Sunteți pe pagina 1din 4

Tema: Dreptul financiar notiuni generale.

1. No iunea dreptului financiar:


Dreptul financiar totalitatea actelor normative care reglementeaz rela iile de constituire, repartizare i utilizare a fondurilor
bne ti ale statului i ale unit ilor publice destinate satisfacerii sarcinilor social-economice ale societ ii.
Ioan Gliga: Dreptul financiar ansamblul normelor juridice instituite conform conceptului modern al finan elor publice din statele
contemporane, care reglementeaz n regim de drept public constituirea i ntrebuin area fondurilor bne ti ale statului i celorlalte
colectivit i publice, precum i controlul financiar de interes public.
Dan Drosu aguna: Dreptul financiar totalitatea actelor normative care reglementeaza relatiile de constituire!repartizare!utilizare
a fondurilor banesti ale statului si ale unitatilor publice destinate satisfacerii sarcinilor sociale si economice ale societatii.
"utorii ru i: Drept financiar asnamblu de norme juridice care reglementeaz rela iile sociale, care apar n legtur cu
constituirea, repartizarea i utilizarea fondurilor bne ti #centrale i descentralizate ale statului i ale organelor administra iei publice$
necesare pentru ndeplinirea func iilor sale.
%e scoate n eviden caracterul central ! descentralizat.
2. Obiectul dreptului financiar:
Obiectul reglementrii juridice financiare reprezinta insasi con inutul dreptului financiar
&amura dreptului financiar are drept obiect de reglementare componentele structurale ale finantelor publice. In aest sens este absolut
necesar de delimitat finantele publice de cele private.
&espectiv, ca obiect al dreptului financiar putem stabili urmatoarele componente structurale ale finantelor publice:
'. Dreptul bugetar
(. Dreptul fiscal
)onform Gliga, dreptul fiscal se include in cuprinsul dreptului finantelor publice, dat fiind faptul ca dreptul fiscal se refera la
colectarea impozitelor, ta*elor, la procedura fiscala si la controlul fiscal.
+. ,rocedura fiscala
-. )ontrolul financiar
.. )reditul public
/. 0inantele instituiilor publice
1. )irculatia monetara
2. &egimul juridic al valutelor
3. Metoda dreptului financiar:
Metoda de reglementare de baz a dreptului financiar este:
'. 3etoda imperativ #impune un anumit comportament$
(. 3etoda de colaborare
- )olaborarea statului cu statele straine #colaborare internationala$
- )olaborarea 3inisterului 0inantelor cu celelalte institutii statale #colaborare nationala$
+. 3etoda de coordonare
- 3inisterul 0inan elor coordoneaz cu autorit ile locale pentru elaborarea bugetului de stat!local.
-. 3etoda contractual
- imprumutul de stat
- relatiile de creditare
4. Principiile dreptului financiar:
,rincipiile sunt niste reguli i cerin e fundamentale care e*prim cele mai esen iale trsturi i scopuri ale activit ii financiare ale statului.
1. Principiul legalit ii :
4rice aspect cu caracter financiar trebuie s reias din prevederile legale.
0ormarea, administrarea, utilizarea 5i controlul resurselor financiare ale statului, ale unit6ilor administrativ-teritoriale 5i ale institu6iilor
publice snt reglementate prin lege.
2. Principiul egalit ii cet enilor n fa a legii i autorit ilor publice :
,olitica monetar, politica fiscal, politica de creditare este unic fr deosebire de ras, na6ionalitate, origine etnic, limb, religie, se*,
opinie, apartenen6 politic, avere sau de origine social.
3. Principiul publicit ii:
tatul asigur dreptul fiecrui om de a-5i cunoa5te drepturile 5i ndatoririle. 7n acest scop statul public 5i face accesibile toate legile 5i alte
acte normative.8egea se public n 3onitorul 4ficial al &epublicii 3oldova 5i intr n vigoare la data publicrii sau la data prevzut n
te*tul ei. 9epublicarea legii atrage ine*isten6a acesteia.
4. Principiul reparti!rii func iilor n domeniul acti"it ii financiare #principiul $eparrii puterilor n $tat%:
7n &epublica 3oldova puterea legislativ, e*ecutiv 5i judectoreasc snt separate 5i colaboreaz n e*ercitarea prerogativelor ce le revin,
potrivit prevederilor )onstitu6iei.
&. Principiul autonomiei locale #autonomie financiar%:
"dministrarea public n unit6ile administrativ-teritoriale se ntemeiaz pe principiile autonomiei locale, descentralizrii serviciilor
publice, eligibilit6ii autorit6ilor publice locale 5i consultrii cet6enilor n probleme locale de interes deosebit.
'
"utorit6ile administra6iei publice locale beneficiaz de autonomie decizional, organiza6ional, gestionar 5i financiar, au dreptul la
ini6iativ n tot ceea ce prive5te administrarea treburilor publice locale, e*ercitndu-5i, n condi6iile legii, autoritatea n limitele teritoriului
administrat.
"plicarea principiilor enun6ate n prezentul articol nu poate afecta caracterul unitar 5i indivizibil al statului.
'. Principiul caracterului $ocial al acti"it ii financiare:
tatul este obligat s ia msuri pentru ca orice om s aib un nivel de trai decent, care s-i asigure sntatea 5i bunstarea, lui 5i familiei lui,
cuprinznd :rana, mbrcmintea, locuin6a, ngrijirea medical, precum 5i serviciile sociale necesare.
)et6enii au dreptul la asigurare n caz de: 5omaj, boal, invaliditate, vduvie, btrne6e sau n celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de
subzisten6, n urma unor mprejurri independente de voin6a lor.
(. Principiul planificrii financiare:
,lanificarea se face pentru un an, n conformitate cu programul de activitate al autorit ilor publice i planul de activitate al agen ilor
economici.
&egula: ' an de zile
;*ceptie: pentru realizarea anumitor proiecte de lunga durata.
). Principiul determinrii *u$te a $arcinilor fi$cale:
)et6enii au obliga6ia sa contribuie, prin impozite 5i prin ta*e, la c:eltuielile publice. 4rice alte presta6ii snt interzise, n afara celor stabilite
prin lege.
istemul legal de impuneri trebuie s asigure a5ezarea *u$t a sarcinilor fiscale.
+. Principiul "erificrii legalit ii modului de utili!are a finan elor publice:
)urtea de )onturi e*ercit controlul asupra modului de formare, de administrare 5i de ntrebuin6are a resurselor financiare publice. )urtea
de )onturi prezint anual ,arlamentului un raport asupra administrrii 5i ntrebuin6rii resurselor financiare publice.
&. ,!"oarele dreptului financiar:
Izvoarele reprezinta totalitatea actelor normative care reglementeaz raporturi juridice financiare. 7n func ie de gradul de generalitate sau
specificitate, izvoarele dreptului financiar se clasific n:
1% ,!"oare comune cu alte ramuri de drept:
a$ 8egea cu privire la Guvern,
b$ 8egea cu privire la administra ia public local
)onsiliul local realizeaz urmtoarele competen6e:
a$ decide punerea n aplicare 5i modificarea, n limitele competen6ei sale, a impozitelor 5i ta*elor locale, a modului 5i a termenelor de
plat a acestora, precum 5i acordarea de facilit6i pe parcursul anului bugetar<
b$ decide efectuarea auditului intern<
c$ aprob bugetul local, modul de utilizare a fondului de rezerv, precum 5i a fondurilor speciale, aprob mprumuturile 5i contul de
nc:eiere a e*erci6iului bugetar< opereaz modificri n bugetul local.
c% "rt. .2, //, =., '+>-'++ )onstitu ie
d$ )od ,enal capitolul '> #(+/ (->, (---(-.
(
, (-=$
e$ )od )ivil capitol (- #contracte i opera iuni bancare< asigurarea$.
2% ,!"oare $pecifice #legile%
'. Norme de drept financiar:
9ormele drepturlui financiar au un caracter general, impersonal i deci, la fel ca multe dintre celelalte norme juridice privesc un numr
nedeterminat de subiecte de drept i se aplic repetat n timp, ori de c?te ori sunt ntrunite condi iile vizate de ele.
9orma de drept financiar este acea norm, care are un obiect de reglementare specific, care se refer la drepturile 5i obliga6iile
participan6ilor la raportul de drept financiar 5i care prescriu conduita acestora n procesul de formare, administrare, utilizare 5i control
asupra banului public, respectarea lor fiind garantat prin for6a de constr?ngere a statului.
9ormele dreptului financiar au un caracter general, impersonal 5i de o aplicabilitate repetat la un numr nelimitat de cazuri 5i de
persoane.
;*cep6ii: legile bugetare anuale pe l?ng dispozi6ii generale referitoare la aceste bugete cuprind 5i dispozi6ii care stabilesc sarcini
5i obiective de realizat concrete 5i precise, stabilesc individual cuantumul bnesc al unor transferuri, subven6ii, acordate anumitor categorii
de subiecte
'. Dup con6inutul lor, normele dreptului financiar pot fi:
a$ Normele materiale de drept financiar sunt acele care stabilesc drepturile 5i obliga6iile subiectelor participante la aceste
raporturi #care stabilesc structura sistemului bugetar, forma i con6inutul obliga6iilor financiare ale persoanelor fizice 5i
juridice$.
b$ Normele proce$uale care stabilesc forma 5i modalitatea de ac6iune a normelor materiale #e*.: procedura bugetar n care se
vede clar activitatea 5i rolul autorit6ilor publice n vederea adoptrii bugetului public na6ional$.
(. Dup structura juridic, norma de drept financiar cuprinde trei elemente:
a) ipote! stabile5te mprejurrile n care urmeaz s se aplice dispozi6iile cuprinse n aceste norme<
b) di$po!i-ie stabile5te conduita subiectelor de drept vizate de aceste norme<
Dup felul de comportament al subiec6ilor, dispozi6iile normelor de drept financiar pot fi: onerative, permisive,
pro:ibitive.
c) $anc-iunile sunt reglementate potrivit interesului de constituire, conform legisla iei n vigoare, a fondurilor bne ti ale
statului i a altor colectivit i publice.: amend fiscal< suspendarea finan6rii< anularea creditelor bugetare etc.
(
)aracter specific normele dreptuli financiar rar con6in toate + elemente n acela5i loc #de regul ipotez e mpreun cu dispozi6ia,
iar sanc6iunea n alt act normativ.
.plicarea n timp a normelor financiare este justificat de anualitatea e*erci iului financiar i a bugetului public an ional, fiind un
act de autorizare anual a ntregului proces financiar al statului care cuprinde: sursele anuale de venituri i destina ia anual a c:eltuielilor
bugetului public na ional.
a) norme juridice generale cu aplicabilitate nedeterminat de timp e*. privind impozitele, @a*ele i celelalte venituri ale
bugetului de stat, curpinse n acte normative referitoare la fiecare< cuprinsul bugetului de stat i procedura elaborrii, adoptrii, e*ecutrii i
nc:eierii tuturor bugetelor anuale de stat etc.
b) norme juridice speciale de adoptare a fiecrui buget anual de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat etc.
.plicarea n $pa iu a normelor financiare principiul teritorialit ii.
(. /aportul de drept financiar:
&aporturile juridice financiare sunt rela6ii speciale reglementate de normele dreptului financiar, care iau na5tere, se modific 5i se
sting n procesul formrii, administrrii, utilizrii 5i controlului asupra banului public.
Trasaturile raporturilor:
1% $ubiectele participante la aceste raporturi 5i pozi6ia pe care o au una fa6 de cealalt.
"par doar n procesul activit6ii financiare a statului.
ubiect obligator statul.
,ozi6ia de subordonare a celorlal6i subiec6i fa6 de stat #e*. n domeniul fiscal, n domeniul datoriilor publice$
ubiectele participante n raporturile juridice financiare prezint organele administrrii financiare de stat i control financiar ca
prim subiect, iar al doilea subiect participant cuprinde oricare alte organe de stat, institu ii publice etc., crora le revin drepturi i obliga ii
prevzute de dreptul financiar.
2% obiectul de reglementare: n func6ie de sfera de cuprindere a func6iilor publice raporturile financiare pot fi bugetare, fiscale,
monetare, valutare, de creditare, de asigurare prin efectul legii, de control financiar.
3% modul de reali!are a formei de acti"itate: raporturile de drept financiar se nasc, se modific, se sting pe baza manifestrii
unilaterale de voin6 a statului. 7n general se e*ecut direct, fr a fi necesar adoptarea unei :otr?ri juridice n acest sens.
Elementele constitutive ale raportului juridic de drept financiar:
1. 0ubiec-i: principal statul, reprezentat printr-un organ de specialitate #e*. 3inisterul 0inan6elor$
persoane fizice cet6enii &3, persoane strine rezidente 5i persoane strine nerezidente #art. . )od fiscal$
persoane juridice societp6i comerciale, institu6ii publice, scoiet6i comerciale strine etc.
2. Obiect: este diferit determinat n primul r?nd de sfera deosebit de larg 5i comple* a finan6elor publice #obiectul este format din
ac6iuni de prognoz, de creditare, de control financiar etc$, iar n al doilea r?nd, de acte normative 5i opera6iuni specifice cu privire
la activitatea financiar#obiectul l formeaz plata unei sume de bani la care sunt 6inute subiectele participante la raporturile
juridice bugetare, fiscale, de finan6are, de asigurri$
3. 1on-inut: format din drepturi 5i obliga6ii ale subiec6ilor participante la aceste raporturi care se deosebesc de alte raporturi juridice
ntruc?t ele apar n procesul formrii, repartizrii 5i utilizrii fondurilor bne5ti ale statului #e*. dreptului organului fiscal de a
incasa impozite, ta*e 5i alte prelevri ctre bugetul public na6ional i corespunde obliga6ia contribuabilului de a satisface aceste
cerin6e n cuantumurile 5i la termenele stabilite<
) . /olul 2i locul dreptului financiar n $i$temul ramurilor de drept
7n condi6iile divizrii dreptului pozitiv n drept public 5i privat, dreptul financiar este o ramur a dreptului public, deoarece la fel ca
5i celelalte ramuri ale dreptului public 5i n rela6iile de apropiere 5i interferen6 cu ele, dreptul financiar este instituit n scopul satisfacerii
unor interese generale 5i publice.
a% Drept financiar drept con$titu-ional:
Dreptul constitu6ional n statul nostru statueaz conceptul de buget public na6ional ! competen6a ,arlamentului de a aproba legile bugetare
anuale ! obliga6ia cet6enilor ! controlul utilizrii resurselor financiare de ctre autorit6ile publice.
b% Drept financiar drept admini$trati":
8egtura se datoreaz faptului c dreptul administrativ cuprinde norme referitoare la organizarea 5i func6ionarea tuturor organelor puterii
e*ecutive, dar totodat cuprinde 5i norme privind conducerea, organizarea 5i func6ionarea organelor financiare. 7n concordan6 cu aceast
reglementare juridic bugetar a veniturilor 5i c:eltuielilor bugetare, a creditului, c?t 5i a controlului financiar este instituit cu specificul de
reglementare administrativ-financiar. 7n ambele raporturi, cel pu in unul din subiecte este un organ al statului.
;ste de remarcat c aplicarea unor dispozi6ii din dreptul financiar se completeaz cu anunmite dispozi6ii generale 5i specifice din
dreptul administrativ #e*. reglementarea contraven6iilor cu caracter financiar se completeaz cu dispozi6iile generale 5i specifice din D"
referitoare la stabilirea 5i sanc6ionarea contraven6iilor.
c% Drept financiar drept penal: #constatarea infrac6iunilor de ctre organelor penale$.
d% Drept financiar drept fi$cal:
)onform Gliga, dreptul fiscal se include in cuprinsul dreptului finantelor publice, dat fiind faptul ca dreptul fiscal se refera la colectarea
impozitelor, ta*elor, la procedura fiscala si la controlul fiscal. ;*ista autori care sustin autonomia dreptului fiscal insa sunt parari pecum ca
dreptul fiscal si dreptul financiar se prezinta ca o ramura unica. )a o concluzie putem afirma ca desi dreptul fiscal vizeaza interese de
domeniul public, cu finalitate practica in ast domeniu, raporturile juridice specifice presupun subiecti de drept privat, patrimonii private,
activitati private, care au drept finalitate obligatii fiscale.
e% Drept financiar drept interna-ional public:
;*istenta unor conven6ii interstatale, cu privire la evitarea dublei impuneri. Aanca ;uropeana reprezinta un subiect de drept international.
f% Drept financiar drept ci"il drept comercial:
+
"spectul comun dintre aceste ramuri de drept il constituie aspectul patrimonial al relatiilor e*istente. "ceast asemnare se eviden iaz n
special n cazul raporturilor patrimoniale ale societ ilor comerciale, unde aplicare normelor de drept civil este condi ionat de principiile
stabilite de normele dreptului financiar.
-