Sunteți pe pagina 1din 29

"Ww

w ruWa::m

ffi:wffi, w;ffiww %ffi"wm"ffi,wx

ffi@ffiffiffiffiwtuMffi

W
,L

1:
I

tt
,*t

';:- "

t-'-ii

Matefiale, unelte gi pagii de lucru


Re alizar ea g abl o ane I o r

decupe a25., evit2nd in acest fel curbele cu ,,col-

Dacadorim sI confecgionim acelagi model

!uri". La decuparea contururilor din interior se


folosegte cutterul, plas2nd hania intotde auna
pe un suport pentru tatat.

de mai multe ori, se recoma nda confec ltonarca

unui gablon din carton in felul urmltor:

se

pune o h2rtie de calc peste modelul ales, apoi


se coprazd, contururile. Hania de calc se lipegte
pe un carton, dupa care se decu peaza de jur
imprejur. $ablonul se a1aza peste hartta de car-

ton

aleasd", se

trag contururile, apor se decu-

peaza.

Ale ge r ea

hirtiei

co respunz Lto ar e

in explicaqiile oferite se vor menfiona tipurile


de h2rt re care vor fi necesare realtzdrii figurinelor. Bineinfeles, se poate lucra gi cu alte
tipuri de h2rtie dec2t cele recomandate, se
poate folosi chtar gi p2sla , rar la alegerca culorilor putem fi la fel de creativi.
Cartonul lucios este foarte potrivit ca suport,
deoarece are o finutabuna, se gise$te in culori
foarte vanate, chrar gi cu -od.i. imprim ate,
astfel put2nd fi folosit in foarte multe moduri.
Hartta ton se decupeaza ugor, astfel se pot
decupa chiar gi modele cu foartemulte detalii.
Pe acest tip de h2rtie se poate tipiri la imprimantb" gi se poate scrie cu orice instrument de
scris, ate o grosime medie, de aceea poate

aveamultiple moduri de utrltzarei ca ornament


pe invita+rr,, caryipogtale, figurine. in papetarii
gi

Lipirea
Pentru asamblarea elementelor figurinei din
hfutie se folosegte un lipici lichid, de preferinla
transparent, pentru a nu lasa urme dupa uscare. Lipiciul se aplicala o mica distanf a de margini pentru a evtta iegirea surplusului de lipici
la imbinarc.

Ornamentele cu doul fete

in

cazul in care figurinele vor decora ferestre,


ele trebuie confeclionate cu doui fele. Prin
urmare , ftecate elem ent al modelului se va
decupa de doua ort (a doua oafi, in oglinda),

apor se vor lipi elementele in aceeagi ordine


pe ambele feqe.

Lgil(area
Decoraqiunile pentru ferestre se agall cu un
fir de pescuit. Daca este nevoie, se pot face
mar multe agagatori. Modelele mar mici se pot

lipi pe fereastra cu ajutorul unei benzi biadezrve.

Acelagi procedeu se poate aphca gi la lipirea


figurinelor pe uga, perete sau dulap.

in magazinele hobby oferta de h2rtie ton

lucru

este foarte vartatd,.

Paqii de

Copierea qabloanelor

Materiale

Modelele din gabloan eIe atapate se pot matila


dimensiunea dorita cu ajutorul unui copiator.
La pagina5 sunt prezenta\i pagri de lucru.

Carton lucios

Decuparea modelelor

Pas cu pas

Recomandam folosirea unei foarfeci cu vdrfuri ascufite.La decupatea arcurilor de cerc


se invArte h2rtia cu o mana, rar cu cealalth se

grafrce 82 gi H2

Hartie de calc F< Creioane


Lintar F< Ban da adeztvd, *

Foarfeca cu v2rfuri ascutite e< Radieri

Se agazA hartia de calc peste model

, rar

cele doui hanlise prind cu

dacaeste necesar,
banda adeziva pentru a evita alunecarea.

Se

coplaza modelul cu un creionB2,liniile drepte


trasAndu-se cu un hntar.
2 Se into arce hartia de calc pe dos gi se aqaza
peste hartia colorata aleasa.Dtn nou, daca este
necesar, cele doua hartiise prind cu banda
adeztvi, pent ru a evtta alunec area, Se trase aza
contururile cu un creion H2, astfel acestea se
vor copia de pe fala hArtiei de calc pe cea colofatd,

Se dec upeaza

elementele figurinei, gter-

gand cu radiera eventualele urme de creion.

Pentru d,ecuparea mod,elelor de


dimensiuni mici, cu murlte detalii,
se re)omanda folosirea unei

foarfeci decoupage (cu uarfurile foarte


asculite, special conceputa pentru
d,ecuparea hartiei), Curbele interioare se pot decupa chiar Si cu
o

"forfecufa de mani,chiura

i'n'.ii,'

Bubufuzil cu tratclsa
o

Aripile

dupi

se lipesc tot prin spate pe corp $i cvp,


care se decorcazh cu bulinupele negre

autoadezrve (in locul lor se pot lipi gi buline


decupate din carton negru).

F
F
t
k

Carton lucjos de culo area pielii,


negru, ro$u gi galben-auriu
Carton lucios ro$u cu bulinule albe
Carton lucios ro$u gi alb cu pdtrafele

Carton lucios rogu gi alb cu dungi


Hfurtie de calc

e< Panglica de hArtie verde gi neagra


cu fir metalic, A 2 mm
e< Buline negre autoadezive,

Clzmm
e< 2 margele rogii dih lemn, A'5 mm

Carioca

neagrd,

e< Creioane colo rate (rogu

gi

portocaliu)
F< Vbpsea acrilica alba, bn1 de frigarui,
beqigor igienic

p< Perforator de birou

}<

Creion, foarfecd"

F< Pistol de lipit, lipici

r<

Per

nile 3D din burete, biadezive

3 Se lipesc pe cap fruntea neagrl, gi nasul.


Trasiturile feqei se desene az\, cu canoca
neagrd,. Rogeaga din obraii se obflne frecand
circular cu degetul pufn a mina de creion ro$u.
Luminiqa din ochi gi de pe nas se aplica
cu ajutorul unui vdrf debag de frigarui imbibat
in pugina vop sea acrilica albi. Despar Ltura din-

tre pici oate se trase azd cu canoca neagtd".


+ Pentru a obqine antenele, se indo aie panglica dehartte neagrd, cu fir metalic Ai i se pune
in vdrf mdrgeaua de lemn. Antenele se prind in
spatele capului cu ajutorul pistolului de lipit.
S Floarca cu petale a1b cu ro$u cu diferite
modele se lipegte pe corp, lipind in mijloc un
cercule! din carton alb,
in final se traseazi dungile ,,cusiturii" cu
o cario ca alba.
6 Tulpin a narcrsei din panglica verde cu fir
metalic se lipegte pe corpul buburu zer, apoi se
lipesc Ai braqele ei deasupra tulpinii cu pernifele biad ezrve 3D.

Se copiaza diferitele elemente ale figurinei


de pe gablon pe cafton, apoi se decupe aza.
2, Capul gi picio arele se lipesc de corp prin

spate.

Se dese neazd, umbrele petalelor narcisei cu


creionul portocaliu, apor culoarea se intinde
u$or cu un befigor igienic umezit. Se asambleazd, narcisa conform imaginii, dupa care se prinde pe tulpini cu ajutorul pistolului de lipit.

'ff
:*-

.*u*Jnt

"iry
t ''

Puigori acroba+i
1

elementele figurinei de pe
gablon pe caftoanele de culoare corespunzdSe coptazd"

toare, dupd carc se decupeazb.

F Carton lucios aIb, mango,


portocaliu, verde-deschis

k Carton imprimat cu motive florale


:
K HArtie de calc
h2rtie verde gi neagra
cu fir metalic, A 2 mm
O bubu ruzb, de lem n, A 25 mm
Perforator cu model floare

F< Panglic a de

F
F

$< Canoca neagtd.

t
F

Creioane colorate (portocaliu pi


verde)
Vopsea acrllica a\ba, un bal de frigarui, un beflgor igienic
Perforator de birou
Creion, foarfeca

b<

Lipici

&<

Perniqe 3D

din burete, biadezle

Pe corpul clogtii se lipesc anpa stAnga gi


piciorugele prin partea din spate, rar arrpa
dreapta pe faga. Creasta se prinde pe cap prin
spate, se continua cu lipirea ciocului $i a barbiei, apoi cu desenareatrdsaturilor felei cu ajutorul cariocii negre. Se lipegte gi capul pe col p.
3 Capul gi piciorugele puiului se lipesc pe
un ou, apor se dese neazd" ctapbturile cu carroca neagte, precurn gi trisiturile puiului. Lln
capat al unui bag de frigarui se introduce in
pulini vopsea acrthch alba gi se aplica luminila

din ochi.

Ciocul celui de-al doilea puigor se lipegte


pe spatele capulur, rar creasta pe fafa. Se deseneazh ochiul gi i se pune gi luminitra cu vopsea
alba,la fel cala prirnul puigor. Capul se prinde
pe corp cu pernigele biad ezrve 3D.
Puigorul obflnut se lipegte pe v2rful celui de-al
treilea ou.
5 Cu creionul portocaliu se dese neazd.
umbrele clogtii gi ale puilor. Ouile se lipesc
unul peste altul, a$a cum se vede in imagine,
apor se prind cu pernilele 3D pe spatele
clogtii.
6 Cu creionul verde se deseneazl, umbrele
smocului de rarbl., apor se decoreaza cu floricelele perforate gi cu buburuza.
Clogca se lipegte in

mijlocul smocului
de iarba.

ffi
t\

r.*ffiffi

sa

ffi*"

.3

-:.
::i

.!
;

r@.
{

-"

'*/
,

.,,..

'
"

,-,,
itt-'"

Casn, dulce casilI


1

Carton lucios portOcaliu, mango


gi alb

F Carton ondulat portocaliu


F Hirtie de calc
k IJn ba,t de fiigarui
F Rafie natuk
F Panglic d dte'h2rtie albacu fir
:

metalic ,

F<

i'

Oplional: perfo rutor cu r,nodel

floare

,,' ,

k 2

margele de lemn in nuanle


portocaLii, C 10 mm
Carvoca neagrdgi alba

F< Creion

colorit portocaliu

s< Perforator de birou


Creion, foarfCca

F<

Lipici, pernile 3D din burete,


biadezive

Se copiaza diferitele elemente ale figurinei


de pe gablon pe cartoanele de culoare colespunzatoare, dupi care se decu peaza.
Z Se lipe$te marginea alba din jurul intrarii
casuqei. Cu creionul portocaliu se dese neazd,
umbrele petalelor, apor, impreuni cu mijlocul
alb se lipesc deasup ra rntrArrr, a1a cum se vede
1n lmaglne.
3 Acoperigul alb se prinde cu pernilele 3D
biadezive, tar in final se lipe$te baza casulei
care a fost decorath cu floricele. Mijlocul florilor se desene azi cu carroca aIba. Peretele clsuqei se decore azd, cubuline albe obflnute cu ajutorul perforatorului de birou.

Doua inimioare decupate din carton ondu-

lat se lipesc una de aIta, pnnzdnd intre e1e un


bn1 de frigarui pe carc in prealabil s-au ingirat
cu pufin lipici cele doui margele de lemn.
Batul se deco reazd, apoi cu o fundiqa din rafte
gi cu inscriplia ,,Bine ati venit!".
5 Se colo reazAmarginile ambilor puigori cu
creionul portocaliu. Ciocul gi creasta se lipesc
pe corp din spate. Se dese neazb"ochiul cu carroca neagta, apot gi lumintla din ochi cu ca-

lJnadintre pasarele se lipegte pe acoperig,


rar cealaltain fala intrarii. Ornamentul din
bapl de frig arutse lipe$te pe acoperig aga cum
se vede in imagine, aporse lipesc aripile pasarelelor cu perniqe 3D astfel inc2t una dintre ele
sa gina ornamentul, rat cealalta capatul firului
de rafie.

in final, se ri.suce$te o panglic a din h2rtie


cu fir metalic pe care se prinde o inimi din
carton ondulat gi se lipegte debaza clsuqei,
decordnd-o cu o fundita din rafte.

rw

"
".#,
:ir

,:l:,'.':.

i:j'.:+l:',:;;i
.::,:t;:':

Micul #ndinar
3

Cu un creion verde, respectiv portocaliu, se


tulpinii gi ale narcisei. Se

desene azd, marginile

asambl eaza floarea, aporse lipegte pe tulpina.


Narcisa obflnuta se prinde prin spate pe moviIi1a.

Carton lucios de culo area pielii,


maro, gri, verde-deschis gi inchis,

galben-auriu gi portocaliu
HArtie imitalie blue-jeans
$< HArtie de calc
Opgional: perfo)rator cu model
floare
F ;;rru. a deh2rtie cu fir metalic,
A 0,5 mm
F Carioc a neagra gi alba
F Creion colorat rogu, portocaliu

gi verde

k Perforator de birou
:
K Creion

I Pantalonii oblinuqi se lipesc pe corp. Se


lipegte labuqape bral, apotbrapl pe corp, a1a
cum se vede in imagine. Piciorul se lipe$te pe
pantaloni prin spate.
q in final, se lipegte cirtttrape movila de
pamant $i lebula pe tulpina.

s< Foarfecd, cutter

Lipici gi band a adeziva

Se copraza diferitele elemente ale figurinei


de pe gablon pe cartoanele de culoare corespunzatoare, dupa care se decupeazd,.
2 Pentru inceput se lipegte movila de pam2nt
pe paii$tea verde, apoi se lipesc prin spate cele

doui smocuri de

iarba, Pe mijlocul

florii rogii

se lipe$te o bulina galben d,, rar petalele se


decore aza cu bulinule, cu carloca aIba. Doua
se lipesc in paftea dreapta a paji$tii.

flori

Trasaturile feq ei cartiqei se desene azd" cu


carroca neagrl,, evidenqiindu-i gi ro$eafa din
obrajicu creionul rogu. Se lipegte nasul pe carc
se pune o lum iniga cu cari oca alba,la fel ca gi
la ochi.
5 Palariase deco rcazd"cu a trerafloricica
rogie gi cu panglica decu pata din hartia imitagie blue-jeans. Se taie trei bucaqi din panglica
neagrA din h2rtie cu fir metalic gi se lipesc in
spatele frunqii.
6 Bretelele pantalonilor se decupe azd" cu cutter-ul. Sapagi grebla se lipesc pe pantaloni,
apoi buzunarul peste ele.
V Cel de-al doile abuzunar, marmic, se lipe$te pe pantaloni, precum gi nasturele decupat din carton rogu. Se trase azaliniile cusaturii
gi giurile nasturelui cu cari oca neagrl,,

..:,
-; :.

L>^.-

\:

''4''
\1i
t
r

!,,

l::
":;

.i:,r
rj:li:3,

j
'4

:,lt'

ir"

PIsilrele

/\

cuib

Marginile frunzelor se colorcazb, cu creionul verde, apoi se lipesc c2te doua pe crea ngn
$i pe cuib. Dupa aceease lipe$te peste ele cAte
o floare.
+ Se dese neazb,ochiul mimicii cu carroca
neagrl, apor cu cea alba se evid enliaza luminiga

din ochi.

Ciocul mamicii se lipegte pe cap prin spate,


rar arrpile se lipesc cu pernile 3D.
6 Se asambleaza pasarelele. Capul pasarelei
din stlngase lipe$te cu o pernita3Dbiadeziva.
7 Ciocul pasarelei din mijloc se plia za gi se
lipegte apoi doar partea de jos.
8 Se dese neazd, ochii pasarelelor cu cari oca
neagrl. precum $i luminifele din ochi cu ca-

F Carton lucios maro-deschis


gi maro-inchis, verde-inchis,

alb gi portocaliu
$< Carton lucios

in degradeuri

?< HArtie de calc

K Buline galbene autoa deztve,


A Bmm

rioca aIba,

Opqional: perfo rator cu model

floare

Canoca albagi neagri


X Creioane colorate (portocaliu

gi

verde)
$<
Fs
F

Creion graftc, foarfeca


Lipici
Perniqe 3D din burete, biadezive

diferitele elemente ale figurigablon


pe
pe cartoanele de culoare
nei de
coresp unzdtoare,dupl carc se decu peazl.
Pentru floarcgi frun zd se face ,n gnblon din
Se coprazd

carton (vezi pag. 4).

2^

Se

lipegte cJlbul

pe

creanga. Bulinufele ga!-

bene se lipesc in mijlocul florilo r, apo:,cu creionul portocaliu se dese neazd, marginile peta1e1or.

Pisaric a dtn stanga se lipegte in fala cuibului, iar celelalte doua in spate. Aripile pasarelei din mijloc se prind cu perniqe 3D.
Ie in final se lipegte pasarca mamain spatele cuibului gi al pasarelei din dreapta, dar
in fala crengii.

Pisicuf ilvesele
Z

Se lipesc nasul gi urechile interio are toz. Se


face un punct pe nas gi in ochi cu cari oca albi.

Se dese neazd,limba cu

creionul sau carroca

roz, rar pentru rog eata din obraji se frea

.\

RNS
i6*
-::-S=SN

chis gi verde

ro$u.
Se ia o bulin a adeziva gi se gaure$te, introducAnd prin ea bucagile de s2rmI. Apoi, ur
capat al buchegelului de s2rme se introduce
prin spate in gaur a din obrazul drept al pisi-

gi alb

e< Carton roz cu picaqele albe


p< H2rtie de calc

r<

Perforator cu model margareta

e<

Cartoca neagra gi alba

F< Creioane color ate (rozgi alb)


p< Perforator de birou
$< Ac de tricotat asculit

*< Creion graftc


p< Foarfeca
F< Pistol de lipit. lipici
a< Pernige 3D din burete, biadezle
p<

adeziva

S2rma

Se copiaza diferitele elemente ale figurinei


de pe gnblon pe cartoanele de culonr. Jnr.rpunzatoate, dupl care se decupeaza. Se copia-

za gi contururile interio are, precum gi liniile

felei, carese evid en1azdnpni cu


gra

cu varf subqire.

celalalt capat prin gaura din obrazul

st2ng. Se intaregte aderen;a bulin et adezive

apliclnd qi o band a adeztvi.

$< HArtie ton roz galben-deschis

p< Banda

ctr-

crr, rar

a< Carton lucios gri-deschis, maro-des-

cd,

cular cu degetul o buca ticd de min a de creion

o carroca nea-

Se colo reaz|,

marginile capului gi ale piepalb. Se lipe gte zgarda

tului pisicii cu creionul

toz cu bulinule albe, apoi se lipegte gi fundip


peste ea, folosind o perniga3D.Liniile de mijloc ale fundilei se evi denlraza cu creionul rc2.

Se lipesc

aripile fluturelui una peste cealal-

ta cu pernige 3D. Se deseneazd, ochiul gi liniile


corpului fluturelui cu cari oca neagri. Corpul
se lipegte de aripi cu pernife 3D prin spate.
6 Se indo ate antenele fluturelui din bucitile
de sArmd,, apot se lipesc pe cap prin spate cu
ajutorul unui pistol de lipit. Fluturele obginut
se lipe$te pe capatul codiqei pisicii.
7 Se dec upeaza florile din hartia ton alba
gi roz cu ajutorul perforatorului cu model margaretd,, apol se lipesc c2te doui de culori diferite una peste cealalta, aQ? cum se vede in imagine. in mijloc se pune o bul ina galbena din hartie ton. in final, pisica vesela se lipegte in mijlocul smocului de iarbi, deco rat de o parte gi de
alta cu mar garete.

ii

"t*"rir=x*ffi
t.t-=t
t
a

''

i,':.,.,',',,:,:.,':,.'''','.'....,..'.,,'..'''',,...ll..,i'l,','''.'...''.,..,:.

l,"t,.i.

'ft'' i :lin::-t
ttt ,.,t',ttt,-'i,'.',,

--*-t

.,...i

-i{

tll

7rf

*;
r

rfr:ffi

. t.i'

IepvraEi de Paqti
3

Se lipegte pe m2nerul pensulei vArful precum gi pata de vop sea, dupa care pensula
se lipe$te pe corp prin spate. Se dec orcazb,
rochila cu pete de vopsea.
+ Falcile din carton alb se lipesc pe cap , apor

se lipegte gi nasul in form a de inima.


Se dese neazd" guta) ochii gi mustagile

Carton lucios verde crud, verde-deschis,, maro-deschis gi maro


:

mediu, mango , alb qi negru


Carton alb gi verde cu patr agele

F
tr,,9:tradeuri
F lar1on
Cafioca atrba
k Creioane color ate (roz pi verde)
t Creion
:

}< Foarfeca

F Lipici
F< Pernife' 3D

din burete, btadezii;re

diferitele elemente ale figurinei


de pe gablon pe cartoanele de culoare coresSe copiaza

punzatoare, dupa care se decu peaza. Petele de


vopsea gi ouile se decupe azA din carton in
degradeuri.

Se asambleazafigurin a pebazaimaginii:
membrele iepuroaicei se lipesc pe rochie prin
spate, tar buzunarele pe fagarochiqei. Linia des-

pargitoare a picioarelor se trase azd, cu carroca


neagra.

st

carroca

neagri. Se des eneazA luminiga din ochi cu carioca aIba. Liniile nodului din mijlocul fundiqei
se trase aza cu creionul verde,
S Pentru oblinerea ro$eqii din obraji se freaca
circular cu degetul catevabuca;i de mina de
creion roz.
6 Capul se lipe$te pe corp prin spate, apoi
gi gulerul pri n faqa cu ajutorul unei perniqe 3O.
7 Asamblarea iepurelui incepe de la fundiga
carc impreund cu oul se lipegte pe pantaloni.

Liniile nodului din mijlocul fundifei se traseazb,


cu carioca neagri.
8 Labulele se lipesc pe brafe prin spate, apoi
bralele in spatele fundilei, dar in faga oului.
Liniile despir litoare ale degetelor se trase aza
cu carioca neagra. Picioarele se lipesc pe pantaloni prin spate.
q Falcile din carton alb se lipesc pe cap apoi
se trase azaliniile fele r, a1a cala iepuroaica. Se
lipegte apoi nasul in forma de tntml,, precum gi

petele de vopsea.

1e in final se lipesc pe smocul de iarbaouile


gi cei doi iepuragi.

i.-.i.ll

..

:.i

r"

'i'i:-i:

, .-l
5

::
,

.t:
ttt,,

t:r:l ::
l-r.i.^.-

:,..,

.,.iiiiii.'1

Bubufu ze treastimp ilt ate


I
t
F
F
F

Carton lucios verde crud gi verde-deschis, rogu mediu, mango,


piersiciu $i negru
Carton alb gi roz-deschis cu dungi
H2rtie de calc
SArmi neagra,ATmm (folosita

in floririi)
Opflonal: perforator cu model
floare

k
k

Cartoca neagrb,
Creioane colorate (rogu, portocaliu
gi

verde)

e< Vopsea acrilica alba, un

bap-

de

frigarui

F Perforator de birou
F Creion graftc
F Foarfec d, foarfeca de manich iura
t Lipici
F Pernige 3D din burete, bradeztve
/

Se copiaza diferitele elemente ale figurinei


de pe gablon pe cartoanele de culoare corespunzatoare, dupi care se decu peaza.
Z Se lipegte parul pe capetele bubu ruzelor,
apoi se deseneazd, trasaturile fefelor cu carioca
neagra. Cu creionul rogu se dese neazd" ro1eala
din obraji. Se lipegte nasul, pe carc se face un
mic punctuleg din vopsea acrilica alba,Ia fel ca
$i pe ochi. Antenugele se confecfioneaza din
sarma neagtd", aporse lipesc pe cap,din spate.
Restul elementelor buburuzei se lipesc aga
cum se vede in imagine. in final se decore azd,
aripile cu punctuleqe negre.
3 Se dese neazd, marginile florilor cu creionul
portoc ahv, apoi linia despar qirrare a petalelor
se trase az\" cu carroca neagra. Se lipesc florile
pe tulp inl,
+ Corpul buburuzei dinsrarf se lipegte in
spatele florii, tat nasul gi piciorugele in faga ei.
Corpul buburu zei din mijloc se lipegte in spatele tulpinii, capul gi piciorugele lipindu-se in
faga, ca gi cum s-ar urca pe tulpini (vezi ima-

ginea).

Frunza

din nuanla de verd e marinchisa

se lipegte in spatele tulpini r, apor ambele se

prind pe smocul mare de iarbi. Smocul mai


mic de iarba din verdele malinchis se lipegte
cu o perniga 3D Iabaza tulpinii. Cu creionul
verde se pot eviden \ia marginile smocurilor
de iarba.

Se lipesc pe iarbacele doui buburuze


de jos, respectiv flortle, aqa cum se vede in
imagine. Contururile petalelor se traseaza
cu cari oca neagra. Se lipe$te o floare gi in
parul uneia dintre buburu zele de jos.

Pentru decuparea detaliilor


mdrunte se recomanda folosirea
"foonfncii

decoupage,

#
i.::::

-.:ijisi
,:t

.h',.

!!!"a!-'
'1,:,

.
'

Coroni6din fluturi
2

p< Carton lucios verde,


albastru , alb, maro-deschis
gi galben-ldmAie

p< H2rtie de calc albastru-inchis


cu dungi

p< Carton albastru mediu cu modele


embosate
p< HArtie de calc
e< Carioca neagri gi rogie
r< Creioane color ate (albastru-inchis
gi verde)

p< Stamine albe


p< Perforator cu model floare
p< Perforator de birou
e< Fir de pescuit
e< Creion grafrc
$< Foarfecd, cutter
F< Lipici, perniqe 3D din burete,
btadezwe

-\-\

Se copiaza diferitele elemente ale figurinei


de pe gablon pe cafioanele de culoare corespunzatoate, dupa care se decupeaza. Aripile

fluturilor mici se decupe aza dupa modelul


celor ale fluturelui mat mare, Pentru reahzarea
florilor se recomanda folosirea unui sablon
din carton (vezi Pag. 4).

Se decupeaza coronila cu un cutter,


lucrAnd pe un suport rigid ad,ecvat. Marginile
se coloreazd, cu un creion verde.
3 Se incepe prin Iiptrea petalei din mijloc
a clopofelului peste petalele exterroare, apoi
se coloreazd" marginile cu creionul albastru.
Clopoqeii se lipesc pe spatele coronifet, rar staminele in spatele 1or.
+ Mijlocul florilor de culoare albastru-inchis
se glure$te cu un ac apoi se introduc staminele, lipindule pe coronifa cu o penitra 3D bia-

dezivi.

Se decupeazagapte margarete cu perfontorul, pe mijlocul cdrora se lipe$te apoi cate


o bulinula galbeni. Se dec oreazd, coronila cu

florile obginute.
6 Aripile fluturilor

se indoai

de-a

lungul lini-

ei corpului, apoi se lipegte corpul in mijlocul


lor. Fluturii obflnufi se prind de coronifa cu
aiutorul pernifelor 3 D.
7 Se dese neaz\" trasaturile felei gi liniile corpului fluturelui mare cu o cario ca neagrd.
Aripile mici din hartia de calc cu dungi se
lipegte peste aripile mafi, iar peste ele se prinde corpul cu o pern i+e 3D.
I in loc de antene se lipesc doui stamine
in spatele capului, apoi se leagtrun fir de pescuit de acestea prinzand fluturele de coro ni[a.

',

Un cuplu ciudat!
F Carton lucios

crem, rogu, verde-deschis, mango gi maro-deschis


Carton in nuanqe de roz-deschis

cu embos
Carton verde deschis cu buline
verzi
Carton rogu gi negru cu patratele
HArtie de calc

F
t
F
K

Rafie
Panglic a de h2rtie verde cu

fir

+ Se lipesc cAteva fte de rafie in interiorul


buzunarului, apor acesta se lipe$te pe garna cu
o pern ita 3D. Picioarele se lipesc pe corp din
spate, matgnrile lor color2ndu-se cu creionul
mafo.
Picioarele oilei se lipesc anterior pe corp.
Cele doua elemente ale corpului se prind unul
de celilalt cu pernile 3D, conform imaginii.
Marginile corpului se evidenliaza cu creionul

maro,Linia despartttoare a picioarelor


ffaseaza cu catroca neagri.

metalic

Carroca neagrd"gi albi

luminilain ochi. Liniile gurii

Creion grafic

griia cu un cutter. Se lipesc nasul gi blaniga de


pe cap, color2ndu-le marginile cu creionul
maro. Se deseneazl, gi rogeaga din obraji cu
creionul rogu.

F Foarfeci, cutter
F<

Lipici

Perniqe 3D din, burete, bi,adezive

V
1

Se copiaza diferitele elemente ale figurinei


de pe gablon pe cartoanele de culoare corespunzdtoare, dupa care se decupeaza,

Se

lipesc pe capul ghinii creasta, ciocul gi

barbia, color2nd marginile cu creionul mato.


Se dese neaz|,sprAncenele gi ochii cu negru,
apoi cu cari oca alba se pune lumin iga in ochi.
Pentru a obpine ro$eatra din ofuaji se freacd, cncular cu degetul catevabucalele de mina de

creion rogu.

Se lipe$te pe corp vesta verde, iar petecul


cu pitr atrele pe aripa stanga, Linille cusiturii,

precum gi linia despirqitoare abarbiei se traseazd,

se

cu cari oca neagra. Se prinde egarfa gi

capul aga cum se vede in imagine.

Se dese neazd" fa\a cu cari oca, apoi se

pune

se decupeazd, cu

Se trase aza contururile trifoiului cu carroca


neagti, apoL i se colorea zd, matginile cu creionul maro, dup d" care se lipe$te pe capatul panglicii de hArtie cu fir met alic. Panglica se introduce in gura oilei gi se lipegte.
8 Capul se lipegte pe pafiea anterioara a corpului, dupl care $i pe ceaposterioard. cu ajutorul pernilelor 3D. Se face o fundip din rafie gi
se prinde pe g2tul oigei. Se lipegte giinu$a deasupra oiqei folosind pernilele 3D biadezle,

O, Sole mio!
3

p< Carton lucios verde-deschis


gi inchis, galben-inchis, negru,
ro$u gi albastru inchis

e< Carton lucios ro$u gi negru, cu dungi


p< Carton ondulat maro-deschis
e< H2rtie de culoare alba gi rogie
cu dungi
p< HArtie de calc
*< Panglici din saten rogu, lagime

5mm

*. a;-;;;r neagraei atua


e< Creioane colorate (portocaliu,
albastru-desinis gi verde-inchis)

a< Creion graficai begig oareigienice

Foarfeca

e< Lipici
e< Pernile 3O din burete, btradezle

Se deseneazd, contururile felei broscufei cu


carroca neagrd, gi se puncte azaluminiga in ochi
cu canoca alba. Rogeaf a dtn obrajise obgine
frec2nd circular cu degetul cAtevabuca;i de
mina de creion portocaliu. Se col orcazd, interiorul fundigei cu carroca neagrd,) apor aceasta
se lipegte in spatele capului.
+ Se lipe$te capul pe corp, apoi corpul pe
barcd,, tot din spate. Se lipesc braqele aga cum
se vede in imagine. Labuga stanga nu se lipegte.
Se dese neaza nasturii pe guler, apoi acesta
se lipegte pe corp cu o pernila 3O. Se aplica
pufin lipici pe tulpina florii gi se lipe$te pe sub

labuga,

Fafabroscoiului se dese neazd.in mod asemanator cu cea a perechii sale. Se lipesc pantalonii gi vesta pe corp. V2sla se decupe aza din
cartonul ondulat, apoi se lipe$te pe corpul
broscoiului, aga cum se vede in imagine. Se
lipegte gulerul de corp cu pernige biadezive.
6 Din panglic a de saten se face o fund tlb, care
se lipe$te pe guler. Panglica decu patadin hArtie se lipegte pe palarie, apo L aceasta se prinde
in spatele capului.
7 Se lipegte broscoiul in spatele bircii.
Capatul vAslei sa depageasca margrnea de jos

abarcii.

diferitele elemente ale figurinei


de pe gablon pe cartoanele de culoare corespunzatoare,dupa carese decu peaza,
Z Se colo rcazh marginile petalelor matgaretei
cu creionul albastru-deschis, iar mijlocul florii
cu creionul portocaliu, dupl carc se intinde
Se cop razd"

u$or culoare a cu o pensuli um eda. Se asambieaza floareaconfor m t{nagtnii, lipind elementele unul de celalalt.

Rarcase lipegte pe apa, apoLse dese neazd,

valurile cu cari oca alba.

SurprizilI
Z

Marginile panglicii se coloreazd, cu creionul violet, apoi se lipesc pe ou. Contururile


nodului fundiqei se traseaza cu carroca neagrl,,
se colo reazd" marginile, dup 5, care cu ajutorul
pernilelor 3D se lipesc pe panglici conform
imaginii.
3 5.n.ul de iarbise prinde de parteadin
stAnga a oului. Marginile petalelor floricelelor
galbene se colorea za cu creionul portocaliu,
apoi se lipegte c2te o bulinula albain mijloc.
Florile oblinute se lipesc in partea de jos a
smocului de tarbd,, suprapunandu-le u$or.
+ Fala, partea neagrd, a capului gi bulinufele

F Carton lucios

crem, galben, verde

crud, rogu mediu, negru, portocaliu, piersiciu gi violet


K HArtie de calc
X SArma neagra, 5 cm lungime

Cartoca neagra

F< Creioane

colorate (portocaliu

gi mov)

F Vopsea acrrhca alba gi bag de


frigarui

K Perforator de birou, begigor igienic


F Creion grafic
K Foarfeca
K Lipici
k Perniqe 3D din burete, biadezive
^

Se coprazd diferitele elemente ale figurinei


de pe gablon pe cartoanele de culoare cores-

punzatoare, dupa care se decupeaza.

buburu zer se colorea za cu carroca, Rogeaqa


din obraji se mar cheaza cu creionul ro$u.
Luminila din ochi se obflne cu vArful unui baq
de frig dlur imbibat in pu linavopsea acriltca
alba. care se aplica ugor pe ochi,
5 Antenele se confec Voneazi din slrma
neagrd,, apoi se prind in spatele capului cu pistolul de lipit. Bubufuza se lipe$te pe v2rful
smocului de iarba.
6 Ciocul rafugtei se lipegte pe corpul acesteia,
apoi se dese neazd, fa[a cu cari oca neagra.
Rogeaf a din obraii se obflne frec and circular cu
degetul c2tevabuca;i de mina de creion ro$u.
Luminiqa din ochi se aplica cu un vArf de baq
de frigarui imbibat in pu linavopsea aIba.
7 Se lipegte corpul rapgtei in spatele v2rfului
oului. Se colo reazd,marginile aripilor cu creionul portocaliu, dupi care culoarea se intinde
ugor cu un beflgor igienic umezit. Aripa gi
piciorul se lipesc pe ou cu perniqe 3D, aqa
cum se vede in imagine.

ry*

*ry
M,

':..i+** *'

Oul uriaq
2

Elementele venr ale oului se lipesc pe mijlocul elementelor cu patritele. Se fac giuri in
carton in locurile marcate.

3
''\

i,l.

W
,W}'ii

Se taie gase

bucali de s2rm a de 10 cm, iar

pentru suspendare inci o bucata de 30 cm,


Apoi se rotesc bucaqile pe bapl de frig drut.

IJn cap at al spiralelor de s2rma se introduce intr-o gaurd, rar celaIaIt capat in ceal alta gaurd, corespunzatoare,

rotind capetele in jurul

sArmei.

Carton lucios verde-deschis


.

ll

alb
k Carton verde gi alb cu dungi
p< Carton verde gi alb cu patr alele
t Carton verde gi alb cu buline
F Carton verde-deschis cu inim roare
albe
$1

t H2rtie de calc
F S2rmiargintie,Almm
k Panglica de saten verde-cleschis,
t
k
k

lagime 6 mm
Rafie verde
Cartoca neagra
Baf de frigarui, un ac d,e tricotat

F< Creion grafic

t Foarfeca
k Lipici
t Pernile 3D din burete,

Se

biadezive

copnz\, diferitele elemente ale figurinei

de pe gablon pe caftoanele de culoare corespunzatoare, dupa care se decupeaza.

Crestele gainilor se lipesc pe corp din spate, rar aripile pe faqa. Ochii se dese neazd" cu
carroca neagra.
6 Se lipesc c2te doua oua unele de altele
cu o mica suprapunere, apor pe spatele lor se

lipesc cdteva fire de nfie,la fel ca la celalalt ou


gi la doua dintre gaini. Se lipesc ouale $i gainile
pe cele trei elemente ale oului uriag, a$a cum
se vede in imagine.
7 Se fac doua fundiqe din panglic a de saren,
apoi se lipesc pe doua oua care se prind
de elementul de jos al oului uriag cu doud spinIe de s2rma.
8 Pentru a putea suspen da acest ornament,
spirala lunga se prinde de elementul de sus al
oului, apoi se deco rcazd. cu o fundita din saten.

;q*
ffi**.*u*uu*il
'$i$

fill%*
il'u;*S
,,,+

T'ilss;*+F-*

W
".*\*n

*H5q,**u*w

+*

"F

t+i$

iiti

ffiir

i$+il l{{*

s*** $*

lUit

tJ$

;li +'tl +S ,
$itr

f$t$

*lt'q

,+* UU

**

S-ar putea să vă placă și