Sunteți pe pagina 1din 108

Nr.

1 din data de 8 01 2010


Cerere atestare

Colegiul Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare,


Având în vedere procedura de evaluare a unităţilor şi instituţiilor de cercetare-
dezvoltare vă transmitem solicitatea de evaluare pentru atestare însoţită de următoarele
documente justificative:
− Raport de autoevaluare în vederea atestării
− Anexa 4.1.1. Lucrări ştiinţifice/tehnice în reviste de specialitate cotate
ISI*)
− Anexa 5.1.1 Lucrări ştiinţifice (tehnice) publicate în reviste de specialitate1
fără cotaţie ISI
− Anexa 5.2.1 Lucrări ştiinţifice (tehnice) publicate în reviste de specialitate2
fără cotaţie ISI
− Anexa 5.3.1, Lista de modele fizice, modele experimentale, modele
functionale, prototipuri, normative, proceduri, metodologii, reglementari sau
planuri noi sau perfectionate realizate in cadrul programelor nationale sau
comandate de beneficiar
− Anexa 6.1. ; Membri (incluzand statutul de recenzor) in colectivele de redactie
ale unor reviste (cotate ISI sau incluse in baze de date internationale) sau in
colective editoriale ale unor edituri internationale recunoscute:
− Anexa 8 – Curriculum Vitae , Sandu Ştefan Antonio
− Anexa 9 – Curriculum Vitae, Ciulei Tomiţă
− Anexa 10 – Curriculum Vitae, Ponea Elena Simona
− Anexa 11 – Curriculum Vitae, Bradu Oana Alina
− Statutul Asociaţiei Lumen – instituţia organizatoare a Centrului de Socio-
Umane Lumen
− Actul Constitutiv al Asociaţiei Lumen
− Hotărâre Judecătorească de înfiinţare a Asociaţiei Lumen
− Certificat de înscriere a presoanei juridice Asociaţia Lumen
− Ultimul bilanţ contabil (pentru anul 2008) înregistrat la Direcţia Teritorială a
Finanţelor Publice Iaşi
− Ultima Balanţă de verificare contabilă (august 2009)
− Certificat de înregistrare fiscală a Asociaţiei Lumen
− Certificat de atestate fiscală a Asociaţiei Lumen
− Certificat de atestare fiscală pentru persoanele juridice privind impozitele şi
taxele locale
− Dovada de plată a sumei de 1000 Ron reprezentând taxa de evaluare-atestare
− Anexe copie după articolele şi volumele publicate în număr de ............ pagini
− Anexă copie după colectivul redacţional al Revistei de Cercetare şi Intervenţie
socială indexată ISI în număr de ...........pagini pentru a se evidenţia calitatea de
redactor a unui membru al Centrului de Cercetări Socio-Umane Lumen

1
În cazul revistelor româneşti, sunt luate în considerare cele cotate CNCSIS, categoria B – www.cncsis.ro
2
În cazul revistelor româneşti, sunt luate în considerare cele cotate CNCSIS, categoria B – www.cncsis.ro
− Anexă copie după programele conferinţelor la care s-a participat în număr de
...............pagini
− Anexă copie după lista de modele şi planuri de perfecţionare realizate în cadrul
Centrului de Cercetări Socio-Umane Lumen în număr de ..........pagini
Vă rugăm să analizaţi documentele depuse în vederea atestării capacităţii de
cercetare-dezvoltare a Centrului de Cercetări Socio-Umane Lumen.

Persoană de contact:

Preşedinte Asociaţia Lumen


Dr. Sandu Ştefan Antonio
0740151455
prlumen@gmail.com
RAPORT DE AUTOEVALUARE
CENTRUL DE CERCETĂRI SOCIO-UMANE LUMEN

Perioada: 1 Ianuarie 2007– 31 Decembrie 2009

1. DATELE DE IDENTIFICARE ale unităţii de cercetare dezvoltare:

1.1. Denumirea: Centrul de Cercetări Socio-Umane Lumen Iaşi


1.2. Statutul juridic3: Centrul de Cercetări Socio-Umane Lumen Iaşi, funcţionează
ca unitate de cercetare-dezvoltare fără personalitate juridică, în cadrul Asociaţiei Lumen
Iaşi, organizaţie non-guvernamentală
1.3. Actul de înfiinţare4: Decizia de Înfiinţare a Centrului de Cercetări Socio-
Umane Lumen, nr. 1 din 1. 03. 2001 prin decizia preşedinteluir Asociaţiei Lumen Iaşi
1.4. Numărul de înregistrare în Registrul potenţialilor contractori: 4699
1.5. Director general/Director: Dr. Sandu Ştefan Antonio
1.6. Adresa: Iaşi, Str. Ţepeş Vodă, nr. 2, Bl. V1, Sc. F, Etj. 3, Ap.2.
1.7. Telefon, fax, pagină web, e-mail:
Tel: 0232/450133,
Fax: 0332/811 551,
www.edituralumen.ro,
www.asociatialumen.ro
prlumen@gmail.com .

2. DOMENIUL DE SPECIALITATE: Cercetare Socio-Economică


Conform Clasificării UNESCO 5
11. Logică
1105. Metodologie
1109 Alte aspecte privitoare la logică

51. Antropologie
5103. Antropologie socială

53. Ştiinţe economice


5311.01 Publicitate
5311.04 Organizarea resurselor umane
5311.06 Studii de piaţă
5311.10 Conducerea vânzărilor
5312.02 Servicii comunitare, sociale şi individuale

3
Se mentionează forma de organizare şi persoana juridică: dacă unitatea de cercetare-dezvoltare nu are
personalitate juridică, se menţionează denumirea instituţiei cu personalitate juridică pe care o reprezintă (de
exemplu, Centrul de.......din cadrul Universităţii......)
4
Se menţionează titlul actului, data emiterii, organul emitent şi, după caz, modificările ulterioare
5
Domeniile de clasificare UNESCO pot fi accesate la www.mct.ro/ancs.
55. Istorie
5506.18 Istoria filosofiei
5506.21 Istoria religiei

58. Pedagogie
5802.01 Educaţia adulţilor
5802.05 Educaţie specială: handicapaţi şi deficienţi mintali
5802.07 Formare profesională

59 Ştiinţe politice
5901. Relaţii internaţionale
5901.05 Probleme ale relaţiilor internaţionale
5902..03 Politică culturală
5902..15 Politică socială
5903 Ideologii politice
5905.01 Alegeri
5905.02 Comportament politic
5906 Sociologie politică
5906.01 Drepturile omului
5906.03 Minoritate
5906.05 Religie
5906.06 Conflicte sociale
5910.02 Mass-media
5910.03 Presa

61. Psihologie
6103.01 Teoria comportamentului
6103.04 Terapie de grup
6108.05 Comportamente în structuri organizate
6110 Parapsihologia
6112.01 Discriminare
6112.02 Fenomenele grupurilor minoritare
6114.01 Publicitate
6114.05 Rezolvarea conflictelor
6114.18 Comunicaţie simbolică

63 Sociologie
6301 Sociologie culturală
6301.02 Relaţii culturale
6301.04 Relaţii interetnice
6301.07 Sociologia artei
6301.10 Sociologia religiei
6302.03 Proiecte de investigare
6302.04 Metode de investigare socială
6303.03 Metodologie
6304.02 Soluţionarea conflictelor
6307.03 Politică socială
6307.05 Servicii sociale
6308 Comunicaţii sociale
6310.05 Handicapaţi
6310.08 Calitatea vieţii
6311.01 Studiul comunităţilor

71 Etica
7102.04 Etica filosofică
7102.02 Codul de conduită etică
7103.04 Etica ştiinţei
7103.03 Etica economică

72 Filosofie
7201 Filosofia cunoaşterii
7201.02 Epistemologie
7202.02 Hermeneutica
7202.07 Filosofia limbajului
7203 Filosofie generală
7203.03 Metafizică şi ontologie
7205 Filosofia ştiinţei
7205.04 Filosofia fizicii
7205.05 Filosofia ştiinţelor sociale
7206 Filosofia
7206.03 Filosofia spaţiului şi timpului
7207 Filosofia socială
7207.01 Filosofia culturii

Conform Clasificării CAEN 6:


7220 Cercetare-dezvoltare în ştiinţele sociale şi umaniste
7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi comunicării
7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
7320 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice

3. STAREA UNITĂŢII DE CERCETARE-DEZVOLTARE:


3.1 Misiunea Centrului de Cercetări Socio-Umane din cadrul Asociaţiei Lumen
Iaşi:
Misiunea unităţii de cercetare-dezvoltare „Centrul de Cercetări Socio-Umane
Lumen” o constituie realizarea de cercetări socio-umane inter şi transdisciplinare de înalt
nivel ştiinţific în domeniile de vârf ale cercetării ştiinţifice şi cu impact asupra dezvoltării
unor practici sociale în corelare cu strategiile naţionale şi europene în domeniu.
− Elaborarea unor strategii de stimulare a cercetării ştiinţifice şi politico-culturale
de implementare a rezultatelor cercetărilor de vârf în tehnologii
comunicaţionale, practici sociale, politici sociale, instrumente de intervenţie
psiho-socială.
− Organizarea de Programe speciale de valorificare a creativităţii ştiinţifice şi
promovarea acestora în rândul practicienilor, firmelor şi organizaţiilor
interesate.
− Identificarea unor cadre teoretice şi conceptuale de vârf în cercetarea ştiinţifică
mondială în domeniul ştiinţelor socio-umane şi economice, cu precădere a

6
Conform clasificarii CAEN valabila de la 1 ianuarie 2008.
priorităţilor româneşti în domeniu şi transformarea acestora în instrumente
operaţionale ale schimbării sociale.

Direcţiii de cercetare-dezvoltare în domeniul socio-economic şi umanist:


a) Impactul fenomenelor de globalizare asupra vieţii sociale culturale şi economice
în principal corelate cu fenomele integrării europene a României;
− Paradigma transmodernă o paradigmă emergentă a postmodernităţii;
− Tehnicile de comunicare eficientă şi leadershipul centrat pe succes şi condiţiile
de europenizare şi globalizare;
− Fenomenele de virtualizare a spaţiului social;
− Rolul, locul şi dinamica comunităţilor etno-culturale şi religioase privite din
perspectiva proceselor de europenizare şi globalizare.
b) Elaborarea de studii şi cercetări în domeniul transdisciplinarităţii şi impactului
social cultural şi economic al noilor conceptualizări din domeniul ştiinţei;
c) Strategii de intervenţie psihosociale la nivelul individului şi organizaţiei:
− Noi metode şi tehnici în asistenţa socială;
− Tehnici de instruire a adulţilor.
d) Calitatea ocupării vizează:
− Studii şi cercetări legate de asigurarea incluziunii şi accesului pe piaţa muncii
cu precădere a persoanelor provneite din grupuri minoritare marginale şi
excluse;
− Cercetarea calităţii vieţii de muncă şi a performanţei economice şi sociale în
contextul introducerii unor strategii manageriale alternative.
e) Politici culturale şi de dezvoltare a ştiinţei ce vizează analiza relaţiilor dintre
perfomanţa culturală şi ştiinţifică şi succesul personal şi social al individului creativ;
studierea creativităţii cultural-ştiinţifică ca premiză a dezvoltării sociale.
f) Stabilirea de noi strategii în vederea îmbunătăţirii performanţelor sociale şi
culturale ale individzilor în contextul modoficării culturii manageriale şi globalizării
comunicaţiilor.

3.2. Modul de valorificare a rezultatelor de cercetare-dezvoltare, inovare şi


gradul de recunoaştere al acestora.
Rezultatele cercetărilor în domeniile socio-umane şi economice realizate de
Asociaţia Lumen s-au materializat în:
− Parteneriatul editorial în ceea ce priveşte administrarea editorială a „Revistei de
Cercetare şi Intervenţie Socială”, publicată în numele Universităţii „Al. I.
Cuza” Iaşi şi Holt România şi includerea cercetătorilor Asociaţiei Lumen în
colegiul internaţional de redacţie a acestei publicaţii. Revista de Cercetare şi
Intervenţie socială este recunoscută ca revistă ştiinţifică de categoria A fiind
indexată în baza de date ISI Thomson, Index Copernicus şi CEEOL;
− Parteneriatul editorial cu Editura Lumen şi cooptarea unor cercetători din
cadrul Centrului de Cercetări Socio-Umen Lumen în colegiul ştiinţific al
Editurii Lumen. Editura Lumen este editură ştiinţifică cu recunoaştere
internaţională fiind recunoscută ca Editură Ştiinţifică de către CNCSIS
(menţionăm că Editura Lumen nu aparţine Asociaţiei Lumen, ea fiind
administrată de către SC Lumen Media SRL, dar are semnat cu aceasta un
parteneriat de constituire a Grupului Editorial Lumen Media. Ca atare
majoritatea Programelor Editoriale ale Asociaţiei Lumen sau a altor programe
de cercetare care au componentă publicarea rezultatelor cercetătorilor se
derulează prin intermediul Editurii Lumen şi publicaţiilor acesteia);
− Asociaţia Lumen derulează anual Programe de Promovare a ştiinţei şi
creativităţii ştiinţifice şi culturale sub denumirea generală de Programul de
Promovare a Tinerilor Cercetători, care are următoarea componente:
− Programul Lumen Microcercetări – susţine şi promovează rezultatele obţinute
de cercetători în domeniul socio-uman sub forma unor cercetări punctuale
finalizate prin articole şi publicate în volume colective. Începând cu octombrie
2009, volumele publicate în vole colective publicate sub egida „Lumen
Microcercetări” vor avea o componentă instituţională internaţională, care în
urma proceselor de Peer Review vor fi indexate în baza de date internaţionale
precum Social Science Research Network. Asociaţia Lumen este de asemenea
în tratative şi cu late baze de date internaţionale în vederea indexării
publicaţiilor apărute în cadrul programelor sale editoriale;
− Centrul de Cercetări Socio-Umane Lumen editează revista „Revista
Românească pentru Educaţie Multidimensională”, aflată la cel de al doilea
număr, primind deja acceptul de principiu pentru indexare SSRN (BDI) şi fiind
în proces de evaluare la alte baze de date, şi în proces de recunoaştere
CNCSIS;
− Rezultatele cercetărilor socio-umane şi economice realizate de către
cercetătorii Centrului nostru s-au concretizat în articole şi lucrări publicate în
reviste de specialitate, comunicări la conferinţe de specialitate, parteneriate în
realizarea unor teme de cercetare în cadrul unor contracte finanţate din fonduri
publice sau private, naţionale şi internaţionale;
− Realizarea de materiale bibliografice, seminarii, cursuri de formare şi/sau
perfecţionare realizate pentru terţi;
− Publicarea de volume individuale sau colective rezultate în urma cercetărilor
efectuate;
− Susţinerea unor teze de doctorat având puncte de plecare (cel puţin parţial)
cercetări realizate în cadrul Centrului de Cercetări Socio-Umane Lumen Iaşi
− Rezultatele cercetărilor au fost valorificate în domenii precum: filosofie,
logică, epistemologie şi teoria cunoaşterii, filosofia culturii, filosofia ştiinţei,
comunicare şi tehnici de comunicare, filosofia artei, filosofie şi sociologia
religiilor, semiotică, sociologia minorităţilor, dezvoltare comunitară, sociologie
comunităţilor, sociologia ştiinţei, asistenţă socială, managementul resurselor
umane, managementului proiectelor, formare profesională, teoria instruirii,
pragmatica socială şi politică etc.
3.3. Situaţia financiară – Datorii la Bugetul de Stat
La data de 31 decembrie 2009 (data finală a acestei autoevaluări) Asociaţia Lumen
nu are datorii la Bugetul de Stat sau asigurărilor sociale de stat şi nici la Bugetele Locale.

4. CRITERII PRIMARE DE PERFORMANŢĂ


4.1. Lucrări ştiinţifice/tehnice publicate în reviste de specialitate cotate ISI
4.1.1. Nr de lucrări ştiinţifice (30 puncte) – vezi anexa 4.1.1.
4 * 30 = 120 puncte

4.1.2. Punctaj cumulate ISI (5 puncte)


0 * 5 = 0 puncte
NOTĂ!! Pentru Revistele de Cercetare şi Intervenţie Socială cât şi Cultura
International Journal of Philosophy of Culture and Axiology ambele indexate ISI
Thomson in Social Sciences, Cotation Index, respectiv în Humanities Index nu avem încă
informaţii cu privire la factorul de impact.

4.1.3. Număr de citări în reviste de specialitate cotate ISI (5 puncte) – lista


lucrărilor şi citărilor grupate pe ani se ataşează ca anexă nr. 4.1) – nu există anexa nr.
4.1 deoarece nu au fost identificate până în prezent un număr de citări în reviste de
specialitate cotate ISI
0 * 5 =0 puncte

4.2. Brevete de invenţie


4.2.1. Nr. De brevete ( 30 puncte)
0 * 30 = 0 puncte

4.2.2. Nr. de citări de brevete în Sistem ISI (5 puncte)


0 * 5 = 0 puncte

4.3. Produse şi tehnologii rezultate din activităţi de cercetare, bazate pre brevete,
omolăgări sau inovaţii proprii, studii prospective şi tehnologice rezultate din activitatea
de cercetare-dezvoltare comandate de beneficiar
(se indică contractul şi firma care utilizează produsul, serviciul, tehnologia).

4.3.1. Nr. de produse, tehnologii, studii, servicii


(lista produselor, serviciilor şi tehnologiilor grupate pe ani se ataşează ca anexă
4.3) – nu există anexa nr. 4.3 deoarece nu există până în prezent produse şi tehnologii
brevetate

Total 4 Criterii de Performanta Primare = 120 puncte


5. CRITERII SECUNDARE DE PERFORMANŢĂ
5.1. Lucrări ştiinţifice (tehnice) publicate în reviste de specialitate7
fără cotaţie ISI
5.1.1 Număr de lucrări (5 puncte) – vezi anexa 5.1.1
An Număr de puncte
2009 0*5=0
2008 2 * 5 = 10
2007 2 * 5 = 10
Total 5.1. 20 puncte

5.2. Lucrări ştiinţifice la Conferinţe Internaţionale cu comitet de


program

5.2.1. Număr de comunicări prezentate (5 puncte) – a se vedea anexa 5.2.1.

An Număr de puncte
2009 9 * 5 = 45
2008 2 * 5 = 10
2007 6 * 5 = 30
Total 5.2.1 85 Puncte

5.3. Modele fizice, modele experimentale, modele funcţionale,


prototipuri, normative, proceduri, metodologii, reglementări şi planuri
tehnice noi sau perfecţionate, realizate în cadrul programelor naţionale sau
comandate de beneficiari (5 puncte)

7
În cazul revistelor româneşti, sunt luate în considerare cele cotate CNCSIS, categoria B – www.cncsis.ro
5.3.1.Număr de modele, normative, proceduri, etc.:
(Lista modelelor, normativelor etc, grupate pe ani, se ataşează ca Anexa nr 5.3.1)

An Număr de puncte
2009 5 * 5 = 25
2008 3 * 5 = 15
2007 0*5=0
Total 5.3.1. 40 puncte

6. PRESTIGIUL PROFESIONAL
6.1. Membri (incluzand statutul de recenzor) in colectivele de redactie
ale unor reviste (cotate ISI sau incluse in baze de date internationale) sau in
colective editoriale ale unor edituri internationale recunoscute: - A SE
VEDEA ANEXA 6.1.
Număr de prezenţe în perioada pentru care se face evaluarea: (20 de puncte)

An Număr de puncte
2009 4 *20 = 80
2008 4 * 20 = 80
2007 4 * 20 = 80
Total 240 puncte

6.2. Membrii în colectivele de redacţie ale revistelor recunoscute


naţional (din categoria B în clasificarea CNCSIS)
Număr de prezenţe: (10 de puncte)
0 * 10 = 0 puncte

6.3. Premii internationale obtinute printr-un proces de selectie: (20 de


puncte)
0 * 20 = 0 puncte

6.4. Premii naţionale ale Academiei Române (20 de puncte)


0 * 20 = 0 puncte
6.5. Conducatori de doctorat, membri ai unităţii de cercetare: (10 de
puncte)
0 * 10 = 0 puncte

6.6. Număr de doctori în ştiinţă, membri ai unităţii de cercetare (10


de puncte):

Nr. Crt. Nume Grade didactice universitare


1. CIULEI TOMIŢĂ Conferenţiar universitar doctor
2. SANDU ŞTEFAN ANTONIO Lector universitar doctor

Total 6.6 = 2 x 10 = 20 puncte

Total 6 = 260 puncte

7. Venituri realizate prin contracte de cercetare în domeniul pentru


care se face evaluarea, în perioada 2007 – 2009
7.1. Numărul si valoarea contractelor de cercetare internaţionale finanţate din
fonduri publice:
0 contracte

7.2. Numărul si valoarea contractelor de cercetare internaţionale finanţate din


fonduri private:
0 contracte

7.3. Numărul si valoarea contractelor de cercetare naţionale finanţate din fonduri


publice

Nr. Crt. Nume cercetare Valoare Tip de An


contract finanţare
(EURO)
Centrul Virtual de Training 3300 Grant MTS 2009
şi Consultanţă Lumen
1. Lumen Cartea de Cultură 13 800 Grant AFCN 2009
2. Identităţi Transmoderne 10 000 Grant AFCN 2008
3. Literatura ca Educaţie 1 000 Grant ANT 2007
Nonformală. Seminarii
Naţionale de Estetici
Postmoderne
4. Identitate românească în 2 000 Grant AFCN 2007
construcţie Europeană
TOTAL 30 200

7.4 Numărul si valoarea contractelor de cercetare naţionale finanţate din fonduri


private:
0 contracte

7.5 Alte surse:


Sponsorizări persoane private fizice sua juridice pentru Programul de Promovare a
Tinerilor Cercetători
2009 = 23 000 Euro (aproximativ)
2008 = 20 000 Euro (aproximativ)
2007 = 15 000 Euro (aproximativ)

TOTAL= 58 000 Euro (aproximativ)

7Bis: Venituri realizate din activităţi economice (servicii, microproducţie):


2007 – 2300 Euro
8. Resursa umană de cercetare

Anul 2009

Nr. Nume Grade didactice Fracţiune de normă (cu


Crt. universitare bază, cumul sau contract de
asociere)
1 SANDU Cercetător doctor 1 normă întreagă (normă de
ŞTEFAN bază), normă de bază
ANTONIO cercetător Centrul de
Cercetări Socio-Umane
Lumen
2 CIULEI Conferenţiar ½ normă (contract de
TOMIŢĂ universitar doctor asociere la programe de
cercetări), normă de bază
este la Universitatea
Valahia, Facultatea de
Drept şi Stiinţe Social-
Politice, Târgovişte
3 BRADU OANA Masterand ½ normă (contract de
ALINA asociere la programe de
cercetări), normă de bază
este la DGASPC Iaşi
4 PONEA ELENA Masterand 1 normă întreagă începând
SIMONA cu data de 1 iulie 2009 şi ½
normă în perioada 1 aprilie
– 1 iulie, normă de bază
asistent cercetare Centrul
de Cercetări Socio-Umane
Lumen

Anul 2008

Nr. Crt. Nume Grade didactice Fracţiune de


universitare normă (cu bază,
cumul sau
contract de
asociere)
1. SANDU ŞTEFAN Cercetător doctor (titlul 1 normă întreagă
ANTONIO de doctor confirmat în (normă de bază),
luna septembrie 2008) normă de bază
cercetător
Centrul de
Cercetări Socio-
Umane Lumen
2 CIULEI TOMIŢĂ Lector universitar ½ normă
doctor (contract de
asociere la
programe de
cercetări), normă
de bază este la
Universitatea
Valahia,
Facultatea de
Drept şi Stiinţe
Social-Politice,
Târgovişte
3 BRADU OANA Masterand ½ normă
ALINA (contract de
asociere la
programe de
cercetări
începând cu luna
august 2008),
normă de bază
este la DGASPC
Iaşi

Anul 2007

Nr. Crt. Nume Grade didactice Fracţiune de


universitare normă (cu bază,
cumul sau
contract de
asociere)
1. SANDU ŞTEFAN Cercetător doctorand 1 normă întreagă
ANTONIO (normă de bază),
normă de bază
cercetător
Centrul de
Cercetări Socio-
Umane Lumen
2 CIULEI TOMIŢĂ Lector universitar ½ normă
doctor (titlul de doctor (contract de
începând cu luna martie asociere la
2007) programe de
cercetări), normă
de bază este la
Universitatea
Valahia,
Facultatea de
Drept şi Stiinţe
Social-Politice,
Târgovişte

8.1. Total personal de cercetare care realizează venituri din


activitatea de cercetare-dezvoltare/ din care doctori în ştiinţă: 4/2
8.1.1. Cercetători ştiinţifici gradul 1 (profesori)/din care doctori în ştiinţă: 0/0
8.1.2. Cercetători ştiinţifici gradul 2 (conferenţiari)/din care doctori în ştiinţă: 1/1
8.1.3. Cercetători ştiinţifici gradul 3 (lectori)/din care doctori în ştiinţă: 1/1
8.1.4. Cercetători ştiinţifici /din care doctori în ştiinţă: 0/0
8.1.5. Asistenţi de cercetare: 2
8.1.6. Total personal auxiliar de cercetare angajat: 0
MEDIA PE ANI ESTE DE 2 NORME PE AN

8.2. Date privind perfecţionarea resursei umane


8.2.1. Număr de doctoranzi şi masteranzi care lucrează în unitatea de cercetare-
dezvoltare la data completării formularului: 2 masteranzi

8.2.2 Număr de teze de doctorat realizate în unitatea de cercetare-


dezvoltare în perioada pentru care se face evaluarea: 2

9. Infrastructura de cercetare-dezvoltare:
9.1. Laboratoare de cercetare-dezvoltare:
0 laborator

9.2. Lista echipamentelor performante achiziţionate în ultimi 10 ani8


− video proiector Benq Dlp Texas Instruments - achiziţionat cu factura seria
ATX numărul 1339778 în data de 26 12 2008

8
Unele dintre achiziţii sunt efectuate prin SC Lumen Media SRL, firmă membră a Grupului Lumen,
existând dreptul de utilizare pentru toate bunurile de inventar ale Lumen Media în baza contractului de
Asociere în participaţiune de constituiere a Grupului Lumen.
− notebook MSI – achiziţionat cu factura seria EMA numărul 1179156 din data
de 01 08 2008
− calculator Pentium Core 2 Duo - achiziţionat cu factura seria EMA numărul
1179156 din data de 01 08 2008
− monitor LCD de 17 inch – achiziţionat cu factura seria YDU numărul 330, din
data 07 04 2008
− reportofon Philips – achiziţionat cu factura seria MG numărul 0290346, din
data de 18 03 2008
− LCD Samsung Series 3, diagonală 85 cm – achiziţionat cu factura seria MG
numărul 0577713 din data 23 07 2009
− 2 flipcharturi magnetic- achizionat cu factura seria 92013 numărul 0013519,
din data de 19 05 2009, factura cu seria 92013 numărul 0014313 din data de 27
05 2009
− DVD Player XV-D 210 MP Man – achiziţioant cu factura seria SEM numărul
246068 în data de 5 08 2009
− 14 scaune - achiziţionate cu factura seria SLG numărul 559142013781, din
data de
− cameră video Panasonic
− hard disk mobile Rack – achiziţionat cu factura seria XJZ numărul 5349705 în
data de 26 01 2007
− Copiator Konica Minolta - achiziţionat în 2002
− imprimantă laser – achiziţionat cu factura seria ATX numărul 134 4170 în data
de 14 12 2008

CENTRALIZATOR

Nr Criteriul Punctaj Valoare Total


Crt. indicator puncte
A REZULTATELE ACTIVITĂŢII DE
CERCETARE-DEZVOLTARE
A1 CRITERII PRIMARE DE PERFORMANŢĂ 150
1 Lucrări ştiinţifice/tehnice în reviste de 30 4 120
specialitate cotate ISI*)
2 Factor de impact cumulat al lucrărilor cotate ISI
3 Citari în reviste de specialitate cotate ISI
4 Brevete de invenţie
5 Citari in sistemul ISI ale cercetărilor brevetate
6 Produse şi tehnologii rezultate din activităţi de
cercetare, bazate pe brevete, omologări sau
inovaţii proprii. Studii şi prospective
tehnologice şi servicii rezultate din activitatea
de cercetare-dezvoltare, comandate de
beneficiari
A2 CRITERII SECUNDARE DE 270
PERFORMANŢĂ
1 Lucrări ştiinţifice/tehnice în reviste de 5 4 20
specialitate fără cotaţie ISI
2 Comunicări ştiinţifice prezentate la conferinţe 5 17 85
internaţionale
3 Modele fizice, modele experimentale, modele 5 8 40
funcţionale, prototipuri, normative, proceduri,
metodologii, reglementări şi planuri tehnice noi
sau perfecţionate, realizate în cadrul
programelor naţionale sau comndate de
beneficiary
B PRESTIGIUL PROFESIONAL
1 Membrii în colectivele de redacţie ale revistelor 20 12 240
recunoscute ISI (sau incluse în baze
internaţionale de date) şi în colective
editoriale internaţionale
2 Membri în colectivele de redacţie ale revistelor
recunoscute naţional (categoria B în clasificarea
CNCSIS)
3 Premii internaţionale obţinute prin proces de
selecţie
4 Premii ale Academiei Române
5 Număr de conducători de doctorat, membri ai
unităţii de cercetare
6 Număr de doctori în ştiinţe, membri ai unităţii 10 2 20
de cercetare
Total general 675
Punctaj mediu pe membru colectiv CDI 112,5

Presedinte
Dr. Antonio SANDU
Anexa 4.1.1.

Lucrări ştiinţifice/tehnice în reviste de specialitate cotate ISI*)

Nr de lucrări ştiinţifice (30 puncte)

4 * 30 = 150 puncte

Nr. Autori Articol Publicaţie Punctaj


Crt
Sandu Ştefan Aspecte epistemice 2009 în Revista de 30
Antonio; şi axiologice în Cercetare şi Intervenţie
Bradu Oana supervizarea socială Volumul 24
Alina apreciativă Martie/ 2009
(epistemic and Universitatea
axiological “Alexandru Ioan Cuza”
perspectives în /Holt România (Revistă
appreciative ştiinţifică cotată A de
supervision) către CNCSIS), ISSN:
1583-3410 (tipar), 1584-
5397 (electronic) ),
acreditata CNCSIS no.
657, categoria A,
indexata BDI, Central
and Eastern European
Online Library, Revistă
ISI Thomson (Social
Sciences Citation Index)
şi indexată Index
Copernicus, ISSN 1583-
3410 (tipar) şi 1584-5397
(electronic), pp 149-156,
articol indexat ISI,
articol indexat CEOL
(http://www.ceeol.com/as
px/issuedetails.aspx?issue
id=5b439fa8-5712-4be2-
a6b6-
37139deb98a3&articleId
=6cedff32-5d08-4c8b-
b073-9f243408566b ).
Ciulei Rational and 2007 în Revista de 30
Tomiţă empirical method in Cercetare şi Intervenţie
social research Socială Volumul 17/iunie
2007, revistă publicată în
numele Universităţii
“Alexandru Ioan Cuza” /
Holt România ISSN:
1583-3410 (tipar), 1584-
5397 (electronic) ),
acreditata CNCSIS no.
657, categoria A,
indexata BDI, Central
and Eastern European
Online Library, Revistă
Cotată ISI Thomson
(Social Sciences Citation
Index) şi indexată Index
Copernicus
(http://www.ceeol.com/as
px/issuedetails.aspx?issue
id=16fbdf35-872d-474c-
9239-
0110bd734382&articleId
=f7b8d9ed-904a-4168-
a633-a8d695a81f01 ).
Ciulei Nihil est in intellectu 2009 în Cutura 30
Tomiţă quod non primus International Journal of
fuerit in sensu. The philosophy of culture and
limits of gnoseologic axiology Nr. XI/2009,
paradigm, from ISSN 1584 – 1057
Aristotle to Locke. (www.international-
journal-of-
axiology.net/articole/nr11
/art05.pdf ). Revista este
indexată ISI Thomson în
secţiunea Humanities.
Ciulei Reflections on an 2008 în Cutura 30
Tomiţă Ignored Dimension International Journal of
of Pre-Socratic philosophy of culture and
Philosophy: axiology Nr. IX/2008,
Knowledge. ISSN 1584 – 1057.
Revista este indexată ISI
Thomson în secţiunea
Humanities.
TOTAL 120

Total ANEXA 4.1.1 = 120 PUNCTE


ANEXA 5.1.1.

N Lucrări ştiinţifice (tehnice) publicate în reviste de specialitate fără


cotaţie ISI
Număr de lucrări 2009
0 * 5 = 0 puncte

Număr de lucrări 2008


2 * 5 = 10 puncte
Nr. Autori Articol Publicaţie Punctaj
Crt
Ciulei David Hume the „Analele Facultăţii de 5
Tomiţă instrumental Ştiinţe Juridice, Sociale şi
conception of Politice”,
practical reason Anul V, Nr. 2 (12),
septembrie 2008, Revistă
cotată B de către
CNCSIS, cod CNCSIS
661, ISSN 1584-4056, pp.
96-111
Ciulei L`empirisme ”Analele Facultăţii de
Tomiţă sociologique Ştiinţe Juridice, Sociale şi 5
Politice”,
Anul V, Nr. 1 (11),
ianuarie 2008, Revistă
cotată B de către
CNCSIS, cod CNCSIS
661, ISSN 1584-4056, pp.
60-70
TOTAL 10

Număr Lucrări 2007


2 * 5 = 10 puncte
Nr. Autori Articol Publicaţie Punctaj
Crt
Ciulei Epistemological ”Analele Facultăţii de 5
Tomiţă dimensions of the Ştiinţe Juridice, Sociale şi
empirical Politice”,
knowledge and the Anul IV, Nr. 3 (10),
rational knowledge septembrie 2007, Revistă
cotată B de către
CNCSIS, cod CNCSIS
661, ISSN 1584-4056, pp.
42-51
Ciulei Dezvoltări moderne ”Analele Facultăţii de
Tomiţă ale empirismului Ştiinţe Juridice, Sociale şi 5
clasic anglo-saxon Politice”,
Anul IV, Nr. 1 (8), martie
2007, Revistă cotată B de
către CNCSIS, cod
CNCSIS 661, ISSN 1584-
4056, pp. 74-90
TOTAL 10

Total anexa 5.1 = 20 puncte


ANEXA 5.2.1.

Număr de comunicări prezentate


Număr Lucrări 2009
9 * 5 = 45 puncte

Nr. Autori Articol Publicaţie Punctaj


Crt
Sandu Ştefan Pragmatici În cadrul simpozionului 5
Antonio, apreciative în internaţional
Bradu Oana discursul politic Particularităţi ale
Alina fenomenologiei social
politice în lumea
contemporană, organizat
de Facultatea de Ştiinţe
Juridice, Sociale şi Politice,
Universitatea Valahia din
Târgovişte în parteneriat
cu Universitatea Castilla la
Mancha, Spania şi
Institutul de Cercetări
Juridice a Academiei
Române, Târgovişte 5-7
iunie 2009
Sandu Ştefan Orientări În cadrul Conferinţei de 5
Antonio transmoderne ale Inventică , „The 13 th
creaţiei artistice. O International Conference
abordare Inventica 2009” organizată
funcţionalistă a de Institutul Naţional de
operei de artă Inventică Iaşi în
parteneriat cu
Universitatea Tehnică „Gh.
Asachi” Iaşi şi comisia
Academiei Umane pentru
Inventică , participare
internaţională din
România, Ucraina,
Belarus. Comunicarea a
fost publicată în volumul
„Belous V” Inventica 2009,
Editura Performantica
Iaşi, pp. 269-281.
Conferinţă cu comitet
internaţional perioada de
desfăşurare 4-6 iunie 2009
Sandu Ştefan Terapia afirmativ- Conferinţa Internaţională 5
Antonio apreciativa a de terapii complementare
destinului şi alternative ANATECOR
Iaşi. Conferinţa cu comitet
de organizare
internaţional, desfăşurată
în perioada 12-15 mai.
Ciulei De la Hume la Susţinut în cadrul 5
Tomiţă Peirce. Simpozionul Internaţional
Metoda pragmatică ”Particularităţi ale
şi retorica pură. fenomenologiei sociale şi
Metoda pragmatică politice în lumea
şi retorica pură contemporană” organizat
de Facultatea de Ştiinţe
Juridice, Sociale şi Politice
(Universitatea ”Valahia”
din Târgovişte), Facultatea
de Şiinţe Juridice şi Sociale
(Universitatea Castilla La
Mancha - Spania) şi
Institutul de Cercetări
Juridice al Academiei
Române,
Târgovişte, 5-7 iunie 2009
Ciulei Principiul Susţinut în cadrul 5
Tomiţă comunicării în Conferinţă internaţională:
retorica multimedia. ”Paradigma discursului
Teoria celor 3P: ideologic”
Persuadare- Universitatea „Dunărea de
Publicitate- Jos”, Galaţi, Facultatea de
Propagandă Litere, Catedra de
Lingvistică, Literatură şi
Jurnalism,
Galaţi, 29-30 aprilie 2009
Ciulei Naturalistic Susţinut în cadrul The 33rd 5
Tomiţă epistemology and The american Romanian
evidence of human Academy of Arts and
irrationality Sciences Congress
”Modernism and Progres
in Arts and Sciences”
organizat în colaborare cu
Sibiu Alma Mater
University, Sibiu, 2-4 iunie
2009
Ciulei Principiul inducţiei Susţinut la Cea de-a III-a 5
Tomiţă la David Hume Conferinţă cu Participare
Internaţională cu tema
”Limbă, Cultură şi
Civilizaţie” organizată de
Universitatea Politehnică
Bucureşti, Catedra de
Comunicare în Limbi
Moderne, Bucureşti, 12-13
iunie 2009
Ciulei Retorica discursului Congresul internaţional de 5
Tomiţă radio. De la istorie a presei, organizat
divertisment la de Universitatea „Petre
intervenţia culturală Andrei” din Iaşi şi
Asociaţia Română de
Istorie a Presei,
Iaţi, 2-4 aprilie 2009
Ciulei Despre împacarea Sesiunea de comunicări 5
Tomiţă retoricii cu filosofia ”Dreptul românesc în
dreptului contextul exigenţelor
uniunii europene”,
Academia Română,
Institutul de Cercetări
Juridice,
Bucureşti, 29 aprilie 2009
TOTAL 45

Număr Lucrări 2008


2 * 5 = 10 puncte

Nr. Autori Articol Publicaţie Punctaj


Crt
Sandu Ştefan Quantum Susţinută la cea de a 20-a 5
Antonio Metaphysic – New Conferinţă
Dimensions of Internaţională a
Metaphysics in a Asociaţiai Române de
Transmodern Semiotică
Philosophy transmodernity:
managing global
communication sub
auspiciile International
Asociation Of Semiotics .
IASS, filiala România
AROSS Romanian
Association of Semiotic
Studies; aorganizatori
Asociaţia Română de
semiotică Facultatea de
Litere din Bacău, Centrul
de Sud-Est European de
Stusii Semiotice, Nero
Bulgarian University
Hungarian Association
for semiotic studies şi
Psihological school of
Higher Education
Wrochow Polonia.
Conferinţă
Internaţională
Transmodernity
Managing Global
Communication 23-25 oct
2008 Bacău
Ciulei Sofismele de Sesiunea de comunicări
Tomiţă argumentare şi ştiinţifice Mass media, 5
retorica comunicare şi
editorialului comunitate, Facultatea
de jurnalism şi Ştiinţele
Comunicării,
Universitatea din
Bucureşti,
Bucureşti, 23 mai 2008
TOTAL 10

Număr Lucrări 2007


4 * 5 = 40 puncte
Nr. Autori Articol Publicaţie Punctaj
Crt
Tomiţă Retorica Sesiunea de comunicări 5
Ciulei propagandei ştiiniţfice Comunicarea
în spaţiul public şi
integrarea europeană,
Facultatea de jurnalism
şi Ştiinţele Comunicării,
Universitatea din
Bucureşti,
Bucureşti, 7-8 iunie 2007
Tomiţă Filosofia Conferinţa cu participare
Ciulei comunicării. O internaţională: 5
analiză pragmatică Fundamentele
comunicării
organizaţionale: tendinţe
actuale în asociere cu cel
de-al XIV-lea Colocviu
Bilateral Franco-Român
Organizaţiile şi Cultura
Media – transformări
corporative.
Universitatea Bucureşti,
Facultatea de Litere,
Bucureşti, 1-2 iunie 2007
Sandu Ştefan Paradigma În cadrul seminarului 5
Antonio postmoderna. naţional cu participare
Libertatea ca internaţională
presupozitie “Literatura ca educaţie
Cauze ale rupturii nonformală”, organizat
paradigmei de Asociaţia Lumen,
moderne Muzeul literaturii
Fundamentele române Moldova Iaşi;
romantice ale 15-27 noiembrie 2007,
transmodernismului program finanţat de
Autoritatea Naţională
pentru Tineret
Sandu Ştefan Între dreptul la În cadrul Mesei Rotunde 5
Antonio liberă exprimare şi Naţionale “Fundamentele
dreptul la imagine; Jurnalismului pentru
Limbajul şi Adolescenţi”, realizată în
structurile cadrul programului
formatoive ale “Literatura ca educaţie
gândirii nonformală”, program
Noile media, finanţat de Autoritatea
virtualizări ale Naţională pentru Tineret
spaţiului social
Ciulei Semnele decăderii În cadrul Mesei Rotunde 5
Tomiţă normelor etice şi Naţionale “Fundamentele
deontologice Jurnalismului pentru
Adolescenţi”, realizată în
cadrul programului
“Literatura ca educaţie
nonformală”, program
finanţat de Autoritatea
Naţională pentru Tineret
Ciulei Trei posibile feţe ale În cadrul seminarului 5
Tomiţă postmodernismului naţional cu participare
internaţională
“Literatura ca educaţie
nonformală”, organizat
de Asociaţia Lumen,
Muzeul literaturii
române Moldova Iaşi;
15-27 noiembrie 2007,
program finanţat de
Autoritatea Naţională
pentru Tineret
TOTAL 30

An Număr de puncte
2009 9 * 5 = 45
2008 2 * 5 = 10
2007 6 * 5 = 30
Total 5.2.1. 85 puncte
Anexa 5.3.1

Lista de modele fizice, modele experimentale, modele functionale, prototipuri,


normative, proceduri, metodologii, reglementari sau planuri noi sau perfectionate realizate
in cadrul programelor nationale sau comandate de beneficiar

ANUL 2009

Nr. Denumire Nr. Beneficiar


Crt. Contract/
Anul
Centrul Virtual de Training şi Consultanţă Nr. Asociaţia
Lumen care a fost materializat prin: 1229/2009 Lumen în
1. Portalul www.centruldetraining.ro - permite cadrul
implementarea unor sesiuni de formare online programului
bazată pe pedagogia construcţionistă şi pe “Centrul
abordarea apreciativă centrată pe succes. Virtual de
2. Metodologii de formare profesională în Training şi
domeniile: “formator”, “asistent în relaţii publice Consultanţă”
şi comunicare”, “dezvoltare organizaţională” şi finanţat de
“brand personal” (publicate în “Revista Centrul Ministerul
de Training”) – precum şi Cercetarea-evaluare Tineretului şi
“Centrul Virtual de Training şi Consultanţă” Sportului şi
(publicată în extenso în “Revista Centrul de Direcţia
Training” şi în curs de publicare într-o abordare Judeţeană de
extinsă în Revista Research Report). Tineret Iaşi,
3. Ghiduri pentru cursanţii programelor de program de
formare profesională “Manager de proiect” cercetare-
apărută sub titlul “Modele de Proiecte” şi acţiune în
cuprinde 2 schiţe de proiect cu aplicabilitate în valoare de 20
domeniul dezvoltării durabile şi implementarea 900 Ron din
inovaţiei în comunicarea interculturală, şi care finanţare
“Modele operaţionale în Practica Programelor de de la
Formare Profesională a Adulţilor” materializate Ministerul
în volumul “Modele Operaţionale în Practica Tineretului şi
Programelor de Training” Sportului
13980 Ron
Modele de comunicare interculturală, 1 /1.09. Asociaţia
valorificată prin volumul “Orientări 2009 Lumen în
metodologice privind dezvoltarea culturală a cadrul
comunităţilor etnice (Comunitatea Italiană)” a programului
autorului Antonio Sandu “Lumen Cartea
de Cultură”,
grant finanţat
de
Administraţia
Fondului
Cultural
Naţional,
valoarea pentru
acest item 3942
Ron din totalul
de 58554 Ron

Cercetarea dimensiunilor etice ale comunicării în 1 Asociaţia


postmodernitate, valorificată în cadrul volumului /1.09.2009 Lumen în
“Dimensiuni etice ale comunicării în cadrul
postmodernitate” a autorului Antonio Sandu programului
“Lumen Cartea
de Cultură”,
grant finanţat
de
Administraţia
Fondului
Cultural
Naţional,
valoarea pentru
acest item 3780
Ron din totalul
de 58554 Ron
Modele de construcţie epistemologică în ştiinţele 1 Asociaţia
umane materializate în volumul “Mic Tratat de /01.09.2009 Lumen în
Gnoseologie” al autorului Ciulei Tomiţă cadrul
programului
“Lumen Cartea
de Cultură”,
grant finanţat
de
Administraţia
Fondului
Cultural
Naţional,
valoarea pentru
acest item 6300
Ron din totalul
de 58554 Ron
Grupul de socializare apreciativă – Modelul 1 Asociaţia
BACH. Design metodologic pentru intervenţia /01.09.2009 Lumen în
de grup în asistenţa socială pentru persoanele cu cadrul
dizabilităţi, valorificată în cadrul volumului “O programului
lume diferită, o lume la fel. Integrarea socială a Lumen Cartea
persoanelor cu dizabilităţi locomotorii” a de Cultură,
autoarei Simona Ponea grant finanţat
de
Administraţia
Fondului
Cultural
Naţional,
valoarea pentru
acest item 4050
Ron din totalul
de 58554 Ron
Anul 2008

Nr. Denumire Nr. Beneficiar


Crt. Contract/
Anul
Clădiri de Patrimoniu în Municipiul Iaşi, 14/15.07.20 Asociaţia
cercetători Antonio Sandu, Oana Bradu; 08 Lumen în
valorificat în volumul “Clădiri de patrimoniu în cadrul
Municipiul Iaşi” autori Antonio Sandu, programului
Anamaria Boboc, Irina Maria Morariu “Identităţi
Transmoderne”
, grant finanţat
de
Administraţia
Fondului
Cultural
Naţional,
valoarea pentru
acest item 9600
Ron din totalul
de 35350 Ron
Cercetarea “A fost odată Junimea. Iaşul în 14/15.07.20 Asociaţia
literatură”, cercetare valorificată în volumul 08 Lumen în
“Iaşul în literatură” cadrul
programului
“Identităţi
Transmoderne”
, grant finanţat
de
Administraţia
Fondului
Cultural
Naţional,
valoarea pentru
acest item 6000
Ron din totalul
de 35350 Ron
Cercetarea de la raţiunea teoretică la raţiunea Nr. 14/ Asociaţia
practică în discursul public materializată în 15.07.2008 Lumen în
volumul “Logică, argumentare şi retorică”, al cadrul
autorului Ciulei Tomiţă programului
“Identităţi
Transmoderne”
, grant finanţat
de
Administraţia
Fondului
Cultural
Naţional,
valoarea pentru
acest item 6000
Ron din totalul
de 35350 Ron
Punctaj 5.3 8x 5 = 40 puncte
Total punctaj Cap. 5.3. = 8 * 5 = 40 puncte
Anexa 6.1.

Membri (incluzand statutul de recenzor) in colectivele de redactie ale unor reviste


(cotate ISI sau incluse in baze de date internationale) sau in colective editoriale ale unor
edituri internationale recunoscute:
Număr de prezenţe în perioada pentru care se face evaluarea: (20 de puncte)

Anul 2009

Membru Publicaţia Cotare ISI / Acreditare Anul /Nr. Nr de


BDI Naţională volum puncte
Dr. Sandu Revista de ISI Thomson, Revistă tip A 2009/ 20
Ştefan Cercetare şi Social Science volum 27
Antonio Intervenţie Citation Index
Socială CEEOL
Index
Copernicus

Dr. Sandu Revista de ISI Thomson, Revistă tip A 2009/ 20


Ştefan Cercetare şi Social Science volum 26
Antonio Intervenţie Citation Index
Socială CEEOL
Index
Copernicus

Dr. Sandu Revista de ISI Thomson, Revistă tip A 2009/ 20


Ştefan Cercetare şi Social Science volum 25
Antonio Intervenţie Citation Index
Socială CEEOL
Index
Copernicus
Dr. Sandu Revista de ISI Thomson, Revistă tip A 2009/ 20
Ştefan Cercetare şi Social Science volum 24
Antonio Intervenţie Citation Index
Socială CEEOL
Index
Copernicus

TOTAL 80

Anul 2008

Membru Publicaţia Cotare ISI / Acreditare Anul /Nr. Nr de


BDI Naţională volum puncte
Dr. Sandu Revista de ISI Thomson, Revistă tip A 2008/ 20
Ştefan Cercetare şi Social Science volum 23
Antonio Intervenţie Citation Index
Socială CEEOL
Dr. Sandu Revista de ISI Thomson, Revistă tip A 2008/ 20
Ştefan Cercetare şi Social Science volum 22
Antonio Intervenţie Citation Index
Socială CEEOL
Sandu Revista de ISI Thomson, Revistă tip A 2008/ 20
Ştefan Cercetare şi Social Science volum 21
Antonio Intervenţie Citation Index
Socială CEEOL

Sandu Revista de ISI Thomson, Revistă tip A 2008/ 20


Ştefan Cercetare şi Social Science volum 20
Antonio Intervenţie Citation Index
Socială CEEOL

TOTAL 80

Anul 2007

Membru Publicaţia Cotare ISI / Acreditare Anul /Nr. Nr de


BDI Naţională volum puncte
Sandu Revista de CEEOL Revistă 2007/ 20
Ştefan Cercetare şi acreditată volum 19
Antonio Intervenţie CNCSIS
Socială
Sandu Revista de CEEOL Revistă 2007/ 20
Ştefan Cercetare şi acreditată volum 18
Antonio Intervenţie CNCSIS
Socială
Sandu Revista de CEEOL Revistă 2007/ 20
Ştefan Cercetare şi acreditată volum 17
Antonio Intervenţie CNCSIS
Socială
Sandu Revista de CEEOL Revistă 2007/ 20
Ştefan Cercetare şi acreditată volum 16
Antonio Intervenţie CNCSIS
Socială
TOTAL 80

Punctaj 6.1. 12 x 20 = 240 puncte

Total punctaj Cap. 6.1. = 12 * 20 = 240 puncte


ANEXA 8
CURRICULUM VITAE SANDU ŞTEFAN ANTONIO

CURRICULUM VITAE

Curriculum
vitae Europass

Informatii
personale

Nume/Prenume SANDU ŞTEFAN ANTONIO


Adresa Str. Tepeş Vodă, nr. 2, bl.V1, sc. F, et. 3, ap. 2, Iaşi, cod 6600,
România
Telefon Mobil: 0740 151455
E-mail antonio1907@yahoo.com

Cetatenia Româna

Data nasterii 19 07 1973

Sex M

Experienta
profesionala
Perioda 2009 – prezent
Functia sau postul Cadru didactic asociat.
ocupat
Principalele activitati Susţinerea cursurilor „Introducere în filosofie”, „Filosofie
si responsabilitati socială”, „Globalism şi globalizare” şi seminarii de
„Sociologie juridică”
Numele si adresa Facultatea de Filosofie, Colectivul de Relaţii Internaţionale,
angajatorului Universitatea „Mihail Kogălniceanu” Iaşi
Tipul activitatii sau Invăţământ superior
sectorul de activitate
Experienta
profesionala
Perioda 2008 – prezent
Functia sau postul Cadru didactic asociat.
ocupat
Principalele activitati Susţinerea cursurilor de „Metode apreciative de intervenţie
si responsabilitati la nivel organizaţional”, „Supervizare de grup” şi
„Supervizare indivduală”, în cadrul Programului Masteral
„Supervizare şi Planificare Socială”
Numele si adresa Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Catedra de
angajatorului Asistenta Socială şi Sociologie, Universitatea “Al.I.Cuza”
Iasi, Blv. Carol, 11, Iasi
Tipul activitatii sau Invăţământ superior
sectorul de activitate

Perioda 2001 - Prezent


Functia sau postul Preşedinte al Asociaţiei Lumen
ocupat
Principalele activitati - administrarea activităţii generale a Asociaţiei Lumen
si responsabilitati - înfiinţarea următoarelor centre: Centrul pentru educaţie
Multidimensională (realizearea de cercetări în domeniul
ştiinţelor socio-educaţionale), Centrul pentru Cercetare
Transpersonală şi Filosofia Religiilor (realizarea de cercetări
în domeniul psihologiei transpersonale, filosofiei şi sociologiei
religiilor), Centrul de Cercetări Aplicate pentru Asistenţă
Socială (realizarea de studii şi cercetări în domeniul
serviciilor sociale şi protecţiei persoanelor în dificultate),
Centrul Editorial (elaborarea şi administrarea apariţiilor
editoriale), Centrul pentru Acţiune Culturală (eleborarea şi
implementarea de programe de cercetare-acţiune în
domeniul culturii), Centrul de Dezvoltare Organizaţională
(oferirea de programe de consultanţă în domeniul dezvoltării
organizaţionale centrate pe succes şi apreciere), Centrul de
Training (elaborarea şi implementarea de programe de
formare profesionale în diferite domenii).
- Am coordonat programe de cercetare-acţiune desfăşurate
în cadrul Centrelor Asociaţiei Lumen.
- Sunt formator în cadrul Asociaţiei Lumen, susţinând până
în prezent sesiuni de formare în domenii precum:
managementul proiectelor, designul propunerilor de
finanţare, managementul resurselor umane, comunicare în
afaceri (agent comercial), branding personal şi branding de
firmă, comunicare interculturală, dezvoltare
organizaţională.
Numele si adresa Asociaţia Lumen, str. Tepeş Vodă, nr. 2, bl.V1, sc. F, et. 3,ap.
angajatorului 2, Iaşi, cod 6600
www.asociatialumen.ro
Tipul activitatii sau Dezvoltarea individuală şi socială a tinerilor; editură; centru
sectorul de activitate educaţional.

Perioda nov. 2004 - prezent


Functia sau postul Director al Editurii Lumen
ocupat
Principalele activitati - coordonarea activităţii editoriale şi a distribuţiei de carte
si responsabilitati - supervizarea departamentelor din cadrul organozaţiei
- reprezentarea organizaţiei în relaţia cu furnizorii, autorii,
distrubitorii şi partenerii
- coordonarea politicii editoriale
- controlarea activităţii editoriale
- realizarea de recenzii de carte, comunicate de presă,
anunţuri
- realizarea de consiliere editorială
- membru al Comisiei de Referenţi Ştiinţifici ai Editurii
Lumen
- redactor al Revistei de Cercetare şi Intervenţie Socială
publicată de Editura Lumen în numele Universităţii „Al. I.
Cuza” Iaşi şi al Holt România. Revista este indexată ISI
Thomson la categoria Social Citations Index, indexată în
CEOL şi în Index Copernicus. Revista este acreditată A de
către CNCSIS. În cadrul acestei reviste realizez activitate de
Peer Review şi particip la organizarea activităţii editoariale
şi redacţionale.
- Sunt Redactor Şef Adjunct al Revistei Româneşti pentru
Educaţie Multidimensională.
Numele si adresa SC Lumen Media SRL, str. Tepeş Vodă, nr. 2, bl.V1, sc. F,
angajatorului et. 3,ap. 2, Iaşi, cod 6600
www.edituralumen.ro
Sectorul de activitate Editură

Perioda 2004 - 2005


Functia sau postul Director
ocupat
Principalele activitati - coordonarea portalului www.asistentasocială.ro
si responsabilitati
Numele si adresa SC. Asistenta Sociala.ro SRL
angajatorului
Sectorul de activitate Web development

Perioda 2002 - 2004


Functia sau postul Asistent social
ocupat
Principalele activitati - elaborarea şi coordonarea de programe sociale şi culturale
si responsabilitati - organizarea de conferinţe, traininguri
- reprezentarea Comunităţii Italiene din România la
conferinţe naţionale şi internaţionale
- redactarea de materiale informaţionale
- realizarea Centrului Multicultural de Resurse pentru
Tineret
Numele si adresa Comunitatea Italiană din România – sediul naţional
angajatorului
Sectorul de activitate ONG aparţinând Minorităţii Italiene cu reprezentare
parlamentară conform Legii minorităţii

Perioda 1999 - 2001


Functia sau postul Asistent Universitar suplinitor
ocupat
Principalele activitati - susţinerea de cursuri în cadrul Colegiului Pro Şansa a
si responsabilitati Universităţii Pro Humanitas, Bucureşti, Central Teritorial
Iaşi (Fundaţia Pro Şansa)
- În perioada menţionată Fundaţia Pro Şansa a funcţionat ca
Filială a Universităţii Pro Humanitas Bucureşti, care avea
autorizaţie provizorie de funcţionare pentru specilaizările:
Psihopedagogie Specială şi Asistenţă Socială. În aceeaşi
perioadă am contribuit la realizarea dosarului de evaluare
pentru Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială –
Colegiul de Asistenţă Socială a Universităţii Pro Şansa Iaşi,
depus spre autorizare în perioada 2000 – 2001.
- Cursuri susţinute cu delagaţie de predare: Fundamentele
asistenţei sociale, Metodologia de cercetare şi intervenţie în
asistenţa socială, Designul propunerilor de finanţare,
Hermeneutică socială.
- Seminarii susţinute: Fundamentele asistenţei sociale,
Metodologia de cercetare şi intervenţie în asistenţa socială,
Designul propunerilor de finanţare, Hermeneutică socială,
Dezvoltare Umană, Asistenţa socială a persoanelor
dezavantajate, defavorizate şi populaţiilor vulnerabile, Curs
special de consiliere şi psihoterapie.
- Am elaborat suporturi de curs cu uz intern pentru studenţii
Colegiului Pro Şansa, Secţia de Asistenţă Socială.
Numele si adresa Fundaţia Pro Şansa Iaşi, Colegiul Universitar Pro Şansa
angajatorului
Sectorul de activitate Activitate didactică

Perioda 1999 - 2001


Functia sau postul Profesor suplinitor în învăţământul preuniversitar
ocupat
Principalele activitati - susţinerea de cursuri în cadrul Şcolii Postliceale Pro Şansa
si responsabilitati - Discipline predate: Fundamentele asistenţei sociale,
Metodologia de cercetare şi intervenţie în asistenţa socială,
Designul propunerilor de finanţare, Hermeneutică socială,
Dezvoltare Umană, Asistenţa socială a persoanelor cu
handicap, Meloterapie.
- Am coordonat elaborarea şi susţinerea lucrărilor de atestat
pentru absolvenţi ai Secţiei de Asistenţă Socială şi ai secţiei
Învăţător, Educator pentru Învăţământ special.
- Am fost coordonator al Secţiei de Asistenţă Socială.
- Am participat la Elaborarea Curriculumului Naţional
pentru Învăţământul Postliceal în domeniul Asistenţei
Sociale.
- Am lucrat la elaborarea documentaţiei de autorizare
depusă la CNAIP.
- Am elaborat manuale pentru elevii Şcolii Postliceale Pro
Şansa.
Numele si adresa Fundaţia Pro Şansa Iaşi, Şcoala Postliceală Pro Şansa
angajatorului
Sectorul de activitate Activitate didactică

Perioda 1997 - 1999


Functia sau postul Coordonator Programe
ocupat
Principalele activitati - Am predat Şcolii Postliceale Pro Humanitas Bucureşti,
si responsabilitati Filiala Iaşi, disciplinele Fundamentele asistenţei sociale,
Metodologia de cercetare şi intervenţie în asistenţa socială,
Designul propunerilor de finanţare, Hermeneutică socială,
Dezvoltare Umană, Asistenţa socială a persoanelor cu
handicap, Meloterapie.
- Am coordonat Departamentul pentru Învăţământ la
Distanţă şi Centrul Teritorial pentru Învăţământ la Distanţă
Vicovu de Sus.
- Am coordonat elaborarea şi susţinerea lucrărilor de atestat
pentru absolvenţi ai Secţiei de Asistenţă Socială şi ai secţiei
Învăţător, Educator pentru Învăţământ special.
- Am coordant programe educaţionale speciale pentru elevi
Şcolii Postliceale în cadrul Programului „Şcoala celei de a
doua Şanse”.
Numele si adresa Universitatea „Pro Humanitas” Bucureşti, Filiala Iaşi
angajatorului
Sectorul de activitate Activitate didactică
Educatie si formare

Perioda 2001 - 2008


Calificarea / diploma Doctor în Filosofie
obtinuta (Susţinerea tezei de doctorat cu titlul FILOSOFIA
ORIENTULUI şi FIZICA MODERNĂ o viziune umanistă a
universului)
Domenii principale Teza cu titlul FILOSOFIA ORIENTULUI şi FIZICA
studiate / competente MODERNĂ o viziune umanistă a Universului).
dobindite Teza a fost susţinută în şedinţă publică în data de 23 iulie
2008, obţinând calificativul Foarte bine cu distincţia Cum
laude. Comisia a fost alcătuită din: preşedinte profesor univ.
dr. Nicu Gavriluţă decanul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe
Sociale Universitatea Al. I.Cuza Iaşi, conducător ştiinţific
profesor univ. dr. Traian Dinorel Stănciulescu, Universitatea
Al. I. Cuza Iaşi; referenţi: profesor univ. dr. Ioan Biriş
Universitatea de Vest Timişoara, profesor univ. dr. Florea
Lucaci, Universitatea Aurel Vlaicu Arad, profesor univ. dr.
Constantin Marin Universitatea Al. I. Cuza Iaşi. A trimis
referat suplimentar profesor univ. dr. Tudor Ghideanu de la
Universitatea Al. I. Cuza Iaşi. Intervenienţi în discuţie
profesor univ. dr. I. Creţu Universitatea Al. I. Cuza Iaşi, şi
conf. Univ. dr. Ştefan Cojocaru Universitatea Al. I. Cuza
Iaşi.
Confirmarea titlului de doctor a venit in octombrie 2008 cu
distincţia Cum Laude.
Numele si tipul Facultatea de Filosofie, Departamentul de Filosofie,
institutiei de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iasi
invatamint /
furnizorului de
formare

Perioda 2006-2009
Calificarea / diploma Master în Filosofia Artei şi Management cultural
obtinuta
Domenii principale Managementul instituţiilor de cultură, Managementul
studiate / competente Resurselor Umane, Marketing organizaţiilor culturale,
dobindite Filosofia Artei, Sociologia Artei, Etică.
Numele si tipul Facultatea de Filosofie, Departamentul de Filosofie,
institutiei de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iasi
invatamint /
furnizorului de
formare

Perioda 2002 - 2003


Calificarea / diploma Consilier de probaţiune, Master în Probaţiune şi Reintegrare
obtinuta Socială.
Domenii principale Fundamentele probaţiunii, Asistenţa Socială a persoanelor
studiate / competente dependente, Drept European a Drepturilor Omului,
dobindite Metodologia elaborării proiectelor, Sociologia muncii şi a
şomajului.
Numele si tipul Facultatea de Filosofie, Departamentul de Sociologie si
institutiei de Asistenţă Socială, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
invatamint /
furnizorului de
formare

Perioda
1993 - 1998
Calificarea / diploma Asistent social, Licenţiat în Asistenţă socială.
obtinuta
Domenii principale Fundamentele asistenţei sociale, Metodologia cercetării
studiate / competente sociologice, Introducere în practica asistenţei sociale,
dobindite Sociologie generală, Sociologia Muncii şi şomajului,
Sociologia şi asistenţa socială a familiei, Sociologie Juridică.
Numele si tipul Facultatea de Filosofie, Departamentul de Sociologie si
institutiei de Asistenta Sociala, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iasi
invatamint /
furnizorului de
formare

Perioda 1992- 1997


Calificarea / diploma Licenţiat în filosofie
obtinuta
Domenii principale Filosofie, Logică generală, Teoria sistemelor logice, Istoria
studiate / competente filosofiei Antice, Istoria filosofiei Medievale, Istoria Filosofiei
dobindite Orientului, Istoria Filosofiei Moderne, Istoria Filosofiei
Contemporane, Istoria Filosofiei Româneşti, Istoria Culturii
şi Civilizaţiei, Ontologia socialului, Psihologie, Sociologie,
Metodologia cercetării sociologice, Logică Filosofică,
Axiologie şi Teoria valorii.
Numele si tipul Facultatea de Filosofie, Departamentul de Filosofie,
institutiei de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iasi
invatamint /
furnizorului de
formare

Perioda 1988 - 1992


Calificarea / diploma Diplomă de bacalaureat
obtinuta
Domenii principale Istorie, Matematică, Fizică, Limba Engleză, Limba
studiate / competente Franceză, Chimie
dobindite
Numele si tipul Liceul Naţional Iaşi, profil real, clasă de matematică-fizică
institutiei de
invatamint /
furnizorului de
formare

Perioda Iulie 2009 – August 2009


Calificarea / diploma Certificat de Formator
obtinuta
Domenii principale Formare de formatori, Analiza nevoii de formare,
studiate / competente Participarea la realizarea ghidului pedagogic, Metodologie in
dobindite formarea adultilor, Evaluarea educatiei adultilor
Numele si tipul AJOFM Iaşi
institutiei de
invatamint /
furnizorului de
formare

Perioda Mai 2009


Calificarea / diploma Certificat de Formator
obtinuta
Domenii principale Formare de formatori, Analiza nevoii de formare,
studiate / competente Participarea la realizarea ghidului pedagogic, Metodologie in
dobindite formarea adultilor, Evaluarea educatiei adultilor
Numele si tipul ILM Marea Britanie, prin Universitatea „Petre Andrei” din
institutiei de Iaşi, AOA Iaşi şi Crownford LTD Marea Britanie prin
invatamint / proiectul „Cooperare Regională şi Excelenţă
furnizorului de Antreprenorială”
formare

Aptitudini si competente
personale

Limba română
materna

Limbi straine
cunoscute
Autoevaluare Comprehensiune Vorbit Scris
Nivel european (*) Abilitati Abilitati Interactiu Exprimar
de de citire ne e
ascultare

Limba engleza Foarte Foarte Foarte Foarte Foarte


Bine Bine Bine Bine Bine
Limba franceza Bine Bine Bine Bine Bine
(*)
Cadrului european de referinta pentru limbi

Competente si abilitati capacitatea de a lucra in echipa


sociale capacitate de organizare
sustinerea motivatiei
capacitate adaptativa
persuasiv, empatic, entuziast
deschis spre a cunoaşte noi persoane şi a învăţa lucruri noi în
fiecare zi
capacitatea de a lucra în condiţii de stres

Competente si spirit organizatoric, creativ, initiativa, om de echipa


aptitudini experienta in managementul proiectului, monitorizare
organizatorice expertiza in evaluarea programelor
capacitate de autocontrol si autoperfectionare
organizat, centrat pe sarcina
dinamism si seriozitate
abilitate de comunicare
disponibilitate de a lucra ore extra pentru a obţine
rezultatele cele mai bune
capacitatea de a lucra într-o echipă

Competente si - operare calculator Microsoft Office: Word, Excel, Power


cunostinte de utilizare Point, SPSS, Corel,Internet Explorer.
a calculatorului

Alte competente si spirit de observatie


aptitudini simt analitic
gândire flexibila si deschisa
aptitudinea da a acumula rapid noi cunostite
disponibilitate de a-i motiva pe cei din jur
punctual
sociabil
comunicativ
nu am o atitudine discriminatorie
accept provocările, considerându-le un mod de a învăţa

Permis de conducere

Apartenenta la Appreciative Inquiery Commons – Comunitatea


asociatii profesionale Internationala a practicienilor metodelor apreciative.
Asociatia Romana de Semiotica
Asociatia Lumen – Membru fondator – presedinte
Fundatia Pro Sansa pentru Educatie Cultura si Actiune
Sociala

Premii (2008) Cum Laudae – Distinţie obţinută la susţinerea Tezei


de Doctorat în cadrul facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-
Politice şi validată de CNCSIS în şedinţa din octombrie 2008
(2004) Gita Navari – Raportul de activitate al Comunitatii
Italiene din Romania.
(1996) Premiul I la Sesiunea de Comunicari a Universitatii
“M. Kogalniceanu”, pentru lucrarea cu titlul “Eroarea
judiciara- sursa de trauma pentru nevinovat” (coautor)
(1994) Premiul I la Sesiunea de Comunicari a Universitatii
“Al. I. Cuza”, pentru lucrarea cu titlul “Alternative judiciare
in delicventa juvenila” (coautor) .

Alte activitati Redactor al Revistei de Cercetare şi Intervenţie Socială


publicată de Editura Lumen în numele Universităţii „Al. I.
Cuza” Iaşi şi al Holt România. Revista este indexată ISI
Thomson la categoria Social Citations Index, indexată în
CEOL şi în Index Copernicus. Revista este acreditată A de
către CNCSIS. În cadrul acestei reviste realizez activitate de
Peer Review şi particip la organizarea activităţii editoariale
şi redacţionale.
Redactor Şef Adjunct al Revistei Româneşti pentru Educaţie
Multidimensională.

Membru în Comisia de Referenţi Ştiinţifici ai Editurii


Lumen

Redactor Şef al Revistei Centrul de Training

Redactor al Editurii Lumen

Coordonator al colecţiei „Deschideri postmoderne”


Anexa CV ANTONIO SANDU

Publicatii volume:
(2009) Seminarii apreciatiative, Antonio SANDU (coord), Editura Lumen, Iaşi, (Editură
recunoscută CNCSIS). Volumul în curs de publicare
(2009) Dimensiuni etice ale comunicării în postmodernitate, Editura Lumen, Iaşi, (Editură
recunoscută CNCSIS). Volumul în curs de publicare cu finanţare AFCN în cadrul
Programului Lumen Cartea de Cultură
(2009) Orientări metodologice privind dezvoltarea culturală a comunităţilor etnice.
(Comunitatea Italiană), Editura Lumen, Iaşi, (Editură recunoscută CNCSIS).
Volumul în curs de publicare cu finanţare AFCN Programului Lumen Cartea de
Cultură
(2009) Tehnici afirmativ apreciative in Dezvoltarea Organizationala. O sociopedagogie a
succesului Editura Lumen, Iasi, (Editura Recunoscuta CNCSIS). Curs universitar
la disciplina Metode apreciative de interventie in organizatie susţinut în cadrul
Programului masteral “Supervizare şi Planificare socială” la Facultatea de
Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi
(2009) Modele de proiecte. Ghid pentru cursanţii programelor Manager de proiect,
Antonio Sandu (coautor) Editura Lumen, Iaşi (Editură acreditată CNCSIS), ISBN:
978-973-166-185-8
(209) Modele operaţionale în practica programelor de training, Antonio Sandu (coautor),
Editura Lumen, Iaşi, (Editură acreditată CNCSIS), ISBN: 978-973-166-186-5
(2008) Cladiri de patrimoniu in Municipiul Iasi (coautor), Editura Lumen, Iasi, (Editura
Recunoscuta CNCSIS) ISBN : 978-973-166-099-8 Publicata cu finantarea
Ministerului Culturii si Cultelor prin Administratia Fondului Cultural National
(2008) Metafizica cuantică, Lumen, Iasi, (Editura Recunoscuta CNCSIS) ISBN 978-973-
166-35-6.
(2008) Studii in filosofia orientului, Lumen, Iasi, (Editura Recunoscuta CNCSIS), ISBN
978-973-166-036-3.
(2007) Eseuri de metafizica cuantica, Lumen, Iasi, (Editura Recunoscuta CNCSIS), 978-
973-173-79-4.
(2006) Interferente spirituale postmoderne.Revalorizari ale spiritualitatii orientului in
gandirea contemporana, Lumen, Iasi, (Editura Recunoscuta CNCSIS), 978-973-
1703-00-8.
(2005) Tehnici aplicate in asistenta sociala, Editura Lumen, Iasi, (Editura Recunoscuta
CNCSIS), 973-7766-33-4.
(2004) Analiza instituţională prin cercetare acţiune. Comunitatea Italiană din România,
Editura Lumen, Iaşi, (Editură Recunoscută CNCSIS), 973-7766-12-1 – indexată în
Standford University, baza de date SULAIR Search Work’s la categoria Political
Parties
(2003) Dezvoltarea comunitatilor etno-culturale (coautor), Editura Expert Projects Iasi,
973-86263-1-5.
(2003) Asistenţă şi intervenţie socială, (editia a IIa), Editura Lumen, Iaşi, (Editura
Recunoscută CNCSIS).
(2002) Nud şi aletheia- eseuri de filosofia artei, Editura Cristal, Iaşi.
(2001) Asistenţă şi intervenţie socială, Editura Cristal, Iaşi.
(2000) De la Nirvana la vidul cuantic , Editura Cristal, Iaşi.

Volume de literatură:
(2009) Atlas ezoteric de adorat femeia (versuri), Editura Lumen, Iaşi
(2007) Îngeri de ceară (versuri), Editura Cristal, Iaşi
Publicaţii, articole şi capitole în volume:

2009
Introducere în metoda construcţionistă apreciativă, în Antonio Sandu (coord), volumul
Seminarii apreciative (2009) Editura Lumen, pp: 11-22 , în curs de publicare–
Note de seminar pentru disciplina „Metode apreciative de intervenţie la nivel
organizaţional”
Pragmatici apreciative în discursul politic ; În cadrul simpozionului internaţional
Particularităţi ale fenomenologiei social politice în lumea contemporană, organizat
de Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice, Universitatea Valahia din
Târgovişte în parteneriat cu Universitatea Castilla la Mancha, Spania şi Institutul
de Cercetări Juridice a Academiei Române, Târgovişte 5-7 iunie 2009
Orientări transmoderne ale creaţiei artistice. O abordare funcţionalistă a operei de artă
în cadrul Conferinţei de Inventică , „The 13 th International Conference Inventica
2009” organizată de Institutul Naţional de Inventică Iaşi în parteneriat cu
Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi şi comisia Academiei Umane pentru
Inventică , participare internaţională din România, Ucraina, Belarus. Comunicarea
a fost publicată în volumul „Belous V” Inventica 2009, Editura Performantica Iaşi,
pp. 269-281. Conferinţă cu comitet internaţional perioada de desfăşurare 4-6 iunie
2009
Metoda „Trainingului” în educaţia adulţilor în Antonio Sandu, Cristina Spiridon, Laura
Someşan, Elena Stan, Deschideri postmoderne în ştiinţele educaţiei, (2009) Editura
Lumen, Iaşi, ISBN: 978-973-166-138-4, pp:7-33
Perspective epistemice si axiologice in supervizarea apreciativa [Epistemic and
axiological perspectives in appreciative supervision] , (2009) în Revista de
Cercetare şi Intervenţie socială Volumul II septembrie 2003 Universitatea
“Alexandru Ioan Cuza” / Holt România (Revistă ştiinţifică cotată A de către
CNCSIS), ISSN: 1583-3410 (tipar), 1584-5397 (electronic) ), acreditata CNCSIS
no. 657, categoria A, indexata BDI, Central and Eastern European Online Library,
Revistă Cotată ISI Thomson (Social Sciences Citation Index) şi indexată Index
Copernicus, pp 149-156., articol indexat CEOL
Branding personal – Self Branding, Antonio Sandu, Simona Ponea, Oana Bradu, publicat
în Revista Centrul de Training (Iaşi), ISSN: 2066 – 6675,
Manager Proiect, Antonio Sandu, Simona Ponea, Oana Bradu, publicat în Revista Centrul
de Training (Iaşi), ISSN: 2066 – 6675, Manualul pentru programul de formare
adulţi Manager Project, acreditat CNFPA
Formare de formatori, Antonio Sandu, Simona Ponea, Oana Bradu, publicat în Revista
Centrul de Training (Iaşi), ISSN: 2066 – 6675, Manualul pentru programul de
formare adulţi Formator, acreditat CNFPA
Comunicare şi Relaţii Publice la nivelul organizaţiei - Antonio Sandu, Simona Ponea,
Oana Bradu, publicat în Revista Centrul de Training (Iaşi), ISSN: 2066 – 6675,
Manualul pentru programul de formare adulţi Asistent în relaţii publice şi
comunicare (studii medii) , acreditat CNFPA
Dezvoltare organizaţională centrată pe succes şi apreciere - Antonio Sandu, Simona
Ponea, Oana Bradu, publicat în Revista Centrul de Training (Iaşi), ISSN: 2066 –
6675,
Raport de evaluare - Antonio Sandu, Simona Ponea, Bianca Vlasă, publicat în Revista
Centrul de Training (Iaşi), ISSN: 2066 – 6675,
2008
Iasul in literatura Editura Lumen, Iasi, (Editura Recunoscuta CNCSIS) Publicata cu
finantarea Ministerului Culturii si Cultelor prin Administratia Fondului Cultural
National
Orizonturi etice transmoderne in cultura europeana in Octavian Aron, Lidia Mandru
Elena Stan, Antonio Sandu, Studii europene. Analize multidimensionale (2008)
Editura Lumen , Iasi

2007
Arta si sacralitate, excurs istoric, (coautor) Ciulei , Tomita(coord), (2007), Cercetari
multidisciplinare in stiintele socio-umane, Editura Lumen (Editura Recunoscuta
CNCSIS), ISBN: 978-973-166-027-1, pp: 9-43.
Paradigma postmoderna – Libertatea ca presupozitie Ciulei , Tomita (coord), (2007),
Seminarii de poetica moderna, Editura Lumen (Editura Recunoscuta CNCSIS),
volumul cuprinde lucrarile Seminarului National Literatura ca educatie
nonformala, ISBN: 978-973-166-027-1, pp: 9-19.
Cauze ale rupturii paradigmei moderne in Ciulei , Tomita (coord), (2007), Seminarii de
poetica moderna, Editura Lumen (Editura Recunoscuta CNCSIS), volumul
cuprinde lucrarile Seminarului National Literatura ca educatie nonformala, ISBN:
978-973-166-027-1, pp: 19-22.
Fundamente romantice ale transmodernismului in Ciulei , Tomita (coord), (2007),
Seminarii de poetica moderna, Editura Lumen (Editura Recunoscuta CNCSIS),
volumul cuprinde lucrarile Seminarului National Literatura ca educatie
nonformala, ISBN: 978-973-166-027-1, pp: 51-61.
Pelerin in timp sau obsesia eternei reintoarceri, in Ciulei , Tomita (coord), (2007),
Seminarii de poetica moderna, Editura Lumen (Editura Recunoscuta CNCSIS),
volumul cuprinde lucrarile Seminarului National Literatura ca educatie
nonformala, ISBN: 978-973-166-027-1, pp: 61-69.
Intre dreptul la libera exprimare si dreptul la imagine, in Fundamentele jurnalismului
pentru adolescenti, in Baghiu, Bogdan (coord), Ciulei , Tomita (2007), Sandu,
Antonio, Fundamentele jurnalismuli pentru adolescenti, Editura Lumen (Editura
Recunoscuta CNCSIS), volumul cuprinde lucrarile Seminarulul Revistele scolare
si dinamica creativitatii literare, ISBN: 978-973-166-028-8, pp: 13-19.
Limbajul si structurile formative ale gandirii, (revazuta) in Fundamentele jurnalismului
pentru adolescenti, in Baghiu, Bogdan (coord), Ciulei , Tomita (2007), Sandu,
Antonio, Fundamentele jurnalismuli pentru adolescenti, Editura Lumen (Editura
Recunoscuta CNCSIS), volumul cuprinde lucrarile Seminarulul Revistele scolare
si dinamica creativitatii literare, ISBN: 978-973-166-028-8, pp: 35-43.
Noile media virtualizari ale spatiului social, (revazuta) in Fundamentele jurnalismului
pentru adolescenti, in Baghiu, Bogdan (coord), Ciulei, Tomita (2007), Sandu,
Antonio, Fundamentele jurnalismuli pentru adolescenti, Editura Lumen (Editura
Recunoscuta CNCSIS), volumul cuprinde lucrarile Seminarulul Revistele scolare
si dinamica creativitatii literare, ISBN: 978-973-166-028-8, pp: 45-49.
Orientari transmoderne in abordarea realitatii socio-religioase (2007),”, in Revista de
Cercetare si Interventie sociala Volumul XIV septembrie 2006 Universitatea
“Alexandru Ioan Cuza” / Holt România (Revistă ştiinţifică cotată A de către
CNCSIS), ISSN: 1583-3410 (tipar), 1584-5397 (electronic) ), acreditata CNCSIS
no. 657, categoria A, indexata BDI, Central and Eastern European Online Library,
Revistă Cotată ISI Thomson (Social Sciences Citation Index) şi indexată Index
Copernicus, pp 149-156., articol indexat CEOL
2006
Spiritul stiintific: dimensiune definitorie a modelului cultural european – Principii ale
unei epistemologii umaniste in volumul Antonescu, Madalina, (si colaboratorii)
(2006) Despre Europa , Editura Lumen (Editura Recunoscuta CNCSIS), ISBN:
978-973-1703-09-1, pp: 99-149.

2005
Modele de Univers, in Antonio Sandu (coord), (2005) Cercetari multidimensionale in
stiintele umaniste, Editura Lumen (Editura Recunoscuta CNCSIS), ISBN: 973-
7766-47-4, pp: 121-155

2004
Constructii metodologice in consilierea scolara din perspectiva pedagogiei sociale, in
volumul Cojocaru Daniela (coord.) (2004) Repere socio-pedagogice ale schimbarii
in sistemul educational .Editura Lumen, Iasi, (Editura Recunoscuta CNCSIS)
ISBN: 973-7766-10-5, pp: 32-54.
Modelul Pincus Minahan in interventia socio-pedagogica (coautor)in volumul Cojocaru
Daniela (coord ) (2004) Repere socio-pedagogice ale schimbarii in sistemul
educational .Editura Lumen, Iasi (Editura Recunoscuta CNCSIS) ISBN: 973-
7766-10-5, pp:54-58.
Programe de consiliere psiho-sociala online pentru elevi ca strategie de reducere a
absenteismului scolar, (coautor) in volumul Cojocaru Daniela (coord) (2004)
Repere socio-pedagogice ale schimbarii in sistemul educational, Editura Lumen,
Iasi (Editura Recunoscuta CNCSIS), ISBN: 973-7766-10-5, pp: 97-111.
Comunitatea Italiana din Romania analiza institutionala prin cercetare actiune (2004) in
Revista de Cercetare si Interventie sociala Volumul V mai 2004 Universitatea
“Alexandru Ioan Cuza” / Holt România (Revistă ştiinţifică cotată A de către
CNCSIS), ISSN: 1583-3410 (tipar), 1584-5397 (electronic) ), acreditata CNCSIS
no. 657, categoria A, indexata BDI, Central and Eastern European Online Library,
Revistă Cotată ISI Thomson (Social Sciences Citation Index) şi în Index
Copernicus, nr pag.
Minoritatile etnice de la vulnerabilitate sociala la dezvoltare comunitara,(2004), in
Revista Geopolitica, Bucuresti, Editura Asociatiei de geopolitica Ion Conea,
(Revista stiintifica cotata C de catre CNCSIS) aparuta cu sprijinul Guvernului
Romaniei prin DRI, ISSN: 1583-543x, pp. 96-101

2003
Provocari ale educatiei multidimensionale in volumul Tudor Ghideanu (coord.) (2003)
Integrare europeana prin educatie multiculturala, Ed Lumen (Editura Recunoscuta
CNCSIS) ISBN: 973-86187-7-0, pp 25-31.
Limbajul si structurle formative ale gandirii, in volumul Tudor Ghideanu (coord.) (2003)
Integrare europeana prin educatie multiculturala, Ed Lumen (Editura Recunoscuta
CNCSIS) ISBN: 973-86187-7-0, pp 77-84.
Educatia interculturala – resursa pentru dezvoltarea comunitatilor multiculturale, in
volumul Tudor Ghideanu (coord.) (2003) Integrare europeana prin educatie
multiculturala, Ed Lumen (Editura Recunoscuta CNCSIS) ISBN: 973-86187-7-0,
pp 97-100.
Utilizarea nondirectivitatii si a tehnicilor NLP in sociopedagogie, in volumul Tudor
Ghideanu (coord) (2003) Noile paradigme ale educatiei multidimensionale, Ed
Lumen Iasi (Editura Recunoscuta CNCSIS) ISBN 973-86187-8-9, pp133-149.
Caracterul de experiment social al Programului Cornul si Laptele, (coautor) in vol.
Cojocaru, Stefan (coord) (2003), Actiune sociala prin strategii educationale,
Editura Lumen, Iasi, (Editura Recunoscuta CNCSIS). ISBN: 973-85922-6-7, pp
90-98.
Lucratorul de tineret, (coautor) in vol. Cojocaru, Stefan (coord), (2003), Actiune sociala
prin strategii educationale, Editura Lumen, Iasi, (Editura Recunoscuta CNCSIS).
ISBN: 973-85922-6-7, pp 99-113.
Resocializare alternativa in mediul ONG, (coautor) in vol. Cojocaru, Stefan (coord),
(2003), Actiune sociala prin strategii educationale, Editura Lumen, Iasi, (Editura
Recunoscuta CNCSIS). ISBN: 973-85922-6-7, pp 121-125.
Sexul pe internet –formă de virtualizare a spaţiului social, (2003) în Revista de Cercetare
şi Intervenţie socială Volumul II septembrie 2003 Universitatea “Alexandru Ioan
Cuza” / Holt România (Revistă ştiinţifică cotată A de către CNCSIS), ISSN:
1583-3410 (tipar), 1584-5397 (electronic) ), acreditata CNCSIS no. 657, categoria
A, indexata BDI, Central and Eastern European Online Library, Revistă Cotată ISI
Thomson (Social Sciences Citation Index) şi în Index Copernicus,
Utilizarea tehnicilor NLP in interviul intentional nondirectiv (2003) in Revista de
Cercetare si Interventie sociala Volumul III decembrie 2003 Universitatea
“Alexandru Ioan Cuza” / Holt România (Revistă ştiinţifică cotată A de către
CNCSIS), ISSN: 1583-3410 (tipar), 1584-5397 (electronic) ), acreditata CNCSIS
no. 657, categoria A, indexata BDI, Central and Eastern European Online Library,
Revistă Cotată ISI Thomson (Social Sciences Citation Index) şi în Index
Copernicus, pp 154-161 .

2002
Intre socializare si excludere sociala in volumul Anghel, Ionut, Mihai, Cristi, (coord)
(2002) Tineret Minoritati nationale Democratie, Editura Kham,Bucuresti, publicata
cu sprijnul Ambasadei SUA si Ministerul Informatiilor publice, ISBN: 973-85139-
5-2, pp 21-34.
Between socialization and social exclusion, in volumul Anghel, Ionut, Mihai, Cristi,
(coord) (2002) Youth, National Minorities, Democracy, Editura Kham, Bucuresti,
publicata cu sprijnul Ambasadei SUA si Ministerul Informatiilor publice, ISBN:
973-85139-5-2, pp 159-173.

1998
Rezonanta in rezolvarea creativa a conflictelor in vol Stoica Constantin, Ana (coord)
(1998) – Psihologia vocatie si profesie, Editura Performantica, Iasi (Editura
Recunoscuta CNCSIS), ISBN: 973-9707-7-x, pp: 71-77.
Stiinta rezolvarii conflictelor (1998) (coautor) in Revista de psihologie..

Cursuri de uz intern “Colegiul Pro Şansa Iaşi” – Editura Pro Şansa

(2002) Introducere în Asistenţa Socială


(2002) Metode şi tehnici de cunoaştere şi intervenţie în Asistenţa Socială
(2002) Designul programelor sociale
(2002) Sociologia calităţii vieţii
(2002) Hermeneutică socială

Activitate eseistică şi publicistică

(2003) Noile paradigme ale educaţiei multiculturale Revista Columna, Iaşi.


(2003) Provocări ale educaţiei interculturale Revista Columna, Iaşi.
(2003) Combaterea discriminării strategii şi perspective, Revista Columna, Iaşi.
(2003) O iniţiativă a Organizaţiei de Tineret a CIR şi partenerilor acesteia
www.multicultural.ro, Revista Columna, Iaşi.
(2003) Protecţia drepturilor comunităţilor etnice în sistemul protecţiei drepturilor omului ,
Revista Columna, Iaşi.
(2003) Strategii de promovare a diversităţii, Revista Columna, Iaşi.
(2003) Tineret minorităţi naţionale democraţie , Revista Columna, Iaşi.
(2003) Identitate şi interculturalitate, Revista Columna, Iaşi.
(2002) Sinteza workshopului strategii de prevenţie a discriminării pe criterii etnice,
Revista Columna, Iaşi.
(2003) Autoevaluarea şi dezvoltarea de noi strategii factori ai întăririi capacităţii
organizaţionale, Revista Columna, Iaşi
(1998) Despre sufletul neamurilor, Revista Columna, Iaşi.
(1998) Iubirea in arta plastică italiană, Revista Columna, Iaşi.
Prefeţe realizate:

(2008) Mai departe de ochii tăi (autor Davide De Felicis) volum bilingv român-italianv
Editura Lumen, Iaşi.
(2008) Penitenciarul ca instituţie – între ficţiune şi realitate, Iancu Ceuţă şi Vasile Comşa
(2007) Jurnalul meu de lesbiană. Studii de fenomenologia imaginii. (Medeea Iancu),
Editura Lumen, Iaşi.
(2006) Carte pentru minte inimă şi bacalaureat (vol II) versuri Ion Butnaru, Ed. Top Lux
, Iaşi 2006.
(2006) Dracula de la gotic la postmodernism (Ana Maria Boboc) studiu antropologic,
Iaşi, Lumen.
(2004) Carte de Crăciun, (Alexa Panciluţa, Alexa Cătălina) Editura Tehnopres Iaşi.
(2003) Lumină, Iubire, poezie (volum colectiv) versuri Editura Lumen Iaşi
(2002) Poezia tinereţii, (volum colectiv) versuri Editura Lumen Iaşi.

Citări ale pulicaţiilor mele în lucrări cu caracter ştiinţific

(2009) Clădiri de patrimoniu în Municipiul Iaşi (2009), citată de către Direcţia Judeţeană
de Cultură, Culte şi Patrimoniu Iaşi, în construcţia site-ului www.monumenteiasi.ro
(2009) Asistenţă şi Intervenţie Socială (2008) şi Utilizarea Tehnicilor NLP în interviul
Direcţional Nondirectiv – citat de Conferenţiat Dr. Gonţa Victoria în disciplina
Consilierea în Asistenţa Socială, Universitatea Liberă Moldova, Facultatea de
Psihologie şi Asistenţă socială
(2009) Asistenţă şi Intervenţie Socială, citată în Concepte teoretico-metodologice de
studiere a fenomenelor şi proceselor sociale (2008), Admitere masterat în asistenţa
socială la Universitatea de Stat, Facultatea de asistenţă socială, sociologie şi
filosofie
(2008) Acţiune socială prin strategie educaţională (Lumen, 2004) , citată în bibliografia
pentru concursul de Expert Social în cadrul proiectului DIFAIN CSA –
Diminuarea iniţială a fenomenelor întâmpinate în nesupravegherea copiilor singuri
acasă, Direcţia de Programe şi Servicii pentru Comunitate, Serviciul de
Implemnetare Programe din cadrul Primăriei Iaşi
(2008) Analiză instituţională prin cercetare acţiune. Comunitatea italiană din România,
citată în volumul Mictat A. Gârlan, (2007) Etnopsihologii minoritare în spaţiul
dobrogean, Editura Lumen, Iaşi.
(2006)Asistenţă şi intervenţie socială, citată în volumul Cojocaru Ştefan (2006), Metode
apreciative în asistenţa socială, Editura Polirom, Iaşi.
(2006) Asistenţă şi intervenţie socială, citată în volumul Cojocaru Ştefan (2006), Proiectul
de intervenţie în Asistenţa socială, Editura Polirom, Iaşi.
(2006) Jocul iubirii la care participă iubirea însăşi în chip întrupat (prelegere), citată în
volumul Fotea Şerban, Semiotica cuantică a limbajului arhetipal, Editura Lumen,
Iaşi.
(2006) Dezvoltarea comunităţilor etnoculturale citată în suportul de curs Dezvoltare
comunitara.Intre teorie si practica Studiu de caz comunitate rurala din
Transilvania, Catrinel Grigorovici (Boldor), Curs post-universitar de Dezvoltare
Comunitara, din cadrul Facultatea de Stiinte Politice si Administrative,
Univestitatea Babes-Bolyai
Prezentări susţinute în cadrul unor lansări de carte
(2009) Femeile sunt de vină (filosofie politică), autor europarlamentar dr. Gabriela Creţu,
Editura Lumen, 2009, lansări susţinute la Biblioteca Judeţeanu Nicolae Milescu
Spătarul Vaslui, Târgul de Carte Amplus Bucureşti, Muzeul Naţional de Istorie a
României Bucureşti, şi Casa Cărţii Iaşi.
(2009) Urăsc realismul politic (filosofie politică), autor europarlamentar dr. Gabriela
Creţu, Editura Lumen, 2009, lansări susţinute la Biblioteca Judeţeanu Nicolae
Milescu Spătarul Vaslui, Târgul de Carte Amplus Bucureşti, Muzeul Naţional de
Istorie a României Bucureşti, şi Casa Cărţii Iaşi.
(2009) Omul de Nisip autor Aexandru Popescu Editura Lumen, 2009, lansare susţinută la
Târgul de Carte Amplus Bucureşti, Muzeul Naţional de Istorie a României
Bucureşti,
(2009) Clădiri de patrioniu în Municipiul Iaşi, şi Iaşul în literatură, autori Anamaria
Boboc, Irina Morariu, Antonio Sandu, lansare susţinută la Muzeul Literaturii
Române-Casa Pogor Iaşi
(2007) Sensul teandric al iubirii, (filosofie), autor prof. Univ. Dr. Tudor Ghideanu,
Editura Lumen, Târgul de carte Librex, Iaşi 2007, Palatul Culturii, Iaşi.
(2007) Raporturile patrimoniale dintre soţii străini cu domicilul în România, (ştiinţe
juridice), autor lector. Univ. Dr. Nadia Dariescu, Editura Lumen, Târgul de carte
Librex, Iaşi 2007, Palatul Culturii, Iaşi.
(2007) Titularii dreptului de apel în cauzele penale, (ştiinţe juridice), autor lector. Univ.
Dr. Mihaela Laura Pamfil, Editura Lumen, Târgul de carte Librex, Iaşi 2007,
Palatul Culturii, Iaşi.
(2007) Destine poetice, (Poezie) volum colectiv, Iaşi Editura Lumen, Muzeul Literaturii
Române, Pod Pogor Fiul, Iaşi
(2007) Sentimente diacronice, (Proză) volum colectiv, Iaşi Editura Lumen, Muzeul
Literaturii Române, Pod Pogor Fiul, Iaşi.
(2007) Impactul procesului de aderare la Uniunea Europeană asupra Administraţiei
publice din România, (sociologie; administraţie), autor conf Univ. Dr. Mădălina
Ivănică (Universitatea din Maastricht), Editura Lumen, Librăria Mihai Eminescu,
Bucureşti.
(2007) Etnopsihologii minoritare în spaţiul dobrogean, (etnopsihologie) autor Cercetător
Dr. Mictat Gârlan, Editura Lumen, Librăria Mihai Eminescu, Bucureşti.
(2007) Fundamentări metodologice în etnopsihologie, (etnopsihologie) autor Cercetător
Dr. Mictat Gârlan, Editura Lumen, Muzeul Literaturii Române, Pod Pogor Fiul,
Iaşi. (2006) Spirala timpului, (Poezie) autor Eduard Apostu, Iaşi, Editura Lumen
2006, Biblioteca Judeţeană Vaslui
(2006) Arta prin Goblen, (Album) realizator Ionuţ Socol, Iaşi, Editura Lumen, Biblioteca
Judeţeană Vaslui
(2006) Pelerin în timp, (Poezie) autor Eduard Apostu, Iaşi, Editura Lumen, Muzeul
Literaturii Române, Pod Pogor Fiul, Iaşi
(2006) Despre Europa, (studii umaniste) volum colectiv, Iaşi, Editura Lumen, Sala de
conferinţe, Libraria Casa Cărţii Iaşi.
(2006) Dracula de la Gotic la postmodernism, (studiu antropologic) autor Ana Maria
Boboc, Iaşi Editura Lumen, Biblioteca Grup Şcolar Mihail Sturdza.
(2006) Erosul labirint în romanul Maitreyi de Mircea Eliade, (studii de teoria literaturii)
autor Ruxandra Nechifor, Iaşi Editura Lumen, Biblioteca Grup Şcolar Mihail
Sturdza.
(2006) Imaginarul social în opera lui Rabelais şi Creangă, (studii de teoria literaturii),
autor Ana Maria Boboc Iaşi Editura Lumen, Biblioteca Grup Şcolar Mihail
Sturdza.
(2006) Creştin Democraţia românească şi Creştin Democraţia europeană, (politologie),
autor drd. Victor Ionescu, Editura Lumen, Librăria Mihai Eminescu, Bucureşti.
(2006) Scurtă istorie a logosului, (filosofie) autor Baghiu Bogdan, Iaşi Editura Lumen,
Biblioteca Centrală Universitară Iaşi.
(2002) Poezia tinereţii, (Poezie) volum colectiv, Iaşi, Editura Lumen, Holul Hotelului
Sport Iaşi.
(2002) Iubire Lumină, (Poezie) volum colectiv, Iaşi, Editura Lumen, Televiziunea Iaşi

Expoziţii de artă vernisate


(2006) Expoziţia de grafică alpha, a pictorului Edi Apostu, Biblioteca Judeţeană Vaslui,
(2007) Expoziţia de pictură şi grafică Pelerin în timpul spiralat abstract, a pictorului Edi
Apostu,, Iaşi Galeriile Cupola.

Recenzii şi semnalări editoriale la publicaţiile proprii


(2009) Simona Ponea: Tehnici afirmativ apreciative in Dezvoltarea Organizationala. O
sociopedagogie a succesului - recenzie pe site-ul Editurii Lumen
www.edituralumen.ro
(2003) Gita Navari: Asistenţă şi intervenţie socială –recenzie în Revista Columna a
Comunităţii Italiene aprilie 2003
(2003) Oana Haldan: Integrare europeană şi interculturalitate–recenzie în Revista
Columna a Comunităţii Italiene aprilie 2003
(2003) Daniela Cojocaru: Asistenţă şi intervenţie socială –recenzie în Revista de
Cercetare şi Intervenţie Socială vol I -2003
(2003) Gita Navari: Dezvoltarea comunităţilor etno-culturale. Integrare europeană şi
interculturalitate –recenzie în Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială vol I -
2003.

Participant la Programe de formare:


(2009) "Pregatirea furnizorilor de formare profesionala locali" susţinut de AJOFM Iaşi
(2009) "Pregatirea furnizorilor de formare profesionala locali" susţinut de AOA Iaşi şi
Univeristatea „Petre Andrei” din Iaşi
(2004) Protecţia Complementară a drepturilor omului în România Bucureşti 2004 (DRI-
Departamentul Relaţii Interetnice –Guvernul României)
(2003) Alianţa Naţională pentru Combaterea discriminării, Organizator Camera
Deputaţilor, Bucureşti
(2003) Managementul Programelor, organizator Asociaţia CERC, Iaşi
Comunicare cu finanţatorul (CERC) Iaşi 2003
(2003) Managementul prin proiecte , organizator Asociaţia CISPA Vaslui
(2003) Autoevaluarea şi dezvoltarea de noi strategii factori ai întăririi capacităţii
organizaţionale organizator DRI- Departamentul Relaţii Interetnice –Guvernul
României, Sinaia 2003
(2002) Implicarea Administraţiei Publice locale în activitatea Organizaţiilor
Nonguvernamentale , organizator Leaders România, Iaşi
(2002) Team Building organizator Asociaţia ASCOR, Iaşi
(2002) Elemente de NLP organizator Asociaţia Lumen, Iaşi 2002
(2002) Managementul Programelor organizator Asociaţia ELSA Iaşi (2002) Relaţia
cultură - artă organizator Asociaţia Lumen, Iaşi 2002
(2002) Forumul Naţional al Organizaţiilor de Tineret ale Minorităţilor Etnice organizator
organizaţia OPRE Izvorul Mureşului.
(2002) Aplicarea Convenţiei cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale în România.
Primele rezultate ale monitorizării. Organizator Ministerul Informaţiilor Publice,
Ministerul Afacerilor Externe din România, Consiliul Europei, Sinaia 2002
(2001) Politici publice şi societatea civilă: organizator Asociaţia (RO TALENT)

Programe de formare susţinute:


(2007) Seminariile Jurnaismul pentru adolescenţi – în cadrul programului Literatura Ca
educaţie nonformală (Asociaţia Lumen, program finaţat de Autoritatea Naţională
pentru Tineret şi Editura Lumen). Seminariile susţinute de mine au urmărit
elemente de semiotică şi pragmatica discursului jurnalistic.
(2007) Seminarul Literatura ca educaţie nonformală - în cadrul programului Literatura Ca
educaţie nonformală. Seminarul susţinut de mine a urmărit problematica
postmodernităţii în literatură, artă şi filosofie.
(2007) Elemente de hermeneutică literară şi socială - în cadrul programului Literatura Ca
educaţie nonformală. Seminarul susţinut de mine a urmărit transmiterea de
cunoştinţe cu privire la modalităţile hermeneutice specifice secolului XXI.
(2006) Seminariile Tineri despre Europa, seminar – masă rotundă moderat în cadrul
programului Tineri despre Europa, Iaşi, organizat de Asociaţia Lumen 2006.
Seminariile au fost rezultatul Programului de Experimentare Cercetare
Colaborativă ”Despre Europa” finanţat de Autoritatea Naţională pentru Tineret.
Valoarea toatlă a finaţării a fost de 4000 Euro. În cadrul seminarului am prezentat
modalităţi de analiză ale modelului cultural european, elemente de filosofia ştiinţei
şi semnificaţiile sociale ale integrării europene a României.
(2004) Elaborarea programelor sociale Fundaţia Pro Şansa pentru Educaţie Cultură şi
Acţiune Socială. În cadrul programului am susţinut seminarii cu tematica
”Designul propunerilor de finanţare”, finanţator Fundaţia Pro Şansa pentru
educaţie, cultură şi acţiune socială.
(2003) Designul programelor culturale pentru comunităţile etnice în cadrul Programului
de Promovare a Diversităţii Etnice (Asociaţia Lumen, Comunitatea Italiană din
România). În cadrul programului am susţinut sesiunea de formare cu titlul
”Designul propunerilor de finaţare”, finanţator Departamentul pentru Realţii
Interetnice al Guvernului Românie şi AMN (Autoritatea pentru Minorităţi
Naţionale) şi CIR (Comunitatea Italiană din România).
(2003) Comunicare Interculturală în cadrul Programului de Promovare a Diversităţii
Etnice (Asociaţia Lumen, Comunitatea Italiană din România). Am susţinut un
program de formare cu privire la tehnici de comunicare interculturală, finaţatori
Departamentul pentru Realţii Interetnice al Guvernului Românie şi AMN
(Autoritatea pentru Minorităţi Naţionale) şi CIR (Comunitatea Italiană din
România).
(2003) Comunicare socială şi interculturală sesiune de formare susţinută în cadrul
programului Integrare europeană şi multiculturalitate, organizator: Comunitatea
Italiană, 2003. Am prezentat tehnici de comunicare socială şi interculturală cu
referire la asertivitate.
(2002) Tehnici de rezolvare a conflictelor sesiune de formare susţinută în cadrul
programului Educaţie şi pregătire profesională, organizator Asociaţia Lumen,
finaţator Ministerului Educaţiei şi Tineretului. Prezentarea susţinută a avut ca
obiect strategia ”Victorie – Victorie”.
(2002) Strategii de combatere a marginalizării şi discriminării pe criterii etnice, conferinţă
susţinută în cadrul Festivalului PRO ETNICA, 2002, Sighişoara, organizat de
Centrul Educaţional Interetnic pentru Tineret Sighişoara, finanţator Departamentul
pentru Relaţii Interetnice al Guvernului României, Ministerul Tineretului şi
Sportului, Ministerul Culturii. Contribuţia personală s-a manifestat în susţinerea
unor elemente de proiecţionism social bazate pe teoria vulenrabilităţii.
(2002, 2003) Poetici Posmoderne în cadrul Programului Lumen Şcoala de Poezie,
finanţator Ministerului Tineretului Şi Sportului. În cadrul acestui program am
susţinut un seminar cu privire la rolul metaforei în discursul postmodern.
(2002) Resocializarea alternativă în mediul ONG – formare în Peer Education. Programa
susţinută a vizat conturarea metodologică a elementelor de Peer Education,
finaţator Ministerul Tineretului şi Sportului.
(2001) Designul programelor sociale – sesiune de training la Fundaţia Pro Şansa, finaţată
de Pro Şansa. Programa susţinută a vizat conturarea metodologică a elementelor de
Peer Education, conferinţă finanţată de Ministerul Tineretului şi Sportului.
(2001) Elemente de management organizaţional, sesiune de formare susţinută în cadrul
programului Acţiune socială şi dezvoltare organizaţională, organizator Asociaţia
Lumen. Îm cadrul acestei sesiuni am avut în vedere prezentarea instrumentului de
anliză organizaţională şi a modalităţilor de aplicare a acestora, finaţator Ministerul
Tineretului şi Sportului.
(2001) Designul programelor sociale şi culturale, sesiune de formare susţinută în cadrul
programului Acţiune socială şi dezvoltare organizaţională, organizator Asociaţia
Lumen. Contribuţia personală adusă la această sesiune a fost reliazată prin
prezentarea modalităţilor de construire a unui program social şi cultural, finaţator
Ministerul Tineretului şi Sportului.
(2001) Strategii de rezolvare a conflictelor, sesiune de formare susţinută în cadrul
programului Acţiune socială şi dezvoltare organizaţională, organizator Asociaţia
Lumen. În cadrul acestei sesiuni a fost prezentată metoda ”Victori-Victorie”,
finaţator Ministerul Tineretului şi Sportului.
(2001) Peer education şi strategii de educaţie alternativă, sesiune de formare susţinută în
cadrul programului Acţiune socială şi dezvoltare organizaţională, organizator
Asociaţia Lumen, finaţator Ministerul Tineretului şi Sportului. În cadrul acestei
sesiuni a fost prezentat rolul modelului peer education şi diferite strategii
alternative educaţionale.

Participări la conferinţe şi congrese


(2009) „Pragmatici apreciative în discursul politic”, în cadrul Conferinţei Particularităţi
ale fenomenologiei social politice în lumea contemporană, organizator
Universitatea „Valahia” din Târgovişte şi Universitatea „Salamanca” Spania. A
fost analizat discursul poticianului actual, fiind subliniate utilizarea „poveştilor de
succes” în campaniile politice; conferinţă cotată ISI Thomson
(2009) “Abordarea funcţionalistă în critica de artă”, suţinută în cadrul Conferinţă de
Inventică, organizată de Institutul National de Inventica, in colaborare cu
Universitatea Tehnica Gh. Asachi si Comisia Academiei Romane pentru Inventica;
conferinţa are statut de conferinţă internaţională cu participarea universităţilor din
România, Belarus, Ucraina etc. Lucrarea prezentată propune o nouă viziune asupra
criticii de artă şi un instrument funcţionalist de analiză a operei de artă. Abordarea
prezentată este rezultatul unor cercetări efectuate în perioada 2007-2009 ce au avut
rolul de a evidenţia importanţa mesajului artistic pentru noua construcţie globală a
“satului planetar”. Arta prin dimensiunea sa spirituală umanizează construcţiile
sociale transmoderne conturându-le o dimensiune spirituală.
(2009) „Terapia afirmativ-apreciativă a destinului” susţinută la Conferinţa Internaţională
de Terapii Complementare şi Alternative ANATECOR. Lucrarea prezentată scoate
în evidenţă importanţa utilizării tehnicilor afirmativ-apreciative în demersul
“aşteptării unui miracol”.
(2008) „Metafizica cuantică în discursul transmodern” susţinută la Conferinţa
Internaţională AROS şi Universitatea „Geroge Bacovia” Bacău. Lucrarea
prezentată în cadrul acestei conferinţe evidenţiază contribuţia personală în ceea ce
priveşte epistemologia construcţionist-fractalică aplicată în discursul ştiinţei, şi
metafizica cuantică, ca formă specifică trasnmodernităţii de revigorare a
discursului metafizic. Această conferinţă a avut statut de congres internaţional cu
participanţi din România, Bulgaria, Belarus, Ucraina, Japonia, Canada, SUA,
Spania, Franţă şi Polonia.
(2006) „Rolul tinerilor în noua construcţie europeană” susţinut în cadrul unui program al
Asociaţiei Lumen în parteneriat cu Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi.
Manifestarea a avut statut de conferinţă naţională. În cadrul prezentării s-a avut în
vedere susţinerea unui model de construcţie identitară în vederea facilitării
adoptării cetăţeniei europene.
(2003 - 2002) „Strategii de combatere a discriminării pe criterii etnice” susţinut în cadrul
Programului Pro Etnica, organizat de CEIT Sighişoara; conferinţa a avut caracter
internaţional. Am prezentat metodologia apreciativă şi proiecţionismul, aplicate
discursului multicultural.
(2003) „Strategii de combatere a discriminării pe criterii etnice” organizat de Instituţia
Prefectului Judeţului Iaşi. Am prezentat modalităţi concrete de realizare a unei
pragmatici discursive la nivelul discursului multicultural.

Programe coordonate în cadrul Asociaţiei Lumen:

(2007-2009) Programul Naţional de debut literar Lumen – selecţie naţională de carte


literară; finaţator Asociaţia Lumen (program intern).
(2005-2009) Programul de promovare a tinerilor cercetători: Selecţie naţională de
materiale cu caracter ştiinţific realizate de tineri cercetători în domeniile socio-
umane; finaţator Asociaţia Lumen (program intern).
(2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009) Revista de cercetare şi intervenţie socială.
Revistă cotată A de către CNCSIS, si inregistrata in baza de date ISI Thomson la
categorie Humanities Social Sciences, publicată în numele Universităţii „Al. I.
Cuza” şi a Fundaţiei Holt România.
(2004-2009) Programul de administrare publicaţii – coordonarea executivă pentru Revista
Românească pentru Educaţie Multidimensională, colecţia „Deschideri
postmoderne”, Revista Lohanul etc.
(2008) Deschideri postmoderne (Microcercetări), Realizarea, selcţia şi publicarea de
cercetări, studii, volume dedicate în domeniilor filosofie, sociologie, minorităţi,
fenomene culturale, psihologie. Selecţia are caracterul unui program naţional,
realizându-se în sistem Peer Review.
(2008) Identităţi Transmoderne – Program de coordonare editorială a unor volume de
studii, eseuri, microcercetări şi literatură reunitate sub numitorul spcificului
transmodern în cultura contemporană. Rolul în cadrul proiectului a fost director de
proiect; am realizat şi publicat cercetările cu privire la Clădiri de Patrimoniu în
Municpiul Iaşi şi Iaşul în Literatură, materilaizate în volumele colective cu acelaşi
nume, de asemenea am îngrijit şi supervizat editorial apariţia unui număr de alte 5
volume dintre care Simona Branc „Generaţii în schimbare” – teza de doctorat a
autoarei în domeniul sociologiei educaţiei, autoarea fiind la data publicării Lector
Dr. La Universitatea de Vest din Timişoara, Iulia Modovan „Divorţul în tradiţia
evreiască” – studiu cu privire la tradiţiile minorităţii evreieşti, Ciulei Tomiţă
„Logica, argumentarea şi retorica” - volumul constituind o sinteză academică
asupra logicii şi teoriei argumentării din perspectiva teorii şi pragmaticii
discursului, autorul fiind la data publicării Lector DR. La Univeristatea Valahia şin
Târgovişte, Dr Vicu Merlan „Armr şi unelte din silex şi piatră din eneoliticul
Moldovei dintre Carpaţi şi Prut” – volulmul fiind teza de doctorat a autorului,
Anca Laura Codrea „Nu mă uita” – roman, finanţator Administraţia Fondului
Cultural Naţional, valoarea proiectului 10 000 Euro.
(2007) Literatura ca educaţie nonformală, seminar naţional de estetici postmoderne – în
cadrul programului am susţinut seminariile: Jurnalismul pentru adolescenţi –
seminariile susţinute de mine au urmărit elemente de semiotică şi pragmatica
discursului jurnalistic; Literatura ca educaţie nonformală - seminarul susţinut de
mine a urmărit problematica postmodernităţii în literatură, artă şi filosofie;
Elemente de hermeneutică literară şi socială - seminarul susţinut de mine a urmărit
transmiterea de cunoştinţe cu privire la modalităţile hermeneutice specifice
secolului XXI. Programul a mai cuprins organizarea unui Salon a Revistelor pentru
Tineret şi a integrat Concursul Poezia Tinereţii, Ediţia 2007. În carul Programului
au fost publicate volumele: Poetici postmoderne (coord.) Lector Univer. Dr.
Tomiţă Ciulei – Univeristatea ”Valahia” Târgovişte – şi volumul ”Juralismul
pentru adolescenţi” – Coord. Dr. Baghiu Bogdan; în ambele volume am publicat
am publicat studii şi cercetări cuprinse în lista de articole prezentă. Programul a
fost cofinaţat de Autoritatea Naţională pentru Tineret cu 1000 Euro.
(2007) Identitatea românească în construcţia europeană. În cadrul programului am fost
coordonator şi consultant editorial. A fost publicat volumul „Etnopsihologii
minoritare în spaţiul dobrogean” – a autorului Cercetător Doctor Mictat Ahmed
Garlan, de la Institutul pentru Cercetarea Calităţii Vieţii a Academiei Române.
Programul a fost finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional din cadrul
Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Cultural Naţional cu suma de 2000
Euro.
(2006) Tineri despre Europa, ateliere de creativitate colaborativă. Programul a vizat
realizarea unei cercetătări cu privire la creativitatea colaborativă, domeniu cheie al
pragmaticii construcţioniste care stă la baza programelor virtuale de cercetare
ştiinţifică. Implementarea modelului s-a realizat cu finanţare din partea Autorităţii
Naţionale pentru Tineret; valoarea proiectului 4000 Euro.
(2005 ) Stop violenţa în familie – programul a urmărit informarea tinerilor din judeţul Iaşi
cu privire la riscul violenţei în familie. În cadrul programului am realizat
coordonarea editorială şi referenţele ştiinţifice la volumul colectiv „Stop violenţa
în familie”, coordonator Mădălina Constantin. Proiect finaţat de Autoritatea
Naţională pentru Tineret cu suma de 500 Euro.
(2005) Politicile agricole comune pe înţelesul tinerilor din mediul rural – Am coordonat
activitatea editorială şi referenţele ştiinţifice; a fost finaţat de Autoritatea Naţională
pentru Tineret cu suma de 500 Euro.
(2004-2005) Centrul Virtual de resurse în Asistenţa Socială www.asistentasociala.ro –
programul a urmărit realizarea celui mai mare portal din ţară în domeniul asistenţei
sociale, care funcţionează sub forma unui centru virtual de resurse a comunităţii
profesioniştilor din domeniul asistenţei sociale. Centrul funcţionează ca Bază de
Date Ştiinţifice în formă virtuală, găzduind editorial formatul electronic al Revistei
de Cercetare şi Intervenţie Socială (RCIS), publicată de Editura Lumen în numele
Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi şi a Fundaţiei HOLT România; finaţatori SC
Asistenţăsocială.ro SRL – 3000Euro, Fundaţia HOLT România – 1000 Euro; alţi
finanţatori privaţi: SC Expert Projects SRL, Universitatea „Al. I Cuza” Iaşi etc.
(2002-2004) Programul de promovare a Asistenţei sociale – elaborarea şi publicarea de
volume în domeniul asistenţei sociale, ghiduri metodologice, ghiduri de bune
practici etc. Am coordonat activitatea editorială, publicând în cadrul acestui
program volumul „Asistenţă şi intervenţie socială” şi volumul „Tehnici în asistenţă
socială”.
(2004, 2005) Oferte speciale: Dezvoltarea unei serii de portaluri comerciale pe internet,
program realizat pe baza unor contracte de cercetare-dezvoltare, finanţate de
finanţatori privaţi.
(2003-2004) Promovarea educaţiei multidimensionale: sesiuni de formare în domeniul
strategiilor educaţiei multidimensionale – am susţinut programele de formare:
Designul programelor culturale pentru comunităţile cadrul programului am
susţinut sesiunea de formare cu titlul ”Designul propunerilor de finaţare”,
finanţator Departamentul pentru Realţii Interetnice al Guvernului Românie şi
AMN (Autoritatea pentru Minorităţi Naţionale) şi CIR (Comunitatea Italiană din
România); Comunicare Interculturală - am susţinut un program de formare cu
privire la tehnici de comunicare interculturală, finaţatori Departamentul pentru
Realţii Interetnice al Guvernului Românie şi AMN (Autoritatea pentru Minorităţi
Naţionale) şi CIR (Comunitatea Italiană din România); Comunicare socială şi
interculturală - am prezentat tehnici de comunicare socială şi interculturală cu
referire la asertivitate.
(2003-2004) Centrul Virtual de Resurse pentru Tineret - e-consiliere.ro - am fost
coordonator al proiectului ce a vizat sesiuni de consultanţă online, în vedrea
sprijinirii participării tinerilor la activităţi ale societăţii civile, promovarea
dezvoltării sociale şi profesionale a tinerilor; valoarea finaţării oferită de
Autoritatea Naţională pentru Tineret a fost de 3000 Euro.
(2002-2003) Acţiune socială prin strategii educaţionale: seminarii pe tema modalităţilor
de intervenţie socială prin strategii educaţionale.
(2003) Forme de virtualizare a spaţiului social: Cercetare cu privire la impactul noilor
strategii comunicaţionale oferite de internet.
(2003) Strategii de promovare a diversităţii: sesiuni de formare în domeniul educaţiei
interculturale.
(2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008) Poezia tinereţii: concurs naţional de creaţie
literară, în parteneriat cu Muzeul Literaturii Române Iaşi.
(2002, 2003) Şcoala de Poezie Lumen
(2002) Educaţie şi pregătire profesională,: sesiuni de instruire în domeniul comunicării,
dezvoltării organizaţionale, managementului ONG, Programare Neuro-Lingvistică,
Team-Building.
(2002) Resocializare alternativă în mediul ONG: realizarea unei cercetări-acţiune în
domeniul prevenţiei devianţei în rândul adolescenţilor.
(2001-2002) On Line T: adaptarea experimentală a tehnicilor de consiliere psihosocială la
modalităţile de comunicare online.
(2001-2002) Fără droguri în liceele ieşene: sesiuni de instruire cu privire la riscurile
consumului de droguri.
(2001-2002) Acţiune socială şi dezvoltare organizaţională: sesiuni de formare, realizarea
şi editarea unor manuale în domeniul dezvoltării organizaţionale, comunicării în
organizaţie, dezvoltării personale, designul programelor sociale şi marketingul
social.

Proiecte desfăşurate în cadrul Editurii Lumen (SC Lumen Media SRL)


Firma Sc Lumen Media Srl realizează distribuţie de carte în principal a Editurii
Lumen, inclusiv a volumelor publicate în cadrul programelor Asociaţiei Lumen.

Am coordonat participarea Editurii Lumen la următoarele târguri şi saloane de carte

(Mai 2009) Târgul Naţional de Carte librex Iaşi


(Aprilie 2009) Târgul Naţional de carte Carte şi Muzică Libris Braşov.
(Martie 2009) Târgul Naţional de carte muzică şi Film Camufi Iasi
(Martie 2009) Salonul Naţional de carte şi Presă Amplus Bucureşti
(Februarie 2009) Caravana Gaudeamus – Târg Naţional de Carte, Craiova
(Noiembrie 2008) Târgul Internaţional de carte Gaudeamus Bucureşti
(Aprilie 2008) Kilipirim – Târg Naţional de Carte, Bucureşti.
(Martie 2008) Caravana Gaudeamus – Târg Naţional de Carte, Craiova
(Februarie 2008) Librex – Târg Naţional de Carte, Iaşi
(Iunie 2007) Bookfest – Târg Naţional de Carte, Bucureşti
(Mai 2007) Librex – Târg Naţional de Carte, Iaşi
(Iunie 2006) A 13-a ediţie a Salonului de Carte pentru Copii şi Tineret Vaslui 2006
(Mai 2006) Salonul de carte Ştiinţifică şi Universitară Iaşi.

Programe desfăşurate în cadrul Comunităţii Italiene din România


(2004) Geopolitica: (Organizator principal Asociaţia de Geopolitică Ion Conea –Revista
Geopolitica) - realizarea articolului Minorităţile etnice de la vulnerabilitate socială
la dezvoltare comunitară
(2003) Integrare europeană şi interculturalitate: sesiuni de formare pe tema Managementul
de programe Dezvoltare comunitară, Rolul comunităţilor etno-culturale în procesul
de integrare europeană.
(2003) Pro etnica: (organizator principal CEIT Sighişoara)
Susţinerea conferinţei Strategii de protecţie a comunităţilor etno-culturale.
(2003) Zilele sufletului italian: organizarea si coordonarea sesiunii de formare pe
domeniul: Cunoaştere interpersonală şi comunicare multiculturală.
(2003-2004) Strategii de promovare a diversităţii: realizarea unei baze de date
multifuncţionale cu privire la comunităţile etnice din România, şi realizarea unui
portal internet www.multicultural.ro.
(2002) Pro Etnica (organizator principal CEIT Sighişoara)
- moderator secţiunea socială a festivalului,
- susţinut conferinţa Strategii de combatere a discriminării pe criterii etnice.
(2002) Zilele Minorităţilor Naţionale: (organizator principal CJ Iaşi) am susţinut
conferinţa Forme de prevenţie a discriminării pe criterii etnice.
Anexa 9
CURRICULUM VITAE CIULEI TOMIŢĂ

CURRICULUM
VITAE
EUROPEAN

INFORMAŢII PERSONALE

Nume Ciulei Tomiţă


Adresă Bd. Independenţei, bl. IUP, sc. A, ap. 46, Târgovişte, Dâmboviţa,
România, cod 130104
Telefon 0723/711108
Fax 0245/216211
E-mail ciulei@valahia.ro
Naţionalitate română
Stare civilă Căsătorit cu Ciulei V. Florentina
Un copil: Ciulei Ana-Serrena (4 ani şi 6 luni)

Data naşterii 04.07.1969

EXPERIENŢA
PROFESIONALĂ

• Perioada 2008 – prezent


• Numele şi adresa Universitatea Valahia din Târgovişte, Şoseaua Găeşti, nr. 8 - 10
angajatorului
• Tipul activităţii sau Cadru didactic
sectorului de activitate
• Funcţia sau postul Lector universitar – Secretarul tiinţific al Facultăţii de tiinţe
ocupat Juridice, Sociale şi Politice
• Principalele activităţi şi Prelegeri tip curs, îndrumare proiecte de
responsabilităţi licenţă/diplomă/absolvire/dizertaţie, în anii terminali, lucrări
practice de laborator, proiecte de cercetare etc.

• Perioada 2004 – 2008


• Numele şi adresa Universitatea Valahia din Târgovişte, Şoseaua Găeşti, nr. 8 - 10
angajatorului
• Tipul activităţii sau Cadru didactic
sectorului de activitate
• Funcţia sau postul Lector universitar - eful Catedrei de tiinţe Socio-Umane şi
ocupat Jurnalism
• Principalele activităţi şi Prelegeri tip curs, îndrumare proiecte de
responsabilităţi licenţă/diplomă/absolvire/dizertaţie, în anii terminali, lucrări
practice de laborator, proiecte de cercetare etc.

• Perioada 2001 – 2004


• Numele şi adresa Universitatea Valahia din Târgovişte, Şoseaua Găeşti, nr. 8 - 10
angajatorului
• Tipul activităţii sau Cadru didactic
sectorului de activitate
• Funcţia sau postul Asistent universitar
ocupat
• Principalele activităţi şi Prelegeri tip curs, îndrumare proiecte de
responsabilităţi licenţă/diplomă/absolvire/dizertaţie, în anii terminali, lucrări
practice de laborator, proiecte de cercetare etc.

• Perioada 1996 – 2001


• Numele şi adresa Liceul Economic „Ion Ghica” - Târgovişte
angajatorului
• Tipul activităţii sau Cadru didactic
sectorului de activitate
• Funcţia sau postul Profesor, catedra de Ştiinţe Socio-Umane
ocupat
• Principalele activităţi şi Predare (Filosofie, Logică)
responsabilităţi

Experienţa
extracurriculară

• Perioada 2007 – prezent


• Numele şi adresa Televiziunea TTV
angajatorului
• Tipul activităţii sau Departamentul programe
sectorului de activitate
• Funcţia sau postul Realizator TV
ocupat
• Principalele activităţi şi Realizare de Talk-show „Cultura Cetăţii” şi ”Argument pentru
responsabilităţi cultură”

• Perioada 2005 - 2007


• Numele şi adresa Radio Minisat - Târgovişte
angajatorului
• Tipul activităţii sau Conducere
sectorului de activitate
• Funcţia sau postul Director General
ocupat
• Principalele activităţi şi Organizarea întregii activităţi a reţelei naţionale Radio Minisat
responsabilităţi

• Perioada 2001 - 2005


• Numele şi adresa Radio „Puls FM” - Târgovişte
angajatorului
• Tipul activităţii sau Conducere
sectorului de activitate
• Funcţia sau postul Director general
ocupat
• Principalele activităţi şi Organizarea activităţii radioului, targetarea formatului radio,
responsabilităţi conceperea şi elaborarea strategiilor de promovare şi de marketing

• Perioada 1996 - 1998


• Numele şi adresa Radio „D” - Târgovişte
angajatorului
• Tipul activităţii sau Conducere
sectorului de activitate
• Funcţia sau postul Director de programe
ocupat
• Principalele activităţi şi Stabilirea şi elaborarea grilei de programe, a strategiei de
responsabilităţi comunicare internă şi a organigramei.

• Perioada 1994 - 1996


• Numele şi adresa Radio „Contact” - Iaşi
angajatorului
• Tipul activităţii sau Departamentul programe
sectorului de activitate
• Funcţia sau postul Realizator de emisiuni
ocupat
• Principalele activităţi şi Realizarea şi promovarea programului matinal de la Radio Contact
responsabilităţi - Iaşi

Studii şi cursuri de
specialitate
• Perioada 2007 - prezent Doctor în Filosofie
• Numele şi tipul instituţiei Universitatea „Al.I. Cuza” – Iaşi, Facultatea de Filosofie
de învăţământ
• Principalele subiecte şi Doctor în Filosofie
calificări însuşite
• Numele calificării Doctor în tiinţe Umaniste, specializarea Filosofie
primite

• Perioada 2001 - 2007 Doctorand


• Numele şi tipul instituţiei Universitatea „Al.I. Cuza” – Iaşi, Facultatea de Filosofie
de învăţământ
• Principalele subiecte şi Doctor în Filosofie
calificări însuşite
• Numele calificării Doctor în tiinţe Umaniste, specializarea Filosofie
primite
• Perioada 2004 - 2005 Studii Academice Postuniversitare, Specializarea: Ştiinţele
Comunicării
• Numele şi tipul instituţiei Universitatea Bucureşti
de învăţământ
• Principalele subiecte şi Studii Postuniversitare - Jurnalism
calificări însuşite
• Numele calificării Studii Postuniversitare – Jurnalism
primite

• Perioada 1998
• Numele şi tipul instituţiei Universitatea „Al.I. Cuza” – Iaşi, Facultatea de Filozofie
de învăţământ
• Principalele subiecte şi Definitivat în învăţământ, Specialitatea - Filosofie
calificări însuşite
• Numele calificării Profesor I
primite

• Perioada 1991 - 1996 Studii superioare încheiate cu examen de licenţă


• Numele şi tipul instituţiei Universitatea „Al.I. Cuza” – Iaşi, Facultatea de Filosofie
de învăţământ
• Principalele subiecte şi Profesor
calificări însuşite
• Numele calificării Profesor
primite

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba maternă Română


Limbi străine cunoscute
Engleza, Franceza
• Abilitatea de a citi bine
• Abilitatea de a scrie bine
• Abilitatea de a vorbi f.bine

Aptitudini şi competenţe Bun lucrator în echipă, interesat de nou, aptitudini şi talent


sociale pedagogic dezvoltat în peste 13 ani de predare în învăţământ, şi în
cei peste 12 ani de lucru în mass-media.

Aptitudini şi competenţe Bun organizator, Sef de catedră (2004 - 2008), Catedra de Ştiinţe
organizaorice Socio-Umane şi Jurnalism, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi
Politice, Universitatea „Valahia” din Târgovişte.
Din Martie 2008 – Secretarul tiiţific - Facultatea de Ştiinţe
Juridice, Sociale şi Politice, Universitatea „Valahia” din Târgovişte.
Aptitudi de conducere, verificate în cei peste 10 ani de exercitare a
funcţiei de director general în diferite instituţii mass-media.

Aptitudini şi Windows XP, Microsoft Office XP.


competenţe SoundForge
TEHNICE

PERMIS(E) DE CONDUCERE - clasa „B”

LISTĂ DE LUCRĂRI

Teza de doctorat

Autor Titlu Instituţia de Perioada Specializarea Distincţie


învăţământ
superior
CIULEI Empirismul Facultatea de 2001 Filosofie Cum
Tomiţă clasic Filosofie /2007 Laudae
despre Universitatea
sursele ”Al.I.Cuza”
cunoaşterii. din Iaşi
John Locke
şi David
Hume

1. Tratate, Monografii, Cărţi de Specialitate sau Manuale Universitare cu


ISBN publicate în străinătate sau în edituri cu recunoaştere CNCSIS prin care se aduc
contribuţii la dezvoltarea activităţilor didactice / profesionale
în raport cu Criteriul de evaluare 1 (Activitate didactică)

1.1. Cărţi/cursuri publicate în edituri recunoscute CNCIS

Indicati Autor Titlu Editura Nr. An


v Pagini apariţie
C.a. 1 CIULEI Metodologia Valahia University 357 2009
Tomiţă cercetării Press
ştiinţifice Târgovişte
ISBN: 978-973-1955-
12-4
C.a. 2 CIULEI Retorică şi Valahia University 254 2009
Tomiţă Teoria Press
argumentării Târgovişte
ISBN: 978-973-1955-
13-1

1.2. Tratate, monografii sau cărţi de specialitate, publicate în străinătate sau în


edituri cu recunoaştere CNCSIS

Indicati Autor/ Titlu Editura Nr. An


v Autori Pag. apariţie
C.b.1 CIULEI De Sensu. Editura Lumen, 569 2006
Tomiţă Încercare Iaşi
istorico- ISBN: 978-973-
metodologică 1703-28-2
asupra
empirismului în
efortul
gnoseologic
C.b.2 CIULEI Empirismul Editura Lumen, 200 2007
Tomiţă clasic despre Iaşi
sursele ISBN: 978-973-
cunoaşterii. 1704-34-0
John Locke şi
David Hume
C.b.3 CIULEI Logică, Editura Lumen, 305 2008
Tomiţă argumentare şi Iaşi
retorică. De la ISBN: 978-973-
raţiunea 166-079-0
teoretică la
raţiunea
practică în
discursul public

1.3. Volume coordonate, publicate în edituri cu recunoaştere CNCSIS

Indicati Coordonator Volumul Editură; Contribuţia


v coordonat ISBN; personală
Nr. de pagini
C.b.4 CIULEI Seminarii de Editura Lumen, Trei posibile feţe
Tomiţă poetică Iaşi, 2007 ale
(coord.) modernă ISBN: 978-973- postmodernismul
166-027-1, ui: lipsa
109 pagini interpretării,
moartea
epistemologiei şi
dispariţia
disticţiilor
pp. 23-49.
C.b.5 CIULEI Fundamentele Editura Lumen, Patologia
Tomiţă jurnalismului Iaşi, 2007 argumentării:
(coord.) pentru ISBN: 978-973- manipularea.
adolescenţi 166-028-8, Semnele decăderii
50 pagini normelor etice şi
deontologice
pp. 19-35
1.4. Volume colective, publicate în edituri cu recunoaştere CNCSIS

Indicati Autori Volumul Editură; Contribuţia


v colectiv ISBN; personală
Nr. de pagini
C.b.6 CIULEI Cercetări Editura Lumen, Paradigma
Tomiţă; multidisciplina Iaşi, 2007 cunoaşterii
APOSTU re în ştinţele ISBN: 978-973- ştiinţifice în
Edi; socio-umane 1703-61-9, Grecia Antică
BOGDAN 220 pagini pp. 61-93
Lucian,
s.a.
C.b.7 CIULEI Despre Editura Lumen, Retorica
Tomiţă; Europa Iaşi, 2006 discursului public
ANTONES ISBN: 978-973- în societăţile
CU 1703-09-1, nedemocratice.
Mădălina; 463 pagini Experienţa
BOBOC românească
Anamaria, pp. 443-462.
s.a.

1.5. Cursuri universitare, note de curs în format ID, fără ISBN

Indicati Autor Titlu Obs.


v
C.c.1 CIULEI Retorică şi Note de curs (Uz intern) pentru studenţii
Tomiţă teoria specializărilor Jurnalism, Drept şi
argumentării Administraţie publică
Anii universitari 2006/2007; 2007/2008 şi
2008/2009
Târgovişte, Valahia Univerisity Press
C.c.2 CIULEI Epistemologie Note de curs (Uz intern) pentru studenţii
Tomiţă specializărilor Jurnalism, Drept şi
Administraţie Publică
Anii universitari 2007/2008 şi 2008/2009
Târgovişte, Valahia Univerisity Press
C.c.3 CIULEI Metodologia Note de curs (Uz intern) pentru studenţii
Tomiţă cercetării specializării Administraţie Publică
ştiinţifice Anii universitari 2007/2008 şi 2008/2009
Târgovişte, Valahia Univerisity Press
C.c. 4 CIULEI Etică Curs în format ID
Tomiţă Juridica Pentru studenţii specializării: Drept, Anul
I, Anul universitar 2006/2007
C.c.5 CIULEI Teoria Curs în format ID
Tomiţă argumentării Pentru studenţii specializării: Drept, Anul
II, Anul universitar 2006/2007
C.c.6 CIULEI Logică Curs în format ID
Tomiţă juridică Pentru studenţii specializării:
Administraţie Publică, Anul I, Anul
universitar 2008/2009
2. Proiecte de cercetare - dezvoltare obţinute prin competiţie, pe bază de
contract/grant, ca membru în echipa de cercetare sau ca director de proiect, în
străinătate (Pi.1, Pi.2, etc) şi în ţară (Pn.1, Pn.2, etc) precum şi alte lucrări de cercetare-
dezvoltare (F1, F2, etc.), prin care se contribuţii la dezvoltarea mediului
educaţional/cultural/economic/social etc.,

Indicati Poziţia Titlu contract Perioada Observaţii


v de
realizare
Pi.1 Director Retorică şi 2003 Proiect Realizat de
Program de argumentare în /2004 Centrul de Politici
Instruire discursul public. Culturale (Chişinău –
Radioul local Republica Moldova)
cu Finanţarea
Fundaţiei Soros -
Moldova
Pn. 1 Director de Literatura ca 2006 Proiect derulat de
cercetare educaţie / 2007 Asociaţia Lumen –
nonformală Iaşi, cu Finanţarea
Autorităţii Naţionale
Pentru Tineret
Pn. 2 Director de Despre Europa 2006 Proiect derulat de
cercetare Asociaţia Lumen –
Iaşi, cu Finanţarea
Autorităţii Naţionale
Pentru Tineret
(PNAT 2005-2008)
Pn. 3 Director Proiect Editorial 2008 Proiect derulat de
program Identităţi Editura Lumen
editorial Transmoderne (Acreditată CNCSIS)
Logică, – Iaşi, cu Finanţarea
argumentare şi Administraţiei
retorică. De la Fondului Cultural
raţiunea teoretică Naţional
la raţiunea
practică în
discursul public
Pn. 4 Coordonator Program Cultural 2009 Proiect derulat de
promotori Centrul virtual de /2010 Asociaţia Lumen –
culturali resurse pentru Iaşi, cu Finanţarea
dezvoltare Autorităţii Naţionale
culturală Pentru Tineret
F. 1 Organizator Workshop 2008 Proiect depus în
Exploratoriu cadrul programului
Relativismul Idei
contemporan al (PN II – CNCSIS)
valorilor. Cod: PO-01-Ed1-R0-
Influenţa mesajului F35
mediatic asupra
imaginarului
social.
3. Articole / Studii publicate în reviste de specialitate acreditate (cotate) din ţară
şi/sau străinătate, prin care se aduc contribuţii la dezvoltarea domeniului

Indicativ Autor Titlu Revista Cotaţia


ISSN
Pag.
R.i.1 CIULEI Rational and Revista de A (ISI)
Tomiţă empirical Cercetare şi Cod CNCSIS
method in Intervenţie (657)
social research Socială ISSN - 1583-3410
Volumul 17, pp. 90-100
iunie 2007,
R.i.2 CIULEI Analiza critică ”Univers A (O)
Tomiţă a conceptului Pedagogic” Revista Ministerului
de cunoaştere în Nr. 4 (12), 2006, Educaţiei şi
filosofia lui Chişinău Tineretului din Rep.
John Locke Moldova,
Institutul de tiinţe
ale Educaţiei al
Academiei de
tiinţe din Moldova
ISSN 1811-5470
pp. 52-64
R.i.3 CIULEI Nihil est in ”Cultura” – A
Tomiţă intellectu quod International (Indexată ISI
non primus journal of Thomson şi BDI)
fuerit in sensu. philosophy of Cod CNCSIS
The limits of culture and (698)
gnoseologic axiology, ISSN – 1584-1057
paradigm, from Nr. 11 (2009), pp. 40-60
Aristotle to
Locke.
R.i.4 CIULEI Reflections on ”Cultura” – A
Tomiţă an Ignored International (Indexată ISI
Dimension of journal of Thomson şi BDI)
Pre-Socratic philosophy of Cod CNCSIS
Philosophy: culture and (698)
Knowledge. axiology, ISSN – 1584-1057
Nr. 9 (2008), pp. 40-60

R.i.5 CIULEI David Hume ”Analele B


Tomiţă the instrumental Facultăţii de Cod CNCSIS
conception of tiinţe Juridice, (661)
practical reason Sociale şi ISSN – 1584-4056
Politice”, pp. 96-111
Anul V, Nr. 2
(12), septembrie
2008
R.i.6 CIULEI L`empirisme “Analele B
Tomiţă sociologique Facultăţii de Cod CNCSIS
tiinţe Juridice, (661)
Sociale şi ISSN – 1584-4056
Politice”, pp. 60-70
Anul V, Nr. 1
(11), ianuarie
2008
R.i.7 CIULEI Epistemological ”Analele B
Tomiţă dimensions of Facultăţii de Cod CNCSIS
the empirical tiinţe Juridice, (661)
knowledge and Sociale şi ISSN – 1584-4056
the rational Politice”, pp. 42-51
knowledge Anul IV, Nr. 3
(10), septembrie
2007
R.i.8 CIULEI Dezvoltări ”Analele B
Tomiţă moderne ale Facultăţii de Cod CNCSIS
empirismului tiinţe Juridice, (661)
clasic anglo- Sociale şi ISSN – 1584-4056
saxon Politice”, pp. 74-90
Anul IV, Nr. 1
(8), martie 2007
R.i.9 CIULEI Empirismul lui ”Analele B
Tomiţă David Hume şi Facultăţii de Cod CNCSIS
principiile tiinţe Juridice, (661)
pozitivismului Sociale şi ISSN – 1584-4056
logic Politice”, pp. 134-162
Anul III, Nr. 1
(5), ianuarie
2006
R.i.10 CIULEI Critica ”Saeculum” C
Tomiţă Ineismului în Revistă editată Cod CNCSIS
Eseu asupra de Universitatea (280)
intelectului ”Lucian Blaga” ISSN – 1221-2245
omenesc din Sibiu sub pp. (în publicare)
egida Secţiei
Filozofie a
Facultăţii de
Jurnalistică
Anul VI (VIII),
2008
R.i.11 CIULEI Emirismul lui ”Saeculum” C
Tomiţă David Hume şi Revistă editată Cod CNCSIS
metoda de Universitatea (280)
pragmatică ”Lucian Blaga” ISSN – 1221-2245
din Sibiu sub pp. 33-39
egida Secţiei
Filozofie a
Facultăţii de
Jurnalistică
Anul VI (VIII),
Nr. 1-2 (23-24),
2007
R.i.12 CIULEI Dimensiunea Analele În acreditare CNCIS
Tomiţă epistemologică Universităţii ISSN – 1841-5180
a momentului Valahia din pp. 75-87
Kant Târgovişte,
Secţiunea
” tiinţe Sociale
şi Comunicare ”
Anul II, Nr. 1
(2), 2006
R.i.13 CIULEI Conceptul Analele În acreditare CNCIS
Tomiţă ştiinţei şi al Universităţii ISSN – 1841-5180
cunoaşterii în Valahia din pp. 52-63
filosofia lui Târgovişte,
John Locke Secţiunea
” tiinţe Sociale
şi Comunicare ”
Anul I, Nr. 1 (1),
2005
R.i.14 CIULEI Despre două Analele În acreditare CNCIS
Tomiţă posibile Universităţii ISSN – 1841-5180
paradigme Valahia din pp. 78-82
existenţiale: Târgovişte,
Emil Cioran şi Secţiunea
C-tin Noica ” tiinţe Sociale
şi Comunicare ”
Anul I, Nr. 1 (1),
2005
4. Articole / Studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice
internaţionale recunoscute din ţară şi din străinătate (V.i.1, V.i.2, etc.), sau publicate în
volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale (V.n.1, V.n.2, etc.) prin care se aduc
contribuţii la dezvoltarea domeniului

Indicativ Autor Titlu Manifestarea Editura


ştiinţifică ISSN
Pag.
V.i.1 CIULEI From doxá to epistemé. Cel de-al cincilea Valahia
Tomiţă A perspective on Simpozion University
knowledge limits in Internaţional Press, ISSN
medieval tradition ”Limbi, Culturi şi – 2065-0434,
Civilizaţii Europene Târgovişte,2
în Contact. 009,
Perspective istorice în publicare
şi contemporane”
(2008) organizat de
Departamentul de
Limbi Străine,
Facultatea de
tiinţe Umaniste,
Universitatea
”Valahia” din
Târgovişte;
V.i.2 CIULEI Distincţii teoretice şi Conferinţa Editura
Tomiţă, culturale între semn, Internaţională Didactică şi
COJANU simbol şi alegorie ”Cultura şi presa în Pedagogică,
Daniel spaţiul european” Bucureşti,
organizat de Centrul ISBN - 978-
de cercetare în 973-30-
teoria şi practica 2444-6,
discursului, Bucureşti,
Facultatea de Litere, 2008,
Universitatea pp. 70-78.
”Dunărea de Jos”
din Galaţi, 2008
V.i.3 CIULEI Stat de drept – Seminarul Editura
Tomiţă Totalitarism. Feţele Internaţional Hamangiu,
unei dihotomii ”Probleme ale Bucureşti,
ireconciliabile aplicării dreptului în ISBN 978-
spaţiul european” 606-522-
organizat de 126-0,
Facultatea de Bucureşti,
tiinţe Juridice, 2009,
Sociale şi Politice pp. 160-174.
(Universitatea
”Valahia” din
Târgovişte),
Facultatea de
tiinţe Juridice şi
Sociale
(Universitatea
Castilla La Mancha
- Spania) în
Colaborare cu
Institutul de
Cercetări Juridice –
Academia Română,
2008
V.i.4 CIULEI Herrmeneutica sofistă. Conferinţa Limba
Tomiţă De la comunicare la Internaţională Română –
persuasiune ”Semiotica şi Revistă de
Hermeneutica tiinţă şi
Textului” organizat Cultură (Nr.
de Institutul de 9-10),
Filologie – apărută cu
Academia de sprijinul
tiinţe a Moldovei, Institului
Facultatea de Cultural
tiinţe ale Român,
Comunicării – ISSN –
Universitatea ”Petre 0235-9111,
Andrei” – Iaşi, Chişinău,
Facultatea de Litere 2008, pp.
– Universitatea de 157-168.
Stat din Moldova,
2008
V.i.5 CIULEI Drept – Drepturi. Conferinţa Casa de
Tomiţă Distincţie fundamentală Internaţională Editură -
a epistemologiei ”Tradiţie şi reformă Venus, ISSN
juridice în dreptul – 1454-5683,
românesc” Iaşi, 2008,
organizat de pp. 482-493.
Facultatea de Drept,
Universitatea ”Petre
Andrei” din Iaşi,
2008

V.i.6 CIULEI The relation between Cel de-al patrulea Valahia


Tomiţă modernism and Simpozion University
postmodernism`s internaţional Press, ISSN
decline ”Limbi, Culturi şi – 2065-0434,
Civilizaţii Europene Târgovişte,2
în Contact. 007,
Perspective istorice pp. 220-227.
şi contemporane”
(2007) organizat de
Departamentul de
Limbi Străine,
Facultatea de
tiinţe Umaniste,
Universitatea
”Valahia” din
Târgovişte;
V.i.7 CIULEI Epistemological Cea de-a XII-a Land Forces
Tomiţă dimensions of the Conferinţă Academy
empirical knowledge Internaţională ”The Publishing
and the rational knowledge based House,
knowledge organosation” ISBN 978-
organizată de 973-7809-
Academia ”Nicolae 71-1, Sibiu,
Bălcescu” din Sibiu, 2007,
2007 pp. 21-35.
V.i.8 CIULEI The epistemological Cel de-al treilea Valahia
Tomiţă dimensions of early Simpozion University
modernity Internaţional Press, ISBN
”Limbi, Culturi şi – 978-973-
Civilizaţii Europene 7616-61-6,
în Contact. Târgovişte,2
Perspective istorice 006,
şi contemporane” pp. 303-310.
(2006) organizat de
Departamentul de
Limbi Străine,
Facultatea de
tiinţe Umaniste,
Universitatea
”Valahia” din
Târgovişte;
V.i.9 CIULEI Empirismul lui David Cea de-a IV-a Pro- tiinţa,
Tomiţă Hume şi principiile Conferinţă Chişinău,
pozitivismului logic Internaţională a 2005,
Tinerilor ISBN 9975-
Cercetători 9716-1-X,
organizată de Rezumat
Academia de pp. 198-199
tiinţe a Moldovei,
Ministerul
Educatiei,
Tineretului şi
Sportului (Rep.
Moldova) şi
Asociaţia Tinerilor
Cercetători din
Moldova “PRO-
Ştiinţa”, 2005
V.i.10 CIULEI The failure of the law in Seminarul Valahia
Tomiţă totalitarian societies, Internaţional ”La Univeristy
notion de justice Press, ISBN
aujourd`hui” 973-7616-
organizat de 18-9,
Facultatea de Târgovişte &
tiinţe Juridice, Rouen, 2005,
Sociale şi Politice pp. 9-13.
(Universitatea
Valahia din
Târgovişte),
Facultatea de
tiinţe Juridice şi
Sociale
(Universitatea din
Rouen – Franţa),
2005
5. Articole / Studii prezentate la manifestări ştiinţifice recunoscute din ţară şi din
străinătate (Cf.1, Cf.2, etc), dar nepublicate, prin care se aduc contribuţii la dezvoltarea
domeniului

Indicativ Autor Titlu Manifestarea


ştiinţifică
Cf.1 CIULEI Principiul comunicării în Conferinţă internaţională:
Tomiţă retorica multimedia. Teoria ”Paradigma discursului
celor 3P: Persuadare- ideologic”
Publicitate-Propagandă Universitatea „Dunărea de
Jos”, Galaţi, Facultatea de
Litere, Catedra de
Lingvistică, Literatură şi
Jurnalism,
Galaţi, 29-30 aprilie 2009
Cf.2 CIULEI Naturalistic epistemology and The 33rd The American
Tomiţă evidence of human irrationality Romanian Academy of
Arts and Sciences
Congress ”Modernism and
Progres in Arts and
Sciences” organizat în
colaborare cu Sibiu Alma
Mater University, Sibiu,
2-4 iunie 2009
Cf.3 CIULEI Principiul inducţiei la David Cea de-a III-a Conferinţă
Tomiţă Hume cu Participare
Internaţională cu tema
”Limbă, Cultură şi
Civilizaţie” organizată de
Universitatea Politehnică
Bucureşti, Catedra de
Comunicare în Limbi
Moderne, Bucureşti, 12-13
iunie 2009
Cf.4 CIULEI Retorica discursului radio. De Congresul internaţional de
Tomiţă la divertisment la intervenţia istorie a presei, organizat
culturală de Universitatea „Petre
Andrei” din Iaşi şi
Asociaţia Română de
Istorie a Presei,
Iaşi, 2-4 aprilie 2009
Cf.5 CIULEI De la Hume la Peirce. Simpozionul Internaţional
Tomiţă Metoda pragmatică şi retorica ”Particularităţi ale
pură fenomenologiei sociale şi
politice în lumea
contemporană” organizat
de Facultatea de tiinţe
Juridice, Sociale şi
Politice (Universitatea
”Valahia” din Târgovişte),
Facultatea de tiinţe
Juridice şi Sociale
(Universitatea Castilla La
Mancha - Spania) şi
Institutul de Cercetări
Juridice al Academiei
Române,
Târgovişte, 5-7 iunie 2009
Cf.6 CIULEI Despre împacarea retoricii cu Sesiunea de comunicări
Tomiţă filosofia dreptului ”Dreptul românesc în
contextul exigenţelor
uniunii europene”,
Academia Română,
Institutul de Cercetări
Juridice,
Bucureşti, 29 aprilie 2009
Cf.7 CIULEI Sofismele de argumentare şi Sesiunea de comunicări
Tomiţă retorica editorialului ştiinţifice Mass media,
comunicare şi comunitate,
Facultatea de jurnalism şi
tiinţele Comunicării,
Universitatea din
Bucureşti,
Bucureşti, 23 mai 2008
Cf.8 CIULEI Retorica propagandei Sesiunea de comunicări
Tomiţă ştiinţifice Comunicarea în
spaţiul public şi integrarea
europeană, Facultatea de
jurnalism şi tiinţele
Comunicării,
Universitatea din
Bucureşti,
Bucureşti, 7-8 iunie 2007
Cf.9 CIULEI Paradigma cunoaşterii Sesiunea de comunicării
Tomiţă ştiinţifice în Grecia antică ştiinţifice a cadrelor
didactice, Facultatea de
tiinţe şi Arte,
Universitatea ”Valahia”
Târgovişte, 25 mai 2007
Cf.10 CIULEI Filosofia comunicării. O Conferinţa cu participare

Tomiţă analiză pragmatică internaţională:


Fundamentele comunicării
organizaţionale: tendinţe
actuale în asociere cu cel de-
al XIV-lea Colocviu Bilateral
Franco-Român Organizaţiile
şi Cultura Media –
transformări corporative.
Universitatea Bucureşti,
Facultatea de Litere,
Bucureşti, 1-2 iunie 2007
Cf.11 CIULEI Retorica discursului mass-media. COLOCVIUL
Tomiţă Limite si libertati ale target-ului NAŢIONAL
local
Identitate,comunicare interc
ulturala, globalism: Tendinte
contemporane in relatii
publice, publicitate si mass-
media
Universitatea Bucureşti,
Facultatea de Litere,
Bucureşti, 19-20 Mai 2006
Cf.12 CIULEI Presa scrisă românească în Simpozionul naţional cu
Tomiţă ultimii 20 de ani. De la participare internaţională
propagandă la libera informare. ”Presa scrisă românească
Aspecte istorice şi retorice – Trecut, prezent,
perspective” organizat de
Facultatea de tiinţe
Politice, Administrative şi
ale Comunicării,
Universitatea ”Babeş-
Bolyai” în colaborare cu
Centrul de Studii
Transilvane, Cluj-Napoca,
25-26 noiembrie 2005
Cf.13 CIULEI Metodologia cercetării Seminarul Naţional
Tomiţă ştiinţifice sau despre paradigma A.R.R.P. (Asociaţia
cercetării fundamentale Română a Profesioniştilor
în Relaţii Publice),
”Programele universitare
ale facultăţilor de Relaţii
Publice între proiecţiile
academice şi aşteptările
angajatorilor”,
Braşov, 28 mai 2005
Cf.14 CIULEI Comunicarea Politică. Între Conferinţa Internaţională
Tomiţă persuasiune şi manipulare „Cultură comunicaţională şi
relaţii publice: configuraţii
teoretice şi aplicaţii”,
organizată de Facultatea
de Litere, Universitatea
Bucureşti, 2005
Cf.15 CIULEI Scientific knowledge and Cel de-al III-lea
Tomiţă education epistemology Simpozion Internaţional
”e_CEL3” (Effects of
continuing learning on the
labor market and
organizations
competitiveness) organizat
de Universitatea ”Spiru
Haret”,
Braşov, 20-21 iunie 2008
Cf.16 CIULEI Sofismele de argumentare şi COLOCVIUL
Tomiţă retorica mass-media BILATERAL FRANCO-
ROMAN
Ediţia a XV-a
Bucureşti, 26-29 iunie
2008
Cf.17 CIULEI Sofismele de argumentare şi Sesiunea ştiinţifică anuală
Tomiţă retorica editorialului ”Mass Media, comunicare
şi comunitate” organizată
de Universitatea din
Bucureşti, Facultatea de
Jurnalism şi tiinţele
Comunicării,
Bucureşti, 22-23 mai 2008
ANEXA 10
CURRICULUM VITAE PONEA ELENA SIMONA

CURRICULUM VITAE

Informatii
personale

Nume/Prenume PONEA ELENA SIMONA


Adresa Strada Gh. Racoviţă, Bl. 163, Sc. A, Etj. 2, Ap. 9, Vaslui –
Domiciliul stabil
Iasi, Str. I. Teodoreanu, Bl. Q1, SC. B, Etj. 4, Ap 54 –
Domiciliul actual
Telefon Tel Mobil 0742 804286
0767 673693
E-mail simonaponea@yahoo.com

Cetatenia Româna

Data nasterii 15 04 1986

Sex F

Experienta
profesionala
Perioda Aprilie 2009 - Prezent
Functia sau postul Cercetător în asistenţă socială, Manager PR
ocupat
Principalele activitati Relaţii cu mass-media, redactare şi publicare comunicate de
si responsabilitati presă
Elaborare articole de specialitate şi recenzii
Organizare programe de formare continuă
Elaborare suport curs”
Numele si adresa Asociaţia Lumen, Str. Ţepeş Vodă, nr. 2
angajatorului

Tipul activitatii sau Asociaţia Lumen oferă programe educaţionale, de informare


sectorul de activitate şi de promovare personală, De asemenea desfăşoară
activitate editorială.
Perioda Martie 2009 - Prezent
Functia sau postul Supervizor consultant
ocupat
Principalele activitati Activităţi de monitorizare a reprezentanţilor medicali
si responsabilitati Activităţi de supervizare a reprezentanţilor medicali
Numele si adresa Confidenţial
angajatorului
Tipul activitatii sau Confidenţial
sectorul de activitate

Perioda Octombrie 2008 – Mai 2009


Functia sau postul Asistent social (part-time) – terapie cu un copil cu autism
ocupat
Principalele activitati - Realizarea de exerciţii de kinetoterapie
si responsabilitati Realizarea de exerciţii de logopedie
Realizarea activităţilor aferente terapiei pentru copii cu
autism – Terapia ABA combinată cu Terapia Teach
Numele si adresa Confidenţial
angajatorului
Sectorul de activitate Confidenţial

Perioda Aprilie 2008


Functia sau postul Asistent de recrutare
ocupat
Principalele activitati - relaţii cu publicul (potenţiali angajaţi)
si responsabilitati desfăşurarea activităţilor organizatorice

Numele si adresa Lugera & Makler s.r.l. ,nr 3 str. Mihai Costachescu , ground
angajatorului floor, 700495 Iasi, Romania
Sectorul de activitate Firma de recrutare

Perioda 2007-Prezent
Functia sau postul Voluntariat
ocupat
Principalele activitati Elaborarea proiectului „Dimineaţa la cafea”
si responsabilitati Elaborarea metodologiei de lucru pentru proiectul
„Dimineaţa la cafea”
Organizarea şi moderarea grupului de socializare
„Dimineaţa la cafea”
Elaborarea suportului de curs pentru „Seminarul de
informare pentru voluntari” în febraurie 2009
Organizarea şi moderarea „Seminarului de informare
pentru voluntari” în februarie 2009
Efectuarea anchetelor sociale şi vizite la domiciliul
persoanelor cu dizabilităţi,
Primirea de noi clienţi şi completarea de formulare de luare
în evidenţă
Informarea persoanelor cu dizabilităţi asupra legislaţiei şi a
modului de solicitare a facilităţilor acordate prin lege
Realizarea seminariilor informative şi a grupurilor de suport
pentru beneficiarii de pe proiectul Phare „Perfecţionarea şi
Orientarea în Tehnologia Informaţiei”
Organizarea evenimentelor de socializare şi integrare socială
şi profesională a persoanelor cu dizabilităţi
Oferirea de consiliere beneficiariarilor biroului în vederea
integrării
Numele si adresa Centrul Diecezan Caritas Iasi, Biroul de Asistenţă şi
angajatorului Consiliere pentru persoane cu Handicap, Str. Theodor
Pallady, Nr. 4,
Sectorul de activitate Centrul Diecezan Caritas Iaşi este o asociaţie fără scop
patrimonial, non-profit, de tip umanitar care acţionează în
domeniul serviciilor sociale comunitare.

Perioda 2008 – aprilie 2009


Functia sau postul Voluntariat
ocupat
Principalele activitati Participarea la module de informare privind implicaţiile
si responsabilitati psiho-sociale ale consumului de droguri
Campanie în liceele din Iaşi privind efectele consumului de
droguri
Susţinerea de cursuri de informare privind consumul de
droguri
Numele si adresa Centrul Diecezan Caritas Iasi, Biroul Antidrog, strada
angajatorului Sărărie nr. 134
Sectorul de activitate Centrul Diecezan Caritas Iaşi este o asociaţie fără scop
patrimonial, non-profit, de tip umanitar care acţionează în
domeniul serviciilor sociale comunitare.

Perioda 2008
Functia sau postul Voluntariat
ocupat
Principalele activitati Participare la cursul de formare voluntari
si responsabilitati
Numele si adresa Home Start Home, Dover, United Kingdom
angajatorului
Sectorul de activitate ONG

Perioda 2006- 2008


Functia sau postul Voluntariat
ocupat
Principalele activitati ajutor la efectuarea temelor
si responsabilitati combinarea activitatilor de pregatire a lectiilor cu activitati
recreative
consiliere si orientare scolara
discutii individuale cu beneficiarele centrului
Numele si adresa Centrul Diecezan Caritas Iasi, Centrul de Plasament
angajatorului „Sfântul Iosif”, Iasi strada Sărărie nr. 134
Sectorul de activitate Centrul Diecezan Caritas Iaşi este o asociaţie fără scop
patrimonial, non-profit, de tip umanitar care acţionează în
domeniul serviciilor sociale comunitare.

Educatie si formare

Perioda Octombrie 2008 - Prezent


Calificarea / diploma Master în cadrul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-
obtinuta Politice, “Supervizare şi Planificare Socială”
Domenii principale Supervizare si Planificare sociala , Managementul schimbării
studiate / competente în Asistenţa Socială, Practică de specialitate în doemniul
dobindite supervizării, Metode apreciative de intervenţie la nivel
organizaţional, Grupul în Asistenţa Socială,
Numele si tipul Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-politice, Universitatea
institutiei de „ Alexandru Ioan Cuza „ Iaşi
invatamint /
furnizorului de
formare

Perioda Octombrie 2005- iunie 2008


Calificarea / diploma Studii de liceţă, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social
obtinuta Politice, Universitatea “Al. I Cuza” Iaşi, Specializarea
Asistenţă Socială
Licenţiată a Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice ,
specializarea Asistenţă Socială , Universitatea Al. Cuza Iaşi ,
promoţia 2008
Domenii principale Managementul elaborării proiectelor de intervenţie,
studiate / competente Managementul instituţiilor de asistenţă socială, Sociologie
dobindite generală, Dezvoltare umană, Asistenţa socială a persoanelor
de vârsta a treia, Asistenţa socială a famliei şi copilului,
Psihologie socială, Asistenţa socială a copilului abuzat,
Consiliere, Probaţiune, Asistenţa socială a persoanelor
delicvente
Numele si tipul Universitatea „ Alexandru Ioan Cuza „ Iaşi – Facultatea de
institutiei de Filozofie, Specializarea Asistenţă Socială
invatamint /
furnizorului de
formare

Perioda 2001-2005

Calificarea / diploma Studii liceale


obtinuta
Domenii principale Limba franceză – intensiv, Limba engleză – intensiv
studiate / competente
dobindite
Numele si tipul Liceul „ Emil Racovita” Vaslui
institutiei de
invatamint /
furnizorului de
formare

Perioda Iulie 2009 – August 2009


Calificarea / diploma Certificat de Formator
obtinuta
Domenii principale Formare de formatori, Analiza nevoii de formare,
studiate / competente Participarea la realizarea ghidului pedagogic, Metodologie in
dobindite formarea adultilor, Evaluarea educatiei adultilor
Numele si tipul AJOFM Iaşi
institutiei de
invatamint /
furnizorului de
formare

Perioda Mai 2009


Calificarea / diploma Certificat de Formator
obtinuta
Domenii principale Formare de formatori, Analiza nevoii de formare,
studiate / competente Participarea la realizarea ghidului pedagogic, Metodologie in
dobindite formarea adultilor, Evaluarea educatiei adultilor
Numele si tipul ILM Marea Britanie, prin Universitatea „Petre Andrei” din
institutiei de Iaşi, AOA Iaşi şi Crownford LTD Marea Britanie prin
invatamint / proiectul „Cooperare Regională şi Excelenţă
furnizorului de Antreprenorială”
formare

Perioda Iulie 2007


Calificarea / diploma Şcoală de vară
obtinuta
Domenii principale Cursuri Şcoala de Vară , Childrean's European Citizenship:
studiate / competente Information and Participation,
dobindite
Numele si tipul Univerisitatea “Al. I. Cuza” Iaşi
institutiei de
invatamint /
furnizorului de
formare

Perioda Martie-Aprilie 2007


Calificarea / diploma Dezvoltare personală
obtinuta
Domenii principale Tehnici de vânzare,
studiate / competente Dezvoltare personală,
dobindite Lucrul în echipă,
Abilităţi de comunicare
Numele si tipul AIESEC Iaşi
institutiei de
invatamint /
furnizorului de
formare

Aptitudini si competente
personale

Limba materna română

Limbi straine
cunoscute
Autoevaluare Comprehensiune Vorbit Scris
Nivel european (*) Abilitati Abilitati Interactiu Exprimar
de de citire ne e
ascultare

Limba engleza Foarte Foarte Foarte Foarte Foarte


Bine Bine Bine Bine Bine
Limba franceza Bine Bine Bine Bine Bine
(*)
Cadrului european de referinta pentru limbi

Competente si abilitati capacitatea de a lucra in echipa


sociale capacitate de organizare
sustinerea motivatiei
capacitate adaptativa
persuasiv, empatic, entuziast
deschis spre a cunoaşte noi persoane şi a învăţa lucruri noi în
fiecare zi
capacitatea de a lucra în condiţii de stress
perfecţionistă

Competente si spirit organizatoric, creativ, initiativa, om de echipa


aptitudini experienta in managementul proiectului, monitorizare
organizatorice expertiza in evaluarea programelor
capacitate de autocontrol si autoperfectionare
organizat, centrat pe sarcina
dinamism si seriozitate
abilitate de comunicare
disponibilitate de a lucra ore extra pentru a obţine
rezultatele cele mai bune
capacitatea de a lucra într-o echipă

Competente si operare calculatorâ


cunostinte de utilizare Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, SPSS
a calculatorului Internet Explorer

Alte competente si spirit de observatie


aptitudini simt analitic
gândire flexibila si deschisa
aptitudinea da a acumula rapid noi cunostite
disponibilitate de a-i motiva pe cei din jur
punctual
sociabil
comunicativ
nu am o atitudine discriminatorie
accept provocările, considerându-le un mod de a învăţa

Permis de conducere Categoria „B”

Apartenenta la Asociaţia Supervizorilor - membru fondator


asociatii profesionale (vicepreşedinte)
Asociaţia Lumen - membru

Alte activitati Membru în colegiul de referenţi al Revistei Româneşti


pentru Educaţie multidimensională
Coautor la următoarele manuale:
Branding personal – Manualul cursantului
Manager Proiect - Manual al cursantului
Formare de formatori – Manual al cursantului
Anexa CV PONEA ELENA SIMONA

Publicatii volume:

(2009) O lume diferită, o lume la fel. Integrarea socială a persoanelor cu dizabilităţi


locomotorii, Editura Lumen, Iaşi, (Editură recunoscută CNCSIS). Volum în curs
de publicare cu finanţare AFCN în cadrul Programului Lumen Cartea de Cultură
(2009) Modele de proiecte. Ghid pentru cursanţii programelor Manager de proiect,
Simona Ponea (coautor) Editura Lumen, Iaşi (Editură acreditată CNCSIS), ISBN:
978-973-166-185-8
(2009) Modele operaţionale în practica programelor de training, Simona Ponea
(coautor), Editura Lumen, Iaşi, (Editură acreditată CNCSIS), ISBN: 978-973-166-
186-5

Publicatii, articole si capitole in volume:

2009
Supervizarea şi Managementul de caz. Introducere în domeniul supervizării. în
Simona Ponea, Ecaterina Maria Porumb, Andreea Racleş, Cătălin Rogojanu,
“Deschideri postmoderne în sociologie şi asistenţă socială” Editura Lumen, ISBN:
978-973-166-142-1, pp: 9-49
Grupul de socializare apreciativ. Modelul BACH, în Antonio Sandu (coord), volumul
Seminarii apreciative (2009) Editura Lumen, sub tipar; pp: 183-195 – Note de
seminar pentru disciplina „Metode apreciative în dezvoltarea organizaţională”
Branding personal – Self Branding, Antonio Sandu, Simona Ponea, Oana Bradu,
publicat în Revista Centrul de Training (Iaşi), ISSN: 2066 – 6675,
Manager Proiect, Antonio Sandu, Simona Ponea, Oana Bradu, publicat în Revista
Centrul de Training (Iaşi), ISSN: 2066 – 6675, Manualul pentru programul de
formare adulţi Manager Project, acreditat CNFPA
Formare de formatori, Antonio Sandu, Simona Ponea, Oana Bradu, publicat în Revista
Centrul de Training (Iaşi), ISSN: 2066 – 6675, Manualul pentru programul de
formare adulţi Formator, acreditat CNFPA
Comunicare şi Relaţii Publice la nivelul organizaţiei - Antonio Sandu, Simona Ponea,
Oana Bradu, publicat în Revista Centrul de Training (Iaşi), ISSN: 2066 – 6675,
Manualul pentru programul de formare adulţi Asistent în relaţii publice şi
comunicare (studii medii) , acreditat CNFPA
Dezvoltare organizaţională centrată pe succes şi apreciere - Antonio Sandu, Simona
Ponea, Oana Bradu, publicat în Revista Centrul de Training (Iaşi), ISSN: 2066 –
6675,
Raport de evaluare - Antonio Sandu, Simona Ponea, Bianca Vlasă, publicat în Revista
Centrul de Training (Iaşi), ISSN: 2066 – 6675,

2008
„Integrarea socială a persoanelor cu dizabilităţi locomotorii”, în Revista ASALT, sub
coordonarea Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi
Recenzii şi prezentări a unor volume ştiinţifice

2009
Un număr de 25 de recenzii publicate pe www.edituralumen.ro

Ce rost isi au femeile?! – Recenzie la volumul “Femeile sunt de vina” – autor Gabriela
Cretu, aparuta la Editura Lumen din Iasi
O politica alternativa in Parlamentul European – Recenzie la volumul „Urasc
„realismul” politic” - autoare Gabriela Cretu publicat la Editura Lumen din Iasi
O noua problemă, diverse soluţii – Recenzie la volumul “Asistarea (acompanierea)
bolnavului terminal în context familial. Situaţia din România” al autoarei
Ruxandra Maria Crăciun publicat la Editura Lumen din Iaşi
O mână de ajutor pentru copii maltrataţi – Recenzie la volumul “Maltratarea copilului.
Intre cunoastere şi intervenţie” al autoarei Mădălina COnstantin publicat la Editura
Lumen din Iaşi
Fericirea în domeniul social - Recenzie la volumul „Teoria Fericirii în Asistenţa Socială.
De la managementul fericirii la managementul fericirii” – autor Petru Ştefăroi
publicat la Editura Lumen din Iaşi
Pagini de viaţă – Recenzie la volumul „Replay la viaţă. Jurnal de dimineaţă” al autoarei
Ana-Maria Bălaş, publicat la Editura Lumen din Iaşi
Secretul unei familii reuşite - Recenzie la volumul „Terapii familiale în asistenţa socială
a familiei” a autoarei Monica Zăpodeanu, publicat la Editura Lumen din Iaşi
Divorţul într-o lume diferită – Recenzie la volulmul „Divorţul în tradiţia evreiască” al
autoarei Iulia Andreea Moldovan, publicat la Editura Lumen din Iaşi
Violenţa familială sub lupa mass mediei Presa scrisă sub lupa socialului– Recenzie la
volumul „Violenţa în familie prezentată în presa din România” a autoarei Simona-
Gabriela Sînzianu, publicat la Editura Lumen din Iaşi
Dracula de ieri şi Dracula de azi - Recenzie la volumul “Dracula de la gotic la
postmodernism” al autoarei Anamaria Boboc, publicat la Editura Lumen din Iaşi
Curtea europeană şi drepturile omului – Recenzie la volumul „Dreptul de asociere în
jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului” al autoarei Valentina
Bărbăţeanu, publicat la Editura Lumen din Iaşi
Drepturile si obligatiile minorului in context European - Recenzie la volumul
„Drepturile minorului si raspunderea pentru faptele sale in context european – fara
discriminare-” al autorilor Daniel Vasile si Ionut Ciprian Dascalu, publicat la
Editura Lumen din Iasi
Femeile – „obiecte de trafic” – Recenzie la volumul „Traficul de persoane. Nevoile
victimelor traficului de persoane în raport cu serviciile oferite de echipa
pluridisciplinară, în scopul reintegrării socio-profesionale a victimelor”al autoarei
Ala Vechiu, publicat la Editura Lumen din Iaşi
Încotro cu HIV SIDA?! – Recenzie la volumul „Flagelul HIV-SIDA o bătălie pierdută?”
al autorului Daniel Alin Răspop, publicat la Editura Lumen din Iaşi
Femeia din diferite perspective – Recenzie la volumul „De la femeia-obiect la imaginea-
identitate: reprezentări ale feminităţii în cultura de masă” al autoarei Diana
Dămeanu, publicat la Editura Lumen din Iaşi
Succesul în dezvoltarea organizaţiilor - Recenzie la volumul „Tehnici afirmativ-
apreciative în dezvoltarea organizaţională. O sociopedagogie a succesului” al
autorului Antonio Sandu, publicat la Editura Lumen din Iaşi
Cercetarea politicilor sociale - Recenzie la volumul “Cercetarea politicilor sociale” al
autoarei Ana Maria Preoteasa, publicat la Editura Lumen
Lumea vietăţilor la Editura Lumen – Recenzie la volumul „Entomologia: între
„operete” din Natură şi somităţi istorice” al autoarei Timuş Asea, publicat la
Editura Lumen din Iaşi
Inteligenţa emoţională şi stiluri de conducere la Editura Lumen – Recenzie la
volumul „Inteligenţa emoţională şi stiluri de conducere” al autoarei Iulia Daniela
Fodor, publicat la Editura Lumen din Iaşi
Liberalism şi dezvoltare – Recenzie la volumul „Liberalism şi dezvoltare. Principii
pentru o educaţie liberală” al autoarei Elena Filip, publicat la Editura Lumen
Analiza migraţiei la Editura Lumen – Recenzie la volumul Migratia de revenire. Studiu
de caz in satul Sperieteni, un sat de tranzitie” al autoarei Camelia Virginia Badea,
publicat la Editura Lumen din Iaşi
Secunde de grafit la Editura Lumen – Recenzie la volumul „Secunde de grafit” al
autorului Claudiu Bârsilă, publicat la Editura Lumen din Iaşi
Efectele migraţiei asupra familiei – Recenzie la volumul „Fenomenul migraţiei şi criza
familială” al autoarei Tereza Bulai, publicat la Editura Lumen din Iaşi
O noua problemă, diverse soluţii – Recenzie la volumul “Asistarea (acompanierea)
bolnavului terminal în context familial. Situaţia din România” al autoarei
Ruxandra Maria Crăciun publicat la Editura Lumen din Iaşi
Supremaţia Americii – Recenzie la volumul „Puterea Statelor Unite ale Americii în plan
global” al autoarei Adriana Vasile, publicat la Editura Lumen din Iaşi

Participant la Programe de formare:


(2009) "Pregatirea furnizorilor de formare profesionala locali" susţinut de AJOFM Iaşi
(2009) "Pregatirea furnizorilor de formare profesionala locali" susţinut de AOA Iaşi şi
Univeristatea „Petre Andrei” din Iaşi

Programe coordonate

2009
„Dimineaţa la cafea” – grup de socializare apreciativă în cadrul Biroului de Asistenţă şi
Consiliere pentru persoane cu Handicap, din cadrul Centrului Diecezan Caritas Iaşi
Programul Naţional de debut literar Lumen – selecţie naţională de carte literară; finanţator
Asociaţia Lumen (program intern).
Programul de promovare a tinerilor cercetători: Selecţie naţională de materiale cu caracter
ştiinţific realizate de tineri cercetători în domeniile socio-umane; finaţator
Asociaţia Lumen (program intern).
Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională – revistă destinată cercetării
aspectelor, perspectivelor şi abordărilor specifice ştiinţei educaţiei moderne,
pedagogiei şi andragogiei.
ANEXA 11
CURRICULUM VITAE BRADU OANA ALINA

CURRICULUM
VITAE

Informaţii personale
Nume BRADU E. OANA-ALINA
Adresă Str. Cerna, nr.4A, bl.A3, sc. B, et. 5, ap.2, loc. Iasi, jud.Iasi,
Romania
Telefon 0745-519107
Fax -
E-mail oanabradu75@yahoo.com

Naţionalitate romana

Data naşterii 05 MARTIE 1975

EXPERIENŢA
PROFESIONALĂ

• Perioada (de la – - Martie 2007- Aprilie 2008


până la)
• Numele şi adresa - DGASPC Iasi, C.P. „Sf. Andrei”-Iasi, Proiect Phare „Echipa
angajatorului Mobila destinata asigurarii serviciilor de recuperare si reabilitare la
domiciliu pentru copilul cu dizabilitati si familia acestuia ”
• Tipul activităţii - sociale
sau sectorului de activitate
• Funcţia sau -asistent soacial
postul ocupat
• Principalele - capaciatatea de comunicare cu membrii familiilor in care exista
activităţi şi un copil cu dizabilitati, capacitatea de a lucra in echipa, evaluari sociale ale
responsabilităţi copiilor si familiilor acestora pentru identificarea si definirea problemelor
existente, intocmirea de documente specifice activitatii asistentiale .
• Perioada (de la – - Aprilie 2008- in prezent
până la)
• Numele şi adresa - DGASP Iasi, C.S.C. Bucium Iasi, str. Paun nr. 70, Iasi
angajatorului
• Tipul activităţii - sociale
sau sectorului de activitate
• Funcţia sau - asistent social
postul ocupat
• Principalele -comunicare, consiliere, indrumare, instrumentarea cazurilor
activităţi şi pentru care se solicita instituirea unei masuri de protectie, evaluarea
responsabilităţi interventiilor intreprinse si a gradului de atingere a obiectivelor stabilite
pentru fiecare caz in parte

STUDII ŞI
CURSURI DE
SPECIALITATE

• Perioada (de la – 2001-2006


până la)
• Numele şi tipul Universitatea „Al. I. Cuza” Iasi, Facultatea de Filosofie
instituţiei de învăţământ
• Specializarea Comunicare sociala, Relatii Publice si Asistenta Sociala
• Numele Diploma de licenta
calificării primite

STUDII ŞI
CURSURI DE
SPECIALITATE

• Perioada (de la – Octombrie 2008- In prezent


până la)
• Numele şi tipul Universitatea „Al. I. Cuza” Iasi, Facultatea de Filosofie si Stiinte
instituţiei de învăţământ Social Politice, Master- Supervizare si planificare sociala
• Principalele -studii de masterat
subiecte şi calificări
însuşite
• Numele -masterand
calificării primite

CURSURI DE SPECIALITATE

• Perioada (de la – 23-29 SEPTEMBRIE.2006


până la)
• Numele Asociatia „Manageri fara Frontiere”- Bucuresti
instituţiei
• Denumire International Conference „ Values of the European Integration ”-
seminar Grecia
•Calificării primite Certificate of Attendance

• Perioada (de la – 02-07 Mai 2007


până la)
• Numele C.S.C. „Sf. Andrei”-Iasi
instituţiei
• Denumire „Autism si metode de interventie”
simpozion
• Calificari primite Diploma de participare

• Perioada (de la – 22 Octombrie- 2 Noiembrie 2007


până la)
• Numele Consiliul Judetean Iasi, Directia Generala de Asistenta Sociala si
instituţiei Protectia Copilului Iasi, Working Together, Expert Projects Iasi
• Program formare Program de formare a personalului din cadrul „Echipei Mobile
destinata asigurarii serviciilor de recuperare si reabilitare la domiciliu
pentru copilul cu dizabilitati si familia acestuia ”
• Calificării Certificat
primite

• Perioada (de la – Noiembrie 2007-Februarie 2008


până la)
• Numele Consiliul Judetean Iasi, Directia Generala de Asistenta Sociala si
instituţiei Protectia Copilului Iasi, Working Together, Expert Projects Iasi
• Program formare Cursuri de Educatie Parentala
• Calificării Certificat
primite

• Perioada (de la – 24-26 Martie 2009


până la)
• Numele C.S.C. „Sf. Andrei”-Iasi si Fundatia ZZG-Olanda
instituţiei
• Training „ Interventia asupra copilului cu autism”

• Calificari primite Diploma de participare

• Perioada (de la – 27 Martie 2009


până la)
• Numele Colegiul National al asistentilor Sociali, Mitropolia Moldovei si
instituţiei Bucovinei, Fundatia Solidaritate si Speranta, Directia de Munca si
Protectie Sociala Iasi, Centrul Diecezan Caritas, Salvati Copiii, DGASPC
Iasi
• Training „ Asistenta Sociala Prezent si Viitor ”
APTITUDINI ŞI
COMPETENŢE
PERSONALE.

LIMBA MATERNĂ LIMBA ROMANA

LIMBI STRĂINE
CUNOSCUTE

• nivel mediu
limba franceza
• limba nivel mediu
engleza

APTITUDINI ŞI -capacitate de comunicare si de colaborare, esenţiale in activitatea


COMPETENŢE desfăşurata;
SOCIALE -capacitate de munca pe perioade lungi de timp;
-capacitate de analiza si sinteza;

APTITUDINI ŞI -cunostinte operare PC ( Word,Excel, PowerPoint )


COMPETENŢE -internet
TEHNICE

APTITUDINI ŞI -pictura
COMPETENŢE -literatura
ARTISITICE

ALTE APTITUDINI - Interes pentru ştiinţele comunicării


ŞI COMPETENŢE - Participari la conferinţe, seminarii, sesiuni ştiinţifice etc.
.

APARTENENTA LA Asociaţia Supervizorilor - membru fondator


ASOCIATII PROFESIONALE Asociaţia Lumen - membru

ALTE ACTIVITATI Secretar responsabil de redacţie al Revistei Româneşti pentru Educaţie


Multidimensională
Coautor la următoarele manuale:
Branding personal – Manualul cursantului
Manager Proiect - Manual al cursantului
Formare de formatori – Manual al cursantului
Activitate de documentare pentru realizarea volumuluin “Clădiri de
Patrimoniu în Municipiul Iaşi”, volum publicat cu finanţare AFCN 2008
Publicaţii în volume:
2009
Mentalitatea românească de la homo balcanicus la home europeus, publicat îm
Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, Anul 1, Numărul 1, iulie
2009, ISSN: 2066-7329
Pragmatica apreciativă în discursul public- Metode apreciative în marketingul
social, publicat în volumul colectiv “Seminarii apreciative” Antonio Sandu
(coord), Editura Lumen, în curs de publicare, pp: 67-85;
Aspecte epistemice şi axiologice în supervizarea apreciativă (epistemic and axiological
perspectives în appreciative supervision), publicat în 2009 în Revista de Cercetare
şi Intervenţie socială Volumul II septembrie 2003 Universitatea “Alexandru Ioan
Cuza” /Holt România (Revistă ştiinţifică cotată A de către CNCSIS), ISSN:
1583-3410 (tipar), 1584-5397 (electronic) ), acreditata CNCSIS no. 657, categoria
A, indexata BDI, Central and Eastern European Online Library, Revistă Cotată ISI
Thomson (Social Sciences Citation Index) şi indexată Index Copernicus, ISSN
1583-3410 (tipar) şi 1584-5397 (electronic), pp 149-156, articol indexat ISI, articol
indexat CEOL.
Pragmatici apreciative în discursul politic, susţinut în cadrul simpozionului
internaţional Particularităţi ale fenomenologiei social politice în lumea
contemporană, organizat de Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice,
Universitatea Valahia din Târgovişte în parteneriat cu Universitatea Castilla la
Mancha, Spania şi Institutul de Cercetări Juridice a Academiei Române,
Târgovişte 5-7 iunie 2009
Branding personal – Self Branding, Antonio Sandu, Simona Ponea, Oana Bradu,
publicat în Revista Centrul de Training (Iaşi), ISSN: 2066 – 6675,
Manager Proiect, Antonio Sandu, Simona Ponea, Oana Bradu, publicat în Revista
Centrul de Training (Iaşi), ISSN: 2066 – 6675, Manualul pentru programul de
formare adulţi Manager Project, acreditat CNFPA
Formare de formatori, Antonio Sandu, Simona Ponea, Oana Bradu, publicat în Revista
Centrul de Training (Iaşi), ISSN: 2066 – 6675, Manualul pentru programul de
formare adulţi Formator, acreditat CNFPA
Comunicare şi Relaţii Publice la nivelul organizaţiei - Antonio Sandu, Simona Ponea,
Oana Bradu, publicat în Revista Centrul de Training (Iaşi), ISSN: 2066 – 6675,
Manualul pentru programul de formare adulţi Asistent în relaţii publice şi
comunicare (studii medii) , acreditat CNFPA
Dezvoltare organizaţională centrată pe succes şi apreciere - Antonio Sandu, Simona
Ponea, Oana Bradu, publicat în Revista Centrul de Training (Iaşi), ISSN: 2066 –
6675,