Sunteți pe pagina 1din 16

Audit intern

Grile II CIG

MULTIPLE CHOICE

1. Auditul intern reprezinta :
a. activitatea de examinare obiectiva a ansamblului activitatilor entitatii in scopul
furnizarii unei evaluari independente a managementului riscului,controlului si
proceselor de conducere a acestuia
b. activitatea de control financiar a ansamblului activitatilor entitatii in scopul
furnizarii unei evaluari generale a managementului riscului,controlului si
proceselor de conducere a acestuia
c. activitatea de examinare externa a ansamblului activitatilor entitatii in scopul
furnizarii unei evaluari independente a riscului,controlului conturilor anuale si a
proceselor de conducere a acestuia


2. Ce fel de control este auditul intern?
a. monopost
b. ex-monopost
c. ex.post


3. Cine executa activitatea de audit intern?

a. auditorul extern independent
b. responsabilul cu auditul financiar
c. Auditorul intern


4. Cum se organizeaza auditul intern?

a. In departament cu controlul intern
b. In departament cu contabilitatea
c. In departament distinct


5. Cine este responsabil cu infiintarea auditului intern?

a. directorul executiv
b. directorul economic
c. conducatorul intreprinderii


6. Auditul intern este subordonat:

a. directorului economic
b. sefului departamentului de audit
c. directorului general


7. Care este principiul de baza care sta la baza auditului intern?

a. integralitatii
b. independentei
c. autonomiei


8. Auditorul intern are:
a. O independenta relativa
b. O indepenta absoluta
c. Nu are independenta


9. Ce reguli trebuie sa urmeze auditorul intern?

a. prevederile codului de audit intern, regulile de exercitare si de implementare
b. prevederile regulamentului de organizarea ale auditului intern specifice
intreprinderii
c. prevederile codului de etica, regulile de exercitare si de implementare


10. Cum trebuie sa isi indeplineasca atributiile auditorul intern?

a. In mod personal, independent, cu profesionalism si integritate
b. in mod obiectiv, independent, cu profesionalism si integritate
c. in mod independent, cu integritate si subiectivitate


11. Cine are responsabilitatea organizarii activitatii de audit intern?

a. un auditor intern membru al Organizatiei Auditorilor Interni din Romania
b. un auditor intern membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania
c. directorul de audit


12. Cine vizeaza rapoartele de audit intern?

a. Directorul general
b. Directorul economic
c. Seful departamentului de audit intern


13. Care sunt activitatile care intra in sfera de control a auditului intern?

a. operatiunile, activitatile sau actiunile care se efectueaza , se executa sau se
desfasoara in cadrul entitatii
b. operatiunile, activitatile sau actiunile care se efectueaza , se executa sau se
desfasoara in compartimentul financiar contabil
c. operatiunile, activitatile sau actiunile care se efectueaza , se executa sau se
desfasoara in cadrul controlului financiar


14. Care sunt atributiile care trebuie sa le indeplineasca Compartimentul de audit intern?

a. certificarea anuala a balantei de verificare a fluxurilor de trezorerie si a bilantului
contabil, prin verificarea legalitatii, realitatii si exactitatii evidentelor contabile si
ale actelor financiare si de gestiune
b. certificarea anuala a raportului de gestiune, al raportului administratorului, prin
verificarea legalitatii, realitatii si exactitatii evidentelor contabile si ale actelor
financiare si de gestiune
c. certificarea anuala insotita de raport de audit, a bilantului contabil si a contului de
profit si pierdere, prin verificarea legalitatii, realitatii si exactitatii evidentelor
contabile si ale actelor financiare si de gestiune


15. In ce consta auditul proiectelor de buget ?

a. In evaluarea privind flexibilitatea si fiabilitatea proiectului de buget astfel incat sa
se maximizeze riscurile
b. In evaluarea privind fezabilitatea si fiabilitatea proiectului de buget astfel incat sa
se minimizeze riscurile
c. In evaluarea privind fiabilitatea proiectelor astfel incat sa se minimizeze riscurile
privind realizarea veniturilor si depasirea cheltuielilor de productie, precum si
fundamentarea echilibrului financiar


16. In cazul descoperirii de neconformitati, ce se intampla cu bugetul?

a. Se reanalizeaza si reproiecteaza
b. Se ajusteaza dar nu se repreproiecteaza
c. Ramane neschimbat


17. Controlul financiar preventiv este un control :

a. Ex post
b. Ulterior
c. Ex ante


18. Auditul intern este:

a. un control financiar preventiv
b. un control de gestiune
c. o forma superioara de control intern


19. Auditul intern:

a. include in sfera sa si activitatea managementului
b. include numai activitatea financiar contabila
c. include doar controlul gestionar


20. In sfera auditului intern:

a. intra si controlul financiar preventiv
b. nu intra deoarece se suprapun ca mod de exercitare
c. ambele variante sunt corecte


21. In atributiile compartimentului de audit intern intra si:

a. examinarea sistemului fiscal si a fiabilitatii acestuia
b. examinarea sistemului financiar si a flexibilitatii acestuia
c. examinarea sistemului contabil si a fiabilitatii acestuia


22. Care sunt trasaturile generale ale planului de audit intern?

a. planul de audit intern se intocmeste anual si este aporobat de conducerea unitatii
b. planul de audit intern se intocmeste anual si este aporobat de actionari
c. planul de audit intern se intocmeste trimestrial si anual si este aporobat de
directorul economic


23. Planul anual de audit intern aprobat poate fi modificat la propunerea :

a. sefului compartimentului de audit intern sau la initiativa conducatorului entitatii
b. sefului compartimentului de audit intern sau la initiativa directorului economic
c. sefului compartimentului de audit intern sau la initiativa conducatorilor
departamentelor functionale


24. Planul anual de audit intern aprobat poate fi modificat

a. ori de cite ori apar erori semnificative
b. ori de cite ori apar indicii sau circumstante care semnifica aparitia unor riscuri
interne sau de sistem
c. ori de cite ori considera conducerea intreprinderii ca este oprtuna schimbarea


25. Pentru activitatile si operatiunile care au legatura nemijlocita cu certificarea bilantului contabil
si a contului de profit si pierdere, obiectivele cuprinse in planul de audit intern vor fi :

a. defalcate pe trimestre si pe luni, dupa caz
b. defalcate pe semestre dupa caz
c. defalcate zilnic pentru a se urmari situatia cash flowlui


26. Unul dintre principiile auditului intern este:

a. principiul complexitatii
b. pricipiul completitudinii
c. principiul completarii


27. Unul dintre principiile auditului intern este:

a. principiul ex-prudential
b. principiul prudential
c. principiul post-prudential


28. Unul dintre principiile auditului intern este:

a. principiul oportunitatii
b. principiul independentei exercitiilor
c. princioiul oberabilitatiii


29. Planul de audit intern poate fi modificat trimestrial

a. de catre directorul economic
b. de catre contabilul sef
c. nu poate fi modificat


30. Ministerul Finantelor Publice:

a. nu poate stabili anumite tematici generale de control, deoarece ar fi imixtiune in
conducerea intreprinderii
b. poate stabili anumite tematici generale de control, derivate din necesitatile proprii
de analiza, evaluare si diagnosticare a activitatii din economie
c. stabileste obligatoriu toate tematicile anuale de control pentru auditul intern al
intreprinderii


31. Planul de audit intern este un document:

a. justificativ
b. financiar
c. oficial


32. Identificarea sau descrierea activitatii sau a operatiunii supuse auditului intern :

a. nu este cuprinsa in planul de audit, fiind o verificare inopinanta
b. este cuprinsa in planul managerial
c. este cuprinsa in planul de audit intern


33. Auditorul intern isi desfasoara activitatea pe baza de :

a. dispozita directorului
b. ordin de serviciu scris
c. ordonanta emisa de auditorul sef


34. Auditorul intern are acces:

a. la toate datele si informatiile pe care le considera relevante pentru scopul si
obiectivele precizare in ordinul de serviciu
b. numai la informatiile puse la dispozitie de seful departamentuului controlat,
considerate relevante de acesta pentru scopul si obiectivele precizare in ordinul de
serviciu
c. nu are acces la informatii confidentiale


35. Personalul de conducere si cel de executie implicat in activitatea auditata:

a. nu au obligatia sa ofere toate documentele solicitate, decat pe cele pe care seful
ierarhic le considera oportune
b. nu au obligatia sa ofere documentele solicitate si tot sprijinul necesar desfasurarii
in bune conditii a auditului intern
c. au obligatia sa ofere documentele solicitate si tot sprijinul necesar desfasurarii in
bune conditii a auditului intern


36. In planul de audit trebuie prezentat :

a. obligatoriu numarul de auditori antrenati in activitatea de auditare
b. numai seful de misiune
c. aleatoriu numarul de auditori antrenati in activitatea de auditare


37. Raportul de audit intern:

a. nu este un act unilateral care exprima opinia auditorului si a conducerii
intreprinderii in baza constatarilor facute
b. este un act unilateral care exprima opinia auditorului si a conducerii intreprinderii
in baza constatarilor facute
c. este un document justificativ pentru auditori ca au efectuat misiunea


38. In planul de audit trebuie prezentat obligatoriu

a. exercitiul financiar pentru care s-a intocmit planul
b. responsabilitatea conducerii si a auditorului sef
c. durata actiunii de auditare si perioada supusa auditarii


39. Planul de audit intern:

a. nu se arhiveaza
b. este pastrat in arhiva contabilitatii impreuna cu referatul de justificare pe aceeasi
perioada in care este pastrat si raportul de audit
c. este pastrat in arhiva entitatii impreuna cu referatul de justificare pe aceeasi
perioada in care este pastrat si raportul de audit


40. Raportul de audit intern

a. se intocmeste pentru fiecare misiune in parte
b. anual si cuprinde toate misiunile efectuate
c. trimestrial si cuprinde toate misiunile efectuate


41. Raportul de audit va cuprinde:

a. scopul, obiectivele precum si structura maximala a raportului de audit intern
b. scopul, obiectivele precum si structura minimala a raportului de audit intern
c. scopul, obiectivele precum si structura medie a raportului de audit intern


42. Modul de desfasurare a actiunii de audit intern cuprinde:

a. scopul actiunii de audit intern, documente examinate in cursul actiunii de audit
precum si proceduri, tehnici, metode utilizate
b. obiectivul tinta al actiunii de audit intern, proceduri, tehnici, metode utilizate
precum si documente examinate in cursul actiunii de audit
c. caracterul actiunii de audit intern, documente examinate in cursul actiunii de audit
precum si proceduri, tehnici, metode utilizate


43. Constatarile efectuate de auditor trebuie sa fie:

a. prezentate sintetic, cu trimitere explicita la anexele la raportul de audit
b. prezentate sintetic, fara trimitere implicita la anexele la raportul de audit
c. prezentate analitic, fara trimitere explicita la anexele la raportul de audit


44. Completarea fiselor standard de audit pe domenii de activitate se face de catre:

a. membrii echipei de audit
b. membrii executivi din compartimentul auditat
c. auditorul sef, responsabil de misiune


45. In raportul de audit constatarile cu caracter pozitiv:

a. trebuie prezentate impreuna cu cele cu caracter negativ
b. trebuie prezentate distinct de cele cu caracter negativ
c. nu trebuie prezentate, deoarece nu prezinta nici un risc


46. Completarea fiselor standard de audit :

a. este obligatorie
b. nu este obligatorie
c. este la latitudinea auditorului sef de misiune


47. Constatarile care implica o raspundere juridica de ori ce fel sunt consemnate :

a. explicit in prima parte a raportului de audit, fiind cele mai importante
b. in acte constatatoare bilaterale care sunt parte integranta din raportul de audit
intern si sunt prezentate in capitol distinct al raportului de audit, in partea de
inceput
c. in acte constatatoare bilaterale care sunt anexe la raportul de audit intern


48. Concluziile si recomandarile echipei de auditare:

a. trebuiesc respectate si duse la indeplinire de cei vizati
b. trebuiesc respectate si duse la indeplinire de directorul general
c. trebuiesc respectate si duse la indeplinire de seful de audit


49. Concluziile si recomandarile echipei de audit intern trebuie sa fie:

a. fezabile si economice
b. contabile si economice
c. flexibile si economice


50. Notele explicative pentru clarificarea unor aspecte care necesita lamuriri suplimentare, se
pot lua:

a. numai in etapa de elaborare a raportului
b. in orice etapa a auditului
c. in etapa de control efectiv


51. Fisele standard de audit cuprind :

a. toate constatarile facute
b. numai constarile semnificative
c. numai concluziile auditorului


52. In functie de calificativele acordate pe fiecare capitol, de gravitatea abaterilor si riscului
entitatii, se poate acorda urmatorul calificativ final:

a. A bun, B satisfacator, C inadecvat dar care se poate imbunatati, D inadecvat
cu deficiente majore
b. A foarte bun, B bun, C satisfacator, D inadecvat major
c. A bun, B satisfacator, C inadecvat moderat, D impropriu


53. In situatia in care se constata deficiente, in fisele standard de audit intern :

a. se bifeaza cuvantul ,,NU
b. se bifeaza cuvantul ,,DA
c. nu se bifeaza


54. In functie de calificativele acordate pe fiecare capitol, de gravitatea abaterilor si riscului
entitatii, se poate acorda urmatorul calificativ final:

a. A Bun (nu sunt deficiente), B Satisfacator (activitatea poate fi inbunatatita), C
Inadecvat (activitatea necesita luarea de masuri urgente pentru imbunatatire) D
Inadecvat cu deficiente majore(activitatea prezinta deficiente grave ce reprezinta
un risc mare pentru entitatea).
b. A Bun (deficiente infime), B Satisfacator (deficiente sub pragul de
semnificatie), C Inadecvat (activitatea necesita luarea de masuri urgente pentru
imbunatatire) D Inadecvat cu deficiente majore(activitatea prezinta deficiente).
c. A Bun (deficiente foarte, foarte mici), B Satisfacator (activitatea se poate
mentine), C Inadecvat (activitatea necesita luarea de masuri urgente pentru
imbunatatire) D Inadecvat cu deficiente majore(activitatea prezinta deficiente
grave ce reprezinta un risc mare pentru entitatea).


55. Toate documentele - anexa la raportul de audit intern

a. nu se semneaza pentru conformitate de conducerea intreprinderii.
b. se semneaza de echipa de auditori
c. nu se semneaza de nimeni deoarece sunt anexe


56. Fisele de audit se vor semna de catre :

a. membrii echipei de audit, conducerea directiei generale, directiei de specialitate
sau compartimentului functional din sediul central, sau a unitatii teritoriale
verificate, sefii serviciilor/birourilor a caror activitate a fost supusa auditarii
b. membrii echipei de audit, conducerea directiei generale, compartimentului
functional din sediul local, sau a unitatii teritoriale verificate, sefii
serviciilor/birourilor a caror activitate a fost supusa auditarii
c. sefii serviciilor/birourilor externe a caror activitate a fost supusa auditarii


57. Raportul de audit intern :
a. se semneaza pe fiecare pagina
b. nu se semneaza decat la sfarsitul raportului
c. nu este nevoie de nici o semnatura


58. Raportul de audit intern se intocmeste:

a. intr-un singur exemplar
b. in trei exemplare
c. in doua exemplare


59. Raportul de audit intern se prezinta :

a. conducatorului entitatii care a aprobat auditarea si se arhiveaza de prima data la
arhiva centrala a intreprinderii
b. conducatorului entitatii care a aprobat auditarea si se arhiveaza initial la
compartimentul de audit intern
c. conducatorului entitatii care a aprobat auditarea si se arhiveaza initial la
compartimentul financiar contabil


60. Situatiile financiare anuale:

a. nu sunt supuse obligatoriu auditului intern
b. sunt supuse obligatoriu auditului intern
c. nu se auditeaza intern, ci extern


61. Scopul auditarii situatiilor financiare il constituie:

a. garantia reflectarii fidele in contabilitate
b. garantia gestionarii patriminului in contabilitate
c. aprecierea evolutiei gestiunii financiare


62. Principiul care sta la baza auditarii societatii este:

a. exhaustivitatea sau integralitatea
b. exhaustivitatea si integritatea
c. Integralitatea si normalitatea


63. Care este structura situatiilor financiare supuse auditului?

a. bilant, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, modificari in
structura capitalului propriu, politici contabile si note explicative
b. bilant, contul de profit si pierdere,
c. bilant, contul de profit si pierdere, balanta de verificare modificari in structura
capitalului propriu, politici contabile si note explicative


64. Documentatia necesara supusa auditarii este formata din :

a. toate documentele financiar contabile si de gestiune, precum orice alte documente,
care nu stau la baza inregistrarilor in contabilitate
b. toate documentele financiar contabile si de gestiune, precum orice alte informatii
culese la interviu
c. toate documentele financiar contabile si de gestiune, precum orice alte documente,
care stau la baza inregistrarilor in contabilitate


65. Un principiu de baza al auditarii este realitatea conform caruia:

a. toate elementele patrimoniale din evidentele fiscale corespund cu cele
identificabile fizic si toate elementele de activ, de pasiv, de venituri si cheltuieli
reflecta valori reale
b. toate elementele patrimoniale din evidentele contabile corespund cu cele
identificabile fizic si toate elementele de activ, de pasiv, de venituri si cheltuieli
reflecta valori reale
c. toate elementele patrimoniale din contul de profit si pierdere corespund cu cele
identificabile fizic si toate elementele de activ, de pasiv, de venituri si cheltuieli
reflecta valori reale


66. Respectarea principiului independentei exercitiilor financiare este echivalent cu respectarea:

a. criteriului perioadei corecte
b. criteriului perioadei recente
c. criteriul fiscal


67. Raportul privind auditarea situatiilor financiare:

a. nu cuprinde o prezentare sintetica a modului in care s-a efectuat verificarea
materialelor, documentelor si a procedurilor utilizate pentru indeplinirea
obiectivelor certificarii
b. cuprinde doar concluzia finala
c. cuprinde o prezentare sintetica a modului in care s-a efectuat verificarea
materialelor, documentelor si a procedurilor utilizate pentru indeplinirea
obiectivelor certificarii


68. Raportul privind auditarea situatiilor financiare se intocmeste:

a. intr-un singur exemplar
b. in doua exemplare
c. in trei exemplare


69. Evidenta fiecare misiuni de audit

a. nu va fi tinuta de compartimentul de audit intern de la nivelul entitatii
b. va fi tinuta de compartimentul de audit intern de la nivelul entitatii
c. va fi tinuta de directorul general


70. Auditul managementului :

a. nu se refera la evaluarea calitatii si a eficientei cu care conducatorul entitatii
organizeaza, conduce si finalizeaza operatiunile, activitatile si actiunile specifice
acesteia.
b. se refera la evaluarea calitatii si a eficientei cu care conducatorul entitatii
organizeaza, conduce si finalizeaza operatiunile, activitatile si actiunile specifice
acesteia.
c. se refera doar la evaluarea riscurilor


71. Criteriile de performanta in evaluarea managementului:

a. nu se refera la acele criterii care sunt de natura prin realizarea lor sa asigure
indeplinirea obiectivelor manageriale la nivel optim
b. se refera la acele criterii care sunt de natura prin realizarea lor sa asigure
indeplinirea obiectivelor manageriale la nivel optim
c. se refera la acele criterii care sunt de natura prin realizarea lor sa asigure
indeplinirea obiectivelor manageriale eficace


72. Asumarea si acoperirea riscului structural si formal:

a. face parte din auditul managementului
b. face parte din auditul financiar
c. face parte din auditul tactic


73. Performanata unei operatiuni, activitati sau actiuni

a. se refera la gradul de adecvare a acelei operatiuni, activitati sau actiuni, la
obiectivele strategice ori tactice ale sistemului auditat
b. se refera doar la legalitate
c. nu se refera la gradul de adecvare a acelei operatiuni, activitati sau actiuni, la
obiectivele strategice ori tactice ale sistemului auditat


74. Economicitatea se refera la :

a. analizarea performantei de oportunitate a deciziei manageriale auditate
b. analizarea venitului de oportunitate al deciziei manageriale auditate
c. analizarea costului de oportunitate al deciziei manageriale auditate


75. Eficacitatea:
a. nu se refera la analizarea efectivitatii deciziei manageriale auditate si nu se va
stabili abaterea efectului real fata de efectul calculat
b. se refera la analizarea efectivitatii deciziei manageriale auditate si se va stabili
abaterea efectului real fata de efectul calculat
c. se refera la rentabilitatea activitatii


76. Auditorul va analiza si va evalua si alte aspecte ale performantei deciziei manageriale, cum ar
fi :

a. doar aspectul social si impactul asupra mediului inconjurator
b. aspectul social si ecologic fara a se limita la acestea
c. aspectul social si ecologic si se va limita la acestea


77. Auditarea operatiunilor:

a. implica si controlul conturilor in care aceste operatiuni sunt inregistrate
b. nu implica si controlul conturilor in care aceste operatiuni sunt inregistrate
c. implica doar viza de control financiar preventiv


78. Justificarea conturilor este:

a. sarcina serviciului control
b. sarcina serviciului contabil
c. sarcina contabilului


79. Operatiunile care stau la baza oricarei inregistrari contabile pot avea ca origine:

a. o operatiune externa
b. o operatiune interna sau o operatiune externa
c. numai operatiuni interne intreprinderii


80. Inspectia de audit intern reprezinta :

a. verificarea efectuta la fata locului dupa derularea unei operatiuni, in scopul
constatarii unor eventuale abateri de la legalitate sau regularitate
b. verificarea efectuta la fata locului inaintea derularii unei operatiuni, in scopul
constatarii unor eventuale abateri de la legalitate sau regularitate
c. verificarea efectuta la fata locului in cursul derularii unei operatiuni, in scopul
constatarii unor eventuale abateri de la legalitate sau regularitate


81. Inspectia de audit intern se refera la:

a. fapte sau la aspecte legate numai de o anumita operatiune, activitate sau actiune
desfasurata la nivelul entitatii
b. fapte sau la aspecte legate de operatiune contabila
c. fapte sau la aspecte legate de orice operatiune, activitate sau actiune desfasurata la
nivelul entitatii


82. Inspectia de audit are un caracter:

a. punctual, eventualele necesitati de dezvoltare a verificarii urmand sa faca obiectul
activitatilor ulterioare de audit
b. singular, eventualele necesitati de dezvoltare a verificarii urmand sa faca obiectul
activitatilor ulterioare de audit
c. dual, eventualele necesitati de dezvoltare a verificarii urmand sa faca obiectul
activitatilor ulterioare de audit


83. Inspectia de audit se finalizeaza cu:

a. un act constatator unilateral, semnat si inregistrat atat de inspectorul auditor, cat si
de cel inspectat
b. un act constatator bilateral, semnat si inregistrat atat de inspectorul auditor, cat si
de cel inspectat
c. un act constatator bilateral, semnat si inregistrat atat de inspectorul auditor, cat si
de directorul general


84. In cadrul inspectiei de audit intern, auditorul:

a. ia masuri operative minimale pentru stoparea sau limitarea fenomenelor negative
generatoare de prejudicii
b. nu ia masuri operative pentru stoparea sau limitarea fenomenelor negative
generatoare de prejudicii, ci doar le constata
c. anunta conducerea si nu ia nici o masura


85. Inspectia de audit este generata de:

a. sesizari din interiorul sau din exteriorul sistemului inspectat
b. sesizari numai din interiorul sistemului inspectat
c. sesizari numai din exteriorul sistemului inspectat


86. Inspectia de audit:

a. nu poate fi generata si de un articol din mass-media
b. poate fi generata de un articol din mass media
c. ambele variante sunt corecte


87. Actul constatator al inspectiei de audit intern se numeste :

a. proces-verbal de inspectie de audit intern si este un act bilateral
b. proces-verbal de inspectie de audit intern si este un act unilateral
c. proces-verbal de control de audit intern si este un act bilateral


88. Actul constatator al inspectiei de audit intern se se intocmeste :

a. trei exemplare, dintre care unul ramane la inspector, iar doua la organul care a
efectuat inspectia
b. trei exemplare, dintre care unul ramane la cel inspectat, iar doua la organul care a
efectuat inspectia
c. trei exemplare, dintre care unul ramane la conducere, unul la cel inspectat, unul la
organul care a efectuat inspectia


89. Valorificarea actului de inspectie de audit intern se refera la :

a. luarea de masuri operative in scopul atentionarii producerii unor fenomene
negative care ar putea genera risc sau ar putea genera prejudicii
b. luarea de masuri operative in scopul stoparii sau al limitarii producerii unor
fenomene negative care genereaza sau ar putea genera prejudicii
c. luarea de masuri operative in scopul stoparii sau al limitarii producerii unor
fenomene pozitive care genereaza sau ar putea genera prejudicii


90. Daca deficientele constatate cu ocazia unei inspectii de audit intrunesc elementele constitutive
ale infractiunii:

a. compartimentul de inspectie de audit intern se va adresa unui avocat
b. compartimentul de inspectie de audit intern se va adresa politiei
c. compartimentul de inspectie de audit intern va respecta prevederile legale in
materie


91. Contestatiile formulate impotriva proceselor-verbale ale inspectiei de audit intern sunt :

a. cai subiective de atac prin care se solicita anularea partiala sau totala a
constatarilor si masurilor mentionate in actul constatator
b. cai penale de atac prin care se solicita anularea partiala sau totala a constatarilor si
masurilor mentionate in actul constatator
c. cai administrative de atac prin care se solicita anularea partiala sau totala a
constatarilor si masurilor mentionate in actul constatator


92. Contestatiile formulate impotriva proceselor-verbale ale inspectiei de audit intern sunt
formulate de:

a. de cel inspectat, nefiind confirmate prin semnatura si eventual stampilat
b. de cel inspectat, fiind confirmate prin semnatura si eventual stampilat
c. auditorul intern si confirmate de conducere prin semnatura si eventual stampila


93. Contestatia se poate baza:

a. pe acte, documente sau informatii care la data efectuarii inspectiei de audit intern
nu erau, in mod obiectiv, accesibile inspectorului de audit intern sau nu au putut fi
puse la dispozitia acestuia pe, perioada efectuarii inspectiei de audit intern
b. pe argumente plauzibile, redactate in inscrisuri si pe legislatie puse la dispozitia
inspectorului de audit
c. explicatii verbale ale celor inspectati


94. Contestatiile la inspectia de audit intern se depun in termen de :

a. 24 de ore de la data comunicarii
b. 3 zile calendaristice de la data comunicarii
c. 3 zile lucratoare de la data comunicarii


95. Salariatii imputerniciti cu exercitarea auditului intern, sau reprezentantii firmei de audit in
cazul in care, activitatea de audit intern este externalizata:

a. nu raspund disciplinar, contraventional sau penal
b. raspund disciplinar, contraventional sau penal
c. raspund doar in fata sefului de compartiment de audit


96. Conformitatea activitatii de audit intern cu Regulile de organizare si cu Codul privind
conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar va fi :

a. evaluata semestrial de catre un auditor financiar, independent, care va folosi in
acest sens instrumente specifice
b. evaluata anual de catre un auditor financiar, independent, care va folosi in acest
sens instrumente specifice
c. evaluata lunar de catre un auditor financiar, independent, care va folosi in acest
sens instrumente specifice


97. Plusvaloarea auditorului intern este data de:

a. progresele controlului intern
b. progresele contabilitatii
c. imbunatatirea intregii activitati ale entitatii


98. Auditorul intern creaza plusvaloare prin:

a. pierderile pe carec le ajusteaza
b. pierderile care le stopeaza
c. veniturile care le produce


99. Auditul intern este:

a. o forma de control extern independent
b. o forma de control intern independent
c. o forma de control fiscal


100. Auditul intern este :

a. o functie de baza a managementului
b. o functie de baza a directorului economic
c. o functie de baza a controlului financiar preventiv