Sunteți pe pagina 1din 70
DREPTULDREPTUL AFACERILORAFACERILOR 20062006 11
DREPTULDREPTUL AFACERILORAFACERILOR 20062006 11
DREPTULDREPTUL AFACERILORAFACERILOR 20062006 11
DREPTULDREPTUL AFACERILORAFACERILOR 20062006 11
DREPTULDREPTUL AFACERILORAFACERILOR 20062006 11
DREPTULDREPTUL AFACERILORAFACERILOR 20062006 11

DREPTULDREPTUL AFACERILORAFACERILOR

DREPTULDREPTUL AFACERILORAFACERILOR 20062006 11
DREPTULDREPTUL AFACERILORAFACERILOR 20062006 11
DREPTULDREPTUL AFACERILORAFACERILOR 20062006 11
DREPTULDREPTUL AFACERILORAFACERILOR 20062006 11
DREPTULDREPTUL AFACERILORAFACERILOR 20062006 11
DREPTULDREPTUL AFACERILORAFACERILOR 20062006 11
DREPTULDREPTUL AFACERILORAFACERILOR 20062006 11
DREPTULDREPTUL AFACERILORAFACERILOR 20062006 11

DREPTULDREPTUL SOCIETAR.SOCIETAR. SOCIETSOCIETĂĂŢŢILEILE COMERCIALECOMERCIALE

SOCIETSOCIET ĂĂŢŢ ILEILE COMERCIALECOMERCIALE NONO ŢŢ IUNEAIUNEA DEDE SOCIETATESOCIETATE
SOCIETSOCIET ĂĂŢŢ ILEILE COMERCIALECOMERCIALE NONO ŢŢ IUNEAIUNEA DEDE SOCIETATESOCIETATE
SOCIETSOCIET ĂĂŢŢ ILEILE COMERCIALECOMERCIALE NONO ŢŢ IUNEAIUNEA DEDE SOCIETATESOCIETATE
SOCIETSOCIET ĂĂŢŢ ILEILE COMERCIALECOMERCIALE NONO ŢŢ IUNEAIUNEA DEDE SOCIETATESOCIETATE

NONOŢŢ IUNEAIUNEA DEDE SOCIETATESOCIETATE COMERCIALCOMERCIAL ĂĂ ÎÎ NFIINNFIIN ŢŢ AREAAREA SOCIETSOCIET ĂĂŢŢ ŢŢIUNEAIUNEA DEDE SOCIETATESOCIETATE COMERCIALCOMERCIALĂĂ ÎÎNFIINNFIINŢŢAREAAREA SOCIETSOCIETĂĂŢŢILORILOR COMERCIALE.COMERCIALE. ACTELEACTELE CONSTITUTIVECONSTITUTIVE

ORGANIZAREAORGANIZAREA ŞŞ II FUNCFUNC ŢŢ IONAREAIONAREA SOCIETSOCIET ĂĂŢŢ ILORILOR COMERCIALECOMERCIALE ŞŞII FUNCFUNCŢŢIONAREAIONAREA SOCIETSOCIETĂĂŢŢILORILOR COMERCIALECOMERCIALE

DIZOLVAREADIZOLVAREA ŞŞ II LICHIDAREALICHIDAREA SOCIETSOCIET ĂĂŢŢ ILORILOR COMERCIALECOMERCIALE ŞŞII LICHIDAREALICHIDAREA SOCIETSOCIETĂĂŢŢILORILOR COMERCIALECOMERCIALE

DIZOLVAREADIZOLVAREA ŞŞ II LICHIDAREALICHIDAREA SOCIETSOCIET ĂĂŢŢ ILORILOR COMERCIALECOMERCIALE
DIZOLVAREADIZOLVAREA ŞŞ II LICHIDAREALICHIDAREA SOCIETSOCIET ĂĂŢŢ ILORILOR COMERCIALECOMERCIALE
DIZOLVAREADIZOLVAREA ŞŞ II LICHIDAREALICHIDAREA SOCIETSOCIET ĂĂŢŢ ILORILOR COMERCIALECOMERCIALE
DIZOLVAREADIZOLVAREA ŞŞ II LICHIDAREALICHIDAREA SOCIETSOCIET ĂĂŢŢ ILORILOR COMERCIALECOMERCIALE
DIZOLVAREADIZOLVAREA ŞŞ II LICHIDAREALICHIDAREA SOCIETSOCIET ĂĂŢŢ ILORILOR COMERCIALECOMERCIALE
DIZOLVAREADIZOLVAREA ŞŞ II LICHIDAREALICHIDAREA SOCIETSOCIET ĂĂŢŢ ILORILOR COMERCIALECOMERCIALE
DIZOLVAREADIZOLVAREA ŞŞ II LICHIDAREALICHIDAREA SOCIETSOCIET ĂĂŢŢ ILORILOR COMERCIALECOMERCIALE
DIZOLVAREADIZOLVAREA ŞŞ II LICHIDAREALICHIDAREA SOCIETSOCIET ĂĂŢŢ ILORILOR COMERCIALECOMERCIALE
DIZOLVAREADIZOLVAREA ŞŞ II LICHIDAREALICHIDAREA SOCIETSOCIET ĂĂŢŢ ILORILOR COMERCIALECOMERCIALE

SOCIETSOCIETĂĂŢŢILEILE COMERCIALECOMERCIALE

NONOŢŢIUNEIUNE ((îînn accepaccepţţiuneaiunea modernmodernăă))

((îî nn accepaccep ţţ iuneaiunea modernmodern ăă )) - - cc onsacratonsacrat ăă ,, îî nn
((îî nn accepaccep ţţ iuneaiunea modernmodern ăă )) - - cc onsacratonsacrat ăă ,, îî nn
((îî nn accepaccep ţţ iuneaiunea modernmodern ăă )) - - cc onsacratonsacrat ăă ,, îî nn

--cconsacratonsacratăă,, îînn legislalegislaţţiaia modernmodernăă dindin RomâniaRomânia,, dede C.com.C.com. carecare aa reglementatreglementat regimulregimul juridicjuridic alal societsocietăăţţilorilor comercialecomerciale –– art.77art.77--220220 şşii art.236art.236 ,, îînn prezentprezent abrogateabrogate;;

SEDIULSEDIUL LEGALLEGAL LegeaLegea nr.31/1990nr.31/1990 privindprivind societsocietăăţţileile comercialecomerciale,, republicatrepublicatăă îînn 20042004 [[¤¤2]2] modificatmodificatăă şşii completatcompletatăă prinprin LegeaLegea nr.441/2006/27nr.441/2006/27 noi.2006noi.2006

ăă şş ii completatcompletat ăă prinprin LegeaLegea nr.441/2006/27nr.441/2006/27 noi.2006noi.2006
DefiniDefini ţţ iaia societsociet ăăţţ iiii comercialecomerciale SOCIETATEASOCIETATEA COMERCIALCOMERCIAL ĂĂ
DefiniDefini ţţ iaia societsociet ăăţţ iiii comercialecomerciale SOCIETATEASOCIETATEA COMERCIALCOMERCIAL ĂĂ
DefiniDefini ţţ iaia societsociet ăăţţ iiii comercialecomerciale SOCIETATEASOCIETATEA COMERCIALCOMERCIAL ĂĂ

DefiniDefiniţţiaia societsocietăăţţiiii comercialecomerciale

SOCIETATEASOCIETATEA COMERCIALCOMERCIALĂĂ esteeste oo gruparegrupare dede persoanepersoane fizicefizice şşi/saui/sau juridicejuridice constituitconstituităă îînn bazabaza unuiunui actact constitutivconstitutiv ((contractcontract dede societatesocietate şşii statutstatut sausau numainumai unulunul dintredintre documente)documente) prinprin carecare asociaasociaţţiiii convinconvin ssăă constituieconstituie unun fondfond comuncomun,, pentrupentru efectuareaefectuarea unorunor faptefapte dede comercomerţţ,, îînn

scopulscopul realizrealizăăriirii şşii îîmpmpăărrţţiriiirii profituluiprofitului şşii

ăă rr ţţ iriiirii profituluiprofitului şş ii beneficiindbeneficiind dede personalitatepersonalitate

beneficiindbeneficiind dede personalitatepersonalitate juridicjuridicăă

[[¤¤3]3]

profituluiprofitului şş ii beneficiindbeneficiind dede personalitatepersonalitate juridicjuridic ăă [[¤¤ 3]3]
profituluiprofitului şş ii beneficiindbeneficiind dede personalitatepersonalitate juridicjuridic ăă [[¤¤ 3]3]
profituluiprofitului şş ii beneficiindbeneficiind dede personalitatepersonalitate juridicjuridic ăă [[¤¤ 3]3]
profituluiprofitului şş ii beneficiindbeneficiind dede personalitatepersonalitate juridicjuridic ăă [[¤¤ 3]3]
SOCIETSOCIET ĂĂŢŢ ILEILE COMERCIALE.COMERCIALE. DEFINIDEFINI ŢŢ IIII CONCEPTUALECONCEPTUALE CONCEPTULCONCEPTUL DEDE
SOCIETSOCIET ĂĂŢŢ ILEILE COMERCIALE.COMERCIALE. DEFINIDEFINI ŢŢ IIII CONCEPTUALECONCEPTUALE CONCEPTULCONCEPTUL DEDE

SOCIETSOCIETĂĂŢŢILEILE COMERCIALE.COMERCIALE. DEFINIDEFINIŢŢIIII CONCEPTUALECONCEPTUALE

CONCEPTULCONCEPTUL DEDE ACTACT CONSTITUTIVCONSTITUTIV

contractulcontractul dede societatesocietate şşii statutulstatutul sausau,, dupdupăă cazcaz,, unulunul dintredintre acesteaceste documentedocumente îînn raportraport dede formaforma juridicjuridicăă aa societsocietăăţţiiii comercialecomerciale ;; -- contractulcontractul dede societatesocietate şşii // sausau statutulstatutul potpot fifi îîncheiatencheiate subsub formaforma îînscrisuluinscrisului unicunic –– ACTACT CONSTITUTIV;CONSTITUTIV;

-- redactarearedactarea actuluiactului constitutivconstitutiv sese poatepoate faceface personalpersonal dede ccăătretre asociaasociaţţii sausau prinprin avocatavocat oriori prinprin serviciulserviciul dede asistenasistenţţăă dindin cadrulcadrul oficiuluioficiului registruluiregistrului comercomerţţuluiului;;

asistenasisten ţţăă dindin cadrulcadrul oficiuluioficiului registruluiregistrului comercomer ţţ uluiului ;;
asistenasisten ţţăă dindin cadrulcadrul oficiuluioficiului registruluiregistrului comercomer ţţ uluiului ;;
asistenasisten ţţăă dindin cadrulcadrul oficiuluioficiului registruluiregistrului comercomer ţţ uluiului ;;
asistenasisten ţţăă dindin cadrulcadrul oficiuluioficiului registruluiregistrului comercomer ţţ uluiului ;;
asistenasisten ţţăă dindin cadrulcadrul oficiuluioficiului registruluiregistrului comercomer ţţ uluiului ;;
CONCEPTULCONCEPTUL DEDE FONDATORFONDATOR -- fondatorifondatori suntsunt ,, îî nn sensulsensul legiilegii ,,
CONCEPTULCONCEPTUL DEDE FONDATORFONDATOR -- fondatorifondatori suntsunt ,, îî nn sensulsensul legiilegii ,,

CONCEPTULCONCEPTUL DEDE FONDATORFONDATOR

-- fondatorifondatori suntsunt,, îînn sensulsensul legiilegii,, semnatariisemnatarii actuluiactului constitutivconstitutiv,, precumprecum şşii persoanelepersoanele carecare auau unun rolrol determinantdeterminant îînn constituireaconstituirea societsocietăăţţiiii (art.6(art.6 al.1al.1 LLegeegeaa nr.31/1990,nr.31/1990, rep.rep.));; NUNU POTPOT FIFI FONDATORIFONDATORI ::

-- persoanelepersoanele incapabileincapabile potrivitpotrivit legiilegii;; -- persoanelepersoanele carecare auau fostfost condamnatecondamnate pentrupentru

infracinfracţţiunileiunile dede gestiunegestiune frauduloasfrauduloasăă,, abuzabuz dede îîncrederencredere,, falsfals,, uzuz dede falsfals,, îînnşşelaciuneelaciune,, delapidaredelapidare,, mmăărturierturie mincinoasmincinoasăă,, daredare sausau luareluare dede mitmităă precumprecum şşii

pentrupentru altealte infracinfracţţiuniiuni prevprevăăzutezute dede legealegea privindprivind societsocietăăţţileile comercialecomerciale şşii LegeaLegea nr.85/2006nr.85/2006 privindprivind proceduraprocedura insolveninsolvenţţeiei (L.441/2006)(L.441/2006)

CONCEPTULCONCEPTUL DEDE ASOCIATASOCIAT îî nn sensulsensul legii,legii, termenultermenul dede ““ asociaasocia ţţ
CONCEPTULCONCEPTUL DEDE ASOCIATASOCIAT îî nn sensulsensul legii,legii, termenultermenul dede ““ asociaasocia ţţ
CONCEPTULCONCEPTUL DEDE ASOCIATASOCIAT îî nn sensulsensul legii,legii, termenultermenul dede ““ asociaasocia ţţ

CONCEPTULCONCEPTUL DEDE ASOCIATASOCIAT

îînn sensulsensul legii,legii, termenultermenul dede ““asociaasociaţţii”” includeinclude şşii acacţţionarii,ionarii, cucu excepexcepţţiaia cazuluicazului îînn carecare dindin contextcontext rezultrezultăă altfelaltfel (art.61(art.61 al.2al.2 dindin lege);lege);

CONCEPTULCONCEPTUL DEDE HOTHOTĂĂRÂRERÂRE AA ASOCIAASOCIAŢŢILORILOR desemneazdesemneazăă,, îînn sensulsensul legii,legii, şşii hothotăărârearârea organelororganelor statutarestatutare aleale societsocietăăţţiiii (art.61(art.61 al.2al.2 dindin lege);lege);

organelororganelor statutarestatutare aleale societsociet ăăţţ iiii (art.61(art.61 al.2al.2 dindin lege);lege);
organelororganelor statutarestatutare aleale societsociet ăăţţ iiii (art.61(art.61 al.2al.2 dindin lege);lege);
organelororganelor statutarestatutare aleale societsociet ăăţţ iiii (art.61(art.61 al.2al.2 dindin lege);lege);
organelororganelor statutarestatutare aleale societsociet ăăţţ iiii (art.61(art.61 al.2al.2 dindin lege);lege);
organelororganelor statutarestatutare aleale societsociet ăăţţ iiii (art.61(art.61 al.2al.2 dindin lege);lege);
organelororganelor statutarestatutare aleale societsociet ăăţţ iiii (art.61(art.61 al.2al.2 dindin lege);lege);
organelororganelor statutarestatutare aleale societsociet ăăţţ iiii (art.61(art.61 al.2al.2 dindin lege);lege);

ÎÎNFIINNFIINŢŢAREAAREA SOCIETSOCIETĂĂŢŢILORILOR COMERCIALECOMERCIALE ParcurgeParcurge 33 etapeetape ::

EtapaEtapa consensualconsensualăă -- EtapaEtapa îînn carecare sese îîntocmentocmeşştete actulactul constitutivconstitutiv etapaetapa judiciarjudiciarăă -- AreAre locloc subsub controlulcontrolul justijustiţţieiiei exercitatexercitat dede judecjudecăătorultorul delegatdelegat lala ORCORC şşii vizeazvizeazăă legalitatealegalitatea şşii autorizareaautorizarea îînregistrnregistrăăriirii lala ORCORC etapaetapa finalfinalăă -- PresupunePresupune operaoperaţţiuniiuni cumcum sunt:sunt: comunicareacomunicarea îîncheieriincheierii datedate dede judecjudecăătorultorul delegatdelegat pentrupentru publicarepublicare lala MonitorulMonitorul OficialOficial ParteaPartea IV,IV, depunereadepunerea specimenelorspecimenelor dede semnsemnăăturturăă

OficialOficial ParteaPartea IV,IV, depunereadepunerea specimenelorspecimenelor dede semnsemn ăă turtur ăă
OficialOficial ParteaPartea IV,IV, depunereadepunerea specimenelorspecimenelor dede semnsemn ăă turtur ăă
OficialOficial ParteaPartea IV,IV, depunereadepunerea specimenelorspecimenelor dede semnsemn ăă turtur ăă
OficialOficial ParteaPartea IV,IV, depunereadepunerea specimenelorspecimenelor dede semnsemn ăă turtur ăă
OficialOficial ParteaPartea IV,IV, depunereadepunerea specimenelorspecimenelor dede semnsemn ăă turtur ăă
OficialOficial ParteaPartea IV,IV, depunereadepunerea specimenelorspecimenelor dede semnsemn ăă turtur ăă
OficialOficial ParteaPartea IV,IV, depunereadepunerea specimenelorspecimenelor dede semnsemn ăă turtur ăă
OficialOficial ParteaPartea IV,IV, depunereadepunerea specimenelorspecimenelor dede semnsemn ăă turtur ăă
OficialOficial ParteaPartea IV,IV, depunereadepunerea specimenelorspecimenelor dede semnsemn ăă turtur ăă
ACTULACTUL CONSTITUTIVCONSTITUTIV –– ART.5ART.5 LSCLSC formaforma juridicjuridic ăă aa societsociet ăăţţ iiii
ACTULACTUL CONSTITUTIVCONSTITUTIV –– ART.5ART.5 LSCLSC formaforma juridicjuridic ăă aa societsociet ăăţţ iiii
ACTULACTUL CONSTITUTIVCONSTITUTIV –– ART.5ART.5 LSCLSC formaforma juridicjuridic ăă aa societsociet ăăţţ iiii

ACTULACTUL CONSTITUTIVCONSTITUTIV –– ART.5ART.5 LSCLSC

formaforma juridicjuridicăă aa societsocietăăţţiiii comercialecomerciale -- criteriucriteriu ::

1.1. societateasocietatea îînn numenume colectivcolectiv şşii societateasocietatea îînn comanditcomandităă simplsimplăă ,, actulactul constitutivconstitutiv -- contractcontract dede societatesocietate;;

2.2. societateasocietatea pepe acacţţiuniiuni ,, societateasocietatea îînn comanditcomandităă pepe acacţţiuniiuni şşii societateasocietatea cucu rrăăspunderespundere limitatlimitatăă cucu maimai mulmulţţii asociaasociaţţi,i, actulactul constitutivconstitutiv esteeste formatformat dindin ::

-- contractcontract dede societatesocietate sisi -- statutstatut;;

dede societatesocietate sisi -- statutstatut ;; 3.3. îînn cazulcazul societsociet ăăţţ iiii cucu rr
dede societatesocietate sisi -- statutstatut ;; 3.3. îînn cazulcazul societsociet ăăţţ iiii cucu rr

3.3. îînn cazulcazul societsocietăăţţiiii cucu rrăăspunderespundere limitatlimitatăă cucu asociatasociat unic,unic, actulactul constitutivconstitutiv esteeste formatformat dindin statutstatut;;

cucu asociatasociat unic,unic, actulactul constitutivconstitutiv esteeste format format din din statutstatut ;;
cucu asociatasociat unic,unic, actulactul constitutivconstitutiv esteeste format format din din statutstatut ;;
cucu asociatasociat unic,unic, actulactul constitutivconstitutiv esteeste format format din din statutstatut ;;
cucu asociatasociat unic,unic, actulactul constitutivconstitutiv esteeste format format din din statutstatut ;;
CONTRACTULCONTRACTUL DEDE SOCIESOCIE TATETATE definidefini ţţ ieie :: esteeste convenconven ţţ iaia carecare sese
CONTRACTULCONTRACTUL DEDE SOCIESOCIE TATETATE definidefini ţţ ieie :: esteeste convenconven ţţ iaia carecare sese
CONTRACTULCONTRACTUL DEDE SOCIESOCIE TATETATE definidefini ţţ ieie :: esteeste convenconven ţţ iaia carecare sese

CONTRACTULCONTRACTUL DEDE SOCIESOCIETATETATE

definidefiniţţieie :: esteeste convenconvenţţiaia carecare sese formeazformeazăă prinprin acordulacordul dede voinvoinţţăă realizatrealizat intreintre doudouăă sausau maimai multemulte persoanepersoane carecare consimtconsimt ssăă constituieconstituie unun fondfond comuncomun,, prinprin aporturiaporturi individualeindividuale,, pentrupentru desfadesfaşşurareaurarea impreunimpreunăă aa uneiunei activitactivităăţţii lucrativelucrative constconstâândnd îînn efectuareaefectuarea dede faptefapte dede comercomerţţ,, îînn scopulscopul obobţţineriiinerii şşii îîmpmpăărrţţiriiirii profitului;profitului;

-- reprezintreprezintăă bazabaza pepe carecare sese construieconstruieşştete societateasocietatea comercialcomercialăă;; [[¤¤8]8]

bazabaza pepe carecare sese construieconstruie şş tete societateasocietatea comercialcomercial ăă ;; [[ ¤¤ 8]8]
bazabaza pepe carecare sese construieconstruie şş tete societateasocietatea comercialcomercial ăă ;; [[ ¤¤ 8]8]
bazabaza pepe carecare sese construieconstruie şş tete societateasocietatea comercialcomercial ăă ;; [[ ¤¤ 8]8]
bazabaza pepe carecare sese construieconstruie şş tete societateasocietatea comercialcomercial ăă ;; [[ ¤¤ 8]8]
bazabaza pepe carecare sese construieconstruie şş tete societateasocietatea comercialcomercial ăă ;; [[ ¤¤ 8]8]
bazabaza pepe carecare sese construieconstruie şş tete societateasocietatea comercialcomercial ăă ;; [[ ¤¤ 8]8]
bazabaza pepe carecare sese construieconstruie şş tete societateasocietatea comercialcomercial ăă ;; [[ ¤¤ 8]8]
bazabaza pepe carecare sese construieconstruie şş tete societateasocietatea comercialcomercial ăă ;; [[ ¤¤ 8]8]
statutulstatutul esteeste unun actact constitutivconstitutiv suplimentarsuplimentar carecare dezvoltdezvolt ăă
statutulstatutul esteeste unun actact constitutivconstitutiv suplimentarsuplimentar carecare dezvoltdezvolt ăă
statutulstatutul esteeste unun actact constitutivconstitutiv suplimentarsuplimentar carecare dezvoltdezvolt ăă

statutulstatutul

esteeste unun actact constitutivconstitutiv suplimentarsuplimentar carecare dezvoltdezvoltăă clauzeleclauzele contractuluicontractului dede societatesocietate îînn ceeaceea cece privepriveşştete organizareaorganizarea şşii funcfuncţţionareaionarea societsocietăăţţiiii comercialecomerciale precumprecum şşii constituireaconstituirea şşii funcfuncţţionareaionarea organelororganelor statutarestatutare (organe(organe dede conducere,conducere, dede administrareadministrare şşii dede controlcontrol dindin structurastructura

societsocietăăţţii)ii);[;[¤¤9]9]

administrareadministrare şş ii dede controlcontrol dindin structurastructura societsociet ăăţţ ii)ii) ;[;[¤¤9]9]
administrareadministrare şş ii dede controlcontrol dindin structurastructura societsociet ăăţţ ii)ii) ;[;[¤¤9]9]
administrareadministrare şş ii dede controlcontrol dindin structurastructura societsociet ăăţţ ii)ii) ;[;[¤¤9]9]
administrareadministrare şş ii dede controlcontrol dindin structurastructura societsociet ăăţţ ii)ii) ;[;[¤¤9]9]
administrareadministrare şş ii dede controlcontrol dindin structurastructura societsociet ăăţţ ii)ii) ;[;[¤¤9]9]
administrareadministrare şş ii dede controlcontrol dindin structurastructura societsociet ăăţţ ii)ii) ;[;[¤¤9]9]
administrareadministrare şş ii dede controlcontrol dindin structurastructura societsociet ăăţţ ii)ii) ;[;[¤¤9]9]
CONDUCEREA CONDUCEREA SOCIET SOCIET Ă Ă Ţ Ţ ILOR ILOR COMERCIALE COMERCIALE
CONDUCEREA CONDUCEREA SOCIET SOCIET Ă Ă Ţ Ţ ILOR ILOR COMERCIALE COMERCIALE
CONDUCEREA CONDUCEREA SOCIET SOCIET Ă Ă Ţ Ţ ILOR ILOR COMERCIALE COMERCIALE
CONDUCEREA CONDUCEREA SOCIET SOCIET Ă Ă Ţ Ţ ILOR ILOR COMERCIALE COMERCIALE

CONDUCEREACONDUCEREA SOCIETSOCIETĂĂŢŢILORILOR COMERCIALECOMERCIALE

CONDUCEREA CONDUCEREA SOCIET SOCIET Ă Ă Ţ Ţ ILOR ILOR COMERCIALE COMERCIALE
CONDUCEREA CONDUCEREA SOCIET SOCIET Ă Ă Ţ Ţ ILOR ILOR COMERCIALE COMERCIALE
CONDUCEREA CONDUCEREA SOCIET SOCIET Ă Ă Ţ Ţ ILOR ILOR COMERCIALE COMERCIALE
CONDUCEREA CONDUCEREA SOCIET SOCIET Ă Ă Ţ Ţ ILOR ILOR COMERCIALE COMERCIALE
CONDUCEREA CONDUCEREA SOCIET SOCIET Ă Ă Ţ Ţ ILOR ILOR COMERCIALE COMERCIALE
CONDUCEREA CONDUCEREA SOCIET SOCIET Ă Ă Ţ Ţ ILOR ILOR COMERCIALE COMERCIALE
CONDUCEREA CONDUCEREA SOCIET SOCIET Ă Ă Ţ Ţ ILOR ILOR COMERCIALE COMERCIALE
CONDUCEREA CONDUCEREA SOCIET SOCIET Ă Ă Ţ Ţ ILOR ILOR COMERCIALE COMERCIALE
CONDUCEREA CONDUCEREA SOCIET SOCIET Ă Ă Ţ Ţ ILOR ILOR COMERCIALE COMERCIALE
CONDUCEREA CONDUCEREA SOCIET SOCIET Ă Ă Ţ Ţ ILOR ILOR COMERCIALE COMERCIALE
CONDUCEREA CONDUCEREA SOCIET SOCIET Ă Ă Ţ Ţ ILOR ILOR COMERCIALE COMERCIALE
ORGANULORGANUL DEDE DELIBERAREDELIBERARE ŞŞ II DECIZIEDECIZIE ÎÎ NN SOCIETSOCIET ĂĂŢŢ ILEILE
ORGANULORGANUL DEDE DELIBERAREDELIBERARE ŞŞ II DECIZIEDECIZIE ÎÎ NN SOCIETSOCIET ĂĂŢŢ ILEILE
ORGANULORGANUL DEDE DELIBERAREDELIBERARE ŞŞ II DECIZIEDECIZIE ÎÎ NN SOCIETSOCIET ĂĂŢŢ ILEILE

ORGANULORGANUL DEDE DELIBERAREDELIBERARE ŞŞII DECIZIEDECIZIE ÎÎNN SOCIETSOCIETĂĂŢŢILEILE COMERCIALECOMERCIALE

AdunareaAdunarea asociaasociaţţ ilorilor –– nunu esteeste instituinstitu ţţ ionalizationalizat ăă îî nn SNCSNC şş ii SCSSCS ţţilorilor –– nunu esteeste instituinstituţţionalizationalizatăă îînn SNCSNC şşii SCSSCS

AdunareaAdunarea general general ăă aa asociaasocia ţţ ilorilor –– SRLSRL Adunarea generalgeneralăă aa asociaasociaţţilorilor –– SRLSRL

AdunareaAdunarea generalgeneralăă aa acac ţţ ionarilorionarilor –– AGAAGA –– SASA şş ii SCASCA -- AGAAGA ORDINARORDINAR ăă aa acacţţionarilorionarilor –– AGAAGA –– SASA şşii SCASCA -- AGAAGA ORDINARORDINARĂĂ -- AGAAGA EXTRAORDINAREXTRAORDINARĂĂ

–– AGAAGA –– SASA şş ii SCASCA -- AGAAGA ORDINARORDINAR ĂĂ -- AGAAGA EXTRAORDINAREXTRAORDINAR ĂĂ
–– AGAAGA –– SASA şş ii SCASCA -- AGAAGA ORDINARORDINAR ĂĂ -- AGAAGA EXTRAORDINAREXTRAORDINAR ĂĂ
–– AGAAGA –– SASA şş ii SCASCA -- AGAAGA ORDINARORDINAR ĂĂ -- AGAAGA EXTRAORDINAREXTRAORDINAR ĂĂ
–– AGAAGA –– SASA şş ii SCASCA -- AGAAGA ORDINARORDINAR ĂĂ -- AGAAGA EXTRAORDINAREXTRAORDINAR ĂĂ
–– AGAAGA –– SASA şş ii SCASCA -- AGAAGA ORDINARORDINAR ĂĂ -- AGAAGA EXTRAORDINAREXTRAORDINAR ĂĂ
–– AGAAGA –– SASA şş ii SCASCA -- AGAAGA ORDINARORDINAR ĂĂ -- AGAAGA EXTRAORDINAREXTRAORDINAR ĂĂ
–– AGAAGA –– SASA şş ii SCASCA -- AGAAGA ORDINARORDINAR ĂĂ -- AGAAGA EXTRAORDINAREXTRAORDINAR ĂĂ
AGAG aa asociaasocia ţţ ilorilor -- SRLSRL AdoptareaAdoptarea hothot ăă rârilorrârilor cucu titlutitlu dede
AGAG aa asociaasocia ţţ ilorilor -- SRLSRL AdoptareaAdoptarea hothot ăă rârilorrârilor cucu titlutitlu dede
AGAG aa asociaasocia ţţ ilorilor -- SRLSRL AdoptareaAdoptarea hothot ăă rârilorrârilor cucu titlutitlu dede

AGAG aa asociaasociaţţilorilor -- SRLSRL

AGAG aa asociaasocia ţţ ilorilor -- SRLSRL AdoptareaAdoptarea hothot ăă rârilorrârilor cucu titlutitlu dede

AdoptareaAdoptarea hothotăărârilorrârilor

cucu titlutitlu dede excepexcepţţie,ie, legealegea prevedeprevede oo dubldublăă majoritatemajoritate aa asociaasociaţţilorilor şşii aa ppăărrţţilorilor sociale,sociale, maimai exact,exact, oo majoritatemajoritate îînn numnumăărr dede ppăărrţţii socialesociale şşii îînn numnumăărr dede asociaasociaţţii

sese îîntrunentruneşştete celcel pupuţţinin oo datdatăă pepe anan sausau dede câtecâte

oriori esteeste necesarnecesar,, convocareaconvocarea -- îînn modmod obligatoriuobligatoriu prinprin scrisoarescrisoare recomandatrecomandatăă,, ddee ccăătretre administratoriadministratori,, ddacacăă nunu ss--aa stabilitstabilit îînn altalt modmod îînn actulactul constitutiv;constitutiv; votareavotarea sese poatepoate faceface şşii prinprin corespondencorespondenţţăă dacdacăă ss--aa stabilitstabilit astfelastfel prinprin actulactul constitutiv;constitutiv;

ţţăă dacdac ăă ss -- aa stabilitstabilit astfelastfel prinprin actulactul constitutiv;constitutiv;
ţţăă dacdac ăă ss -- aa stabilitstabilit astfelastfel prinprin actulactul constitutiv;constitutiv;
ţţăă dacdac ăă ss -- aa stabilitstabilit astfelastfel prinprin actulactul constitutiv;constitutiv;
ţţăă dacdac ăă ss -- aa stabilitstabilit astfelastfel prinprin actulactul constitutiv;constitutiv;
ţţăă dacdac ăă ss -- aa stabilitstabilit astfelastfel prinprin actulactul constitutiv;constitutiv;
ţţăă dacdac ăă ss -- aa stabilitstabilit astfelastfel prinprin actulactul constitutiv;constitutiv;
AGAAGA -- SASA şş ii SCASCA legealegea reglementeazreglementeaz ăă :: adunareaadunarea generalgeneral ăă aa
AGAAGA -- SASA şş ii SCASCA legealegea reglementeazreglementeaz ăă :: adunareaadunarea generalgeneral ăă aa
AGAAGA -- SASA şş ii SCASCA legealegea reglementeazreglementeaz ăă :: adunareaadunarea generalgeneral ăă aa
AGAAGA -- SASA şş ii SCASCA legealegea reglementeazreglementeaz ăă :: adunareaadunarea generalgeneral ăă aa
AGAAGA -- SASA şş ii SCASCA legealegea reglementeazreglementeaz ăă :: adunareaadunarea generalgeneral ăă aa
AGAAGA -- SASA şş ii SCASCA legealegea reglementeazreglementeaz ăă :: adunareaadunarea generalgeneral ăă aa

AGAAGA -- SASA şşii SCASCA

AGAAGA -- SASA şş ii SCASCA legealegea reglementeazreglementeaz ăă :: adunareaadunarea generalgeneral ăă aa

legealegea reglementeazreglementeazăă ::

adunareaadunarea generalgeneralăă aa acacţţionarilorionarilor ordinarordinarăă adunareaadunarea generalgeneralăă aa acacţţionarilorionarilor extraordinarextraordinarăă,, precumprecum şşii adunadunăărilerile specialespeciale

şş ii adunadun ăă rilerile specialespeciale TemeiTemei legallegal :: art.art. 111111 ,, art.112art.112 ,,
şş ii adunadun ăă rilerile specialespeciale TemeiTemei legallegal :: art.art. 111111 ,, art.112art.112 ,,
şş ii adunadun ăă rilerile specialespeciale TemeiTemei legallegal :: art.art. 111111 ,, art.112art.112 ,,

TemeiTemei legallegal :: art.art. 111111 ,, art.112art.112 ,,

şş ii adunadun ăă rilerile specialespeciale TemeiTemei legallegal :: art.art. 111111 ,, art.112art.112 ,,
şş ii adunadun ăă rilerile specialespeciale TemeiTemei legallegal :: art.art. 111111 ,, art.112art.112 ,,
şş ii adunadun ăă rilerile specialespeciale TemeiTemei legallegal :: art.art. 111111 ,, art.112art.112 ,,
şş ii adunadun ăă rilerile specialespeciale TemeiTemei legallegal :: art.art. 111111 ,, art.112art.112 ,,
şş ii adunadun ăă rilerile specialespeciale TemeiTemei legallegal :: art.art. 111111 ,, art.112art.112 ,,

AGAAGA ORDINARORDINARĂĂ

sese îî ntrunentrune şş tete celcel pupu ţţ inin oo datdat ăă pepe anan ,, îî îîntrunentruneşştete celcel pupuţţinin oo datdatăă pepe anan,, îînn celcel multmult 44 luniluni dede lala îîncheiereancheierea exerciexerciţţiuluiiului financiarfinanciar

AdoptareaAdoptarea hothotăă rârilorrârilor :: ăărârilorrârilor ::

-- conformconform ActuluiActului constitutivconstitutiv (deci(deci şşii cucu majoritatemajoritate maimai mare)mare) sausau -- cucu majoritateamajoritatea absolutabsolutăă aa capitaluluicapitalului socialsocial reprezentatreprezentat îînn adunareadunare PrezenPrezenţţaa :ac:acţţionariiionarii cece reprezintreprezintăă celcel pupuţţinin jumjumăătatetate dindin capitalulcapitalul socialsocial;;

ăă tatetate dindin capitalulcapitalul socialsocial ;; lala aa douadoua convocare,convocare, adunareaadunarea
ăă tatetate dindin capitalulcapitalul socialsocial ;; lala aa douadoua convocare,convocare, adunareaadunarea

lala aa douadoua convocare,convocare, adunareaadunarea poatepoate decide,decide, cucu majoritate,majoritate, oricareoricare aa rr fifi parteapartea dede capitalcapital socialsocial reprezentatreprezentat ăă majoritate,majoritate, oricareoricare aarr fifi parteapartea dede capitalcapital socialsocial reprezentatreprezentatăă dede acacţţionariiionarii prezenprezenţţi.i.

dede capitalcapital socialsocial reprezentatreprezentat ăă dede acac ţţ ionariiionarii prezenprezen ţţ i.i.
dede capitalcapital socialsocial reprezentatreprezentat ăă dede acac ţţ ionariiionarii prezenprezen ţţ i.i.
dede capitalcapital socialsocial reprezentatreprezentat ăă dede acac ţţ ionariiionarii prezenprezen ţţ i.i.
AGAAGA ORDINARORDINAR ĂĂ CompetenCompeten ţţ eleele adunadun ăă riirii suntsunt prevprev ăă zutezute îî nn
AGAAGA ORDINARORDINAR ĂĂ CompetenCompeten ţţ eleele adunadun ăă riirii suntsunt prevprev ăă zutezute îî nn
AGAAGA ORDINARORDINAR ĂĂ CompetenCompeten ţţ eleele adunadun ăă riirii suntsunt prevprev ăă zutezute îî nn
AGAAGA ORDINARORDINAR ĂĂ CompetenCompeten ţţ eleele adunadun ăă riirii suntsunt prevprev ăă zutezute îî nn

AGAAGA ORDINARORDINARĂĂ

CompetenCompetenţţeleele adunadunăăriirii suntsunt prevprevăăzutezute îînn art.111art.111 dindin legelege ::

-- discutdiscutăă,, mmodificodificăă şşii aprobaprobăă situasituaţţiaia financiarfinanciarăă anualanualăă pepe bazabaza raportuluiraportului administratoriloradministratorilor şşii aa raportuluiraportului cenzorilorcenzorilor sausau auditorilorauditorilor finanaciarifinanaciari;; -- fixeazfixeazăă dividendeledividendele cuvenitecuvenite acacţţionarilor;ionarilor; -- alegealege pepe administratoriadministratori şşii cenzori;cenzori; -- sese pronunpronunţţăă asupraasupra gestiuniigestiunii administratoriloradministratorilor;; -- stabilestabileşştete bugetulbugetul dede veniturivenituri şşii cheltuielicheltuieli şşi,i, dupdupăă cazcaz,, programulprogramul dede activitateactivitate pepe exerciexerciţţiuliul financiarfinanciar urmurmăătortor;; -- hothotăărrăăşştete gajarea,gajarea, îînchiriereanchirierea sausau desfiindesfiinţţareaarea uneiauneia sausau aa maimai multormultor unitunităăţţii aleale societsocietăăţţii;ii;

AGAAGA EXTRAORDINAREXTRAORDINARĂĂ

sese îî ntrunentrune şş tete oriori dede câtecâte oriori esteeste necesarnecesar pentrupentru aa lualua oo deciziedecizie îîntrunentruneşştete oriori dede câtecâte oriori esteeste necesarnecesar pentrupentru aa lualua oo deciziedecizie îînn problemeprobleme importanteimportante aleale societsocietăăţţiiii ::

Ex.:Ex.: sschimbareachimbarea formeiformei juridicejuridice aa societsociet ăăţţ ii;ii; mutareamutarea sediuluisediului chimbareachimbarea formeiformei juridicejuridice aa societsocietăăţţii;ii; mutareamutarea sediuluisediului social;social; schimbareaschimbarea obiectuluiobiectului dede activitateactivitate alal societsocietăăţţii;ii; îînfiinnfiinţţareaarea sausau desfiindesfiinţţareaarea unorunor sediisedii secundaresecundare ,, majorareamajorarea capitaluluicapitalului social;social; reducereareducerea capitaluluicapitalului socialsocial ,, conversiaconversia acacţţiuniloriunilor dintrdintr--oo categoriecategorie îînn cealaltcealaltăă;; conversiaconversia uneiunei categoriicategorii dede obligaobligaţţiuniiuni îînn altaltăă categoriecategorie sausau îînn acacţţiuni;iuni; emisiuneaemisiunea dede obligaobligaţţiuni;iuni; fuzfuziuneaiunea cucu altealte societsocietăăţţii sausau divizareadivizarea societsocietăăţţii;ii; ddizolvareaizolvarea anticipatanticipatăă aa societsocietăăţţii;oricareii;oricare aaltltăă modificaremodificare aa actuluiactului constitutivconstitutiv

aa societsociet ăăţţ ii;oricareii;oricare aaltlt ăă modificaremodificare aa actuluiactului constitutivconstitutiv
aa societsociet ăăţţ ii;oricareii;oricare aaltlt ăă modificaremodificare aa actuluiactului constitutivconstitutiv
Adun Adun ă ă rile rile speciale speciale -- suntsunt adunadun ăă riri carecare cuprindcuprind
Adun Adun ă ă rile rile speciale speciale -- suntsunt adunadun ăă riri carecare cuprindcuprind
Adun Adun ă ă rile rile speciale speciale -- suntsunt adunadun ăă riri carecare cuprindcuprind

AdunAdunăărilerile specialespeciale

-- suntsunt adunadunăăriri carecare cuprindcuprind grupareagruparea acacţţionarilorionarilor carecare dedeţţinin categoriicategorii aparteaparte dede acacţţiuniiuni şşii anumeanume acacţţiuniiuni preferenpreferenţţialeiale cucu dividenddividend prioritarprioritar şşii ffăărrăă dreptdrept dede votvot carecare nunu potpot depdepăăşşii 1/4din1/4din capitalulcapitalul social;social;

conformconform art.116art.116 alin.2alin.2 dindin LegeaLegea societsociet ăăţţ lorlor comerciale,comerciale, rep.,rep., dispozidispozi ţţ iileiile privindprivind societsocietăăţţlorlor comerciale,comerciale, rep.,rep., dispozidispoziţţiileiile privindprivind convocarea,convocarea, cvorumulcvorumul şşii desfdesfăăşşurareaurarea adunadunăăriirii generalegenerale aa acacţţionarilorionarilor sese aplicaplicăă şşii adunadunăărilorrilor specialespeciale;;

hothotăă rârilerârile iniini ţţ iateiate dede adunadun ăă rilerile specialespeciale vorvor fifi supuse supuse aprob ăărârilerârile iniiniţţiateiate dede adunadunăărilerile specialespeciale vorvor fifi supusesupuse aprobaprobăăriirii adunadunăărilorrilor generalegenerale corespunzcorespunzăătoaretoare (art.116(art.116 alin.3alin.3 LegeaLegea nr.31/1990,nr.31/1990, rep.);rep.);

ADMINISTRAREA ADMINISTRAREA SOCIET SOCIET Ă Ă Ţ Ţ ILOR ILOR COMERCIALE COMERCIALE
ADMINISTRAREA ADMINISTRAREA SOCIET SOCIET Ă Ă Ţ Ţ ILOR ILOR COMERCIALE COMERCIALE
ADMINISTRAREA ADMINISTRAREA SOCIET SOCIET Ă Ă Ţ Ţ ILOR ILOR COMERCIALE COMERCIALE
ADMINISTRAREA ADMINISTRAREA SOCIET SOCIET Ă Ă Ţ Ţ ILOR ILOR COMERCIALE COMERCIALE

ADMINISTRAREAADMINISTRAREA SOCIETSOCIETĂĂŢŢILORILOR COMERCIALECOMERCIALE

ADMINISTRAREA ADMINISTRAREA SOCIET SOCIET Ă Ă Ţ Ţ ILOR ILOR COMERCIALE COMERCIALE
ADMINISTRAREA ADMINISTRAREA SOCIET SOCIET Ă Ă Ţ Ţ ILOR ILOR COMERCIALE COMERCIALE
ADMINISTRAREA ADMINISTRAREA SOCIET SOCIET Ă Ă Ţ Ţ ILOR ILOR COMERCIALE COMERCIALE
ADMINISTRAREA ADMINISTRAREA SOCIET SOCIET Ă Ă Ţ Ţ ILOR ILOR COMERCIALE COMERCIALE
ADMINISTRAREA ADMINISTRAREA SOCIET SOCIET Ă Ă Ţ Ţ ILOR ILOR COMERCIALE COMERCIALE
ADMINISTRAREA ADMINISTRAREA SOCIET SOCIET Ă Ă Ţ Ţ ILOR ILOR COMERCIALE COMERCIALE
ADMINISTRAREA ADMINISTRAREA SOCIET SOCIET Ă Ă Ţ Ţ ILOR ILOR COMERCIALE COMERCIALE
ADMINISTRAREA ADMINISTRAREA SOCIET SOCIET Ă Ă Ţ Ţ ILOR ILOR COMERCIALE COMERCIALE
ADMINISTRAREA ADMINISTRAREA SOCIET SOCIET Ă Ă Ţ Ţ ILOR ILOR COMERCIALE COMERCIALE
ADMINISTRAREA ADMINISTRAREA SOCIET SOCIET Ă Ă Ţ Ţ ILOR ILOR COMERCIALE COMERCIALE
ADMINISTRAREA ADMINISTRAREA SOCIET SOCIET Ă Ă Ţ Ţ ILOR ILOR COMERCIALE COMERCIALE
-- TemeiTemei legallegal :: Art.7,Art.7, art.75art.75 şş ii art.88art.88 ,, art.195art.195 LSCLSC [[ SNC,SNC, SCS,SCS,

--

-- TemeiTemei legallegal :: Art.7,Art.7, art.75art.75 şş ii art.88art.88 ,, art.195art.195 LSCLSC [[ SNC,SNC, SCS,SCS,
-- TemeiTemei legallegal :: Art.7,Art.7, art.75art.75 şş ii art.88art.88 ,, art.195art.195 LSCLSC [[ SNC,SNC, SCS,SCS,
-- TemeiTemei legallegal :: Art.7,Art.7, art.75art.75 şş ii art.88art.88 ,, art.195art.195 LSCLSC [[ SNC,SNC, SCS,SCS,

TemeiTemei legallegal ::

Art.7,Art.7, art.75art.75 şşii art.88art.88 ,, art.195art.195 LSCLSC [[ SNC,SNC, SCS,SCS, SRL]SRL] Art.Art. 88 şşii art.art. 137137 al.1al.1 LSCLSC [[ SA,SA, SCA]SCA]

ÎÎnn toatetoate formeleformele juridice,juridice, societateasocietatea comercialcomercialăă esteeste administratadministratăă dede unulunul sausau

maimai mulmulţţii administratoriadministratori carecare potpot fi:fi:

-- asociaasociaţţii sausau -- neasocianeasociaţţi.i.

NumNumăărulrul

administrtoriloradministrtorilor

imparimpar

trebuietrebuie

ssăă

fiefie

neasocianeasocia ţţ i.i. NumNum ăă rulrul administrtoriloradministrtorilor imparimpar trebuietrebuie ss ăă fiefie
neasocianeasocia ţţ i.i. NumNum ăă rulrul administrtoriloradministrtorilor imparimpar trebuietrebuie ss ăă fiefie
neasocianeasocia ţţ i.i. NumNum ăă rulrul administrtoriloradministrtorilor imparimpar trebuietrebuie ss ăă fiefie
neasocianeasocia ţţ i.i. NumNum ăă rulrul administrtoriloradministrtorilor imparimpar trebuietrebuie ss ăă fiefie
neasocianeasocia ţţ i.i. NumNum ăă rulrul administrtoriloradministrtorilor imparimpar trebuietrebuie ss ăă fiefie
neasocianeasocia ţţ i.i. NumNum ăă rulrul administrtoriloradministrtorilor imparimpar trebuietrebuie ss ăă fiefie
neasocianeasocia ţţ i.i. NumNum ăă rulrul administrtoriloradministrtorilor imparimpar trebuietrebuie ss ăă fiefie
neasocianeasocia ţţ i.i. NumNum ăă rulrul administrtoriloradministrtorilor imparimpar trebuietrebuie ss ăă fiefie
neasocianeasocia ţţ i.i. NumNum ăă rulrul administrtoriloradministrtorilor imparimpar trebuietrebuie ss ăă fiefie

AdministrareaAdministrarea SNCSNC

AdministratoriAdministratori -- 11 sausau maimai mulmulţţii -- asociaasociaţţii sausau neasocianeasociaţţii NumiNumiţţii prinprin ActulActul constitutivconstitutiv sausau AleAleşşii cucu majoritateamajoritatea absolutabsolutăă aa capitaluluicapitalului socialsocial sausau cucu majoritateamajoritatea cfcf ActuluiActului constitconstit TemeiTemei legallegal :: art.77art.77 al.1al.1 DreptDrept dede reprezentarereprezentare aa SNCSNC –– fiecarefiecare sausau conformconform ActuluiActului constitutivconstitutiv AdoptareaAdoptarea deciziilordeciziilor ::

AdoptareaAdoptarea deciziilordeciziilor :: -- cucu unanimitateunanimitate (( aa
AdoptareaAdoptarea deciziilordeciziilor :: -- cucu unanimitateunanimitate (( aa
AdoptareaAdoptarea deciziilordeciziilor :: -- cucu unanimitateunanimitate (( aa
AdoptareaAdoptarea deciziilordeciziilor :: -- cucu unanimitateunanimitate (( aa
AdoptareaAdoptarea deciziilordeciziilor :: -- cucu unanimitateunanimitate (( aa
AdoptareaAdoptarea deciziilordeciziilor :: -- cucu unanimitateunanimitate (( aa

-- cucu unanimitateunanimitate (( aadministratoriidministratorii lucreazlucreazăă îîmpreunmpreunăă)) ssauau -- majoritatemajoritate absolutabsolutăă aa capitaluluicapitalului socialsocial (divergen(divergenţţăă))

auau -- majoritatemajoritate absolutabsolut ăă aa capitaluluicapitalului socialsocial (divergen(divergen ţţăă ))
AdministrareaAdministrarea SNCSNC DeciziaDecizia poatepoate fifi adoptatadoptat ăă dede unun singursingur
AdministrareaAdministrarea SNCSNC DeciziaDecizia poatepoate fifi adoptatadoptat ăă dede unun singursingur
AdministrareaAdministrarea SNCSNC DeciziaDecizia poatepoate fifi adoptatadoptat ăă dede unun singursingur

AdministrareaAdministrarea SNCSNC

AdministrareaAdministrarea SNCSNC DeciziaDecizia poatepoate fifi adoptatadoptat ăă dede unun singursingur

DeciziaDecizia poatepoate fifi adoptatadoptatăă dede unun singursingur administratoradministrator,, îînn lipsalipsa celorlalcelorlalţţii carecare sese ggăăsescsesc îînn imposibiltateimposibiltate chiarchiar momentanmomentanăă dede aa lualua parteparte lala dministradministraţţieie –– pentrupentru acteleactele urgenteurgente aa ccăărorror neneîîndeplinirendeplinire arar cauzacauza oo pagubpagubăă maremare societsocietăăţţii.ii.

cc ăă rorror nene îî ndeplinirendeplinire arar cauzacauza oo pagubpagub ăă maremare societsociet ăăţţ ii.ii.
cc ăă rorror nene îî ndeplinirendeplinire arar cauzacauza oo pagubpagub ăă maremare societsociet ăăţţ ii.ii.
cc ăă rorror nene îî ndeplinirendeplinire arar cauzacauza oo pagubpagub ăă maremare societsociet ăăţţ ii.ii.
cc ăă rorror nene îî ndeplinirendeplinire arar cauzacauza oo pagubpagub ăă maremare societsociet ăăţţ ii.ii.
cc ăă rorror nene îî ndeplinirendeplinire arar cauzacauza oo pagubpagub ăă maremare societsociet ăăţţ ii.ii.
cc ăă rorror nene îî ndeplinirendeplinire arar cauzacauza oo pagubpagub ăă maremare societsociet ăăţţ ii.ii.
cc ăă rorror nene îî ndeplinirendeplinire arar cauzacauza oo pagubpagub ăă maremare societsociet ăăţţ ii.ii.
cc ăă rorror nene îî ndeplinirendeplinire arar cauzacauza oo pagubpagub ăă maremare societsociet ăăţţ ii.ii.
cc ăă rorror nene îî ndeplinirendeplinire arar cauzacauza oo pagubpagub ăă maremare societsociet ăăţţ ii.ii.
cc ăă rorror nene îî ndeplinirendeplinire arar cauzacauza oo pagubpagub ăă maremare societsociet ăăţţ ii.ii.
AdministrareaAdministrarea SCSSCS CALITATEACALITATEA DEDE ADMINISTRATORIADMINISTRATORI :: unulunul sausau maimai mulmul
AdministrareaAdministrarea SCSSCS CALITATEACALITATEA DEDE ADMINISTRATORIADMINISTRATORI :: unulunul sausau maimai mulmul
AdministrareaAdministrarea SCSSCS CALITATEACALITATEA DEDE ADMINISTRATORIADMINISTRATORI :: unulunul sausau maimai mulmul
AdministrareaAdministrarea SCSSCS CALITATEACALITATEA DEDE ADMINISTRATORIADMINISTRATORI :: unulunul sausau maimai mulmul
AdministrareaAdministrarea SCSSCS CALITATEACALITATEA DEDE ADMINISTRATORIADMINISTRATORI :: unulunul sausau maimai mulmul

AdministrareaAdministrarea SCSSCS

CALITATEACALITATEA DEDE ADMINISTRATORIADMINISTRATORI ::

unulunul sausau maimai mulmulţţii asociaasociaţţii comanditacomanditaţţii

TemeiTemei legallegal ::

-- art.88art.88 LSC.LSC. -- art.80,art.80, 81,81, 8282 şşii 8585 refref lala SNCSNC sese aplicaplicăă asociaasociaţţilorilor comanditacomanditaţţi.i.

şşii

SuntSunt aplicabileaplicabile SCSSCS :: dispdisp

şş ii SuntSunt aplicabileaplicabile SCSSCS :: dispdisp art.75,art.75, art.76art.76 al.1,al.1, art.77,art.77,
şş ii SuntSunt aplicabileaplicabile SCSSCS :: dispdisp art.75,art.75, art.76art.76 al.1,al.1, art.77,art.77,

art.75,art.75, art.76art.76 al.1,al.1,

art.77,art.77, art.79,art.79, art.83,art.83, art.84,art.84, art.86art.86 şşii art.87art.87 LSC.LSC.

al.1,al.1, art.77,art.77, art.79,art.79, art.83,art.83, art.84,art.84, art.86art.86 şş ii art.87art.87 LSC.LSC.
al.1,al.1, art.77,art.77, art.79,art.79, art.83,art.83, art.84,art.84, art.86art.86 şş ii art.87art.87 LSC.LSC.
al.1,al.1, art.77,art.77, art.79,art.79, art.83,art.83, art.84,art.84, art.86art.86 şş ii art.87art.87 LSC.LSC.
al.1,al.1, art.77,art.77, art.79,art.79, art.83,art.83, art.84,art.84, art.86art.86 şş ii art.87art.87 LSC.LSC.
AdministrareaAdministrarea SRLSRL SRLSRL esteeste administratadministrat ăă dede -- 11 sausau maimai mulmul ţţ ii

AdministrareaAdministrarea SRLSRL

SRLSRL esteeste administratadministratăă dede

-- 11 sausau maimai mulmulţţii administratoriadministratori -- asociaasociaţţii sausau neasocianeasociaţţii

-- asociaasocia ţţ ii sausau neasocianeasocia ţţ ii numinumi ţţ ii prinprin actulactul constitutivconstitutiv
-- asociaasocia ţţ ii sausau neasocianeasocia ţţ ii numinumi ţţ ii prinprin actulactul constitutivconstitutiv
-- asociaasocia ţţ ii sausau neasocianeasocia ţţ ii numinumi ţţ ii prinprin actulactul constitutivconstitutiv
-- asociaasocia ţţ ii sausau neasocianeasocia ţţ ii numinumi ţţ ii prinprin actulactul constitutivconstitutiv
-- asociaasocia ţţ ii sausau neasocianeasocia ţţ ii numinumi ţţ ii prinprin actulactul constitutivconstitutiv
-- asociaasocia ţţ ii sausau neasocianeasocia ţţ ii numinumi ţţ ii prinprin actulactul constitutivconstitutiv

numinumiţţii prinprin

actulactul constitutivconstitutiv

-- -- hothotăărârearârea AdunAdunăăriirii generalegenerale aa asociaasociaţţilorilor

ăă riirii generalegenerale aa asociaasocia ţţ ilorilor TemeiTemei legallegal :: art.197art.197 al.1al.1 LSCLSC
ăă riirii generalegenerale aa asociaasocia ţţ ilorilor TemeiTemei legallegal :: art.197art.197 al.1al.1 LSCLSC

TemeiTemei legallegal :: art.197art.197 al.1al.1 LSCLSC

ăă riirii generalegenerale aa asociaasocia ţţ ilorilor TemeiTemei legallegal :: art.197art.197 al.1al.1 LSCLSC
ăă riirii generalegenerale aa asociaasocia ţţ ilorilor TemeiTemei legallegal :: art.197art.197 al.1al.1 LSCLSC
ăă riirii generalegenerale aa asociaasocia ţţ ilorilor TemeiTemei legallegal :: art.197art.197 al.1al.1 LSCLSC
ăă riirii generalegenerale aa asociaasocia ţţ ilorilor TemeiTemei legallegal :: art.197art.197 al.1al.1 LSCLSC
ăă riirii generalegenerale aa asociaasocia ţţ ilorilor TemeiTemei legallegal :: art.197art.197 al.1al.1 LSCLSC
ăă riirii generalegenerale aa asociaasocia ţţ ilorilor TemeiTemei legallegal :: art.197art.197 al.1al.1 LSCLSC
AdministrareaAdministrarea SRLSRL AdoptareaAdoptarea deciziilordeciziilor dede cc ăă tretre administratoriadministratori
AdministrareaAdministrarea SRLSRL AdoptareaAdoptarea deciziilordeciziilor dede cc ăă tretre administratoriadministratori
AdministrareaAdministrarea SRLSRL AdoptareaAdoptarea deciziilordeciziilor dede cc ăă tretre administratoriadministratori

AdministrareaAdministrarea SRLSRL

AdoptareaAdoptarea deciziilordeciziilor dede ccăătretre administratoriadministratori ::

-- deciziiledeciziile sese adoptadoptăă cucu unanimitateunanimitate dacdacăă ActulActul constitutivconstitutiv dispunedispune caca administratoriiadministratorii ssăă lucrezelucreze îîmpreunmpreunăă;; -- îînn cazcaz dede divergendivergenţţăă îîntrentre administratori,administratori,

carecare

deciziadecizia

reprezintreprezintăă majoritateamajoritatea absolutabsolutăă aa capitaluluicapitalului social.social. TemeiTemei legallegal :: art.197art.197 al.2al.2 carecare faceface trimiteretrimitere lala art.76art.76 dindin LSC.LSC.

trimiteretrimitere lala art.76art.76 dindin LSC.LSC. adoptadopt ăă dede cc ăă tretre asociaasocia ţţ iiii

adoptadoptăă

dede

ccăătretre

asociaasociaţţiiii

sese

trimiteretrimitere lala art.76art.76 dindin LSC.LSC. adoptadopt ăă dede cc ăă tretre asociaasocia ţţ iiii sese
trimiteretrimitere lala art.76art.76 dindin LSC.LSC. adoptadopt ăă dede cc ăă tretre asociaasocia ţţ iiii sese
trimiteretrimitere lala art.76art.76 dindin LSC.LSC. adoptadopt ăă dede cc ăă tretre asociaasocia ţţ iiii sese
trimiteretrimitere lala art.76art.76 dindin LSC.LSC. adoptadopt ăă dede cc ăă tretre asociaasocia ţţ iiii sese
trimiteretrimitere lala art.76art.76 dindin LSC.LSC. adoptadopt ăă dede cc ăă tretre asociaasocia ţţ iiii sese
trimiteretrimitere lala art.76art.76 dindin LSC.LSC. adoptadopt ăă dede cc ăă tretre asociaasocia ţţ iiii sese
AdministrareaAdministrarea SRLSRL DeciziaDecizia poatepoate fifi adoptatadoptat ăă dede unun singursingur
AdministrareaAdministrarea SRLSRL DeciziaDecizia poatepoate fifi adoptatadoptat ăă dede unun singursingur
AdministrareaAdministrarea SRLSRL DeciziaDecizia poatepoate fifi adoptatadoptat ăă dede unun singursingur

AdministrareaAdministrarea SRLSRL

DeciziaDecizia poatepoate fifi adoptatadoptatăă dede unun singursingur administratoradministrator pentrupentru acteleactele urgenteurgente aa cc ăă rorror nene ăă dede unun singursingur administratoradministrator pentrupentru acteleactele urgenteurgente aa ccăărorror neneîîndeplinirendeplinire arar cauzacauza oo pagubpagubăă maremare societsocietăăţţiiii,, îînn lipsalipsa celorlalcelorlalţţii administratoriadministratori carecare sese ggăăsescsesc îînn imposibilitateimposibilitate –– chiarchiar momentanmomentanăă –– dede aa lualua parteparte lala administraadministraţţie.ie.

TemeiTemei legallegal :: art.197art.197 al.3al.3 carecare faceface trimiteretrimitere lala art.76art.76 dindin LSCLSC–– chiarchiar momentanmomentan ăă –– dede aa lualua parteparte lala administraadministra ţţ ie.ie.

TemeiTemei legallegal :: art.197art.197 al.3al.3 carecare faceface trimiteretrimitere lala art.76art.76 dindin LSCLSC
TemeiTemei legallegal :: art.197art.197 al.3al.3 carecare faceface trimiteretrimitere lala art.76art.76 dindin LSCLSC
TemeiTemei legallegal :: art.197art.197 al.3al.3 carecare faceface trimiteretrimitere lala art.76art.76 dindin LSCLSC
TemeiTemei legallegal :: art.197art.197 al.3al.3 carecare faceface trimiteretrimitere lala art.76art.76 dindin LSCLSC
TemeiTemei legallegal :: art.197art.197 al.3al.3 carecare faceface trimiteretrimitere lala art.76art.76 dindin LSCLSC
TemeiTemei legallegal :: art.197art.197 al.3al.3 carecare faceface trimiteretrimitere lala art.76art.76 dindin LSCLSC
SRLSRL cucu asociatasociat unicunic AsociatulAsociatul unicunic carecare areare calitateacalitatea dede
SRLSRL cucu asociatasociat unicunic AsociatulAsociatul unicunic carecare areare calitateacalitatea dede
SRLSRL cucu asociatasociat unicunic AsociatulAsociatul unicunic carecare areare calitateacalitatea dede

SRLSRL cucu asociatasociat unicunic

AsociatulAsociatul unicunic carecare areare calitateacalitatea dede administratoradministrator unicunic sausau dede membrumembru alal consiliuluiconsiliului dede administraadministra ţţ administratoradministrator unicunic sausau dede membrumembru alal consiliuluiconsiliului dede administraadministraţţieie nunu poatepoate aveaavea calitateacalitatea dede salariatsalariat alal SRL.SRL.

AsociatulAsociatulcalitateacalitatea dede salariatsalariat alal SRL.SRL. unicunic poatepoate dede regulregul ăă ,, avea,avea,

unicunic

poatepoate

dede

regulregulăă,,

avea,avea,

calitateacalitatea dede salariatsalariat alal SRLSRL alal ccăăreirei asociatasociat unicunic este,este, cucu excepexcepţţiaia cazuluicazului îînn carecare areare calitateacalitatea dede administratoradministrator unicunic sausau dede membrumembru alal consiliuluiconsiliului dede administraadministraţţie.ie.

TemeiTemei legallegal :: art.196art.196 indiceindice 11 al.3al.3 LSCLSC

dede administraadministra ţţ ie.ie. TemeiTemei legallegal :: art.196art.196 indiceindice 11 al.3al.3 LSCLSC
dede administraadministra ţţ ie.ie. TemeiTemei legallegal :: art.196art.196 indiceindice 11 al.3al.3 LSCLSC
dede administraadministra ţţ ie.ie. TemeiTemei legallegal :: art.196art.196 indiceindice 11 al.3al.3 LSCLSC
dede administraadministra ţţ ie.ie. TemeiTemei legallegal :: art.196art.196 indiceindice 11 al.3al.3 LSCLSC

RRĂĂSPUNDEREASPUNDEREA ADMINISTRATORILORADMINISTRATORILOR

Ă SPUNDEREA SPUNDEREA ADMINISTRATORILOR ADMINISTRATORILOR Administratorii Administratorii au au o o r r ăă

AdministratoriiAdministratorii auau oo rrăăspunderespundere solidarsolidarăă fafaţţăă dede societatesocietate pentrupentru ::

fafa ţţăă dede societatesocietate pentrupentru :: realitatearealitatea vv ăă rsrs ăă mintelormintelor
fafa ţţăă dede societatesocietate pentrupentru :: realitatearealitatea vv ăă rsrs ăă mintelormintelor

realitatearealitatea vvăărsrsăămintelormintelor efectuateefectuate dede asociaasociaţţii existenexistenţţaa realrealăă aa dividendelordividendelor plplăătitetite existenexistenţţaa registrelorregistrelor cerutecerute dede legelege şşii corectacorecta lorlor ţţinereinere exactaexacta îîndeplinirendeplinire aa hothotăărârilorrârilor adunadunăărilorrilor generalegenerale strictastricta îîndeplinirendeplinire aa îîndatoririlorndatoririlor pepe carecare legea,legea, actulactul constitutivconstitutiv lele impun.impun. TemeiTemei legallegal :: art.73art.73 al.1al.1 LSC.LSC.

RR ĂĂ SPUNDEREASPUNDEREA ADMINISTRATORILORADMINISTRATORILOR ACAC ŢŢ IUNEAIUNEA JUDICIARJUDICIAR ĂĂ ÎÎ NN RR ĂĂ

RRĂĂSPUNDEREASPUNDEREA ADMINISTRATORILORADMINISTRATORILOR

RR ĂĂ SPUNDEREASPUNDEREA ADMINISTRATORILORADMINISTRATORILOR ACAC ŢŢ IUNEAIUNEA JUDICIARJUDICIAR ĂĂ ÎÎ NN RR ĂĂ

ACACŢŢIUNEAIUNEA

JUDICIARJUDICIARĂĂ

ÎÎNN

RRĂĂSPUNDERESPUNDERE

IMPOTRIVAIMPOTRIVA ADMINISTRATORILORADMINISTRATORILOR poatepoate fifi exercitatexercitatăă dede ::

poatepoate fifi exercitatexercitat ăă dede :: adunareaadunarea generalgeneral ăă aa asociaasocia ţţ

adunareaadunarea generalgeneralăă aa asociaasociaţţilorilor creditoriicreditorii societsocietăăţţiiii numainumai îînn cazcaz dede deschideredeschidere aa proceduriiprocedurii insolveninsolvenţţeiei normatnormatăă dede LegeaLegea nrnr.85/2006.85/2006

eiei normatnormat ăă dede LegeaLegea nrnr .85/2006.85/2006 TemeiTemei legallegal :: art.73art.73 al.2al.2 LSC.LSC.
eiei normatnormat ăă dede LegeaLegea nrnr .85/2006.85/2006 TemeiTemei legallegal :: art.73art.73 al.2al.2 LSC.LSC.
eiei normatnormat ăă dede LegeaLegea nrnr .85/2006.85/2006 TemeiTemei legallegal :: art.73art.73 al.2al.2 LSC.LSC.

TemeiTemei legallegal :: art.73art.73 al.2al.2 LSC.LSC.

eiei normatnormat ăă dede LegeaLegea nrnr .85/2006.85/2006 TemeiTemei legallegal :: art.73art.73 al.2al.2 LSC.LSC.
eiei normatnormat ăă dede LegeaLegea nrnr .85/2006.85/2006 TemeiTemei legallegal :: art.73art.73 al.2al.2 LSC.LSC.
eiei normatnormat ăă dede LegeaLegea nrnr .85/2006.85/2006 TemeiTemei legallegal :: art.73art.73 al.2al.2 LSC.LSC.
eiei normatnormat ăă dede LegeaLegea nrnr .85/2006.85/2006 TemeiTemei legallegal :: art.73art.73 al.2al.2 LSC.LSC.
eiei normatnormat ăă dede LegeaLegea nrnr .85/2006.85/2006 TemeiTemei legallegal :: art.73art.73 al.2al.2 LSC.LSC.
eiei normatnormat ăă dede LegeaLegea nrnr .85/2006.85/2006 TemeiTemei legallegal :: art.73art.73 al.2al.2 LSC.LSC.
eiei normatnormat ăă dede LegeaLegea nrnr .85/2006.85/2006 TemeiTemei legallegal :: art.73art.73 al.2al.2 LSC.LSC.
REVOCAREAREVOCAREA ADMINISTRATORILORADMINISTRATORILOR Dac Dac ăă auau fostfost numinumi ţţ ii prinprin ActulActul
REVOCAREAREVOCAREA ADMINISTRATORILORADMINISTRATORILOR Dac Dac ăă auau fostfost numinumi ţţ ii prinprin ActulActul
REVOCAREAREVOCAREA ADMINISTRATORILORADMINISTRATORILOR Dac Dac ăă auau fostfost numinumi ţţ ii prinprin ActulActul

REVOCAREAREVOCAREA ADMINISTRATORILORADMINISTRATORILOR

DacDac ăă auau fostfost numinumi ţţ ii prinprin ActulActul constitutiv,constitutiv, vorvor fifi revocarevoca ţţ ii Dacăă auau fostfost numinumiţţii prinprin ActulActul constitutiv,constitutiv, vorvor fifi revocarevocaţţii cucu votulvotul unanimunanim alal asociaasociaţţilorilor (reg(regulaula simetriei).simetriei).

DacDacăă auau fostfost aleale şş i,i, ulterior,ulterior, prinprin votulvotul asociaasocia ţţ ilorilor aceace şş tiatia ăă auau fostfost alealeşşi,i, ulterior,ulterior, prinprin votulvotul asociaasociaţţilorilor aceaceşştiatia potpot decidedecide -- asupraasupra revocrevocăăriirii administratoriloradministratorilor sausau asupraasupra limitlimităăriirii puterilorputerilor lorlor –– cucu aceeaaceeaşşii majoritate.majoritate.

7777 al.2al.2 LSCLSC aplicabilaplicabil

TemeiTemei

legallegal

art.art.

::

7777 al.2al.2 LSCLSC aplicabilaplicabil TemeiTemei legallegal art.art. :: pentrupentru SNC,SNC, SCSSCS şş ii SRLSRL

pentrupentru SNC,SNC, SCSSCS şşii SRLSRL

ÎÎ ncetareancetarea mandatuluimandatului administratoriloradministratorilor ipoteze:ipoteze: -- revocarerevocare
ÎÎ ncetareancetarea mandatuluimandatului administratoriloradministratorilor ipoteze:ipoteze: -- revocarerevocare
ÎÎ ncetareancetarea mandatuluimandatului administratoriloradministratorilor ipoteze:ipoteze: -- revocarerevocare
ÎÎ ncetareancetarea mandatuluimandatului administratoriloradministratorilor ipoteze:ipoteze: -- revocarerevocare

ÎÎncetareancetarea mandatuluimandatului administratoriloradministratorilor

ipoteze:ipoteze:

-- revocarerevocare –– revocarearevocarea poatepoate interveniinterveni oricândoricând şşii independentindependent dede vreovreo culpculpăă -- renunrenunţţareare sausau demisiedemisie –– dacdacăă administratoruladministratorul aa provocatprovocat societsocietăăţţiiii îînn acestacest modmod vreunvreun prejudiciuprejudiciu vava fifi rrăăspunzspunzăătortor dede daunedaune -- decesuldecesul administratoruluiadministratorului -- incapacitateaincapacitatea administratoruluiadministratorului

-- decesuldecesul administratoruluiadministratorului -- incapacitateaincapacitatea administratoruluiadministratorului
-- decesuldecesul administratoruluiadministratorului -- incapacitateaincapacitatea administratoruluiadministratorului
-- decesuldecesul administratoruluiadministratorului -- incapacitateaincapacitatea administratoruluiadministratorului
-- decesuldecesul administratoruluiadministratorului -- incapacitateaincapacitatea administratoruluiadministratorului
AdministrareaAdministrarea SASA // SCASCA pluralitateapluralitatea administratoriloradministratorilor esteeste

AdministrareaAdministrarea SASA // SCASCA

pluralitateapluralitatea administratoriloradministratorilor esteeste organizatorganizatăă subsub formaforma unorunor organeorgane colegialecolegiale şşii anumeanume ::

organeorgane colegialecolegiale şş ii anumeanume :: -- consiliulconsiliul dede adminsitraadminsitra ţţ ieie
organeorgane colegialecolegiale şş ii anumeanume :: -- consiliulconsiliul dede adminsitraadminsitra ţţ ieie
organeorgane colegialecolegiale şş ii anumeanume :: -- consiliulconsiliul dede adminsitraadminsitra ţţ ieie
organeorgane colegialecolegiale şş ii anumeanume :: -- consiliulconsiliul dede adminsitraadminsitra ţţ ieie
organeorgane colegialecolegiale şş ii anumeanume :: -- consiliulconsiliul dede adminsitraadminsitra ţţ ieie
organeorgane colegialecolegiale şş ii anumeanume :: -- consiliulconsiliul dede adminsitraadminsitra ţţ ieie

-- consiliulconsiliul dede adminsitraadminsitraţţieie oriori,, ddupupăă cazcaz,,

--directoratuldirectoratul

consiliulconsiliul dede

sausau

supravegheresupraveghere (numai(numai lala SASA –– îînn sistemulsistemul

dualist).dualist).

dede sausau supravegheresupraveghere (numai(numai lala SASA –– îî nn sistemulsistemul dualist).dualist).
dede sausau supravegheresupraveghere (numai(numai lala SASA –– îî nn sistemulsistemul dualist).dualist).
dede sausau supravegheresupraveghere (numai(numai lala SASA –– îî nn sistemulsistemul dualist).dualist).
dede sausau supravegheresupraveghere (numai(numai lala SASA –– îî nn sistemulsistemul dualist).dualist).
dede sausau supravegheresupraveghere (numai(numai lala SASA –– îî nn sistemulsistemul dualist).dualist).
dede sausau supravegheresupraveghere (numai(numai lala SASA –– îî nn sistemulsistemul dualist).dualist).
dede sausau supravegheresupraveghere (numai(numai lala SASA –– îî nn sistemulsistemul dualist).dualist).
dede sausau supravegheresupraveghere (numai(numai lala SASA –– îî nn sistemulsistemul dualist).dualist).
dede sausau supravegheresupraveghere (numai(numai lala SASA –– îî nn sistemulsistemul dualist).dualist).

LEGEALEGEA SOCIETSOCIETĂĂŢŢILORILOR COMERCIALECOMERCIALE prevedeprevede 22 sistemesisteme ::

COMERCIALECOMERCIALE prevedeprevede 22 sistemesisteme :: SISTEMULSISTEMUL UNITARUNITAR SISTEMULSISTEMUL

SISTEMULSISTEMUL UNITARUNITARCOMERCIALECOMERCIALE prevedeprevede 22 sistemesisteme :: SISTEMULSISTEMUL DUALISTDUALIST ElementulElementul dede

SISTEMULSISTEMUL DUALISTDUALIST ElementulElementul dede noutatenoutate pepe carecare îîll aduceaduce LegeaLegea nr.441/nr.441/20062006 rezireziddăă îînn introducereaintroducerea îînn materiamateria administradministrăăriirii societsocietăăţţilorilor dede capitaluricapitaluri aa doudouăă sistemesisteme :: sistemulsistemul unitarunitar şşii sistemulsistemul dualistdualist pentrupentru carecare poatepoate optaopta societateasocietatea pepe acacţţiuni.iuni.

sistemulsistemul dualistdualist pentrupentru carecare poatepoate optaopta societateasocietatea pepe acac ţţ iuni.iuni.
sistemulsistemul dualistdualist pentrupentru carecare poatepoate optaopta societateasocietatea pepe acac ţţ iuni.iuni.
sistemulsistemul dualistdualist pentrupentru carecare poatepoate optaopta societateasocietatea pepe acac ţţ iuni.iuni.
sistemulsistemul dualistdualist pentrupentru carecare poatepoate optaopta societateasocietatea pepe acac ţţ iuni.iuni.
sistemulsistemul dualistdualist pentrupentru carecare poatepoate optaopta societateasocietatea pepe acac ţţ iuni.iuni.
sistemulsistemul dualistdualist pentrupentru carecare poatepoate optaopta societateasocietatea pepe acac ţţ iuni.iuni.
sistemulsistemul dualistdualist pentrupentru carecare poatepoate optaopta societateasocietatea pepe acac ţţ iuni.iuni.
sistemulsistemul dualistdualist pentrupentru carecare poatepoate optaopta societateasocietatea pepe acac ţţ iuni.iuni.
SISTEMULSISTEMUL UNITARUNITAR TEMEITEMEI LEGALLEGAL :: ART.137ART.137 –– ART.152ART.152 indiceindice 11 dindin
SISTEMULSISTEMUL UNITARUNITAR TEMEITEMEI LEGALLEGAL :: ART.137ART.137 –– ART.152ART.152 indiceindice 11 dindin
SISTEMULSISTEMUL UNITARUNITAR TEMEITEMEI LEGALLEGAL :: ART.137ART.137 –– ART.152ART.152 indiceindice 11 dindin

SISTEMULSISTEMUL UNITARUNITAR

TEMEITEMEI LEGALLEGAL :: ART.137ART.137 –– ART.152ART.152 indiceindice 11 dindin SubsecSubsec ţţ iuneaiunea II intitulatintitulat ăă –– ““ –– ART.152ART.152 indiceindice 11 dindin SubsecSubsecţţiuneaiunea II intitulatintitulatăă –– ““SistemulSistemul unitarunitar”” dindin LegeaLegea nr.31nr.31/1990,/1990, rep.,rep., momodificatdificatăă prinprin LegeaLegea nr.441/nr.441/2006.2006.

CARACTERIZARECARACTERIZARE SUCCINTSUCCINTĂĂ :: ĂĂ ::

-- esteeste sistemulsistemul dede dreptdrept comun,comun, obiobişşnuitnuit pentrupentru care,care, dede regulregulăă,, oopteazpteazăă SS.A.;.A.; -- esteeste aplicabilaplicabil şşii societsocietăăţţiiii îînn comanditcomandităă pepe acacţţiuniiuni (SCA);(SCA);

şş ii societsociet ăăţţ iiii îî nn comanditcomandit ăă pepe acac ţţ iuniiuni (SCA);(SCA);
şş ii societsociet ăăţţ iiii îî nn comanditcomandit ăă pepe acac ţţ iuniiuni (SCA);(SCA);
şş ii societsociet ăăţţ iiii îî nn comanditcomandit ăă pepe acac ţţ iuniiuni (SCA);(SCA);
şş ii societsociet ăăţţ iiii îî nn comanditcomandit ăă pepe acac ţţ iuniiuni (SCA);(SCA);
şş ii societsociet ăăţţ iiii îî nn comanditcomandit ăă pepe acac ţţ iuniiuni (SCA);(SCA);
şş ii societsociet ăăţţ iiii îî nn comanditcomandit ăă pepe acac ţţ iuniiuni (SCA);(SCA);
SISTEMULSISTEMUL DUALISTDUALIST TEMEITEMEI LEGALLEGAL :: ART.153ART.153 –– art.155art.155 indiceindice 11 dindin
SISTEMULSISTEMUL DUALISTDUALIST TEMEITEMEI LEGALLEGAL :: ART.153ART.153 –– art.155art.155 indiceindice 11 dindin

SISTEMULSISTEMUL DUALISTDUALIST

TEMEITEMEI LEGALLEGAL :: ART.153ART.153 –– art.155art.155 indiceindice 11 dindin SubsecSubsec ţţ iuneaiunea aa--IIII--aa intitulatintitulat ăă –– –– art.155art.155 indiceindice 11 dindin SubsecSubsecţţiuneaiunea aa--IIII--aa intitulatintitulatăă –– ““SistemulSistemul dualistdualist”” dindin LegeaLegea nr.31nr.31/1990/1990 rep.,rep., momodificatdificatăă prinprin LegeaLegea

nr.441/2006.nr.441/2006.

ATENATEN Ţ Ţ IE IE ! ! ART.153 ART.153 – – ART.155 ART.155 in in ATENŢŢIEIE !! ART.153ART.153 ART.155ART.155 inindicedice 11 NUNU SESE APLICAPLICĂĂ SOCIETSOCIETĂĂŢŢILORILOR ÎÎNN COMANDITCOMANDITĂĂ PEPE ACACŢŢIUNIIUNI (SCA(SCA cf.cf. ART.187ART.187 dindin lege)lege)

OpOpţţ iuneaiunea pentrupentru acestacest sistemsistem aparapar ţţ ineine S.A.S.A. ţţiuneaiunea pentrupentru acestacest sistemsistem aparaparţţineine S.A.S.A.

OpOpţţ iuneaiunea sese poatepoate exercitaexercita :: ţţiuneaiunea sese poatepoate exercitaexercita ::

lala

ACTULACTUL

îînfiinnfiinţţareaarea

SSAA

prevedeprevede

îînn

sese

––

CONSTITUTIVCONSTITUTIV –– sausau ulteriorulterior ,,

CONSTITUTIVCONSTITUTIV –– sausau ulteriorulterior ,, îî nn cursulcursul existenexisten ţţ eiei SASA caca

îînn cursulcursul existenexistenţţeiei SASA caca urmareurmare aa modificmodificăăriirii

ActuluiActului

constitutivconstitutiv

EXTRAORDINAREXTRAORDINARĂĂ

prinprin

HOTHOTĂĂRÂREARÂREA

AGAAGA

ăă riirii ActuluiActului constitutivconstitutiv EXTRAORDINAREXTRAORDINAR ĂĂ prinprin HOTHOT ĂĂ RÂREARÂREA AGAAGA
ăă riirii ActuluiActului constitutivconstitutiv EXTRAORDINAREXTRAORDINAR ĂĂ prinprin HOTHOT ĂĂ RÂREARÂREA AGAAGA
ăă riirii ActuluiActului constitutivconstitutiv EXTRAORDINAREXTRAORDINAR ĂĂ prinprin HOTHOT ĂĂ RÂREARÂREA AGAAGA

REGULIREGULI COMUNECOMUNE pentrupentru SISTEMULSISTEMUL UNITARUNITAR şşii SISTEMULSISTEMUL DUALISTDUALIST TemeiTemei legallegal :: subsecsubsecţţiuneaiunea aa--IIIIII--aa dindin secsecţţiuneaiunea aa-- IIIIII--aa –– ““DespreDespre administraadministraţţiaia societsocietăăţţiiii”” LSCLSC

DURATADURATA MANDATULUIMANDATULUI –– administratorilor,administratorilor, alal membrilormembrilor directoratuluidirectoratului şş ii aiai –– administratorilor,administratorilor, alal membrilormembrilor directoratuluidirectoratului şşii aiai consiliuluiconsiliului dede supravegheresupraveghere –– esteeste stabilitstabilităă prinprin::

ActulActul constitutivconstitutiv pentrupentru oo duratduratăă dede celcel multmult 44 aniani -- primiiprimii membrimembri aiai CdACdA sausau aiai CdSCdS [Consiliul[Consiliul dede supraveghere]supraveghere] potpot exercitexercitaa mandatulmandatul pentrupentru oo duratduratăă carecare nunu poatepoate depdepăăşşii 22 aniani suntsunt reeligibilireeligibili –– dardar prinprin ActulActul constitutivconstitutiv sese poatepoate stabilistabili şşii îînn senssens contrar.contrar.

TEMEITEMEI LEGALLEGAL :: art.art. 153153 indiceindice 1212 al.1al.1 şş ii 22 LSC.LSC. şşii 22 LSC.LSC.

îî nn senssens contrar.contrar. TEMEITEMEI LEGALLEGAL :: art.art. 153153 indiceindice 1212 al.1al.1 şş ii 22 LSC.LSC.
îî nn senssens contrar.contrar. TEMEITEMEI LEGALLEGAL :: art.art. 153153 indiceindice 1212 al.1al.1 şş ii 22 LSC.LSC.

MANDATULMANDATUL ADMNISTRATORILOR,ADMNISTRATORILOR, ALAL MEMBRILORMEMBRILOR DIRECTORATULUIDIRECTORATULUI ŞŞII AIAI CONSILIULUICONSILIULUI DEDE SUPRAVEGHERESUPRAVEGHERE

ACCEPTAREAACCEPTAREA MANDATULUIMANDATULUI ::AIAI CONSILIULUICONSILIULUI DEDE SUPRAVEGHERESUPRAVEGHERE -- trebuietrebuie ss ăă fiefie expresexpres ăă

ACCEPTAREAACCEPTAREA MANDATULUIMANDATULUI :: -- trebuietrebuie ss ăă fiefie expresexpres ăă
ACCEPTAREAACCEPTAREA MANDATULUIMANDATULUI :: -- trebuietrebuie ss ăă fiefie expresexpres ăă
ACCEPTAREAACCEPTAREA MANDATULUIMANDATULUI :: -- trebuietrebuie ss ăă fiefie expresexpres ăă
ACCEPTAREAACCEPTAREA MANDATULUIMANDATULUI :: -- trebuietrebuie ss ăă fiefie expresexpres ăă

-- trebuietrebuie ssăă fiefie expresexpresăă TemeiTemei legallegal :: artart 115353 inindicedice 1212 aal.3l.3 LSCLSC

ASIGURAREAASIGURAREA:: artart 11 5353 inin dicedice 1212 aa l.3l.3 LSCLSC DEDE RR ĂĂ SPUNDERESPUNDERE PROFESIONALPROFESIONAL ĂĂ

DEDE

RRĂĂSPUNDERESPUNDERE

PROFESIONALPROFESIONALĂĂ::

-- îîncheiereancheierea asigurasigurăăriirii esteeste obligatorieobligatorie

asigurasigur ăă riirii esteeste obligatorieobligatorie TemeiTemei legallegal :: art.153art.153 indiceindice 1212

TemeiTemei legallegal :: art.153art.153 indiceindice 1212 al.4al.4 LSCLSC

ăă riirii esteeste obligatorieobligatorie TemeiTemei legallegal :: art.153art.153 indiceindice 1212 al.4al.4 LSCLSC
ăă riirii esteeste obligatorieobligatorie TemeiTemei legallegal :: art.153art.153 indiceindice 1212 al.4al.4 LSCLSC
ăă riirii esteeste obligatorieobligatorie TemeiTemei legallegal :: art.153art.153 indiceindice 1212 al.4al.4 LSCLSC
ăă riirii esteeste obligatorieobligatorie TemeiTemei legallegal :: art.153art.153 indiceindice 1212 al.4al.4 LSCLSC
ăă riirii esteeste obligatorieobligatorie TemeiTemei legallegal :: art.153art.153 indiceindice 1212 al.4al.4 LSCLSC
ăă riirii esteeste obligatorieobligatorie TemeiTemei legallegal :: art.153art.153 indiceindice 1212 al.4al.4 LSCLSC
ăă riirii esteeste obligatorieobligatorie TemeiTemei legallegal :: art.153art.153 indiceindice 1212 al.4al.4 LSCLSC
INCOMPATIBILIT INCOMPATIBILIT Ă Ă Ţ Ţ I I :: NUNU POTPOT FIFI ADMINISTRATORI,ADMINISTRATORI, DIRECTORI,DIRECTORI,
INCOMPATIBILIT INCOMPATIBILIT Ă Ă Ţ Ţ I I :: NUNU POTPOT FIFI ADMINISTRATORI,ADMINISTRATORI, DIRECTORI,DIRECTORI,
INCOMPATIBILIT INCOMPATIBILIT Ă Ă Ţ Ţ I I :: NUNU POTPOT FIFI ADMINISTRATORI,ADMINISTRATORI, DIRECTORI,DIRECTORI,
INCOMPATIBILIT INCOMPATIBILIT Ă Ă Ţ Ţ I I :: NUNU POTPOT FIFI ADMINISTRATORI,ADMINISTRATORI, DIRECTORI,DIRECTORI,
INCOMPATIBILIT INCOMPATIBILIT Ă Ă Ţ Ţ I I :: NUNU POTPOT FIFI ADMINISTRATORI,ADMINISTRATORI, DIRECTORI,DIRECTORI,

INCOMPATIBILITINCOMPATIBILITĂĂŢŢII ::

NUNU POTPOT FIFI ADMINISTRATORI,ADMINISTRATORI, DIRECTORI,DIRECTORI, MEMBRIMEMBRI AIAI DIRECTORATULUIDIRECTORATULUI SAUSAU AIAI CONSILIULUICONSILIULUI DEDE SUPRAVEGHERESUPRAVEGHERE

persoanelepersoanele carecare nunu potpot fifi fondatorifondatori cfcf LSCLSC TemeiTemei legallegal :: art.153art.153 indiceindice 1414 LSCLSC

nunu potpot fifi fondatorifondatori cfcf LSCLSC TemeiTemei legallegal :: art.153art.153 indiceindice 1414 LSCLSC
nunu potpot fifi fondatorifondatori cfcf LSCLSC TemeiTemei legallegal :: art.153art.153 indiceindice 1414 LSCLSC
nunu potpot fifi fondatorifondatori cfcf LSCLSC TemeiTemei legallegal :: art.153art.153 indiceindice 1414 LSCLSC
nunu potpot fifi fondatorifondatori cfcf LSCLSC TemeiTemei legallegal :: art.153art.153 indiceindice 1414 LSCLSC
nunu potpot fifi fondatorifondatori cfcf LSCLSC TemeiTemei legallegal :: art.153art.153 indiceindice 1414 LSCLSC
nunu potpot fifi fondatorifondatori cfcf LSCLSC TemeiTemei legallegal :: art.153art.153 indiceindice 1414 LSCLSC
InterdicInterdic ţţ iiii OO persoanpersoan ăă fizicfizic ăă poatepoate ss ăă cumulezecumuleze

InterdicInterdicţţiiii

OO persoanpersoanăă fizicfizicăă poatepoate ssăă cumulezecumuleze concomitentconcomitent unun numnumăărr maximmaxim dede 55 mandatemandate dede administratoradministrator /membru/membru alal CdA/CdSCdA/CdS îînn societsocietăăţţii cucu sediulsediul îînn România.România.

/membru/membru alal CdA/CdSCdA/CdS îî nn societsociet ăăţţ ii cucu sediulsediul îî nn România.România.
/membru/membru alal CdA/CdSCdA/CdS îî nn societsociet ăăţţ ii cucu sediulsediul îî nn România.România.
/membru/membru alal CdA/CdSCdA/CdS îî nn societsociet ăăţţ ii cucu sediulsediul îî nn România.România.
/membru/membru alal CdA/CdSCdA/CdS îî nn societsociet ăăţţ ii cucu sediulsediul îî nn România.România.
/membru/membru alal CdA/CdSCdA/CdS îî nn societsociet ăăţţ ii cucu sediulsediul îî nn România.România.
/membru/membru alal CdA/CdSCdA/CdS îî nn societsociet ăăţţ ii cucu sediulsediul îî nn România.România.
/membru/membru alal CdA/CdSCdA/CdS îî nn societsociet ăăţţ ii cucu sediulsediul îî nn România.România.
/membru/membru alal CdA/CdSCdA/CdS îî nn societsociet ăăţţ ii cucu sediulsediul îî nn România.România.
/membru/membru alal CdA/CdSCdA/CdS îî nn societsociet ăăţţ ii cucu sediulsediul îî nn România.România.
/membru/membru alal CdA/CdSCdA/CdS îî nn societsociet ăăţţ ii cucu sediulsediul îî nn România.România.
/membru/membru alal CdA/CdSCdA/CdS îî nn societsociet ăăţţ ii cucu sediulsediul îî nn România.România.
/membru/membru alal CdA/CdSCdA/CdS îî nn societsociet ăăţţ ii cucu sediulsediul îî nn România.România.
/membru/membru alal CdA/CdSCdA/CdS îî nn societsociet ăăţţ ii cucu sediulsediul îî nn România.România.
/membru/membru alal CdA/CdSCdA/CdS îî nn societsociet ăăţţ ii cucu sediulsediul îî nn România.România.
/membru/membru alal CdA/CdSCdA/CdS îî nn societsociet ăăţţ ii cucu sediulsediul îî nn România.România.

CONSILIULCONSILIUL DEDE SUPRAVEGHERESUPRAVEGHERE

(sistemul(sistemul dualist)dualist)

SUPRAVEGHERESUPRAVEGHERE (sistemul(sistemul dualist)dualist) MembriiMembrii numinumi ţţ ii dede AGA,AGA, primiiprimii

MembriiMembrii numinumiţţ ii dede AGA,AGA, primiiprimii prinprin ActAct constitutivconstitutiv ţţii dede AGA,AGA, primiiprimii prinprin ActAct constitutivconstitutiv

NumNumăă rulrul membrilormembrilor îî ntrentre 33 -- 11,11, stabilitstabilit prinprin ActulActul constitutivconstitutiv ăărulrul membrilormembrilor îîntrentre 33--11,11, stabilitstabilit prinprin ActulActul constitutivconstitutiv

RevocareaRevocarea oricândoricând dede AGAAGAstabilitstabilit prinprin ActulActul constitutivconstitutiv IncompatibilitIncompatibilit ăăţţ ii :: nunu potpot fifi

IncompatibilitIncompatibilităăţţ ii :: nunu potpot fifi concomitentconcomitent membrimembri aiai DirectoratuluiDirectoratului ;; nunu potpot ăăţţii :: nunu potpot fifi concomitentconcomitent membrimembri aiai DirectoratuluiDirectoratului ;; nunu potpot cumulacumula cucu calitateacalitatea dede salariatsalariat alal societsocietăăţţiiii

ModMod dede lucrulucru :: sese îî ntrunentrune şş tete celcel pupu ţţ inin oo datdat ăă lala 33 luniluni îîntrunentruneşştete celcel pupuţţinin oo datdatăă lala 33 luniluni

tete celcel pupu ţţ inin oo datdat ăă lala 33 luniluni PoatePoate creacrea comitetecomitete

PoatePoate creacrea comitetecomitete consultativeconsultative –– comitetulcomitetul dede auditaudit esteeste obligatoriuobligatoriu comitetecomitete consultativeconsultative –– comitetulcomitetul dede auditaudit esteeste obligatoriuobligatoriu

comitetecomitete consultativeconsultative –– comitetulcomitetul dede auditaudit esteeste obligatoriuobligatoriu
comitetecomitete consultativeconsultative –– comitetulcomitetul dede auditaudit esteeste obligatoriuobligatoriu
DIRECTORATULDIRECTORATUL (sistemul(sistemul dualist)dualist) FormatFormat dindin unulunul (Director(Director
DIRECTORATULDIRECTORATUL (sistemul(sistemul dualist)dualist) FormatFormat dindin unulunul (Director(Director

DIRECTORATULDIRECTORATUL (sistemul(sistemul dualist)dualist)

FormatFormat dindin unulunul (Director(Director generalgeneral unic)unic) sausau maimai mulmul ţţ ii membri,membri, mulmulţţii membri,membri,

numnumăă rr imparimpar ,, ăărr imparimpar,,

celcel pupuţţ inin 33 membrimembri îînn SASA aa cc ăă rorror situasitua ţţ iiii financiarefinanciare anualeanuale ţţinin 33 membrimembri îînn SASA aa ccăărorror situasituaţţiiii financiarefinanciare anualeanuale suntsunt supusesupuse obligaobligaţţieiiei legalelegale dede auditareauditare

DesemnareaDesemnarea dede ccăă tretre ConsiliulConsiliul dede supravegheresupraveghere ăătretre ConsiliulConsiliul dede supravegheresupraveghere

DurataDurata mandatuluimandatului :: confconf actact constitutiv,constitutiv, celcel multmult 44 aa nini ,, primiiprimii membrimembri celcel multmult 22 confconf actact constitutiv,constitutiv, celcel multmult 44 aanini ,, primiiprimii membrimembri celcel multmult 22 ani.ani.

IncompatibilitIncompatibilităăţţ ii :: nunu potpot fifi membrimembri aiai ConsiliuluiConsiliului dede supravegheresupraveghere ăăţţii :: nunu potpot fifi membrimembri aiai ConsiliuluiConsiliului dede supravegheresupraveghere

ReprezintReprezintăă societateasocietatea îî nn raporturileraporturile cucu terter ţţ iiii ăă societateasocietatea îînn raporturileraporturile cucu terterţţiiii

PrezintPrezintăă celcel pupu ţţ inin oo datdat ăă lala 33 luniluni unun raportraport ConsiliuluiConsiliului dede ăă celcel pupuţţinin oo datdatăă lala 33 luniluni unun raportraport ConsiliuluiConsiliului dede supraveghere.supraveghere.

pupu ţţ inin oo datdat ăă lala 33 luniluni unun raportraport ConsiliuluiConsiliului dede supraveghere.supraveghere.
pupu ţţ inin oo datdat ăă lala 33 luniluni unun raportraport ConsiliuluiConsiliului dede supraveghere.supraveghere.
CONTROLUL CONTROLUL GESTIUNII GESTIUNII SOCIET SOCIET Ă Ă Ţ Ţ ILOR ILOR COMERCIALE COMERCIALE
CONTROLUL CONTROLUL GESTIUNII GESTIUNII SOCIET SOCIET Ă Ă Ţ Ţ ILOR ILOR COMERCIALE COMERCIALE
CONTROLUL CONTROLUL GESTIUNII GESTIUNII SOCIET SOCIET Ă Ă Ţ Ţ ILOR ILOR COMERCIALE COMERCIALE
CONTROLUL CONTROLUL GESTIUNII GESTIUNII SOCIET SOCIET Ă Ă Ţ Ţ ILOR ILOR COMERCIALE COMERCIALE

CONTROLULCONTROLUL GESTIUNIIGESTIUNII SOCIETSOCIETĂĂŢŢILORILOR COMERCIALECOMERCIALE

CONTROLUL CONTROLUL GESTIUNII GESTIUNII SOCIET SOCIET Ă Ă Ţ Ţ ILOR ILOR COMERCIALE COMERCIALE
CONTROLUL CONTROLUL GESTIUNII GESTIUNII SOCIET SOCIET Ă Ă Ţ Ţ ILOR ILOR COMERCIALE COMERCIALE
CONTROLUL CONTROLUL GESTIUNII GESTIUNII SOCIET SOCIET Ă Ă Ţ Ţ ILOR ILOR COMERCIALE COMERCIALE
CONTROLUL CONTROLUL GESTIUNII GESTIUNII SOCIET SOCIET Ă Ă Ţ Ţ ILOR ILOR COMERCIALE COMERCIALE
CONTROLUL CONTROLUL GESTIUNII GESTIUNII SOCIET SOCIET Ă Ă Ţ Ţ ILOR ILOR COMERCIALE COMERCIALE
CONTROLUL CONTROLUL GESTIUNII GESTIUNII SOCIET SOCIET Ă Ă Ţ Ţ ILOR ILOR COMERCIALE COMERCIALE
CONTROLUL CONTROLUL GESTIUNII GESTIUNII SOCIET SOCIET Ă Ă Ţ Ţ ILOR ILOR COMERCIALE COMERCIALE
CONTROLUL CONTROLUL GESTIUNII GESTIUNII SOCIET SOCIET Ă Ă Ţ Ţ ILOR ILOR COMERCIALE COMERCIALE
CONTROLUL CONTROLUL GESTIUNII GESTIUNII SOCIET SOCIET Ă Ă Ţ Ţ ILOR ILOR COMERCIALE COMERCIALE
CONTROLUL CONTROLUL GESTIUNII GESTIUNII SOCIET SOCIET Ă Ă Ţ Ţ ILOR ILOR COMERCIALE COMERCIALE
CONTROLUL CONTROLUL GESTIUNII GESTIUNII SOCIET SOCIET Ă Ă Ţ Ţ ILOR ILOR COMERCIALE COMERCIALE
SOCIETSOCIET ĂĂŢŢ ILEILE DEDE PERSOANEPERSOANE ControlulControlul sese exercitexercit ăă dede cc ăă tretre toto
SOCIETSOCIET ĂĂŢŢ ILEILE DEDE PERSOANEPERSOANE ControlulControlul sese exercitexercit ăă dede cc ăă tretre toto
SOCIETSOCIET ĂĂŢŢ ILEILE DEDE PERSOANEPERSOANE ControlulControlul sese exercitexercit ăă dede cc ăă tretre toto

SOCIETSOCIETĂĂŢŢILEILE DEDE PERSOANEPERSOANE

ControlulControlul sese exercitexercităă dede ccăătretre totoţţii asociaasociaţţiiii carecare nunu auau calitateacalitatea dede administratoradministrator (regula);(regula); -- nunu potpot exercitaexercita controlulcontrolul gestiuniigestiunii societsocietăăţţiiii asociaasociaţţiiii carecare îîndeplinescndeplinesc funcfuncţţiaia dede administrator;administrator; LegeaLegea nunu prevedeprevede dispozidispoziţţiiii expreseexprese îînn aceastaceastăă materiematerie

LegeaLegea nunu prevedeprevede dispozidispozi ţţ iiii expreseexprese îînn aceastaceast ăă materiematerie
LegeaLegea nunu prevedeprevede dispozidispozi ţţ iiii expreseexprese îînn aceastaceast ăă materiematerie
LegeaLegea nunu prevedeprevede dispozidispozi ţţ iiii expreseexprese îînn aceastaceast ăă materiematerie
LegeaLegea nunu prevedeprevede dispozidispozi ţţ iiii expreseexprese îînn aceastaceast ăă materiematerie
LegeaLegea nunu prevedeprevede dispozidispozi ţţ iiii expreseexprese îînn aceastaceast ăă materiematerie
LegeaLegea nunu prevedeprevede dispozidispozi ţţ iiii expreseexprese îînn aceastaceast ăă materiematerie
LegeaLegea nunu prevedeprevede dispozidispozi ţţ iiii expreseexprese îînn aceastaceast ăă materiematerie
SOCIETSOCIET ĂĂŢŢ ILEILE DEDE CAPITALURICAPITALURI REGULAREGULA :: sese aa plicplic ăă prevederileprevederile
SOCIETSOCIET ĂĂŢŢ ILEILE DEDE CAPITALURICAPITALURI REGULAREGULA :: sese aa plicplic ăă prevederileprevederile

SOCIETSOCIETĂĂŢŢILEILE DEDE CAPITALURICAPITALURI

REGULAREGULA :: sese aaplicplicăă prevederileprevederile ActuluiActului constitutivconstitutiv carecare poatepoate stabilistabili unun numnumăărr maimai maremare decâtdecât 33 cenzoricenzori şşii 33 supleansupleanţţii dardar numnumăărulrul trebuietrebuie ssăă fiefie imparimpar;; legealegea prevedeprevede numireanumirea aa 33 cenzoricenzori şşii 33 supleansupleanţţii dacdacăă ActulActul constitutivconstitutiv alal societsocietăăţţiiii nunu prevedeprevede unun numnumăărr maimai maremare dede cenzoricenzori;; numnumăărulrul cenzorilorcenzorilor trebuietrebuie ssăă fiefie imparimpar;; nnumireaumirea incumbincumbăă AGAAGA ordinarordinarăă;; primiiprimii cenzoricenzori ::

ordinarordinar ăă ;; primiiprimii cenzoricenzori :: o o -- sese alegaleg dede cc ăă tretre AdunareaAdunarea

oo

-- sese alegaleg dede ccăătretre AdunareaAdunarea constitutivconstitutivăă -- duratadurata mandatuluimandatului esteeste dede 33 aniani -- potpot fifi realerealeşşi.i. TemeiTemei legallegal :: art.159art.159 al.2al.2 LSC.LSC.

esteeste dede 33 aniani -- potpot fifi realereale şş i.i. TemeiTemei legallegal :: art.159art.159 al.2al.2 LSC.LSC.
esteeste dede 33 aniani -- potpot fifi realereale şş i.i. TemeiTemei legallegal :: art.159art.159 al.2al.2 LSC.LSC.
esteeste dede 33 aniani -- potpot fifi realereale şş i.i. TemeiTemei legallegal :: art.159art.159 al.2al.2 LSC.LSC.
esteeste dede 33 aniani -- potpot fifi realereale şş i.i. TemeiTemei legallegal :: art.159art.159 al.2al.2 LSC.LSC.
esteeste dede 33 aniani -- potpot fifi realereale şş i.i. TemeiTemei legallegal :: art.159art.159 al.2al.2 LSC.LSC.
SocietSociet ăăţţ ileile dede capitaluricapitaluri AUDITULAUDITUL FINANCIARFINANCIAR :: 1 1 .] .] SS.A A. aleale
SocietSociet ăăţţ ileile dede capitaluricapitaluri AUDITULAUDITUL FINANCIARFINANCIAR :: 1 1 .] .] SS.A A. aleale
SocietSociet ăăţţ ileile dede capitaluricapitaluri AUDITULAUDITUL FINANCIARFINANCIAR :: 1 1 .] .] SS.A A. aleale

SocietSocietăăţţileile dede capitaluricapitaluri

SocietSociet ăăţţ ileile dede capitaluricapitaluri AUDITULAUDITUL FINANCIARFINANCIAR :: 1 1 .] .] SS.A A. aleale cc

AUDITULAUDITUL FINANCIARFINANCIAR ::

11.].] SS.A

A.

aleale ccăăreirei SituaSituaţţiiii financiarefinanciare anualeanuale suntsunt

supusesupuse obligaobligaţţieiiei legalelegale dede auditare,auditare, potrivitpotrivit

legii,legii, vorvor fifi auditateauditate dede ccăătretre

auditoriauditori financiarifinanciari

dede cc ăă tretre auditoriauditori financiarifinanciari persoanepersoane fizicefizice sausau persoanepersoane

persoanepersoane fizicefizice

sausau

persoanepersoane juridicejuridice 22.].] S.A.S.A. carecare opteazopteazăă pentrupentru sistemulsistemul dualistdualist dede administrareadministrare suntsunt supusesupuse audituluiauditului financiar.financiar.

33.].] SS.A

A.

aleale ccăărorror SituaSituaţţiiii financiarefinanciare anualeanuale suntsunt

supusesupuse audituluiauditului potrivitpotrivit decizieideciziei asociaasociaţţilor/acilor/acţţionarilorionarilor ((AGAAGA ordinarordinarăă).).

decizieideciziei asociaasocia ţţ ilor/acilor/ac ţţ ionarilorionarilor (( AGAAGA ordinarordinar ăă ).).
decizieideciziei asociaasocia ţţ ilor/acilor/ac ţţ ionarilorionarilor (( AGAAGA ordinarordinar ăă ).).
AUDITULAUDITUL FINANCIARFINANCIAR :: SocietSociet ăăţţ ileile comercialecomerciale aleale cc ăă rorror SituaSitua
AUDITULAUDITUL FINANCIARFINANCIAR :: SocietSociet ăăţţ ileile comercialecomerciale aleale cc ăă rorror SituaSitua
AUDITULAUDITUL FINANCIARFINANCIAR :: SocietSociet ăăţţ ileile comercialecomerciale aleale cc ăă rorror SituaSitua

AUDITULAUDITUL FINANCIARFINANCIAR ::

SocietSocietăăţţileile comercialecomerciale aleale ccăărorror SituaSituaţţiiii financiarefinanciare anualeanuale suntsunt supusesupuse audituluiauditului financiarfinanciar -- potrivitpotrivit legiilegii sausau decizieideciziei acacţţionarilorionarilor ,, suntsunt obligateobligate ssăă organizezeorganizeze auditulauditul internintern

ss ăă organizezeorganizeze auditulauditul internintern conformconform NormelorNormelor CamereiCamerei

conformconform

NormelorNormelor

CamereiCamerei

AuditorilorAuditorilor

FinanciariFinanciari dindin România.România.

TemeiTemei legallegal :: art.159art.159 al.2al.2 LSC.LSC.

FinanciariFinanciari dindin România.România. TemeiTemei legallegal :: art.159art.159 al.2al.2 LSC.LSC.
FinanciariFinanciari dindin România.România. TemeiTemei legallegal :: art.159art.159 al.2al.2 LSC.LSC.
FinanciariFinanciari dindin România.România. TemeiTemei legallegal :: art.159art.159 al.2al.2 LSC.LSC.
FinanciariFinanciari dindin România.România. TemeiTemei legallegal :: art.159art.159 al.2al.2 LSC.LSC.
FinanciariFinanciari dindin România.România. TemeiTemei legallegal :: art.159art.159 al.2al.2 LSC.LSC.
FinanciariFinanciari dindin România.România. TemeiTemei legallegal :: art.159art.159 al.2al.2 LSC.LSC.
FinanciariFinanciari dindin România.România. TemeiTemei legallegal :: art.159art.159 al.2al.2 LSC.LSC.
FinanciariFinanciari dindin România.România. TemeiTemei legallegal :: art.159art.159 al.2al.2 LSC.LSC.
CENZORIICENZORII :: RR ăă spundereaspunderea cenzorilorcenzorilor :: -- îî ntindereantinderea şş ii

CENZORIICENZORII ::

RRăăspundereaspunderea cenzorilorcenzorilor ::

:: RR ăă spundereaspunderea cenzorilorcenzorilor :: -- îî ntindereantinderea şş ii efecteleefectele
:: RR ăă spundereaspunderea cenzorilorcenzorilor :: -- îî ntindereantinderea şş ii efecteleefectele

-- îîntindereantinderea şşii efecteleefectele determinatedeterminate dede regulileregulile mandatului.mandatului. MandatulMandatul esteeste reglementatreglementat dede ::

carecare sese

îînn

-- dispozidispoziţţiileiile specialespeciale dindin

îînn

modmod

prioritarprioritar

C.comC.com

legelege

––

aplicaplicăă

materie;materie; -- dispozidispoziţţiileiile generalegenerale dindin CC

aplicabileaplicabile caca dreptdrept comuncomun numainumai îînn completarecompletare

civilcivil –– carecare suntsunt

specialspecialăă

caca

–– carecare suntsunt specialspecial ăă caca sausau îî nn absenabsen ţţ aa unorunor

sausau îînn absenabsenţţaa unorunor reglenentreglenentăăriri speciale.speciale.

specialspecial ăă caca sausau îî nn absenabsen ţţ aa unorunor reglenentreglenent ăă riri speciale.speciale.
specialspecial ăă caca sausau îî nn absenabsen ţţ aa unorunor reglenentreglenent ăă riri speciale.speciale.
specialspecial ăă caca sausau îî nn absenabsen ţţ aa unorunor reglenentreglenent ăă riri speciale.speciale.
specialspecial ăă caca sausau îî nn absenabsen ţţ aa unorunor reglenentreglenent ăă riri speciale.speciale.
specialspecial ăă caca sausau îî nn absenabsen ţţ aa unorunor reglenentreglenent ăă riri speciale.speciale.
specialspecial ăă caca sausau îî nn absenabsen ţţ aa unorunor reglenentreglenent ăă riri speciale.speciale.
specialspecial ăă caca sausau îî nn absenabsen ţţ aa unorunor reglenentreglenent ăă riri speciale.speciale.
CENZORIICENZORII INCOMPATIBILITINCOMPATIBILIT ĂĂŢŢ II Nu Nu pot pot fi fi cenzori cenzori :: A ]
CENZORIICENZORII INCOMPATIBILITINCOMPATIBILIT ĂĂŢŢ II Nu Nu pot pot fi fi cenzori cenzori :: A ]
CENZORIICENZORII INCOMPATIBILITINCOMPATIBILIT ĂĂŢŢ II Nu Nu pot pot fi fi cenzori cenzori :: A ]

CENZORIICENZORII

INCOMPATIBILITINCOMPATIBILITĂĂŢŢII

CENZORIICENZORII INCOMPATIBILITINCOMPATIBILIT ĂĂŢŢ II Nu Nu pot pot fi fi cenzori cenzori :: A ] A

NuNu potpot fifi cenzoricenzori ::

A]A] rudelerudele sausau afiniiafinii pânpânăă lala gradulgradul alal--IVIV--lealea inclusivinclusiv sausau sosoţţiiii administratorilor;administratorilor;

B]B] persoanelepersoanele carecare primescprimesc subsub oriceorice formformăă,, pentrupentru altealte funcfuncţţiiii decâtdecât aceeaaceea dede cenzorcenzor,, unun salariusalariu sausau oo remuneraremuneraţţieie dede lala administratoriadministratori sausau dede lala societatesocietate sausau aiai ccăărorror angajatoriangajatori suntsunt îînn raporturiraporturi contractualecontractuale sausau sese aflaflăă îînn concurenconcurenţţăă cucu aceastaaceasta;;

C]C] persoanelepersoanele ccăărorarora lele esteeste interzisinterzisăă funcfuncţţiaia dede membrumembru alal CdACdA,, respectivrespectiv alal CdSCdS şşii directoratului,directoratului, îînn temeiultemeiul art.153art.153 indiceindice 1414 LSC;LSC;

D]D] persoanelepersoanele carecare auau atribuatribuţţiiii dede controlcontrol îînn cadrulcadrul M.F.P.M.F.P. sausau alal altoraltor instituinstituţţiiii publice,publice, cucu excepexcepţţiaia situasituaţţiiloriilor prevprev dede lelege.ge.

SocietSocietăăţţileile dede capitaluricapitaluri

CENZORIICENZORII :: ::

ileile dede capitaluricapitaluri CENZORIICENZORII :: potpot fifi acac ţţ ionariionari EXCEPEXCEP ŢŢ IAIA ::

potpot fifi acacţţionariionari EXCEPEXCEPŢŢIAIA :: cenzorulcenzorul expertexpert contabilcontabil sausau contabilcontabil autorizatautorizat poatepoate fifi terterţţ carecare

exercitexercităă profesiaprofesia

individualindividual sausau îînn formeforme asociativeasociative

sausau îî nn formeforme asociativeasociative TemeiTemei legal:legal: art.161art.161 al.1al.1 LSC.LSC.

TemeiTemei legal:legal: art.161art.161 al.1al.1 LSC.LSC.

CelCel

pupuţţinin unulunul dintredintre cenzoricenzori trebuietrebuie ssăă fiefie

contabilcontabil autorizatautorizat sausau expertexpert contabilcontabil

autorizatautorizat sausau expertexpert contabilcontabil TemeiTemei legallegal :: art.159art.159 al.4al.4 LSC.LSC.
autorizatautorizat sausau expertexpert contabilcontabil TemeiTemei legallegal :: art.159art.159 al.4al.4 LSC.LSC.

TemeiTemei legallegal :: art.159art.159 al.4al.4 LSC.LSC.

RevocareaRevocarea cenzorilorcenzorilor :: ::

-- numainumai dede ccăătretre AGAAGA cucu votulvotul cerutcerut ptpt AGAAGA extraordinarextraordinarăă

:: -- numainumai dede cc ăă tretre AGAAGA cucu votulvotul cerutcerut ptpt AGAAGA extraordinarextraordinar ăă

SASA

SASA cucu sistemsistem dualistdualist nunu areare cenzori.cenzori. art.153art.153 LSCLSC art.153art.153 LSCLSC

nunu areare cenzori.cenzori. art.153art.153 LSCLSC SCASCA nunu poatepoate adoptaadopta sistemulsistemul
nunu areare cenzori.cenzori. art.153art.153 LSCLSC SCASCA nunu poatepoate adoptaadopta sistemulsistemul
nunu areare cenzori.cenzori. art.153art.153 LSCLSC SCASCA nunu poatepoate adoptaadopta sistemulsistemul
nunu areare cenzori.cenzori. art.153art.153 LSCLSC SCASCA nunu poatepoate adoptaadopta sistemulsistemul
nunu areare cenzori.cenzori. art.153art.153 LSCLSC SCASCA nunu poatepoate adoptaadopta sistemulsistemul

SCASCA nunu poatepoate adoptaadopta sistemulsistemul dualistdualist –– art.art. 187187 LSCLSC –– art.art. 187187 LSCLSC

art.153art.153 LSCLSC SCASCA nunu poatepoate adoptaadopta sistemulsistemul dualistdualist –– art.art. 187187 LSCLSC
art.153art.153 LSCLSC SCASCA nunu poatepoate adoptaadopta sistemulsistemul dualistdualist –– art.art. 187187 LSCLSC
art.153art.153 LSCLSC SCASCA nunu poatepoate adoptaadopta sistemulsistemul dualistdualist –– art.art. 187187 LSCLSC
art.153art.153 LSCLSC SCASCA nunu poatepoate adoptaadopta sistemulsistemul dualistdualist –– art.art. 187187 LSCLSC
art.153art.153 LSCLSC SCASCA nunu poatepoate adoptaadopta sistemulsistemul dualistdualist –– art.art. 187187 LSCLSC
art.153art.153 LSCLSC SCASCA nunu poatepoate adoptaadopta sistemulsistemul dualistdualist –– art.art. 187187 LSCLSC
art.153art.153 LSCLSC SCASCA nunu poatepoate adoptaadopta sistemulsistemul dualistdualist –– art.art. 187187 LSCLSC
art.153art.153 LSCLSC SCASCA nunu poatepoate adoptaadopta sistemulsistemul dualistdualist –– art.art. 187187 LSCLSC
art.153art.153 LSCLSC SCASCA nunu poatepoate adoptaadopta sistemulsistemul dualistdualist –– art.art. 187187 LSCLSC
art.153art.153 LSCLSC SCASCA nunu poatepoate adoptaadopta sistemulsistemul dualistdualist –– art.art. 187187 LSCLSC
art.153art.153 LSCLSC SCASCA nunu poatepoate adoptaadopta sistemulsistemul dualistdualist –– art.art. 187187 LSCLSC
SocietSociet ăăţţ ileile cucu rr ăă spunderespundere limitatlimitat ăă ControlulControlul gestiuniigestiunii
SocietSociet ăăţţ ileile cucu rr ăă spunderespundere limitatlimitat ăă ControlulControlul gestiuniigestiunii
SocietSociet ăăţţ ileile cucu rr ăă spunderespundere limitatlimitat ăă ControlulControlul gestiuniigestiunii
SocietSociet ăăţţ ileile cucu rr ăă spunderespundere limitatlimitat ăă ControlulControlul gestiuniigestiunii

SocietSocietăăţţileile cucu rrăăspunderespundere limitatlimitatăă

ileile cucu rr ăă spunderespundere limitatlimitat ăă ControlulControlul gestiuniigestiunii societsociet ăăţţ

ControlulControlul gestiuniigestiunii societsocietăăţţiiii sese realizeazrealizeazăă,, ddupupăă cazcaz ::

-- dede ccăătretre cenzoricenzori sausau unun auditorauditor financiarfinanciar

ccăărorror SituaSituaţţiiii financiarefinanciare suntsunt

supusesupuse obligaobligaţţieiiei legalelegale dede auditare,auditare, ssee efectueazefectueazăă dede ccăătretre auditoriauditori financiarifinanciari –– persoanepersoane fizicefizice sausau persoanepersoane juridicejuridice –– cfcf legii.legii. TemeiTemei legallegal :: art.art. 199199 al.1al.1 combcomb cucu art.160art.160 al.1al.1 şşii 22 dindin LSC.LSC.

PentruPentru

SRLSRL

aa

:: art.art. 199199 al.1al.1 combcomb cucu art.160art.160 al.1al.1 şş ii 22 dindin LSC.LSC. PentruPentru SRLSRL aa
:: art.art. 199199 al.1al.1 combcomb cucu art.160art.160 al.1al.1 şş ii 22 dindin LSC.LSC. PentruPentru SRLSRL aa
:: art.art. 199199 al.1al.1 combcomb cucu art.160art.160 al.1al.1 şş ii 22 dindin LSC.LSC. PentruPentru SRLSRL aa
:: art.art. 199199 al.1al.1 combcomb cucu art.160art.160 al.1al.1 şş ii 22 dindin LSC.LSC. PentruPentru SRLSRL aa
:: art.art. 199199 al.1al.1 combcomb cucu art.160art.160 al.1al.1 şş ii 22 dindin LSC.LSC. PentruPentru SRLSRL aa
:: art.art. 199199 al.1al.1 combcomb cucu art.160art.160 al.1al.1 şş ii 22 dindin LSC.LSC. PentruPentru SRLSRL aa
SOCIETSOCIET ĂĂŢŢ ILEILE CUCU RR ĂĂ SPUNDERESPUNDERE LIMITATLIMITAT ĂĂ PentruPentru SRLSRL carecare aa cc ăă
SOCIETSOCIET ĂĂŢŢ ILEILE CUCU RR ĂĂ SPUNDERESPUNDERE LIMITATLIMITAT ĂĂ PentruPentru SRLSRL carecare aa cc ăă

SOCIETSOCIETĂĂŢŢILEILE CUCU RRĂĂSPUNDERESPUNDERE LIMITATLIMITATĂĂ

PentruPentru SRLSRL carecare aa ccăărorror SituaSituaţţiiii financiarefinanciare nunu suntsunt supusesupuse obligaobligaţţieiiei legalelegale dede auditareauditare ::

oo legealegea prevedeprevede ccăă AdunareaAdunarea asociaasociaţţilorilor poatepoate decidedecide numireanumirea unuiaunuia sausau aa maimai multormultor cenzoricenzori oriori unun auditorauditor financiarfinanciar ::

dacdacăă

1515

asociaasociaţţii;; -- dacdacăă societateasocietatea nunu areare cenzoricenzori,, ddreptulreptul dede controlcontrol sese exercitexercităă dede ccăătretre fiecarefiecare dintredintre asociaasociaţţiiii carecare nunu auau şşii calitateacalitatea dede administratoriadministratori

societateasocietatea

numireanumirea

cenzorilorcenzorilor

unun

esteeste

obligatorieobligatorie

maremare

--

numnumăărr

maimai

dede

areare

SeSe aplicaplicăă dispdisp prevprev pentrupentru cenzoriicenzorii SA.SA.

TemeiTemei legallegal :: art.199art.199 al.2al.2 --55 LSC.LSC.

disp prev prev pentru pentru cenzorii cenzorii SA. SA. TemeiTemei legallegal :: art.199art.199 al.2al.2 --55 LSC.LSC.
disp prev prev pentru pentru cenzorii cenzorii SA. SA. TemeiTemei legallegal :: art.199art.199 al.2al.2 --55 LSC.LSC.
SUPLEANSUPLEAN ŢŢ IIII CENZORILORCENZORILOR SupleantulSupleantul îî nlocuienlocuie şş tete cenzorulcenzorul îî
SUPLEANSUPLEAN ŢŢ IIII CENZORILORCENZORILOR SupleantulSupleantul îî nlocuienlocuie şş tete cenzorulcenzorul îî
SUPLEANSUPLEAN ŢŢ IIII CENZORILORCENZORILOR SupleantulSupleantul îî nlocuienlocuie şş tete cenzorulcenzorul îî

SUPLEANSUPLEANŢŢIIII CENZORILORCENZORILOR

SupleantulSupleantul îî nlocuienlocuie şş tete cenzorulcenzorul îî nn cazulcazul îînn carecare acestaacesta nunu îî şş ii îînlocuienlocuieşştete cenzorulcenzorul îînn cazulcazul îînn carecare acestaacesta nunu îîşşii poatepoate îîndeplinindeplini mandatulmandatul dindin motivemotive cumcum suntsunt ::

-- decesuldecesul -- îîmpiedicareampiedicarea fizicfizicăă sausau legallegalăă -- îîncetareancetarea mandatuluimandatului -- renunrenunţţareaarea lala mandat.mandat.

ÎÎnlocuireanlocuirea nlocuireanlocuirea

cenzoruluicenzorului

sese

faceface

dede

nlocuireanlocuirea cenzoruluicenzorului sese faceface dede cc ăă tretre supleantulsupleantul celcel maimai îî nn

ccăătretre

supleantulsupleantul celcel maimai îînn vârstvârstăă

cenzoruluicenzorului sese faceface dede cc ăă tretre supleantulsupleantul celcel maimai îî nn vârstvârst ăă
cenzoruluicenzorului sese faceface dede cc ăă tretre supleantulsupleantul celcel maimai îî nn vârstvârst ăă
cenzoruluicenzorului sese faceface dede cc ăă tretre supleantulsupleantul celcel maimai îî nn vârstvârst ăă
cenzoruluicenzorului sese faceface dede cc ăă tretre supleantulsupleantul celcel maimai îî nn vârstvârst ăă
cenzoruluicenzorului sese faceface dede cc ăă tretre supleantulsupleantul celcel maimai îî nn vârstvârst ăă
INCOMPATIBILITINCOMPATIBILIT ĂĂŢŢ II :: Administratorul,Administratorul, managerul,managerul, directorul,directorul,
INCOMPATIBILITINCOMPATIBILIT ĂĂŢŢ II :: Administratorul,Administratorul, managerul,managerul, directorul,directorul,
INCOMPATIBILITINCOMPATIBILIT ĂĂŢŢ II :: Administratorul,Administratorul, managerul,managerul, directorul,directorul,

INCOMPATIBILITINCOMPATIBILITĂĂŢŢII ::

Administratorul,Administratorul, managerul,managerul, directorul,directorul, auditorulauditorul financiarfinanciar sausau cenzorulcenzorul societsocietăăţţiiii debitoare,debitoare, vinovatvinovat dede oricareoricare dintredintre faptelefaptele penalepenale prevprevăăzutezute dede LSCLSC sausau dede LegeaLegea nrnr.85/2006.85/2006 privindprivind proceduraprocedura insolveninsolvenţţeiei esteeste decdecăăzutzut dindin dreptuldreptul dede aa maimai dedeţţineine oriori dobândidobândi oo astfelastfel dede calitatecalitate sausau funcfuncţţieie ,, lala oriceorice persoanpersoanăă juridicjuridicăă cucu scopscop patrimonialpatrimonial,, pepe oo perioadperioadăă dede 55 aanini dede lala datadata rrăămâneriimânerii irevocabileirevocabile aa hothotăărâriirârii dede condamnarecondamnare TemeiTemei legallegal :: art.73art.73 indiceindice 11 LSC.LSC.

aa hothot ăă râriirârii dede condamnarecondamnare TemeiTemei legallegal :: art.73art.73 indiceindice 11 LSC.LSC.
aa hothot ăă râriirârii dede condamnarecondamnare TemeiTemei legallegal :: art.73art.73 indiceindice 11 LSC.LSC.
aa hothot ăă râriirârii dede condamnarecondamnare TemeiTemei legallegal :: art.73art.73 indiceindice 11 LSC.LSC.
aa hothot ăă râriirârii dede condamnarecondamnare TemeiTemei legallegal :: art.73art.73 indiceindice 11 LSC.LSC.
aa hothot ăă râriirârii dede condamnarecondamnare TemeiTemei legallegal :: art.73art.73 indiceindice 11 LSC.LSC.

OBLIGAOBLIGAŢŢIILEIILE CENZORILORCENZORILOR // AUDITORILORAUDITORILOR INTERNIINTERNI

// AUDITORILORAUDITORILOR INTERNIINTERNI SS ăă supraveghezesupravegheze gestiuneagestiunea

SSăă supraveghezesupravegheze gestiuneagestiunea societsocietăăţţii.ii. SSăă verificeverifice dacdacăă situasituaţţiileiile financiarefinanciare suntsunt legallegal îîntocmitentocmite şşii îînn concordanconcordanţţăă cucu registreleregistrele societsocietăăţţii.ii. SSăă verificeverifice dacdacăă registreleregistrele societsocietăăţţiiii suntsunt ţţinuteinute regulamentar,regulamentar, cfcf legii.legii. SSăă verificeverifice dacdacăă evaluareaevaluarea elementelorelementelor patrimonialepatrimoniale ss--aa efectuatefectuat cfcf regulilorregulilor stabilitestabilite pentrupentru îîntocmireantocmirea şşii przentareaprzentarea situasituaţţiiloriilor financiare.financiare. TemeiTemei legallegal :: art.163art.163 al.1al.1 LSC.LSC.

situasitua ţţ iiloriilor financiare.financiare. TemeiTemei legallegal :: art.163art.163 al.1al.1 LSC.LSC.
situasitua ţţ iiloriilor financiare.financiare. TemeiTemei legallegal :: art.163art.163 al.1al.1 LSC.LSC.
situasitua ţţ iiloriilor financiare.financiare. TemeiTemei legallegal :: art.163art.163 al.1al.1 LSC.LSC.
situasitua ţţ iiloriilor financiare.financiare. TemeiTemei legallegal :: art.163art.163 al.1al.1 LSC.LSC.
situasitua ţţ iiloriilor financiare.financiare. TemeiTemei legallegal :: art.163art.163 al.1al.1 LSC.LSC.

OBLIGAOBLIGAŢŢIILEIILE CENZORILORCENZORILOR // AUDITORILORAUDITORILOR INTERNIINTERNI

// AUDITORILORAUDITORILOR INTERNIINTERNI ObligaObliga ţţ iaia dede aa nunu comunicacomunica acac
// AUDITORILORAUDITORILOR INTERNIINTERNI ObligaObliga ţţ iaia dede aa nunu comunicacomunica acac

ObligaObligaţţ iaia dede aa nunu comunicacomunica acac ţţ onariloronarilor îînn particularparticular sausau terter ţţ ilorilor ţţiaia dede aa nunu comunicacomunica acacţţonariloronarilor îînn particularparticular sausau terterţţilorilor dateledatele referitoarereferitoare lala operaoperaţţiunileiunile societsocietăăţţiiii ,, constatateconstatate cucu ocaziaocazia exercitexercităăriirii mandatuluimandatului lor.lor.

ObligaObligaţţ iaia dede aa aveaavea îî nn vederevedere lala îîntocmireantocmirea raportuluiraportului cc ăă tre tre ţţiaia dede aa aveaavea îînn vederevedere lala îîntocmireantocmirea raportuluiraportului ccăătretre AGAAGA aa faptelorfaptelor reclamatereclamate acestoraacestora dede ccăătretre oriceorice acacţţionar.ionar.

ObligaObligaţţ iaia dede aa verificaverifica reclamareclama ţţ iaia adresatadresat ăă dede acac ţţ ionariiionarii ţţiaia dede aa verificaverifica reclamareclamaţţiaia adresatadresatăă dede acacţţionariiionarii reprezentândreprezentând –– individualindividual sausau îîmpreunmpreunăă –– celcel pupuţţinin 5%5% dindin capitalulcapitalul socialsocial sausau

inin 5%5% dindin capitalulcapitalul socialsocial sausau oo cotcot ăă maimai micmic ăă dacdac ăă ActulActul

oo cotcotăă maimai micmicăă dacdacăă ActulActul constitutivconstitutiv prevedeprevede astfelastfel

sausau oo cotcot ăă maimai micmic ăă dacdac ăă ActulActul constitutivconstitutiv prevedeprevede astfelastfel
sausau oo cotcot ăă maimai micmic ăă dacdac ăă ActulActul constitutivconstitutiv prevedeprevede astfelastfel

OBLIGAOBLIGAŢŢIILEIILE CENZORILORCENZORILOR // AUDITORILORAUDITORILOR INTERNIINTERNI

// AUDITORILORAUDITORILOR INTERNIINTERNI personalpersonal mandatul.mandatul. ObligaObliga ţţ
// AUDITORILORAUDITORILOR INTERNIINTERNI personalpersonal mandatul.mandatul. ObligaObliga ţţ

personalpersonal

mandatul.mandatul. ObligaObligaţţiaia dede aa îînscrienscrie deliberdeliberăărilerile şşii constatconstatăărilerile efectuateefectuate pepe parcursulparcursul mandatuluimandatului îînn registrulregistrul special.special.

ObligaObligaţţiaia

cenzorilorcenzorilor

dede

exercitaexercita

îî nn registrulregistrul special.special. ObligaObliga ţţ iaia cenzorilorcenzorilor dede exercitaexercita
îî nn registrulregistrul special.special. ObligaObliga ţţ iaia cenzorilorcenzorilor dede exercitaexercita
îî nn registrulregistrul special.special. ObligaObliga ţţ iaia cenzorilorcenzorilor dede exercitaexercita
îî nn registrulregistrul special.special. ObligaObliga ţţ iaia cenzorilorcenzorilor dede exercitaexercita
îî nn registrulregistrul special.special. ObligaObliga ţţ iaia cenzorilorcenzorilor dede exercitaexercita
îî nn registrulregistrul special.special. ObligaObliga ţţ iaia cenzorilorcenzorilor dede exercitaexercita
îî nn registrulregistrul special.special. ObligaObliga ţţ iaia cenzorilorcenzorilor dede exercitaexercita
îî nn registrulregistrul special.special. ObligaObliga ţţ iaia cenzorilorcenzorilor dede exercitaexercita
îî nn registrulregistrul special.special. ObligaObliga ţţ iaia cenzorilorcenzorilor dede exercitaexercita
îî nn registrulregistrul special.special. ObligaObliga ţţ iaia cenzorilorcenzorilor dede exercitaexercita
îî nn registrulregistrul special.special. ObligaObliga ţţ iaia cenzorilorcenzorilor dede exercitaexercita
îî nn registrulregistrul special.special. ObligaObliga ţţ iaia cenzorilorcenzorilor dede exercitaexercita
DIZOLDIZOLVVAREAAREA ŞŞ II LICHIDAREALICHIDAREA SOCIETSOCIET ĂĂŢŢ ILORILOR COMERCIALECOMERCIALE
DIZOLDIZOLVVAREAAREA ŞŞ II LICHIDAREALICHIDAREA SOCIETSOCIET ĂĂŢŢ ILORILOR COMERCIALECOMERCIALE
DIZOLDIZOLVVAREAAREA ŞŞ II LICHIDAREALICHIDAREA SOCIETSOCIET ĂĂŢŢ ILORILOR COMERCIALECOMERCIALE
DIZOLDIZOLVVAREAAREA ŞŞ II LICHIDAREALICHIDAREA SOCIETSOCIET ĂĂŢŢ ILORILOR COMERCIALECOMERCIALE
DIZOLDIZOLVVAREAAREA ŞŞ II LICHIDAREALICHIDAREA SOCIETSOCIET ĂĂŢŢ ILORILOR COMERCIALECOMERCIALE
DIZOLDIZOLVVAREAAREA ŞŞ II LICHIDAREALICHIDAREA SOCIETSOCIET ĂĂŢŢ ILORILOR COMERCIALECOMERCIALE

DIZOLDIZOLVVAREAAREA ŞŞII LICHIDAREALICHIDAREA SOCIETSOCIETĂĂŢŢILORILOR COMERCIALECOMERCIALE

DIZOLDIZOLVVAREAAREA ŞŞ II LICHIDAREALICHIDAREA SOCIETSOCIET ĂĂŢŢ ILORILOR COMERCIALECOMERCIALE
DIZOLDIZOLVVAREAAREA ŞŞ II LICHIDAREALICHIDAREA SOCIETSOCIET ĂĂŢŢ ILORILOR COMERCIALECOMERCIALE
DIZOLDIZOLVVAREAAREA ŞŞ II LICHIDAREALICHIDAREA SOCIETSOCIET ĂĂŢŢ ILORILOR COMERCIALECOMERCIALE
DIZOLDIZOLVVAREAAREA ŞŞ II LICHIDAREALICHIDAREA SOCIETSOCIET ĂĂŢŢ ILORILOR COMERCIALECOMERCIALE
DIZOLDIZOLVVAREAAREA ŞŞ II LICHIDAREALICHIDAREA SOCIETSOCIET ĂĂŢŢ ILORILOR COMERCIALECOMERCIALE
DIZOLDIZOLVVAREAAREA ŞŞ II LICHIDAREALICHIDAREA SOCIETSOCIET ĂĂŢŢ ILORILOR COMERCIALECOMERCIALE
DIZOLDIZOLVVAREAAREA ŞŞ II LICHIDAREALICHIDAREA SOCIETSOCIET ĂĂŢŢ ILORILOR COMERCIALECOMERCIALE
DIZOLDIZOLVVAREAAREA ŞŞ II LICHIDAREALICHIDAREA SOCIETSOCIET ĂĂŢŢ ILORILOR COMERCIALECOMERCIALE
DIZOLDIZOLVVAREAAREA ŞŞ II LICHIDAREALICHIDAREA SOCIETSOCIET ĂĂŢŢ ILORILOR COMERCIALECOMERCIALE
DIZOLDIZOLVVAREAAREA ŞŞ II LICHIDAREALICHIDAREA SOCIETSOCIET ĂĂŢŢ ILORILOR COMERCIALECOMERCIALE
DIZOLDIZOLVVAREAAREA ŞŞ II LICHIDAREALICHIDAREA SOCIETSOCIET ĂĂŢŢ ILORILOR COMERCIALECOMERCIALE