Sunteți pe pagina 1din 207

mark galer

les horvat

1mag1nea

compatibil cu Photoshop

~i

Cuprins
Introducere
Prefata pentru profesori
Prefata pentru studenti
Cercetare ~i resurse
Procesul de lucru
Intbrmatii esentiale

Principiile imaginii digitale


Introducere
Dimensiunea fi~ierelor
Moduri ~i canale
Adancimea de culoare
Nuanta, saturatia, luminozitatea
Culoare ~i lumina
Fonnatele fi~ierelor
Rezolutia irnaginilor
Calculul rezolutiei imaginii tiparite
Exercitiu recapitulativ

Captare digitala
lntroducere
Fonnarea imaginii
Caracteristicile senzorilor de imagine
Tipuri de senzori de imagine
Cat de conventional functioneaza senzorii de in1agine
Tipuri de camere foto digitale
Alegerea unei camere digitale
Exercitiu recapitulativ
Galerie

Platforme digitale ~i dispozitive de afi~are


Introducere
Unitati exteme de stocare
Scannere ca dispozitive de citire
Functionarea unui scanner orizontal
hnprimantele ca dispozitive de prezentare
Exercitiu recapitulativ

Scanarea

~i

ajustarea imaginii

Lntroducere
Procedura de scanare
Rezolutia de scanare
Ajustarea tonurilor ~i culorilor
Marimea imaginii
Redimensionare
Tai ere
Experi1nentand niveluri ~i curbe de culoare
Exercitiu recapitulativ
Galerie

Managementul culorii
I ntroducere

Ce este un spatiu de culoare?


Gamut de culori
Concepte de culoare aplicate In practica
Aplicarea rnanagernentului culorilor
Galerie

Administrarea unui workflow


Jntroducere
Utilizarea unui sistern lnchis
Utilizarea profil elor lntr-un workflow administrat
Cun1 conftguran1 un sistem bazat pe profilul ICC
Exercitiu - crearea unei i1nagini etalon
Exercitiu recapitulativ
Galerie

Tiparire $i pre-press
I ntroducere

Tiparirea pe un echipament ROB in conditii de 1nanagen1ent


al culorilor
Tiparirea pe un echipan1ent CMYK in conditii de management
al culorilor
Exercitiu recapitulativ
Galerie

Retu ~area ~i

imbunatatirea imaginii

lntroducere
lnstrun1ente ~i tehnici de selectie
Paleta History
Praf ~i zgarieturi
lnstrurnente de retu~are
Layere
Y1nbunatatirea irnaginii
Layere de ajustare
Ma~ti de layer (Layer 1nasks)
Valori - lin1ita
Unsharp-Mask (USM) - in1agini 1nai clare
Editarea itnaginilor pe 16 biti
Terna 1
Te111a 2
Exercitiu recapitulativ

Montaj digital
lntroducere

fnlocuirea unui fundal


Mixarea irnaginilor
Yncorporarea textului In foto1nontaje
Tehnici avansate de 1nontaj
Tehnici avansate de n1ixare
Extract filter
Te1na I - llustratii editoriale
Terna 2 - Conceperea copeJ1ilor de carte
Galerie

Procesare digitala
Introducere
Cu1n se aplica efecte selecti ve pe o i1nagine
Aplicarea selecti va a filtrelor cu 1na~ti
Folosirea texturilor
Efectc digitale de ca1nera obscura
Sin1ularea developarii lnc111ci~ate - efectul cross processing
Efectul cfirnpului de profunzime
Exercitiu recapitulativ
Terna
Galcrie

Imagini pentru "'eb


lntroducere
Galerie foto pe web
Crearea unui logo ~i s:til personal, folosind Photoshop
Cum sa creezi o in1agine animata pentru web
Image Ready
Constructia unei pagirni web
Terna
Galerie

Glosar

Introducere
Tehnologia Digital Imaging (i maginile digitale. captatc ~i prclucrate pe computer)
revolutioncaza continuu ana fotografica. Majoritatea imaginilor pc care le vedem tipiiritc
au fost create folosind tehnologii digit.ale. Prelucrarea digitala se cxti ndc de la un nivcl
primar, al retU$3rii imaginil or noi . panli la mon tajele fotografice foartc elaborate ;;i
prelucrate, utilizate curent in industria reclarnelor. Accasta cane Ii se adrescaza celor care
studiaza ana fotografica $i designul. care preferj sa utilizcze ..camera obscurj digitalii,. in
locul traditionale i camere obscure. pentru a obtine ilustratii elaborate. l nformatiile.
activitatile $i temele pe care le propunc pcm1it foffilarea aptitudi nilor nccesare. Ghidurile
tematice prezinta o a bordare cuprinzatoare ;;i structuratii a invatiirii, ofera sprijin ;;i
indrumare studentilor $i profesorilor dcopotri va. Accentul pus pe sfaturilc ;;i acti vitiitilc
practice (esenpale) maximizeaza oponunita!ilc de realizare a unor imagini elaborate.

Formarea aptitudinilor

Paul Allister

Utilizarea aptitudinilor
in practica

Prima j umata tc a lucrarii se concent reaza pe


intelegerea e lcmentara a princ ipiilo r cscniiale
utilizate in prclucrarea digitala a imaginilor.
Acccntul cade asupra tehnicilor ;;i abilitatilor
nccesare in captarea $i produc1ia digitala de calitate
ridicatii. Volu mul de fa!ii formeaza deprinderile
studentilor de a lucra cu zone potential confuze,
cum sunt rezolu\ia $i controlul asupra tonalitii!ii $i
culorii. Versiunile de la 5.0 la 7 ale programului
Adobe Photoshop sunt luate drept rcferin1a, pentru
ca e le domina industria comerciala in prczcnt.
Totu~i, acesta nu este un manual de Photoshop.
Ghidurile se conccntrcaza asupra intregului Ian\ de
prelucrare a imaginii. de la captarc la tipiirire.
Terminologia este mentinuta la eel mai simplu
ni vel posibil, folosind doar acei 1em1eni care sunt
utilizati c urcnt de profesioni$ti . Pc de aha pane.
luc rarca de fa 1a nu sc rcfera la vrco platforma
anume - in cadrul ci sunt luate in discu1ie extensiv
palete specifice ve r s iunil or d e Phot os ho p
conccputc atat pentru PC. cat $i pentru Maclntosh.

Cea de-a doua jumatate a lucrarii estc dedicata puneri i in practica a aptitudinilor digitale ;;i
conceptelor la care se refera prima parte. Primul domcniu acoperit estc re tu$area
imaginilor, care introduce uncle practici de lucru clementare $i ii educa pe elevi astfel incat
s3-$i optimizeze calitatea ilustratiilor pe care le vor concepe mai tiirtiu. Acest capitol cstc
unnat de un ghid al aptitudinilor esen\iale ncccsarc in realizarea de montajc $i sc incheic
cu ghiduri privind manipularca digitala ;;i pregatirca imaginilor pentru afi~are pe World
Wide \Veb. Teme bazate pe crcativitatc sunt propuse de fiecare ghid practic, pennitiindu-lc
studentilor sa-~i exprime ideile prin utilizan.'<I adccvata a tchnicilor $i concep1iei.

Principiile
imaginii digitale

Mark Galer

scop
Sa ofere o sursa independentii a teoriei imaginii digitale.
Sa dezvolte intelegerea acestei teorii dincolo de strncrura imaginii digitalc.
Sa dezvolte cunoa~terea ~i intelcgerea proccselor ~i proccdurilor tehnice utilizate in
realizarea unei imaginj digitale tiplirite.

obiective
Sa prezinte o intelegere a imagirui digitalc, inclusiv a:
- modurilor de imagine
- foanatelor ~i dimensiunilor de fi~ier
- rezolu!iei

Introducere
Termenu l .. fotogra fi e digi talii" sc refcra la imagini care au fost captate cu camere
digitalc sau imagini fotografice (pe supon transparent sau opac). care au fost scanatc.
Termenul mai descrie prelucrarea imaginilor digitale pe computer $i tipiirirca imaginii
rezultate pc hartic sau plastic.
Fotografiilc digitale revolu1ioneazii nu <loar proccsul fotografic, ci :,;i modul In care
pcrccpcm fotografia ca pc un mcdiu de comunicare vizuala. Acest nou mediu fotografie
pcrmitc o mai mare posibi litate de exprimare ercativa. prclucrarc s i ma nipulare a
imaginii.

Fundarnente digitale
Accst ghid cstc conccput ca fundamental cunoasterii practice privind imaginilc digitalc.
Cititorul i$i poatc suplimcnta informa\ia cu ghiduri spceifiee ale cchipamcntclor $i
prograrnelor de computer utili7.atc. lnforma\ia oferitii de aceste ghiduri suplimentare. dc$i
valoroasii. poatc deveni rapid depi'i:,;ita. pe masuri'i cc noi cchipamente $i programe
infomiaticc apar frcevcnt In accasta pcrioadii de cvolu\ie digitala.

To1111ri co111i1111e ale 111111i .rnbiect (c10/11/ie grad11alii a s1rii/11cirii)

Zcce pixeli. <ll'timl fiecare 1111 1011 sa1111frel diferit. 111i/i:afi pe111n1 a
descrie tran:ifia de mai sus

Pixeli ~i nivele
Spunem desprc O imagine ca CStC digitalii atunci cand CStc construita din ,.pixeli" (elemente
de imagine). i'n locul granulclor de argint. Pixel ii sunt piitra\i :,;i pozi1iona\i in randuri
orizontale :,;i verticalc, formiind o grilii. Toti pixel ii din grilii au aceeasi dimensiune, au
culoarc si luminozitatc uni forma. adica tonul culorii nu variazii de la o marginc la aha a
aceluia:,;i pixel. In cxcmplul de mai sus. I 0 pixcli - ticcarc aviind un ton diferit - sunt folosi\i
pcntru a dcscric .,tonul continuu". Ficcarc ton diferit este numit ,.nivel" (level) si primeste o
valoare numericii (de la 0 la 9 in cxcmplul nostru).
lmr-o imagine digitala tipica. existii 256 de nivcluri difcritc. sau tonuri distincte cu care se
rcprczinta treccrca unifonna de la o luminozitate inchisii la una dcschisii. Daca pixel ii sunt
suficicnt de mici. atunei c[md sunt tipciri\i eel care privc;;tc imaginca nu pome scsiza trccerca
de la un ton la altul. av~nd astfcl iluzia unci trcccri continue.

Dimensiunea fisierelor
,
lmaginilc digitale sunt create. de obicci. utilizancl o mare cantitate de informa1ii sau date.
Aecs1c date sun1 necesare pcntru a inregistra schimbiirile subtile de culoarc sau ton din
imaginea originala. Limbajul binar. simplu, al computerelor ~i complcxi 1a1ca vizualii a
imaginii f'otograficc eonduc la .. fi~icrc d e ma ri dimensiuni". Prclucrarea. afi~arca.
tipiirirca ~i stocarca accstor date pot necesi1a dimcnsiuni mari ale mcmoriei computcrului.
Fisicrul cu tcx1ul din accasta carte ar putea intra fara problcme pe o dischetii, in timp cc
doar o po11iune mica a imaginii de 1>e copcrta ar incapca pc o dische1ii similar;i.
Unitliti de masura a memoriei
I byte
8 bi1i
1024 bytes
I kilobyte
I024 kilobytes
I megabyte
I024 megabytes
I gigabyte
Capacitatea de stocare a discurilor
disehcta floppy
1,4 megabytes
disc Zip
I00 sau 250 megabytes
CD
600 700 megabytes
unitate Jaz
I gigabyte
DVD
'"'
4,7 gigabytes

=
=
=
=
=
=
=

Biti, bytes, kilobytes ~i n1egabytes


Cifra binara. dcnumi1a ~i bit sau ..digit" stii la baza limbajului computerelor. Un bit poaie
rcprezenta una din douii instruc\iuni $i poa1e dcscric un pixel in douii tonuri (0 sau I. alb
sau negru). Doi bi\i pot eon1ine patru instrue1iuni (00, 11, 01 sau 10). 8 biti (denumi1i
.. byte" sau octet) pot stoca 256 de valori posibilc (2x2x2x2x2x2x2x2). iar 24 de biti pot
inregistra 16,7 milioanc de valori posibile pcntru fiecarc pixel (formatul utilizat. de obicei,
pcn1n1 a descric datele de euloare in imagini digitale).
Un .. kil obyte" (KB) este formal din I 024 bytes. iar I024 kilo bytes formeazii un
..megabyte" (MB). ,,Fi~ierul digital" al imaginii de pe coperta unei rcvistc de calitate poate
dcpa~i 20 MB. Tipiirirca unci imagini color implicii un volum mare de informatie. Din
fcricirc, fi~icrele pot fi ..comprimate" (ca sii ocupe mai pu\ina mcmorie) pentru a fi s1oca1e
~i cstc posibil sii salvezi o imagine mare ehiar ~i pe o dischetii. Pas1rarca imaginilor mari pc
dischete, de$i posibila, nu es1c prac1ica. Hard-disk-urile portabilc sun1 utilizale curent pentn1
stocarea ;;i transfcrul imaginilor mari. ca altemativii mai convenabila $i mai rapida.

Terna I
Giisi1i 0 imagine digitala ~i identifica1i dimensiunca fi~ierului cand imaginea esle inchisa.
Deschide!i aceca;;i imagine in programul de cdi1are si identifica1i dimcnsiunca fi~icrului
atunci ciind es1c deschis (accesa1i op1iunca ,.document sizes" de sub fcrcastra - imagine. sau
alegc1i ,.image size'' din meniul ..Image"). fn mod curent. dimcnsiunea fi~ierului cre$1e cind
imaginca estc desehisa. Dadi asa sc imampla ~i cu imaginea pe care a1i deschis-o, inscamna
d i programul acceseazii o rutina de compresie a imagirui inain1e de inchidcrca fi$icrului.

Moduri si canale
'

lnforma1i ilc de culoarc $i ton ale pixclilor cc formcaz<i o imagine digitalii pot fi dcscrisc
utiliziind mai multc .,moduri": de exemplu. o imagine in alb $i ncgru poatc Ii captatii in
modurile ,.bitmap" sau .,grayscale". intr-o imagine bitmap. ficcarc pixel din grilil cstc fie
alb. fie ncgni (nu cxistii tonuri de gri). Acest mod cstc adccvat pcntru scanarca imaginilor
formate din linii, sau a tcxtclor. Pcntru iniaginile care trcbuic rcdatc sub formc de tonuri
continue, sc folosc~tc modul gray.scale.

G rayscale
Fotografiilc a lb/ ncgru (tonuri continu e) sunt captatc ~i scana tc in modul numit
,.gray.scale". Ficciin1i pixel dintr-o imagine grayscale i sc atribuie unul dintrc cclc 256 de
t0nuri sau ni vcluri de gri, de la ncgru la alb. /\cestc 256 de nivcluri permit o trecere
gradualil de la lumina la umbra. simuliind continuitatea de ton cc sc obt inc intr-o
fotografic tradi1ionala pc bazii de argint. 0 imagine graysca le cstc uncori numitii ~i
..imagine pc 8 bi\i" (vczi ,,Adancimea de culoarc"),

Canale RGB

-J

(.)

RGB

Rosu:
Verde:
/\lbastni:
Cyan:
Magenta:
Galbcn:
Negm:
Alb:
Gri50%

R
255
0
0

0
255
255
0
255
127

0
255
0
-=>=>
0
255
0
255
127

.,--

B
0
0
.,-5
-=>
255
255
0
0
255
127

0 imagine color poate fi obtinuta prin combinarea cclor trci culori primarc ale luminii:
ro~u. vcrdc $i albastru. sau .. RGB'" (initialcle lor in limba eng leza).Toatc culorilc
spectrului vizibil pot Ii create modificiind cantitii\ilc de luminil rO$iC, vcrdc $i albastra.
lnforma1ia cc dcscric ficcare din1re celc trei culori primarc dintr-o imagine RGB estc
scparatii in .,canalc". Ficcarc canal dintr-o imagine RGB cstc impiirtit, de obicci. in 256 de
nivele. 0 imagine color RGB cu 256 de ni ve le per canal poate S<i desemnczc oricarc
dintre cele 16. 7 milioanc de culori di fcritc pcntru un singur pixel (256x256x256).
lmaginilc color sunt, de rcgulii. captatc sau scanatc in ..modul color.. RGB, iar aceste
culori sunt acelea$i folosi tc pcntru a vizualiza imaginile pe ccranul monitorului. Un pixel
de culoare poaic fi dcscris prin nivclurilc de rO$U. vcrdc ~i albastru, adicii un pixel rO$U
poatc avca valorile RO$ll 255, Verde 0 $i Albastru 0: un pixel galbcn poate avca valorilc
Ro~u 255. Verde 255 $i Albastru 0 (la combinarea culorilor ro~u ~i vcrdc rezultii galben):
un pixel gri poatc avea valorile RO$U 127. Verde 127 !,>i Albastru 127.
No t:i: ,,CMYK" cstc tipu l de rcdare a culorii folosil in inclustria tipografic:i ~i se bazeaza pc
culorile Cya n, Magenta, Yellow ~i Black. l magi nile RG B ar trebui coo\ertite in CMYK nunrni
du pa ob!inerca de in format ii s pccificc (profilul d e c ul oa re) de la furni zorul de scr \'icii
tipografice cu care colabon11i.

Adancimea de culoare
Ficcarc pixel al unci imagrni pc 8 bi ti cstc dcscri). de una dintre c.:le 256 de tonuri sau
culori posibi le. f"iec;m: pix.:I al unci imagini pc 2-1 di: bi\i estc dcscris de una dintrc cc le
16.7 milioane de tonuri ~u culon posibilt.:. Cu ciit ,.adiincimca de culoarc" a unei imagini
es1c mai mare. cu aliit cali1a1ca tonurilor sau culorilor crc~tc. Rcdarca la 8 bi\i (8 bi\i de
date per pixel) cstc de obicci suficic1115 pe111ru a 1>roduec o imagine alb-ncgru de calitatc.
pu1;ind r.:produce ma,joritatca varia\iilor de tonuri. in timp cc rcdarca la 24 de biti (8 bi ti x
3 canale) cste folosit;i . de obicci. pcntru a 1ipiiri o imagine color de bunii calitate. pornind
de la un fi ~ icr digital RGl3 pc trei canalc. lmaginilc cu ad:incimc de culoarc mai mare
nccc~ita mai muhc date sau un volu m mai mare de mcrnorie pcntru a fi $locate sub fonna
de fi~icr. lmaginilc alb-negru ocupii o trcime din dimensiunca i111;1ginilor RGB (ace1Ca$i
dimcnsiuni de pixcli ~i miirimc a imaginii. insii doar o treime din infonna)ii ~i date).

Imagine RGB. ! 56 111.-t/1 p('r canal (24 hi(i)

256 niwde (8 bi/i)

Scana rea ~i editarea la adancirni de culoarc ce dcpa~esc 8 biti per canal


Cele m;ii multe scannere modeme operc:1i'a la o adiineime de 30 de bi\i. sau ehiar mai
mull. O e~i ~uni capabilc sii distinga mai mu l1 de 16. 7 milioane de eulori (cresciind
fidclitntca culorii din fi$ier). de obicci transmit numai 24 de bi\i din datclc colectate catre
progr.imul de eclitare.
Scanncrclc de inalta calitate sunt eapab1lc sii scaneze la 16 biti per canal (48 de bi!i). In
Photo~hop. estc posibihi editarca unei imagini cu 16 bi\i per canal. in loc de 8. Corcctiilc
de imagine sc limitcai':i. de obicei. la ajustari de culoarc ~i ton. Dimensiunea fi$ien1lui de
imagine digitalii estc dub lii. iar ga ma de op1iuni de cditare cste limitata. Profcsioni~tii
foloscsc adcseori accst mod de cditarc a imaginii pcntru rctu ~ari de inaltii calitate (vczi
.. Rctu~arca ~i Aj ustarca lmaginii > cditarc pc 16 biti").

Nuanta, saturatia, luminozitatea


in descrierea ~i analiza culorilor din domcniul digital, cste esen1iala fo losirca
1crminologiei adecvatc. Tcrminologia cca mai uzitata se refera la perccp1ia umana.
Ficcarc culoarc poatc Ii dcscris<i prin nuan\a. sa1ura1ic ~i luminozitate (sau IISl3. de la
l/ue. Saturation. Brightness ). ACCl>ti tcrmcni sunt folosi1i pcntru a dcscric cclc trei
carnctcristici fundamcntalc ale culorii.
- Nua nta (Hu e) - dcscmncaza numele culorii. de cxcmplu ro~u. portocaliu sau
albastru. Ficcarei culori i se asociaza o locatic ~i un nurnar (intre 0 ~i 360) pc
diagrama circularii a culorilor standard.
- Sa1ura1ia (Saturation) - desemncaza puritatea sau intcnsitatca culorii; de cxcmplu.
dacii sc amcstcca ro~u cu gri, sc va ob1inc tot ro~u. dar mai pu\in intens. Pentru
ficcarc culoarc ~i ton se dcsemncatii o valoarc de satura\ic de la Oo/o (gri) la I00%
(culoare maxima). Satura1ia cre~tc pc m:isura cc culoarca se dcplascaza de la ccntru
catrc marginea diagmmei culorilor.

- Luminozitatea (Brigllt11ess) - dcscmncaza iluminarca sau intunccarca rclaiiva a


culorii. Tuturor culorilor i tonurilor Ii se descmncaza o valoare a luminozi1a1ii de la
0% (negru) la I00% (alb).

.--....

: 1-1
o"ID
O (D
O (D

cl!IJ..

a--.. . .

.-(!Ll..
-n@] 'I.

..IE] ...

A. Co111r<J/11l 1111w1fei. S(l/11r"fie1 $i /11111i11o:iuifii

B. Cursoarele RGB $i 10/orile de culoare RGB


C. Scalti de culoare. permite alegl'ret1 rapidci a
culorii
D. Pipe11i. pe111n1 (l/egerea c11/orii

E. flldic(llor defimd(l/.foregrowul

Crearca $i alegerea culorilor


Divcrsclc cu Jori sc ob1in prin amcstccarca ..culorilor primarc (ro~u. vcrdc l'i albastru)
in propoqii ~i la intcnsi1a1i variabilc. Cand sc combinil doua culori primare. rczultil o
..culoarc sccundara" (cyan, magenta sau yellow). Culorilc primarc (RG B) ~i secundarc
(CMY) sunt culori complementare. Doua culori primare, prin combinarc. formcaza o
culoarc sccundar.i. iar din doua culori sccundarc rczuha una primara.
lntr-o imagine digitala. culoarca poatc Ii alcasa cu ajutorul instrumcntului pipcta, din paleta
de instrumente. Ocplasa1i pipeta deasupra culorii dorite $i selecta\i cu un click de mouse.
Culoarea va aparca atat in careul foreground. din paleta de instrumentc. cfll ~i in palcta de
culori. Dublu click pc carculjl>reground din palcta de culori va avea ca rczultat afi$area
intrcgii infonnatii de culoarc in indicatorul de culoarc ..colour picker".

Culoare si
, lumina
Culori aditive
Culori lc aditivc primarc cc formcaza lumina strnt
Ros u. Verde ~ i Albastru. sau RGB . Combinand
oricarc doua dintrc aceste culori. rczulta una dimre
ccle trei eulori seetmdare Magenta. Cyan ~ i Yellow.
No ta : Prin amcstccarca tuturor cclor trci c:ulori ale
luminii in propor fij cgalc, rczull:i lumina alba.

Culori substractive
Cele trei culori secundarc substractivc ale luminii
sum Cyan. Magenta $i Yellow (CMY). Combimind
oricare doua dintre accstc culori. rczulta una dintrc
cele trei cu lori primare Ro:;u. Verde sau Albastru
(RGB). Amcsteciind toatc ccle trei culori secunclare
in proportii cga le, rczultii negrul. sau absen\a
luminii.

RGB - culoare aditil'(/

Terna 2
Dcschidc1i fis icrcle RGB.jpg ~ i CMYK.jpg de pc
s ite-ul Web co rcspu nza io r cu rs ului !,'i privi1i
canaldc. pentni a vcdca cum au fost create folosind
PhotoShop. Util iza\i paleta de i11forma1 ii pentru a
masura valorile de culoare.

C \/l' - culoare s11bstractfr{1

Nuanta, saturatie ~i luminozitate


Dc~i

celc mai multe imagini digitale sunt captate in


RGB. acesta estc uneor i un mode l de c ul oa rc
difieil. sau compl icat pcntru anumitc aspcctc ale
cditarii de culoare. PhotoShop permitc eclitarea
informa1ici de culoarc dintr-o imagine digitalii cu
ajutorul modelului HSl3.
Modclul bazat pe nuan\ii. satura\ie ~ i luminoritate sau HSB - este un model altcrnat iv de editare a
imaginii. care pcnnite modificarca unuia dimre cei
rrei parametri. separat de ceilal!i doi.

Tema 3
Deschide\i imaginile ll ue.j pg. Saturation.jpg ~i
Bri ghtncss.jpg. Utili:r.a\i indicalorul de culoare
pcntru a anali:r.a valorilc de culoarc de pc ficcarc barn. I/SB_ 11110111a. s<llurafil!, /umi11m:itate

Cum percepem culoarea


Modul in care percepem schimbiirilc de
culoare se sc himbii ~ i dcpinclc de mul\i
factori. Perce pcm culori le di ferit. atunci
cand condi!iile in care privim sc modifica.
In func1ic de tonurilc care inconjoarii tonul
pc ca re ii privim. ii putcm vcdc a mai
intunccat sau mai luminos. l\1odu l in care
perccpcm o anumita nuan1a dcpindc atflt de
condi\iilc de iluminarc. cat ~i de culorilc si
tonurilc adiacente culorii pc care o privim.

Tcn1a 4
Evalua\i tonurilc ~i culorile din imaginca
alat uratii. Ocscric1i piitratele gri din partca
de sus a imaginii. in termcni rcfcrirori la
tonalitate. Dcscric1i barelc ro~i i de la baza
imaginii in tcrmeni de nuan1ii. satura1ic ~i
luminozirate.

Percep(ia culurii

Gama de culori - gamut


Gama de culori varia zii in funqic de
cali ratca hiirt ici ~i a coloran1ilor fo losi1i
(ccrnealii. toner etc.). lmaginilc tipiiritc au
game de culori mai mici dcciit filmcl c
transparcntc sau monitoarele de computer.
aceasta fiind un aspect cc lrcbuic luat in
considerarc la tipiirirc. fn imaginca
aliituratii. zonclc cxtcrioarc ale culorilor din
gamii sunt ma~catc de un ton gri. Acestc
cu lori nu pot fi tipiirirc cu ccrncluri
obi('nuite CMYK de tipogralie.

oc

~ I c-.. 1

: '"-

ON~ '
es:~

o c[?[]
O l.., I
Oa(!!J . O @:]
o a!E)
c@J
O(!fil
.,.@:)
O~
n(@ .
r.;;;;i

cl'JI
1!.-1

,\largi11ile c11/orilor di11 g11111tl

Managementul culorii
Mcn1inerca acelora~i culori - de la original
la ali~rea pc ccran ~i apoi la tip:irirc estc o
problcm:i considerabila (vczi c:ipitolul
..l\1anagcmcnrul Culorii"). Muhitudinca de
cchipamen1c si materiale folosi rc pcntru a
capta, afi~a ~ i reproduce culoarca intrO
lucrarc tiparitii poate avea efecte profundc
asupra rczultarului final. lmaginca aliituratii
este folosit a pcntru a discuta spa\iile de
culoarc in capitolul dcsprc ..Administrarca
lan\ului de opera1ii". \\/orknow.
logo Tema 3. Aclmini.wrarea /a11111/11i de <JJ><rafii

TemaS

I. Fixa1i pale1clc din Photoshop la valorile lor r~~~======~~~


re
" =::;:::;;:::;::::::3:1
in i!ial c - Windoll' > Re.H' I Pale11e Loc a1io11s
~~
(Pholoshop 6 - 7) sau File > Pre/(>rences > General
,.... ..- ((IMooJ',,.. _ . . . _ ,,....... ,,
> Re.sel Color Pa/eues 10 De/(111/1 (Photoshop 5).
--~
ag....,_.....,.._
............
Deschidcti un li~icr con1imind o imagine digi1ala color.
a ...... ._....._..__....,,,_,.._..""'-..,,..
.... w,tf-...r '

...........

. .......

a -..~....

f3lbl 2. Dublu click pc instrumcn iul hand din


l.Y.J paleta de instrumcnlc. pcntru a rcdi mcnsiona

a......._.._.._.. "'.....,.._. ..,.....


0 ..... -

........

"'-.... _ ...........

au. -

......

imaginca asifcl incat sa ocupc intrcgul ccran. '-- - - - - - - - - - - - - - '

ml 3. Click pc instrumcntul :omn din palcta de ins1rumcn1c. pcntru a-1 selccta (dacii

~ faccti dublu click pc :00111 din pnlcta de instrumentc. vc1i ali~a imaginea la
dimensiunea de I00%).

PllsUCJPO @> 800". (RG8)

4. Click pc o zona din interiorul ferestrci - imagine.


con\inand dctaliilc pc care dori!i sii le miiri\i pc
ecmn.
Con1inua1 i sii facc\i click. pcn iru a continua sa
mari\i imaginca (obscrvati scara la care cste afi~ta
imaginca. a1a1 in bara de titlu a feresirci - imagine.
cal ~i in col1ul din stanga jos al aceleia~i fercsl re).
La 400o/o, ar trebui su pu1c1i distinge structura de
pixcli a imaginii. Mari\i imaginca la 1200/o (pcntru
a 0 llliC$0r:l. ar trcbui Sa facc\i click pC imagine CU
ins1rumc111ul zoom. in timp cc \incti apasa1ii 1as1a
Op1io11/Afl pc 1as1aturii).

r.i1ih1 5. Selccta\i lumd din palcta de instrumcnte ~i 1rage1i apoi imaginca in i111criorul
l.Y.J fcrcstrci. pentru a aducc in fcrcastra vizibila zona de intcrcs de pc imagine.
r7l
IL.J

6. Facc1i click pc instrumcntul pipcla din palcta de ins1rumcn1c pcntru a acccsa


informatia dcsprc un singur pixel.

7. Face1i click pc
imaginca marita.

divc r ~i

pixcli colora1i de pc

8. Obscrva\i infomia1ia de culoarc afi~ata in paleta


de culori (observati cum culoarca pixclului sclcctat
cstc ali~aui ~i in cadranul foreground din palcta de
ins1n11ncn1c).

II

Color

SWalcMs

~: x

.0.

C!fil

~
[E!I

9. lnfor111a1in de culoare estc afi~ata sub forma valorilor nurncricc ale canalelor de ro~u.
vcrdc ~i albastru. Accs1c valori pot Ii modificatc dcplasi1nd cursoarclc de sub ficcarc scala.
sm1 scriind pc 1as1a1ura o nouii valoarc in chcnarul din drcapta ficcarci scale.
Tragc\i cursoarele sau introducc1i diverse numcrc, pcntru a va crca propriilc culori.

Formatele fisierelor
'

Cfind captllm o imagine cu un aparat foto sau cu un scanner. aceasta trebuie ..salvatii'' sau
memorata ln1r-un .,fom1at de fi~ier". Daci infomia1ia binar.i este privita ca vehicul de comunicare.
fonnatul de fi $ier poate fi ascmuit cu limbajul. sau vehiculul accstei comunicllri. lnfomiatia poate fi
cititii $i lnteleasii numai daci programul recunoa$te fonnatul rcspcctiv. hnaginilc pot Ii salvate in
diverse fom1atc. Cele trei fonnate predominante. utilizate eel mai frccvcni. sun1:
JPEG (.jpg) - Joint Photographic Experts Group
TIFF (.tit) - Tagged Image File Format
Photoshop (.psd) - Phmos!wp Doc11me111
JPEG - Standardul industrial pentru comprcsia imaginilor fotogralicc cu t0nuri continue.
pregatite pcntru a fi ali$ate pc World \Vidc \Veb (www) sau pcntru a Ii stocate atunci cand
spa\iul estc limitat. Forrnatul JPEG folose~tc o ,,comprcsic cu picrdcri'" (datcle $i calitatea
imaginii sunt sacrificatc pentru a obtinc fisicrc rnai rnici atunci ciind fo;ierele - imagine sum
inchise). Utilizatorul poate controla valoarca compresici. Un nivcl ridicat de eompresie
rczulta intr-o calitatc mai rnici1 a imaginii $i un fi$ier de dimensiuni mai mici. Un grad sciizut
de compresie conduce la inrng ini de calitatc mai buna, dar fisicrul cste mai mare. Se
recomanda sii folosi1i formatul de fi~ier JPEG numai du pace a\i tem1inat de editat imaginca.

De1t1lfu al r111ei i1nag1111 care a jo' t c-ompr1mu1ii 'u


op / 1u11eo tit. alllafc n1ur-1rn1i a 1r11og1n11 in t:uscto tlr

"Jl/iwu JPEG.

/}rtu/111ul1111c-1

1rnt1;:1r11

1-u rt ' ' {tJ\I c<J11r11r11n11ui ( .IJ

uptnut&u de c a/1((1tc~ rd11{U o 1nu1gttJH i11 casc--ra de.


t1pt111m Jl'<i 0/><t'r>"a/I arrefacrde '"""' <r1ar .w b
ft1rmu ti( />111<un

TIFF - Standardul industrial pcntru imaginilc destinate publicarii (reviste. caqi etc.).
Fom1atul Tl FF utilizeaz.1 o tehnicii de compresie ,Jara picrderi'" (nu sc pie rd date ~i nu sca<le
calitatca imaginii) nurnitii ..compresic LZ\V"'. Dc$i pastreaza calitatea imaginii. tehnica
LZ\V comprimii doar in mic<i masuril o imagine.

Photoshop - Un format standard utilizat de majoritatea programelor de preluerarc a


imaginii. 0 imagine compusii din straturi (layers) poate Ii salvatii ca document Photoshop.
Un docu1ncnt Photo. hop cstc pastrt\t. de obicci, ca fi$iCr de refcrin\a. din care derivii toatc
celelalte fi;;icrc. in func1ic de neccsita\ile impusc de dispozitivul de afi~are.

Rezolutia imaginilor
lmaginile digitale sunt forma te din clcmente piitrate de imagine. dcnumite .. pi xetr'.
Sclcctarea unui numar mai mare de pixcli pcntru o imagine la scanare sau captare duce la
crc~teri ata t de calitate. cat $i ca dimensiune a fi ierului. ,, Rezolutia" cstc cca care
dctcrminii cat de mari sau mici apar pixel ii pc imaginea finalii tiparita. Cu cat este mai
mare rezolutia, cu atiit pixclii sum mai mici ~i imaginea aparc mai clarii. Rczolu\ia sc
exprima in .. pixeli per inch". sau ,.ppi".
Nola: Data fiind domi nat ia cxercit atli de S A in domeniul fotografiei digitale, masurato rilc in
inch prcdomina, prin compa ra1ic cu cclc in ccntimct ri. Un inch repre-.linta exact 2.54 ccn timctri.

I 0 pixeli per inch


20 pixeli per Inch
Exemplu: Daca un timbru po;;tal cu suprafa\a de un inch piitrat cstc scanat la I0 ppi.
imaginca digitala va avca in total I00 de pixeli (I 0 x I0 = I00). Oacii imaginea este afi~tii
la aceea~i dimensiune cu originalul, rezolu\ia de afi~are va fi stabilitii la 10 ppi. iar fiecare
pixel va masura 1110 dintr-un inch. Dacr1 accla$i timbru este scanat la 20 ppi. imaginea va
avea 400 de pixeli (20 x 20 = 400). Oaca imaginea este afi~ata la aceca~i dimcnsiunc cu
originalul, fiecare pixel va miisurn, de data accasta. doar 1no dimr-un inch.
Cre$tCrca rezolu\ici va mari $i calitatca imaginii pana la limitclc dispozitivului de ati~are.
Dacii rezolutia o depii~c~tc pc cca cen11a de o imprimanta pentru a produce calitatc optima,
rezolu\ia in plus se pierde (vezi ..Rezolu1ii de afi$3re').
Conccptul de rezolutic poate fi in\eles grcsi1. Dacii ii inte lcgeti bine acum. ve\i cvita
con fu zii mai tarziu. Rczolutia cste esen\ialii pentru a in\clcge ca litatea unei imagini
digitale. Calitatea sc defincstc ca rezolu1ia din momcntul scanarii (obtinerca numarului
optim de pixeli) ~i cea de la tipiirirc (rcproducercn pixclilor la dimensiunc optima pcntru
dispozitivul de tipiirirc).

Dimensiunea imaginii
0 imagine digitala poatc fi cuantificata in um1atoarcle moduri:
Oimcnsiunca pixelilor ~i marimea fi~ierului (ex. 800 x 600);
Rezolutia de afi$are (ex. 200 ppi sau pixcli per inch):
Dimensiunilc de afi~are (ex. 6 x 4 inch):
Adaneimca de culoarc. sau de bi\i (ex. 24 biti).

DimensiuniJe pixelilor
111 ctapa de scanarc sau captarc din cadml proccsului de prclucrare digitalii a imaginii. se aloca
un numiir de pixeli. sau elemente de imagine. care descriu imaginea au subiectul. De
cxcmplu. daca scanneml cste configurat ca sa scaneze la I00 ppi. iar imaginea de scanat are
dimensiunile 4 x 6 inch. fi~icrul rezuhat 'a masura 400 x 600 pixcli. Pixclii sunt disp~i intr-o
matricc. La!imea ~i inill1imea matricei pot fi masurate prin numilrul de pixeli aloca\i intr-un
rand. La1imca ~i lniil\imca matricci confcra dimensiunile imaginii (in accst caz -100 x 600). 0
imagine cu anumitc dimcnsiuni de pixeli poate fi afi~atii intr-o multitudine de dimcnsiuni
fizice. de la o imagine foarte mica la un poster foartc mare. Un pixel nu are o marimc fixii.
Dimensiunea unui pixel depinde de mi'irimea de afi(;arc. adicil pixclii crcsc sau scad in mcirimc
atunci eand c rc~tcm sau miq;oram dimensiunea la care afi~iim imaginca rcspectiva. De
exemplu. pixel ii dintr-o imagine tipiiriHi la I00 ppi sunt de doua ori mai mari deciit cci dintr-o
imagine tipiiritil la 200 ppi. Pe masura cc rc1.olu\ia de afi$arc scade. miirimea pixclilor crcstc.
~l arimca

pi xcli lor este data de rezolutia de

a li~:trc

utili:wta pentru a c rca imaginea tipari ta.

Ciind re1.olu\ia este prea mica. pixel ii dcvin vizibili $i se spune ca imaginca cstc pixclata.
Daca rezolu!ia estc de I ppi. fiecarc pixel va masura I inch piitrat. Cre' tcrea rezolu\iei de
alisare scade miirimea pixclilor. pami ciind acc~tia devin invizibili pcntru ochiul uman.
Crc$tcrca rczolu1iei dincolo de capacitatea imprimantci marc~tc dimcnsiunca fi~icrului ~i
o scade pc cea a pixclilor. dar nu !_;i cali1a1ca imaginii tipilritc (vezi ..Rezolu!ii de afi$arc").

104 pixeli l<ifime. la 60 ppi

104 pixe/i liifime. la 30 ppi

Schimbarea di1nensiunii de tiparire din ace l a~i

fi ~ier

Rczolutia scadc pc masura cc marimca imaginii tiparitc crc~ te (accla~i numiir de pixcli
acopcra o suprafo1tt mai mare).
Excmplu: 0 imagine de 4 x 5 inch estc scanata la 60 ppi. Dacii imaginea digitalci cstc marita la
8 x I0 inch. rczolu1ia va scadca la 30 ppi. Ambclc imagini, $i cca originala ~i cea maritii.
con1i11 accla~i numiir de pixcli. dar imaginilc mai mari par de calitate mai scilzutil.
' ota: 0 re1.o lu!ic d e mi n imum I SO p pi csre neccsar:i pe nt r u
pixclarc dind pri\'im o imai:inc ripi,rihl.

11

impicd ica f('no me n ul d e

Rezolutia d e iesire

' este uhimul


'
ati$area
pas in proccsul de prclucrarc digitala, trebuic luata in calcul
inca dinainte de a capta sau scana o imagine. Cand scanilm sau captilm o imagine cstc
esentia l sil eunoa;>tem cat de mare trebuic sil fie ca ;;i cc cchipamcnt vom folosi pentru
tipiirirea sa. f\ceste infornrn1ii sunt esen\iale pentru a asigura un maximum de calitate
imaginii finale. pilstriind totodatil dimcnsiunca fi~icrulu i ciit mai mica posibil.
Dacil rezolu1ia estc prea mare. prelucrarca fi;>ierului va decurge lent. Dacil rezolu\ia. sau
dimcnsiunca fi$iCru lui cstc prca mica, calitatea imagini i finale va fi sciizuta. Dacil
rezoh11ia este prca midi. pixel ii ce compun imaginea vor fi vizibili, iar despre imagine se
va spunc ca estc .. pixclatif'. Dacii dorim si'i tipiirim o imagine foartc mare, de cxemplu
mai mare dccat for111a1ul f\2, rezol u1ia poate fi scilzutil filril o scl'idcre aparentil in
clari tatea sa. lmaginilc tipilrite mari sunt. de obicci. destinate sii lie privitc de la distantii
mare, deci pot avca rezolu\ii mai mici. Principalele aspecte care trebuie cunoscute inainte
Ce destinatie va avea imaginea digitala"?
Rczolu\ia de scanarc dcpinde de utilizarea imaginii digitale. De exemplu, imaginile
tipilrite produse din fi $iere digitale necesitii o rezolu1ie de scanarc mult mai mare
deciit fi~iere le de poze plasate pe Internet. Fotografiile digitale tipiiritc pe
imprimamc de calitatc ridicatii ncccsitii o rczolu\ic de scanarc mai mare dccat cclc
ob\inute cu imprimantc de calitatc scilzutil.
De~i

Care estc rczolutia optima de imagine pentru imprimanta pc care o folositi'?


Face\i ciiteva teste de tipiirire. Rezolu\ia optima de imagine este punctul din care
oricc cre ~tere in rczolu1ia imaginii nu mai aduce si un plus de calitate.

Puncte per inch


lmprimantelc aruncii cerncala pe hartie sub formi'i de punctc, nu de patratc. lmprimantclc
de calitate ridicati'i plascazi'i pc ha11ic un numi'i r mai mare de puncte per inch. Prin urmare.
calitatca cchipamcntclor de tipilrirc. sau ..rezolutia de ic~i1e", sc dcfinci.;tc In .,puncte per
inch" (dpi - tlors per inch). nu in pixel i per inch. Rezolutia imaginii (masurata in pixeli
per inch) cstc de obicci mult mai mica decat rezolu1ia dispozitivului folosit pcntru a tipiiri
imaginea. adicii fiecare pixel este dcfinit prin mai muh de un punct de cernealil.
De~i cxistii o legiiturii lntrc dpi !ji ppi , acestc no\iuni nu ar trebui confundatc in etapa de
tiparire sau afi sare: de cxemplu. o imprimanta cu jet de ccrneala. avand rezolutia de 720
dpi, nccesitii o imagine cu rczolu1ia maxima de numai 240 ppi (fi$icrul unei imagini
digitale fornmt A4. RGB. cu rezolutia de 720 ppi ar depii~i 143 MB).

I nterpolare
Dacil o imagine digitalil cstc eaptatil la un anumit numilr de pixeli. ea cste limitatii ca
dimcnsiune ~i/sau calitate. Prin metode software. este posibil sil cre~tem numiirul de pixeli,
rniirind astfcl dimensiunea sau rezolu1ia. Aeest lucru sc face prin ,,interpolare". Noii pixcli
sunt crea\i pc baza informa\ici ob\inutc de la cei cxistcn\i. liind insera\i intre aCC$tia. Pixelii
fabrica\i artificial pot duce. pe ansamblu. la o pierdcre de calitatc. Oaca o imagine trebuie
redimensionata astfel incat sa se incadreze intr-un anumit format sau sii sc conforrneze
spccifica1iilor unei imprimantc. putc!i s.'i-i rcducc1i numaml de pixeli. nu sa-1 111ari1i.
'otii: O ri de ci1tc ori cstc posibil, C\'ila !i sii c rc~tcti nu miirul de pixcli dintr-o imagine digitalii.

De la original, la imaginea digitala tiparita

diopoziliv 35 111111

imagine lipiiritii la 4x6 i11clr

Imagine tiparita - scanatii la 400

Diapozitiv 35 mm - scanat la 1800 ppi

ppi~

....._
Fi~ier

digital

Marimc in pixcli: 1600 x 2400


Marimca fi~icrului RGB: 11 i\18 . . . , ;
Marimea fi~icrului grayscale: 3,67 :\I B

--...,,_
Scanner

Ajustare in Photoshop
Alege\i meniul .. Image > Image Size"
Schimba1i rczolutia la 220 ppi
\.
Schimba1i dimcnsiunilc de tiparirc
~ A fi ~are
Imagine tipliritli pc hartie A4 la 720 dpi
la 7 x 10,5 inch
(rezoluria imaginii 220 ppi)
*Se recomandli hartie fotografica.
Nola: Rctincti rniirirnea in pixcli.

imagine A4

Calculul rezolutiei imaginii tiparite


Rezolu\ia imaginii necesare pcntni a crea o copie la imprimantii depinde de echipamcmul
de ie;;ire fo losit. de cat de mult a fost marita imaginea ~i de calilatca dorita.
0 mctodii frecvcni utilizatii pentru calculul rczolutiei optimc de imagine care poate fi
folosi ta de o imprimantii laser sau cu jct de ccrncalii (inkjet) este sii impiirtim rezolu\ia
dispozitivului (OD R - output device resolution) cu factorul 3; de exempl u, 720 dpi
impiirtit la 3 = 240 dpi. Dacii dimensiunea de fi~icr rezultata nu poate ti gestionata de
computer, cste posibil sii o multipliciim cu 4. Chiar $i in accs1caz, calitatca va fi suficicnt
de bunii, iar proccsarca fi~icnilui va dccurgc considcrabil mai u~or.
Dacii dori\i sii tipiiri\i imagini digitalc in scopuri comerciale. verifica\i mai in ta i
imprimanta, inainte de a crea fi~icrul imaginii. Este foarte important sii evita!i situa\ia in
care trebu ie sii mari!i imaginea . pent ru a respecta o rezolu1ie mai mare ceruta de
imprimanta (vezi .,l ntcrpolarc"). Daca folosi\i un image seller, putc\i prclua direct
frccvcn\a de ccran. in linii per inch (lpi). Daca ~ 1i1i deja aecst parametru. trcbuic sii
inmul\ili aceastii valoare cu 2; de exemplu. I33 lpi x 2 = 266 ppi.

Rezolut ia imagi nii ceruta de diverse dispozitive d e

i e~ire

lmprimantc inkjet ~i laser : impiirtiti rezolutia de i~ire la 3.


lmprimante cu sublimarea cernelii: rezolutia imaginii are accea$i valoare
ca ~i rezolufia de i~i re.
Image setter : inmulpti frecventa de ecran cu 2.

Formate de fis' iere de iesire


,

Ciind tipiiri m pe imprimante laser ~ i cu jet de cerneala fi~iere provenite direct de la


programclc de prelucrare a imaginii , putem folosi oricc format de fi$ier suportat de
program, cum ar fi Photos hop, T l FF, JPEG etc. Dacii fi sicrul trcbuie importat intr-un
program de cditarc a tcxtclor sau de paginarc (DTP). de rcgulii cl trcbuic salvat in formal
TIFF sau JPEG. Dacii imaginea trebuie tiparitli in scopuri comerciale, fom1at11I standard de
fi;;ier este TIFF (fara layere). Asigurati-va ca atilt fi$ierul DTP, cat i,;i fi$ierele cu imagini
sunt piistratc pe hard-disk in acela$i fo lder, care s.'i poata ti U$Or gasit de imprimantii.
Daci'i o imagine trcbuie trimisa ata$ata la un mesaj e-mail, fi$icrul ar trebui salvat ca JPEG.
Iara spa\ii in numele fi $ierului. in extensia ,,.jpg". Fi$ierul ar trebui salvat far.I a include in
cl icoana sau preview-ul siiu, pentru a-I face cat mai mic posibil. Deschide\i optiunea de
meniu File > Preferences > S(1vi11g Files $i sclecta1i Ask la salvarca fi$ierclor. Daca dori\i o
vitczii mare de transfer. ar trcbui sii lua\i in considcrarc un nivcl ridicat de compresie
(calitate micli a imaginii). Tot fom1atu l JPEG trebuie ales $i dacii fi $icrul va fi utilizat ca
partc a unei pagini Web. Un nivel ridicat de compresie este necesar pentru a minimiza
timpul de .,inclircare" al paginii Web cc con1inc imaginca respectiva.
Un fo rmal de fi $iCr folosil IOI mai frc cvcnl pcntru transfcrul fi ~icrc l or DTP catrc
imprimantli este .. Portable Document Form at" sau . P DF". /\cestea pot fi create $i
vizualizate cu programul ..Adobe Acr obat".

""'I~

scop
Sa dczvolle in1etcgcrca principiilor din spate le mecanismelor caprilrii digitalc.
Sil creezc o sursli de compara1ii obiectivc !nrrc camcre digitalc.
Sil arate in ce conditii captarca digital11 cste convcnabihi.

obiective
Evaluarea carnc1cris1icilor tehnice ale camerelor digirale.
- cnmere profcsionale
- camere semi-profcsionalc
- back-uri digitale
- camere pentro amarori

, l ,

lntroducere
Posibilitatea de a realiza orice prelucrare digitala presupune ca imaginea sa fie mai intai
,,captata", apoi transferata intr-un computer. Aceasta sc poate rcaliza cu ajutorul unuia
dintre um1atoarelc dispozitive:

0 camera foto digitala pentru captarca initiala a datelor, care sunt apoi transferate
ciitre un computer. fie printr-o lcgatur:i dirccta, fie pc un card de memorie;
0 camera foto tradi\ionalci. cu film. Dupa procesare. imaginea cste scanata ~i
transferata In computer.

Chiar dacii ambelc metodc produc un li$icr de date simi lar, dcspre care se spune cii
reprczinta imaginea 3$3 cum cste ea ,,viizutii" de aparat $i deci de fotograf, in realitate ele
produc fi$iere cu di fcrente mari intre elc. Pentru a in\elege aceste di fcren\e, trebuie mai
intai sa examinam procedurile implicate.

Apa rate foto traditionale

~i

scanarea f otografiilor

Orice imagine luata pc film va prczcnta i:aracteristicile generate ale emulsiei aplicatc pc
filmul respectiv, adica:
granulatie, tonalitatc, culoare $i claritate.
Cand imaginea cste scanatii, aceste caracteristici speci lice sunt suprapuse peste oricc altc
caracteristiei (sau limitiiri) ale dispozitivului sau programului de scanarc. Fi$ierul imagine
va Ii deci o combina\ic a tuturor accstor atribute specilice. din care rezultii ,,zgomot",
a rtefacte sau date s uplim entare care nu aparii n imaginii originate. Gradul $i
semni ficatia accstor date suplimentare difera in func\ie de echipamentul folosit (film.
aparat foto $i scanner), dar au o influenia certa. vizibila asupra aspectului final.

Strat fotoscnsibil vcrde

Supon11I filmului

Strat fotosensibil
Subiect

ro~u

Strat fotoscnsibil albastru

Reprezentarea captiirii imaginii pe stra111rilefo1osensibife alefi/11111/11i.

Aparatele foto digitale


0 imagine crea1a cu un aparat foto digital, rezultatii a unui singur proces, produce un fi$ier
de date mai prccis decat o imagine argcntica scana1a. De$i aparatelc foto digi1alc au ~i clc
problcmclc lor, in special legate de rezolu\ie (vezi ,.Tipuri de senzori de imagine", pag.
23) $i gami'i de 1onuri, imaginile digirale create astfel sunt poten1ial mai ,.curate", ..cu mai
pu(in zgomo1".
Pastild de siliciu
Mul1 imca pixclilor
Rotirca filtrului turel1i
creeazli trei
cxpuncri
separate

Subiectul
' "dzut prin
obiectiv

Fi hru tu rel ii

Schema care aratiiformarea imaginii pe o matrice


de pixeli (ve:i .. Ma trice 11111/ti-cadru").

Digital versus traditional


0 problema imponan1ii de luat in considerare este alegerea metodei pc care o vom utiliza
pcnlru crearea infonna\ici digitale care reprezinta imaginca dori1li - ?n cc masurd o merodli
de captare devine superioarii celeilalte? Sa reamintim di prelucrarea digitalii poate fi
realizata $i prin fotografierca ini1iala pc film, unnata de scanarc. Oe~i captarea digitalii va
produce intotdcauna un fi$ier mai curat, cste esen\ial sane amintim cii filmul foto i$i
piistreazii unele avantaje. Pc langa prc\ul sensibil mai ridicat (costul camerei digitalc plus
batcrii, carduri de memorie etc., prin compara\ie cu un aparat foto cu film la calitate
similarii). posibilitatca oferitli de fi lm ca mediu de stocare $i arhivarc foarte convenabil
trcbuie luata $i ca in considerare. Fi$ierele digitale trebuie arhivate cumva $i, dc$i costul
accstui proccs scade rapid (in special odata cu scaderea pre\ului unita\ilor inscriptoare de
CD), stocarea pc tem1en lung $i pastrarea in bune conditii a fi$ierelor digitale Inca implicii
utilizarca unei 1ehnologii care este intr-un stadiu oarecum incipient.

Filmul ca mediu de stocare


Pe de alta pane, rezisten\a pc termen lung $i U$Urinta in utilizare a filmelor foto esre un
atu verificat in timp. U$urin\a cu care poate fi incarcat un nou film in aparat, in timp cc
vechea rola intra Iara probleme in buzunar, trebuie co.mparata cu procesul greoi de
transfer al fi$ie relor de pc o camera digitala in computer - sau eel pu1in cu men\increa
unei colcc\ii destul de costisitoare de carduri de memorie. Aceste considera\iuni trebuie
luate in calcul a1unci ciind facem compara\ic intrc captarea pe film versus cca digitala.

Formarea imaginii
Casa in1clcgcm difcrcn1ele intre fotografia digitala ~i cca analogicii (pc fil m). impreuna
cu implica1iile accstor difcren1c. trcbuic sii examiniim modalitii!ilc in care cstc gcneratii
imaginca prin fiecare metoda.

Aparate foto convcntionale - cu fi ln1


lntr-un aparat trad i\ ional. lumina trece prin ob icc tiv ~i cadc pc cmulsia filmu lui.
Expuncrca la luminii cstc <lozatii prin obturatorul "i diafragma aparatului. Filmul color
cstc compus di nt r-o scric de ..s traturi .. scnsibilc. ficca re con1inand cristalc de
.. halogenuri\ de argint''. Expunerea la lumimi stimulcazii $i pune in mi$carc particulcle
inciircate electric, rczultand o ..imagine latcntii" cu aglomcriiri de ..argint mctalic... La
fi lmclc color. accstc aglomeriiri sunt amplificatc ;;i devin vizibile prin dcvclopare. proces
in care argintul metalic este inlocuit de .,coloranfi specifici.. - ceca cc dii na~tere unei
..granulatii pc film".
Pc dural<l cxpuncrii. fiecare str:it al filmu lui nlspundc numai la una dintre culorile ro~u .
verdc ,_i albastru - ccle trei culori ale spcctrului luminos care. prin combinare. dau lumina
alba. lmaginca rczultata cste perccputii ca o combina\ic de partieule de vopsca coloratii. sau
,.granule ... in interiorul fieciirui strat. impreunii. accstca rcconstituie imaginea color.
Caractcristicilc imaginii fina le sunt controlate de calitatca tilrnului. 0 sehimbarc in tipul de
tilm folosit ,.a atrage dupii sine nu doar o posibilii schimbarc a sensibilita\ii (sau timpul de
expuncre al filmului). <lar ~i modificiiri de culoare, tonalitatc, granula1ie etc.
Nota: in caz ul un ei ca mc re trad itiona lc, acchl$i a parat poa te Ii utili1..at pentru a inrcgis tra
imagini cu caractcristic i foarte di ferite, doa r prin sch im barca film ului.

Film c 11 gra1111/a/ie mare

Film de bumi calitate. cu granu/a/ie finci

Aparate foto digitale (cu senzori de imagine)


Ca ~i in cazul aparatelor foto tradi1ionalc. camerele digitale folosesc obicctivul pcntru a
focaliza lumina si diafragma si un obturator pcntru a controla expuncrca. in loc sa cada pc un
film foto. lumina se focalizcaza pc un scnzor de imagine, compus dintr-o serie de zone
fotoscnsibile. numite .. pixeli". Ficcarc ,,pixel' csic conectat electronic la un procesor. care
poatc miisura gradul de stimularc elcctrica pc care a primit-o pixclul. Ace~ti ..pixeli", la fol ca
si halogenura de argint din peliculele foto tradi!ionale. inrcgistrcazci numai intensitatea luminii.
nu si culoarca ei. Culoarca este crcata prin alocare sclcctiva, sau sccvcn\ierca alternativa a
pixclilor astfcl incat sa inrcgistreze componentclc rosu. vcrdc si albaslru ale luminii.
Sprc deoscbirc de aparatcle foto cu film.
natura senzorilor de imagine depinde
integral de construc1ia camcrci. Altfel spus,
toatc caracteristicilc pc care senzorii ii
atribuie imaginii Sunt fixc $i pot fi
schimbatc doar dacii inlocuim aparatul.
Tonalitatea. coloritul si claritatea dcvin
astfcl semniitura camerci digitalc. Aceastii
diferentii insemnatii este adcvarata pcntru
toatc aparatele de accst fel, cu cxccp1ia
celor foarte avansatc (cxtrcm de scumpe).
Modificarea i11te11sitiifii l11111i11ii captate
la care se poate schimba back-ul digital si
de pixeli - finefi cartea la dista11fa de
ofera, in teorie. o oarccare nexibilitatc.
ochi. pe11tr11 a percepe imaginea.
Nota: Spre deosebire de apar a tele pe bazli de fil m, car acter isticilc imagin ii inrcgis trate
sun t determinate de scnzorii folositi ~i rac 1>ar1c din consrructia camerei roto.

Cand un 1>ixe l cste expus la lumina de intensita te crescatoare. cl produce


corcspunzii tor o crestere in sarcina clcctrica gcnerata. Aceasta sarcina este
arnplificata si masurata. iar un ton de gri. sau ,,nivel" cstc produs. Accst nivcl estc
dcscris printr-un numar unic, care poate Ii salvat ca infom1a\ic digitala ~i poate Ii
apoi u~or manipulat pc computer.
Scmnal ardtat

Lumina cade

pc monitor

pe pixcli

Semnal

amplificat

digitalizat
Conversia l11111i11ii de la analogic la digital

Rezolutia
de scanare

Rczolu\ia de scanarc nu cste, de regula, aceea~i cu rezolu!ia ncccsarii pcntru tipiirirea


imaginii scanatc. Daca dori!i sa tipari!i o imagine mai mare decal originalul. rczolutia de
scanarc va fi mai mare decat cca de afi~are; de exernplu. un ncgativ de 35 mm va trebui
sca nat In exces la 1200 ppi daca dorim o imagine color tipa rit ii la 150 ppi (vezi
Rczolutic, pag. 11). Daca imaginea tipiiritii estc mai mica decat origi nalul. rezolutia de
scanare va ti mai mica decat cea de afi$are.
Cu cat este mai mic originalul, cu atat rczolutia de scanare trebuie sii fie mai mare.
Pcntru calculul fonnatului ~i rezolu!iei imaginii la scanarca unui negativ. diapozitiv sau
fot0grafie. trcbuic sa cunoa~tcti urmiitoarclc:
Dimensiunile ~i ,.modul'' imaginii finale doritc; de exemplu A4 RGB. A3 Grayscale etc.
- Rezolu1ia optima de imagi nc ecru la de imprimanta (proportionala, dar nu identicii
valorii dpi a imprimantei); de cxemplu, 240 ppi cstc, de obicei, rezolutia optima pentru
o imprimanta inkjet (vezi Calculul rezolutiei imaginii pentru afi~are, pag. 15).

Size &
Mode

Rezoluiia optima cen1ta de dispozitivul de


72 ppi

low quality

150 ppi
200 ppi
medium quality

300 ppi
high quality

A3 RGU
A3 Grayscale

2.86M
l.98M

12.44M
4.14M

22.20M
7.40M

49.80M
16.60M

A4RGB
A4 Grayscale

l.43M
0.49M

6.22M
2.07M

11.IOM
3.70M

24.90M
8.30M

ASRGB
AS Grayscale

733K

3.1 IM
l.04M

5.52M
l.84M

12.SOM
4.14M

245K

a ft~arc

Q)

N
Cf)
Q)

LL

Daca :?ti!i formatu l, modul ~i rezolutia de imagine ncccsarc pcntru tipiirirc, pute!i alege
una dintrc urmiitoarele ac\iuni:
- Crcati u11 fi~ier tip dumm y lilc cu ajutorul programului de prclucrarc a i1naginii.
Accesati File > New ... lnlroduccti spcci fica!iile (fonnal, mod. rezolu1ie). Yeti obtinc
astfel o estimare a marimi i fi$icrului obtinut prin scanare. Fi~ierul dummy este apoi
~ters. Cre~te!i rezolutia de scanarc piina la obtincrea unui fi~ier cu marimea dorita.
- inmulti!i schirnba rea de dimcnsiunc propoqionala (formatul orginalului prin
compara1ie cu forma tul dorit la afi~are) cu rezolu\ia ceruta de imprimanta; de
cxcmplu. daca dorim un format 8 x I0 dintr-un original 4 x 5, dimcnsiunilc sc
dubleazii (x2). Daca imprimanta necesitii o rezolurie de 150 ppi, originalul ar trcbui
scanat la 300 dpi (2 x 150 = 300).
ota: intotdc.auna scanati la rC'.1:oluti e crescuta, sau in form at mai mare, daca nu s untct i siguri.

Niveluri
Dupii scanarea imagi nii originale, de rcgulil cstc necesar sil vcdcm histograma.
pentru a veri fi ca clacti au fost caplatc suficiente detalii In timpu l proccsului de
~ca n arc. Facwrii care vor dcgrada imaginca digita la f"in al<
i sunl contrastul ~i
culoan:a cxccsivc sau insufi cicntc. in Photoshop. acccsa1i Image > Adjustment
> Levels.

Aj u~t arca

tonurilor mcdii
Ajustarea
umbrci

Ajustarca
ton urilor
luminoasc

lmaginca orig i11al<i .~i '1is1ogra111a re::.11/ralli din rr-o scanare e.ficie11ui.
care a cap/a l de!alii/e din ::.011ele de /11111i1ui ,~i wnbrti. Remar ca(i 1111111tlr11/
mare de ni1:f11ri. repre:e11rcind pi.re/ii de.1e111nari pen1n1 loale cel e 256 de
11fre/11ri de la 0 (negru) /11 slanga la 255 (all>) in dreapla. li1erele A, H .~i
C de pe hisrogrmmi coresp1111d /01111ri/or A. fJ .Ji C de pe imagine.

lmaginea pre::.i111ci o estompar e a ::.one/or


de 11111hNI .yi luminii (imagine l' ll con/rasl
r r:d11 s). llis1ogra111a c o1~/lr111 ii abse11 (a
pi.relilor cor esp11n:tiwri niwduri/or r idica1e
,1i sNi::.11/e. Fe110111e1111/ ar pwea Ji cor ectal
la sca1wre pri11.fixarea 1alorilor liighliglit
,1i shadow i 111r- 1111 mod co r espun:<ilor
imaginii (1e::.i Corectarea 1111ei ima~ini
scmw te de cafilate scii~11t1i).

/111agi11ea pr e:::inl<i o pier der e a deta/ii/or


din :011e/e int1111eca1e .~ i l11111i11 oase. in
comparatie cu origi11a / 11! . f-lis tog r a mu
tlo l'edeste cti 1111 111111uir i11s1!ficien1 tie p i.refi
a j i1s1 r ep a r li::.ul 101111ri/11r i111er111 ediare.
Fen o111e1111 / p oale(i corec1a1 la scanare
prin a 1e1111a r ea 10 11 11rilor din :::011ele
p111ernic 11111hril e Si il11111i11 ate. aj11s1<i11d
parametrul c1111es (11e:::i Co rectarea 1111ei
imagini scw1ate de ca/if(lte sciizutti }.

Ajustarea tonurilor ~i culorilor


Cea mai sirnplii ~i elementarii metodil de a schimba aspectul unei imagini digitale este
folosind op\iunile .. brig htness" (luminozitate) $i ,,contrast". De~i modificarca lor c
simpla. mctoda poate duce la sacrificarea unor detalii din zonele de luminli ~i umbra.
Programele de scanare ~i editarc care permit ajustarea imaginii prin intem1ediul levels ~i
curves ofera un control crescut asupra caracteristicilor de tonalitate ale imaginii. fiirii a
sacrifica detalii. Levels ofcra un control crescut asupra op\iuni lor brightness ~i contrast,
in timp cc curves pem1ite controlul eel mai sotisticat, dar ~i eel mai diticil de inva1at.

Programe de scanare
Un program care permite ajustiiri din levels $i/sau curves este prefcrabil unuia care
permite numai controlul asupra tonalitii\ii. din contrast $i brightness. Prima variantii, de
obieci, este mai costisitoare, iar scannerele iefiine sunt vandute cu programe simpliste.
De~i sunt utile. in raport cu prctul redus la care sunt oferite, aceste programe de regula
ofera control $i calitate tinala !imitate.
OIGwMt: Blade

lnputLewb: @=)~ ~

Cursor de
ajustarc - intrare

- ---1

Cursor de
ajustarc - ie~ire

I I
I c-cj
I ........ 1
I s-... I
I AIM I

l/LP'll'I
Iii .,...

Nivele

Histograme
0 histogramli este similarii unui grafic de bare $i aratii numiinil rcl.ativ de pixeli pentru fiecare
dintrc cele 256 de niveluri. Cursoarele de sub histogramii scrvesc la modificarea parametrilor
shadow, midtonc (gamma) ~i highlight (mnbre, tonuri mijlocii. tonuri luminoasc).
Prima ac\iunc la dcschidcrca unei imagini in programul de editare ar trebui si'i fi e
veri ficarea histogramci care aratii numiinil de pixeli alocati ficcliruia dintrc cele 256 de
niveluri. Yn majoritatca situa\iilor. cu cxcep1ia unor circumstante excep\ionale, histograma
ar trebui si'i arate ca pixelii au fost aloca\i celor mai multc, dacii nu chiar tuturor celor 256
de niveluri. lmaginca digitala ar trebui sa afi:;eze $i detaliile prczente in zonele cele mai
luminoase ~i intunecoase ale imaginii originalc. Daca lipsesc detalii, o a doua scanare ar
trebui sii fie filcuta dupii ajustarea paramctrilor fie brightness $i contrast, fie levels $i
curves, daci'i aceastii op\iune cstc disponibila.

Ajustarea nivelurilor
Ajustarea nivelurilor prin metode software poate imbuniita\i semnificativ ealitatea vizuala
a unci imagini. Cea mai bunii calitate riimanc 101u$i cca ob\inutii din fi $ierc digitalc
(captatc cu o camera foto sau un scanner) avand o palctii dinamicii largii. Aceastii palctii
dinamicii depinde de corectitud.inea expunerii in camera ~ i/sau a scaniirii.
Cele mai luminoasc zone cu dctalii, de rcgulii , nu trcbuic sii dcpii~easca valoarea de 245.
in ti mp ce zone le in1uncca1e continand dctalii vizibilc nu trcbuic sii fie sub I0 (accs1 lucru
poate fi verificat utiliu1nd paleta de infonnatie).

l111agi11i cu 10n11ri luminoase

Imagine cu co111rast scilzw

0 imagine ltiglt-key.formaui di11tr-un 1111111iir Aceas tii imagine cu contras t scii:111 se


scii:111 d e pix e li in :on e l e d e 101111ri
intermediare $i 11mbrii. Une le 11ivel11ri
il~/'erioare pre:inui absen{a co111ple1ii a
pixelilor. C11rsur11l shadow ar 1reb11i
deplasat s pre dreapta. pe111111 a hirgi
i11terval11l de repani/ie a 1on11rilor. dar
efec111l high-key s-ar pierde.

dMoreaui 1111ei sca1uiri d e calitate s!abci.


iar paleta di11a111icii es le ingustci. Pa feta
dinamicci poate.fi amelioratii din cursoare.
dar o scanare nwi b1111ii sau (lfocare(I (I 16
bifi p e canal ar 1reh11i sa fi e op/i1111ile
prejerate.

levels

lnputlt'YelS: ~~~

OK

I Cencel I

I Loo- I
I Sav~ I
I AMto I
Output levt:l.s :

ro

171 ...l/ I

ea rrevtew

Ameliorarea paletei de 101111ri cu aj11tor11l cursoarelor.

Pe111r11 a cre,He calitatea imag inii prin


111e10de sojiware.face/i click ~i deplasafi
,ursoarele 1ri1111ghi11/are alh $i 11egr11 ciitre
prime/e nive/uri 1111de este preze111 un
111111uir mai mare de pixeli. Deplas area
ce111r11lui zonei dintre c11rsoare va /umina
sau i1111111eca 101111rile intermediare.

Rez11ltat11l final
ln 11n11a ajustiirilor rezultii o imagine
avfind a pa/eta largii de to1111ri $i 1111
contras t cre.1c111. Prog ra11111l 1111 poate
ll>lu~i i11/oc11i i1!for111a/ia lipsa din :onele
lu111i11oa se $i i11111n ec a1 e. Remarca fi
11[11jitrile din his tog ram{;, care indica
nivelurile de wule fipses1e informafie.

Curbe
lnstrumcntul numit curves (curbe) este modalitatea de aj ustarc cc pcrmite eel rnai mare
control asupra tonalitatii ~i culorii. Folosirea sa este deosebit de utila. datorita ncxibilita\ii
pc care o ofera. Curbele pcnnit izolarea unei plaje lnguste sau largi de valori ale pixeli lor,
intre 0 si 255, In timp cc levels permite ajustari numai in zonele de lumina. umbra ~i tonuri
intem1ediare. lnstrumentul brighmessfcontrast permite modificarea \alorii ltnuror pixclilor
din imagine; de exemplu, dacii folosim comanda brightness ca sa intuneciim irnaginea.
fiecare pixel din imagine sau din zona selectatii va scadca cu 20 de niveluri. Varia\ii lc de
tonalitate ale nivelurilor cu valori ini!iale sub 20 se vor picrdc. dcoarccc aceste niveluri
vor fi toate modificate la 0. Dacii aceea~i ajustare se realizcaza din curbc. varia1iilc de
tonalitate sc pastreaza.

Fereastra de control ,,curves"


La deschiderea ferestrei de control curves. caracicristicilc de tonalitate ale unci irnagini
sunt rcprczentate printr-un grafic (o linie diagonalii 1nclinata la 45 figurata intr-o grila).
Axa orizontata a graficului reprezintii nivelurile curente ale pixeli lor (valori ini1ialc), iar pc
verticala sunt reprezentate nivelurile modificate ale pixelilor (valori finale). 0 diagonalii
dreapta arata cii valorilc initiale ~i finale sunt identiec.
in partea de sus a ferestrei este un meniu drop-down din care pot fi modificatc canalclc
individuale, separat sau impreunii.
Folosi!i canalul RCB master pentru a sc himba ton urilc ~i canalclc individualc
RGB pcntru corectii de culoarc.
~l

ChCllnel: ( RGB

I~

Tonuri
luminoase

,_

J/

OK

ij

I
I
I

CCllCOl

l
l

Tonuri
intunecate

Load ...

Swe...

Smooth

Auto

I/

'

lnforma!ii de
intrare ~i ie~i re

fl

Input:
output:

lt'l./l/I
Iii Preview

IC;;1 ~I

J\pa s a\i ta s ta
Option de pc
tastatura pcntru a
acccsa optiunca
,,Reset".
Facc\i dublu cl ick
pc icoanclc pipctii,
pcntru a sc t a
valori le do rite.

Curbe

Graficul sau curba pot fi adusc in po.i:i\ia ini!iala apiisand tasta Option/ Ah ~i apoi butonul
,.Reset'' de pe ecran. Grila de pe gra fie poatc Ii schi mbata de la 4 x 4 la I0 x I0 printr-un
click in intcriorul graficului. in ti mp cc \inc\i apasata tasta Option/ Alt.
ivelurilc doritc de tonuri $i culori alb. ncgru ::;i gri pot Ii sclcctatc prin dublu cl ick pe
pipetii (vezi Ret u ~a rea ~i imbuniitiitirea imaginilor > Valori tintii. pag. 130).

Corectarea unei imaginii scanate necorespunzator


Daci\ s-a picrdut infom1a\ie in timpul opera1iei de scanarc. eel mai binc ar fi ca imaginea
sa fie scanatil din nou. in loc sa fie corcctata cu un program de cditare a imaginilor.
Dctaliilc lipsii nu pot fi inlocuite prin lumini $i umbre. Folosirea programclor de editare
pentru corcciia unci culori prea putcrnice va produce o gama limitatii de nuan1e. Similar.
resetarea punctclor de ncgru ;;i allb va limita palcta tonala in zona tonurilor intcnncdiare.

Tonalitate
Daca scanarca ini1iall'i 1w ofcrl'i suficient contrast (nu cxista pixeli cu valori scazutc sau
ridicate) sau prczintil contrast excesiv. atunci uncle ajustiiri pot fi racute in etapa de
scanare.
Luminozitatc $i contrast
Pipctele de alb ~i ncgru
Pipetele shadows $i highlights
Controalele levels ~i curves

Ajustarea tonalitatii cu pipetele de alb $i negru


Este posibil sii desemnam punctc de alb $i negru (0 $i 255) pentru imaginea preview in
stadiul de scanare. Trebuie sii avem grija ca punctele de alb ~i negru sll corcspunda celor
mai luminoase. respectiv celor mai intunccate zone de pc imaginea orlginala. Ca punct
de alb poatc fi alcasa marginea alba a hartiei. sau imaginea unci surse foarte putemicc de
luminil. Ca punct de ncgru poatc fi alcasil marginea fi lmul ui sau eel mai intunecat ton
vizibil pe imagine.

Ajustarea tonalitatii cu pipetele de tunbra $i lumina


Posibilitatea de a alegc puncte de umbra $i lumina (shadows $i highlights) permite
desemnarea celor mai intunecate $i a celor mai luminoase tonuri vizibilc pe imagine care
neccsita detalii (de obicci 8-10 :?i 245). Accasta ncccsita studierea originalului inaintc de
scanare, deoarccc cstc posibil ca imaginea sa nu fie rcprodusii fidcl prin scanarc.
Programul ..Epson Twain'' din
imaginca alaturata pcrmitc
sclcctarca atcnta a punctclor de
umbl"J $i lu1nina. Aceste puncte
pot fi ajustate (mai inchisc sau
mai dcschise) din cursoarclc
asociatc lor $i pot fi masurate
din nou dupa cc imaginea estc
deschisii in prog ramu l de
editare. Cursorul gamma este
folosit pc ntru con tro l ul
tonu ri lor intcrmcdiarc, iar
cursoru l threshold (valoare
prag) estc neccsar numai in
scanari de artll.

-1 .

sa

Ajustarea tonalitatii prin curbe $i nivcluri


Daca imag inea scanata ini1ial prczintii
contrast rcdus :,au cxccsiv. fcnomcnul poatc
fi controlat prin modilicarca valorilor lc,cls
~i curves, dacii cstc posibil i n ctapa de
scanarc. Contro lu l lcve ls cstc detaliat in
paragraful ..Ajustiiri de nivel" din ghidul de
studiu.
Aspcctul ti pie <\ I unci curbe cu rolul de a
reduce conlrastul prin intunccarca zonclor
luminoase si iluminarca ee lor intu nccatc
estc ilustrat in diagrama aliituralii. Tonurile
3 4 sau tonurilc de umbra sunt accentuate,
pcntru a rcvcla detaliilc. in timp ce tonurilc
I 4 sau celc de luminii sunt cstompatc.
\lot<i: Daca tonurilc de umbr a ~i lumina sunt
clcplasatc 1>rca mu ll. poatc apa rca fcnomenul
de postcr i;rare.

Programe le de scanare. cum este Epson


Twain, con\in c urbe care pot fi accesate
di ntr-un men iu pu ll-d 0\\'11. Valor il c
standard sunt:
1-lighl ighl:
1/4 Tone:
Midtone:
3/4 Tone:
Shadow:

:!45
192
128
64
8

~Cl(k

.
Tonuri
Iu111 inoase
,/

Tonuri
intunecatc

,_.

IOnt COrrtCUn

......

@)Ill

o
o
o

l -

~ ,,.

Ii

......

f3 " """"

IiiGa

J/<I """

ro -

po;-

1:

p--

.....

" I ... I"-"'-"..'

z.l

.oo-,.

Tone Correttlon

......

"

......

l!1 l!l"'llF1
6a l/.t lii!'-o
G!-S:sl~

a~

t " I

Alaturat sunl exemplc de curbc prestabilite


care maresc sau micsorcazii contrastul unei
imagini scannte.

Terna I
Cu un scanner orizontal sau de film . captati o imagine de pc o fotografic origina la cc
con\inc o palclii largii de tonuri. de la zone foartc intunccate la foartc luminoase (incerca!i
600 x 400 pixcli la 72 ppi}.
Dcschidcti imaginca in programul de edirare si descrie\i detaliilc de umbra ~i luminii prin
compara\ic cu originalul.
Miisura\i tonurilc luminoase ~i intunccate, penlru a vcdca care ni ve l a fost dcscmnat
licciirci zone in proccsul de scanarc.
Privi\i histobrrama care ilustreaza numarnl total de pixcli al fieciiruia dintrc celc 256 niveluri.
Dcplasati cursoarele hadow, midtonc si hi ghlig ht. apoi rcmarcati efectele asupra
tonal itatii imaginii.

fnlaturarea unei dominante de culoare


Daca di n scanarea initialii a rczultat o dominamii de culoare (colour cast). aceasta trcbuic
indcpiirtata in ctapa de scanare pri n difcritc mctodc: folosind canalclc individualc din
paleta de comrol curves. alcgand valorilc doritc din colour wheel, stabilind ..intcnsitatea
nivelului de gri" sau sclcctand cu pipeta de gri un to n neutru sau complct dcsmurat de pc
imagine.
1--.;......;'-"<-;;;.;;.;'_""""
, "'",.;.;;
' ';.;."-""-I C 11 r s o a r e I e d e
-"'-===,.--=:t:!~
., 1.!K!J'. [!J C<>nt rol a I c 11for ii di11

...

Ir:

..

......

() 0

:{!)

prngra11111/ Epson
~ Tll'ai11. Cu pipelll de
@ gri,.face/i click pe o

LJI;;;~)~-~~~ =011 ti

C II IO II II (! 111r11.

des a / /(I' a I . a p o i
mi.~cafi cursorul spre

dreapw.
/11c/11defi 1111 .. gr<')' car d in scopul a11ali=ei
de cu/oare. Nil'e/11rile ar 1reb11i sci fie:

R: 11 0

G: llO

B:l 10

lnc ludeti un etalon de gri I 8% In irnaginea scanata


Un ,,grey card" fotogratic. sau etalon de gri, poatc ti inclus in zona de scanare. pcntru a
.aj uta la coreqia culorilor in crnpa de scanarc. Grey card-ul poatc ti a~czat pc margine. sau
lntr-un col! al originalului. astfel incat sii poata ti indcpartat prin cropping dupa ee ~i-a
imlcplinit scopul. Dac"8 op\iunca levels cstc disponibilii la momcntul scnniirii, grey card-ul
ar trcbui sa aibii aproximativ 110 pc toate canalele. Programul de :;canarc Epson Twain
are un cursor pcntru rcglarca intcnsitii\ii de gri. Pentru aceasta. alcgc\i un ton ncutru de pc
imagine. cu pipcta. Cursorul intensitatc de gri scrvc~tc apoi la corcctarca distorsiunii de
culoarc di n imagine.

Grey card-ul ar trebui sci (Ii/xi (lproxim(l(iv 110 pe {()(I(<.: cmwfele.

lncludeti un etalon de gri 18% in in1aginea prelucrata


Daca folositi un scanner de lilm pcntru a capta imagini de pe un film de 35 mm. grey
card-ul poatc Ii inclus intr-un cadru in tim pul fotografierii (el trebuic sa bcncliciczc de
a ceea~i luminozitatc ca ~i rcstul filmul ui). Dacii op1iunca levels cstc dis ponibilil la
momcntul scaniirii. grey card-ul ar trebui sa aiba aproximativ 110 pe toatc canalclc.

Marimea imaginii
lnainte de a retu$a ~i miiri calitatea imagini i. trebuie ajustate miirimea ei (image size)
astfel ineat sii eorespundii formatului dorit (rezolutia de scanare va necesita. probabil,
sehimbarea rczolu\ici finale) . Acccsa1i meniul lmage > Image Size, pcnrru a ob\inc
calitatea !;li vitcza de opcrarc optimc. Marimea imaginii estc dcscrisii in trei moduri:
- dimensiunilc pixelilor (m1marul de pixeli dcterminii miirimea fi$ierului in kilobytes);
- fonnatul de tipiirire (dimcnsiunilc finale in inch sau cemimetri);
- rezolu\ie (miisuratii in pixcli per inch sau ppi).
Dacii unul dintre acc~ti paramctri cste modificat. va avea efect !;li asupra celorlal!i: de
cxcmplu, dacii miirim formatu l de tipiirirc, trcbuic fie sii sciidcm rezolu!ia, fie sii cre$tem
dimensiuni le pixel ilor !;li miirimea fisicrului . Miirimea imaginii trebuie modifieatii, de
obieei, din urmiitoarele cauzc:
- Rezolu!ia estc schimbatii astfel incat sii corespundii imprimantei.
- Dimcnsiunile finale sunt schimbate pentru a corcspundc ccranului pc care este
afi~atii imaginea.

..---==----.,.---,,...---------.
IMGt: Si ze

Plxe.I OJme.nsions:

1.38M(W~lS

Issa
I*

II pixels

Wldth:

19.S

Htlght:

l.57

II cm
II cm

I5<

11

Wlotn:

llelQht

J2SK)

11 p1xe1s

OIC

I c.nce1 I

;I
I

I Auto I

Print Size:

Aesolutfon:

plxe.Jslinch

on1trln PT'Oportlons

;.

I
I
~

Attomple 1mooe: ~
l 6f
_c_
ubl<---71
~1

Pe111r11 o caliwte optinui. 111cirifi .fi:;ieruf pri11 inle17Jolare (mtirind 1111111li11t! de pixeli ,si
auromat $i di111e11si1111ea Jisieru/11i), selectftnd., Resample image" cu op/iunea .. Bicubic .

Oppunile de marin1e a imaginii


Cand schimbiim marimea unei imagini, putem piistra proponiile $ilsau dimcnsiunile
pixelilor, astfel:
- Dacii bifiim easu{a ,,Constrain Proportions", se pastrcazii propor!ia dintrc lii!imea
~i lniil\imea imaginii. La modificarea uncia dintrc clc. ccalaltii se schimbii automat penlru
a rcspccta propor(ia. Dacii op\iunea nu cstc selcctata. cele douii dimensiuni pot fl
modi licate independent, rezultand o imagine distorsionata.
- Dacii bifiim ciisu\a .,Resample Image", modificarca dimcnsiunilor sau a rezolu\iei
va duce la cre~terea sau scaderea miirimii fi~crului astfcl inci\t sa facii fa!ii schimbarii.
Pixelii sunt fie adiiuga\i, fie 1nliitura!i. Dacii nu o bifilm, mlirimea de tiparirc $i rczolu!ia
sunt asociatc. Schimbarea lii!imii, i'niil\imii sau a rczolutici le va modifica ~i pe celelalte
douii. Dimcnsiunile pixelilor $i miirimea fi$ieru lui riiman constantc.

Redimensionare
0 imagine estc supusii procesului de .,rcsampling" atunci cand dimcnsiunilc pixclilor ($i
miirimca fi$icrului rczultat) sc schimbli. Estc posibil sli schimbiim dimensiunea sau
rezolu1ia de afi~are fii ra a afecta dimensiunile pixclilor (vezi .. Rczolu1ie... pag. 11).
Opera1ia de rcsampling are loc atunci cand dlimensiunile pixclilor din imaginca originalii.
captatii sau scanatii. nu corcspund ccrin!elor de afisare (mi'irimc si rczolu\ic).
Opera\ia de downsampling scade numiirul de pixcli $i $1Crgc informa\ie din imagine.
Crc$lCrea numarului total de pixeli. sau resampling, impl icii . interpo la r e (o nouii
informa\ie de pixeli estc adiiugata. pe baza valorilor de culoare ale pixelilor cxistcn\i).

Imagine scanaui la re:u/11/ie corectci

fectele 111111i resampli11g excesi1

Din rcsampling-ul in execs poatc rczulta o calitate scazutii a imaginii. lmaginca va apiirea
ince\o$ata $i ncclarii. Pcntru a cvita ncccsitatca unui resampling. scana!i imaginea la o
rczolu!ic suficient de ridicatii. sau limitand miirimca de afi$are. Filtrul ..Unsharp mask
poatc crc$1C claritatca unci imagini ince\o~ate.

Bicubic resampling
Resampling-ul unei imagini care duce la Cifc$lCrca mfirimii fi $icrului arc ca rczultat o
calitatc vizualii mai slabii. Daca cste necesar, folosi\i op\iunea ,.bicubic" din prcfcrin \clc
de resampli ng ~i limita\i cre~terca la du b lu l mari mii origina le, pent ru a minimiza
picrderca de calitatc. Folosi\i filtrul unsharp mask dupa resampling, nu inaintca opera\iei,
$i limita\i amploarca rcsa mpl ing-ulu i aplicat une i singure .imagini . Dad\ pro_gramul
permite opera\ii simultanc de crop. rcdimcns ionarc $i rotirc a imaginii, aceastii funqic ar
trcbui utilizatii oriciind cstc posibil.

Cropping (Taiere)
Este posibil sa c lcctuam s irnultan opcra\ii de rotirc. cropping sau rcsampl in g pc o
imagi ne. Face\i crop la o anumitii miirime ~i rezohqic. pcntru a optimiza miirimea
lisierului si a trccc de la rczolu\ia de scanare la cea de afi;;arc.

lilm de 35 mm
print de 4x6 inch
0 rczolu!ie de scanarc de 1800 ppi pentru
(
un lilm de 35 mm $i 400 ppi pcntru tiparire)
la 4'' x 6'' va genera un fi~ier de 11 MB.
'

Miirimea de ie~ire ~i rczolu1ia


10.5 x 7 inches@ 220 ppi
marimea

li~iernlui: I0.2

MB

Tema2
I. Scana\i o fotografic, pcnlru a ob\ine un fi ~ier pu\in rnai mare de 11 Megabytes.
2. Face!i click pc icoana crop, pcntru a-i ati~a ..Op!iunilc... Dacii lucra1i cu versiunca 5.
faccti dublu-c lick pc icoa na crop, penlru a vcdca paleta de op\iuni. ~i sc lccta\i .. Fixed
Target Sizc" impreunii cu unitiili lc de miisurii pe care Jc dori!i.
3. lntroduce\i valorilc de rniirimc $i rc1.olu\ie ale imaginii finale (alcgc\i .. in" ricntru inch
sau .,cm" pentru ccntimctri ca imitate de miisurii. in Photoshop 6 ~i 7).
4. Tragc(i simbolul de crop dcasupra imaginii si alegcti aria pc care o piistra\i la cropping.
C.'c1nd ridica\i <lcgetul de pe bu1onul mousc-ului. zona selec!atii va apiirca lncadrata de mancrc.
5. J\justa\i zona de crop tragand de mancre: roti\i imaginca triigand de icoana In fonnii de
sligcatii curbii care apare cand viirful cursorului cstc po~i\ i onat liingii un miincr de colt.
6. J\piisa1i tas1a Enter Rerurn pemru a fina liza opcratia crop. sau Esc pcntru a o anula.
Notii: Dacii in cropping utilizati valori prccisc alc climcnsiunilor, ,or apiirca constriingcri de
,.aspect r ati o'; de excmplu. o fotogratic d e 8 x 10 inch are un aspect ratio de 4:5. in timp cc
un film 11cga1iv de 35 111111 arc un alt <1spcct ratio , de 2:3. Dacii raportul (,,as pect ratio")
imaginii destinatic nu cste conform cu eel a l imaginii origina te. va apiirca o oarccarc picrdcrc
din imagine.

WO
...

scop
- Sa ofere o sursa de informatii tehnice despre lanturile de operatii.
- Sa dezvolte intelegerea procedurilor implicate in producerea unor 1magini 1ipllri1e care
sli corespunda 3$1eptllrilor in ceea ce priv~te culoarea.

- Sa dezvolte cunO$tintele despre modul in care lanturile de opera1ii administrate pol


influenta culoarea.

obiective
- Stud iati o serie de lanfllri de opera\ ii pe baza echipamentelor de intrare $i de ie$ire
disponibile.
- Analizafi $1 evaluati eficacitatea fluxurilor de operalii implementate $i f'aeeti sehimb
de idei $i opinii cu alti studenti.
- Implicar e p er sonaJi - realizati o serie de imagini digi1ale care sli demons1reze
rezuha1ele lanturilor de operatii srudiate.

Introducere
Scopul admin istrilrii un ui work fl ow cstc sa pcrmita rcprc1.entarca fidcla de cat re un
echipame nt a c ulo ril o r caplate de un a lt d ispo7 it iv - sau poa tc chiar a cu lorilor
documentul ui original. Dupa cum a fast discutat i'n eapitolul precedent, exista multe cauze
ale erori lor apiirute in rcproduccrea culorilor. Echipa111cntc dif'crite repre;dnta culorilc in
mod diferi t, in runc\ie de 111otlul lor tic opcrarc RGl3 sau CMYK- daca fo losesc cemealii
sau lumini'i pcntru a produce culorilc. In plus, liecarc aparat are propria sa gama de culori
mai largii sau mai restra n~a. pc care o poatc reproduce.

Tmplementarea unui workflow


Configurarea unui sistcm de 111a11agc111cnt al culorilor care sii ofcre rczultate constante ceca cc inscam nii crcarca t111t1i work fl ow administrat - ncccsita una dintre urmatoarclc
operatii , sau chiar pc amandouii:
Calibrarca cchipam cntului. Accasta trebuic sii sur vinii la interva le regulate,
deoarece performan\clc de functionarc ale unui aparat sc schimbii in timp (vezi
..Calibrarca monitorului .. , pag. 8 l ). Calibrarca ad uce toatc ec hi pamentc lc la
parametri i unei anumite stiiri sau condi!ii. Accasta nu cstc aceea~ i cu starea ,,di n
constructic" a dispo1.i1ivului.
Crcarca unor profil e de cchipamcnt. Un profil cstc o ..scmnaturii" a unui anumit
aparat. care dcscric capabilitii\ilc sale de culoare. Aceasta pe1111ite convers ia
eulorii la nivcl software (ColorSync pc Mac. sau ICM pc PC). in asociere cu un
CMM. intrc spa\ ii de culoare dcpcndente ~i independente de eehipamenl. Aecasta
implemcntarc a unui profil bazat pc un workflow ofcra pcrfo rmanrc constante in
timp, chiar daca fi~icru l este mutat de pe un Ian! de echipamente pe altul - cat timp
toatc sc confonncazii accl uia~i profil ICC.

Un sis /em cu buclii i11c/1iscl

fn diagra ma de mai sus. conligurarea buclei lnehise nccesitii calibrarea cchipamcntelor,


dar nu sc bazcazii pc utilizarca protilurilor.

UtiJjzarea unui sistem lnchis


Accasta cstc cca mai simpla implementare a unui Ian\ de opera1ii cu culori - bazatii
integral pc capacitatca de a cupla toate dispozitivclc In accca~i buclii hardware. Aceastii
mctodii cstc cca mai recomandabila pcntru utilizatorii care:
Folosesc programe care nu includ op\iuni de management al culorilor. de
cxcmplu Photoshop L.E.
Opercazii intr-un mediu complct controlat. undc toatc intriirile ~i ic~iri l e sunt
adaptatc la cehipamcntcle cc formeazii bucla lan1ului de opera1ii. Pentru ca acest
sistem sii fi e pc dcplin eficient, fi$iercle nu vor provcni din altc surse decal
cchipamcntclc de intrarc in bucla - cum ar fi scannere sau camerc digitale.

Terna 1
I. Deschideti mcniul Edit > Color Settings ~i alcgc\i una dintrc optiunilc pre-press
originale din panoul Settings. Aceasta va dcfini spa1iul de lucru ca fiind Adobe ( 1998)
RGB. 0 discu1ic amiinuntita a acestei teme o puteti giisi in capitolul ..Cc sc in\clcge
printr-un spatiu de lucru color?". la pagina 91.
2. Alege\i un fi~icr RGB care prezintii o largii varictatc de culori ~i tonuri - imaginca tintii
- asigurandu-vii ca ati inclus nuan1c subtile de lexturi gri $i color. Vcde\i ,,Rccapitularea"
de la sfarsitul accstui capitol pentru generarca unei astfcl de imagini . (Fi$icrc similarc
sunt uncori livratc impreunii cu scanncrc sau imprimante).
3. Tipariti imaginca pc imprimanta ata$atii sistcmului ~i nu ajustati culorile sau tonurile
prio iotermcdiul programului de control al imprimantci. Privi!i imaginca tiparitii in
conditii de luminii ncutra. cat mai aproapc posibil de monitor $i, din programul Adobe
Gamma, reglati fin sctiirilc de gamma ale monitorului (a$a cum cstc dcscris in Terna 5. de
la pagina 82), astfcl incat imaginea de pe ecran sii fi e cat mai apropiatii posibi l de
imaginca tipiiritii. Asigurati-vii cii optiunea ,,View Single Gamma Only" nu cstc bifatii,
astfol inciit culorilc sii poatii ti ajustate. individual.
4. Salva!i profilul crcat sub un nume adecvat. cum ar Ii .. ProfilPersonal". Accst prolil a
configura1 acum monitorul astfel incal imaginca alisatii sii lie cat mai apropiatii de cca
tiparitii. (Folosi!i protilul de monitor pentru a vcdca cum va arata imaginea ciind o tiparim
pe imprimanla din sistcm.; vczi ,,Martori software", pag. I05).
5. Acum luati imaginca tiparita si scana1i-o pc scanncrul atasat la sistcm. Modificati
seliirile de scanarc. din programul scannen1hii, piinii ciind imaginca scanatii, afisatii pe
monitor, aratii la fel ca originalul si la fcl ca imaginea tipiiritii. Salva\i accastii
conftgura\ic a scanncrului sub un numc adccvat si folo~ili-o in toatc scanarilc.

Nota: Sistcmul a fost acum calibrat astfel incat un rczultat \VYSl\VYG cstc rcalizabil.
Totu ~ i, aceasta nu lm1>licli ~i corcctitudinea culorilor. in rcalitatc, calitatea ' 'a depinde
substantial de calitatca cchipamcntelor - mai ales ell atilt monitorul, cat ~i scannerul au fost
configurate astfel i'ncilt sli se adapteze la limitarile imprimantei.

Utilizarea profilelor intr-un workflow administrat


intr- un sistem de management al culorilor in sistem inchis. unde toate variabilcle de
intrarc, afi$arc $i ic$irc Stint prclucratc cu t1n numiir limitat de cchipamcnlc ct1noscutc.
rczt1ltalt1I fi nal po~nc ti controlat si prcvizibil. Tolt1$i. dacii in oricare dintre etape este
fo losit t1n echipament din afara buclci, cum ar fi scanncrc ~i imprimanlc di fc ritc,
rczt1ltatcle pot dcvcni imposibil de preconizat. in accst moment estc necesar un proces
mai riguros de management al cul orilor. Un astfcl de sistem, bazat pe profiluri ICC
universal rcct1noscutc, pcrm ite transfcrul l'i~ic rclor ck: pc un sistcm sau cch ipament pe
altul - piistriind predictibi litalca rcimltalt1 lui. Programe cum sunl Photoshop pot ajt1!a la
crearea unci abordi'i ri univcrsale, care sc bazeaza nu pc ajustiiri vizualc, st1bicctive, ci pc
proli luri ICC care controlcazii schirnbi\rile nceesare pcntru a ob\ine rczt11late constame.
ota: Cll nd im aJ? in ca cstc trans fcrntil de pc un cc hipamcnt pc a ltul, cstc ajustatii de C MS
pr in int crmcd iul profil clor asochHc, ast fc l i ncii t imagin ea sii fi e afi~atii in accla ~i fc l de toate
cchip amc nt clc din lantul de opcra!ii.

prolilul ICC

al spnt iului
de lu~n.1

cchipmncnl

independent

Prt?file aplicate pri11tr-w1 Ian/ de opera/ii (workflow)

Tagging
Cal ibrarca unui monitor din cadrt1l t1nui sistcm (prin mctodc software sat1 hardwa re)
creazii un profil ICC unic. Dcoarccc ficcarc monitor arc propriile sale caracteristici ($i
propriul profi l). valori RGB idcnticc su nt afi$atc oarccum difcrit pc ficcarc sistcm.
Exccp\ie fac cazurilc in care profilul ICC estc incorporat chiar in fi$icrul de imagine. in
aces1 caz, sis1emt1I poate aj usta valorilc RGB astfcl inciit sii afi$czc imagin i idcnticc pe
ambele monitoare. Procedcul cstc cunosct1t drcpt ,,tagging" ~i cstc opcrat automat de
multc programe editoare de imagini. Totu$i, asocicrca imaginii cu prolilul de monitor
presupt1ne schimbiiri constantc ale datclor din imagine. la transfcrul accstcia de pc un
sistcm pc altul. in accst punct, ,,spaliul de lucru" dcvinc important.

Ce se intelege printr-un spatiu de culoare?


Dupa cums-a discutat 'in sec1iunea antcrioarii, fiecare monitor va reproduce eulorile intr-un
fcl propriu, in spa1iul siiu de culoare RGB. Deoarece fiecarc monitor csteu$or diferit.
spa1iul de culoare unic al monitorului (caractcrizat de profilul sau) dacli este ata~at unei
imagini, va produce schimbari ale imaginii de fiecare data cand fi ~i erul este afi~t pc alt
monitor. Cu cat fi$ierul este transferal mai des intre diferite sisteme, cu atat cl este
modificat mai mult, rczultand o mai mare posibilitate de pierdere a informa\iei. S-ar
parea. deci. ca incorporarea profilului de monitor intr-o imagine nu este o solutie perfecta
pcntru a plistra culorile constante, pcntru ca poate duce la degradarea imaginii, pc mi'isurli
ce fi~icrul cstc transferat de pc un sistem pc altul.
Nota: Solutia acestei probleme estc sii incorporiim in imagine nu profilul de monitor specific
sistemului pe care lucriim, ci profiJul unui .,spatiu de lucru" RGB predefinit.

Working

0 imagine aji$afii pe douci 111011itoare,fiecare ecran fii11d conjigurat co11for111 propriului


stiu profit.

Acest ,,spa\iu de lucru" este precis definit $i. chiar mai imponant, estc independent de
echipament. Ceca cc 'inseamnii ca oricare doua sistcme pc care ruleaza acela$i spa1iu de
lucru nu vor nccesita schimbi'iri ale datelor reale de imagine, ci doar ale datelor de
afi~are a imaginii. Acesta este un mare progres in managementul culorii, pcntn1 ca acum
orice platforma hardware ar ti folosi1li, indepcnden\a de cchipament a imaginii RGB es1e
asigura1a.
Noti: in practicii, profilul de monitor determinii modul in care va fi afi~atii imaginea pe ecran,
iar spatiul de lucru color determinii datele efectivc de culoare RGB ale imaginii. Proffiurilc de
monitor sunt adesea incluse in programe ca Photoshop ~i in sistemcle de opcrare.

Terna 2
1. Deschidc1i o imagine RGB aviind o paletii larga de eulori.
2. Accesati Image > Mode> Assign Profile. Asigura1i-va ca optiunea Preview cste
bifata. face\i click pc Profile $i alege1i oricare profil de monitor din listli. Click pc OK.
3. Observa1i cum se schimba eoloritul imaginii. pc masura cc alcge1i diverse profiluri.
Schimbarilc pol fi comparatc biffind $i debiffind ciisu\a Preview. Rcmarcati ca aceasta
schimbare nu es1e neaparat unifonna. afcc1and uncle culori mai mull decal pc cclelalte.

Cum alegem spatiul de lucru


Mai multc spa1ii de culoare RGB sunl incluse in Photoshop {scparat de spa\iile
individualc ale monitorului) ca alternative care pot fi a Iese ca spa1iu de lucru color.
Ficcarc dintre ele are propriilc caractcristici ~ i necesitii explica\ii mai dctaliate:

Apple RGB se bazcaza pc monitoarele Apple 13" si cstc vcchiul srandard pcntrn
spariul de culoarc.
s RGB cstc un spa\iu rcstrans de monitor. eel mai adecvat pentru utilizarc pc
Internet.
CIE RGB se bazcazii pc modclul de culoarc CIE.
Adobe RGB ( 1998). cunoscut anterior ca Si\IPTE-240!\ll , este un standard foarte
util, dcstul de larg pcntrn rnajoritatea imaginilor tiparite sub RGB $i CMYK. Estc
spa\iul ales de mul\i profesioni~ti.
Wide gam ut RGB este un spa\iu cxtrcm de larg. care acopcra intrcgul spcctru de
posibilitii\i RGB. dar include multc culori care nu pot fi tipiiritc.
1TSC cste un standard TV.
PAL/SECAl\>I cste un standard TV curopean.
Colorl\llatch RGB cs1c un standard bazat pe un monitor uzual in pre-press. Are o
gamii pu\in mai mica dcciit spa\iul AdobcRGB.
i\1onitor RGB cstc spa\iul asocial cu prolilul c rca l pcntru rnonitorul pc care
lucra\i. Utiliza\i accst spa\iu numai dacii rn1 cstc ncccsar managementul culorii,
de cxcmplu pentru configuriiri in buclii lnchis.'i.

' ota: I n Photos l101>, ~patiul de culoare sta nda rd cste s RGB, care nu este adecvat lu cru lu i cu
imp rim a n ta, di n cauza gammci sale restrft nsc. Estc dcci imponant sa schimbam s1>a{i ul de
culoare cu unu l mai larg, adccvat tipari rii l11 imprimantii - de cxcmplu Adobe RGB (1998).
Photoshop 6 ~ i 7 vo r dclini automat accst spa!iu ca fiind standard daca schimba!i opfiunea
Settings din mcniul Co lo r Settings pc o ri ca rc d intre opfiunil e standard de prcsa. \'ezi pasul 2
din subcapitolu l ,,Cum configuram un s istcm ba7.at pe un prom ICC". 1>ag. 94).

0 analogie intre spatii de culoare


Pcntru a in\clege teo ria care sta la baza unui workflow administrat color, cste esen\ial sa
rcaliziim difcren1a dintrc spa\iul de monitor $i spa\iul de lucru ~i sii nc clarificam fc lul in care
clc sunt utilizate. Pcn1111 a clarilica accst concept. considcra\i um1iitoarca analogie:
Spafiul d e lucru poatc Ii gftndi t ca o cutie mare cu crcioanc colorate, iar s patiul de monitor ca o
coalii de hartic.

Cat ti mp cut ia cu c rcioan c estc suficient de mare , nu vom avea nici o problemii sa
rcproducem ccle mai multe cu Jori dintr-o imagine. Daca insa in cutic avcm prca pu\ine
crcioam:. nu vom purea reproduce uncle cu tori. Pc de alta parte, dacii numiirul crcioanelor
este foartc mare, uncle dintre elc ar pu1ca chiar ramiinc nefolosite! Hartia pc care o alcgem.
sau mai prccis culoarea sa. va dctcrmina exact ce creioane folosim pcntru a reproduce fiecare
culoarc. Tn accastii analogie. o cutic mare de culori echivaleazii cu un spa\iu de lucru cu gamii
largii, in timp cc suportul imaginii - h;1rtia pc care o coloram - cstc spa\iul de monitor.

Tema 3
lmagina\i-va ca su11tc\i un grafician care a
primit sarcina sii copicze pc hartie sigla
unei anumite companii. Aceasta companie,
numitii Spectrum Enterprises. arc o sigta cc
con\inc o banda colorata sub forma unui
curcubeu. cu un patrat alb in interior.
Primi!i o cutie cu 20 de creioane colorate
(spa\iul de lucru) $i o foa ie de hiirtie alba
(spa\iul de hiirtie).
I. Lua1i un set de crcioane colorate $i copia\i sigla pc o coala de hartic. cat mai fide I
posibil.
2. Acum lua1i o foaic de hiirtic galbenii $i. cu accla$i set de culori. copia\i din nou sigla.
Remarca\i ca. de aceastii data, va trebui sa folosi\i un creion alb pcntru a rcprezenta
patratul din centn1, in schimb nu ave1i nevoic de creionul galben. Cu altc cuvintc, pcntru
a reproduce fidcl sigla, trcbuic folosite creioanc difcritc din acela$i set, atunci ciind se
schimba culoarca hartici. Daca am exprima aceasta in tcrmenii unei ecua\ii matcmaticc
sau prin profiluri, am putea spunc ca trcbuie aplicat un ,.profil de hiinic". astfcl incat si'i
alcgem crcioanclc adecvatc pentru reproducerea fidclil a siglei pc hiirtia galbcnil. Am
putea tragc concluzia ca, de fiecarc dat;i cand schimbam culoarea hanici, un nou ,,profil
de hiinic" trcbuic aplicat - chiar dacii folosim acela$i set de crcioane!
Sc foloscste
crcionul alb

Nu cste nevoic de
creion galbcn

--hanie galbenli

3. De aceasta data. incerca1i sa desena1i sigla cu doar trei creioanc. incerca1i din nou pc
hilrtie galbenii. Rcmarca\i ca, atunci ciind rcduccm numarul de creioane coloratc,
indiferent ce hiirtic folosim, sigla nu poatc Ii reprodusii fidcl. Estc clar ca acest mic set de
trci creioane formcazii un spa\iu de lucru prca mic pentru a rcprczcnta sigla. Legiitura
dintrc hiinie (spa\iu de afi$arc) $i crcioanc (spa\iu de lucru) devinc cvidcntii.
Notil: in prelucrarea digicalil a imaginilor, ,.spatiul de an~are'' este spatiul de monitor, iar
.,spa\iul de lucru,. esce spatiul RGB ales, desem nal pri n configur afia de culori.

Cum configuram un sistem bazat pe profilul ICC


Configurarea unui lant de operatii compatibil cu standardele universal acceptate implica
fo losirea profi lelor TCC. Aceasta permite un management al culorilor care sii ofere
rezultate pred.ictibile - indiferent de echipamentele utilizate. Configurarea unui asemenea
sistem implicii o serie de pa~i. Fiecare etapii a procesului trebuie parcursii cu aten\ie ~i,
odata implemen tate, setiirile sistemului nu trebuie modificate arbitrar. Cel mai mare
obstacol ill managementul culorii il constituie insuficienta lntelegere a procesului de catre
unii utilizatori care modificii unul sau mai multi parametri de sistem, lntrerupand astfel
lantul de operatii.

Pasul unu: calibrati monitorul

cum a fost prezentat' in sectiunea a11terioarii, monitorul trebuie calibrat astfel incat
reprezentarea imaginii pe ecran sii fie fidelii. Chiar dacii este posibil sa lucriim utilizand
numai valorile curente indicate de fereastra info. generarea imaginii este o opera\ie
s ubiectivii care se bazeazii pe consideratiuni estetice, astfel lnd\t este importani ca
imaginea sii fie reprezentatii fide! pe ecran.
A~a

Pasul doi: configura~i programul Photoshop


Procesul de configurare a programului Photoshop cste tmul dintre cei mai importan\i pa~i
ciitre crcarea uuei culori predictibile. Din acest punct de vede re, au apiirut schimbari
senu1ificative fa\a de versiunile anterioare de Pbotoshop (lnainte de versiunea 6) ~ i se
justificii pretul unui upgrade. Tn plus fata de rezol va rea multor probleme de
funqionalitate, Photosbop 6 a schimbat fundamental modul In care sunt configurate ~i
utilizate spatiile de lucru. Cea mai semnificativii schimbare a fost ca, spre deosebire de
Photoshop 5, unde toate documentele deschise trebuiau sii aibii acela~i spatiu de lucru,
incepand cu Photoshop 6 culorile specitice fiecarui document - profile Incorporate in
fi$iere - permit afi~area corecta a mai multor documente In acela$i timp, indiferent de
spa\iul de lucru configurat de utilizator. Aceastii caracteristicii este ~i mai importantii
cand douii sau mai multe imagini sunt contopite lntr-tma singurii - in special daca provin
din surse diferite (ii se evitii astfel conversiile de la un spa\iu la altul.

Alegerea unui spatiu de lucru


Chiar dacii alegerea spa\iului de lucru in scopul de a asigura afi$area corectii a irnaginii
n.u e~te atat de importanta pe cat era in Photoshop 5 (deoarece versiunile ulterioare
incorporeaz a culorile specifice documentului), alegerea spatiului de lucru ar trebui sa
depinda de scopul In care. II vom folosi. De exemplu, dacii majoritatea imaginilor
prelucrate sunt destinate afi~iirii pe Internet, se recomandii spa\iul sRGB, pentru ca are o
gama apropiata de cea a majoritalii monitoarelor PC. Pe de altii parte, dacii imaginile sun!
In mare parte tiparite, ar fi mai adecvat un spa\iu ca Adobe ( 1998) sau ColorMatch,
pentru ca sunt mai largi decat sRGB. Dacii spa\iul ales este prea larg, cum ar ti Wide
Gamut RGB, multe culori nu vor fi tipiirite ~ i irnagini care aratii foarte bine pe monitor,
vor avea un aspect deprin1ant pe hiirtie. Cea mai mare relevan\ii a spa\iului ales apare In
cazul lucrului lntr-un spa\iu CMYK, pentru ca va afecta modul in care este tipiiritii o
imagine atunci cand este trimisa la o anurnitii imprimantii.

Configurarea culorilor
Una dintre cele mai importante ferestre de dialog din Photosbop este cca de configurare a
culorilor. denumita Colour Settings. care poatc Ii deschisa din meniul Edit > Colour
Settings. Chiar dacil la prima vedere configurarea poate parea difici lli, fapt ul cii
majoritatca op1iunilor sunt grupatc in blocuri este de mare ajutor. Jn plus, Adobe a creat
un numar de configura\ii predcfi nitc pcntru a ajuta in luarea unei decizii. Bifand ciisuta
Advanced Mode, avcm acces la alte douli sec\iuni.
. . . . , W'(ll)tPrlVt<$0tlf.A>
_ _ __

p..,__

.........

c.. I

.. ,__ ,,;;os
~

ft:
fllttit

I e
.._ I

,,,__ c..w "2


O.~IS,.

-...

- ......

Ott GM 1$M

... ,,,

,"rl
~

........,,,,.......,. ,.,, ,

___.._,,.
, ______ .... .

~"".,..............,,,

,,..,,.,..,,,,.,.....,.,.....,

p~--- 11 -

Prima scctiunc rcgrupcaza mcniurile pop-up dcnumitc Settings, unde sunt salvate diverse
configuratii prcdcfinitc. impreuna cu toate configuratiilc pc care le crceaza utilizatorul.
Acest mcniu controleaza sctlirilc din altc zone ale fercstrci de dialog. astfcl incat este posibil
sa alegcm doar op1iunca dorita din mcniu, iar paramctrii individuali sunt stabili!i automat.
Cea de-a doua scc1iunc sc nume$te Working
Spaces $i de aici sunt acccsate spa\iile de
cu loare independente de echipament. care
sunt salvate in computer. Pentru lucrul cu
imprimanta. o alcgerc potrivitli estc Adobe
(1998) RGB (vezi .. Cum alcgem spa\iul de
lucru'' pag. 92). Remarca1i cli este disponibilli
$i op1iunca Monitor RGB , da r nu cste
rccomandata ca spatiu de lucru, pentru ca va
restriqiona 1oa1c fisicrclc la caractcristicile
monitorului folosit (vczi .,Cc sc intelegc
printr-un work flow?". pag. 91 ).

Spatiul de lucru CMYK


Pentru ca CM y K CS le un s11a!iu de cu loarc
dependent de cchipamcnl (fiind dcfinit de
caracteristicilc impri nwntci), el este spa\iul
care ,.a afecta eel mai mull modul i'n care
va fi tiparit un fi~icr CMYK pc o ma~ i nii
tipograficii sau o imprimanti\ .,PostScript'" .
Photoshop contine un numiir de configura\ii
prcdcfinitc In fereastra Seuings mcntionatii
anterior, care vor crea automat profi lul
CMYK. De cxcmplu. dacii prcgiititi
imaginca pentru o ma~i na cipografica din
Europa. Japonia sau SUA. alegc\i sctiiri le
adecvate. iar spatiul CMY K va fi dcfinit
automat la paramctrii corec\i. Totu!?i, estc
posibil sa alcgem parametrii ~i separat. mai
ales daca estc ncccsar un fi$icr de imagine
pregatit pcntru o anumitii imprimama (vezi
discu\ia despre ,,CMYK avansat .. , din
scctiunea ..Tiparire ~i pre-press").

6d'f.W:"4 Meck

:::J

S Shtet!-4 U<lco.Utf v2
$ Wtt> Cotff (SWOP) 2

ete lo"'*+ FOf

II (.-..Vti * f.SR aooCI ((Ft f..i.t:lr td'>

Catcva cuvinte despre irnprimantele inkjet de serie


Dupii cum a fost discutat anterior, un spa\iu dcfinit ca RUB cstc creal prin utilizarca
luminii. iar un spa\iu CMYK estc crcm prin utilizarca \Opselurilor ~i ccrnclurilor. fn acest
caz. de ce atal de muhe imprimantc inkjet de serie stttH prezcnrntc ca fiind RGB $i
neccsil~ fo;;icrc RGB pentru a ofcri cclc mai bune rezultate?
Raspunsu I la aceastii l ntrebare rezida in
natura spa\iului CMYK. Dcoarccc convcrsia
unui fi$icr RGB in CMYK este dependenta
de echipamcnl $i de configuratia utilizata.
penlru a cvita complicatiilc. imprimantclc de
serie - cum sunt cc lc produse de Epson convertesc fi~ierul in CMYK printr-un driver
incorporal. Astfcl. imprimanta fo l osc~ac
intotdcauna eel mai mare volum posibil de
informa\ie (prin intermcdiul spa\iului mai
larg RGB) pcntru a afi$a imaginca.
Rczultatul cste ca aceste imprimantc relativ
pu\in costisitoare pot produce imagini de
cali1a1c foartc ridicata. chiar ,.fotogralicii".
fiira a fi ncvo'ic ca utili zatorul sa aibii
lmprimama inkjet Epson 1290
cuno:;;tin\c vastc dcspre culoare.
No tii: Pentru cii m ajor ilalca imprimantclor inkjr1 au acea stii caracteristica, a lcgr rca
spa\iului d e lucru C~ I YK nu arc un rol esc n\ia l - ca lii vreme imprimanta oricum ncccs ita
fi~iere RGB. Spa\ ii le de lu cru Ci\ IYK sunt relcvant c numa i cand fi~ierel e s unt trimisc unui
echipament Ci\IY K, cum ar Ii o ma~i n ii tipograficii.

Politici d e n1a nagement a l culorii


ln cadrul accstci scciiuni sunt alcsc op\iuni care dctermina modul in care Photoshop
lucreazi'i cu imagini provenite din exteriornl sistemului. Acesta estc un aspect complicat
al lucrului in Photoshop, iar versiunile anterioare Photoshop 6.0 II abordau fundamental
difcrit si la o calitatc infcrioara. astfcl incat pentru a cvita confuzii. accasta discu\ic sc va
concentra numai pc Photoshop 6.0/7 .0. Trei politici alternative de lucru sunt oferite In
cadml Photoshop.
..Off' - Recurge1i la aceasta op1iune numai daca nu intcn1iona\i sa folosi\i un
s istem de management al culorii in cadrul Photoshop. Nu estc o op\iune
rccomandatii, cu exceJ)tia cazului in care ave\i un Ian! de opera\ii in sistem inchis.
Chiar $i a tunci. in momcntul in care un fi$icr cste transfera l pe alt sistcm,
imaginea va ariita diferit. Valorile numerice ale culorilor vor ri'imane neschimbate.
dar vor avea semnifica\ii diferite in funciie de configura!ia sistemului.
,.Preserve E mbedded Profi les" - Aceasta op\iune ofera cea mai mare
flexibilitate in lucrul cu fi~iere provenind din diverse surse, indiferent de spa\iul
de lucru configurat pe computer. Modul in care va fi afo;atii imaginea depinde de
profilul de monitor in uz. astfcl incat imaginea va ari\ta asa cum dorim si. dupa
editare, va fi salvatii cu profilul sau original. Dacil fi $icrul nu arc incorporat nici
un profil, va fi salvat ca atare. Toate aceste op\iuni pot fi totu$i modificate de la
caz la caz daca biflin1 casu\elc ,,Ask When Opening'' (;i ,,Ask When Pasting'.
Este foarte indieat sa bifi'im aceste ci'isutc. peniru ca astfel putem alege paramctrii
dori\i, atunci cand setul de valori definite de un anumit protil ar putea sil nu fie
adecvare. De exemplu, dacii fo;ierul original nu contine un profil incorporat. el
poate fi dcschis impreuna cu spa\iul de lucru asocial fi $ierului .

...

--..-1111-

\ 1_.,._<MYK.ot~" ' _. .,..., ......

--"2
~-. . . . '-"2

____.3

..Convert to Working Space". Aceast op\iune stabile$te ca standard spa\iul de


lucru curent $i conveneste toate fi sierele la acel profil. Prin urmarc nu cste
neaparat necesar sii vcdem fi~icrul corect pe monitor ~i lan1ul de opera\ii ar fi eel
prcferat numai daea ar face pane dintr-o situa1ie de lueru controlati'i. In care
fi$ierele sunt transfcrate doar ocazional pe alte sisteme. fn particular, este pu\in
probabil ca utilizatornl sii vrea sii converteascii un fi$ier CMYK, pentru ca acesta
ar fi definit. eel mai probabil. pentru echipamcntul pc care trebuie tiparit.

Pasul trei : calibrati scannerul

'
La fel ca i'n cazul oricarui
cchipamcnt hardware. un scanner va func\iona in cadrul
propriului siiu spa!iu de culoarc. Prin urmarc. in interiorul unui lanr de operarii
administrat, va fi necesar sa-i asociati imaginii spa\iul de cu loarc al scanncrului. astfel
!neat aceasta sii poatii fi afi~atii corcct pc sistcmul pc care cstc importata. Cand facem
aceastii operaric. imaginca ar trcbui sii aparii pc monitor cat mai apropiata posibil de
original. Dacii torusi scanncrul nu cstc corcct calibrat, profilul incorporat in imagine nu va
oferi informa\i i precise despre sistem, iar imaginca nu va fi afisatii corcct. Din aceastii
cauzii este esen\ial sii calibriim corcct scanncrul. Ex istii multc programe independente
care pennit aceasta. cum sunt EZColor. GrctagMacbcth, X-Rite).

0 imagine de referin\ii (numita adcscori


I TS ) furnizata de obicci imprcuna cu

scanncrul, cstc scanata cu toatc sctiiri lc la


valoa rea s tandard (default). Aceastii
imag ine de referintii estc dispo nibi Iii pc
hartic ~i pc film transparent , l'icca rc
versiune avand un fis ier corcspunziitor cu
valori cunoscute. Versiunea scanata estc
comparata, prin programul de cal ibrarc, cu
accst fi$iCr etalon, apoi cste crcat un prolil.
Nota: Asigurafi-va ca profilul a fost salva t intr-un fi~ i c r adccvat lucrului sub Photos hop.
PcntT u W indows, fi~icrul ar trcbui plasa t in Windows\Sys tem\Color Folder , iar pentru Mac
in dircctontl ColorSync Profil es din System Folder .

Pasul patru: calibrati imprimanta


Realizarea unui pro111 de imprimanta cade. si ea, in scama unui program special conceput
In acest scop, care face partc. de multe ori , din set ul de util itare pentru calibrarca
scanncrului sau a monitorului. Pot Ii utilizatc douii metode:
Folosind un ,,spectrofotometru" - un instrument care va mi'isura direct culorilc
tiparitc - pcntru a determina valorile unui etalon cunoscut. tiparit pc cchipamentul
care trebuie calibrar. Aceste valori sunt apoi comparatc cu valorile originale pe
ca re le-am prevazut, similar cu calibrarca scanneru lui , ~i cu profilul
corespunziitor.
Folosind scanncrul pentru a scana imaginea tiparitii drcpt etalon si apoi pentru a
face o comparaiie cu valori le cunoscute prin in tcrmccl iu l programului de
calibrare.
' ota: Nu uitati sa dezactivap optiunea de manage ment al cul orii im pr imantci pc parcursul
accstei pr ocedu ri.

Cea de-a doua metoda. de$i mai ieftinii - prin aceea ca nu neccsita cchipamcnt costisitor este mai pu\in precisii, deoarece se bazeaza pc cal ibrarea scannerului ~ i pe profi lul
asociat. Alli factori de limitare includ textura ~i retlexivitatea hartici pe care a fost tiparit
ctalonul. Din nou profil ul trebuie salvat in cl irectorul di n care poa tc fi dcschis de
Photoshop sau de alte programe de editare a imaginilor.

Exercitiu - crearea unci imagini etalon


Scopul acestui exerci\iu estc sii crca\i o imagine test, pcntru tiparire $i vizualizare.
Accasta imagine ar trebui salvata ca etalon pentru calibrarea oriciirui echipament din
cadrul lan1ului de opcra1ii.
I. Alegcti 1>atru imagini cc con\in o paleta larga de culori $i tonuri. Este esen\ial ca miicar
una dintrc imagini sa prezintc dctalii in zone luminatc si intunccoase. f n plus, una dintre
imagini ar trebui sii aiba 1cxturi in diferite t0nuri de culoare. Daca nu avc\i deja accste
imagini sub fom1a de fi~iere, scana1i-le la 300 ppi $i dimensiunea AS.
2. Utiliza\i profilul creat la Tema 2 (,.Scanarea ~i ajustarea imaginilor" , pag. 64) $i
salva\i-1 sub un numc de fi$icr adccvat. Crca\i un alt profil ca ~i mai inaintc, dar de data
aceasta posteriza!i-1 in 12 pa$i.
3. Selecta\i intregul fi~ier (Select > All) si copia1i-I in alt layer de cinci ori. Rezultatul
final va fi fon11at din sase layerc, ficcarc con1inand acclasi profil de gri.
t lut/: .ntut nhun

!i
'""""l..,
i "'"rl.1.,I

4. Desc hidC!i mcniul Image > Adjust >


Hue/ Saturation $i faccii click pc butonul
Colorize. Trage\i apoi cursorul de satura\ie
la aproximativ 75. Layerul activ ar trebui
acum sa fie ro$U.
5. Rcpcta\i proccsul pcntru fiecare layer.
Activand pc rand fiecare layer, deplasa\i
curson1l Hue pana la crearea unor profiluri
colorate in verde, albastru, galbcn, magenta
$i cyan. Valorile Hue care trcbuic utilizate
sunt: vcrdc - 100, albastru 225, galben 55, magenta 315 $i cyan - 200. (Pentru
galben, magenta :_;i cyan cea mai potrivitii
valoare a satura\iei este 90).

~=

6. Activa\i pc rand fiecare layer $i. fo losind instrumcntul Move, tragc!i pilna ciind laycrul
de dcdcsubt dcvine vizibil. Cilnd toate laycrele au o panglicii cxpusii. rczullalul ar trcbui
sii lie un prolil in {)asc culori. Roti\i fundalul (canvas) dacii dori \i sa incadra\i mai bine
imaginea compozita. contopi\i laycrclc si salva!i.

7. Adauga1i accst pro Iii color la cclc patru


imagin i. imprcuna cu profilurilc alb ~i
negru create anterior. Folosind Type Tool.
scrieti litcrcle .,CMGNVR" la varful $i baza
profilului . pcntru idcmificare, pc barclc
respective. (/\lcgc\i litcrc ncgrc sau albc,
dupii caz).

'F...... <

I -l:J
3 "''"''""

1'

8. Asigura!i-vii ca imaginca compozitii finala cstc adusii la scarii astfel incat sii incapii
intr-o paginii A4 $i salva1i. dupii cc a1i contopit layerclc. Salva1i ti~icrul pc disc ~ i
inrcgistra\i spa1iul de culoare impreuna cu detali ile de prolil. Accasta ar trebui sii riimanii
copia etalon a fisicrului. Accasta imagine compozitii poatc fi fo lositii ac um pentru toate
calibriirilc viitoarc.
C

9. Piislra\i intr-un dosar IOatc imaginile tipiiritc in cursul etaloniirii. ce au la bazii imaginea
etalon. Pe spatele fieciireia nota\i toate detaliile referitoare la spa1iul de euloare. profil, tip
de hilrtic ~i lanf de operatii. Acest dosar ar trebui sii stea la baza oriciirei activitii!i viitoare
de management al culorii ~i ar trebui sii fie extins. in timp. la nivelul unei biblioteci de
rezultate ale testelor.

Exercitiu recapitulativ
Urmatoarcle cxcrci!ii sc rerera la ghidurile de studiu despre ,,Managcmcntul culorilor" $i
,,Lanturile de opcra1ii administrate".

I. Ce estc un CMS, sau Sistcm de Management al Culorilor?


(a) 0 metoda prin care culorile care nu pot fi tiparite sw1t eliminate dintr-o imagine.
(b) Un sistem de control al culorilor bazat pe culorile vizibile afi ~te de un monitor de 15''.
(c) Un sistem de management al culorilor bazat pc calibrarea ~i profilarea echipamcntelor.
2. Un spatiu de culoare este:
(a) 0 hartii de culori definita matcmatic.
.
(b) Oifcrcn\a dintre culorilc pc care le putem vedea $i cele pe care nu le putem vcdea.
(c) Rela\ia dintrc definirea hardware ~i software a culorii.
3. 0 gama de culori cstc:
(a) Un grup de culori definit de un anwnit sistem de operare.
(b) Gama de culori posibilii intr-un anumit spa!iu de culoarc.
.
(c) Culorile care nu pot fi rcprodusc in cadrul unui anumit spa\iu de culo11re.
4. Care dintre urmiitoarele dispozitive nu este dependent de spa\iul de culoarc?
(a) US Web Coated (SWOP)
(b) Epson Stylus Photo 1290
(c) ColorMatch RGB
(d) Flextight Scanner II
5. Care cstc rolul unui profil In managementul culorii?
(a) Pcnnite transferul imaginilor dintr-un spa~iu de culoare in altul.
(b) De finc~te culorilc care nu vor ti reproduse la tiparire.
(c) Afi$eazii pe monitor numai acele culori care pot Ii perccputc de ochiul uman.
6. Un monitor trcbuie calibrat deoarece:
(a) in lipsa calibrarii va consuma mai multii elecrricitatc.
(b) Un monitor necalibrat va afi$a nwnai acele culori care pot Ii tiparitc.
(c) Aprecierilc subiective rcferitoarc la imaginea afi~ati'i vor fi imprecise.
7. Calibrarca hardware a monitoarelor cu ajutorul unui colorimctru mi'isoar.1:
(a) Yiteza cu care monitorul rediifiecare culoarc.
(a) Lumina ro$iC. verde $i albastra cmisa de fosforul monitorului.
(b) Cantitatca de luminii ro~ie. verde $i albastrii retlectatii de ecranul monitorului cand pc
suprafa\a sa cade Juminii alba.
8. 0 bucla inchisa cste utila in managementul culorilor dcoarccc:
(a) Pcrmite tiparirea imaginilor fiini pierderi de culoarc.
(b) Echipamentele din interiorul buclei pot Ii asociatc astfe l inciit sa ofere rezultate
predictibile.
(c) Oaca cchipamentele provin de la acela~i produciitor. culoarca va Ii predictibilli.

Galerie

Les Horvat

Justin Ridler

!
,

Lizette Bell

Tiparire
ll.1~

~i

pre-press

'J

I~

us Horvat

scop
-

Sil ofere o sursll de infonna1ii tehniee referiloare la pre-press $i liparire.


Sil dczvohc o intelcgerc a procedurilor implicate in tipirirea unci imagini digitale.
Si dezvollc cunO$tintelc $i in1elegerea eontrol ulu i care poatc fi excreitat asupra
transferului unci irnagini pc hlinie.

obiective
-

Tipi rirea imaginilor digitale. folosind eun0$1inte despre:

- profil ICC
- intentul de randarc
- spa1ii de euloare indepcndentc de echipament
- tipirirea imaginilor afi$3tC pc monitor. sub control software

Introducere
in mu lte aplicatii. chiar si cu amploarea lot mai mare a metodelor electron ice de ali:>are a
imaginilor, dcstina1ia finata riimane tipiirirca pc hartie sau pc un substral s imilar.
Ind i fcrent dacii cstc ob\ i11 utii In ti pogra fie. pri n tchn ic 1 de re prod uccrc mcca 11 ica a
imaginii. sau cste redatii pc cchipamcntc de tipiirirc dircctii. la sca rii mica sau intr-un
singur exemplar. imaginea finalii trcbuic sii fie conformii cu <1$tCpliirile - ceea cc implied
prczcn1a unui Ian\ de opera\ii in condi\ii de management al culori lor. Cu exceptia cazului
In care sc lucrcaza cu un sistcm in bucla inchisa. estc ncccsarii fo losirca profilelor ICC
incorporate in imagine, utiliza1c de C1vfS-ul computerului $i rccunoscutc de programul de
cditarc ~i tiparirc.
Not:'i: Es tc rccomandabil sii arhiva!i toatc fi ~ierelc imagine 'intr-un spaliu ind ependent de
echipamcnl , adicii RGB. ch iar dacil le vcp co nve rti mai ta rziu. in vcdcrca tip ii ririi. Accasta
va asigu1a un maximu m d e nex ibilitatc pcrllru ulilizilri viitoare.

ln1agini soft proof


Una dintrc inova1i ilc adusc de Photoshop de la vcrsi unca 6 in sus cstc posibilitatea de a
'i..:ualiza u~o r pe monitor. prin ..soft proof'. imag inilc asa cum vor fi ele tipiiritc la
impri manla. Pen1ru cii Photoshop 5.5 nu func\iona lntr-un spa\iu de culoare spcc ifie
doc umcntului. nu era capabil sa faca soft proof pc un fi~icr RGI3 ~i a\ ea probleme chiar si
in cazul imagini lor CMYK.
Nola: Soft 1>roof cs le o simul a rc a
la impriman tii.

ima~inii

pc ec ranul monitorului,

0 aplica\ic roartc co nve nabilii cstc sii


vedem cum va fi afi(>a lii o imag ine pc
rnonitoru l unui co mputer Mac sau sub
Windows. Dcoarccc accstca sc bazcazii pc
setii ri de gamma difcritc, imaginilc vor
apii rca cu dens itii\i ~i contrastc di ferite.
Accastii facilit ate cstc dcoseb it de
i111 portantii ciind cream i magi n i desli nate
afisarii pc Internet. care trcbu ic sii arate la
fcl indiferent de sistcm ul folosit pentru
afisarca lor (vezi .,lmagini pc Web").

YJ""

't{Jr'1l<NI
Proo! Sel!Jp

" ProofCoJors

a ~a

c um va fi ea tipii ril a

tietp

~Y

Zoom In
Zoom Qui
fl on Screen

Ac*iol Pl>.els
fnn!Sue

-~
SbOw
8"Jer$

Cand prcgati m o imagin e pcntru


imprimantii. in Joe sii o tipiirim cfcctiv.
putcm vc dca c um va ariita pe h<ir ti c
fol osind soft proof. Daca trebuie sii opcriim
schimbari. cstc mai convenabil :;;i mai rapid
sii vedcm cfcctul prin aceastii metodii, In
Joe sii tipiirim efec1iv imaginca pe hartic.

" Snop

Snopio
LoctGu1des

AAOrl

Epson 1Z70
g<oy 18gomm<t.

us Sheede(f Coeled Reloove

Notii: i\letod a soft proof cstr tot atat d e bun a pc cat cslc ~i profiJul ech ipamcntului 1especti.,.
~i se hazeazii pe preciz ia cu care este ca librat monitonrl.

Folosirea soft proof


lmaginile soft proof pot Ii uti le atat in worknow-uri cu profiluri administrate. cat $i In
cele cu sistem inchis.

Atunci cand se folose~te un profil bazat pe un workflow, accesa\i View > Proof
Setup pentru a activa o op1iune prin care profilul cc descric imprimanta sa tie
utili za t $i in procesul de proofing. Accasta poate o feri o indi ca\ie as upra
problemelor de culoarc la tipilrirea pc o anumitil imprimantil. Fi~ierul poatc Ii
modificat la nivel de amanunte sau global (printr-un layer de ajustare). pana ciind
preview-ul devine foarte apropiar de original.
Cand folosim un la nt de opcr a tii i n bucli'i in chisa. alegerea unui spa\iu de
monitor specific, crcat pentru a-i corespunde unei singure imprimante din buclii
permitc un preview al imaginii 3$3 cum va fi ea tiparita pc h.iirtie. Acc.asta este o
extensic a sec\iunii ,.Utilizarea unui sistem inchis... pag. 89.

Tiparirea In bucla inchisa pe un echipament RGB


Aceastii metodii de tiparire se bazeazii pc profilul adaptat la monitor. creat la sec\iunea
.,Utilizarea unui sistem cu bucla inchisii'' de la pag. 89, folosit ca preview al imaginii tiparite.
I. Deschi<le\i imaginea pc care dori\i silo tipilri\i. Acccsa\i View > Proof Setup $i alcgc\i
profilul de monitor adaptat astfel incat sa corespundii eel mai bine imaginii tiparite in
sec\iunea ,.workflow-uri administrate". Acest profit ar trebui sii apara la baza listei dacii
a fost salvat anterior: in caz contrar. deschideti View > Proof Setup > Custom $i alegc\i-1
din meniu.
2. Dcschidc\i View > Proof Colours $i modi fi ca1i aspcctul imaginii astfel !neat sa fie o
replica (prin soft proof) a felului in care va ariita rezultatul tiparit. Aceastii opera\ie nu-i
asociazii fi ~ie rului un profit nou, ci doar schimba modul in care accsta este afi~at.
3. Crca1i un layer de ajustare selectand Layer > New Adjustment Layer. Alege\i oricare
dint re metode lc disponibile (curbc, ni vcluri , nuanta /satura1ic etc.), in fun c1ie de
schimbiirile necesare. Ajustati in mod adecvat fi~ierul , astfel incat sii fi'e cat mai
asemanator cu imaginca ti paritil . Nu i'nglobati acest layer de aj ustare in imagine, ei
salva1i-I sub un nume care sii aratc ca este necesar doar pentru tiparirca la imprimant.ii. in
realitate. pute\i avea ma i mult e la yere de ajustare - sau un set de layere - ca re sa
corespundii mai multor imprimantc.
Notii: lmaginea, cu layer ul de ajustar e activat ~i imagines setatii pe Proof Color s (afi~ area
culor ilor a~a cum vor fi ele tip ii r ite la imprima nti), ar t rebui sii a r ate ca t mai a propiat
p osibil de imagines fii r a ajust ii ri act iva te ~i c u imagines set a tii pe profilul norm a l de
monitor.

4. Trimite\i fi~iernl la imprimantii cu layernl de ajustare activ ~i tipiiri\i-o fiirii a schimba


nici unul dint re parametrii de culoare ai imprimantei (Nu uita!i sii dezactivati View >
Proof Colors dupa tcm1inarca opera1iei de tiplirirc).

Tiparirea pe un echipament RGB In conditii de


management al culorilor
l . Dcsch ideti File > Print with Preview sau Fi le > Print Options in Photoshop 6 ~i bifaii
ciisu\a ,,Show More Options".

-__

2 . Deschide(.i fereas tra .,Output", care


control.eazii uncle dintre atributele de
configurare a tipiiri rii , $i a lege!i ,,Co lor
Management" din meniul drop-down.

r -1"""

3
3

U!l ~j.-

,..

17.~NOo

,,-j
3

s:.. iw;-r- ..

_. p;:;r-j.'lllllttj'"*

3. ,,Source Space" ne oferii o alegere intre


profilul incorporat in fi$ier $i profilul ICC
a les in CMYK s ub ,,Co lor Settings".
Deoarece tipiirim pe un echipament care
necesitil date RGB, ar trebui sii folos im
profilu l RGB incorporat in document, a$a
incat alegeti ,,Document".

I~

17W...---

r '-'

re.."-...

r i...-...

rIWM<trwt:Jo:\I
"""'"'"Mo'tl-

rr i....

4. ,,Print Space Profile" ne permite si\ decidem cum vom aplica managementul culorii din
Photoshop as upra imprimantei. Op!iunile disponibile sunt:
,,Same as So urce" trimite pur ~i
simplu datelc la imprimantii, fiirli a
le modifica $i a aplica managemcntul culorii .
., Printer or Postscript Co lor
Management" trimitc fi~icrul la
imprimantii impreunii cu profilul
,,Source Space" ales, permitandu-i
imprimantei sii aplice managementul culorii. Este indicat sa alege!i
aceastii op\iune doar dacii nu aveti
un profil creat pentru imprimantii,
dcoarece rezultatele depind de posibilitii(ile imprimantei de a opera
conversia culorii.
~
Dacii alege\i din listi\ un profil care
t.co r -1.-.
3
l.<ill r -J......
::t
sii corespunda profi lului impriman'-="-=-.a,..-- -.-.:
--1!.o.tt
_.,.
tei. li$ierul va fi trimis imprcunii cu
spa(iul de cu loare al imprimantei
incorporat, ceea ce oferii eel mai
fide ) rezultat - dacii profi lu l
imprimantci este !;)i el corect stabilit.
Tn aceastii abordare, fi$ieru1 propriuzis nu mai este modificat - profilul
este ap licat ,,din mer s" de catre
""
setiiri Jc i mpri mantei.

0) .....,....,.

-U.~6~ 1

Alegerea metodei de r andar e


Cand schimbam culorile de la un spa\iu la altul, anumite aj ustliri trcbuie facute pentru a
adapta imaginea la diversele game ale spatiilor utilizate. Maniera in care sunt definite
aceste ajustiiri reprczimll bazele intentului de randare.
p--iai-

...
... r,_.....
-...

1 ~-

~-

tt Qoo.- - -CH1f'4
>Z

..,,.,,,..,,...=.,.,._=

......

'"lll:l~O'SOl-51\'U
- -.......
--IV0
----------------------3~.

Per ceptual - adeseori estc alegerca potrivitii pentru imaginile fotografi ce; acest
intent men\ inc rela1ia dintre culori a~a cum sunt pcrccpute de ochiul uman, dar
comprima intregul gamut de culori astfcl incat sii se adapteze spa1iului de euloare
destina1ie.
Saturafie - acest intent crceazii culori vii, in detrime:11ul detaliilor. Este cea mai
potrivitii pcntru grafica publicitarii.
Rclativ Color imetric - accst intent schimbii acclc culori din cadrul spatiului de
culoare sursa care sunt in afara gamci relative a spa\iului de culoare destina\ie. De
exemplu. atunci ciind compadim albul haniei cu albul redat de monitor. Rezuhatul
este cii doar accle culori sursa care sunt din afarn gamutului sunt tiiiate din spa\iul
destina\ic. Accst intent cstc uneori prcfcrat In cazul imaginilor ($i este configura\ia
standard in Photoshop). Totusi, culorile RGB se pot sehimba foarte mult la
conversia in CMYK ~i ar putea Ii ncvoic de ajustiiri individualc.
Abso lut Colorimetric - acest intent pi'istreazii fidelitatea culorilor, dar nu
schimbii rcla\iilc dintre culori dacii uncle dintre ele raman in afara gamutului
spa!iului dcstina\ie. Anumite culori vor fi afi$ate foarte precis cat ti:np elc se
incadreazii in ga:nutul dcstinatie, prin urmare accst imcnt este util :nai ales cand
sum necesare culori punctualc pentru a reproduce fidcl imaginca.

Optiuni de conversie
Black Point Co mpensation asigurii ca
punctelc cele :nai intunccate ale spa\iului
sursa su nt rcprezentate t;i in spa\ iul
destina1ic, folosind astfel cea mai mare
gamii dinamicii posibila. Prin unnare, estc
mai bine sa ii bifiim.

I l ----------=
_ _ _ ., i;o--
___.,._ liO>""'

Dither pennitc Photoshop-ului sa amcstccc culorilc in incercarea de a reduce fcnomcnul


de apari\ie a franjurilor de culoare (banding) care survinc uncori la conversie - in special
atunci ciind spa\iul dcstina\ic cstc CMYK.

Tiparirea pe un echipan1ent CMYK In conditii de


management al culorilor
Cea mai mare parte din ceca ce s-a discutat in see(iun ile anterioare dcspre configurarea
tiparirii RGB este valabil $i pentru tiparirea sub CMYK. Toru~i. multe dintre setarile alese
sunt chiar mai importante In accst caz ~i trebuie tratate separat in cadrul lantu lui de
opcratii.
Nota: Pe masura cc fronticrele ~ i lin iilc de dcmarcatie intre ceca ce era i nain re ro lul unei
fir me d e pre- press sau o tipografie ~ i rolul fotog rafului se esrompeaza, este esential ca
fotografii sa lnteleaga m ai clar deciziile pe car e le pot lu a pentru a ave.a un efect major
asupra imaginii final e tipiirite.

Un lant de opera!ii CMYK in sistem lnchis


T iparirea pe o imprimantii CMYK necesitii un fis ier CMYK, despre care stim ca es te
specific ech ipamcntului. Di n aceasta cauza, este recomandabil ca fi~ierul original RGB sii
fie pastrat ca etalon. iar versiunea CMYK sii fie genera ta pe baza Jui (vezi ,,conversi i
CMY K'', pag. I09). Totu~ i , o ca le de a evita intregul proces de convcrsie este sa lucram
cu un fi$ier CMYK furni zat chiar de firma de pre-press sau de tipografie. Chiar dacii toate
scannerele s unt In esentii ROB (pentru ca lucreazii cu lumina. nu cu cernealii). cele mai
multc scanncrc de cal itatc ridicata, cu ta mbur, opcrcazii ,,pc Joe" convcrs ia in CMYK.
Setiirile rolosi te In acest proces au fost d~j a opti mizate pentru imprimanta pe care o vom
fo losi, astfel !neat nu este necesarii o ajustare ulterioara.
Nota: Orice editarc ii va fi aplicata fi$i en1lui trebuic r ealizata in formatul nativ Cl\'IYK al
imag inii ~i nu in RGB, astfcl 'inca t sa nu fie altera ta ~ i corn p1o misa optimizarea pentru
tipogra ti c.
EJ

Embedded Profile Mismatch

Estc dcci roa rte important ca, atunci cand


fi ~ ieru I es le ad us In s is lem, ,sa IHI fie
convertit la un alt spa\iu de culdarc, ad ica
sa nu Ii fie asocial un nou profil, care i-ar
modifica va lori le de cul oa re . Cea mai
sigura calc de a nc asigura ca a~a ccva IHI
sc lntampla cstc pr in bi farca cas u ~clor din
lereast ra ,.Colour Management Policies"'
din Photoshop 6.0/ 7.0, care ind icii ,,Ask
\Vhen Opening" (vezi ,,A dministrarea
unuiWorkflow", pag. 87).

>k1W dO yoo w.int to rroc""11

r. Use lhe-l"Oflte(ilsleadof lheworl<ilQ sua<e)


r

c.onver1ctoarnent'scoiorstothe'n'Orki'lf;JsPGCt

~'-\~:::J;~e~
1b<m!d
:::::~i:ro
::'::'.:
~~!~
<Dl~'l~
CO~U~rna'lalJO
;::::::~)~_,J
OK

c....,,1 1 j

Nota: Aceastii op!iune nu este, din pacate, disponibilli in ve rsiunile precedente de Photoshop,
inaintea versiunii 6.0, care operau fiira culori specifice docu mentului.

Canel cditarca ~ i modi ficarea fi$ ieru lui cstc tcrminatii, imaginca este salvata automat cu
profilul sau original, gata pentru a fi tiparitii. In acest punct, fi$ierul este eel mai probabil
retrimis la imprimantii. care va controla procesul, !)tiind ca fi ~ i erul specific echipamentului,
optimizat, care a fost trimis in afara ,,sistemului lnchis'' nu a fost alterat din gre~ea la.

Administrarea unui \vorktlO\V C MYK


ln multe cazuri. imaginca digitalii cu care va
~ ' - l

opera un fot ografnu a fos t scanatii pe un


aparat cu tambur. sau nu a fost scanaili de loc.
6CIJU$1ments
in cazu l fi~ierelor provenitc de la o camera
Qopbcolt
digitalii. Ca rcz ultat , fi ti icrul in forma sa
Appl)l lmegt
originalii va Ii RGB. nccesitand conversia in
~lllllOM
C MYK pcntru tiparire. Proccsul poate fi
)me.geS1ze
c fcctuat alegiind ..Image > Mode > CM YK
CerMisS!z
---t
Color" din mcniul drop-down. Tot u~i . accst
Rolefll Cenvos ~ 8 Blls/ChAnntl
pas aparc nt s implu reprezintii o e tapii
ifl'
16 Blb/Chennel
T(llTI
escntial ii in crcarea unui fi $icr pcntru
tipografie. De~ i Photoshop opereaza foarte
bine aceastii convcrs ic. natura informatiei
ncccsare pentru ca rczulta tul sii poatii fi
folosit poatc ti adeseori di ficil de ob1inu1.
Poate fi necesar contactul cu tipografia. pentru a dctcnnina condi\iilc exacte de tiplirirc a
imaginii. iar uncle tipogratii ar putca sa nu ofere accstc informa\ii. pentru a proteju
tchnologiile pe care le incorporcazii. in alte cazuri, estc posibil ca tipogratia sli nu ti fost
alcasii incii, sau poatc fi~icrul va fi trimis ciitre mai multc tipografii . pentru a fi tiparit in
reviste difcritc. .
Notll: Multi profesion i~ti ai industrici ti1>og raficc considera ca. din ratiunile mentionate mai
sus, toa te fi~ierele ar trebui sll fie furnizate int r-un format RG B independent de echipament,
iar conversia sa fie realizatii in etapa pre-press, de citre tipogra.fie.

Conver sia unui fi ~i e r in CMYK


Dacii dori!i sa crca\i un fi~ ier CMYK prcglitit
pentru tiplirire, trcbuic sii dcschide\i ferca stra
de d ialog .. Co lor Settin gs'' $i sii alegeli
.. Custom CMYK". Accasta cste ,,camera
motoarelor" in convcrsia CMY K ~ i permite
stabi lirea tuturor paramctrilor care trcb uic
controla1i de ciitre un anumit cchipamcnt de
tiplirirc . Odata ce toatc de taliilc au fost
introdusc, salva\ i fi ~ i eru l sub un numc ~i o
dcscricrc adccvata - programul Photoshop va
salva automat acc~ti parametri in dircctorul
,,Settings". Da ta viitoarc cand dcschide\ i
fercastra .. Co lor Sett ings". confi gura1ia
salvatil va apiirea in meniul ..Seuings".
Notii: lo situa!ia in care conditiile de tipiirirc nu sunt disponibilc, alegeti un profil prcdcfinit
dintrc cele oferit e de Photoshop. De exemplu, pcnt r u tipari rea in Europa, alcgc11 ,,Europe
Pre-Press Defaults".

Ce informatii de tipografie sunt necesare?


Pcntru a configura cu succes parametrii necesari unei conversii CMYK de inaltii caliiate,
anumite informa\ii despre imprimanta sunt necesare. ca sa stabilim condi1iile in care
imaginea va Ii reprodusa.
Ink colours. Cemelurile se comporta diferit In func\ic de tipul de hiirtic pc care
sunt aplicate - de exemplu, daca hiirtia cste lucioasa. rezultatele vor fi diferire fa!ii
de cazul contrar ~i ar putea fi nevoie de cemeluri cu o compozi(ie diferita. Aflati
care tipuri de cerncala trebuie utilizate in tipografi i ~i includeti info rma{ia in
submcniul .,Custom" din meniul ,,Ink Colors'.
Dot Gain. Aceasta optiune masoara gradul de imprii$tiere care apare la aplicarea
ccrnclei pe hiirtie. Depinde de ti pul de hiirtie fo losit, astfe l incar alegerea hiirtiei
trebuie luata in considerarc.
-

Separation options. In aceasta zon a sunt inclusc informa\ii despre limita


ccrnelci care va fi ap licata i>i despre modul ID care este controlata tiparirea cu
ncgru. T rebuie sa stabi lim daci\ vom alcgc mctodele GCR (G ra y Component
Replacement), UCR (Undcrcolour Removal), UCA (Undercolour Addition) sau o
combinatie a lor. Toatc accste tehn ici sunt mctode utilizate de imprimantii pentru
a ev ita aplicarca unui execs de cerneata pe hiirtie. ceea ce poatc duce la zone
maroni i sau la impra~ tierea cernelei in ma~i ni le tipograficc de mare viteza.
P'"9'"*
.
... K-=----"""01
,..... "'j"''=

""'" Gal ...,.,,.,

_.,.._

a:-""' I~ :!JP"

Proofing cu in1primante inkjet


lmprimantele desktop cu jct de ccmcala (inkjet) cum ar fi Epson 1290 utilizeazii cemeluri
CMYK - sau, mai prccis, CMYK plus Light Cyan ~i Light Magenta . Totu$i, aceste
imprimantc nu sunt ideate pentru a face proofing al imaginii tiparite - deoarece transferul
caracieristicilor unei imprimante cu $3SC culori pcntru preview sau proofing pe una cu
patru culori ridica unele problcmc. Accstc imprimantc pot ti totusi uti le In tiparirea unei
imagini ,,destina!ie'', care sa aju1e la spcci ficarca rczuhatului fina l necesar dupa ce au fost
create separa\ii CMYK.
Notli: lmaginea tiparita poatc fi utilizatli ca ghid intr-o fi rmii de pre-press, cand pornim de
la un fi ~i e r RG B, pentru a-i indica opcrator ului cum ar trcbui sii arate rezu ltatul final
tiplirit.

Terna 1

educationt >oks.con1/colour.html

Afi sarea unui soft proof pentn1un fi~ier RGB:


I. Deschide1i imaginea nun1ita onions.jpg
2. Din mcniul View alcgcii Proof Setup > Custom. Casu1a Preview trcbuie sii fie bifata.
astfcl incat rezultatul sa poatii Ii vazut imcdia1. Aceasta serve~te $i ca mctoda de altemare
intrc son proof $i fisierul original.
3. Din lista prczcnta in mcniul Profile selccta\i un proftl de cchipament de afi$arc. Pute\i
alege oricc profil RGB sau CMYK asociat unei imprimante. unui monitor sau spa\iului de
lucru - ave1i grijii sii nu alege1i o camera digitala sau un scanner. pentru ca accstca nu sum
spatii de afi$arc.

'. , 1

r:;

a.

c- I

,_

I
I

IT-

4. Bifati $i debifa\i casu\a Preview. pcntru a vcdea cum va fi afectat fisicrul de convcrsia
pc care a1i alcs-o. Dacii a1i ales un spa\iu in acelasi mod de culoare ca si originalul (de
exemplu de la RGB la RG B), atunci ve\i avca acces si la op1iunea ,,Preserve Color
Number''. Scopul aeestei op1iuni cstc sli indice cum va arata fi$ierul dacli I-am trimite
ciitrc echipamentul ales. fiirii nici o conversie - este utilii mai ales pentru a dctermina cum
va Ji 1ipari1 un fisier cu o anurnitii conversic CMYK dacii este 1rimis flirii modificilri catre
un alt spa\iu CMYK. Bifati si debifa!i aceasta casu1a pcntru a observa cum sc modifica
imaginea.
5. Alege1i un intent de randare (vezi ..Alcgerea inten\iei de randare", pag. I07) care sii
ofcre eel mai aspcc tuos rczultat. Acesta va fi, de obicc i, Perceptiv sau Relativ.
Altemfindu-le pute1i observa imediat felul in care fiecare dintre ci afeetcazii imaginea.
6. Ciisu1a .,Simulate"indica modul in care echipamentul de afisare opcreaza cu albul
hiirtici $i ncgrul cernelei. Click pc ..Paper White" pentru a observa cum culoarea hfirtici
va afecta aspcctul imaginii tiparite.
7. Sclcctali .,Save" si denumi!i profilul soft proof de o manicra convcnabila.

....,__ _

w(e:
r

~~~~=-~
;.-.:J
,.,,,,,,,,..--~~~--.

;a;.J

Terna 2

e ucatior

Capacitatea de a face soft proofne perm ite sa foeem u~o r compara\ii intre proriluri - fie
cele create sau fumi7.atc de producatorii cchi pamcntclor. Folosi nd o imagine cu o gamii
largii de culori. este w;;or sii veclem care culori nu se vor translata imcdiat in an umilc spa\ii
CMYK etc cchipamcnt.
l. Deschide\i fi~ieru l de imagine ColourTcst.jpg.
2. Alcge!i Proof > Setup > Custom din mcniul View.
3. Selcctati profilul Euroscalc Coated din listii . alcgc\i .. Relative Colorimetric" ~i avc1i
grijii sa fie bifatii ciisu\a .. Pre' iew". Obsena\i cum sc schimbii culorilc ali~ate pc ccran.
mai ales nuan\elc de albastru ;;i portocaliu intcns. Bifa\i :;;i clcbifo\i .. Preview".
-l. Alege\i .. Paper \Vhite". Obscrva\i cum sc produce o cstomparc gencrn lii a culorilor pc
miisurii ce culoarea hiirtiei e!.tc reprczcntata In sol1 proof.
5. Dcbifa!i ..Paper \Vhitc" ~ i selccta\i Euroscalc Uncoated. 1\ccasta pcrmite simularca unui
tip de hartie Iara strat acoperitor. care prin mnura sa absoarbc mai multii ccrncalii ;;i arc un
aspect mat. Obscrva\i schimbarea ~i mai pronun\atii a culorilor fa1ii de original.
6. Acum sclecta\i din nou .. Paper 'v\lh itc". Pc hiirtia fiirii strat acopcritor. cstc clar cii m1
vom mai putca reproduce culorile la o intcnsitatc apropiatii de cea a originalului.

!111agi11ea uriginalti (sus) . .H~/i pr<>t~(pe l11ir1ie

/tirti slrlll acoperitor. mtind op/i1111ea .. Paper


White" selectatii (deasupra) si deselecwtti
(tletles11h1).

7. Dcsclccta\i din nou ,.Paper White''. De accast<i data altcrna\i divcrsclc profiluri de

,.Intent" pcntru a obscrva cum sc schimbi'i rcprczcnlarca originalului la figurarca In spa1iul


CMYK sub diverse moduri de randarc. in particular, rcmarca\i cum sc pierd muhe culori
lnchisc La alcgcrca profi lului ..Ab:-.olutc".
Notii: Soft proof cstc o mcrodii foart c cficicnlii de a dctermina precizia unui anumit spatiu de
culo arc asocial unu i clispoziti v - sau eel pu\in 1>rofilul crcat pentru accl dispozitiv.

Exercifiu recapitulativ
I. Nu este indicat si'\ arhivam un fisier dupa conversia intr-un spa1iu CMYK. deoarece:
(a) Spa\iul CMYK estc specific fiecarui dispozitiv, iar fisierul ar putea fi utilizat si pc ah
cchipament. mai tarziu.
(b) Spatiul CMYK are o gamli mai largii dccat eel RGB, asa incat fisierul va ft mai mare.
(e) Un spa1iu CMY K nu poate fi afisat pc monitor.

2. 0 ,.intentie de randarc" dctcrminil:


(a) Grosimca liniilor dintr-o imagine
(b) Care cstc rclatia originali\ dintre culorile unei imagini si luminozitatea sa.
(c) Modul in care sunt afisatc culorilc in timpul transfomiilrii de la un spaiiu de culoare la
altul.
3. Proccdura ,,Black Point Compensation'':
(a) Asigura reprezcntarca cclor mai intunecate punctc dintr-un spa1iu sursii in spa\iul
dcstina\ic.
(b) Eliminii cclc mai intunccatc puncte din spa\iul dcstina\ic. pcntru a compensa
deficien1ele acestui spa\iu.
(c) Rcprczintii umbrele dintr-un spa\iu, sub forma de tonuri intermediare in c<.'lalalt
spa\iu.

4. Care dintrc accste dispozitivc nu opcrcazii in spa\iile de culoarc CMYK?


(a) Heidelberg printing press
(b) Kodak S\VOP proofer
(c) Nikon Dix Camera
(d) Hewlett-Packard Deskjct
5. Culorilc specifice documentului sc refer.J la:
(a) Acclc culori care sunt imponantc intr-un document.
(b) Un document care poscda propriul siiu spa1iu de culoarc. indifcrcnt de spaiiul de
culoare ales pentru sistemul pc care cste afisat.
(c) Un document care poscdi'i propriul sau spa1iu de culoarc convert it in eel mai bun
spa\iu CMYK posibil, in scopul afisi'irii.

6. Care dintrc accstc spa\ii de culoare ar trebui folosil cand 1rimi1em un


imprimantii desktop inkjet?
(a) Euroscale Coated
(b) Japan Standard
(c) US Web Coated (SWOP)
(d) Adobe RGB ( 1998)

fi~ier ciitre

7 ... Dot Gain'' cstc:


(a) 0 masuri'i a gradului de imprilsticrc a ccrnelei la aplicarea pc hilrtic.
(b) Numiirul de punctc suplimcntarc ncccsarc pcotru a reda tonuri unifomi'e.
(c) 0 miisurii a dimensiunii crescutc a punctclor de ccrneala ncccsarc pcntru cqnversia
corccta a unui spa1iu de culoarc in altul.

Galerie

I.es Hon a 1

Lt's 1lonat

Rhi<11111011 Slat1er

Retusarea si imbunatatirea imaginii


'

'

..

'

;. ''

9J. I ,

scop
,.. Sa dezvolte intelegerea modului in care o imagine digitala poate fl amelioratll $i
~

optimizata pe1)tru p.rocedeul de afi$are dorit.


Sll dezvolte intelegerea modului in care tehnici diferite pot fi utilizate pentru a modifica
valorile pixelilor.

obiective
~
~

Studiati diversele proprietati ale instrumentelor de retU$ $i tehnici le disponibile in


programul de editare a imaginilor. Notati observatiile pe care le faceti .
Aoalizati ~i evaluatiin mod crific - discutati cu alte persoane aspectele constatate.
Initiativa personalli - prezentati .i.magini digitale proprii, tiparite, care sa demonstreze
cum pot fi folosite iustrumentele $i telmicile de retu$are pentru a cre.5te calitatea unei
imagini d.i.gitale.

Introducere
0 imagine trebuie mai intiii captata sau scanata cu tonalitatea si culoarca adecvate (vezi
,.Scana rea ~i aj ustarea imaginii "). Fisierul digital poate fi apoi pregati t pent ru
echipamentu l fi nal de afi$are, astfel !neat vizualizarea :;a fie optima: de obieei imaginile
trebuie aduse la dirnensiunea necesara, optimizate, relu$alc si imbunata\ite. Miirimea in
pixel i a imaginii orig in a lc, scanatii sau captata. nu corcspu nde exact cerintelor
dispozitivului de afi~are. Pentru a con::cta dimensiunea imaginii. utilizatorul trebuie sa
foloseasca comanda ,,Image Size" $i procesele de ..Resa mpling" sau ..Cropping".

Salvati, salvati

~i

iar salvati

lnainte sa incepe!i edi tarea imaginii digitale. cste indicat sa deprinde!i o maniera
avantajoasa de lucru. care sa vii protejeze de incvi1abilclc ,.blocari" de sistem (toate
computerele se blocheaza. sau .,lngheata" din cand in cand). Pe masura cc prclucra\i
imaginea. este bine sa vii obisnui\i sa vii salva\i rnunca, nu sii a$tepta!i piina ciind a\i
termjnat de cditat. Estc rccomandabil sil utilizati comanda ,,Save As" i.;i sa redenumiti
mereu fisienil. creiind de fiecare data o vcrsiune aetualizata. Daca aveti destul Joe pc disc.
ar trebui sii folosi!i formate le T l FF sau PSD, in Joe de JPEG, pentru opera1ia 1n curs.
lnainte sii lnchideti computcrul, ar trcbui sa salvati fi ~;ierele pe un mediu extern. Pc scurt.
salvati des. salva1i versiuni difcritc $i salva\i vcrsiuni back-up.

Histories
in editarea imaginilor digitalc sc pot face gre$eli. Exista mai mu lte ciii prin care putc\i
an ula o comanda grc$ita. inaintc de a recurge la comanda ,.Revert to Saved" (lncarcii
ultima versiunc sa lvata) din meniul File sau de a deschidc direct CJ vcrsiune sa lvatii
anterior. Photoshop pcrmitc revenirea la pasul anterior prin comanda Edit > Undo
(Command + Z), in timp ce ,,Ristories" pcrn1itc acccsul la oricc etapil din istoria editiirii
fi$icrului, filril a parcurge o secventa liniarii de comenzi Undo.
Retu ~a rea ~ i

ajustarea in1aginilor

Tn urma scanarii apar pixeli cu valori nedoritc, datoratc zgaricturilor sau prafului depus pe
sursl'i (diapozitiv, ncgativ, fotografie). Aceste defecte sc pol inlatura folosind diverse
procedec. Termenul ,,ret u$are" se refera la procedeul prin care sunt lndcpartate sau
inlocuite zonele nedoritc (praf, zgaricturi sau clemente care apar In fotografie dar strica
imaginea de ansamblu - de excrnplu, stalpii de tclegrat).
Optiunea ,,Image adj ustment'', pc de alta partc. sc rcfcra la procesul de optimizare a
cu lorii $i cal ita\i i tonuri !or i magi n ii fina le. Aj ustilri Ie pot fi apl icate global (pentru
lntreaga imagine) sau localizat (prin sclcctarca unci poqiuni din imagine). De fiecare data
ciind pixelii sunt modificati si ajustati . datclc originalc sc modifica. Photoshop permite
folosirea layerelor de ajustare (Adjustment Layer) pcntru pastrarea imaginii originale 'in
timpul prelucrarii. Aceasta inscamna cii pixel ii originali sunt rnodificari numai ciind
imaginca cstc unita (Fla11cn Image) pentru afi$are. fn final , claritatea imaginii poatc fi
crescutii folosind ,,Unsharp i\'lask'' (USM) sau Sharpen.
Notii : lma gin il e explicative pentru acest c apitol pot fi g asitc la aclre sa d e Internet
ww11.photocclu cati onbooks.com/retouching.html.

ln strum entc

~i

tchnici de selecfie

Una dintrc cclc mai importantc aspcc1c ale rctu~ri i ~i manipularii digitalc c tc capacitatea de
a alcgc cu precizic pixclii care vor fi rcpozi1iona1i. modi fica1i sau expona1i in alta imagine.
Accastii abilitate permi1c re1u~uri locali1a1c _.i imbuna1a1irea imaginii in ansamblu. Distorsiuni
ale imaginilor originalc sunt intalnitc free' cnt In presa. dar cxistil ~i numcroasc imagi ni in
care rc111~urilc $i modificarilc sunt subtile ~i nu pot Ii dcccla1c. Aproapc ficcarc imagine din
prcsa scrisa cstc retu~ta intr-o oarecarc m;i..~urj, J\u fost tacutc sclec\ii. din diverse motive:
Ajus1an:a sau modificarca culorilor. contrastului c1c. dintr-o zonil localizatil:
lzolarca unui clement din1r-o imnginc. care ''a Ii copiat sau 1ra nsfcrnt In altii
imagine:
Dcfinirca t:o nei in care va fi inscratii <> alta imagine sau un grup de pixeli
(comanda ..paste into").
Exista catcgorii de instrumcntc de selcc1ic disponibilc pcntru sclcctarca unor grupuri de
pixcli. in diverse moduri. /\ccs1c catcgorii sunt:
.. ~larqu ee tools" sclcctcazi'i pixcli prin trasarea un..:i formc drcptunghiularc sau
elipticc in jun1l unci zone din interiorul imaginii.
,.Lasso tools traseaz:1 o sclcetie pri n definirca marginii dint rc subicct ~i fundal.
.. ~1ag i c wand" sclcctcazil grupuri de pixcli prin evaluarca similitudi ni i dintrc
valorilc pixclilor invccina1i (nuan1a. saturatic. luminozitatc) ~i cclc ale pixclului ales.

lnstrun1cnte, palctc ~i op\iuni


Uncle dintrc instrumente au op\iuni ascun$c,
semnalatc prin prczcn1a unui triunghi in
colrul drcapta - jos al ieoanci instnuncntului.
Pcntru a sclccta un instrument ascuns:
I. Selcc1a1i instrumcntul vizibil tacand click
pc icoana sa.
2. Click pc triunghiulc1 ~i tragc\i ca sa
ali~a\i instrumcntul dorit.

,-...I

,_.;.

...+

.,

P. 'X:
12(

Photoshop 5 $i 5.5
Facc\i du b lu cl ic k pc orica rc d in t re
instnunente ;;i va apiirea palcta sa de op1iu11i.
Pcntru a afi~a mcniul palctci. api1sa1i
triunghiul din col1ul drcapta sus al palctci.

Photoshop 6 ~i 7

9 ...-........
S1p

( ........

..

r---1

RllWI Tool
R.wt All TOOls

:I
""1'<-

r=J

F'aceii click l>C un instrument pcntru a-i alii>a


op1iunile. Click pc icorma instmmcntului di n
palcta de op\iuni pentru a avca acccs la
optiunilc Reset Tools" $i .. Reset All Tools..
(care aduc instrumcntul sclcctat. rcspccti v
toatc ins11umentele. la paramctrii initiali).
Notii: ll cschl\i 1oa1c instrumcnrclc inai nll' de a inct' pe un no u proiccl, a1unci di nd impiirtiti
cnkulatoru l cu altci nt'\'3,

Instru1nente de selectie
lnstrumentele de selectie (marquee) dreptunghiularli sau cliptica sunt fo lositc pcntru a
delim ita o zona patratii. drcplunghiularii. circularii sau ovalii (indicatii printr-o linie
intrerupta in mi~care, denumitii ,.marching ants"). Tinand apasata tasta Shift in timp ce
trage\i de zona selectata va constriinge ,,selcc1ia.. sa ia forma unui patrat sau cerc. in locul
unui dreptunghi sau oval.
Notii: Peatru a localiza punctul de originc al unci sclcc!ii circularc, folosi!i barele ruler (riglii)
(V iew> Rules sau Com ma nd/C tr! + R). C lick pc nccare barli ~ i rra gc! i pcntru a delimita
cercul. lntersectia riglelor indicii punctul de plecarc cand trasam o sclcc~ic circular a.

lnstnLmentele ,,lasso"
Cand uti lizarn instrumentele lasso, sclcciia nu cstc complcta pana cand nu rc vcnim in
punctu I de plecarc. Un cc ran mare ~ i un mouse bun (sau o tab Ieta graficii) sunt necesare
pentru a folos i e ri cient in strumentul ,, freehand lasso". Dacii facem dublu click pe
instrumcntele ,,polygonal lasso sau ,,magneti c lasso", acestea completeaza automat
sclcqia cu o linic dreaptii lntrc primuJ ~ i ullimul puncl selectal.
Notii: Pentru a fun ctiona cn cicnt, instrumcntul ,,magneti c lasso"' nccesitii o difcreatii de ton
sau culoa re int re obicct ~i fund al.

Bagheta magica
lnstrumcntul .,magic wand.. (baghcta magica) selccteazii pixel ii in fu nctic de valorile lor
relative (controlatc <linlr-o fcrcaslrii ,.tolerance" ). Plasa\i bagheta pe \) zona specifica din
imagine si apasa{i butonul mouse-ului . Baghcta magicii sclccteazii pi xelii adiacen\i
identici sa u cu va lori similarc ce lui specificat. Mli ri ti valoarea afi$atii In fereastra
,,tolerance", pentru a liirgi seleci ia, ~i in vers. Debifati ciisu\a cu marcaj continuu din
palcta de optiuni, pentru a selecta pixeli cu o valoare ~imilarii care nu sunt adiacenti zonei
selectate.

Deplasarea unei selectii


Daca o selec\ic nu este pozi1ionatli corcct, este posibil sii o deplasam fiirii a mil_;ca niei un
pixel. Plasa\i cursoru l in intcriorul selectiei !;i trage\i selectia in locul doril. Pentru a
deplasa pixel ii din selcc\ie. utiliza1i instrumentul .,move din paleta de instrumentc. Zona
din care a fost mutatii selec\ia apare avand euloarea de fundal (definita prin op\iunile
Foreground ~i Background din paleta de instrnmente). Dacii seleqia trebuie mutatli intr-un
a lt layer (vczi ,,Laycre"), seleC!ia poate fi taiata sau copiata, apoi transferata prin
comanda .. paste'' lntr-un nou layer. Comanda ,,paste" transfcra automat selec\ia intr-un
nou layer, care nu trcbuie crcat inaintea opera\iei.

Anularea unei selectii

Accesa1i Select > Deselect sau folosi\i prescurtarea ,.Command/Ctr! + D.. pentru a anula o
sclcc\ic.

Paleta History

-'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cele mai mull ajust;iri sau modificari pol fi anulatc rapid prin comanda Edit > Undo
(Command ~ Z). Dadi dori\i, totu$i . sii anula!i mai multe etape. Photoshop pcrmite
..multiple undos din palcta ,.History". Sclcct<ind o vcrsiune antcrioal"cl a imaginii. pu1e1i
astfel revcni rapid la ca. Oacii dori\i sa anula1i comcnzi mai vcchi decal primul moment
inrcgistral i'n llistory. puce1i accesa comanda File > Revert pentru a re vcni la ultima
versiunc salvata a imaginii: alcge\i o imagine din palcta History sau folositi .. History
brush" pentru a sclccta o ctapii. Es1e indica1 sii salva\i periodic diverse versiuni ale
imaginii cu cornanda .. Save As" din mcniul File. astfel incat sa nu va pierde1i munca
recemii in cvcntualitatca unei blocari a computcrului (sau putc\i alcge sa salva1i starea
c urc nta a imaginii. anata la baza palctci History). E~ t<l important sii ;;titi cii toatc

imaginile intcm1cdiare ~i intreagul istorie se pierd la inchidcrca

"

fi~icrului.

SMll F-crd <>Z


SMp Badlwcrd '\:z

Sftaplllo~ .
Delt

A ~~~--""-'-'-r--a;;:ecrHitlCMY
..... w...

r -- .. -

Histo1y $i RAM

A. R<:1t11in>a /11 o <:t(Jp<; di'fimt<i (s1111psho1J cu aj111orul pe11sulei I /1s1on'.


8 . Retluciiml Nape/1 n/imtU'. ''" cflbcna:6 memoria RAM.

Pale1a I listory estc configuratii ini!ial astfel inc,1t sii 1>iistrc-te prccedcntele douazcci de vcrsiuni
ale imaginii. Daea imaginea de prelucrat este mare. accasta poate ocupa o cantitale mare din
memoria computcrului (RAM). Aeccsa\i Edit > Purge penlru a ~tcrgc intrcaga istoric Si a
clibcra memoria RAM atunci cand Photoshop nu poate sa indcplineascii unniitoarca opcra\ic
(situa\ie indicatii de o fcrcastrii - avenismen1). Daca accasta continua sa aparii. mari\i memoria
alocata programului Pho1oshop sau scade\i numarul de pa~i salva\i in History. din paleta
Ilistory (Pho1oshop 5) sau din mcniul General Preferences (Photoshop 6 ~i 7).

Aducerea unei par\i dintr-o irnagine In starea antcrioara


lnstrumentul .. History brush" (pensula I listory) pem1ite afi~arca aspcctului dintr-o stare
antcrioarii, folosind palcta Hi~tory. Trcbuic alcasii o dimensiune adecvatii a pcnsulei. iar
pasul din istoric la care ne intoarccm ar trcbui sii aratc icoana pcnsulei History. Putem
rcveni la un anumit pas din istoric ~i folosind guma din palcta de instrumente (trebuie
sclectata op!iunea ,,Erase to llis1ory"). Alterna1iv, poate Ii ;;tcarsa o singuril stare sau
comandii din palcta History prin selcctarea op\iunii .. Non-Linear" din op\iunile paletei.

Praf ~ i zgarieturi
,,Clone stamp" ~ i ,,healing brush"
lnstrumcntcle principalc pcntru rctu~uri locali/.atc sunt .. Ru bber Stamp Tool .. !;ii ..llcaling
Brush Tool .. (Photos hop 7) . ..Clone stamp .. sau .. rubber !>tamp.. a1:operii o /On ii cu pixel i
selecta\i si c opia ~: din altii partc a imaginii . in plus ... healing brush prc ia tcxtu ra ~ i
caractcristicilc pixclilor sursii . pc 1:arc le aplicii pixclilor din j urul /.Onci care trcbuic
rcparatii ... Heal ing brush.. {dacii cstc dbponibil) oferii o cal itatc ~i mai mare a corcq iei
dacii zona afcctatii cstc i nconj uratii de pixel i cu va lori si 111 i Ian.:. Dac;i de fee\ iunca cstc
aproape de pixeli cu valori foartc difcrite ale nuan\ci. satura\ici :;;i lu111 ino1.itii\ii. mai inll1i
ar trcbui sclcctatii zona de aplicarc astfcl incat !><i cxcludii pixelii dilcri\i.
/\lcgc\i o dimcnsiunc a pcnsulci din palcta de pcnsulc.
Alcgc\i un punct sursii (111os1rii) ale c<irui ca ractcristid vor Ii prcluatc. acccsand
Option/Ali - click pc o culoarc sau un to n (accsl punct surs;i rcp rczinlii loca\ia din
care sum prclua\i pixclii).
Trage\i pcnsula dcasup ra zonci care trcbuic 111odific<1tii (punctul sursii cs11: marcal
printr-un X}.
' ota : Ocs clcctati ,. Alig ned ' ' p c ntru a rcvcni la pun ct ul s ursa in i!ia l d e fi ecarc d a ta cancl
'inccpcti s a picta!i. Dac a doriti sii rrp lll"lt!i o w n a la rgii cu ins 1..-u mcntul ,,clone sta m p''. cste
rccomandat sa luati mos tre din mai multc punc lc, folosind o pcnsu lii cu opa cit atc rcclusii.

lmaginea ini(ial<i

Duplicarea unor obiecte lntregi

!111af!i11ea 111odificaui

Cu atentie. cstc posibil sa rcproducc!i un intrcg subicct dintr-o imagine. lmaginca de mai
su!> dcmonstrcaza cum o compozitie reprezcntiind un pcisaj poatc fi modi ficatii astfcl
inciit sii se incadreze intr-un fo rmat de portrct. Modificarca a fos t posibilii dupliciind
clemcntclc in forma de X si colac de sa l\are ;;i deplasiindu-lc sprc drcapta. Colacul
original a fost apoi inliiturat.

Filtrele de praf ~i zgarie turi


intr-o situa1ie idcahi. daca immginca originalii ~i cchipamcntu l de seanare sunt curate.
procesul de scanare introduce numai fire de praf ~i zgaricturi ocazionale. Daca, la o privirc
mai atcntii. observiim ca zone imponante de imagine sunt ncoperite de pr:lf$i/sau zgilricturi.
adcseori eel mai comod cstc sa recurgem la fihrele de prnf ~i zgaricturi. in toe sa folosim
..rubber stamp'". Acccsa\i Filters > oise > Dust and Scrntches. Fjxa\i valoarca prag la zero
$i alcgeti cea 1nai mica rn:t.<1 de pixel la care praful $i zgarieturilc sum eliminate. /\poi
ridica1i pragul trcptat. pcntru a e>b!inc o calitatc optima a imaginii. lnconvcnientul aplidirii
fih rului de praf" ~i zgiirieturi asupra intregii imagini digitale este ca o ince1oeaza.

Li1nitarea efectu lui


Putcm reduce sau limita efcctul filtrului doar la zona de imagine care nu con1ine detalii
fine, de cxcmplu regiunilc de fundal. Aceasta sc poate rcaliza folosi nd oricarc dintre
ins1rumcntclc de ~clec\ic. fl \'a cum es1c prezcntat in scc1iunca urmatoarc. 1umai acci
pixeli care fac pane dintr-o sclcc1ic pot Ii modifica\i sau ajusta\i prin intcrmcdiul unor
ac\iuni globale. cum sunt comcnzilc de ajustare a imaginii ~i fihrclor. Accst proccdeu \'a
limirn necc:;iiatca unor retusuri manuale ( folosind instrumentul .,rubber stamp"") la doar
acele zone care con\in dctalii fine .

inlaturarea prafulu i ~i zgiirieturilor cu ajutoru l ,,History Brush"


lnstrumentul .. Ilistory 13rush'" poate Ii. de asemcnca. folosit pcntru a inliilllra praful ~i
~garic1 11 ri lc di ntr-o imagine. Nlctoda cs1c 111il5 mai ales in calul /.Onelor de imagine cu
detali i. Zona cu imperfcc1iu11i cstc acopcrita cu pixeli ale ciiror culoare i;i tcxturii sum
prcluatc dintr-o stare anterioara a imaginii pastratii in I listory. Proccdcul decurgc in fclul
um1iitor:
I. Apliea\i liltrul de praf ~i zg;iricturi asupra intregii imagini ~i salva\i-o sub formii de
snapshot.
2. Click pc starca prcccdcntil a imaginii. din palcta I listory.
3. Dublu click pc History Brush din paleta de instrumcnte pentru a selccta \Ii dcschidc
op\iunile I listory Brush.
4. Click in fcrcas1ra de caractcristici ale fi ltrului de prof ~i zgiirieturi (..dust and scratch"").
sau pc un snapshot din I listory i:o icoanii I listory Brush va aparca in forcastrJ).

V.5

5. in bara de control a ..l lis101ry Brush"' scta\i .. blend mode.. astfcl inciit sa intuneee
imaginca originala daca praful ~i zgaricturilc sunt mai luminoasc deciit rcstul inrnginii. ~i
in' en..
6. Repara\i zonele respective. colorandu-le din ..ll istory Brush'". cu ajutorul unei pensulc
de dimcnsiune adecvata. alcas.'i din paleta de pensule.

lnstrumente de retusare
'

Cand marim o imagine alb-ncgru intr-un laborator foto tradit iona l. este posibil sii
imbuniila\im imaginea finalii schimband ex puncrea sau contrastul unor zone localizate.
Ameliorarea digitali! pennitc modi lici'lri localizatc. Accstca sunt posibile In douii moduri
distinctc. Zona dorita poatc ti dclimitata din instrumcntul de sclcctic (vczi ,,Instrumente
de selectic"). iar pixel ii pot fi ajustali cu ajutorul comenzii ,,Adjust" din meniul Image. 0
altii metodii cste aplicarca dircctii a ajustiirii asupra pixclilor cu ajutorul instrumcntelor de
rctrn,;are. /\ccstc instrumcntc sunt:
Dodge, burn ~ i sponge
Smudge
Sharpen si blur
Dublu click pc oricarc dintrc c lc ii va aducc .pc ecran op\iuni lc. Fiecare dintrc accste
instrumcnlc ncccsilii conrigurarca unci prcs iuni . expuneri , opacitii!i, precum si a unei
dimensiuni adecvatc a pcnsu lci, care cstc sclcctatii din palcta de pensulc. Porniti de la
valori sciizutc de expunerc. opacitatc ~ i prcsiune. aplicandu-lc de mai multe ori pe acecasi
suprafaia, in Joe sii alcgc!i valori mari si sii tnccrcati sii ob(ineti acelasi el'ect la o singura
trcccrc. Folosi\i acestc instrumcntc cu mare ~llcn(ic, astfcl inciit opcratia de rctu ~arc sii nu
devini\ cvidcnti\.

Dodge, burn

~i

sponge

lnstrumentclc dodge ~ i burn su nt fo lositc pcntru a miiri sau micsora lumi nozitatea
pixclilor, In timp cc sponge crcstc sau scade satura\ia (in imaginile RGB) sau contrasllll
(in imaginile Grayscale). Dodge ~i burn pot afecta numai zonclc luminoase, intunccatc
sau tonurilc intermediare, prin sclcctarca accstor op\iuni din mcniul palctei. Acela$i
mcniu pull-down este folosit ~ i pentru a alege op\iunile Saturate ~i Desaturate ciind este
selectat Sponge.

Blur $i sharpen
Estc foartc U$Or sii exageriim cu folosirea acestor instrumcntc, mai ales a op\iunii
sharpen. A ve\i mare grija in utilizarc. Scta\i o opacitatc sci\zutii $i o pcnsulii moale si
aplica\i modificarca gradat (in ciltcva treceri repetatc). pcntru a crea efectul dorit.

Smudge
Singurul echi valent in fotografia analogica al instrumcntului smudge apare la ciitcva
tipuri de film Polaroid. in care emulsia poate Ii intinsa ciind este incil umeda. Op\iunea
,,Finger Painting" pem1ite aplicarea unui smudge in culoarea de foreground la 'inccputul
fieci\rei apliciiri de pensula. Daca optiunea cstc deselcctatii. culoarca de sub pensuli\ este
folosita la ineeputul fiecarei aplicari.

Layere
Layerele permit o n exibilitate crescutii la retu ~a rc $i ofera posibilitatea de a crea
fotomontaje digitale complexe. Layerele pot fi cehivalate cu o serie de foi de acctat - pe
liecare fiind dcsenatli o anumitli parte a imaginii - a~eza tc una peste aha. Dcsenelc
animate c lasicc ale lui \Va ll Di sney au fos t create prin accastii tehnica versati lii de
imagine. Fiecare personaj poate fi plasat pe propria sa folie de acetat. astfel inciil, atunci
cand personaju.I este deplasat. fundalul nu trebuic redesenat in pem1anen\ii.
Paqi ale unui layer pot Ii transparente, permitand vizualizarea informa\iei din layerelc
infcrioarc. La baza stivci cste un layer de fundal, care riimane opac. Laycrclc pot ti
rearanjate astfel incat pixel ii pot fi adu~i la suprafa\ii, sau ascu n~i sub pixclii din layerele
supcrioarc. Laycrclc sunt controlatc din palcta ~i mcniul corespunzator.

trt111spare11fei
:;i fixarea
pi.rnlilor

Vi;ibilitate
Masco
fec1e de layer
--~-- Layer backgrormd
Ilt:b~- Sterge fayer-11/ c11re111

.- - . / \ ~- - - Creea;o 111111011 layer


Ada11ga 1111 eject layer-1ili(i Aplicti o 111<1sca
~
(doar 6 sau 7)
Creeazii 111111011 set Creeazii 111111011 layer de 11j11stare
(doar 6 sau 7)
(doar 6 sa11 7)

Lucrul cu layere
Face\i click pc un layer din palcta de layerc, pcntru a-I acliva (numai un singur layer
poate fi act iv la un moment dat). Modificiirile afecteaza de obicei layerul act iv. Este o
croarc obi$nuita printrc inccpatori s1i incercc sa cditczc pixcli dimr-un layer care nu a fost
selcctat. in101dcauna verifica\i daca a\i sclcctat laycrul corcct foaime de efcctuarca unci
opcra\iuni intr-o imagine cu mai muhc laycrc.
0 sclcctic c.ste lntodeauna lransferatii, prin comanda ,.paslc'', lntr-un layer nou.
Toate layerclc din aceca~i imagine trcbuie sa aibii accca~i rezolu!ie ~i mod de imagine.

Ficcare layer dintr-o imagine trcbuic sa aib<i aceea~i rczolu1ie $i mod ca al imaginii de
aosamblu (o selectie care este importata intr-o aha imagine va prelua rezolu\ia $i modul
imaginii - gazda). 0 sclcctie RGB va fi mic$ora11i si redusli la nuan\c de gri dacli este
importatli intr-o imagine Grayscale cu rczolu\ic mai mare. Daca marim dimcnsiunca unei
selcciii, va apiirea fenomcnul de .,intcrpolarc", iar calitatca va sciidca.

Vizibilitatea layerelor; layerc active $i laye re legate


lcoana in formii de ochi ara1a dacii un layer es1e ascuns sau vizibil. 1 umai laycrelc
vizibile sunt tipiirite. lcoana pensulii indicil laycrul activ. Lcgiituri pol fi plasate ciilre alte
layere. astfcl inciit sa poata fi 111u1a1e impreunil cu laycrul activ. ca un grup.

Opacitate, n1od de contopire $i pastra rca tran sparen~ei


Opaci1a1ea unui layer poa1c fi schimbatil de la aproapc transparent (I%) Ia complet opac
( 100%). In timp cc modul de contopirc (blend mode) dctcrminii fclul in care un layer sc
combinii cu layerele de sub el.
Daca bifa\i ciisu\a .. preserve 1ransparcncy'" constriingc\i oricc modi ficare a unui layer la
zonelc ce contin pixeli (suprafetele 1ransparcme riimfm ncschimbatc).

Ma$ti de layer
0 ,,masca de layer cste atasata unui layer ~i controlcazii care dintrc pixeli sum asc un ~i
privirii sa u su nt vizibili pe layerul respcetiv. Dadi masca de layer cs te l nl iituratii,
suprafa\a originalii nu este afcctatii.

Layere de aj usta re $i grupuri de clipping


Un ..layer de ajustare" permitc ajustarea imaginii fiirii a modi fica permanent pixel ii
original i (dacii Iaycru l de ajustarc cstc inl iiturat. pixe l ii rev in la va lorilc originalc).
Efcctclc laycrelor de aj ustarc apar pe LOate laycrclc de dcdesubt, t.:u cxccp\ia situa\iilor in
care este creat un ..grup de clipping". lcoancle cc rcprczi ntii laycrclc de la varful unui
grup de clipping sunt deplasate sprc drcapta, iar eel de la baza grupului este subl iniat.

Layer de text
Este posibil sii cream .,texte editabilc'' in Photoshop. Daca tcxtul trebuie modillcat (stilul
de font. ortogralie, culoare etc.), utilizatorul poatc face dublu click pc Jayerul de text.

Efecte de layer
Efcctclc de layer sunl utilizare mai ales In conjunc1ic cu Iaycrele de text, dar pot Ii
apl icate oriciirui layer, cu exccp\ia eelor de fundal. Efec1c ca ,.drop shadow.. si ..bevel and
emboss'' dau aparcn\ii tridimensionalii unui layer.

Laycre de fundal
Layerul de l'undal stii la baza sti\ci de layere. Ca atarc. cl nu
opacitatea, ciitii vrcmc nu estc redenumit.

i~i

poate schimba pozitia sau

Salvarea unei imaginj cu layere


Fonnatcle de lisiere care suponii laycrc sunt documentcle native Photoshop (PSD) $i. mai
recent, odatii cu apari1ia Photoshop 6.0. formatelc PDF ~i T IFF. Dacii dorim sii salviirn
li~ierul ca JPG ~ i T IFF. layerele trebu ie mai intai eontopitc atunci cand lucriim In
PhotOl>hop 5. Esle recomandabil ca un fi::;ier PSD sii fie piistrat, impreunii cu laycrele sale,
drcpt vcrsiunc de bazii a imaginii. 0 imagine multi-layer poatc fi contopitii si salvatii rapid
ca ti"ier JPEG sau TIFF alegand comanda ,,Save a Copy" din mcniul ,,Filc" (Photoshop
5) sau din fercas tra de dialog ,.Save As.. (Photoshop 6-7), dupii care sclcctiim fonnatul de
fisicr doril din mcniul pul l-down.

Imbunataprea imaginii
inainte de a recurgc la ajustarca imaginii. cstc rccomandabil sa ob\incm valori optimc ale
pixclilor. In etapa de captare sau scanarc. (vezi ..Scan area l>i Ajustarea lmaginilor >
Ajustarea tonurilor ~ i culorilor "). Utilizati ,.Levels and Curves" in Photoshop numai
pcntru rcglajul lin al valorilor de ion ~i culoarc.
I maginile digilale de cea mai huna calilate sun I prod use din fi~ie re digitale in
care cstc prczcnta o gami'i largi'i de nivcluri provcnitc din scanarea originalli.
Corec\ia repetatii a culorilor prin intcrmediul comenzilor de ajustare di n mcniul Image
poate duce la pierderca unor valori $i a calitii\ii imagini i. Folosi1i un ,.layer de ajustare"
pcntru a aplica ajustari de imagine. dacii sunt ncccsarc corcc1ii rcpcratc.

i:::::
8::.
-

t -..

I c.. I
1 ........ 1

55._ca..,.. I ...._ I

Corec:wrea c11lorii.folosi11d Image > Adjust > V"rimions

Variations
Comanda .,Variations'' pcrm itc ajustarca balan\ci, contrastului ~ i satura\iei culorilor din
intrcaga imagine sau doar asupra unci selcc\ii. Pcntru utilizatorii care sc simt intimida\i
de lucrul cu nivcluri ~i curbe, meniul ..variations" ofcrii o interfaia prictenoasa. Prin
simpla apasare a icoanei alternative care arata eel mai bine. schimbarile sunl aplieate
automai. Ajustarilc pot fi concentrate as upra zonel or luminoasc, intermcdiarc sau
intunecatc prin bifarca ci'isu1ci respective. l111cnsita1ca schimbarii poatc fi controlata din
cu rsoru I Fine/Coarse.
Daca op\iunca .,Show Clipping" cstc bifatii, un avcnizor de neou aratii zonclc de imagine
care vor Ii convcrtitc la 255 sau 0. Canel ajustarca sc limitca:;rli la tonurile intcnnecliarc, nu
sc produce clipping.
Meniul Variations nu cste disponibil cand utilizam layere de ajustare. Daca satura1ia
neccs itii modificiiri cand lucrn1i cu layerc de ajustare. este preferabi l sii folosi\i
Ilue/Sa1uration ca altcmativ;i.

Layere de ajustare
Layerc lc de ajuslare aqioncazii ca ni ~ l c f'iltre care modificii nuan\a, saiuratia ~i
luminozitatea pixclilor de pe layerele de sub clc. Folosirea unui layer de ajustare in locul
comenzi lor ,.Adju~tmen ts .. din mcni u1 .. Irnage permite operarca mai rnu ltor aj ustiiri
consecutive. fiira a modifica permanent valorilc originale ale pixelilor.

Editarea non-distructiva a i1naginilor

fmbuniitatirea calitii\ii imagini lor prin intcn11ediul laycrelor de ajustare $i a ma ~ti lor de
layer este adeseori denum ita .,non-distructi vii''. Folosirea layerelor de ajustare $i a
mii~tilor de layer cste prcfcrabila interventiei directc $i rcpctate asupra pixclilor. Folosind
.,Adjustments" din meniul ..Image". sau instrumentclc din paletii (dodge. burn !,>i sponge)
direct asupra layerclor sc poate aj unge, in fi nal. la degradarea cali1a1ii imaginii . Prin
lllilizarca layerelor de ajustarc imprcunii cu m a~tile de layer pentru a le limita efeciul ,
valorilc pixelilor sunt schimbare nurnai alunci ciind imaginea este aplatiza!a sau layercle
sunt contopilc. Pastrarea integritii\i i fi~ieru lui original de imagi ne es1e esentialii pcntru un
rezultat de calitatc.

C..8'11nc
Srighlnu/C...tr.rt.

'--tbt~tur.11tion_

Selecbve Color...

.........1~

Crearea 111111i layer de <!iustare tip .. curves

Pastrarea ca litatii
Putem constata dacii o imagine a fost degradatii privindu-i histograma. Dacii aceasta
prezintii viirfuri foa rte pronun1me sau niveluri absente, existii o probabiliiate ridicatii ca sii
nu lie posibila o tranzitie lina intre ionuri ~ i culori, la tipiirire. Un semn clar al scaniirii si
editarii dcfcctuoase a imaginii estc franjurarea contururilor din imagine. observat clar
la tiparire. fn aces! caz, 1ranzi\ia intre culori sau tonuri nu mai are loc treptat t>i apar
niveluri succcsive. sau franjuri de ton si/sau culoare. Peniru a cvita aceasta. este esential
sa inccpcm prinlr-o scanarc de ca liiate ridicata (o histograma largii. fiirii goluri) $i sii
limiiam numiirul de schimbari aduse valorilor originale ale pixclilor.

Ma~ti

de layer (Layer masks)

Folosirea ma$tilor de layer cstc cscn1iala pentru retu$arca inrnginilor in mod profcsionist.
f mpreuna cu instrumentele de selec\ie ;;i layerele de ajustarc, formeazii cheia de bolt a a
unci cditiiri cficiente $i complexc a imaginii. 0 masca de layer poate controla care pixcli
sunt ascun$i sau vizibi li pc oricare layer din imagine. cu cxcep\ia celui de fundal. Oacii
masca de layer care a servit la ascunderea unor pixeli este inliituratii ;;i dczactivatii (shill +
click pc icoana mii$tii de layer). pixclii originali rcapar. Accastii abordarc non-distructivii
a retu$arii $i montajului fotograftc pcrmite utilizatorului sa opcrczc schimbiiri frccvcnte.
Pcntru a ata$a o mascii de layer oriciirui layer (cu cxcep\ia laycrului de fundal). face\i
click pc layer $i apoi pc icoana ..attach layer mask" de la baza paletci de layere.

lcoa11a .. ada11gti o nwscli .. din pa/ew l<lyer

0 masca de layer este atasatii automat la fiecarc layer de ajustarc. Efeetclc unui layer de
ajustarc pot ti !imitate la o zonii localizatii din imagine flic:ind click pc icoana asociata
mii$tii laycrului de ajustare din paleta de layerc. $i apoi aplicand ajustarca in mod selectiv,
prin utilizarea instrumcntclor corcspunziitoarc in tirnp cc opcriim in fcreastra de imagine
prineipalii. Opacitatea $i tonul culorii de foreground din caseta de instrumcnte va controla
modul in care ajustarea este redusii sau eliminatii din 7ona localizatii in care a fost
aplicatii. Apliearea unui ton mai inch is va ascundc mai multc dctalii dcciit atunci ciind
apliciim un ton mai dcschis. sau un ton intunccat. dar cu opacitatc rcdusii.

Acoperirea cu alb delimi1ea:li :011a pe care se aplic<i aj11s1area

Aplicarea unei aj ustari


0 mascii de layer poatc fi acopcritli cu ncgru. pentru a ascunde efectele layerului de
ajustarc. Aplicarea de alb in masca de layer va rclcva ajustiirile din zona locali7,atii in care
au fost 01>cratc.

Selectii si n1asti

' '
.
0 ajustarc localiza1a poa1c ft creatii din comanda .. rill''. Alegerca unei rna~ti de layer ~i
umplerea unci selcc1ii ac1i' e cu culoarca de foreground sau background ( fundal) va crea o
masca astfcl indit sa limiteLc aju~tcirilc sau 'i1ibalitmca la o zonci localizata a imaginii.
Aceasta permite folosirea instrumcntclor de i.clcc1ie. in plus fa\a de paleta de crcare a
mastilor. Prescunarca comcnzii .. Fill .. <Command Ctrl -1 delete> (pcntru a acoperi cu
culoarca de foreground) si <Option Ah +- dekte > (pentru a acopcri cu culoarea de
background) accclcreaza proccsul de mascarc.

El ~ D Y Eil + O &

~11 OODC~vu
r~ I

00

emv..

re f1
Crearea 1111ei mci~ri
di111r-o selectie
\
.
Imaginea cu nH1n\ii Himalaya demonstrcazii cum poatc l'i folosi l un layer de ajustarc
pcntru a efcctua schimbari globalc de tonalitatc ~i culoarc. in ti mp cc un al doilca layer de
aj ustare afccteazii numai laycrul foreground, datorita prc1cn1ci unci mii~ti de layer care ii
limiteazii efec111l.

Terna 1

education

I. Deschidc\i li\)ieml ..0 l.Himalayas.jpg".

2. in paleta de layer faceii click pc,. cw fill or adjustment layer" apoi selecta\i un layer
tic ajustarc a curbclor ,,Curves" din mcniu.
Chonnel: I Red

OK

Cancel

: I

+/

",/f.

OK

Cancel

I
I

Load-

I
I

Save-

Smooth

I
I Options_ I
Auto

3. Din pop-up-ul .. Channer se lecta\i canal ul .. Ro~u (Red). Faccti click pc linia din
centrul casetei de curbe. Tragcti in sus panii cand linia dcvine o curba. Obscrva1i
schimbiirile de culoare din fereastra de imagine. Miiri1i nivclul de fO\>ll din imagine panii
ci\nd sim!i!i cii a fost corcctata culoarea imaginii in general.


I~

File

Edit

Image

Layer Select Filter View

~oJieJl~l I Fu\htr': lzex

Ga Allti.tiu4d

II

4. Utiliziind .. Lasso Toor (cu un Feather tixat la 2 pixcli din bara de op1iuni) selecta!i
ciimpurile din foreground-ul pcisajului.
Nota: lns trumc ntul ,. Feath er " scr vc~tc la a tcnurnrca tran zi!iilor dintrc pi xe lii ajus ta!i ~i cei
nc-ajusta! i. Dacii d clin i!i o mascii ava nd o ma rginc binc dclimitata, accasta poatc Ii atc nuatli
prin aplica rca unci va lor i red use d e .,Gaussia n Blur'" (Filter > Blur > Gaussian Blur).

0
S<>ve

s~ection <lS

chnnel

5. Click pe paleta ..Channels" (grupatii lmpreunii cu palcta .. Layers,.) si apoi click pc


icoana .. Save selection as channel". pcntru a salva sclcciia sub forma unui canal ,.Alpha".
Astfcl. sclcqia va fi salva1a la lnchidcrca fi~icmlui.
6. Rcvcni\i la paleta .. Layers''. Pasirand sclcc\ia activi\. crea\i un nou layer de ajustare.
Alege1i ..Curves" din meniu. Selec1ia limitcaza automat ajustarea la zona sclcctata ~i
colorcazii rcstul mastii de layer in negru.
7.1n fcrcastra de dialog ,,Curves... alcgeti canalul ..Verde'' (Green). Tragc\i ln jos de
curba. pcntru a reduce nivclul de vcrdc din foreground ~i click pc OK pcniru a finaliza
ajustiirile de ton ~i culoare. Face:\i dublu click pe icoani'i sau pe laycrul de ajusiare, pcnlru a
redcschide fereastra de dialog ..Curves" ~i a modifica ~i mai mult culoarea sau tonalitaiea.

Nota: Tragcti un layer de ajust;11rc s uh icoana de


g unoi ), pcntru a anula ajustarc:i.

~lcrgc1c

a hiycrului .,OClltc laye r"

(co~ul

de

8. Pcntru a pi'istra laycrc le de ajusrnrc la salvarca imaginii cs1e important sa salva1i


documcntul sub forma unui fi~i~r Photoshop (PSD).

Valori - limita
Pentru a optim iza calitatea imaginii fi nale tipiirite este posibil sii modificiim valoarea
tonalii a zonelor de lum inii ~ i umbra din imagine. Aceasta se poatc realiza fo losind
ajustiirile rle curhe In conjunctie cu instrnment11l pipelil $i p11leta de informa(ii, sa11 c11
ajutorul pipetelor de alb $i negru din ferestrele de dialog ale curbelor si ni velurilor.
,,Este impo rtant sa ide ntificam o zona cu adevarat reprezentativii de umbrii $i
lumina. ln caz comra r, gama tonalii ar putea fi extinsii prea mull, pentru a include
valo ri extreme de pixeli, care nu reprezintii detaliile imaginii. 0 zoni\ luminoasii
trebuie sii aparii ca atare la tipiirire, fiirii a fi doar hi'irtie alba. Hi'irtia alba nu
prezinta detali i, ca atare pe ea nu ajunge cernea la. De exemplu, un punct
stralucitor este liisat de culoarea hi'irtici, farii a fi considcrat o zonii luminoasii a
imaginii."

Setarea valorilor - li1nita


Valorilc - limita ale zonelor luminoase si lntunecate pot fi stabi lite fie folosind pipetele
de alb ~i negru din dialogul de curbe ~i niveluri, fie fixand tonurile de luminozitate ~i
umbra pe curba de aj ustare.
Penlru a fixa valorile - limitii cu ajuto rul
pipetelor, dcschidqi fcrcastra de dialog a
Ok I
nivelurilor sau pe cea a curbelor, Image >
I """'"' I
Adjust > Levels/Curves.
Dublu click pc pipcta de al b pcntru a afi~a
fereastra ,,colour picker".
lntroduceti valoarea 96% In caseta de text
Brightness (parte a controalelor ,,HSB" de
nuan(a, saturatie $i lumi nozitate).
Click OK dupi\ ce a\i introdus aceastii
0 Only Wet. Colors
valoarc.
Dublu c lick pe p i peta de neg ru din
fereast r a de d ia l og a eu r be lor $ i lnrroducerea unei valori - limircl de
niveluri lor, apoi fixa\i o valoare - !iutii de luminozilale rn colour picker, dupa
dublu-c/ick pe pipe/a de 11egru sau alb.
umbra la 4% In caseta de text Brightness.
Cl ick OK dupa ce a(i introd us aceasta
valoare.
Privi!i cu aten\ic imaginca, pentru a localiza eel mai luminos detaliu. Alege\i tonuri
reprezentative, iar pentru lurni nozitatea \in ta nu alege\i zone de alb cu reflexie maxima
a luminii, cum sunt sursele de lumina sau ret1exia !or, care ar trebui sa i nregistreze o
valoare de 255.
Not a: Ca nd fi xari valoril c - limita ale unci im agini color este foa rte importa nt sii al ege(i o
zona de luminozita te sau tonuri neu tre, altfel pe im agine po t a pa rca distorsiuni a le culorii.
Dacii nu s unt prezente to n u ri f'oartc lumi noase sau intunecate, es te indica t s ii a lege(i
tonu rile - limi ta p rin fi xarea tor pe o curbii de ajusta re, folosind ca nalul master RC S.

Unsharp-Mask (USM) - imagini mai clare


0 proccdurii uzuali\ c~te cre$tCrea clariti'i!ii aparente a imagini i ca ultim pas inainte de
afi~a re. Multc imagini bencficiazii de o oarccarc miirirc a claritii!ii di n chiar momcntul
cand sunt fotografiate sau sciinate cu un ohicctiv de calitate. Filtrul .. Unsharp Mask .. estc
folosit pcmru a face m;irginile nwi ncte ~i a corcc ta incc1o~a rca aparu ta in timpul
prelucrarii digitale. Masca Unsharp cre~tc claritatea prin acccntuarea marginilor di nt re
dife ritele tonuri ale imaginii (In cazu l filme lor foto, un efect similar se ob1ine prin
proccdcc chimicc. la dcvcloparc). Dacii un ton luminos cstc alaturat un uia intunccat.
grani!a din tre cle poate Ii acecntuata prin iluminarca pixelilor de pe marginea luminoasii
$i intunecarca cclor de pc marginca intunecatii. Efectele lihrului Unsharp Mask sc observa
mai usor pc ccran deceit pc imaginca tipiiritii. Pcntru a face o eva luare finala, verificati
imaginea tipilrita $i ajusta\i dupl'i cum estc ncccsar. Cele trci controalc de claritate sunt:
Amount - controlcaz;i cre~tcrca de contrast intrc difcritc tonuri sau pixeli de marginc.
Valorile nonnalc stm t de la 80 la 180%.
Valoarca Amount cstc de obicci sciizuta
I OK I
ciind cre~tem claritatea unui portret.
c..cel
Radius - controleazii liir gimca benzi i pe
care ap liciim cfectul. De regula , nu e
nevoie sii tie mai mare dedit un pixel.
T hres h o ld - srnbile~te undc va Ii aplicat
cfcctu l. 0 va loarc zero a acestui prag
afcctcazii toti pixel ii. in timp cc o valoarc
ridicii tii va afccta numai marginile cu
.:I
difcrcn1a de tonuri. De obicci. pragul cstc
mcn\inul la valori foa11e mici (de la 0 la 2)
pcntru imaginile provenite de la camere
digitale ~i fi lm de format mcdiu sau mare.
Pentru lilmele de 35 mm. pragul este fixat
llH'Ullold: Ll leftli
la 3. Valoarea este crescurn pentru a cvita
acccntuarea zgomot u lui. mai ales in
reprezentarea figurilor urnane.

f11aime de aplict1re

Dup<i aplicarea.filtr11/11i USM. Raza de


aplicare e mliritii pe111r11 101 e/eCI exagerat

No t ii : Daca filt ru l Uns har p Mas k fac e c ulor ile s ii para p r ea satu ra te, ima g in ca poa tc Ii
co n ve rtit ii in .. Lab mod e'' ~i ti lt ru l se a plica n uma i pc ca na lul L. Accas ta va mari cla ri tatca
imag inii f:'l r :i a a fecta c uloa rea.

Tonuri - Iiinita
in aceasta seciiune vom stabili valorilc doritc optimc pcntru :1onclc luminoasc, intunecate
si medii de pc o curba de ajustare. Culorilc sum corccratc prin pipcta ..Set Gray Point" din
foreastrn de dialog a curbclor. iar culoarea turbanului cstc modi licarii selectiv.

/111agi11ea 04.i\larketjpg i11ai11te de ajustiiri

Tema2

education

I. Dcschide!i fisicrul ,.02. ~l a rk c t.jp g .. si


alege\ i pipe ta din pa let a de instrumcntc.
Seta\i dimcnsiunca pipctci la o medic de 5
pe 5 din bara de op1iuni. pcntru a \'a asigura
ca lua!i ca mostrc valorilc tonalc generate.
in locul valorilor individuate de pixcli.
2. Crea\i un layer de ajustarc a curbclor
fiici\nd click pc comanda ..Create new fill or
adj ust ment layer"' de la baza pa lctci de
layere.
3. Dcplasa\i cursorul in afara casctci de
dia log a curbelor din f'crcastra de imagine.
Cursoru I sc va prcsch i mba intr-o pi peta,
indifcrc nt cc instrume nt a fost sc kctat
an terior. T i11c1i butonul mo usc-ului apiisat
in ti mp cc dcplasa\i cursonil pestc imagine
~ i nota\i v<llori lc ,. Input .. din fcrcastra de
dialog a curbc lor. Dcplasa\i cursoru l pe o
zonii luminoasii din imagine (o poqiu nc
luminoasii a ciimii~ii).

I!' I.11.

~)

Sample Siz:e : ( 5 bys Average

1--

Channl:1.:l11G8:::.__ _ _;:.!1

:t

I ...

235

~t235

4. Alcgc1i un ton al c:irui nivcl ,..Input'" cstc


de aproximati\ 235. Command/Ctr! click.
in limp cc cur:;orul cs1c dcasupra imaginii.
pentrn a fixa un puncl de ajustare pe curbii.

I~I

Cllanncl:J llC'.o

OK
c~~o

5. !'vi i~ca1i cursorul dcasupra un ui obicct


intunccat (rama ochclarilor pl:rsonajului
din imagine). Alcgcti un ton care sa
inrcgistrcze un ni, el .. Input de
aproximativ 15-20. Fixa1i u1n punct de
ajustare ca mai inaimc.

,I '

Lo d-

SeYtStHOOth

Alllo
CIJ

I OpUon- I

11211l/ lt lt l
Iii ,,.ftltw

6. Mi~ca1i cursonil pcstc o zon~i a imaginii


pc care a\i dori sii o ajus1;qi in ton
intermediar (pielea de pe do;;ul palmei
personajului ar Ii o zonii idea Iii). Fixati un
punct de ajustarc ca mai inaintc.

Ct1r/)(I cu 1'ttlorile 0111p111 mod(/icare

7. in fcrcastra de dialog a curbl!lor. trageti punctul de ajustare al zonei luminoase panii


cand 'aloarca ..Output' ajungl la 245. Tragc(i punctul de ajustarc al zonci intunccate
pfina la valoarca ..Output' I0. Tragc(i apoi punctul de ajustare al zonci de luminozitatc
medic piina la valoarea de ..Output.. 127.
8. Sclcctati pi pcm ..Set Gray Jl'oinc din fcrcastra de dialog a curbelor (int re pipetele
punctclor de alb ~i ncgru). Click pc un ton adccvat pc care doriti sii-1 dcsatura1i . in
inccrcarea de a corecta dcfec1.clc de culoarc din imagine (co~tll mctal ic din stanga
umf1rului pcrsonajului ar Ii idl:al). Tomil neutru ales ca ..Gray Point poate Ii un ton
deschis sau inchis din imagin1:. Dacii tonul ales nu estc reprczentati\ ca ton ncutru.
dcfcctul de culoan: nu poatc ti rc:mcdiat cficicn1.

OK

(.u(d

+- /

/--

PipC'la .. Set

Gr<~r

loH-

I
-+

s-...

S.oollt

Poi111 estefolosit<l pe11tr11 a corecta domi11a111a de culoore

9. /\j ustati fin corcciia culorii, a lcgand un canal individual din meniul fcrcstrci de dialog
..Curves". Creati un punct de aju1stare sau folosi\i punctul de ajustare crcat cu pipcta de gri
pcmru a dcfinitiva ajustarca culorilor. Sclccta!i OK pcntru a aplica <tiustarilc de curbc.

I 0. Crea1i u n layer de ajustarc


.,I lue/Saturalion". Deplasa{i eursorul ..I lue"
panii cand turbanul pcr~onajului <levine
ro$ulportoealiu. Seiide1i usor satura1ia.

-....._

(M:~ MMCtt

Lltill(M~t:

,__
I
ElLI

ED
!CJ

I
I
I

..
.

,_..
"......

ota: Toate culorilc sc vor rnodifica sprc


ro~u pc masura ce sunt operatc ajustiiri in
aceasta etapa.

11. Umplc1 i cu ne g ru masca de layer


aplicatii pe la ye ru l de aj u s tar c
HuciSaturation (Edit > Fill).
Nota: in cazul In ca re culorilc de foreground
~i background s un t config urate In palcta de
instr um c n tc. comcnzil c din tastatura
,,Co mm and/C trl + Delete'' ~i ,,O pti on/A lt +
Dele te" pot fi folosite 1>cntru a colora sau
curata rapid masca de la yer.

'""""'

,...

fll lli:I

II

-/StwU. . 1

OODWu

12. Selectati ,.Brus h Tool" ~ i transfo rma\i


cul oarea fo reground In a lb . Din bara de
op\iuni, scta\i opacitalca lntre 80 :;;i I OOo/o.
Alcge\i o dimensiune adccvati\ a pcrici ~ i
colorati turba nul din imagine. pentru a
re vela ajustarca de nuan1ii. Daci\ a{i dcpii~il
marginile, nu trcbuie dacat sii schimba!i
culoarea foreground In ncgru $i si\ acopcri\i
marginile ajustatc.

lmaginea 02.Marketjpg dupii ajuswre

13. Sal va!i imaginea ca fi$ier PSD.

: I "'"''Y600" I!
"']100H I!

Pregatirca pentru tiparire


Aceasta 1ema vli ajuta sii parcurgc\i 10\i pa\'ii ncccsari pcntru a rctu:;;a o imagim: digitala slab;i
calitativ. lmaginca arc aspect murdar. cstc disiorsionata. iar tonul ~i culoarca sunt dcpartc de
a fi corecte. Procesul include cre~tcrea claiita\ii imaginii. ca ultim pas inainte de tiparirc.

i\4ark Galer

education

Terna 3
1. Dcschidc\i

ll~icrul

..03.Tcmplatc.jpg".

2. Sclecra1i ,,Measure Tool" din palcta de


instrumcnt1.: (in spatclc pipcici). Click $i
1rage1i de-a lungul margin ii 1rcptci de sub
picioarelc pcrsonajului. pemru a trasa o linic
paralcl:i cu trcapta.
1111"

cw
ccw

3. Acccsa1i comanda Image > Rotate Canvas


> Arbitrary.
Unghiul de rnta\ie neccsar pentru a indrcpta
imaginca va aparea automat in campul de
tcxl ,,Ang le. Click OK pentru a roti
imaginca.

"JM' 'SF

Tool

Y~S..........TOOl I

-I. Fixa1i dime nsiun il e ~i rczol ut ia de


afisare din bara de op1iuni (7" '-l,5" la 200

ppi). Trasa!i o zona de cropping pc imagi ne


~i selecta\i o zona . astfcl inca t sii
i ndcpiirta\i marginca ncag rii ~ i lin iilc
intunecate de la baza imaginii. Apiisa1i
icoana ,.Commit curre111 crop option"din
bara de op\iuni pentru a piistra doar zona
selectatii din imagine.
:'\01a: Shor1cut-urile pe ntru cropping s unt
,,return/enter pentru a \'a lida opera!ia de
crop ~i ..esc'' pentr u a o anula.

5. In palcta .,History crca\ i u n nou


,.Snapshot'' (in:.tantaneu) al imaginii reduse
prin crop. Opcra\ia va pcrmitc folosi rca
instrumentului ..history brush" pcntru inlaturarca selecti va a prafulu i ~i lgiiricturilor
cc acoperii o mare pane a imaginii.

History ' . Actions '\Tool Pruets ~ l

1111

m ~sho\ 1
Open
Rotate Canvas

Crop

otii : in mod normal , filtrul .. l>u s l &


Scratches" nu poate ti aplicat global a~upni
lntregii imagini, fiira 1>icrdcri mari dl detal ii.

6. Din meniul .. Fi lters" aplica 1i f'i lt rul


,,Dust & Scratches (Fi lters > 01se > Dust
& Scratchc:,). Folosi\i cca mai mica \'aloarc
po s ibil a a pa ra m c tr i lor .. Ra<liu :-." :.;i
,.Threshold'' pentru a i nlatura maj oritatca
dcfcctclor de pc imagine.

Ttmple...Masttr .1>9

Crute nt(,., snapshot


Artistic
lllur
&rush Strokes
Distort

Plxc llt

Aendt.r
Sherptn

/11wgi11ea i11ai111e ,1i <11111(/ aplitarea/iltr11/11i .. Dusi & Scrt11cl1es "


No tii : Nu vii ini,:r ij onqi daca filtrul .. Dusi & Sc ratches'' inliilurii ~i clctalii importante,
im 1>r c un a cu praful ~i 1.i:ariclur il<:'. Rtstaura\i o st are antcrioarii din .,llis tory State" ~i
l'olos i!i .,ll isto1') Brush" pcntru o curii\arc sckctivii a imai:ini i.

7. Creaii un nou instantaneu $i configura\i


fi ~ i crul s ursa pcntru .. history brush" la
icoana cc lui mai recen t instan tanc u .
Instantancele pot Ii rcdcnumite prin dublu
click pc numclc lor. dupii care tastam un
nu mc m a i s ugcstiv decal dcnumirc a

Sntpsllot 1

12

Sn6psl>ot 2

ini\inla.

History

Tool l'Yts<tts

TempltJll~ster.1P9

Sets ~he sou1ce

f<K

the his~oi-y brush

8. Schimba\i starca cure nta a istorici la


instantaneu l precedent (.. Snapshot I").
primr-un click pc cl.
Notii: ,, History brus h" va Ii folosita pcntru a
trasa s ta r ca ' 'iitoa rc a imaginii (m inus praf
~ i zgar ic turi ) pcs tc s urca ac tu ala. F iltrul
cstc limita t la o aj ustarc localiza l'a.

9. Accesa\i .. I listo ry Brush" din paleta de


instrumente. Selecta\i modul .. Lighten" din
op\iunile ,.I listory 13rnsh".
l'\o t ii: Co nfi g u rafi pc ri a a s tfcl incat sa
i ntun ccc zonclc de a plica1c. daca scmnclt> ~i
impcrfcctiunilc su nt ma i lum inoasc dcca t
imagi nca in conj u ra toa re.

a L

I History Br ush Tool (Y)

I0. Trcce\i pensula peste zone le cu defecte, folosind o dimensiune adecvata a pensulei
(doar cu pu\in mai mare decat impuritatea care trebuie retu$alii). Faceti zoom pe imagine
dacii cstc ncccsar l)i naviga\i din spaccbar (pcntru a acccsa instrumcntul in formii de
manii), in timp ce tragc\i imaginca in interiornl !Crcstrei.
O.anntl: J RGll

~-----

O.nnel:J'-'111-u~
c _ _ _...,
; I

O.onntl:._
I <i<
___n _ __ ;

11 . Crca\i un nou layer de ajustarc ~i sclcc1a1i op\iunca .,Curves" di n mcniu. Folosi\i curba
RGB pentru a ajusta tonalitatea imaginii. Sclccta\i o mostrc"i de luminozitatc din zona in
care soarclc cadc pc piatra din drcapta scarii ~i tragc\i-o la valoarca de 245. Sclccta\i un
ton intermediar din marginea umbrita a frun\ii pcrsonajului din imagine ~i ckplasa\i curba
la valoarea 127. Selecta\i un ton intunecat de deasupra c;1pului pcrsonajului ~i deplasa1i
curba la o valoarc sub I0. Corccta\i defcctclc de culoarc dcplasiind curbclc din canalclc
individuale Ro~11. Verde $i Albastru. 0 aha metodii este folosirea pipetci ,.Set Gray Point''
:.;i alegerea unei zone de gri neutrn din piirul persomtjului.

HUe/SaturdtJon

Hut/Saturation

Editlv Mortr
Yellows

Gtttns

-~
~z
D

.,

('Vans
Sluts
as
MilOtntas 6

D
D

QI(

I
I
I

Cttncel

loadSave_

:I

[ dlt l Rod

I
I
I

Seturation:
Uohtntss:

Hut:

load_

Save-

Ctinctl

@O
-~

QI(

12. Crcati un layer de ajustarc ,.Hue/Saturation". Sclccta\i ,,Reds" din 111cniul pull-down.
Mari\i satura\ia triigand cursorul .. Saturation'' sprc drcapta. Pc masu rii cc Lonurilc calcle
din imagine sun! recluse la C$arfclc ro~i i care ics din tcmplu $i la piclca pcrsonajului, rcstul
imaginii ramane rclati v ncschimbat. Val ida\i ajustarca cu OK.
13. Pcntru a limita ajustarca doar la c~urrc.
acoperi\i cu negru ( 100% opacitatc) rcstul
ma~tii de layer. pcntru a ascundc crc~ t crca
In saLUra\ie de pe piel ea perso najul ui. 0
altii metodii este sa colora\i intrcaga 111ascii
In negru $i sa Lrasati cu alb numai c~a r folc.

,,.......

;),~~

.I . . . . FiEEJ

OupHcate: T e.mplej.U.Jt~rJpo

As:IJemplercop~

I
I I

OK

C.ne<I

Ea OUplicte Me rte Lrttrs Onty

14. f1)a intc <le a cre~tc claritatea imaginii


(sharpen), duplica!i fisicrul (I ma ge >
Duplicate),

Sl'l{ize

.....

Shcrpen
Shcrpen Edqes
Shcrpl!ft More

Text~

15. Vizualiza\i imaginea la I 00% (View >


Actual Pixels). Din meniul ,.Filters" selccta\i
.,Sharpen > Unsharp Mask''. Valorilc mcdii
sunt Amount: l80, Radius: I .0, Threshold 3,
pcntru o imagine scanatii dintr-un film de 35
mm , ca re va Fi tipiiritii. Yalida!i cu OK
comanda de crc$1crc a clarita\ii.
16. Salvati un duplicat al imaginii intr-un 11$ierTIFF. pentru a fi tipiirit. Salvati imaginca
originalii. cu layerele de ajustarc. sub forma unui li$ier Photoshop (PSD). Daca sunt
ncccsarc ajustiiri minore. ele ar trebui operate pe imaginca originalii ;;i un nou duplicat ar
trcbui creat inainte de cea de-a doua tipc1rirc.

Editarea imaginilor 1pe 16 biti


Pentru a produce o imagine digi'lala de cca mai bunii calitatc, estc esen\ial s:i captiim si sii
piistriun c<it mai multii infornrn11ic dcsprc tonali1a1ca ~i culoarca subicc1u lui. Accast:i
informa\ic cstc salvatii sub forma de canale ~i contirmarca ..calita\ii'' informa1ici cstc
cvidcnra in his1ograma unei imagini.
Cu cat suntem obliga!i sa modi.ficam valorilc pixelilor unci imagin i digitalc, pcntru a
compcnsa calitatca rcdusa a luminii in scena originala. cu atat mai multa inform;11ic va
trcbui sii sacriticilm. Daca subic!ctul cstc bine iluminat ~i expus, calitatca scaniirii sau a
captarii cste ~i ca buna. fiind ncccsarc doar cditilri minorc. Accst tip de fis ier poate Ii edi1a1
in modul pe 8 bi\i, farii pierderc :aparcnta de calitatc. Editarea pe 16 bi!i este esen\iali'i dac:1
dorim calitatc maxima a unci imagini care ncccsitii o prclucrarc substan\iala.

Proble1na cu editarea pe 8 biti


Daca modificam extensiv o imagine in modul 8 biti pc canal (RGB 24 bi!i). histograma sa
inccpc s:i sc fragmcntczc. Apar viirfuri. sau .,din\i de pieptene". dupii cc li~ieru l a fos1
aplatizat.
a..n..1: 1-

~I

lftPUllt.WIS:(D~ ~

.....,
<*

Ol-

:1-

;f

..,,,..u.....:r!.::Jl.oo llm I

<*

I ~

s-....

I a.-is.. I

,,,,,,1,,1
ia-..-

I (lpGOS- I

11"1.tltl
ia-...w

Histogra111eji11(1/e dupe/ editaret1 aceleia.yi i111agi11i in 111od11rile 8 ~~i 16 bi{i/C(llW/


Cele mai pu1in d ist r uc tiv1) ichnic i d e c dit a rc pc 8 hili utilizcazii la yc re d e aju sta re,
astfrl in ca t va lo r ilc d e pixcli s u ml m odifica tc o s ing ura dat a, ca nd layerclc s unl a plalizatc
innintc de ti J)ilrirc.
~ ol a:

Problcma cditarii extensive pc g bi1i (modul standard de cditarc i'n Photoshop) constii in
faptul ca o imagine pc 24 de bi! i (8 bi!i pc canal) arc numai 256 de nivcluri sau tonuri pc
canal, pcn1ru a dcscric gama Complctii de culori ale imagin ii. Accasta valoarc cstc de
obicci Suficicntii dad \ histograrna CSIC buna (pu\inc goluri) atunci cand inccpem procesul
de cditarc ~ i nu sun! ncccsarc modiliciiri substan1ialc. Daca apar numcroasc goluri pc
histogramii, ca rczultat al ajustii rii prca accentuate a valori lor de pixcli. sc poatc produce
feno mcnul de .. banding". Trccerea uni formii de la luminos la intunccat. sau de la o
culoarc la aha poaic sii dcvinii imposibilii in cazul unei histogramc dclicitarc. Rczuhatul
cs1c o 1ranzi1ic bruscii int re culoare sau ton. care este vizibilii sub fonna unor margini ,,in
scari" pc imaginca finalii.

Avantaje ~ i dezavantaje ale editarii pe 16 biti


Cand surll ncccsare corec!ii majorc de culoare. prccum ~in calitate foarte ridicatii a
imaginii, cxista avantaje majorc in alcgcrca modului de editarc pc 16 bi1i1canal (RGB 48
bi!i), sub ,,J\dobc Photoshop'._ In mod ul pc 16 bi!i/canal existii mii de miliardc de valori
posibile pcntru ficcare pixel. in loc de rnilioanc. Viirfurile de pc histograma (din\i de
pieptcne) care sc produc frccvc nt la cclitarca in 8 bi\L caiial. apar roartc rar la cditarca in
modul 16 bi!icanal. Existii totw,;i ~ i un dezmantaj. Photoshop are o func1ionali1atc limitata
cand o imagine cste dcschisa sau conve11ita in modul 16 bitilcanal. Dczavantajcle sunt:
-

Nu toatc scanncrclc pot opera In moclul 16 bi\i/canal.


Marimea fi~icrului cstc dublii in comparat ic cu o imagine la 8 biti canal aviind
aceca~ i dimcnsiune ~i rc7olu\ie de ie~i rc .
Nu cxista suport pc111111 lucrul cu laycre (inclusiv layerc de text ~i fom1ii a vcctorilor).
Editarea pc 16 bi!i nu pcm1itc fo losirea modului .,Quick Mask'._
Multc instrumente ~i filtrc nu opercazii la 16 bi!i canal: de exemplu Magic Wand
(Baghcta Magica). Gradient, Dodge and Bun1.
umai 3 rormatc de fi~ier suporta modul 16 bi!i/canal (PS D, Raw ~i TIFF).
Curves 1

layerele de aj11.1111re :;i mfts l i l e de layer


clisponihile in 111od11/ I 6 hifi/canal.

1111 .111111

De~ i

Photoshop arc func\ionalitate limirntii ciind o imagine cstc dcschisii sau convenita in
modul 16 bi\i 'canal, cste de prcfcrat sii racc\i schimbarile majorc in acest mod. inainte de
a conveni fi$icrul la 8 bi\i/canal, pentru a avca acces la intrcaga serie de instrumentc
oferite de Photoshop. Multe tchniei de cditarc cxistenlc permit cfcctuarca a numeroase
opera\iuni in modul 16 bi!i. Acestea includ !Olosirea ajustarilor din mcniul ..Image"
imprcuna cu pensula History, pcntru a aplica ajustari localizate !5i selective. Scleqiilc care
ar nccesita folosirca modului ,.Quick Mask" sau a ,,13aghetei Magice" pot Ii mai intai
create prin preluerarea unui dup li cat pc 8 bi\ i, apoi transfcrand selcc1ia rcz ultata in
irnaginca pe 16 bi!i. Accstc tchnici su1ll abordatc in Terna 4.
Notli: lmagi nile pot fi convc rt it c de pc ll biti pe 16 biti, inaintc d e opernrea oridirei ajustliri
(Image> l\ lod c > 16 Bit/Cha nn el), sau capta te direct pc 16 bi\i la sen na re (mctoda cca mai
indicat:'i). Majo ri tatca sca n nercl o r d e cali t:Hc ( pcntru hartic sau fi lm) s uportli captarca
imaginilor cu 16 hiti /canal (RGB 48 bi!i).

Tema4

education

Fotografia din acc~t tutorial a fost 11icut in 1inuturilc joasc din Nepal. la ;ipus. in dcp;irtare.
~l un\ii 11unaluya :.unt incii lumi na\i. dar condi\iilc de iluminarc au crcat o imagine pla ta ~ i
dcsaturatii. Da torit:i cdit:irii cxtt:nsi' e nccesare pcntru a reface cont rastul ~i satura\ia. cstc
prefcrabilii cditarca imaginii in modul pc 16 bi!i pcntm o calitutc ridicatii a imaginii ri nalc.

i11ai111e .~i dupti editarea in 16 bi{i


Scopurilc acc,tci tcmc 'unt:
Crc~tcrca

:.atura11c1 l:1nul111 galbcn.


Crc~terea lumin<vit;i\ii pcn;onajului din prim-plan.
intunccarca ccrnlui. in 11111p cc ii m:irim saturn\ia.
I. Dcschidcti li~1crul ..0-t.='icpa l.jpi.:" !;'i co1ncrti1i-I in 16 bi\i 1canal (Image > Mode > 16

Bit/Channel) .
. otii: ~ lultc ~canne r< de~cmnca.rii ~ca n a rca cu 16 biti pc canal sub numcle de scanare RGB
pc 48 bi!i. Uncll ~c:11111 crc pcrrni i: scanarca la 14 bi!i pc canal. dar transfcra ciitrc Photoshop
o imal(inc Ill' 48 bi!i. Ouc:i nu put c!i capl:t o imagine in modul 16 bi!ilcanal, capla!i-o in 8 bi!i
~i convc rti\i-o la 16 hi!i (Image > i\lode > 16 Bit/Channel). :'\u uita!i ca imaginca 'a ocupa de
douii ori mni 1111111:'1 mcmoric dcci1t cca cchi vnlcnta pc 8 bi!i. De e:xempl u. dacii de obirci
cnpla!i o imagine ,\4 Iii cli111cnsiu111ca de 11 mcga b~t es (..\4 la 200 ppi), ''e!i a\ea ne, oic de 22
rn~gaby t cs dttcil ~tana!i la 16 bi!ilca nal.

HYe15atwatlon

:I

<111:1 Mllstr

Hue:

Stur tton:

Uohtness:

ID

ol\ctions

OIC

Tool Presets

RHt

@[]

Open

IA>IO-

s......_

ID

I "I.ti/ I

Hue /S<1t ur<1tion

OColort:z.e

lill'rr<lew

ICreate new snapshot

2. lmaginile In 16 bi!i/canal pol fi aj uslalc numai din meniul Image > Adjustments.
Deoareee Photoshop nu per111 i1e ercarea de sclec\i i cu instrumentele .. Magic Wand" sau
,.Color Range', lntreaga imagine 1rcbuic ajustata lnainte de a limita cfcctul ajustiirii la o
zona mai localizata. ln exemplul de foti\, p1ima ~justare este marirea satura1iei cu +20 (Image
> Adjustments > Hue/Saturation). Crcati un nou instantaneu in paleta l-lis1ory printr-un click
pe icoana ..Create new snapshot". Accsta va Ii numit, prin dcfinitic...Snapshot I".
Nota: l nstantanecle s naps hot reprczinta stari din isto ri a ed itiirii care au fost pastratr drrpt
referint e ulterioarc. Este important de r e tiout ca toa t e etapclc din is toric sc pie rd la
'lnchiderea li$icrului.
1
: I -~ F ====o.
'-----~
I
OK
I

Cllonnot:l llGll

cancel

f2 1iiiiiiiii1 N1p~sd

1 liiiiiiiiil Snapshot I
l

~th )

/
I

Put:l12I
I I

outjlut 110

~ SnipShot 2

I Auto
I Options- I

..

1121 l.tll'ltl
I

-----------~' li! Prevtew

3. Face\i click pe primul instantancu ~ i ajusta\i curba astfel !neat sa ilumina\i uncle zone
lntunecate din imagine. de cxcmplu fi gura di n prim-plan. Un nou instantancu cste crcai
(,.Snapshot 2").
Nota: Pensu la History poatc fi folosita pentru a acoper i zo ne d in imaginca curcnta. c u
aspectul starii viitoarc a im aginii. Astfcl, o aju sta r e globala poate n limitatil l:i o ajustarc
locali zatli. Putem prclua valorilc de pixeli modificate dintr- o ctapa viito1w c sa u trcc utii ~i le
putem introduce in s tarca curcntii a imagio ii. Oricat de complicata a1 parca, accasta cste cea
maj buna tehnicll dispon ibi lil pcntru cditarea lo modul 16 biti.

-L ln~aan1ancele pol fi rcdenumi1e prin


dublu click pe numclc unui instanrnncu: de
cxemplu ..Snapshot I" poa1c fi1rcdenumi1
..Sawra1ie" dupi'l o :ijusrnre. iar .,Snapshot
2" po:ite fi redcnumi1 .. Luminc1zita1e". u
este cscn1ial sa redenurniti instantancc lc.
d:ir accasta poate ajuta la 01gan izarca
procesului de cdi1arc in viitor.

History Brush Tool ( V)

5. Selcc1a1i instantancul initinl (crcat automat la dcschidcrca unui lii,;icr) ~i dclini1i


instantancul I (..Sarurn1ic") drept surs:i pentru pensu la I listory. printr-un click pc fcrcastra
mica din stanga icoanci instantancului I. Sclccta\i pcnsula ll istory din palcta de
instnimente. Acoperiti instamaneul ini1ial cu s:11urn1ia crcsc ut;i din instanrnncul I.
Noia: D crini!i o ,a loa r e r ed usa de opacitate din bara de op!i uni , da ca do ri ti sii o pcra ti
ajustarilc trcptal.

...W y _

~ lttWT-

lttWT-

l:'i -..,.-- - - 6. Rcsctaii sursa pcnsulei II istory la instantancul .. Luminozirntc". Asigura\i-va ca starca
curcmf1 (.. Current stnie") cste ultima din palcta I listory. Dcfinirca stiirii ini\iale drept
..stare curcnt;1'' :ir f:lce o in1oarc1!re in timp _,i ar indeparta ajustarile localizatc de sa111ra1ie
pc care toema i lc-ali f:'icut. Dac;i di lw1ari11i acum sii focc\i noi ajustiiri (care nu sunt
disponibi lc in prima scrie de ins11an1anec create). mai intai salva1i schimbarile deja operate
sub forma unui nnu instanlancu.
No rii: lnstanran cclc nu inlocuicsc sa l\'arca
prrlu criirii deja rcnli za tc. Daca ll! i lucral pc
ri ~ il' r o pcrioad <'I de limp. accesa!i icoana
.,Crcarc new docum ent from c111Tcnt state" ~i
salvai i moclificarilc pc care lc-a!i opcrat deja.

'

l~ l li liJ

[ Create new document' from current state

Se lee

Filter View Wind


Adjustments

Duplicate ...
Apply 1m<1oe
Calc11 lat10 ns

....,,.,,!

00:

Cncel

OUplfCCt: \Mrotd L~rs Ontv

lmaoe Size .
Canvas Size ..
Rotate Canvas
Crop
Trim ...

.,,

61tmap
Grayscale
011otone
Indexed Color
RG6 Color
CMYKColor

7. Urmii1orul pa:, implicii imunccarca trcpiatfi a ccrului in partca de sus a imaginii, in timp
cc miirim snturaiia. Pentru cii instrumentclc .. Magic Wand", ,,Quick Mask Mode" i:;i
,,Gradient Tool'" nu sunt disponibilc la cditarca pc 16 bili, rrcbui c sa faccm mai i ntfi i o
seleC!ie dintr-o copic pc 8 bi\i a fi:;.icrului ~i ~fi o imponf1m in lisicrul pc 16 bi\i. Acccsa\i
,.Image > Duplicate", click OK (numclc fi~icrulu1 duplicat cstc op\ional). apoi co1werti!i
accastii copic a li~icrului in modul 8 bi\i/cannl (Image > Mode > 8 bit/channel).

feather St:lectlon

.'

-.. -

~-

8. Alegc1i cerul ~i grosimea pcnsulei. Cascia ..Contiguous" din barn de op\iuni a fost
debifatii in acest excmplu. astfcl inciit cerul , .a Ii sclectat printre fntn/clc copacilor.

9. Treceti la ..Quick Mask Mode'' (apasa1i


Q pc tastaturii l si adauga!i un gradient (de
la foreground la transparent) in modul
..Multiply'". Trasa\i un gradient de la linia
ori/Ontului la marginea supcrioarii a
ro1ogra!iei. in timp cc tincti apiisa1 Shift.
pcnlru a cons1range gradiemul. incercaii sii
'ciidc!i u~or opacitatca . dacii dori !i sa
lntuncca\i putin ccrul la linia ori7ontului.

I0. h:~ili din modul Quick Ma$k (ap:is:i1i din


nou tasta Q). Faccti vizibile ambde li~ierc.
eel pc I(> bi ti ~i cluplicatul de pc ceran. si
1>01i1iona1i-lc unul liinga altul. Faccti click pc
oricc instrument de selec!ie d in cascta de
instru rn entc ~i a poi trasa\i o :sclcc ti c pc
imagi nca pc 16 bi\i . lnainte de a ridica
degctul de pc butonul mousc-u Jui. ap;isa\i
tasta Shift. astfcl i nc5t linia sclcc\ici sii sc
ali niczc exact in intcrio11.1I imagin ii pc 16 bi\i.
11 . Pastriind sclcc\ia aetiva. acccsa\i hnagc
> Adj ustments ,,. lluc Saturat ion. Tragc\i
cursorul Lightnci.s c;itrc va lori nega tive.
pcntru a innmcca ccrul dupa ~um dori1i .
Click apoi pc OK pentn.t a dcsckclll ~e l cc\ia
activa (Select > Deselect).

Cd1t:( ,...,,,,

OK

Hut'!

!!ID

S.-tur tJon:

@:]

Lod-

U41tu.e:, 1;

s--

ltHl

/111agi11ca.fi11alti si hist<1grama ei
12. Acum. ca ajustiirilc majorc au lost efi:etuatc, putC\i convcni la 8 bi\i canal. tiind cil
accstc ajustiiri nu \'Or mai eompromitc histograrna ~i calitatca imaginii finale. Tot cc mai
avc1i de f:icut cstc sa opera1i aj1ustiiri tine ak: imaginii $i sii aplica1i liltnil Unsharp Mask
cu intcnsitatca dorit;i. inaintc de tipiirirc.
:-lotii: Oacii s un l<'!i o bi ~aui!i sil edita li folosind laycrc de aj usta re ~ i m a~ti de layl'r, lu crul pl'
16 bi! i p on tr p ii rcn en ~i cum ati cdita fiirii pl a sii de ~i gurn n \ii (in sta ntan rclc nu su nt s:1lv11 tc
od:1t :'i cu d oc um e ntul ). Scopul este, to t u ~ i. !>:'i op rrati :is tfc l d o ar sc himbii rilc ,. majore".
ina intc de a trccc la modu l pe 8 lbi!i. Edirn rca in 16 b i!i poa tc p i\ rca cxagcn ll de co m1>lka tli.
d ar hc nefici ul siiu cstc o ca litat c o ptim:i.

Terna 1
Reproducerea in1aginilor
Scopul acestui exerci\iu este duplicarea unei imagini fotografice (cat mai riguros posibil).
Aceasta va va ajuta sii ln\elege\i transla\ia tonalita\ii si a culorii intre fotografia originalii,
imaginea sa pe monitor ~i reproducerea digitalii pe un echipament de tipiirire.
I . Scana ti o fotografie persona Iii color (nu mai mare decal formatul A4 ), care preziota o

gamii tonala r;;i coloristica variatii. Scanati imaginea astfel !neat sii aiba dimensiunea de
fi$ier $i rezoluiia de afi!)arc adccvate pcntru a ob\ine un rczultat digital de calitate ridicata
(este necesarii o rezolu\ic de scanarc de eel pu!in 200 ppi).
2. Ajusta\i fi$ierul digital astfcl !neat sii fie o replica pc cat posibil mai apropiatade
original. Folosi\i layere de ajustare oricand este posibil.
3. Tipiiriti (co lor) imaginea digitala pe o hiirtie s imi lara fotografiei originale (la fcl de
lucioasii sau matii etc.).
4. Compara\i rezultatul tiparit cu imaginea de pe monitor (utiliza\i acela~i monitor pe care
ati prelucrat imaginea originala). Ajusta\i fi~ierul digital, dacii este necesar, si tipiiri\i din
nou.
5. Pregatiti un raport In 300 de cuvintc (pc puncte sau ca o lista) asupra metodeloqi
procedurilor pc care lc-ati apl ica1. Dcscrieti pc scurt dctaliile luminoasc ~i lntunecate,
contrastul general $i nuan\a, saturatia $i luminozitatca culorilor rcprodusc.

Compo:::i(ie de James Cowie

Terna 2
R ctu~arc

avan ata

Scopul accstci tcmc cstc modilicarca ~i rclu~arca unci imagini origin:\lc. pcn1r11 a-i
imbun:itiil1calit:i\ilc es1e1icc. J\loc.lificarilc ar 1rcbui ~i fie ~11b1ilc. iar imag111c;i linali\ sa fie
..crcdibilii'. cu aspcct a111cn1ic.
I. Sclccta\i o imagine persona ta color care :.;1 do,edcasca un grad ndicat de compctcnp'i
tchnic:1 ~i sii aiha calilii\i cs1e1ic1~.
2. Scan;qi 1nrnginca as1fel incfll sa oh\inc\i o gama 1onal:i <>p11111ii \'i 1111 fi::-icr de
aproximaiiv 11 MB (scanarc in 8 bi\i canal. in fom1at 1\ 4 st la 200 ppi).
:I. inhi111ra1i sdcc1i' praful $i zg:iricturile. folosind 1chnic1h: im:i1:11c in accM capi101.
.J. Aj11sta\i nuan\a. salUra\ia ~i lumino1ita1ca unci tone :.clcclatc din imagine.
5. ~justa\i contrns1ul uni.:i zone selcctate din imagine.
6. lnliiturn\i sau modifica\i dct:Jliilc ncdoritc.
7. Tip:iriti (C~>lor) imaginca originalii scanata ;;i pc cca modific:lla. pc accc:i~i hartic.
folosind accca~i imprim;:m1a.
8. Salva\i un fisicr PSD c:1 cw Ion ~ i un fi~icr comasal Tl Fr. pcntm 1ip;1rirc.
9. Prcg;ititi 11n rnpon in 300 de cuvintc (pc p11nc1c sau sub formii de lis1<i) a upra
mclodclor ~i proccdurilor pc care lc-a\i aplical.
~01a :

Scan a1i as1rr1 inca1 ~:'i ob\i11e1i 1111 li ~i c r cir 22

-'In chHil S( ana1i i n 16 hiti/ca nal.


0

Compo:itil! de .Imm'" Cowie

Exercitiu recapitulativ
I. Care este avantajul folosi rii comenzii ,,Save As" in locul comcnzii .,Save" ciind dori\i
sii salvati cele mai recentc actiuni din proccsul de cditarc digitalii?
(a) Salveazii un lisier rnai rnic.
(b) Salveazii rapid, folosind ultimclc op1iuni de salvarc.
(c) Piisrreazii versiunea curentii a imaginii, dacii schirnba\i nurnele fi$ierului.
(d) Nici o diferentii.
2. Cand rniiri\i dirncnsi uni lc de ali~arc ale imaginii (Image > Image Size). ce se intiirnplii
dacii bila\i ciisuta .,Resarnplc" inaintc de validarca cornenzii?
(a) La redirnensionare, arc toe ~i intcrpolarca irnaginii.
(b) Dimensiunile pixelilor sunt piistratc.
(c) Rezolutia imaginii scade.
(d) Se produce un down-sampling al imaginii.
3. Ce ,,aspect ratio'' arc un ncgativ de 35 mm, care ocupii lntregul cadru al filmului?
(a) 3:4
{b) 35mrn
(c) 2:3
(d) 4:5
4. Care dintre urmiitoarele ac(iuni nu va clibcra mcmoria in lucrul sub Photoshop?
(a) Reducerca numiirului de intrari I listory sub nivelul predefinit. de 20.
(b) Comasarea layerelor.
(c) Aplicarea filtrului ..dust and scratch" global. pc intrcaga imagine.
{d) Crearea unei selec\ ii inaintc de aplicarca filtrului.
5. Cum pot fi Iimitate efectclc filtrului ,.dust and scratch'' astfel lncat sii nu se piardii
detaliile importante?
{a) Miirind raza de pixel din fcreastra de dialog a filtrului .
(b) Reduciind toleran\a din fcrcasti-a de dialog.
(c) Apliciind filtrul ,,dust and scratch" global. asupra intregii imagini.
(d) Creiind o selec\ie inainte de aplicarca filtrului.
6. Cc efecte va avea instrumentul burcte ciind lucriim pc o imagine Grayscale?
(a) ici un cfcct.
(b) Miirirea sau mic~orarea saturatiei.
(c) Scaderea contrastului.
(d) Miirirea sau mic:;;orarea contrastului, \n functie de
op\iunca selcctatii.
7. Cum sclecteaza instrumcntul Baghcta Magica pixel ii?
(a) contur
(b) contrast
(c) valori similarc
(d) trasare
8. Cum pot fi limitatc la doar un layer efectele unui layer de ajustare?
(a) Pozi!ionati laycrul de ajustare sub layerul dorit.
(b) Pozi1ionati laycrul de ajustarc dcasupra layerului dorit.
(c) Crcati un grup de clipping format din layerul dorit $i layerul de ajustare.
(cl) Nu pot fi limital'c la doar un layer.
9. Cc nc indica lumina de neon atunci cand ajustiim zonele luminoase sau lutunecate ale
unei imagini RGB utiliziind comanda ,,Variations"?
(a) Culorile sunt in afara gamei.
(b) Un canal ROB cstc ad us la 0 sau 255.
(c) Culorilc sunt prca saturate pcntru a fi tiparite.
(d) Ind idi tonurilc spcciticc care au fost ajustatc.

Montaj digital

scop
-

Sa ofcrc o sun;a de infom1a1ii tehnice.


Sii dczvohc cuno~tcrca ~i in\elcgcrca proceselor ~i procedurilor folosite la montajul
imaginilor fotografice.
Sa dczvohc abilitii\ile ~i cxpcricn\a in controlul $i cons1ruc1ia montajelor digitalc.

obiective
Crcati fotomontaje digitalc. pe baw abilitatilor si cunostin\elor rcfcritoarc la:
- ins1rumcn1c i;i tchnici de sclcc1ic:
- layc rc si canalc:
- modul de mascarc rapidl'I si mAsti de layer;
- laycre de ajustarc si grupuri de clipping;
- moduri de contopirc.

Introducere
Capaci1a1ca <k a crea o imagine compozita. sau ,,fotomo ntaj'', care sii aratc subti l, realist
~ i crcdibil consta in posibilitatca ca privitorul sii i:;;i dca sau rrn scama undc sc tcrmina o
imagine ~i unde incepe cealaha. Marginile ficciirci ~cl cc\ ii pot Ii modi licatc astfcl inciil sil
para ca apanin imaginji. sau sunt asociate, cu pixel ii invccina\i.
Majoritatea programclor de editare a imaginilor ofcrii op\iuni care modi rica aspcctul
marginilor unei seleqii. Marginile pot api\rea putcrnic sau slab conturatc (n tranzi\ ic
treptata Int re selcc\ic ;;i fundal). Optiunilc pentru a opera accstc schimbari sunl:
Feather
Anti-aliasing
Defringe and matting

Feather
Cand accastii optiunc cstc sclcctatii. pixel ii
de pc marginile selec\ici s unt cstompa\i.
Marginilc sunt mai pu\in abruptc. Accastii
cs tom pare poatc ere a un montaj mai realist
sau poate cauza o picrderc a dctaliilor la
margin ile selectici.
Pute\i alcgc rcathcr in asocicrc cu
instrumentclc marquee sau lasso. direct prin
introduccrca un ci valori in casc ta de
op\iun i, sau pulc\i adauga feathering unci
selcqii cxistcntc (Select > Feather). Efectul
de feat hering dcv inc vizibi l numai ciind
dcplasa\i sau transfcrati (prin co manda
.,paste") selcqia intr-o noua tonii.

Anti-al iasing
Canel alcgc\i accastii op \iunc, marginilc
timiatc ale selectici sunl netezile. Se creaza
o tranzi\ic trcptatii intrc pixel ii de margine
~ i cci de fundal. Schimba rca afccteazii
numai pixel ii de margine, a$a !neat nu sc
pierd dctalii. Optiunea anti-aliasing trebuie
aleasa lnainte de a del im ita sclcc\ia (nu
poatc fi adaugatii dupa aceea). Este un
proccdeu uzual de a avea aceasta op\iunc
selcctatii pentru majoritatca sclcc!iilor. Estc
indicat sa aplicam anti-aliasing !?i atunci
ciind aplicam text pe imagine. Op\iunca
poate fi dc;rnctivata in cazul literelor de
mici dimensiuni, pentru a evita ca clc sii
aparii lnccfo~ate.

Dcfrin gc and n1atting


C:"111d am facu1 o sclcqic cu op\iunca anti-

al iasi ng acti va 1il. unii d1111rc pixclii cc


inconjoar-:i selectia sunt inclu$i. Daca acc~1i
pixcli inconjuratori sun1 mai lumina1i. mai
in1uncca1i sau de ahil culoarc dccat selec\ia.
pot apilrca franjuri sau un halo. Din mcniul
La~crs aeccsa1i Matting > L>cfringc pcntru
a inlocui pixclii dircriti din frnnjur i cu
pixcli de aecea~i nuan\a, ~atura\ic sau
lumimnit:uc cu cca din sclcc1ic.

--

All\

f'

Mtc<9 OoWft

Moc,. v1s1~

I",,..
1S

om:

OUen lrwge:

Frin;w

Defringl'

P111c1i cxpcrimcnta p:ina ga:;iti cca mai bunil mctodil de a inlatura franjurii. Optiunilc
alternative de inlaturarc a dcfcctclor albc $i ncgrc de contur pot conduce la rczultatc mai
bunc. Dae:! un franj mai accentual pcrsista. cste pmibil sii contracta!i sclcc\ia inaintc de a
o muta, fo losind comanda Modify > Contract din meniul Select.

Sal varca unci select ii sub forn1a unui canal al fa


Selec1iilc poi Ii salvatc pcm1anent sub formil de ..alpha channels.. (canale alfo). Selcc\iilc
salvatc pot Ii inciircate $ilsau modifieatc chiar $i dupil cc imaginea a fost inchisil ~i
redcschisa. Pcntru a salva o sclcc1ic sub forma unui canal al fa. facc1i click pe icoana
..Save selection as channel" de la baza paletei de canalc. Pcntru a inciirca o sclec\ic, lie
tragc\i c.:analul al fa dcasupra icoanei ,,Load chan nel as selection" din palc1a de canalc.
lie acccsa!i CommandCtrl click pc canalul al fa.
Estc posibil s.'l edi1a1i un canal al fa (Si seleqia rczultata) folosi nd instrumcntclc de pictur:i
~i cditarc. Zoncle acopcritc cu ncgru vor Ii adaugatc la canalul al fa. iar cclc cu alb vor Ii
indepilrtatc. J\copcrirca cu nuan\c de gri va miiri sau mic~ora opacitatca canalului alfo.
Pute\i atcnua selee1iv un canal ~i sclcc\ia rczultata prin aplicarea unui filtru ..Gaussian
Blur" pc imagine, prin comanda Blur Gaussian Blur din mcniul Filters.
0 imaginc din care au fost :;.1lvatc !>Clcqii nu poatc Ii sahata ca JPEG.

inlocuirea unui fundal


Poatc una di ntrc cc lc mai comu ne tehn ici de montaj este procesu l de inlocuirc a
funda lului unci imagini cu fundalul altcia. Efi cien\a unui asemenea montaj este adescori
ilustratii de gradul de autenticitatc al imaginii (fiirii sii dca impresia cii a fost prclucrata).
Pcntru a rcaliza aceasta, fotograful digital trebuie sii modifice marginile tuturor selectiilor
astfcl incat sli nu fie ev idente cane! selectia este suprapusii pe noul fu ndal. 0 selectie
nccorcspunziiloarc va face subiectul sii aparii ca ~i cum ar fi fost decupat cu foarfeca ~i
plasat pc noul funda l.

Mark Galer

in excrci\iul um1iitor. ve\i inva\a cum sii cre~teti precizia unei selec\ii, cum sa modifica!i
~i sii salva1i o selcc\ie. Exerci\iul se bazeazii pe urmiitoarele tehnici :
Adiiugarea :>i ta iere a cl in se lectic, fo losind o com bi na \i e de i nstrumcnte de
sclcctic.
Editarca in modul Quick Mask.
Modificarea selec\ici prin comcnzilc feather, contract ~ i/sau defringe.
Salvarca sclcciici sub forma de canal.
Adiiugarca unci mii~ti de layer.
Nota: lmaginil e pcntru aceastii tema sc gasesc pc site-ul we b dcdicat lucrarii de fa~a.

education

Terna 1

I. Oeschide!i inrnginilc ..0 l .sax.jpg" $i ..0 l .zoom.jpg" de pe site-ul web al lucri'i rii de tiwt
La fe l ca in cazul oriciirui fo tomontaj, este indicat sii vii asigura1 i mai intiii ca ioatc
imag inile au aecca$i rezolu\ie ~ i ca ficearc imagi ne arc dimcnsiunea adccvata. Pcn1ru o
vcrificarc rapida. 1inc\i apasata tasta de op1iuni ~i face1 i click pe easeta de dimensiuni a
documcntului de la baza fo rcstrci imaginii. lmaginilc ar trebui sa aiba ace la~i mod. de
cxcmplu RGB sau Grayscale.
Width:
Height:
Channels:
Resolution:

454 pixels (16.02cm)


624 pixels (22.01 cm)
3 (RGB Color)
72 pixels / Inch

Daea imagini le nu au aceea~i rezolu\ic, ele trebuie ajustate in consecin\ii. Acccsa1i Image
> Image Size $i aj usta\i rezolu\ia ~ i dimcnsiunilc pixclilor 1>iina cand imaginile aj ung la
dimensiuni similare. Dacii nu ineepe\i eclitarca prin accastii operatic. imaginilc importate
care au o rezolu\ie di ferita vor fi aduse a utomat la rczolu\ ia imaginii de funda l. iar
dimensiunile lor sc vor modifiea. De exemplu, imaginilc impon ate cu o rezolu1ie mai
mica dcciit eea a gazdei vor ti mic~oratc. Dacii le readuccm la dimcnsiunca originala. prin
comancla ..transform'" . imaginilc vor nccesita .inte rpolare" (vcz i ABC Di gita l >
lntcrpolarc).
ota: Ca nd ajusta!i dimcnsiunilc pi xclilor dintr-o imagin e, a"eti grijii sa nu fol osi\i
intcrpolarca in execs. Esrc mai binc sa mic~oraj i imaginca mai mare (sciizand numiirul toial
de pixeli), decal sa mariti imaginca mai mica. Exccptic pot fa ce imaginilc de fund al c:irc
contin pu!inc detalii line, de cxcmplu apii, cer, foe etc.
2. Resela\i locatiile paletei la valorile ini\iale.
Ac ce s a\ i ,. \Vi nd o w > Rese t Pa le tt e
Locatio ns sau Command + K - .. Reset
Palettes Locations to Default" (Photoshop 5}.

..._..
-:I

1c..~I ,.."""-

.,_

. ..., , 1I

I ; IM!.fall ,._I~

Q: M GO.-flHtkrtpl

SI.,,....,_
File

Edit Image

Layer

ulh~r: IO px

Select

I f"1

Alt

v-1 MNl'OC NMlet

S .... TMt r\H


0 ........... 09"" dealntfttt

a---

..

I,_,. I,

I
I

Q!!!:J
~

6!I ~<*.,....,.
&1 s-. ,.. "" l. . .

ra lhliw'*"' ....... ~

, ...... ,."""~ .. OHW1

V.5

3. Daca ut iliza1i un computer i n comun cu alte persoane. selecta\i Bagheta Magica din
paleta de instrnmcntc ~i ,,Reset all tools" (acccsat din bara sau palcta de optiuni).
4. Sclecta\i maj oritatea fundalului folosind o combina1ie intre bagheta magicii ~i lasso.
Tine\i tasta Shifi apasatii, pcntru a adiiuga sclec\ii succcsive. Yezi .,Tehnici clcmcntarc de
selec\ic". Estc greu sii sclectati zonclc din j urul pantalonilor saxofonistului fo losind
accste instrnmcnte. din cauza similitudinii tonuri lor. Pentrn a rcaliz..a sclcc\ia, va trebui sii
folosi1i modul ,,Quick Mask".

II { ] Default Fore9round and Back9round Colors (D)

5. Treceti in modul ,,Quick Mask".


7. Selectari pensula din pa l eta de
instrumente ~i o dimensi une adecvati\, cu
margini bine conturate, din bara de optiuni
sau din paleta de pensule (V.5).

6. Click pc culorile initiale (default)


ale paletei de instnm1ente.

9Uick Mask Options ~

Colorlndicates:~

@) Masked Areas
0 Se-lected Areas

.-

[I

OK .

I)

Cancel

Color"-----~,

U,___~I

_ p
_ac
_ity:
_.

J_so_ I%
_,I

I ~ I
~l <-1
I.,,._ I

t>.1t@!I 0 ~l!D
0 5'[!!!) O a)-utl
oa[!!!j-,. o "'@:I

1tl!:J

Q G~

o alL)

cJ!Dr.

"'EJ

v,~ ..

'IOT.. J IOI!:] ..

8. Dublu click pe icoana Quick Mask din paleta de instrumente, pentru a deschide
caseta de optiuni Quick Mask. Click pe profilul de culori pentru a deschide ,,Color
Picker". apoi selectati o culoare de contrast din imaginea In lucru (in acest caz, un
verde i ntens ar fi potrivit) . Click OK ~i fixati opacitatea la 50% din case ta de
optiuui Quick Mask.
9 . Daca acoperim sau lndepiirtiim pixclii
din masci\ cu pensu la, va rezulta o selectie
modificatii cand modu l de ed itare este
read us la norma l (icoana de langii Qu ick
Mask Mode). Cu lor i le foreg round ~i
background pot fi inversate cand pictiim,
pentru a sciidea sau adiiuga la masca ~i la
seleqia rezultatii. Click Edit in Standard
Mode pentru a vedea schimbiirile ad use
selec(iei. Zoom pc zo ne localizatc ale
imag i n ii , pentru a verifica acuratetea
selectiei, apoi reduceti miirimea pensulei
pentru a corecta detaliilc fine. Click modul
standard de editare cand a\i lncheiat
prelucrarea imaginii.
I magi nea aliituratii i lus treazii ed itarea i n
modul standard (stanga) ~ i Quick Mask
(dreapta).

I0. Du1?<i scpararca cu succc. a saxofonistului de fundal. va trebui sa ..inversa\i" elcc\ia


(Select Inverse). astfol incat sii sclcctati sa"<ofonis111I i;.i nu fundalul.
11 . Alcgc\i .. Mo\c.. din palcrn de instrumcntc ~i tragc1i saxofonistul pc o distan\ii scurta.
Vc\i obscrva c{1 sclcc\ia cstc inconjuratii cu o bandii de pixeli intuneca\i (parte din
fundalul original al imaginii). Marginca sclcc\ici poscdii. la riindul sau, un comur foanc
clar, care nu cstc ascmiiniitor contururilor din imaginea originalii. Accsta poatc fi
modificat astfcl inciit calitatca conturului sii nu iasii in cvidcnia ciind saxofonistul este
transferal pc un f'undal mai luminos. Anula\i comanda (CtrlTZ) sau mcrgc\i un pas
lnapoi in .. Histories" (opcra\ia nu cstc disponibilii in Photoshop LE). panii in 1rnnctul
dinaintca opcra\ici.

Se/ecfia lilainte de modi/icare

Se/ecfia dup<i mod[/icare

12. Sclcc\ia poatc Ii contractalii sau comprimalii cu doi pixcli, rcntru a inliitura accastii
nrnrginc intunccatii care dovcdc~tc ca imag inea a fost trucata (Select > Modify >
Contract).

FotherRodius:
Similar
Tr'CW'lsfonn Selection

El pbcls n

OK

( Conc.t

I
I

13. Marginca poatc Ii cstompatii folosind comanda Feather din mcniul sclcc\ici (Select >
Feather). lntroducc\i 'aloarca de 2 pixcli in fereas1ra de dialog ~i valida\i printr-un click
pc OK. Dcrlasa\i saxofonistul pentru a ,cdca . chimbiirilc produsc in calitatca marginii
sclcc1ici.

14. Sa l vati selec\ia printr-un click pe


icoana ,,Save selection as a c ha nn el" de la
baza paletei de canale. Un cana l ,,Alfa"
apare sub canalele RGB.
Salvati imaginea prin comanda File > Save
As. Schimbati numele fif?ierului original ;;i
salvaii- 1 ca TIFF sau PSD (formatul JPEG
nu permite canale suplimentare). Canalul
alfa contine o inregistrare a selectiei.
Aceasta selec!ie poate fi acccsata din nou
cand selectia este anulata sau fi$ieru l cste
lnchis ~i redeschis.
I 5. Lansati comanda Select > Deselect
(Command/ C t r! + D). Pentru a reface
selectia, accesati canalu l Alfa di n paleta de
cana le. Trageti canalul deasu pra icoanei
,,load cha nnel as selection" de la baza
paletei de canale, sau tastati Command/Ctr!
click canalul Alfa. Un click pe canalul Alfa
va vizualiza canalul. Du pa viz ualizarea
unui canal al fa, trebu ie doar sa facet i click
pe canalul RGB, pentru a readuce imaginea
la normal. Reveni!i la paleta de layere ~i
sclcctati laycrul.

16. Localiza\i imaginea zoom $i pozi(iona!i-o de-a lungul imaginii cu saxofonistul. Click
pe imaginea zoom pentru a activa aceasta fereastra. Un cbenar va aparea momentan in
jurul imaginii saxofonistului ciind imaginea zoom a fost plasata in noua imagine.

l 7. Vcrifica1i pakta de laycrc ~i obscrva1i


ca imaginea e~te formata aeum din <louii
layere indh iduale. Saxofonistul cstc ascuns
in spatclc laycru lui 1.oom. Sclcc1a1i laycrul
de dcasupra (imaginca :.worn) ~i apoi Edit >
Free Transform (Command 1 C1rl .,. T).
Tragc\i de m111cru l dintr-un col\ pentru a
rcdimcnsiona imaginca /Oom astfcl incat sa
potrivi\i imaginca saxofonistului 1>c: laycru l
de funclal. Tragc\i de interiorul imagini i
pcntru a o rcpozi\iona.
18. inef1rca1i canalul al fa crcat anterior din
palcta de eanalc (\'czi pasul 15) ~i sclccrn1 i
laycrul .mom din paleta de laycrc. pentru a-I
acti\'a.
19. Din mcniul de laycrc. accesiqi .. Add
Layer Mask > llidc Selection ... sau pur ~i
simplu facc1i click pc icoana de adaugarc: a
unei ma~ti asupra laycrului. de la baza
paletci de layerc, in ti mp cc 1inc1i ap:isata
tasta Option/Alt. 0 scc\iune a irnaginii Loom
care nu mai este \ i/ibila a fost mascat:i,
pcntru a revcla saxofonist11I de clcdesubt.
Es te imponanl sa re\inc\i ca SCC\i unca
imaginii zoom care 1111 ma i cstc vizibila a
fost mascata. nu inlaturma dclinitiv.
20. Orice impe rfcc\iu nc vizibila poatc ti
corcctatii primr-un click pc icoana mask din
palcta de laycrc. urmatii de colorarca in
ncgru. pcntru a cx tindc masca. sau in alb
pcntru a o reduce.

21. Snlv:qi montajul complct sub forma


unci imngini PSD (complcta. cu 1on1c
laycrclc sale).

Mixarea imaginilor
Mixarea a doua imagini pc computer este similara cu crearea unei duble expuneri in
aparatul foto, sau suprapunerea a doua negative In camera obscura. Programele de
prelucrare a imaginii ofera un control mai mare asupra rezultalului final. Acesta se obtiJ1e
controland nu doar pozitia :>i opacitatea Jiecarui layer, dar $i care zone de pe imagine vor
fi mixate ~ i care vor ramane intacte, cu ajutorul une i tehnici dcnumite ,,mascarea
layerelor". Tehnica de mixare permitc modclarea texturii sau fundalu lu i unei imagin i
dupa forma unui subiect ales in alta imagine.

Mark Galer
.. Mas ca de layer., este
creatii automat, cand
imaginea picaturilor
de apii este copiata ,1i
I r a n sfe r a I ii ( p r i 11
comanda paste) intr-o
se l ecf ie. Aceastii
sele c /i e este creata
pentru a separa
subiecwl de fundalul
siiu ~i pentru a defini
zona ca re trebuie
mLratii.

In montajul de mai sus, imaginea corpului a fost mixata cu

imaginea picaturilor de ploaie


de pe capota unei ma~ini . 0 ,,mascli de layer" este creata reproduciind (paste) picaturile
de apa In selectia ce confine corpul. Masca de layer limiteaza vizibilitatea picaturilor de
ploaie doar la zona corpului.

Terna 2

education

Um1atoarclc opcrn\ii m1 fost cxccutatc in ..Adobe Photoshop'' pcntrn a ob\inc trucajul din
pagina an1crioara. Accastii sugestic indic<i tipurile de efecte care pot ti obtinute folosind o
gamii largil de pm:hctc sofiwarc dcslinatc prclucriirii imaginii.
I. Sclcctnti sau crca\i o imagine in cnrc un
sub iect tridimensio na I este mode lat in
luminil. fnccrcati sil fotografia\i o partc a
corpului uman. folosind o sursii de lum ina
largil sau clifuza. in unghi drcpt fa\ii de
apara1ul foto. In mod ideal, imagi nc;i ar
trcbui sii eon\inii zo ne luminoa sc.
intcrmcdiarc $i intunccalc. Scan<l\i
imaginca ~ i salva1i-o ca .. Form".
Altcrnativ, folosi\i fi~icrul ..02.form.jpg
de pc sitc-ul web al accstui ghid de studiu.
2. Selecta\i sau crea\i o aha imagine. in
care s ubieetul arc tcxturii sa u fundal
dcoscbit. Scana1i imaginea $i salvi11i-o sub
nurnelc .,Texture. inccrca1i sa folosi\i o
1cxt11rii pronun\ati'i, cu model ncrcgulm. in
mod ideal, tcxtura ar trcbui sa aiba o l!amil
tonala complcta $i contrast bun. 0 tcxturi'i
avand contrastul sub til sa u scilzut t.:a
intcnsitatc ar putca sa 1111 fie cvidcntil la
mixarc. Alternativ. pute\i utiliza imaginca
de pc web site intitulata ..02.tcxturc.jpg.
~

,__.
3. Acccsa~ .,Image > Image Size.. ~i vcri l'ica\i
daca dimcn si unilc pixelilor (largimc $i
inal1imc) sum similarc. Estc posibil sa mixa1i
o textura colorata intr-o imagine gr-,iyscale.
Daca dori\i sit proteja\i cu lorile. imaginca
grayscale trcbuic mai lntai transformata in
RGB accesand ..Image > Mode".
4. Deschide\i imaginca intitulata .. form ~i
trasa1i o sclec\ic cu baghcta ma gica,
marquee ~i lasso. Salva1i sclcqia sub forma
unui canal (vczi Tema I) ~i nu o dcsclccta1i.
5. Dcschidc1i imaginca numitii ..Texture''.
Din mcniul Select acccsa1i ..Select all". apoi
din mcniul Edit acccsa1i ..Copy". Accasta
aqiunc salvcaza imagim:a in .,clipboard".

__

...

'!.,,

I
I c..... I

pote4S

o.U

3'1

l:o

_,, ,.,
-~
Pm s:a:e:

Siu

II an

1......... 1

:I

11_2.H ii an
:I t
....._ In
i( 1*<4cho<h : I
Ooftl.,,.._,i....M;a
IMl<lll ~

0-..,- -

CK

6. Activa\i (click in fcrcastril} imaginea


,,fonn" ~i. din mcniul Edit. acccsa1i ,.Paste
Int o. Vc1i copia astfcl imaginca din
clipboard in sclcqia acti\'a. Textura va
aparea numa1 in selec\ic s va Ii controlata
de ,, ma sca d e layer". lcoana mast ii de
layer apare a lllturi de icoana tcxturii in
palcta de luycre. Click pc icouna tcxturii $i
selccta\i Move din pa lcta de instrumcntc.
Facc\i click pc tcxtura ~i tragc1i-o in
fcrcastra imaginii mari. Rcmarca1i cum
imaginca tcxturii nu a fost indcpartatii
permanent. ci doar mascatil.

Ii

7. Cftnd op<1citatca laycrului de dcasuprn cstc


fixa til la 100%. 1rn sc mai vcdc nim ic din
layeru l de dcdcs ubt. Expcrimcnta\i diverse
valori ale opacita\ii laycrului superior.
folosind cursorul de opacitate din palcta de
tayerc. Obscrva1i cfcctclc create pc masura
cc informa\ ia di n laycrul infe rior devi ne
vizibilii. Fixa\i opacitatca intrc 50 ~i 75%.

Normal

Lock:

.f

8. A vand Iaycr uI superior act ivat, face ti


cl ick pc mcniul de mixarc (.. blend mode")
din palcta laycrclor $i dcrula!i in jos panii la
op\iu n ca ,, Mu lt ip l y". Obscrvati
schimb1\ritc care sc produc pc image ~i fi\i
atcn\i mai ales la informatia vi7ibila in
zonctc luminoasc ~i intunccatc. Schimbati
modul de mixarc la .. Screen " si apoi la
.,Ovel'lay", obscrvand di fcrcn\clc ad use de
ficcarc mod asup ra intcrac\i unii dintrc ccle
douii laycrc. Alcgc\ i ee l mai convenabi l
mod si rcajusta\i opacitatca laycrului.

0...-kn

Mlltliply
Color Burn
Uno ... eurn

Ll91>\tn
Scr-

I I
ni: 1100" I I

Opocity: hOOH

ColorOodcjt
........ Oodcjt

Sof\ L19h\
Hardl'9fl\
Vivid LJcihl

lint... l19h\
Pfn l19h\

{j}

..

9. Montajul cstc acum complct. Salva1i o copic a imaginii finale in fonnatul TIFF, folosind
comanda Save As din mcniul File. in Photoshop 5. acccsa1i ,,Save a Copy .. din mcniul File
si sclccia1i TIFF din meniul pop-up. Estc indicat sa salva\i o \'crsiune de rcfcrin1ii ca fisier
PSD (documcnl Photoshop), dacii trcbuie sa salva1i o imagine care trebuic unita (flatten).

incorporarea textului In fotomontaje


Un element important al mu Itor fo tomontaje este folosirea textului. ca element de
comunicarc. Programclc de prclucrare a irnaginilor, cum cstc $i Photoshop, pcm1it intcgrarca
dcpl in;i a tcxtului si clcrncntclor fotograficc. in imaginca de mai jos, tcxtul este alungit ~ i
urnplut cu acclca~i clcmcntc de imagine care au fost folositc in mixarca ligurii (Terna 2).
....,.,..

....
-..... + .-li22iEI
..
~

'"' ~

Mark Galer

Ten1a 3

education

Accastii tcmii reitereazii folosirea rna~tii de layer care a fost creatii la Tema 2. Masca de
layer din accastii temii estc crcatii cu comanda ..Add Layer Mask" ~i apoi cste umplutii
folosind instntmcntul gradient, nu prin dcfinirca unei scleqii ~i umplerea ei prin comancla
.. Paste Into" . Accastii mascii de layer graclatii pcrmitc apari\ia 1rcp1a1a a elcmentclor
tipograficc. ca ~i cum s-ar na~tc din foe. Dcoarccc o mascii de layer cs1c deja instalatii pc
laycrul tcxt. vom rccurgc la tchnica alterna1ivii de a crca un ,.clipping group". pcntru a
asocia tcxtura ..piciituri de ploaie" la elcmentele de text (crearca unei mii~ti de layer ar Ii
a\"Ut accla~i cfcct). /\spcctul tridimcnsional al tcxtului cstc dat prin aplicarca unui cfcct de
layer numit .. Bevel a nd Emboss" asuprn laycrului text. Tu~cle finale au fost aplicate cu
un layer de ajustare asocial texrurii, pentn1 a-i accentua contrastul.
I. Deschide\i imaginea ,,03.fire.jpg". Selcct<l\i
ins trumcntul de scricre a tcxte lor din palcta de
~
O "' rau lldllc
instrumcntc ~i dcschidc1i palcta de control a
~===:=:=1:::~11-:::::====l~ll" llott
caractcrclor (Photoshop 6-7) sau face1i dublu click 11,1..~0i.n 9 eOlarc
rm
pentru a dcschide fereastra de dialog {Photoshop 5). 'f' ~I><>"''"''=:l:::
I a :;;l<-;;;;;;;;;>=::1;:::1 All ( PS
Ji:_v ,,.,.,., lI ~ lo
1_-.1 Small Ops
Click pc marginca stangii a imaginii. Spccilicati stil ul
Suptncrlpt
I T loo" I
Subscript
~i miirimea caracterelor (avand caracterelc selcctate.
I
l.Mdutlne
daca tasta\i valori minus sau plus in cascta de
vizualizare ve1i cre~te sau scadea spa1ierca li1erclor).

c.w--

:"Iota: C ul oa rca cstc sclcc ta tii. d e ohicci. printr-un clic k pe pa lcta d e cul ori. Cul oarca nu cstc
imp orta n ta In nccs t cxc rcitiu. dcourc cc co ntu1ul li tc rcl o r va fi umplut cu o a lt:i imag in e.
Asig ura\i-,3 d i a!i ac ti vat o ptiunca a n ti-alias ing (foa r tc pronunta t, pute rni c sau atc nu a t),
a1>oi valida\i printr-un cl ick pc OK.

2. lntindeti ~i distorsiona\ i layeru l text


printr-o comandii .,Free Transform"
(Command/Ctr! + T). Tcxtul din exemplu a
fost intins pe verticalii triigand in sus de
manerul din mijlocul margini i superioare.
Apiisati tasta Return /Enter pentru a aplica
transformarea.
'otii: Transformarea modificli forma ~i/sau
dimensiunca su biectului doar intr-u n si ngu r
layer sclectat. Dacii fin efi a p lisat S hift in
ti mp ce tragc!i d e un man er de co l! ,
propor!iilc sclccfici vor fl plistratc.

3.. Aplicati un efect ,,Layer Style" pe layerul


text prin comanda .,Layer > Layer Style >
Bevel and Emboss" sau .,Layer > Effects >
Bevel and Emboss" (Photoshop 5).

. . . . . ~rte-ft

.... .. - ... - -..

llillfll(~l<ll'l't'.,ur.u'~'

-"""""w.u
......" -

.s ....

Aveti grija ca ,.Inner Bevel" sii fie selectat din


meniul de control al textului~ ajustati aspcctul
oblic $i click OK. Efecrul poatc fi ajustat ~ i
mai tarziu, printr-un dublu click pe layerul de
e fccte ( Photoshop 6-7) sau pe icoana de
efectc care apare pe layerul text (V. 5).

o-

EiLJ'

.......

OIC

Rts't

( NewStyt-1
~H

liaPr<vfew

ii:] ..

EJ ..

ofilU..GMMWit
~

~~r:::::;;;;iijj

C)MU-oH..

.....,.,
.....,.
I~ --""""""'
-

:ICJ

~*-: I SCl'MA

_ l!ii2:)H

,I'-' +!al
lgj

li2:JH

I I
Fill: 1100% I I

~ I Opacity: 1100 %

mal
j

4. Avand laycrul text selectat, adaugati o


mascii de layer printr-un click pc icoana
,,Add a mask" de la baza paletei de laycrc.
0 masca goalii de layer va aparea in palcta
de layere, langii icoana de text. Avand
accastii icoanii selcctatii. pute!i folosi
oricare dintre instrumcntele de acoperire
pentru a colora masca de layer. 0 mascii de
layer va ascunde informatii de pe layerul
asocial. Cu cat este mai intunccatii, cu atat
mai multa informa\ie de pc acest layer va fi
ascunsii. Daca o coloram in negru, pixel ii
de sub rnascii vor fi complet acoperiti.
Daca alegem un ton intem1ediar, opacitatca
informatiei va fi redusii.

:I

IS-.

Dr.c""'' Clu,

-~C:.--

_r._

:I

...., ...
.......

T.c. . . .

~,"""

t.r.

.S\'11t: lmw..._.11

l'IL'r.. ri

.,.... ... --....'""".,..

..""4 .... i..e.

~'''""'-,.,,,--1

laytt'Style

Exemplul de mai sus ilustreazii modul fn


care aplicarea de negru cu o pensulti cu
111argi11i moi pe masca de layer a.fecteazli
textul din layer.

"

5. Fixa1i culorile de foreground $i

background din pal eta de instrurncnlc


(ncgru $i alb). Click pe masca de layer din
palcta de laycrc. sclectiind-o Iara a sclcc1a
$i laycrul. Alcge\i instrumentul de gradicm
liniar. Fixa\i culorile de foreground ~i
background la transparent. rcspcc1iv I00 o
opac. Mi~ca1i cursorul la baza tcxl\llui in
fcrcas1ra principa l;i. Click $i 1rngc1i
cursorul gradient de la baza lilcrclor ca1rc
v;irf. Un gradient liniar va apiirca pc masca
de layer. iar 1cx1ul ar 1rcbui sii fie pc
juma1atc ascun~ sub masc<i. Expcrimcnta\i
lragiind gradicnlc pc dis1a111c mai scurtc
au mai lungi.
6 . Masca de layer poa1c fi dcplasa1a
sclcctand instrurncntul .. Move" $i mi$C1nd
masca pc suprafa1a fcrcstrci principalc.
Pcn1ru a dcplasa 1cx1t1l i nu masca. facc1i
click pc icoana tcxtului din palcta de
laycrc. Pcn1ru a dcplasa impreun<i 1cx1u I :;;i
masca de layer. mai intai face1i click intre
masca de 1<1)1cr $i fcrca tra 1cx1 in paleta de
layer. Accastii ac1iune creaza o legatura
in1rc cclc dvua clcmcntc. Ea poate fi
dcsrncwa printr-un click pe icoana.
7. Sclcc1a1i din nou instrumcntul text i
facc1i click sub Cu\lan1ul pc care deja 1-a\i
crcat. Selccta\i o dimcnsiunc mai mica a
caractcrclor $i scr ie1i tcxntl ala1ura1.
Selccta\i tcxtul ~i ajusta\i marimca li1crclor.
dacii cstc ncccsar. Rcpozi 1iona1 i copia
1riigand de text ~ i apoi va lida\i printr-un
click pc OK.
8. Cl ick in palcta de culori din cascta de
op\iuni. sau din fcrcastra de dialog (V. 5).
pcntru a dcschidc ..colour picker". Pcnlru a
alegc o cu loarc din imagine. mi ~ca \i
cursorul in intcriorul fcrcs1rci. Cursorul ia
forma unei pipctc ' i poa1c prclua o culoarc
printr-un click in zona rcspcctiv<i. Tcxtul
va Ii scris cu accasta culoarc.

lm eot Layer Stltct Alter

y
rises tram lhe ashes

Vlt

9. Aplicati efectul ,,Outer Glow" (efect de


layer In Photoshop 5) asupra layerului text.
Ajustati opacitatea, distantarea si miirimea
(blur $i intensitate In Photoshop 5) pentru a
crea efectul dorit i'n jurul textului. Click in
fereastra de culori pentru a descbide paleta
de culori $i a alege o culoare.
10. Descbideti imaginea care con tine
textura pe care doriti sa o copiati In
interiorul literelor (In acest exemplu a fost
utilizati\ imaginea ,,02.texture.jpg" de la
Tema 2). Lmaginea trebuie sii aibi\ n1arimea
$i rezolutia similare celei cerute. Marimea
poate fi modificati\ mai tarziu, prin
comanda ,,free transform", dar aveti griji\
si\ nu o mariti prea mult (,,interpolarea" va
scadea calitatea general a a imagini i).
Selectati toatii imaginea (Cominand/Ctrl +
A). Selectati instrumentul de mutare a
in1aginii ~i trageti selec\ia astfel lncat sa
devina fundalul imaginii care contine
textul. Textura va fi plasata pe un layer
deasupra celorlalte layere, ascunzand
complet atat textul, cat $i fundalul.
11. Un grup de clipping este necesar pentru
a umple conturul textultti cu inrnginea picaturilor de ploaie. Pentru a realiza aceasta,
deplasati cursorul pe I inia care separa cele
doua layere din paleta de layere. Dacii tineti
apasata tasta Option/Alt, icoana de clipping
ar trebui sa apara (doua cercuri paqial suprapuse). Dacii faceti click i'n ti mp ce \ineti
apiisata tasta Option/Alt, layerele vor fonna
un grup de clipping. lcoana de layer este
deplasatii spre dreapta, iar numele layerului
de baza din grupul de clipping este s ubliniat. Tex tu I actioneaza ca o 1nasca.
'
12. In final, aplicati un layer de ajustare pe
layerul de deasupra. Mariti contrastul $i/sau

schimbati culoarea picaturilor de ploaie. Si


acest layer este introdus In grupul de clipping
al layerului text, pentru a-.i limita efectele
doar la picaturile de ploaie. Layerele de
ajustare vor afecta toate layerele de sub ele,
dacii nu sunt prute a grupului de clipping.

,........ Outr Glow

Struc,t ur

~I

Blend Mode; [ Screen

-~"

Opcity;

OD
~u ;

&:::::::] "

r-- ClmAU

~J

Ttchnique; [Softer

~"

Spre<MI: t=:Q

Size :

IE:]px

'-0

Qn llt y

Contour:

[:::;;ij

Anti.UHd

- [iQ[J"

Ran91:
Jitter:

&:::::::] "

ColorRnnge ..

reotht'r
Modify

Tehnici avansate de montaj


Accst cxerci1iu aplic.1 majoritatea tehnicilor deja pn..-zcntatc (inclusi'' utilizarea laycrclor text
1n layerclor de efectc. crearea unui grup de clipping pentru a ma ca imaginca ~i a limita
cfcctelc unui layer de ajustare a imaginii). Procedeclc sunt repetatc, pcntni a aprofunda
procesul de inva1arc. oilc tchnici aplicatc asupra montajului din aceasta tema includ:
Mixarca sclect iva (cu ajutorul fercstrci de dialog a op1iunilor de layer sau de
mixarc).
- Folosirea filtrelor pcntru a crea efecte spcciale.
Comcnzile de transfonnare. In scopul de a altera con\inutul layerului.

Mark Galer

Tema4

education

Tchnica prin care facem textul sii disparii


printre nori cste creata prin mctoda sandwich
~i aplicarca sclcctiva a unui mod de mixare
asupra laycmlui de deasupra.
Ccrul este duplicat. iar copia cstc mutata
deasupra stivei de layere. N ivelurilc mai
intunccatc (ecru( albastru) sunt comasillc sau
facutc transparcntc. iar cclc mai luminoasc
(norii) uni men1inu1c opace. Texwl va aparea
acum numai in zonclc de ccr intunccat ~i v:1 ti
acopcrit de norii de culoarc deschisfl.
I. Oeschide1i irnaginea .04.sky.jpif". Face\i
click pc instrumentul de scriere a textului din
paleta de instrumentc ~i scrie1i tcxtul dorit.
Excmplul de fa1a utilizcazii fontul Charcoal.
.. Faux Bold.. ~i . Faux Italic.. (o caractcristica
Photoshop care pennitc transfonnarca oricarui
font in bold ~i italic). Oricc font bold ~i italic
cstc adccvat accstui cxcrci\iu.

..
ii' l>u:,.\I 12 rH,....-~l~-1
: t
1 1 I
1 1
rr ~

6: !2W

c. -

:I: ~

Mc.ti$
SOI.ii CAI$
S1>t.. u l1>C
SolU<lii>'

~.

2. cfcctul de layer .,Bevel and emboss" estc


aplicat acestui tip de layer. Sclccta\i ,.Inner
Bc\'cr' din mcniul layer style ~i alegeti un
unghi (Angle) care sii fie adccvat sursci de
luminii din re!>tul imaginii. Aplica\i un mod
de mixarc, opacnatc ~i culoarc potrivite atat
zone Ior lum inoasc, cfll ~ i eelor intunecate.
in acest cxemplu, 1.onele luminoase ~ i cclc
intunecate au fost fixate la I 00%, iar
unghiul a fost ales 120.

:I

s.~(,_....,.

._,,_

:J

l!Ll "
Oo.Site: ca====:::::i l!:::)px
s.n.n: IF====:::::i CJ ..

-e~

3. Duplica\i laycrul de fundal .. Sky' (Ccr)


triigiindu-1 in paleta de laycre piinii
deasupra icoanci ,,New Layers" de la baza
palctci de layc re. Ocplasa\i co pia
fundalului deasupra s ti vci de la yerc
(accas tii ac\iune va acopcri temporar
laycrul de text).
4. Dublu click pe copia laycrului de fundal.
Fereastra de dialog .,Blending Options" sau
,,Layer Options" (V. 5) sc va deschide.
Accastii fe reas trii d e dialog pcrmite
schimbarea opacita\ii ~i modului de mixarc
a laycrului. Jumiitatea de jos a casetei oferii
control asupra gamei de niveluri care pot fi
mixate. Triigand cursorul din stanga sus pe
pozi1ia 150, toate nivclurilc sau tonurile
intunecate vor fi fiicute transparcnte. Textul
din layer este acum vizibil in toate zonclc
unde pixelii sunt i'ntre 0 ~i 150.
5. Efcctul cste acum abrupt. Tcxtul dispare
brusc in nori, in locul unci disparitii
trcptatc. 0 tranzi\ie mai gradatii poate fi
ob\inuti'i aplicand un cfcct de fading asupra
unci scrii de pixeli, in loc sii alegem o
singurii valoare de layer la care aparc
transparcn\a I 00%. Tinand apiisatii tasta
Option Alt ~i triigand cursorul. cste posibil
sa diviziim cursorul ncgru . Trageti
jumiitatca din drcapta a cursorului la o
valoarc de aproximativ 200. Aceastii
ac1iunc crccazii cfectu l dorit, de tipul unui
fading lent in nori.

.._y

.W.~.-4

0.-

......

======z>EL:I"

liifo liifG liife

-.1-

:I

.-

o--Ctfecu .. -

e--~
-w IGnz
:I
-

....

...,..,

15!5 /ftO

Z55

----.

Umple\i conturul literclor. folosind


tehnic:i exersatii la tcma prcccdcnta.
lmaginea u1ili1.a1a ca fundal pcntru litcrc in
ace s t cxerci\iu :-.c nume ~ tc
.. 04 .slo r m_clo uds.j pg" . 1maginca cstc
desehi~ii ~ i seleetata (Select > All). apoi
e:.te trasa sau copiata (paste) pc imaginea
reprelentand cerul. lmaginea este :i~e7atii
chiar dea~upr:i layerului text din palcta de
la ycrc ~i c:-.te legata prin cl ip1>in~ de
la\crul IC'\t (\e7i Tema 3).
(1.

7. Un layer de aJustare este ;ipoi ad:1ugat ~i

legal prin clipping de nori ~i de text ( vczi


Tcma 3).
Laycrul de :lJU:.tare :.crve ~tc la colorarea
norului de plo:11c in nuan\c :.pre :ilbastru.
folo:.ind fie o balant:1 de culori. fie o
aju:.tarc a curbclor.

8. De~chidc\i imaginca ..04.j ct.jpJ(. llola!i


avio nul de fundalul ccrului albastru .
fo losind oricc instrumcntc ~ i tchnici de
sclcc\ic dori\i. J\plica1i sclcc1ici un feather
de un l)i.\cl. Muta\i sau transfcra\i prin
copy-p;istc ~elec1ia pe imaginca cerului.
Din mcn1ul Layers alege\i Matting >
Dcfringe (unu sau doi pi>.cli) sau ..Remove
\Vhlle Matte" pentru a inl5tura 101i pixelii
alba~tri din jurul avionului. care IHI sc
potrivcsc noului fundal de ccr pc care
acc~ta a fo~t plasat.

..

Copy

9 . Din mcniul Edit alcgc\i Transform '>


Scale pcntru a reduce la scarii avionul.
Tragc\i un m:iner de col\ pentru a mic:>ora
a' ionul ~i \alida\i printr-o apasarc a tastci
Return/Enter. Din nou. din mcniul Edit >
Transfom1. accesa\i ..Flip l lori1ontal" pcntni
a intoorcc a\ ionul cu bollll ~prc drcapta.

" rQ"d
Pste

N o t ii: Co m a n da F l ip din m c ni u l de
tran sform iiri 'a intoarc:r num ai c:o n \inut ul
la yc ru lu i ac: th. in lim p cc ~ Fli p ll ori,.o ncal~
din rn e niu l ,. I nrngc > R o ta te Ca n \ a s~
afcctcazll intrcai.:a irnai.:inc (10:11e la) l'rl~lc).

,...e

Co~

1'4\tf'

Into

Of-o r

""-

Stroke-

<>

..,.

S<

av
:1r

loUlte
Sl:ew

Olsten
~

MltN'kletllte llr
9etllteWCW
-.uteWW

I 0. Pcn 1ru a c rca cfcc 1u l de miscarc,


duplica1i laycrul avionul ui de douii ori
(1ragc1i laycrul pe icoana .,Crcalc new
layer"). Acccsap Blur > Mo1ion Blur din
mcniul Filters tli aplicati un blur de I 0 pixcli
pc unu l dintre cclc douii laycrc duplica1e.
Aplica1i un mo1ion blur de 300 de pixc li
asupra cc lui de-al doi lea layer du p lica l.
Asiguriqi-vii cii unghiul (A ng le) esle eel
po1rivi 1 pcntru di rcctia de miscare. Dacii
doriti sa vcde\i cum va ariila cfcc1ul, 1ragc1i
cursorul in intcriorul fcrcs1rci prcvic'' piinii
ciind va apiirca o partc din avion.
11. Pozi1io na1i imagin ca c u blur de I 0
pixcli dcasupra origina lul ui, iar cca cu 300
pixcli sub original. Crca1i o mascil de layer
pc laycrul cu blur de I 0 pixeli ~i IOlosi1i un
&
rradicnl liniar pcn1ru a aseundc jumiitalca
din fa \i! a avion ului. Aviind laycrul cu blur
de 300 1>ixcli sclcctal, acecsati Transform >
Rotalc din mcni ul Image si deplasa1i dunga
pc pozi\ie.
12. Cuv<11Hul ,,Red" este crcal cu ajutoru l
unui layer suplimentar de text. Mai intiii,
a leget i cu loarea ro~;i e de pc im agi nea
avionului, folosind pipcta. Aeeastii culoarc
va fi pl asata in foregro und- ul palc1ci de
cul ori din casc ta de in s1rumcntc ~ i va
dcvcni culoarca de bazii a texlului. Click ~i
tragc\i noul layer text in pozitia dori tii. Din
meniul Edi t, alcge\i T ra ns form > Skew
pcnlru a rnari unghiul sub care este incl inat
textul. Din mcniul Filters acccsa1i Stylize >
Wind ~i alcge\i ,,From the Righ t" pcn1ru a
s1abili directi de m1::;carc adccvatii.
01ii: Pcntru a aplica un filtru pc un layer
t ext , t cx tul t r c bui c s li fi e mai i n t ai
1-ransformar In pixcli (comanda lbstcrizc).
Dupli accastii operat ic tex tul nu mai poatc fi
cdi1a1.

Montajul cste acum complct. Salvati o


vcrsiunc PSO a imaginii. Alcgcti comanda
,,Save a Copy" din cascta de dialog .,Save
As" sau direct din mcniul File (Photoshop 5).
Sclcctati Photoshop din mcniul pull-down.

el
e

rtd arrow copy

c:JrMMTO
W

EJs~
I

Red

~
m- s

..........

O..,

-O S-

o r,.....,.'--"

er........... .

I I
l c-.o I

Red

Tehnici avansate de mixare


Modurilc de mixarc (blend) a laycrclor sum o metodii efici entii. dar limitatli. de a contopi
sau mixa o 1cx1ura sau o imagine cu o formii tridimensionalii. Folosind modurilc de
mixarc. 1cx1ura sau imaginca pot fi modi fi cate astfel inciil sii rcspccte culoarca $i
1onali1a1ca fundalului 30. Zonclc luminoasc $i intuneca1e care dau aparcn\a 30 pot fi.
lotusi, utilizatc in continuarc pcn1ru a modcla sau curba textura sau imaginea. as1fcl incal
sii se rnulczc pc conturul fundalului ~i sa aibii aspectul de volum. Efectul poate fi ob\inut
folosi nd liltrul . Displace,. in conjunc\ic cu .,Displacement map., (hartii de dislocarc).
Ilarta definc$lCco111ururilc pc care 1rcbuic sa le urmiircascii textura sau imaginea .. Efcctul
final poatc Ii comparal cu ,.mularca'' imaginii sau tcx1urii pc fonna 30.

Mark Galer

Dislocarca implicii folosirca unei imagini PSD. sau .,harta de dislocarc" crcalii pc baza
laycrului care con\inc fom1a 30 . Aceasla serveste drept harta de contur. pcmru a disloca
pixel ii dintr-un alt layer (1cxtura sau imaginca). Nivclul de luminozitatc al ficcarui pixel
de pc harta ii indicii filtrului cum sa deplasezc pixclul corespunziitor din laycrul sclcc1a1
in plan orizontal sau vertical. Principiul pe care se bazeazii aceastii tehnicii cstc eel de
,,mun\i ~i viii". Pixel ii in1uncca1i de pc hartii sunt mula\i in jos. ciitrc vliilc umbritc ale
imaginii 30. in timp cc pixel ii lumino~ i de pc hartii ridicii pixclii gralici pc varfurilc
putcmic luminatc ale imaginii 30.

Obscrva\i cum lin ii lc drcptc de pc s1cagul britanic sunl dis1orsiona1c dupii aplicarea
filtrului de dis locare. Prima imagine ara ta ca $i cu m stcagul ar fi fos t proicctat pc
suprafa1a stilncii. iar a doua lasa impresia cii stcagul a fos1 piciat sau mulal pc su\nd i.

Mark Galer

education

Tema5

Lim ita tehn icii de dislocarc constii in aceca cii fillrul vede pixel ii inchi~i la culoare din
imagine ca ~i cum ar fi umbri!i, iar pixel ii dcschi$i la culoarc ca ~i cum ar ti luminati. desi
nu intotdeauna estc asa. Dacii luiim in considcrarc accastii limitare. gama de imagini care
se preteazii la aceastii tehnicii estc Iimitatii. 0 zebra ar fi un cxcmplu de imagine pc care nu
trebuie suprapus un stcag. in ti mp cc un nud in luminii di fuzii si dircctionalii ar fi o alegere
bunii. lmaginea aleasii pentru acest exerci\iu sc prctcazii la tchnica de dislocare. Lum ina
dircqionalii modeleazii suprafara stancii. Difcrcn\clc tonalc cauzatc de nuante sunt !imitate.

I. Pcntru a aplica filtrul de dislocarc, trcbuic sii crea\i o imagine grayscale care sa devinii
hana de dislocare. Dcschidc\i imaginca 05.Rockface.jpg. ln paleta de canale localiza\i
canalul cu eel mai bun contrast intre zoncle intunecate ~ i ccle luminoasc. Duplica\i acest
canal triigandu-1dcasupra icoanei de nou layer. la baza paletci.
2. Aplica\i till .. Gaussian blur" slab din mcniul Filters ~ i ajusta!i nivclurilc astfel incat sa
modi ficati contrastul, dacii cstc ncccsar.

a as ..... ._<..,.
~lete Cllannd

Ntw Spot OalllldMtl'9t Spot Channel

--~

< :E- 1.cl--=1~.wi~~~~~~~-'

o-

3. Exporta1i acest canal astfcl incat cl sa devinii harta de dislocare, alcgand ,,duplicate
channel" din meniul de canalc, apoi ,,Document > New" din meniul Destination.

4. Alege\i portiuni din imagine pc care nu doriti sii le acoperi\i cu tcxtura sau imaginea
importata. Salva1i sclcc1ia sub forma unui canal .,Alfa", printr-un click pc icoana ..Save
selection as channel" de la baza palctci de canalc.

5. Un stcgulc\ de hartic a fost scanat pcntru a scrvi drcpt imagine bidimensionala plata.
sau tcxtura (imaginca 05.nag.jpg). Sclcc1a1i ~i copiati (copy ~ paste) sicagul pc imagine~
vcrsantului muntos. Aplica1i .,Free Trans form" din meniul Edit pentru a ob1inc o
pozitionarc corcctii. daca cstc ncccsar. Din modurile de mixare (blend). alcge\i-1 pc eel
potrivit. prccum ~i opacitatca laycrului care sa ofcrc cfcctul dorit. Modurile de mixarc
,.Overlay" sau ,.Soll Light'' sunt un bun punct de pomire. de~i ..Colour Bum" s-a dovcdit
cficicnt in accst caz.

I10 I.
Vertical Scale I10
I ~.

[I OK ~
I Cancel I

Horizontal Scale

II:

OlsplacementMap: ---., - lkldefined Areas:


O wrap Around
0 Tiie
~Repeat Edoe Pixels
~Stretch To Flt

6. Acccsati ,,Fil ter > Distort > Displace" ~i introduce\i valoarea de dislocare. Pe masuril
cc harla de dislocare aj unge la aceea~i dimensiune cu imaginea tinalii, pute\i ignora toate
sctarilc ati$ale in caseta de dialog a dislociirii, cu excep\ia valorii acesteia. Click OK, apoi
selecla\i ti ~ ic rul de dislocare PSD pe care 1-ati creat anterior. Distorsiunea este aplicatii
asupra laycrului. Filtrul de dislocare repozitioneaza pixel ii pe layerul selectat, fol osind o
valoarc de pi xel de pe harta de dislocare. Nivelurile 0 ~i 255 sunt poz itiile extreme
negativii tii pozitivii, in ti mp ce nivelul 128 nu produce nici o dislocare.
Notli: Oacli cstc folositii o hartii RGB. canal ul
eel vcrdc con trolcazii cleplasarea pe vertica lii.

ro~u

controlcazli deplasarca pc orizonta la, iar

GrHn

Channels
[Color Burn

Blue

Lock:

! ) Opacity: 140%

0 G9 D .# D + D &
Layer

AlpMI

II

Blue copy

Iii

'iiir

LM d chnnel as selection

7. Pentru a definitiva cfcctul de mulare. inciirca\i seleqia creatii anterior, triigand canalul
Alfa deasupra icoanei ,,Load channel as selection". Selccta\i harta de layer din paleta de
layere $i, tinand tasta Option/Alt apiisata, face\ i click pe icoana ,,Add a mask" din paleta
de laycrc. Montajul este acum finalizat.

Abordare alternativa folosind filtrul ,, Liquify"


0 aherna1iva la dis1orsiunea imaginii cu ajulorul fihru lui de dislocare din _,Tcma S" cs1c
filtru l ..Liquify". In Joe sa utiliza\i canalul .. blue copy pcntru n crca o harta de dislocarc. il
putc\i folosi pcntru a ..inghc, a o zona din imagine inainte de a dcplasa selcctiv pixclii care
nu au fost inghc1a1i. cu ajutorul .. \Var p Toor . Aceas1a me1oda alterna1iva de dislocare a
pixelilor dintr-un layer. pentru a rcflecta contururilc altui layer, cste cca mai potrivitli pcntru a
folosi tclmicile avansatc din Photoshop 7. care pcnnit vizualizarca unor laycrc suplimentarc.

lood Mtth...

I I

~VO Mtth...

TMIO,tleu

(# I I
PrHAr: l1s l I

8t\llll Siu :

Turbultnt Jllttr :

f70 l I

pr...,.. . .
R11easb . .t ... - - - - -

,._: (ANN

.ri

I "-

Rn..-1

frMU MH - - - - -

I
I(

a.-tl: c..istom

11\v..-t

ThoY All

View O,tleu - - - - - frOltft k ..s

!if Htsh

!if .....

:I
: I
: I

11ts11s tu :l i..r0t

I B~
frHtt Color: I Rfd
Mtth Color :

[i! B..icdrop:

I ~-

OpooKy: 1100

:I

I I

Pc nt r u a i ncc rca accas t a abo r d ar e


ahernativa. parcurgeti primii ci nci pai,;i de
la ,,Tcma 5". sarind pcstc pasul 3. Cand
aj unge\i la pasul 6, in Joe sa crcati o harti'i 19 li:I
de dislocarc. facc1i click pc laycrul imagine
~ i lansa\i fi hrul Liquify. Vcri fica\i op1iunile 19 r
d in fcrcas lra d e d i;il og ~ i se l ec ta\i
..background layer" din mcniu.
Pcnlru a inghc\a pixelii mai imuncca\i din imagine, inciirca\i canalul ..Blue copy" in zona
..Freeze J\rea". Bi fa ti ..Mesh" in panoul de op\iuni al imaginii $i debifati .,Frozen Arca".
/\lege1 i marimca $i presiunca pcnsulci, apoi trage\i in sus de imagine, urmi'i rind conlurul
perc1elui stancos pcnlru a di sloca pi xelii ma i desc hi $i la culoare. lnversa\i zona de
inghc\arc a pixclilor (care crceaza un canal configurat de ulilizator), astfel incal sa putc\i
dcplasa pixelii lntuncca\i In dircc\ia opusi'i.

Extract filter
Optiunea ,,Extract filter" ( filtru de extracti e) din Photoshop poate fi un instrument
indispensabil pentru crearea de fotomontaje. Acest filtru functioneazii bine daci'i marginile
unui obiect din imagine sunt foarte pronun\ate, de exemplu o figura clarii pe un fundal
contraslant . Pen tru ca moutajul final sii fie e ficient , noul fundal trebuie sii fie
complementar tonului ;;i culori i pixelilor care formeazii marginea subiectului. tvfulte
dintre problemele lntalnite cand lncercam sii obtinem extractii eficiente ~i complexe tin de
imaginile alese, nu de filtrul de extractie propriu-zis. Cand subiectul nu are marginj clar
definite, rez ul tatele sunt adeseori ueconvingiitoare. Dacii sunt alese imagini inadecvate, ar
putea fi necesare multe operatiuni ulterioare de corectie, reconstructie sau lndepartare
manuala a pixelilor de fundal.

Filtrul are probleme


slab cufundalul.

/11

extractia unei imagini ale carei margini contrasteazii

fmagini simple .yipotrivite pentru extrac/ie


Un fundal de studio, luminat independent fata de subiect, va ajuta la extraqie. Este totu~i
posibil sa m1 aveti acces la un studio cu iluminare de fundal ~ i continut controlate atat de
eficient. in aceasta situatie, fotograful poate alege eel mai uniform fundal, o profunzime
mica de camp (diafragma mare pe un teleobiectiv), pentru a contura clar marginea
subiectului, ceea ce va pennite functionarea fi ltn1lui de extrnctie.

Adaptarea marginii extrac\iei la noul fundal


Filtrul de cxtrac\ic poatc opera eficient cu o margine slab conturatii sau difuzil. dar c:ind
accast;i rnarginc cstc plasat;1 pc un fundal de tonalitatc foartc difcritii. rnarginca aratil c;i
provinc din altil imagine . Op1iunca .. soft edges" pcn11c fi totu~i rcglatil astfcl inc;it
subiectul sa ia aspcctul noii imagini.

Forografie de Benedikt Parre11hei111er.

Terna 6

NV .,J 1

t education

I. Daca porni\i de la o imagine in nuan1e de


gri ~i dori\i sa 0 colora\i. trebuie intiii sa 0
converti\i la modul RGB (Image > Mode >
RGB). Urrniitorul pas estc sii irnporta\i sau
sa crea\i un nou fundal. Este posibil sa
crea\i un fundal folosind filtrul ,.clouds"
(nori). care seamanii cu fundalurile folositc
de mul\i fotografi . Pcntru a ob\inc accst
efect. faceti click pc icoana,. ew Layer''
din pal eta de laycre. in paleta de
instrumentc. se1a1i foreground negru ~i
background gri dcschis (dublu click pc
paleta de culori. apoi alcgeti o culoare din
..Color Picker"). Pentru a aplica efectul de
nori. acccsa\i .. Filter > Render > Clouds".

l!iiiEB

uo1rt Type: I Spotlight

6aOn
Intensity:

focus:

~1

It

,;egotlve

@]

r1111

Narrow

El

Wide

Matte

Shiny

Plastic

Metallic

El
El

Oller

Proputlts
Gloss:

--SPrevlew

[]]

Material:

[!]

Exposure:

Ambience:

Under
,;egattve

Postttve

2. Pentru a crea iluz ia unor efecte lumi noase de fundal, s-a folosit filtrul .Lighting
E ffects" (Filters > Render > Lighting Effects). Triigiind de cursoarele d in caseta preview,
poatc fi controlat cercul lum inos, sau raza pe care se lntinde lumi na. Alege!i o valoare a
intensitii\ii la care zo nele luminoase sa nu devinii albe, iar zonele intunecate sii nu devinii
negre.
I

Ch.tnntl:I Rtd

Chnntl: I &tut

~yerl

./

=
-.

I
/ I

I/

...

3. Creati un layer de ajustare a curb elor,


pentru a colora layeru l cu model de nori,
printr-un click pe icoana ,,Create New Fill
or Adjustment Layer". D in meniu l pulldown al fe.restrei de dialog a curbel or,
alege\i un canal de culoare ~i creati o curbii
cu care sii colorati layerele inferioare.
4. Duplica\i layeru l de fundal ce contine
s ubiec tul care trebui e extras. (Laye r >
Dupl icate Layer) $i mutati-1 deasupra stivei
de layere (Layer > Arrange > Bring to Front).

i.- [;?

~I

Edtt in Quick Mask Mode (Q) I

.._.,

Oo-: QooktM11t
i

in.11tlcw1o: E J 1.110

"liMlt lcwt.: E J
.~

t ....,
I

OK

I~

;,
I'

I
I
I

I lN4I S -I
I
I ~"-I

lzss-I

l-'I 1.11
fil '""'cw
.

5. E1apclc unnaioarc in proces pregatcsc ca lea ~i accclercaza proccsul de selcc1ic ciind


utilizam lihrul de cxtraqic. Folosind baghcta magicli. facc1i o sclcc\ic grosicra a
fundalului alb din copia laycrului de fundal. Accasta sclcc\ic ini\ialli poatc rata uncle
dintre marginile slab conturate, din cauza tranzitiilor lcntc intrc zonclc luminoasc ~i
intunccatc. care pot rcspingc inccrciirilc baghctci de a rcaliza o selcc\ic precisa. Sclec1ia
cu bagheta magica. in sine. cste de obicei o metodii imprccisa la sclcctarca unui fundal
tipic. Ea poate fi corcctata in mod controlat apliciind intiii un feathering asupra sclcc\ici.
apoi folosind o ajus1are a nivelurilor in modul .,Quick Mask... Dcplasa1i lie cursorul de
lumina. fie eel de umbra pentru a cxtindc sau reduce sclcc1ia. as1fel inciit sii fie cat rnai
apropiata de rnarginile sclectiei. Face\i zoom pc o marginc atcnuatii. pcniru a vii face o
idec mai buna desprc efectelc obtinutc la deplasarea cursorului. Odatii cc rnarginca rni'i~tii
a fost modificatli. ie~i\i din modul quick mask (apiisa1i Q) pcntru a rcveni la o sclcqic.
Notii: Cand utili:r.ati aceastli tehnica. cstc importa nt sa aplicati fea th eri ng as upra selec\iei
(Select > Feather). Cantitat ea exactii de feath ering depindc totu~i de rczolu!ia imaginii ~i de
calitatea conturului subicctului care este extras.

)(3

0
0

6. Men1in<lr1d sclcc\ia activii. facc\i click pc icoana ..Create new channel.. pentru a crea un
nou canal Alfa u1nplu1 cu ncgru.

Wldlh:l1opx

Color:c::::J
Rodlus:l2.0

Iplxt ls

7. Contura\i seleqia (Edit > Stroke). Click pc pal eta de culori ~i a lcge\i alb. Grosimea
conturului pc care 1-a\i ales ar trebui sa acopere marginile difuze ale subicctului pc care ii
extrage\i. Deselcctari. pcntru a dczactiva selectia.
8. Aplica1i o intcnsitalc mica de Gaussian Blur (Filter > Blur > Gaussian Blur) a ~ upra
canal ului. apoi inversa\i canalul (Image > Adjustments > Invert) . in1oarcc\1 palcta de
laycre ~ i asigura\i-va ca a\i selectat copia layerului de fundal.
T... OptloM

- Slzo: ~l
zo
-~1~
.,

119h191>t:I-...

r-.1-

:I
:I

os--1~1Slq

,.,...vlw -------.
c

~: f G-2-

:I

9 Sbov~

9Sbovf'I

9. Alege\i ,.Ex tract" din meniu (in Pho1oshop 7 aceasta op\iune a fost mutata in mcniul
Filters) ~ i Alfa I din mcniul pull-dow n. Conturul subiectului va fi incarcat automat,
seu1indu-va astfcl de migala lucrului cu instrumentul ,,highlighter".

JO. Folosi\i ..Edge llighlighter Tool,. pentn1


a include ~i zonele care au fost ratate la
selee\ia canalului Al fa. Accstea ar putca
include detalii fine care sc extind in afara
marginii. sau marginile foane atenuate care
tree dincolo de limita sclcc\ici. Facc\i zoom
pc imagine pentru a ob1inc o vedere mai
detaliata a marginii. cvitand sa trece\i cu
pcnsula prca aclanc in intcriorul imaginii.
Acccsa1i ..hand tool" cu ajutorul 1as1ci
spacebar. astfel inciit sa pu1c1i 1ragc marginea
magnificata de-a lungul fcrcstrci preview.
Notii: Canel utilizat i ,,Ed ge Hig hlig hter T ool"
putcti avan sa mull i n inte riorul fundalului,
dar avcti grij a sil nu tili ati prca mull din
s11bicc1. pc ntru ca astfcl sc pot pierdc d ctalii.

Ex==-lo-

II

____I

c1>anno1:I.__
Custom

O Foret ForegrO<lld

L'.w~I--~

Q si.ovra

11. Acopcri1i zona pc care dori1i sa o rc1inc1i. folosind .,Fill Toor sau galcata. Culoarca cu
care acopcri\i zona trcbuie sii fie re\inuta de proccsul de cxtrac\ic.

12. Selecta1i o culoarc . Matte" din mcniul pull-down .. Display". care s.'i fie mai apropiata ca
tonalitate de noul fundal. Accasta opcra1ic vii va ajuta sa idcn1ifica1i toate detaliile nedorite
ramase din vechiul fundal.

V
b

Hold down Option to make mask opaq

. Press 1-9 ,0 to change pressure.

13. Folosi\i ,.Cleanup Tool" pentru a inliitu ra pixelii nedori\i. Selecta\i o presiune scazuta
(apasand o tasta numcricii de valoare mica), pentru a reduce treptat opacitatea pixelilor de
marginc. Apasarca tastci Option/Ah poatc rcaduce la valoarea ini\iala opacitatea pixelilor
de marginc. Marginilc zim!ale apiirutc i'n cursul opera!iei de extrac\ie (de obicei in zonele
uncle contrastul estc sciizut) pot fi nctezitc. iar contrastul lor poate fi crescut, folosind
,.Edge Touchup Tool". Click OK ciind marginea a fost modilicata astfel !neat sa arate
bine pe fundal ul mat al fcrcstrci preview.
Nota: Multi utilizatori nu agrcaza lucrul cu ,,Edge Touchup Tool". dcoarccc acesta poatc
dep lasa margin ea cu totul, odata cu inlocuirca $i iudcpartarea pixclilor, i n i ncercarea de a
netezi marginea. Pentru a folosi acest instrument, e necesara o cxpcricn! ii i ndclu ngatii. f n
situatiile iu care contrastul dintre subiect ~i fundal cstc suficient, adcscori putcti cvita complct
lucrul cu acest instrument. Daca efectua!i captarca imaginii cu atcntie, astfel inciir sli obtineti
un contrast suficient de mare, vep scuti mult efort i n aceastii eta pa ultcrioara a 1>rocesului.

14. Pixel ii de margine care au fost modificati in ctapa prccedentii folosind ..Cleanup Tool"
au fost ajus1a1i astfel lncat sii arate bine pe un fundal mat. Este posibil ca pixelii de
margine sa nu arate foarte bine cand s t11lt asociati cu tonul $i culoarea noului fundal. Dacii
sunt prea intuncca\i sau prca lumino~ i , aplicarea selectiva a lihrclor burn $i dodge ii poate
modifica ~i mai rnult.

Ntw!Ayer

--

Nome:l loyor 2

Ii!! Gn>up With Previous layer

Color: 0 Nont

~I

Mode: I Overtay

Ii!! nu with Overtoy-ntutral color r.;o-. 9r"Y)

15. Estc p<lsibil sii aplicati bum ~i dodge asupra pixelilor dcrartjan\i. pc laycrul cc con\inc
copia fundalului (alege1i o presiune mica a pcnsulci $i fixa\i zona de ac\iune - Range - a
instnm1entelor dodge $i bum, din bar.i de op1iuni. asupra pixclilor lumino~i ~i innmecati,
pcntru a limita cfcctclc filtrclor). 0 mctoda ahcmativa cstc sa apliciim dodge ;;i bum asupra
pixclilor pc un layer ..gri 50%" dcfinit in modul ..Overlay" care a fost grupat impreuna cu
laycrul copiei fundalului. Ajustarile operate asupra accstui layer modifica valorile de pixeli de
pc laycrul inferior. in timp cc In zonclc lcisatc ca ..gri 50%" pixclii infcriori nu sunt afccta\i.
Not a: Avantaj ul lucrului pc un laye r scpar at cstc di ofcrli o mctoda foartc flcxibila de
cditarc a unci imagin i. Lucrul pc un layer sepa rat ii pcr mite utilizatorului sli schimbc de mai
multc or i nivcl ul de ajustarc ncccsar. Laycrclc overlay gri SOo/o, imprcunli cu laycrcle de
ajustare $i m3$tilc de layer, ofcrli cca mai pu\in distructiva metoda de editarc a imaginilor .
Valorile pixelilor. in loc sli fie schimbatc de mai multc ori, sunt schi mbatc o singurli datli,
cand imaginca cstc asa mblata inaintc de tiparire.

16. Dupa cc pixel ii au fost modifica1i astfcl


incat sii ob\incm un ton mai potrivit pentn1
noul fundal, marginca poatc ti atenuata in
continuarc. daca cstc ncccsar. 0 margine
mai cstompata poatc Ii ob1inu1a cu ajutorul
unci ma~ti de layer. Facc\i o sclec1ic \inand
apasata tasta Command/Ct r! In timp ce
facct i click pc icoana .,background copy".
'otii: Laycrclc finalizatc care fo rmcazli noul fundal au fost plasatc int r-un .,Layer Set",
pcntru a evita aglomerarea palctei de laycre.
BeskgrM!d <69)',

Radius:

li.o

Ipixels

i=o===~~

17. Crca1i o noua mascii de laye r utili7;ind sclcc1ia cxistcntii, primr-un click pe icoana
..Add layer mask".
18. Aplica\i un Gaussian 131ur slab asup ra accstei ma~ti (Filters > 131ur > Gaussian Blur).
pcntru a atcnua marginilc ramasc in umia procesului de cxtrac\ie. Marginilc ar Lrcbui sa
arate acum foarte binc pc noul fundal.

Negative

Intensity:

Full

Narrow

focus:

Wide

Properties
Gloss:

-GJ

Iii Preview

Material:

EXposure:

Matte
Plastic
Under

LI
LI

Shiny
Metallic
Over

19. Crca(i till nou layer ::;i aplica\i ,,cloud filter" din nou. Un efccl luminos ,.Spotlight" cste
folosit pentru a rcflecta iluminarea aplicata asupra modelului. Faceti click in partca de sus a
paletei de culori. pentru a selecta o culoare adccvata modelului.

!;

Lock:

'

Opacity: 100%

IDl.irl+Ia !~=Fill~:h~oo~"='=''----~

~ Gl

r-lfi

~Dlyor3
l ayer 2

'"I' ~}D~~--,
~I

a@

20. Desemnati un mod de mixare overlay pentru noul layer. Adiiuga\i o mascii de layer pentru
a pastra albul ochilor, evitfind colorarea sa. in final, laycrnl cste grnpat cu layerul copiei
fundalului, \infind apasata tasta Option/Alt $i faciind click pe linia care separi\ acest layer de
layerul anterior (alternativ, pute\i accesa ,,Layer > Group with Previous'' din meniu). Folosi\i
layere de ajustare ~i ma~ti de layer pentru a colora ochii (punctul central al imaginii) In nuan\e
vii ~i a rafina imaginea de ansamblu.

Terna 1 - llustratii editoriale


'

0 rcvist;i are nevoie de o fotografic care sil ilustreze un articol dcspre chimrgia cosmetica.
Rcdactoru l-sef doreste un montaj digital care sii ilustreze articolul pc douii pagini.

Text
T itlu:
Subtitlu:

The Cutting Edge


Chimrgia cosmetica - o cale de a ne face via1a mai pliicuta. sau simple
opcra\ii sub pretextul ..mcdicinci benefice'"! Mark Davis traseazii lirnita
lntrc fapt si fic\iunc.

Zarah Ellis

Imagine
Mod:
Resolution:
Dimensiuni:
Text:
Design:

Obicctiv
sccundar:

RGB
150 ppi (rczolutia comercialil ar fi de aproximativ 300 ppi s1 ar
necesita un fisier mai mare de 50 Megabytes).
Lli\imc: 460 mm. lnaltimc: 276 mm
Marimca tcxtului este op\ionali'i.
Imagine landscape pc orizontalii/vc11icalii, pe lil\imea a douii pagini.
Tcxtul si punctul focal al imaginii nu trebuic divizatc pc cclc douii
pagini.
Crea\i o zona in imcrioml imaginii, unde 1cx1ul (mai ales subtitlul) sii
poatii fi citit usor.

Tipari\i o versiunc rcdusii la scara a imaginii finale. pc hartie A4


lucioasii (File > Page Setup > 60%>).

Terna 2 - Desigo-ul copertilor de carte


Trebuie sa ilustra\i coperta unci carti. Crca\i un fotomontaj folosind programe de editare a
imaginilor pcntru a concepe il ustratia copcrtci. Montajul ar trcbui sii ilustreze urmiitonll
tit lu:

,,A vedea inseamna a crede"


..Cartea se referii la pcrccp\ia !ii intelegerea grc$itii a manuriilor fotograficc.
In intcrpretarea imaginilor, apar frecvent problcmc. Tehnic vorbind, toatc
fotografii le ,.mint": uncori accidental, alteori voit. Accasta lucrarc acopcra
aspccte dificile ale inccrcarii de a extrage faptclc din rotografii ~idea
dcscopcri ceea cc fotografii lc nu pot arata."
Gale E. Spring

lnspiratie
Editorul ~i-a mani festal dorin\a ca
ilustratia sa ri e inspiratii din
ambiguitatea vizualii prczcntii in
opera pictorului Magritte.
,,Efcctul straniu rezul ta din
juxtapuncrca. intr-unul ~i acela~i
spatiu. a catorva elemente care,
luate scparat, IHI provoaca
surprinderc ~i apar!in realitatii
cure nte. Vi z uali zarc a
imposibilului care punc sub
scmnul indoielii pcrccp\ia
obi$nuita."

l!:R1 Ci
I.;::)
13 1~ l. 1[: \ ff ~ i t::

Combina\i elemente f>i/sau conccptc


vizuale prcluate din douii sau mai
multe picturi de Magritte. lncludc\i
copiile accstor imagini printrc
obiectivele secundarc finale.

Specificatii
Dimensiuni: 189 x 246111111.
Titlu: A vedea inseamnii a crcdc
Subtitlu: Perceptions and Misconceptions of Photographic Evidence.
Modul imaginii ~i rczolu\ia: Culoarc (RGB) 200ppi
Artwork: A4 paper.

Gin- Israeli

Tema 2. ,\1011wj Dig.ital - Pn11l 111lis/C'r

Galerie

--....

( '111/wri11e Dor.1e11

procesare
Cl:~

FI

,!ll}!;;.

dJJ:9ltffl'.(J l2J~r..;p:.v.

Les Horva1

scop
-

Sa ofere o sursi'i de informatii privind tehnicile de procesare digitala.


Sa dezvolte abilitlitile necesare pentru a manipula eficient imaginile.
Sa creeze o bazli de cuno~tinte care sa faciliteze imbunatlitirea imaginilor fara a pierde
din calitate.

obiective
-

C r eafi imagini procesate digital, fo losind abilita\ile ~i


acumulat, cu precadere pe cele referitoare la utilizarea:
- pensulei ,,history";
- m~tilor de layer;
- layerelor de ajustare;
- texturilor.

cuno~tintele

pe care le-ati

Introducere
Termenul de ,,manipularea imaginii'" acopera aproapc intrcgul spcctru de schimbari care
pot fi aplicate unei fotografii, folosind programe cum cste Adobe Photoshop. in ultimele
doua capitole am studiat felul in care pot ft aplicate aceste schimbari, prin:
-

Ajustarea ~i optimizarea imaginii originate.


Crearea ~i aplicarea montajelor - fie cu elementc de text, fie prin combinarea mai
multor imagini.

Capitolul curent va examina modalitati prin care pot fi create noi imagini fo losind
,,material brut" sub forma de texturi, formc $i imagini anume captatc (sau doar alese)
pentru a ft utilizate drept blocuri de construc\ie a imaginii.

Modwi de lucru care nu distrug originalul


in paragrafuJ ,,Retu~area ~i amelior area imaginilor" (pag. 11 5-148), laycrele de ajustare
din Photoshop au fost prezentate drept o metoda de modificare a fi$icrului Iara a afccta
permanent valorile pixclilor din imagine. De acum, accentul trebuic sa cada pe aceasta
dorin(a de a pastra integritatea imaginii originale. Este inutil sa consuma\i timp $i rcsurse
pentru a obtine cea mai buna ealitate de scanare, dacii dupii accca pierde\i o mare parte
din info111rn1ia de ton si culoare, prin altcrarca ~i modificarca repetatii a imaginii. Acest 1ip
de modifieari trebuie piistrate intoldeauna la minimum, astfel incat rczultatul final sa nu
piardii nimie din calitatea originalului. Discutia de fa\a nu arc doar seopul de a eorccta
erorile care pot aparea in limpul edilarii imaginilor - acest rczu ltat sc poatc obtine !)i din
paleta 1-:listory - ci se refcra la capac itatea de a lua dec iz ii in mod crcariv pe durata
procesu Iui de pre Iucra re.

Terna 1
I. Alege!i o fotografie pc care a1i scanar-o deja. cu o gama tonala care sa descric prccis
imaginea originalii.
2. Folosind .,Levels", cxaminati histograma ce reprezinta tonurile pc care le-a\i captat prin
scanarc. Histograma ar trebui sii fie suficient de solida $i sll m1 con\ ina varruri sau goluri.
3. Salva\i fi~icrul sub un alt nume, de exemplu TestulMeu.tif.
4. Descbideti ,,Curves" si aplicati o modificare majora de culoarc s i dcnsitate asupra
imaginii.
5. Acccsa~ Filter > Noise > Adel Noise, pentru a aplica o anumitii granula\ie pe imagine.
6. Din paleta ,,Unsharp Mask" mariti claritatea imaginii.
7. Accesati ,,Hue I Saturation" si mari\i satura\ia de culoare a imaginii.
8. Din ,,Color Balance" modificati culoarca dominantii a imaginii.
9. folosind din nou ,,Levels", examina\i histograma fi$ierului manipulat.
in functie de gradul de modifieare aplicat imaginii. histograma probabil cii va fi mai pu\in
densii, cu varfuri si goluri. Se poate deduce usor de aici ca ap licarca unor manipuliiri
uzuale asupra unei imagini va duce la o picrdcrc de informa1ic tonala.

Cum se aplica efecte selective pe o imagine


Programe cum este Photoshop permit adescori obtinerea aeeluiasi rezultat final prin mai
multe metode. Daca. asa cum a fost mentionat anterior, scopul este sii piistram in cat mai
mare masura integritatea imaginii origi nale, principalele instrumentc pe care le vom
utiliza In aces1scop sunt ,,History brush" (pensula history), ,,Layer masks" (masti de
layer) si .,Adjustment layers" (layere de ajustarc). Fiecarc dintre acestea poate fi folosit
eficient pentrn a nc permite sa anulam orice etapii de manipulare pc care am operat-o.

Efecte selective folosind pensula history


Pensula history poate fi folosita pentru a ,,picta" di verse stari ale imaginii . Aceastii
abordare este foa rte utilii atunci ciind definim o stare .,lnainte'' si .,dupa", putilnd sa
acoperim po11iuni din imagine cu oricare dintre aceste doua stari.

Terna 2

.,,

YI

rt-otc education

... ,..._

in aceasta temii vom utiliza pensula History pentru a acoperi zone predcfinite din
imagine. cu ajutorul unui layer separat, astfel incilt sa nu alteram imaginca originala.
I. Deschideti fisierul ,,Figs.jpg" (de pc site-ul web dedicat acestc i cart i). Alcgc\i

instrumcntul Elliptical Marquee din paletii si seleetati o zona din imagine care sa includa
smochinelc de pc platou. Copiati selec\ia si transferati-o lntr-un nou layer, prin comanda
Edit > Paste, ceca ce permitc modificarea acestei regiuni fiirii a afccta originalul.

2. Folosind ,,Free Transform" din meniul


Edit , mariti dime ns iunea s mochinelor
tragiind spre exterior de coltul chenarului
care margineste seleetia. ln timp ce trageti,
\ineti apasata tasta Shift, pentru a mentine
propoqiile selec(iei, astfel !neat imaginea
sa nu devina distorsionata.

3. Acum desc h idc\i palc ta History $i.


printr-u n cl ick pc siigcata din drcapia sus.
salva1i accasta etapa sub forma unui nou
instantaneu. numit ..ligs_largc... Obscrva\i
cum. daca facc\i click li'inga layer in paleta
I listory, putc\i trccc de la un instantancu la
altu I.

IWO
.,r

Uipttca--

Pffte

!;.

FrM TraniJform

c::J

4. Din palcta de instrumcntc. alcgcti pcnsula


History $i instantancul ligs.jpg. /\copcri\i cu
pc ns ula zonc lc d e imag ine in care este
prczcnt platoul. in j urul smochinclor.

~
aeer Hiswry
New Document
History Options...

5. As igura \i-vii cii <Iii ales o pc ns ulii cu


margi ni moi. as t fc l Tndi t trnnzi\ii lc de
contur sii poa tii fi rca li ,,:a tc c u ate n\ic.
Obscrvati cum , schi mba nd opacitatea $i
mii rim ca pensu lci. po atc fi obt inut un
control mai mare.

6. Dacii Tndcpiirta\i accidcntal prca mull din


im ag in e , fa cc \ i c l ick pc in sta nl a nc ul
,,figs_large'' ~ i rcfa cc\i zonclc distrusc cu
ajutorul pensulci I Iistory.

A l cgii nd c u at e n1i e
opac it a tea, mari me a . i
forma pensulei. smochinele
ma i mari pot fi suprapuse
pcs te p la to u. Pro cc d ura
poale fi repetatii orica nd
cslc ncccsar, fil rii a a ltcra
p ixe l ii d e s ub ima g inca
s moc hin c lo r. Rezultatu l
fi na l, c u smoc hinc lc ma i
m a ri pc pl ato u . cs t c
prezentatii aliiturnt.

ot il: Ma nipula r ca a fo st aplicatii numai p c layc rul care co 111inc o copic a imag inii
smochinclor - d a nd 1>osibilitatca de a r cst a ura imaginca origina lii mai tarziu, dadi cste
nccesar.

Efecte selective folosind mastile de layer

' ibilitatc mai mare. odatii ce imaginea a fost salvatii


In timp ce pensula history pcrmitc o flcx
iar paleta history inchisii, toate instantancc lc intermcdiare se pierd. 0 metodii prin care
ob1ineti rezultate si milare. dar cu avantajul ca stiirile intermediarc sunt piistrate chiar i\i
dupli inchidcrea imaginii, implicii folosirea mii$1ilor de layer (vezi ,,Montajul practic,., pag.
149-1 86) . Aceastii mctodii are marcle avantaj cii permite operarea ajustiirilor in orice
moment - chiar si in viitor, dacii va Ii necesar, fiira a degrada pixelii din layerele inferioare.
'

Tema3

"" \ 1h

education (. 11

I. D cschi det i fi s ic r u l ,, Fi g s .jp g "


(di sponibil pe site-ul web asocial lucriirii
de fata) :;;i folos iti din nou instrumcntul
,,e ll ipti c al ma rqu ee" pe ntru a face o
se lecfi e a zo ne i d in j uru l s mochinc lor.
Copi ati accastii se lec!ie s i transferati -o
(,,paste") intr-un nou layer, ca si la Tema 2.
2. Click pc icoana ,,Add layer mask" de la
baz a palctci de laye re, pe ntru a crea o
masca a accstui layer. Re marcati c um
casctele d e eu loa r c for eg r o und s i
background se coloreaza in negru si alb.
3. Oricare dintre instrumentele de acoperire
descrise in paragraful ,,Montajul practic"
din Terna 3 poate fi utilizat pentru a adiiuga
sau a inlatura parti din masca. Nu uitati ca
icoana mastii de layer este vizibilii in paleta
layerului in locul icoanei pensula atunc i
cand acccsa\i masca in locul imaginii.
4. Selecta!i instrumentul spray din paleta
de instrumcnte, cu dimensiune si opacitate
adecvata a jctului. Acum acoperiti cu grija
zone le nedorite din imaginea platoului ,
folosind negru in paleta foreground, pentru
a masca accstc zone. Astfe l, imaginea de
pe layerul inferior va deveni vizibila.
5. Daca acoperi1i cu a lb in fo reground,
masca va fi indcpartatii . Ast fe l va deveni
vizibi l layerul curcnt (smochine le mari).
Du pa c um se obsc r va , p rin s impl a
acoperire atenta a mii$tii, intr-un sens sau
ce la la lt , smoc hin ele pot fi introduse
eficient In imagine, ca $i cum s-ar a fl a in
realitate pc platou.

Jmtmani

lat on.ntml

Efecte selective folosind layerele de ajustare


In exercitiul anterior, deoarecc pixclii originali m1 au fost modiftca\i, imaginea nu s-a
degradat in nici un fcl. Dacil imaginea este salvatii cu layerele intacte, poate ft ajustatii
oricilnd ma i tarzitL Re1ine1i ca modificiirile devin permanente numai atunci cilnd
imaginea este asamblatii prin comasarea layerelor. 0 altii metodii de a piistra integritatea
imagini i se bazeaza pe layerele de ajustare, ceea ce - In asociere cu ma$ti le de layer oforii op\iuni mai eficicnte de manipulare a imaginii.

Terna 4

education

I. Deschideti fisierul ,,Artichoke.jpg" (de pe s ite-ul asociat ciirti i). Cl ick pe icoana

,,Create new fill or adjustment layer"de la baza palctei de layere si alege\i ,, levels''.
Trageti cursorul tonurilor intermediare spre dreapta, astfel inciit tonurile sii devinii
sensibil mai inchise. Putetj deplasa U$Or $i cursorul pentru tonuri lntunecate. Cl ick OK.

Solid CoSor loyes_


GraC:tfem layer

~
ColoreeJMce Lexer-

8rigll1nen/Co"'" 1..eyet_
Hue/Sotu1et.ion L4)1tr.

SefoClive Col0<loye.
Chonl\el Mttloyer
Gt~~" Mop l..oyor-

lttve1t ldt.er .

lhe"1ol~loye
Po~e Layf't-

2. Alege\ i spray -u l din pal eta de


instrurnente i:;i, acoperind en negru masca
layerului de ajustare, \'nliitura\i unele zone
\'ntunecate di n imagine. Astfel nu se vor
pi e rde detalii din zo nele ce l e ma1
\'ntunecate ale imaginii.
3. Click din nou pe icoana care creeazii un
nou layer de ajustare ~i , de aceastii data.
alege\i ,,posterize" si seta\i nivelurile la 4.
Se lecta\i o d imensiune ~i o opac itate
adecvatii a pensulei . Apoi, acoperind cu
negru din foreground pentru a masca
layerul, inliiturati efectul de posterizare din
1magme.

4. Alegeti alb pentru foreground $i click din nou pentru a crca un nou layer de ajustarc.
De aceastii data, alegeti ,,gradient layer". Un gradient alb, liniar, ar trcbui sii aparii la baza
imaginii, estompiindu-se ciitre varf. Acceptati toate optiunile predefinite si click OK.
5. Schimbati culoarea de foreground in negru si din
nou acoperiti masca de deasupra imaginii pentru a
in liitura gradientul alb de pe imagine si din jurul
marginilor cadrului. Dacii prin mascarea unor zone
acestea nu a ratii corect, schimbati cu loarea de
foreground in alb ~i inliiturati masca.
6. Click pc siigcata din drcapta sus a paletei de layere
pentru a crea un nou set de layere. Layerele de
ajustare pot fi grupate in acest folder triigandu-le in
interiorul paletei . Aceastii grupare nu este doar o
metodii convenabilii de a organiza diferitele laycre
din imagine, ci permite ~i gruparea ajustiirilor intr-un
singu r layer. De exemplu, deplasand cursoru l de
opacitate al acestui set de layere vor fi afectate toate
layerele d in folder. (Aceastii caracteristicii este
disponibila numai in Photoshop 6 $i in versi uni le
ulterioare).

Toatc procesaril e folosite pentru a obtine imag inea d e ma i s us a u fost ap licate prin
in termcdiul ma~tilor ~i layerelor de ajustar e, astfel incat modificlirile ul tcrioar c sa poata fi
fiicutc far a nici o pierderc de calitatc a imagi nii.

Aplicarea selectiva a filtrelor cu

ma~ti

Pe parcursul accstui capitol, a fost pus accentul pe noriunea de opcrarc a unor modificari
minimc asupra pixclilor originali. prin folosirea layerelor de ajustarc $i a mi'i$lilor. Aceastii
metodii nu numai ca men\ine calitatea. dar permite ~i un maximum de tlcxibilitatc creativii.
Este, de asemenea, util sii examini'im caile prin care aceasta abordare flexibili'i poate fi
utilizatii pentru a crca efccte unice cu ajutorul diverselor filtre. Trebuie sii avc\i totu$i grijii
cand folositi filtre ca acclca Incorporate in Photoshop. Dacii sunt aplicate pur $i simplu, farii
nici o adaptare, pe moment imaginilc pot piirea mai atri'igiitoare (mai ales datorita faptului ca
reprezinta o noutate) dar, pe miisurii cc aceste tipuri de imagini devin familiare - pentru ca
filtrele in sine au o ,,semnilturii" foarte puternica - rezultatul cste adeseori intluen{at de filtru
mai mult decat de oricarc intcntic creativa. Prin urmare. imaginile pot deveni repedc
obositoare $i plictisitoarc. Este dcci important sa priviti aceste filtre drept simple instrumentc
care, aplicate selectiv sau chiar sccvential. pot produce rezultatc intcresante $i semnificarive.

Terna 5

www.p.10 ')educationbc I

I"'

"'

Tn acest exercitiu vom examina maniera In


care diverse filtre au fost aplicate pc o
imagine, astfel incat Sa Ob!inem efectul
ilustrat in pagina precedenta. Acesta este
doar un exemplu, deoarece rezultatele care
pot fi obtinute sunt !imitate doar de
creativitatea fotografului - imaginea finalii
i:.~ . ,-, ... .
ar rrebui sa reflecte lntotdeauna o viziune
New le.yet SeL
personali'i, unici'i. Totu$i. ideile generale
pot fi adaptate U$Or. Important este sa fi\i
mereu pregi'itili si'i cxperimenta\i.
*-&;Wf!i~
I. Deschideti ima g in ea ,, Pea rl s.j p g"
IJernf:r.g ljp~or.s
(disponibila pc site-u l asocial). Click pc
sageata din drcapta SUS ln paleta de layere
;;i selecta\i ,,Duplicate Layer". Click OK ~i
redenumi\i accst layer .,watercolour"
Palette Options...
(acuarela). in acest moment, ar trebui sii nu
fie nici o diferen\a intrc celc douii imagini,
pentru ca pixelii din ambelc imagini au
valori identice.
Acest pas prcsupune copierea unei imagini lntr-un nou layer, astfel inciit oricc cfcct am
aplica, sa nu sch imbe imaginea originalii, continuand astfel teoria de1alia1a in scc{iunile
preccdentc ale accstui capitol. Tolu~i. in acest caz, existi'i $i un aspect ncga1iv, ;;i anume
ca fi;;ierul va cre;;tc semnificativ la crearea fiecarui nou layer duplicat. Fi$iCrcle de mari
dimensiuni pot cauza problcmc pc computere insuficient de putemice, cxcluzand complet
metoda de lucru. Ca alternativa, expcrimentati cu fi;;iere mai mici, cu rczolu\ie scazuta.
tragand concluzii asupra proceselor finale aplicate. Crea\i apoi fi~iere complet noi, in loc
de a duplica layere, aplicand efectelc asupra fi$ierului $i doar combiniindu-le In etapa
finala. Retineti, lnsi'i, ca op1iunilc filtrelor alese depind de dimensiunea fi~ierului.

2. Accesa\i ,,Filters" din bara de meniu l;)i


selecta\i Artistic > Watercolor, apoi
deplasa\i cursoarele dupa cum este indicat.
Experimenta\i In continuare diverse pozitii
ale cursoarelor, observiind efectele. Click
OK pentru a accepta setarile finale.
Pute!i observa rezultatul In fereastra mica,
printr-un click de mouse In acea zouii. Seara
la care este afi$ata aceasta imagine poate fi
~i ea ajustata prin click pe butoanele + $i care controleazii efectul de zoom, In timp ce
deplasarea cursorului pe imagine selecteazii
detaliul care va fi afi$at in fereastra mica

Wotc>u olnr

_,

"" I

-..

--

r i

.,..... ,~ 3
-

i;;-,.

i:;-'J

...,._ ,,:i:... A

Qi-

3. Faceti diu uou click pe layerul de fundal ~i duplicati Inca o data layerul, de aceastii data
numindu-1 ,,rough pastels". Din meniul Filters alege\i Artistic > Rough Pastels \ii
experimentati din nou, deplasiind cursoarele. Pute\i aplica filtrul si de douii ori, pentru a
accentua efectul. Yn acest stadiu. pentru a putea vedea efectele filtrului ,,rough pastels".
este necesar sii vii asigura\i ca layerul de Jucru este plasat deasupra layerului acuarelii. Nu
uita\i ca layerul inferior este vizibil numai dacii existii zone transparente create cu ajutorul
unei ma$ti, sau reduceri de opacitate ale layerului superior. AltfeL layerul superior le va
acoperi complct pe cele inferioare.
4. Inca o data duplica\i layerul de fundal , iar de aceastii data numiti copia ,,accented edges"
(margini accentuate). A$eza\i acest layer deasupra layerului de fundal. Face\i click pe icoana
in forma de ochi in celelalte layere, ca sa pute\i vedea efectul filtrului in etapa urmatoare.

Ghea/ii :fi perle cu o nouii texturii

5. Din meniul Filters accesati Brush


Strokes > Accented Edge. Dupa ce
experimenta\i deplasi\nd cursoarele ca mai
inainte, aplica\i fihrul de douii ori. pcntru a
amp Ii fica efoctul. Nu vii face\i probleme
dacii rezultatul pare prea puternic. pentru ca

poate fi atenuat mai rarziu ajus1a11d


opacitatca intregului layer.
6. Crea~ o mascii de layer printr-un click
pc icoana de la baza paletei de laycre $i,
luiind layerele pe rand. mascati accle zone
de imagine unde nu doriti ca cfectul sii fie
vizibil.
In accastii ctapii a proccsului apare cea mai amplii intcrprctare, puti\nd fi piistratc sau
lndcpiirtate po11iuni din imagine. Prin simpla aplicarc de alb sau nehrru (pentTu aj ustarea
transparcntci mii!;>tii) cu oricare dintrc instrumcntclc palctci. rezultatul final dcvine un
amalgam al cclor trci laycrc. Pcntru inccput. incerca\i sii mascati 7.onele lum inoase si
intunecate, pe miisurii cc trece\i de la un layer la altul. Oaca va riizganditi. rc\ine\i ca
rnasca poate ti aplicatii sau lnliituratii oriciind de pe ccle trci layerc, fiirii nici o pierdere de
ealitate a imaginii - originalul riimi\ne neschimbat, la baza stivci de layerc!
7. Crea\i un nou set de layere, dcnumit
,,efect texturii", piistriind aceea:;;i ordinc a
celor trei layere care ii compun. Dacii
ordinea layerelor se modifica, efectul va fi
alterat - experimenta\i ~i cu aceastii
schimbare, pentn.1 ca uneori pute\i ob\ine
efecte interesante.
8. Ca pas final. crea!i un nou layer de
ajustare printr-un click pe icoana de la baza
paletei de layere, alegand op\iunea
..curves''. ln canalul albastru. facc \i click pe
mijlocul curbei, tragandu-1 usor in sus.
Efcctul va fi o usoarii albiistrire a imaginii.
9. Pcntru a colora doar ghca\a, nu intreaga
imagine, creati o mascii de layer ~i.
folosind o pensula mare, mascati
majoritatea fundalului. Rezultatul final ar
trcbui sa fie ghea\ii albiistrnie pe Lill fundal
In tonuri caldc.

3
~
_e__J

....I!e..J
__J
_...!!!..J

n:::=f

lBlJ

IZlZi2J

Folosirea instrumentului blur


Aplicarea de blur pe o imagine intr-o manierii controlata este unul dintrc cele mai
importante instrume nte ale programelor de editare a imaginilor. Photoshop oferii mai
mu lte op1i uni de blur, dar una dintre celc mai utile estc ,,Gaussian Blur". Accst
instrument permite nu doa r ajustarea zonei sau gradului in care este aplicat, dar ulterior,
prin folosi rea inteligentii a layerelor $i mii$ti lor, ne dii voie sa alegem cand si cum vom
aplica efectele.
Imaginea aliituratii are o texturii care
distrage aten\ia de la efectul artistic
intentional de autor. Dacii am elimina sau
doar am reduce aceastii texturii. mai multii
atentie ar fi acordatii ochiului - creand astfel
un element grafic mai putemic ~i sporind
interesul pentru imagine. Um1iitorul
exerci\i u descrie o solu\ie la aceastii
problemii, folosind instmmentul blur In mod
selectiv. Rezultatul este ob\inut prin
aplicarea unei miisti de layer. care pennite
,,colorarea" zonelor in care va fi aplicat blur.

Terna 6

education

I. Deschidc\i fi;;ierul .,Portrait l.j pg" (de pc


site-ul asociat) si duplica\i layerul de fundal.
Aplicati Gaussian Blur pc acest layer,
experimentand dcplasarea cursoarelor,
pentru a observa cat de intens poate fi efectul
de blur. Remarca\i cii. dacii acesta este prea
puternic. imaginea devine imposibi l de
distins - doar un amestec de tonuri. Dacii
cstc necesar un efect blur putemic, ve\i avea
mai mull control asupra sa aplicandu-1 de
douii ori, cu intensitate redusii.
2. Din bara de meniu, accesa\i Layer > Add
Layer Mask > Hide All. Operatia pennite
crcarea unci masti care sa ascundii complet
cfcctul layerului. Desi ini1ial aceasta pare o
dccizie contraproductivii. puteti inliitura
sclectiv masca in zonelc undc dori\i ca
elCctul de blur sii fie vizibi I. Dacii prca mult
blur estc aplicat intr-o anumita zonii, ca in
excrci\iilc anterioarc, schimba\i culoarea de
foreground in negru si vopsi\i masca. pentru
a inliin1ra cfectul. Dcoarecc layerul de fundal
nu este afcctat. metoda poatc fi apl icatii in
orice miisurii dori\i pc parcursul editarii.

Nilw '"JI'~

""

3. Alegiind dimensiunea $i presiunea de pensulii adccvate, un foreground alb $i avand


masca acti vatii. $lerge\i cu a1en\ie zonele cu tcxtura in execs. A veti grija sa li'isa\i
suficiente detalii. mai ales In jurul ochilor. deoarece aceasta este zona care trebuic
accentuatii. (Apliciind pcnsula cu o prcsiune mica, de mai multe ori, ve\i avea un control
mai mare, mai ales in etapele finale de prelucrare). Acum, daci'i problcma tcxturii a fost
rezolvata, este evident ca aplicarea de blur a eliminat granula\ia naturala a imaginii. Din
aceastii cauzii, este important ca aceastii granula\ic sa fie inlocuita cu ceva, altfel
imaginea va avea un aspect artifical.
4. Photoshop are un filtru numit Film Grain (granulatic
de film). In sub-mcniul Artistic al meniului Filter.
Totu$i, ill aceasta situatie. trebuie aplicat un efect mai
variat de granula\ie, deoarece imaginea prezinta $i o
evidenta granulatie ,,digitala''. care se observa la zoom
pe imagine. Din acest motiv, este mai bine sii adauga1i
un ,,zgomot" de fond, accesand sub-mcniul Noise >
Add oise din meniul Filter.

EJ

Add Noise
OK
C<reel

F7 ~lew
ffi

IOOH

EJ

Al;nol.nl

5. Remarcati ca zgomotul poate fi adaugat sub forma


monocroma sau colorata. in acest exemplu este mai
adecvat un zgomot colorat. 'insa efectul va dcpinde de
imagine, astfel 'incat este important sa cxperimenta\i
toate variantcle. Ciind utiliza\i filtrul, lucra\i
'intotdeauna cu un zoom putcrnic pe imagine, pentru a
o bserva efectul, astfel 'inciit sa nu aplicati filtrul la
intensitate mai mare deciit este necesar.

I
I

OlstrllullOn
<' \611fam

r.

"

====""='

~Ian

f!!lOl IOCh omat IC

Folosirea texturilor
Diferitele tipuri de texturi pot ti Incorporate U$Or in imagini, dand efecte interesante,
creand diversitate $i adancime. Aceste texturi pot fi generate in mai multe feluri:
Folosind filtrele disponibile in programele de editare a imaginii, cum este
Photoshop, a$a cum este prezentat in Terna 5.
Fotografiind direct suprafetele, sau chiar suprapunand doua astfel de imagini.
Scanand suprafetele cu un scanner orizontal.
Ultima metodii este, probabil, cea mai U$Oara tehnicii prin care pot ti introduse texturi in
galeria de efecte vizuale a oriciirui creator de imagini. Aproape orice tip de suprafatii (atata
vreme cat se potrive$te in fereastra unui scaru1er) poate fi utilizatii in acest mod - de la
hartia atat de comuna $i obiectele (relativ) plate, panii la obiectele de artii create anume in
acest scop. Aceste ,,obiecte de arta" nu trebuie sii fie oeapiirat foarte elaborate, pentn1 cii
pot fi ob\inute efecte interesante ~i prin scanarea ~i prelucrarea celor mai simple obiecte.

Terna 7
I. Luati oricare dintre unniitoarele obiecte - filme foto uzate, hfutie texturatii, peliculii de

acetat zgiiriatii, hiirtie de ambalaj, piele, panglicii, staniol, paslii $i scanati-le, generiind
fi~ierc - imagine.
2. Deoarece acest exerci\iu nu poate produce imagini clare, bine definite, experimenta\i
cu nivclurile $i curbele imaginii, pentru a obiine efecte de texturii interesante. in plus,
inversa\i unele dintre fi$ierele de texturii, sau chiar aplicati filtre pentru a extinde $i mai
mult posibilita\ile.

I.
~-

.'

Imaginea de texturii a fost creatii


zgiiriind o folie de acetat ~i lipind
pe ea buca\i de bandii adezivii,
plasand in spatele siiu o suprafatii
neagrii $i scanand ansamblul astfcl
obtinut. Fi$ierul imagine a fost
apoi inversat, iar nivelurile au fost
ajustate astfel !'neat sii rezulte o
combinatie de elemente. Totu$i,
prin combinarea acestor elemente
poate fi obtinutii o infinitate de
modele. Astfel poate fi creatii u~or
o bibliotecii de texturi, pentru
folosire ulterioarii.

3. In final , utilizand foi de acetat transparent $i colorat, aplica\i culoare cu diverse


instrumente (pensulii, perie, rulou, burete). Suprapune\i aceste foi pe celelalte suprafe\e pe
care le-ati creat anterior, sau alege\i desene artistice procurate din comert - puteti folosi
chiar biirtie de ambalaj! Scana~ aceste creatii complexe, creand noi imagini textura.

Folosirea efectelor de contur


Conturul sau cadrul unei imagini poatc constillli, uncori. o scmniiturii sau un stil adecvat
rezullatului final. Chiar dacii in comcn sc gascsc CD-uri (Cll bibliotcci de contururi ~i
cadre). pentru a fi folosite in prclucrarca imaginilor, poatc fi nmuzant sii crea\i cadre
unice. pe care nimeni nu Jc-a mai utilizat in imagini. Accstc contururi pol f'i doar varia\ii
ale rezultatelor ob\inute la Tema 7, sau pot fi scanatc direct imagini din natura. pentru a fi
prelucrate sub formii de cadre. De excmplu, f'ilmclc instant Polaroid produc adeseori un
anumit cadru injurul imaginii - accstca pot fi separate din cmulsie $i scanate. rezultand
cadre foarte interesante .
..-~-~----~-------~--- ----"'IJ~

"

..

Cadrul Polaroid a fost inlaturat de pe


suprafa\a filmului, dupii expunere !ji
prelucrarc. A fost apoi scanat \ii manipulat
in continuare. pentru a genera acest rczultat
final. Aplicarea divcrsclor filtre si cfccte pc
aceastii imagine initialii produce o mare
varietate de cadre.

Con1binarea contururilor ~ i texturilor pentru a produce noi imagini


La combinarca lor creativii cu imaginile fotografiee, cadrele $i texturile devin elcmcnte
importante In continutul vizual al imaginii finale.
-----"""""~'

Cele palr11 imagini de mai s11s au Josi u1i/izc11e in producerea imaginii.f/nale.

Efecte digitale de camera obscura


Unul dintre principalele avantaje ale fo losirii programelor de procesare d igitala a
imaginii, cum este Photoshop, ca platforma pentru aplicarea efectelor vizuale (in afara de
evitarea timpului petrecut in camera obscura) este con tro lul pe care ii ofera asupra
procesului. Cam tot ce putea fi obtinut prin prelucrarea In camera obscura este acum
realizat digital. Este ade viirat, unii arti$ti fotografi sustin cii lucrul de finete in camera
obscurii are un anumit ,,rafinament" care nu poate fi obtinut pe computer. Argumentul
poate fi adevarat sau nu. Diverse persoane vor prefera lntotdeauna diferite metode de a
obtine rezu ltate similare. Totu$i, in aceastii sectiune vom stud ia cum pot fi obtinute unele
efecte foarte populare.

Ajustarea tonurilor
Pentru a ajusta tonurile unei imagini, putem lncepe fie cu un original color, fie unul albnegru.
Dacii imaginea origina lii este Grayscale (alb-negru), pri mul pas este sa o
transformiim intr-o imagine RGB, prin comanda Jmage > Mode RGB. Aspectul
imaginii nu se va modifica - deoarece nu a fost adaugatii infonna\ie suplimentara
de culoare - doar ca fi~ierul de imagine va fi de trei ori mai mare ca originalul,
deoarece au fost create inca douii canale.
Dad\ originalul este o imagine color, i nliitura\i culoarea prin comanda Image >
Adjust > Desaturate.
Rezultatul final in ambele cazuri ar trebui sa fie o imagine Grayscale, avand trei canale de
culoare: rO$U, verde $i al bastru. Urmiitorul pas este crearea unui nou layer de ajustare,
selectiind op\iunea Color Balance Layer. Deplasiind cursorul fiecarui canal , veti crea o
imagine aviind exact tonalitatea de culoare pe care o doriti. Nu uitati sii bifati ~i butoanele
Highlight, Midtone ~i Shadow pentru a face reg lajul fi n al cu lorii $i a obti ne nuan\a
exacta a d iferitelor tonuri din imagine.

Coler Balance ==="-='======'===:!'!::W


Coklrl,l!Yels: . - - +24

- 14

Cyan

Red

YellDW

BUI

~~~

Separafia tonurilor
0 tehnicii foarte g re u de controlat In camera obscurii este separatia to nurilor, sau
atribuirca de diforite culori diverselor grupuri de tonuri . Aceasta este totu$i destul de usor
de realizat ~i, mai ales, de controlat i'ntr-un mediu digital. f nainte de a studia modul in
care se obtine acest rezultat, sii luiim in considera\ic urmiitoarea 1'ntrebare: existii vrco
diferentii intre separa\ia tonuri lor $i duotonuri?
Duotonuri le sunt create ei\nd rezultatul final tipiirit sc bazeazii pe douii cemeluri coloratc.
In locul tehnologiei obi$nuite in patru culori (vezi .,Managementul Culorilor"). Singura
ra\iune a acestei metodc cstc reducerea costurilor de tipiirirc - doua cemeluri in ma~ina
tipograficii costii mai putin dcciit patru. Dadi rezultatu l este tipiirit pe o imprimantii inkjet
sau simi Iara, nu existii nici un mot iv pentru a erea un duoton. Rezultatul final ar trebui sii
fie RGB, adicii sa prezinte intreaga gama de culori. Confuzia aparc atunci ci\nd dorim sa
ob\inem efectul unui duoton - rczultatul apare mai degrabii ca o scpara\ie a tonurilor - ~i
sc crede ca este necesar lm tip special de fi ~ ier cu douii canale.
ota: in toate situa~iil e - altele decat tipiir irea industrialii, efectul de duo ton ar treb ui creat
folosind modul RG B.

Terna 8
1.

Deschideti o imagi ne color sau alb-negru, ca in exemplul anterior. Transforma\i-o


lntr-un fi~ier alb-negru RGB.
2. Creati un layer de ajustare folos ind optiunca Color Balance Layer ~i deplasa\i
cursoarele pentru a crca o imagine cu tonuri.
3. Repetati pasul 2, gcncriind un al doilea layer de ajustarc, si crea\i un nou ton de culoare.
4. Accesa\i Blending Option din pa leta , ...,... ,'-* ,...., -:W
~
NowL<ryar._
La yers ~i. t inand apiisa tii tasta
3.,._ ~
Oupllcele Layer,..
Option/ Alt, deplasati cursorul de
Delete Layer
um bra spre centru. Yeti observa ca
tonurile i'ncep si'i se unea sca intre
layere. Ex p lorali diverse efecte,
dc plasiind cursoarele. Numcroase
e fccte pot Ii ob ti nute astfcl. incepiind
cu di fcrite culori in Jaye re.

---- ..---

,_

---=,.,.-~:a

r;;;-

.._

~PPP'

.,._,....

:iJ

'"""

,.. _..,...1ftll(la .. ...

~....g....'"-" .. ...
..... .,1Jif.
3

lllot..,..
-....~

Ml

.....

Simularea developarii incruci~ate - efectul cross processing


Prelucrarea lncruci$atli a unui film inseamna prelucrarea unei film foto diapozitiv intr-un
proces negativ (C4 I), sau prelucrarea negativului intr-un proces de diapozitive (E6). Cu alte
cuvinte, prelucrarea unui film in alt mod dedit eel pentru care a fost creata pelicula. Evident
cli procesul duce la aberatii coloristice care, in sine, au ajuns destul de utilizate, datorita
aspcctului lor apartc - fiind prcferate mai ales in cercurilc fotografilor de moda. Problema la
prelucrarea incruci$ata este di depinde dcstul de mult de tipul filmului folosit i?i este foarte
greu de controlat. Camera obscura digitala ofera o solu\ie.

Prelucrarea incru ci ~a ta ,,Neg as tranny"


Semnatura coloristicli a acestui proces este cli zone le luminoase caplita o tenta
magenta/portocalie, iar cele intunecate vireazli spre cyan/albastru.

Terna 9
1. incepe\i cu o imagine color RGB, preferabil continand tonuri specifice pielii umane.
2. Crea\i un layer de ajustare, alcgand op\iunea Curves Layer.
3. in fercastra de dialog Curves Layer, selecta\i canalul albastru $i altera\i punctul de
Juminozitate a$a cum este prczentat mai jos, penlru a crea un ton Juminos galben. Alegeti
apoi canalul verde $i deplasati punctul de luminozitate a$a cum este indicat, pentru a crea
o culoare mai apropiat11 de cea a piersicii. La fi nal, In canalul rO$U, deplasa\i punctul de
umbra al curbci astfel incat sa colorati tonurile mai intunecatc intr-o nuan\a cyan.
I

CIC

r"

I
I

! Ii!! I
I!!

,,_

--

El

Ill!

lillo

1212121

6ll

""
....--,
..--1I

....

4. Crea\i un nou layer de ajustare, dar de


data aceasta alegeti Hue/Saturation Layer.
Deplasand cursorul Hue, combinatia exacta
de culori poate fi modificatli pentru a obtine
rczultatul dorit. Putc\i opera, in continuarc,
ajustliri fine , altcrand forma curbelor din
Curves Adjustment Layer, in loc de a muta
doar punctcle de luminozitate $i umbra.
Retineti cli toate acest schimbari sunt
operate in layere de ajustare, pentru a
pastra imaginea originala pana in momentul
cand layerele sunt unite (flatten).

1211121
Bll

...

""""

..,_

--

,Ila

~-

ii
~

.EJ
P"I

--

...,

[]

.Jl!!!.:.J
.:El

n--

)"'ltf1p-

--

Prelucrarea incruci~ata ,,Tranny as neg"


Accastii prclucrnrc invcrsii arc o semniiturii mai putin dcfinitii dccat ,,neg as tranny'. in
general. rczultatul cstc caractcrizat de un contrast mai putcrnic. zonele luminoasc au mai
pu\inc dctalii \ii uncori prczintii o tentii galbuie. iar tonurile intem1ediare au culori intense.

Ten1a 10
I. Porniti de la o imagine color RGB. ca la Tcma 9.

2. Crca!i un layer de aj ustarc. alcgand curbele ca la activitatea precedentii. De aceastii data


insii. alcgc!i canalul RG 13 ~ i dcplasa\i punctul de umbra cum este prezentat mai jos. pentru
a i ntuncca tonurilc mai inchise. Apoi alege\i canalul rosu ~ i deplasa\i punctele de
luminozitale ~ i umbra dupii cum este indicat. In final. alegcti canalul verde si dcplasa1i
punctul de luminozitatc pcntn1 a colorn zonclc luminoase intr-o nuan\ii verzuie.
~11

::I

""'' t

:!]

>

c...

CY

c.....
!.!!!!!

Ir
.....
,,..,,

IZl/l.t'
l'bw..

Ifill

5"

....
"""'

ll~l?I

p-

--

,,_

I
I
I

""' ,I

I/It It I

[ill]

3. Crea!i alt layer de ajustare, alegand


Hue/Saturation Layer, si deplasa!i cursorul
Saturation la +25, pentru a mari satura\ia
culorii din imagine.
4. Dupii cum a fost prezentat in Terna 9, o
ajustare Fina poate fi realizatii modificand
setari le !5i schimband forma curbelor - In
loc sa deplasa\i doar punctele de umbra si
luminozitate.
Schimbarca valorilor de culoare in acest
mod poaie duce la diferen\e mari intre
tonurile din imagine. cu efecte de banding
si usoarii posterizare, mai ales In zonele
uniforme, lipsite de textura. Este deci
important sa comasa\i imaginca numai
/111 agi11ea de mai sus pre=i11tci aspectul
atunci cand sunte\i multumi!i de rezultar ~i
.. 1ra1111y as 11 eg" i11 stci11ga .yi aspectul
Sa Salvati intotdeauna versiunea CU layere a
origilwl i11 dreapta.
i magi n ii , in caz ca vor fi necesare noi
prelucriiri mai tarziu.

Efectul campului de profunzime


Exista momente ciind accentul pe o zonii din imagine este mai puternic deciit am <lori . De
cxcmplu, dacii fundalul distragc de la subiect. sau interfcrcazii cu acesta. fn alte sillla\ii.
cste de dorit sii aplicam blur pe fundal, din rn\iuni strict creative. Accst cfect poatc Ii
obtinut folosind filtrul Gaussian Blur din Photoshop.

Terna 11
1. Selectati o imagine cu suficiente detalii in fundal ~i duplica\i-o in doua noi laycrc.
2. Pe primul layer aplicati o intensitate modcratii de Gaussian Blur. Re\inc\i ci\ cfectul de
blur $i valoarea corespunzatoare vor depinde de rezolutie.
3. Pe eel de-al doilea layer aplica1i o
intensitate mai mare de blur. Deselecta!i
icoana ochi, pentru a ascunde acest layer.
4. Facc\i c lick pc primul layer activ t>i
crca\i o mascii de layer. in accst punct,
imaginca vizibila va avea blur. indcparta\i
pani din efectul blur. pictiind cu pensula pc
mascii. Concentra\i-vi\ asupra subiectului
pri ncipal ~i indeparta\i efcctul blur din
acdc zone care trcbuic sii sc vada clar.
5. Dupii ce o partc a imaginii a fost
readusii la c laritatca ini1ialii. rcpc1a1i
procesul pentru Jaycrul cu $i mai mull blur.
6. Cu ajutorul unci mii$ti de layer, inliitura!i selectiv cea mai mare parte a layerului,
li\sand v izibi lc doar marginilc imaginii. Ye!i crea astfel o adancime mai mare. prin
folosirea tranzitici intre layercle cu grad diferit de blur.
Ca altcrnativii la accas ta metodii, dadi este necesarii o sublinicre mai precisa a
subiectului, accsta poate fi delimitat cu aten\ie $i extras in propriul siiu layer, inainte de a
aplica blur asupra funda lului.

0 strategie pentru salvarea imaginilor


Dadi piistrati layerele dintr-o imagine $i folositi pe scarii largii optiunile history, laye rele
de ajustare ~i ma~tile de laye r, intr-o abordare genera!a care sa nu altereze ireversibil
imaginea originala, veti mentine o flexibilitate totala In prelucrarea imaginii . Prin urmare,
este clar ca un aspect important In orice proces de prelucrare competentii a unei imagini
este salvarea unei versiuni a fif>ierului care sa pastreze toate layerele intacte. Cele mai
rccente versiuni ale programului Photoshop pennit pastrarea layerelor in anumite formate
de fi~ier, in ti mp ce alte formate nu ofera aceasta posibilitate. Este deci important sii se
lnteleaga situatiile care impun utilizarea fiecarui fotmat de imagine.
~
Photoshop Format (PSD): Este formatul nativ al fi$ierelor Photoshop $i oferii
cea mai mare flexibilitate In salvarea tuturor informatiilor de imagine pe parcursul
procesului de editare. Deoarece salvarea fi~ierelor PSD dureaza mai putin deciit In
cazul unor fi~iere de dimensiuni echivalente i n celelalte formate , acesta este
formatul preferat in tirnpul oricarei opera ti i de prelucrare - mai ales cand sunt
necesare sal vari frecvente.
~

Portable Document Format (PDF): Este un format universal , independent de


platforma , creat de Adobe pentn1 transferul documentelor pe web $i la
imprimanta. Photoshop suportii acum acest format , care permite piistrarea
layerelor. Datorita U$urintei in transfer $i faptului ca este acceptat pe scara larga
drept un format u~or de citit (In mare parte ~i pentru ca Adobe distribuie gratuit
programul de citire Acrobat Reader), formatul PDF este foarte util pentru
transferul fi~ierelor. Jn favoarea lui sta ~i capacitatea de a comprima fi~iere PDF
prin tehnica de compresie ZLP, dimensiunea scazand astfel fara pierderea calita\ii,
acesta fiind un aspect deosebit de important pentru orice transfer de fi~iere.
Tagged Image Format (TIFF): Este formatul preferat pentru transferul de fi~iere
'intre diverse platforme IT ~i ciitre majoritatea dispozitivelor de afi~are. De~i acum
este posibilii salvarea de layere In acest format , In prezent majoritatea
programelor ~i echipamentelor de afi~are nu recunosc aceste layere, astfel !neat
formatul este util mai ales In cazul imaginilor compuse pentru imprimanta,
arhivate sau convertite lntr-un fi~ier final.

Joint Photographic Experts Group (JPEG): Este eel mai larg riispandit fonnat
pentru afi~area imaginilor pe web, deoarece piistreaza toate informatiile de
culoare ~i poate avea di.mensiuni mici, datorita algoritmului de compresie pe care
II conpne. Retineti 'insa ca JPEG este un format ,,cu pierderi", deoarece la
compresie o parte din informatia de imagine este pierduta prin compresie, deci nu
ar trebui sa fie utilizat pentru arhivarea finala a imaginilor. Daca vreodata veti
avea nevoie sii redimensionati sau sii prelucrati din nou imaginea, este mult mai
bine sii aveti un fonuat care sii continii toata informatia din i1naginea originala,
cwn ar fi PDF, PSD sau TIFF.
De~i mai exista multe alte formate, care pot fi citite de programe cum este Photoshop, 'in
cele mai multe cazuri va fi folosit unul dintre cele patn1 formate de mai sus. Alegerea ar
trebui sa se bazeze pe destinatia finalii a imaginii, dimensiunea de fi~ier necesarii ~i
informatia care trebuie piistratii. in cele mai multe situatii, ar trebui arhivate mai multe
copii ale aceluia~i fi~ier - adeseori in diverse fo1mate ~i marimi.

Exercifiu recapitulativ
I. Layerele de ajustare sunt o metoda utila de lucru sub Photoshop, pentru ca:
(a) Permit lnlaturarea efectelor.
(b) Permit aplicarea incrementala a efectelor.
(c) Permit aplicarea selectiva a efectelor.
(d) Toate variantele de mai sus.
2. Pentru a picta selectiv pe o masca de layer, dupa activarea acesteia, vom folosi:
(a) Orice instrument de aplicare, setat sii aplice negru sau alb.
(b) Orice instrument de aplicare $i guma.
(c) Sprayul, avand pipeta configuratii in culoarea subiectului.
(d) Pensula setata la opacitate I 00%>sau 0%.
3. 0 masca de layer va afecta:
(a) Toate layerele din paleta de layere.
(c) Layerul ciiruia Ii este asociata.

(b) Toate layerele de sub masca de layer.


(d) Toate layerele asociate prin icoana lant.

4. Un layer de ajustare va afecta:


(a) Toate layerele din paleta de laycre.
(c) Layerul caruia ii este asociata.

(b) Toate layerele de sub masca de layer.


(d) Toate layercle asociate prin icoana Ian\.

5. Un filtru poate fi aplicat selectiv pe o regiune a unui layer, prin:


(a) Aplicarea filtrului , unnatii de reducerea opacitiitii layerului.
(b) Aplicarea unui layer de ajustare deasupra filtrului.
(c) Utilizarea instrumentului de navigare pentru a ariita locul unde trebuie aplicat fi ltrul.
{d) Pictarea pe masca asociatii layerului, dupii ce filtrul a fost aplicat.
6. Din ce motiv se recomandii copierea sectiunii de imagine care va ti editata?
(a) Ca sii menfinem fi$ierul la o marime rezonabila, pe miisurii ce cresc detaliile pixelilor.
(b) Editarea layerului duplicat piistreaza pixelii originali nescbimbati.
(c) Editarea layerului duplicat aduce un spor de viteza sub Pbotoshop.
(d) Este mai U$Or sii retinem istoria imaginii cand este aplicata pe un singur layer.
7. Dacii afi$area unui layer de ajustare este blocata din paleta de layere, rezultatul este

acela$i ca $i cand:
(a) Am indeparta din paleta layerul de sub el.
(b) Am adiiuga la imagine inversul efectului de layer.
(c) Am vizualiza imaginea In starea sa originala, lnainte de a fi aplicat ajustarea.
(d) Am aplica ajustarea pe imagine.
8. Care dintre urmiitoarele formate de fi$ier folose$te o compresie ,,cu pierderi"?
(b) PSD
(c) PDF
{d) JPEG
(a) TIFF

Terna
Scopul acestui exerci!iu este sii produccti trci ,crsiuni ale unei imagini, fiirii a afecta
originalul. Strategia adoptatii vii va permite ca. In orice moment, oricare dintre cele trei
versiuni ,,finale" sii poatii fi prefcratii si. deci. rccuperatii dupii caz.
T rebuie sii realiza\i o ilustra\ie pentru o carte de bucate. intitulati'i:

'The Green Wedge' A vegetarian cookbook for life


Totu~i.

editoru1 care v-a incredin!at lucrarea nu este sigur in privin\a aspcctului coloristic
final ~ i cum se va potrivi acesta cu textura coper\ii. El vi'i cere sii crea!i trei versiuni ale
imaginii de copertii, astfel inciit sii tipiireasci'i mai multe mostre. pe care sii le prczintc
departamentului marketing.

..... --........... .

The Graen /ledge

The Green VVedga


a vegelarian cookbook for life

-.

'

,'

.:j

...... .............. .

The Gr. .n Wedge


,.~

'

'~ ~
~

l1

~
!"

Crea\i un fi ~ier care sii con!inii imagi nea s ursii s i layere le d e ajustare adecvate
pentru a ob!ine c ele trei vers iuni. (Ali putca rc vcdca utili z arca fi ltre lor ~ i
texturilor de la Terna 5. pag. 194 s i Tema 7, pag. 199).

Specificatii
Dimensiunile cope11ii: 246 x 204 mm
Felul imaginii: Color RGB
Rezolu\ia imaginii: 200 ppi
Textul: Include titlul ~i subtitlul.

Prezentare
Printa!i cele trei versiuni de coperti pe hiirtie A4.
Pastrati pe CD fi~ierul principal care sii contina layerelc cclc mai importante.

Galerie

Paul Allister

Susanna Check

Raphael Ruz

Nick Richards

Galerie

Les Hon1at

Seok-Jin Lee

Imagini
pentru
web
rt/JlfdhrJ/iJ
W4i.~.~

11

UHF

~1/tl.J

scop

Sa dezvolte abilitlilile neeesare pentru a pregliti imagini adecvate afi~ari i pe World


Wide Web.
Sli dezvolte o intelegere a proceduri lor implicate i n preglitirea paginilor de web
interactive, cu linkuri ~i rollover.

obiective
Creati imagini $i reprezentiiri gratice pc baza cunO$tin1elor referitoare la:
- optiunile automate ale programului Adobe Photosbop:
- proceduri de slice si rollover, linkuri si optimizliri In Adobe lmagcReady.

Introducere
Ynccpand cu vcrsiunca Photoshop 5.5. in acelasi pachet estc vandut si programul
lmageReady. Adobe a luat accasti! decizie ca semn ca recunoaste rolul tot mai mare al
rc\clci Internet ca mediu de comunicare vizuala prin intcrmediul imaginilor digitale.
Adobe continua sa mcn\ina doua interfc\e separate, in locul unificarii lor, pentru a reduce
gradul de complexitate si numarul de instrumente vizibile simultan pc ecran. Desi tot mai
multe func\ii specializate pentru web incep sa fie incorporate in aplica\ia Photoshop
propriu-zisa (slicing. optimizare echilibrata etc.) majori tatea instrumcntelor de lucru
pentru web riimiin totusi in programul lmagcRcady. Principalul avantaj al accstuia cste
capaci tatca de a apli ca proceduri de .. Slici ng", ,.Animate" $i ,,Optimi ze" asupra
imaginilor. Yn plus, lmageRcady poate crea .. Rollovers" si . Link-uri" (principalele doua
caracteristici interactive ale unei pagini web). suporta cod ,, HTM L" si web, care ii
pcrmite sa fie in\eles de browserele web. Designerii de site-uri web complexe ar trebui sa
foloseasca. in mod nom1al, informa\ia si imaginile create cu lmageReady la generarea de
pagini web. cu ajutorul programclor cum sunt ,,Adobe GoLivc" sau .. Macrorncdia
Dreamwcaver". Folosind acestc pachctc software, designerii web pot opera ajustiiri de
fine1c paginilor HTML, pot adauga elemente vizuale create cu programe cum sunt
,,Macromedia Flash" si .. Adobe LiveMotion" $i pot exercita un grad de administrarc a
fi$ierelor mai mare decal eel suportat de lmagcReady.

Lucrul cu Photoshop ~ i lmageReady


Photoshop si Image Ready sunt interconcctatc in mod inteligent, astfel incat un fi~ier
digital poatc Ii transferal dintr-un program in altul si toatc schimbarilc operate folosind
unul dintre programe sunt aplicate automat la deschiderea imaginii in cclalalt program.
Fiecarc pachet software are punctele sale tari. de care utilizatorul poate profita transfer.ind
fi sierul alternativ dintr-un program in celalalt. Un exemplu in accst sens poate fi o
imagine care prinde contur in Photoshop si este apoi transferata in ImageReady, unde este
pregatita pcntru web. ImageReady poate suporta layere de pixeli, vectori ~i de ajustare
create in Photoshop, dar capacitatca sa de a modifica sau genera accste layere este
limitata. Dacii, de exemplu, un layer de ajustare necesita modificari importantc, imaginea
va trebui transferata inapoi in Photoshop, undc va Ii prelucrata, dupa care va fi trimisa din
nou in lmagcReady.

Crearea unui site web personal


Photoshop si lmageReady pot ofcri toatc caracteristicile nccesarc pentru a pregati o
pagina web simpla, asociata unor galerii web, care sa fie incarcata direct pe serverul unui
,,Internet Service Provider" (ISP). Exerci1iile urmatoare va vor conduce prin acest proces
~i vor prezenta caracteristicile importante ale programului lmageReady, precum si unele
op1 iuni din Photoshop care nu au fost descrise anterior. cum sunt ,,Vector Tools",
,,Custom Shapes" ~i .. Layer Style" - foarte utile in crearca ~i managcmentul elementelor
vizuale pe web.

Galerie f oto pe \Veb


Cu ajutorul versiunilor de Photo:>hop 6 $i 7 pute!i crea u~or o galcric foto pc web (\Vcb
Photo Ga llery). Toatc programclc supl imentare de care a1i putca avca ncvoie in acest
demers sum disponibile gratuit pc Internet. In afara de inva\arca unor tcrmcni cc tin de
.jargonul" profcsici, proccdura cstc rcmarcabil de simpla.

Ga/erieJoto pe web
Photoshop prcgatc~tc toatc imaginilc ~i gcncreaza o pagina de start numita ..Index... pc
care cstc afi$ata o succesiune de imagini thumbnail (vcrsiuni mici ale fotografiilo r
originate). Aceste thumbnail-uri rcprczintii linkuri ciitre imaginilc mai mari. care sunt
afi$atc individual in propriilc lor pagini. Ciind un privitor face click pc un thumbnail,
browscr-ul web (Explorer, Navigator etc.) incarcii vcrsiunca mare a fotogrnfiei.
Photoshop pcrmitc controlul marimii thumbnail-urilor ~i imaginilor. valoarca comprcsiei
JPEG ~i aspcctul paginii propriu-zisc.

inca rcarea pe ' veb


Pentru a plasa o galcric pc ,.\Vorld \Vidc \Vcb" (www). trebuie fie sa trimi1c1i (upload)
fi $icrclc propriului ..Internet Service Provider" (ISP). lie sa utiliza!i un ISP care sa ofcrc
giizduirca (hosting) gratuita a site-ului pc care 1-a\i creat, cum ar fi, de cxcmplu.
http://www.tripod.com. Excrci\iul care urmcaza foloSC$tC un stil ,,Sim plu" de galcric,
care nu ncccsita lucrul mai complex cu .. Framc-uri''. Framc-urilc impart pagina in zone
distincte. Versiunilc mai vcchi ale browscrclor uzualc ~i uncle site-uri ce ofcra gazduirc
gratuita ar putca S<i nu suporte frame-uri.

Terna 1
I. Copia\i mai multe fotografii persona le intr-un folder nou (multipli de 3. 4 sau 5 ar
pennite aranjarea lor estctica). Photoshop va duplica aceste imagini si le va redimensiona
pentru a ti introduse intr-o galerie web. Asigura\i-va ca cca mai mare dimensiune a
fiecarei imagini este de eel pu1in 500 de pixeli. Nu uila!i Ca. atunci cand pregate ~te
imaginile pentru o galerie web. Photoshop indepaneaza profilurile incorporate in ele.
Fo1ografiile originale pot Ii in orice fonnat. iar Photoshop le va transfonna in JPEG $i le
va aranja in galeria web. in ordinea literelor sau cifrelor cu care inccp numele imaginilor.
Fi$ierele al cilror nu me incepc cu o ci fra vor fi plasatc inaintea cclor care lneep cu litere.
lmaginilc ar trebui numerotate cu un 0 inainte de numerele dintr-o singura cifra, de la 01
la 09, pentru a pastra ordinea in galerie: de exemplu 0 I.S1onc.jpg. 02.Slate.jpg etc. Daca
nu include\i cifra 0, dupi'i imaginca I va um1a imaginca 11 .
Nota: Folosi!i numc sc urtc, formate dintr-un singur c u\'a nt, fii ra spatii, pcntru a C\ita
problcmc la dcfinirca link-urilor.
Site

SIY'os: [ s1..,.1e
t:lllatt: lmrt.olt,..,,_t..tdl.IAu
lldenslo": [ .llOll

,_'_..,_,.._

Iii ......... All s.........,,

I.,,,,_

Clpllotlt: (";.;;;.;.;
;.;;~-----....,I
Sil Noo:

...

fOhlers

ft-W.,.,

Toclry

S""l<I rolOtr

6125/02
11127/01
llf IOI02

-oey

CS Tll10ftlls

61~7102

c::a -

S/20/02

ii ( New~ 11 ~ I

c.nc.i

.............,, , ...rtc<iooltr
(OOC.ctl:

:==========~

6110/02

c:i-

6'27102

c::& Tuton.,.

.,..., f711/0Z

r...c: t-
r-Sle:I>

c::a Tllo l Unli119 , _

al

ol

-Ii\

S/ZCIOZ

JI

&-.

I (

Cllo<d

II

'""

:
,.

2. Lansa\i Photoshop ~i accesa\i ,.File > Automate > Web Photo Gallery". Alege\i
.. Simple" din meniul .. Styles'. lntroduce\i adresa personala de e-mail (numai in
Photoshop 7) ~i extcnsia de fisier prefcrata (htm sau html).
3. Din sectiunca ,,Folders" a ferestrci de dialog, faccti click pc butonul ..Choose" (..Source"
in Photoshop 6) pcntru a alege directorul sau folderul unde a\i plasat galeria de imagini.
Nota: Nu dcschidcti foldcrul de imagini - doar sclecta!i-1 in ,,Choose'' (locali za!i folder ul,
sclcctati-1. apoi raccti click pc butonul ,,Choose").

4. Din meniul ,,Options" alege\i ,,Banner". lntroducc\i infonna\iile dcsprc galcric care ati
dori sil apara deasupra pagini i cc contine galeria. Acesta va deveni banner-ul paginii.
Altcrnativ, puteti introduce text. Defini\i un ,,Font" si o marime de font (,,Font Size"),
pentni a stabi Ii aspectul textului.

OptiHS: J i..rte llHOH

li!llulre lmves:

o.s
=-to-m--;"""l ~ plnlS

r'.l

I
;ID

conttrln: J 11ot11
Jl'EGCIUlty:
Ole Siu:

&order Stu:

lMeium

....

..,,.

Er:J pml1

EJ pmls
D Tiiie
0 C0"""911l

D C.ptlon

D C.P1lon
0Cncllb
;

~:D

Tltles use: Iii me.-

D Title

Tlllff Un: !iii OleHme

follt Sire: J 3

&order Sire:

I ~p!Xeh

Column5: L J

---~---

font: Ittttvttlc

Sire: ( C..stom

D Copyi1ollt

0 Cncllb

font: J tttlvetlc
folll Sire: J 3

5. Din me niul ..Options" (,.Gallery Images" in Photoshop 6) selecta\i ,,Large Images".


Bifa\i ,,Resize Images", apoi alege\i ,,Cus tom" din meniu ~i introduce\i i n cascta o
marime de 500 de pixcli. Se lec tati ,,Constrain : Both" ~i ,.Medium" i n mcniul care
stabilc$te calitatca imaginilor JP EG. Hotara!i dacii imaginile vor fi afi$atc c u sau tara
cadru (in cxemplu a fost utilizat un cadru cu grosimea de un pixel) $i alcgc\i sursa titlului
imaginilor.
6. Tn rneniul ,.Options" alcgc\i ,.Thumbnails", apoi .. Use Filenames" drept caption. Daca
credeti ca majoritatea celor care vor vizita galeria vor folos i un monitor de inalta rczolu1ie
( 1024 x 768 sau mai mare), putcli defini thumbna il-uri mari ; de exernplu, sclccta \i
,.Custom" in rneniul ,.Size" $i introduce1i valoarca 160. Galeria din exemplul prczcntat
are 5 coloane $i 3 rand uri. 0 valoarc mai mare va duce la scrolling excesiv In pagina,
ceca ce mul ti dcsigneri web incearca sa cvitc. in final, alege\i un cadru, daca dori1i. Un
cadru de un pixel este suficient pentru a dclimita imaginile.
Options:

l Olstom Colors

n.ct9round: ~

Text:~(-~

unt: W

a.inner:Active Unlc -

Visited Unlc (~~

7. in mcniul Options alcgc1i ,,Custom Colors" $i facc\i click pc paleta de culori, pe ntm a
defini c ulori le. in cxcmplu a fost folosi t text alb pc un fundal negru $i un banner ncgru.
Cand thumbnail-urile devin linkuri , c uloarca linkurilor devinc cca folosita la cadrclc
imaginilor din galcric. Alegeti aceasta culoarc astfel incat sii contrastczc cu fundalul.
8. Click OK pentru a crea galeria Web. Paginilc web ~i imaginilc pcntru galeria Web sunt
plasatc in folderu l destinatie. Cand intreaga operatic este terminata, browserul web pe
care ii folositi curcnt va fi lansat automat, afi$find galeria de irnagini. Dacii browserul nu
SC deschide, trebuie doar Sa face\i dublu c li ck pc fi ~ i cruJ ,,index htm" din folderul
dcstina\ie.

C um vii transferati galeria pe World Wide \Veb


Pcntru a vl'l transfcra galcria pc \Vorld Wide Web, estc posibil sii avc1i nevoic de un
program .. FTP" (file transfer protocol) care poate Ii desciircat gratuit de pc web, de
exemplu Fetch ( http:l/fetchsoftworks .com) pentr u Macintosh $i CutcFTP pentru
Windows (http:/lcuteftp.com). Site-ul Tripod.com va pcrmitc sii descarcati fi$ierele direct
prin intemicdiului browscrului web, Iara a avea ncvoic de programe FTP.

Folosirea propriului ,,Internet Service Provider"


Daca prcfcra1i sl'l vl'l folosi1i propriul .,Internet Service Provider". va trcbui sa ob1inc1i
uncle informa1ii despre acesta. pentru a avea acces la serverul pe care vor Ii gazduitc
fi $ierele.Vefi avea nevoie de adresa unde vor fi transferate (upload) fi$icrclc - adresa care
inccpc cu literelc ,,ftp" - plus un nume de utilizator $i o parola pcntru a acccsa aceasta
adresii. Adresa, sau ,,URL"-ul galeriei, poate fi adrcsa fumi zorului de servicii. urmata de
numele de utilizator pe care vi 1-a!i ales. umiat de index.htm.
Galeria web ar trebui plasatii intr-un folder
{denumit .,Director" pc web), astfel incat
URL-ul ar putea arata in felul urmator:
http://www.ozemail.com.aul-mgalcr/textur
cs/index.html. A vantajul plasiirii galeriei in
propriul sau director pc server este ca
pennite folosirea numelui index.html ~i in
alt folder sau director. Astfel pute\i avea
mai multe galerii , sau putc!i crca un link
din galcria pc care tocmai a1i crcat-o, catre
o paginii de s tart ( homepage) sau u n
index.him principal, pe care 1-ati putea crea
intr-un exercitiu ulterior.

Ntw C1nn1ctiM

,......

~4tw C-CUOtltOOllJ 11Pe<COUC

..

mo ltr

/IM t K.rf<ll (Ill()

Dupii ce a\i introdus loca1ia FTP ( Host), numclc de utilizator $i parola. vi se va cere sii
alege\i fi~ierele si foldcrclc pc care trcbuic sa le inciircati. Programele FTP modeme, cum
este Fetch, rczolva accasta problcmii prin simpla tragere a fi $ierelor in fe reastra FTP.
Dacii programul FTP pe care II utilizati nu permite aceastii proccdurii, trcbuic doar sa
cautati comanda ,,Put folders and files''.

11

._

'

.....

.-1;;.,;

-..

1n .11....

,.,..._

l,ty'e!!

!t i

.,.
D

s It.... t..JS

.,

Folosirea unui host Internet gratuit


Exis1a mul1i provideri care ofera servicii de hosting gratuit. costurile fiind acoperite prin
reclame. Daca ve\i recurge la serviciile lor. galeria dumneavoastra va con1ine un banner
care face reclama altui site. Dc$i accsta ocupii o mica partc din ecran, ramane inca dcs1ul
spa1iu la dispozi\ia galcrici. Pcntru a va afi$a galeria pc ,,Tripod ... parcurgcli linkurile
,.Build" $i .. File Manager'" de pc site-ul http://www.tripod.lycos.com.
Pute1i incarca fi $icrele pe Tripod folosind fie propriul program FTP la adrcsa
ftp.tripod.com. fie serviciul online ofcrit de sitc-ul gazdii. Pute\i astfel sa transfera\i opt
fi$iere in orice moment, sau intregul site pe care l-a1i creat, daca este arhivat. Prima
variantli este mai di fieila. pcntru di trebuie sli crca\i un nou director (New Directory) sau
folder pentru fiecare set de fi $iere (thumbnail-uri, imagini $i pagini).
Nola: Dael\ vii hot li r ati sli t ra nsfcrati catc opt fi~ic rc odata, a sigurati-va ca foldcrclc sunt
denum itc exact a~a cum apar i n foldcrul destinatie.

URL-ul personal
Galeria va deveni activa imcdiat cc inciircati fi$ierelc pe Internet. Daca doriti sa invita\i
prietenii sa o vizitezc, 1rimiteti-le mesaje e-mail con1inand un link catre URL-ul galeriei
pcrsonalc. Avcti grija si'i seric\i exact adresa. URL-urile uncori 1in cont de majusculc si
minuscule, deci aveti grija sii nu inccpe\i numele index.html cu un ,J" majusculii. Cand
suntcli convin$i ca a1i scris eorcct adresa, adcscori cste mai sigur sa o copia\i in mesaje
folosind comenzilc ,,copy-paste".

Curn putcti fi gasit pe net


Pentru ca sitc-ul pc care l-a1i crcat sa poata fi gasit pc net (daca nu v-a\i anun\at personal
pric1cnii). lrebuie mai intai sii vii inscrie\i sitc-ul in diverse motoare de cautare (Google.
Alta Vista etc.). Mo1oarclc de cautarc examineaza site-urile inscrise in baza lor de date,
vcrifieand gradul de compatibilitatc cu cuvintele cheie scrise in campul de cautare.
Motorul de cautarc afi$eaza apoi cele mai compatibile site-uri intr-o ordine ierarhizata.
Cele mai multc mo1oarc de cautarc isi coneentrcaza aten1ia pe pagina de pomire ,,index".
Yn accasta pagi nii pot Ii inscrate instruc1iuni HTML (hyper text mark-up language)
suplimcn1arc. care sii sporcasca $ansele de a fi gasita. Puteti incepe folosind programe
gratuite de editarc I ITML, cum este ,,Netscape Composer... Daca aveti instalat programul
Composer ~ i pagina este dcschisii in Navigator. trebuie doar sa accesa\i comanda ,,File >
Edil Page" $i pagina va fi transferata in Composer, sub o interfa\a simpla (putine icoane).
Acccsati mcniul ,,Format > Page Title and Properties" ~ i incepe!i sa adiiuga\i noi
elemente in pagina de index. Alegeti un titlu Si o dcscrierc care sa contina ,,cuvinte cheie''
care sa descrie prccis continutul si1e-ului ~i sa poata Ii u1ilizatc in cautari individualc.
Notli: Pentru ca site-ul dumneavoaslrli sii lie a fi$at prin trc primelc 10 rezultate oferitc de un
motor de cliuta re, de obicci trcbuic sli ed itafi con\inutul rcgiuoii <head> din ,,Sursa HTML".
Pentru inform at ii suplimentare, vizitati http: //www.gencsiswebsitcdesign.com.

Crearea unui logo

~i

stil personal, folosind Photoshop

Fotografii care i~i prczinta $i i~i distribuic fotografiilc pc Internet i~i protejeaza imaginilc.
Prin adiiugarca unui mic logo de idcntificarc intr-o zonii din imagine. sau prin aplicarca
unui watermark mai mare, cu opacitatc rcdusa. pcstc intrcaga imagine, crca1iilc lor devin
mai greu de in su~it de catre altc pcrsoanc. Cea mai U$Oarii $i mai rapidii metodii de a
aplica unul dintre accste elemcnte de idcntificare este salvarea logo-ului in Photoshop,
mai degrabii dccat sub fo rma unci imagini separate. Versiunilc 6 ~i 7 ale programului
Photoshop permit pastrarea logo-ului sub formii vectorialii, indcpcndcntii de rezolu1ic
(poate fi rcprodusii in orice dimensiune. Iara a apiirea pixelatii).

Notii: lmaginile vectorial c su nt construite din markeri gcografici (punctc ancorli), conectati
prin linii sau curbc, nu prin pixclii cc constituic ,,,ciiriimizilc" din care sc constru ie$1e o
fotografie digitalii.

Photoshop 6 ~i 7 contin un mic numiir de fonne vectorialc prcdcfinitc, denumite ,.Custom


Shapes...

Terna 2
in acest excrci\iu vc\i crea un logo propriu, folosind o combina1ic simpta de formc
vectorialc si o litcra. Pe miisura ce vii familiarizati cu instrumentclc de lucru. puteti trece
la variantc mai complexe - lnsii nu uitati cii marile companii prcfcrii logo-uri simple.
I. Yncepe\i accesiind File > New File, pentru a crea un spa\iu de lucru cu miirimca de 320
x 320 pixcli si rezolu\ia de 160 ppi (o dimensiune si o rezolu\ic bine precizate nu sunt
importante in aceasta etapa. dcoarece un logo vectorial poate fi sealat mai tarziu dupa
cum o cere echipamentul de afisare, fcir:i nici o problemii). Rezolutia si miirimea pixelilor
care au fost sugerate creazii un fis ier cu dimensiunea de 2 x 2 inch. Acesta poate fi
redimensionat mai tartiu. pentru a crea o imagine mai mare larii riscul pixeliiri i, datoritii
naturii fonnelor vectoriale, independenre de rezolutie (nu sunt descrise prin pixeli).

2. Trasa1i o se ric de linii de ghidarc


simi lare celor din ilustra1ie. Accstea va
aju1a sa crca1i un logo simetric ~i uniform.
Liniilc de ghidarc sunt create acccsand
.. Show rulers" din meniul View. Riglcle
orizontala ~i vcrtica la trebuie sa fie sctatc
in pixeli. in caz contrar. le putc1i configurn
din mcniul Edit > Preferences > Units &
Ruler.:;.
Facc1i click pc rigla orizontal<i ~i tragcti din
ca lini i de ghidarc in suprafata de imagine,
la distantc controlatc pc rigla verticala. fn
accst exemplu. ghidajele au fost pozitionate
la:
- 20. 60 ~i 85 de pixeli fa1a de ficcare laturii
- 160 de pixcli in pozitic ccntralii

- 40 ~i 60 de pixeli de latura superioara


- 60 ~i 80 de pixel i de latura infcrioar;J
3. Selcctati instrumcntul text

Trt1safi /inii de ghidare care sti va aj111e in


definirea 111111i logo simetric $i 1111ifor111,
apoi i111rod11ce/i o literii sau o combinafie
de litere la alegere.

~i

i111roducc1i litera M in centrul suprafc1ei de imagine (in


excmplu a fost folosit fontul Arial Bold cu marimca 72).
Notii: Put<'li utiliza oricc literii sau combina!ie de literc pentru a ' 'ii pcrsonali1.a logo-ul.

Fundalul ilustra1ici a fost colorat in gri deschis. Liniile albe cu la1imca de un pixel au fost
trasate pcste caroiaj, apoi Ii s-a aplicat fihrul Gaussian Blur. Acest fundal nu face partc din
logo.
Select n iter View Window Help

I ltonn>I
Lode:

Layer PropertluLayer Style


New nn Layer
New AcUustment Layer
Otanoc Lnyer Contt11t
Loyer Content Options-

o .; +la

._

~sterlze

New Layer 11.sed Sllct

Transformafi layend de texr in imagine.


4. Sclcctati un layer text

~i

acccsa1i Layer > Type > Convert to Shape.

5. Din mcniul Edit acccsiqi ,.Define

--

Custom Shape". Dcnumi\i layc rul cc


continc fonna logo-ului. Fonna cstc stocata
in .Custom Shapes" $i va ft folosi ta mai
tarziu pc parcursul cxcrcitiului.
6. Stergc\i laycrul ce con\inc forma logo-ului (litcra M). tragandu-1 in co ul de gunoi din
paleta de laycrc.
7. Sclccta\i instrumcntul .. Ell ipse Tool"
(ascu ns in s patcl c in s t r u mcn tului
dreptunghiular) din palcta de instrumcntc
sau din barn de op\iuni.

8. Facc\i click in coltu l din sta nga sus


(uncle SC intcrscctcaza liniilc de ghidarc) $i
tragc\i cursorul in forma de crucc panil la
intcrscc1ia ghidajclor in dreapta jos.

Subtract from ~P~ rea (-}

Acum sclccta\i icoana ..Subtract from shape


area" din barn de op\iuni si trasa1i o a doua
clipsa. mai mica. pe care programul ova
dccupa din clipsa originalii. Folosi1i ghidajelc
pentru a dcfini punctele ini\ial si final.
Shape:

M
Add to shape ea ( +}

9. Selectati icoana . Add to shape area" si


alegc\i forma dorita din palcta. Dcplasa1i
cursorul mousc-ului pc clipsa $i adauga\i
forma alcas:1 (click \;i dcplasa1i forma din
mouse). Daca trebuie sil redimcnsiona 1i
lit c ra . puteti fo lo si co manda Free
Transform din meniul Edit. Daca doriti sa
dcplasati litcra. sclecta\i forma utilizand
instrumcntul .. Path Selection Too l"
(sagcata ncagril). apoi face1i click si trage1i
litcra in nouu pozi\ie.

I0. Layerul ce con1ine fonna logo-ului este


acum for ma t d in trei .,trasee,. separa te
(e lemcntelc individuate ale formci). C u
aj utorul instrumcntului ,,Path Selection
Tool'' (sagcata neagrii) pute\i defini trasee
mult i p l e, trasandu-lc d in mouse.
lnstr ume ntul de selcqie Direct (siigcata
alba) poatc servi la alcgcrea unui punct de
ancorare individual pc oricare dinrre acestc
trasee. pcntru a-i ajus1<1 fo mia.
Punctul ..activ" de ajustarc va fi eviden1ia1
atunci ciind estc selec1a1 ~i poatc Ii deplasat
din mouse sau din tastele siigcatii. Ajusta\i
elipsa interioaril astfcl inciit sit aiba largimc
constanta, sclcctand fi ecare dintrc punctele
de ancorarc latcralc, pc ra nd. apoi apasiind
repetat tastele sageatii stiinga ~i dreapta.
Notii : La se lec t a r e a fi ecii rui p un c t d e
a n c o r a r e. vor fl a fi ~ a t c d o uii ., l i nii
d ircct ionale" ca r e sc tcrminii in ,,punctelc
dircctionale". Acestca pot fi dcplasatc astfel
ioc:a t sii mod ifice forma ~ i ma rim ca cur bei
care unc~tc doua puncte de ancor arc.

11. Cand at i o pera t toa t c ajus t ii r i le

necesare. asigura t i-va ca a\i selectat


thum bnail -ul vector ~i accesa\i din nou
. Defin e Custom Shape" din meniul Edit,
pe nt ru a adauga o formii co mbin ata la
mcni u l for me lor definite de utilizato r.
Acum putc\i renun\a la toate tayerclc. /\poi
alcgc\i forma doritii din paleta ~i desena\i o
aIla fonna.

Mark 's Logos.csh


No tli : Formele cr eate de utili za t o r pot fi
salvatc ca fi~icre. ca re pot fi apoi inciircatc in
a ltli scsiunc de lucr u sub Phot oshop, 1>c un
a lt co mpute r , npl ica n d com a n da ,, Load
Shapes" ~i cli utand fi~ierul dorit.

jI~ . 'iJV

1........,~
I
";;;.;;.;~'--------'1 1

1:1

- M

,..
+

11.
.;.t

m
0 0 ,.

&<

())
~

nra.~

Otl~te

c-"

Pt-

SMt

t ext Only
"' Smll l~ml>..I
Larve lllumbn..I
Smll llJt
lrveuit
Pre.Jet Miln9er-

11Utt Sloopulood SNl>es-

11

Metode alternative de a prelua o forrna


Metode alteroati vc pcntru a crea o fo rrnii in Photoshop sunl importarca unei formc
vectorialc din Adobe Illustrator, sau scanarea unei imagini tiparite.
Ciind Adobe Photoshop dcschide un fi $ier crcat sub Adobe Illustrator. el cere ca fi~icrului
sa-i fie atribuitc 0 marime $i 0 rczolu\ic, astfcl inciit sa-1 poata ..rasteriza" (converti in
pixcli). in scopul de a protcja proprieta\ilc vcctoriale ale fonnci. fi$ierul ar trcbui dcschis
mai intiii in Illustrator. pentru a sclccta traseclc !;>i a le copia in clipboard (Edit > Copy).
Fi$icrul vectorial poate fi apoi transferal (Edit > Paste) ca formii vcctoriala intr-un fi$ier
Photoshop.
Daca o fomia a fost scanatii $i dcschisa ca fi$ier ,,bitmap" (un fi$ier construit din pixcli) in
Photoshop. trcbuie mai intiii sa trasa\i o sclcc\ic cc con\ine forma dorita. Aviind accastii
sclec\ie acti va, accesa\i ,,Make Work Path'' din op\iunilc paletci Paths de control al
traseelor. Selccta\i accst trascu cu instrumentul .. Path Selection Tool". apoi salva\i accst
traseu activ, din meniul Edit.

..
a ..

Aplicarca unu i stil


Dupi'i cc a\i creat un logo, fonnci acestuia ii
poatc fi asociat rapid un stil de layer. Un
stil de layer reprezintii o scric de sctiiri ale
cfcctclor de layer, care au fost salvate (ca
,,style") $i pol Ii fonnatc din efectc de layer
cum sunl ,,drop shadow" $i ,,bevel and
emboss". Pentru a aplica un stil de layer,
face \i cli ck pc layerul cc continc forma
logo-u lu i $i apoi pe un st il d in paleta
Styles.

rQi

Style:

Color:

~ GUss (9utte11)

?! ~ "1

12. Pcntru a crea efectul Blue Grass",


porni t i d e la eel ca r e este ofe r it de
Photoshop, facand click pc stilu l dori t.
aviind sclectat laycrul cc con!ine fonna.
Nora: Spre deoscbire de logo-urilc vcctor iale,
st ilu r ile d epind d e r ezol u tie. Efcctcle su nt
d escrise i n pixcli, de exemplu 3-t>ixel bevel
etc. Un sti l de layer ad ccvat unei imagini de
ina lti'i r ezoluti e nu \a fl p otrivit altcla cu
r czo lu\ie scii z ut ii, d cs t inatii afi ~ii r i i pc
I nt cr nct. Photoshop ofer ii posib ilitatca de
rcd imcnsionarc la scara a tu turor cfcctelor
d e laye r in a ccla ~ i t imp . Astfel, un st il d e
layer adecva t uti liziirii int r-o Im ag ine d e
inaltii rezo lu\ie poate fi rapid adapta t alteia
cu o rczolu \lc scazu tii.

[9

,. "'
19

[9

!I
El'f.cts

--0 1Mer G1ov


G e.vt1 ~ Jrboss
G C..OVorioy

<;r.....t ov..-t.y

Nr"tC
All'tftUnlfll
Oittn!Nte UU.~
lCk IJll l~n

*" Stt-

k~e:l21

:-.
1

OK

6ilf'rmew

13. Rcdimcnsiona1i la scar.i stilul de layer. prin comanda Layer > Layer Style > Scale Effects.
14. Pu1c1i modilica un stil existent. prin adaugarea catorva cfectc proprii de layer. facc1i click pe

icoana cfcctclor din palcta de layer. apoi accesa\i .. Drop Shadow", urmata de ..Outer Glow".
Efcctclc suplimcntarc care au fost utilizatc in accst excrci!iu sunl prczcntatc in tabcl.
Sp cci fica1ii pcntru Drop

Shadow

Colour
Hue: 210

Salurallon: 80

Brightness: 55

--

Structure
Blend: Multiply

Opacity: 70%

Angle: 90J

Distance: 16 px

Spread: 0%

Size: 14 px

Quality
Contour: Linear

fiLJ"

-C)~o . . . --

Ei:J..
Cl
E:J

- '"'...,.._.,,.__
---

- [;;i3 a -

Noise: 0%

Sp ecificatii

pcntru Outer Glow

Colour
Hue: 195

Saturation: 75

Brightness: 100

Opacity: 60%

Noise: 0%

Spread: 0%

Size: 23 px

Elements
Tecilnique: Softer

Quality
Contour: Linear

-- r~
---~
,.

Structure
Blend: Screen

Cl"

Range: 50%

Jitter: 0%

J
---

ii=:!"
Cl"

o~

.-Jtil-....- - ,,

,. . - -

j
li.LJ__:____J

-[;;i3 a -

li:J"
CJ

Curn va salvati un stil

.._. Sey!

I. Avand layerul grafic selectat, face\ i click

pc .. cw Style" din paleta de stiluri, pcntru


a adiiuga un sti l rnodificat. i n nurnelc
stilul ui a\i putea rnen\iona $i rezoh11ia
pentru care a fos t creat. Ca $i in cazul
fonnei, stilul poatc fi salvat lntr-un fi~ier.

-a .

lSl

ii

._,

......,..,...

Mark's styl es 250ppi .asl

!I

I
I

( Mtl

,c,r-.....,..,...........,,.,_ ...

--

Iii ..._ lO)'O< Pt<U


Iii ..._ . _ _ _ _

I*

,
"'

--

11

c..o I

logo-11/ cu stil perso11ali:a1. folosir ca watermark

Redimensionarea unui logo


Daca logo-ul este destinat folosi rii pe
Internet, fi$ierul ar trebui redimensionat
din fereastra de dialog Image > Image
Size. Avand op\iunea ,.Resample Image"
bifatii, scade\i rezolu\ia pana ob\i ne\i
rnarimea de pixel dorita. Dacii modifica\i
direct fi e ,, Pi xe l Dim e ns io ns" , fie
,.Docu ment Size" efcctc lc de layer vor
trebui redimensionate ~i elc.
Not a : Du pa cc ati rcd imc ns io n at logo- ul,
pu te! i tr ans fe ra fi~ i e rul in lmagc Rca dy,
fo los ind Jump , de la ba za p a l c t c i de
instrumente), pcntru a-1 optimiza sau an ima.

Cum sa creezi o imagine animata pentru web


Pen1ru a anima ~i op1imiza imaginilc destinate afi$arii pc World Wide \Vcb. pu1c1i folosi
Adobe lmagcRcady. din pachetul Photoshop. Daca intcn\iona\i sii ro1i1i o imagine in
spa1iu. ar 1rcbui sa dcfiniti mai intiii uncle punc1c de pcrspce1ivii sub Pho1oshop. inain1c
de a transfera li ~i erul muhi-laycr in lmagcRcady. dcoarccc vcc1orii nu sunt replica1i sub
lmageReady.

.___ ___, l
02 ....

MC.

Secvenfe animate in Image Ready


Pholoshop nu este eel mai putcmic ins1rumen1 pentru lucnil in lrci dimcnsiuni, insa poatc
crca ca1eva perspective ale imagini i din diverse unghiuri. folosind comanda de
transformare. De$i es1e capabil sli rcdca o imagine astfel incat sa parli 1ridimensionala.
Photoshop nu cunoa$te $i nu in\clcgc conccptul de adancime a imaginilor bidimensionale
create folosind 1ehnici veclorialc. Proccsul de rcdare a diverselor punctc de pcrspcctiva
sub Photoshop este semi-au1oma1, dcoarccc va trcbui sa-i ,,explicam" programului cum
va ariita clcmcntul grafic atunci cand cstc privit sub ah unghi.

Tema3
I. Folositi imagi nca creatli la Tcma 2.
Adiiuga\i linii de ghidare suplirnentarc pc
suprafata de lucru, la 20 de pixeli fatii de
marginea supcrioara $i 40 de pixcli fata de
cca inferioara. Tragcti layerul cc con\inc
logo-ul vectorial deasupra icoanei .,New
Layer" din palc1a de laycrc, pentru a-1
duplica.
2. Accesiind comanda ,,Edit > Transfom1 >
Perspective". tragcti de col1urilc imaginii
astfcl indil Sa mariti jumalatca Sllinga a
logo-ului $i sa o mic$Ora\i pc cca drcaptli.
Tragand de marg inilc case t ei ca r e
dclimiteazli logo-ul. puteti reduce liirgirnca
accstuia. Aplica1i 1ransformarea printr-o
api!sarc a tastci Rc1um/Entcr.

'"""""'
Llc

:) ~; booicj.(

UJ +.

f9 ('1 " '

...I_

rr [i]B~
~rr o~-

3. Modilicati aspectul logo-ului folosind instrumcntul ..Direct Selection". Marginca


conducl'itoarc cs1e largiti'i printr-un click pc clipsa interioara. dupa care tragc\i (cu mouscul sau din tastclc <lircctionalc) punctul de ancora intr-o nouii pozi1ie.
4. Duplicati laycrul modificat In paleta de
layere. inainte de a schimba perspeetiva
pentn1 a doua oara. Liniilc de ghidare
cxistcntc vii ajuta sii rcpo:i::i1iona1i caseta
care delimiteaza logo-ul la utilizarea
comenzi i de transformarc.
'otii: Estc im portant sii vii asigurati ca
partea de sus a clipsci riim ane i n accca$i
pozitic ca atunci cand ati 'inccpul sli crcati
vederile in pcrspcctiva ale logo-ului, dacii
doriti sA rotili imaginea in jurul prop riei axe
vc r1icale (putc1i sii vii ajutati cu punctul de
intcrsec!ic al cclor doua linii de ghidarc).

iwus:
ii

140 ex I
l

5. Va trebui sii plasa\i vcderea din lateralii intr-un nou layer de logo. in toe sa modilica!i
layerul existent. Folositi instrumentul ..dreptunghi rotunjit" pcntru a trasa o bara intrc
liniile de ghidare supcrioara ~i infcrioara. Din bara de optiuni. alterati raza astfel incat sa
obtinc\i fom1a finalii adecvatil accstei bare. in exemplu a fost utilizatii o ra2a de 40 de
pixeli.

rr

II

,...

~ OuterGlov

11vwG1ov

0
0
0

U.vtl ~ mboss

!!I

19!~

Color Ovonry

------

Gr-tOvonry

6. Aplica!i stilul .,blue glass" noului layer


de contur, tragiind efectele de layer dintr-un
layer existent intr-un nou layer. Deschide!i
efcctclc de layer ale unui layer existent. cu
stilul dorit, ~i tragc\i cuviintul ,,effects'' in
noul layer. Dupii ce a\i finalizat vcdcrca
lateralii, logo-ul s-a rotit cu 90 de grade.
Prin duplicarea si nipping-ul layerclor
existente, putc\i crca vederi le in
perspectiva pcntru celelalte 270 de grade.

., frttlr...... P.clil at

"'"' """"'
rot.,. S"-O.llM Pott - flr<bo

l'Wf4
C..... ) tn..,.f-

C.WI:

trc'te "'"'~..tt-

f"ttlrt'llKtt

7. Pentru a crea vederi suplimentare,


corespunzatoarc unei rota\ii cu 360 de
grade, duplica\i un layer pre-existent s1
aplica\i ,,flip" daca este necesar.
Notii: Pcotr u a aplica Oip unci formc
vcctorialc. selec t a ti toatc t rascclc $i acccsati
Edit > Transform Path > Flip Hor izontal.

8. Paleta de layere ar trcbui sa arate acum


la fel ca accca opusa. cand ati finali zat
intoarcerea de 180 de grade.
Notii: Dcoarccc imaginca dcmoostrativii cste
simetricli, nu cste ncccsa r sii creati alte
vederi in perspcctha.

9. Salva\i imaginea ca fi~ier PSD. fnainte


de a transfera in lmagcReady un fisier
Photoshop cu efecte de
layer,
rcdimensiona\i imaginea in caseta de dialog
..Image Size". folosind controlul rezolu\ici
pentru a modifica miirimca pixelilor.

ie r
r

rlr
rr

rr

II

[i] 9--3
.
I! DSll'Po2
I!
I! Sll'Po..,y

119--2

ImageReady
ln1crfa1a programului lmageReady cstc similara cclci din Photoshop. Daca transfcra\i
(prin comanda Jump) un fi$icr in lmagcRcady, in loc sii-1 deschide1i direct in lmageRcady
(File > Open), fi$ierul va nlmane deschis $i in Photoshop. Orice schimbare pe care o ve1i
opera acum in lmageReady va ti copiata In versiunca dcschisa in Photoshop, atunci dind
reveni\i la lucrul in acesta din um1a.
Notii: Unele op!iuni d ispo nibilc in Photoshop (de exemplu layere le de ajustare ~i
instrumentele \ectoriale) sunt suportate, dar nu pot fi editat e in lmageRea dy. Daca, in orice
moment, aveti nevoic de optiunile din Photoshop, trcbuic doar sa rcvcniti la el.

lnterfata
Daca nu ati mai lucrat cu lmageReady. cstc indicat sa va
familiariza1i cu intcrfa1a sa si cu paleta de instrumente. in
eoltul din stanga sus al fcrestrei de imagine sunt plasate
tab-urile de vizualizare ,.original... ,.optimized", .,2-up'' $i
.,4-up". De obicei, sc foloSC$tC op\iunea .,Show Original
Image" pcntru crearen de animaiie, introducerea de text
etc. fnaintc de a salva imaginea In format web va trebui
Sa optimiza\i imaginea (alcgeti un format de fi$ier,
configurati compresia $i/sau paleta de culori etc.).
Vederca .,Show Optiniizcd image" afi$eaza irnaginea 3$3
cum va aparea dupa salvarea cu setarilc definite in paleta
..Optimize".

Calitatea, formatul

~i

marimea

li!o.~....
~. ~~~~~~~

fi~ierului

Crearea de imagini pentru web este un compromis intre calitate $i viteza de afi$3re. Dacii
opta\i pentru calitatc ridicatii $i fi$iere mari de imagine. va ere$1C timpul neccsar browserului web pentru a afi$a imaginea. Daca, in schimb. prefera1i fisiere mici. imaginile vor fi
de ealitate redusa. Op\iunca finalii este subieetivii. dar poate sa depinda de persoanclc care
vor vedea imaginile (arti$ti, fotografi. marclc public etc.), tipul de conexiune la Internet
pc care ii vor folosi (modem, cablu etc.) $i rezolu1ia monitomlui pc care vor Ii afisatc
imaginilc (800 x 600, 1024 x 768 etc.)

Comenzile ,,Save" $i ,,Save Opti1nized"


Fisicrcle create sau modi ficate in Image Ready sunt
salvatc in formatul PSD, folosind comenzilc ..Save" ~i
,,Save As" din meniul Edit. Fi$ierele GIF si JPG
optimizate destinate afi$3rii pe web sunt salvatc folosind
comcnzile ,,Save Optimized" ~i ..Save Optimized As" din
meniul Edit. Dimensiunilc optimizatc de fi sicr ~i timpii de
citire sunt afisa\i la baza fcrestrei imagine (cu imaginca
dcschisa in modul ..Show Optimized"). Alegerca
formatului de fi sier in care va fi salvata imaginea pentru
web depinde de tipul imaginii pc care o crea\i.

Cost
OostAll

Save
S1111tAsE)(port Ort9fn11-

Revert
"CS

Formatul JPEG
lmagini le fotografice care necesitii o calitatc de culoare pe 24 de bi\i (milioane de culori)
sunt salvate. de obicei, in formutu l JP EG. Cand alegc\i formatul de fi~icr JPG, cstc
aplicata o comprcsie care va mentine un echilibru intrc calitate $i mi"1rimea fi$iCrului
(timpul de afisarc). Un grad prca mare de compresie va duce la apari\ia unor ar1efac1e
(zone degradate) pe imagine ~i va scadca calitatea intregii fotografii. Fonnatul JPEG. dc~i
capabil sa salveze o adancimc de culoare de 24 bi\i. nu supona transparcn\li sau anima\ii.

Formatul GIF
GIF (graphics interchange fo rmat) cste un format pc 8
biti care supor1a 1ransparen\ii ~ i anima\ii . 0 ,,palcta de
cu Jori" dctcrmina cele 256 de culori posibi le, cum ar fi
.web palette", care pot Ii viratc spre culori le dominantc
prczcnte pc imaginca de optimizat (palctc coloristice
perceptive. selective si adaptive).

I GF
~11v.

I 1.ossy:lo
; lgs c.:ffi1211 11
~ ; I Dither: lee" I I~
;

I Olffl>don
Ii! Tr.,,_4'1()' M>ttr. I
I I
I Horr....,... ; l-...cl1oox I I

Dimcnsiunea fi ~ierului unei imagini cu o palctii de culori


limitata poate Ii sciizutii ~i mai mult prin alegerca unei
palete de eulori mai restrictiva. care utilizcaza mai pu\in
de 256 de cu Jori ( 128. 64. 32 etc.). Folosirea unei palete
mai rcdusc poatc ajuta la rcducerca dimensi unii finale.
dar arc cfcct ncgativ asupra ca litii\ ii. mai ales daca sunt
necesare tranzitii lentc intre tonuri sau culori. pentru a
evita efectul de .. banding'" (tranzitii abruptc intrc culori).

Noti'i: Efcctul de ,,banding" poatc fi minimizat sclectand un algor itm de ,,dither " din palcta
0 1>timize (d ifuzie, zgomot sau textu ri'i). Procesul de ,,di thering" alter neazli culorile car e se
intii lncsc in tr-un model creat astfel i nciit sii dea impresia uoei culori intermediare.

Rezolutia de imagine ~i web-ul


Este imponant sa rctinc1i ca dimensiunilc in pixeli $i rezolu1ia monitorului controleaza
dimcnsiunca unci imagini afi$ate de un browser web. Browserele nu tin cont de rczolu\ia
t>i dimensiunile imaginii (in inch sau ccntimctri) care au fost defmite in Photoshop.
Nota: Fer east r a de d ialog a di mensiunii de imagine in lmagcReady nu are optiuni pcntru
rezolu\ ia ~i dime nsiun ile de a fi ~a re. I ma gioilc edit at e i n Image Ready a r t r ebui, in mod
nor mal, sii fie afi~ate la I001c., pc ntru di la aceastli mar ime vor fi vi7.ualizate pe Internet de
un privitor al ciirui monitor cstc sctat la o r ezolutie similarii. Daca r czolutia monitorulu i este
mai mare. imaginile vor aplirea ma i mi ci, ~i in' 'ers. Pentru a ' 'edea co mplct o imagine mai
mare decal fereastra browser-ului, csrc ncccsar sii face!i scroll din barele de margine.

Ten1a 4
Inainte sa incepc1i animarca logo-ului. dccidc\i dacil doriti ca acesta sa se rotcascii pc
fundalul existent, sau <lacil prcfera\i sii fie inca<lrat intr-un chcnar diferit (formatul GIF
suportli transparen1ii $i anima\ie). Daca opta\i pentru transparcn\a, mai intai dezac1iva1i
vizibilitatca fundalului din paleta de laycrc (click pc icoana ochi).
Nota: Oaca avet i nevoie de tra nspar enta , este indicat s:'i dezacti \ati co mponentele ,,outer
glow'' ~i .,d rop shadow" din ficcare stil de layer. deoa r ccc cu o paletii de culori limitata este
difiei l sa r ed ati cfi cicnt tranz it ia grada t a a c ul or ilor, a tun ci cand past r ati ac ti vata
transparenta.
..._,'" ..,..., snc cw.. nao--..,---.

Ill(

C.Cet

D K - Sir.:

ls.ot1
""'-'-----'11~----~JJ
ls.ot1
:===~III

HtltM:

a CeMtr
lif I K

11.-..-

1111

~UU..:

Pi ap1rdNs

111c
.,...._..,...
c - - -- o""I

' 1 . . . _ ,'"'(

I . Rcdimensionati logo-ul multi-layer creat la


Tcma 3 (folosind o rezolu1ic de 70 ppi ve1i ob1ine
o imagine cu liitimea $i inal1imea de 140 pixeli).
Mai intai face\i vizibil layerul shape I" din paleta
de laycrc. Accsta ar trcbui sa fie singurul layer cu
o icoa na ochi vizibilli. in palcta de anima\ie.
definiti o intarzicrc pentru acest frame (in accst
cxercifiu s-a folosit valoarca de 0,2 secunde).

Forever ,..

Un eadru (frame) de anima\ie poate fi construit prin cornbinarea elementelor <lintr-un


singur sau rnai rnulte laycrc de text, formi\ $i imagine. Pentru a alege continutul ficclirui
cadru animal, face\i click pc vizibilitatca unuia sau mai multor layerc. cfccte de layere sau
laycre de ajustare. Pc miisura ce crea1i noi cadre, modifica\i vizibilitatca. opacitatea sau
pozi\ia layerclor, pcmru a le ahem con1inutul. Fiecarui cadru ii poate ti asociata o intfuizere
(frame delay time) sau o pcrioada de timp in care va Ii vizibil, iaaintc de a Ii inlocuit de
unnatorul cadru din secvcn\i\. Timpii de afi~rc ar trcbui vizualiza\i intr-un browser web.
2. Crca1i un al doilca cadru, fiiciind click pc icoana
,,Duplicate current frame" din paleta de animatic.
Cadrul duplicat cstc idcntic cu primul cadru, pana
ciind ii modifi ca\i vizibilitatea, poz i1ia sau
opacitatea. Face\i vizibil layerul ,,shape copy I" ~i
ascu ndeIi Iayeru I ,,shape I''.

--

02 - .

:::
r.,,
=.::-,::. :--::,..::-r- r-:-T-:-'T'O::-ir":"-.--:;:1

' ,.
i-113 ......
: f ........ . .
Ir 111~11~-
_

r !ll~llsi..o

3. Continua\i sii duplicati ulti.mul cadn1 din sccventii ~i faccti vizibil layerul urmator din
grup, piinii ciind definiti ~ase cadre, fiecare descriind un layer diferit din paleta de layere.
Duplica\i primul cadru ~i tragc\i-1 la sflir~itul secventei de cadre, astfel inciit sii devinii
cadrul numarul 7.

02 ff<..

-$.w

..;;;;;;~.

o ;~
-----

._..
;.
'ji

o o;;-,,,_
0 ....;-.....
"""'"'"'
9
_ ----------

ii
Iii

. ~ ....'"'-'
c-""'1
.O ..
_ _

Ir ITJ~-~
...
,,.

~~

4. Yn ilustra\ia de mai sus. op\iunea .,colour overlay" (suprapuncrea culorilor) a stilului de


layer a fost dezaeti vatii, astfcl inciit reversul logo-ului s.1 apara diferit de avers. Noua vedere
latcrala (jumiitate alba ~i jUJnatate albastrii) a fost creatii duplieiind, mai intiii, Jayerul ce
contine vedcrea latcralii. Efcetul de layer ,,colour overlay" a fost apoi dezactivat de pc aces!
layer duplicat. Pentru a aseunde jumiitate din fiecare layer, au fost aplicatc mii~ti de layer.
6

02-.

Paleta de animatie ar trcbui sii aratc acum ca aceea prczentatii in ilustratie. Logo-ul va ft
rotit cu 180 de grade. Pentn1 cii logo-ul este simetric ~i aratii la fel ciind este rotit cu 180 de
grade, nu este necesarii crearea de cadre sup Iimentare, dacii op\iunea ,,colour overlay" este
liisata activa. Um1atoarele ctape vor introduce, totu~i, o noua caracteristicii in anima\ie.

T\veening

Daca dorim ca opacitatea. efoctclc sau pozi1ia unui layer sa se schimbe trcptat. trcbuic sii
cream numai primul $i ultimul cadru din secvcn1a. lmageReady este capabil sil crcezc
automat cadrele intennediare. fiira ca utilizatoml sa defineasca layere suplimentare. printr-un
proces numit ..tweening". lmagcRcady nu este lnsa capabil de twcening sau de a genera
automat cadre intermediarc atunci cand dorim sii schimbam fonna sau marimea unei
imagini. Daca inten1ionam sii faecm zoom treptat pc o imagine sau sa rotim subicctul in
spa1iu. trebuie mai intai sa cream etapcle intcnnediare ale anima1ici sub fonna de layerc
suplimentarc, pc care sa le preia cadrclc animate.

..

-- -

.....

'!Met1 Wiii>: f l'l"eIH$ rrme


rr-11 to Add:

ffi[J

~
l.C..

Cl.ZOK

All~rs

0 Selected l~r
Position
[Ii!6if~-Opclty

6if Elftcts

C*

c..cel

---=_]
j

5. inccpc1i prin a duplica eel de-al ~ap tclca cadru $i face1i vizibil cfcctul de ,,colour
overlay" care fusese dezactivat anterior. Avand cadrul numarul opt selectal. face1i click pc
icoana ,,Tweens animation fram es" din palcta de anima\ie. Alege1i numarul de pa$i
intennediari ~i click OK.

Cadrele intermediare create de ImagcRcady estompeaza efectul ..color overlay". Ajusta!i


intarzierca tcmporalii a fiecan,ii cadru ~i fixati o lntarziere mai mare pentru primul sau
ultimul cadru, daea doriti ca logo-ul sa faca o pauza inainte de un11atoarca rota1ie.
Notli: l n col!ul din stanga jos al paletci d e anima!ic putcti defini de ca tc orl dori!i sli sc
rotcascli elementul grafic (o dat a, in pcrmancnti. sau un anumit numiir de rota!ii).

02 - .

f ortv.,.

+4 41

6. Rulati animatia printr-un click pc icoana ,,Plays I stops animation" din pa lcta de
animatic. Click pc icoana .,Preview in Default Browser'' pcntru a vcdca anima1ia in timp
real.
7. Faee1i c lick pc vederea optimizatii. pentru a dcfini numarul de cu lori $i paleta
coloristica. Stabil iti care culoarc a palctci ofera eel mai bun rczultat vizual. Alcgcti un
algoritm ,,dither" daca folosi1i doar cateva culori $i bifati op1iunea de transparen\ii dacii a1i
dezactivat funda lul in palcta de laycrc. pentru a crea un logo care sc rotc$te pc fundalul
pagini i web.
Name:

l~ospln.html

( I

New~

I
I

I~

,,

Settings: Default Settings

I~I

Sllcu:

:: I

fonnat( HTML ii)ld lm1gu

Iii

I
IAll Slices

Cancel

'

Saw

I"
I

8. Salvati animatia ca fi $ier PSD ( File > Save As) $i ca GIF optimizat (Fi le > Save
Optimized As). Fisierul GIF optimizat poate ti lansat deschiziind pagina HTML asociatii
(dacii cxistii). sau triigandu-1 intr-o fcreastrii de browser. Animatia poatc rula ~i daca
fi$ierul estc incorporat intr-un mcsaj e-mail.
Notli: Dacli sal va!i un fi~ier HTML ce con!ine GI F-ul animal, mai intai creati un nou folder ,
as1fel incat ambele fi~iere (G IF ~i HTML) sa fie in aceea$i locatie. Astfel lcgatura dinlrc celc
doua fi ~i ere nu se desface al un ci cand fi $icr c le s un I muta t e in t r -o locat ie difcriti sau
transfer ate pe un ser ver web.

lmageReady ofera posibilitati nclimitate de exprimarc a creativita\ii in animatic. Ati putca


lua in considerare folosirea unor lentile zoom, care sa creeze noi posibilitiili de animatie.
Gandi!i-vii la crearca de imagini sccvcn~ialc pc o pcrioadii mai lungii de timp. 1ncerca1i sa
fixati camera pc un trepied solid, pentru a ob\ inc un rczultat profcsionist atunci cand
camera nu trebuie sa se deplaseze pentru a unniiri actiunea.

Constructia unei pagini lveb


Photoshop $i lmageReady pot pregati imagini fo1ograficc, animatii $i clcmcntc grafice
pentru a Ii asamblate in programe de ,,web authoring" cum sunt Dreamweaver $i GoLive.
Totu;;i, asamblarea lor poate fi realizati'i $i in lmageReady.
lmageReady are limitele sale, dar este relativ U$Or de folosit ~i evita cumpararea de
programe costisitoare de ,,web authoring".

(
(
(
(

poruaits
l.al'idsc:apes
~

~'
TeictJSes
Contact

)
)

)
)
Homepage - creat<i in lmageReac~y

ImagcReady este capabil si'i decupeze o imagine ;;i si'i salveze fiecare dintre pi'ir\i intr-un
fi$ier separal, adecvat folosirii pe lntenlCt. Por1iunilc de imagine pot fi salvate in diverse
formate de fi $ier, fiecare cu propriile sale seti'i ri de optimizare. In plus, lmageReady ~tie
sa conceapa fi$ierul HTML in care vor fi afi~atc imaginilc, astfel incat un browser web sa
poati'i reasambla fotografia mare. lmage Ready oferi'i pos ibili tatea de a incorpora
,,hyperl inkuri" in imagine, di n care utilizatorul sa poata acccsa pagini diferite de pe
acela$i site sau de pe World Wide Web. Tot cu Image Ready, sectiunile de imagine pot fi
cxportatc ca anima1i i GI F $i sc pot dcfi ni efecte ,,roll over" astfel inciit, atunci cand
cursorul ajunge pe o zona a imaginii mari, se vor produce schimbari in cadrul paginii web
(o noua imagine va fi afi$ati'i in acea zoni'i sau in alta portiune a paginii).
Excrci\iul um1i'itor va prezcnta pa$ii csentiali pcntru conccpcrea unci pagini complete de
web. Toatc caractcristicile majorc ale programului LmageReady vor ti uti lizatc pc mi'isuri'i
ce asamblati, diviza\i ~i salva!i o pagina web. Pagina ,,index" va servi drept paginii de
pornire (,,homepage"), care intiimpini'i $i ghidcazi'i vizitatori i prin galeriile web create in
Photoshop.

Terna 5
I. Deschide1i Adobe lmageRcady. Dacii lucra\i pc
un computer Macintosh, miiri\i .,Preferred Size''
din panoul de control ,,Memory Requirements" la
minimum 4 8000 K (c li ck pc icoana Adobe
lmagcReady din foldcru l ,,Applications" $i aeeesa\i
File > Gel Info > Memory).

Ll"

o" ~"
Gt !- I
O (>Dt I
o a: f>0t I
lcccca I

t cw.. 11

S JI W Sl11t
Hlnl-St11t:

22529

IC

I 7'409

IC

Ptmrr..i Slzr.

48000

r
-DK.

..

~'

OIC

C..Ctf

Sir~~ OotC.111

wi.a.:~ ,-

I Htltllt:~,_.
I

111-.ty ......... eta - -

..,_Size

... l!:J

I-

ICIM; .,plk*lon P<t91'm poc1:o9t

-~ltx
OS:

Show: Memory

2. Rescta\i loca1 iilc palctclor (\Vindows >


Workspace > Reset Palette Locations).
-

!Adobe linoelltHv7

- ..

111

'

o- . -~
e e.c-. aus CMlf"
or,_.......

'

'

::

3. Click pe palcta de culori din caseta de instrumente. pentru a desehide ,,Color Picker".
Alegeri ,,Only Web Colors" dintre op1iunile ,,Contents of First Layer". Se lecta~i o culoare
pcntru fundal.
4. Crea1i un nou document (.. File > New"). Numi\i-1 ,.index". La ,.Image Size". selecta\i
600 de pixel i pentru lungime ~i 400 de pixel i pentru lniil\ime. Pentru ..Contents of First
Layer". alegc\i ..Background Color". Din meniul ,.View", bifati .,Rulers".

5. Tiniind butonul mo use-ului apasat. iragc\i din


rigla ve rtical ii o linie de ghid arc la 40 de pixeli.
o rientandu- vii pc rigla orizon t ala. Repcta\i
procesul. adiiugiind linii de ghidarc la 100, 160 ~i
200 de pixcli, indica\i pc rigla orizontala.

gf.
>.

P':' !":" r':" F.".


I

..

::

r.

"

6. Tragc\i linii de ghidare orizontale la 75, 150,


170 ~i 200 de pixcli, masura\i pc rigla verti ca lii.
Adiiuga\i. apoi. linii de ghidare la liecare 20 Si 30
de pixeli, panii la baza forcstrei de imag ine. Salvati
activitatea de piinii ae um ( Image > Save As) In
fomiatul PSD.

r.
'

~.

'I

..

,,

~-

;;:;:!

Crearea butoanelor pentru web

Corner Radius:

RO'Jnditd Rtc1nglt Tool {U}

120 px l l style:~I

'\"
I

7. Selec1a1i .. Rounded Rectangle" (dreptunghi rotunjit) din paleta de instrumente. Din


bam de op\iuni selecta\i o razii (Corner Radius) de 20 de pixeli. Trasa\i o forn1ii vectorialii
'incepand din punctul situat la 170 de pixeli de marginea superioara ~i 40 de pixeli fa\a de
latura stanga, panii la 200 pixeli de marginea superioara ~i 160 pixeli de latu ra stangii
(euloarea nu este importanta in aceasta etapii). Crea\i trei fonne vectoriale S\Jplimentare,
sub prima. folosind liniilc de ghidarc pentru a le a~eza intr-o coloana vcrticah'i ordonatii.
New Uiyer.:.

OupUclt l~r
Oeltttlyer

r-ji;; -~

..,...

;r; -~ .

~rOptlons-

,.. i

t9 [I"

-~

relrr II~

,..2

Mero Unktd
Mero v1s1b1e

"Y"'

lrD---

AttH

mo

Motch..

19

8. tn paleta de layere. lega\i eele paln1 layere


vcctoriale printr-un click in caseta de langii ochiul
corcspunzator ficcaruia. Din op\iunilc paletei de
layerc, seleeta!i ,.New Layer Set From Linked".

Oeltltaftt t
Detttt AJI tll'ects
~ AJI styles

0 "' Propoot frame I QlangH

Lod::IDl..1'1+ II uwryI 'bl...~l~I


19 1

9. Faceti dublu-click pc dcnumirca ,,Set I" din


paleta de layere (>i schim baii nu mele setulu i de
layere in ,,Buttons''.

19 1

lytr 4

Pregatirea
Logo

~i

importul componentelor de pagini web

I0. Dcschideti .,Vector Logo PSD" creat la Tema 4. Lega1i toate layerele. cu exccp1ia
laycrului de fundal . ~i crca\i un set de laycrc din op\iunilc paletci de laycrc. ca mai inainte
(New Layer Set From Linked). Dcnumi1i acest layer ,,Logo".

11. Sclccta\i .,Move Tool" din paleta de instrurnente ~i setul de layere ,.Logo" din paleta
de laycre. Face\i click fie pe setul de laycrc, fie pc logo in fereastra de imagine, ~i trageti
logo-ul in fereastra fi $ierului index.psd. Logo-ul va aparea in fi~ierul index, iar setul de
laycrc va aparea in paleta de layerc. Pastrand instrumentul Move selcctat, pozi\iona\i
logo-ul in col\ul din stanga sus al fi ~ieru lui index.

Banner
12. Deschide\i sau creaii un lisicr care va func\iona ca banner pentru pagina web. Textul
sau imaginea ar trebui sa fie dimensionate la 380 de pixcli la\imc $i 110 pixeli inal\ime
(cxlcuziind efoctcle de layer cum sunt ..drop shadows" etc.). Folositi comanda .,Transfom1"
pcntru a rcdimensiona banner-ul. dacii este necesar. Plasa\i layerele banner-ului intr-un set
de laycrc si dcnumi\i accst set ,.Banner". Impona1i acest layer in fi~ierul index. ca mai sus.

Notii: Dacii un set de layer e cc confine o ajustare este importat in fi~ierul index, modul de
comasar e al setului de layere va t rebu i schim bat in ,,Normal", din modul predefinit ,,Pass
Through". Astfel. laycrul de aj ustare nu le ,.a modi lica pe ccle de sub cl.

Imagini
13. Crea\i un nou fi$ier cu dimensiuni le 380 de
pixcli la\imc pc 220 inal\ime. lmp o rt a\ i $i
redimensiona\i trei imagini difcrite. apoi plasa1i-le
intr-un set de layere. ca mai inainte . Fiecare
imagine va ac\iona ca un exemplu al tipului de
imagine care poatc fi gasit intr-o galerie de imagini
asociata paginii de start; de exemplu. unei galerii
de portrete ii este asociat un portret.
14. Selecta\i instrumentul text in paleta de
instrumente $i apoi .. Center Text" din bara de
op\iuni. Face\i click in eentrul fercstrci de imagine
$i serie\i informatiile de contact. cum ar fi adresa
pcrsonala de e-mail.

rtJ r

-.
t ,

' .. ~ ..

. . ~

15. Denumiti setul de layere .. Images" $i importa\i-1 In pagina index. Pozi\iona\i sctul de
imagini, aliniind clementele cu ajutontl liniilor de ghidare.

16. Dczactiva\i vizibilitatea tuturor layerelor din sctul de layere .,Images" ~i salva\i
activitatea de pana acum intr-un fi$ier PSD (Fi le > Save As). Putc\i aseundc tcmporar
liniilc de ghidarc. dupil cc toatc laycrelc au fost a~ezate in pozitiile dorite, accesand View
> Show > Guides.
Noti'I : Estc indicat si'I vii asigurati ca fi eca.-e laye r- este plasat i n pozifia co.-ecta. inain te de a
trcce la crca rea de efcctc ,, rollover" ~i ,,animation" . Repozi\iona rea layer elor d upa ce au fost
definit e efcctclc ,, rollover " ~i ,,anim ati on" poatc ca uza problcme scr ioasc utilizator-ilo.- care
nu sun t famili ari1..at i cu lmageReady.

Crearea butoanelor rollover


17. Tn polcto de s tiluri s unt dis ponibile cfcctc rollo ver care pot

fi aplicatc laycrclor

vectorialc din sctul de laycrc ,,Buttons". Stilurilc de rollover (identificate printr-un mic
triunghi ncgru in col1ul din stiinga sus al thumbnail-ului asocial stilului) u ~ ureaza mull
munca la crcarca unci pagini de start .
...:i - -

.!l ....

... ""-

-~
-~

Glass Buttons
lmeae Ell'ects
Ptlotoarephlc Ell'ects
Aollover Buttons
Text Ell'ects 2
Text Ell'ects

.._.
<!')
l.,....~

Pcntru a aplica un cfcct rollover, m1trebuie deciit sa selecta\i un layer vectorial in paleta
de layere ~i sa face\i click pc stilul de rollover din paleta de stiluri. Pc hinga aplicarea de
sti luri asupra oricare i stari intcrmcdiarc. cum sunt ..Over" ~i .Down ... lmageReady
crccaza ~i portiuni de imagine pc baza de layere. care sii suporte accstc cfcctc rollover.
Putc\i dcfini noi stiluri de rollover din mcniul de op\iuni al paletci de stiluri .

..., CJ 9"ttons

__)

-c__)
r
I

18. Aplica1i in continuare stilul de rollover dorit tuturor formclor vectoriale din setul de
layerc ,,Buttons... Ve\i observa in fcreastra de imagine a paginii index ca poqiunile de
imagine care au fost definite individual sunt adaugatc la stilurilc de layer aplicatc.
Nota: Stil urile de layer folosite fn rollover pot Ii modificate sau in locuite cu stil uri alternative
din paleta ..Styles", apoi sunt salvatc din nou sub forma unui stil nou (New Style), complct, cu
prop ri a sa configurafie rollove r.

Slice

.-,
-
' '

19. Selectati ,.Slice Tool" din paleta de instnimcnte. Pornind din col\ul din stiinga sus al
paginii index, trasati din mouse un chenar (User Slice) in j urul logo-ului, piina In punctul
alinial col\ului din dreapta sus al sectiunii de imagine cc contine butonul.
20. Crea\i un al <loilea chenar utilizator in j urul banner-ului, apoi un al treilea in jurul
zonei care continc imaginile din setul de layere .,Images".
Nori: Ca nd pagina web este salva ta ca vc rsiunc optimizat i (prin opozitie cu fi~ieru l PSD
original), fieca re fragment de imag ine va deveni un fi~ier sepa rat . Fiecare fragment este
num crotat in col\ul din stnga sus. Fragmentele pot fi identifica te ~i prin icoane mici, drept
User Slices (cele create folosind Slice Tool), Auto Slices (celc create de JmageReady) ~ i Layer
Based Slices creat e au tornat ca pa r te a unui r ollover sau de catre utilizator, din rneni ul de
laycr c. Fragmcntelc Layer Based Slices au mli rimca astrcl definitli inclit sli continli strict
pixelii din laycrul undc au fost create.

por tnlits

19 r
19 r

... i..1 MloN

...:J ....

8~~~
'-' JI

"'1r,J

21. Deschidcti setul de layerc .. Buttons" $i selecta\i layerul vectorial de deasupra. Alege\i
instrumentul text ~ i , in bara de op\iuni , seta1i fontul la,. I 4 px'', apoi cen1ra1i tcxtul,
folosi nd optiunea .Center Text". Face\i click pc paleta de cu Jori din bara de op\iuni.
pentru a defini culoarea literelor. Face\i click in centrul butonului de deasupra, pentru a
adauga un layer text reprezentiind numele butonului . Repcta\i proccsul pentru a denumi
cclclaltc butoanc.
Notli: Selectati icoana Toggle Slices Visibility" din paleta de instrumente, pentru a ascunde
tempor ar fragmentelc de imagi ne.
tt

Efecte rollover secundare


22. in paleta Rollovers vor exista elementele de la ..lndex_Layer l" la .,lndex_Layer 4".
Acestea sunt efccte rollover create ciind stilul de layer rol lover a fost aplicat asupra
fieciirui layer vectorial. Facc\i click pc triunghiul mic din stiinga thumbnai l-ului de
rollover, pcntru a vcdca cclclaltc stari ale efcctului rollover. Uncle stiluri au doua stl\ri, in
timp ce allele au trei.

~ -....OS
ILJ\. 1.j

(
(
(

poltlaits

lndtx_02

~~

Landscapes

O Olrt

Textures

l5ft I -stat.

0 Up

f9ii"' I Own Stt


23. Click pc butonul .,Over State" al unuia dintrc cfcctcle rollover. Daca stilul de rollover
ales are starea .. Down State" in loc de ,,Over State", aceasta poate fi schimbata taciind
dublu-click pc stare. apoi schimband-o in fcrcastra de dialog .,Rollover State Options"
care sc deschide.

ptv>taedteationhrfWs am
24. Aviind ,.Over State" selectatii. face1i vizibila una dintre imaginile din setul de layere
.,Images". Trecc1i alternativ prin ,.Normal State" $i ,,Over State" ~i observa1i cum
imaginca dcvinc altcrnativ vizibila ~i invizibila. Ciind o imagine aparc intr-unul dintrc
fragmcntclc de ccran definite. ca rezultat al trcccrii cursorului pestc o aha zona de ccran.
avcm un cfcct de rollover sccundar.
25. Rcpeta1i opcra1ia in cazul cclortalte efccte rollover, activiind ciite o imagine diferitii
pcntru ficcare stare .,Over State" selcctatii. Aviind starca .,Over State" a ultimului buton
sclectata, comuta1i pc layerul text ..Contact".

Link
27. Selcctati ,,Slice Select Tool" din palcta de instrumente (plasat in spatele ..Slice Tool").
Face\i click pc o zona de rollover, pcntru a o selecta. Acti va!i paleta S lice (grupatii
impreuna cu paletelc Animation ~i Image Map).

ICl! Rolover
NMM: lndexJ.ayer 1
URL: portraits /index.ht~

28. Selectati ciimpul de text ,,URL:" din paleta Slice $i scricti numelc (URL) paginii de web
de care doriti sll-1 lega\i. Daeii ii asociati unei galerii web crcata in Photoshop, introduce\i
numelc dircctorului (numele folderului destina\ie), urmat de semnul ,/' $i de ,,index.him":
de exemplu, ,.portraits/ index.him". Alegc\i un nume scurt, fiira spa\i i sau semne de
punctuatic. AsiguraJi-va ca numclc este scris corcet, altfel link-ul nu va functiona.

29. Repeta\i procesul

~i

crea\i link - uri


pentru toate butoanele sau fragmcntcle de
imagine care fac parte di n efcctclc rollover.
Ava nd selectat fra gment ul ,,Contact",
scricti ,,mailto:" in campul URL, urmat de
adresa e-mai I. Cand este accesat cu un
click de mouse, accst link va deschide o
fcreastra e-mail continiind adrcsa defi nita
m ca'mpu I ,,To"
: .

Nne: indtxJ.aytr 4

URL: mlitto: mark91Mr~ltdu.~


~fltS

Animatie
30. Dacii do riti sll crea\i o ani ma\ie,
procedati ca in cazul logo-urilor animate.
Puteti genera o anima\ic in .,Over State",
astfc l incat sll fie activatii la treccrea
cursoru lui mouse pcstc zona de imagine
respectivli.

....

URL slice links to 'When clicked r. bro-.S41'"

.u..

Osec:.
For.ver ..,.

Nota: Nu puteti importa o an imat ie crcata


anterior in lmageRcady intr- un nou fi ~ icr,
pastrand cadrele de a nimatic. Trcbuic mai
intiii sa importati la yer clc componcntc ~ i sa
porni!i de la 7,cro.

Optin1izarc
3 1. F<1 cc1i c li c k pc c ti c hc t a .. S how
Optimized Image'" din col!ul din stanga sus
al forcstrci imagine.
0 0,tiMiH

Info

s.u1n9s:I !lkln~J
( Seltctivt

f!}l

lo IllQI
l ~ IIQ) Colors: &J64 II
I ~I

( GIF

I~I
Lossy:

I Diffusion
32. Folosind ..Slice Select Tool... sclccta\i fi ccarc fragment de im<igine $i, in palcta
Optimize. alcgc\i sctarilc de optimizarc adccvatc. in cazul unei imagini cu o gama de
culori limitata. putc\i folosi formatul GIF. in timp ce fragmentelc Images $i Banner vor
neccsita salvarea ca fi$icrc JPEG.
Notli : T ina nd aplisata ras ra Sh ift, faceti click pc mai mul tc fragmenre. 1>cn1ru le select a
co nco mi tc nt. atunci ca nd dori!i sl'i aplicat i acclca~i setari de opti mizar c asu1>ra mai mult or
fragmcntc sim ulta n.

22.951< / 9 sec $ 28.8 K...

33. Pc masura cc schimba\i paramctrii de optimizare, observa\i modificarilc de calitate in


fercastra Preview. Obscrva\i modul in care se schimba dimensiunea fi$ierului $i tirnpii de
afi$arc. prezenta\i in fercastra .,Image Information" de la baza fcrestrci principalc. in accst
moment. lucra\i in modul WYSIWYG. sau .,What you sec is what you get'" (vcde\i exact
cfcctclc modificarilor aplicatc pe imagine). astfcl inciit alcgcrea finalii este foarte subiectiva_

I ..ffG

Notli: in cazul imagi nil or fotografi cc ~i gr a fi celor cu tr cccre lent l'i i ntre t onuri ~ i culori,
a lcge!i form a tul JP EG. Sclcct a!i .,P ro gr essive" daca dori \i ca imaginea sli fi e a fi ~ at il
progresiv atunci cind cste cititli de un browser web (imaginea \ '8 deve ni treptat tot mai clar il,
pc mlis ura cc info rm atia estc citita). Formatul de fi~ier J PEG nu suporta cad re de a nimatic
sau t ranspa rcntii.

34. Salva\i activitatca de pana acum intr-un

fi~ier

PSD (File > Save As).

Preview si
, salvare
35. Reveniti In modul ,,Show Original Image" (afisarea imaginii originale). Faceti
click pe icoana ,,Preview Document" din paleta de instrumente. Deplasati cursorul
deasupra butoanelor, pentru a verifica daca efectele rollover functioneaza. Faceti
apoi click pe icoana ,,Preview in Default Browser" pentru a deschide fisierul in
browserul web . Reveniti la fisierul deschis in lmageReady ~i corectati sau
modificati setarile de rollover, animatie si optirnizare, daca este necesar.

paMlts

L.ands<:apa )

~
(

Cootact

36. Selectati culoarea de background fo losita in pagina web drcpt culoare de


foreground sau background In paleta de culori (folosi!i pipeta sau ,,colour picker").
HIMl. "\:ICH
Sllcu...
Image Maps...

None
Malt

FortgrOYnd Color
k round Color

37. Accesati ,,File> Output Settings > Background". in meniul ,,BG Color",
a legeti culoarea de fundal (background) folosita In pagina de web. Astfe l vii
as igurati ca tabe lul ce contine fragmentele de imagine va fi inconjurat de o
culoare uniforma.
Name:

Jcport Original...
Revert
Save Optimized

IHTMi. and Images


Settings: I Default Settings
sue es: IAU Sllces

Format

"\:S

Index.html

~1
~I

~I

38. Din meniul File alegeti ,,Save Optimized As". Creati un nou folder, denumit
,,mywebsite" si salvati fisierul HTML si imaginile In acest folder. Salvati fisierul
lmageReady in format PSD, intr-un alt folder.
39. Trageti toate folderele ce contin galeria web, legate la pagina de start, in
folderul ,,mywebsite". Lansati fisierul index.html pentru a verifica site-ul , apoi
transferati folderul pe Internet.

Terna
A
Crca1i un logo vectorial care sii faci1 rcclamii propriilor imag ini pc care le-a1i crcat
fo losind Adobe Photoshop. Utiliza1i un ansamblu de forme tipografice $i contururi
desenate sau modificate. pcntru a genera un layer vectorial. Logo-ul trebuie sa fie u~or de
identificat atunci ciind cstc alisat pc monitor sub forma unui piitrat cu latura de 100 de
pixeli. sau ciind cstc tipiirit ca piitrat cu latura de un inch (2,54 cm). Logo-ul ar trebui
sa lvat sub forma unci irnagini definite de utilizator si cxportat ca fisicr Adobe ,,chs"
(custom shape).

B
Crea\i un stil personal de layer $i aplica1i-I unei vcrsiuni mari a logo-ului (versiunc fullscrecn). Redimcnsiona\i stilul de layer. astfel inciit sa fie accla$i cand este aplicat pe o
versiunc thumbnail a logo-ului. Salva1i stilurilc de layer ca fisiere Adobe ,,as!".

c
Construi\i o anima\ie care sii facii rcclarnii lucriirilor fotografice pcrsonale. Anima1ia
trcbuic crcata folosind Adobe lmagcRcady. astfel inciit sa fie fomlata din minimum 3 cadre
si maximum 15. Anima\ia poatc con1inc cxclusiv imagini. imagini ;;i text. sau numai text.

D
Crca\i eel pu1in trci pagi n i web legate intrc etc p rin link-uri, folosind Adobe
ImageRcady.
Site-ul trcbuie sii poatii Ii acccsat pc \Vorld \Vidc \Veb.
Continutul trcbuic sa promovczc prelucrarilc proprii de imagioi digitalc.
Pagina de start trcbuic sa includa:
- un banner web ~ i un logo
- link-uri catrc eel pu\in doua galcrii foto
- o adresii e-mail de contact care sii lanscze o fercasirli de e-mail.
Siteul trebuic sa poata fi vazut pc un monitor cu rezolu\ia de 800 x 600. fiirii a avca
ncvoic de scrolling (aproximativ 410 x 650 pixeli).

Raphael Ruz

Paul Allister

Galerie

S1ude111 Logos

Ari Har:Js

Amanda De Simone

Nicole S1m.,-inidi.1

--Paul Allisrcr

Rap/ta('/ Ru~

Glosar
Additive colour
Adjustment layers
Adobe Gamma
Algorithms
Alias ing
Alpha channel
Analyse/Analysis
Anti-Aliasing
Aperture
Arca arrays
Artefacts
Aspect ratio

Bit
Bit depth
Bitmap
Blend mode
Brightness
Byte

Un s istcm in care culorile primarc ro~u , verde ~i albastru se


combinli, fonmind toate celelaltc culori.
Ajustari de imagine plasate intr-un layer.
Un program de calibare ~i profilarc a monitorului, creat de Adobe.
0 succesiune de opera\ii matcmaticc.
Fcnomen prin care o curbii are un aspect zim\at, urmiirind
marginea piitratli a pixclilor care o formeazli.
Canal suplimcntar folosit pentru stocarca mii~tilor ~i selec\iilor.
A cxamina in dctaliu.
Procesul de ne te zirc a aspectului unei curbe dintr-o imagine
digitalli.
Deschiderc circularii in obiectivul fotografic care controleazli
lumina cc ajunge pc film .
Un ansamblu ordonat. format din senzori fotoscosibili care
rcceptionca71i altemativ culorile ro~u. vcrde ~i albastru.
Pixcli cu valori de luminozitatc ~i culoarc evident incorcctc.
Raportul dintrc inlil\ime ~i lii\ime. De obicci cste folosit cu
referire la zona fotosensibilli sau fomlatul unei camcre foto.
Prescurtarc a tcrme nului ,,bi nary digit", unitatea de bazli a
limbajului binar.
Numlirul de bi\i (de memorie) alocati penlru definirea informatiei
de ton sau culoare.
Imagine in care pixe l ii au valoare 0 sau I (negru sau alb - nu are
nuan\e de gri).
Formula utilizatli pe ntru definirea modului in care un layer
intcrac\ioneazli cu cele de sub el.
Valoarea alocatli unui pixel in modclul HSB, pentru a defi ni
iluminarea rclati vli a unui pixel.
8 bi\i. Unitatea standard de reprezentare a datelor binare, cu
valori intre 0 ~i 255.

lnrcgistrarea unci imagini.


.,Charghcd cou pl ed device". Un dispozitiv de captare a
imaginilor. folosit in fotografia digitalii.
Eleme nte le i n care cstc divizatii informa1ia de culoare a unci
C hannels
iniagini. Datelc sunt separate in culori primarc ~i secundare.
Charged coupled device Vezi CCD.
CIS
,.Contact Image Sensors". Un rand singular de senzori. utilizat in
construc\ia scanncrelor.
C Upboard
Zona de mcmorie unde este stocatli tcmporar informatia care a
fost copiatii sau tiiiatii dintr-o imagine.

Captured
CCD

Clipping group

Douli sau mai multc layere asociate. Layerul de la baza


functioncaza ca o mascii, limitand cfcctelc sau vizibilitatea
laycrclor dccupatc pc cl.
Instrument folosit pcntni rcplicarea pixelilor In fotografia digitalii.
C loning tool
,,Complementary Metal Oxide Semiconductor". Un cip utilizat
CMOS
pe scara largll in industria tchnicii de calcul $i. mai recent, in
constructia camerelor foto digitale.
C~IYK
Cyan, magenta, galben ~i negru. Ccrnclurilc folositc la tiparirca
in patru culori.
Color picker
Fereastra de dialog pcntru alegerea culorilor.
ColorSync
Utilitar de sistcm conccput de Apple astfel inciit sa lucreze
imprcunll cu echipamentele hardware , pentru a facilita
predictibilitatca culorilor.
Colour fringes
Benzi de culoarc prezente pc margini le liniilor din interiorul
unei imagini.
Vezi ,,Colour fringes"
Colour fringing
Colour gamut
Gama de culori ofcriUI de un cchipament hardware, sau unset
de pigmcnti.
Colour space
Un set bine precizat de culori, care poate Ii importat ca prolil de
utilizator.
Complementary Metal Vezi CMOS.
Oxide Semiconductor
Composition
Modul de aranjare a formelor, liniilor, tonurilor $i culorilor in
interiorul suprafetci de imagine.
Mctoda de a reduce miirimca de li~ier a unei imagini digitale.
Compression
Constrain proportions Pllstrarea proportiilor dintre dimensiunile unei imagini digitale
la redimensionarea accsteia.
Contact Image Sensor Yezi CIS.
Circumstan\e relevante pcntru ccva care este luat in considcrare.
Context
Imagine care da iluzia trcccrilor gradate intrc zonele luminoase
Continuous tone
$i cele intunecate.
Contrast
Diferenia de luminozitatc intrc ccle mai intunecate $i cele mai
lurninoase zone ale unei imagini sau unui subiect.
Central Processing Unit - Unitatea centrala de procesare. La
CPU
aparatele foto aceasta calculeaza expunerea.
Blocarea subitii a unui computer.
Crash
Crop
Reducerea dimensiunii unei imagini. cu scopul de a-i imbuniitiiti
compozi\ia sau a limita cantitatea de informatic pc care o contine.
Diagrame
Curves
..
.cu. ajutorul cllrora sunt modilicatc tonurilc $i culorile
une1 1magm1.
OAT
,,Digital Audio Tape". Format de bandii magncticii folosi t
pentru stocarea datelor in tehnica de calcul.
Default
Paramctri i de func\ionarc a unui echipamcnt, stabi liti de
fabricantul acestuia.
Defringe
Operatic prin care sunt inlaturati pixclii de marginc ai unci scc\iuni.
Density
Miisura opacita\ii tonurilor pc negativul unci imagini.

Depth of field

Zona de claritat e va riabil ii. care depinde de deschiderea


diafragmei, distan\a focala sau distan\a panii la subiect.
Dcscreen
fnlaturarea rastrnlui imaginii (la imagini tipiirite ofset) la scanare.
Device dependent
Care depinde de un anumit cchipament hardware. De exemplu, un
set de culori care poate fi obtinut numai pe o anumita imprimanta.
Device independent Care nu depinde de un anumit echipament hardware. De exemplu.
un set de cuJori care poate ti tipiirit de toate imprimantele.
Device
0 unitate de cchipamcnt hardware.
Digital Audio Tape
Vezi DAT.
Digital image
Fotografic generata pe computer, fom1ata din pixeli (elemente de

imagine), In locul granula!iei fi lmului.


Download
Copierea fi$ierelor digitale (de obicei de pe Internet).
Dpi
,.Dots per inch" Unitate de miisurii a rezolu\iei.
Dummy file
Parcurgerea etapelor de creare a unui nou fi$ier in Photoshop, cu
scopul de a determina dimensiunea de fi~ier necesarii la procesul
de scanarc.
Dye sublimation print Tipiirire de calitate ridicata, folosind cemeluri tennicc.
Un tip de pigmen\i.
Dyes
Edit
Editable text
Eight/8-bit image
Evaluate
Exposure
Exposure
compensation
Feather
File format
File size
Film grain
Film speed
F-numbcrs

Format
Frame
Freeze

Alegerea de imagini dintr-o colectie mai mare, pentru a forma o


secven\ii sau o tcma.
Text care nu a fost transfom1at in pixeli.
Un singur canal de imagine, capabil sii stocheze 256 de culori sau
niveluri diferite.
Estimarea valorii sau calita\ii unei lucriiri.
Efectul combinat a l intensita\i i luminoase $i duratei In care
lumina cade pe o suprafata fotosensibilii .
Marirca sau mic~orarea expuncrii, calculata cu ajutorul unui
instrument de masura, pentru a obtine 0 valoarc adecvata a
acesteia.
Operatia de atenuare a marginilor unei selec\ii digitale.
Codul utilizat pentru a stoca date digitale; de exemplu TIFF sau
JPEG.
Cantitate.'l de memorie necesar<l pentru a stoca date in fonnat digital.
vezi ,,Grain"
Un numar bine precizat (sau valoare ISO) caracteristic unui film
sau cchipament, care indica scnsibilitate.a la lumina.
0 secven\a de numere atribuita valori lor relative ale deschiderii
diafragmei. Aceste numere sunt standard pentru toate obiectivele.
Valoarea cea mai mare corespunde celei mai mici deschideri ~i
invers.
Di1nensiunea fom1atului de imagine la un aparat foto
Opera\ia de compunere a unei imagini. Vezi ,,Composition".
Program care nu mai interactioneaza cu infonnatia noua.

FTP Softwa re

Program ,,Fi le

Tran~fer

Protocol" folosit pcntru transfcrul

fi:,;ierelor intre computer $i Intcmet.


Galleries
Gaussian Blur
GIF
Gigabyte
Grain

Grayscale
Grey card

Half-tone

Hard copy
Hard drive
Highlight
Histogram
Histories
History brush

Hue
Hyperlink

ICC

ICM

0 colcc\ie ordonata de imagini. afi(;ata lntr-o fonna convenabila


~i accesibili'i.
Filtru folosit pcntru dcfocalizarea imaginilor digitale.
,.Graphics Interchange Format". Format de imagine pe 8 biti
(256 de culori) care suporta animatie ~i transparenta partiala.
Unitatc de masura a fi$icrclor digitalc, I024 megabytes.
Mici parti culc de argint meta lie sau cernealli din care estc
formatli imagi nea finala. Fil me le cu scnsib ilitatc mare au
granulatia mai mare dccat filmele de mica sensibilitate. La
dimcnsiuni mari ale imaginilor granulatia poatc Ii supi'iri'itoare
sau ..artistica".
Imagine pc 8 bi ti. cu un singur canal care descric imagi ni
monocrome (alb-negnt).
Cartelli care rcflccti'i l 8o/o din lumina care cadc pc ca. Tonul
rczultat este utilizat de instrumentele de rnlisuri'i a luminozita\ii
drcpt ton intem1cdiar standard.
Sistem de reproducere a tonurilor con tinue intr-o imagine
tiparitii. sub forma unui model de puncte aplicate prin metoda
tipograficii offset.
0 imagine tipllrita.
Memorie capabilii sa piistrczc informatia $i dupli cc computerul
a fost oprit.
Zona cu valori maxirne de luminozitatc intr-o imagine.
Reprczcntarc graficii a unei imagini digitalc, care indicii pi~clii
alocati fieciirui nivcl.
Memorarca starilor antcrioarc ale imaginii in Photoshop.
Instrument din Photoshop cu ajutorul ciiruia poate fi afi$ata o
stare anterioaril a imaginii.
.. Hyper Text Markup Language" - codu l ut ilizat pentru a
descrie continutul $i aspectul unei pagini web.
Numele unei culori, de cxemplu rO$U, verdc sau albastru.
0 lcgatura folosita pentru navigarea dintr-o pagina web in alta,
sau trecerea rapidii In aha zona a accleia$i pagini.
.. International Color Consonium". 0 organizatie cc grupeazii mai
multc firme produclitoarc. inclusiv Adobe, Microsoft, Agfa,
Kodak, SGI, Fogra, Sun ~i Taligent, cares-au asocial pentru a crea
un standard deschis, multi-platforrnli, de management al culorilor.
,.Image Color Management". Utilitar Windows conceput pentru
a lucra impreuna cu echipamentelc hardware, faeilitand
obtincrea unor culori previzibile.

Image Colour
l\1anagement
Image setter
Image size
Infrared film
Instant capture

Vezi ICM.
Echipament care tipiire~te separatiile de culoare CMYK utilizate
In industria tipograftca.
Dimensiunile de pixeli. de ie~ire ~i rezolutia, care definesc o
imagine digitalii.
Film sensibil la lumina cu lungimea de undii mai mare de 720
nm, invizibila ochiului uman.
Expunere suficient de rapida pentru a genera o imagine relativ
clara. fara w1 grad semnificativ de blur.
Vczi ICC.

International Color
Consortium
Interpolated resolution Rezolutia ftnalii a unei imagini. obtinutii prin interpolare.
Interpolation
Cre~terea miirimii in pixeli a unei imagini, prin inserarca de noi
pixeli intrc eci cxis1en1i.
ISO
ISO - .,I nternational Standards Organisation". Sistem numeric de
miisura a vitezei sau scnsibilitiitii relative a lilmelor fotografice
sau a echipamentelor foto .
ISP
,,Internet Service Provider". Firma care ofcra acces la Internet
prin intennediul unui server web.
J az
JPEG (.jpg)
Jump
Juxtapose

Disc cu capacitatea pu\in sub 2 GB, produs de Iomega.


.,Joint Photographic Experts Group". Format popu lar de
compresie a ti~ierelor de imagine.
A deschidc un ft~ier in aha aplica1ie.
Plasarca obiectelor sau subicctclor intr-un cadru, pentru a permitc
compararea lor.

Kilobyte

1024 bytes.

Lab mode

Un model de culori independent de cchipament, creat in 193 1 ca


standard international de miisurii a culorilor.
Instrument de selec\ie utilizat in editarea digitali'i.
Imagine creata prin cxpunerca luminii pe ionii de halogenura de
argint fotosensibilii, invizibita ochiului uman panii la dcvcloparca
prin metodc chimice.
Capaeitatea lilmului sau cchipamcntului fotografic de a inregistra
gama de luminozitate a subiectului.
Masca ata~ atii unui layer, folosita pentru a defini vizibilitatca
pixclilor din acel layer.
0 caracteristicii a programelor de editare digitalii, prin care sc pot
ob\ine imagini digitale compozitc avand fiecarc element plasat
lntr-un layer sau nivcl separat.
.,Liquid Crystal Display". Ecran cu cristalc lichide.

Lasso tool
Latent image

Latitude
Layer mask
Layers

LCD

LED
Lens

Levels
Light cyan
Light magenta
LiOn
Lithium Ion
LZ\\1 compression

i\1agic wand tool


Magnesium Lithium
Marching ants
Marquee tool
Maximum aperture
~l cgabyte
~l ega-pixcls

Memory card

Metallic silver
Minimum aperture
MnLi
Mode (digital image)
i\1oire
Motherboard

Multiple exposure
Negative

NiCd
Nickel Cadmium
Nickel Metal Hybridc
NiMH

.,Light-Emining Diode". Element constrnctiv al camerelor foto,


care oferii informa\ii despre setiirilc de expunere.
Dispozitiv optic fabricat, de obicei. din sticlii, care focalizcazii
raze le luminoase ast fel inciit sii formeze o imagi ne pe o
suprafo\ii (obicctiv foto).
Grade de luminozitate sau strdlucirc atribuitc pixclilor.
0 nuan\a slaba a culorii substractive cyan.
0 nuan\ii slaba a culorii substractive magenta.
,,Lithium Ion". Tip de acumulator.
Vczi LiOn.
0 formii de cornpresie a irnaginilor, ffira pierderi de informa!ie.
utilizatii in fom1atul TIFF.
Instrument de selcc\ic utilizat in cditarea imaginilor digitale.
Vezi MnLi.
Linie intrcniptii care indicii o sclcqic digitala de pixcli.
Instrument de selec\ie uti lizat in editarea imaginilor digitale.
Cea mai mare dcschidcrc a diafragmei obicctivului.
Unitatc de masura a fi~icrclor digitalc; I024 kilobytes.
Pcstc un mi lion de pixcli.
Dispozitiv portabil de dimensiunea unci cartele. Existe111a mai
multor tehnologii a condus la fabri carca lor in diverse formate
~i dimensiuni.
Metal crcat la developarea lilmului, care dii na~tere aspectului
granular. Vezi ,.grain".
Cea mai mica deschidere a diafragmei obiectivului.
,,Magnesium Lithium". Tip de acumulator.
RGB. CMYK etc. Modul dcscri e gama de tonuri ~ i culori a
imaginii captatc sau scanate.
Un model repetitiv cauzat. de obicci , de intcrfcrcn\a ~ i
suprapunerea unor puncte sau linii simctrice.
Placa electronica pc care sunt asamblate principalclc clememe
func\ionalc dintr-un computer la care pot Ii conectatc cclclalte
componente.
Mai multc cxpuneri pe acela~i cli~cu fotografic sau hartie.
Imagine pc film sau hartic. in care tonurilc sunt inversate; de
exemplu. tonurilc intunccate sunt rcprezentate prin tonuri
luminoase. ~i invers.
.. Nickel Cadmium". Tip de acumulator.
Vezi NiCd.
Vczi NiMH.
.,Nickel Metal Hybridc". Tip de acumulator.

Noise
Non-imaging

Intcrfcrcnte electron ice care produc paraziti pc imagine.


A nu part icipa la generarca imaginii. Ciind se refera Ia lum ina,
adcscori este cunoscuta ~i ca ..narc".

Objective
ODR

Analiza corecta, lipsita de subiectivitatc. a informa1iei.


..Ouput device resolution". Numiirul de puncte de cerneata
tiparite de imprimanta pc un inch de hiinie.
Gradul de non-1ransparen1a.
Care nu transmite lumina.
Procesul de rcglarc fin<'i a m<1rimii ~i calitii!ii de afi~;arc a unci
imagini, sau portiuni de imagine. prelucrate pcntru web.
in afara gamei de cu lori pc care o poate crea un anumit
cchipamcnt.
Vezi ODR.

Opaci ~

Opaque
Optimize
Out of gamut
Output device
resolution

Traseul unei forme vcctoriale.


.,Portabl e Document Format'". Format de date ereat folosi nd
programe Adobe.
Pegging
Ac1iunea prin care sunt fixate valorile de ton sau culoarc, astfcl
inciit sa nu tic modificate la ajustarea curbclor de imagine.
Photo Multiplier Tube Vezi PMT.
Cristal care i~i schimbii miirirnea, cu prccizie, la modificarea
Piezoelectric
tensiunii aplicate asupra sa. Estc adcscori utilizat in construc\ia
imprimantelor. cu rolul de a liisa sa trcaci'i o cantitatc precisa de
ccmcala printr-un orificiu.
Pixel
Ccl ma i mic element dintr-o imagine digitala, de forma unui
pat rat.
Pixellated
0 imagine in care pixel ii sunt vizibili pcntru ochiul uman. iar
liniile curbe apar zim\atc sau in sciiri.
PMT
,.Photo Multiplier Tube". Dispozi ti v fotoscnsibil folosit. de
obicei, in construc\ia scanncrclor cu tambur.
Portable Document Vezi PDF.
Format
Etapli in cursul ciireia infomiatia digitalii este transformatil intr-o
Pre-press
fonna adecvata procesului de tiparire industriala.
Cele trei culori ale luminii (ro~u. verde ~i albastru) din care pot fi
Primary colours
create toate cclclahc culori.
Processor speed
Vitcza de lucru a procesorului (CPU) unui computer. miisuratii in
megahertzi.
Quick mask mode
Canal alfa tcmporar, folosit pentru ob1incrca unor selcciii de fineie.
RAID
..Redundant Array of Independent Disks". Un ansamblu de harddiskuri, pc care informa\ia poate fi scrisii simultan.
RAM
,,Random access memory". Memoria volatilii, sau memoria de
lucru a unui computer.
Path
PDF

Redundant Array of
Independent Disks
Reflector
Refraction

Resample
Resolution
RGB
Rollover

Rubber stamp

Sample
Saturation (colour)
Save a Copy

Save As

Scale
Scratch disk memory
Screen real estate
Screen re-dra ws
Secondary colors
Sharp
Silver halide
Single-Lens Reflex
Slice

Sliders

Vezi RAID.
Suprafatii utilizaul pentru a reflccta lumina clitrc zone
intunecoase.
Schimbarea de direc\ie a luminii, la trecerea printr-o suprafatii
transprenta, sub un unghi.
Schimbarea numiirului de pixcli ce formeaza o imagine
digitalii.
Masura gradului de dcfinitie; cste numitii $i ,,sharpness".
RO$U, verde ~i albastru. Cele trei culori prin1are folosite pentrn
reprezentarea imaginilor pe monitor.
Efect web in care imaginca afi$atii intr-o zonli de ecran se
schimba atunci cand utilizatorul executii o anumita ac\iune din
mouse.
Un instrument folosit pentru reproducerea pixelilor, in proccsul
de prelucrare digitala a imaginilor.
Alegerca unci valori de culoare, pentru a fi analizatii sau
folosita.
lntensitatea nuantelor de culoare.
Optiunc care ii permite utilizatorului sii crcezc replica unui
fi$ier de imagine, care insi'i nu contine layere sau canale
suplimentare.
Optiunc care ii pcnnitc utilizatorului sa crcczc duplicatul unui
fi$icr de imagine, sub un alt nume, astfcl incat documentul
original sii nu fie. afectat de modificiirile operate in procesul de
prelucrare.
Un raport de miiri1ni.
Zona de hard-disk alocatii ca spa\iu de lucn1 pentru programe
cum este Photoshop.
Zona de eeran disponibilii pentru afi$area imaginilor digitale,
care nu este ocupatii de palete ~i bare de instrumente.
Timpul necesar pentru afi~area infonnatiei pe monitor, astfel
lncat schimbari le sa fie operate prin aplicarea programului.
Culorile cyan, magenta ~i galben, create prin amestecarea a
doua culori primare.
Focalizat, clar.
Derivat al argintului, aplicat adeseori ca strat fotosensibi l pe
filmelc foto; halogenurii de argint.
Vezi ,,SLR camera".
Opera~ia prin care o imagine este impartita in fragmente
dreptunghiulare, care pot fi optimizate individual sau pot servi
la crearea unor zone functionale in pagini web.
Cursoare din care sunt ajustate culoarea, tonul, opacitatea etc.
in programele de prclucrare a imaginilor digitalc.

S LR camera

Snapshot
Soft proof
Software
Subjective analysis
Subtracti ve colour
System software

Tagging

Thematic images
T IFF
T one
Transparent
Tri-colour
T rue resolution
TTL meter

Tweening

UCR

Under Colour
Removal
Unsbarp mask filt er
Unsbarp Mask

URL
USl\11

,.Single Lens Rc n c x camc.ra" . lmaginca din obiectiv cstc, in


esenta, accca$i care va aparea pc film. Ynainte de a dcclan$a
aparatul. accastii imagine estc privitii printr-o oglindii care se dii
la o parte la dcschidcrca obturatorului ..
Ynregistrarca unei etape din procesul de prclucrare a imaginii ,
piistratii piinii la inchidcrca fi$ierului.
Imaginea digitalii afi$atii pc monitor, pcntru a vcrifica acurate\ea
imaginii finale.
Program de computer.
Opinii personalc sau piireri referitoarc la valoarca esteticii ~ i de
comunicare a unci imagini.
Sistem de culori in care culorile primare galbcn. magenta $i cyan
formeazii, prin amestecare, toatc cclclaltc culori.
Sistcmul de operare al computcrului. de exemplu Windows sau
Mac OS.
Sistcm in care un profil cste inclus printre datele de imagine ale
unui fi$ie r, pentru a ajuta la dcscricrca caractcristici lor de
culoarc.
Set de imagini cc rcflectii o anumitii idcc sau un concept.
..Tagged Image File Format". Format popular de fi~ie r grafic,
utilizat In aplica\iilc ,,desktop publishing".
Ton de culoare sau nuan\ii de gri.
Care perrnite trecerca luminii.
Filtru care rc\ine nuao\a oriciireia dintre ccle trci culori primare
aditivc: rO$U, verde $i albastru.
Rczolu\ia unei imagini create prin metode hardware - camera
foto sau scanner - fiidi interpolare.
Instrument de miisurii a luminii reflcctate prin obiectiv. Este o
metoda convenabila de a determina luminozitatca unei scene,
pentru cii senzorul instrumentului de masura ,.vede" prin obiectiv.
Derivat din termenii .. in betweening" - un proces automat de
gencrarc a unor cadre suplimcntare. intre doua cadre cxistente ale
unei anima\ii.
,.Under Colour Removal". Mctodii prin care zonclc de imagine
intunecate sunt tiparitc cu cemealii neagrii, in locul unui amestec
de cerncalii galbcnii. magenta ~i cyan.
Vezi UCR.
Filtru utilizat pcntru a cre~te claritatca unei imagini digitalc.
Vczi USM.
,,Universal Resource Locator". Adresa unicii de Internet alocatii
fieciirei pagini de web.
.,Unsharp Mask". Metodii de cre$tere a clarita\ii imaginilor.

Vector graphic
Video card
Video memory
Vir tual memory
Visualise

Imagine independenta de rezolutie, descrisa prin caracteristicile


sale geometrice $i nu prin pixeli.
Placa de circuit pe care sunt montate componentele necesare
pentru controlul monitorului unui computer.
Memoria necesara pentru ca monitorul sa poata afi~a imagini.
Memorie pe hard-disk, alocata sa functioneze ca RAM.
A imagina cum va arata o imagine dupa ce va fi definitivata.

Workflow

Serie de etape repetabile, necesara pentru a obtine un anumit


rezultat intr-un proces de prelucrare digitala a imaginii.

Zip
Zoom tool

Disc produs de Iomega, cu capacitati de 100 MB sau 250 MB.


lnstrument care mare$te o imagine digitala pe ecran.