Sunteți pe pagina 1din 34

WW ffi

@
[;

| -,r

o
I
L

t!

tf

AlexandnaVidu

tr{ EKEN
*
WSNflploaded
bv$tef30

- ,!:lj 9ErcPress

)F
*

")i
.,1

DaZri,ti

#p e
4leuz.dna, ?cHQ

'ii
;r:i

#
"il
');t

#E
#
?,HffN

9ErcPress

uptoadd
0uStef5o

Bibliografie
. Alexandra
Vidu,-Folclorulcopiilor,Bucuregti,
1999
. D.Casseli,CrdciunulIa diferitepopoqre,Bucuregti,
i 915
' Dobre$tefdnescu,revislaTudorPamJile,1924
' OvidiuBarlea,Folclorulromdnesc,
EdituraMinerva,
1993
' SimionFloreaMaian,Legendele
Maicii Domhului- studiufolcloric,
Bucuresti,
1904
' VasileAdascalilei,
Istoriaunuiobitei, EdituraJunimea.19g7

Ds.rieraCIPa BiblioteciiNationalea Romimor


VIDU, ALBXANDRA
Datinipedln / Aexandla\4du. - Bucule$ti:Ercprcss,
2006
ISBN(10)973-706-755-x
; ISBN(13)978-973-706-755-5
087.5:398.3

GrAIiCd:
PU|UMANU
Redactor:
GabrielaMANGU
Tehnoredactor:
cabrielaPLOPEANL
Copertd:
LorenatONICA
Tel e f on:
021. 5 6 9 . 9 0 . 1/ 10 2 1 . 5 6 9 .9 02.1

E-mail:office@ercpress.ro

qi coltndiln

Nol urnblim

;4F

$i

jt

Mt

pe Dun - ne

ti-tel

i-n

co-

lin-

dam,

Flo- ri -le

dal -be

.zeu

pur

tanj,

-le

dal -be

-le

dal -be

Jd -t e -

le l

Flo-i

:*

tt

fel.

1. Noi umbldm 9i colindim,


Florile dalbe
$i pe Dumnezeupurtdm,
Florile dalbe
Miiitel $i-nfa$etel,
Florile dalbe
la
fati
frumusel,
Si
Florile dalbe.

l*.

Flo

i -le

- be.

3. Tichiula de bumbac,
Florile dalbe
SA-ifie moalepe cap,
Florile dalbe
Dal ce este-nfundul ei?
Florile dalbe
Dar ce este-nfundul ei?
Florile dalbe.

)q{

2. Fa$Aalbl de mdtase,
Florile dalbe
S6-i fie moale la oase,
Florile dalbe
Scutecel de urginicl,
Florile dalbe
Sd-i fie moale la trup,
Florile dalbe.
xi*

#
L ur;inic - catilea

4. Este-opiatrd nestemata,
Florile dalbe
Ce cuprindelumeatoat6.
Florile dalbe
Tarigraduljumatate,
Florile dalbe
Rusalimu-affeia pafle,
Florile dalbe.

*#

Ascuftatl Atvibrreurafil

':'l

De fiecare datd cand faversam pragul toamlei si inffam in fermecdtorultinut al iemii.


zdvoareleferecate,cene-auincatu$atfiinta, incepsAsebpeascA.
Ll pgarg inimilor noastrerncepsabatacofinddtorii,careaduccu ei inlelepciuneacelor de
demultgicelormaide-aproape.
Primili-i pecolinddtori!oferitile darurialesecu grijd, infripate din iubire $iimpachetatecu
emotie!
cand cdciunul patrundein fiecarc_casa,
e bine sdne gaseasciin jurul meseiimbel$ugate
alaturide chipurile celor dragi. $i, stdndsubramuri fragedede vasc,vom sorbicu tolii picltea
sfalucitoareaacesteisA$atod.
Estewemeabunat4ii, a iertdrii si a veseliei.sd nu-i uitaminsape cei pentrucarecriciunul
esteo zi obignuiti de singuratab,deboali, defoame,de suferinld,deteamasaudeoboseala.Se
cuvinsAle aratamdngosteanoastrf,$i sAle impArta$imgandurilenoastre.
..Dumnez eu i - a
((
invalaf pe oameni in
.- *^

pri,,'uri'a.

-itu"iun
inseamnasafii
om: ""
S5dai,sinuiei,
Sa s\egti, sa nu
domnesti,
Sa hrAne$ti, sa nu
devorezi."

,G.t
5
z
,.;i

CharlesKingsley118I9-l875)

i(

,- --4

A.,-

:'-

r"5 --'

,/.-, f,,5 _y

2.,'r.,5 -\-

Crrm se colindrl

pe la noi?

Se lnsera.Zapadase aqtemuse-oabldr
gi acoperise
tot satul.Casele
pareau
nigtecu$mealbescdnteindalbiciossubochii incercaratiai lunii. tarane$ti

salcimilor,cmeseridicaudinlocin locprintreacoperiguri,
pareaucani$te
,.^llyg1l^yqiale
vaneJunpurtate de vant.

j*1ate rnghisi,fgtitajiruia rn tdciunii din vara. Aveadoarvreonoudaniqorisi


.^. _9:::!lip,: mdta.
lfl
weme in preajmabunicilor ei. Era inaltuta $i puta cu deosebitamdnilrii o
p9tr,e.cuse
rocruulornstolaarbasraadusademamaei atuncicdndmergeala Bucuresti.Cu baniicristisari
din,vinzareaproduselor
de la pra. cumparaperdndcerene6'uincioase
cas'eis",t*r i.ili;F.rl,
rocru{apuna'n coJocer
cusurcu mull dragde buniculei. careeracojocar.Bunicari daruisela
urceputde decemtrieo perechede ciorapiimptetilidin lana.Fataei ovalaerasraiuira
de un
oreronrunsscun.Spr?rncenele_i
alcuitesemi5caudin cind in cind ddndfeleionotaintrebatoare.
ucn'' er man de cul'area mahonuluicu reflexeverzui ascundeau
o minte agerasi iscoditoaxe.
- --'
Atunci candzambea,ldsasasevadah sufletulei decopil reua.rarioi u"natudsinituratete.
- Cdndvin colinddtorii,bunicuie?intreabdcopilanerabdatoare.
- Or savina.fatataichii,afuncicands-oinserade-abinelea.
- Pentrucesuntprimitricolinddtorii,bunicule?
'!F
ru"t primili fiindca urarile lof aducsAnatab,belsug,noroc ai fericire gazdei
ca.re-l
^-_^-,9glj:l}ldi
Dnmeste.
- ioli copiii pot colinda?intreabaAlexandra.
.- $proape.toti,raspunsebunicul tacticos.Numai cd ei seimpart in doui cete:cei mai mici
colinda-seara,
iar cei mari dela miezulnopt'pdni. in zori. corinaiiorii poara cu ei betisoareG
obicei din alun, adeseaincrustate
frumos, cu coaia curaEta sub
forma de inele ipiralate.Aceste
bete mai poartA-denumirea de
,,colinde". UrAtorii nu uita
niciodatd sa-$iia cu ei traistutele
pentrucolecfionareadmurilor.
- De c6nd incepe colindatul.
bunicule?
- UrAtorii pomesccu colindul
cu catevazile inainte de Crdciun.
Ei umbla de-a lungul ulilelor gi
tntrA in cu4ile gazdelor Aici
colindala fereashasauin fatausii.
Unele gazde ii invita in' casd.
Intratrdin inteia incapere.m dnda.
copiii zgindarescfocul in vatracu
,,colindele" (belele de alun). nu
pentruaJ stinge,ci pentrual a6ta.
- Decefac acestlucru?
- Ei pracdcaacestobiceiDentru
cagazdasaaibanorocdepui multi
laclogti.
.- Cu ce suntrasplatiticolinda_
ton tl

l. oabl6 - drept, venical,fara cotitud

- Jgtdeaunqei sunt rasplatigicu mere gi colaci, deoareceacesteareprezinta


ofrandazdin mtailefructe5i grdne.Ele suntincarcalecu puterispecialeintrecare
primeazacele
careasigurabel5ugul5isanatatea.
- Bunicule,existi oamenicarenu credin colindatod?
- Din picate exis6, nepoatataichii. Semai intamph sAmai fie cAteun om rau gi
cu inima imbroboditd de zgArcenie.Cdnd
copiii sunt indmpitlati cu lnjurdturi gi formute de
nepolitete,ace$tiall ,,insemneazd"manjindu-ipoaxtacu noroi. In felul acestasefacecunoscutd
neospitalitatea
gazdeiriu-voitoare in lumeasatului.
CAndbunicul aterminatdepovestit,Alexandn ii lua mainilenoduroasegiimpov4ratedeani,
lemlmgdiecuduio5iesi le saruta.
Peobrajii brdzdatiai bunicului serostogoliinceti$oro lacrimd.cao boab6derouA.
In suigulqiin coborAgulvremilor dealtAdati si el fusesecolindator.
Dinh-odati, au inceput sa se auddabia qoptit,de undevadin adancimeasatuluipierdut ln
noapte,pdmeleglasuridecolindaLtori.

2. ofiandd - darfitpttt bisedciil dar oferit unei Dersoanein senmde rcspect

Seara burli

Eo--*

8--"n h{--*--*na

1. Searabundla fereastrd,
Boieri mari ca Dumneavoastra.

la fereastrri

g*

-inno*L.o'9

- rrn* - n,,<,-n

r+

^i,

:;i"j

Sculali, sculali,boieri mari,


CaYavin oaspetriimri

l':'r"'

ii*

1F

3. $ sculali qi slugile
$i pomitriplugurile

4. $i sdmergemla arat,
La axat,la semAlat.

2aa

-w

Iloq Cniciun

1.Mot Cri - ciun cu ple -te dal- be,


2, Ditr b a -ffi d
8e po-ves - tes - t6, CA-nbti
3. Mog CrE- citm
ple - te dal - be, lfl - co

pnn ne - meli
ne - gre - lit,
s-o a - puci?

La
fe
Nici - o
De la

S e a -d u Mos CIa - ciu[


fi-am cdn - ta

ie ii be
te n-a lip
s atrute

1 . Mog Craciun,cu plete dalbe,

A sositde prin namef


Si aduci daruri multe
La fetite $i baiefi.
Mog Crdciun!Mog Craciun!

srt
a-tl o

ce da - ruri
pri -boag so - set -tg
"Flo- ri - le dal - be",

Mo$ Cre - ciun,

2. Din batranisepoveste$te
Ca-ntoli anii, nege$it,
Mog Criciun pribeagsose$te,
Niciodatin-alipsit.
Mog Criciun! MoSCrdciun!

3 . Mog Criciun cu plete dalbe,


Incotro wei s5.apuci?
Ji-om cdnta,,Floriledalbe'l
De la noi sdnu te duci.
Mog CrdciunlMoq Criciun!

In oras.rrl I'ifleem

o-ra

s/t ye -

rJem,

-sul W-fle

LA

1. in oragulVifleem,
Venilitoli ca sdvedem,
CAastazini s-anAscut

em,

tdzi ni

Ve-nQi

s-a -

nds-

toli ca

cut

2. Domnul cel far-de-nceput.


$i astazis-aimplinit
Pre cum a fost prorocit.

3. Ca seva nasteHristos,
Mesia,chipluminos,
Din FecioaraMaria.
4. Trei crai de ta RisArit
La-nchinareau venit,
DaruriscumpeaducAnd

5. $i cu ingeriicAntand:
Marire lui Dumrezeu
Lui Hristos,Fiului Siul

&

Astizi

s-a rriscut Ilristos

l. As-lazi s-a ias-cut Hris-tos, Me'si -a chip Lu-mlhos,


2. Mi - ti -tel i1r-il-F-tel,
in scu-r,ec
d; bum-ba-col. Li-u-dali
3. Van-tul ba -te, llu |ez-ba-te,Nea-uanin-g, nu-La-til.ge
4. ql dc-a-clun pa-nen-nv+ci-e Mila Dom-nului s! fi -e.

1. Astdzis-anascutHristos

Mesiachip luminos.
Laudatisicdntati
$i vb bucura{i!
2. Mititel infasetel
in scutecde bumbdcel.
Laudati si cartati
$i vd bucurafi!

d3
aet

Si can-hfi Si va bu-cu - rali!

3 . Vantul bate,nu razbate,


Neauaninge,nu-L atinge

Ldudatri
sicantatri
A

$i vl bucurali!
$i de-acumpdn6-nvecie
Mila Domnului sdfie.
Laudati $i cantati
$i vi bucurali!

Brrnlca
Ningea.Trecusede Ignat Si
ningea in negtire, iar satul se
scufundaselin in troienecare ajungeaudin
locin locpanaIastresini.Noi, copiii,sramcu
frunlileIipitedegeamgipriveamlapuzderia
defulgi caredanluiauin aerca unalaidefete
cundfiamealbe.
in timp ceCrivapl ser6.nguia
prir homul
amortitde barranele.
in casaera cald Si in
sobalemneletrosneauftenetict.
,,Haidefila treabd!"ne spuneabunicacu
glasulei suav.,,Cinenu munceste,
cu lipsi
traieste"adauga
ea penru a ne convingesa
parasimgindurile indreplatesprejoacl cu
DUlgan
-De saucusamr.
fiecare dat5, cand o priveun pe
_
bunica, o flacaxA calda se iorindea tn
lucamazsufletuluimeu.Bunicaerafrurnoasd
gibldndScao sf6nti. Cufafablajini, cupirul
alb gi mdtdsosstr6nsbine intr-un coc, parea
ca o lapruradintr-oicoanavechepe careo
vztzusemeu pe catapeteasma3
bisericii.
Fusese
o femeii inalta.incarcatadeani si de
griji, eraacumpuginadusade spate.MdiniJe
noduroase
muncisera
animultiin razboiulde

c]r,v:rrud.prequrisi prosoapedin borangicnu lucrasebunica,de_alungul


l._1y1.-91911"-lr,.t
amror,cu truda curabdare...

$l
n9i bl6nde1e..dupa
carenectemasi neimpa4eatrebilepregatiriJor
pentrumasa
,^ j-ull
lpr:Pentru
"rnoi.nepotii.slarurilebunicijaveau
de
Lra,crun.
o valoaresfantacarur-!l5iralucrucabutucul!Faceliintocmai
cevaspun,caciduoace
. - sanufiti la.mancare
rr'-o venrsorocursrnu vormaifi langavoi.,,lvataturile
mereor savaprindabini in viatal
-Da, bunico!ri.spundeam
noi cu fruntile plecate.
- $iacumla tr_eabA!
T[, Alexandra.9itu,Antoaneta,
maajutalisatoccameapentruczimati$i
--""'

tt11:]].11!1e|uiesa.cuete
ceapa.
iarSandet
o sazdroU"i'rii,l.ruioiur
p.nmipi[tie!'-

+ cararclrpl drnoctu,trecare$tiamceaveamdefacutsubatentasupravegherca
bunicii.
Dupa
cateva
ore,
tur
odaia
micA,
sftajuita
de atatabel$ug5i paie, incepeaincet_incets6
.
mroasaaciimad,asarmale,
aDiftie...
timpului.o vadpe bunicaa5acum era:un om
. Privindacumcu ochii minlii in adancirnea
pregaririre
dar
cu
inima
de
aur.
pentru
o- si atipiii.'. o. raeare-aminvalat.
limplu'
viegii.mi-aufot,isirAen"nu-arut",
Si.inainmndpecarariJe
Ascultali si voi, dlagi copii, deparinlii 9ide-iaciirn.
bunicii vostri!

d#rft:xil*i;

despa4itor
inrre
alrar
ii resnbisericii
?'!#!,;Y1i#,:,;7';,,;gttt*rt.- perete

Capra
- Cinstitegazde,primili cu ,,Capra"?
-Da, prtmim!Primim!
(Secdntdo melodiedin fluier)

'ti;

i.l,!i

ii*

I. Pe Ia Plevna,mai Ia vale
Md-ntdlnii cu-o caprd-ncale;
Asta-i capra de la noi
fopdie Sipe la voi.
Ta,la, la, cdprifd, 7a,
Numaizdhdrelfi-oi da!
2. Asta-i capra-adevdratd
Pe la spatecoddlbatd. ..
Td,la, la, cdpr4d,la,'.. :'
Numaizdhdrelfi-oi ila!

ii:l

:d{
3. $i la cap tncoronatd,
Iar la spatedeqelatd. _-n

Ta,la, la, cdprifd,la,


Numaizdhdrelfi-oi da!
,,j:

4. gadelupu-n deal qi urld


Dar cdprila noastrdzburdd.

Ta,la, la, cdpnfi,fu,

Numaizdhdrel1i-oi da!

i;.i

i:i:

5. $adelupul dupd cioatd


Dar cdprila noastrdjoacd.
Ta,ld, la, cdprild, 7a,
Numaizdhdrel1i-oi da!

6. Gazdelesd deaparaua
Sd ne umpleteSchereaua.
Joacd-ncet,cdprila mea,
Cd numaizahdr fi-oi da.
La anul $i la mulli ani!

De lqrrat

Rasuflarealui decembriea adusoe


aripile-ifriguroase.
norigreisiptumburii
carc acoperiseracerul dinspre risfit
panaspreapus.A batut apoi CdvAFl. A
urlat zile de-a rdndul. A urlat pe ldnga
casa, a urlat pe ulita $i a guieratprin
cosuriledelirandde baftaneF.Zitpadaa
ingramadit-oin nameti.Dupaweo doua
zile qi doui nopti de viscol, Cdvalul a
obosit. Totul in jur s-a linigtit. Cerul a
devenit sticlos. S-a lasat un ger de
ingheta$icenu$ain vafa.
Daxce-mi pdsamie de ger,cdndfila
din calendarulag6{atsublampaarata20
decembrie,adicd Ignatul. Stiam cA de
Ignat garaniiobisnuiescsa-5itaieporcii
ingra$adpentrusaxbAtori.
M-am imbrAcatbine,ci, denu mi pizeam.irni degerauurechilesi picioarele.
Am ie5itrn cune5i am snabatutanevoie
ograda.ZApadascttiiia subgalogiiprea
mari pecare-iluasemln fugAdin tinda.
La numai c6{iva paqi de cotetul
adormitsubcugmaalbaa zapezii,tata$i

Cdnd
bunicul
numaiprididea
cuindepirrarea,".J'i:1"*T"Tf$'#,*:lTiT:ffi*::

grdsunului,tataaduceacateo fulcAcupaieuscatetocmaibunepentrufuc.
In acesttimp eumaminunam:priveamvrajitala flacar e 5i scante e ce
.
ta$neausarbaticdin
paieleincinse.Doar mirosul,mirosul de goricibineprajit, md ademenea
din toatepdrfile qi imi
amrnteaca-mierafoame.
cand ultimele zv^cniri a1efocului abia mai p6lp0iau,se aduceacaldarea
cu apa fiart6.
BunicaspAlagrasunul$ipe-opaxte$ipeaita,Oupa I fr""u *atui.
"a." porcului,
Atunci bunicultaiao bucati degoricidintreurechile
"o o pr"r*a
pr1_i smegi-mi
spunea:
"o
- Manancasoriciuldepefrunteaporcului,nepoatal
- Dar decenumaidepefrunte?ntrebarn.u
*b
#
- Pentruca sdfii ,'fruntea'"la invataturagi"rriouru.
la munca!rmiHlpundeauuniculcu glasurlui
increzator
qi despicaporculin doua.Aburii
_ Dupaceispraveamdemarcat,tatalua cutitul cu toporigca
'
decamecaldaneinvaluiaudin toateodrtil".
- De sesp,ne ca,,nu seingragiporc'r la lgnat'l bunic'le?intrebam
eu macinatade
-cemelecopilaresti.
curiozitalile
- Pentrucaun lucru seriosnu sepoatefaceniciodatain ultimul momenr.
$i cardrilevielii mi-audoveditcabuniculaavutdreptate.
p

r@'

*s"*

AS

f,n.fN\

Bradrrl

de Crnciun

Venise luna decembrie Undrea,cum se mai numeptein


calendarul popular. Adusese
pestecdmpuri Si peste sate valud axgintii de
promoroacd.Zile de-a rdndul fulgii pufogi
plutisera ln aer imit6nd
dansulunduiosal petalelorde
cires.Caselet,xAne$tidormitau greoaie sub privirea
sticloasAalunii.
Sdxbatorilelunii decembrie pregiteau,prin obiceiuri
$i acte dtuale1, sfdrqitul gi
inceputul anului calendaristic: Mog Nicolae, Ignanrl
Porcilor, Mog Ajunul, Mog
Crdciun,SorcovasauPlugutorul.
Mi-amintesc ai acum cu
profundd emolie cum tihna
p0lpdia in cAmaraimbelsugala cu: cdmuri, guncdafumata,caltabo$i,sorici si cdrnati. Iax pestetoate acestea,
din bucitarie mA ademenea
mirosul imbietor de cozonaci
calzigipufogi.
ln aceavreme mama nu
mai pridideade-atatafteburi.
Dupi ceispraveadecoptcozonacii,pregatea,folosind un aluatparca
numaideea
diferite
a decarenu sepureaconcepepetrecereasarbitorii deCraciun; stiut,
acesrea
aveau
*T111":1_{",fa..
rorrne de cerc, potcoavAsi stearncliFuind Soarele,Luna
steleledin inalt'l cerului. Mai
Si
prcgdteamamadin aluatul,,masic,,sfintisori,sfinhrlete
si nlgie.oia""i ,oUtormacifrei opt.
- J\'ami,dece

nuseimpletJsc
dinacea.ta ii"i
euneoumerita.
- Pentrucain rmbajul religios,optestenumarul
"o"a perfectiunii,
" "iii"iir"treiL
ftni raspundea
mama

cao bund
cunoscatoare
acelorcregtinepti.
cAndtoatepregdtirilefdcutedemamacu multapdce,pere
gicredinlaseaproptaudesf6r9it,
.$i,
qpa:dqi $i irnbelsugara
ne
invada
qi
casa ini; e. f;-;;;;;,""
ftaseamsufletul,,cu
"
multumire
si impacare,deafarAseauzeau.pagii
iatdluimeu."ffiJi.*
,apuaageroasa.
Parca{ vddgi-acum,intrandln rindadnano ur4er"-1
pecare-lagreptasem
cumula nerabdaxe.
"o
"6n[^!iradul
- A fost greusdcari bradulprin namef, tatA?

- *:1*:*l^ryl1ti

named
decat
oiamasaxaca.
vorbaceea:
cdnd
iama-i

th?
Y -"T
goald,traista-iu$oala,
imi rAspundea
tataplin detdlc.

/. ,'irral - cercmonialreligios

Cind odaia se umplea de mirosul cetinei, fiecare dintre noi, cu mdinile


fiemurandede-atataa$teptare,luam cateo creangA$i o impodobeam.inceputul ll
faceatata:in varful braduluiinfigea o steamare;i stralucitoare.Pecrengiledemai
sus, mama agAtaglobulele multicolore qi betealdargintie. Bunica tmpodobea
crengile de la mijloc cu figurinele coaptedin aluat: ,,sfintii'l ,,sfintisorifi luna,
soarele,stelele$i colAceiiin formd de opt. Bunicul lrmodacu migald pe ici-pe colo diverse
artificii. Eu nu ajungeamdecdtla crengiledejos in careinflgeammererumeneOidin loc in 1oc
puneamnuci lnvelitein staniol.
$i, in timp ce noi ne fermecamprivirile in fata frumusetiibraduluiimpodobit,pdn fereastra
u$oringhelatdpdmelestelei$i cemeaucitre noi luminaineltatoaxea Crdciunului.

Crr rrSorclovatt
Venisenoapteade ,,Revelion",c6ndlumeavechese
desc-ompunea
treptat$i intampinamcu urale lumeanoud,
punrcata, pecarcaveas6ne_oaducdAnul Nou.
Noului Ar ca pe un
. lrl:u satuluivedeaapropierea
srmbot
al perpetua.rii
uietri.al ,enaStedi5i al recoltelor
bogate.Pe atuncitoti locuitorii deveneaupe rdnd gazdegi
oaspeti,colindatorisi colindali
Noi, copiii, a$teptamnerabdatori
sa pomim in cete pe ulilele satului
amo4it, pe la casele gospodarilor,
pentruale aduceurfi deAn Nou.
Fiecareceatacuprindeanei-cinci
copii, fete pi bdiefi de pdnd-ndoispre_
zeceam$on.
PregdLtisem
,,Sorcova,'cu cateva
zile inainte;luasemtrei ramuri demax
inmugurite $i le pdnsesem inh_un
mdnunchicu lAni coloratd.
In timp ce-mi preglteam recuzita
indispensabili obiceiului practicatde
An Nou,l-amintrebatpebuniculmeu:
- De unde vine denumirea de
,,sorcovA';bunicule?
- Din limbabulgard,,surov,,,
care
lnseamniverde,fraged.

:ts

facutanumaidin

mladitedemrr,bunicute?
a,,'intrebar
eu,neputandu_mi
srap;i;Tilir*::-

- Nu, fatataichii. Dacanu gasesdo nuii O. rnar,o pofi'_to"J


a" uiqir,, zarzalt,gt)tai
saupar,
"-rr-ufru
$i, omordndanulcaxetocmaitr

po_*_;ilJ;#';fi:ffi
a"*torui
;ff$:ffi,;1ffiiff
l3;#"ilfiff"f*:"ff"1"

*"ll

prirnele
j-T^1"jq,"-*,:rasevedeau
razeateunuisoare,.""ii"paiO.

r\e oprearndrncasA_n
casasi sorcoveam
pe ra.ndgazdele,recitandu_le
formulelede urare,

3ffi]]iffiff?'##gi,

nuci'
coraci,
mire;;;i;il:#upoi

coaaan"a
muffie

ln
cTd" _r::".t:ausaIe sorcovimsi virele.gi asarnftamprinco$arete
l":.y"f
^^^_o^_q.t::
qrndrila
de bahaneteqt cu pdenlents; urg.tuOit" pe podine.
T_".!._"":r
ih aer
^nipddiri

:*:Hf,T:T'."",:"'#fi
::#m:*:"m:;n;rjmt
"llfifr:11i
#:im*i3

noastreurmausale sporeasca
numaruldevite laptoase$i sil;;;;.

"*

alrecase,
sdin.cao"rio"r" o",**r" liirbeauunut
Dumnezeu.
i:,T:ffT^t^r:ry]a inceeuhrtui
de
i;;;;

: ";::lilil?J::ffi
ti*

;;;ffi:;ft;#;"i'"i,x?iiilli":'.

Sorcova,vesela,
sa traili, sa-mbdtrdniJi
$i cu multi bucurie,
Saftti1i in veselie,
Ca un mdr,ca un pdr,
Ca un fr de trandafir,
Ca merii, ca perii
In mijlocul verii,
Cavila-de-vie
La Sfdnta-Marie.
Vacilelaptoase,
Oile l6noase,
Porcii unsuro$i,
Copiii sanitogi.
Busuiocverdepe masi,
Ramaigazdasaratoasa,
La anul Sila multi ani!
Sbhaili qi sbne dali bani!

ry*
4.,

:*

PfrrgrtOorul
1.Aho!Aho!Copiisi frati
Statriputin si nu manati
Lengaboi y-alarurafi
!
$i cuvinnrlmi-ascultatri
Creanga
codruluisasune
#
Uratoriisase-adune,
Si sunedin zurgdlai
SAstrigdmcu tolii: Hdaai!
- Cinstiflgospodari,
prirnili cu plugul?
- Prinim! Primim!
MAnatri,
mAi!Hddii!

.+.t$

2. S-asculatmai an
Celjupdn,jupin Traian
DimineatAs-asculat
Pe ochi negri s-aspalat,
$i-gi lun plug cu patru boi
Boi boureigi-ncoad6codilbeil.
Pdrpe ei nu preaavea,
Cbfuseseiamdgrea
$i au fost iemaji rf,u
Numai cu paiede grdu.
Manad,mai! Haaai!

lw

3. $i era-npai ca nestia
$i-n spicca wabia.
Iar de bine ce-i pirea
Nici pe-acasinu didea.
Sedusela t6rg la Rduleni
Sdcumperenoud oca, de fi6
noudde otel,
Si-a1te
SAfacAsecetrele
S-adunemult gr6u cu ele.
Manad,mai! HAAai!
Arar5 viile Sicampurile
De prin toatepa4 e,
Cit cu ochii cuprindea
"$
Brazda neagrarevrxsa,
Cu grdugalbensemdna
Celjupdn,jup6n Traian.
I-a luna,h s5ptAmanA,
Igi umplucu apbmdna
$i s-adusTraiansi vadb
De i-a dat DumnezeuroadA.

l#

,Ji,!

L coddlbei- coada.sattuarfirt
(sauun kilogarn) $i un sfert.3."orii
porogee
'ffi - tttceasnopii4.juncan_bou sautaurrntre
3-4 ani.

4. Cel jupdn,juphn Traian


Strdnsefinii gi vecinii
$i weo trei babebaffane
Care$tiu rostul h paine.
$i la seceripomea
El cu drcaptatot taia
$i cu stdngapologea3.

'r$

{{
c*P

!l*

<

na

hin 6

^a

ii n dra a

Nici pe-acasd
nu didea
Seduse1atArgla Cegani
juncania,
$i cumparddoisprezece
Cu tolii bdlani,
Cu nirile cdlite,
Cu picioarepotcovite.

4.r*

6. $i aceStidoigpejuncani,
Cu picioareletreiera,
Cu ndrile vdntura,
Cu urechea-n
sacbiga.
Umplu cinci sacimari virgati
Cat turecii de inalti.

;$,i:

*i
7. pi plecdla moari
Intr-o joi spresea$.
Macina dejoi panAmai apo
Trei taralesi-o f4ina

Si-umplusaciipara-ngurA

i#

,*

8. $i plecaacasa
La dalbajup6neasb.
Manati, mai! Hdaai!
AcasAcum ajungea,
In camaracAinfta
$i din cui igi alegea
Sitamare$i mai deasA,
Tot ca panzade matasA.
9i facu colac frumos
Cum ii fata lui Cdsros.

..+
'l i "
:'r:li
9. $i l-a rupt in doud
$i ne-adat$i noua.
Ia mai manali,m6i! Hiaai!
La rnulli ani cu bucurie!
La mulfi ani cu veselie!

+"+

10.Sdtrditi Sisdtraim
La anu sane intalnim!
Ia mai rnanafi,mdi fldcdi,
$i sunalidin zurghldi!HaA6i!

-6.,{,o
/b

u f,,.:
J-1|2

i-)

ri!
S.

qf

C6ntecde stea
IROZI O'TCLEIMUL)

In folclorulnostru,autoriicerormai multecantecede stea au fost preotisi calugeriramasi


necunosculi.
Doarcatevaprovindin,,Psaltirea"
luiDosottei
si aucirculatmaimultintegrate
in teatrul
irozilor.
Eleaufostdifuzate
prinscoalapatronata
debiserica.
Tematica
cantecetor
desteaestebiblica.
vicleimulesteuntel deteatrureligios.
in Vicleim(lrozii)se povestesc,
dramatizat,
intamplerire
careauavutlocdupanasterea
Mantuitorului.
Personajere:
lrod:imparat
imbrdcat
in mantierosie,ragatsi pemargini
avandbrenilaarba;poarte
pecapcoroana;sub
poartd
mantie
pieptarde
aramasubcaresevedeo tunicelunge;esteincinscuo
sabie;de$ieste
batran,
vorbeste
maitottimpul
rastitSiesteadesea
puspeganduri.
ofiterul:esteostagul
celmaideincredere
al luilrod;poartecostumul
obignuit
al soldatilor
romani
dinepocaimparatului
August.
TreiCraisau Magii:suntinvegmantati
cu mantiilungiorientale,
de culoridjferite,cu sabiila
coapse;pe cap poanacoroanepoleiteavandpatrusau cincicolturi.Ceitrei Magisunt:Gaspar,
Melchior
$iBaltazar.
Pruncul:este
uncopilde12-14
ani,imbrdcatintr-o
mantje
orientala
Sicucapulgol.
Povsstitorul.
Parlea I (bo.J,Masii si olitetul)
bod 6tAndpe scaun): Otiletl

Oflerul:Potunce,pteainetateimperatel
1,"o4Cevestede reusaubine
Potsdaflude latine?
orter,l//:
Pdnstrejigicaraulir
S-auprinstreioamenistraini.
1,'odr
Cespuicdsunt?Deundevin?
Undecdlatoresc?
Olilerul:C5.latipe cai
Suntfilozofisicrai
DinpdrtileResdtului
9i mergin taraNazaretutui

*&

Sa se Tnchine
lui Hristos,ce se numegteMes|al
rod: Sa mii aducipe categitrei,
Ca se vorbescacumcu ei.
(Olikrul iese, ii aducepe cei trei MaEi)
Masii kAnrAndin cor): O, lroadeimparate!

Te-aumplut
de reutate
Zddarnicia
lumeascA
zavistia2
domneascal
9i
Caspar kAbe Jrc

cinateaneesteirea mare
Sdne-ni5li9dm
impdr4ieitate!
rrd..O,voi,ndlucipemantegti
Cu chipurilecraiegti,
Pe la noice cdutati?
Garpdl.Tie, Doamne,preavestite,
Multezilefericitel

Privind
a noastre
ve$minte,
putea
aduce-aminte
Ti-ai
C-avem
oastelmpiraleasca,

:i$r

Cua ta sdse-ntalneascd,
DarTnlocdeoastemare,
Amplocatcafiecare
Dup-osfantearetare.
rodi P n lerusalimumblati.
Ce? Pe cinecdutali?
CarpdliSuntemtrei Magiceldtorj,
Craica lraliiiubitori,
Pretutindenea
cdlcdm
de-mparatu-ntrebdm.
9i
DinPersidaam plecat
Cd o stea ni s-a ardtat
Pe cerulinseninat.
Lod. V-a9mullumicala fiali,
Dac-alivreasd-miareta!,
Care,de undevenjli,
Pe numecumva numili
$incotrocdEtoriti?
(LuiMelchiot):Ce qai egtitu?
Melclio,"..
Eu suntcraiulMetchior
L-alrdsdrituluicer,
Pe stea ce s-a ardtat
in inaltullnseninat,
9i de la p.orociafland
Cd se va na$tecurand
Mare-mpdrat
pe pemant,
Am plecatca sa-lgdsesc
Sa md-nchinSise-lslujesc.
Pase,pasla imparatul,
Ce i-oiinchinaeu capul,

Cun paloscutezdtor
$ Ia soaresclipitor,
Care-ose vd-nfioreze
$ capulsei-l reteze.
bAtu Bakazar)Dat lu, ce crai mare esti?
Ball@d/iEu suntcraiulBaltazar,

pornit
0e la Persid-am
Pesteauaces-aivit
citind
9i in prorocii
C-osa nascdpepdmant
ffi
Celmaimareimperai,
Mesiamultagteptat,
Amplecatcase-Lgasesc,
56-lducdaruri,
sd-lslujesc
$ieu
9i samdlnchin
CaunuiaDumnezeu.
Irod:(naiincet)Pasela nemernicul,
C-amsd-iinchin
eucapul,
C-unpalogtremuretor
9i lasoarelucitor,
Ce-aresel infioreze
9i capulsai-lreteze.
(cdteGaspar)
Darlu, carete ui! reu,
P vindlascaunul
meu,
vorbe$ti.
randul
sa
Ti-este
Spune,
cecraimareesli?
G6pd.rO,lroadeTmparate,
Auvreitu acesletoate
Saleaflidelamine?
LodrNegre$it,
Sidelatinel
DemAveiluacuaspime,
Ga.?a/:
Nimicnuaflidelamine;
Blanddacele veipurta
Atunciveiputeaafla.
1rcdrFieatuncipevoiata!
Suntpatruzeci
deani,maibine,
Decandmanumesc
catine,
qifilozol,
Crai
se9tii,
Fecioride
domni
senetii,
Dedomnisi do-mpdrati
Cucoroane-ncununatil
roa Dedomnigide-mparati?
Daratuncicecautali?
prinldristrdine
Totumbland
Far-de
oastepan-|amine?
Garpal:leremia
ne"atrimis,
DinScriptuaminleles
C-osanascdpepamant
impdratul
nou9isfant,
Dup-osteanecelauzim,
PeHristos
sddovedim,
Lumiisa-Lpropoveduim.

I,'ad..ScripturiSiprorocii?
Dartu de undele $tii?
cdrpal:Dinstiinlalui Valham,
Stramogul
luiAvraham.
I.r1r $ice spunecd va fi?
ca,rpd,'r
Ce va fi, se va-mplini.
Dinlacovs va ivi
9i ca sleava slrdluci
Unuldinisrailiteni

peviteni.
Sdzdrobeasca
Irod:Datcineva culeza
Unuldinisrailiteni
Capula lsfarama
Pulernicilor
viteni?
Dansul,
Domnul
Domnilor,
Garyd,,r
Dansul,
CraiulCrailor,
imperatu-mparatilor,
Vaveni9iva putea
Capula le sfdrama...
Nucumvaegtisitu,oare,
DinViteniweun
mare?
boiea

graie9ti,
I'odi Da,a9aprecum
Dartu,cecraimaiegti?
Ga&l','iEutinf.anelecreiei
ln pedileArapiei:
manumesc
CraiulGaspar
9ica uncraieuvorbesc.
Dartu nute-nvrednicesti
Saspuicecraimareesti?
bod: 6cotdndsabia)
Raibalbaridin Resdrit,
De aceeami-ativenit,
Ca prinastfelde cuvinte
Sd ispititipe-unperinte?
Eu sunl lrodimpdrat,
Pe-uncal amincebcat,
Palo$ln mana-amluat,
in Vicleimam intrat,
9i, din piciorcandam dat,
| s-a cutremurat...
Pdmanfu

a
acY
-r

,,,+*
in Vicleim
amintrat,
Palrusprezece
miiamtaiat,
Totiprunci,mdruntei
copii,
DedoianiSimaiinjos,
impreune
cu Hristos...
Deci,lace-Ltotcdutati,
Sal slujili,seva-nchinati?
latanoulimpdrat:
Palo$u-mi
celincruntat.
Melchior: Asltonoame
Ballazarc,
VarsidincerfocAipare,
$icupucioase,
9i catran3,
Peacesttiransa-larza
qielsdcreaza
Ca-nHristos
Sa-lvedem
ceseboteazdl
Vrejitorii
totise-nchind
-Bdudzrlr

La o steace de lumina,
Numaitu,
nu,idolatre,
Tic5losule-mpArabl
Nu te temica b vor bate
Ale talelungipdcate,
9i fdradelegilejitoate?
1,'odiReiSibarbarifardminte,
Ma ispilitiprincuvinte?
Delocnu va ruginali?
De pedeapsdnuvisati?
Gas?arO, lroadepreavestite,
Nu ne punela ispite,
Nu ne vorbide porunci,
C-ose nesupuilamunci.
Cando fi pe vitejie,
$i noiavemo urgie.
,r.:
bod: Ofi\ed

Oflerul:Poruncegle,
Preameriteimparatel
1,"od:
la pe ace$titrei l\4agi
se-ibagi
$i-ntemnitd
la
munce
sd-ilii
9i
PanAor pierideviil
GaspaL (inse uncheazn)

pdrinle,
O,tu,cerescul
Asculta
alenoastre
cuvinte:
Cumdeai a9arabdare
Pentruuncuteziitor
mare, *i_
Omferiidesocotinld,
9i umplutdenecredinta?
Trimite
pesteeltunet,
Pesteimpdratia
luitrasnet,
Catran,smoala
Sipucioasa,

Y3n

PalaluJ
casdi-tarza,
in Hristos
si el sacreaza,
peste
DA
elciuma9i raie,
OptanideelsAselie
qi senul mailecuiasce
DecallegeacreqtineascA.

,lil:i

(Deafafi seaudzsomote
ca ,i cAndat ti
putercablestenului)
Irod: (t iclean)Ftalilot,sa dati iertare,
Cd am fostin tllburare,
Ciciln cugetecurate
Acumavd dau dreptate.
Gdqal. Atunci,o, imperate,
La tolisa lie iertate.
rod: Pornind,mergetide-taftati,
S-:1,
venind,
ma-n$tiintati,
9i
Sa merg,sa md-nchin
Sieu,
Ca unuiaDumnezeul
GarpalrO, lroadeimperate,
Noicredemca nuse poate,
Sd se"ntample
vreodatd
Sd ai tu inimacuratdl
q6spa/:(capentuuet.)
In zadartot viclene$ti
=::
Treicraiii amegeqti
Tu umblicuIingugeli,
Treilete de craisa-n$eti?

i.l

Magii: (pleacd cdmand)

O,tiranulcruntkod,
Intrd-n
blestem
de norod,
Nefiind
el bucuros
Dena$terea
luiHristos.
PayerltozliCraiidaca
au plecat,
Steauali s-aardtat,
$i-aumerspanda stdtut
pruncul
Und-era
nascut.
9icu totis-aubucurat
PeHristos
dac-auaflat.
Cudaruris-auTnchinat
Cala unmareimparat.
Masii: (cdnfindin planut(toi)

O, Doamno-mperate
sfinte,
P me$tea noastre
cinste,
Teargemcasaprimegti,
Dela noi,daruriceresti:
Aur,smina$iternaie,
Depomenire
sefie
Latol neamul
creslinesc
poporul
romanesc!
$i-n

PAR|EAADOUA
Craiite vorlduda
qnd, OfrleruL
Pnnai, SIuj ort)
iti vordal
9i merire
:l:il
intru
Slava
ceidesus
Irod: Otiletl
pteamariteimparatel 9i pacepen'laapus".
Ofkrul: Potuncegte,
(oliterut oduceunpru c, care
Acumsdplecidupecetat
$tiu mai muhe$i de tode:
itge u cheazdi ai tea lui lrod,
'od.
prunc
adu-mi
nevinovat,
9i
pundndu-tipalnele injurul pieptului) Preama te Tmparate!
jos,
DeSapteaniSimailn
Dincinese va na$te?
Orlerul..
Ma-nchin
lainaltulimparat
'.rlr
%'
'olr
Prinolsa aflupeHristos.
Pr?'c'lr
DinFecioaraMada.
Cuslujbacaremi-adatl
ofleruL
roA Catva trei pe pdment?
Aminteles,preamdriteimperatel
O,tu,pruncnevinovat,
Pnlrcrl: Treizeci9i treide ani.
Po}erttarul.'in oragulViflaim
Caregurala minciuni
La treizeci,candva sla,
Veniti,boieri,savedem,
Nicic-aiintrebuintat,
De la loanBotezetorul
se va boteza,
Cdastazinis-anascut
De-mivei
ascunde
ceva,
Lumeade pecatva curdta.
Domnul
celfer-de-ncepul.
Palosul
meuincruntat
1,'rd:Va avea voitoride bine?
Treicraide la Reserit
Dinsangeiti va gusta.
La-nchinare
amvenit
$tiisaimispuiculolos
Irod: Pe cine?
Del\4esia,
zisHrislos?
Daru scumpe
aducand
Pr?rcrlj Pe cei patruEvanghelisti.
eicantandl
9i luiHristos
1/od Ai putatu gtii
ceresc
,,Culce-te-mpdrat
Cumse vornumi?
in salagdobitocesc;
Pr?r.rl.'Matei,Marcu,Luca9i loan.
T6

^,,1..

^6

f4h

-tlodrVoitoride rau va avea

".^rt

Deinoe inconiurat,

.lt

:fii

Acestl\4esia,
zisHristos?

ri\
.\,

r#
il

:t::

Prurcrl: Maiintaipe tine,


Maiapoipe saducheja,
Pe cdrturarisi fariseis.
foi Decieusuntunuldintre
eil

l-orvetama
9i dglioameni
Pel\resia
lntruceva?
PrrnculrLuiCezarl-orimpotrivi,
Pecruce-nalta
l-orrdstigni.
mult
va
stael spanzurat
9i
'odj
Pecruce'naltd
de-mpdrat?

9i v-anomenit,
A9avdvoicinsti
,#
vd
voi
omeni.
9i
Euprinvoiamcrezut
Cesteaua,
cares-avezut,
Pecapulmeus-aoprit
mil-aintdrit,
9i sc6ptrul
Dareas-aopritpecapul
LuiHristos
Nazariteanul.

O, lroade,lroade,
Fabsule
imperate,
Ai ajunsciucablestemului,
Uraciunea
pdmantului.
O,zeiai zeilor,
s5-milegdduili
palo$ul
se-misprijiniti,
9i
jidoveascd
Cadinsamanta
VreunMeslasanusemainascal'

Banu,cdproniao
cereasce
ln altfelo safdptuiasca.
losifcu Nicodim,
frumos,
Trupuldumnezeiesc
vordajos,
Tngiulgiud
ilvor infa$a,
in noumormant
l-oraseza,
piatra
pocetlui,
vor
9i
9i cuosta$iil vorpdzi.
1,'odr9i va fi el multst5tator
Acolo,ca unmuritor?
Pruncul:Alreiazi vainvia,
Lacerurisevainalta,
De-adreaptaTatdluiva sta
judeca
9ivii,Simortiva
larmareimperdtia
Sa
Invecisfargit
nuvaavea.
ftod BadalBadal
Prll cul: NUva aveal
It'od:Bada,lli zicl
Pruncul:Nu va aveal
Irod: (il ucidecusabiapeprunc)
Lualide dinainteamea
Pe prunculcel neruginat,
Caro-ntr-alat
m-atulburat!
Pove.stuotul
: O, ltoadeimptuate,

Te-aumplut
de rAulate
Zadirnicia
lumeascd
domneascal
9i zavistia
bod: (insenncheazd)

O,zeiaizeilor,
Aicdrturarilor,
Aisaducheilor
qi'aifarisoilor,
Procum
v-amcinstit
1. c.arauli- straji, su\tinele;2. zavistie_ i\ vidie, dugmAnie,
intrig iL;3. catrarl - hchid.de cnloaxe
tnchisdobfinut din carbune,lemn, petol
.lFa
clerm^.ii^
mozaicrcprczentand
-^-l
interesele
marilorpr"dhr.t;;
--prcfaculi'.6.
pronia- Dunnezeu,hovidenta.

;;;;
'

- ;;;:;;#"i.
J- -.' 'ir

- "'"