Sunteți pe pagina 1din 2

s l i a r t m e h C u r t s e r e t

m A t i m u n aa c a e l i n u i r o l e m r i f e d
c e s n i z e d , e i n u v e d a t a r t l a s a c i m i h c
a r p u s a . i u l u i d e m
m e t n u S a r o j i r g n i e d s l i a r t m e h c
r p m t a i t e d , e n a o i v a e d a e r a t a o l p x e
u c i r u n a i c a , i u l u r u a e d e l e t c e f e
e s a o u r t s a z e d a t a o l p x e i i r n i r p
e r a r u t c a r f c i l u a r d i h a r o l e z a g e d , t s i
e d e l i r u - E , e r a t n e m i l a e d l u r o l c i
l u r o l f n i d p a , e d n a t s b u s e l e e c i m i h c
n i d , e c i t e m s o c , c t e r a d u n m e d e v
l u c a t a c i m i h c n i d a r o l u . u r t s o n
r o F e l e f s e d e t a r u e l a r o l e m r i f e d c e s n i z e d , e i u c e l e p u r t e d a j a g n a i a l f u m a c i
pn n - n i d i u c m i t e p r u g i f e r a c r p m e i t u c e l i r u n u t r o l t i t n a c i e s n e m i e d
m u f . c i m i h c
O v e d a t a r n e c s e d r i i i p o c , i o b z n i r p r u s i e p d a r t s g r a e l a i p i a i r e p s , i
c e r t i i r o t u n u i t e d n u s e s d n u c s a , i i r a t a c o l n i d n o z d i h c n c i n b a r g , e l i r u m a e g
ps e l i r r a o b z , e t a t n e i r o z e d a t s a e t s e a e n i g a m i t l u m a e r p s a e d a a r o r o l e
. e r t s a o n i i i p o C i e m u a t s o f e d c a v e t i r o a i r e p s i v i t c e f e e d e t s e c a c a . i n u i
e t s E a j e d a e r p , t l u m e t s e s e c x e e d l e z u a s e t a o p c e t s e a b r o v e d o n u b e n e t e s
e d , i n a b i n a b i c i l b u p l p i t i e d m i r p i i r r o t s e c a . e m r i f
d e r C c v e d a a t a r t n i m e t n u s , i o n r a i a t p u l t a r a l c e d u c e l e t c e s n i e r a o d a c s a m
e r a c r e p o c a . a t s a e l e m r i F e d e r a z i t a r e d i c e s n i z e d e i i c i n m r a c u n u a l u l o r t n o c
a r p u s a n a t s b u s r o l e , e t i s o l o f e l e i z i h c a z a e n o i n a t s b u s e l e e d a l c u d o r p , i r o t
z a e m r u c u r t s n i e l i n u i e d e r i s o l o f u l i d ( , e i d o m e d , e r a c i l p a , ) . c t e r a d u c n a r u g i s
c u n u i t c i m i n u a s e p a o r p a c i m i n e r p s e d e l e t c e f e e v i c o n e l a a r o t s e c a u r t n e p
. i n e m a o l i b a b o r P c e l e m r i f e d e r a z i t a r e d r a i h c r e d i s n o c c c a f o b a e r t n u b ,
r a i h c u a i e d e n u b c i f i t r e c e l i r e d e r i s o l o f a r o l e v i t c e p s e r n a t s b u s , e e t a o p r a i h c
d e r c c e t s e c a n a t s b u s e t n u s e v i s n e f o n i u r t n e p . i n e m a o r a D c a d aa u a t s
e l i r u r c u l : b e r t n e d e c r c u l i i r o t r o t s e c a e m r i f u a e i o v e n e d a e n e m e s a
e t n e m a p i h c e e d c e t o r p , e i e d e c c s e s o l o f m i t e d a r i p s e r e i ?
c a D e i t s n i r p n n o z , i c i n u n n i , t n o c r c u l i i r o t u c m i t c r a p i c i n u n e t v . d
" e l i r u t l a s A " t n u s a l e l e c i a m e t i v i r t o p e n , e r o c d n g r e m i i i p o c a l l a o c , c d n
c a e l p u a s n i v i i n e m a o e d a l , i c i v r e s c i d a i c n u t a c d n e i a m e r a m a r e m o l g a . e i
d e r C c e t s e a u o n d o t e m e d , s l i a r t m e h c a n u r t s e r e t , e r a c u c n a r u g i s c
e g n i t a " . " a t n i e l e t n a l P n i v e d , e s a o i c i b l a pm l u t n e a j e d t a r u t a s e d e t s e c a
r t o , i r u v r a i p u d e i a o l p e s a o r i m a . T T D
v a r G e l u t p a f c i r o e s e d m a v t u z p s ( a l i e p , ) r e i e r c e r a c r e c r o l e c e r a c
z a e z i r e v l u p e t s e c a r t o i r u v s e t s i s n i i a m e n i b n a n o z n i u c o l i e , r o l n r g a n i d
, r o l . c t e
S u n t i u m c i e l e t c e s n i u a l u l o r r o l n r u t a n i n a l e c a i , p m i t a c e c i r o
m s i n a g r o u i v i e l e t c e s n i u e r c s e s e s e z e t p a d a . i u l u i d e m
n i D l u t c n u p u e m e d e r e d e v i a m e n i b u c n i r a u a s ( c a m i l i ) c e d t u c . r e c n a c
V g o r s g i d n i a l e l e c e t i t i c i c i a i e p ct l i b i s o p s v i r e f i e d a e r e n u p x e
t c e r i d a l e t s e c a n a t s b u s . e
6 1 e i r b m o t c O 3 1 0 2
l o c i t r A s i r c s , e d
d r a n o e L e h C a c
e r a t s o P k o o b e c a F :
1 8 0 0 2 0 1 . a = t e s & 3 6 4 7 2 2 5 0 5 3 1 3 2 0 2 0 1 = d i b f ? p h p . o t o h p / m o c . k o o b e c a f . w w w / / : s p t t h
4 5 7 1 6 5 6 8 4 1 . 9 2 8 1 4 7 3 7 0 1 . 1 5 1 1 2 3 5 1 4 6
i t o N k o o b e c a F :
- u r t s e r e t - s l i a r t m e h c - / a c s e h c - d r a n o e l / s e t o n / m o c . k o o b e c a f . w w w / / : s p t t h
4 8 5 7 6 0 0 1 5 3 1 3 2 0 2 0 1 /
e v i r D y k S :
8 3 0 9 F 1 E 1 1 = d i s e r & D 6 5 9 6 4 8 3 0 9 F 1 E 1 1 0 = d i c ? x p s a . w e i v / m o c . e v i l . e v i r d e n o / / : s p t t h
1 3 2 3 1 2 % D 6 5 9 6 4

S-ar putea să vă placă și