Sunteți pe pagina 1din 82

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI

Conf.univ.dr. Toader Pălășan (coordonator) Lect.univ.dr. Mihaela Voinea Lect.univ.dr. Oana Alina Bota

CAIET DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR

DATE DE IDENTIFICARE ALE STUDENTULUI PRACTICANT

Numele și prenumele:

Anul de studiu:

Grupa:

An universitar/ Semestru:

Unitatea de învățământ în care se desfășoară practica pedagogică:

CUPRINS

Introducere

4

Fișe de evidență a practicii pedagogice:

7

- Practica pedagogică de documentare

7

- Practica pedagogică observativă

8

- Practica pedagogică activă

9

Fișa de evaluare I

INSTRUMENTE SPECIFICE PRACTICII PEDAGOGICE

10

(Practica pedagogică de documentare, Practica pedagogică observativă) Fișa de evaluare II

11

(Practica pedagogică activă)

12

I. Practica pedagogică de documentare

12

I.1. Finalitățile educaționale ale învățământului preșcolar

13

I.2. Organigrama structurală a grădiniței

13

I.3. Termeni pedagogici

14

I.4. Descrierea unității de învățământ

15

II. Practica pedagogică observativă

23

II.1. Instrumente pentru cunoașterea grupei și a copiilor

24

II.1.1. Fișa de cunoaștere a grupei de copii

24

II.1.2.

Fişă de observare a activităţilor din grădiniţă

26

II.1.3.

Fişă de observare - Întâlnirea de dimineaţă

30

II.1.4. Fişă de observare - Activităţi şi jocuri la libera alegere a copiilor

38

II.1.5. Grilă de observație a comportamentului cognitiv al copiilor

42

II.1.6.

Grilă de observație a comportamentului social al copiilor

44

II.1.7. Grilă de înregistrare a frecvenței unor categorii de comportamente

II.2.1. Fișa de analiză a planificării anuale/ săptămânale

46

II.2. Instrumente destinate cunoașterii și analizei documentelor de proiectare și a

48

comportamentului didactic al educatoarei

48

II.2.2. Fișa de analiză a unui proiect didactic

49

II.2.3. Fișă de analiză a interacțiunilor educaționale în cadrul activității

52

didactice

II.2.4. Fişa de observaţie a activităţii didactice

54

II.2.5 Fișa de analiză – sinteză a activităţii asistate

62

II.2.6. Fişă de observare a comportamentului didactic

67

III. Practica pedagogică activă (susținerea activităților didactice)

73

III.1. Proiectul didactic al activității susținute avizat de mentorul de practică

74

III.2. Proiectul didactic al activității susținute avizat de mentorul de practică

75

III.3. Fișa de autoevaluare a activității susținute

76

III.4. Chestionar pentru autoevaluarea progresului

78

III.5. Chestionar de (auto)verificare

80

Bibliografie

82

Introducere

Prin intermediul practicii pedagogice se asigură bazele formării inițiale a viitoarelor

cadre didactice, formare ce presupune atât familiarizarea cu activitățile specifice realizate în

cadrul unităților școlare (grădinițe), cât și desfășurarea unor activități didactice propriu-zise.

În extensie, prin intermediul acestei discipline fundamentale, se urmărește dezvoltarea unui

set de competențe specifice unui profesor pentru învățământul preșcolar, mai concret o serie

de cunoștințe, deprinderi și priceperi, capacități aplicative, atitudini și valori dezirabile.

Caietul de practică pedagogică pentru învățământul preșcolar urmărește familiarizarea

studenților cu principalele tipuri de practică pedagogică, dar mai ales cu instrumentele

specifice utilizate în vederea formării și dezvoltării unor competențe profesionale dezirabile și

indispensabile pentru profesia didactică. Prezentul caiet se remarcă printr-o structură coerentă,

ce realizează într-un ritm susținut progresul de la simplu către complex, implicând studentul

practicant pe parcursul stagiului de practică pedagogică în trei situații distincte: de

documentare, observare și predare activă.

Scopul acestor instrumente de lucru este ca în urma utilizării lor de către studenții

practicanţi, sub monitorizarea atentă a mentorilor, să conducă la asimilarea progresivă a

elementelor componente ale competenţelor pedagogice pe baza cărora aceştia să poată realiza

analize pedagogice pentru fiecare componentă a procesului educaţional, precum şi a relaţiilor

instituite la nivelul acestor componente. De asemenea, instrumentele din acest caiet valorifică

noile tendințe din domeniul științelor educației în ceea ce priveşte proiectarea activităților

didactice şi asumarea progresivă a responsabilităților profesionale de către debutanţi.

ăț ilor profesionale de c ă tre debutan ţ i. Obiectivele urm ă rite: Pe parcursul

Obiectivele urmărite:

Pe parcursul derulării stagiului de practică pedagogică, studenții practicanți vor fi capabili să:

- cunoască unitatea de învățământ în care se desfășoară practica pedagogică sub

aspectul organizării și funcționării acesteia;

- cunoască documentele instituționale și curriculare ce stau la baza organizării și

funcționării unității de învățământ;

- cunoască documentele curriculare specifice organizării și conducerii procesului

didactic;

- opereze optim cu diferite cunoștințe de specialitate, psihopedagogice și metodice;

- observe și analizeze activitățile propuse de mentorii de practică pedagogică;

- valorifice metodele de cunoaștere a personalității copilului în vederea

identificării profilurilor individuale și acordării de sprijin adecvat pe parcursul

dezvoltării lui în grădiniță;

- exerseze capacități de a proiecta activități didactice, în condițiile respectării

rigorilor științifice și procedurale;

- exerseze deprinderi de a aplica în contextul activităților didactice proiectate

diferite metodologii inovative (metode de predare-învățare-evaluare, mijloace de

învățământ, forme de organizare, etc);

- exerseze abilități practice prin susținerea unor activități didactice sub atenta

îndrumare a mentorilor de practică;

- aprecieze și să evalueze obiectiv propriile activități didatice susținute dar și ale

propriile activit ăț i didatice sus ț inute dar ș i ale colegilor de practic ă

colegilor de practică.

Competenţe vizate:

La sfârșitul stagiului de practică pedagogică, cursanții vor prezenta:

- Competența de a analiza și opera în diferite situații cu documente instituționale și

curriculare;

- Competența de a utiliza optim instrumentele de lucru specifice celor trei categorii de

practică pedagogică (de documentare, observativă, activă);

- Competența de a observa și analiza activitățile propuse de mentorii de practică

pedagogică;

- Competența de a comunica eficient cu mentorii de practică, preșcolarii și alți angajați

ai unității de învățământ;

- Competența de a proiecta activități didactice, în condițiile respectării rigorilor

științifice și procedurale;

- Competența de a susține activități didactice sub atenta îndrumare a mentorilor de

practică și de a le evalua obiectiv;

- Competența de a manifesta o conduită reflexivă și autoevaluativă privind activitatea

desfășurată în stagiul de practică pedagogică.

Resurse• Metode, procedee, tehnici de predare-înv ăț are utilizate: înv ăț area prin (re)descoperire, exerci

Metode, procedee, tehnici de predare-învățare utilizate: învățarea prin (re)descoperire, exercițiul, studiul de caz, observația; Materiale necesare desfășurării stagiului de practică pedagogică: Planul de Dezvoltare Instituțională (Planul operațional); Regulamentul de ordine interioară, Planificarea calendaristică, Curriculum pentru învățământ preșcolar.

Structura caietului de practică pedagogic ă : ă pedagogică:

Fișe de evidențe a celor trei tipuri de practică pedagogică;

Fișe

de

evaluare

a

activităților

desfășurate

în

cele

pedagogică;

trei

tipuri

de

practică

Instrumente specifice practicii pedaogice: de documentare, de observare și activă.

Cerinţ e preliminare: ţe preliminare:

Cunoștințe specifice tuturor disciplinelor cuprinse în Planul de învățământ.

disciplinelor cuprinse în Planul de înv ăță mânt. Durata medie de completare a caietului de practic

Durata medie de completare a caietului de practică pedagogică:

Un semestru școlar.

Evaluarea:

Completarea corectă şi completă a caietului de practică pedagogică în raport cu

tipul de practică solicitat;

Utilizarea adecvată a instrumentelor de cunoaştere a copiilor/ a

comportamentului didactic/ culturii organizaționale;

Atitudinea şi comportamentul studentului pe întreaga perioadă a practicii;

Alte criterii stabilite de către mentorul de practică şi comunicate studenţilor

în

La sfârşitul semestrului, fiecare student va primi o notă pentru activitatea desfășurată ce se va consemna în fișa de evaluare prevăzută în caietul de practică pedagogică.

timp util.

FIȘE DE EVIDENȚĂ A PRACTICII PEDAGOGICE

I. Practica pedagogică de documentare

Nr. Data Activitatea desfășurată Semnătura crt. mentorului
Nr.
Data
Activitatea desfășurată
Semnătura
crt.
mentorului

II. Practica pedagogică observativă

Nr. Data Grupa Activitatea observată Semnătura crt. mentorului
Nr.
Data
Grupa
Activitatea observată
Semnătura
crt.
mentorului

III.

Practica pedagogică activă

Nr. Data Grupa Activitatea Nota Semnătura crt. susținută obținută mentorului
Nr.
Data
Grupa
Activitatea
Nota
Semnătura
crt.
susținută
obținută
mentorului

FIȘĂ DE EVALUARE I

Practica pedagogică de documentare Practica pedagogică observativă

Nota acordată pentru Practica pedagogică de documentare:

Nota acordată pentru Practica pedagogică observativă:

Media aritmetică a celor două note:

Semnătura mentorului de practică pedagogică:

Observații și aprecieri asupra activității studentului practicant:

mentorului de practic ă pedagogic ă : Observa ț ii ș i aprecieri asupra activit ăț

FIȘĂ DE EVALUARE II

Practica pedagogică activă (susținerea activităților didactice)

Nota acordată pentru activitatea 1:

Nota acordată pentru activitatea 2:

Media aritmetică a celor două note:

Semnătura mentorului de practică pedagogică:

Observații și aprecieri asupra activității studentului practicant:

mentorului de practic ă pedagogic ă : Observa ț ii ș i aprecieri asupra activit ăț

INSTRUMENTE SPECIFICE PRACTICII PEDAGOGICE

I. PRACTICA PEDAGOGICĂ DE DOCUMENTARE

I.1. Finalitățile educaționale ale învățământului preșcolar

Din Legea Educaț iei Na ț ionale, nr.1/ 2011, extrage ț i finalit ăț ile educa ț ției Naționale, nr.1/ 2011, extrageți finalitățile educaționale specifice învățământului preșcolar.

ț ionale specifice înv ăță mântului pre ș colar. I.2. Organigrama structural ă a gr ă

I.2. Organigrama structurală a grădiniței

Realizaț i organigrama structural ă a gr ă dini ț ei. ți organigrama structurală a grădiniței.

colar. I.2. Organigrama structural ă a gr ă dini ț ei Realiza ț i organigrama structural

I.3. Termeni pedagogici

I.3. Termeni pedagogici Extrage ț i din Curriculumul pentru înv ăță mânt pre ș colar defini

Extrageți din Curriculumul pentru învățământ preșcolar definițiile următorilor termeni:

Sintagme cheie

Definiție

Domeniul

experiențial

Domeniu de

dezvoltare a

copilului

Activitatea de

învățare

Activități pe domenii

experiențiale

Jocuri și activități

liber alese

Centre de interes

Activități de

dezvoltare

personală

Activități opționale

I.4. Descrierea unității de învățământ

I.4. Descrierea unit ăț ii de înv ăță mânt Utilizând fi ș a de mai jos,

Utilizând fișa de mai jos, realizați descrierea unității de învățământ în care desfășurați practica pedagogică de documentare.

A) Date de identificare:

Denumirea unităţii de învăţământ :

Localitate / judeţ:

Adresa:

Cod poștal:

Telefon-fax:

E-mail:

B) Informaţii privind spaţiile şcolare:

Nr.

Tipul de spaţiu

Număr spaţii

crt.

1.

Săli de grupă

 

2.

Cabinete

 

3.

Laboratoare

 

4.

Ateliere

 

5.

Sală şi / sau teren de educaţie fizică şi sport

 

6.

Spaţii de joacă

 

C) Informaţii privind spaţiile auxiliare:

 

Nr.

Tipul de spaţiu

Număr spaţii

crt.

1.

Bibliotecă şcolară / centru de informare şi documentare

 

2.

Sală pentru servit masa

 

3.

Dormitor

 

4.

Bucătărie

 

5.

Spălătorie

 

6.

Spaţii sanitare

 

7.

Spaţii depozitare materiale didactice

 

D) Informaţii privind spaţiile administrative:

 

Nr.

Tipul de spaţiu

Număr spaţii

crt.

1.

Secretariat

 

2.

Spaţiu destinat echipei manageriale

 

3.

Contabilitate

 

E) Informaţii privind resursele umane:

E.1.Personalul de conducere:

Director

Director adjunct

Director Director adjunct
Director Director adjunct

E.2.Personalul didactic: Nr. total…………., din care:

Număr personal

didactic

necalificat

Număr personal didactic calificat

Doctorat

Gradul I

Gradul II

Definitivat

Stagiar

E.3.Personalul didactic auxiliar: Nr. total: …

E.4. Activitatea metodică şi ştiinţifică:

Componența comisiei metodice Activităţi principale ale comisiei
Componența comisiei metodice
Activităţi principale ale comisiei

F. Informații suplimentare privind unitatea de învățământ:

ț ii suplimentare privind unitatea de înv ăță mânt: Pe baza document ă rilor efectuate r

Pe baza documentărilor efectuate răspundeți la următoarele întrebări/ cerințe:

1.

Pe baza planului operațional al grădiniței în care desfășurați practica pedagogică de documentare rezumați informații referitoare la:

Misiunea grădiniței:

Viziunea grădiniței:

Valori promovate:

Obiectivele grădiniței:

Direcții de dezvoltare:

2. Prin ce se caracterizează ritualurile/ obiceiurile desfășurate la începutul și sfârșitul anului școlar?

3. Care sunt principalele evenimente/ activități desfășurate în grădiniță?

4. Cum descrieți relațiile instituționale stabilite între:

Director – educatoare:

Educatoare – educatoare:

Educatoare – preșcolari:

Educatoare – părinți:

5. Enumerați documentele școlare pe care le-ați analizat în timpul practicii pedagogice de documentare. Alegeți unul dintre ele și descrieți-l. Documente școlare:

Descrierea documentului școlar:

19

6.

Pornind de la planificarea calendaristică întocmită de educatoare, enumerați proiectele tematice prevăzute pentru anul școlar în curs:

7. Alegeți un proiect tematic din cele enumerate mai sus și specificați subtemele proiectate de educatoare:

Proiectul tematic:

Subteme:

8. Alegeți o subtemă din cele enumerate mai sus și precizați pentru o zi a săptămânii (la alegere) următoarele categorii de activități:

ALA:

ADP:

ADE:

9. Realizați planul sălii de grupă prin evidențierea dispunerii mobilierului, a mijloacelor de învățământ, a centrelor de interes, etc.

10. Alegeți o zi

10. Prezentați pe scurt un proiect educațional derulat în grădiniță raportându-vă la următoarele criterii: denumirea proiectului, obiectivele generale ale proiectului, activitățile principale desfășurate, modalitățile de evaluare, impactul formativ asupra beneficiarilor.

activit ăț ile principale desf ăș urate, modalit ăț ile de evaluare, impactul formativ asupra beneficiarilor.

II. PRACTICA PEDAGOGICĂ OBSERVATIVĂ

II.1. INSTRUMENTE PENTRU CUNOAȘTEREA GRUPEI

ȘI A COPIILOR

II.1.1. Fișa de cunoaștere a grupei de copii

COPIILOR II.1.1. Fi ș a de cunoa ș tere a grupei de copii Completa ț i

Completați fișa de cunoaștere a grupei de copii prezentată mai jos.

Nivel de vârstă/ grupa:

Numărul de copii:

Număr fete/ băieți:

Copii integrați:

Mediul de proveniență al copiilor:

Număr educatoare:

Nivelul de pregătire al educatoarelor:

/

Pe baza datelor culese și observate, descrieți specificul psihopedagogic și psihosocial al grupei de preșcolari, referindu-vă la relațiile de comunicare (copii-copii, copii- educatoare), modul de stabilire și respectare a regulilor în grupă, climatul socioafectiv, etc.

copii- educatoare), modul de stabilire ș i respectare a regulilor în grup ă , climatul socioafectiv,

Descrieți un eveniment pe care l-ați surprins în activitatea copiilor și a educatoarei și pe care l-ați valorifica și dumneavoastră în viitoarea activitate profesională.

ș i a educatoarei ș i pe care l-a ț i valorifica ș i dumneavoastr ă

II.1.2. Fișa de observare a activităților din grădiniță

Fi ș a de observare a activit ăț ilor din gr ă dini ță Completa ț

Completați, în raport cu activitățile didactice la care asistați, următoarea fișă în 4

situații distincte.

Aplicația 1: Fişă de observare a activităţilor din grădiniţă

Data:……………………. Nivel de vârstă/grupa:…………………… Tema anuală: ………………………………………………………… …. Proiect tematic: ………………………………………………………… Subtema proiectului:……………………………………… Activitate integrată: ……………………………………………………

Tipul de

activitate

Metode şi forme de realizare a activităţilor

Mijloace şi

materiale

didactice

Activităţi liber

alese

Tranziţii

ACTIVITĂŢI

OBSERVATE

Activităţi pe

domenii

experienţiale

COMPETENŢE

EXERSATE/

DEPRINDERI

FORMATE

OBSERVAŢII

PERSONALE

Aplicația 2: Fişă de observare a activităţilor din grădiniţă

Data:……………………. Nivel de vârstă/grupa:…………………… Tema anuală: ………………………………………………………… …. Proiect tematic: ………………………………………………………… Subtema proiectului:……………………………………… Activitate integrată: ……………………………………………………

Tipul de

activitate

Metode şi forme de realizare a activităţilor

Mijloace şi

materiale

didactice

Activităţi liber

alese

Tranziţii

ACTIVITĂŢI

OBSERVATE

Activităţi pe

domenii

experienţiale

COMPETENŢE

EXERSATE/

DEPRINDERI

FORMATE

OBSERVAŢII

PERSONALE

Aplicația 3: Fişă de observare a activităţilor din grădiniţă

Data:……………………. Nivel de vârstă/grupa:…………………… Tema anuală: ………………………………………………………… …. Proiect tematic: ………………………………………………………… Subtema proiectului:……………………………………… Activitate integrată: ……………………………………………………

Tipul de

activitate

Metode şi forme de realizare a activităţilor

Mijloace şi

materiale

didactice

Activităţi liber

alese

Tranziţii

ACTIVITĂŢI

OBSERVATE

Activităţi pe

domenii

experienţiale

COMPETENŢE

EXERSATE/

DEPRINDERI

FORMATE

OBSERVAŢII

PERSONALE

Aplicația 4: Fişă de observare a activităţilor din grădiniţă

Data:……………………. Nivel de vârstă/grupa:…………………… Tema anuală: ………………………………………………………… …. Proiect tematic: ………………………………………………………… Subtema proiectului:……………………………………… Activitate integrată: ……………………………………………………

Tipul de

activitate

Metode şi forme de realizare a activităţilor

Mijloace şi

materiale

didactice

Activităţi liber

alese

Tranziţii

ACTIVITĂŢI

OBSERVATE

Activităţi pe

domenii

experienţiale

COMPETENŢE

EXERSATE/

DEPRINDERI

FORMATE

OBSERVAŢII

PERSONALE

II.1.3. Fișa de observare – Întâlnirea de dimineață

II.1.3. Fi ș a de observare – Întâlnirea de diminea ță Completa ț i, în raport

Completați, în raport cu activitățile didactice la care asistați, următoarea fișă în 4

situații distincte.

Aplicația 1: Fişă de observare - Întâlnirea de dimineaţă

Data: ………………………… Nivel de vârstă/grupa:…………………… Tema anuală: ………………………………………. Proiect tematic: ………………………………………. Subtema proiectului:………………………………………. Descrierea activităţii:

A.

Nr.

Momente ale

 

Activitate

crt.

Întâlnirii de dimineaţă (OBLIGATORII)

 

Activităţi

 

Prezentă

Absentă

     

ASPECTE GENERALE

 

Introducerea salutului

     

Reactualizare a saluturilor

     

Fiecare salut primeşte răspuns

     

Educatoarea

interacţionează

permanent

cu

   

copiii

Fiecare copil interacţionează cu ceilalţi

     
 

TIPURI DE SALUT

 

Saluturi simple (Bună dimineaţa…X)

     

Saluturi cu adăugare de cuvinte noi (Bună X, mă bucur că eşti aici)

   

1.

Salutul

Salutul însoţit de gesturi (strângere de mână sau executarea unor instrucţiuni: Ridică-te în picioare când îţi fac cu ochiul)

   

Salutul cu schimbarea ordinii în care sunt salutate persoanele din cerc (din 2 în 2, în ordinea culorii hainelor, fetele şi apoi băieţii)

   

Saluturi în care se folosesc formule atrăgătoare, mobilizatoare, distractive (Bună dimineaţa năzdrăvanilor)

   

Salutul cu accent pe proiectul aflat în derulare (Bună dimineaţa dinţişori veseli)

   

Saluturi cu accent pe evenimentele (Bună dimineaţa iubitori ai pădurii)

   
     

ASPECTE GENERALE

 

Răspunsul copiilor cu prezent(ă) la apelul educatoarei

   

2.

Prezenţa

Identificarea copiilor absenţi

     

Aşezarea jetoanelor cu fotografia copiilor absenţi/prezenţi pe suport

   

Numărarea copiilor prezenţi/absenţi

     

Operarea în catalogul grupei (P-prezent, A-

   
   

absent) de către educatoare

     
     

ASPECTE GENERALE

 

Data

   

Ziua săptămânii

     

3.

Calendarul

Luna curentă

   

Naturii

Anul curent

   

Starea vremii

   

Aspecte ale anotimpului curent

   

Îmbrăcămintea adecvată vremii de afară

   

Alte aspecte observate:

 

………………………………………………

 

B.

Nr.

Momente ale

 

crt.

Întâlnirii de

 

Descrierea succintă a activităţilor

 

dimineaţă

 

(LA ALGERE)

   

Copiii prezintă propriile idei, griji, experienţe, arată colegilor obiecte care au o semnificaţie importantă în viaţa lor.

4.

Împărtăşirea cu ceilalţi

Activitate realizată:

 

………………………………………………………………………

 

……………………………

 
   

Crearea coeziunii grupului prin intermediul cântecelor, jocurilor şi

activităţilor,

energice

şi

plăcute, încurajează exprimarea liberă,

comunicarea, învăţarea socială într-un mediu bazat pe încredere şi

5.

Activitate în grup

susţinere morală.

 

Activitate realizată:

………………………………………………………………………

……………………………

 
   

Sunt prezentate prin mesaje scurte şi directe, care să trezească interesul şi să faciliteze accesul la aceeaşi informaţie.

6.

Noutăţile zilei

Activitate realizată:

 

………………………………………………………………………

……………………………

 

Aplicația 2: Fişă de observare - Întâlnirea de dimineaţă

Data: ………………………… Nivel de vârstă/grupa:…………………… Tema anuală: ………………………………………. Proiect tematic: ………………………………………. Subtema proiectului:………………………………………. Descrierea activităţii:

A.

Nr.

Momente ale

 

Activitate

crt.

Întâlnirii de dimineaţă (OBLIGATORII)

 

Activităţi

 

Prezentă

Absentă

     

ASPECTE GENERALE

 

Introducerea salutului

     

Reactualizare a saluturilor

     

Fiecare salut primeşte răspuns

     

Educatoarea

interacţionează

permanent

cu

   

copiii

Fiecare copil interacţionează cu ceilalţi

     
 

TIPURI DE SALUT

 

Saluturi simple (Bună dimineaţa…X)

     

Saluturi cu adăugare de cuvinte noi (Bună X, mă bucur că eşti aici)

   

1.

Salutul

Salutul însoţit de gesturi (strângere de mână sau executarea unor instrucţiuni: Ridică-te în picioare când îţi fac cu ochiul)

   

Salutul cu schimbarea ordinii în care sunt salutate persoanele din cerc (din 2 în 2, în ordinea culorii hainelor, fetele şi apoi băieţii)

   

Saluturi în care se folosesc formule atrăgătoare, mobilizatoare, distractive (Bună dimineaţa năzdrăvanilor)

   

Salutul cu accent pe proiectul aflat în derulare (Bună dimineaţa dinţişori veseli)

   

Saluturi cu accent pe evenimentele (Bună dimineaţa iubitori ai pădurii)

   
     

ASPECTE GENERALE

 

Răspunsul copiilor cu prezent(ă) la apelul educatoarei

   

2.

Prezenţa

Identificarea copiilor absenţi

     

Aşezarea jetoanelor cu fotografia copiilor absenţi/prezenţi pe suport

   

Numărarea copiilor prezenţi/absenţi

     

Operarea în catalogul grupei (P-prezent, A- absent) de către educatoare

   
     

ASPECTE GENERALE

 

Data

   

Ziua săptămânii

     

3.

Calendarul

Luna curentă

   

Naturii

Anul curent

   

Starea vremii

   

Aspecte ale anotimpului curent

   

Îmbrăcămintea adecvată vremii de afară

   

Alte aspecte observate:

 

………………………………………………

 

B.

Nr.

Momente ale

 

crt.

Întâlnirii de

 

Descrierea succintă a activităţilor

 

dimineaţă

 

(LA ALGERE)

   

Copiii prezintă propriile idei, griji, experienţe, arată colegilor obiecte care au o semnificaţie importantă în viaţa lor.

4.

Împărtăşirea cu ceilalţi

Activitate realizată:

 

………………………………………………………………………

 

……………………………

 
   

Crearea coeziunii grupului prin intermediul cântecelor, jocurilor şi

activităţilor,

energice

şi

plăcute, încurajează exprimarea liberă,

comunicarea, învăţarea socială într-un mediu bazat pe încredere şi

5.

Activitate în grup

susţinere morală. Activitate realizată:

 

………………………………………………………………………

……………………………

 
   

Sunt prezentate prin mesaje scurte şi directe, care să trezească interesul şi să faciliteze accesul la aceeaşi informaţie.

6.

Noutăţile zilei

Activitate realizată:

 

………………………………………………………………………

……………………………

 

Aplicația 3: Fişă de observare - Întâlnirea de dimineaţă

Data: ………………………… Nivel de vârstă/grupa:…………………… Tema anuală: ………………………………………. Proiect tematic: ………………………………………. Subtema proiectului:………………………………………. Descrierea activităţii:

A.

Nr.

Momente ale

 

Activitate

crt.

Întâlnirii de dimineaţă (OBLIGATORII)

 

Activităţi

 

Prezentă

Absentă

     

ASPECTE GENERALE

 

Introducerea salutului

     

Reactualizare a saluturilor

     

Fiecare salut primeşte răspuns

     

Educatoarea

interacţionează

permanent

cu

   

copiii

Fiecare copil interacţionează cu ceilalţi

     
 

TIPURI DE SALUT

 

Saluturi simple (Bună dimineaţa…X)

     

Saluturi cu adăugare de cuvinte noi (Bună X, mă bucur că eşti aici)

   

1.

Salutul

Salutul însoţit de gesturi (strângere de mână sau executarea unor instrucţiuni: Ridică-te în picioare când îţi fac cu ochiul)

   

Salutul cu schimbarea ordinii în care sunt salutate persoanele din cerc (din 2 în 2, în ordinea culorii hainelor, fetele şi apoi băieţii)

   

Saluturi în care se folosesc formule atrăgătoare, mobilizatoare, distractive (Bună dimineaţa năzdrăvanilor)

   

Salutul cu accent pe proiectul aflat în derulare (Bună dimineaţa dinţişori veseli)

   

Saluturi cu accent pe evenimentele (Bună dimineaţa iubitori ai pădurii)

   
     

ASPECTE GENERALE

 

Răspunsul copiilor cu prezent(ă) la apelul educatoarei

   

2.

Prezenţa

Identificarea copiilor absenţi

     

Aşezarea jetoanelor cu fotografia copiilor absenţi/prezenţi pe suport

   

Numărarea copiilor prezenţi/absenţi

     

Operarea în catalogul grupei (P-prezent, A- absent) de către educatoare

   
     

ASPECTE GENERALE

 

Data

   

Ziua săptămânii

     

3.

Calendarul

Luna curentă

   
Naturii Anul curent Starea vremii Aspecte ale anotimpului curent Îmbrăcămintea adecvată vremii de afară Alte
Naturii
Anul curent
Starea vremii
Aspecte ale anotimpului curent
Îmbrăcămintea adecvată vremii de afară
Alte aspecte observate:
………………………………………………

B.

Nr.

Momente ale

 

crt.

Întâlnirii de

 

Descrierea succintă a activităţilor

dimineaţă

 

(LA ALGERE)

   

Copiii prezintă propriile idei, griji, experienţe, arată colegilor obiecte care au o semnificaţie importantă în viaţa lor.

4.

Împărtăşirea cu ceilalţi

Activitate realizată:

 

………………………………………………………………………

 

……………………………

 
   

Crearea coeziunii grupului prin intermediul cântecelor, jocurilor şi

activităţilor,

energice

şi

plăcute, încurajează exprimarea liberă,

comunicarea, învăţarea socială într-un mediu bazat pe încredere şi

5.

Activitate în grup

susţinere morală. Activitate realizată:

 

………………………………………………………………………

……………………………

 
   

Sunt prezentate prin mesaje scurte şi directe, care să trezească interesul şi să faciliteze accesul la aceeaşi informaţie.

6.

Noutăţile zilei

Activitate realizată:

 

………………………………………………………………………

……………………………

 

Aplicația 4: Fişă de observare - Întâlnirea de dimineaţă

Data: ………………………… Nivel de vârstă/grupa:…………………… Tema anuală: ………………………………………. Proiect tematic: ………………………………………. Subtema proiectului:………………………………………. Descrierea activităţii:

A.

Nr.

Momente ale

 

Activitate

crt.

Întâlnirii de dimineaţă (OBLIGATORII)

 

Activităţi

 

Prezentă

Absentă

     

ASPECTE GENERALE

 

Introducerea salutului

     

Reactualizare a saluturilor

     

Fiecare salut primeşte răspuns

     

Educatoarea

interacţionează

permanent

cu

   

copiii

Fiecare copil interacţionează cu ceilalţi

     
 

TIPURI DE SALUT

 

Saluturi simple (Bună dimineaţa…X)

     

Saluturi cu adăugare de cuvinte noi (Bună X, mă bucur că eşti aici)

   

1.

Salutul

Salutul însoţit de gesturi (strângere de mână sau executarea unor instrucţiuni: Ridică-te în picioare când îţi fac cu ochiul)

   

Salutul cu schimbarea ordinii în care sunt salutate persoanele din cerc (din 2 în 2, în ordinea culorii hainelor, fetele şi apoi băieţii)

   

Saluturi în care se folosesc formule atrăgătoare, mobilizatoare, distractive (Bună dimineaţa năzdrăvanilor)

   

Salutul cu accent pe proiectul aflat în derulare (Bună dimineaţa dinţişori veseli)

   

Saluturi cu accent pe evenimentele (Bună dimineaţa iubitori ai pădurii)

   
     

ASPECTE GENERALE

 

Răspunsul copiilor cu prezent(ă) la apelul educatoarei

   

2.

Prezenţa

Identificarea copiilor absenţi

     

Aşezarea jetoanelor cu fotografia copiilor absenţi/prezenţi pe suport

   

Numărarea copiilor prezenţi/absenţi

     

Operarea în catalogul grupei (P-prezent, A- absent) de către educatoare

   
     

ASPECTE GENERALE

 

Data

   

Ziua săptămânii

     

3.

Calendarul

Luna curentă

   
Naturii Anul curent Starea vremii Aspecte ale anotimpului curent Îmbrăcămintea adecvată vremii de afară Alte
Naturii
Anul curent
Starea vremii
Aspecte ale anotimpului curent
Îmbrăcămintea adecvată vremii de afară
Alte aspecte observate:
………………………………………………

B.

Nr.

Momente ale

 

crt.

Întâlnirii de

 

Descrierea succintă a activităţilor

dimineaţă

 

(LA ALGERE)

   

Copiii prezintă propriile idei, griji, experienţe, arată colegilor obiecte care au o semnificaţie importantă în viaţa lor.

4.

Împărtăşirea cu ceilalţi

Activitate realizată:

 

………………………………………………………………………

 

……………………………

 
   

Crearea coeziunii grupului prin intermediul cântecelor, jocurilor şi

activităţilor,

energice

şi

plăcute, încurajează exprimarea liberă,

comunicarea, învăţarea socială într-un mediu bazat pe încredere şi

5.

Activitate în grup

susţinere morală. Activitate realizată:

 

………………………………………………………………………

……………………………

 
   

Sunt prezentate prin mesaje scurte şi directe, care să trezească interesul şi să faciliteze accesul la aceeaşi informaţie.

6.

Noutăţile zilei

Activitate realizată:

 

………………………………………………………………………

……………………………

 

II.1.4. Fişă de observare - Activităţi şi jocuri la libera alegere a copiilor

- Activit ăţ i ş i jocuri la libera alegere a copiilor Completa ț i, în

Completați, în raport cu activitățile didactice la care asistați, următoarea fișă în 4

situații distincte.

Aplicația 1: Fişă de observare - Activităţi şi jocuri la libera alegere a copiilor

Data:……………… Nivel de vârstă/grupa:…………………… Tema anuală: ……………………………… Proiect tematic: ……………………………… Subtema proiectului: ……………………………… Descrierea activităţii:

Nr.

     

crt.

ALA

Categorii/Activităţi

Activitate

Prezentă

Absentă

   

Bibliotecă

   

Ştiinţă

   

1.

Categorie ALA

Artă

   

Joc de masă

   

Joc de rol

   

Construcţii

   

Nisip şi apă

   

2.

Scopul ALA

 

3.

Sarcina didactică

 

4.

Reguli de joc

 

5.

Desfăşurarea

 

activităţii

Aplicația 2: Fişă de observare - Activităţi şi jocuri la libera alegere a copiilor

Data:……………… Nivel de vârstă/grupa:…………………… Tema anuală: ……………………………… Proiect tematic: ……………………………… Subtema proiectului: ……………………………… Descrierea activităţii:

Nr.

     

crt.

ALA

Categorii/Activităţi

Activitate

Prezentă

Absentă

   

Bibliotecă

   

Ştiinţă

   

1.

Categorie ALA

Artă

   

Joc de masă

   

Joc de rol

   

Construcţii

   

Nisip şi apă

   

2.

Scopul ALA

 

3.

Sarcina didactică

 

4.

Reguli de joc