietate se intabuleaza asupra intregului imobil sau pe cote-piirli, in cazul

coproprietalii. In aceasta din urma situalie se vor menliona toli coproprietarii ~i cota cuvenita

acestora, atunci cand este determinata.

Art. 13. (I) Intabularea se efectueaza numai in baza unui inscris autentic notarial incheiat de

un no tar public in funclie in Romania, a unei homrari judecatore~ti definitive sau irevocabile dupa

caz, a unui certificat de mo~tenitor sau a unui act administrativ care, in co~diliile prevazute de lege,

are ca efect constituirea, modificarea, transmiterea sau stingerea unui drept real imobiliar supus

inscrierii in cartea funciara.

(2) In cazul in care, consecutiv emiterii certificatului de mo~tenitor se incheie ~i un act de

partaj voluntar, inscrierea in cartea funciara se poate face ulterior, in baza documentaliei cadastrale,

cu exceplia cazului in care imobilullimobilele din masa partajabila se dezlipe~te/dezlipesc.

(3) In cazul in care partajul voluntar se incheie in baza certificatului de sarcini, lara

dezlipirea imobilului/imobilelor din masa partajabila, prima inscriere in cartea funciara se

efectueaza in baza documentaliei cadastrale, intocmita ulterior actului de partaj; in cazul in care

imobilullimobilele din masa partajabila se dezlipe~te/dezlipesc, pentru acesta/acestea, actul de partaj

se va putea incheia numai in baza extrasului de carte funciara pentru autentificare ~i a documenta!iei.

cadastrale de dezlipire.

(4) In cazulin care unul din coproprietari declara ca nu deline originalul ~i solicita eliberarea

unei copii a titlului de proprietate pentru inscrierea in cartea funciara, oficiul teritorial va permite

accesul notarului public in vederea legalizarii copiei de pe cotorultitlului.

(5) Intabularea dreptului de proprietate se efectueaza in baza ofertei de donalie ~i acceptarea

acesteia incheiate, in loale cazurile, in forma autentica notariala de catre un notar public in funclie

in Romania. (6) Registratorul de carte funciara dispune intabularea pnn incheiere, daca inscrisul

indepline~te condiliile prevazute de lege.

2.2.2. inscrierea provizorie Art. 14. Inscrierea provizorie este ace I tip de inscriere in cartea funciara care produce efecle

sub condilia ~i in masura juslifidirii ei.

, 15.lnscrierea provizorie se efectueaza numai in cazurile expres prevazu~e de lege.

Art.

Art. 16. Justificarea inscrierilor provizorii se face, la cerere, cu excep~a cazului in care

legea prevede expres altfel, ori daca aceasta esle condilionata de jl~stifica~:,a une~ alte ~scrieri

provizorii, silualie in care justificarea acestei din urma inscrieri va. atrage justi~carea din oficiu a

celeilalte inscrieri.

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. PARTEA I. Nr. 571 bis/31.VII.2014

9

2.2.3. Notarea Art. 17. (I) Notarea este inscrierea prin care actele, faptele juridice ori raporturile juridice privitoare la drepturile personale, la starea sau capacitatea persoanelor, in legatura cu imobilele din cartea funciara devin opozabile fala de terti sau sunt inscrise cu efect de informare. (2) Notarea se realizeaza numai in cazurile prevazute de Codul civil ~i de alte legi, la cererea

persoanelor interesate sau din oficiu. (3) Cererile de notare a unor drepturi, fapte sau raporturi juridice pentm care legea nu

prevede formalitatea de publicitate a notarii se vor respinge.

Art. 18. (I) Sunt supuse notarii unnatoarele drepturi, fapte sau raporturi juridice in legatura cu imobilele Inscrise in cartea funciara:

a) drepturile, faptele ~i raporturile juridice prevazute de art. 902 ~i .51°3 din Codul civil;

b) contractul de administrare a coproprietalii asupra unui all drept real principal avand

ca obiect un bun imobil inscris in cartea funciara, precum ~i declaraliile de denunlare unilateral a a unor asemenea contracte, in condiliile art. 644 alin. (3) din Codul civil;

c) obligaliile care, potrivit actului de constituire a dreptului de servitute, incumba

proprietamlui fondului aservit in scopul asigurarii uzului ~i utilitalii fondului dominant;

d) sarcina instituitului donatar sau legatar de a administra bunul imobil care face

obiectul liberalitalii ~i de a-I transmite, la decesul sau, substituitului desemnat de catre dispunator;

e)

calitatea de monument istoric sau sit arheologic a unui imobil;

f)

calitatea de arie natural a protejata ori de coridor ecologic;

g)

existenla contractelor de imprumut ~i a convenliilor de fidejusiune incheiate in

scopul finanlarii reabilitarii tennice a cladirilor de locuit, in condiliile Ordonanlei de urgenla a Guvemului nr. 69/2010 privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finanlare prin credite bancare cu garanlie guvemamentala, cu modificarile ~i completarile ulterioare;

h) faptul ca terenul agricol pe care se infiinleaza perdele forestiere de proteqie este

supus procedurii de impadurire prevazute de Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de proteclie, cu modificarile ~i completarile ulterioare;

i) excepliile pe care debitorul cedat le-ar fi putut opune cedentului unel creanle

garantate cu 0 ipoteca imobiliara pentru cauze anterioare notificarii sau acceptarii cesiunii creanlei

ipotecare

~i pe

care inlelege sa Ie opuna cesionarului;

j)

notificarea, de caIre consiliile judelene sau de catre Consiliul general al Municipiului

Bucure~ti, a obligaliilor ce revin proprietarilor unor construclii expertizate tehfJic ~i incadrate in clasa (de risc seismic, asocialiilor de proprietari ori altor persoane juridice care au in administrare

asemenea construclii, in scopul reducerii riscului seismic prezentat de aceste imobile, renotificarea acestor obligalii de catre primarii comunelor, ai ora~elor, ai municipiilor sau de catre Primarul

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014

general al Municipiului Bucure~ti, precum ~i dispozi\iile primarilor de aprobare a deciziilor de

interven\ie prin expertizarea tehnica a construc\iilor sau prin proiectarea ~i execulia lucrarilor de

consolidare la construcliile expertizate tehnic ~i incadrate in clasa I de risc seismic, in condiliile

Ordonanlei Guvemului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al

construcliilor existente, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare;

k) creanla fiscala a statului avand ca obiect restituirea sumelor alocate din transferuri de

la bugetul de stat pentru execulia lucrarilor de consolidare a cladirilor de locuit multietajate,

incadrate, pe baza expertizei tehnice, in clasa I de risc seismic ~i care prezinta pericol public,

incluse in programcle anuale de reducere a riscului seismic, in sensul dispoziliilor Ordonanlei

Guvemului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al construcliilor existente,

republicata, cu modificarile ~i completarile

locuinlelor proprietate privata a persoanelor fizice, care fac parte din cladirile incluse in programele

anuale de reducere a riscului seismic ~i la care s-au executat lucrari de consolidare finanlatc prin

ulterioare, precum ~i interdiqia legala de instrainare a

transferuri de la bugetul de stat, pana la rambursarea integrala a sumelor provenite din finanlari de

la bugetlll de stat, dar nu mai mult de 25 de ani de la reccplia efectuata la terminarea lucrarilor de

consolidare;

I) cererea de reexaminare ~i plangerea impotriva incheierii de carte funciara;

m) hotararea judecatoreasca prin care s-a constatat sau declarat nulitatea persoane!

juridice;

n) hotararea judecatoreasca pronunlata de instanta de tutela prin care se incuviinleazii

masura exercitarii dreptului de catre unul dintre SOli de a dispune de anumite bunuri numai cu

consimlamantul expres al ceilliialt sol;

0) bogatiile de orice natura ale soluilli ~i subsoluilli, fructe!e neculese inca, plantaliile ~i

construetiile incorporate in sol care devin mobile prin anticipalie, atunci cand, prin voinla partilor,

sunt privite in natura lor individuala in vederea deta~arii lor;

p) existenla, modificarea sau desfiinlarea temporara, prin acordul piirti1or, a limitelor

legale in interes privat in condiliile art. 602 alin. 2 din Codul civil;

q) convenliile privind suspendarea partajului imobilelor aflate in coproprietate;

r) notarca actelor incheiate de proprietar cu privire la veniturile neajunse la scadenla

sau urmiirirea acestora de alii creditori;

s) mcnliunea de menlinere a ipotecii pentru garantarea noii creanle;

t) clauza de inalienabilitate a imobilului ~i clauza de insesizabilitat6\

u) notarea stramutarii drcptului de ipoteca sau privilegiului in temeiul inscrisllrilor ce

dovedesc subrogarea/novalia;

v) receplia propunerii de dezlipire ori de alipire ~i respingerea acesteia, respingerea

cererii de receplie ~iJsau de inscriere, in cazul imobilelor cu carte funciara deschisa;

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014

11

w) obligalii de a nu face: interdicliile de Instrainare, grevare, Inchiriere, dezlipire,

alipire, construire, demolare, restructurare ~i amenajare;

x) restrictiile aduse imobilului sau proprietarului potrivit convenliilor ~i tratatelor

europene ~i internalionale la care Romania este parte;

y) Imprejurarea ca imobilul este afectat de lucrari sau investilii subterane de interes

local sau nalional;

z)

Imprejurarca ca imobilul este afectat exercitarii unei profesii autorizate;

aa)

suprapunerea imobilelor afectate de expropriere cu coridorul de expropriere, potrivit

Normei metodologice de aplicare a Legii or. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate

publica, necesara realizarii unor obiective de interes nalional, judelean ~i local;

bb)

lrnprejurarea ca imobilul apartine patrimoniului nalional, european sau international;

cc)

orice modificari, Indrepliiri sau Insemnari ce s-ar face In titlu, In partea I sau a II-a a

cartii funciare, cu privire la Inscrierile Iacute;

dd) arice alte drepturi, fapte sau raporturi juridice pentru care legea prevede formalitatea

notarii.

Art. 19. Notarea se face In baza Inscrisului care constalii dreptul, faptul sau raportul juridic

supus noliirii, in forma cerulii de lege pentru validitatea actului juridic, In temeiul hotiiriirii

judecatore~ti defmitive ~i irevocabile, dupa caz, sau In temeiul actului normativ care constalii sau

ateslii dreptul, faptul sau raportul supus notarii.

2.2.4. Efectullnscrierii In cartca funciara

Art. 20. (I) Pana la finalizarea lucrarilor de Inregistrare sistematica pentru fiecare unitate

administrativ-teritoriala, Inscrierea In cartea funeiara are efeet de opozabilitate, eu exceplia notarilar

prevazute de art. 903 Cod civil care au efect de informare.

(2) Drepturile reale tabulare se sting sau se pierd prin inscrierea radierii acestora din cartea

funciara.

(3) Efectullnscrierii se produce din momentul Inregistrarii cererii de Inscriere In Registrul

General de Intrare.

2.2.5. Rangul inscricrii

Art. 21. (I) Rangul Inscrierii este determinat de data, ora ~i minutul Inregistrarii cererii.

Rangul poate fi schimbat prin convenlia partilor numai pentru ipoteci. Daca mai multe cereri de

Inscriere a unui drept de ipoteca sau privilegiu asupra aceluia~i imobil au fost depuse deodata,

acestea vor avea acela~i rang.

(2) Ciind Inscrierile privind dreptuI de proprietate ~icelelalte drepturi real.;tprincipale asupra

aceluia~i imobiI sunt cerute In aeela~i timp, drepturile intra In coneurenla ~i primesc provizoriu rang

egal, urmiind dl instanla sa holiirasca, in raport eu data Incheierii actelor, care drept va fi Inscris rnai Intai.

12

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014

(3) In cazul situaliilor prevazute la alin. (2), la inregistrarea cererilor se va face menliunea ca

acestea au provizoriu rang egal pe cererea de inscriere, precum ~ila rubrica "observatii" in cartea funciara.

2.3.

Tipuri de documentalii

cadastrale ~i modul de intocmire a acestora

2.3.

I. Dispozilii genera Ie

Art. 22. Documentalia

cadastrala

cste ansamblul

inscrisurilor

tehnice,

juri dice

~i

administrative necesare inregistrarii imobilului la cerere in sistemul integrat de cadastru ~i carte

funciara, prin care se constata situalia reala din teren.

2.3.2. Tipuri de documentalii cadastrale ~i conlinutnl acestora

Art. 23. Documentaliile cadastrale intocmite la cerere, in vederea inscrierii in evidenlele de

cadastru ~icarte funciara, pot fi:

a) documentalie pentru prima inscriere in sistemul integrat de cadastru ~i carte funciara;

b) documentalie pentru actualizarea informatiilor cadastrale ale imobilelor inscrise in

sistemui integrat de cadastru ~i carte funciara:

inscriere/radiere construclii;

modificare limitii;

modificare suprafala;

actualizare

repozitionare;

categorii de folosinliildestinalii pentru 0 parte din imobil;

identificarea piirlii din imobil afectata de dezmembraminte ale dreptului de proprietate

in cazul in care aceste drepturi sunt constituite numai pe 0 parte din imobil;

actualizarea altor informalii cu privire la imobil;

c) documentalie de identificare a amplasamentului imobilului situat pe alt UAT deciit

eel in evidenta ciiruia a fost inregistrat in cartea funciara;

d) documentalie intocmita in vederea atribuirii numarului cadastral, Tara inscriere in

cartea funciara;

e) documentalie pentru dezlipire/alipire teren;

t) documentalie

g) documentalie pentru apartamentare;

h) documentalie pentru dezlipire UI;

i) documentalie pentru reapartamentare;

de prima inregistrare UI;

j) documentalie

in vederea reconstituirii cartii funciare pierdute, distruse ~au sustrase.

Arl. 24. (I) Documentalia cadastrala se intocme~te pe SUPOrt analogic ~i pe suport digital, in

formate care permit accesul ~i transferul de date.

(2) Planul de amplasament ~i delimitare se va intocmi:

a) in format analogic la 0 scara convenabila, intre 1:200 - 1:5000;

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr, 571 bis/31.VII.2014

13

b) in format digital.

(3) Releveul se va intocmi in format analogic la 0 scara convenabila, intre 1:50 - 1:500.

Art. 25. (I) Partea digitala a documentaliei cadastrale cuprinde fi~ier .cpxml iar !ipsa

acestuia duce la respingerea documentaliei cadastrale. Persoanele autorizate sunt obligate sa

inregistreze ~i on-line cererile ~i fi~ierele .cpxml aferente, conform prevederilor prezentului

regulament.

(2) La solicitarea oficiului teritorial, pentru masuratorile efectuate prin tehnologie GNSS,

partea digital a a documentatiei va fi completata in conformitate cu prevederile men~onate in

prezentul regulament.

Art. 26. Partea analogica a documentatiei cadastrale va cuprinde 0 succesiune de piese a

caror ordine este urmatoarea:

a) Borderoul;

b) Dovada achitarii tarifului, dupa caz;

c) Formularele tipizate de cereri ~i dec1aratii;

d) Certificatul fiscal, dupa caz;

e) Copiile actelor de identitate ale proprietarilor ~i ale altor titulari de drepturi reale

persoane fizice sau certificatul constatator, pentru persoanelor juridice; in cazurile prevlizute de

prezentul regulament copiile actelor de identitate pot fi inlocuite cu adeverinte emisa de caire

Serviciul Public Comunitar de Evidenta Populatiei din care sa rezulte datele de identificare ale persoanelor fizice,

f)

Copia extrasului de carte funciara, dupa caz;

g)

Originalul sau copia lega!izata a actelor in temeiul carora se solicita inscrierea;

h)

Inventarul de coordonate al punctelor de statie ~i al punctelor radiate;

i)

Calculul analitic al suprafetei;

j)

Memoriul tehnic;

k)

Planul de amplasament ~i delimitare;

I)

Releveele constructiilor, dupa caz;

m)

Planul de incadrare in zona la 0 scara convenabila, astfel incat imobilul sa poata fi

localizat.

2.3.3. Modul de intocmire a documentaliilor cad astra Ie

Art. 27. Realizarea doeumentatiilor cadastrale presupune parcurgerea urmatoarelor etape:

a) identificarea amplasamentului imobilului ~i doeumentarea telmica;

b) executia lucrarilor de teren ~i birou;

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014

Art. 28. Proprietarul raspunde pentru cunoa~terea, indicarea limite lor imobilului ~l

conservarea acestora, precum ~i pentru punerea la dispozilia persoanei autorizate a tuturor

actelorfdocumentelor pe care Ie deline cu privire la imobil.

Art. 29. (I) Persoana autorizata raspunde pentru masurarea imobilului indicat de proprietar,

pentru corectitudinea intocmirii documentaliei ~i corespondenla acesteia cu realitatea din teren ~i cu

actele doveditoare ale dreptului de proprietate puse la dispozilie de proprietar. in cazul trasarilor,

persoana autorizata raspunde pentru materializarea limitelor imobilului in concordanla cu

documentatia cadastrala.

(2) Persoana autorizata este obligata sa execute masuratorile la teren. Toate paginile din

documentatie vor Ii numerotate, iar documentele tehnice vor Ii insu~ite de persoana autorizata prin

~tampila ~i semnatura.

<

(3) In cazul imobilelor aflate la prima inregistrare pentru care nu se poate realiza

identificarea amplasamentului ~i limitele acestora in conformitate cu actele de proprietate, persoana

autorizata nu intocme~te documentalia cadastrala.

Art. 30. intocmirea documentaliilor cadastrale, receplia ~i inscrierea in cartea funciara pe

flux integrat de cadastru ~i carte funciara presupune parcurgerea urmatoarelor etape:

a) identificarea amplasamentului imobilului de catre proprietar, indicarea limite lor

acestuia persoanei autorizate ~i documentarea tehnica;

b) executarea masuratorilor;

c) intocmirea documentaliei cadastrale;

d) inregistrarea cererii la oficiul/biroul teritorial;

e) receplia documentaliei cadastrale;

f) inscrierea in cartea funciara a dreptului real asupra imobilului.

Art. 31. intocmirea documentaliilor cadastrale ~i inscrierea in cartea funciard pe flux

intrerupt presupune parcurgerea etapelor prevazute la articolul anterior, cu precizarea ca receplia

documentaliilor se linalizeaza cu transmiterea referatului catre compartimentul registratura care il

comunica persoanei autorizate sau beneficiarului, urmand ca inscrierea in cartea funciara sa se

efectueze dupa intocmirea actului autentic. De asemenea, compartimentul registratura va inregistra

referatul in RGi pentru efectuarea notarii in cartea funciara a receptiei cadastrale, a propunerii de

alipire ori de dezlipire. Documentaliile cadastrale pe flux intrerupt se refera la operaliuni de

dezlipirefalipire teren sau apartamentarefsubapartamentare condominiu ~i la cele de atribuire numar

cadastral in conformitate cu protocoalele de colaborare.

~

. Art. 32. in documentaliile cadastraleftopografice coordonatele irnobilelor vor fi prezentate

in sistem nalional de referinla. Art. 33. (I) Identificarea amplasamentului imobilului se realizeaza inaintea execuliei

lucrarilor ~i consta in:

'MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014

15

a) pentru imobilele care fae obieetul primei ioserieri, proprietarul impreuna eu persoana

autorizatii proeedeaza la identificarea arnplasamentului imobilului pe limite naturale sau

convenlionale, in vederea efectuarii masuratorilor;

b) pentru imobilele care fac obiectul unor acte ~i fapte juridice ulterioare pnmel

ioscrieri, proprietarulimpreuna cu persoana autorizata veri fica ~i .valideaza arnplasamentul conform

datelor tehoice. Aceastii verificare se realizeaza pe baza doeumentelor existente, respectiv a

documenta\iilor cadastrale, extraselor de carte funciara pentru informare, planurilor de amplasament

~i delimitare, planuri de carte funciara sau haqi cadastrale, etc.

(2) Trasarea coordonatelor punctelor de pe limita imobilelor inregistrate in sistemul

integrat

de cadastru ~i carte funciara se face, la cerere, ~i constituie obiectul unei lucrari ulterioare,

care se frnalizeaza printr-un proces - verbal de trasare ~i predare a amplasamentului, semnat de

catre persoana autorizatii ~i de catre proprietar. <

Art. 34. Documentarea tehoica consta in:

a) analizarea situa\iei existente, conform date lor ~i documentelor de\inute de

in rela\ie cu elementele existente in teren;

proprietar,

b) solicitarea de informa(ii actualizate, din baza de date a oficiului teritoriallbiroului

teritorial.

Art. 35. (I) Solicitarea de date ~i informa\ii allate in baza de date a oficiuluifbiroului

teritorial, se realizeaza prin inregistrarea, in prealabil, a unei cereri de informa\ii sau prin accesarea

portalului destinat autorizalilor.

(2) in cazul in care imobilul, care face obiectul documentaliei, este limitrof cu unul sau mai

multe imobile inscrise in sistemu! integrat de cadastru ~i carte funciara, persoana autorizata solicitii,

iar oficiullbiroul teritorial Ii pune la dispozipe, punetele determinate pe limita comuna a aeestora.

Persoana autorizata are obliga\ia sa verifice punctele de pe limita eomuna, sa confirme

corectitudinea acestora ~i sa Ie utilizeze, daca aeestea stint coreet determinate. Daca se coostatii

neconcordan!e, erori sau gre~eli, ori se impun unele concluzii cu privire la utilizarea acestor date,

ele vor fi explicate ~i argumentate in memoriul tehoic.

(3) Pentru realizarea

planului pareelar, oficiile teritoriale

vor pune la dispozi!ia

executantului, cu titlu gratuit, in baza solicitarii de informa\ii:

a) lista titlurilor de proprietate;

b) extrasul de plan cadastral de carte funciara in format digital, fi~iere .cpxml sau .dxf,

de amplasament ~i delimitare receplionate, acolo unde informa\ia nu existii

ori eopii ale planurilor in format digital;

4t

c) planuri parcelare existente;

d) sehile sau orice aile documente de\inute in arhiva oficiului teritorial ~i eare ar putea

ajuta la realizarea planului pareelar;

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014

e) lista cuprinziind numarul de carte funciara ~i numerele cadastrale alocate imobilelor

situate in tarlaua respectiva. (4) Pentru realizarea planului de incadrare in laria, oficiile teritoriale vor pune la dispozitia

persoanelor autorizate, cu titlu graluit, in baza solicitarii de informalii, urmatoarele date:

a) extrasul de plan cadastral de carte funciara in format digital, fi~iere .cpxml, sau .dxf,

sau copii ale planurilor de amplasament ~i delimitare receptionate, acolo unde informalia nu exista

in format digital;

b) limitele tarlalei in format .dxf, determinata prin masuratori, dad exista in arhiva. in

situalia in care oficiul teritorial nu poate furniza aceasta informalie, persoana autorizata va

determina limita larlalei prin masuralori. (5) Oficiul teritorial are obligalia de a pune la dispozilia persoanei ~utorizate informaliile

delinute in arhiva, necesare realizarii planului parcelar.

Art. 36. (I) Executia lucrarilor de teren ~i birou, consta in:

a) alegerea metodei de lucru;

b) execulia masuratorilor pentru realizarea relelelor de indesire ~i ridicare, ridicarea

delaliilor planimetrice cadastrale ~l1ate pe limita ~i in interiorul imobilului, culegerea atributelor,

verificari ~i validari ale datelor existenle. in funclie de metodele ~i mijloacele de masurare utilizate

persoana autorizata va face dovada efectuarii masuratorilor, prin carnetul de teren, sehila relelei,

descrierea punctelor noi de indesire ~i de ridicare, rapoarte GPS, masuratori in format RINEX,

rapoarte referitoare la preciziile determinate. Toate informaliile ~i datele rezultate din masuratori

trebuie arhivate de persoana autorizata, care este obligata sa Ie prezinte la solicitarea oficiului

teritorial. Dad persoana autorizata nu prezinta informatiile solicitate, se prezuma ca aceasta nu a

efectuat masuratori la teren;

e) analizarea de catre persoana autorizata a limitelor imobilelor indicate de cat~c

proprietar, in concordanp cu actele de proprietate, informaliile preluale de la oficiul teritorial ~i

masuratorile efectuate. Natura imprejmuirilor se va menliona in planul de amplasament ~i

delimitare la punctul "A. Date referitoare la teren", la rubrica observat ii ;

d) determinarea de catre persoana autorizata a elementelor fixe existente la teren, din

interiorul ~i vecinatatea imobilului ~i reprezentarea acestora pe planul de amplasament

in format analogic. Parcelele componente ale imobilului care au diferite categorii de folosinla se pot

~i delimitare

determina ~i prin metode expeditive, asigurandu-se inchiderea pe suprafata imobilului ~i se

reprezinH\ pe planul de amplasament ~i delimitare prin linii intrerupte ~i4tcoduri. in interiorul

imobilului vor fi reprezentate numai parcelele care au categoriile de folosinp in suprafala mai mare

de 50 mp in intravilan ~i mai mare de 300 mp in extravilan. Pentru construct iile situate in interiorul

imobilelor se vor determina limitele construcliilor permanente la nivelul solului. Valorile

MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI, PARTEA I, Nr. 571 b'

ISI31.VII.2014

17

suprafetelor

se rotunjesc

la metru patra!. Nu se vor crea imobil

 

e cu suprafet e

sub 100 mp, cu

except ia :

e)

f)

g)

imobilelor

imobilelor

imobilelor create in vederea

pe care sunt amplasati stiilpii de transpOrt

rezultate din dezlipiri/alipiri in vederea eli

.

energle electrica'

_"

'

ectuarn de investitii' alipirii la alte imobil .

,

. e, acest fapt se va mentiona

. cartea funclara a Imobllulul ce se dezhpe~te, la rubnca "Observatii", ,

.

.

.

h) altor exceptii prevazute de legile speciale.

Suprafata utila a incaperilor din unitiitile individuale Se dete

i) prelucrarea datelor;

. rmma cu doua zecimale.

.

_

in

j) intocmirea documentatiei in format analogic ~i digital.

(2) Erorile admise sunt:

a) Eroarea de identificare a punctului de contur:

in cazul imobilelor

in cazul imobilelor

imprejmuite :I: 10 cm;

neimprejmuite :I: 30 cm.

b)

Eroarea pozitiei reciproce a punctelor . (3) Eroarea de pozltle absolutii a punctelor,

.

. Imobllelor:l: 10 cm. mcluzand ero '1

.

. rt e mentionate

de contur ale'

la alineatul (2) ~i

erorile punctelor retelei geodezice de sprijin, nu va depa~i:

in cazul imobilelor imprejmuite:l: 20 cm;

in cazul imobilelor

neimprejmuite :I: 40 cm.

(4) Erorile mentionate la alineatele precedente nu vor gen

"

era suprapuneri ale imobilelor din

sistemul mtegrat de cadastru ~I carte funciarii. Reprezentarea grafica

Art. 37. Elementele

liniare, punctuale

~i de caroiaj,

sernn

conlinutul grafic al anexelor la prezentul regUlament

. a hlUttel comune este UnIca

ele conventionale ~i atributele .

.

.

.

.

textuale din

, reprezmtii modele care pot fi adaptate corespunziitor modelelor prevazute in nonnele, inslructiu .

semne conventionale in vigoare.

.

mle, standardele

~i atlasele

de

erul .cpxmlla

solicitarea oficiului

Art. 38. (I) Refuzul persoanei

autorizate de a intocmi fi~i

'"

. ten tonal se sancllOneazii cu suspendarea autonzallel pe 3 luni.

(2) Neindeplinirea

demersurilor referitoare la

sanqio nare a persoanei autorizate de catre

persoanele desemnate atrage cercetarea disciplinara a acestora.

(3) Sancliunile

.

I

.

aplicate se aduc la cuno~tinta publiculu'

.

I

N'

I'

I'

all on a e ~I oficiul'

persoanele auto'

. I prm . afi~are la sediul oficiului

UI tentorial

. '1 d

.

tentona

~Ipe paglnI e e mternet a e Agenllel

(4) Pe durata suspendiirii autorizaliei

I'

fi

. I"

.

re a~"

f: £. d

rtzate pot

"1

ocumentatn . e

mtocIl1!te mcorect, a sohcltarea 0 ICIUUi/blfou UI tentonal, dar nu

.

.

.

pot executa alte documentalii.

18

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014

CAPITOLUL III

DISPOZITII GENERALE PRIVIND iNSCRIEREA iN EVIDENTELE DE CADASTRU ~I

CARTE FUN ClARA

3.1. Cererea de recePlie ~i1sau inscriere in evidcnlcle de cadastru ~i carte funciara

Art. 39. (I) Competenla solulionarii cererii de receplie ~i/sau Inscriere In evidenlele de

funciara revme biroului de cadastru ~i publicitate imobiliara, In raza caruia se afla

cadastru ~i carte imobilul.

(2) Cererea de receplie ~i/sau Inscriere adresata biroului teritorial cuprinde: numele,

prenumele/denurnirea, domiciliullsediul solicitantului, codul numeric personal sau, dupa caz,

numaru! de identificare fiscala, dad! este atribuit, codul de Inregistrare fiscala ori codul unic de

Inregistrare,

temei al cererii, localitatea In care este situat imobilul, numarul cadastral al imobilului ~i numarul de

carte funciara, dupa caz, valoarea tarifului achitat ~i numarul documentului de plata, valoarea

calculata de notarul public In vederea impozitarii prevazuta de art. 7i din Codul fiscal, cand este cazul, opliunea modalitalii de comunicare, data ~i

(3) Cererii de receplie ~i/sau Inscriere i se ata~eazii Inscrisul care constata actul sau faptul ce

constituie temei al Inscrierii, In original sau In copie legalizatii, documentalia cadastrala, dupa caz,

precum ~i dovada plalii tarifului aferent serviciului solicitat.

dupa caz, tipul ~i obiectulinscrierii, indicarea

actului sau a faptului jundic ce constituie

I

I

I

I

I

(4) In situalia In care actul juridic are ca obiect mai multe imobile situate In circumscriplia

aceluia~i birou teritorial, se depune 0 cerere de Inscriere pentru fiecare imobil. Inscrisul original sau

copia legalizatii a acestuia se va ata~a la prima cerere de Inscriere, iar la celelalte cereri de Inscriere

se va menliona numarul dc Inregistrare al cererii la care a fost ata~at originalul sau copia legalizata a

actului juridic pe care se Intemeiaza Inscrierea.

)

In acest caz, cererile de Inscriere vor fi Inregistrate In Registrul General de Intrare al biroului -

teritorial ca cereri legate, urmand a fi repartizate acelora~i persoane responsabile.

(5) Cererea de receplie ~i1sau Inscriere, odata Inregistrata, nu mai poate fi modificatii sau

completata cu noi capete de cerere.

(6) Dosarul cererii va putea fi completat numai In baza referatului emis de biroul teritorial,

atunci ciind nu i-au fost ata~ate toate Inscrisurile necesare solulionarii, prin ancxarea documentclor

justificative la cererea inilialii. Termenul acordat prin referat nu poate depa~i 15 zile calendaristice.

Referatul va fi comunicat de Indatii prin orice mijloc de comunicare ce asigura transm~erea, precum

~i confirmarea primirii actului. Termenul de completare a dosarului va curge de la data primirii

dovezii comunicarii referatului de completarc. Termenul de solulionare a cererii se va prelungi cu

maxim numarul de zile corespunzator termenului In care s-au depus completiirile.

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014

19

(7) Daca in termenul stabilit prin referat nu se remediazii lipsurile constatate, registratorul va

completa nota de respingere din referat, care va sta la baza intocmirii incheierii de respingere.

(8) Cererea respinsa poate fi redepusa, in limita cererii initiale ~i lara a putea fi completata

cu noi capete de cerere, 0 singura data, in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data

comunicarii respingerii cererii, lara plata unui tarif suplimentar pentru redepunere. Ulterior

implinirii acestui termen, redepunerea cererii se tarifeazii. Documentatia anexatii cererii de

redepunere trebuie sa contina copia incheierii de respingere ~i toate celelalte documente a caror

lipsa a justificat solutia de respingere a cererii. Noua cerere prime~te un numar de inregistrare ~i se formeaza un nou dosar.

Art. 40. (I) Cererea ~i inscrisurile privind efectuarea inscrierilor in cartea funciara se

inregistreaza on -line sau la registratura biroului teritorial in circumscriptia ciiruia se afla imobilul.

de

cadastru ~i/sau publicitate imobiliara prestate de unitatile subordonate Agentiei Nationale se

efectueaza pentru toate categoriile de solicitanti, zilnic, intre orele 8 3 °_ 14 00 Acela~i program se aplica ~i pentru inregistrarea on -line a cererilor.

(3) Eliberarea lucrarilor de cadastru ~i publicitate imobiliarii se efectueaza pentru toate categoriile de solieitanti in intervalul orar I I oo _ 16°°.

(2) inregistrarea in Registrul general de Intrare a cererilor avand ca < obiect serviciile

(4)

(5) Daca cererea se depune in doua exemplare, eel de-al doilea se restituie par(ii, cu

Programul stabilit la alineatele (2) ~i (3) este unic la niveI national.

mentiunea numarului de inregistrare, data primirii ~i termenul de solutionare, in caz contrar

eliberandu-se dovada de confirmare a inregistrarii cererii, care contine acelea~i informatii.

(6)

Regulile prevazute la alin. (I) ~i (2) se aplica ~i oricarei cereri de completare a dosarului.

(7) Cererea de inscriere poate fi depusa de titularul dreptului sau de persoana interesatii in

efectuarea inscrierii, personal sau prin mandatar general sau special care i~i dovede~te calitatea prin

procura autentica sau imputernicire a reprezentantului persoanei juridice, de avocatul imputemicit,

de notarul public, personal sau prin delegat notarial, de executorul judecatoresc, precum ~i de persoana fizica sau juridica care a intocmit documentatia cadastrala.

Atunci cand exista mai multi coproprietari sau persoane interesate in efectuarea inscrierii,

oricare dintre acestea poate depune cererea de receplie ~i/sau inscriere, personal sau prin intermediul persoanelor enumerate mai sus.

Art. 41. (I) Cererile de receptie ~i/sau inscriere, primite prin po~tii sau curier, se depun la ••

registratura ~i se inregistreaza in registrul general de intrare.

(:P Cererile de receplie ~i/sau inscriere, primite prin fax, se inregistreaza in registrul general

de intrare. Cererea, impreuna cu actul in original, se transmite prin po~tii cu confmnare de primire sau direct, in aceea~i zi in care s-a efectuat transmiterea prin fax a cererii.

20

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014

(3) Cererile de receplie ~i/sau lnscriere lnregistrate on-line care au ata~ate versiunea scanata

a dosarului cererii se vor soluliona conform procedurilor stabilite prin protocol de colaborare

lncheiat lntre Agenlia Nalionala ~i colaboratori, aprobat prin ordin cu caracter nonnativ,

dupa caz.

(4) Cererile ~i lnscrisurile de alta natura dedit cererile de receptle ~i/sau lnscriere ~i

lnscrisurile depuse In sus(inerea acestora, sosite prin po~ta sau prin curier, se depun la registratura

biroului teritorial ~i se lnregistreaza In registrul de coresponden(a, In aceea~i zi, cu menlionarea

datei primirii, dupa care se predau spre solulionare.

3.2. Dispozilii generale privind receplia documentaliilor cad astra Ie

Art. 42. Referentul sau persoana desemnata din cadrul oficiului teritoriallbiroul teritorial lnregistreaza cererea dupa:

verificarea existenlei tuturor pieselor din documentalie a~a cum sunt menlionate In

borderou;

veri ficarea existenlei fi~ierelor;

verificarea achitarii tarifului legal;

lndlrcarea fi~ierului .cpxml.

<

Art. 43. Tariful se achita de catre solicitant sau de catr~ orice alta persoanil interesata, daca

part ile convin astfel ~i se lncaseazii anticipat lnregistriirii cererilor pentru furnizarea serviciilor solicitate.

Art. 44. Nu se poate renun(a la cererea privind efectuarea unei operalillni de cadastru ~i/sau

publicitate imobiliara., lnregistrata In RGI. Tariful aferent servicillilli solicitat nu se restituie dupa

lnregistrarea cererii, cu exceptla situa(iei In care a fost calculat gre~it ~i s-a urmat procedura

prevazuta de ordinul directorului general de stabilire a tarifelor de cadastru ~i publicitate imobiliara.

Art. 45. Dupa lnregistrarea In RGI, cererea ~i documentele aferente se transmit spre

solu(ionare pe flux persoanelor alocate.

Art. 46. (1) RecePlia documenta(iei cadastrale consta In verificarea din punct de vedere

tehnic a urmatoarelor aspecte:

a) serviciul solicitat, raportat la situatia imobilului, astfel cum rezultii din eviden(ele de

cadastru ~i publici tate imobiliar:i;

b) coresponden(a categoriei de autorizare cu tipul lucrarii executate de persoana

autorizata, precum ~i verificarea existenlei In baza de date ANCPI a persoanei autorizate care a

lntocmit documenta(ia ~i valabilitatea autorizaliei;

c) corespondenta semnatarilor declara(iei pe proprie raspundere, cu titularul dreptului

4(

reallde(inatorul imobilului sau creditorul chirografar;

d) corespondenla dintre elementele tehnice din documentalie ~i documentele ata~ate

cerenl;

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014

21

e) corespondenta dintre datele analogice din docurnentalia cadastrala ~l datele din

fi~ierul cpxml;

1) modul de utilizare a datelor furnizate de oficiul teritorial pentru realizarea

documentaliei;

g) verificarea geometriei imobilului pe suport ortofotoplan ~i aile suporturi cartografice

existente in arhiva analogica ~i digitala;

h) verificarea corectitudinii incadrarii limitelor imobilului cu imobilele existente in

baza de date grafica ~i daca s-au utilizat coordonatele imobilelor vecine. Se verifica daca nu exista

suprapuneri ale imobilului cu alte imobile inregistrate;

i) verificarea informaliilor din fi~a imobilului utilizand aplicalia DDAPT, pentru

imobilele care au Iacut obiectul restituirii in baza legilor fondului funciar;

j)

conlinutul tehnic ~i forma de prezentare a documentaliei;

l)

corespondenla intre detaliile topografice conlinute in planul de amplasament ~i

delimitare ~l cele existente pe ortofotoplan, in cazul constatiirii diferentelor se procedeaza la verificarea in teren;

m) calitatea ~i corectitudinea operaliunilor, masuratorilor, calculelor, preciziilor, dacii se

considera necesare;

n) corespondenla intre atributele descriptive ~i elementele grafice;

0)

localizarea imobilului in baza de date graficii.

(2) Ulterior verificarii, inspectorul realizeaza integrarea imobilului in sistemul integrat de

cadastru ~i publicitate imobiliara, dacii documentalia este corectii, aloca numarul cadastral daca este

cazul ~i emite referatul de admitere a receptiei documentaliei, dupa caz.

(3) Oficiile teritoriale

efectueaza

verificari pe teren, cu privire

la corectitudinea

masuriitorilor ~i a modului de intocmire a documentatiei realizate, prin sondaj sau ori de cate ori se Impune.

Art.

47. Dupa alocarea numiirului cadastral in sistemu! informatic, pe planul de

amplasament ~i delimitare se mentioneaza numiirul cadastral, data atribuirii, se aplica parafa

inspectorului ~i semnatura. Documentatia receptionatA se transmite serviciului publicitatc

imobiliarii/sau la registratura, in cazul in care receptia s-a efectuat pe flux intrerupt.

Art. 48. (I) Inspectorul verifica documentalia din punct de vedere tehnic, iar in cazul in care

documentatia este incompletii sau existii piese care necesitii refacere/modificare, se intoeme~te nota

de completare cu toate datele, documentele sau informatiile solicitate, cu incadrarea in prevederile

legale. Nu se solicitii completiiri cu privire la documente, date ~i informalii care nu au fost furnizate

la cererea persoanei autorizate de oficiul teritorial. Referatul se inainteaza pe flux impreuna cu

documentatia la serviciul de publici tate imobiliara, in vederea completarii ~i transmiterii catre

persoana autorizata, pentru completare, in termenul specificat in referat, cu adresa de inaintare.

22

MONITORUL OFICIAL AL ROMP-NIEI. PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014

Pentru operativitatea comuniclirii transmiterea referatelor se poate face prin orice mijloc electronic

de comunicarc. Persoanele autorizate au obligalia sli urmlireasca in sistemul electronic cererile

inregistrate la oficiile/birourile teritoriale ~i sa raspundli convoclirii in termenul stabilit,

neprezentarea fiind sanclionata conform reglementarilor in vigoare.

(2) Referatul ce cuprinde nota de completare/respingere se emite 0 singura datli pentru 0

documentalie de receplie/receplie ~i inscriere in cartea funciarli ~i se redacteazli in comun de catre serviciul de cadastru ~i cel de publicitate imobiliara.

(3) Dacli documentalia nu a fost receplionatli din cauza nerespectlirii prevederilor cu privire

la convocarea pentru lamuriri sau depli~irii termenului stabilit prin referat, inspectorul care a

verificat documentalia completeaza nota de respingere din referat ~i 0 transmite impreuna cu

documentalia serviciului de publicitate imobiliara in vederea intocmirii incheierii de respingere.

(4) in cazul in care constata cli documentalia este intocmita incorect, inspectorul intocme~te

referatul de respingere ~i 11 transmite impreuna cu documentalia la serviciul de publicitate imobiliara.

(5) Asistentul registrator ~i registratorul verifica documentalia din punct de vedere juridic

astfel incat mcheierea de respingere va fi motivatli aliit din punct de vedere tehnic cat ~i din punct de vedere juridic.

Art. 49. (1) Prin documentalie intocmita incorect se inlelege:

a) integrarea incorectli a imobilului in sistemul nalional de referinlli ~I ridicarea

punctelor de detaliu pe baza de masuratori gre~ite;

b)

calcule efectuate gre~it;

c)

neconcordanle intre detaliile topografice conlinute in planul de amplasament ~l

delimitare

~i cele existente pe teren, in cazul verificlirilor la teren;

d)

serviciul incorect solicitat, raportat la situalia imobilului, astfel cum rezultli din

evidenlele de cadastru ~i publici tate imobiliara;

e) neconcordanla intre datele de identificare ale imobilului inscrise in actul de

proprietate ~i cele ale imobilului din planul de amplasament ~i delimitare;

f) neconcordanle mtre datele analogice din documentalia cadastralli ~i datele digitale

din fi~iere;

g) documentalie intocmitli lara executarea mlisuratorilor la teren;

h) tipul documentaliei nu corespunde categoriei de lucrari in care persoana executantli

este autorizata, exista alte incompatibilitlili ale persoanei autorizate, autorizalie expiratli ori suspendata;

proprietarii

imobiluluilimobilelor invecinate sau, in cazul imobilelor apartinand domeniului public, nesernnarea

«

caire

i) nesemnarea

procesului

verbal

de

vecinlitate

de

,

---

-

--

MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014

23

procesului verbal de vecinatate de caire concesionar, administrator sau titular al dreptului de

folosinta, dupa caz;

j) generarea de suprapunen

previizute de lege;

in planul cadastral digital, dupa caz, cu exceptiile

k) neconcordante cu planul parcelar receptionat de oficiul teritoria\.

(2) lnginerul ~ef coordoneazi'i, verifica ~i controleaza activitatea desfii~urata de inspectorii

din cadrul oficiului teritoria\. Referatele cu notele de completare ~i respingere vor fi semnate de

ditre inspector ~i vor fi verificate prin sondaj de inginerul ~ef.

Art. 50. In procesul de verificare, avizare ~i receptie, inspectorul realizeaza:

a) verificarea ~i receptia documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea

funciara, cu respectarea normelor ~i regulamentelor in vigoarc;

b) verificarea ~i receptia suportului topografic din documentatiile de urbanism ~I

amenajarea teritoriului ~i cele intocmite in vederea emiterii autorizatiei de construire/desfiintare;

c) avizarea ~i receptia lucrarilor de specialitate, defmite potrivit prezentului regulament;

d) verificarea bazelor de date grafice si textuale;

e) verificarea la teren, prin sondaj, sau ori de cate on se lmpune, a modului de

intocmire a documentatiilor supuse receptiei;

f) emiterea notelor de completare ~l respmgere pentru docurnentatiile intocmite

incorect;

g) aVlzarea tehnica., la solicitarea instantei de j udecata, a

intocmite de expertii judiciari;

expertizelor topografice

h) intocmirea fi~ierelor .cpxrnl, conform prevederilor legale, din oficiu din dispozitia

~efului ierarhic, pentru rectificarea unei erori, pentru actualizarea bazei de date grafice;

i) constatarea ~i propunerea sanctionarii persoanelor fizice ~i juridicc autorizate.

3.3. Dispozitii cu privire la numerotarea cadastralii

Art. 51. (I) Numerotarea cadastrala a imobilelor se realizeaza pentru fieeare unitate administrativ-teritoriaIa, care se identifica prin codul SIRSUP extras din "Registrul permanent al unita(ilor administrativ-teritoriale" publicat de lnstitutul National de Statisticii.

(2) Numarul cadastral al imobilului este identificatorul unic de legatura inlre baza de date grafiea ~i baza de date textuala in sistemul integrat de cadastru ~i carte funciara.

Art. 52. (I) lmobilele se numeroteazi'i la nivelul unitiitii administrativ-teritoriale inregistrarii solicitarilor cu numere de la I la n folosind cifre arabe.

in ordinea

-

~

.<2) In cadrul fiecarui irnobil, constructiile se identifica printr-un cod at~at numarului

cadastral, aleiituit din litera "C" urmatii de un nurnar de la I la n (ex.: CI, C2, C3, destinatia constructiei se evidentiaza in planul de arnplasament ~i delimitare.

). Codul ~i

--------------------- .•

24

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014

(3) in cazul construc!iilor-condominiu, proprietli!ile individuale se identifica astfel: la

numarul cadastral al imobilului (teren) ~i codul construqiei, se adauga codul unilii!ii individuale

(ex.: l78-Cl-U25 pentru imobilul format din teren cu numar cadastral 178, construqia CI ~l

unitatea individuala 25). Toate unilii!ile individuale se evidentiaza in cartea funciara colectiva.

(4) Imobilele reprezentate prin detalii liniare ca: ape curgatoare, canale, diguri, cai ferate,

drumuri c1asificate se numeroteaza la nivelul UA T. Detaliile liniare primesc un singur numar

cadastral pe toata lungimea lor in cadrul fiecarui UA T sau pe tronsoane, daca sunt intersectate cu

aile detalii liniare, respectandu-se urmatoarea ierarhie, cu exceptia cazurilor prevazute de lege:

caile ferate intretaiate de ape;

drumurile nationale intreliiiate de ape ~i cai ferate;

drumurile judetene intretaiate de ape,

drumurile comunale, ora~ene~ti, municipale intretliiate de ape, cai ferate, drumuri

na!ionale ~i drumuri jude!ene.

cai ferate ~i drumuri na!ionale;

3.4. incheierea de carte funciara Art. 53. (I) Registratorul dispune pnn incheiere admiterea sau respmgerea cererii de

inscriere. (2) in caz de admitere a cererii de inscriere, se procedeaza la intabularea, la inscrierea

provizorie sau la notarea in cartea funciara. (3) Registratorul poate dispune admiterea in parte a cererii de inscriere aratilnd, motivat,

partea din cerere care a fost admisa, precum ~i cea care a fost respinsa.

(4) in cazul in care se identifica 0 cauza de nulitate absoluta partial a a actuluijuridic in baza

caruia se solicita inscrierea, registratorul poate admite cererea de inscriere in masura in care actul

indepline~te celelalte condi!ii prevazute de legea special a pentru inscrierea in cartea funciara.

. (5) inscrierile in registrele de transcriptiuni ~i inscriptiuni se efectueaza la cerere, in baza

unei incheieri.

Art. 54. incheierea registratorului cuprinde:

a) denumirea oficiului ~i a biroului teritorial;

b) numarul ~i data inregistriirii;

c) tariful achitat;

d) inscrisul pe care se intemeiaza cererea;

e) felul inscrierii, anume intabulare, inscriere provizorie sau notare; «

'f)

determinarea exaclii a obiectului inscrierii;

g) modalitlitile drepturilor inscrise;

h) unitatea administrativ-teritoriala in care se afla imobilul, numarul cartii funciare,

numarul cadastral sau topografic, precum ~i numarul de ordine al lnscrierii, atunci cand cererea de

lnscriere este admisa in totalitate sau in parte;

MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014

25

i)

temeiuljuridic al solutiei de admitere in tot sau in parte ori de respingere;

j)

persoanele In folosul ~i cele impotriva carora se efectueaza inscrierea;

k)

persoanele carora urmeaza sa Ii se comunice incheierea;

1)

calea de atac, termenul de exercitare a acesteia ~i biroul teritorial sau instanta de

judecata la care se formuleazii;

10)

semnatura registratorului;

n) data solutionarii.

Art. 55. (I) incheierea trebuie sa aiba acela~i numar cu eel al cererii de inregistrare, aceasta

motivandu-se in drept in caz de admitere, iar in caz de respingere se va mot iva atat in fapt cat ~i in

drep!.

(2) Incheierea se redacteaza in numiirul de exemplare necesar comunicarii, plus un exemplar

care se va ata~a la dosarul cererii.

<

(3) Fiecare exemplar al incheierii de admitere este inso\it de extrasul de carte funciara pentru

informare care atesta modul in care s-a efectuat inserierea in cartea funciara.

(4) Incheierea registratorului se comunica celui care a cerut inscrierea, precum ~i celorlalte

persoane interesate potrivit mentiunilor din cartea funciara '~i dispozi\iilor legale, in termen de 15 de

zile de la pronuntare, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la data inregistriirii cererii, cu exceptiile prevazute de lege.

(5) incheierea prin care s-a dispus respingerea cererii nu trebuie lnso\ita de extrasul de carte funciara pentru informare.

Art. 56. In cazul transmiterii dreptului de proprietate, un exemplar al incheierii de carte

funciara, insotit de extrasul de carte funciara penlru informare, se comunicii Direc\iei de Impozite ~i Taxe Locale.

Art. 57. (I) Comunicarea documentelor specifice/incheierilor catre persoanele interesale se

face In mod direct, prin confmnare cu sernnatUf'd de prirnire sau prin po~ta, cu fila de comunicare,

pm fax sau alte mijloace de comunicare care asigura confirmarea de primire, conform solicitarii.

(2) Fila de comunicare este semnata penlru conformitate de catre referentul de la registratura.

3.5. Caile de atac Impotriva Ineheierii de carte funciara

Art. 58. Incheierile de carte funciara sunt supuse eailor de atae prevazute de lege.

Art. 59. Cel care a cerut inscrierea nu poate modifica sau intregi, prin caile de atac

exercitate, cererea pe care s-a intemeiat incheierea registratorului.

4t

Art. 60. (I) Persoanele interesate sau notarul public pot formula cerere de reexaminare a

Incheierii de admitere sau de respingere a cererii de inscriere, in termen de 15 zile de la comunicare.

(2) Cererea de reexaminare, insotita de copia lncheierii de carte funciara atacata, se depune

la biroul teritorial in circurnscrip\ia ciiruia este situat imobilul.

26

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014

(3) Cererea de reexaminare se solutioneaza, prin incheiere, de catre registratorul ~ef, in

termen maximal de 20 de zile calendaristice. Reexaminarea partii tehnice a documentaliei este in

sarcina inginerului ~ef ~i se solutioneaza printr-un referat care stii la baza emiterii incbeierii prin

care se solutioneazii cererea de reexaminare. (4) Solulionarea cererii de reexaminare se face cu aplicarea dispozitiilor referitoare la

procedura de solutionare a unei cereri de inscriere, in baza actelor anexate cererii iniliale. Pentru

solutionarea cererii de reexaminare, registratorul ~ef are posibilitatea

(5) in situatia in care, incheierea de carte funciara impotriva careia s-a formulat cerere de

reexaminare a fost solutionata de un registrator care a fost nurnit ulterior in funclia de registrator -

~ef, reexaminarea se solulioneaza de un alt registrator din cadrul oficiului teritorial, in baza unui

mandat special acordat in acest sens. Se procedeazii similar in cazul in care ~tribuliile registratorului

- ~ef sunt aduse la indeplinire, pe 0 perioada determinata (ex: concediu de odihna, delegalie), de

ciitre un registrator de carte funciara care a emis incheierea atacatii cu reexaminare.

(6) Dosarul se inainteazii in termen de eel mult 2 zile lucmtoare inginerului ~ef sau

registratorului ~ef, dupa caz, ~i este format din: cererea de reexaminare, copia certificatii a tuturor actelor

de a solicita inscrisuri noi.

~i a documentaliilor care au stat la baza emiterii incheieni de carte funciam atacate, dovada efectuiirii

comuniciirii acesteia, copia certificatii a cartii funciare. De indeplinirea acestei obligapi este responsabil

registratorul coordonator sau registratorul care a pronuntat incheierea supusa reexaminiirii.

(7) Dupa solulionarea cererii de reexaminare, dosarul se arhiveaza la biroul teritorial unde s-

a inregistrat cererea de inseriere. Art. 61. (I) impotriva incheierii de reexaminare se poate formula plangere in termen de 15

zile de la comunicare. (2) Plangerea impotriva incheierii registratorului ~ef prezentatii direct, prin po~tii ori prin curier

se depune la biroul teritorial care a comunicat-o, se menlioneazii in registrul general de intrare sub

numiirul dosarului initial, ram a primi numiir nou de inregistrare, eu precizarea datei depunerii acesteia.

(3) Plangerea impotriva incheierii se poate depune ~i direct la judecatoria in a carei razii de

competenlii teritoriala se afla imobilul, situatie in care instanta va solicita, din oficiu, biroului teritorial

plangerii in cartea

funciam. in acest caz, plangerea se menlioneazii in registrul general de intrare sub numiirul dosarului

comunicarea copiei dosarului ineheierii ~i a eopiei ciirtii funeiare, precum ~i nolarea

inilial, ram a primi nurniir nou de inregistrare, eu precizarea datei primirii acesteia.

(4) in situaliile previizute la alin. (2) ~i (3) nu se emite incheiere de carte funeiam. (5) Dupa verificarea dosarului ~i menlionarea din oficiu a plangerii in ~rtea funciarii, acesta

se inainteazii de indata, dar nu mai tarziu de 15 zile de la inregistrare, judeeatoriei in a carei raza de

eompetenla teritoriala se afla imobilul, cu adresa de inaintare sernnatii de registratorul ~ef sau

registratorul eoordonator, dupa caz, ~i de catre referentul de la arhiva.

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I. Nr. 571 bis/31.v1l.2014

27

(6) Dosarul care se inainteaza instantei este format din: copia certificata a tuturor actelor ~i a

docurnentatiilor care au stat la baza emiterii incheierii de carte funciara, precum ~i a incheierii

registratorului ~ef prin care s-a solutionat cererea de reexaminare, primul exemplar al pliingerii,

dupa caz, copia certificata a ca'1ii funciare daca este deschisa ~i dovada efectuarii comunicarilor.

Daca, ulterior, sunt inregistrate ~i alte pliingeri privind acela~i dosar, se vor inainta ~i acestea

instantei, cu mentionarea numarului initial de comunicare.

Art. 62. (I) in caz de admitere a pliingerii, hotariirea definitiva a instantei judecatore~ti

produce efecte penlm cartea funciara de la data inregistrarii cererii de inScriere la biroul teritorial.

inscrierea dispusa se efectueaza in baza unui exemplar conform cu originalul al hotariirii

judecatore~ti prin care a fost admisa pliingerea, cu mentiunea ca este ramasa definitiva, iar

incheierea emisa nu este supusa nici unei cai de atac. Prin aceea~i incheiere se dispune radierea pliingerii din cartea funciara.

(2) in cazul in care prin hotarnrea judecatoreasca nu s-a dispus efectuarea unor operatiuni de

carte funciara, dosarul se depune la arhiva la numarul initial, radiindu-se totodata pliingerea din

cartea funciara prin incheiere care nu este sup usa nici unei cai de atac.

3.6. Anularea numcrelor cadastrale.

Art. 63. (I) Nurnerele cadastrale se pot anula:

a) la cererea titularului dreptului de proprietate, daca imobilul nu este inscris in cartea

funciara, in baza:

cererii de anulare;

declaratiei pe proprie raspundere a titularului, in care se va mentiona ca nu a folosit documentatia cadastraIa in circuitul civil;

b) la cerere sau din oficiu, daca imobilul cste inscris in cartea funciara, in baza:

referatului de anulare a numarului cadastral into emit de inspector;

sentinlei definitive care dispune anularea numarului cadastral sau anularea tuturor

actelor care au stat la baza inscrierilor in cartea funciara a imobilului, caz in care cartea funciara se . sisteaza.

(2) Numerele cadastrale atribuite imobilelor in faza de receptie a documentatiei pe flux

integrat care au primit incheieri de respingere la cartea funciara se anuleaza.

(3) Dupa anularea nurnarului cadastral, inspectorul aplica ~tampila "ANULAT" pe planul de

amplasament ~i delimitare la rubrica in care e mentionat numarul cadastral ~i pe ~tampila

inspectorului, pe toate exemplarele documcntatiei cadastrale, in format

Art. 64. in situatia in care se formuleaza cerere de reexaminare sau instanta de

analogic.

.,.;

judecata admite pliingerea impotriva incheierii pronuntatc de registratorul ~ef ~i dispune intabularea,

compartimentul relatii cu publiculJregistratura inregistreaza cererea, at~eaza fi~ierul .cpxml la

28

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. PARTEA I. Nr. 571 bis/31.v1l.2014

cerere ~i copia dosarului initial. Inspectorul preia infonnalia din fi~ierul .cpxml, efectueaza recePlia ~i aplica parafa.

3.7. Cererea de eliberare a extrasului de carte funciara ~i a certificatului de sarcini

Art. 65. (I) Biroul teritorial elibereaza extrase de carte funciara pentru infonnare, extrase de

carte funciara pentru autentificare ~i certificate de sarcini.

(2) Extrasul de carte funciara prezinti'i situalia cadastral - juridica a imobilului, respectiv

poziliile active din cartea funciara la momentul intocmirii acestuia.

(3) Extrasul de carte funciarii pentru autentificare se elibereazii la cererea notarului public, in

vederea autentificiirii actelor juridice prin care se constituie, se modi fica sau se transmite un drept real imobiliar.

(4) Extrasul de carte funciarii pentru informare se elibereaza la solicitarea oricarei persoane,

pentru a face cunoscuti'i situalia cadastral- juridica a imobilului la momentul intocmirii acestuia.

(5) In cazul imobilelor inscrise in cartea funciarii, pentru dezbaterea procedurii succesorale

notariale precum ~i pentru autentificarea actelor prin care se stinge un drept real imobiliar, se va

solicita un extras de carte funciara pentru informare.

(6) Certificatul de sarcini se elibereaza la solicitarea oricarei persoane, nefiind condilionat de anexarea la cerere a unor documente.

(7) Cererile avand ca obiect eliberare extrase de carte funciara, certificate de sarcini primite

prin fax, e-mail, on-line sau poo orice alta Illodalitate de comunicare care asigura confmnarea de

primire se solulioneaza ~i se elibereaza lara a fi condilionate de primirea cererilor in original, cu

condilia ca plata tarifelor aferente sa fie efectuata.

3.8. Cererea de eli be rare a copiilor dupa documentele anate in arhiva oficiuluilbiroului

teritorial ~i1sau consultarea acestora

Art. 66. (I) Oficiilefbirourile teritoriale elibereaza copii certificate ale documentelor emise

de catre acestea ~i copii ce poartii menliunea "confonn cu exemplarul din arhiva" ale documentelor

emise de alte instituliilautoritali pub lice ce se ana in arhiva birOlllui teritoria!.

(2) Orice persoana, lara a justifica un interes, poate solicita informalii din sistemul integrat

cadastru ~i carte funciara. Consultarea situaliei cadastral-juridicc a unui imobil inregistrat in baza

de

de date se poate face de catre orice persoana utilizand datele de identificare ale imobilului.

(3) Orice persoana interesati'i poate consulta mapa cu inscrisuri, cu respectarea dispoziliilor

legale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ~i libera circulalie a acestor date.

(4) Cererile avand ca obiect eliberare copii ale cartilor funciare primi(Q prin fax, e-mail, on-

line sau prin orice alta modalitate de comunicare, care asigurii confinnarea de primire, se

solutioneaza ~i se elibereaza lara a fi condilionate de primirea cererilor in original, cu condilia ca

plata tarifelor aferente sa fie efectuata.

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014

29

(5) Copiile solicitate se elibereazii in condiliile alin. (I) ~i cuprind, numarul ~l data inregistrarii cererii, tariful ~i numarul de chitanta, semnatura ~i parafa referentului, precum ~i ~tampila oficiuluifbiroului teritorial. (6) in sensul prezentului articol, persoane interesate sun!:

a) partile actului juridic constatat prin inscrisul care a stat la baza inscrierii in cartea

funciara;

b) persoanele indreptalite sa se prevaleze de efectele faptului juridic sau de dreptul constatat

prin inscrisul care a stat la baza inscrierii in cartea funciara;

c) succesorii universali sau cu titlu universal ai persoanelor aratate la punctele a) ~i b), astfel

cum sunt mo~tenitorii partilor actului juridic constatat prin inscrisul care a stat la baza inscrierii in

cartea funciara;

d) succesorii cu titlu particular ai persoanelor aratate la punctele a) ~i lJ), atunci cand invoca

un drept ce constituie un efect al actului sau al faptului constatat prin inscris ori un drept aflat in legatura cu acest act sau fapt, astfel cum este, de exemplu, cumparatorul sau donatarul dreptului constatat prin inscris;

e) titularul unui drept de preemptiune privitor la dreptul constatat prin inscris, reprezentantul

conventional sau legal al uneia dintre partile actului juridic constatat prin inscris, ocrotitorul legal al uneia dintre parti ori creditorul uneia dintre parti, inclusiv creditorul beneficiar al unei clauze de inalienabilitate cu privire la dreptul constatat prin inscris;

I) instantele judecatore~ti, instituliile

~i organele de cercetare ~i urmarire penaIa, instituliile

alta autoritate

pub lice de recuperare a creanlelor fiscalelbugetare ale statului, notarii publici ~i orice sau institulie publica abilitatli legal in acest sens;

g) reclamantul intr-o acliune care prive~te imobilul inscris in cartea funciard.

Art. 67. (I) Se interzice scoaterea cartilor funciare, a actelor ce stau la baza inscrierilor, a planurilor de identificare a imobilelor ~i a registTelor specifice din incinta biroului teritorial, cu exceplia situatiilor in care se solicitli efectuarea unei expertize grafologice, in conditiile legii. (2) in aceastli situatie, anterior predarii, cartea funciara se converte~te in format digital ~i se intocme~te un proces-verbal in care se menlioneaza cartea funciara ~i documentele predate in original ~i termenul de restituire. in arhiva, in locul cartii funciare ~i a actului ridicat, se va lasa 0 copie a acestora ~i un exemplar al adresei de ridicare ~i al procesului-verbal incheiat. in baza procesului verbal, in cartea funciara se efectueaza 0 nota marginala la rubrica

"ObservatiilReferinte" din partea

persoanei care a ridicat originalul clirtii funciare sau actele care au stat la baza inscrierii, data la care au fost ridicate ~i documentul in baza caruia au fost solicitate.

(3) Procesul-verbal se inregistreaza in registrul de corespondenla ~i contine: denumirea oficiului teritorial, numele registratorului coordonator sau ~ef, dupa caz, denumirea institutiei care

I a cartii funciare, in care vor fi menlionate numele ~i prenumele

«

30

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VI1.2014

ridica originalele, numele ~i calitatea persoanei care le-a ridicat, datele din adresa de solicitare a

predarii actelor juridice, data ridicarii ~i data la care se preconizeaza sa fie inapoiatc, numele ~i

semnatura celui care preda, respectiv prime~te.

(4) Daca la implinirea termenului preconizat de restituire caI1ile funciare ~i actele transmise

in original nu au fost inapoiate, se solicita institutii!or care Ie-au ridicat informat ii referitoare la

termenul de restituire.

(5) Cererile inregistrate dupa ridicarea originalului caI1ii fimciare in format analogic se

solutioneaza in termenele legale.

3.9. Cerere privind solicitarea inventarului de coordonate al imobilului, in vederea

trasarii

Art. 68. Persoana autorizata este obligata ca, inainte de executarea unei lucrari de trasare

pentru un imobil, sa solicite oficiului teritorial coordonatele imobilului din sistemul integrat de

cadastru ~i carte funciara, iar dupa finalizarea lucrarii sa intocmeasca un proces - verbal de trasare

~i predare-primire a amplasamentului, semnat de catre persoana autorizata ~i de catre proprietar.

CAPITOLUL IV

PROCEDURA DE iNSCRIERE iN EVIDENTELE DE CADASTRU ~l CARTE FUNCIARA.

4. I. Dispozitii generale Art. 69. (I) Cererile de inscriere, indiferent de data inregistrarii lor, sunt solutionate potrivit

nonnelor materiale in vigoare la data incheierii actului sau, dupa caz, la data savar~irii on

producerii faptului juridic generator, modificator sau extinctiv al dreptului supus inscrierii on

rectifici'irii, cu respectarea normelor procedurale in vigoare in momentul inregistrarii acestora in

RGI.

(2) Se inscriu in cartea funciara dreptul de folosintii asupra terenurilor ~i dreptul de

concesiune constituit asupra unor imobile din domeniul privat al statului sau al VAT - ului, ni'iscute

in baza unor acte juridice anterioare intrarii in vigoare a Codului civil.

Art. 70. (I) Cererea de receptie ~i1sauinscriere in evidentele de cadastru ~i carte funciara se

verifica ~i se inregistreaza de indata in registrul general de intrare, cu mentionarea datei, orei ~i

minutului primirii cererii. (2) Cercrile de receptie ~i1sau inscriere se repartizeazi'i aleatoriu, prin aplicatia informatica,

.inspectorilor, registratorilor, asistentilor registratori sau referentilor, 'I'n func\ie de specificul

fiecareia. (3) Cereri!e inregistrate sunt grupate de ditre referent, in mape, repartizate pe bazii de

centralizator, care sunt completate zilnic de catre referentul de la registraturi'i cu numerele de

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014

31

inregistrare alocate cererilor din ziua respectiviL Centralizatorul se semneaza zilnic de catre

salariatul caruia is-au repartizat cererile inregistrate la biroul teritorial in ziua respectiva.

(4) Orice inscriere in cartea funciari'i se face numai pe baza inscrisului constatator al

temeiului inscrierii, indiferent de natura acestui temei, daca inscrisul este incheiat In forma ceruti'i de

lege pentru validitatea actului, potrivit prevederilor legale.

(5) La arhiva, dosarele solutionate se predau sub semnatura, Iacandu-se mentiune in registrul

de uniti'iti arhivistice, la rubrica observatii: arhiva - data. Referentul scade lucri'irile cu data intrarii in

arhiva a dosarelor solutionate.

Art. 71. (I) inainte de solutionarea cererii de catre registrator, asistentul registrator verifica

cererea in raport cu datele de carte funciara, precum~i cu informaliile din cuprinsul registrelor de

transcriptiuni ~i inscripliuni. Rezultatul verifici'irilor, respectiv daca existi'i sau nu impedimente

<

pentru efectuarea lucrarilor solicitate ori sarcini sau alte operaliuni care urmeazi'i a fi transcrise in

cartea funciara, se menlioneaza pe cerere.

(2) Cat timp 0 cerere de receplie ~i/sau inscriere in evidenlele de cadastru ~i carte funciara

este in curs de solulionare, se pot elibera doar extrase de carte funciara pentru informare ~i copii

certificate ale ci'irlii funciare respective cu menliunea existenlei cererii, a numarului ~i a datei de

inregistrare a acesteia. in situalia in care cererea in curs de solulionare are ca obiect 0 cota - parte

din dreptul intabulat in cartea funciari'i, se pot elibera ~i extrase de carte funciari'i pentru autentificare pentru celelalte cote - parti.

Art. 72. (I) Registratorul respinge cererea de inscriere a actuluijuridic care este afectat de 0

cauza de nulitate absoluti'i expres prevazuti'i de lege sau pentru nerespectarea unor condilii speciale previ'izute de reglementi'irile in vigoare.

(2) Registratorul nu poate respinge 0 cerere de Inscriere pentru motive de nulitate absoluta a

actului juridic a caror identificare ar presupune verificari in afara conlinutului actului juridic ~i al

cart ii funciare, astfel cum este cazul unei pretinse cauze ilicite sau imorale a aetului juridic ori a unei pretinse fraude la lege.

(3) in cazulln care apreciaza ca pot fi inlaturate impedimentele de care depinde solulionarea

cererii, registratorul sau inspectorul poate convoca parti1e, printr-o adresa de comunicare, in care se

vor preciza locul, data ~i ora prezentarii. Concluziile eonvocarii vor fi menlionate Intr-un proces verbal semnat de parti, care se ata~eaza la dosarul cererii.

Art. 73. (I) Inscrierile in cartea funciari'i se efectueazi'i in cazul admiterii cererii, de catre ~

(2) In cazul respingerii eererii de Inscriere, asistentul registrator noteaza din oficiu solulia de

asistentul registrator.

respingere in acea parte

a ci'irlii funciare unde ar fi urmat sa se faca inscrierea.

(3) In situalia in care registratorul dispune respingerea cererii privitoare la prima inscriere in

evidenlele de cadastru ~i carte funciara a unui imobil, pentru care nu existi'i carte funeiara deschisa,

32

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014

respingerea se va menliona in RGI ~i in dreptul poziliei din registruI de transcripliuni la care fusese transcris dreptul.

(4) Notarea respingerii cererii nu se evidenliaza in extrasul de carte funciara pentru

autentificare sau informare, cu exceplia situaliei in care a fost notata cererea de reexaminare sau

pliingerea impotriva incheierii de respingere a cererii de reexaminare.

Art. 74. (I) in termen de I an de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, orice

solicitare de inscriere in cartea funciara a unui imobil, pe baza unei documentalii cadastrale

receplionate cu alocare de numar cadastral atribuit anterior implementani sistemului informatic

integrat de cadastru ~i carte funciara, se realizeaza cu completarea vechii documentalii prezentate in

original, sau a copiei conform cu originalul a documentaliei eliberatii de biroul teritorial, cu fi~ierul

.cpxml intocmit de 0 persoana autorizata, unde se va menliona la "Menliuni" vechiul numar

cadastral, in vederea introducerii imobilului in sistemul integrat de cadastru ~i carte funciara.

(2) Dupa expirarea acestui termen, documentaliile cadastrale prevazute la alineatul anterior,

neinscrise in cartea funciara i~i pierd valabilitatea, iar numerele cadastrale alocate se anuleaza din oficiu.

Art. 75. Actele originale sau in copie legalizata care au stat la baza emiterii incheierilor de

carte funciara se pastreaza permanent, in arhiva biroului teritorial, conform nomenclatorului arhivistic.

Art. 76. (I) in vederea efectuarii inscrierii in sistemul integrat de cadastru ~i carte funciara a

imobilului care a Tacut obiectul unui litigiu in care s-a dispus expertiza judiciara, avizata

de oficiul

teritorial, planul de amplasament ~i delimitare a imobilului pentru care s-a admis receplia

line locul

documentaliei cadastrale dupa pronunlarea hotariirii judecatore~ti definitive. Atribuirea numarului

cadastral se face de catre oficiile teritoriale, ulterior pronunlarii hotiiriirii judecatore~ti, la cererea

persoanelor interesate, dupa verificarea corespondenlei cu realitatea din teren, daca situalia tehnico

- juridica a imobilului nu a fost modificata prin inregistrari uIterioare avizarii tehnice a expertizei judiciare.

(2) Documentalia intocmita in aplicarea art. 1050 din Codul de procedura civila se avizeaza

tehnic de catre oficiile teritoriale, la cererea persoanelor interesate, Tara a se atribui numar cadastral,

similar procedurii de avizare a expertizelor tehnice judiciare.

(3) in situalia in care imobilul ce face obiectul dosarului prin care s-a solicitat constatarea

uzucapiunii nu este inscris in sisternul integrat de cadastru ~i carte funciara, ulterior pronunlarii

hotiiriirii judecatore~ti, la cererea persoanelor interesate, oficiul teritorial inregistreaza cererea pe

flux integrat ~i procedeaza la inscrierea in sistemul integrat de cadastru ~i carte funciara. Atribuirea

numiirului cadastral se efectueaza dupa verificarea corespondenlei cu realitatea din teren, respectiv

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.v1l.2014

33

daca situa(ia tehnico - juridica a imobilul nu a fost modificata prin inregistrari ulterioare avizlirii

documenta(iei tehnice cadastrale anexate cererii prin care se solicita constatarea uzucapiunii.

4.2. Solutionarea cererilor pe nux integrat cadastru - carte funciarli

Art. 77. Fluxul integrat de cadastru ~i carte funciara. presupune parcurgerea urmatoarelor

etape:

la inregistrarea in RGI cererea electronicli este alocatli in mod aleatoriu inspectorului,

asistentului registrator ~i registratorului, dupa caz;

in cazul irnobilelor inscrise in carlea funciara pe hiirtie, inaintea procesarii cererii de

catre inspector se efectueaza conversia cat1ii fllnciare in format electronic de catre asistentul

registrator;

in func(ie de obiectul cererii, inspectorul acceseaza modulul de cadastru al sistemului

integrat parcurgand etapele din aplica(ia informatica;

<

daca din punct de vedere tehnic documenta(ia indepline~te cerin(ele imp use,

inspecto!,!l

integreaza imobilul in baza de date ~i aloca numar cadastral, dupa caz;

daca se impun completari, rectificliri ale documenta(iei cadastrale, se emite nota de

completare din referatuI generat de aplica(ie;

documenta(ia cadastrala inso(ita de referat se transmite serviciului de publici tate

imobiliara in vederea efectuiirii eventualelor completiiri;

persoana autorizata ~i beneficiarii pot urrniiri in sistem clectronic starea cererilor

inregistrate la oficiul teritorial in baza nllmarului de inregistrare;

daca in termenul stabilit prin referat se efectueaza completarile solicitate, inspectorul solu(ioneaza cererea;

daca documenla(ia cadastralii este incorecta sau nu au fost aduse completarile

solicitate in terrnenul stabilit, se completeaza nota de respingere din referatul generat de aplica(ie;

inspectorul solu(ioneaza cererea prin admitere sau respingere;

dupa solu(ionarea cererii de catre inspector cererea electronica se transrnite

serviciului de publicitate imobiliara, impreuna cu documenta(ia analogica;

serviciul de publicitate imobiliara emite incheierea de carle funciara de adrnitere sau

de respingere.

4.2.1. Prima inseriere in evidentele de cadastru ~i carte funciara

Art. 78. (I) Prima inscriere a imobilelor in sistemul integrat de cadastru ~i carle funciarii se

realizeaza la cerere sau din oficiu, in cazurile expres prevazute de lege.

(2) Prima inscriere a imobilelor in sistemul integrat de cadastru ~I carte funciarii se realizeaza la cerere, in baza:

4(

a) inscrisului doveditor al actului sau faptului juridic de dobandire sau constituire a

dreptului real;

34

----------_cc

MONITORULOFICIAL AL ROMANIEI,PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014

b)

certificatului fiscal eliberat de primaria in circumscriplia careia se afla imobilul

respectiv;

c)

documentaliei cadastrale receplionate, prin care s-a atribuit numar cadastral imobilului;

d)

dovezii pHiIii larifelor pentru receplie

~i inscriere in cartea funciara, dupa caz.

Art. 79. (I) Se asimileaza primei inscrieri in sistemul integrat de cadastru ~i carte funciara ~i

atribuirea de numar cadastral ~i deschiderea unei noi carli funciare pentru imobilele inscrise in ciif\i

funciare deschise conform Decretului - lege nr. I 15/t938 pentru unificarea dispoziliilor privitoare

la carlile funciare, indiferent de felu! ~i numarul operaliunilor cadastrale ~i de carte funciara efectuate in acest sens.

(2) in noua carte funciara deschisa se preiau poziliile active din cartea funciara deschisa

potrivit Decretului - lege nr. 115/1938. in cawl in care toate imobilele din cartea funciara veche au

fost transcrise, aceasta se sisteaza. Sarcinile care sunt stinse prin implinirea termenului sau din orice

alta cauza nu vor mai fi inscrise in carlile funciare, iar daca s-au inscris, acestea vor putea fi radiate

la cererea persoanelor interesate sau din oficiu.

(3) Se intocme~te documentalie cadastrata de prima inscriere in sistemul de cadastru ~i carte funciara, cu atribuire de numar cadastral, pentru:

a) inscrierea unei construqii, care a fost edificata pe un teren inscris intr-o carte funciara

deschisa conform Decretului -lege nr. 115/1938;

b)

-lege nr.

dezlipirea sau alipirea unor imobile inscrise in carli funciare deschise conform Decretului I 15/1938;

c) inscrierea dreptului de proprielate dobandit in temeiul legilor proprietalii ~i a Legii nr.

15/1990.

(4) In cawl in care numai 0 parte din imobilul inscris intr-o carte intocmita in baza

Decretului - lege nr. 115/1 938 a lacut obiectulunuia dintre actele normative menlionate la alin. (3)

lit. c), se procedeaza la desprinderea acelei parli prin formarea unui imobil pentru care se

intocme~te 0 carte funciara noua.

(5) Operaliunea de desprindere se inscrie in cartea funciara existenta. Partea neafeclata de

actele normative prevazute la alin. (3) lit. c) se reinscrie in aceea~i carte funciara, iar pentru partea

desprinsa se constituie 0 carte funciara noua. In cartea funciara existenta se menlioneaza numarul

cadastral ~i numarul carlii funciare in care s-a inscris imobilul.

(6) in cazul in care titlurile de proprietate s-au emis pe baza planurilor parcelare care

corespund vechilor hiif\i topografice, cu mcnlionarea numerelor topografice cale parcelelor,

inscrierile continua sa fie efectuate in vechile carli funciare. in aceastl'i situalic, pana la finalizarea

lucrarilor de cadastru, se inscrie doar dreptul de proprielate, larl'i reprezentarea graficl'i a acestuia. In

situ alia in care dupa verificarile efectuate de oficiul teritorial, avand la baza planul de carte funciarl'i

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bisI31.VII.2014

35

~i ortofotoplanul, se constata diferenle, titlul de proprietate va fi inscris in cartca funciara in baza

unei documentalii de prima inscriere in evidenlele de cadastru ~i carte funciara.

(7) In toate situaliile prevazute la alin. (3) lit. a), b) ~i c), in ci'irlile funciare, precum ~i in

actele notariale se men(ioneaza atat numerele topogralice, cat ~i numerele cadastrale

corespunzatoare.

(8) La deschiderea ci'irlii funciare noi, pentru imobilul caruia i se atribuie numar cadastral in

cazurile prevazute la alin. (I), (2) ~i (3), se preia informalia din partea a 11-a ~i a Ill-a a cartii

funciare deschise conform Decretului -lege fiT. 11511938, iar suprafala ~i categoria de folosinlli se

preia din documentalia cadastraIa. Incheierea de carte funciara se comunica tuturor persoanelor

interesate.

(9) In cazul in care din cartile funciare vechi sau din actele prezentate de parti, rezulta ca

imobilul este inscris in proprietatea indiviza a mai multor persoane, insa, in fapt, ace~tia se gasesc in

stapanirea unor parti determinate, proprietarul interesat va putea cere inscrierea intr-o noua carte

funciara deschisa conform Lcgii.

(10) Operaliunea de inscriere intr-o carte funciara noua se efectueaza prin intocmirea unei

documentalii cadastrale de prima inscriere pentru suprafala din imobil stapanita in fapt, conform prevederilor alineatului anterior.

(II) Documentalia cadastrala va avea ata~at procesul verbal de vecinatate, incheiat cu cei

care stapanesc in fapt suprafelele de teren invecinate, cu scaderea aritmetica a suprafelei acestui

imobil din suprafala totala a imobilului inscris in cartea funciara veche ~i efectuarea pc PAD a

menliunii "Se dirninucaza din cartea funciara fiT •.• suprafala de

"

(12)

Inscrierea in sistemul integrat de cadastru ~i carte funciara se va efectua conform

dispoziliilor

prevazute la alin. (9) ~i (I 0) ~i reprezinta prima inregistrare a imobilelor cuprinse in

vechile evidenle de carte funciara.

. Art. 80. (1) Concomitent cu deschiderea cartii funciare, in regiunile de transcripliuni ~i

inscripliuni se fac verilicari pentru a identilica pozilia din registrul de transcripliuni ~i inscripliuni la

care a fost tmnscris actul juridic ce atesta dreptul ce urmeaza a fi intabulat, precum ~i eventualele

sarcini inscrise cu privire la imobil. In dreptul acestor pozilii se va face trimitere la numarul cart ii

funciare deschise pentru imobil ~i la localitatea in care transcrierea sarcinilor in cartea funciara.

(2) Inscrierile din registrul de transcripliuni ~i inscripliuni convertite in format electronic trebuie corectate ~i validate.

s-a deschis carte a funciara, concomitent cu

4;

(3) Sarcinile stinse prin implinirea termenului sau in orice alt mod se radiaza la cerere sau din oliciu ~i nu se inscriu in cartea funciara.

Art. 81. (I) inainte de solulionarea cererii aviind ca obiect prima inscriere in evidenlele de

cadastru ~i carte funciara, asistentul registrator solicita referentului arhivar 0 copie "conforma cu

36

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014

exemplarul af1at In arhiva" a actului transcris In vechile registre de publici tate imobiliara In temeiul caruia urmeazii a fi efectuata Inscrierea.

(2) Copia men!ionata la alin. (I) este confruntata de catre asistentul registrator cu actul

anexat cererii de Inscriere In cartea funciara. in cazul In care se constata neconcordan!e Intre cele

doua Inscrisuri se face men!iune despre aceasta pe cererea de Inscriere, iar registratorul de carte

funciara dispune respingcrea inscrierii.

(3) Registratorul de carte funciara care a pronun!at Incheierea de respingere comunica, In

scns, directorului oficiului teritorial inadverten!ele constatate Intre actui transcris ~i cel anexat

cererii de Inscriere, iar acesta displlne, daca este cazul, sesizarea organelor de urmarire penala

privind eventualele infrac!iuni.

Art. 82 (I) inainte de solu!ionarea cererii avand ca obiect prima Inscriere In eviden!ele de

cadastru ~i carte funciara In baza titluilli de proprietate emis In baza legilor proprieta!ii, inspectorul

veri fica coresponden!a titlului anexat cererii cu exemplarul af1at In arhiva oficiului teritorial.

(2) in situa!ia In care se constata inadvertente, se recurge la procedura Indreptarii erorilor materiale, a rectificiirii sau se sesizeaza organele de unnarire penala, dupa caz, iar cererea de

reeeptie se va solutiona cu nota de respingere.

Art. 83. (I) Documentatia cadastrala de prima inscriere contine:

a) Borderou;

b) Dovada achimrii tarifului, daca este cawl;

c) Cererea

de recep!ie ~i Inscriere;

d) Declaratia pe proprie raspundere cu privire la identificarea imobilului masurat;

e) Copiile actelor de identitate ale proprietarilor ~i ale altor titulari de drepturi reale

persoane fizice/adeverinta emisa de catre Serviciul Public Comunitar de Evidenta Populatiei din care sa rezulte datele dc identificare sau certificatul constatator, In cazul persoanelor juridice;

f)

Copia extrasului de carte funciarii pentru infonnare sau copia cartii funciare, daca

este cazul;

g)

Ccrtificatul fiscal eliberat de primaria In circumscrip(ia careia se af1a imobilul

respectiv;

h)

Originalul sau copia legalizata a actelor In temeiul carora se solicita Inscrierea;

i)

Inventarul de coordonate al punctelor de statie ~i al punctelor radiate,

j)

Calculul analitic al suprafetelor;

k)

Memoriul tehnic;

I)

Fi~a imobilului;

m) Planul de amplasament ~i delimitare;

n) Planul de Incadrare In zona la 0 scarli convenabila, astfel Ineat imobillll sa poam fi

localizat;

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VIl.2014

37

0) Fi~ierul .cpxml.

Art. 84. (I) Prima Inscriere In sistemu! integrat de cadastru ~i carte funciara a imobilului

situat In intravilan a cami suprafalii rezultata din masuriHori este mai mare cu piina la 10% inclusiv

falii de suprafata Inscrisa In cartea funciara deschisa potrivit dispozitiilor Decretului - lege Dr.

115/1938, de cea din documentatia cadastraIa precedenta pentru care nu s-a deschis carte funciara

sau falii de cea din actul de proprietate, se realizeaza In baza documentatiei cadastrale care contine

suplimentar urmatoarele documente:

a) declaratia pe propria raspundere a solicitantului data In fata persoanei autorizate - In cazul

imobilului Imprejmuit ~i materializat prin elemente stabile In timp, clar identificabile;

b) declaratia pe propria raspundere a solicitantului data In fata persoanei autorizate ~i un

proces verbal de vecinatate, sernnat de catre proprietarii, concesionari, administratori sau titulari ai

dreptului de folosinta ai imobilului vecin cu limita nematerializata cu gard sau tu limita care nu este

delimitata de un detaliu stabil In timp (canal, curs de apa, drum, etc.) - In cazul imobilului

nelmprejmuit sau par(iallmprejmuit;

(2) Prima Inscriere In sistemul integrat de cadastru ~i carte funciara a imobilului situat In

extra viI an a cami suprafala rezultata din masuratori este mai mare cu pana la 5% inclusiv fala de

suprafalii Inscrisa In cartea funciard deschisa potrivit dispoziliilor Decretului -lege Dr. 115/1938, de

cea din documentalia cadastralil precedenta pentru care nu s-a deschis carte funciara sau cea din

actele de proprietate, se realizeaza In baza documentaliei cadastrale de prima Inscriere care va

conIine suplimentar ~i urmatoarele documente:

a) declaralia pe propria raspundere a solicitantului data In fala persoanei autorizate - In

zonele de aplicare a legilor proprietalii, daca exista plan parcelar avizat de primarie ~i receplionat oficiul teritorial;

de

b) declaralia pc propria raspundere a solicitantului data In fala persoanci

autorizate ~i un

proces verbal de vcciniitate, semnat de catre proprietarii imobilului vecin cu limita nematerializata

cu gard sau cu limita care nu este delimitata de un detaliu stabilln timp (canal, curs de apa, drum,

sau alte elemente liniare) -In cazul imobilului ne1mprejmuit sau par(iallmprejmuit, situat In zonele necooperativizate.

(3) Prima Inscriere In sistemul integrat de cadastru ~i carte funciara pentru imobilele a caror

suprafala rezultata din masuratori este mai mica decat suprafalii din acte, se realizeaza in baza

documentaliei cadastrale ~i a declaratiei pc proprie raspundere a proprietarului data in fata pcrsoanei autorizate cu privire la identificarea imobilului masurat.

(4) La prima inscriere, datele privind categoria de rolosintaldestinalia ~l descrierea construcliilor se preiau din documentalia cadastrala receptionata.

4(

Art. 85. (I) Pentru imobilele situate In intravilan a caror suprafata rezultata din masuratori

este mai mare cu peste 10% fata de suprafata Inscrisa In cartea funciara deschisa potrivit

38

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I. Nr. 571 bisJ31.VII.2014

dispozitiilor Decretului - lege nr. 115/1938, de cea din documentatia cadastraU\ precedentil pentru

care nu s-a deschis carte funciara sau cea din actele de proprietate ~i pentru imobilele situate in

extravilan a caror suprafata rezultata din masuratori este mai mare cu peste 5% fata de suprafala

inscrisa in cartea funciara deschisa potrivit dispozitiilor Decretului - lege nr. 115/1938 sau cea din

actele de proprietate, documentatia cadastral a se respinge cu exceplia situaliei in care se depun

docurnentele prevazute la alin. (2).

(2) Pentru imobilele prevazute la alin. (l), proprietarii pot dobiindi excedentul de suprafata,

fie prin actiune m instanta, fie prin procedura eliberarii certificatului pentru inscrierea in cartea

funciara a posesorului ca proprietar.

Art. 86. (I) Pentru terenurile din extravilan retrocedate conform legilor proprietatii in

situatia in care pentru tarlaua in care este situat imobilul nu exista plan parcelar receptionat, pentru

prima inregistrare persoana autorizatil are obligatia de a realiza planul parcelar. •

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (I), la receptia documentatiilor cadastrale pentru

imobilele situate in extravilan unde nu existli plan parcelar in arhiva oficiului teritorial se poate

utiliza un «plan de incadrare in tarla», pe care sunt reprezentate nmitele tarlalei determinate prin

masuratori, limitele imobilelor care au numere cadastrale anterior atribuite, limitele imobilului in

cauza ~i altc detalii fixe din teren. Aceste prevederi nu se aplica terenurilor din zonele

necooperativizate, un de !imitele imobilului care face obiectul primei inscrieri se certifica m baza

procesului verbal de vecmatate.

(3) Planul de incadrare in tarla este mtocmit in format analogic ~i digital, este semnat de

persoana autorizata, de proprietar sau de detinatorul legal ~i vizat de pre~edintele comisiei locale de

fond funciar.

(4) Planul de amplasament ~i delimitare mtocmit in condiliile aim. (2) ~i (3) va purta

mentiunea «Imobil inregistrat in planul cadastral tara localizare certa datorita lipsei planului

parcelam. Aceastii mentiune se face ~i in fi~ierul .cpxml, la rubrica "Observatii".

(5) Persoana autorizata informeaza proprietarul cu privire la consecinlele ulterioare ale lipsei

planului parcelar, respectiv posibilitatea schimbarii amplasamentului ocupat in prezent, modificarea

geometriei, modificarea dimensiunilor laturilor ~i a suprafetei iar proprietarul

care ulterior se semneaza ~i de catre persoana autorizata.

semneazil declaralia

(6) Menliunea «\mobil inregistrat in planul cadastral rara localizare ceru datoritii lipsei

planului parcelam se radiaza in baza referatului intocmit de inspector ~i aprobat deinginerul ~ef, cu

ocazia receptiei planului parcelar. Art. 87. (I) Pentru imobilele situate in tarlale care au trecut din extravilan in"\ntravilan, dupa

aplicarea legilor proprietatii, la receptia documentaliilor cadastrale se solicita planul parcelar.

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014

39

(2) in cazul in care 0 tarla din extravilan a trecut In intravilan ~i imobilul este Imprejmuit, receptia se poate efectua In lipsa planului parcelar, cu menliunea «lmobil Inregistrat In planul

cadastral lara localizare certa datorita lipsei planului parcelam.

(3) La inscrierea in evidenlele de cadastru ~i carte funciara a imobilelor situate in

extravilanul UAT-. urilor din zone necooperativizate nu se solicitli plan parcelar sau plan de

incadrare in tarla. Receplia documentaliilor cadastrale se realizeaza In baza documentatiei

cadastrale, a unei adeverinle eliberatli de primarie care sa ateste ca imobilul se afla in zona

necooperativizata ~i a procesului verbal de vecinatate.

- lege nr.115/l938, in

intravilanul localitlililor este obligatorie identificarea imobilelor cu date de carte funciara veche, cu

exceplia situaliilor in care imobilul este Inscris lara a fi identificat cu numar topografic, cartea funciara este degradata sau nu existli in arhiva. Aceste exceptii vor fi certificate de catre asistentul

registrator sau referentul arhivar care va emite un referat In acest sens. (5) Raspunderea pentm corectitudinea identificarii revine persoanei autorizate.

(6) Pentm terenurile inscrise in vee hi Ie carli funciare, situate In extravilan, care au lacut obiectul legilor proprietatii, nu este obligatorie identificarea numamlui topografic din cartea

(4) Pentru imobilele situate In zona de aplicare a Decretului

<

funciara veche, exceplie lacand cazurile in care pe aceste imobile exista constmctii. 4.2.2. inscrierea dczmembramintelor dreptului de proprietate

Art. 88. Daca dezmembramintele au ca obiect doar 0 parte determinatli dintr-un imobil, se

Intocme~te planul de amplasament ~i delimitare a imobilului pe care se reprezinta suprafala de teren afectata, iar documentapa cadastrala aferentli se Inregistreaza pe flux de actualizare informalii

lehnice, penlm imobilele inscrise in sistemul inlegrat de cadastru ~i carte funciarii sau pe flux de prima inscriere, pentm imobilele neinscrise.

Art. 89. Documenlalia pentru Inscrierea dezmembramintelor drcptului de proprietate privata, cuprinde:

a) Borderou;

b) Dovada achitarii tarifului;

c) Cererea

d) Declaratia pe proprie raspundere cu privire la identificarea imobilului masurat;

e) Copiile actelor de identitate, In cazul proprielarilor persoane fizice/adeverinla emisa

de recePlie ~i Inscriere;

de catre Serviciul Public Comunitar de Evidenta Populaliei din care sa rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, in cazul persoanelor juridice; 4C

t) Copia extrasului de carte funciara pentru informare, dupa caz;

g) Originalul sau copia legalizata a actelor in temeiul carora se solicita inscrierea;

h) lnventaml de coordonate al punctelor de stalie ~i al punctelor radiate;

40

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. PARTEA I, Nr. 571 bis/31.v1l.2014

j) Memoriul tehnic;

k) Copia planului de amplasament ~l delimitare a imobilului care este afectat de

dezmembrlimant, dupa caz;

I) Planul de amplasament ~i delimitare a imobilului pe care se reprezinta suprafa(a de

tereniconstructie afectata de dezmembramant, cu indicarea dimensiunilor limitelor

dezmembramantului. ~i1sau releveele construetiilor afectate de dezmembraminte;

m) Planul de incadrare in zona la 0 scara convenabila, astfel incat imobilul sa poata fi

localizat;

n) Fi~ierul .cpxml, unde la rubrica "Observatii" se va face mentiune cu privire la

existenta unei suprafete afectate dc dezmembramant.

Art. 90. Dreptul de servitute se va intabula in partea a Ill-a a cartii funciare a imobilului

care constituic fond aservit, iar beneficiul dreptului de servitute se va nota in partea a II-a a cart ii

funciare a imobilului care constituie fond dominant.

Daca fondul dominant sau fondul aservit se dezlipe~te, inscrierile privitoare la servitute vor

fi transcrisc in mod corespunzator in partea a II-a, respectiv in partea a Ill-a a cartilor funciare ale

imobilelor afectate de dreptul de servitute.

Art. 91. (I) Dreptul de superficie se va intabula in partea a III-a a cartii funciare in care este

inscris dreptul de proprietate asupra terenului, deschizandu-se, totodata, cartea funciarn de

superficie. In cartea funciara de superficie, in care este inscris dreptul de proprietate asupra

constructiei, se va inscrie acela~i numar cadastral al imobilului (teren) - insotit de codul constructiei,

Iacandu-se mentiune in rubrica "Observatii" a partii I despre numarul cartii funciare a terenului.

(2) Dreptul de superficie se intabuleaza in baza unnatoarelor acte juridice:

a) inscrisul autentic notarial incheiat de un notar public in functie in Romania, hotararea

judecatoreasca definiliva, certificatul de mo~tenitor sau actul administrativ prin care se dispune

constituirea, modificarea sau lransmiterea unui drept de superficie;

b) inscrisul autenlic notarial incheiat de un notar public in functie in Romania care constata

actul juridic, prin care proprietarul unui teren ~i al constructiei

constructie, certificatul de mo~tenitor care constata dobandirea, de caire unul sau mai multi

mo~tenitori, doar a dreptului de proprietale asupra construqiei, iar nu ~i a dreplului de proprietate

asupra terenului pe care aceasta este situata, precum ~i hotararea judecatoreasca defmitiva prin care

s-a suplinit consimtiimantul unci parti la incheierea unui act juridic care are ca efect transmiterea

dreptului de proprietate asupra construC\iei independent de proprietalea terenului pe care aceasta

este situata;

situate pe acesta a dispus numai de

c) inscrisul autentic notarial incheiat de un notar public in functie in Romania care constata

actul juridic, inclusiv legatul, prin care proprietarul unui teren ~i a constructiei situate pe acesta a

dispus atilt de teren, cat ~i de constructie, dar in favoarea unor persoane diferite,' certificatul de

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. PARTEA

I. Nr. 571 bis/31.VII.2014

41

mo~tenitor care constatii dobandirea, de caire persoane diferite, a dreptului de proprietate asupra

construc\iei ~i a dreptului de proprietate asupra terenului pe care aceasta este situata, precum ~i

hotararea judecatoreasca definitiva prin care s-a suplinit consim\amantu! unei sau a unor paTti la

incheierea unui act juridic care are ca efect transmiterea, catre persoane diferite, a dreptului de

proprietate asupra construc\iei ~i a dreptului de proprietate asupra terenului pe care aceasta este

situatii;

d) inscrisul autentic notarial incheiat de un notar public in func\ie in Romania sau hotararea

judecatoreasca prin care se constatii renun\area proprietarului unui teren la dreptul de a invoca

accesiunea cu privire la construetia realizatii de 0 altii persoana pe ace I teren;

(3) in cazurile prevazute la alin. (2) lit. b) - d) din prezentul articol, cererea de inscriere a

unui drept de superficie se admite chiar daca in inscrisul in baza caruia se solicitii inscrierea nu este

stipulata expres constituirea dreptului de superficie.

Art. 92. (I) Dreptul de superficie se inscrie intotdeauna cu aratarea duratei pentru care a fost constituit.

(2) Durata dreptului de superficie este cea aratata in inscrisul in baza caruia se solicita

intabularea, dar nu mai mult de 99 de ani.

(3) in cazurile de constituire indirectii a superficiei, dreptul de superficie se va intabula pentru 0 duratii de 99 de ani.

(4) in toate cazurile, dreptul de superficie poate fi innoit la implinirea duratei pentru care a

fost intabulat, pentru 0 durata mai mica, egala sau mai mare decat durata ini\iala, insa cu respeclarea

limitei prevazute la alin. (2). Innoirea superficiei esle supusa regulilor aplicabile intabul1lrii superficiei.

<

Art. 93. (I) In cazul in care se conslituie un drept de superficie, in structura caruia intra

dreptul de folosinla asupra terenului ~i posibilitalea de a edifica 0 construclie pe leren, dreptul de

superficie se inlabuleaza in partea a Ill-a a caf\ii funciare a lerenului.

(2) in situ alia in care proprielarul conslrucliei devine ~i proprietarul lerenului sau invers ori

daca un tert devine proprietarul ambelor bun uri, cartea funciara de superficie se va inchide

concomilent cu inscrierea dreptului dobandil ~i cu transcrierea construcliei in cartea funciara a lerenului.

Art. 94. Radierea dezmembraminlelor dreplului de proprietale constituile in folosul unUl

imobil se va pulea face numai cu acordul celui care are inscris un drepl asupra imobilului, dal prin

inscris aulenlic notarial, tara intocmirea unei documenlalii cadaslrale. Acest consimlamant nu este

necesar -daca radierea s-a dispus prinlr-o hotiirare judecaloreasca definiliva sau daci\ dreptul se

slinge prin implinirea termenului aratal in inscriere ori prin decesul sau, dupa caz, prin incetarea

exislenlei juridice a tilularului, daca acesta era 0 persoana juridica.

42

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014

4.2.3. inscrierea actualizi'irii informap.i1or tehnice

Art. 95. (I) Documentatia cadastraIa d~ actualizare infonnatii tehnice este documentatia

prin care se realizeaza actualizarea oricliror infonnatii textuale ~i grafice ale imobilului inscris in

sistemul integrat de cadastru ~i carte funciara ~i poate fi realizalii prin una sau mai multe operatiuni

de: inscriere/radiere constructii, modificare limitli de imobil, modificare suprafatli, actualizare

categorii de folosintii/destinatii, repozitionare, descrierea dezmembrlirnintelor dreptului de

proprietate pentru 0 parte din imobil ~i actualizarea oricaror infonnatii tehnice cu privire la imobil.

(2) Prin cererea de actualizare infonnatii tehnice pot fi efectuate simultan toate operatiunile enumerate mai sus.

(3) Cu ocazia solutionarii cererilor de actualizare infonnatii tehnice in cartile funciare in

care s-a 'inscris aliit suprafata rezultalii din masuratori cat ~i suprafata din act, se va pastra doar suprafata din masuriitori.

4.2.3.1. inscrierea 'in planul cadastral ~i 'in cartea funciari'i a unei construclii existente pe un teren inscris in cartca funciari'i

<

Art.

96. Documentatia cadastralil. de inscriere a unei

'in cartea funciara contine:

constructii definitive pe un teren inscris

a) borderou;

b) dovada achitarii tarifului;

c) cererea

d) declaratia pe proprie raspundere cu privire la identificarea imobilului miisurat;

e) copiile actelor de identitate, in cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinta emisa

de receptie ~i inscriere;

de catreServiciul Public Comunitar de Evidenta Populatiei din care sa rezulte datele de identificare

sau certificatul constatator, in cazul persoanelor juridice;

f)

copia legalizalii a certificatului de casatorie, dupa caz;

g)

copia extrasului de carte funciara pentru informare;

h)

certificatul fiscal eliberat de primliria in circumscriptia careia se ana imobilul

respectiv;

i)

autorizatia de construire ~i procesul-verbal de receptie la terminarea lucriirilor

sernnat ~i ~tampilat de reprezentantul autoritapi locale sau certificatul prevazut de lege;

j)

inventarul de coordonate al punctelor de stalie ~i al punctelor radiate;

k)

calculul analitic al suprafetei;

I)

memoriul tehnic;

~

.

~)

copia planului de amplasament ~i delimitare a terenului inscris in cartea funcIars. pe

care se edifics. constructia definitiva sau se extinde 0 constructie veche;

n) planul de amplasament ~i delimitare cu reprezentarea terenului ~i a constructiei;

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014

43

0)

planul de incadrare

in zona la 0 scara convenabila, astfel incat imobilul sa poatA fi

localizat;

p) fi~ierul .cpxml.

Art. 97. La inscrierea construcliilor persoana autorizata specifica numarul de niveluri, anul construirii, suprafata construitA la sol ~i suprafala construita desIa~urata. Aceste date vor fi menlionate in planul de amplasament ~i delimitare a imobilului, la pct. B «Date referitoare la construclii», coloana «Menliuni», iar in fi~ierul .cpxmlla «Construclii - Introducere/editare c1adiri -

Menliuni». Art. 98. (I) Dreptul de proprietate asupra construcliilor se inscrie in cartea funciara in baza autorizalici de construire ~i a procesului-verbal de recePtie la terrninarea lucrarilor, semnat ~i

~tampilat de reprezentantul autoritalii locale sau a unui certificat eliberat de autoritatea locala pe •

raza careia

este edificata construclia ~i a unei documentalii cadastrale.

(2) in cazul construcliilor realizate inainte de intrarea in vigoare a Legii or. 453/200 I pentru

modificarea ~i completarea Legii or. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de construclii ~i unele masuri pentru realizarea locuinlelor, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, inscrierea se face in baza:

a) autorizaliei de construire sau, in lipsa acesteia, a certificatului de atestare fiscal a prin care

se atesta achitarea tuturor obligaliilor fisc ale de plata datorate autoritalii administraliei publice

locale in a carei raza este situata construclia;

b) documentaliei cadastrale.

asupra construetiilor se poate inscrie in cartea funciara ~i pe stadii

de cxeculie, in baza urrnatoarelor documente:

a) certificatului de atestare a stadiului realizarii construcliei, eliberat de primarul unitalii administrativ -teri toriale;

(3) Dreptul de proprietate

b) procesului-verbal de constatare privind stadiul realizarii construetiei, vizat de serviciul de

specialitate din cadrul primariei unitalii administrativ teritoriale;

c) documentaliei cadastrale.

Art. 99. (l) Pentru construetiile inscrise in sistemul integrat de cadastru ~i carte funciara, lara acte doveditoare ale dreptului de proprietate, in situalia in care se solicita ulterior intabularea dreptului de proprietate, operaliunea se efectueaza pe flux integrat, cu intocmirea unui nou fi~ier .cpxml.

(2) Cererea de receplie ~i inscriere va fi insolita de:

a) dovada achitarii tarifului;

b) copiile actelor de identitate, in cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinl3 emisa

de catre serviciul public comunitar de evidenla populatiei din care sa rezulte date Ie de identificare sau certificatul constatator, in cazul persoanelor juridice;

44

MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014

c) copia legalizata a certificatului de casatorie, dupa caz;

d) copia extrasului de carte funciara pentru informare;

e) documentele doveditoare ale dreptului de proprietate asupra construc!iilor;

f) fi~ierul .cpxml.

Art. 100. Inscrierea in eviden!ele de cadastru ~i carte funciara a unei construc!ii edificate pe

mai multe terenuri ce au limite comune este conditionata de efectuarea in prealabil a unei operatiuni de alipire, din care sa rezulte un singur imobil.

Art. 101. Inscrierea in evidentele de cadastru ~l carte funciara a unel construc(ii

reprezentand un sistem de panouri fotovoltaice, se face in baza documentatiei cadastrale, a

autorizatiei de construire ~i a procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor. Pe planul de

amplasament si delimitare se reprezinta conturul exterior al zonei pe care sunt amplasate panourile,

iar in fi~ierul .cpxml la «Constructii - lntroducere/editare cliidiri - Menti~ni», se face mentiunea "sistem cu n panouri fotovoltaice".

Art. 102. Daca pentru 0 constructie provizorie s-a eliberat autorizatia de construire ~I

procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor sau un certificat emis de autoritatea locala pe

raza careia este edificata constructia, aceasta se poate inscrie in sistemul integrat de cadastru ~i carte funciara, la cerere, in baza documentatiei cadastrale.

4.2.3.2 Radierea din planul cadastral ~i din cartea fundara a unci constrllctii existente pc un teren inscris in cartea fundari!.

Art. 103. Opera!iunea de radiere a unei constructii din sistemul integrat de cadastru ~i carte

funciara se efectueaza, la cererea proprietaruilli, rara documentatie cadastral1\, in baza actului

administrativ specific, emis in conditiile legale. Fi~ierul .cpxml se preia din arhiva oficiului

teritorial, se actualizeaza de catre inspectorul caruia i-a fost alocata lucrarea ~i se a~eaza cererii care se so\utioneaza pe flux integral.

4.2.3.3 Documentatia cadastrala de modificare a limitei/limitelor imobilului

Art. 104. (1) Documentatia cadastrala de modificare a limitei/limitelor imobilului contine:

a) borderou;

b) dovada achitarii tarifului;

c) cererea

d) declara!iile pe proprie raspundere cu privire la identificarea imobilelor masurate;

e) copiile actelor de identitate, in cazul proprietarilor persoane fizice sau certificatul

de recep!ie/cererea de receptie ~i inscriere;

constatator, in cazul persoanelor juridice;

f) copiile extraselor de carte funciara pentru informare;

g) declaratia autentica de vointa intre parti sau hotariireajudeciitoreasca definitiva;

h) inventarul de coordonate al punctelor de statie ~i al punctelor radiate;

i) calculul analitic al suprafetelor;

MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014

45

j) memoriul tehnic;

k) copiile planurilor de amplasament ~l delimitare ale imobilelor care sunt supuse

modilicarii limitelor;

I) planurile de amplasament ~1 delimitare ale imobilelor, intocmite pentru liecare

imobil a dirui limitii se modilica;

m)

planul de incadrare in zona Ia 0 scara convenabila, astfel incat imobilele sa poata li

localizate;

n)

li~ierul .cpxml.

(2) Operatiunea cadastrala de modilicare a limitei de proprietate se efectueaza daca sunt

indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) existii douii sau mai multe imobile invecinate inregistrate in sistemul integrat de

cadastru ~i carte funciara;

b) imobilele in cauza au cel pulin 0 latura comuna;

c) operaliunea nu presupune un transfer al dreptului de proprietate.

<

4.2.3.4 Documentalia cadastrata de modificare a suprafetei imobilului

Art. 105. Documenta(ia cadastrala de modificare a suprafelei imobilului se va intocmi in

situatia in care suprafala imobilului rezultatii din masuratori este diferita de suprafala pentru care a

fost atribuit numarul cadastral, indiferent daca aceasta suprafalii a fost sau nu lnscrisa in carlca funciara.

Art. 106. (I) Documentalia cadastrali\ de modificare a suprafetei imobilului inscris in cartea funciara, contine:

a) borderoul;

b) dovada achitiirii tarifului;

c) cererea

d) declaratia pe proprie riispundere cu privire la identilicarea imobilului masurat;

e) copiile actelor de identitate, in cazul proprietarilor persoane fizice sau certificatul

constatator, in cazul persoanelor juridice;

f) copia extrasului de carte funciara pentru infonnare;

g) hotararea judecatoreasca definitivii, declaratia autentica a proprietarului, procesul

verbal de vecinatate, dupa caz;

h) inventarul de coordonate al punctelor de static ~i al punctelor radiate;

i) calculul analitic al suprafetelor;

de receptie/cererea de receptie ~i inscriere;

j) memoriul tehnic;

k) copia planului de amplasament ~idelimitare a imobilului care este supus lIlodilicarii

suprafetei;

46

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014

I) planul de arnplasarnent ~i delimitare intocmit pentru irnobilul a carui suprafalli se

modi fica;

m) planul de incadrare in zona la 0 scara convenabiHl, astfel incat imobilul sa poata fi

localizat;

n) fi~ierul .cpxml.

Art. 107. Modificarea in plus a suprafelei imobilului situat in intravilan cu un procent de

pana la 10% inclusiv falli de suprafala inscrisa in cartea funciara, se realizeaza in baza

documentaliei cadastrale de rnodificare a suprafelei, care coniine suplirnentar urmatoarele docurnentele:

a) declaralia autentica a proprietarului in cazul imobilului imprejmuit ~i materializat

prin elemente stabile in limp;

b) declaralia autentica a proprietarului ~i procesul verbal de vecinatate, semnat de catre

proprietarii imobilului vecin cu limita nematerializat1i cu gard sau cu limita care nu este delimitata

de un detaliu stabil in timp (canal, curs de apa, drum, etc.) - in cazul imobilului neimprejmuit sau partial imprejmuit;

Art. 108. Modificarea in plus a suprafelei imobilului situat in extravilan cu un procent de

pana la 5% inclusiv falli de suprafala inscrisa in cartea funciar1i, se realizeaza in baza documentaliei

cadastrale de modificare a suprafelei care coniine suplirnentar urmatoarele documentele, dupa caz:

a) declaralia autentica a proprietarului - in zonele de aplicare a legilor propriet1ilii, daca

exista plan parcelar receplionat de oficiul teritorial;

b) declaralia autentica a proprietarului ~i procesul verbal de vecillatate, semnat de ditre

proprietarii imobilului vecin cu limita nematerializat1i cu gard sau cu limita care nu este delimitat1i

de un detaliu stabil in timp (canal, curs de apa, drum, etc.) in cazul imobilului neimprcjrnuit sau

partial imprejmuit, situat in zonele foste necooperativizate.

Art. 109. (1) Modificarea in plus a suprafelei imobilului illSCriSin cartca fUllciara, pana la

procentele menlionate in prezentul capitol se poate realiza la cererea proprietarului, 0 singura data.

(2) Modificarea in plus a suprafelei imobilului inscris in cartea funciara peste procelltele

menlionate in prezentul capitol se poate realiza in temeiul unci hot1irari judecatore~ti definitive, in

baza documentaliei cadastrale.

Art. 1l0. Pentru imobilele a caror suprafalli rezultat1i din masuratori este mai mica decat

suprafala inscrisa in cartea funciara, modificarea suprafelei se realizeaza in baza documentaliei

cadastrale ~i a declaraliei autentice a proprietarului cu privire la identificarea imobilului.

c

4.2.3.5 Documcntalia cadastrala de actualizare a categoriei de folosinla Idestinaliei pentru imobilc .nscrise in cartca funciara.

Art. Ill. (I) Actualizarea date lor referitoare la categoria de folosinliildestinalia terenului se

realizeaza in baza unei documentalii de actualizare in forma Iii tehnice.

MONITORUL OFICIALAL ROMANJEJ. PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014

47

(2) Documenta!ia cadastrala de actualizare a categoriei de folosin!iildestina!iei contine:

a) borderoul;

b) dovada achitiirii tarifului;

c) cererea

d) declara!ia pe proprie raspundere cu privire la identificarea imobilului masurat;

e) copiile actelor de identitate, in cazul proprietarilor persoane fizice sau certificatul

de recep!ie ~i inscriere;

constatator, in cazul persoanelor juridice;

f) copia extrasului de carte funciara pentru informare;

g) actul administrativ specific (ex.: adeverin!a emisa de primarie, autoriza!ia de

construire), emis in condi!iile legii;

h) inventarul de coordonate al punctelor de sta!ie ~i al punctelor radiate,

i) calculul analitic al suprafe!elor;

"

j) memoriul tehnic;

k) copia planului de amplasament ~i delimitare a imobilului pentm care se solicita

actualizarea categoriei de folosinliildestina!iei;

I) planul de amplasament ~i delimitare a imohilului pe care se reprezintii suprafala de

teren cu categoria/destina!ia actuala;

m) planul de incadrare in zona la 0 scara convenabiIa, astfel incat imobilul sa poatii fi

localizat;

n) fi~ierul .cpxml.

(3) Actualizarea categoriei de folosinliildestinaliei pentru intregul imobil care a fost

inregistrat in sistemul integrat de cadastru ~i car1e funciara se realizeazii tara documentalie

cadastrala, in baza actului administrativ specific, emis in condiliile legale. Fi~ieml .cpxml se preia

din arhiva oficiului teritorial, se actualizeaza de caire inspectorul caruia i-a fost alocata lucrarea ~i se ata~eaza cererii.

Art. 112. (I) lmobilele situate in intravilanul localitiililor, aprobat potrivit legii, prin PUG

~iJsau PUZ, pentm care a fost emisa autorizalie de construire, sunt scoase din circuitul agricol prin

efectul legii, inregistriindu-se in evidenlele de cadastru ~i carte

categoria de folosin\1l curti-construqii, tara intocmirea in acest sens a unei documentalii cadastrale de actualizare informalii tehnice.

(2) In cazul imobilelor menlionate la alin. (I), scoaterea din circuitul agricol pentru 0 parte

din suprafa!a imobilului se face in baza unei documentalii cadastrale de actu~lizare informalii

tehnice,. cu identificarea suprafe!ei de teren care i~i schimba categoria de folosin\1l in curti construc!ii.

funciara pentru intreaga suprafa\1l, cu

(3) Oficiile

teritoriale sunt responsabile de comunicarea c1ltre Direclia pentru Agricultura ~i

Dezvoltare Rurala judeleana a tuturor incheierilor de car1e funciara cu privire la inscrierea in

;

48

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014

evideniele de cadastru ~i carte funciara a imobilelor scoase din circuitul agricol sau a schimbi'irii

destinaliei terenurilor din "agricol" in terenuri intravilane cu categoria de folosin!a "curt i constructii".

4.2.3.6 Documentatie de rectificare a crorii de inregistrarc in planul cadastral digital. Suprapuncrea virtu ala. Suprapuncrea rcala.

Art. lB. (1) Rectificarea erorii de inregistrare in planul cadastral digital, eliminarea

golurilor ~i suprapunerilor din baza de date, respectiv rectificarea coordonatelor, se realizeaza prin repozilionare.

(2) Repozi!ionarea estc opera!iunea de rectificare a coordonatelor imobilului pozi!ionat

gre~it in planul cadastral care se efcctueaza prin rota!ie, transla!ie sau modificarea geometriei

anterior receplionate, lara acordul proprietarului.

(3) Modificarea geometriei poate duce la modificarea suprafe!ei imobi!ului cu un procent de

pana la +/- 2% din suprafaia masurata inscrisa in cartea funciara.

(4) Documenta!ia de repozilionare se intocme~te de catre persoana autorizata la cererea

persoanelor interesate sau la cererea oficiului teritorial, respectiv de catre inspector, din oficiu, in

baza referatului intocmit de inspector ~i aprobat de inginerul ~ef.

Art. 114. (I) Documentalia de repozilionare la cerere.conline:

a) borderoul;

b) cererea de recep!ie ~i inscriere;

c) inventarul de coordonate al punctelor de sta!ie ~i al punctelor radiate;

d) ca1culul analitic al suprafe!elor;

e) memoriul tehnic care va conIine ~i date cu privire la necesitatea repozilionarii;

f) copia planului de amplasament ~i delimitare a imobilului reccp!ionat anterior;

g) planul de amplasament ~i delimitare a imobilului;

h) fi~ierul .cpxml.

(2) Documenta!ia de repOzl!lOnare din oficiu conIine referatul de constatare intocmit de

inspector ~i aprobat de inginerul ~ef ~i fi~ierul .cpxml ~i se realizeaza de catre inspector, in cazul in

care imobilul este situat in intravilan ~i este imprejmuit sau in cazul in care imobilul este situat in

extravilan ~i exista plan parcelar recep!ionat.

(3) Prin documenta!ia cadastrala ce conIine piesele indicate la alin. (I), cu ocazia repozilionarii se vor putea recti fica ~i erori cum ar fi:

erori cu privire la adresa unde este situat imobilul, respectiv strada, numar, bloc,

scara, etaj, UI, sector, UAT, tarla, parcela, unitate amenajistici'i/unitate de produ~lie, vecinatalile

imobiluliJi, fiira afectarea amplasamentului;

I

I

-~

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014

49

erori ale suprafelelor parcelelor componente ale irnobilului, rara a afecta suprafata

total a a imobilului, precum ~i suprafala utila a incaperilor componente ale Vl- ului, rara modificarea

suprafelei utile totale; alte erori cu privire la identificarea

amplasamentului ~i a suprafelei totale. (4) in situalia in care nu este necesara repozilionarea, erorile cu privire la adresa unde este

situat imobilul, respectiv strada, numar, bloc, scara, etaj, apartament, sector, VAT, tarla, parcela,

unitate amenajisticil/unitate de produqie,

efectueaza de catre oficiul teritorial rara intocmirea unei documentalii cadastrale.

vecinatalile imobilului, rara afectarea amplasamentului, se

cadastrala a imobilului,

rara afectarea

(5) Rectificarea erorii de imegistrare a unui imobil in planul cadastral digital, pnn

repozilionare, se poate realiza ~i in cazul in care pentru acel imobil nu s-a deschis carte funciara.

Art. 115. (I) Daca la receplia documentaliilor cadastrale sau la actualizarea bazei de date

grafice se constata ca in planul cadastral in format digital, sunt imobile reprezentate cu suprapunere

totala sau partiala, inspectorul poate convoca persoanele autorizate care au executat documentaliile,

pentru verificarea lateren ~i stabilirea tipului

de suprapunere, reala sau virtuala.

sa se prezinte la sediul oficiului teritorialla data ~i ora

convocarii. Persoanele autorizate care, din motive obiective, nu pot fi prezente la data convocarii la

oficiul teritorial vor comunica in scris, motivat, imposibilitatea de prezentare cu cel pulin doua zile

inainte de data stabilita pentru intiilnire, in vederea reprogramarii intiilnirii.

(2) Persoanele autorizate au obligalia

Art. 116. (I) Suprapunerea virtuala exista doar in baza de date grafica a oficiului teritorial,

irnobilul nefiind afectat de suprapunere in teren ~i este generata de crori de masurare, prelucrare a

datelor ~i integrare in baza de date.

(2) Suprapunerea virtuala se solulioneazii prin operaliunea de repozilionare.

(3) Daca documcntalia de repozilionare nu este realizatii de catre persoana autorizata in

termenul stabilit de inspector, din motive nejustificate, aceasta este sanqionata conform prezentului

regulament.

(4) Daca rectificarea coordonatelor imobilului implica modificarea suprafelei cu un procent

care depa~e~te +/- 2%, persoana autorizata intocme~tc documentalia de actualizare informalii

tehnice.

(5) Daca la intocmirea documentaliei de actualizare informalii tehoice, proprietarul

imobilului Pozilionat gre~it refuza sa i~i exprime acordul sau nu cste gasit, persoana autorizata da 0

dcclaralie cu privirc la aceste aspecte, in termenul stabilit de inspector. In baza declaratiei persoanei

«

autorizate ~i a referatului de constatare intocmit de inspector, aprobat de inginerul ~ef, inspectorul

completeaza fi~ierul .cpxml din baza de date cu precizarea, la rubrica Menliuni, "lmobil inregistrat in planul cadastral rara forma ~i localizare corecta". Aceasta menliune se va face ~i pe planul de

50

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. PARTEA I. Nr. 571 bis/31.v1l.2014

amplasament ~i delimitare din arhiva oficiului teritorial ~i nu constituie piedica la receplia altei documentalii cadastrale pozilionate corect.

(6) Referatul de constatare descrie suprapunerea virtuala, se inregistreaza in registrul general

de intrare, are anexate documentele menlionate anterior ~i se transmite serviciului de publicitate imobiliara in vederea emiterii incheierii de carte funciara, care se comunica partilor.

Art. 117. Suprapunerea reala este suprapunerea efectiva in teren datorata existenlei mai

multor acte juridice diferite pentru acela~i amplasament, identificarii diferite a limitei comune sau

lipsei materializarii limitei la momentul identificarii. Suprapunerea reala se solulioneaza pe cale

amiabiIa prin documentalii cadastrale sau de catre instanle!e de judecata.

Art. 118. (I) in situalia in care exista imobile inregistrate in sistemul integrat de cadastru ~i

carte funciara, ~i se solicita prima inscriere in sistem pentru un nou imobil, constatandu-se 0 suprapunere reala, oficiul teritorial respinge documentalia cadastrala.

(2) in situalia prevazuta la alin. (I), daca proprietarul imobilului pentru care cererea a fost

respinsa dore~te sa dispuna de dreptul sau de proprietate pentru zona neafectata de suprapunere, in

baza declaraliei titularului dreptului, exprimata in forma autentica, se intocmesc documentalii cadastrale pentru fiecare lot, respectiv lot afectat de suprapunere, lot lara suprapunere. Pentru lotul neafectat de suprapunere se atribuie numar cadastral, se deschide carte funciara, iar documentalia intocmita pentru lotul cu suprapunere se respinge.

(3) Daca Ia actualizarea bazei de date grafice se identifica in planul cadastral de carte funciara imobile reprezentate cu suprapunere realli, inspectorul actualizeaza fi~ierele .cpxml aferente acestor imobile cu precizarea la menliuni "Imobil inregistrat cu suprapunere reala cu

>

imobilul cu nr. cadastral

constatarea suprapunerii, care va fi aprobat de inginerul ~ef. Fi~ierele .cpxml se ata~eaza referatului care se inregistreaza in registrul general de intrare impreuna cu extrasul din planul cadastral de carte

funciara in care este evidenliatil suprapunerea reala, pe flux de actualizare, lara plata unui tarif.

Dupa emiterea incheierii, aceasta va fi comunicata p1\I1ilor ~i menliunea privind suprapunerea se face ~i pe planurile de amplasament ~i delimitare aferente imobilelor suprapuse, aflate in arhiva

oficiului teritorial. (4) Daca prin emiterea unei hotarari judecatore~ti se genereaza 0 suprapunere intre imobile,

oficiul teritorial pune in aplicare sentinta iar inspectorul menlioneaza in fi~ierele .cpxml, aferente

imobilelor care se suprapun, la rubrica "Observalii" - "Suprapunere cu imobilul cu nr. cad

dupil emiterea incheierilor de carte funciara, acestea se vor comunica parti1or. 4.2.3.7 Documentalia eadastralil de actualizare a altor informatii tehnice eu privire la imobil Art. 119. (I) Documentalia cadastrala de actualizare a altor informalii tehnice cu privire la

imobil conIine:

" ~i

/lnscris in Cartea Funciara nr " ~i intocme~te referatul privind

a)

borderoul;

l

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bis/31.VII.2014

b) dovada achitarii tarifului;

c) cererea

d) declaratia pe proprie raspundere cu privire la identificarea imobilului masurat;

de receptie ~i inscriere;

51

e) copiile actelor de identitate, in cazul proprietarilor persoane fizice sau certificatul

constatator, in cazul persoanelor juridice;

f) copia extrasului de carte funciara pentru infonnare;

g) originalul sau copia legalizatii a actelor In temeiul carora se solicita inscrierea;

h) inventarul de coordonate al punctelor de statie ~i al punctelor radiate;

i) calculul analitic al suprafetelor;

j) memoriul tehnic;

k) copia planului de amplasament ~i delimitare a imobilului pentru care se solicitii

actualizarea;

I)

planul

de

amplasament ~i delimitare;

m)

planul de Incadrare in zona;

n)

fi~ierul .cpxml.

(2) Aceste actualiziiri pot privi:

,

a) adresa unde este situat imobilului, respectiv strada, numar, bloc, scara, etaj, VI,

sector, VAT, tarla, parcela, unitate amenajisticiilunitate de produclie, vecInatiitile imobilului, tara afectarea amplasamentului;

b) erori ale suprafetelor parcelelor componente ale imobilului, tara a afecta suprafata

totala a imobilului, precum ~i suprafata utila a incaperilor componente ale UI- ului, tara modificarea suprafetei utile totale;

rara afectarea

amplasamentului ~i a suprafelei totale.

4.2.3.8 Doeumentalia Iimitei intravilanului

c) alte erori cu pnvlre

la identificarea cadastrala a imobilului,

eadastraIa intoemita ea urmare a modificilrii prin PUZ sau PUG

a

Art. 120. Daca un imobileste

traversat de limita de demarcare intre intravilanul ~1

extravilanul unei localitiiti din cadrul unei unitati administrativ-teritoriale, acel imobil va fi despaqit

in doua imobile, pentru care se acorda numere cadastrale distincte, unul pentru poqiunea din

intravilan ~i altul

Art. 121. (I) Daca la prima inscriere in sistemul integrat de cadastru ~i carte funciara sau cu

prilejul efectuarii altor operatiuni cadastrale asupra unui imobilinscris in cartea ful;Iciariise constata

ca imobilul respectiv este traversat de linia de demarcare intre intravilan ~i extravilan, acel imobil

va fi despaqit In imobile pentru care se vor acorda numere cadastrale distincte, pentru partea din imobil situatii intravilan ~i pentru partea din imobil situata in extravilan.

pentru cea din extravilan.

52

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bisl31.VII.2014 .

(2) in cazul imobilelor pentru care se solicitii pnma inscnere in sistemul integrat de cadastru ~i carte funciara, se va proceda:

a) persoana autorizata informeaza propnetarul/de!inatorul cu pnvire la faptul ca

imobilul de!inut este traversat de linia de demarcare intre intravilan ~i extravilan ~i despre

necesitatea intocmirii de documenta!ii cadastrale distincte, respectiv cu pnvire la art. 2 alin. (4) din Lege;

b) propnetarul/de!inatorul completeazii ~i semneaza cerenle de recep!ie ~i inscriere care

se vor inregistra in RGI ca cereri legate pe codul de recep!ie ~i infiin!are carte funciara, cu plata

serviciului aferent solicitat ~i se vor atnbui numere cadastrale distincte, pentru imobilul situat in

intravilan, respectiv pentru imobilul situat in extravilan;

c) dupa solu!ionare de catre inspector, cererile electronice se transmit serviciului de

publicitate imobiliara, impreuna cu documenta!iile cadastrale analogice. D~cumenta!iile cadastrale

recep!ionate vor Ii inso!ite de referatul cu pnvire la amplasament, redactat in doua exemplare, cate

unul pentru fiecare documenta!ie, intocmit de inspector ~iaprobat de inginerul ~ef;

d) serviciul de publici tate imobiliara emite incheienle de carte funciara ~i Ie comunica

piirlilor.

(3) in cazul imobilelor pentru care se solicitii efectuarea unor opera!iuni cadastrale ultenoare, se va proceda:

a) persoana autonzata informeaza propnetarul/de!inatorul cu pnvlfe la amplasarea

imobilului pe linia de demarcare intre intravilan ~i extravilan, respectiv cu pnvire la art. 2 alin. (4)

din Lege. Propnetarul/de!inatorul completeaza ~i semneaza cererea de actualizare informatii tehnice

~i cererea de recep!ie pentru dezlipire;

b) se realizeaza operaliunea de actualizare informa!ii tehnice asupra imobilului situat pe linia

de demarcare intre intravilan ~i extravilan ~i ultenor se va proceda la dezlipirea acestuia in doua

imobile, aferente zonei de intravilan, respectiv extravilan;

c) cererea de recep!ie dezlipire, nu se tanfeaza, iar in urma solu!ionani acesteia se atnbuie

doua numere cadastrale, pentru imobilul situat in intravilan, respectiv pentru imobilul situat in

extravilan;

d) referatul de admitere a dezlipirii rezultat din aplicatia informatica este inso!it de referatul

cu pnvire la amplasament, intocmit de inspector ~i aprobat de inginerul ~ef ~i se comunica la

registratura;

e) referatul de admitere a dezlipitii inso!it de referatul inspectorului cu pnvire la

amplasament se inregistreaza de catre compartimentul registratura pe codul de inscriere dezlipire in

cartea funciara, rara plata tarifului aferent, ulterior finaliziirii opera!iunii de actualizare, rara act de

dezlipire ~i certilicat de urbanism.

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571 bisJ31'v11.2014

53

4.2.4 Condominiu Art. 122. Constituie condominiu:

a) un corp de cladire cu unul sau mai multe niveluri, respectiv fiecare tronson cu una

sau mai multe scari din cadrul acestuia, daca se poate delimita proprietatea comuna;

b) un ansambiu format din locuinle ~i construclii cu altii destinalie, individuale,

amplasate izolat, in~iruit sau cupIat, in care proprietatile individuale sunt interdependente printr-o

proprietate comuna foqatii ~i perpetua.

Art. 123. (I) in vederea inscrierii condominiului se deschide 0 carte funciarn a terenului, 0

carte funciara colectiva pentru intreaga constructie ~i cate 0 carte funciara individuala pentru fiecare

proprietate individuala care poate reprezenta apartamente sau spa Iii cu altii destinatie decat cea de

locuinla. (2) Cartea funciara colectiva se infiinleaza concomitent Cll deschiderea.primei caqi funciare

aferente unei unitali individuale din cadrul condominiului, la cererea proprietarului acesteia.

(3) Daca nu exista deschisa carte funciarn colectiva, documentatia se completeaza cu 0 fi~a

colectiva care contine datele din cartea de imobil a asocialiei de locatari cu privire la lista

apartamentelor, suprafata blocului, suprafata utila a apartamcntelor, descrierea paqilor comune, suprafata terenului aferent blocului.

(4) Daca se solicita inscrierea unui drept asupra unui etaj sau asupra llnui apartament dintr-o

cladire ce formeaza obiectul unei proprietiili individuale pe etaje sall pe apartamente, la documentatie se va ata~a releveul etajului/apartamentului.

Art. 124. (I) Alipirea unitatilor individuale se realizeaza daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele condilii:

a) unitalile individuale alaturate, situate in acela~i condominiu, au cel pulin un perete

comun, 0 terasa sau un hoI, altele decat cele de folosintil comuna generata;

b) unitalile individuale situate la etaje diferitc, cu condilia sa aiM plan~eu comun ~i sa

existe scara de acces, alta dedit scara din paqile de folosinta comuna generata;

(2) Transformarile necesare alipirii se vor efectua conform legislatiei in vigoare privitoare la construclii.

Art. 125. (I) Documentalia cadastrala de prima inregistrare unitate individuala va conIine:

a) borderoul;

b) dovada achitiirii tarifului;

c) cererea

d) declaratia pe proprie raspundere cu privire la identificarea imobiIul~ masurat;

e) copiile actelor de identitate, in cazul proprietarilor persoane fizice/adeverintil emisa

de receptie ~i inscriere;

de catre serviciul public comunitar de evidenta populaliei din care sa rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, in cazul persoanelor juridice;

54

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 571.bis/31.VII.2014

f)

g)

h)

i)

originalul sau copia legalizata a actelor in temeiul carora se solicita inscrierea;

memoriul tehnic;

copia cartii funciare colective a condominiului;

releveul unitalii individuale;

j) planul de incadrare ill zona la 0 scara convenabila,

localizat;

astfel incat imobilul sa poata fi

k) fi~ierul .cpxml.

(2) Pentm prima inscriere VI, formata din apartament ~i dependinle'distincte

(boxa, pivnila,

garaj sau alte anexe) apartinand aceluia~i condominiu, se va intocmi 0 singura documentalie

cadastrala, respectiv un singur fi~ier .cpxml, iar in anexa cuprinziind releveul apartamentului se figureaza ~i dependinla aferenta.

(3) La solicitarea proprietarului, in scopul valorificarii prin acte juridice tie dispozilie sau de

administrare, se pot intocmi doua sau mai multe documentalii cadastrale, cate una pentm fiecare

unitate individual a formata din apartament, respectiv din dependinle, cu fi~ierele .cpxml aferente.

(4) La executarea documentaliilor cadastrale, persoanele autorizate au obligalia sa informeze

beneficiaml despre consecinlele ce decurg din inscrierea dependinlelor in cartea funciara, separat de

cea a apartamentului, Documentalia va fi completata cu acordul proprietarului, illtocmit intr-un

numar de exemplare egal cu cel al documentaliilor cadastrale.

(5) Anterior inregistrarii unei unitali individuale sau actualiziirii informaliilor tehnice cu

privire la 0 unitate individuala, persoana autorizata analizeam situalia juridica a

construcliei condominiu ~i intocme~te documentalia cadastrala de prima inscriere sau de actualizare

a informaliilor lehoice cu privire la imobil, daca se impune.

terenului

~i a

4.2.5. Notarea posesici in cadruilucrarilor

de cadastru sporadic

privata, in situalia in care nu exista acle de

proprietate asupra terenului, persoanele interesate pot solicita notarea posesiei in cartea funciara, in

baza documentaliei cadastralc ~i a urmatoarelor inscrisuri:

Art. 126. (I) in cazul imobileior

proprietate

a) certificatul rezulte ca:

eliberat de primaria in a carei ram

teritoriaia este situat imobilul, din c