Sunteți pe pagina 1din 305
RADU MIHAI PAPAE -_ DEsaku Consti0Crn | Prfaa CUPRINS INTRODUCERE |. FUNDATH SUB ZIDURI A. Funda la construct fra subsel 11). Funda a, Fundati continue din zidérie sub ziduri porcance ‘continu din xidSrie de chrimids, cu Secjiune dreptunghiulard, sub 214 exterior de Garimiga (piangele 14-2) 2(2), Fundasie consinua din zidiele de piatrd nacurals o utd, cu sectiune drepeunghiulard, sub 21d ex terior de cardmiaa (planfele 34-4) 3,3). Fundasie continud dia zdarle de pir natural beucas in elevagle, cu trepte, sub 21d exterior decaramida (plangete S46) . Fundayii continue rigide de beton, sub riduri poreante (4). Fandasie continud rigidly de beton ciclo- pean, cu sectiune drepcunghiular, sub 21d ‘exterior de cAramida (planjele 7+) 2{5). Fundagie contiaud rigida. de beso simp Eu vectiune dreptunghivira, sub id exce= lor de eramiaa (plenjele 9-10) 346). Fundasie continus right, de beton simplu, Eu'sectiune dreptunghiviaed, sub 2d Ince- Flor de edrimigh (plangele 11412) 4(7). Fundatie concinul rigida, de beton simply, In elevasie, cu secslune’ dreprunghiulard fub ald exterior de cAramida (phangele 13-414) S{@). Fundasie continua rigid de beton simply, In elevasie, cu secslune’ drepeunghivierd, tub ald’ Interior de edrimied (plangele 15416) {9}. Fundagie continu rigs, de beton simply fu" ewuiri, sub aid excerior de cardia plargele 2448) sss es = 7(10) Fandage continu rigid, de Beton simp, fa'ovisisy sub tid inerior de ehrdmidd fplampete 19°F 20) 01), Fundagie continu righ, de beton simply fa teapedsaub cdexterlor de cardia (Glangete 222) - 9(12) Fundate continu rigid de beton simple, Eno tteapeh sub id interior de cardia Gpuagcle 3342) 10(13). Fundasie continu igi, de baton simply tN). Ca doud ceepte, sub rid exterior de chri- swan (lagete 28420427) 6 8 8 n 2s 2% 28 4 5 » a 45 “ st 4 7 13 41(14), Fundatie continua righdd, de beton simply, Eu'doud trepte, sub.2id Incerior de clr= tmidd (plansele 28-+ 29) Fundatli continue elasice, de beton semat, sub idurl porence 1(15), Fundasie conciaul elastics, de beron arma Er secpiune dreptunghiulard, sub 2id exte- Flor de chrdmigh (planfele 30431) 2{t6). Fundatie continus elaetid, de beton armat, eusectlone greptunghiularl, sub rid incerior de cardmidi (plargele 324-33) 3(17). Fundasie continu elastic de beton armat Eu pance, sub 3id exterior de. cAramida (uangele 344-35) : 4(28). Fundasle concinua elasticd. de beton armat, Ca"pance, 1ub_2id Interior de cardmida (plangele 36437) (19). Fundasie continu elastica, de beon armat, fub forml de grinds, sub aid exterior de chrdmidd (plansele 38439) 6(20), Fundasie continu elastic, de beton armac, tub forma de grinéa, sub aid Interior de che Famigh (plangele 40-441) A 7(21), Fundaie continut cu bloc de beton simplu ficusines de beton armas, sub aid Incerior Be beton armat (aiefragma) (Glangele 9243) . Fundasit cu descirctri pe reazeme izolate 1(22), Fundasle cu desesredrl pe rerzeme izolate prin grins! fark vote, sub aid exterlor de Cardmidd (plangele 44-445), 2(23). Fundayie cu deschredri pe reszeme Izolate. pringrinai cu vate, sub zid exterior de clea midi (plangele 484-47) = Fundatit denivelace 1(24). Fundagit denivelace, amplasate in teren de fundare denivelat, sub 2idurl de chramidat (Glangele 48449) 2(25). Funda to construcsie nous fra subsol Amplasad lingd 0 constructie exiscenth cl subeol (plangsle 80451) ae 3(26). Grinai de fondasit sub zidurl de umplucurd (plangele S2459) ose ee Fundasitsolictate excentric 1(27). Fundagie continus rigid, de becon simplu, sefionaté excencric, tub zidul de calean al une! construct nol, ridieath ling © con surucjie existenté (plangele 544-55) “ « “ ” n B % ” 2 8s 8s 0 2 ” % *” 102 102 ace intre fundasiile Dpencraevicarea ‘excentrlelagi (plangete 56-457) gi Fundatil prefabricate 1(28). Fundagle sub un ald excerior de eBramids, vealizad din Blocutl marl, prelabrieate din beton greu, precurnate ‘pe fancier (plangete 30459) ens ee BT 2(30). Fundasi Fealizaed din Blocuri mil, din Beton “greu, precurns (plangele 6oF61)) en 3(31), Fundasie sub un FealizatS din cilpipline, cu secjiune tr {oidals, prefabricate din {plangele 62-63) Fundatie sub un 2id Interior de c&ramids, realizath din cilpt cu golurl- cu secqlune trae oldals, prelabricate. din beton simply Gianjete 64 res) 533). Fundasle sub un 2id Interior de e&ramida, realizath din clip cu golurl, cu seeslune tras Berlin pefibricate din beton simp: placa parteruful este inalgath dest futut trotuseulul (plangele 85467) Fundatie sub un 2id exterior de chrSimida, realizatd din eilpi co golur, cu sectiune tra- Jexoldals,prefabricate din. betonarmat (pansele 68-65) ub un zd interior de ebrdmids, prelabrieste pe santier 402) 6034), 7(35). Fundagie sub un 2id incerior de cfrimids, ‘ealizata din tAlpl eu nerve, cu sectiune trapeoidall, prefabricace din beconarmat (Glangele 704-71) 1036), Fundatie sub un xid exterior de chrdmidd, reallzath din bloc de beton simplu gicenturi de becon arma (plangele 72473) 297), Fundayie sub un zid Interior de e&ramida, realizath din bloc de beton simplu gi cencur e Beton armac (plangele 74475). ate to cerenurl Funda peira conserves amp eu eontenel mari z 138). Fundasie cub un 2i¢ exterior de cbrdmids, reallzatd din bloc de beton simplu gh centuri Ge betonarmaciplangele 76477). = Fundasll pentru constructil amplasate In terenuri compresibile 1009), Fundagie sub un 216 Interior Lisimen fundasiel < 1.20 m, i 2.00 m (plangele 78+79) 2(40), Fundasie sub un 2id interior de céramida, Ligimes fundasiel > 1,20 m, iar indlgimes fundayiel < 2,00 m (plansele 80:+81) Fundagie sub un zid interior de cSrimida. Lsimea fundayiel > 1,20 m, iar indlgimes i> 2,00m (plangele 8243) earamids, 3 InAlgimea xa), Fundagit sub riduri desplryicoare neporsance 1(42). Fundatie sub zid interior neportant, Placax suport s pardoreli este ayezatd pe teren 4i- nator (plangele 84 +85) : Fundasie sub 2id ineerior neportant, Placa: supore a pardoselil exxe ayezath pe veren de umplucurd cu grosimes < 40 em (Plangele 86.487) 143) 108 108 108 4 wT 120 2 16 ny ny 2 135 18 a8 1 “7 ur 180 3(44). Fundasie sub 2ld incerior neportant. Placa- Fe a pardosell este ayonsth. pe teren de umplucord. cu grosimen >" 40. em (plangele 824-89) ‘8. Fundofil le construct eu subsol 4 2 Funda continue rigid, de baton simplu, vb deri portance (45), Fundapie continua rigids, de beton simply, cu sectiune dreptunghiulars, sub Un id ‘exterior de chrdmidd (plangele 90-491) 2(46). Fundatie continud rigid&, de beton simply, cu secfiune dreptunghiuiard, sub id Ince: ior de edramias (plangele 934-93) Fundatit continue zidurl portance 147) lstice, de beton armat, sub Fundatie continua elastick, de beton arma, cu sectiune dreprunghiular sub tid exte- tor de chrdmida (plansele 944.95) Fundafle continua elastic de beton armat, cu sectiune dreptunghiulard, sub aid inte: lor de chramidh (plansele 96-497) Fundatie continua elastics, de beton armat, exterior de chrimidi 2148) 3149) 4(50). Fundagle continud elastich, de beton armat, cu" pante, sub 2id interior de caramida (langele 1004101) : Fundatie continu easid, de betonarmat ‘ub zid exterior de che ‘midi (plangete 1024103) Fundasie continua elastic, sub forma de grinds, sub zi Inte ‘Amida (planyele 1044-105) sts) 6183) 7153). Fundasie. pe radier general, sub forma a "dreaptd de beton trmat, ub 8(54). Fundasle pe radier general, sub forma de lack dreaped de becom nemat, cu vute, 8 Riduri portante (plangele 106-+109) 9(55). Fundagle pe radler generat, sub forms de bolsiristurnate de beton armac, co extradosul plan, ‘sub zidurl "portance (plangele 104111) ee Fundatit denivels Te} Fundasie la o construcyle nouk eu subsol, amplasstd lings a. construesie exiatenth (ard subsol (planjele 1124173) 2(57). Fundayit denivelate, (plangele T4115) Fundagi 1158). Fundatie rigidd de beton simplu, sub zid exterior de chrimids, sctlonata excentric In cazul excengel unor inealail subterane (plangele 1164-197), : 2159). Indepartarea fundatiel zidulul exterior de ciramida al_unei conctruesit nel, de con seructla exlstentd, pentru evitaren excen= fet idl pater ie susie in consold (plangele 118-119), 340). Fundatli pe.arce incosrse, din cbrimids pentru desedrearea paral fundatie sli: Slate excentrie (plangele 1204 131) 5 Fundasil pretabricate . . 161) racordate cu trepte Sundae sub un 2id exterior de chrtmids, liaaed din. blocur ‘marl, prlabriete din. Beton. grea, preturnace "pe: sanier (langle Tad aa ee Ben 186 19 102 10 165 168 m 1” ua 0 183 92 195 195 198 201 204

S-ar putea să vă placă și