Sunteți pe pagina 1din 6

CONTRACT DE AGENŢIE IMOBILIARĂ

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 509/2002 privind agenţii comerciali permanenţi
şi cele referitoare la mandatul comercial cuprinse în art. 374 - art. 404 Cod Comercial,

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1............................................................................................................................, cu
domiciliul/sediul social în localitatea ....................................., str. ..............................
nr. ....., bloc ............., scara ..........., etaj ........, apartament .......,
judeţ ....................................., avand BI/CI seria ...........
nr.........................................../înregistrată la Oficiul Registrului
Comerţului ....................................., sub nr. ................... din ............................., cod fiscal
nr. ........................... din ....................................., având contul
nr. ............................................................, deschis la ................................................,
existând şi funcţionând potrivit legislaţiei statului ....................., reprezentată de ...............
................................., cu funcţia de ................................, cetăţean ......................................,
posesor act de identitate/paşaport ........................,
în calitate de COMITENT,

şi

1.2. S.C. DACICUS S.R.L, cu sediul în Timişoara, Str. Miorita nr.4, bl.1, parter,
camera 3, jud.Timis, inregistrata la ORC Timis cu nr. J35/1598/2005, CUI 17781281,
valabil reprezentată prin DINU DANUTA, în calitate de AGENT,

au convenit asupra următoarelor:

II. DEFINIŢII
Prin agent imobiliar , denumit în continuare agent imobiliar, se înţelege persoana
juridică, care, în calitate de intermediar independent, este împuternicit în mod statornic să
negocieze şi să încheie tranzactii imobiliare în numele şi pe seama comitentului.
Prin comision se înţelege orice formă de remuneraţie al cărei cuantum se obţine prin
raportare la volumul sau la valoarea operaţiunilor.
Prin forţă majoră se înţelege o împrejurare externă cu caracter excepţional,
independentă de voinţa părţilor, absolut invincibilă şi absolut imprevizibilă.

III. OBIECTUL CONTRACTULUI

Comitentul, prin prezentul contract, împuterniceşte pe agent să negocieze şi să încheie


contracte de vânzare-cumpărare, având ca obiect vânzarea imobilelor puse la dispoziţie
de el (comitent), prevăzute în anexa la prezentul contract, către terţi, activitate ce se va
desfăşura în contul comitentului.

IV. STATUTUL AGENTULUI

Agentul acţionează în calitate de intermediar independent şi nu este prepusul


comitentului.

VI. DURATA CONTRACTULUI

Contractul se încheie pe o durată de ............................ luni, începând cu data


de ............................ până la data de .......................................... / pe perioadă
nedeterminată.
Părţile contractante pot conveni prelungirea prezentului contract prin încheierea, în
scris, a unui act adiţional semnat de ambele părţi contractante.
Contractul de agenţie pe durată determinată care continuă să fie executat de părţi după
expirarea sa se consideră transformat automat într-un contract pe durată nedeterminată.

VII. REGIUNEA GEOGRAFICĂ

Împuternicirea acordată agentului se exercită în sectorul geografic situat


în ...........................................................................................................................................
.......... . Contractele încheiate în temeiul împuternicirii îşi vor produce efectele numai pe
suprafaţa regiunii astfel determinate.

VIII. PLATA COMISIONULUI

Comitentul va plăti agentului un comision de .............. % din valoarea fiecărui contract


încheiat de agent, în contul şi pe numele comitentului.
Dreptul la comision se naşte la data la care se îndeplineşte una dintre următoarele
condiţii:
a) comitentul îşi execută obligaţiile contractuale faţă de terţa persoană prin transferul
proprietatii;
b) comitentul ar fi trebuit să îşi execute obligaţiile contractuale potrivit convenţiei sale
cu terţa persoană;
c) terţa persoană îşi execută obligaţiile contractuale prin plata pretului.
Dreptul la comision se naşte cel mai târziu la data la care terţa persoană îşi execută
obligaţiile sau ar fi trebuit să le execute, dacă comitentul şi-ar fi executat în mod
corespunzător obligaţiile sale.
Comisionul se datorează şi pentru operaţiunile încheiate, dar la a căror executare
părţile au renunţat.
În caz de executare parţială din partea terţei persoane, agentul este îndreptăţit doar la
plata unei cote-părţi din comision, proporţională cu suma încasată de comitent.
Dreptul la comision se stinge numai dacă şi în măsura în care operaţiunea încheiată
între comitent şi terţa persoană nu se execută şi numai dacă pentru această neexecutare nu
se poate reţine vreo culpă în sarcina comitentului.
Plata comisionului stabilit se face astfel:
a) La data ..................................................................................................;
b) Locul ...................................................................................................
c) Modalitatea de plată .......(cash/virament in contul)..................................................... .
Plata comisionului se va efectua în lei, la cursul de referinţă al Băncii Naţionale a
României din ziua efectuării plăţii.

IX. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE

Obligaţiile comitentului:

a) comitentul este obligat să acţioneze cu bună-credinţă şi cu diligenţa unui


profesionist.
b) să întocmească listele de preţuri pentru produsele ce urmează a fi vândute de agent
şi să le transmită acestuia;
c) să pună la dispoziţie agentului în timp util şi într-o cantitate corespunzătoare
proiecte, extrase de carte funciara, titluri de proprietate, cataloage, tarife şi orice alte
documente necesare agentului pentru executarea împuternicirii sale, referitoare la
bunurile comitentului;
d) să aducă la cunoştinţa agentului condiţiile comerciale dorite cu privire la preţ,
modalitate de plată etc.;
e) să acorde asistenţă tehnică în perioada negocierilor, prin delegarea de specialişti
împuterniciţi;
f) să avizeze proiectul de contract de vânzare-cumpărare pe care agentul l-a negociat şi
urmează să-l încheie în numele său;
h) să execute obligaţiile contractuale din contractele încheiate de agent pe numele său;
i) să achite comisionul cuvenit agentului, în condiţiile prezentului contract;
j) să garanteze pentru orice evictiune si vicii ascunse bunurile şi să asigure, predarea
acestora;
k) să anunţe agentul cu privire la evenimentele fortuite sau de forţă majoră intervenite
în perioada derulării contractului şi să notifice încetarea lor, împreună cu actele
atestatoare;
l) să îl informeze pe agent în timp util despre acceptarea, refuzul ori neexecutarea unei
operaţiuni imobiliare negociate şi încheiate de agent;
m) să participe alături de agent la soluţionarea litigiilor provenind din reclamaţii ale
terţilor cu care au fost încheiate contracte de vânzare-cumpărare.

Obligaţiile agentului:

a) agentul este obligat să acţioneze cu bună-credinţă şi cu diligenţa unui profesionist;


b) să negocieze şi să încheie contracte de vânzare-cumpărare pe suprafaţa regiunii
determinate în prezentul, pentru imobilele menţionate în anexa nr. ..... la prezentul
contract, în numele şi pe contul comitentului;
c) să informeze terţii cu care încheie contracte de vânzare-cumpărare despre calitatea
sa de agent;
d) să se informeze asupra solvabilităţii şi credibilităţii terţilor, înainte de încheierea
contractelor de vânzare-cumpărare;
e) să respecte în mod corespunzător instrucţiunile rezonabile primite de la comitent,
ţinând seama de caracterul imperativ, indicativ sau facultativ al acestora;
f) să consulte permanent comitentul, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, în
timp util, să ia decizia cea mai bună, astfel încât să nu prejudicieze în nici un fel
comitentul;
g) să transmită comitentului, spre avizare, proiectele de contracte şi să-l informeze pe
acesta asupra comenzilor şi cererilor de ofertă primite;
h) la cererea comitentului, să remită, într-un interval de timp scurt, copii după
comenzi, cereri de ofertă, informaţii şi înscrisuri privind credibilitatea şi bonitatea
terţilor;
i) să prezinte comitentului un raport lunar în care va indica lista clienţilor şi cifra de
vanzari realizată, spre a facilita calculul indemnizaţiei cuvenite în caz de reziliere a
contractului;
j) să comunice comitentului cifra de vanzari nerealizată şi consecinţele nerealizării;
k) să efectueze periodic studiul pieţei, să participe la manifestaţiile comerciale pentru
promovarea bunurilor comitentului;
l) să comunice comitentului, în termen de .............. ore de la încheierea fiecărui
contract încheiat, copia acestuia, astfel încât comitentul să beneficieze de timpul util
pentru executarea contractului în condiţii normale;
m) să nu divulge terţelor persoane know-how-ul, secretele de vanzare, inclusiv
marketing-ul, furnizate de comitent, atât pe durata contractului, cât şi ulterior.
n) să îl înştiinţeze de îndată pe comitent despre reclamaţiile privitoare la viciile
bunurilor şi despre măsurile de asigurare solicitate în interesul comitentului.

X. CLAUZA DE NECONCURENŢĂ

Agentul se obligă să nu încheie contracte de agenţie imobiliara cu alţi comitenţi care-şi


desfăşoară activitatea în regiune.
Comitentul se obligă să nu încheie contracte de agenţie imobiliară cu alţi agenţi care-şi
desfăşoară activitatea în regiune şi nici să nu vândă el însuşi bunurile în regiune.

XI. FORŢA MAJORĂ

Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de


executarea în mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în
baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a
obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră.
Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen
de ....................... (zile, ore), producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în
vederea limitării consecinţelor lui.
Dacă în termen de .................. (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu
încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract
fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.
XII. CLAUZA PENALĂ

În cazul în care comitentul nu achită agentului comisionul conform condiţiilor


prezentului contract, acesta se obligă să plătească agentului o penalitate de .............. %
din suma datorată, pe zi de întârziere.

XIII. CLAUZA DE CONFIDENŢIALITATE

Informaţiile pe care le obţin părţile ca efect al executării prezentului contract sunt strict
confidenţiale.
Sunt confidenţiale următoarele informaţii:
a) situaţia financiară;
b) proiectele de afaceri;
c) bunurile imobiliare nelivrate pieţei;
d) tehnicile de vanzare;
e) alte informaţii care reprezintă poziţia pe piaţă a comitentului
De asemenea, sunt confidenţiale şi următoarele documente care s-au pus sau se vor
pune la dispoziţia agentului / comitentului:
....................................................................................................................... .
Agentul / comitentul poate dezvălui informaţii sau poate pune la dispoziţie documente
dintre cele menţionate anterior numai persoanelor implicate în executarea clauzelor
prezentului contract.
Încalcarea prevederilor acestei clauze obligă la plata unor despăgubiri
astfel: ...............................................................................................................
Exonerează de răspundere următoarele situaţii:
a) dacă informaţiile erau cunoscute înainte de a fi fost obţinute de
la ..................................;
b) informaţia a fost primită dintr-o sursă neconfidenţială;
c) dezvăluirea informaţiei s-a făcut după ce s-a primit acordul scris pentru aceasta;
d) informaţia era de circulaţie publică la data dezvăluirii ei;
e) a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.

XIV. NOTIFICĂRI

În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea


celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în partea
introductivă a prezentului contract.
În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare
recomandată, cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data
menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.
Dacă notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi
lucrătoare după cea în care a fost expediată.
Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt
confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.

XV. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unui
tribunal arbitral/unei instanţe judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi:
- nu îşi execută una dintre obligaţiile esenţiale enumerate la pct. .........., din prezentul
contract;
- este declarată în stare de incapacitate de plată sau a fost declanşată procedura de
lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului contract;
- cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul
celeilalte părţi;
- îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare
scrisă, de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la
rezoluţiunea/rezilierea prezentului contract.
De asemenea, contractul încetează în termen de ........ zile de la data primirii notificării
prin care i s-a adus la cunoştinţă uneia din părţi că nu şi-a executat ori îşi execută în mod
necorespunzător oricare dintre obligaţiile ce-i revin.
Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica
celeilalte părţi, cu cel puţin ......... zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi
producă efectele.

XVI. CLAUZE FINALE

Prezentul contract de agenţie comercială, inclusiv modificările şi adăugările ulterioare,


poate fi probat numai prin înscris, atât în raporturile dintre părţi, cât şi faţă de terţi.
Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile
contractante.

Prezentul contract a fost încheiat astăzi ................................, într-un număr


de ............... exemplare originale, câte unul pentrul fiecare parte.

COMITENT, AGENT IMOBILIAR,


................... ..............
Reprezentanţi legali, Reprezentanţi legali,
............................... ...............................