Sunteți pe pagina 1din 550

®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬

ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã

Håi thø nhÊt

DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l

-1-

®­êng ®êi gian hiÓm d©n chóng ®å than

¼ ÆÎ ÎLêi oSµ hƶ, Bp¶ qu¹ B«¶ã ó«y vÒ Îæ. ªLT¶ cs¶ B{ê¶ã cCi qu«¶ ¶ïi hiÒ¶ ªliɬ ª©y víi ª©¶ rܶl cg ¬éÎ ÎliÕu ¶iT¶ Îl{ oi¶l B«¶ã c{ìi cs¶ ¶ãù«

ÎLS¶ã, võ« Bi võ« ¶ãS¬ µls¶ã cn¶l vt ¬ÆÎ LÊÎ lí¶ lë. ªl{ oi¶l cg Îuæi cl{« BÇy l«i ¬{mi, Ϋy cǬ Lsi ¶ãù« vp hȬ óȬ ¶ã©¬ ¶ã« : " ¸n¶l ¬ÆÎ ÎLêi hƶ Bѵ óiÕÎ ó«s, ÎiÕc Îl«y kla¶ã c߶ Îå¶ Î¹i B{îc h©u" .

ªles o«u clp¶ã cg ¬éÎ ÎiÉu Bå¶ã Îuæi clõ¶ã ¬{êi ó« ¬{êi óï¶ cìi ¬éÎ cs¶ ¶ãù« ãÇy c߬. ªLT¶ cs¶ ¶ãù« cñ« y cg céÎ ¬éÎ óäc oCcl hí¶ vp ¬éÎ óg lp¶l hý. ªl»¶ã ¶lá ÎlÊy ÎLêi oSµ Îïi BÕ¶ ¶mi ¬p ca¶ã Îö vÓ¶ Bi Îlñ¶ã ÎlM¶ã, ¶g ó̶ hT¶ ÎiÕ¶ã Îlbc ãiôc :

- ªl{« ca¶ã Îö, ¶ãle ¶gi B{ê¶ã ¶py kla¶ã B{îc yT¶ hS¬, ¶Õu Îïi la¬ ¶«y clb¶ã

Ϋ kla¶ã Bi kÞµ Îíi ÎlÞ ÎLʶ ¶ãñ ÎLä, hì ãƵ µlni B¹s ÎÆc Îl× ¶ãuy Îs hS¬ BÊy. ªl{ oi¶l ¶ä

¶ãle ÎiÕ¶ã ÎiÉu Bå¶ã ¶gi xs¶ã Îu¬ Îج c{êi, ãim Lsi hT¶ quÊÎ vps ¬a¶ã ¶ãù« ¬éÎ cCi. ¸s¶ ¶ãù« cñ« clp¶ã cÊÎ vg µli cl¹y ¶ã«y.

¸a¶ã Îö lä ÏÇu ÎT¶ hp ªLiÒu ªa¶ óiÖÎ Îù hp Pl{m¶ã Vùc, ¶ã{êi luyÖ¶ ªl{m¶ã

KlC¶ Îضl Ïp ÷«¬. ÷¨¬ Bg hp ¶¨¬ ¾è¶ã ªØ¶l ¶ãu ¶iT¶. ÏÇu ca¶ã Îö xi¶ µlе cl« ¬Ñ

L« ¶ãspi du läc. Ïåi óÊy ãiê qu«¶ ÎlCi ãiC¬ ÷ãôy ªLu¶ã ÏiÒ¶ B· óÞ xö ÎLn¬ ¶l{¶ã

ÎliT¶ l¹ hs¹¶ h¹c, B{ê¶ã Bi kla¶ã B{îc ó׶l yT¶ B¹s ÎÆc ¶æi hT¶ ¶l{ kiÕ¶ cs ¸l« ¬Ñ

cñ« clp¶ã kla¶ã cls µlе clp¶ã Bi, ¶l{¶ã clp¶ã cø kl¨¶ã Bßi Bi vp Îl{« L»¶ã :

- §¹i ÎL{î¶ã µlu µlni Bäc oCcl ¬ua¶ cuï¶, Bi v¹¶ dƬ B{ê¶ã, Îl× BÇu gc ¬íi läc lái ¶liÒu vp liÉu ¶liÒu B{îc clø.

ªlÕ hp cl« ¬Ñ clp¶ã Bp¶l µlni cls clp¶ã Bi. ÏÇu ca¶ã Îö hp ¶ã{êi cg Îpi vp LÊÎ

c«¶ Bn¬ clp¶ã hiÒ¶ Be¬ Îles ÏÇu Kl«¶ã, ¬éÎ ÎiÉu Bå¶ã vÓ¶ lÇu l¹ ¬×¶l. ¸lp¶ã víi ÎiÉu Bå¶ã l«i ¶ã{êi cìi l«i cs¶ ¶ãù« Bi ÎlM¶ã vÒ µlÝ« Ωy. ÷ãpy la¬ ¶«y clp¶ã võ« Bi Îíi cl©¶ ¶bi ¸lu¶ã ÷«¬, ouïÎ däc B{ê¶ã clp¶ã clØ ãƵ ¶lN¶ã ¶a¶ã d©¶ ¬ÆÎ vp¶ã klÌ ¶ã{êi ï¬ yÕu vp Îlضl Îlsn¶ã h¹i c߶ ÎlÊy ¶lN¶ã xCc cñ« ¶lN¶ã ¶ã{êi clÕÎ Bgi ¶»¬ ¶ãæ¶ ¶ã«¶ã óT¶ däc B{ê¶ã ¶N«. ¸lp¶ã c߶ ÎlÊy cg xCc clÕÎ ¬å¬ ¶ãˬ BÇy cá x«¶l vp BÊÎ kla. ªls¹Î ÎiT¶ clp¶ã c߶ óï ÎlÝ ÎiÒ¶ ó¹c cls ¶lN¶ã ¶ã{êi ¶ãlÌs Bg. ÷l{¶ã o«u ÎlÊy ¶¹¶ ¶l©¶ ¶liÒu ¶l{ vËy ¶T¶ Îlai. Kli Îíi ãǶ cl©¶ ¶bi, ÎlÊy cn¶l oSc ÎuyÖÎ Bѵ clp¶ã quT¶ Îln¬ ÎL¹¶ã cñ« hò d©¶ ¶ãlÌs Låi cø ÎlÕ µlg¶ã ¶ãù« võ« Bi võ« Îl{ë¶ã Îløc

.

¸lp¶ã Îlbc ¶ãù« Bi B{îc ¬éÎ qu·¶ã B{ê¶ã, ÎlÊy oSc ÎLÝ cp¶ã ¶ãpy cp¶ã Îïi Be¶ ÎLs¶ã h߶ã hs va cè¶ã clp¶ã Îlbc ¶ãù« cl¹y ¶l«¶l ÎlT¬. ¸l¹y ÎlT¬ B{îc ¬{êi ¬Êy dƬ B{ê¶ã ¶N« clp¶ã víi ÎiÉu Bå¶ã Îíi ¬éÎ ÎlÞ ÎLʶ ¶lá, l«i ÎlÇy ÎLß ¬õ¶ã Lì va cè¶ã, véi Î׬ klCcl o¹¶ BÉ ÎLä. ÷ãê B©u µlï xC vS¶ã Ϋ¶l. Ï«i ÎlÇy ÎLß kla¶ã ÎlÊy ¬éÎ óg¶ã ¶ã{êi ¶ps lÕÎ. §i Îíi ÎL{íc ¬éÎ klCcl o¹¶ ÎlÊy cg Îʬ ón¶ã BÒ:"ªLu¶ã ÷«¬ KlCcl ¾¹¶ ". ÏÇu Kl«¶ã xuï¶ã ¶ãù« hT¶ ÎiÕ¶ã lái :

- ÷py, Plæ ky B©u ? ¸l{ë¶ã quÇy B©u ?

Y Bø¶ã clê ãi©y hCÎ cò¶ã kla¶ã ÎlÊy óT¶ ÎLs¶ã cg Bé¶ã Îܶl ã× lÕÎ. §«¶ã hbc Êy ¬éÎ

huå¶ã ãig óSc Îlæi Îíi cg ÎiÕ¶ã kTu " Lps Lps " . Ï«i ÎlÇy ÎLß ªLiÖu Îa¶ BÒu Lè¶ã ¬×¶l Lî¶ Îgc ãCy. ¸lp¶ã véi LbÎ Îl«¶l kiÕ¬ Bes ë ÎLT¶ v«i xuï¶ã xa¶ã ÎlM¶ã vps ÎLs¶ã

ªyµed óy VKª

¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i

lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬

®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬

ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã

DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l

-2-

klCcl o¹¶ Bg hiÒ¶ ÎlÊy ÎLs¶ã ¶lp cg l«i cCi xCc ¶»¬ ¶ãæ¶ ¶ã«¶ã ÎLT¶ vò¶ã ¬Cu óǬ vp cg LÊÎ ¶liÒu Luåi B«¶ã ó«y qu«¶l l«i cCi xCc Bg ¬èi lai Îlbi xa¶ã hT¶. ¸lp¶ã BsC¶ clSc l«i cCi xCc ¶py clÕÎ B· h©u Låi. ÏÇu Kl«¶l ÎlÊy vËy h« hí¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã Låi cl¹y hua¶ L« ¶ãspi cö« ÎlÒ¬. ªLiÒu ªa¶ B{« ¬SÎ ¶l׶ óï¶ µlÝ« xu¶ã qu«¶l, ÎlÊy Bå B¹c óõ« ó·i ÎLT¶ ¬ÆÎ BÊÎ, cö« ¶ãâ cò¶ã Bæ ¶CÎ, l׶l ¶l{ B· óÞ ãiÆc vps cp¶ quÐÎ. ÏÇu Kl«¶l ÎlÊy clñ ¶l©¶ ¬·i kla¶ã L«, y h¹i qu«y ÎLë vps Î׬ kiÕ¬. ªLiÒu ªa¶ ÎlÊy ÎiÉu Bå¶ã vps hiÒ¶ ¶gi :

- ¸lb¶ã Ϋ Bi ¶mi klCc xe¬ Îlö ¶ps.

÷ãê B©u l«i ¶ã{êi Bi klSµ ÎlÞ ÎLʶ ÎlÊy ¶lp ¶ps cò¶ã BÒu ¶l{ ÎlÕ cn.

Ï«i ¶ã{êi c߶ ÎlÊy xCc cñ« ¶lN¶ã ÎliÕu ¶N hs· hå, clø¶ã Îá ¶¹¶ ¶l©¶ B· óÞ c{ê¶ã ó¹s l·¬ liÕµ xs¶ã Låi h¹i ãiÕÎ hua¶. ¸n ÎlÞ ÎLʶ Bå oé ¶l{ ÎlÕ ¬p B©u B©u cò¶ã clØ cg ãig h¹¶l Îlæi Lè¶ã ¬×¶l, ¬èi lai Îlïi ¶øc ¬òi cn l«i clÞu kla¶ã ¶æi cø óuå¶ ¶a¶ sÑ hua¶. rbc ¶py dè ªLiÒu ªa¶ cg c«¶ Bn¬ BÕ¶ B©u cò¶ã kla¶ã dC¬ ë h¹i Bg ¶N« vp véi hT¶ ¶ãù« cl¹y ÎlM¶ã vÒ µlÝ« Ωy ¶ã«y.

Ï«i ÎlÇy ÎLß kla¶ã ¶gi ¶ö« hêi cl¹y hua¶ ¬éÎ ¬¹cl ¬{êi ¬Êy dƬ B{ê¶ã võ« Bgi võ« oî. §«¶ã ki¶l lsp¶ã vp hs ©u Îl× ÏÇu Kl«¶ã óç¶ã hT¶ Îiն㠶gi :

- ¸a¶ã Îö xe¬ k׫ ?

ªLiÒu ªa¶ ¶l׶ Îles vÒ µlÝ« Ϋy clØ cñ« ÎiÉu Bå¶ã Îl× Îõ B»¶ã x« cg C¶l oC¶ã h{«, cn ¬õ¶ã vp ¶gi ¶ã«y :

- ¸lb¶ã Ϋ BÕ¶ Bg ¶ãlØ ¶ãmi Bi.

Ï«i hiÒ¶ Lêi klái ¶ãá cCi qu«¶ Bi ÎlM¶ã vÒ µlÝ« cg C¶l h{«. Ï«i ¶ã{êi cp¶ã Bi cp¶ã ÎlÊy B{ê¶ã ãå ãlÒ klg Bi. ªLiÒu ªa¶ óç¶ã ¶gi :

- ÷Õu ¶mi Bg hp æ c{íµ Îl× ÎlÇy ÎLß clb¶ã Ϋ h¹i dʶ Îl©¶ vps clç clÕÎ ¬ÊÎ.

ÏÇu Kl«¶l ãiËÎ ¬×¶l vp ¶gi :

- ÷Õu vËy clb¶ã Ϋ Bõ¶ã BÕ¶ ¶N«.ªLiÒu ªa¶ ÎlÊy ¬©y Be¶ B· ó«s µlñ BÇy ÎLêi cm¶ ¬{« oSµ Îíi ¶mi ¶T¶ clp¶ã ¶gi ÎiÕµ :

- ¸lb¶ã Ϋ cø hM¶ã hƶã Îíi Bg xe¬ o«s.

ªlÕ Låi clp¶ã xuï¶ã ¶ãù«, céÎ ¶ãù« vps ãïc c©y ë óT¶ c¹¶l B{ê¶ã, Lg¶ Lж Bi Îíi µlÝ« cg C¶l oC¶ã hö«. Kli clp¶ã Îíi ¬íi l«y ¶mi Bg hp l«i c¨¶ ¶lp hC, cn l«i ¬íi yT¶ Ω¬ B{îc µlǶ ¶ps. ¸lp¶ã B«¶ã BÞ¶l Bi Îíi clç cö« oæ BÉ ¶ãg vps óT¶ ÎLs¶ã xe¬ o«s, ¶ãê B©u clp¶ã cl{« Îíi ãǶ B· cg ¬éÎ cs¶ clg Îs ¶lny oæ Îíi oñ« v«¶ã. ¸lp¶ã véi ¬b« hé¶ã Îl«¶l kiÕ¬ ¶T¶ cs¶ clg Êy ¬íi kla¶ã dC¬ Îíi ãǶ cø dõ¶ã ë Bg oñ«.

®ç¶ã cC¶l cö« ¬ë Îs«¶ã óp cô ë óT¶ ÎLs¶ã ó{íc L«, Ϋy cǬ ¬éÎ ¶ãä¶ B̶ L«, víi ãiä¶ã Lu¶ Lu¶ lái clp¶ã hp «i.

ªLiÒu Îa¶ hiÒ¶ BCµ :

- ¸lb¶ã Îai hp klCcl qu« B{ê¶ã BÞ¶l vps quÝ µlñ xi¶ ¶ãñ ¶lê ¬éÎ BT¬.

®p cô h¹i ÎiÕµ :

- VËy ¬êi quÝ klCcl l·y vps ÎLs¶ã ¶lp.

ªyµed óy VKª

¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i

lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬

®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬

ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã

DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l

-3-

ªLiÒu ªa¶ Bi vps ÎLs¶ã ¶lp hC Êy ÎlÊy Bå B¹c LÊÎ ãin¶ dÞ, ¶ãspi ¬Êy cCi o˵ ó»¶ã BÊÎ L« Îl× kla¶ã c߶ cCi ã× ¶N«. ªLs¶ã ¶lp cg ¬éÎ a¶ã cô B«¶ã ls hua¶ ¬å¬, ªLiÒu ªa¶ óns ÏÇu Kl«¶ã Bi dSÎ ¶ãù« Îíi. ªiÉu Bå¶ã ¶ãlØ Îíi ¶lN¶ã Î׶l cn¶l Îln¬ klïc låi ¶·y oî oÖÎ kla¶ã dC¬ Bi. ¤¶ã ãip hiÒ¶ xuï¶ã dÓ¶ y L« óT¶ ¶ãspi BÉ dSÎ cs¶ ¶ãù« vps. ®p cô hÊy ¬éÎ cCi óC¶l kla L« vp µl« ¬éÎ ó׶l ¶{íc cls l«i ÎlÇy ÎLß uï¶ã. ªLiÒu ªa¶ ¨¶ o«s ¶æi ¶lN¶ã Îlø Bg clp¶ã clØ cS¶ ¬éÎ ¬iÕ¶ã Bp¶l µlni óá ãië, h¹i lái :

- ªlÞ ÎLʶ ë B»¶ã ki« óÞ óä¶ ãiÆc ¶ps BÕ¶ cp¶ quÐÎ vp ãiÕÎ clgc Îln¬ ÎliÕÎ ÎlÕ h·s ÎL{î¶ã ?

¤¶ã ãip Îlë dpi ¬éÎ låi Låi BCµ :

- ¸g µlni hp ãiÆc cá ã× B©u, v× ãiÆc c{íµ hp¬ ã× cg Cc Béc ¶l{ ÎlÕ ? Bg hp óä¶ qu«¶ ói¶l ιs L« BÊy.

ªLiÒu Îa¶ ¶ãle ¶gi ãiËÎ ¬×¶l ki¶l l·i lái ÎiÕµ :

- Qu«¶ ói¶l p ? o«s qu«¶ ói¶l h¹i hé¶ã lp¶l BÕ¶ ÎlÕ ? clb¶ã B«¶ã Ω¬ clЬ ãiÕÎ ¶l{ vËy ¬p qu«¶ ÎLT¶ cñ« clb¶ã cø BÉ clb¶ã hp¬ cp¶ ¶l{ ÎlÕ l«y o«s ?

¤¶ã ãip c{êi ¶l¹Î ¬éÎ ÎiÕ¶ã Låi BCµ :

- ¸g hH ªLiÒu Î{í¶ã ca¶ã ¬íi Bi L« óT¶ ¶ãspi hǶ BÇu clSc ? ¸ls ¶T¶ Î{í¶ã ca¶ã ¬íi kla¶ã liÉu ¬éÎ ÎÝ ã× ¶l{ Î{í¶ã qu©¶ Î{ë¶ã.

- Qu«¶ ói¶l hp ¶ã{êi óiÕÎ ãiN huËÎ µlCµ.

ªLiÒu ªa¶ h¹i lái ÎiÕµ :

- ¾«s d©¶ clb¶ã kla¶ã hT¶ qu«¶ ÎLT¶ ¬p kiÖ¶ clb¶ã?

¤¶ã ãip BCµ :

- KiÖ¶ clb¶ã cg Ýcl hîi ã× B©u ? Kla¶ã kiÖ¶ Îl× c߶ ¬«y L« ÎlsCÎ Îl©¶, ó»¶ã

kla¶ã cø Îù ÎiÖ¶ ¶éµ Bm¶ Bi kiÖ¶ h¹i c߶ óÞ clb¶ã c{íµ µlC BC¶l B˵ Îp¶ ¶lÓ¶ lm¶.

- ¾«s h¹i cg cluyÖ¶ h¹ hè¶ã ¶l{ ÎlÕ ?

- Kla¶ã ¶lN¶ã ÎlÕ, ¶ã{êi ¶ps kiÖ¶ clb¶ã cl{« ÎlÊy qu«¶ µlñ µl¹Î clb¶ã ¬p

¬×¶l B· ¨¶ ¬éÎ ÎL˶ B߶, Låi c߶ óÞ ãi«¬ vps ÎLs¶ã ¶lp Îè ¶N«. ÷Õu ¬×¶l kla¶ã cg ÎiÒ¶ lïi hé Îl× Bõ¶ã cg Î{ë¶ã c߶ oï¶ã vÒ víi vî cs¶.

ªLiÒu ªa¶ ¶ãle a¶ã ãip ¶gi vËy hSc BÇu lspi vp hȬ óȬ Îù ¶gi.

¸lîÎ cC¶l cö« hí¶ B· óÞ ¶ã{êi óT¶ ¶ãspi BÈy ã·y Bæ vps vp cg ¬éÎ ¶ã{êi hí¶ ÎiÕ¶ã quCÎ ¬S¶ã :

- ¾«s ãäi ¬·i kla¶ã ¬ë cö« ÎlÕ ?

Kla¶ã Bîi a¶ã ãip ÎLn hêi ¶ã{êi Bg B· ÎCÎ cls a¶ã ãip ¬éÎ cCi kTu BÕ¶ óéµ ¬éÎ ÎiÕ¶ã, óp cô hiÒ¶ hT¶ ÎiÕ¶ã :

kla¶ã ¶ãle ÎlÊy cCc

- ªl{« qu«¶ hí¶

¶ãpi ãäi cö«

vî clå¶ã

clb¶ã Îai

ãip ¶u« hȬ cȬ ¶T¶

¶ãê B©u óp ãip h¹i óÞ BC¶l.

®p cô óÞ BC¶l ¬éÎ cCi ÎCÎ, ¶ã{êi ¶ä h¹i quCÎ ¬S¶ã cl{ëi :

- Kla¶ã ¶ãle ÎlÊy ¬íi BC¶ã óÞ BC¶l ¶l{ vËy !¼«u ãiÕÎ ãp hp¬ cm¬ cls óï¶ ¶ã{êi ¨¶ Bi.

ªyµed óy VKª

¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i

lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬

®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬

ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã

DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l

-4-

¤¶ã ãip véi BCµ :

- ¸lb¶ã Îai oSµ clÕÎ Bgi Îíi ¶mi hp¬ ã× cg ãp ¬p ãiÕÎ hp¬ cm¬ cls quÝ vÞ.

Ï«i ÎlÇy ÎLß ªLiÒu ªa¶ h¹i ¶ãle ÎlÊy ÎiÕ¶ã kTu "'óè¬ " l׶l ¶l{ a¶ã ãip h¹i óÞ BÈy ¶ã· vËy vp ÎiÕ¶ã óp cô klgc hgc kTu c«.

¾«u h¹i ¶ãle ÎlÊy ¬éÎ ÎT¶ ¶N« quCÎ óns :

- ªlai, r·s v{m¶ã óua¶ã Îl« cls vî clå¶ã clb¶ã, ¶ãpy la¬ ¶«y clb¶ã Ϋ xui

ÎlËÎ Bi cn ¶ãpy ¬íi Îl©u B{îc cg l«i ¬{mi ¬Êy h¹¶ã ó¹c ¶ã©¶ ÎluÕ. Ai ¶Êy cò¶ã B©¬ óùc ¬×¶l lÕÎ clõ¶ã c߶ Be¬ a¶ã óp ãip Êy L« BC¶l B˵ hp¬ cli ?

ªT¶ ¶ä ¶gi L»¶ã :

- ÷lN¶ã l¹¶ã ¶ã{êi ¶py clb¶ã Ϋ kla¶ã cø¶ã LS¶ ¬éÎ clbÎ clb¶ã kla¶ã kiT¶ã ¶É

B©u. ÷ã«y ¶l{ ¬Êy ¬{mi h{î¶ã ó¹c Îlu B{îc Bg ¶Õu kla¶ã µlni BÖ BC¶l ã·y cl©¶ «¶l clp¶ã ¶lp quT Êy Îl× kli ¶ps y clÞu ¶ãs«¶ ¶ãs·¶ ¶éµ ÎiÒ¶ ÎluÕ cls clb¶ã Ϋ.

r¹i ¬éÎ ¶ã{êi ¶gi víi ãiä¶ã klp¶ klp¶ Bì hêi :

- ÷l{¶ã ¶ã{êi ¶lp quT ¶ãlÌs ¶p¶ Îlùc, cs¶ ãCi ¬{mi ¬Êy Îuæi ¬p kla¶ã cg quǶ

¬Æc. ÷l{ vËy lä hÊy ÎiÒ¶ B©u ¬p ¶éµ ÎluÕ clø. ÷l{¶ã clb¶ã Ϋ kla¶ã Îl©u B{îc h¹i óÞ qu«¶ ¬S¶ã clöi óns clb¶ã Ϋ va dô¶ã

÷ã{êi Bg Bø¶ã ¶gi Îíi B©y Îl× óç¶ã ¶ãle Îiն㠶ãù« cñ« ªLiÒu ªa¶ kTu, ¬Êy ÎT¶ ca¶ã o«i ãiùÎ ¬×¶l ki¶l l·i véi L« cö« BiÒu ÎL« xe¬, clb¶ã ÎlÊy cs¶ ¶ãù« hiÒ¶ óp¶ ÎC¶ xa¶ x«s, cg ÎT¶ ¶gi :

- ÷ã{êi c{ìi ¶ãù« ÎlÕ ¶ps cò¶ã ë ÎLs¶ã ¶lp ¶py ¶l{ vËy clb¶ã Ϋ h¹i kiÕ¬ B{îc

¬éÎ ¬g¶ lêi Låi, ¶T¶ ÎT¶ ¶ps ÎT¶ ¶Êy ¬õ¶ã Lì vp cè¶ã ÎiÕ¶ã vps ÎLs¶ã ¶lp klC¬ xÐÎ.

ªLiÒu ªa¶ cn ki¶l hiÒ¶ kÐs Ϋy ÏÇu Kl«¶ã hж L« cö« o«u Bi ¬iÕÎ, l«i ÎlÇy ÎLß cl©¶ c«s cl©¶ Îlʵ cø cS¬ BÇu ¬p cl¹y, ¬·i kla¶ã ÎlÊy ¶ã{êi Buæi Îles l«i ÎlÇy ÎLß ¬íi yT¶ ÎLÝ vp cò¶ã ¬«y ÎiÒ¶ ó¹c BÒu céÎ cn ë ÎLT¶ h{¶ã ÏÇu Kl«¶ã. Ï«i ¶ã{êi ë ÎLs¶ã óôi c©y ȶ ¶Êµ ¬éÎ BT¬ clê ÎLêi oC¶ã Lâ ¬íi Bi L« ¶ãspi Îíi B{ê¶ã cCi qu«¶. Ï«i ÎlÇy ÎLß cø hǶ Îles B{ê¶ã cCi ¬p Bi lm¶ ¬{êi dƬ Låi quyÕÎ BÞ¶l Îíi ÎlÞ ÎLʶ B»¶ã ÎL{íc l·y ¬u« ¶ãù« c{ìi o«u, ÏÇu Kl«¶ã võ« Bi võ« ¬S¶ã clöi óä¶ ca¶ã o«i lspi. ªLs¶ã kli B«¶ã clöi Bæ¶ã hua¶ ¬å¬ Îl× óç¶ã cg óï¶ ÎT¶ ca¶ã o«i ë óT¶ B{m¶ã ¶ãCcl ó{íc L« Ϋy cǬ xÝcl oSÎ vp Îl{íc oSÎ, µlÝ« o«u h¹i cg l«i ¶ã{êi Ϋy ãiSÎ ¬éÎ cs¶ ¶ãù«.

Ï«i ÎlÇy ÎLß ªLiÒu ªa¶ B· ¶l˶ L« ¶ã«y Bg clݶl hp cs¶ ¶ãù« cñ« ¬×¶l ¶T¶ l«i ÎlÇy ÎLß cò¶ã ¶ãȶ ¶ã{êi L«. rbc Êy l«i ÎlÇy ÎLß ¬uï¶ ÎLC¶l cò¶ã kla¶ã kÞµ ¶N«, Bp¶l hp¬ ¶l{ kla¶ã cg viÖc ã× xny L« vp cø Bi ÎlM¶ã vÒ µlÝ« ÎL{íc. ®ï¶ ÎT¶ ca¶ã o«i cø ¶ãS¬ ¶ãlÝ« l«i ¶ã{êi lspi Låi ¬éÎ ÎT¶ ¬ÆÎ vp¶ã klÌ hiÕc ¬SÎ ¶l׶ ªLiÒu ªa¶ lái :

- ÷Ì, l«i ¶ã{êi ki« hp¬ ¶ãlÒ ã× ÎlÕ ?

ªLiÒu ªa¶ ¶ãle hêi ¶gi cñ« ¶ã{êi Bg óiÕÎ ¶ã«y ¶ã{êi ¶py clݶl hp h·s V{m¶ã ¬p Îïi la¬ qu« BC¶l a¶ã óp ãip, ÏÇu Kl«¶ã hiÒ¶ ÎiÕ¶ hT¶ ¬éÎ ó{íc BCµ :

- VÞ ¶py hp ca¶ã Îö cñ« clb¶ã Îai BÞ¶l hT¶ ¶bi ¸lu¶ã ÷«¬ du ¶ãs¹¶.

r·s V{m¶ã Îb¬ ¶ã«y hÊy ¶ãùc ÏÇu Kl«¶ã vp ¶l«¶l Ϋy c{íµ hua¶ óäc Bå céÎ ÎLT¶ v«i Låi ¬ë hua¶ L« xe¬ ¶ã«y. ¸lb¶ã ÎlÊy óT¶ ÎLs¶ã cg LÊÎ ¶liÒu vp¶ã ó¹c hiÒ¶ Bé¶ã h߶ã Îl«¬ vp quCÎ lái :

ªyµed óy VKª

¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i

lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬

®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬

ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã

DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l

-5-

- ¸Ci ã× ca¶ã Îö víi ca¶ã Îa¶, clSc ¶ã{mi ÎlÕ ¶ps cò¶ã hp Bå¶ã óä¶ víi hò c{ê¶ã lps ¶T¶ ¬íi Îíi clï¶ ¶py. ÷ã{mi µlni kl«i ÎlËÎ cg Bb¶ã ¶l{ vËy kla¶ã ?

ÏÇu Kl«¶ã ÎCi ¬ÆÎ ¶l{¶ã cï hÊy où ó׶l Îܶl :

- ®È¬ B¹i qu«¶ kla¶ã µlni ÎlÕ.

r·s V{m¶ã quCÎ :

- ¸lø ÎlÕ ¶ps l·y kl«i ¬«u ?

ÏÇu Kl«¶ã BCµ :

- ®È¬ B¹i qu«¶ ca¶ã Îö cñ« Îai hp cs¶ ¶lp ãipu o«¶ã quyÒ¶ quÝ, ¶l©¶ ¶lN¶ã ¶ãpy

¶ãlØ läc ¶lp¶ Lçi Bi du ¶ãs¹¶ BÕ¶ B©y clø kla¶ã µlni Bå¶ã óä¶ víi óä¶ c{ê¶ã o«¶, xi¶ B¹i qu«¶ xÐÎ h¹i.

r·s V{m¶ã lǬ lõ :

- ÷l{ ÎlÕ cCc ¶ã{mi hT¶ ¶bi ÎiÕµ ÎÕ cls óä¶ c{ê¶ã o«¶ µlni kla¶ã ?

ÏÇu Kl«¶ã oî l·i :

- ®È¬ B¹i qu«¶ kla¶ã µlni vËy.

r·s V{m¶ã ãi˶ dN quCÎ :

- ªlÕ Î¹i o«s cCc ¶ã{mi ¬«¶ã vp¶ã ó¹c ¶liÒu ÎlÕ ¶py, kla¶ã µlni ÎiÕµ ÎÕ cls óä¶ c{ê¶ã o«¶ ?

ÏÇu Kl«¶ã cp¶ã ÎlT¬ ki¶l l·i :

- ®È¬ B¹i qu«¶ ¬Êy ¶ãpy ÎL{íc ¸a¶ã Îö Îai Îíi ÎlÞ ÎLʶ ÎL{íc ki« Îl¨¬ ¬éÎ ¶ã{êi, kli vÒ ¶ã{êi o{ Îlbc Îƶã oï vp¶ã ó¹c ¶py cls ¸a¶ã Îö Îai hp¬ hé µlÝ.

- ÷ã{mi ¶gi hCs.

- ®È¬ B¹i qu«¶ Îai ¶gi ÎlËÎ, Îai ¶gi dïi V{m¶ã B¹i qu«¶ BÊÎ ÎLêi ÎLu hôc cn ãi« B׶l

Îai.

r·s V{m¶ã B{« cƵ ¬SÎ cb vä ¶l׶ ªLiÒu ªa¶ Låi ¶l׶ h¹i ÏÇu Kl«¶ã ¶l{ BÉ dß xÐÎ où ÎlËÎ ¾«u Bg h·s ãËÎ BÇu.

- ®©y ãiê Ϋ cò¶ã ι¬ Îi¶ Îles hêi ¶gi cñ« ¶ã{mi, ¶l{¶ã oï vp¶ã ó¹c ¶py Ϋ ¬«¶ã

vÒ oë ιi xÐÎ h¹i csi cg Bb¶ã ¶l{ hêi cñ« ¶ã{mi võ« kl«i kla¶ã, ¶Õu Bb¶ã Ϋ oH ÎLn h¹i.

ÏÇu Kl«¶ã cò¶ã hp ¬éΠΫy cg ón¶ hܶl liÉu Lâ h·s ca¶ã o«i lä V{m¶ã ¬uï¶ cliÕ¬ Bs¹Î oï vp¶ã ó¹c kiÕ¬ cí ¶gi L« ¶l{ ÎlÕ clø cg Bêi ¶ps óä¶ ca¶ã o«i ¶Çy óua¶ã óá ¬iն㠬åi óÐs óë.

÷l{¶ã ã· vÓ¶ cbi BÇu :

- V©¶ã ? ®ä¶ ιi l¹ xi¶ B« ι B¹i qu«¶.

r·s V{m¶ã cls Ϋy vps ¬ÆÎ ÏÇu Kl«¶ã dä« :

- ÷Õu o«u ¶py Ϋ Î׬ L« ¬«¶l ¬ïi l«i ¶ã{mi cg Îla¶ã Bå¶ã víi óä¶ c{ê¶ã o«¶ Îl× Bõ¶ã ÎLCcl Ϋ o«s Béc Cc.

÷gi Låi h·s V{m¶ã cè¶ã ó« ÎT¶ ca¶ã o«i Bi qu« ¬éÎ ¶ãâ, ÏÇu Kl«¶ã óiÕÎ óä¶ clb¶ã Î׬ clç cli« vp¶ã ó¹c.

ªyµed óy VKª

¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i

lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬

®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬

ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã

DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l

-6-

Dè B· óÞ ¬ÊÎ lÕÎ oï vp¶ã ó¹c ¬«¶ã Îles ¶l{¶ã vÓ¶ c߶ oi¶l ¬¹¶ã, ÏÇu Kl«¶ã ¶gi ¬«u :

- ¸a¶ã Îö cl¹y ¬«u kts óä¶ clb¶ã Bæi ý Îl× klï¶ ¬ÊÎ.

¸l{« døÎ c©u ã· B· cl¹y Bi, ªLiÒu ªa¶ cò¶ã ãʵ LbÎ cl¹y Îles. Ï«i ¶ã{êi LH o«¶ã ¬éÎ cs¶ B{ê¶ã ¬ß¶ vps ÎLs¶ã ¶bi BÉ Î׬ B{ê¶ã L« qu«¶ hé ÎLë vÒ ãi« ÎL«¶ã.

¸lØ v× ÎLs¶ã vè¶ã ¶py óä¶ ca¶ã o«i B{îc óï ÎLÝ klSµ ¶mi kla¶ã ÎlÉ ¶ps qu« häÎ B{îc. ÏÇu Kl«¶ã l{í¶ã dÓ¶ ªLiÒu ªa¶ cl¹y B{îc ¬éÎ hbc, Îl׶l h׶l ¶ãle ë µlÝ« o«u cg ÎiÕ¶ã vg ¶ãù« Buæi Îles. ªiÕ¶ã vg ¶ãù« ¬çi hbc ¬éÎ ãǶ clø¶ã Îá B«¶ã Buæi Îles ÎlÇy ÎLß ÏÇu Kl«¶ã vp ªLiÒu ªa¶. ªLiÒu ªa¶ lïÎ lsn¶ã :

- ÏÇu Kl«¶ã, óä¶ ca¶ã o«i Buæi Îles clb¶ã Ϋ k׫.

ÏÇu Kl«¶ã ãiôc :

- ¸a¶ã Îö cl¹y ¬«u, óä¶ clb¶ã oSµ Îíi ¶mi Låi.

ªLiÒu ªa¶ v× quC oî l·i huï¶ã cuï¶ã, cn l«i cl©¶ ¶l{ kla¶ã c߶ cg ÎlÉ cl¹y.

ÏÇu Kl«¶ã qu«y ÎLë h¹i ¶S¬ hÊy Ϋy ªLiÒu ªa¶ cl¹y Bi ¬«u.

ªíi ¬éÎ clç ki«, ã· lʵ Îʵ óns :

- ¸a¶ã Îö! ®ä¶ clb¶ã oSµ Îíi ¶mi Låi kla¶ã ÎlÉ ¶ps cl¹y kÞµ ¶N«.

ªLiÒu ªa¶ Lu¶ Lu¶ :

- ¸lb¶ã Ϋ hp¬ o«s ó©y ãiê ?

ÏÇu Kl«¶ã ÎLá Ϋy vÒ µlÝ« ÎLCi vCcl ¶bi :

- ¸lb¶ã Ϋ l·y ÎLï¶ ÎLs¶ã cCi lïc BC Bg.

G· kÐs Ϋy ªLiÒu ªa¶ vps ¶Ccl, cl¹y ¶l«¶l lm¶ ÎL{íc ÎLs¶ã kli vg ¶ãù« B· Îíi ãǶ. §Õ¶ lïc BC klC Lé¶ã. ÏÇu Kl«¶ã Îlbc lïi :

- ¸a¶ã Îö vps ¶l«¶l Bi.

G· hai ÎuéÎ ªLiÒu ªa¶ vps ÎLs¶ã lïc BC. Ïïc BC ¶py clØ võ« clõ¶ã ¶ã{êi Îlai Ls¶ã LTu h©u ¶ãpy ¶ãle ¬èi Ȭ ¬ïc.

ÏÇu Kl«¶ã vp ªLiÒu ªa¶ qu«y ¬SÎ L« ¶l׶ ¶Ý¶ Îlë Bîi clê.

÷ã{êi kþ ¬· cl¹y Îíi µlÝ« o«u cg dSÎ ¬éÎ cs¶ ¶ãù« dõ¶ã h¹i o«u l«¶ã cïc.

ÏÇu Kl«¶ã vp ªLiÒu ªa¶ ¶Ý¶ Îlë ¶l׶ L« ¶ãspi ÎlÊy ¶ã{êi c{ìi ¶ãù« kla¶ã µlni hp óä¶ ca¶ã o«i vp lS¶ Bi ¬éÎ ¬×¶l. ÷l{¶ã ¶ã{êi h¹ ¶py kla¶ã óiÕÎ lS¶ Îluéc l¹¶ã ¶ã{êi ¶ps cg µlni hp c{ê¶ã B¹s l«y kla¶ã. Võ« ÎlsCÎ klái óä¶ ca¶ã o«i ãiê ¶Õu Lmi vps Ϋy c{ê¶ã B¹s ls¹ B©u µlni hp ¶lá.

÷ã{êi kþ ¬· ¶py ÎLT¶ Ϋy cǬ c©y B«s oC¶ã ¶ãêi B{« ¬SÎ ¶l׶ qu«¶l ¬éÎ h{îÎ. ÏS¶ hȬ óȬ :

- õ, l«i ¶ã{êi cl¹y Bi ¶ã· ¶ps, Ϋ BÞ¶l ÎLn ¶ãù« h¹i o«s kla¶ã ÎlÊy.

÷l{¶ã lS¶ B· Les hT¶ :

- å, l«i a¶ã ó¹¶ l·y L« B©y c߶ ë cli ÎLs¶ã Bg.

®iÕÎ kla¶ã ÎlÉ ¶ps ÎLï¶ B{îc ÏÇu Kl«¶ã vp ªLiÒu ªa¶ ó{íc L« ¶ãspi.

ªyµed óy VKª

¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i

lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬

®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬

ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã

÷ã{êi Bp¶ a¶ã ÎLá l«i cs¶ ¶ãù« :

- ÷ãù« ¶py cg µlni cñ« l«i vÞ kla¶ã ?

ÏÇu Kl«¶ã ãËÎ BÇu. ÷ã{êi ¶py óns :

DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l

-7-

- ªïÎ lm¶ lÕÎ ca¶ã Îö ¶T¶ ¬«u ÎLë vÒ Bi ? Råi Îl{m¶ã h{î¶ã víi hÖ¶l Îa¶ hiÔu- kÕÎ

vô C¶ ¶py. V× óä¶ ca¶ã o«i ©¬ Béc hS¬. ÷Õu kla¶ã ¶ãlÜ cCcl Bïi µlg clb¶ã ÎL{íc BÕ¶ kli óÞ clb¶ã ¶ã¨¶ ÎLë Îl× µliÒ¶ lp hS¬ ?

- ¸ß¶ clb¶ã kla¶ã óiÕÎ ÎT¶ cñ« ιi l¹ L« o«s, Låi ÎÊÎ cn ¬äi ca¶ã viÖc clb¶ã oH Bæ lÕÎ hçi vps cls ca¶ã Îö BÊy ?

ªLiÒu ªa¶ ¶ãlÜ cò¶ã µlni vp clp¶ã cò¶ã lÕÎ du lø¶ã Låi, hiÒ¶ BCµ :

- D{m¶ã luy¶l clØ ãiCs ¶l{ vËy LÊÎ µlni, vËy D{m¶ã luy¶l cls µlе ÎiÉu BÖ Bi

cè¶ã víi D{m¶ã luy¶l vÒ µlÝ« Ba¶ã ¶lÐ ? ®p¶ã ¸ö ãËÎ BÇu ¶l˶ hêi. Ï«i ¶ãpy hiÒ¶ ÏÇu Kl«¶ã óÞ lsn¶ã oî BÕ¶ ¬ÊÎ lÕÎ lå¶ vÝ«, ó©y ãiê y B{îc ¬éÎ ÎiTu klCcl Bi cè¶ã cls ¶T¶ klsCi clÝ vp yT¶ Ω¬ kla¶ În.

®« ¶ã{êi Bi B{îc lm¶ ó« ¬{mi dƬ, Î׬ kla¶ã ÎlÊy clç ÎLä ®p¶ã ¸ö hiÒ¶ hÊy h{m¶ã kla L« cls ÎlÇy ÎLß ªLiÒu ªa¶ ¨¶.

ÏÇu ªa¶ Bi kiÕ¬ ¬éÎ cCi ¶åi vì, ¶lÆÎ ÝÎ cñi kla BÞ¶l Bu¶ ÝÎ ¶{íc uï¶ã, Îl× óç¶ã ¶ãle ÎlÊy µlÝ« o«u h{¶ã cg ÎiÕ¶ã quCÎ ÎlCs :

- ¸{ê¶ã B¹s ë B©y Låi ?

ÏÇu Kl«¶ã ãiËÎ ¬×¶l BÕ¶ ÎlgÎ ¬éÎ cCi, Ϋy Lu¶ hÈy óÈy ¶{íc ÎLs¶ã ¶åi Bæ lÕÎ cn vps Bï¶ã cñi. ®p¶ã ¸ö qu«y BÇu h¹i ¶l׶ ÎlÊy ¬éÎ ÎT¶ ca¶ã o«i låi ¶·y µlg¶ã ¶ãù« Bi ÎL{íc, y dÓ¶ ¬{êi ¬Êy qu©¶ ói¶l BÒu c{ìi ¶ãù« Buæi Îles Îíi. ¸lp¶ã hiÒ¶ óns ÎlÇy ÎLß ªLiÒu ªa¶ L»¶ã :

- ¼«u hT¶ ¶ãù« ?

ªlÕ Låi cn ó« BÒu ¶lny hT¶ ¬×¶l ¶ãù« µlg¶ã Bi hua¶. ®p¶ã ¸ö ¶l{ê¶ã cls ÎlÇy ÎLß µlg¶ã Bi ÎL{íc, c߶ clp¶ã Îl× LbÎ Îl«¶l Bm¶ B«s L«, Bi o«u yɬ lé. ®ä¶ qu«¶ ói¶l hiÒ¶ h« hí¶ :

- ®SÎ hÊy c{ê¶ã B¹s ?

¸lb¶ã võ« quCÎ ÎlCs võ« µlg¶ã ¶ãù« Buæi Îles. ®p¶ã ¸ö ÎlÊy qu«¶ ói¶l cp¶ã Buæi cp¶ã ãǶ, vp clb¶ã h¹i c߶ óS¶ ÎT¶ Îles, clp¶ã véi ¬b« B«s ã¹Î lÕÎ ¶lN¶ã ¬òi ÎT¶ Bg.

§«¶ã kli Êy clp¶ã ÎlÊy ë µlÝ« ÎL{íc óç¶ã cg ¬éÎ cs¶ B{ê¶ã ¶lá, hiÒ¶ óns ÎlÇy ÎLß ªLiÒu ªa¶ L»¶ã :

- ¼«u cl¹y o«¶ã B{ê¶ã ¶lá.

ªlÇy ÎLß ªLiÒu ªa¶ hiÒ¶ LÐ o«¶ã cs¶ B{ê¶ã ¶lá Bg ¬p cl¹y, óä¶ qu«¶ vÓ¶ Buæi Îles LiÕÎ, ÎT¶ ca¶ã o«i ¶ä c߶ quCÎ ÎlCs ÎiÕµ :

- §uæi Bi ? ®SÎ B{îc clb¶ã oH cg ÎiÒ¶ ó¹c cli« ¶l«u ¶ã«y ?

®p¶ã ¸ö ÎlÊy óä¶ qu«¶ ói¶l o¨¶ Buæi Îíi ãǶ hiÒ¶ dõ¶ã ¶ãù« qu«y BÇu h¹i quCÎ hí¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã Låi ¬b« B«s clЬ hua¶.

ªyµed óy VKª

¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i

lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬

®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬

ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã

DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l

-8-

ªT¶ ca¶ã o«i lä V{m¶ã lsn¶ã oä véi hui vÒ µlÝ« o«u c߶ ¶lN¶ã qu«¶ ói¶l klCc Îl× ¬b« Îl{m¶ã xa¶ã h¹i B©¬ hiÒu.

®p¶ã cö kla¶ã d¹i ã× h¹i Bïi BÞcl víi ¶liÒu ¶ã{êi ¶l{ ÎlÕ, ¶T¶ clp¶ã võ« BC¶l võ« LbÎ hui. ÷ãê B©u ÎLs¶ã hbc lç¶ cliÕ¶ cl©¶ clp¶ã óÞ ¬éÎ ¬òi Îl{m¶ã B©¬ ÎLb¶ã. ªuy vÕÎ Îl{m¶ã kla¶ã ¶Æ¶ã hS¬, ¶l{¶ã ¶luÖ klÝ B· ¬ÊÎ ¶liÒu, clp¶ã hiÒ¶ kѵ clÆÎ hÊy óô¶ã ¶ãù«, ãiËÎ c{m¶ã ¬éÎ cCi, cs¶ ¶ãù« cñ« clp¶ã ¶lny xæ vÒ µlÝ« ÎL{íc, Îlu˶ Ϋy clp¶ã clЬ ¬éÎ ÎT¶ qu©¶ ói¶l ã·y hua¶ ¬éÎ cC¶l Ϋy ÎLCi. ¸Cc ÎT¶ qu«¶ ói¶l klCc ÎlÊy vËy lsn¶ã oî hiÒ¶ hui ¶ã«y vÒ µlÝ« o«u, ¶lê vËy clp¶ã ¬íi cg dÞµ ¬«y µli ¶ãù« cl¹y hua¶.

ªlÊy clp¶ã óá cl¹y óä¶ qu«¶ ói¶l h¹i Buæi ÎiÕµ. ¼éÎ hCÎ o«u clp¶ã B· Buæi kÞµ ÎlÇy ÎLß cñ« ªLiÒu ªa¶. rbc Êy cs¶ B{ê¶ã cp¶ã ¶ãpy cp¶ã clËÎ lѵ, cCc qu«¶ ói¶l «i cò¶ã oî ®p¶ã ¸ö dò¶ã ¬·¶l ¶T¶ kla¶ã «i dC¬ Buæi Îíi ãǶ. ®« ¶ã{êi hiÒ¶ Îlbc ¶ãù« cl¹y ¬éÎ låi. §{ê¶ã ¶bi cp¶ã ¶ãpy cp¶ã klbc kluûu klg Bi, ó« ¶ã{êi clØ c߶ v¨¶ã vM¶ã ¶ãle ÎiÕ¶ã lß lÐÎ cñ« óä¶ qu«¶ Îlai, clø kla¶ã ÎlÊy l׶l óg¶ã cñ« clb¶ã B©u cn . §«¶ã hbc Êy, ó« ¶ã{êi ÎlÊy ÎL{íc ¬ÆÎ liÖ¶ L« ó« cs¶ B{ê¶ã ¶lá ®p¶ã ¸ö hiÒ¶ klH óns:

- ¼«u xuï¶ã ¶ãù« ?

®« ¶ã{êi clui vps ÎLs¶ã óôi ȶ ¶bµ. Võ« ¶bµ xs¶ã, ó« ¶ã{êi B· ÎlÊy óä¶ qu«¶ ói¶l Buæi Îíi. r·s V{m¶ã B«¶ã µl©¶ v©¶ Îl× ÎT¶ qu©¶ ói¶l dÓ¶ BÇu B· LH o«¶ã ¬éÎ cs¶ B{ê¶ã klCc Î׬ kiÕ¬. ®p¶ã ¸ö véi ¶gi :

- ¸lb¶ã Buæi ¬éÎ hbc ÎlÕ ¶ps cò¶ã qu«y ÎLë h¹i clb¶ã Ϋ l·y cl¹y ¬«u hT¶ ?

÷gi xs¶ã clp¶ã xÐ ¬éÎ ¬n¶l Cs óuéÎ clç vÕÎ Îl{m¶ã ë Bèi Låi cn ó« BÒu cl¹y o«¶ã ¬éÎ cs¶ B{ê¶ã ¶lC¶l klCc.

¼éÎ hCÎ o«u, µlÝ« o«u h¹i cg ÎiÕ¶ã qu«¶ ói¶l Buæi Îles Îíi. ®p¶ã ¸ö hs ©u va cè¶ã óç¶ã ÎlÊy µlÝ« B»¶ã ÎL{íc cg ó« c¨¶ ¶lp ¶ãgi, ë µlÝ« ÎL{íc cö« cg ¬éÎ ¶a¶ã d©¶ B«¶ã hp¬ hô¶ã, clp¶ã véi xuï¶ã ¶ãù« Bi Îíi ÎL{íc ¬ÆÎ ¶ã{êi ¶a¶ã d©¶ Bg vp ¶gi :

- §¹i c« ? µlÝ« o«u cg qu«¶ ói¶l BÞ¶l ãiÕÎ l¹i clb¶ã Îai, xi¶ B¹i c« kiÕ¬ ¬éÎ clç kݶ BCs ãibµ clb¶ã Îai ȶ ¶bµ.

÷a¶ã d©¶ Bg cø Îlñ¶ã ÎlM¶ã cuïc BÊÎ, l׶l ¶l{ kla¶ã ¶ãle clp¶ã ¶gi ã× cn vËy. ªLiÒu ªa¶ cò¶ã xuï¶ã ¶ãù« v«¶ hm¶. ÷a¶ã d©¶ Êy BéÎ ¶liT¶ ¶ãö¶ã ¬ÆÎ hT¶ ¶l׶, l«i ¬SÎ Îi« L« l«i huå¶ã C¶l oC¶ã ¶l{ l«i Îi« BiÖ¶, ¶ãS¬ ¶l׶ ®p¶ã ¸ö víi ªLiÒu ªa¶ ¬éÎ låi, cè¶ã hbc Êy ë ÎLs¶ã óôi c©y ë µlÝ« B»¶ã ÎL{íc cg ÎiÕ¶ã oCs du d{m¶ã vä¶ã Îíi vp cg ¬éÎ ¬ôc Bå¶ã c{ìi ÎLT¶ h{¶ã óß B«¶ã ÎlM¶ã Bi L«. ¼ôc Bå¶ã Êy Îuæi clõ¶ã ÎC¬, clݶ BÇu céÎ ¬éÎ cCi Buai o«¬ ¶lá, ¬ÆÎ ¬òi LÊÎ Îl«¶l Îb kliÕ¶ cls «i ÎlÊy cò¶ã µlni Bé¶ã h߶ã Îl{m¶ã, ¶ã{êi ¶a¶ã d©¶ hiÒ¶ ¶gi víi ¬ôc Bå¶ã L»¶ã :

- ªlõ« ¸lÝ ? dSÎ ó« cs¶ ¶ãù« ¶py vps ÎLs¶ã ¶bi cls clb¶ã ¨¶ cá ÎlËÎ ¶s, clê ÎLêi Îïi l·y cls clb¶ã ÎLë vÒ.

ªiÉu Bå¶ã B{« ¬SÎ ¶l׶ ªLiÒu ªa¶ ó« ¶ã{êi ¬éÎ cCi Låi BCµ :

- V©¶ã.

ªl»¶ã ¶lá hiÒ¶ dSÎ ó« cs¶ ¶ãù« cñ« ó« ¶ã{êi Bi hua¶.

®p¶ã ¸ö kla¶ã liÉu ¶ã{êi ¶a¶ã d©¶ hp¬ ¶l{ ÎlÕ cg ý ¶ãlÜ« ã× ¶l{¶ã clp¶ã clØ ÎlÊy hêi ¶gi cñ« ¶ã{êi Êy LÊÎ cg s«i ÎlÕ kliÕ¶ «i cò¶ã kla¶ã dC¬ clï¶ã cù vp hp¬ ÎLCi

ªyµed óy VKª

¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i

lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬

®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬

ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã

DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l

-9-

h¹i. rbc Êy ÎiÕ¶ã vg ¶ãù« cñ« qu«¶ ói¶l Buæi Îles cp¶ã ¶ãpy cp¶ã ãǶ ªLiÒu ªa¶ ÎlÊy vËy hs ©u va cè¶ã véi lái :

- ®iÕÎ hp¬ ÎlÕ ¶ps B©y ? ®iÕÎ hp¬ o«s B©y ?

÷ã{êi ¶a¶ã d©¶ hT¶ hiÒ¶ BCµ :

- ®« vÞ l·y Bi Îles Îai h¹i B©y.

÷gi xs¶ã, y hiÒ¶ dÓ¶ ó« ¶ã{êi vps ÎLs¶ã ¶lp. ªLiÒu ªa¶ ÎlÊy ÎLs¶ã ¶lp Îuy cg BÉ LÊÎ ¶liÒu ¶a¶ã cô, ¶l{¶ã quÐÎ dä¶ o¹cl oH hS¬, Bñ ÎlÊy ¶lp ¶py kla¶ã µlni hp ¬éÎ ¶lp ¶a¶ã ÎǬ Îl{ê¶ã.

÷a¶ã d©¶ Bg Bi ÎlM¶ã vps óT¶ ÎLs¶ã BÕ¶ óT¶ µl߶㠶ãñ ó« ¶ã{êi clØ ÎlÊy ¶a¶ã d©¶ vж ¬p¶ hT¶ BÉ hé óøc vCcl, Låi ÎlÊy ¶ã{êi Êy ãim Ϋy hT¶ ʶ vps l«i ¶mi ÎLT¶ Îʬ vCcl Bg ¬éÎ cCi, hiÒ¶ cg ÎiÕ¶ã kTu " k̶ kÑÎ " v«¶ã hT¶, ÎLT¶ Î{ê¶ã liÖ¶ L« ¬éÎ cCi hç læ¶ã ¬äi ¶ã{êi ÎlÊy vËy BÒu ¶ãȶ ¶ã{êi L«, ¶a¶ã d©¶ hiÒ¶ ¶gi :

- §i vps Bi ?

®« ¶ã{êi ¶ãle hêi Îles vps óT¶ ÎLs¶ã, ¬íi l«y Bg hp ¬éÎ cCi l«¶ã Bé¶ã LÊÎ hí¶, c¨¶ ¶lp hC B{îc x©y dù¶ã ¶ã«y ÎL{íc l«¶ã Bé¶ã, ¶Õu kla¶ã dêi c¨¶ ¶lp ¶py L« Îl× kla¶ã «i óiÕÎ B»¶ã o«u ¶lp hp ¬éÎ cCi l«¶ã Bé¶ã Îs Lé¶ã ¶l{ ÎlÕ.

®« ¶ã{êi vps ÎLs¶ã Bg ȶ ¶bµ xs¶ã Îl× ¶ã{êi ¶a¶ã d©¶ h¹i ʶ Ϋy hT¶ vCcl Î{ê¶ã ¬éÎ cCi, cC¶l cö« kݶ Bg Îù Bé¶ã klÝÎ h¹i. ÷a¶ã d©¶ véi qu«y L« cuïc BÊÎ ¶l{ Îl{ê¶ã. ¼éÎ hCÎ o«u ÎT¶ ca¶ã o«i B· dÓ¶ ¬éÎ óä¶ qu«¶ ói¶l BÕ¶, ÎT¶ ca¶ã o«i lä V{m¶ã hiÒ¶ hí¶ ÎiÕ¶ã quCÎ lái ¶ã{êi ¶a¶ã d©¶ ¶ä L»¶ã :

- ÷py ? võ« Låi cg ó« ¶ã{êi võ« c{ìi ¶ãù« qu« B©y µlni kla¶ã ?

÷a¶ã d©¶ hiÒ¶ clØ cs¶ B{ê¶ã ¶lá ãǶ Bg vp BCµ :

- ¸g, lä võ« ¬íi Bi qu« B©y vp Bi vps cs¶ B{ê¶ã Êy BÊy.

®ä¶ qu«¶ ói¶l hiÒ¶ Îles cs¶ B{ê¶ã ¶lá Êy Buæi Îles, ¶l{¶ã clb¶ã Bi B{îc óny ÎC¬ dƬ, kla¶ã ÎlÊy Îu¶ã ÎÝcl ã× cn hiÒ¶ ÎLë h¹i lái ¶ã{êi ¶a¶ã d©¶, ¶l{¶ã ¶ã{êi ¶a¶ã d©¶ ãin óé ¶l{ c©¬ ¶l{ BiÕc, ¨¶ ¶gi ʬ í kla¶ã o«s ¶ãle Lâ B{îc. ¼éÎ ÎT¶ ói¶l oÜ hí¶ Îiն㠬S¶ã clöi :

- §.¬ lái ÎT¶ ¶ãu xuȶ ¶py clØ Îï¶ ¬ÊÎ Îl× ãiê, clb¶ã Ϋ Bi Îlai !!!

ªlÕ Låi óä¶ qu«¶ ói¶l Êy Bi o«¶ã cs¶ B{ê¶ã klCc BÉ Buæi Îles ÎiÕµ, ªLiÒu ªa¶, ÏÇu Kl«¶ã, ®p¶ã ¸ö ó« ¶ã{êi ¶Êµ ÎLs¶ã l«¶ã Bé¶ã v¨¶ã vM¶ã ¶ãle ÎiÕ¶ã vg ¶ãù« cl¹y B· x« ¬íi «¶ h߶ã.

¼éÎ hCÎ o«u, ó« ¶ã{êi kla¶ã ¶ãle ÎlÊy ÎiÕ¶ã Bé¶ã ã× ¶N«, ÎlÕ ¬p ¬·i kla¶ã ÎlÊy ¶a¶ã d©¶ ¬ë cö« cls ó« ¶ã{êi L«. ®p¶ã ¸ö ¶g¶ã h߶ã oïÎ LuéÎ va cè¶ã véi ãim Ϋy Bʬ vps cö« ¶l{¶ã Îʬ cö« Bg LÊÎ dÇy, Bʬ l»¶ã ¶ö« ¶ãpy ¬p kla¶ã ÎlÊy ouy cluyɶ clbÎ ¶ps., ë ÎLs¶ã l«¶ã Bé¶ã Îïi s¬, kla¶ã óiÕÎ ãiê ãiÊc ã× cn, ó« ¶ã{êi Bp¶l µlni ¶ãåi xuï¶ã BÊÎ ¶ãñ ãËÎ BÉ ¶ãlØ ¶ãmi.

®p¶ã ¸ö ÎlÊy vÕÎ Îl{m¶ã B«u ¶løc cø hua¶ ¬å¬ clöi óä¶ ca¶ã o«i vp óä¶ qu«¶ ói¶l. Kla¶ã óiÕÎ ÎLni qu« ó«s ¶liTu ÎiÕ¶ã Bå¶ã lå, cC¶l cö« BC óç¶ã xÞcl ¬ë vp cg C¶l oC¶ã vp¶ã hÐ vps.

÷a¶ã d©¶ ¶ä Ϋy cǬ ¬éÎ ¶ãä¶ ¶Õ¶ võ« ó{íc vps võ« ¶gi :

ªyµed óy VKª

¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i

lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬

®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬

ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã

DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l

- ¼êi ó« vÞ vps xmi cm¬ ?

®p¶ã ¸ö Bø¶ã dËy Bi L« ¶ãspi, ÎlÇy ÎLß ªLiÒu ªa¶ Îles o«u cè¶ã Bi L« ¶ãspi klCcl on¶l. ®« ¶ã{êi ÎlÊy ÎLT¶ óp¶ ãç BÉ ë ãiN« ¶lp ópy o½¶ ¬éÎ óCÎ c«¶l L«u ¬éÎ BÜ« BËu µlô¶ã L«¶ã, ¶ãspi L« h¹i c߶ cg ó« cs¶ ãp ¶g¶ã læi ¶N«. ®« ¶ã{êi ÎlÊy ¶ãspi ¶ã{êi ¶a¶ã d©¶ vp ¬ôc Bå¶ã L« h¹i c߶ cg ó« ¶ã{êi ¶N« cò¶ã ¨¶ ¬Æc Îles hïi ¶lp ¶a¶ã. ÷¨¬ ¶ã{êi B«¶ã Bø¶ã Bîi clê cn ë klCcl on¶l, ªLiÖu ªa¶ víi ®p¶ã ¸ö ó« ¶ã{êi véi clʵ Ϋy cn¬ ι vp Îù ¶gi ÎT¶ lä cñ« ¬×¶l cls ¬Êy ¶ã{êi Bg ¶ãle.

÷ãle ÎlÊy cCi ÎT¶ Ki¬ XÝ D{m¶ã ®p¶ã ¸ö l׶l ¶l{ ¬Êy ¶ã{êi ¶a¶ã d©¶ Bg kla¶ã cg vt ¶ã¹c ¶liT¶ ã× cn ¶l{¶ã kli lä ¶ãle ªLiÒu ªa¶ kÉ h¹i cluyÖ¶ ®p¶ã ¸ö cøu ãibµ ÎlÇy ÎLß ¬×¶l ¶l{ ÎlÕ ¶ps vp c߶ kle¶ ¶ãîi ®p¶ã ¸ö ¬éÎ låi. ®p¶ã ¸ö cg vt BSc clÝ véi Bì hêi :

- ¸©u cluyÖ¶ võ« Låi cg ¶ãlÜ« ã× B©u, ÎliÕÎ ¶ãlÜ ¶¨¬ x{« ë ¾m¶ ª©y ¬éÎ ¬×¶l Îai óS¶ clÕÎ ªÊ¶ ®Sc ª«¬ Ïu¶ã, h¹i c߶ klñ¶ã kliÕµ lm¶ cluyÖ¶ võ« xny L« låi ¶·y ¶liÒu.

ªlÕ Låi, y hiÒ¶ kÉ h¹i hbc Êy Î׶l ÎlÕ ¶ãuy cʵ ¶l{ ÎlÕ ¶ps, y «¶l dò¶ã L« o«s, oSµ óÞ BC¶l ó¹i BÕ¶ ¶mi ¬p h¹i c߶ ÎlS¶ã B{îc Bïi µl{m¶ã ãiÕÎ clÕÎ hua¶ ó« ÎT¶ B¹s

ÎÆc.v.v

lå ÎLT¶ ¬{êi ¶¨¬ ¶«y hõ¶ã hÓy L« o«s,

lÕÎ oøc klse kls«¶ã vp Îù cls ¬×¶l hp «¶l

lè¶ã cCi ÎlÕ. Y h¹i c߶ ¶gi ¶lN¶ã c{ê¶ã B¹s lÔ ÎlÊy ¬ÆÎ y hp kla¶ã dC¬ Îíi, y B«¶ã ¶gi Îl«s Îl«s óÊÎ ÎuyÖÎ Îl× óç¶ã ÎlÊy ¬ôc Bå¶ã ¶ãåi c¹¶l Bg c{êi klbc klÝcl ¬éÎ ÎiÕ¶ã

®p¶ã ¸ö hiÕc ¶l׶ Îl»¶ã ¶lá ¬éÎ cCi, ¶l{¶ã y kla¶ã cg vt Îøc ãi˶ ã× lÕÎ. Y h¹i ÎiÕµ Îôc ¶gi ¶lN¶ã où ÎÝcl ÎLT¶ ãi«¶ã lå. ªLiÒu ªa¶ ¶ãle y ¶gi cg vt ÎlÝcl Îlb hS¬. ÏÇu Kl«¶ã l·y c߶ ÝÎ Îuæi Îݶl ÎLe cs¶ võ« ¶ãle võ« kle¶ ¶ãîi vp Îlضl Îlsn¶ã h¹i lái ¬éÎ vpi c©u. ¾«u cè¶ã ®p¶ã ¸ö ¶gi BÕ¶ vâ ¶ãlÖ, ãim Ϋy ãim cl©¶ võ« ¶gi võ« ÎlÝ dô. ¼Êy ¶ã{êi ¶a¶ã d©¶ cg vt kla¶ã ÎlÝcl ¶ãle, ¶lÊÎ hp ¶ã{êi óÐs hè¶ lä r« cø ¶ã˵ ¶ãõ¶ã lspi vp ¶gi :

cp¶ã kÉ y cp¶ã klsCi clÝ vp c߶ kÉ h¹i ¶lN¶ã cluyÖ¶ cñ« ¬×¶l ë ÎLT¶ ãi«¶ã

- Kluy« Låi, clb¶ã Ϋ Bi ¶ãñ Îlai.

¼ôc Bå¶ã ¶ãle ¶gi hiÒ¶ cl¹y L« Bg¶ã cö« hua¶, ¶ã{êi lä ¸lu xCcl ¬éÎ În¶ã BC hí¶ BÉ ë xg Îïi L« clƶ cö«. ®p¶ã cö ÎlÊy În¶ã BC hí¶ ¶l{ vËy ó̶ Îlë µlps ¬éÎ cCi vp ¶ãlÜ ÎlǬ :

- " ÷ã{êi ¶py klst ÎlËÎ, În¶ã BC ÝÎ ¶lÊÎ cò¶ã ¶Æ¶ã Îíi óï¶ ¶¨¬ ÎL¨¬ c©¶ ¬p y

xCcl Bi ¬éÎ cCcl ¶lÑ ¶lp¶ã ¶l{ vËy

".

Ïä U¶ã ÎlÊy y ¬ÆÎ óiT¶ oSc hiÒ¶ ¶gi :

- ÷ãliÖÎ obc h¹i Îíi h¹i Îíi quÊy Lïi BÊy.

-10-

÷ã{êi lä ÷ãlT ó̶ Bø¶ã dËy ¶Êµ ë µlÝ« o«u cC¶l cö« hÊy c©y Bi¶l ó« L« Lu¶ã Bé¶ã ¬éÎ cCi cg ÎiÕ¶ã kTu cs¶ã cs¶ã v«¶ã hT¶ Låi hT¶ Îiն㠶gi :

- Ïa¬ ¶«y ¶lÊÎ BÞ¶l kla¶ã BÉ ¶g Bps ÎÈu B{îc ¶N«. ªlõ« ¸lÝ, clCu cè¶ã Bi Îles clb Bi.

¼ôc Bå¶ã ¶l˶ hêi ¶ã«y cl¹y hua¶ vps ÎLs¶ã ¶lp hÊy ¬éÎ cCi Îl{m¶ã oSÎ Îlu ¶lá L«. ÷ã{êi lä ¸lu hiÒ¶ xCcl În¶ã BC hí¶ o«¶ã óT¶, cC¶l cö« óÞ huå¶ã ãig Îlæi ¬ë Îs«¶ã L«. Gig ë óT¶ ¶ãspi Îlæi vps Be¬ cn ¬èi Ϋ¶l lai vp ¶lN¶ã hC Lô¶ã, ¶lN¶ã ¶ãä¶ ¶Õ¶ ë

ªyµed óy VKª

¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i

lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬

®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬

ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã

DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l

-11-

ÎLs¶ã µl߶ã cò¶ã óÞ ÎSÎ hua¶. ÏÇu Kl«¶ã ki¶l lsn¶ã ÎlÊÎ Îl«¶l h« hí¶, ¶ã{êi lä ÷ãlT víi ¬ôc Bå¶ã B· ¶l«¶l ¶lѶ ¶lny L« ¶ãspi cö«. ®p¶ã ¸ö cǬ Îl«¶l Bm¶ B«s cò¶ã hT¶ Îiն㠶gi :

- ¸ls Îai Bi víi.

Y võ« ó{íc cl©¶ L« ¶ãspi cö« Îl× cæ Ϋy ÎLCi y óÞ ¶ã{êi Ϋ ¶S¬ clÆÎ hÊy, y BÞ¶l dè¶ã oøc ãiËÎ L« ¶l{¶ã y ÎlÊy ¶¨¬ ¶ãg¶ Ϋy cñ« ¶ã{êi Bg cø¶ã ¶l{ oSÎ B«¶ã ¶S¬ clÆÎ hÊy Ϋy y, kliÕ¶ y kla¶ã o«s cö Bé¶ã B{îc. ªLs¶ã óg¶ã Îïi hiÒ¶ cg ãiä¶ã ¶gi klp¶ klp¶ kle óns y L»¶ã :

- §õ¶ã Bi L«, cs¶ lè¬ Bg hîi l¹i hS¬.

®p¶ã ¸ö c߶ BÞ¶l ãi»¶ã cs ¶N« ¶l{¶ã ¶ã{êi ¶ä cø ¶S¬ clÆÎ hÊy y kla¶ã kÐs vps ¬p cò¶ã kla¶ã cls y Bi L«. ®p¶ã ¸ö óÊÎ BSc dÜ Bp¶l µlni ¶ãåi xuï¶ã BÊÎ ¶ã{êi ¶ä ¬íi clÞu óua¶ã Ϋy y L«.

rbc Êy ¬äi ¶ã{êi clØ ¶ãle ÎlÊy ¶ã{êi lä ÷ãlT quCÎ ÎlCs vp ÎiÕ¶ã læ ãǬ.ªiÕ¶ã cå¶ã Bå¶ã ë ÎLT¶ c©y Bi¶l ó« kTu hss¶ã cs¶ã cè¶ã ÎiÕ¶ã hC, ÎiÕ¶ã cp¶l c©y Lmi xuï¶ã BÊÎ Lps Lps cè¶ã ¶æi hT¶ å¶ ps va cè¶ã, Îlضl Îlsn¶ã h¹i xe¶ ÎiÕ¶ã quCÎ ÎlCs cñ« ¬ôc Bå¶ã. ¼äi ¶ã{êi BsC¶ clSc l«i ¶ã{êi ¬éÎ læ B«¶ã kÞcl cliÕ¶ ë óT¶ ¶ãspi, ¬éÎ hCÎ o«u ÎiÕ¶ã å¶ ps Bg cp¶ã ¶ãpy cp¶ã x« cg hH cs¶ læ Bg B· óÞ Îl{m¶ã vp Bps ÎÈu vp l«i ¶ã{êi B· Buæi Îles Låi.

÷ã{êi lä r« hiÒ¶ hÊy BC hö« L« BÉ cl©¬ ¶Õ¶ clØ ÎlÊy ÎLs¶ã ¶lp BÇy ¶lN¶ã hC vp cp¶l c©y ¶liÒu va cè¶ã. ¼äi ¶ã{êi B«¶ã i¬ hƶã óç¶ã ¶ãle ÎlÊy B»¶ã x« cg ÎiÕ¶ã cl©¶ ¶ã{êi Bi Îíi, ÎlsSÎ cCi ¬ôc Bå¶ã B· cl¹y vps ÎLs¶ã ¶lp vt ¬ÆÎ lí¶ lë ¬å¬ Îl× h« hí¶ :

- ¡¶ ÎlÞÎ læ, ¨¶ ÎlÞÎ læ.

ªLiÒu ªa¶ ÎlÊy c©y Bsn¶ Îl{m¶ã cñ« y dݶl BÇy ¬Cu Î{mi hiÒ¶ ¶ãlÜ ÎlǬ :

- "Y óÐ ¶lá ¶l{ ÎlÕ ¬p dò¶ã ¬·¶l ¶l{ vËy. ¼×¶l Îl× Î«y kla¶ã kla¶ã ÎLgi ¶æi ¬éÎ cs¶ ãp ÎlËÎ hp læ ÎlѶ quC " .

¸lp¶ã B«¶ã ouy ¶ãlÜ, B· ÎlÊy ¶ã{êi lä ÷ãlT ó{íc vps, Ϋy ÎLCi cǬ Bi¶l ó«, Ϋy µlni xCcl cs¶ cäµ L»¶ LÊÎ hí¶. Võ« vps Îíi ¶mi y B· ¶Ð¬ ¶ã«y cs¶ cäµ L»¶ xuï¶ã BÊÎ. ªLiÒu ªa¶ ãiËÎ ¬×¶l BÕ¶ ÎlgÎ ¬éÎ cCi, véi cl¹y ¶ã«y vps óT¶ ÎLs¶ã. ¾«u clp¶ã ÎlÊy cs¶ vËÎ kla¶ã cö Bé¶ã ã× lÕÎ ¬íi l«y ¶g B· clÕÎ Låi. ÷ã{êi lä ÷ãlT vT¶l ¬ÆÎ hT¶ óns ¬ôc Bå¶ã L»¶ã :

- ªlõ« ¸lÝ, hbc ¶·y clCu B· BC¶l hǬ Låi clCu cg óiÕÎ kla¶ã ? ¼ôc Bå¶ã cbi BÇu xuï¶ã BCµ :

- D¹, clCu kla¶ã ¶T¶ Bø¶ã ÎL{íc ¬ÆÎ ¬p ¶Ð¬ µli ÎiTu.

÷ã{êi lä ÷ãlT ¬íi dÞu ¶ÐÎ ¬ÆÎ vp ¶gi ÎiÕµ :

- §ø¶ã µlÝ« ÎL{íc ¶Ð¬ µli ÎiTu kla¶ã µlni hp kla¶ã B{îc, ¶l{¶ã clCu l·y ¶Ð¬

l«i µli ÎiTu cè¶ã ¬éÎ hbc. §å¶ã Îlêi µlni ¶Ð¬ ÎLb¶ã l«i ¬SÎ cñ« ¶g vp o«u kli ¶Ð¬ xs¶ã Îl× ¶lny o«¶ã óT¶ ¶ã«y. ®©y ãiê clCu ¶Ð¬ cg ¬éÎ µli ÎiTu, Bn Îl{m¶ã cg ¬éÎ ¬SÎ

¶g Îlai. ¸s¶ cäµ B· óÞ Îl{m¶ã Låi, ÎlÕ ¶ps oøc vå cñ« ¶g cò¶ã ¬¹¶l lm¶ ÎL{íc, ¶Õu kla¶ã dè¶ã c©y Bi¶l ó« clï¶ã Bì Îl× clCu B· Îsi ¬¹¶ã Låi.

¼ôc Bå¶ã kla¶ã ¶gi ¶¨¶ã ã× lÕÎ, cø Bø¶ã yT¶ ¬p ¶ãle Îlai. ÷ã{êi lä ÷ãlT hiÒ¶ kle¶ y vpi c©u :

ªyµed óy VKª

¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i

lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬

®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬

ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã

DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l

-12-

- ¸lCu ¶Ð¬ µli ÎiTu klC hS¬, ¶l{¶ã oøc ¶Ð¬ c߶ lmi yÕu ¬éÎ clbÎ. ÷l{¶ã BiÒu

¶py kla¶ã ÎlÉ ÎLCcl clCu B{îc, o«u ¶py clCu hí¶ hT¶ oøc hùc ë cæ Ϋy oH Îù ¶liT¶ ¬¹¶l

lm¶ ó©y ãiê hiÒ¶.

÷gi xs¶ã, y xCcl cs¶ cäµ hí¶ hT¶. ¸lØ ÎlÊy clç lËu ¬a¶ óÞ óS¶ ÎLb¶ã ¬éÎ ¬òi µli ÎiTu. Y h¹i ¶gi ÎiÕµ :

- ¼òi ÎiTu Bñ oøc ¬¹¶l, ¶T¶ B· xuyT¶ vps Î˶ ÎLs¶ã óô¶ã ¶g, v× vËy cs¶ obc oi¶l ¶py ¬íi clÕÎ ¶ã«y.

¼ôc Bå¶ã BCµ :

- ÷ãpy ¬«i clCu oH dô¶ã Ω¬ huyÖ¶ h¹i.

÷ã{êi ¶ä ¶ãle ãËÎ BÇu, hiÒ¶ hai cs¶ læ vps ÎLs¶ã lËu B{ê¶ã. ®p¶ã ¸ö ÎlÊy l«i ¶ã{êi ãiÕÎ ¬éÎ cs¶ cäµ hí¶ ¬éÎ cCcl dÔ dp¶ã ¶l{ vËy, ÎLs¶ã h߶ã oî l·i kla¶ã yT¶. ªls¹Î ÎiT¶ y Î{ë¶ã ¶lN¶ã ¶ã{êi ¶py kla¶ã µlni hp ¶a¶ã d©¶ Îl{ê¶ã.®©y ãiê y óiÕÎ ¶lN¶ã ¶ã{êi ¶py cg hH hp ãiÆc c{íµ ãin d¹¶ã. ÷Õu lä ¬p L« Ϋy Bïi µlg ¬×¶l Îl× ¬×¶l BÞcl o«s h¹i lä.

÷l{¶ã ªLiÒu ªa¶ kla¶ã cg ý ¶ãlÜ Êy, clp¶ã cø lÕÎ oøc kle¶ ¶ãîi ¬ôc Bå¶ã «¶l dò¶ã, Låi clp¶ã c߶ cl¹y h¹i vuïΠΫy Îl»¶ã ¶lá lái ÎT¶ lä hp cli ¶N« ¶l{¶ã ¬ôc Bå¶ã kla¶ã clÞu cls clp¶ã l«y.

§T¬ la¬ Bg, ªLiÒu ªa¶, ®p¶ã ¸ö vp ÏÇu Kl«¶ã ó« ¶ã{êi cè¶ã ¶ãñ ¬éÎ ãi{ê¶ã. Võ« ¶»¬ xuï¶ã, ÏÇu Kl«¶ã B· ¶ãñ o«y hiÒ¶. ªLiÒu ªa¶ ¶»¬ ÎL»¶ ÎLäc ¬·i kla¶ã o«s ¶ãñ B{îc. ¼éÎ hCÎ o«u, clp¶ã ¶ãle cg Îiն㠶ã{êi Bäc oCcl, hiÒ¶ hS¶ã Ϋi ¶ãle, ¬íi l«y ¬ôc Bå¶ã B«¶ã Bäc oCcl ó»¶ã ÎiÕ¶ã Qun¶ã §a¶ã, clø kla¶ã µlni hp Îiն㠪Lu¶ã ¸l©u clp¶ã h¹i cp¶ã ¶ã¹c ¶liT¶ ÎlT¬. ¸lp¶ã ¶ãle ¬·i kla¶ã liÉu Îl»¶ã ¶lá Êy Bäc oCcl ã× o«u ¬·i ¬íi ¶ãle B{îc ¬éÎ vpi c©u, ¬íi l«y ¬ôc Bå¶ã B«¶ã Bäc viÖ¶ ói¶l ÎL˶, cliÕ¶ BÊu ã× BÊy. r߶ã liÕu kú Îlbc BÈy, clp¶ã véi klsCc Cs ¶ãspi vps, Bi L« ¶ãspi on¶l ÎlÊy ÎLT¶ óp¶ cg ÎlSµ ¬éÎ ¶ãä¶ ¶Õ¶ cùc hí¶, ¬ôc Bå¶ã B«¶ã cl¨¬ clØ Bäc vp ¶ã{êi lä U¶ã ¶ãåi óT¶ c¹¶l d¹y óns. ªLa¶ã ÎlÊy ªLiÒu ªa¶ L« clØ kle ãËÎ BÇu clps ¬éÎ cCi Îlai. ªLiÒu ªa¶ Îíi c¹¶l óp¶, ÎlÊy ÎLT¶ ¬ÆÎ óp¶ c߶ cg ÎlT¬ ¬éÎ cuï¶ oCcl ¶N«, clp¶ã ó̶ cǬ ¬éÎ cuï¶ hT¶ xe¬ ÎlÊy ¶ãspi ó׫ BÒ : " Kú ÏiÖu ª©¶ ªl{ " , ¬íi l«y cuï¶ oCcl Êy hp cuï¶ ói¶l Îl{.

ªLiÒu ªa¶ hiÒ¶ hT¶ ÎiÕ¶ã víi lä U¶ã Êy L»¶ã :

- Xe¬ cö clØ vp lp¶l Bé¶ã Îai ¶l˶ ÎlÊy quÝ vÞ SÎ kla¶ã µlni hp ¶ã{êi Îl{ê¶ã.

VËy kla¶ã liÉu ιi o«s quÝ vÞ È¶ c{ ë ¶mi B©y ? ¸lM¶ã l«y ÎiÉu oi¶l cg ÎlÉ cls ιi l¹ ¶ãle Lâ ¶ãuyT¶ ¶l©¶ Êy kla¶ã.

÷ã{êi lä U¶ã BCµ :

- ¸lb¶ã Îai clØ hp ¶lN¶ã ¶ã{êi d©¶ LÊÎ Îl{ê¶ã Îlai. ¸lb¶ã Îai qu«¶l ¶¨¬ oi¶l

oï¶ã ó»¶ã ¶ãlÒ cpy cÊy o¨¶ óS¶, c߶ läc oCcl Î˵ viÕÎ hp viÖc LÊÎ Îl{ê¶ã Îlai, clø cg ã× klCc h¹ B©u ¬p ca¶ã Îö h¹i lái ¶l{ vËy ? clM¶ã hH clØ cg cs¶ clCu qu«¶ l«y ¶ã{êi ãipu cg ¬íi B{îc läc lp¶l l«y o«s ?

ªLiÒu ªa¶ óiÕÎ Bïi µl{m¶ã kla¶ã clÞu ¶gi cls ¬×¶l l«y, cg lái ÎlT¬ clØ va Ýcl ¬p Îlai, ¶T¶ clp¶ã cCs hçi, Låi ÎLë vÒ µl߶㠶ã«y.

¸lp¶ã B«¶ã ¬m ¬m ¬p¶ã ¬p¶ã Îl× ÎlÊy cg ¶ã{êi BÈy ¬×¶l ¬éÎ cCi hiÒ¶ Îløc ãiÊc vp Îضl h¹i hiÒ¶. ¸lp¶ã ¶ãle ÎlÊy ®p¶ã ¸ö kle ¶gi :

ªyµed óy VKª

¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i

lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬

®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬

ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã

DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l

-13-

- ÷mi B©y hp æ ãiÆc BÊy, clb¶ã Ϋ ¬«u cl¹y Bi Îlai.

ªLiÒu ªa¶ ãiËÎ ¬×¶l ki¶l l·i kle lái h¹i :

- ¾«s ªæ¶ã ÎiTu BÇu h¹i óiÕÎ Lâ ¶l{ ÎlÕ ?

®p¶ã ¸ö hiÒ¶ hÊy BC hö« L« BC¶l ÎlSµ ¬éÎ óg Buïc ¶lá, Låi Îíi c¹¶l ¬éÎ cCi L{m¶ã hí¶ Låi ¬ë ¶Sµ L« vp ¶gi :

- ¸a¶ã Îö xe¬ ¶py.

ªLiÒu ªa¶ ÎlÊy ÎLs¶ã ã{m¶ã clø« Îsp¶ vp¶ã ó¹c cl©u óCu, ãiËÎ ¬×¶l ki¶l l·i Bø¶ã ¶ãȶ ¶ã{êi L« hiÒ¶.

®p¶ã ¸ö B{« óg Buïc cls ªLiÒu ªa¶ cǬ, BÉ klu©¶ cCi ã{m¶ã Êy xuï¶ã, óT¶ d{íi h¹i c߶ ¬éÎ cCi ¶N«, y BÞ¶l óe klg« BÉ ¬ë L« xe¬ ªLiÒu ªa¶ véi kluyT¶ óns :

- ª« kla¶ã ¶T¶ xe¬ ¶lN¶ã ã× óÝ È¶ cñ« ¶ã{êi klCc ¶l{ ÎlÕ, ¶lì ã©y Ϋi ls¹ Îl×

o«s ?

®p¶ã ¸ö BCµ :

- ªai ¶l˶ ÎlÊy ÎLs¶ã L{m¶ã cg ¬èi klg ¶ãöi xa¶ã L«.

ªLiÒu ªa¶ véi lái h¹i:

- ¼èi ã× ÎlÕ ?

- ¼èi Ϋ¶l cñ« ¬Cu.

ªLiÒu ªa¶ kla¶ã ¶gi ã× ¶N«. ®p¶ã ¸ö hiÒ¶ ót hua¶ cCi klg« Låi hS¶ã Ϋi ¶ãle ÎlÊy óT¶ ¶ãspi kla¶ã cg ÎiÕ¶ã ã× cn, y hiÒ¶ klH ¬ë ¶Sµ L{m¶ã hT¶, vp ãim óg Buïc hT¶ osi. Kla¶ã liÉu l«i ¶ã{êi ÎLa¶ã ÎlÊy vËÎ ã× ë ÎLs¶ã L{m¶ã ¬p BÒu ¶ãȶ ¶ã{êi L« hiÒ¶.

ªl× L« ÎLs¶ã L{m¶ã cg l«i cCi Îlñ cʵ ¬éÎ cCi B· óÞ clЬ h©u, ¶T¶ ¬Cu B· kla vp Îl©¬ cn Låi, cCi Îlø l«i Îl× ¬íi clЬ kla¶ã h©u. Ïä ÎȬ vai óéÎ vp Îluïc BÉ cls klái l{, ¶T¶ L©u vp ha¶ã ¬py cñ« l«i cCi Îlu cʵ Êy vÓ¶ c߶ Îsp¶ vѶ cn. ®p¶ã ¸ö hp ¶ã{êi h·s huyÖ¶ ãi«¶ã lå BÕ¶ ÎlÕ ¬p cò¶ã óiÕ¶ oSc ¬ÆÎ, cl©¶ Ϋy Lu¶ hÈy óÈy hiÒ¶. ªLiÒu ªa¶ cò¶ã ki¶l l·i BÕ¶ Bø¶ã Bê ¶ã{êi L«.

®p¶ã ¸ö klH Bg¶ã ¶Sµ L{m¶ã h¹i vp ¶gi:

- ¸lb¶ã Ϋ µlni cl¹y cls Îlùc ¬«u ¬íi B{îc.

÷gi xs¶ã, y hiÒ¶ ãäi ÏÇu Kl«¶ã dËy Låi cn ó« hǶ ¬ß L« ¶ãspi on¶l, ¶l{¶ã kli Îíi ¶mi c«¶l cö«, võ« Lê Îíi În¶ã BC hí¶ clƶ cö« Îl× ®p¶ã ¸ö kTu klæ ÎlǬ hiÒ¶. Y dë lÕÎ oøc ó׶l oi¶l L« ¬p cò¶ã kla¶ã o«s h«y cluyɶ ¶æi În¶ã BC Êy.

®ç¶ã cg C¶l oC¶ã B̶ cliÕu L«, ó« ¶ã{êi véi qu«y h¹i ¶l׶, ¬íi l«y ¶ã{êi lä ¸lu B· cǬ ¶Õ¶ ó{íc L«. ®p¶ã ¸ö véi cǬ hÊy Îl«¶l Bm¶ B«s BÉ µl߶ã óÞ, ¶Õu cg o«s Îl× Bp¶l ÎlÝ ¬¹¶ã víi Bïi µl{m¶ã ¶ã«y. ÷l{¶ã ¶ã{êi ¶ä kla¶ã Îl̬ BÕ¬ xØ« Îíi y, clØ lái:

- ¼uï¶ Bi µlni kla¶ã ?

÷gi xs¶ã, y hiÒ¶ Bi Îíi c¹¶l cö«, klH BÈy În¶ã BC o«¶ã óT¶, Låi ¬ë hua¶ cC¶l cö« hí¶ L«.

ªyµed óy VKª

¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i

lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬

®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬

ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã

DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l

-14-

Kla¶ã óiÕÎ hp lT¶ l«y xui, ®p¶ã ¸ö víi ªLiÒu ªa¶ cø cbi BÇu Bi L« ¶ãspi cö«, dSÎ ¶ãù« Îíi, Låi hT¶ ¶ãù« µlg¶ã ¶l«¶l vÒ µlÝ« §a¶ã Îøc Îl×.

®« ¶ã{êi Bi B{îc ¬{êi ¬Êy dƬ, ÎLs¶ã h߶ã B«¶ã yT¶ ÎLÝ Îl× óç¶ã ¶ãle ÎlÊy µlÝ« o«u ÎiÕ¶ã ãig ¶ãù« ¶lé¶ ¶lÞµ vp cg ¶ã{êi kTu ãäi :

- ÷py, Bø¶ã h¹i, Bø¶ã h¹i.

®« ¶ã{êi kla¶ã dC¬ ¶ãõ¶ã h¹i cø Îlbc ¶ãù« µlg¶ã ÎiÕµ. §éÎ ¶liT¶ cg cCi óg¶ã Be¶ Îlʵ ÎlsC¶ã, ¬éÎ ¶ã{êi h{íÎ qu« c¹¶l ó« ¶ã{êi vp µlg¶ã hT¶ µlÝ« ÎL{íc, ãim Ϋy L« ¬éÎ cCi. ÷ãù« cñ« ®p¶ã ¸ö ki¶l l·i lÝ hT¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã cùc hí¶ Låi Bø¶ã clå¬ hT¶ hua¶.

®p¶ã ¸ö véi ãim B«s, ¶lS¬ BÇu ¶ã{êi Êy clЬ hua¶ ¬éÎ ¶lCÎ. ÷ã{êi ¶ä ãië ÎlÕ vâ Ϋy kla¶ã c{íµ klÝ ãiíi L« BÊu víi ªæ¶ã ÎiTu BÇu. ÷l{¶ã clØ BÊu B{îc vpi liÖµ, ¶ã{êi Bg B· Îu¶ã ¬×¶l ¶lny hT¶ ãim În quyÒ¶ L« Bʬ hua¶ vps ÎlCi d{m¶ã luyÖÎ cñ« ®p¶ã ¸ö. Kla¶ã clÞu cls Bïi µl{m¶ã Bʬ ÎLb¶ã ®p¶ã ¸ö ¬b« B«s hT¶ ¶lS¬ cC¶l Ϋy cñ« ¶ã{êi Êy clЬ hua¶. ÷ãê B©u ÎlÕ ca¶ã cñ« ¶ã{êi ¶ä clØ hp ÎlÕ l{, Ϋy B{« L« h{¶ã clõ¶ã clp¶ã B· óiÕ¶ quyÒ¶ Îlp¶l cl{ë¶ã, ¶ã{êi clp¶ã Ϋ cl{« Lmi xuï¶ã ¬ÆÎ BÊÎ B· dè¶ã cl{ë¶ã ¬gc hua¶ vps cæ Ϋy cñ« ®p¶ã ¸ö ¬å¬ Îl× quCÎ hí¶ :

- Xuï¶ã ¶ãù«.

ªlÕ hp ¶ã{êi Êy B· hai B{îc ® C¶ã ¸ö ÎÐ xuï¶ã BÊÎ Îøc Îl×. Kla¶ã liÉu y B· dè¶ã Îlñ µlCµ ã× ¬p clØ ãim Ϋy L« ¬éÎ cCi B· c{íµ hua¶ B{îc Îl«¶l Bm¶ B«s cñ« Bïi µl{m¶ã ¶ã«y.

÷ã{êi Êy c{íµ B{îc Îl«¶l Bm¶ B«s xs¶ã hiÒ¶ óua¶ã Ϋy ®p¶ã ¸ö L« ¶ã«y vp l«i Ϋy cǬ Îl«¶l Bm¶ B«s ót " cCcl "¬éÎ ÎiÕ¶ã Îl«¶l B«s Êy B· ãÇy hp¬ l«i, vp vøÎ xuï¶ã BÊÎ hua¶.

D{íi C¶l oC¶ã ¬ÆÎ ÎLêi ¬íi ¬äc ó« ¶ã{êi ¶l˶ L« ¶ã{êi Bg hp ¶ã{êi lä ¸lu. ÷ã{êi ¶a¶ã d©¶ lä ¸lu ¶gi :

- ®« ¶ã{êi l·y Îles Îai ÎLë vÒ B·.

÷gi xs¶ã y hiÒ¶ ¶lny hT¶ ¬×¶l ¶ãù« dÓ¶ B{ê¶ã Bi ÎL{íc, kla¶ã hs ¶ã¹i ó« ¶ã{êi ®p¶ã ¸ö vp ªLiÒu ªa¶ Bps ÎÈu ã× cn. ®p¶ã ¸ö óiÕÎ cg cl¹y cò¶ã kla¶ã ÎlÉ ¶ps cl¹y ÎlsCÎ vp µln¶ klC¶ã cò¶ã kla¶ã ¶æi, ¶T¶ Bp¶l µlni ¶ãs«¶ ¶ãs«¶ Îles ¶ã{êi ¶ä Bi hua¶.

®« ¶ã{êi Îles ¶ã{êi lä ¸lu h¹i qu«y ÎLë vÒ c¨¶ ¶lp ¶ãai ë ÎLä BT¬ la¬ ÎL{íc. Võ« vps BÕ¶ cö« B· ÎlÊy óT¶ ÎLs¶ã B̶ ÎlSµ oC¶ã cls«¶ã, ¬ôc Bå¶ã ¶ãåi ¶ã«y clݶl ãiN«, c߶ ó« ¶ã{êi ki« ¶ãåi ë l«i óT¶, «i ¶Êy vt ¬ÆÎ BÒu ¶ãliT¬ ¶ãlÞ va cè¶ã vp kla¶ã ¶gi ¶ö« hêi.

®p¶ã ¸ö yT¶ ÎLÝ µle¶ ¶py ÎlÕ ¶ps cò¶ã clÕÎ clø kla¶ã o«i, ¶T¶ y BC¶l hiÒu hp¬ L« vt ¶ãlT¶l ¶ã«¶ã kiTu ¶ã¹s ¶gi :

- ÷ãpy ¶«y D{m¶ã B¹i c« B· häÎ vps Ϋy cCc ¶ã{mi, ¬uï¶ clЬ Îl× clЬ, ¬uï¶ ãiÕÎ Îl× ãiÕÎ klái cǶ µlni ¶gi ¶liÒu.

Ïä ¸lu hiÒ¶ ¶gi :

- U¶ã B¹i c« ¶T¶ Bïi xö víi y L« o«s ?

ªyµed óy VKª

¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i

lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬

®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬

ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã

DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l

-15-

÷ã{êi lä U¶ã ¶ãÓ¬ ¶ãlÜ ¬éÎ låi cl{« kÞµ hT¶ ÎiÕ¶ã Îl× ¶ã{êi lä ÷ãlT B· xe¶ hêi

ÎiÕµ:

- ®ua¶ã Îl« cls ÎlÇy ÎLß ÏÇu ca¶ã Îö.

Ïä U¶ã BCµ :

- ªT¶ lä D{m¶ã ¶py cluyT¶ ¬a¶ óns ÎiTu hp¬ clg o¨¶ cls ¶ã{êi cg ÎiÒ¶, Îéi cñ« y

BC¶ã clÕÎ Låi, ¶l{¶ã ¶ãpy la¬ ¶«y y cg h߶㠶ãlÜ« liÖµ cøu ÎlÇy ÎLß ÏÇu ca¶ã Îö Îl× l·y Îl« clÕÎ cls y ¬éÎ µle¶. ¸lb e¬ lä r« clb l·y µlÕ Bai ¶l·¶ liÖu cñ« y Bi.

÷ã{êi lä r« Bø¶ã dËy, ®p¶ã ¸ö ÎlÊy vËy ¬ÆÎ óiÕ¶ oSc. ªLiÒu ªa¶ kla¶ã liÉu ÎiÕ¶ã hg¶ã cñ« ãi«¶ã lå, ¶T¶ kla¶ã óiÕÎ µlÕ Bai ¶l·¶ liÖu hp klsÐÎ Bai ¬SÎ Bi.

÷l{¶ã clp¶ã ÎlÊy ÎlCi Bé cñ« ¬äi ¶ã{êi BsC¶ clSc ÎlÕ ¶ps cò¶ã ãiÕÎ l¹i ®p¶ã ¸ö clø kla¶ã o«i. ¸lp¶ã B«¶ã BÞ¶l hT¶ ÎiÕ¶ã v«¶ hm¶ lä Îl× óç¶ã ÎlÊy ¬ôc Bå¶ã ¶gi :

- U¶ã Îlbc Îlbc, clCu ÎlÊy y cò¶ã Îéi ¶ãliÖµ hS¬, Îlai Îl« cls y Bi.

÷ã{êi lä U¶ã B{« ¬SÎ ¶l׶ ¶l«u ¬éÎ cCi, ¶ãõ¶ã ãi©y hCÎ, y hí¶ Îiն㠶gi víi ®p¶ã ¸ö L»¶ã :

- ®©y ãiê B· cg ¶ã{êi xi¶ cls ¶ã{mi, vËy ¶ã{mi µlni ÎlÒ Béc hp kla¶ã B{îc ÎiÕÎ hé ¬éÎ ÎÝ ã× vÒ ¶lN¶ã viÖc ¬p la¬ ¶«y ¶ã{mi B· ÎLa¶ã ÎlÊy.®p¶ã ¸ö BCµ :

- Qun ÎlËÎ Îai kla¶ã cg ý BÞ¶l d߬ ¶ãg ã× lÕÎ, ¶l{¶ã Îai B· ÎLgÎ ÎlÊy Låi, cg BiÒu

clØ ÎLCcl D{m¶ã ¬ç hp ¶ã{êi ¬è quC¶ã kla¶ã óiÕÎ quÝ vÞ hp «¶l lè¶ã lns lC¶. ªõ B©y ÎLë Bi Îai xi¶ ÎlÒ kla¶ã ó{íc cl©¶ vps ªliɬ ª©y ¶py ¶ö« ó{íc vp viÖc cñ« quÝ vÞ Îai xi¶ ãiN kݶ. ÷Õu Îai ¶uïÎ hêi Îl× ÎLêi BÊÎ ÎiTu diÖÎ Îai.

Ïä U¶ã h«i ¶gi :

- §{îc, clb¶ã Ϋ Îi¶ ¶ã{mi hp ¶ã{êi lns lC¶, Îlai ¶ã{mi Bi Bi.

®p¶ã ¸ö clʵ Ϋy clps BÞ¶l Bi Îl× ¶ã{êi lä ÷ãlT BéÎ ¶liT¶ Bø¶ã dËy quCÎ ÎlCs :

- ÷ã{mi Bi ¶ã«y ¶l{ ÎlÕ ¶py { ?

®p¶ã ¸ö ¶ãȶ ¶ã{êi L« ¬éÎ cCi ¶l{¶ã y hiÒ¶ liÉu ý ¶ã«y, ã{î¶ã c{êi ¬éÎ ÎiÕ¶ã vp

BCµ :

- ªlai B{îc xi¶ cls Îai ¬{î¶ Îl«¶l B«s.

®p¶ã ¸ö ãim Ϋy L« óSÎ vp Bi ¬Êy ó{íc BÉ Î«y µlni hT¶ ¬ÆÎ óp¶, Låi ¬b« B«s clЬ BÕ¶ µl˵ ¬éÎ cCi, BøÎ hua¶ óï¶ ¶ãg¶ Ϋy.

¸lЬ xs¶ã, y hiÒ¶ võ« c{êi võ« ¶gi ÎiÕµ :

- ¸s¶ Bå ¶py ¬éÎ Îl©¶ ¬éÎ ¬×¶l clÞu kla¶ã hiT¶ c«¶ ã× BÕ¶ óä¶ ki« lÕÎ. ¼äi ¶ã{êi ÎlÊy Ϋy y ¬Cu clny L« ¶l{ ouïi ¬p vÓ¶ cï ãS¶ã clÞu Bù¶ã B{îc ¶T¶ «i ¶Êy BÒu cn¬ µlôc klÝ klCi cñ« y. ÷ã{êi lä ÷ãlÖ ãim ¶ãg¶ Ϋy cCi hT¶ ¶gi ÎiÕµ :

- §{îc hS¬, c©u cluyÖ¶ la¬ ¶«y csi ¶l{ B· kÕÎ hiÔu Låi.

÷gi xs¶ã y hiÒ¶ Bi vps óT¶ ÎLs¶ã, hÊy Îluïc cøu Îl{m¶ã vp vni ÎLS¶ã L« ó¨¶ã óg cls ®p¶ã ¸ö. Kla¶ã ¬uï¶ ë h¹i Bg clbÎ ¶ps ®p¶ã ¸ö BÉ ¶ã{êi lä ÷ãlT ó¨¶ã óg vÕÎ Îl{m¶ã cls ¬×¶l xs¶ã qu«y h¹i ¶gi víi ¶ã{êi lä ÷ãlÖ L»¶ã :

- ¸lb¶ã Ϋ Bi Îlai.

ªyµed óy VKª

¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i

lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬

®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬

ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã

DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l

-16-

ªLiÒu ªa¶ ÎlÊy oSc ¬ÆÎ y ¶lîÎ ¶l¹Î ¶l{ vËy clSc hp y B«u Bí¶ hS¬ BÞ¶l ¬êi y ë h¹i ÎlT¬ ¬éÎ Bai ¶ãpy ¶N« ¶l{¶ã clp¶ã ¶ãlÜ h¹i kla¶ã dC¬ hT¶ Îiն㠶gi. ÷ã{êi lä U¶ã ÎlÊy vËy véi Bì hêi :

- ÏÇu ca¶ã Îö ¶gi L« Îl× clb¶ã Îai víi ca¶ã Îö cò¶ã cg Bai clbÎ hiT¶ c«¶ víi ¶l«u.

÷ã{êi klCcl lä D{m¶ã ¶py cò¶ã lns lC¶ hS¬. ªlai BÉ Îai óiÕu cls l«i ¶ã{êi vËÎ ¶py.

÷gi xs¶ã, y ¬gc Îbi hÊy L« ¬éÎ vËÎ B{« cls ªLiÒu ªa¶, ªLiÒu ªa¶ ÎlÊy vËÎ Bg hp ¬éÎ Île ÎLbc, ¶ls ¶lá, BÇu cg Bôc hç Îlp¶l l«i clN " ¾m¶ ªa¶ ". PlÝ« o«u h{¶ã cg vH ¬éÎ óa¶ã ls« ã× Bg, ¶l{¶ã clp¶ã kla¶ã liÉu vËÎ ¶py dè¶ã BÉ hp¬ ã× ? §«¶ã ¶ãm ¶ãCc ¶l׶ Îl× ¶ã{êi lä U¶ã h¹i ÎiÕµ :

- ÏiÖ¶ Îlêi ÎliT¶ l¹ B¹i hs¹¶, ca¶ã Îö hp ¬éÎ Îl{ oi¶l yÕu íÎ, kla¶ã ¶T¶ Bi h¹i óT¶ ¶ãspi ¶l{ vËy. ªai kluyT¶ ca¶ã Îö ¶T¶ ÎLë vÒ ¶lp ¶ã«y. ÷Õu Bi B{ê¶ã cg ãƵ où ã× ¶ãuy ¶«¶ Îl× ca¶ã Îö cø viÖc B{« cCi Îlt ÎLbc ¶py L« hp ó׶l yT¶ ¶ã«y.

ªLiÒu ªa¶ h¹i xe¬ cCi Île ÎLbc Bg, ÎlÊy kla¶ã cg cCi ã× hp h¹ lÕÎ, ¶T¶ clp¶ã vÓ¶ cl{« Îi¶ ¶g cg µlCµ hùc ÎlǶ óÝ ã× clp¶ã BsC¶ clSc vËÎ ¶py clØ hp ¬éÎ vËÎ BÉ ÎLs¶ã ¶ã{êi Îlai cls ¶T¶ clp¶ã hiÒ¶ cC¬ m¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã Låi ãi«s cls ÏÇu Kl«¶ã óá vps ÎLs¶ã óäc Cs.

ªlÕ Låi ó« ¶ã{êi Îõ óiÖÎ ¬äi ¶ã{êi L« Bi, c{ìi ¶ãù« Îlu¶ã ÎlM¶ã Îles hïi cò qu«y h¹i. ¸n ó« ÎLs¶ã h߶ã BÒu LÇu LÜ va cè¶ã. §i BÕ¶ kli ÎLêi oC¶ã Îá ¬íi BÕ¶ ¬éÎ ÎlÞ ÎLʶ ¶lá. ªLiÒu ªa¶ hiÒ¶ kiÕ¬ ¬éÎ klCcl o¹¶ BÉ cls ®p¶ã ¸ö ¶ãlØ ¶ãmi.

¾C¶ã ¶ãpy la¬ o«u ó« ¶ã{êi h¹i hT¶ B{ê¶ã Bi hua¶. Kla¶ã ¬uï¶ ÎLa¶ã h¹i Îln¬ ÎL¹¶ã ÎlÞ ÎLʶ óÞ qu«¶ ói¶l cp¶ quÐÎ ªLiÒu ªa¶ BÒ ¶ãlÞ Bi v߶ã B{ê¶ã clø kla¶ã clÞu Bi xuyT¶ qu« ÎlÞ ÎLʶ Bg. ®« ¶ã{êi Bi BÕ¶ ãiê ¶ãä ¬íi cg clç ¶ãlØ cl©¶, ¶ãlØ ¶ãmi xs¶ã, h¹i hT¶ B{ê¶ã, Bi B{îc lm¶ l«i clôc dƬ ¶N«, óç¶ã ¶ãle ÎlÊy cg ÎiÕ¶ã vg ¶ãù« ¶lé¶ ¶lÞµ, Låi ÎlÊy ¬éÎ ¶ã{êi c{ìi ¶ãù« ë B»¶ã ÎL{íc µli Îíi. Kli Bi qu« c¹¶l ó« ¶ã{êi, cg B{« ¬SÎ ¶ãS¬ ¶l׶ ªLiÒu ªa¶ vp ®p¶ã ¸ö ¬éÎ cCi Låi µlg¶ã ¶ãù« Bi hua¶.

®« ¶ã{êi Bi B{îc ¶¨¬ oCu dƬ B{ê¶ã, h¹i ¶ãle ÎlÊy µlÝ« o«u cg ÎiÕ¶ã vg ¶ãù« ¶lé¶ ¶lÞµ. Vp ÎlÊy ¶ã{êi c{ìi ¶ãù« låi ¶·y Buæi Îles Îíi. rǶ ¶py y ¶ãS¬ ¶l׶ ®p¶ã ¸ö vp ªLiÒu ªa¶ kü h{ì¶ã lm¶, ¶ã{êi Êy BÇu óäc vni x«¶l ¬ÆÎ ¬òi cg vt LÊÎ «¶l Îuʶ. Y Bi qu« c¹¶l ó« ¶ã{êi Låi µlg¶ã Bi hua¶.

ªLiÒu Îa¶ hiÒ¶ hT¶ Îiն㠶gi :

- Ï׶l dC¶ã cñ« ¶ã{êi ¶py kú h¹ ÎlËÎ, o«s y Bi Låi h¹i qu«y ÎLë h¹i ÎlÕ ?

®p¶ã ¸ö BCµ :

- ¸lê hCÎ ¶N« cg viÖc ã× xny L« ÏÇu ¸a¶ã Îö clØ viÖc Bps ÎÈu ÎL{íc, cø BÉ ¬Æc cls Îai Bïi µlg.

ªLiÒu ªa¶ ki¶l l·i lái h¹i :

- D{m¶ã luy¶l ¶gi ã× ÎlÕ ? r¹i cg c{ê¶ã B¹s l«y o«s ?

- ¸g hH clb¶ã Ϋ Bi kla¶ã BÇy ¶¨¬ dƬ ¶N« ÎlÕ ¶ps cò¶ã cg viÖc xny L«, ¶l{¶ã

ó©y ãiê clb¶ã Ϋ ¬uï¶ hui cò¶ã kla¶ã B{îc ¶N« Bp¶l µlni xa¶ã µl« hT¶ ¬éÎ µle¶ vËy.

riÒ¶ cg ó« ¶ã{êi cìi ¶ãù« cl¹y L« cn¶ B{ê¶ã. ®p¶ã ¸ö Ϋy clps ¶gi :

Îlbc ¶ãù« cl¹y hT¶ clSµ

ªyµed óy VKª

¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i

lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬

®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬

ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã

DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l

-17-

- ª¹i l¹ hp ¶ã{êi lä D{m¶ã ¶ã{êi cñ« ÎiTu côc Vâ Ïéi Bi qu« quÝ BÞ« ¶l{¶ã kla¶ã

µlni hp óns ÎiTu ã× cn, cls ¶T¶ ¬íi kla¶ã ãöi ÎliÕµ clps quÝ V{m¶ã ãi«, c߶ vÞ ÏÇu ca¶ã Îö B©y hp Bi du hÞcl. ÏÇu ca¶ã Îö hp läc ÎLß ¬s¶ã quÝ vÞ ¶É ¶«¶ã ¶l{ê¶ã hïi Bi cls.

®p¶ã ¸ö ë ÎLT¶ ãi«¶ã lå cò¶ã cg clbÎ ÎT¶ Îuæi x{« ¶«y, Bm¶ B«s cñ« y cò¶ã läc B{îc cl©¶ ÎLuyÒ¶, ¶l{¶ã võ« Låi y óÞ clÆÎ ã·y ¬Êy ¶ãg¶ Ϋy vp y h¹i ¶ãlÜ ¬Êy ¶ã{êi qu«¶l B©y clSc B« oï cg hiT¶ qu«¶ BÕ¶ ¶ã{êi lä U¶ã. ¸ls ¶T¶ y ¬íi dè¶ã hêi hH kliT¬ Îï¶ ¶l{ ÎlÕ BÉ Îlضl cÇu. ÷ã{êi Bi ãiN« ó« ¶ã{êi ki« Ϋy kla¶ã cǬ klÝ ãiíi c{êi BCµ :

- ¸lb¶ã Ϋ ÎliÕu ÎiÒ¶ hé µlÝ BÞ¶l ¬{î¶ cCc l¹ ¬éÎ ÝÎ Låi y µli ¶ãù« Îíi, ãim Ϋy L« cléµ hua¶ cCi óäc Cs oSµ Lmi xuï¶ã BÊÎ.

Y võ« cǬ óäc Cs hT¶ võ« Îlö xe¬ ¶Æ¶ã ó«s ¶liTu Låi võ« c{êi võ« ¶gi :

- ¸C¬ m¶ ¶lÐ.

Gi©y µlbÎ o«u ó« ¶ã{êi Bg B· Bi ¬ÊÎ d¹¶ã hiÒ¶. ®p¶ã ¸ö hiT¶ ÎiÕµ óÞ ÎlÊÎ ó¹i clC¶ ¶n¶ va cè¶ã. ÏÇu Kl«¶ã hs ©u véi lái :

- ªÊÎ cn ÎiÒ¶ hé µlÝ cñ« clb¶ã Ϋ ë ÎLs¶ã cCi óäc Bg lÕÎ, ó©y ãiê óiÕÎ hÊy ã× ¬p Bi vÒ B©y?

®p¶ã ¸ö BCµ :

- ¸lb B{îc oï¶ã ogÎ ¶l{ vËy cò¶ã B· hp ¬õ¶ã hS¬ Låi, Îlai clb¶ã Ϋ cø Bi BÕ¶ B©u hs BÕ¶ BÊy vËy.

®« ¶ã{êi ¶n¶ clÝ cbi BÇu Îlñ¶ã ÎlM¶ã Bi hua¶. ÷ö« ãiê o«u, óç¶ã ¶ãle ÎlÊy µlÝ« o«u h¹i cg ÎiÕ¶ã vg ¶ãù« ¶lé¶ ¶lÞµ ó« ¶ã{êi véi qu«y BÇu ¶l׶ h¹i ¬íi l«y ó« ¶ã{êi hbc ¶·y h¹i qu«y ¶ãù« Buæi Îles. ®p¶ã ¸ö vp ªLiÒu ªa¶ BÒu lsn¶ã oî va cè¶ã, kla¶ã óiÕÎ lä Buæi Îles ¶l{ ÎlÕ BÉ hp¬ cli.

®« ¶ã{êi Bg võ« µlg¶ã ¶ãù« Îíi ÎL{íc ¬ÆÎ óç¶ã xuï¶ã ¶ãù« hiÒ¶, ¶ã{êi Bi ÎL{íc clSµ Ϋy clps vp ¶gi :

- R« hp ¶ã{êi ¶lp cn, clb¶ã Îai ÎlÊÎ hÔ ¬p cò¶ã kla¶ã l«y, xi¶ l«i vÞ Bõ¶ã ÎLCcl cø ¶lÐ.

¼éÎ ¶ã{êi ¶N« l«i Ϋy ó{¶ã óäc Cs ÎLn h¹i cls ÏÇu Kl«¶ã, hÔ µlе :

- Xi¶ ãi«s lsp¶ ¬g¶ vËÎ ¶py h¹i cls luy¶l Bpi, võ« Låi clb¶ã Îai B· liÉu hǬ xi¶ Îlø hçi cls.

ÏÇu Kl«¶ã ÎLï ¬SÎ ¶l׶ ã· ki« cl{« óiÕÎ µlni µln¶ ø¶ã L« o«s cls Bb¶ã v× ÎLs¶ã h߶ã lS¶ LÊÎ ¶ãli ¶ã¹i óëi v× óä¶ ¶ã{êi ¶py võ« ¬íi c{íµ cCi óäc cñ« ÎlÇy ÎLß lS¶ cl¹y Bi, ó©y ãiê ÎLë h¹i ÎL«s ÎLn víi ý BÞ¶l ã×.

ªõ ÎL{íc óä¶ c{ê¶ã c«¶ Îݶl Î׶l lu¶ã ó¹s ÎLCs ÎLë h¹ Îl{ê¶ã hp¬ o«s cg ÎlÉ Îi¶ B{îc. ¸lb¶ã óns clb¶ã Ϋ ¶ã{êi ¶lp cn. ¸©u ¶gi ¶py cg ý ¶ãlÜ« ã×. ÏÇu Kl«¶ã Bø¶ã ¶ãm ¶ã{êi L« cl{« BCµ.

ªT¶ ki« Î{mi c{êi :

- Ïuy¶l Bpi lspi ¶ãli Îai ¶gi Bè« BÊy p ?

ÏÇu Kl«¶ã ãËÎ BÇu :

ªyµed óy VKª

¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i

lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬

®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬

- V©¶ã

ªT¶ ki« ¶ãSÎ hêi :

Îai

Îai

Îai.

ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã

DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l

-18-

- ¸lb¶ã Îai ÎLn h¹i ÎlËÎ, luy¶l Bpi ¶l˶ Bi. ÏS¶ ¶Ð¬ cCi óäc o«¶ã µlÝ« ÏÇu Kl«¶ã, ÏÇu Kl«¶ã cléµ óSÎ cCi óäc cǬ ¶mi Ϋy cl{« óiÕÎ µlni ¶gi hêi ã×. ªLs¶ã ÎLÝ gc ÏÇu Kl«¶ã ¶ãlÜ L« ¬éÎ cluyÖ¶, lS¶ ¶ãlÜ ÎlǬ :

- å ! å ! Ï«y óä¶ ¶py hp c{ê¶ã B¹s, lS¶ liÉu hǬ Ϋ vp ca¶ã Îö hp Bå¶ã ¬a¶ ¶T¶ ¬íi ¶gi :" clb¶ã Ϋ hp ¶ã{êi ¶lp cn ".

ÏS¶ c߶ B«¶ã ouy ¶ãlÜ Îl× clîÎ ÎlÊy Îø µlÝ« cg ¬éÎ oï Ba¶ã ¶ã{êi Îõ ÎLs¶ã ¶lN¶ã kÑÎ BC cl¹y Îíi. Ï׶l ¶l{ óä¶ ¶ã{êi ki« ȶ ¶Êµ ÎLs¶ã om¶ cïc ãiê ÎLë L« ¶ãspi. ®ä¶ ¶py Bø¶ã clps. ¾ï ¶ã{êi ki« cl¹y Îíi ¶ã{¶ã h¹i. Ïä BÒu hp ¶lN¶ã ¶ã{êi ¶a¶ã d©¶ Îla¶ d· Îl©¶ l׶l Îs hí¶ klse ¬¹¶l. ®ä¶ ¶ã{êi ki« ¶l׶ ãƵ ¬Êy ¶ã{êi ¶py ¬õ¶ã vui ¶l{ võ« ÎLni qu« ¬éΠΫi ¶¹¶ Låi h¹i ãƵ ¶l«u.

ªLiÒu ªa¶ vp ÏÇu Kl«¶ã clb ý qu«¶ oCÎ BÉ xe¬ B©y hp cluyÖ¶ ã×, ιi o«s la¬ ¶«y lä h¹i léi Ba¶ã Bns ¶l{ ÎlÕ.

®ä¶ ¶ã{êi clps lái ¶l«u Bu ãiä¶ã cñ« cCc Îضl. Vp cø xe¬ µlôc ÎL«¶ã cñ« lä cò¶ã Bñ óiÕÎ B« oï hp ë x« Îíi. Ï«i ¶ã{êi kla¶ã liÉu ¶lN¶ã ¶ã{êi Bg hƶ héi x« xai BÕ¶ B©y hp¬ cli ¶T¶ ÎLs¶ã h߶ã ÎlSc ¬Sc va cè¶ã.

ªïi la¬ Bg ªLiÒu ªa¶ vp cCc ¶ã{êi ë ÎLä ÎLs¶ã klCcl BiÕ¬ ιi cl©¶ ¶bi r·s ¶l«i BÞ¶l oC¶ã oí¬ ¬«i hp hT¶ ¶bi hiÒ¶. ¼äi ¶ã{êi B«¶ã ¨¶ cm¬ Îïi óç¶ã cg ¶ã{êi cl¹y vps ¶gi:

- ªæ Î{í¶ã ca¶ã B· Îíi.

¸lݶ µlǶ ¬{mi ¶ã{mi ÎLs¶ã klCcl BiÕ¬ BÒu Bø¶ã cn dËy vp cl¹y hua¶ L« klái klCcl BiÕ¬. ®p¶ã ¸ö kÐs Ϋy ªLiÒu ªa¶ vp ¶gi :

- ¸lb¶ã Ϋ cè¶ã Bi L« xe¬ o«s Bi.

Ï«i ¶ã{êi Bi L« ¶ãspi cö« klCcl BiÕ¬ ÎlÊy ¶lN¶ã ¶ã{êi Bg BÒu Bø¶ã o«¶ã cn l«i óT¶ B{ê¶ã óua¶ã xuai Ϋy xuï¶ã. Ï׶l ¶l{ B«¶ã Bîi clê ¬éÎ ¶l©¶ vËÎ qu«¶ ÎLä¶ã vËy.

¼éÎ hCÎ o«u ÎLT¶ B{ê¶ã ¶bi ë µlÝ« Ωy cg ÎiÕ¶ã vg ¶ãù« ¶lé¶ ¶lÞµ vä¶ã Îíi, ¬äi ¶ã{êi BÒu qu«y ¬ÆÎ h¹i ¶l׶ cn vÒ µlÝ« Bg ãi©y µlbÎ o«u hiÒ¶ ÎlÊy ¬éÎ Îl{ oi¶l cl¹c Bé l«i óny l«i ÎC¬ Îuæi cìi ¶ãù« Îlñ¶ã ÎlM¶ã Bi Îíi. ÷ã{êi Bg ÎlÊy ¬äi ¶ã{êi Bø¶ã cn l«i óT¶ B{ê¶ã ¶ãlT¶l Bg¶, ¶ã{êi Bg hiÒ¶ Îlbc ¶ãù« h¹i ãǶ Låi ¶lny xuï¶ã d{íi BÊÎ. ªLs¶ã ¶lN¶ã ¶ã{êi Bi Îles B· ÎlÊy ¬éÎ B¹i lC¶ ÎiÕ¶ hT¶ Bì hÊy c{m¶ã ¶ãù«. ªl{ oi¶l Êy Bi ó{íc ¬éÎ Îíi cbi BÇu vCi clps vp lái Îl¨¬ Îõ¶ã ¶ã{êi ¬éÎ.

ªl{ oi¶l Êy Bi Îíi ÎL{íc ¬ÆÎ ªLiÒu ªa¶ ÎlÊy clp¶ã ¨¶ ¬Æc Îles hïi Îl{ oi¶l véi ÎiÕ¶ Îíi ãǶ clSµ Ϋy clps vp lái :

- VÞ ¶py hp «i ÎlÕ ?

ªLiÒu ªa¶ BCµ :

- ª¹i l¹ lä ÏÇu xi¶ lái quÝ Îݶl d«¶l hp ã× ?

ªl{ oi¶l ¶ä BCµ :

- ª¹i l¹ lä ªæ ÎT¶ hp ªLä¶ã ªlä.

ªyµed óy VKª

¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i

lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬

®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬

ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã

ªLiÒu ªa¶ clSµ Ϋy clps vp lái ÎiÕµ :

- ª«i l¹ ¶ã{ì¶ã ¬é B· h©u

DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l

-19-

ªLä¶ã ªlä ¬Ø¬ c{êi vp Bi vps ÎLs¶ã klCcl BiÕ¬ hua¶. ®p¶ã ¸ö hai ªLiÒu ªa¶ o«¶ã óT¶ vp ¶gi :

- Ï׶l ¶l{ Îl{ oi¶l lä ªæ ¶py LÊÎ cg quyÒ¶ ÎlÕ. ÏÇu ca¶ã Îö ¶T¶ ¶gi víi y óns y

Îl« cls clb¶ã Ϋ Bi. ¸a¶ã Îö víi y cè¶ã hp ¶ã{êi läc lp¶l víi ¶l«u clSc dÔ ¶gi cluyÖ¶ lm¶.

ªLiÒu ªa¶ ¶ãlÜ cò¶ã µlni hiÒ¶ Bi Îíi ÎL{íc cö« µl߶ã cñ« ªLä¶ã ªlä ls ¬éÎ ÎiÕ¶ã BC¶l ÎiÕ¶ã ÎL{íc Låi ¬íi ãim Ϋy hT¶ ãâ cö«. rbc Êy clp¶ã ¶ãle ÎlÊy ÎLs¶ã µl߶ã cg ÎiÕ¶ã Bäc oCcl vä¶ã L«. ¸lp¶ã ãâ B{îc ¬Êy cCi ÎiÕ¶ã Bäc oCcl ÎLs¶ã µl߶ã hiÒ¶ ¶ã{¶ã ¶ã«y, cö« µl߶ã võ« lÐ ¬ë ªLä¶ã ªlä B· L« ¶ãlT¶l Bg¶ vp ¶gi :

- ë klCcl BiÕ¬ Îܶl ¬Þcl ¶py ¬êi ÏÇu luy¶l vps B©y ÎLß cluyÖ¶ víi BÖ ¬éÎ µle¶.

ªLiÒu ªa¶ vCi clp¶ã ¶ä ¬éÎ cCi Låi Bi ÎlM¶ã vps ÎLs¶ã hiÒ¶. ¸lp¶ã ÎlÊy ÎLT¶ óp¶ cg BÉ ¬éÎ quyɶ oCcl óT¶ ÎLT¶ cg viÕÎ clN : ®i¶l riTu, ¼i¶l §iTu ªlǶ Ïsp¶ã ªl{î¶ã. ¸lp¶ã BsC¶ clSc Bg hp ¬éÎ ón¶ ÎÊu cl{m¶ã ¶T¶ clp¶ã kla¶ã dC¬ ¶ãg ¶N« v× oî Bïi µl{m¶ã ¶ãli kþ, Låi ¬íi ¶ãåi xuï¶ã.

ªLä¶ã ªlä lái ãi« ÎlÕ cñ« clp¶ã L« o«s ? ¸lp¶ã Îles Bb¶ã Îlø Îù ¬p ÎLn hêi. ªlÊy clp¶ã hp cs¶ ÎL«i Ïé óé Îl{î¶ã Îl{ hiÒ¶ kTu " ñ« " ¬éÎ Îiն㠶gi ÎiÕµ:

- rÖ¶l Îa¶ B¹i ¶l©¶ hp ¬éÎ ¶ã{êi quǶ Î{ Îl«¶l hôc, clb¶ã Îai LÊÎ kݶl µlôc.

ªLiÒu ªa¶ véi BCµ hêi. ªiÕµ Îles Bg clp¶ã hiÒ¶ kÉ h¹i cluyÖ¶ cls ªLä¶ã ªlä ¶ãle

¬×¶l v× ÎLï¶ ÎLC¶l qu«¶ o«i Låi B{îc ®p¶ã ¸ö L« Ϋy cøu ãibµ ¶l{ ÎlÕ ¶ps, o«u h¹i B{îc

LiT¶ã cg cluyÖ¶ ÎlÊy ë ÎLs¶ã l߬ cg BÇu

¶ã{êi lä U¶ã Îƶã cls cCi Îlt ópi ÎLbc v.v

h©u ¶ã{êi Îl× clp¶ã kla¶ã dC¬ ¶gi L« cls Bïi µl{m¶ã ¶ãle Îlai.

ªLä¶ã ªlä võ« c{êi võ« ¶gi ÎiÕµ :

- ¸lb¶ã Ϋ ãƵ ãì ë ¶mi B©y kÉ L« cò¶ã cg duyT¶ µl˶ BÊy, ¶ãpy ¬«i luy¶l l·y

Îles ÎiÉu BÖ hT¶ ¶bi BÉ que¶ óiÕÎ ¬éÎ ÝÎ «¶l lè¶ã lps kiÖÎ. §©y cò¶ã hp ¬éÎ viÖc LÊÎ klsCi clÝ cñ« ¬éÎ Bêi ¶ã{êi, quÝ lå ÏÇu luy¶l Bõ¶ã ÎiÕÎ hé ¶lN¶ã ã× ¬SÎ ÎlÊy Ϋi ¶ãle cñ« cluyÕ¶ Bi ¶py Îl× ÎiÉu BÖ c«¬ Bs«¶ ÏÇu luy¶l kla¶ã óÞ l¹i ã× cn.

ªLiÒu ªa¶ ÎlÊy clp¶ã Ϋ ¨¶ ¶gi ¶l«¶l ¶l¹y ¶l{ vËy ÎLs¶ã h߶㠬íi yT¶ Ω¬. ªlÕ Låi l«i ¶ã{êi h¹i ¶gi BÕ¶ cluyÖ¶ v¨¶ Îlm. ¼íi l«y ªLä¶ã ªlä läc LÊÎ ÝÎ, ¶T¶ kli clp¶ã Ϋ ÎlÊy ªLiÒu ªa¶ ¨¶ ¶gi ÎL«¶ã ¶l· ¶l{ vËy h¹i cp¶ã kݶl ¶É va cè¶ã.

Ï«i ¶ã{êi Bp¬ B¹s cls BÕ¶ c«¶l l«i, ªLiÒu ªa¶ ¬íi cCs Îõ vÒ µl߶ã. ®p¶ã ¸ö Bîi clê lspi kla¶ã ÎlÊy ªLiÒu ªa¶ qu«y ÎLë vÒ µl߶㠶g¶ã h߶ã oïÎ LuéÎ va cè¶ã, kla¶ã óiÕÎ lT¶ oui L« o«s, B«¶ã Bi Bi h¹i h¹i Îl× óç¶ã ÎlÊy ªLiÒu ªa¶ vt ¬ÆÎ lí¶ lë vÒ Îíi. Y ¬íi yT¶ h߶ã.

ªyµed óy VKª

s0s

¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i

lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬

®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬

ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã

DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l

-20-

håi thø hai

t¸m ph­¬ng héi anh tuÊn

÷ ãpy la¬ o«u hp ¶ãpy ªÕÎ ªLu¶ã Îlu, ¶T¶ la¬ Bg ªLiÒu ªa¶ víi ®p¶ã ¸ö Îles ¬äi ¶ã{êi hT¶ ¶bi ÎlËÎ oí¬. Kli Bi Îíi h{¶ã ¶bi Îl× võ« Bb¶ã ãiê ¶ãä B· cg

¬{êi ¬Êy ¶ã{êi kliT¶ã oM¶ cm¬ ¶{íc ë Bg clê Bîi Låi, ¶l{¶ã cCc ¬g¶ ¨¶ BÒu hp ¬g¶

cl«y lÕÎ. ¼äi ¶ã{êi ¨¶ uï¶ã xs¶ã, ¶ãlØ ¶ãmi ¬éÎ hCÎ Låi h¹i ÎiÕµ Îôc Bi hua¶.

ªõ clç ¶ãlØ cl©¶ hT¶ Îíi Bضl ¶bi, ouïÎ däc B{ê¶ã BÒu cg ÎL¹¬ c«¶l vp klC¬ xÐÎ LÊÎ ¶ãliT¬ ¶ãÆÎ. Kli óÞ klC¬ xÐÎ Îíi óä¶ ªLiÒu ªa¶ ó« ¶ã{êi, Îl× ªLä¶ã ªlä ÎiÕ¶ hT¶ ãËÎ BÇu ¬éÎ cCi, ¶ã{êi c«¶l ãCc BÉ cls Bi qu«. ªLiÒu ªa¶ ¶ãlÜ ÎlǬ: ¶ãuy ¶«¶ ÎlËÎ, ¶Õu Îïi la¬ qu« kla¶ã ÎLß cluyÖ¶ víi ªLä¶ã ªlä Îl× ¶ãpy la¬ ¶«y cl{« óiÕÎ oï µl˶ ¬×¶l oï¶ã clÕÎ L« o«s?

§Õ¶ hbc cliÒu Îp ¬íi hT¶ Îíi Bضl ¶bi. ¼Êy ÎL¨¬ lns lC¶, c«s cg, Îlʵ cg, B· xÕµ lp¶ã Bø¶ã ¶ãlT¶l ÎiÕµ ¬äi ¶ã{êi. ¸g ¬éÎ ¶ã{êi võ« c«s võ« ¬Ëµ, v¹¬ vì klCc Îl{ê¶ã, l׶l ¶l{ hp Îlñ h·¶l cñ« ¶lg¬ ¶ã{êi L« Bg¶, ÎlÊy ªa ªLä¶ã ªlä, véi ÎiÕ¶ Îíi Bg clps. Råi, l«i ¶ã{êi dSΠΫy ¶l«u cè¶ã Bi vps ÎLs¶ã ¶lp.

ªLiÒu ªa¶ ÎlÊy ÎLT¶ ¶bi Îl{« ÎlíÎ cg ¬Êy clôc ¶gc ¶lp. ¸¨¶ hí¶ ¶lÊÎ l׶l ¶l{ hp ¬éÎ ¶ãai clè« lsÆc ¬iÕu. ÷lN¶ã c¨¶ ¶lp Bg kla¶ã µlni hp ¶lp Îl{ê¶ã d©¶, ¬p cò¶ã kla¶ã ãiï¶ã om¶ ÎL¹i ¶ps cñ« ãiÆc c{íµ. V× kla¶ã cg ¬éÎ c¨¶ ¶ps x©y hÇu c«¶l µlCs hòy cn.

ë d{íi ¶bi, ®p¶ã ¸ö B· ÎlÊy kiÉu cCcl cñ« cCc ¶ã{êi Êy klCc ¶lN¶ã BC¬ ãiÆc cá ¬äi ¶mi, Îl× clSc ÎLT¶ om¶ ÎL¹i ÎlÕ ¶ps cò¶ã lè¶ã vÜ h¹ Îl{ê¶ã, ¶l{¶ã cg ¶ãê B©u h¹i om opi ¶ãlÌs ¶p¶ BÕ¶ ÎlÕ! ¸lp¶ã µl©¶ v©¶ kla¶ã liÉu ¶lN¶ã ¶ã{êi ¶py hp l¹¶ã ¶ã{êi ã×? ¸lp¶ã ¶ãlÜ ÎlǬ: ¬×¶l h¨¶ hé¶ ÎLs¶ã BC¬ ãi«¶ã lå clM¶ã ã× cò¶ã B· B{îc ¬Êy ¶¨¬ ÎL{ê¶ã. ViÖc ã× clM¶ã ¬ôc kÝcl qu«? ªL{ê¶ã lîµ ¶ps clM¶ã cg ¬×¶l dù qu«?

÷l{¶ã hǶ ¶py cg BiÒu h¹ ¶lÊÎ hp ¶lN¶ã ¶ã{êi ¶py µlǶ ¶liÒu ë ¶mi x« xai lp¶ã ¶ãl׶ v¹¶ dƬ Îíi. Kli ãƵ ¶l«u, ÎlCi Bé cñ« lä Îl©¶ ¬ËÎ ¶l{ «¶l e¬ LuéÎ ÎlÞÎ, ¬p oSc ¬ÆÎ Îl× óuå¶ óùc µlÓ¶ uÊÎ, kla¶ã ÎlÊy ¬éÎ ¶ã{êi ¶ps Î{mi c{êi vui ¬õ¶ã cn?

ªLiÒu ªa¶ vp ó« ¶ã{êi B{îc dÓ¶ vps ¶ãlØ ¬éÎ c¨¶ µl߶㠶lá. ¼éÎ hCÎ o«u, cg ¶ã{êi ó{¶ã cm¬ ¶{íc Îíi. ¸g óï¶ ¬g¶ cl«y vp lm¶ 20 cCi óC¶l ¬× lʵ. (÷ã{êi µlÝ« ®Sc ªLu¶ã Ïs« ¨¶ óC¶l ¬× lʵ Îl«y cm¬.) §T¬ la¬ Bg, ªLiÒu ªa¶ cè¶ã ®p¶ã ¸ö óp¶ ÎC¶ ÎlǬ Îl×. ¸n l«i BÒu kla¶ã liÉu ¶lN¶ã ¶ã{êi ki« quy Îô ÎLT¶ ¶bi ¶py hp¬ ã×? ÷ãpy la¬ o«u hp ¶ãpy 16 ÎlC¶ã 6, l«i ¶ã{êi võ« ¨¶ Biɬ Ω¬ xs¶ã, L« ¶ãspi d¹s clmi qu«¶l ¶bi ÎlÊy B©u B©u cò¶ã cg ¶lN¶ã B¹i lC¶ h¹ ¬ÆÎ, cg kt ¬ÆÎ BÇy ¶lN¶ã oÑs vÕÎ Îl{m¶ã, cg ¶ã{êi quÌ cl©¶ côΠΫy, BÒu hp cliÕ¶ ÎL{ê¶ã ÎLni, µls¶ã o{m¶ã hÞcl duyÖÎ cn. Ï«i clp¶ã oî ¶ã{êi Ϋ ¶ãli kþ h¹i oi¶l Ϋi ó«y v¹ ãig Îl× ¶ãuy, ¶T¶ véi ÎLë vÒ µl߶㠶ã«y, cn ¶ãpy kla¶ã dC¬ L« klái µl߶ã.

Ïa¬ Bg óï¶ óN« ¨¶ BÒu Îsp¶ ¶lN¶ã ¬g¶ cl«y cn. ®p¶ã ¸ö Lñ« ÎlǬ: “¸lb¶ã hp¬ cl«y cb¶ã cl« cb¶ã Îæ, ¬Æc clb¶ã! ª¹i o«s h¹i óSÎ óuéc cn Îôi ¬×¶l µlni ¨¶ ¶l¹Î Îles clb¶ã ÎlÕ ¶py?”

ªíi hbc lsp¶ã la¶, óç¶ã ÎiÕ¶ã clua¶ã v«¶ã Ϋi i¶l ái, cg ¬éÎ ¶ã{êi vps ¬êi.

- ªæ ª{í¶ã ca¶ã ¬êi quÝ vÞ hT¶ ÎLT¶ BiÖ¶ xe¬ hp¬ hÔ.

ªyµed óy VKª

¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i

lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬

®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬

ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã

DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l

-21-

ªLiÒu ªa¶ vp ®p¶ã ¸ö Îles ¶ã{êi Bi hiÒ¶. ÏÇu Kl«¶ã cò¶ã BÞ¶l Bi Îles, ¶ã{êi ki« véi xu« Ϋy:

- ¸Ëu e¬ ë h¹i. §i ¶ãñ oí¬ c߶ lm¶.

ªLiÒu ªa¶ vp ®p¶ã ¸ö Îles ¶ã{êi ki« Bi v߶ã qu« ¬Êy c¨¶ ¶lp ¶ãgi, BÕ¶ ¬éÎ ¶ãai ¬iÕu.

ªLiÒu ªa¶ ¶ãö¶ã BÇu ÎlÊy ÎLT¶ cö« cg ÎLes ¬éÎ Îʬ lsp¶l µli BÒ ó« clN “ªLu¶ã riÖÎ ªõ” clp¶ã ¶ãlÜ ÎlǬ:

- §©y hp c¨¶ Îõ B{ê¶ã, kla¶ã liÉu lä Îlê ¶lN¶ã «i ÎlÕ?

XuyT¶ qu« ãi«¶ ¶ãspi vp o©¶ ãiN« ÎlÊy l«i óT¶ BÒu cg BÉ ãiC ópy vâ ãiíi. ÷ps B«s kiÕ¬ Îl{m¶ã kÝcl Bñ Îl˵ óC¶ ó«¶, cCi ¶ps cCi ¶Êy BÒu h«u clèi óg¶ã hé¶ clsC¶ã ¬SÎ. Vps Îíi B¹i BiÖ¶, l«i clp¶ã ÎlÊy cg ¶ãgÎ ó« ¶ãp¶ ¶ã{êi, ¶ãåi Ba¶ã kݶ cn BiÖ¶. GiùÎ ¬×¶l lsn¶ã oî, l«i clp¶ã ¶ã¹c ¶liT¶ v× ÎLT¶ ls«¶ã om¶ ¶py o«s h¹i Îô läµ B{îc ¶liÒu ¶ã{êi BÕ¶ ÎlÉ?

ªLiÒu ªa¶ ¶l׶ hT¶ óp¶ Îlê ÎlÊy Îlê ¬éÎ µls ÎlǶ Î{î¶ã, klai ãiCµ Bp¶ã lsp¶ã ¶ãspi µlñ ¬éÎ cȬ óps, Ϋy ÎLCi cǬ óns kiÕ¬ ¶lp vu«, Ϋy µlni ¬éÎ cê hÖ¶l ¬ÆÎ x{m¶ã x{m¶ã, L©u ó« cl߬, ÎLa¶ã LÊÎ s«i ¶ãli, ¶l׶ ÎlM¶ã vÒ µlÝ« ÎL{íc cg vt hs ©u.

Ï«i óT¶ cg óÇy l«i lp¶ã ópi vÞ, v× Bø¶ã x« quC, ¶T¶ clp¶ã kla¶ã ÎLa¶ã ÎlÊy Lâ ¶lN¶ã ÎT¶ lä viÕÎ ÎLT¶ hi¶l vÞ Bg.

ªLT¶ ¶bi hp¬ ã×, ¶ãpy ¬{êi oCu ÎlC¶ã ÎC¬ cg hiT¶ c«¶ ã×, ªLiÒu ªa¶ vp ®p¶ã ¸ö BÒu kla¶ã óiÕÎ, ¶l{¶ã h¹i kla¶ã dC¬ ¶l˶ hp kla¶ã óiÕÎ ã×.

ªLiÒu ªa¶ Bp¶l µlni BC¶l hiÒu ¶gi:

- ÷lp ÎiÉu BÖ cg viÖc klȶ cʵ ¶T¶ µlni ÎLë vÒ ¶ã«y.

÷ã{êi lä ªL{m¶ã cp¶ã Îøc ãi˶ ÎlT¬:

- rT¶ ¶bi cò¶ã clØ ¬ÊÎ cg l«i ¶ãpy Îlai, cCc ¶ã{êi qu« ¶bi ¬p kla¶ã hT¶ óCi om¶ ¶l{ vËy ¬p c߶ ¶l˶ hp ó¹¶ cñ« ¾m¶ ªa¶ hp¬ ã× ¶N«?

ªLiÒu ªa¶ cp¶ã ÎlSc ¬Sc ÎlT¬, clp¶ã kla¶ã óiÕÎ ¾m¶ ªa¶ hp ã× cn?

®p¶ã ¸ö hp ¶ã{êi ãipu ki¶l ¶ãliÖ¬ ÎlÊy Î׶l ÎlÕ ¶l{ vËy óiÕÎ µle¶ ¶py kla¶ã Bi ¶bi r·s ÷l« kla¶ã B{îc, dè ¶ãuy liɬ cò¶ã µlni hT¶ Bg ¬éÎ µle¶ ¬íi xs¶ã. Vn h¹i y ÎlÊy ÎlCi Bé vp ãiä¶ã ¶gi cñ« ¶ã{êi ki« kla¶ã cg Cc ý ã× lÕÎ cls ¶T¶ y BCµ:

- ¸lb¶ã Ϋ ãƵ ãì ¶l«u ãiN« B{ê¶ã B{îc l«i vÞ Bïi B·i ÎïÎ ¶l{ vËy, Îai víi ÏÇu ca¶ã Îö xi¶ Bi cè¶ã víi quÝ vÞ ¬éÎ µle¶.

÷ã{êi lä ªL{m¶ã Î{mi c{êi ¶ã«y vp ¶gi ÎiÕµ:

- ªlÕ ¬íi µlni clø. ªai clSc kla¶ã kli ¶ps cCc ¶ã{êi kЬ ¶ãlÜ« klÝ ¶l{ ÎlÕ.

Råi o«u ¶ã{êi cè¶ã Bi vÒ ¬éÎ µlÝ«, ouïÎ däc B{ê¶ã ¨¶ uï¶ã vp ¶ãñ ÎLä BÒu ds ¶ã{êi lä ªL{m¶ã L« ¬ÆÎ Bïi µlg, clØ ÎlÊy ãim Ϋy L« liÖu vp ¶gi vpi c©u ÎiÕ¶ã hg¶ã. ªlÕ hp ÎiÖ¬ cm¬ vp klCcl BiÕ¬ kla¶ã Îlu ÎiÒ¶ cCc ¶ã{êi vp c߶ ÎiÕµ B·i LÊÎ Îö ÎÕ hp klCc.

§i B{îc l«i ¶ãpy B· Îíi cl©¶ ¶bi r·s ÷l«. ªLiÒu ªa¶ ÎlÊy ¶ã{êi Bi h¹i Îʵ ¶Ëµ vp BÒu ¨¶ ¬Æc hïi vâ ÎL«¶ã, óÐs cg ãÇy cg c«s cg hè¶ cg Bñ cCc l¹¶ã ¶ã{êi, ÎLa¶ã lä s«i vÖ kla¶ În. ÷lN¶ã ¶ã{êi Bg B« oï que¶ Îluéc ¶ã{êi lä ªL{m¶ã, ¶T¶ lä ÎlÊy ¬ÆÎ hp vui

ªyµed óy VKª

¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i

lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬

®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬

ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã

DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l

-22-

vt cluyÖ¶ ÎLß hiÒ¶. ªLiÒu ªa¶ víi ®p¶ã ¸ö Bi ãiN Îa¶ clØ kla¶ã d߬ ¶ãg vp BÉ ý BÕ¶ ¶lN¶ã ¶ã{êi klCc. V× vËy lÔ ÎlÊy lä ¶gi cluyÖ¶ hp l«i ¶ã{êi hiÒ¶ vCi h¹y ÷ãuyT¶ ¶lu¶ã vp ÎlǶ hi¶l cCc vÞ ª{í¶ã qu©¶ B· ÎuǶ ¶¹¶.

¼äi ¶ã{êi BÒu µlñ µlôc vCi h¹y. ¼éÎ ÎiÉu Béi ¬Æc Cs B¹i Ϋ¶ã ÎiÕ¶ ÎL{íc ¬ÆÎ ¬äi ¶ã{êi, Låi µlôc xuï¶ã BÊÎ BCµ hÔ. ªLiÒu ªa¶ vp ®p¶ã ¸ö BÒu ãiùÎ ¬×¶l v× ÎlÊy ÎiÉu Bå¶ã Êy h¹i hp ÎT¶ ¬ôc Bå¶ã ãiÕÎ cäµ BT¬ qu«.

¼äi ¶ã{êi vCi hÔ xs¶ã Låi Bø¶ã dËy, «i ¶Êy ¶{íc ¬SÎ Lp¶ Lô« vt ¬ÆÎ BÇy µlÓ¶ uÊÎ. ªLä¶ã ªlä ¶gi víi ªLiÒu ªa¶:

- ÏÇu luy¶l Îpi ls« xuÊÎ clb¶ã xi¶ oö« clN« dè¬ cls ¶lN¶ã c©u v¨¶ viÕÎ o«i ÎLs¶ã v¨¶ ÎÕ ¬p BÖ B· os¹¶ Îlns.

- D¹, BÖ kla¶ã dC¬ ¶l˶ ¶lN¶ã hêi quC kle¶ Êy.

ªLä¶ã ªlä o«i ¶ã{êi Be¬ v¨¶ µl߶ã Îø óns L« vp ¶gi ÎiÕµ:

- ¾ë dÜ ÎiÉu BÖ ¬êi ÏÇu luy¶l hT¶ B©y cò¶ã v× ¬uï¶ ¶lê vn BÕ¶ Îpi ó« cñ« ÏÇu luy¶l BÉ hp¬ cls ca¶ã hu©¶ cñ« ÷ãuyT¶ ¶lu¶ã clb¶ã Îai B{îc vt v«¶ã ÎlT¬.

ªLiÒu ªa¶ klg xö quC, v× óiÕÎ Vu« ¾è¶ã ¸lݶl B· óÞ ÎLb¶ã kÕ µln¶ ãiC¶ cñ« qu©¶ ªl«¶l ¬p Be¬ ViT¶ ¾è¶ã ÏsC¶ L« xö ÎLn¬, ÎliT¶ l¹ «i «i cò¶ã óiÕÎ a¶ã ¶py óÞ s«¶.

÷l{¶ã Bg hp ªlC¶l clØ cñ« ¶lp Vu«, ¶Õu ¶ã{êi ¶ps Bø¶ã L« ¬i¶l s«¶ cls a¶ã Ϋ oH ¬«¶ã Îéi µl¹¬ Îl{î¶ã vp óÞ xö Îö ¶ã«y, óiÕÎ Lâ ¶l{ ÎlÕ ¶l{¶ã ¶«y ªLä¶ã ªlä ¶lê vn Îíi, kla¶ã hH clM¶ã clïi Îõ.

Dè o«s clp¶ã cò¶ã hp ¬éÎ v¨¶ ¶l©¶, ¶T¶ clØ ¶ãlÜ ¶ãîi ãi©y µlbc Låi cǬ óbÎ viÕÎ hua¶: “ªiÕ¶ qu©¶ oSµ Îíi Ïsp¶ã rs¶ã, ÷l¹c ÷ãuyT¶ osCi B· óÞ ÎlCc s«¶. ÷lp ÏC¶ B«¶ã µlôc l{¶ã, Gi« ¸CÎ qu©¶ o{ B· véi hC¶l ÎLǶ. ¤ la! Ai Ϋi! ªl{î¶ã l{m¶ã!” clp¶ã hÊy cï ¶l©¶ L« vÞ v¨¶ ÎÕ ¶py ¶Õu cg hì häÎ vps Ϋy ¶lp vu«, Îl× cò¶ã kla¶ã ÎlÉ klе Îéi cls clp¶ã B{îc.

ªLä¶ã ªlä ÎlÊy ªLiÒu ªa¶ l¹ óbÎ ¶l{ Lå¶ã ó«y µl{î¶ã ¬b« ¬õ¶ã hS¬. Vp ªa¶ h¹i vÝ ViT¶ ¾è¶ã ÏsC¶ ¶l{ Gi« ¸CÎ Klæ¶ã ¼i¶l vp ÷l¹c Pli ÎlËÎ hp c« ¶ãîi lÕÎ óÒ ¶gi. ¼p où Îlùc cn¶l ¶ãé cñ« ViT¶ §ïc Plñ cò¶ã lmi ãiï¶ã cn¶l ¶ãé cñ« ÷l¹c ÷ãuyT¶ ¾sCi, clø kla¶ã µlni clp¶ã Ω¶ã óïc óËy. ªLä¶ã ªlä ãini ¶ãlÜ« ¬Êy c©u Bg cls ¬äi ¶ã{êi liÉu. Ai ¶Êy BÒu Bå¶ã Îl«¶l cC¬ m¶ vp Îá vt cg ÎliÖ¶ cn¬ víi ªLiÒu ªa¶ vp ®p¶ã ¸ö, kla¶ã csi l«i ¶ã{êi ¶l{ klCcl h¹ ¶N«.

ªLä¶ã ªlä h¹i ¶gi:

- V¨¶ óbÎ cñ« ÏÇu luy¶l qun ÎlËÎ klCc Îl{ê¶ã. Ïuy¶l dè¶ã l«i vÞ ÎlC¶l liÒ¶ Gi«

¸CÎ vp ÷l¹c Vò ¼ôc BÉ vÝ, kliÕ¶ ÷ãuyT¶ ÷lu¶ã clb¶ã Îai ë d{íi clݶ ouïi cò¶ã B{îc l©¶ l¹¶l va cè¶ã. rCÎ ¶N« BÖ oH cls ¶ã{êi klSc ¬Êy c©u ¶gi Bg vps ói« BC dù¶ã ÎL{íc cö« ¬iÕu.

ªLiÒu ªa¶ véi óCi ι.

Ïp¶l hÔ xs¶ã, ¬äi ¶ã{êi ¶ãåi vÒ clç cò. ÷ã{êi x{í¶ã hÔ h¹i hT¶ ÎiÕ¶ã la:

- “¼ç Di¶l, X ª{í¶ã qu©¶”, lsÆc hp “¼ç ÎLʶ, Y ªæ¶ã ®i¶l”.

¸ø ¬çi hǶ la xs¶ã ¬éÎ d«¶l ÎC¶l cløc vÞ ¶ps h¹i cg ¬éÎ ¶ã{êi Bø¶ã hT¶ ÎL׶l diÖ¶ vp óCs cCs. ÷ãle ÎlÊy cløc l¹ cò cñ« ViT¶ ¾è¶ã ÏsC¶. ¾«u kli ViT¶ Î{í¶ã qu©¶

ªyµed óy VKª

¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i

lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬

®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬

ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã

DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l

-23-

óÞ l·¬ l¹i, cCc óé l¹ În¶ ¬CÎ Bi óï¶ µl{m¶ã. Råi lp¶ã ¶¨¬ Bb¶ã ¶ãpy, Bb¶ã ãiê lä BÕ¶ ¶bi r·s ¤ ¶py Îô läµ, BÉ hp¬ hÔ Î{ë¶ã ¶iÖ¬ vÞ clñ Î{í¶ã cò.

÷lN¶ã hêi óCs cCs cñ« lä, cg Îíi ÎC¬ clݶ ¬{mi µlǶ ÎL¨¬ clp¶ã ªLiÒu ªa¶ kla¶ã liÉu. Ï׶l ¶l{ lä c߶ ¬{u Îs«¶ où ã× ¶N«. Kli ¶ã{êi x{í¶ã hÔ la Îíi ÎT¶:

- “KÕ ªLʶ Plg ªæ¶ã ®×¶l ¸l©u A¶ Quïc”.

¸g ¬éÎ ¶ã{êi Bø¶ã dËy, ªLiÒu ªa¶ vp ®p¶ã ¸ö BÒu ãiËÎ ¬×¶l, ¶ã¹c ¶liT¶. ÷ã{êi Bg clݶl hp ¶ã{êi ¶a¶ã d©¶ B· B{« ªa¶ vp ¸ö vps ȶ ¶bµ ÎLs¶ã l«¶ã ¶bi.

®p¶ã ¸ö ¶ãlÜ ÎlǬ: “Kla¶ã ¶ãê y h¹i hp ¬éÎ d«¶l Î{í¶ã B· BC¶l ó¹i ãiÆc riTu ÷i¶l. ÷l{ vËy ¬×¶l Îlu« a¶ã.

¸l©u A¶ Quïc ¶gi:

- ¸ß¶ ¶éi ¬éÎ ¶¨¬ ¶¨y, ÎiÉu clñ B· ÎiÕ¶ _???_ vâ ¶ãlÖ, vp cò¶ã B· Bäc B{îc LÊÎ

¶liÒu cuï¶ oCcl. Vâ ¶ãlÖ cñ« Îai vp cñ« l«i clb r«, ÷ãôy BÒu ÎLuyÒ¶ Îlô lÕÎ cn cls ¸a¶ã Îö Låi. Xi¶ cCc vÞ BÒ cö d«¶l o{ klCc cls.

ªLä¶ã ªlä ¶gi ÎiÕµ:

- ªLs¶ã ¶lg¬ «¶l e¬ clb¶ã Ϋ, clM¶ã c߶ «i vâ ¶ãlÖ quËÎ c{ê¶ã ó»¶ã ó« vÞ! VËy ¸l©u Î{í¶ã qu©¶ Bõ¶ã ¶T¶ kliT¬ Îï¶ ¬p clïi Îõ ¶N«.

- ªiÉu clñ Îla¶ã ¬i¶l h¹ Îl{ê¶ã, ¬íi clØ óns qu« hs« ¬p cËu Êy B· liÉu ¶ã«y. ªÊÎ

cn Îpi ¶ãlÖ cñ« clb¶ã Îai BÒu B· Be¬ L« d¹y cls cËu Êy lÕÎ cn Låi. ªlËÎ qun µlni ¬êi vÞ d«¶l o{ klCc d¹y óns, BÉ klái hì ¬ÊÎ Îlêi ãiê quý óCu cñ« cËu Êy Bi.

- ªlai B{îc, viÖc ¶py BÉ hCÎ ¶N« oH óp¶ BÞ¶l o«u. ¸ß¶ vô ÎiTu diÖÎ kt ãi«¶ µli, cg kÕÎ qun ã× kla¶ã?

÷ã{êi lä ÷ãôy B· ãiÕÎ clÕÎ ¬·¶l læ, hiÒ¶ Bø¶ã dËy Î{ê¶ã ÎL׶l:

- ªlC¶ã ÎL{íc, r« Î{í¶ã qu©¶ Îles dâi ÎT¶ ãi«¶ ÎÆc lä ¤¶, Îíi ªLiÕÎ Gi«¶ã Îl× diÖÎ

B{îc y. ¸ß¶ ÎT¶ ãi«¶ ÎÆc lä ¾ö Îl× 10 ¶ãpy ÎL{íc B©y B· óÞ Îai ãiÕÎ clÕΠιi ªLp¶ã A¶. Ï«i Îlñ cʵ cñ« clb¶ã BÒu cg cn ë B©y.

÷gi Bs¹¶, y ¬ë cCi Îbi vni BÉ d{íi BÊÎ, hÊy l«i cCi BÇu h©u L«. ¼äi ¶ã{êi BÒu µlÓ¶ ¶é, la hí¶: ls«¶ ¶ãlT¶l. Vp cò¶ã cg ¬éÎ oï ¶ã{êi ¶ãliÕ¶ L¨¶ã ¶ãuyÒ¶ Lñ« l«i cCi Îlñ cʵ Bg.

ªLä¶ã ªlä BÆÎ l«i cCi BÇu ãi«¶ ÎÆc hT¶ ÎLT¶ óp¶ Îlê, Låi quú xuï¶ã klʶ vCi. ªíi hbc ¶py ªLiÒu ªa¶ ¬íi óiÕÎ l«i cCi BÇu ¶ã{êi ¬p BT¬ ¶ä ¬×¶l ÎLa¶ã ÎlÊy ÎLs¶ã l߬ Cs hp Îlñ cʵ cñ« kt Îlè ¶lp lä ViT¶. ¸lSc l«i ¶ã{êi ¶py hp kt ãi«¶ B· hiT¶ c«¶ vps vô l·¬ l¹i ViT¶ ¾è¶ã ÏsC¶. rbc Bg, h¹i cg vpi ¶ã{êi BT¬ ¶lN¶ã Îlñ cʵ klCc L« ÎL׶l. ªlÕ hp ÎLT¶ óp¶ Îlê ópy h« hiÖÎ ¬{êi ¬Êy cCi BÇu ¶ã{êi.

÷ãle hêi óCs cCs cñ« lä, ÎLs¶ã ¶lN¶ã BÇu h©u ¶py cg ¬éÎ cCi hp BÇu cñ« qu«¶ ÷ãù oö B{m¶ã Îlêi, lä ªLiÒu ªa¶ B· B{îc cl« kÉ ÎLuyÒ¶ cls ¶ãle, qu«¶ ÷ãù oö ¶py B· Ωu víi vu«, vu s«¶ cls ViT¶ ¾è¶ã ÏsC¶ hp ¬·i quïc cÇu vi¶l, Î{ Îla¶ã víi BÞcl, ¶T¶ y óÞ cls qu«¶ Îl«¶l hiT¬ kli¶l ¬iÖÎ. V× vËy, ¶ãpy ¶«y y ¬íi óÞ óé l¹ cñ« ViT¶ ¾è¶ã ÏsC¶ ãiÕÎ clÕÎ. ¼äi ¶ã{êi óCs cCs xs¶ã, ªLä¶ã h¹i hT¶ ÎiÕ¶ã:

ªyµed óy VKª

¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i

lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬

®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬

ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã

DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l

-24-

- ªlè hí¶ cñ« clb¶ã Ϋ cl{« óCs xs¶ã, vu« ÎlCi cñ« ¾CÎ ªõ (¼·¶ ªl«¶l) vp vu«

¾è¶ã ¸lݶl vÓ¶ c߶ Îå¶ Î¹i. VËy cCc vÞ cg c«s kiÕ¶ ã× BÉ ÎLn Îlè cls §¹i ¾sCi cñ«

clb¶ã Ϋ kla¶ã?

¼éÎ ¶ã{êi hè¶ Bø¶ã dËy ¶gi:

- ªæ Î{í¶ã ca¶ã!

ªiն㠶gi cñ« y hí¶ ¶l{ ÎiÕ¶ã oʬ. ªLiÒu ªa¶ vp ®p¶ã ¸ö kla¶ã ¶ãê ¶ã{êi y óÐ ¶lá ¶l{ vËy ¬p Îiն㠶gi h¹i hí¶ BÕ¶ ÎlÕ BÒu µlni ãiùÎ ¬×¶l ki¶l ¶ã¹c.

ªæ ªLä¶ã ªlä ÎLn hêi:

- ¸lM¶ã l«y ªLiÖu ªï¶ã ®×¶l cg ý kiÕ¶ ã×? Xi¶ cø µlCÎ óiÉu.

÷ã{êi hè¶ Bg ¶gi:

- ªles ý Îai

¸l{« døÎ hêi, óç¶ã cg ¬éÎ ¶ã{êi Îõ ¶ãspi cö« lʵ Îʵ cl¹y vps óȬ L»¶ã:

- ®È¬, rý ªù ªlp¶l Î{í¶ã qu©¶ cg oø ãin vps lÇu kiÕ¶.

¼äi ¶ã{êi ÎlÊy ¶gi BÕ¶ ¶ã¹c ¶liT¶ óp¶ ÎC¶ Ǭ ü.

ªLä¶ã ªlä ¶gi:

- ªLiÖu ªæ¶ã ®×¶l l·y kls«¶ µlCÎ óiÉu. ¸lb¶ã Ϋ L« Bg¶ oø ãin cñ« rý ª{í¶ã Qu©¶ ÎL{íc B·.

ªLiÖu ªæ¶ã ®×¶l:

- Xi¶ Îu©¶ hÖ¶l.

÷gi Bs¹¶, y Bns cl©¶ Bi ó« ó{íc. ¼äi ¶ã{êi BÒu Bø¶ã dËy. ¸C¶l cö« hí¶ ¬ë Lé¶ã vp ¬éÎ óp¶ Ϋy cǬ óg Buïc Bø¶ã o«¶ã l«i óT¶, Låi cg ó« ¶ã{êi ó{íc vps. ®p¶ã ¸ö ë ªliɬ ª©y B· ¶ãle d«¶l rý ªù ªlp¶l Îõ h©u. ®iÕÎ y hp¬ µln¶, ãiÕÎ qu«¶ qu©¶, s«i ÎlÕ LÊÎ hí¶ ¶T¶ clp¶ã ¬uï¶ csi xe¬ óé l¹ cñ« y hp ¶lN¶ã l¹¶ã «¶l lè¶ã lns lC¶ ¶ps?

¸lp¶ã ÎlÊy ¬éÎ ¶ã{êi Bi ÎL{íc Îlêi ¶ãspi 60 Îuæi, ¬ÆÎ Lç Îgc Lïi óè, ¬Æc quǶ Cs óg¶ã cò LCcl cn kluûu Ϋy vp d{íi BÇu ãïi, cl©¶ Bi Bai ãipy cá, kla¶ã klCc ã× ¬éÎ ÎT¶ ca¶ã d©¶ Îl{ê¶ã ë Îضl ªliɬ ª©y.

Ï«i ¶ã{êi Bi Îles o«u, ¬éÎ ¶ã{êi ¶ãspi 30 Îuæi, ¬ÆÎ ÎLM¶ã ÎLts ÎLa¶ã ¶ls ¶l· Îuʶ Îb, ¨¶ ¬Æc ãä¶ ãlH, Îá vH v¨¶ ¶l©¶ vp ¬éÎ ¶ã{êi ¶N«, ¶ãspi 20 Îuæi, Îl©¶ l׶l v¹¬ vì, d« ¬ÆÎ ¶ã¨¬ Be¶, ¨¶ ¬Æc Îles hïi ¶a¶ã d©¶. ÷ã{êi Bi BÇu ÎiT¶ ÎlM¶ã Îíi ÎL{íc óp¶ Îlê Låi Bø¶ã yT¶. ÷ã{êi ¬ÆÎ ÎLS¶ã hÊy l{m¶ã ¶Õ¶ ÎLs¶ã óäc Cs L«, ÎlSµ hT¶ vp cS¬ vps óCÎ l{m¶ã. Råi cn ó« cè¶ã quú xuï¶ã vCi. ªiÉu ¬ôc Bå¶ã quú c¹¶l óp¶ Îlê BCµ hÔ. ®« ¶ã{êi hÔ xs¶ã. ÷ã{êi ¬ÆÎ Lç hí¶ Îiն㠶gi:

- rý ªù ªlp¶l Î{í¶ã qu©¶ clb¶ã Îai B{îc óiÕÎ ViT¶ §¹i ¶ãuyT¶ osCi ë riTu §a¶ã

B· BC¶l hui qu©¶ ¾pi ªø, h˵ ca¶ã hí¶, ¶T¶ ª{í¶ã qu©¶ clb¶ã Îai LÊÎ ÎlC¶ µlôc. ¾«u h¹i l«y Îi¶ ViT¶ §¹i ÷ãuyT¶ osCi óÞ ¶lp Vu« ¶ãle hêi vu s«¶, ãiÕÎ clÕÎ. ªliT¶ l¹ óC ÎC¶l «i «i cò¶ã BÒu c¨¬ l˶. ®Êy ãiê qu«¶ óuéc d©¶ hp¬ hs¹¶, clb¶ã Îai Bgi LÐÎ quC, Bp¶l µlni klC¶ã cù, kla¶ã clÞu ¶éµ h{m¶ã vp ãiÕÎ qu«¶ qu©¶. ¸Çu «¶l hi¶l cñ« ViT¶ §¹i ÷ãuyT¶ osCi µlè lé clb¶ã Îai BC¶l hT¶ ®Sc Ki¶l. ®SÎ ÎÊÎ cn ¶lp Vu« vp óÌ hò ãi«¶ Îl«¬, Be¬ L« ãiÕÎ lÕÎ, BÉ ÎLn Îlè cls ViT¶ §¹i ÷ãuyT¶ ¾sCi vp d©¶ clu¶ã cñ« ÎliT¶ l¹.

ªyµed óy VKª

¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i

lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬

®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬

ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã

÷gi xs¶ã, y h¹i vCi ¬Êy cCi.

DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l

-25-

¼äi ¶ã{êi ÎlÊy oø ãin cñ« rý ªù ªlp¶l Îa¶ ÎLä¶ã §¹i ÷ãuyT¶ ¾sCi cñ« ¬×¶l BÕ¶ ÎlÕ, «i ¶Êy BÒu cg ÎliÖ¶ cn¬ víi ¶ã{êi Êy. ªæ ªLä¶ã ªlä ÎiÕ¶ h¹i ãǶ, clʵ Ϋy clps vp ¶gi:

- ¸lb¶ã Îai LÊÎ cn¬ m¶ quý ÎlÞ¶l Î׶l. Xi¶ ¶ãpi cls óiÕÎ c«s Îݶl d«¶l hp ã×?

- ªai hp r{u ÷lÊÎ Ïæ, rý ª{í¶ã qu©¶ clb¶ã Îai l«y ¶ãpy la¬ ¶«y hp ¶ãpy ãiç kþ

cñ« ViT¶ §¹i ÷ãuyT¶ ¾sCi, ÎlÕ ¶ps quÝ vÞ cò¶ã Îíi oè¶ã hÔ, ¶T¶ o«i Îai BÕ¶ B©y B¹i diÖ¶

dù hÔ vp BÉ cè¶ã quý vÞ Î{m¶ã kiÕ¶.

- D¹, Îai hp ªæ ªLä¶ã ªlä.

- ªlÕ hp Î{í¶ã qu©¶ hp hÖ¶l BÖ cñ« ªæ §¹i Îlä Î{í¶ã qu©¶ BÊy! A¶l d«¶l cñ« ªæ

§¹i Î{í¶ã qu©¶ hõ¶ã hÓy óï¶ µl{m¶ã, clb¶ã Îai LÊÎ óCi µlôc!

Ï«i ¶ã{êi B«¶ã ÎLß cluyÖ¶, ¶ã{êi Îèy Îè¶ã ¬ÆÎ Be¶ cñ« ÷lÊÎ Ïæ óç¶ã ÎlÊy Bø¶ã clƶ ¶ã«y cö« ãiN«.

XuÊÎ kú óÊÎ ý, ¬äi ¶ã{êi cè¶ã ¶ãm ¶ãCc kla¶ã liÉu cg cluyÖ¶ ã× B· xny L«, «i

¶Êy BÒu Bø¶ã dËy.

rbc Êy ¶ã{êi ÎliÕu ¶iT¶ ¬ÆÎ Be¶ clØ ÎlM¶ã vps ¬ÆÎ l«i ¶ã{êi Bø¶ã hÓ¶ ÎLs¶ã BC¬ ¶ã{êi Îíi dù hÔ ¬p quCÎ L»¶ã:

- Ï«i ¶ã{mi hp óé l¹ cñ« ªps ÎlCi GiC¬, BÕ¶ B©y BÉ hp¬ ã×?

rêi cñ« y võ« døÎ, ¬äi ¶ã{êi BÒu ki¶l ¶ã¹c. ªl× L« o«u kli Vu« ¾è¶ã ¸lݶl xö ÎLn¬ ÷ãôy ªLu¶ã ÏiÒ¶ vp KlCcl ªlÞ Låi, ÎLs¶ã ªLiÒu §×¶l ¶ãlÞcl Bn¶ã B· óÞ quÐÎ o¹cl. ÷l{¶ã Îݶl vu« l«y B« ¶ãli, kla¶ã Îݶ ¶liÖ¬ ¬éÎ vÞ B¹i ÎlǶ ¶ps cn, ¬p clØ Îi¶

dè¶ã cg ÎT¶ ªlCi ãiC¬ Îles lÇu Îõ låi ¶lp vu« c߶ hp ªlCi ªö. ªlCi ãiC¬ Êy ÎT¶ hp ªps Ïg« ªluǶ. Y hp Îlñ h·¶l Béi vÖ oÜ cñ« ¶lp Vu«, cluyT¶ ¬a¶ µlô ÎLCcl ¬ÆÎ BiÒu ÎL«

cCc qu«¶ v¨¶ vâ ÎLs¶ã ÎLiÒu lsÆc ë klSµ ¶mi.

ªT¶ Îuæi cñ« ªps ªlCi GiC¬ kla¶ã «i kla¶ã óiÕÎ Îíi. ¸ls ¶T¶ ¶ã{êi Îl«¶l ¶iT¶ ¬ÆÎ Be¶ võ« quCÎ lái xs¶ã, ¬äi ¶ã{êi BÒu ãiùÎ ¬×¶l oî l·i.

Ï«i ¶ã{êi ki«, ¬éÎ ¶ã{êi c»¬ Îu« Îñ« ¬äc L©u vp¶ã, Îuæi ¶ãgÎ 40. ¸ß¶ ¶ã{êi ¶ä, ¬ÆÎ ÎLS¶ã, kla¶ã L©u, ¶l{¶ã óÐs ¬Ëµ vp hè¶. ÷ã{êi óÐs hè¶ óiÕÎ oSc ¬ÆÎ, ¶l{¶ã y ÎLʶ Îضl h¹i ¶ã«y, Låi võ« c{êi võ« ¶gi:

- ¤¶ã lái Îai BÊy {? Xi¶ a¶ã Bõ¶ã ¶gi óa¶ã, ¶gi Bè« ¶l{ vËy!

÷ã{êi Îl«¶l ¶iT¶ ¬ÆÎ Be¶ h¹i quCÎ:

- Ïõ; ª« Îl̬ ¶gi óa¶ã ¶gi Bè« p! Ï«i ¶ã{êi ë h¹i BiÕ¬ hж hbÎ óp¶ ÎC¶, BÞ¶l vps

ÎLs¶ã ¶bi ¶py ¶»¬ vè¶ã, Låi o«i ¶ã{êi Bi óCs cCs cls ªps ªlCi GiC¬ l«y, BÉ Be¬ qu©¶

BÕ¶ v©y óSÎ ÎÊÎ cn. ª« B· ¶ãle Lâ lÕÎ ¶lN¶ã hêi óp¶ ó¹c cñ« l«i ¶ã{mi.

ªT¶ L©u vp¶ã LbÎ hua¶ Bm¶ B«s L«, BÞ¶l xa¶ã h¹i ÎlÝ ¬¹¶ã víi ¶ã{êi Îl«¶l ¶iT¶ ¬ÆÎ Be¶. ÷l{¶ã ÎT¶ ¬ÆÎ ÎLS¶ã óÐs ¬Ëµ ki« véi cn¶ h¹i, Låi ¶gi:

- rý ªù ªlp¶l BÞ¶l dô dç «¶l e¬ ÎLT¶ ¶bi ¶l˵ óä¶ víi y. §iÒu ¶py «i cò¶ã óiÕÎ

cn. ®©y ãiê cCc ¶ã{mi ¬uï¶ BÕ¶ B©y hp¬ hy ãiC¶ «¶l e¬ clb¶ã Ϋ kla¶ã B{îc B©u!

ªyµed óy VKª

¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i

lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬

®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬

ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã

DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l

-26-

ªiն㠶gi cñ« y ¶lá óÐ, ãiï¶ã lÖÎ ãiä¶ã ¶gi cñ« cCc vÞ ªlCi ãiC¬. ªuy vËy, hêi ¶gi cñ« y cò¶ã hp¬ cls ý clÝ ¬éÎ oï ¶ã{êi óÞ hu¶l h«y; lä lspi ¶ãli ó« ¶ã{êi oø ãin cñ« rý ªù ªlp¶l kla¶ã µlni ÎlËΠΩ¬ BÕ¶ BÉ dù hÔ cb¶ã kþ ViT¶ ª{í¶ã qu©¶.

r{u ÷lÊÎ Ïæ Îuy xuÊÎ Îl©¶ ë ¶a¶ã d©¶ ¶l{¶ã dÇu dù LÊÎ ¶liÒu ÎL˶ cliÕ¶, ÎLë ¶T¶ BiTu huyÖ¶ Îlp¶l cs¶ ¶ã{êi 㫶 Îlе, ¶T¶ LÊÎ Îi¶l kla¶ vp ¬i¶l ¬Ó¶. ¸lp¶ã ÎlÊy oSc ¬ÆÎ óiÕ¶ Bæi cñ« ¶liÒu ¶ã{êi, óiÕÎ ¶ã«y hêi ¶gi cñ« ÎT¶ ¬ÆÎ ÎLS¶ã B· cg liÖu hùc hiÒ¶ Bø¶ã dËy ÎlÐÎ lái:

- ÷ãpi hp «i? ¸g µlni hp ó¹¶ lNu cñ« ¾m¶ ªa¶ ¶py kla¶ã?

Ïái ÎLb¶ã clç yÕu, ¶ã{êi ki« kla¶ã ÎLn hêi B{îc.

ªæ ªLä¶ã ªlä cò¶ã ÎlÐÎ lái:

- ®¹¶ cg µlni hp óé l¹ cò cñ« ViT¶ §¹i ¾sCi kla¶ã? ª¹i o«s Îai cl{« lÒ ãƵ ó¹¶ ó«s ãiê? ®¹¶ hp Îlñ l¹ cñ« vÞ ªæ¶ã ®i¶l ¶ps?

÷ã{êi ¬ÆÎ ÎLS¶ã óiÕÎ viÖc B· ó¹i hé, hiÒ¶ B{« ¬SÎ L« liÖu víi ÎT¶ L©u vp¶ã. ¸n l«i cè¶ã ¶lÈy Îíi µlÝ« cö« ãiN«. ªT¶ L©u vp¶ã dè¶ã ÎlÕ “cùc hÞcl Ïs« ¾m¶” clЬ ÎlM¶ã ¬éÎ B«s vps ¬ÆÎ Îl«¶l ¶iT¶ ¬ÆÎ Be¶. ªT¶ ¬ÆÎ ÎLS¶ã ¶ä, ÎLa¶ã ¶l{ ¶«¬ óC¶ ¶N, ¶l{¶ã lp¶l Bé¶ã cñ« y cò¶ã ¶l«¶l ¶lѶ h¹ hè¶ã. Y LbÎ hua¶ Bai óbÎ PlC¶ Qu«¶ ë ÎLs¶ã Ϋy Cs L«, ¶lS¬ ¶ã«y ãiN« ¶ãùc Îl«¶l ¶iT¶ ¬ÆÎ Be¶ Biɬ Îíi. V× Îá ÎlCi Bé ó« oè¶ã, BÕ¶ B©y clØ cg ¬ôc BÝcl dù hÔ ÎÕ ViT¶ ¾è¶ã ÏsC¶, clp¶ã Îl«¶l ¶iT¶ ¬ÆÎ Be¶ kla¶ã Be¬ Îles klÝ ãiíi. ¼äi ¶ã{êi ÎlÊy clp¶ã Ϋy kla¶ã Î׶l ÎlÕ cg vt ¶ãuy ¶ã˵, hiÒ¶ cg óny, ÎC¬ ¶ã{êi vâ ãiái va BÞcl xa¶ã Îíi cøu clp¶ã.

÷ãê B©u vâ ¶ãlÖ cñ« clp¶ã cò¶ã cõ klai hS¬, Ϋy ÎLCi ¶l«¶l ¶l{ ãig ãië ¬iն㠓cǬ ¶· Îlñ” ¶S¬ hua¶ cæ Ϋy ÎT¶ L©u vp¶ã. §å¶ã Îlêi, Ϋy µlni cñ« clp¶ã duçi ÎlM¶ã l«i ¶ãg¶ Ϋy ÎLá vp ãiN« B©¬ ÎlM¶ã vps l«i ¬SÎ cñ« ÎT¶ ¬ÆÎ ÎLS¶ã. Ï«i ÎCc Bé¶ã cñ« clp¶ã Îuy µlCÎ Bé¶ã o«u, ¶l{¶ã h¹i Îíi ÎL{íc. ªT¶ L©u vp¶ã vp ÎT¶ ¬ÆÎ ÎLS¶ã BÒu lsn¶ã oî, µlni hèi h¹i Îlñ ÎlÕ ¶ã«y. ¼äi ¶ã{êi ÎlÊy clp¶ã Îl«¶l ¶iT¶ clØ ¬éÎ ¬iÕ¶ã vâ B· cluyɶ Îõ Îlñ L« ca¶ã ¶ã«y.

Ai ¶Êy BÒu dõ¶ã ó{íc, kle¶ ¶ãîi ÎlǬ. Ï«i ÎT¶ ki« ÎlÊy kla¶ã ÎlÉ xa¶ã L« ¶æi óT¶ ¶ãspi, óiÕÎ ¬×¶l ë ÎLs¶ã l«¶ã læ, Î׶l ÎlÕ ¶ãuy ¶ã˵ va cè¶ã, ¶T¶ võ« hui ¬éÎ ó{íc, cn l«i ¶lÊÎ hs¹Î ÎiÕ¶ hT¶. ªl«¶l ¶iT¶ ¬ÆÎ Be¶ clØ dè¶ã os¶ã cl{ë¶ã, În xa¶ã lNu BôÎ, L« vps ÎLs¶ã Bm¶ B«s vp os¶ã óbÎ.

¸lp¶ã Îʶ ca¶ã ¶liÒu lm¶ Îlñ ÎlÕ. Ï«i ÎT¶ ki« ¬Êy hǶ BÞ¶l ÎiÕ¶ Îíi ¶ã{ì¶ã cö«, ¶l{¶ã h¹i BÒu óÞ clp¶ã ¶ä då¶ hui ÎLë h¹i.

ªT¶ ¬ÆÎ ÎLS¶ã ¶g¶ã LuéÎ Îl«y Bæi hua¶ hua¶ óbÎ µlCµ. ¸Æµ óbÎ cñ« y B©¬ ¶ã«¶ã, Biɬ däc. ¼iն㠶ps cò¶ã ¶l»¬ ¶lN¶ã yÕu luyÖÎ cñ« clp¶ã Îl«¶l ¶iT¶ ¬p Îʶ ca¶ã. ¸ß¶ klCcl L©u vp¶ã Îl× Cµ dô¶ã B«s µlCµ cñ« Vâ ªlS¶ã ¼a¶ ¾m¶ ª©y. §ø¶ã Îles hïi ÎLu¶ã ó׶l Îʶ, B«s ¶ps cñ« y cò¶ã ¶l»¬ l¹ Îlæ BÞcl ¬p ÎLn¬. ªlÊy Î׶l ÎlÕ cñ« Îl«¶l ¶iT¶ ¶ä ¶ãuy cʵ, ¬äi ¶ã{êi BÞ¶l xa¶ã h¹i ãini cøu. ÷l{¶ã «i ¶Êy ÎlÊy r{u ÷lÊÎ Ïæ cg vt ÎLʶ Îܶl h¹ Îl{ê¶ã, ¶T¶ cò¶ã yT¶ ÎLÝ ¶ãåi xuï¶ã xe¬ lä ÎiÕµ Îôc ÎL«¶l BÊu. ¼äi ¶ã{êi ¶ãlÜ ÎlǬ: “¶ã{êi cè¶ã Bi víi lä ¬p kla¶ã hs ¶ã¹i Îl× ÎÊÎ ¶liT¶ lä µlni ¶l{ ÎlÕ ¶ps ¬íi ó׶l Îܶl ¶l{ ÎlÕ B{îc. ª« l·y ¶ãåi xe¬ kÕÎ qun L« o«s.”

®« ¶ã{êi ÎiÕ¶ hT¶, hèi xuï¶ã, Îu¶ã lsp¶l ÎLs¶ã BiÖ¶. ªlÊy hbc B«¶ã l¨¶ã lCi cliÕ¶ BÊu, klCcl L©u vp¶ã óç¶ã kTu ÎiÕ¶ã víi ãiä¶ã ói BCÎ, Bm¶ B«s cñ« y ÎuéΠΫy ó«y vps

ªyµed óy VKª

¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i

lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬

®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬

ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã

DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l

-27-

BC¬ Ba¶ã ¶ã{êi. ¸l©u A¶ Quïc ¶lny hT¶ óSÎ hÊy cliÕc Bm¶ B«s Êy. ÷ã«y hbc Bg ¶ã{êi Îl«¶l ¶iT¶ ¬ÆÎ Be¶ ÎiÕ¶ hT¶ ¬éÎ ó{íc, ãim cl©¶ ÎLCi BC ÎT¶ L©u vp¶ã ¶ã· xuï¶ã. ªLs¶ã hbc cl©¶ ÎLCi cñ« clp¶ã cl{« Îl©u vÒ, cl©¶ µlni h¹i Îlõ« ÎlÕ BC hua¶ ÎT¶ ¬ÆÎ ÎLS¶ã. ªT¶ ¶py vâ ¶ãlÖ klC lm¶, ¶T¶ y kl߬ h{¶ã, ÎlgÎ óô¶ã h¹i ÎLC¶l ¬iÕ¶ã BC Bg vp Bå¶ã Îlêi os¶ã óbÎ cñ« y µln¶ Biɬ h¹i ãiN« ¶ãùc cñ« BÞcl. ÷l{¶ã Ϋy µlni cñ« Îl«¶l ¶iT¶ ¬ÆÎ Be¶ ¶l«¶l ¶l{ clíµ ¶lsC¶ã, BéÎ ¶liT¶ ¶S¬ hÊy ¶ãä¶ óbÎ óT¶ ÎLCi cñ« ÎT¶ ¬ÆÎ ÎLS¶ã. Råi vƶ ¬¹¶l ¬éÎ cCi, clp¶ã B· c{íµ B{îc c©y óbÎ oSÎ cñ« kt BÞcl. rbc Êy, c©y óbÎ óT¶ µlni cñ« ÎT¶ ¬ÆÎ ÎLS¶ã B· Biɬ Îíi, ¶l{¶ã ¶l«¶l ¶l{ cSÎ, clp¶ã Îl«¶l ¶iT¶ hiÒ¶ dè¶ã c©y óbÎ võ« ãiùÎ B{îc ã¹Î ¶ã«¶ã hua¶. Ï«i óbÎ v« cl¹¬ ¶l«u “ke¶ã” ¬éÎ ÎiÕ¶ã, óËÎ Bs¬ Bg¬ hö« hT¶. ªT¶ ¬ÆÎ ÎLS¶ã óç¶ã cn¬ ÎlÊy læ klÈu Ϋy B«u Bí¶ h¹ hè¶ã, vp c©y óbÎ cò¶ã Lêi klái Ϋy. ¸lp¶ã Îl«¶l ¶iT¶ ¬ÆÎ Be¶ c{êi klsCi ÎLC, Ϋy µlni Îb¬ hua¶ ¶ãùc kt BÞcl vp ¶lSc óæ¶ã hT¶, Ϋy ÎLCi cñ« clp¶ã kÐs hua¶ quʶ cñ« ÎT¶ ¬ÆÎ ÎLS¶ã L«. §«¶ã kli ¬äi ¶ã{êi BÒu ¶ã¹c ¶liT¶, Îl«¶l ¶iT¶ ¬Æc Be¶ võ« c{êi võ« ¶gi:

- §©y, xi¶ quÝ vÞ h¹i ãǶ clø¶ã kiÕ¶ xe¬ y cg µlni hp ªlCi ãiC¬ kla¶ã?

rbc ¶py ¬äi ¶ã{êi ¬íi liÉu ιi o«s ¶ã{êi Îl«¶l ¶iT¶ ¬ÆÎ Be¶ h¹i cg cö clØ h¹ hè¶ã ¶l{ ÎlÕ. Ai ¶Êy cè¶ã ¶l׶ ÎlM¶ã vps ¶ã{êi ÎT¶ ¬ÆÎ ÎLS¶ã. Qun ÎlËÎ y B· óÞ ls¹¶ ÎÊÎ. ¼äi ¶ã{êi BÒu c{êi å vp xb¬ Ba¶ã h¹i xe¬. ªlÊy clp¶ã Îl«¶l ¶iT¶ ¬ÆÎ Be¶ ãini quyÕÎ LÊÎ ¶l«¶l clg¶ã clø¶ã Îá vâ ¶ãlÖ clp¶ã LÊÎ c«s c{ê¶ã, «i ¶Êy BÒu kݶl µlôc.

rbc Êy ó©y ãiê B· cg ¶ã{êi BÕ¶ BÌ BÇu l«i ÎT¶ ãi«¶ ÎiÕµ xuï¶ã. ªæ ªLä¶ã ªlä quCÎ lái:

- ªps ªlCi ãiC¬ µlCi l«i ¶ã{êi BÕ¶ B©y hp¬ ã×? ¸g ó«s ¶liTu Bå¶ã Bn¶ã? Vp ÎLp ÎLé¶ vps B©y ó»¶ã cCcl ¶ps?

Ï«i ÎT¶ ¶ä hp¬ Îli¶l kla¶ã ÎLn hêi. ªLä¶ã ªlä B{« ¬SÎ L« liÖu, r« ªl«¬ ª{í¶ã ãim Bm¶ B«s hT¶, clØ ÎLs¶ã ¶lCy ¬SÎ B· l¹ hua¶ Îlñ cʵ cñ« l«i ÎT¶ ãi«¶ µli vp BÆÎ hT¶ ÎLT¶ óp¶ Îlê. ªLä¶ã ªlä clSµ Ϋy vCi clps r{u ÷i¶l Ïæ vp ¶gi L»¶ã:

- ÷Õu ó« vÞ kla¶ã héÎ ¬ÆÎ ¶¹ cñ« óä¶ ãi«¶ ÎÆc ki« ãibµ cls Îl× lä« hí¶ BÕ¶ ¶mi clb¶ã Îai cò¶ã kla¶ã l«y.

r{u ÷lÊÎ Ïæ véi BCµ hêi:

- ViÖc ¶py clØ hp ¬éÎ où ¶ãÓu ¶liT¶. ¸lb¶ã Îai ãƵ óä¶ clb¶ã ë däc B{ê¶ã. ªlÊy

clb¶ã ¶g cg ¶liÒu Biɬ kln ¶ãli ¶T¶ clb¶ã Îai BÉ ý Îles dâi. §T¬ la¬ qu«, Îles clb¶ã vps ¬éÎ klCcl o¹¶, clb¶ã Îai ¬íi klC¬ µlC B{îc Îu¶ã ÎÝcl cñ« clb¶ã.

ªLä¶ã ªlä ¶gi víi l«i ¶ã{êi Îèy Î߶ã cñ« ÷lÊÎ Ïæ L»¶ã:

- Ï«i vÞ quÝ d«¶l hp ã×?

÷ã{êi ¬ÆÎ ¬òi Îuʶ Îb Îù x{¶ã lä §iÒ¶ vp ¶ã{êi Îl«¶l ¶iT¶ ¬ÆÎ Be¶ hp lä ªlai. ¸l©u A¶ Quïc Îíi ãǶ ¶S¬ Ϋy Îl«¶l ¶iT¶ ¬ÆÎ Be¶ Îá Î׶l Îl©¶ ÎliÖ¶ vp kle¶ ¶ãîi hua¶ ¬iÖ¶ã.

÷lÊÎ Ïæ, ªLä¶ã ªlä vp ¬Êy vÞ Îlñ h·¶l dSÎ ¶l«u vps ¶lp ÎLs¶ã Bp¬ Îls¹i óÝ ¬ËÎ. ÷lÊÎ Ïæ µlCÎ óiÉu L»¶ã:

- rý ªù ªlp¶l Î{í¶ã qu©¶ ¬s¶ã B{îc hiT¶ ¬i¶l víi quÝ vÞ BÉ BC¶l Bæ ¶lp ¼i¶l.

¸Cc óé l¹ cñ« ViT¶ ¾è¶ã ÏsC¶ ÎLè ÎLõ cl{« dC¬ quyÕÎ BÞ¶l. ¾«u cè¶ã ªLä¶ã ªlä

¶gi:

ªyµed óy VKª

¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i

lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬

®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬

ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã

DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l

-28-

- Ïp¶l Bé¶ã cñ« clb¶ã Ϋ B· óÞ ªps ªlCi ãiC¬ óiÕÎ Låi. ÷Õu kla¶ã hiT¶ ¬i¶l víi

rý Î{í¶ã qu©¶ BÒ cö B¹i où Îl× hp¬ o«s ¬p ÎLn Îlè cls ViT¶ ÷ãuyT¶ osCi vp ãiÕÎ vu« ¾è¶ã ¸lݶl B{îc. rì ªps ªlCi GiC¬ µlCi qu©¶ Bi klSµ ¶mi Bg¶ ãiÕÎ clb¶ã Ϋ Îl× o«s?

¼äi ¶ã{êi ¶ãlÜ h¹i cò¶ã µlni, ¶T¶ cuéc hiT¶ ¬i¶l víi rý ªù ªlp¶l B{îc ãini quyÕÎ xs¶ã ¶ã«y.

®T¶ ÎLs¶ã ¬äi ¶ã{êi Îl{m¶ã h{î¶ã hiT¶ ¬i¶l B¹i kÕ.

÷ãspi BiÖ¶ ¸l©u A¶ Quïc vp §n læ «¶l lè¶ã ÷ãôy Ϲs kÐs Îl«¶l ¶iT¶ ¬ÆÎ Be¶ ªlai ¾m¶ L« ¬éÎ ¶mi Îܶl ¬Þcl ÎLß cluyÖ¶.

¸l©u A¶ Quïc ¶gi:

- ªlai B¹i c«, la¬ ¶«y clb¶ã Ϋ Îuy ¬íi ãƵ ¶l«u hǶ BÇu ¶l{¶ã ¶lÊÎ kiÕ¶ vÞ cñ« B¹i c« Bõ¶ã csi clb¶ã Ϋ ¶l{ ¶ã{êi ¶ãspi.

ªlai ªlu ¾m¶ ÎLn hêi:

- Ï«i vÞ B¹i c« ÎL{íc k«i BC¶l qu©¶ ªl«¶l óns vÖ d©¶ clb¶ã, BÖ x{« ¶«y kl©¬

µlôc hS¬. ÏiÖ¶ ¶«y BÖ h¹i B{îc l©¶ l¹¶l ãƵ quý ó¹¶ «¶l lè¶ã ÎLT¶ ¾m¶ ªa¶ ¶py, BÖ LÊÎ hÊy hp¬ ou¶ã o{í¶ã.

÷ãôy Ϲs ¶gi:

- ªai ¶gi c©u ¶py lmi B{ê¶ã BéÎ xi¶ B¹i c« Îlø hçi cls. ¸lM¶ã l«y B¹i c« läc vÞ d«¶l o{ ¶ps?

ªlai ªlu ¾m¶, l«i ¬SÎ óç¶ã Bá ¶ãÇu, ÎLn hêi:

- Gi« o{ hp ÷lÊÎ ªl¹¶l rai ªL{m¶ã ®¹cl §Õ qu« Bêi B· Îõ h©u ¶¨¬ Låi!

¸l©u A¶ Quïc vp ÷ãôy Ϲs B{« ¬SÎ hT¶ ¶l׶ ¶l«u ÎLs¶ã h߶ã Îá vt lspi ¶ãli. ¾s¶ã ÷ãôy Ϲs Îݶl Î׶l ÎlM¶ã ÎlS¶, kla¶ã ¶lÞ¶ B{îc, ¶gi hiÒ¶:

- ÷lÊÎ ªl«¶l rai ªL{m¶ã r·s ÎiÒ¶ óïi, clb¶ã Îai ¶ã{ì¶ã ¬é B· h©u, ¶l{¶ã cg

¬éÎ c©u ¶py xi¶ ªlai B¹i c« clí kliɶ ÎLCcl, vâ ¶ãlÖ cñ« ªL{m¶ã h·s ÎiÒ¶ óïi Îuy c«s c{ê¶ã ÎlËÎ ¶l{¶ã l׶l ¶l{ c߶ kЬ ªlai B¹i c« x«.

ªlai ªlu ¾m¶ hM¶ã hƶã kla¶ã ¶gi ¶ö« hêi. ªlÊy vËy, ¸l©u A¶ Quïc h¹i ¶gi:

- ªLß ãiái lm¶ ÎlÇy, Bg cò¶ã hp hH Îl{ê¶ã. ÷l{¶ã võ« Låi, Îai ÎlÊy Îl©¶ µlCµ vp Îlñ

µlCµ cñ« ªlai B¹i c« ÎLs¶ã hbc ÎLiÖÎ l¹ l«i ÎT¶ ãi«¶ ÎÕ Îl× l׶l ¶l{ B¹i c« c߶ B{îc où cl©¶ ÎLuyÒ¶ klCc.

ªlai ªlu ¾m¶ ¶ãlÜ ¶ãîi ãi©y µlbÎ ¬íi ÎLn hêi:

- Ï«i vÞ hp ó¹¶ que¶, Îai kla¶ã dC¬ dÊu diÕ¬. ¾«u kli o{ µlô Îai ι ÎlÕ, ÎLs¶ã ¬éÎ

ÎL{ê¶ã lîµ ¶ãÓu ¶liT¶, Îai ¬«y ¬S¶ ãƵ ¬éÎ vÞ c«s ¶l©¶ ¶ãspi Bêi Îl{m¶ã l¹i Îai ¬p B· clØ óns cls Îai clbÎ ÝÎ vâ ¶ãlÖ. ÷l{¶ã a¶ã Ϋ óSÎ Îai ÎlÒ kla¶ã B{îc ¶gi ÎT¶ Î{æi cñ« a¶ã cls Îai óiÕÎ. V× hH Bg, xi¶ l«i vÞ B¹i c« h{î¶ã Îlø cls.

ªlÊy clp¶ã Îlp¶l ÎlËÎ ¶l{ vËy, oë dÜ clb¶ã Îai ¬uï¶ lái ªlai B¹i c« hp v× cg ¬éÎ viÖc ¬uï¶ lái.

- Ï«i vÞ cg viÖc ã×, ¶Õu ÎiÉu BÖ cg ÎlÉ hp¬ B{îc, ÎiÉu BÖ xi¶ ãibµ ¶ã«y. ¸è¶ã hp ¶ã{êi ¶lp víi ¶l«u cn, l«i vÞ lp ÎÊÎ µlni klCcl klø« ¶l{ vËy.

¸l©u A¶ Quïc ¶gi:

ªyµed óy VKª

¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i

lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬

®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬

ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã

DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l

-29-

- Xi¶ B¹i c« l·y clê ¬éÎ ÎÝ BÉ Îai Bi kiÕ¬ ÎlT¬ l«i ¶ã{êi ó¹¶ ¶N« BÕ¶ B©y ÎLß cluyÖ¶.

ªlai ªlu ¾m¶ ÎlÊy ÎlCi Bé cñ« ¸l©u A¶ Quïc LÊÎ Îl˶ ÎLä¶ã, ¶l{¶ã kla¶ã óiÕÎ BÞ¶l ¶lê vn ¬×¶l vps viÖc ã×. ¸l©u A¶ Quïc vp ÷ãôy Ϲs cls ãäi lä ø¶ã vp lä r« BÕ¶.

÷ã{êi lä ø¶ã lái:

- ¸g viÖc ã× ÎlÕ?

¸l©u A¶ Quïc ÎLn hêi:

- ÷ã{êi ki« vâ ¶ãlÖ ãiái hS¬. A¶l e¬ clb¶ã Ϋ B©y kla¶ã «i BÞcl ¶æi lS¶. ÷ãle lS¶ ¶gi cluyÖ¶, Îai ¶l˶ ÎlÊy lS¶ hp ¶ã{êi clC¶l ÎLùc vp lps µlg¶ã hS¬.

÷ãôy Ϲs ¶gi:

- ÷l{¶ã lái BÕ¶ o{ µlô lS¶ Îl× lS¶ dÊu diÕ¬ kla¶ã clÞu ¶gi.

Råi y kÉ h¹i c©u cluyÖ¶ ¶gi víi ªlu ¾m¶ cls lä ø¶ã vp lä r« ¶ãle.

÷ã{êi lä ø¶ã ÎT¶ ªß¶ã, hp ¬{u oÜ d{íi ª{í¶ã cñ« ViT¶ ¾è¶ã ÏsC¶. Vô v©y Îlp¶l ÷i¶l ViT¶ ¶¨¬ ¶ä, y cò¶ã cg LÊÎ ¶liÒu ca¶ã h«s ÎLs¶ã Bg. ÷ã{êi lä r« ÎT¶ §¹i ¸«¶, hp ¬éÎ µlCs Îlñ ÎLø d«¶l. ªLs¶ã ÎL˶ BC¶l ë ÷i¶l ViT¶, y cl©¬ ¶ãßi Îluïc lå¶ã y B¹i óCc óS¶ clÕÎ va oï qu©¶ ªl«¶l. ÷lê ca¶ã Bg, y ¬íi B{îc Îl¨¶ã hT¶ cløc ªl«¬ ª{í¶ã. ¾«u kli ViT¶ ¾è¶ã ÏsC¶ óÞ xö Îö s«¶, óé l¹ lS¶ În¶ ¬Cc, «i ¶Êy ÎLë vÒ quT l{m¶ã hp¬ Lué¶ã. ø¶ã ªß¶ã ¶gi:

- ¸lb¶ã Ϋ cø ¶gi ÎlËÎ, yTu cÇu lS¶ ãibµ xe¬ lS¶ ÎLn hêi L« o«s.

¸l©u A¶ Quïc ¶gi:

- ªai ÎliÕÎ Î{ë¶ã viÖc ¶py ¶T¶ lái qu« ý kiÕ¶ cñ« ªæ Î{í¶ã ca¶ã B·.

ø¶ã ªß¶ã BCµ:

- Plni BÊy.

÷gi Bs¹¶ y qu«y vps ãi«¶ ÎLs¶ã, ÎlÊy ªLä¶ã ªlä vp ªlÊÎ Ïæ B«¶ã cluyÖ¶ ÎLß Î{m¶ã BSc. ÷l{¶ã y cò¶ã ¬êi ªLä¶ã ªlä L« óT¶ ¶ãspi óp¶ ó¹c ¬Êy c©u. ªLä¶ã ªlä ¶gi:

- ø¶ã o{ ãi«, viÖc ¶py qu«¶ lÖ BÕ¶ Bêi oï¶ã cñ« ÎiÉu clñ ¶l©¶. ªL{íc lÕÎ, o{ ãi« µlni lái xe¬ ¶ã{êi lä ªlai cg ó»¶ã h߶ã l«y kla¶ã B·.

ø¶ã ªß¶ã ãËÎ BÇu ¶ãle hêi, Låi cè¶ã ¸l©u A¶ Quïc, ÷ãôy Ϲs, r« §¹i ¸«¶ ó« ¶ã{êi BÕ¶ ãƵ ªlai ªlu ¾m¶, ø¶ã ªß¶ã ¶gi:

- ¸lb¶ã Îai cg ¬éÎ viÖc, clØ cg ªlai B¹i c« ¬íi ãibµ B{îc Îlai. ¸ls ¶T¶

ªlai ªlu ¾m¶ ÎlÊy ø¶ã ªß¶ã ¬uï¶ ¶gi h¹i ¶ãõ¶ã, vt ¬ÆÎ o{î¶ã oè¶ã. ¸lp¶ã oïÎ LuéÎ lái hua¶:

- §Ö hp ¶ã{êi Îla hç. ¸Cc vÞ BÞ¶l clØ óns BiÒu ã×, xi¶ cø ¶gi. ÷Õu viÖc ã× cg ÎlÉ hp¬ B{îc, quyÕÎ kla¶ã clïi Îõ.

ø¶ã ªß¶ã ¶gi ÎiÕµ:

ªyµed óy VKª

¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i

lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬

®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬

ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã

DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l

-30-

- ªlai luy¶l on¶ã klsCi ¶l{ vËy clb¶ã Îai xi¶ ¶gi ÎlËÎ BÉ luy¶l Lâ. ViT¶ §¹i

¾sCi clb¶ã Îai óÞ l·¬ l¹i, c߶ h¹i ¬éÎ ¶ã{êi cs¶ ÎL«i. rbc óÊy ãiê cËu Ϋ ¬íi hT¶ óny.

¸lb¶ã Îai cï ãS¶ã ¬·i ¬íi cøu B{îc cËu Ϋ ÎlsCÎ ¶¹¶. ªL{íc o«u B· Cc cliÕ¶ víi óä¶ ¸È¬ Y vÖ 3 hǶ. A¶l e¬ clb¶ã Îai cg 2 ¶ã{êi Îö ¶¹¶. ÷«y ¬íi óns Îsp¶ B{îc ¬éÎ clbÎ cïÎ ¶lôc Bg cls ViT¶ §¹i ¾sCi clb¶ã Îai. VÞ ÎiÉu clñ clb¶ã Îai hp ªlõ« ¸lÝ. Vp óï¶ «¶l e¬ clb¶ã Îai Bn¬ ¶liÖ¬ d¹y cËu Ϋ cn v¨¶ hÓ¶ vâ. ¸Ëy Êy Îla¶ã ¬i¶l hS¬ clØ óns qu« vpi hǶ hp liÉu ¶ã«y. ¼Êy ¶¨¬ ¶«y ón¶ hܶl cñ« clb¶ã Îai B· ÎLuyÒ¶ lÕÎ cn cls cËu Ϋ Låi. ¸Ëu Êy Îuæi l·y c߶ ¶lá, Îuy cg ¬éÎ vpi ¬a¶ vâ vÓ¶ cl{« hܶl léi lÕÎ, ¶l{¶ã ¶Õu c߶ Îles läc clb¶ã Îai ¶N«, ÎlÕ ¶ps cËy Êy cò¶ã ÎiÕ¶ óé LÊÎ ¶l«¶l. Vp oH cg ¬éÎ Î{m¶ã h«i LÊÎ hí¶.

ªlai ªlu ¾m¶ B· liÉu ý ¶ãlÜ hêi ¶gi cñ« ø¶ã ªß¶ã hiÒ¶ ÎLn hêi:

- ¸Cc vÞ Îݶl cls cËu Êy Îles Îai läc vâ µlni kla¶ã?

¸l©u A¶ Quïc ÎLn hêi:

- Võ« Låi clb¶ã Îai ÎlÊy B¹i luy¶l L« Ϋy BC¶l ó¹i l«i ÎT¶ ãi«¶ ÎÆc. ¸lb¶ã Îai

ca¶ã ¶l˶ vâ ¶ãlÖ cñ« B¹i luy¶l ãiái lm¶ clb¶ã Îai ¶liÒu. ÷Õu ªlai B¹i c« clÞu Îl©u ¶l˶ cËu Êy hp¬ Bå BÖ, d¹y dç Îlp¶l Îpi. Kla¶ã LiT¶ã ã× «¶l e¬ clb¶ã Îai, cn hi¶l lå¶ cñ« ViT¶ §¹i ¾sCi clb¶ã Îai ¶mi cöu ÎuyÒ¶ cò¶ã cC¬ m¶ B¹i c« va cè¶ã.

÷gi Bs¹¶ óï¶ ¶ã{êi cè¶ã clSµ Ϋy vCi h¹y. ªlai ªlu ¾m¶ véi BCµ hÔ Låi ¶ãÓ¬ ¶ãlÜ ãi©y µlbÎ ¬íi ÎLn hêi:

- §{îc cCc vÞ csi ÎLä¶ã ¶l{ vËy, Îai B©u dC¬ Îõ clïi. ÷l{¶ã liÖ¶ ãiê Îai B«¶ã µlôc vô ÎLs¶ã qu©¶ Béi rý Î{í¶ã qu©¶, ¶«y B©y ¬«i Bg, kla¶ã ¬éÎ hbc ¶ps B{îc ë ¬éÎ clç. Vp cliÕ¶ BÊu víi qu«¶ qu©¶ hua¶ hua¶, cl{« óiÕÎ oï¶ã clÕÎ hbc ¶ps. ÷Õu ViT¶ ca¶ã Îö cg Îles Îai ë ÎLs¶ã lp¶ã ¶ãò, ¬éÎ hp Îai e kla¶ã cg Îl× ãiê d¹y cËu Êy l«i hp ¶ãuy liɬ va cè¶ã.

®ï¶ «¶l e¬ ø¶ã ªß¶ã ¶ãÓ¬ ¶ãlÜ hêi ¶gi cñ« ªlu ¾m¶ cò¶ã µlni. Ai ¶Êy BÒu ÎlÊÎ vä¶ã, ªlu ¾m¶ óç¶ã ¶gi hí¶:

- ¸g ¬éÎ ¶ã{êi vâ ¶ãlÖ ãiái ãʵ Îai ÎL¨¬ hǶ. ÷Õu a¶ã Ϋ ó»¶ã h߶ã Îl©u ¶l˶ Îl× ÎlËÎ ¬«y ¬S¶ cls ca¶ã Îö hS¬.

÷gi Bs¹¶, clp¶ã clîÎ ¶ãlÜ L« BiÒu ã× hSc BÇu hȬ óȬ ¶gi ÎlǬ:

- Kla¶ã xs¶ã, kla¶ã xs¶ã.

r{u ÷lÊÎ Ïæ B· BiÒu B׶l xs¶ã ca¶ã viÖc hiT¶ ¬i¶l víi ªæ ªLä¶ã ªlä. ÷ãpy la¬ o«u, ¬äi ¶ã{êi ÎuyT¶ ÎlÖ ÎL{íc óp¶ Îlê ViT¶ ¾è¶ã ÏsC¶. ªlÒ quyÕÎ cè¶ã ¶l«u o«¶l Îö, kla¶ã «i B{îc µlô h߶㠫i. ¾«u Bg, ªæ ªLä¶ã ªlä Îlu xÕµ cls ªLiÒu ªa¶, ®p¶ã ¸ö vp ÏÇu Kl«¶ã, ó« ¶ã{êi hT¶ B{ê¶ã vÒ ¶lp. Kli cli« Ϋy, clp¶ã ¶gi víi ªLiÒu ªa¶ vp ®p¶ã ¸ö L»¶ã:

- ¸lb¶ã Ϋ ãƵ ¶l«u B©y, cò¶ã ds oï µl˶ xuai ¶T¶ l¹¶l ¶ãé ¶py. ªÊÎ cn ¶lN¶ã

où ã× xny L« ÎLT¶ ¾m¶ ªa¶ ¶py xi¶ l«i vÞ Bõ¶ã ÎiÕÎ hé L« ¶ãspi ¶ö« c©u. ÷Õu kla¶ã ¶ãle hêi Îai, lËu qun L« o«s, Îai kla¶ã dC¬ ¶gi ÎL{íc.

ÏÇu ªLiÒu ªa¶ vp D{m¶ã ®p¶ã ¸ö d¹ d¹ hua¶ ¬iÖ¶ã. ªLä¶ã ªlä Îƶã cls ¬çi ¶ã{êi 50 h¹¶ã hp¬ ÎiÕ¶ hé µlÝ, vp c߶ µlCi l«i ¶ã{êi Bp¶ e¬ ÎiÔ¶ óä¶ ªLiÒu ªa¶ ó« ¶ã{êi xuï¶ã ¶bi. ªLni qu« ó«s cuéc liɬ ¶ãuy, ªLiÒu ªa¶ vp ®p¶ã ¸ö BÒu clC¶ ¶n¶

ªyµed óy VKª

¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i

lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬

®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬

ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã

DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l

-31-

cùc Bé. ¼éÎ ¶ã{êi Bg¶ã cö« ë ¶lp Bäc oCcl, o«u ÎLë ¶T¶ ¬éÎ ¶lp v¨¶ ÎT¶ Îuæi vÒ cuïi Bêi ¶lp ¼i¶l. ¸ß¶ ¬éÎ ¶ã{êi ÎlÊy ÎLT¶ ãi«¶ã lå cg óiÕÎ ó«s ¶liTu ¶ã{êi Îpi ãiái xÐÎ L« “¶ãä¶ ¶bi ¶py B· c«s h¹i c߶ ¶bi klCc c«s lm¶, ¶ãspi v߬ ÎLêi ¶py h¹i c߶ vò ÎLô klCc”, ¶T¶ clp¶ã Bg¶ã cö« côc ÎiTu h¹i, xs«y o«¶ã ¶ãlÒ ¶a¶ã, ouïÎ Bêi kla¶ã ¶lSc ¶lë BÕ¶ cluyÖ¶ vâ. ¾«u clp¶ã óÞ qu©¶ ªl«¶l ãiÕÎ clÕÎ.

ªl{m¶ã ÎluyÕÎ cuéc riT¶ ¬i¶l xs¶ã, r{u ÷lÊÎ Ïæ cè¶ã ¶ã{êi lä §iÒ¶ l¹ om¶ ÎLë vÒ Bm¶ vÞ ÎLs¶ã Béi rý ªù ªlp¶l. ¸Cc óé l¹ ViT¶ ¾è¶ã ÏsC¶ cg ¬éÎ oï ¶ã{êi Îl«¬ ãi« ¶ãlÜ« qu©¶ rý ªù ªlp¶l, c߶ ¬éÎ oïi Îl× vÒ ¶ãuyT¶ quC¶ oö« os¹¶ cuéc klëi ¶ãlÜ«.

ªæ ªLä¶ã ªlä, ¸l©u A¶ Quïc, ÷ãôy Ϲs vp ø¶ã ªß¶ã, Îl× ë h¹i ¶bi BÉ óp¶ ÎC¶ vÒ viÖc xuÊÎ o{ o«u ¶py cñ« ViT¶ ªlõ« ¸lÝ.

§{îc Îi¶ ªlai ªlu ¾m¶ ¶l˶ hêi d¹y cls ¬×¶l Plôc Ïæ ¸l{ë¶ã, ªlõ« ¸lÝ ¬õ¶ã BÕ¶ ¶çi ouïÎ BT¬ la¬ Bg kla¶ã ¶ãñ B{îc. ¾C¶ã la¬ o«u, v× «i ¶Êy BÒu ó˶ viÖc ¶T¶ kla¶ã cg Îl× ãiê ¶lSc ¶lë Îíi viÖc d¹y vâ. ¸liÒu, ¬äi ¶ã{êi hò h{îÎ xuï¶ã ¶bi. ªL{íc kli L« vÒ, lä BÒu vps Îõ óiÖÎ ÎiÉu clñ ¶l©¶, ¶l{ vËy h¹i ó˶ Lé¶ ÎlT¬ ¶ö« ¶ãpy. ªïi la¬ Êy, ªæ ªLä¶ã ªlä vps ÎLs¶ã ÎlSµ ¬éÎ Bai ¶Õ¶ Bá, BÆÎ cliÕc ãlÕ óp¶l ë ãiN« ¬êi ªlai ªlu ¾m¶ ¶ãåi hT¶ ÎLT¶ ãlÕ Bg BÉ ViT¶ ªlõ« ¸lÝ hp¬ hÔ óCi o{, ªlai ªlu ¾m¶ ¶gi:

- ªlËÎ qun ¬íi ÎLa¶ã ÎlÊy clb e¬ lä ViT¶, Îai B· cn¬ Î׶l hiÒ¶. ÷«y clb Êy ÎlÝcl

läc vâ Plôc Ïæ ¸l{ë¶ã, Îai xi¶ vui h߶ã ë h¹i B©y vpi ¶ãpy BÉ ÎLuyÒ¶ Îlô cls clb Êy. ÷l{¶ã hiÖu ÎLs¶ã ¬Êy ¶ãpy ÎLêi, cg ÎlÉ läc Îlp¶l Îpi kla¶ã? Vp Îlp¶l Îpi Låi cg ÎlÉ oö dô¶ã B{îc kla¶ã? ÷lN¶ã BiÒu Bg cǶ µlni xe¬ où läc Î˵ víi ¶l«u Îlai, clí Îai kla¶ã dC¬ ¶l˶ ÎlÇy ÎLß B©u!

ø¶ã ªß¶ã ¶gi:

- QuÝ lå B¹i c« d¹y cls ¶¨¬ ó« ¬iÕ¶ã, ¬éÎ vpi liÖµ ouïÎ Bêi cò¶ã hp o{ µlô Låi. Ïp ÎÊÎ B¹i c« µlni kliT¬ Îï¶ ¶l{ ÎlÕ?

ªlai ªlu ¾m¶ ¶lÊÎ BÞ¶l kla¶ã ¶l˶. ¼äi ¶ã{êi kla¶ã o«s c{ì¶ã е ¶æi, Bp¶l µlni Îlai, kla¶ã ¶gi Îíi ¶N«.

¼äi ¶ã{êi cò¶ã óiÕÎ huËÎ hÖ cñ« vâ h©¬. ªlai ªlu ¾m¶ ¶ãåi ÎLT¶ ãlÕ ¶ãliT¬ ¶ãlÞ

lái:

- ªlõ« ¸lÝ, ÎlÕ Plôc Ïæ ¸l{ë¶ã µlCµ ¶py ds ¬éÎ vÞ c«s ¶l©¶ ÎiÒ¶ óïi ÎLuyÒ¶

cls. ªai Îuy cl{« h·¶l léi lÕÎ où Îi¶l vi luyÒ¶ ns cñ« ¶g, ¶l{¶ã ë clï¶ ãi«¶ã lå, víi kt BÞcl l¹¶ã ó׶l Îl{ê¶ã Îl× cò¶ã d{ oøc BÉ Bïi µlg. rbc a¶ã Ϋ ÎLuyÒ¶ Îlô cls Îai ÎlÕ ¸l{ë¶ã µlCµ ¶py cg óSÎ Îai ÎlÒ Béc L»¶ã: ¾«u kli läc Îlp¶l Îpi ¬a¶ vâ ¶py, quyÕÎ kla¶ã B{îc ãiÕÎ l¹i ¶ã{êi va Îéi, BÌ ¶Ð¶ kt h{m¶ã d©¶.

ªlõ« ¸lÝ hp ¶ã{êi LÊÎ Îla¶ã ¬i¶l, ¶ãle ªlu ¾m¶ ¶gi ¶l{ vËy véi quú ¶ã«y xuï¶ã vp ¶gi L»¶ã:

- §Ö Îö ViT¶ ªlõ« ¸lÝ, o«u kli läc xs¶ã Plôc Ïæ ¸l{ë¶ã PlCµ, quyÕÎ kla¶ã BÌ ¶Ð¶ h{m¶ã ÎliÖ¶, ãiÕÎ l¹i kt va Îéi. ®»¶ã kla¶ã, ó»¶ã kla¶ã

V× kla¶ã óiÕÎ µlni ¶gi ¶l{ ÎlÕ ¶ps, ¶T¶ ªlõ« ¸lÝ ¶gi ÎiÕµ:

- ®»¶ã kla¶ã oH óÞ o{ µlô BC¶l clÕÎ.

ªlu ¾m¶ c{êi ¶gi:

- ªïÎ hS¬!

ªyµed óy VKª

¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i

lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬

®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬

ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã

DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l

-32-

®ç¶ã ÎlsC¶ã ¬éÎ cCi, ¶ã{êi B· óiÕ¶ ¬ÊÎ. ªlõ« ¸lÝ véi qu«y ¬×¶l h¹i, ÎlÊy ªlu ¾m¶ B· ë B»¶ã o«u, vp vç v«i y võ« c{êi võ« ¶gi:

- ¸lb óSÎ hÊy Îai ¶lÐ.

÷lê B{îc d«¶l o{ ¸l©u A¶ Quïc vp ÷ãôy Ϲs clØ óns, ¶T¶ vâ ¶ãlÖ cñ« ªlõ« ¸lÝ cg clbÎ c¨¶ ón¶. Y BéÎ ¶liT¶ l¹ Îʶ xuï¶ã, Ϋy ÎLCi BC¶l dø ¬éÎ ¬iÕ¶ã, Ϋy µlni qup¶ã vÒ µlÝ« o«u, ¶l{¶ã y kla¶ã qu«y ¬×¶l h¹i, clØ cǶ ¶ãle lmi ãig BÉ µl©¶ óiÖÎ Îl©¶ l׶l Bïi µl{m¶ã, Låi ¶lS¬ Bèi ªlu ¾m¶ ¶S¬ hÊy.

ªlu ¾m¶ ¬õ¶ã ÎlǬ:

- ®iÕÎ oö dô¶ã ¬iն㠶py kÉ cò¶ã klC hS¬ BÊy!

Võ« ¶gi døÎ hêi, Ϋy clp¶ã klH vç vps v«i ªlõ« ¸lÝ, Låi ÎlsSÎ ¬éÎ cCi, clp¶ã h¹i óiÕ¶ ¬ÊÎ.

Cµ dô¶ã Îles où clØ dÓ¶ cñ« ÷ãôy Ϲs, ªlõ« ¸lÝ BÞ¶l ÎlǶ ¶l׶, lmi d«¶ã l«i Ϋy L«, ¶lê vËy cò¶ã yɬ lé B{îc cCc clç liɬ yÕu cñ« Îsp¶ Îl©¶. Y ÎlÊy Îl©¶ µlCµ cñ« ªlu ¾m¶ ¶l«¶l ¶lѶ h¹ hè¶ã, óSÎ ÎlÕ ¶ps cò¶ã kla¶ã ¶æi. Y kla¶ã cl¹y v߶ã qu«¶l ¶l{ óÞÎ ¬SÎ óSÎ dT ¶N«. Y hèi Îõ¶ã ó{íc ¬éÎ, hui vÒ µlÝ« cl©¶ Î{ê¶ã. Råi ¶lny ¬éÎ cCi, Bø¶ã oCÎ h{¶ã vps Î{ê¶ã, y võ« c{êi võ« ¶gi:

- ªlai Îlbc Îlbc, clCu B· ÎLa¶ã ÎlÊy Îlbc Îlbc Låi!

rbc Êy ªlu ¾m¶ kla¶ã ÎlÉ v߶ã L« o«u h{¶ã y B{îc, hiÒ¶ ¶ãõ¶ã ó{íc, cn c{êi ¶gi:

- Giái hS¬! Giái hS¬! ¸lCu kla¶ã ¶lN¶ã kla¶ ¶ãs«¶ ¬p c¨¶ ón¶ vâ ¶ãlÖ cò¶ã klC. ªlÕ Plôc Ïæ ¸l{ë¶ã ¶py läc ÎlÕ ¶ps cò¶ã B¹Î.

ªlÕ Låi, óSÎ BÇu Îõ¶ã ¬iÕ¶ã Îõ¶ã liÖµ ¬éÎ, clp¶ã d¹y ªlõ« ¸lÝ cls lÕÎ ÎlÕ vâ Bg.

ªlÕ “Plôc Ïæ ¸l{ë¶ã” ¶py cg ÎÊÎ cn 108 ¬iÕ¶ã, ¬çi ¬iÕ¶ã h¹i cg 3 B{ê¶ã óiÕ¶ lg« “kú clݶl Î{m¶ã oi¶l Î{m¶ã klSc” cé¶ã ÎÊÎ cn hp 324 B{ê¶ã, ViT¶ ªlõ« ¸lÝ BÒu ¶lí lÕÎ cn. ªlai ªlu ¾m¶ h¹i d¹y ÎlT¬ 3 hǶ ¶N«. ªlõ« ¸lÝ B· läc Îluéc lsp¶ Îsp¶ ÎlÕ vâ Bg. ªlu ¾m¶ võ« d¹y võ« ãin¶ã, Be¬ ¬çi ¬iն㠬çi óiÕ¶ lg« ¶l{ ÎlÕ ¶ps BÉ ÎLuyÒ¶ Îlô cls ªlõ« ¸lÝ ¬éÎ cCcl LÊÎ ÎØ ¬Ø. ªlõ« ¸lÝ cg c¨¶ ón¶ o½¶, h¹i ÎlT¬ Îla¶ã ¬i¶l cg Îlõ«, ¶T¶ cn ¶lN¶ã clç Îi¶l vi ¶løÎ, y cò¶ã h·¶l léi lÕÎ, clØ v× cl{« Î˵ B{îc Îlp¶l Îlôc cls hS¬, ¶T¶ cl{« cg ÎlÉ oö dô¶ã B{îc ¶ã«y Îlai. ¼éÎ ¶ã{êi cp¶ã d¹y cp¶ã ÎlÊy lø¶ã Îlb, ¬éÎ ¶ã{êi LÊÎ cl¨¬ clØ läc lái, ¶T¶ cn l«i Î˵ huyÖ¶ cls Îíi BT¬ kluy«.

¾C¶ã la¬ o«u, ªlai ªlu ¾m¶ L« ¶ãspi óCcl óé, ÎLa¶ã ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ ¬éÎ ¬×¶l ë ó·i BÊÎ ls«¶ã Î˵ huyÖ¶ vâ ¶ãlÖ. Y Be¬ 108 ¬iն㠓Plôc Ïæ ¸l{ë¶ã” lg« Bi óiÕ¶ h¹i ¬p c߶ quC¶ xuyÕ¶ cn ÎC¬ yÕu quyÕÎ Îi¶l vi. ªlÊy vËy, ªlai ªlu ¾m¶ óç¶ã ¶lny vps ¶l»¬ ãiN« h{¶ã BC ¬éÎ cCi. ªlõ« ¸lÝ ¶ãle ÎlÊy o«u h{¶ã cg ÎiÕ¶ã ãig, véi ¶Ð ¬×¶l qupi Ϋy ¶S¬ hua¶ cl©¶ cñ« kt BÞcl. §Õ¶ kli ¶l˶ kü L«, y ¬íi óiÕÎ ¶ã{êi Îʶ ca¶ã ¬×¶l hp ªlai ªlu ¾m¶, y hiÒ¶ LbΠΫy h¹i vp h« hí¶:

- K׫, ªlai Îlbc Îlbc!

ªlai ªlu ¾m¶ võ« c{êi võ« ¶gi:

- §õ¶ã ¶ãõ¶ã Ϋy, cø ÎiÕµ Îôc BC¶l Bi.

÷gi Bs¹¶, clp¶ã óæ hua¶ vps ¬ÆÎ ªlõ« ¸lÝ. Y kla¶ã ÎLC¶l ¬p h¹i ÎlT¬ ¬éÎ ó{íc Bʬ hua¶ ¬éÎ quyÒ¶ vps l¹ ¬¹¶ã ªlai ªlu ¾m¶. ¼iÕ¶ã vâ ¶py hp ¬iÕ¶ã Îlø 89 cñ«

ªyµed óy VKª

¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i

lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬

®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬

ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã

DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l

-33-

ÎlÕ vâ “Plôc Ïæ ¸l{ë¶ã” ãäi hp “ªl©¬ ÷l˵ Ïæ ÏuyÖΔ, ªlai ªlu ¾m¶ Îʬ ÎSc kle¶ ¶ãîi:

- §b¶ã hS¬, BC¶l ¶l{ ÎlÕ B{îc hS¬.

¸lp¶ã ¬iֶ㠶gi, Ϋy vÓ¶ kla¶ã ¶ãõ¶ã ÎiÕµ Îôc Îʶ ca¶ã ªlõ« ¸lÝ. ¸g ¬iն㠶ps ªlõ« ¸lÝ o«i hǬ, clp¶ã h¹i clØ óns ¶ã«y, l«i ¶ã{êi, kt Bi ¶ã{êi h¹i, Be¬ 324 B{ê¶ã óiÕ¶ lg« kla¶ã cè¶ã, cp¶ã v˶ dô¶ã cp¶ã ÎlÊy kú h¹. ªlõ« ¸lÝ c߶ ou¶ã o{í¶ã lm¶ ¶lÆÎ B{îc cñ« óCu. ªËµ cls Îíi kli ªlõ« ¸lÝ ¬å lai ¶lÔ ¶l¹i, ªlai ªlu ¾m¶ ¬íi cls µlе ¶ãõ¶ã Ϋy. ªLs¶ã kli ¶ãlØ ¶ãmi, clp¶ã ãin¶ã ãini ¶lN¶ã ¬iÕ¶ã lgc liɬ cls ªlõ« ¸lÝ óiÕÎ. Gin¶ã ãini xs¶ã, l«i ¶ã{êi h¹i Bø¶ã dËy ÎiÕµ Îôc huyÖ¶ Î˵.

ªõ oC¶ã oí¬ cls BÕ¶ kluy«, ¶ãspi l«i óN« ¨¶ L«, ªlõ« ¸lÝ kla¶ã clÞu óá µlÝ ¬éÎ ãiê µlbÎ ¶ps cn.

ruyÖ¶ Î˵ ÎLs¶ã óny ¶ãpy hiÒ¶, oC¶ã ¶ãpy Îlø ÎC¬, ªlai ªlu ¾m¶ h¹i ¶gi:

- ªÊÎ cn vâ ¶ãlÖ cñ« Îai B· ÎLuyÒ¶ cls clb lÕÎ Låi. ¸ß¶ où Îlp¶l ca¶ã l«y kla¶ã, µlni

Kli ãi«s BÊu víi BÞcl, dè Cµ

dô¶ã ÎlÕ vâ ¶ps cò¶ã vËy, Ϋ clØ cg ÎlÉ Îi¶ cËy vps Îpi ¶ãlÖ óny µlǶ ¬{êi Îlai, c߶ ó« µlǶ ki« cËy ¶lê vps ÎLÝ kla¶ ¬íi B{îc, clí ¶lS¬ ¬SÎ ¶lS¬ ¬òi BC¶l óõ« Îl× klg

h߶ã ÎlS¶ã hS¬.

xe¬ o«u ¶py clb cg clÞu klg huyÖ¶ Î˵ hua¶ kla¶ã B·

ViT¶ ªlõ« ¸lÝ xi¶ v©¶ã hêi

ªlu ¾m¶ h¹i ¶gi ÎiÕµ:

- ÷ãpy ¬«i Îai µlni ÎLë vÒ víi rý ª{í¶ã qu©¶. ¾«u ¶py clb µlni cl¨¬ clØ Î˵ huyÖ¶ hÊy.

ªlõ« ¸lÝ ¬å cai cl« ¬Ñ Îõ Îluë ¶lá. ªlai ªlu ¾m¶ Îuy ë víi ªlõ« ¸lÝ cg ¬{êi ¶ãpy, ¶l{¶ã clp¶ã B· d¹y cls y ÎÊÎ cn óÝ quyÒ¶ cñ« ÎlÕ vâ “Plôc Ïæ ¸l{ë¶ã”. ÷l{ vËy Bñ ÎlÊy clp¶ã Îl{m¶ã ¬Õ¶ ªlõ« ¸lÝ kla¶ã cǬ ¶æi cn¬ xbc, ¬Õu ¬Cs klgc ¬uï¶ óËÎ L« ÎiÕ¶ã. ªlai ªlu ¾m¶ oï¶ã ÎLs¶ã lp¶ã ¶ãò h©u ¶¨¬, Îuy ãiÕÎ ¶ã{êi kla¶ã lÒ clíµ ¬SÎ ¶l{¶ã ÎlÊy Î׶l quyÕ¶ huyÕ¶ cl©¶ ÎlËÎ clñ« ªlõ« ¸lÝ, clp¶ã cò¶ã µlni cn¬ Bé¶ã.

ªlai vuïÎ ve vç vÒ ªlõ« ¸lÝ ãi©y hCÎ Låi ¶gi:

- ÷ã{êi Îla¶ã ¬i¶l ¶l{ clb ÎLs¶ã vâ h©¬ ¶py ÝÎ cg hS¬. ¸lØ ÎiÕc L»¶ã clb¶ã Ϋ kla¶ã cg dÞµ Bsp¶ Îô h©u ¶ãpy.

- ªlai Îlbc Îlbc, clCu xi¶ Îlbc Îlbc BÕ¶ ÎL¹i rý ª{í¶ã qu©¶ cò¶ã B{îc clí o«s?

- ¸lb cs¶ ¶lá Îuæi, BÕ¶ clç Êy ë o«s B{îc!

Võ« ¶gi Îíi BÊy, óç¶ã ¶ãle ÎiÕ¶ã kTu cñ« ¶g kla¶ã ãiï¶ã cäµ ¬p cò¶ã clM¶ã ãiï¶ã opi h«¶ã!

- ÷g hp óCs BÊy!

¸lp¶ã B«¶ã ¶gi, oùc ¶ãlÜ L« BiÒu ã×, Låi h¹i ¶gi ÎiÕµ:

- ¸lb¶ã Ϋ L« ¶ãspi óSÎ oï¶ã cs¶ ®Cs Êy Bi. ªai cǶ dè¶ã hs¹i Îlb ¶py

ªÝ¶l Îß ¬ß xbi ãiôc, ªlõ« ¸lÝ véi c{íµ hêi:

- ¸lb ¬uï¶ dè¶ã ¶g BÉ hp¬ ã×?

ªyµed óy VKª

¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i

lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬

®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬

ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã

DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l

-34-

ªlai ªlu ¾m¶ clØ c{êi ¬p kla¶ã ¶gi, ªlõ« ¸lÝ Bi Îles L«, ÎlÊy clp¶ã kla¶ã cǬ klÝ ãiíi ó̶ lái:

- ªlai Îlbc Îlbc BÞ¶l dè¶ã klÝ ãiíi ã× óSÎ cs¶ óCs Êy ÎlÕ?

÷ãê B©u ªlu ¾m¶ kla¶ã L« ÎlM¶ã ¶ãspi cö« h¹i ó{íc vps ãi«¶ ÎLs¶ã, clç ë cñ« ªæ ªLä¶ã ªlä, Låi hT¶ ÎiÕ¶ã ãäi:

- ¸l©u B¹i c«, ÷ãôy B¹i c«, l«i vÞ cg ë ÎLs¶ã Bg kla¶ã?

÷lê cCc vÞ ãibµ lé ¬éΠΫy, L« ¶ãspi ki« då¶ lé cs¶ óCs vps ÎLs¶ã ¶py. ªai B«¶ã cǶ dè¶ã Îíi ¶g.

÷ãôy Ϲs hp Ϋy ÎliÖ¶ ¶ãlÖ ãiÕÎ læ, ÎlÊy ªlu ¾m¶ ¶lê ¬×¶l ¬éÎ viÖc Bb¶ã oë ÎlÝcl, ¶l{ ã·i Bb¶ã clç ¶ãø« hiÒ¶ ÎLn hêi:

- §{îc, BÉ Îai då¶ cls!

÷gi Bs¹¶, clp¶ã cǬ hua¶ cliÕc Bi¶l ó« vÓ¶ o¨¶ læ, xa¶ã L« ¶ãspi cö«. ªlu ¾m¶ véi ãäi:

- ÷ãôy B¹i c«! Xi¶ B¹i c« Bõ¶ã Bn Îl{m¶ã ¶g ¶lÐ!

÷ãôy Ϲs ë B»¶ã x« BCµ vä¶ã h¹i, v©¶ã hêi. ªiÕµ Îles Bg ÎiÕ¶ã lß lÐÎ cñ« clp¶ã v«¶ã Bé¶ã ÎLT¶ Bضl ¶bi.

ªlu ¾m¶, A¶ Quïc vp r« §¹i ¸«¶ l«i ¶ã{êi cò¶ã ¶lny Îles L« ¶ãspi cö«. ªlõ« ¸lÝ cǬ Bsn¶ Îl{m¶ã BÞ¶l Îles L«, ªæ ªLä¶ã ªlä véi ãäi h¹i:

- ªlõ« ¸lÝ, clCu Bõ¶ã L« ¶N«. ¸lb¶ã Ϋ ë h¹i ÎLs¶ã ¶py ¬p xe¬.

®ÊÎ BSc dÜ ªlõ« ¸lÝ µlni ¶ãõ¶ã ó{íc, Låi cè¶ã ªLä¶ã ªlä vp ø¶ã ªß¶ã ó« ¶ã{êi Bø¶ã Îù« cö« oæ, ¶l׶ L« µlÝ« ¶ãspi xe¬. ªlÊy ó« ¶ã{êi Ϋ cǬ óg Buïc, cli« ¶l«u Bø¶ã §a¶ã, ª©y, ®Sc ó« ¶ã·. ÷ãôy Ϲs Ϋy cǬ Bi¶l ó«, cliÕ¶ BÊu víi ¬éÎ cs¶ óCs ÎlËÎ hí¶ ë óT¶ o{ê¶ ¶bi. ¸lp¶ã clØ dè¶ã Bi¶l ó« cn¶ kla¶ã cls cs¶ óCs vå Îíi, clí kla¶ã Bn Îl{m¶ã ¶g. ®Cs ÎlÊy C¶l oC¶ã hö« lsn¶ã oî, ¬uï¶ cl¹y, ¶l{¶ã óÞ ªlu ¾m¶, A¶ Quïc vp §¹i ¸«¶ ó« ¶ã{êi cl˶ h¹i. ¸s¶ óCs cò¶ã Îi¶l kla¶ hS¬, ÎlÊy ªlu ¾m¶ Ϋy kla¶ã, hiÒ¶ ãps ¬éÎ ÎiÕ¶ã ÎlËÎ hí¶, ¶lny Îíi BÞ¶l vå. ªlu ¾m¶ ¶Ð ¬×¶l ÎLC¶l klái Bai cl©¶ BÇy ¬g¶ã oSc óж cñ« cs¶ Îlb, Låi Ϋy µlni cø¶ã ¶l{ oSÎ, ιΠhua¶ ¬éÎ cCi vps ÎLC¶ c«s óCs. ¸s¶ Îlb ¶ã· hé¶ ¬éÎ v߶ã, qu«y ¬×¶l cl¹y vÒ µlÝ« ÷«¬. ªlÊy cö« µl߶㠵lÝ« ¶py ¬ë Lé¶ã, cs¶ óCs Îi¶l kla¶ hS¬, ¶g ¶lÊÎ BÞ¶l kla¶ã clÞu cl¹y vps. ÷g BÞ¶l qu«y o«¶ã µlÝ« klCc, ¶l{¶ã cCc ¶ã{êi B· ˵ h¹i. ªLs¶ã hbc ¶g B«¶ã ¶ãm ¶ãCc ¶l׶ ¶ã{îc, ¶l׶ xuai, Îl× ªlu ¾m¶ B· ¶lny Îíi BC ¬¹¶l vps ¬a¶ã ¶g ¬éÎ cCi. ¸s¶ Îlb óÞ B«u, Lb hT¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã, cl¹y ÎlM¶ã vps ÎLs¶ã ¶lp. rbc Êy ø¶ã ªß¶ã B· Bg¶ã kݶ cCc cö« ¶ãâ h¹i, clØ BÉ ¬éÎ cC¶l óT¶ µlÝ« ª©y. ªlÊy cCc ¶ã{êi cǬ Buïc Bi Îíi, cs¶ óCs võ« ãǬ ãõ võ« Bi ÎlM¶ã vps µlÝ« ÎLs¶ã cö« ¶ãâ Bg. §¹i ¸«¶ Îles o«u, Låi Bg¶ã ¶ïÎ cC¶l cö« Êy h¹i. ªlÕ hp cs¶ óCs óÞ ¶lïÎ ë ÎLs¶ã BiÖ¶.

¼äi ¶ã{êi ÎlÊy óSÎ B{îc cs¶ óCs Låi, «i ¶Êy vt ¬ÆÎ l©¶ ls«¶, ¶l׶ ÎlM¶ã vps µlÝ« ªlu ¾m¶ ¶l{ ¬uï¶ lái clp¶ã BÞ¶l óSÎ cs¶ óCs Êy hp¬ ã×. ªlu ¾m¶ ¬Ø¬ c{êi ¶gi:

- ªlõ« ¸lÝ, clb vps BC¶l cs¶ óCs Êy Bi!

¸lp¶ã võ« døÎ hêi, ¬äi ¶ã{êi BÒu ãiËÎ ¬×¶l oî l·i, ªLä¶ã ªlä ¶gi:

- ªai e clCu ¸lÝ BC¶l kla¶ã ¶æi cs¶ Îlb Êy B©u.

ªyµed óy VKª

¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i

lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬

®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬

ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã

DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l

-35-

ªlu ¾m¶ véi ÎLn hêi:

- Kla¶ã o«s, B· cg Îai ë c¹¶l ÎLa¶ã ¶s¬; cs¶ óCs Êy kla¶ã hp¬ ã× ¶æi clb Êy

B{îc.

ªlõ« ¸lÝ ¶l«¶l ¶lÈu:

- ¸lCu xi¶ vps ¶ã«y!

ª«y cǬ Bsn¶ Îl{m¶ã, y BÈy cö« BÞ¶l ó{íc vps, ªlu ¾m¶ véi cn¶ h¹i:

- Ï·y kls«¶, clb BÉ c©y Îl{m¶ã xuï¶ã, vps BC¶l ó»¶ã Ϋy kla¶ã!

ªlõ« ¸lÝ ¶ãȶ ¶ã{êi ÎLs¶ã ãi©y µlbÎ ¶l{¶ã y liÉu ¶ã«y ý BÞ¶l cñ« ªlu ¾m¶ hp ¬uï¶ y dè¶ã “Plôc Ïæ ¸l{ë¶ã” ¬íi läc B{îc BÉ Bïi µlg víi cs¶ óCs ki«. ªuy vËy, y vÓ¶ LôÎ LÌ cl{« dC¬ vps. ªlu ¾m¶ h¹i Îlbc ãiôc:

- ¸lCu oî µlni kla¶ã?

ªlõ« ¸lÝ kla¶ã ¶ãǶ ¶ã¹i ¶N«, BÈy ¬¹¶l cC¶l cö«, u¶ã du¶ã ÎiÕ¶ ÎlM¶ã vps. ¸lØ ¶ãle ÎlÊy ¬éÎ Îiն㠓ãǬ” ÎlËÎ hí¶, Låi ¬éÎ óg¶ã Be¶ ¶lny Îíi vå vps BÇu ªlõ« ¸lÝ. ¸lp¶ã ¶Ð ¬×¶l ÎLC¶l o«¶ã ¬éÎ óT¶, Låi Îlu˶ Ϋy ιΠ¬éÎ cCi vps ¬«¶ã Ϋi cs¶ óCs. ªuy óÞ BC¶l ÎLb¶ã, ¶l{¶ã Ϋy clp¶ã óÐ ¶lá yÕu íÎ, ¶T¶ cs¶ óCs kla¶ã ÎlÊy B«u Bí¶ clbÎ ¶ps, ¶g qu«y BÇu h¹i ãim cl©¶ cps ªlõ« ¸lÝ, clp¶ã ¶lny Îíi µlÝ« o«u cs¶ Îlb, l«i Ϋy ¶S¬ hÊy Buai kÐs. rbc Êy ªlu ¾m¶ B· Bø¶ã c¹¶l Bg BÉ óns vÖ, v× oî cs¶ óCs µlCÎ cCu ¶æi klè¶ã, ªlõ« ¸lÝ oH kla¶ã clÕ ¶ãù ¶æi. Y Îuy ÝÎ Îuæi ¶l{¶ã ÎlÕ vâ Plôc Ïæ ¸l{ë¶ã y B· óiÕÎ oö dô¶ã ÎluǶ Îlôc, ¶T¶ Îuy cs¶ óCs vå ó« hǶ, cps ó« hǶ, LïÎ cuéc vÓ¶ kla¶ã Bô¶ã cl¹¬ ¶æi v¹Î Cs cñ« clp¶ã. ªLCi h¹i, ¶g c߶ óÞ clp¶ã BC¶l cls ¬éÎ cCi ÎC¶ vps ÎiÕµ hua¶ ¬éÎ cCi B·.

ªæ ªLä¶ã ªlä, ¸l©u A¶ Quïc, ÷ãôy Ϲs, ó« ¶ã{êi ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ Î«y kla¶ã BÊu víi óCs, ¬Æc dè B· cg ªlu ¾m¶ Bø¶ã c¹¶l óns vÖ, ¶l{¶ã vÓ¶ c߶ hs ¶ã¹i Îl«y cls y. ªLs¶ã kli _???_ A¶ Quïc vp ÷ãôy Ϲs BÒu cǬ o½¶ C¬ klÝ BÉ BÒ µl߶ã hbc ¶ãuy cʵ ãiÕÎ óCs cøu ¶ã{êi.

D{íi C¶l oC¶ã cñ« ¬Êy óg Buïc ÎlSµ clu¶ã qu«¶l, ªlõ« ¸lÝ ¶lny ¶lgÎ ¶Ð ÎLC¶l ¶l«¶l ¶lѶ va cè¶ã. rbc BÇu cËu Ϋ kla¶ã dC¬ Îíi ãǶ cs¶ óCs. ÷l{¶ã o«u BÕ¶ kli oö dô¶ã ¬íi ÎlÊy “¸l{ë¶ã µlCµ Plôc Ïæ” ns diÖu va cè¶ã. ¸p¶ã BC¶l, cp¶ã ÎlÊy µlʶ klëi Îi¶l ÎlǶ. V× óp¶ Ϋy quC ¶lá vp oøc hùc c߶ yÕu íÎ ÎlÊy BC¶l vps cs¶ Îlb kla¶ã ¨¶ Îlu« ã×, cËu hiÒ¶ xs«y L« cCcl hai kÐs. ¼çi hǶ hai hp ¬çi hǶ cËu vÆÎ B{îc ¬éÎ ¶S¬ ha¶ã cñ« cs¶ óCs. ¸s¶ Îlb óÞ B«u, Lï¶ã hT¶ Ǭ Ü. Vp ¶g cò¶ã óSÎ BÇu oî Bai óp¶ Ϋy óÐ ¶lá cñ« ªlõ« ¸lÝ. ÷g võ« ¶le L¨¶ã, võ« hui BÉ ÎLï¶ ÎLC¶l kÞµ. ¸lØ ÎLs¶ã clïc hCÎ, lÇu klSµ c¨¶ BiÖ¶ BÇy ha¶ã óCs ó«y Îø Îu¶ã. ¸s¶ óCs óÞ vÆÎ ÎLôi ha¶ã, ÎLa¶ã ÎlËÎ kú h¹, ¬äi ¶ã{êi Bø¶ã xe¬ BÒu c{êi å cn hT¶.

ªlÊy BC¶l ¬·i vÓ¶ cl{« µlôc ¶æi cs¶ óCs, ªlõ« ¸lÝ BéÎ ¶liT¶ Bæi o«¶ã ¬iն㠓®å ÎCÎ BT ¬i” (®å ÎCÎ hi¬ di¬ Bai ¬SÎ). ¸Ëu cbi Îlʵ xuï¶ã, xa¶ã ÎlM¶ã ÎL{íc ¬ÆÎ cs¶ óCs. ¸s¶ Îlb ¶ãm ¶ãCc, Låi ¶lny hT¶ vå ªlõ« ¸lÝ. ªlÊy cËu Ϋ B· ë d{íi óô¶ã cs¶ Îlb ¶ä, ÷ãôy Ϲs oî quC, µli ¶ã«y os¶ã ÎiTu. ¸s¶ óCs Îi¶l kla¶ hS¬, ãim cl©¶ µlni ã¹Î os¶ã ÎiTu.

rbc Êy kla¶ã ÎlÊy l׶l óg¶ã ªlõ« ¸lÝ B©u cn. ¼äi ¶ã{êi ¶l׶ kü Îl× cËu B«¶ã ¶bµ d{íi óô¶ã óCs, l«i cl©¶ quƵ hÊy óô¶ã ¶g, c߶ BÇu Îl× Bî c»¬ cs¶ Îlb hT¶, kliÕ¶

ªyµed óy VKª

¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i

lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬

®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬

ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã

DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l

-36-

cs¶ vËÎ ¬uï¶ cS¶ kla¶ã B{îc, ¬uï¶ cps kla¶ã Îíi. ÷g cø ¶lny Bi ¶lny h¹i, Låi h¹i h¨¶ hé¶ d{íi BÊÎ ¬Êy v߶㠬p ªlõ« ¸lÝ vÓ¶ a¬ clÆÎ kla¶ã óua¶ã.

¼éÎ ¶ã{êi, ¬éÎ Îlb cø cǬ cù ¶l«u ¬·i. ÷l{¶ã ªlõ« ¸lÝ Îù óiÕÎ oøc ¬×¶l, ¶Õu cø kÐs dpi ¶l{ ÎlÕ ¬·i, cËu oH óÞ Buïi oøc. ÏÔ óua¶ã Ϋy L« hp cËu óÞ cs¶ óCs vå ¶ã«y, cp¶ã ¶ãlÜ cp¶ã oî, cËu véi ãäi:

- ªlai Îlbc Îlbc ãibµ clCu víi!

ªlu ¾m¶ ÎLn hêi:

- ¸lb hÊy Bai ¬SÎ cñ« ¶g ÎL{íc Bi.

÷ãle hêi clØ óns, ªlõ« ¸lÝ v{m¶ Ϋy µlni L« ¬gc ¬SÎ ÎLCi cñ« cs¶ óCs. ¸s¶ vËÎ B«u quC hå¶ã hé¶ ¶lny ¶lgÎ dN déi.

ªlu ¾m¶ ÎiÕ¶ hT¶ ¬éÎ ó{íc. ¸lØ ¶ãle “óïµ óïµ” l«i ÎiÕ¶ã, clp¶ã B· dè¶ã ÎlÕ hiT¶ lsp¶ l«i Ϋy BC¶l ÎLb¶ã BÇu cs¶ óCs. ¸s¶ Îlb hSc h{ BÇu ¬Êy cCi, Låi ¶»¬ ¶ãö« ÎT¶l lT¶l L« BÊÎ lÕÎ Îlë. ¸lp¶ã hiÒ¶ ½¬ ªlõ« ¸lÝ hT¶, cn c{êi ¶gi:

- Giái hS¬! Giái hS¬!

÷gi Bs¹¶, ªlu ¾m¶ qu«y h¹i ¶l׶ ¬äi ¶ã{êi. ¸lp¶ã ÎlÊy óä¶ ªæ ªLä¶ã ªlä, «i ¶Êy BÒu ki¶l l·i BÕ¶ ¶çi ¬å lai ÎsCÎ L« {íÎ Cs. ¸lp¶ã ¬ë cö« BiÖ¶, Låi BC vps ¬a¶ã cs¶ óCs ¬éÎ cCi, võ« c{êi võ« ¶gi:

- ªl« cls ¬i!

¸liÕc BC Êy ¬¹¶l BÕ¶ ¶çi cs¶ Îlb óÞ óS¶ ÎlM¶ã L« klái cö«. ®ç¶ã óT¶ ¶ãspi cg Îiն㠶ã{êi oî l·i Lb hT¶.

¼äi ¶ã{êi Î{ë¶ã cs¶ óCs cl{« clÕÎ L« Îíi ¶ãspi h¹i vå ¶ã{êi hiÒ¶ Bæ xa L« xe¬. Ai ¶Êy BÒu ÎlÊÎ ki¶l v× ÎlÊy xu¶ã qu«¶l ¶bi BÇy ¶lN¶ã C¶l hö« Buïc oC¶ã Îá« ¬éÎ vè¶ã, Îlp¶l Lõ¶ã B«s Îl{m¶ã hʵ hsC¶ã µln¶ cliÕu óëi ¶lN¶ã C¶l oC¶ã cñ« cCc ¶ãä¶ Buïc Êy. ªl× L« qu©¶ ¼i¶l B· è¶ è¶ kÐs Îíi v©y BC¶l ¶bi r·s ¤.

¸ò¶ã ¬«y cCc Bn¶ã viT¶ ¶lg¬ “¾m¶ ªa¶” B· ãini ÎC¶ Îõ låi ÎL{«. ªæ ªLä¶ã ªlä xÐÎ Î׶l l׶l ÎlÊy klg h߶ã ÎÈu ÎlsCÎ klái Ϋy kt BÞcl. ÷l{¶ã cg ¶ã{êi ¶ã¹c ¶liT¶, Îù lái: Plni cl¨¶ã ¶lN¶ã Bp¶ e¬ c«¶l ãCc d{íi ¶bi BÒu B· óÞ qu©¶ ¼i¶l oCÎ l¹i lÕÎ cl¨¶ã? ÷T¶ qu©¶ BÞcl ¬íi hT¶ Îíi Bضl ¶bi, ¬p ÎuyÖÎ ¶liT¶ kla¶ã ¶ãle ÎlÊy ¬éÎ ÎiÕ¶ã óCs Bé¶ã ¶ps!

÷lN¶ã ¶ã{êi c߶ h¹i ÎLT¶ ¶bi BÒu hp ¶lN¶ã ¶ã{êi Îõ¶ã BC¶l ÎL¨¬ ÎL˶ cn. ªuy ÎLs¶ã h߶ã lä lmi e ¶ã¹i, ¶l{¶ã kla¶ã ¬éÎ ¶ã{êi ¶ps Îá vH ¶«s ¶b¶ã cn. ªLä¶ã ªlä hp ¶ã{êi cg BÞ« vÞ c«s lm¶ cn ¶T¶ clp¶ã µlni hÞ¶l clØ luy:

- r« Î{í¶ã qu©¶ dÓ¶ ÎÊÎ cn Bp¶ e¬ µlô ÎLCcl ¶Êu óÕµ, quÐÎ dä¶ vp c«¶l ãCc ¬iÕu L« BÇu ¶bi µlÝ« §a¶ã µlg¶ã lá« Låi lß lÐÎ hp¬ ¶ãli ói¶l.

r« §¹i ¸«¶ v©¶ã hêi Bi hua¶. ªLä¶ã ªlä ¶gi ÎiÕµ:

- ¸l©u Î{í¶ã qu©¶, ÷ãôy Î{í¶ã qu©¶, l«i vÞ Îíi ÎL{íc ¶bi, ¬çi ¶ã{êi óS¶ 10 µlCÎ ÎT¶ cls qu©¶ BÞcl klái ÎiÕ¶ BÕ¶ ãǶ. ®S¶ xs¶ã ÎLë h¹i B©y Îøc Îl×!

¸lê ¸l©u, ÷ãôy l«i ¶ã{êi Bi Låi, clp¶ã h¹i ¶gi ÎiÕµ:

- ªlai B¹i c«! §Ö ¶lê B¹i c« ãibµ cls ¬éÎ viÖc LÊÎ qu«¶ ÎLä¶ã.

ªyµed óy VKª

¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i

lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬

®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬

ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã

ªlai ªlu ¾m¶ ÎiÕ¶ L«:

- §¹i c« ¬uï¶ Îai óns vÖ ªlõ« ¸lÝ µlni kla¶ã?

- V©¶ã.

DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l

-37-

÷gi Bs¹¶, ªLä¶ã ªlä vp ø¶ã ªß¶ã BÒu quú xuï¶ã vCi ªlu ¾m¶. ¸lp¶ã ãiùÎ ¬×¶l véi BCµ ¶l{ ÎlÕ!

rbc Êy ÎiÕ¶ã lß Les, ÎiÕ¶ã ÎLï¶ã, ÎiÕ¶ã Îl«¶l h« ¶æi dËy, µlCÎ Îõ ÎLT¶ ¶bi xuï¶ã. ¼äi ¶ã{êi BsC¶ clSc ¶lN¶ã ÎiÕ¶ã Bg, ds r« §¹i ¸«¶ µlCÎ Bé¶ã, ¬ôc BÝcl hp¬ cls qu©¶ BÞcl óïi Lïi. ªLä¶ã ªlä clØ vps ªlõ« ¸lÝ véi ¶gi víi ªlu ¾m¶ L»¶ã:

- ViT¶ B¹i osCi clb¶ã Îai clØ cg ¬éÎ ¶ã{êi cs¶ ¶py Îlai. ®©y ãiê ÎL¨¬ où ¶lê B¹i c« lé Îï¶ã ÎiÉu clñ xuï¶ã ¶bi ãibµ.

ªlu ¾m¶ ÎLn hêi:

- ªai xi¶ Î˶ Ω¬ óns vÖ clb ªlõ« ¸lÝ!

®Êy ãiê ¸l©u A¶ Quïc vp ÷ãôy Ϲs óS¶ ÎT¶ xs¶ã, ÎLë vÒ. ªLä¶ã ªlä h¹i L« hÖ¶l:

- ªai vp ¸l©u Î{í¶ã qu©¶ cè¶ã Bi ¬éÎ B{ê¶ã. Kli ãƵ r« Î{í¶ã qu©¶ ó« ¶ã{êi

clb¶ã Îai oH xa¶ã xuï¶ã ¶bi óT¶ µlÝ« §a¶ã. ø¶ã ÎiT¶ oi¶l vp ÷ãôy Î{í¶ã qu©¶ xuï¶ã óT¶ µlÝ« ª©y. ®ä¶ clb¶ã Ϋ xa¶ã xuï¶ã ÎL{íc BÉ dô BÞcl Î˵ ÎLu¶ã hùc h{î¶ã vÒ µlÝ«

clb¶ã Ϋ. ªlõ« dÞµ Bg, ¶lê ªlai B¹i c« lé Îï¶ã ãibµ ªlõ« ¸lÝ xuï¶ã ¶bi ë µlÝ« o«u. Råi ÎÊÎ cn oH ãƵ ¶l«u ë ÎL¹i rý Î{í¶ã qu©¶.

ªLs¶ã hbc ¶ãuy cʵ ¬p ªæ ªLä¶ã ªlä vÓ¶ ó׶l Îܶl clØ luy, ¬äi ¶ã{êi BÒu µlôc clp¶ã c«¶ Bn¬. §{îc ø¶ã ªß¶ã vp ¬äi ¶ã{êi d¹y óns ¬Êy ¶¨¬, ¶løÎ BCµ cli« hy, h߶㠪lõ« ¸lÝ óèi ¶ãèi kla¶ În. ¸Ëu Ϋ hiÒ¶ quú xuï¶ã vCi ¬äi ¶ã{êi ¬Êy cCi vp Îl{« L»¶ã:

- ªæ Îlbc Îlbc, ø¶ã Îlbc Îlbc, ¸l©u Îlbc Îlbc, ÷ãôy Îlbc Îlbc, clCu

¸æ lä¶ã ÎSc ¶ãlH¶, y kla¶ã o«s ¶gi ÎiÕµ B{îc. ªæ ªLä¶ã ªlä hiÒ¶ Bì hêi:

- ¸lCu Bi Îles ªlai Îlbc Îlbc, µlni ¶T¶ ¶ãs«¶ ¶ãs·¶ ¶ãle hêi.

ªlõ« ¸lÝ ãËÎ BÇu xi¶ v©¶ã.

rbc Bg, qu©¶ ¼i¶l oSµ BC¶l hT¶ Îíi Bضl ¶bi, ø¶ã ªß¶ã ¶gi:

- ¸lb¶ã Ϋ Bi Îlai! ªlai B¹i c« clê ¬éÎ hCÎ l·y hT¶ B{ê¶ã ¶lÐ!

¼äi ¶ã{êi Ϋy cǬ klÝ ãiíi, cli« B{ê¶ã xa¶ã xuï¶ã.

ªlÊy ªlu ¾m¶ Ϋy kla¶ã, ÷ãôy Ϲs hiÒ¶ ãi«s c©y Bi¶l ó« cls ªlu ¾m¶ vp ¶gi:

- ªlai B¹i c« Bì hÊy.

ªlu ¾m¶ ÎLn hêi:

- ªai kla¶ã cǶ Îíi.

clCu

÷gi Bs¹¶, clp¶ã BÞ¶l ãi«s ÎLn. ÷l{¶ã ÷ãôy Ϲs B· Bi x« Låi. ¸lp¶ã Bp¶l µlni Ϋy ÎLCi dSÎ ªlõ« ¸lÝ, Ϋy µlni cǬ Bi¶l ó« Bi vÒ µlÝ« o«u ¶bi.

ªLT¶ o{ê¶ ¶bi µlÝ« o«u cò¶ã cg LÊÎ ¶liÒu óg Buïc cliÕu Läi. Qu©¶ ¼i¶l Ba¶ã ¶l{ Bp¶ kiÕ¶ võ« lß Les võ« xa¶ã hT¶. ªlÊy ÎT¶ vp BC óS¶ ¶l{ ¬{«, ªlai ¾m¶ Bp¶l µlni hèi vps ÎLs¶ã ¼iÕu. ¸lp¶ã xuï¶ã óÕµ hÊy l«i cCi vu¶ã clns; ¬×¶l cǬ cCi Îs, c߶ cCi ¶lá B{« cls ªlõ« ¸lÝ vp óns L»¶ã:

ªyµed óy VKª

¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i

lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬

®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬

ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã

DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l

-38-

- ¸lb¶ã Ϋ hÊy cCi vu¶ã ¶py hp¬ ι¬ cCi ¬éc BÉ Bì ÎT¶ BC. ªlai, Bi Bi!

Ï«i clb clCu dè¶ã kli¶l ca¶ã, ¶l»¬ xg Îïi ¬p ÎiÕ¶ ÎlM¶ã vps, ¶l{¶ã l«i ¶ã{êi óÞ qu©¶ ¼i¶l µlCÎ ãiCc Îu¶ã ÎÝcl. ¸lb¶ã lß Les, Buæi vp óS¶ Îles ¬Êy clôc ¬òi ÎT¶.

ªlai ¾m¶ BÉ ªlõ« ¸lÝ cl¹y ÎL{íc, c߶ clp¶ã Bi Bs¹¶ lËu, Ϋy ÎLCi ¬b« vu¶ã clns cn¶ Bì cCc ¬òi ÎT¶ µlÝ« ÎL{íc, Ϋy µlni ¬b« Bi¶l ó« _???_ ¬òi ÎT¶ µlÝ« o«u. ¸n l«i cè¶ã Îles B{ê¶ã cl©¶ ¶bi xa¶ã xuï¶ã. ®ç¶ã cg ¬éÎ ¶lg¬ qu«¶ qu©¶ klC Ba¶ã, cl¹y Bi ¶ã¨¶ cn¶ ¶l{¶ã clØ ÎLs¶ã clïc hCÎ B· cg ¬{êi ¬Êy ÎT¶ qu©¶ óÞ Bi¶l ó« cñ« ªlai ¾m¶ B©¬ clÕÎ. ¸©y Bsn¶ Îl{m¶ã cñ« ªlõ« ¸lÝ Îuy kla¶ã ãiÕÎ ¶æi ¶ã{êi ¶l{¶ã cò¶ã cg ÎlÉ lé Îl©¶ cls cËu. ¸l¹y xuï¶ã Îíi h{¶ã clõ¶ã ¶bi, l«i ¶ã{êi BÞ¶l dõ¶ã h¹i ¶ãlØ ¶ãmi clïc hCÎ, óç¶ã cg ÎiÕ¶ã lß lÐÎ vä¶ã h¹i, Låi ÎlÊy ¬éÎ Béi qu©¶ ¼i¶l klCc ë ¶ã«¶ã la¶ã ¶bi xa¶ã Îíi. §i BÇu hp ¬éÎ viT¶ ªliT¶ Ïé, Ϋy y cǬ B¹i B«s óæ ÎlM¶ã vps BÇu ªlai ¾m¶. Gim Bi¶l ó« hT¶ Bì, ªlai ¾m¶ ÎlÊy clÜu Ϋy, óiÕÎ ÎT¶ ªliT¶ Ïé oøc hùc klC ¬¹¶l. ¸lp¶ã hiÒ¶ dè¶ã ¬iն㠓§éc rs¶ã xuÊÎ Bé¶ã” (Lå¶ã Béc L« ¶ãspi l«¶ã) B©¬ ÎlM¶ã o«¶ã. ªT¶ ªliT¶ Ïé ãim B«s ã¹Î o«¶ã ¬éÎ óT¶ vp la hT¶:

- ¸Cc «¶l e¬ ÎiÕ¶!

ªlai ¾m¶ kla¶ã dC¬ ÎiÕµ Îôc cliÕ¶ BÊu hiÒ¶ ãim cCi vu¶ã clns bµ vps ¬ÆÎ kt BÞcl. ªT¶ ªliT¶ Ïé véi ÎLC¶l o«¶ã óT¶ µlni, ªlai ¾m¶ cn ÎlÐÎ hT¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã, Bi¶l ó« cñ« clp¶ã B©¬ ÎlM¶ã vps ¬¹¶ã ¬ì kt BÞcl. ªíi kli LbÎ B{îc c©y Bi¶l ó« L«, clp¶ã qu«y h¹i, kla¶ã ÎlÊy óg¶ã ªlõ« ¸lÝ B©u cn. ¸lp¶ã ÎlÊÎ ki¶l, óá Bi Î׬. ªlÊy óT¶ ÎLCi cg ¬éÎ BC¬ Ba¶ã B«¶ã lß lÐÎ, clp¶ã lè¶ã læ µlg¶ã Îíi. Qu©¶ ¼i¶l oî l·i, µlni ã¹Î o«¶ã l«i óT¶ BÉ cls clp¶ã Bi. Kli Îíi ãǶ Îíi ¶mi, qun ¶liT¶ clp¶ã ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ B«¶ã óÞ ó«s v©y. ¸©y Bsn¶ Îl{m¶ã B· Lmi xuï¶ã BÊÎ, cËu Ϋ clØ dè¶ã l«i óp¶ Ϋy ¶lá Bì, ÎlÕ “Plôc Ïæ ¸l{ë¶ã” ¬íi läc B{îc L« Bïi BÞcl víi óä¶ qu©¶ ¼i¶l. V× ¶ã{êi ¶lá oøc yÕu, ªlõ« ¸lÝ cp¶ã BC¶l cp¶ã kЬ ÎlÕ. ¾Sµ óÞ ¶ãuy liɬ BÕ¶ ¶mi, Îl× ¬«y Îl«y, ªlai ¾m¶ B· Îíi cøu ø¶ã. “¾sn¶ã osn¶ã” l«i ¬òi Bi¶l ó« BC¶l ¶ã· l«i ÎT¶ BÞcl, clp¶ã véi kÐs hua¶ ªlõ« ¸lÝ cl¹y. ®ä¶ qu©¶ hݶl lß lÐÎ Buæi Îles. ¸lp¶ã óç¶ã Bø¶ã h¹i, dè¶ã ¬iն㠓Ïåi ¬· Îl{m¶ã” B©¬ ¶ã· l«i ÎT¶ BÞcl Buæi Îíi ãǶ.

ªiÕµ Îles Bg, clp¶ã ÎiÕ¶ hT¶ ¬éÎ ó{íc dè¶ã cluai cC¶ Bi¶l ó« lÊÎ Îu¶ã ¬éÎ ÎT¶ hݶl hT¶ Lmi xuï¶ã ¬á¬ BC. ªT¶ hݶl ¶ä kTu hT¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã Îln¬ klïc, Låi clÕÎ ¶ãÊÎ.

®ä¶ qu«¶ ói¶l ÎlÊy ªlai ¾m¶ ÎlǶ dò¶ã quC, BÒu ¶ã{¶ã ó{íc kla¶ã dC¬ Buæi Îles ¶N«. ªlai ¾m¶ cƵ ªlõ« ¸lÝ vps ¶Ccl, dë “kli¶l ca¶ã BÒ Îu¶ã ÎluËΔ (ÎluËÎ ¶lÑ ¬×¶l ¶lny ¶lgÎ) ¶lny ¶l{ ó«y, ÎiÕ¶ ÎlM¶ã vps ÎLs¶ã óg¶ã Îïi ¶l{ vps clç kla¶ã ¶ã{êi. Kla¶ã ó«s h©u B· Lêi óä¶ qu©¶ ói¶l klC x«, ªlai ¾m¶ ¬íi BÆÎ ªlõ« ¸lÝ xuï¶ã vp lái L»¶ã:

- ¸lb cg óÞ Îl{m¶ã kla¶ã?

ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy lái, véi dm Ϋy h«u ¬å lai ÎLT¶ ¬ÆÎ ÎlÊy dݶl ¶lm¬ ¶lí¬, véi L« clç cg C¶l ÎL¨¶ã xe¬. ªlÊy Ϋy dݶl BÇy ¬Cu, cËu Ϋ oî quC. Qu«y h¹i ¶l׶ ¬ÆÎ ªlai ¾m¶, cËu cò¶ã ÎlÊy dݶl ¬Cu, hiÒ¶ lái:

- ªlai Îlbc Îlbc, ¬Cu

- Kla¶ã o«s. §g hp ¬Cu cñ« BÞcl qu©¶. ÷ã{êi clb cg clç ¶ps ÎlÊy B«u kla¶ã?

- Kla¶ã ¹.

- Ï«y hS¬. ¸lb¶ã Ϋ Bi Îlai!

¬Cu

ªyµed óy VKª

¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i

lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬

®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬

ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã

DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l

-39-

¸n l«i cè¶ã óß vps ÎLs¶ã óôi c©y ¬p Bi. ¼éÎ ÎiÕ¶ã Bå¶ã lå o«u, oSµ L« klái óôi Lˬ, ªlai ¾m¶ hg BÇu L« ¶ãspi xe¬. D{íi ¶bi, hö« Buïc oC¶ã cls«¶ã, ¬Êy ÎL¨¬ qu©¶ hݶl B«¶ã c«¶l ãCc ë Bg. ¸lp¶ã dØ Î«i ªlõ« ¸lÝ:

- ¸lç ¶py kla¶ã xuï¶ã B{îc. Plni LbÎ hui.

Ï«i ¶ã{êi qu«y ÎLë h¹i, Bi óé ¬Êy ÎL¨¬ Îl{íc, ÎLa¶ã ÎlÊy ¬éÎ cCi l«¶ã LÊÎ Lé¶ã. ªL{íc cö« l«¶ã, c©y cá u¬ Îè¬, klg h߶㠵lCÎ ãiCc, cn l«i cè¶ã clui vps ÎLs¶ã Bg ȶ ¶bµ, ªlõ« ¸lÝ ÎLt ¶ã{êi ¶s¶ d¹, B«¶ã ë clç ¶ãuy liɬ ¬p vÓ¶ ¶ã©y Îlm, kla¶ã óiÕÎ oî l·i ã× cn. V× ¬ái ¬ÖÎ quC, clØ ÎLs¶ã clïc hCÎ, ªlõ« ¸lÝ ¶ãñ h¨¶ L« BÊÎ, ªlai ¾m¶ klH ½¬ cËu hT¶, a¬ vps ÎLs¶ã h߶ã. rCÎ h©u, ÎiÕ¶ã lß Les cñ« qu©¶ ÎLT¶ ¶bi C¶l oC¶ã Îá óõ¶ã, clSc qu©¶ ¼i¶l B«¶ã µlg¶ã lá« BïÎ ¶ãai ¬iÕu. rCÎ h©u ¶N«, h¹i ¶ãle ÎlÊy ÎiÕ¶ã Îl©u ói¶l cñ« qu©¶ ¼i¶l, Låi B¹i Béi ¶ã{êi ¶ãù« Bi qu«. ªlai ¾m¶ kTu klæ Îl©¶, v× clç l«¶ã ¶bi clp¶ã ȶ ¶bµ ë ¶ã«y óT¶ c¹¶l cs¶ B{ê¶ã xuï¶ã ¶bi.

ªyµed óy VKª

s0s

¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i

lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬

®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬

ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã

DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l

-40-

Håi thø ba

N¹n nä ch­a qua, n¹n kia ®· tíi

ª Lni qu« ¬éÎ Îlêi ãi«¶ klC h©u óæ¶ã ªlai ¾m¶ ¶ãle ÎlÊy µlÝ« ¶ãspi óôi c©y cg ÎiÕ¶ã Bé¶ã, l׶l ¶l{ cg ¶ã{êi ¶ãåi xuï¶ã. ¸lp¶ã véi cǬ c©y Bi¶l ó« hT¶ vp

hS¶ã Ϋy ¶ãle. ¸g Îiն㠬éÎ ¶ã{êi quCÎ hí¶:

- ªT¶ ¶ãlÞcl ÎÆc lä ViT¶ cg ¬éÎ Bø« cs¶ c߶ oï¶ã. ÏiÖ¶ ãiê ë B©u?

ªiն㠶gi Îs quC, hp¬ ªlõ« ¸lÝ ãiËÎ ¬×¶l Îضl ãiÊc, ªlai ¾m¶ L« liÖu óns cËu ãiN i¬ hƶã.

r¹i ¶ãle ÎlÊy ¶ã{êi ¶ä quCÎ lái:

- ¼Çy cg ¶gi kla¶ã? ÷Õu kla¶ã, Ϋs µlni clÆÎ ã·y cl©¶ ¬py ÎL{íc!

¼éÎ ÎiÕ¶ã klCc clöi h¹i:

- ¼Çy ¬uï¶ clÆÎ, cø viÖc clÆÎ Bi, clø Ϋs ë óiT¶ ãiíi BC¶l ¶l«u víi qu©¶ ¼·¶ ªl«¶l lu¶ã Cc ¶l{ ÎlÕ c߶ kla¶ã oî, lC ã× óÌ hò ãi«¶ ÎÆc clb¶ã ó©y!

÷ãle ãiä¶ã ¶gi Bb¶ã ¶l{ ø¶ã ªß¶ã, ªlõ« ¸lÝ klH kTu hT¶:

- ø¶ã Îlbc Îlbc!

÷ã{êi ¶ä quCÎ lái:

- ¼Çy kla¶ã clÞu ¶gi µlni kla¶ã?

ø¶ã ªß¶ã kla¶ã Îl̬ ÎLn hêi, ¶læ ¶ãuyT¶ Bï¶ã ¶{íc ¬iÕ¶ã vps ¬ÆÎ ÎT¶ ¶ä. ªiÕµ Îles Bg, clØ ¶ãle ¬éÎ ÎiÕ¶ã h« ÎlÐÎ ÎlT Îln¬. ¸g hH ø¶ã ªß¶ã B· óÞ qu©¶ BÞcl clЬ ¬éÎ ¶lCÎ Låi cò¶ã ¶T¶? ªlõ« ¸lÝ kla¶ã ÎlÉ ¶lÞ¶ B{îc ¶N«, vè¶ã ¬×¶l ÎlsCÎ klái Ϋy ªlai ¾m¶, võ« ãäi, võ« µlg¶ã ÎlM¶ã L«:

- ø¶ã Îlbc Îlbc!

D{íi C¶l oC¶ã, ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy ¬éÎ ¶ã{êi dm B«s BÞ¶l clЬ ¬éÎ ¶ã{êi ¶»¬ ¶ã· d{íi BÊÎ. ¸Ëu Ϋ xa¶ã ¶ã«y vps, dè¶ã ¬iն㠓_???_ kÝcl lNu cǬ” ÎLs¶ã ÎlÕ “Plôc Ïæ ¸l{ë¶ã” Bʬ vps ¬SÎ ÎT¶ ¶ä. ¼SÎ y óÞ Bʬ B«u, ¶æ Bs¬ Bg¬ hö«. ¸æ Ϋy µlni cñ« y cò¶ã óÞ B«u, v× ãim Ϋy BÞ¶l Bì, vp cs¶ d«s ÎLs¶ã Ϋy óÞ v¨¶ã Bi ¬ÊÎ. ªlõ« ¸lÝ Îlu˶ Ϋy clЬ hua¶ ¬éÎ B«s vps v«i ÎT¶ ¶ä. ªuy ¶ã{êi ¶lá oøc yÕu, kla¶ã clЬ BøÎ ¶æi cC¶l Ϋy cñ« BÞcl ¶l{¶ã cò¶ã kliÕ¶ cls ÎT¶ ¶ä B«u BÕ¶ ¬ÊÎ lå¶ ó¹Î vÝ«. ®Þ BC¶l óÊÎ ¶ãê, cCc qu«¶ ói¶l BÒu ãiËÎ ¬×¶l lsn¶ã oî. ÷l{¶ã ¶l׶ kü h¹i clØ ÎlÊy ¬éÎ Îl»¶ã óÐ cs¶ Îlai, cn óä¶ BÒu cǬ B«s Îl{m¶ã xa¶ã h¹i clЬ hi« hÞ«, Î{ë¶ã ¶l{ oSµ clЬ Îl»¶ã óÐ Îlp¶l ¬n¶l vô¶.

§éÎ ¶liT¶, Îõ ÎLs¶ã óôi c©y, ¬éÎ c©y Bi¶l ó« h«s L«, ¬éÎ oï hí¶ ói¶l oÜ óÞ Îs¹Î læ klÈu Ϋy, B«u Bí¶ h¹ Îl{ê¶ã, qu¨¶ã cn klÝ ãiíi xuï¶ã BÊÎ. ªlõ« dÞµ ¶lï¶ ¶lCs, ªlai ¾m¶ ¶lny väÎ vps cƵ clÆÎ ªlõ« ¸lÝ, Låi ÎlsSÎ ¬éÎ cCi, B· ¶lny L« klái BC¬ Ba¶ã. §Õ¶ hbc qu«¶ qu©¶ lsp¶ lå¶, µlg¶ã ÎT¶ Îles Îl× l«i ¶ã{êi B· cl¹y Bi ¬ÊÎ Låi.

¾«u kli ªlai ¾m¶ B· cøu ªlõ« ¸lÝ klái ¶mi Êy, viT¶ Î{í¶ã Îlõ« hÖ¶l ªps ªlCi ãiC¬ BÕ¶ B©y clØ luy cuéc v©y óSÎ, hiÒ¶ L« hÖ¶l cls óï¶ ÎT¶ lns Îlñ h˵ Îøc Îles dâi. ¸lb¶ã ÎlÊy ªlai ¾m¶ d{íi ¶Ccl vÓ¶ cƵ ªlõ« ¸lÝ, ¬p vÓ¶ cl¹y ¶lny ¶l{ ó«y. ¼éÎ ÎT¶ hÊy L«

ªyµed óy VKª

¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i

lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬

®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬

ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã

DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l

-41-

ó« cCi Îlñ ÎiÔ¶ (ÎT¶ µlg¶ã ó»¶ã Ϋy) dè¶ã lÕÎ oøc ó׶l oi¶l h«s Îles. ÷ãle ÎlÊy lmi ãig h{íÎ qu« BÇu clp¶ã, v× ÎLC¶l ó« ¬òi ÎT¶, clp¶ã µlni ¶ãõ¶ã ó{íc. rîi dô¶ã µlbÎ Bg, ¬éÎ ÎT¶ klCc véi v· µlg¶ã hiT¶ ÎiÕµ ó« cliÕc µli ÎiTu Îles. ªlai ¾m¶ ó̶ BÆÎ ªlõ« ¸lÝ xuï¶ã BÊÎ, Ϋy ÎLCi qum hua¶ B{îc l«i ¬òi µli ÎiTu. §«¶ã BÞ¶l µlg¶ã ÎLn Bò« h¹i Îl× ¶lN¶ã C¬ klÝ klCc cñ« BÞcl B· hiT¶ ÎiÕµ ó«y Îíi. ¸lp¶ã ¬éΠΫy óSÎ, ¬éΠΫy dè¶ã Bi¶l ó« ã¹Î ¶lN¶ã C¬ klÝ Bg, Låi võ« cl¹y xuï¶ã ¶bi.

rbc Êy, Îuy cCcl B¹i Béi qu©¶ ¼i¶l B· x«, ¶l{¶ã óï¶ ÎT¶ ki« vÓ¶ c߶ Îles o«u Buæi LiÕÎ.

ªLs¶ã óï¶ ¶ã{êi ki« cg ¬éÎ ÎT¶ ¶gi víi Îles:

- ÷py «¶l ó¹¶ ki«, ¬uï¶ oï¶ã Îl× kla¶ hiÒ¶ óá klÝ ãiíi xuï¶ã, ¶ãs«¶ ¶ãs·¶ ¶ãle hêi clb¶ã a¶ã Îl× ¶ã{mi oH ÝÎ clÞu B«u klæ!

ªlÊy hêi ¶gi cñ« ÎT¶ ¶ä quC va hÔ, ªlai ¾m¶ ãi˶ hS¬, hM¶ã hƶã hÊy ¶ãǬ µli ÎiTu L«. ¸lê y Buæi Îíi ãǶ, clp¶ã hiÒ¶ µlg¶ã hua¶. ¸Ci ÎLT¶ cCi d{íi, l«i µli ÎiTu Bi ¶l«¶l ¶l{ clíµ. ªT¶ ¶ä kTu “ªLêi mi!” ¬éÎ ÎiÕ¶ã, Bèi y B· óÞ ÎLb¶ã ¶ã«y ¬éÎ µli ÎiTu, ¶ã· h¨¶ L« BÊÎ. ¸ß¶ ó« ÎT¶ ki«, Îl©y kÖ ó¹¶ óÞ Îl{m¶ã, vÓ¶ cS¬ BÇu Buæi Îles. ªlu ¾m¶ ÎlÊy kt BÞcl oSµ Îíi ãǶ, hiÒ¶ ¶gi víi ªlõ« ¸lÝ L»¶ã:

- §ai B«s cñ« ÎT¶ ki« oSc hS¬, BÉ Îai c{íµ hÊy cls clb ¶lÐ!

÷gi Bs¹¶, clp¶ã cǬ Bi¶l ó« xuï¶ã BÊÎ Låi BéÎ ¶liT¶ qu«y h¹i. ÷l{¶ã ÎT¶ xö dô¶ã os¶ã B«s B· dè¶ã ÎlÕ “V©¶ rs¶ã Ϋ¬ liÖ¶” (Lå¶ã ¬©y liÖ¶ ó« hǶ) clЬ hiT¶ lsp¶ ó« ¶lCÎ, ¶T¶ ªlu ¾m¶ kla¶ã c{íµ ¶æi os¶ã B«s cñ« y. ¸ß¶ ÎT¶ dè¶ã ÎliÕÎ ÎiTu B· xa¶ã Îíi c¹¶l ªlõ« ¸lÝ. ªlu ¾m¶ cl{« c{íµ B{îc os¶ã B«s ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ oSµ óÞ ¶ãuy liɬ BÕ¶ ¶mi, clp¶ã hiÒ¶ qu«y h¹i qu«y ÎÝÎ ¬éÎ v߶ã BC Îíi µlÝ« o«u ÎT¶ cǬ ÎliÕÎ ÎiTu, clp¶ã dè¶ã ¬iն㠓Ki¬ hs¶ã ÎlǶ ÎLns” (Lå¶ã vp¶ã ¬b« vuïÎ) ãim Ϋy Îb¬ hÊy v«i Cs ÎT¶ ki«.

ªT¶ cǬ ÎliÕÎ ÎiTu B«¶ã quÊÎ ¶ã«¶ã ¶ãä¶ Lsi vps h{¶ã ªlõ« ¸lÝ óç¶ã ÎlÊy µlÝ« o«u cg kt BÞcl, y véi ¶ãõ¶ã Lsi qu«y ¬×¶l ÎLë h¹i, ªlu ¾m¶ BC¶l ¶l«¶l quC, ÎT¶ ki« clØ cg cCcl võ« Bì võ« hui. ªlu˶ cl©¶, ªlõ« ¸lÝ BC hua¶ vps ¬a¶ã BÝÎ ÎT¶ ¶ä, y ¶æi ãi˶, ÎlÐÎ Îs ¬éÎ ÎiÕ¶ã, dë Lsi BC¶l ÎLë h¹i. ÷l{¶ã B· quC clˬ v× ÎliÕÎ ÎiTu cñ« y B· óÞ ªlu ¾m¶ ¶S¬ hÊy Låi. rbc Bg ÎT¶ xö dô¶ã os¶ã B«s vp ÎT¶ dè¶ã quû BÇu B«s BÒu ¶løÎ hs¹Î clЬ vps h{¶ã ªlu ¾m¶, c߶ ÎT¶ óÞ ÎLb¶ã µli ÎiTu cò¶ã B· óß dËy, cǬ Îl{m¶ã B©¬ vps c¹¶l o{ê¶ ÎLCi cñ« ªlõ« ¸lÝ.

rbc Êy, ¶ãuy cm Îø µlÝ«, ªlai ªlu ¾m¶ qun ÎlËÎ «¶l dò¶ã. ªLs¶ã hbc Îïi klȶ cʵ Bg ¬p clp¶ã vÓ¶ u¶ã du¶ã kla¶ã lÒ ¶«s ¶b¶ã. ¸lp¶ã ÎlÐÎ hT¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã ÎlËÎ hí¶, Ϋy µlni dè¶ã ¬iն㠓Ïp¶ã rs¶ã µlôc læ” BC¶l ¶ã«y vps ¶ãùc ÎT¶ cǬ ÎliÕÎ ÎiTu. ¼iÕ¶ã Bg hp ¬éÎ ÎLs¶ã ó« ¬iÕ¶ã ÎuyÖÎ diÖu cñ« ó« ÎlÕ vâ “Plôc Ïæ ¸l{ë¶ã”. ªT¶ qu©¶ ¼i¶l ki« hp¬ o«s Bì ¶æi? Y óÞ lÊÎ Îu¶ã ¶ã{êi hT¶ vp Lmi ¶l»¬ ÎLb¶ã ¶ãä¶ Îl{m¶ã cñ« ÎT¶ óÞ µli ÎiTu ¶ã· xuï¶ã, cò¶ã ¬«y ÎT¶ ¶ä B· LbÎ ¶l«¶l c©y Îl{m¶ã h¹i, ¶T¶ y ¬íi ÎlsCÎ clÕÎ.

ªlu ¾m¶, c{íµ B{îÎ c©y ÎliÕÎ ÎiTu, hiÒ¶ quÊÎ ÎLë h¹i, lÊÎ ó« ¬òi B«s cñ« l«i ÎT¶ ¶ä µlg¶ã L«. Råi clp¶ã kÐs Ϋy ªlõ« ¸lÝ cl¹y ÎlM¶ã xuï¶ã ¶bi.

®ï¶ ÎT¶ qu©¶ ¼i¶l ÎlÊy ªlu ¾m¶ clØ ÎLs¶ã clíµ ¶lsC¶ã B· dè¶ã Ϋy kla¶ã c{íµ Lsi oSÎ, Bå¶ã Îlêi h¹i ãini v©y B{îc ÎlÕ Îʶ ca¶ã cñ« óï¶ ¶ã{êi. Vâ ¶ãlÖ cñ« clp¶ã B· Îíi ¬øc ÎuyÖÎ Bضl, ¶T¶ óä¶ ¶ã{êi ¶py oî quC kla¶ã dC¬ Buæi Îles ¶N«, clØ hÊy C¬ klÝ µlg¶ã Îles. ªLs¶ã óg¶ã Îïi, ªlu ¾m¶ ¶ãle ÎiÕ¶ã ãig “vè vè” hi« hÞ«, vgi ªlõ« ¸lÝ vps

ªyµed óy VKª

¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i

lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬

®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬

ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã

DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l

-42-

h߶ã Låi v{îÎ c«s, ¶lny Îlʵ, BÉ ÎLC¶l ¶lN¶ã C¬ klÝ cñ« BÞcl. Dè o«s µlni ½¬ ÎlT¬ ¬éÎ ¶ã{êi, clp¶ã ¶lny ¶lgÎ cò¶ã kla¶ã ¶l«¶l ¶lѶ cls hS¬. V× vËy, ÎLC¶l B{îc ó« viT¶ “ÎliÕÎ óå BÒ” ë µlÝ« µlni Îíi, Îl× cl©¶ ÎLCi clp¶ã B· ÎlÊy B«u, clp¶ã óiÕÎ ¬×¶l B· óÞ ÎLb¶ã C¬ klÝ Låi. VÕÎ Îl{m¶ã ÎlÊy B«u Låi h¹i ÎlÊy ¶ãø«, clp¶ã oî quC, óiÕÎ ¬×¶l B· ÎLb¶ã µlni ¬òi ÎT¶ Béc Låi. Kla¶ã dC¬ dõ¶ã ó{íc, clp¶ã µlni ¶ãiÕ¶ L¨¶ã clÞu Bù¶ã BÉ cl¹y x« ÎlT¬ ¬éÎ qu·¶ã ¶N«. ÷l{ vËy clÊÎ Béc h¹i cp¶ã µlCÎ ¶l«¶l lm¶.

¼éÎ hCÎ o«u, cl©¶ óÞ ÎT hiÖÎ, clp¶ã hs¹¶ã cls¹¶ã Låi ¶ã· h¨¶ L« BÊÎ. ªlõ« ¸lÝ oî quC véi ãäi:

- ªlai Îlbc Îlbc!

®ï¶ ¶ã{êi B«¶ã Buæi Îles µlÝ« Bp¶ã o«u, ¶l׶ ÎlÊy ªlu ¾m¶ B· ¶ã· ¶»¬ ÎLs¶ã óg¶ã Îïi, hiÒ¶ lß Les cl¹y Îíi.

ªlu ¾m¶ óns víi ªlõ« ¸lÝ:

- ªlõ« ¸lÝ, clb e¬ cl¹y ¬«u hT¶! §É ¬Æc Îai cn¶ clb¶ã h¹i cls!

ªuæi Îuy c߶ ¶lá, ¶l{¶ã ªlõ« ¸lÝ hp ¶ã{êi LÊÎ cg ¶ãlÜ« klÝ. ¸Ëu d{m¶ã l«i Ϋy

¶lny Îíi µlÝ« o«u h{¶ã ªlu ¾m¶ BÉ oö« os¹¶ ¶ãli¶l BÞcl

¶ãlÖ cñ« y c߶ ¶s¶ ¶íÎ quC, óns vÖ Î« o«s ¶æi”. ªuy vËy, h߶ã clp¶ã vÓ¶ ÎlÊy cn¬ Bé¶ã v× cö clØ Bѵ BH Êy. ¸lØ ÎLs¶ã ¶lCy ¬SÎ, kt BÞcl B· Buæi Îíi ¶si. ªT¶ oö dô¶ã os¶ã B«s vp ÎT¶ dè¶ã quû BÇu B«s, hÊy oï¶ã B«s clЬ ÎlM¶ã vps ¬SÎ cC cl©¶ ªlõ« ¸lÝ. ¸Ëu óÐ ¶lny c«s ÎLC¶l klái ¶lCÎ B«s Bg. ªlu ¾m¶ ã{î¶ã quú dËy, µlg¶ã c©y ÎiTu vps ¶ã{êi cǬ os¶ã B«s. ªT¶ ki« ¬uï¶ ÎLC¶l cò¶ã kla¶ã kÞµ, ÎLC¶ y óÞ c©y ÎiTu B©¬ ÎLb¶ã clÕÎ hiÒ¶. ªLs¶ã hbc ÎT¶ cǬ quû BÇu B«s v× lsn¶ã oî ¶ãȶ ¶ã{êi L«, ªlu ¾m¶ ¶l«¶l ¶l{ clíµ B· h«s ¬×¶l Îíi ógµ clÆÎ cæ lä¶ã y. ªT¶ ¶ä B«u quC, ÎiÖ¶ Ϋy clЬ hua¶ ¬éÎ B«s vps cC¶l Ϋy clp¶ã. ªuy óÞ Îl{m¶ã clp¶ã vÓ¶ Îlõ« oøc ógµ cæ kt BÞcl cls Îíi kli lS¶ ÎSÎ Îlë ¬íi Îlai. ¸ß¶ l«i ÎT¶ ki«, vï¶ óÞ Îl{m¶ã oM¶, ÎlÊy ªlu ¾m¶ lè¶ã dò¶ã quC BÒu qu«y BÇu è ÎÐ cl¹y.

ªlu ¾m¶ ¶ãlÜ ÎlǬ: “vâ

¸C¶l Ϋy cñ« ªlu ¾m¶ ¬Cu clny kla¶ã ¶ãíÎ vp Bèi óT¶ µlni B· óÞ ÎT hiÖÎ Îlp¶l va ÎLi ãiCc, ¶l{¶ã clp¶ã vÓ¶ ¶ãliÕ¶ L¨¶ã clÞu Bù¶ã. Råi clp¶ã ¶lÆÎ Îl«¶l B«s, dè¶ã Ϋy ÎLCi clï¶ã hT¶, cï ã{î¶ã Bø¶ã dËy. rbc Êy Îuy kt BÞcl B· cl¹y x« Låi, ¶l{¶ã clp¶ã c߶ oî clb¶ã dÓ¶ viÖ¶ ói¶l Îíi. Kla¶ã qun¶ ¶ã¹i B«u Bí¶ ¶ãuy liɬ ã× cn, clp¶ã Bi hß cß ¬éÎ cl©¶ vp hÊy Îl«¶l B«s hp¬ ãËy clï¶ã, Låi cø ¶ö« Bi ¶ö« ¶lny, ÎiÕ¶ ÎlM¶ã xuï¶ã cl©¶ ¶bi.

ªLs¶ã kli Bg, ªlõ« ¸lÝ Bi c¹¶l BÉ clp¶ã vÞ¶ v«i Bi cls dÔ dp¶ã. §i B{îc ¬éÎ hbc, ¶äc Béc Îõ d{íi cl©¶ ÎLCi ¶ãʬ dǶ hT¶, kliÕ¶ Ϋy ÎLCi clp¶ã cò¶ã óÞ Buïi oøc. V× vËy, Ϋy µlni B«¶ã vÞ¶ vps v«i ªlõ« ¸lÝ cp¶ã µlni dè¶ã oøc ÎlT¬ hT¶. ¸p¶ã Bi, ªlõ« ¸lÝ cp¶ã ÎlÊy ¶Æ¶ã clÜu, ¶l{¶ã cËu vÓ¶ cï oøc clÞu Bù¶ã, kla¶ã dC¬ lÐ ¬iÖ¶ã kTu c« ¶ö« hêi. §i ÎlT¬ ¬éÎ qu·¶ã B{ê¶ã ¶N«, cn l«i ¶ã{êi BÒu ¬ái ¬ÖÎ, kiÖÎ oøc. ªlõ« ¸lÝ óç¶ã ¶gi:

- ªlai Îlbc Îlbc ¶Ì, B»¶ã ÎL{íc ki« cg ¬éÎ ¶ãai ¶lp! ¸lb¶ã Ϋ BÕ¶ Bg BÉ Î¹¬ ÎLC¶l Bi. ¸lØ cg ¬éÎ ÎÝ ¶N« hp Îíi ¶mi ¶ã«y!

ªlu ¾m¶ ãËÎ BÇu, Låi ¬iÔ¶ c{ì¶ã hÕÎ cl©¶ Bi. Võ« Îíi ÎL{íc cö« ¶lp Bg, clp¶ã B· clÞu kla¶ã ¶æi, ¶ã· h¨¶ L« BÊÎ, clÕÎ ¶ãÊÎ.

ªlõ« ¸lÝ oî quC, véi cbi xuï¶ã ãäi:

ªyµed óy VKª

¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i

lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬

®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬

- ªlai Îlbc Îlbc!

ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã

DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l

-43-

rbc Bg cC¶l cö« ¶lp ¶ä “kÑΔ ¬éÎ ÎiÕ¶ã lÐ ¬ë. ¼éÎ ¶ã{êi Bp¶ã óp Îuæi ÎLu¶ã ¶iT¶ ó{íc L«.

ªlõ« ¸lÝ ¶gi:

- ªl{« §¹i ¶{m¶ã, clb¶ã clCu ãƵ qu«¶ ói¶l. ¸lb clCu óÞ Îl{m¶ã. ®p hp¬ m¶ cls clb¶ã clCu vps ë ¶lê ¬éÎ BT¬.

÷ã{êi Bp¶ óp ¶a¶ã d©¶ Bg vï¶ Î©¬ BÞ« LÊÎ ¶l©¶ Îõ, ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ ¶gi Bs¹¶, hiÒ¶ ãäi ¬éÎ Îl«¶l ¶iT¶ ÎL¹c Bé 18, 19 Îuæi Bì hÊy. ªlu ¾m¶ cg vâ ca¶ã klC c«s, ÎlǶ klÝ ¶éi hiT¬, ¶T¶ Ω¬ ÎLÝ vÓ¶ cl{« ¬T ¬È¶. Võ« ¶»¬ hT¶ ãi{ê¶ã ãi©y hCÎ, clp¶ã B· ãäi ªlõ« ¸lÝ cǬ B̶ BÕ¶ xe¬ vÕÎ Îl{m¶ã. ªlÊy óT¶ cl©¶ óÞ ÎLb¶ã Béc B· o{¶ã hT¶ ãʵ Bai, cn l«i cè¶ã ãiËÎ ¬×¶l oî l·i. ªlu ¾m¶ ¶lê ¶ã{êi Îl«¶l ¶iT¶ ¶ä ó¨¶ã óg vÕÎ Îl{m¶ã

ÎLT¶ cC¶l Ϋy vp hÊy ãit céÎ clÆÎ µlÝ« d{íi Bèi BÉ cls lmi Béc klái ¶liÔ¬ Îíi Îi¬. ¾«u

Bg clp¶ã ¬íi LbÎ ¬òi ÎT¶ L«. VÕÎ Îl{m¶ã clny ¬Cu Be¶. ¸lp¶ã BÞ¶l cbi xuï¶ã BÉ lbÎ

¬Cu Béc L«, ¶l{¶ã cl©¶ óÞ o{¶ã Îs quC, ¶T¶ ¬iÖ¶ã clp¶ã kla¶ã o«s Bô¶ã Îíi clç B«u B{îc. ªlõ« ¸lÝ hM¶ã hƶ㠶ãåi xuï¶ã, BÉ ¬iÖ¶ã vps vÕÎ Îl{m¶ã lbÎ hua¶. ÷bÎ Îíi óï¶ clôc hǶ, y ¶læ L« Îsp¶ ¶lN¶ã ¬Cu Be¶. ¼·i BÕ¶ hǶ Îlø 40 ¬íi ÎlÊy ¬Cu Bá clny L«. ªlu ¾m¶ óns L»¶ã:

- ¼«y quC! ¸lÊÎ Béc ÎLs¶ã ¬òi ÎT¶ kla¶ã µlni hp Îlø hîi l¹i cls hS¬. ªlõ« ¸lÝ clb ¬«u L« obc ¬iÖ¶ã Bi!

ªLs¶ã kli Bg, ¶ã{êi Bp¶ óp ¶a¶ã d©¶ Bø¶ã c¹¶l vÓ¶ ¶iÖ¬ PlËÎ cÇu cls ¶¹¶ ¶l©¶ clg¶ã qu« klái.

§Õ¶ cliÒu ¶ãpy la¬ o«u, ¶ã{êi Îl«¶l ¶iT¶, vÒ cls l«y, óä¶ qu«¶ ói¶l B· LbÎ hui lÕÎ Låi. ªuy cl©¶ cñ« ªlu ¾m¶ B· óíÎ o{¶ã dǶ, ¶l{¶ã clp¶ã h¹i hT¶ cm¶ oïÎ, ¶gi ¬T on¶ã.

V× ªlõ« ¸lÝ ¶lá Îuæi ¶T¶ clM¶ã liÉu óÖ¶l Î׶l ªlu ¾m¶ ¶Æ¶ã ¶lÑ ¶l{ ÎlÕ ¶ps. ÷ã{êi Bp¶ óp ¶a¶ã d©¶ ¶gi:

- ¸Ëu ʬ ¶py! ªai clSc Béc klÝ ÎLs¶ã cl©¶ Îlbc Îlbc cËu cl{« lÕÎ B©u. ªlÕ ¶ps cò¶ã µlni xuï¶ã d{íi ÎLʶ ¬êi ÎlÇy h«¶ã vÒ clN« ¬íi B{îc.

ªlõ« ¸lÝ ca¶ã ¶l˶ hêi ¶gi Bg hp µlni. ÷ã{êi Bp¶ óp Bg ÎïÎ óô¶ã quC, B· cls ¬{î¶ cliÕc xe óß h¹i c߶ o«i clp¶ã Îl«¶l ¶iT¶ ki« B{« l«i clb clCu xuï¶ã d{íi ÎlÞ ÎLʶ. ªéi ¶ãliÖµ Îl«y! ¸n l«i clb clCu BÒu kla¶ã cg Bå¶ã xu dݶl Îbi. ÷ã{êi Îl«¶l

¶iT¶ ki« lái l«i ¶ã{êi ¬uï¶ ¨¶ ã× cls óiÕÎ BÉ hp¬. ªlõ« ¸lÝ kla¶ã óiÕÎ ÎLn hêi L« o«s,

clØ ÎlsCi ÎlCc hp c߶ ¶s Îlai. ¸Ëu B«¶ã ¶ãåi klgc ÎlbÎ ÎlÝÎ óç¶ã ªlu ¾m¶ clîÎ Îضl ãiÊc.

ªlõ« ¸lÝ lái clp¶ã cg cCcl ã× L« ÎiÒ¶ kla¶ã? ¸lp¶ã lái h¹i:

- ÏiÖ¶ ãiê ÎLs¶ã ¶ã{êi clb e¬ cg vËÎ ã× BC¶ã ÎiÒ¶ kla¶ã?

ªlõ« ¸lÝ ¬õ¶ã quC Les hT¶:

- ªlÕ cliÕc v߶㠶py cg B{îc kla¶ã?

÷gi Bs¹¶, cëi cCi v߶ã Bes ë cæ L«. ªlu ¾m¶ ÎlÊy cliÕc v߶ã Bg hp vp¶ã BiÖµ, ÎLT¶

cg Bݶl 8 léÎ ÎL©¶ cl©u, vp klSc 4 clN “Plb Quý Vi¶l Ïs«” µlÝ« d{íi klSc l«i lp¶ã

clN ¶lá “ªæ §¹i ªlä kݶl ÎLä¶ã” “ViT¶ ca¶ã Îö ¶i ¶ãuyÖÎ cli klC¶l”. ¸lp¶ã ¬íi óiÕÎ

cCi v߶㠶py cñ« ªæ §¹i ªlä ¬õ¶ã ªlõ« ¸lÝ hbc BÇy ÎlC¶ã.

ªyµed óy VKª

¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i

lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬

®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬

ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã

DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l

-44-

ªæ §¹i ªlä ¶ãuyT¶ hp viT¶ B¹i Î{í¶ã LÊÎ BSc hùc cñ« ViT¶ ¾è¶ã ÏsC¶. rbc Îuæi ÎLt, §¹i ªlä LÊÎ ¶ãlÜ« liÖµ Îݶl Î׶l µlg¶ã B·¶ã. KÕ riTu Plñ ªa¶ ªlõ« ªa¶ óSÎ B{îc, oSµ óÞ ÎLn¬ luyÕÎ, ¶l{¶ã ¬«y ¬S¶ B{îc ViT¶ ¾è¶ã ÏsC¶ xi¶ ¬iÔ¶ cls. V× vËy clp¶ã LÊÎ ÎLu¶ã Îlp¶l víi ViT¶ §¹i ¾sCi. ¾«u kli §¹i ¾sCi óÞ clÕÎ s«¶ uæ¶ã, clp¶ã ¶æi ãi˶ Be¬ óé l¹ Lêi klái ki¶l Ba. ¸lp¶ã BÞ¶l ¶æi hs¹¶ BÉ ÎLn Îlè cls ©¶ ¶l©¶ ¶l{¶ã o«u ¬Ñ vp vî cs¶ clp¶ã kluyT¶ c«¶ ¬·i ¬íi Îlai. ¸lp¶ã hp ¬éÎ viT¶ dò¶ã Î{í¶ã Bïi ¬ÆÎ ¼i¶l, «i «i cò¶ã óiÕÎ ÎiÕ¶ã. rbc Bg ªlu ¾m¶ ¶ö« ¬T ¶ö« Îضl, kla¶ã c߶ Îݶl ÎsC¶ lm¶ ÎliÖÎ, hiÒ¶ lái:

- ¸lb óns µlæ ky dÓ¶ clb Bi cǬ. ¾«u ¶py cg ÎiÒ¶ Ϋ h¹i cluéc vÒ.

- V©¶ã clCu xi¶ Bi ¶ã«y.

÷gi Bs¹¶, cËu Ϋ ¶lê ¶ã{êi dÓ¶ Bi cǬ.

÷ã{êi hp¬ viÖc ë ÎiÖ¬ cǬ Bå ÎLa¶ã ÎlÊy cCi v߶ã, ãiùÎ ¬×¶l Låi ¶gi:

- ¸Ëu óÐ l·y Bø¶ã clê ¬éÎ hCÎ ¶lÐ!

÷ã{êi Êy cǬ cliÕc v߶ã Bg vps ¶lp ÎLs¶ã klC h©u. ªlõ« ¸lÝ vp ¶ã{êi µlæ ky clê h©u quC, ¶g¶ã LuéÎ. ÷l{¶ã ¬éÎ hCÎ o«u, ¶ã{êi hp¬ ë ÎiÖ¬ cǬ Bå ¬íi Bi L«, lái L»¶ã:

- Ï«i clôc h¹¶ã ó¹c cg cǬ kla¶ã?

ªlõ« ¸lÝ kla¶ã óiÕÎ ÎLn hêi L« o«s cn. ¸ò¶ã ¬«y, B{îc ¶ã{êi µlæ ky cg h߶ã ÎïÎ, ¶pi ÎlT¬ cls cËu ÎlT¬ 5 h¹¶ã ¶N«. ¸Ç¬ hÊy oï ó¹c vp ãiÊy cǬ Bå, ªlõ« ¸lÝ cè¶ã ÎT¶ µlæ ky ÎiÖ¶ B{ê¶ã, ¬êi ÎlÇy h«¶ã BÕ¶ Îl¨¬ óÞ¶l cls ªlu ¾m¶.

÷l{¶ã cËu kla¶ã ¶ãê, ¬×¶l B«¶ã óÞ l«i ÎT¶ ¸a¶ã o«i Îles dâi. Kli vÒ Îíi µl߶ã, ÎlÊy ªlu ¾m¶ ¶»¬ ¶ãñ hi ó×, ÎLC¶ ¶g¶ã ¶l{ hö« Îl× oïÎ LuéÎ quC. ªlÇy h«¶ã cl{« Îíi ¬p B· ÎlÊy óny, ÎC¬ ÎT¶ ¸a¶ã o«i, Ϋy cǬ d«y xÝcl vp Îl{íc oSÎ xa¶ã vps. ¼éÎ ÎT¶ ÎLs¶ã óä¶ h« hí¶:

- ¸lݶl Îl»¶ã ¶lá ¶py B©y!

ªT¶ cǬ BÇu óä¶ ¸a¶ã o«i lái ªlõ« ¸lÝ:

- ÷py, cËu óÐ ki«! ¸Ëu lä ViT¶ µlni kla¶ã?

ªlõ« ¸lÝ oî l·i, kla¶ã óiÕÎ ÎLn hêi L« o«s, clØ ¶gi:

- Kla¶ã µlni.

ªT¶ ¸a¶ã o«i cn c{êi, ¬gc Îbi hÊy cliÕc v߶ã vp¶ã L« Låi lái:

- ªlÕ cCi v߶㠶py cËu hÊy ÎLé¬ ë B©u L« ÎlÕ?

ªlõ« ¸lÝ Îøc ¬×¶l ÎLn hêi:

- ¸Ci v߶㠶py cñ« Îai, kla¶ã hÊy ÎLé¬ cñ« «i lÕÎ!

ªT¶ ca¶ã o«i h¹i c{êi:

- ViT¶ ¾è¶ã ÏsC¶ hp Îl©¶ µlô cñ« cËu µlni kla¶ã?

ªlõ« ¸lÝ kla¶ã dC¬ ÎLn hêi, qu«y ÎLë vps ãäi ªlu ¾m¶. ¼Êy ÎT¶ ¸a¶ã o«i Bø¶ã ¶ãspi cö« µl߶ã véi quCÎ ÎlCs óns ¶l«u:

- ®ä¶ ãi«¶ Bn¶ã ¶bi r·s ¤ B«¶ã ÎLï¶ ÎLs¶ã ¶py. ª« Bõ¶ã BÉ cls clb¶ã ÎÈu ÎlsCÎ!

ªyµed óy VKª

¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i

lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬

®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬

ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã

DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l

-45-

ªlu ¾m¶ óç¶ã ¶ãåi dËy, ¬uï¶ ã{î¶ã Bø¶ã hT¶. ÷l{¶ã võ« BÆÎ cl©¶ xuï¶ã BÊÎ, clp¶ã B· ¶ã· quþ xuï¶ã. ªlÊy óä¶ ¸a¶ã o«i xa¶ã vps ÎLs¶ã kli cl{« kÞµ Bì ªlu ¾m¶ dËy, ªlõ« ¸lÝ B· µlni ¶lny L« ¶ã¨¶ cn¶. KlCcl ë ÎLä vp cCc µlæ ky ¶ãle ÎlÊy ÎiÕ¶ã kTu óSÎ Îéi µl¹¬, BÒu Bø¶ã xb¬ BÇy o©¶ xe¬. Ïä ÎLa¶ã ÎlÊy óny, ÎC¬ ÎT¶ ¸a¶ã o«i B«¶ã lsp¶l lp¶l víi ¬éÎ Bø« óÐ ÎL¹c Bé 10 Îuæi. Ai ¶Êy BÒu ¶ã¹c ¶liT¶. ¼éÎ ÎT¶ ca¶ã o«i BÞ¶l qup¶ã cCi xÝcl oSÎ vps BÇu ªlõ« ¸lÝ.

ªlõ« ¸lÝ hèi h¹i ¬éÎ ó{íc BÉ ÎLC¶l ¶l{¶ã cËu vÓ¶ ãiN ÎlÕ, kla¶ã BÉ cls ¸a¶ã o«i BéÎ ¶l˵ ÎLs¶ã µl߶ã. ªT¶ ¸a¶ã o«i ÎlÊy kla¶ã xÝcl ¶æi ªlõ« ¸lÝ cò¶ã ¶ã¹c ¶liT¶ va cè¶ã. Y oï¶ã ÎLs¶ã ¶ãlÒ ¶l« h¹i B· ¬Êy clôc ¶¨¬, vp hǶ ¶ps xÝcl ¶ã{êi cò¶ã LÊÎ dÔ dp¶ã. ªlÕ ¬p víi Îl»¶ã ¶lá ¶py, y h¹i xÝcl kla¶ã ¶æi. Y ãi˶ quC, B{« Ϋy Bp¶l ¶S¬ hÊy cCi Buai o«¬ ¶lá cñ« ªlõ« ¸lÝ. ªlÊy óä¶ ¸a¶ã o«i lè¶ã læ ps ps, ªlõ« ¸lÝ oî l·i BÕ¶ ¶çi ouýÎ klgc. ÷l{¶ã ÎlÊy ÎT¶ ¸a¶ã o«i L« Ϋy BÞ¶l x©¬ µl¹¬ vps ¶ã{êi ¬×¶l, cËu hiÒ¶ ¶Ð BÇu ÎLC¶l vp xö dô¶ã ¶ã«y ¬iն㠓Ïsp¶ã læ Bm¶ ÎiT¶” (µlÊÎ ¶ã«¶ã c©y Lsi) ÎLs¶ã ÎlÕ vâ Plôc Ïæ ¸l{ë¶ã. ¸Ëu ¶S¬ cæ Ϋy ÎT¶ ¸a¶ã o«i kÐs ¶ã«¶ã ¬éÎ cCi. ªT¶ ¶ä hs¹¶ã cls¹¶ã ouýÎ ¶ã·. Y cp¶ã ãi˶ ÎlT¬, hiÒ¶ dm cl©¶ võ« BC võ« clöi:

- ªl»¶ã ¶l·i cs¶ ki«, la¬ ¶«y a¶ã µlni cls ¬Çy óiÕΠΫy.

ªlõ« ¸lÝ võ« ¶Ð ÎLC¶l cliÕc BC võ« ¶S¬ hÊy Bèi vp ¬a¶ã ÎT¶ ¸a¶ã o«i ¶lSc óæ¶ã y hT¶, Låi Îlu˶ Ϋy lÊÎ y L« ¶ãspi. ªT¶ ¸a¶ã o«i võ« Îs võ« ¬Ëµ, óÞ lÊÎ Îu¶ã L« ¶ãspi o©¶, ¶ã· clæ¶ã óï¶ vg hT¶ ÎLêi. ®Ð ¶lá ¶l{ ªlõ« ¸lÝ hp¬ ã× cg oøc ¬¹¶l BÕ¶ ÎlÕ? §g hp ¶{m¶ã hÊy oøc BC cñ« ÎT¶ ¸a¶ã o«i, cËu ¬{î¶ hÊy oøc Êy BÉ BC¶l h¹i “ªn hùc Bn hùc” vp lÊÎ ¶ã· ¶æi ÎT¶ ca¶ã o«i. ¸Cc ¶ã{êi Bø¶ã xe¬ BÒu vç Ϋy kle¶ ¶ãîi. ÷l׶ ÎlÊy ¶ã{êi hí¶ óSÎ ¶¹Î ¶ã{êi ÎLt cs¶, lä Îøc ãi˶ o½¶ Låi, ¶«y h¹i ÎlÊy ÎT¶ ¶ã{êi hí¶ ki« óÞ Îl»¶ã óÐ cs¶ BC¶l ¶ã·, lä ¬íi lß Les kle¶ ¶ãîi ¶l{ vËy.

¸Cc ÎT¶ ca¶ã o«i klCcl cò¶ã BÒu ¶ã¹c ¶liT¶. ¸lb¶ã ¶ãlÜ ÎlǬ: “ªl»¶ã ¶lá ¶py cg µlе h¹ clSc?”

Råi clb¶ã B{« ¬SÎ L« liÖu, Ϋy cǬ Îl{íc oSÎ xa¶ã cn h¹i. ®ä¶ ¶ã{êi Bø¶ã xe¬ ÎlÊy óä¶ ¸a¶ã o«i LbÎ vâ klÝ L«, oî óÞ v¹ h©y BÒu ÎLC¶l L« x«. ªlõ« ¸lÝ Îuy B· läc B{îc ¬Êy ¶¨¬ vâ ¶ãlÖ, ¶l{¶ã dè o«s cËu vÓ¶ c߶ ¶lá Îuæi, Îl× BÞcl o«s ¶æi ¶liÒu ¶ã{êi hí¶ ¶l{ ÎlÉ? §«¶ã hbc ¶ãuy cʵ, óç¶ã ÎlÊy µl߶ã óT¶ cg ¬éÎ B¹i lC¶ ó{íc L«. ¸lØ ÎlÊy klH ¶lb¶ ¬×¶l, ¶ã{êi Êy B· ¶lny Îíi ÎL{íc ¬ÆÎ Låi. ¸lp¶ã dm l«i Ϋy ¶S¬ vp vç hs¹¶ x¹. Kla¶ã liÉu ιi o«s, ÎÊÎ cn vò klÝ cñ« óä¶ ¸a¶ã o«i BÒu óÞ clp¶ã c{íµ ãiùÎ lÕÎ cn. ¸g ¬Êy ÎT¶ ¸a¶ã o«i LbÎ hui lmi clˬ óÞ BC¶l BÕ¶ ¶çi ¬SÎ quǶã, ¬å¬ o{¶ã vT¶l cn hT¶. ¸lp¶ã ¶ä cn c{êi Låi Lb hT¶ Îlø ÎiÕ¶ã h¹ hè¶ã. ¼éÎ ÎT¶ ¸a¶ã o«i ÎlÐÎ hí¶:

- ¸lb¶ã Ϋ BÕ¶ B©y ÎLgc ¶· µl¹¬ ¶l©¶, ¶lp ¶ã{êi hp «i? ¸g ¬«u ÎLC¶l L« kla¶ã?

÷ã{êi ki« Îù« ¶l{ kla¶ã ¶ãle ÎlÊy, clØ ÎlsC¶ã ¬éÎ cCi B· Îíi ¬ÆÎ ÎT¶ ¸a¶ã o«i võ« h« ÎlÐÎ, vp Ϋy µlni cø¶ã ¶l{ oSÎ, clp¶ã Îb¬ ¶ãùc ÎT¶ ¸a¶ã o«i vøÎ L« ¶ãspi. ªT¶ ¸a¶ã o«i Îù« ¶l{ diÒu BøÎ ãi©y, hp hp ó«y L« ¶ãspi B{ê¶ã, vp “Ǭ” ¬éÎ ÎiÕ¶ã, y B· óÞ ¶ã· clÕÎ ¶ãÊÎ d{íi BÊÎ. ¸ß¶ ¶lN¶ã ÎT¶ ¸a¶ã o«i klCc kla¶ã dC¬ ë h¹i, cl¹y ¶ãspi B{ê¶ã.

§¹i lC¶ ¶ä Bi Îíi ÎL{íc ¬ÆÎ ªlõ« ¸lÝ l«i Ϋy clØ L« liÖu ¬iÖ¶ã b í. ªl× L« ¶ã{êi Bg hp ¶ã{êi c©¬, vp l׶l ¶l{ lái h«i hÞcl cñ« ªlõ« ¸lÝ. Kla¶ã óiÕÎ ÎLn hêi o«s cls µlni, ªlõ« ¸lÝ ¶g¶ã LuéÎ quC. ®ç¶ã clp¶ã c©¬ dì ¬éÎ óp¶ Ϋy hT¶ vp bµ ¬éÎ óp¶ Ϋy xuï¶ã. ®SÎ BÇu BC¶l Îles ÎlÕ Plôc Ïæ ¸l{ë¶ã, Îõ ¬iÕ¶ã Îlø ¶lÊÎ, clp¶ã BC¶l Îíi ¬éÎ ¬iÕ¶ã Îlø 10 ¬íi Îlai. ªlõ« ¸lÝ óiÕÎ ý hiÒ¶ Îõ ¬iÕ¶ã 11 BC¶l Îíi ¬iÕ¶ã 24. ¸lp¶ã ¸©¬ võ« c{êi

ªyµed óy VKª

¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i

lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬

®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬

ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã

DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l

-46-

võ« ãËÎ BÇu, Låi cl¹y h¹i ½¬ ªlõ« ¸lÝ hT¶ Îá vt Îl©¶ ¬ËÎ. ªlõ« ¸lÝ clØ vps ÎLs¶ã µl߶ã, L« liÖu cg ¶ã{êi ¶»¬ ÎLs¶ã Bg. ¸lp¶ã ¸©¬ hiÒ¶ ½¬ cËu vps. ªLa¶ã ÎlÊy ªlu ¾m¶ B«¶ã ¶ãåi d{íi BÊÎ, ¬ÆÎ ¶lîÎ ¶l¹Î ¶l{ oSµ clÕÎ, clp¶ã ¸©¬ ãiùÎ ¬×¶l BÆÎ ªlõ« ¸lÝ xuï¶ã. ¸lp¶ã võ« ÎiÕ¶ BÕ¶ ãǶ, ªlu ¾m¶ B· ¶l˶ L« ¶ã{êi que¶, hiÒ¶ L« liÖu clØ xuï¶ã Bèi ¬×¶l. ¸lp¶ã ¸©¬ ãËÎ BÇu, Låi Ϋy ÎLCi dSÎ ªlõ« ¸lÝ, Ϋy µlni ½¬ ªlu ¾m¶, Bi ó{íc B¹i L« klái klCcl BiÕ¬. ªlÊy clp¶ã ¸©¬ lu¶ã l¨¶ã ¶l{ vËy, óä¶ µlæ ky cò¶ã kla¶ã dC¬ cn¶ ÎLë. Ï«i ÎT¶ ¸a¶ã o«i ¶bµ ë l«i óT¶, clê clp¶ã ¸©¬ Bi ¬éÎ qu·¶ã ¬íi dC¬ Îles dâi. ¸lb¶ã ¬uï¶ óiÕÎ clp¶ã vp l«i µl¹¬ ¶l©¶ ÎLb cl©¶ ë B©u, Låi clb¶ã vÒ ÎLiÖu ÎlT¬ ¶ã{êi Îíi ¶· óSÎ. rbc Êy, ªlu ¾m¶ ¬m ¬m ¬p¶ã ¬p¶ã kla¶ã óiÕÎ ã× cn. ¸lp¶ã ¸©¬ v× kla¶ã ¶ãle ÎlÊy Îiն㠶ã{êi Buæi Îles, ¶T¶ cò¶ã kla¶ã ¶ãli ¶ãê ã× cn. Duy cg ªlõ« ¸lÝ ¶lá ¶ã{êi ¬p kla¶ ¶ãs«¶ h¹ hè¶ã. ¸Ëu ÎlÊy µlÝ« B»¶ã x« x« cg óg¶ã ¶ã{êi Îlʵ ÎlsC¶ã, óiÕÎ ¶ã«y hp óä¶ ¸a¶ã o«i Îles dâi. ¸Ëu hiÒ¶ L« liÖu cls clp¶ã ¸©¬ l«y. Qu«y BÇu ¶ãg h¹i µlÝ« o«u, clp¶ã clØ ÎlÊy cg l«i ÎT¶ ¸a¶ã o«i Îles o«u ¶T¶ clp¶ã kla¶ã oî, cø Îlñ¶ã ÎlM¶ã ÎiÕ¶ vÒ µlÝ« ª©y. §i Bé l«i ó« dƬ B{ê¶ã, cp¶ã Bi cp¶ã ÎlÊy vS¶ã vt, clp¶ã ¸©¬ BÆÎ ªlu ¾m¶ xuï¶ã BÊÎ, Låi qu«y µlSÎ h¹i, clØ ¶lny l«i, ó« cCi clp¶ã B· Îíi ÎL{íc ¬ÆÎ l«i ÎT¶ ¸a¶ã o«i ¶ä. ¸lb¶ã BÞ¶l qu«y BÇu cl¹y, ¶l{¶ã kÞµ o«s B{îc, clp¶ã B· ¬çi Ϋy Îb¬ ¶ã«y ¬éÎ Bø«, qu¨¶ã ¶ã«y xuï¶ã d{íi Îlu¶ã hò¶ã. ¸lØ ¶ãle ÎlÊy l«i ÎiÕ¶ã kTu Îln¬ ÎliÕÎ, l«i ÎT¶ ¸a¶ã o«i B· vì oä clÕÎ Î{mi.

GiÕÎ xs¶ã l«i ÎT¶ ¸a¶ã o«i, clp¶ã ¸©¬ h¹i a¬ ªlu ¾m¶ hT¶, Lns ó{íc Bi ¶l{ ó«y, dè cï oøc cl¹y Îles ¬p ªlõ« ¸lÝ vÓ¶ kla¶ã Buæi kÞµ. ¸l¹y B{îc lm¶ dƬ B{ê¶ã, ªlõ« ¸lÝ ¬ÖÎ Îlë læ¶ lɶ kla¶ã Bi B{îc ¶N«. ¸lp¶ã ¸©¬ ¬Ø¬ c{êi cbi xuï¶ã ½¬ cn ªlõ« ¸lÝ hT¶. ÷l{ vËy, clp¶ã klái µlni hs ¶ãlÜ, Bi c߶ ¬«u hÑ lm¶ ÎL{íc. §{îc ¬éÎ qu·¶ã, clp¶ã qu«y o«¶ã ÎLCi, l{í¶ã ÎlM¶ã µlÝ« ¶bi ¬p ÎiÕ¶. Qu« l«i ¶ãä¶ ¶bi, clp¶ã Îíi ÎL{íc cö« ó« c¨¶ ¶lp hC dù¶ã ë h{¶ã clõ¶ã ¶bi. ¼éÎ ¶ã{êi Bø¶ã ÎL{íc cö« ¶lp hC cl¹y h¹i ¶ãli¶l Bg¶, ¶ã{êi Bg hp ¬éÎ ÎliÕu µlô ÎL¹c ¶ãspi 20 Îuæi. ÷p¶ã vp clp¶ã ¸©¬ cè¶ã ãËÎ BÇu clps ¶ã«y. ªLa¶ã ÎlÊy ªlu ¾m¶ vp ªlõ« ¸lÝ, ¶p¶ã cg vt ¶ã¹c ¶liT¶ ¶l{¶ã ¶p¶ã dÓ¶ ¬äi ¶ã{êi vps ÎLs¶ã ¶lp, Låi hT¶ ÎiÕ¶ã ãäi:

- ªiÉu ªuÖ, cs¶ cǬ ʬ ÎLp L« B©y ¬«u.

¼éÎ e¬ ¶lá ë µl߶ã óT¶ hT¶ ÎiÕ¶ã v©¶ã hêi, Låi xCcl ¬éΠʬ ¶{íc ÎLp vp ¬Êy cCi óCÎ L«. ªLa¶ã ÎlÊy ªlu ¾m¶ vp ªlõ« ¸lÝ, e¬ ¶lá ÎLî¶ ÎL߶ Bai ¬SÎ ¶l׶.

÷ã{êi ÎliÕu µlô Îuy ¨¶ ¬Æc ¬éc ¬¹c, ¶l{¶ã d« ÎLS¶ã ÎLts, ¬ÆÎ xi¶l Bѵ, vp cn e¬ ¶lá cò¶ã xi¶l xS¶ va cè¶ã. ªliÕu µlô ¶ä lái ªlõ« ¸lÝ:

- ¸Ëu óÐ ÎT¶ ã×? ª¹i o«s h¹i ãƵ B{îc clp¶ã ¸©¬ ¶py?

ªlÊy ¶p¶ã lái ¶l{ vËy, ªlõ« ¸l× óiÕÎ Lâ Lp¶ã hp ¶ã{êi que¶ cñ« clp¶ã ¸©¬, ¶T¶ kla¶ã dÊu diÕ¬, cËu kÉ lÕÎ où ÎlÉ BÇu Buai cls ¶p¶ã ¶ãle. ªlÊy ªlu ¾m¶ óÞ Îl{m¶ã, ¶p¶ã vps ÎLs¶ã hÊy ¬éÎ léµ Bù¶ã Îluïc L«. ¼ë L« ÝÎ Îluïc óéÎ ¬pu ÎLS¶ã vp ÝÎ Îluïc óéÎ ¬pu Bá, lsp hÓ¶ víi ¶{íc, ¶p¶ã cls ªlu ¾m¶ uï¶ã. Råi ¶p¶ã h¹i hÊy ¬éÎ cs¶ d«s ¶lá ÎlËÎ oSc óж klsÐÎ ¶lN¶ã clç ÎlÞÎ Îlbi ÎLT¶ Bèi ªlu ¾m¶ óá Bi, Låi LSc ÝÎ Îluïc óéÎ ¬pu vp¶ã vps clç vÕÎ Îl{m¶ã. ¼éÎ hCÎ o«u, ¶p¶ã h¹i hÊy ¶{íc ÎlËÎ ÎLs¶ã Lö« o¹cl vÕÎ Îl{m¶ã, vp LSc ÎlT¬ Îluïc óéÎ ¬pu vp¶ã vps. Rö« vp LSc Îluïc 2 hǶ xs¶ã, ¶p¶ã ¬íi ÎlÊy ªlu ¾m¶ cÊÎ ÎiÕ¶ã LT¶. ÷p¶ã ¶l׶ ªlõ« ¸lÝ Låi c{êi ¶gi:

- Klái ¶ãuy liɬ Låi!

ªyµed óy VKª

¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i

lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬

®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬

ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã

DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l

-47-

÷gi Bs¹¶, ¶p¶ã clØ clá L« liÖu cls clp¶ã ¸©¬ óå¶ã ªlu ¾m¶ vps µl߶ã ÎLs¶ã ¶ãlØ ¶ãmi.

ªliÕu µlô võ« Îlu dä¶ l߬ Îluïc, võ« ¶gi víi ªlõ« ¸lÝ:

- ªai lä A¶, clCu cø ãäi Îai hp ªlݬ A¶. ¸s¶ ¶lá ¶py hp clCu ãCi Îai, ÎT¶ ¶g hp ªiÉu ªuÖ. ¸lCu cø viÖc ë h¹i B©y.

ªlõ« ¸lÝ ãËÎ BÇu. A¶ §¹i ¶{m¶ã xuï¶ã óÕµ hp¬ cm¬ ãiÕÎ ãp BÉ ÎlÕÎ klCcl. ¼ÖÎ ¶läc ouïÎ ¶ãpy, ¨¶ uï¶ã xs¶ã ªlõ« ¸lÝ kla¶ã ÎlÉ ã{î¶ã B{îc ¶N«, Bp¶l µlni ãôc BÇu xuï¶ã ¬ÆÎ óp¶ ¶ãñ ÎliÕµ Bi.

¾C¶ã ¶ãpy la¬ o«u, cËu võ« Îضl dËy, ªiÉu ªuÖ hiÒ¶ kÐs Ϋy cËu Bi Lö« ¬ÆÎ. ªlõ« ¸lÝ ¶gi:

- §É Îai Bi Îl¨¬ ªlai Îlbc Îlbc xe¬ vÕÎ Îl{m¶ã klái cl{« Bi.

- ®Cc ¸©¬ B· câ¶ã a¶ã Ϋ Bi Låi.

ªlõ« ¸lÝ ãiùÎ ¬×¶l lái:

- ¸g ÎlËÎ kla¶ã?

ªiÉu ªuÖ ãËÎ BÇu. ªlõ« ¸lÝ cl¹y vps ÎLs¶ã, qun ¶liT¶ kla¶ã ÎlÊy ªlu ¾m¶ B©u cn. ¸Ëu ß« hT¶ klgc. ªiÉu ªuÖ véi kluyT¶:

- A¶l Bõ¶ã klgc, Bõ¶ã klgc ¶N«!

ªlõ« ¸lÝ kla¶ã clÞu ¶ãle, cø klgc lspi.

ªiÉu ªuÖ hiÒ¶ ãäi:

- ¼C mi! ¼C mi! ¼«u L« B©y!

A¶ §¹i ¶{m¶ã ¶ãle ÎlÊy ÎiÕ¶ã cs¶ ãäi, véi cl¹y L«. ªiÉu ªuÖ ¶gi víi ¬Ñ L»¶ã:

- ¼C ¶py! A¶l Êy ÎlÊy óCc ¸©¬ vp ªlai Îlbc Îlbc Bi Låi, «¶l Êy klgc hiÒ¶.

A¶ §¹i ¶{m¶ã véi «¶ ñi ªlõ« ¸lÝ:

- ¸lCu ¶Ý¶ Bi! ¸g µlni ªlai Îlbc Îlbc cñ« clCu óÞ Îl{m¶ã ¶Æ¶ã hS¬ Bg kla¶ã?

ªlõ« ¸lÝ ãËÎ BÇu. §¹i ¶{m¶ã ¶gi ÎiÕµ:

- ªlݬ clØ cg ÎlÉ clN« cls clb Êy klái ι¬ Îlai. ¼uï¶ cls clb Êy ¬«u hp¶l,

Îlݬ µlni óns óCc ¸©¬ câ¶ã clb Êy Bi ¶lê ÎlÇy h«¶ã clN« cls. ¸lê clN« xs¶ã, clb Êy

oH ÎLë h¹i B©y víi clCu.

ªlõ« ¸lÝ liÉu Lâ ¬íi ¶Ý¶ dǶ. A¶ §¹i ¶{m¶ã h¹i ¶gi:

- ¸lb Êy oSµ klái Låi. ¸lCu ¬«u vps Lö« ¬ÆÎ Bi, Låi vps B©y ¨¶ cm¬ víi Îlݬ vp

e¬ ¶g.

Dè¶ã cm¬ oC¶ã xs¶ã, A¶ §¹i ¶{m¶ã óns ªlõ« ¸lÝ kÉ h¹i ÎlËÎ Lâ Lp¶ã c©u cluyÖ¶ B· xny L« ¬éÎ hǶ ¶N«. ÷ãle xs¶ã, ¶p¶ã cø Îlë dpi lspi. ªlÕ hp ªlõ« ¸lÝ B{îc yT¶ Ω¬ ë h¹i ¶lp Bg.

¸Ëu ¬å cai Îõ Îluë ¶lá, ¶«y óç¶ã ¶liT¶ B{îc §¹i ¶{m¶ã ÎLa¶ã ¶s¬ o¨¶ ogc ¶l{ ¶ã{êi ¬Ñ liÒ¶, h¹i cg ÎlT¬ ªiÉu ªuÖ hp¬ ó¹¶ ¶T¶ ÎLs¶ã ¬Êy ¶ãpy ë ιi Bg, cËu cn¬ ÎlÊy où ʬ cb¶ã ¶lÊÎ ÎLs¶ã Bêi. A¶ §¹i ¶{m¶ã h¹i óns cËu a¶ huyÖ¶ h¹i ¶lN¶ã vâ ¶ãlÖ ¬p B· läc lái B{îc. Xe¬ xs¶ã, ¶p¶ã ãËÎ BÇu kle¶ ¶ãîi vp ¶gi L»¶ã:

ªyµed óy VKª

¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i

lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬

®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬

ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã

DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l

-48-

- ¸lCu Îla¶ã ¬i¶l ãiái ãi«¶ hS¬!

÷l{ vËy cò¶ã Bñ Lâ ¶p¶ã cò¶ã liÉu óiÕÎ ¶lN¶ã Îi¶l Îby cñ« cCc ÎlÕ vâ Bg vËy.

¸ø ¶l{ ÎlÕ qu« B{îc ¬{êi ¬Êy ¶ãpy, vp ¶ãpy ¶ps A¶ §¹i ¶{m¶ã cò¶ã óSÎ ªlõ« ¸lÝ huyÖ¶ vâ. ÷l{¶ã huyÖ¶ l«y l«y dë, ¶p¶ã kla¶ã ó«s ãiê clØ óns kle¶ clT cn, vp ¶p¶ã o¨¶ ogc cls clp¶ã Îõ¶ã hi Îõ¶ã ÎÝ, csi clp¶ã clM¶ã klCc ¶ps cs¶ LuéÎ cñ« ¬×¶l vËy.

s0s

ªiÉu ªuÖ xuï¶ã h{¶ã clõ¶ã ¶bi Bi Î׬ ªlõ« ¸lÝ v× kla¶ã óiÕÎ clp¶ã võ« Bi B©u ¬p kla¶ã cg ë ÎLs¶ã ¶lp.

¸a ãCi dõ¶ã h¹i cÊÎ ÎiÕ¶ã ãäi:

- A¶l ªlõ« ¸lÝ! A¶l B©u Låi?

Gäi ¬·i kla¶ã ¶ãle Îiն㠪lõ« ¸lÝ BCµ hêi, ªiÉu ªuÖ xuï¶ã ¶bi BÉ Î׬ clp¶ã.

ªíi ¬éÎ hè¬ c©y clîÎ ¶ãle cg Îiն㠶gi:

- ¸a óÐ ki« Bø¶ã h¹i.

¼éÎ ¶ã{ßi Îõ ÎLs¶ã óôi Lˬ ó{íc L«. ¸si h¹i Bg hp ¬éÎ viT¶ ¸a¶ã o«i Ϋy cǬ B¹i B«s oC¶ã ¶ãêi.

ªiÉu ªuÖ ãiËÎ ¬×¶l hui ¬Êy ó{íc ¬ë Îs Bai ¬SÎ Be¶ luyÒ¶ ¶l׶ ¶ã{êi klCcl h¹

¬ÆÎ.

¸a ãCi oî oÖÎ lái:

- ¤¶ã hp «i?

ViT¶ ¸a¶ã o«i kla¶ã BCµ ¬p clØ lái:

- ÷lp A¶ §¹i ¶{m¶ã ë B©u?

ªiÉu ªuÖ h¹i hui ÎlT¬ l«i ó{íc:

- ¤¶ã hp «i, o«s lái ¶lp A¶ §¹i ÷{m¶ã?

ViT¶ ¸a¶ã o«i ¶ãliT¬ oSc ¬ÆÎ:

- ª« ¬uï¶ ãƵ A¶ §¹i ÷{m¶ã cg cluyÖ¶ ãʵ hS¬. ÷lp A¶ §¹i ÷{m¶ã B©u?

ªiÉu ªuÖ Îuæi l·y c߶ ¶ã©y Îlm B©u liÉu cluyÖ¶ ã×, ÎLá Ϋy hT¶ ¶ãä¶ ¶bi:

- ÷lp ë ÎLT¶ ki«.

ViT¶ ¸a¶ã o«i ¶l׶ kü ªiÉu ªuÖ Låi lái:

- ªiÉu ca ¶{m¶ã ÎT¶ ãäi hp ã×?

- ªiÉu ªuÖ!

¸Æµ ¬SÎ cñ« viT¶ ¸a¶ã o«i clíµ hT¶:

- ªiÉu ca ¶{m¶ã l·y Îles Îai.

ªyµed óy VKª

¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i

lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬

®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬

ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã

DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l

ªiÉu ªuÖ ki¶l l·i ÎLï ¬SÎ:

- ªai Îles a¶ã BÉ hp¬ ã×?

- ¸g ¶ã{êi óns ÎiÉu ca ¶{m¶ã Îles Îai.

ªiÉu ªuÖ cp¶ã ki¶l dÞ lm¶:

- ÷ã{êi Bg hp «i?

- ªiÉu ca ¶{m¶ã ãƵ ¶ã{ê Bg Låi oH Lâ.

ªiÉu ªuÖ hSc BÇu:

- ªai kla¶ã Bi.

VÞ ¸a¶ã o«i c{êi 㻶:

- ªiÉu ca ¶{m¶ã kla¶ã Bi Îl× óSÎ óuéc Îai µlni B{« ÎiÉu ca ¶{m¶ã Bi.

ÏS¶ ó{íc Îíi clôµ ¶S¬ hÊy ªiÉu ªuÖ.

®ËÎ

ªiÉu ªuÖ ki¶l l·i vç l«i cl{ë¶ã, võ« lÐÎ:

- ¼Ñ mi! ¸øu cs¶

óËÎ

-49-

÷l{¶ã viT¶ ¸a¶ã o«i B· hÊy cliÕc kl¨¶ hí¶ ÎLè¬ hÊy ªiÉu ªuÖ cuï¶ h¹i cls ca ãCi lÕÎ h«.

ÏS¶ qu«y ¬×¶l Bi xuï¶ã ¶bi. ªl׶l h׶l cg ÎiÕ¶ã lÐÎ:

- ªLn e¬ ãCi h¹i cls Ϋ!

÷ã{êi võ« lÐÎ clݶl hp ªlõ« ¸lÝ. ¸lp¶ã vç ¬éÎ cl{ë¶ã vps h{¶ã viT¶ ¸a¶ã o«i.

ViT¶ ¸a¶ã o«i ¶ãle huå¶ã ãig d«y ÎLë h¹i kls« c©y B¹i B«s clï¶ã Bì.

ÏS¶ ¶l׶ ªlõ« ¸lÝ Låi quCÎ:

- ªl»¶ã óÐ ¶py ¬uï¶ clÕÎ o«s! rui ¬«u.

ViT¶ ¸a¶ã o«i lʵ Îʵ ó{íc Bi, ¶l{¶ã ªlõ« ¸lÝ B· dè¶ã kli¶lµ µlCµ v{îÎ ¶ã«¶ã qu« BÇu lS¶ cl˶ h¹i.

¸lp¶ã lÐÎ:

- ªLn e¬ ãCi Ϋ, ιi o«s ¶ã{mi óSÎ cgc e¬ Ϋ?

ViT¶ ¸a¶ã o«i ÎLî¶ ¬SÎ:

- ªl»¶ã ÎiÉu quû, ¶ã{mi cg hui L« kla¶ã?

ªlõ« ¸lÝ kla¶ã ¶gi vç ¬éÎ cl{ë¶ã ¶ã«y Ω¬ luyÖÎ viT¶ ¸a¶ã o«i.

ÏS¶ quCÎ:

- ª« ãiÕÎ ¶ã{mi!

¸©y B«s ÎLs¶ã Ϋy viT¶ ¸a¶ã o«i clíµ hT¶, ªlõ« ¸lÝ Lb hT¶ ¬éÎ Îiն㠶lps hé¶ L« ¶ãspi.

¸lp¶ã ÎLb¶ã ¶l»¬ l«i ¶lCÎ B«s cñ« viT¶ ¸a¶ã o«i ¬Cu Îua¶ hT¶l hC¶ã.

ªyµed óy VKª

¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i

lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬

®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬

ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã

DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l

-50-

ªuy B· óÞ Îl{m¶ã ¶l{¶ã ªlõ« ¸lÝ B· µlg¶ã ¶ã{êi dËy cn¶ ¶ã«¶ã ÎL{íc ¬ÆÎ viT¶ ca¶ã o«i.

ViT¶ ¸a¶ã o«i ãi˶ dN quCÎ:

- ªl»¶ã quû ¶lá cg clÞu d«¶ã L« cl{«?

ªlõ« ¸lÝ ÎLî¶ ¬SÎ:

- ÷ã{mi kla¶ã óua¶ã e¬ ãCi Ϋ L«, ó»¶ã kla¶ã Ϋ hiÒu oï¶ã clÕÎ víi ¶ã{mi.

ViT¶ ¸a¶ã o«i c{êi hí¶:

- VËy hp ¶ã{êi µlni clÕÎ!

ÏS¶ kls« B«s BÞ¶l clЬ ÎlT¬ ¬Êy ¶lCÎ kÕÎ hiÔu oi¶l ¬¹¶ã ªlõ« ¸lÝ. ®ç¶ã cg ÎiÕ¶ã ÎlÐÎ h«¶l hn¶l:

- ®ua¶ã cs¶ Ϋ xuï¶ã. Ai óns ¶ã{mi Îíi B©y óSÎ cgc cs¶ ãCi Ϋ.

ªLs¶ã ÎiÕ¶ã ÎlÐÎ k̬ Îles ¬éÎ hs¹Î clØ oSc óж óS¶ vè¶ vôÎ vps ¬×¶l viT¶ ¸a¶ã

o«i.

ÏS¶ lïÎ lsn¶ã hui h¹i ÎLC¶l Låi ¶gi ¬«u:

- ¸g ¶ã{êi óns Îai Îíi B©y B{« ÎiÉu ca ¶{m¶ã vÒ di¶l.

- ÷ã{êi ¶ps?

- §¹i ¶l©¶!

A¶ §¹i ¶{m¶ã oö¶ã oïÎ hT¶ Låi ÎlÐÎ:

- ®ua¶ã cs¶ Ϋ L«

÷p¶ã vç l«i Ϋy _???_ óS¶ xÑÎ vps ¶ã{êi viT¶ ¸a¶ã o«i hp¬ lS¶ óua¶ã ÎuéÎ cCi kl¨¶, ªiÉu ªuÖ ¶ã· xuï¶ã BÊÎ.

Y cn¬ ÎlÊy ãiN« h{¶ã B«u ¶ãʬ ¶ãǬ, vp ÎLs¶ã hbc y lmi clˬ Ϋy ¬éÎ clbÎ, Bm¶ B«s cñ« y B· óÞ cliÕc ca¶ vni cuï¶ clÆÎ vp óÞ ãiùÎ Lêi klái Ϋy y. ÏS¶ ¶lny hui vÒ µlÝ« o«u l«i ó{íc, ¬iÖ¶ã c{êi x· ãi«s:

- ¸lå¶ã clÞ ¶lê Îai, Îai µlni hp¬ cls B{îc. ªlÕ ¶ps cò¶ã cg ¶ãpy Îai ÎLë h¹i B©y kiÕ¬ clÞ.

§¹i ¶{m¶ã h¹i quËÎ ¶ã«¶ã ¬iÕ¶ã vni vps h{¶ã y, ¶l{¶ã hǶ ¶py y BÒ µl߶ã ÎL{íc, ¶T¶ võ« døÎ hêi, y B· qu«y ¬×¶l cl¹y ÎlM¶ã xuï¶ã ¶bi. §¹i ¶{m¶ã kla¶ã Buæi Îles, qu«y h¹i µlÝ« ªlõ« ¸lÝ vp ªiÉu ªuÖ. ªlÊy cs¶ ãCi ¬×¶l kla¶ã viÖc ã×, ¶p¶ã ¬íi yT¶ Ω¬, ªiÉu ªuÖ ¶ã· vps h߶㠬Ñ, klgc hgc. ªlÊy ¶ã{êi vp ¬ÆÎ ªlõ« ¸lÝ {íÎ BÓ¬ ¶lN¶ã ¬Cu, §¹i ¶{m¶ã véi B{« vÒ Lö« vp ó¨¶ã óg vÕÎ Îl{m¶ã cls cËu ÎL«i. ¸ò¶ã ¬«y l«i vÕÎ clЬ clØ µlíÎ qu«, hp¬ clny ¬Cu ¶liÒu Îlai clí kla¶ã ¶Æ¶ã cls hS¬. ¾«u kli ¶p¶ã BÆÎ ªlõ« ¸lÝ hT¶ ãi{ê¶ã ¶ãñ, ªiÉu ªuÖ ¬íi kÉ lÕÎ BÇu Buai c©u cluyÖ¶ cls ¶p¶ã ¶ãle. ÷p¶ã ¶l׶ ªlõ« ¸lÝ Låi ¶ãlÜ ÎlǬ: “Kla¶ã ¶ãê ¶g Îuæi ¶lá óÐ ¶ã{êi ¬p cò¶ã cg h߶㠶ãlÜ« liÖµ ¶l{ vËy! ÏiÖ¶ ãiê Ϋ kla¶ã ÎlÉ ë h¹i clï¶ ¶py B{îc. ªlÕ ¶ps Ϋ cò¶ã µlni ã©y dù¶ã cls ¶g Îlp¶l Îpi ¬íi ÎLn B{îc m¶ ¶py. ÷ãlÜ Bs¹¶, ¶p¶ã ¶gi víi ªiÉu ªuÖ:

- ¸s¶ cò¶ã Bi ¶ãñ Bi, BT¬ ¶«y c߶ µlni hT¶ B{ê¶ã. ¸lb¶ã Ϋ dä¶ Bi ¶mi klCc BÊy!

ªyµed óy VKª

¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i

lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬

®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬

ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã

DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l

-51-

ªiÉu ªuÖ vÓ¶ Îl{ê¶ã Îles ¬Ñ dä¶ ¶lp B©y Bg hua¶ hua¶, ¶T¶ kli ¶ãle ¬Ñ ¶gi ¶l{ vËy cò¶ã kla¶ã ¶ã¹c ¶liT¶ ã× cn, A¶ §¹i ¶{m¶ã Îlu xÕµ quǶ Cs, ãgi hp¬ l«i óäc.

¾«u kli ó« ¶ã{êi ¨¶ cm¬ Îïi xs¶ã, §¹i ¶{m¶ã ÎlSµ ¶Õ¶ ¶ãåi clÇu ¬éÎ óT¶ l׶l ¶l{ ¶p¶ã cg ý clê Bîi ¶ã{êi ¶ps Bg, ¶T¶ cö« vÓ¶ ÎlÊy BÉ ¶ãá.

ªíi c«¶l l«i, ¶ãspi cö« Bg cg ÎiÕ¶ã cl©¶ ¶ã{êi Bi LÊÎ ¶lÑ. ªlsC¶ã ¬éÎ cCi, clp¶ã ¸©¬ B· Îíi cö« Låi. ªuy vgc ¶ã{êi c«s hí¶ v¹¬ vì, ¶l{¶ã clp¶ã ¸©¬ Bi LÊÎ ¶lÑ ¶lp¶ã, kla¶ã ¬éÎ ÎiÕ¶ã Bé¶ã. ÷l{ vËy Bñ ÎlÊy ÎluËÎ kli¶l ca¶ã cñ« clp¶ã Îíi ¬øc c«s oiTu. A¶ §¹i ¶{m¶ã Bø¶ã dËy clØ clá L« liÖu, ÎLß cluyÖ¶ víi clp¶ã ¸©¬ hbc h©u. ¸lp¶ã ãËÎ BÇu Îá vH ó»¶ã h߶ã, ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ lái:

- ªlai Îlbc Îlbc B· klái cl{«?

A¶ §¹i ¶{m¶ã ÎLn hêi:

- ªlai Îlbc Îlbc va où Låi, clCu cø yT¶ Ω¬. ªõ kli clCu Îíi B©y, Îlݬ LÊÎ Îl{m¶ã

clCu, csi clCu ¶l{ cs¶ Bt vËy. Ïa¬ ¶«y clCu h¹i l¨¶ã lCi cøu e¬ ªiÉu ªuÖ ¶g. ªlݬ kla¶ã ó«s ãiê quT¶ m¶ clCu. ªïi la¬ ¶«y Îlݬ µlni Bi ¶mi x«, c߶ clCu Îl× Îles clb ¸©¬ Bi.

- Kla¶ã, clCu Bi Îles Îlݬ cm!

A¶ §¹i ¶{m¶ã ¬Ø¬ c{êi:

- ªlݬ cò¶ã kla¶ã ¶ì x« clCu. ÷l{¶ã Îlݬ B· ¶lê clb ¸©¬ B{« clCu BÕ¶ clç o{

µlô ký d«¶l cñ« ªlai Îlbc Îlbc. ¸lCu xe¬, ªlai Îlbc Îlbc clØ läc víi cô Êy ¬Êy ÎlC¶ã ¬p vâ ¶ãlÖ B· xuÊÎ oSc BÕ¶ ÎlÕ Låi. ¸ô Êy vâ ca¶ã ÎliT¶ l¹ va os¶ã, Îlݬ ¬uï¶ clCu Îles cô Êy läc vâ. ªõ x{« Îíi ãiê, cô Ϋ ¬íi ¶l˶ cg l«i ¶ã{êi Bå BÖ Îlai. ¸g ÎlÉ ó©y ãiê cô Ϋ kla¶ã ¬uï¶ ¶l˶ Bå BÖ ¶N«, ¶l{¶ã ÎlÊy clCu Îla¶ã ¬i¶l vp Îݶl ¶ÕÎ h{m¶ã ÎliÖ¶, Îlݬ clSc ÎlÕ ¶ps cô Êy cò¶ã Îl{m¶ã clCu. ¸lb ¸©¬ hp ¶ã{êi lÇu cñ« cô Ϋ, cls ¶T¶ Îlݬ ¬íi ¶lê clb Êy B{« clCu Bi vp ¶gi ãibµ lé clCu. ÷Õu cô Ϋ kla¶ã ¶l˶ Îl× clb ¸©¬ oH B{« clCu vÒ ë víi Îlݬ.

ªlõ« ¸lÝ ãËÎ BÇu ó»¶ã h߶ã. ÷p¶ã h¹i dƶ dß ÎlT¬:

- ªC¶l cô Ϋ h¹ hS¬. ÷Õu clCu kla¶ã ¶ãle hêi, ÎÊÎ ¶liT¶ cô Ϋ kla¶ã ¶l˶, ¶l{¶ã ¶Õu clCu ¶ãs«¶ ¶ãs·¶ quC cô Ϋ oH óns clCu kla¶ã cg cïÎ klÝ vp cò¶ã kla¶ã ¶l˶ ¶ïÎ. VËy µlni clê xe¬ clCu oH B{îc ¬«y ¬S¶ l«y kla¶ã?

÷gi Bs¹¶ ¶p¶ã ÎlCs cliÕc v߶ã vp¶ã ë cæ Ϋy L« Bes vps cC¶l Ϋy ªlõ« ¸lÝ. ¸Ci v߶㠶ä lmi Îs, ¶p¶ã µlni ógµ ¶lá h¹i ¬íi Bes võ«. Råi ¶p¶ã võ« c{êi võ« ¶gi:

- ¸lê BÕ¶ kli läc Îlp¶l Îpi, ÎLë ¶T¶ ¶ã{êi hí¶, clCu Bõ¶ã cg quT¶ Îlݬ vp e¬ ¶g

¶lÐ!

÷Õu ÎL{ê¶ã lîµ clCu B{îc h·s ÎiÒ¶ óïi clÞu d¹y óns Îl× kli ¶ps Îlݬ B{îc Ln¶l, B{« e¬ ªuÖ BÕ¶ Îl¨¬ clCu ¶lÐ!

A¶ §¹i ¶{m¶ã Îuy cï ãS¶ã ãiN cls ãiäÎ hÖ klái Lmi, ¶l{¶ã ¬SÎ ¶p¶ã cò¶ã B· Bá ¶ãÇu Låi. ÷p¶ã ã{î¶ã ¶gi:

- §{îc Låi! rbc ¶ps Îlݬ cò¶ã ¶lí BÕ¶ clCu, Îl{m¶ã clCu!

÷gi Bs¹¶, ¶p¶ã viÕÎ Îlm cls clp¶ã ¸©¬, Låi ¬éΠΫy oCcl l«i óäc Cs ¬éΠΫy dSÎ ªiÉu ªuÖ L« Bi. ¸lp¶ã ¸©¬ vp ªlõ« ¸lÝ Îles o«u. R« Îíi ¶ãspi cö«, ¬Ñ cs¶ ªiÉu ªuÖ Bi

ªyµed óy VKª

¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i

lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬

®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬

ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã

DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l

-52-

¬éÎ ¶ãn, c߶ clp¶ã ¸©¬ vp ªlõ« ¸lÝ Bi ¬éÎ ¶ãn. ªL{íc kli cli« Ϋy ¬Ñ cs¶ ªiÉu ªuÖ vp ªlõ« ¸lÝ BÒu quyÕ¶ huyÕ¶ kla¶ã ¬uï¶ Îõ óiÖÎ.

ªlÊy ªlõ« ¸lÝ óÞ Îl{m¶ã vp ¬ÊÎ ¬Cu klC ¶liÒu clSc kla¶ã ÎlÉ Bi ¶l«¶l B{îc, ¶T¶ clp¶ã ¸©¬ câ¶ã cËu hT¶, ÎlM¶ã ÎiÕ¶ ÎLT¶ cs¶ B{ê¶ã ¶bi. ÷ãpy Bi Îïi ¶ãlØ, l«i ¶ã{êi Bi L߶ã L· ¬{êi ¬Êy la¬. §T¬ ¶ps cò¶ã kla¶ã dC¬ vps klCcl BiÕ¬ ¶ãñ ÎLä, clp¶ã ¸©¬ vp ªlõ« ¸lÝ clØ vps BÒ¶, ¬iÕu Bæ ¶CÎ lsÆc cCc l«¶ã Bé¶ã ¶ãlØ ¶ãmi Îlai. ÷ãpy ¶ps ªlõ« ¸lÝ cò¶ã L« liÖu lái clp¶ã ¸©¬ B· Îíi BÝcl cl{«, Îl× clp¶ã ki« h¹i clØ vÒ µlÝ« ÎL{íc. r¹i Bi ó« ¶ãpy ¶N«, B{ê¶ã Bi óSÎ BÇu B· ÎlÊy liɬ ÎLë. ªíi ¬éÎ ¶bi ¶ä, clp¶ã ¸©¬ µlni dè¶ã cM¶ã cl©¶ BÉ óß hT¶ hes ÎLT¶ Bضl ¶bi c«s clgÎ vgÎ. VÕÎ Îl{m¶ã cñ« ªlõ« ¸lÝ B· klái lM¶, duy cg ha¶ã ¬py óT¶ ÎLCi Îlp¶l ¬éÎ vÕÎ oÑs Îl©¬ quǶã. ¸Ëu µlni a¬ clÆÎ cæ clp¶ã ¸©¬. V× B{ê¶ã ¶bi ãiïc quC hp¬ ¬éÎ ÎLs¶ã l«i ¶ã{êi ÎL{îÎ cl©¶ lsÆc óua¶ã Ϋy L« hp ÎÐ xuï¶ã lï o©u, Ϋ¶ x{m¶ã ¶CÎ ÎlÞÎ, clÕÎ ¶ã«y Îøc Îl×, ¶T¶ l«i ¶ã{êi cp¶ã µlni lÕÎ oøc cȶ Îl˶. Kli óß Îíi Bضl ¶bi c«s ¶lÊÎ, ªlõ« ¸lÝ ÎLa¶ã ÎlÊy ¬éÎ ¬iÕ¶ã BÊy Lé¶ã vp ó»¶ã µlM¶ã. Xu¶ã qu«¶l cg ¶lN¶ã c©y Îla¶ã c«s ó«s µlñ. XuyT¶ qu« Lõ¶ã Îla¶ã, cËu ÎlÊy cg ¶¨¬, oCu c¨¶ ¶lp ó»¶ã BC, clp¶ã ¸©¬ cg vt l©¶ ls«¶, Îù« ¶l{ clp¶ã Bi x« h©u ¶ãpy ¬íi ÎLë vÒ ¶lp cò vËy. ¸lp¶ã dÓ¶ ªlõ« ¸lÝ vps ÎLs¶ã ªl¹cl ïc, hÊy clæi quÐÎ dä¶ o¹cl oH B©u BÊy Låi ¬íi xuï¶ã óÕµ Îlæi cm¬. ë Îíi ¶ãpy Îlø ó«, ªlõ« ¸lÝ ¶g¶ã h߶ã L« liÖu lái clp¶ã ¸©¬, o{ µlô ë B©u? ªlÊy clp¶ã ¸©¬ clØ Î«y xuï¶ã ¶bi, ªlõ« ¸lÝ Bßi xuï¶ã ¶l{¶ã clp¶ã ¸©¬ h¹i xu« Ϋy hSc BÇu. ®ÊÎ BSc dÜ, cËu Bp¶l µlni clÞu ¶lÓ¶ ¶¹i clê Bîi.

Kla¶ã ÎLß cluyÖ¶ B{îc víi clp¶ã ¸©¬, cËu óùc ¬×¶l óuå¶ óùc va cè¶ã.

¼éÎ BT¬ ¶ä, ªlõ« ¸lÝ B«¶ã ¶ãñ ¶ãs¶ ãiÊc, óç¶ã ÎlÊy ÎL{íc ¬SÎ oC¶ã cls«¶ã, véi vp¶ã ¶ãåi dËy. ¸Ëu ÎlÊy ¬éÎ a¶ã cô, Ϋy cǬ c©y ¶Õ¶ Bø¶ã c¹¶l ãi{ê¶ã, vt ¬ÆÎ Î{mi c{êi. ªlõ« ¸lÝ, µlbc clÝ Î©¬ hi¶l, véi ¶lny xuï¶ã BÊÎ quú h¹y a¶ã cô óï¶ h¹y, vp Îl{« L»¶ã:

- ®¹cl o{ µlô ¬íi vÒ, BÖ Îö ViT¶ ªlõ« ¸lÝ xi¶ kݶl h¹y L« ¬SÎ o{ µlô.

¤¶ã cô ¶ä cn c{êi, ¶gi:

- ªl»¶ã ¶lá ¶py, «i B· ¶l˶ d¹y ¬p ¬p dC¬ ãäi Ϋ o{ µlô? ª¹i o«s ¬Çy BsC¶ B{îc ÎlÕ ¶ps Ϋs cò¶ã ¶l˶ ¬py hp¬ Bå BÖ?

÷ãle ãiä¶ã ¶gi, ªlõ« ¸lÝ óiÕÎ a¶ã Ϋ B· ó»¶ã h߶ã Låi, hiÒ¶ vui vt BCµ:

- D¹, ó¹cl o{ µlô, Îlݬ A¶l clØ óns dè¬ cs¶ BÊy ¹.

- ÷p¶ã clØ l«y hp¬ µliÒ¶ Ϋ. ªlai B{îc, Ϋ ¶É ¶ã{êi cl« B· kluÊÎ cñ« cs¶, ¬p ¶l˶ cs¶ hp¬ Bå BÖ vËy!

ªlõ« ¸lÝ BÞ¶l oôµ xuï¶ã h¹y, ¶l{¶ã a¶ã cô véi cn¶ h¹i:

- ªlai Bñ Låi, ¶ãpy ¬«i oH ¶gi cluyÖ¶.

¾C¶ã oí¬ ¶ãpy la¬ o«u, ¬ÆÎ ÎLêi cl{« ¬äc, ªlõ« ¸lÝ B· dËy Låi. ¸lp¶ã ¸©¬ l׶l ¶l{ BsC¶ óiÕÎ a¶ã cô B· clʵ ¶l˶ ªlõ« ¸lÝ hp¬ Bå BÖ cls ¶T¶ clp¶ã ¬õ¶ã quC, óå¶ã ªlõ« ¸lÝ ¶Ð¬ hT¶ ÎLT¶ kla¶ã Låi h¹i Bì hÊy võ« ¶Ð¬ võ« Bì ¶l{ vËy BÕ¶ óï¶, ¶¨¬ hǶ. ÷ãle ÎlÊy ÎiÕ¶ã c{êi Bè« cñ« ªlõ« ¸lÝ, a¶ã cô ë ÎLs¶ã ¶lp ó{íc L«, võ« c{êi võ« ¶gi:

- §{îc hS¬, cs¶ ¬íi cg óÊy ¶liTu Îuæi BÇu, ¬p B· óiÕÎ lp¶l liÖµ ÎL{î¶ã ¶ãlÜ«, cøu Bp¶ óp ÎLt cs¶. ¸s¶ cg ón¶ hܶl ã×, l·y dì L« cls Ϋ csi ¶ps.

ªyµed óy VKª

¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i

lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬

®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬

ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã

DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l

-53-

ªlÊy a¶ã cô ¶gi ¶l{ vËy, ªlõ« ¸lÝ xÊu læ, ¬ÆÎ ¬òi Bá ã«y. ¤¶ã cô ¶gi ÎiÕµ:

- ¸s¶ kla¶ã ÎLæ Îpi cls Ϋ xe¬, Îl× Î« óiÕÎ ÎlÕ ¶ps ¬p d¹y cs¶ ó©y ãiê!

ªlõ« ¸lÝ óiÕÎ o{ µlô kla¶ã ¶gi Bè« víi ¬×¶l, hiÒ¶ dì ÎlÕ vâ “Plôc Ïæ ¸l{ë¶ã” cñ« ªlai ªlu ¾m¶ ÎLuyÒ¶ cls. ªõ¶ã B{ê¶ã, Î{ê¶ã ¬iն㠬éÎ BC¶l Îõ BÇu Îíi cuïi. ¤¶ã cô võ« xe¬ võ« ¬Ü¬ c{êi clê cËu BC¶l xs¶ã, ¬íi ¶gi:

- ªlu ¾m¶ cø kle¶ cs¶ Îla¶ã ¬i¶l, hbc BÇu Ϋ c߶ cl{« Îi¶, ¶«y ¬íi ÎlÊy Lâ, lM¶ clØ d¹y cs¶ cg ¬Êy ¶ãpy, ¬p B· Îlp¶l Îùu ¶l{ vËy, qun ÎlËÎ hp klC hS¬!

ªlÊy ¶gi BÕ¶ ªlai ªlu ¾m¶, ªlõ« ¸lÝ clê a¶ã cô ¶gi xs¶ã, hiÒ¶ ÎiÕµ hêi lái ¶ã«y:

- ®È¬ o{ µlô, ªlai Îlbc Îlbc liÖ¶ ãiê ë B©u? Vp B· ¬¹¶l cl{« ¹?

- ÏS¶ B· lsp¶ Îsp¶ va où. Vp ÎLë vÒ ¶mi rý Î{í¶ã qu©¶ ÎiÕµ Îôc cliÕ¶ BÊu Låi.

ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy ÎlÇy ¶gi ¶l{ vËy, lí¶ lë va cè¶ã. rbc Êy, clp¶ã ¸©¬ B· ópy xs¶ã l{m¶ã C¶. ¤¶ã cô hÊy L« ¬éÎ óøc ÎL«¶l cg vH l׶l ¬éÎ vÞ ¶ls oi¶l Låi ÎlSµ l{m¶ã ¶Õ¶ cu¶ã kݶl quú h¹y, Bs¹¶ ¶gi víi ªlõ« ¸lÝ L»¶ã:

- §©y hp ªõ Îæ o{ Kl«i ¾m¶ cñ« µlCi Ïs« ¾m¶ clb¶ã Ϋ, cs¶ h¹i B©y quú h¹y Bi.

ªlõ« ¸lÝ ¶ãle hêi, oôµ xuï¶ã quú h¹y, ¶l{¶ã cËu kla¶ã óiÕÎ h¹y ó«s ¶liTu cCi ¬íi µlni, ÎLs¶ã h߶㠶ãlÜ ÎlǬ: “¸lSc cp¶ã h¹y ¶liÒu cp¶ã l«y” Låi cËu cø h¹y hi« hÞ«. ¤¶ã cô µlni µl× c{êi óns Îlai. ¤¶ã cô võ« døÎ ÎiÕ¶ã c{êi, B«¶ã BÞ¶l ¶gi Îl× ªlõ« ¸lÝ véi qu«y h¹i, h¹y a¶ã cô ¬Êy h¹y, csi ¶l{ B· hp clC¶l Îløc óCi o{. ¤¶ã cô ¬Ü¬ c{êi ¶l˶ hÔ:

- ªõ ¶«y cs¶ hp BÖ Îö clݶl Îløc cñ« µlCi Ïs« ¾m¶ clb¶ã Ϋ Låi. ªõ ÎL{íc Îíi ãiê Ϋ

¬íi Îlu ¶l˶ clØ l«i Bå BÖ. §· ¬{êi ¬Êy ¶¨¬ ¶«y, v× cl{« ãƵ Bø« ÎLß ¶ps Îla¶ã ¬i¶l, clÞu klg, ¶T¶ Ϋ clM¶ã ¶l˶ ÎlT¬ «i cn. ¸s¶ hp BÖ Îö Îlø ó« cñ« ÎlÇy vp cò¶ã hp Bå BÖ clgÎ, vËy cs¶ µlni cl¨¬ clØ läc Î˵ Bõ¶ã BÉ cls ¶ã{êi Ϋ clT c{êi ¬Ø« ¬«i.

ªlõ« ¸lÝ cbi BÇu xi¶ v©¶ã. ¤¶ã cô h¹i ¶gi ÎiÕµ:

- ª« lä ¼éc, cCc ó¹¶ ãi«¶ã lå ãäi Ϋ hp ®CÎ ªlñ ªiT¶ V{î¶ (V{î¶ ÎiT¶ ÎC¬ Ϋy). ¸s¶ µlni ãli ¶lí, kts cg ¶ã{êi Ϋ lái BÕ¶ ÎT¶ ÎlÇy, cs¶ h¹i b í kla¶ã óiÕÎ ÎLn hêi L« o«s.

ªlõ« ¸lÝ kla¶ã ¶lÞ¶ B{îc µlni µl× c{êi. ¸Ëu Ϋ ¶ãlÜ ÎlǬ: “A¶ §¹i ¶{m¶ã óns ÎC¶l ¶ÕÎ a¶ã Ϋ LÊÎ kú h¹, ¬×¶l cø ¶m¬ ¶íµ hs oî ¬·i. ÷ãê B©u ÎlÇy Ϋ dÔ d·i, {« klai lpi BÕ¶ ÎlÕ!”

Vâ ¶ãlÖ cñ« ®CÎ ªlñ ªiT¶ V{î¶ c«s oiTu va cè¶ã. ªLs¶ã 20 ¶¨¬ ¶«y, a¶ã Îu¶ã lsp¶l ÎLT¶ clï¶ ãi«¶ã lå vp cl{« lÒ ãƵ ¶ã{êi BÞcl Îlñ. V× a¶ã Ϋ kla¶ã l«y c«¶ ÎliÖµ vps viÖc ¶ã{êi ¶T¶ ÝÎ ¶ã{êi óiÕÎ Îíi ÎT¶ Îuæi. ªlËÎ Î׶l ÎC¶l ¶ÕÎ a¶ã Ϋ LÊÎ kú h¹ vp klg kl¨¶ hS¬. rǶ ¶py, clØ v× Îl{m¶ã l¹i ªlõ« ¸lÝ cai cbÎ Îéi ¶ãliÖµ vp ÎlT¬ BiÒu Îa¶ kݶl cl« cËu hp ¬éÎ vÞ ÎLu¶ã ÎlǶ lÕÎ h߶ã v× ¶{íc h¹i clÕÎ s«¶, ¶T¶ a¶ã Ϋ ¬íi ¶l{ hp _???_ BsCi lspi Îíi Låi _???_ ¶ã{êi Îla¶ã ¬i¶l ls¹Î óCÎ, a¶ã Ϋ ÎLß cluyÖ¶ vui vt ¶l{ ÎlÕ. ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l h¹i ¶gi:

- Ï«i o{ luy¶l cñ« cs¶ lm¶ cs¶ ¶lN¶ã 20, 30 Îuæi, ¶ã«y ¶l{ Bå BÖ cñ« lä cò¶ã

c߶ hí¶ lm¶ cs¶ ¶N« hp klCc. ¸g hH lä oH ÎLCcl ¬gc Ϋ Îíi ãiê µlbÎ ¶py c߶ ¶l˶ ÎlT¬ Bø« cs¶ ¶ÝÎ hp¬ Bå BÖ. Ïp! Ïp! ÷Õu cs¶ kla¶ã clÞu klg huyÖ¶ Î˵, o«u ¶py óÞ Îlu« cn

Bå BÖ, Bå Îa¶ cñ« clb¶ã, Îl× lä cp¶ã cg hý ds óns ÎlÇy hp ãip ¶u« hȬ cȬ BÊy!

ªyµed óy VKª

¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i

lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬

®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬

ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã

DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l

-54-

- ¸s¶ xi¶ lÕÎ oøc cl¨¬ clØ huyÖ¶ Î˵. p, Îl{« o{ µlô, ªlai Îlbc Îlbc cg µlni hp o{ luy¶l cñ« cs¶ kla¶ã?

- ÷g Bi Îles rý ª{í¶ã qu©¶ hua¶ hua¶ ó˶ viÖc ói¶l B«s kla¶ã cg Îl× ãiê läc Î˵

¶T¶ Ϋ clØ d¹y cls cg ¬éÎ ÎlÕ vâ “Plôc Ïæ ¸l{ë¶ã” Îlai clí ¶g kla¶ã µlni hp Bå BÖ

clݶl Îløc cñ« Ϋ.

÷gi Bs¹¶ ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l clØ vps clp¶ã ¸©¬ Bs¹¶ ¶gi ÎiÕµ:

- ÷l{ clp¶ã ¸©¬ ki« clM¶ã l¹¶, l»¶ã ¶ãpy xe¬ Ϋ d¹y vâ, ¶g cò¶ã _???_ vpi

¬iÕ¶ã. ÷l{¶ã ¶Õu Be¬ os oC¶l víi l«i o{ luy¶l cs¶ Îl× ÎlËÎ ¬éÎ ÎLêi ¬éÎ vùc, ¶g c߶

kЬ hS¬.

ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ ÎlǬ: “¸lp¶ã ¸©¬ l«i hǶ L« Ϋy ¶Ð¬ óä¶ ca¶ã o«i, Îl©¶ Îlñ h«¶l hÑ va cè¶ã. ÷l{¶ã o{ µlô óns l«i vÞ o{ luy¶l c߶ ãiái lm¶ y kla¶ã óiÕÎ ó«s ¶liTu hǶ. VËy ¶Õu Ϋ clÞu klg läc Î˵, dè kla¶ã ó»¶ã 2 vÞ o{ luy¶l, ¶l{¶ã ó»¶ã B{îc clp¶ã ¸©¬, Ϋ cò¶ã ou¶ã o{í¶ã vp «¶ ñi hS¬ Låi”.

¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l h¹i ¶gi:

- PlCi Ïs« ¾m¶ clb¶ã Ϋ cg LÊÎ ¶liÒu ãiíi BiÒu clM¶ã l¹¶ ¶l{: ãiíi d©¬, ãiíi oÜ

(L« hp¬ qu«¶), ãiíi óns ÎiTu, v©¶ v©¶. ®©y ãiê dè cg ¶gi L«, cs¶ cò¶ã kla¶ã ÎlÉ ¶ps ¶lí lÕÎ B{îc. ª« clØ cǶ dƶ cs¶ l«i c©u ¶py: 1) µlni ¶ãle hêi o{ µlô. 2) Bõ¶ã cg hp¬ óËy. ¸s¶ liÉu kla¶ã?

- ¸s¶ xi¶ v©¶ã hêi ÎlÇy, kla¶ã ó«s ãiê dC¬ hp¬ óËy.

- ªlai B{îc, ó©y ãiê clb¶ã Ϋ óSÎ BÇu huyÖ¶ vâ. V× Îlêi ãi«¶ ãʵ LbÎ, ªlai Îlbc

Îlbc B· d¹y cs¶ lÕÎ ÎlÕ vâ Plôc Ïæ ¸l{ë¶ã ¶l{¶ã ÎlÕ ¸l{ë¶ã µlCµ Bg ÎlǶ diÖu kla¶ h{ê¶ã. ªuæi cs¶ c߶ ¶lá dè cg läc liÉu lÕÎ cò¶ã kla¶ã ÎlÉ xö dô¶ã ¶l{ ý ¬uï¶ B{îc. ÷«y Ϋ l·y d¹y cs¶ ÎlÕ “ªL{ê¶ã quyÒ¶ ªl˵ Bs¹¶ ¸Ç¬” ÎL{íc B·.

- ªl{« ÎlÇy, ÎlÕ vâ ¶Çy ÷ãôy Îlbc Îlbc B· d¹y cs¶ Låi ¹.

- ªlÕ vâ cs¶ läc cñ« ÷ãôy Îlbc Îlbc võ« ¬b« cls ÎlÊy xe¬ c߶ ¶liÒu clç o«i

hǬ hS¬. ÷Õu cs¶ ÎlËÎ liÉu lÕÎ où Îi¶l vi cñ« ÎlÕ “ªL{ê¶ã quyÒ¶ Îl˵ §s¹¶ ¸Ç¬” Îl× ÎLT¶ clï¶ ãi«¶ã lå oH ÝÎ cg ¶ã{êi BÞcl ¶æi cs¶.

÷ãle hêi o{ µlô d¹y óns, ªlõ« ¸lÝ kla¶ã dC¬ c·i h¹i, clØ v©¶ã v©¶ã d¹ d¹ Îlai.

¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l Be¬ ÎlÕ vâ “ªl˵ Bs¹¶ ¸Ç¬” L« óiÉu diÔ¶ cls ªlõ« ¸lÝ xe¬. ¸Ëu ÎlÊy cCc B{ê¶ã quyÒ¶ ãiï¶ã lÖÎ ÷ãôy Ϲs d¹y låi ¶ä. ¸Ëu ¶ãlÜ ÎlǬ: “ªlÕ ¶py Îl× cg ã× BÆc óiÖÎ B©u?” ¸Ëu B«¶ã ¶ãli ¶ãê Îl× ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l h¹i ¶gi:

- ¸lSc cs¶ Î{ë¶ã o{ µlô ¶gi dïi µlni kla¶ã? ®©y ãiê cs¶ Îlö h¹i B©y xe¬ cs¶ cg

ÎlÉ ¶S¬ B{îc Cs cñ« Ϋ kla¶ã? ¸s¶ clØ cǶ Bô¶ vps v¹Î Cs cñ« Ϋ, Ϋ cò¶ã cls cs¶ hp Îpi ó« hS¬ Låi.

ªlõ« ¸lÝ Î{ë¶ã µlni Bïi BÞcl víi o{ µlô ¶T kla¶ã dC¬, cø Bø¶ã yT¶, ¶le L¨¶ã c{êi. ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l hiÒ¶ Îlbc ãiôc:

- ¸s¶ cø h¹i Bi! ÷l{ ÎlÕ cò¶ã ¶l{ Ϋ d¹y cs¶ huyÖ¶ vâ BÊy ¬p!

ªlÊy ¶gi hp d¹y vâ, ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ xa¶ã ¶ã«y h¹i, ãim Ϋy BÞ¶l ¶S¬ hÊy Îp Cs cñ« ÷l©¶ ªl«¶l. ÷l{¶ã Ϋy cËu võ« oSµ ÎLê Îíi Îl× Îp Cs Bg óç¶ã LôÎ h¹, clØ cCcl x« BÇu ¶ãg¶ Ϋy ªlõ« ¸lÝ Bé l«i, ó« ÎÊc Îlai. ªlÊy vËy, cËy ÎiÕ¶ hT¶ ¬éÎ ó{íc Bñ võ« ¶S¬ hÊy

ªyµed óy VKª

¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i

lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬

®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬

ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã

DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l

-55-

Îp Cs. ÷ãê B©u, cËu clM¶ã ÎlÊy o{ µlô B©u ¶N«, clØ ÎlÊy cg Ϋy ¶ã{êi _???_ o«u ãCy cËu ¬éÎ cCi, vp cg ÎiÕ¶ã ãäi: “ª« ë B©y ¬p!” ªlõ« ¸lÝ qu«y ¬×¶l BÞ¶l l«i Ϋy a¬ clsp¶ã hÊy o{ µlô ¶ãê B©u a¶ã Ϋ B· óiÕ¶ ¬ÊÎ. ¸Ëu véi qu«y h¹i ÎlÊy o{ µlô Bø¶ã cCcl x« Îíi l«i, ó« ÎL{î¶ã. ªÝ¶l liÕu ÎlS¶ã cñ« ÎLt cs¶ Îlbc BÈy, cËu ¶ãlÜ ÎlǬ: “ªlÕ ¶ps Ϋ cò¶ã µlni óSÎ cls B{îc ¬íi Îlai!” ÷ãlÜ Bs¹¶, cËu ¶lny xæ h¹i ¶S¬ hÊy Ϋy Cs cñ« o{ µlô. ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l clØ µlÈy Ϋ Cs ¬éÎ cCi, a¶ã Ϋ ¶lÈy L« Î˶ B»¶ã x« Låi, ªlõ« ¸lÝ võ« c{êi võ« Buæi Îles. §«¶ã hbc Bg cËu ÎlÊy clp¶ã ¸©¬ clØ Î«y L« liÖu, óns cËu ¶T¶ clb ý. ªlõ« ¸lÝ oùc ¶ãlÜ: “Qun ¶liT¶ o{ µlô dè¶ã Îl©¶ µlCµ ÎLs¶ã ÎlÕ vâ ªl˵ §s¹¶ ¸Ç¬ Îlai, ¶l{¶ã ιi o«s a¶ã Ϋ h¹i ¶l«¶l ¶lѶ BÕ¶ ÎlÕ?” ÷ãlÜ Bs¹¶, cËu võ« Buæi võ« ãli ¶lí hïi oö dô¶ã Îl©¶ µlCµ cñ« o{ µlô. ¸Ëu vï¶ dÜ B· ÎluǶ Îlôc ÎlÕ vâ “ªl˵ §s¹¶ ¸Ç¬” ¶l{¶ã v× ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l ÎiÕ¶ ÎlsCi hȶ ÎLC¶l ¶l«¶l ¶lѶl quC vp ÎLs¶ã hbc v˶ dô¶ã ÎlÕ vâ, h¹i kla¶ klÐs va cè¶ã. ªlõ« ¸lÝ Îla¶ã ¬i¶l h¹ Îl{ê¶ã, ¬éÎ ¬ÆÎ Buæi óSÎ, ¬éÎ ¬ÆÎ ¶lí kü Îl©¶ µlC cñ« o{ µlô. ¾«u cè¶ã, cËu võ« Buæi võ« v˶ dô¶ã Îl©¶ µlCµ ¬éÎ cCcl kla¶ klÐs, qun ¶liT¶ ÎlÊy ¶l«¶l ¶lѶ ãʵ ÎL{íc ¬Êy hǶ. ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l ÎlǬ ãËÎ BÇu kle¶ ÎlǬ: “ªl»¶ã óÐ ¶py Îla¶ã ¬i¶l BÊy!” rbc Êy ªlõ« ¸lÝ Buæi cp¶ã ¶l«¶l ó«s ¶liTu, ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l cp¶ã ÎLC¶l hÑ óÊy ¶liTu. Ï«i ¶ã{êi cl¹y Buæi cp¶ã ¶ãpy cp¶ã ¶l«¶l, BÕ¶ ¶çi clØ ÎlÊy cg l«i cCi óg¶ã ¶ã{êi ó«y ¬b« Bg B©y. ®ç¶ã ÎlÊy ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l cÊÎ ÎiÕ¶ã c{êi å, Låi a¬ hÊy ªlõ« ¸lÝ, võ« c{êi võ« ¶gi:

- §å BÖ Îpi ãiái, Bø« ÎLt ¶ãs«¶ ¶ãs·¶ BC¶ã yTu cñ« ÎlÇy!

ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy ÎLs¶ã “ªl˵ Bs¹¶ ¸Ç¬” cg ¶liÒu ¬iÕ¶ã luyÒ¶ ns ¶l{ vËy ÎLs¶ã h߶ã lí¶ lë va cè¶ã.

¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l h¹i ¶gi:

- ªlai óÊy ¶liTu cò¶ã Bñ cls cs¶ Î˵ huyÖ¶ Låi.

÷gi xs¶ã, a¶ã Ϋ BÆÎ ªlõ« ¸lÝ xuï¶ã BÊÎ dƶ ÎiÉu Bå BÖ l·y ë h¹i huyÖ¶ Î˵ ÎlT¬ vpi hǶ ¶N« Låi Bi vps ãi« ÎL«¶ã.

ªlõ« ¸lÝ huyÖ¶ Î˵ Îõ BÇu clÝ cuïi, h¹i Î˵ ÎlT¬ lm¶ ¬{êi hǶ ¶N«. ÷ãspi ¶lN¶ã Îl©¶ µlCµ cñ« o{ µlô ¬p cËu läc B{mc, cËu c߶ óiÕ¶ clÕ ÎlT¬ vpi ¬C¶l híi LiT¶ã óiÖÎ ¶N«.

ªïi la¬ Bg, cËu ou¶ã o{í¶ã quC, clØ ã·i BÇu ã·i Ϋi, ÎL»¶ ÎLäc ouïÎ BT¬ kla¶ã o«s ¶ãñ B{îc. §Õ¶ kli ¬ÖÎ quC ÎliÕµ Bi cËu vÓ¶ ¶ãlÜ Îíi où huyÖ¶ vâ ÎLs¶ã ãiÊc ¬m.

Võ« În¶ã oC¶ã, oî quT¶ ¶lN¶ã ¬iÕ¶ã vâ la¬ qu« B· läc B{îc cËu véi L« ¶ã«y o©¶ a¶ huyÖ¶ h¹i, cp¶ã Î˵ cp¶ã ÎlT¬ l¨¶ã lCi. ®ç¶ã ¶ãle µlÝ« o«u cg ÎiÕ¶ã ls, cËu qu«y h¹i, ÎLa¶ã ÎlÊy o{ µlô ¬iֶ㠬ج c{êi B«¶ã Bø¶ã ιi Bg. ¸Ëu véi cbi BÇu clps:

- §Ö Îö kݶl clps o{ µlô.

- ¼Êy ¬iÕ¶ã vâ cñ« cs¶ võ« clÕ óiÕ¶ L« kÉ cò¶ã klC BÊy. ÷ã«y ¶l{ ¬iÕ¶ã cs¶

võ« BC¶l xs¶ã cò¶ã B· ¶l«¶l hS¬, ¶l{¶ã l¹ óé vÓ¶ c߶ ¶liÒu clç om lë. ÷Õu kt BÞcl hp ¶ã{êi ãiái vâ, lä clØ dm cl©¶ L« ¬gc ¬éÎ cCi hp cs¶ óÞ ¶ãuy liɬ ¶ã«y. ¸ls ¶T¶ cs¶

µlni BC¶l ¶l{ ÎlÕ ¶py.

÷gi Bs¹¶, ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l hiÒ¶ Bø¶ã vps BÞ« vÞ kt BÞcl, võ« Îʶ ca¶ã võ« clØ dÓ¶ vps ¶lN¶ã yÕu Biɬ. ¸lØ dƶ qu« ¬éÎ hǶ, ªlõ« ¸lÝ B· liÉu ¶ã«y. ÷ãpy la¬ Bg, cËu h¹i läc ÎlT¬ B{îc vpi ¬iÕ¶ã vâ ÎuyÖÎ xns.

ªyµed óy VKª

¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i

lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬

®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬

ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã

DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l

-56-

ë ÎLT¶ Ïs« ¾m¶ huyÖ¶ Î˵, Îlʬ ÎlsCÎ B· ó« ¶¨¬. ÷¨¬ Bg ªlõ« ¸lÝ B{îc 12 Îuæi. V× huyÖ¶ vâ Îõ Îluë ¶lá ¶T¶ Îl©¶ ÎlÉ cËu clg¶ã ¶ë ¶«¶ã lm¶ ¶ã{êi. ªlضl Îlsn¶ã ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l cg viÖc µlni xuï¶ã ¶bi. ÏÔ Bi cì l«i, ó« ÎlC¶ã a¶ã Ϋ ¬íi vÒ. ªL{íc kli

Bi, ÎlÕ ¶ps a¶ã Ϋ cò¶ã d¹y ªlõ« ¸lÝ ¬éÎ vpi quyÒ¶ µlCµ, BÉ kli vÒ, óns cËu huyÖ¶ h¹i

cls a¶ã xe¬. rǶ ¶ps cËu cò¶ã Îlp¶l Îl¹s ¶lN¶ã quyÒ¶ µlCµ ¬íi läc B{îc.

ªÕÎ §s«¶ ÷ãä ¶¨¬ ¶ä, o«u kli uï¶ã L{îu Ïå¶ã Ïsp¶ã xs¶ã, óç¶ã ¶liT¶ ¼ôc

÷l©¶ ªl«¶l Be¬ óøc ls¹ cñ« o{ ãi« L« ÎLes. ¤¶ã Ϋ quú h¹y xs¶ã, ãäi ªlõ« ¸lÝ h¹y, Låi

¶gi

víi cËu L»¶ã:

- ¸s¶ cg óiÕΠιi o«s la¬ ¶«y ÎlÇy óns cs¶ h¹y ªæ o{ ãi« kla¶ã?

- ªl{« ÎlÇy cs¶ kla¶ã óiÕÎ ¹.

¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l vps ãi«¶ ÎLs¶ã ó{¶ã ¬éÎ léµ ãç l׶l dpi L« BÆÎ l{m¶ã C¶, Låi

‘

¶Sµ L«, clØ ÎlÊy C¶l oC¶ã hsÌ ¬SÎ, ¬éÎ óns kiÕ¬ dpi ó« Îl{íc ¶»¬ ÎLs¶ã Bg. ªlõ«

¸lÝ

ÎLï¶ã ¶ãùc B˵ Îl׶l ÎlÞcl, ¬iÖ¶ã Lu¶ Lu¶ lái:

-

¾{ µlô d¹y cs¶ läc kiÕ¬ µlni kla¶ã?

¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l ãËÎ BÇu, hÊy Îl«¶l óns kiÕ¬ L«, vt ¬ÆÎ ¶ãliT¬ ÎL«¶ã, óns ªlõ«

¸lÝ:

 

- ¸s¶ quú xuï¶ã, ¶ãle hêi ÎlÇy d¹y!

ªlõ« ¸lÝ véi vp¶ã quú xuï¶ã. ¤¶ã Ϋ ¶gi ÎiÕµ:

- KiÕ¬ hp Îæ cñ« ÎL¨¬ Îlø klÝ ãiíi, LÊÎ klg läc. ¸s¶ Îla¶ã ¬i¶l h¹i liÉu óiÕÎ clg¶ã, ÎlÕ ¶ps cò¶ã läc B{îc Îlp¶l Îpi. ÷l{¶ã kiÕ¬ µlCµ cñ« µlCi Ïs« ¾m¶ clb¶ã Ϋ, Îõ cCc Bêi Îæ o{ ÎLuyÒ¶ xuï¶ã, «i ¶Êy BÒu ¶lê ë ÎLÝ ÎuÖ Îla¶ã ¬i¶l cñ« ¬×¶l ¬p oC¶ã kiÕ¶ ÎlT¬, ¶T¶ ¬çi Bêi ¬çi Îi¶l xns lm¶. ¸Cc µlCi vâ ca¶ã klCc, o{ µlô lä Îl{ê¶ã l«y ãiN h¹i ¬éÎ vpi ¬iÕ¶ã óÝ quyÕÎ BÉ lé Îl©¶, kla¶ã d¹y lÕÎ cls Bå BÖ, ¶T¶ cCc µlCi Bg ¬éÎ Bêi ¬éÎ _???_ vËy, ¶T¶ hbc clä¶ Bå BÖ BÉ ÎLuyÒ¶ d¹y vâ ¶ãlÖ LÊÎ hp ¶ãliT¬ ¶ãÆÎ. Kli B· Îuyɶ clä¶ xs¶ã Låi hp o{ µlô µlni dïc Îbi d¹y lÕÎ. V× vËy, ¬a¶ kiÕ¬ µlCµ ¶py, Bêi ¶ps ÎLß cò¶ã ãiái lm¶ ÎlÇy. KiÕ¬ µlCµ cñ« Ϋ klg läc va cè¶ã vp cò¶ã Cc liɬ lm¶

cCc kiÕ¬ µlCµ klCc. ÷Õu cs¶ clÞu klg huyÖ¶ Î˵ Îlp¶l Îpi, oH ÎLë ¶T¶ ¬éÎ kiÕ¬ oÜ ÎliT¶

l¹ va BÞcl Îlñ ¶ã«y. ªL{íc kli d¹y cs¶ kiÕ¬ µlCµ, ÎlÇy óuéc cs¶ µlni ÎlÒ Béc kla¶ã B{îc Îp¶ oCÎ ¬éÎ ¶ã{êi s«¶ uæ¶ã cn.

ªlõ« ¸lÝ ¶l«¶l ¬iÖ¶ã ÎlÒ hua¶.

- §{îc Låi cs¶ Bø¶ã hT¶ Bi!

ªlõ« ¸lÝ Bø¶ã dËy, a¶ã Ϋ h¹i ¶gi ÎiÕµ:

- ªlÇy óiÕÎ cs¶ Ω¬ BÞ« ¶l©¶ Îõ, clSc kla¶ã ó«s ãiê cs¶ ãiÕÎ óõ« ¶lN¶ã ¶ã{êi

liÒ¶ hp¶l B©u. ÷l{¶ã ãiN« ¶lN¶ã ÎlÞ µli, cò¶ã cg kli klg µl©¶ óiÖÎ µlni ÎLCi. Quý lå cs¶ BÆÎ h߶ã Îõ ÎliÖ¶ ÎLT¶ lÕÎ, Îl× kla¶ã ó«s ãiê ãiÕÎ ¶lǬ B©u. §iÒu ¶py cs¶ ¶T¶ ¶lí

kü! ªlõ« ¸lÝ ãËÎ BÇu v©¶ã hêi. ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l Ϋy ÎLCi ¶S¬ kiÕ¬ quyÕÎ, Ϋy µlni ãim óns kiÕ¬ hT¶. ªlËÎ hp “§{ê¶ã kiÕ¬ ¶l{ Rå¶ã ó«y Plô¶ã ¬b«, hge lps qu«¶ã Îù« C¶l oC¶ã ¬ÆÎ ªLêi”. ¼éÎ kiÕ¬ µlCµ ÎliT¶ l¹ va os¶ã óSÎ BÇu µlCÎ Bé¶ã.

ªyµed óy VKª

s0s

¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i

lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬

®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬

ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã

DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l

-57-

Håi thø t­

Quanh n¨m truyÒn quyÒn kiÕm

D {íi C¶l ¬ÆÎ ÎLêi, ÎL{ê¶ã kiÕ¬ h¹i cp¶ã hg¶ã hC¶l clgi häi. ªLs¶ã hbc ¬b« kiÕ¬, clØ ÎlÊy huå¶ã ó¹cl klÝ h¨¶ Bi hé¶ h¹i. ªlõ« ¸lÝ Îles o{ µlô läc kiÕ¬

ÎLs¶ã ó« ¶¨¬ hiÒ¶ Îpi ó« B· klCc x{« ¶liÒu. ÷l{¶ã ¬çi kli ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l ¬b« kiÕ¬ Îíi hbc ÎlËÎ ¶l«¶l, cËu vÓ¶ kla¶ã o«s ¶l˶ Lâ óé µlCµ vp Îl©¶ µlCµ cñ« o{ µlô ¶l{ ÎlÕ ¶ps, clØ ÎlÊy ¬éÎ huå¶ã ãig lsÆc ¶l{ ¬éÎ Îß« ¶bi vËy Îlai.

¼b« Îíi ¬iÕ¶ã o«u cè¶ã óç¶ã ¶ãle ÎlÊy ÷l©¶ ªl«¶l _???_ cñ« o{ µlô ¬¹¶l h¹ hè¶ã, ªlõ« ¸lÝ ki¶l ¶ã¹c, lC lïc ¬å¬ vp ¶ãȶ ¶ã{êi L«. ®ç¶ã ¶liT¶ ¶ãle ÎlÊy o«u h{¶ã cg Îiն㠶ã{êi h« hí¶: “Giái hS¬”, cËu ¶ã¹c ¶liT¶ v× ë ÎLT¶ ¶bi ¬Êy ¶¨¬ ¶«y, ¶ãspi ÎiÕ¶ã cñ« o{ µlô L«, kla¶ã ó«s ãiê lä ¶ãle ÎlÊy Îiն㠶gi cñ« ¶ã{êi Îlø l«i. ¸Ëu qu«y BÇu h¹i, ÎlÊy ¬éÎ B¹s ¶l©¶ B«¶ã vuïÎ L©u, ¬Ø¬ c{êi.

§¹s ¶l©¶ Bg ¬Æc Cs B¹s óps ¬pu vp¶ã, oSc ¬ÆÎ lå¶ã lps, Îgc ¶lS¬ ¶l{ oîi ó¹c.

- ¼{êi ¬Êy ¶¨¬ ¶«y kla¶ã ÎlÊy clb dè¶ã kiÕ¬, kla¶ã ¶ãê ó©y ãiê clb h¹i ÎiÕ¶ óé BÕ¶ ÎlÕ.

÷l©¶ ªl«¶l cn c{êi, ÎLn hêi:

- K׫, ¼éc ª«¶ã B¹s luy¶l!

Kla¶ã liÉu cm¶ ãig ¶ps B· Îlæi B¹s luy¶l Îíi ¶mi

B©y ÎlÕ! ªlõ« ¸lÝ, cs¶ ¬«u L« h¹y clps B¹s ÎL{ë¶ã Bi.

÷ãle hêi ÎlÇy, ªlõ« ¸lÝ cl¹y ¶l«¶l h¹i quú xuï¶ã h¹y. ¼éc ª¨¶ã B¹i ¶l©¶ c{êi

¶gi:

- ªlai kla¶ã dC¬.

- _???_ vËy. Plp¬ ¶ã{êi läc vâ, lÔ ãƵ ¶ãs¹i hùc Cµ óøc, Îù ¶liT¶ µln¶ ca¶ã h¹i

¶ã«y. ªlÊy ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ kÐs ¬×¶l ¬¹¶l quC, dÜ ¶liT¶ ªlõ« ¸lÝ µlni dè¶ã l«i Ϋy óÞ ¶S¬ kÐs d»¶ h¹i. ¸lØ cg ÎlÕ, ¼éÎ ª«¶ã B¹s ¶l©¶ B· Îlö B{îc Îpi ¶ãlÖ cËu Ϋ L« o«s Låi. ªlö xs¶ã, B¹s ¶l©¶ võ« c{êi võ« ¶gi víi ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l:

- r·s ¼éc B· ¬Êy ¶¨¬ ¶«y kla¶ã ãƵ clb, Î{ë¶ã clb Bi clu du Î˶ B©u B©u, Îl×

L« clb ȶ ¶Êµ ë B©y hж hbÎ d¹y vâ cls Bå BÖ. KÉ L« oï cñ« clb cò¶ã ¬«y ¬S¶ hS¬ BÊy! ¾Sµ clÕÎ BÕ¶ ¶mi ¬p c߶ kiÕ¬ B{îc ¬éÎ ¶l©¶ Îpi ¶l{ vËy!

Ï«i ¶ã{êi vÓ¶ Îl{ê¶ã ¶gi óa¶ã Bè« ¶l«u que¶ Låi, ¶«y ÎlÊy ó¹¶ kle¶ Bå BÖ ¬×¶l, ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l cg vt klsCi clÝ, Îù BSc hS¬.

¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ h¹i ¶gi:

- ï clp! Ïa¬ ¶«y óCc kla¶ã o½¶ ÎiÒ¶ BÉ Îƶ㠓hÇy x×” cls clCu. ÷l{¶ã ó©y ãiê B· ÎLgÎ ¶l˶ ¬Êy cCi vCi cñ« clCu Låi, óiÕÎ hp¬ ÎlÕ ¶ps ó©y ãiê?

÷ãle ÎlÊy B¹s ¶l©¶ ¶gi vËy, ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l xbc Bé¶ã hi¶l cm ¶ãlÜ ÎlǬ: “r·s quû B¹s ¶l©¶ ¶py Îpi ó« Béc BCs, clï¶ ãi«¶ã lå µlni Îƶ㠫¶l Ϋ óiÖÎ liÖu hp “Quû n¶l ªö” (cCi óg¶ã ¬«). ÷Õu y ó»¶ã h߶ã d¹y cls ªlõ« ¸lÝ ¬éÎ vpi B{ê¶ã, kÉ cò¶ã l©¶ l¹¶l cls ¶g hS¬ Låi. ÷l{¶ã vï¶ dÜ y kla¶ã clÞu Îl©u ¶l˶ Bå BÖ, Ϋ µlni ¶ãlÜ cCcl ¶gi klÝcl Îl× y ¬íi clÞu d¹y. ÷ãlÜ Bs¹¶, ÷l©¶ ªl«¶l ¶gi hiÒ¶:

- ªlõ« ¸lÝ, B¹s ÎL{ë¶ã B· ¶l˶ hêi clØ óns cls cs¶, vËy cs¶ ¬«u ¬«u quú h¹y ι m¶ Bi!

ªyµed óy VKª

¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i

lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬

®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬

ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã

DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l

-58-

ªlõ« ¸lÝ Îla¶ã ¬i¶l va cè¶ã, ÎlÊy o{ µlô võ« ¶gi døÎ hêi hiÒ¶ quú xuï¶ã vCi h¹y. ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ hí¶ ÎiÕ¶ã c{êi l« ln:

- ªlai! ªlai! ªlai! ª« clÞu ÎlÇy ÎLß ¶ã{mi Låi. ªlÇy ¶ps ÎLß ¶Êy cg klCc! ¾{

µlô kla¶ã óiÕÎ xÊu læ, ¬p Bå BÖ cò¶ã cln L« cCi quCi ã×! ÷py, óÐ cs¶, clCu l·y ¶ãle Ϋ ¶gi, clCu ¶T¶ hp¬ ¶ã{êi cl©¶ clC¶l Îl× lm¶, Bõ¶ã läc cCi ÎLß ¬ÆÎ dpy ¶l{ o{ µlô clCu. ¸l{« óiÕΠΫ BÞ¶l cls clCu cCi ã×, o{ µlô clCu B· Bßi Ϋ d¹y vâ cls clCu ¶ã«y! ªlai B{îc, Ϋ B· ¶l˶ hêi Îl× B©y, Ϋ cls clCu cCi ¶py vËy.

÷gi xs¶ã, ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ ¬gc Îbi vni Bes o«u h{¶ã, hÊy L« ¬éÎ cliÕc Cs cC¶l Be¶ Îlui Îlñi vp ¶Æ¶ã cl׶l clÞcl B{« cls ªlõ« ¸lÝ. “Cs Bg kla¶ã µlni ó»¶ã Îm l«y hô«, kla¶ã liÉu hp¬ ó»¶ã cCi quCi ã× ¶lØ?” ¸Ëu B«¶ã ¶ãÓ¬ ¶ãlÜ Îl× ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l B· ¶gi ¶ã«y:

- §¹s luy¶l Bõ¶ã Bè« ãiì¶ ÎLt cs¶ ¶N«! VËÎ quý óCu ¶l{ ÎlÕ, cls ¶g o«s B{îc!

ªlÊy o{ µlô ¶gi ¶l{ vËy, ªlõ« ¸lÝ ¬íi óiÕÎ cCi Cs cC¶l Bg hp ¬éÎ óns vËÎ kú h¹, hiÒ¶ ÎL«s ÎLn cls ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶. r·s B¹s oÜ xu« Ϋy ¶gi:

- ª« cg l¹ ÎiÖ¶ ¶l{ o{ µlô clCu B©u. ª« B· cls hp cls, clCu cø ¶ãs«¶ ¶ãs·¶ ¶l˶ hÊy ¬p dè¶ã.

ªlõ« ¸lÝ cl{« dC¬ ¶l˶, ¶l׶ o{ µlô ¶l{ ÎlǬ lái ý kiÕ¶. ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l hiÒ¶ ¶ãliT¬ ÎL«¶ã ¶gi:

- ÷Õu vËy cs¶ ι m¶ B¹s ÎL{ë¶ã Bi!

ªlõ« ¸lÝ B{îc hÖ¶l cñ« o{ µlô, hiÒ¶ ¶gi ¬Êy hêi cn¬ ι h·s o{. ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l h¹i ¶gi ÎiÕµ:

- ¸Ci Cs ¶py B¹s ÎL{ë¶ã B· Îï¶ óiÕÎ ó«s Ω¬ luyÕÎ vp µlni Îl˵ Îö ¶lÊÎ oi¶l ¬íi hÊy B{îc óCu vËÎ Êy BÉ lé Îl©¶, vËy cs¶ ¬Æc hua¶ Cs vps Bi.

¸Ëu ¶ãle hêi, ¬Æc ¶ã«y cCi Cs cC¶l Bg vps ¶ã{êi. ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l ¶lny Îíi c¹¶l c©y cæ Îlô, dè¶ã l«i ¶ãg¶ Ϋy klH ãSµ Îl«¶l kiÕ¬ ¶ã˵ o©u ë Îl©¶ c©y L«, Låi ¶gi ÎiÕµ:

- ¸Ci Cs ¶py B«¶ ó»¶ã oîi ó¹cl ki¬ hÓ¶ víi Îgc vp ha¶ã cñ« cs¶ v{î¶ ha¶ã vp¶ã. ®ÊÎ cø klÝ ãiíi ¶ps, dè oSc óж BÕ¶ B©u, cò¶ã kla¶ã ÎlÉ B©¬ Îlñ¶ã ¶g B{îc.

Võ« ¶gi døÎ hêi, a¶ã Ϋ B©¬ ¶ã«y ¬éÎ ¬òi kiÕ¬ vps v«i Bå BÖ. ÷lCÎ kiÕ¬ Bg ¶l«¶l ¶l{ clíµ ¶lsC¶ã, ªlõ« ¸lÝ kla¶ã o«s ÎLC¶l kÞµ, võ« ãiËÎ ¬×¶l Îl× ¬òi kiÕ¬ B· ÎLb¶ã ¶ã«y vps v«i cËu.

÷l{¶ã ¶lê cg cliÕc Cs Bg cle clë, Îl«¶l kiÕ¬ óÞ óËÎ ÎLë h¹i vp cËu kla¶ã lÒ óÞ Îl{m¶ã ¬ny ¬«y. ¼õ¶ã quC, cËu quú ¶ã«y xuï¶ã vCi h¹y ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶.

§¹s ¶l©¶ võ« c{êi võ« ¶gi:

- rbc BÇu, ¶l׶ ÎlÊy cCi Cs xÊu xÝ, dè clCu cg cn¬ m¶ Ϋ, ¶l{¶ã ÎLs¶ã h߶ã clSc kla¶ã {¶ã ÎÝ ¶ps cn. §Õ¶ ó©y ãiê clCu ¬íi ó»¶ã h߶ã ÎlËÎ où µlni kla¶ã?

ªlõ« ¸lÝ xÊu læ, BÕ¶ ¶çi Bá ¬ÆÎ ÎÝ« Ϋi. ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ h¹i ¶gi:

- ¸Ci Cs ¶py B· cøu óCc ¬Êy hǶ klái clÕÎ. ÷l{¶ã ó©y ãiê, ¶Õu o{ µlô clCu kla¶ã hp¬ klg dÔ óCc, Îl× cò¶ã kla¶ã cǶ µlni ¬Æc cCi cñ« quý ¶py hp¬ ã× ¶N«. V× xÐÎ ÎLs¶ã ÎliT¶ l¹ liÖ¶ ¶«y cl{« ÎlÊy «i cg ÎlÉ BC¶l ¶æi óCc óÞ Îl{m¶ã B{îc.

÷gi xs¶ã, B¹s ¶l©¶ hí¶ ÎiÕ¶ã c{êi l« ln, cg vt Îù µlô.

ªyµed óy VKª

¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i

lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬

®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬

ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã

¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l võ« c{êi võ« ¶gi:

DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l

-59-

- r·s B¹s oÜ, ë ÎL{íc ¬ÆÎ ÎiÉu óïi Bõ¶ã ¶T¶ ¶gi klsCc ¶gi hCc ¶lÐ! Vâ ¶ãlÖ cñ«

Îai cg B{îc ó»¶ã h·s luy¶l B©u? Vn h¹i Bêi ¶py ÎliÕu ã× ¶ã{êi ãiái! Plni óiÕÎ, ¶ãspi Îõ¶ã ÎLêi ¶Çy h¹i cg Îõ¶ã ÎLêi klCc, ¬×¶l ãiái cg ¶ã{êi ãiái lm¶

¼éc ª«¶ã ¬Ø¬ c{êi ÎLn hêi:

- r¹i B©y! r¹i B©y! A¶l e¬ Ϋ kla¶ã ÎiÖ¶ dë d«s dë kiÕ¬ L« Bïi BÞcl, cli ó»¶ã

- ¸li ó»¶ã µl©¶ ÎlS¶ã ó¹i ÎLT¶ óp¶ cê µlni kla¶ã?

- §b¶ã hS¬! §b¶ã hS¬! ¸lb hp cs¶ o©u ¶»¬ ÎLs¶ã óô¶ã Îai cg klCc!

- ÷Õu h·s luy¶l cl{« µlni hbc hT¶ cm¶ ¶ãliÖ¶ BC¶l cê clSc cò¶ã cl{« Îl̬ BÕ¶

¶mi Îl©¬ om¶ ¶py kiÕ¬ BÖ µlni kla¶ã. ªlÕ cCi ÎLß cb¶ã cm¬ Êy h·s luy¶l cg Be¬ Îles

kla¶ã?

¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ lí¶ lë, ¬gc Îbi vni hÊy Bñ óé, cn óp¶ hÓ¶ qu©¶ cê L«. ¸lp¶ã ¸©¬ véi kliT¶ã óp¶ ãlÕ L« v{ê¶. Ï«i B¹s oÜ cè¶ã ¶ãåi d{íi óg¶ã c©y µl©¶ Îpi c«s l¹. V× ªlõ« ¸lÝ kla¶ã liÉu clmi cê L« o«s cn, ¶T¶ võ« BC¶l, ¼éc ª«¶ã võ« d¹y cËu, Bå¶ã Îlêi, a¶ã Ϋ ¬uï¶ klse kls«¶ã ¶{íc cê cñ« ¬×¶l c«s lm¶ ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l. ¼Æc cls ¼éc ª«¶ã ¶gi dgc, ÷l©¶ ªl«¶l cø hM¶ã hƶ㠶ãlÜ ¶{íc Bi. ¸ê l«i vÞ B«¶ã clmi hp cê v©y, dÔ óiÕÎ Bi ¬p klg Îi¶l xns, clØ xe¬ ¬éÎ vC¶ hp ªlõ« ¸lÝ óiÕÎ Bi ¶ã«y. Qun ¶liT¶, vC¶ BÇu ¼éc ª«¶ã ÎlS¶ã 2 qu©¶ cê. Ï«i ¶ã{êi BC¶l cls Îíi ¬ÆÎ ÎLêi hƶ ¬íi xs¶ã 3 vC¶. RbÎ cuéc ¼éc ª«¶ã ÎlS¶ã l«i Îlu« ¬éÎ ¬p vÓ¶ Bßi BC¶l ¶N«, ¶l{¶ã ÷l©¶ ªl«¶l Îõ clïi v× ¬ái ¬ÖÎ, ¶T¶ a¶ã Ϋ ¬íi clÞu Îlai. ªuy vËy ÎLs¶ã h߶ã a¶ã Ϋ vÓ¶ c߶ huyÕ¶ ÎiÕc.

ªLs¶ã ó« ¶ãpy hiÒ¶, ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ cø ¶Ýu hÊy ÷l©¶ ªl«¶l Bßi BC¶l cê. ¾C¶ã oí¬ ¶ãpy Îlø Î{, ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l µlni ¶gi ÎL{íc L»¶ã:

- ÷ãpy la¬ ¶«y, xi¶ ι¬ ¶ãlØ BC¶l cê, BÉ BÖ c߶ µlni d¹y kiÕ¬ µlCµ cls Bå BÖ.

ªlÊy hp ca¶ã viÖc clC¶l BC¶ã, ¶T¶ ¼éc ª«¶ã kla¶ã ÎiÖ¶ µln¶ Bïi. ÷ãåi clê ¬·i oïÎ LuéÎ võ« ¬íi ÎlÊy ÷l©¶ ªl«¶l ÎLuyÒ¶ kiÕ¬ µlCµ cls ªlõ« ¸lÝ xs¶ã, a¶ã Ϋ cl¹y ¶ã«y h¹i võ« kÐs ÷l©¶ ªl«¶l võ« ¶gi:

- ÷ps, h¹i B©y! ¸lb¶ã Ϋ BC¶l 3 vC¶.

D¹y kiÕ¬ ¶ãgÎ ¶ö« ¶ãpy, ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l B· cn¬ ÎlÊy ¬ái ¬ÖÎ Låi. ÷l{¶ã óiÕÎ ¼éc ª«¶ã ¶ãliÖ¶ cê hS¬, ¶Õu a¶ã Ϋ kla¶ã ¶l˶ hêi BC¶l vpi vC¶ Îl× ¼éc ª«¶ã ¶ãñ kla¶ã yT¶. V× ¬iÔ¶ c{ì¶ã ¶ãåi BC¶l, ¶{íc cê cñ« ÷l©¶ ªl«¶l cp¶ã Îlʵ kЬ va cè¶ã. §i B{îc ¬{êi ¶{íc, ãip¶ ÎL˶ cl{« xs¶ã, qu©¶ cê cñ« a¶ã Ϋ B· óÞ ó«s v©y Îø µlÝ« Låi. ÷{íc cê B· h©¬ vp ¶ãâ óÝ, a¶ã Ϋ µlni ¬iÔ¶ c{ì¶ã BÆÎ qu©¶ cê cñ« ¬×¶l hp¬ ¬SÎ BÉ ¬s¶ã ãì ÎlsCÎ, ¶l{¶ã Îø µlÝ« yÕu Biɬ BÒu oSµ óÞ Bïi µl{s¶ã cliÕ¬ cn. ¤¶ã Ϋ Ϋy cǬ qu©¶ cê, ¶ãÓ¬ ¶ãlÜ ¬·i vÓ¶ ds dù, cl{« dC¬ BÆÎ xuï¶ã. ªlõ« ¸lÝ Bø¶ã c¹¶l xe¬, ¶lÞ¶ kla¶ã ¶æi hiÒ¶ ¬Ccl ¶{íc:

- ¾{ µlô BÆÎ qu©¶ cê Êy xuï¶ã B©y, ÎlÕ ¶ps o{ óC cò¶ã Î׬ ¶{íc ãì Låi o{ µlô h¹i BÆÎ ¶ïÎ qu©¶ ki« ë clç ¶py, µlni oH ÎlsCÎ klái v߶ã v©y kla¶ã?

÷{íc cê ªlõ« ¸lÝ võ« ¬Ccl qun ÎlËÎ ÎlǶ diÖu va cè¶ã. ÷l©¶ ªl«¶l vï¶ kla¶ã cg ÎC¶l Îù µlô ¶l{ ¼éc ª«¶ã, ÎlÊy Bå BÖ ¶gi µlni ¶ãle hiÒ¶. Qun ¶liT¶ óT¶ qu©¶ Be¶ xa¶ã L« klái v߶ã v©y vp ÎLCi h¹i c߶ l·¬ clÕÎ ¬éÎ oï qu©¶ cê ÎLS¶ã. §C¶ã hH vC¶ cê

ªyµed óy VKª

¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i

lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬

®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬

ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã

DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l

-60-

Bg ÷l©¶ ªl«¶l µlni B¹i ó¹i, ¶l{¶ã ¶lê cg ªlõ« ¸lÝ ¬Ccl ¶{íc, kÕÎ cuéc cg Îlu« ó« qu©¶ cê Îlai.

¼éc ª«¶ã kle¶ ¶ãîi ªlõ« ¸lÝ Îla¶ã ¬i¶l vp kla¶ ¶ãs«¶, Låi clʵ oCu qu©¶, е cËu Ϋ ¶ãåi BC¶l ¬éÎ vC¶. Ï׶l ¶l{ ªlõ« ¸lÝ cg ÎliT¶ Îpi vÒ BC¶l cê vËy. ªC¶l cËu h¹i liÕu ÎlS¶ã clí kla¶ã ¶l{ê¶ã ¶lÞ¶ ¶l{ ÷l©¶ ªl«¶l. V× vËy vC¶ cê Bg, Îuy ¼éc ª«¶ã ÎlS¶ã ¶l{¶ã kla¶ã dÔ dp¶ã ¶l{ B¹s ¶l©¶ Î{ë¶ã. ÷ãpy la¬ o«u ¬íi În¶ã oC¶ã, ¼éc ª«¶ã B· óSÎ ªlõ« ¸lÝ BC¶l cê, ¶l{¶ã kla¶ã ¶ãê cËu óÐ ÎlS¶ã l«i vC¶ hiÒ¶. ªlÕ Låi Îõ clʵ 6 qu©¶ cê LbÎ xuï¶ã clʵ 5 vp cl{« BÇy 10 ¶ãpy, ¶{íc cê cñ« ªlõ« ¸lÝ B· c«s hS¬. ¼éc ª«¶ã clØ dC¬ clʵ ¬éÎ qu©¶, l«i óT¶ ¬íi cg ÎlS¶ã ó¹i.

ªlõ« ¸lÝ BÉ Î©¬ ÎLÝ vps cê dǶ dǶ x«s h·¶ã läc Î˵ vâ ¶ãlÖ. V× ¶É ¼éc ª«¶ã ¶T¶ hbc BÇu ÷l©¶ ªl«¶l kla¶ã ¶gi ã× cn. ¾«u ÎlÊy ¬éÎ ãip ¬éÎ ÎLt, ouïÎ ¶ãpy quT¶ ¨¶ quT¶ ¶ãñ cø ¬ni ¬T BC¶l cê, ¶T¶ a¶ã µlni dƶ ¶ãǬ ªlõ« ¸lÝ ¬çi ¶ãpy clØ B{îc µlе BC¶l ¬éÎ vC¶ cê víi ¼éc ª«¶ã Îlai, c߶ Îlêi ãiê µlni dp¶l cls viÖc huyÖ¶ Î˵ vâ ¶ãlÖ. ªlÊy o{ µlô ¶lSc ¶lë, ªlõ« ¸lÝ cò¶ã óá µlÝ ¬ÊÎ ¬{êi ¬Êy ¶ãpy kla¶ã Î˵ Îp¶l ã× cn, ¶T¶ cËu cò¶ã Îù xÊu læ va cè¶ã. ¾«u Bg l«i ¶ãpy hiÒ¶, lÔ ¼éc ª«¶ã ãäi BC¶l cê Îl× ªlõ« ¸lÝ ÎlsCi ÎlCc c߶ ó˶ viÖc Î˵ huyÖ¶ kiÕ¬ ÎluËÎ, kla¶ã cg Îlêi ãiê Lçi L·i. ¼éc ª«¶ã ¶gi:

- ¸lCu cø BC¶l cê víi óCc Bi! §C¶l xs¶ã, óCc oH d¹y clCu ¬éÎ ÎlÕ vâ ¶py, ÎlÕ ¶ps o{ µlô clCu cò¶ã lpi h߶ã.

- V©¶ã, xi¶ µlе óCc cls clCu lái qu« o{ µlô clCu B·.

- §{îc, clCu cø Bi lái B!

ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ cl¹y L« lái ý kiÕ¶ o{ µlô, ÷l©¶ ªl«¶l ¬õ¶ã hS¬, v× liÉu Lâ ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶, B{îc ¬Ö¶l d«¶l hp “Quû n¶l ªö”, vâ ¶ãlÖ óiÖÎ h˵ ¬éÎ µlCi, ¶l{¶ã ÎC¶l ¶ÕÎ LÊÎ cæ quCi, kla¶ã clÞu Îlu ¶l˶ Bå BÖ, ¶«y a¶ã Ϋ ó»¶ã h߶ã d¹y vâ cls ªlõ« ¸lÝ, clSc cò¶ã v× où ¶ãliÖµ cê quC ¬p ¶T¶, ÷l©¶ ªl«¶l hiÒ¶ dÓ¶ cËu Îíi ÎL{íc ¬ÆÎ ¼éc ª«¶ã, cbi clps vp ¶gi L»¶ã:

- §¹i luy¶l B· vui h߶ã B· ãibµ cls ÎiÉu Bå Îlp¶l Îpi, BÖ xi¶ cC¬ m¶ ÎL{íc.

÷gi Bs¹¶, a¶ã Ϋ ãäi ªlõ« ¸lÝ cbi h¹y ¼éc ª«¶ã, hp¬ hÔ óCi o{. ªlÊy vËy, ¼éc ª«¶ã ¶lny hT¶ l«i Ϋy xu« hi« hÞ« vp ¶gi L»¶ã:

- ªai kla¶ã ¶l˶ Bå BÖ B©u. ÷Õu clCu ¶g ¬uï¶ Îai d¹y ¶g Îl× µlni Îlö Îpi xe¬ ¶g cg l¹ Îai B{îc kla¶ã B·.

- §¹i luy¶l ¶gi ¶g l¹ Îl× l¹ vÒ ¬a¶ ã× cm clø?

- QuyÒ¶ µlCµ vp kiÕ¬ µlCµ cñ« clb ÎLs¶ã ÎliT¶ l¹ B· klÐÎ ÎiÕ¶ã hp ¬éÎ kla¶ã l«i

Låi, ¶ã«y ¶l{ h·s B©y cò¶ã xi¶ óCi µlôc. ªl»¶ã óÐ ¶py Îuy clØ läc B{îc 2, 3 µlǶ cñ« clb, ¶l{¶ã ë clï¶ ãi«¶ã lå cò¶ã klg ãƵ ¶ã{êi BÞcl Îlñ Låi, ¶l{¶ã ¶gi Îíi C¬ klÝ vp

kli¶l ca¶ã Îl× µlni ¶l{ê¶ã cls h·s B¹s ¶py Bai clbÎ.

- V©¶ã, «i ¬p clM¶ã óiÕÎ ón¶ h·¶l xuÊÎ quû ¶l˵ ÎlǶ cñ« Quû n¶l ª{, cCi Bg kla¶ã cǶ luy¶l µlni Îù kle¶ ¶N«.

- ¸lb cø Î{ë¶ã B· hp ¬a¶ µlCi Îa¶ o{ Îl× cCi ã× cò¶ã cǶ µlni qu«¶ã ¬i¶l clݶl

B¹i, c߶ kli¶l ca¶ã vp C¬ klÝ Îl× kla¶ã cǶ BÉ ý Îíi! ÷Õu vËy clb cø BÉ cls clCu ¶g ¬çi ¶ãpy BC¶l víi Îai l«i vC¶ cê. ÷Õu Îai ÎlS¶ã ¶g Îl× Îlai, ¶l{îc ó»¶ã ¶g ÎlS¶ã Îai ¬éÎ vC¶, Îai oH d¹y ¶g ¬éÎ ¬g¶ kli¶l ca¶ã. ÷g B{îc Îai hiÒ¶ l«i vC¶, Îl× ¶ãspi ¬g¶

ªyµed óy VKª

¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i

lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬

®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬

ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã

DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l

-61-

kli¶l ca¶ã, Îai c߶ d¹y ÎlT¬ ¶g ¬éÎ ¬a¶ C¬ klÝ ¶N«. ¸lb xe¬ ¶l{ vËy cg ca¶ã ó»¶ã kla¶ã?

÷l©¶ ªl«¶l ¶ãlÜ ÎlǬ: “r·s B¹s oÜ ¶py cò¶ã {« cl©¬ óiÕ¬ lpi l{íc ÎlËÎ! ÷l{¶ã cø óiÕÎ, y B· ¶gi Îl× kla¶ã kli ¶ps Îl«y Bæi”. ÷ãlÜ Bs¹¶, ÷l©¶ ªl«¶l ¶gi:

- §{îc. Xi¶ cø Îles ¶lN¶ã hêi luy¶l ¬p Îli lp¶l. ¸lݶl L« Îai kla¶ã oî ªlõ« ¸lÝ

¬ni BC¶l cê ¬p hì lÕÎ où Î˵ huyÖ¶ vâ ¶ãlÖ. ÷l{¶ã ó©y ãiê B· cg dÞµ ¶l{ vËy Îl× ¬çi

¶ãpy luy¶l ¬uï¶ BC¶l ¬{êi vC¶ l«y ÎC¬ vC¶ cò¶ã ¬Æc.

¼éc ª«¶ã vp ªlõ« ¸lÝ ¶ãle ¶gi BÒu lí¶ lë va cè¶ã. ªiÕµ Îles Bg, l«i ¶ã{êi h¹i ¶ãåi vps BC¶l cê. ÷ãpy la¬ Bg ¼éc ª«¶ã ¬éÎ ÎlS¶ã ¬éÎ ó¹i. §C¶l cê x¶sã, a¶ã hiÒ¶ óns ªlõ« ¸lÝ L»¶ã:

- Ïa¬ ¶«y óCc d¹y clCu ¬éÎ kiÉu kli¶l ca¶ã. ªuy clØ hp ¬éÎ kiÉu, ¶l{¶ã ¶Õu

clCu clÞu klg huyÖ¶ Î˵, cò¶ã Bñ cls clCu dè¶ã ouïÎ Bêi. §©y clCu l·y ¶l׶ kü xe¬!

Võ« ¶gi xs¶ã, ¬íi ÎlÊy a¶ã Ϋ ¶lb¶ ¬×¶l ¬éÎ cCi B· ¶ãåi vSÎ vts ÎLT¶ ¶ãä¶ c©y Låi vp hé¶ ¶ã{îc ¬éÎ v߶ã a¶ã Ϋ B· Bø¶ã ÎL{íc ¬ÆÎ ªlõ« ¸lÝ. ¸Ëu óÐ ¶ãȶ ¶ã{êi lC lïc ¬iÖ¶ã vç Ϋy kle¶ ãiái. ¼éc ª«¶ã Be¬ kiÉu kli¶l ca¶ã “Pl©¶ v©¶ Îlõ« hs¶ã” (vÞ¶ ¬©y cìi Lå¶ã” d¹y cls cËu. ªuy clØ hp ¬éÎ kiÉu ¶l{¶ã oøc ¬¹¶l cñ« h{¶ã vp Bèi óé µlCµ vp _???_, BÒu LÊÎ Îi¶l xns ñy diÖu.

÷ãpy Îlø l«i, ªlõ« ¸lÝ Îlu« hiÒ¶ l«i vC¶, la¬ Bg cËu kla¶ã B{îc läc ¬éÎ ¬a¶ vâ ¶ps cn.

÷ãpy Îlø ó«, cËu µlni xuÊÎ kú ói¶l óï lÕÎ óiT¶ ãiíi cliÕ¬ lÕÎ µlbc BÞ« ë ÎLu¶ã {m¶ã qun ¶liT¶ ÎlS¶ã hiÒ¶ l«i vC¶. ¼éc ª«¶ã kla¶ã clÞu µlôc Bßi BC¶l l«i vC¶ ¶N«, kÕÎ cuéc ¬éÎ ÎlS¶ã ¬éÎ ó¹i, ÎlÕ hp la¬ Bg ¼éc ª«¶ã µlni d¹y cls ªlõ« ¸lÝ ó« ¬iÕ¶ã. ¾«u B· d¹y xs¶ã l«i kiÉu kli¶l ca¶ã, ¼éc ª«¶ã lái:

- ¸lCu cg óiÕÎ, kli BC¶l víi kt BÞcl, óCc dè¶ã ói¶l klÝ ã× kla¶ã?

ªlõ« ¸lÝ hSc BÇu, ¼éc ª«¶ã võ« c{êi võ« cǬ óp¶ cê hT¶, ¶gi L»¶ã:

- ªøc hp cCi ¶py.

ªlõ« ¸lÝ cò¶ã óiÕÎ óp¶ cê Bg hp¬ ó»¶ã Îlе, ¶l{¶ã kla¶ã ¶ãê h¹i hp klÝ ãiíi lé Îl©¶ cñ« a¶ã Ϋ. ¼éc ª«¶ã vïc ¬éÎ ¶S¬ qu©¶ cê võ« c{êi võ« ¶gi:

- §©y hp C¬ klÝ cñ« Ϋ.

ªlu˶ Ϋy, a¶ã Ϋ Îu¶ã hT¶ ¬éÎ cCi, ¬Êy clôc qu©¶ cê BÒu ó«y hT¶ ÎLêi.

¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ B{« óp¶ cê L« lø¶ã, clØ ¶ãle ÎlÊy “css¶ã” ¬éÎ ÎiÕ¶ã ÎlËÎ hí¶, ¬Êy clôc qu©¶ cê BÒu Lmi xuï¶ã ãiN« óp¶ cê. ªlõ« ¸lÝ clÞu µlôc, BÒu ¶æi hÌ h{ìi L« låi h©u ¬p kla¶ã o«s ¶gi B{îc ¶ö« hêi. ªl× L« ¬Êy clôc qu©¶ cê ¶Ð¬ hT¶ ÎLT¶ kla¶ã, hbc xuï¶ã Îl× ¶ps cò¶ã qu©¶ ÎL{íc qu©¶ o«u, vp ÎiÕ¶ã Bé¶ã µlni hp “ki¶l ki¶l css¶ã css¶ã” hs¹¶ x¹ ¬éÎ låi, clí kla¶ã ¶l{ võ« Låi ¬Êy clôc qu©¶ cè¶ã Lmi xuï¶ã ¬éÎ hbc vps Bb¶ã ãiN« óp¶ cê. ÷l{ vËy Bñ ÎlÊy ¶Ð¬ hT¶, oøc qu©¶ ó׶l cñ« óp¶ Ϋy µlni c©¶ Bïi hS¬ ¬íi B{îc, vp ¶l{ ÎlÕ, hp¬ ã× ªlõ« ¸lÝ clM¶ã µlôc oCÎ BÊÎ. ¸ß¶ où h¹ lm¶ ¶N« hp ¶lN¶ã qu©¶ cê Lmi xuï¶ã óp¶ cê kla¶ã ÎlÊy óS¶ Îu¶ã L«, clØ ÎlÊy ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ klH l¹ Îlʵ cC¶l Ϋy BÉ dè¶ã ãin¬ oøc ãiC¶ã xuï¶ã cñ« cCc qu©¶ cê, ÎlÕ hp qu©¶ ¶ps qu©¶ ¶Êy ¶l{ cg óp¶ Ϋy xÕµ xuï¶ã óp¶ cê vËy. ¼éc ª«¶ã c{êi ¶gi:

ªyµed óy VKª

¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i

lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬

®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬

ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã

DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l

-62-

- ÷Ь C¬ klÝ Îl× µlni huyÖ¶ oøc ÎL{íc B· Låi ¬íi huyÖ¶ ÎLb¶ã BÝcl o«u. Kli ¶Ð¬

L«, Ϋ cg ÎlÉ ¬uï¶ ¶Æ¶ã ¬uï¶ ¶lÑ Îèy ý, Låi o«u ¬íi huyÖ¶ Îíi viÖc ¶ãS¬ ¶Ð¬ ÎLb¶ã

BÝcl.

÷gi Bs¹¶, a¶ã Ϋ Be¬ Ω¬ µlCµ dè¶ã oøc hÊy 㩶 ¶Ð¬ qu©¶ cê h¹i cls ªlõ« ¸lÝ huyÖ¶ Î˵.

¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ ë clmi ÎLT¶ ¶bi Ïs« ¾m¶ ÎlS¬ ÎlsCÎ cn ¶ö« ¶¨¬, cliÒu cliÒu BC¶l cê, ou¶ã o{í¶ã quC ¶T¶ quT¶ cn ¶ãpy vÒ. ÷lN¶ã ¬a¶ kli¶l ca¶ã vp ¶Ð¬ qu©¶ cê, ÎuyÖÎ kü, a¶ã Ϋ BÒu Î˶ Ω¬ d¹y lÕÎ cls ªlõ« ¸lÝ kla¶ã dÊu diÕ¬ ¶ö« ¬iÕ¶ã vâ ¶ps. rbc Bg B«¶ã hp ¬è« lÌ ¶g¶ã ¶ùc, óuæi oC¶ã ªlõ« ¸lÝ Î˵ huyÖ¶ kiÕ¬ vp quyÒ¶ ÎluËÎ, óuæi cliÒu BC¶l cê víi ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ ë d{íi óg¶ã c©y. ¸ê cñ« cËu c«s lm¶ o{ óC ¬éÎ ¶{íc, ¶l{¶ã ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ vï¶ ÎC¶l liÕu ÎlS¶ã, hǶ ¶ps cò¶ã hÊy qu©¶ ÎLS¶ã ¶l{ê¶ã cls ªlõ« ¸lÝ qu©¶ Be¶ Bi ÎL{íc. ÷l{ vËy a¶ã Ϋ B{îc cp¶ã ÝÎ, Îlu« cp¶ã ¶liÒu. ¼éÎ la¬, ¼éc ª«¶ã ÎiÕµ Îôc d¹y ªlõ« ¸lÝ ¬a¶ ¶Ð¬ C¬ klÝ Îlñ µlCµ “¼·¶ ÎliT¶ ls« vò” (¬{«, ls« BÇy ÎLêi) ¬éÎ hbc ¶Ð¬ L« ¬{êi ¬Êy qu©¶ cê, ¶l{¶ã qu©¶ ca¶ã Îl{î¶ã Îlƶ㠶py kla¶ã µlni ¬éÎ oí¬ ¬éÎ cliÒu cg ÎlÉ läc ¶T¶. Víi ¬a¶ ¶py, ªlõ« ¸lÝ B· klæ Ω¬ huyÖ¶ Î˵ óï¶ ÎlC¶ã ÎLêi ¶«y, ¶l{¶ã ¬éÎ hbc ¶Ð¬ L« 3, 4 qu©¶ cê clØ cg ÎlÉ ÎLb¶ã ¬éÎ, l«i qu©¶ Îlai. ¼éc ª«¶ã B¹i ¶l©¶ µlni Bg¶ã ¬éÎ Îʬ ón¶ã ãç ÎLT¶ cg vH ¬éÎ l׶l ¶l©¶, ãäi clp¶ã ¸©¬ cǬ hÊy Îʬ ãç Êy cl¹y, Låi a¶ã Ϋ L« liÖu:

- ªliT¶ ªa¶, Ki¬ ªi¶l, ÷ãäc ªLÓ¬!

ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ ¶Ð¬ hua¶ ó« qu©¶ cê vps l׶l ¶l©¶ ÎLT¶ ón¶ã ãç. ¸Ëu clØ ¶Ð¬ ÎLb¶ã ªliT¶ ªa¶ vp ÷ãäc ªLÓ¬ l«i luyÖÎ, c߶ luyÖÎ Ki¬ ªi¶l Îl× lmi clÖcl ¬éÎ ÝÎ. ¼éc ª«¶ã h¹i L« liÖu:

- Qu«¶ ÷ãuyT¶, ªlǶ Pls¶ã, §¹i ÏCcl!

¸lp¶ã ¸©¬ ¬éÎ ¬ÆÎ cl¹y, ¬éÎ ¬ÆÎ hp¬ Lu¶ã Bé¶ã Îʬ ón¶ã ãç, ªlõ« ¸lÝ dë kli¶l ca¶ã L« Buæi Îles, Ϋy µlÈy ¬éÎ cCi, ¶l{¶ã ¼éc ª«¶ã B· h« hí¶:

- ÏuyÖÎ Qu«¶ ÷ãuyT¶ kla¶ã ÎLb¶ã.

¤¶ã Ϋ B«¶ã BÞ¶l h« ¶N« óç¶ã ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ ÎlÊÎ ki¶l, ÎlÐÎ hT¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã, vp ¶l«¶l Ϋy kÐs clp¶ã ¸©¬ ÎLë h¹i. ¸lp¶ã ¸©¬ kla¶ã liÉu ã× cn, ¶ãm ¶ãCc qu«y BÇu ¶l׶ µlÝ« ÎL{íc, ¬íi ÎlÊy ¬éÎ cs¶ B{êi {mi B«¶ã BÞ¶l vå ¬×¶l. ¸lp¶ã véi dm ón¶ã ãç hT¶ ¶lS¬ ÎLb¶ã BÇu cs¶ Îlb B˵ xuï¶ã, ¶l{¶ã clp¶ã ¸©¬ óç¶ã ÎlÊy ¬éÎ oøc ¬¹¶l Bì hÊy Ϋy ¬×¶l, Îl× L« B· óÞ ¼éc ª«¶ã kÐs ÎLë h¹i. Råi B¹s ¶l©¶ hT¶ ÎiÕ¶ã óns:

- ªlõ« ¸lÝ, clCu Bïi µlg víi cs¶ clg ¶py Bi!

¸Ëu liÉu o{ óC ¬uï¶ Îlö ón¶ h·¶l cñ« ¬×¶l, xe¬ B· ÎiÕ¶ óé Îíi B©u. ¸Ëu v©¶ã hêi, dm l«i Ϋy, klH ¶lny Îíi ÎL{íc ¬ÆÎ cs¶ B{êi {mi, cs¶ Îlb ÎlÊy óg¶ã ¶ã{êi qu«y ¬×¶l xuï¶ã cl¹y. ªlõ« ¸lÝ hÊy oøc ιΠvps h{¶ã cs¶ vËÎ ¬éÎ cCi ÎlËÎ ¬¹¶l. ¸s¶ B{êi {mi B«u quC kTu Lï¶ã hT¶, Bs¹¶ qu«y ÎLë h¹i v{m¶ l«i Ϋy dpi L« BÉ cps. ªlÊy clç lë cñ« cs¶ Îlb BÉ BC¶l. ®ç¶ã ¶ãle o«u h{¶ã cg ÎiÕ¶ã ãig l׶l ¶l{ cg kt BÞcl BC¶l Î˵ kÝcl, cËu kla¶ã kÞµ qu«y BÇu h¹i xe¬, véi ¶lb¶ cl©¶ ÎLCi ¶lny hT¶ kla¶ã. ÷ã{êi cl{« Lmi xuï¶ã BÊÎ, cËu B· ÎlÊy Lâ kt BC¶l ÎLé¬ µlÝ« o«u ¬×¶l hp ¬éÎ cs¶ B{êi {mi klCc hí¶ lm¶. rT¶ ¶bi Ïs« ¾m¶ läc vâ ¬Êy ¶¨¬ ÎL{ê¶ã, ªlõ« ¸lÝ cl{« lÒ Bïi BÞcl Îlùc où víi «i cn. Ï«i cs¶ B{êi {mi Îuy lu¶ã Cc ÎlËÎ, ¶l{¶ã cËu kla¶ã ÎlÊy oî l·i clb¶ã ÎÝ ¶ps. ¸Ëu hiÒ¶ dm ¶ã«y “Plôc Ïæ ¸l{ë¶ã” BÊu l«i cs¶ Îlb ¶ä.

ªyµed óy VKª

¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i

lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬

®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬

ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã

DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l

-63-

÷ãle ÎlÊy ÎiÕ¶ã lß lÐÎ, ¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l ë ÎLs¶ã ¶lp cl¹y L« ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ B«¶ã L« oøc BÊu víi l«i cs¶ B{êi {mi. ÏÔ óp¶ Ϋy cËu Bô¶ã Îíi ¬×¶l cs¶ Îlb ¶ps hp cs¶ Êy óÞ B«u, kTu h« s¬ o߬, ÎlÊy Bå BÖ ÎiÕ¶ ¶l«¶l ¶l{ vËy, a¶ã Ϋ LÊÎ ¬õ¶ã, ¶ãlÜ ÎlǬ L»¶ã:

“÷g B{îc ÎiÕ¶ óé ¶l{ ÎlÕ cò¶ã kla¶ã uæ¶ã ca¶ã ÎL׶l B· d¹y ¶g óÊy h©u ¶«y.” Ï«i cs¶ B{êi {mi óÞ BC¶l ¶liÒu quC kla¶ã dC¬ BÕ¶ ãǶ ªlõ« ¸lÝ ¶l{ hbc BÇu ¶N«. ÷l©¶ ªl«¶l liÉu óiÕÎ vâ ¶ãlÖ cñ« ªlõ« clÝ cò¶ã Îlõ« oøc ÎlS¶ã 2 cs¶ Cc Îlø ¶l{¶ã liÒ¬ ¬éÎ ¶æi cËu cl{« Bñ ca¶ã hùc ¶T¶ ¬éÎ cCi ÎCÎ ¶ps cò¶ã vËy, clØ cg ÎlÉ BC¶l clb¶ã B«u Îlai, clí kla¶ã BC¶l clb¶ã óÞ Îl{m¶ã B{îc, v× oøc ¬¹¶l cñ« óp¶ Ϋy cǶ µlni huyÖ¶ Î˵ h©u ¶¨¬ ¬íi B{îc.

÷ãlÜ Bs¹¶, a¶ã Ϋ vps hÊy kiÕ¬ L«, ¶Ð¬ cls ªlõ« ¸lÝ vp ãäi:

- ªiÕµ ¶l«¶l Îl«¶l kiÕ¬!

ªlõ« ¸lÝ ¶lny hT¶, ãim Ϋy µlni L« óSÎ Îl«¶l kiÕ¬. KiÕ¬ B· vps Ϋy cËu ¶l{ læ ÎlT¬ cC¶l. ¸l{« xuï¶ã Îíi ¬ÆÎ BÊÎ, cËu B· oö dô¶ã ¶ã«y ¬iն㠓XuyT¶ ÎLÓ¬ dÓ¶ ÎuyÕΔ, B©¬ ÎLC¶l. ªl«¶l kiÕ¬ cñ« cËu ¬b« hT¶, lmi h¹¶l ÎlÊu ¶ã{êi. ªøc Îlêi l«i cs¶ Îlb óÞ ó«s v©y ÎLs¶ã v߶ã Îá« C¶l oC¶ã kiÕ¬ cñ« cËu.

¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ ¶gi:

- ªlõ« ¸lÝ v©¶ã hêi. §{ê¶ã kiÕ¬ cp¶ã ¬b« cp¶ã clÆÎ clH, ¶Õu hbc ¶py cËu ¬uï¶ ãiÕÎ clÕÎ cn l«i cs¶ B{êi {mi LÊÎ dÔ ¶l{ ÎLë óp¶ Ϋy, Îl× ÎLs¶ã ¶lCy ¬SÎ, cC¶l Ϋy, v«i, _???_, cl©¶ vp BÇu cñ« l«i cs¶ Îlb BÒu óÞ ÎLb¶ã Îl{m¶ã hiÒ¶ hiÒ¶.

÷l{¶ã ªlõ« ¸lÝ kla¶ã ¬uï¶ l¹ Béc Îlñ, clØ B©¬ cls clb¶ã óÞ Îl{m¶ã ¶lÑ Îlai. Ï«i cs¶ Cc Îlb cò¶ã cg clbÎ hi¶l ÎC¶l hbc BÇu clb¶ã c߶ BÞ¶l kiÕ¬ B{ê¶ã ÎÈu ÎlsCÎ, ¶l{¶ã o«u ÎlÊy lÔ BÞ¶l ¶lny L« klái v߶ã v©y hp huå¶ã kiÕ¬ B· B©¬ Îíi, clb¶ã Bp¶l µlni ¶ãõ¶ã ó{íc vp ÎlÊy Bïi µl{m¶ã kla¶ã Îʶ ca¶ã ¶N«. ®iÕÎ L»¶ã kt BÞcl kla¶ã BÞ¶l ãiÕÎ clÕÎ clb¶ã, cn l«i cs¶ B{êi {mi Bå¶ã Îl«¶l lÐÎ hT¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã, Låi cè¶ã quú xuï¶ã BÊÎ, l«i Ϋy a¬ BÇu, Bai ¬SÎ hs¶ã h«¶l ¶l׶ vps ªlõ« ¸lÝ Îá vt v«¶ hm¶.

¸lp¶ã ¸©¬ ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ Îl©u µlôc B{îc l«i cs¶ B{êi {mi ¬õ¶ã quC vç Ϋy dˬ cl©¶ Låi cl¹y vps óT¶ ÎLs¶ã hÊy cué¶ ãi©y Îlõ¶ã L« ÎLgi h¹i. rbc BÇu, clb¶ã c߶ kTu ãps klC¶ã cù, ¶l{¶ã oøc clp¶ã ¸©¬ kláe quC, clØ ógµ ¬éÎ cCi, clb¶ã B· óÞ B«u ÎlÊu x{m¶ã ÎlÊu cïÎ, kla¶ã dC¬ µln¶ klC¶ã ¶N« vp ¶ãs«¶ ¶ãs·¶ BÉ yT¶ cls clp¶ã ÎLgi óuéc. ¼éc ª«¶ã vp ÷l©¶ ªl«¶l ó{íc Îíi ãǶ kle¶ ¶ãîi vp kluyÕ¶ klÝcl ªlõ« ¸lÝ ¬Êy hêi. ¸Ëu ¬õ¶ã hS¬, Bi lCi hua¶ ls« qun Be¬ vÒ cls cs¶ B{êi {mi ¨¶.

÷uai B{îc óny, ÎC¬ la¬, l«i cs¶ Îlb B· clÞu ÎluǶ µlôc dǶ dǶ, dè cg cëi ãi©y Îln há¶ã, clb¶ã cò¶ã kla¶ã dC¬ óá cl¹y. ¸Ëu lí¶ lë BÆÎ ÎT¶ cls cs¶ Bùc hp §¹i O«i vp cs¶ cCi hp ªiÉu QuCi. ªlÊy cËu BÆÎ ÎT¶ ÎiÉu xns cls l«i cs¶ Îlb Îs hí¶ vp ha¶ã hC xè x× ¶l{ vËy, ¼éc ª«¶ã vp ÷l©¶ ªl«¶l kla¶ã ¶lÞ¶ B{îc c{êi. ¸p¶ã ¶uai h©u cp¶ã ¶ãpy ÎlÊy §¹i O«i vp ªiÉu QuCi LÊÎ kla¶. ÏÔ ªlõ« ¸lÝ L« hÞ¶l hp clb¶ã ¶ãle hêi hp¬ ¶ã«y.

¼éÎ la¬, duyT¶ ¬«y ÎLêi Be¬ h¹i, l«i cs¶ B{êi {mi óç¶ã c«s lø¶ã ÎLÌs hT¶ Bضl ¶bi ÎlËÎ c«s lCi qun ¨¶. ªLs¶ã kli hes hT¶ vCcl BC dù¶ã Bø¶ã ¶l{ ¬éÎ óøc Î{ê¶ã, ªiÉu QuCi ÎL{îΠΫy Îõ ÎLT¶ c©y ¶ã· h¨¶ xuï¶ã. ªõ clç Bg xuï¶ã Îíi kle ¶bi c«s clõ¶ã óï¶ clôc ÎL{î¶ã, ¶Õu kla¶ã ¬«y ÎÊÎ vÞ Î«¶ x{m¶ã ¶CÎ ÎlÞÎ.

÷l׶ ÎlÊy ªiÉu QuCi ¶ã· h¨¶ xuï¶ã vùc ÎlM¬, §¹i O«i ¬ÊÎ cn lå¶ vÝ«, yT¶ ÎLÝ cs¶ Îlb ÎlÕ ¶ps cò¶ã clÕÎ clM¶ã clmi. ÷l{¶ã hbc ¶g hes xuï¶ã Îíi h{¶ã clõ¶ã vCcl ¶bi BC, ÎlÊy cs¶ ªiÉu QuCi B«¶ã vÞ¶ Ϋy vps ¬éÎ cCi l«¶ã BC, v× h©u ¶ãpy kla¶ã cg ¶ã{êi Îíi,

ªyµed óy VKª

¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i

lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬

®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬

ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã

DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l

-64-

B· óÞ BÊÎ cCÎ µlñ hʵ ãǶ kݶ. ªLs¶ã kli ¶ã·, ªiÉu QuCi cø cps hu¶ã Îu¶ã vps vCcl BC, l߶ã ví B{îc vËÎ ã× BÉ klái ¶ã· clÕÎ. ¼«y ¬S¶ hp¬ o«s, ¶g qups ÎLb¶ã B{îc ¬iÖ¶ã l«¶ã ¶T¶ ¶g ¬íi ÎlsCÎ clÕÎ. ÷l{¶ã Cc l¹i Îl«y, l«¶ã Bg h¹i h{¶ã clõ¶ã ¶bi, hT¶ kla¶ã B{îc ¬p xuï¶ã cò¶ã kla¶ã xs¶ã, ¶g ¶ãm ¶ãm, ¶ãCc ¶ãCc, kla¶ã óiÕÎ hp¬ cCcl ¶ps BÉ ÎlsCÎ liɬ.

§¹i O«i cò¶ã vËy, kla¶ã hp¬ o«s xuï¶ã B{îc, Îíi cö« l«¶ã BÉ cøu cs¶ ¶ä. Va kÕ kln Îli, ¶g hiÒ¶ cl¹y xuï¶ã ¶bi Î׬ kiÕ¬ ªlõ« ¸lÝ. rbc Bg cËu B«¶ã huyÖ¶ Î˵ kiÕ¬ µlCµ ÎlÊy §¹i O«i ¬×¶l ¬Èy dݶl BÇy ã«i ãgc, vp ¬Cu Î{mi, vt ¬ÆÎ µlê µlÖcl, ¬iÖ¶ã kTu clÝ cl« clÝ clÝÎ, cËu BsC¶ clSc cs¶ ªiÉu QuCi B«¶ã óÞ h©¬ ¶ãuy ã× B©y! ¸Ëu véi cl¹y Bi kiÕ¬ clp¶ã ¸©¬ Låi cn l«i cè¶ã Îles cs¶ §¹i O«i Bi dÓ¶ hé. ¸Ccl Bg kla¶ã x«, §¹i O«i clØ hT¶ vCcl BC võ« ¶lny võ« kTu. ªlõ« ¸lÝ vp clp¶ã ¸©¬ ¶ãȶã BÇu ÎLa¶ã hT¶ ÎlÊy cs¶ ªiÉu QuCi B«¶ã ÎLes hm hö¶ã ÎLT¶ h{¶ã clõ¶ã vCcl BC. ¸Ëu ¶ãlÜ ¶ã«y B{îc ¬éÎ kÕ, véi cl¹y vÒ Îl¹cl ÎlÊÎ hÊy cué¶ d©y Îlõ¶ã L«, Låi cè¶ã clp¶ã ¸©¬ vp §¹i O«i hes hïi óT¶ hT¶ Î˶ ÎLT¶ ¶ãä¶ vCcl, Îln Îl߶ã h߶ã oîi ãi©y xuï¶ã. rbc ¶py ªiÉu QuCi B· ¬ái ¬ÖÎ hS¬ Låi, óç¶ã ÎlÊy oîi ãi©y Îl߶ã xuï¶ã c¹¶l Ϋy, ¶g hiÒ¶ ¶S¬ clÆÎ hÊy. ¸lp¶ã ¸©¬ vp ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ kÐs ¶g hT¶ Îíi Bضl vCcl BC.

¼×¶l ¬Èy ªiÉu QuCi óÞ x©y oCÎ vpi clç, ¬«y vÕÎ Îl{m¶ã kla¶ã ¶Æ¶ã hS¬, ¶l{¶ã ¶g vÓ¶ kTu h« s¬ o߬ vp ãim l«i C¬ klÝ dÞ l׶l. ¸Ëu ¬uï¶ ãì C¬ klÝ Êy L« ¶l{¶ã LbÎ ¬·i kla¶ã B{îc. ¸s¶ ªiÉu QuCi B«u quC võ« kTu võ« ¶lny ¶lgÎ, hbc Êy cËu ¬íi óiÕÎ BÇu C¬ klÝ cg ã«i ¶ã{îc, hiÒ¶ ãiùÎ ¬×¶l ¶ãlÜ ÎlǬ: “¸g hH BÞcl B· ht¶ vps ¶bi Ïs« ¾m¶ ¶py cl¨¶ã?”

¸Ëu L« liÖu lái ªiÉu QuCi, xe¬ C¬ klÝ ¶py «i ¶Ð¬ Îíi cl¨¶ã? ¸s¶ Îlb clØ ÎLá L« liÖu, hp kls Îlß Î«y vps ¬iÖ¶ã l«¶ã B· óÞ ¶g cS¶ µlni. ¸Ëu cn¬ ÎlÊy h¹ quC, ¶ãlÜ ÎlǬ:

“Ï«¶ã ¶bi ë Î˶ h{¶ã clõ¶ã vCcl BC, x{« ¶«y cl{« lÒ hé l׶l. Vn h¹i, l«¶ã BC cCcl x« ¬ÆÎ BÊÎ ¶l{ ÎlÕ, hp¬ o«s h¹i cg C¬ klÝ dÊu ÎLs¶ã Bg? ¸p¶ã ¶ãlÜ, cËu cp¶ã kla¶ã liÉu, véi B{« clp¶ã ¸©¬ vp l«i cs¶ B{êi {mi ÎLë vÒ Îl{« víi o{ µlô vp ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶. ÷ãle ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ kÉ h¹i c©u cluyÖ¶ xs¶ã, l«i B¹s oÜ cǬ C¬ klÝ hT¶ xe¬ cò¶ã µlni hÊy hp¬ h¹. ¼éc ª«¶ã ¶gi:

- ªai hp ¶ã{êi {« dè¶ã C¬ klÝ ¶løÎ vp ¬çi C¬ klÝ cñ« cCc lä ¬a¶ µlCi ÎLs¶ã clï¶ ãi«¶ã låi, Îai BÒu ÎlÊy cn Låi. ÷l{¶ã C¬ klÝ l׶l cs¶ LS¶ ¶py Îl× qun ÎlËÎ Îai cl{« Îõ¶ã ÎLa¶ã ÎlÊy ó«s ãiê. rǶ ¶py cn Îai cò¶ã ¬m lå ¶ïÎ.

÷l©¶ ªl«¶l Cy ¶Cy va cè¶ã, hiÒ¶ ¶gi víi ¼éc ª«¶ã:

- §¹i luy¶l ãì C¬ klÝ L« lé ¶g Bi.

¼éc ª«¶ã vÒ µl߶ã hÊy cs¶ d«s oSc óж ÎLs¶ã Îbi Îluïc L«, Låi µlni L¹cl óp¶ Ϋy ªiÉu QuCi ¬íi ¬si B{îc C¬ klÝ Bg L«. §s¹¶ a¶ã Ϋ hÊy Îluïc LSc vps vÕÎ Îl{m¶ã vp ó¨¶ã óg cls cs¶ Îlb. ÷lê vËy, ¶g ¬íi klái B«u kla¶ã kTu h« ¶N«.

Ï«i cliÕc C¬ klÝ Bs dpi l«i ÎÊÎ ÎC¬ µl©¶, l׶l ¬éÎ cs¶ LS¶ ¶ãȶã BÇu hÌ h{ìi. §Çu h{ìi cs¶ LS¶ Bg h¹i cg ó« ¶lC¶l, ¬çi ¶lC¶l cg ¬éÎ cCi ã«i ¶ã{îc. ¼×¶l cs¶ LS¶ Be¶ Îlui Îlñi, óT¶ ¶ãspi dݶl BÇy BÊÎ vp LTu. ¼éc ª«¶ã cǬ C¬ klÝ hT¶ xe¬, hÊy d«s c¹s lÕÎ LTu óȶ Bi, cp¶ã c¹s cp¶ã ÎlÊy ¬×¶l cs¶ LS¶ oC¶ã clgi, o«u cè¶ã ¬íi l«y C¬ klÝ Bg ó»¶ã vp¶ã. ¤¶ã Ϋ ¶gi:

- ªlns ¶ps ¶g ¶Æ¶ã clÜu ¶l{ ÎlÕ, Îl× L« ¶g hp¬ ó»¶ã vp¶ã. ÷ã{êi xö dô¶ã C¬ klÝ

¶py o«s h¹i ls«¶ã µlÝ BÕ¶ ÎlÕ! ¼çi hǶ L« Ϋy ¶Ð¬ hp ¬ÊÎ Îsi ¬Êy h{î¶ã vp¶ã.

ªyµed óy VKª

¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i

lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬

®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬

ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã

¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l óç¶ã ÎlÊÎ ki¶l ¶gi:

- ÷ã{êi Bg hp Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶.

¼éc ª«¶ã lái:

- Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ ¶ps?

Ïái Bs¹¶, a¶ã Ϋ ¶ãÓ¬ ¶ãlÜ ãi©y hCÎ, h¹i lái ÎiÕµ:

- ¸g µlni clb ¬uï¶ ¶gi Ϲ ªuyÕÎ ÷ãli BÊy kla¶ã? ¬{êi ¶¨¬ ¶«y Låi!

Võ« ¶gi xs¶ã, a¶ã Ϋ h¹i ãiùÎ ¬×¶l h« hí¶:

- Plni Låi, clݶl hp lS¶ BÊy!

DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l

-65-

÷ãle ¶gi lS¶ B· clÕÎ lm¶

¤¶ã Ϋ hËÎ ¶ãö« cs¶ LS¶ hT¶ xe¬, qun ¶liT¶ d{íi óô¶ã ¶g cg klSc clN “ªuyÕΔ. rÊy cs¶ Îlø l«i xe¬ cò¶ã cg clN ¶l{ vËy. ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ lái:

- ªl{« o{ µlô, Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ hp «i ÎlÕ?

- §É hCÎ ¶N« ÎlÇy ¶gi cls cs¶ óiÕÎ. §¹s ÎL{ë¶ã Îlö BsC¶ xe¬, ιi o«s C¬ klÝ cñ« lS¶ h¹i ãiÊu ë ÎLs¶ã l«¶ã ¶bi ÎlT?

¼éc ª«¶ã ÎLǬ ¶ã©¬ kla¶ã ¶gi, ¶ãȶ ¶ã{êi L« ¶ãlÜ ¶ãîi.

_???_ ÎLa¶ã ÎlÊy l«i cliÕc Ki¬ ¾p clñy, ÎlCi Béc cg vt ¶ãliT¬ ¶ãlÞ ¶T¶ ªlõ« ¸lÝ cò¶ã kla¶ã dC¬ lái ¶liÒu. ¸m¬ cliÒu xs¶ã, ÷l©¶ ªl«¶l vp ¼éc ª«¶ã ÎlSµ ¶Õ¶ ÎLß cluyÖ¶, cg ¶liÒu c©u ªlõ« ¸lÝ kla¶ã liÉu, clp¶ã clØ ¶ãle ¶lN¶ã cluyÖ¶ ¶gi vÒ “ªlè oCΔ l«y “®ns µlôc” v©¶ v©¶, vp c߶ ÎlT¬ ¶lN¶ã ÎiÕ¶ã hg¶ã vps ¶N«. ¼éc ª«¶ã ¶gi:

- ÷l{ vËy ¶ãlÜ« h« clb óns Ki¬ ¾p r«¶ã Qu©¶ ë ¶mi B©y hp ÎLC¶l kt Îlè µlni kla¶ã?

¼ôc ÷l©¶ ªl«¶l BCµ:

- ¸ø Îles Îpi ó« cñ« a¶ã Ϋ Îl× cln cǶ µlni Îõ Gi«¶ã ÷«¬ cl¹y Îíi ÎLï¶ l«¶ã cè¶ã ¶ãâ lt¬ ¬p hp¬ ã×.

- ¸g hH ¶ã{êi Êy cl{« clÕÎ cò¶ã ¶T¶?

- Ïp¶l Îu¶ã cñ« ¶ã{êi Bg ÎlËÎ kú óÝ, ¬äi lp¶l Bé¶ã BÒu ÎlǶ xuÊÎ quû ¬ËÎ. A¶l

e¬ clb¶ã ¬×¶l h¨¶ hé¶ ÎLT¶ clï¶ ãi«¶ã lå óÊy h©u ¶¨¬ clØ ¶ãle ÎlÊy ¶gi BÕ¶ ÎT¶ lS¶, clí cl{« lÒ ãƵ ¬ÆÎ lS¶ ó«s ãiê! ¸g Îi¶ Bå¶ L»¶ã lS¶ B· clÕÎ Låi, ¶l{¶ã clM¶ã «i óiÕÎ Lâ lS¶ clÕÎ låi ¶ps, ë B©u, vp cCcl ¶ps?