Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE CONSULTANŢĂ IMOBILIARĂ

încheiat astăzi ...................2009.

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

- Societatea comercială “........................” S.R.L. având sediul social în ........................


str. ........................nr., ........................, înregistrată la Registrul Comerţului Timiş sub
numărul ........................ din ........................ având C.U.I. ........................ prin reprezentant
legal ........................- administrator -, în calitate de CONSULTANT;
şi
- Societatea comercială “........................” S.R.L. având sediul social în ........................
str. ........................, înregistrată la Registrul Comerţului Timiş sub numărul
........................din ........................ având C.U.I. 13951857........................ prin reprezentant
legal ...................................... – administrator - în calitate de CLIENT
Au convenit încheierea prezentului contract de consultanţă cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1. – Consultantul va asigura următoarele:


Servicii, inclusiv avizele scrise şi anume:
- consultanţă imobiliara şi reprezentare pentru recuperare documentatie proprietate imobiliara
putand asupra ..........................................................
Art.2. – Aceste servicii vor fi asigurate de consultant la capacitatea şi eficienţa sa maximă timp
de minimum 10 ore pe lună. Mărirea minimului de ore se poate face prin act adiţional încheiat şi
semnat de părţi.

III. DURATA CONTRACTULUI

Art.3.- Prezentul contractract se încheie pe o durată de 6 luni, începând cu data


de .........................

IV. PREŢ ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ

Art.4. – Clientul este de acord să plătească consultantului o sumă de ......................... pe luna de


servicii efectuate.
Art.5. – Plata se va face în lei, la cursul de referinţă BNR de la data plăţii, prin
numerar/dispoziţie de plată/CEC.
Plata se face anticipat, lunar.
La intrarea in vigoare a contractului, clientul este de acord să plătească anticipat, contravaloarea
serviciilor pe primele ................... luni, urmând ca, de la data de ..................., plata să se facă
lunar.
Art.6. – Clientul este de acord să ramburseze consultantului cheltuielile pe care acesta le va face
în numele clientului şi cu care clientul este de acord în prealabil. Decontarea acestor cheltuieli se
va face pe bază de listă însoţită de chitanţe. Cheltuielile rambursabile includ:
- benzină, pentru deplasări în interesul clientului mai lungi de 100 km;
- protocol, numai cu acordul prealabil al clientului.

1
V. STATUTUL JURIDIC AL CONSULTANTULUI

Art.7. – În asigurarea serviciilor, consultantul este o persoană juridică independentă şi nu


angajat, agent sau partener, al clientului .
Art.8. – Consultantul răspunde de plata tuturor impozitelor, taxelor legale.
Art.9. – Consultantului nu i se permite să se angajeze în nici o activitate în conflict cu interesele
clientului.

VI. CAUZE DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI

Art.10. – Acest contract încetează în una din următoarele situaţii:


a) expirarea duratei stipulate în contract;
b) clientul probează că, consultantul este angajat sau este pe cale de a se angaja într-o afacere
sau activitate care contrazice afacerile clientului;
c) când clientul îi dă consultantului un preaviz de 30 de zile informându-l scris că intenţionează
să pună capăt raporturilor contractuale;
d) când consultantul îi dă clientului un preaviz de 30 de zile informându-l scris că intenţionează
să pună capăt raporturilor contractuale;
e) clientul încalcă vreuna din clauzele inserate în pretentul contract.
Art.11. – Indiferent de cauza de încetare, clientul va plăti consultantul pentru munca prestată iar
consultantul va îndeplini serviciile în curs de desfăşurare.

VII. NOTIFICĂRI

Art.12. – Toate notificările trebuie să se facă în scris şi să se remită la adresa precizată la sediul
social.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul contract în limba română, în două exemplare, un
exemplar pentru client şi un exemplar pentru consultant.

CLIENT, CONSULTANT,

Reprezentanţi legali Reprezentant legal


...................................... ........................................

S-ar putea să vă placă și