Sunteți pe pagina 1din 256

Prefat¸˘a

Cartea de fat¸˘a a fost elaborat˘a ˆın cadrul proiectului POSDRU/56/1.2/S/32768, “Formarea cadrelor didactice universitare ¸si a student¸ilor ˆın domeniul utiliz˘arii unor instrumente moderne de predare- ˆınv˘at¸are-evaluare pentru disciplinele matematice, ˆın vederea cre˘arii de competent¸e performante ¸si practice pentru piat¸a muncii”.

Finant¸at din Fondul Social European ¸si implementat de c˘atre Ministerul Educat¸iei, Cercet˘arii, Tineretului ¸si Sportului, ˆın colaborare cu The Red Point, Oameni ¸si Companii, Universitatea din Bucure¸sti, Universitatea Tehnic˘a de Construct¸ii din Bucure¸sti, Universitatea ,,Politehnica” din Bucure¸sti, Universitatea din Pite¸sti, Universitatea Tehnic˘a ,,Gheorghe Asachi” din Ia¸si, Universi- tatea de Vest din Timi¸soara, Universitatea ,,Dun˘area de Jos” din Galat¸i, Universitatea Tehnic˘a din Cluj-Napoca, Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia, proiectul contribuie ˆın mod direct la realizarea obiectivului general al Programului Operat¸ional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane – POSDRU ¸si se ˆınscrie ˆın domeniul major de intervent¸ie 1.2 Calitate ˆın ˆınv˘at¸˘amˆantul superior.

Proiectul are ca obiectiv adaptarea programelor de studii ale disciplinelor matematice la cerint¸ele piet¸ei muncii ¸si crearea de mecanisme ¸si instrumente de extindere a oportunit˘at¸ilor de ˆınv˘at¸are.

Evaluarea nevoilor educat¸ionale obiective ale cadrelor didactice ¸si student¸ilor legate de uti- lizarea matematicii ˆın ˆınv˘at¸˘amˆantul superior, masterate ¸si doctorate, precum ¸si analizarea efi- cacit˘at¸ii ¸si relevant¸ei curriculelor actuale la nivel de performant¸˘a ¸si eficient¸˘a, ˆın vederea dezvolt˘arii de cuno¸stint¸e ¸si competent¸e pentru student¸ii care ˆınvat¸˘a discipline matematice ˆın universit˘at¸i, reprezint˘a obiective specifice de interes ˆın cadrul proiectului. Dezvoltarea ¸si armonizarea cur- riculelor universitare ale disciplinelor matematice, conform exigent¸elor de pe piat¸a muncii, elabo- rarea ¸si implementarea unui program de formare a cadrelor didactice ¸si a student¸ilor interesat¸i din universit˘at¸ile partenere, bazat pe dezvoltarea ¸si armonizarea de curriculum, crearea unei baze de resurse inovative, moderne ¸si funct¸ionale pentru predarea-ˆınv˘at¸area-evaluarea ˆın disciplinele matematice pentru ˆınv˘at¸˘amˆantul universitar sunt obiectivele specifice care au ca r˘aspuns materi- alul de fat¸˘a.

Formarea de competent¸e cheie de matematic˘a ¸si informatic˘a presupune crearea de abilit˘at¸i de care fiecare individ are nevoie pentru dezvoltarea personal˘a, incluziune social˘a ¸si insert¸ie pe piat¸a muncii. Se poate constata ˆıns˘a c˘a programele disciplinelor de matematic˘a nu au ˆıntotdeauna ˆın vedere identificarea ¸si sprijinirea elevilor ¸si student¸ilor potent¸ial talentat¸i la matematic˘a. Totu¸si, studiul matematicii a evoluat ˆın exigent¸e pˆan˘a a ajunge s˘a accepte provocarea de a folosi noile tehnologii ˆın procesul de predare-ˆınv˘at¸are-evaluare pentru a face matematica mai atractiv˘a.

ˆ

In acest context, analiza flexibilit˘at¸ii curriculei, ˆınsot¸it˘a de analiza metodelor ¸si instrumentelor

folosite pentru identificarea ¸si motivarea student¸ilor talentat¸i la matematic˘a ar putea r˘aspunde deopotriv˘a cerint¸elor de mas˘a, cˆat ¸si celor de elit˘a.

3

4

Viziunea pe termen lung a acestui proiect preconizeaz˘a determinarea unor schimb˘ari ˆın abor- darea fenomenului matematic pe mai multe planuri: informarea unui num˘ar cˆat mai mare de membri ai societ˘at¸ii ˆın leg˘atur˘a cu rolul ¸si locul matematicii ˆın educat¸ia de baz˘a ˆın instruct¸ie ¸si ˆın descoperirile ¸stiint¸ifice menite s˘a ˆımbun˘at˘at¸easc˘a calitatea viet¸ii, inclusiv popularizarea unor mari descoperiri tehnice ¸si nu numai, ˆın care matematica cea mai avansat˘a a jucat un rol hot˘arˆator. De asemenea, se urm˘are¸ste evident¸ierea a noi motivat¸ii solide pentru ˆınv˘at¸area ¸si studiul matem- aticii la nivelele de baz˘a ¸si la nivel de performant¸˘a; stimularea creativit˘at¸ii ¸si formarea la viitorii cercet˘atori matematicieni a unei atitudini deschise fat¸˘a de ˆınsu¸sirea aspectelor specifice din alte ¸stiint¸e, ˆın scopul particip˘arii cu succes ˆın echipe mixte de cercetare sau a abord˘arii unei cercet˘ari inter ¸si multi disciplinare; identificarea unor forme de preg˘atire adecvat˘a de matematic˘a pentru viitorii student¸i ai disciplinelor matematice, ˆın scopul utiliz˘arii la nivel de performant¸˘a a aparatului matematic ˆın construirea unei cariere profesionale.

Cont¸inutul acestui manual se adreseaz˘a student¸ilor ¸si profesorilor de la universit˘at¸ile tehnice, acoperind principalele not¸iuni de Geometrie Analitic˘a, Geometrie Diferent¸ial˘a ¸si elemente de Algebr˘a Tensorial˘a. Capitolele ¸si paragrafele acestei c˘art¸i se refer˘a la:

- elemente de geometrie analitic˘a, incluzˆand dreapta ¸si planul ˆın spat¸iu, conice ˆın plan ¸si cuadrice ˆın spat¸iul euclidian tridimensional;

- aspecte locale ¸si globale ale teoriei curbelor ¸si suprafet¸elor, elemente intrinseci ale unei curbe

sau ale unei suprafet¸e, formule de calcul;

- bazele teoriei tensorilor, a deriv˘arii covariante ¸si a operatorilor diferent¸iali (gradient, hessian˘a,

divergent¸˘a, rotor ¸si laplacian); Exemplele ¸si problemele care ˆınsot¸esc textul de baz˘a asigur˘a funct¸ionalitatea manualului, oferindu-i un grad avansat de independent¸˘a ˆın raport cu bibliografia existent˘a.

Cuprins

I Geometrie Analitic˘a

9

1 Vectori liberi

11

1.1 Vectori liberi

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

11

1.2 Adunarea vectorilor liberi .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

13

ˆ

1.3 Inmult¸irea unui vector liber cu un scalar

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

14

1.4 Coliniaritate ¸si coplanaritate

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

15

1.5 Proiect¸ie ortogonal˘a pe o dreapt˘a

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

18

1.6 Produs scalar

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

20

1.7 Produs vectorial

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

21

1.8 Produs mixt

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

24

1.9 Probleme propuse

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

25

2 Dreapta ¸si planul ˆın spat¸iu

 

29

2.1 Reper cartezian

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

29

2.2 Ecuat¸iile dreptei ˆın spat¸iu .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

30

2.2.1 Dreapta determinat˘a de un punct ¸si un vector nenul

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

30

2.2.2 Dreapta determinat˘a de dou˘a puncte

 

31

2.2.3 Dreapta orientat˘a

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

31

2.3 Ecuat¸ia planului ˆın spat¸iu .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

32

2.3.1 Planul determinat de un punct ¸si un vector normal nenul

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

33

2.3.2 Plane particulare

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

34

2.3.3 Planul determinat de trei puncte necoliniare

 

34

2.3.4 Planul determinat de un punct ¸si doi vectori necoliniari

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

35

2.3.5 Ecuat¸ia normal˘a a planului (Hesse)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

36

2.3.6 Plan orientat

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

36

2.3.7 Semispat¸ii .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

37

2.3.8 Reuniunea ¸si intersect¸ia a dou˘a plane

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

37

2.3.9 Fascicule de plane

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

38

2.4 Unghiuri ˆın spat¸iu

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

39

2.4.1 Unghiul dintre dou˘a drepte orientate

 

39

2.4.2 Unghiul dintre dou˘a plane orientate

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

39

2.4.3 Unghiul dintre o dreapt˘a orientat˘a ¸si un plan orientat

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

40

2.5 Distant¸e ˆın spat¸iu

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

40

2.5.1 Distant¸a de la un punct la o dreapt˘a

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

41

2.5.2 Distant¸a de la un punct la un plan

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

41

5

6

 

2.5.3 Perpendiculara comun˘a a dou˘a drepte oarecare din spat¸iu

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

42

2.5.4 Distant¸a dintre dou˘a drepte

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

42

2.6 Probleme rezolvate

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

43

2.7 Probleme propuse

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

46

3 Schimb˘ari de repere ˆın spat¸iu

 

47

 

3.1 Translat¸ia reperului cartezian .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

47

3.2 Rotat¸ia reperului cartezian

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

48

3.3 Trecerea de la reperul cartezian la reperul cilindric

 

50

3.4 Trecerea de la reperul cartezian la reperul sferic

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

51

3.5 Probleme propuse

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

53

4 Conice

 

55

 

4.1 Tipuri de conice

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

55

4.2 Reducerea la forma canonic˘a a ecuat¸iei unei conice

 

59

4.2.1 Metoda valorilor proprii

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

59

4.2.2 Metoda roto-translat¸iei

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

60

4.3 Intersect¸ia dintre o dreapt˘a ¸si o conic˘a

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

61

4.4 Pol ¸si polar˘a

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

63

4.5 Diametru conjugat cu o direct¸ie dat˘a

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

65

4.6 Axele unei conice

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

67

4.7 Probleme rezolvate

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

68

4.8 Probleme propuse

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

72

5 Cuadrice

 

75

 

5.1 Sfera

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

75

5.2 Elipsoidul .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

78

5.3 Hiperboloizii

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

80

5.4 Paraboloizii

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

83

5.5 Cilindri, perechi de plane

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

84

5.6 Generatoare rectilinii

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

86

5.7 Cuadrice descrise prin ecuat¸ia general˘a

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

88

5.8 Reducerea la forma canonic˘a a ecuat¸iei unei cuadrice

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

91

5.9 Intersect¸ia unei cuadrice cu o dreapt˘a sau cu un plan

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

93

5.10 Probleme rezolvate

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

96

5.11 Probleme propuse

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

98

II

Geometrie diferent¸ial˘a

 

99

6

Not¸iuni introductive

 

101

6.1 Funct¸ii diferent¸iabile

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

101

6.2 Vectori tangent¸i. Cˆampuri vectoriale

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

103

6.3 Derivata covariant˘a

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

108

6.4 Probleme propuse

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

110

7

7 Curbe ˆın R n

111

7.1 Definit¸ii ¸si exemple

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

111

7.2 Tangenta ¸si hiperplanul normal la o curb˘a

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.