Sunteți pe pagina 1din 12

fi1

11

Dcnumeste eu lin singur cuvant ce vezi in imagini.


Uncstc fiecarc jucarie ell umbra ei.

()

Joac (/-Ie ~I dc openi IUI1lC?u, grupa micii

....
~

Cc s-a intamplat

~
l!l

./(11(

{i-II! .~I til ,\[rJl)('r,i IUII/('ll

jucariilc?
Uncste partile eu jucariilc carora apartin.
Cum ai grija de jucariilc tale?

grupa /ll/e(i

ell

..
Iepurasul urecheat
In gradina a intrat,
Strangand morcovi cate doi
A calcar un usturoi.

R"~it'

0
'-Jlr:;ii

.A1(}rcOJI

fi)

IJ
II
l!l
[;J

Denurncstc si arata lcgumclc din imagini. Unde erose? Ce culori all. ce gust, ce forma'!
Ce prepararn din legume'? (salata. ciorba. tocana, paste ... )
Cine prefcra zarzavaturi?
inccrcuic~tl' lcgumclc preferate ale iepurasului, Dcnumesie-lc.
ObSCIV[l ~j colorcaza ccrcul in dreptul legumelor care cresc in pnmtint. Dcnumcste-le,

Joacii-tc si dcscopcrit lumcu, gl'upu mica

II

Iepurasul c mirat:
Oare ce s-a intamplat?

Cc a dcscopcrit

t!lI

Aranjcaza trucrclc in cos, iar legumcle - in galcata.


Coloreaza galcata. Cc culoarc ai Iolosit?

icpurasul? Cum e corect? Unde crcsc Iructclc? Dar lcgurncle?

12

.Ioaca-tc !J" de S(,{)/J,,/'/,i itunc. gruf'1l mica

Uncstc Iructul cu pomul ~all. Cc pomi mai cunosti?

00 J\jula cfirtiia sa stranga doar lcgumele. Cate legume va pune ca 111CO~?


Jouca-tc ~i dcscopera lumca, grupu nuca

13

Denumcste si arata membrii familiei.


jnccrcuie~te persoana pe care 0 iubesti eel mai mull. Explica alcgcrea,

II

Coloreaza cercul din dreprul persoanei care to. duce la gradinita. Numcste pcrsoana

care pregatcste de mancare.


Ce esti: baietel sau fetita? Cu cine scmeni rnai mult? (ell mama sau cu tara)
22

Joacii-te ~'idcscoperii lumea, grupa mic(i

Margelele sunt ale ...


Pantalonasii sunt a; ...

Mama poartii ...

Bunicul are ...

Raluca poarta ..
Ochelari i# pune ...
Arata ~idenumcste obiectcle din imagini. Cui apartin cle?
Ii] Ce hainc pOI1i ttl?
II Cine iti curnpara hainc?
il Colorcaza margclele bunicutei,
11

Joacu-te ,~icle.\('oper(i iumea. grupa micii

Tata si-a cumpiirat ...

I)

Denumeste :;;i arata cc vezi in imagine.


Conturcaza 51 colorcaza soarele. Cum este el? (galben, rotund, marc. frumos, vescl ...)
Denumcste ~1 inccrcuicste fiintelc care zboara ziua.
lmita zborul fluturasului si sunetele pe care Ie produc pisicutclc.

i)

Nurnara insectclc.

[fJ

ril

16

'/110(,(1-/(,

si

t!('.\(II/)('/,(;

lutnca, grup(/ mica

I!iJ

Denumestc si arata ce vczi in imagine.

fi1
II

Cc lumincaza pc cer noaptea? Conrurcaza si coloreaza corpurilc ceresti. Numara-le.

I'i1
I)

Cum estc luna? (galbena, marc, frurnoasa ...)


Dcnurncstc si inccrcuicste fiintele care zboara noaptca. Coloreaza bufnita.
Arata cum donn pisicutclc. lmita cum tore clc. Undo ~icum donni tu?

Joacii-te ~idcscopcr/i lumea. grupa mica

27

~ )...A

Elefant


Denumcstc si arata animalele din imagini.

[!J

til
r!1

inecrcuic~lC si denumeste animalul care are eel mai lung gat.


Coloreaza ecrcul de langa animalul eu cele mai mari urcchi.
31l

Joaca-te

.~ic/c.\'('()/Jt.'l"li lumeu, gnlpll mica

zoo!-.oalcA


rt1
[!l

Uncste animale Cll umbra lor. Coloreaza umbrele.


.Alearga" ell degctelelc pe cararca care ingradeste gradina zoologica. Conturcaz-o.
Continua propozitia: Accste animalc Ie putem vedea ...(la tclevizor, la eire, In gradina zoologica '" )

Joacii-te si dcscopera lumea. gnll'(I mic

,:\I