Sunteți pe pagina 1din 8

ORGANIZAREA APARARII IMPOTRIVA INCENDIILOR

LA LOCUL DE MUNCA

ORGANIZAREA APARARII IMPOTRIVA INCENDIILOR PRESUPUNE


URMATOARELE ACTIVITATI:
- Stabilirea structurilor cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor;
- Elaborarea, aprobarea si difuzarea actelor de autoritate: decizii, dispozitii, hotarari, prin care se
stabilesc raspunderi pe linia apararii impotriva incendiilor;
- Elaborarea, aprobarea si difuzarea documentelor si evidentelor specifice privind apararea
impotriva incendiilor;
- Organizarea apararii impotriva incendiilor la locurile de munca;
- Planificarea si executarea de controale proprii periodice, in scopul depistarii, cunoasterii si
inlaturarii oricaror stari de pericol care pot favoriza initierea sau dezvoltarea incendiilor;
- Analiza periodica a capacitatii de aparare impotriva incendiilor;
- Elaborarea de programe de optimizare a activitatii de aparare impotriva incendiilor;
- Indeplinirea criteriilor si a cerintelor de instruire, avizare, autorizare, atestare, certificare,
agrementare, prevazute de actele normative in vigoare;
- Realizarea unui sistem operativ de observare si anuntare a incendiului, precum si de alertare in
cazul producerii unui astfel de eveniment;
- Asigurarea functionarii la parametrii proiectati a mijloacelor tehnice de aparare impotriva
incendiilor;
- Planificarea interventiei salariatilor, in caz de incendiu;
- Analizarea incendiilor produse, desprinderea concluziilor si stabilirea imprejurarilor si a
factorilor determinanti, precum si a unor masuri conforme cu realitatea;
- Reglementarea raporturilor privind apararea impotriva incendiilor in relatiile generate de
contracte/conventii;
- Asigurarea formularelor tipizate, cum sunt permisele de lucru cu focul, fisele de instruire.

OBLIGATIILE ADMINSTRATORULUI SAU ALE CONDUCATORULUI


INSTITUTIEI PRIVIND APARAREA IMPOTRIVA INCENDIILOR

Obligatiile privind apararea impotriva incendiilor difera in functie de calitatea pe care o detineti
in cadrul institut iei, respectiv daca sunteti administrator sau conducator al ei, utilizator sau salariat.
Definitie: Utilizatiorul este persoana fizica sau juridica ce foloseste un bun, cu orice titlu, in
interesul sau, al altuia sau in interes public.
Daca sunteti adminstrator sau conducatorul al unei institutii aveti, in principal, urmatoarele
obligatii:
- Sa stabiliti, prin dispozitii scrise, responsabilitatea modului de organizare pentru apararea
impotriva incendiilor in unitatea pe care o con duceti, sa le actualizati atunci cnd apar modificari si sa le
aduceti la cunostinta salariatilor, utilizatorilor si oricaror persoane interesate.
- Sa asigurati identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea dvs. si sa asigurati
corelarea masurilor de aparare impotriva incendiilor cu natura si nivelul riscurilor.
- Sa solicitati si sa obtineti avizelor si autorizatiilor de securitate la incendiu prevazute de lege si
asigurati
respectarea
conditiilor
care
au
stat
la
baza
eliberarii
acestora.
Atentie: In cazul anularii avizelor sau a autorizatiilor trebuie sa dispuneti imediat sistarea
lucrarilor de construct ii sau oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor respective.
sa

- Sa permiteti, in conditiile legii, executarea controalelor si a inspectiilor de prevenire impotriva


incendiilor, sa prezentati documentele si informatiile solicitate si sa nu ingreunati sau sa obstructionati in
niciun fel efectuarea acestora.
- Sa permiteti alimentarea cu apa a autospecialelor de interventie in situatii de urgenta.
- Sa intocmiti, sa actualizati permanent si sa transmiteti inspectoratului pentru situatii de urgenta
ju de tean sau al municipiului Bucuresti lista cu substantele periculoase,, cla sificate potrivit legii, utilizate
in ac ti vitatea institutiei pe care o condu ceti. Lista trebuie sa cuprinda men tiuni privind proprietatile
fizico-chi mice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezinta pentru sa na tate si mediu, mijloacele
de protectie recomandate, metodele de interventie si prim-ajutor, substantele pen tru stingere, neutralizare
sau decontaminare.
- Sa elaborati instructiunile de aparare impotriva incendiilor si sa stabiliti atributiile ce revin in
acest caz salariatilor la locurile de munca.
- Sa verificati daca salariatii cunosc si respecta instructiunile necesare privind masurile de aparare
impotriva incendiilor si sa verificati respectarea acestor masuri.

- Sa asigurati constituirea, cu avizul inspectoratului pentru situatii de urgenta judetean sau al


municipiului Bucuresti, a serviciului de urgenta privat, precum si functionarea acestuia conform
reglementarilor in vigoare sau sa incheiati contract cu un alt serviciu de urgenta voluntar sau privat,
capabil sa intervina pentru stingerea incendiilor.
- Sa asigurati intocmirea si actualizarea planurilor de interventie si sa asigurati conditiile pentru
aplicarea acestora.
- Sa permiteti accesul fortelor inspectoratului pentru situatii de urgenta judetean sau al
municipiului Bucuresti in unitatea dvs. pentru a desfasura activitati de recunoastere, instruire sau de
antrenament si sa asigurati participarea la exercitiile si aplicatiile tactice de interventie organizate de
acesta.
- Sa asigurati utilizarea, verificarea, intretinerea si repararea mijloacelor de aparare impotriva
incendiilor cu personal atestat, conform instructiunilor furnizate de proiectant.
- Sa asigurati pregatirea si antrenarea serviciului de urgenta privat pentru interventie.
- Sa asigurati si sa puneti in mod gratuit la dispozitia fortelor chemate in ajutor mijloacele tehnice
pentru aparare impotriva incendiilor si echipamentele de protectie specifice riscurilor care decurg din
existenta si functionarea unitatii dvs., precum si medicamentele pentru acordarea primului-ajutor.
- Sa stabiliti si sa transmiteti catre transportatorii, distribuitorii si utilizatorii produselor dvs.
regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, specifice acestora, corelate cu riscurile la utilizarea,
manipularea, transportul si depozitarea produselor respective.
- Sa informati de indata inspectoratul pentru situatii de urgenta judetean sau al municipiului
Bucuresti despre izbucnirea si stingerea cu forte si mijloace proprii a oricarui incendiu, iar in termen de 3
zile lucratoare sa completati si sa trimiteti acestuia raportul de interventie.
- Sa utilizati n unitatea dvs. numai acele mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor care
sunt certificate conform legii.

OBLIGATII GENERALE PRIVIND APARAREA IMPOTRIVA INCENDIILOR

Sunteti persoana fizica sau juridica. titi care sunt obligatiile dvs. legale privind apararea
impotriva incendiilor?
In calitate de angajator, aveti obligatia legala ca, inainte de inceperea oricarei activitati, sa luati
masurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor. In acest
scop, trebuie sa stabiliti legaturile necesare cu serviciile specializate, indeosebi in ceea ce priveste primul
ajutor, serviciul medical de urgenta, salvare si pompieri.
SANCTIUNE
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 de lei la 6.000 de lei incalcarea
obligatiilor legale referitoare la acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor,
potrivit art. 39, alin. (6). lit.) a din Legea 319/2006.
Apararea impotriva incendiilor, asa cum a fost reglementata prin Legea 307/2006 (M. Of. nr. 633
din 21.07.2006), constituie o activitate de interes public, national, cu caracter permanent, la care sunt
obligate sa participe autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si toate persoanele fizice
si juridice aflate pe teritoriul Romaniei.
DEFINITIE
Incendiul reprezinta arderea autointretinuta, care se desfasoara fara control in timp si spatiu, care
produce pierderi de vieti omenesti si/sau pagube materiale si care necesita o interventie organizata in
scopul intreruperii procesului de ardere.
Coordonarea, controlul si acordarea asistentei tehnice de specialitate in domeniul apararii
impotriva incendiilor se asigura de Ministerul Administratiei si Internelor astfel:
- la nivel central prin Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta;
- la nivel local prin inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene si al municipiului Bucuresti.
DEFINITIE
Cauza incendiului reprezinta suma factorilor care concura la initierea incendiului, care constau,
de regula, in sursa de aprindere, mijlocul care a produs aprinderea, primul material care s-a aprins,
precum si imprejurarile determinante care au dus la izbucnirea acestuia.

CARE SUNT OBLIGATIILE GENERALE PRIVIND APARAREA IMPOTRIVA


INCENDIILOR?
Pentru a preveni si reduce riscurile de producere a incendiilor, dar si pentru a asigura interventia
operativa
de
limitare
si
stingere
a
acestora
in
cazul
declansarii
lor:
Persoanele fizice si juridice sunt obligate sa respecte reglementarile tehnice si dispozitiile de
aparare impotriva incendiilor si sa nu primejduiasca, prin deciziile si faptele lor, viata, bunurile si mediul.
Persoana care observa un incendiu are obligatia sa anunte prin orice mijloc serviciile de urgenta,
primarul sau politia si sa ia masuri, dupa posibilitatile sale, pentru limitarea si stingerea incendiului.
La incheierea actelor de transmitere temporara a dreptului de folosinta asupra bunurilor imobile,
precum si a contractelor de antrepriza, partile sunt obligate sa prevada expres in actele respective
raspunderile
ce
le
revin
in
ceea
ce
priveste
apararea
impotriva
incendiilor.
Detinatorii si utilizatorii de constructii ori de instalatii, echipamente tehnologice de productie si
de transport au obligatia de a conlucra cu autoritatile administratiei publice si cu organele de specialitate
ale acestora in organizarea, asigurarea, pregatirea si punerea in aplicare a planurilor de interventie in caz
de incendiu
DEFINITIE
Prevenirea incendiilor reprezinta totalitatea actiunilor de impiedicare a initierii si propagarii
incendiilor, de asigurare a conditiilor pentru salvarea persoanelor si bunurilor si de asigurare a securitatii
echipelor
de
interventie.
In cazurile de forta majora determinate de incendii, persoanele fizice si juridice care detin, cu
orice titlu, terenuri, constructii, instalatii tehnologice sau mijloace de transport au urmatoarele obligatii:
-sa permita neconditionat accesul serviciilor de urgenta si al persoanelor care acorda ajutor;
-sa permita neconditionat utilizarea apei, a materialelor si a mijloacelor proprii pentru operatiuni
de salvare, de stingere si de limitare a efectelor incendiilor produse la bunurile proprii ori ale altor
persoane;
-sa accepte masurile stabilite de comandantul interventiei pentru degajarea terenurilor, demolarea
unei constructii sau a unei parti din constructie, taierea sau dezmembrarea mijloacelor de transport,
oprirea temporara a activitatilor sau evacuarea din zona periclitata si sa acorde sprijin, cu forte si mijloace
proprii, pentru realizarea acestor masuri.
SANCTIUNE
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.500 de lei la 5.000 de lei
neindeplinirea de catre persoanele fizice si juridice a obligatiilor ce le revin in situatii de forta majora
determinate de incendii, potrivit art. 39, alin. (6). lit.) a din Legea 319/2006.
ATENTIE!
In cazul in care anuntul de incendiu s-a facut cu rea-credinta, fara motiv intemeiat, autorul raspunde
contraventional sau penal, potrivit legii, si suporta cheltuielile provocate prin deplasarea fortelor de
interventie.

OBLIGATIILE LEGALE PRIVIND APARAREA IMPOTRIVA INCENDIILOR


In calitate de angajator, aveti obligatia legala ca, inainte de inceperea oricarei activitati, sa luati
masurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor. In acest
scop, trebuie sa stabiliti legaturile necesare cu serviciile specializate, indeosebi in ceea ce priveste primul
ajutor, serviciul medical de urgenta, salvare si pompieri.
SANCTIUNE
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 de lei la 6.000 de lei incalcarea
obligatiilor legale referitoare la acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor,
potrivit art. 39 alin. (6). lit. a) din Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca.
Apararea impotriva incendiilor, asa cum a fost reglementata prin Legea nr. 307/2006 (M. Of. nr.
633 din 21.07.2006), constituie o activitate de interes public, national, cu caracter permanent, la care sunt
obligate sa participe autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si toate persoanele fizice
si juridice aflate pe teritoriul Romaniei.
DEFINITIE
Incendiul reprezinta arderea autointretinuta, care se desfasoara fara control in timp si spatiu, care
produce pierderi de vieti omenesti si/sau pagube materiale si care necesita o interventie organizata in
scopul intreruperii procesului de ardere.
Coordonarea, controlul si acordarea asistentei tehnice de specialitate in domeniul apararii
impotriva incendiilor se asigura de Ministerul Administratiei si Internelor astfel:
la
nivel
central
prin
Inspectoratul
General
pentru
Situatii
de
Urgenta;
la nivel local prin inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene si al municipiului Bucuresti.
DEFINITIE
Cauza incendiului reprezinta suma factorilor care concura la initierea incendiului, care constau,
de regula, in sursa de aprindere, mijlocul care a produs aprinderea, primul material care s-a aprins,
precum si imprejurarile determinante care au dus la izbucnirea acestuia.

Care sunt obligatiile generale privind apararea impotriva incendiilor?


Pentru a preveni si reduce riscurile de producere a incendiilor, dar si pentru a asigura interventia
operativa
de
limitare
si
stingere
a
acestora
in
cazul
declansarii
lor:
- Persoanele fizice si juridice sunt obligate sa respecte reglementarile tehnice si dispozitiile de aparare
impotriva incendiilor si sa nu primejduiasca, prin deciziile si faptele lor, viata, bunurile si mediul.
- Persoana care observa un incendiu are obligatia sa anunte prin orice mijloc serviciile de urgenta,
primarul sau politia si sa ia masuri, dupa posibilitatile sale, pentru limitarea si stingerea incendiului.
- La incheierea actelor de transmitere temporara a dreptului de folosinta asupra bunurilor imobile, precum
si a contractelor de antrepriza, partile sunt obligate sa prevada expres in actele respective raspunderile ce
le
revin
in
ceea
ce
priveste
apararea
impotriva
incendiilor.
- Detinatorii si utilizatorii de constructii ori de instalatii, echipamente tehnologice de productie si de
transport au obligatia de a conlucra cu autoritatile administratiei publice si cu organele de specialitate ale
acestora in organizarea, asigurarea, pregatirea si punerea in aplicare a planurilor de interventie in caz de
incendiu.
DEFINITIE
Prevenirea incendiilor reprezinta totalitatea actiunilor de impiedicare a initierii si propagarii
incendiilor, de asigurare a conditiilor pentru salvarea persoanelor si bunurilor si de asigurare a securitatii
echipelor de interventie.
In cazurile de forta majora determinate de incendii, persoanele fizice si juridice care detin, cu
orice titlu, terenuri, constructii, instalatii tehnologice sau mijloace de transport au urmatoarele obligatii:
- sa permita neconditionat accesul serviciilor de urgenta si al persoanelor care acorda ajutor;
- sa permita neconditionat utilizarea apei, a materialelor si a mijloacelor proprii pentru operatiuni de
salvare, de stingere si de limitare a efectelor incendiilor produse la bunurile proprii ori ale altor persoane;
- sa accepte masurile stabilite de comandantul interventiei pentru degajarea terenurilor, demolarea unei
constructii sau a unei parti din constructie, taierea sau dezmembrarea mijloacelor de transport, oprirea
temporara a activitatilor sau evacuarea din zona periclitata si sa acorde sprijin, cu forte si mijloace proprii,
pentru realizarea acestor masuri.
SANCTIUNE
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.500 de lei la 5.000 de lei
neindeplinirea de catre persoanele fizice si juridice a obligatiilor ce le revin in situatii de forta majora
determinate de incendii, potrivit art. 39, alin. (6) lit. a) din Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in
munca.
ATENTIE!
In cazul in care anuntul de incendiu s-a facut cu rea-credinta, fara motiv intemeiat, autorul
raspunde contraventional sau penal, potrivit legii, si suporta cheltuielile provocate prin deplasarea fortelor
de interventie.

OBLIGATIILE SALARIATILOR PRIVIND APARAREA IMPOTRIVA


INCENDIILOR

Salariatii au urmatoarele obligatii privind apararea impotriva incendiilor:


Sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor comunicate de administratorul
sau conducatorul institutiei.
Sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele,
potrivit instructiunilor tehnice, precum si celor date de administratorul sau conducatorul institutiei.
Sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de
aparare impotriva incendiilor.
Sa comunice imediat conducatorului locului de munca orice incalcare a normelor de aparare
impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum si
orice defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare impotriva incendiilor.
Sa coopereze cu salariatul desemnat de administrator sau cu cadrul tehnic specializat, care are
atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva
incendiilor.
Sa actioneze in cazul aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu, in conformitate cu procedurile
stabilite la locul de munca.
Sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta, referitoare la
producerea incendiilor.

S-ar putea să vă placă și