Sunteți pe pagina 1din 811

Institutul Național de Statistică

Centrul Național de Pregătire în Statistică

CAEN Revizuit 2

Produse-servicii pe clase de activitate


CAEN Revizuit 2 şi CPSA 2008
și
CPSA 2008

Note explicative
Produse-servicii
Produse-servicii pe
pe clase
clase de
de activitate
activitate
Note
Note explicative
explicative
Institutul Național de Statistică
Centrul Național de Pregătire în Statistică

CAEN Revizuit 2
și
CPSA 2008
Produse-servicii pe clase de activitate

București, 2009
Colectiv de autori

Coordonatori ediție:
– ing. Gheorghe CONSTANTINESCU – Institutul Național de Statistică
– ing. Lucia Cecilia SINIGAGLIA – Institutul Național de Statistică

Consultanți științifici:
– prof. univ. dr. Vergil VOINEAGU – Academia de Studii Economice
– prof. univ. dr. Alexandru ISAIC-MANIU – Academia de Studii Economice
– ec. Gabriel JIFCU – Institutul Național de Statistică
– ing. Mariana PIETREANU – Centrul Național de Pregătire în Statistică
– ec. Adrian DAMACHI – Centrul Național de Pregătire în Statistică

© Monitorul Oficial R.A.

Descrierea CIP a Bibliotecii aționale a României


CAE Revizuit 2 și CPSA 2008: produse și servicii pe
clase de activitate, note explicative - București:
„Monitorul Oficial” R.A. 2009
ISBN 978-973-567-690-2

331.542(498)
CUPRINS

Cuvânt-înainte ........................................................................................................... V

ORDINUL nr. 337/20 aprilie 2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor


din economia naţională – CAEN ............................................................................... VII

Introducere în sistemul internaţional de clasificări economice ...................................... VIII

Principii utilizate în elaborarea CAEN ........................................................................... XII

Reguli de clasificare pentru unități ................................................................................ XV

ORDINUL nr. 605/15 octombrie 2008 privind actualizarea Clasificării produselor


și serviciilor asociate activităților – CPSA......................................................................... XVIII

Capitolul I

Structura pe secțiuni a CAEN Rev. 2 ............................................................................ XIX

Structura pe diviziuni a CAEN Rev. 2 ........................................................................... XXIII

Capitolul II

CAEN Rev. 2 și CPSA 2008 – prezentare în paralel ..................................................... 1

Capitolul III

Tabel de corespondență CPSA 2002 – CPSA 2008 ...................................................... 691

Capitolul IV

Tabel de corespondență CPSA 2008 – TVIR 2009 ................................................................... 721

III
CUVÂNT-ÎNAINTE

În procesul de integrare a României în structurile Uniunii Europene o componentă


esenţială o reprezintă armonizarea informaţională de o manieră care să permită o deplină
comparabilitate între datele produse de sistemul statistic naţional şi cele elaborate de sistemele
internaţionale. Acest demers, de o mare complexitate, se realizează practic de către Institutul
Naţional de Statistică în cadrul strategiei de dezvoltare a statisticii româneşti. Totodată, Institutul
Naţional de Statistică este instituţia abilitată să pună la punct instrumentarul necesar asigurării
sincronizării cu circuitele europene prin comunicarea de date şi informaţii despre România
(culese, prelucrate şi transmise) conform aceloraşi reglementări ca şi în celelalte ţări ale Uniunii
Europene, fiind direct responsabil pentru elaborarea şi implementarea noilor clasificări naţionale
pentru activităţi şi produse.
De altfel, întreaga statistică internaţională a parcurs un proces de revizuire a clasificărilor
sale, cunoscut sub numele generic de Operaţiunea 2007, cu efecte asupra sistemului naţional
de clasificări economice de interes general, în mod special asupra Clasificării produselor şi
serviciilor asociate activităţilor (CPSA), având ca temei legal pentru elaborare şi implementare
HG nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general
prevăzute în concepţia generală a informatizării în România – art. 1, anexa nr. 1; HG nr. 53/1999
privind aprobarea Clasificării produselor şi serviciilor asociate activităţilor (CPSA) – art. 4 alin. (1)
şi (2) şi Regulamentul (EC) nr. 451/2008 privind aprobarea CPA 2008.
În acelaşi context, clasificarea CPSA 2008 este organizată după structura Clasificării
activităţilor din economia naţională (CAEN Rev. 2), devenită operaţională prin Ordinul nr. 337/
20 aprilie 2007 al Preşedintelui INS.
Altfel spus, CPSA 2008 reprezintă o ordonare a familiilor de produse şi servicii potrivit
claselor de activitate din a căror performare ele se realizează. Termenul „produse” se referă la
bunurile transportabile şi netransportabile, iar prin „servicii” se face referire la activităţile care
satisfac cerinţele materiale şi spirituale ale populaţiei, ale întreprinderilor şi instituţiilor şi care nu
se exprimă prin bunuri tangibile. Serviciile pot fi comerciale şi necomerciale.
Clasificarea îndeplineşte următoarele funcţii:
– asigură structurarea informaţiilor pentru gestionarea proceselor economice şi sociale la
un nivel de detaliere superior celui din CAEN Rev. 2;
– satisface cerinţele de agregare şi detaliere în funcţie de scopul cercetărilor statistice;
– structura CPSA 2008 evită proliferarea sistemelor incompatibile de codificare şi
facilitează identificarea unitară a produselor şi serviciilor;
– oferă un cadru de referinţă care permite realizarea unor detalieri sau combinaţii – Lista
PRODROM;
– asigură interpretarea unitară şi comparabilitatea datelor statistice structurate potrivit
entităţilor specifice clasificărilor de produse (categorii, subcategorii, subclase sau
subclase elementare).
Clasificarea produselor şi serviciilor asociate activităţilor CPSA 2008 a fost elaborată
urmărindu-se obligatoriu armonizarea directă sau prin tabele de trecere cu următoarele clasificări:
– CPA 2008 – Clasificarea produselor asociate activităţilor – elaborată de EUROSTAT şi
utilizată la nivelul Uniunii Europene;
V
– CPC Ver. 2 – Clasificarea centrală a produselor – elaborată de Comisia de Statistică a
Naţiunilor Unite şi utilizată la nivel internaţional;
– HS – Sistemul armonizat de descriere şi codificare a mărfurilor din care a derivat
Nomenclatura combinată (CN) pe baza căreia a fost elaborat Tariful vamal de import al
României (TVIR).
Clasificarea produselor și serviciilor asociate activităților se referă la toate produsele
(principale, secundare, subproduse şi deşeuri) şi serviciile puse în circulație între întreprinderi,
agenţi economici sau instituţii și între acestea şi populaţie, indiferent de destinaţia pe care o
primesc, de gradul de prelucrare la care au fost supuse anterior şi de proveniența lor din producţia
internă sau din import.
CPSA 2008 a fost aprobată prin Ordinul nr. 605/15 octombrie 2008 al preşedintelui INS şi
a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 869 bis din 22 decembrie 2008, devenind,
odată cu tipărirea sa în acest volum, un instrument absolut necesar oferit tuturor utilizatorilor
pentru efectuarea grupărilor economice după principii unitare, indiferent de domeniul de
activitate. Ea constituie, totodată, alături de CAEN Rev. 2, baza de referinţă pentru elaborarea
eşantioanelor în cercetările statistice privind veniturile, cheltuielile şi consumurile populaţiei,
preţurile şi prestările de servicii şi altele.
Prin elaborarea şi implementarea celor două clasificări economice de interes general,
CAEN Rev. 2 şi CPSA 2008, şi prin punerea lor la dispoziţia publicului larg, putem spune că la
nivel naţional Operaţiunea 2007 a fost finalizată, statistica românească armonizându-se astfel
deplin, şi sub acest aspect, statisticii comunităţilor europene.

Prof. univ. dr. Vergil VOIEAGU

Preşedinte
al Institutului aţional de Statistică

VI
INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ

ORDINUL nr. 337/20 aprilie 2007


privind actualizarea Clasificării activităţilor
din economia naţională – CAEN

În temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale,


republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 957/2005
privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică,
având în vedere prevederile art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 privind
aprobarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN,
preşedintele Institutului Naţional de Statistică emite următorul ordin:

Art. 1 – Se aprobă actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN,


potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2 – Actualizarea prevăzută la art. 1 a fost efectuată cu respectarea prevederilor
Regulamentului Comisiei Europene nr. 1893/2006 de modificare a Regulamentului Consiliului
Comunităţii Economice Europene nr. 3037/90 privind Nomenclatorul Activităţilor din
Comunitatea Europeană – NACE Rev. 2.
Art. 3 – Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2008.
Art. 4 – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Institutului Naţional de Statistică


Vergil VOINEAGU

VII
Introducere în sistemul internaţional de clasificări economice

Ce este CAEN? CAEN1 reprezintă acronimul utilizat pentru a desemna clasificarea statistică naţională a
activităţilor economice din România. Această clasificare a fost proiectată pentru a permite
gruparea pe criterii de omogenitate a datelor referitoare la „unităţi statistice”, cum ar fi de
exemplu o uzină sau un grup de uzine ce constituie o entitate economică, o întreprindere.
Clasificarea asigură baza pentru pregătirea unei game largi de date statistice (producţie,
factori de producţie, formarea de capital şi tranzacţiile financiare) ale acestor unităţi.
Ce sunt clasificările O clasificare statistică prezintă următoarele caracteristici principale:
statistice? (a) organizare ierarhică strictă şi detaliată care face posibilă culegerea şi prezentarea
informaţiilor la diverse nivele de agregare (în funcţie de disponibilitatea datelor);
(b) acoperirea exhaustivă a domeniului observat;
(c) încadrarea fiecărui fenomen sau obiect analizat într-o singură entitate de
clasificare (entităţi ce se exclud reciproc);
(d) clasarea obiectelor analizate pe diverse ramuri ale clasificării este guvernată de
principii metodologice de omogenitate.
Integrarea clasificărilor În decursul ultimului deceniu a avut loc o revizuire completă a clasificărilor statistice
la nivel internaţional internaţionale, iar noile clasificări au fost elaborate ca un sistem integrat de clasificări
statistice. Astfel, diversele clasificări ale produselor au fost armonizate şi au fost
corelate cu clasificările activităţilor economice, pe criteriul originii economice. Pe lângă
această integrare la nivel mondial (în principal, sub auspiciile Organizaţiei Naţiunilor
Unite), alte organizaţii regionale, de pildă Uniunea Europeană sau ţările Americii de
Nord, şi-au aliniat, în grade diferite, clasificările proprii la clasificările mondiale.
Aceasta a dat naştere unui sistem integrat în care diversele clasificări au fost
armonizate şi corelate la nivel mondial, la nivelul Uniunii Europene şi fiecare ţară a
realizat sistemul naţional corespunzător.

Activităţi Produse
HS SITC
Nivelul mondial ISIC Rev.4 CPC

     

Nivelul UE NACE Rev.2 CPA PRODCOM CN

       
CAEN Rev.2 CPSA PRODROM TVIR
(Versiune (Versiune (Versiune (Versiune
Nivelul naţional naĠională a
naĠională a naĠională a naĠională a
NACE Rev.2) CPA) PRODCOM) CN)

Comisia de Statistică a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CS-ONU), cu sprijinul Grupului


de Experţi în Clasificări Internaţionale Economice şi Sociale, a elaborat o tipologie
proprie de clasificări în funcţie de gradul de integrare în sistemul revizuit, respectiv
clasificări de referinţă, derivate şi conexe.
1
CAEN – Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională.

VIII
Clasificările de referinţă sunt acele clasificări economice şi sociale care reprezintă
rezultatul unor acorduri internaţionale aprobate de Comisia Statistică a Organizaţiei
Naţiunilor Unite sau de alt organism competent, de exemplu Biroul Internaţional al
Muncii (ILO), Fondul Monetar Internaţional (IMF), UNESCO etc., în funcţie de
domeniul care face obiectul acestora. Clasificările de referinţă au dobândit o largă
acceptare şi un acord oficial amplu şi sunt aprobate şi recomandate ca linii directoare
pentru elaborarea altor clasificări. Un exemplu de asemenea clasificare îl reprezintă
Clasificarea Industrială Internaţională Standard a Naţiunilor Unite, pentru toate
Activităţile Economice, Versiunea Revizuită 4 (ISIC Rev. 4).
Clasificările derivate se bazează pe clasificări de referinţă. Ele pot fi elaborate fie
prin adoptarea structurii şi categoriilor din clasificarea de referinţă, şi atunci este
posibilă adăugarea unor detalii suplimentare faţă de clasificările de referinţă, sau pot
fi elaborate prin reorganizarea sau agregarea unor poziţii din una sau mai multe
clasificări de referinţă. Clasificările derivate sunt adesea întocmite pentru utilizarea la
nivel naţional sau multinaţional. Un exemplu de astfel de clasificare îl reprezintă
clasificarea NACE Rev. 2 a Uniunii Europene.
Clasificările conexe sunt acelea care se referă parţial la clasificările de referinţă, sau
care sunt asociate cu clasificările de referinţă numai la anumite niveluri ale structurii.
Exemple de asemenea clasificări sunt Clasificarea Industrială Standard a Australiei şi Noii
Zeelande (ANZSIC) sau Sistemul Nord-American de Clasificare a Industriei (NAICS).
De ce sunt necesare Schimbarea structurilor economice şi tehnologiile noi generează noi activităţi şi
revizuirile? produse care depăşesc ca importanţă pe cele existente. Aceste schimbări reprezintă,
astfel, o provocare constantă pentru clasificările statistice. Intervalele dintre revizuiri
nu trebuie să fie prea lungi, deoarece relevanţa clasificării se diminuează în timp, dar
nu trebuie să fie nici prea scurte, întrucât afectează negativ comparabilitatea datelor
în timp. Orice revizuire a unei clasificări, mai ales dacă include şi modificări
structurale, poate duce la rupturi în seriile de timp.
De ce o revizuire acum? Avantajele sistemului integrat descris mai sus sunt unanim recunoscute. Totuşi, un
astfel de sistem impune unele restricţii părţilor participante.
Segmentul referitor la bunuri transportabile, din ISIC/CPC (şi segmentul european
conex, din NACE/CPA)2, se bazează pe Sistemul Armonizat3 (acronimul englez: HS).
Atunci când HS se modifică, trebuie să se modifice şi celelalte clasificări.
O modificare structurală majoră în CPA, la nivelul de 4 cifre sau superior acestuia,
depinde de o revizuire a NACE Rev. 2, deoarece CPA este direct legat, în structura
sa, de NACE Rev. 2.
NACE Rev. 2 este legat în mod direct de structura ISIC Rev. 4. Angajamentul de a
menţine un sistem de clasificări corelat la nivel internaţional a impus o revizuire a
versiunilor precedente, respectiv NACE Rev. 1.1 concomitent cu ISIC Rev. 3.1.
Prin legăturile existente între clasificările utilizate la nivel european şi clasificările
naţionale, acest proces de revizuire a NACE Rev. 1.1 şi crearea versiunii NACE
Rev. 2 au impus un proces similar pentru CAEN Rev. 1, finalizat prin ediţia revizuită
a acesteia, respectiv CAEN Rev. 2.
Disponibilitatea RAMON, serverul Eurostat conţinând clasificări, are drept scop să pună la dispoziție
clasificărilor europene cât mai multe informaţii în legătură cu principalele clasificări statistice internaţionale
şi naţionale utilizate în diverse domenii: analiză economică, mediu, învăţământ, ocupaţii, conturi
naţionale etc.

2
CPC: Clasificarea Centrală a Produselor, utilizată de Organizaţia Naţiunilor Unite; CPA este Clasificarea Produselor asociate Activităţilor,
utilizată de Uniunea Europeană, derivată din CPC.
3
Sistemul Armonizat de Codificare şi Descriere a Mărfurilor, elaborat şi actualizat de Organizaţia Internaţională a Vămilor (înfiinţată în
1952 sub denumirea de Consiliul de Cooperare a Vămilor).

IX
Sunt disponibile informaţii care acoperă următoarele aspecte: descriere generală;
structura clasificărilor (care constă în coduri şi titluri); note explicative; tabele de
corespondenţă între clasificări; documente metodologice; alte informaţii generale
referitoare la clasificări.
Ori de câte ori sunt disponibile, informaţiile sunt prezentate în toate limbile oficiale ale
Uniunii Europene.
Obiectivul este acela de a construi un loc central de referinţă pentru utilizatorii care
solicită diverse informaţii despre clasificările statistice internaţionale.
ISIC/CPC şi NACE/CPA, actualizate, sunt disponibile pe serverul RAMON.
Serverul RAMON poate fi accesat public pe web la următoarea adresă:
http://www.europa.eu.int/comm/eurostat/ramon
SENIN, serverul conţinând clasificările naţionale elaborate de Institutul Naţional de
Statistică, este pus la dispoziţia utilizatorilor, pe site-ul INS, http://www.insse.ro/, la
rubrica Nomenclatoare Statistice.
Sistemul de codificare Sistemul de codificare pentru CAEN Rev. 2 cuprinde:
al CAEN
– un prim nivel, constând în titluri identificate printr-un cod alfabetic (secţiuni); de
exemplu: „A”;
– un al doilea nivel, constând în titluri identificate printr-un cod numeric de două cifre
(diviziuni); de exemplu: „10”;
– un al treilea nivel, constând în titluri identificate printr-un cod numeric de trei cifre
(grupe); de exemplu: „011”;
– un al patrulea nivel, constând în titluri identificate printr-un cod numeric de patru
cifre (clase); de exemplu „0111”.

Relaţia cu alte clasificări de activităţi


CAEN Rev. 2 NACE reprezintă Nomenclatorul de Activităţi utilizat în cadrul Comunităţii Europene.
NACE Rev. 2 Actuala versiune a CAEN, respectiv CAEN Rev. 2, asigură un raport de 1:1 cu NACE
Rev. 2.
CAEN Rev. 2 ISIC Rev. 4 reprezintă Clasificarea Internaţională Standard a activităţilor economice
ISIC Rev. 4 elaborată de Comisia de Statistică a Naţiunilor Unite.
Având în vedere raportul de 1:1 dintre CAEN Rev. 2 şi NACE Rev. 2 rezultă:
– CAEN Rev. 2 este o clasificare detaliată a ISIC Rev. 4;
– primul nivel din ISIC Rev. 4 (secţiune) este identic cu cel din CAEN Rev. 2;
– la nivel de diviziune, CAEN Rev. 2 este identic cu ISIC Rev. 4;
– la nivel de grupă şi clasă, ISIC Rev. 4 este detaliat de CAEN Rev. 2 în conformitate
cu cerinţele impuse de NACE Rev. 2.

Relaţia cu clasificările de produse


CPSA 2008 Clasificarea Produselor şi Serviciilor asociate Activităţilor – elaborată în conformitate
cu prevederile HG nr. 53/1999 (art. 4).
Legătura dintre CPSA 2008 şi CAEN Rev. 2 apare în cadrul codului CPSA. La toate
nivelurile din CPSA 2008, codificarea primelor 4 cifre este identică cu cele 4 cifre ale
clasei corespunzătoare din CAEN Rev. 2.
PRODROM Nomenclatorul de produse şi servicii industriale – elaborat de Institutul Naţional de
Statistică şi utilizat pentru anchetele statistice de producţie. Nomenclatorul
PRODROM este armonizat cu nomenclatorul PRODCOM utilizat în cadrul
Comunităţii Europene şi reprezintă o detaliere a acestuia.

X
Legătura CAEN Rev. 2 cu PRODROM este asigurată la nivel de 4 cifre (clasă)
întrucât poziţiile PRODROM au fost realizate prin detalierea subclaselor elementare
CPSA 2008.
TVIR Tariful Vamal de Import al României aprobat prin HG nr. 120/1993 asigură un raport
de 1:1 cu NC Nomenclatorul Combinat utilizat în Uniunea Europeană.
TVIR este corelat cu PRODROM (fiecare poziţie PRODROM are ataşat unul sau mai
multe coduri TVIR), asigurându-se comparabilitatea rezultatelor din sfera producţiei
cu cele din sfera comerţului exterior.

Istoric
CAEN Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională a fost elaborată de către Institutul
Naţional de Statistică (INS) pentru o ordonare specifică a informaţiilor corespunzătoare
cerinţelor economiei de piaţă şi trecerii la sistemul conturilor naţionale.
CAEN substituie Clasificarea Ramurilor Economiei Naţionale – CREN, utilizată în
România din 1963 în baza HCM nr. 483/1962.
Introducerea CAEN în sistemul statistic şi economic naţional a fost realizată treptat
în perioada 1993-1997, beneficiind de colaborarea Oficiului Naţional al Registrului
Comerţului şi Camerei de Comerţ şi Industrie a României.
Omologarea şi implementarea CAEN la nivel naţional prin HG nr. 656/1997 satisfac
obiectivul prioritar, conform prevederilor HG nr. 575 bis/1992, de armonizare cu
Nomenclatorul activităţilor din Comunitatea Europeană (NACE).
CAEN a cunoscut în perioada 1997 – 2007 două actualizări:
– în 2002 – actualizarea CAEN şi implementarea începând cu 01.01.2003 a CAEN
Rev. 1 (Ordinul nr. 601/2002 al Preşedintelui INS);
– în 2007 – actualizarea CAEN şi implementarea începând cu 01.01.2008 a CAEN
Rev. 2 (Ordinul nr. 337/2007 al Președintelui INS).
Principiile de elaborare a CAEN ţin seama de corespondenţa cu clasificările
internaţionale şi, în special, cu cea europeană (NACE ), în cadrul unui sistem integrat.
Prin utilizarea CAEN datele statistice sunt culese pe baza aceleiaşi structuri de
clasificare (naţională şi europeană), asigurând corespondenţa cu ISIC Rev. 4
(Clasificarea internaţională standard a activităţilor elaborată de Comisia de Statistică
a Naţiunilor Unite) prin intermediul tabelelor de trecere.
CAEN Rev. 2 Având în vedere necesităţile impuse de evoluţia economiei româneşti şi cerinţa de
armonizare cu clasificările europene, Institutul Naţional de Statistică a elaborat
versiunea revizuită a CAEN, respectiv CAEN Rev. 2.
Această versiune asigură un raport de 1:1 între entităţile CAEN Rev. 2 şi entităţile
NACE Rev. 2 (implementat la nivel european începând cu 01.01.2008 în baza
Regulamentului 1893/2006). Având în vedere atât politica de globalizare, cât şi dorinţa
de a mări convergenţa dintre clasificările europene şi cele utilizate în ţările din America
de Nord, INS a adoptat această soluţie de armonizare cu clasificarea europeană.
Prin această realizare se asigură o etapă importantă în procesul de armonizare cu
cerinţele acquis-ului comunitar în domeniul clasificărilor economice.
Din experienţa utilizării clasificării CAEN a reieşit că economia României nu prezintă
deosebiri majore faţă de economia Uniunii Europene şi, în consecinţă, susţinerea
unor diferenţe între CAEN Rev. 2 şi NACE Rev. 2 nu se justifică.
CAEN Rev. 2 se implementează începând cu 1 ianuarie 2008 prin Ordinul
nr. 337/2007 al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică, în conformitate cu
prevederile art. 5 pct. 2 din HG nr. 656/1997.

XI
Principii utilizate în elaborarea CAEN

Criterii pentru diviziuni Principalele criterii utilizate în delimitarea diviziunilor şi a grupelor CAEN (nivel de
şi grupe CAEN detaliere de două şi, respectiv, trei cifre) se referă la caracteristicile activităţilor
unităţilor productive, care joacă un rol decisiv în determinarea gradului de similitudine
dintre structurile unităţilor şi anumite relaţii economice. Principalele aspecte de
grupare pentru activităţi sunt următoarele:
(i) caracterul bunurilor şi al serviciilor realizate;
(ii) utilizările cărora sunt destinate produsele şi serviciile;
(iii) mijloacele, procesul şi tehnologia de producţie.
Ponderile atribuite acestor criterii variază de la un domeniu la altul. Într-un număr de
cazuri, de exemplu: industria alimentară, textilă, de confecţii şi pielărie, industria
construcţiilor de maşini şi echipamente şi domeniul serviciilor, criteriile sunt atât de
echilibrate între ele, încât problema atribuirii ponderilor îşi pierde semnificaţia.
În cazul produselor intermediare, componenţa fizică şi stadiul de fabricaţie capătă
adesea o pondere importantă.
În cazul produselor care implică procese de producţie complicate, se acordă în mod
frecvent prioritate utilizării finale, tehnologiei şi fluxului de producţie al produselor
respective, în detrimentul compoziţiei fizice a produselor.
Criterii pentru Criteriile privind maniera în care sunt grupate activităţile în cadrul întreprinderilor
clase CAEN ocupă locul central în definirea claselor (nivel de patru cifre). Practic, clasele permit, în
majoritatea cazurilor, caracterizarea sectorului economic al unităţilor de producţie sau
al întreprinderilor în funcţie de tipul de activitate, iar din alt punct de vedere toate unităţile
clasificate într-o clasă sunt asemănătoare în privinţa tipului de activitate exercitată.
Clasele CAEN Rev. 2 sunt definite astfel încât să fie îndeplinite, cât mai bine,
următoarele două condiţii:
(i) categoria de produse şi servicii care caracterizează o clasă dată să reprezinte
marea masă a producţiei unităţilor clasificate în acea clasă;
(ii) o clasă să conţină unităţile care produc cea mai mare parte din categoria de
mărfuri şi servicii care o caracterizează.
Forma de proprietate; CAEN nu face distincţii în funcţie de forma de proprietate şi forma juridică, deoarece
forma juridică astfel de criterii nu au legătură cu caracteristicile activităţii în sine. Unităţile angajate
în acelaşi tip de activitate economică sunt clasificate în acelaşi mod, chiar dacă, de
exemplu, societatea comercială aparţine unor proprietari particulari sau guvernului,
respectiv întreprinderea-mamă este sau nu formată din una sau mai multe unităţi.
Clasificările „forma de proprietate”, „forma juridică” sunt construite în mod
independent de clasificarea activităţilor.
În mod similar, unităţile de producţie sunt clasificate după activitatea principală în
care sunt angajate, fie că munca este executată de maşini electrice sau manual, fie
că ea este prestată într-o fabrică sau o gospodărie; modernul faţă de tradiţional nu
reprezintă un criteriu.
Scop comercial sau În structura CAEN Rev. 2, distincţia dintre scop comercial sau necomercial (market şi
necomercial non-market) nu reprezintă un considerent. Deşi există unele clase care în mod normal
sunt non-market, există altele care sunt de obicei efectuate atât de societăţi
comerciale, cât şi de instituţii de stat.

XII
Definiţii

Definirea activităţilor
Activitate Se spune că o activitate are loc atunci când prin combinaţia de resurse – echipamente,
forţă de muncă, tehnici de producţie, fluxuri de informaţii sau produse – se realizează
bunuri sau servicii. Orice activitate se caracterizează prin intrările de produse (bunuri
sau servicii), procesul de producţie şi ieşirile de produse (bunuri sau servicii).
În practică, majoritatea unităţilor de producţie efectuează activităţi cu caracter mixt.
Identificarea unei activităţi principale este necesară pentru a include o unitate într-o
anumită poziţie din CAEN Rev. 2.
Activitate principală Activitatea principală este identificată prin metoda ordinii descrescătoare ca fiind acea
activitate care contribuie în cea mai mare măsură la valoarea adăugată totală a
unităţii luate în considerare. Activitatea principală astfel identificată nu reprezintă, în
mod necesar, 50% sau mai mult din valoarea adăugată totală a unităţii.
Activitate secundară O activitate secundară este oricare altă activitate a unităţii, prin care se produc bunuri
sau servicii, altele decât cea principală.
Activităţi auxiliare Activităţile principale şi secundare sunt efectuate, în general, cu ajutorul unui număr
de activităţi auxiliare, cum sunt: transportul, depozitarea, achiziţionarea, condiţio-
narea, promovarea, contabilitatea, repararea şi întreţinerea etc. Astfel, activităţile
auxiliare sunt acelea care există doar pentru a sprijini activităţile productive principale
şi secundare ale unei unităţi. Activităţile auxiliare asigură bunuri şi servicii
consumabile, pentru uzul acelei unităţi.
Însă dacă activităţile unei unităţi statistice şi activităţile auxiliare corespunzătoare (de
exemplu un centru de calcul) se desfăşoară în zone geografice diferite, atunci poate
fi recomandabilă culegerea separată de date despre aceste unităţi, pentru a se obţine
categorii de date care să fie clasificate în funcţie de zona geografică.
Ce este o activitate O activitate auxiliară trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
auxiliară?
(a) să servească unitatea sau unităţile de care aparţine; bunurile sau serviciile
realizate nu trebuie să facă obiectul tranzacţiilor pe piaţă;
(b) o activitate similară să se desfăşoare în unităţi de producţie similare independente;
(c) să realizeze servicii sau, în cazuri excepţionale, bunuri consumabile care nu fac
parte din produsul final al unităţii;
(d) să contribuie la costurile curente ale unităţii în sine, adică să nu genereze
formarea brută de capital (active imobilizate).
Ce nu este o activitate Trebuie remarcat faptul că, în conformitate cu definiţia de mai sus, următoarele
auxiliară? activităţi nu trebuie să fie considerate drept activităţi auxiliare:
(a) producerea de bunuri şi servicii care fac sau contribuie la formarea brută de
capital; de exemplu, activitatea de construcţii pe cont propriu, care va fi clasificată
separat la construcţii, dacă există date disponibile privind volumul activităţii;
(b) producţia, din care o parte importantă este comercializată chiar dacă o mare parte
a sa este consumată în cadrul activităţii principale;
(c) producţia de bunuri care ulterior devin parte integrantă a producţiei realizate de
activităţile principale sau secundare (de exemplu producţia de cutii a unei secţii
dintr-o întreprindere, utilizată pentru ambalarea produselor proprii);
(d) producţia de energie (dintr-o centrală electrică sau uzină de cocsificare integrată),
chiar dacă întreaga producţie este consumată în unitatea producătoare;

XIII
(e) achiziţia de bunuri pentru revânzare ca atare;
(f) cercetarea şi dezvoltarea, deoarece această activitate nu asigură un serviciu care
este consumat în cursul producţiei curente.
În toate aceste cazuri, acolo unde există date separate pentru aceste activităţi, trebuie
considerate unităţi separate şi ele trebuie considerate ca fiind unităţi cu un tip de
activitate propriu şi clasificate în conformitate cu activitatea lor.

Unităţi statistice
Disponibilitatea datelor Este necesară o gamă largă de informaţii pentru a construi o imagine statistică
completă a activităţii economice, dar nivelul organizatoric la care este posibilă
culegerea de informaţii variază în funcţie de tipul de date. De exemplu, datele privind
profitul pentru o societate comercială pot fi disponibile doar la sediul central şi ele
acoperă activitatea centralizată a tuturor sucursalelor (locaţiilor), în timp ce datele
privind vânzările pot fi disponibile pentru fiecare sucursală (locaţie) în parte. Pentru
a observa şi analiza în mod satisfăcător datele, este, prin urmare, necesar să se
definească o „familie de unităţi statistice”. Acestea reprezintă elementele de bază
pentru o încadrare corectă în activitatea corespunzătoare şi determinarea datelor
care pot fi culese.
Tipuri de unităţi statistice Diferitele tipuri de unităţi statistice sunt utilizate pentru a răspunde unei diversităţi de
cerinţe, dar fiecare unitate este o entitate specifică, care este definită în aşa fel încât
să poată fi recunoscută şi identificată. Ea poate fi o unitate legală sau fizic
identificabilă ori, ca de pildă în cazul unităţii de producţie omogenă, o „unitate”
statistică.
Comparabilitatea Pentru a asigura comparabilitatea internaţională, definiţiile adoptate în cadrul Uniunii
internaţională Europene sunt legate, în mod direct, de acelea formulate în „Introducerea la
Clasificarea Industrială Internaţională Standard a Tuturor Activităţilor Economice, a
Organizaţiei Naţiunilor Unite” (ISIC Rev. 4) şi Sistemul Conturilor Naţionale, al
Organizaţiei Naţiunilor Unite.
Unităţile Unităţile descrise în Regulamentul Consiliului CEE nr. 696/1993, cu privire la unităţile
statistice, sunt următoarele:
– grupul de întreprinderi;
– întreprinderea;
– unitatea cu activitate omogenă (UTA);
– unitatea locală;
– unitatea locală cu activitate omogenă (UTA locală);
– unitatea de producţie omogenă (UPO);
– unitatea locală de producţie omogenă (UPO locală);
– unitatea instituţională.

Relaţia dintre diferitele tipuri de unităţi statistice este ilustrată în tabelul următor:

Una sau mai multe subunităţi O singură locaţie


(locaţii)
Una sau mai multe activităţi Întreprindere Unitate locală
Unitate instituţională
O singură activitate UTA UTA locală
UPO UPO locală

XIV
Reguli de clasificare pentru unităţi

Unităţile incluse în registrul statistic sunt clasificate conform CAEN Rev. 2 – nivel
clasă.
Fiecare unitate este clasificată pe baza activităţilor efectuate. În anumite cazuri, o
unitate nu poate fi clasificată independent, având în vedere relaţiile acesteia cu alte
unităţi de care trebuie ţinut cont.
Unităţile trebuie să fie clasificate (încadrate) în poziţia care le descrie cel mai bine
activitatea, ţinând cont nu numai de natura produselor, ci şi de structura materiilor
prime, inclusiv a procesului de producţie.

Reguli fundamentale de clasificare


Valoarea adăugată Valoarea adăugată reprezintă indicatorul de bază utilizat pentru determinarea
activităţii principale a unei unităţi, conform CAEN Rev. 2. Reprezentând diferenţa
dintre valoarea producţiei brute şi consumul intermediar, valoarea adăugată este o
măsură a contribuţiei fiecărei unităţi economice la Produsul Intern Brut (PIB).
Evaluarea acestei contribuţii se face prin valoarea adăugată brută la costul factorilor.
Valoarea adăugată brută la costul factorilor reprezintă suma salariilor şi altor elemente
legate de costul factorilor de muncă, a profitului, a subvenţiilor de exploatare, a
amortizării capitalului fix, total din care se scad impozitele legate de producţie.
Activităţile economice sunt definite în CAEN Rev. 2. O unitate poate presta una sau
mai multe activităţi care aparţin uneia sau mai multor poziţii din CAEN Rev. 2. Unităţile
sunt clasificate conform activităţii lor principale. Activitatea principală este activitatea
care contribuie în cea mai mare măsură la valoarea adăugată a unităţii.
Doar într-o clasă În cazul simplu în care o unitate desfăşoară doar o singură activitate, clasificarea
CAEN? activităţii acelei unităţi este determinată de poziţia din CAEN Rev. 2 ce acoperă acea
activitate la nivel de clasă.
Acolo unde o unitate desfăşoară mai mult de o activitate, dar toate acestea aparţin
aceleiaşi poziţii din CAEN Rev. 2, la nivel de clasă, atunci clasificarea activităţii acelei
unităţi este determinată de clasa CAEN Rev. 2 în care sunt cuprinse toate aceste
activităţi.
În mai multe clase? În cazul în care o unitate desfăşoară activităţi care ocupă poziţii diferite în CAEN
Rev. 2, la nivel de clasă, sunt necesare reguli pentru determinarea activităţii
principale. În cazul simplu că, la nivel de clasă, o activitate contribuie cu mai mult de
50% din valoarea adăugată, aceasta determină activitatea principală.
Acolo unde o unitate desfăşoară activităţi care ocupă două poziţii diferite în CAEN
Rev. 2, va exista întotdeauna o poziţie care reprezintă mai mult de 50% din valoarea
adăugată, cu excepţia cazului, foarte puţin probabil, în care ambele activităţi cu poziţii
diferite în CAEN Rev. 2 au ponderi egale de 50%.
În cazul mai complex în care o unitate desfăşoară mai mult de două activităţi care
aparţin mai multor poziţii diferite din CAEN Rev. 2, la nivel de clasă, fără ca vreuna
din ele să reprezinte peste 50% din valoarea adăugată, stabilirea activităţii principale
a acelei unităţi se face prin utilizarea metodei ordinii descrescătoare (top-down).

XV
Metoda ordinii Metoda ordinii descrescătoare (top-down) urmează principiul ierarhic: încadrarea
descrescătoare unei unităţi la nivelul cel mai detaliat al clasificării trebuie să fie în concordanţă cu
(de sus în jos) clasificarea unităţii la nivelurile superioare. Pentru a îndeplini această condiţie,
procesul începe cu identificarea poziţiei relevante la nivelul cel mai înalt şi evoluează
descendent, prin nivelurile de clasificare, în modul următor:
– identificarea secţiunii care are cea mai mare contribuţie relativă la valoarea
adăugată;
– în cadrul acestei secţiuni, se identifică diviziunea care are relativ cea mai mare
contribuţie la valoarea adăugată;
– în cadrul acestei diviziuni, se identifică grupa care are relativ cea mai mare
contribuţie la valoarea adăugată;
– în cadrul acestei grupe, se identifică clasa care are relativ cea mai mare contribuţie
la valoarea adăugată.
Toate nivelurile Metoda top-down respectă principiul conform căruia la nivelurile inferioare ale clasificării
concordante activitatea principală este în conformitate cu activitatea considerată principală la
nivelurile superioare. La nivelurile inferioare ale clasificării, contribuţia valorii adăugate
a poziţiei care rezultă din utilizarea metodei nu va reprezenta, în mod necesar, mai
mult de 50% din valoarea adăugată totală a acelei unităţi. Cu cât se operează mai
mult, de la nivelurile superioare către cele inferioare ale structurii ierarhice a CAEN
Rev. 2, cu atât mai frecvent se va constata această situaţie.
Până la ce nivel În principiu, metoda top-down permite stabilirea activităţii principale a unei unităţi
coborâţi? până la nivelul minim al clasificării ierarhice a activităţilor.
Dar dacă nu se Pentru a determina activitatea principală a unei unităţi, trebuie să fie cunoscute
cunoaşte valoarea contribuţiile la valoarea adăugată pentru activităţile care ocupă diverse poziţii în
adăugată? CAEN Rev. 2. În practică însă, adeseori nu este posibilă obţinerea informaţiilor despre
valoarea adăugată a diferitelor activităţi desfăşurate şi determinarea activităţii trebuie
să fie făcută prin utilizarea altor indicatori (substitute). Aceştia (acestea) pot fi:
Substitute bazate • producţia brută a unităţii care este atribuită mărfurilor şi serviciilor asociate fiecărei
pe producţie activităţi;
• valoarea vânzărilor acelor grupe de produse aparţinând fiecărei activităţi.
Substitute bazate pe • câştiguri şi salarii ce se pot atribui diferitelor activităţi;
cheltuielile de • numărul de angajaţi în activităţi, respectiv proporţia personalului angajat în diverse
producţie (input) activităţi ale unităţii.
Dar acestea reprezintă Trebuie utilizate variabilele de înlocuire pentru datele necunoscute privind valoarea
doar aproximaţii adăugată, astfel încât să obţinem cea mai bună aproximaţie posibilă, în comparaţie
cu rezultatul care ar fi fost obţinut pe baza valorii adăugate. Utilizarea criteriilor de
substituire nu schimbă metodele de determinare a activităţii principale. Ele reprezintă
doar aproximări operaţionale ale datelor despre valoarea adăugată.
Totuşi, utilizarea simplă a criteriilor de substituţie enumerate mai sus poate duce,
uneori, la confuzii, dacă structura criteriilor de substituţie nu este proporţională cu
valoarea adăugată (necunoscută).
Probleme întâmpinate Folosind criteriile referitoare la vânzări (cifra de afaceri), devine evident faptul că, în
în legătură cu anumite cazuri, proporţionalitatea cifrei de afaceri şi a valorii adăugate nu este valabilă.
substitutele bazate De exemplu, cifra de afaceri din comerţ are de obicei o contribuţie mult mai mică la
pe producţie valoarea adăugată din activitatea productivă. Alte exemple sunt cifra de afaceri a
intermediarilor sau a antreprenorilor generali. Chiar în cazul procesului de producţie,
relaţia dintre cifra de afaceri şi valoarea adăugată rezultată poate varia între activităţi
şi în interiorul lor. În unele cazuri, o cifră de afaceri nu are niciun sens sau nu există,
de exemplu în cazul activităţilor de intermediere financiară sau al activităţilor de
asigurări. Aceleaşi considerente trebuie avute în vedere atunci când se utilizează
drept criteriu de substituţie date privind producţia brută.

XVI
Multe unităţi se ocupă de comerţ şi de alte activităţi. În astfel de cazuri, cifra de afaceri
din comerţ nu este indicatorul cel mai adecvat pentru înlocuirea valorii adăugate
(necunoscută) a activităţii comerciale. În astfel de cazuri trebuie ţinut cont de faptul
că trebuie luate în considerare regulile de clasificare specifice pentru comerţul cu
amănuntul, aşa cum sunt stabilite în cele ce urmează.
Probleme legate de Atunci când se aplică criteriile de substituţie bazate pe cheltuielile de producţie,
substitutele criteriilor trebuie avute în vedere precauţii similare. Proporţionalitatea dintre salarii sau numărul
referitoare la cheltuielile de angajaţi şi valoarea adăugată nu este sigură dacă intensitatea capitalului pentru
de producţie diverse activităţi este diferită. Intensitatea mai mare a capitalului implică, în mod
normal, o depreciere mai mare şi o contribuţie mai scăzută a salariilor la valoarea
adăugată. Intensitatea capitalului variază în mod substanţial între diferite activităţi
economice, precum şi între activităţi din aceeaşi clasă a CAEN Rev. 2. De exemplu,
activitatea de colectare a deşeurilor va avea, probabil, o intensitate a capitalului mai
scăzută decât activitatea de incinerare a reziduurilor. Totuşi, ambele activităţi intră în
aceeaşi clasă din CAEN Rev. 2.

Schimbări în clasificarea unităţilor


Unităţile îşi pot schimba activitatea principală, fie dintr-odată, fie periodic, pe parcursul
unei perioade de timp. Activitatea principală se poate schimba, în cursul unui an, de
la o perioadă statistică la următoarea. Aceasta fie din cauza factorilor sezonieri, fie
datorită unei decizii a conducerii de a schimba structura producţiei. În fiecare caz,
apare o schimbare destul de bruscă în echilibrul activităţilor. De asemenea, o
schimbare în structura producţiei sau a vânzărilor poate avea loc în mod treptat, în
decurs de câţiva ani. Aceste cazuri impun schimbarea încadrării unităţii. Schimbările
prea frecvente distorsionează statistica, până la a face interpretarea extrem de
dificilă.
Regula de stabilitate Pentru a evita schimbările frecvente, este necesară o regulă de stabilitate. Fără o
astfel de regulă, ar exista schimbări aparente în demografia economică a
întreprinderilor active, care nu ar fi altceva decât nişte artificii statistice. Regula de
lucru este aceea că o activitate secundară trebuie să depăşească, timp de doi ani,
activitatea principală a unităţii, înainte ca încadrarea să fie schimbată.
Schimbările de încadrare a unităţilor, în scopul anchetelor statistice, nu se fac mai des
decât o dată pe an, sau la date fixe, sau pe măsură ce informaţiile devin disponibile.
Schimbările mai frecvente ar duce la o neconcordanţă între statisticile pe temen scurt
(lunare sau trimestriale) şi cele pe termen lung.

XVII
INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ

ORDINUL nr. 605/15 octombrie 2008


privind actualizarea Clasificării produselor și serviciilor
asociate activităților – CPSA

În temeiul Ordonanței Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale,


republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al Hotărârii Guvernului nr. 957/2005
privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică, republicată, cu modificările
ulterioare,
având în vedere prevederile art. 4 din HG nr. 53/1999 privind aprobarea Clasificării
produselor și serviciilor asociate activităților – CPSA,
președintele Institutului Național de Statistică emite următorul ordin:
Art. 1. – Se aprobă actualizarea Clasificării produselor și serviciilor asociate activităților –
CPSA 2008, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. – Actualizarea prevăzută la art. 1 a fost efectuată cu respectarea prevederilor
Regulamentului (CE) nr. 451/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie
2008 de instituire a unei noi clasificări statistice a produselor în funcție de domeniul de activitate
(CPA) și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.696/93 al Consiliului.
Art. 3. – Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2009.
Art. 4. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Institutului Național de Statistică,


Vergil Voineagu

XVIII
CAPITOLUL I
Structura pe secțiuni
a CAEN Rev. 2
Structura pe secțiuni
a CAEN Rev. 2
Secţiunea A – AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ I PESCUIT
Secţiunea B – INDUSTRIA EXTRACTIVĂ
Secţiunea C – INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE
Secţiunea D – PRODUCŢIA I FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ I TERMICĂ,
GAZE, APĂ CALDĂ I AER CONDIŢIONAT
Secţiunea E – DISTRIBUŢIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA DEEURILOR,
ACTIVITĂŢI DE DECONTAMINARE
Secţiunea F – CONSTRUCŢII
Secţiunea G – COMERŢ CU RIDICATA I CU AMĂNUNTUL; REPARAREA
AUTOVEHICULELOR I MOTOCICLETELOR
Secţiunea H – TRANSPORT I DEPOZITARE
Secţiunea I – HOTELURI I RESTAURANTE
Secţiunea J – INFORMAŢII I COMUNICAŢII
Secţiunea K – INTERMEDIERI FINANCIARE I ASIGURĂRI
Secţiunea L – TRANZACŢII IMOBILIARE
Secţiunea M – ACTIVITĂŢI PROFESIONALE, TIINŢIFICE I TEHNICE
Secţiunea N – ACTIVITĂŢI DE SERVICII ADMINISTRATIVE I ACTIVITĂŢI DE
SERVICII SUPORT
Secţiunea O – ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ I APĂRARE; ASIGURĂRI SOCIALE
DIN SISTEMUL PUBLIC
Secţiunea P – ÎNVĂŢĂMÂNT
Secţiunea Q – SĂNĂTATE I ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Secţiunea R – ACTIVITĂŢI DE SPECTACOLE, CULTURALE I RECREATIVE
Secţiunea S – ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII
Secţiunea T – ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE ÎN CALITATE DE
ANGAJATOR DE PERSONAL CASNIC; ACTIVITĂŢI ALE
GOSPODĂRIILOR PRIVATE DE PRODUCERE DE BUNURI I
SERVICII DESTINATE CONSUMULUI PROPRIU
Secţiunea U – ACTIVITĂŢI ALE ORGANIZAŢIILOR I ORGANISMELOR
EXTRATERITORIALE
XXI
Structura pe diviziuni
a CAEN Rev. 2
SECŢIUNEA A
Diviziunea 01 – Agricultură, vânătoare şi servicii anexe
Diviziunea 02 – Silvicultură şi exploatare forestieră
Diviziunea 03 – Pescuitul şi acvacultura
SECŢIUNEA B
Diviziunea 05 – Extracţia cărbunelui superior şi inferior
Diviziunea 06 – Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale
Diviziunea 07 – Extracţia minereurilor metalifere
Diviziunea 08 – Alte activităţi extractive
Diviziunea 09 – Activităţi de servicii anexe extracţiei
SECŢIUNEA C
Diviziunea 10 – Industria alimentară
Diviziunea 11 – Fabricarea băuturilor
Diviziunea 12 – Fabricarea produselor din tutun
Diviziunea 13 – Fabricarea produselor textile
Diviziunea 14 – Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
Diviziunea 15 – Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie,
harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor
Diviziunea 16 – Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei;
fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite
Diviziunea 17 – Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie
Diviziunea 18 – Tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor
Diviziunea 19 – Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului
Diviziunea 20 – Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice
Diviziunea 21 – Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice
Diviziunea 22 – Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice
Diviziunea 23 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
Diviziunea 24 – Industria metalurgică
Diviziunea 25 – Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi
instalaţii
Diviziunea 26 – Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice
Diviziunea 27 – Fabricarea echipamentelor electrice
Diviziunea 28 – Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.
Diviziunea 29 – Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor
Diviziunea 30 – Fabricarea altor mijloace de transport
Diviziunea 31 – Fabricarea de mobilă
Diviziunea 32 – Alte activităţi industriale n.c.a.
Diviziunea 33 – Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor
SECŢIUNEA D
Diviziunea 35 – Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer
condiţionat
SECŢIUNEA E
Diviziunea 36 – Captarea, tratarea şi distribuţia apei
Diviziunea 37 – Colectarea şi epurarea apelor uzate
Diviziunea 38 – Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor
reciclabile
Diviziunea 39 – Activităţi şi servicii de decontaminare

XXIII
SECŢIUNEA F
Diviziunea 41 – Construcţii de clădiri
Diviziunea 42 – Lucrări de geniu civil
Diviziunea 43 – Lucrări speciale de construcţii

SECŢIUNEA G
Diviziunea 45 – Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea
autovehiculelor şi a motocicletelor
Diviziunea 46 – Comerţ cu ridicata, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete
Diviziunea 47 – Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor
SECŢIUNEA H
Diviziunea 49 – Transporturi terestre şi transporturi prin conducte
Diviziunea 50 – Transporturi pe apă
Diviziunea 51 – Transporturi aeriene
Diviziunea 52 – Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi
Diviziunea 53 – Activităţi de poştă şi de curier
SECŢIUNEA I
Diviziunea 55 – Hoteluri şi alte facilităţi de cazare
Diviziunea 56 – Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie

SECŢIUNEA J
Diviziunea 58 – Activităţi de editare
Diviziunea 59 – Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune;
înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală
Diviziunea 60 – Activităţi de difuzare şi transmitere de programe
Diviziunea 61 – Telecomunicaţii
Diviziunea 62 – Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei
Diviziunea 63 – Activităţi de servicii informatice
SECŢIUNEA K
Diviziunea 64 – Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor
de pensii
Diviziunea 65 – Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia
celor din sistemul public de asigurări sociale)
Diviziunea 66 – Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, activităţi de asigurare şi
fonduri de pensii
SECŢIUNEA L
Diviziunea 68 – Tranzacţii imobiliare
SECŢIUNEA M
Diviziunea 69 – Activităţi juridice şi de contabilitate
Diviziunea 70 – Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate;
activităţi de management şi de consultanţă în management
Diviziunea 71 – Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză tehnică
Diviziunea 72 – Cercetare-dezvoltare
Diviziunea 73 – Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei
Diviziunea 74 – Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice
Diviziunea 75 – Activităţi veterinare
SECŢIUNEA N
Diviziunea 77 – Activităţi de închiriere şi leasing
Diviziunea 78 – Activităţi de servicii privind forţa de muncă
Diviziunea 79 – Activităţi ale agenţiilor turistice şi ale tur-operatorilor; alte servicii de
rezervare şi asistenţă turistică
Diviziunea 80 – Activităţi de investigaţii şi protecţie

XXIV
Diviziunea 81 – Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri
Diviziunea 82 – Activităţi de secretariat, servicii suport şi alte activităţi de servicii
prestate în principal întreprinderilor
SECŢIUNEA O
Diviziunea 84 – Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public
SECŢIUNEA P
Diviziunea 85 – Învăţământ
SECŢIUNEA Q
Diviziunea 86 – Activităţi referitoare la sănătatea umană
Diviziunea 87 – Servicii combinate de îngrijire medicală şi asistenţă socială, cu cazare
Diviziunea 88 – Activităţi de asistenţă socială, fără cazare
SECŢIUNEA R
Diviziunea 90 – Activităţi de creaţie şi interpretare artistică
Diviziunea 91 – Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activităţi culturale
Diviziunea 92 – Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri
Diviziunea 93 – Activităţi sportive, recreative şi distractive
SECŢIUNEA S
Diviziunea 94 – Activităţi asociative diverse
Diviziunea 95 – Reparaţii de calculatoare, de articole personale şi de uz gospodăresc
Diviziunea 96 – Alte activităţi de servicii
SECŢIUNEA T
Diviziunea 97 – Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic
Diviziunea 98 – Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri şi servicii
destinate consumului propriu
SECŢIUNEA U
Diviziunea 99 – Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale

XXV
CAPITOLUL II
CAEN Rev. 2 și CPSA 2008
– prezentare în paralel –
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

A AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ I PESCUIT ..............................................................


Această secţiune include exploatarea resurselor naturale vegetale şi animale. Secţiunea cuprinde ac-
tivităţile de obţinere a producţiei vegetale, creşterea animalelor, exploatarea forestieră şi a altor plante,
animale sau produse animaliere din ferme sau din habitatul lor natural.

01 Agricultură, vânătoare şi servicii anexe .........................................................................


Această diviziune distinge două activităţi de bază: producţia vegetală şi producţia animalieră.
Această diviziune include agricultura organică, precum şi creşterea plantelor şi animalelor modificate
genetic.
Se includ activităţile de producţie vegetală pe câmp şi în sere.
Sunt incluse, de asemenea, activităţi de servicii aferente agriculturii, vânătorii şi alte activităţi conexe.
Grupa 015 (Activităţi mixte) se îndepărtează de la principiile obişnuite de identificare a activităţii prin-
cipale.
Se acceptă faptul că multe exploataţii agricole au o producţie echilibrată ce cuprinde atât produse ve-
getale, cât şi animale şi că ar fi arbitrar să le clasificăm într-o categorie sau alta.
Activitatea agricolă exclude orice prelucrare ulterioară a produselor agricole (clasificate în diviziunile
10,11 şi 12), în afară de cea necesară pregătirii lor pentru vânzarea primară. Pregătirea pentru vânza-
rea primară este inclusă aici.
Diviziunea exclude activităţile de amenajare a terenului (de exemplu: terasarea terenului agricol, dre-
narea, pregătirea orezăriilor etc.) clasificate în secţiunea F (Construcţii), precum şi activităţile
desfăşurate de achizitori şi asociaţiile cooperatiste angajate în comercializarea produselor agricole cla-
sificate în Secţiunea G.
Sunt excluse, de asemenea, activităţile de îngrijire şi întreţinere peisagistică, pentru menţinerea tere-
nurilor în bună stare, care sunt clasificate în clasa 8130 (Activităţi de întreţinere peisagistică).

011 Cultivarea plantelor nepermanente .......................................................................................


Această grupă cuprinde creşterea plantelor neperene, adică plante care nu durează de la un sezon agri-
col la următorul, inclusiv cultivarea acestor plante în scopul producţiei de seminţe.

0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de


seminţe oleaginoase .....................................................................................................................
Această clasă include toate formele de cultivare în câmp a cerealelor, a plantelor leguminoase şi olea-
ginoase.
Cultivarea acestor plante este adesea combinată în cadrul unităţilor agricole.
Această clasă include:
– cultivarea cerealelor:
– grâu
– porumb
– sorg
– orz şi orzoaică
– secară
– ovăz
– mei
– alte cereale n.c.a.
– cultivarea plantelor leguminoase:
– fasole
– bob
– năut
– mazăre
– linte
– lupin
– alte plante leguminoase
– cultivarea plantelor cu seminţe oleaginoase:
– soia
– bumbac pentru seminţe
– ricin
– in pentru seminţe

2
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
................. A PRODUSE ALE AGRICULTURII , SILVICULTURII,
PESCUITULUI I PISCICULTURII

................ 01 Produse ale agriculturii, vânătorii şi servicii anexe

................ 011 Plante nepermanente

................ 0111 Cereale (exclusiv orez), plante leguminoase şi plante pro-


ducătoare de seminţe oleaginoase
Această clasă include cereale, plante leguminoase şi seminţe
oleaginoase cultivate pentru hrană sau alte scopuri
0111.1 Grâu
0111.11 Grâu dur 01111*
01112*
0111.12 Grâu, exceptând grâul dur 01111*
01112*
0111.2 Porumb
0111.20 Porumb 01121
01122
Această subclasă elementară exclude:
– porumb furajer, vezi 0119.10
0111.3 Orz, secară, ovăz
0111.31 Orz 01151
01152
0111.32 Secară 01161
01162
0111.33 Ovăz 01171
01172
0111.4 Sorg, mei şi alte cereale
0111.41 Sorg 01141
01142
0111.42 Mei 01181
01182
0111.49 Alte cereale 01190
0111.5 Plante furajere

3
A – Agricultură, silvicultură și pescuit
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

– muştar
– rapiţă
– şofrănel
– susan pentru seminţe
– floarea-soarelui
– arahide
– alte oleaginoase

Această clasă exclude:


– cultivarea orezului, vezi 0112
– cultivarea porumbului dulce, vezi 0113
– cultivarea porumbului furajer, vezi 0119
– cultivarea fructelor oleaginoase, vezi 0126

0112 Cultivarea orezului ........................................................................................................................

0113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor......................................


Această clasă include:
– cultivarea legumelor frunzoase:
– anghinare
– sparanghel
– varză
– conopidă şi broccoli
– lăptucă şi cicoare
– spanac
– alte legume frunzoase
– cultivarea legumelor pentru fructe
– castraveţi şi castraveciori
– vinete
– tomate
– pepeni verzi
– pepeni galbeni
– alte soiuri de pepeni şi legume pentru fructe
– cultivarea legumelor rădăcinoase (inclusiv bulboase sau tuberculi)
– morcovi
– napi
– usturoi
– ceapă (inclusiv ceapă franţuzească)
– praz şi alte legume aliacee
– alte legume rădăcinoase, cu bulbi sau tuberculi
– cultivarea ciupercilor şi trufelor
– cultivarea legumelor pentru producerea de seminţe, inclusiv seminţe de sfeclă de zahăr şi alte tipuri
de sfeclă

4
A – Produse ale agriculturii, silviculturii, pescuitului și pisciculturii
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
0111.50 Plante furajere 01913
0111.6 Leguminoase verzi
0111.61 Fasole verde 01241
0111.62 Mazăre verde 01242
0111.69 Alte leguminoase verzi 01249
0111.7 Leguminoase uscate
0111.71 Fasole boabe uscată 01701
0111.72 Fasole lată uscată 01702
0111.73 Năut uscat 01703
0111.74 Linte uscată 01704
0111.75 Mazăre uscată 01705
0111.79 Alte leguminoase uscate n.c.a. 01709
0111.8 Soia, arahide, seminţe de bumbac
0111.81 Soia 01411
01412
0111.82 Arahide în coajă 01421
01422
0111.83 Arahide decojite 21421
0111.84 Seminţe de bumbac 01431
01432
0111.9 Alte seminţe de plante oleaginoase
0111.91 Seminţe de in 01441
0111.92 Seminţe de muştar 01442
0111.93 Seminţe de rapiţă 01443
0111.94 Seminţe de susan 01444
0111.95 Seminţe de floarea-soarelui 01445
0111.99 Alte seminţe de plante oleaginoase n.c.a. 01446
01449
................ 0112 Orez nedecorticat
0112.1 Orez nedecorticat
0112.10 Orez nedecorticat 01131
01132
................ 0113 Legume şi pepeni, rădăcinoase şi tuberculi
0113.1 Legume cultivate pentru frunze sau tulpini
0113.11 Sparanghel 01211
0113.12 Varză 01212
0113.13 Conopidă şi broccoli 01213
0113.14 Salată 01214*
0113.15 Cicoare 01214*
0113.16 Spanac 01215
0113.17 Anghinară 01216
0113.19 Alte legume cultivate pentru frunze sau tulpini 01219
0113.2 Pepeni
0113.21 Pepeni verzi 01221
0113.29 Alte soiuri de pepeni 01229
0113.3 Alte legume cultivate pentru fructele lor
0113.31 Ardei iute proaspăt şi piper verde 01231
0113.32 Castraveţi şi castraveciori (cornişor) 01232
0113.33 Vinete 01233
0113.34 Roşii 01234
0113.39 Alte legume cultivate pentru fructele lor n.c.a. 01235
Această subclasă elementară include: 01239
– cultivarea dovleceilor
– cultivarea porumbului dulce
– cultivarea dovlecilor şi a altor legume pentru fructe n.c.a.
0113.4 Legume cultivate pentru rădăcini, bulbi, tuberculi
0113.41 Morcovi şi gulii 01251

5
A – Agricultură, silvicultură și pescuit
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

– cultivarea sfeclei de zahăr


– cultivarea altor legume
– cultivarea de rădăcinoase şi tuberculi cum sunt:
– cartofi
– cartofi dulci
– manioc
– igname
– alte rădăcinoase şi tuberculi

Această clasă exclude:


– cultura ardeiului iute (capsicum sop.) şi a altor plante aromatice şi condimente, vezi 0128
– cultura miceliului de ciuperci, vezi 0130

0114 Cultivarea trestiei-de-zahăr ...........................................................................................................

Această clasă exclude:


– cultura sfeclei de zahăr, vezi 0113

0115 Cultivarea tutunului........................................................................................................................

Această clasă exclude prelucrarea tutunului, vezi 1200

0116 Cultivarea plantelor pentru fibre ...................................................................................................


Această clasă include:
– cultivarea bumbacului
– cultivarea iutei
– cultivarea inului şi a cânepei
– cultivarea altor plante pentru fibre

0119 Cultivarea altor plante nepermanente ..........................................................................................


Această clasă include cultura celorlalte plante neperene:
– rădăcinoase pentru nutreţ, trifoi, lucernă şi a altor plante furajere similare
– culturi pentru sămânţă de sfeclă (exclusiv seminţe de sfeclă de zahăr) şi seminţe de plante furajere
– flori
– producţia de flori de tăiat şi boboci de flori
– culturi pentru seminţe de flori

Această clasă exclude:


– cultivarea plantelor aromatice, condimentelor şi a plantelor medicinale neperene, vezi 0128

6
A – Produse ale agriculturii, silviculturii, pescuitului și pisciculturii
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
0113.42 Usturoi 01252
0113.43 Ceapă 01253
Această subclasă elementară include:
– cultivarea cepei şi cepei franţuzeşti
0113.44 Praz şi alte legume aliacee 01254
0113.49 Alte legume cultivate pentru rădăcini, bulbi, tuberculi, 01259
fără conţinut mare de amidon sau inulină
0113.5 Legume comestibile cultivate pentru rădăcini şi tuberculi, cu
conţinut mare de amidon şi inulină
0113.51 Cartofi 01510
0113.52 Cartofi dulci 01591
0113.53 Manioc 01592
0113.59 Alte legume comestibile cultivate pentru rădăcini şi tuberculi, 01593
cu conţinut mare de amidon şi inulină 01599
0113.6 Seminţe de legume, cu excepţia seminţelor de sfeclă
0113.60 Seminţe de legume, cu excepţia seminţelor de sfeclă 01260
0113.7 Sfeclă de zahăr şi seminţele acesteia
0113.71 Sfeclă de zahăr 01801
0113.72 Seminţe de sfeclă de zahăr 01803
0113.8 Ciuperci şi trufe
0113.80 Ciuperci şi trufe 01270
0113.9 Legume proaspete n.c.a.
0113.90 Legume proaspete n.c.a. 01290

................ 0114 Trestie-de-zahăr


0114.1 Trestie-de-zahăr
0114.10 Trestie-de-zahăr 01802
01809

................ 0115 Tutun neprelucrat


0115.1 Tutun neprelucrat
0115.10 Tutun neprelucrat 01970
25010
................ 0116 Plante cultivate pentru fibre
0116.1 Plante cultivate pentru fibre
0116.11 Bumbac egrenat sau nu 01921
0116.12 Iută, chenaf şi alte fibre liberiene, prelucrate sau nu, 01922
cu excepţia inului, cânepei şi ramiei
0116.19 In, cânepă şi alte plante cultivate pentru fibre n.c.a. 01929

................ 0119 Alte plante nepermanente


0119.1 Plante pentru nutreţ
0119.10 Plante pentru nutreţ 01911
Această subclasă elementară include: 01912
– rădăcinoase pentru nutreţ, trifoi, lucernă, porumb furajer, 01919
varză furajeră şi alte plante furajere similare
– hrişcă

Această subclasă elementară exclude:


– pelete şi furaje concentrate, vezi 1091
0119.2 Flori tăiate şi boboci de flori; seminţe de flori
0119.21 Flori tăiate şi boboci de flori 01962
0119.22 Seminţe de flori 01963
0119.3 Seminţe de sfeclă, seminţe de plante furajere, alte materii
prime legumicole
0119.31 Seminţe de sfeclă (exceptând seminţele de sfeclă de zahăr) 01940
şi seminţe de plante furajere
0119.39 Alte materii prime legumicole n.c.a. 01990

7
A – Agricultură, silvicultură și pescuit
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

012 Cultivarea plantelor permanente .............................................................................................


Această grupă include cultivarea plantelor perene, adică plante care durează mai mult de două se-
zoane de cultură, fie uscându-se după fiecare sezon, fie crescând în mod continuu. Este inclusă, de
asemenea, cultivarea acestor plante în scopul producerii de seminţe.

0121 Cultivarea strugurilor .....................................................................................................................


Această clasă include:
– cultivarea viţei de vie pentru struguri de vin şi struguri de masă

Această clasă exclude:


– fabricarea vinului, vezi 1102

0122 Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale ..............................................................................


Această clasă include:
– cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale:
– ananas
– avocado
– banane
– curmale
– mango
– papaya
– smochine
– alte fructe tropicale şi subtropicale

0123 Cultivarea fructelor citrice .............................................................................................................


Această clasă include:
– cultivarea citricelor:
– grapefruit şi pomelo
– lămâi şi lămâi verzi
– portocale
– tangerine, mandarine şi clementine
– alte fructe citrice

0124 Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase.........................................................................


Această clasă include:
– cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase:
– mere
– caise
– cireşe şi vişine
– piersici şi nectarine
– pere şi gutui
– prune şi porumbe
– alte fructe seminţoase şi sâmburoase

0125 Cultivarea arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi ......................
Această clasă include:
– cultivarea arbuştilor fructiferi şi a căpşunilor
– afine
– agrişe
– căpşuni
– coacăze
– kiwi
– zmeură
– alte fructe de tip: căpşuni, fragi, mure etc.
– cultura fructelor pentru seminţe

8
A – Produse ale agriculturii, silviculturii, pescuitului și pisciculturii
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
................ 012 Plante permanente

................ 0121 Struguri


0121.1 Struguri
0121.11 Struguri de masă 01330*
0121.12 Alţi struguri proaspeţi 01330*

................ 0122 Fructe tropicale şi subtropicale


0122.1 Fructe tropicale şi subtropicale
0122.11 Avocado 01311
0122.12 Banane 01312
01313
0122.13 Curmale 01314
0122.14 Smochine 01315
0122.19 Alte fructe tropicale şi subtropicale 01316
01317
01318
01319

................ 0123 Fructe citrice


0123.1 Fructe citrice
0123.11 Pomelo şi grapefruit 01321
0123.12 Lămâi şi limé 01322
0123.13 Portocale 01323
0123.14 Tangerine, mandarine, clementine 01324
0123.19 Alte fructe citrice 01329

................ 0124 Fructe sămânţoase şi sâmburoase


0124.1 Mere
0124.10 Mere 01351
0124.2 Alte fructe sămânţoase şi sâmburoase
0124.21 Pere 01352*
0124.22 Gutui 01352*
0124.23 Caise 01353
0124.24 Cireşe şi vişine 01354
0124.25 Piersici 01355*
0124.26 Nectarine 01355*
0124.27 Prune 01356*
0124.28 Porumbe 01356*
0124.29 Alte fructe sămânţoase şi sâmburoase n.c.a. 01359

................ 0125 Fructe ale altor pomi şi arbuşti; nuci


0125.1 Fructe de genul: căpşuni, mure, afine etc.
0125.11 Kiwi 01342
0125.12 Zmeură 01343
0125.13 Căpşuni 01344
0125.19 Alte fructe de genul: fragi, mure, afine etc. 01341
Această subclasă elementară include: 01349
– fructe din specia vaccinum: mure, fragi, agrişe
– afine şi coacăze
0125.2 Seminţe de fructe
0125.20 Seminţe de fructe 01360
0125.3 Nuci (exceptând nucile comestibile sălbatice, arahidele,
nucile de cocos)

9
A – Agricultură, silvicultură și pescuit
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

– cultivarea nuciferelor comestibile:


– alune
– castane
– fistic
– migdale
– nuci
– alte nucifere
– cultivarea altor pomi şi arbuşti fructiferi

Această clasă exclude:


– cultivarea nucilor de cocos, vezi 0126

0126 Cultivarea fructelor oleaginoase...................................................................................................


Această clasă include:
– cultura fructelor oleaginoase:
– nuci de cocos
– măsline
– palmieri producători de ulei
– alte fructe oleaginoase

Această clasă exclude:


– cultivarea de soia, arahide, precum şi a altor plante cu seminţe oleaginoase, vezi 0111

0127 Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor ......................................................................


Această clasă include:
– cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor:
– cafea
– ceai
– maté
– cacao
– alte plante pentru prepararea băuturilor

0128 Cultivarea condimentelor, a plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic....


Această clasă include:
– cultivarea condimentelor şi a plantelor aromatice perene şi neperene:
– piper (piper sop.)
– ardei iute (capsicum sop.)
– nucşoară şi cardamom
– anason, fenicul şi chimen
– scorţişoară (canella)
– cuişoare
– ghimbir
– vanilie
– hamei
– alte condimente şi plante aromatice
– cultivarea plantelor medicinale şi narcotice

10
A – Produse ale agriculturii, silviculturii, pescuitului și pisciculturii
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
0125.31 Migdale 01371
21422
0125.32 Castane 01373
21429*
0125.33 Alune 01374
21423
0125.34 Fistic 01375
21429*
0125.35 Nuci 01376
21429*
0125.39 Alte soiuri de nuci (exceptând nucile comestibile sălbatice, 01372
arahidele, nucile de cocos) 01377
01379
21424
21429*
0125.9 Alte fructe n.c.a.
0125.90 Alte fructe n.c.a. 01391
01399
................ 0126 Fructe oleaginoase
0126.1 Măsline
0126.11 Măsline pentru consum 01450*
0126.12 Măsline folosite la fabricarea uleiului de măsline 01450*
0126.2 Nuci de cocos
0126.20 Nuci de cocos 01460
21429*
0126.9 Alte fructe oleaginoase
0126.90 Alte fructe oleaginoase 01491
01499

................ 0127 Fructe cultivate pentru obţinerea băuturilor


0127.1 Fructe cultivate pentru obţinerea băuturilor
0127.11 Cafea boabe, neprăjită 01610
0127.12 Ceai frunze 01620
0127.13 Maté frunze 01630
0127.14 Cacao boabe 01640

................ 0128 Condimente, plante aromatice, medicinale şi de uz


farmaceutic
0128.1 Condimente neprelucrate
0128.11 Piper crud, neprelucrat 01651
0128.12 Ardei iute şi piper, uscat şi neprelucrat 01652
0128.13 Miez de nucă, nucşoară, cardamon, neprelucrate 01653
0128.14 Anason, badian, coriandru, chimion, chimen şi boabe 01654
de ienupăr, neprelucrate
0128.15 Scorţişoară, neprelucrată 01655
0128.16 Cuişoare (inclusiv tulpina), neprelucrate 01656
0128.17 Ghimbir uscat, neprelucrat 01657
0128.18 Vanilie neprelucrată 01658
0128.19 Alte condimente neprelucrate 01690
0128.2 Conuri de hamei
0128.20 Conuri de hamei 01659
0128.3 Plante utilizate în principal pentru prepararea parfumurilor, în
industria farmaceutică sau pentru prepararea insecticidelor,
fungicidelor sau utilizate în scopuri similare

11
A – Agricultură, silvicultură și pescuit
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

0129 Cultivarea altor plante permanente ..............................................................................................


Această clasă include:
– creşterea arborilor de cauciuc
– creşterea pomilor de Crăciun
– creşterea arborilor pentru extragerea sevei
– creşterea plantelor pentru împletituri

Această clasă exclude:


– colectarea sevei arborilor sau a cleiului similar cauciucului din arborii sălbatici, vezi 0230

013 Cultivarea plantelor pentru înmulţire .....................................................................................

0130 Cultivarea plantelor pentru înmulţire............................................................................................


Această clasă include producţia tuturor materialelor vegetative pentru înmulţirea plantelor, inclusiv bu-
taşi, lăstari, răsaduri şi puieţi pentru înmulţirea directă sau pentru a crea un stoc de altoire, în care se
altoieşte butaşul selecţionat, pentru plantare în vederea producţiei.
Această clasă include:
– creşterea materialului săditor
– creşterea plantelor ornamentale, inclusiv gazon pentru transplantare
– creşterea plantelor pentru bulbi, tuberculi şi rădăcini; butaşi şi lăstari; miceliu de ciuperci
– operaţiuni de îngrijire/curăţare a pomilor, activităţi ale pepinierelor, cu excepţia celor pentru arbori de pădure

Această clasă exclude:


– cultivarea plantelor pentru producerea de seminţe, vezi 011, 012
– operaţiuni de îngrijire/curăţare a arborilor din pădure, vezi 0210

014 Creşterea animalelor ..................................................................................................................


Această grupă include creşterea şi reproducţia tuturor animalelor, cu excepţia animalelor acvatice.
Această grupă exclude:
– activităţile de întreţinere şi îngrijire a animalelor de fermă, vezi 0162
– producţia de piei brute obţinute prin sacrificarea animalelor în abatoare, vezi 1011

0141 Creşterea bovinelor de lapte .........................................................................................................


Această clasă include:
– creşterea şi reproducţia bovinelor de lapte
– producţia de lapte brut, de la vaci şi bivoliţe

Această clasă exclude:


– prelucrarea laptelui, vezi 1051

0142 Creşterea altor bovine....................................................................................................................


Această clasă include:
– creşterea şi reproducţia altor bovine pentru carne
– producţia de material seminal de bovine

0143 Creşterea cailor şi a altor cabaline ...............................................................................................


Această clasă include:
– creşterea şi reproducţia cailor, măgarilor şi catârilor

Această clasă exclude:


– activități de organizare a curselor de cai şi de călărie, vezi 9319

12
A – Produse ale agriculturii, silviculturii, pescuitului și pisciculturii
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
0128.30 Plante utilizate în principal pentru prepararea parfumurilor, 01930*
în industria farmaceutică sau pentru prepararea insecticidelor,
fungicidelor sau utilizate în scopuri similare

................ 0129 Alte plante permanente cultivate


0129.1 Cauciuc natural
0129.10 Cauciuc natural 01950
0129.2 Pomi de Crăciun, tăiaţi
0129.20 Pomi de Crăciun, tăiaţi 03241
0129.3 Materiale vegetale de tipul celor folosite în principal pentru
ţesături, ca material de umplutură sau în operaţiile de vopsire
sau tanare
0129.30 Materiale vegetale de tipul celor folosite în principal pentru ţesături, 03250
ca material de umplutură sau în operaţiile de vopsire sau tanare

................ 013 Plante pentru înmulţire: răsaduri, bulbi, tuberculi


şi rădăcini, butaşi şi lăstari, miceliu de ciuperci

................ 0130 Plante pentru înmulţire: răsaduri, bulbi, tuberculi şi


rădăcini, butaşi şi lăstari, miceliu de ciuperci
0130.1 Plante pentru înmulţire: răsaduri, bulbi, tuberculi şi rădăcini,
butaşi şi lăstari, miceliu de ciuperci
0130.10 Plante pentru înmulţire: răsaduri, bulbi, tuberculi şi rădăcini, 01961*
butaşi şi lăstari, miceliu de ciuperci

................ 014 Animale vii şi produse animaliere

................ 0141 Bovine de lapte şi laptele brut de la acestea


0141.1 Bovine de lapte
0141.10 Bovine de lapte 0211*
0141.2 Lapte de vacă şi bivoliţă, brut
0141.20 Lapte de vacă şi bivoliţă, brut 0221

................ 0142 Alte bovine şi bubaline, vii; produse ale acestora


0142.1 Alte bovine şi bubaline, vii
0142.11 Alte bovine şi bubaline, vii (exceptând viţeii vii) 0211*
0142.12 Viţei vii 0211*
0142.2 Spermă de taur şi bivol
0142.20 Spermă de taur şi bivol 02411

................ 0143 Cai şi alte cabaline, vii


0143.1 Cai şi alte cabaline, vii
0143.10 Cai şi alte cabaline, vii 02130

13
A – Agricultură, silvicultură și pescuit
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

0144 Creşterea cămilelor şi a camelidelor ............................................................................................


Această clasă include:
– creşterea şi reproducţia cămilelor (dromaderilor) şi a camelidelor

0145 Creşterea ovinelor şi a caprinelor.................................................................................................


Această clasă include:
– creşterea şi reproducţia ovinelor şi a caprinelor
– producţia de lapte de oaie şi capră neprelucrat
– producţia de lână brută (nespălată)

Această clasă exclude:


– servicii de tuns al oilor pe bază de plată sau contract, vezi 0162
– procesarea laptelui, vezi 1051
– prelucrarea lânii, vezi 1011

0146 Creşterea porcinelor .....................................................................................................................

0147 Creşterea păsărilor.........................................................................................................................


Această clasă include:
– creşterea şi reproducţia păsărilor domestice:
– pui, curci, raţe, gâşte, bibilici etc.
– producţia de ouă din avicultură
– activităţi ale incubatoarelor de păsări

Această clasă exclude:


– producţia de pene sau puf, vezi 1012

0149 Creşterea altor animale..................................................................................................................


Această clasă include:
– creşterea şi reproducţia animalelor semidomesticite şi a altor animale: păsări (cu excepţia păsărilor
domestice), struţi şi emu, insecte, reptile, iepuri şi alte animale cu blană
– producţia de piei cu blană, piei de reptile sau de păsări provenite din activitatea fermelor
– creşterea viermilor de mătase şi obţinerea gogoşilor de viermi de mătase, moluştelor, melcilor
în fermă etc.
– creşterea albinelor şi producţia de miere şi ceară de albine
– creşterea animalelor de companie (cu excepţia peştilor): pisici, câini, hamsteri, păsări (de exemplu,
papagali) etc.
– creşterea altor animale

Această clasă exclude:


– producţia de piei provenite din activităţi de vânătoare, vezi 0170
– creşterea broaştelor, crocodililor, viermilor marini, vezi 0321, 0322
– activităţi ale crescătoriilor de peşte, vezi 0321, 0322
– dresarea animalelor de companie, vezi 9609
– creşterea şi reproducţia păsărilor domestice, vezi 0147

14
A – Produse ale agriculturii, silviculturii, pescuitului și pisciculturii
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
................ 0144 Cămile şi camelide, vii
0144.1 Cămile şi camelide, vii
0144.10 Cămile şi camelide, vii 02121

................ 0145 Ovine şi caprine, vii; lapte brut şi lână tunsă de la acestea
0145.1 Ovine şi caprine, vii
0145.11 Ovine vii 02122
0145.12 Caprine vii 02123
0145.2 Lapte brut de ovine şi caprine
0145.21 Lapte brut de ovine 02291
0145.22 Lapte brut de caprine 02292
0145.3 Lână tunsă de la ovine şi caprine, nespălată, inclusiv lână
de cojoace (miţoasă)
0145.30 Lână tunsă de la ovine şi caprine, nespălată, inclusiv lână 02941
de cojoace (miţoasă)

................ 0146 Porcine vii


0146.1 Porcine vii
0146.10 Porcine vii 02140

................ 0147 Păsări vii şi ouă


0147.1 Păsări vii
0147.11 Găini vii 02151
0147.12 Curcani vii 02152
0147.13 Gâşte vii 02153
0147.14 Raţe şi bibilici, vii 02154
02155
0147.2 Ouă proaspete
0147.21 Ouă de găină, proaspete 02310
0147.22 Ouă de la alte păsări de fermă, proaspete 02320
0147.23 Ouă pentru clocit 02330

................ 0149 Alte animale de fermă şi produsele lor


0149.1 Alte animale de fermă, vii
0149.11 Iepuri de casă, vii 02191
0149.12 Păsări de fermă, vii n.c.a. 02193
02194
0149.13 Reptile de fermă (inclusiv şerpi şi broaşte ţestoase), vii 02195
0149.19 Alte animale de fermă n.c.a., vii 02129
Această subclasă elementară include: 02192
– reni 02196
– animale pentru blană (excluzând iepurii) 02199
– pisici, câini şi alte animale de companie
– diverse animale de fermă n.c.a.
0149.2 Alte produse animaliere, obţinute în ferme
0149.21 Miere naturală 02910
0149.22 Lapte brut n.c.a. 02293
02299
0149.23 Melci (proaspeţi, condimentaţi, îngheţaţi, uscaţi, săraţi sau 02920
în saramură), cu excepţia melcilor de mare
0149.24 Produse comestibile de origine animală, obţinute în ferme n.c.a. 02930
0149.25 Gogoşi de viermi de mătase (coconi) pentru obţinerea mătăsii 02944
naturale
0149.26 Ceară de albine şi spermanţet, inclusiv rafinată sau colorată 02960
0149.27 Embrioni de animale pentru reproducere 02419
02420
0149.28 Produse necomestibile de origine animală n.c.a. 02943
Această subclasă elementară include:
– păr de animale, brut sau prelucrat, necardat sau pieptănat
0149.3 Blănuri şi diverse tipuri de piei neprelucrate

15
A – Agricultură, silvicultură și pescuit
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

015 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)

0150 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)


Această clasă include cultivarea plantelor combinată cu creşterea animalelor, fără o specializare a
producţiei.
Dimensiunea economică a fermei nu este un factor determinant. Dacă producţia vegetală sau animală
într-o fermă dată are o pondere ce depăşeşte 66% din marja brută standard, activitatea nu trebuie să
fie inclusă aici, ci alocată la cultivarea plantelor sau la creşterea animalelor, după caz.

Această clasă exclude:


– activităţi ale fermelor specializate în culturi mixte, vezi 011 şi 012
– activităţi ale fermelor cu efective de animale mixte, vezi 014

016 Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare ................................................


Această grupă include activităţi aferente producţiei agricole şi activităţi similare celor agricole care nu
sunt întreprinse în scopuri de producţie (nu rezultă produse agricole), efectuate pe bază de contract sau
cu plată. Sunt incluse aici, de asemenea, activităţile de după recoltare, având drept scop pregătirea pro-
duselor agricole pentru comercializarea primară.

0161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală..............................................................................


Această clasă include:
– activităţi agricole pe bază de contract sau cu plată:
– pregătirea terenului
– stabilirea culturilor
– tratarea culturilor
– stropirea culturilor, inclusiv din aer
– curăţarea pomilor fructiferi şi tăierea viilor
– transplantarea orezului, răritul sfeclei
– recoltarea
– controlul dăunătorilor (inclusiv rozătoare) din agricultură
– întreţinerea terenului agricol în bune condiţii agricole şi de mediu
– utilizarea echipamentelor de irigaţii
Această clasă include, de asemenea:
– închirierea maşinilor agricole cu operatori şi echipaje de lucrători mecanici specializaţi

Această clasă exclude:


– activităţi după recoltare, vezi 0163
– lucrări de drenaj al terenurilor agricole, vezi 4312
– activităţi de arhitectură peisagistică, vezi 7111
– activităţi ale agronomilor şi economiştilor agricoli, vezi 7490
– grădinăritul peisagistic, vezi 8130
– organizarea expoziţiilor şi târgurilor agricole, vezi 8230

0162 Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor...........................................................................


Această clasă include:
– activităţi de creştere a animalelor, pe bază de tarif sau contract:
– activităţi legate de însămânţarea artificială
– servicii de expertiză şi control al cirezilor, turmelor (expertize pentru eliberarea autorizaţiilor de
montă pentru masculii reproducători, eliberare de certificate individuale de origine şi producti-
vitate, expertiza şi controlul materialului seminal), servicii de castrare a porcilor etc.
– servicii pentru herghelii
– tunsul oilor

16
A – Produse ale agriculturii, silviculturii, pescuitului și pisciculturii
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
0149.31 Blănuri neprelucrate, cu excepţia celor de miel 02955*
0149.32 Blănuri neprelucrate de miel 02955*
0149.39 Piei neprelucrate de la alte animale n.c.a. (proaspete sau 02959
conservate, neprelucrate)

................ 016 Servicii agricole şi de creştere a animalelor


(cu excepţia serviciilor veterinare)

................ 0161 Servicii auxiliare pentru producţia vegetală


0161.1 Servicii auxiliare pentru producţia vegetală
0161.10 Servicii auxiliare pentru producţia vegetală 86119
Această subclasă elementară include:
– pregătirea terenurilor agricole
– plantarea, cultivarea şi fertilizarea culturilor
– stropirea culturilor, inclusiv din aer
– combaterea dăunătorilor din agricultură
– curăţarea pomilor fructiferi şi tăierea viilor
– transplantarea şi răritul culturilor
– recoltarea
– închirierea maşinilor agricole cu operatori şi echipaje
de lucrători mecanici specializaţi
– întreţinerea terenului agricol în bune condiţii agricole şi
de mediu
– utilizarea echipamentelor de irigaţii

Această subclasă elementară exclude:


– servicii de distribuţie a apei prin conducte, servicii de utilizare
a canalelor de irigaţii, vezi 3600.20
– servicii de arhitectură peisagistică, vezi 7111.4
– servicii de consultanţă ale agronomilor şi economiştilor
agricoli, vezi 7490.19
– alte servicii de combatere a dăunătorilor, vezi 8129.11
– servicii de peisagistică în afara agriculturii, vezi 8130.10
– organizarea târgurilor şi expoziţiilor agricole, vezi 8230.12

................ 0162 Servicii auxiliare pentru creşterea animalelor


0162.1 Servicii auxiliare pentru creşterea animalelor
0162.10 Servicii auxiliare pentru creşterea animalelor 86121
Această subclasă elementară include:
– servicii legate de susţinerea/promovarea răspândirii creşterii
animalelor
– servicii de expertiză şi control al cirezilor, turmelor
– servicii de tuns oile
– servicii de îngrijire şi adăpostire a animalelor de fermă

17
A – Agricultură, silvicultură și pescuit
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

– servicii de mutare ale cirezilor;


– activităţi de susţinere/promovare a răspândirii creşterii animalelor;
– servicii de păşunat, servicii de igienizare a coteţelor şi adăposturilor etc.
Această clasă include, de asemenea:
– activităţi ale potcovarilor

Această clasă exclude:


– furnizarea spaţiului exclusiv pentru adăpostirea animalelor, vezi 6820
– activităţi veterinare, vezi 7500
– vaccinarea animalelor, vezi 7500
– închirierea de animale (de exemplu cirezi), vezi 7739
– adăpostirea animalelor de companie, vezi 9609

0163 Activităţi după recoltare.................................................................................................................


Această clasă include:
– pregătirea recoltelor pentru comercializarea primară: curăţarea, sortarea, dezinfectarea
– egrenarea bumbacului
– pregătirea frunzelor de tutun, de exemplu uscarea
– pregătirea boabelor de cacao, de exemplu decojirea
– ceruirea fructelor

Această clasă exclude:


– pregătirea produselor agricole de către producător, vezi clasa corespunzătoare din grupele 011, 012
sau 013
– activităţi postrecoltare destinate îmbunătăţirii calităţii seminţelor, vezi 1064
– curăţarea tulpinilor şi reuscarea tutunului, vezi 1200
– activităţi comerciale ale achizitorilor pe bază de comision şi ale asociaţiilor cooperatiste, vezi 46
– vânzarea cu ridicata a produselor agricole brute, vezi 462

0164 Pregătirea seminţelor în vederea însămânţării............................................................................


Această clasă include toate activităţile după recoltare ce au drept scop îmbunătăţirea calităţii de în-
mulţire a seminţelor prin eliminarea materialelor străine, a seminţelor subdimensionate, vătămate de in-
secte sau mecanic, şi a celor imature. Sunt incluse aici şi activităţile pentru eliminarea umidităţii
seminţelor, până la un nivel adecvat stocării.
Această clasă de activitate mai include uscarea, curăţarea, sortarea şi tratarea seminţelor până la co-
mercializarea lor, precum şi tratarea seminţelor modificate genetic.

Aceasta clasă exclude:


– cultivarea plantelor pentru seminţe, vezi 011 şi 012
– prelucrarea seminţelor pentru obţinerea uleiului, vezi 1041
– cercetarea în vederea dezvoltării sau modificării unor forme noi de seminţe, vezi 7211

18
A – Produse ale agriculturii, silviculturii, pescuitului și pisciculturii
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
– servicii de igienizare a coteţelor şi adăposturilor de animale
(coteţe de găini, cocini etc.)
– servicii pentru herghelii
– servicii legate de însămânţarea artificială
Această subclasă include, de asemenea:
– servicii ale potcovarilor

Această subclasă elementară exclude:


– furnizarea exclusivă a spaţiului pentru adăpostirea ani-
malelor, vezi 6820.12
– servicii ale agronomilor şi economiştilor agricoli, vezi
7490.19
– servicii de vaccinare a animalelor și alte servicii veterinare,
vezi 7500.1
– servicii de echitaţie, vezi 9311.10
– îngrijirea și adăpostirea animalelor de companie, vezi 9609.11

................ 0163 Servicii postrecoltare


0163.1 Servicii postrecoltare
0163.10 Servicii postrecoltare 86111
Această subclasă elementară include:
– servicii de pregătire a recoltelor pentru comercializarea
primară: curăţarea, sortarea, dezinfectarea, uscarea,
decojirea
– egrenarea bumbacului
– servicii de pregătire a frunzelor de tutun, de exemplu
uscarea
– servicii de pregătire a boabelor de cacao, de exemplu
decojirea
– servicii de ceruire a fructelor

Această subclasă elementară exclude:


– servicii de pregătire a produselor agricole de către
producător, vezi 011, 012 sau 013
– servicii de curăţare a tulpinilor şi reuscare a tutunului,
vezi 1200.1
– servicii de vânzare ale achizitorilor pe bază de comision
şi ale asociaţiilor cooperatiste, vezi 46
– servicii cu ridicata a produselor agricole brute, vezi 462

................ 0164 Servicii de procesare a seminţelor pentru a fi semănate


0164.1 Servicii de procesare a seminţelor pentru a fi semănate
0164.10 Servicii de procesare a seminţelor pentru a fi semănate 86112
Această subclasă elementară include:
– servicii de îmbunătăţire a calităţii de înmulţire a seminţelor,
inclusiv tratarea seminţelor modificate genetic:
– eliminarea materialelor străine, a seminţelor subdimen-
sionate, vătămate de insecte sau mecanic, şi a celor
imature
– eliminarea umidităţii seminţelor până la un nivel adecvat
stocării
– uscarea, curăţarea, sortarea şi tratarea seminţelor
până la comercializarea lor

Această subclasă elementară exclude:


– cultivarea plantelor pentru seminţe, vezi 011 sau 012
– servicii de prelucrare a seminţelor pentru obţinerea uleiului,
vezi 1041
– cercetarea în vederea dezvoltării sau modificării unor forme
noi de seminţe, vezi 7211.13

19
A – Agricultură, silvicultură și pescuit
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

017 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii ...

0170 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii .........
Această clasă include:
– vânătoarea şi capturarea cu capcane a vânatului în scop comercial
– capturarea animalelor (moarte sau vii) pentru hrană, blană, piei sau pentru a fi utilizate în activităţi de
cercetare, în grădini zoologice sau ca animale de companie
– producţia de blănuri, piei de reptile sau de păsări provenite din activităţi de vânătoare sau capturare
Această clasă include, de asemenea:
– capturarea pe uscat (ţărm) a mamiferelor marine: morse, foci etc.

Această clasă exclude:


– producţia de blănuri, de piei de reptile, precum și de păsări din ferme de creştere a animalelor, vezi 014
– creşterea animalelor în ferme în scopul vânătorii, vezi 0149
– vânătoarea de balene, vezi 0311
– producţia de piei provenite din abatoare, vezi 1011
– vânătoarea sportivă sau recreativă şi activităţi de servicii conexe, vezi 9319
– activităţi de servicii de promovare a vânătorii şi capturării, vezi 9499

02 Silvicultură şi exploatare forestieră ................................................................................


Această diviziune include producţia de buşteni, precum şi extragerea şi colectarea produselor nelem-
noase şi colectarea plantelor şi fructelor din flora spontană a pădurilor (exclusiv material lemnos).
Pe lângă producţia de lemn, activităţile forestiere realizează şi produse care, ulterior, sunt supuse unei
prelucrări minimale, cum sunt lemnele de foc, cărbunele de lemn, aşchiile de lemn şi buştenii folosiţi în
formă neprelucrată (de exemplu, stâlpi de mină, lemn pentru celuloză etc.). Aceste activităţi pot fi efec-
tuate atât în păduri naturale, cât şi pe plantaţii.
Sunt excluse activităţile de prelucrare ulterioară a lemnului începând cu despicarea şi rindeluirea lem-
nului, vezi 16.

021 Silvicultură şi alte activităţi forestiere ....................................................................................

0210 Silvicultură şi alte activităţi forestiere ..........................................................................................


Această clasă include:
– activităţi silvice: plantarea, replantarea, transplantarea, rărirea şi conservarea pădurilor şi a drumuri-
lor forestiere
– creşterea puieţilor de arbori de pădure, a arborilor pentru celuloză şi pentru lemne de foc
– întreţinerea puieţilor din pepiniere pentru împăduriri
Aceste activităţi se pot desfăşura în păduri naturale sau pe plantaţii.

Această clasă exclude:


– creşterea pomilor de Crăciun, vezi 0129
– activităţi de îngrijire a puieţilor, cu excepţia celor pentru arbori de pădure, vezi 0130
– colectarea ciupercilor şi a altor produse forestiere nelemnoase din flora spontană, vezi 0230
– producţia de aşchii şi particule de lemn, vezi 1610

20
A – Produse ale agriculturii, silviculturii, pescuitului și pisciculturii
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
................ 017 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului
şi servicii anexe vânătorii

................ 0170 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi servicii


anexe vânătorii
0170.1 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi servicii
anexe vânătorii
0170.10 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi servicii 86130
anexe vânătorii
Această subclasă elementară include:
– vânătoarea şi capturarea cu capcane a vânatului
în scop comercial
– capturarea animalelor (moarte sau vii) pentru hrană, blană,
piei sau pentru a fi utilizate în activităţi de cercetare,
în grădini zoologice sau ca animale de companie
– servicii de producţie de blănuri, piei de reptile sau de păsări
provenite din activităţi de vânătoare sau capturare
Această subclasă elementară include, de asemenea:
– capturarea pe uscat (ţărm) a mamiferelor marine: morse,
foci etc.

Această subclasă elementară exclude:


– producţia de blănuri, de piei de reptile, precum și de păsări
din ferme de creştere a animalelor, vezi 014
– creşterea animalelor de fermă în scopul vânării, vezi 0149.1
– vânătoarea de balene, vezi 0300.69
– producţia de piei provenite din abatoare, vezi 1011
– vânătoare sportivă sau recreativă şi activităţi de servicii
conexe, vezi 9319.13
– servicii de promovare a vânătorii şi capturării, vezi 9499.19

................ 02 Produse ale silviculturii, servicii ale exploatărilor


forestiere şi servicii anexe silviculturii

................ 021 Produse ale silviculturii şi servicii ale pepinierelor

................ 0210 Produse ale silviculturii şi servicii ale pepinierelor


0210.1 Material pomicol; seminţe pentru pomi
0210.11 Material pomicol 01961*
0210.12 Seminţe pentru pomi 01360
0210.2 Servicii ale pepinierelor
0210.20 Servicii ale pepinierelor 86140*

Această subclasă elementară exclude:


– creşterea pomilor de Crăciun, vezi 0130.10
0210.3 Lemn pe picior
0210.30 Lemn pe picior 03300

21
A – Agricultură, silvicultură și pescuit
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

022 Exploatarea forestieră ................................................................................................................

0220 Exploatarea forestieră....................................................................................................................


Această clasă include:
– producţia de buşteni pentru industriile de prelucrare primară a lemnului de pădure
– producţia de buşteni folosiţi sub formă neprelucrată, cum sunt stâlpii de mină, stâlpii pentru garduri
şi stâlpii pentru susţinerea liniilor aeriene de telefonie-telegrafie
– colectarea şi producţia de lemn utilizat la producerea de energie
– colectarea şi prelucrarea reziduurilor forestiere utilizate pentru producerea de energie
– producţia de cărbune de lemn în pădure (mangal), prin metode tradiţionale
Produsele acestei activităţi se prezintă sub formă de buşteni sau lemn de foc.

Această clasă exclude:


– creşterea pomilor de Crăciun, vezi 0129
– cultivarea arborilor: plantare, replantare, transplantare, rărire şi conservarea pădurilor şi a drumurilor
forestiere, vezi 0210
– colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană, vezi 0230
– producţia de aşchii şi particule de lemn, vezi 1610
– producţia de cărbune de lemn prin distilarea lemnului, vezi 2014

023 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană .................................

0230 Colectarea plantelor şi fructelor din flora spontană (exclusiv material lemnos) .....................
Această clasă include:
– colectarea materialelor din flora spontană:
– ciuperci, trufe
– fructe de pădure
– nuci
– balata şi alte gume
– plută
– balsamuri
– lacuri şi răşini
– fire vegetale
– iarbă
– ghindă, castane
– muşchi şi licheni

Această clasă exclude:


– producţia dirijată a acestor produse (cu excepţia creşterii arborilor de plută), vezi 01
– cultivarea ciupercilor sau trufelor, vezi 0113
– cultivarea arbuştilor fructiferi sau a nuciferelor, vezi 0125
– adunatul lemnelor de foc, vezi 0220
– producţia aşchiilor de lemn, vezi 1610

024 Activităţi de servicii anexe silviculturii ..................................................................................

0240 Activităţi de servicii anexe silviculturii.........................................................................................


Această clasă include desfăşurarea de faze ale operaţiunilor forestiere, pe bază de contract sau plată.
Această clasă include:
– activităţi de servicii anexe silvice:
– inventarierea pădurilor
– servicii de consultanţă privind administrarea pădurilor
– servicii de evaluare a masei lemnoase
– stingerea şi prevenirea incendiilor în păduri
– controlul dăunătorilor
– activităţi de servicii pentru exploatarea forestieră:
– transportul buştenilor în interiorul pădurii

22
A – Produse ale agriculturii, silviculturii, pescuitului și pisciculturii
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
................ 022 Lemn brut

................ 0220 Lemn brut


0220.1 Lemn brut
0220.11 Buşteni de conifere 03110
0220.12 Buşteni de foioase, exceptând lemnul tropical 03120*
0220.13 Buşteni de lemn tropical 03120*
0220.14 Lemne de foc 03130*

................ 023 Produse ale silviculturii

................ 0230 Produse ale silviculturii


0230.1 Răşini naturale
0230.11 Balata, gutapercă, guayule, chicle şi răşini naturale similare 03211
0230.12 Lac, gume, răşini, gume-răşini şi oleorăşini (balsamuri), 03219
naturale
0230.2 Plută naturală, brută sau simplu prelucrată
0230.20 Plută naturală, brută sau simplu prelucrată 03220
0230.3 Alte produse ale silviculturii (muşchi, licheni, ramuri, cetină),
utilizate în scopuri ornamentale
0230.30 Alte produse ale silviculturii (muşchi, licheni, ramuri, cetină), 03249
utilizate în scopuri ornamentale
0230.4 Produse comestibile din flora spontană
0230.40 Produse comestibile din flora spontană 03230

................ 024 Servicii anexe silviculturii

................ 0240 Servicii anexe silviculturii


0240.1 Servicii anexe silviculturii
0240.10 Servicii anexe silviculturii 86140*
Această subclasă elementară include:
– servicii anexe silvice:
– inventarierea pădurilor
– servicii de consultanţă privind administrarea pădurilor
– servicii de evaluare a masei lemnoase
– stingerea și prevenirea incendiilor în păduri
– combaterea dăunătorilor
– servicii pentru exploatarea forestieră:
– transportul buştenilor în interiorul pădurii

23
A – Agricultură, silvicultură și pescuit
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

Această clasă exclude:


– activităţi din pepinierele de arbori pentru împăduriri, vezi 0210
– asanarea terenurilor forestiere, vezi 4312
– curăţarea de reziduuri forestiere a amplasamentelor pentru clădiri, vezi 4312

03 Pescuitul şi acvacultura ........................................................................................................


Această diviziune include activităţile de pescuit şi acvacultură, acoperind exploatarea resurselor pisci-
cole din mediul marin şi apă dulce, în scopul capturării sau colectării peştelui, crustaceelor, moluştelor
şi altor vieţuitoare, precum şi a altor produse marine (de exemplu, plante acvatice, perle, bureţi etc.).
Sunt incluse aici şi activităţile care în mod normal sunt integrate în realizarea producţiei proprii (de
exemplu însămânţarea stridiilor pentru producţia de perle). Activităţile de servicii conexe pescuitului marin
sau în ape dulci ori acvacultură sunt incluse în clasele de pescuit sau acvacultură corespunzătoare.
Această diviziune nu include construirea şi repararea de nave şi ambarcaţiuni (301, 3315) şi nici acti-
vităţile de pescuit sportiv sau recreativ (9319). Prelucrarea peştelui, a crustaceelor sau a moluştelor este
exclusă, fie că este vorba de uzine amplasate pe uscat sau de nave-uzină (1020).

031 Pescuitul
Această clasă include activităţile de „prindere a peştelui”, respectiv capturarea şi colectarea organis-
melor acvatice (predominând peştele, moluştele şi crustaceele), inclusiv plante, din apele oceanice, din
apele zonelor de coastă sau din apele interioare, pentru consumul uman sau în alte scopuri, cu mâna
sau cu diverse unelte. Astfel de activităţi se pot desfăşura pe linia ţărmului interflux (de exemplu,
colectarea de moluşte, cum sunt scoicile şi stridiile), cu plase având baza la ţărm, din bărci sau, de obi-
cei, folosind nave specializate.
Aici se includ şi activităţile de pescuit în apele repopulate.

0311 Pescuitul maritim


Această clasă include:
– pescuitul comercial, în apele oceanice şi de coastă
– recoltarea de crustacee şi moluşte marine
– capturarea de balene
– recoltarea de animale acvatice marine: broaşte ţestoase, arici de mare etc.
Această clasă include, de asemenea:
– activităţi ale vaselor angajate atât în pescuit, cât şi în prelucrarea şi conservarea peştelui
– colectarea altor organisme şi materiale marine: perle naturale, bureţi, corali şi alge

Această clasă exclude:


– capturarea mamiferelor marine (de exemplu, foci, morse), cu excepţia balenelor, vezi 0170
– prelucrarea cărnii de balenă pe nave-uzină, vezi 1011
– prelucrarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor pe nave-uzină sau în fabrici de pe ţărm, vezi 1020
– închirierea bărcilor de agrement cu echipaj pentru transportul pe ape maritime şi de coastă (de exem-
plu, pentru croaziere de pescuit), vezi 5010
– servicii de inspecţie, protecţie şi patrulare piscicolă, vezi 8424
– pescuitul sportiv sau recreativ şi serviciile aferente, vezi 9319
– activităţi ale rezervaţiilor de pescuit sportiv, vezi 9319

0312 Pescuitul în ape dulci


Această clasă include:
– pescuitul comercial în ape dulci
– colectarea crustaceelor şi moluştelor de apă dulce
– colectarea animalelor acvatice de apă dulce

24
A – Produse ale agriculturii, silviculturii, pescuitului și pisciculturii
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
– închirierea de utilaje forestiere cu operatori şi echipaje
de lucrători mecanici specializaţi

Această subclasă elementară exclude:


– servicii din pepinierele de arbori pentru împăduriri,
vezi 0210.20
– asanarea terenurilor forestiere, vezi 4312.11
– curăţarea de reziduuri forestiere a amplasamentelor
pentru clădiri, vezi 4312.11

................ 03 Peşte şi alte produse ale pescuitului; produse


ale acvaculturii; servicii auxiliare pescuitului

25
A – Agricultură, silvicultură și pescuit
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

Această clasă include, de asemenea:


– colectarea materiilor acvatice de apă dulce

Această clasă exclude:


– prelucrarea peştelui, a crustaceelor şi moluştelor, vezi 1020
– servicii de inspecţie, protecţie şi patrulare piscicolă, vezi 8424
– pescuitul sportiv sau recreativ, vezi 9319
– activităţi ale rezervaţiilor de pescuit sportiv, vezi 9319

032 Acvacultura
Această grupă include „acvacultura” (ferme acvatice), respectiv procesul de producţie implicând
creşterea în ferme piscicole (inclusiv recoltarea) a organismelor acvatice (peşte, moluşte, crustacee,
plante, crocodili, alte amfibiene acvatice etc.) prin folosirea unor tehnici menite a spori producţia aces-
tor organisme, dincolo de capacitatea naturală a mediului (de exemplu, populare regulată, hrănire şi
protecţie de prădători). Acvacultura se referă la creşterea până la faza tânără şi/sau adultă, în condiţii
de captivitate, a organismelor de mai sus. În plus, „acvacultura” conţine şi calitatea de proprietar, indi-
vidual, colectiv sau de stat, asupra organismelor individuale, pe parcursul etapei de creştere şi include
şi etapa de recoltare a acestora.

0321 Acvacultura maritimă


Această clasă include:
– creşterea peştelui în ape marine, inclusiv creşterea peştilor marini ornamentali
– producţia de ouă de moluşte bivalve (stridii, scoici), pui de homari, postlarve de creveţi, pui de somon
– creşterea varegului comestibil şi a altor plante marine
– creşterea crustaceelor, scoicilor bivalve, a altor moluşte şi altor animale acvatice în apă de mare
Această clasă include, de asemenea:
– activităţi de acvacultură în ape de mică salinitate
– activităţi de acvacultură în bazine sau rezervoare cu apă sărată
– activităţi ale creşelor de puiet de peşte marin (incubatoare pentru icre de peşte)
– activităţi ale fermelor de viermi marini

Această clasă exclude:


– creşterea broaştelor, vezi 0322
– activităţi ale rezervaţiilor de pescuit sportiv, vezi 9319

0322 Acvacultura în ape dulci


Această clasă include:
– creşterea peştelui în ape dulci, inclusiv a peştilor ornamentali de apă dulce
– creşterea crustaceelor de apă dulce, a scoicilor bivalve şi a altor moluşte şi animale acvatice
– activităţi ale creşelor cu puiet de peşte de apă dulce (incubatoare pentru icre de peşte)
– creşterea broaştelor

Această clasă exclude:


– activităţile de acvacultură în bazine şi rezervoare cu apă sărată, vezi 0321
– activităţi ale rezervaţiilor de pescuit sportiv, vezi 9319

26
A – Produse ale agriculturii, silviculturii, pescuitului și pisciculturii
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară

030 Peşte şi alte produse ale pescuitului; produse ale


acvaculturii; servicii auxiliare ale pescuitului

0300 Peşte şi alte produse ale pescuitului; produse ale


acvaculturii; servicii auxiliare ale pescuitului
0300.1 Peşte viu
0300.11 Peşte viu ornamental 04111
0300.12 Peşte marin viu, exceptându-l pe cel de crescătorie 04119*
0300.13 Peşte de apă dulce viu, exceptându-l pe cel de crescătorie 04119*
0300.14 Peşte marin viu, de crescătorie 04119*
0300.15 Peşte de apă dulce viu, de crescătorie 04119*
0300.2 Peşte, proaspăt sau congelat

27
A – Agricultură, silvicultură și pescuit
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

28
A – Produse ale agriculturii, silviculturii, pescuitului și pisciculturii
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
0300.21 Peşte marin, proaspăt sau congelat, exceptându-l 04120*
pe cel de crescătorie
0300.22 Peşte de apă dulce, proaspăt sau congelat, exceptându-l 04120*
pe cel de crescătorie
0300.23 Peşte marin, proaspăt sau congelat, de crescătorie 04120*
0300.24 Peşte de apă dulce, proaspăt sau congelat, de crescătorie 04120*
0300.3 Crustacee necongelate
0300.31 Crustacee necongelate, exceptându-le pe cele de crescătorie 04210*
0300.32 Crustacee necongelate, de crescătorie 04210*
0300.4 Moluşte şi alte nevertebrate acvatice, vii, proaspete sau
refrigerate
0300.41 Stridii vii, proaspete sau refrigerate, exceptându-le 04220*
pe cele de crescătorie
0300.42 Alte moluşte şi nevertebrate acvatice, vii, proaspete sau 0429*
refrigerate, exceptându-le pe cele de crescătorie
0300.43 Stridii vii, proaspete sau congelate, de crescătorie 04220*
0300.44 Alte moluşte şi nevertebrate acvatice, vii, proaspete sau 0429*
refrigerate, de crescătorie
0300.5 Perle neprelucrate
0300.51 Perle naturale, neprelucrate 38210*
0300.52 Perle de cultură, neprelucrate 38210*
0300.6 Alte plante şi animale acvatice şi produse ale acestora
0300.61 Corali şi alte produse similare, scoici (carapace), crustacee 04910
sau echinoderme şi oase de sepie
0300.62 Bureţi naturali de origine animală 04920
0300.63 Iarbă de mare şi alte alge, exceptându-le pe cele de cultură 04930*
0300.64 Iarbă de mare şi alte alge, de cultură 04930*
0300.69 Alte plante şi animale acvatice şi produse ale acestora n.c.a. 0*
Această subclasă elementară include:
– broaște de crescătorie
– balene
0300.7 Servicii auxiliare pescuitului şi acvaculturii
0300.71 Servicii auxiliare pescuitului 86150*
0300.72 Servicii auxiliare acvaculturii 86150*

29
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

B INDUSTRIA EXTRACTIVĂ .....................................................................................................


Industria extractivă include extragerea mineralelor existente în natură sub formă solidă (cărbune şi mi-
nereuri), lichidă (ţiţei) sau gazoasă (gaze naturale). Extracţia se poate realiza prin diferite metode, cum
sunt mineritul în subteran sau la suprafaţă, exploatarea puţurilor, exploatarea zăcămintelor aflate în
mări şi oceane etc.
Această secţiune include activităţi suplimentare ce au drept scop prepararea materialelor brute pentru
comercializare, de exemplu, concasarea, măcinarea, curăţarea, uscarea, sortarea, concentrarea mi-
nereurilor, lichefierea gazelor naturale şi aglomerarea combustibililor solizi. Aceste operaţiuni sunt ade-
sea efectuate de unităţile care au extras resursele şi /sau de alte unităţi situate în apropiere. Activităţile
extractive sunt clasificate în diviziuni, grupe şi clase în funcţie de principalul mineral produs. Diviziunile
05, 06 se referă la extragerea combustibililor fosili (cărbune, lignit, ţiţei, gaze); diviziunile 07, 08 se re-
feră la extragerea minereurilor metalifere, diverse minerale şi produse de mină.
Unele operaţiuni tehnice din această secţiune, care privesc, în special, extracţia hidrocarburilor, pot fi
efectuate pentru terţe părţi de către unităţi specializate, ca servicii industriale, acestea regăsindu-se în
diviziunea 09.
Această secţiune exclude:
– prelucrarea materialelor extrase, vezi secţiunea C (Industria prelucrătoare)
– utilizarea materialelor extrase fără o transformare ulterioară pentru construcţii, vezi secţiunea F
(Construcţii)
– îmbutelierea apelor din izvoare naturale şi a apelor minerale din izvoare şi puţuri, vezi 1107
– sfărâmarea, măcinarea sau alte prelucrări ale pământurilor, rocilor şi mineralelor, efectuate indepen-
dent de activităţile extractive, vezi 239
– colectarea, epurarea şi distribuţia apei, vezi 3600
– pregătirea terenului (amplasamentului) pentru extracţie, vezi 4312
– prospecţiuni geofizice, geologice şi de supraveghere (observare) seismică, vezi 7112

05 Extracţia cărbunelui superior şi inferior .........................................................................


Extracţia combustibililor minerali solizi cuprinde mineritul în subteran sau la suprafaţă şi include ope-
raţiuni (de exemplu, sortarea, curăţarea, compactarea şi alte operaţiuni necesare transportului etc.)
care conduc la obţinerea unui produs ce poate fi comercializat.
Nu include cocsificarea (vezi 1910), serviciile anexe extracţiei cărbunelui sau lignitului (vezi 0990) sau
fabricarea brichetelor (vezi 1920).

051 Extracţia cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg) ............................................................

0510 Extracţia cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg).....................................................................


Această clasă include:
– extracţia cărbunelui superior: mineritul în subteran sau la suprafaţă, inclusiv extracţia prin metode de
lichefiere
– curăţarea, calibrarea, sortarea, pulverizarea, compactarea (etc.) cărbunelui pentru îmbunătăţirea
calităţii, facilitarea transportului sau depozitării
Această clasă include, de asemenea:
– recuperarea cărbunelui superior din zăcăminte de culm (praf de cărbune)

Această clasă exclude:


– extracţia cărbunelui inferior, vezi 0520
– extracţia turbei, vezi 0892
– activităţi de servicii anexe extracţiei cărbunelui superior, vezi 0990
– foraje de testare pentru extracţia cărbunelui, vezi 0990
– activități ale cuptoarelor de cocs care produc combustibili solizi, vezi 1910
– prelucrarea cărbunelui superior în formă de brichete, vezi 1920
– lucrări efectuate în vederea dezvoltării sau pregătirii extracţiei cărbunelui, vezi 4312

052 Extracţia cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg).................................................................

0520 Extracţia cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg) ........................................................................

30
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
................. B PRODUSE ALE INDUSTRIEI EXTRACTIVE

................ 05 Cărbune superior şi lignit

................ 051 Cărbune superior

................ 0510 Cărbune superior


0510.1 Cărbune superior
0510.10 Cărbune superior 11010

Această subclasă elementară exclude:


– brichete, brichete ovoide și alți combustibili solizi fabricați
din cărbune, vezi 1920.12

................ 052 Lignit

................ 0520 Lignit

31
B – Industria extractivă
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

Această clasă include:


– extracţia lignitului (cărbune brun): extracţia în subteran sau la suprafaţă, inclusiv extracţia prin metode
de lichefiere
– spălarea, deshidratarea, pulverizarea, compactarea lignitului pentru îmbunătăţirea calităţii, facilita-
rea transportului sau depozitării

Această clasă exclude:


– extracţia cărbunelui superior, vezi 0510
– extracţia turbei, vezi 0892
– activităţi de servicii anexe extracţiei cărbunelui inferior, vezi 0990
– foraje de testare pentru extracţia cărbunelui, vezi 0990
– prelucrarea cărbunelui inferior în formă de brichete, vezi 1920
– lucrări efectuate în vederea dezvoltării sau pregătirii extracţiei cărbunelui, vezi 4312

06 Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale .............................................................


Această diviziune include producţia de ţiţei brut, forarea şi extragerea ţiţeiului din şisturi bituminoase şi
nisipuri petrolifere, producţia gazelor naturale şi recuperarea hidrocarburilor lichide. Această diviziune
include activităţile de exploatare şi/sau dezvoltarea câmpurilor de ţiţei și gaze. Asemenea activităţi pot
include săparea şi echiparea puţurilor, punerea în funcţiune a separatoarelor, a agenţilor dezemulsio-
nanţi, a echipamentului de decantare a mâlului şi conductelor de colectare a ţiţeiului brut din teren, pre-
cum şi toate celelalte activităţi pe care le implică pregătirea ţiţeiului şi a gazelor naturale, până în
momentul expedierii din zona producătoare.
Această diviziune include producţia de ţiţei, forarea şi extragerea ţiţeiului din şisturi bituminoase şi ni-
sipuri petrolifere, producţia gazelor şi hidrocarburilor lichide, prin gazeificare, lichefiere şi piroliza cărbu-
nelui, în locaţiile miniere.
Această diviziune exclude:
– servicii anexe în domeniul extracţiei ţiţeiului şi gazelor naturale, executate pe bază de tarif sau
contract, vezi 0910
– activitatea de explorare a puţurilor de extracţie a ţiţeiului şi gazelor naturale, vezi 0910
– forajul şi sondajul experimental, vezi 0910
– rafinarea produselor petroliere, vezi 1920
– lucrările de prospecţiuni geofizice, geologie şi de supraveghere seismică, vezi 7112

061 Extracţia petrolului brut .............................................................................................................

0610 Extracţia petrolului brut ................................................................................................................


Această clasă include:
– extracţia petrolului brut
Această clasă include, de asemenea:
– extracţia şisturilor bituminoase sau petroliere şi a gudronului
– producţia de ţiţei brut din şisturi şi nisipuri bituminoase
– prelucrarea în vederea obţinerii petrolului brut: decantare, desalinizare, deshidratare, degazeificare etc.

Această clasă exclude:


– activităţi de servicii anexe extracţiei de petrol şi gaze naturale, vezi 0910
– activitatea de explorare pentru zăcăminte de petrol și gaze naturale, vezi 0910
– fabricarea produselor petroliere rafinate, vezi 1920
– recuperarea gazelor de petrol lichefiate obţinute din rafinarea petrolului, vezi 1920
– transportul prin conducte, vezi 4950

062 Extracţia gazelor naturale ........................................................................................................

0620 Extracţia gazelor naturale .............................................................................................................

32
B – Produse ale industriei extractive
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
0520.1 Lignit
0520.10 Lignit 11030*

Această subclasă elementară exclude:


– brichete, brichete ovoide de cărbuni, combustibili solizi
similari fabricaţi din lignit, vezi 1920.12

................ 06 Petrol brut şi gaze naturale

................ 061 Petrol brut (ţiţei)

................ 0610 Petrol brut (ţiţei)


0610.1 Produse petroliere şi uleiuri obţinute din minerale
bituminoase
0610.10 Produse petroliere şi uleiuri obţinute din minerale bituminoase 12010
0610.2 isturi şi nisipuri bituminoase
0610.20 isturi şi nisipuri bituminoase 12030

................ 062 Gaze naturale, lichefiate sau în stare gazoasă

................ 0620 Gaze naturale, lichefiate sau în stare gazoasă

33
B – Industria extractivă
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

Această clasă include:


– producţia de hidrocarburi gazoase brute (gaze naturale)
– extracţia gazelor lichefiate
– decantarea şi separarea fracţiilor de hidrocarburi lichide
– desulfurarea gazelor
Această clasă include, de asemenea:
– extracţia hidrocarburilor lichide obţinute prin lichefiere sau piroliză

Această clasă exclude:


– activităţi de servicii anexe extracţiei de petrol şi gazelor naturale, vezi 0910
– activitatea de explorare pentru zăcăminte de petrol şi gaze naturale, vezi 0910
– recuperarea gazelor de petrol lichefiate obţinute din rafinarea petrolului, vezi 1920
– producerea gazelor industriale, vezi 2011
– transportul prin conducte de petrol sau gaze, vezi 4950

07 Extracţia minereurilor metalifere ......................................................................................


Această diviziune include extracţia minereurilor metalifere, efectuată prin extracţia în subteran sau la
suprafaţă, pe fundul mării etc. Sunt incluse, de asemenea, operaţiunile de preparare şi îmbogăţire, cum
sunt spargerea, măcinarea, spălarea, uscarea, sinterizarea, calcinarea sau percolarea minereurilor,
operaţiile de separare gravitaţională sau prin flotaţie.
Această diviziune exclude:
– prăjirea piritelor de fier, vezi 2013
– producţia de oxid de aluminiu, vezi 2442
– operarea furnalelor, vezi diviziunea 24

071 Extracţia minereurilor feroase ................................................................................................

0710 Extracţia minereurilor feroase ......................................................................................................


Această clasă include:
– extracţia minereurilor feroase
– îmbogăţirea şi aglomerarea minereurilor feroase

Această clasă exclude:


– extracţia şi prepararea piritelor şi pirotinei (cu excepţia prăjirii), vezi 0891

072 Extracţia minereurilor metalifere neferoase ........................................................................


Această grupă include extracţia minereurilor neferoase.

0721 Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu .....................................................................................


Această clasă include:
– extracţia minereurilor de uraniu şi toriu
– concentrarea minereurilor de uraniu şi toriu
– fabricarea hexaflorurii de uraniu (yelow cake)

Această clasă exclude:


– îmbogăţirea minereurilor de uraniu şi toriu, vezi 2013
– producţia de uraniu metalic din pehblende sau alte minereuri, vezi 2446
– topirea şi rafinarea uraniului, vezi 2446

0729 Extracţia altor minereuri metalifere neferoase ...........................................................................


Această clasă include:
– extracţia şi prepararea minereurilor neferoase (exclusiv uraniu şi toriu):
– aluminiu (bauxită), cupru, plumb, zinc, staniu, mangan, crom, nichel, cobalt, molibden, tantal,
vanadiu etc.
– metale preţioase: aur, argint, platină

34
B – Produse ale industriei extractive
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
0620.1 Gaze naturale, lichefiate sau în stare gazoasă
0620.10 Gaze naturale, lichefiate sau în stare gazoasă 12020

................ 07 Minereuri metalifere

................ 071 Minereuri feroase

................ 0710 Minereuri feroase


0710.1 Minereuri feroase
0710.10 Minereuri feroase 14100

................ 072 Minereuri neferoase

................ 0721 Minereuri de uraniu şi thoriu


0721.1 Minereuri de uraniu şi thoriu
0721.10 Minereuri de uraniu şi thoriu 13000

................ 0729 Alte minereuri metalifere neferoase şi concentrate


neferoase
0729.1 Alte minereuri metalifere neferoase şi concentrate neferoase
0729.11 Minereuri de cupru şi concentrate de cupru 14210
0729.12 Minereuri de nichel şi concentrate de nichel 14220
0729.13 Minereuri de aluminiu şi concentrate de aluminiu 14230

35
B – Industria extractivă
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

Această clasă exclude:


– extracţia şi prepararea minereurilor de uraniu şi toriu, vezi 0721
– producţia oxidului de aluminiu, vezi 2442
– producţia matelor de cupru sau nichel, vezi 2444, 2445

08 Alte activităţi extractive ........................................................................................................


Această diviziune cuprinde, alături de activitatea de extracţie din exploatări, activităţile de dragare a de-
pozitelor aluvionare, de spargere (sfărâmare) a rocilor şi utilizare a nămolurilor saline. Produsele sunt
utilizate în special în construcţii (de exemplu, nisip, piatră etc.), în producţia de materiale (de exemplu,
argilă, ghips, calcar etc.), în industria produselor chimice etc.
Această diviziune nu cuprinde prelucrarea (excepţie spargerea, rectificarea, tăierea, curăţarea,
uscarea, separarea şi amestecarea) mineralelor extrase.

081 Extracţia pietrei, nisipului şi argilei .......................................................................................

0811 Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase,
ghipsului, cretei şi ardeziei ...........................................................................................................
Această clasă include:
– extracţia, curăţarea şi tăierea grosieră a pietrei ornamentale şi pentru construcţii, ca marmură,
granit, gresie etc.
– spargerea şi zdrobirea pietrei ornamentale şi pentru construcţii
– extragerea, zdrobirea şi spargerea pietrei calcaroase
– extracţia ghipsului şi anhidritei calcaroase
– extracţia cretei şi a dolomitei necalcinate

Această clasă exclude:


– extracţia mineralelor pentru industria chimică şi a îngrăşămintelor naturale, vezi 0891
– producţia de dolomită calcinată, vezi 2352
– tăierea, modelarea şi finisarea pietrei în afara carierelor, vezi 2370

0812 Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului .................................................


Această clasă include:
– extracţia şi dragarea nisipului utilizat în industrie, a nisipului pentru construcţii şi a pietrişului
– spargerea şi zdrobirea pietrişului
– extracţia argilei, argilei refractare şi a caolinului

Această clasă exclude:


– extracţia nisipurilor bituminoase, vezi 0610

089 Alte activităţi extractive n.c.a. ................................................................................................

0891 Extracţia mineralelor pentru industria chimică şi a îngrăşămintelor naturale ........................


Această clasă include:
– extracţia fosfaţilor naturali şi a sărurilor naturale de potasiu
– extracţia sulfului în stare nativă
– extracţia şi prepararea piritelor şi pirotinei, cu excepţia prăjirii
– extracţia sulfaţilor şi carbonaţilor naturali de bariu (baritina), a boraţilor naturali, a sulfaţilor naturali de
magneziu (kieserit)
– extracţia de coloranţi naturali, a fluorinei şi altor minerale utilizate ca surse de substanţe chimice
Această clasă include, de asemenea:
– extracţia de guano

36
B – Produse ale industriei extractive
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
0729.14 Minereuri de metale preţioase şi concentrate de metale 14240
preţioase
0729.15 Minereuri de plumb, zinc, staniu şi concentratele lor 14290*
0729.19 Alte minereuri metalifere neferoase şi concentratele lor n.c.a. 14290*

................ 08 Alte produse ale industriei extractive

................ 081 Piatră, nisip şi argilă

................ 0811 Piatră ornamentală şi pentru construcţii, piatră


calcaroasă, ghips, cretă şi ardezie
0811.1 Piatră ornamentală şi pentru construcţii
0811.11 Marmură şi alte pietre calcaroase ornamentale sau pentru 15120
construcţii
0811.12 Granit, gresie şi alte pietre ornamentale sau pentru construcţii 15130
0811.2 Piatră calcaroasă şi ghips
0811.20 Piatră calcaroasă şi ghips 15200
0811.3 Cretă şi dolomită necalcinată
0811.30 Cretă şi dolomită necalcinată 16330
0811.4 Ardezie
0811.40 Ardezie 15110

................ 0812 Pietriş, nisip, argilă şi caolin


0812.1 Pietriş şi nisip
0812.11 Nisip natural 15310
0812.12 Granule, criblură şi pulberi; prundiş, pietriş 15320*
0812.13 Mixturi de zgură şi alte produse similare din deşeuri industriale, 15320*
cu sau fără adaos de prundiş, pietriş şi cremene, folosite
în construcţii
0812.2 Argilă şi caolin
0812.21 Caolin şi alte tipuri de argilă caolinică 15400*
0812.22 Alte argile, andaluzit, cianit şi similare; mullit; şamotă sau 15400*
pământuri silicioase

................ 089 Alte produse ale industriei extractive n.c.a.

................ 0891 Minerale pentru industria chimică şi minerale fertilizante


0891.1 Minerale pentru industria chimică şi minerale fertilizante
0891.11 Fosfaţi de calciu natural sau de aluminiu-calciu 16110
0891.12 Pirite de fier neprăjite; sulf brut sau nerafinat 16120
0891.19 Alte minerale pentru industria chimică şi minerale fertilizante 16190*

37
B – Industria extractivă
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

Această clasă exclude:


– extracţia sării, vezi 0893
– prăjirea piritelor feroase, vezi 2013
– fabricarea îngrăşămintelor chimice şi a compuşilor de azot, vezi 2015

0892 Extracţia şi aglomerarea turbei ....................................................................................................


Această clasă include:
– extracţia turbei
– aglomerarea turbei pentru îmbunătăţirea calităţii, facilitarea transportului sau a depozitării

Această clasă exclude:


– activităţi de servicii anexe extracţiei turbei, vezi 0990
– fabricarea brichetelor de turbă, vezi 1920
– fabricarea pământului de grădină, amestec de turbă, pământ natural, nisipuri, argilă, îngrăşăminte
minerale, vezi 2015
– fabricarea articolelor din turbă, vezi 2399

0893 Extracţia sării .................................................................................................................................


Această clasă include:
– extracţia sării din subteran, inclusiv prin dizolvare şi pompare
– producerea sării prin evaporarea apei de mare sau a altor ape saline
– spargerea, purificarea şi rafinarea sării de către producător

Această clasă exclude:


– prelucrarea sării în sare comestibilă, de exemplu, sare iodată, vezi 1084
– producţia de apă potabilă prin evaporarea apei saline, vezi 3600

0899 Alte activităţi extractive n.c.a. .....................................................................................................


Această clasă include:
– extracţia diverselor minerale şi materiale:
– materiale abrazive, azbest, pudre de siliciu fosil, grafit natural, steatit (talc), feldspat etc.
– asfalt natural, roci asfaltice și bitum solid natural
– pietre preţioase, cuarţ, mică etc.

09 Activităţi de servicii anexe extracţiei ..............................................................................


Această diviziune cuprinde servicii specializate anexe extracţiei, furnizate pe bază de tarif sau con-
tract. Sunt incluse servicii de explorare prin metode de prospecţiuni tradiţionale, cum ar fi prelevarea
mostrelor (probelor) şi efectuarea de observaţii geologice, precum şi forarea, forajul de testare şi refo-
rarea puţurilor atât pentru petrol, cât şi pentru zăcămintele de minerale feroase sau neferoase. Alte
servicii specifice cuprind construirea fundaţiilor puţurilor de petrol şi gaze, cimentarea coloanei puţuri-
lor de petrol şi gaze, curăţarea, perforarea şi pistonarea puţurilor de petrol şi gaze, drenarea şi pom-
parea minelor, servicii de eliminare a suprasarcinii în mine etc.

091 Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale ......................

0910 Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale .................................
Această clasă include:
– activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului şi gazelor naturale, efectuate pe bază de tarif sau contract:
– servicii de explorare în legătură cu extracţia petrolului sau a gazelor, de exemplu, metode de pros-
pectare tradiţionale, ca efectuarea examinării geologice la amplasamentele viitoarelor exploatări
– forare direcţională şi reforare: „foraj la suprafaţă”; ridicarea, repararea şi demontarea sondelor

38
B – Produse ale industriei extractive
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară

................ 0892 Turbă


0892.1 Turbă
0892.10 Turbă 11040*
Această subclasă elementară include:
– brichete, brichete ovoide de cărbuni, combustibili solizi
similari fabricaţi din turbă, vezi 1920.13

................ 0893 Sare şi clorură de sodiu pură; apă de mare


0893.1 Sare şi clorură de sodiu pură; apă de mare
0893.10 Sare şi clorură de sodiu pură; apă de mare 16200*

Această subclasă elementară exclude:


– prelucrarea sării în stare comestibilă, vezi 10.84.30

................ 0899 Alte produse ale industriei extractive n.c.a.


0899.1 Bitum şi asfalt natural; roci asfaltice
0899.10 Bitum şi asfalt natural; roci asfaltice 15330
0899.2 Pietre preţioase şi semipreţioase, diamante industriale
neprelucrate sau grosier prelucrate, piatră ponce; şmirghel;
corindon natural; granat natural şi alte materiale abrazive
naturale; alte minerale
0899.21 Pietre preţioase şi semipreţioase (exceptând diamantele 16310
industriale) neprelucrate sau grosier prelucrate
0899.22 Diamante industriale, neprelucrate, grosier prelucrate sau 16320
brute; piatră ponce; şmirghel; corindon natural; granat natural
şi alte materiale abrazive naturale
0899.29 Alte minerale 16390

................ 09 Servicii anexe extracţiei

................ 091 Servicii anexe extracţiei petrolului şi gazelor naturale


................ 0910 Servicii anexe extracţiei petrolului şi gazelor naturale
0910.1 Servicii anexe extracţiei petrolului şi gazelor naturale

Această subclasă elementară exclude:


– servicii efectuate de unităţile de exploatare (extracţie) a
terenurilor petrolifere sau de gaze naturale, vezi 0610 şi 0620

39
B – Industria extractivă
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

– cimentarea învelişului de la puţurile de petrol şi gaze; servicii de pompare; astuparea şi aban-


donarea puţurilor etc.
– lichefierea şi regazeificarea gazelor naturale în vederea transportului, efectuate la locul
extracţiei
– servicii de drenare şi pompare, pe bază de tarif sau contract
– forare de probă (test) în legătură cu extracţia petrolului sau a gazelor
Această clasă include, de asemenea:
– servicii de luptă împotriva incendiilor în terenurile petrolifere şi de gaze naturale

Această clasă exclude:


– activităţi de servicii efectuate de unităţile de exploatare (extracţie) a terenurilor petrolifere sau de gaze
naturale, vezi 0610, 0620
– repararea specializată a utilajelor pentru extracţie, vezi 3312
– lichefierea şi regazeificarea gazelor naturale în vederea transportului, efectuate în afara locului de ex-
tracţie, vezi 5221
– prospecţiuni geofizice, geologice şi de supraveghere seismică, vezi 7112

099 Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor ..............................................

0990 Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor ...........................................................


Această clasă include:
– activităţi de servicii anexe pe bază de tarif sau contract, pentru activităţile extractive din diviziunile 05,
07 şi 08:
– servicii de explorare, de exemplu, metode tradiţionale de prospectare, cum ar fi prelevarea
mostrelor şi efectuarea examinării geologice la amplasamentele viitoarelor exploatări
– servicii de drenare şi pompare, pe bază de tarif sau contract
– servicii de forare şi sondare

Această clasă exclude:


– activitatea de exploatare a minelor sau carierelor pe bază de contract sau tarif, vezi 05, 07 sau 08
– repararea specializată a utilajului pentru extracţie, vezi 3312
– servicii de prospecţiuni geofizice, pe bază de tarif sau contract, vezi 7112

40
B – Produse ale industriei extractive
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
– repararea specializată a utilajelor pentru extracție,
vezi 3312.24
0910.11 Servicii de forare pentru extracţia de petrol şi de gaze naturale 86211*
Această subclasă elementară include:
– servicii de forare direcţională şi reforare: „foraj la suprafaţă”;
cimentarea învelişului de la puţurile de petrol şi gaze;
pomparea şi drenarea sondelor; astuparea şi abandonarea
sondelor etc.
– servicii de forare de probă în legătură cu extracţia petrolului
sau gazelor naturale
Această subclasă elementară include, de asemenea:
– servicii de luptă împotriva incendiilor în terenurile petrolifere
şi de gaze naturale
– servicii de exploatare în legătură cu extracţia petrolului
sau a gazelor
Această subclasă elementară exclude:
– servicii de prospecţie geofizică, geologică şi servicii de
consultanţă, vezi 7112.3
0910.12 Servicii de instalare a sondelor, de reparare şi demontare, 86211*
servicii anexe activităţilor de extracţie a gazelor naturale
şi a petrolului
0910.13 Lichefierea şi regazeificarea gazelor naturale efectuate 86211*
la locul de extracţie, pentru transport

Această subclasă elementară exclude:


– servicii de lichefiere şi regazeificare a gazelor naturale în
vederea transportului, efectuate în locul extracţiei, vezi 5221

................ 099 Servicii auxiliare pentru alte tipuri de activităţi


extractive

................ 0990 Servicii auxiliare pentru alte tipuri de activităţi extractive


0990.1 Servicii auxiliare pentru alte tipuri de activităţi extractive
Această subclasă include servicii auxiliare pe bază de tarif
sau contract, necesare activităţilor extractive din diviziunile
05, 07 şi 08, cum ar fi:
– servicii de drenare şi pompare
– servicii de forare de probă în legătură cu activităţile
extractive
– servicii de exploatare în legătură cu activităţile extractive

Această subclasă exclude:


– servicii efectuate de exploatările miniere şi de cariere,
vezi 05, 07 şi 08
– servicii de reparare specializată a utilajului pentru extracţie,
vezi 3312.24
– servicii de prospecţie geofizică, geologică şi servicii de
consultanţă, vezi 7112.3
0990.11 Servicii auxiliare pentru extracţia cărbunelui superior 86219*
0990.19 Servicii auxiliare pentru alte tipuri de activităţi extractive n.c.a. 86219*

41
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

C INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE .........................................................................................


Industria prelucrătoare include transformarea fizică sau chimică a materialelor, substanţelor sau com-
ponentelor în produse noi, deşi aceasta nu poate fi folosită ca un criteriu universal pentru definirea pre-
lucrării (vezi nota de mai jos despre prelucrarea deşeurilor). Materialele, substanţele sau componentele
transformate constituie materii prime, ce sunt produse ale agriculturii, silviculturii, pescuitului, industriei
extractive, precum şi ale altor activităţi din industria prelucrătoare. Modificarea substanţială, refacerea
sau reconstrucţia bunurilor este în general considerată drept prelucrare. Unităţile angajate în industria
prelucrătoare sunt adesea descrise ca uzine, fabrici sau oţelării şi folosesc în mod curent maşini acţio-
nate electric şi echipamente de manipulare a materialelor. Unităţile care transformă materialele sau
substanţele în produse noi, manual sau la domiciliul lucrătorului, şi care comercializează către public pro-
dusele obţinute în aceleaşi locaţii, cum sunt brutăriile şi croitoriile de comandă, sunt incluse, de ase-
menea, în această secţiune.
Unităţile de prelucrare pot:
– prelucra materialele proprii;
– subcontracta o parte a proceselor de prelucrare a materialelor proprii;
– deţine drepturile legale asupra produselor, dar subcontractă întregul proces de prelucrare a materia-
lelor (proprii sau nu);
– desfăşura procese de prelucrare în cadrul subcontractelor mai sus menţionate.
Produsul obţinut pe baza procesului de prelucrare poate fi finit, în sensul că este gata pentru utilizare
sau consum, sau poate fi semifinit, în sensul că va deveni materia primă pentru prelucrări ulterioare. De
exemplu, produsul rafinării aluminei este materie primă în producţia primară a aluminiului; aluminiul pri-
mar constituie materia primă a producţiei de sârmă din aluminiu; iar sârma din aluminiu este materia
primă pentru fabricarea produselor obţinute din sârmă. Fabricarea componentelor specializate şi a
părţilor/pieselor de schimb, a accesoriilor şi anexelor la maşini şi echipamente este, de regulă, clasifi-
cată în aceeaşi clasă ca şi fabricarea maşinii şi echipamentului cărora le sunt destinate piesele de
schimb şi accesoriile. Fabricarea de componente şi piese de schimb nespecializate ale maşinilor şi
echipamentelor, de exemplu, motoare, pistoane, motoare electrice, ansambluri electrice, supape, roţi
dinţate, rulmenţi cu role, este clasificată în clasa de prelucrare corespunzătoare fără a lua în conside-
rare maşina sau echipamentul în care pot fi incluse aceste articole. Totuşi fabricarea componentelor şi
accesoriilor specializate prin turnarea sau extrudarea materialelor plastice este inclusă în grupa 222. Ac-
tivitatea de asamblare a părţilor componente ale unui produs este considerată prelucrare.
Aceasta include atât asamblarea produselor din producţie proprie, cât şi asamblarea componentelor pro-
venind de la terţi. Recuperarea deşeurilor, adică prelucrarea deşeurilor în materii prime secundare este
clasificată în grupa 383 (Recuperarea materialelor reciclabile). Deşi poate implica transformări fizice sau
chimice, această activitate nu este considerată a fi o parte a industriei prelucrătoare. Scopul primordial
al acestor activităţi este considerat a fi tratarea sau prelucrarea deşeurilor. i ele sunt prin urmare clasi-
ficate în secţiunea E (Captarea şi distribuţia apei; salubritate, administrarea deşeurilor, activităţi de de-
contaminare). Totuşi fabricarea de produse noi (spre deosebire de materiale brute secundare) este
clasificată în industria prelucrătoare, chiar dacă aceste procese utilizează deşeuri ca materii prime. De
exemplu, producţia de argint din deşeuri de film este considerată a fi un proces de fabricaţie.
Activităţile specializate de întreţinerea şi repararea maşinilor şi echipamentelor industriale, comerciale
şi similare sunt clasificate, în general, în diviziunea 33 (Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor
şi echipamentelor).
Totuşi repararea calculatoarelor şi a bunurilor personale şi gospodăreşti este clasificată în diviziunea 95
(Repararea calculatoarelor şi a bunurilor personale şi gospodăreşti), în timp ce repararea vehiculelor cu
motor este clasificată în diviziunea 45 (Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea
autovehiculelor şi a motocicletelor).
Instalarea maşinilor şi echipamentelor, atunci când este efectuată ca o activitate specializată, este cla-
sificată în 3320.
Observaţie: graniţele industriei prelucrătoare şi ale celorlalte sectoare în cadrul clasificării pot fi oare-
cum neclare.
De regulă, activităţile din secţiunea industriei prelucrătoare implică transformarea materialelor în produse
noi.
Rezultatul lor este un produs nou. Totuşi definiţia a ceea ce constituie un produs nou poate fi oarecum
subiectivă.

42
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
................. C INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE

43
C – Industria prelucrătoare
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

Ca o clarificare, următoarele activităţi sunt considerate în CAEN drept industrie prelucrătoare:


– prelucrarea peştelui proaspăt (curăţarea stridiilor, tranşarea peştelui), neefectuată pe o navă
de pescuit, vezi 1020
– pasteurizarea şi îmbutelierea laptelui, vezi 1051
– prelucrarea pieilor de animale, vezi 1511
– tratarea lemnului, vezi 1610
– tipărirea şi activităţile conexe, vezi 181
– reşaparea cauciucurilor, vezi 2211
– producţia betonului, vezi 2363
– electroliza, placarea, tratamentele termice ale metalului, vezi 2561
– reconstrucţia sau fabricarea (transformarea) maşinilor (de exemplu, motoare de automobile, vezi 2910)
Totodată, există activităţi care, deşi implică uneori procese de transformare, sunt clasificate în alte
secţiuni CAEN (cu alte cuvinte, nu sunt clasificate drept industrie prelucrătoare).
Ele includ:
– exploatarea forestieră, clasificată în secţiunea A (agricultură, silvicultură şi pescuit);
– tratarea produselor agricole, clasificată în secţiunea A (Agricultură, silvicultură şi pescuit);
– tratarea minereurilor şi a altor minerale, clasificată în secţiunea B (Industria extractivă);
– construcţia de structuri şi operaţiuni de fabricare executate pe şantier, clasificate în secţiunea F
(Construcţii);
– activităţi de fragmentare şi redistribuire în loturi mici, inclusiv ambalarea, reambalarea sau îmbutelie-
rea produselor, ca băuturile sau substanţele chimice; sortarea deşeurilor; amestecarea vopselelor la co-
manda clientului şi tăierea metalelor la comanda clientului; tratamente care nu conduc la o versiune
modificată a aceluiaşi produs şi sunt clasificate în secţiunea G (Comerţul cu ridicata şi amănuntul;
repararea autovehiculelor cu motor şi a motocicletelor).

10 Industria alimentară ...............................................................................................................


Această diviziune include prelucrarea produselor provenite din agricultură, silvicultură şi pescuit şi trans-
formarea lor în alimente şi băuturi pentru uzul uman sau animal, şi include producţia diverselor produse
intermediare care nu constituie în mod direct produse alimentare. Activitatea generează adeseori pro-
duse secundare de valoare mai mare sau mai mică (de exemplu, piei brute din abatoare sau turte din
seminţe oleaginoase, din producţia de ulei).
Această diviziune este organizată pe activităţi aferente diferitelor tipuri de produse: carne, peşte, fructe
şi legume, grăsimi şi uleiuri, produse lactate, produse de morărit, produse de panificaţie şi paste făin-
oase, produse pentru hrana animalelor şi alte produse alimentare. Producţia poate fi efectuată pe cont
propriu, precum şi pentru terţe părţi, ca în cazul serviciilor din abatoare.
Această diviziune nu include prepararea de mâncăruri pentru consum imediat (de exemplu, în restaurante).
Unele activităţi sunt considerate de prelucrare (de exemplu, cele efectuate în brutării, patiserii şi unităţi
de preparare a produselor din carne etc., care îşi vând producţia proprie), chiar dacă există comerţ cu
amănuntul prin magazinele proprii ale producătorului. Totuşi acolo unde prelucrarea este minimă şi nu
conduce la o transformare reală, unitatea este clasificată la secţiunea G (Comerţul cu ridicata şi
amănuntul; repararea autovehiculelor cu motor şi a motocicletelor).
Prepararea hranei pentru consum imediat, la locul preparării, este clasificată în diviziunea 56 (Activităţi
de servicii de alimentaţie).
Producţia hranei pentru animale prin prelucrarea deşeurilor de la abatoare sau din produse secundare
este clasificată în 109, în timp ce prelucrarea deşeurilor de alimente şi băuturi în materii prime secun-
dare este clasificată în 383, iar eliminarea reziduurilor de alimente şi băuturi în 3821.

101 Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne ......................

1011 Producţia şi conservarea cărnii ..................................................................................................


Această clasă include:
– activităţi ale abatoarelor angajate în sacrificarea, sortarea sau ambalarea cărnii: vită, porc, miel, ie-
pure, oaie etc.
– producţia de carne proaspătă, refrigerată sau congelată, în carcase
– producţia de carne proaspătă, refrigerată sau congelată, tranşată
Această clasă include, de asemenea:
– sacrificarea şi prelucrarea balenelor, pe uscat sau pe vase specializate

44
C – Industria prelucrătoare
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară

................ 10 Produse ale industriei alimentare

................ 101 Conservarea cărnii şi produse din carne

................ 1011 Prelucrarea şi conservarea cărnii


1011.1 Carne de bovine, porcine, ovine, caprine, de cal şi alte caba-
line, proaspătă sau refrigerată
1011.11 Carne de bovine, proaspătă sau refrigerată 21111
21112
1011.12 Carne de porcine, proaspătă sau refrigerată 21113
1011.13 Carne de ovine, proaspătă sau refrigerată 21115
1011.14 Carne de caprine, proaspătă sau refrigerată 21116

45
C – Industria prelucrătoare
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

– producţia de piei brute şi piei prelucrate provenite de la abatoare, inclusiv obţinerea lânii de oaie
– producţia de untură şi alte grăsimi comestibile de origine animală
– prelucrarea organelor şi măruntaielor de animale
– producţia de lână trasă

Această clasă exclude:


– producţia grăsimii comestibile de pasăre, vezi 1012
– ambalarea cărnii, vezi 8292

1012 Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre .......................................................................


Această clasă include:
– activităţi ale abatoarelor angajate în sacrificarea, prelucrarea sau conservarea cărnii de pasăre
– producţia de carne de pasăre proaspătă, refrigerată sau congelată și tranşarea acesteia în porţii
– producţia grăsimilor comestibile de pasăre

46
C – Industria prelucrătoare
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
1011.15 Carne de cal şi cabaline, proaspătă sau refrigerată 21118
1011.2 Organe comestibile de bovine, porcine, ovine, caprine, cai şi
alte cabaline, proaspete sau refrigerate
1011.20 Organe comestibile de bovine, porcine, ovine, caprine, cai şi 21151*
alte cabaline, proaspete sau refrigerate 21152*
21153*
21155*
21156*
1011.3 Carne şi organe comestibile congelate; alte tipuri de carne
şi organe comestibile
1011.31 Carne de bovine, congelată 21131
21132
1011.32 Carne de porcine, congelată 21133
1011.33 Carne de ovine, congelată 21135
1011.34 Carne de caprine, congelată 21136
1011.35 Carne de cal şi alte cabaline, congelată 21138
1011.39 Alte tipuri de carne şi organe comestibile, proaspete, 21114
refrigerate sau congelate 21117
Această subclasă elementară include: 21119
– carne de iepure 21134
21137
21139
21151*
21152*
21153*
21155*
21156*
21159
21190
1011.4 Lână trasă şi piei brute de bovine, cabaline, ovine sau caprine
1011.41 Lână brută 02942
1011.42 Piei brute de bovine şi cabaline, întregi 02951
1011.43 Alte piei brute de bovine şi cabaline 02952
1011.44 Piei brute de ovine sau miei 02953
1011.45 Piei brute de caprine sau iezi 02954
1011.5 Grăsimi de bovine, ovine, caprine sau porcine
1011.50 Grăsimi de bovine, ovine, caprine sau porcine 21511*
21512
21513
21514
21515
21519*
21521
1011.6 Organe crude, necomestibile
1011.60 Organe crude, necomestibile 39110*
1011.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor
de prelucrare şi conservare a cărnii
1011.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor 88111*
de prelucrare şi conservare a cărnii

................ 1012 Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre


1012.1 Carne de pasăre, proaspătă sau refrigerată
1012.10 Carne de pasăre, proaspătă sau refrigerată 21121
21122
21123
21124
21125

47
C – Industria prelucrătoare
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

Această clasă include, de asemenea:


– producţia de pene şi puf

Această clasă exclude:


– ambalarea cărnii, vezi 8292

1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) .............................................
Această clasă include:
– producţia de carne uscată, sărată sau afumată
– fabricarea preparatelor din carne:
– cârnaţi, salam, pateu, şuncă fiartă etc.

Această clasă exclude:


– fabricarea de preparate refrigerate și a mâncărurilor din carne de pasăre, vezi 1085
– fabricarea supelor conţinând carne, vezi 1089
– comerţul cu ridicata cu carne şi produse din carne, vezi 4632
– ambalarea cărnii, vezi 8292

48
C – Industria prelucrătoare
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
1012.2 Carne de pasăre, congelată
1012.20 Carne de pasăre, congelată 21141
21142
21143
21144
21149
1012.3 Grăsime de pasăre
1012.30 Grăsime de pasăre 21511*
21522
1012.4 Organe comestibile de pasăre
1012.40 Organe comestibile de pasăre 21160
1012.5 Pene, puf şi piei de pasăre
1012.50 Pene, puf şi piei de pasăre 39110*
1012.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor
de prelucrare şi conservare a cărnii de pasăre
1012.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor 88111*
de prelucrare şi conservare a cărnii de pasăre

................ 1013 Produse din carne, inclusiv carne de pasăre


1013.1 Produse preparate și conservate pe bază de carne, organe
sau sânge
1013.11 Carne de porc, tranşată, sărată, uscată sau afumată (slănină 21171
sau şuncă)
1013.12 Carne de bovine, sărată, uscată sau afumată 21172
1013.13 Alte tipuri de carne şi organe comestibile, sărate, în saramură, 21173
uscate sau afumate (exceptând carnea de porcine sau bovine);
făină şi pudră din carne şi/sau organe, comestibile
1013.14 Cârnaţi şi produse similare din carne, organe sau sânge 21174
1013.15 Alte produse conservate din carne, organe sau sânge, 21179
cu excepţia mâncărurilor din carne şi/sau organe
1013.16 Făină, pudră şi pelete din carne, improprii consumului uman; 21181
jumări 21182
Această subclasă elementară include: 21183
– preparate proteice din ţesut animal şi oase, cu excepţia 21184
celor obţinute din sânge, păr, copite, coarne etc. 21185
21186
21187
21188
21189
1013.9 Gătitul şi alte servicii pregătitoare pentru obţinerea de
produse din carne; servicii industriale subcontractate, din
cadrul proceselor de prelucrare a cărnii, inclusiv a cărnii
de pasăre
1013.91 Gătitul şi alte servicii pregătitoare pentru obţinerea de 88111*
produse din carne
Această subclasă elementară include:
– gătitul şi alte servicii de prelucrare a cărnii şi produselor
din carne

Această subclasă elementară exclude:


– serviciile de extragere a grăsimilor şi uleiurilor de origine
animală, clasificate în 1041.1
1013.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor 88111*
de prelucrare a cărnii, inclusiv a cărnii de pasăre

49
C – Industria prelucrătoare
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

102 Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor ..................................

1020 Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor .............................................


Această clasă include:
– activitatea de preparare şi conservare a peştelui, crustaceelor şi moluştelor, şi anume: refrigerarea,
congelarea, uscarea, afumarea, sărarea, punerea la saramură, conservarea etc.
– obţinerea de preparate din peşte, crustacee şi moluşte: fileuri de peşte, icre, caviar, înlocuitori de
caviar etc.
– producţia de făină de peşte destinată consumului uman sau pentru hrana animalelor
– producţia de făină şi produse solubile din peşte şi din alte animale acvatice, improprii consumului
uman
Această clasă include, de asemenea:
– activitatea navelor angajate numai în prelucrarea şi conservarea peştelui (nave-uzină)
– activitatea de prelucrare a algelor marine

Această clasă exclude:


– activităţile de prelucrare şi conservare a peştelui de către navele angajate în activitatea de pescuit,
vezi 0311
– activităţile de prelucrare a cărnii de balenă, pe uscat sau pe vase specializate, vezi 1011
– producţia de uleiuri şi grăsimi din materii marine, vezi 1041
– fabricarea mâncărurilor din peşte congelat etc., vezi 1085
– fabricarea supelor de peşte, vezi 1089

50
C – Industria prelucrătoare
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
................ 102 Produse şi preparate din peşte, crustacee şi moluşte

................ 1020 Produse şi preparate din peşte, crustacee şi moluşte


1020.1 Peşte proaspăt, refrigerat sau congelat
1020.11 Fileuri de peşte şi carne de peşte (tocată sau nu), proaspete 21221
sau refrigerate
1020.12 Ficat de peşte şi icre, proaspăt sau refrigerat 21225
1020.13 Peşte congelat 21210
1020.14 Fileuri de peşte, congelate 21222
1020.15 Carne de peşte (tocată sau nu), congelată 21223
1020.16 Ficat de peşte şi icre, congelate 21226
1020.2 Preparate şi conserve din peşte, caviar şi înlocuitori de caviar
1020.21 Fileuri de peşte, uscate, sărate sau în saramură, neafumate 21224
1020.22 Ficat de peşte şi icre uscate, afumate, sărate sau în saramură; 21227
făină, pudră şi pelete din peşte pentru consumul uman 21233*
1020.23 Peşte uscat, sărat sau nesărat, ori în saramură 21231
1020.24 Peşte, inclusiv filé, afumat 21232
1020.25 Peşte, sub alte forme de preparare sau conservare, 21242*
exceptând mâncărurile din peşte
1020.26 Caviar şi înlocuitori de caviar 21243
1020.3 Crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice, congelate,
preparate sau conservate
1020.31 Crustacee congelate 21250
1020.32 Moluşte congelate, uscate, sărate sau în saramură, afumate 21261
1020.33 Alte nevertebrate acvatice, congelate, uscate, sărate sau 21269
în saramură, afumate
1020.34 Alte preparate şi conserve din crustacee, moluşte şi alte 21270
nevertebrate acvatice 21280
1020.4 Făină, pudră şi pelete, alte produse n.c.a. din peşte,
crustacee, moluşte sau alte nevertebrate acvatice, improprii
consumului uman
1020.41 Făină, pudră şi pelete din peşte, crustacee, moluşte sau alte 21291
nevertebrate acvatice improprii consumului uman
1020.42 Alte produse necomestibile din peşte, crustacee, moluşte 21299
sau alte nevertebrate acvatice
1020.9 Servicii de afumare şi alte servicii de preparare şi conservare
pentru prelucrarea produselor din peşte; servicii subcontrac-
tate, din cadrul proceselor de prelucrare şi conservare a
peştelui, crustaceelor şi moluştelor
1020.91 Servicii de afumare şi alte servicii de preparare şi conservare 88111*
pentru prelucrarea produselor din peşte
Această subclasă elementară include:
– gătitul, afumatul, sărarea, uscarea şi alte servicii de
preparare a peştelui şi produselor din peşte

Această subclasă elementară exclude:


– serviciile de extragere a grăsimilor şi uleiurilor de origine
animală, vezi 1041.1
1020.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor 88111*
de prelucrare şi conservare a peştelui, crustaceelor
şi moluştelor

51
C – Industria prelucrătoare
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

103 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor ............................................................

1031 Prelucrarea şi conservarea cartofilor ...........................................................................................


Această clasă include:
– prelucrarea şi conservarea cartofilor:
– fabricarea preparatelor din cartofi congelaţi
– fabricarea piureului din cartofi deshidrataţi
– fabricarea snacksurilor din cartofi
– fabricarea cartofilor pai
– fabricarea făinii şi a pudrei de cartofi
Această clasă include, de asemenea:
– curăţarea (cojirea) industrială a cartofilor

1032 Fabricarea sucurilor de fructe şi legume .....................................................................................


Această clasă include:
– fabricarea sucurilor de fructe sau legume
Această clasă include, de asemenea:
– fabricarea concentratelor din fructe şi legume proaspete

1039 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor......................................................................


Această clasă include:
– fabricarea produselor alimentare conţinând în principal fructe sau legume, cu excepţia mâncărurilor
gata preparate sub formă congelată sau de conserve
– activitatea de conservare a fructelor, nucilor sau legumelor: congelarea, uscarea, conservarea în ulei
sau în oţet, ambalarea în cutii de conserve etc.
– fabricarea produselor alimentare din fructe şi legume
– fabricarea gemurilor, marmeladelor şi jeleurilor
– prăjirea nucilor
– fabricarea preparatelor şi pastelor din nuci
Această clasă include, de asemenea:
– fabricarea preparatelor alimentare perisabile din fructe şi legume, ca de exemplu:
– salate, amestecuri de salate ambalate (împachetate)
– legume curăţate sau tăiate
– brânză din soia (tofu)

52
C – Industria prelucrătoare
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
................ 103 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

................ 1031 Prelucrarea şi conservarea cartofilor


1031.1 Prelucrarea şi conservarea cartofilor
1031.11 Cartofi congelaţi 21313
1031.12 Cartofi deshidrataţi, tăiaţi sau nu, feliaţi, fără altă prelucrare 21393*
1031.13 Cartofi deshidrataţi, sub formă de faină, pudră, fulgi, granule, 21392
pelete
1031.14 Cartofi preparaţi sau conservaţi 21323*
1031.9 Gătitul şi alte servicii de preparare a cartofilor şi produselor
din cartofi; servicii industriale, subcontractate, din cadrul
proceselor de prelucrare şi conservare a cartofilor
1031.91 Gătitul şi alte servicii de preparare a cartofilor şi produselor 88111*
din cartofi
Această subclasă elementară include:
– decojitul, prepararea şi alte servicii de prelucrare a cartofilor
şi produselor din cartofi
1031.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor 88111*
de prelucrare şi conservare a cartofilor

................ 1032 Sucuri din fructe şi legume


1032.1 Sucuri din fructe şi legume
Această subclasă include:
– sucuri neconcentrate din orice fructe sau legume,
nefermentate şi fără conţinut de alcool
Această subclasă include, de asemenea:
– amestecuri de sucuri neconcentrate din fructe şi legume
1032.11 Suc de roşii 21331
1032.12 Suc de portocale 21431
1032.13 Suc de grapefruit 21432
1032.14 Suc de ananas 21433
1032.15 Suc de struguri 21434
1032.16 Suc de mere 21435
1032.17 Amestecuri de sucuri de fructe şi legume 21339
Această subclasă elementară include:
– amestecuri de sucuri concentrate, cu excepţia celui din tomate
1032.19 Alte sucuri de fructe şi legume 21439
1032.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
prelucrare a fructelor şi legumelor
1032.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor 88111*
de prelucrare a fructelor şi legumelor

................ 1039 Alte fructe şi legume prelucrate şi conservate


1039.1 Legume prelucrate şi conservate, exceptând cartofii
1039.11 Legume congelate 21311
21312
21319
1039.12 Legume congelate provizoriu 21399*
1039.13 Legume uscate 21393*
1039.14 Legume şi fructe tăiate şi ambalate 0*
1039.15 Fasole, cu excepţia celei conservate în oţet sau acid acetic 21321
şi a mâncărurilor preparate din legume
1039.16 Mazăre, cu excepţia celei conservate în oţet sau acid acetic 21322
şi a mâncărurilor preparate din legume
1039.17 Alte legume (excluzând cartofii), cu excepţia celor conservate 21329*
în oţet sau acid acetic şi a mâncărurilor preparate din legume 21399

53
C – Industria prelucrătoare
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

Această clasă exclude:


– fabricarea sucurilor de fructe sau legume, vezi 1032
– fabricarea făinii sau prafului din legume uscate, vezi 1061
– conservarea fructelor şi nucilor în zahăr (fructe confiate), vezi 1082
– fabricarea mâncărurilor din legume, vezi 1085
– fabricarea concentratelor artificiale, vezi 1089

104 Fabricarea uleiurilor şi a grăsimilor vegetale şi animale ..................................................


Această grupă include fabricarea uleiurilor şi grăsimilor, brute şi rafinate din materii vegetale sau ani-
male, cu excepţia activităţii de topire sau rafinare a unturii şi a altor grăsimi animale comestibile.

1041 Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor.................................................................................................


Această clasă include:
– fabricarea uleiurilor vegetale nerafinate de măsline, soia, palmier, floarea-soarelui, bumbac, rapiţă,
muştar, in etc.
– fabricarea făinii sau a pulberii nedegresate din seminţe oleaginoase, nuci sau sâmburi oleaginoşi
– fabricarea uleiurilor vegetale rafinate: ulei de măsline, ulei de soia etc.
– operaţiunile de prelucrare a uleiurilor vegetale: suflare, fierbere, deshidratare, hidrogenare etc.
Această clasă include, de asemenea:
– fabricarea uleiurilor şi grăsimilor animale necomestibile
– activitatea de extracţie a uleiurilor din peşte şi mamifere marine
– producţia turtelor din seminţe de bumbac şi a altor produse reziduale ale producţiei de ulei

Această clasă exclude:


– obţinerea (topirea) şi rafinarea unturii şi a altor grăsimi animale comestibile, vezi 1011
– fabricarea margarinei, vezi 1042
– măcinarea umedă a porumbului, vezi 1062
– fabricarea uleiului de porumb, vezi 1062
– producţia de uleiuri esenţiale, vezi 2053
– tratarea uleiului şi a grăsimilor prin procese chimice, vezi 2053

54
C – Industria prelucrătoare
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
1039.18 Legume (excluzând cartofii), fructe, nuci şi alte părţi comestibile 21394
ale plantelor, preparate sau conservate în oţet sau acid acetic
1039.2 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi nucilor
1039.21 Fructe şi nuci, gătite sau nu, congelate 21493
1039.22 Gemuri, jeleuri de fructe sau nuci piure şi pastă 21494
1039.23 Nuci, arahide prăjite, sărate sau sub alte forme de preparare n.c.a. 21495
1039.24 Fructe şi nuci, conservate provizoriu, exceptând cele pentru 21496
consum imediat
1039.25 Alte fructe preparate şi conservate 21411
21412
21419
21491
21492
1039.3 Produse vegetale şi deşeuri vegetale, reziduuri şi subproduse
vegetale
1039.30 Produse vegetale şi deşeuri vegetale, reziduuri şi subproduse 39120*
vegetale
1039.9 Gătitul şi alte servicii de pregătire a conservării fructelor şi
legumelor; servicii industriale, subcontractate, din cadrul
proceselor de prelucrare şi conservare a fructelor şi legumelor
1039.91 Gătitul şi alte servicii de pregătire a conservării fructelor 88111*
şi legumelor
Această subclasă elementară include:
– prepararea, concentrarea şi alte servicii de prelucrare
a fructelor şi legumelor şi a produselor obţinute din acestea

Această subclasă elementară exclude:


– decojitul, prepararea şi alte servicii de prelucrare a cartofilor
şi produselor din cartofi, vezi 10.31.91
1039.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor 88111*
de prelucrare şi conservare a fructelor şi legumelor

................ 104 Grăsimi şi uleiuri vegetale şi animale

................ 1041 Uleiuri şi grăsimi


1041.1 Uleiuri animale şi grăsimi, fracţiunile lor, neprelucrate
1041.11 Stearină solidă, ulei solid, stearină fluidă, ulei fluid şi seu, 21529*
fără emulsificatori sau amestecuri ori preparate în alt mod
1041.12 Grăsime şi ulei şi fracţiunile lor, din peşte şi mamifere marine 21524
21525
21526
1041.19 Alte grăsimi animale şi uleiuri şi fracţiunile lor, rafinate sau 21519*
nu, dar nemodificate chimic 21523
21529*
1041.2 Uleiuri vegetale, brute
1041.21 Ulei din seminţe de soia, brut 21531
1041.22 Ulei din arahide, brut 21532
1041.23 Ulei din măsline, brut 21537
1041.24 Ulei din seminţe de floarea-soarelui, brut 21533
1041.25 Ulei din seminţe de bumbac, brut 21538
1041.26 Ulei din rapiţă, colză şi muştar, brut 21534
1041.27 Ulei de palmier, brut 21535
1041.28 Ulei de cocos, brut 21536

55
C – Industria prelucrătoare
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

1042 Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare..................................................


Această clasă include:
– fabricarea margarinei
– fabricarea amestecurilor şi a altor produse tartinabile
– fabricarea grăsimilor combinate pentru gătit

56
C – Industria prelucrătoare
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
1041.29 Alte uleiuri vegetale, brute 21539*
1041.3 Linters de bumbac
1041.30 Linters de bumbac 21600
1041.4 Turte şi alte reziduuri solide rămase după extracţia grăsimilor
vegetale sau uleiurilor; făină şi pudră din seminţe uleioase sau
fructe oleaginoase
1041.41 Turte şi alte reziduuri solide rămase după extracţia grăsimilor 21710
vegetale sau uleiurilor
1041.42 Făină şi pudră din seminţe uleioase sau fructe oleaginoase, 21720
cu excepţia celor obţinute din seminţe de muştar
1041.5 Uleiuri rafinate, exceptând reziduurile
1041.51 Ulei din seminţe de soia şi fracţiunile lui, rafinat dar 21541
nemodificat chimic
1041.52 Ulei din arahide şi fracţiunile lui, rafinat dar nemodificat chimic 21542
1041.53 Ulei din măsline şi fracţiunile lui, rafinat dar nemodificat chimic 21547
1041.54 Ulei din seminţe de floarea soarelui şi fracţiunile lui, rafinat 21543
dar nemodificat chimic
1041.55 Ulei din seminţe de bumbac şi fracţiunile lui, rafinat dar 21548
nemodificat chimic
1041.56 Ulei din seminţe de rapiţă şi muştar şi fracţiunile lui, rafinat 21544
dar nemodificat chimic
1041.57 Ulei de palmier şi fracţiunile lui, rafinat dar nemodificat chimic 21545
1041.58 Ulei din nuci de cocos şi fracţiunile lui, rafinat dar nemodificat 21546
chimic
1041.59 Alte uleiuri şi fracţiunile lor, rafinate dar nemodificate chimic; 21549*
grăsimi vegetale stabile şi alte uleiuri vegetale (cu excepţia
uleiului de porumb) şi fracţiunile lor n.c.a. rafinate dar
nemodificate chimic
1041.6 Grăsimi şi uleiuri animale şi vegetale şi fracţiunile lor,
hidrogenate, esterificate dar fără prelucrări ulterioare
1041.60 Grăsimi şi uleiuri animale şi vegetale şi fracţiunile lor, 21590*
hidrogenate, esterificate dar fără prelucrări ulterioare
1041.7 Ceară vegetală (excluzând trigliceridele); degras; reziduuri
obţinute prin tratarea substanţelor grase sau a cerii animale
ori vegetale
1041.71 Ceară vegetală (excluzând trigliceridele) 21731
1041.72 Degras; reziduuri obţinute prin tratarea substanţelor grase 21732
sau a cerii animale ori vegetale
1041.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
prelucrare a uleiurilor şi grăsimilor
1041.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88111*
prelucrare a uleiurilor şi grăsimilor

................ 1042 Margarină şi grăsimi comestibile similare


1042.1 Margarină şi grăsimi comestibile similare
1042.10 Margarină şi grăsimi comestibile similare 21550
Această subclasă elementară include:
– margarină şi alte grăsimi comestibile, al căror conţinut
de lapte este mai mare de 15% dar nu depăşeşte 40%
1042.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
prelucrare a margarinei şi a grăsimilor comestibile similare
1042.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88111*
prelucrare a margarinei, şi a grăsimilor comestibile similare

57
C – Industria prelucrătoare
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

105 Fabricarea produselor lactate ..................................................................................................

1051 Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor .........................................................................


Această clasă include:
– prelucrarea laptelui lichid proaspăt, pasteurizat, sterilizat, omogenizat şi/sau tratat la temperatură
ridicată
– fabricarea băuturilor pe bază de lapte
– fabricarea smântânii din laptele lichid proaspăt, pasteurizat, sterilizat, omogenizat
– fabricarea laptelui praf sau concentrat, îndulcit sau neîndulcit
– fabricarea laptelui sau smântânii în formă solidă
– fabricarea untului
– fabricarea iaurtului
– fabricarea brânzei şi a laptelui bătut
– fabricarea zerului
– fabricarea cazeinei sau lactozei

Această clasă exclude:


– producţia de lapte brut de vacă, vezi 0141
– producţia de lapte brut de oaie, capră, iapă, măgăriţă, cămilă etc., vezi 0143–0145
– fabricarea laptelui care nu provine din lăptării şi a înlocuitorilor de brânză, vezi 1089

1052 Fabricarea îngheţatei .....................................................................................................................


Această clasă include:
– fabricarea îngheţatei şi a altor produse comestibile asemănătoare îngheţatei, cum este sorbetul

Această clasă exclude:


– activităţi ale cofetăriilor specializate în producerea îngheţatei, vezi 5610

106 Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produselor din amidon ................


Această grupă include activităţile de obţinere a făinii sau a pudrei din cereale sau legume, activităţi de
măcinare, curăţare şi glasare a orezului, precum şi activităţi de obţinere a amestecurilor de făinuri sau
a aluaturilor din aceste produse. În această grupă sunt incluse, de asemenea, activităţile de măcinare
umedă a porumbului şi legumelor şi de fabricare a amidonului şi a produselor din amidon.

1061 Fabricarea produselor de morărit .................................................................................................


Această clasă include:
– activităţi de morărit: producerea de făină, tărâţe, pudră sau pelete din grâu, secară, ovăz, porumb şi
alte cereale
– activităţi de măcinare a orezului: producerea de orez decorticat, măcinat, neted, glasat, semifiert sau
convertit; producţia de făină din orez
– activităţi de măcinare a legumelor pentru obţinerea de făină sau pulbere din legume uscate, din
rădăcini sau tuberculi, sau din nuci comestibile
– fabricarea produselor din cereale pentru micul dejun

58
C – Industria prelucrătoare
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
................ 105 Produse lactate

................ 1051 Produse lactate şi brânzeturi


1051.1 Lapte lichid prelucrat şi smântână
1051.11 Lapte lichid prelucrat 22110
1051.12 Lapte şi smântână cu mai mult de 6% grăsime, 22120
neconcentrat şi neîndulcit
1051.2 Lapte în formă solidă
1051.21 Lapte praf degresat 22212
1051.22 Lapte praf integral 22211
1051.3 Unt şi produse lactate tartinabile
1051.30 Unt şi produse lactate tartinabile 22241
22242
22249
1051.4 Brânzeturi
1051.40 Brânzeturi 22251
22252
22253
22254
22259
1051.5 Alte produse lactate
1051.51 Lapte şi smântână, concentrate sau conţinând adaosuri de 22221
zahăr ori alţi îndulcitori, altele decât cele sub formă solidă 22222
22229
1051.52 Iaurt şi alte produse lactate fermentate sau acidifiate 22230
1051.53 Cazeină 22260
1051.54 Lactoză şi sirop de lactoză 23210*
1051.55 Zer 22130
22219*
1051.56 Produse lactate n.c.a. 22290
1051.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
prelucrare a produselor lactate şi a brânzeturilor
1051.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88111*
prelucrare a produselor lactate şi a brânzeturilor

................ 1052 Îngheţată


1052.1 Îngheţată şi alte produse comestibile din îngheţată
1052.10 Îngheţată şi alte produse comestibile din îngheţată 22270
1052.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
producere a îngheţatei şi a specialităţilor din îngheţată
1052.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88111*
producere a îngheţatei şi a specialităţilor din îngheţată

................ 106 Produse de morărit, amidon şi produse din amidon

................ 1061 Produse de morărit


1061.1 Orez, semi sau în întregime măcinat ori decorticat sau spart
1061.11 Orez decorticat 23162
1061.12 Orez prelucrat 23161
1061.2 Făină din cereale şi legume, amestecuri ale acestora
1061.21 Făină de grâu 23110
1061.22 Faină din alte cereale 23120
1061.23 Făină din legume sau griş 23170
1061.24 Amestecuri pentru prepararea produselor de brutărie 23180

59
C – Industria prelucrătoare
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

– fabricarea amestecurilor de făină şi făină mixtă preparată şi a aluaturilor pentru pâine, prăjituri, bis-
cuiţi sau cozonac

Această clasă exclude:


– fabricarea făinii şi a pudrei de cartofi, vezi 1031
– măcinarea umedă a porumbului, vezi 1062

1062 Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon ....................................................................


Această clasă include:
– fabricarea amidonului din orez, cartofi, porumb etc.
– măcinarea umedă a porumbului
– fabricarea glucozei, a siropului de glucoză, maltozei, inulinei etc.
– fabricarea glutenului
– fabricarea de tapioca şi a înlocuitorilor de tapioca preparaţi din amidon
– fabricarea uleiului de porumb

Această clasă exclude:


– fabricarea lactozei (zahăr din lapte), vezi 1051
– producţia zahărului din trestie sau sfeclă de zahăr, vezi 1081

107 Fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase............................................


Această grupă include activitatea de fabricare a produselor de brutărie şi a macaroanelor, tăiţeilor şi a
altor produse similare.

1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie.....................


Această clasă include:
– fabricarea produselor proaspete de brutărie:
– pâine și alte specialităţi de pâine (chifle)
– produse de patiserie, prăjituri, plăcinte, clătite, tarte, vafe, pâine prăjită etc.

Această clasă exclude:


– fabricarea produselor de panificaţie uscate, vezi 1072
– fabricarea pastelor făinoase, vezi 1073
– coacerea produselor de brutărie pentru consumul imediat, vezi 56

1072 Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate


de patiserie......................................................................................................................................
Această clasă include:
– fabricarea pişcoturilor, biscuiţilor şi a altor produse de brutărie „uscate”
– fabricarea produselor de patiserie şi a prăjiturilor conservate
– fabricarea produselor pentru gustări (prăjituri de casă, biscuiţi, covrigi etc.), dulci sau sărate

Această clasă exclude:


– fabricarea snacksurilor din cartofi, vezi 1031

60
C – Industria prelucrătoare
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
1061.3 rot, griş şi pelete şi alte produse din cereale
1061.31 rot şi griş de grâu 23130*
1061.32 rot de cereale, griş şi pelete n.c.a. 23130*
1061.33 Cereale pentru micul dejun şi alte produse din cereale 23140
1061.4 Tărâţe şi alte reziduuri din morărit
1061.40 Tărâţe şi alte reziduuri din morărit 39120*
1061.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
obţinere a produselor de morărit
1061.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88111*
obţinere a produselor de morărit

................ 1062 Amidon şi produse din amidon


1062.1 Amidon şi produse din amidon; zaharuri şi siropuri de zahăr n.c.a.
1062.11 Amidon; inulină; gluten de grâu; dextrină şi alte tipuri de 23220
amidon modificat
1062.12 Tapioca şi înlocuitori preparaţi din fulgi de amidon, cereale şi 23230
similare
1062.13 Glucoză şi sirop de glucoză; fructoză şi sirop de fructoză, 23210*
zahăr invertit; zaharuri şi siropuri de zahăr n.c.a.
1062.14 Ulei de porumb 21539*
21549*
1062.2 Reziduuri din prelucrarea amidonului şi reziduuri similare
1062.20 Reziduuri din prelucrarea amidonului şi reziduuri similare 39130
1062.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
prelucrare a amidonului şi a produselor din amidon
1062.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88111*
prelucrare a amidonului şi a produselor din amidon

................ 107 Produse de brutărie şi produse făinoase

................ 1071 Pâine; produse proaspete de patiserie şi prăjituri


1071.1 Pâine; produse proaspete de patiserie şi prăjituri
1071.11 Pâine proaspătă 23491
1071.12 Produse proaspete de patiserie şi prăjituri 23431
1071.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
preparare a pâinii proaspete sau congelate, a produselor de
patiserie şi prăjiturilor
1071.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88111*
preparare a pâinii proaspete sau congelate, a produselor de
patiserie şi prăjiturilor

................ 1072 Pesmeţi şi pişcoturi; produse conservate de patiserie şi


prăjituri
1072.1 Pesmeţi şi pişcoturi; produse conservate de patiserie şi prăjituri
1072.11 Pâine crocantă, pesmeţi, pâine prăjită şi produse similare prăjite 23410
1072.12 Turtă dulce şi alte produse similare; biscuiţi dulci; vafe şi clătite 23420
1072.19 Alte produse de brutărie uscate sau conservate 23439
23499
1072.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
preparare a pesmeţilor şi biscuiţilor; conservarea produselor
de patiserie şi prăjiturilor
1072.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88111*
preparare a pesmeţilor şi biscuiţilor; conservarea produselor
de patiserie şi prăjiturilor

61
C – Industria prelucrătoare
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

1073 Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuşcuşului şi a altor produse făinoase similare ..............
Această clasă include:
– fabricarea pastelor făinoase: macaroane şi tăiţei, fie că sunt gătite sau umplute
– fabricarea cuşcuşului
– fabricarea produselor din paste făinoase conservate sau congelate

Această clasă exclude:


– fabricarea felurilor de mâncare pregătite din cuşcuş, vezi 1085
– fabricarea supelor care conţin paste făinoase, vezi 1089

108 Fabricarea altor produse alimentare ......................................................................................


Această grupă include activitatea de fabricare a zahărului şi produselor zaharoase, a mâncărurilor pre-
parate, a cafelei, ceaiului şi mirodeniilor, precum şi a produselor alimentare perisabile şi a specia-
lităţilor alimentare.

1081 Fabricarea zahărului.......................................................................................................................


Această clasă include:
– fabricarea sau rafinarea zahărului (sucroză) şi a înlocuitorilor de zahăr din sucul de trestie-de-zahăr,
sfeclă, arţar şi palmier
– fabricarea siropurilor de zahăr
– fabricarea melaselor
– fabricarea siropului şi zahărului de arţar

Această clasă exclude:


– fabricarea glucozei, a siropului de glucoză, a maltozei, vezi 1062

1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase ...............................


Această clasă include:
– fabricarea de cacao, unt de cacao, grăsime de cacao, ulei de cacao
– fabricarea ciocolatei şi a specialităţilor de ciocolată
– fabricarea produselor zaharoase: caramele, nuga, fondante, ciocolată albă
– fabricarea gumei de mestecat
– conservarea în zahăr a fructelor, nucilor, cojilor de fructe şi a altor părţi ale plantelor (fructe confiate)
– fabricarea dulciurilor sub formă de tablete şi pastile

Această clasă exclude:


– fabricarea zahărului din sucroză, vezi 1081

62
C – Industria prelucrătoare
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
................ 1073 Macaroane, tăiţei, cuşcuş şi alte produse făinoase similare
1073.1 Macaroane, tăiţei, cuşcuş şi alte produse făinoase similare
1073.11 Macaroane, tăiţei şi alte produse făinoase similare 23710
1073.12 Cuşcuş 23721*
1073.9 Servicii industriale subcontractate, din cadrul proceselor de
preparare a macaroanelor, tăiţeilor, cuşcuşului şi a altor pro-
duse făinoase similare
1073.99 Servicii industriale subcontractate, din cadrul proceselor de 88111*
preparare a macaroanelor, tăiţeilor, cuşcuşului şi a altor
produse făinoase similare

................ 108 Alte produse alimentare

................ 1081 Zahăr


1081.1 Zahăr din trestie-de-zahăr sau din sfeclă, brut sau rafinat; melasă
1081.11 Zahăr din trestie-de-zahăr sau din sfeclă, în formă solidă 23511
23512
1081.12 Zahăr rafinat din trestie-de-zahăr sau sfeclă, şi zaharoză, chimic 23520
pură, în formă solidă fără să conţină alte arome sau coloranţi
1081.13 Zahăr rafinat din trestie-de-zahăr sau sfeclă, cu conţinut de 23530
arome sau coloranţi, zahăr şi sirop din coajă de arţar
1081.14 Melasă 23540
1081.2 Pulpă de sfeclă, trestie-de-zahăr şi alte deşeuri rezultate din
prelucrarea zahărului
1081.20 Pulpă de sfeclă, trestie-de-zahăr şi alte deşeuri rezultate din 39140
prelucrarea zahărului
1081.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
prelucrare a zahărului
1081.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88111*
prelucrare a zahărului

................ 1082 Cacao, ciocolată şi produse zaharoase


1082.1 Pastă de cacao, degresată sau nu, unt de cacao, grăsime şi
ulei de cacao, pudră de cacao
1082.11 Pastă de cacao, degresată sau nu 23610
1082.12 Unt de cacao, grăsime şi ulei de cacao 23620
1082.13 Pudră de cacao, care nu conţine zahăr sau alţi îndulcitori 23630
1082.14 Pudră de cacao, care conţine zahăr sau alţi îndulcitori 23640
1082.2 Ciocolată şi produse zaharoase
1082.21 Ciocolată şi preparate pe bază de cacao (exceptând pudra 23650
dulce de cacao), în vrac
1082.22 Ciocolată şi preparate pe bază de cacao (exceptând pudra 23660
dulce de cacao), altfel decât în vrac
1082.23 Produse zaharoase (inclusiv ciocolata albă), fără conţinut de 23670
cacao
1082.24 Fructe, nuci, coajă de fructe şi alte părţi ale plantelor, 21499
conservate în zahăr
1082.3 Coji şi resturi de cacao
1082.30 Coji şi resturi de cacao 39150
1082.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
prelucrare de cacao, ciocolată şi produse zaharoase
1082.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88111*
prelucrare de cacao, ciocolată şi produse zaharoase

63
C – Industria prelucrătoare
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

1083 Prelucrarea ceaiului şi cafelei .......................................................................................................


Această clasă include:
– decofeinizarea şi prăjirea cafelei
– fabricarea produselor din cafea:
– cafea măcinată
– cafea solubilă
– extracte şi concentrate din cafea
– fabricarea înlocuitorilor de cafea
– fabricarea amestecurilor de ceai şi maté
– fabricarea extractelor şi preparatelor pe bază de ceai sau maté
Această clasă include, de asemenea:
– fabricarea infuziilor din plante (mentă, verbină, muşeţel etc.)

Această clasă exclude:


– fabricarea inulinei, vezi 1062
– fabricarea băuturilor spirtoase, berii, vinului şi a băuturilor răcoritoare, vezi 11
– prepararea produselor din plante pentru uz farmaceutic, vezi 2120

1084 Fabricarea condimentelor şi ingredientelor.................................................................................


Această clasă include:
– fabricarea mirodeniilor, sosurilor şi condimentelor:
– maioneză
– făină şi pudră de muştar
– muştar preparat etc.
– fabricarea oţetului
Această clasă include, de asemenea:
– prelucrarea sării în sare alimentară, de exemplu sare iodată

Această clasă exclude:


– cultivarea mirodeniilor, vezi 0128

1085 Fabricarea de mâncăruri preparate ..............................................................................................


Această clasă include fabricarea de mâncăruri gata pregătite (adică preparate, condimentate şi gătite).
Aceste mâncăruri sunt de obicei ambalate şi etichetate pentru a fi revândute. Această clasă nu include
mâncărurile preparate pentru consumul imediat, ca atare, în restaurante. Pentru a fi considerat un fel
de mâncare, preparatul trebuie să conţină minimum două ingrediente distincte (fără condimente).
Această clasă include:
– fabricarea mâncărurilor din carne, inclusiv carne de pasăre
– fabricarea mâncărurilor din peşte, inclusiv peşte cu cartofi prăjiţi
– fabricarea mâncărurilor preparate din legume
– fabricarea de pizza congelată sau altfel conservată
Această clasă include, de asemenea:
– fabricarea de specialităţi locale şi naţionale

Această clasă exclude:


– fabricarea mâncărurilor preparate proaspăt sau mâncărurilor cu mai puţin de două ingrediente, vezi
clasa corespondentă în diviziunea 10
– fabricarea mâncărurilor preparate perisabile, vezi 1089

64
C – Industria prelucrătoare
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
................ 1083 Ceai şi cafea, prelucrate
1083.1 Ceai şi cafea, prelucrate
1083.11 Cafea, decofeinizată sau prăjită 23911
1083.12 Înlocuitori de cafea; extracte, esenţe sau concentrate de 23912
cafea sau înlocuitori de cafea; coji şi resturi de cafea
1083.13 Ceai verde (nefermentat), ceai negru (fermentat) şi ceai 23913
fermentat parţial, ambalat în colete cu o greutate mai mică
sau de cel mult 3 kg
1083.14 Extracte, esenţe, concentrate şi preparate din ceai sau maté 23914
1083.15 Infuzii din plante medicinale 01930*
1083.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
prelucrare a cafelei şi ceaiului
1083.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88111*
prelucrare a cafelei şi ceaiului

................ 1084 Condimente şi mirodenii


1084.1 Oţet; sosuri; amestecuri de condimente; făină şi pudră de
muştar; preparate din muştar
1084.11 Oţet şi înlocuitori obţinuţi din acid acetic 23994
1084.12 Sosuri; amestecuri de condimente şi amestecuri de mirodenii; 23995
făină şi pudră de muştar; preparate din muştar
1084.2 Condimente, prelucrate
1084.21 Piper, prelucrat 23921
1084.22 Ardei iuţi şi graşi, uscaţi, prelucraţi 23922
1084.23 Scorţişoară, prelucrată; alte condimente prelucrate 23923
23924
23925
23926
23927
23928
1084.3 Sare de masă
1084.30 Sare de masă 16200*
1084.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
prelucrare a condimentelor şi mirodeniilor
1084.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88111*
prelucrare a condimentelor şi mirodeniilor

................ 1085 Mâncăruri preparate


1085.1 Mâncăruri preparate
Această subclasă include:
– mâncăruri gata pregătite (adică preparate, condimentate
şi gătite) ambalate sau conservate
Aceste mâncăruri sunt de obicei ambalate şi etichetate
pentru a fi revândute.
Această subclasă include, de asemenea:
– specialităţi locale sau naţionale care conţin minimum
două ingrediente distincte
1085.11 Mâncăruri preparate, bazate pe carne, organe sau sânge 21176
1085.12 Mâncăruri preparate, bazate pe peşte, crustacee şi moluşte 21241
21242*
1085.13 Mâncăruri preparate, bazate pe legume 21391
1085.14 Mâncăruri preparate, bazate pe paste fainoase 23721*
23722
1085.19 Alte mâncăruri preparate (inclusiv pizza congelată) 23997

65
C – Industria prelucrătoare
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

– vânzarea cu amănuntul, în magazine, a mâncărurilor preparate şi a felurilor de mâncare,


vezi 4711, 4729
– vânzarea cu ridicata a mâncărurilor preparate şi a felurilor de mâncare, vezi 4638
– activitatea desfăşurată de furnizorii de servicii alimentare, vezi 5629

1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi a alimentelor dietetice.............................


Această clasă include:
– fabricarea alimentelor pentru utilizări nutriţionale speciale:
– lapte praf pentru sugari
– lapte şi alte alimente speciale pentru copii mici
– alimente pentru sugari
– alimente cu aport scăzut şi redus de calorii, pentru controlul greutăţii
– alimente dietetice pentru scopuri medicale speciale
– alimente cu conţinut scăzut de sodiu, inclusiv sare fără sodiu sau sare dietetică fără sodiu
– alimente fără gluten
– alimente destinate consumului în cazul efortului muscular intens, în special pentru sportivi
– alimente pentru persoane care suferă de tulburări ale metabolismului carbohidraților (diabet)

1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. ..................................................................................


Această clasă include:
– fabricarea de supe şi ciorbe
– fabricarea de miere artificială şi caramel
– fabricarea alimentelor preparate perisabile, cum sunt:
– sandviciuri
– pizza proaspătă (necoaptă)
– fabricarea adaosurilor alimentare și a altor produse alimentare
Această clasă include, de asemenea:
– fabricarea drojdiei de bere
– fabricarea extractelor şi sucurilor din carne, peşte, crustacee sau moluşte
– fabricarea laptelui obţinut în afara lăptăriilor şi a înlocuitorilor de brânză
– fabricarea produselor din ouă, a albuminei din ouă
– fabricarea concentratelor alimentare artificiale

Această clasă exclude:


– fabricarea alimentelor perisabile preparate din fructe şi legume, vezi 1039
– fabricarea de pizza congelată sau altfel conservată, vezi 1085
– fabricarea băuturilor spirtoase, a berii, vinului şi a băuturilor răcoritoare, vezi 11

109 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor ...............................................................

1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă .......................................................


Această clasă include:
– fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă, inclusiv concentrate şi suplimente
– pregătirea preparatelor alimentare simple pentru hrana animalelor de fermă
Această clasă include, de asemenea:
– activitatea de tratare a deşeurilor de la abatoare pentru a obţine preparate destinate hranei
animalelor

Această clasă exclude:


– producţia de făină de peşte pentru hrana animalelor, vezi 1020
– producţia turtelor de seminţe, vezi 1041
– activităţi din care rezultă produse secundare utilizabile ca hrană pentru animale, fără tratare specială,
de exemplu seminţe de oleaginoase, vezi 1041, deşeuri din activitatea de morărit, vezi 1061 etc.

1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie ................................................


Această clasă include:
– fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie (câini, pisici, păsări, peşti etc.)

66
C – Industria prelucrătoare
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
1085.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
preparare a mâncărurilor
1085.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor 88111*
de preparare a mâncărurilor

................ 1086 Preparate alimentare omogenizate şi alimente dietetice


1086.1 Preparate alimentare omogenizate şi alimente dietetice
1086.10 Preparate alimentare omogenizate şi alimente dietetice 23991
1086.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
preparare a alimentarelor omogenizate şi alimentelor dietetice
1086.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88111*
preparare a alimentarelor omogenizate şi alimentelor dietetice

................ 1089 Alte produse alimentare n.c.a.


1089.1 Supe, ouă, drojdie de bere şi alte produse alimentare, extracte
şi esenţe de carne, de peşte şi de nevertebrate acvatice
1089.11 Supe şi ciorbe 23992
1089.12 Ouă, fără coajă, şi gălbenuşuri proaspete sau conservate; 22300
ouă în coajă conservate sau gătite; albumină de ouă 23993
1089.13 Drojdie de bere (activă sau nu); alte microorganisme 23996
unicelulare, inactive; praf de copt preparat
1089.14 Extracte şi sucuri de carne, peşte şi nevertebrate acvatice 21175
1089.15 Sucuri şi extracte vegetale; substanţe digestive; mucilagii 23999*
şi aglutinaţi
1089.19 Amestecuri de produse alimentare n.c.a. 23210*
23999*
1089.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
preparare a altor produse alimentare n.c.a.
1089.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88111*
preparare a altor produse alimentare n.c.a.

................ 109 Preparate pentru hrana animalelor

................ 1091 Preparate pentru hrana animalelor de fermă


1091.1 Preparate pentru hrana animalelor de fermă, cu excepţia făinii
de lucernă şi a peletelor
1091.10 Preparate pentru hrana animalelor de fermă, cu excepţia făinii 23311
de lucernă şi a peletelor 23313
23315
23319
1091.2 Făină de lucernă şi pelete
1091.20 Făină de lucernă şi pelete 23320
1091.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
preparare a hranei animalelor de fermă
1091.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88111*
preparare a hranei animalelor de fermă

................ 1092 Preparate pentru hrana animalelor de companie


1092.1 Preparate pentru hrana animalelor de companie
1092.10 Preparate pentru hrana animalelor de companie 23314

67
C – Industria prelucrătoare
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

Această clasă include, de asemenea:


– tratarea deşeurilor de la abatoare pentru producerea de hrană destinată animalelor

Această clasă exclude:


– producţia făinii de peşte pentru hrana animalelor, vezi 1020
– producţia turtelor din seminţe, vezi 1041
– activităţi din care rezultă produse secundare utilizabile ca hrană pentru animale, fără tratare specială,
de exemplu seminţe de oleaginoase, vezi 1041, deşeuri din activitatea de morărit, vezi 1061 etc.

11 Fabricarea băuturilor ..............................................................................................................


Această diviziune include fabricarea băuturilor, cum sunt băuturile nealcoolice şi apa minerală, fabri-
carea băuturilor alcoolice obţinute în principal prin fermentare, a berii şi vinului şi fabricarea băuturilor
alcoolice distilate.
Această diviziune exclude:
– fabricarea sucurilor din fructe şi legume, vezi 1032
– fabricarea băuturilor pe bază de lapte, vezi 1051
– fabricarea produselor din cafea, ceai şi maté, vezi 1083

110 Fabricarea băuturilor ..................................................................................................................

1101 Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice ...................................................................


Această clasă include:
– fabricarea de băuturi alcoolice distilate: whisky, coniac, gin, lichioruri etc.
– fabricarea de băuturi mixte cu alcool distilat
– amestecarea alcoolurilor distilate
– fabricarea alcoolurilor neutre

Această clasă exclude:


– fabricarea băuturilor alcoolice nedistilate, vezi 1102-1106
– fabricarea alcoolului etilic sintetic, vezi 2014
– fabricarea alcoolului etilic prin fermentare, vezi 2014
– activitatea de îmbuteliere sau etichetare, vezi 4634 (dacă este efectuată ca parte a comerţului
cu ridicata) şi 8292 (dacă este efectuată pe bază de plată sau contract)

1102 Fabricarea vinurilor din struguri ...................................................................................................


Această clasă include:
– fabricarea vinului
– fabricarea vinului spumos
– fabricarea vinului din concentrat de must de struguri
Această clasă include, de asemenea:
– activitatea de amestecare, purificare şi îmbuteliere a vinului
– fabricarea vinului cu conţinut scăzut de alcool sau fără alcool

Această clasă exclude:


– activitatea de îmbuteliere sau etichetare, vezi 4634 (dacă este efectuată ca parte a comerţului
cu ridicata) şi 8292 (dacă este efectuată pe bază de plată sau contract)

1103 Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe .............................................................................


Această clasă include:
– fabricarea băuturilor alcoolice fermentate, dar nedistilate: cidru, vin de pere, saké, alte vinuri din fructe
Această clasă include, de asemenea:
– fabricarea hidromelului și a băuturilor combinate care conţin vinuri din fructe

Această clasă exclude:


– activitatea de îmbuteliere sau etichetare, vezi 4634 (dacă este efectuată ca parte a comerţului
cu ridicata) şi 8292 (dacă este efectuată pe bază de plată sau contract)

68
C – Industria prelucrătoare
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
1092.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
preparare a hranei animalelor de companie
1092.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88111*
preparare a hranei animalelor de companie

................ 11 Băuturi

................ 110 Băuturi

................ 1101 Băuturi alcoolice distilate


1101.1 Băuturi alcoolice distilate
1101.10 Băuturi alcoolice distilate 24131
24139
1101.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
preparare a băuturilor alcoolice distilate
1101.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88111*
preparare a băuturilor alcoolice distilate

................ 1102 Vin din struguri


1102.1 Vin din struguri proaspeţi; must din struguri
1102.11 Vin spumos din struguri proaspeţi 24211
1102.12 Vin din struguri proaspeţi, exceptând vinul spumos; must 24212
din struguri
1102.2 Drojdie de vin; tartru
1102.20 Drojdie de vin; tartru 39170
1102.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
preparare a vinului din struguri
1102.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88111*
preparare a vinului din struguri

................ 1103 Cidru şi alte vinuri din fructe


1103.1 Alte băuturi fermentate (de exemplu cidru, vin de pere,
hidromel); amestecuri de băuturi conţinând alcool
1103.10 Alte băuturi fermentate (de exemplu cidru, vin de pere, 24230
hidromel); amestecuri de băuturi conţinând alcool
1103.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
preparare a cidrului şi a altor vinuri de fructe
1103.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88111*
preparare a cidrului şi a altor vinuri de fructe

69
C – Industria prelucrătoare
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare ...................................................


Această clasă include:
– fabricarea vermutului şi a altor băuturi similare

Această clasă exclude:


– activitatea de îmbuteliere sau etichetare, vezi 4634 (dacă este efectuată ca parte a comerţului cu ri-
dicata) şi 8292 (dacă este efectuată pe bază de plată sau contract)

1105 Fabricarea berii...............................................................................................................................


Această clasă include:
– fabricarea băuturilor din malţ, cum sunt berea, berea neagră
Această clasă include, de asemenea:
– fabricarea berii cu conţinut redus de alcool şi a berii fără alcool

1106 Fabricarea malţului.........................................................................................................................

1107 Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbute-
liate ..................................................................................................................................................
Această clasă include:
– fabricarea băuturilor nealcoolice, cu excepţia berii şi vinului fără alcool
– producţia de ape minerale naturale şi alte ape îmbuteliate
– fabricarea băuturilor răcoritoare
– băuturi nealcoolice aromate şi/sau îndulcite: limonadă, oranjadă, cola, băuturi din fructe, ape
tonice etc.

Această clasă exclude:


– fabricarea de sucuri din fructe şi legume, vezi 1032
– fabricarea băuturilor pe bază de lapte, vezi 1051
– fabricarea produselor din cafea, ceai şi maté, vezi 1083
– fabricarea băuturilor pe bază de alcool, vezi 1101–1105
– fabricarea vinului fără alcool, vezi 1102
– fabricarea berii fără alcool, vezi 1105
– fabricarea îngheţatei, vezi 1052
– activitatea de îmbuteliere sau etichetare, vezi 4634 (dacă este efectuată ca parte a comerţului cu ri-
dicata) şi 8292 (dacă este efectuată pe bază de plată sau contract)

12 Fabricarea produselor din tutun..........................................................................


Această diviziune include prelucrarea unui produs agricol, tutunul, într-o formă adecvată consumului
final.

120 Fabricarea produselor din tutun .....................................................................................

1200 Fabricarea produselor din tutun ...................................................................................................


Această clasă include:
– fabricarea produselor din tutun şi a produselor din înlocuitori de tutun: ţigarete, tutun de ţigarete, ţigări
de foi, tutun de pipă, tutun de mestecat şi prizat
– fabricarea de tutun „omogenizat” sau „reconstituit”

70
C – Industria prelucrătoare
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
................ 1104 Alte băuturi nedistilate obţinute prin fermentare
1104.1 Vermut şi alte vinuri aromate din struguri proaspeţi
1104.10 Vermut şi alte vinuri aromate din struguri proaspeţi 24220
1104.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
preparare a altor băuturi fermentate nedistilate
1104.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88111*
preparare a altor băuturi fermentate nedistilate

................ 1105 Bere


1105.1 Bere, cu excepţia drojdiei rezultate de la fabricarea berii
1105.10 Bere, cu excepţia drojdiei rezultate de la fabricarea berii 24310
1105.2 Deşeuri şi drojdii rezultate de la fabricarea berii
1105.20 Deşeuri şi drojdii rezultate de la fabricarea berii 39160
1105.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul procesului de
preparare a berii
1105.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul procesului de 88111*
preparare a berii

................ 1106 Malţ


1106.1 Malţ
1106.10 Malţ 24320
1106.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
preparare a malţului
1106.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88111*
preparare a malţului

................ 1107 Băuturi răcoritoare, apă minerală şi alte ape îmbuteliate


1107.1 Ape minerale şi băuturi răcoritoare
1107.11 Ape minerale şi carbogazoase, neîndulcite şi nearomate 24410
1107.19 Alte băuturi nealcoolice 24490
1107.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
preparare a apelor minerale şi băuturilor răcoritoare
1107.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88111*
preparare a apelor minerale şi băuturilor răcoritoare

................ 12 Produse din tutun

............... 120 Produse din tutun

................ 1200 Produse din tutun


1200.1 Produse din tutun, cu excepţia deşeurilor
1200.11 Ţigări, ţigări de foi, ţigarete din tutun sau înlocuitori 25020
1200.19 Alte produse din tutun şi înlocuitori; tutun omogenizat sau 25090
reconstituit; extracte şi esenţe de tutun

71
C – Industria prelucrătoare
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

Această clasă include, de asemenea:


– punerea la abur şi uscarea tutunului

Această clasă exclude:


– activitatea de cultivare sau prelucrare preliminară a tutunului, vezi 0115, 0163

13 Fabricarea produselor textile ..............................................................................................


Această diviziune cuprinde activităţile de pregătire şi filare a fibrelor textile, precum şi ţesutul materia-
lelor textile, finisarea articolelor textile şi a confecţiilor de îmbrăcăminte, fabricarea articolelor con-
fecţionate din textile, cu excepţia lenjeriei (de exemplu, lenjerie de pat, pături, carpete, cordaje etc.).
Cultivarea fibrelor naturale se regăseşte în diviziunea 01, în timp ce fabricarea fibrelor sintetice repre-
zintă un proces chimic ce trebuie să fie clasificat în clasa 2060. Fabricarea confecţiilor de îmbrăcăminte
se regăseşte în diviziunea 14.

131 Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile ...........................................................................

1310 Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile ..................................................................................


Această clasă include operaţiunile de pregătire a fibrelor şi filarea fibrelor textile. Aceste pregătiri se
aplică pe diverse materii prime, ca mătasea, lâna, alte fire vegetale sau artificiale, hârtie sau sticlă.
Această clasă include:
– operaţiuni de pregătire a fibrelor textile:
– bobinarea şi spălarea mătăsii naturale
– degresarea, carbonizarea şi vopsirea lânii
– cardarea şi pieptănarea tuturor tipurilor de fibre (animale, vegetale şi artificiale)
– filarea şi fabricarea firelor sau fibrelor pentru ţesut sau cusut, pentru comerţ sau pentru prelu-
crarea ulterioară
– meliţarea inului
– texturarea, răsucirea şi înmuierea firelor sintetice sau artificiale
Această clasă include, de asemenea:
– fabricarea firelor din celofibră

Această clasă exclude:


– operaţiuni pregătitoare efectuate în combinaţie cu activităţi agricole, vezi 01
– topirea plantelor purtătoare de fibre textile (iută, in, cocos etc.), vezi 0116
– egrenarea bumbacului, vezi 0163
– fabricarea fibrelor şi a cablurilor sintetice şi artificiale, fabricarea firelor monofilament (inclusiv firele
cu rezistenţă mare şi firele pentru covoare) din fibre sintetice sau artificiale, vezi 2060
– fabricarea fibrelor de sticlă, vezi 2314

72
C – Industria prelucrătoare
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
1200.2 Deşeuri de tutun
1200.20 Deşeuri de tutun 39180
1200.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
preparare a produselor din tutun
1200.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88112
preparare a produselor din tutun

................ 13 Produse textile

................ 131 Fibre şi fire textile

................ 1310 Fibre şi fire textile


1310.1 Substanţe grase provenite din lână (inclusiv lanolină)
1310.10 Substanţe grase provenite din lână (inclusiv lanolină) 21519*
1310.2 Fibre naturale pregătite pentru filare
1310.21 Mătase brută (netrasă) 26110
1310.22 Lână degresată sau carbonizată, necardată sau pieptănată 26130
1310.23 Deşeuri de la pieptănarea lânii sau păr fin de la animale 26140
1310.24 Lână şi păr fin sau aspru, de la animale, cardate sau pieptănate 26150
1310.25 Bumbac, cardat sau pieptănat 26160
1310.26 Iută şi alte fire textile (cu excepţia inului, cânepii şi ramiei) 26170
prelucrate dar neţesute
1310.29 Alte fibre vegetale, prelucrate dar neţesute 26190
1310.3 Fibre textile, pregătite pentru filare
1310.31 Fibre sintetice, cardate, pieptănate sau pregătite în alt mod 26210
pentru filare
1310.32 Fibre artificiale, cardate, pieptănate sau pregătite în alt mod 26220
pentru filare
1310.4 Fire de mătase şi fire răsucite din deşeuri de mătase
1310.40 Fire de mătase şi fire răsucite din deşeuri de mătase 26310
1310.5 Fire de lână comercializate sau nu în magazinele de des-
facere cu amănuntul; fire fine ori neprelucrate din păr de cal
sau din păr de alte animale
1310.50 Fire de lână comercializate sau nu în magazinele de desfacere 26320
cu amănuntul; fire fine ori neprelucrate din păr de cal sau din 26330
păr de alte animale 26340
1310.6 Fire de bumbac; aţă de cusut din bumbac
1310.61 Fire de bumbac (altele decât aţă de cusut) 26360
26370
1310.62 Aţă de cusut din bumbac 26350
1310.7 Fire din fibre textile vegetale, altele decât bumbacul (inclusiv
in, iută, fibră de nucă de cocos şi cânepă); fire din celofibre
1310.71 Fire de in 26380*
1310.72 Fire de iută sau alte fire liberiene; fire din alte plante textile, 26380*
fire din celofibre
1310.8 Fire textile şi fire din fibre prelucrate sau fibre sintetice
1310.81 Fire din filamente artificiale, multiple sau cablate (altele decât 26420
aţa de cusut, fire de înaltă rezistenţă din poliamidă, poliester
sau vâscoză) nedestinate vânzării cu amănuntul; fire din
filamente artificiale (altele decât aţa de cusut) destinate
vânzării cu amănuntul

73
C – Industria prelucrătoare
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

132 Producţia de ţesături ..................................................................................................................

1320 Producţia de ţesături......................................................................................................................


Această clasă cuprinde producţia de ţesături. Acestea se pot realiza din materiale brute, variate, ca
mătase, lână, alte fibre animale, vegetale sau artificiale, hârtie sau sticlă etc.
Această clasă include:
– fabricarea ţesăturilor tip bumbac, tip lână sau tip mătase, inclusiv din amestecuri sau fibre artificiale
sau sintetice (polipropilenă etc.)
– fabricarea altor ţesături, prin utilizarea fibrelor şi firelor de in, rafie, cânepă, iută, cât şi a firelor şi
fibrelor speciale
Această clasă include, de asemenea:
– fabricarea stofelor pluşate, a prosoapelor, a voalului etc.
– fabricarea ţesăturilor tip imitaţie de blană
– fabricarea ţesăturilor din fibre de sticlă

Această clasă exclude:


– fabricarea materialelor textile tricotate şi croşetate, vezi 1391
– fabricarea materialelor textile pentru acoperirea podelei, vezi 1393
– fabricarea materialelor textile tip panglici, vezi 1396
– fabricarea materialelor textile neţesute şi fetrului, vezi 1399

74
C – Industria prelucrătoare
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
1310.82 Fire, altele decât aţa de cusut, din fire sintetice cu conţinut mai 26430
mare sau cel mult egal cu 85% fibre
1310.83 Fire, altele decât aţa de cusut, din fire sintetice cu conţinut mai 26440
mic de 85% fibre
1310.84 Fire, altele decât aţa de cusut, din fire artificiale nedestinate 26450
vânzării cu amănuntul 26460
1310.85 Aţă de cusut şi fire din filamente artificiale şi sintetice şi fibre 26410
1310.9 Material fibros garnetat; servicii de pregătire a fibrelor textile
naturale; servicii industriale, subcontractate, din cadrul
proceselor de prelucrare a fibrelor şi firelor textile
1310.91 Material fibros garnetat din lână ori din păr fin sau aspru 39213
de animale
1310.92 Material fibros garnetat şi alte deşeuri din bumbac 39215
1310.93 Servicii de pregătire pentru fibrele textile naturale 88121*
1310.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor 88121*
de prelucrare a fibrelor și firelor textile

................ 132 Ţesături textile

................ 1320 Ţesături textile


1320.1 Ţesături (cu excepţia celor speciale) din fibre naturale, altele
decât bumbacul
1320.11 Ţesături fabricate din mătase şi deşeuri de mătase 26510
1320.12 Ţesături fabricate din fire de bumbac cardate sau din lână 26520
pieptănată ori din păr fin sau aspru de animale sau din păr 26530
de cal 26540
26550
1320.13 Ţesături fabricate din in 26560
1320.14 Ţesături fabricate din iută şi alte fibre liberiene (exceptând inul, 26570
cânepa şi ramia)
1320.19 Ţesături fabricate din alte fibre textile vegetale; ţesături 26590
fabricate din celofibre
1320.2 Ţesături fabricate din bumbac
1320.20 Ţesături fabricate din bumbac 26610
26620
26630
26690
1320.3 Ţesături (cu excepţia celor speciale) fabricate din fibre
artificiale sau sintetice
1320.31 Ţesături fabricate din fire artificiale şi sintetice 26710
26720
26730
1320.32 Ţesături fabricate din fire sintetice 26740
26760*
26770*
26790*
1320.33 Ţesături fabricate din fire artificiale 26750
26760*
26770*
26790*
1320.4 Ţesături tricotate din pluş şi alte fibre speciale
1320.41 Ţesături tricotate din pluş şi ţesături din pânză (altele decât 26810
din material pluşat şi ţesături înguste) 26820
26830

75
C – Industria prelucrătoare
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

133 Finisarea materialelor textile ....................................................................................................

1330 Finisarea materialelor textile .........................................................................................................


Această clasă include finisarea textilelor şi a articolelor de îmbrăcăminte, cum ar fi albirea, uscarea şi
alte activităţi similare.
Această clasă include:
– albirea şi vopsirea fibrelor, firelor, materialelor şi articolelor textile, inclusiv a articolelor de îmbrăcăminte
– apretarea, uscarea, expunerea la abur, contracţia prin intrarea la apă (fretarea), repararea, sanfori-
zarea, mercerizarea materialelor şi a articolelor textile, inclusiv a articolelor de îmbrăcăminte
Această clasă include, de asemenea:
– albirea jeanșilor
– plisarea şi alte lucrări similare efectuate pe materiale textile
– impermeabilizarea, acoperirea, cauciucarea sau impregnarea articolelor de îmbrăcăminte (inclusiv a
acelora achiziţionate de la terţi)
– imprimarea pe articole textile şi de îmbrăcăminte

Această clasă exclude:


– fabricarea materialelor textile impregnate, îmbrăcate, acoperite sau laminate cu cauciuc, unde cau-
ciucul reprezintă componenta principală, vezi 2219

139 Fabricarea altor articole textile .......................................................................................


Această grupă cuprinde fabricarea produselor realizate din textile, cu excepţia articolelor de îm-
brăcăminte, cum sunt: covoare şi carpete, frânghie, ţesături tip panglici, ornamente etc.

1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare.....................................................................


Această clasă include:
– fabricarea şi prelucrarea metrajelor obţinute prin tricotare sau croşetare:
– materiale pluşate sau flauşate
– materiale tip plasă şi materiale tricotate (pe maşini Raschel sau maşini similare)
– alte materiale tricotate sau croşetate
Această clasă include, de asemenea:
– fabricarea imitaţiilor de blană prin tricotare

Această clasă exclude:


– fabricarea materialelor tip plasă din dantelă tricotată, obţinută pe maşini Raschel sau maşini simi-
lare, vezi 1399
– fabricarea îmbrăcămintei tricotate sau croşetate, vezi 1439

1392 Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei
de corp) ......................................................................................................................................................
Această clasă include:
– fabricarea de articole confecţionate din orice material textil, inclusiv din materiale tricotate sau
croşetate:
– pături, inclusiv pleduri de voiaj

76
C – Industria prelucrătoare
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
1320.42 Material pluşat şi alte ţesături similare (altele decât 26840
ţesăturile înguste) din bumbac
1320.43 Alte materiale pluşate şi ţesături similare (altele decât 26850
ţesăturile înguste)
1320.44 Tifon (altul decât ţesăturile înguste) 26860
1320.45 Ţesături textile, altele decât carpetele 26880
1320.46 Ţesături (inclusiv ţesături înguste) din fibră de sticlă 26890
1320.5 Imitaţii de blană, ţesute
1320.50 Imitaţii de blană, ţesute 28330*
1320.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor
de prelucrare a produselor textile
1320.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor 88121*
de prelucrare a produselor textile

................ 133 Servicii de finisare a materialelor textile

................ 1330 Servicii de finisare a materialelor textile


1330.1 Servicii de finisare a materialelor textile
1330.11 Servicii de albire şi vopsire a firelor şi fibrelor textile 88122*
1330.12 Servicii de albire a ţesăturilor şi produselor textile (inclusiv a 88122*
îmbrăcămintei)
1330.13 Servicii de vopsire a ţesăturilor şi produselor textile (inclusiv 88122*
a îmbrăcămintei)
1330.14 Servicii de imprimare a ţesăturilor şi produselor textile (inclusiv 88122*
a îmbrăcămintei)
Această subclasă elementară include:
– servicii de imprimare a articolelor textile
1330.19 Alte servicii de finisare a ţesăturilor şi articolelor textile (inclusiv 88122*
a îmbrăcămintei)
Această subclasă elementară include:
– servicii de apretare, uscare, expunere la aburi, intrare la apă,
sanforizare, mercerizare a materialelor şi a articolelor textile,
inclusiv a articolelor de îmbrăcăminte

................ 139 Alte articole textile

................ 1391 Materiale textile tricotate şi croşetate


1391.1 Materiale textile tricotate sau croşetate
1391.11 Materiale textile din velur, pluş şi materiale buclate tricotate 28110
sau croşetate
1391.19 Alte materiale textile tricotate sau croşetate, inclusiv blană 28190
sintetică tricotată 28330*
1391.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
prelucrare a produselor textile tricotate sau croşetate
1391.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88121*
prelucrare a produselor textile tricotate sau croşetate

................ 1392 Articole confecţionate din materiale textile, cu excepţia


îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp
1392.1 Articole confecţionate din materiale textile pentru gospodărie
1392.11 Pături şi pleduri de voiaj, cu excepţia păturilor electrice 27110
1392.12 Lenjerie de pat 27120*

77
C – Industria prelucrătoare
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

– lenjerie de pat, de masă, de baie sau de bucătărie


– cuverturi, plăpumi de puf, perne, saci de dormit etc.
– fabricarea articolelor pentru decorarea locuinţelor:
– perdele, draperii, storuri, cuverturi de pat, huse de mobilă sau aparate etc.
– prelate, corturi, articole pentru camping, vele pentru ambarcaţiuni, parasolare, huse de auto-
mobile etc.
– drapele, steaguri, fanioane etc.
– cârpe de praf, cârpe de vase şi articole similare, veste de salvare, paraşute etc.
Această clasă include, de asemenea:
– fabricarea părţii textile a păturilor electrice
– fabricarea tapiseriilor ţesute manual

Această clasă exclude:


– fabricarea articolelor textile pentru uz tehnic, vezi 1396

1393 Fabricarea de covoare şi mochete................................................................................................


Această clasă include:
– fabricarea de ţesături pentru acoperirea pardoselilor:
– carpete, covoare, mochete, preşuri
Această clasă include, de asemenea:
– fabricarea împletiturilor din pâslă pentru acoperirea pardoselilor

Această clasă exclude:


– fabricarea ştergătoarelor şi rogojinilor prin împletirea materialelor, vezi 1629
– fabricarea materialelor pentru acoperirea pardoselilor din plută, vezi 1629
– fabricarea de acoperitoare de podea din materiale dure, ca vinilul, linoleumul, vezi 2223

1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase ...........................................................................


Această clasă include:
– fabricarea de odgoane, sfori, frânghii şi cabluri din fibre sau benzi textile sau materiale similare, fie
că sunt sau nu impregnate sau acoperite cu cauciuc sau plastic
– fabricarea plaselor din sfoară, frânghie sau şnur
– fabricarea produselor din frânghie sau plasă: plase de pescuit, trancheţi textili pentru nave, perne
pentru descărcare, benzi pentru încărcare, frânghii sau cabluri prevăzute cu inele metalice etc.

Această clasă exclude:


– fabricarea plaselor pentru păr, vezi 1419
– fabricarea odgoanelor din fire metalice, vezi 2593
– fabricarea accesoriilor din plasă pentru pescuitul sportiv, vezi 3230 (mincioguri, juvelnice)

1395 Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor


de îmbrăcăminte .............................................................................................................................
Această clasă cuprinde toate activităţile legate de materiale sau produse textile, neincluse în diviziu-
nile 12 sau 13, implicând un mare număr de procese şi o mare varietate de bunuri produse.

78
C – Industria prelucrătoare
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
1392.13 Lenjerie de masă 27120*
1392.14 Lenjerie de toaletă şi de bucătărie 27120*
1392.15 Perdele (inclusiv draperii) şi jaluzele; perdele sau draperii 27130
de pat
1392.16 Articole de mobilier n.c.a.; seturi de ţesături şi fire folosite 27140
la fabricarea covoarelor, tapiţeriilor şi produselor similare
1392.2 Alte articole confecţionate din materiale textile
1392.21 Saci şi sacoşe folosite la ambalarea produselor 27150
1392.22 Prelate, corturi şi parasolare; pânze pentru ambarcaţiuni; 27160
corturi şi articole pentru camping (inclusiv saltele pneumatice)
1392.23 Paraşute (inclusiv paraşute dirijabile), rotoşute; părţi ale 27170
acestora
1392.24 Plăpumi, plăpumi din puf, perne, perniţe pentru tabureţi, saci 27180
de dormit şi alte articole similare, care au în componenţă
arcuri şi stofă sau care utilizează orice material din cauciuc
spongios sau plastic
1392.29 Alte articole textile confecţionate, inclusiv linoleum, cârpe de 27190
şters praful şi similare, veste de salvare şi centuri de siguranţă
1392.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
prelucrare a articolelor confecţionate din materiale textile, cu
excepţia îmbrăcămintei
1392.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88121*
prelucrare a articolelor confecţionate din materiale textile,
cu excepţia îmbrăcămintei

................ 1393 Covoare şi mochete


1393.1 Covoare şi mochete
1393.11 Covoare şi alte materiale textile pentru acoperit podeaua, cu 27210
fire înnodate
1393.12 Covoare şi alte acoperitoare de podea, din textile ţesute 27220
nepluşate
1393.13 Covoare şi alte acoperitoare de podea, pluşate 27230
1393.19 Alte covoare şi acoperitoare de podea din materiale textile 27290
(inclusiv cele din postav)
1393.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
producere a covoarelor şi mochetelor
1393.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88121*
producere a covoarelor şi mochetelor

................ 1394 Odgoane, frânghii, sfori şi plase


1394.1 Odgoane, frânghii, sfori şi plase, cu excepţia deşeurilor
1394.11 Sfori, odgoane, frânghii şi cabluri din fire de iută sau alte 27310
fibre textile liberiene
1394.12 Plasă ţesută din sfoară, odgoane sau frânghii, plase gata 27320
confecţionate din materiale textile; articole din fire şi panglici
n.c.a.
1394.2 Cârpe, deşeuri de sfoară, odgoane, frânghie şi cabluri şi alte
articole uzate din materiale textile
1394.20 Cârpe, deşeuri de sfoară, odgoane, frânghie şi cabluri şi alte 39218
articole uzate din materiale textile
1394.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
producere de odgoane, frânghii, sfori şi plase
1394.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88121*
producere de odgoane, frânghii, sfori şi plase

................ 1395 Materiale textile neţesute şi articole din materiale textile


neţesute, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte
1395.1 Materiale textile neţesute şi articole din materiale textile neţe-
sute, cu excepţia articolelor de îmbrăcăminte

79
C – Industria prelucrătoare
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

1396 Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile..............................................................


Această clasă include:
– fabricarea panglicilor înguste, inclusiv materiale constând din urzeală fără bătătură obţinute cu aju-
torul unui adeziv
– fabricarea materialelor impregnate, acoperite sau laminate cu material plastic
– fabricarea firelor metalizate, a firelor de cauciuc şi corzilor acoperite cu material textil, a firelor sau ben-
zilor textile acoperite sau impregnate cu cauciuc sau plastic
– fabricarea ţesăturilor cord pentru anvelope din fire artificiale de mare rezistenţă
– materiale de protecţie, furtunuri, curele de transmisie, benzi rulante (ranforsate sau nu cu metal sau
alt material), ţesături pentru site, pânză pentru strecurat
– garnituri pentru piese în mişcare

Această clasă exclude:


– fabricarea curelelor de transmisie sau a benzilor rulante din material textil, fire sau corzi impregnate,
învelite, acoperite sau stratificate cu cauciuc, unde cauciucul este principalul constituent, vezi 2219
– fabricarea plăcilor sau foilor din cauciuc celular sau material plastic combinat cu materiale textile,
unde materialul textil are rol de material de ranforsare (consolidare), vezi 2219, 2221
– fabricarea pânzei din fire metalice, vezi 2593

1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a. ...........................................................................................


Această clasă include:
– fabricarea de etichete, ecusoane etc.
– fabricarea de pasmanterie ornamentală: trese, ciucuri, pampoane etc.
– fabricarea fetrului
– fabricarea tulului şi a altor ţesături tip plasă, a dantelei şi broderiilor, în bucăţi, fâşii sau motive deco-
rative
– fabricarea altor articole textile tratate sau acoperite: calc pânzat, canava pentru utilizare în pictură,
muşama şi materiale textile apretate similare, materiale acoperite cu gumă sau substanţe amilacee
– fabricarea de diverse articole textile: fitiluri textile, pentru lumânări şi pentru lămpi
– fabricarea benzilor de pânză sensibile la presiune
– fabricarea şireturilor din materiale textile
– fabricarea pufurilor pentru pudră

Această clasă exclude:


– fabricarea împletiturilor din pâslă pentru acoperirea pardoselilor, vezi 1393
– fabricarea moltonului textil şi a articolelor din molton: prosoape sanitare, tampoane etc., vezi 1722

80
C – Industria prelucrătoare
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
1395.10 Materiale textile neţesute şi articole din materiale textile 27922
neţesute, cu excepţia articolelor de îmbrăcăminte
1395.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
producere a materialelor textile neţesute şi articolelor din ma-
teriale textile neţesute, cu excepţia articolelor de îmbrăcăminte
1395.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88121*
producere a materialelor textile neţesute şi articolelor din
materiale textile neţesute, cu excepţia articolelor de
îmbrăcăminte

................ 1396 Alte materiale textile tehnice şi industriale


1396.1 Fire metalizate sau fire metalizate împletite; ţesături din aţă
metalizată şi ţesături din fibre metalizate, aţă şi sfoară cauciu-
cată, cuverturi textile, produse şi articole textile pentru scopuri
tehnice
1396.11 Fire metalizate sau fire metalizate împletite 27993
1396.12 Ţesături din aţă metalizată şi ţesături din fibre metalizate n.c.a. 27994
1396.13 Aţă şi sfoară cauciucată, cuverturi textile; fire şi panglici textile, 27992
impregnate sau acoperite cu cauciuc sau plastic
1396.14 Ţesături textile, impregnate, acoperite n.c.a. 27997
1396.15 Ţesături cord pentru anvelope din fire de nylon, poliamide, 27996
poliester sau vâscoză de înaltă rezistenţă
1396.16 Articole textile şi articole pentru scopuri tehnice (inclusiv fitiluri, 27998
mantale de protecţie pentru gaz, furtunuri, curele de transmisie
sau curele de conveiere, ţesături pentru site şi ţesături
pentru filtre
1396.17 Ţesături înguste, ţesături înguste împletite fără lipire; 27911
ornamente şi altele asemănătoare
1396.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
producere a materialelor textile tehnice şi industriale
1396.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88121*
producere a materialelor textile tehnice şi industriale

................ 1399 Alte articole textile n.c.a.


1399.1 Tuluri, dantele şi broderii; ţesături înguste şi găitane; fire şi
panglici împletite, bentiţe
1399.11 Tuluri şi alte ţesături tip plasă, cu excepţia materialelor tricotate 27912
şi croşetate; dantelă în bucăţi, fâşii sau cu motive decorative
1399.12 Broderii în bucăţi, fâşii sau cu motive decorative 27913
1399.13 Fetru căptuşit, acoperit sau stratificat 27921
1399.14 Fire textile mai mici sau cel mult egale cu 5 mm bucata (scame) 27991
1399.15 Fire şi panglici împletite, benzi împletite, bentiţe 27995
1399.16 Produse textile pentru capitonaj, sub formă de bucăţi 27999
1399.19 Alte materiale textile şi produse textile n.c.a. 38994*
1399.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
producere a altor materiale textile n.c.a.
1399.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88121*
producere a altor materiale textile n.c.a.

81
C – Industria prelucrătoare
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte ..........................................................................


Această diviziune cuprinde toate activităţile de croitorie (pentru confecţii de gata sau de comandă), din
toate materialele (de exemplu, piele, ţesături, materiale tricotate şi croşetate etc.), a tuturor articolelor
de îmbrăcăminte (de exemplu, haine, lenjerie pentru bărbaţi, femei şi copii; îmbrăcăminte pentru lucru,
de oraş sau de purtare etc.) şi a accesoriilor. Nu se face nicio distincţie între îmbrăcămintea pentru
adulţi şi îmbrăcămintea pentru copii sau între îmbrăcămintea modernă şi cea tradiţională. Diviziunea 14
include, de asemenea, industria blănurilor (blănuri şi haine de blană).

141 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, cu excepţia articolelor din blană ..................


Această grupă include fabricarea articolelor de îmbrăcăminte. Materialul folosit poate fi de orice fel şi
poate fi acoperit, impregnat sau cauciucat.

1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele........................................................................


Această clasă include:
– fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele sau din înlocuitori de piele, inclusiv accesorii din piele
pentru activităţi industriale (ca, de exemplu, şorţuri de piele pentru sudori)

Această clasă exclude:


– fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din blană, vezi 1420
– fabricarea mănuşilor şi căştilor de sport, din piele, vezi 3230
– fabricarea îmbrăcămintei din material ignifug şi a îmbrăcămintei de protecţie, vezi 3299

1412 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru lucru .................................................................

Această clasă exclude:


– fabricarea încălţămintei, vezi 1520
– fabricarea îmbrăcămintei din material ignifug şi a îmbrăcămintei de protecţie, vezi 3299
– repararea articolelor de îmbrăcăminte, vezi 9529

1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) ......................................


Această clasă include:
– fabricarea altor confecţii din materiale ţesute, tricotate sau croşetate, materiale neţesute etc., pentru
bărbaţi, femei şi copii:
– haine, costume, compleuri, jachete, pantaloni, fuste etc.
Această clasă include, de asemenea:
– croitoria la comandă
– fabricarea unor părţi ale produselor enumerate anterior

Această clasă exclude:


– fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din blană (cu excepţia articolelor pentru acoperit capul),
vezi 1420
– fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din cauciuc sau materiale plastice neasamblate prin cusături,
ci prin lipire, vezi 2219, 2229
– fabricarea îmbrăcămintei din material ignifug și a îmbrăcămintei de protecţie, vezi 3299
– repararea articolelor de îmbrăcăminte, vezi 9529

82
C – Industria prelucrătoare
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
................ 14 Articole de îmbrăcăminte

................ 141 Articole de îmbrăcăminte, cu excepţia celor din blană

................ 1411 Articole de îmbrăcăminte din piele


1411.1 Îmbrăcăminte din piele sau din înlocuitori de piele
1411.10 Îmbrăcăminte din piele sau din înlocuitori de piele 28241
1411.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
producere a îmbrăcămintei din piele
1411.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88124*
producere a îmbrăcămintei din piele

................ 1412 Articole de îmbrăcăminte pentru lucru


1412.1 Îmbrăcăminte de lucru pentru bărbaţi
1412.11 Compleuri pentru bărbaţi, veste şi sacouri, pentru scopuri 28231*
industriale sau profesionale
1412.12 Salopete şi pantaloni de lucru, de bărbaţi, pentru scopuri 28231*
industriale sau profesionale
1412.2 Îmbrăcăminte de lucru pentru femei
1412.21 Compleuri pentru femei, veste şi sacouri, pentru scopuri 28233*
industriale sau profesionale
1412.22 Salopete şi pantaloni de lucru, de femei, pentru scopuri 28233*
industriale sau profesionale
1412.3 Alte articole de îmbrăcăminte pentru lucru
1412.30 Alte articole de îmbrăcăminte pentru lucru 28236*
1412.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
producere a îmbrăcămintei de lucru
1412.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88123*
producere a îmbrăcămintei de lucru

................ 1413 Alte articole de îmbrăcăminte


1413.1 Articole de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate
1413.11 Paltoane, pardesie, cape, mantale, hanorace, pelerine, 28221*
canadiene şi articole similare, tricotate sau croşetate, pentru
bărbaţi şi băieţi
1413.12 Costume, compleuri, jachete, sacouri, pantaloni, salopete, 28221*
pantaloni scurţi şi şorturi, tricotate sau croşetate, pentru
bărbaţi şi băieţi
1413.13 Paltoane, pardesie, cape, mantale, hanorace, pelerine, 28223*
canadiene şi articole similare, tricotate sau croşetate, pentru
femei şi fete
1413.14 Costume, compleuri, jachete, sacouri, pantaloni, rochii, fuste, 28223*
fuste-pantalon, salopete, pantaloni scurţi şi şorturi, tricotate
sau croşetate, pentru femei şi fete
1413.2 Alte articole de îmbrăcăminte pentru bărbaţi şi băieţi
1413.21 Pardesie, impermeabile, salopete, cape, mantale, hanorace, 28231*
pelerine, canadiene şi articole similare din materiale textile
ţesute, pentru bărbaţi şi băieţi

83
C – Industria prelucrătoare
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp....................................................................................


Această clasă include:
– fabricarea de articole de lenjerie de corp din materiale textile, ţesute, tricotate sau croşetate,
dantelă etc., pentru bărbaţi, femei şi copii:
– cămăşi, tricouri, izmene, chiloţi, pijamale, cămăşi de noapte, halate de casă, bluze, slipuri,
sutiene, corsete etc.

Această clasă exclude:


– repararea articolelor de îmbrăcăminte, vezi 9529

1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a. ....................................................


Această clasă include:
– fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru sugari, a treningurilor, costumelor de schi, costumelor
de baie etc.

84
C – Industria prelucrătoare
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
1413.22 Costume, compleuri din materiale textile ţesute, pentru 28231*
bărbaţi şi băieţi
1413.23 Jachete şi sacouri din materiale textile ţesute, pentru bărbaţi 28231*
şi băieţi
1413.24 Pantaloni şi articole similare din materiale textile netricotate 28231*
sau necroşetate, pentru bărbaţi şi băieţi
1413.3 Alte articole de îmbrăcăminte pentru femei şi fete
1413.31 Pardesie, impermeabile, salopete, cape, mantale, hanorace, 28233*
pelerine, jachete şi articole similare, excluzându-le pe cele
tricotate sau croşetate, pentru femei şi fete
1413.32 Costume, compleuri din materiale textile, pentru femei şi 28233*
fete, excluzându-le pe cele tricotate sau croşetate
1413.33 Jachete şi sacouri din materiale textile, pentru femei şi fete, 28233*
excluzându-le pe cele tricotate sau croşetate
1413.34 Rochii, fuste şi fuste-pantalon din materiale textile, pentru 28233*
femei şi fete, excluzându-le pe cele tricotate sau croşetate
1413.35 Pantaloni şi articole similare din materiale textile, pentru 28233*
femei şi fete, excluzându-le pe cele tricotate sau croşetate
1413.4 Haine uzate şi alte articole uzate
1413.40 Haine uzate şi alte articole uzate 39217
1413.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
producere a îmbrăcămintei
1413.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88123*
producere a îmbrăcămintei

................ 1414 Articole de lenjerie de corp


1414.1 Articole de lenjerie de corp tricotate sau croşetate
1414.11 Cămăşi tricotate sau croşetate, pentru bărbaţi şi băieţi 28222*
1414.12 Chiloţi, indispensabili, cămăşi de noapte, pijamale, halate 28222*
de baie şi de casă şi articole similare din materiale tricotate
sau croşetate, pentru bărbaţi sau băieţi
1414.13 Bluze, cămăşi şi bluze-cămăşi, tricotate sau croşetate, 28224*
pentru femei şi fete
1414.14 Chiloţi, bluze de corp, combinezoane, jupoane, cămăşi de 28224*
noapte, pijamale, halate de baie şi de casă şi articole similare
din materiale tricotate sau croşetate, pentru femei şi fete
1414.2 Articole de lenjerie de corp din materiale textile, excluzându-le
pe cele tricotate sau croşetate
1414.21 Cămăşi din materiale textile, pentru bărbaţi şi băieţi 28232*
1414.22 Chiloţi, indispensabili, cămăşi de noapte, pijamale, halate de 28232*
baie şi de casă şi articole similare, pentru bărbaţi sau băieţi
1414.23 Bluze, cămăşi şi bluze-cămăşi, pentru femei şi fete 28234*
1414.24 Chiloţi, bluze de corp, combinezoane, jupoane, cămăşi de 28234*
noapte, pijamale, halate de baie şi de casă şi articole similare,
pentru femei şi fete
1414.25 Sutiene, centuri, corsete, bretele, jartiere, articole similare 28237
şi părţi ale acestora
1414.3 Tricouri, maiouri şi bluze de corp, tricotate sau croşetate
1414.30 Tricouri, flanele, maiouri tricotate sau croşetate 28225
1414.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
producere a articolelor de lenjerie
1414.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88123*
producere a articolelor de lenjerie

................ 1419 Alte articole de îmbrăcăminte şi accesorii


1419.1 Hăinuţe, costumaşe, accesorii şi piese de îmbrăcăminte
pentru sugari, tricotate sau croşetate
1419.11 Hăinuţe şi accesorii pentru sugari, tricotate sau croşetate 28227

85
C – Industria prelucrătoare
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

– fabricarea pălăriilor şi şepcilor


– fabricarea altor accesorii de îmbrăcăminte: mănuşi, cordoane, şaluri, cravate, papioane, fileuri
pentru păr etc.
Această clasă include, de asemenea:
– fabricarea articolelor din blană pentru acoperit capul
– fabricarea încălţămintei din materiale textile fără tălpi aplicate
– fabricarea părţilor componente ale produselor enumerate anterior

Această clasă exclude:


– fabricarea căştilor pentru sport, vezi 3230
– fabricarea căştilor de protecţie (cu excepţia căştilor pentru sportivi), vezi 3299
– fabricarea îmbrăcămintei din material ignifug şi a îmbrăcămintei de protecţie, vezi 3299
– repararea articolelor de îmbrăcăminte, vezi 9529

142 Fabricarea articolelor din blană ...............................................................................................

1420 Fabricarea articolelor din blană ....................................................................................................


Această clasă include:
– fabricarea articolelor din blană:
– articole şi accesorii de îmbrăcăminte din blană
– asamblări de blănuri, cum sunt resturile de blană, rondelele, covoraşele, fâşiile din petice de
blană etc.
– diverse articole din blană: covoraşe, pufuri (taburete rotunde) neumplute, cârpe pentru lustruire
industrială

Această clasă exclude:


– producţia de blănuri neprelucrate, vezi 014, 0170
– producţia de piei neprelucrate, vezi 1011
– fabricarea imitaţiilor din blană (materiale cu păr lung obţinute prin ţesere sau tricotare), vezi 1320, 1391
– fabricarea pălăriilor din blană, vezi 1419
– fabricarea confecţiilor garnisite cu blană, vezi 1419
– finisarea şi vopsirea blănurilor, vezi 1511
– fabricarea cizmelor şi a pantofilor având părţi din blană, vezi 1520

143 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croşetare ............................

1431 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie......................


Această clasă include:
– fabricarea articolelor de galanterie, inclusiv şosete, ciorapi, ciorapi pantalon

86
C – Industria prelucrătoare
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
1419.12 Îmbrăcăminte pentru sport şi alte articole, tricotate sau 28228
croşetate
1419.13 Mănuşi, tricotate sau croşetate 28229*
1419.19 Alte accesorii de îmbrăcăminte gata confecţionate şi părţi 28229*
de costume şi accesorii, tricotate sau croşetate
1419.2 Hăinuţe, costumaşe, accesorii şi piese de îmbrăcăminte
pentru sugari, netricotate sau croşetate
1419.21 Hăinuţe şi accesorii pentru sugari din materiale textile 28235
netricotate sau croşetate
1419.22 Îmbrăcăminte pentru sport şi alte articole, din materiale textile 28236*
netricotate sau croşetate
1419.23 Batiste, eşarfe, şaluri, voaluri, papioane, cravate, mănuşi şi 28238
alte accesorii gata confecţionate; părţi de îmbrăcăminte sau
accesorii din materiale textile netricotate sau croşetate n.c.a.
Această subclasă elementară include:
– încălţăminte din materiale textile fără tălpi aplicate
1419.3 Accesorii de îmbrăcăminte din piele; confecţii de serie din
postav sau neţesute; confecţii de serie din textile cauciucate
1419.31 Accesorii de îmbrăcăminte din piele sau având în compoziţie 28242
piele, cu excepţia mănuşilor pentru sport
1419.32 Confecţii de serie din postav, materiale textile impregnate sau 28250
cauciucate
1419.4 Articole de acoperit capul
1419.41 Cloşuri din fetru şi din alte materiale, pentru pălării 28261
1419.42 Pălării şi articole din textile pentru acoperit capul 28262
1419.43 Alte articole pentru acoperit capul şi părţi ale acestora 28269
(căptuşeli, huse, părţi de pălării, cozoroace, chingi de prin-
dere), exceptând acoperitoarele de cap fabricate din cauciuc,
mase plastice şi azbest, precum şi căştile de protecţie
1419.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
producere a articolelor de îmbrăcăminte şi accesorii
1419.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88123*
producere a articolelor de îmbrăcăminte şi accesorii

................ 142 Articole din blană

................ 1420 Articole din blană


1420.1 Articole de îmbrăcăminte, accesorii şi alte articole de blană,
cu excepţia celor pentru acoperit capul
1420.10 Articole de îmbrăcăminte, accesorii şi alte articole de blană, 28320
cu excepţia celor pentru acoperit capul
1420.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
producere a articolelor din blană
1420.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88123*
producere a articolelor din blană

................ 143 Articole de îmbrăcăminte tricotate şi croşetate

................ 1431 Articole de îmbrăcăminte tricotate şi croşetate


1431.1 Ciorapi, şosete, ciorapi-pantalon, tricotate sau croşetate
1431.10 Ciorapi, şosete, ciorapi-pantalon, tricotate sau croşetate 28210

87
C – Industria prelucrătoare
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte.................................


Această clasă include:
– fabricarea prin tricotare sau croşetare a articolelor de îmbrăcăminte de tipul: pulovere, jachete, veste,
jerseuri şi articole similare

Această clasă exclude:


– fabricarea materialelor textile tricotate şi croşetate, vezi 1391
– fabricarea articolelor de galanterie, vezi 1431

15 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie,


harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor.................
Această diviziune cuprinde prepararea şi vopsirea blănurilor, tratarea cu tananţi a pieilor brute şi fabricarea
de produse finite din piele. Este inclusă, de asemenea, fabricarea produselor similare din alte materiale (imi-
taţie din piele şi înlocuitori din piele), cum ar fi încălţămintea din cauciuc, articolele de voiaj din materiale tex-
tile etc. Produsele fabricate din înlocuitori din piele sunt incluse aici, întrucât realizarea acestora se face în
mod similar celor din piele (de exemplu, articole de voiaj) şi sunt produse adesea în aceeaşi unitate.

151 Tăbăcirea şi finisarea pieilor, fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi


a articolelor de harnaşament; prepararea şi vopsirea blănurilor ....................................
Această grupă include fabricarea pieilor, blănurilor şi a produselor obţinute din acestea.

1511 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor ...............................................


Această clasă include:
– tăbăcirea, vopsirea şi finisarea pieilor
– producţia de piei velurate, piei pergament, piei lăcuite sau metalizate
– producţia de piele compozită (din componente)
– răzuirea, finisarea, tăbăcirea, decolorarea (albirea), tunderea, pensarea şi vopsirea blănurilor şi a
pieilor de animale cu păr

Această clasă exclude:


– producţia de piei şi piei brute, ca parte a activităţii fermelor, vezi 014
– producţia de piei şi piei brute, ca parte a activităţii abatoarelor, vezi 1011
– fabricarea îmbrăcămintei din piele, vezi 1411
– fabricarea imitaţiilor din piele care nu au la bază piele naturală, vezi 2219, 2229

1512 Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament .....................


Această clasă include:
– fabricarea de articole de voiaj, genţi de mână şi articole similare din piele, piele compozită sau din
orice alt material (materiale plastice, materiale textile, fibre vulcanizate sau carton, unde se utilizează
aceeaşi tehnologie ca şi pentru piele)
– fabricarea articolelor de harnaşament
– fabricarea cureluşelor de ceas nemetalice (de exemplu, ţesătură, piele, plastic)
– fabricarea de diverse articole din piele sau piele reconstituită: curele de transmisie, ambalaje etc.

88
C – Industria prelucrătoare
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
1431.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
producere a articolelor tricotate şi croşetate
1431.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88123*
producere a articolelor tricotate şi croşetate

................ 1439 Alte articole de îmbrăcăminte tricotate şi croşetate


1439.1 Jerseuri, pulovere, veste şi articole similare, tricotate sau
croşetate
1439.10 Jerseuri, pulovere, veste şi articole similare, tricotate sau 28226
croşetate
1439.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
producere a altor articole de îmbrăcăminte tricotate şi croşetate
1439.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88123*
producere a altor articole de îmbrăcăminte tricotate şi croşetate

................ 15 Piele şi produse din piele

................ 151 Piei tăbăcite şi finisate; articole de voiaj, marochină-


rie şi de harnaşament; blănuri preparate şi vopsite

................ 1511 Piei tăbăcite şi finisate; blănuri preparate şi vopsite


1511.1 Blănuri preparate sau vopsite
1511.10 Blănuri preparate sau vopsite 28310
1511.2 Piele velurată; piele lăcuită, laminată şi metalizată
1511.21 Piele velurată 29110*
1511.22 Piele lăcuită, laminată şi metalizată 29110*
1511.3 Piele de bovine şi cabaline, fără păr
1511.31 Piele de bovine fără păr, întreagă 29120*
1511.32 Piele de bovine fără păr, bucăţi 29120*
1511.33 Piele de cabaline fără păr 29120*
1511.4 Piele de ovine, caprine şi porcine, fără păr
1511.41 Piele de oi şi miei, fără lână 29130*
1511.42 Piele de capre şi iezi, fără păr 29130*
1511.43 Piele de porcine 29130*
1511.5 Piele de la alte animale şi piele reconstituită
1511.51 Piele de la alte animale, fără păr 29130*
1511.52 Piele reconstituită 29130*
1511.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de pro-
ducere a pieilor tăbăcite şi finisate, a blănurilor preparate şi vopsite
1511.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de pro- 88124*
ducere a pieilor tăbăcite şi finisate, a blănurilor preparate şi vopsite

................ 1512 Articole de voiaj, marochinărie şi de harnaşament


1512.1 Articole de şelărie şi harnaşament; articole de voiaj şi
similare; alte articole din piele
1512.11 Articole de şelărie şi harnaşament pentru orice animal 29210
şi din orice tip de piele
1512.12 Articole de voiaj, marochinărie şi similare, din piele, piele 29220
reconstituită, materiale textile, fibre vulcanizate sau carton;
seturi de călătorie pentru igiena personală, articole de cusut
sau curăţat pantofii ori îmbrăcămintea

89
C – Industria prelucrătoare
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

– fabricarea şireturilor de pantofi, din piele


– fabricarea bicelor şi cravaşelor pentru cai

Această clasă exclude:


– fabricarea confecţiilor din piele, vezi 1411
– fabricarea mănuşilor şi pălăriilor din piele, vezi 1419
– fabricarea încălţămintei, vezi 1520
– fabricarea şeilor pentru biciclete, vezi 3092
– fabricarea cureluşelor de ceas din metale preţioase, vezi 3212
– fabricarea cureluşelor de ceas din metale comune, vezi 3213
– fabricarea centurilor de siguranţă pentru muncitori şi a altor centuri pentru uz profesional, vezi 3299

152 Fabricarea încălţămintei ............................................................................................................

1520 Fabricarea încălţămintei ................................................................................................................


Această clasă include:
– fabricarea încălţămintei pentru toate scopurile, din orice material, prin orice proces, inclusiv turnare
(cu excepţiile mai jos prezentate)
– fabricarea componentelor din piele ale încălţămintei: fabricarea căputelor şi a unor părţi ale căpute-
lor, a tălpilor şi branţurilor, tocurilor etc.
– fabricarea de ghetre, jambiere şi articole similare

Această clasă exclude:


– fabricarea încălţămintei din materiale textile fără tălpi aplicate, vezi 1419
– fabricarea părţilor din lemn ale încălţămintei (de exemplu, tocurile şi calapoadele), vezi 1629
– fabricarea tocurilor şi tălpilor încălţămintei din cauciuc şi a altor părţi ale încălţămintei din cauciuc,
vezi 2219
– fabricarea din material plastic a părţilor de încălţăminte, vezi 2229
– fabricarea încălţămintei ortopedice, vezi 3250

90
C – Industria prelucrătoare
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
1512.13 Curele pentru ceasuri (cu excepţia celor metalice) şi părţi ale 29230
acestora
1512.19 Alte articole din piele sau piele reconstituită (inclusiv articole 29290
tehnice) n.c.a.
1512.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
producere a articolelor de voiaj, marochinărie şi harnaşament
1512.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88124*
producere a articolelor de voiaj, marochinărie şi harnaşament

................ 152 Încălţăminte

................ 1520 Încălţăminte


1520.1 Altă încălţăminte decât cea pentru sport, cea de protecţie şi
pantofii ortopedici
1520.11 Încălţăminte etanşă din cauciuc sau materiale plastice, alta 29310
decât încălţămintea cu înveliş protector din metal la partea
din faţă
1520.12 Încălţăminte din cauciuc sau materiale plastice, alta decât 29320
încălţămintea etanşă sau pentru sport
1520.13 Încălţăminte cu feţe din piele, alta decât încălţămintea sport, 29330
încălţăminte ce are încorporat un înveliş protector din metal
la partea din faţă, şi diverse tipuri de încălţăminte specială
1520.14 Încălţăminte cu feţe din materiale textile, alta decât cea sport 29340
1520.2 Încălţăminte sport
1520.21 Încălţăminte pentru tenis, baschet, gimnastică, antrenament 29420
şi similară
1520.29 Altă încălţăminte sport, cu excepţia celei pentru schi şi patinaj 29490
1520.3 Încălţăminte de protecţie şi alte tipuri de încălţăminte
1520.31 Încălţăminte ce are încorporat un înveliş de protecţie la partea 29510
din faţă
1520.32 Încălţăminte din lemn, încălţăminte specială diversă şi alte 29520
tipuri de încălţăminte n.c.a.
1520.4 Părţi de încălţăminte din piele, branţuri detaşabile, călcâie de
cauciuc şi articole similare; ghetre, jambiere şi articole similare
şi părţi ale acestora
1520.40 Părţi de încălţăminte, branţuri detaşabile, călcâie de cauciuc 29600*
şi articole similare; ghetre, jambiere şi articole similare şi părţi
ale acestora
1520.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
producere a încălţămintei
1520.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88124*
producere a încălţămintei

91
C – Industria prelucrătoare
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mo-


bilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite ...........
Această diviziune include fabricarea produselor din lemn, cum sunt cheresteaua, placajul, furniturile,
ambalajele din lemn, podelele, grinzile şi construcţiile prefabricate din lemn.
Procesele de producţie includ operaţii ca tăierea, rindeluirea, fasonarea, laminarea şi asamblarea pro-
duselor din lemn, pornind de la tăierea buştenilor sau de la producerea cherestelei, urmând apoi ope-
raţiuni de prelucrare cu diferite unelte şi utilaje. Cheresteaua sau alte produse fasonate din lemn pot fi,
de asemenea, rindeluite sau lustruite ulterior şi asamblate în produse finite, cum sunt ambalajele
din lemn.
Exceptând activitatea de tăiere cu fierăstrăul, această diviziune este structurată în principal pe baza pro-
duselor specifice fabricate.
Această diviziune nu include fabricarea mobilei (310) sau instalarea (montarea) elementelor de dul-
gherie şi tâmplărie pentru construcţii din lemn (4332, 4333, 4339).

161 Tăierea şi rindeluirea lemnului.................................................................................................

1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului......................................................................................................


Această clasă include:
– tăierea, rindeluirea şi prelucrarea mecanică a lemnului
– fasonarea buştenilor prin debitare, cojire şi aşchiere
– fabricarea traverselor de cale ferată din lemn
– fabricarea podelelor din lemn, neasamblate
– obţinerea talaşului, făinii de lemn, aşchiilor, particulelor de lemn
Această clasă include, de asemenea:
– uscarea lemnului
– impregnarea sau tratarea chimică a lemnului cu conservanţi sau alte materiale

Această clasă exclude:


– exploatarea forestieră şi producţia de lemn brut, vezi 0220
– fabricarea foilor de furnir suficient de subţiri pentru a fi utilizate în placarea scândurilor, a panourilor,
în obţinerea panelului, vezi 1621
– fabricarea şindrilei, a cofrajelor, vezi 1623
– lemnul de foc sau brichete din lemn, vezi 1629

162 Fabricarea produselor din lemn, plută, paie şi din alte materiale vegetale .................
Această grupă include fabricarea produselor din lemn, plută, paie şi din alte materiale, în forme primare
sau produse ambalate.

1621 Fabricarea de furnire şi a panourilor de lemn .............................................................................

92
C – Industria prelucrătoare
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară

................ 16 Lemn şi produse din lemn şi plută, cu excepţia


mobilei; articole din paie şi materiale împletite

................ 161 Lemn tăiat şi rindeluit

................ 1610 Lemn tăiat şi rindeluit


1610.1 Lemn, cherestea sau şindrilă, debitate în lungime sau decojite,
cu o grosime mai mare de 6 mm; traverse de cale ferată şi
tramvai din lemn neimpregnat
1610.10 Lemn, cherestea sau şindrilă, debitate în lungime sau decojite, 31100
cu o grosime mai mare de 6 mm; traverse de cale ferată şi
tramvai din lemn neimpregnat
1610.2 Profile şi subprofile din lemn, lână de lemn, făină de lemn,
aşchii şi particule de lemn
1610.21 Profile şi subprofile din lemn (inclusiv şipci pentru parchet, 31210
neasamblate şi rindeluite)
1610.22 Lână de lemn, făină de lemn 31220
1610.23 Aşchii şi particule de lemn 31230
1610.3 Lemn în stare brută, traverse din lemn pentru liniile de
tramvai, impregnate sau tratate în alt mod
1610.31 Lemn în stare brută, tratat 31310
31330*
1610.32 Traverse din lemn impregnat 31320
1610.39 Lemn pentru utilizări industriale 31330*
1610.9 Servicii de uscare, impregnare sau tratare chimică a lemnului;
servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
producere a lemnului, cherestelei şi cherestelei impregnate
1610.91 Servicii de uscare, impregnare sau tratare chimică a lemnului 88130*
Această subclasă elementară include:
– servicii de impregnare sau tratare chimică a lemnului cu
conservanţi ori alte materiale
Această subclasă elementară include, de asemenea:
– uscarea lemnului

Această subclasă elementară exclude:


– lucrări de impermeabilizare, vezi 4399.10
– servicii de dezinfecţie şi deratizare în clădiri, clasificate
în 8129.11
1610.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88130*
producere a lemnului, cherestelei şi cherestelei impregnate

................ 162 Produse din lemn, plută, paie şi materiale împletite

................ 1621 Furnire şi panouri din lemn


1621.1 Placaje, panouri furniruite şi altele similare; plăci din aşchii
de lemn sau din alte materiale lemnoase

93
C – Industria prelucrătoare
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

Această clasă include:


– fabricarea foilor de furnir, suficient de subţiri pentru a fi folosite la furniruit, la confecţionarea placaju-
lui sau în alte scopuri:
– lustruit, vopsit, acoperit, impregnat, consolidat (cu suport de hârtie sau materiale textile)
– confecţionat în scop decorativ
– fabricarea placajului, a panourilor de furnir şi a plăcilor şi foilor de lemn
– fabricarea de plăci cu aşchii orientate (OSB) şi alte plăci din particule din lemn
– fabricarea plăcilor fibrolemnoase cu densitate medie (MDF) şi a altor plăci fibrolemnoase
– fabricarea lemnului densificat
– fabricarea lemnului laminat încleiat, a lemnului furniruit laminat

1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri ................................................................................


Această clasă include:
– fabricarea lamelor de parchet şi similare, asamblate în panouri

Această clasă exclude:


– fabricarea elementelor neasamblate pentru podele, vezi 1610

1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii ..................................


Această clasă include:
– fabricarea produselor din lemn destinate utilizării în industria construcţiilor:
– grinzi, căpriori, suporturi pentru acoperiş
– grinzi cu zăbrele prefabricate din lemn, impregnate cu clei şi având adaosuri metalice
– uşi, ferestre, obloane şi cadrele lor, cu sau fără accesorii metalice ca: balamale, zăvoare etc.
– scări, balustrade
– borduri şi ornamente, şindrilă şi şiţă
– fabricarea de construcţii din lemn prefabricate, sau elemente ale acestora, predominant din lemn, ca,
de exemplu, saune
– fabricarea caselor mobile
– fabricarea pereţilor despărţitori din lemn (cu excepţia celor autoportanţi)

Această clasă exclude:


– fabricarea dulapurilor de bucătărie, a bibliotecilor, garderobelor etc., vezi 3101, 3102, 3109
– fabricarea pereţilor despărţitori din lemn, stabili, vezi 3101, 3102, 3109

1624 Fabricarea ambalajelor din lemn...................................................................................................


Această clasă include:
– fabricarea lăzilor, cutiilor, containerelor şi ambalajelor similare din lemn
– fabricarea paleţilor, a box-paleţilor şi a altor platforme de încărcare
– fabricarea butoaielor, butoiaşelor, putinilor, ciuberelor şi a altor produse de dogărie din lemn
– fabricarea tambururilor din lemn pentru cabluri

Această clasă exclude:


– fabricarea articolelor de voiaj, vezi 1512
– fabricarea cutiilor din material împletit, vezi 1629

1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale
vegetale împletite ...........................................................................................................................
Această clasă include:
– fabricarea diverselor produse din lemn, ca:

94
C – Industria prelucrătoare
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
1621.11 Placaje, panouri furniruite şi altele similare 31410
31450
1621.12 Alte placaje, panouri furniruite şi similare 31420
1621.13 Plăci din aşchii de lemn – PAL 31430
1621.14 Plăci fibrolemnoase – PFL 31440
1621.2 Furnire şi lemn densificat
1621.21 Foi pentru furnire, cu o grosime mai mică sau cel mult egală 31510
cu 6 mm
1621.22 Lemn densificat 31520
1621.9 Servicii de finisare a panourilor şi placajelor din lemn; servicii
industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de producere
a panourilor şi placajelor din lemn
1621.91 Servicii de finisare a panourilor şi placajelor din lemn 88130*
1621.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88130*
producere a panourilor şi placajelor din lemn

................ 1622 Elemente pentru pardoseli din parchet, asamblate


1622.1 Panouri de parchet asamblate
1622.10 Panouri de parchet asamblate 31600*
1622.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
producere a elementelor pentru pardoseli din parchet
1622.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88130*
producere a elementelor pentru pardoseli din parchet

................ 1623 Alte elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii


1623.1 Elemente de dulgherie şi tâmplărie (cu excepţia prefabri-
catelor) din lemn
1623.11 Uşi şi ferestre din lemn şi elemente componente ale acestora 31600*
1623.12 Cofraje şi şindrilă, din lemn 31600*
1623.19 Elemente de dulgherie şi tâmplărie din lemn, n.c.a. 31600*
1623.2 Construcţii diverse prefabricate din materiale lemnoase
1623.20 Construcţii diverse prefabricate din materiale lemnoase 38701
Această subclasă elementară include:
– fabricarea de construcţii din lemn prefabricate, asamblate
complet şi gata de utilizare sau neasamblate
– fabricarea de construcţii incomplete, asamblate sau nu,
asemănătoare celor prefabricate
Construcţiile pot fi destinate locuirii, spaţiului de lucru, pentru
magazine, şoproane, garaje, sere şi pentru alte utilizări.
1623.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de obţinere
a produselor de dulgherie şi tâmplărie, din lemn, pentru construcţii
1623.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de obţinere 88130*
a produselor de dulgherie şi tâmplărie, din lemn, pentru construcţii

................ 1624 Ambalaje din lemn


1624.1 Ambalaje din lemn
1624.11 Paleţi, box-paleţi şi alte platforme de încărcare, din lemn 31700*
1624.12 Butoaie şi produse de dogărie din lemn 31700*
1624.13 Alte ambalaje din lemn şi părţi ale acestora 31700*
1624.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
producere a ambalajelor din lemn
1624.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88130*
producere a ambalajelor din lemn

................ 1629 Alte produse din lemn; articole din plută, paie şi din alte
materiale vegetale care pot fi împletite
1629.1 Alte produse din lemn

95
C – Industria prelucrătoare
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

– mânere şi corpuri din lemn pentru unelte, mături, perii etc.


– şanuri şi stative din lemn pentru ghete sau pantofi, umeraşe de haine
– ustensile gospodăreşti şi vase de bucătărie din lemn
– statuete şi ornamente, incrustaţii şi intarsii din lemn
– casete pentru bijuterii, tacâmuri şi articole similare
– mosoare, bobine, suveici, mosoare pentru aţă de cusut şi articole similare din lemn
– alte articole din lemn
– prelucrarea plutei naturale, fabricarea plutei aglomerate
– fabricarea de articole din plută naturală sau aglomerată, inclusiv articole pentru acoperirea
pardoselilor
– fabricarea de împletituri şi produse din materiale împletite: rogojini, paravane, casete etc.
– fabricarea coşurilor şi a împletiturilor din răchită
– buşteni şi pelete pentru foc, făcute din lemn presat sau înlocuitori, ca, de exemplu, seminţe de cafea
sau de soia
– fabricarea ramelor din lemn pentru oglinzi şi tablouri
– fabricarea pieselor din lemn pentru pantofi (de exemplu, tocuri şi calapoade)
– fabricarea de mânere pentru umbrele, bastoane şi alte articole similare
– fabricarea de eboşe pentru prelucrarea pipelor de fumat

Această clasă exclude:


– fabricarea de preşuri din materiale textile, vezi 1392
– fabricarea articolelor de voiaj, vezi 1512
– fabricarea încălţămintei din lemn, vezi 1520
– fabricarea chibriturilor, vezi 2051
– fabricarea carcaselor de ceas, vezi 2652
– fabricarea bobinelor din lemn care sunt părţi ale utilajelor din industria textilă, vezi 2894
– fabricarea mobilei, vezi 310
– fabricarea jucăriilor din lemn, vezi 3240
– fabricarea periilor şi măturilor, vezi 3291
– fabricarea sicrielor, vezi 3299

17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie .................................................................


Această diviziune include fabricarea celulozei, hârtiei şi produselor din hârtie reciclată. Activităţile de fa-
bricare a acestor produse sunt grupate împreună deoarece ele constituie o serie de procese integrate
pe verticală. Într-o unitate se desfăşoară adesea mai mult de o activitate.
Există, în esenţă, trei activităţi:
– fabricarea celulozei care implică separarea fibrelor de celuloză de impurităţi din lemn sau obţinerea
de celuloză prin topirea hârtiei uzate şi amestecarea acesteia cu mici cantităţi de reactivi pentru a
întări legătura dintre fibre;
– fabricarea hârtiei implică turnarea celulozei peste o reţea de fibre în mişcare astfel încât să se formeze
o foaie continuă. Produsele de papetărie sunt fabricate din hârtie sau alte materiale prin diverse tehnici.
– articolele din hârtie pot fi tipărite (de exemplu, tapetul de hârtie, hârtia de ambalaj pentru cadouri etc.),
cu excepţia cazurilor în care tipărirea de informaţii reprezintă scopul principal.
Producţia de celuloză, hârtie şi carton în vrac (masă nedivizată) este inclusă în grupa 171, în timp ce
restul claselor includ producţia de hârtie şi produse din hârtie.

171 Fabricarea celulozei, hârtiei şi cartonului .............................................................................

1711 Fabricarea celulozei .......................................................................................................................


Această clasă include:
– fabricarea celulozei albite, semialbite sau nealbite, prin procese mecanice, chimice (de dizolvare sau
nu) sau semichimice
– fabricarea celulozei din puful de bumbac rămas după egrenare
– eliminarea cernelii şi fabricarea celulozei din deşeuri de hârtie

96
C – Industria prelucrătoare
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
1629.11 Unelte, mânere, cozi de mătură sau cozi şi corpuri de perii, 31911
eboşe pentru pipe, calapoade pentru bocanci şi pantofi,
din material lemnos
1629.12 Articole din lemn pentru masă şi bucătărie 31912
1629.13 Lemn încrustat şi furniruit, cutii pentru bijuterii sau tacâmuri şi 31913
articole similare din lemn, statuete şi alte ornamente din lemn
1629.14 Rame pentru tablouri, fotografii, oglinzi sau obiecte similare 29600*
şi alte articole din lemn 31914
Această subclasă elementară include: 38922*
– părţi din lemn pentru încălţăminte: tocuri, calapoduri
1629.2 Articole din plută, paie sau din alte materiale vegetale care
pot fi împletite
1629.21 Plută naturală prelucrată primar; deşeuri de plută 31921
1629.22 Articole din plută naturală 31922*
1629.23 Semiproduse din plută aglomerată 31922*
1629.24 Articole din plută aglomerată n.c.a. 31922*
1629.25 Articole împletite şi articole similare din materiale care pot 31923
fi împletite
1629.9 Produse din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; articole din
paie şi materiale împletite; servicii industriale, subcontractate,
din cadrul proceselor de obţinere de articole din lemn; articole
din plută, paie şi împletituri
1629.91 Produse din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; articole din 88130*
paie şi materiale împletite
1629.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88130*
obţinere de articole din lemn; articole din plută, paie şi
împletituri

................ 17 Hârtie şi produse din hârtie

................ 171 Celuloză, hârtie şi carton

................ 1711 Celuloză


1711.1 Celuloză din lemn sau alte materiale din fibre celulozice
1711.11 Pastă chimică din lemn, cu dizolvant 32111
1711.12 Pastă chimică din lemn, cu sodă sau sulfat 32112*
1711.13 Pastă chimică din lemn, cu bisulfit 32112*
1711.14 Alte tipuri de pastă 32113
1711.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor
de producere a celulozei

97
C – Industria prelucrătoare
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

1712 Fabricarea hârtiei şi cartonului .....................................................................................................


Această clasă include:
– fabricarea hârtiei şi a cartonului destinate prelucrării industriale ulterioare
Această clasă include, de asemenea:
– prelucrarea suplimentară a hârtiei şi cartonului:
– acoperirea şi impregnarea hârtiei şi cartonului
– fabricarea hârtiei creponate sau plisate
– hârtie fabricată manual
– fabricarea hârtiei de ziar şi a altor hârtii: de tipărit sau scris
– fabricarea de vată celulozică şi a ţesăturilor din fibre de celuloză
– fabricarea hârtiei pentru copiat (carbon sau autocopiantă), în role sau foi mari

Această clasă exclude:


– fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat, vezi 1721
– fabricarea, ulterioară, a articolelor din hârtie, carton sau celuloză, vezi 1722–1724, 1729
– fabricarea hârtiei acoperite sau impregnate, acolo unde materialul de acoperire sau impregnare re-
prezintă principalul ingredient, vezi clasa de activitate aferentă fabricării materialului de acoperire sau
impregnare
– fabricarea hârtiei abrazive, vezi 2391
– fabricarea vestelor de salvare din plută, vezi 3299

172 Fabricarea articolelor din hârtie şi carton .............................................................................

1721 Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton ..........................

98
C – Industria prelucrătoare
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
1711.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor 88140*
de producere a celulozei

................ 1712 Hârtie şi carton


1712.1 Hârtie de ziar, hârtie fabricată manual şi alte tipuri de hârtie,
inclusiv carton, neacoperite, pentru scopuri grafice
1712.11 Hârtie pentru ziare, sub formă de role sau foi 32121
1712.12 Hârtii şi cartoane fabricate manual 32122
1712.13 Hârtie şi carton folosite ca bază pentru hârtia fotosenzitivă, 32129*
termosenzitivă sau electrosenzitivă; suport pentru tapet
1712.14 Hârtie şi cartoane pentru scris, tipărit şi desenat 32129*
1712.2 Hârtie pentru uz sanitar-gospodăresc (igienico-sanitare)
1712.20 Hârtie pentru uz sanitar-gospodăresc (igienico-sanitare) 32131
1712.3 Hârtie pentru carton ondulat
1712.31 Hârtie pentru carton ondulat, nealbită, neacoperită 32132*
1712.32 Hârtie pentru carton ondulat, albită, acoperită 32132*
1712.33 Hârtie pentru caneluri 32134*
1712.34 Altă hârtie pentru caneluri, inclusiv cea reciclată 32134*
1712.35 Hârtie şi cartoane multistratificate 32135
1712.4 Hârtie neacoperită
1712.41 Hârtie sulfit, neacoperită; hârtie de sac, cretată sau plisată 32133*
1712.42 Hârtie sulfit pentru ambalaje şi altă hârtie de împachetat (alta 32136*
decât cea folosită pentru scris, imprimat sau alte scopuri grafice)
1712.43 Hârtie şi cartoane de filtru 32136*
1712.44 Hârtie pentru ţigări 32136*
1712.5 Carton neacoperit (altul decât cel utilizat la scris, tipărit sau
în alte scopuri grafice)
1712.51 Carton neacoperit, gri la interior 32133*
1712.59 Alte tipuri de carton neacoperit 32133*
1712.6 Hârtie pergament, hârtie calc, hârtie „cristal” şi hârtie rezis-
tentă la grăsimi
1712.60 Hârtie pergament, hârtie calc, hârtie „cristal” şi hârtie 32137
rezistentă la grăsimi
1712.7 Hârtie şi cartoane prelucrate
1712.71 Hârtie şi cartoane asamblate plan prin colaj 32141
1712.72 Hârtie şi cartoane creponate, plisate, gofrate sau perforate 32142
1712.73 Hârtie şi cartoane de tipul celor utilizate pentru scris, imprimat 32143*
sau alte scopuri grafice, acoperite cu caolin sau alte substanţe
anorganice
1712.74 Hârtie kraft stratificată (legătorie, transformator) 32143*
1712.75 Cartoane kraft stratificate (legătorie, transformator) 32143*
1712.76 Hârtie pentru copiat (carbon, autocopiantă), în role sau folii 32149*
1712.77 Hârtie şi cartoane acoperite (parafinate, cerate, impregnate, 32149*
cretate, colorate, decorate), în role sau folii
1712.78 Carton gri la interior (altul decât cel utilizat la scris, tipărit sau 32143*
în alte scopuri grafice), acoperit cu caolin sau cu alte
substanţe anorganice
1712.79 Alte tipuri de cartoane (altele decât cele utilizate la scris, 32143*
tipărit sau în alte scopuri grafice), acoperit cu caolin sau
cu alte substanţe anorganice
1712.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
producere a hârtiei şi cartonului
1712.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88140*
producere a hârtiei şi cartonului

................ 172 Articole din hârtie şi carton

................ 1721 Hârtie şi carton ondulate, ambalaje din hârtie şi carton

99
C – Industria prelucrătoare
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

Această clasă include:


– fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat
– fabricarea ambalajelor din hârtie sau carton ondulat
– fabricarea ambalajelor din carton, pliabile
– fabricarea ambalajelor din carton solid
– fabricarea altor ambalaje din hârtie şi carton
– fabricarea de saci şi pungi din hârtie
– fabricarea bibliorafturilor şi a articolelor similare

Această clasă exclude:


– fabricarea plicurilor, vezi 1723
– fabricarea articolelor din pastă de hârtie prin turnare sau presare (de exemplu, cofraje pentru ouă,
farfurii din pastă de hârtie), vezi 1729

1722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton ............................
Această clasă include:
– fabricarea articolelor de uz gospodăresc şi igienico-sanitare, din hârtie şi vată celulozică:
– şervețele pentru curăţarea tenului
– batiste, prosoape, şerveţele de masă
– hârtie igienică
– prosoape şi tampoane igienice, scutece și scutece pentru copii
– pahare, farfurii şi tăvi
– fabricarea de vată textilă şi a articolelor din aceasta: prosoape igienice, tampoane etc.

Această clasă exclude:


– fabricarea de vată celulozică, vezi 1712

1723 Fabricarea articolelor de papetărie...............................................................................................


Această clasă include:
– fabricarea hârtiei de tipărit şi de scris, gata de întrebuinţare
– fabricarea hârtiei de imprimantă
– fabricarea hârtiei autocopiatoare, gata de întrebuinţare
– fabricarea hârtiei şablon şi a hârtiei carbon, gata de întrebuinţare
– fabricarea hârtiei de lipit sau adezive, gata de întrebuinţare
– fabricarea plicurilor şi a cărţilor poştale
– fabricarea de agende, carnete, registre, formulare pentru evidenţă contabilă şi pentru afaceri ale căror
informaţii imprimate nu reprezintă caracteristica principală
– fabricarea cutiilor, mapelor şi truselor de scris care conţin seturi de hârtie

Această clasă exclude:


– tipărirea produselor din hârtie, vezi 181

1724 Fabricarea tapetului .......................................................................................................................


Această clasă include:
– fabricarea tapetului din hârtie şi a altor materiale similare pentru lipit pe pereţi, inclusiv tapete acoperite
cu vinil şi tapetul textil

Această clasă exclude:


– fabricarea hârtiei şi cartonului în vrac, vezi 1712
– fabricarea tapetului din material plastic, vezi 2229

1729 Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a. .....................................................................


Această clasă include:
– fabricarea etichetelor
– fabricarea hârtiei şi a cartonului de filtru
– fabricarea bobinelor, mosoarelor, canetelor etc. din hârtie şi carton

100
C – Industria prelucrătoare
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
1721.1 Hârtie şi carton ondulate, ambalaje din hârtie şi carton
1721.11 Carton ondulat 32151
1721.12 Saci şi pungi de hârtie 32152
1721.13 Ambalaje din hârtie şi carton ondulat (cutii) 32153*
1721.14 Ambalaje pliante din hârtie şi carton neondulat 32153*
1721.15 Ambalaje şi articole din hârtie şi carton pentru magazine 32153*
şi birotică
1721.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
producere a hârtiei şi cartonului ondulat şi ambalajelor din hâr-
tie şi carton
1721.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88140*
producere a hârtiei şi cartonului ondulat şi ambalajelor din
hârtie şi carton

................ 1722 Articole din hârtie sau carton, de uz gospodăresc sau sanitar
1722.1 Articole din hârtie, de uz gospodăresc sau sanitar
1722.11 Articole din hârtie, de uz gospodăresc sau sanitar 32193*
1722.12 Prosoape sanitare şi tampoane, scutece şi cămăşi pentru 27991*
bebeluşi şi articole similare, articole şi accesorii de îmbră- 32193*
căminte din hârtie, vată de celuloză, ţesături sau fibre de
celuloză
1722.13 Veselă din hârtie şi carton 32199*
1722.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
producere a articolelor de uz gospodăresc sau sanitar, din hâr-
tie sau carton
1722.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88140*
producere a articolelor de uz gospodăresc sau sanitar, din
hârtie sau carton

................ 1723 Articole de papetărie


1723.1 Articole de papetărie
1723.11 Hârtii copiative, hârtie gumată sau adezivă 32191
1723.12 Articole din hârtie sau carton, pentru corespondenţă 32192
1723.13 Articole de papetărie, şcolare şi comerciale 32700
1723.14 Alte articole de papetărie 32199*
1723.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
producere a articolelor de papetărie
1723.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88140*
producere a articolelor de papetărie

................ 1724 Tapet


1724.1 Tapet
1724.11 Tapet din hârtie şi hârtie transparentă pentru ferestre 32194
1724.12 Tapet textil 32195
1724.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
producere a tapetului
1724.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul procesului de 88140*
producerea a tapetului

................ 1729 Alte articole din hârtie şi carton


1729.1 Alte articole din hârtie şi carton
1729.11 Etichete 32197
1729.12 Blocuri şi plăci filtrante din pastă de hârtie 32198
1729.19 Hârtie de ţigarete, bobine şi alte produse similare; hârtie şi 32199*
carton pentru filtre; alte articole din hârtie şi carton n.c.a.

101
C – Industria prelucrătoare
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

– fabricarea cofrajelor de ouă şi a altor produse de ambalat din pastă turnată


– fabricarea cartelelor de hârtie sau carton, utilizate la maşinile de tricotat Jacquard

Această clasă exclude:


– fabricarea cărţilor de joc, vezi 3240
– fabricarea jocurilor şi jucăriilor din hârtie şi carton, vezi 3240

18 Tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor...........................................


Această diviziune include tipărirea de produse cum sunt ziare, cărţi, periodice, formulare comerciale,
felicitări şi alte materiale, şi lucrări anexe, cum sunt lucrările de legătorie, serviciile de înregistrare pe
suporturi şi digitizarea imaginilor.
Activităţile anexe incluse aici sunt parte integrantă a industriei poligrafice şi acestea furnizează aproape
întotdeauna un produs (o placă tipografică, o carte legată sau un compact-disc ori un fişier) care este
parte integrantă a industriei poligrafice.
Procesele utilizate în industria poligrafică includ o mare varietate de metode de transfer a imaginilor de
pe un clişeu, ecran sau fişier electronic pe un suport din hârtie, material plastic, metal, material textil
sau lemn.
Cele mai utilizate metode de transfer al unei imagini de pe o placă tipografică sau ecran pe un mediu sunt
reprezentate de tipărirea litografică, gravare sau tipărirea flexografică. Adesea fişierele de calculator
sunt utilizate în scopul acţionării directe a mecanismului de tipărire pentru a crea imaginea sau pentru
a fi utilizate de alte tipuri de echipamente (imprimante digitale sau nonimpact/cu jet). Deşi tipărirea și
editarea se pot efectua de către aceeaşi unitate (de exemplu, un ziar), aceste activităţi distincte sunt
tot mai rar efectuate în aceeaşi locaţie.
Această diviziune include, de asemenea, reproducerea înregistrărilor, cum sunt CD-uri, înregistrări
video, programe de calculator (software), pe discuri sau benzi etc.
Această diviziune exclude activităţi de informaţii şi comunicaţii, vezi secţiunea J.

181 Tipărire şi activităţi de servicii conexe tipăririi ....................................................................


Această grupă include activităţi de tipărire a ziarelor, cărţilor, publicaţiilor periodice, formularelor co-
merciale, felicitărilor şi a altor materiale şi activităţi conexe, ca, de exemplu, servicii de legătorie, de re-
producere pe clişee sau de reproducere digitală.
Tipărirea poate fi făcută utilizând diferite tehnici şi poate fi efectuată pe diferite materiale.

1811 Tipărirea ziarelor.............................................................................................................................


Această clasă include, de asemenea:
– tipărirea altor publicaţii periodice care apar de cel puţin patru ori pe săptămână

Această clasă exclude:


– activităţi de editare, vezi 581
– fotocopierea documentelor, vezi 8219

1812 Alte activităţi de tipărire n.c.a........................................................................................................


Această clasă include:
– tipărirea revistelor şi a altor publicaţii periodice, care apar mai rar de patru ori pe săptămână
– tipărirea de cărţi şi broşuri, partituri şi manuscrise muzicale, hărţi, atlase, afişe, cataloage publicitare,
prospecte şi alte tipărituri publicitare, timbre poştale şi fiscale, bilete de bancă, cecuri şi alte titluri fi-
duciare, carduri, albume, agende, calendare şi alte imprimate comerciale, produse de papetărie per-
sonalizate şi alte imprimate, tipărire efectuată cu ajutorul presei de tipar înalt, a offsetului, a
fotogravurii, a imprimării flexografice, serigrafice şi a altor prese de tipărit, maşini de multiplicat, im-
primante de calculator, maşini de tipărit în relief, inclusiv maşini de tipărire rapidă
– tipărirea direct pe suport textil, pe material plastic, pe sticlă, metal, lemn și ceramică
Materialul tipărit posedă dreptul de reproducere (copyright).
Această clasă include, de asemenea:
– tipărirea de etichete şi plăcuţe metalice prin litografiere, gravare, tipărire flexografică şi alte metode

102
C – Industria prelucrătoare
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
1729.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
producere a altor articole din hârtie sau carton
1729.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88140*
producere a altor articole din hârtie sau carton

............. 18 Servicii de tipărire şi reproducere pe suporturi


a înregistrărilor

................ 181 Servicii de tipărire şi servicii conexe tipăririi

................ 1811 Servicii de tipărire a ziarelor şi a altor publicaţii periodice


1811.1 Servicii de tipărire a ziarelor şi a altor publicaţii periodice
1811.10 Servicii de tipărire a ziarelor şi a altor publicaţii periodice 89121*
Această subclasă elementară include:
– tipărirea ziarelor şi a altor publicaţii periodice care apar
de cel puţin patru ori pe săptămână

................ 1812 Alte servicii de tipărire


1812.1 Alte servicii de tipărire
1812.11 Servicii de tipărire pentru imprimate fiduciare (bilete de bancă, 89121*
timbre poştale şi fiscale, cecuri, titluri de valoare)
1812.12 Servicii de tipărire pentru imprimate publicitare şi cataloage 89121*
comerciale şi altele asemănătoare
1812.13 Servicii de tipărire pentru reviste şi alte periodice care apar 89121*
mai puţin de 4 ori într-o săptămână
1812.14 Servicii de tipărire pentru cărţi, hărţi hidrografice sau altele 89121*
asemănătoare, ilustraţii, desene, fotografii şi cărţi poştale
1812.15 Servicii de tipărire a etichetelor 89121*
1812.16 Servicii de tipărire pe plastic, sticlă, metal, lemn şi ceramică 89121*

103
C – Industria prelucrătoare
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

Această clasă exclude:


– imprimarea materialelor textile şi a articolelor de îmbrăcăminte, vezi 1330
– fabricarea articolelor de papetărie (agende, registre, registre de conturi, formulare comerciale etc.)
atunci când informaţia tipărită nu este principala caracteristică, vezi 1723
– activităţi de editare, publicare, vezi 581

1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire ........................................................................................


Această clasă include:
– lucrări de culegere, fotoculegere, introducere de date, inclusiv scanarea şi recunoaşterea optică a ca-
racterelor, aranjare electronică;
– lucrări de prelucrare a fişierelor de date pentru aplicaţii multimedia (tipărire pe hârtie, CD-uri, internet)
– lucrări de realizare a plăcilor tipografice, inclusiv fixarea imaginii şi a paginilor cu ilustraţii (pentru tipar
înalt şi offset)
– lucrări de pregătire a cilindrilor: gravarea cilindrilor pentru tipărirea gravurilor
– lucrări de prelucrare, executate direct pe placă (inclusiv plăci din fotopolimeri)
– lucrări de prelucrare a plăcilor tipografice şi matriţelor pentru imprimarea sau tipărirea în relief
– activităţi de pregătire:
– lucrări artistice cu caracter tehnic, de exemplu pregătirea pietrelor şi blocurilor de lemn pentru
litografie
– suporturi de prezentare, de exemplu diapozitive şi alte forme de prezentare
– schiţe, proiecte, copii/imitaţii
– şpalturi

Această clasă exclude:


– activităţi de design specializat, vezi 7410

1814 Legătorie şi servicii conexe..........................................................................................................


Această clasă include:
– lucrări de legătorie, probe de tipar şi servicii de posttipărire ca servicii conexe ale activităţii de tipărire,
de exemplu, lucrări de legătorie şi finisare a cărţilor, broşurilor, revistelor, cataloagelor etc., prin: pliere,
tăiere, ajustare, asamblare, tighelire, coasere, lipire, tăiere şi aranjare a paginilor, încleiere, colaţio-
nare, însăilare, aurire, legare în spirală şi legare cu fire de material plastic
– lucrări de legătorie şi finisare a hârtiei tipărite sau a cartonului tipărit prin pliere, gofrare, perforare,
ştanţare, profilare, încleiere, laminare
– servicii de finisare pentru CD-ROM-uri
– servicii de personalizare a articolelor de corespondenţă, cum ar fi: personalizare, pregătirea plicurilor
– alte activităţi de finisare, ca, de exemplu, poansonare, gravare sau marcare, copiere în alfabetul Brille

182 Reproducerea înregistrărilor ....................................................................................................

1820 Reproducerea înregistrărilor .........................................................................................................


Această clasă include:
– reproducerea după matriţă a plăcilor de gramofon, CD-urilor şi casetelor cu muzică sau cu alte înre-
gistrări sonore

104
C – Industria prelucrătoare
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
Această subclasă elementară exclude:
– servicii de imprimare a articolelor textile, vezi 1330.14
– servicii la minut, vezi 9529.19
1812.19 Alte servicii de tipărire n.c.a. 89121*

................ 1813 Servicii pregătitoare pentru tipărire şi imprimare


1813.1 Servicii pregătitoare pentru tipărire
1813.10 Servicii pregătitoare pentru tipărire 89121*
Această subclasă elementară include:
– servicii de compoziție, culegere, fotoculegere, introducere
a datelor, inclusiv scanarea şi recunoaşterea caracterelor
optice, aranjarea electronică
– crearea documentelor, editarea pe calculator şi toate celelalte
servicii de concepție
– servicii de pregătire a datelor digitale, adică extinderea,
selecția, codificarea de legătură între programe
– servicii de proiectare asistată de calculator, prelucrare asis-
tată de calculator, procesare electronică
– servicii de paginare digitală
– servicii de executare a plăcilor tipografice, inclusiv fixarea
imaginii şi a paginilor cu ilustraţii (pentru tipar înalt şi offset)
– lucrări de pregătire a cilindrilor: gravarea cilindrilor pentru
tipărirea gravurilor
– lucrări de prelucrare executate direct pe placă (inclusiv plăci
din fotopolimeri)
– lucrări de prelucrare a plăcilor tipografice şi matriţelor pentru
imprimarea sau tipărirea în relief
– lucrări de prelucrare artistică, inclusiv pregătirea pietrelor şi
blocurilor de lemn pentru litografie
1813.2 Suporturi de tipărire şi imprimare
1813.20 Suporturi de tipărire şi imprimare 32800
1813.3 Servicii auxiliare de tipărire
1813.30 Servicii auxiliare de tipărire 89121*
Această subclasă elementară include:
– servicii de realizare a suporturilor de prezentare, de exemplu
diapozitive pentru proiecţie şi alte forme digitale de prezentare
– lucrări de design al produselor tipografice, de exemplu schiţe,
planuri, machete etc.

................ 1814 Servicii de legătorie şi servicii conexe


1814.1 Servicii de legătorie şi servicii conexe
1814.10 Servicii de legătorie şi servicii conexe 89121*
Această subclasă elementară include:
– servicii de legătorie, pliere, asamblare, coasere, lipire, colare,
înseilare, legare cu ajutorul adezivilor, imprimare cu litere aurite
– alte servicii grafice, cum ar fi vopsire, scufundare în baie sau
imprimare, copiere în alfabetul Braille, perforare, tipărire în
relief, glazurare și laminare, colare și intercalare, creponare
Această subclasă elementară include, de asemenea:
– servicii de refacere a legătoriei

................ 182 Servicii de reproducere a înregistrărilor

................ 1820 Servicii de reproducere a înregistrărilor


1820.1 Servicii de reproducere a înregistrărilor audio
1820.10 Servicii de reproducere a înregistrărilor audio 89122*

105
C – Industria prelucrătoare
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

– reproducerea după copia master a discurilor, CD-urilor și casetelor cu filme şi alte înregistrări video
– reproducerea după copia master a înregistrărilor informatice pe CD-uri sau pe benzi

Această clasă exclude:


– reproducerea materialelor tipărite, vezi 1811, 1812
– editarea/publicarea produselor software, vezi 582
– producerea şi distribuirea de filme, casete video şi filme pe DVD sau pe suporturi similare, vezi 5911–5913
– reproducerea filmelor destinate proiecţiei în cinematografe, vezi 5912
– producerea de copii master pentru discuri sau pentru materiale audio, vezi 5920

19 Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea


ţiţeiului ..........................................................................................................................................
Această diviziune include transformarea petrolului brut şi a cărbunelui în produse finite. Procesul do-
minant este rafinarea petrolului, care implică separarea petrolului brut în produse componente prin teh-
nici de cracare şi distilare.
Această diviziune include, de asemenea, fabricarea, pentru uzul propriu, a unor produse caracteristice
(cocs, butan, propan, benzină, kerosen, ulei combustibil), precum şi servicii de prelucrare (de exemplu,
rafinare) pentru terţi.
Această diviziune include fabricarea gazelor (etan, propan, butan) ca produse de rafinărie.
Nu este inclusă fabricarea unor astfel de gaze în alte unităţi (2014), fabricarea gazelor industriale (2011),
extracţia gazelor naturale (metan, etan, butan, propan) (0620) şi fabricarea combustibililor gazoşi, alţii
decât cei proveniţi din prelucrarea petrolului [de exemplu, gaz provenit din prelucrarea cărbunelui, din
apă gazoasă, din procese gazogene, din uzine de gaz (3521)]. Fabricarea produselor petrochimice din
petrol rafinat este clasificată la diviziunea 20.

191 Fabricarea produselor de cocserie .........................................................................................

1910 Fabricarea produselor de cocserie...............................................................................................


Această clasă include:
– activităţi derulate în cocserii
– producerea cocsului şi a semicocsului
– producerea gudroanelor de cărbune şi lignit
– producerea gazului de cocserie
– producerea cărbunelui brut şi a gudronului de lignit
– aglomerarea cocsului

Această clasă exclude:


– fabricarea combustibilului sub formă de brichete de cărbune, vezi 1920

192 Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului ..................................................

1920 Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului............................................................


Această clasă include fabricarea combustibililor lichizi sau gazoşi şi a altor produse din petrol brut, din
minereuri bituminoase sau alte produse obţinute prin fracţionarea acestora. Rafinarea petrolului im-
plică una sau mai multe activităţi, ca: fracţionare, distilare directă a petrolului brut, cracare.
Această clasă include:
– producţia combustibilului pentru motoare: benzină, kerosen etc.
– producţia altor combustibili: ulei combustibil uşor, mediu şi greu, gaze de rafinărie ca: etan, propan,
butan etc.
– fabricarea uleiurilor sau unsorilor lubrifiante din ţiţei, inclusiv din reziduuri de ţiţei
– fabricarea produselor pentru industria petrochimică şi pentru prepararea mixturilor asfaltice

106
C – Industria prelucrătoare
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
Această subclasă elementară include:
– servicii de reproducere după matriţă a discurilor de patefon,
CD-urilor, DVD-urilor şi casetelor cu muzică şi alte înregistrări
audio
1820.2 Servicii de reproducere a înregistrărilor video
1820.20 Servicii de reproducere a înregistrărilor video 89122*
Această subclasă elementară include:
– servicii de reproducere după matriță a benzilor video şi
DVD-urilor cu filme şi alte înregistrări video
1820.3 Servicii de reproducere a înregistrărilor de software
1820.30 Servicii de reproducere a înregistrărilor de software 89122*
Această subclasă elementară include:
– servicii de reproducere după matriță a softurilor şi datelor
informatice pe toate tipurile de discuri și benzi

................ 19 Produse de cocserie şi produse obţinute


din prelucrarea ţiţeiului

................ 191 Produse de cocserie

................ 1910 Produse de cocserie


1910.1 Cocs şi semicocs din cărbune, lignit sau turbă; cărbune de re-
tortă
1910.10 Cocs şi semicocs din cărbune, lignit sau turbă; cărbune de retortă 33100
1910.2 Gudroane din cărbune, lignit sau turbă; alte gudroane minerale
1910.20 Gudroane din cărbune, lignit sau turbă; alte gudroane minerale 33200
1910.3 Gudron şi cocs de bitum
1910.30 Gudron şi cocs de bitum 34540*
1910.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
obţinere a produselor de cocserie
1910.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88151*
obţinere a produselor de cocserie

................ 192 Produse obţinute din prelucrarea ţiţeiului


................ 1920 Produse obţinute din prelucrarea ţiţeiului
1920.1 Brichete şi forme similare de combustibil solid
1920.11 Brichete şi forme similare de combustibil solid, prelucrate 11020
din cărbune
1920.12 Brichete şi forme similare de combustibil solid, prelucrate 11030*
din lignit
1920.13 Brichete şi forme similare de combustibil solid, prelucrate 11040*
din turbă
1920.2 Păcură şi gaz combustibil; ulei lubrifiant
1920.21 Benzine (pentru motoare cu ardere internă, inclusiv cele 33310
pentru aviaţie)

107
C – Industria prelucrătoare
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

– fabricarea de diverse produse, ca: white spirit, vaselină, parafină, vaselină rectificată etc.
– fabricarea brichetelor de ţiţei
– alcătuirea amestecurilor biocombustibile, de exemplu amestecarea alcoolurilor cu petrol (gasohol)
Această clasă include, de asemenea:
– fabricarea brichetelor din turbă
– fabricarea brichetelor combustibile din cărbune superior şi lignit

20 Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice .......................................................


Această diviziune se bazează pe transformarea materiilor prime organice şi anorganice printr-un pro-
ces chimic şi realizarea de produse. Ea face distincţie între producţia substanţelor chimice de bază, care
cuprind prima grupă industrială, şi fabricarea produselor intermediare şi finale obţinute prin prelucrarea
ulterioară a substanţelor chimice de bază, care formează restul grupelor acestei industrii.

201 Fabricarea produselor chimice de bază, a îngrăşămintelor şi produselor azotoase;


fabricarea materialelor plastice şi a cauciucului sintetic, în forme primare ................
Această grupă include fabricarea produselor chimice de bază, a îngrăşămintelor şi compuşilor pe bază
de azot, precum şi a materialelor plastice şi a cauciucului sintetic, în forme primare.

2011 Fabricarea gazelor industriale.......................................................................................................


Această clasă include:
– fabricarea gazelor industriale sau medicale, lichefiate sau comprimate:
– gaze primare
– aer lichefiat sau comprimat
– gaze de refrigerare
– gaze industriale mixte
– gaze inerte, ca bioxidul de carbon
– gaze izolatoare

Această clasă exclude:


– extracţia de metan, etan, butan sau propan, vezi 0620
– fabricarea, în rafinării, a gazelor combustibile pe bază de etan, butan sau propan, vezi 1920
– fabricarea combustibililor gazoşi din cărbune, deşeuri etc., vezi 3521

2012 Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor .......................................................................................


Această clasă include:
– fabricarea coloranţilor şi pigmenţilor, din orice sursă, în forma de bază sau concentrată
Această clasă include, de asemenea:
– fabricarea produselor de tipul celor folosite ca agenţi fluorescenţi sau ca substanţe luminofore

108
C – Industria prelucrătoare
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
1920.22 Carburanţi de tip benzină pentru motoare cu reacţie 33320
1920.23 Uleiuri petroliere uşoare; amestecuri uşoare n.c.a. 33330
1920.24 Kerosen 33341
1920.25 Kerosen pentru avioane cu reacţie 33342
1920.26 Motorine 33360
1920.27 Uleiuri petroliere medii; amestecuri medii n.c.a. 33350
1920.28 Păcură n.c.a. 33370
1920.29 Uleiuri lubrifiante din petrol; amestecuri grele n.c.a. 33380
1920.3 Produse petroliere rafinate în stare gazoasă, exceptând gazul
natural
1920.31 Propan şi butan, lichefiate 33410
1920.32 Etilenă, propilenă, butilenă, butadienă şi alte produse 33420
petroliere gazoase, cu excepţia gazului natural
1920.4 Alte produse petroliere
1920.41 Grăsimi lubrifiante (vaselină, parafină şi ceară de petrol etc.) 33500*
1920.42 Cocs de petrol, bitumuri de petrol şi alte reziduuri din uleiuri 33500*
petroliere
1920.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
obţinere a produselor petroliere
1920.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88151*
obţinere a produselor petroliere

................ 20 Produse ale industriei chimice

................ 201 Produse chimice de bază, îngrăşăminte şi produse


azotoase, materiale plastice şi cauciuc sintetic
în forme primare

................ 2011 Gaze industriale


2011.1 Gaze industriale
2011.11 Hidrogen, argon, gaze rare, azot şi oxigen 34210*
2011.12 Dioxid de carbon şi alţi compuşi anorganici ai oxigenului 34210*
cu nemetale
2011.13 Aer lichid şi aer comprimat 34250*
2011.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
producere a gazelor industriale
2011.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88160*
producere a gazelor industriale

................ 2012 Coloranţi şi pigmenţi


2012.1 Oxizi, peroxizi şi hidroxizi
2012.11 Oxizi de zinc şi peroxid; oxid de titan 34220*
2012.12 Oxizi şi hidroxizi de crom, mangan, plumb şi cupru 34220*
2012.19 Alţi oxizi, peroxizi şi hidroxizi metalici 34220*
2012.2 Pigmenţi şi agenţi tananţi; tananţi şi derivate din aceştia;
coloranţi n.c.a.

109
C – Industria prelucrătoare
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

Această clasă exclude:


– fabricarea vopselelor şi pigmenţilor preparaţi, vezi 2030

2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice de bază...............................................................


Această clasă include fabricarea de substanţe chimice prin utilizarea unor procese de bază. Producţia
rezultată din aceste procese constă, de obicei, în elemente chimice individuale sau în compuşi ce pot
fi identificaţi distinct.
Această clasă include:
– fabricarea substanţelor chimice (exceptând gazele industriale şi metale de bază)
– fabricarea acizilor anorganici, cu excepţia acidului nitric
– fabricarea alcaloizilor, a altor produse bazice anorganice, a leşiilor, exceptând amoniacul
– fabricarea altor compuşi anorganici
– calcinarea piritelor de fier
– obţinerea apei distilate
Această clasă include, de asemenea:
– îmbogăţirea minereurilor de uraniu şi toriu

Această clasă exclude:


– fabricarea gazelor industriale, vezi 2011
– fabricarea îngrăşămintelor şi compuşilor pe bază de azot, vezi 2015
– fabricarea amoniacului, vezi 2015
– fabricarea clorurii de amoniu, vezi 2015
– fabricarea nitriţilor şi a nitraţilor de potasiu, vezi 2015
– fabricarea carbonaţilor de amoniu, vezi 2015
– fabricarea apei distilate aromatice, vezi 2059
– fabricarea metalelor de bază, vezi 24

110
C – Industria prelucrătoare
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
2012.21 Coloranţi organici sintetici şi preparate pe bază de coloranţi orga- 34310
nici sintetici, produse organice sintetice utilizate ca agenţi fluores-
cenţi sau luminofori; lacuri colorate şi preparate pe bază de lac
2012.22 Produse tanante de origine vegetală; tananţi şi săruri, etani, 34320
esteri şi alte derivate din tananţi; coloranţi de origine vegetală
sau animală
2012.23 Substanţe sintetice tanante organice; substanţe tanante 34330
anorganice; preparate pentru operaţia de tanare; preparate
enzimate pentru pretanare
2012.24 Coloranţi n.c.a., produse anorganice utilizate ca luminofori 34340
2012.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
producere a coloranţilor, pigmenţilor
2012.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor 88160*
de producere a coloranţilor, pigmenţilor

................ 2013 Alte produse chimice anorganice de bază


2013.1 Uraniu îmbogăţit şi plutoniu; uraniu sărăcit şi thoriu; alte ele-
mente radioactive
2013.11 Uraniu îmbogăţit, plutoniu şi compuşii lor 33620
88152*
2013.12 Uraniu sărăcit, thoriu şi compuşii lor 33630
88152*
2013.13 Alte elemente şi izotopi radioactivi şi compuşii lor; aliaje, 33690
dispersii, produse ceramice şi amestecuri conţinând aceste
elemente, izotopi şi compuşii lor
2013.14 Elemente combustibile, neiradiate pentru reactoarele nucleare 33710
2013.2 Elemente chimice n.c.a.; acizi anorganici şi compuşii lor
2013.21 Metaloizi 34231*
2013.22 Compuşi nemetalici de halogen şi sulf 34231*
2013.23 Metale alcaline sau alcaline pământoase; metale din pământuri 34231*
rare, scandiu şi ytriu; mercur
2013.24 Clorură de hidrogen; oleum; pentaoxid difosforos; alţi acizi 34231*
anorganici; dioxid de siliciu şi sulf 34232
2013.25 Oxizi, hidroxizi şi peroxizi; hidrazină şi hidroxilamină şi sărurile 34231*
lor anorganice
2013.3 Halogenuri metalice; hipocloruri, cloraţi şi percloraţi
2013.31 Halogenuri metalice 34240*
2013.32 Hipocloruri, cloraţi şi percloraţi 34240*
2013.4 Sulfuri, sulfaţi; nitraţi, fosfaţi şi carbonaţi
2013.41 Sulfuri, sulfiţi şi sulfaţi 34240*
2013.42 Fosfiţi, fosfataţi, fosfaţi, polifosfaţi şi nitraţi (cu excepţia 34240*
celor de potasiu)
2013.43 Carbonaţi 34240*
2013.5 Alte săruri metalice
2013.51 Săruri de acizi oxometalici sau peroxometalici; metale 34250*
preţioase în stare coloidală
2013.52 Compuşi anorganici n.c.a., inclusiv apă distilată, amalgame, 34250*
altele decât cele ale metalelor preţioase
Această subclasă elementară include:
– compuşi organici de mercur
2013.6 Alte produse chimice anorganice de bază
2013.61 Izotopi n.c.a. şi compuşi izotopici (inclusiv apă grea) 34260
2013.62 Cianuri, oxizi de cianură şi cianuri complexe; fulminaţi, cianaţi 34270
şi tiocianaţi; silicaţi; boraţi; peroxiboraţi; alte săruri de acizi
sau peracizi anorganici
2013.63 Peroxid de hidrogen 34280*

111
C – Industria prelucrătoare
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

2014 Fabricarea altor produse chimice organice de bază...................................................................


Această clasă include fabricarea de substanţe chimice prin procese de bază, cum sunt cracarea ter-
mică, catalitică şi distilarea. Producţia rezultată constă de obicei în substanţe chimice separate sau
compuşi ce pot fi identificaţi distinct din punct de vedere chimic.
Această clasă include:
– fabricarea substanţelor chimice organice de bază:
– hidrocarburi aciclice, saturate şi nesaturate
– hidrocarburi ciclice, saturate şi nesaturate
– alcooli aciclici şi ciclici
– acizi mono şi policarboxilici, inclusiv acidul acetic
– alţi compuşi cu funcţii oxigenate, inclusiv aldehide, cetone, chinone şi compuşi cu funcţie duală
sau polioxigenată
– glicerolul sintetic
– compuşi organici cu funcţii azotate, inclusiv amine
– fermentarea porumbului, a cartofului, a trestiei-de-zahăr sau a produselor similare, pentru pro-
ducerea de alcool şi esteri
– alţi compuşi organici, inclusiv produse obţinute prin distilarea lemnului (de exemplu mangalul)
– fabricarea produselor aromatice sintetice
– distilarea gudronului de cărbune

Această clasă exclude:


– fabricarea materialelor plastice în forme primare, vezi 2016
– fabricarea cauciucului sintetic în forme primare, vezi 2017
– fabricarea glicerolului natural, vezi 2041
– fabricarea uleiurilor esenţiale, vezi 2053
– fabricarea acizilor salicilici şi O-acetilsalicilici, vezi 2110

112
C – Industria prelucrătoare
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
2013.64 Fosfuri; carburi; hidruri; nitruri; azoturi; siliciuri şi boruri 34280*
2013.65 Compuşi ai metalelor de pământuri rare, ai ytriului sau scandiului 34290
2013.66 Sulf, cu excepţia sulfului sublimat, sulf precipitat şi sulf coloidal 34520
2013.67 Cenuşă de pirită 34530
2013.68 Cuarţ piezoelectric; alte pietre preţioase sau semipreţioase 34560
sintetice sau reconstituite, neprelucrate
2013.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
obţinere a produselor chimice anorganice de bază
2013.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88160*
obţinere a produselor chimice anorganice de bază

................ 2014 Alte produse chimice organice de bază


2014.1 Hidrocarburi şi derivatele lor
2014.11 Hidrocarburi aciclice 34110*
2014.12 Hidrocarburi ciclice 34110*
2014.13 Derivaţi cloruraţi ai hidrocarburilor aciclice 34110*
2014.14 Derivaţi sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi ai hidrocarburilor, 34110*
halogenaţi sau nu
2014.19 Alţi derivaţi ai hidrocarburilor 34110*
2014.2 Alcooli, fenoli, fenol-alcooli şi halogenaţii lor, derivaţi de sulfo-
naţi, nitraţi sau nitrozaţi, alcooli graşi industriali
2014.21 Alcooli graşi industriali 34139*
2014.22 Alcooli monohidroxilici 34139*
2014.23 Dioli; polialcooli; alcooli ciclici şi derivaţi ai acestora 34139*
34570*
2014.24 Fenoli; fenol-alcooli şi derivaţi de fenol 34139*
2014.3 Acizi graşi industriali monocarboxilici; acizi carboxilici
şi derivatele lor
2014.31 Acizi graşi industriali monocarboxilici; uleiuri acide de rafinare 34120
2014.32 Acizi saturaţi aciclici monocarboxilici şi derivatele lor 34140*
2014.33 Acizi nesaturaţi monocarboxilici, ciclanici, cicleici sau acizi 34140*
aciclici policarboxilici cicloterpenici şi derivaţii lor
2014.34 Acizi carboxilici şi policarboxilici aromaţi, cu conţinut suplimentar 34140*
de oxigen şi derivatele lor, cu excepţia acidului salicilic şi a
sărurilor sale
2014.4 Compuşi organici cu funcţiuni azotate
2014.41 Compuşi cu funcţiuni de amină 34150*
2014.42 Aminoderivaţi cu funcţiuni oxigenate, cu excepţia lisinei 34150*
acidului glutamic
2014.43 Ureidă; compuşi cu funcţiuni carboxiimide sau nitrile şi derivaţii lor 34150*
2014.44 Compuşi cu alte funcţiuni azotate 34150*
2014.5 Compuşi organo-sulfurici şi alţi compuşi organo-anorganici;
compuşi heterociclici n.c.a.
2014.51 Compuşi organo-sulfurici şi alţi compuşi organo-anorganici 34160*
2014.52 Compuşi heterociclici n.c.a.; acizi nucleici şi sărurile lor 34160*
2014.53 Esteri fosforici şi sărurile lor sau esteri ai altor săruri anorganice 34180
(exceptând esterii halogenaţi de hidrogen) şi sărurile lor;
derivații lor halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi
2014.6 Eteri, peroxizi organici, epoxizi, acetali şi semiacetali; alţi
compuşi organici
2014.61 Compuşi cu funcţiuni de aldehide 34170*
2014.62 Cetone şi compuşi cu funcţiuni de cetone şi chinone 34170*
2014.63 Eteri, peroxizi organici, epoxizi, acetali şi semiacetali; alţi 34170*
compuşi organici
2014.64 Enzime şi alţi compuşi organici n.c.a. 34170*
2014.7 Diverse produse chimice organice de bază
2014.71 Derivaţi ai produselor vegetale sau răşinoase 34400
2014.72 Cărbune de lemn 34510
2014.73 Uleiuri şi alte produse obţinute prin distilarea la temperaturi 34540*
înalte a gudroanelor şi produse similare

113
C – Industria prelucrătoare
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

2015 Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase ...................................................................


Această clasă include:
– fabricarea îngrăşămintelor:
– îngrăşăminte azotoase, fosfatice sau potasice, simple sau complexe
– uree, fosfaţi naturali bruţi şi săruri de potasiu naturale brute
– fabricarea altor produse azotoase:
– acid nitric şi acid sulfonitric, amoniac, clorură de amoniu, carbonat de amoniu, nitriţi şi nitraţi
de potasiu
Această clasă include, de asemenea:
– producerea pământului de flori având ca principal component turba
– producerea amestecurilor de pământ de flori din pământ natural, nisip, argilă şi minerale

Această clasă exclude:


– extracţia de guano, vezi 0891
– fabricarea produselor agrochimice, cum sunt pesticidele, vezi 2020
– producerea compostului din deşeuri organice, vezi 3821

114
C – Industria prelucrătoare
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
2014.74 Alcool etilic nedenaturat cu tărie de 80% sau mai mult 24110
2014.75 Alcool etilic şi alte soluţii, denaturate, cu orice tărie 34131
2014.8 Leşii reziduale rezultate din fabricarea pastei de celuloză, cu
excepţia uleiului de tal
2014.80 Leşii reziduale rezultate din fabricarea pastei de celuloză, 39230
cu excepţia uleiului de tal
2014.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
obţinere a altor produse chimice organice de bază
2014.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88160*
obţinere a altor produse chimice organice de bază

................ 2015 Produse azotoase şi îngrăşăminte


2015.1 Acid azotic; acid sulfonitric; amoniac
2015.10 Acid azotic; acid sulfonitric; amoniac 34233
34651
34652
2015.2 Clorură de amoniu; nitriţi
2015.20 Clorură de amoniu; nitriţi 34653
2015.3 Îngrăşăminte azotoase, minerale sau chimice
2015.31 Uree 34611
2015.32 Sulfat de amoniu 34612
2015.33 Azotat de amoniu 34613
2015.34 Săruri duble şi amestecuri de nitrat de calciu şi amoniu 34614
2015.35 Amestecuri de nitrat de amoniu cu carbonat de calciu sau 34615
alte substanţe anorganice nefertilizante
2015.39 Alte îngrăşăminte şi amestecuri azotoase 34619
2015.4 Îngrăşăminte fosfatice, minerale sau chimice
2015.41 Superfosfaţi 34621
2015.49 Alte îngrăşăminte fosfatice 34629
2015.5 Îngrăşăminte potasice, minerale sau chimice
2015.51 Clorură de potasiu 34631
2015.52 Sulfat de potasiu 34632
2015.59 Alţi fertilizanţi potasici 34639
2015.6 Azotat de sodiu
2015.60 Azotat de sodiu 34150*
2015.7 Îngrăşăminte n.c.a.
2015.71 Îngrăşăminte ce conţin trei elemente fertilizante: azot, fosfor 34641
şi potasiu
2015.72 Diamonofosfat 34642
2015.73 Monosulfat de amoniu 34643
2015.74 Îngrăşăminte ce conţin două elemente fertilizante: azot şi fosfor 34644
2015.75 Îngrăşăminte ce conţin două elemente fertilizante: fosfor şi 34645
potasiu
2015.76 Azotat de potasiu 34646
2015.79 Îngrăşăminte chimice sau minerale ce conţin cel puţin două 34649
elemente fertilizante (azot, fosfor, potasiu) n.c.a. 34659
2015.8 Îngrăşăminte de origine animală sau vegetală n.c.a.
2015.80 Îngrăşăminte de origine animală sau vegetală n.c.a. 34654
Această subclasă elementară include:
– producerea pământului de flori având ca principal
component turba
– producerea amestecurilor de pământ de flori din pământ
natural, nisip, argilă şi minerale
2015.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
obţinere a îngrăşămintelor şi produselor azotoase
2015.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88160*
obţinere a îngrăşămintelor şi produselor azotoase

115
C – Industria prelucrătoare
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare ......................................................................


Această clasă include fabricarea de răşini, materiale plastice, elastomeri termoplastici nevulcanizabili;
mixturi şi amestecuri de răşini, pe bază de comandă, precum şi fabricarea răşinilor sintetice.
Această clasă include:
– fabricarea de materiale plastice în forme primare:
– polimeri, inclusiv cei din etilenă, propilenă, stiren, clorură de vinil, acetat de vinil şi acrilice
– poliamide
– răşini fenolice şi epoxidice şi poliuretan
– răşini alchidice şi poliesterice şi polieteri
– siliconi
– modificatori ionici pe bază de polimeri
Această clasă include, de asemenea:
– fabricarea celulozei chimice şi a derivatelor sale

Această clasă exclude:


– fabricarea fibrelor, filamentelor şi firelor textile (artificiale şi sintetice), vezi 2060
– reciclarea produselor din material plastic, vezi 3832

2017 Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare.......................................................................


Această clasă include:
– fabricarea cauciucului sintetic în forme primare:
– cauciuc sintetic
– fracţiuni chimice
– fabricarea amestecurilor de cauciuc sintetic şi natural sau cauciuc sub formă de gumă (balata)

202 Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice ....................................................

2020 Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice .............................................................


Această clasă include:
– fabricarea insecticidelor, rodenticidelor, fungicidelor, ierbicidelor, acaricidelor, molusticidelor, biocide-
lor
– fabricarea inhibitorilor de germinare, a biostimulatorilor
– fabricarea dezinfectanţilor (pentru agricultură şi alte scopuri)
– fabricarea altor produse agrochimice n.c.a.

Această clasă exclude:


– fabricarea îngrăşămintelor artificiale şi a compuşilor pe bază de azot, vezi 2015

203 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor ..............................

2030 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor .........................................


Această clasă include:
– fabricarea vopselelor, emailurilor şi lacurilor
– fabricarea pigmenţilor şi coloranţilor, a opacifianţilor şi a culorilor
– fabricarea emailurilor vitroase şi a glazurilor, a angobelor şi substanţelor similare
– fabricarea masticurilor

116
C – Industria prelucrătoare
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
................ 2016 Materiale plastice în forme primare
2016.1 Polietilenă în forme primare
2016.10 Polietilenă în forme primare 34710
2016.2 Polistiren în formă primară
2016.20 Polistiren în formă primară 34720
2016.3 Policlorură de vinil sau alte olefine halogenate în forme primare
2016.30 Policlorură de vinil sau alte olefine halogenate în forme primare 34730
2016.4 Polimeri diverşi (răşini epoxidice şi alchidice, poliacetali, poli-
eteri, poliesteri şi policarbonaţi) în formă primară
2016.40 Polimeri diverşi (răşini epoxidice şi alchidice, poliacetali, 34740
polieteri, poliesteri şi policarbonaţi) în formă primară
2016.5 Alte materiale plastice în forme primare; modificatori ionici
2016.51 Polimeri de propilenă sau alte olefine, în forme primare 34790*
2016.52 Poliacetat de vinil sau alţi esteri de vinil şi alţi polimeri de 34790*
vinil în forme primare
2016.53 Polimeri acrilici în forme primare 34790*
2016.54 Poliamide în forme primare 34790*
2016.55 Răşini ureice, răşini tioureice şi melaminice în forme primare 34790*
2016.56 Alte amino-răşini, răşini fenolice şi poliuretani în forme primare 34790*
2016.57 Siliconi în forme primare 34790*
2016.59 Alte materiale plastice în forme primare n.c.a. 34790*
2016.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
obţinere a materialelor plastice în forme primare
2016.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88170*
obţinere a materialelor plastice în forme primare

................ 2017 Cauciuc sintetic în forme primare


2017.1 Cauciuc sintetic în forme primare
2017.10 Cauciuc sintetic în forme primare 34800
2017.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
obţinere a cauciucului sintetic în forme primare
2017.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor 88170*
de obţinere a cauciucului sintetic în forme primare

................ 202 Pesticide şi alte produse agrochimice

................ 2020 Pesticide şi alte produse agrochimice


2020.1 Pesticide şi alte produse agrochimice
2020.11 Insecticide 34661
2020.12 Erbicide 34663*
2020.13 Inhibitori şi stimulatori 34663*
2020.14 Dezinfectanţi 34664
2020.15 Fungicide 34662
2020.19 Alte pesticide şi produse agrochimice 34666
34669
2020.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
obţinere a cauciucului sintetic în forme primare
2020.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88160*
obţinere a cauciucului sintetic în forme primare

................ 203 Vopsele, lacuri, cerneluri tipografice şi masticuri

................ 2030 Vopsele, lacuri, cerneluri tipografice şi masticuri


2030.1 Vopsele şi lacuri pe bază de polimeri
2030.11 Vopsele şi lacuri pe bază de polimeri acrilici sau vinilici, în 35110*
mediu apos
2030.12 Vopsele şi lacuri pe bază de poliesteri, polimeri acrilici sau 35110*
vinilici, în mediu neapos; soluţii

117
C – Industria prelucrătoare
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

– fabricarea compuşilor pentru călăfuit navele şi a preparatelor nerefractare similare, de umplere sau
de acoperire a suprafeţelor
– fabricarea solvenţilor şi diluanţilor organici complecşi
– fabricarea vopselei gata preparate sau a solvenţilor pentru lacuri
– fabricarea cernelii de tipar

Această clasă exclude:


– fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor în formă de bază sau concentrată, vezi 2012
– fabricarea cernelei de scris şi desenat, vezi 2059

204 Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere, cosmetice


şi de parfumerie ...........................................................................................................................

2041 Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere ........................................


Această clasă include:
– fabricarea agenţilor organici activi, de suprafaţă
– fabricarea de hârtie, vată, fetru, impregnate sau acoperite cu săpun sau detergent
– fabricarea glicerolului
– fabricarea săpunului, exceptând săpunurile cosmetice
– fabricarea preparatelor active, de suprafaţă:
– prafuri de curăţat sub formă solidă sau lichidă, precum şi detergenţi
– preparate pentru spălatul vaselor
– balsamuri pentru materiale textile
– fabricarea produselor de curăţat și lustruit:
– preparate pentru parfumarea şi dezodorizarea camerelor
– ceară artificială şi ceară preparată
– paste şi creme de lustruit pielea
– paste şi creme de lustruit lemnul
– produse de lustruit pentru caroserii, sticlă şi metal
– paste şi prafuri de curăţat, inclusiv hârtie, vată etc. acoperite sau impregnate cu acestea

Această clasă exclude:


– fabricarea de compuşi ale căror componente pot fi identificate distinct, vezi 2013, 2014
– fabricarea glicerolului, sintetizat din produse petroliere, vezi 2014
– fabricarea săpunurilor cosmetice, vezi 2042

118
C – Industria prelucrătoare
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
2030.2 Alte vopseluri şi lacuri şi produse similare; culori pentru
pictură artistică şi cerneală de tipografie
2030.21 Culori preparate şi compoziţii vitrifiabile (pigmenţi opacifianţi, 35110*
angobe, lichide de lustruire şi similare); frită de sticlă
2030.22 Alte vopseluri şi lacuri; preparate uscate 35110*
2030.23 Culori pentru picturi artistice 35120
2030.24 Cerneluri de tipografie 35130
2030.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de obţi-
nere a vopselelor, lacurilor, cernelurilor de tipografie şi masticurilor
2030.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de obţi- 88160*
nere a vopselelor, lacurilor, cernelurilor de tipografie şi masticurilor

................ 204 Săpunuri, detergenţi şi produse de întreţinere,


cosmetice şi de parfumerie

................ 2041 Săpunuri, detergenţi şi produse de întreţinere


2041.1 Glicerină
2041.10 Glicerină 34570*
2041.2 Agenţi organici de suprafaţă, cu excepţia săpunului
2041.20 Agenţi organici de suprafaţă, cu excepţia săpunului 35310
2041.3 Săpunuri, produse de întreţinere
2041.31 Săpunuri şi produse active organice de suprafaţă şi produse 35321*
pentru folosinţă ca: săpun, hârtie, vată, postav sau ţesături,
impregnate sau acoperite cu săpun ori detergent
2041.32 Detergenţi şi produse pentru spălat 35322
2041.4 Preparate odorizante şi ceară
2041.41 Preparate pentru dezodorizarea şi parfumarea încăperilor 35331
2041.42 Ceară artificială şi ceară preparată 35332
2041.43 Produse pentru lustruit şi creme pentru încălţăminte, mobilă, 35333
parchet, caroserie, sticlă şi metal
2041.44 Paste şi prafuri de curăţat şi alte produse de curăţat 35334
2041.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de pro-
ducere a săpunurilor, detergenţilor şi produselor de întreţinere
2041.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de pro- 88160*
ducere a săpunurilor, detergenţilor şi produselor de întreţinere

119
C – Industria prelucrătoare
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

2042 Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă) ...............................................


Această clasă include:
– fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă):
– parfumuri şi apă de toaletă
– produse de înfrumuseţare şi machiaj
– produse pentru bronzat şi pentru prevenirea arsurilor solare
– produse pentru manichiură şi pedichiură
– şampoane, lacuri fixative pentru păr, produse pentru ondulat şi îndreptat părul
– produse pentru igiena bucală şi dentară, inclusiv preparate pentru fixarea danturii false
– produse pentru bărbierit, inclusiv produse care se folosesc înainte şi după bărbierit
– deodorante şi săruri de baie
– depilatoare
– fabricarea săpunului cosmetic

Această clasă exclude:


– extragerea şi rafinarea uleiurilor esenţiale naturale, vezi 2053

205 Fabricarea altor produse chimice ...........................................................................................


Această grupă include fabricarea explozibililor şi a produselor pirotehnice, cleiurilor, uleiurilor esenţiale
şi altor produse chimice neclasificate anterior, ca, de exemplu, produse chimice pentru uz fotografic (in-
cluzând filme şi hârtie fotografică), a preparatelor compozite folosite pentru diagnosticarea medicală etc.

2051 Fabricarea explozivelor..................................................................................................................


Această clasă include:
– fabricarea pulberilor propulsive
– fabricarea explozivelor şi a produselor pirotehnice, inclusiv capse, detonatoare, torţe de semnalizare etc.
Această clasă include, de asemenea:
– fabricarea chibriturilor

2052 Fabricarea cleiurilor .......................................................................................................................


Această clasă include:
– fabricarea cleiurilor şi a adezivilor, inclusiv cleiuri şi adezivi pe bază de cauciuc

Această clasă exclude:


– fabricarea gelatinei şi a derivatelor sale, vezi 2059

2053 Fabricarea uleiurilor esenţiale.......................................................................................................


Această clasă include:
– fabricarea extractelor din produse aromatice naturale
– fabricarea răşinilor
– fabricarea mixturilor de produse odorifere, utilizate la prepararea parfumurilor sau alimentelor

120
C – Industria prelucrătoare
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
................ 2042 Parfumuri şi produse de toaletă
2042.1 Parfumuri şi produse de toaletă
2042.11 Parfumuri şi produse de toaletă 35323*
2042.12 Produse de machiaj pentru buze şi ochi 35323*
2042.13 Produse pentru manichiură şi pedichiură 35323*
2042.14 Pudre pentru cosmetică sau de toaletă 35323*
2042.15 Produse pentru frumuseţe, machiaj sau îngrijire a pielii 35323*
(inclusiv produse pentru bronzat) n.c.a.
2042.16 ampoane, lacuri de păr, produse pentru permanent şi 35323*
întindere a părului
2042.17 Loţiuni şi alte produse capilare n.c.a. 35323*
2042.18 Produse pentru igiena bucală şi dentară (inclusiv paste şi 35323*
pudre pentru proteze dentare), aţă dentară
2042.19 Produse pentru bărbierit; dezodorizanţi şi antiperspiranţi; 35323*
produse de baie; alte produse de parfumerie, cosmetică sau 35321*
toaletă n.c.a.
2042.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
producere a parfumurilor şi produselor de toaletă
2042.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88160*
producere a parfumurilor şi produselor de toaletă

................ 205 Alte produse chimice

................ 2051 Explozive


2051.1 Preparate explozive; fitiluri de siguranţă; întrerupătoare
pentru detonare sau percuţie; electrozi de aprindere;
detonatoare electrice; articole pentru focuri de artificii
2051.11 Pulberi propulsive şi produse explozive 35450*
2051.12 Siguranţe fuzibile; fitile detonante; capse; aprinzătoare; 35450*
detonatoare electrice
2051.13 Articole pentru focuri de artificii 35460*
2051.14 Semnale luminoase, rachete pentru controlul ploii, semnale 35460*
pentru ceaţă şi alte articole pirotehnice, cu excepţia
focurilor de artificii
2051.2 Chibrituri
2051.20 Chibrituri 38998
2051.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
producere a explozivelor
2051.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88160*
producere a explozivelor

................ 2052 Cleiuri


2052.1 Cleiuri
2052.10 Cleiuri 35420*
2052.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
producere a cleiurilor
2052.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88160*
producere a cleiurilor

................ 2053 Uleiuri esenţiale


2053.1 Uleiuri esenţiale
2053.10 Uleiuri esenţiale 35410
2053.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
producere a uleiurilor esenţiale
2053.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88160*
producere a uleiurilor esenţiale

121
C – Industria prelucrătoare
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

Această clasă exclude:


– fabricarea produselor aromatice sintetice, vezi 2014
– fabricarea parfumurilor şi a produselor de toaletă, vezi 2042

2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a........................................................................................


Această clasă include:
– fabricarea plăcilor fotografice, a filmelor, a hârtiei fotosensibile şi a altor materiale fotosensibile ne-
expuse
– fabricarea preparatelor chimice de uz fotografic
– fabricarea gelatinei şi a derivatelor sale
– fabricarea diferitelor produse chimice:
– peptone, derivaţi ai peptonelor, alte substanţe proteice şi derivatele lor n.c.a.
– uleiuri şi grăsimi modificate chimic
– materiale folosite la finisarea materialelor textile şi a pielii
– pulberi şi paste utilizate la alămire, cositorire, lipire, sudură
– decapanţi pentru metale
– aditivi pentru cimenturi
– carbon activat, aditivi pentru lubrifianţi, acceleratori pentru prepararea cauciucului, catalizatori
şi alte produse chimice de uz industrial
– preparate antidetonante, antigeluri, lichide pentru transmisia hidraulică
– reactivi complecşi de diagnostic şi laborator
Această clasă include, de asemenea:
– fabricarea cernelii de scris şi desenat

Această clasă exclude:


– fabricarea produselor chimice, în vrac, vezi 2013, 2014
– fabricarea apei distilate, vezi 2013
– fabricarea altor substanţe chimice organice de bază, vezi 2014
– fabricarea cernelii de tipar, vezi 2030
– fabricarea adezivilor pe bază de bitum, vezi 2399

206 Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale ...............................................................................

2060 Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale......................................................................................


Această clasă include:
– fabricarea de câlţi din filamente artificiale şi sintetice
– fabricarea firelor sintetice sau artificiale, necardate, pieptănate, sau prelucrate în alt mod, utilizate
pentru filarea în fire
– fabricarea firelor toarse sintetice şi artificiale, inclusiv a firelor de înaltă rezistenţă
– fabricarea monofilamentelor sau a benzilor înguste, sintetice sau artificiale

122
C – Industria prelucrătoare
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară

................ 2059 Alte produse chimice n.c.a.


2059.1 Plăci şi filme fotografice, filme instant; preparate chimice şi
produse neamestecate pentru uz fotografic
2059.11 Plăci şi filme fotografice, filme instant, sensibilizate, neexpuse, 48341
hârtie fotografică
2059.12 Emulsii sensibilizate pentru uz fotografic, preparate chimice 48342
pentru uz fotografic n.c.a.
2059.2 Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale modificate chimic, grăsimi
şi uleiuri din amestecuri animale sau vegetale necomestibile
2059.20 Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale modificate chimic, 34550
grăsimi şi uleiuri din amestecuri animale sau vegetale
necomestibile
2059.3 Cerneluri de scris sau desenat şi alte cerneluri
2059.30 Cerneluri de scris sau desenat şi alte cerneluri 35140
2059.4 Preparate lubrifiante; aditivi; preparate antigel
2059.41 Preparate lubrifiante 35430*
2059.42 Preparate antidetonante; aditivi pentru uleiuri minerale şi 35430*
produse similare
2059.43 Lichide pentru transmisii hidraulice şi pentru frână, preparate 35430*
antigel şi lichide pentru dejivrare
2059.5 Produse chimice diverse
2059.51 Peptone, alte substanţe proteice şi derivatele lor n.c.a.; 35420*
pulbere de piele
2059.52 Pastă de modelat; ceară dentară şi alte preparate de uz sto- 35440*
matologic pe bază de ipsos; preparate şi încărcături pentru
extinctoare; prepararea de medii de cultură pentru dezvoltarea
microorganismelor; materiale compozite pentru diagnosticare
sau reactivi de laborator n.c.a.
2059.53 Produse chimice pentru industria electronică 35470
2059.54 Cărbune activ 35490*
2059.55 Agenţi de apretare, finisare, solvenţi pentru accelerarea 35490*
difuziei sau fixării coloranţilor şi alte produse similare
2059.56 Articole pentru decapat; acceleratori pentru producerea cauciu- 35490*
cului; compuşi plastifianţi şi stabilizatori pentru cauciuc sau
plastic; preparate catalitice n.c.a.; substanţe compuse
alchil-benzen şi alchil-naftaleic n.c.a.
2059.57 Lianţi pentru turnătorie; produse chimice 35490*
2059.59 Alte produse chimice n.c.a. 35490*
2059.6 Gelatine şi derivaţi de gelatină, inclusiv albumină din lapte
2059.60 Gelatine şi derivaţi de gelatină, inclusiv albumină din lapte 35420*
2059.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
obţinere a altor produse chimice n.c.a.
2059.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88160*
obţinere a altor produse chimice n.c.a.

................ 206 Fibre artificiale

............... 2060 Fibre artificiale


2060.1 Fibre sintetice
2060.11 Fire şi cabluri sintetice necardate sau dărăcite 35510
2060.12 Fire monofilamente de mare tenacitate din poliamide sau 35520*
poliester
2060.13 Alte fire monofilament, sintetice 35520*
2060.14 Monofilamente artificiale; fâşii şi articole similare din materiale 35530
textile artificiale

123
C – Industria prelucrătoare
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

Această clasă exclude:


– filarea fibrelor artificiale sau sintetice, vezi 1310
– fabricarea aţei din fibre sintetice sau artificiale, vezi 1310

21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice .....


Această diviziune include fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice.
Această diviziune include şi fabricarea produselor chimice medicinale şi a produselor naturiste.

211 Fabricarea produselor farmaceutice de bază .......................................................................

2110 Fabricarea produselor farmaceutice de bază ..............................................................................


Această clasă include:
– producerea de substanţe active din punct de vedere medicinal, ce urmează a fi utilizate pentru pro-
prietăţile lor farmacologice la fabricarea medicamentelor: antibiotice, vitamine de bază, acid salicilic
şi O-acetilsalicilic etc.
– prelucrarea sângelui
Această clasă include, de asemenea:
– fabricarea zaharurilor pure din punct de vedere chimic
– prelucrarea secreţiilor glandelor şi fabricarea extractelor glandulare

212 Fabricarea preparatelor farmaceutice ....................................................................................


2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice ..........................................................................................

124
C – Industria prelucrătoare
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
2060.2 Fibre artificiale
2060.21 Fire şi cabluri artificiale necardate sau dărăcite 35540
2060.22 Fire monofilament de înaltă rezistenţă, din vâscoză 35550*
2060.23 Alte fibre artificiale, monofilament 35550*
2060.24 Monofilamente artificiale; materiale textile artificiale sub formă 35560
de fâşii şi alte forme asemănătoare
2060.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
obţinere a fibrelor artificiale
2060.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88160*
obţinere a fibrelor artificiale

................ 21 Produse farmaceutice de bază şi preparate


farmaceutice

............... 211 Produse farmaceutice de bază

................ 2110 Produse farmaceutice de bază


2110.1 Acid salicilic, acid acetilsalicilic, sărurile şi esterii lor
2110.10 Acid salicilic, acid acetilsalicilic, sărurile şi esterii lor 35210
2110.2 Lizină, acid glutamic şi sărurile lor; săruri ale bazelor cuater-
nare de amoniu şi hidroxid de amoniu; fosfoaminolipide;
amide şi derivatele lor şi săruri ale acestora
2110.20 Lizină, acid glutamic şi sărurile lor; săruri ale bazelor cuater- 35220
nare de amoniu şi hidroxid de amoniu; fosfoaminolipide;
amide şi derivatele lor şi săruri ale acestora
2110.3 Lactonă n.c.a., compuşi heterociclici cu atomi de nitrogen,
conţinând pirozoli, pirimidine, piperazine, triazine sau fenoti-
azine; hidantoine şi derivatele lor; sulfonamide
2110.31 Lactonă n.c.a., compuşi heterociclici cu atomi de nitrogen, 35230*
conţinând pirozoli, pirimidine, piperazine, triazine sau
fenotiazine; hidantoine şi derivatele lor
2110.32 Sulfonamide 35230*
2110.4 Zaharuri chimice pure n.c.a., zaharuri de eter sau esteri şi
sărurile lor n.c.a.
2110.40 Zaharuri chimice pure n.c.a., zaharuri de eter sau esteri şi 35240
sărurile lor n.c.a.
2110.5 Provitamine, vitamine şi hormoni; glicozidă şi alcaloizi
vegetali şi derivatele lor; antibiotice
2110.51 Provitamine, vitamine şi derivatele lor 35250*
2110.52 Hormoni, derivaţi din aceştia; alţi steroizi, folosiţi în primul 35250*
rând ca hormoni
2110.53 Glicozidă, alcaloizi vegetali şi sărurile lor, eteri, esteri şi 35250*
derivatele lor
2110.54 Antibiotice 35250*
2110.6 Glande şi alte organe; extracte din acestea şi alte substanţe
umane sau animale n.c.a.
2110.60 Glande şi alte organe; extracte din acestea şi alte substanţe 35270*
umane sau animale n.c.a.
2110.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
obţinere a produselor farmaceutice de bază
2110.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88160*
obţinere a produselor farmaceutice de bază

................ 212 Preparate farmaceutice

............... 2120 Preparate farmaceutice

125
C – Industria prelucrătoare
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

Această clasă include:


– fabricarea medicamentelor:
– antiseruri şi alte fracţii ale sângelui
– vaccinuri
– diverse medicamente, inclusiv preparate homeopatice
– fabricarea produselor chimice contraceptive pentru uz extern şi medicamente contraceptive hormonale
– fabricarea preparatelor de diagnosticare medicală, inclusiv teste de sarcină
– fabricarea substanţelor de diagnosticare radioactivă in vivo
– fabricarea de substanţe farmaceutice biotehnice
Această clasă include, de asemenea:
– fabricarea vatei, tifonului, feşelor, bandajelor medicinale impregnate, a catgutului chirurgical etc.
– fabricarea produselor naturiste (prin măcinare, sortare) pentru uz farmaceutic

Această clasă exclude:


– fabricarea infuziilor de plante (mentă, verbină, muşeţel) etc., vezi 1083
– fabricarea materialelor pentru plombe dentare şi a cimentului dentar, vezi 3250
– fabricarea cimenturilor pentru reconstrucţia oaselor, vezi 3250
– fabricarea perdelelor, cortinelor chirurgicale, vezi 3250
– comerţul en gros cu produse farmaceutice, vezi 4646
– comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice, vezi 4773
– activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul produselor farmaceutice şi al produselor farmaceu-
tice biotehnice, vezi 721
– ambalarea produselor farmaceutice, vezi 8292

22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice .................................................


Industria de prelucrare a cauciucului şi a maselor plastice se caracterizează prin materiile prime utili-
zate. Aceasta nu înseamnă însă, că toate produsele fabricate din aceste materiale se încadrează, in
mod necesar, în această subsecţiune.

221 Fabricarea articolelor din cauciuc ..........................................................................................


Această grupă include fabricarea produselor din cauciuc.

2211 Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor ................


Această clasă include:
– fabricarea anvelopelor din cauciuc pentru vehicule, echipamente, maşini mobile, aeronave, jucării,
mobilă şi alte utilizări:
– anvelope pneumatice
– anvelope pline (solide) şi anvelope elastice
– fabricarea camerelor de aer pentru anvelope;
– fabricarea suprafeţelor (benzilor) de rulare interşanjabile, a flapsurilor, a benzilor („cocoaşă de ca-
milă”), pentru recondiţionarea anvelopelor etc.
– reconstruirea şi reşaparea anvelopelor

Această clasă exclude:


– fabricarea materialelor pentru repararea cauciucului, vezi 2219
– repararea, montarea sau înlocuirea anvelopelor şi a camerelor de aer, vezi 4520

2219 Fabricarea altor produse din cauciuc...........................................................................................


Această clasă include:
– fabricarea altor produse din cauciuc natural sau sintetic, nevulcanizat, vulcanizat sau rigidizat:
– plăci, foi, benzi, baghete, profiluri din cauciuc

126
C – Industria prelucrătoare
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
2120.1 Medicamente
2120.11 Medicamente ce conţin penicilină sau alte antibiotice 35260*
2120.12 Medicamente ce conţin hormoni, fără antibiotice 35260*
2120.13 Medicamente ce conţin alcaloizi sau derivaţi din aceştia, 35260*
exceptând hormonii sau antibioticele
2120.2 Alte produse farmaceutice
2120.21 Seruri, antiseruri şi vaccinuri 35270*
2120.22 Preparate contraceptive chimice pe bază de hormoni sau 35290*
spermicide 35270*
2120.23 Reactivi pentru analize medicale şi alte produse farmaceutice 35290*
35270*
2120.24 Pansamente, catguturi şi materiale similare; truse de prim ajutor 35290*
35270*
2120.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
obţinere a preparatelor farmaceutice
2120.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88152
obţinere a preparatelor farmaceutice 88160*

................ 22 Produse din cauciuc şi mase plastice

................ 221 Produse din cauciuc

................ 2211 Anvelope şi camere de aer; anvelope reşapate şi refăcute


2211.1 Anvelope şi camere de aer, noi
2211.11 Anvelope pneumatice noi, din cauciuc, pentru automobile 36111
2211.12 Anvelope pneumatice noi, din cauciuc, pentru motociclete 36112
şi biciclete
2211.13 Anvelope pneumatice noi, din cauciuc, pentru autobuze, 36113*
camioane sau avioane
2211.14 Anvelope pentru tractoare; alte anvelope pneumatice noi, 36113*
din cauciuc
2211.15 Camere de aer, anvelope, flapsuri şi bandaje din cauciuc 36114
2211.16 Fâşii de bandă de rulare pentru reşapare 36115
2211.2 Anvelope reşapate, din cauciuc
2211.20 Anvelope reşapate, din cauciuc 36120
2211.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
producere a anvelopelor şi camerelor de aer; reşaparea şi
refacerea anvelopelor
2211.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88170*
producere a anvelopelor şi camerelor de aer; reşaparea şi
refacerea anvelopelor

................ 2219 Alte produse din cauciuc


2219.1 Cauciuc regenerat sub formă primară sau în plăci, foi sau
benzi
2219.10 Cauciuc regenerat sub formă primară sau în plăci, foi sau benzi 36210

127
C – Industria prelucrătoare
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

– tuburi, conducte şi furtunuri din cauciuc


– curele de transmisie sau benzi transportoare din cauciuc
– articole de igienă din cauciuc: prezervative, tetine, buiote etc.
– articole de îmbrăcăminte din cauciuc (doar dacă sunt realizate prin lipire şi nu prin coasere)
– pingele şi alte părţi de încălţăminte din cauciuc
– aţă şi frânghie din cauciuc
– fire şi ţesături cauciucate
– inele şi garnituri din cauciuc
– învelişuri de cauciuc, pentru role
– saltele gonflabile din cauciuc
– baloane gonflabile
– fabricarea periilor din cauciuc
– fabricarea ţevilor din cauciuc rigidizat
– fabricarea pieptenilor, acelor de par, bigudiurilor şi articolelor similare din cauciuc
Această clasă include, de asemenea:
– fabricarea materialelor din cauciuc pentru reparaţii
– fabricarea materialelor textile impregnate, învelite, acoperite sau laminate cu cauciuc, când cauciu-
cul reprezintă principalul constituent
– fabricarea saltelelor de pat umplute cu apă, din cauciuc
– fabricarea căştilor de baie şi a şorţurilor din cauciuc
– fabricarea costumelor impermeabile şi costumelor de scafandru din cauciuc
– fabricarea articolelor din cauciuc pentru utilizări sexuale

Această clasă exclude:


– fabricarea suportului textil pentru anvelope, vezi 1396
– fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din ţesături elastice, vezi 1414, 1419
– fabricarea încălţămintei de cauciuc, vezi 1520
– fabricarea cleiurilor şi adezivilor pe bază de cauciuc, vezi 2052
– fabricarea benzilor „cocoaşă de cămilă”, vezi 2211
– fabricarea de plute şi bărci pneumatice, vezi 3011, 3012
– fabricarea saltelelor din cauciuc spongios neacoperit, vezi 3103
– fabricarea articolelor pentru sport, din cauciuc, cu excepţia articolelor de îmbrăcăminte, vezi 3230
– fabricarea jocurilor şi jucăriilor din cauciuc (inclusiv bazine, bărci, animale, mingi şi alte articole gon-
flabile din cauciuc pentru copii), vezi 3240
– recuperarea cauciucului, vezi 3832

222 Fabricarea articolelor din material plastic ............................................................................


Această grupă cuprinde operaţiuni de prelucrare a răşinilor plastice de primă utilizare sau reciclate şi
transformarea lor în produse intermediare sau finite, prin presare, extruziune, injecţie, suflare şi turnare.
Procesul de producţie este de aşa natură încât se poate obţine o mare varietate de produse.

2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilurilor din material plastic ...................................
Această clasă include:
– fabricarea produselor semifinite din materiale plastice:
– plăci, folii, blocuri, peliculă, foi, benzi etc. (autoadezive sau nu)
– fabricarea produselor finite din material plastic:
– tuburi, conducte, furtunuri şi fitingurile lor, din material plastic
– celofan în formă continuă sau foi

Această clasă exclude:


– fabricarea materialelor plastice în forme primare, vezi 2016
– fabricarea articolelor din cauciuc sintetic sau natural, vezi 221

128
C – Industria prelucrătoare
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
2219.2 Cauciuc nevulcanizat şi articole similare; cauciuc vulcanizat,
altul decât ebonita, sub formă de fire, corzi, plăci, foi, benzi,
tije şi profile
2219.20 Cauciuc nevulcanizat şi articole similare; cauciuc vulcanizat, 36220
altul decât ebonita, sub formă de fire, corzi, plăci, foi, benzi,
tije şi profile
2219.3 Tuburi, ţevi şi furtunuri din cauciuc vulcanizat, altul decât ebonita
2219.30 Tuburi, ţevi şi furtunuri din cauciuc vulcanizat, altul decât 36230
ebonita
2219.4 Curele de transmisie sau benzi transportoare din cauciuc vul-
canizat
2219.40 Curele de transmisie sau benzi transportoare din cauciuc 36240
vulcanizat
2219.5 Ţesături cauciucate, cu excepţia suportului textil (cord) pentru
anvelope
2219.50 Ţesături cauciucate, cu excepţia suportului textil (cord) pentru 36250
anvelope
2219.6 Articole de îmbrăcăminte şi accesorii din cauciuc vulcanizat,
altul decât ebonită
2219.60 Articole de îmbrăcăminte şi accesorii din cauciuc vulcanizat, 36260
altul decât ebonita
2219.7 Articole din cauciuc vulcanizat n.c.a.; ebonita şi articole din
ebonită
2219.71 Articole de igienă sau de farmacie (inclusiv tetine) din cauciuc 36270*
vulcanizat, altul decât ebonită
2219.72 Covoare şi preşuri din cauciuc vulcanizat, altul decât cel 36270*
spongios
2219.73 Alte articole din cauciuc vulcanizat n.c.a.; ebonită în toate 29600*
formele şi articole din aceasta; covoare şi preşuri din cauciuc 36270*
vulcanizat
Această subclasă elementară include:
– părţi de încălţăminte din cauciuc (de exemplu tocuri şi
calapoduri)
2219.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
obţinere a altor produse din cauciuc
2219.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88170*
obţinere a altor produse din cauciuc

................ 222 Produse din material plastic

................ 2221 Plăci, folii, tuburi şi profile din material plastic


2221.1 Monofilamente mai mari de 1 mm, din material plastic, sub
formă de tije şi profile
2221.10 Monofilamente mai mari de 1 mm, din material plastic, sub 36310
formă de tije şi profile
2221.2 Tuburi, ţevi, furtunuri şi accesorii ale acestora, din material plastic
2221.21 Catgut artificial din celuloză sau materiale vegetale; tuburi, ţevi 36320*
şi furtunuri, din material plastic
2221.29 Alte tuburi, ţevi, furtunuri şi accesorii ale acestora, din material 36320*
plastic
2221.3 Plăci, folii, filme, foi şi benzi din material plastic, neamestecate
cu alte materiale similare

129
C – Industria prelucrătoare
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic................................................................


Această clasă include:
– fabricarea articolelor din material plastic, utilizate pentru ambalarea mărfurilor:
– pungi, saci, containere, cutii, lăzi, bidoane, flacoane, recipiente etc.

Această clasă exclude:


– fabricarea articolelor de voiaj din material plastic, vezi 1512

2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii....................................................


Această clasă include:
– fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii:
– uşi, ferestre, tocuri, obloane şi articole similare, din plastic
– bazine, rezervoare;
– articole pentru pardoseli din material plastic, articole de acoperit pereţii sau plafonul, sub formă
de suluri sau dale
– articole sanitare din material plastic: căzi, cuve de duş, chiuvete, lavoare, bideuri, bazine etc.
– fabricarea articolelor din material plastic elastic pentru acoperit pardoseli, ca vinil, linoleum etc.
– fabricarea pietrei artificiale

2229 Fabricarea altor produse din material plastic..............................................................................


Această clasă include:
– fabricarea de articole de menaj din material plastic (veselă, vase de bucătărie, articole de toaletă)
– fabricarea diverselor articole din plastic:
– căşti de protecţie din material plastic, piese izolante, părţi pentru corpuri de iluminat din mate-
rial plastic, rechizite şcolare sau de birou, articole de îmbrăcăminte (numai dacă sunt lipite şi
nu cusute), fitinguri pentru mobilă, statuete, curele de transmisie şi benzi transportoare, tapete
autoadezive din plastic, calapoade pentru pantofi din material plastic, tabachere pentru ţigări
de foi şi ţigarete, piepteni, bigudiuri din plastic etc.

130
C – Industria prelucrătoare
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
2221.30 Plăci, folii, filme, foi şi benzi din material plastic, neamestecate 36330
cu alte materiale similare
2221.4 Alte plăci, folii, filme, foi şi benzi, din material plastic
2221.41 Alte plăci, folii, filme, foi şi benzi, din material plastic celular 36390*
2221.42 Alte plăci, folii, filme, foi şi benzi, din material plastic necelular 36390*
2221.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
obţinere a plăcilor, foliilor, foilor, tuburilor şi profilelor din
material plastic
2221.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de obţi- 88170*
nere a plăcilor, foliilor, foilor, tuburilor şi profilelor din material plastic

................ 2222 Ambalaje din material plastic


2222.1 Ambalaje din material plastic
2222.11 Saci şi pungi din polietilenă 36410*
2222.12 Saci şi pungi, altele decât cele din polietilenă 36410*
2222.13 Cutii, lădiţe, coşuri şi articole similare din material plastic 36490*
2222.14 Bidoane, sticle, flacoane şi articole similare din material plastic 36490*
2222.19 Alte produse de ambalat, din material plastic 36490*
2222.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
obţinere a ambalajelor din material plastic
2222.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88170*
obţinere a ambalajelor din material plastic

................ 2223 Articole din material plastic pentru construcţii


2223.1 Articole din material plastic pentru construcţii; linoleum şi
covoare, din material dur, nonplastic
2223.11 Articole din material plastic pentru podele, pereţi şi tavane, 36910
în suluri sau în formă de dale, din material plastic
2223.12 Căzi de baie, chiuvete, spălătoare, cisterne hidraulice şi alte 36930
obiecte sanitare similare, din material plastic
2223.13 Rezervoare, cisterne, cazane şi alte containere similare, cu 36950*
o capacitate mai mare de 300 l, din material plastic
2223.14 Uşi, ferestre, rame şi praguri pentru uşi; obloane şi jaluzele, 36950*
alte articole similare şi părţi ale acestora, din material plastic
2223.15 Acoperitoare de podele din material rigid nonplastic; acoperitoa- 38930
re de podele din materiale rezistente ca: vinilul, linoleumul etc.
2223.19 Articole din material plastic pentru construcţii n.c.a. 36950*
2223.2 Construcţii prefabricate din material plastic
2223.20 Construcţii prefabricate din material plastic 38703
Această subclasă elementară include:
– prefabricate pentru construcţii, predominant din material
plastic, asamblate complet şi utilizabile imediat sau
neasamblate
– articole incomplete pentru construcţii, asamblate sau nu,
cu caracter de construcţii prefabricate
Construcţiile pot fi destinate locuirii, pentru spaţiu de lucru,
magazine, şoproane, garaje, sere şi pentru alte utilizări.
2223.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
obţinere a articolelor din material plastic pentru construcţii
2223.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88170*
obţinere a articolelor din material plastic pentru construcţii

................ 2229 Alte produse din material plastic


2229.1 Îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte (inclusiv mănuşi)
din material plastic
2229.10 Îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte (inclusiv mănuşi) 28243
din material plastic
2229.2 Alte produse din material plastic n.c.a.
2229.21 Plăci, foi, filme, folii, benzi, panglici şi alte forme plate auto- 36920*
adezive, din material plastic, în role cu o lăţime mai mică sau
egală cu 20 cm

131
C – Industria prelucrătoare
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

Această clasă exclude:


– fabricarea articolelor de voiaj din material plastic, vezi 1512
– fabricarea încălţămintei din material plastic, vezi 1520
– fabricarea mobilei din material plastic, vezi 3101, 3102, 3109
– fabricarea saltelelor din mase plastice spongioase, neacoperite, vezi 3103
– fabricarea articolelor pentru sport din plastic, vezi 3230
– fabricarea jocurilor şi jucăriilor din plastic, vezi 3240
– fabricarea instrumentelor medicale şi dentare din plastic, vezi 3250
– fabricarea articolelor de oftalmologie din material plastic, vezi 3250
– fabricarea căştilor de protecţie şi a altor echipamente de protecţie din material plastic, vezi 3299

23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice .....................................................


Această diviziune include activităţile de prelucrare a unei singure substanţe de origine minerală.
Această diviziune include fabricarea sticlei şi a articolelor de sticlă (de exemplu, sticla plată, recipiente
de sticlă, fibre de sticlă, articole tehnice din sticlă etc.); a articolelor din ceramică, dale şi pardoseli din
argilă arsă, ciment şi ipsos, de la materii prime până la realizarea de produse finite. Prelucrarea pietrei
brute, a pietrei finisate şi a altor produse minerale este, de asemenea, inclusă în această diviziune.

231 Fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă ...........................................................................


Această grupă include fabricarea sticlei sub orice formă, realizată prin oricare procedeu, şi a articole-
lor din sticlă.

2311 Fabricarea sticlei plate...................................................................................................................


Această clasă include:
– fabricarea sticlei plate, inclusiv a sticlei plate armată, a sticlei colorate sau cu tentă de culoare

2312 Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate ...........................................................................................


Această clasă include:
– fabricarea sticlei securit sau a sticlei trase în foi;
– fabricarea oglinzilor din sticlă
– fabricarea de izolatori cu mai mulţi pereţi din sticlă

132
C – Industria prelucrătoare
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
2229.22 Alte plăci, foi, filme, folii, benzi, panglici şi alte forme plate 36920*
autoadezive, din material plastic
2229.23 Veselă, ustensile de bucătărie, alte articole de uz casnic şi 36940
articole de toaletă şi similare, din material plastic
2229.24 Părţi n.c.a. pentru obiecte de iluminat, din material plastic 36960
2229.25 Articole şcolare şi de birou, din material plastic 36990*
2229.26 Garnituri pentru mobilă, caroserii şi similare, din material 36990*
plastic; statuete şi alte articole de ornament, din material plastic
2229.29 Alte articole din material plastic 29600*
Această subclasă elementară include: 36990*
– părţi de încălţăminte din material plastic (de exemplu 38922*
tocuri şi calapoduri) 38994*
2229.9 Servicii de prelucrare a altor produse din material plastic;
servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
prelucrare a altor produse din material plastic
2229.91 Servicii de prelucrare a altor produse din material plastic 88170*
Această subclasă elementară include:
– servicii de tăiere, filetare, acoperire şi prelucrare a
suprafeţelor din material plastic

Această subclasă elementară exclude:


– servicii de acoperire plastică a suprafeţelor metalice,
vezi 2561.12
2229.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor 88170*
de obţinere a altor produse din material plastic 89200

................ 23 Alte produse din minerale nemetalice

................ 231 Sticlă şi produse din sticlă

................ 2311 Sticlă plată


2311.1 Sticlă plată
2311.11 Sticlă plată, trasă sau suflată în foi, neprelucrată 37112
2311.12 Sticlă flotată, şlefuită sau polizată, în foi sau în plăci, 37113
neprelucrată
2311.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
fabricare a sticlei plate
2311.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88180*
fabricare a sticlei plate

................ 2312 Sticlă plată, prelucrată şi fasonată


2312.1 Sticlă plată, prelucrată şi fasonată
2312.11 Sticlă în foi, curbată, gravată, perforată, emailată sau altfel 37114
prelucrată, neînrămată sau nemontată
2312.12 Sticlă securit 37115
2312.13 Oglinzi; vitraje izolante din sticlă 37116
2312.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
fabricare a sticlei plate, prelucrate şi fasonate
2312.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88180*
fabricare a sticlei plate, prelucrate şi fasonate

133
C – Industria prelucrătoare
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

2313 Fabricarea articolelor din sticlă ....................................................................................................


Această clasă include:
– fabricarea sticlelor şi a altor recipiente, din sticlă sau cristal
– fabricarea paharelor şi a altor articole casnice din sticlă şi cristal

Această clasă exclude:


– fabricarea jucăriilor din sticlă, vezi 3240

2314 Fabricarea fibrelor din sticlă .........................................................................................................


Această clasă include:
– fabricarea fibrelor din sticlă, inclusiv vată din sticlă şi produse neţesute obţinute din acestea

Această clasă exclude:


– fabricarea materialelor ţesute din fire de sticlă, vezi 1310
– fabricarea cablurilor din fibre optice pentru transmisia de date sau pentru transmisia de imagini
în direct, vezi 2731

2319 Fabricarea de sticlărie tehnică ......................................................................................................


Această clasă include:
– fabricarea articolelor de laborator, igienice sau farmaceutice din sticlă
– fabricarea de geamuri pentru ceasuri, sticlă optică şi elemente optice neprelucrate optic
– fabricarea articolelor de sticlă folosită pentru realizarea imitaţiilor de bijuterii
– fabricarea izolatorilor din sticlă
– fabricarea învelişurilor din sticlă, pentru lămpi
– fabricarea figurinelor din sticlă
– fabricarea dalelor de pavaj din sticlă
– fabricarea de sticlă sub formă de baghete şi tuburi

134
C – Industria prelucrătoare
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
................ 2313 Articole din sticlă
2313.1 Articole din sticlă
2313.11 Butelii, borcane, flacoane şi alte recipiente din sticlă, cu 37191
excepţia fiolelor, dopurilor, capacelor şi altor dispozitive de
închidere, din sticlă
2313.12 Pahare din sticlă 37193*
2313.13 Sticlărie de menaj (exceptând paharele) 37193*
2313.14 Învelişuri din sticlă pentru recipiente izolante 37199*
2313.9 Servicii de finisare a articolelor din sticlă; servicii industriale,
subcontractate, din cadrul proceselor de fabricare a articolelor
din sticlă
2313.91 Servicii de finisare a sticlăriei de menaj 88180*
Această subclasă elementară include:
– gravarea şi acoperirea prin depunere de vapori a paharelor
şi articolelor de sticlărie similare
– ghioşarea (de exemplu a unor marcaje) pe pahare şi articole
de sticlărie similare

Această subclasă elementară exclude:


– servicii de imprimare a sticlei, vezi 1812.16
2313.92 Servicii de finisare a articolelor din sticlă 88180*
Această subclasă elementară include:
– gravarea, acoperirea prin depunere de vapori şi ghioşarea
(de exemplu a unor marcaje) pe recipiente din sticlă de
genul celor folosite pentru transportare sau ambalare, de
exemplu sticle pentru alimente şi băuturi, produse farmaceu-
tice sau preparate cosmetice

Această subclasă elementară exclude:


– servicii de imprimare pe sticlă, vezi 1812.16
– servicii de ajustare şi fixare a gradaţiilor pe sticlăria tehnică,
vezi 2319.91
– servicii de finisare a fiolelor din sticlă, vezi 2319.91
– servicii de spălare a sticlelor, vezi 8129.19
2313.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88180*
fabricare a articolelor din sticlă

................ 2314 Fibre din sticlă


2314.1 Fibre din sticlă
2314.11 Benzi, fire şi fire scurte, din fibre de sticlă 37121
2314.12 Voaluri, plase, covoraşe, saltele, plăci şi alte articole din fibre 37129
de sticlă, cu excepţia ţesăturilor
2314.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
producere a fibrelor de sticlă
2314.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88180*
producere a fibrelor de sticlă

................ 2319 Alte articole din sticlă prelucrată, inclusiv sticlărie tehnică
2319.1 Alte articole din sticlă semifinită
2319.11 Blocuri de sticlă, bile (cu excepţia microsferelor), tije sau 37111*
tuburi, neprelucrate
2319.12 Pavele, dale, plăci şi alte articole din sticlă presată sau matriţată; 37117
felinare şi alte articole asemănătoare; sticlă multicelulară sau
sticlă spongioasă, în blocuri, plăci sau alte forme similare
2319.2 Alte articole din sticlă tehnică
2319.21 Învelişuri din sticlă şi părţi ale acestora, pentru lămpi electrice, 37192
tuburi catodice sau similare
2319.22 Sticlă pentru ceasuri, sticlă optică şi elemente optice, nepre- 37194
lucrate optic

135
C – Industria prelucrătoare
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

Această clasă exclude:


– fabricarea elementelor optice din sticlă prelucrată optic, vezi 2670
– fabricarea seringilor şi a altor echipamente medicale de laborator, vezi 3250

232 Fabricarea de produse refractare ............................................................................................

2320 Fabricarea de produse refractare .................................................................................................


Această clasă include fabricarea produselor intermediare din minereuri sau minerale nemetalice
cum sunt nisipul, pietrişul, piatra sau argila.
Această clasă include:
– fabricarea de mortare, betoane refractare şi alte materiale refractare analoage
– fabricarea de produse ceramice refractare:
– produse ceramice termoizolatoare, din bioxid de siliciu;
– cărămizi refractare, blocuri şi dale etc.
– retorte, creuzete, mufle, canule, tuburi, ţevi etc.
Această clasă include, de asemenea:
– fabricarea articolelor refractare ce conţin magnezită, dolomită sau cromită

233 Fabricarea materialelor de construcţii din argilă ................................................................


Această grupă include fabricarea materialelor de construcţie din argilă.

2331 Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică..................................................................................


Această clasă include:
– fabricarea cărămizilor pentru făţuirea sobelor şi pereţilor, a cuburilor pentru mozaic, din ceramică
nerefractară
– fabricarea plăcilor şi pavelelor pentru pavaj, din ceramică nerefractară

Această clasă exclude:


– fabricarea pietrei artificiale, vezi 2223
– fabricarea produselor din ceramică refractară, vezi 2320
– fabricarea cărămizilor şi ţiglelor din ceramică, vezi 2332

2332 Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi a altor produse pentru construcţii, din argilă arsă.............
Această clasă include:
– fabricarea de produse pentru construcţii, din argilă nerefractară
– fabricarea de cărămizi, ţigle, elemente de hornuri, tuburi, conducte etc.
– fabricarea de elemente pentru pardosire, din argilă arsă

Această clasă exclude:


– fabricarea de produse din ceramică refractară, vezi 232
– fabricarea produselor ceramice nerefractare altele decât pentru construcţii, vezi 234

136
C – Industria prelucrătoare
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
2319.23 Sticlărie pentru laborator şi industria farmaceutică; fiole din sticlă 37195
2319.24 Părţi ale aparatelor pentru iluminatul de semnalizare, din sticlă 37196
2319.25 Izolatori electrici, din sticlă 37197
2319.26 Articole din sticlă n.c.a. 37199*
2319.9 Servicii de finisare a articolelor din sticlă, inclusiv a celor tehnice;
servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
obţinere a articolelor din sticlă, inclusiv a celor tehnice
2319.91 Servicii de finisare a articolelor din sticlă, inclusiv a celor tehnice 88180*
Această subclasă elementară include:
– servicii de finisare a articolelor tehnice din sticlă, de exemplu
ajustarea şi fixarea gradaţiilor pe sticlăria de laborator
– finisarea altor articole din sticlă, de exemplu a articolelor de
igienă sau farmaceutice

Această subclasă elementară exclude:


– servicii de spălare a sticlelor, vezi 8129.19
2319.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88180*
obţinere a articolelor din sticlă, inclusiv a celor tehnice

................ 232 Produse refractare

................ 2320 Produse refractare


2320.1 Produse refractare
2320.11 Produse ceramice din bioxid de siliciu (cărămizi, dale, plăci etc.) 37310
2320.12 Produse din ceramică refractară pentru construcţii (exceptând 37320
produsele din bioxid de siliciu)
2320.13 Cimenturi, betoane, mortare şi produse refractare similare n.c.a. 37330
2320.14 Alte articole din ceramică refractară 37340
2320.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
obţinere a produselor din ceramică refractară
2320.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88180*
obţinere a produselor din ceramică refractară

................ 233 Materiale de construcţie din argilă

................ 2331 Plăci şi dale din ceramică


2331.1 Plăci şi dale din ceramică
2331.10 Plăci şi dale din ceramică 37370
2331.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
obţinere a plăcilor şi dalelor din ceramică
2331.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88180*
obţinere a plăcilor şi dalelor din ceramică

................ 2332 Cărămizi, ţigle şi produse pentru construcţii, din argilă arsă
2332.1 Cărămizi, ţigle şi produse pentru construcţii, din argilă arsă
2332.11 Cărămizi şi dale din argilă arsă (exceptându-le pe cele 37350*
din ceramică refractară)
2332.12 Ţigle, coşuri de aerisire, capace, coşuri, ornamente arhitecturale 37350*
şi alte produse pentru construcţii, din ceramică
2332.13 Ţevi, conducte, jgheaburi şi fitinguri din ceramică 37360
2332.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
obţinere a cărămizilor, ţiglelor şi produselor pentru construcţii,
din argilă arsă

137
C – Industria prelucrătoare
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

234 Fabricarea altor articole din ceramică şi porţelan ..............................................................


Această grupă include fabricarea produselor finite din minereuri sau minerale nemetalice cum sunt
nisipul, pietrişul, piatra sau argila.

2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental ...................................


Această clasă include:
– fabricarea de articole de menaj din ceramică şi alte produse pentru uz casnic şi de toaletă
– fabricarea de statuete şi alte articole ornamentale din ceramică

Această clasă exclude:


– fabricarea imitaţiilor de bijuterii, vezi 3213
– fabricarea jucăriilor din ceramică, vezi 3240

2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică...............................................................................


Această clasă include:
– fabricarea obiectelor sanitare din ceramică, de exemplu: chiuvete, căzi, bideuri, rezervoare de apă
pentru toaletă etc.
– fabricarea altor obiecte sanitare din ceramică

Această clasă exclude:


– fabricarea articolelor din ceramică refractară, vezi 2320
– fabricarea materialelor ceramice pentru construcţie, vezi 233

2343 Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică............................................................


Această clasă include:
– fabricarea de izolatori electrici şi piese izolante din ceramică

Această clasă exclude:


– fabricarea articolelor din ceramică refractară, vezi 2320

2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică...........................................................................


Această clasă include:
– fabricarea magneţilor din ceramică şi ferită
– fabricarea de articole din ceramică pentru laboratoare sau de uz industrial şi chimic

Această clasă exclude:


– fabricarea pietrei artificiale (de exemplu marmură artificială), vezi 2223
– fabricarea articolelor din ceramică refractară, vezi 2320
– fabricarea materialelor ceramice pentru construcţii, vezi 233

2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a......................................................................................


Această clasă include:
– fabricarea de vase, recipiente şi articole similare din ceramică folosite pentru transport sau ambalat
– fabricarea altor produse ceramice n.c.a.

138
C – Industria prelucrătoare
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
2332.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88180*
obţinere a cărămizilor, ţiglelor şi produselor pentru construcţii,
din argilă arsă

................ 234 Alte produse din porţelan şi ceramică

................ 2341 Produse din ceramică pentru uz gospodăresc şi ornamental


2341.1 Produse din ceramică pentru uz gospodăresc şi ornamental
2341.11 Produse din porţelan pentru uz gospodăresc 37221*
2341.12 Produse pentru uz gospodăresc, altele decât cele din porţelan 37221*
2341.13 Statuete şi alte articole ornamentale din ceramică 37222
2341.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
obţinere a articolelor ceramice de uz gospodăresc şi ornamental
2341.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de obţi- 88180*
nere a articolelor ceramice de uz gospodăresc şi ornamental

................ 2342 Articole sanitare din ceramică


2342.1 Articole sanitare din ceramică
2342.10 Articole sanitare din ceramică 37210
2342.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
obţinere a articolelor sanitare din ceramică
2342.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88180*
obţinere a articolelor sanitare din ceramică

................ 2343 Izolatori şi piese izolante din ceramică


2343.1 Izolatori electrici din ceramică; piese izolante pentru maşini
sau echipamente electrice, din ceramică
2343.10 Izolatori electrici din ceramică; piese izolante pentru maşini 37292
sau echipamente electrice, din ceramică
2343.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
obţinere a izolatorilor şi pieselor izolante, din ceramică
2343.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88180*
obţinere a izolatorilor şi pieselor izolante, din ceramică

................ 2344 Alte produse tehnice din ceramică


2344.1 Alte produse tehnice din ceramică
2344.11 Produse din porţelan pentru laboratoare, pentru uz industrial 37291*
şi tehnic
2344.12 Produse pentru laboratoare, pentru uz industrial şi tehnic, 37291*
altele decât cele din porţelan 46932
Această subclasă elementară include:
– fabricarea magneţilor din ceramică sau ferită
2344.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
obţinere a altor produse tehnice din ceramică
2344.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88180*
obţinere a altor produse tehnice din ceramică

................ 2349 Alte produse ceramice


2349.1 Alte produse ceramice
2349.11 Articole ceramice pentru uz agricol şi pentru transportul sau 37291*
ambalarea produselor
2349.12 Alte articole din ceramică n.c.a. 37299
2349.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
obţinere a altor produse ceramice

139
C – Industria prelucrătoare
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

Această clasă exclude:


– fabricarea obiectelor sanitare din ceramică, vezi 2342
– fabricarea dinţilor artificiali, vezi 3250

235 Fabricarea cimentului, varului şi ipsosului...........................................................................

2351 Fabricarea cimentului ....................................................................................................................


Această clasă include:
– fabricarea de clincher şi ciment hidraulic, inclusiv ciment Portland, ciment aluminos, ciment de zgură
şi ciment superfosfatic

Această clasă exclude:


– fabricarea mortarelor şi a betoanelor refractare, vezi 2320
– fabricarea betoanelor şi mortarelor gata preparate şi a betoanelor şi mortarelor uscate,
vezi 2363, 2364
– fabricarea articolelor din ciment, vezi 2369
– fabricarea de ciment stomatologic, vezi 3250

2352 Fabricarea varului şi ipsosului......................................................................................................


Această clasă include:
– fabricarea varului stins, nestins şi a varului hidraulic
– fabricarea ipsosului din ghips calcinat sau sulfat calcinat
Această clasă include, de asemenea:
– fabricarea dolomitei calcinate

Această clasă exclude:


– fabricarea articolelor din ipsos, vezi 2362, 2369

236 Fabricarea articolelor din beton, ciment şi ipsos................................................................

2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcţii...................................................................


Această clasă include:
– fabricarea de articole prefabricate din beton, ciment sau piatră artificială pentru construcţii:
– dale, pietre de pavaj, cărămizi, borduri, foi, panouri, ţevi, stâlpi
– fabricarea de componente structurale prefabricate din ciment, beton sau piatră artificială pentru
clădiri şi construcţii industriale

2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii ...................................................................


Această clasă include:
– fabricarea de produse pe bază de ipsos pentru construcţii:
– plăci, foi şi alte elemente arhitecturale etc.

140
C – Industria prelucrătoare
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
2349.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88180*
obţinere a altor produse ceramice

............... 235 Ciment, var şi ipsos

................ 2351 Ciment


2351.1 Ciment
2351.11 Clincher 37430
2351.12 Ciment portland, ciment aluminos, ciment de zgură şi cimenturi 37440
hidraulice similare
2351.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
obţinere a cimentului
2351.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88180*
obţinere a cimentului

................ 2352 Var şi ipsos


2352.1 Var nestins, var stins şi var hidraulic
2352.10 Var nestins, var stins şi var hidraulic 37420
2352.2 Ipsos
2352.20 Ipsos 37410
2352.3 Dolomită calcinată sau aglomerată
2352.30 Dolomită calcinată sau aglomerată 37450
2352.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
obţinere a varului şi ipsosului
2352.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88180*
obţinere a varului şi ipsosului

............... 236 Articole din beton, ciment şi ipsos

................ 2361 Produse din beton, pentru construcţii


2361.1 Produse din beton, pentru construcţii
2361.11 Ţigle, plăci, dale, blocuri şi alte elemente din ciment, beton şi 37540
din piatră artificială
2361.12 Elemente prefabricate din ciment, beton sau piatră artificială, 37550
pentru construcţii
2361.2 Construcţii prefabricate din beton
2361.20 Construcţii prefabricate din beton 38704
Această subclasă elementară include:
– articole prefabricate din beton, pentru construcţii, complet
asamblate şi utilizabile imediat sau neasamblate
– articole incomplete pentru construcţii, asamblate sau nu, cu
caracter de construcţii prefabricate
Construcţiile pot fi destinate locuirii, ca spaţiu de lucru,
pentru magazine, şoproane, garaje, sere şi pentru alte utilizări.
2361.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
obţinere a elementelor din beton, pentru construcţii
2361.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88180*
obţinere a elementelor din beton, pentru construcţii

................ 2362 Produse din ipsos pentru construcţii


2362.1 Produse din ipsos pentru construcţii
2362.10 Produse din ipsos pentru construcţii 37530*
2362.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
obţinere a produselor din ipsos pentru construcţii
2362.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88180*
obţinere a produselor din ipsos pentru construcţii

141
C – Industria prelucrătoare
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

2363 Fabricarea betonului ......................................................................................................................


Această clasă include:
– fabricarea betoanelor şi mortarelor gata preparate, precum şi a amestecurilor uscate pentru mortare
şi betoane

Această clasă exclude:


– fabricarea cimenturilor refractare, vezi 2320

2364 Fabricarea mortarului.....................................................................................................................


Această clasă include:
– fabricarea mortarelor sub formă de pulbere

Această clasă exclude:


– fabricarea mortarelor refractare, vezi 2320
– fabricarea betoanelor şi mortarelor uscate, vezi 2363

2365 Fabricarea produselor din azbociment ........................................................................................


Această clasă include:
– fabricarea de produse pentru construcţii, pe bază de substanţe vegetale (talaş, paie, trestie, stuf)
aglomerate cu ciment, ipsos sau alt liant mineral
– fabricarea articolelor din azbociment sau din ciment cu fibre de celuloză sau altele similare, cum ar fi:
– foi ondulate şi de alte tipuri, panouri, ţigle, tuburi, ţevi, rezervoare, vase, bazine, chiuvete,
butelii, mobilă, cadre de ferestre etc.

2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos....................................................................


Această clasă include:
– fabricarea altor produse din beton, ciment, ipsos sau piatră artificială:
– statui, mobilier, basoreliefuri, vaze, ghivece de flori etc.

237 Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei ....................................................................................

2370 Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei ..........................................................................................


Această clasă include:
– tăierea, fasonarea şi prelucrarea pietrei pentru a fi utilizate în construcţia de clădiri, de monumente
funerare, de drumuri, ca material de acoperire etc.
– fabricarea mobilierului de piatră

Această clasă exclude:


– activităţi în cariere, de exemplu, producţia de pietre neprelucrate, vezi 0811
– producţia de pietre de moară, pietre abrazive şi produse similare, vezi 239

239 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice .............................................................


Această grupă include fabricarea altor produse din minerale nemetalice.

2391 Fabricarea de produse abrazive....................................................................................................

142
C – Industria prelucrătoare
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
................ 2363 Beton
2363.1 Beton
2363.10 Beton 37510*
2363.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
obţinere a betonului
2363.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88180*
obţinere a betonului

................ 2364 Mortare


2364.1 Mortare
2364.10 Mortare 37510*
2364.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
obţinere a mortarelor
2364.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88180*
obţinere a mortarelor

................ 2365 Azbociment


2365.1 Articole din azbociment
2365.11 Panouri, blocuri şi articole similare din fibre vegetale, paie 37520
sau deşeuri de lemn, aglomerate cu lianţi minerali
2365.12 Articole din azbociment, ciment cu fibre de celuloză sau 37570
similare
2365.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor
de obţinere a produselor din azbociment
2365.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor 88180*
de obţinere a produselor din azbociment

................ 2369 Alte articole din beton, ipsos şi ciment


2369.1 Alte articole din beton, ipsos şi ciment
2369.11 Alte articole din ipsos sau pe bază de ipsos n.c.a. 37530*
2369.19 Alte articole din ciment, beton sau piatră artificială n.c.a. 37560
2369.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
obţinere a produselor din azbociment, a altor articole din
ipsos, beton sau ciment
2369.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88180*
obţinere a produselor din azbociment, a altor articole din ipsos,
beton sau ciment

................ 237 Piatră tăiată, fasonată, finisată

................ 2370 Piatră tăiată, fasonată, finisată


2370.1 Piatră tăiată, fasonată, finisată
2370.11 Marmură, travertin şi alabastru, prelucrate, şi articole din 37610
acestea (cu excepţia pavajelor, bordurilor, dalelor şi articolelor
similare); granule, criblură şi pudră din marmură, travertin,
alabastru, colorate artificial
2370.12 Alte pietre ornamentale sau pentru construcţii, prelucrate şi 37690
articole din acestea; alte granule şi pudră din piatră naturală
colorată artificial; articole din şisturi aglomerate
2370.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
prelucrare a pietrei
2370.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88180*
prelucrare a pietrei

................ 239 Alte produse din minerale nemetalice

............... 2391 Produse abrazive

143
C – Industria prelucrătoare
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

Această clasă include:


– fabricarea pietrelor de moară, a pietrelor de şlefuit sau polizat şi a produselor abrazive naturale sau
artificiale pe suport, inclusiv produse aplicate pe un suport moale, de exemplu, hârtie abrazivă

2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a. ...........................................................


Această clasă include:
– fabricarea materialelor de fricţiune şi a pieselor cu baza din substanţă minerală sau celuloză
– fabricarea de materiale minerale izolatoare:
– vată minerală, azbest şi alte produse similare; vermiculită exfoliată; argile expandate şi izolanţi
termici, izolanţi fonici sau absorbanţi fonici
– fabricarea de articole din diverse substanţe minerale:
– mică prelucrată şi articole din mică, din turbă, din grafit (altele decât cele electrice) etc.
– fabricarea articolelor din bitum sau din materiale similare, de exemplu adezivi pe bază de bitum,
smoală de cărbune etc.
– fabricarea fibrelor şi produselor din carbon şi grafit (exceptând electrozii şi aplicaţiile electrice)
– fabricarea corindonului artificial

Această clasă exclude:


– fabricarea vatei de sticlă şi a produselor neţesute din aceasta, vezi 2314
– fabricarea electrozilor din grafit, vezi 2790

24 Industria metalurgică ..............................................................................................................


Această diviziune include activităţi de turnare şi/sau rafinare a metalelor feroase şi neferoase din mi-
nereu, lingouri sau deşeuri, utilizând tehnologii metalurgice diverse. Această diviziune cuprinde şi fa-
bricarea de aliaje metalice şi superaliaje, prin introducerea de elemente chimice în metalele pure.
Produsele rezultate după topire şi rafinare, de obicei sub formă de lingouri, sunt prelucrate prin lami-
nare, tragere sau extrudare, pentru a obţine table, benzi, bare, tije, sârmă sau fire, ţevi şi diferite profi-
luri, ori sunt folosite, în stare topită, la realizarea de piese turnate şi de alte produse metalice.

241 Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje ....................................


Această grupă include activităţi de rafinare a minereului de fier; elaborarea fontei de primă fuziune sub
formă topită sau solidă, elaborarea oţelului din fontă; fabricarea feroaliajelor şi a produselor din oţel.

2410 Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje ...............................................


Această clasă include:
– producţia de fontă brută sub formă de lingouri, blocuri şi alte forme primare
– producţia de feroaliaje
– fabricarea de produse feroase prin rafinarea directă a fontei
– producerea de oțel de înaltă puritate prin electroliză sau alte procedee chimice
– retopirea deşeurilor de lingotieră de fontă sau oţel
– producerea granulelor şi a pulberii de fontă sau oţel
– producerea oţelului sub formă de lingouri sau alte forme primare
– producerea de semifabricate din oţel
– fabricarea de produse plate din oţel, prin laminare la rece şi la cald
– fabricarea barelor şi a tijelor din oţel prin laminare la cald

144
C – Industria prelucrătoare
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
2391.1 Produse abrazive
2391.11 Pietre de moară, pietre de polizor, pietre de rectificat şi similare, 37910*
fără cadru, pentru maşini de debavurat şi părţi ale acestora, din
piatră naturală, sau abrazivi naturali ori artificiali sau ceramici
2391.12 Praf sau granule abrazive aplicate pe suport textil, hârtie sau 37910*
carton
2391.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
obţinere a produselor abrazive
2391.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88180*
obţinere a produselor abrazive

................ 2399 Alte produse din minerale nemetalice n.c.a.


2399.1 Alte produse din minerale nemetalice n.c.a.
2399.11 Fibre din azbest; amestecuri pe bază de azbest şi carbonat de 37920
magneziu; articole din aceste amestecuri sau din azbest;
materiale de fricţiune pentru frâne, ambreiaje şi similare,
nemontate
2399.12 Articole din bitum sau din materiale similare 37930
2399.13 Amestecuri bituminoase pe bază de bitum şi de piatră 37940
naturală sau artificială, bitum natural sau substanţe
asemănătoare ca lianţi
2399.14 Grafit artificial; grafit coloidal sau semicoloidal; preparate 37950
semifabricate pe bază de grafit sau alt tip de carbon
2399.15 Corindon artificial 37960
2399.19 Produse din minerale nemetalice n.c.a. 37990
Această subclasă elementară include:
– caolin calcinat
2399.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
obţinere a altor produse din minerale nemetalice n.c.a.
2399.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88180*
obţinere a altor produse din minerale nemetalice n.c.a.

................ 24 Produse ale industriei metalurgice

................ 241 Metale feroase sub forme primare şi feroaliaje

................ 2410 Metale feroase sub forme primare şi feroaliaje


2410.1 Produse siderurgice de bază
2410.11 Fonte brute şi fonte-oglindă, în lingouri, blocuri sau alte forme 41111
primare
2410.12 Feroaliaje 41112
41113
41114
41115
2410.13 Produse feroase obţinute prin reducerea directă a minereului 41116
de fier şi a altor produse feroase spongioase, în lingouri, granule
sau forme similare; fier având o puritate minimă de 99,94%,
în lingouri, granule sau forme similare

145
C – Industria prelucrătoare
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

– fabricarea profilurilor cu secţiune deschisă prin laminare la cald, din oţel


– fabricarea de palplanşe şi profiluri deschise sudate, din oţel
– fabricarea de profiluri pentru căi de rulare (şine), din oţel

Această clasă exclude:


– laminarea la rece a barelor, vezi 2431

146
C – Industria prelucrătoare
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
2410.14 Granule şi pulberi de fontă brută, fontă-oglindă sau oţel 39350
41117
2410.2 Oţel brut
2410.21 Lingouri sau alte forme primare şi semifabricate, din oţel nealiat 41121
2410.22 Lingouri sau alte forme primare şi semifabricate, din oţel inoxidabil 41122*
2410.23 Lingouri sau alte forme primare şi semifabricate, din alte oţeluri 41122*
aliate
2410.3 Produse plate laminate la cald, din oţel
2410.31 Produse plate laminate la cald, din oţel nealiat, cu o lăţime mai 41211
mare sau cel mult egală cu 600 mm
2410.32 Produse plate laminate la cald, din oţel nealiat, cu o lăţime mai 41212
mică de 600 mm
2410.33 Produse plate laminate la cald, din oţel inoxidabil, cu o lăţime 41213*
mai mare sau cel mult egală cu 600 mm
2410.34 Produse plate laminate la cald, din oţel inoxidabil, cu o lăţime 41214*
mai mică de 600 mm
2410.35 Produse plate laminate la cald, din oţel aliat, cu o lăţime mai 41213*
mare sau cel mult egală cu 600 mm 41223*
2410.36 Produse plate laminate la cald, din oţel aliat, cu o lăţime mai 41214*
mică de 600 mm
2410.4 Produse plate laminate la rece, din oţel, cu o lăţime mai mare
sau cel mult egală cu 600 mm
2410.41 Produse plate laminate la rece, din oţel nealiat, cu o lăţime 41221
mai mare sau cel mult egală cu 600 mm
2410.42 Produse plate laminate la rece, din oţel inoxidabil, cu o lăţime 41223*
mai mare sau cel mult egală cu 600 mm
2410.43 Produse plate laminate la rece, din oţel aliat, cu o lăţime mai 41223*
mare sau cel mult egală cu 600 mm
2410.5 Produse plate laminate, din oţel, placate sau acoperite cu oţel
şi produse plate laminate din oţel rapid şi oţel cu siliciu
2410.51 Produse plate laminate, din oţel nealiat, cu o lăţime mai mare 41231*
sau cel mult egală cu 600 mm, placate sau acoperite
2410.52 Produse plate laminate, din alte oţeluri aliate, cu o lăţime mai 41232
mare sau cel mult egală cu 600 mm, placate sau acoperite
2410.53 Produse plate laminate, din oţel cu siliciu, cu o lăţime mai mare 41233*
sau cel mult egală cu 600 mm
2410.54 Produse plate laminate, din oţel cu siliciu, cu o lăţime mai mică 41233*
de 600 mm
2410.55 Produse plate laminate, din oţel rapid, cu o lăţime mai mică 41234
de 600 mm
2410.6 Bare, fire şi tije laminate la cald, din oţel
2410.61 Fire şi tije laminate la cald, din oţel nealiat 41241
2410.62 Alte bare şi tije, din oţel, extrudate, forjate, laminate sau trase 41242
la cald, incluzând şi cele care au suferit deformări după laminare
2410.63 Fire şi tije laminate sau trase la cald, din oţeluri inoxidabile, în colaci 41243*
2410.64 Bare şi profile din oţel inoxidabil, laminate, trase la cald, 41244*
forjate sau extrudate, incluzând şi cele care au suferit 41273*
deformări după laminare
2410.65 Fire şi tije laminate la cald, din alte oţeluri aliate 41243*
2410.66 Alte bare şi tije din oţel aliat, forjate, laminate la cald, trase 41244*
la cald sau extrudate, incluzând şi cele care au suferit 41271*
deformări după laminare 41272*
41273*
2410.67 Bare şi profile găurite 41275
2410.7 Profile cu secţiune deschisă, din oţel, prelucrate la cald,
palplanşe din oţel şi şine laminate de cale ferată sau tramvai
2410.71 Profile cu secţiune deschisă, laminate sau trase la cald, 41251
extrudate, din oţel nealiat

147
C – Industria prelucrătoare
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

242 Producţia de tuburi, ţevi, profiluri tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel ......

2420 Producţia de tuburi, ţevi, profiluri tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel....................
Această clasă include:
– fabricarea tuburilor şi ţevilor cu secţiune circulară sau rectangulară şi a ţaglelor cu secţiune circulară
pentru prelucrări ulterioare prin laminare la cald, extrudare la cald sau prin alte tehnologii de prelu-
crare la cald a unui produs intermediar, produs ce poate fi sub formă de bară sau bloc obţinut prin
laminare la cald sau turnare continuă
– fabricarea ţevilor şi tuburilor din semifabricate laminate şi extrudate la cald, prin procese de laminare
sau tragere la rece a ţevilor şi tuburilor cu secţiune circulară şi prin tragere la rece numai pentru ţevi
şi tuburi cu secţiune rectangulară şi profiluri tubulare
– fabricarea tuburilor şi ţevilor cu diametrul exterior de peste 406,4 mm, formate la rece din produse
plate laminate la cald, sudate longitudinal sau elicoidal
– fabricarea de tuburi şi ţevi cu secţiune circulară având diametrul exterior de 406,4 mm sau mai mic,
prin formare continuă la rece sau la cald din produse plate obţinute prin laminare la cald sau rece, su-
date longitudinal sau elicoidal şi a tuburilor şi ţevilor cu secţiune rectangulară, obţinute prin formare
continuă la cald sau la rece din bandă laminată la cald sau la rece şi sudate longitudinal
– fabricarea tuburilor şi ţevilor de precizie, sudate longitudinal, având diametrul exterior de 406,4 mm sau
mai mic, obţinute prin formare la cald sau la rece din bandă laminată la cald sau la rece, destinată pre-
lucrărilor ulterioare (laminare, tragere sau formare la rece) pentru obţinerea de ţevi şi profiluri rectangulare
– fabricarea de flanşe plate şi flanşe cu guler forjate, realizate prin prelucrarea produselor din oţel
laminate la cald
– fabricarea fitingurilor ce se montează prin sudură (coturi, reducţii), realizate prin forjarea tuburilor de
oţel laminate la cald
– fitinguri filetate şi alte fitinguri de oţel nesudate pentru tuburi sau ţevi

Această clasă exclude:


– fabricarea tuburilor şi ţevilor din oţel, fără sudură, prin turnare centrifugală, vezi 2452

148
C – Industria prelucrătoare
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
2410.72 Profile cu secţiune deschisă, laminate sau trase la cald, 41274*
extrudate, din oţel inoxidabil
2410.73 Profile cu secţiune deschisă, laminate sau trase la cald, 41274*
extrudate, din alte oţeluri aliate
2410.74 Palplanşe din oţel şi profile deschise obţinute prin sudură 41252
2410.75 Profile pentru căi de rulare (şine de cale ferată sau tramvai), 41253
din oţel
2410.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
obţinere a produselor feroase sub formă primară şi a
feroaliajelor
2410.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88213*
obţinere a produselor feroase sub formă primară şi a
feroaliajelor

................ 242 Tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru


acestea, din oţel

................ 2420 Tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea,


din oţel
2420.1 Tuburi, ţevi şi profile tubulare din oţel, nesudate
2420.11 Ţevi folosite la instalaţiile de gaz sau petrol, nesudate, din oţel 41281
2420.12 Burlane de foraj, conducte, prăjini de foraj, din oţel, utilizate în 41282
industria de petrol şi gaze, nesudate
2420.13 Alte tuburi şi ţevi din oţel, cu secţiune circulară 41283
2420.14 Tuburi şi ţevi cu secţiune necirculară şi profile tubulare, din oţel 41284
2420.2 Tuburi şi ţevi din oţel, sudate, cu secţiune circulară, cu dia-
metrul exterior mai mare de 406,4 mm
2420.21 Ţevi din oţel folosite la transportul gazelor sau petrolului, 41285*
cu un diametru exterior mai mare de 406,4 mm
2420.22 Burlane de foraj, conducte, prăjini de foraj, din oţel, utilizate 41286*
în industria de forare a petrolului şi gazelor, sudate, cu un
diametru exterior mai mare de 406,4 mm
2420.23 Alte tuburi şi ţevi din oţel, cu secţiune circulară, sudate, cu 41287*
diametrul exterior mai mare de 406,4 mm
2420.24 Alte tuburi şi ţevi din oţel, cu secţiune circulară, sudate la exterior, 41289*
nituite sau prin îmbinări similare, cu un diametru exterior mai
mare de 406,4 mm
2420.3 Tuburi şi ţevi din oţel, cu diametru exterior mai mic sau cel
puţin egal cu 406,4 mm, sudate
2420.31 Ţevi sudate din oţel, folosite la transportul gazelor sau 41285*
petrolului, cu un diametru exterior mai mic sau cel mult egal
cu 406,4 mm
2420.32 Burlane de foraj, conducte, prăjini de foraj din oţel, utilizate 41286*
în industria de forare a petrolului şi gazelor, sudate, cu un
diametru exterior mai mic sau cel mult egal cu 406,4 mm
2420.33 Alte tuburi şi ţevi din oţel, cu secţiune circulară, sudate, 41287*
cu diametrul exterior mai mic sau cel mult egal cu 406,4 mm
2420.34 Tuburi şi ţevi din oţel, sudate, cu secţiune necirculară, cu 41288
diametrul exterior mai mic sau cel mult egal cu 406,4 mm
2420.35 Alte tuburi şi ţevi din oţel, sudate la exterior, nituite sau 41289*
obţinute prin îmbinări similare, cu un diametru exterior mai
mic sau cel mult egal cu 406,4 mm
2420.4 Accesorii de ţevărie din oţel, neturnate
2420.40 Accesorii de ţevărie din oţel, neturnate 41293
2420.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
obţinere a tuburilor, ţevilor, profilelor găurite şi accesoriilor din
oţel

149
C – Industria prelucrătoare
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

243 Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oţelului ..........................................


Această grupă include fabricarea altor produse prin prelucrarea la rece a oţelului.

2431 Tragerea la rece a barelor ..............................................................................................................


Această clasă include:
– fabricarea barelor şi profilurilor din oţel, prin tragere la rece

Această clasă exclude:


– tragerea sârmei, vezi 2434

2432 Laminarea la rece a benzilor înguste............................................................................................


Această clasă include:
– fabricarea produselor plate laminate din oţel, acoperite sau nu, în colaci sau în bucăţi drepte, cu o
lăţime mai mică de 600 mm, obţinute prin relaminarea la rece a produselor plate sau a barelor de oţel
laminate la cald

2433 Producţia de profiluri obţinute la rece..........................................................................................


Această clasă include:
– fabricarea profilurilor deschise din oţel obţinute prin laminări succesive la rece sau prin îndoirea
produselor plate
– fabricarea prin formare sau îndoire la rece a foilor pliate şi a panourilor tip sandvici

2434 Trefilarea firelor la rece ..................................................................................................................


Această clasă include:
– fabricarea de sârmă din oţel, prin trefilarea la rece a barelor din oţel

Această clasă exclude:


– fabricarea barelor şi a profilurilor pline din oţel, prin tragere la rece, vezi 2431
– fabricarea articolelor din sârmă, vezi 2593

150
C – Industria prelucrătoare
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
2420.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor 88213*
de obţinere a tuburilor, ţevilor, profilelor găurite şi accesoriilor
din oţel

................ 243 Alte produse metalurgice obţinute prin prelucrarea


primară a oţelului

............... 2431 Bare trase la rece


2431.1 Bare trase şi profile pline, din oţel nealiat
2431.10 Bare trase şi profile pline, din oţel nealiat 41261
2431.2 Bare trase şi profile pline, din oţel aliat, altul decât oţelul
inoxidabil
2431.20 Bare trase şi profile pline, din oţel aliat, altul decât oţelul 41264*
inoxidabil 41271*
41272*
41274*
2431.3 Bare trase şi profile pline, din oţel inoxidabil
2431.30 Bare trase şi profile pline, din oţel inoxidabil 41244*
41264*
2431.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
obţinere a barelor trase la rece
2431.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88213*
obţinere a barelor trase la rece

................ 2432 Benzi înguste laminate la rece


2432.1 Produse plate laminate la rece, din oţel, neacoperite,
cu lăţimea mai mică de 600 mm
2432.10 Produse plate laminate la rece, din oţel, neacoperite, cu 41222
lăţimea mai mică de 600 mm 41224
2432.2 Produse plate acoperite (placate), laminate la rece, din oţel,
cu lăţimea mai mică de 600 mm
2432.20 Produse plate acoperite (placate), laminate la rece, din oţel, 41231*
cu lăţimea mai mică de 600 mm
2432.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
obţinere a benzilor înguste, laminate la rece
2432.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88213*
obţinere a benzilor înguste, laminate la rece

................ 2433 Profile din oţel obţinute la rece


2433.1 Profile din oţel obţinute la rece
2433.11 Profile din oţel nealiat, obţinute la rece 41262*
2433.12 Profile din oţel inoxidabil, obţinute la rece 41274*
2433.2 Tablă striată din oţel nealiat
2433.20 Tablă striată din oţel nealiat 41262*
2433.3 Panouri tip sandviş din tablă de oţel, acoperită
2433.30 Panouri tip sandviş din tablă de oţel, acoperită 42190*
2433.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
fabricare a profilelor obţinute la rece
2433.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88213*
fabricare a profilelor obţinute la rece

................ 2434 Sârmă trasă la rece


2434.1 Sârmă trasă la rece
2434.11 Sârmă trasă la rece din oţel nealiat 41263
2434.12 Sârmă trasă la rece din oţel inoxidabil 41265*
2434.13 Sârmă trasă la rece din alte tipuri de oţel aliat 41265*
2434.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
obţinere a sârmei trase la rece

151
C – Industria prelucrătoare
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

244 Producţia metalelor preţioase şi a altor metale neferoase ...............................................

2441 Producţia metalelor preţioase .......................................................................................................


Această clasă include:
– producţia metalelor preţioase de bază
– producţia şi rafinarea metalelor preţioase în formă brută sau prelucrată: aur, argint, platină etc., din
minereu şi deşeuri
– producţia aliajelor din metale preţioase
– producţia semifabricatelor din metale preţioase
– producţia de metale comune, argintate
– producţia de metale comune sau argint, aurite
– producţia de platină, precum şi de metale comune, aur sau argint, platinate
Această clasă include, de asemenea:
– fabricarea prin tragere a firelor din metale preţioase
– fabricarea foiţelor din metale preţioase prin laminare

Această clasă exclude:


– turnarea metalelor neferoase, vezi 2453, 2454
– fabricarea bijuteriilor din metale preţioase, vezi 3212

2442 Metalurgia aluminiului....................................................................................................................


Această clasă include:
– producerea aluminiului din alumină
– producerea aluminiului prin rafinarea electrolitică a deşeurilor de aluminiu
– producerea de aliaje pe baza de aluminiu
– producerea de semifabricate din aluminiu
Această clasă include, de asemenea:
– fabricarea prin tragere a sârmei din aluminiu
– producerea oxidului de aluminiu (alumina)
– producerea foliei de ambalaj din aluminiu
– fabricarea laminatelor de aluminiu din folii în care aluminiul este principalul component

Această clasă exclude:


– turnarea metalelor neferoase, vezi 2453, 2454

2443 Producţia plumbului, zincului şi cositorului ................................................................................


Această clasă include:
– producerea de plumb, zinc şi cositor din minereuri
– producerea de plumb, zinc şi cositor prin rafinarea electrolitică a deşeurilor de plumb, zinc şi cositor
– producerea aliajelor de plumb, zinc şi cositor
– producerea de semifabricate din plumb, zinc şi cositor
Această clasă include, de asemenea:
– fabricarea prin tragere a sârmei din aceste metale
– producerea foilor de cositor

Această clasă exclude:


– turnarea metalelor neferoase, vezi 2453, 2454

152
C – Industria prelucrătoare
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
2434.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor 88213*
de obţinere a sârmei trase la rece

................ 244 Metale preţioase şi alte metale neferoase

................ 2441 Metale preţioase


2441.1 Argint, în stare brută, semiprelucrat sau sub formă de pulbere
2441.10 Argint, în stare brută, semiprelucrat sau sub formă de pulbere 41310
2441.2 Aur, în stare brută, semiprelucrat sau sub formă de pulbere
2441.20 Aur, în stare brută, semiprelucrat sau sub formă de pulbere 41320
2441.3 Platină, în stare brută, semiprelucrată sau sub formă de
pulbere
2441.30 Platină, în stare brută, semiprelucrată sau sub formă de pulbere 41330
2441.4 Metale de bază sau argint, placate cu aur, semiprelucrate
2441.40 Metale de bază sau argint, placate cu aur, semiprelucrate 41340
2441.5 Metale de bază placate cu argint şi metale de bază, argint
sau aur placate cu platină, semiprelucrate
2441.50 Metale de bază placate cu argint şi metale de bază, argint 41350
sau aur placate cu platină, semiprelucrate
2441.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor
de obţinere a metalelor preţioase
2441.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor 88213*
de obţinere a metalelor preţioase

................ 2442 Aluminiu


2442.1 Aluminiu brut; alumină
2442.11 Aluminiu brut 41431
2442.12 Oxid de aluminiu, exceptând electrocorindonul 41432
2442.2 Produse semifabricate din aluminiu şi din aliaje de aluminiu
2442.21 Pulberi şi pelete din aluminiu 41531
2442.22 Bare şi profile din aluminiu 41532
2442.23 Sârmă din aluminiu 41533
2442.24 Plăci, table şi benzi de aluminiu cu grosimea mai mare 41534
de 0,2 mm
2442.25 Folie de aluminiu, cu grosimea mai mică sau cel mult egală 41535
cu 0,2 mm
2442.26 Tuburi, ţevi şi fitinguri pentru ţevi, din aluminiu 41536
2442.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor
de obţinere a aluminiului
2442.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor 88213*
de obţinere a aluminiului

................ 2443 Plumb, zinc şi cositor


2443.1 Plumb, zinc şi cositor, în stare brută
2443.11 Plumb, în stare brută 41441
2443.12 Zinc, în stare brută 41442
2443.13 Cositor, în stare brută 41443
2443.2 Produse semifabricate din plumb, zinc, cositor şi aliaje
ale acestora
2443.21 Plăci, foi şi pulberi din plumb 41542
2443.22 Pulberi, praf şi pelete din zinc 41544
2443.23 Bare, profile, foi şi sârmă din zinc 41545
2443.24 Bare, profile şi sârmă din cositor 41547
2443.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor
de obţinere a plumbului, zincului şi cositorului
2443.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor 88213*
de obţinere a plumbului, zincului şi cositorului

153
C – Industria prelucrătoare
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

2444 Metalurgia cuprului ........................................................................................................................


Această clasă include:
– producerea de cupru din minereu
– producerea de cupru prin rafinarea electrolitică a deşeurilor de cupru
– producerea aliajelor de cupru
– producerea de benzi şi de fire fuzibile pe bază de cupru
– producerea semifabricatelor din cupru
Această clasă include, de asemenea:
– fabricarea prin tragere a sârmei de cupru

Această clasă exclude:


– turnarea metalelor neferoase, vezi 2453, 2454

2445 Producţia altor metale neferoase..................................................................................................


Această clasă include:
– producerea de crom, mangan, nichel etc. din minereuri sau oxizi
– producerea de crom, mangan, nichel etc. prin rafinarea electrolitică şi aluminotermică a deşeurilor de
crom, mangan, nichel etc.
– producerea aliajelor de crom, mangan, nichel etc.
– producerea semifabricatelor din crom, mangan, nichel etc.
Această clasă include, de asemenea:
– fabricarea prin tragere a sârmei din aceste metale

Această clasă exclude:


– turnarea metalelor neferoase, vezi 2453, 2454

2446 Prelucrarea combustibililor nucleari ............................................................................................


Această clasă include:
– producerea de uraniu din minereuri
– topirea şi rafinarea uraniului

154
C – Industria prelucrătoare
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
................ 2444 Cupru
2444.1 Cupru brut; mate de cupru; cupru cementat
2444.11 Mate de cupru; cupru cementat 41411
2444.12 Cupru nerafinat; anozi din cupru pentru rafinarea electrolitică 41412
2444.13 Cupru rafinat şi aliaje din cupru, brut; aliaje intermediare din 41413
cupru
2444.2 Produse semifinisate din cupru sau aliaje de cupru
2444.21 Pulberi şi pelete din cupru 41511
2444.22 Bare şi profile din cupru 41512
2444.23 Sârmă din cupru 41513
2444.24 Plăci, table şi benzi din cupru, cu o grosime mai mare 41514
de 0,15 mm
2444.25 Folie de cupru cu grosimea mai mică sau cel mult egală 41515
cu 0,15 mm
2444.26 Tuburi, ţevi şi accesorii de ţevărie, din cupru 41516
2444.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
obţinere a cuprului
2444.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88213*
obţinere a cuprului

................ 2445 Alte metale neferoase


2445.1 Nichel brut şi produse intermediare rezultate din metalurgia
nichelului
2445.11 Nichel brut 41422
2445.12 Mate din nichel, oxizi aglomeraţi din nichel şi alte produse 41421
intermediare ale metalurgiei nichelului
2445.2 Produse semifabricate din nichel sau aliaje din nichel
2445.21 Pulberi şi pelete din nichel 41521
2445.22 Bare, profile şi sârmă din nichel 41522
2445.23 Plăci, benzi şi foi din nichel 41523
2445.24 Tuburi, ţevi şi accesorii din nichel 41524
2445.3 Alte metale neferoase şi articole din acestea; cermeţi; cenuşă
şi reziduuri, conţinând metale sau compuşi metalici
2445.30 Alte metale neferoase şi articole din acestea; cermeţi; cenuşă 41601
şi reziduuri, conţinând metale sau compuşi metalici 41602
41603
41604
2445.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
obţinere a altor metale neferoase
2445.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88213*
obţinere a altor metale neferoase

................ 2446 Combustibili nucleari


2446.1 Uraniu natural şi compuşii lui; aliaje, dispersii (inclusiv cer-
menţi), produse ceramice şi amestecuri conţinând uraniu natu-
ral sau compuşi de uraniu natural
2446.10 Uraniu natural şi compuşii lui; aliaje, dispersii (inclusiv cermenţi), 33610
produse ceramice şi amestecuri conţinând uraniu natural sau
compuşi de uraniu natural
2446.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
obţinere a combustibililor nucleari
2446.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88152*
obţinere a combustibililor nucleari

155
C – Industria prelucrătoare
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

245 Turnarea metalelor ......................................................................................................................


Această grupă include fabricarea de produse semifinite şi diverse produse obţinute prin turnarea metalelor.

Această grupă exclude:


– fabricarea produselor turnate finite, cum sunt:
– cazane şi radiatoare, vezi 2521
– articole gospodăreşti obţinute prin turnare, vezi 2599

2451 Turnarea fontei................................................................................................................................


Această clasă include activităţile desfăşurate în turnătoriile de fontă.
Această clasă include:
– fabricarea semifabricatelor turnate din fontă
– fabricarea produselor turnate din fontă cenuşie
– fabricarea produselor turnate din fontă cu grafit nodular
– fabricarea produselor turnate din fontă maleabilă
– fabricarea tuburilor, ţevilor, profilurilor turnate şi a fitingurilor pentru tuburi şi ţevi, din fontă
– fabricarea fitingurilor turnate pentru tuburi şi ţevi din oţel

2452 Turnarea oţelului.............................................................................................................................


Această clasă include activităţile desfăşurate în oţelării:
– fabricarea semifabricatelor turnate din oţel
– fabricarea produselor finite turnate din oţel
– fabricarea ţevilor şi tuburilor fără sudură, din oţel, prin turnare centrifugală

2453 Turnarea metalelor neferoase uşoare...........................................................................................


Această clasă include:
– fabricarea semifabricatelor turnate din aluminiu, magneziu, titan, zinc etc.
– fabricarea produselor turnate din metale uşoare

2454 Turnarea altor metale neferoase ...................................................................................................


Această clasă include:
– fabricarea pieselor turnate din metale neferoase (exclusiv metale uşoare)
– fabricarea pieselor turnate din metale preţioase
– turnarea prin injecţie a pieselor din metale neferoase

25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini,


utilaje şi instalaţii ..................................................................................................
Această diviziune cuprinde fabricarea produselor din metal (containere, structuri şi alte părţi compo-
nente), de obicei cu o funcţie statică, imobilă, spre deosebire de diviziunile următoare 26-30, care se re-
feră la combinaţii sau asamblări ale unor astfel de produse metalice (uneori cu alte materiale) în unităţi
complexe care, dacă nu sunt în totalitate electrice, electronice sau optice, funcţionează cu părţi compo-
nente mobile. Fabricarea armamentului şi muniţiei este, de asemenea, inclusă în această diviziune.
Această diviziune exclude:
– activităţi ale unităţilor specializate de reparaţii şi întreţinere, vezi 331
– instalarea specializată a maşinilor şi a altor bunuri în clădiri, vezi 3320

251 Fabricarea de construcţii metalice ........................................................................................


Această grupă cuprinde fabricarea de construcţii metalice (cum ar fi structurile metalice sau părţi pentru
construcţii).

156
C – Industria prelucrătoare
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
................ 245 Piese turnate

................ 2451 Piese turnate din fontă


2451.1 Piese turnate din fontă
2451.11 Piese turnate din fontă maleabilă 89310*
2451.12 Piese turnate din fontă cu grafit nodular 89310*
2451.13 Piese turnate din fontă cenuşie 89310*
2451.2 Tuburi, ţevi şi profile tubulare, turnate din fontă
2451.20 Tuburi, ţevi şi profile tubulare, turnate din fontă 41291*
2451.3 Tuburi sau fitinguri, turnate din fontă
2451.30 Tuburi sau fitinguri, turnate din fontă 41292*
2451.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
turnare a fontei
2451.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 89310*
turnare a fontei

................ 2452 Piese turnate din oţel


2452.1 Piese turnate din oţel
2452.10 Piese turnate din oţel 89310*
2452.2 Ţevi şi tuburi din oţel turnat centrifugal
2452.20 Ţevi şi tuburi din oţel turnat centrifugal 41291*
2452.3 Tuburi şi fitinguri din oţel turnat
2452.30 Tuburi şi fitinguri din oţel turnat 41292*

................ 2453 Piese turnate din metale uşoare


2453.1 Piese turnate din metale uşoare
2453.10 Piese turnate din metale uşoare 89310*

................ 2454 Piese turnate din alte metale neferoase


2454.1 Piese turnate din alte metale neferoase
2454.10 Piese turnate din alte metale neferoase 89310*

................ 25 Produse ale industriei construcţiilor metalice


şi produse din metal (excluzând maşini,
utilaje şi echipamente)

............... 251 Construcţii metalice

157
C – Industria prelucrătoare
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

2511 Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice...................


Această clasă include:
– fabricarea de structuri metalice pentru construcţii şi părţi componente ale acestora (turnuri, stâlpi,
grinzi cu zăbrele, poduri etc.)
– fabricarea de structuri metalice industriale (structuri pentru furnale, pentru echipamente de ridicat şi
manevrat etc.)
– fabricarea de construcţii prefabricate din metal:
– barăci metalice, elemente modulare pentru expoziţii etc.

Această clasă exclude:


– fabricarea părţilor componente pentru cazane navale sau pentru cazane industriale, vezi 2530
– fabricarea dispozitivelor pentru asamblarea liniilor de cale ferată, vezi 2599
– fabricarea secţiunilor de nave, vezi 3011

2512 Fabricarea de uşi şi ferestre din metal .........................................................................................


Această clasă include:
– fabricarea de uşi, ferestre, rame de uşi şi ferestre, praguri pentru uşi, obloane, din metal
– pereţi despărţitori din metal pentru fixarea pe podea

252 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice; producţia de radiatoare şi


cazane pentru încălzirea centrală............................................................................................
Această grupă include fabricarea de rezervoare, radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală.

2521 Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzirea centrală ....................................................


Această clasă include:
– fabricarea de cazane şi radiatoare pentru încălzire centrală

Această clasă exclude:


– fabricarea de cuptoare electrice şi boilere (încălzitoare de apă), vezi 2751

2529 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice ..........................................................


Această clasă include:
– fabricarea de rezervoare, cisterne şi containere metalice similare, instalate în mod normal ca dispo-
zitive pentru stocare sau utilizate în procese industriale
– fabricarea de recipiente metalice pentru gaze comprimate sau lichefiate

Această clasă exclude:


– fabricarea de butoaie, bidoane, canistre, cuve, cutii metalice etc., folosite în mod normal pentru trans-
portarea şi/sau ambalarea mărfurilor (indiferent de dimensiune), vezi 2591
– fabricarea de containere pentru transport, vezi 2920
– fabricarea tancurilor (vehiculelor militare blindate), vezi 3040

158
C – Industria prelucrătoare
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
................ 2511 Construcţii metalice şi părţi ale structurilor metalice
2511.1 Construcţii metalice prefabricate
2511.10 Construcţii metalice prefabricate 38702
Această subclasă elementară include:
– articole prefabricate din beton, complet asamblate
şi utilizabile imediat sau neasamblate
– articole incomplete pentru construcţii, asamblate sau nu,
cu caracter de construcţii prefabricate
Construcţiile pot fi destinate locuirii, ca spaţiu de lucru, pentru
magazine, şoproane, garaje, sere şi pentru alte utilizări.
2511.2 Structuri metalice şi părţi ale acestora
2511.21 Poduri şi elemente metalice ale acestora 42110*
2511.22 Coloane şi piloni metalici 42110*
2511.23 Alte structuri şi părţi ale acestora, plăci, tije, corniere, profile 42190*
şi similare din fier, oţel sau aluminiu
2511.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
realizare a structurilor metalice şi părţilor de structuri metalice
2511.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88219*
realizare a structurilor metalice şi părţilor de structuri metalice

................ 2512 Uşi şi ferestre din metal


2512.1 Uşi, ferestre şi cadrele lor, pervazuri şi praguri pentru uşi,
din metal
2512.10 Uşi, ferestre şi cadrele lor, pervazuri şi praguri pentru uşi, 42120
din metal
2512.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
fabricare a uşilor şi ferestrelor din metal
2512.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88219*
fabricare a uşilor şi ferestrelor din metal

................ 252 Rezervoare, cisterne şi containere din metal

................ 2521 Radiatoare şi cazane pentru încălzirea centrală


2521.1 Radiatoare şi cazane pentru încălzirea centrală
2521.11 Radiatoare pentru încălzirea centrală, neelectrice, din fontă 44823
sau oţel
2521.12 Cazane pentru încălzirea centrală, pentru producerea de apă 44825
caldă sau aburi de joasă presiune
2521.13 Părţi pentru cazane pentru încălzirea centrală 44833
2521.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
fabricare a radiatoarelor şi cazanelor pentru încălzirea centrală
2521.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88219*
fabricare a radiatoarelor şi cazanelor pentru încălzirea centrală

................ 2529 Alte rezervoare, cisterne şi containere din metal


2529.1 Alte rezervoare, cisterne şi containere din metal
2529.11 Rezervoare, cisterne, cazane şi containere similare (altele 42210
decât cele pentru gazul lichefiat sau comprimat) din fontă, oţel
sau aluminiu, cu o capacitate mai mare de 300 l, exceptând
dispozitivele mecanice sau termice
2529.12 Containere metalice pentru gazul comprimat şi lichefiat 42220
2529.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
fabricare a rezervoarelor, cisternelor şi containerelor metalice
2529.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88219*
fabricare a rezervoarelor, cisternelor şi containerelor metalice

159
C – Industria prelucrătoare
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

253 Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzirea centrală) .....
Această grupă include fabricarea generatoarelor de aburi.

2530 Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzirea centrală)...........
Această clasă include:
– fabricarea de generatoare de aburi sau a altor generatoare de vapori
– fabricarea de echipamente auxiliare utilizate pentru generatoarele de abur:
– condensatoare, economizoare, supraîncălzitoare, recuperatoare, cilindri colectori de aburi şi
acumulatori de aburi
– fabricarea de reactoare nucleare, cu excepţia separatoarelor de izotopi
– fabricarea de părţi componente pentru cazane navale sau pentru cazane industriale
Această clasă include, de asemenea:
– construcţia sistemelor de conducte cuprinzând prelucrarea ulterioară a ţevilor, în general pentru fa-
bricarea conductelor sau sistemelor de conducte sub presiune împreună cu lucrările de proiectare şi
construcţie conexe

Această clasă exclude:


– fabricarea cazanelor pentru încălzire centrală şi a radiatoarelor, vezi 2521
– fabricarea ansamblurilor cazan-turbină, vezi 2811
– fabricarea separatoarelor de izotopi, vezi 2899

254 Fabricarea armamentului şi muniţiei ......................................................................................

2540 Fabricarea armamentului şi muniţiei ............................................................................................


Această clasă include:
– fabricarea armamentului greu (piese de artilerie, tunuri mobile, lansatoare de rachete, tuburi lans-
torpile, mitraliere grele)
– fabricarea de arme uşoare (revolvere, arme de vânătoare, mitraliere uşoare)
– fabricarea de revolvere şi pistoale cu aer sau gaze
– fabricarea de muniţie de război
Această clasă include, de asemenea:
– fabricarea de arme de foc şi a muniţiei aferente pentru vânătoare, sport sau autoapărare
– fabricarea de dispozitive explozive, ca bombe, mine şi torpile

Această clasă exclude:


– fabricarea amorselor, capsulelor detonante şi rachetelor de semnalizare, vezi 2051
– fabricarea cuţitelor de abordare, săbiilor, baionetelor etc., vezi 2571
– fabricarea de autovehicule blindate pentru transportul bancnotelor sau obiectelor de valoare, vezi 2910
– fabricarea de vehicule spaţiale, vezi 3030
– fabricarea de tancuri şi alte vehicule de luptă, vezi 3040

255 Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia


pulberilor .......................................................................................................................................
Această grupă cuprinde activităţi generale de tratare a metalului, cum ar fi deformarea plastică (forjarea,
presarea), care sunt executate de obicei pe bază de comision sau contract.

2550 Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor ......
Această clasă include:
– forjarea, presarea, matriţarea şi laminarea metalului
– metalurgia pulberilor: fabricarea produselor metalice direct din pulberi metalice prin tratamente termice
(sinterizare) sau presare

Această clasă exclude:


– producţia de pulberi metalice, vezi 241, 242

160
C – Industria prelucrătoare
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
................ 253 Generatoare de abur, cu excepţia cazanelor pentru
încălzirea centrală

................ 2530 Generatoare de abur, cu excepţia cazanelor pentru încălzirea


centrală
2530.1 Generatoare de abur şi părţi ale acestora
2530.11 Cazane de abur sau alte cazane generatoare de vapori; boilere 42320
2530.12 Instalaţii auxiliare pentru boilere; condensatori pentru abur sau 42330
alte unităţi de putere
2530.13 Părţi ale generatoarelor de abur 42342
2530.2 Reactoare nucleare şi părţi ale acestora
2530.21 Reactoare nucleare, cu excepţia separatoarelor de izotopi 42310
2530.22 Părţi ale reactoarelor nucleare, cu excepţia separatoarelor de 42341
izotopi
2530.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
fabricare a generatoarelor de abur, cu excepţia cazanelor pen-
tru încălzirea centrală
2530.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88219*
fabricare a generatoarelor de abur, cu excepţia cazanelor
pentru încălzirea centrală

................ 254 Armament şi muniţie

................ 2540 Armament şi muniţie


2540.1 Armament, muniţie şi părţi ale acestora
2540.11 Armament militar, altul decât revolvere, pistoale şi similare 44720
2540.12 Revolvere, pistoale, arme de foc nemilitare şi similare 44730
2540.13 Bombe, rachete şi muniţii similare, de război; cartuşe, alte 44740
muniţii, proiectile şi părţi ale acestora
2540.14 Părţi ale armelor militare şi ale altor arme de foc 44760
2540.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
fabricare a armamentului şi muniţiei
2540.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88214
fabricare a armamentului şi muniţiei

................ 255 Produse metalice obţinute prin deformare plastică;


metalurgia pulberilor

................ 2550 Produse metalice obţinute prin deformare plastică;


metalurgia pulberilor
2550.1 Produse metalice obţinute prin deformare plastică
2550.11 Produse metalice obţinute prin forjare 89320*
Această subclasă elementară include:
– servicii de extruziune la rece
2550.12 Produse metalice obţinute prin matriţare 89320*
Această subclasă elementară include:
– servicii de gravare a metalelor neferoase, executate după
desene
2550.13 Alte produse metalice obţinute prin deformare plastică 89320*
2550.2 Produse metalice obţinute prin metalurgia pulberilor
2550.20 Produse metalice obţinute prin metalurgia pulberilor 89320*

161
C – Industria prelucrătoare
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

256 Tratarea şi acoperirea metalelor; operaţiuni de mecanică generală pe bază de plată


sau contract ..................................................................................................................................
Această grupă cuprinde activităţi generale de tratare a metalului, cum ar fi placarea, acoperirea, gravarea,
găurirea, polizarea, sudarea etc., care sunt executate de obicei pe bază de comision sau contract.

2561 Tratarea şi acoperirea metalelor ...................................................................................................


Această clasă include:
– acoperirile metalice, tratamentul anodic al metalelor etc.
– tratamentul termic al metalelor
– operațiunile de debavurare, sablare şi curăţare a metalelor
– vopsirea şi gravarea metalelor
– acoperirea metalelor cu nemetale:
– plastifierea, emailarea, lăcuirea etc.
– călirea metalelor

Această clasă exclude:


– activităţi ale potcovăriilor, vezi 0162
– acoperirea materialelor plastice cu metale, vezi 2229
– acoperirea prin laminare a metalelor comune cu metale preţioase, vezi 2441–2444

2562 Operaţiuni de mecanică generală .................................................................................................


Această clasă include:
– operaţiuni de găurire, strunjire, frezare, erodare, rabotare, mortezare, filetare, lepuire, broşare, nive-
lare, debitare, rectificare, ascuţire, polizare, sudare, matisare (îmbinare) etc. a pieselor din metal
– activităţile de tăiere şi gravare cu fascicul laser ale metalelor

Această clasă exclude:


– activităţi ale potcovăriilor, vezi 0162
– servicii de gravare la minut, vezi 9529

162
C – Industria prelucrătoare
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
Această subclasă elementară include:
– servicii de producere a obiectelor metalice prin metalurgia
pulberilor (sinterizare)
– servicii de realizare a pieselor fabricate din carburi metalice
dure, pentru polizare sau tăiere

................ 256 Servicii de tratare şi acoperire a metalelor; operaţiuni


de mecanică generală

................ 2561 Servicii de tratare şi acoperire a metalelor


2561.1 Servicii de acoperire a metalelor
2561.11 Servicii de acoperire metalică a metalelor 88211*
Această subclasă elementară include:
– servicii de acoperire metalică prin imersiune în metale topite
– servicii de acoperire metalică prin pulverizare termică
– servicii de acoperire metalică cu zinc prin electroliză şi tratare
chimică
– servicii de acoperire cu alte metale (nichel, cupru, crom etc.)
prin electroliză sau tratare chimică
2561.12 Servicii de acoperire nemetalică a metalelor 88211*
Această subclasă elementară include:
– procese de acoperire cu materiale plastice
– alte servicii de acoperire a metalelor (fosfatare, emailare etc.)
2561.2 Alte servicii de tratare a metalelor
2561.21 Servicii de tratamente termice ale metalelor, altele decât 88211*
acoperirea metalică
2561.22 Alte servicii de tratamente ale suprafeţelor metalice 88211*
Această subclasă elementară include:
– servicii de vopsire, lăcuire
– servicii de anodizare
– servicii de tratare prin depunere de vapori
– alte servicii de tratare a suprafeţelor metalice

Această subclasă elementară exclude:


– servicii de acoperire sub vid a pieselor din plastic cu metale,
vezi 2229.91

................ 2562 Operaţiuni de mecanică generală


2562.1 Prelucrarea prin aşchiere a pieselor metalice
2562.10 Prelucrarea prin aşchiere a pieselor metalice 88212
Această subclasă elementară include:
– servicii de prelucrare prin aşchiere a pieselor metalice
2562.2 Alte operaţiuni de mecanică generală
2562.20 Alte operaţiuni de mecanică generală 88213*
Această subclasă elementară include:
– operaţiuni de mecanică generală, de exemplu: găurire,
măcinare, erodare, rabotare, fălţuire, alezare, nivelare,
tăiere cu fierăstrăul, polizare, ascuţire, sudare, îmbinare
la capete etc.
– servicii de tăiere a bucăţilor de metal cu raze laser
– polizarea şi ascuţirea bucăţilor de metal, inclusiv şlefuirea
– lucrări de forjare, dacă nu fac parte din procesul de producţie
– prelucrarea artistică a metalelor, dacă nu fac parte din
procesul de producţie
– fasonarea armăturilor din oţel
– inscripţionarea pieselor metalice cu raze laser

163
C – Industria prelucrătoare
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

257 Producţia de unelte şi articole de fierărie .............................................................................


Această grupă include fabricarea produselor de tăiat; unelte de mână şi articole de fierărie.

2571 Fabricarea produselor de tăiat ......................................................................................................


Această clasă include:
– fabricarea obiectelor casnice de tăiat (cuţite), precum şi a altor obiecte de uz casnic: furculiţe,
linguri etc.
– fabricarea de diverse articole de tăiat:
– topoare şi satâre
– aparate de bărbierit şi lame pentru acestea
– foarfeci şi instrumente de tăiat părul
– fabricarea cuţitelor de abordare, săbiilor, baionetelor etc.

Această clasă exclude:


– fabricarea vaselor de bucătărie (oale, ibrice etc.), a veselei de masă (castroane, platouri etc.) sau a
vaselor întinse (farfurii, farfurioare etc.), vezi 2599
– fabricarea tacâmurilor din metal preţios, vezi 3212

2572 Fabricarea articolelor de feronerie ...............................................................................................


Această clasă include:
– fabricarea de lacăte, zăvoare, chei, balamale şi alte articole similare, articole de feronerie pentru
clădiri, mobilier, vehicule etc.

2573 Fabricarea uneltelor .......................................................................................................................


Această clasă include:
– fabricarea de cuţite şi lame tăietoare, pentru maşini sau dispozitive mecanice
– fabricarea de unelte de mână, cleşti, şurubelniţe etc.
– fabricarea de unelte de mâna fără acţionare electrică pentru agricultură
– fabricarea de fierăstraie şi pânze de fierăstrău, inclusiv pânze de fierăstrău circulare şi pânze
de fierăstrău cu lanţ
– fabricarea părţilor interschimbabile pentru uneltele de mână, cu sau fără acţionare electrică, sau
pentru maşini-unelte: burghie, poansoane, freze etc.
– fabricarea de matriţe pentru prese
– fabricarea de unelte pentru fierărie: forje, nicovale etc.
– fabricarea cutiilor de formare şi a matriţelor de turnare (cu excepţia lingotierelor)
– fabricarea de menghine, cleme de prindere

Această clasă exclude:


– fabricarea sculelor de mână cu acţionare electrică, vezi 2824
– fabricarea lingotierelor, vezi 2891

164
C – Industria prelucrătoare
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
................ 257 Articole de tăiat şi articole de fierărie

................ 2571 Produse de tăiat


2571.1 Produse de tăiat
2571.11 Cuţite (cu excepţia celor pentru maşini-unelte), foarfece şi 42913
lamelele acestora
2571.12 Aparate de bărbierit şi lamele aferente, inclusiv rezervele 42914
de lame
2571.13 Alte articole de tăiat; truse şi instrumente de manichiură şi 42915
pedichiură
2571.14 Tacâmuri (linguri, furculiţe, polonice etc.) şi articole similare 42916
2571.15 Arme albe şi părţi ale acestora 44750
2571.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
realizare a articolelor de tăiat
2571.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88219*
realizare a articolelor de tăiat

................ 2572 Articole de feronerie


2572.1 Articole de feronerie
2572.11 Mecanisme de închidere pentru automobile şi mobilă, din metal 42992*
2572.12 Alte închizători din metal 42992*
2572.13 Închizători şi cercevele cu închizători, lacăte încorporate; părţi 42992*
ale acestora
2572.14 Balamale, armături, fitinguri şi articole similare, pentru vehicule 42992*
cu motor, uşi, ferestre, mobilă şi articole similare, din metal
2572.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
obţinere a articolelor de feronerie
2572.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88219*
obţinere a articolelor de feronerie

................ 2573 Unelte


2573.1 Unelte de mână de tipul celor utilizate în agricultură, horticul-
tură şi silvicultură
2573.10 Unelte de mână de tipul celor utilizate în agricultură, horticultură 42921*
şi silvicultură
2573.2 Fierăstraie de mână, inclusiv lamele aferente
2573.20 Fierăstraie de mână, inclusiv lamele aferente 42921*
2573.3 Alte unelte de mână
2573.30 Alte unelte de mână 42921*
2573.4 Părţi interschimbabile pentru unelte de mână, acţionate
mecanic sau nu, ori pentru maşini-unelte
2573.40 Părţi interschimbabile pentru unelte de mână, acţionate 42922*
mecanic sau nu, ori pentru maşini-unelte
2573.5 Rame de formare şi matriţe de turnare
2573.50 Rame de formare şi matriţe de turnare 44916
2573.6 Alte unelte
2573.60 Alte unelte 42922*
2573.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
producere a uneltelor de mână
2573.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88219*
producere a uneltelor de mână

165
C – Industria prelucrătoare
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

259 Fabricarea altor produse prelucrate din metal ....................................................................


Această grupă cuprinde fabricarea unei varietăţi de produse prelucrate din metal, cum ar fi: cutii şi
găleţi; cuie, buloane şi piuliţe; articole casnice din metal; accesorii din metal; fabricarea de elice şi an-
core pentru nave; fabricarea de dispozitive de asamblare a liniilor de cale ferată etc., diverse articole
pentru utilizări casnice şi industriale.

2591 Fabricarea de recipiente, containere şi alte produse similare din oţel .....................................
Această clasă include:
– fabricarea de butoaie, găleţi, bidoane, recipiente şi cutii

Această clasă exclude:


– fabricarea cisternelor şi rezervoarelor, vezi 252

2592 Fabricarea ambalajelor uşoare din metal.....................................................................................


Această clasă include:
– fabricarea de cutii de conserve pentru alimente, de tuburi şi cutii pliabile
– fabricarea de capace metalice

2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri .....................................
Această clasă include:
– fabricarea de cabluri metalice, benzi şi articole similare
– fabricarea de cabluri metalice neizolate sau izolate, care nu pot fi folosite drept conductori electrici
– fabricarea firelor metalice acoperite sau a firelor cu miez metalic
– fabricarea de articole din fire metalice: sârmă ghimpată, sârmă răsucită pentru împrejmuiri, grilaje,
reţele din sârmă, plase etc.
– fabricarea de electrozi înveliţi pentru sudarea cu arc electric
– fabricarea de cuie şi ace
– fabricarea de arcuri (cu excepţia arcurilor de ceas):
– arcuri din foi, arcuri elicoidale, bare de torsiune
– foi pentru arcuri
– fabricarea lanţurilor, cu excepţia lanţurilor de transmisie mecanică

Această clasă exclude:


– fabricarea arcurilor pentru orologii sau ceasuri, vezi 2652
– fabricarea firelor şi cablurilor pentru transmiterea electricităţii, vezi 2732
– fabricarea lanţurilor cu transmisie mecanică, vezi 2815

166
C – Industria prelucrătoare
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
................ 259 Alte produse prelucrate din metal

................ 2591 Recipiente, containere şi alte produse similare din oţel


2591.1 Recipiente, containere şi alte produse similare din oţel
2591.11 Rezervoare, butoaie, bidoane şi recipiente similare pentru 42931*
orice material (cu excepţia celor pentru gaz), din fontă sau
oţel, cu capacitate cuprinsă între 50 l (inclusiv) şi 300 l
(inclusiv), neutilate cu echipamente mecanice sau termice
2591.12 Rezervoare, butoaie, bidoane (cu excepţia celor care se închid 42931*
prin lipire sau bordurare), cutii şi containere similare, pentru
orice material (cu excepţia celor pentru gaz), din fontă sau oţel,
cu o capacitate mai mică de 50 l, neutilate cu echipamente
mecanice sau termice
2591.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
fabricare a rezervoarelor şi containerelor
2591.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 89200
fabricare a rezervoarelor şi containerelor

................ 2592 Ambalaje uşoare din metal


2592.1 Ambalaje uşoare din metal
2592.11 Cutii de conserve din fier sau oţel, ce se închid prin lipire sau 42931*
bordurare, cu o capacitate mai mică de 50 l
2592.12 Rezervoare, butoaie, bidoane, cutii şi recipiente similare din 42931*
aluminiu, pentru orice material (cu excepţia celor pentru gaz),
cu o capacitate mai mică sau cel mult egală cu 300 l
2592.13 Articole pentru astupare (buşoane, capsule) şi alte accesorii 42932
pentru ambalaj, din metale comune
2592.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
obţinere a ambalajelor uşoare din metal
2592.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88219*
obţinere a ambalajelor uşoare din metal

................ 2593 Articole din fire metalice; lanţuri şi arcuri


2593.1 Articole din fire metalice; lanţuri şi arcuri
2593.11 Toroane, cabluri, cabluri împletite, cabluri de legare şi articole 42941
similare, din oţel, neizolate pentru electricitate
2593.12 Sârmă ghimpată din fier sau oţel; cablu din fire de oţel, cabluri, 42942
benzi şi articole similare din cupru sau aluminiu, neizolate 42946
pentru electricitate
2593.13 Pânze, grilaje, plase şi garduri din fier, oţel sau sârmă de cupru; 42943
benzi extrudate din fier, oţel sau cupru
2593.14 Cuie, ţinte, piuneze, capse şi articole similare 42944*
2593.15 Sârmă, tije, tuburi, plăci, electrozi, acoperite sau învelite cu 42950
flux de sudură
2593.16 Arcuri şi foi de arc din oţel; arcuri de cupru 42945
2593.17 Lanţuri (cu excepţia lanţurilor de transmisie articulate) şi părţi 42991
ale acestora
2593.18 Ace şi alte articole similare, din metale feroase, pentru tricotat 42997*
şi croşetat manual; ace de siguranţă şi alte ace din oţel n.c.a.
2593.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
obţinere a articolelor din sârmă, lanţuri, arcuri
2593.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88219*
obţinere a articolelor din sârmă, lanţuri, arcuri

167
C – Industria prelucrătoare
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

2594 Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe ............
Această clasă include:
– fabricarea de nituri, şaibe şi produse similare nefiletate
– fabricarea de produse filetate
– fabricarea de buloane, şuruburi, piuliţe şi produse similare filetate

2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.......................................................................................


Această clasă include:
– fabricarea de articole casnice, din metal:
– farfurii, farfurioare etc.
– oale, ibrice etc.
– castroane, platouri
– cratiţe, tigăi şi alte ustensile neelectrice, pentru utilizare la masă sau în bucătărie
– mici dispozitive şi accesorii de bucătărie acţionate manual
– bureţi de sârmă pentru curăţat
– fabricarea de componente din zinc pentru clădiri: jgheaburi, scocuri, căzi, chiuvete, bazine de spălător
şi articole similare
– fabricarea de articole din metal pentru birou, cu excepţia mobilierului
– fabricarea de seifuri, casete (case de bani), uşi blindate etc.
– fabricarea de diverse articole din metal:
– elice navale şi palete pentru acestea
– ancore
– clopote
– dispozitive de asamblare a liniilor de cale ferată
– capse, catarame, cârlige
– scări metalice
– indicatoare metalice, inclusiv indicatoare de circulaţie rutieră
– fabricarea de pungi metalizate
– fabricarea de magneţi permanenţi
– fabricarea de termosuri din metal
– fabricarea de însemne metalice şi insigne din metal
– fabricarea de bigudiuri din metal, mânere şi schelete metalice pentru umbrele, piepteni

Această clasă exclude:


– fabricarea săbiilor, baionetelor, vezi 2571
– fabricarea cărucioarelor pentru cumpărături, vezi 3099
– fabricarea mobilierului din metal, vezi 3101, 3102, 3109
– fabricarea articolelor sportive, vezi 3230
– fabricarea de jocuri şi jucării, vezi 3240

26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice .........................


Această diviziune cuprinde fabricarea calculatoarelor, a echipamentelor periferice, a echipamentelor de
comunicaţii şi a produselor electronice similare, precum şi fabricarea componentelor pentru aceste produse.
Procesele de producţie din această diviziune se caracterizează prin proiectarea şi utilizarea circuitelor in-
tegrate şi aplicarea tehnologiilor speciale de miniaturizare. Diviziunea cuprinde, de asemenea, fabricarea
produselor electronice de larg consum, fabricarea de echipamente de măsură, verificare, navigaţie, fa-
bricarea de echipamente de radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie, fabricarea de echipamente şi
instrumente optice şi fabricarea suporturilor magnetice şi optice destinate înregistrărilor.

261 Fabricarea componentelor electronice ..................................................................................

2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module) ....................................................................

168
C – Industria prelucrătoare
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
................ 2594 Elemente de fixare şi alte produse realizate pe maşini de
filetat (şuruburi, buloane etc.)
2594.1 Elemente de fixare, produse filetate
2594.11 Elemente de fixare filetate din fontă sau oţel n.c.a. 42944*
2594.12 Elemente de fixare nefiletate din fontă sau oţel n.c.a. 42944*
2594.13 Elemente de fixare filetate sau nefiletate din cupru 42944*
2594.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
obţinere a elementelor de asamblare şi a produselor filetate
2594.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88219*
obţinere a elementelor de asamblare şi a produselor filetate

................ 2599 Alte articole metalice n.c.a.


2599.1 Articole metalice pentru baie şi bucătărie
2599.11 Articole metalice pentru masă, bucătărie, uz gospodăresc, 42911
alte produse sanitare similare şi părţi ale acestora, din fontă,
oţel, cupru sau aluminiu
2599.12 Articole casnice şi părţi ale acestora, din fontă, oţel, cupru 42912
sau aluminiu
2599.2 Alte articole din metale comune
2599.21 Case de bani, uşi blindate, compartimente pentru camere 42993
blindate şi articole similare, din metale comune
2599.22 Tăvi şi suporturi pentru hârtii, suporturi pentru stilouri, 42994
clasoare şi echipamente similare de birou, din metale
comune, altele decât mobila de birou
2599.23 Mici articole metalice de birou (agrafe, colţare, cleme de 42995
fixare a hârtiilor etc.) din metale comune
2599.24 Obiecte metalice de ornament 42996
2599.25 Mici articole de uz casnic şi de marochinărie (catarame, 42997*
agrafe, copci, capse, închizători pentru marochinărie,
mărgele şi paiete decupate) din metale comune
2599.26 Elice pentru nave şi bărci şi palete ale acestora 42998
2599.29 Alte articole metalice n.c.a. 42999
Această subclasă elementară include: 46931
– fabricarea magneţilor permanenţi
2599.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
obţinere a altor articole metalice n.c.a.
2599.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88219*
obţinere a altor articole metalice n.c.a.

................ 26 Calculatoare, produse electronice şi optice

................ 261 Componente electronice şi circuite imprimate

................ 2611 Componente electronice şi circuite imprimate

169
C – Industria prelucrătoare
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

Această clasă include fabricarea de semiconductori şi alte componente pentru instalaţii electronice.
Această clasă include:
– fabricarea de condensatoare electronice
– fabricarea de rezistori electronici
– fabricarea de microprocesoare
– fabricarea de tuburi electronice
– fabricarea de conectori electronici
– fabricarea de microansambluri cu circuite imprimate neizolate
– fabricarea de circuite integrate (analogice, digitale sau hibride)
– fabricarea de diode, tranzistori şi dispozitive semiconductoare similare
– fabricarea de inductori (de exemplu, bobine de impedanţă, transformatoare) de tipul componentelor
electronice
– fabricarea cristalelor şi ansamblurilor de cristale electronice
– fabricarea de solenoizi, comutatoare şi traductori pentru aplicaţii electronice
– fabricarea de circuite imprimate semiconductoare, finisate sau semifinisate
– fabricarea componentelor pentru ecrane/display-uri (plasmă, polimeri, LCD)
– fabricarea diodelor emiţătoare de lumină (LED)
Această clasă include, de asemenea:
– fabricarea de cabluri pentru imprimante, cabluri de monitor, cabluri USB, conectori diverşi etc.

Această clasă exclude:


– tipărirea „cartelelor inteligente (cardurilor smart)’’, vezi 1812
– fabricarea ecranelor pentru calculatoare şi televizor, vezi 2620, 2640
– fabricarea de modemuri (echipament de transmisie), vezi 2612
– fabricarea de tuburi de raze X şi a dispozitivelor similare de radiaţii, vezi 2660
– fabricarea de echipamente şi instrumente optice, vezi 2670
– fabricarea de dispozitive similare pentru aplicaţii electrice, vezi 27
– fabricarea de startere, vezi 2711
– fabricarea de relee electrice, vezi 2712
– fabricarea dispozitivelor de conexiune a cablurilor electrice, vezi 2733
– fabricarea de echipamente complete este clasificată în altă parte, în baza clasificării întregului echipament

2612 Fabricarea altor componente electronice ....................................................................................


Această clasă include:
– fabricarea plăcilor cu circuite imprimate asamblate
– activitatea de montare a componentelor pe plăci de circuite imprimate
– fabricarea cardurilor de interfaţă (de exemplu, pentru sunet, video, control, reţea, modemuri)

Această clasă exclude:


– tipărirea „cartelelor inteligente (cardurilor smart)’’, vezi 1812
– fabricarea plăcilor cu circuite imprimate, vezi 2611

262 Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice ...............................................

2620 Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice .........................................................


Această clasă include fabricarea şi/sau asamblarea calculatoarelor electronice, cum ar fi calculatoare
de viteză şi capacitate de stocare mare, calculatoare de birou, calculatoare portabile şi servere, pre-
cum şi fabricarea echipamentelor periferice pentru calculatoare, cum ar fi dispozitive de stocare şi de
intrare/ieşire (imprimante, monitoare, tastaturi). Calculatoarele pot fi analogice, digitale sau hibride.
Calculatoarele digitale sunt dispozitive care efectuează următoarele operaţiuni:
1) stochează programul sau programele de prelucrare şi datele intermediare necesare pentru execuţia
acestuia;

170
C – Industria prelucrătoare
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
2611.1 Tuburi şi valve electronice, cu catod rece sau fotocatod, inclu-
siv tuburi catodice
2611.11 Tuburi catodice pentru televizoare şi monitoare video; alte tuburi 47140*
catodice
2611.12 Tuburi pentru frecvenţe înalte 47140*
2611.2 Diode şi tranzistori
2611.21 Diode; tranzistori; tiristori, diaci şi triaci 47150*
2611.22 Dispozitive cu semiconductori; diode emiţătoare de lumină; 47150*
cristale piezoelectrice montate; părţi ale acestora
2611.3 Circuite electronice integrate
2611.30 Circuite electronice integrate 47160
2611.4 Părţi ale tuburilor şi valvelor electronice şi alte componente
electronice n.c.a.
2611.40 Părţi ale tuburilor şi valvelor electronice şi alte componente 47173
electronice n.c.a.
2611.9 Servicii conexe fabricării circuitelor electronice integrate şi ser-
vicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de fabri-
care a circuitelor electronice integrate
2611.91 Servicii conexe fabricării circuitelor electronice 88233*
Această subclasă elementară include:
– servicii de montare a microansamblurilor pe circuite imprimate
2611.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88233*
obţinere a circuitelor electronice integrate

................ 2612 Alte componente electronice


2612.1 Circuite electronice
2612.10 Circuite electronice 47130
2612.2 Cartele audio, video, de reţea şi alte cartele similare pentru
maşini automate de prelucrare a datelor
2612.20 Cartele audio, video, de reţea şi alte cartele similare pentru 45281
maşini automate de prelucrare a datelor 45282
2612.3 Cartele inteligente
2612.30 Cartele inteligente 47920
2612.9 Servicii conexe imprimării circuitelor; servicii industriale, subcon-
tractate, din cadrul proceselor de fabricare a plăcilor electronice
2612.91 Servicii conexe imprimării circuitelor 88233*
Această subclasă elementară include:
– imprimarea, învelirea prin glazurare şi prin depunere de
vapori a circuitelor imprimate şi a semiconductorilor
2612.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88233*
obţinere a plăcilor electronice

................ 262 Computere şi echipamente periferice

................ 2620 Computere şi echipamente periferice


2620.1 Maşini de calcul, părţi şi accesorii ale acestora
2620.11 Maşini automate portabile de prelucrare a datelor cu o greutate 45221
mai mică sau egală cu 10 kg, de exemplu laptopul, 45222
notebookul, asistenţii personali digitali şi calculatoarele similare
2620.12 Terminale de plăţi, ATM-uri şi maşini similare capabile de a fi 45142
conectate la o maşină de prelucrare a datelor sau în reţea

171
C – Industria prelucrătoare
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

2) pot fi programate liber, în conformitate cu necesităţile utilizatorului;


3) efectuează calcule aritmetice specificate de către utilizator;
4) execută, fără intervenţie umană, un program de prelucrare care solicită calculatorului să îşi modifice
execuţia prin decizia logică în timpul ciclului de prelucrare.
Calculatoarele analogice sunt capabile să simuleze modele matematice şi să cuprindă cel puţin
elemente de control şi programare analogică.
Această clasă include:
– fabricarea de calculatoare de birou
– fabricarea de calculatoare portabile (laptopuri)
– fabricarea de calculatoare de mare viteză şi capacitate de stocare mare
– fabricarea de minicalculatoare portabile (de exemplu, PDA – asistent personal digital)
– fabricarea unităţilor de disc magnetic şi a altor dispozitive de stocare
– fabricarea de unităţi de discuri optice (de exemplu, CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW)
– fabricarea de imprimante
– fabricarea de monitoare
– fabricarea de tastaturi
– fabricarea tuturor tipurilor de mouse-uri, joystick-uri şi accesorii pentru acestea
– fabricarea de terminale de calculatoare specializate
– fabricarea de calculatoare-server
– fabricarea de scanere, inclusiv a celor pentru coduri de bare
– fabricarea de cititoare de cartele inteligente (carduri smart)
– fabricarea de căşti pentru simularea realităţii virtuale
– fabricarea de proiectoare
Această clasă include, de asemenea:
– fabricarea terminalelor de calculator, cum sunt automatele bancare (ATM-uri), puncte de vânzare
(POS), ce operează fără comenzi mecanice
– fabricarea echipamentului de birou multifuncţional capabil a executa două sau mai multe dintre
următoarele funcţii: printare, scanare, copiere, fax

Această clasă exclude:


– reproducerea suporturilor înregistrate (suporturi de calculator, audio, video etc.), vezi 182
– fabricarea componentelor electronice şi a ansamblurilor electronice utilizate în calculatoare şi unităţi
periferice, vezi 261
– fabricarea modemurilor interne/externe pentru calculatoare, vezi 2612
– fabricarea cardurilor, a modulelor şi ansamblurilor de interfaţă, vezi 2612
– fabricarea plăcilor cu componente electronice asamblate, vezi 2612
– fabricarea modemurilor, echipamentelor de transmisie, vezi 2630
– fabricarea comutatoarelor digitale de comunicaţii, a echipamentului pentru transmisii de date (de
exemplu, punţi, routere, porţi), vezi 2630
– fabricarea de aparate electronice de larg consum, cum ar fi aparatele de redare CD-uri şi DVD-uri,
vezi 2640
– fabricarea monitoarelor de televiziune şi a display-urilor, vezi 2640
– fabricarea consolelor pentru jocuri video, vezi 2640
– fabricarea suporturilor optice şi magnetice neînregistrate, pentru calculatoare sau alte dispozitive,
vezi 2680

263 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii ..........................................................................

2630 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii..................................................................................


Această clasă include fabricarea echipamentelor de telefonie şi de comunicaţii de date utilizate pentru
a transmite electronic semnale prin cabluri sau prin aer, cum ar fi transmisiile radio şi de televiziune, şi
echipamente de comunicaţii fără fir.
Această clasă include:
– fabricarea de echipament tip PBX
– fabricarea de telefoane fără fir
– fabricarea de echipament pentru centralele telefonice particulare
– fabricarea echipamentului telefonic şi pentru fax, inclusiv a roboţilor pentru telefon
– fabricarea de echipamente pentru transmisii de date, cum ar fi punţi, routere şi porţi

172
C – Industria prelucrătoare
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
2620.13 Maşini automate digitale de prelucrare a datelor, care conţin 45230
în acelaşi corp cel puţin o unitate centrală de prelucrare şi o
unitate input (de intrare) şi output (de ieşire), combinate sau nu
2620.14 Maşini automate de prelucrare a datelor prezentate sub formă 45240
de sistem
2620.15 Alte maşini automate de prelucrare a datelor chiar conţinând 45250
sau nu în acelaşi corp una sau mai multe tipuri de unităţi:
unităţi de memorie, unităţi input, unităţi output
2620.16 Unităţi input şi output, conţinând sau nu unităţi de memorie 45261
în acelaşi corp 45262
45263
45264
45265
45269
2620.17 Monitoare şi proiectoare, folosite în principal în sistemele de 47315
prelucrare automată a datelor
2620.18 Unităţi ce îndeplinesc una sau două din următoarele funcţii: 45266
tipărire, scanare, copiere, funcţia de fax
2620.2 Unităţi de memorie şi alte dispozitive de memorie
2620.21 Unităţi de memorie 45271
45272
2620.22 Dispozitive de stocare solide, nevolatile 47550
2620.3 Alte unităţi ale maşinilor de prelucrare automată a datelor
2620.30 Alte unităţi ale maşinilor de prelucrare automată a datelor 45289
2620.4 Părţi şi accesorii ale maşinilor de calcul
2620.40 Părţi şi accesorii ale maşinilor de calcul 45290
2620.9 Servicii de fabricare a calculatoarelor şi a echipamentelor
periferice; servicii industriale, subcontractate, din cadrul proce-
selor de fabricare a calculatoarelor şi echipamentelor periferice
2620.91 Servicii de fabricare a calculatoarelor şi a echipamentelor 88231*
periferice
2620.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88231*
fabricare a calculatoarelor şi echipamentelor periferice

................ 263 Echipamente de comunicaţii

................ 2630 Echipamente de comunicaţii


2630.1 Aparate de emisie pentru radiodifuziune sau televiziune;
camere de televiziune
2630.11 Aparate pentru transmisii conţinând receptoare 47211
2630.12 Aparate pentru transmisii neconţinând receptoare 47212
2630.13 Camere de televiziune 47213
2630.2 Aparatură electrică pentru linii telefonice sau telegrafice;
videofoane
2630.21 Linii telefonice cu microreceptoare fără fir 47221
2630.22 Telefoane pentru reţelele celulare sau pentru alte reţele fără fir 47222

173
C – Industria prelucrătoare
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

– fabricarea antenelor pentru transmisie şi recepţie


– fabricarea echipamentului de televiziune prin cablu
– fabricarea de echipamente tip pager
– fabricarea telefoanelor celulare
– fabricarea echipamentului mobil de comunicaţii
– fabricarea de echipament de studio şi de transmisie pentru radio şi televiziune, inclusiv a camerelor
de televiziune
– fabricarea modemurilor, a echipamentelor de transmisie
– fabricarea sistemelor de alarmă împotriva efracţiilor şi de avertizare în caz de incendii, care trimit
semnale către o staţie de control
– fabricarea transmiţătoarelor de radio şi televiziune
– fabricarea dispozitivelor de comunicaţii utilizând semnale infraroşii (de exemplu, telecomenzi)

Această clasă exclude:


– fabricarea componentelor şi subansamblurilor electronice utilizate în echipamentele de comunicaţii,
inclusiv modemurile interne/externe, vezi 2612
– fabricarea plăcilor cu circuite imprimate asamblate, vezi 2612
– fabricarea de calculatoare şi de echipamente periferice pentru acestea, vezi 2620
– fabricarea echipamentului audio şi video de larg consum, vezi 2640
– fabricarea dispozitivelor GPS, vezi 2651
– fabricarea tabelelor electronice de marcaj, vezi 2790
– fabricarea semafoarelor, vezi 2790

264 Fabricarea produselor electronice de larg consum ...........................................................

2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum ....................................................................


Această clasă include fabricarea echipamentului electronic audio şi video destinat a fi utilizat în gos-
podării, pentru autovehicule, pentru sistemele publice de sonorizare şi pentru amplificarea sunetului.
Această clasă include:
– fabricarea aparatelor de înregistrare pe casete video şi a echipamentului de multiplicat
– fabricarea de televizoare
– fabricarea de monitoare TV şi a display-urilor
– fabricarea de sisteme de înregistrare şi multiplicare audio
– fabricarea de echipamente stereo
– fabricarea de receptoare radio
– fabricarea de difuzoare
– fabricarea de camere video (exclusiv profesionale)
– fabricarea tonomatelor
– fabricarea de amplificatoare pentru instrumente muzicale şi pentru sistemele de difuzare publică
– fabricarea de microfoane
– fabricarea de aparate pentru citirea CD-urilor și a DVD-urilor
– fabricarea de maşini pentru karaoke
– fabricarea de căşti (de exemplu, radio, stereo, pentru calculator)
– fabricarea de console pentru jocuri video

Această clasă exclude:


– reproducerea înregistrărilor (date, sunet, video etc.), vezi 182
– fabricarea dispozitivelor periferice şi a monitoarelor pentru calculator, vezi 2620
– fabricarea de roboţi pentru telefon, vezi 2630
– fabricarea de echipamente tip pager, vezi 2630
– fabricarea dispozitivelor de telecomandă (radio şi cu infraroşii), vezi 2630
– fabricarea echipamentului de transmisie radio, cum ar fi echipamente de reproducere, antene de
transmisie şi recepţie, camere video profesionale, vezi 2630
– fabricarea antenelor, vezi 2630
– fabricarea camerelor foto digitale, vezi 2670
– fabricarea jocurilor electronice cu programe fixe (neînlocuibile), vezi 3240

174
C – Industria prelucrătoare
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
2630.23 Alte linii telefonice şi aparate pentru transmisia sau recepţia 47223*
sunetului, a imaginii sau a altor date, inclusiv aparate pentru
comunicaţii în reţea de cablu sau nu (cum ar fi o reţea locală
sau o reţea de mare suprafaţă)
2630.3 Părţi de aparatură electrică de telefonie sau telegrafie
2630.30 Părţi de aparatură electrică de telefonie sau telegrafie 47401
2630.4 Antene şi reflectoare de antenă de toate tipurile şi părţi ale
acestora; părţi ale aparatelor de emisie pentru radiodifuziune
sau televiziune; camere de televiziune
2630.40 Antene şi reflectoare de toate tipurile şi părţi ale acestora; 47403*
părţi ale aparatelor de emisie pentru radiodifuziune sau
televiziune; camere de televiziune
2630.5 Avertizoare antiefracţie sau împotriva incendiului şi aparate
similare
2630.50 Avertizoare antiefracţie sau împotriva incendiului şi aparate 46921
similare
2630.6 Părţi ale avertizoarelor antiefracţie sau împotriva incendiului şi
aparate similare
2630.60 Părţi ale avertizoarelor antiefracţie sau împotriva incendiului 46960*
şi aparate similare
2630.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
fabricare a echipamentelor de comunicaţii
2630.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88234*
fabricare a echipamentelor de comunicaţii

................ 264 Produse electronice de larg consum

................ 2640 Produse electronice de larg consum


2640.1 Receptoare de radiodifuziune
2640.11 Receptoare de radiodifuziune (cu excepţia celor pentru maşini), 47311
capabile să funcţioneze fără o sursă de putere externă
2640.12 Receptoare de radiodifuziune, incapabile să funcţioneze fără 47312
o sursă de putere externă
2640.2 Receptoare de televiziune, combinate sau nu cu receptoare
de radiodifuziune ori cu aparate de înregistrare sau
reproducere a sunetului şi a imaginii
2640.20 Receptoare de televiziune, combinate sau nu cu receptoare 47313
de radiodifuziune ori cu aparate de înregistrare sau repro-
ducere a sunetului şi a imaginii
2640.3 Aparate pentru înregistrarea sau reproducerea sunetului
ori a imaginii
2640.31 Pick-upuri, patefoane, casetofoane şi alte aparate de 47321*
reproducere a sunetului
2640.32 Magnetofoane şi alte aparate de înregistrare a sunetului 47321*
2640.33 Aparate de înregistrare sau de reproducere video 47214
47323
2640.34 Monitoare şi proiectoare, ce nu au încorporate aparate de 47314
recepţie de televiziune şi nu sunt folosite în principal în sisteme
de prelucrare automată a datelor
2640.4 Microfoane, difuzoare, aparate de recepţie pentru radiotele-
fonie sau radiotelegrafie
2640.41 Microfoane şi suporturi aferente 47331*
2640.42 Difuzoare; căşti ce combină seturi microfoane/difuzoare 47331*
2640.43 Amplificatoare electrice de sunet 47331*
2640.44 Aparate de recepţie pentru radiotelefonie sau radio- 47223*
telegrafie n.c.a.
2640.5 Părţi ale echipamentelor de sunet şi video
2640.51 Părţi şi accesorii ale echipamentelor de sunet şi video 47402

175
C – Industria prelucrătoare
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

265 Fabricarea de echipamente de măsură, verificare, control şi navigaţie........................


Această grupă include fabricarea de echipamente de măsură, verificare, control şi navigaţie pentru di-
verse scopuri industriale şi neindustriale, inclusiv dispozitivele de măsurare a timpului, cum sunt oro-
logiile, ceasurile şi dispozitive similare.

2651 Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie .........
Această clasă cuprinde fabricarea sistemelor şi instrumentelor de căutare, detecţie, navigaţie, ghidare
utilizate în aeronautică şi navigaţia maritimă; dispozitive automate de control şi reglare pentru instalaţii
de încălzire, climatizare, refrigerare; instrumente şi dispozitive pentru măsurarea, afişarea, indicarea,
înregistrarea, transmiterea şi reglarea temperaturii, umidităţii, presiunii, vidului, combustiei, debitului, ni-
velului, vâscozităţii, densităţii, acidităţii, concentraţiei şi mişcării de rotaţie; contoare şi dispozitive de în-
registrat pentru fluide; instrumente pentru măsurarea şi verificarea caracteristicilor electrice şi a
semnalelor electrice; dispozitive şi sisteme de instrumente pentru analize de laborator ale compoziţiei
sau concentraţiei fizice sau chimice a mostrelor de materiale solide, lichide, gazoase sau materiale
compozite; alte instrumente de măsură şi verificare şi părţi componente ale acestora.
Este inclusă aici şi fabricarea echipamentelor nonelectrice de măsură, verificare şi navigaţie (cu excepţia
uneltelor mecanice simple).
Această clasă include:
– fabricarea de instrumente pentru motoarele de avion
– fabricarea echipamentului de testare a emanaţiilor automobilelor
– fabricarea de instrumente meteorologice
– fabricarea echipamentului de verificare şi inspecţie a proprietăţilor fizice ale materialelor
– fabricarea maşinilor poligraf (pentru înregistrare)
– fabricarea instrumentelor de detectare şi monitorizare a radiaţiilor
– fabricarea de instrumente topografice
– fabricarea termometrelor de tip lichid-în-sticlă şi bimetal (cu excepţia termometrelor medicale)
– fabricarea de umidostate
– fabricarea dispozitivelor de reglare a cantității de hidrogen
– fabricarea de aparate de control pentru arzătoare
– fabricarea spectrometrelor
– fabricarea manometrelor
– fabricarea de contoare (de exemplu, de apă, gaze, energie electrică)
– fabricarea debitmetrelor şi a înregistratoarelor de debit
– fabricarea contoarelor de pontaj
– fabricarea detectoarelor de mine, a generatoarelor de semnal, detectoare de metale
– fabricarea echipamentului de căutare, detectare, navigare (inclusiv sonare), utilizat în aeronautică şi
navigaţie maritimă, inclusiv geamandurile sonice
– fabricarea de echipament radar
– fabricarea dispozitivelor GPS
– fabricarea de aparate de control al calităţii mediului şi dispozitive automate de control pentru pro-
tecţia mediului
– fabricarea echipamentului de măsurare şi înregistrare (de exemplu, înregistrator de zbor)
– fabricarea detectoarelor de mişcare
– fabricarea instrumentelor analitice de laborator (de exemplu, echipament pentru analiza sângelui)
– fabricarea plăcilor gradate (scală gradată) de laborator, balanţe, incubatoare şi diverse aparate de la-
borator pentru măsurare, verificare etc.
– fabricarea altor dispozitive de măsurare şi control, cum ar fi echipamentul de detectare a radiaţiilor,
termometrele (cu excepţia celor medicale de tip bimetalic), instrumente meteorologice

176
C – Industria prelucrătoare
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
2640.52 Părţi ale transmiţătoarelor şi receptoarelor radio 47403*
2640.6 Console pentru jocuri video (utilizate cu receptoarele de tele-
viziune sau având un ecran independent) şi alte jocuri de în-
demânare sau de noroc cu afişaj electronic
2640.60 Console pentru jocuri video (utilizate cu receptoarele de tele- 38580
viziune sau având un ecran independent) şi alte jocuri de
îndemânare sau de noroc cu afişaj electronic
2640.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
fabricare a produselor electronice de larg consum
2640.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88234*
fabricare a produselor electronice de larg consum

................ 265 Echipamente de măsurare, verificare, control şi


navigaţie; ceasuri

................ 2651 Echipamente de măsurare, verificare, control şi navigaţie


2651.1 Instrumente şi aparate pentru navigaţie, meteorologie, geo-
fizică şi similare
2651.11 Instrumente şi aparate pentru navigaţie (aeriană, spaţială, 48211
maritimă, fluvială etc.)
Această subclasă elementară include:
– fabricarea instrumentelor şi aparatelor de navigaţie pentru
servicii, cum ar fi sistemul global de poziţionare şi Galileo
2651.12 Telemetre, teodolite şi tahometre; alte instrumente şi aparate 48212*
topografice, hidrografice, oceanografice, hidrologice, meteoro- 48219
logice şi geofizice
2651.2 Aparate radar şi aparate de radionavigaţie şi radiodetecţie
2651.20 Aparate radar şi aparate de radionavigaţie şi radiodetecţie 48220
2651.3 Balanţe de precizie; instrumente pentru desen, calcul, mă-
surare a distanţelor şi altele similare
2651.31 Balanţe cu o sensibilitate de 5 cg sau mai sensibile 48231
2651.32 Mese şi mecanisme de desen (manuale sau automate); alte 48232
instrumente de desen, trasaj sau calcul
2651.33 Instrumente pentru măsurarea lungimilor (inclusiv micrometre 48233*
şi şublere) n.c.a.
2651.4 Instrumente pentru măsurarea electricităţii şi a radiaţiilor
ionizante
2651.41 Instrumente şi aparate pentru măsurarea radiaţiilor ionizante 48241
2651.42 Osciloscoape şi oscilografe catodice 48242
2651.43 Instrumente pentru măsurarea electricităţii, fără dispozitive de 48243
înregistrare
2651.44 Instrumente şi aparate de control pentru telecomunicaţii 48244
2651.45 Instrumente şi aparate pentru măsurarea şi controlul electri- 48249
cităţii n.c.a.
2651.5 Instrumente pentru măsurarea altor caracteristici fizice
2651.51 Hidrometre, termometre, pirometre, barometre, higrometre şi 48251
densimetre
2651.52 Instrumente şi aparate pentru măsurarea şi controlul debitului, 48252
nivelului, presiunii şi al altor caracteristici variabile ale lichidelor
şi gazelor
2651.53 Instrumente şi aparate pentru analize şi determinări fizice şi 48253
chimice n.c.a.
2651.6 Alte instrumente şi aparate de măsură, control şi testare
2651.61 Microscoape (exceptând cele optice) şi difractografe 48261
2651.62 Maşini şi aparate pentru încercarea proprietăţilor mecanice 48262
ale materialelor
2651.63 Contoare de apă, gaz şi electricitate 48263

177
C – Industria prelucrătoare
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

Această clasă exclude:


– fabricarea de roboţi pentru telefon, vezi 2630
– fabricarea de echipamente pentru teste medicale şi pentru radiologie, vezi 2660
– fabricarea echipamentului optic de poziţionare, vezi 2670
– fabricarea de dictafoane, vezi 2823
– fabricarea dispozitivelor de cântărire (altele decât balanţele de laborator), nivele, rulete de măsurat
etc., vezi 2829
– instalarea echipamentelor de măsură şi control pentru procese industriale, vezi 3320
– fabricarea uneltelor mecanice simple de măsurare (de exemplu, benzi pentru măsurare, şublere, mi-
crometre), vezi clasa de fabricare potrivit materialului principal utilizat

2652 Producția de ceasuri ......................................................................................................................


Această clasă include fabricarea de ceasuri, orologii, mecanisme de ceasornicărie şi părţi componente
ale acestora.
Această clasă include:
– fabricarea de ceasuri de toate tipurile, inclusiv pentru tablouri de bord
– fabricarea de carcase de ceasuri, inclusiv carcase din metale preţioase
– fabricarea de echipamente de înregistrare a timpului şi echipamente pentru măsurarea, înregistrarea şi
indicarea intervalelor de timp, cu mecanism de ceasornicărie sau cu motor sincron, ca, de exemplu:
– contoare pentru parcări
– marcatoare de pontaj
– compostoare pentru dată şi oră
– contoare de timp pentru procese industriale
– fabricarea de întrerupătoare şi alte declanşatoare cu mecanism de ceasornicărie sau cu motor sincron
– întrerupătoare orare
– fabricarea de componente pentru ceasuri:
– mecanisme pentru toate tipurile de ceasuri
– arcuri, rubine, cadrane, indicatoare, capace, telescoape şi alte părţi componente
– carcase de ceasuri, din toate materialele

Această clasă exclude:


– fabricarea de curele de ceas nemetalice (din material textil, piele, plastic), vezi 1512
– fabricarea de brăţări de ceas din metale preţioase, vezi 3212
– fabricarea de brăţări de ceas din metale nepreţioase, vezi 3212

266 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie ......

2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie ................

178
C – Industria prelucrătoare
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
2651.64 Contoare de turaţie, kilometraj şi totalizatoare de parcurs; 48264
indicatoare de viteză şi tahometre; stroboscoape
2651.65 Instrumente şi aparate pentru control şi reglare automată, 48266
hidraulică sau pneumatică
2651.66 Instrumente, aparate şi maşini de măsură şi control n.c.a. 48269*
2651.7 Termostate, manometre şi alte instrumente şi aparate pentru
control şi reglare automată
2651.70 Termostate, manometre şi alte instrumente şi aparate pentru 48269*
control şi reglare automată
2651.8 Părţi şi accesorii ale instrumentelor şi aparaturii de măsură,
verificare şi navigaţie
2651.81 Părţi de aparate radar şi aparate de radio pentru navigaţie 47403*
2651.82 Părţi si accesorii pentru produsele 2651.12, 2651.32, 2651.33, 48281
2651.4, 2651.5; micrometre; părţi ale acestora n.c.a.
2651.83 Părţi şi accesorii de microscoape (altele decât cele optice) şi 48282
difractografe
2651.84 Părţi şi accesorii pentru produsele de la 2651.63 şi 2651.64 48283
2651.85 Părţi şi accesorii ale instrumentelor şi aparatelor de la 2651.65, 48284
2651.66 şi 2651.70
2651.86 Părţi şi accesorii ale instrumentelor şi aparatelor de la 2651.11 48285
şi 2651.62
2651.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
fabricare a echipamentului de măsură, testare şi navigaţie
2651.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88235*
fabricare a echipamentului de măsură, testare şi navigaţie

................ 2652 Ceasuri


2652.1 Ceasuri, cu excepţia mecanismelor de ceasornicărie şi părţilor
componente
2652.11 Ceasuri de mână şi de buzunar, cu carcase din metal placate 48410*
sau dublate cu metale preţioase
2652.12 Alte ceasuri de mână, de buzunar şi alte ceasuri, inclusiv 48410*
cronometre
2652.13 Ceasuri pentru tablouri de bord şi ceasuri similare, pentru vehicule 48420*
2652.14 Ceasuri deşteptătoare, pendule mici de perete, ceasuri-alarmă 48420*
şi alte ceasuri
2652.2 Mecanisme de ceasornicărie şi părţi componente
2652.21 Mecanisme de ceasornicărie complete şi asamblate 48440*
2652.22 Mecanisme de ceasuri deşteptătoare complete şi asamblate 48440*
2652.23 Mecanisme de ceasornicărie complete, neasamblate sau 48440*
parţial asamblate; mecanisme de ceasornicărie incomplete,
asamblate
2652.24 Mecanisme de ceasornicărie fără cadran 48440*
2652.25 Mecanisme de ceasornicărie complete, incomplete şi fără 48440*
cadran, neasamblate
2652.26 Carcase pentru ceasuri şi părţi ale acestora 48490*
2652.27 Alte părţi de ceasuri 48490*
2652.28 Contoare de timp, cronograf, parcometre; comutatoare 48430
automate cu mecanisme de ceasornicărie
2652.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
fabricare de ceasuri, pendule şi orologii
2652.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88235*
fabricare de ceasuri, pendule şi orologii

................ 266 Echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic


şi electroterapie

................ 2660 Echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi elec-


troterapie

179
C – Industria prelucrătoare
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

Această clasă include:


– fabricarea de echipamente de radiologie (industrială, diagnostic medical, terapie medicală, cercetare
ştiinţifică)
– fabricarea de echipamente cu raze X, beta şi gamma
– fabricarea de aparate de tomografie computerizate
– fabricarea de tomografe cu emisie de pozitroni (PET)
– fabricarea de echipamente de rezonanţă magnetică (MRI)
– fabricarea de echipamente medicale cu ultrasunete
– fabricarea de electrocardiografe
– fabricarea de echipamente medicale endoscopice
– fabricarea de echipamente medicale cu laser
– fabricarea de stimulatoare cardiace
– fabricarea de proteze auditive
Această clasă include, de asemenea:
– fabricarea de echipament de tratare prin iradiere a alimentelor şi laptelui

Această clasă exclude:


– fabricarea paturilor de bronzat, vezi 2899

267 Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice ........................................

2670 Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice ..................................................


Această clasă include fabricarea de instrumente şi lentile optice, cum ar fi binocluri, microscoape (cu
excepţia celor electronice, protonice), telescoape, prisme şi lentile (cu excepţia celor oftalmice); aco-
perirea sau lustruirea lentilelor (cu excepţia celor oftalmice), montarea lentilelor (cu excepţia celor of-
talmice) şi fabricarea de echipament fotografic, cum sunt aparate de fotografiat şi fotometre.
Această clasă include:
– fabricarea de oglinzi optice
– fabricarea de dispozitive optice de ochire
– fabricarea de echipament optic de poziţionare
– fabricarea de instrumente optice de mărit
– fabricarea de dispozitive optice de precizie utilizate în prelucrări mecanice
– fabricarea de comparatoare optice
– fabricarea de aparate fotografice digitale şi cu film
– fabricarea de aparate de proiectare a filmelor şi a diapozitivelor
– fabricarea de retroproiectoare
– fabricarea de dispozitive şi instrumente optice de măsurare şi verificare (de exemplu, echipamente
pentru controlul incendiilor, fotometre, telemetre)
– fabricarea de lentile, microscoape optice, binocluri şi telescoape
– fabricarea de ansambluri pentru dispozitive laser

Această clasă exclude:


– fabricarea de proiectoare, vezi 2620
– fabricarea de camere de televiziune şi camere video profesionale, vezi 2630
– fabricarea de camere video neprofesionale, vezi 2640
– fabricarea de echipamente complete care folosesc componente laser, vezi clasa de fabricaţie după
tipul de aparat (de exemplu, echipament medical cu laser, vezi 2660)
– fabricarea de aparatură de fotocopiere, vezi 2823
– fabricarea de articole oftalmice, vezi 3250

180
C – Industria prelucrătoare
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
2660.1 Echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie
2660.11 Aparate ce folosesc raze X sau radiaţii alfa, beta ori gamma 48110
2660.12 Aparate de electrodiagnostic şi tratament utilizate în medicină 48121
2660.13 Aparate cu ultraviolete sau raze infraroşii folosite în medicină, 48122
chirurgie, stomatologie sau domeniul veterinar
2660.14 Aparate auditive, stimulatoare cardiace 48170*
2660.9 Servicii de fabricare a instrumentelor medicale; servicii indus-
triale, subcontractate, de fabricare a echipamentelor pentru
radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie
2660.91 Servicii de fabricare a instrumentelor medicale 88235*
2660.99 Servicii industriale, subcontractate, de fabricare a echipamen- 88235*
telor pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie

................ 267 Instrumente optice şi echipamente fotografice

................ 2670 Instrumente optice şi echipamente fotografice


2670.1 Echipamente fotografice şi părţi ale acestora
2670.11 Lentile-obiectiv din materiale diverse pentru aparate de foto- 48321
grafiat sau proiecţie, de reducere sau de mărit
2670.12 Aparate de fotografiat utilizate pentru pregătirea clişeelor sau 48322*
cilindrilor de impresionare; aparate de fotografiat pentru înre-
gistrarea documentelor pe microfilm, microfişă şi similare
2670.13 Aparate de fotografiat digitale 47215
2670.14 Aparate de fotografiat cu developare instantanee şi alte apa- 48322*
rate de fotografiat
2670.15 Aparate cinematografice de filmat 48322*
2670.16 Aparate cinematografice de proiecţie; aparate de proiectat 48323
diapozitive; alte proiectoare de imagini
2670.17 Blițuri fotografice; aparate fotografice de mărit; aparatură 48324*
pentru laboratoarele fotografice; negatoscoape, ecrane de
proiecţii
2670.18 Cititoare de microfilme, microfişe sau alte microformate 48330
2670.19 Părţi şi accesorii ale echipamentelor fotografice 48353
2670.2 Alte instrumente optice şi părţi ale acestora
2670.21 Foi şi plăci din material polarizant; lentile, prisme, oglinzi şi 48311*
alte elemente optice (excluzând sticla neprelucrată optic),
montate sau nu, altele decât cele pentru aparate de fotografiat,
de proiecţie ori aparate fotografice de mărire sau micşorare
2670.22 Binocluri, monocluri şi alte telescoape optice; alte instrumente 48314
astronomice; microscoape optice
2670.23 Dispozitive cu cristale lichide; lasere, cu excepţia diodelor 48315
laser; alte dispozitive şi instrumente optice n.c.a.
2670.24 Părţi şi accesorii de binocluri, monocluri şi alte telescoape 48351
optice; alte instrumente astronomice; microscoape optice
2670.25 Părţi şi accesorii de dispozitive cu cristale lichide; lasere, 48354
cu excepţia diodelor laser; alte aparate şi instrumente
optice n.c.a.
2670.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
fabricare a instrumentelor optice şi a echipamentului fotografic
2670.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88235*
fabricare a instrumentelor optice şi a echipamentului fotografic

181
C – Industria prelucrătoare
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

268 Fabricarea suporturilor magnetice şi optice destinate înregistrărilor ...........................

2680 Fabricarea suporturilor magnetice şi optice destinate înregistrărilor ......................................


Această clasă include fabricarea suporturilor de înregistrare magnetice şi optice.
Această clasă include:
– fabricarea de benzi magnetice audio şi video neînregistrate
– fabricarea de casete magnetice audio şi video neînregistrate
– fabricarea de diskete neînregistrate
– fabricarea de discuri optice
– fabricarea de unităţi de disc fix (hard drive)

Această clasă exclude:


– reproducerea înregistrărilor (date, audio, video etc.), vezi 182

27 Fabricarea echipamentelor electrice ................................................................................


Această diviziune cuprinde fabricarea produselor care generează, distribuie şi utilizează energie elec-
trică. De asemenea, diviziunea include şi fabricarea de echipamente electrice de iluminat, de semna-
lizare şi aparate electrocasnice.
Această diviziune exclude fabricarea produselor electronice (vezi 26).

271 Fabricarea motoarelor electrice, generatoarelor şi transformatoarelor electrice şi a


aparatelor de control şi de distribuţie a electricităţii .........................................................
Această grupă cuprinde fabricarea transformatoarelor de mare putere, de reţea şi specializate; mo-
toare electrice, generatoare şi grupuri motor-generator (electrogene).

2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice şi a aparatelor


de distribuţie şi control al electricităţii.........................................................................................
Această clasă include fabricarea tuturor motoarelor și transformatoarelor electrice: de curent
alternativ (AC), de curent continuu (DC) și AC/DC
Această clasă include:
– fabricarea de motoare electrice ( cu excepţia demaroarelor pentru pornirea motoarelor cu combustie
internă)
– fabricarea de transformatoare electrice de distribuţie (reţea)
– fabricarea de transformatoare de sudură cu arc electric
– fabricarea de limitatoare de curent pentru lămpi fluorescente
– fabricarea de staţii de transformatoare pentru distribuţia energiei electrice
– fabricarea de regulatori de tensiune pentru transmisia şi distribuţia electricităţii
– fabricarea de generatoare de putere (cu excepţia alternatoarelor de încărcare a bateriilor pentru
motoarele cu ardere internă)
– fabricarea de grupuri electrogene (cu excepţia grupurilor electrogene pentru turbine)
– rebobinarea rotoarelor

Această clasă exclude:


– fabricarea de componente electronice de tipul transformatoarelor şi întrerupătoarelor, vezi 2612
– fabricarea de echipament de sudură şi lipire electrică, vezi 2790
– fabricarea de invertoare, redresoare şi convertizoare, vezi 2790
– fabricarea de ansambluri turbină-generator, vezi 2811
– fabricarea de generatoare şi demaroare pentru motoarele cu ardere internă, vezi 2931

182
C – Industria prelucrătoare
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
................ 268 Suporturi magnetice şi optice destinate înregistrărilor

................ 2680 Suporturi magnetice şi optice destinate înregistrărilor


2680.1 Suporturi magnetice şi optice destinate înregistrărilor
2680.11 Suporturi magnetice, neînregistrate, cu excepţia cardurilor 47530
cu o bandă magnetică
2680.12 Suporturi optice, neînregistrate 47540
2680.13 Alte suporturi de înregistrare, inclusiv matriţe şi copii master 47590
pentru producţia de discuri
2680.14 Carduri cu o bandă magnetică 47910
2680.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
fabricare a suporturilor magnetice şi optice destinate înregistrărilor
2680.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 0*
fabricare a suporturilor magnetice şi optice destinate
înregistrărilor

............. 27 Echipament electric

................ 271 Motoare electrice, generatoare, transformatoare,


aparate de distribuţie şi control al electricităţii

................ 2711 Motoare, generatoare şi transformatoare electrice


2711.1 Motoare cu puterea mai mică sau cel mult egală cu 37,5 W;
alte motoare de curent continuu; generatoare de curent con-
tinuu
2711.10 Motoare cu puterea mai mică sau cel mult egală cu 37,5 W; 46111
alte motoare de curent continuu; generatoare de curent continuu
2711.2 Motoare universale de curent continuu/alternativ cu puterea
mai mare de 37,5 W; alte motoare de curent alternativ; gene-
ratoare de curent alternativ (alternatoare)
2711.21 Motoare universale de curent continuu/alternativ cu puterea 46112*
mai mare de 37,5W
2711.22 Generatoare de curent alternativ monofazat 46112*
2711.23 Motoare de curent alternativ polifazat, cu o ieşire mai mică 46112*
sau cel mult egală cu 750 W
2711.24 Motoare de curent alternativ polifazat, cu o ieşire cuprinsă 46112*
între 750 W şi 75 W
2711.25 Motoare de curent alternativ polifazat, cu o ieşire mai mare 46112*
de 75 W
2711.26 Generatoare de curent alternativ (alternatoare) 46112*
2711.3 Grupuri electrogene şi convertizoare rotative electrice
2711.31 Grupuri electrogene şi convertizoare rotative electrice 46113*
2711.32 Grupuri electrogene cu motor cu explozie; alte grupuri 46113*
electrogene; convertizoare electrice rotative
2711.4 Transformatoare electrice
2711.41 Transformatoare cu dielectric lichid 46121*
2711.42 Alte transformatoare, având o putere mai mică sau cel mult 46121*
egală cu 16 kVA
2711.43 Alte transformatoare, având o putere mai mare de 16 kVA 46121*
2711.5 Bobine de reactanţă; convertizoare statice; alţi inductori

183
C – Industria prelucrătoare
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

2712 Fabricarea aparatelor de control şi distribuţie a electricităţii ....................................................


Această clasă include:
– fabricarea de întrerupătoare pentru circuite electrice
– fabricarea de panouri pentru comanda şi distribuţia electricităţii
– fabricarea de relee electrice
– fabricarea de elemente de tubulatură pentru dispozitivele de comutare
– fabricarea de siguranţe electrice
– fabricarea de echipamente de comutare
– fabricarea de întrerupătoare (cu excepţia butoanelor de apăsare, a comutatoarelor cu decuplare
automată, solenoid, întrerupător electric basculant)
– fabricarea de ansambluri pentru pornirea generatoarelor

Această clasă exclude:


– fabricarea de aparate de control al calităţii mediului şi de dispozitive automate de control pentru pro-
tecţia mediului, vezi 2651
– fabricarea de întrerupătoare pentru circuite electrice, de tipul comutatoarelor cu buton sau cu decu-
plare automată, vezi 2733

272 Fabricarea de acumulatori şi baterii .......................................................................................

2720 Fabricarea de acumulatori şi baterii .............................................................................................


Această clasă include fabricarea bateriilor reîncărcabile şi nereîncărcabile.
Această clasă include:
– fabricarea de pile şi baterii de pile electrice:
– pile electrice ce conţin bioxid de mangan, bioxid de mercur, oxid de argint etc.
– fabricarea de acumulatori electrici şi părţi ale acestora:
– separatoare, containere, capace
– fabricarea de baterii acide cu plumb
– fabricarea de baterii nichel-cadmiu
– fabricarea de baterii NiMH (nichel-metalhidrid)
– fabricarea de baterii cu litiu
– fabricarea de baterii cu pile uscate
– fabricarea de baterii cu pile umede

184
C – Industria prelucrătoare
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
2711.50 Bobine de reactanţă; convertizoare statice; alţi inductori 46122
2711.6 Părţi de motoare, generatoare şi transformatoare electrice
2711.61 Părţi de motoare şi generatoare electrice 46131
2711.62 Părţi de transformatoare, inductoare şi convertizoare statice 46132
2711.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
fabricare a motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor
electrice
2711.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88239*
fabricare a motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor
electrice

................ 2712 Aparate de distribuţie și control al electricităţii


2712.1 Aparate electrice pentru conexiunea sau protecţia circuitelor
electrice pentru o tensiune mai mare de 1000 V
2712.10 Aparate electrice pentru conexiunea sau protecţia circuitelor 46211*
electrice pentru o tensiune mai mare de 1000 V
2712.2 Aparate electrice pentru conexiunea sau protecţia circuitelor
electrice pentru o tensiune mai mică sau cel mult egală cu
1000 V
2712.21 Siguranţe fuzibile pentru o tensiune mai mică sau cel mult 46212*
egală cu 1000V
2712.22 Întrerupătoare automate de circuit, pentru o tensiune mai 46212*
mică sau cel mult egală cu 1000V
2712.23 Aparate pentru protecţia circuitelor electrice n.c.a., pentru o 46212*
tensiune mai mică sau cel mult egală cu 1000 V
2712.24 Relee, pentru o tensiune mai mică sau cel mult egală cu 46212*
1000 V
2712.3 Panouri/dulapuri de comandă electrică
2712.31 Panouri/dulapuri de comandă electrică sau alte suporturi, 46213
echipate cu comutatoare electrice pentru protecţia aparatelor
la un voltaj mai mic sau cel mult egal cu 1000 V
2712.32 Panouri/dulapuri de comandă electrică sau alte suporturi, 46214
echipate cu comutatoare electrice pentru protecţia aparatelor
la un voltaj mai mare de 1000 V
2712.4 Părţi ale aparatelor de control şi distribuţie a electricităţii
2712.40 Părţi ale aparatelor de control şi distribuţie a electricităţii 46220
2712.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
fabricare a aparatelor de control şi distribuţie a electricităţii
2712.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88239*
fabricare a aparatelor de control şi distribuţie a electricităţii

................ 272 Baterii şi acumulatori

................ 2720 Baterii şi acumulatori


2720.1 Pile şi baterii electrice şi părţi ale acestora
2720.11 Pile şi baterii electrice 46410
2720.12 Părţi ale pilelor şi bateriilor electrice 46430*
2720.2 Acumulatori electrici şi părţi ale acestora
2720.21 Acumulatori cu plumb pentru demararea motoarelor cu piston 46420*
2720.22 Acumulatori cu plumb, cu excepţia celor pentru demararea 46420*
motoarelor cu piston
2720.23 Acumulatori alcalini (cu nichel-cadmiu, nichel-fier etc.); alţi 46420*
acumulatori
2720.24 Părţi ale acumulatorilor electrici (inclusiv separatori) 46430*
2720.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
fabricare a acumulatorilor şi bateriilor electrice
2720.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88239*
fabricare a acumulatorilor şi bateriilor electrice

185
C – Industria prelucrătoare
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

273 Fabricarea de fire şi cabluri; fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru acestea ....
Această grupă include fabricarea dispozitivelor conducătoare şi izolatoare pentru circuitele de cabluri
electrice, indiferent de material. Această grupă include, de asemenea, fabricarea de cabluri izolate şi
fabricarea de cabluri cu fibră optică.

2731 Fabricarea de cabluri cu fibră optică............................................................................................


Această clasă include:
– fabricarea de cabluri cu fibră optică pentru transmisii de date sau transmisii de imagini în direct

Această clasă exclude:


– fabricarea de fibre sau fire din sticlă, vezi 2314
– fabricarea de seturi de cabluri optice sau ansambluri cu conectori sau alte accesorii, clasificate în
funcţie de aplicaţia pentru care sunt destinate, vezi 2612

2732 Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electrocasnice..........................................................


Această clasă include:
– fabricarea de fire şi cabluri izolate, confecţionate din oţel, cupru, aluminiu

Această clasă exclude:


– fabricarea (tragerea) de fire, vezi 2334, 2441–2445
– fabricarea de cabluri pentru calculator, imprimantă, cabluri USB şi a seturilor de cabluri similare,
vezi 2612
– fabricarea de seturi de cabluri electrice cu fire izolate şi conectori, vezi 2790
– fabricarea de seturi de cabluri, echipamente de cabluri şi ansambluri similare de cabluri pentru auto-
mobile, vezi 2931

2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice ............
Această clasă include fabricarea de dispozitive pentru cabluri conducătoare şi nonconducătoare de
electricitate pentru circuitele electrice, indiferent de material.
Această clasă include:
– fabricarea de dispozitive de conectare, conductori electrici (cu excepţia comutatoarelor)
– fabricarea de întrerupătoare pentru scurtcircuit
– fabricarea de dulii de lampă
– fabricarea de dispozitive antiaprindere
– fabricarea de comutatoare pentru circuitele electrice (de exemplu, comutatoare de presiune, butoane,
comutatoare cu decuplare automată, întrerupător electric basculant)
– fabricarea de dulii şi borne de ieşire electrice
– fabricarea de cutii pentru conexiunile electrice (de exemplu, cutii de joncţiune, de distribuţie, de co-
mutare)
– fabricarea de tubulatură şi elemente de legătură pentru circuite electrice
– fabricarea de echipament pentru stâlpi şi linii de transmisie
– fabricarea de dispozitive de conexiune izolatoare de curent din material plastic, inclusiv cutii de
joncţiune din material plastic, plăci frontale şi articole similare, fitinguri din material plastic pentru li-
niile de înaltă tensiune şi protecţii ale comutatoarelor

Această clasă exclude:


– fabricarea de piese izolante din ceramică, vezi 2343
– fabricarea de componente electronice de tip conectori, prize şi comutatori, vezi 2612

274 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat ...............................................................

2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat........................................................................

186
C – Industria prelucrătoare
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
................ 273 Fire şi cabluri

................ 2731 Cabluri din fibră optică


2731.1 Cabluri din fibră optică
2731.11 Cabluri din fibră optică confecţionate din fibre armate individual 46360
2731.12 Fibre optice şi fascicule din fibră optică; cabluri din fibră optică 48311*
(cu excepţia celor confecţionate din fibre armate individual)
2731.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
fabricare de cabluri din fibră optică
2731.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88239*
fabricare de cabluri din fibră optică

................ 2732 Alte fire şi cabluri electronice şi electrice


2732.1 Alte fire şi cabluri electronice şi electrice
2732.11 Fire şi cabluri izolate 36950*
46310
2732.12 Cablu coaxial şi alţi conductori electrici coaxiali 46320
2732.13 Alţi conductori electrici, pentru o tensiune mai mică sau cel 46340
mult egală cu 1000 V
2732.14 Alţi conductori electrici, pentru o tensiune mai mare de 1000 V 46350
2732.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
fabricare a altor fire şi cabluri electronice sau electrice
2732.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88239*
fabricare a altor fire şi cabluri electronice sau electrice

................ 2733 Dispozitive de conexiune pentru fire şi cabluri electronice


şi electrice
2733.1 Dispozitive de conexiune pentru fire şi cabluri electronice şi
electrice
2733.11 Întrerupătoare pentru o tensiune mai mică sau cel mult egală 46212*
cu 1000 V
2733.12 Dulii de lămpi pentru o tensiune mai mică sau cel mult egală 46212*
cu 1000 V
2733.13 Prize, socluri şi alte aparate pentru conexiunea sau protecţia 46212*
circuitelor electrice n.c.a.
2733.14 Piese izolante din material plastic pentru instalaţii electrice 36980
2733.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
fabricare a dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri
electronice şi electrice
2733.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88239*
fabricare a dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri
electronice şi electrice

............... 274 Echipamente electrice de iluminat

................ 2740 Echipamente electrice de iluminat

187
C – Industria prelucrătoare
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

Această clasă include fabricarea de becuri şi lămpi pentru iluminatul electric şi părţi componente ale
acestora (cu excepţia învelişurilor din sticlă pentru becuri electrice); accesorii pentru dispozitive elec-
trice pentru iluminat (cu excepţia dispozitivelor pentru circuitele de cabluri electrice).
Această clasă include:
– fabricarea de lămpi electrice cu descărcare, cu incandescenţă, cu fluorescenţă, cu raze ultraviolete,
infraroșii etc;
– fabricarea de accesorii şi becuri
– fabricarea de echipamente de iluminat fixate pe plafon (lustre)
– fabricarea de candelabre
– fabricarea de lămpi de birou
– fabricarea de seturi de iluminat pentru brazii de Crăciun
– fabricarea de şeminee electrice
– fabricarea de lanterne
– fabricarea de lămpi electrice împotriva insectelor
– fabricarea de felinare (de exemplu, felinare cu carbid, electrice, cu gaze, cu benzină, cu petrol lampant)
– fabricarea reflectoarelor
– fabricarea de dispozitive pentru iluminatul stradal (cu excepţia semnalizatoarelor de trafic)
– fabricarea de echipament de iluminat pentru mijloace de transport (de exemplu, pentru autovehicule,
avioane, bărci)
Această clasă include, de asemenea:
– fabricarea de echipamente de iluminat nonelectrice

Această clasă exclude:


– fabricarea de componente din sticlă pentru dispozitivele de iluminat, vezi 2319
– fabricarea de dulii de lămpi, vezi 2733
– fabricarea de ventilatoare de plafon sau de baie cu dispozitive de iluminat integrate, vezi 2751
– fabricarea de echipament electric de semnalizare, cum ar fi semafoare şi echipamente de semnali-
zare pietonală, vezi 2790
– fabricarea de firme electrice, vezi 2790

275 Fabricarea de echipamente casnice .......................................................................................


Această grupă include fabricarea de articole electrice mici şi articole electrice gospodăreşti, ventila-
toare de uz casnic, aspiratoare de uz casnic, maşini electrice de întreţinut pardoseala de uz casnic,
aparate de gătit de uz casnic, maşini de spălat rufe de uz casnic, frigidere de uz casnic, congelatoare
verticale şi orizontale şi alte aparate electrice şi nonelectrice de uz casnic, cum ar fi maşini de spălat
vase, încălzitoare de apă şi dispozitive pentru îndepărtarea gunoaielor menajere.
Această grupă include fabricarea echipamentelor alimentate cu electricitate, gaze sau alt tip de
combustibil.

2751 Fabricarea de aparate electrocasnice ..........................................................................................


Această clasă include:
– fabricarea aparatelor electrocasnice:
– frigidere
– congelatoare
– maşini de spălat vase
– maşini de spălat şi uscat rufe
– aspiratoare
– maşini de lustruit pardoseala
– dispozitive pentru evacuarea deşeurilor
– râşniţe, mixere, storcătoare de fructe
– deschizătoare de conserve
– maşini electrice de bărbierit, periuţe de dinţi electrice şi alte dispozitive electrice pentru igiena
personală
– maşini de ascuţit cuţite (tocile)
– hote pentru ventilarea sau reciclarea aerului
– fabricarea de aparate electrotermice casnice:
– încălzitoare electrice de apă

188
C – Industria prelucrătoare
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
2740.1 Lămpi cu filament electric sau cu descărcare; lămpi cu arc
2740.11 Faruri şi proiectoare etanşe 46510*
2740.12 Lămpi cu halogen şi filament de tungsten, cu excepţia lămpilor 46510*
cu raze ultraviolete sau infraroşii
2740.13 Lămpi cu filament cu putere mai mică sau cel mult egală 46510*
cu 200 W, cu tensiune mai mare de 100 V
2740.14 Lămpi cu filament n.c.a. 46510*
2740.15 Lămpi cu descărcare; lămpi cu raze ultraviolete sau infraroşii; 46510*
lămpi cu arc
2740.2 Lămpi şi corpuri de iluminat
2740.21 Aparate electrice de iluminat autonome funcţionând cu baterii 46531*
uscate, acumulatori şi magnetroane
2740.22 Lămpi de birou, veioze şi lampadare 46531*
2740.23 Aparate de iluminat neelectrice 46531*
2740.24 Lămpi-reclame, semnale luminoase şi articole similare 46531*
2740.25 Lustre, plafoniere şi aplice 46531*
2740.3 Alte lămpi şi corpuri de iluminat
2740.31 Becuri şi tuburi, pentru blițuri şi similare 48324*
2740.32 Ghirlande electrice (de tipul celor utilizate pentru brazii de 46532
Crăciun)
2740.33 Proiectoare şi spoturi luminoase 46539*
2740.39 Alte lămpi electrice şi corpuri de iluminat n.c.a. 46539*
46910*
2740.4 Părţi de lămpi electrice şi corpuri de iluminat
2740.41 Părţi de lămpi cu filament sau cu descărcare 46541
2740.42 Părţi de lămpi şi corpuri de iluminat 46542
2740.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
fabricare a echipamentelor electrice de iluminat
2740.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88239*
fabricare a echipamentelor electrice de iluminat

................ 275 Aparate de uz casnic

................ 2751 Aparate electrice de uz casnic


2751.1 Frigidere şi congelatoare; maşini de spălat; pături electrice;
ventilatoare
2751.11 Frigidere şi congelatoare, de uz casnic 44811
2751.12 Maşini de spălat vesela, de uz casnic 44812*
2751.13 Maşini de spălat şi uscat rufe, de uz casnic 44812*
2751.14 Pături electrice 44813
2751.15 Hote pentru ventilarea sau reciclarea aerului şi ventilatoare, 44815*
de uz casnic
2751.2 Alte aparate electrice de uz casnic n.c.a.
2751.21 Aparate electromecanice pentru uz casnic cu motor încorporat 44816*
2751.22 Maşini electrice de bărbierit, tuns, epilat cu motor încorporat 44816*
2751.23 Aparate electrotermice pentru coafură sau pentru uscatul 44816*
mâinilor; aparate de călcat electrice
2751.24 Alte aparate electrice de uz casnic şi electrotermic 44816*
2751.25 Încălzitoare electrice instant ale apei sau ale apei depozitate, 44817*
boilere
2751.26 Aparate electrice pentru încălzirea locuinţelor şi a solului 44817*

189
C – Industria prelucrătoare
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

– pături electrice
– uscătoare de păr, piepteni electrici, perii electrice, droturi
– fiare de călcat electrice
– radiatoare şi ventilatoare de tip casnic, portabile
– cuptoare electrice
– cuptoare cu microunde
– maşini de gătit, plite electrice
– prăjitoare de pâine
– dispozitive electrice pentru prepararea cafelei sau a ceaiului
– friteuze, rotisoare, grătare, cuţite electrice
– rezistenţe pentru aparate de încălzit etc.

Această clasă exclude:


– fabricarea de frigidere şi congelatoare industriale, aparate de aer condiţionat de cameră, ventilatoare
de fereastră, radiatoare montate permanent, ventilatoare industriale şi ventilatoare pentru eliminarea
emisiilor de gaze, echipamente de gătit de tip industrial; echipamente industriale de spălat rufe, curăţat
chimic şi călcat; aspiratoare industriale, vezi 28
– fabricarea maşinilor de cusut de uz casnic, vezi 2894
– instalarea în clădiri a sistemelor centrale de aspirat praful, vezi 4329

2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice .........................................................................


Această clasă include:
– fabricarea echipamentului casnic neelectric, de gătit şi încălzit
– aparate neelectrice de încălzit, aragaze, grătare, sobe, încălzitoare de apă, dispozitive pentru gătit,
încălzitoare de farfurii

279 Fabricarea altor echipamente electrice .................................................................................

2790 Fabricarea altor echipamente electrice ........................................................................................


Această clasă include fabricarea de echipamente electrice diverse, exceptând motoare, generatoare şi
transformatoare, baterii şi acumulatori, cabluri şi dispozitive de conexiune pentru acestea, echipamente
de iluminat sau echipamente casnice.
Această clasă include:
– fabricarea de dispozitive pentru încărcarea bateriilor
– fabricarea de dispozitive electrice pentru închiderea şi deschiderea uşilor
– fabricarea de sonerii
– fabricarea de cordoane de racord făcute din cabluri izolate
– fabricarea de maşini de curăţat cu ultrasunete (cu excepţia celor de laborator şi stomatologice)
– fabricarea de invertoare redresoare, pile cu combustibil, surse de alimentare cu energie, stabilizate
sau nestabilizate
– fabricarea de surse de alimentare continuă cu energie (UPS)
– fabricarea de limitatoare electrice ale supratensiunii (supresoare)
– fabricarea de prelungitoare, cordoane de racord şi alte seturi de cabluri electrice cu fire izolate
şi conectori
– fabricarea de electrozi din cărbune şi grafit, piese de contact şi alte produse electrice din carbon şi grafit
– fabricarea de acceleratoare de particule
– fabricarea de condensatori electrici, rezistenţe electrice şi componente similare
– fabricarea de electromagneţi

190
C – Industria prelucrătoare
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
2751.27 Cuptoare cu microunde 44817*
2751.28 Alte cuptoare; cuptoare electrice, maşini de gătit, reşouri, 44817*
grătare, rotisoare
2751.29 Rezistenţe electrice pentru încălzit 44818
2751.3 Părţi ale aparatelor electrice de uz casnic
2751.30 Părţi ale aparatelor electrice de uz casnic 44831
2751.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
fabricare de aparate electrice de uz casnic
2751.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88239*
fabricare de aparate electrice de uz casnic

................ 2752 Aparate de uz casnic neelectrice


2752.1 Maşini de gătit, încălzit, de uz casnic, neelectrice
2752.11 Maşini de gătit, încălzit, de uz casnic, din oţel, fontă sau cupru, 44821
neelectrice
2752.12 Alte aparate de încălzit neelectrice (cu combustibil gazos, 44822
lichid sau solid)
2752.13 Distribuitoare şi generatoare neelectrice de aer cald 44824
2752.14 Încălzitoare neelectrice de apă pentru încălzire instantanee 44826
sau cu stocare
2752.2 Părţi de aparate de gătit şi încălzit neelectrice
2752.20 Părţi de aparate de gătit şi încălzit neelectrice 44832
2752.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de
fabricare de aparate neelectrice de uz casnic
2752.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 88239*
fabricare de aparate neelectrice de uz casnic

................ 279 Alte echipamente electrice

................ 2790 Alte echipamente electrice


2790.1 Alte echipamente electrice şi părţi ale acestora
2790.11 Maşini şi aparate electrice având funcţiuni specializate 46939*
2790.12 Izolatori electrici, fitinguri izolatoare pentru maşini şi echipa- 46940
mente electrice; tuburi izolatoare
2790.13 Electrozi din cărbune şi alte articole din grafit sau carbon 46950
pentru utilizări electrice
2790.2 Panouri indicatoare cu cristale lichide sau diode luminoase;
aparate electrice de semnalizare acustică sau vizuală
2790.20 Panouri indicatoare cu cristale lichide sau diode luminoase; 46929*
aparate electrice de semnalizare acustică sau vizuală
2790.3 Unelte electrice pentru lipire, sudare, maşini şi aparate pentru
suflarea la cald de metale sau cermeturi
2790.31 Unelte electrice pentru lipire, sudare, maşini şi aparate pentru 44241
suflarea la cald de metale sau cermeturi
2790.32 Părţi de unelte electrice pentru lipire, sudare, maşini şi aparate 44255
pentru suflarea la cald de metale sau cermeturi
2790.33 Părţi ale altor echipamente electrice; părţi electrice ale 46960*
maşinilor sau aparatelor electrice n.c.a.

191
C – Industria prelucrătoare
CAEN Rev. 2 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire
Diviziune/
Grupă/Clasă

– fabricarea de sirene
– fabricarea de tabele de marcaj electronice
– fabricarea de firme electrice
– fabricarea de echipament electric de semnalizare, cum ar fi semafoare şi echipament de semnalizare
pietonală
– fabricarea de izolatori electrici (cu excepţia celor din sticlă sau porţelan), a tubulaturii şi fitingurilor
aferente din metal
– fabricarea de echipament pentru sudură şi lipire electrică, inclusiv de ciocane manuale de lipit

Această clasă exclude:


– fabricarea de izolatori electrici din porţelan, vezi 2343
– fabricarea de fibre şi produse din carbon şi grafit (cu excepţia electrozilor şi a aplicaţiilor electrice),
vezi 2399
– fabricarea de componente electronice (redresoare), circuite integrate pentru reglarea tensiunii, circuite
integrate convectoare, condensatori electronici, rezistori electronici şi dispozitive similare, vezi 2612
– fabricarea de transformatoare, motoare, generatoare, întrerupătoare, relee şi dispozitive de control
industriale, vezi 271
– fabricarea de baterii, vezi 2720
– fabricarea de cabluri de comunicaţii şi pentru transportul energiei, de dispozitive de conectare
pentru acestea, vezi 273
– fabricarea de echipamente de ilumint, vezi 2740
– fabricarea de echipamente de uz casnic, vezi 275
– fabricarea de echipament neelectric de sudură şi lipire, vezi 2829
– fabricarea de garnituri din carbon sau grafit, vezi 2829
– fabricarea de echipament electric pentru autovehicule, cum ar fi generatoare, alternatoare, bujii, se-
turi de cabluri pentru sistemul de aprindere (cabluri cu fişe), sisteme electrice pentru ferestre şi uşi,
regulatori de tensiune, vezi 2931

28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. ...................................................


Această diviziune cuprinde fabricarea de maşini şi echipamente care acţionează în mod independent
asupra materialelor, fie în mod mecanic, fie termic, sau execută operaţiuni pe materiale (cum ar fi ma-
nipulare, pulverizare, cântărire sau ambalare), incluzând componentele lor mecanice care produc şi
aplică forţă, şi părţile lor componente. Această categorie include dispozitive fixe şi mobile sau portabile,
indiferent dacă sunt destinate utilizării industriale, în construcţii, în agricultură sau sunt de uz casnic.
Fabricarea echipamentelor speciale pentru transportul de pasageri sau de mărfuri, în unităţi de pro-
ducţie, aparţine, de asemenea, acestei diviziuni.
Această diviziune face distincţia între fabricarea maşinilor cu destinaţie specifică, de exemplu, maşini
pentru utilizarea exclusivă într-o activitate sau un mic grup de activităţi, şi fabricarea maşinilor de utili-
zare generală, de exemplu, maşini care se folosesc într-o gamă largă de activităţi. Această diviziune
include, de asemenea, şi fabricarea altor maşini cu destinaţie specifică, neincluse în altă parte în cla-
sificare, utilizate sau nu într-un proces de fabricaţie, cum ar fi echipamentul din parcurile de distracţii,
echipamentul automat din popicării etc.
Această diviziune exclude fabricarea produselor metalice de uz general (diviziunea 25), fabricarea dis-
pozitivelor de control asociate, calculatoarelor, echipamentelor de măsură şi verificare, aparatelor pen-
tru distribuţie şi comandă electrică (diviziunile 26 şi 27) şi fabricarea autovehiculelor de utilizare generală
(diviziunile 29 şi 30).

281 Fabricarea de maşini şi utilaje de utilizare generală .........................................................


Această grupă include fabricarea de maşini de utilizare generală, de exemplu, maşini care se utilizează
într-o gamă largă de activităţi. Aici se include fabricarea de componente utilizate în fabricarea unei di-
versităţi de alte maşini şi fabricarea de maşini cu funcţii suport în cadrul altor activităţi.

2811 Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi
motociclete)..........................................................................................................................................
Această clasă include:
– fabricarea de motoare cu piston cu combustie internă, exclusiv motoare pentru autoturisme, avioane
şi motociclete:

192
C – Industria prelucrătoare
CPSA 2008 – Structură şi note explicative
Secţiune/ Denumire CPC Ver. 2
Diviziune/
Grupă/Clasă
Subclasă/Subclasă elementară
2790.4 Alte echipamente electrice n.c.a. (incluzând electromagneţi;
electromagneţi de cuplare şi debranşare, de ridicare; accelera-