Sunteți pe pagina 1din 24

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” IAŞI

FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR


SPECIALIZAREA: FINANŢE ŞI BĂNCI

Reflectarea aspectelor financiare ale Guvernanţei


Corporatiste la SNP. Petrom S.A

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC:
Prof.Dr. Bogdan Pavlov
Studentă:
Raluca Mogosoaia
IAŞI
Reflectarea aspectelor financiare ale Guvernanţei Corporatiste la
SC.Petrom S.A

CAP. 1. CARACTERIZAREA MEDIULUI DE AFACERI


Persoană juridică S.C. Petrom S.A.
Societăţi comerciale de stat şi privat autohton şi străin (stat<50%)
Tip de activitate Extracţie petrol brut
Forma de proprietate 22
ADRESĂ Bucureşti sector 1 Str. Calea Dorobanţilor nr. 239,
TEL: 021 4060189 FAX 021 4060431
Cod grupă CAEN 0610
Număr din registrul comerţului J40/8302/1997
Cod de identificare fiscală 1590082
S.C. PETROM S.A. a fost fondată în anul 1991 ca o companie privată cu sediul la
Bucuresti, desfăşurându-şi activitatea în industria petrolieră petrochimică.
S.C Petrom S.A, membru al Grupului OMV, este cea mai mare companie de petrol şi
gaze din România. Activităţile principale ale companiei sunt Explorare şi Producţie, Rafinare şi
Marketing şi Gaze. Producţia totală este de aproximativ 197.000 bep/zi, iar rezervele dovedite
sunt de aproximativ 894 mil bep. Dispune de o capacitate maximă de rafinare de 8 mil tone/an şi
operează 807 staţii de distribuţie în România, Bulgaria, Republica Moldova şi Serbia.
S.C. Petrom S.A. are ca obiect de activitate explorarea şi exploatarea zăcămintelor de
petrol şi gaze naturale de pe uscat şi din platoul continental al Mării Negre, rafinarea şi
prelucrarea ţiţeiului, transportul şi comercializarea produselor petroliere, comercializarea
gazelor, importul şi exportul de ţiţei, produse petroliere, utilaje, echipamente şi tehnologii
specifice. Pe plan extern Petrom derulează activităţi de explorare, exploatare şi comercializare în
Moldova, Ungaria, Kazahstan, India, Iran, Serbia si Muntenegru.
Compania deţine două rafinării, Petrobrazi Ploieşti şi Arpechim Piteşti, care au capacităţi
de 7 respectiv 6,5 milioane tone pe an. Ambele dispun de câte două module, putând funcţiona
astfel la jumătate de capacitate.Petrom mai deţine şi importante zăcăminte de gaze naturale, fiind
al doilea furnizor după Romgaz, cu o producţie anuală de aproximativ 6 miliarde metri cubi.
2
Pe data de 23 iulie 2004, OMV, grupul lider de petrol şi gaze naturale din Europa
Centrală şi de Est, a achiziţionat 51% din acţiunile PETROM. Tranzacţia a fost încheiată în
decembrie 2004 prin preluarea a 33,34% din Petrom cu 668,8 milioane euro, preţ care după
ajustarea ulterioară a urcat la circa 700 milioane euro. La acesta se adaugă majorarea capitalului
cu fonduri de 830 milioane Euro pentru ajungerea la 51%.
În 11 iulie 2007, Depozitarul Central S.A. a transferat 5.791.079.578 de acţiuni,
reprezentând 10,223% din capitalul social al Petrom S.A., deţinute de Autoritatea pentru
Valorificarea Activelor Statului (AVAS), în contul S.C. Fondul Proprietatea S.A., în
conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 81/200751,01% OMV AG (OMV Aktiengesellschaft).
Astfel structura acţionariatului devine:
 20,64% AVAS;
 20,11% Fondul Proprietatea S.A. (fond ce administrează diverse participaţii în cadrul mai
multor companii din România, creat de Statul Român pentru a despăgubi persoanele expropriate
abuziv în urma naţionalizărilor din perioada regimului comunist);
 2,03% BERD (Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare);
 6,21% Investitori privaţi (aproximativ 500.000 de persoane fizice şi juridice din România
şi din străinătate);
 51,01 OMV.
În cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 22 aprilie 2008, s-a
hotărât ca plata dividendelor pentru anul 2007 să fie efectuată pentru acţionarii înregistraţi în
registrul acţionarilor în data de 9 mai 2008. Valoarea dividendului este de 0,0191 RON / acţiune,
suma brută.
Având în vedere piaţa de retail, Petrom deţine cea mai vastă reţea de statţii de
alimentare cu carburant (peste 550 în România, peste 200 pe plan extern), o mare parte dintre
acestea modernizate (PetromV sau OMV). În prezent, s-a trecut de la operarea de tip CO-CO
(staţii deţinute şi operate de companie) la modelul CO-DO (staţiile rămân în proprietatea Petrom
însă operarea acestora este asigurată de dealeri independenţi). În acest mod, dealerii sunt
cointeresaţi în creşterea vânzărilor, în condiţiile unor standarde ridicate de calitate.
Pe piata en-gross, Petrom este unul din principalii furniziori pentru companiile de
transport, aviaţie, construcţii, minerit, autorităţi publice sau civile. Logistica de care dispune
permite Petrom să livreze produse către peste 5.500 clienţi comerciali.
3
Pe plan intern, principalii competitori ai Petrom sunt The Rompetrol Group, Lukoil sau
Rafo (care operează rafinării în România) şi MOL (ce distribuie produsele companiei-mamă din
Ungaria). O altă categorie de staţii de alimentare cu carburanţi sunt cele deţinute de grupurile
Agip sau Eni din Italia, care distribuie atât produsele companiilor-mamă (în special uleiuri,
consumabile şi cosmetice auto, etc), însă se aprovizionează cu carburanţi şi de la Petrom
(activitatea acestora fiind mai mult bazată pe distribuţie, pe plan local neavând facilităţi de
producţie).
Pe plan extern, Petrom operează staţii de distribuţie în Serbia şi Muntenegru, Bulgaria şi
Republica Moldova, fiind afectată de concurenţa venită din partea unor companii precum INA,
MOL sau Rompetrol şi Lukoil.
Schematic, principalii indicatori financiari ai întreprinderii sunt reflectaţi în tabelul nr.1
Principalii indicatori financiari 2007 2008 %
EBIT (mil lei) 1.965 1.309 (33)
EBITDA (mil lei) 3.111 3.565 15
Profit net (mil lei) 1.778 1.022 (43)
Cifra de afaceri netă (mil lei) 12.284 16.751 36
Numerar net generat în activitatea de exploatare (mil lei) 2.486 4.383 76
Investiții (mil lei) 3.820 6.404 68
Angajați la sfârșitul perioadei 26.397 33.311 26

2008 a fost un an cu rezultate contradictorii. În primele trei trimestre ale anului vânzările
au crescut datorită mediului favorabil al preţurilor la ţiţei pe plan internaţional, conducând la
obţinerea unei cifre de afaceri de 16,7 mld lei, cu 36% mai mare decât în 2007. Petrom a
continuat să-și îmbunătăţească eficiența operaţională, având la bază programul de restructurare
și investiţiile semnificative în toate segmentele de activitate. Drept urmare, investiţiile au
înregistrat un nivel record, însumând 6.404 mil lei, reprezentând o creștere de 68% comparativ
cu 2007.
Cu toate acestea, realizările pozitive înregistrate în 2008 au fost eclipsate de nivelul
ridicat al elementelor excepţionale constituite de-a lungul anului, și anume provizioanele pentru
litigii și restructurare și deprecierea valorii contabile nete a rafinăriei Arpechim. Ca urmare,
profitul operaţional a scăzut cu 33% comparativ cu 2007, în special din cauza acestor elemente
excepţionale. Dintre aceste elemente excepţionale ce au afectat profitabilitatea companiei,

4
provizionul constituit pentru litigii se distinge prin valoarea considerabilă - 1,3 mld lei - având un
puternic impact negativ asupra rezultatelor companiei.

Cap. 2 Analiza sistemului de management din perspectiva standardelor de


guvernanţă corporatistă

Nivel 1: Nivelul I. Managementul organizaţiei reflectat prin conducătorii


acesteia. Analiza
atribuţiilor managerilor financiari

În acest moment, Directoratul Petrom are şapte membri şi anume: dna. Mariana
Gheorghe (Preşedintele Directoratului, Director General Executiv), dl. Reinhard Pichler

5
(Director Financiar), dl. Johann Pleininger (responsabil cu activitatea de Explorare şi Producţie),
dl. Siegfried Gugu (responsabil cu Serviciile de Explorare şi Producţie), dl. Neil Anthony
Morgan (responsabil cu activitatea de Rafinare şi Produse Petrochimice), dl. Tamas Mayer
(responsabil cu activitatea de Marketing) şi dl. Gerald Kappes (responsabil cu activitatea de Gaze
şi Energie şi Produse Chimice). În anul 2008 s-a produs o modificare în structura Directoratului
şi anume numirea de către Consiliul de Supraveghere a dlui. Neil Anthony Morgan în calitate de
membru al Directoratului responsabil pentru activitatea de Rafinare. Dl. Morgan l-a înlocuit pe
dl. Jeffrey Rinker care, începând cu 1 iulie 2008, a preluat funcţia de vicepreşedinte al OMV,
responsabil cu Parteneriatele şi Proiectele Strategice în domeniul Rafinării.
Directoratul este numit şi revocat de Consiliul de Supraveghere. Numărul membrilor va fi
determinat de Consiliul de Supraveghere, cu condiţia ca acel număr să nu fie nici mai mic de trei
şi nici mai mare de şapte.
Mandatul membrilor este acordat pe o perioadă de 4 ani. În cazul în care o poziţie de
membru al Directoratului devine vacantă, Consiliul de Supraveghere va numi alt membru, pentru
restul duratei mandatului membrului care este înlocuit. Funcţionare Directoratului va fi stabilită
prin Regulile Interne ale Directoratului, aprobate de Consiliul de Supraveghere.
Directoratul se va întruni la intervale regulate (de regulă săptamânal) şi ori de câte ori
este necesar pentru rezolvarea operativă a problemelor curente ale societăţii. Cel puţin jumătate
dintre membrii Directoratului trebuie să fie prezenţi pentru ca deciziile să fie valabile, cu
excepţia cazului în care regulile interne solicită un cvorum mai mare. Deciziile Directoratului vor
fi luate în mod valabil prin votul afirmativ al majorităţii membrilor prezenţi sau reprezentaţi la
respectiva întâlnire a Directoratului. În cazul unei egalităţi de voturi, Preşedintele Directoratului
sau persoana împuternicită de aceasta să prezideze întâlnire va avea votul decisiv. În cazul în
care natura situaţiei o cere, Directoratul poate adopta o decizie pe baza acordului scris unanim al
membrilor săi, fără a mai fi necesară o întrunire. Preşedintele Directoratului va decide dacă
natura situaţiei o cere.
Directoratul trebuie să furnizeze Consiliului de Supraveghere un raport scris privind
conducerea societăţii, activitatea societăţii şi posibila evoluţie a societăţii cel puţin o dată la 3
luni.

6
Îndatoririle Directoratului
Principalele îndatoriri ale Directoratului, îndeplinite sub supravegherea Consiliului de
Supraveghere sunt:
 Aprobă încheierea de contracte de închiriere importante (luarea sau darea cu
chirie);
 Negociază contractul colectiv de muncă împreună cu reprezentanţii salariaţilor;
 Stabileşte strategia şi politicile de dezvoltare a societăţii, inclusiv organigrama
societăţii şi stabileşte departamentele operaţionale;
 Aprobă deschiderea sau închiderea de unităţi teritoriale (sucursale, agenţii,
reprezentanţe);
 Supune anual GA, în termen de 4 luni de la încheierea exerciţiului financiar,
raportul cu privire la activitatea societăţii, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere
pe anul precedent, precum şi proiectul de program de activitate şi proiectul de buget al
societăţii pe anul în curs;
 Încheie acte juridice cu terţii în numle şi pe seama societăţii, cu respectarea
dispoziţiilor prezentului Act Constitutiv referitoare la dubla semnătură şi cu respectarea
aspectelor rezervate competenţei AG sau Consiliului de Supraveghere;
 Angajează şi concediază, stabileşte sarcinile şi responsabilităţile personalului
societăţii în conformitate cu politica de personal a societăţii;
 Ia toate măsurile necesare şi utile pentru conducerea societăţii, aferente
administrării zilnice a fiecărui departament sau delegate de către AGA sau de către
Consiliul de Supraveghere, cu excepţia celor prezentate AGA sau Consiliului de
Supraveghere prin lege sau prin Actul Constitutiv.
Mariana Gheorghe
Director General Executiv şi Preşedinte al Directoratului, responsabilă cu: Comunicare
Corporativă, HSE, Resurse Umane, Dezvoltare Corporativă şi Relaţia cu Investitorii, Afaceri
Corporative şi Conformitate, Juridic. După privatizarea Petrom în 2004, dna Gheorghe a devenit
Membră a Consiliului de Administraţie al Petrom, ca reprezentant BERD, până la data de 15
iunie 2006, când a devenit noul Director General Executiv al Petrom. Din 17 aprilie 2007, este
Director General Executiv şi Preşedintele Directoratului Petrom.

7
Reinhard Pichler
Director Financiar responsabil cu: Finanţe şi Controlling, Audit Intern, Management de Risc
şi Trezorerie, Administrarea Proprietăţii Imobiliare (CREM), Corporate Information Office
(CIO), Global Solutions.

Nivelul II. Managementul organizaţiei reflectat prin instanţele proprii


fiecărei organizaţii
conform statutelor
Adunarea Generală a Acţionarilor
Adunarea Generală a Acţionarilor se desfăşoară în oraşul de reşedinţă al companiei -
Bucureşti.
Conform legislaţiei române, Adunarea Generală este convocată prin anunţ public, cu 30
de zile înainte de data desfăşurării şedinţei. Participarea la Adunare este condiţionată de
deţinerea statutului de acţionar la data de referinţă prestabilită.
Nu există limită de timp pentru cei ce iau cuvântul în cadrul Adunării Generale a
Acţionarilor. Adunarea decide distribuirea profitului, alege şi numeşte Consiliului de
Supraveghere, numeşte auditorii hotărăşte compensaţiile materiale pentru membrii Consiliului de
Supraveghere, etc.

Consiliul de Supraveghere
Consiliul de Supraveghere numeşte Directoratul şi supervizează conduita în afaceri a
conducerii. Directoratul asigură conducerea companiei pe propria răspundere. Este organismul
care reprezintă şi conduce compania.
Regulamentul intern al Consiliul de Supraveghere stipulează responsabilităţile şi
procedurile acestuia; documentaţia scrisă va fi transmisă la timp [cu cel puţin o săptămână
înainte de întâlnire]; se consideră cvorum îndeplinit dacă toţi membrii Consiliului de
Supraveghere au fost invitaţi conform procedurii şi dacă cel putin 5 membri participă la
întâlnire; proceduri scrise pentru adoptarea unei hotărâri în caz de urgenţă; sunt stabilite regulile
aplicabile în cazul conflictelor de interese. Hotărârile au nevoie de o majoritate simplă de voturi
pentru a fi aprobate. Petrom deleagă competenţe multiple membrilor Consiliului de
Supraveghere, având doar un numar limitat de alte comitete.

8
Consiliul de supraveghere are, în principal, următoarele atribuţii:
 Să exercite controlul asupra conducerii societătii de către Directorat;
 Să determine structura şi numărul de posturi în Directorat; să numească şi să
revoce membrii Directoratului;
 Să creeze un Comitet de Audit şi alte comitete specializate, care să cuprindă nu
mai puţin de doi dintre membrii săi;
 Să verifice că acteşe întreprinse în procesul de conducere asocietăţii sunt în
conformitate cu legea, cu Actul Constitutiv şi cu orice hotărîre relevantă a AGA;
 Să prezinte AGA un raport privind activitatea de supraveghere desfăşurată;
 Să reprezinte societatea în raporturile cu Directoratul;
 Să aprobe regulile interne ale Consiliului de Supraveghere şi ale Directoratului;
 Să facă recomandări acţionarilor, la propunerea Directoratului, cu privire la
distribuirea profitului;
 Să verifice situaţiile financiare ale societăţii;
 Să verifice raportul membrilor Directoratului;
 Să propună auditorul financiar.

Comitetul de audit
În plus fata de Consiliului de Supraveghere, exista si un Comitet de audit.
Printre alte îndatoriri, Comitetul de audit este responsabil să revizuiască şi să pregătească
adoptarea situaţiilor financiare anuale, să propună modul de distribuire a profitului, să
întocmească rapoarte de situaţie, situaţii financiare consolidate, politici de management al
riscului, scrisori către conducerea companiei şi programul de audit intern, şi să facă recomandări
Consiliului de Supraveghere, în colaborare cu auditorii externi şi Auditul Intern al companiei.
Membrii comitetului deţin expertiza financiară necesară acestor activităţi.

Nivelul III. Reglementarea GC în interiorul organizaţiei

Guvernanţa corporativă îşi propune să asigurare acurateţea şi transparenţa în ce priveşte


rezultatele companiei şi, în acelaşi timp, să asigure accesul egal al tuturor acţionarilor la

9
informaţiile relevante despre Petrom. Guvernanţa corporativă respectă legislaţia română în
vigoare şi reglementările grupului OMV.
Regulile de bază care guvernează relaţia dintre acţionarii Petrom și managementul
companiei, precum și dintre diferitele structuri de conducere ale acesteia, se regăsesc în Actul
Constitutiv. Acest document trebuie privit ca reprezentând cadrul de reglementare al Petrom și
baza de la care s-au desprins celelalte reguli de guvernanță corporativă. Din 17 aprilie 2007, ca
urmare a modificării Actului Constitutiv, sistemul de guvernanță din cadrul Petrom se bazează
pe o structură dualistă: un Directorat ce gestionează activitatea curentă a companiei și un
Consiliu de Supraveghere, ce acţionează ca un organism de monitorizare.
Membrii Directoratului sunt numiţi de către Consiliul de Supraveghere și poartă
răspunderea colectivă pentru gestionarea activităţii curente a companiei, precum și pentru
managementul strategiei Grupului Petrom. Directoratul coordonează dezvoltarea strategică a
companiei, în strânsă cooperare cu Consiliul de Supraveghere. Periodic, cele două organisme
analizează rezultatele obţinute în implementarea strategiei Petrom. În acest sens, Directoratul
informează, cel puţin trimestrial, Consiliul de Supraveghere, cu privire la toate aspectele
semnificative ale activităţii desfășurate și la evoluţia acesteia în raport cu prognoza anterioară.
De asemenea, Directoratul urmărește ca propriile decizii, cele ale Consiliului de
Supraveghere și ale Adunării Generale a Acţionarilor, precum și reglementările interne să fie
conforme cu cerinţele legale și implementate în mod adecvat. În prezent, Directoratul este
format din șapte membri, care nu pot fi în același timp membri ai Consiliului de Supraveghere.
Directoratul se întrunește, de regulă, în fiecare săptămână, iar atribuţiile acestuia sunt detaliate în
Regulamentul Intern al Directoratului Petrom S.A., precum și în articolul 24 al Actului
Constitutiv.
Consiliul de Supraveghere este responsabil cu monitorizarea managementului companiei,
în numele acţionarilor. Adunarea Generală a Acţionarilor îi alege pe cei nouă membri ai
Consiliului de Supraveghere, pentru a superviza într-o manieră activă și transparentă activitatea
Directoratului. O întâlnire a Consiliului de Supraveghere poate fi convocată ori de câte ori este
nevoie, dar este necesară cel puţin trimestrial. Atribuţiile și responsabilităţile acestui organism
sunt detaliate în Regulamentul Intern al Consiliului de Supraveghere Petrom S.A., precum și în
articolul 19 al Actului Constitutiv.

10
Un Comitet de Audit asistă Consiliul de Supraveghere în materie de control intern și
raportare financiară. Acest comitet analizează și pregătește adoptarea situaţiilor financiare
anuale și propune distribuirea profitului. De asemenea, Comitetul de Audit supervizează
strategia companiei de management al riscurilor și rezultatele financiare și monitorizează
raportările auditorilor interni. Acest organism propune spre aprobarea Consiliului de
Supraveghere și a Adunării Generale a Acţionarilor numirea unui auditor financiar independent.
Adunarea Generală a Acţionarilor reprezintă cel mai înalt organism decizional al
companiei. Printre alte atribuţii, aceasta decide cu privire la repartizarea profitului, alege
Consiliul de Supraveghere, numește auditorii și stabilește remuneraţia Consiliului de
Supraveghere. Petrom respectă principiul "o acţiune, un vot, un dividend". Ca urmare, nu există
acţiuni care să nu confere dreptul la vot, acţiuni care să confere dreptul la mai mult de un vot sau
acţiuni preferenţiale.
Cap. 3 Analiza criteriilor GC

Guvernanţa corporativă include patru principii: informarea şi transparenţa continuă a


investitorilor privind activitatea companiei şi strategia acesteia, protejarea acţionarilor minoritari,
relaţia cu acţionarii majoritari şi componenta conducerii.
Informarea acţionarilor
În prim plan, Petrom oferiră către acţionari informaţii transparente şi actualizate.
Departamentul de Relaţia cu Investitorii din cadrul celei mai mari companii de ţiţei şi gaze
naturale din Romania, are ca obiectiv furnizarea acţionarilor şi comunităţii financiare informaţii
actualizate şi complete în legătură cu rezultatele financiare, oferind o perspectivă corectă asupra
activităţii Petrom. Mariana Gheorghe, Director General Executiv şi Preşedinte al Directoratului,
este responsabilă cu departamentul Relaţia cu Investitorii

Anunţ important pentru acţionari


În vederea vânzării acţiunilor Petrom, acţionarii societăţii trebuie să preschimbe Certificatele de
Acţionar primite în cadrul Programului de Privatizare în Masă, derulat în perioada 1995-1996. În
locul Certificatului de Acţionar se vor elibera Lista de Coduri de Confidenţialitate şi un Extras
de Cont. Cu aceste documente, acţionarul se poate prezenta la orice Societate de Servicii de
Investiţii Financiare (SSIF) unde va putea da ordin de vânzare a acţiunilor.

11
Petrom, cel mai mare producator de ţiţei şi gaze din Sud-Estul Europei, construieşte un
centru de servicii de contabilitate şi IT&C (tehnologie informatică şi comunicaţii), care va
deservi diviziile de Explorare şi Producţie, Rafinare, Marketing, Gaze Naturale şi Produse
Chimice ale companiei. Înfiinţarea Petrom Solutions constituie un efort remarcabil de
modernizare atât a structurii organizaţionale în Contabilitate şi IT&C cât şi de introducere a unei
infrastructuri moderne de IT, astfel încât Petrom să dispună de un centru de servicii financiare şi
IT la standarde europene. Petrom Solutions, cu sisteme integrate, a îmbunătăţit considerabil
transparenţa, calitatea şi viteza proceselor complete cu furnizorii şi clienţii.
Drepturi şi obligaţii ce decurg din acţiuni
Petrom respectă principiul “o acţiune, un vot, un dividend”. Nu există acţiuni fără drept
de vot, acţiuni care să confere dreptul la mai multe voturi sau acţiuni privilegiate. Acţionarii ce
deţin cel puţin 5% din capitalul social pot solicita convocarea Adunării Generale a
Acţionarilor. Documentele prezentate sunt postate pe site-ul companiei, la rubrica Relaţia cu
Investitorii, fiind astfel disponibile pentru toţi utilizatorii.
Fiecare acţiune subscrisă şi vărsată de acţionari, potrivit legii conferă acestora dreptul la
un vot în AGA, dreptul de a alege şi de a fi aleşi în organele de conducere, dreptul de a participa
la distribuirea profitului. Deţinerea acţiunii implică adeziunea de drept la statut.
Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunile în cazul trecerii lor în
proprietatea altor persoane.
Obligaţiile societăţii sunt garantate cu patrimoniul social, acţionarii fiind obligaţi numai
la plata acţiunilor lor. Patrimoniul societăţii nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligaţii
personale ale acţionarilor.
Acţionarii au dreptul la o corectă şi completă informare în AGA asupra situaţiei
societăţii. În cazul emisiunii de noi acţiuni, acţionarii existenţi au drept de preemţiune la
subscriere în condiţiile legii.
Compoziţia Consiliului de Supraveghere
Petrom S.A este administrată într-un sistem dualist, de către un Directorat, sub
supravegherea unui Consiliu de Supraveghere. Consiliul de Supraveghere este format din nouă
persoane numite în funcţie pentru patru ani de către Adunarea Generală a Acţionarilor . Membrii
acestuia posedă o experienţă relevantă în mai multe domenii. Mai mult chiar, reprezentanţii
angajaţilor sunt invitaţi să ia parte la şedinţele Consiliului de Supraveghere, conform legislaţiei

12
române. Preşedintele Consiliului de Supraveghere este ales de către membrii Consiliului de
Supravehere. Membrii Directoratului nu pot fi în acelaşi timp membri ai Consiliului de
Supraveghere.
Remunerarea conducătorilor
Politica grupului include şi un sistem modern şi competitiv în domeniul salariilor şi al
remuneraţiilor, pentru a putea oferi angajaţilor o remuneraţie corectă şi adaptată pieţei. Acest
sistem reflectă cerinţele legale, standardele industriale relevante şi condiţiile locale. Sistemul
Management pe obiective (Management-by- Objectives MbO) reprezintă o componentă a
politicii de remunerare. Prin acest sistem în general şi prin intermediul primelor şi al
bonificaţiilor în special, se realizează retribuirea prestaţiilor angajaţilor. În ceea ce priveşte
beneficiile suplimentare, criteriile pe care le avem în vedere sunt necesităţile angajaţilor ţi
comparabilitatea cu alte firme.
Câştigurile Marianei Gheorghe şi ale celorlalţi membri din boardul Petrom, care include
şi patru austrieci, un maghiar şi un britanic, sunt, în acest moment, clasate de oficialii firmei
listate pe bursă ca informatii confidenţiale. Petrom îşi remunerează membrii directoratului,
acodându-le un salariu fix, bonuri de performanţă sub forma a două salarii întregi, ce se acordă,
de obicei, în lunile martie şi octombrie şi stock-options.
Spre exemplu, şeful direct al Marianei Gheorghe, Wolfgang Ruttenstorfer - preşedintele
OMV şi al CA al Petrom, a încasat 2,195 mil. euro în 2007, din care 600.000 de euro înseamnă
remuneraţia fixă (adică 50.000 de euro pe lună), restul însemnând bonusurile de performanţă (1,4
mil. euro), contribuţii la fondul de pensii (145.000 de euro) şi alte beneficii (maşina de serviciu,
poliţa de asigurare şi cheltuieli rambursabile, în valoare totala de 8.000 de euro). Potrivit unei
surse din interiorul companiei, salariul lunar al Marianei Gheorghe se situează la circa 15.000 de
euro, în condiţiile în care pachetul său cuprinde bonusuri de performanţă (care, la nivelul top
managementului OMV, este de circa 2,2 ori mai mare decat salariul de bază), plus stock options
(pachet de acţiuni ale firmei). Experţi din industria de executive search, contactati de Business
Standard, estimeaza ca pachetul lunar al CEO-ului Petrom ajunge la 35.000-40.000 de euro.

13
Cap.IV Analiza financiară

A)Analiza ratelor de lichiditate, a profitului şi rentabilităţii


Pentru a aprecia gradul de eficienţă economico-financiară a activităţii unei întreprinderi,
se utilizează un set de indicatori care au în vedere rezultatele şi efortul (mijloacele) consumat
pentru obţinerea lor.
Prin intermediul acestei analize se arată în ce masură firma îşi poate onora obligaţiile de
plată, cât de mult se poate finanţa prin credite, cât de eficient sunt utilizate activele de care
dispune, şi de asemenea este analizată eficienţa echipei manageriale.

Tabel nr.1 - Indicatorii economico-financiari


mil. Ron
Indicator 2007 2008
Active circulante 4.690 5.084
Total active 21.160 24.927
Datorii termen scurt 2.580 3.639
Total datorii 2.609 4.950
Capital propriu 13.184 13.569
Total passive 21.160 24.927
Venituri totale 12.983 19.331
Cheltuieli totale 10.834 17.725
Rezultat exploatare 1.965 1.309
CA 12.284 16.751
Profit net 1.778 1.022
Număr acţiuni (mil) 56.644 56.644
Preţ acţiune 0,4970 0,1810
Valoare contabilă 0,2328 0,2417

1. Lichiditatea curentă: 2. Lichiditatea rapidă:


Active curente Active curente - Stocuri
Lc = ; Lr = ;
Pasive curente Pasive curente
3. Lichiditatea imediată 4. Rata rentabilităţii economice
Active curente - Stocuri - Crean ţr Rezultat din exploatare
Li= ; Rre= x100
Pasive curente Total active

14
5. Rata rentabilităţii financiare: 5. Rata profitului:
Profit net Profit net
Rrf = Capital propriu x100 Rrpr = x100
CA

Tabel nr.2 - Indicatori de lichiditate şi rentabilitate

Indicatori/an 2007 2008


Active curente 4.786 5.121
Pasive curente 2.580 3.446
Lichiditatea curentă 1,5 1,9
Stocuri 1.922 2.394
Lichiditatea rapidă 1,1 0,8
Creanţe 2.015 1.704
Lichiditatea imediată 0,34 0,29
Rezultate din exploatare 1.965 2.509
Total active 21.160 24.927
Rata rentabilitatii economice (%) 9,28 10,06
Profitul net 1.778 1.022
Capitaluri proprii 13.184 13.569
Rata rentabilitatii financiare (%) 13,48 7,53
Profit net 1.778 1.022
Cifra de afaceri 12.284 16.751
Rata rentabilitatii profitului (%) 14,47 6,10

Grafic nr.1 - Evoluţia indicatorilor de rentabilitate pe 2007 - 2008

16
14.47
14 13.48
12
10 10.06
9.28
8 7.53
6.1 2007
6
2008
4
2 1.5 1.9 1.1 0.8 0.340.29
0
Lichiditate Lichiditate Lichiditate Rentabilitate rentabilitate Rentabilitate
curentă rapidă imediată economică financiară profit

15
Anul 2007 a înregistrat cele mai ridicate valori ale indicatorilor de rentabilitate, an în care
Petrom a înregistrat cele mai bune performanţe financiare, în comparaţie cu 2008.
Indicatorii de lichiditate s-au situat pe o curbă ascendentă, valorile acestor indicatori
arătând că societatea îşi poate achita datoriile curente pe seama activelor circulante deţinute.
Rata rentabilităţii economice a înregistrat o creştere în anul 2008 faţă de anul 2007 în
valoare de 10,06 %, datorită activelor care au crescut. Tot în anul 2008 atât rentabilitatea
financiară cât şi cea a profitului au scăzut semnificativ ca urmare a scăderii profitului net.
B) Analiza soldurilor intermediare de gestiune

M arja comerciala= venituri din vanzarea marfurilor – costul marfurilor vandute


mil. lei
Anul 2007 2008
M arja comerciala 92 80
Productia exercitiului 11.939 16.304
Consumuri de la terţi 3.650 5.705
Valoarea adaugata 8.291 10.679
EBE 3.295 4.573
EBIT 1.965 1.309.
EBT 2.149 1.605
Profitul net 1.778 1.022

Producţia exerciţiului= producţia vândută - producţia stocată - producţia imobilizată


EBIT-ul a însumat 1.309 mil lei, cu 33% sub nivelul de 1.965 mil lei în 2007. Profitul
operaţonal (EBIT) s-a redus cu 33% fata de 2007, ca urmare a elementelor excepţionale precum
provizioanele pentru litigii şi restructurare, precum şi pentru deprecierea valorii unor active.
Deşi profitul brut a înregistrat o scădere de 544 mil lei în 2008, ajungând la 1.605 mil lei,
impozitul pe profit a crescut, ca urmare a cheltuielilor nedeductibile legate de deprecieri şi
provizioane.
Profitul net, ţn valoare de 1022 milioane lei, a scăzut în 2008 comparativ cu 2007 cu 43%
din cauza cheltuielilor speciale, precum şi a provizioanelor pentru litigii şi a reducerii valorii
contabile a rafinariei Arpechim. Impozitul pe profit calculat este în suma de 583 milioane
ron. Acest lucru ne arată că profitul net real pe 2008 a fost cu 46% mai mare decât cel obţinut în
2007.

16
Valoarea adăugată a fost în creştere în anul 2008. Aceasta reprezintă 50.39% din cifra de
afaceri. Valoarea adăugată reprezintă practic principala sursă de autofinanţare a activităţii
societăţii. La SNP Petrom se observă o a valorii adaugate, determinată de faptul că pe parcursul
celor 2 ani firma a reuşit să stabilizeze consumurile de la terţi în condiţiile creşterii producţiei
exerciţiului.
Valoare adaugata
Gradul de integrare= x100 =69%/65%
Productie
Valoarea adăugată distribuită salariaţilor== 20%/ 21%
Cheltuieli financiare
Valoarea adăugată distribuită creditorilor= Valoare adaugata x100 = 4%/ 15%

Profit net
Valoarea adăugată distribuită acţionarilor= Valoare adaugata x100 = 21%/ 10%

Anul 2007 2008


Gradul de integrare 69% 65%
Valoarea adăugată distribuită salariaţilor 20% 21%
Valoarea adăugată distribuită creditorilor 4% 15%
Valoarea adăugată distribuită acţionarilor 21% 10%

Având în vedere gradul de inegrare al întreprinderii, putem spune că SNP Petrom este o
companie integrată de ţiţei şi gaze, astfel ea îşi asigură prin efort propriu explorarea şi
exploatarea zăcămintelor de petrol şi gaze naturale de pe uscat şi din platoul continental al Mării
Negre, rafinarea şi prelucrarea ţiţeiului, transportul şi comercializarea produselor petroliere,
comercializarea gazelor, importul şi exportul de ţiţei, produse petroliere, utilaje, echipamente şi
tehnologii specifice.

17
Sitemul de remuneraţie
Remunerarea executivului OMV se află la niveluri de piaţă competitive pentru piaţa forţei de
muncă, şi are o puternică componentă legată de performanţă. În conformitate cu ratele de pe
piaţă acest sitem este menţinut de benchmarking împotriva companiilor industriale Austriece şi
Comunitatăţii Europene .
Elementele pe termen scurt şi lung, pentru atingerea performanţei sunt luate în
considerare. Cele pe termen scurt sunt stimulate prin acordarea de bonusuri bazate pe câştigurile
companiei, profit şi obiectivele de creştere; obiectivele sunt în concordanţă cu proiectele legate
de punerea în aplicare a strategiei de creştere OMV. Stimulentele pe termen lung sunt furnizate
de planurile de stock-options, care sunt la egalitate cu cele ale companiilor de dimensiuni
comparabile.
Plata unei pensii ocupaţionale este condiţionată de realizarea unei anumite vârste, care
este în mod normal vârsta legală de pensionare, deşi există, de asemenea, opţiunea de pensionare
la vârstă mai mică, dar la o pensie redusă. Principiile beneficiilor de pensionare ale directorilor
sunt similare, cu cele pentru ceilalţi angajaţi . Regulile pentru plăţile compensatorii la încetarea
contractelor de muncă a membrilor din Consiliul de Administraţie sunt bazate pe o lungime de
serviciu; nu există alte drepturilor salarizare.
Cu privire la remunerarea Comitetului executiv, sunt salariile fixe şi variabile,
contribuţiile la fondul de pensii şi beneficii în natură (maşina, asigurare de accidente rambursarea
cheltuielilor).
Membrii Comitetului executiv sunt acoperiţi de răspunderea directorilor şi ofiţerilor, şi de
cheltuielile juridice de asigurare. Întregul Consiliu de Supraveghere şi ceilalţi angajaţi ai OMV-
ului, de asemenea, au o astfel de acoperire, iar, cum primele de asigurare comună sunt plătite, nu
este posibil ca aceste costuri să fie atribuite individual membrilor din Directorat.

18
CONCLUZII

Formarea capitalului unei societăţi, la înfiinţarea sa, are în vedere respectarea unor
condiţii minime, legal precizate. Pe baza acestor condiţii se formează capitalurile care
reprezintă premisa pentru pregatirea, demararea şi susţinerea oricărei activităţi economice.
Un prim lucru pe care trebuie să-l subliniem este acela ca procesul de creştere a
unei întreprinderi nu are loc în sine, în mod automat, ci este rezultatul unor decizii
voluntare ale managementului său. Dezvoltarea întreprinderii depinde în mod direct de
modul în care managerii înteleg să exploateze potenţialul de dezvoltare de care ea dispune,
de acţiunile concrete pe care aceştia le întreprind în vederea valorificării oportunităţilor de
creştere şi a depăşirii barierelor care stau în calea creşterii firmei.
Lucrarea „Alegerea metodelor de constituire şi creştere a capitalurilor
întreprinderii” este destinată trecerii în revistă a modalităţilor de formare a capitalului
19
societăţilor comerciale la înfiinţarea lor şi de creştere a acestuia în funcţie de nevoile de
finanţare. În cuprinsul ei sunt prezentate tehnicile financiare privind formarea şi creşterea
capitalului. Problematica acestei lucrări poate fi structurată pe două paliere de lucru.
Primul are ca scop prezentarea unor modalităţi de finanţare cu ajutorul cărora va creşte şi
va spori capitalul firmei iar cel de-al doilea prezintă modele de apreciere a eficienţei
utilizării capitalurilor şi determinarea costurilor lor. Lucrarea este structurată pe trei
capitole, organic legate între ele. Acestea sunt: ”Caracterizarea generală a capitalurilor
întreprinderii”, „Capitalurile întreprinderii şi costurile acestora” şi „Modalităţi de creştere
a capitalurilor întreprinderii”.
Primul capitol prezintă oportunităţile de constituire şi creştere prin două
modalităţi: finanţarea internă şi finanţarea externă. Tratarea conţinutului metodelor se va
face după natura resurselor mobilizate, respectiv metode de constituire şi apoi sporire a
capitalului social, apoi a capitalului propriu şi a celui permanent. În cadrul acestui
capitol autofinanţarea joacă un rol cheie în strategia de finaţare a activităţii unei
întreprinderi. Aceasta permite o autonomie mai mare în ceea ce priveşte volumul,
structura şi orientarea investiţiilor, deoarece nu mai intervin criteriile şi restricţiile
suplimentare impuse de creditori.
Aşa cum am arătat în cadrul acestui capitol orice întreprindere poate găsi
oportunităţi de creştere atât în interiorul cât şi în exteriorul ei. Oportunităţile interne
provin în esenţă din faptul că resursele existente în întreprindere sau serviciile pe care
aceste resurse le furnizează nu sunt niciodată utilizate complet. Creşterea externă va
sta în mod deosebit în atenţia firmelor care urmează o strategie de expansiune prin
dezvoltarea produselor sau prin diversificare.
Cel de-al doilea capitol intitulat „Capitalurile întreprinderii şi costul acestora”
prezintă capitalurile firmei, care sunt: capitaluri proprii şi capitaluri împrumutate.
Capitalurile proprii se formează din surse sau contribuţii externe şi surse sau contribuţii
interne. Capitalurile proprii ale societăţii Petrom pe parcursul anilor 2005 – 2007 se
prezintă astfel: 2005 – 10.727 mld.lei; 2006 – 12.324 mld. Lei; 2007 – 13.184mld. lei;
Capitalul propriu prezintă o evoluţie crescătoare în perioada 2005 – 2007, acesta
crescând în fiecare an; cu 7% mai mult faţă de 2006 şi cu 22% faţă de 2005, deoarece
profitul net pe 2007, în valoare de 1.778 mil lei, a fost parţial diminuat de plata

20
dividendelor pentru anul 2006, care au însumat 1.014 mil. Prin urmare şi rentabilitatea
capitalului este pozitivă, aceasta a crescut continuu datorită profitului din exploatare a
crescut cu o proporţie mai mare fata de cresterea capitalului angajat.
De cele mai mult ori, pentru întreprinderi, capitalul propriu nu este satisfăcător, iar
creşterea acestuia prezintă greutăţi. Pe de altă parte, finanţarea prin apelul la creditele
bancare se dovedeşte a fi greu de realizat ca urmare a costului ridicat şi a condiţiilor
restrictive ale contractului de credit. Aceşti factori fac ca întreprinderile să recurgă la
împrumuturi obligatare care prezintă avantajul esenţial că remuneraţia (cupoanele) se
deduce din profitul impozabil, făcându-l mai accesibil.
În cadrul contribuţiilor interne autofinaţarea are un rol deosebit. Capitalurile
împrumutate se formează atunci când firma îşi epuizează resursele proprii şi recurge la
îndatorare. Îndatorarea firmei se poate realiza pe termen mediu şi lung şi pe termen scurt
(până la un an). Societatea Petrom înregistrează datorii pe termen mediu şi lung într-o
proporţie mai mica, în schimb datoriile pe termen scurt sunt mai ridicate. Astfel totalul
pasivelor a crescut în 2007 cu 12% faţă de 2006, atingînd nivelul de 7.976 mil.lei, în
special ca urmare a creşterii datoriilor pe termen scurt.
S.C Petrom S.A s-a împrumutat pe termen scurt de la Raiffeisenbank Romania
S.A, cu suma de 10 milioane de USD, scadenţa de un an, pentru finanţarea de capital de
lucru şi de import de ţiţei, produse petroliere şi necesar de echipamente. Acest împrumut
a fost rambursat prin descoperire de cont, iar garanţia era asigurată de gajul asupra
stocului de ţiţei de la rafinaria Aperchim- în valoare de 8.5 milioane de USD. Rata de
baza plus 2% pe an aconstituit dobânda împrumutului.
O societate îndatorată poate avea o valoare mai mare în funcţie
de valoarea actuală a economiilor fiscale determinate de
deductibilitatea cheltuielilor cu dobânzile din profitul impozabil, atât
timp cât societatea înregistrează profit. Insă, este posibil ca scăderea
valorii firmei îndatorate (datorită amânării la deducere a cheltuielilor cu
dobânzile, valoarea actualizată a economiilor fiscale înregistrate la un
moment mai îndepărtat faţă de momentul analizei proiectului de
investiţii va fi mai mică) să fie compensată de scăderea riscului de
faliment (dacă societatea reduce valoarea împrumuturilor pe care le-ar

21
fi contractat altfel, în condiţiile inexistenţei acestor restricţii legale).
Posibilitatea reportării pierderilor fiscale, pentru a fi acoperite din
profiturile anilor următori, oferă totuşi posibilitatea obţinerii unor
economii fiscale ulterioare , eventual datorită unor cheltuieli cu
dobânzile efectuate în exerciţiile anterioare.
Pe lângă soluţiile privind accesul la capitalurile de origine internă se insistă pe
modalităţile noi de atragere a capitalurilor pentru alimentarea fondurilor proprii. Sunt
prezentate modalităţi de atragere a capitalurilor cum ar fi: leasing-ul, împrumutul
obligatar. În cazul societăţii Petrom, aceasta optează pentru achiziţionarea unui
autoturism, respectiv cumpărarea acestuia în leasing.
În capitolul „Modalităţi de creştere a capitalurilor întreprinderii” am urmărit
metodele de majorare folosite de societăţile comerciale pentru a vedea care sunt opţiunile
întreprinzătorilor români. Am realizat un demers practic şi unul aplicativ.
Creşterea capitalului social marchează viabilitatea întreprinderii, având un efect
pozitiv asupra partenerilor de afaceri, a căror încredere în activitatea agentului economic
sporeşte. Majorarea de capital poate îmbrăca forme diferite, între care: aporturi noi în
numerar şi în natură; încorporarea de rezerve; conversiunea datoriilor; fuziune şi
absorbţie.
Efectele financiare generate de creşterea capitalului social pe seama aporturilor în
numerar sunt: creşterea potenţialului de finanţare, deoarece disponibilităţile monetare ale
societăţii comerciale cresc; consolidarea capitalurilor proprii pe seama creşterii capitalului
societăţii comerciale; îmbunătăţirea echilibrului financiar, întrucât fondul de rulment
creşte pe seama sporirii capitalurilor permanente, în timp ce imobilizările rămân
neschimbate.

Creşterea capitalului prin aport în natură şi prin încorporarea rezervelor reprezintă,


prin prisma lucrării, două căi importante de modificare a capitalului societăţii comerciale.
În acest context, în primul caz, tehnica şi corectitudinea evaluării aporturilor, iar în
cel de-al doilea caz, acest tip de operaţiune se potriveşte adesea unei distribuiri de acţiuni
gratuite care permite reducerea preţului de vânzare şi extinderea pieţei de titluri şi este
interpretată ca un semnal favorabil pentru piaţa financiară, firma supunându-se de
asemenea unei constrângeri disciplinare foarte puternică din partea acţionarilor.
22
Petrom şi-a majorat capitalul social cu 64,3 milioane de lei (18,3 milioane de
euro), la 5,66 miliarde de lei din care 5.602.816.732,80 lei şi 9.544.163,19 euro în
numerar, şi 26.697.708,80 lei aport în natură, fiind împărţit în 56.644.108.335 acţiuni
comune, nominative, cu valoarea nominală de 0,1 lei fiecare.
Majorarea capitalului prin încorporarea rezervelor nu modifică valoarea
întreprinderii. Din punct de vedere contabil, distribuirea gratuită de acţiuni constituie un
simplu transfer al rezervelor către capitalul social, iar situaţia netă rămâne nemodificată.
Din punct de vedere financiar, această operaţiune este un semnal al „succesului” politicii
de autofinanţare.

Creşterea de capital prin conversiunea datoriilor reprezintă o posibilitate de


achitare a unor datorii atunci când lipsesc lichidităţile. În contul datoriei agentul economic
emite acţiuni în favoarea creditorului. Operaţiunea nu aduce fluxuri financiare pozitive ci,
dimpotrivă stabileşte obligaţii, de aceea, în practică se stabilesc de cele mai multe ori
clauze precise prin care agentul economic poate răscumpăra acţiunile respective.

Pe 11 ianuarie 2005, acţionarii Petrom au ales un nou Consiliu de Administratie pentru


Petrom. În conformitate cu acordul de privatizare, OMV a propus patru membri. Guvernul român
a propus doi membri în continuare şi un membru a fost propus în comun de către OMV şi
Guvernul român.
Noul Consiliu de Administratie al Petrom este format din şapte membri, dintre care patru
sunt din Consiliul Executiv a OMV (Wolfgang Ruttenstorfer, Gerhard Roiss, David C. Davies,
Helmut Langanger), cu CEO OMV Wolfgang Ruttenstorfer în calitate de preşedinte al
Consiliului de administraţie. Cei doi membri numiţi de Guvernul român sunt Dorin Mucea şi
Sebastian Vlădescu. Pe de altă parte un membru desemnat de comun acord de către OMV şi
23
Guvernul român este Mariana Gheorge al BERD. Comitetul Executiv al Petrom a fost deja ales
de către directorii interimari şi va rămâne nemodificat.
Noua conducere şi Consiliul de Administraţie şi-au exprimat încrederea şi credinţa în
cadrul companiei şi a angajaţilor săi. Combinaţie dintre Petrom şi OMV va funcţiona ca o forţă
puternică şi capabilă prin regiunea din Europa Centrală şi de Est, cu ambiţia de a dezvolta în
continuare şi de a îmbunătăţi curenta poziţie a companiei. Petrom va folosi veniturile obţinute
din majorarea de capital pentru a consolida activitatea sa din amonte, modernizarea rafinăriilor şi
a infrastructurii aferente acesteia şi de a îmbunătăţi în continuare şi moderniza reţeaua de vânzare
cu amănuntul.
Drepturile acţionarilor minoritari
Adunarea generală
AGA extraordinară trebuie convocată la cererea acţionarilor care deţin cel puţin 5% din acţiuni.
Acţionarii înregistraţi au dreptul să participe la adunările generale, să pună întrebări şi au drept
de vot.
Alegerea Consiliului de Supraveghere
Acţionarii care deţin o treime din capitalul social reprezentaţi la adunarea generală
pot solicita alegerea separată a fiecărui membru. Dacă o persoană candidează pentru fiecare
poziţie din Consiliu şi obţine cel puţin o treime din voturile exprimate pentru fiecare poziţie,
atunci această persoană este aleasă la ultima poziţie şi nici un vot cu privire la aceasta nu este
necesar.

24