Sunteți pe pagina 1din 168

Mircea FIANU Marius PERIANU loan BALICA

Dumitru SAVULESCU

Matematica
clasa a VIII-a

II

Mircea FIANU Marius PERIANU


loan BALICA Dumitru SAVULESCU

Clubul matematicienilor este un proiect dezvoltat de Grupul Editorial Art.

Copyright 2012

Toate drepturile asupra acestei lucrari apartin editurii.


Reproducerea integrala sau partiala a continutului lucrarii
este posibila numai cu acordul prealabil scris al editurii.

Referenfi ~tiinfifici:
prof. drd. Livia Harabagiu
prof. gr. I Mircea Popescu
prof. gr. I Liviu Adrian Stroie

Tehnoredactare:
Cornel Draghia
Cop erta:
Alexandru Da~

Tiparit la C.N.L ,Coresi" S.A.

Descrierea CIP este disponibila !a Biblioteca nationala a Romaniei


ISBN 978-973-124-716-8

Pentru comenzi vii puteti adresa:


Departamentului Difuzare
C.P. 22, O.P. 84, cod 062650, sector 6,

Bucure~ti

t elefon

021.224.17.65
072 1.213.576
0744.300.870
Se acorda importante reduceri.

~--

Cuprins

Cap. 1 - Func,ii
1.1. No~i unea de func~ii ............................................................................................
1.2. Func~ii definite pe mul~im i fin ite .................................................................
1.3. Func~ia f : lR ~ JR, f(x) = ax + b, a, b E lR .................................................

7
13
17

Teste de evaluare....................................................................................................

25

1.4. Probleme cu caracter aplicativ ......................................................................


1.5. Probleme pentru performan~a ~colara ~i olimpiade ............................

30
34

Cap. 2 - Ecua,ii, inecua'ii Ji sisteme de ecua,ii


2.1. Ecua~ii echivalente cu ecua~ia de forma ax + b =0, a, b E lR ..............
2.2. Ecua~ia de gradul intilii cu doua necunoscute .........................................
2.3. Sisteme de doua ecua~ii de gradull cu doua necunoscute ................
2.4. Ecua~ia de gradul al doilea cu o necunoscuta...........................................
2.5. lnecua~ii de gradul intai cu o necunoscuta ..............................................
2.6. Probleme care se rezolva cu ajutorul ecua~iilor, inecua~iilor ~i al
sistemelor de ecua~ii .. ......... . .......... .... ...... ... . . ..... .. . . . .. .. . ... .. .. ... .. .. ... .. ...... . .. ... ... ... .
2.7. Probleme pentru performan~a ~colara ~i olimpiade ............................

41
45
48
51
56
59
62

Cap. 3 - Poliedre
3.1. Prisma dreapta. Paralelipipedul dreptunghic ........................................
3.2. Cubul ...................................................................................................................... .
3.3. Prisma regulata .................................................................................................. .

Teste de evaluare ................................................................................................... .


3.4. Piramida regulata ...............................................................................................
3.5. Trunchiul de pi ram ida regulata ................................................................... .

Teste de evaluare................................................................................................... .
3.6. Probleme cu caracter aplicativ ......................................................................
3.7. Probleme pentru performan~a ~colara ~i olimpiade ........................... .

67
70
73
76
77

83
87 1
88 >
"'
91 "'
Vl

u"'

C:C

Cap. 4 - Corpuri rotunde


4.1 . Cilindrul ................................................................................................................. .
4.2. Conul circular drept ...........................................................................................

i=
:!!:

c:c

...

91 w
101 c:c

:!!:

4.3. Trunchiul de con circular drept.....................................................................


4.4. Sfera .........................................................................................................................
4.5. Probleme cu caracter aplicativ ......................................................................
4.6. Probleme pentru performanta ~colara ~i olimpiade ............................

1OS
109
112
114
116

Cap. 5 - Subiecte pentru evalurarile finale


5.1. Variante de subiecte pentru teza .................................................................
5.2. Variante de subiecte pentru evaluarea finala.........................................
5.3. Variante de subiecte pentru examenul de Evaluare Nationala........

121
124
129

Solu~ii ................................................................................................................................

141

Teste de evaluare....................................................................................................

CAPITOLUL

Func[ii
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Notiunea de functie
Functii definite pe multimi finite
Functia de gradull
Functia f: lR ~ JR, f(x) = ax+ b, a,be lR

Teste de evaluare
1.5. Probleme cu caracter aplicativ
1.6. Probleme pentru performanta ~colara ~i olimpiade

CAPITOLUL 1

Functii

Notiunea de functie

Defini~ie. Fie A ~i B doua multimi nevide. Prinfuncfie f definita pe multimea A


cu valori in mulfimea B se intelege orice lege (regula, procedeu, conventie) prin
care fiecarui element x E A i se asociaza un singur element y = f (x) E B .

Prin f:

A ~

B vom nota o functie definita peA cu valori in B. Multimea A se

domeniul de definifie al functiei J, multimea B se nume~te domeniul de


valori sau codomeniul functieif, iar procedeul (regula) y = f(x) se nume~te legea

nume~te

de corespondenfa a functiei f

Daca x E A , elementul f(x) E B se

nume~te

imagine a lui x prin functia f sau valoarea funcfiei f in punctul x.

lmaginea funqiei. Fie f:

A ~

B o funcpe. Imaginea (sau multimea valorilor)

f este multimea: lm/ = {J(x) I XE A}. In mod evident, lm/ c

funcpei

B.

Putem scrie ~i astfel: Imf = {y E B l ::l xE A a.l. y = /(x)} .


Graficul funqiei. Fie f: A~ B o funcpe. Multimea G1 = {(x,J(x)) i x E A} se
nume~te graficulfuncfieif Avem ~i G1 = {(x,y) l XE A,y = f(x)} c AxE.
Funqia numerica este o funcpe al carei domeniu de definitie ~i domeniu de valori
ale unei functii sunt submultimi ale lui lR (multimi de numere ).

Reprezentarea geometrica

a graficului. Daca

f : A ~ B este o funcpe

numerica, fiecarui element (x,y) E G1 ii putem asocia un punct M(x,y) mtr-un reper
cartezian. Submultimea planului fermata din toate punctele M ( x, y) , cu ( x, y) E G1 se
nume~te

reprezentarea geometrica a graficului functiei f

Funqii egale. Doua functii f : A

B =D

~i

~i

g :C

D sunt egale daca A = C ,

f(x) = g(x),oricarearfi x E A .Notiirn: J = g.

Moduri de definire a unei funqii. Funqiile pot fi descrise in diverse moduri:

1. Printr-o diagramii.

2. Printr-un tabel.

{-~; 5; 10).

f;:x~:T ~

rn

=
5

3. Prin una sau mai multe formule analitice:


h:{0,2,4}~{0,4,16},h(x) = x ;
2

u:JR~JR,u(x) =

3x - 5, daca x ::::; 1
{ 2x + 3, daca x > 1 .

Q)={J Hl ooa Q==C)o "

1. Precizati care dintre urmiitoarele diagrame definesc functii:

2
3

a)

2
3

2
3

b)

1
2

c)

2
3

d)

2. Explicati de ce tabelul aliiturat nu


descrie o funqie .

I -1 I

2
3

e)

3. Precizati daci"i scrierea f : {- 1;0;1;2} ~ {0;1;2;3;4}, f(x) = x + 1, reprezintii o

functie.

4. In imaginea aliituratii este descrisii funqia


f:A~B .

a) Precizati elementele multimilor A ~;>i B.


b) Scrieti elementele multimii 1m f .
c) Scrieti elementele multimii G1 .
::1

11'1

Ll.l

...I

::1

>
c:C

11'1

.....E
::l

cC

:::::i

cC

Cia

"'
S;?
::1

5. Tabloul

aliiturat

descrie

funqie

f:A~B.

a) Determinati multimea A.
b) Scrieti multimea Imf
c) Descrieti corespondenta x

j(x)

-1
- 4

I o
0

2
8

3
12

f(x) printr-o formula.

6. Explicati dacii multimea indicatii reprezintii graficul unei functii definite pe


multimea {-2; -1; 0; 1; 2} cu valori in lR . In caz afirmativ, descrieti funqia
printr-o diagramii.
a) G1 = {(- 2;0);(- 1;0);(0;1);(1;1);(2;2)};
b) Gg = {(-2;-1);(- 2;0);(-1; - 1);(0; - 1);(1;2)};
c) Gh = {(- 2;1);(-1; - 1);(0; - 1);(1;1);(1;2);(2;1)}.

7. a) Descrieti trei functii definite pe multimea E a elevilor din clasa voastrii cu


valori in multimea S = {f;b} .
b) Descrieti trei funqii definite pe multimea E a elevilor din clasa voastrii cu
valori in multimea N .
lndica1ie: f: E --7 N , f (e) = nwnfuul curent din catalog a! elevului e .

8. Descrieti trei functii definite pe multimea N={23;157;4;2000;145} cu valori

cC

ii:

Ll.l

Cl.
V>

::l

;::

"'
:::!:
::1
cC

ii:

"'l::

in multimea C = {0;1;2;3;4;5;6;7;8;9};

Q)

lndica1ie: Ultima cifrii a nwniirului 23 este 3. Defmim u(23) = 3.

9. Descrieti trei funqii s definita pe multimea N = {157;59;1002;8} cu valori In

multimea S = {3;4;8;9;13;14}.
lndica1ie: Suma cifrelor numarului 157 este egala cu 13. Defrnim s (157) = 13.

10. Descrieti,

In

mod

natural,

functie

definita

pe

multimea

.
F = { -15 -34108
- -225 } cu valon.,m mulbmea
I = { -9 -2 -5 -27} .
24'51' 56 '125
'
5'3'8'14
15 (3

lndicatie:
24

=-

11. Stabiliti pentru care din urmatoarele functii are loc relatia - 2 E hn f

a) f:N~JR,f(x) = x - 11;
c) f: [-3,2)
lndica1ie:

b) f:{ -2, -1,0,1}~1R,f(x) = 2x+3.

~ JR, f(x) = 4x - 3;

d) f :( - %, +00 )

~ JR, f(x) = 4x + 3.

a) Daca - 2 E lmf, atunci exista xEN astfel !neat f(x) =-2, adica

x 2 -1 1 = - 2, de unde x = 3 . A~adar, deoarece /(3) = - 2, rezulta - 2 E Imf.

**
12. Fie multimile R = {3,14;
a) Descrieti prin tabel

~i

~;4; - 1; - 2 1 ~

;M} ~i

I= {- 3; - 1;1;2;3;4}.

precizati imaginea funqiei i: R

I , i(x) = [x] .

b) Scrieti elementele multimii G; .

13. Fie multimile R = { 7, 2;3~;5; - 1,4; -~}


a) Descrieti prin tabel

~i

~i

F = {0; 0, 2; 0,5; 0,6; 0,(6)}.

precizati imaginea functiei z: R

F, z(x) = {x}.

b) Scrieti elementele multimii Gz .


14. Se considera multimile M = {28;55;27;39}

~i

N = {9;17;13;4;5} . Verificati

dacii asocierea: "oricare x E M, x ~ y = f(x) E N, unde f(x) este divizor al


lui x", reprezinta o functie definita pe multimea M cu valori In multimea N.
15. Seconsideramultimile

A ={-2;~;-n;O;vG} ~i

a) Descrieti printr-un tabel functia cr: A~ S, cr(x) =

b) Precizati imaginea functiei

0" ~i

~i

-1, pentru x < 0


O,pentru x = 0 .
{
1, pentru x > 0

scrieti elementele multimii Gcr .

16. Se considera mu1timile A = {- 3; - 2; - 1;0;1;2;3}


a) Descrieti prin tabel

S = {-1;0;1}.

~i

M = {0;1;2;3;4}.

precizati imaginea functiei m: A~ M, m(x) =I x 1.


9

b) Scrieti elementele multimii Gm.


c) Reprezentati geometric multimea Gm.

17. Se considera multimea A = { 0;


r(x) =

1;~;1 ; 5 ; 10,24;11} ~i

functia r: A~ lR ,

. .

a) Scrieti elementele multimii Im r ~i efectuati !Qnlmr.

b) Descrieti printr-o formula o functie p :1m r

A.

18. Se considera multimea U = {30, 45, 60}. Determinati imaginile functiilor:


s:U~JR,

a)

19. Fie

s(x) = sinx;

b)

t:U~JR.

t(x) = tgx.

1={~ l a EN*,bEN*,(a;b) = 1} ~ifunctia f:l~N. f(~) = x + y.

. .. A = {1- ;-99 ;-153} .


. . 1magmea
.
.
a D etermmatl
multlmu

'

'

9 1 152

b) Aratati ca, oricare ar fi n E N, n > 1 , exista t E I astfel incat f(t) = n .

20. Se considera functia s: JRxlR ~ JR, s(x;y) = x+ y. Calculati:


a) s(0; - 3);
b) s(3;-3);
c) s(- 8; - 7);
:::;)

d) s( 0,5;

~}

e) s(1-F3; - 2+F3);

f) s[

~;- ~}

Ill

21. Se considera functia p: JRxlR ~ lR ~ JR, p(x;y) = x y. Calculati:

~~

a) p(7; - 1);

b) p(- 2; - 2);

c) P 12; -2 ;

d) p(J?;-/28);

e) p(.fi -F3;.fi +F3 );

f) p(2F3;-F3).

cC

::::i
cC

a:l

"'

.Q

( 1 3)

22. Aratati ca urmatoarele functii sunt egale:


a) j,g: Z ~ JR, f(x) = {x} ~i g(x) = (x- 1x l)(x+ I x I) , unde {a} reprezinta
partea fractionara a numiirului real a ;
b)j,g:(-1,0)u(O,l)~JR, f(x) = [x] ~i

cC

a:

llol

a.
VI

"'
~
cC

i:i:

2x

partea intreaga a numarului real a ;


c) j,g: [-1,1) ~ JR, f(x) = j1-xj+jl+xj ~i g(x) = max(2,x+1);
d) j,g : [-2,2) ~ JR, f(x) = j2 - xj -j2+ x j ~i g(x) =min( -2x,4).
e) j,g:(0, 1 ) ~ R, f(x) = min(x,x

:::;)

lxl-x

g(x) = - - ,unde [a]

:::;)

f)

f, g:~~3..

f(x) = 2 jx j

~i

~i g(x)=max(x 2 ,x3 )

g(x)=(N+1f

-~(x 2 +d ;

~ 23. Fie funcpa f : N ~ N, f(x) = ultima cifra a numarului natural x.


~

10

reprezinta

a) Determinati 1m f

b) Calculati suma S = f(O)+ /(1)+ /(2)+ ... + /(105).

24. Fie functia f: N

a) Determinati Im

N, f(n) =ultima cifra a numarului natural 2".

f.

b) Calculati suma S = f(O) + f(l) + f(2) + f(3) + ... + !(2012).

25. a) Descrieti trei functii definite pe multimea T a triunghiurilor din planul a


cu valori in multimea C a cercurilor din planul a .
b) Descrieti trei functii definite pe multimea triunghiurilor T din planul a cu
valori in multimea P a punctelor din planul a .
c) Fie A un punct dat in planul a . Se considera multimea CA a cercurilor din

planul a care contin punctul A ~i multimea T a triunghiurilor din platiul a .


Descrieti trei functii definite pe multimea CA cu valori in multimea T.
Exemple:

a) o : T --7 C , o(t) = cercul circumscris triunghiului t, oricare ar fi t E T .


b) h: T --7 P, h(t) = ortocentrul triunghiului t, oricare ar fi t E T .
c) e : C A --7 T , unde e (c) = triunghiul echilateral AXY mscris in cercul c.

***
26. a) Descrieti prin diagrame toate funqiile care pot fi definite pe multimea
A= {a;b;c} cu valori in multimea B = {0;1}.
b) Descrieti prin diagrame toate funqiile care pot fi definite pe multimea
A = {a;b} cu valori in multimea B = {-1;0;1}.
27. a) Se considera multimile A= {0;1;2; ... ;12} ~i B = {-1;0;1} . Determinati
numarul de functii ce pot fi definite pe multimea A cu valori in multimea B.
b) Aratati ca, daca multimea A are n elemente, n :2: 1, iar multimea B are m
elemente, m :2: 1 , atunci numarul de functii care se pot defini pe multimea A cu

valori in multimea B este ega! cu mn .


c) Se considera multimile finite ~i nevide A ~i B. Daca numarul de functii care

pot fi definite pe multimea A cu valori in multimea B este 45 , determinati


card A ~i card B . Analizati variantele posibile.
28. Pentru fiecare functie f: {0;1;2; ... ;12} ~ {- 1;0;1}, notam:

s1 = f(O) + f(l)+ /(2) + ... + /(12).


a) Descrieti o functie o: {0;1;2; ... ;12}

{- 1;0;1} pentru care S 0 = 0;

b) Descrieti o functie m: {0;1;2; ... ;12} --7 {- 1;0;1} pentru care Sm are valoarea
maxima.
c) Aratati ca, daca o functie f: {0;1;2; ... ;12} ~ {-1;0;1} are proprietatea ca

f(O) f(l) /(2) ... /(12) ::1:- 0, atunci S1

::1:-

0.
11

29. Determinap. imaginea funcp.ei

f : lR ~ JR, f (x) = ( - 1)[ x l ,

unde [a] reprezintii

partea 1ntreagii a numiirului real a .


30. Dacii func!ia

f: lR ~ lR

verifica relatia f(2x + 1) =-2x+5, pentru orice

x E

lR,

determinap. valoareanumiirului /(2011).


31. Funqia f:(O,oo) ~ JR verificii relap.a f(x 2 ) = 2x + 5, pentru orice x>O.
Determinati valoareanumiirului f(l) + /(2) + /(4) + /(8).

32. Stabili!i care dintre urmatoarele func!ii sunt egale:


a) f,g:JR~JR, f(x) = x 3 - 3x 2 + 2x + 1 ~i g(x) = x(x - 1)(x - 2) + 1;
b) f,g:N*~N, f(n) = u(4n) ~i g(n) = 5 + (- 1t, unde u(a) reprezintii
ultima cifrii a numiirului natural a .
c) f,g:N*~N, f(n) = u(9n) ~i g(n) = 5 + 4(- 1t+l , unde u(a) reprezintii

ultima cifra a numiirului natural a .

d) f,g : N* ~ N, f(n) = u(6n) - u(5n) ~i g(n) = l, unde u(a) reprezintii


ultima cifra a numiirului natural a .
33. Determina!i numerele a, b, c, d, pentru care func!iile f
a) f: [- 3;a] ~ JR, f(x) = (3c - 2)x - 5,
g:[b;11]~JR,
~

Ill

b)

w
_.

~
Ill

...2

c)

f :[2a - 5;13]

"'
~
~

z
cs:
ii2
w

a.
Vl

:::l

;::::

"'

~
~

z
cs:

u:::

"'
Ql

12

JR, f(x) = 5x - 4c - l7,


g(x) = dx - l;

f : [a-1,3]~JR,

f(x) = bx - 1,

g:[c - 3,2a + l]~JR,

g(x) = 2x + d - 5.

34. Demonstrati cii, pentru orice funcp.e

f:7L ~ 7L,

este adevaratarela!ia a - b I f(a) - f(b) .

f :N ~ N

g sa fie egale , unde :

g(x) = 7x + d - 4;

g:[3;2b+l] ~ JR,

~ 35. Funcp.a
CICI

~i

are proprietiip.le:

a) f(O) = 1;

b) f(/(n)) = f(n) + 1, pentru orice


Determinap. /(2011).

nE

N.

f(x) = ax +b, unde a,b E 7L,

Func1ii definite pe mul1imi finite

1. Determinati multimea valorilor funqiei f(notaHi Im f):


a)f:{- 2, - 1,0,3}----)JR, f(x) =-2x +1;

b) f : {0, 1, 4, 5, 11} ...--.) JR, f(x)

4x + 7;

c) f: {- 1, 0, 3, 5, 8} ...--.) Z, f(x) =- x + 6;

d) f: {0, 1, 2, 3, 4, 5} ...--.) JR, f(x) =l Ox- 13;


e) f : { 1, 5, 4, 3, 6} ...--.) N, f(x) = x2;

f) f: {4, 8, 12, 16, 20} ...--.) JR, f(x) = x: 4 - 5.

g)f:{-l, 1,3}----)JR, f(x)=x+2 .


Rezolvare.g) Avem: f(-1) = 1, f(2) = 4 ~i f(3) = 5. Rezulta lmf = {1, 4, 5}.
2. Fie multimea A = {- 2; - 1;0;1;2}. Scrie!i multimea Imf

~i

reprezenta!i in plan

G1 daca:

b) f: A...--.) JR, f(x) = - x;

a) f: A...--.) JR, f(x) = x;


c) f: A...--.) JR, f(x)

=I xI ;

e) f:A----)JR, f(x) =x

d) f:A----)JR,f(x)=-lxl;

f) f : A----)JR,f(x) =- x 2

3. Reprezentati grafic func!iile:


a)f:{0;1;2}----){3;4;5}, f(x) = x + 3;
b)f: {3; 4; 5} ...--.) {0; 1; 2}, j{x) = x - 3;
c) f: {1; 3; 5; 7} ...--.) JR, f(x) = 2x- 8;
d) f: {- 2; - 1; 0; 4} ...--.) JR, f(x)

=-

2x + 1;

e) h : {- 4; - 2; 0; 2; 4} ...--.) {0; 2; 4}, h(x)


f) f:{- 3; - 2;0;1;4}...--.)JR, f(x)=2.

=I xI;

4. Stabili!i pentru care din urmatoarele functii are loc rela!ia - 2 E 1m f

a) f :{- 2, -1,0,1} ...--.) lR, f(x) = 2x+2;

1
b) f:{ - 4 - 2,0,2,4,6}----)JR, f(x) =- x - l;
2
c) f

:{-3.J2, - ../8 ,0, .J2} . .--.) Z,

>

f(x) = - x.J2;

ttl
ttl
Vl

ttl

1 3

9}

d) f: { - ,2345 ----)Z, f(x) = 32x-ll;


2 2 2 2 2

5. Reprezenta!i grafic, in acel~i sistem de coordonate


f,g: {- 3;0;3} ...--.) lR , daca:

c:C

x9Ji,

graficele func!iilor

:::iE

~
cC
:::iE

13

a) f (x ) = x

~i

c) f(x) = 2x

~i

h) f(x) = - x ~i g (x) = -x + 1;

g(x) = x + 1;

d) f(x) =-2x

g(x) = 2x + 2;

e) f(x) =l x l ~i g(x) =l x l+ 1;

~i

g(x) =-2x - 1;

f) f(x) = lx l- 1 ~i g (x) = lx - 11.

6. Verificati daca urmatoarele functii sunt egale:


a) f,g :{-1,1} ~ lR, f(x) = lxl ~i g(x) = x 2 ;
h) f,g :{- 2,0,2} ~ lR, f(x) = x - 4x ~i g(x) = x(2 -l xl);
3

c) f,g:{ - 1,0,1} ~ lR, f(x) = x

d)

f,g:{0,1} ~ JR,

f(x) =

20 11

- x + 1 ~i g(x) = x 2 -l xl+ 1;

~+ 1 ~i

+1

g(x) = x 201 1 - x + 1;

7. Se considera functia f : {- 2; 0; 4} ~ lR , f (x) = ax . Aratati ca reprezentarea


grafica a functiei f este formata din puncte coliniare daca:
a) a = 3;

c) a =-.fi;

b) a = 1;

d) a =2

8. Se considera functiile f,g: {-4;0;2} ~ lR, f(x) = 2x ~i g(x) = 2x + 3.


a) Reprezentati, in acela~i sistem de coordonate, graficele functiilor f ~i g;
b) Demonstrati ca punctele care formeaza reprezentarea grafica a functiei g sunt
coliniare.

9. Reprezentati grafic functia

f :

{-%;-J2;

- 1; 0; 1~;

J:3"}

daca:

Ill

~
~
,:;(

Ill
::I

-~

::I

a) f(x) = [x];

h) f(x) =

. .

{- 1,pentrux < 0
;
1, pentru x :2: 0

c) f(x) =

{ 1,pentrux E Q
.
0, pentru x ~ Q

_{.Jx + 1, daca x

10. Se constdera functta f. {- 1,0,1,2,3} ~ lR, f(x) -

C?

E {

- 1, 0}

, daca xE {1, 2, 3}

2x

c(

c(
CCI

~
~

c(

ii2
w

D.

-~
~
~

c(

ii:
ra

(])

14

Calculati suma S = f( - 1) + 2/(0) + 3/(1) + 4/(2)+ 5/(3).

11. Diagrama alaturata descrie o functie f : A ~ B.


a) Scrieti elementele domeniului de definitie;
h) Scrieti elementele codomeniului functiei;
c) Reprezentati aceea~i functie printr-un tabel;
d) Calculati: f(O) + f(1) f(7) - f(2): 2 + f(4): 3.
12. Figura alaturata este reprezentarea grafica a unei
functii numerice f : X ~ Y .
a) Scrieti elementele multimii X.
b) Scrieti elementele multimii 1m f .
c) Descrieti aceea~i funcpe printr-un tabel.
d) Descrieti aceea~i functie printr-o formula.

---- -- ---- X.D

**

13. Aratati ca, oricare ar fi n E N*, functiile f, g: {- 1; 0; 1} ~ lR'. sunt egale, unde:
a) f(x) = x ~i g(x) = x 2 "+ 1 ;

b) f(x)

=I X I ~i

g(x) = X2".

14. Determinati multimile A


sa fie egale:

~i

~i

numerele m ~in astfel incat functiile urmatoare

a)

f:A ~ lR'.,f(x) = 2x+m - 3,

b)

f:{O, 1, 2,

g:{-1, 3,

7,10}~1R'.,

3}~1R'.,

g(x) = (l - n)x + 11;

f(x)=(3m -5)x - 7,

g :A~ B, g(x) = 10x - n;

c)

f:A~B,f(x) = 2mx - 4+n,

g: {2,4,6,8} ~ {1,5,9,13}, g(x) = 2x - 3 .


15. Se considera a E lR'., a > 0 ,

valoarea lui a astfel indit

a) f(x) = l2x I ~i g(x) = x

~i

functiile f, g : {- a; 0; a}

lR'. . Determinati

= g , daca:
2

b) f(x) =3x ~i g(x) = x 3

16. Determinati numarul real m

~i

f (x) = x - m , ~tiind ca punctul


17. Determinati numarul real m

~i

reprezentati grafic functia f: {0;1;2;3} ~ lR'.,


A( 1, 5) apartine graficului functiei f

reprezentati grafic functia

f : {1; 3; 5; 7} ~ lR'. ,

f(x) = 2mx+ 5, ~tiind ca punctul A(m + 1,2m + 13) apartine graficului functiei.

18. Determinati numerele reale a ~i b ~i apoi reprezentati grafic functia


f: {0;1;2;3;4} ~ lR'., f(x) = ax + b, ~tiind ca punctele A(O, -3) ~i B(3, 3)
apartin graficului functieif

19. a) Descrieti, printr-o formula, o functie definita pe multimea {- 1,1} cu valori


in multimea {1} .
b) Descrieti, printr-o formula, o functie definita pe multimea {-1,0,1} cu
valori in multimea {0} .
20. a) Dati exemplu de o functie

f :{-1, 0, 1} ~ lR'. , care sa aiba proprietatea

f( x 2 ) = f(x), pentru orice x E { -1, 0, 1} .


b) Aratati ca orice functie f:{ -1,0,1}~1R'. verifica relatia f(x ) = f(x),
3

pentru orice x E { - 1, 0, 1} .
c) Aratati ca exista o singura functie

f(x

f :{-1,0,1} ~ lR'., cu proprietatea ca

=- f(x), pentru orice x E {-1,0,1}.

15

***
21. Pentru fiecare din functiile urmatoare, detenninati domeniul minim de valori:
a) f:{-2;0;2;5} ~ B. f(x) = 2x - 1;

b) f: {- 3; - 2; - 1;0;1;2;3} ~ B, f(x) = 3x 2 - 2;
c) f:

A ~

2x + 1

B, f(x) = - - , unde A = [- 2, 3] n Z .
3x + 4

d) f:{nENI3"<100}~B. f(n)=n(n+1).

22. Pentru fiecare din functiile urmatoare, detenninati domeniul maxim de definitie:
a) g:A~{-5; - 2;4;7}, g(x) = 3x +1 ;

b) g: A~ {-3 ;- 1;1;3;5;7}, g(x) = 2x-1 ;


c) g:

A~

12 - x
{0;1;2;3;5;11}, g(x) = - - ;
X

d) g: A ~ {1;2;5;10}, g(x) = x + 1.
2

3 -x, pentru x < 0


23. Se considera functia f: {-2 ;- 1;0;1;2} ~ lR , f(x) = {
.
3 +x, pentru x ~ 0
a) Descrieti corespondenta x ~ f(x) printr-o singura formula.
IJ

b) Reprezentati grafic multimea G1 .

c) Calculati S = (- 2) f(- 2)+(- 1) f(- 1)+0 /(0) +1 /(1)+2 /(2).

:::;)
II\

....
:::;)

,:;::
II\

......E

24. Detenninati numarul de functii f: {a; b; c} ~ {0; 2; 5} care au proprietatea ca:

a) f (a)+ f(b) + f(c) = O;

b) f(a)+ f(b) + f(c)=2;

c) f(a)+ f(b)+ f(c) = 7;

d) f(a) + f(b) + f(c) > 5.

:::l

~1

f,g:{-a;a}~JR,

25. Se considera a E lR , a > 0 ,

:::i

g(x) = mx, unde mE lR .

co

a) Detenninati valorile lui m astfelincat Im f = Im g ;

c(
IJ
c(

~i

functiile

b) Fie A

ca Im h = Im j , rezulta ca h = j ?

z
~ 26. Stabiliti care dintre unnatoarele functii sunt egale:

a)f:{nENI2"<10}~z . f(n)=n 4 - 6n 3 +1ln 2 -6n+l;

g :{nE N l5n - 16::; o} ~ z ' g(n)=n 3 - 3n 2 +2n+l;

rtl

:::;)

c(

u:::
rtl
CIJ

16

~i

B doua multimi nevide. Daca functiile h,j: A~ B au proprietatea

_Q
:::;)

f(x) =5x

b)f : {-1, 0 , 1}~ 1R . f(x) = l x l( l xl -1)

g:{ x E ZI 1 x i <2 }~ R. g(x) = x -x2


4

Functia

f: lR ~ JR, f(x) =ax+ b, a, be lR

Definitie. Functia de tipul f : lR ~ lR , f ( x) = ax+ b , unde a, bE lR , se nume~te

fimcfie liniarii.
Dadi a -:1- 0 , fimctia

f : lR ~ lR , f (x) = ax + b , se nume~te foncfie de gradul

I.

Reprezentarea geometrica a graficului unei fimctii liniare este o dreaptii.

1. Daca a -:1- 0 ~i b = 0 , fimctia liniara f (x) = ax are ca reprezentare geometrica o


dreapta care contifle originea sistemului de coordonate.
2. Daca a = b = 0 , fimctia liniara f(x) = 0 este fonc{ia constantii nulii, a carei
reprezentare geometrica este axa Ox.
3. Daca a = 0 ~i b -:1- 0, fimctia liniara f(x) = b este ofonc{ie constantii nenulii, a carei
reprezentare geometrica este o dreapta paralela cu axa Ox.
Funqiiliniareegale. Funqiile f,g:IR~ IR, f(x) = ax+b, g(x) = cx+d sunt

egale daca

~i

numai daca a = c

~i

b =d .

lnterseqiile graficului unei funqii de gradul intai cu axele de coordonate


Fie funqia f: lR ~ IR, f(x) =ax+ b, a E IR *, bE JR. Atunci :

g1 nOx = A(-~ , o)

~i

Q1 nOy = B(O,b).

1. Urmatoarele funqii sunt de forma f: lR ~ IR, f(x) = ax + b, unde a, bE lR.


Precizati coeficientii a ~i b daca:
a) f(x) = 2x + 3;
b) f(x) = 3x-2;
c) f(x) = x - 1;
d) f(x) = - 5x;

e) f(x) =-2;

f) f(x) = 3x - 2.
2

2. Se considera functia f: lR ~ IR, f(x) = -x + 1. Stabi1iti daca punctul indicat


apartine reprezentarii grafice a functieif
a) A(- 1;2);
b) B(2;3);
c) C(5; - 1);
d) D(4; - 3).

3. Se considera funqia f: lR ~ IR, f(x) = - 2x+6. Stabiliti daca punctul indicat


apartine reprezentarii grafice a funqiei f
a) A(3;0);
b) B(1; - 4);
c) C( -2 ;10);
d) D(- 1;4).
4. Reprezentati grafic funqiile:
a) f: JR ~ JR, f(x) = x+1;
c)

f: lR ~ JR,

f(x) = 2x;

e) f:JR~ JR ,f(x) = 2x-4;

b) f: JR ~ JR,f(x)= -x + 3;
d)

f)

f: lR ~ IR, f(x) = - 3x+5;


f: lR ~ IR, f(x) = - 2x - 4;
17

S. Reprezentati geometric, in
f, g : ffi. ---; ffi., unde:

acela~i

sistem de coordonate, graficele functiilor

a) f(x) = x ~i g(x)= - x;

c) f(x) = x

~i

e) f(x) = 1

~i

b) f(x) = 2x - 1
~i

~i

g(x) = x + 2;

d) f(x) = 2x

g(x) =-1 ;

f) f(x) = 0,5x+1

g(x)=2x+1;

g(x) = 2x - 1;
~i

g(x) =-2x+3.

6. Reprezentati geometric, in sisteme de coordonate separate, graficele functiilor


f: ffi.---; ffi., g :{- 1;0;2}---; ffi., unde:
a) f(x)=g(x) = x;

b) f(x) = g(x) =-3x + 2;

c) f(x) = g(x) = 2x - 2;

d) f(x)

= g(x) = - 2.

7. Reprezentati geometric, in sisteme de coordonate separate, graficele functiilor


f: ffi. ---; ffi., g: [-1;3]---; ffi., unde:
a) f(x) = g(x) = 3x - 1;

b) f(x) = g(x) = - 2x + 3;

c) f(x) = g(x) = - 2;

d) f(x) = g(x) = 3x-4.

8. Reprezentati geometric, in sisteme de coordonate separate, graficele functiilor


f: ffi.---; ffi., g: [-1 ;+oo)---; ffi. ~i h: (- oo;2]---; ffi., unde:
a) f(x) = g(x) = h(x) = 2, 5;
b) f(x) = g(x) = h(x) = 3x+ 2;
c) f(x) = g(x) = h(x) = -2x + 2;
d) f(x) = g(x) = h(x) = 4x.
9. Reprezentarea grafica a funqiei j:ffi.-;ffi.,j(x)=ax+b, a,b E ffi., contine
:::1

11'1

w
....
:::1

>

cC

11'1

punctele A( - 1;2) ~i B(2; - 1).


a) Reprezentati in plan punctele A
b) Trasati graficul funqiei f.
c) Determinati numerele a ~i b.

~i

B.

::I

10. Reprezentarea grafica a functiei f: ffi. ---; ffi., f(x) = ax + b, a, bE ffi. ,contine

punctele A(O;l)

::::;

a) Reprezentati in plan punctele A ~i B ~i trasati graficul functiei


b) Determinati numerele a ~i b.

~i

B( - 1;0).

~ 11. Fiefunctia f:(-2; + oo)-;ffi.,


:g
;;
~

~
Vl

::I

;::

"'
~
:::1

"'
Q)

18

f.

f(x)=(a - 2)x+6 - 2a, unde aEffi..

a) Determinati valoarea lui a pentru care reprezentarea geometrica a graficului


functiei conti~e originea sistemului de axe.
b) Reprezentati grafic functiafpentru a = 3.

12. Calculati suma S = f(l) + /(2) + ... + /(1 0), unde functia f: ffi. ---; ffi. este data
de legea de corespondenta indicata:
a) f(x) = 7;
b) f(x) = x - 2;
c) f(x) =-2x + 1; d) f(x) = 4x.
13. Determinati valorile parametrului a E ffi. * , pentru care punctul M (a; 1) aparpne

graficului funcpei f
a) f(x)=2x - 5 ;
d) f(x) = ax-3;

: R ---; R definita prin:


b) f(x) =-4x+5;

c) f(x) = 2011x - 2010;

e) f(x) =(a-4)x+5 ;

f) f(x) = ax-3a+3.

**

14. a) Determinati numarul real m pentru care punctul A ( 2; - 3) apaf!ine

graficului functiei

f: lR ~ lR,

f(x) = (m - 5)x+ 11 .

h) Determinati numarul real a pentru care punctul A ( 3a; a - 5) apartine

graficului functiei . f : lR

c) Determinati numarul

graficului functiei f : lR

d) Determinati numarul

graficului functiei f : lR

lR , f ( x) = 2x - 9 .

m E

lR , f ( x) = 6x - 1 .

m E

lR pentru care punctul M ( m; 2m - 11) apartine


lR pentru care punctul M (2m; 2m - 9) apaf!ine

lR , f ( x) = 3x- 2m + 7 .

1 5. Determinati coordonatele punctului de intersectie a reprezentarii grafice a


functiei f : lR ~ lR cu axa ordonatelor, unde:
a) f(x) = -6x;

h) f(x) = 4x - 1;

d) f(x) = 5;

e) f(x) = (x + 1) -x

c) f(x) = - x..fi + 2;
2

f) f(x) = ax - 3,a E lR

16. Determinati coordonatele punctului de intersectie a reprezentarii grafice a


functiei f: lR ~ lR cu axa absciselor, unde:
a) f(x) = xJ3 - 6;

h) f(x) = 4x - 8;

c) f(x) = 6x + 2;

d) f(x) = - xJ3 + ..fi; e) f(x) = nx,n ::f. 0;

f) f(x) = ax + a,aE IR*.

17. Determinati coordonatele punctelor de intersectie ale reprezentarii grafice a


functiei f : lR ~ lR cu axele de coordonate, unde:
a) f(x) =-2x - 2;

h) f(x) = 2x - 2;

c) f(x) = 2x + 2;

d) f(x) =-2x + J8;

e) f(x) = - xJ6 + J3;

f) f(x) = 1,5x - 2,25;

18. Determinati coordonatele punctului de interseqie a reprezentarilor grafice ale


funqiilor f: lR ~ lR, f(x) = - 2x ~i g: lR ~ lR , unde:
a) g(x) =-2;

h) g(x) = 2x;

c) g(x) = x + 2;

d) g(x) = 2-x;

1
e) g(x) = - x - 1;
2

1
f) g(x) = -- x - 3 .

2
19. Determinati coordonatele punctului de interseqie a reprezentarilor grafice ale
functiilor f: lR ~ lR ~i g: lR ~ lR, unde:
a) f(x) = x - 3 ~i g(x) = 2x + 1;

h) f(x) = 5x - 4 ~i g(x) = 3x + 14;

c) f(x) = -2x - 1 ~i g(x) = 5x + 20;

d) f(x) =-6x - 3

20. Aratati Ca reprezentarea grafica a functiei h: JR

JR, h(x) =

de intersectie a reprezentarilor grafice ale functiilor f,g: lR


a) f(x) = 5x

~i

g(x) = .!_x;

h) f(x) = x + l

~i

~i

g(x) = 6x + 3.

COntine punctul

lR urmatoare:

g(x) = l - x;

"'

"'
Vl

u"'

<v

:::!:
1&.1

1C(

:::!:
19

x+1
c) f(x)=-2x - 1 ~1. g ( x ) = -;
2

2x + 1 . ( ) 3x -1
d~ f( X ) = - - ~1 g X = - - .
3
2

21. Stabiliti dadi exista mE IR astfel inciit punctul M(- 1,3) sa reprezinte
intersectia reprezentarilor grafice a functiilor f, g: IR ---7 IR urmatoare:
a) f(x) = mx-m - 1

b) f(x)=(m - 1)x - 2m+5 .

g(x) = (2m - 1)x + m + 3 '

g(x) = (2m + 1)x


c) f(x)=( - 3m+4)x+m - 1

d) f(x)= - (6m + 1)x - m - 3

g(x) = (m-3)x + m

g(x) = - mx + 3m + 2

22. V erificati daca reprezentlirile grafice ale functiilor urmatoare f, g, h : IR ---7 IR sunt
trei drepte concurente:
a) f(x) = x - 2, g(x)= - 3x+2 ~i h(x)=Sx - 6;
b) f(x) = -4x + 1, g(x) = 2x+1

~i

h(x) = 7x+1;

c) f(x) = 4x - 3, g(x)=-3x+4 ~i h(x) = 2x - 3;

d) f(x)= 4x3- 1' g(x) = - 6:+5

~i h(x) = 2x9+ 6;

e) f(x) = x.J6- .J3, g(x) = xJ18 + 1- .J3 ~i h(x) = -x.J3 + .J6 + .J3 .

;::)

Ill

...I

;::)

>

23. Determinati valorile numerelor reale m ~i n pentru care reprezentlirile grafice ale
functiilor f, g: IR ---7 IR urmatoare se intersecteazli in punctul A(m + 1, - 3n + 2):
a) f(x)=x - 3

~i

g(x) =-x + 1;

c) f(x) = 3x + 5 ~i g(x)= - 3x + 5;

b) f(x) =-2x+2 ~i g(x)=x - 7;

d) f(x) =-3x + 4

~i

g(x) = 2x - 15 .

~ 24. Aratati eli, oricare ar fi mE IR , reprezentarile grafice ale urmatoarelor functii


2
fm : IR ---7 IR contin un punct fix M ( altfel spus, coordonatele punctului M nu
......E
depind de valoarea parametrului realm):
:::l
0
a) fm(x) = (m-2)x - m + 2;
b) fm(x) = (3m - 1)x - 6m-3;
cC

::::i

c) fm(x) = (2m - 1)x - 4m+2;

d) fm(x) = - (5m - l)x + 5m - 3.

25. Aflati numerele m, n E IR pentru care functiile


f ~i g sunt egale , unde:

('5
a) f:IR---7!R,f(x)= - 5x - 9;
g : A---7B,g(x) = (l - m)x + n - 3;
;::)
g:A
---7 B, g(x) = (m + 2n - 1)x + 5n .
b) f:IR---7IR,f(x) = 3nx+2m + n;

::ic:

z
~ 26. Determinati valorile numerelor reale m ~i n pentru care reprezentlirile grafice ale
~
.~

functiilor urmatoare au eel putin doua puncte comune:


a) f,g : IR ---7IR, f(x) = mx+4m - 6 ~i g(x) = (2n - 3)x + 3n- 8;

ro
~

b) f,g:IR ---7 IR, f(x) =-(m+n)x+2m-n + 1

~i

g(x) =-2mx + n + l.

~ 27. Determinati funqia f : IR ---7 IR , f(x) = ax + b, a, b E IR, a clirei reprezentare


grafica contine punctele A ~i B , unde:
u:::
ro
c) A(1;4) ~i B(2;6);
~
a) A(0;5) ~iB( -3 ; 0); b) A( 0;2) ~iB( - 3;2);
cC

l::
~

20

d) A(2;5) ~iB(3;0);

e) A(5;7) ~i B( -1 ;1);

hl

f: JR ~ JR,

28. Graficu1 functiei


A (1; - 2)

~i

f) A ( 1; 1) ~i B ( - 1; -1) .

A(2_3 ' 5) '

B(-_!_2' -8)'

f(x) = ax+b, a,bE lR, contine puncte1e

B ( 4; 10). Stabiliti daca:

a) C(0; - 6)EAB;

c) E( - 1; -1 0)EAB.

b) D(3;4)EAB;

29. Fie punctele A ( 0;- 5)

~i B ( 2; 1)

a) C( - 2;4)E AB;

. Stabiliti valoarea de adevar a propozitiei:

b) D(3;4)E AB;

c) E(5;5)E AB.

30. Studiati daca exista functii liniare a! dlror grafic sa treaca prin punctele indicate:
a) A(1,1), B(2,2), C(3,3)
b) A(-1,1) , B(1,3) , C(0,4);
c)

A(~ , 4). B(~, 3).

c(i,2}

d) A(J2,2J3), B(J3,3J2), C(1,J6);

e) A(m,m -1 ), B(-2m,-2m-1), C(3m - 1,3m-2), unde mE lR;

f) A(n, - 2n+1), B(n - 2,-2n + 5), C(3n+2,-6n-1), unde nE lR.

31. Se considera punctele A( - 2;5)

~i

B(3;2). Determinati numarul real m

astfelincat C(m;3m-4)E AB.


32. In sistemul de coordonate xOy, determinati distanta de Ia origine Ia dreapta AB
~i aria triunghiului AOB, daca:
a) A( - 2;2) ~i B(3;2);
b) A(3;1) ~i B(1;3); c) A(3;1) ~i B( - 1;3);
d) A(3;1)

~i

B( - 1; - 3);

e) A(3;1)

~i

B(1;-3); f) A(3;0)

33. Calculati aria triunghiului determinat de axa Ox


funqiilor f, g: lR ~ lR urmatoare:
a) f(x) = 2x+1

~i

c) f(x) =-2x-5

g(x)= - x+1;
~i

~i

B(0;-4).

reprezentarile grafice ale

b) f(x)=x + 3

g(x) = x - 3;

~i

~i

d) f(x) =-3x+1

34. Aratati eli reprezentarile grafice ale functiilor f,g,h: lR

g(x) =-2x+2;
~i

g(x) = 2x-7.

JR, date prin f(x) = 0,

g(x) = xJ3 + J3 ~i h(x) = -xJ3 + J3 formeaza un triunghi echilateral.

35. Demonstrati eli reprezentarile grafice ale functiilor


f(x)

= x + 1,

g(x) =- x + 1, h(x) =x -1

~i

f, g, h, k : lR ~ JR, definite prin

k(x) = - x - 1 formeaza un patrat.

36. Demonstrati eli reprezentarile grafice ale urmatoarelor functii f,g: lR


sunt doua drepte perpendiculare:
a) f(x) = x+1
c) f(x)

= - xh

~i

g(x)= - x+1;

+ 1 ~i g(x) = xh -1 ;
2

b) f(x)=_!_x-2
2
d) f(x)

~i

lR

g(x) =-2x+3;

=-~x+4 ~i
2

g(x) =

~x - 1.
3

21

Rezolvare. a) Graficele functiilorf~i g se intersecteaza In punctul A(O,l) . Alegem cate un

punct pe graficele functiilorhi g; de exemplu B(1,2)E G1

~i

C(l,O) E Gg . Folosind formula

distantei dintre doua puncte, rezultii AB = J2 , AC = J2 ~i BC = 2 . Din reciproca


teoremei lui Pitagora, rezultii ca triunghlul ABC este dreptunghic In A, deci reprezentiirile
grafice ale funqiilor f ~i g sunt drepte perpendiculare.

***
37. Determinati o functie liniara f: JR. ~ JR., a! carei grafic intersecteaza axele de
coordonate in doua puncte distincte, situate Ia aceea~i distanta fata de origine.
38. Determinati punctele de intersectie a graficelor funqiilor f, g : JR.

a) f(x)

= (2m-1)x + 4m -

d) f(x)
::>

Ill
11.1
...I

::>

- 2x + 3, x<1
{ 3x - 2, x ~ 1

= - 3x + 8

~i

~i

g(x) = {

aE

JR. ;

g(x) = 5x + 4;
x + 1,

x<3

- x - 2,

x~3

39. Reprezentati grafic functia f: JR. ~ JR. , f(x) = ax - 3(x - a),


sau nu intersecteaza axa absciselor.

~tiind

ca graficul

> 40. Fie functia f : JR. ~ JR., f ( x) = 4x + 1. Determinati media aritmetica

>CC

Ill

2
.....E
:::1

Cl

cC

geometrica a numerelor a =

~f (3 + .J3) ~i

CCI

"'
~

::>

cC

ii2
11.1

a.
Vl

:::1

;;;

.
::>

cC

u:::

....
22

b=

~i

media

~f (3 - .J3) .

41. Determinati functia f: IR. ~ IR., f(x) = ax +b, cu a,b E IR.,a;eO, a carei
reprezentare grafica contine punctele A ~i B, unde:

::::i
cC

JR. , unde:

1, g(x) = mx + 2m + 1, cu mE JR.;

b) f(x)=(3a+2)x - 3a-4 , g(x)=x-3, unde


c) f(x) =

a) A (a, a + 2) , B (- a, -a + 2) ;
42. Fie funqia

f: JR. ~JR. ,

x E JR. . Calculati /(1)


43. Se considera functia
oricare ar fi x E JR. .
a) Calculati /(2) .

~i

1 a - 1)
b) A(a,a - 1), B ( --;;---;;- .

cu proprietatea ca f(x) = 3x- 2/(1) , pentru orice


apoi determinati legea de corespondenta a funqiei f

f:IR.~IR.

44. Se considera funqia f : JR.


fi XE JR. .
a) Calcula!i f( O) .

cu proprietatea ca

f(x) = -4x + 5 + 3f(2),

b) Determinati legea de corespondenta a functieif


~

JR. cu proprietatea ca f ( x + 1) = 3x + 4 , oricare ar

b) Calculati f(a-l), unde aE lR.


c) Deduceti legea de corespondenta a functieif

45. Determinati legea de corespondenta a functiei


a) f(x - 1) = x, oricare ar fixE lR;

f : lR ~ lR

~tiind

ca:
b) f(2x-l) = 4x, oricare ar fix E lR;

c) f(2x-3) = 1, oricare ar fix E lR; d) f(2x + 3) = 3x - 2, oricare ar fixE lR.

46. Se considera funqia f : lR

valoarea lui m

~tiind

~tiind

lR, f(x) = mx - 3, unde m E lR . Determinati

ca exista a E JR* astfel incat f(-a) = j(a).

47. Se considera functia f: lR

valoarea lui n

lR , f(x) = 2x + n , unde n E lR . Determinati


ca f( - a) =- f( a), oricare ar fi a E lR .

48. Se considera functia f : lR ~ lR , f ( x) = 3x - 2 .


a) Determinati coordonatele punctului de intersectie a reprezentarii grafice a
functieif cu axa absciselor.
b) Aratati ca 1(%-a) =-1(%+ a). oricare ar fi aE lR .

49. Se considera funqia

f : lR ~ lR , f (x) = l

x - 1. Aratati ca exista r E lR astfel

incat f(r- a)= - f(r + a), oricare ar fi a E lR .


SO. Se considera functia f: lR

lR, f(x) = ax + b, a, bE lR
~i x 2 , unde x1 < x 2 Aratati ca:
a) f(x 1):::; f(x 2 ) daca ~i numai daca a :2::0;
b) f(x 1) > f(x 2 ) daca ~i numai daca a< 0;

~i

numerele reale x1

51. Se da functia f: lR ~ lR ,J(x) = (3.J3 -2J7)x-.J5. Comparati numerele:


a)

J(.fi) cu f(l);

b)

j(- .fi) cu f(-1);

c)

j(- .fi - 1) cu j(I-.fi);

d)

j(7 - s.fi) cu j(4.J3-7).

52. Se considera functia f: lR


.

~1

. ~

lR, f(x) = ax+b, a, bE lR

x 2 , unde x1 < x 2 . Aratatt ca:

f(xz)- f(xl)

Xz - xl

~i

numerele reale x1

=a.

53. Se considera punctele A(3;4) ~i B(7;10).


a) Reprezentati dreapta AB intr-un sistem de coordonate xOy;
b) Aratati ca valoarea tangentei unghiului format de dreapta AB cu
10 - 4
semidreapta Ox este egala cu t, unde t = - - .

7- 3

c) Determinati functia f:JR~JR, f(x)=ax+b,a,bElR

contine perechile (3;4)


d) Aratati ca a = t .

~i

(7;10).

al carei grafic

>ro
ro

"'ro
u
CC

u
i=

cc

::::!!:

I-

cc

::::!!:

23

54. Determinati functia liniara al carei grafic trece prin origine ~i face cu axa Ox
un unghi cu masura egala cu:
a) 30;
b) 45;
c) 60.
55. Se considera functia

f : ~ ~ ~,

f(x) =

~ x - l.

a) Determinati masura unghiului format de axa Ox cu reprezentarea

geometrica a graficului functieij


b) Deduceti masura unghiului format de axa Ox cu reprezentarea geometrica a
graficului functiei g : ~ ~ ~ , g(x) =- f(x) .
56. Se considera functia

f: ~ ~ ~,

f(x) = ax + b, a, bE ~ ~i numerele reale x1

+X2
x , un de x < x . Aratat1
- ca.
-. f(xl)+ f(x2) -- j(X1
--)"
2
1
2
2
2

~1

57. Se considera punctele A (1 ; 6) ~i B ( 5; 2) .


a) Reprezentati segmentul [AB] intr-un sistem de coordonate xOy;
b) Determinati functia f: ~ ~ ~ , f(x) = ax+b,a,bE ~ al carei grafic

con tine perechile (1; 6)

~i

( 5; 2) .

c) Aratati ca mijlocul segmentului [AB] este punctul

::I

II\
Ul
...I

::I

>

CC

II\

2
.....

.E
::l

~
:::i

cc

CD

c:

"'
~
::I

cc
C2

Ul

Cl..

"'

"'.

::I

z
u::
cc

24

Me ~ 5 JO) ~ /( 5)}

58. Se considera functia f: ~ ~ ~, f(x) = ax +b, a, bE ~ ~i p un numar real


nenul. Aratati ca, oricare ar fi numerele reale m ~i n, valoarea expresiei
f(m)-j(n) + pf

(pn-m) esteconstanta.

TESTE DE EVALUARE

Testul 1
1. Enumerati cele trei elemente ale unei functii.
2. Determinati
elementele
multimilor
A
~i
B
Ax B = {(0, 1); (0, 5); (2, 1); (2, 5); (3, 1); (3, 5)}.
3. Fie f: {1, 2, 3} ~ {- 2, -1, 0, 1, 2, 3, 4}, f(1) = 0, f(2) = 4
valori poate lua a pentru ca f sa fie o functie?
4. Pentru ce valori m
f: JR ~ JR ,

~tiind
~i

ca:

f(3) = a. Ce

lR punctul M(m,ll) nu apaf!ine graficului functiei

f(x) = 12x + 8?

S. Determinati numerele a, b, c, d pentru care sunt egale functiile


f(x) = cx+8

~i g: [b,10) ~ JR ,

f : [1,

a] ~ JR,

g(x)=6x+9 - d.

6. Reprezentati grafic functia f: lR ~ lR, f(x) = 2x- 5.

7. Graficul funqieif: lR

lR trece prin punctele A(O,- 2)

9. Fie functia g : lR

B(3, 0). Reprezentati

f.

punctele in plan ~i trasati graficul functiei


8. Fie functia f: lR

~i

JR, f(x) = 2x + 3. Calculati suma:

S= f(1) + f(2) + f(3) + ... + f(lOO).


20
JR, g( x) = x ~ . Determinati punctele de pe grafic care au

coordonatele egale.

NOTA: Timp de Iucru 50 minute. Se acordii 10 puncte din oficiu.

YL _ !A

Testul 2
1. Din reperul ortogonal de axe xOy alaturat,
Scrieti coordonatele punctelor A ~i B.
2. Explicati de ce prin tabelul alaturat nu este dat
un exemplu de functie .

~ -1

j(x) 0

r---t
b

I I I I

2
3

3. Aflati numiirul real m pentru care punctul A(m, 5) apaf!ine graficului functiei
f: JR ~ JR ,

s. Determinati
f: lR

>ro
ro
ro

V\

f(x) = 2x + 3 .

4. Reprezentati grafic functia f : [- 2, 5)

>C:C

JR, f(x) = 2x + 1.

coordonatele punctului de intersectie al graficelor functiilor


JR, f(x) = 9x + 13 ~i g: lR ~ JR, g(x) = - 7x + 45 .

i=

c:c

::iE
w

.....

c:c

::iE

25

~ lR al ciirei grafic confine punctele


B(1, - 1).
7. Determinafi coordonatele punctului de intersecfie al reprezentarii graficului
functiei g: lR ~ JR, g(x) = - x + 4 cu axa absciselor.

6. Determinati formula funcfi.ei g : lR


A(O, 5)

~i

8. Fie funcfi.a f:

JR~ JR, f(x) = 5 - 4 x. Rezolvafi inecuafia


3

9. Fie functia g: lR

~ JR,

g(x) = x:

15

f(x)+2 <

1(~).

. Determinafi punctele de pe grafic care au

coordonatele douii nurnere opuse.


NOTA: Timp de lucru 50 minute. Se acordii 10 puncte din oficiu.

Testul 3
1. Fie mulfimile: A = { - 2, 0, 3}

~i

B = {-1, 0, 2}. Scrieti Ax B.

2. Fie scrierea f: {- 1, 0, 2, 4} ~ {0, 1, 3}, f(x) = x + 1. Explicati de ce aceasta nu


reprezintii o funcfi.e (corect definita). Faceti o modificare pentru ca sa obtineti o
funcfi.e.
3. Determinati nurniirul m

graficului funcfi.ei f : JR.

JR. pentru care punctul M(4, 2m+1) nu aparfine

JR., f(x)

4x- 1.

:::;)

Ill

4. Giisiti coordonatele punctului de intersecfie al graficelor funcfi.ilor

...1
:::;)

>

>C(
Ill

2
.....

.E

f(x)

7x + 21

~i

S. Graficul functiei

g: lR

~ JR. ,

f : JR.

f : lR

g(x) = - 5x- 3.

JR. trece prin punctele A(O, 3)

aceste puncte in plan ~i trasati graficul functiei

~i

B( 4, 0). Reprezentati

f.

cC

3 2
6. Fie functia f: JR ~ JR, f(x) = - x . Rezolvafi ecuatia f(x) + 11 = x + (- 1) 20 11
5

cC

::::i

7. Reprezentati grafic functia f: lR

8. Fie funcfia f: lR ~ JR, f(x) = - x + 3 . Calculati surna:

::::1

CD

"'0
:::;)

cC

a:w

a.

Ill

::::1
;::

"'.

JR,

JR, f(x)

=- 3x

+ 5.

s = f(l) + f(2) + f(3) + .. . + f(50).


9. Calculafi distanta de la originea sistemului de axe 0(0, 0) la imaginea geometrica
a graficului functiei

f : lR ~ JR, f (x) = x + 3 .

NOTA: Timp de lucru 50 minute. Se acordii 10 puncte din oficiu.

:::;)

cC

u:::

"'
Q)

:::::'

Testul 4
1. Poate avea o funcfie 3 elemente in domeniul de definitie
codomeniu? Justificafi riispunsul.

~i

4 elemente in

2. Aflati imaginea elementului x


3. Se considera functia

=2

f: JR ~ JR ,

prin func!ia

f: lR ~ JR,

f(x)

= - 2x -

f(x) = 3x - 7. Determinatia E lR

imaginea lui a prin intermediul functiei

4. Daca

f : lR ~ JR,

5.

~tiind

ca

este egala cu - 10 .

f(x) = - 2x - 5, calculati

1(-~) - 2

f( - 3).

5. Aflati punctele de intersec!ie cu axele de coordonate a graficului functiei


f: lR ~ JR, f(x) = - x.J3 + .J75 .
6. Fie functia f: lR

~ JR,

f: lR

~ JR, f(x) = {

1
2 1
x - , x::;;
- 3x+8, x > 1

Exista puncte situate pe graficul func!iei care au coordonate1e egale? Justificati!


7. Fie functia f: lR ~ JR, f(x) = mx - m + 1. Aflati valoarea de adevar a propozitiei:
,existii m E Z astfel fncdt A(m - 3, 2m - 7) E g1

".

8. Determinati functia liniara al carei grafic contine punctele A(- 1, 0)

~i

B(1, 2) .

9. Se considera func!ia f: N* ~ N, f(n) = u(7") , unde u(a) reprezinta ultima


cifra a numarului natural a . Demonstra!i ca pentru orice numar natural nenul n
are loc relatia: f(n) + f(n + 1)+ f(n + 2)+ f(n + 3): 10 .

NOTA: Timp de lucru 50 minute. Se acorda 10 puncte din oficiu.

Testul 5
1. Desena!i un reper ortogonal de axe

~i

reprezentati punctele M(- 2, 3)

~i

N(5 ,1).

ce.

v"\V

3. Determinati numarul real m pentru care punctul M (7, m - 3) apartine graficului


functiei

f: lR ~ JR,

f(x) = 3x - 5 ?

4. Determinati numerele a, b, c, d pentru care sunt egale functiile:


f(x) = (b - 1)x+4

~i g:[-2,c]~ JR ,

5. Determina!i formula functiei


A(- 1, 0)

~i

f : lR

f: [a, 7] ~ lR ,

g(x) = 6x - d+8 .
~

JR,

~1

carei grafic con!ine punctele

B(2,2).

6. Reprezentati grafic functia f : lR

JR, f(x) = 3x - 4.

7, Determina!i coordonatele punctului de intersectie al reprezentarii graficului


func!iei f : lR ~ JR, f(x ) = 7x- 14 cu axa absciselor.
27

8. Rezolvafi in lR inecuafia f(x) + 2x- 5 ~ f( 4), unde f : lR


9. Stabiliti prin calcul daca punctele A(-2, -5), B(O, -1)

~i

JR, f(x)

=- x

+ 6.

C(3, 4) sunt coliniare.

NOTA: Timp de lucru 50 minute. Se acorda 10 puncte din oficiu.

Testul 6

f :{-1, 1} ~ {2} .

1. Dati exemplu de o formula pentru functia

2. Determinati abscisa punctului de intersectie cu axa Ox a graficului functiei


f: lR ~ lR, f(x) = 3x - 6.
3. Aflati

numarul

elementelor

imaginii

f : {-2, -1, 0, 1, 2} ~ JR,

funcfiei

f(x)=lxl-1.
4. Se considera functia

f : lR ~ JR, f (x) = {
f ( ~)

Comparati numerele

2x-1,

x~1

-3x+2, x > 1

~i f ( ~) .

5. Rezolvati ecuatia j 2 (x)- f(x 2 ) = 12, unde f: JR ~ lR, f(x) = x+3.


6. Fie functia f : lR

JR, f ( x) = - mx +2m -1, unde m E lR . Exista puncte situate

Ill

pe graficul functiei ale caror coordonate sunt independente de m ? Justificati


raspunsul.

::I

7. Se considera functia f : Z ~ JR, f ( x) = 2x.fi- .Jl8 . Aflati valoarea de adevar

::I

u
w

....
>

>C(
Ill

a propozifiei: ,exista

x E Z astfelindit f (x) E Z ".

2
+-'

.E 8. Determinati punctele de intersectie a graficelor funqiilor f,g: lR ~ JR,


::::1

f(x)=3x - 1

~i

g(x) =-x - 9.

cc
u 9. Calculati aria triunghiului determinat de axa Ox ~i reprezentarea grafica a functiei
::::i
X E [- 1, 0]
X + 1,
cc

=c

f: [- 1,1] ~ JR, f(x) =

"'

- x+3,

XE

(0,1]

_Q

::I

z
cc
ii:
w

D.

NOTA: Timp de lucru 50 minute. Se acorda 10 puncte din oficiu.

Testul 7

VI

"'.

1. Aflati numarul functiilor

:::2:

JR~ JR,

::I

2. Daca 24 f:

ii:

3. Se considera functia

z
cc

f : {0, 1} ~ {-1,1} .

5
f(x) = x
6

_.!_ , calculati 2 /(1) + /(3) .

f:JR~JR,

f(x)=-4x + 5. Determinati

punctul A(2a - 1,-3a + 4) aparp.ne graficului funcfieif

28

aE

JR,

~tiind

ca

4. Rezolvati 'in N inecuatia f ( x) ~ 3x + 1, unde f : lR ~ JR, f ( x) = - 2x + 7 .

5. Ariitati cii punctul de intersectie cu axa Ox a graficului functiei

f : lR ~ JR,

f(x) = - 2xJ3 + .J48 are coordonatele numere naturale.

6. Ariitati cii graficul functiei f ( x) = {


7. Demonstrati cii, pentru orice
funqiei f: lR

mE

5
x- '
- 5x + 4,

lR , punctul A ( m - 2, m 2 ) apaftine graficului

JR, f(x) = mx + 2m.

8. Verificatidaciipunctele A( - 2, - 1), B(0,3)

9. Determinati

1
x::::; nu intersecteazii axa Ox.
x >1

~i c(~,4)

f : lR ~ lR

functiile

suntcoliniare.

care

verificii,

relatia

f(x + 2)::::: 2x+3::::: f(x) + 4, pentru orice xE lR .

NOTA: Timp de lucru 50 minute. Se acordii 10 puncte din oficiu.

Testul 8
1. Dacii /:{0,1,2} ~{3}, calculati f(O) + /(1) + /(2).
2. Determinati
f: JR ~JR,

imagine a

elementului

x = 0, ( 6)

prin

intermediul

functiei

f(x) =-3x+2.

3. Fie functia f: lR

JR, f(x)

= 4x + 1 . Rezolvati ecuatia

/(1) - f(x)

=- 4,

4. Ariitati cii originea este singurul punct de intersectie cu axele de coordonate a


graficului functiei f: lR ~ JR, f(x) = x 2010 + x 2

5. Determinati a E lR , ~tiind cii punctul de intersectie a graficelor functiilor


f,g: JR ~ JR, f(x) =-x+5 ~i g(x) = 2x+a este A(a + 3,3).
6. Se considerii functia f: lR

situate pe graficul functiei


7. Dacii

m E

lR

~i

~ JR,

2
'
-5x + 8,

f(x) = { x -

x<

x~O

. Determinati punctele
'

f care au coordonatele opuse.

punctul de intersectie a graficului functiei

f : lR ~ JR,

f(x) = mx - 3m+5 cu axa Oy are ordonata egalii cu - 1, atunci demonstrati cii

f(x)::::: x 2 , pentru orice xE lR .

8. Fie

a E

~i

functia f: N* ~ Z, f(n) = an - 1. Determinati valoarea lui

a E

Z,

pentru care 1m f = N .
9. Se considerii functia f: N* ~ N, f(n) = u(2") , unde u(a) reprezintii ultima
cifrii a numiirului natural a. Calculati suma S = /(1) + /(2) + ... + /(2011).

NOTA: Timp de lucru 50 minute. Se acordii 10 puncte din oficiu.


29

Probleme cu caracter aplicativ

Functiile, ~i indeosebi cele liniare, au multe utilizari ~i aplicatii in practica, pentru rezolvarea unor probleme ce descriu procese de mi~care rectilinii ~i uniforrne, precum: deplasarea autovehiculelor I fiintelor, cu viteza constanta, variatia unor marimi ~i notiuni fizice,
chimice, biologice (cre~terea I descre~terea temperaturii, a presiunii, a volumului, a masei,
a densitatii unor corpuri aflate in stare lichida, so !ida, gazoasa), etc.
De multe ori cunoa~terea in ipoteza a graficului variatiei functionale (in care deseori
abscisa este timpul) a notiunilor ~i marimilor anterioare este suficienta pentru a putea deserie comportarea exacta a proceselor fizice, chimice, biologice, pe portiuni marginite de
timp, loc, etc.
Sarcina rezolvitorului, in astfel de situatii, consta in analiza fenomenelor, transpunerea
datelor problemei in modele matematice (problematizarea, algoritmizarea) ~i aflarea
necunoscutelor utilizand algoritmi matematici specifici. El trebuie sa fie capabil ca,
asociind variabile necunoscutelor problemei, sa transpuna in ecuatii I inecuatii I sisteme de
ecuatii ~i inecuatii datele problemei, iar rezolvarea matematica a acestora sa-l conduca, in
final, Ia solutionarea problemei. De asemenea, rezolvitorul trebuie sa tina seama ~i de
situatiile particulare ce pot aparea ~i care pot da alte caracterizari fenomenului respectiv.

;:::,

Ill
11.1

....

;:::,

>
>CC

Ill

1. Un melc se deplaseaza pe distanta de 24 de metri In 6 ore. Dupa primele doua


ore melcul a parcurs, avand viteza constanta, 6 metri. Obosit fiind, se
odihne~te o jumatate de ora, iar apoi parcurge, tot cu viteza constanta, restul
distantei.
a) Descrieti, prin intermediul unei functii, deplasarea melcului In intervalul de
6 ore .
b) Cu ce viteza trebuie sa se deplaseze melcul, In urmatoarele 3 ore ~i
jumatate, pentru a termina de parcurs lntreaga distanta de 24 de metri?

Rezolvare. Fie d 1 , d 2 , d 3 distantele parcurse de melc in fiecare din cele trei etape,

.'!:

urrnatoarele viteze ale melcului pe cele trei portiuni de drum: v1 = d 1 = ~ = 3 m I h


t,
2

::l

c:C

::::i
c:C

CD
ra

;:::,

v,
-

d
=_1_
= -0 = 0 m I h ~i

t2

c:C

ii2

v =d3 =d - (d1 +d2 )


3
t1
t - (t1 +t2 )

_!! = 36m / h.
3.!.
2

Dacii

[0,6]

[0,24]

este intervalul de timp (masurat in ore),

este variatia de distanta

a.

(masurata in metri), atunci calculul distantelor parcurse in cele trei etape va fi descris prin

"';::

asocierea functiei t ~ d = v t , definita astfel:

::l

ra
~

;:::,

c:C

u:

ra

<1.1

'

mi~carilor

t 2 , t3 .
rectilinii ~i uniforrne, d = v t , obtinem
t1 ,

11.1

in timpii corespunzatori

Tinand seama ca, in cazul

......

~i

cu vitezele v1 , v2 , v3

30

t1,

!
VI

f: [0,6]-7[0,24], f(t) =

t1 E

[0,2]

v2 t2 ,

t2 e(2,%J

v3t3 ,

t3 e[0,2]

3!,

= 0,
36

- t
7 '

!E

[0,2]

te(2,%J
(E

[5 ]
-

2'

2. 0 mangusta iese din vizuina ~i pleaca in cautarea hranei, alergiind timp de 30


de secunde pe distanta de 120 de metri, dupa care, observand o acvila, ~i,
infrico~ata fiind, se ghemuie~te ~i sta nemi~cata timp de 10 secunde; apoi o
zbughe~te inapoi spre vizuina, unde ajunge dupa alte 20 de secunde. Descrieti,
printr-o formula, functia ce reprezinta variatia distantei parcursa de mangusta
din momentul parasirii vizuinii pana la reintoarcerea ei in vizuina.
Rezolvare. Se va tine seama ca, in cazul mi~carilor rectilinii ~i uniforme, are Joe
relatia d = v t . Daca d reprezinta variatia distantei (exprimata in metri), iar t reprezinta
variatia de timp (masurat in secunde), atunci functia ce descrie mi~carea mangustei poate fi
definita, in baza datelor din ipoteza, astfel:

4t,

t ~d = vt,

/:[0,60]---7[0,240), f(t) = 0,
6t,

tE [0,30]
tE(30,40).
(E [40,60]

S-a tinut cont, in scrierea functiei f , ca viteza mangustei, pe cele trei poqiuni, a fost
d 120
d
0
.
d
120
= 4 m I s , v2 = 2 = - = 0 m Is ~~ v3 = __l = - = 6 m Is .
de: v1 = _l_ = t]
30
t2
10
t]
20

3. La o statie meteorologica se constata ca mercurul termometrelor scade constant, in primele 10 zile ale lunii ianuarie, de la 3 (temperatura inregistrata pe
data de 31 decembrie a anului anterior) la - 17 . in urmatoarele doua
saptamani temperatura ramane COnstanta, iar in ultimele 7 zile ale aceleia~i
luni, se remarca o cre~tere constanta a temperaturii cu 24 o , in raport cu
temperatura perioadei anterioare. Descrieti functia ce caracterizeaza evolutia
valorilor temperaturii in luna ianuarie la statia meteorologica, ~i stabiliti in ce
perioada a lunii, variatia de temperatura a fost cea mai accentuata.
Rezolvare. Este evident faptul ca, in intre 1 ianuarie ~i 10 ianuarie, s-a inregistrat o
variatie de temperatura de 3- (-17) = 20, adica a sciizut constant cu cate 2 pe zi, ajungiind
Ia sfiir~itul zilei de 10 ianuarie Ia -17. in perioada 11-24 ianuarie temperatura a riimas
aceea~i, ~i anume - 17, iar in ultimele 7 zile din luna (intre 25 ianuarie ~i 31 ianuarie) s-a
inregistrat o variatie de temperatura de (-17) + 24 = 7, , adica a crescut constant cu cate 1
pe zi, ajungand Ia sfiir~itul zilei de 31 ianuarie Ia -10.
A~adar functia ce descrie procesul anterior de variatie a temperaturii in intreaga luna

ianuarie va fi z

~ t ' , unde zE {1,2, . .. ,31} ': Z reprezinta variabila, adica fiecare din cele

31 de zile ale lunii ianuarie, iar


t' E

{~,-17',-17', .. .,- 17' ,-17', - 16' , ... ,-10' }: T


10 zile

14 zile

7 zile

semnifica temperatura inregistrata in fiecare zi a lunii ianuarie. Prin urmare


3' -z 2' ,
ZE {1,2, ... ,10}

f:Z---7T,

f(z)=

- 17',
ZE {11,12, ... ,24}
-1 T + ( z - 24) . r, ZE {25,26, .. .,31}

31

4. Oana ~i Mihai au adunat, in urma colindelor de Craciun ~ide Anul Nou, 1460
de lei ~i respectiv 1095 de lei. Ei i~i propun sa cheltuiasca in mod constant
aceea~i suma de bani in fiecare zi din anul ce urmeaza (anul are 365 de zile).
a) Descrieti, prin cate o formula, funqiile ce calculeaza sumele de bani pe
care le are fiecare copil in anul respectiv.
b) Determinati ce suma de bani va avea fiecare din cei doi copii la inceputul
anului ~colar urmator (15 septembrie).
5. Adrian are de rezolvat in vacanta de vara, care dureaza 90 de zile, 360 de
probleme la matematica ~i de citit 8 carti ce insumeaza in total 1800 de pagini.
El i~i propune sa-~i realizeze tema de vacanta, lucrand in fiecare zi acela~i
numar de probleme ~i citind zilnic acela~i numar de pagini.
a) Determinati cele doua functii (descrise fie care prin cate o formula), care
calculeaza numarul de probleme ramase de rezolvat ~i respectiv numarul de
pagini care mai sunt de citit, in fiecare zi a vacantei de vara.
b) Calculati cate probleme mai are de rezolvat Adrian ~i cate pagini mai are de
citit pe cu 15 zile inainte de a se termina vacanta?
c) Dadi, dupil, primele 20 de zile ale vacantei, Adrian pleadi intr-o tabiira de
10 zile, timp in care nu realizeaza nicio tema, determinati noile functii ce
descriu numarul de probleme I numarul de pagini ramase de rezolvat, astfel
incat la finalul vacantei elevul sa aibii tema terminata.

;::)

11'1
LU

...I
;::)

>
<
11'1
2
.....

.E
;j

<
u

::::i

<
CCI
c

ro

~
;::)

z
<

LU

Cl.
V\
;j

;::

ro

::2:

;::)

z
<

u::
ro

...

Q)

6. Dintr-un butoi plin cu 200 litri de apa se varsa, in mod constant, cate 1 litru la
fiecare 10 secunde. Dupa o jumatate de ora nu se mai varsa apa din butoi timp
de 15 minute, iar apoi se adauga cu ajutorul unui furtun cate 1 litru de apa la
fiecare 5 secunde.
a) Descrieti, printr-o formula, functia ce calculeaza volumul de lichid din
butoi, din momentul inceperii golirii acestuia, pana cand este umplut la loc.
b) Determinati timpul necesar umplerii butoiului.
7. Pentru construirea unui bloc de locuinte sunt necesare 60 de zile, in fiecare zi,
fiind nevoie de cate 30 de saci de ciment ~i cate 600 de caramizi. Dupa 12 zile
de la inceputul lucrarilor, din cauza vremii nefavorabile, echipa de muncitori
este obligata sa-~i intrerupa lucrul timp de 8 zile.
a) Determinati numarul sacilor de ciment ~i numarul caramizilor ce trebuie
utilizate in continuare, zilnic, dupa ce muncitorii i~i reiau lucrul, astfel incat
construqia blocului sa fie terminata la termenul stabilit.
b) Descrieti, prin cate o formula, cele doua functii care calculeaza numarul de
saci de ciment ~i respectiv numarul de ciiramizi ramase de utilizat zilnic, pe
parcursul celor 60 de zile ale constructiei blocului.

8. Un tehnician agronom masoara la ora 9 dimineata volumul apei din solul unei
gradini ~i constata ca acesta este de 2 litri in fiecare metru cub de pamant. Din
cauza caniculei din timpul zilei, tehnicianul constata ca, in fiecare ora, se
evapora din sol, cate 200 mililitri de apa din fiecare metru cub. La ora 14 cerul
se innoreaza ~i, timp de doua ore, volumul apei din sol se conserva, iar apoi,
in urma unei ploi torentiale de 3 ore, tehnicianul constata ca volumul apei din
sol cre~te , in fiecare metru cub de pamant, cu 3 litri pe ora.

a) Descrieti, printr-o formula, functia care determina volumul apei din fiecare
metru cub de pamant al gradinii pe perioada eelor 10 ore in care tehnicianul
agronom realizeaza masuratori.
b) Determinati ce volum de apa va fi in solla ora 19, ~tiind ca mtreaga suprafata a gradinii este de 1200 de metri patrati.

9. Intr-o tabara de vara sunt elevi ~i profesori, in total 220 de persoane, astfel
!neat pentru fiecare grup de 10 elevi din tabara este necesara prezenta unui
profesor insotitor.
a) Descrieti, printr-o formula, functia ce calculeaza numarul profesorilor insotitori in functie de numarul elevilor prezenti in tabara.
b) Determinati numarul elevilor ~i al profesorilor din tabara.

10. Intr-un butoi cu capacitatea de 150 de 1itri se afla 30 de litri de must. Un


fermier care tocmai a cules via, zdrobe~te strugurii ~i adauga must in vas la
fiecare 10 minute, folosind o cana cu volumul de 3 litri.
a) Descrie!i printr-o formula functia ce determina volumul mustului din butoi.
b) Dupa cat timp va umple fermierul intregul butoi?
11. 0 cultura de cereale este invadata de un grup de 1000 de insecte parazite, care,
datorita hranei pe care au gasit-o, se inmultesc ~i, in fiecare ora, numarul lor
cre~te cu 100 de noi indivizi. Dupa 4 ore proprietarul culturii intervine, impra~tiind insecticide asupra terenului, care au ca efect stoparea procesului de
inmultire a daunatorilor in primele 2 ore, iar apoi decimarea populatiei de
insecte cu cate 350 in fiecare ora.
a) Dupa cat timp de la invazia daunatorilor reu~e~te proprietarul sa extermine
intreaga populatie de insecte, protejandu-~i astfel cultura?
b) Descrieti, printr-o formula, functia ce determina numarul insectelor daunatoare din momentul invaziei lor, pana la exterminarea intregii populatii a
acestora.
12. Un po~ta~ are de impaf!it intr-o zi 120 de scrisori astfel: 80 dintre ele au ca
destinatari locuitorii unui bloc, iar restul de scrisori trebuie sa ajunga la persoane ce locuiesc intr-un alt bloc. ~tiind ca po~ta~ul distribuie cate 8 scrisori
la fiecare 10 minute, iar distanta dintre cele doua blocuri o parcurge in 20 de
minute, determinati:
a) timpul necesar po~ta~ului pentru a imparti toate scrisorile.
b) Descrieti, printr-o formula, functia ce reprezinta numarul de scrisori pe care
le mai are de distribuit po~ta~ul, din momentul in care incepe impiif!irea
scrisorilor pana la terminarea distribuirii tuturor celor 120 de scrisori.

13. Un autoturism are de parcurs distanta de 450 km dintre doua localitati. Dupa
ce pleaca, se deplaseaza timp de 3 ore ~i jumatate, avand viteza medie de 90
km/h ~i apoi face un popas de 45 de minute. La plecare, ~oferul autoturismului
constata ca are o defectiune tehnica la motor, motiv pentru care parcurge drumul pana la destinatie cu o viteza medie inferioadi celei avute anterior opririi,
de doar 60 km/h.
a) Determinati timpul in care autoturismul a parcurs intreaga distanta.
b) Descrieti, printr-o formula, func!ia ce reprezinta variatia distantei ramase de
parcurs pana la destinatie, din momentul plecarii la drum.
33

Probleme pentru performanta ~colara

~i olimpiade

1. Se considera functia f: {0;1;2; ...;2011} - H0;1;2; ...;201 1} cu proprietatea ca


f(x)

=1-

f(y) pentru orice x,y E JR, cu x

=1-

y.

a) Detenninati va1oarea sumei f(O) + f(l) + ... + /(2011).

b) Detenninati valoarea produsului f(O) f(l) ... /(2011).

2. Se considera multimea A = {1,2,3, ... ,2003}

~i

f : A~A,

f(x) = ax + b, o

functie neconstanta. Aratati ca /(1002) = 1002.


3. Se considera a, j3 E lR , a

=1-

j3

~i

functia f: {1, 2, 3, ... , 1997} -7 {a, /3}

Calculati: N = (/(1) - /(2)) (/(2) - /(3)) ... (/(1997) - /(1)).


4. Consideram o functie f:JR-7JR astfel incat f(a) f(b) = f(a-b + ab),
oricare ar fi numerele reale a
S. Se

considera

multimea

~i

~i

f(O) =F- 0. Calculati f(O) .

A = {- 1994, - 1993, ... ,1993,1994}

~i

functia

f : A -7 N* cu proprietatea ca exista a E A astfel incat I f (a) + f (- a) I= 3 .

Aratati ca exista b E A, b =1- a, pentru care I f(b)- f( - b) I= 1 .


6. Se considera functia f : JR ~ JR, f(x) = ax + b, a=F-0. Daca f(l) ~i !(.J2)
::I

u
w
.....

Ill

sunt numere rationale, aratati ca f ( .J2 - 1) E lR \ tQ .

::I

>

oc:r:

Ill

7. Se da functia

f : lR -7 lR: f (x) = a ( .J3 + 1) x + b ( .J3 -

6)

punctul M ( .J3 + 1;

:::l

grafic cu ambele coordonate rationale

.....E

c:C

1) , a, b E Z . ~tiind ca

apaqine graficului functiei, detenninati punctul de pe

8. Se considera functia f: lR -7 lR, f(x) = 5x + p, unde p E A.

::i

a) Daca exista a , b E JR, astfel incat I f(a) - f(b) I:S: 1, aratati ca I b - a I:S: 0, 2 .

a:ll

b) Daca M este o multime fmita cu 6 elemente ~i M c [0;1], aratati ca exista

c:C

1::

ro

!?::I

c:C

a:w

a.

VI

:::l

;;:

m,n E M,m =F- n , astfel incat I f(m) - f(n) I:S: 1.

9. Se considera functiile f,g: lR -7 lR, f( x) = x .J2 - 3 ~i g(x ) = 3x- .J2.


a) Detenninati elementele multimii A = {x E Zl f(x) :S: g(x), x :S: 0}.
b) Detenninati numerele rationale a

~i

b astfel incat f(a) = g(b + 1).

ro

::E

::I

10. Functia f: lR -7 lR, f(x) = ax+b, a, b E JR*, verifica relatia

c:C

ii:

ro
Q)
~

1 (~) = 1 (~) .

Aratati ca graficul ei intersecteaza axa Ox in punctul A (- 1; 0) sau in B (1; 0) .


11. Demonstrati ca, daca functia f : lR

lR , f ( x) = ax + b , a E lR , veri fica relatia

I f(x) I= f(l xI),

pentru orice xE lR, atunci unghiul format de graficul ei cu

fiecare axa de coordonate are masura egala cu 45"

12. Se considera funqia liniara f: lR ~ lR, astfel ind.t /(200 1- x) = x- /(1999)


a) Determinati functiaf;
b) Calculati p = f(O) /(1) ooo /(2002)
0

13. Aratati ca, daca graficul unei functii liniare confine doua puncte de coordonate
intregi, atunci e1 confine o infmitate de puncte de coordonate intregi (puncte
laticeale)o
14. Demonstrati ca funcfia f : lR ~ JR, f (x) = 20 11x + 2010 are drept grafic o
dreapta ce trece printr-o infmitate de puncte laticealeo
15. Dati exemplu de o funqie liniara f
trece printr-un singur punct laticeal.

~i

: lR ~ lR , a1 ciirei grafic are proprietatea ca

f:JR~JR,

4
2
3
f(x)= m- x+SmAratafi ca
m +1
m+1
exista un punct, pe graficul functieifale carui coordonate nu depind demo

16. Fie mElR\{- 1}

funcfia

17. Se considera functia f : lR ~ lR, astfel incat /(2- Sx) = -6x- f(- 3) , oricare
arfixElRo
a) Determinati functia f;
b) Aflati aria triunghiu1ui determinat de graficul functiei ~i axele de coordonateo

18. Fie functia f: lR ~ lR, f(2x -l) = 2x.J3 - /(1)- /(3), oricare ar fi xE lR
a) Determinati /(1) ~i /(3);
b) Determinafi funcfiaf;
c) Calculafi masura unghiului format de graficul functiei f
1
g:JR~JR, g(x)=- .J3x+4o

19. a) Reprezentati grafic functia f: lR

~i

graficu1 functiei

JR, f(x) = ax+b, care verifica egalitatea

f(x+ 2) + f(x- 3) = - 2x+ 3, oricare ar fi XE lR


b) Calculati perimetrul
graficul functiei f

~i

aria triunghiu1ui format de axele de coordonate

~i

20. Determinati functia f : lR ~ JR,


proprietatea f(a):::; b:::: a :::; f(b)

f (x) = ax + b,

cu

a,bE JR,

care

are

21. Determinati functiile f: lR

JR, f(x) = ax+b, unde a, bE JR, care verifica

>ra
ra

V1

relatiile f(O):::; 2011:::; f(x), pentru orice XE lR


22. Se dau functiile f,g: lR ~ lR, f(x)
care indeplinesc simultan condifiile:
a) oricare ar fi XE lR , f(x):::: g(x);

= ax+b,

CJ

g(x)

= cx+d,

>C(

a,b,c,d E lR ,

u
cc

i=

:e
1&1
~

:e
35

b) exista r e

Aratati ca

pentru care f(r) = g(r).

f =g

23. Determinati toate functiile

f : ~ ~ ~ care verifica, pentru orice x e

inega-

litatea f(x + 1) S: x S: f(x) + 1.


24. Determinati functia neconstanta f : N ~ N ,
indepline~te simultan conditiile:
a) f(n + 5) ;;::: f(n) + 5, oricare ar fi n e N;

f (x) = ax + b ,

~tiind

ca

b) f(n + 3) S: f(n) + 3,oricarearfi n e N;


c) /(3) = 5 .

25. Fie a e

~i

be

f : ~ ~ ~ care au proprietatea ca

. Determina!i functiile

b ) +-S:
b ax +b S: f ( x - b ) +b , oncare
.
f ( x -ar fix e ~.
2a

2a

Z, f(x) = ax + b, unde a, b e Z, a#- 0 . Arata!i


ca, daca pentru orice y e Z, exista eel putin un x e Z, astfel meat f(x) = y,

26. Se considera func!ia f: Z

atunci Ia I= 1.
f(x) = ax +b, unde a, b e ~ verifica
rela!ia f(x+ y) = f(x) + f(y) , oricare ar fi x,y e ~, atunci graficul functiei
f trece prin origine.

27. Demonstrati ca, daca functia f:


::;)

Ill

..J
::;)

>
<Ill

func!iile f : (1, -too) ~ ~ , f (x) = ax + b


f(xy) = x f(y) + f(x), pentru oricare x,y E (l;oo).

28. Determina!i

2 29. Determina!i func!iile liniare


oricare ar fi x E ~ .
:::l

.E

cC

::::i
cC

1:11:1

ro

Sf

func!iile
liniare
f :~
f(f(x)) = 2f(x) + 1, oricare ar fi x E ~.

ca nu exista func!ii liniare


f(x) + f(- x) = 2x + 3, oricarearfi xe ~-

a) f(x + 6) + 2g(2x+15) = x +

VI

E
ro

:2

b)

1( x;

astfel

incat

care

f : ~ ~ ~.

verifica
cu

relatia

proprietatea

: ~ ~ ~ ~tiind ca indeplinesc simultan conditiile:

cC

Cl..

~ ~

31. Arata!i

::;)

f : ~ ~ ~. care verifica relatia f (f(x)) = 9 x + 8,

30. Determinati

z 32. Determinati functiile f, g

a:
w

~ ~ ~.

,pentruorice

x e ~;

) + g(x+5) = x+4 , pentru orice x E ~.

::;)

z 33. Determina!i func!ia f : R

cC

~ ~ . ~tiind

u:::

..

ro

<IJ
~

36

condipa: 3f(x)+2f(- x) = {

eli, pentru orice x E ~ , functia satisface

- 5x + 4, x S: 3
4x - 1,

x>3

34. Se da funqia f: lR ---7lR, f(x) = px+q, (p,q E JR, p :;e 0)

~tiind ca exista

a> 0 astfel incat I f(a) I= f( - a), aratati ca:


a) f(O) = 0 ;
b) lf(.B) I=/(-/3),oricarearfi /3?.0 0

35. Se considera numerele m, n E lR , m :;t 0

~i

functia f : lR ---7 lR , f(x) = mx + n

a) Aratati ca, daca al' a2 E lR ~i a 1 :;t a2 , atunci f (a 1) :;t f (aJ


b) Arata# ca exista un numar real unic a , astfel incat, pentru orice a E lR,
avem \ f(a - a) \=\ f(a +a) \ o
0

fm

tx) = ..!:.._m

x + m Notam g"' graftcul func?ei f m Daca p, q

5"' ~ ~ --"t ~

m > IJ cans\ueram func\\a

3{). i>entru t\ecare numar ra\mna\


0

~i r sunt numere

rationale pozitive aratati ca:


a) Daca p ~i q sunt numere distincte, atunci

b) Daca

gPn gq

gP n gq este nevida;

este un punct de coordonate numere intregi, atunci

p ~i q sunt

numere intregi;
c) Daca p, q ~i r sunt numere naturale consecutive, atunci aria triunghiului

determinat de intersec!iile graficelor

g gq ,9,
P ,

este egala cu l.

37. Functia f: lR ---7 lR verifica relatia f(x) = 2x - f(l) , pentru orice

Determina!i valoarea expresiei f(- 201 1)+ /(2011)


38. Dati exemplu de o functie liniara
f(x) =- f(x), pentru orice

x E

lR

f : lR ---7 lR , care sa aiba proprietatea

39. Se considera functia f : JR ---7lR, f(x) = ax + b, cu


U, V E

XE

JR astfel meat j (U) = j (V) , atunci

aE

lR*

Arata# ca, daca

=V o

40. Determina!i func!iile liniare f : lR ---7 lR, astfel incat f(x) + f( - x) = - 4 , pentru
orice x E lR
0

ca, daca o functie liniara f : lR ---7 lR verifica rela!ia


f (1) + f (- 1) = 0 , atunci graficul ei trece prin origineo

41. Demonstrati

37

CAPITOLUL

Ecuatii, inecuatii
~i sisteme de ecuatii
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Ecuatii echivalente cu ecuatia de forma ax+ b = 0, a, hE lR


Ecuatii de gradull cu doua necunoscute
Sisteme de ecuatii de gradull
Ecuatia de gradul alii-lea
lnecuatii de gradull cu o necunoscuta
Probleme care se rezolva cu ajutorul ecuatiilor, al inecuatiilor
~i al sistemelor de ecuatii
2.7. Probleme pentru performanta ~co lara ~i olimpiade

. . ...

CAPITOLUL 2

Ecuatii, inecuatii ~i sisteme de ecuatii


@J

Ecuatii echivalente cu ecuatia de forma ax+ b = 0, a,be lR

Ecuatia (*) de forma ax + b = 0 , unde a E JR*, bE lR ~i x E M c lR este o ecuatie

~
~

cu o necunoscutii , x.
Numarul a se nume~te coeficientul necunoscutei.
Numarul b se nume~te termenulliber a! ecuatiei (*).

Multimea M este mulfimea de rezolvare a ecuatiei (*)

Numarul s E M cu proprietatea eli as + b = 0 se nume~te solufie a ecuatiei.


~ A rezolva ecuatia (*) inseamna a determina elementele multimii
S
~

={s E M Ias + b = 0} , numita mul{imea de solufii a ecuatiei

( *) .

Daca multimea M nu este specificata, se considera M = lR .

* 0 , ~i x E lR se nume~te

Definitie. Ecuatia de forma ax + b = 0 , unde a, b E JR, a


ecua{ie de gradul fnttii cu o necunoscutii.

Doua ecua{ii se numesc echivalente daca au acee~i mul?me de solutii. Ecuatiile


echivalente cu o ecuatie data se obtifl pe baza proprietatilor de compatibilitate a
operatiilor cu numere reale in raport cu relatia de egalitate.

1. Fiecare dintre ecuatiile de ma1 JOS este de forma ax + b = 0 , unde


a E lR *, b E lR ~i x E lR . Precizati, in fiecare caz, valorile coeficientilor a ~i b.
a) 2x + 3 = 0;
h) x - 1= 0;
c) - x =O;
d) x - 3 =0;
3

e) _-3 + 2x = O
6
'

f) fix;IJ3 =0.
2

2. Verificati daca numarul - 2 este solutie a ecuatiei:


h) 2x =O;
e) 4(x - 5) + 7 =- l9 + x

c) -3x - 6 = 0;
f) (x + 2)(x - 2) = 0;

2.!.x+ 102 = 0.

hl 4 - x =-.!_.
/ 6
3'

il x - 5 = 2x + 1 .
/

sJ3x - IOJ3 = o;

k) - xfi +../8 = 0;

I)

J48 +xJli

a) 2x - 4 = 0;
d) 6x + 12 = 0;
.l

g/ 57
j)

114

'

3. Aratati eli ecuatiile urmatoare sunt echivalente:


a) 2x - 3 = 0 ~i 2x = 3 ;
h) 3x + 5 = 4
c) - 5x = - 2x - 5 ~i 3x = 5;
d) 6x - 9 = 0

2
3

~i
~i

'
0.

3x = - 1 ;
2x = 3 .
41

4. Rezolvati ecuatiile:
a) lOx = 40;
d) 9x+27=0;
g) 44x + 22 = 0;
j) - x +7 = - 23;

b)
e)
h)
k)

-7x = 2l;
- 3x + l5 = 0;
llx + 29 = 95;
4(x - 7) = 0;

c) l6x = 48;
f) 3 =-2x + 7;
i) - 18 + 6x = 6 ;
I) - 3(x +6)=6o

5. Stabiliti multimea de solutii S pentru fiecare dintre ecuatiile:


a) 7x - 11 = 24, unde x E {- 5;4;0;3;5; 7}
b) 32 + 4x = (- 5) 2 , unde x E {18;12;8;4;0; - 3};
c) 8(x - 3) + 9 = 6x+l9, unde x E {- 23; - 3;14;17;59;63};

d) 3x-l7=3(x+l0), unde xE {6;-5; - 3;4;9};


e) - 5x + 2(9 - x) = 4, unde xE {- 3; - 1;0;1;2;3;4}

**

6. Transformati fiecare dintre ecuatiile urmatoare intr-o ecuatie echivalenta de


forma ax = b , unde a E N*, bE Z
a) 3x - 7 = l0;
b) 9 - 5x = 32;
c) - 2x + 5 = 9 - 4x;
d) lOOx - 10 = 90x+9; e) l3x-2x + 8 = 44;
f) 2(x - 3) = - 6x + 11;
0

:;)

g) - 0,3x + 3,2 = 1,5;

Ill

w
....
:;)

>
>C(

1
2

1
3

. 2x
3

h) -- x +- = 1;

1
9

5
6

i) ---=-+ x

7. Stabili!i daca ecuatiile urmatoare sunt echivalente:


a) 3-2x =-7, X E ~

~i

ll(x-4) = 32 + 2, X E ~;

b) 6 + 5x = 2(- 3 + x), XE J::

~i

x + l8 = 2(- l - x) + 8, XE J::;

c) 7x - 5(x - l) = lOx -3 , x E ~

~i

4x - 3(2 - x) = 4, XE ~;

~i

9(x - 2)+14 = - 2(3 - 4x) + l, XE ~

Ill

o'!::

::::l

.
cC

Cl

::::i
cC
~

d) l3x+4l = 5(2x + 7) + 3, xE

8. Rezolvati in ~ ecuatiile:
a) - 13 X + 4 = 21 + 4 X ;

...."'0

b) 7x- l6 = l6 + 5x;

dJx)(-1) 2

e) (4x-3)o(-3) = 6x+23;

f) (1 2 - x)+(2 2 -x) + (3 3 - x) = 50;

i52
w
a.

g) 5(x - 3) + 11 = 2x;

h) ll(l - x)+7x=15;

i) 6(x + 2) - 8 = 3x+14;

j) 7x-9 = 2(3x + l);

k) 5( x- 0, 4) = 17 - 2x ;

I) 23x - 4l = 7(x+3);

m) 44-l3x = 100- 2(8x- 5);

n) 3(x-2) + 2(x - 3) = 5x - l2 .

:;)

cC

"'

::::l
o;::

"'

:;)

cC

i:i:

"'

9. Rezolvati in ~ ecuatiile:
a) (x - l)+2(x - 2)+3(x - 3) + 4(x - 4) = 100;

~
....a;.

+ xo~(-2) 2 + xo~(-3) 2

c) 0,3x - 0,6 = O,lx+0,8;

b) (x - 1) + (x- 2)+ (x - 3) + ... + (x-10) = 0;

= 6;

c) x + 2x + 3x + ... + 10x =550;


d) (1 - x) + (1 - 2x) + (l-3x) + ... + (l-10x) = 30;

10. Rezolvati in lR ecuatiile:


x-1 x -2 x-3
x - 99
a) -7-+-7-+-7-+ ... + 7 -= 0;

b)

1
(x-..!.)
+ (x -~)
+ (x -i)+
... +(x-~) =..!_+_!_+ ..!. + ... + -
100
2 3 4
100 '
2
3
4

X
X
X
X
99
c) - + - + - + ... + - - = - ;
1 2 2. 3 3 . 4
99 1 00 50

d) x + 1 + x + 2 + x +3 + ... + x+99 = 99 .
2
3
4
100
11. Rezolvati in lR ecuatiile:
al 2x+1 = 1- x.
/
7
2 '

cl 8x-3 = 5x +6.

bl 3x-5 = x +3.
'/
4
2 '

dl _ 3 - 2x = x - 9.
1
/
5
5 '

el 13x-9 = 14-x.

5
3 1 2
g) 7x - 4 = 4 -7 x;

h 1 5x- 3 _ = 4 - x .
1
/
2
3 '

12. Rezolvati in lR ecuatiile:


a) (x - 2)(x+ 3) - 14 = x(x - 3) - 12;

4
3 '
4x-3
f) - - + 2 = x -5
7
'
. 2x 1 5
i) ---=-+ x.
3 9 6

'

b) 3x(x + 2)-l3 = x(3x - 1)-34;


d) (x - 3) 2 +10 = (x - 1)(x+l)-10.

c) 2x(2x - 5) = (2x + 3)(2x - 3);

***
13. Rezolvati in lR ecuatia
x 2 + (x + 2) 2 + (x + 4) 2 + ... + (x + 98) 2 = (x + 1) 2 + (x + 3) 2 + ... + (x+99) 2

14. Rezolvati in lR ecuatiile:


a) x(J5 - 2) = (J5 - 2)(J5+2);
c) 2JSx --J20 =

.J80;

b) 4.fix = -2 2 ;
d) -4(x - fi)=(2J3r

e) x.JS + 13 = 13(1 + 8.J5);

f) 2x(3-.fi)+.J8 x = 24;

g) 8(x -J7)= 4(x +2) -8J7 ;

h) ( fix - 3)( fix+3) = 2x(x - 3);

i)

6x

J5 -J3

J5 + J3
2

j) h

v3 -

J2 = J3 + J2 .
2

15. Rezolvati ecuatiile, stabilind mai intai multimea de rezolvare:


2
3
3
-1
a) - = - ;
b) - - = - ;
X- 5
4 +X
2x - 5 X+ 7
43

1
5
2
2
c) (x -9) - -+ (x - 49) - - = 10.
x +3
x-7
16. Rezo1vati ecuatiile:

2
4
6
20
a) - - + - - + - - + ... +
= 5,
x - 1 2x - 2 3x - 3
10x - 10
X

x-:t.

1;

+ r: r;:; + ... + In In 44 ;
"2 + "1 "3 + "2 "4 + "3
"9 + "8
17. Determinati numarul real m pentru care ecuatia urmatoare are multimea de
solutii precizata alaturat:
a) 6x - m = 4x +29, S = {5};
b) 5(2x - 7)-33 = x - 13+m, S={14}.
b)

r;;

/,

r;:;

r;;

18. Determinati perechile de numere naturale nenule (a;b) astfel incat numarul 7

2 5
a ecuat1e1
.. -x+ -+
sa~ fi1e so1utle
= x- 3 +a+ b .
'
'
9
19. Stabiliti valoarea de adevar a fiecareia dintre urmatoarele propozitii:
'l S 1 .
. . -5x -- 9 = -13 -- x este un numar
~ cupnns
. 'm mterva
.
1u1 [- 1; 7] .
a/
o utJa ecuatJel
4

b) Solutia ecuatiei 2x - 17 = 5(3 - x) + (-2) 4 este numar intreg.


c/,j
:::;)

Ill

....
:::;)

>

><C

Ill

.E

+-'

::l

Cl

,.

cC

::i
cC

CCI

rtl

Sf
:::;)

cC

a:

w
a.
Vl

::l

,_

rtl

:::;)

cC

u:::
rtl
(!)

....,.

so1utia. ecuat1e1
..

- +-

1
3

= - - - , x 7:-

0 este cubu 1unm. numar


~ natura1.

d) Solutia ecuatiei .J7x+ 5 = .J7x(2.J7 + 1) - (- 3) 2 este numar rational.

6 7x 1 2 x - 1 15

e 1 Sl
o utn"1 e ecuatn"1or 04
, x - 13 = 27
, x+ 10 "1 --- +
= - - - - apartm
/
'
'
'f
2
5
2
'
intervalului [- 10; 3].
f) , Modulul solutiei ecuatiei

(x+1)2 +(x+ 2i +(x+3i +(x+4)2 = (x- 1Xx+ 1)+(x-2Xx+2)+(x- 3Xx+3)+(x- 4Xx+4)


este un numar natural prim".

Ecua1ia de gradul intai cu doua necunoscute

Definitie. 0 ecuatie de forma ax+by+c = 0 , unde a,b,c


~i

JR. cu a 2 +b 2

1=

0,

( x, y) E JR. , se nume~te ecuafie de gradul I cu douii necunoscute.

0 solufie a unei astfel de ecuatii este o pereche de numere reale (a,~) cu


proprietatea eli aa + b~ + c = 0 . ( 1) A rezolva o ecuatie de tipul ax + by+ c = 0
inseamna a determina mulfimea Sa solufiilor.
Daca b 1= 0 , atunci egalitatea ( 1) devine ~ = -~ a -~ . Cum a E JR. este
b
b
oarecare, deducem ca o ecuatie de gradul I cu doua necunoscute are o infinitate de

solufii. Obtinem S = {

(a,-~ a-~) IaE JR.}.

Observatie: Multimea S coincide cu grajicul funcfiei f: lR

~ JR.,

f(x) = mx + n ,

a .
c
unde m = - - ~1 n = -- .
b
b
Reprezentand mtr-un sistem de axe xOy multimea S , obtinem dreapta solufiilor
ecuatiei ax+ by+ c = 0 . Dreapta solutiilor ecuatiei ax+ by+ c = 0 se mai nume~te
dreapta de ecuafie ax+ by+ c = 0 .

1. Pentru ecuatiile de forma ax + by+ c = 0 , x,y E lR completeaza tabelul:

ax + by + c = 0
a) 5x - 4y + 3 = 0

b)- X+ 7y- 6 = 0
c) x+.fi

=0

d)x - y=O

c
e)
f)
g)

h)

b
c ax+by + c = 0
a
-1
3
7
-4 11
8
0 - 4,5 - 2
3
0
-2

2. Verificati daca ecuatia x- 3y + 2 = 0 are ca solutie perechea de numere:


a) (1;1);
b) (0; - 1);
c) (- 5; - 1);
d) (- 2;0);
e) (- 3; - 3).

a) A(- 6; 0);
b) B(2; - 2);
c) C(- 2; 2);
d) D(3; 1);
e) E(6; 6).
4. Aratati ca punctul A(O; 2) este punctul de intersectie al dreptelor de ecuatii
2x-3y+6 = 0 ~i 5x+ y-2 = 0, unde (x,y)E lR.

5. Aratati ca dreptele de ecuatii 2x - 11y + 9 = 0


(x,y) E lR, sunt concurente in punctul A(l; 1).

~i

-3x + 5y - 2

0, unde

6. Scrieti doua perechi de numere naturale, solutii ale ecuatiei 5x - 4y + 20 = 0


reprezentati intr-un sistem de axe xOy dreapta solutiilor.

3. Care dintre punctele urmatoare se afla pe dreapta de ecuatie x - 2 y + 6 = 0 ?

>ro
ro

"'ro
u
<

vj:

ce

~i

:E
w

!;;:
:E
45

7. Scrieti doua perechi de numere intregi, solutii ale ecuapei 2x - 5y + 4


reprezentati intr-un sistem de axe xOy dreapta solutiilor.

~i

8. Scrieti doua perechi de numere irationale, solutii ale ecuatiei 5x - 3y + 13


reprezentati intr-un sistem de axe xOy dreapta solutiilor.

~i

9. Perechea (a, /3) E JR. x JR. este solutie a ecuatiei 2x - y + 4 =0.


Completati tabelul urmator :

I: I~ I

~ I ~~ I ~

1-fs l : I : I

10. Reprezentati intr-un sistem de axe xOy dreapta de ecuatie:


a) 2x - y + 4 = 0;
b) x + y - 5 = 0; c) 6x + y - 6 = 0; d) 4x - 2y + 3 = 0;
e)5x +y - 10 = 0; j)6x - 4y = O;
g) x+Oy + 5 = 0; h) Ox - y + 4 = 0.

**
11. Stabiliti daca, in desenul aliiturat, este reprezentata dreapta
solutiilor ecuatiei:
a) 2x - 5y + 7 =0;
b) 3x - y + 4 = 0;
d) 2x + 2y - 8 = 0.
c)x + y - 4 = 0;
:;,

Ill

....w
:;,
>

12. In figura alaturata se afla reprezentata dreapta de ecuatie


3x - 2y + 6 = 0. Determinap coordonatele punctelor de
intersectie ale dreptei cu axa Oy ~i respectiv Ox, notate in
figura cu A ~i B.

~
. .
"

a o
13. Calculap coordonatele punctelor de intersectie cu axele ale
2
dreptei de ecuatie:
.E
a)
7x+6y = O;
b) - 4x - 2y +3 = 0;
c) 5x - 3y + l5 = 0;
::J

>C(

Ill

c(

u
:::i
c(
CCI

ra

d) 0,3x + O, 7y-2,1 = 0;

3
1
e/1 -2 x -5 y + 1= 0,

f) J3x - J2y - J6 = 0.

14. Aratati, ca ecuatia


, 7 x - '}_
2 y + 4, 5 = 0 este echivalenta cu ecuatia:
,

~
c) 7x - 3y
a) 7 x - 3y + 9 = 0 ;
b)7x+9 = 3y;
zc( 15. Aratati ca urmatoarele ecuapi sunt echivalente intre ele:

:;,

a:w

a) 5x - 4y - 8 = 0;

b) y = 1,25x - 2;

= -9.

c) x = 0,8y + 1,3.

Vl

::J

16. Determinati functia

f:JR.~JR.,f(x) = ax + b

al carei grafic este egal cu

ra
~

multimea solupilor ecuatiei:

:;,

a)y = 3 - 4x;

b) 2x+y = 3;

c) x - 3y = 6;

c(

d) 3x - 5y + 8 = 0;

e) 1,5x - 0,5y + 1 = 0;

f) J3x - J3y +3 = 0.

ii:
ra

(])

.. .

' '

17. Ecuatia ax +by+c=O, (x,y)ElR., a,b,c E lR. E lR., b =t 0, are multimea

solufiilor S = {

(a,-~ a- ~) Ia ~}. Scrieti multimea solutiilor ecuatiilor:


E

a)x - 3y+9 = 0;
d) -1 2x - 31y=O;

b)x+y - 7 = 0;
e)2x+3y - 6=0;

c)5x - y+10=0;
j) - 4x-y+21=0;

4
7 3
~x+~y-}_ = 0
hi x - - y - = 0 i 1 x-y+.fi = 0.
/ 5
3
15
'
/
5
2
'
:1
18. Aduceti ecuafia la forma ax+ by+ c = 0 ~i apoi scrieti multimea solutiilor
acesteia:
b) 5(2x-3) - 4(y- 2)+ 11 = 0;
a) 3x - 4 = 2x + y - 5 ;
g1

c)

6(1,5x - ~y )+4=0;

d) 4( x-%)-3(f - %)+5 = 0;

e) 2(x-3y)+11= - 4y+1;

j) 6x -7 = 3(y- 4).

***
19. Aduceti ecuatia la forma ax+ by+ c = 0

~i

apoi scrieti multimea solutiilor:

a 1 5x - 2 + y + 2 _ 1 = 0 .
:1
7
3
'

b 1 2x - 1 = 4- y .
'/ 3
2 '

cl x - 2y+3 = 3x+ y - 1.

dl .f3x-.J6 = .fi(y+l).

5
2
'
e) x(2x-3)-y=2x(x+1)-7;

-3
2
'
2
2
j) (x - 1) -(y - 2) = (x -y)(x +y) .

:1

:1

20. Care dintre ecuafiile urmatoare este echivalenta cu ecuafia x - 2y + 7 = 0 ?

a) 3x - 4y+10=2(y - 5) - 1; b) 7(x-1)+2y=5x - 13; c) -4x+8y=18.

21. a) Determinati numarul realm astfel meat perechea (m,m - 3) sa fie solutie a
ecuafiei x+2y-12=0, (x,y)E

~.

b) Determinati numarul real m astfel meat ( 4, -2m+ 5) sa fie solufie a ecuatiei

7x+5y-13 = 0, (x,y)E

~.

c) Determinati numarul real a pentru care (- 1,5) este solufie pentru ecuatia
(a+l)x - y+l1 = 0, (x,y)E~.
d) Determinati numarul real m astfel incat (- 2,1) este solufie a ecuafiei
mx+(2m+l)y+23 = 6+3m, (x,y)E ~ .

22. Scriefi multimea solufiilor ecuatiilor:


a) (x+ 1)+ (2x+ 2) + ... + (50x+ 50) = (y - 1)+ (2y - 2)+ ... + (50y - 50);

b) x+ y + x+2y + x+3y + ... + x +20y =_L+ 2y + ... +J2L_ 12 ;


12
23
34
2021
2 3 34
2021

c) 2{

x-~)+3{ x-f )+4{ x-~)+ ... +100{ x- 1 ~0 ) = 0.


47

Sisteme de doua ecua1ii de gradull cu doua


necunoscute
Un sistem de douii ecuatii de gradul I cu douii necunoscute are forma
.
a1x +qy +c1 = 0
{ a2x + b2y +c2 = 0 , unde a 1, a 2 , q ,b2 , c1, c2 E lR ~1 x E lR . ( 1)

0 pereche de numere reale (x0 ,y0 ) se nume~te solutie a sistemului (1), dacii
ea este solutie pentru fiecare ecuatie a sistemului. A rezolva sistemul (1), inseamna
a determina multimea Sa solutiilor sistemului.
Doua sisteme se numesc echivalente daca au aceea~i multime de solutii.
Metodele uzuale de rezolvare a sistemelor de forma ( 1) sunt: metoda reducerii,
metoda substitufiei ~i metoda grajicii. Aceasta din urma conduce numai la
estimarea soluWlor.

1. V erificati dacii perechea ( 1; - 2) este solutie a sistemului:

{ x +y =3
bl'/ {x - y = 3 c/,1 {2x - y = 7 d) {4x - 3y = 10

- 2x + y =-4'
4x + y = 2'
5x + 3y = - 1'
- x +5 y = - 11
2. Verificati daca perechea ( 2; - 2) este solutie a sistemului:
,

a/1

;:)

Ill
loLl
....

;:)

>
<Ill
....2
.E
::I
a

a) {5x + y = 7;
3x - y = 8

3. Determinati numerele a

:::::i

c(
ID

...."'0

~i

b pentru care perechea ( 1; - 2) este solutie a fiecarui

sistem de mai jos.


3x - y = a
a) { 2x +y = b;

b) { x + ay = 13 . ) { 7x +ay = 8 .
bx - 3y = 12 ' c - 12x - 3y = b'
4. Rezolvati prin metoda substitutiei sistemele:

c(
!i

b) {3x+3y = O; c) {4x + 3 = 5 - 3y; d) { 7x - y = 16 .


x - y =O
3x + 2y = 2
5x - y = 12

a/1

{ - 2x+y = 2
3x +5y = 10'

b'/1 { x - 3y = 2
4x +5y = 25'

) {6x - 7y = 18
{ x - 2y = 8
e 2x + 5y = 6 ; f) 4x + 5y = 6;

d) { ax - 4y =-38
bx + 2y = 14

c {4x - 3y = 18)
5x - 2y = 19 '

d) { 5x - 4y = 9.
3x + 2y = 1'

){2x + 5y =-11. h){2x +4y = 6


- 6x + y =-47'
x-y = 9

;:)

c(

C2
loLl

a.

"'
~

"'.

:::?!

;:)

c(

u:::

"'~
~

48

5. Rezolvati prin metoda substitutiei sistemele:


3
1
.fix - 3y = - 7
- x +- y = 2
b)
.
a) 5
2
;
{
{
x +4y =.Ji+ 12'
-7x +4y = -43
6. Rezolvati prin metoda reducerii sistemele:
a) { - x + y = 7 ;

x +3y = 5

b) { x + y = 4 ;
x - y = 14

) {2x - 4y = 8 . f) {3x + 2y = 5.
5x - y = 4'
e 0,7x+ y = 10 '

c/, 1 { x +.J7y

c) { 3x + y = 13 ;
x +y =7

= 12
.
- 3x + 2J7y = - 1'

d) { 5x + 3y = 7 ;
- x - 3y = 1

){4x - y = 19 . h){llx +9y = - 9


3x-3y = 12'
- 4x - 3y=3

7. Rezolvati prin metoda reducerii sistemele:


a) f x+3y = 1 ;

b) {J5x - 3y = 8;
J5x - y=6

l-x - 2y = -4

8. Stabiliti care dintre urmatoarele sisteme sunt echivalente:

a) { x + y = 4
2x - y =-1'

b) { 3x + 2y =7
- x +4y = 5'

c) { 5x + y = 4
3x - 2y = 5'

d) {-2 x + y = 1
x - 2y= - 5

**
9. Rezolvati sistemele:
a)

d)

{72x +-3y -4
- 11'
x

y=
=

~x + ~ y=-3
3
2
x +4y =-5

b) { 23x +41y = 156


19x -7y = 88 '
0

e)

c) {-32x + 24y =-120

13x - 29 y = - 9

'

j%x - ~ y = 1

; f) { .f3x + .J7y = 10
2.f3x - 5y = 6 - 5.J7
0,1x + 0,2y = 1,4

10. Rezolvati sistemele:

a) { 2(x - 3y) +7 = 9
5x - 12 = 6y +2 '

b) { 0, 7x +0,2y = 9
3x + 2y = 230 '

c)

(x - 2)(y + 3) + 5 = (x + 1)(y + 2) + 8
d) {
(x - 2) 2 - (y + 3) 2 = (x - y)(x + y) +5'
~i

e,, 1 { 2x - y = J5
7x +2y = 13

11. Rezo1vati fiecare sistem


ecuatii:

2x - 1 + y + 4 = 2
3
5
;
3x - y = x +2y+1
o

reprezentati in plan dreptele solutii1or celor doua

a) { 3x - 2y = 5; b) {-x +9y = 14; c) { 10x - 14y =22; d) { 3x - 4y = 17


4x +5y = 11
5x +2y =-7
5x- 7y = 11
- 6x +8y = 20

12. Stabiliti care dintre urmatoarele sisteme sunt echiva1ente:


a) { x + y = 4 ; b) { 3x + 2y = 7;
2x - y =-1
- x +4y = 5

c) { 5x + y = 4 ;

3x - 2y = 5

d) {-2x + y = 1
x - 2y =-5

13. Rezolvati sistemele:


a)

4x + 1+2::_= 1
3
2
{ 2x - y +2 = 2 '
5

b)

{ x - 5 = 2y + 1
7
3
~ - 2y + 6 =

0'

d) { 3(x -2) +5(y + 1) = x+ y + 13


6x - 2(y - 5) = 5y +9
'
0

f) {(x + 1) - (y - 2) = (x - y)(x + y) +1 ;

5(x - 3y + 1) + 11 = 2(x + 3) + 16

7x - y +1 11
c)
3x + y =w ;
{
6x + y = 16

e)

0, (5)x + 2, 1y = 26
{ 11(0,(02)x - y) = 12(1 - y)'
o

g) { 3(x - 5) + 11 = 2y+ 17;


5x- 2(y - 3) = 30 - x

49

ii

h) {3(2x - 5y+ 1) - 2(x+4y) = 3- 5(x - y) .


x(y - 2)+ y(5-x) + 7 = 2(x + 3) + 1
'

!)

14. Rezolvati sistemele:


, 1 { x+2x+3x+ ... + 50x - 2y = O
.
x - 2x + 3x - 4x+ ... + 49x - 50x+8y = 0'

{x.fi + y.fj

=5
x.f3- y.[i = 0

b) { lx J+3 Jy - 1J= 5 .
2 Jx J-J y - 1J= 3'

3x+ J2y - 5 J= 7

d {J x - 11 J-2 Jy + 5 J=-2
~ J3x - 33 J+J7y + 35 J= 7

c) { - x+J 6y - 15 J= 1;

***

15. Rezolvati sistemele:


, { 3(3x-2y) + 2(2x-3y) = 1
a/1
.
2(3x - 2y) + 3(2x - 3y) = - 1'

b) {3(3x - 4y) - 4(- 2x + 5y) = 2


- 2(3x - 4y) + 5(- 2x + 5y) = 1

16. Rezolvati sistemul, unde ;ry -:f. 0, x + y

-+-=
3 7 2
x y
a) 6 21
;
{---=-1
x y
:::>

Ill
1&.1
...I

:::>

>
cC

0:

-:f.

xy
15
--=x+y
8

{ y + -I- = 3x - l
2x - y
b)
5
9x - - - = 1l + 3y
y - 2x

xy
2
- - - 2
d) x+ y
11 .
7 5
19'
{---=-X
Y
24

3x - y + - 5 = 2
- 2i +1

c)

e) { (3x - y) -____!Q_= 1'

i +1

f)

{ i_l=_.!.
X
y
5
5
1
3x + 7y
4
3

;
1

=S14
53 .

{---=3x 7y 14

Ill

2
.....E 17. a) Demonstrati ca ~

1
n + l + vn

::l

cr::

u
:::i
cr::
ca

b) Rezolvati sistemul:

c
ro
0

:::>

cr::

18. Rezolvati sistemele,


a)

ii2

1&.1

1:1.
Vl

::l

;:

ro

ro

QJ

50

--=-X~+ X + ... +
X
+3y = 26 + 3.J3
J2 + Jl .f3 + J2
.J25 + J24
.
15x - .f3y = 72-2.J3

~tiind

ca a

~i

{ax+
y =5 ;
2x - y = 3

b sunt numere reale:

b)

{ax+
by =11 .
x-2y = 3
2

k2x - y) 2 - 3x - 2y +71 + (3x + 2y - 7) + 3x + 2y = 7 .

:::>

J;;;

19. a) Aratati ca, daca a, bE lR astfel !neat Ia - b 2 l+ a 2 +a = 0 , atunci a = b = 0 .


b) Determinati numerele reale x ~i y care verifica relatia

cr::
u:::

= .Jn + 1-

20. Determinati func!We f, g : lR

~ { 2 f(x) - 3g(x) = 3x+ l .


3f(x ) - 4g(x) = - x+2'

lR care verifica sistemul, oricare ar fi x E lR :


b) {3f(x - l) + 8g(x + l) = llx
2f(x - l)+5g(x + l) = 7x

( 2.4.) Ecuatia de gradul al do ilea cu o necunoscuta


Ecua{ie de gradul al do ilea cu o necunoscuta are forma ax 2 + bx + c = 0 (1)
unde a,b,c E lR, a 'f. 0. Numerele a, b, c se numesc coeficienfii ecuatiei.
Numarul A = b 2 - 4ac se nume~te discrim inantul ecuatiei ( 1).

)2

A , pentru once
. x E 1&
m
. - ega1"1tatea ax + bx + c = a ( x +b- +- Ex1sta

2a
4a
Daca notam cu S mulfimea de solufii reate ale ecuatiei (1), atunci:

0,

S=

b}
{
2a
{

pentru A < 0

- - , pentru A = 0, unde x1 2 =

-b ~b 2 -

'

4ac

2a

{x1 , x2 } , pentru A > 0

Daca ecuatia (1) are so1utiile reale x1

~i

x 2 , atunci

ax + bx + c = a( x - x1 )( x - x2 ), pentru orice x E lR.

1. Scrieti ecuatia de gradul al do ilea ax 2 + bx + c = 0 pentru:


a)a = 7,b = 5, c =-1;
b)a = -1,b =-2,c =O; c)a=6,b =- 1,c =- 7;
d) a =-2,b = O,c =-3;
e)a = 1,b = c = O;
j)a =-2;b =-7;c= 21.
2.

c omp.letati. tab elu l :


ax 2 + bx + c = 0
a) 8x 2 -1 3x + 5 = 0
c) x 2 - 1 = 0
e) - 5x 2 = 0

ax 2 + bx + c = 0
b) - x 2 + x + l1 = 0
d) 7x 2 + 14x = O
f) 2x 2 - 7x + 4 = 0

3. Precizati valoarea de adevar a propozitiei:

a) "x = - 2 este solutie pentru ecuatia 3x 2 - 5x - 22 = 0 ";


b) "x = - 1 este solutie pentru ecuatia x 2 + 8x - 4 = 0 ";

c) "x =

J5

d) "x = 1 -

este solutie pentru ecuatia - 2x 2 + xJS + 5 = 0 ";

J2

este solutie pentru ecuatia x 2 - 3x -

J2 = 0 ";

e) "x = 1 este solutie pentru ecuatia 7x - 4x - 3 = 0 ".


4. Pentru urmatoarea ecuatle calculati discriminantul A = b 2 - 4ac ~i precizati
numarul de solutii reale:
3
c) - x 2
2

2x + 1 = 0 ;

51

11

e) - 10x 2 + 7 x - 1 = 0 ;

f) 2x 2 +4x+2 = 0;

h) - 3x 2 - 9=0;

i) 4x

d) 9x - 6x+1 = 0;
g) 6x - 5x + 3 = 0 ;

b
ax 2 +bx +c = a ( x+ 2a
mica valoare a expresiei:

S. Folosind identitatea

3x = 0.

)2 +--~ , determmati
. . cea ma1.
4a

a)x 2 + 4x + 1;

b) x 2 - 6x + 1;

c) x + 3x-1;

d) 2x 2 -2x + 1;

e) 3x 2 + 6x - 1;

f) 5x 2 + 10x+1.
2

-~,

6. Folosind identitatea ax 2 +bx+c = a( x +..!2_) +


2a
4a
mare valoare a expresiei:

determinati cea mai

a) - x 2 +2x - 2;

b) - x 2 - 4x-5;

c) - 2x 2 - 4x - 2

d) - 3x 2 +6x - 6;

e) - 2x 2 +3x - 1;

f) - 5x 2 - 2x-4

7. Rezolvati ecuatia:

-!f3x2 = 0;

a) 17x2 =0;

h 1 - x2 = 0
'/ 3
'

c)

d) 9(x 2 +1) = 9;

e) 3(x 2 - 4)+12=0;

f) (x - 2)(x + 2)+4 = 0 .

a) 3x - 6x = 0 ;

h) - 2x 2 - 4x = 0 ;

c) x - 7x = O;

d) 10x 2 - x = 0;

e) 4x - 9x = O;

f) - 7x 2 + 14x = O;

>

g) 14x 2 - 2x = O;

h) J3x 2 - 3x = 0 ;

i) 2x 2

9. Rezolvati ecuatia:

a) x 2 -4 = 0;

b) - 3x2 + 75=0;

c) 9x - 1= 0;

d) -4x 2 +100 = 0;

e) 7x + 7 = 0;

f) x + 25 = 0;

h) 8x 2 +32=0;

i) x + 49 = 0.

8. Rezolvati ecuatia:
;:)

Ill
11.1
...I
;:)

<
Ill
.....
.E
:::l

<
u

[,

::::i

g) 100x -36 = 0;

- x.fi = 0.

< 10. Determinati dimensiunile unui dreptunghi care are lungimea cat triplullatimii
!Ia
c

"'
~
;:)

z
<
;:
11.1

D.

Ill

:::l
~

"'.

;:)

~i aria de 75 cm

11. Rezolvati ecuatia:


a) 5x2 - 10x + 5 = 0;
2

d) x -11x+28 = 0;
2

g) x - 4x+4 = 0;
2

j) x +7x - 18 = 0;

b) 3x2 - 5x + 2 = 0;
2

e) x - x + 4 = 0;
h) x

+ 2x + 6 = 0 ;

k) 3x2 - 7x + 12=0;

c) x

6x + 8 = 0 ;

f) x - 7 x + 10 = 0 ;
2

i) x - 14x + 33 = 0;

I) 6x 2 - 4x - 2 = 0.

z 12. Determinati numiirul real m pentru care ecuatia data are solutia specificata ~i
<
rezolvati ecuatia:
ii:
QJ
a) x 2 - 7x+m = O, 1E S;
b) 3x 2 - (2m - 5)x +1 2 = 0, -4 E S;
"'
~

.,1I~

52

c) - 2x +5x +3m + I3 = 0, 2ES;

d) (m - l)x 2 - 7x+10 = 0,5ES.

13. Determinati numfuul real m pentru care ecuatia urmatoare are o singura solutie:
a) 5x 2 - 7x + m = 0;

b) - x 2 + 12x + 3m = 0;

c) 3x 2 - 6x + m - 2 = 0;

d) x +4x+m-l = 0;

f) x 2 - lOx+m = 0.

e) 25x +40x+m = 0;

14. Aduceti ecuatia urmatoare la forma ax 2 +bx+c = 0 ~i apoi rezolvati-o:


a) 3x(x - 1)+4x - 4 = 0;

b) (x - 2)(x+2) = 3x;

d) 4x(x + 2) = 2( 4x - 3);

e) 3x(x - 4) + 7 = 2x-1;

x 2 +5
-1-3x
--4 = -- ;
2
4
./) (x - 6)(x+6)+ 12 = 2x .
c) -

15. Un triunghi dreptunghic are lungimile laturilor de x, 2x +2

Calculati perimetrul

~i

~i

2x + 3, x E JR+.

aria triunghiului.

16. Rezolvati ecuatiile:

x 2 - 5x

4x - 5

b) x(x - 3) = x +7.

a) --2-+x=-3- ;

**

17. Exprimati egalitatile urmatoare ca ecuatii de gradul al 11-lea:


i) cu necunoscuta x;
ii) cu necunoscuta y.

a) (x + y) 2 - 4 = (2x - 3y)(2x+ 3y);

b) (x - y) 2 + (y - 5)(y + 5) = x(3- 2y).

18. Se considera ecuatia ax 2 + bx + c = 0 , a :f. 0 cu solutiile reale x1 ~i x 2

Aratati ca x1 x 2 = ::___ .
a
19. Relatia x1 x 2 = ::___ este valabila pentru ecuatia ax 2 + bx + c = 0 , a :f. 0 , cu
a

solutiile reale x1

~i

x2

Calculati x 2 pentru ecuatia:

a) x 2 - 5x+4 = 0,daca x 1 = 4;

7 2 + 5x - 36 = 0,daca- x = 3;
b) -x
1
3

11 = 0 daca- x = 1
c 1 -3 x 2 - 2x +/ 7
7
'
I
'

d) 5x 2 +4x-1 = 0, daca

X1

=-1.

20. Se considera ecuatia ax 2 + bx + c = 0 , a :f. 0 cu solutiile reale x1 ~i x 2

- . ca- x + x = --b .
Aratap
1
2
a

21. Relatia x1 + x 2 = _!!_ este valabila pentru ecuatia ax 2 + bx + c = 0, a :f. 0 , cu


a
53

so1utii1e rea1e x1

~i

x 2 Ca1cu1ati x2 pentru ecuatia:

a) 7x - l9x+12 = 0, dacii x 1 = 1;

h) -x 2 + l4x - 24 = 0, dacii x 1 = 2;

c 1 ~x2 -2_ x -~ = 0 dacil. x =- l


/ 3
12
4
'
I
'

d 1 5x2 + .J3x - 12 = 0 daciix =-.J3.

'

22. Fo1osind ax 2 + bx + c = a ( x - x1 ) ( x - x 2 ), descompuneti in factori expresia:

a)x 2 + 2x - 3;

h)x2 - 4x - 5;

c) x - 5x + 6;

d) x 2 - x - 2;

e) 2x 2 - 6x + 4 ;

f) 3x 2 - 5x - 2.

23. Scrieti o ecuatie de forma ax 2 + bx + c = 0 , xE lR , cu coeficienti intregi care sa

aibii mu1timea de so1utii ega1a cu:

:::::1

vVI

w
....
:::::1

>

>c(

VI

:t=

a)S = {1;7};

h) S={2; - 3};

cls ={L3.} dls ={-Li}.


/

2'3

e)S = {3};

j)S = {~};

g)

s = { ~; - 0, 5};

24. Rezo1vati ecuatii1e:


y +1
a) - - = -y + 7;
y- 2
1
1
1
c) - - - - - = - ;
5+x 25 - x 20

hi
"/

e) 5x - 3 = 2x + 26;

x- 1
x +2
1
1
-5
g) 1- - + - - = - - x x+6 x(x +6)

'

4'3

h)

s= 0

_ 1__ 4.

--

z + 2z + 1 z + 1 9 '
4
5
3
d) - - + - - = - -
y-3 y + 3
4'
1
1
2
f) 1- - + - = -
x+6 x - 6 5'
hi/

x + 4x + 4

- 1.
-3- x +2

E
:J

c(

:::;

c(

1:0

25. Rezo1vati in lR ecuatii1e:

***

c::

"'
.2

a) (3x - 2) 2 + (4 - 6x) 2 = 0;

:::::1

c(

+ (~-x

j)x 2 + (x + 1) 2 + (x + 2) 2 = (x + 4) 2 + 1;

e) x + (x + 1i = (x + 2) ;

:::::1

z
c(
u:::

"'~

54

h) ~+ x - 1 = - -3

3x- 1 x - 5
x +1 x- 1

g) - = - ;

x + 1 x +2

i) _ 1_ + _ 1_ = _ _ 6 _ ;

x- 3

x +3

= 0;

"'
.:!

+ (~ - x

d) x 2 + (x +1) 2 = 25;

c) (5x - 4)

ro

= 0;

ii2
w

a.

h) (2x - 1)

x2 - 9

(x +l)(x + 2)

j) _ 1 __ _ 1 _=~ ;
2x - 3 2x + 3 4x 2 - 9

1
1
4
k) - - + - - = - - -

1
1
8x
/) - + - = - - -
2 - x 2+x
4 - x2 '

m) x+3 - ~=
x +3
.
x 2 - 9 x 2 - 25 (x - 3)(x + 5)'

n) _!_ __2_ + _ 3_= x(x - 1) + 3 .


X X+ 1 x 2 + X
x2 +X

3x - 2

3x + 2

9x 2

- 4'

26. Rezo1vati ecuatia:

(x - 1)2 +(x - 2i +(x- 3i + ... +(x - 1000i = (x +1i +(x +2i +(x+3i + ... +(x+1000i.
27. Determinati numerele reale m ~i n pentru care ecuatiile x 2 - 5x + 6 = 0 ~i
- 3x2 + (m + 6)x = n sunt echivalente.
28. Calculati valoarea expresiei E( a) = 3a 2 29. Aratati ca, oricare ar fi
2

m E

~ + 1 , ~tiind ca
a

5a + 3 = 0 .

IR , urmatoarea ecuatie are solutii reale:

b)mx 2 -2x - m+2 = 0;

a)mx -2x-m = O;

2a 2

c)x 2 - 2x - m 2 - 2m=O.

lndicatie: a) Se analizeaza separat cazul m = 0 .


2

a) I x 1 -81 x I +7 = 0 ;

30. Rezolvati ecuatia:

lndicatie: Se noteaza x 2 = t ~ 0 .

31. 0 ecuatie de forma ax 4 + bx 2 + c = 0 , unde a, b ~i c sunt numere reale,


a -:t. 0 ,se nume~te ecuafie bipiitrata. Rezolvati ecuatia:
b) x4 - 10x 2 + 9 = 0;

a)x 4 - 5x 2 +4 = 0;
lndicatie: Se noteaza x

c) x 4 +2x2 - 3 = 0 .

=t ~ 0 .

32. Rezolvati ecuatia:


a) (x 2 + xHx 2 + x - 3) + 2 = 0;
lndicatie: Se noteaza x 2 + x = t .

33. Rezolvati ecuatia:


a) x(x + 1)(x + 2)(x + 3) - 24 = 0;

b) (x- 2)(x - 5)(x+ 1)(x+ 4)+ 56 = 0.

34. Aratati ca ecuatia urmatoare are solutii reale, oricare ar fi numerele reale a, b
~i c, cu a -:t. b:

a) (a - b)x 2 + (b - c)x+(c - a)= 0;

b) (a+ b + c)x 2 - (a+b - c)x - 2c = 0.

lndicalie: a) Se observa ca 1E S sau se arata ca Ll ; : : 0 .

35. Aratati ca, daca a, b ~i c sunt numere reale, a -:t. 0 , atunci b2 - 4ac ; : : 0 in
fiecare din situatiile:
b) 4a - 2b+c = 0;
c) 3a - b.f3 +c = 0.
a) a+b+c = O;
2
lndicalie: a) Se considera ecuatia de gradul II ax + bx + c = 0 . Egalitatea din enunt
A

este echivalenta cu faptul ca 1E S . Inseamna ca ecuatia are solutii reale, adica Ll ~ 0 .

c(

c(
:::!E

1-

c(
:::!E

55

( 2.5.) lnecuatii de gradul intai cu o necunoscuta


0 inecua{ie de gradul I cu o necunoscutii este o propozitie cu variabila, x e lR ,
de forma
E(x)::;; 0
E(x):?: 0
sau

E(x) < 0

sau

E(x)>O,

unde E(x) = ax+ b, a,b E lR, a :;t: 0. Necunoscuta inecua{iei este xe lR.
Un numar UE lR cu proprietatea ca E(a)::;; 0 se

nume~te

solu{ie a inecuatiei
E(x)::;; 0 . A rezolva o inecuatie de forma E(x)::;; 0 , inseamna a determina
mul{imea S ={aE JRj E(a)::;; 0}, numita mulfimea de solufii.
Doua inecua{ii sunt echivalente daca au acee~i multime de solutii.
Pentru rezolvarea inecuatiilor se folosesc proprietatile operatiilor cu numere
reale in raport cu relatia de inegalitate.

::;)

Ill
11.1
...I
::;)

~
Ill
2
.....E
:::1

cC

v
:::;

1. Verificati daca numarul -1 este solutie pentru inecuatia:


a) 3x-5<0;
b) - 2x+4:?:0;
c) 12 - x<O;
g) x> - I;

h) x+I:?: 0.
2

2. Rezolvati inecuatiile:
a) x - 7 :?: 0;
b) 2x + 8 ::;; 0;
e)- 6x + 12 < 0;
f) 9x- 18:?: 0;

c) 4x- 4 < 0;
g) - 5x + 20 :?: 0;

d) 3x + 12 > 0;
h) 3x:?: 0.

3. Rezolvati inecuatiile:
a) 4x + 40 < 2x;
b)- 5x- 7 ::;; 13;

c) 9 - x > 8x;

d) -7+4x:s;l1;

f) 5x:?: - 3;

e)7x:?:1;

cC

liD

e)-3x+1:?:x-3;

f) J3x-8J3>0; g)

4x - 4::;;o;

IU

!?
::;)

cC

ii2

11.1

I).
Ill

:::1

;::
IU

4. Determinati xe lR pentru care are loc inegalitatea:


1
3
2
a ) -- >0;
b)--<0;
c) --::;;o;
2x-1
3x+2
Sx - 2

-3

-3

f) - - > 0 ;
-5x+I

e) - - < 0 ;

2x-2

-2

4x+2

5. Se considera functiile f, g : lR

cC

astfel incat f(x) ::;; g(x ), daca:

IU

a)f(x) = 3x+5

~i

g(x)=2x+3;

b) f(x) = x

c) f(x) =-x+l

~i

g (x)=3;

d) f(x)

~
Q)

56

h) 3x-5:?: 0 .
2
4
d) - -:?:0;
2x+1

g) --:?: 0;

::;)

d) 4x - I2:?:0;

hJ~::;;o.
- 3x-1

lR. Determinati multimea valorilor lui xe lR

=-5

~i
~i

g(x) = - 2x;
g(x) = 3;

e) f(x) = _!_x ~i g(x) = - 2x;


2
g)f(x) =-2x + 6 ~i g(x)= - x + 3;

6. Determinati x e lR astfel

a).Jx + 1;
1

e)

.Jh;

inc~lt

f(x) = ~x-1 ~i

f)

3
h) f(x)= - 5x+1

g(x) =-2x;

~ig(x)= -5x - 3.

**

expresia urmatoare sa aiba sens:

h).J2x -3 ;

c) .J5-3x;

d) .J4-3x;

f)

1
g) .Jsx-2 ;

h)

1
.
.J8+2x '

~x 2 +3

7. Determinati valorile reale ale lui m pentru care ecuatia urmatoare are solutii
reale:

a) x 2 - 2x + m = 0 ;

h) x

x +3m= 0;

c) x + x + 2m - 1 = 0 ;

d) mx - 2x + 3 = 0 , unde m ::t 0 ;

e) (m + 1)x + 3x + 1 = 0, unde m ::t - 1;


f) ( m - 1)x 2

2mx + m + 1 = 0 , unde m ::t 1 .

***

8. Rezolvati inecuatia:
a) 3(7x - 2) + 6 < 0;

h) - 4x - 2(x - 5) :::;; 0;

c) 2(x - 3) + 5(x- 1) > 0;

d) .J2(x - 3)+3(.J2 - 1h 0;

e) 4(x + 1) - 2(x- 3) < 0;

f) - 6x + 2(5 - 2x);::: 0;

g) (x - 1) +(x+ 2)

2x(x-7)+9:::;; 0;

h) 7x- 3(x- 2) + 2(x- 1);::: 0.

9. Determinati valorile reale ale lui x care verifica relatiile:


a)0::;;3x-2<7;
h) - 5<2x+7::;;9;
c) 2::;;7-5x ::;; 10;

d) - 9<4 - 5x<9;

4x-3
e) - 5:::;; - < 3;
3

j) - 1 < 1- 3x :::;;-1.
-3
2
3

a) 13x - 51::;; 7;

10. Determinati multimea de solutii a inecuatiei:


h) l 4 - 9x l< 10;

11. Determinati valorile reale ale lui x care verifica simultan inegalitatile:
a) 4x - 5 ::;; 3x + 1
h) 2x-3::;;2x + 1
c) 7x - 5::;;3
~i 3x+1::;;7x - 9;
~i 2x+1::;;4x - 7;
~i 9x + 2>3;
d) 4x - 2:::;; 3x+3
~i 4x+1::;;5x - 7;

e) 2x - 5 :::;; 3x + 4
~i 3x -10:::;; 7 x - 9;

f) 6x - 5 > 5x+1
~i 3x + 1 :::;; 5x- 3 .

57

12. Determinati xe lR cu proprietatea ca exista ae lR astfel incat:


a) {a}=x;
b) {a}=2 - x;
c) {a}=3x - 4;
d) {a}=4x+5;

3x - I

e) {a}=-- ;
2

2-7x

f) {a}= - - ;
3

g) {a} = -;

h) {a} =l 2x-91.

13. Determinati numerele reaie x care verificii inegalitatea:


a)M>o;

x+I

b)~;:=:o;
3x-2

c) _ x_::;;o;

5x+2

14. Rezolvati inecuatiile:

a) (x - I) 2 + (x - 2) 2 + (x-3) 2

:::;;

(x+ I) 2 +(x+ 2) 2 + (x+ 3) 2 ;

b) (x+ I +.J3) 2 -x(x+ 2.J3) < 2.f3 + I4- (2.J5i;


c) (4x - I2) 2 + I (x-3)(x-4) I:::;; 0 .

;:,

"'
loll
...I

;:,

>

>C(

"'2
.E

+J

;::)

cC

u
:::i
cC

a:l

c:

ro

;:,

cC

i:i2

loll

"'...
Vl
;::)

ro
~

;:,

cC

i:i:

ro

...

58

dJ\+I ::; o.
X -I

E)

Probleme care se rezolva cu ajutorul ecuatiilor,


inecuatiilor ~i al sistemelor de ecuatii

Multe dintre problemele cu con!inut practic sau aplicativ se pot rezolva atat aritmetic,
dit ~i introducand o necunoscuta ~i ob!inand o ecuatie a carei solutie conduce Ia solutia
problemei. Ecuatia a~ata problemei poarta numele de model matematic al problemei.
Etapele de rezolvare a problemelor folosind modelul matematic
~i a datelor necunoscute ~i notarea cu o litera a

a. Evidentierea datelor cunoscute

necunoscutei (de obicei x);


b. Stabilirea multimii in care poate lua valori necunoscuta;
c. Scrierea, cu ajutorul necunoscutei, a relatiilor date in enuntul problemei
obtinerea unui model matematic ( ecuatie );
d. Rezolvarea modelului matematic (inclusiv proba rezolvarii);
e. Interpretarea rezultatului, formularea ~i probarea raspunsului Ia problema.

1. Suma dintre 10

~i

~i

triplul unui numar este 25. Care este numarul?

2. Diferenta dintre un numar ~i sfertullui este 48. Care este numarul?


3. Suma a doua numere este 60, iar diferenta lor este 24. Aflati numerele.
4. Suma a trei numere consecutive este 90. Care este numarul eel mai mic?

S. Suma dintre dublul

~i

triplul unui numar este 1000. Cat este numarul?

6. Suma a doua numere este 80, iar diferenta dintre dublul primului numar
triplul celui de-al doilea este 35. Determinati numerele.

~i

7. La un magazin s-a produs o reducere de pretufi de 20%. Un tricou costa dupa


reducere 64 lei. Ce pret avea tricoul inainte de reducere?
8. Media aritmetica a trei numere este 24. AI doilea numar este cu 50% mai mare
decat primul, iar al treilea numar este cu o treime mai mare dedit al doilea.
Care sunt cele trei numere?

9. Suma dintre un numar natural ~i jumatatea lui este mai mica decat 25. Care sunt
valorile posibile ale numarului considerat?
10. Un camion plin cu marfa cantare~te 3500 kg. Umplut pe jumatate
2950 kg. Cat cantare~te camionul go!?

cantare~te

11. Aflati doua numere naturale ~tiind ca suma lor este 102, iar impartind numarul
mare Ia eel mic obtinem catul2 ~i restul12.
12. Dupa doua cre~teri consecutive de pretufi, prima de 10%, a doua de 12%, un
telefon mobil costa 739,2 lei. Cat a costat telefonul inainte de cele doua cre~teri?

=
1

>
It!
It!

VI

It!

<
v

::iE
11.1

I-

cc

::iE

59

**
13. Mihai pleadi intr-o excursie de trei zile. in prima zi el cheltuie~te un sfert din
banii pe care ii avea la el, a doua zi o treime din rest ~i inca 70 lei, iar in ultima
zi restul banilor pe care ii mai avea, adica 180 lei. Cati bani a avut Mihai la el in
excursie?
14. Se adunii 15 la jumatatea unui numiir natural nenul

~i

se obtine un numiir mai

mic decat 18. Cat poate fi numarul considerat?


15. Intr-un bloc sunt apartamente cu douii ~i trei camere, in total 38 apartamente.
Stiind cain total sunt 92 camere, aflati:
a) numiirul apartamentelor cu douii camere;
b) cat la sutii reprezintii numiirul apartamentelor cu trei camere din numiirul
celor cu doua camere.
16. Andrei ~i Mihai cantiiresc impreunii 76 kg, Mihai ~i Rare~ cantiiresc impreunii

78 kg, iar Andrei


fiecare?

~i Rare~

cantaresc impreunii 82 kg. Cate kilograme

17. Raluca are 200 lei, in bancnote de 10 lei


aflati cate bancnote de 5 lei are Raluca.

~i

cantiire~te

5 lei. Dacii are in total 28 bancnote,

18. Suma varstelor Alinei ~i a mamei ei este 52 ani. In urmii cu 2 ani varsta Alinei
era o treime din varsta mamei.
a) Cati ani au cele douii acum?
:::>
u
b)
Peste cati ani varsta mamei va fi dublul varstei Alinei?
Ill

....:::>w

19. La un concurs de matematica se dau 40 probleme. Pentru fiecare riispuns corect


un elev prime~te 2 puncte, iar pentru fiecare riispuns gre~it se scad 0,5 puncte.
Ill
Se acordii 20 puncte din oficiu.
2
a) Alex a dat 28 riispunsuri corecte ~i 12 gre~ite . Ce punctaj a primit?
.....E
b) Cate riispunsuri gre~ite a dat Vlad, daca punctajullui este 75?
::J

>

CC

20. Laurentiu, impreunii cu mama ~i bunicul sau au 90 ani. Peste doi ani, mama va
avea de 8 ori varsta fiului, iar bunicul va avea de doua varsta actuala a mamei.
Ce varsta are fiecare in prezent?
cc
111:1
c 21. Intr-o pungii erau bile ro~ii, galbene ~i albastre. Aflati cate bile erau de fiecare
ro
0
fel, ~tiind ca 32 nu erau albastre, 32 bile nu erau galbene, ~i 32 bile nu erau ro~ii.

cc

u
::i

:::>

cc

a:w
Q.
Vl

22. Intr-o gospodarie sunt 130 de porci, gaini si rate. Stiind ca numiirul gainilor este
de 5 ori mai mare decat al ratelor ~i ca in total sunt 268 de picioare, afla cate
gaini, cate rate ~i cati porci sunt.

23. Un pahar ~i o sticla cantaresc cat o cana, iar sticla respectiva cantare~te cat
paharul ~i o farfurie. Stiind ca doua cani canta~esc cat 3 farfurii, aflati cate
pahare cantiiresc cat 0 sticla.
:::>
z 24. Gasiti numarul mai mare cu x decat 288 ~i mai mic cu x decat 310.
cc
u:::
25. Alin are 7400 lei, iar Bogdan are 1200 lei. Fiecare prime~te zilnic cate 1000
ro
Q)
lei. Afla peste cate zile va avea Alin de 2 ori mai multi bani decat Bogdan.
:::
::J

;::::
ro

.-..~~~

***

26. 0 florareasa are flori in valoare de 200 de lei. In prima zi vinde 15 garoafe ~i
18 trandafiri, iar a doua zi 13 garoafe ~i 2 7 de trandafiri. Constata ca a doua zi
a incasat cu 25 de lei mai mult dedit in prima zi. Daca ar vinde ~i restul
florilor, ar mai incasa 37 de lei. Aflati cate flori mai are de vandut, ~tiind ca
numarul garoafelor ramase este cu 1 mai mare decat numarul trandafirilor.

27. Un catar ~i un magar transportau saci grei. Plangandu-se de soarta, magarul


spuse catarului: ,Nu mi-ar trebui decat 100 de kilograme din povara ta ca sa
due in spate de doua ori mai mult ca tine." Catarul raspunde: ,Da, dar daca tu
mi-ai da 100 de kilograme din partea ta, eu a~ fi de trei ori mai impovarat
decat tine." Ce cantitate poarta in spate fiecare?
28. Un pahar ~i o sticla cantaresc cat o cana, iar sticla respectiva cantare~te cat
paharul ~i o farfurie. Stiind ca doua cani cantaresc cat 3 farfurii, aflati cate
pahare cantaresc cat 0 sticla.
29. Alba ca Zapada ~i cei ~apte pitici au suma varstelor 185 de ani. Alba ca
Zapada este cea mai tanara dintre ei ~i varstele piticilor sunt numere naturale
consecutive. Aflati varsta maxima a Albei ca Zapada.
30. Determinati doua numere naturale ~tiind ca unul dintre ele este cu 44 mai
mare decat celalalt ~i ca prin impaf!irea sumei celor doua numere la diferenta
lor se obtine catul 46 ~i restul 26.
31. Un caine de vanatoare face 3 sarituri de ciite 2 metri intr-o secunda. 0 vulpe
face s sarituri de cate 1 metru intr-o secunda. In cate minute ajunge un caine
de vanatoare 0 vulpe aflata la 120 de metri in fata sa?
32. Mama are varsta de trei ori mai mare deciit Adrian ~i jumatate din varsta
bunicului. Daca peste 30 de ani varsta bunicului este de 10 ori mai mare decat
varsta actuala a nepotului sau, care este varsta nepotului?
33. Intr-o gospodarie sunt 130 de porci, gaini si rate. Stiind ca numarul gainilor
este de 5 ori mai mare deciit al ratelor ~i ca in total sunt 268 de picioare, afla
cate gaini, cate rate ~i cati porci sunt.
34. La un concurs au participat baieti ~i fete. Numarul fetelor a fost cat jumatate
plus 1 din numarul baietilor. Dupa o proba au fost eliminati 6 baieti ~i 10 fete,
ramanand astfel de 5 ori mai multi baieti decat fete . Cati baieti ~i ciite fete au
fost initial?

35. Aflati varstele a doi frati, Cornel ~i Ioana, ~tiind ca peste un an varsta lui
Cornel va fi de 5 ori mai mare deciit diferenta varstelor lor, care este jumatatea
varstei Ioanei de acum 5 ani.
36. Invatatorul a cumparat pentru elevii din clasa lui de 4 ori mai multe bomboane
decat napolitane. Fiecare copil a primit cate 2 napolitane ~i cate 7 bomboane ~i
au ramas nedistribuite 5 napolitane ~i 52 bomboane. Cati elevi erau in clasa?

61

Probleme pentru performanta ~colara ~i olimpiade

1. Fie x,y E JR. astfelinciit x 2 + / - 3(x - y) + 4,25 = 0. Aratati eli:


a)

[x+ y[~ 1

b)

[x3 + / [ ~ 7 .

2. Se da expresia E(x,y) = (x + y) 2 - 2(x + y + xy) + 18.


a) Pentru ce valori ale lui x ~ i y valoarea numerica a expresiei este minima?
b) Aflati valoarea numerica a lui E(x,y) pentru x ~i y care verifica egalitatea

I x - 2[ + [y - 21 = 2xy- x 2 -

y2

3. Fie numerele reale x, y, z E [2, 3]. Aratati ca:


a) (2x - 3y)(3x - 2y) ~ 0;

b) 8 ~ (x + y)

a2

a) - ~

4. Daca a, b, c E (0, oo), aratati ca:


c) (a 3c + b 3 a + c 3b)

:;,

u
w

Ill

>

HI(
Ill

:t=

E
:::l

2a - b;

b)

a2

b2

c2

-+-+-~ a + b + c;

~ 3a 2 b 2 c 2 (ab + bc + ca).

5. a) Aratati ca (xl y 1-y I xl) (y I z 1-zl y l)(z l x 1- xl z I) = 0 pentru orice


numere x,y,z E JR..
b) Determinati doua numere intregi x ~i y cuprinse intre 10 ~i 100, unde y este
numiirul obtinut prin inversarea cifrelor lui x ~i x 2 - y 2 = 495 .

...I

:;,

z)

27
1 1 1
~- .
( -X +-+-+y Z X)l
2

6. Se considera expresia: E(x) =

3+~

x - 2x + 3
a) Aflati x E JR. pentru care E(x ) are sens.
b) Aratati ca E(x) E (3,4], pentru orice x E JR..

c) Calculati partea intreaga a numarului E(x) pentru valorile lui x gasite la a) .

u
:::i

d) Aflati x E JR. pentru care partea intreaga a lui E ( x) este 4.

c(
c(

a:l

....0"'

:;,

1
7. a) Aratati ca . /1+--;.. +--- 2 E Q, 'v'kE N*.
k
(k + 1)

' v

, b) Rezolvati in JR. ecuatia:

c(

i52
w

Cl.
Ill

E
"'
~

.
:;,
z
c(

i:i:

62

%+ ~1 + ;

3~ + ~1 + 3~ + :

8. Determinati valoarea lui a b, daca a


9. Aflap.

a E

~1 + 20~5 2 + 20~6 2 = X+ ~~~!


+ b = 2 ~i (a - b ) (a + bt = 8 .

+ ...+
2

. -2a -E
3
N pentru care are loc relapa
4

(a-2
-

- ,-a+4)
- .
7

1
1
1
.
10. a)Calculati S = 1.J2 + 2 . .Ji + 2 . .J3 + 3 .J2 + ...+ n-Jn + 1+ (n + 1)Frz

b) Aratati caM +53 + ... +~n(n+l) < n(n+l), pentru orice ne N*.

11. a) Rezolvati in Z

Z ecuafia: x 2 y - xy 2 - 3xy - 4x+4y+12 = 0.

. . l exprestet:
.. E( x ) = x2 - 4x-4 .
b.l'/ Afl ap. mtmmu
x 2 -4x+8
12. a) Fie a,b,ce JR. astfelmcat 4c 4 - 9a 4 - a 2 b2 +6a 3 b = 18 ~i 3a 2 -ab-2c 2 = 6.
Calculafi 2c 2 + 3a 2 - ab .
b) Calculafi suma: S =

~3+ 2Ji

~s +2.J6

+ ... +

~4011 + 2-J2oos. 2oo6

13. Intr-o clasa sunt 20 de elevi. De ,Sf. Valentin", fiecare fata ofera fiecarui baiat
trei flori ~i fiecarei fete 0 floare, iar fiecare baiat ofera cate trei flori fiecarei fete
~i cate 0 floare fiecarui baiat.
a) Aratati ca numarul maxim de flori oferite este 780.
b) Cate fete ar trebui sa fie in clasa, astfel !neat sa fie oferite exact 780 de flori?
14. a) Aratati ca x 2 + y 2 + z 2 :2: xy + yz + zx , pentru orice numere reale x, y, z .

b) Aflati x, y, z E JR. cu x + y + z = 1, cu proprietatea x y + y z + z x = xyz .

15. Se dau punctele A(6;7) ~i B(4;2). Determinati ordonata punctului Me Oy


pentru care suma MA + MB este minima.
16. Pentru 3 probleme corect rezolvate ~i 2 probleme gre~it rezolvate un elev prime~te
7 puncte. Pentru 7 probleme corect rezolvate ~i 3 probleme gre~it rezolvate
prime~te 18 puncte. Cate puncte valoreaza o problema rezolvata corect?
17. Calculati produsul abc

~tiind ca l3a - ~~ + lb + 61 + lc + 31 = 0 .

2
2
18. Calculati produsul numerelor x ~i y ~tiind ca x + 4y + 4 y - 4xJi + 9 = 0 .
1+~
19. Aflati multimea solutiilor ecuatiei: 1+ - -2-1 = x 2 .
'
'
1

+;=X

20. Intr-o clasa sunt 30 de elevi. 40% din numarul elevilor participa la cercul de
matematica. Aflati probabilitatea ca, luiind la intamplare un elev din clasa,
acesta sa fie participant la cercul de matematica.
21. Fie functia f: JR.~ JR., f(x) = x.J3 - 2. Aflati punctul P de pe graficul funcfi.eif

=
1

care are abscisa cu 2 mai mare decat ordonata.

II

22. Calculati numarul elementelor multimii A = {x e Z 0 :<::; I x

I:<::;

30} .

>
"'
"'
u"'
Vl

23. Fie x,ye JR. astfel incatx(3 -2x)+ y(3 - 2y) = 2xy. Aratati ca 0 :<::; x+ y

:<::;

2.

24. Determinati numarul real a pentru care ecuatiile urmatoare sunt echivalente:
(- x+l) 2 - (a - 2) 2 - a(a-x-1) = 3-(a-x)(x +a)
2
~i 3ax-l=x- l 4x(3a+x)-(3a+2x) 1.

<v

i=
c(
:E
LU
1c(

:E

63

....

CAPITOLUL

Poliedre
3.1. Prisma dreapta. Paralelipipedul dreptunghic
3.2. Cubul
3.3. Prisma regulata
Teste de evaluare
3.4. Piramida regulata
3.5. Trunchiul de piramida regulata
Teste de evaluare
3.6. Probleme cu caracter aplicativ
3.7. Probleme pentru performan~a ~co lara ~i olimpiade

CAPITOLUL3

Poliedre
~

Prisma dreapta. Paralelipipedul dreptunghic

Definitie. Se nume~te prisma dreapta o prisma care are mucbiile laterale


perpendiculare pe planele bazelor.
lnalfimea h a unei prisme drepte este egala cu lungimea muchiei laterale.
Aria latera/a A 1 a unei prisme este egala cu suma ariilor fetelor laterale.

Aria totala At a unei prisme este egala cu suma dintre aria laterala

~i

ariile

celor doua baze.


Volumul unei prisme este ega! cu produsul dintre aria bazei ~i inaltime.
Notiind cu Ph perimetrul bazei prismei ~i cu A h aria bazei prismei, avem:
At = A 1+ 2Ab
Paralelipipedul dreptunghic (cuboidul) este o prisma dreapta cu
baza dreptunghi. Fiind dat un paralelipiped dreptunghic
ABCDA'B'C'D' cu dimensiunile AB = a , AD = b , AA' = c ,
Iungimea diagonalei paralelipipedului dreptunghic (d) este egala eu:

.Ja

2
d=
+b 2 +c 2
In plus, At =2 (ab+bc+ca), iar V = abc.

1. Se eonsidera paralelipipedul dreptunghic cu dimensiunile a


c = 20 em. Calculati:
a) volumul paralelipipedului;
h) aria totala a paralelipipedului;
c) lungimea diagonalei paralelipipedului.

= 5 em, b =4 em

2. Un paralelipiped dreptunghic are dimensiunile bazei de 12 em


inaltimea de 20 em. Calculati:
a) perimetrul bazei;
c) volumul paralelipipedului;
h) aria laterala a paralelipipedului.

~i

~i

5 em, iar

3. Un paralelipiped dreptunghic are aria bazei Ah = 56 cm2 ~i aria laterala

A 1 = 180 cm2 Calculati aria tota!a At a paralelipipedului.

4. Un paralelipiped dreptunghie are aria bazei Ah = 56 cm2 ~~ aria totala


2

A, = 180 cm Calculati aria laterala A 1 a paralelipipedului.

67

5. Un paralelipiped dreptunghie are aria lateralii A 1 = 56 em2 ~i aria totalii


A, = 180 em

Caleulati aria bazei Ab a paralelipipedului.

6. Un paralelipiped dreptunghie are dimensiunile egale eu 5a, 4a ~i 3a. Calculati:


a) volumul paralelipipedului;
b) aria totalii a paralelipipedului.
7. Un paralelipiped dreptunghie ABCDA'B'C'D' are AB = 6 em, BC = 8 em ~i
volumul V = 768 em 3 Calculati:
a) perimetrul bazei ABCD;
b) lungimea iniiltimii AA';
c) aria totalii a paralelipipedului.
8. Un paralelipiped dreptunghie ABCDA'B'C'D' are AB = 5 em, BE' = 3 em ~i
volumul V = 90 em3 . Calculati:
a) lungimea segmentului [BC];
b) perimetrul bazei ABCD;
c) aria totalii a paralelipipedului.
9. Un paralelipiped dreptunghie ABCDA'B'C'D' eu baza ABCD are A 1 =56 em2,
A, = 200 em

~i AB = 8 em. Caleulati:

a) aria bazei paralelipipedului;


c) iniiltimea paralelipipedului;

b) lungimea segmentului [BC];


d) volumul paralelipipedului.

10. Un

paralelipiped dreptunghie ABCDA'B'C'D'


A, = 256 em 2, BC = 4 em ~i AB = 8 em. Caleulati:

::I

VI
Lll

...I

::I

>

<C
VI

....2

.E
::J

Cl

<C

::::i
<C
IICI
c

"'
0

::I

<C

iii:
Lll

D.
Vl

::J

;a

::I

:$
u..

"'
(])

'

a) aria bazei paralelipipedului;


c) iniiltimea paralelipipedului;

eu

baza

ABCD

are

b) aria lateralii a paralelipipedului;


d) volumul paralelipipedului.

11. Un paralelipiped dreptunghie ABCDA'B'C'D' eu baza ABCD are perimetrul


bazei Pb = 30 em, BC = 4 em ~i AA' = 8 em. Calculati:
a) aria lateralii a paralelipipedului;
c) aria totalii a paralelipipedului;

b) lungimea segmentului [AB];


d) volumul paralelipipedului.

12. In paralelipiped dreptunghie ABCDA'B'C'D' eu baza ABCD se eunose


A'B = 15 em, AA' = 12 em ~i V = 540em3 . Caleulati:
a) lungimea segmentului [AB];
b) lungimea segmentului [AD];
c) aria lateralii a paralelipipedului;
d) aria totalii a paralelipipedului.

**

13. In paralelipiped dreptunghie ABCDA'B'C'D' eu baza ABCD se eunose


A'B = 25 em, AA' = 15 em ~i A'D = 17 em. Calculati:
a) lungimea segmentului [AB];
b) lungimea segmentului [AD];
c) aria totalii a paralelipipedului;
d) volumul paralelipipedului.
14. In paralelipiped dreptunghie ABCDA'B'C'D' eu baza ABCD se eunose
A'B = .J34 em, A' C = 5..fi em ~i A'D = J4i em. Calculati:
a) lungimea segmentului [AB];
b) lungimea segmentului [AD];
c) iniiltimea paralelipipedului;
d) volumul paralelipipedului.

15. In paratetipipedut dreptunghic ABCDA 'B'C'D', A' C = 35 em, aria bazei ABCD
este de 270 cm 2 , iar AB ~i BC sunt direct proportionate cu 2,5 ~i 3. Catcutati:
a) AB ~i BC;
b) inattimea paratetipipedutui;
c) aria totata ~i votumut paratetipipedutui.
16. Lungimea, tatimea ~i inattimea unui paratelipiped dreptunghic sunt direct
proportionate cu numerete 3, 2 ~i 5, iar votumut este egat cu 240 cm 3 Catcutati
aria totata ~i tungimea diagonatei paratelipipedutui.
17. Un paratetipiped dreptunghic are dimensiunite bazei L ~i l direct proportionate
cu 4 ~i 3, iar L - I = 4 em. Daca inattimea h a paratetipipedutui este egata cu 21
em, calcutati:
b) tungimea diagonatei;
a) L ~i l;
c) votumut paratetipipedutui;
d) aria totata a paratetipipedutui.

***
18. Paratelipipedut dreptunghic ABCDA'B'c'D' , are AB = 8 em, BC = 6 em ~~
V = 480 cm3 .
a) Aratati ca ACC'A' este patrat;

b) Determinati m(A'C;(ABC)) .

19. Paratetipipedut dreptunghic ABCDA'B'C'D' are BC'


iar ABB'A' este patrat. Caicutati:
a) dimensiunite paratetipipedutui;
c) votumut paratetipipedutui.

=8

em, m(<i:.CBC') = 30,

b) aria taterata;

20. In paratetipipedut dreptunghic ABCDA 'B'C'D' se ~tie ca AB = 2 BC , iar


unghiut format de AC' cu ptanut (ABC) are masura de 60. Daca D'B = 8-JS em,
calcutati:
a) tungimile AB, BC ~i AA ';
b) votumut paratelipipedului.

21. Paralelipipedul dreptunghic ABCDA 'B'C'D' are baza ABCD patrat cu latura de

6.fi em ~i

m( <i:.ACA ') = 45. Catculati:

a) tungimea diagonalei [A C);


c) volumul paratelipipedutui.

b) tungimea inattimii AA ';

22. Un paratetipiped dreptunghic are suma ariitor a ciite doua fete ataturate de 55,
64 ~i 39. Calculati votumut ~i diagonata paraletipipedutui.
23. Suma tungimilor tuturor muchiitor unui paralelipiped dreptunghic este de
164 em, iar diagonala lui are lungimea de 25 em.
Calcutati aria totata a paratetipipedutui.
24. In paralelipipedul dreptunghic ABCDA 'B'C'D', suma lungimilor tuturor
muchiilor este de 76 em, iar diagonata lui este de 13 em. Catcutati aria totata a
paratetipipedutui.
25. Fie n E N* . Aratati ca paratetipipedut dreptunghic cu dimensiunite n, n + t

n(n + 1), are tungimea diagonatei exprimata printr-un numar natural.

~i

=
>ro
~

cC

cC

:E
w
cC

.....
:E

69

( 3.2J Cubul
Cubul este un paralelipipedul dreptunghic cu toate
dimensiunile egale ( a = b = c = l ). In cazul unui cub, avem:
d =l.J3,

A 1 = 4l

Ar = 6l

~iV =/ 3

A
-------------------------------------------------

*
1. Desenati un cub cu latura l = 3 em. Calculati:
a) aria laterala a cubului;
b) volumul cubului.
2. Diagonala fetei unui cub este egala cu 8.fi em. Calculati:
a) lungimea muchiei cubului;
b) lungimea diagonalei;
c) aria totala a cubului;
d) volumul cubului.

3. Diagonala unui cub are lungimea de 6.J3 em. Calculati:


a) lungimea muchiei cubului;
b) aria laterala a cubului;
c) aria totala a cubului;
d) volumul cubului.
4. Suma tuturor muchiilor unui cub este de 60 em. Calculati:
a) lungimea muchiei cubului;
c) volumul cubului.
b) lungimea diagonalei cubului;
d) aria totala a cubului
:;)

VI

...I
:;)

>

C:C
VI

.E
+"'

:::J

c:c

::i

c:c

CCI

S. Un cub are aria unei fete egala cu 100 cm 2 . Calculati:


a) lungimea muchiei cubului;
b) volumul cubului.
6. Aria laterala a unui cub este egala cu 100 cm 2 Calculati:
a) aria unei fete a cubului;
b) volumul cubului.

7. Aria totala a unui cub este egala cu 294 cm 2 . Calculati:


a) aria unei fete a cubului;
c) aria laterala a cubului;
d) volumul cubului .
b) lungimea muchiei cubului;
8. Un cub are volumul de 125 cm 3 Calculati:
a) lungimea muchiei cubului;
b) lungimea diagonalei unei fete ;
d) lungimea diagonalei cubului.
c) aria totala a cubului;

"'
~

**

:;)

c:c

a:
w

Cl.

"'

:;;:
"'

:;)

c:c
u:::

9. Fie M ~iN respectiv mijloacele muchiilor AB ~i BC ale cubului ABCDA'B'C'D'.

ca

oh

$tiind
MN = 1
em, calculati:
, a) lungimea muchiei cubului;
b) volumul cubului;

c) aria triunghiului ACD'.


d) lungimea diagonalei cubului .

10. Un cub ABCDA'B 'C'D' are volumul ega! cu 27 cm 3 . Calculati volumul unui cub
MNPQM'N'P'Q' care are MN = 2 AB .

11. Un cub are lungimea muchiei de 4 em. Cu cat se mare~te volumul cubului daca
se mare~te lungimea muchiei cu 2 em?

,.
70

12. Un cub ABCDA'B'C'D' are aria sectiunii diagonale ACC'A' egala cu 36.fi cm 2
Calcula!i:
a) lungimea muchiei cubului;
b) lungimea diagonalei cubului;
c) aria totalii a cubului;
d) volumul cubului.
13. Fie cubul ABCDA 'B 'C'D' cu AB = 10 em. Calculati:

- ---

a) aria sec!iunii diagonale;

b) cos(A'C;(ABC)).

14. Intr-un cub, diagonala unei fete are lungimea de 12 em. Calcula!i:
a) lungimea muchiei cubului;
b) volumul cubului.
1 s. In cubul ABCDA 'B'C'D' produsullungimilor diagonalelor bazei
este egal cu 288 cm 2
a) Calculati aria totalii ~i volumul cubului.
b) Fie punctele M E [AA'] ~i N E [DD'] astfelincat MN II BC.

Dacii m( <rABM) = 30 , calculati aria patrulaterului MBCN.

16. Se considerii cubul ABCDA'B'C'D' ~i punctele M E [AA'], NE [CC'] astfel


meat MA

= 2 MA'

"1

'(

Nc

cc' . D aca- MN = sJ19


= -3
3

a) lungimea muchiei cubului;

ca1cu1ati:
'

b) volumul cubului.

" 17. Fie E ~i F proieqiile varfurilor B, respectiv D' ale cubului


ABCDA'B'C'D'pe diagonalaAC'.
a) Demonstra!i cii patrulaterul BFD 'E este paralelogram
dar nu poate fi rom b.
b) Dacii EF = 2.J3 em, calculati:
i) lungimea muchiei cubului;
ii) aria lateralii a cubului.

C'

***
18. Se considerii cubul ABCDA'B'C'D' cu muchia a, 1ar M, N, P mijloacele
muchiilor [AB], [AD] ~i respectiv [AA l
a) Demonstra!i cii C'A j_ (MNP);
b) Calculati d (A;(MNP)).
19. Cubul ABCDA'B'C'D' are AB = a. In interiorul cubului se aflii un punct P.
Demonstrati cii P este centrul cubului dacii ~i numai dacii suma distantelor de la
p la toate varfurile cubului este egalii cu 4a .J3

20. Se considerii cubul ABCDA 'B'C'D' cu AB = a ~i Mun punct in spatiu.


Ariitati cii: MA 2 + MA' 2 + MB 2 + MB' 2 + MC 2 + MC' 2 + MD 2 + MD' 2 = 20a 2
dacii ~i numai dacii OM = a.fi .

21. Mai multe cuburi, fiecare cu muchia /, ocupii tot spatiul interior unui cub de
muchie L. Fie r raporrul numerelor L ~i /.
a) Exprimati, ill functie de r, numiirul de puncte din interiorul cubului cu
muchia L care sunt varfuri ale cuburilor cu muchia /;
71

b) Exprimati numiirul total de fete ale cuburilor cu muchia l care nu se atui pe


suprafata cubului cu muchia L.

22. Se considedi cubul ABCDA 'B 'C'D'o Notiim cu M


mijloacele segmentelor [AB], respectiv [BCl
a) Aratati ca A'C II (MB'C);

~i

b) Dacii' AB = l , exprimati lungimea segmentului


[MN];
c) Dacii MN =

~- ~

16

s.J3 em, calculati volumul cubuluio

23. Se considerii paralelipipedul dreptunghic ABCDA 'B'C'D ' cu baza ABCD In care
AB = a, BC = b ~i AA' = c Aratati ca ABCDA 'B'C'D ' este cub dacii ~i numai
0

dacii A C' = .Jab + be + ca

::I

"'.....w

::I

>

cC

"'2
+-'

OE
::J

cC

::::i
cC

CCI

..
c::

"'0

::I

cC

iii:
w

Q.
V1

::J
o;::

2"'

::I

cC

u:::

"'
(l)

~
'\I

(3.3.) Prisma regulata


Defini~ie. Se nume~te prismii regulatii prisma dreapta eu baza un poligon
regulat.
In eele ee urmeaza, notam eu /, h, I;, , Ab , A 1 , A 1 ~i V respeetiv, lungimea

laturii poligonului regulat de baza, inaltimea prismei, perimetrul bazei, aria bazei,
aria laterala, aria totala ~i volumul prismei regulate.
'D '
Prisma patrulatera regulata este prisma dreapta

'

'''

eu baza un patrat.
pb = 41;

!__
'

.)

~-- 0

Prisma triunghiulara regulata este prisma dreapta

eu baza un triunghi eehilateral.

f.J3

Pb = 3l,

A =--

A, =Pb h = 3lh;

V = Ab h = zz.J3.h.

'

Prisma hexagonala regulata este prisma dreapta

eu baza un hexagon regulat.


A =

3f.J3

'

= Ab . h = 3/z .J3. h .
2

0 prisma patrulatera regulata are l = 12 ~i h = 5 em. Caleulati:


a) aria totala a prismei;
b) volumul prismei.
2. La o prisma patrulatera regulata se eunose Ab = 64 em2 ~i V = 640 em3
1.

Calculati:
a) lungimea 1naltimii prismei;

b) aria laterala a prismei.


3. Prisma patrulatera dreapta ABCDA 'B'C'D' are 1naltimea de 7 em, iar aria fetei
ABB'A' este de 35 em 2 Calculap:
a) volumul prismei;
b) lungimea diagonalei prismei.
4. ABCDA 'B'C'D' este o prisma patrulatera regulata eu AB = 12 em ~i
.MA = 13em, unde ME (D'C') ~i 4D'M = D'C'. Caleulati:

b) aria totala ~i volumul prismei.


In prisma patrulatera regulata ABCDA 'B'C'D' triunghiul AA 'C este isoseel, iar
AB = 7 em. Caleulati:

a) lungimea 1naltimii prismei;

5.

73

6.

7.

8.

9.

a) aria lateraHi a prismei;


b) volumul prismei.
0 prisma patrulatera regulata ABCDA 'B'C'D' are AB = 8 em ~i B'C = 10 em.
Calculap:
a) aria laterala a prismei;
b) volumul prismei.
Calculati volumul prismei patrulatere regulate ABCDA'B'C'D' cu latura bazei
AB = a ~i unghiul dintre dreptele MD ~iNC' cu masura de 60, unde M ~iN
sunt mijloacele muchiilor [AA 1 ~i [DD1.
in prisma patrulatera regulata ABCDA 'B'C'D' se dau AB = 2a ~i AA' = 4a.
a) Exprimati in functie de a aria laterala ~i volumul prismei.
b) Calculati distanta d(A, (BB'D)).
Prisma patrulatera regulata ABCDA'B'C'D' are AB = 8J2 em ~i AA' = 6 em.
Calculati:
a) lungimea diagonalei [AC1;
b) aria laterala ~i volumul prismei;
c) distanta de la varful A la dreapta C'O, unde {0} = AC n BD.

10. in prisma patrulatera regulata ABCDA'B'C'D', AB = 10 em, iar distanta de la


varful D la dreapta A 'C' este d(D, A 'C') = 1Ocm. Calculati:
a) aria laterala;
b) volumul prismei.
11. Prisma dreapta ABCDA 'B'C' are baza patratul ABCD cu ~/ : '
\Y
:I \ .\
latura de 4a, iar diagonala BD' face cu planul (A 'AD) un
'
unghi cu masura de 30. Determinati:
'I'
'\
D
a) lungimea inaltimii prismei;
b) volumul prismei;
~------- ;;r--/0
--- . - -----$1."' /
c) aria laterala a prismei;
d) dist(A, (A 'BD)).
A
8
l

...

--

:::;)

IJ

**

Ill

w
.....
:::;)
>
~ 12. 0 prisma triunghiulara regulata are Ab
:J

.~

5
0
c:C
~

a) aria laterala a prismei;


13. 0
prisma triunghiulara

regulata

=1oo.J3 cm2 ~i h = 4 em. Calculati:


b) volumul prismei.
are l = 6 em ~i

volumul V = 45.J3 cm . Calculati:


a) inaltimea prismei;

14. 0 prisma triunghiulara regulata are h = 15 em, iar l

~
:f
~

::2:

Calculati:
a) aria laterala a prismei;
1s. 0 prisma triunghiulara regulata are
a) aria laterala a prismei;

=~ h .
3

.) ,

.,...., C ....
or>;;

1\

b) volumul prismei.

l =6.J3 em ~i h = 20 em. Calculati:

16. 0 prisma triunghiulara regulata are l


a) inaltimea prismei;

I
I

b) aria totala.

ro

C'

. ~"~..,.
Y
! "'c

b) volumul prismei.

=12 em ~i

A1

=360.J3 cm2 Calculap:

b) volumul prismei.

17. Prisma triunghiulara regulata ABCA 'B'C' are AB = 12.J3 em ~i AA' = 18 em.
a) Calculati aria totala ~i volumul prismei;
ro
b) Calculap. distanta d(B, (B'AC));
Q)
l:::
c) Determinap. mi'isura unghiului format de planele (B'AC) ~i (BA 'C').

74

"'

18. Prisma regulata ABCA B C are AB = 6J3 em ~i AA' =18 em. Calculati:
1

a) aria totala ~i volumul prismei;

b) distanta de la A 1 la BC;

c) distanta de la A la planul (A 1 BC);

d) cosinusul unghiului (A' C; BC') .

---~

19. Prisma triunghiulara regulata ABCA 1B 1C 1 are raza cercului circumscris bazei
egala cu 4J3 em ~i aria laterala egala cu 576 cm Calculati:
a) volumul prismei;
b) distanta de la A la BC 1;
1
c) cosinusul unghiului format de A C ~i BC 1
2

20. Prisma regulataABCA 1B 1C 1 are A 1= 144 cm2 , iar A, = 18(8+J3) cm2 Calculati:
a) lungimea inaltimii prismei;
b) volumul prismei;
c) lungimea segmentului [OC], unde {0} = A'B nAB'.

d) sinusul unghiului plan corespunzator diedrului ( (A'BC); ( AB'C)) .

21. Consideram prisma triunghiulara regulata ABCA 1B 1C 1 in care AB = 8a ~i


CC' = 8J2a, iar punctul M mijlocul muchiei [AA j. Calculati:
a) aria totala ~i volumul prismei;
b) aria triunghiului MBC.
c) cos((MBC);(ABC));

d)

m(A'ii;AC').

***
22. In prisma hexagonalii regulata ABCDEFA 1B 1C'D 1E 1F 1 sectiunea ADD'A 1 este
patrat cu latura de 16 em. Calculati:
a) aria totala a prismei
b) volumul prismei.
23. Prisma hexagonala regulata ABCDEFA 1B 1C'D 1E 1F' are
B'E = 13 em ~i B'D = 12 em. Calculati:
a) aria totala a prismei;
b) volumul prismei.
24. In prisma hexagonala regulata ABCDEFA 1B 1C'D 1E 1F 1 se ~tie
cii d(E';AB) = 24 em

~i m(AE', (ABC)) = 30 .Calculati:

1'1..,.___-*'"".

a) lungimea inaltimii prismei;


b) aria laterala a prismei;
c) volumul prismei;
d) lungimile diagonalelor prismei.
25. 0 prisma hexagonalii regulata cu /6 = 4 em ~i h 6= 25 em are volumul egal cu
volumul unei prisme triunghiulare regulate cu fh, = 6 em. Calculati aria laterala
a prismei triunghiulare.
26. Prisma patrulatera regulata cu /4 = 12 em ~i h 4 = 8 em are aria laterala egala cu
aria laterala a unei prisme hexagonale regulate cu h6 = 10 em. Calculati:

a) volumul prismei patrulatere;

=
ro

...!.

b) volumul prismei hexagonale;

c) aria totala a prismei patrulatere.

27. Se considera prisma hexagonala regulata ABCDEFA 1B 1C 1D'E 1F 1 Calculati:


a) Valoarea raportului dintre aria laterala a prismei ABCDEFA 1B 1C 1D'E 1F 1 ~i
aria laterala a prismei ACEA'C'E';
b) Valoarea raportului dintre volumul prismei ABCDEFA 1B 1C 1D 1E 1F 1 ~i volumul
prismei ACEA'C'E';
75

TESTE DE EVALUARE

Testul 1
1. 0 cutie are forma de prisma triunghiulara regulata cu latura bazei egala cu 6 em

~i

inaltimea egala cu 4 em. Calculati:


a) aria laterala a cutiei;
b) volumul cutiei;
c) numarul de piese in forma de prisma triunghiulara regulata, avand fetele
laterale patrate cu latura de 2 em, cu care se poate umple cutia.
2. Aria totala a unui cub este egala cu 96 cm 2 Calculati:
a) aria unei fete cubului; b) lungimea muchiei cubului;

c) volumul cubului.

3. Un paralelipiped dreptunghic are dimensiunile egale cu 6J2 em, 6 em, respectiv

6J3 em. Calculati:


a) aria totala paralelipipedului;
b) volumul paralelipipedului;
c) lungimea diagonalei paralelipipedului.

4. 0 prisma triunghiulara regulata ABCA 1 B 1 C 1 are lungimea muchiei bazei egala cu

4J3 em ~i volumul egal cu 48J3 cm3 Calculati:


a) lungimea inaltimii prismei;
c) aria totala a prismei;

b) aria laterala a prismei;


d) distanta de la C 1 la AB.

a Testul 2
Ill

w
.....

>
>C:C

1. Diagonala unui cub are lungimea egala cu s.J6 em. Calculati:


a) lungimea muchiei cubului;
b) aria totala a cubului.

.5

2. 0 prisma triunghiulara regulata ABCA 'B'C' are aria totala egala cu

::::>

Ill

~
0

c:c

::::i
c:c

~
::::>

c:c

nJ3 cm2 ~i

aria laterala egala cu 54J3 cm . Calculati:


a) lungimea laturii bazei prismei;
b) lungimea inaltimii prismei;
c) masura unghiului format de planele ( C'AB)

~i

(ABC).

3. Un paralelipiped dreptunghic are dimensiunile bazei de lungimi 8 em ~i 6 em, iar

diagonala are lungimea egala cu 1o,Ji em. Calculati:


a) lungimea inaltimii paralelipipedului.
b) volumul paralelipipedului.

ii2
~ 4. Prisma patrulatera regulata ABCDA 1 B 1 C 1 D 1 are AB = 12 em ~i AA 1 = 6J2 em.
VI
:;J
Calculati:
;::
a)
aria laterala a prismei.
"'
~
b) distanta de la A' Ia BD.
::::>
c) distanta de la punctul A la planul (A 'BD).
z
c:c
u:::

"':::
GJ

76

( 3.4J Piramida regulata


Piramida regulata are baza poligon regulat, iar proieetia ortogonala a viirfului V
pe planul bazei este eentrul 0 al poligonului de baza.
Muehiile laterale ale unei piramide regulate sunt eongruente.
Segmentul determinat de viirful piramidei ~i mijloeul Mal unei muehii a bazei se
nume~te apotema piramidei. Oriee apotema a piramidei este perpendieulara pe
muehia respeetiva a bazei.
II

Notatii:
AB = l - lungimea muehiei bazei piramidei;

OM = ab - apotema bazei piramidei;

VO = h - lungimea inal D imii piramidei;

VM = aP - apotema piramidei.

Pb - perimetrul bazei;

Ab - aria bazei;

A 1 = aria laterali"i; ~

A,

a2p
Pa
A =-b_ _P
I
2

1.

2.

3.

4.

aria totala;

= a2b + h2

sau

A, = Ab +A 1 =

volumul piramidei.

aP = ~a; + h 2
A h
V = -b3

P,(ab + aP)
2

Piramida patrulatera regulata VABCD are toate muehiile


de 12 em. Calculati:
a) lungimea inaltimii piramidei; c) volumul piramidei;
b) aria seetiunii axiale.
0 piramida patrulaterii regulata VABCD are apotema A
egala eu 20 em ~i inaltimea egala eu 16 em. Calculati: a) aria totala a piramidei;
b) volumul piramidei.
Piramida patrulatera regulata VABCD are AB = 16 em, iar triunghiul VAC este
eehilateral. Calculati:
a) aria totala a piramidei;
b) volumul piramidei.

.J3

Piramida patrulatera regulata VABCD are inaltimea de 10


bazei de 20 em. Calculati:
a) lungimea apotemei piram idei;
b) masura unghiului format de o fata laterala eu planul bazei.

em, iar muehia

77

S.

6.

Piramida patru1aterii regu1atii VABCD are AB = 20 em ~i 1nii1timea VO = I 0 em.


Ca1cu1ati:
a) 1ungimea apotemei piramidei;
b) perimetru1 triunghiu1ui VBD;
c) vo1umu1 piramidei.
Piramida patru1aterii reguiatii VABCD are aria tota1ii de 384 cm 2 ~i aria 1atera1ii
2
de 240 cm Calcu1ati:
a) 1ungimea 1aturii bazei piramidei;
c) aria sectiunii diagona1e VBD;

b) vo1umu1 piramidei;

1.

d) cos (VAC).

Sectiunea diagona1ii (VBD) a piramidei patrulatere regulate VABCD este un


2

8.

9.

triunghi echi1atera1 cu aria I 00 .J3 cm Ca1cu1ati:


a) 1ungimea muchiei 1atera1e a piramidei;
b) lungimea mii1timii piramidei; c) volumul piramidei.
Piramida patrulaterii regu1atii VABCD are AB = 12 em ~i iniiltimea VO = 8 em.
Ca1cu1ati:
a) 1ungimea apotemei piramidei;
b) aria 1atera1ii;
c) distanta de 1a centru1 bazei 0 1a o fatii 1atera1ii.
0 piramidii patru1aterii regulatii VABCD are AB = I 0 em ~i 1na1timea VO = 5 em.
Calcu1ati:
a) aria latera1ii ~i vo1umu1 piramidei;
b) distanta de Ia 0 1a planul (VBC);
c) distanta de 1a A 1a p1anu1 (VB C);

:::1

Ill

w
.....
:::1
>
>C:C

10. 0 piramidii patru1aterii regulatii VABCD are mii1timea VO = 6.J3 em ~i apotema


VM = 12 em, ME (BC). Ca1cu1ati:
b) volumu1 piramidei;
a) aria latera1ii;

d) sin((VAC);(VAB)).

c) tg (VB; (ABC)) ;

Ill

......E

d) m((VBC);(ABC)).

11. 0 piramidii patru1aterii regu1atii VABCD are AB = 8J2 em, iar sectiunea diago-

nalii este echiva1entii cu baza. Calcu1ati:


b) d(A;(VBC));
a) 1ungimea 1nii1timii piramidei;

c:c

c) sin ((VAB); (VBC)).

::J

u
::::;

c:c 12. In piramida patru1aterii regulatii VABCD, punctul 0 este centrul bazei ABCD ~i
CD

"'
~
:::1

Se

~tie

cii VM

=8 em, iar

- ----

m((VBC);(ABC)) =45' .

a) Ariitati cii AB = 8J2 em;

a:
w

c) Ca1cu1ati m((VAD);(VBC)).

c:c

a.

Vl

E
"'
:;E

:::1

z
c:c
u::

"'
:::
Q)

"

M este mij1ocu1 segmentu1ui [BC].

78

b) Ariitati cii OM II (VCD) ;

13. In piramida patru1aterii regu1atii VABCD, AB = 10 em, iar raportu1 dintre aria
. baze1. este -13 . ca1cu1ap:.
Iatera I a~ ~1. ana
5
a) vo1umu1 piramidei;

b) sin(VA;(VBC));

c) lungimea segmentu1ui [PC] , unde P E (VC) astfe1 !neat aria triunghiu1ui

PBD sii fie minima.

14. Piramida patrulaterii regulatii SABCD are miiltimea SO = 8J2 em, iar sectiunea
diagonalii este echivalentii cu baza. Calculafi:
a) aria lateralii ~i volumul piramidei.

b) sin((SAD);(SBC));

c) cos((PBD);(ABC)), undeP E (SA) astfelindlt perimetrul triunghiului PBD

sa fie minim.
15. 0 piramidii patrulaterii regulatii VABCD cu baza ABCD, are muchia bazei de
6J2 em ~i volumul ega! cu 144-/3 cm3 . Punctul E este situat de muchia VA
astfelincat AE = 2 em. Calculati:
a) m(VAC);

b) aria lateralii a piramidei;

c) d(E;(VBD)).

16. In vfuful A a! piitratului ABCD, AB = 12 , se ridicii perpendiculara


MA ..l (ABC), MA = 20 em.
a) Calculati aria lateralii ~i aria totalii a piramidei MABCD.
b) Dacii V este mijlocul muchiei [MC], demonstrati cii VABCD este o piramidii

regulatii ~i calculati-i aria totalii ~i volumul.

**

17. Tetraedrul regulat ABCD are AB = 10 em. Calculati aria totalii a tetraedrului.
18. Se considerii tetraedrul regulat VABC in care M ~iN sunt mijloacele muchiilor
[VA], respectiv [VB]. $tiind cii MN = 6cm, calculati:
a) lungimea segmentului [AB];
b) lungimea segmentului [VM];
c) lungimea apotemei piramidei;
d) aria totalii a piramidei.
19. Un tetraedru regulat ABCD are aria totalii egalii cu 108-/3 cm2 . Calcu1ati:
a) lungimea muchiei tetraedrului; b) volumul tetraedrului.
20. Un tetraedru regulat ABCD are volumul egal cu 27-/3 cm3
Calculati aria totalii a tetraedrului.
21. Un tetraedru regulatABCD are volumul ega! cu 18J2 cm3 . Calculafi:
a) aria totalii a tetraedrului.

b) cos((ABC);(ACD)).

22. Un tetraedru regulat ABCD are AB = 6 em. Calculati:


a) aria totalii a tetraedrului;
b) volumul tetraedrului;
c) d(B;(ACD));

c) sin((ABC);(ACD)).

23. Demonstrati cii, intr-un tetraedru regulat, suma distantelor de la centrul bazei la
fetele laterale este egalii cu iniiltimea tetraedrului.
24. Calculati distanta dintre centrele a douii fete ale unui tetraedru regulat cu
muchiaa.
25. Demonstrati cii, intr-un tetraedru regulat, segmentul determinat de mijloacele a
douii muchii care nu au punct comun este perpendicular pe aceste muchii ~i
calculati lungimea acestuia in cazul cand muchia tetraedrului este egalii cu l.
26. Piramida triunghiularii regulatii VABC are AB = 12 em ~i iniiltimea VO = 6 em.
Calculati:

=
1

>
"'~

o
>cs:

u
i=
~

:E
79

a) lungimea apotemei piramidei; b) aria totala a piramidei.


27. Piramida triunghiulara regulata VABC are baza ABC de
eentru 0, muehia bazei AB = 12 em ~i muehia laterala
VA = 12 em. Punetele M ~iN sunt mijloaeele muehiilor BC,
respeetiv VA. Fie {G} = MN n VO. Calculati:
a) volumul piramidei;
c) d(G;(ABC));

b) m(MN;AC);
d) d(G;(VBC)).

28. Piramida triunghiulara regulata VABC are AB = 18 em


aria laterala egala eu 243 em 2 Calculati:
a) lungimea apotemei piramidei; b) volumul piramidei.

~i

29. Piramida triunghiulara regulata VABC are muehia bazei BC = 4.J3 em ~i

~
Lll

.....
::::>
>
C:C
VI

E::l

Ci

c:c

::::i

:ic
2l

;;

~
:f
a:

volumul16J6 em 3 Caleulati:
a) lungimea inaltimii piramidei; b) aria totala a piramidei.
30. Se eonsidera piramida triunghiulara regulata VABC eu AB = 12 em ~i apotema
VM = 4 em, ME BC. Calculati:
a) aria totala;
b) volumul piramidei.
31. Piramida triunghiulara VABC are VA l_ VB l_ VC l_ VA ~i VA = VB = VC = 6 em.
Caleulati:
a) perimetrul bazei ABC;
b) apotema bazei;
c) volumul piramidei.
32. Piramida triunghiulara regulata VABC are AB = 4J6 em ~i VO = 2-!6 em, unde
0 este eentrul bazei ABC. Caleulap:
a) aria laterala a piramidei;
b) d(O;(VBC));
c) d(A;(VBC));

d) m((VBC);(ABC)).

33. Piramida triunghiulara regulata VABC are muehia laterala VA = 8.J13 em ~i


inaltimea VO = 16 em. Calculati:
a) aria laterala a piramidei;

b) tg((VBC);(ABC));

c) sin(VA;(ABC));

d) d(A;(VBC)).

34. In piramida triunghiulara regulata VABC, muehia laterala are 6 em. Raza

eercului circumscris bazei ABC de centru 0 este egala cu 3J2 em. Calculati:
b) volumul piramidei;

a) aria laterala a piramidei;

c) m(VA;(ABC));

d) sin((VAB);(VAO)) .

35. Piramida triunghiulara regulata VABC are inaltimea VO =

3.J3

em, iar

4J6

em, 1ar

Vl

::l

;::
~

::::>

(])

.~
~

80

m((VBC);(ABC)) = 60. Calculati:

a) d(A;(VBC));

b) cos((VAB);(VBC)) .

36. In piramida triunghiulara regulata SABC cu baza ABC, SA =

m(SC; (ABC)) = 30 . Punctele M ~i N sunt mijloaeele muchiilor [AB]


respective [AC] , iar G este centrul de greutate al triunghiului SEC. Calculati:
'

~i

a) inaltimea piramidei ;

b) volumul piramidei;

c)

d) d(G;(ABC)) .

cos(SC;A1N);

37. Se considera piramida triunghiulara VABC de baza ABC in care AB = 8J3 em,
VA = 4.J6 em, M este mijlocul muchiei [BC], iar P E (VA). Calculati:
a) aria laterala a piramidei;
b) volumul piramidei.
c) d(M; VA);
d) valoarea minima pentru APBc.

38. In piramida triunghiulara regulata VABC, 0 este centrul bazei ABC, AB = 18 em,
VB = 12 em, iar P E (VO) astfel inciit PO = 2 em. Calculati:
a) volumul piramidei;

b) d(P;(VBC)).

39. Piramida triunghiulara regulata VABC are inaltimea VO = 20 em, iar distanta de
la centrul 0 al bazei ABC lao fata laterala este egala cu 12 em. Daca PE (VO)

astfel inciit PO = 5 em, calculati:


a) lungimea segmentului [AB];

40. Piramida triunghiulara regulata P are aria totala egala cu 288!3 cm 2 ~i aria

bazei egala cu 108!3 cm 2 . Piramida patrulatera regulata P' este echivalenta


(are acela~i volum) cu piramida P , iar valoarea raportului dintre inaltimea
piramidei P' ~i inaltimea piramidei P este egala cu J3 . Calculati:
a) volumul piramidei P ;
b) muchia bazei piramidei P'.
41. In piramida triunghiulara VABC, latura bazei ABC este AB = 12 em ~i inaltimea
piramidei VO = 6 em. Fie D ~i E mijloacele muchiilor [VA] ~i respectiv [VB].
Calculati:
b) m((DEO);(ABC)).
a) aria laterala a piramidei VABCD;

***
42. Piramida hexagonala regulata VABCDEF are muchia laterala
VA = 13 em ~i inaltimea VO = 5 em. Calculati:

"
,.

~ ~,~
~
-'~ ::: 17 ~

a) aria totala a piramidei;

b) volumul piramidei.
43. Piramida hexagonala regulata VABCDEF are AB = 6 em ~i
inaltimea VO = 3 em. Calculati:
a) aria laterala a piramidei;
b) volumul. piramidei.

.'/

-.: . -~- -t~"


1'1

:; "" 0

44. 0 piramida hexagonala regulata VABCDEF are latura bazei AB = 6J3 em ~i


2

aria laterala egala cu 270J3 cm . Calculati:


a) lungimea apotemei piramidei; b) volumul piramidei.
45. 0 piramida hexagonala regulata are inaltimea egala cu 2!3 em ~i volumul egal
cu 24 cm 3 Calculati:
a) lungimea muchiei bazei;
b) aria laterala a piramidei.
46. In piramida hexagonala regulata VABCDEF, muchia laterala VA formeaza cu

=
1

>
ttl
ttl
Vl

ttl

81

planul bazei un unghi de 60, iar AB = 18 em. Caleulati:


b) lungimea apotemei piramidei;
d) d(O;VA) ;
e) distanta de Ia eentrul bazei Ia o fata laterala.
47. 0 piramida hexagonala regulata VABCDEF are AB = 4/6 em ~i inaltimea
VO = 4 em. Calculati:
a) aria laterala a piramidei;
b) volumul piramidei ;
a) lungimea inaltimii VO a piramidei;
c) aria laterala a piramidei;

c) d(O;(VBC));

d) sin((VBC);(ABC));

48. 0 piramida hexagonala regulata VABCDEF are AB = 8J2 em, iar seetiunea
diagonala VAD este eehivalenta eu baza ABCDEF. Caleulati:
a) inaltimea VO a piramidei;
b) volumul piramidei;
c) d(O;(VBD));

:;)

Ill

w
....
:::1

~
Ill
2

.....E
::J

v
:::;
~

CID

c:
rc

!?:::1

ii2
w

0..
VI

::J

;:
rc
~

:::1

i:i:
rc

ClJ

l:
~

82

d) tg(VB;(ABC)).

( 3.5.) Trunchiul de piramida regulata


Prin seetionarea unei piramide VABC eu un plan (A'B'C')
paralel eu planul bazei (ABC) se obtfne o piramida VA 'B'C'
asemenea eu piramida VABC .
Poliedrul ABCA 'B 'C' , obtfnut prin deta~area piramidei
VA 'B'C', se nume~te trunchi de piramida.
In eazul cand piramida initialii este regulatii trunehiul
obtinut se nume~te trunchi de piramida regulata.
Au Joe relatiile:

A
At

1 AB = VA = k.
A'B' VA'
'

A
A

2. ~=~=k 2
VA'B'C'

'

[ VA'B'C'

3 vVABC =e.
VVA'B'c'

In eele ee urmeazii, pentru trunehiul de piramidii regulata,vom utiliza notatiile:


l = lungimea muehiei bazei miei ;

L = lungimea muehiei bazei mari;


h = inaltimea trunehiului de piramida;
as = lungimea apotemei bazei mari;

a h = lungimea apotemei bazei mici;

a,

lungimea apotemei trunehiului;

V = volumul.

Ps

perimetrul bazei mari;

Ph

As

aria bazei mari;

Ah = aria bazei mici;

aria lateralii;

A, = aria totalii.

A1

p B.aB
AB = - - -

A 1--

Ph ah
A =-h
2

A, = AI + AB +Ah

1.

perimetrul bazei miei;

(Ps + Ph) a,

a,z = hz + (aB - ah)z

V = ~(As+ Ah+~As Ah)

Intr-un trunehi de piramida patrulaterii regulatii,


latura bazei mari este L = 32 em, latura bazei
mici l = 24 em ~i apotema trunehiului a 1 = 5 em.

Calculati:
a) A 1 ;

2.

3.

b) h ;

c) V;

d) m, lungimea muehiei laterale.


In trunehiul de piramida patrulaterii regulatii ABCDA 'B'C'D' se eunose
AB = 20 em, A'B' = 12 em ~i inaltimea 00' = 3 em. Calculati:
a) volumul trunehiului;
b) aria lateralii a trunehiului.
Fie ABCDA 'B'C'D' un trunehi de piramidii patrulaterii regulatii eu AB = 18 em,
A'B' =12 em ~i 00' = 4 em. Calculati:

83

4.

a) volumul trunehiului;
h) aria totala a trunehiului.
Un trunehi de piramida patrulatera regulata provine din piramida P
2
2
2
A 8 =100em , Ab = 16em ~i A 1 = 140em .Caleulati:
a) a,;

5.

h) h;

d)

c) V;

~i

vp.

Un trunehi de piramida patrulatera regulata provine din piramida P

V = 152.)6 em
a) a,;

are:

~i

are

L = 6J3 em ~i l = 4J3 em. Calculati:


c) A,p ;

b) A,;

d) VP

6.

Un trunehi de piramida patrulatera regulata ABCDA'B'C'D' are AB = 12 em,


A'B' = 8 em, iar diagonala AC' = 2.f53 em. Calculati:
a) h;
b) V;
c) a,;
d) A,.

7.

Un trunehi de piramida patrulatera regulata ABCDA 'B'C'D' provine din


piramida P ~i are L = 20 em, l = 8 em ~i diagonala A C' de 14J3 em.
Calculati:
c) a,;
d) A,;
a) h;
b)V;
e) hp, lnaltimea piramidei P .

8.

Un trunehi de piramida patrulatera regulata provine din piramida P


2
A 1 = 168 em , L = 16 em ~i l = 12 em. Calculati:
a) h;
e) Atp;

::I

VI

LU

.....
>

::I

....2

.E

9.

cC

d) Vp;

c) at;

f) Ia ee distanta de planul bazei mari trebuie fileuta o

V=

608

3
h = 2J3 em. Calculati:
3J3 em , l = 8 em "i
y
'

a)L;

b) at;

c) A 1 ;

d) Vp.

~ 10. Un trunehi de piramida patrulatera regulata provine din piramida P

cC

1:0

25
::I

are

seetiune paralela eu baza astfellndit aria seetiunii obtinute sa fie egala eu 196
2
'
'
em.
Un trunehi de piramida patrulatera regulata provine din piramida P ~i are

:l

Cl

b)V;

~i

~i

are L = 26.)6 em, l = 14.J6 em, iar masura unghiului format de o muehie
laterala eu planul bazei este de 60. Caleulati:
a)h;
b) at;
c) A 1 ;
d) V;

e) aria laterala a piramidei P .


~ 11. Se eonsidera trunehiul de piramida patrulatera regulata ABCDA 'B'C'D' care
~

VI

:l

;::

provine din piramida P. Fie ACn BD= {O}, A'C'n B' D' = {0'}. Stiind ea

"'

00' = 15 em, raportul dintre lungimea diagonalei bazei miei ~i lungimea

::I

diagonalei bazei mari este _!_ , iar OC' j_ 0' C , ealculati:

cC

u:::

"'C1J
~

84

a) A ACe'A';

b) hp;

'

c) V;

d) Vp.

**

G'

12. Un trunchi de piramida triunghiulara regulata are


L = 18 em, l = 12 em ~i h = 3 em. Calculati:
a) V ;

b) a 1 ;

c) A 1 .

13. Un trunchi de piramida triunghiularii regulata


are L = 18 em, A1 = 144../3 cm 2 , iar a 1 = 4-J3 em.

Calculati:
a) l;

b) h;

c) V;

d) m = AA' .

14. Un trunchi de piramida triunghiulara regulata are L = 15 em, raza cercului

circumscris bazei mici,


m = 6 em. Calculati:
a) l;

r =

3-J3 em, ~i muchia laterala a trunchiului,

b) h;

d)

v.

1S. Un trunchi de piramida triunghiulara regulata ABCA 'B'C' are a b = 2-JJ em,
a B = 4-J3 em ~i a 1 =
a) l;

ffi em. Calculati:

b)L;

d)

v.

16. Trunchiul de piramida triunghiulara regulata ABCA 'B 'C' are L = 30 em,
m = AA' = 2.Jl3 em ~i a 1
a) l;

= 4 em. Calculati :

b) h;

c) A,;

d) V.

17. Trunchiul de piramida triunghiulara regulata ABCA 'B 'C' are L = 9-J3 em,
l = -J3 em, iar sum~ tuturor muchiilor laterale este egala cu 39cm. Calculati:
a) AA';
b) a 1 ;
c) A, ;
d) V.

18. Fie ABCA 'B'C' un trunchi de piramida triunghiulara regulata avand L


l = 12 em, iar BC' l_ B' C. Calculati:
a)a 1 ;
b)A,;
c)h;
d)V.

24 em,

e) Aria lateral a a piramidei din care pro vine trunchiul.


19. Un trunchi de piramida triunghiulara regulata ABCA 'B'C' provine din
piramida VABC ~i are V = 1134 cm3, L = 12-JJ em ~i l = 6-J3 em. Fie 0
centrul bazei ABC. Calculati:
a)h;
b)at;
c)A,;
d)AA';

e)AlvABc;

f) VvABC

g)m(AA';(ABC))

h)d(O;(ABB'))

=
>
"'
"'
Vl

20. Un trunchi de piramida triunghiulara regulata provine din piramida P


V = 1053-fJ cm 3 , l = 12 em ~i h = 9 em. Calculati:
a) L;
b) a 1 ;
c) A 1 ;

~i

are

"'
iJ
cC

d) AA';

:::'!:
LLI

I-

ce

:::'!:

85

***
21. Un trunehi de piramidii patrulaterii regulatii provine din piramida P .
Seetiunea diagonalii a trunehiului este un trapez isoseel eu diagonalele

perpendieulare. Raportul lungimilor bazelor aeestui trapez este ega! eu

.!. , iar
5

aria sa este egalii eu 576 em 2 Calculati:


a) L;

b) l;

c) V;

d) Vp.

22. Un trunehi de piramidii triunghiularii se obtine dintr-o piramidii triunghiularii


regulatii VABC, eu AB = 10 em ~i iniiltimea VO = 16 em, prin seetionarea
aeesteia eu un plan paralel eu planul bazei, dus pe Ia mijloeul iniiltimii.
Calculati volumul trunehiului obtinut
23. 0 piramidii patrulaterii regulatii VABCD are apotema bazei egalii eu 6 em ~i
tangenta unghiului format de o fata lateralii eu planul bazei ega! a eu 3. Se
seetioneazii piramida eu un plan paralel eu baza, dus prin mijloeul iniiltimii.
Calculati:
a) volumul trunehiului obtinut ;
b) aria seetiunii diagonale a trunehiului obtinut.
24. Un trunehi de piramidii triunghiularii regulatii ABCA 'B'C' provine din

piramida VABC ~i are L = 24J3 em, h = 8 em ~i a 1 = 4J5 em. Calculati:


:;,

u
~

Ill

a 1 !

/ '
e) AtVABc;

b) At;

c 1 V

f) V VABC

g) sin((ABB');(ABC)) ;

:1

'

d AA'
':1

'

h) Ia ee distantii de planul (ABC) trebuie seetionat trunehiul eu un plan paralel

~
eu bazele astfel ineat aria seetiunii sa fie egalii eu 300J3 em 2
~ 25. Un trunehi de piramidii triunghiularii regulatii provine din piramida P ~i are

c5.

c(

:::i
c(

l = 4J3 em, a 1 = 12 em, iar miisura unghiului format de o fatii eu planul bazei

este de 60. Calculati:


a) V;

b) At;

c) Atp;

d) Vp;

a:l

~ 26. Fie ABCA 'B'C' un trunehi de piramidii triunghiularii regulatii eu L = &..fi em,

~
~

Ci2
w
~

"'
.:!
~

:2

:;,

z
u::
c(

"'
Q)

86

l = 6J3 em ~i iniiltimea h = 7 em. Punetul M are proprietatea eii este ega!


depiirtat de toate varfurile trunehiului. Caleulati d(M;(ABC)).

TESTE DE EVALUARE

Testul 1
1. 0 piramida triunghiulara regulata VABC are lungimea apotemei egala cu 4 em ~i
lungimea inaltimii egala cu 2 em. Calculati:
a) lungimea laturii bazei piramidei;
b) volumul piramidei;
c) volumul trunchiului de piramida obtinut prin sectionarea piramidei prin
mijlocul inaltimii cu un plan paralel cu baza;
d) tangenta unghiului format de VB cu planul (VAM), unde Me mijlocullui [BC] .
2. Un trunchi de piramida patrulatera regulata are apotema de 2 em, muchia bazei
mari de 8 em ~i muchia bazei mici de 6 em. Calculati:
a) aria laterala a trunchiului ; b) inaltimea trunchiului;
c) volumul trunchiului;
d) volumul piramidei din care provine trunchiul.
3. 0 piramida patrulatera regulata are latura bazei egala cu 18 em ~i apotema egala
cu 6J3 em. Calculati:
a) aria laterala;
b) inaltimea piramidei;
c) volumul piramidei;
d) masura unghiului format de o fata laterala cu planul bazei;
4. Laturile bazelor unui trunchi de piramida triunghiulara regulata au lungimile
12J3 em ~i 6J3 em. Aria laterala a trunchiului este 162J3 cm2 Calculafi:
a) aria totala a trunchiului;
b) lungimea inaltimii trunchiului;
c) volumul trunehiului;
d) inalfimea piramidei din care provine trunehiul.

Testul 2
1. Un tetraedru regulat are aria totala egala eu 36J3 cm 2 Caleulati:
a) lungimea muchiei tetraedrului;
b) volumul tetraedrului;
c) sinusul unghiului format de doua fete laterale alaturate.
2. Un trunchi de piramida patrulatera regulata ABCDA 1 B 1 C 1 D 1 are lungimea laturii
bazei mari egala eu 8J2 em, lungimea apotemei egala eu 4 em ~i aria laterala
egala cu 112J2 em2 Calculati:
a) lungimea laturii bazei mici a trunchiului; b) volumul trunehiului.
c) sinusul unghiului format de doua fete laterale alaturate ale trunehiului.
3. 0 piramida hexagonala regulata VABCDEF are lungimea laturii bazei egala eu 10
em ~i a inaltimii egala eu 5 em. Calculati:
a) volumul piramidei.
b) aria laterala a piramidei.
c) tangenta unghiului format de dreapta VA eu planul (ABC).
4. Un trunchi de piramida patrulatera regulata ABCDA I B 1 C 1 D 1 are AB = 20 em,

A 1 B 1 = 16 em, iar inaltimea trunchiului are lungimea egala eu 2J2 em. Calculafi:
a) aria laterala a trunchiului;
b) distanta de la eentrul bazei mari lao fata laterala a trunchiului;
c) aria seefiunii obtinute prin intersecfia trunehiului cu un plan paralel cu bazele
dus pe la jumatatea inaltimii aeestuia.

87

( 3.6.) Probleme cu caracter aplicativ


1. Un acvariu are forma de paralelipiped dreptunghic cu lungimea de 60 em,
latimea de 4 dm ~?i inaltimea de 0,5 m. Stiind ca 1 dm 3 = 1 litru, calculati cati
litri de apa incap in acvariu.
2. Alexandru a confectionat din carton o cutie fiira capac
avand forma de paralelipiped dreptunghic in care
dimensiunile sunt de lungimi 20 em, 12 em ~?i 8 em.
Ce suprafata de carton a folosit la confectionarea
cutiei?

a
)-- ------- --

2 em
20 em

3. Radu vrea sa vopseasca prin interior garajul ma~?inii care are forma de
paralelipiped dreptunghic cu dimensiunile L = 4 m, l = 2, 5 m ~?i h = 2m. Se
!?tie ca nu se vopse~?te podeaua !?i U!?a de la intrare (care are dimensiunile de
l = 2, 5 m ~?i h = 2m). Ce cantitate de vopsea este necesara daca la 8 m 2 se
folose!?te 1 kg de vopsea?
4. 0 cutie de chibrituri are dimensiunile de 1 em, 3 em !?i 5 em, iar cand este

plina contine 50 de bete. Care este volumul unui bat de chibrit (in mm 3 ), daca
se considera ca printre ele nu raman spatii libere?

s. Un bazin de inot in forma de paralelipiped dreptunghic are lungimea de 50 m


:::>

Ill

w
:::>
...I

>

c(
Ill

..,2
.E
:l

0
c(

::::i
c(
llD

co

Sf

:::>

c(

a:w

a.

"'

:l

;::

co

:::>

c(

ii:
co

<lJ

88

!?i latimea de 30 m. Intr-o zi de vara din cauza evaporarii nivelul apei a scazut
cu 4 em. Cati hectolitri de apa s-au evaporat in acea zi?
6. 0 bucata de unt are forma unui cub cu latura de 30 em

~?i

se taie in cubulete cu

latura de 2 em. Cate cubulete se obtin in total?


7. Un rezervor de apa are forma unui cub cu 1atura de 4 m.
a) Cati litri de apa incap in rezervor, atunci cand acesta este plin?
b) Se vopsesc peretii laterali ai rezervorului, in exterior. Aflati cate kilograme
de vopsea se utilizeaza dacii pentru acoperirea cu vopsea a 1 m 2 de perete sunt
necesare 100 g de vopsea.
8. 0 vaza are forma unui cub cu muchia de 15 em.
2
a) Calculati, in cm , suprafata laterala a vazei.
b) Stabiliti daca in vaza incap 3 litri de apa.

9. 0 scandura de lemn are lungimea de 2 m, latimea de 0,2 m !?i grosimea de 5


em. Scandura cantare!?te 10 kg.
a) Cati cm3 are volumul scandurii?
b) Cate kilograme cantiire~?te un obiect decorativ ce are forma unui cub cu latura de
1 dm ~?i este confectionat din acel~i tip de lemn ca !?i scandura inip.ala?
10. 0 camera are forma unui paralelipiped dreptunghic cu lungimea de 6 m ~?i
inaltimea de 2,5 m. Camera are volumul egal cu 60m 3 .
a) Cati metri are lii!imea camerei?
b) Cate persoane pot locui in aceasta camera, ~?tiind ca spatiul necesar unei
persoane este de 6 m2 ?

11. 0 prajitura are forma unei prisme triunghiulare regulate ce are latura bazei de
6 em ~i inaltimea de 8 em.
a) Poate fi depozitata prajitura intr-o cutie ce are volumul de 125 cm 3 ?
b) Prajitura dintare~te 150 g, iar 1 kg de prajitura, din acela~i sortiment, costa
40 lei. Cat costa bucata de prajitura considerata?
12. Un cort are forma unei prisme triunghiulare
c
C'
...-r----------:::'1
/
ABCA 'B'C'.
Se
~tie
eli
regulate
A
A/'""/
AB =2m ~i BB' = 3 m.
~- - "' -------~
a) Calculati inaltimea cortului ~i stabiliti
daca un om ce are o inaltime de 1,80 m
3m
poate sta in picioare drept in cort sau
B'
B
trebuie sa stea aplecat pentru a incapea.
b) Cati m 2 de material au fost necesari pentru confectionarea cortului? (se
folose~te material pe toate fetele, inclusiv la baza).

-;

13. Intr-un recipient de forma unei prisme triunghiulare regulate se toama apa,
pana la jumatatea inaltimii. Daca latura bazei este egala cu 20 em, iar in
recipient sunt 1,5 1 de apa, aflati inaltimea recipientului ~i stabiliti daca este
mai mare decat latura bazei.
pentru hartii este confectionat din tabla. Co~ul are forma unei piramide
triunghiulare regulate. Se ~tie eli AB = 30.J3 em, iar adancimea co~ului este de
20 em.
a) Calculati volumul co~ului .
b) Stabiliti daca 1 m2 de tabla este suficient pentru a construi cinci astfel de co~uri.

14. Un

co~

15. Un siloz are forma unei piramide patrulatere regulate VABCD. Silozul este
format din doua plifti: partea unde se depoziteaza cerealele (ABCDA 'B 'C 'D ') ~i
partea VA 'B 'C 'D ', care este lasata
v
pentru aerisire. Se ~tie eli AB = 16 m,
VO = 6, 0' este mijlocullui [VO], iar
(ABC) II (A'B'C')
a) Calculati volumul portiunii unde se
depoziteaza cerealele.
b) Daca 1 kg de grau necesita un volum
de depozitare de aproximativ 1 dm3, cate
tone de grau se pot depozita in siloz?
c) Graul care este depozitat in siloz se
transporta cu 4 camioane ce pot transporta
la un drum 7 tone fiecare. Cate transporturi
face fiecare camion (toate camioanele
efectueaza acel~i numlir de transporturi)?
d) Care este volumul de aer din
16m
portiunea VA 'B 'C'D '?
0

16. Un obiect decorativ din sticla are forma unui trunchi de piramida triunghiulara
regulata. Laturile bazelor sunt egale cu 36 em, respective 18 em, iar inaltimea
trunchiului este egala cu 9 em.

=
"'

"'
Vl

u"'

<
u

i=
cC

:E
w

I-

ce

:E

89

a) Calculati volumul obiectului.


b) Obiectul se invele~te intr-o husli (toate fetele, inclusiv bazele). Stabiliti

dacli dintr-o bucatli de material cu suprafata de 0,16 m 2 se poate confectiona


husa necesarli invelirii obiectului.
c) Cu cate grade este inclinatli o fatli lateralii a obiectului fatli de planul bazei
mari?
17. S-au construit 14 corturi pentru o tabiirli de elevi.
Fiecare cort este format dintr-un paralelipiped
dreptunghic cu baza un plitrat cu latura de 3 em ~i
acoperi~ in forma de piramidli regulatli cu iniiltimea paralelipipedului ~i egalli cu diagonala plitratului de bazii. Pentru fixarea unui cort se leagli
viirful piramidei cu friinghii trase in prelungirea
muchiilor laterale ale ei ~i fixate apoi cu ciite un
tarn~ in plimant. Cati metri plitrati de panzli sunt
necesari pentru construirea corturilor?

, .. .
A -- ;

.,
'

i
0

!.__. .-... . .-----

18. Lamelele unui colector de ma~inli electricli de cu/


rent continuu se taie din bucliti de cupru de forma A
B
paralelipipedicli, cu dimensiunile de 6 em, 4 em ~i 2 em. Asemenea bucliti de
cupru sunt ambalate intr-o ladii in forma de paralelipiped, cu dimensiunile:
0,85 m; 0,4 m ~i 0,3 m. Aflati cate bucliti de cupru vor intra in ladii dacli l 0 %
din volumulliizii este ocupat de ambalaj .
::;, 19. Pentru pavarea unei strlizi se intrebuinteazli pietre paralelipipedice cu
~
lungimea de 10 em, liitimea 8 em ~i grosimea 6 em. Cunoscand eli au fost
~
necesare l 000 de pietre, se intreabii ce suprafatli din stradii s-a pietruit ~i care
~
este volumul pietrei folosite .
~ 20. Elevii unei ~coli au participat la ac Diunea de siidire a unor pomi fructiferi. In
.-t::
orele lucrate eu au slipat un volum de 127,4 m 3 de plimant. Determinati
numiirul puietilor sliditi, ~tiind eli forma unei gropi este aceea a unui trunchi de
C:
piramidii, avand baza mare ~i baza mica plitrate, cu dimensiunile respective 50
i5
em ~i 30 em, iar iniiltimea trunchiului 39 em.

::::i
cC

al

r:::

if"'
::;)

cC

ii2
w

Q.
II\

::::l
~

"'
~
::;)

cC

i:i:

"'
Q)

90

( 3.7.) Probleme pentru performan1a ~colara

~i olimpiade

1. Fie ABCDA 'B'C'D' un paralelipiped dreptunghic cu AB =.fi


CC' =

BC =

.J3 ,

.J6 . Aratati ca:

a) AD' II (BMD), Mfiind mijlocullui (CD');

b) dreptele AD' ~i A 'B formeaza un unghi de 45.

2. Se considera cubul ABCDA'B'C'D' de latura a. Fie M, N, P, picioarele


perpendicularelor din Ape A 'B, A 'C, respective A 'D.
a) Aratati ca punctele A, M, N, P sunt coplanare;
b) Demonstrati ca AC ..l (MNP);
c) Calculati aria triunghiului MNP.
3. Un paralelipiped drept ABCDA 'B'C'D' are baza ABCD un patrat de latura a.
Fie u unghiul dreptei AC' cu planul (ABE' A').
a) Aratati ca u < 45 .
b) Exprimati aria totala ~i volumul paralelipipedului In functie de a ~i u.
4. Aria totala a unei prisme triunghiulare regulate ABCA 'B'C' este egala cu
n.J3 cm2 $tiind ca distanta de la 0, centrul fetei ABB'A ' la planul (BCC')
este egala cu 3 em, determinati volumul prismei.
5. Fie M' mijlocul muchiei [A'C'] a prismei triunghiulare regulate ABCA'B'C'.

$tiind ca unghiul format de planele (M' AB)

~i

(ABC) are masura de 60, iar

3
. . vo Iumu1pnsme1.
.
.
M 'B = -Ji
- em, determmati
2

6. 0 prisma dreapta ABCA 'B'C' are bazele triunghiuri echilaterale de latura a.


Dreptele AB' ~i BC' sunt perpendiculare. Fie D mijlocul muchiei [AB] ~i E
mijlocul muchiei [BC]. Aflati:
a) volumul prismei;
b) cosinusul unghiului dintre planele (ACC') ~i (ABC');
c) masura unghiului format de dreptele CD ~i EC' .
7. Fie prisma patrulatera regulata ABCDA 'B'C'D', cu 0 centrul fetei BCC'B' ~i 0'
centrul bazei A'B'C'D'. Daca masura unghiului dintre dreptele AO' ~i DO este
de 60, determinati raportul dintre volumul tetraedrului AO'OD ~i volumul
prismei ABCDA 'B'C'D'.
8. Fie tetraedrul ABCD In care G1 , G2 , G3 sunt centrele de greutate ale fetelor
ADC, ABD, respectiv BDC.
a) Aratati ca dreptele BG1 , CG2 , A G3 sunt concurente.
b) $tiind ca AG3

=8 ,

BG1 = 12 ~i CG2

posibila a volumului tetraedrului ABCD.


9. Fie cubul ABCDA 'B'C'D' cu AB =a.
a) Aratati ca AC ..l (BD D').

= 20

, calculati valoarea maxima

1
5
~
11"1

:E
Uol

:E

91

b) Calculati tangenta unghiului determinat de planele (A 'BD) ~i (B'DD').


c) Calculati distanta dintre o diagonala a cubului ~i o muchie pe care acea

diagonala nu o intersecteaza.
10. Se considera piramida patrulatera regulata VABCD
muchiilor [AB], [BC] ~i [VD].

~i

fie E, F, G mijloacele

a) Construiti interseqiile planului (EFG) cu fetele piramidei.

b) Demonstrati ca planul (EFG) imparte piramida in doua corpuri echiva-

lente.
c) Daca inaltimea piramidei, VO, este egala cu diagonala bazei, calculati

unghiul pe care-! face planul (EFG) cu planul bazei.


11. Intr-un trunchi de piramida patrulatera regulata bazele au lungimile laturilor l
~i, respectiv, L.
a) Demonstrati cii daca apotema trunchiului de piramida este media aritmeticii
a laturilor bazelor, atunci inaltimea trunchiului este media lor geometrica.
b) Calculati volumul piramidei din care face parte trunchiul de piramida, in
funqie de l ~i L.
12. Aratati ca dacii aria totala a unui paralelipiped dreptunghic este S, atunci suma

minima p a lungimilor tuturor muchiilor paralelipipedului este 2.[6 S.


13. Fie prisma patrulatera regulata ABCDA 'B'C'D' cu AB = a
volumul piramidei ACD'B'.
::;)

11'1
11.1

...I
::;)

~i

AA' = b . Aflati

14. Fie VABCDEF piramida hexagonala regulata cu latura bazei de lungime a ~i


lnaltimea [VO] de lungime h. Aflati h In functie de a, astfel !neat aria totala a
piramidei VBDF sa fie egala cu aria laterala a piramidei VABCDEF.

> 15. Intr-o piramida patrulatera regulata VABCD raportul dintre lnaltimea
<
11'1
2

.E
+-'

:J

piramidei

~i

latura bazei este

~,

iar distanta de Ia centrul bazei Ia o fata

laterala este de 4,8 em. Determinati :

u<
::::i
<
CD

a) latura bazei, lnaltimea ~i apotema piramidei;

Sf"'

b) minimul ariei triunghiului PBD, unde PE (VC);


c) La ce distanta de varful V trebuie sectionata piramida cu un plan paralel cu

baza, astfellncat corpurile formate sa aibii volumele in raportul

::;)

..!. .
7

< 16. Fie ABCDA'B'C'D' un paralelipiped dreptunghic. Notaro cuM, N, P centrele


ii:
fetelor ABCD, BCC'B', respectiv ABB'A'. De asemenea, notam cu s aria
11.1
Q.
Vl

triunghiului MNP

~i

cu S aria totala a paralelipipedului ABCDA 'B'C'D'. Daca

:J

;::

"'.

::;)

17. Aratati ca, daca lntr-un paralelipiped dreptunghic, jumatate din aria totala este

"'

18. In piramida triunghiulara regulata VABC, inaltimea VO = 4 em ~i aria bazei

<
u::
Q)

..

_ = 16J3, demonstrati ca paralelipipedul ABCDA 'B'C'D' este cub.

92

egala cu patratul diagonalei, atunci paralelipipedul este cub.


ABC este egala cu 27J3 cm 2 .

a) Aratati ca lungimea apotemei piramidei este egala cu 5 em.


b) Calculati volumul piramidei.
c) Punctul M este mijlocullaturii (BC). Calculati valoarea tangentei unghiului

dintre planele (ABV)

~i

(AMV).

19. Fie piramidele patrulatere regulate VABCD ~i VA'B'C'D' cu inaltimea comuna


[VO], laturile bazelor egale cu a ~i m(L.AOA ') = 45.
a) Aflati raportul dintre volumele corpurilor obtinute prin reuniunea
piramidelor ~i respectiv prin intersectia lor.
b) Daca apotema piramidei VABCD este a( J2 - l)

~i

mijlocul lui (VB) este


2
M, aflati lungimea drumului minim de Ia A Ia M pe suprafata corpului obtinut
prin reuniunea celor doua piramide.
20. ABCDA 'B'C'D' este un trunchi de piramida patrulatera regulata. Latura bazei
mici are aceea~i lungime cu apotema trunchiului, iar lungimea laturii bazei
mari este egala cu distanta de Ia punctul A Ia dreapta B'C'. Determinati masura
unghiului dintre o fata laterala a trunchiului ~i planul bazei.

93

_..

CAPITOLUL

Corpuri rotunde
4.1. Cilindrul circular drept
4.2. Conul circular drept
4.3. Trunchiul de con circular drept
4.4. Sfera

Teste de evaluare
4.5. Probleme cu caracter aplicativ
4.6. Probleme pentru performanta ~colara ~i olimpiade

,.'

CAPITOLUL4

Corpuri rotunde
~

Cilindrul

Elementele cilindrului circular drept sunt:


Bazele, douii discuri congruente aflate in plane
paralele, D(O;R) ~i D'(O;R); Vom nota cu
A B = rcR

aria unei baze a cilindrului.

lniilfimea cilindrului este egalii cu distanta dintre


B
cele douii baze, h = 00' ;
Generatoarea G a cilindrului, G = AA' , care, in cazul cilindrului circular drept,
este egalii cu iniiltimea cilindrului.
Observa~ie: Suprafata lateralii a cilindrului circular drept se desfii~oarii intr-un
plan dupii un dreptunghi cu dimensiunile L = AA 1 = 21tR ~i l = AA' = G.

[j

QFQ

r~

A'

A1=A

Observa~ie: Dreapta 00' determinatii de centrele celor douii baze este axii
de simetrie pentru cilindru (adicii simetricul oriciirui puncta! cilindrului fatii de
aceastii dreaptii este tot punct a! cilindrului).
0 secfiune axialii in cilindrul circular drept este
B'
obtinutii prin seqionarea cilindrului cu un plan care
contine axa de simetrie a acestuia. Sectiunea
axial a este dreptunghiul ABE 'A' cu dimensiunile
AB = 2R ~i iniil!imea AA' = G = h . Notiim d = AB' ,
lungimea diagonalei sec{iunii axiale.
B

0 sec{iune paralelii cu baza intr-un cilindru se


obtine Ia interseqia cilindrului cu un plan paralel cu
bazele acestuia ~i este un cere congruent cu cercul de
bazii a! cilindrului.
Aria lateralii a cilindrului circular drept este
egalii cu aria suprafetei laterale ~i se calculeazii cu
formula A 1 = 2rcRG;

=
1

>
"'
"'
u"'
Vl

Aria totalii este A 1 = A 1 + 2A B = 2rcR(G + R);

cC

Volumul cilindrului se calculeazii cu formula: V =A B h = rcR G .

i=

cC

~
w
1-

cC
~

97

\~

1. Raza bazei unui cilindru circular drept este de 20 em, iar


inaltimea de 5 dm. Calculati:
a) aria totala a cilindrului;
b) volumul cilindrului.
2. Cilindrul circular drept din figura alaturata are R = 3 em
inaltimea h = 00' = 8 em. Calculati:
a) At ;
b) V;
c) OB';
d) d = AB'.

~i

IG

3. Cilindrul circular drept din figura alaturata are inaltimea


h = 00' = 8 em ~i diametrul bazei AB = 10 em. Calculati:
a) R;
b) lungimea cercului de baza;
c) A 1 ;
d) V.
4. Un cilindru circular drept are raza R = 8 em, iar generatoarea este jumatate din
lungimea razei. Calculati:
a) volumul cilindrului;
b) aria sectiunii axiale.

S. Un cilindru circular drept are inaltimea h = 12 em, iar raza R este egala cu o
treime din inaltime. Calculati:
a) volumul cilindrului;
b) aria laterala a cilindrului.

;:,

11'1
11.1

...I

;:,

>
<11'1

.E

6. Diferenta dintre aria totala ~i aria laterala a unui cilindru circular drept este de
72rr cm 2 , iar inaltimea cilindrului este de 5 em. Calculati:
a) A B ;
b) R;
c) V;
d) lungimea diagonalei sectiunii axiale.

7. Un cilindru circular drept are aria laterala de 242 J3 rr cm 2 , iar aria totala este
cu 242rr cm 2 mai mare decat aria laterala. Calculati:
a) A B ;
b) R;
c) V;
d) lungimea diagonalei sectiunii axial e.

+-'

:::l

cC

::::i
cC

1::1:1

...."'0

;:,

cC

a:
11.1
Q.

V')

-~

"'

8. Un cilindru circular drept are G = 8 em, iar aria sectiunii axiale de 48 cm 2


Calculati: a) R;
b) A 1 ;
c) V.
9. Un cilindru circular drept are ca seqiune axiala un patrat cu aria de 400 cm 2
Calculati: a) R;
b) A 1 ;
c) V.
1 0. Sectiunea axiala a unui cilindru circular drept este un patrat cu lungimea
diagonalei de 12
em. Calculati : a) R;
b) A 1 ;
c) V.

Ji

11. Aria bazei unui cilindru circular drept este egala cu 3 6rr cm 2 , iar generatoarea
a) R;
b) A 1 ;
c) V.
este egala cu 11 em. Calculati:

.
;:,

12. Aria secpunii axiale intr-un cilindru circular drept este de 180 cm 2 , iar aria
bazei este 25rr cm 2 Calculati:
a) R;
b) At;
c) V.

cC

13. Un cilindru circular drept are volumul egal cu 588rr m3 , iar raza bazei R = 7
m. Calculati:
a) h;
b) At;
c) At.

i:L:

,'

98

14. Calculati volumul cilindrului circular drept in care diagonala sectiunii axiale
este de 20 em ~i formeaza cu planul bazei cilindrului un unghi de:
a) 30;
h) 45;
c) 60.

1 5. Aria totala a unui cilindru circular drept este 1687t cm 2 Daca R + G = 14 em,
h) h;
c) V.
calculati: a) R;
16. Aria laterala a unui cilindru circular drept este jumatate din aria totala a sa, iar
a) R;
h) h;
c) V.
diametrul bazei este de 14 em. Calculati:

**

17. Completati tabelul urmator unde R, h, A B

A1 , A1

~i

d reprezinta

respectiv raza, inaltimea, aria bazei, aria laterala, aria totala, volumul
diagonala sectiunii axiale a unui cilindru circular drept.
a)
h)
c)
d)
e)

As

A,

At

4007t

~i

36007t
25

12
1207t

1527t

21

18. Aria laterala a unui cilindru circular drept este 307t cm


45ncm3 . Calculati:
a) R;
h) h;
c) A 1

21007t
2

iar volumul este

19. Aria laterala a unui cilindru circular drept este egala cu 1081t cm 2 Stiind ca
lungimile razei ~i generatoarei sunt direct proportionale cu numerele 2 ~i
respectiv 3, calculati:
a) R;
h) V;
c) d.
20. Perimetrul unui dreptunghi ABCD este de 120 em, iar dimensiunile sale sunt
direct proportionale cu numerele 4 ~i 8. Acest dreptunghi reprezinta sectiunea
axiala a unui cilindru circular drept cu generatoarea egala cu lungimea
a) R;
h) V;
c) d.
dreptunghiului. Calculati:
21 . Media aritmetica a lungimilor razei ~i generatoarei unui cilindru circular drept
este egala cu 20. Stiind ca aria totala a cilindrului este 12007t, determinati:
a) R;
h) A 1 ;
c) V.
22. Calculati volumul unui dovleac ~tiind ca, daca il scufundam complet in apa
dintr-un butoi cilindric circular drept cu R = 21 em, nivelul apei din butoi
cre~te cu 30 em. (Luati 1t = 22/7).

23. Un cilindru circular drept are raza bazei de 4 em ~i inaltimea 14 em. Calculati
raza cercului a carui arie este egala cu aria totala a cilindrului.
24. Lungimile razei ~i generatoarei unui cilindru circular drept sunt exprimate, in
em, prin doua numere naturale consecutive, R < G , cu suma egala cu 25.
a) R;
h) A 1 ;
c) V.
Calculati:
99

25. Un vas, plin cu apa, avand forma de cilindru circular drept in care R 1 = 15 em
~i

h 1 = 20 em, se

care R 2 = 12 em

go1e~te
~i

1ntr-un alt vas in forma de cilindru circular drept in

h 2 =5 0 em. Pana lace 1naltime se ridica apa in a1 doilea

vas?
26. Raportul dintre aria totala ~i aria laterala a unui cilindru circular drept este
egal cu 1, 1(6), iar perimetrul seqiunii axiale a cilindrului este egal cu 48 em.
Calculati:
a) R;
b) A 1 ;
c) V.

***

B'

27. Cilindrul din figura alaturata are sectiunea axiala patratul ABB'A' cu AB = 8 em. Punctul C apartine cer-

cului C( 0; R) , astfel!ncat
a) A 1 ;

m(mC) = 60 . Calculati:

c) d(A';BC) V.

b) V;

28. Calculati aria totala

~i

volumul cilindrului circular drept in care raza

~i

generatoarea verifica urmatoarele relatii: 2G - 3R = 2 ~i R - 3 + G + 5 = 8 .


7

:::1

Ill
LU

...I

29. Aria laterala (in m ) ~i volumul (In m ) unui cilindru circular drept se exprima
prin acela~i numar. Daca h = 3 m, calculati:
a) R;
b) A 1 ;
c) d.
2

:::1

> 30. Calculati volumul cilindrului circular drept despre care

>C:C

Ill

.E
+-'

::J

.
c:c

::::i

c:c

IICI

ro

:::1

z
c:c
ii2

LU

1:1.
Vl

::J

;::

ro

:2:

:::1

c:c

u::

ro

(])

' >

100

~tim cii daca i se


raza cu 3 atunci aria laterala se mare~te cu 30n (!naltimea ramanand
neschimbata), iar aria laterala initiala este de 40n.
mare~te

31. Volumul unui cilindru circular drept este de 600n cm 3 Dacii se mare~te
inaltimea cu 4 em atunci volumul se mare~te cu 400n cm3 . Calculati aria
laterala a cilindrului initial.

32. 0 cutie are forma unui cilindru circular drept cu


R = 28 mm ~i G = 57 mm. 0 fumica pome~te dintrun punct A de pe cercul de baza, merge pe suprafata
laterala racand un ocol cilindrului ~i ajunge pe
cercul bazei superioare in punctul A' situat pe
aceea~i generatoare cu punctul A . Daca fumica a
mers pe eel mai scurt drum posibil, calculati
lungimea acestui drum folosind aproximarea n = 22/7.

r: -

.,...

4 B'

c
8

33. Determinati aria totala a cilindrului in care este 1nscris un cub cu muchia egala
cu a (varfurile cubului se gasesc pe cercurile de baza ale cilindrului).

( 4.2 J Conul circular drept


Elementele conului circular drept
Baza conului este discul D( 0; R) .
fnalfimea conului VO = h este egaHi cu distanta
de [a varful v la planul bazei.
Generatoarea conului , G = VA ;
Are loc relatia:

G2 = R 2 + h2 .

Desfa~urarea conului. Suprafata lateralii a conului


circular drept se desfii~oarii in plan dupii un sector circular s,=s

cu centrul V ~i razii VA. Notand cu U miisura unghiului la


centru corespunziitor sectorului de cere din desfii~urarea
0

conului avern:

= 360 R = 360 sin

Bv0 .

Aria laterala. Aria totala. Volumul conului


Aria bazei conului este A B = rtR 2 .
Aria latera/a a conului circular drept este egalii cu aria suprafetei laterale a
conului ~i cu aria sectorului circular dupii care aceasta se desfii~oarii:
Aria totalii a conului circular drept este suma dintre aria bazei ~i aria lateralii.

Sectiuni in con
0 secfiune axialii a conului circular drept se obtine sectionand conul cu un
plan care contine dreapta VO, axa de simetrie a conului. Aceasta este un triunghiul
isoscel VAB cu baza AB = 2R ~i VA = VB= G (vezi figura 1).
0 secfiune paralelii cu baza conului circular drept se obtine intersectand conul
cu un plan paralel cu baza acestuia. Aceasta este un disc D (0 1; R 1) Cu notatiile

vo
T

din figura 2, din asemiinarea triunghiurilor VBO ~i VB 10 1 , obtinem R 1 = R


v

=
1

>

"'
"'
u"'
V)

CS:

Figura 1. Seqiune axialii

Figura 2. Sectiune paralelii

i=
c(
:E
LLI

l-

et
:E

101

1. Un con circular drept are R == 3 em


a) V;

h) G;

~i

h == 4 em. Calculati:

c) A 1 .

2. Un con circular drept are G == 13 em


a) A 1 ;
h) h;
c) V.

~i

R == 5 em. Calculati:

3. Un con circular drept are G == 15 em


a) R;
h) A 1 ;
c) V.

~i

h == 12 em. Calculati:

4. Un con circular drept are R == 8 em


a) A 1 ;

~i

A 1 == 801t. Calculati:

c) h.

h) G;

5. Un con circular drept are V == 3921t cm 3 ~i h == 24 em. Calculati:


a) R;
h) G;
c) A 1
6. Un con circular drept are aria laterala A 1 = 120n cm 2 ~i A 1 = 220n cm 2 .

Calculati:

a) As ;

h) R;

c) G.

7. Un con circular drept are aria laterala A 1 = 135n cm 2 ~i aria totala


2

A1 = 216ncm Calculati: a) R;

~
w
5

.~

....2

~
ci:
u
::::::i

cc
CD

h) h;

8. Un con circular drept are V == 3201t cm


a) h;

h) R;

c) V.
2

~i

As == 64n cm . Calculati:

c) G .

9. Un con circular drept are V == 48001t cm 3 ~i A 8 = 1600n cm 2 . Calculati:


,
a) h;

h) G;

c) A 1

10. Un con circular drept are R + G == 49cm

~i

A1 = 980ncm Calculati:

a) G;
h) h;
c) V.
11. Unghiul format de generatoarea unui con cu planul bazei are masura de 60.
a) G; h) h;
c) V.
Daca R == 6 em, calculati:

~ 12. Sectiunea axiala a unui con circular drept este un triunghi dreptunghic. Daca
R == 4 em, calculati:
a) h;
h) V;
c) G.
::I
:ii 13. Seqiunea axiala a unui con circular drept este un triunghi echilateral cu latura
ffi
de 6 em. Calculati:
a) R;
h) h;
c) V.
~:::l 14. Comuletati tabelul urmator. notatiile fiind eel - --------
;:::

"'

::I

z
cc
u::
"'
Q)

.-----

102

a)
h)
c)

d)
e)

4
12

13

As

A,

At

2241t

1361t
1751t

161t
17

15.

**

figura alaturatii este reprezentatii des~urarea suprafetei laterale a unui con circular drept. Sectorul de cere

in

are masura unghiului la centru egala cu U


R = 6 em, calcula!i A 1 in urmatoarele situa!ii:
a)
c)

U
U

= 180 ;
=

90 ;

b)
d)

= 216 ;

= 135 .

~tiind

ca

16. Calculati masura unghiului la centro al unui sector circular care reprezinta
desfii~urarea suprafetei laterale a unui con circular drept in urmatoarele cazuri:
a) R = 6cm,
b) R = 9cm,
c) G = 25cm,
G =l Ocm;
h = 12cm;
h=l5cm.
17. Sectiunea axiala a conului circular drept din figura
alaturata este un triunghi echilateral cu latura de 6 em.
Aflati:
a) At;
h) V;
c) distanta de la punctul 0 la generatoarea VA.

18. Sectiunea axiala a unui con circular drept este un triunghi cu un unghi de
120. ~tiind G = 12 em, calculati:
a) h;
b) At ;
c) volumul conului
19. Figura alaturata reprezinta un con circular drept care are
h = 9 em ~i G = 15 em. Se sectioneaza conul cu un plan
paralel cu baza astfel incat V0 1 = 6 em, obtinandu-se

cercul C(0 1;R 1) . Calculati:


a) R;

b) R 1 ;

c) AC(o 1;R 1)

20. Un triunghi dreptunghic isoscel cu cateta de 5 em se rote~te in jurul unei


catete cu 360 generand un con circular drept. Pentru conul obtinut, calculati:
a) V;
b) G;
c) A 1

***

21. Aria sectiunii axiale a unui con circular drept este 12 cm 2 ~tiind ca inaltimea
conului este de 3 em calculati generatoarea ~i volumul conului.
22. Raza ~i generatoarea unui con circular drept sunt invers propof!ionale cu
numerele 0,(3) ~i 0,2, iar inaltimea are 12 em. Calculati:
a) aria totala ~i volumul conului;
b) la ce distanta de viirful conului se face o sectiune astfel incat lungimea
cercului de sectiune sa fie 121t em?
103

23. Generatoarea unui con este de 34 em. $tiind ca raza conului este cu 6 em mai
mare dedit o treime din inaltimea sa calculati:
a) h;
b) V;
c) aria seqiunii axiale;
24. Un con circular drept are R = 10- x , h = 13 + x
Calculati x.

~i

h = 15 + x , unde x E ffi. .

25. Un con circular drept cu R 1 = 12 em are volumul egal cu volumul unui

cilindru cu R 2

= 6 em ~i

a) inaltimea conului;

h2

= 12 em. Calculati:

b) aria totala a conului;

c) volumul conului.

26. In figura alaturata este reprezentat un con circular


drept in care R = 2 em si G = 8 em. Calculati
lungimea celui mai scurt drum de la A la B inclus in
suprafata laterala a conului.

~
I
I
I
I

27. Exprimati volumul unui con circular drept in functie de aria lateral a a conului,
A 1 , ~i de distanta de la centrul bazei la o generatoare, d.
28. In figura alaturata este reprezentat un con circular drept
in care R = 4 em ~i G = 24 em. Calculati lungimea celui
mai scurt drum de la A la B inclus in suprafata laterala a
conului.
;:)

Ill
1.1.1
~

;:)

>
>oc(

Ill

......E
::::!

c:C

:::::i

c:C

1:0

"'
~
;:)

c:C

ii
1.1.1

Cl.

Vl

::::!

;::

"'

;:)

c:C

u:::

"'<lJ
~

104

(4.3.) Trunchiul de con circular drept


Definitie. Trunchiul de con circular drept este
corpul ce se obtine sectionand un con circular drept
cu un plan paralel cu baza sa ~i indepiirtand conul
mic format. (Vezi figura aliituratii)
Elementele trunchiului de con circular drept sunt:

baza mare, D(O;R), R = AO, As= 1tR 2

baza micii, D(O;r), r = A'O'; Ab = 1tr 2


generatoarea, g = AA' =BE'.
fniil(imea, h = 00' , distanta dintre cele douii

If,

I \
I \
I
\
I
\

I
1
I

Am.
I

haze.
Obtinem relatia: g 2 = h 2 +(R - r) 2
Observatie: Co nul mic indepiirtat, (VA' B') , este

asemenea cu conul initial, (VAB),

~i

A,(I'AB)

v(VAS)

V(vA'S') =

VO'I

VO)

R)

v/

au Joe relatiile:

= (Rr

I '\ \
.
I

Observatie: Suprafata lateralii a unui trunchi de


con circular drept este o portiune dintr-o coroanii
circularii cu centrul in varful v.
arialateralii, A 1 = 1tg(R+r) .

volumulV =~(As +Ab

+~A 8 Ab) = 1t h ( R 2 +r 2 +Rr).

3
0 sec(iune axialii intr-un trunchi de con circular

drept este un trapez isoscel ABB'A' in care bazele


sunt diametre ale cercurilor bazei mari ~i respectiv
bazei mici ale trunchiului, iar laturile neparalele sunt
generatoare.
Orice sectiune axialii intr-un trunchi de con circular
drept contine iniiltimea 00' , unde 0 ~i 0' sunt
centrele bazelor trunchiului.
0 sec(iune paralelii cu bazele este un cere cu
diametrul [A"B"]

Observatie: In cele ce urmeazii, vom nota:


H- inaltimea conului din care provine trunchiul;

G - generatoarea conului din care provine trunchiul.

105

1. Un trunchi de con circular drept are h = 8 em, R = 11 em


a) V;
b) g;
c) AI .
2. Un trunchi de con circular drept are R = 6 em, g = 5 em
a) AI ;
b) h;
c) V.

~i

= 5 em. Calculati:

~i r = 2

em. Calculati:

3. Un trunchi de con circular drept are h = 16 em, g = 20 em, r = 8 em. Calculati:


a) R;
b) AI ;
c) V.

4. Un trunchi de con circular drept are h = 40 em, g = 41 em


c) A 1
Calculati: a)R;
b) V;

~i

r =6

em.

S. Un trunchi de con circular drept are r = 3 em, g = J7 em ~i h = .J3 em.


c) V.
b) AI;
Calculati: a)R;
6. Un trunchi de con circular drept are R = 12 em, h = 8 em
c) V.
Calculati : a) r;
b) AI;

~i

g = 10 em.

7. 0 galeata are forma de trunchi de con circular drept cu R = 20 em, r = 10 em


h = 30 em. !neap 20 litri de apa in galeata? Justificati raspunsul.
:;)

"'....w
:;)

>

c:C

"'2

......E
::::1

Cl

cC

:::i
cC

~i

8. Un trunchi de con circular drept are A, = 1890JZ" cm 2, R = 25 em ~i r = 15 em.

Calculati:

a) AI ;

c) V.

b) h;

9. Intr-un trunchi de con circular drept avem R + r = 10 em, g = 5 em ~i h = 3 em.


b) h;
c) V.
Calculati: a) AI ;
10. Intr-un trunchi de con circular drept avem: R + r = 14 em , g = 17 em ~i
h = 15 em. Calculati:
a) AI ;
b) R - r ;
c) V.

11. Un trunchi de con circular drept are V = 268n cm 3 , R


b) g;
c) AI .
Calculati: a) h;

= 7 em ~i r = 2 em.

CD

r:::
"'0 12. Trunchiul de con circular drept din figura
alaturata are r = 6 em, g = 18 em , iar generatoarea
:;)
z
formeaza cu planul bazei mari un unghi cu masura

cC

iX
w
Cl.
V>

::::1

....

de 60. Calculati:
a) R- r ;
d) AI ;

b) h;
e) A 1

c) R;
f) V.

"' 13. Raza mica, raza mare ~i inaltimea unui trunchi de con circular drept au
:;)
lungimile direct proportionale cu numere 2; 5 ~i respectiv 3. Stiind ca
z
~

cC

V = 3121t,

"'

calculafi:
a) R; h) V;

u:::
(lJ

~
' .1

106

c) H con

**
14. Intr-un trunchi de con circular drept raza mica,
raza mare ~i inaltimea sunt proportionale cu 0,1;
0,3 ~i respectiv 0,5. ~tiind ca aria sectiunii axiale
este de 240 cm 2 , Calculati:
a) R;
b) V;
c) inaltimea H con a conului din care provine trunchiul.
2

15. Un trunchi de con circular drept are g = 13 em, A 1 = 364n cm2 , iar r

Calculati:

a) R + r;

b) h;

c) V.

16. Un con circular drept are R = 6 em ~i H = 8 em. Se seqioneaza conul cu un


plan paralel cu baza care contine mijlocul inaltimii, obtinandu-se un trunchi de
con. Calculati: a) Gcon ;
b) g;
c) r;
d) A1 ; e) h; f) V.

17. Un con circular drept cu R = 12 em ~i H = 9 em se sectioneaza cu un plan


paralel cu planul bazei astfel inciit aria cercului de seqiune sa fie 647t cm 2
Pentru trunchiul de con obtinut, calculati:
a) r;
b) A1 ; c) V.
18. In figura alaturata este reprezentata o coroana
circulara in care VB = 8 em ~i VB' = 4 em, iar

m(AVB) = 90 . Se infii~oara coroana pana devine


suprafata laterala a unui trunchi de con circular
drept. Pentru trunchiul de con format, calculati:
a) lungimea generatoarei trunchiului;
b) volumul trunchiului;
v
B
c) inaltimea conului din care provine trunchiul;
d) sinusul unghiului format de generatoarea trunchiului cu planul bazei mari.
19. Un trunchi de con circular drept are aria A 1 = 257t cm 2 , g

= R + r, iar h = 4 em.

Calculati: a) aria sectiunii axiale a trunchiului;


b) volumul trunchiului;
c) sinusul unghiului format de o generatoare cu planul bazei mari.
20. Un con circular drept are H = 24 em ~i G = 30 em.
Se sectioneaza conul cu un plan paralel cu planul
bazei, dus Ia

din inaltime fata de varf. (vezi

figura alaturata). Calculati:


a) aria laterala a trunchiului de con obtinut;
b) volumul trunchiului de con obtinut;
c) masura unghiului Ia centru corespunzator
sectorului dupa care se desfii~oara suprafata
laterala a conului.

v
1.,.\
I I \
1
I \
1
I
\
I
I
\
,'

\
I

107

***
21. Se considera un trunchi de con circular drept in care r = h = R . $tiind ca
3
g = 3J5 em, calculati:
a) r;
b) V;
c) Hcon.
22. Intr-un un trunchi de con circular drept A 8 = 81n cm 2 ,
iar lungimea cercului bazei mici este de Sn em. $tiind
ca seqiunea axiala a trunchiului este trapezul isoscel
circumscriptibil, din figura alaturata, calculati:
Ab
a) r;
b) R;
c) ;
d) g;
e) A1 ; f) V.

AB

1ar d rept se
23. I,ntr-un trunch"1 d e con ctrcu

Calculati:

a) g+7h - 4R+ - ;

B'

ca- -h =g =r , mr
A = 300n em 2 .
1
4 5 6

~tie

b) r;

c) R.

d)g;

e) A 1

f) V.

24. Un trunchi de con circular drept are h = 9 , A 8 + A 6 = 234n cm 2 , iar R = 5r .


Calculati:
::I

vVI

w
....
::I

a) g;

b) A1 ; c) V;

d) la ce distanta de planul bazei mari trebuie fiicuta o sectiune in trunchi


paralela cu bazele astfel incat aria seqiunii sa fie egala cu media aritmetica a
ariilor bazelor trunchiului .

> 25. Un trunchi de con circular drept are

ct
VI

......E
::J

~i

h = 6 em.

a) r;

b) A 1 ;

c) V;

d) aria sectiunii axiale;

e) sinusul unghiului format de generatoarea trunchiului cu planul bazei;


f) distanta de la centrul bazei mari la o generatoare;
g) aria sectiunii determinate de un plan paralel cu bazele, egal depiirtat de baze.

::i
ct

liD

c:
nJ

Sf
::I

ct

a:w

Cl.

"'::J....
nJ

::'2:
::I

ct

u:::
nJ

Q)

~
'

em, g =I 0 em

.
ct

..

R = 14

Calculati:

108

26. Un trunchi de con circular drept are lungimile razelor bazelor, r

~i

R,

~i

inal?mea h

exprirnate prin numere naturale, iar V = n n , unde n E f<J* . Se ~tie ca R = r + 1 .


a) Arata? ca h este divizibil cu 3;
b) Arata? ca g este un numiir ira?onal;
c) Calculati volumul minim posibil al trunchiului de con;
d) Daca h = 3 ~i V = 91n , calculati r.

( 4.4J Sfera
Definitie. Sfera de centru 0 ~i razii R este multimea
tuturor punctelor din spatiu situate la distanta R de un punct
fix 0 dat. Notam: S(O;R) = {P [ OP = R}.

In figura aliituratii, [AB] este un diametru al sferei S( 0; R) ~i avem AB = 2R .


Cercul C(O;R) se nume~te cere mare al sferei.
Definitii: Fie o sferii S(O;R).
Punctul A din spatiu este interior sferei S(O;R) dacii
OA < R. Scriem: A E IntS(O;R).
Punctul B se nume~te exterior sferei dacii OB > R .
Scriem: B E ExtS(O;R).
B

Planul a este exterior sferei S ( 0; R) , dacii d ( 0; a) > R .


Planul a este tangent sferei S ( 0; R) , dacii d ( 0; a) = R .
Planula este secant sferei S(O;R), dacii d(O;a) < R.
In acest ultim caz, sectiunea realizatii de planul a este un
cere C(O';r), unde O' E IntS(O;R), iar r = O'A < R.
Cele douii corpuri rezultate in urma sectionarii se numesc
calote sferice. Inaltimea calotei delimitate de a cu varful in
N este h = O'N .
Douii plane paralele, secante unei sfere S(O;R) determina
douii calote sferice ~i o zonii sfericii. Distanta dintre cele
M
douii plane reprezintii inaltimea zonei, h = 00' . (vezi figura aliituratii)
Douii sfere care au acela~i centru se numesc sfere concentrice.
Observatie. Suprafata sferei nu se poate desjii$ura in plan.
Aria sferei: A= 4nR 2

Aria calotei I zonei sferice cu raza R

~i

Volumul sferei: V

inaltimea h este A zona

4nR

= --

= 2nRh.

1. Se considerii sfera S(O;R). Dacii R = 6 em, calculati:


a) Aqo;R);

b) As(O;R);

c) V S(O;R).

2. Se considerii sfera S(O;R) in care Aqo;R) = 641t cm2 Calculati:


a) As(O;R);

b) R;

c) Vs(O;R).

109

3. Un cilindru circular drept are raza bazei de 20 em ~i generatoarea de 5 em.


Aria laterala a cilindrului este egala cu aria sferei S( 0; R). Calculati:
V S(O;R)
c) _ .:......;_-'-

b) R;

a) As(O;R);

Veil

4. Se considera sfera S( 0; R) in care V = 288tt cm3 . Calculati:

a) R;

b)

AC(o;R);

c) As(O;R).

5. 0 sfera de otel se tope~te ~i se toama in sfere cu diametrul de 5 ori mai mic.


Cate sfere mici se vor obtine?
6. Se considera sfera S(O;R) in care V = 4500tt cm3 . Calculati:
a) R;

b)

AC(O;R);

c) As(O;R).

7. Un cilindru circular drept care are raza bazei de 6 em ~i inaltimea de 27 em,


este echivalent (are acela~i volum) cu sfera S(O;R). Calculati :

a)

A
c) ~

b)R;

veil;

Asco;R)

**
:::>

Ill
11.1

....
:::>
>

>C:C

Ill

.E....
::s
0

8. La o rafinarie un rezervor de forma sferica a carei raza este de 6 m este umplut


cu petrol adus in vagoane identice care au forma cilindricii cu raza bazei de 2
m ~i inaltimea de 8 m. Cate vagoane sunt necesare pentru a umple rezervorul?
9. 0 portocala de forma sferica are raza OA = 4 em, iar
coaja are grosimea de 1 em (vezi figura alaturata).
Calculati: a) aria portocalei; b) volumul miezului;
c) volumul cojii.

----

c:c 10. Aria ~i volumul sferei S(O;R) se exprimaprin acela~i


v
::::i
numar. Calculati: a) R; b) Acco;R);
c) V.
c:c
lXI

"'
~
:::>

z
c:c
ii:
11.1
Q.
Vl

::s

11. Un con circular drept are generatoarea de 20 em ~i raza bazei de 5 em. Aria
laterala a conului este egala cu aria sferei S( 0; R). Calculati:
a) AI con ;

b) R;

c) vsfera.

12. Razele a trei sfere sunt egale cu x, 2x ~i 3x. Aratati eli volumul sferei mai mari
este de 3 ori mai mare decat suma volumelor celorlalte doua sfere.

;::

13. Peraza [OA] a unei sfere S(0;18) se considera punctul M,


2"'
astfel incat AM = 6 . (vezi figura alaturata). Planul a
:::>

z
c:c

i!

"'

perpendicular pe dreapta AO contine punctul M


intersecteaza sfera dupa cercul C(M;r). Calculati:

<lJ

.,

110

a) Vsfera;

b)

Aealota ;

c) r.

~i

14. Un plan perpendicular pe un diametru al unei sfere, 1mparte acest diametru in


douli segmente de 2 em ~i 8 em. Seqiunea realizatli are raza r . Calculati:
a) Vsfera;
b) Acalota mare ;
c) r.
15. Fie [OA] o razli a unei sfere ~i M un punct pe aceastli razli astfel !neat
OM= 12 ~i MA = 3. Planula perpendicular pe dreapta AO contine punctul M
~i intersecteazli sfera dupli cercul C(M;r). Calculati:
a) Vsfera; b)

c) r.

Acalota mare ;

16. 0 sferli S(O;R) este sec?onatli cu un plan a dupli cercul C(M;r). Stiind eli aria

sferei este de 676rc cm2, iar aria sectiunii de 144rc cm2 Calculati:
a) R;
b) r;
c) d(O;a).

***

17. Un rezervor de forma sfericli are raza de 3 m ~i este plin cu apli. El se gole~te
printr-o conductli cu diametru de 10 em prin care apa curge cu viteza de 4 m/s.
In cat timp se gole~te rezervorul?
18. Douli sfere au razele exprimate prin douli numere naturale consecutive. Determinati razele celor douli sfere ~tiind eli diferenta ariilor acestora este egalli cu
aria sferei cu raza de R = 9 .
19. Se considerli punctul M exterior planului dreptunghiului ABCD. Se
construiesc AP .l MC , ME MC , ~i DQ .l MB , Q E MB . Arati eli punctele
B, C, P ~i Q sunt conciclice.
20. Fie VABC o piramidli triunghiularli regularli cu latura bazei de 12.J3 ~i
1nliltimea de 18. Determinati raza ~i volumul sferei care contine punctele V, A,
B ~i C.
21. Demonstrati eli un con circular drept a clirei sectiune axialli este triunghi
echilateral are aria totalli egalli cu aria unei sfere cu diametrul egal cu
1nliltimea conului.
22. Se considerli sfera S(0;12) ~i [OA] o razli a sa. Prin punctul A trece un plan a
care formeazli cu dreapta OA un unghi de 60. Calculati aria r----~~~------..
sectiunii determinate de planula in sfera S(0;12).
,'

23. In figura allituratli sunt reprezentate o sferli S(O;R) ~i un con


cu varful V 1nscrise 1ntr-un cilindru circular drept. Arlitati eli:

\/
I

Vcilindru = Vcon + Vsfera

II
I

' -t..--

\.\
\

0 \

R
-

\'

~ ;(.,

~-- 'o.-;-~~--'

24. In figura allituratli este reprezentatli o sferli S(O;R) ~i un


cilindru circular drept cu raza bazei r 1nscris in sferli.
_ r

Veil

Daca - = -, calculatl : a) - - ;
R 5
'
Vsrera

Azona

b) - - .
Asfera

111

TESTE DE EVALUARE

Testul 1
1. Se considera un cilindru circular drept In care raza bazei este de 10 em
lungimea generatoarei este de 48 em. Calculati:
a) aria laterala a cilindrului;
b) volumul cilindrului;
c) lungimea diagonalei sectiunii axiale a cilindrului.

~i

2. Se considera un con cu lungimea generatoarei de 24 em ~i lungimea lnaltimii de


12 em. Calculati:
a) lungimea razei conului;
b) aria laterala a conului;
c) masura unghiului format de o generatoare cu planul bazei conului.
3. Se considera un trunchi de con circular drept care are raza bazei mari de 10 em,
raza bazei mici de 2 em ~i lnaltimea de 6 em. Calculati:
a) volumul trunchiului de con;
b) aria laterala a trunchiului de con;
c) lnaltimea conului din care provine trunchiul.
4. Un plan sectioneaza o sfera la distanta de 15 em de centrul acesteia. Raza
sectiunii obtinute are lungimea de 20 em. Calculati:
a) lungimea razei sferei;
b) aria sferei;
c) volumul sferei.
:;:)

Ill

Testul 2

..J
:;:)

>
":c
Ill

....E
2

c5
,.;;
~
~

c::

rn

.2
:;:)

c:c

ii2
w

Cl.

1. Se considera o sfera al carei volum este egal cu 360007t cm3 . Calculati:


a) lungimea razei sferei;
b) aria sferei;
c) lnaltimea unui cilindru echivalent cu sfera care are raza bazei egala cu raza
sferei .
2. Se considera un trunchi de con circular drept care are raza bazei mari de 15 em,
raza bazei mici de 1Ocm ~i lnaltimea de 12 em. Calculati:
a) volumul trunchiului de con;
b) lungimea generatoarei trunchiului;
c) volumul conului din care provine trunchiul.
3. Un con circular drept are maltifnea de 24 em ~i raza bazei de 10 em. Calculati:
a) volumul conului;
b) lungirnea generatoarei conului;
c) la ce distanta de vfuful conului se afla un punct situat pe maltifne la egala distanta
de baza ~i de orice generatoare a conului.

"'::J
~ 4. Sectiunea axiala a unui trunchi de con circular drept este un trapez isoscel cu
:;:)

c:c

u::
rn

CIJ

112

diagonalele perpendiculare. Stiind ca diferenta raze! or bazelor este de 10 em


lungimea lnaltimii trunchiului este de 24 em, calculati:
a) lungimea generatoarei trunchiului;
b) aria laterala a trunchiului;
c) volumul trunchiului.

~i

Testul 3
1. Completati spatiile punctate astfel !neat sa obtineti afirmatii adevarate:
a) Un con circular drept ~i un cilindru circular drept au aceea~i raza ~i aceea~i
ina! time. Volumul cilindrului este de . . . ori mai ... deciit volumul conului.
b) Sfera !a care aria ~i volumul se exprima prin acela~i numar are raza egala cu
numarul ....

2. Dintr-un dreptunghi cu L

= 101t em ~i R = 4 em, prin rasucire se confectioneaza

suprafata laterala a unui cilindru circular drept ( cu inaltimea de 4 em). Calculati


volumul acestui cilindru.

3. Volumul unui con circular drept este ega! cu 1801t cm 3 Calculati raza conului
2
~i aria laterala daca raportul dintre raza ~i inaltime este S .
4. Un plan care trece prin centrul unei sfere determina un cere de sectiune cu aria
de 361t cm 2 . Calculati volumul sferei.

5. In conul circular drept cu R = 15 em ~i G = 30 em notam cu M mijlocul


inaltimii. Calculati distanta de !a punctul M la o generatoare a conului.
6. Un trunchi de con circular drept are raza mica de 4 em, inaltimea de 6.J3 em,
iar generatoarea formeaza cu planul bazei un unghi de 60. Calculati:
a) aria laterala a trunchiului;
b) volumul trunchiului.

Testul 4
1. Completati spatiile punctate astfel !neat sa obtineti afirmatii adevarate:
a) Daca !a un cilindru circular drept mic~oram raza de 2 ori atunci volumul sau
se . . .... de .. . . .. ori;
b) Daca !a un trunchi de con circular drept marim inaltimea de 5 ori atunci
volumul sau se .... .. de ...... ori.
2. Volumul unei sfere cu raza de 6 em este de 5 ori mai mic decat volumul
cilindrului circular drept cu raza de 10 em. Calculati inaltimea cilindrului.
3. Un con circular drept are generatoarea de 18 em ~i aceasta face cu planul bazei
un unghi de 30. Calculati aria totala ~i volumul conului.
4. Un trunchi de con circular drept are R = 14 em, r = 9 em
volumul trunchiului.

~i

h = 12 em. Calculati

5. Un con circular drept cu R = 10 em ~i h = 24 em este seqionat cu un plan


paralel cu planul bazei dus prin mijlocul inaltimii. Calculati:
a) volumul trunchiului format;
b) aria totala a trunchiului.
6. 0 sfera din plastilina cu R = 6 em este remodelata in sfere mai mici cu raza r =
2 em. Cate astfel de sfere se obtin ?

=
'1'

>ro
ro
Vl
ro

ct

j:

ct

==

w
.....

ct

==
113

..

(4.5.)Probleme cu caracter aplicativ


1. Pe o strada lunga de 2,4 km se sapa un ~ant pe trotuar pentru a se introduce o
conducta prin care vor trece toate conductoarele de la telefonia ~i tv-ul prin
cablu. Conducta are forma cilindrica cu R = 10 em. Pama.ntul ramas dupa
acoperirea conductei este carat de un camion in care incap ciite 6 m 3 . Ciite
curse va face camionul pentru a transporta tot pamiintul riimas ?

2. La o seringa s-a ~ters inscriptia care precizeaza ~


volumul sau. Radu este solicitat de mama sa sa-i ~
calculeze volumul pentru a vedea daca poate
introduce in ea continutul din doua fiole una de 5,2 cl ~i cealalta de 2,8 cl care
se amesteca inainte de a fi injectate. Seringa are forma cilindrica aviind diametrul de 1 em ~i inaltimea de 8 em. Stabiliti daca poate fi utilizata aceasta
seringa sau este necesara o alta cu un volum mai mare.
3. La o fabrica de dulciuri se realizeaza batoane de ciocolata de forma sferica
aviind raza de 1 em in care se introduc ciite o aluna al ciirui volum mediu este de
0,75 cm3 sau ciite o vi~ina al carei volum este de 0,8 cm 3 . Calculati volumul
compozitiei de ciocolata necesar pentru a realiza 1000 cutii cu ciite 16
bomboane cu alune, 1200 cutii cu ciite 12 bomboane cu vi~ine ~i 2000 cutii
care contin fiecare ciite 8 bomboane cu alune ~i 8 bomboane cu vi~ine.
;::)

u
w
.....

Ill
;::)

~
Ill
::J

....

......E
::J

cC

::::i
cC

CIQ

"'
~
;::)

cC

a:w
~

Vl

"'

;::)

cC

ii:

"'~
Cli

114

i&:

4. Pe spatiul verde se amenajeaza un teren pe care se pune


pamiint ~i se planteaza flori. Pamiintul se a~eaza in forma
de cilindru cu raza de 3 m ~i inaltimea de 20 em. Ciiti
metri cubi de pamiint trebuie adu~i ~i ciite flori daca
pentru fiecare floare este necesar un spatiu de 15,7 cm 2 ?
5. Tubul de cemeala al unui pix are forma cilindricii circulara dreapta cu raza de
2 mm ~i inaltimea de 12 em. Ciite astfel de tuburi se pot umple din cemeala ce
se gase~te intr-o sticla cilindrica la care R = 24 em ~i inaltimea stratului de
cemeala din sticla este 30 em?
6. Cutia in care se vinde o palarie de dama este formata ~- r- ~ __ __
dintr-un cilindru cuR = 20 em ~i h = 12 em, iar capacul - ,.....
are forma de semisfera cu R = 20 em. Calculati suprafata ~ __: "" ,
totala a cutiei.
7. Pentru confectionarea unui colier se folosesc 32 bile care au fiecare raza de
0,5 em ~i ciintaresc ciite 12 g. Fiecare hila se gaure~te pentru a putea fi
in~irata. Prin gaurire se pierde 10% din masa ~i 12% din volum.
a) Cat va ciintari colierul daca firul pe care sunt in~irate bilele ciintare~te 18g ?
b) Pentru determinarea volumului colierului se poate face prin calcul sau prin
scufundarea sa intr-un vas gradat care contine lichid. Calculati volumul prin
metoda de care dispuneti.
8. Se ~tie ca 1 m3 de lemn de fag ciintare~te 800 kg. S-au taiat 8 fagi cu
dimensiuni egale aviind forma de trunchi de concuR= 30 em, r = 10 em ~i

lungimea de 16 m. Stabiliti prin calcul dacii ace~ti 8 fagi pot fi transportati cu


un camion pe care se pot indirca maxim 5 tone.
9. Intr-un pare se construie~te din piinza un cort unde se acorda prim ajutor persoanelor afectate de canicula care tree prin apropiere. Cortul se compune
dintr-un cilindru circular drept cu R = 6 m ~i h = 2 m ~i un con deasupra cu
h = 1, 5 m. Calculati ce suprafata de piinza este necesara.

10. Pentru a i se asigura o stabilitate mare un pahar de sticla se


construie~te astfel inciit prin exterior are forma de cilindru cu
Rext. = 3, 1 em ~i h = 10 em, iar prin interior un trunchi de con
cuR = 3 em ~i r = 2,5 em. Calculati volumul de sticla necesar
confectionarii paharului ~i masa acestuia ~tiind ca 1 cm 3 de
sticla ciintare~te 11,7 5 g.

c
-

''

'

''

11. 0 gramada de nisip are forma de con circular drept cu R = 3 m ~i h = 2,5 m.


Calculati volumul nisipului ~i stabiliti daca este suficient pentru a se realiza o
alee in forma de paralelipiped dreptunghic cu dimensiunile: L = 14m, l = 2,4
m ~i grosimea de 20 em.
12. Acoperi~ul unui turn de siloz are forma de con. Inaltimea acoperi~ului este 3
m ~i diametrul bazei turnului 8 m. Aflati ciite foi de tabla sunt necesare pentru
acoperirea lui, daca o foaie are dimensiunile 0, 7 m ~i 1,5 m, iar pentru
imbinari se consuma 5 % din cantitate.

13. Intr-un vas cilindric cu diametrul 0,084 m, in care se afla apa, s-a scufundat o
piesa metalica ~i apa s-a ridicat cu 0,02 m. Care este volumul acestei piese?
14. Bolta unei pivnite de forma semicilindrica are lungimea 5 m ~i diametrul 5,8 m.
Determinap. cantitatea de mortar necesara pentru tencuire, ~tiind ca pentru 1 m 2
suprafata de tencuit este necesara cantitatea de 25 kg de mortar.
15. 0 echipa de muncitori are de executat un rezervor cilindric din tabla de 10

mm grosime. Rezervorul are raza exterioara de 5 m ~i inaltimea de 10 m. Ciite


kilograme ciintare~te rezervorul gol, dacii densitatea otelului este 7,8 g/cm 3

115

( 4.6.) Probleme pentru performanta ~co lara ~i olimpiade


1. Raza unui con este egala cu 12 em, iar in con se inscrie un cilindru circular
drept. Stiind ca raportul dintre inaltimea cilindrului

~i cea a conului este

%~i

caprin des:fa~urarea conului se obtine un sector circular cu unghiul de 216,


aflati:
a) volumul ~i aria laterala a conului;
b) volumul ~i aria laterala a cilindrului;
c) raportul dintre volumul cilindrului ~i volumul conului.
2. Aflati volumul sferei circumscrise
dimensiunile de 9 em, 12 em ~i 15 em.

paralelipipedului

dreptunghic

cu

3. 0 sfera este inscrisa intr-un cilindru circular drept ~i intr-un con circular drept.
Daca generatoarea conului este egala cu dublul razei conului, aratati ca
patratul ariei totale a cilindrului este egal cu produsul dintre aria totala a sferei
~i aria totala a conului.
4. Se considera un trapez.
a) ,Rotim" trapezulinjurul bazei mici;
b) ,Rotim" trapezulinjurul bazei mari.
Cand este mai mare volumul obtffiut, ill cazul a) sau ill cazul b)?
Volumele pot fi egale?
::;)

Ill

....
::;)

>

c:C

Ill

.E

+-'
~

0
c:(

u
:::i
c:(

1:0

n:l

::;)

c:(

C2
w

a.
Vl
~

;::
n:l

:aE
::;)

:$
u..
n:l
(lJ

l:
~
116

s. Dintr-o

piesa uzata in forma de con circular drept cu raza bazei de 2 dm

~i

2J2

inaltimea de
dm se taie un corp, de volum maxim in forma de cub cu
una din fete a~ezata pe baza conului. In felul acesta se folose~te mai putin de
un sfert din material?
6. Daca doua conuri circulare drepte au ariile totale egale
axiale egale, atunci ele sunt egale?

~i

ariile sectiunilor

7. Un dreptunghi ABCD cu laturile AB de 4 m ~i AD de 3 m se rote~te in jurul


unei drepte ce contine peA ~i este paralela cu diagonala BD.
a) Aflati aria totala a corpului astfel format;
b) Care este volumul corpului de rotatie obtinut prin ,rotirea" dreptunghiului
dat injurul unei axe ce contine peA ~i este perpendiculara pe AC?.

8. Triunghiul ABC are latura BC ,fixa" ~i cu lungimea egala cu k, iar varful A se


,mi~ca" pe o paralela la BC situata la distanta k. Suprafata triunghiului se
,rote~te" cu 180 in jurul inaltimii AD. Unde trebuie considerat punctul A ca
volumul obtinut sa aiba cea mai mica valoare in cazurile:
a) <ABC ~i <ACE unghiuri ascutite;
b) <ABC sau <ACE unghiuri neascutite.
9. Se considera un trapez oarecare cu bazele de lungimi a ~i b (a >b) . Cand
trapezul se rote~te in jurul bazei de lungime a, se obtine un corp de volum V1,

iar dind se

rote~te

In jurul bazei de lungime b, se obtine un corp de volum V2

Raportul .!:!_ este o functie de raportul


V2

'

!!___

10. 0 piesa de ma~ina are forma unui inel care se obtine raciindu-,_se lntr-o sfera o
gaura cilindrica, axa cilindrului trecand prin centrul sferei. Inaltimea piesei
fiind 2 dm sa i se calculeze volumul.
11. Un vas In forma de trunchi de con circular drept are ca fund baza mica cu raza
de 4 dm a~ezata orizontal. Baza mare are raza de 7 dm, iar generatoarea are
lungimea de 5 dm. Se toama In vas 314 1 de lichid. Aflati lnaltimea apei din
vas.

117

CAPITOLUL

Subiecte pentru
evaluarile finale
5.1. Variante de subiecte pentru teza
5.2. Variante de subiecte pentru evaluarea finala
5.3. Variante de subiecte pentru examenul de Evaluare Na~ionala

CAPITOLUL 6

Subiecte pentru evaluarile finale


@

Variante de subiecte pentru teza

Varianta 1
(2p) 1. Efectuati

.fi J3 - 3J6.

=(x - l)(x + l)(x + 2) , pentru orice


JR.
3. Fie piramida patrulatera regulata VABCD de varf V ~i baza ABCD. Daca
toate muchiile piramidei sunt congruente, atunci determinati masura
unghiului dintre dreptele AD ~i VC.
4. Determinati volumul unui cub cu lungimea diagonalei de J6 em.
5. Se considera functia f: JR~ JR, f(x) = - x+3
a) Reprezentati grafic functiaf
b) Aflati valorile lui m pentru care A ( m2 ; 2) se afla pe graficul functieif
6. Prisma triunghiulara regulata ABCA 'B 'C' din figura
a!aturata are lungimea muchiei bazei AB = 15 em,
A'fC--------'------"..0
iar suma lungimilor tuturor muchiilor de 150 em.
a) Calculati aria bazei prismei.
b) 0 fumica pleaca din varful A ~i mergand pe toate
c 1
cele trei fete laterale ale prismei ajunge, pe drumul A ~ ~ ~ ~ ~;' ', B
eel mai scurt, in punctul A'. Determinati lungimea
drumului parcurs de furnica.

(1 p) 2. Aratati ca x(x - 2)

+ 2(3x 2 - 1)- 5x

XE

(1 p)

(1 p)

(1 p)
(1 p)

(1 p)
(1 p)

NOTA: Timp de lucru 50 de minute. Din oficiu se acorda 1 punct.

Varianta 2
(2p) 1. Aratati ca 9 - (x + 2) 2 = (7- x)(x + 11), pentru orice

xE

lR.

(1 p) 2. Determinati numerele reale x ~i y astfel incat x - y

=5

~i

=
x +y

= 7.

(1 p) 3 . Un paralelipiped dreptunghic are dimensiunile 3 em, 4 em, 5 em.

Determinati lungimea diagonalei paralelipipedului.


laterale patrate. Determinati masura unghiului dintre dreapta BC'

~i

planul

~Bq.

5. Se considera functia
(1 p)

"'
"'
u"'
Vl

(1 p) 4. 0 prisma dreapta ABCA 'B 'C' are bazele triunghiuri echilaterale ~i fetele

':3
~

f : lR ~ JR, f (x) = x + 2 .

a) Reprezentati grafic functiafintr-un sistem de axe perpendiculare xOy.

<

::'!:
w

1-

<

::'!:

121

(1 p)

(1 p)
(1 p)

b) Determinafi coordonatele punctelor de intersectie dintre graficul functiei


hi triunghiulABC, unde A(4,0),B(0,4) ~i C(-4,0).
6. In figura alaturata, ABCD este o piramida
D
triunghiulara regulata cu toate cele ~ase muchii
congruente. Fie DO j_ (ABC) ~i M proiectia

punctului 0 pe muchia DB . Se ~tie eli MC = 2..fi


em.
a) Aratati eli AB = 6 em.
b) Determinati volumul piramidei ABCD.

4>
'

, A

NOTA: Timp de lucru 50 de minute. Din oficiu se acorda 1 punct.

Varianta 3

X: - 1 prin x

2
+1.
+1
(1 p) 2. Scrieti sub forma de interval multimea solutiilor reale ale inecuafiei

(2p) 1. Simplificati raportul

4x - 3 ~ 2x + 15.

(1 p) 3. in paralelipipedul ABCDA 1 B 1 C 1 D 1 , AB = 4 em, BC = 5 em ~i AA 1 = 6

em. Determinati lungimea segmentului [BD

1
].

(1 p) 4. Calculati volumul unui cilindru circular drept cu raza bazei de 4 em ~i

generatoarea de 2 em.
5. Se considera functiile f,g:

:::1

VI

...I

(1p)

<VI

(1 p)

2
.....

.E

.
cc

~tie

R, f(x)

= x + 2,

g(x) = x + 4.

+ 6x + 8, pentru orice x E

~.

b) Fie un punct oarecare M situat pe reprezentarea grafica a functiei g.


Calculati distanta de la punctul M la reprezentarea grafica a functieif
6. Fie ABCDA B C D o prisma patrulatera regulata ~i AD 11 A D = { 0} . Se
1

:;j

~
~ro

a) Aratati eli f(x) g(x) = x

~ ~
2

eli AB = 8 em

~i

masura unghiului dintre planele ( OBC)

~i

(OB C

1
)

este de 90.
(1p)
(1p)

a) Demonstrati eli inaltimea prismei are lungimea de 8 em.


b) Calculati aria totala a prismei.

NOTA: Timp de lucru 50 de minute. Din oficiu se acorda 1 punct.

:::1

cc
ii2
w

Varianta 4

-~

(2 p) 1. c omparatt. numere1e 1

:;;

(1 p) 2. Determinati o solutie numar natural a inecuatiei 3x- 5 < 0 .

Q.

. 1

Ji

.J3 .

~~

(1 p) 3. Determinati aria totala a unui con circular drept cu raza de 4 em

~i

generatoarea de 5 em.
~ (1 p) 4. 0 prisma dreapta ABCA B C are bazele triunghiuri echilaterale ~i fetele
1

122

laterale patrate. Stiind eli AB = 6 em, determinati lungimea proiectiei


segmentului [AO] pe planul (ABC), undeBC 1nCB 1 ={0}.
JR~

JR, f(x) = 3x - 3.
(1 p)
a) Reprezenta!i grafic func!iafintr-un sistem de axe perpendiculare xOy.
(1p)
h) Fie punctele C(1;f(l)),D(O;f(O)). Aflati coordonatele punctului E, din
sistemul de axe xOy , astfel !neat punctul 0(0; 0) sa fie centrul de greutate
al triunghiului CDE.
oy.
--""?!c
6. In figura alaturatii, ABCDA B C D este un cub,
r::;
e
aria triunghiului DOE este egalii cu '-!3 em 2 , A'f---...;__---'f
unde {O} =BC n B C.
5. Se considerii functia f:

o.:. ---- ------- -- c

(1 p)
(1 p)

a) Ariita!i eli AB = 2 em.


h) Determinati volumul piramidei OADD 1A 1 .

A"-'----

--v,

NOTA: Timp de lucru 50 de minute. Din oficiu se acordii 1 punct.

Varianta 5
(2p) 1. Determinati partea intreagii a numiirului - 3,45.
(1 p) 2. Fie numerele reale x ~i y astfel meat x 2 + y 2 = 5 ~i .xy = 2 . Ariita!i eli

numiirul (x - y) 2 este natural.


(1 p) 3. Un cub are muchia de 3 em. Calcula!i suma lungimilor tuturor muchiilor

cubului.
(1 p) 4. Determinati volumul unui con circular drept cu iniil!imea de 6 em ~i

diametrul bazei de 4 em.


5. Fie A mul?.mea numerelor naturale n care impiir!ite la 5 dau restul 3, iar
impiif!ite la 9 dau restul 7.
(1 p)
a) Determinati eel mai mic elemental mul!imii A.
2

(1 p)

_ . _
( 2n - 7n - 17 n + 1
h) Aratat1 ca E(n) = 2
--n - 10n+21 n - 7

90
- EN, Vn E A.
n2 - 9

:-

6. Fie ABCDA 1 B 1 C 1 D 1 o prismii patrulaterii regulatii cu AB = 4 em,


AA 1 =4J3 cm~i AD 1nA 1 D = {0 1} .

(1p)

a) Determinati aria triunghiului B0 D.

( 1 p)

h) Fie {P} = BO 1n D 1 C 1 Calculati distanta de la punctul P la dreapta BD.

NOTA: Timp de lucru 50 de minute. Din oficiu se acordii 1 punct.

123

Variante de subiecte pentru evaluarea finala

Varianta 1
Subiectull (30 p). Pe foaia de examen scrieti numai rezultatele.
(Sp) 1. Rezultatul calculului 15 - 8 : 2 este ...
(Sp) 2. Scris sub forma de numar zecimal, fractia .!_.!. este ....

(Sp) 3. Cel mai mare numar natural care verifica inegalitatea 5x -12 < 9 este ....
(Sp) 4. Aria laterala a unui tetraedru regulat cu muchia de 5 em
~
este ...
(Sp) s. Aria unui romb cu diagonalele de 16 em ~i 12 em este
egala cu ...
(Sp) 6. Se considera un disc. Pof!iunea ha~urata reprezinta din
intregul disc un procent de ... %.
Subiectul alii-lea (30 p). Pe foaia de examen scrieti rezolvarile complete.
(Sp) 1. Desena!i, pe foaia de examen, o piramida patrulatera regulata de varf V ~ide
bazaMNPQ.
(Sp) 2. Un biciclist parcurge ill prima zi
::I

Ill

....

::I

>

>cC

Ill

.....E
:J

dintr-un drum, iar a doua zi restul de 3

km. Care este lungimea drumului?


cheltuie~te o suma de bani in trei zile astfel: in prima zi
cheltuie~te doua treimi din suma ~i mea 14lei, a doua zi cheltuie~te 30% din
rest, iar a treia zi cheltuie~te restul de 28 lei.
(Sp)
a) Afla!i ce suma a avut initial persoana.
(Sp)
b) Aflati ce suma a cheltuit persoana a doua zi .
(Sp) 4. Se considera functia f: JR~ JR, f(x) = x - 3 Verificati daca punctele

A(- 3;2)

cC

3. 0 persoana

cC

::::i

(Sp)

s. Aratati ca

~i

B(2; - 1) apaf!in graficului functieif

2 - x + (x - 2) 3 = (x - 1)(x - 2)(x - 3) , pentru orice x E lR.

llD

4?"'
::I

cC

ii:

Q.

V>

:J

;::

"'

::I

cC

i:i:

"'~
QJ

~
,-,~~~

124

Subiectul allll-lea (30 p). Pe foaia de examen scrie!i rezolvarile complete.


c
1. In figura alaturata este reprezentata gradina lui Mihai,
Dr--formata din doua dreptunghiuri, ABCD ~i respectiv
BMNP. Se ~tie ca AB = 70 m, CP,= 100 m,
A'
Is
1
NP = 20 m, AD = x (m), x > 0 . In pof!iunea ABCD,
M
Mihai cultivii sfecla de zahiir, iar 1n pof!iunea BMNP porumb.
(Sp)
a) Aflati, in functie de x, perimetrul dreptunghiului BMNP .
(Sp)
b) Determinati valoarea lui x, ~tiind ca perimetrele celor
doua dreptunghiuri sunt egale.
NL----lP
(Sp)
c) Daca x = 25 m, aflati ariile celor doua dreptunghiuri.
(Sp)
d) Daca x = 25 m, cati ari din suprafata ABCD trebuie cultivati cu porumb

pentru ca suprafata cultivata cu sfecla sa fie egala cu suprafata cultivata cu


porumb.
2. 0 echipa de muncitori trebuie sa sape un ~ant in forma de paralelipiped
dreptunghic lung de 25 m, adiinc de 1 m ~i !at de 2 m.
(Sp)
a) Care este volumul ~antului?
(Sp)
b) Cii!i metri mai trebuie sapati in adiincime ca volumul sa devina 52m 3?

NOTA: Timp de lucru 2 ore. Din oficiu se acorda 10 puncte.

Varianta 2
Subiectull (30 p). Pe foaia de examen scrieti numai rezultatele.
(Sp) 1. Rezultatul calculului 24 : 6 + 2 este ega! cu ...
(Sp) 2. Fie multimile A = {- 2; - 1; 0} ~i B = {- 2; 0; 2} . Card (An B) este ega! cu ...
(Sp) 3. Daca 12 muncitori terminii o lucrare in 5 zile, atunci 10 muncitori vor
term ina aceea~i lucrare in ... zile.
(Sp) 4. Lungimea unui cere este de 147Z' em. Lungimea razei cercului este egala
cu ... em.
(Sp) s. Diagonala unui cub este de 3..fi em. Volumul cubului este de ... cm
(Sp) 6. Un sondaj efectuat in riindul elevilor clasei a VII-a B
referitor Ia sportul preferat se exprima intr-o diagrama
circulara ca in figura alaturata. Numarul elevilor care
prefera fotbalul este de ... ori mai mare deciit numiirul
elevilor care prefera handbalul.
Subiectul al 11-lea (30 p). Pe foaia de examen scrieti rezolvarile complete.
(Sp) 1. Desenati un tetraedru regulatXYZT.
(Sp) 2. 0 banca acorda dobiinda de 12% pe an. Ce suma de bani a depus initial
George, daca dupa un an are in cont 3136 lei?
(Sp) 3. Pentru a nu uita codul PIN a! telefonului mobil, Paul 1-a ales in felul
urmator:
a) este format din patru cifre, scrise in ordine descresciitoare;
b) fiecare cifra este elemental multimii {x E N* I I x - 2 1< 3} .
3

Care este codul PIN a! lui Paul?


34 " - 32" 2 + 1
(Sp) 4. Aratati ca a =
+ 1 este patratul unui numar natural.
.
9" - 1
S. Se considera functia
(Sp)
(Sp)

f: ~~ ~.

f(x) = - x + 2.

a) Determinati punctele de intersectie ale graficului functiei cu axele de


coordonate.
b) Reprezentati grafic f

Subiectul allll-lea (30 p). Pe foaia de examen scrieti rezolvarile complete.


1. Clubul sportiv ,Vointa" dore~te sa construiascii un teren cu gazon sintetic
pentru fotbal, ca in figura alaturata. AB = 20 m ~i AD = 50 m, iar in

125

portiunea ha~?urata se afla banci pentru spectatori,


latimea acestei poftiuni fiind de lungime X m
(x E JR:.,x > 0).
(Sp)
(Sp)
(Sp)
(Sp)

a) Exprimati in functie de x, aria portiunii h~urate.


Pentru ce valoare a lui x, perimetrul
dreptunghiului lvfNPQ este egal cu 196m?
c) Pentru x = 7 m, calculati aria portiunii ha~?urate.
d) $tiind ca 1 m2 de gazon construit costa 30 de
euro, iar clubul define 20% din suma, aflati suma de
care mai are nevoie clubul pentru a achita lucrarea
(portiunea ABCD).

1Dl

L:J

('

b)

I/

IAI

L:J

2. In figura alaturata este reprezentata o vaza in forma de


prisma patrulatera regulata ABCDA 'B'C'D', iar interiorul
vazei are forma de piramida patrulatera regulata notata
OA 'B'C'D'. Se ~?tiu AB = 3 em ~i AA' = 2 em.
(Sp)
a) Calculati aria totala a prismei ABCDA 'B'C'D'.
(Sp)
b) Verificati daca in vaza !neap 5 1 de apa.

NOTA: Timp de lucru 2 ore. Din oficiu se acorda 10 puncte.

Ix

B N

A-----...,.c
A'f.--f-1----'"("

0 '

-..._
~
B

IL
A

Varianta 3
:::::1

Subiectull (30 p). Pe foaia de examen scrieti numai rezultatele.


1
(Sp) 1. Rezultatul calculului 0, (3): - este ....

3
~ (Sp) 2. Media aritmetica a numerelor 5 Ill

'

216

~i 5 + 216 este egala cu ....

~i 10 bile negre. Se extrage o bila. Probabilitatea


ca bila extras a sa fie alba este ....
grade
8 (Sp) 4. Aria unui cere este de 161t cm2 Lungimea
,(
cercului este de ... em.
~ (Sp) s. 0 prisma patrulatera regulata cu inaltimea de 3

:i
13 em are aria laterala de 260 cm 2 Lungimea 2
--~
c:
muchiei bazei prismei patrulatere regulate 1
T
"'
este
de
...
em.
~
:l:ile
a
!e- :~
i (Sp) 6. Graficul urmator ne arata temperatura pe
..:
l(o:J
a g3
~
urmatoarele 4 zile. Temperatura de joi este
-3' 4-- _ j.

ex:
de ....
0
~
;;,
"'
-~ Subiectul al ii-lea (30 p). Pe foaia de examen scrieti rezolvarile complete.
~ (Sp) 1. Desenati o piramida triunghiulara regulata SABC.
i (Sp) 2. Vlad cheltuie~te 25% dintr-o suma de bani, apoi trei cincimi din rest,
~
ramanandu-i 240 lei. Ce suma a avut initial Vlad?
Q'l (Sp) 3. Fie functia f :JR. ~ JR., f(x) = 3x- 2 . Determinati punctul de pe grafic care
u
~
are abscisa egala cu dublul ordonatei.

;:
-~

(Sp) 3. Intr-o uma sunt 8 bile albe

FF=t
.

li

1
\

126

4. Dan ~i mama lui au lmpreuna 40 de ani. In urma cu 4 ani, varsta lui Dan era
de 7 ori mai mica dedit varsta mamei.
(Sp)
a) Cati ani are Dan?
(Sp)
b) Peste cati ani varsta lui Dan va fi egala cujumatate din varsta mamei?
2
54
6
(Sp) 6. Fie expresia E(x) = x , unde x E lR \ {- 3}. Aratati ca E(x) este un
3x + 9
numar lntreg pentru orice numar natural.
Subiectul allll-lea (30 p). Pe foaia de examen scrieti rezolvarile complete.
1. Gradina din spatele casei lui Rare~ are forma ca In r-----..;c;;;...__
figura alaturata. ABCD este un patrat cu AB = 30
m, triunghiul ABM este isoscel, AM = BM, mr
suprafata ha~urata este un semidisc.
(Sp)
a) Calculati aria suprafetei ha~urate.

~tiind ca

(Sp)

b) Determinati X

(Sp)

c) Rare~ dore~te sa lmprejmuiasca gradina cu un


gard. Stabiliti daca 160 m de gard sunt suficienti
(considerati 1r "" 3,14 ).

AMBM

AABCD

2. In figura urmatoare este reprezentata o cutie de


forma cubica ABCDA 'B'C'D'. Se ~tie ca AB = 6
dm.
(Sp)
a) Calculati distanta de Ia A' la BD.
(Sp)
b) Calculati aria totala a cutiei.
(Sp)
c) In cutie se toarna pamant. Aflati lnaltimea pana
Ia care se ridica pamantul, ~tiind ca acesta ocupa
75% din volumul cutiei.

Varianta 4
Subiectull (30 p). Pe foaia de examen scrieti numai rezultatele.
(Sp) 1. Rezultatu1 calculului 7 + 2 3 - 1 este egal cu ....
(Sp) 2. Fie multimile A = {(- 2i; - 2 2 ; - 2; (-2) 0 ; 02 } ~i B = {--4; - 2; - 1; 0; 1}.
Multimea A u B = { ...... }.
(Sp) 3. Probabilitatea ca alegiind o luna a anului 2011, aceasta sa aiba un numar de
zile divizibil cu 5 este egala cu ....
(Sp) 4. Masura unghiului la centru a unui sector de cere, a carui arie este a noua
parte din aria cercului din care provine sectorul este egala cu ...
(Sp) 5. Aria laterala a unei piramide regulate este de 4 ori mai mare decat aria unei
fete laterale. Atunci numarul tuturor muchiilor laterale ale piramidei este
ega! cu ....
(Sp) 6. 0 furnica se deplaseaza, cu o mi~care uniforma, 200 m In timp de 40
minute. Distanta parcursa de furnica In 30 de secunde este egala cu ... m.

127

Subiectul alii-lea (30 p). Pe foaia de examen scrieti rezolvarile complete.


(Sp) 1. Desenati, pe foaia de examen, un paralelipiped dreptunghic
ABCDA'B'C'D', in care una din baze sa fie dreptunghiul ABCD.
(Sp) 2. Intr-o clasa numarul de biiieti este egal cu 7, iar numiirul de fete este de
doua ori mai mare deciit eel al biiie?lor. Cati elevi sunt in total in clasa?
(Sp) 3. Daca un grup de elevi se grupeaza in grupe de cate 6 elevi, raman 3 elevi
negrupati. Dadi acela~i grup de elevi se grupeaza in grupe de cate 8 elevi,
raman tot 3 elevi negrupati.
(Sp)
a) Aratati cain grup pot fi 99 de elevi.
(Sp)
b) Aflati numarul minim de elevi din grup inainte de a fi grupati.
(Sp) 4. Se considera functia

M(3, 0)

~i

f:

lR

---?

JR, f(x) = 3 - x. Verificati daca punctele

N(O, 3) apaftin graficului functiei

(Sp) 5. Aratati ca (x+1) -4x-4 = (x-1)(x+1)(x+3), pentru orice numar real x.

Subiectul allll-lea (30 p). Pe foaia de examen scrieti rezolvarile complete.


1. In figura alaturata este ilustrata schematic suprafata de
teren agricol a unui fermier. Suprafata AMN va fi cultivata
cu porumb iar suprafata BCNM cu floarea-soarelui, AB =
400 m, BC = 300 m, AM = x m (x este o distanta
exprimata in metri; 0 < x < 400 ).
(Sp)
a) Exprimati, in functie de x, aria suprafetei AMN.
B
(Sp)
b)
Aratati ca aria suprafetei BCNM este egala cu
:::>
u
Ill
480000 - 3x 2 2
w
----- m .

...I

:::>

>

>C:C

(Sp)

2
.E....
:::l
a

(Sp)

Ill

c:c

u
::i
c:c

c:o
c

ro

2.

:::>

c:c

ii2
w

D.

VI

:::l

;::

ro

(S p)

:l

I.&.

ro

<lJ

(Sp)

8
c) Pentru ce valoare reala a lui x aria suprafetei AMN este o treime din aria
suprafetei BCNM?
d) Se considera AM= 200m. Fermierul pentru a cultiva aceasta suprafata cu
porumb trebuie sa cumpere samiinta pentru semanat. 1 kg de samanta costa
8 lei. Pentru fiecare kilogram de samanta mai mult decat 20 kg se acorda o
reducere de 20% din pret. Cat a costat in total samiinta ~tiind ca pentru 1 ha
(1 ha = 10.000 m 2) sunt necesare 20 kg de siimanta?

L ,

In figura alaturata este reprezentata


D
C
schematic o piscina, ABCDA 'B 'C 'D' ,
cu AA 'D 'D ~i BCC' B' dreptunghiuri,
)D.: ___ __ _
iar ABB'A' ~i DD'C'C trapeze A,
'
-?'
dreptunghice. Se ~tie ca AB = 10 m,
BC = 6 m, AA' = 1m, BB' = 2 m.
lOrn
B'
a) Aflati cati litri de apa este nevoie
pentru a umple aceasta piscina.
b) Verificati daca pentru fmisarea acestei piscine cu gresie sunt suficienti
110m2 .

NOTA: Timp de lucru 2 ore. Din oficiu se acorda 10 puncte.

Variante de subiecte pentru examenul de


Evaluare Nationala

Varianta 1
Subiectull (30 p) . Pe foaia de examen scrieti numai rezultatele.
(5p) 1. Rezultatul calculului 3 (15 - 12) este ... .
(5p) 2. Dacii 4a:5, atunci cifra nenuHi a este ... .
(5p) 3. Media aritmetica ponderata a numerelor 2, 8 ~i 4 cu ponderile 4, 2 ~i 4 este
(5p) 4. Intr-o urna sunt 12 bile negre ~i 18 bile albe. Se extrage o bila.

Probabilitatea ca bila extrasa sa fie neagra este egalii cu ....


(5p) 5. Latura unui triunghi echilateral este egalii cu 3 em. Perimetrul triunghiului

este egal cu ... em.


(5p) 6. Volumul unei piramide cu aria bazei de 6 cm ~i inaltimea de 3 em este egal
2

cu ... cm

Subiectul alii-lea (30 p). Pe foaia de examen scrieti rezolvarile complete.


(5p) 1. Desenati, pe foaia de examen, un cub ABCDA 'B'C'D'.
(5p) 2. Intr-o clasa sunt 15 fete . Numarul de baieti este cu trei cincimi mai mic
decat eel al fetelor. Cati elevi sunt in total in clasa?
(5p) 3. Intr-o uma se gasesc un numar de bile albe, bile negre ~i bile ro~ii, direct
propoftionale cu numerele 2, 3 ~i respectiv 7.
(5p)
a) Daca in total sunt 60 de bile, aflati numarul de bile ro~ii.
(5p )
b) Daca numarul de bile negre este egal cu x + 1 , x E N , aflati numarul
total de bile in functie de numarul natural x.
(5p) 4. Se considera functia f: JR ~ JR , f(x) = 2x + 6 . Verificati dacii aria tri-

unghiului determinat de graficul

_ . ca_ F()
(5p) 5 Aratati
x

functieif~i

x+1
= x 2 + 5x + 4 = x +x-12

x- 3

axele Ox

. x
pentru once

~i

Oy este egala cu 9.

}
TTJ)\{-4
lN.
; 3

Subiectul allll-lea (30 p) . Pe foaia de examen scrieti rezolvarile complete.


1. In figura alaturata, ABCD este o coala de
hartie in forma de dreptunghi cu AB = 30 em
~iBC= 20 em.
M
(5p)
a) Determinati aria triunghiului CDM, unde
M este mijlocullui CD .
(5p)
A
B
b) Determinati AN ~tiind ca aria triunghiului
decupat este o treime din aria colii de hiirtie.
(5p)
c) Pentru AN= 20 em, determinati natura triunghiului decupat.
(5p)
d) Pentru AN = 20 em, determinati ce procent din aria triunghiului DAN
reprezinta aria triunghiului BA1N.

=
"'
"'
Vl

"'

Ci
>c:C

u
i=
c:(

:E
w
.....
c:(
:E
129

D'~--2. Figura alaturata reprezinta schematic o


piscina in forma de paralelipiped
dreptunghic cu AB = 12 m, BC = 4 m ~i AA' B'
'~,- ,.
=3m
)-v ---------(Sp)
a) Calcu1ati cati litri de apa sunt necesari
A L''
1
pentru a umple piscina.
(Sp)
b) 0 bara dreapta este scufundata in
totalitate in apa din piscina cand aceasta este plina. Care este lungimea
maxima a acestei bare?

NOTA: Timp de lucru 2 ore. Din oficiu se acorda 10 puncte.

Varianta 2
Subiectull (30 p) . Pe foaia de examen scrieti numai rezultatele.
(Sp) 1. Rezultatul calculului 10 - 5 4: 2 este egal cu ....
(Sp) 2. Fie

multimile

A = {- 3 ;(- 3) ;3;0

~i

B ={- 9; 1;2}

Multimea

A n B = { ... } .
(Sp) 3. Probabi1itatea ca alegand o luna a anului 2010, aceasta sa aibii un numar par

de zile este egala cu ....


(Sp) 4. Masura unghiului la centru a unui sector de cere, a carui arie este a zecea

parte din aria cercului din care pro'5'~


vine sectorul este egala cu .. ." .
Ill
...
~ (Sp) 5. Aria laterala a unei piramide regulag_
c
:;)
te este de 6 ori mai mare decat aria ~
>
:a
cC
unei fete laterale. Atunci numarul
Ill
tuturor muchiilor piramidei este
2
....
.E
egal cu ....
4!"-------l
6 (Sp) 6. 0 fumica se deplaseaza conform
graficului din figura de mai jos.
cC
u
Distanta parcursa de fumica in ul::::i
60
timele 40 de secunde este egala cu
cC
lXI
... metri.
c
:;)

I
timp ul (secunde)

rn

.2
~

Subiectul alii-lea (30 p). Pe foaia de examen scrieti rezolvarile complete.

::!: (Sp) 1. Desenati, pe foaia de examen, un paralelipiped ABCDA'B'C'D', in care una


~
din baze sa fie ABB'A' .
~

(Sp) 2. Intr-un penar sunt de doua ori mai multe creioane decat intr-un alt penar.

rn

Daca mutam 9 creioane dintr-un penar in altul atunci in cele doua penare va
fi acela~i numar de creioane. Cate creioane sunt in cele doua penare?
3. Mo~ Criiciun are de impartit 120 de papu~i ~i 80 de ma~inute unui grup de
fete ~i baieti. Daca imparte fetelor cate 3 papu~i, atunci raman 2 fete :tara
cadouri, iar daca imparte cate 6 ma~inute fiecarui biiiat, atunci raman 2
ma~inute in sacul Mo~ului .

2:

:;)

z
::!:
LL.

rn

(lJ

130

(Sp)
(Sp)

a) Verificati daca pot fi 55 de copii in grup.


b) Care poate fi eel mai mic numar de copii din grup astfel incat fiecare
dintre ei sa primeasca acela~i numar de cadouri, nu mai mult de 20 de

fiecare.
(Sp) 4. Determinati numarul punctelor de intersectie a graficelor functiilor

j,g:ffi.---?ffi., f(x) = ax + b, g(x) =bx+a, unde a,bE ffi. , ~tiind ca


/(20 10) = g(2010).
3

(Sp) 5. Aratati ca (x- y) +(y-z) + (z - x) = 3(x - y)(y-z)(z - x), oricare ar

fi x,y,zE ffi. .
Subiectul allll-lea (30 p). Pe foaia de examen scrieti rezolvarile complete.

c
0
1. In figura alaturata este ilustrat D
schematic un teren de tenis de camp,
p
"'
T
folosit atilt in jocul de simplu
(suprafata dreptunghiulara SNPR ),
cat ~i in jocul de dublu (suprafata
u
dreptunghiulara ABCD ).
N
s
Se cunosc: AM= MB =10m, ,
A
M
B
AS = DR =1 m SN II RP II ABIIDC, AD II MQ II BC, iar TU=x ( x este
o distanta exprimata in metri; 0 < x < 20 ).
(S p)
a) Exprimati, in functie de x, aria suprafetei SNPR, utilizata pentru jocul
de simplu.
(Sp)
b) Determinati cu cat este mai mare aria suprafetei de joe la dublu deciit cea
utilizata pentru jocul de simplu.
(Sp)
c) Determinati valoarea reala a lui x astfel incat distanta maxima pe care o
poate parcurge mingea in plan orizontal, trimisa de un jucator la dublu in
terenul advers, sa fie egala cu 1oJS m.
(Sp)
d) Pentru ce valoare reala a lui x un jucator aflat in punctul A al terenului
ajunge la fileu, pentru a retuma o minge trimisa de adversar in punctul T al
fileului QM , ~tiind ca el se deplaseaza pe distanta respectiva in 3 secunde,
cu o viteza medie de 24 km I h .
2. Figura alaturata reprezinta o fiintana
sapata in pamant cu adancimea BE' = 15
metri ~ i cu diametrul bazei AB = 2 metri.
Stiind ca volumul galetii cu care se scoate
apa din fantana este de 10 de litri,
determinati:
(Sp)
a) pana la ce inaltime (raportata la baza
fiintanii) trebuie sa fie apa, astfel incat sa
poata fi scoase 20 de galeti de apa?
(Sp)
a) numarul minim de rotatii complete a
manivelei valului care aduce galeata din

131

punctul 0 la suprafata fiintiinii (adica toarta acesteia sa ajunga in punctul


0' ), prin intermediul unui lant, ~tiind ca valul cilindric are diametrul bazei
de 25 de centimetri, iar galeata (cu tot cu toarta) are o inaltime de 50 de
centimetri (nu se tine seama de grosimea lantului).

NOTA: Timp de lucru 2 ore. Din oficiu se acorda 10 puncte.

Varianta 3
Subiectull (30 p). Pe foaia de examen scrieti numai rezultatele.
(Sp) 1. Rezultatul calculului 12-9:3 este egal cu ....
4

(Sp) 2. Fie multimile A ={- 2 ;(-2f ;( -2) ;-2}

~i B = {-16;-1;1;0}. Mulpmea

B\A={ ... }.
(Sp) 3. Probabilitatea ca alegiind o zi a saptamiinii, aceasta sa fie un cuvant format

din 8 litere este egala cu ....


(Sp) 4. 0 sfoara de lungime 4Jr em este indoita sub forma unui semicerc.

::;)

Ill

Ll.l

...I
::;)

>

"c(

Ill

...,2

.E
:;J

Lungimea diametrului corespunzator cercului din care provine semicercul


este egala cu ... em.
(Sp) 5. Aria totala a unui paralelipiped dreptunghic este egala cu 25 cm 2 , iar
lungimea diagonalei acestuia este de 12 em. Suma lungimilor tuturor muchiilor paralelipipedului este egala cu ... em.
(Sp) 6. Un gandacel se deplaseaza conform ,_
graficului din figura de mai jos. Pe- ~ 3 ----- -rioada de timp in care acesta s-a ';'
odihnit este de . . . ori mai mare decat cea in care gandacelul s-a mi~- ~
th
6'o I (
d)
tm1pu sccun c
cat.

or

3h 40

c:c
u
::::i

c:c

CCI

..
c::

m
0

::;)

c:c

a:Ll.l

Cl.
V1

:;J

;:
m
~

::;)

Ll.

m
QJ

:::

132

Subiectul alii-lea (30 p). Pe foaia de examen scrieti rezolvarile complete.


(Sp) 1. Desenati, pe foaia de examen, un trunchi de piramida patrulatera regulata
ABCDA'B'C'D', inscris in conul de varf V ~i a carui baza este cercul de
diametru A C .
(Sp) 2. La raionul de jucarii s-au viindut intr-o zi 50 de mingi ~i 80 de trenulete,
incasandu-se in total suma de 1000 de lei. Stiind ca preturile jucariilor sunt
exprimate prin numere naturale nenule, determinati pretul maxim al unui
trenulet.
3. in bradul de Craciun sunt beculete verzi ~i galbene, in total 50. Cele verzi se
aprind din 5 in 5 secunde, iar cele galbene, din 4 in 4 secunde.
(Sp)
a) Verificati daca dupa 1 minut se vor aprinde simultan toate beculetele?
(Sp)
h) Daca dupa 20 de secunde se aprind in total 220 de beculete, aflati
numarul total al beculetelor care se vor aprinde dupa 50 de secunde.
(Sp) 4. Se considera functia f : JR ~ JR , f(x)=2010x-201l. Demonstrati ca

exista un singur punct situat pe graficul functiei f , ale dirui coordonate sa


fie nurnere opuse.
(Sp) 5. Aratati ca pentru orice numere reale a,b, c are loc egalitatea:

(a -b) 2 + (b -c) 2 + (c -a) 2 + 2[(a -b)(b -c) +(b -c)(c -a) +(c -a)(a -b)]= 0.
Subiectul allll-lea (30 p). Pe foaia de examen scrieti rezolvarile complete.
1. In figura alaturata este ilustrata D...-------------:::,....,
schematic jumatatea unui teren de
baschet AECD de forma dreptunghiulara, in care punctul 0 ,
mijlocul
segmentului
EC
reprezinta piciorul panoului pe care
este fixat co~ul I . Se nume~te
,ciiciulii" suprafata de teren
formata de trapezul isoscel MNPQ
A ~----------------------~-J

impreuna cu semicercul NSP , de


centru V ; ETC este, de asemenea semi cere, de centru 0 astfel ca punctele
T, S, V ~i 0 sa fie coliniare. Orice aruncare prin care mingea intra in co~,
efectuata din interiorul semicercului ETC valoreaza 2 puncte, iar una
reu~ita de pe semicercul ETC sau din exteriorul acestuia valoreaza 3
puncte.
Se
cunosc:
AE=14m, EC=12m, VS=lm, TS=1,5m, OI=3m
iar
MO
(Sp)
(Sp)
(Sp)

= OQ = x

( x este o distanta exprimata in metri; 4 < x < 5 ).

a) Determinati aria suprafetei de teren in care trebuie aflati un baschetbalist,


care, aruncand mingea spre co~, poate aduce echipei sale 3 puncte.
b) Exprimati, in functie de x, aria ,ciiciulii".
b) Determinati valoarea reala a lui x astfel !neat distanta minima dintre un

jucator J aflat pe frontiera ,ciiciulii" ~i co~ul I sa fie JI =


(Sp)

ffi m .

d) Determinati distanta parcursa de minge, care este pasata in plan orizontal de


un jucator aflat ill punctul E al terenului catre un coechipier situat ill punctul
V, care finalizeaza cu un co~ de 2 puncte printr-o aruncare semicirculara, de
diametru VI (nu se ia ill considerare illaltimeajucatorilor).

2. Figura de mai jos reprezinta un bazin de inot,


in care AA'E'E ~i DD'CC' sunt trapeze
dreptunghice
congruente
cu
m( <L4A 1 E 1) = m( <r.EE 1 A 1) = 90 , iar ADD'A' ,
E'C'CE, A'E'C'D' ~i AECD sunt dreptunghiuri. Se cunosc: AA' =1m, A'D' =10m ,
A'E' = 25m ~i EE' = 2 m .
(Sp)

a) Determinati ce volum minim de apa trebuie sa fie in bazin astfelincat sa


fie acoperita in intregime baza acestuia AECD ?
133

(Sp)

h) Un copil care nu ~tie sa lnoate ~i care are lnaltimea masurata din varful
picioarelor pana Ia biirbie de 1, 2 m intra In bazinul plin cu apa, prin punctul

A' . Pe ce suprafata din baza ABCD a bazinului poate calca astfel !neat sa
nu se mece (se omite volumul corpului copilului)?

NOTA: Timp de lucru 2 ore. Din oficiu se acorda 10 puncte.

Varianta 4
Subiectull (30 p). Pe foaia de examen scrieti numai rezultatele.
(Sp) 1. Rezultatul calculului 33 - 33 : 3 este ega! cu ....
(Sp) 2. Fie multimile A={- 2;-1;0} ~i B astfel !neat BnA = B

Multimea

AuB={ ...} .
(Sp) 3. Se considera multimea A = {-2010,- 2009, .. . ,- 1,1, 2, .. . 2010} . Probabilita-

tea ca alegand un element din A , inversul acestuia sa fie numar lntreg este
egala cu ....
(Sp) 4. Numiirul ce reprezinta lungimea unui cere este de 4 ori mai mic decat
numiirul care desemneaza aria aceluia~i cere. Lungimea razei cercului este
egala cu ... em.
(Sp) 5. Raportul dintre lungimea diagonalei ,--.. 6 ........................--...- ....._
unei fete a unui cub ~i diagonala 8
cubului este ega! cu . . . .
~ 4 ........................ !
ro
'
::1
u (Sp) 6. Un melc se deplaseaza conform ~Ill
w
graficului din figura alaturata. ,;
r
...I
::1
Perioada de timp In care melcul s-a -o ~,-1'~,...--4_,;5.,.__~8'='5-----.
>
>CC
mi~cat eel mai repede este de .. .
timpu1 (secunde)
Ill
secunde.
2
+-'

.E
::l

Subiectul al ii-lea (30 p) . Pe foaia de examen scrieti rezolvarile complete.

cc (Sp) 1. Desenati, pe foaia de examen, o piramida patrulatera regulata de viirf S

~i

baza ABCD , lnscrisa lntr-un cilindru, In care centrul unei baze este punctul
cc
S, iar diametrul celeilalte baze este AC .
al
c
ro
(Sp) 2. Lao ~coalii generala cu clasele 1-VIII, Ia lnceputul unui an ~colar, se lnscriu
~
298 de elevi pentru clasele a 1-a ~i respectiv a V-a. Stiind caIn fiecare clasa
::1
de-a 1-a sunt 26 de copii, iar In fiecare clasa de-a V-a sunt cu 2 elevi mai
z
cc
multi,
determinati numiirul tuturor claselor formate.
a:w
3. In Laponia, In preajma sarbiitorilor de iama, Mo~ Craciun prime~te cate 50
0..
de scrisori pe zi de Ia copii din lntreaga lume. Pe 15 decembrie constata ca a
::l
ro
adunat In total 2900 de scrisori.
~
(Sp)
a) In ce zi a anului a lnceput Mo~ul sa primeasca scrisori?
::1
h) Poate Mo~ul, plecand cu darurile din Laponia pe 22 decembrie, Ia ora
z (Sp)
cc
23.40 sa viziteze, timp de un minut, pe fiecare dintre copiii care i-au scris,
u::
ro
pentru a le oferi darurile Ia care ace~tia au visat, astfel !neat sa termine de
<!J
::::'
lmpiiftit toate cadourile pana de Criiciun (25 decembrie)?
::::i

Vl

. tl ~'

134

f: lR ~ lR , f(x) = ax+b, cu a, bE lR*, al caror


grafic formeaza cu axele de coordonate un triunghi dreptunghic isoscel de
arie 2 cm2 .
(Sp) 5. Aratati eli (2x + 1)3 - (2x -1) 3 - 6(2x + 1)(2x -1) este cub perfect, pentru
orice x E Z .
(Sp) 4. Determinati functiile

Subiectul allll-lea (30 p). Pe foaia de examen scrieti rezolvarile complete.


1. In figura alaturata este ilustrat
schematic un stadion format dintrun teren de fotbal ABCD de
forma dreptunghiulara, inconjurat
de o pista de atletism, alcatuita din
8 culoare de alergare, toate avand
aceea~i latime (a opta parte din
lungimea segmentului AA' ).
DM'A ~i D'M1A' sunt semicercuri,

(Sp)
(Sp)
(Sp)

(Sp)

C'

avandu- ~i

centrul mijloacele M al

segmentului AD , iar CN'B ~i C'N1B' sunt de asemenea semicercuri, cu


centrul in punctul N , mijlocul segmentului BC . Se cunosc:
AB = 100 m, BC = 60 m , iar AA' = x ( x este o distanta exprimata in
metri; 8 ~ x ~ 16 ).
a) Determinati aria suprafetei ce nu poate fi utilizata nici pentru fotbal, nici
pentru atletism (zona ha~urata).
b) Exprimati, in functie de x, aria pistei de atletism.
c) Determinati x E lR , astfel incat diferenta dintre lungimile culoarelor
extreme ale pistei (eel interior, de langa terenul de fotbal ~i eel exterior, de
lang a A'B' ), masurate pe mij locullatimii fiecaruia, sa fie de 14n metri.
d) Determinati x E lR ~tiind eli diferenta de timp care va exista intre 2 atleti,
care iau startul in acela~i timp ~i alearga cu aceea~i viteza v = 24 !an/ h , pe
culoarele 1 ~i 8 (numerotate de la interior catre exterior), dupa ce ambii
atleti efectueaza o tura completa de pista este de 7 secunde (se presupune eli
sportivii alearga in permanenta pe mijlocul culoarului).

2. Figura alaturata reprezinta o casa avand


forma unui cub ABCDA'B'C'D', a clirui
acoperi~ este o piramida patrulatera regulata
SMNPQ avand fetele laterale triunghiuri
echilaterale; in plus MN II AB, iar centrele
patratelor A'B'C'D' ~i MNPQ coincid. Se
cunosc: AA' = 6 m, MA' = x ( x este o
distanta exprimata in metri; 0

<x <% ).

=
p

>
"'
"'
"'"'
Ci
ct
u
i=
ct
:E
w
.....
ct
:E

135

(S p)
(Sp)

a) Determinati valoarea reala a lui x astfel inciit suprafata de tigli.i ce

trebuie utilizata pentru acoperi~ul SMNPQ sa fie de 2.[3 (19 + 6.fi) m2 .


b) Din cauza unui vant putemic fata SNP a acoperi~ului se desprinde din
varful S , ramanand fixata insa in grinda NP , ~i cade inspre pamant. Aflati
valoarea minima a lui x E JR. astfel ca aceasta sa nu loveasca peretele casei
BCC'B'.

NOTA: Timp de lucru 2 ore. Din oficiu se acorda 10 puncte.

Varianta 5
Subiectull (30 p). Pe foaia de examen scrieti numai rezultatele.
(S p) 1. Rezultatul calculului 444-4 4 : 4 este egal cu ....

(Sp) 2. Fie

multimile

A={-T ;(- 2(}

~i B = {o;;~;~}

Multimea

AnB = { ... } .
(Sp) 3. Se considera multimea A = {ll, l2, .. . , 30}. Probabilitatea ca alegand un

element din A , rastumatul acestuia sa fie tot in A este egala cu ... .


i~i are unul din varfuri in centrul unui cere de raza r = 2 em, iar
celelalte doua varfuri apaqin aceluia~i semicerc ~i-1 impart in 3 piirti egale.
Aria triunghiului este egala cu ... cm 2 .
~
u
Ill
(Sp) 5. Lungimea celui mai mare segment ale ciirui extremitati sunt situate pe doua
w
...I
fete alaturate ale unui cub de muchie
~
>
700r----------- ,.
J3 em este egala cu ... em.
>cC
Ill
;::
2 (Sp) 6. Un iepure iese din vizuina ~i observa un ~ 400,---..---
uliu. Traiectoria iepurelui este descrisa de --=-Joo ------.E+-'
:::l
graficul
din figura de mai jos. Conform El
0
\
graficului, iepurele ajunge din nou in -~lOop i i
cC
"'0
0
20 30 50
80
-.
u
vizuina dupa ce a parcurs ... metri.
(Sp) 4. Un triunghi

::::i
cC

a:a
c

"'0
.....
~

z
cC
;:
w
a.

"'

:::l
~

"'.

~
~

z
::!:
LL.

"'
Q)

~
.~, ~-

136

timpul (sccundc)

Subiectul al 11-lea (30 p). Pe foaia de examen scrieti rezolvarile complete.


(Sp) 1. Desenati, pe foaia de examen, o piramida hexagonala regulata de varf S

~i

baza ABCDEF , in care este inscrisa o piramida triunghiulara regulata de


varf S ~i baza ACE .
(Sp) 2. Elevii unei ~coli participa la concursul de matematica Cangurul. Daca organizatorii repartizeaza cate 28 de elevi ill fiecare clasil, raman 10 copii f'ara loc, iar
daca elevii sunt repartizati cate 30 ill fiecare clasa, ramane 0 clasa doar cu 20 de
elevi. Determinati numiirul elevilor participanti la concurs .
3. 0 fantana arteziana are doua categorii de ta~nitori de apa: unele care au un
debit de 60 de litri pe minut fiecare, iar celelalte cu un debit de 45 de litri pe
minut fiecare. Daca functioneaza toate in acela~i timp sunt necesari, in
fiecare minut, 315 de litri de apa din fantana.

(Sp)
(Sp)

a) Verificati dacii fantana arteziana poate avea in total 5 ta~nitori de apa.


h) Este posibil ca, defectandu-se cateva dintre ta~nitori, debitul de apa

necesar pentru functionarea eelor ramase sa scada cu 105 litri?


(Sp) 4. Demonstrap ca funcpile .fa:lR---7lR, fa(x)=ax+l-a, cu a e lR*, tree
printr-un punct fix (ale carui coordonate nu depind de a).
2

2
3
(Sp) 5. Aratati ca l2x - 3116 - 4xl-1 x - :x 1 = 9 - 12x + 4x 2 , \1 X E JR, x

:;C

0.

Subiectul allll-lea (30 p). Pe foaia de examen scrieti rezolvarile complete.


1. in figura alaturata este ilustrata scheA'
matic o pista de formula 1 alcatuita din
E 1F; G1Hi' A
3
dreptunghiuri

ABFE, DCHG (ultimele doua con~i

gruente)

semicercurile

(ambele

BB'B1

de

centru

AA'AI'

q ),

A1MC1 , B 1ND1 (ambele de centru 0 ),

respectiv CC'C1 , DD'D1 (ambele de


centru 0 3

).

Punctul 0 2 este centrul

comun a! sferturilor de cere corespunzatoare arcelor FF;

H,

~i

EE1

1ar

punctul 0 4 este centrul comun sferturilor de cere corespunzatoare arcelor


GG1

~i

respectiv

HH1

Se

cunosc: OA1 = 15m ,

BF = 60 m ,

0 1B = 0 2F = 0 3D = = 0 4 G = 10m, iar latimea pistei (se presupune

(Sp)
(Sp)
(Sp)
(Sp)

aceea~i

pe toata lungimea ei) este AB = x ( x este o distanta exprimata in metri;


8 ~ x ~ 12 ). Se presupune ca masurarea diferitelor lungimi ale unor poqiuni
de pista se face prin mijlocul acesteia.
a) Exprimati, in functie de x , lungimea total a a poqiunilor drepte ale pistei.
h) Exprimati, in functie de x, lungimea intregii piste.
c) Pentru x = 10 calculati distanta maxima Ia care se afla o ma~ina de
formula 1 de pe pista fata de punctul 0 , de transmisie televizata a cursei.
d) Pentru x = 10 , determinati timpul necesar unei ma~ini pentru a termina
intreaga cursa (650 parcurgeri complete de pista), ~tiind ca, pe poqiunile
S
curbe ale pistei are o viteza medie de
v1 = 130 km/ h , iar pe cele drepte atinge o viteza
medie de v2 = 260

km/ h .

=
>
1\J
1\J
Vl

2. Figura alaturata reprezinta un co~ a! unui combinat A'f-=''-+--=--=v.


metalurgic utilizat pentru evacuarea gazelor, fiind
format
din
paralelipipedul
dreptunghic
ABCDA'B'C'D'
~i
piramida
patrulatera
SA'B'C'D' , in care SO' _l_ (A' B'C'D') , unde

1\J

C:C

i=

c:c
:::iE

I-

cc

:::iE

137

{0'} -- A'C' n B'D' .


(Sp)
(Sp)

se

cunosc.. OA =G\1. =6m, BB' = 10 m BC = 8 m, ,

SO' = x ( x este o distanta exprimata in metri; 6 < x < 10 ).


a) Determinati valoarea reala a lui x, astfel inciit volumul total al gazelor ce
pot fi evacuate prin co~ sa fie egal cu 592 m 3
b) Pentru a curata de funingine interiorul co~ului, un muncitor de intretinere
trebuie sa ajunga, deplasiindu-se pe suprafata lateralii a co~ului, din punctul
A al bazei piina in viirful S al co~ului. Determinati valoarea reala a lui x
astfel inciit lungimea drumului minim pe care trebuie sa-l parcurga
muncitorul sa fie egala cu J205 m .

NOTA: Timp de lucru 2 ore. Din oficiu se acorda 10 puncte.

Varianta 6
Subiectull (30 p). Pe foaia de examen scrieti numai rezultatele.
(Sp) 1. Rezultatul calculului ( 66-6 2 )

: (

62 - 6) este egal cu ....

(Sp) 2. Fie mul!imile B={0;1;2;3} ~i A astfel inciit AuB = A

Multimea

AnB = { ... }.

:::;)

Ill

....
:::;)

>
>c:C

Ill

(Sp) 3. La tombola de Anul Nou participa to!i cei 26 de elevi ai unei clase. Ana
Maria i~i dore~te o papu~a, Ia fel ca ~i celelalte 10 co lege ale ei. Stiind ca
doarnna invatatoare a pus in cutie ciite o papu~a pentru fiecare fata ~i ciite un
robot pentru fiecare biiiat, probabilitatea ca extragiind un obiect, un biiiat sa
nimereasca un robot, este egala cu . . . .
(Sp) 4. Un romb A1NPQ i~i are viirfurile pe laturile unui dreptunghi ABCD a
ciirui arie este egala cu 4 cm 2 Aria rombului este egala cu ... cm 2

.E (Sp) 5. Valoarea minima a masurii unghiului format de doua diagonale ale fetelor
~

::l

Cl

cC

::::i
cC

CD

ro

5?:::;)

cC

a:w

unui cub este egala cu ...

(Sp) 6. Temperatura prognozata de un institut ~


0
meteo pentru urmatoarele 7 zile ale unei ~ 35 - - - - - -
saptamiini din luna iulie este prezentata in lS.30-~- r-- ,-.
Cll 25 . ---4---4I
figura de mai jos. Conform graficului, ';;;'zo
-~-+- . . 11 .!1
!e !!
numiirul de zile in care temperatura a fost ~
I 1 : 1 i f i
l 2 34 5 6 7
mai mica deciit in ziua precedenta este egal ~ 0
cu ....
"""

s-

zilele saptamanii

a.

Vl

::l

;::

ro
~

:::;)

z
cC
u::
ro

<1.1

~
I'

138

Subiectul alii-lea (30 p). Pe foaia de examen scrieti rezolvarile complete.


(Sp) 1. Desenati, pe foaia de examen, o prisma patrulatera regulata
ABCDA'B'C'D' , in care este inscrisa piramida patrulatera regulata
SA1NPQ, al ciirei viirf S este centrul fetei A'B'C'D', iar baza A1NPQ este
determinata de mijloacele laturilor fetei ABCD a prismei.
(Sp) 2. Elevii unei clase confec!ioneaza omamente impletite pentru bradul de
Craciun folosind hiirtie creponata ~i beti~oare de chibrit. Pentru fiecare

metru de ornament impletit sunt utilizati 6 metri de hiirtie creponata ~i 24 de


beti~oare. Stiind ca 1 metru de hiirtie creponata costa 1,5 lei, iar o cutie de
48 de bete de chibrit costa 0,5 lei, stabiliti daca le sunt suficienti copiilor
100 de lei pentru confectionarea a 10 omamente impletite.
3. In parcul din centrul ora~ului sunt pomi, dispu~i In mod egal, cate 15 pe
fiecare rand. Copiii din clasa a VIII-a hotarasc, ca o activitate extra~colara,
sa vopseasca trunchiurile pomilor, pentru a-i proteja de daunatori. Daca se
grupeaza cate 3 copii pentru fiecare riind, raman 2 copii care trebuie sa
vopseasca singuri ultimul riind de pomi.
(Sp)
a) Verificati daca pot fi 26 de copii ~i 135 de pomi.
(Sp)
b) Demonstrati ca nu pot fi, In conditiile anterioare, 28 de copii?
(Sp) 4. Calculati distanta de la originea reperului xOy la reprezentarea grafica a
functiei

f : lR ~ lR,

f(x) = - %x+5.

1
1
(Sp) 5. Fie x,y E lR*, distincte astfel meat x +- = y +-. Determinati valoarea
X

produsului -o/ .
Subiectul allll-lea (30 p). Pe foaia de examen scrieti rezolvarile complete.
1. In figura alaturata este ilustrat scheM N

matic un canal navigabil care leaga un


fluviu (prin ecluza E1 ) de un ocean

p
r-"'r-----.
Hf-jh::---~ .,
G
Q

(prin ecluza E 2 ). ABCD, EFGH ~i


GQPN sunt dreptunghiuri congruente,
iar punctul 0 este centrul comun al
sferturilor de cere corespunzatoare arcelor DE ~i CF
In plus
m ( <r..HMN) = 90
Se
cunosc:

(Sp)
(Sp)
(Sp)
(Sp)

AD = 120m , OD = 45 m , iar AB = x ( x este o distanta exprimata in


metri; 20 $ x $ 30 ). Se presupune ca masurarea diferitelor lungimi ale unor
pof!iuni de canal se face prin mijlocul acestuia.
a) Exprimati, In functie de x , lungimea totala a canalului.
b) Pentru x = 25 determinati aria suprafetei de apa din pof!iunea curba a
canalului.
c) Pentru x = 20 determinati la ce distanta maxima se poate afla un vas, ce
traverseaza canalul, fata de punctul de observare 0 .
d) Aflati valoarea minima a lui x astfel !neat un vapor cu lungimea de 80
de metri sa poata traversa canalul (se ignora latimea vaporului).
2. Andrei confectioneaza un glob din carton, formand mai lntai cubul
ABCDA'B'C'D' , iar In exteriorul acestuia construie~te piramidele
patrulatere regulate congruente S 1ABCD , S 2 B'C'CB , S 3 A'B'C'D' ,

=
1

>ro
ro
ro

VI

>cC

:::e
w

I-

cc

:::e

139

S 4 AA'D'D, S 5 A'B'BA ~i S 6 DCC'D'. Se cunosc: AB = 12 em,

(Sp)

(Sp)

::I

w
....

::I

>

cC

Ill

..,2

.E
::J

cC

::::i
cC
a:l

c:

"'0
::I

cC

ii:
w

a.
Vl

::J

;:

"'

::I

cC

u::

"'~
Q)

140

unde 0 1 este centro! fetei ABCD (x este o distanta exprimata in centimetri;


6<x<10).
a) Andrei vrea sa daruiasca globul confectionat mamei sale; pentro aceasta
el trebuie sa-l impacheteze intr-o cutie de cadouri. Calculati valoarea lui x,
astfel incat volumul minim a! cutiei folosite sa fie ega! cu 4032 cm 3 .
b) Fie X = 8 em. Daca Andrei dore~te sa lege ,viirfurile" sl 's2' s3' s4' s5' s6
ale globului cu beteala, fiira a atinge suprafata cubului, iar 1 metro de
beteala costa 20 de lei, de cati bani va avea nevoie Andrei?

NOTA: Timp de lucru 2 ore. Din oficiu se acorda 10 puncte.

Ill

Sp = x,

SOLUTII
ALGEBRA
CAPITOLUL 1

Funcfii
1.1. Notiunea de functie
1. b), d). 2. elementului 1 i se asociazii doua elemente din codomeniu. 3. Da. 4. a)
A ={0,1,2,3}, B={1,2,3}; b) Im/={1,2,3}; c) G1 ={ (0,1);(1,2);(2,2);(3,3)}. S. a)
A ={-1,0,1,2,3}; b) Imf={-4,0,4,8,12}; c) f(x)=4x. 8. f(x)= prima cifra a
numarului x; f(x) = restul impartirii numarului x Ia 10. 12. a) Imi = {- 3; - 1;2;3;4}; b)

G; = {(3,14;3);G;2}(4;4);(-1;-1){-2 1~;-3}(-Ji0;3)}.

Imr={0;1;~;~;3,2;Jli}

ImrnQ ={0;1;~;3,2};

16. a)
b)

Imm = M.

p(x) = x

17. a)
18.

a)
1

b 1 t = n- . 20.
"/
1

Ims={l._.../2 . .J3} b 1 Imt ={ .J31.f3} . 19. a 1 f(A) = {10100305}


2' 2 ' 2 ' "/
3 ''
'/
'
'
'

9
4
a) Imf = {0;1;2;3;4;5;6;7;8;9}; b) S = 465. 24. a) Imf = {1;2;4;6;8}; b) S = 10061. 27. a)

a) - 3; b) 0; c) - 15; d) -1; e) -1; f) 0. 21. a) -7; b) 4; c) - - ; d) -14; e) -1; f) -6. 23.

elementului 0 i se pot asocia 3 valori, elementului 1 i se pot asocia 3 valori, ... , elementului
12 i se pot asocia 3 valori. Conform regulii produsului avem 313 functii; b) Se aplica

regula

produsului;

ba = 45 = 2 10 = 10241.

c)

28.

a) o(O) = 0, o(2k -1) = 1, o(2k) = - 1, k = 1, 6;


c) din /(0)/(1) /(2) ... /(12) ~0 avem f(k)~O pentru orice ke{0;1;2; ... ;12}. Cea

mai nefavorabila situatie este atunci dind suma a 12 dintre ele este 0. A 13-a valoare va fi1 sau 1, deci s1 ~0. 29. Imf ={-1;0;1}. 30. Pentru x = 1005 obtinem /(2011)=-2005.
31.

26 +6Ji.

33.

a)

a=11, b =-3, c = 3, d =- 1; b)

a = 4, b=6, c =-4, d = 5;

c)

a =1, b=2, c = 3, d=4. 34. f(a) - f(b) = a + b-ab-b = a(a-b):a-b. 35. 2012.

1.2. Functii definite pe multimi finite


2. a) Imf = A; b) Imf = A; c) lm/={0;1;2}; d) Imf ={0;-1;-2}; e) lm/ ={ 0;1;4};
f) Imf= {0;- 1; - 4}. 10. S =64. 11. a) A ={ 0,1,2,4,7}; b) B ={1,2,3,4,5,6,8,9}; d) S =19.

12. a) X = {0,1,2,3}; b)Im/ = {-1,0,1,2}; c)tabeluldemaijos;d) f(x) = x - 1.

1
14 a':/1 A ={-137"10}
' ' '
' m=14 ' n= - 1' b'/ A={0123}
'' ' '
B = IR m = 5 n = 7c 1 A={2468} B={15913}
'

'

';I

'

'

'

'

'

m = 1, n=l. 16. f(1)=1 - m = 5=>m=-4.

'

'

17.

'

m=2.

fix)
18.

I~ I
a = 2,

b = -3.

I; I

19. a)

f(x) = (x + 1)(x - 1);

f(x) = x(x + 1)(x - 1).

b)

21.

B = {-5; - 1;3;9};

a)

b)

1 7}
3
B = {- 211025} c 1 B = {--1
-1 -3 - d 1 B = {0261220} . 22. a 1 A = {- 2 - H2}
' '

'

' /

2'

b,l'/ A = {- 1-01234}
' '' ' '
'

cl
:/

'4' 7 '2 '13 '

':1

'

'

'

'

16. 25. a) mE {- 5;5}; b) nu, de exemplu: f(x) = 3x,


Imf = Imj = {- 3;3}

* j(1). 26. a)

i h(1)

1.3. Functia f: lR

'

A = {1234612}
d A = {0+12
+3} . 24 a':1 1' b'/ 3'
' ' ' ' '
'
,_ '
,_
1
:1

f(3)

* g(3);

j(x)= - 3x,

' '

c 1

'

6' d':11

A = {- 1;1},

b) f = g.

JR, f(x) =ax+ b, a, bE lR

1. a) a = 2, b = 3; b) a = 3, b =-2; c) a = 1, b =-1; d) a =-5, b = O; e) a = O, b =-2; f)

3
2
a =- ,b =--= - 1.

2.

A,DEG ;

B,Crt.Gf'

A,CEG ;

3.

B,Drt.G . 9.

c)

1
1
1
2
2
f( - 1) = 2,/(2) =-1=> a = -1, b = l. 10. b) a = l, b = l. 11. a) f(0) = 0=>a = 3. 12. a)
S = 70; b) S = 35; c) S= - 100; d) S = 220. 13. a) a = 3; b) a = l; c) a = l; d)

4
5
a E {- 2;2}; e) a = 2; f) aE{l;2}. 14. a) m =-2; b) a =- ; c) m =--; d) m= - 6. 15.
5
2
G1 n0x = A,

G1 n0y = B;

A(Ji;O), B(0;2);

A(O;O),B(O;O);

a)

AE 0, B(O;O);

d)

e)

A(;oJ.B(0; - 1);

b)

A( -~;0 J. B(O;l);

c)

daca

f)

a;tO=>AG;oJ.B(0;-3); daca a = O=>AE0,B(0; - 3). 16. a) A(2J3;o); b) A(2;0);


;::)

II\

...I
;::)

>

><C

II\

.E

c) A(

-~;0}

1(-%;~}

d)

A(~ ;0}

d) 1(-2;4); e)

e) A(O;O); f) A(- 1;0). 18. a) 1(1; - 2); b) 1(0;0); c)

IG;-~}

f) 1(2;-4). 21. a) m =-2; b) m = l; c) m = 2; d)

+-'

:::J

ct

:::::i

mE0. 22. a) A(l;-l) = G1 nGgnGh; b) A(O;I) = G1 nGgnGh; c) A(I;I) = G1 nGg,


h(l)= - l;tl::::>G1 n GgnGh = 0.
fm(!) =-2.

I'
Jm

"'

a)

m = n = l;

b)

m = n = 2.

24.

25.

a)

m = 6, n =-6;

b)

m = 2, n = l.

26.

f = g.

27.

C2

28. a) C E AB; b) D rt. AB; c) E E AB. 30. a) exista, f(x) = x; b) nu exista. 31. m =

Q.
Vl

a)

(0)=5 'Jm
I' (-3) = 0=>a=- b = 5 b 1 a = O b = 2 c 1 a = 2 b = 2 d 1 a= - 5 b = l5
J'
' '/
'
' :I
'
'
:I
'

ct

a)

fm(x) = m(x - 1) - 2x+2; x-1 = 0=>x=l; fm(I) = O; b) fm(2)= - 5; c) fm(2)=0; d)

ct
a:l
c

;::)

23.

39
.
18

12 u A = 6u 2 33. a 1
A = 5u 2 ' b'/1 d = 2 Ji2u' A = 4u 2 f)
d ='
5 '
.
':1

;::

32. a':11 d = 2u'

"'.

A=

z
ct
u::

A(o;J3), B(l;O) Di C( - 1;0); triunghiul ABC este triunghi echilateral de latura 2. 37.

"'
:=

f(x) = x+b,b E lR

:::J

;::)

Q)

i4

u 2 ; b)

A = _!_ u 2 34. Punctele de intersectie ale eel or trei grafice sunt


10
'

sau

f(x) = -x + b,bEIR.

38.

a)

daci:i

m=1=>f(x) = g(x)=x+3=>a1 = a g;
2

a1 nag = (-~; ;}

daci:i

m*1=>a1 nag = (- 2;1);

c)

39. a = 3. 40. ma = 2J3, mg =Jll. 41. a) f(x) = x+2. 42. Dacii

3
19
x = 1 => /(1) = 3 - 2/(1) => /(1) = 1 => f(x) = 3x- 2. 43. a) /(2) =-;b) f(x) = --4x + - .
2
2
44.

daca x =-1=>/(0) = 1;

a)

dacii

b)

x = a - 2=>f(a - 1)=3a - 2;

daca

c)

x - H - 1=>f(x)=3x+l. 45. a) x - 1= t=>x = t+1 Di f(t) = t+1 sau f(x) = x+1; b)

3x-13
f(x) = 2x + 2; c) f(x) = 1; d) f(x) =
-- . 46. m = O. 47. n=O. 48. a) (2 ;o
2

J. 49.

x1 < x 2 ::} ax1 :o; ax2 ::} ax1 + b :o; ax2 + b ::} /(x1 ) :o; f(xJ. 51. Se aplica

r = 2. SO. a)

SO~

52. f(x 2) - f(xi) = a(x2 -xi) = a. 53. b) Paralelele prinA Di B


x2 - xi
x2 -xi
Ia Ox i respectiv 0 se intersecteaza in P. Unghiul ciiutat este unghiul PAB . in triunghiul
4
dreptunghic APB, t = l0- ; c) f(x) = ~x-.!.. 54. Putem utiliza eventual problema 53.
7-3
2
2

rezultatele din problema

Obfinem:

a)

f(x) = x

J3

f(x) = x;

b)

f(x) = xJ3.

c)

56.

f(xl) + f(x2) = axl + b + ax2 +b = a(xl + x2 )+ b = !(xl + x2 ) 57. b) f(x) = -x+ 7 c) se


2
2
2
2
'
construiesc perpendiculare din mijlocul segmentului pe axele de coordonate; se utilizeaza

reciproca teoremei liniei mijlocii in trapez. 58. f(m) - f(n) + p

1( ~
n

m = pb.

Teste de evaluare
Testul 1. 2. A={O; 2; 3}; B = {1; 5}; 3. aE {-2; - 1; 0; 1; 2; 3; 4}; 4. me IR:. I

JR.\ {-}; 8.

S=10400; 9. A( - 5; - 5).
Testul 2. 1. A(5; 3); B = ( - 2; 1) ; 3. m = 1; 5. a 1 nag = {A(2; 31)}; 6. g(x) = - 6x+5; 7.

a! nOx =

= {A( 4; 0)} ; 8.

X E (';;

00

9.

A-

1 1
;; ;).

Testui3. 1. AxB = {(- 2; - 1); (- 2; 0); (- 2; 2); (0; - 1); (0; 0); (0; 2); (3; - 1); (3; 0); (3; 2)};
2. /(4) = 5~{0,1,3};

3. /(4)=2m+1:}44-1 = 2m+1:}-2m = 1-15:}m = 7

>
"'
"'

3.fi

4. a 1 n a g = {A(-2; 7)} ; 6. x = 9; 8. S =-1125; 9. d(O; a 1 ) = - .


2

2
2
Testul4. 3. m = 19; 5. f(x) =- x+ - ; 7. a f nox = {A(2; 0)}; 8. XE (-oo; 1]; 9. A,B,
3
3
nu sunt puncte coliniare.
Testul

s.

2. -9; 3. a =-1; 4. -5;

s. a1 n ox={A(5;0)};

=
VI

a 1 n ay = {B(o;5J3)}; 6.

u"'

<v

~
~

:E
143

A(1;1);B(2;2); 7. m = 2E 2, m = 4 E 2; 8. f(x) = x+1.

tG)>t(n;

Testul 6. 2. x =-2; 3. Im/ = {-1; 0;1}; 4.


8. A( - 2;

5. x = 1; 6. A(0; - 1);

- 7).

Testul 7. 1. 4; 2.

~;
3

3. a = 1; 4. x E{ 0;1}; 5. G1 nox={A(2;0)}; 7. f(m-2) = m

(V)m E lR ~ m(m - 2) +2m = m2 , (V)m E JR; 8. A, B, C nu sunt coliniare; 9. f(x) = 2x - 1.


Testul 8. 1. 9; 2. 0; 3. x = 2; 4. /(0) = 0 ~ G1 n Ox = {0(0; 0)}; G1 n Oy ={ 0(0; 0)}; 5.

a = -1 . 6. A(2; - 2); 7. m = 2=:> f(x) = 2x - 1::;x2 ,pentrucii (x - 1) 2 ~0, Vx E lR.

1.4. Probleme cu caracter aplicativ


4. Notiim cuf funqia ce calculeazii suma de bani pe care o cheltuie~te Oana ~i cu g functia ce
calculeazii suma de bani pe care o cheltuie~te Mihai; a) f: [0,365] --7 [0,1460], f(x) = 4x,

g: [0,365]--7 [0,1095], g(x) = 3x. 5. Notiim cuf functia care calculeazii numiirul de probleme
riimase de rezolvat i cu g functia care calculeazii numiirul de pagini riimase de citit; a)
f: [0,90]--7 [0,360], f(x) = 4x; g: [0,90]--7 [0,1800], g(x) = 20x; b) 60 de probleme ~i 300
de pagini; 4. a) 36 de saci de ciment I zi ~i 720 de ciiriimizi I zi; b) Notiim cu f funqia care
calculeazii numiirul de saci de ciment ~i cu g functia care dii numiirul de ciiriimizi;
30x,xE [0,12]
~600x,xE [0,12]
j:(0,60]-7(0, J800],j(x) = 0, XE(J3, 20]; g :(0,60]-7(0,36000], g(x) = 0,
XE (J3,20] .

:::l

36x,xE [21,60]

Ill

~
:::l

720x,x E [21,60]

6. a) f: [0,11]--7 [0,220], f(x) = 20x; b) 20 de profesori i 200 de elevi; 9. a) 2h 50min.

1.5. Probleme pentru performanta

~colara ~i olimpiade

20112012
1. a) f(O) + /(1) + ... + /(2011) =
2

N = O. 4. Pentru a = b=O obtinem / (0) = /(0) Di cum /(0)..:0=:>/(0)=1. 7.

<

2023066; b) f(O) /(1) ... /(2011) = 0. 3.

1
/(2) = 4. 8. a) if(a) - /(b)l=l5a - 5bl = 5la - bl::;1-=;,la - bl::;s = 0,2; b)

a = I, b =-2;

dacii a 1,a2 , ,a6 E[0;1] =:> eel putin douii elemente a;oa1 astfellncat

<

la, - a1 1::;~

=:>

lt(a,)-f(a1 )1::;5s = l.

iii:
w

a = b, atunci /(-1) = 0, iar dacii a= - b, atunci /(1) = 0. 12. a) x=2=:>/(1999) = 1;

:g
"'
::2!

pentru

a.

;::::

f(x)

16.

:::l

u..

"'

.~

a)

obtinem

x--72001 - x

f(x) = x.J3 +5 .

9.

/(-1) = 2=:>(-1;2)EG!"

17.

A = {- 1;0} ;

a = O, b= - 2.

b)

f(x) = 2000 - x;

b)

m(3x+ 5) + (- 4x - 2).
,
m+1

a)

din

x = I=:>f( - 3)= - 3;

10.

a 2 = b 2 ; dacii

15.

/(2000)=0-=:>p = O.

3x+5 = -4x-2 =:> x = - 1;

Pentru

2-x
x --7 - 5

obtinem
'

Q)

::2!

144

f(x) = 6x+3
-5 ;

b)

A = i_
20 .

18.

a)

X =

1,

X =

2 =':> /(1) = 0, /(3) = 2.J3;

b)

f(x)=xJ3-J3; c) 90. 19. a) f(x)=-x+1; b) P=2+.Ji,A=l_.


2
b~O~b~b=O;f(x)=O . 21.

f(x) = 2011. 23. x-H+1~ x+1~f(x+1)~ x =1 ~


a~ 1,

f(x) = x -1 . 24. Din a) obtinem


b=2;

f(x)=x+2 .

x=y=O~

26.

f(O)=O.

20. a 2 ~0~ a =O;

aEDy-b
28.

iar din b) a ~ 1, deci a = 1; din c) avem

pentru

yE Z:: ~ a E{- 1 ; 1}~ 1 ai = L

orice

f (x)=ax-a , aE JR.

29.

27.

f(ax+b) = 9x+8{=}

a x+ab+b=9x+8; dacii a =3 ~ b=2 ~ f(x)=3x+2 ; dacii a =-3 ~b=-4~


2

f ( x) = - 3x - 4. 30. f ( x) = -1 sau f ( x) = 2x + 1. 31. pentru x = 1 ~ f (1) + f ( - 1) = 5 , iar


pentru x = -1 ~ f( -1) + /(1) = 1; obtinem 1 = 5 (fals).

32.

in relatia

b) x -7 2x + 10, etc.

36. a) (pq ;p + q)E GP n Gq. 37. f(x) = 2x+ 1 ~ f( - 2011) + /(2011) = -2. 38. f(x) = 0.
39. au + b = av + b {:=} au = av {:=} u = v.
~

b = 0 ~ f(x)

=ax~

40. f ( x) = ax - 2, a E R

41. a + b - a + b = 0

/(0) = 0.

CAPITOLUL2

Ecuatii, inecuafii i sisteme de ecuafii


2.1. Ecuatii echivalente cu ecuatia ax + b = 0, a,b E lR
1
1
1
1
1 a';I1 a =2 ' b=3 ' b'/1 a =1 ' b=-1 ' c/ 1 a =-1' b=O ' d';I1 a =3' b=-1 ' e;,1 a =2 ' b=-3 f)
'

a = 1,b =

-J6 . 2. a) Nu; b) Nu; c) Da; d) Da; e) Da;j) Da; g) Da; h) Nu; i) Nu;j) Nu; k)Nu;

I) Da. 4. a) S = {4} ;

S ={

-};

b) S = {-3} ; c) S = {3} ; d) S = {-3} ; e) S = {5} ; f) S = {2} ; g)

h) S = {6}; i) S = {4} ; j) S = {30} ; k) S = {7} ;I) S = {-8} . 5. a) S = {5} ; b)

S = {4} ; c) S = {17} ; d) S = 0 ; e) S = {2} . 6. a) 3x = 17 ; b) 5x = -23 ; c) 2x = 4 ; d)


10x = 19;e) 11x=36 ;f) 8x =17 ;g) 3x=17; h) 3x =-4;i) 6x =-1 7 . 7. a)Da;b)Da;c)
Nu; d) Da.

8. a) S = {-1} ;

b) S = {16} ; c) S = {7} ; d) S = {1} ; e) S = {

-~}

f) S ={-6} ;g) S =U} ;h) S={-1} ; i) S =rn ; j) S = {11}; k) S = r;}; I) S =C } ;

m) S ={ 22} ; n) S = lR . 9. a) S = {13}; b) S = r2 }; c) S = {10}; d) S =L J . 10. a)

S={50} ; b) S ={1}; c) S = {2}; d) S = {1}. 11. a) S =UJ ; b)S ={ll}; c) S =C:} ;

5"'

d) S = {-1 1}; e)

S = {~~};j) S = {~ }; g)
6

S ={1};

h)S = G~}; i) S = {-.~~}.

i=

12. a)

1-

<
==

145

S = {2}; b) S = {- 3}; c)

s = L 9 }; d)
0

S = {5}.

u. s = {- 9;} .

14. a) S = {.J5 + 2}; b)

S={- ~};c) S = {3};d) S={F2 - 3};e)S = {104};.f)S = {4};g) S={2};h) S={%};


i)

s =U} ;j) s = {1}. 15. a)xE JR -

{-4,5}' S= {23}; b) XE JR - {- 7%}

s = {-

n;

c)

xElR - {- 3,7}, S={3} . 16. a) S = {5}; b) S={22} . 17. a) m =-19; b) m = 71. 18. Se
obtine a+b = 2, de unde (a,b) E {(0,2),(1,1),(2,0)} . 19. a) S = {5}, 5E[- 1;7], deci
propozitia este adevarata; b) S

={~8 }

propozitia este adevarata; d) S

={1}

S2

, deci propozitia este falsa; c) S

={33 }

deci

2
, deci propozitia este adevarata; e) S1 ={ :

} ,

={3} , deci propozitia este falsa; e) S ={- 3} , deci propozitia este adevarata.

2.2. Ecuatia de gradul intai cu doua necunoscute


2. a) Da; b) Nu; c) Da; d) Da; e) Nu. 3. a) Da; b) Nu; c) Da; d) Nu; e) Da. 4. (0;2) verifica
ambele ecuatii. 5. (1;1) verifica ambele ecuatii. 6. (0;5) , (4;16) . 7. (- 2;0) , (3;2) .

~J , (3J3 - 13 ;'-/3 . 9. a) - 2; b) 2; c) 4; d) 3; e) 8; f) 7; g) 2; h) 1 .
8. 3F2 - 13 ;'-/2
(

;:,

r;;J

11. a) Nu; b) Nu; c) Da; d) Da. 12. A(0;3) , B(- 2;0) . 13. a) A(O;O) ;

;:,

s(

11'1
11.1
...I

>

CC

b) AG;O) ,

0;%) ; c) A(- 3;0) , B(0;5) ; d) A(7;0) , B(0;3) ; e) A( -~;0) , B(0;5) . 16. a)

11'1

......E
:::!

x
3x+8
f(x)=-4x+3; b) f(x) =-2x+3; c) f(x) = - - 2; d) f(x) = - - ; e)f(x) = 3x+2;j)
3
5

f(x) = x+.fi . 17. a) S = {(a;3a+3)l aE lR};

::::i

S = {(a;5a+10)I aE lR} ; d) S

Cl

cc
u
cc

b) S = {(a;7 - a)l aE lR} ;

= {(a;- ~~ a )I a E lR} ;

c)

e) S ={(a;6 - 2a) l aE lR} ; f)

CCI

- 9a- + 7) I aE lR } ;h) S = {( a; 14a+ 14) I a E lR }


S = { (a;-4a+21) 1 aE lR } ;g) S = {( a;10
5

z
cc

i) S = {(a;a+J3)1aE lR}.

"'

;:,

a:
11.1

a.

V\

.:!
~

:2:

5
2
5x - 2y + 2 = 0, S = { (a; a 2

u:::

"'~
QJ

~
,.1~1

146

)I

x - y+1 = 0,

S ={(a;a+1)la E lR};

4
9
aE lR} ; c) 9x - 2y + 4 = 0, S = {(a; a 2

)I

b)

aE lR};

d) 4x - y + 4 = 0,S = {(a;4a+4)la E lR}; e) x - y+5 = 0, S = {(a;a+5)laElR} ;f)

;:,

z
cc

18. a)

6x - 3y + 5 = 0

6
5
s = {(a; a +
3

)1 aE lR}

19.

a)

15x+7y - 13 = 0

-1 3x - 19y +11=0

c)

S=

{(

1
11
S = {(a;- : a +
9

)1 a e lR}

a; 2J2 +3-2aJ I aelR }

f) - 2x + 4y - 3 = 0, S = { (a; a +

data. 21. a) m = 6 ;

-5x-y+7=0

e)

)I

d)

2x+3y + 3-2J2 = 0

S ={(a;-5a+7)1 a e lR}

ae lR } . 20. Ecuatia a) este echivalenta cu ecuatia

b) m = 4 ; c) a =-5 ; d)

S = {(a; a + 2) a e lR} ; b) 5x + 5y + 63 = 0 , S = { (a;

63

m=6 . 22. a) x - y+2 = 0 ,

~Sa )I a e lR} ;

c) 51x- y = 0 ,

S ={(a;51a) l ae lR} .

2.3. Sisteme de doua ecuatii de gradul intai cu doua necunoscute


1. a) Nu; b) Da; c) Nu; d) Da. 2. a) Nu; b) Da; c) Nu; d) Da. 3. a) a = 5,b = 0 ;
1

b)a =-6,b =-6; c)a =- ,b= - 6; d)a=-40,b=18. 4. a) S = {(0,2)}; b)S={(5,1)}; c)

S = {(3,-2)}; d) S = {(1, - 1)}; e) S = {(3,0)}; f) S = {(-4, - 2)}; g) S = {(7, -1 5)}; h)


S = {(7,-2)}. 5. a) S = {(S,-2)}; b) S ={( J2,3)}; c) S={(s,.J7)}. 6. a) S={(3,10)};
b) S = {(9, - 5)} ; c) S={(3,4)} ; d) S={(2, -1)}; e) S = {(10,3)}; f) S = {(1,1)} ;
g) S = {(5,1)}; h) S = {(0, - 1)}. 7. a) S = {(4,0)}; b) S = {( .JS,-1)}; c) S ={( ~ .J7)} . 9.
a) S = {(- 1,3)}; b) S = {(5,1)}; c) S = {(6,3)}; d) S = {(3,-2)}; e) S = {(1,5;6,25)}; f)

S ={(

~.J7)} . 10. a) S = {(4,1)}; b) S = { ( - 35, 3 ~ 5 )}; c)

s = {(2.JS11+ 13 , - 7.JS11- 26J}.


d)S = 0. 13. a)

S = {(9;10)};f)
a)

S ={(0,0)}

11 al'/

S = {(2,1)}; d) S = {(2,-3)}; e)

2!.)} ., '/ s = {(-2..!_47 ,4763)} ., cl'/ s = lR ,.

s = {(47
22,44

bl

S = {(~!, - 3;)}; b)S = {(12,1)}; c)S = {(2,4)}; d)S = {(;~.:~)}; e)

S = {C~:.- ~~)};g)S={(1,-9)}; h) S={(O,O)}; i) S ={(Fz,~)} 0 14. ~


;

S = {(- 2,0),(-2,2),(2,0),(2,2)}

b)

c)

S = {(2,2),(2,3)}

d)

S = {(11, - 6),(11,-4)}. 15. a) S ={(1,1)}; b) S = {(2,1)}. 16. a) S ={ (3, 7)}; b) S ={(1,1)} ;


c)

s = {(3,5)}

; d)

s = {( 8,~)}

e)

s ={(~,2 }(o, - 2)}

f)

s={G,2)}

.17.

>
ttl

g
cr::

b)

s = {( 5, 2 + ~)}

18.

a)

S = {(-8 ,10 -3a)}


a + 2 a+2

a e lR -{-2}

b)

147

+ 3a)}
S = {( -22-3b ,11- ,a,bEIR,b ;e 2a. 19. b) x = 1, y = 2. 20. a) f(x)= - !5x + 2,
b - 2a b - 2a
g(x) =- llx + !;b) f(x) = x + !, g(x) = x - 1.

2.4. Ecuatia de gradul al doilea cu o necunoscuta


2. a) a = 8,b =-13,c = 5; b) a =-!, b = 1,c = 11; c) a = l,b = O,c = -1; d) a = 7,b = 14,c = 0;
e) a = - 5, b = 0, c = 0 . 3. a) A; b) F; c) A; d) A; e) A. 4. a) .1 = - 104, nicio solutie realii;
b) .1 = 25 , douii solutii reale distinete; c) .1 = - 2 , nicio solutie realii; d) .1 = 0 , o solutie
realii; e) .1 = 9, douii solutii reale distinete;./) .1 = 0, o solutie realii; g) .1 = - 47, nieio solutie
realii; h) .1 = -108 , nieio solutie realii; i) .1 = 9 , douii solutii reale distinete. 5. a) -3 ; b) - 8 ; .
13
1
1
19
c) - -;d) - - ;e) - 4;./) - 4. 6. a) - 1; b) - !;c) O;d) -3;e)-;j) - - . 7. a)S = {O}; b)
4
2
8
5
S = {0}; c) S = {0}; d) S = {0}; e) S = {0}; .f) S = {0} . B. a) S = {0,2}; b) S = {0, - 2}; c)
S = {0, 7} ; d) S = { 0,

. {o, 2J2}

i)S=

~}

; e) S = { 0,

~}

; .f) S = {0, 2} ;g) S = { 0,

H;

h) S = {0,

.J3} ;

{3,3

. 9. a)S = {- 2,2}; b) S = {- 5,5};c)S = - 1 1} ;d)S = {- 5, 5};e)S = 0j)

S = 0;g}S = {-~~};

h) S = 0; i) S = 0. 10. L = l5em, l= 5em . 11. a)S = {1}; b)

S = H,l}; c)S ={ 2,4}; d)S = {4,7}; e)S = 0 ;./)S = {2,5}; g)S = {2}; h) S = 0; i)
::I

v
Ill
w
....

S = {3,11};j) S = {- 9,2 } ;k)

::I

>
<C

Ill

....2

S = 0;/)S = {-~, 1}. 12.

49 b 1 m =- 12c 1
1 } d1 m = 2 S = {25}. 13. a 1 m = S = {-4' - 1} ' c:11 m =-5 ' S = { -2
2' ' 'I
'
'
:1
20' 'I
' /

.E

:J

m = 5;d) m = 5;e)m = !6;j) m = 25. 14. a)

<C

:::::i

a) m = 6, S={l,6}; b) m = - 5,

d) S = 0 ; e) S = {

S = {-~,!};b)S = {-!,4};c)

S ={-%,1};

% 4} ;.f) S = {-4, 6} .15. Laturile au lungimile de 5 em, 12 em, respeetiv

<C
a::l

em;

P = 30cm,

A = 30em

"'
~

13

::I

17.a)i) 3x2 -2xy-!Oy 2 -4=0;

a:w

ii) 2y + x

<C
2

0..
Vl

:J

....

"'
~

::I

<C
~

"'
Q)

~
~~

148

.
relatm

3x - 25 = 0 . 18. x 1 =

cerutii.

19.

a)

16.

a)

S = H,5};

b)

1
S = {-1, ; } .

ii) 10y + 2xy + 4-3x = 0 ; b)i) x 2 - 3x + 2y 2 - 25 = 0;

- b- .fi..

x2 = 1 ;

2a
b)

, x2
x2 =

- b+.fi..
2a

-736 ;

c)

Se ealculeazii x 1 x2 ~i rezultii
X2

311 ;

d)

X2

12
. eeruta.
- 21 .a,1 x =-;
20 x1 = - b - .fi.. , x2 = - b + .fi.. . Se ea Ieu Ieaza- x1 + x, ~~. rezu Ita- re Iatla
2
2a
2a
'
7
9
4vG
b) x2 = 12;c) x 2 = - ;d) x2 = - . 22. a) (x -! )(x - 3);b)(x - l)(x + 5);c) (x - 2)(x-3);
4
5

(x - 2)(x +1)

d)

e)

3(x+~}x - 2)=(3x +1)(x - 2)

2(x - 2)(x -1) ; f)

23.

b) x 2 +x-6=0; c) 6x 2 - 7x+2 =0 ; d) 12x 2 - 7x-12 =0 ; e)


6x + 9 = 0 ; f) 4x - 4x + 1 = 0 ; g) 4x 2 - 1 = 0 ; h) x 2 + x + 2 = 0 . 24. a) y E lR - {2} ,

a) x - 8x + 7 =0 ;
x

S = {3,5};

S = {-~,2};

z E lR - {-1},

b)

c)

x e JR - {-5,25}, S = {5,55}; d)

y e lR - {- 3,3}, S={- 13,2}; e)xelR - {-2,1}, S=H ,4};j) xE lR - {- 6,6}, S = {-4,4};


g) x e JR' - {-6},

S ={-3 - M, - 3+M} ;h)

x e JR - {- 2}, S={- 6, -1}. 25.

a)S =H};

b) S =H}; c) S =H}; d) S = {-4,3}; e) S ={-1,3}; f) S={- 2,3}; g) xe JR - {- 1,1},


S=0

XE lR - {- 2, - 1}

h)

Jax E lR - {-~~}
2'2
:.1

S={l}

XE lR - {- 3,3}

i)

S=0

1
, S = 0 ,k)xelR - {-~~}
3'3 , S = 0 , 1'/ xElR -{ - 22}
, , S = {-_!_}
2 ,

m) x e lR -{- 5, - 3,3,5}, S = 0; n) xe lR - {-1,0}, S ={1} . 26. S ={ O}. 27. m = 9,

n=18.

28.

ae{1,%}=>E(a)e{-1,:~}.

29.

a)

m=O=>S = {O};

m;tO=>

L1 =4m + 4 > 0 ; b) m = 0 => S = {1}; m ;t 0 => L1 = 4(m - 1) 2 :2: 0; c) ~ = 4(m + 1) 2 :2:0.


2

30. a)S ={- 7, - 1,1,7} ;

8} .
4 4 ,b)S= { - -8 ,--,5

5 5 5

31. a)S ={-2, - 1,1,2}; b)S={-3,- 1,1,3};

- 1-../5 - 1+../5 }
, -- , 1 ; b) S ={1} . 33.a) S = {-4,1} ; b)
2
2

c) S = {-1,1} . 32. a) S = - 2 , --

. La fel ca Ia pet. a), se observa ca - 2E S , dec1.


S = -1- J65
-,-2,3, -1+J65}
. 35. a)
{ 2
2
b) La fel ca Ia pet. a), se observa ea

-../3 E S, deci

:2:0;

L1 :2: 0.

2.5. lnecua~ii de gradull cu o necunoscuta


1. a) Da; b) Da; c) Nu; d) Nu; e) Nu;j) Nu; g) Nu; h) Da. 2. a) xE [7,=); b) xE (-=, - 4]; c)
XE (- =,1); d) XE (- 4,oo); e) XE (2,oo); j) XE [2,oo); g) XE (- oo,4J; h) XE [O,oo). 3. a)

XE (- oo, - 20); b) XE [-4,oo); c) XE (-=,1); d) XE (-=,1] ; e) XE (-=,1]; j) XE [8,oo);


g) XE (- =,2]; h) XE [ %,=). 4. a) XE

XE [

-~,=)

[~,oo);

b) XE ( - =,-%] ; c) XE (

; e) XE (1,=) ; f) XE G,=) ; g) XE (

-=,-~)

; h) XE (

-=,~];

-=,-~).

=
I

d)

5. a)

.T

>
"'
"'
VI

u"'
'<C

XE (-=,-2];

b) XE (-=,0]; c) XE [-2,=); d) XE JR; e) XE (-=,0] ; j) XE ( - =,%];

i=
<C

g) XE [3,oo ) ; h) XE 0. 6. a) XE [-1,=) ; b) XE [%,=);C) XE (-=,%];d) XE

(-=,~];e)

~
w
1-

<C

149

XE (O,oo); ./) XE (-4,oo); g) XE (


m E ( -oo,%l d) mE (
b)

XE[~,oo);

xE(-=,~];

~,oo} h)

XE JR. 7. a) m E ( -=,1]; b) mE (

-=,~ ] - {0}; e) mE ( -oo,~] - {-1} ;f)

1
c) XE(\ ,oo); d)

XE[ 3 ~,ooJ;

xE[-~,oo).

xE[~.3);

h)

9.a)

-=, 1 ~l C)

mE JR - {1}. 8. a) XE (-oo,O);

e) XE(-oo,-5); ./) XE(-=,1] ; g)

b) xE(-6,-1] ; c)

1
xE(-1, : ) ; e) xE[- 3,3] ; f) xE[i%). 10. a)

xE[-~,4];

xE[-~,1];
1

b) x E G, : ) ; c)

xE [ - %,3]. 11. a) XE [%,6l b) xE [4,oo); c) xE G%l d) xE 0; e) xE [


XE [2,oo) . 12.
e)

E[

a)

XE [0,1) ; b) XE (1,2] ; c) XE

~' 1) ;/)X E ( -~~~] ; g) X E (1, oo); h) X E ( 4, 5) . 13. a)

xE(-=,-~);d)

-~,oo); f)

d) XE [

E ( - 1,oo); b)

-~,-1)

E(

~' oo} C)

xE( - 1,1). 14.a)x E [O,oo);b) xE(-=, - 5);c) x=3.

2.6. Probleme care se rezolva cu ajutorul


:::)
sistemelor de ecua~ii
v
Ill
w
....
:::)

[~~%)

d)

ecua~iilor, inecua~iilor ~i

al

1. 5. 2. 48. 3. 42 ~i 18. 4. 29. 5. 200. 6. 55 ~i 35. 7. 80 lei. 8. 16, 24 ~i 32. 9.


10. 2400 kg. 11. 72 ~i 30. 12. 600 lei. 13. 500 lei. 14. {1,2,3,4,5,6}. 15.

> {0,1,2,3, ... ,16}.


cC
Ill

a) 22 apartamente cu douii camere; b) 72,72%. 16. Andrei 40 kg, Mihai 36 kg, Rare~ 42 kg.

gre~ite.

....
.E
::::l

Cl

cC

17. 12 bancnote. 18.a) 38 ani ~i 14 ani; b) peste 10 ani. 19. a) 70 puncte; b) 10 riispunsuri
20. 2 ani, 30 ani, respectiv 58 ani. 21. 16 bile ro~ii, 16 bile galbene, 16 bile
albastre. 22. 105 giiini, 21 rate, 4 porci. 23. 5 pahare .

::::i
cC

CCI
c:
0

GEOMETRIE

...."' CAPITOLUL 3
:::)
z Poliedre
cC

a:w

Q.
Vl

::::l
~

"'.

1. a) 400cm 3 ; b) 400cm 2 ; c) 21cm. 2. a) 34 em; b) 1200cm 3 ; c) 680cm 2 . 3. 236 cm 2

4. 124 cm 2 5. 124 cm 2 . 6. a) 60a 3 ; b) 94a 2 . 7. a) 28 em; b) 16 em; c) 544cm2 8. a) 6 em;

:::)

?
14
2016
b) 22 em; c) 126cm 2 . 9. a) 144 em-; b) 18 em; c) - em; d) --cm3 . 10. a) 32 cm2 ; b)
13
13
28
896 3
2
2
2
224 cm ; c) - em; d) - cm . 11. a) 240 cm ; b) 11 em; c) 328cm ; d) 352cm 3 . 12. a) 9
3
3

cC

i:i:

"'CIJ
~

~
,,

3.1. Prisma dreapta. Paralelipipedul dreptunghic

150

em; b) 5 em; c) 336cm 2 ; d) 426cm 2 13. a) 20 em; b) 7 em; c) 1090cm 2 ; d) 2100cm 3 . 14.
a) 3 em; b) 4 em; c) 5 em; d) 60cm 3 15. a) 15 em, 18 em; b) 26 em; c) 2256cm 2

7020cm

1560cm 2

16. 248cm

240cm

17. a) 16 em; 12 em; b) 29 em; c) 4032cm

d)

d)

18. a) AC = AA' = 10 em; b) 4Y . 19. a) 4 em, 4f3 em, 4 em; b)

32(1 + f3)cm 2 ; c) 64f3 cm 3 20. a) 8 em, 4 em, 4M em; b)l28M cm 3 21. a) 12 em;
b) 12 em; c) 864cm 3

22. 120cm 3

2(ab + be + ac) = (a + b + c)

L = 8 em, l = 5 em, h = 3 em; 7.fi em. 23.

(a 2 + b2 + c 2 ) = 1056cm 2 24. 192cm 2

25. d 2 = n 2 + (n + 1/+n2 (n + 1) 2 = (n 2 + n + 1) 2 , decide N*.

3.2. Cubul
1. a) 36cm 2
b) 144cm

b)27cm 3 2. a) 8 em; b)8f3cm; c) 384cm 2 ; d) 512cm 3

c) 216cm

em; b) 1000cm

d) 216cm

4. a) 5 em; b) sfi em; c) 125cm

6. a) 25 cm ; b) 125 cm

7. a) 49cm

3. a) 6 em;

d) 150cm 2 5. a) 10

b) 7 em; c) 196cm 2 ; d) 343cm 3

8. a) Scm; b) s.fi em; c) 150 cm2 ; d) sfi em. 9. a) 20 em; b) 8000cm3 ; c) 200f3 cm 2 ;

d)20f3cm. 10. 216cm 3 . 11. 152cm3 . 12. a)6cm;b) 6f3 cm;c)216cm 2 ;d) 216cm 3
13. a) IOO.ficm 2 ; b)

96f3cm 2

JI.

14. a) 6.fi em; b) 432.ficm 3 . 15. a) 864cm 2

16. a) 5 em; b) 125cm 3

17. b) i) 6 em; ii) 144cm 2

1728cm3 ; b)

18. b) af3. 19.


6

PA + PC'<': afi ~i analoagele; prin insumare obtinem eli suma distantelor lui P Ia viirfuri

este mai mare sau egalli cu 4af3 . Prin urmare, inegalitlitile devin egalitliti. Rezultli eli P
este intersectia diagonalelor cubului. 20. Se aplicli teorema medianei in triunghiurile
AMC', BMD', etc. 21. a) r e If, (r -1) 3 ; b) Numlirul cliutat este ega! cu diferenta dintre
suma ariilor totale a cuburilor mici ~i aria totalli a cubului mare. Cum numlirul cliutat nu

a) a:

depinde de l, pentru l = 1, obtinem 6r 2 (r - 1) . 22.

b) 1000cm 3

23. Din relatia

din enunt se obtine a 2 +b 2 +c 2 = ab+bc+ca<=>(a - b) 2 +(b - c) 2 + (c - a) 2 = 0, adicli


a=b = c.

3.3. Prisma regulata


1. a) 528cm 2 ; b) 720cm 3 2. a) 10 em; b) 320cm 2 3. a) 175 cm 3 ; b)
b) 480cm
a) 32a

5. a) 196.fi cm

16a 3

b) 343.fi cm

6. a) 192cm

b) a.fi em. 9. a) 14.fi em ; 192.fi cm 2

J99

em. 4. a) 4 em;

b) 384cm 3

b) 768cm 3

1. 2a 3

8.

c) 4,8 em. 10.

4a../6
64a ../6
64a ../6
1r
r;:;
216cm 3 11. a) - - ; b ) - - - ; c ) -- - ; d) av6 . 12. a) 240cm 2 ; b) 400v3cm 3
3
3
3
3

13. a) 5 em; b) 90 + 18f3cm 2


b) 540f3cm

14. a) 450cm 2

16. a) 8f3 em; b) 864cm

b) 27Sf3cm 3

17. a) 9.fi em; b)

15. a) 360f3cm2

144cm

c) 90' . 18. a)

151

r::; 2
324v j cm

r::; 3
~
18
j5i
r::;
486v3 cm ; b) 9v5 em; c) ~em; d ) - . 19. a) 576v3 cm 3
v5
8

651

b) - - em;

._/1681
r::;
,-;-;;
4813
2
r::;
r;:;:;
c) - - . 20. a) 8 em; b)72v3cm 3 ; c)v43cm; d ) -- . 21. a) a (32v3+192\f2);
50
91
12816a 3

Js;

b) 16a 2 J5; c)

r::;

17:::.

30vo~ + 75v3 cm

d) 60 . 22. a) 768+19213cm 2 ; b) 153613cm 3 23. a)

225J23
r:J
b) - - - cm 3 24. a)12 em; b) 864cm 2 ; c) 2392\/3 cm 3 ; d) 24cm;
2

r::;
2
3
307213
3
2
2
12vjcm. 25. 360cm .26. a) 1152cm ;b) - - e m ;c)672cm . 27. a) r::;;b)2 .
5
v3

Teste de evaluare
Testul 1. 1. a) A,= 72 cm 2 ; b) V = 3613 cm 3 ; c) Volumul unei prisme mici este 213 cm3 ;
sunt necesare 18 prisme . 2. a)
A, = 72(J2+13+16) cm

16 cm 2 ; b)

b) V=21616 cm

l = 4 em; c)

V = 64 cm 3 .

3. a)

c) d=616 em. 4. a) h = 4 em; b)

A 1 = 4813 cm ; c) A, = 7213 cm ; d) d(C';AB) = 2ffi em.

Testul 2. 1. a) l = 5Fz em; b)

=300 cm 2 2. a) 1= 6 em; b) h = 313 em; c)

m((C'AB);(ABC))=45. 3. a) h = 10 em. b) V=480 cm 3 . 4. a) A, = 288Fz cm 2 ; b)


d(A';BD) = 12 em; c) d(A;(A'BD)) = 6 em.
;::)

Ill

3.4. Piramida regulata

...I
;::)

1. a) 6Fz em; b) 288Fz cm2 ; c)72 cm 2 2. a) 1536 cm 2 ; b)3072 cm 3 3. a) 12816 cm 2 ;

Ill

204816
r::;
r::;
r::;
4000
3
b) - - - . 4. a) 20 em; b) 60 .5. a) 10v2 em; b) 20(v3 +\/2) em; c) - - em. 6.

>
c:C

....2

.E
::J

c:C

::::i
c:C

cc
c

rn

.Q

a)12cm;

J78 .

b) 48Fzcm 2 ; c) 38cm 3 ; d) -

a:

fl.

r::;
r;:
10016
7. a)10v2cm; b) 5v6cm; c ) - - cm 3 .8.
3

2
r::;
2 500
3
5h
r::;
a)10cm; b) 240cm; c) 4,8cm. 9. a) 100v2 em;- em; b ) - em; c) 5v2 cm;d) 45 .
3
2
0

J10

2
r::;
3
16
32
4J5
10. a)288cm; b) 288v3 em; c)-; d ) - . 11. a) 16cm; b) - em; c ) - . 12. c) 90 .
3
4
3
9

;::)

c:C

13

120
50
2 512Fz
4h
J5
,.-;:;-;;;c) ,.-;:;-;;. 14. a)192cm ; -;b) ; c) - . 15. a) 60;
13v194
v194
3
9
5

13. a)400cm; b)

b) 72J2 cm 2 ; c)5cm.

16. a) 24(5+.J6i) cm 2 ; 24(11+.J6i) cm 2 ; b) 24.J6i cm 2 ;

V>

::J
~

rn

24.J6i +144 cm

240 cm 3 17. 10013 cm 2 .

d) 14413 cm .19. a) 613 em; b) 5416 cm 3 . 20. 5413 cm 2 . 21. a) 3613 cm2 ; b)

;::)

c:C
u:::
rn

Q)

~
'I

152

18. a )12cm; b )6cm; c) 613 em;

.!. . 22. a)
3

r::;
2
r::;
3
r;:
2h
a
l
r::;
36vj em ; b) 16v2 em; c) 2v6 em; d) - . 24. - . 25. r::; . 26. a) 4v3 em; b)
3
3
v2

10813 cm

27. a) 144J2 cm

b) 45 ; c) 16 em; d) 16 em. 28. a)9cm; b) 243J2 cm 3 ; 29.

4F2. em; b) 60 + 12F3 em2 . 30. a)


b) J6 em; c) 72 em 3 . 32. a) 16F3 em 2 ;

a)

72 + 36F3 em 2 ; b) 24F3 em 3 . 31. a) 18F2 em;

J6 em;

b)

c) 3/6 em; d) 60 . 33. a) 720F3 em 2 ;

4
2
144
21../l5
?
81/6
3
b) - ; c) r;;; ; d) em. 34.a) --em-; b) - - em ; c) 45 ; d)
-v13
5
2
2
3
0

JI

9F3
- . 35. a) - e m;
5
2

1
r;:
r;;
3
2/6
r;:
b) -. 36. a) 2-v6 em; b)l08-v2 em 3 ; c) - ; d) em. 37. a) 144 em 2 ; b) 64-v6 em 3 ; c)
8
4
3
6F2 em; d) 24/6 em 2 . 38. a) 162F3 em 3 ; b)
a) 288F3 em

43. a) 108em

m
. 39.
7

a) 30F3 em; b)

..!. .
4

40.

b) 6 em. 41. a) 72F3 em2 ; b) 60 . 42. a) 216F3 +36M em 2 ; b) 360F3 em 3 ;


2

a) 18F3 em; b)

b) 54F3 em 3 . 44. a) 15em; b) 648F3 em 3 ; 45. a) 2F2 em; b) 36em. 46.

9M em;

b) 192F3 em 3 ; c)

c) 486M em2 ; d) 9F3 em; e)

em. 47. a) 48.J33 em 2 ;

-v15

~em; d) F2 . 48. a) 12/6 em; b) 2304F2 em3 ;c) 6:

-v11

3
em; d) F3.
-v7
2

3.5. Trunchiul de piramida regulata

J4i em. 2. a)

1. a) 560em 2 ; b) 3 em; c) 2368em 3 ; d)


b) 400em

2000

4. a) 5 em; b) 4 em; c) 208em 3 ; d)

r;;
2
r;:
216-vjem ; d) 216-v6em 3

788em 3 ; b) 320em 2 3. a) 912em 3

em 3 . 5. a) 6 em; b) 120F3 em 2 ; c)

608F3

r;;

6. a) 2v3 em; b) - - e m 3 ; c) 4 em; d) 160em 2 7. a) 14


3

~
~
70
r;:
59215
em; b) 2912em 3 ; c) 2-v:>o em; d) 112v58em 2 ; e) - em. 8. a) v5 em; b) - - em 3 ; c)

J5
r;;
3 em; d) 384em 2 ; e) -em. 9. a) 12 em ; b) 4 em; c) 160em 2 ; d) 288-v3 em 3 10. a) 36
2
em ; b)
c)

6Jifi em;

14625

em 3 ; d)

c) 2880J7 em

70375

d) 74592cm 3 ; e) 6084J7 em 2 11. a) 450em 2 ; b) 20 em;

em 3 12. a) 171F3 em 3 ; b) 2F3 em; c) 90F3 em 2 13. a) 6 em; b) 6

F2

r;;
{;;-;
r;:
r;;
441
em; c) 234-vj em 3 ; d) 2-v21 em. 14. a) 9 em; b) 2-v6 em; c) 108-v3 em 2 ; d) - - e m3 15.
2

a) 12 em; b) 24 em; c) 54mem 2 ; d) 252F3em 3 16. a) 18 em; b;'2 em; c) 288em 2 ; d)


r;;
3
294-vjem . 17. a)13 em; b)

r;;
?
91../347
3
11 em; c)165-v3em-; d) - -em . 18. a) 18 em ; b)

972em 2 ; c) 2.fi8 em; d) 504-v'26em 3


r:::;;.

em; e) 108vjYem2
c) 378F2 em

d)

f) 1296em3

3m em;

19. a) 6F3 em; b)


0

em; c) 81../39em 2 ; d) 12

12../39
r;;
- em . 20. a) 30 em; b) 6-v2 em;
13

g) 60 ; h) -

e) 450F2. em 2

f) 1125F3 em 3 21. a) 45 em;

b) 9 em; c)

91125
350F3
r;;
r;;
22599em 3 ; d) - - e m 3 22. - - e m 3 23. a) 756em 3 ; b) 81-v2em 2 24. a) 16v3 em;
4
3

=
1

>
"'"'
Vl

u"'

>c:C

:E
LLI

.....
c:C

:E
153

b) 240.J5 cm 2 ; c) 2432J3 cm 3 ; d) 8.fi em; e) 432..f5 cm

25. a) 1512cm 3 ; b) 360cm 2 ; c) 384J3cm 2 ; d) 1536cm 3

J) 3456)3 cm 3 ; g)

26.

Js ;h) 4 em

~em.
2

Teste de evaluare
Testul 1. 1. a) 1=12 em; b) V = 24J3 cm 3 ; c) V, = 2IJ3 cm 3; d)

tg(<rMVB)=~.
2

2. a)

r;:;
148J3
256J3
r;:;
A 1 = 56 cm2; b) h = v.) em; c) V = - - cm 3 ; c) Vpir = - - cm 3 3. a) A 1 = 162v3 cm2;
3
3
2
b) h = 9 em; c) V = 243J3 cm 3 ; d) 60. 4. a) A, = 297J3 cm ; b) h, = 3J3 em; c)

V, = 567 cm3 ; d) hpir = 6J3 em.


Testul

r;:;

- --

2.fi

2. 1. a) 1=6 em; b) V = 18vL cm 3; c) sin((VBC);(ABC))=-. 2.


3

r;:;
296.Ji4
3

J7
r;:;
a) I= 6vL em; b) V = - - em; c) sm((BCC');(ABB')) = - . 3. a) V = 250v3 cm 3 ; b)
3
4

- -1
r;:;
A1 = 300 cm 2; c) tg(VA;(ABC)) =- . 4. a) A1 = 144v3 cm2; b) d
2
A,ectiunH = 320 Cm2.
;:::)

u
w

Ill

....
;:::)

= IO.J6
-3

em. c)

3.6. Probleme cu caracter aplicativ


1. L = 60 em = 6 dm, h = 0,5 m = 5 dm ~ V =L f. h = 6 4 5 = 120 dm 3 = 120 f. .
2. S = A1 + Ab = 2(208+ 128)+ 2012 = 752 cm 2. 3. A= 24 2 + 2,52 + 42,5 = 31 m 2.

>
<
Atunci 31 : 8 = 3,875 kg. 4. 300 mm 3 5. 600 hR.. 6. 30 3 : 23 = 27 000 : 8 = 3375 cubulete.
Ill
2

.....E
::J

ct

u
::i

1. a) V =64m 3 = 64000 dm 3 = 64000 f.; b) Ac =64 m 2. Sunt necesare 64100g = 6400 g =


6,4 kg vopsea. 8. a) Ac = 900 cm 2; b) V = 3375 cm 3 = 3,375 dm 3=3,375R.>3R., deci incap 3 f.

&

9. a) V = 20000 cm 3 ; b) Vobiect = 1000 cm 3 ; 20000 : 1000 = 20. Deci obiectul va ciintari de


20 ori mai putin deciit sciindura. 10 kg: 20 = 0,5 kg. 10. a) V= L I h, de unde rezulta f.=

ct
CCI
c

b) Ab = L I= 24m 2; 24:6 = 4, deci 4 persoane pot locui. 11. a) Ypraiitura = 72J3 cm

nJ

m;
3

""

;:::)

ct

ii2
w

D.
Vl

::J
;::
nJ

:2:

;:::)

ct
u:::
nJ

Q)

,I
'I

124,56 cm 3 < 125 cm 3, deci poate fi depozitata; b) 6 lei. 12. a) hcort = IJ3 = J3 m"" 1,73
2
m < 1,80 m ~ nu poate sta drept; b) A1 = 18+2J3 m 2
a) hrecipient = 1oJ3 em; 1oJ3 = J300

, iar

20 =

"'

18 + 2 1,73 m2 = 21,46 m 2 . 13.

.J400 , deci inaltimea este mai mica deciit

latura bazei. 14. a) Ycoj= 4500J3 cm 3 ; b) Ac = 1125J3 cm2 "' 1946, 25 cm 2 ; Pentru 5
co~uri sunt necesari 1946,25 cm2 5 = 9731,25 cm 2 = 0,973125 m 2 de tabla, deci 1m2 de
tabla este suficient. 15. a) Fie M mijloc (BC) ~i M' mijloc (B'C'). Atunci
/.',.VOM- t.VO'M', de unde O'M' = 4 em, deci A'B' = 8 em, VM' = 5 em, MM' = 5 em ~i
VM = 10 em, V,,=448 m3 . b) 448 tone; c) 16 transporturi; d) Yaer = 64 m3 . 16. a) V =

1701-J3 m3; b) Atobiect= 891-J3 cm2 "' 8911,73 cm 2 = 1541,43 cm2 < 1600 cm 2
deci
se
poate
confectiona
husa;
d)
17. Acort = 27 + 36../2 == 77,76 m2 Sunt necesari 1166,4 m2 piinza.

3.7. Probleme pentru performanta fcolara fi olimpiade


1. a) Fie ACnBD={O} =>[OM] este linie mijlocie in MCD'
AD'II(BMD) ; b)

OMc(BMD)

= m(LAD'C)=45 . 2. a)

D'CIIA'B

0,16 m2,
60.

::::>OMIIAD';

=>m[<r(AD';A'B)]=m[<r(AD';D'C)]

AN l_ A'C,AM l_ (A'BC)::::>AMl_A'C;

AP l_(A'DC)

=> AP l_ A' C => dreptele AN, AM, AP se afla In planul perpendicular In N pe


A'C::::>A,M,N,P coplanare; b) A'C l_ MN,A 'C l_ NP=>A'C l_ (MNP); c) MP linie
2

miJ"locie in M'BD ::::> MP = a.fi MN = NP=aJ6 =>A


=a -J3. 3. In MB'C',
2 '
6
.MNP
24
m(<l::AB'C') = 90

AB' = a.fi

B'C' = a

AC'=a-J3
r:;

=> m(<rAC'B') > m(<l::B'AC')

=>u<45 . 4. V = 48v3

AB'>B'C'

27

em. 5. V = 2

a J6
1
V = - - ; b) cos[<r(ACC');(ABC ')] =- ; c) m[<r(C'E;CD)] = 120. 7.
8
a)

Fie

3
AG3 nBG1 ={G}

~i

maxVAnco = 540. 9. a) AC l_ BD

= VvGIEFH

1 xa
v:CHFD = -

10. Notam cu x

+ VVBFE , iar ~orp, = VcHFD + VAIDE + VDGHFEI

= VDGHFEI

bl"/

=> G = G'

~i AC l_ DD' => AC l_ (BDD'); b) .fi.


2

lnaltimea piramidei VABCD; ~orPt


VVGIEFH

=- . 8.
VABCDA"B"C"D 8

Gp =Gp'
=>-BG, BG1

BG1 nCG2 = { G' }

VAooo

vAIDE =1-xa
6

1 xa
VVBFE =- -

c) m( <r(EFG);(ABC)] = 45 . 11. a) Fie trunchiul de piramida patrulatera regulata

ABCDA'B'C'D', ACnBD = {O}; A'C'nB'D' = {O'}, Mmijlocullaturii (BC), M'mijlocul

laturii (B'C') => OMM'O' este trapez dreptunghic. Fie O'E l_ OM


TP

m(<rO'EM) = 90

::::>O'E=M=OO' ; b)

p2.2J6 S .

13.

=> VM = -J4h + 3a
2
Din A1v, scvF

14.

'

= A,vsvF
2

~ aP
2

/VABCDEF

VM
2

1 L3 ,./L -1
V =-
.

= 3a-J4h + 3a
2

L- 1

apotema

=> in 110 'EM ,


p2
12. S $ - , deci

piramidei

24

VABCDEF

=> h = aJ6 . 17. Notiind a, b, c dimensiunile paralelipipedului:


2

ab + bc+ac = a +b + c 2 =>(a-b) 2 +(b-c) 2 +(c-a) 2 =0 =>a=b=c. 18. b)V = 36-J3

cm 3; c) tg[<r(ABV);(AMV)] =

.J39.

.fi; b)

:!..~10(2 - ../2) . 20. Fie M, N,

>
~

II\

P
4
~
mijloacele laturilor [AD], [BC] ~i respectiv [VN] (V- viirful piramidei din care provine
trunchiul). AD II B'C' => d(A;B 'C') = d(M;B'C'); AB'C'D trapez isoscel => MP l_ B'C'
:e1.1.1
=>d(M;B'C')=MP . ~tim ca AB=d(A;B'C') = MN
=>[MP] = [MN]; B'C'IIBC . !;(
6

19. a)

AM=

!i
:e

155

Tfa

=>f...VBC~t-..VB'C'

TTT>
B'C'
=>-''- = - VN
BC

m[<J:(VBC);(ABC)] = m(<J:VNM)

5x 0

=> -

=x

VP
PN
VM
VP
=>- = ==VM lvfN lvfN PN

in

=> <J:PlvfN = <J: VMP ;

isoscel:

MlvfN

xo

+ X 0 +- = 180
2

= 180 => xo = no=> m(<J:VNM) =no.

CAPITOLUL4

Corpuri rotunde
4.1. Cilindrul circular drept
1. a) 7000;rcm 2 ; b) 20000;rcm 3 2. a) 66;rcm 2 ; b) nncm 3 ; c)
em; b) 10;r em; c) 80;rcm
b) 96;rcm

6. a) 36;rcm

c) 1331F3ncm3

400;rcm 2
132;rcm

c) 396;rcm

b) 168;rcm

d) 200ncm

4 . a) 256;rcm

b) 6 em; c) 180;rcm

c) 266;rcm

12. a) 5 em; b) 180;rcm

10. a) 6cm; b) 144;rcm 2

14. a) 750;rcm

m em;

b) 64cm

c) nncm 3

c) 432;rcm 3

c) 450;rcm

b) 250J2ncm

d) 10 em. 3. a) 5

5 . a) 192;rcm 3

d) 13 em. 7. a) 121;rcm

d) 11.fi em. 8. a) 3 em; b) 48;rcm 2

c) 2000;rcm 3

b) 11 em;

9. a) 10 em; b)

11. a) 6cm; b)
13. a) 12 em;

c) 250FJ;rcm 3 15. a) 6 em;

b) 8 em; c) 288;rcm 3 16. a) 7 em; b) 7 em; c) 343;rcm 3 . 18. a) 3 em; b) 5 em; c) 24;rcm 2
::I

19. a) 6J2 em; b) 648J2ncm

a) 30 em; b) 600;rcm 2 ; c) 9000;rcm 3 22. 41580cm 3 23. 12 em .

c) 15J2 em. 20. a) 10 em; b) 4000ncm

20JS em. 21.

Ill
...I

::I

>

125
25. em. 26. a) 3 em; b) 108;rcm 2
4

24. a) 12 em; b) 312;rcm 2

c) 18nncm 3

......E

162;rcm 3

b) 128;rcm3

c) 4J7 em. 28. 520;r; 1600;r. 29. a) 2 m;

b) 12;rm

::::i
cC

4.2. Conul circular drept


1. a) 12;rcm 3 ; b) 5 em; c) 15;rcm 2 2. a) 65;rcm 2 ; b)12 em; c) 100;rcm3 . 3. a) 9 em; b)

225;rcm 2

>cC

Ill

::J

cC

rtl

~
::I

125;rcm

27. a) 64;rcm 2

c) 5 m. 30. 80;rcm

c) 324;rcm3

6. a) 100;rcm

.
2

b) 10 em; c) 6 em. 5. a) 7 em; b)25 em; c)

b) 10 em; c)12 em. 7. a) 9 em; b) 12 em; c) 324;rcm 3 8. a) 15

cC

em; b) 8 em; c) 17 em. 9. a) 9 em; b) 41 em; c) 1640;rcm 2

,-;;
c) 2800;rcm 3 11. a) 12 em; b) 6vj em; c) 2800;rcm 3

ii2

Q.
Vl

::J

....
rtl

::I

10. a) 29 em; b) 21 em;

64;r 3
12. a) 4 em; b) cm
3

rtl

QJ

~
,I
"I

156

c)

4J2 em. 13. a) 3 em; b) 3F3 em; c) 9F3ncm 3 . 15. a) nncm 2 ; b) 60;rcm 2 ; c) 144;rcm 2 ;
d) 96;rcm 2 16. a) 216; b) 216 ; c) 288. 17. a) 18;rcm 2

b) 9F3ncm 3

cC
~

c)

31. 120;rcm 2 32. 185 mm. 33. (J2 + 1)Jra 2

4. a) 144;rcm 2
;

18. a) 6 em; b) nF3ncm 2 ; c) 216;rcm 3 19. a) 12 em; b) 8 em; c) 64;rcm 2

c)

3
FJ em .
2

20. a)

125

b) 5Ji em; c) 25JiJrcm 2

7r cm ;

21. 5 em; 16Jrcm 3 22. a) 225Jrcm 2


.

8
324Jrcm 3 ; c) .J3 em. 23. a) 30 em; b) 2560Jrcm 3 ; c) 480 cm 2

324Jrcm

b)

24. x = 2. 25. a) 9 em; b)

Rh
Jr - RG A d
1
c) 432Jrcm 26. 8J2 em. 27. V =
G
= - - . 28 . 24 em.
3

4.3. Trunchiul de con circular drept


1. a) 536Jrcm3 ; b) 10 em; c) 160Jrcm 2 2. a) 35Jrcm 2 ; b) 3 em; c) 52Jrcm 3 3. a) 20 em;
b) 440Jrcm 2

c) 3328Jrcm3 . 4. a) 15 em; b) 4680Jrcm 3 ; c) 1150Jrcm 2

5. a) 5 em; b)

49.J3Jr
c) - - cm 3 . 6. a) 6 em; b) 180Jrcm 2 ; c) 692Jrcm 3 7. Da.
3
V = 7000Jrcm 3 > 21000cm 3 = 21 litri. 8. a) !040Jrcm 2 ; b) 24 em; c) 9800Jrcm 3 . 9. a)

8-v tJrcm 2

50Jrcm 2 ; b) 4 em; c) 79Jrcm 3 10. a) 238Jrcm 2 ; b) 8 em; c) 865Jrcm 3 11. a) 12 em; b) 13


em; c) 117Jrcm 2
1053Jrcm 3

12. a) 9 em; b) 9.J3 em ; c) 15 em; d) 378Jrcm 2

13. a) !0 em; b) 3!2Jrcm 3

45Jrcm

e) 4 em; f) 84Jrcm

e) 739Jrcm 2 ; f)

c) !0 em. 14. a) 6.J3 em; b) 520.J3Jrcm 3

c) 15.J3Jr em. 15. a) 28 em; b) 5 em; c) 1040Jrcm


2

16. a) !0 em; b) 5 em; c) 3 em; d)

17. a) 8 em; b) !00Jrcm 2 ; c) 304Jrcm 3

18. a) 4 em;

FI5

?M1r
~
4
2
b) - - c m3 ; c) 2-v15 em; d) - . 19. a) 20cm 2 ; b) 28Jrcm 3 ; c) -. 20. a) 300Jrcm ;
3
4
5
16
b) 1824Jrcm 3 ; c) 216 . 21. a) 3 em; b) 117Jrcm3 ; c) em. 22. 4 em; b) 9 em; c)
;
2
81
d) 13 em; e) 266Jrcm 2 ; f) 532Jrcm 3 23. a) 0; b) 12 em; c) 18 em; d) 10 em; e) 768Jrcm 2 ;

2.

f) 1824Jrcm 3 24. a) 15 em; b) 270Jrcm 2 ; c) 837Jrcm 3 ; d)

200Jrcm
a) V

; c) 632Jrcm

; d) 120cm

= h1r ( R 2 + r 2 + Rr) = n7r


3

45(5-.J3)
4

em. 25. a) 6 em; b)

3
42
2
; e) - ; f) em; g) 100Jrcm .

26.

, deci h ( R 2 + r 2 + Rr) = 3n , adica h ( 3r 2 + 3r + 1) = 3n .

Cum 3r 2 + 3r + 1 nu se divide cu 3, rezulta ca h se divide eu 3; b) g = .Jh 2 + 1, h to 0. Cum

h2 < h 2 + 1 < (h + 1) 2

rezulta g 0!: Q ; b) l081r em 2 ; c) Pentru r

= 1,R = 2,h = 3

, obtinem

V = 77r cm ; d) r = 5.

4.4. Sfera
2

1. a) 36Jrcm ; b) 144Jrem 2 ; c) 288Jrcm 3

2048Jr
2. a) 256Jrem 2 ; b) 8 em; c) - - e m3 3. a)
3

~
J2
200Jrem 2 ; b) 5vL. em; c) - . 4. a) 6 em; b) 36Jrem 2 ; c) 144Jrem 2 5. 125. 6. a) 15 em;
2
11
2
2
b) 225Jrcm ; c) 900Jrem . 7. a) 972Jrcm 3 ; b) 9 em; c)-. 8. 9 vagoane. 9. a) 64Jrem 2 ;
9
157 .

148Jr
b) 36Jrcm 3 ; c) - - cm 3 . 10. a) 3 ; b) 9Jr ; c) 36Jr. 11. a) 100Jrcm 2
3
.
500Jr cm3 . 12. V.

b) 5 em; c)

+ V: = 4Jrx3 + 4Jr(2x)3 = 4Jr(9x3) = 4Jr(3x)3 . .!_ = .!_ . V: . 13.

12

33

al 7776Jr .

'/
'
4000Jr 3
b) 216Jr ; c) 6v:J . 14. a) - -cm ; b) 160Jrcm 2 ; c) 4 em. 15. a) 4500Jrcm 3 ; b)
3
810Jrcm 2 ; c) 6 em. 16. a) 13 em; b) 12 em; c) 5 em. 17. 60 min. 18. 40; 41. 19. Punctele
r;

B, C, P ~i Q sunt coplanare ~i sunt situate pe sfera cu diametrul [AC], deci sunt conciclice.

20. 13 em; S7SSJr cm 3 . 21. Fie R raza bazei conului, atunci A,con = Asfern = 3Jr R 2
3
1r R 2 2R 4Jr R 3
72
3
2
3
22. 108Jrcm . 23. Vcon + Vsfern =
+ - - = 2JrR = Vcilindru. 24. a) IZS; b)
3
3

S.

Teste de evaluare
Testul 1. 1. a) A 1 = 21rRG = 960Jr cm 2
R = 12FJ

em

b) V = 1rR 2G = 480Jr cm 3 ; c) 52 em. 2. a)

A 1 = 1rRG = 288JrFJ

b)

cm 2;

30.

c)

3.

a)

V = 1rh (R 2 + r 2 + Rr) = 248Jr cm 3 ; b) G = 10 em, A 1 = 1r(R + r)G = 120Jr cm 2 ; c) 2,5 em. 4.

a) R = r 2

:::)

4JrR

Testul 2. 1. a) 30 em; b) 3600Jr cm 2 ; c) 30 em. 2. a) V = Jrh ( R 2 + r 2 + Rr) = 1900Jr cm 3 ;


3

....
:::)

Jrh(R +r +Rr)

cC

1900Jr em 3 ; b) 26cm; c) Fie M


3
punctul din enunt;
notiind VM = x , din triunghiul dreptunghic OAM rezulta
169
2
2
2
x = 10 + (24 - x) , de unde x =
em. 4. a) G = ~h 2 + (R - r) 2 = 26 em; b) Intr-un
12
trapez ortodiagonal inaltimea este egala cu linia mijlocie. Atunci R + r = 48 em, ~i cum
2
R- r = 10 em, obtinem R = 29 em;
r = 19 em; A 1 = 1rG(R + r) = 1248Jr cm c)

::i
cC

V = 14024Jr cm 3

Testul 3. 1. a) 3 ori mai mare; b) 4JrR 2 = 1rR ::::> R = 3. 2. 2nR =IOn ::::> R = 5 em

>
<Ill
2
.....E
::I

b) 13cm; c) 2700Jr em 3 . 3. a) V =

IICI

co

.....0
z

:::)

cC

ii2
w

Q.

"'::I
co

:::)

cC

u:::

co

(!)

158

=>V = nR 2G =lOOn em.

3.

1rR h

Vcon

=-

-= 180n => Rh = 540

2
5R
- = - => h = - =>
h 5
2

. R

~~

5R 2
= 540 ::::> R 3 = 216 ::::> R = 6 em::::> h = 15 em=> G = 3../29 ::::> AC = nRG = 18n ../29
2

;::

.,, I

62500Jr
3

Ill

+ d 2 ::::> R = 25 em; b) A = 4JrR 2 = 2500Jr cm2 ; c) V = - - = - - - cm 3

4JrR

cm2 . 4. Acesr = nR 2 = 36n => R = 6 => V, = - - = 288n cm 3 . 5. VO = ISFJ ~i 11VMN3


75

11VOA ::::> MN = VM ::::> MN = ,fj ::::> MN = 3 75,J3.


AO
VA
15
30
'

6. Gasim R = 10 em,

G = 12 em ::::> AC = nG(R + r)

12n 14

168n cm 2,

trh ( 2
) 6trh
{;;
2
V = - R +r + Rr = (100 + 16 + 40) = 316tr-v3 cm 3 .
3
3

Testul 4. 1. a) miqoreaza; 4; b)

mare~te; 5.

= 4trR
= 2887t cm3;
3

2. V

Veil= 5 2887t =

14407t, Veil = 1tR H = 1007tH ~ H = 14,4 em. 3. R = 9J3 em ~ h = 9 em; At = 1tR(R + G)


2

= 81tr(3 + .J3) cm2, Vcon = trR h =7291t cm 3.4. V = trh ( R 2 + r 2 + Rr) = 16121t cm 3 5. a)
3
3
V = trh (R 2 + r 2 + Rr) = 7007t cm 3; b) At = 7tR 2 + 1tr2 + 1tG(R + r) = 3207t cm 2
3
3

4trR
= 8 367t = 2887t;
3

V, = - -

4tr 8
32tr
v =-- = - 3
3

6.

. .

V: v = 27 sfere mici.

4.5. Probleme cu caracter practic


1. Volumul pamantului transportat este ega! cu volumul conductei adica volumul unui
cilindru cu raza R = 0,01 m ~i inaltimea de 2,4 km = 2400 m. v = 1tR 2h = 1t 0,01 2400= =
3
75,36 m Avem: 75,36: 6 = 12,56 rezulta: camionul va face 13 curse (transporturi) pentru
a transporta intregul pamant ramas in urma acoperirii conductei. 2. Volumul
2
V = 0,5 1t 8 = 6,28 cm32 = 6,28 cl. Cum 5,2 cl + 2,8 cl = 8 cl > 6,28 cl rezulta ca in
aceasta seringa nu se poare realiza amestecul, deci trebuie folosita o alta seringa cu un
volum mai mare de 8 cm 3 . 3. Calculam numarul bomboanelor cu alune: 1000 16 + 8
2000 = 32 000 ~i numarul bomboanelor cu vi~ine: 1200 12 + 8 2000 = 30 400 .
Compozitia
de
ciocolata
Ia
o
bomboana
cu
alune
este
de
4.,..e
4,. 3 16tr-9
- -- - 0 75 = - - - = - - iar
Ia
o
bomboana
cu
vi~ina
3
,
3 4
12
4tr1 3
- 3- 08
, =

20tr - 12
4tr 4
Cantitatea
ceruta
este:
3 5
15
_16tr - 9 +
_20tr - 12 = 128000tr - 72000 + 121600tr - 72960
cm 3
32000
30400
214928
12
15
3
3

4. v = 1t 32 0,2 = 5,658 m 3 de pamant. 3 2 1t:

~ = 18 000 flori.
10000

S. 7t 24 2 30 : (92 2

1t 12). 10. V=Veil - Vtr.deeon; m=V d.

4.6. Probleme pentru performanta

~colara ~i

olimpiade

2160
9
Rcon1. a/,1 Gcon
- 360o ~ Gcon -- 20 em, h'"" -]6
em, hcn -- 10 em, R,n -- 2 em, A, con = 240 tr

=
1
em,

R = :!_ = 15J2

em,

3. R,1, a = Rcn , Gcn = 2R,1, a , ~ cil = 6trR


este triunghi echilateral, deci

unde R = raza sferei. Sectiunea axiala a conului

R = ~hcon , de unde Rcon = RJ3

~con = 9trR2' Asjaa = 4trR2' deci ~2c;/ = ~con.~ sfaii.

~i

>
"'
"'"'
u"'

nc(

Gcon = 2RJ3 ;

i=
c(
:E

w
....
c(

:E

159

CAPITOLUL5

Subiecte pentru evaluarile finale


5.2. Variante de subiecte pentru evaluarea finala
Varianta 1

75J3
2
2
0
1.1. 11. 2. 2,75. 3. 4. 4. - - em . 5. 96 em. 6. 20Yo.
4
11. 2. 5 km. 3. a) 162 lei; b) 12 lei. 4. /(-3) =-6;t2::::>A(-3;2)!1: G1

/(2) =-1

B(2; - 1)E G1
5. 2 - x+ (x - 2) 3 = (x- 2) 3 -(x- 2) = (x - 2)[(x - 2) 2 - 1] = (x - 2)(x -3)(x - 1).

111. 1. a) BP = CP - BC=100 - x (m); P8MNP = 2 20 + 2(100-x) = 240-2x (m); b)

PABCD = 140+2x; PABCD = PsMNP =>x = 25 m ; c) AABCD =1750 m


2

ABMNP = 1500 m

d)

1750 m - 1500 m = 250m = 2,5 ari; 2,5 ari : 2 = 1,25 ari. 2. a) V = 50 m 3 ;


b) 52 = 25 2 h , de unde h = 1, 04 m = 104 em.
Varianta 2
3
1. 1. 6. 2. 2. 3. 6 zile. 4. 7 em. 5. 27 em 6. 3.
11. 2. 2800 lei. 3. Codul este 4321. 4.

a = (3") 2

5.

G1 n Ox= {A(2;0)} ,

G1 nOy={B(0,2)}.

111. 1. a) A = 2x(2x + 70) m 2 ; b) x = 7 m; c) A= 1176 m


:::::1

Ill

d) Agazon = 1000 m 2 , deei eostul

total este de 30000 euro. 20% din 30000 euro = 6000 euro, deei mai sunt neeesari 24000
euro.

...I

:::::1

Varianta 3

....E

I. 1. 1. 2. 5. 3.

:::J

peste

>
<
Ill
2

.
<

.
16 aru.

i.

4. 8rc em. 5. 5 em. 6. 1. 11. 2. 800 lei. 3.

5. E(x)=

6(x 2

9)

3(x+3)

2(x - 3)(x + 3)

x+3

A(~;~ J. 4. a) Dan are 8 ani; b)


= 2(x - 3) E Z .

111. 1. a)

A = JCR 2 =225JC m 2 ; b) x = 25 m; c)

<
c:a
c

sufieienti. 2. a) A'A l_ (ABC), AO l_ DB, AO,DB c (ABC) =>A 'O l_ DB. A'0 = 3-J6

dm; b) A,=216 dm 2 ; c) V = 216 dm 3, l 2 h = 75%216

::::i

L ga,d

= 110+15JC m "' 157,1 m <160m, deei sunt


Tl.L

ro

:::::1

<

a:w

a.
Vl

3
::::>36 -h = -216, de unde
4

h = 4,5 dm.
Varianta 4

:::J

;::

ro

:::::1

3. a) 99 : 6 = 16, r = 3; 99 : 8

<
u::

/(3) = 3 - 3 = 0 => M(3, O)E G1

ro

=> N(3, O)E G1

CL>

~
~ \~

I. 1. 12. 2. 12. A u B = {- 8; -4; - 2; -1; 0; 1}. 3 .

160

.!. . 4. 40. 5. 4. 6. 2,5 m. 11. 2. 21.


3

12, r = 3; b) 27 elevi. 4.
/(0) = 3-0 = 3 =>

5.

(x + l) 3 - 4(x+l) = (x+l)[(x+l) 2 -4] = (x + l)(x+l - 2) = (x+l)(x - l)(x+3). Ill. 1. a)


A
AMN

= 3x 2 bl A
=(MN + BC)BM =U+
2
8 ' '/ BMNC
2

300

4
} oO-x) = (3x + l200)(400 - x) =
2
8

3( 400 + x)( 400 - x) 480000 - 3x


c) 3x = 480000- 3x <=> x z =
<=> xz =
480000
12
8
2
8
24
= 40000 <=>X = 200m; d) A . AMN = 15000 m 2 = 1,5 ha, eantitatea de samanta este 30
kg, pretul dupa redueere
'

8-

~ 8 = 6, 4 lei,
100

eostul total

8 20 +I 0 6, 4 = 224 lei.

2. b) Aria suprafefei = 78 + 9.J33 < 110 => nu sunt sufieienti 110m2 de gresie.

5.3. Variante de subiecte pentru examenul de Evaluare

Na~ionala

Varianta 1

1. 1. 9. 2. 5. 3. 4. 4.
Gf n

~;

5. 9 em. 6. 9em

11. 2. 21. 3. a) 35; b) 4x + 4; 4.

Ox ={ A(-3;0}

36
Gf nOy ={B(0;6} =>A =--= 9
2

5.

F(x) = (x + 1)(x + 4) = x +I
(x-3)(x+4) x-3

AcDM = 150 em ; b) AN= 20 em; c) triunghi dreptunghie; d) 25%.

Ill.

1.

a)

2. a) 144 000 1;

b)l3 m.
Varianta 2

1. 1. 0. 2. An B = {- 9;1} . 3. P = 2 . 4. Masura unghiului Ia centru a sectorului de cere va


12
fide 10 ori mai mica dedit masura unghiului In jurul punctului 0 (centrul cercului), adica
360' : 10 = 36' . 5. Din ipoteza rezulta ca sunt ~ase fete laterale, deci piramida este
hexagonala; prin urmare va avea In total 12 muchii. 6. in intervalul de timp cerut, furnica
va pare urge I+ 3 = 4 metri.
11. 2. Notam cu x ~i y numarul creioanelor din cele 2 penare. Din ipoteza obtinem ca:

2
x= y
l=>(x,y)=(36,18)=>x+y=54. 3. a) Daca b numarul baietilor
{ x - 9=y+9
2 120
3
marul fetelor din grup, atunci { (/ - ) =
I=> (b,f) = (13,42).
6b+2 =80

~if

nu-

~adar In grup sunt 55 de

copii. b) Notilm cu n numilrul de cadouri prurute de fiecare copil din grup. Din enunt
200
n(b +f)= 120+ 80 = 200 ~i n E N', n:::; 20. Deci b + f =
~ 10. Prin urrnare numilrul min
nim de copii este ega! cu 10. 4. Din /(2010) = g(2010) => 2010a + b = 2010b +a=> a= b.
Deci functiile coincid, prin urmare graficele lor vor fi 2 drepte suprapuse, care vor avea o
infinitate de puncte In comun. 5. Calcul direct sau alegem a = x - y , b = y- z ~i c = z- x In
identitatea evidentil: a 3 + b3 + c3 - 3abc = (a+ b +c) ( a 2 + b2 + c 2 - ab-be- ca) ~i obtinem

=
ro
ro
Vl
ro

>C::C

v
i=

c::c
~
1c::c
~
LLI

161

concluzia.
2
2
Ill. 1. a) ASNPR = (10+ 10) (x+x) = 40x m ; b) AABco- ASNPR = 20(x + 2) -40x = 40m c)
Distanta maxima ceruta este diagona1a AC a dreptunghiu1ui ABCD; deci AC = 1o..JS =>
2

=> 20 2 + ( x + 2 ) = 500 => x = 8 m

v = 24 km I h = 24

Viteza

d)

tenismanu1ui

este

20
1000
m/ s = =
m/ s , deci distanta pe care acesta o va parcurge va fi
3600
3

AT = v t = 20m. Ctun AT = ~10 2 + (x+ 1)

2
,

obtinem x = 10.)3 - 1m. 2. a) Vo1umu1 celor

20 de ga1eti cu apa este ega! cu V = 20 10 = 200 (l) = 0, 2 m 3 Pe de alta parte, daca h este
1ungimea lna1timii cerute, avem V = 1r A0 2 h = 1rh m3 Deci h = __!__ metri ( h = 6,36 m) .
5Jr
b) Lungimea tota1a a Iantului care se va infii~ura pe val, pana cand galeata iese complet din
fantana este ega! a cu L = 15 - 0, 5 = 14,5 m . Daca n E N este numarul de rotatii cerut,
aceste va fi de fapt ega! cu numarul de infii~uriiri complete ale lantului pe val, adica
numarul de lungimi de cere, ce constituie sectiunea transversala a valului. Deci
n 2.n"R = 14,5, unde R este raza bazei valului. Obtinem n 27r -~ = 14,5 => n =

~ = 18,47.

A~adar

sunt necesare 19 rotatii complete ale manivelei valu1ui pentru a aduce galeata Ia
suprafata fantanii.

Varianta 3
:::1

vIll
w

...1

2 . 4. Jrr = 47r=>r = 4=>d = 2r = 8. 5. Daca- a,b,c sunt


1. 1. 9. 2. B \ A = {O}. 3. P =7
dimensiunile paralelipipedului, atunci 2ab + 2bc + 2ca = 25 ~i d 2 = a 2 + b2 + c 2 = 144 ; . dar
2

:::1

(a+b +c) = a 2 + b2 + c 2 + 2ab + 2bc+ 2ca = 169 => a +b +c = 13. Deci a+ b + c = 13 ~i, prin

Ill

>
cC

urmare, suma lungimilor celor 12 muchii va fi egala cu 52. 6. Conform graficului, gandacelul se
~i staponeaza 20 + 20 = 40 de secunde. A~adar perioada de
timp in care gandacelul s-a odihnit este de 2 ori mai mare decat cea in care s-a mi~cat. 11. 2. Notam
cu m ~i t pretul unei ma~inute, respectiv a! unui trenulet, m,te N* . Din ipoteza obtinem

ca: 50m+80t=!000=>5m+8t = l00=>t:s ~i 8t<100=>te{l,2, ... ,12} . Cum se cere

cC

tmax , tinand seama de t : 5 , va rezulta ca t = 10 lei , caz in care m = 4 lei . 3. a) Durata


minima de timp dupa care se vor aprinde simultan toate beculetele va fi c.m.m.m.c. a!
numerelor 4 ~i 5, adica 20 de secunde; prin urmare dupa trecerea unui numar de secunde
care este multiplu de 20 se va intampla acela~i lucru. Deci dupa I minut, adica 60 de
secunde se vor aprinde simultan toate beculetele. b) Notam cu v ~i g numarul initial al
beculetelor verzi, respectiv gal bene din brad; deci v + g = 20. Intr-un interval de timp de
20 de secunde cele verzi se aprind de 4 ori, iar cele galbene de 5 ori. Prin urmare
4v + Sg = 220; folosind si relatia anterioara obtinem v = 30 ~i g = 20 . Dupa cele 50 de
secunde cele verzi se vor aprinde de 10 ori, iar cele galbene de 12 ori, cu alte cuvinte, se
fi
aprins
in
total
1Ov + 12g = 540
de
beculete.
4.
Fie
vor

2 deplaseaza 10 + 10 = 20 de secunde
.....E
:I

cC

::::i
11:1

"'
0

:::1

cC

i52
w
a.
V>

:I

;:::

"'

:::1

z
cC
u::

"'~
Q)

('-

162

M(a,-a)e 91 ~ f(a) =-a~ 2010a - 2011 =-a~ a= I~ M{l,-1) este punctul situat
pe reprezentarea grafica a funqiei f care are coordonatele opuse. s. Calcul direct sau

alegem

x =a- b ,

y = b- c

~i

z = c- a

In

egalitatea

evidenta:

(x + y + z ) =

= x 2 + y 2 + z 2 + 2xy + 2 yz + 2zx ~i obtinem concluzia. Ill. 1. a) Baschetbalistul, pentru a


lnscrie un co~ de 3 puncte, trebuie sa se afle In exteriorul semicercului BTC , deci aria
39 0625
2
'
JZ" ~ 106 ( m ) b) Inaltimea trapezului este
ceruta va fi A = AAacn - A8 rc = 168 2
VO = OT - ( TS + VS) = 4 m
Atunci
aria
,diciulii"
va
fi
egala
cu: ANsP + AMNPQ = ( 4x + 4 +

~) m

c) Cea mai mica distanta dintre un jucator J aflat pe

frontiera , ciiciulii" ~i co~ul I se obtine cil.nd . J = prMNO .. In triunghiul dreptunghic JOI ,


avem OI = 3, JI = .Jl3, deci J0 = 2 . Deci
N' = prM0 N , atunci MN' = x - I, NN ' = 4

~i

~ = ~ =:>3xZ +2x- 65 =0=:>x = 13 E(4,5).


X~

~2 - ffi

JM2 = 0M2 - 0J2 =:>JM = ~x2 - 16;

daca

cum tg( <rM) = : = : , obtinem de aici ca


d) Distanta ceruta este d =BV +

ll" VI

. Cum

BV 2 = B0 2 + OV 2 :::::> BV = 2.Jl3 m ~i VI 2 = V0 2 + OI 2 :::::>VI = 5 m , objinem In final ca


d = 2.Jl3 + SJZ" m . 2. a) Fie planul
2

intersectiile acestui

plan cu

a II (A' B'C'D') astfel ca

( BB') , respectiv

= BB' - B'B1 = 1m ; volumul cerut va fi


V =AD AB1 BB1 = 10 25 1 = 25 m 3

AD c

a ~i fie punctele

( CC') . Avem

volumul prismei

Bl , cl

B'B1 = 1 :::::> BB1 =

( ABB1DCC1 )

adica

b) Copilul poate pa~i In orice punct P E ( ABCD) ,

astfel !neat d(P;A'B'C'D'):::; 1,2 , adica In interiorul dreptunghiului ADNM , unde


M E ( AB)

~i

sunt

N E (CD)

astfel

d(M;A'B'C'D') = d(N;A'B'C'D') = 1,2 . Daca

!neat

M' = pr(A'B'C'D')M

MN IIAD

~i

este evident ca

M' E (A' B') ~i MM' = 1, 2 ( m) ; fie AM = x . Atunci se arata u~or, fo losind eventual

asemanarile: ~SAA'"' ~SMM'"' ~SBB', unde punctul S este intersecjia dreptelor AB ~i

J626

. supratejei
" . ceruta va fi1 ega I"a
A'B' , ca x = AM = AB. (MM' - AA' ) = - - m . D ec1. ana
BB' - AA'
5

cu: A

= AM AD = 2J626 ~ 50

(m 2 )

Varianta 4

I. 1. 24. 2. B n A = B:::::>B c A:::::>AuB=A ={- 2;- 1;0} . 3. P =- - . 4. 4 2m- = m-2 :::::> r = 8 em.
2010
5. Daca l este lungimea muchiei cubului, atunci diagonala unei fete are lungimea de
iar diagonala cubului de

z.J3 . Prin urmare

raportul cerut este ega! cu

zJ2 ,

J6 . 5. Conform

3
graficului,
vitezele
medii
ale
melcului
pe
cele
3
porjiuni
sunt:
1
4- 1
1
.
1
.
6- 4
v1 = m/s, v2 = - -- = - m/s ~~ respect1v v3 = - - - = - m/ s . A~adar pe a
15
45 - 15 10
85 - 45 20
doua porjiune, timp de 30 de secunde, melcul s-a deplasat eel mai repede.

163

II. 2. Notam cu x ~ i y numarul claselor a I-a, respectiv a V-a, x,yE N*. Din ipoteza
28x+26y=298~14x+l3y=149~13y<149

obtinem ca:

~i

este impar, adica

yE {1,3,5, 7,11} . Prin verificare, doar pentru y = 5 obtinem valoare naturala pentru x ~i
anume x = 6 . A~adar numarul total de clase va fi ega! cu x + y = 11 . 3. a) Mo~ Craciun a
primit scrisori timp de 2900: 50= 58 de zile. Luna noiembrie avand 30 de zile, lnseamnii
ca prima zi In care Mo~ul a primit scrisori este 19 octombrie din acela~i an. b) Da, poate,
lntrucat are Ia dispozitie, In total, un interval de timp cuprins lntre 22 decembrie, ora 23 40
~i 25 decembrie, ora 00 0 , adica exact 2900 de minute, acela~i numar cu eel al copiilor;

lnseamna ca Mo~ul lmparte ultimul cadou pe data de 24 decembrie, Ia ora 23 59 , adicii


lnainte de sosirea Craciunului. 4. Intersectiile cu axele de coordonate ale graficului funqiei

A(-~.o) ~i

sunt

AAoB =

1-~llbl

problemei:

=2

B(O,b) . Din ipoteza

~ ~ b = 1

Ji,2 ( x ) = x 1

OA =OB~i !l=1~~~~ =1~a=1.

A~adar

Deci

sunt 4 functii ce corespund date lor

13, 4 ( x) = x 'f 1 .

5.

Calcul

direct

~i

ob!inem:

(2x+1) -(2x -1) - 6(2x +1)(2x-1) = 8, deci este cub perfect pentru orice xEZ, sau
alegem a = 2x+ 1 ~i b=2x - 11negalitateaevidenta: (a - bf=a 3 -b 3 - 3ab(a-b).

Ill. 1. a) Aria ceruta este dublul ariei semicercului DM'A, adica n MA 2 = 900n ( m 2 )
::J

Ill

b) A = 2( AABB'A' + An'M1A'- ADM~)= 200x + n(30+ x)

...I

::J

>
<
Ill
::;:)

:::;

1~)

CCI

c::

~i

relatii

tinand

seama

~i

ca

t2 - t 1 = 7

~i

v = 24

km/ h = 2

m/ s

obtinem

x = ~ "' 8, 5 ( m) . 2.

a:w

A'B'C'D' ~i A4NPQ , atunci OM = OA' + A'M ~ l = x.fi + 6 . Cum aria tiglei utilizate este

::J

cC

D.
Vl
::;:)

....

"'.

::J

z
u::
cC

"'
Q)

,/,..

1~). Prin urmare, conform ipotezei, L - ! = 14n ~ x = 2 . d) Con-

form punctului anterior distantele parcurse de sportivii de pe culoarul 1, respectiv 8 sunt:


5
d1 = l = 2 30 + 2n( 30 +
= v t1
d 2 = L = 2 30 + 2n( 30 + \ : ) = v t2 . Scazand cele

cC

"'
~

) .

...,2 este l = 2 30 + 2n( 30 +

cC

c) Lungimea culoarului exterior este egala cu L = 2 30 + 2n ( 30 + \ : ), iar a celui interior

.E
0

n 30 = n x + 20x(3n+ 10) ( m

164

3Jr

a) Fie A4N = l . Daca punctul 0 este centrul comun a! patratelor

egala cu aria lateral a a piramidei SA4NPQ , adica 4


2

( x.fi + 6) J3 =

12

~ = z2 .J3 , din ipoteza obtinem

= 2J3 (19 + 6J2) ~ x = 1 . b) Conditia cerintei din enunt este

echivalenta cu faptul ca lnaltimea triunghiului echilateral SNP trebuie sa fie eel putin
egala cu latura patratului BCC'B', pentru ca varful S al acoperi~ului sa loveasca In cadere
pamantul, evitand astfel impactul cu peretele casei
BCC'B'
A~adar

z.Ji
;: : 6 => l;::: 4)3 => x.fi + 6;::: 4)3 => x;::: 2.)6- 3J2 . Prin urmare valoarea minima a lui
2
x va fi x =

2.)6-3-J2 G,%).
E. (

Varianta 5

I. 1. 380. 2. An B = {

} .

3. Multi mea A are 20 de elemente, dintre care doar 11, 12, 21

~i 22 l~i au rasturnatele tot In multimea


'

A . Deci probabilitatea ceruta este P

=.!.5 . 4. Varful

triunghiului situat In centrul cercului sublntinde un arc de cere a carui masura este a treia
parte din masura unui semicerc, adica 60; deci triunghiul dat este echilateral (avand 2
laturi de

aceea~i

lungime, fiind raze

z2 .J3
A =- = -r2 .J3
4

= v3r::; em 2 . 5.

~i

masura unui unghi de 60 ). Prin urmare aria sa este

' ' '


Daca ABCDA' BCD
este un cu b, atune!. segmentul cu cea

mai mare lungime, ce-~i are capetele In puncte situate In fetele vecine ABCD ~i BCC'B',
de exemplu, este AC' , adica lntocmai diagonala cubului. Prin urmare lungimea ceruta este
egala

cu

z)3 = 3 em . 6. Conform graficului, iepurele alearga pe distantele:

100-0 =1 00m,
700 - 0 = 700 m .

400 - i00 = 300m,


A~adar

400 - 300 = 100m ,

700-400 = 300m

~i

distanta parcursa In total pana a ajuns In siguranta din nou In

vizuina este de 1600 m


II. 2. Notam cu e numarul elevilor participanti Ia concurs

e,e e N * . Din ipoteza obtinem ca: {

~i

cu e numarul claselor,

(28e +)10 = e I=>(e,e) = (290,10). 3. a) Fie


30 e-1 +20= e

x,y e N numarul ta~nitorilor care un debit de 60 l/min ~i respectiv 45 l/min. Atunci

60x +45y =315=>4x+ 3y =2 1, deci x:3 ~i x;0;4 . Prin urmare x e{0;3} ~i deci
y e {7;3}. Pentru (x,y) = (0, 7) => x + y = 7, iar pentru (x,y) = (3,3) => x + y = 6. A~adar

In pentru niciuna din solutii nu putem avea x+ y = 5 . b) Notam cu a, beN numerele cu


care se reduce numarul de ta~nitori din fiecare categorie. Din ipoteza
60(x -a)+ 45(y -b)= =315-105 = 210 ~i cum 4x + 3y = 21, vom obtine 4a+3b=7 ,
ecuatie care are unica solutie ( a,b) = (1,1) . Cu alte cuvinte numarul ta~nitorilor din fiecare
categorie trebuie sa scada cu 1, pentru ca debitul de apa necesar sa se

mic~oreze

cu 105

litri. 4. Fie F ( x0 , Yo) E Q1 punctul fix tuturor functiilor fa ; deci Yo = f ( x0 ) , \fa E lE. * .
1 0
Obtinem a(x0 - 1)+(1- y 0 ) = =0, \fae JE.* =>{xo - = I=>F(1,1) este singurul punct fix
1- Yo = 0
ce

apaqine

tuturor

13x-2x212
l2x - 3ll6-4xl

x2

funqiilor

fa

5.

2
2
2(2x-3) -(2x - 3) =

165

- (2x - 3) = 4x 2 - 12x+9.

Ill. 1. a) Lungimea ceruta este ega1a cu l = DG + G1Fj + FB = 2x + 170 de metri. h)


Lungimea

lntregii

piste

este:

L = l + 2~r(f+10) + ~r(f+10)+~r(f+15)=2x(tr + 1)+(45tr + 170)


T mijloacele arcelor de cere EE1

Atunci pozitia
segmentului ce

ma~inii
une~te

~i

respectiv FFj , iar P mijlocul segmentului ST .

pe pista trebuie sa fie In punctul P (sau similar In mijlocul


mijloacele arcelor GG1 , respectiv HH1 ). Conform ipotezei, avem

OP = ~ + 02 T + 1P = ~+10 + 0~ = 15 + 0~.
2

avem 002

~i

metri. c) Fie S

=~oaf+ qO:f

Insa, din triunghiul dreptunghic 0010 2

= 5.Jl93 metri; In final obtinem OP = 5( 3 +

.J193)

metri.

d) Timpul total parcurgerii o singura data a circuitului este suma timpilor necesari
parcurgerii celor doua poqiuni de circuit (poqiunile drepte ~i cele curbe). Deci
L -l
l
65tr
190
65tr+ 190
.
t=t1 + t2 = - - + +- = - - - + - - - =
(h). A~adar tlmpul cerut va fi:
v1
v2 260000 130000
260000

650! =

65tr + 190
-1
400

(h)

Avem

a)

2.
6 . 8 . X cf.ipot.

vco~

;:,

VI
11.1

....

;:,

>

>ct
VI

= vparal + vpiram = 6. 8 1 0 + - - = 592 ~ X = 7 m . h) Desfii~uriind In plan co~ul


3
se obtin (In zona din plan care ne intereseaza) dreptunghiul ABB'A' ~i-n exteriorul sau
triunghiul isoscel SA'B'. A~adar lungimea celui mai scurt drum va fi lungimea segmentului
SA din desfii~urare. In desenul initial avem A'c' = 10 ~ A' 0' = 5 , deci

SA' = SB' = ~x2 +25

Fie,

In

figura

desfii~urata,

~ SN = ~x 2 +16

SM n(A'B') ={ N} ~

::J

SM 2 = (6 + ~x 2 +16f + 9 = 205~ x = 4FJE(6;8).

.....E

cC

:::::i

cC

a~adar

ca:

obtinem

Varianta 6
I. 1. 1. 2. Au B = A ~ B c A ~ A n B = B = {0; 1; 2; 3} . 3. Sunt 11 fete ~i 15 baieti In clasa,

a:l

c
"'Sf a~adar

sunt 11

;:,

papu~i ~i

15 roboti In cutie. Deci probabilitatea ceruta este P =

z Diagonalele rombului sunt paralele ~i congruente cu laturile dreptunghiului; deci

=
cC

11.1

~i

SMj_AB, M E(AB)

Adrept.

~~

. 4.

4omb

= 2 cm 2 . 5. Daca ABCDA'B'C'D' este un cub, atunci orice doua diagonale situ-

a.
VI

::J

ate In fetele laterale ale cubului sunt paralele, perpendiculare sau formeaza (lmpreuna cu

.... inca o diagonala) un triunghi echilateral. Deci valoarea minima a masurii unghiului format

"'

;:,

este egala cu 60 . 6. Conform graficului, temperaturi In scadere, comparativ cu ziua

z precedenta, au fost lnregistrate maqi, vineri ~i siimbata, deci In 3 zile.


cC II. 2. Da, le ajung banii, deoarece realizarea celor 10 ornamente presupune folosirea a 60 de
u::

"'
Q)

166

metri de hiirtie creponata ~i a 240 beti~oare, adica a 240 : 48 = 5 cutii de chibrituri; deci
costul total va fi de: 60 1, 5 + 5 0, 5 = 92,5 lei . 3. a) Notam cu p numarul total a! pomilor,

cu r numiirul randurilor

~i

cu c numiirul copiilor. Din ipotezii avem: p = 15r

~i

c = 3(r - 1) + 2 =3r - 1 . Pentru c = 26 obtinem r = 9 ~i deci c = 135. A~adar pot fi 26 de


copii ~i 135 de pomi. b) Conform punctului a. obtinem p = 5 ( c + 1) ~i

p: 15 . Cum

c = 28

rezultii de aici cii p = 145, numiir care nu e divizibil cu 15. 4. Intersectiile c;;1 cu axele de
coordonate sunt A(0,5) E Q1 , respectiv B(4,0)EQ1 . Deci triunghiul dreptunghic

OAB

are lungimile catetelor egale cu 4, respectiv 5; a~adar BC = 5 ~ d( 0;()1 ) = d( O;BC) =


=

AB. AC 12
1
1
(
1)
X*Y
1
=-. S. Avem succesiv: x +-= y +- ~(x- y) 1- - = 0 ~ 1- - ~zy = l.
BC
5
x
y
zy
zy

x x ll"(OD +x)
Ill. 1. a) Lungimea cerutii este egalii cu L =3AD +-+- +--'---'2 2
2
(cele douii distante de
cu

x(ll"+2) + (451l"+ 720)


2

%provin de Ia ~ NG + ~ HG ). b) Aria suprafetei curbe este egalii

diferenta

ariilor

celor

=25 1l"(252 + 9025x)


I
2 1
A ="41l"(0D+DC) - 1l"Off =

sferturi
2875

=~

(m

).

de

disc:

c) Distanta maxima

raportatii Ia punctul 0 este OS, unde S este mij locul segmentului PQ . Dacii U = pr0 FS,
atunci SU = SQ+QU = 130, OU = OE + EF + FU = 185 ,

OS = ~OU 2 + SU 2

~i,

din triunghiul OUS , obtinem

"'226 ( m) metri. d) ,Problema" unui vas (ignorandu-i liitimea) este in

a reu~i sii ,incapii" pe portiunea segmentului de dreaptii H'N'IIHN,H'E(EH),N'E(NP),


care trece prin punctul G , adicii H'N' = 2HN ~ H'N' = 2x.fi . Acest lucru inseamnii cii
pentru a putea trece de ,cotul" drept H - M - N , lungimea vaporului trebuie sii fie eel
mult

egalii

2. a)

Avem

~ 123 + 6 12

cu

2x.fi

Vcutiei

2:

Vcubului

Deci

80 :<:; 2x.fi ~

+ 6 Vpiramidei ~

Vmin. cutiei

x 2: 20.fi ~ Xmin = 20.fi ( m)


= Y';;ubului + 6 Vpiramidei = 4032 ~

x = 4032 ~ 288(x + 6) = 4032 ~ x = 8 em . b) Pacem observatia, mai


3
intai, cii nu putem !ega, tinand seama de enunt, varfuri ale piramidelor construite pe fete
opuse ale cubului, ciici altfel am atinge suprafata de carton a cubului. Putem obtine doar 12
astfel de segmente, toate avand lungimea lui S1S2 . Dacii 0 este centrul cubului iar 0 2
este

centrul

fetei

B'C'CB

atunci

001 = 002 = 3

Sp1 = S20 2 = x = 8

~i

m(<rSPS2 ) = 90o. Deci S1S2 =11.fi(cm) ; ~dar toatii beteala necesarii va avea lungimea de

12S1S2 = 132.fi (em)"' 1,85 (m), pentru care Andrei va trebui sii pliiteascii aproximativ 37 de
lei.

167