Sunteți pe pagina 1din 3

DRAMA

JOCUL IELELOR
de Camil Petrescu
(1894 - 1957)
Contextul literar
Camil Petrescu este adeptul te!icil"r m"der!e# at$t %! ceea ce pri&e'te r"ma!ul#
c$t 'i %! ceea ce pri&e'te piesele de teatru( )cestea di! urm* se %!cadrea+* %! tiparul
dramei de idei# al c*rei i!i,iat"r este -e!ri. I/se!( 0e!ul a 1"st %m/"2*,it 'i di&ersi1icat
de dramatur2i precum Jea! Paul 3artre# )l/ert Camus# 0e"r2e 4er!ard 3a5 sau 4ert"lt
4rect( 6rama de idei se /a+ea+* pe e7iste!,a u!ui c"!1lict i!teri"r# ce se des1*'"ar* %!
mi!tea pers"!a8el"r( )cest c"!1lict are ca surs* c"!1ru!tarea ideil"r cu &ia,a( 6ramele lui
Camil Petrescu respect* tr*s*turile acestei specii dramatice9 ##J"cul ielel"r:# ##3u1lete
tari:# ##)ct &e!e,ia!:# ##6a!t"!:# ##4*lcescu:# ##;itic* P"pescu:# ##Cara2iale %! &remea
lui:(
Specificul speciei
6ram* de idei# ##J"cul ielel"r: (1918)# a 1"st c"!siderat* 'i dram a absolutului9
pers"!a8ul pri!cipal# 0elu Rusca!u# tr*ie'te dup* tiparul ideil"r sale# este %!setat de
a/s"lut# at$t %! iu/ire# c$t 'i %! 8usti,ie( El %'i crea+* di! ima2i!ea tat*lui u! m"del a/s"lut#
ceea ce determi!* " serie de c"!1licte la !i&elul c"!'tii!,ei( C"!1lictul ce!tral este dat
%!tre d"u* lumi# %!tre d"u* m"dele de e7iste!,*9 Ut"pia < lumea ideil"r# dup* care 'i
pe!tru care tr*ie'te er"ul= Realia < lumea real*# a &ie,ii c"tidie!e %! care su!t p"si/ile
1apte 8"s!ice pe!tru c"!di,ia uma!* 'i a c*rei le2e suprem* este c"mpr"misul( 6rama
pers"!a8ului i+&"r$'te di! i!c"mpati/ilitatea cel"r d"u* lumi# di! !eputi!,a er"ului de a-
'i pu!e %! aplicare ideile# dar 'i de a tr*i dup* tiparele realit*,ii(
>! acela'i timp# ##J"cul ielel"r: p"ate 1i pri&it* 'i ca " dram* a cu!"a'terii# a
resp"!sa/ilit*,ii 'i lucidit*,ii( Laitm"ti&ul "perei este9 ##C$t* luciditate at$ta e7perie!,* 'i
deci at$ta dram*:( ;art"r la at$tea lucruri 8"s!ice pe!tru lumea ideil"r %! care tr*ie'te#
dar 'i la pr*/u'irea m"delului repre+e!tat de tat*l s*u# 0elu Rusca!u !u p"ate sup"rta
ap*sarea 'i se!time!tul resp"!sa/ilit*,ii 'i se si!ucide( 6esti!ul s*u de&i!e# ast1el# u!ul
tra2ic(
Titlul
?itlul piesei 1ace trimitere la mitul aut"t"! al ielel"r# 1eci"are 1rum"ase# dar
!e%!dur*t"are# care apar !"aptea %! l"curi i+"late 'i %i pedepsesc pe cei care le pri&esc
8"cul# scil"di!du-i( )pr"pierea se 1ace pri! asem*!area ideil"r cu ielele( Cel care ##&ede
ideile:# este pri!s ca %!tr-" "r* a ielel"r 'i !u mai are sc*pare# %!tre2ul s*u desti! 1ii!d
su/8u2at acest"ra( Ielele sim/"li+ea+* aspira,ia spre a/s"lut# care este s"rtit* e'ecului(
Tema
?ema este drama "mului %!setat dup* a/s"lut(
Construcie
Piesa este alc*tuit* di! trei acte 'i 1@ ta/l"uri( C"!1lictul i!teri"r este cel care
pred"mi!*# c"!1lictele e7teri"are !e1ii!d dec$t adiace!te acestuia 'i repre+e!t$!d surse
de alime!tare pe!tru c"!1lictul pri!cipal( U! r"l de"se/it %! "r2a!i+area dramei %l au
didascaliile (i!dica,iile sce!ice)# 1"arte /"2ate# care a8ut* la c"!turarea pers"!a8el"r 'i la
caracteri+area acest"ra( 3e %!cearc*# pri! i!termediul acest"ra# surpri!derea tr*s*turil"r
i!teri"are ale er"il"r( E7iste!,a u!"r ast1el de didascalii tra!s1"rm* piesele lui Camil
Petrescu %! piese de lectur*# de /i/li"tec*(
Subiectul
)c,iu!ea dramei se petrece la sediul redac,iei +iarului de 1actur* s"cialist*
##6reptatea s"cial*:# %! prea8ma i+/uc!irii primului r*+/"i m"!dial# %! mai 1914(
6irect"rul +iarului# 0elu Rusca!u duce " &i"le!t* campa!ie %mp"tri&a mi!istrului
8ustitiei# Aer/a! 3aru-3i!e'ti# pe care %l acu+* de c"ruptie# cer$!du-i demisia 'i pr"mi,$!d#
%! ca+ c"!trar# a pu/lica u! d"cume!t ce-l &a trimite ##de pe /a!ca mi!isterial* pe /a!ca
8usti,iei:( Este &"r/a de " scris"are de dra2"ste a ;ariei 3i!e'ti adresat* lui# %! care se
a1irm* c* la "ri2i!ea a&erii s",ului s*u st* " crim* c"mis* de acesta9 ucisese " m*tu'*
/"2at*# ;a!itti 'i-i distrusese testame!tul# de&e!i!d ast1el u!icul m"'te!it"r( 3t*p$!it de
ideea drept*,ii a/s"lute# er"ul este "t*r$t s* mear2* p$!* la cap*t %! ciuda tutur"r
presiu!il"r# a 'a!ta8el"r se!time!tale (este &i+itat de primul pr"cur"r# de " m*tu'*# Ire!a#
ce-i de+&*luie multe despre trecutul c"mu! al tat*lui s*u# 0ri2"re Rusca!u# 'i al lui
3i!e'ti# de ;aria# de 3i!e'ti %!su'i)( C$!d %!s* mi!istrul pr"pu!e eli/erarea di!
%!cis"are a u!ui de,i!ut p"litic# Petre 4"ru2a# t"&ar*' de partid# 2ra& /"l!a&# %! scim/ul
%!cet*rii campa!iei# camara+ii lui 0elu Rusca!u accept* tra!+ac,ia# iar er"ul se supu!e
"t*r$rii ma8"rit*,ii( Pr"1u!d tul/urat %! pr"priile sale c"!&i!2eri# el !u re+ist* %!s*
presiu!ii realit*,ii 'i se si!ucide ciar cu pist"lul l*sat de 1"sta sa ama!t*# ;aria# repet$!d
desti!ul tat*lui s*u(
Personajele
Cu Gelu Ruscanu aut"rul impu!e u! !"u tip de pers"!a8 %! literatura r"m$!*9
i!telectualul lucid# iperse!si/il# "r2"li"s# dar i!adaptat# care !u accept* c"mpr"misul(
?$!*rul %!setat de a/s"lut# ##capa/il de cri+e de c"!'tii!,*# de "rdi! c"2!iti&# !u m"ral# %!
ese!,*: este u! pers"!a8 de desce!de!,* r"ma!tic* (2e!iul)# dar rap"rtat la s"cietatea
citadi!* di! prima 8um*tate a sec"lului al BB-lea( Certicalitatea m"ral*# i!tra!si2e!,a %i
impu! " atitudi!e c"!sta!t*(
Pers"!a8ul pri!cipal este caracteri+at %! m"d direct %! didascalii# %!c* de la i!trarea
%! sce!*# ca 'i alte pers"!a8e ale piesei9 ##0elu e u! /*r/at ca de @7-@8 de a!i# de "
1rumuse,e mai cur$!d 1emi!i!*# cu u! s"i de mela!c"lie %! pri&ire# ciar c$!d 1ace acte
de e!er2ie( )re !er&"+itatea i!sta/il* a a!imalel"r de ras*( Pri&e'te t"tdeau!a drept %!
"ci pe cel cu care &"r/e'te# 'i asta-i d* " aut"ritate de"se/it*( 6estul de ele2a!t
%m/r*cat# de'i 1*r* pre"cup*ri a!ume:( Preci+area &$rstei# a detaliil"r de p"rtret 1i+ic#
&estime!ta,ie# mimic*# p"art* de la %!ceput sem!ele 1atalit*,ii9 ale u!ui desti! care %l
c"!str$!2e la a repeta ##sce!ariul: 8ucat de tat*l s*u( ?e!ica m"der!* a relati&i+*rii
perspecti&el"r# a "2li!+il"r paralele este utili+at* %! caracteri+area direct*( Rusca!u se re-
1lect* %! m"d di1erit %! c"!'tii!,a 1iec*ruia di!tre pers"!a8ele piesei( Pe!tru Praida 'i
Pe!ciulescu el este ##3ai!t-Just:# ##"mul care &ede idei:# ##ara!2elul drept*,ii:( Pe!tru
;aria 3i!e'ti# 0elu repre+i!t* "mul superi"r# de"se/it de i!teli2e!t# pe care-l admir* 'i-l
iu/e'te( Pe!tru Aer/a! 3aru-3i!e'ti# 0elu este u! %!setat de a/s"lut# dar 'i u! ilu+i"!at(
)ut"caracteri+area red* u! pers"!a8 ##tra!spare!t:9 ##)m putut 2re'i# dar masc* !u am
purtat !ici"dat*:# lucid 'i c"!'tie!t9 ##C$t* luciditate# at$ta e7iste!,* 'i deci at$ta dram*:(
;e!irea lui e u!ic* 'i de " i!tra!si2e!,* a/s"lut*# dictat* de imperati&ul cate2"ric
al drept*,ii s"ciale( El rupe "rice le2*tur* cu trecutul pers"!al# cu credi!,a %! iu/irea
a/s"lut*# cu t"ate d"ri!,ele sau ispitele# de parc* acestea ar 1ace parte di!tr-" alt* &ia,*( El
!u-'i mai d"re'te !imic pe!tru si!e( Credi!,a %!tr-u! pri!cipiu u!ic %l a8ut* s* treac* peste
e'ecul iu/irii( Pe!tru Rusca!u# 1emeia iu/it* este u! sim/"l pe!tru atrac,ia a/s"lutului(
erban SaruSine!ti# mi!istrul 8usti,iei# este tipul p"liticia!ului &ersat# dur#
&i"le!t# a&$!d "r2"liul puterii( El repre+i!t* u! tip uma! "pus lui 0elu Rusca!u( 3i!e'ti
este caracteri+at %! m"d direct %! didascalii# %!c* de la i!trarea lui %! sce!*9 ##3i!e'ti#
/*r/at apri2# /i!e le2at# ca de patru+eci 'i ce&a de a!i ((( Omul 1umea+* 'i 2$!de'te
apr"ape !emi'cat# d$!d " impresie de c"!ce!trare dur* ca " carapace( )re " pri&ire
puter!ic* 'i m$i!ile mari# a2itate( >! c"!ul de lumi!* cu re1le7e &er+ui# tr*s*turile 1e,ei au
" duritate de 2ra&ur*(: Impresia pe care " las* este aceea a u!ei 1"r,e cr$!ce!e# re,i!ute(
El este re1lectat di1erit %! c"!'tii!,a cel"rlal,i# ca %! "2li!+i paralele9 pe!tru ;aria el este
u! m"!stru# pe!tru 0elu u! asasi!# Pe!ciulescu %l c"!sider* u!a di!tre cele mai i!1er!ale
ca!alii pe care le-a %!t$l!it 'i ##u! cr$!ce! 8uc*t"r:# %! timp ce pe!tru m*tu'a Ire!a#
3i!e'ti este sal&at"rul "!"arei lui 0ri2"re Rusca!u( ;$!dru de puterea asupra desti!el"r
"ame!il"r# de aut"ritatea sa# m*rturise'te acest lucru9 ##P"t pr"pu!e sc"aterea di! 1u!dul
"c!ei a u!"r "ame!i uita,i de seme!ii l"r 'i de 6um!e+eu ac"l" 'i p"t descide ac,iu!i
care s* trimit* %! 1u!dul "c!ei al,ii# !imici!d ast1el 1amilii %!tre2i# 'i distru2$!d 1ericirea
s",iil"r 'i a c"piil"r:( 3i!e'ti %'i urm*re'te cu te!acitate sc"pul pr"pus 'i !u e+it* s*
recur2* la "rice mi8l"ace pe!tru a "/,i!e ceea ce-'i d"re'te( Calculat# 'tie s* 1"l"seasc*
pu!ctele sla/e ale ad&ersarului( Pri! de+&*luirile pe care le 1ace# pr"&"ac* si!uciderea lui
Rusca!u(
Maria Sine!ti este pr"t"tipul pers"!a8ului 1emi!i! camilpetrescia!( Caracteri+at*
%! m"d direct de aut"r# ;aria apare ca " 1ii!,* ##de " 1rumuse,e tul/ur*t"are D(((E# mistuit*
de secrete 2rele:# ##iperem"ti&*# cu ima2i!a,ie de+"rd"!at*:# ##prad* tutur"r "/sesiil"r#
cu d"ri!,e !e%mp*cate# de&iate: ( Fri&"l*# !estat"r!ic*# ;aria (ca 'i Ela 0e"r2idiu) !u
p"ate %!,ele2e +/uciumul i!teri"r al /*r/atului iu/it( 3la/* 'i puter!ic*# %! acela'i timp#
1atal*# misteri"as*# impre&i+i/il*# se aut"caracteri+ea+*# p"mi!d de la m"ti&ul du/lului#
m"ti& pe /a+a c*ruia este c"!struit* %!trea2a pies*9 ##0$!desc u!e"ri c* su!t i! mi!e d"u*
1ii!,e9 u!a 8"s!ic*# m*r2i!it* 'i la'*# care a primit s* i se dea de /*r/at u! "m pe care !u-l
iu/ea D(((E 'i alta care su1er*# care pl$!2e((( care s$!2erea+* pe!tru t"ate 8"s!iciile
celeilalte:( Ea aduce arma cu care 0elu %'i &a pu!e cap*t +ilel"r# dar !u &a putea p*tru!de
misterul m"r,ii lui9 ##Gu %!,ele2 !imic((( 6e ce s-a "m"r$tH:(
Praida este e7p"!e!tul u!ei 1il"s"1ii pra2matice# pe!tru care dreptatea are ca u!ic
criteriu " cau+*# iar deasupra drept*,ii este partidul( Penciulescu este "scila!t# eci&"c#
dar capa/il de a 1"rmula ese!,a dramei lui 0elu Rusca!u# ca "m care a &*+ut 8"cul ielel"r(
3tructura de pr"1u!+ime a pers"!a8el"r di! J"cul ielel"r (0elu Rusca!u# ;aria 3i!e'ti#
Aer/a! 3aru-3i!e'ti) se &a re2*si# %! c"!te7te di1erite# 'i la al,i er"i di! "pera scriit"rului
(de e7emplu9 Ate1a! 0e"r2idiu - Ela - Gae 0e"r2idiu sau Pietr" 0ralla - )lta -
Celli!")(
Opera literar* ##J"cul ielel"r: de Camil Petrescu este " dram* de idei# de"arece
pre+i!t* t"ate tr*s*turile acestei specii literare9 c"!1lict i!teri"r# pers"!a8e c"!struite pe
/a+a tr*iril"r l*u!trice# ac,iu!e c"!ce!trat*(