Sunteți pe pagina 1din 10

Profesii i ocupa ii n domeniul comercial

Nicolae Lupu1
Andreea Marin-Pantelescu2
1) 2)
Academia de Studii Economice din Bucure ti, Romnia
e-mail: nicolae.lupu@com.ase.ro
e-mail: marindeea@yahoo.com
Rezumat
Clasificarea ocupa iilor din Romnia (C.O.R.) a fost adoptat n 1995, de
atunci fiindu-i aplicate mai multe modific ri i complet ri. Pentru sectorul
hotelurilor i restaurantelor, un interes special prezint complet rile aduse prin
Ordinul nr. 149/2006.
Func iile i meseriile de baz au fost statuate n 1995. Astfel, au fost
stabilite denumiri precum ef de recep ie hotel, recep ioner de hotel, lucr tor
concierge, guvernant de hotel/etaj i camerist hotel, respectiv buc tar ef,
buc tar, ef de sal restaurant (matre dhtel) i osp tar (chelner). Ulterior,
au fost ad ugate func ii i meserii ca director de hotel, director de cazare,
director restaurant, somelier i animator de hotel.
Totu i, n limbajul profesional nregistr m i alte func ii, precum revenue
manager, front-office manager, night-auditor, bagajist i host/hostes . Chiar dac
n elegerea a fost i este c n carnetul de munc nu pot fi nscrise dect func ii i
meserii prev zute prin C.O.R., practic, pentru necesit ile operative ecuson,
elaborare a fi ei postului etc. pentru fiecare astfel de ocupa ie n parte s-a putut i
se poate folosi formula consacrat , probabil n englez sau, de preferin , n
romne te. Cele mai multe denumiri n limba englez i pot g si o traducere
adecvat n romne te.
n continuare, prin demersuri, ndeosebi ale asocia iilor profesionale din
domeniu, conforme cu necesit ile tuturor categoriilor de stabilimente, se poate
ini ia i ob ine modificarea i completarea pe mai departe a C.O.R.
Cuvinte-cheie: clasificarea
hotelier , director de hotel

ocupa iilor,

func ie,

meserie,

industria

Clasificare JEL: J44, L83

Vol XI Nr. 25 Februarie 2009

73

Clarific ri cu privire la denumirea profesiilor


i ocupa iilor din industria hotelier

Introducere
Potrivit Ordinului comun al ministrului muncii i solidarit ii sociale i al
pre edintelui Comisiei Na ionale pentru Statistic nr. 138/1995 privind aprobarea
Clasific rii ocupa iilor din Romnia (C.O.R.), cu modific rile i complet rile
ulterioare, OCUPA IA este activitatea util , aduc toare de venit (n bani sau
natur ), pe care o desf oar o persoan n mod obi nuit, ntr-o unitate economicosocial i care constituie pentru aceasta surs de existen . Ocupa ia este, deci,
proprie persoanelor active, care practic o activitate recunoscut de societate ca
util pentru sine i semenii s i. Ocupa ia unei persoane poate fi exprimat prin:
func ia sau meseria exercitat de aceasta [9].
Tot C.O.R. arat c pentru definirea corect a no iunii de ocupa ie i
evitarea confuziei, este necesar s se defineasc i no iunea de PROFESIE, care, n
unele cazuri, poate fi i ocupa ie, iar n altele nu.
Deci, PROFESIA este specialitatea (calificarea) ob inut prin studii, iar
ocupa ia este specialitatea (calificarea) exercitat efectiv la locul de munc .
Pe lng func iile i meseriile de baz statuate n 1995 - inclusiv la
interven ia unor organiza ii profesionale, precum actuala Federa ie a Industriei
Hoteliere din Romnia i Clubul Na ional al Someleriei din Romnia - prin
ordinele nr. 338/2003 i, mai ales, nr. 149/2006 [10] au fost aduse complet ri cu
referire la sectorul hotelurilor i restaurantelor, precum i al agen iilor de turism.
1. Func ii i meserii specifice activit ii de cazare
Potrivit Alian ei Interna ionale de Turism, hotelul este un stabiliment n
care, cu condi ia pl ii, voiajorii pot s se cazeze, precum i s se hr neasc i s se
distreze . Prin urmare, spa iile de alimenta ie i cele aferente altor presta ii de sub
acela i acoperi fac parte integrant din hotel. Astfel c exprimarea complex
hotelier , utilizat uneori n Romnia, apare ca superflu , iar formularea hotelrestaurant are o conota ie pleonastic . ns , n conformitate cu nomenclatorul
folosit n anii 80, continuat prin prevederile C.O.R., conducerea unic a unui
asemenea stabiliment ar apar ine efului complex hotelier sau responsabilului
complex hotel-restaurant . n 2006, ultima dintre aceste func ii a fost eliminat i
nlocuit prin manager n activitatea de turism ; a fost p strat eful complex
hotelier i a fost ad ugat, n sfr it, director de hotel . De altfel, directorul de
hotel a ap rut oficial mai devreme, n 1993, odat cu instituirea, prin Ordinul
ministrului turismului nr. 102, a obliga iei brevet rii persoanelor care conduc
activit i de turism. La rndul s u, manager n activitatea de turism exist din
1995, fiind introdus prin Ordinul nr. 207 pentru aprobarea Normelor metodologice
74

Amfiteatru Economic

Profesii i ocupa ii n domeniul comercial

privind acordarea licen elor i a brevetelor de turism i fiind prev zut mai degrab
ca o func ie generic : Persoanele care de in brevete de manageri n activitatea de
turism pot ocupa oricare dintre func iile prev zute... (director de hotel etc.).
Cu acela i sens ar trebui folosit termenul hotelier : Dic ionarul explicativ
al limbii romne (DEX) arat c reprezint persoana care ine, administreaz un
hotel; proprietar al unui hotel. ns , prin n elegerea dat de c tre actualul Minister
al Educa iei, Cercet rii i Tineretului, n leg tur cu aprobarea specializ rilor i a
unit ilor de competen , precum i de c tre fosta Asocia ie a Hotelierilor din
Romnia (A.H.R.), hotelierul ar acoperi o arie mai larg de calific ri. Astfel,
conform Statutului A.H.R., hotelierul se define te ca fiind persoana avnd
calificare n meseriile: recep ioner-hotel, concierge, casier-hotel, supraveghetoarehotel, chelner, barman, buc tar . n astfel de cazuri, impresia l sat este c
hotelier desemneaz mai degrab prescurtarea derivat din sintagma lucr tor
hotelier utilizat , de exemplu, ca denumire de curs de c tre cel mai cunoscut
furnizor de formare profesional i managerial pentru adul i din Romnia,
Tourism, Hotel & Restaurant Consulting Group.
O similitudine se poate stabili ntre hotelier i restaurator : acesta din
urm i p streaz sensul originar, de proprietar sau administrator de restaurant ,
a a cum este i n limba francez . Termenul era mult mai frecvent utilizat n epoc ,
cnd, de exemplu, ncepnd cu 1933, n Romnia, func iona Sindicatul Alimentar
al Restauratorilor, Crciumarilor, B canilor, Ber riilor i Cafegiilor i tuturor
comercian ilor de alimente din ntreaga ar .
A a cum hotelul nu se rezum la cazare, nici directorul de hotel nu este
analog cu rooms division manager (de i a a apare uneori tradus chiar pe cte o
carte de vizit bilingv ). n acest context, nici vechea sintagm administrator
hotel , re inut n C.O.R., nu este deloc satisf c toare. Este de preferat
responsabil cazare , care apare de asemenea n C.O.R. Cel mai bine este ca
directorul departamentului cazare al hotelului s fie numit director de cazare (tabel
1) sau, dac are n subordine prestarea i a altor servicii, director de
presta ii/director de opera iuni. Directorul de cazare a intrat n C.O.R. n 2006. n
alte hoteluri, directorul de opera iuni este un fel de director adjunct/director
executiv/director rezident/director de exploatare.
Departamentul cazare al unui mare hotel cuprinde dou servicii: frontoffice la rndul s u incluznd compartimentele/func iunile rezerv ri, recep ie,
concierge, casierie, central telefonic [1] i de etaj. Practic, n hotelurile mai
mici, front-office-ul se confund cu recep ia. Dac serviciul front-office este
condus de front-office manager (inexistent n C.O.R.), recep ia are n frunte ef
de recep ie hotel . Func ia cea mai reprezentativ a serviciului fronf-office r mne
recep ioner de hotel (nu recep ionist , cel pu in nu n limba romn , chiar dac
apare i el n C.O.R.). Lucr torul concierge este de asemenea prezent n C.O.R.,
specificul func iei fiind reprezentat de furnizarea de informa ii i de intermedierea
de servicii n exteriorul hotelului. Li se adaug casier i casier valut , m car
unul dintre ace tia putnd fi asimilat cu casierul de la front-office, precum i agent
Vol XI Nr. 25 Februarie 2009

75

Clarific ri cu privire la denumirea profesiilor


i ocupa iilor din industria hotelier

de rezerv ri i telefonist . Practic, n afara func iilor i meseriilor specifice, mai


multe denumiri generice , precum casier , pot fi utilizate i n cadrul hotelurilor
i restaurantelor. Recep ionerul/casierul care lucreaz exclusiv pe perioada nop ii,
avnd atribu ii specifice, de nchidere a zilei , este night-auditor absent din
C.O.R. Unele hoteluri folosesc un coordonator, front-desk manager, care i el
lipse te din C.O.R. Dac ef de recep ie hotel sau recep ioner de hotel , ca
i curier , garderobier , lustragiu sau portar au fost introduse n C.O.R. de
la bun nceput, alte ocupa ii necalificate, precum cea de bagajist, relativ r spndit ,
nu apare n mod expres; hamal nu este un echivalent satisf c tor. Evident c ,
prin cerin e i atribu ii, portarul de la hotel se deosebe te sensibil de portarul de la o
institu ie oarecare. Transcrierii comisioner , din C.O.R., i este de preferat
comisionar , potrivit DEX i actualelor Norme metodologice privind clasificarea,
aprobate prin Ordinul MIMMCTPL nr. 636/2008 [11].
Denumirile principalelor profesii i ocupa ii din activit ile de direc ie
a hotelului i de cazare n limbile romn , englez i francez
Tabelul 1
Activit i
Limba romn
Limba englez
Limba francez
Direc ie
Director de hotel
Hotel director
Directeur dhtel
Directeur de
FrontDirector de cazare Rooms division
manager
lhbergement
office
Front office manager Chef de rception
ef de recep ie
Shift leader
Chef de relve
hotel
Hotel receptionist
Rceptionnaire
ef de tur
Concierge
Concierge
Recep ioner de
Cashier
Caissier
hotel
Employ aux
Lucr tor concierge Reservations cleark
Telephone-operator
rservations
Casier
Standardiste
Agent de rezerv ri Courier
Cloakroom attendant Courrier
Telefonist
Shoeblack
Garde-robire
Curier
Doorman
Cireur de chaussures
Garderobier
Porter
Portier
Lustragiu
Errand boy
Bagagiste
Portar
Chasseur
Bagajist
Comisionar
Etaj
Guvernant
Executive
Gouvernante gnrale
general
housekeeper
Gouvernante dtage
Guvernant de etaj Supervisor
Femme de chambre
Camerist hotel
housekeeper
Lingre
Lenjereas hotel
Chamber maid
Hotel seamstress

76

Amfiteatru Economic

Profesii i ocupa ii n domeniul comercial


Sursa: Ana Maria Gal, Georgeta Felicia Teodorescu, Ghid de conversa ie pentru personalul
din restaurante, Editura Gemma Pres, Bucure ti, 2000; Dictionary of Hotels,
Tourism and Catering Management, Peter Collin Publishing, 1999

Credem c shift leader poate fi utilizat tradus n romne te - ef de tur f r nicio problem .
Aplicnd tehnica de diferen iere a tarifelor cunoscut ca yield management,
unele mari hoteluri utilizeaz o func ie de revenue manager, care, neavnd un
corespondent direct n C.O.R. i, n general, n limba romn , trebuie denumit ca
atare.
Coordonarea n cadrul serviciului de etaj este asigurat de c tre
guvernanta de hotel/etaj , asimilate de c tre C.O.R. din limba francez . Ar trebui
precizat c existen a guvernantelor de etaj impune denumirea de guvernant
general sau guvernant ef . Cu sensul de guvernant , n anii 80, termenul
consacrat era supraveghetoare . De i C.O.R. a re inut supraveghetor hotel , l-a
inclus n grupa de baz portari, paznici i asimila i . Cndva necalificat ,
camerista hotel este reconsiderat de C.O.R. drept func ie, spre deosebire de
menajer (cu care, uneori, pe nedrept, camerista este confundat ), dar i de
ngrijitor spa ii hoteliere ultimele dou fiind ocupa ii necalificate. n 2006, n
C.O.R. a fost introdus i lenjereasa de hotel .
2. Specificit i ale activit ii de alimenta ie
Director restaurant a intrat n C.O.R. n 2006, ad ugndu-i-se efului
restaurant . Mai nainte, formula consacrat era de ef de unitate de alimenta ie
public . Ca i n cazul directorului de hotel, oficial , pentru prima dat ,
directorul de restaurant a ap rut anterior, n 1998, prin Ordinul ministrului
turismului nr. 125 pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea de
comercializare a serviciilor turistice, criteriile i metodologia de acordare a
licen elor i brevetelor de turism. De asemenea, din 2006, exist director de
departament alimenta ie , din acel moment n schimb renun ndu-se la patron
unitate alimenta ie public .
Produc ia culinar din restaurant este condus de c tre buc tar ef ;
nuan nd prevederea din C.O.R., se poate adopta varianta folosit uneori n
limbajul uzual, de ef buc tar . Tot att de adev rat este c n francez i englez
se folose te denumirea simplificat , de chef (tabel nr. 2), iar C.O.R. cuprinde
numero i al i efi . Sunt prev zute i alte func ii, precum maistru n arta
culinar (corect este maestru n arta culinar !), buc tar , bufetier , cofetar
i patiser , dar nu i ef de partid . Maestru n arta culinar este titularul
diplomei cu aceea i denumire, acordat pe baz de examen. ntruct, de obicei,
eful buc tar este lucr tor gestionar , este de preferat ca maestrul n arta culinar
s fie l sat liber de astfel de sarcini, pentru a se putea consacra profesiei n sine,
prin manifest ri de creativitate. Partida este o sec iune din buc t rie. n 2006 au

Vol XI Nr. 25 Februarie 2009

77

Clarific ri cu privire la denumirea profesiilor


i ocupa iilor din industria hotelier

fost ad uga i: buc tar specialist , cofetar ef , pizzar , lucr tor buc t rie
(sp l tor vase mari) , precum i tehnolog alimenta ie public i inspector
calitate produc ie culinar .
Coordonatorul forma iei de lucru din salonul de servire este eful de sal
restaurant (matre d htel) ; anterior C.O.R., era folosit expresia osp tar
principal . Matre d htel [2] este formula recomandat , cel pu in pentru
restaurantele cu preten ie, cosmopolite. Este folosit nu numai de c tre francezi, ci
i de c tre anglo-saxoni i nu numai. De altfel, cei mai mul i termeni cu larg
utilizare din domeniul gastronomiei au fost prelua i din limba francez . Uneori este
preferat prescurtarea matre d . Traducerea n romne te pentru matre d htel
ar fi eful casei , cuvntul htel neavnd de-a face cu spa iile de cazare, ci
traducndu-se prin palat, edificiu, stabiliment; astfel c , de exemplu, sediul
autorit ii municipale/prim riei ntr-un mare ora este htel de ville , evident c
nu hotelul ora ului , ci, mai degrab , casa ora ului . n subordinea direct a unui
matre d htel, unele mari restaurante utilizeaz func ia de ef de rang; fiecare ef
de rang este responsabil al unei p r i din salonul de servire i coordoneaz
activitatea unui num r de 3-5 chelneri.
Denumirile principalelor profesii i ocupa ii din activitatea
de alimenta ie n limbile romn , englez i francez
Activit i
Limba romn
Buc t rie Director restaurant
Director de
departament
alimenta ie
ef buc tar
Buc tar
Bufetier
Cofetar
Patiser
ef de partid
Sp l tor de vase
Servire
ef de sal restaurant
ef de rang
Chelner
Somelier
Picol
Hostes
Barman

Limba englez
Restaurant director
Food & beverage
manager
Chef
Cook
Larder chef
Confectioner
Pastry cook
Chef de partie
Dishwasher

Tabel ul 2
Limba francez
Directeur de restaurant
Directeur de la
restauration
Chef de cuisine
Cuisinier
Garde-manger
Confiseur
Ptissier
Chef de partie
Plongeur

Matre d
Station waiter
Waiter
Sommelier
Assistant waiter
Hostess
Bartender

Matre d htel
Chef de rang
Serveur
Sommelier
Commis
Htesse
Barman

Sursa: Ana Maria Gal, Georgeta Felicia Teodorescu, Ghid de conversa ie pentru personalul
din restaurante, Editura Gemma Pres, Bucure ti, 2000; Dictionary of Hotels,
Tourism and Catering Management, Peter Collin Publishing, 1999

78

Amfiteatru Economic

Profesii i ocupa ii n domeniul comercial

Osp tar (chelner) este func ia definitorie pentru servirea consumatorilor.


Cei mai reprezentan i profesioni ti din domeniu recomand termenul chelner , din
german ; astfel, din 1995, a fiin at Asocia ia Na ional a Chelnerilor, Barmanilor i
Somelierilor din Turism, iar cu peste un secol mai nainte, n 1881, a fost fondat
Societatea Interna ional a chelnerilor din Bucure ti. Uneori, n restaurantele de
clas , n rile francofone, ef de rang este tot un astfel de lucr tor cu atribu ii de
servire. Somelier a fost introdus n C.O.R. n 2003; provine din fran uzescul
sommelier [8]. Cel mai adesea, la origine, somelierul este chelner. Obligatoriu n
restaurantele i barurile de noapte de 4-5* pn n 2008, somelierul a retrogradat
ca recomandare prin actualele Norme metodologice privind clasificarea, aprobate
prin Ordinul MIMMCTPL nr. 636/2008. Adev rul este c foarte pu ine restaurante
au angajat somelier, mai interesa i de aceast specialitate p rnd s fie produc torii
i distribuitorii de vinuri, somelierii respectivi punndu- i n valoare abilit ile n
cadrul unor prezent ri de produse. La baza piramidei forma iei de servire st
ajutorul osp tar sau, am sugera, ajutorul de chelner / picolul . Chelnerul de la
room-service ar fi chelner de etaj; C.O.R. l nume te lucr tor room service hotel .
Pentru verificarea i completarea mini-barurilor ar putea fi ncadrat controlor. De
asemenea, pentru primirea clien ilor i plasarea lor la mas , poate exista i
host/hostes (hostess, htesse).
Barmanului , n 2006, i-au fost ad uga i barman preparator i barman
ef . Consider m c prepararea de amestecuri de b uturi ar trebui s reprezinte
ns i esen a activit ii barmanului, prin urmare sintagma barman preparator ar
avea conota ie pleonastic .
3. Alte activit i proprii hotelurilor
n general, activit ile hoteliere sunt opera ionale reprezentate de
prestarea nemijlocit a serviciilor hoteliere i func ionale care nu se
concretizeaz n prestarea de servicii, dar care sunt, n egal m sur , indispensabile
bunei func ion ri a hotelului, acoperind func iile de administrare, control,
comercializare/marketing-vnz ri,
ntre inere/tehnic,
anima ie.
Activit i
opera ionale sunt, n principal, tocmai cazarea i alimenta ia.
Crew, din restaurantele fast-food de lan , este echivalat cu lucr torul
comercial (tabel 3). Alte func ii, utilizate la McDonald s, sunt: crew trainer,
manager de zon , shift manager, manager de restaurant. Toate pot fi asimilate n
limba romn f r dificultate. Din acest domeniu, C.O.R. cuprinde director unit i
tip fast-food .
Departamentul/serviciul conferin e
i banchete/evenimente, care
desf oar tot activit i opera ionale, poate avea director of event management,
banqueting captain etc. [7], dar traducerile sau asimil rile sunt relativ u or de f cut.
Astfel, C.O.R. prevede director de departament organizare evenimente/
banqueting .
Vol XI Nr. 25 Februarie 2009

79

Clarific ri cu privire la denumirea profesiilor


i ocupa iilor din industria hotelier

80

Amfiteatru Economic

Profesii i ocupa ii n domeniul comercial

Denumirile principalelor profesii i ocupa ii din alte activit i


ale hotelului n limbile romn , englez i francez
Tabelul 3
Limba romn
Lucr tor comercial fast-food
Director de departament
organizare banqueting
Crupier
Director vnz ri
Manager marketing
Animator de hotel

Limba englez
Crew
Banqueting manager

Limba francez
Ouvrier commercial
Directeur des banquets

Dealer
Sales director
Marketing manager
Hotel animator

Croupier
Directeur des ventes
Directeur de marketing
Animateur

Sursa: Ana Maria Gal, Georgeta Felicia Teodorescu, Ghid de conversa ie pentru personalul
din restaurante, Editura Gemma Pres, Bucure ti, 2000; Dictionary of Hotels,
Tourism and Catering Management, Peter Collin Publishing, 1999

n cazinou lucreaz schimb tor fise changeur (cazinou) , crupieri i


asimila i , cap de mas (cazinou) , ef mas (cazinou) .
Pentru departamentul/serviciul marketing-vnz ri, C.O.R. stabile te func ii
de director vnz ri i manager marketing (tarife, contracte, achizi ii) .
Din 2006, hotelurile pot avea tehnician compartiment securitate hotel .
Dac cele mai multe activit i func ionale, inclusiv activit ile de
marketing-vnz ri i de tehnic, sunt ncadrate cu func ii i meserii comune cu alte
sectoare economico-sociale, anima ia prezint particularit i. Animatorul de
hotel , precum i ghidul de anima ie au fost introdu i n C.O.R. n 2006. De fapt,
ghidul de anima ie, pentru organizarea activit ilor de agrement, a programelor
sau ac iunilor turistice pentru turi ti pe perioada sejurului a ap rut nc din 1998,
evocat fiind prin Ordinul ministrului turismului nr. 10 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind selec ionarea, colarizarea, atestarea, utilizarea i atribu iile
ghizilor de turism. Un hotel cu program de anima ie, care propune un aranjament
all-inclusive, poate fi condus de director de club (hotelier) (din 2006).
Alte func ii i meserii, din activit i conexe hotelurilor i restaurantelor,
introduse n C.O.R. n 2006, sunt: director de departament catering , conduc tor
de pensiune turistic rural , lucr tor pensiune turistic , cabanier , fochist la
cazane de ap cald i cazane de abur de joas presiune , ucenic .
Concluzii
Dup 1995, vreme de un deceniu, mai ales dup clasificarea la categoria
maxim a mai multor hoteluri de lan interna ional din Bucure ti, reprezentan ii
acestora, cu diferite prilejuri, au reclamat dificult ile determinate de restric iile
induse de C.O.R. ntr-adev r, de i pentru realizarea clasific rii i descrierea
ocupa iilor s-au avut n vedere mai multe criterii, ntre care clasific ri

Vol XI Nr. 25 Februarie 2009

81

Clarific ri cu privire la denumirea profesiilor


i ocupa iilor din industria hotelier

interna ionale standard ale ocupa iilor, precum i informa iile culese de la diferi i
agen i economici, privind lista ocupa iilor specifice acestora , situa iile concrete,
proprii sectorului hotelurilor i restaurantelor, sunt foarte diverse i se afl ntr-o
permanent evolu ie mai ales n sensul alinierii la experien a interna ional . Cu
toate acestea, declarat, ca mod de utilizare, lucrarea [C.O.R.] este conceput ca un
instrument necesar, adresndu-se tuturor celor care gestioneaz i prelucreaz
informa ii statistice referitoare la ocupa ii, la nivel macro- sau microeconomic, i
este destinat , n principal, clasific rii i codific rii corecte a ocupa iilor
nregistrate cu privire la popula ia ocupat , omeri, locuri vacante etc. Chiar dac
n elegerea este c n carnetul de munc nu pot fi nscrise dect meserii i func ii
conforme cu C.O.R., practic, pentru necesit ile operative ecuson, elaborare a
fi ei postului etc. pentru fiecare ocupa ie n parte s-a putut i se poate folosi un
echivalent, probabil n englez sau, de preferin , n romne te. Cele mai multe
denumiri n limba englez i pot g si o traducere adecvat n romne te.
n continuare, prin demersuri, ndeosebi ale asocia iilor profesionale din
domeniu, conforme cu necesit ile tuturor categoriilor de stabilimente, se poate
ob ine modificarea i completarea pe mai departe a C.O.R.
Bibliografie
1. Baker, Sue; Bradley, Pam; Huyton, J., Principles of Hotel Front Office
Operations, Cassell, London, 1994
2. Florea, C., Bugan, M., Matre dhtel, Gemma Print, Bucure ti, 2003
3. Gal, Ana Maria; Teodorescu, Georgeta Felicia, Ghid de conversa ie pentru
personalul din restaurante, Editura Gemma Pres, Bucure ti, 2000;
4. Perrin, D., Lhtellerie, Presses Universitaires de France, Paris, 1991
5. St nciulescu, Gabriela; Jug naru, I. D., Anima ia i animatorul n turism,
Editura Uranus, Bucure ti, 2006
6. *** Dictionary of Hotels, Tourism and Catering Management, Peter Collin
Publishing, 1999
7. *** Hotelul de lux Echipamente i personal, Editura ASE, Bucure ti, 2001
8. *** Somelierul, profesia viitorului, Inter-Rebs, Bucure ti, 1999
9. *** Ordinul ministrului muncii i protec iei sociale i al pre edintelui Comisiei
Na ionale pentru Statistic nr. 138/1995 privind aprobarea Clasific rii
ocupa iilor din Romnia, n Monitorul Oficial al Romniei , partea I, nr.
272/1995
10. *** Ordinul ministrului muncii, solidarit ii sociale i familiei i al
pre edintelui INS nr. 149/2006 privind completarea Clasific rii Ocupa iilor din
Romnia, n Monitorul Oficial al Romniei , partea I, nr. 234/2006
11. *** Ordinul ministrului pentru IMM, comer , turism i profesii liberale nr.
636/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea
structurilor de primire turistice, n Monitorul Oficial al Romniei , partea I,
nr. 379 bis/2008
82

Amfiteatru Economic