Sunteți pe pagina 1din 29

"Ww

w ruWa::m w ffi:wffi, w;ffiww %ffi"wm"ffi,wx

ffi@ffiffiffiffiwtuMffi

W

,L

1:

I

tt

,*t

';:-

"

t-'-ii

Matefiale, unelte gi pagii de lucru

Re alizar ea g abl o ane I o r

Dacadorim sI confecgionim acelagi model de mai multe ori, se recoma nda confec ltonarca unui gablon din carton in felul urmltor: se pune o h2rtie de calc peste modelul ales, apoi

se coprazd, contururile. Hania de calc se lipegte

pe un carton, dupa care se decu peaza de jur imprejur. $ablonul se a1aza peste hartta de car-

ton aleasd", se trag contururile, apor se decu-

peaza.

Ale ge r ea hirtiei co respunz Lto ar e

in explicaqiile oferite se vor menfiona tipurile

de h2rt re care vor fi necesare realtzdrii figuri-

nelor. Bineinfeles, se poate lucra gi cu alte

tipuri de h2rtie dec2t cele recomandate, se

poate folosi chtar gi p2sla , rar la alegerca culori-

lor putem fi la fel de creativi.

Cartonul lucios este foarte potrivit ca suport,

deoarece are o finutabuna, se gise$te in culori foarte vanate, chrar gi cu -od.i. imprim ate,

astfel put2nd fi folosit in foarte multe moduri.

Hartta ton se decupeaza ugor, astfel se pot

decupa chiar gi modele cu foartemulte detalii. Pe acest tip de h2rtie se poate tipiri la impri- mantb" gi se poate scrie cu orice instrument de scris, ate o grosime medie, de aceea poate aveamultiple moduri de utrltzarei ca ornament

pe invita+rr,, caryipogtale, figurine. in papetarii

gi in magazinele hobby oferta de h2rtie ton

este foarte vartatd,.

Copierea qabloanelor

Modelele din gabloan eIe atapate se pot matila

dimensiunea dorita cu ajutorul unui copiator. La pagina5 sunt prezenta\i pagri de lucru.

Decuparea modelelor

Recomandam folosirea unei foarfeci cu vdr- furi ascufite.La decupatea arcurilor de cerc

se invArte h2rtia cu o mana, rar cu cealalth se

decupe a25., evit2nd in acest fel curbele cu ,,col-

!uri". La decuparea contururilor din interior se

folosegte cutterul, plas2nd hania intotde auna pe un suport pentru tatat.

Lipirea

Pentru asamblarea elementelor figurinei din hfutie se folosegte un lipici lichid, de preferinla

transparent, pentru a nu lasa urme dupa usca-

re. Lipiciul se aplicala o mica distanf a de mar-

gini pentru a evtta iegirea surplusului de lipici

la imbinarc.

Ornamentele cu doul fete

in cazul in care figurinele vor decora ferestre,

ele trebuie confeclionate cu doui fele. Prin

urmare

,

ftecate elem ent al modelului se va

decupa de doua ort (a doua oafi, in oglinda), apor se vor lipi elementele in aceeagi ordine

pe ambele feqe.

Lgil(area

Decoraqiunile pentru ferestre se agall cu un fir de pescuit. Daca este nevoie, se pot face

mar multe agagatori. Modelele mar mici se pot

lipi pe fereastra cu ajutorul unei benzi biade-

zrve.

Acelagi procedeu se poate aphca gi la lipirea

figurinelor pe uga, perete sau dulap.

Paqii de lucru

Materiale

Carton lucios Y Hartie de calc F< Creioane

grafrce 82 gi H2 Y

Lintar F< Ban da adeztvd, *

Foarfeca cu v2rfuri ascutite e< Radieri

Pas cu pas

 • 1 Se agazA hartia de calc peste model

,

rar

dacaeste necesar, cele doui hanlise prind cu banda adeziva pentru a evita alunecarea. Se

coplaza modelul cu un creionB2,liniile drepte

trasAndu-se cu un hntar.

 • 2 Se into arce hartia de calc pe dos gi se aqaza

peste hartia colorata aleasa.Dtn nou, daca este

necesar, cele doua hartiise prind cu banda

adeztvi, pent ru a evtta alunec area, Se trase aza

contururile cu un creion H2, astfel acestea se

vor copia de pe fala hArtiei de calc pe cea colo-

fatd,

 • 3 Se dec upeaza elementele figurinei, gter-

gand cu radiera eventualele urme de creion.

a

Pentru d,ecuparea mod,elelor de

dimensiuni mici, cu murlte detalii, se re)omanda folosirea unei foar-

i'n'.ii,'

feci decoupage (cu uarfurile foarte asculite, special conceputa pentru d,ecuparea hartiei), Curbele inte-

rioare se pot decupa chiar Si cu o "forfecufa de mani,chiura

Bubufuzil cu

tratclsa

o

F

Carton lucjos de culo area pielii, negru, ro$u gi galben-auriu Carton lucios ro$u cu bulinule albe

F

Carton lucios ro$u gi alb cu pdtra- fele

t

Carton lucios rogu gi alb cu dungi

k

Hfurtie de calc

e< Panglica de hArtie verde gi neagra

cu fir metalic, A 2 mm

e< Buline negre autoadezive,

Clzmm

e< 2 margele rogii dih lemn, A'5 mm

 • x Carioca neagrd,

,

e< Creioane colo rate (rogu gi

portocaliu)

F< Vbpsea acrilica alba, bn1 de frigarui, beqigor igienic p< Perforator de birou

}< Creion, foarfecd"

F< Pistol de lipit, lipici

r< Per nile 3D din burete, biadezive

 • 1 Se copiaza diferitele elemente ale figurinei

de pe gablon pe cafton, apoi se decupe aza.

2, Capul gi picio arele se lipesc de corp prin

spate.

Aripile se lipesc tot prin spate pe corp $i cvp,

dupi care se decorcazh cu bulinupele negre

autoadezrve (in locul lor se pot lipi gi buline

decupate din carton negru).

 • 3 Se lipesc pe cap fruntea neagrl, gi nasul.

Trasiturile feqei se desene az\, cu canoca

neagrd,. Rogeaga din obraii se obflne frecand

circular cu degetul pufn a mina de creion ro$u.

Luminiqa din ochi gi de pe nas se aplica

cu ajutorul unui vdrf debag de frigarui imbibat

in pugina vop sea acrilica albi. Despar Ltura din-

tre pici oate se trase azd cu canoca neagtd".

+

Pentru a obqine antenele, se indo aie pangli-

ca dehartte neagrd, cu fir metalic Ai i se pune

in vdrf mdrgeaua de lemn. Antenele se prind in

spatele capului cu ajutorul pistolului de

lipit.

S

Floarca cu petale a1b cu ro$u cu diferite

modele se lipegte pe corp, lipind in mijloc un

cercule! din carton alb,

in final se traseazi dungile ,,cusiturii" cu

o cario ca alba.

 • 6 Tulpin a narcrsei din panglica verde cu fir

metalic se lipegte pe corpul buburu zer, apoi se

lipesc Ai braqele ei deasupra tulpinii cu pernife-

le biad ezrve 3D.

 • 7 Se dese neazd, umbrele petalelor narcisei cu

creionul portocaliu, apor culoarea se intinde

u$or cu un befigor igienic umezit. Se asamblea-

zd, narcisa conform imaginii, dupa care se prin- de pe tulpini cu ajutorul pistolului de lipit.

'ff :*-

.*u*Jnt

"iry

t ''

i

F

k

:

K

F<

F

F

$<

&<

t

F

b<

l

F

Carton lucios aIb, mango, portocaliu, verde-deschis

Carton imprimat cu motive florale HArtie de calc Panglic a de h2rtie verde gi neagra cu fir metalic, A 2 mm

O bubu ruzb, de lem n, A 25 mm

Perforator cu model floare

Canoca neagtd.

Creioane colorate (portocaliu pi

verde) Vopsea acrllica a\ba, un bal de fri- garui, un beflgor igienic Perforator de birou Creion, foarfeca

Lipici

Perniqe 3D din burete, biadezle

Puigori acroba+i

 • 1 Se coptazd" elementele figurinei de pe gablon pe caftoanele de culoare corespunzd-

toare, dupd carc se decupeazb.

 • 2 Pe corpul clogtii se lipesc anpa stAnga gi

piciorugele prin partea din spate, rar arrpa dreapta pe faga. Creasta se prinde pe cap prin

spate, se continua cu lipirea ciocului $i a barbi- ei, apoi cu desenareatrdsaturilor felei cu ajuto-

rul cariocii negre. Se lipegte gi capul pe col p.

 • 3 Capul gi piciorugele puiului se lipesc pe

un ou, apor se dese neazd" ctapbturile cu carro-

ca neagte, precurn gi trisiturile puiului. Lln

capat al unui bag de frigarui se introduce in

pulini vopsea acrthch alba gi se aplica luminila din ochi.

+

Ciocul celui de-al doilea puigor se lipegte

pe spatele capulur, rar creasta pe fafa. Se dese-

neazh ochiul gi i se pune gi luminitra cu vopsea

alba,la fel cala prirnul puigor. Capul se prinde

pe corp cu pernigele biad ezrve 3D.

Puigorul obflnut se lipegte pe v2rful celui de-al

treilea ou.

 • 5 Cu creionul portocaliu se dese neazd.

umbrele clogtii gi ale puilor. Ouile se lipesc

unul peste altul, a$a cum se vede in imagine,

apor se prind cu pernilele 3D pe spatele

clogtii.

 • 6 Cu creionul verde se deseneazl, umbrele

smocului de rarbl., apor se decoreaza cu flori-

celele perforate gi cu buburuza.

Clogca se lipegte in

mijlocul smocului

de iarba.

J

.3

-:. ;

::i

;

.!

t\

e sa

r@. {

'*/

i

.,, ..

,

,

'

,-,,

itt-'"

"

d

ffi

r.*ffiffi

-"

ffi*"

c

Casn, dulce casilI

Carton lucios portOcaliu, mango

F

F

k

F

F

F<

k

K

F<

s<

F<

F

gi alb

Carton ondulat portocaliu

Hirtie de calc IJn ba,t de fiigarui

-

Rafie natuk

:

Panglic d dte'h2rtie albacu fir

metalic ,

i

'

Oplional: perfo rutor cu r,nodel

floare

,,' ,

:

2 margele de lemn in nuanle

portocaLii, C 10 mm Carvoca neagrdgi alba

Creion colorit portocaliu Perforator de birou

Creion, foarfCca

Lipici, pernile 3D din burete,

biadezive

 • 1 Se copiaza diferitele elemente ale figurinei

de pe gablon pe cartoanele de culoare coles- punzatoare, dupi care se decu peaza.

Z Se lipe$te marginea alba din jurul intrarii casuqei. Cu creionul portocaliu se dese neazd,

umbrele petalelor, apor, impreuni cu mijlocul

alb se lipesc deasup ra rntrArrr, a1a cum se vede

1n lmaglne.

 • 3 Acoperigul alb se prinde cu pernilele 3D

biadezive, tar in final se lipe$te baza casulei

care a fost decorath cu floricele. Mijlocul flori-

lor se desene azi cu carroca aIba. Peretele clsu-

qei se decore azd, cubuline albe obflnute cu aju- torul perforatorului de birou.

+ Doua inimioare decupate din carton ondu- lat se lipesc una de aIta, pnnzdnd intre e1e un bn1 de frigarui pe carc in prealabil s-au ingirat

cu pufin lipici cele doui margele de lemn.

Batul se deco reazd, apoi cu o fundiqa din rafte gi cu inscriplia ,,Bine ati venit!".

 • 5 Se colo reazAmarginile ambilor puigori cu

creionul portocaliu. Ciocul gi creasta se lipesc

pe corp din spate. Se dese neazb"ochiul cu ca- rroca neagta, apot gi lumintla din ochi cu ca-

 • 6 lJnadintre pasarele se lipegte pe acoperig,

rar cealaltain fala intrarii. Ornamentul din

bapl de frig arutse lipe$te pe acoperig aga cum

se vede in imagine, aporse lipesc aripile pasa- relelor cu perniqe 3D astfel inc2t una dintre ele

sa gina ornamentul, rat cealalta capatul firului de rafie.

 • 7 in final, se ri.suce$te o panglic a din h2rtie

cu fir metalic pe care se prinde o inimi din carton ondulat gi se lipegte debaza clsuqei, decordnd-o cu o fundita din rafte.

rw

l

".#,

:ir

"

i:j'.:+l:- ',:;;i

.::,:t;:':

,:l:,'.':.

Micul #ndinar

Carton lucios de culo area pielii,

maro, gri, verde-deschis gi inchis,

galben-auriu gi portocaliu

 • x HArtie imitalie blue-jeans

$<

HArtie de calc

 • x Opgional: perfo)rator cu model

F

F

F

k

:

K

s<

F

floare

;;rru. a deh2rtie cu fir metalic,

A 0,5 mm

Carioc a neagra gi alba Creion colorat rogu, portocaliu

gi verde

Perforator de birou Creion

Foarfecd, cutter Lipici gi band a adeziva

 • 1 Se copraza diferitele elemente ale figurinei

de pe gablon pe cartoanele de culoare cores-

punzatoare, dupa care se decupeazd,.

 • 2 Pentru inceput se lipegte movila de pam2nt

pe paii$tea verde, apoi se lipesc prin spate cele

doui smocuri de iarba, Pe mijlocul florii rogii

se lipe$te o bulina galben d,, rar petalele se

decore aza cu bulinule, cu carloca aIba. Doua

flori se lipesc in paftea dreapta a paji$tii.

 • 3 Cu un creion verde, respectiv portocaliu, se

desene azd, marginile tulpinii gi ale narcisei. Se asambl eaza floarea, aporse lipegte pe tulpina.

Narcisa obflnuta se prinde prin spate pe movi-

Ii1a.

+

Trasaturile feq ei cartiqei se desene azd" cu

carroca neagrl,, evidenqiindu-i gi ro$eafa din

obrajicu creionul rogu. Se lipegte nasul pe carc

se pune o lum iniga cu cari oca alba,la fel ca gi la ochi.

 • 5 Palariase deco rcazd"cu a trerafloricica

rogie gi cu panglica decu pata din hartia imita-

gie blue-jeans. Se taie trei bucaqi din panglica

neagrA din h2rtie cu fir metalic gi se lipesc in

spatele frunqii.

 • 6 Bretelele pantalonilor se decupe azd" cu cut-

ter-ul. Sapagi grebla se lipesc pe pantaloni, apoi buzunarul peste ele.

 • V Cel de-al doile abuzunar, marmic, se li-

pe$te pe pantaloni, precum gi nasturele decu-

pat din carton rogu. Se trase azaliniile cusaturii

gi giurile nasturelui cu cari oca neagrl,,

 • I Pantalonii oblinuqi se lipesc pe corp. Se

lipegte labuqape bral, apotbrapl pe corp, a1a

cum se vede in imagine. Piciorul se lipe$te pe pantaloni prin spate. q in final, se lipegte cirtttrape movila de pamant $i lebula pe tulpina.

I

i

..

:,

 • L>^.- -; :. \: ''4''

\1i

r

t

.

ir"

:,lt'

!,,

l::

":;

j

'4

.i:,r ,

rj:li:3,

F

Carton lucios maro-deschis

gi maro-inchis, verde-inchis,

$<

?<

K

alb gi portocaliu Carton lucios in degradeuri

HArtie de calc

Buline galbene autoa deztve, A Bmm

Opqional: perfo rator cu model

t

floare

Canoca albagi neagri

 • X Creioane colorate (portocaliu gi

$<

Fs

F

verde) Creion graftc, foarfeca

Lipici

Perniqe 3D din burete, biadezive

PIsilrele /\

cuib

 • 3 Marginile frunzelor se colorcazb, cu creio-

nul verde, apoi se lipesc c2te doua pe crea ngn

$i pe cuib. Dupa aceease lipe$te peste ele cAte o floare.

+

Se dese neazb,ochiul mimicii cu carroca

neagrl, apor cu cea alba se evid enliaza lumi- niga din ochi.

 • 5 Ciocul mamicii se lipegte pe cap prin spate,

rar arrpile se lipesc cu pernile 3D.

 • 6 Se asambleaza pasarelele. Capul pasarelei

din stlngase lipe$te cu o pernita3Dbiadeziva.

 • 7 Ciocul pasarelei din mijloc se plia za gi se

lipegte apoi doar partea de jos.

 • 8 Se dese neazd, ochii pasarelelor cu cari oca

neagrl. precum $i luminifele din ochi cu ca-

rioca aIba,

q

Pisaric a dtn stanga se lipegte in fala cuibu-

lui, iar celelalte doua in spate. Aripile pasa-

relei din mijloc se prind cu perniqe 3D. Ie in final se lipegte pasarca mamain spa-

tele cuibului gi al pasarelei din dreapta, dar in fala crengii.

 • 1 Se coprazd diferitele elemente ale figuri-

nei de pe gablon pe cartoanele de culoare

coresp unzdtoare,dupl carc se decu peazl.

Pentru floarcgi frun zd se face ,n gnblon din

carton (vezi pag. 4).

2^ Se lipegte cJlbul pe creanga. Bulinufele ga!-

bene se lipesc in mijlocul florilo r, apo:,cu cre-

ionul portocaliu se dese neazd, marginile peta-

1e1or.

Pisicuf ilvesele

RNS

.\

i6*

-::-S=SN

a< Carton lucios gri-deschis, maro-des- chis gi verde $< HArtie ton roz galben-deschis gi alb e< Carton roz cu picaqele albe

p< H2rtie de calc

r< Perforator cu model margareta e< Cartoca neagra gi alba F< Creioane color ate (rozgi alb)

p< Perforator de birou $< Ac de tricotat asculit

*< Creion graftc

p< Foarfeca

F< Pistol de lipit. lipici

a< Pernige 3D din burete, biadezle

p< Banda adeziva

p< S2rma

 • I Se copiaza diferitele elemente ale figurinei

de pe gnblon pe cartoanele de culonr. Jnr.r- punzatoate, dupl care se decupeaza. Se copia-

za gi contururile interio are, precum gi liniile

felei, carese evid en1azdnpni cu o carroca nea-

gra cu varf subqire.

Z

Se lipesc nasul gi urechile interio are toz. Se

face un punct pe nas gi in ochi cu cari oca albi.

Se dese neazd,limba cu creionul sau carroca

roz, rar pentru rog eata din obraji se frea cd, ctr-

cular cu degetul o buca ticd de min a de creion

ro$u.

3

Se ia o bulin a adeziva gi se gaure$te,

intro-

ducAnd prin ea bucagile de s2rmI. Apoi, ur capat al buchegelului de s2rme se introduce prin spate in gaur a din obrazul drept al pisi-

crr, rar celalalt capat prin gaura din obrazul

st2ng. Se intaregte aderen;a bulin et adezive

apliclnd qi o band a adeztvi.

+

Se colo reaz|, marginile capului gi ale piep-

tului pisicii cu creionul alb. Se lipe gte zgarda

toz cu bulinule albe, apoi se lipegte gi fundip

peste ea, folosind o perniga3D.Liniile de mij-

loc ale fundilei se evi denlraza cu creionul rc2.

 • 5 Se lipesc aripile fluturelui una peste cealal-

ta cu pernige 3D. Se deseneazd, ochiul gi liniile corpului fluturelui cu cari oca neagri. Corpul

se lipegte de aripi cu pernife 3D prin spate.

 • 6 Se indo ate antenele fluturelui din bucitile

de sArmd,, apot se lipesc pe cap prin spate cu

ajutorul unui pistol de lipit. Fluturele obginut

se lipe$te pe capatul codiqei pisicii.

 • 7 Se dec upeaza florile din hartia ton alba

gi roz cu ajutorul perforatorului cu model mar- garetd,, apol se lipesc c2te doui de culori diferi-

te una peste cealalta, aQ? cum se vede in imagi-

ne. in mijloc

se pune o bul ina galbena din har-

tie ton. in final, pisica vesela se lipegte in mijlo- cul smocului de iarbi, deco rat de o parte gi de

alta cu mar garete.

ii \ I . '' t a i,':.,.,',',,:,:.,':,.'''','.' .... , .. '.,,' .. i ttt ,.,t',ttt,-'i,'.',,
ii \
I
.
'' t
a
i,':.,.,',',,:,:.,':,.'''','.'
....
,
..
'.,,'
..
i
ttt
,.,t',ttt,-'i,'.',, 'ft''
--*-t
-i{
.,
...
i
\
I

"t*"rir=x*ffi

t.t-=t

'''',,

...

ll ,i'l,','''.'

l,"t,.i.

..

...

''.,

..

,:.

:lin::-t

.

t.i'

tll

7rf

*; rfr:ffi

€r

IepvraEi de Paqti

Carton lucios verde crud, ver-

de-deschis,, maro-deschis gi maro

:

mediu, mango , alb qi negru

 • x Carton alb gi verde cu patr agele

F

F

k

t

}<

F

F<

tr,,9:tradeuri

lar1on

Cafioca atrba :

Creioane color ate (roz pi verde) Creion

Foarfeca

Lipici

Pernife' 3D din burete, btadezii;re

 • 1 Se copiaza diferitele elemente ale figurinei

 • 3 Se lipegte pe m2nerul pensulei vArful pre-

cum gi pata de vop sea, dupa care pensula se lipe$te pe corp prin spate. Se dec orcazb, rochila cu pete de vopsea.

+ Falcile

din carton alb se lipesc pe cap , apor

se lipegte gi nasul in form a de inima. Se dese neazd" guta) ochii gi mustagile st carroca

neagri. Se des eneazA luminiga din ochi cu cari-

oca aIba. Liniile nodului din mijlocul fundiqei

se trase aza cu creionul verde, S Pentru oblinerea ro$eqii din obraji se freaca circular cu degetul catevabuca;i de mina de creion roz.

 • 6 Capul se lipe$te pe corp prin spate, apoi

gi gulerul

pri n faqa cu ajutorul unei perniqe 3O.

 • 7 Asamblarea iepurelui incepe de la fundiga

carc impreund cu oul se lipegte pe pantaloni.

Liniile nodului din mijlocul fundifei se traseazb, cu carioca neagri.

 • 8 Labulele se lipesc pe brafe prin spate, apoi

bralele in spatele fundilei, dar in faga oului.

Liniile despir litoare ale degetelor se trase aza

cu carioca neagra. Picioarele se lipesc pe pan-

taloni prin spate.

q

Falcile din carton alb se lipesc pe cap

apoi

se trase azaliniile fele r, a1a cala iepuroaica. Se

lipegte apoi nasul in forma de tntml,, precum gi

de pe gablon pe cartoanele de culoare cores-

petele de vopsea.

punzatoare, dupa care se decu peaza. Petele de

1e in final se lipesc pe smocul de iarbaouile

vopsea gi ouile se decupe azA din carton in degradeuri.

gi cei doi iepuragi.

Z

Se asambleazafigurin a pebazaimaginii:

membrele iepuroaicei se lipesc pe rochie prin

spate, tar buzunarele pe fagarochiqei. Linia des-

pargitoare a picioarelor se trase azd, cu carroca neagra.

i.-.i.ll

5

,

'i'i:-i:

:.i

.-l

:: .t:

,

ttt,,

..

t:r:l

::

l-r.i.^.-

:,

..

,

r"

.,.iiiiii.'1

I

i

Bubufu ze treastimp ilt ate

t

Carton lucios verde crud gi ver-

de-deschis, rogu mediu, mango,

piersiciu $i negru

F

Carton alb gi roz-deschis cu dungi

F

H2rtie de calc

F

SArmi neagra,ATmm

(folosita

in floririi)

Opflonal: perforator cu floare

model

k

Cartoca neagrb,

k

Creioane colorate (rogu, portocaliu

gi verde) e< Vopsea acrilica alba, un bap- de

F

F

F

t

F

frigarui

Perforator de birou

Creion graftc

Foarfec d, foarfeca de manich iura

/

Lipici

Pernige 3D din burete, bradeztve

Pentru decuparea detaliilor

mdrunte se recomanda folosirea

"foonfncii decoupage,

 • I Se copiaza diferitele elemente ale figurinei

de pe gablon pe cartoanele de culoare cores- punzatoare, dupi care se decu peaza. Z Se lipegte parul pe capetele bubu ruzelor,

apoi se deseneazd, trasaturile fefelor cu carioca

neagra. Cu creionul rogu se dese neazd" ro1eala din obraji. Se lipegte nasul, pe carc se face un

mic punctuleg din vopsea acrilica alba,Ia fel ca $i pe ochi. Antenugele se confecfioneaza din

sarma neagtd", aporse lipesc pe cap,din spate.

Restul elementelor buburuzei se lipesc aga cum se vede in imagine. in final se decore azd,

aripile cu punctuleqe negre.

 • 3 Se dese neazd, marginile florilor cu creionul

portoc ahv, apoi linia despar qirrare a petalelor

se trase az\" cu carroca neagra. Se lipesc florile

pe tulp inl, + Corpul buburuzei dinsrarf se lipegte in

spatele florii, tat nasul gi piciorugele in faga ei.

Corpul buburu zei din mijloc se lipegte in spa- tele tulpinii, capul gi piciorugele lipindu-se in faga, ca gi cum s-ar urca pe tulpini (vezi ima- ginea).

 • 5 Frunza din nuanla de verd e marinchisa

se lipegte in spatele tulpini r, apor ambele se

prind pe smocul mare de iarbi. Smocul mai

mic de iarba din verdele malinchis se lipegte cu o perniga 3D Iabaza tulpinii. Cu creionul verde se pot eviden \ia marginile smocurilor

de iarba.

 • 6 Se lipesc pe iarbacele doui buburuze

de jos, respectiv flortle, aqa cum se vede in

imagine. Contururile petalelor se traseaza

cu cari oca neagra. Se lipe$te

o floare gi in

parul uneia dintre buburu zele de jos.

i.::::

#

-.:ijisi

,:t

.h',.

.

'

!!!"a!-'

'1,:,

p< Carton lucios verde,

albastru , alb, maro-deschis gi galben-ldmAie p< H2rtie de calc albastru-inchis

cu dungi p< Carton albastru mediu cu modele

embosate

p< HArtie de calc

e< Carioca neagri gi rogie

r< Creioane color ate (albastru-inchis gi verde)

p< Stamine albe

p< Perforator cu model floare p< Perforator de birou e< Fir de pescuit

e< Creion grafrc

$< Foarfecd, cutter F< Lipici, perniqe 3D din burete,

btadezwe

-\-\

 • 1 Se copiaza diferitele elemente ale figurinei

de pe gablon pe cafioanele de culoare cores- punzatoate, dupa care se decupeaza. Aripile

fluturilor mici se decupe aza dupa modelul

celor ale fluturelui mat mare, Pentru reahzarea

florilor se recomanda folosirea unui sablon

din carton (vezi Pag. 4).

Coroni6din fluturi

 • 2 Se decupeaza coronila cu un cutter,

lucrAnd pe un suport rigid ad,ecvat. Marginile

se coloreazd, cu un creion verde.

 • 3 Se incepe prin Iiptrea petalei din mijloc

a clopofelului peste petalele exterroare, apoi

se coloreazd" marginile cu creionul albastru.

Clopoqeii se lipesc pe spatele coronifet, rar sta- minele in spatele 1or. + Mijlocul florilor de culoare albastru-inchis se glure$te cu un ac apoi se introduc stamine-

le, lipindule pe coronifa cu o penitra 3D bia-

dezivi.

 • 5 Se decupeazagapte margarete cu perfon-

torul, pe mijlocul cdrora se lipe$te apoi cate o bulinula galbeni. Se dec oreazd, coronila cu

florile obginute.

 • 6 Aripile fluturilor se indoai e de-a lungul lini-

ei corpului, apoi se lipegte corpul in mijlocul lor. Fluturii obflnufi se prind de coronifa cu aiutorul pernifelor 3 D.

 • 7 Se dese neaz\" trasaturile felei gi liniile cor-

pului fluturelui mare cu o cario ca neagrd. Aripile mici din hartia de calc cu dungi se

lipegte peste aripile mafi, iar peste ele se prin- de corpul cu o pern i+e 3D.

 • I in loc de antene se lipesc doui stamine

in spatele capului, apoi se leagtrun fir de pes- cuit de acestea prinzand fluturele de coro ni[a.

',

Un cuplu ciudat!

F

Carton lucios crem, rogu, verde-des-

F

chis, mango gi maro-deschis Carton in nuanqe de roz-deschis

F

cu embos Carton verde deschis cu buline

t

verzi Carton rogu gi negru cu patratele

F

HArtie de calc

K

Rafie

F

Panglic a de h2rtie verde cu fir metalic

F

Carroca neagrd"gi albi

t

Creion grafic

F

Foarfeci, cutter

F<

Lipici

F

:

Perniqe 3D din, burete, bi,adezive

 • 1 Se copiaza diferitele elemente ale figurinei

de pe gablon pe cartoanele de culoare cores- punzdtoare, dupa care se decupeaza,

Z Se lipesc pe capul ghinii creasta, ciocul gi barbia, color2nd marginile cu creionul mato. Se dese neaz|,sprAncenele gi ochii cu negru,

apoi cu cari oca alba se pune

lumin iga in ochi.

Pentru a obpine ro$eatra din ofuaji se freacd, cn-

cular cu degetul catevabucalele de mina de

creion rogu.

 • 3 Se lipe$te pe corp vesta verde, iar petecul

cu pitr atrele pe aripa stanga, Linille cusiturii,

precum gi linia despirqitoare abarbiei se tra-

seazd, cu cari oca neagra. Se prinde egarfa gi

capul aga cum se vede in imagine.

+ Se lipesc cAteva fte de rafie in interiorul buzunarului, apor acesta se lipe$te pe garna cu

o pern ita 3D. Picioarele se lipesc pe corp din

spate, matgnrile lor color2ndu-se cu creionul

mafo.

 • 5 Picioarele oilei se lipesc anterior pe corp.

Cele doua elemente ale corpului se prind unul de celilalt cu pernile 3D, conform imaginii.

Marginile corpului se evidenliaza cu creionul maro,Linia despartttoare a picioarelor se

ffaseaza cu catroca neagri.

 • 6 Se dese neazd" fa\a cu cari oca, apoi se pune

luminilain ochi. Liniile gurii se decupeazd, cu

griia cu un cutter. Se lipesc nasul gi blaniga de

pe cap, color2ndu-le marginile cu creionul

maro. Se deseneazl, gi rogeaga din obraji cu

creionul rogu.

 • V Se trase aza contururile trifoiului cu carroca

neagti, apoL i se colorea zd, matginile cu creio-

nul maro, dup d" care se lipe$te pe capatul pan-

glicii de hArtie cu fir met alic. Panglica se intro- duce in gura oilei gi se lipegte.

 • 8 Capul se lipegte pe pafiea anterioara a cor-

pului, dupl care $i pe ceaposterioard. cu ajuto-

rul pernilelor 3D. Se face o fundip din rafie gi se prinde pe g2tul oigei. Se lipegte giinu$a dea- supra oiqei folosind pernilele 3D biadezle,

p< Ca