Sunteți pe pagina 1din 191

Aurelia Bogdan

Teofil Bogdan

CAIET _ CITLEGERE
DE MATEMATICA
PENTRU CLASA A II-A

g
11rylj./
ANTRENAMENTMATEMATIC

L\

LA CLAS4 $I ACASI(

Edituru Pro Vita


Cluj-Napoca

Aurelia Bogdan

TeoJilBogdun

CAIET - CULEGERE
DE MATEMATTCA
PENTRU CLASA A II.A

ANTRENAMENTMATEMATIC
LA CLAS,,T
$TACASA

db
bvgtelSo
uFloadd
Editura Pro Vita
Cluj-Napoca

Observi numiritorile cu bile $i completeazicasetel;

lIl

iltl
iltl

lzlul

ffi
umiritorile de mai i

ilillil ri

i|nlltll 11

l?-[Jw a

E E ffi f

{,O"."ornprn" nurnerledupi rrrodeluldat:

IZIUI

D lo l

ff

@Scrir numerele:
a) de la 14 ta 7:
b) de la 25 la 19;
c) pare, de la 8 la 20;
d) impare, d la 19 la 7;

e) pare,intre 5 g 15:
0 impare,intre 21 9i 8.

@Numarndin3 in 3 peni Ia29,incepand


cu 8.

Tscrie preduceso.ulqi succesorulfiecirui numir dat:

#
@
ffi
qs

G10p_
F=

q18p-

122?_

qllp-

_c

:J

75

-C275

_dz+5
:

-qtgF

XF

@
@

Ordgnare
$Scrie numerelecu cifre, in ordinecrescitoaret
paisprezecc,
taptesprezece,
treizeci,nouisprezece,
unsprezece,
douizeci gi
opl, optsprezece,
douizeci9i doi.
Sr rt.re
O r d o na r e :....- .....
...
.f\
E/Scrie numerelecu cifrr, in ordineatescres(itoare:
cincispre/ece. doisprezece. douAzeci ti palru. douii,/ci
!i
treisprezece.
optspretecc.cinci.d0uizecif i opi.
.Scr'rsre:
. .- . . , . , , . . . . . . .
Ord,rture.

{Oo.oon"ore

$aptr,

$i descre!cirornumerete:

"r"scitor
27,2tt,21,4, 22,
3u,26,7, 28,18,2, 16.

s.
pudald in cisutunul dintre
d,jLco*pu"l numeretedin fiecarepereche,
semDele ,,<tt 1,!=" sau ,,>".

3o[26
14Dr4

20[rs

eE 2e

nn26

3oElo
20830

2efLe
ofl3o

Incercuieltenumerelemai apropiatede 30declt de20 din pirul:

I r, 25,1 4 ,2 6 ,2 2,12,15,27,29,18.21,13 ,16,28, 11,24.


Completeazi
frecire!ir cuinctr3 numerei

E'

Jl{l,Bradut din cur.eabunicitoresremai inalr decit pinul.l\totidulesremai


inalt decatpinul !i mai sclrnddecatbradul. Scrien;mele copacilor.
A
in ordineacrescitoarea iniltimilor lor.
Ordonare 6.

Giselte ti scrie:
a) 3 numere consecutive{unuldupi
lltut),al doilea fiind 20;

b),{ numereconsecutiye,
ultimul {iind 30:
c) 6 numere pare consecutire!primul fiirid I4l
1. ...

d) 4 numereimpareconsmutive,primul fiild 13;


e) 5 numereparecotsecutirer
ultimulfiind 2g;
f) 7 numerepare consecutive,
cel din miiloc fiind 24.
A@
JLtfDciseltecel mai mic. apoi cel mai mare numar naturalde doue cifrr.
c a r ea r ec i f r aze ci l oer g a l icu 2 . r...._ _......"..._.........

ac,t

JLd CAti ani are rerilorul meu. dacii virsta lui este mai mare dcc6t 20
ii
mai mici decat 30 de ani, iar cifra unititilor numirului estecu 4 mai
marc

decetcifra zecilor: r.

m fiecardintre ,,vecinii.,unui numjir cu 4,


obfinemnumerele3 ti 5. Care estcacelnumir?

H#HilH#il#H
F

=F

fr-f flr

9F

ftf

EF

ilf

S P qF EF qF EF

fl: rlf rE ilf fl:

llA llll llAl|l ll"[J|tAil ilil iltl

H###HH##ffi
oo

<?|

o6

<lF

fr_r fr

60

<lr

d6
,rf|

c:c5
.it>

c56
,.r!

cJcJ
<r;

cJ6
rt|

c5c5

frf fu rE fl: fE u: ft:

##ffi
#
##ffi#ffi
ft f t f t f r f t f t f t f r f t
qu @g w
oc)
@

l?r9 lioo
-o

#3

6o

c:6

c!c5

jj
ilg+g 11
g+g
ililili
iI ,IIJ
Itl
gH,
g{g

#ru#

I l9 l

#MM

a r6l

2()scrie qrmitoarelenumerc, folosind litere:


l5

90
34.
55_

!{,Completeaztr rabetete:

61

80.
7 7.
100

nV,tl
ts1E(

6 t1 l I i5 l

gg
n$r

B l3 l

2lluuma.r,
a) crescitor,de la 59la 64:
b) descrescitor,de la 4l la 33:
c) dir l0 in 10,de la 40 Ia 80;
d) din 5 in 5, de la 35 la 50:
e) din 2 in 2. de la 58 la 72:
0 din 2 in 2, do la 93 la 79;
g) dir 3 in 3, dela 77 la 95;
h) din 3 in 3. de la 85la 67:
i) din 6 in 6, ds la 30 la 60.

23Scric veciniipariai numerelorr


:2 5r I

78iI
ii.97i
,rd0lr

,t8l
!o
i.dL1

88

ft,1
lr,ll0.ili
lr:g&l
;.tt" t'

6t
A{tscrie vciniiimpariai numerelor:

25At";tui"lr"
numere din ZIJ ezecitr unitili)jtblosind doar cifrele dateSut liniazi numereleimpareobfinute.
a) 5, 1, 0, 4;

b) 2,8,5,0.

!$Scrie

numerede doui cifre distincte{=djferire),


lblosinddoar: 1,6. 2. 9.

!fs".i"

our".ul" formatedin ZU careau:

a) sumr cifrelor 4;

b) luma cifrelor 7;
c) cifra unitifilor cu 2 mai mare decetcifra zecilor:
d) cifra zecilorcu 3 mai mare decetcifra unititilor:
e) cifra unit{filor cu ,t mai mici decetcifra zecilori
t cifra zecilorcu 3 mai mici dcAtcifra unitititor:
g) cifrelenumerenaturaleconsccutirri
h) cifra zecilor egali cu a ulititilori

i) cifra urititilor egati cu 6;


j) o cifri parl ti cealalti 0;

l) diferentacifrelor egall cu 7;

m)_cifra
zecilorimpe.eqi
uoiiliilo.;";;;;;;;;;;;i";
"ir.,

decet70;

n) sumacifrelor mai mici decet4;

_;i ;;;i

o) cifra unititilor 5, iar cifra zcilormai mici decat5i


p) formr {r4. mai mari decit 40;
q) forma aa- $i sunt mai mari decet40 si mai mici decat70.

28"ur"*.",

a) celmaimic Siapoicelmaimarenumir naturalde doui cifre;. . . . . ..... .


b) cel mai mic li cel mai marenumir par format dill 2 cifre;
c) celmai mic ii celmai marenumir imparformatdin 2 cifre;_.............
d) clmaimic numir formatnumaidin zeci,mai maredecat62; ............
e) cel mai mic !i cel mai mare numir cu cifra zecilor4;
f) numirul dc 2 cifre, cu cifra zecilor3 $i sumacifrelor 5i
g) cel mai mic, apoi cel mai maretumir scriscu 2 cifre consecutiiei.......
h)cel mai mic, apoi cl mai mare numilr impar scris cu 2 cifre
consecutivet
i) cel mai mic, lpoi cel mai mrre numir scris cu 2 cifre, ayend cifra
zec ilo5r ; . . . . . . . . . . ............
j) cel mai mic, apoi cel mai mare numir scriscu 2 cifre, careare o cifri
pari t i c e a l a l tcl i f r ei mp a ri : ... .. ......
k) celmai mic,apoicelmai marenumir scriscu ambelecifreoare.........

!$

Scriectte 5 numereconsecutive,
astlelr
a) primul si fie 44;
b) la ireilea si fie 91;
c) ultimul si fie 70.

&Danl ei,""iu,

) numerelepare de forma ZU, scrisecu cifrele 8, 0,7, 4, luate o singuri


d a t i; . . . . . . . . . . . . . ......
> numereleimparc de doui ci{re distincte(=diGrirc},
compusecu 3, l, 6, 7.

ET

Cetenumerede doui cifre confincifra 3 o singuri dati?


r : . . . . . .. , . . . . . . , . , , .

S2s..i. nu."."1"ou.u,
a) de la 22 Ia 32;

b) cupdDse
intre 35 li 47;
c) mai mari decet38 ti mai micidecet50:
d) mai mari decit 89 cctmulregalecu t00;
'i
e) cel mult galecu 70 Si mai mari deAt64.

EE scrienumirul imparallatintre:
67 5i 70;

s0 ti ,l7i <.J

100qi 9?; e.

9l qi 88;

38 $i 41j +)

98 9i 100.+-r

E4 suttiniurl numirul mai micdin tiecareDereche:


2 8 ri9 8 : 5 JpiJ 5: 46ri 40r 87pi90: 9 5 i2 i; 4 4 ? 0 ; l00ti99;9tj29.
;i
$Ft:::*r*rl"
maimaredin tec.re pereche:
1r1rmirul
j 2ri 27; tt
3 2ti 2 9 ; l 0 q i r00;
fi 0; 67 $ i5 8 ;6 9 s i9 6 ;90 qi 9; 779i 81.

n"""""
pereche,
punind
incasutcunul dintre
fffn""il,p,l,i1sii",l"
iin
2
I

Scrienumerelecu cifre,in ordinecrescltoare:


nouizeci ;i cinci, cincizeciti tase,optzeci,laptezeci,i patru, cincizeciSi
nouii,DouizeciSinoui, treisprezece,
treizecifi opt.
S c rier c.;, . .- . . . . . . . ...
-

$f

Ordonurt

8lf! scrieoo^uret"cu cifre,in ordinedescrescitoare:


patruzeciii cinci, $aizecili lase,cincizeciti patru, nouizeci$i noui,
douizeciti noui, taptesprezere,
o suti, noutrzeci
li opt.
Scriere:
Ordonare.

$$

nin Sirurileae mai jos, incercuiettetrumerelecaresunt:


a) mai mici sauegalecu 55;
65; 50;95; 55;52; 5; 56;54; 15;95.
b) mai mari sauegalecu 39;
9; 29;33;93;99;36139r4l; 38j l9i 100.

c) cel pufin egalecu 47 $i mai mici decet77j


72t27; 41i14; 47i17;71100;70;40t
1li 67.

V 2z

d) cel mult egalecu 96 fi mai mari decet69;


99:96t69t66;9;6t90; 60;80;98; 6E;0; 86.
40 Scrienumerelenaturale:
a) mai mari decet68 ti cel mult egalcu 75;
b) cel pulin egalecu 75 ti mal mlci decet83;
c) cel pulin egalecu 96 !i cel mult egalecu 100.

4{

Scriecifrelepotrivite pentru ca retatiilesi lie adevirat;

3 E= E i

Er'rs

E s" z s

Itr='rr

86 <17
l7 > E o

4ll ce valoripoateluaa?
a J 2 9 < a < 3 4 ;a =
b ) 6 1> a < 5 5 ; a =
c)77<a<8I; a:

{$"ur"ur"

apoicoorirui fiecare$ir:
,,"hu,u,,,

a ) 2 5 ;3 0 ;3 5 i ......;......;......;
b ) 8 7 ;8 5 ;8 3 ; ............,i ......:
c ) 4 7 ;5 1 ;5 5 ; ......i ......;......;
d ) 7 8 i 7 5 t7 2 i .....;......i
.....;

44Ou.".re

e) 6l; 5l; 41; .,....;......;.


....;
0 33;44i 55;......;......;......;
g) 20;2l; 30;3l; ... ..;......;......;
h) 4014L43;46i..,...;......;......

."gutusi complteazi
numerele
carelipsesci

{$

compte{9glcunumirutpoq\ir:

sl:s,t;s7LJi

40;fJ, oo,

80:?0r60L-J I
{$o.aon"""d

"r"scitor

49:LJ;

4t:

i 96i 92t
;38;41.

numerele:

a) 59, 85,95,62, 15,52: --)


b) 8 6 , 6 8 7
, 8 ,8 ? ,4 6,8 4 .--+ ..........
numerele:
ilt' E OrdoneMi descresciitor
a) 2 5 ,1 5 ,1 2 ,5 2 .5 1 ,2 l ;
........
b) 43,s6.53,36,3s,34.'--+. ... ..

crescitor $i descrescitortoatenumerelede doti cifre carc


i;tordoneazi
au sumacifrelor egrli cu 8.

numerele:
$l$serie numereleformatenumai din zeciintre caresegtrsesc

60
70

69

70

68

/5

80

5I

12
l9

96

7',1

44

43

J5

1l

86

35

Sd,incercuiettenumdrulformatdin zecide care estemai apropiatliecare


numir drt. in crercitiul.nterior.

dXF

Roturjelte Ia zecinumerele:
lt

lt -t.,,,,_.

?8, .
88-,. ..

47-'......
5- ' ....,.
l1-+ . ...

644

... ...

83-... . .

52,*
68*
2896-'

19.26+
9l -,'
66-*

6+....

5t?S".1" numerelenaturalecuprinseintre 37 $i 52, mai apropiatede 40


decil de 50.

ffiScrie numerelenaturalecuprinscintre 93 li 78, mai apropiate de 90


decatde 80.
55_ i*"r"rri"st" numerele
carepot ti rorunjilcla 40:
4 8 . 3 0 . 8 . t 4 . J6 . +2 . Je . l s. J2 . t i, 2e,
35. 5.1.43.

I-Lcomplcteazitiru"il" .u ioJJi-u-".",

e7,e5,e2,e0,s7j.;

,..='.i , .
-t-' .1. ;'].. ,

J0. 25,35,30,40;':!..,i:.

,,... .:,::. , ,.-,...,:.-. .


Y2 Cnte numere de dou6 cifre congincifra I o
singuri dati, iar cealalti cifri e numir par?
_[_=! Scrie loale grupele de cAte 4 numere naturale pare
im
c0nsecutire1
careconfin pe 3I.

-T-4 ane "at" numerenaturalede doui cifre mai mari decet59 existi,

Itiidd cd fiecare dintre ele esre mai mic sau egal


cu rasturDatul siu.
jur6?e\re.6)
lr\rmptu.rislurnarut

I-5 Gdseltenumirul carelndepline$tesimultan(inacelasi


!imp)conditiile:
e
mai
mare
decet
50
mai
mic
decat
60;
li
- are sumacifrelor 14;
- are cifra unititilor cu 4 mai mare decetcifra zecilor.

-fu

Scrie3 numerelaturale cousecutive


deforma ali. a ciror sum{ este63.

{\u,rl'eq

veclnenumr r de maijos:
I ^tcn numeretc
-in ordinecrescltoar
-ln ordinedescrsctrtoare
90

44

70

19
3l

82
5l

88

89

l9

99

Precedetrtu
format din

10

Praccdelrtul
Succetorul
format din NumirulfJlrmatdln
zeci
dat
zeci
81

l4
ll

59

I nt"g"nu.nglglg

urmitoareler
a) mai mici decat40
b) mai mari decet40
c) nu mai mici decet39

d) egalecu 40
{ Scrienumerelenatural":
a) de Ia 58la 62;
b) de la 92 la 88;
c) intre 48 !i 54;
d) intre 8l ti 69;

71,'1 2 ,7 3 ,......,
52,sJ.50, . .. ...
J9.37.35,.

2 0 , 2 5 , 3 0. .,. . . . .
30.40.5{,,
I t. 22.33.

SScrie toate numerelenalurale formate din zeci ti uniti!i care au cifra


zecitor 5.

yscrie toatenumerelenaturalcformate
dio /eci ti unit6ticare au cilia
uniratilor8.
] QScrie toatenurnerelenaturalede doui cifre careau sumncifretor egali
cu lr. (E\enplLr:
16,'iindcr 2-6=3l

l0 in l0 nuoerelemai micidecit 100,incepAnd


cu:

lJce."p",

Cel mai mare numir scriscu doui cifre.


Cel mai mic numdr scriscu doui cifre.
C lma im a r en u mtrrp a r scri scu d o u i ci fre. ..................
Cel mai mic numir par scriscu doui cifre
Ccl maimarenumir imparscriscu doui cifre.. .... . . . . .. . . . ...
Celmaimic numir imparscriscu doui cifre. . . . . . . . ... . ... ..
Cel mai mare numir avandcifra zecilor7
Ce fm a im a r en u mtrra ve n dci fr! u n i ti ti l o r2. ...................
Cel mai mic|rumir de doui cifre,cu cifrazecilor2.....,.........
Cel mai mic numir dc doui cifr, cu cifra unititilor S. . . . . . . ..
1t
naturaleformaldin zcci$i unittrticrre au cifra Z
f {Scrie toatenunrerele
cu I mai maredecatcifra U.
1F

naturole
lbrmatcdin zeci$iunittrtlcareau cifra[J
I JScrietoatenumerele
cu 2 malmaredecatcifraZ,
a?

l0Scrie toaterumerelcnaturaleformatedin zeclll unittrlicareru cifra Z


cu 3 mai nlaredecdtcifra U.
{rt
I /Scrletoatnumerelenaturrlformatcdin zeclti unitifi crre au cifre lJ
cu 4 mai maredecetcifra Z.
t11

I tlscrie toatenumr.rele
neturuleformatedin ZU care!e oot oDlinccu
cifrele7,0,6,9(nerepetate),
t^

I)Scrie toatenumerelenaturalform{te din ZLt careie pot obtinccu


ciftele l, 8, 3, 5 (nerepetrte).
.lN

f lfScrie toatenumerlenaluraleformatedin Zl care re pot oblinecu


cifrele3. 8. 0.5.
41
numerele
naturalecuprinseintrc 54 ti 70carecontincifra5.
Z ,lLScrie
f^^fScrie numeretcnaturalecuprinseinl re 64 )i 4t carerotrlincifra6.

a,complctareazec-

2 LJ=lo

UIL J- | 0

6"E=ro
.^
/+LJ=l
U
l!_!:10
t ' !=l o
-, f - ]

l- t

-^

i-=''
.'H=,u
4+LJ=10_
l0=6+2-E

to-r*s+fl
Io=D-J-r
ro+E+2-6
6lr
,lbRezolrnr
l0-3=_
t0- 7--_

[*z= lo

ro=o-E

Ll -:=l O

10=E+9

t0 t+E

E*l-ro

lo=J--

Ll-s=l{l
Ll-t=tO
Ll + | ='0

ro=E+3
r0=n+t

t0=5.E
trr-s+fl
t0 = 2 _ E

lo=E+8
1o=fl+?
ro=E+,t

LJ-l-lo
Ll-9-t0

U-6-r0
t0=7rD
l0=7+E-r

io ,-E-,
in=ni-,
io-on-i

tl+ 4=
IJ* 5-

fl'- | r_

t6_ Z__

l0- e ' _
ru - 5 = _
r0- 2 = _
t0 8=_

ts+ 4 =
17+ 1t1 - 4 ..
1 2 - 5 =-

f o-J - _
ru o = _

to-t-E
t0:++E

11_ 7=
t=
'
t8_t0=

l0:D+6
l0=E+2
l0=D+s
l{l=3+4+E
10=8+n+t
t0=E+6+3
l0=2+E+4

lo- E= 2
.l0-n=7
l0- E= s

tj- z-_

t! ;=
l B 2=
te_;=
t7 _ S= '
j_

rn

lo- E]= I
t0- E= 8
lo- D=3
l0- E= 6

1 8 . |=

t4 _ J=

I L D= d

lo-n= e

EEfectueaz!,
,1+9=
9 + 9= . ...
5+8=...
9 + 8=. . . .
8+9=.,,.
6 + 8= . ,. . .

l+ 1 9 = . . . . .

.
8+5=...
9+3=....
9+2=....
6+6=....
4+8=.....
8+7=,....
. .,.
6+5=,
l 4.r-6=...,
9+ =.....
13+7=....
12+8=....

t
i[Completeazi cisufete:
3+Ll=1 I
E*s=rt
7+l,J=|4
[+s=r,r
9+tl-11
[+z=rs
5+U=11
E+l=r:
8+L-l=16
E+9=tr

8 +3= ....
7+9=.. ...
9 +4= .....
5 +6= ,....
4 +9= .....
8 +6= ..,.
5+9= ..
2 +18=.....
1 6 + 4=. ...
6+14=.
. ...

9 + 7 =. . .
3 + 8 =. . . .
6f9=.. .

7+8=.....
9+5=....
8+4=.,,
9+6=...
8+8=. ..

8+12=....
ll+ 9 = . . . . .
I 9 + li. . . .

ra=q+fl

11=!++

l6=9+E
l2=7+D
r5=7+E

r7=E+s
r2=n+4
t6=E+s
r4=n+6

r:=S+n

NIare;teCu7sumTn'[rii'eGior

I'i'i

@lfli

numerete
cu 7 mai m{ri deceti9, 5, f, 6, 7, 4.

a) adunatecu 6 dau sumecuprinseintre lI $i | 6;

b) adunatecu I dau srmecuprinseintre 12 1g;


$

t\

petru, rAmarcu S.Cile piersicia ar


E/Dupi cea consumat8 piersici.
ut e|..,

l ' ,. . . . .

fl)La,rra

de educaliefi7ici. elerii au fbrmatrn ,ir. Laurr a obserratra

::j:;,H,ff,.ff:,l"tnari

-;
:" o::'*"

dela tncepulul
sausfertirur,irului.Dincerietevi

l.'
""#b
d;; ;;n'*'ilr *."r,
:r::,:
:.. ".".'iu,il"i."r#;'

iar Seratimacu 8 mai muttc.(.dreftori au cul(


tlflDana-a-cules5 narcise.

nu,n"""
n"rur","i"1,"
{2s"n: " doun
n.cr.. fi ,r.u, ar"uu,Y
termeniicu 4, respectiy3?Dar daci la rezultatai ",
adeusa4?

la dublul lui 6 (dublut=numarut


adunar
cu el insu$i)cl mai mare
ffi,fOuugl
numir par format dintr-o cifrl.

l[4 int"-o vaztrsunt numaitrrndaliri ro$ii si albi, 13 trardaliri nu sunt


roqii,iar 7 nu runt albi.CetitrandafirisuntIn vazi?
leteazi tnbekl:

Erau

au aterizat

l5

18

5unt
EIistau
urcS

l3
7

8
9

6
8

sunt

fflon, ott..o1"t*,

20- 3=. ...

l7 - 8= . . . . .
13* 9= . . . . .
2 0 - 4=. . . . .
13* 4=. . . . .
l6 - 8=. . . . .

l 2 * 8 =. ,..
1 4 - 9 =.....
1 3 - 6 =.....
l + 5 =.....
l 6 - 9 =....
2 0 - 8 =.....

13- 7=. ,..


1 8- 9= .. ..
l 7 - 9- .....

20- 5=...
15-9=..,..
12- 9=.....

1 3- 8= .....
2 0 - l- ...
1 5- 8= ....
20- 9=....
l 2 * 3- .....

l+.
2014t2-

8=. ..
6=....
6=. ...
6=.....

{/Compteteuze spatiilepunctarecu tumarul potriyit:


f2-.'...=3
lt-...= j
5=12_...
. .. - . 7 - 8
...- 9 * 4
1=..._ 1
16 - . . . = 9
r2 -...= 6
7=15_.."
. .. - 5 = 6
...- 3 = 8
6=..._ 8
este
13,
iar
scizitorul4.
Afli diferenta.
{SDescnzutul

8=16-..
.
9=...- 9
6=17- ...
7=...- 6

jl$C**qa. un,u.ren,
ftiird ci sumaeste15,iar cl{taltrermerleste8.
lui 81,diferenfa
rumerelorl3 $i4.
!@Scade din resturnatul
din diferenqa
nurnerelor
l8 $i9 succesorul
numdrului4,

!{Ia

13li 6 diferent,numerelorll si4.


/LtAoaugs la ditrentaDumerelor

intr-un acvariusunt 16 pegti$ori,


lar tn altulcu 9 mai putini.CAli

peltigorisuntln csl de-uldoiloa4cvariu?

!{Doi

prieteniaus, respectiv7 ani. Pestecafi ani vor aveaimpreuntr20

de ani?

!$

Dacndintr-ocu,i..-n" *u,n in

, ,""Onr,,"

0",-"
"f*i'| liecarecutie?
in a do[a or fi 15.Cetesunt, d fapt,
". "n-U"" r',".

drr'D "
A()- tnlr-ujr .uu,:.bur.r.r t6 pcrsoanc.iar in alrut tS. DacEdin primul
T.t
coboarl 7, iar din al doilea
6, cetepersoanerimen in rele doueautoluzet

lfCo-pun"

o problemidupi expresia:
1p"
2{F 3- 8=?
""iet)

Model:
6+ 9=15
@ 9+ 6=15
O ls- 6= 9
O 15- 9 = 6

12- 4= 8
@ 8+ 4=12
@ 4 + 8= 12

o 1 2 - 8 =4

calcuteazl,
apoiveritlc[:

!$

6+ 5=

o_
o_

17- 8=

8+ 3=

o
o

13- 6=
O@_

Coloreaztr
stelulele
corc5punzAtoare

or corecte:

6 +

-.1

+
I

*J

x3

ceeacesepotriveste
in scrierilei
E2Cut"ut"ure li une$t

Morel:

,m

<)m
@E

D
D
@E
@E

@D

]3q)

r u

@n
@r

E
E
E
E)
E
D
ID
E
\':ilt--\
I -- -

D
E)
E

E)
E
E

m
m
).ID
)

IM

m
E
E

$$Completeazi

tabelele(scriedirectrezulratele):

a+7

c+8
ll

8
9
5

14

12
8

20

e+5
7
E

f-e

g -8

h+ 6

l6

l5
l6
2g
8

t7
20
18
i+9

t+4

16

20

l2
l0

7
9
8
n -7

16

7
9

20
t3

15

14

I-3

20

II

,rr+3

x-6

lt
t)

J' + 2

t5
20

v
l8

I
0
I

ll

$d catcuteaze
9ipuneEI in dreptulrispunsuluicorecti
13l14 I 12I 2Ls
13- 6
17- 8

15- 8

J+/

7+9
8+7

lt- 9
6+8
I 6 ir.4

11.

r 15:
318

8+8
t l- 8

6+9
t7- 9

12- 5

r 1.1

sumele:
$SObservI, calculeazi
ti completeazi

EruroqEgl}WM}ffiffii}rc

rumruroq36:]q3ffiGql

mElqfEf{:sE_bq3ilbffi
mffifqfE:bGmfsmffi

mmffiEffB[bGmffi
^FE:\tnGEfq=mffi

diferenicle:
lr()Observ5. calculeazi
ti completeazd

$/Completeazi

308[]60 s
7D4O9O r2
BO8D9O ?
eO sOs Dl2

cu ,,+", ,,-" sau,, =", pntru a facadevtrrrtescrierileI

sD eDllO
l6fl 40 ecl
t2f]lso 70
1lo20ol70

scrienumerele

3
3
4
8

c u Itentie datelgdin rabeluld mai ios.aDoiri


6
7
8

t,

11
9

a) Cete albineau rimas? J ..._.. . .

b) Ceti fluturi au rimas? -,


c) Cateinsecte
au r{mas? .._. .....
d) CAte
insecteau fost la inceDut? e

e) Cateinsecteau plecat?,+
0 CAteranduneleau rimas? +
g) CAtevribiut au rdmas?
h) Catepisiri au rimas? -j i) Catepisiri au yenit?j
i) Cu cet au rimas mai multe vribiute decetalbine?+

---___-_'-'---/
'\r'r.
Intr-o
pungi
\unt cu l.l bomboanemai multe
-l*L
decat in alta. Cate_b_omboane
trebuie si mut, pentru ca

in fiecarepungi si fie acela;inumir de t omboane?

.: joaci cerirabiierili maimutreferr.Anec6


baierisi
;*f.:y::-:T]f
celefetesunt,$tiindci sumalor
estelg, iar diferenlalor este2.

XF

ComDleteaziteblelel

26
3
7

24

2
t',

tl
4

frlrne,
a) sumanumerelor24

!i 3; a
b) dilerentanumerelor29 $i 8;
c) din cenumir scad20 pentru a obtine9i e
d) numirul cu 6 mai maredecetsumanumeretorl1 fi 12;
e) descizutul,$tiind ci diferenlaeste12,iar scizitorul 14.

{lRezolvi,
13+ 6=

o_
e_

apoi efectueaziprot a in 3 moduri:


27- 3=

@
@

23+ 5=
@-

o_
e

Coloreazitbrmelecu numerelecare:
b) au di&len
aTausumascrisiin fatatiruluii

30 . 4I9 ,\r0

I.r0 J (6l 8

ll

11

25

26

sYzrYrrYrY:sY2i

4&atorliir

a) Lr sumanumerelor2l $i 5 adauga3.
b) La sumatumerelor 1.1ti 6 adaugi sumanumerelor? ,i g.

c) Din diferenfanumerclor27li 2 scadediferentanumerelorl3 si 9.


d) Din diferentanumerelor26 qi l0 scadediferentantrmrelor14si g.
e) Din diferenfanumerelor28 ti ll scadsumanumerelor5 si 6.
0 Descizutuleste24,iar scdzitorul 13.Calculeazidifernta.
g) Ditl sumanumerelorl7 si 12lcadenumdrul 15.
h) La diferentanumerelor23 $i l2 aduni numirul 8.
i) La diferenfanumerelor13 si 14aduni sumalor,

ersubliniazi egatirdtite
aderarate:
a) 27*10:29-12
c) 14+ 5=26+ 3
b)29- 5= 8+ 7
d) 9+ 9=29_11

fili"t
-, cutiesunr17radierealbeti 12rrdiereroz.Sevind
radiere
rimin?
-Cite

4fi"o":lfll *" ls ani.f,ae cu3 rni maimardecalsorasa.cAfianiau

pe
AQoo o" ramurileunui copac
-cet; crre seaflau8 renduncle,au zburrt 4,
suntacumin acetcopac?
rAnduncle
(
-Itoi s-auintorscuinci 10.
\-

daci primul estecu l2


a 3 numereste29.care sunt numerele,
tl(}Su^"
- frai mare decdtt l. iar al doile. eslemai mic cu 23 decit 27?

${Du..e"otut

".t"

8. Ce trumir poateIi scizitorul?

$!,<;otcuteazlr
16+ 7-.
Erl9=,,,,.,,.

14+6=.. . , ., . .
1+2 3 '....,..,
l7+ 5 =..... ..
14 +9 =. . .,.
8+1 8 =... ...
9+2 1 =...,... ..
l5+ 5 =.........
2+2 8 =...
.. ..
l9+ 3 =.." ....., .
l4f 8 = .

. ...

18 + 2 = . . . ".
. . ..
9+16=........
l5+ 7 = . . . . . . .
9+ 9 - . . . . . . . . .
l6 + 8 = . . . . . . .. .
3+1 9 = . .. . . . .
l5+ 8 = . . . . .

9+19=
18+5=
13+89+l516+4=
7+17=.
3+18=.
9+14=
17+8=

26- 8=.
l$- 7=

2l- 2=
22- 14=.......
25- 9=.. ,. ..
27- 8=.. ... ..

l 8 + 9 =.

28+ 2=
1+26=.
23- 4=....
25-l6=.
l8- 9=
30-15=

21-19=.
1 3 - 4 =.....

25* 8=
6+16=.....

2.1- 9=

16* 9=

26- .18=...
24- 9= .
..
16- 8= . ...
2l- 9=
23-16=. .. ..
2' t- 5=..
.
2l- 6=
26-17=
17- 8=...

..

23 -1 7 = . . . . . . . . .

9+ 2=
21- 7=
19+F,
23- 1=
l8+ 6=.
2{ 7=.

8+19=.

24- 1=.
18+4=
26- 9=
13+ 9=
l9- 1=.
l4+ 6=

l 9+ 4 = . . . . . . . . .

2S-r1=
9+21=

9+17=

28- 9=.
3+18=.

6+15=

rxrci{lir
$$Rezolva urmtrtoarele

tabelele:
S4completeaztr

l9

t4

l6

l9

C0+8

28
25
17
26

9
7

13

16
19

I]

23- 8-2l- 5=
18+ 7=
16+ 5=.
24- 8=.
2l- 8=
9+l8=

23- 6=.
14+ 7=
21- 8=

55Ef""tueuret

.l!:9- 8=

2?+ 8:1,1:
27-18+t3:

t4+ 7+ 9-.
spaliilecu semnulde relatiecoresDUnz.ilor:
{nD (-ompleteaTi
30 I T L J ? + t 6 2 5 t6 []J0 ,te
t6 + 8D26_ S :: SOs_ s

. C]

PG'

O/

Calculeaza1i unelr(eeace \e potri\e$tein scrierilc:

XTT}
rc xqfl{".-trc
rc -\:'ff..-mrc
rc -q:>
F x{Tq-\\
rc E.'s""-t.-

F
E

=Gi-8---\..

-<<T9T6'\

RflE--rc-.l.......--.{T'ri"-\
x-fiil'\
=silE-\
>7+

Y?l-.\\
--<jFT-f-:t

-s+r4-\

-=7]j?=\

\_6_,?---\

xiIF--,.- =Ef>

-s_T-\

--1a;\

trservil,calc!
calculeazi[i completeazisumele:
5i8o,
m:ltrzl
Lt
fl
l.:l rr:1
t8l t 24l

m
smmmffiffimffimm

nffi
ilHffiHffiffiHHH
FqFq
H
3H
ffiH
ffiHHffiH
rfln
FqN
tJ ffi
3H
ffiH
ffiHffiffiH
faft]
FS H
3HHHffiHHHH
Fq
ual

l=T
l)
I tl

HJtJ
l,!u
t 4l

LJJJJ

rva,calculeaziti completeazidiferentele:
$$observi.

corespunzitoare
calculelorcorecte:
ff)Coloreazi stelujele

Scriecete4 e
Model:

(i, folosindnumereledate:

@nu"e rt adutraveclniiunui num{r cu 3, r$ obfinenumerele2l Si 23.


Inseamnicl ecelnumir este....
N)22
b) 24
d) 20
a) 19.
Indieslie:

(l$ Du"aoeodunu-uxl ecinii


acelnumir este....
al24
b) 20

c) l8

unui numir, af obtine22 fi 24. inseamni ci


d) 28

a) 19.

ffinticAorand cu 4 veciniirdui numdr,obtin2l ti 23.N-umiruleste....


a)22

b) 26

cr 2 4

d )2 7

a) 18.

r eciniiunui numir cu 6, ob!in 19;i 21.Numirul este..,.


@1f,!Micaorind
a) 14
b)26
c) 30
d) 2s
,) 27.

a ciror sumaestescrisdpecapulomizii:
ffiincercuiegte numrele

T1+ 9=16
Tr=16-9
TF7
v | 7+ 9=16

D- 10=20
D=20+10
D-30
r: 30-10=20

5+Tr=12

15" s: 6
S=15-6
S=9
v:15- 9- 6

Dupi modeleledate aoterior.a0,i termenulnecunoscuti

b+ 5=33

26- d=18

c+14=22

f-14= 8

15+ g-24

26- h=17

i+ 8=24

j_ 3=r9

l6+ k=21

l-l8=12

m- 4=17

n+ 9=26

8+ 6=26

P+14=22

s-19=lI

potriviter
cu numerele
@$Completeaza

in
@$cornpune p"oblemeoral,apoirezolvr-lc

tch
Erau

30

S-auvandut

t2

Au ramas

ffiiffi W
t7

24
l5
l8

l5

26
4

tt

ls

26
'7

numerelor
8 ti 8.
l@ru oiozt suma
!{ann

nurnl.ut

23 ti 9;

flCu

? maimicdecetdifereotartumerelor:
"u 2l 5 ;
30 ti 8;
t z rt t .
9i

2l $i 9 decatsumator?
catestemaimicddiferentanumerelor

'7
23

/$

care numir estecu 15 mai mic decetsumanumerelor17 7?


$i

21Si4 cu6.
f4f,Ul"eft" ait""ertanumerelor
N$ c.tculeara"umu dintre diferenla numerelor25,i 7 Si difercnta
numerclor
27 ;i I8.

Eli
f O Cc numere
sctzute
dinJ0 daudifernla
maimaredec6r26?

{f

Mlcqoreaze
suma numerelorpsre mai mici decet l0 cu diferen{a
numerelor
28pi 19,

f$Dan are5 rni,tarsorassarc13.

Cu cili ani csteeamal mare decatDan?


Pestucat timp vor aveaimpreuni 30 de ani?

numere
{l()sum" a doua
erte27.Unul diDtreleesteB.Afld celllaltnumir.

o.4

GD&(-e numir a scizut Nlarta din 24, daci a obtinut6?


$!

La conurnlrtretuie si adun5, daci rreausi obtin2l?

si !m ob(inut.10'careesteacelnumdr:'
f,!$em adunat3 la un numarr
84cet".i..5u
615,t-

"nur

"rn

avut,daci am mAncatl3 ti mi-aumairtrmasl7?

ceteampierdut.dacimi-aumairiimas4.'
l9 abtibilduri.

O/i
GlO DoriusaveatJ matinule.Cetei-amaicumpdrattata.daci acumare2l?

87tur"

a 3 numereeste22.Ull numihest15,iar altulcu 4 m.i mare

Care est!l trciler numir?

$[! Scrienumtrrul30 cao sumdde 3 terme[i dintrecarounrl si lie 10,iar


al doileacu3 mai mtrre.

cu 4 $i obtin
la un numir. Il scaddin 23,aduntezultatul
Ml sandesc
29.La ceDumirm-rmgendit?

Slnaul" s-a genditla un numir. L-a sc[zut din 25, a scizut apoi din
rezultat6 si a obtinut12.La cenumir s-asADditPaula?

M-am gindit ta un numirr.L-am adunatcu 8, din rezultrt am scizut 18


Q{l
vf,am
obtinut5. La cenumir m-arngindit?

,u"
22 de jucarii. Adriana ia ceteva$i i le di prieteneisale.
$l[lio*-un
"u prietena
( areJucaruprimelle
sa.daci in sacmai remdn5?

9$

*r"r*ar'll p.obrcm"
adici

" a rezolvatel?
Cite
""rr,"
erercitii

a,i

mai pntine cu 8 decat exercitii.

'

{.ra
(!Fi!,$unicul
r-impirtit nepotilorl2 nuci,adici cu 9 mai multedecetpere
9l
cu 3 maipulinedecatmere.Cetefructeau primit nepotii,
in total?

97i"0."* " , o"*iriu,"r"-" ,,ru" u.n.,."ii",,",,"0",


"".i",
cit Andreeagi",t,
", cele3 fete,; ;;i"itSandaimpreuni. CAte
pagini au citit

^;"'

iDlio)rerani cumparat19 plicuri, Ioanacu 6 mai multe!iar N{ihaicu ,l mai


multedecatloana.Cu citc plicuri a cumpirat mai p!fn; gtefan
d""ai lf,i"ir

ggun*u

a citit l5 pagini.adici catejumitatedin doua.Kini.t".Clre

pagini au revistele,lntotal?

pungl sunt27 de rotii, iar In altacu 9 maiputine,Seconsumd


f()(}intr-o
-9
rosiidin a douapungi,CAterolii mairimen in a douapungi?

ff)ti",

douiliditesunt17ks,
ln primcle
lidilesurt30kg decipgunl'

iar in ultlmledoui sunt2l kg.CAtekg dc ctrptunisuntin liecarelidild?

{@llcon.u.,

tn perechi!Urmlre$tesigetileti calculeaztri

s
s
s
s
@
@s s @
v
.:y'

.l

s s as $
@ 's
s &

.:il

s s

@s s @s
trl

@ @
Y

':t

#
'i

s s
Y

dl
v

@& s

@ @ @ *1
',)'
.f
',;/

@ @

TD

&

{}

intr-o cutielii?-ii^E
-Y_!_
ya
albastre.

roz $i 12 bstiste
Cete bqtiste scoateAdina, ftrri si seuitc in
cuti,pentru a fi sigurdci a scatio bafisti roz?

-Y2 Biiutierutare lntr-o casetilS perechidiferitcdc

ccrcei.CAti cerceiya icoaleel, pentrua n sigur cI are


deja pe ma$, o
pereche?

Y3, intr-o lddili putempunecelmutt 15man.lsrine,iar ln alt! rlraiputin


de l6 mandarine.
Carcestecclmti marenumtrrdemandarine
carepot {i
pusein celedoui lidite,in total?
Y4 intr-olivadl s-auplantstcelmult l7 meri,i celputing, iar in slta
mai putinde l0 dar mai mult d 7. Careestenum{rulmaximde
meri

cxistentiln coledoui livezi?


Dar numirul minim?

ll!

ticulur a cumperat
7 cuicte.
iar \ icrorira5 caiete.
Sliu,utu;;ffi

4 li mai mult deret fetita. Cet costdun caiet?

16 Diferenfaa doui numerenaturaleesre4. Caresuntnum"."l" auK


scad.daci sumacelordoui numsrenu depdgelte
19?CetesolutiisuDt?

L
:
I
1.

bctueazi:
l2 - 9 - 1 7 =
l8+6t6-19=
2 0 l 5 - 8 - 7 - .......
30-l,l-9.r23=

uoto""., erpresiilor:
!lfll
a (5+l7f(30-18)=

7)=
r (23-14)+(14+

b (l l+19){ 2 | - 5) =

: r/ (12-7)+(13+8)=

?. 9+ ( 2 0 - 1 7 ) + 1 8 =

.q.(30-24)+16{13+ 8)=

i , 7+(l l-6)+(26- l7)=


i
i

r.(3{F16)+16-(
8+17)=

i 7 t*1tr-1*12+-tS;=
i
i
;

t (14r-9)-(16+6)+(16+3)-

L t21!9-14) 8+(15+7):

,r. (5+6+7)+(20-r?H7+
8; 9)=

4+9)_(30_28)=
r l2+(13_

,7.30-(18+7-16)*(6+6+6)=

7)+18+(13i /126-(17+
8)=

' - i"""

r{ 4+(9+7F{20- I7}+rg+{- 7r=

i r. 9+{.1-8Fl30L26)+(5{
Z_8)=

....:,

Calculeazi:

3 +5 =8
30+50=80
6 0 +1 0 ..
=...
1i+20=.....
70-20=50
9 0 -3 0 =. ....
80-50=.....

\\/''

23+ 4=

+@".il,l=
2+63=.....

50+ 40=.....
30+30=...
20+70=.....
. ...
60+30=.
10-2[=..,..
60-60=.....
50-40=.....
3 0 -1 0 =....

80-70=.....
90-60=.....
70- 50= ....
80-:t0=.....

2+30=...
80+7= . . . . .
9+90 = . . . . .
30+3= . . . . .

4+ 80=.....
5+20:.....
60+ 7=.....
9+ 70=....

94f 4=. . . . .
5+84= ...

12+ 6= .....
2+ 45=.....
5l+ 8= .....
4+ 83=....

6 +2 1 -.....

4 6 - 5 = . . ..
5 8 - 6 = . . ...

9 9 - 6 -.....
5 8 - 5 =.....
4 ! 4 =.....

47586685-

2 l + 1 0 = . ....
5 6 + 2 0 = .....
44+30=....
89+10=....

56+30=...
.
21+7t=.....
I.l +8 0 = ,.,,
36+50=.....

48+ 30=.....
24+6ll=....
32+40=,,,.,
l8+80=.....

A7-60=....
94-50=....
6l-20=.....
77-50=.....

42 2O=....
97-80=.....
84- 60=...

-:-:.,j/ 56-30=.....

-i'llii=

-19-20=...

5=...
4=.....
6=.....
2=.. ..

!Efectueazi,
71-26=

2 1 r 78= ...
6 4 + 23=.....
53+42--.....
8 2 +17=.....

4l+47=.....

85-84=.....
39-19=....
4 8 -27= ...,
3 9 -15=.....

89-12=.....
56-45=.....
76-34=.....
99-86:.....

55+33=.....
54+24=....

apoi verilicd:

68- 5=

29+70=......

o
$Afli

numirul necunoscut:

D-"-

lCumpleteazespatiilepunctatccu numerete
potrivire:
27+...=48
32+...=16
8 8- - ...- 36
..+56=99
...+36=78
.. -24=45

98- ...= 24

79=34+...
15=...-72

24= . . . - 1 4

8 9= ...+ 68
8 5= 99- ...

76-...+22
54=74-...

$Sublinio"a nu."rele careau diferen[ascrisiin fati:

in perechi: Urmire$te strgefileti calculeazi:

@
v

@
"A

@
v

ln

@
v

t2

@
''.v

@o

r S' ffi
@
'ti/
a
v
@@m
va , v '

0
' j @o
e
94Ds 0D 3 = 4 7

.s

{& iffi

@
v

*4

#$b @

@
v

r$

'sm
v

,@

&

,/f Scrie,,+" sau,,-" pentruca egali filesi lie adevlrate:

3s O 2oD 5 = s 3
33D32O l r = s 4
47O 3oOr s = 2

S$onn,

E numirul cu 7 mai mic decdl89;


Enumirul cu l5 mai maredecit 4J: . ...
.. ... ..
E s u m an u m e r e l o3r 2si 6 4 i
?e. di f e r e nnluam e re l o7r 8si 2 l ; .....
..

8 3 f ] 8 o O l6 = t 9
3 s D3 4 O 2 6 = 4 3
4 2 Clr 5 C] 7 - 5 0

93D2rn6r=rl

)r.cucat estemai mic 4 dec6t49i


)rcu cet estemai mare 55 deeet13;
b.numiirul cu 6 mai mic decetsumanumerelor42 si 27:
blrumirul cu 25 mai mare decatdiferentanumerelorg4
si 7l:
b.descizutul,daci scdzitorul estel4 si resiul 65:
b.scizitorul, daci descizutuleste76 diferenta
25;
!i
b.descizutul,daci scizitorul este57, iar difrenfa
cu 26 mai mici decat
scizitorul;
boglinditul (=risrurnarul)
numlruhi 52 mirit cu 52l

b.sumavecinilornumirului 34;
)r-diferentavecinilorimpari ai lui 7?:
E sumaa irei numereconsecutive,
cel din mijloc liind 23.
$) caleuleazi qi completeazicisutclecu unut dintfe semrele,r<tt,

,,>" sau ,,=-

7d2.4f 65-25

..,.o....

41+1
4t l,

'i':. ...o

it\^
Jlli/_Lompreteazii cdsutelecu cifrele potrivitei
:E+E+=ss
7L'-Lls=41
3D+!7=79
Az+2fl=11
lo+af]=56

6Li-Lll=22
l-12-7LJ=l I
LJ9-l Ll=2I

-22|-t86-44

_.

D.

4LJ-Li3=tl
LJ74LJ: 4
LJ5+JLj=58

rD-Es=.r:

scade
4 4 Oin
mai mare numir imDar de dout cifre distincte(=dlferite)
""t
Ti
mai marenumarnaturalde loutr cifrecu cifra unititilor 7.
ll ah

fluture s-aatezatpe 23 de
ffilln
vizitat fluturele:

pipidii ti pe 44 de albistrele.CAteflori a

a sPart3 dintre
a cumpirNtmai multepahare.Din dealetrtie.
ffi,noo,
--5Ti-au
mai rimas 33.Cetepaharecumpiraseea?

cite
!.|futtin." a pu5in clasorJ2 de timbre'iar Rurandracu 5 mai mulle.
timbre au pusceledoui fetein clasor?
R raan d r a. .:. . . . . . . ....
-...-.T o tal:
4KSu^"
s'o-6tin

a doue numereeste86. Daci miclorez numirul mai mare cu 25,


41. Afli celealoudnumere.

g.up de persoanea p^lecatin pelerinai. Cend a sosit Andrei, ln


{@un
autocarerau 23 de persoane.In urma lui au urcat alti 22 de pelerini,Cate
persorneau plecatitr acelpelerinaj"

ffi[in r-obiblioteci,numirul ctrrtjlorcu poeziieste12.Daci ar mai Ii 23


ar Ii egalcu celal cdr,tllorcu
de cirfi cu poezii,atuncinumirul acestora
poveiti, Catecirti suntin aceabiblioteci?

{$

are 4l de ani, iar tat5l cu 3 ani mai mult. Cili ani vor avea
tu-"
pirintii impreutrSpeste2 ani?

f,lf/Paul citelteo cafl in i zile.in prima ?i citft20 de pagioi.a douari


cu 3 mai multe, iar in a treia zi c6t in primele tloul zite ta-un toc, Cdre
pagini are cartea?

!,fl naut are 30 de-juci{ii, iar Nliharare un numir dublude jucdrii.CAte


vor aveain total,daci Raulmaiprime$teqi dela bunicasa7 iucirii?

6lO!

l6l5.G^abrielare cu 25 de ani mai putin decettatil siu, care a imptinit,lg de


arrl. lora sa estecu 4 ani mai mici decatGabriel. pestecili
ani va avea
soralui Gabriel42de ani?

Etef50

intr-o curte sunt 46 de gtini li raie. Dupi ce 4 gtritri$i douii rate !-au
!,$
-diezat pe cuibare,irl curte au rimas tol ateteagiini cat refe. Categiini au
rimas in curte?

in primazi a rezolvat14,in a douazi


a rezolvat59deprobleme.
!ftMirela
-cu
11 mai multe,iar restuli|| a treia zi. Cateproblemer rezolvateain a
treiazi?

!$Un

termeneste42,altuleste25.iar rl trcileaeste21.^A.fld:

a)sumacelor3 numerei
b)diferenlsdintre primul $ al treileanumir;
c) diferentsdiltre sumaprimelor doul ti lltimul numir;
d)diferentr dintre sumaprimelor doui $i sumaultimelor doul;
e)sum!dintre sumaultimelor doui ti diferentadintre Primul li ultimul.

26oupa

ce Sorin a consumst12 rlune de pidure, iar sora ss I l, i'au

rimrs lieciruia tot atetea cete au mAncatla un loc (=in


CAtealunede pidure a avut fiecare(opil?

lfior.-un

troleibuzerau 42 de persoatre.
La prima statieau urcat 5

persoale $i au coborAt 16. f.a a doua statie au urcat 8 persoane$i au


coboret 27. La a treia st.tie su urcat 25 d persoane.Celi cilitori sunt
acumin troleibuz?

!,$!Compuneqirezotra

o problemidupi schema:

Suma ! doui numerenaturaleesteegali cu cel mai


l!
mare numir de doui cifre, mai mic decat 50, iar primut
termendepi$e$te
cu 5jumitatea lui 20,Afli celilalt numir.

lf

Surna dintre descizutul, scizitorul $i diferenla la o scidere de

numre naturale este 40, Afli


..tflFdt a suhtu.errt d cr dps&:utul. )

descizutul.

Ohtticalien nn e\eh0tunaneticsl

13 Pe doui rafturi sunt 23 de cIrti. Daci s-ar mai pune pe primul raft
inci 3, pe celedoui rafturi ar fi numereegalede cirli. Cat cirli sunt pe
fiecareraft?

in doun cutii sunt 85 de plicuri. Dac[ s-ar mai adiuga intr-o cutic 5
ll{
plicuri,in ambelecutii ar fi la fel de multe.CAteplicuri suntin fiecarecuti?

cAnd
A) Adunareaa doutrnumerenaturale.
sumaunititilor estezece

jlf fectueazi,apoisubtiniaz*...a)primultermenal adunirii;


35+ 5= ..
14+ 16 = . . .

28+ 2= .
14126=. .
3+67=

68+22=

xF

b)sumai
56+24=....
5 1 + 9 =....
62+8=. .
6 5 +2 5 =....
73+17=..
..
8 +8 2 =....
c)aldoileatermetr;
38+42=...
46+24=....
64+ 6=..

79+11=..

3 8 +3 2 :.." .
d)cifra zecilorpr.imuluitermen;
5+45=....
74+16=...
48+12=....
58+32=...
!,Alege rispuusul corect:
toc 29+31
b< 47+ 3
t6rc6l+29

55+25=.
..

('i^

b(Il

6174

24+66=...

8+42=..-.
22+6V....
l7+43= ..

5+ 85=....
13+77=....
52+ 8=....

I r89=....
44+26=. ..
33+17=....

l+79=. ..
22+58=....
17+ 3=....

1 9 + 5 1.=. .
4 9 + l= . . . .
2+68=...

90
80
60
50

35. 19.45,62.( alcutea/i:


it5e dau numerele;
.' sumanuuerelor pare;
e sumanumerelorimpare;

rr.rr 37+43
F)c 6+44
,rrca 29+61
Irc 42+18

Kczutfatut sciderii a doud numere este 6q. Scezitorul


este 21. AflA
descizutul,

Soou ,r'n""ir.u numere,$tiind ci


23 mai mare.

al doileaeste37, iar primul estecu

i;

(OPrimul lermen al unci


adundri este26, al doileae5te14,iar al treilea
e
cat

sumaprimilor doi termeni.Care estesuma?

-/ La sumanumerelorll $i 26 aduni:
" numirul 53;
n u m e r e f o2r1 .S i 2 2 ;...............
" t s uma
:lldiferenta
lumrelor98 ti 65.........
sumanurnerelor45 $i 15 cu !ecinul mai mic al numirului 35.
f$ Nlireite

iar cD-uri cu muzici sunt ctr


$) Puun .uft runt 2l de cD-uri cu pove$ri,
39 mai multe,CeteCD-uri sunt in tot.l?

ghiseulunui clnematograf
s-auvendutin prima ori 22 de bilete
{f}La
l8 biletepentru un tilm muzical.iar
anlmate,
-i?nrru-uo film de desene
pentru un film de aventuri s-au vandut cdt pentru primele douA'
imDreuni.Catebiletes-auvendutlntot|l?

{4 in,.-un cor erau 23 de castravetiti 16 ardei. Daci 3e mai -pun 2? de


Tstrareli 9i 2i de ardci. cAli lor fi de ficcrrc fcl? Dar in totlr,
Ey

io
ce rlin doui sili de spectacolNuiesit 3E respectiY12 persoane,
{lDupn
--fie-carcsali au rAmartot alitea perioaneceteau ie$ildin ambelesdli.in
total. Cite persoaneau fostln fieiare sali de spectacol?

s@>(,.'..j:.:t
Vi:

_J..L Inlf-o cutie sunl mai purin de:7 de bomboanecu


crocotatS.inr bomboane cu hpte. cel mulr
14. An6

numirul marim de bomboanecarepot {i iD cutie,

Sua" a doul numereeste60, Daci microreznumirul


{2mai mare cu
20,obfin DumArulmai mic. Afli celedoui numere.

{,$.+ou.u.,",pfQ]iil"-ilil

25+39=2q+
siJr+ r)=50+t
4=61

l8+,15=.

49+26=
63.r28=
46+48=
sumele,
{dc"'fr"r"",i
apoisubliniazinumereleDaredin prima coloand:
48+17=..
..
65+ 9= ..
36 + 1 8 = . . . .

7+21=... .
,{8+J5=......
47+ 6= .

St+:t=
7+6j=. ..
19+18=...

56+25=... .
65+28=. .
9+42=. .. .

3 9+ 23=.....
8 + 44=.....
6 5 f 2 8 =......

7 + 38- ...
7 9+ 18=.....
6 2+9-..
3+ 58=...
...

1 6 +1 6 =.....
4 4 +1 5 =......
5 9 + 6 =......
25+17=....
8 +4 3 =.....
6 9 +2 8 =....
2 5 + 7 =.....

3 8 +15=......
4 + 68=......
5 9 +23=......
3 6 + 9=......
14+67=....

33+49=......
8+ 65=.....
73+19=......
39+ 8= .. ...

!+51{=

9+ 39=.....

47+ 4 9 = . . . . .

ffiCotoreaza cu galhencaseraoperariei.daci rezultttulei estenumiirul


scrisin casetadin fali.
9 5 1 37+38

4 3. 28+15
7t 25+46
':,

23+19

42+.13
37+26

56+ 9
19+2,1

37+58
8+35

9+86
34+ 9

32+49

68+ 3
1+45

49+22
26+26

15f56

l8+34

5+41

t6+79
27+18
57+t4
25+28
elul d:tt:

tBco.pt"r"aza spaliilecu semnulde relaticcorespunzitor:


l8+.16D72+1956+28O45+3765+28046+47 r7+674t9+51

.o..

{$

...o..

..o

...D.

| 6 ti 2s
ldauqrrta cetmaimarenumarmaimicdetit i7 sumanumerelor

stelurele:
!@Obscrve adunirilede maijos $iinlocuie$re

gsF* R*E# g#gs Esas

trff ffid ffiBEH


HsRs ReQegsBs g+n*

qtr ffiffiffiffiffitr
B$ Pq B* EJ* Eq Eq tr* g*
q it r f f i#f fiBtrm
HwEq BsEs BsPo g*g*

q# ffiffiEE E#

HryH6HeEs g&R$meg+

qE EBffitrffiff
HeReBsHsHwRm
m*m*

qE ffidffi8Em
wP$ BeEeB*Rem*n*

qq ffidEffiE#
HsR$R#gs

B*R*n*n*

CfH trffi #ffi M-H


\F-J

U-

t--:r

Gr

2t,*rrnta*-*

al adunirii este48,iar rl doileae cu 6 mai mare.care

ZZt Al doileatermen al unei aduniri este39, iar primul e cu l8 mai mare.


Care e suma?

!$

frlrnut termenal uneladuniri esre19.al dollere cu 8 mai mare.iar al


tieile!,cAlprimli doi la un loc.C.re estcsuma?

ll4 oacl Radu i-ar da lul Dumitru 19 casiane,ar rimire cu 6?. Cate
-6stane areRadu?Dar Dumitru,dactrlmpreunicuceleprimltear rvea59?

cu gem.Drpi
l[ Peprimulraft din cimartreraul7 borcane
peprimulraft erau
ces-aumutafpe al doilearaft 9 borcane,
borcane
ceteau rimaspeal doilearaft duptrces-au
tot atAtea
lurt 35 de borcane,Cdteborcaneau fostla inceputpe al doilearaft?

A) Sciderea

cAnddescdzutut
es

ffili;;;;,;,

ffi

cakuteazar,:

70- 9= ....
60-27= .. .

20- 9= ....
90- 88=.....

50*25=. ..

30- l= . . . . . .
9044=. . . . .

50 -r7=. . . . . .
90- 6= . . . . . .
40-17=.. ..
30- 8= . . . . . .
7 F 3 5 - . . .. . .

4 c. 2 = . . . .

90'-'76=...
...
8l)-5,1=......
60-38=.. ...
7 0 - 3 =......
4 0 -l 8 =......
7 0 - 6 =......
9 0 -1 9 =.....
5 0 - 7 =......

8 0 -61= ......
4 0 - 3= ......
6 W27=......
5 0 -.11=.....
80-38=..
3 0 - 9= ,.....
20_14-......

28sc.ie nefrunzetemnul..<"...>"lau..=-. 6 0- I .,i 2 6


8 (H 7 . -/4.1 90-l l .- ; 8 e
-

4-0-18/-r . 22

50- 3. L 13?

50- 8= ......
40- t6- ......
70- 2= ......
60- 54= ......
40- 6= ......
80- 77= ......
S0- t=.....,
90-63= ..

60- gy' i 5l

80*14 f- i- 66

70*s {.,. ss

29 our".ne,upot
""lculeaze,'
f8 "1,-:__2-

30,80,20,70,50,60,{0.
Afltrnumerelc
cu l2 mai mici dccAt:90,

${Cu

cit estemai mare?0decatrtrsturnrtullui 65?

82De$cizutuleste50,iar scizltorul 14.Afli diferenta.


'
cr'di
stecu 53 mai mare decil 27. Afli
Diferenla
este67. iar descdzutul
CrC,
sciz{torul,
.tt-

-.
et4f,veri$orii mi au imprcuni 30 de ani. Cu cili ani in ulmi areau
lmpreuni9 ani?

citi
ESa,nuu ,i {na au plsnrarc6te17 trandafiri.
planteze,pentru . aveaimpreuntr90 de trandaliri?

p.5. catcutcazd:
S(i o"ci ,t =J0.,= 2i.o=20,

in famitia popescu,,iecaredintre cetedoui ictit


f!
are doi frati.C6ricopiisunlin aceafamilie?
ri

12

Cab.ielgindelre:,,Daciag mAnca7 bomboane.

nu mi-al rlmin destu-le


pntru colegiimci. Dactra) menca.l bomlDdnc,
nt|-ar dJungepentru colegiti mi_ar rdmenSi mie doui...
Ceti colgieu i onit ls pelrecrrea\a. dacdar ea30 de bomhoane..,

caz

B) Sctrderea
I es t
mat din zecisi

;,=

Efectuazi:

itnti

86-

LL

5418

35

45*
6

66-

5 8 - 94-

9lI

69

C.lculeaza:

2 9-16=. . . .
9 , 1-85 = . . . . . .
9 0-88=. . . . . .
6 6 -5 8 = . . . . . .

8+ 8= . . . . . .
32-15=. . . . . .

4 8 - 9 : .....
8 3 - 8 :......
1 5 4 6 :......
32-19=......
4 7 - a :......
5243=......
2 2 - 6 =......
73-19=.....
9 2 7 =......

8! 9- .....8G68= ......
41- 1=......
62- 1.9= ......
52- 4=......
37- 28=......
9,t- 5=.....
42-25=.....
76-44=.. ... .
83- 3,t= .....

5 G 9=.... .
9244=......
63- 7=......
4 3 -36:......
77-59=. . .
3 5 - 6=......
4 1 - s:......
5r-35:.... .
74-36=......
2 3 9=......

$SEfeclueaza qi *erificaprin tdunare$i scidere:


6 2 -14= . ...
4 5 -2 1 = ......
i-r8 = . . . . . . .

8a- 6=

a.
e

dd, Afli necunoscutele:


a+ 35=41

58-. . ...=2 9
. . . . . -2 1 =4 3

37+ b=65

52+ . ..=11
.. ...+25=42

48- c= 9

62-....-=14
..--33=29

73-...-25
.....+15=46

tabetele:
4rlCompleteazd
a

5l

b
a-b

7l

l5

46
7

51

92

78
59

m-I9
,1

9
7

5|}

82

JJ

l6
IJ

3l

38

60

!J

93

45

ile dejnai jos $iinlocuie$testelutele:


d1$obsen i scader

File [F

s+
trt
riii riil
F;l,e l5]r@

Fq*gi*

iigl*i tle G.l* f7l*

ffiffiffid #+ tel
H*E* H*E*

gL fg F+ S{ i3 ]Jt
l.eI l_el
riJ rsj
Eg
Hg
FA'" ftk
l4-l l4_l
t:+ +-+

I3U U:J

l*E{

l-8 I

162l 162I

lu l

l8 i

lJ-l*

Eiltr.TfTJ HlJ IJI


ll;l*. il-l*.
u:J

E* R*

Jlt tJt

l4l

++

l .e I I s i

ul t_i_l ITJ U]J

B-H*B*E*G;l* l?l*
l 8l

tstr ffiffi

ir+
F+
l.8 l l8 l

l"El

l?la l;_lF
| 7l I tl

E*E* FT*HJ- E* E*
ir+ liJ
l4el l4el

l* 8 I

*
+i;*
lls l lls l

i-1.

fsi
l.gl +s{ IlJ
l* 6 I l6l
t3:j

g+ u

ltl

I el

I 5 * le l5 l' . .

Ft*Ft* E* H* il4*
l4l

R*ffi* E * F

Fol*Tob

l. eI

l8i

lqi

lol

i 8l

@ H^*EfGJ I.JU L8J

Sumaa trei numereeste,l2'Suma


p rimuln u m i r ?

4[iafla
_Jifre

df

doui este17. Care estc

dit"."ntu dintreccl mai marenumir naluralpar formtt din doui


consecutire
si(el mai marenumiirnaturalmai mic decit 30.

Oin numerutol scadcdiferenlanumerelor6? ti 48.

,{$ Ur, f"..i". ut"a 65 de miei. El a vindut 27 dintre ei. CAli miei i-au mai
rimas fermierului?

d$cfuuaio

estemai tenir decettatil siu cu 25 de ani. cef ani are

Claudiu,daci virsta tat[lui esteprecedentullui 33?

59-.h"r.1t"".xil]$,,;:',1#"t":'#tnT":.Tr"'0"**''Lu

@i[, La o patheriere aflau52 de pateuri.Apoi r-au aduscu l6 mai putioc.


ulmtnealas-au \Andut 29. iar dupe-amiaza.
restul.Crte pateu;i s_au
vAndutdupi-aminza?

cursin perechi!Urtriirette sige(ile$ijalculeazer:

:/

#v

@
.,$ >#

@
v

@ffi

YA

vA

@" @

'v

@
qs
'v5

@& $

r$

SF@

@s

va

-./

LS
#
\i:/

o>>'

_..iLLuorina Si Nadia construiescun casteldin 2,t de

cuburi. Daci Dorina i-ar da Nadiei 6, ele ar avea


numereegalede cuburi. Cetecuburi are fiecarefetiti?{rezotvn
ft.e ir""orr,,

f]

loana are 2 fra(i tj 3 surori. Cetsurori are lratele ei, Gorge?

mtrrrnmryltrm
1t 30fl2 6[2lt2e
2il il2s{2 il
l[ t r r ?[ [ i

t i illl

EltrEdFfml FlrT"lEd-ffi

ntrn m--m[--T'61
trEtr

t-lr]{--{
Eii-JJ
[--{rq{-l
H''fl--llL+'511EdL-lE4j h!-i-rg-l---it--t t!-llr0-ll[.!-{_lll--j lEr-ill]l-[
F[-i-

i-i_

ll { {:j.]lL_{__.l_Ej
ilnll3r[27[il32b22ll24ll

F-T-n-l [dTrz]lElfl-rl-T-l

trffiffiffitrE-nFffitr
trnEf,o[:TfWtrm*nffi
q--++--{

t-F0ru
t*+4JtH+-+r
rmEliltffi[EmffiE
Emr uAu

m-Tf,ffimnmF'ml
uJg FsEq4
L:+4r4p$-sp,
lL---ll-lr2l-i lLlL-Il

L-n-ilfl
[-L9-llJllll,\lUl-t--JI--_n

r*TrmmrTqFryqfmtrEw

t44tq
FI#]FI
tfPqJ
t+!+-.1
L,+4+--j
EEt-l
mil
rur-L-r.!qr
rL--lFill
LzzmL--l

r-r-rq@@mEtrmltrm
t__rl_x__i
t__lll__r

ll--i-!tr-i lllzLll-ll
[_1]ll'l-t4ll
l[-Ltq]r?-jl|__.fl-.fr2!-ll

mF,Fn
ffiffitrmffi

t_l_+_j[,]TxlEl
[-e-{"+i{
mm[F]E
L-ml L_+l5+_-{F#!r

fm

x3

ie rezultateleadunirilor Sisciderilor de mti ios:


100l9
l8+

9 l-

5l'-

t7

t8

100ll

to

48l8

1005,1

8+12=
8,t- 5=
98- 9=
76- 6=
50+ 610 6=

24+ 8=
87+13=
l8+12=
18+36=
8+76:
86+14=
l+79=
2l+ 9=
57+ 9=
87-188! 7:
3+4811+69=
75+15=
73+ 7=
84-55=
63+ 8.l+96=
67+13=

6+73=
14+68=
7+83-

3245+ 7=

22-11=
23+ 8=
8+54=
l2+78=
42+18=

3+79=

4+36=

4+57=

8+44=

21-18=
55+18=
50- 2=
22.t 8=
86*68=
59+ 3:
79+11=
12+39=

2A-19=
15+16:

87- 8=
53+17=
92- 3=
9&- 1=
46+19:
54+ 7=
6+47=

l1+19=

12+38=
3+3?=
13+17=
l5+17=
26+66:

6l- 4=

2J+60=
58-,49:
25+ 8=
l+68:
48+13=
13+59=
6+45=

34+ 7=

2+28=
44- 5=
29+j5=

25-r9=
76- 9=

4+26=
64+tF

77-59=
90- 4=

8G r=
27-18=
6&- 9=
80-16=
42- 3:
12- 6=

7ll7=
40- 5=
90-ll=
53- 4=

5,t36=

51-37=

47+ 3=
5+78=
86 18:
21- 6=
4+57=
47+13:
70-19=
7G 8=
35+ 9:
4116=

73+ 7=
5+2G

30+7(ts

l6+35=
7W34=
3+38=
40-15=
3+68=

stF 6=

13+48=

90- 1:
8G-17=
13- 7:

95- 8=

15- 9:

9+51-

6+34=

87-r8=

9O--2t60-15=

87+ 4=
67-19=
80-55=
56 7=
52-16=
51+19:
50-16=
41- 4=
61+ F
92- 3=

7,1+15=

8!83=
63+ 8=

l+79=

l5+18=
78+ 1=
6+78=
14+66=
7+93=
39+ 5=
45+ E=
82-13=
66-58=

16+11=
25+ 6=

6t40- 6=
57 18=
7l+19=

30- s=

26+ 5:
2+68=
l1+19=

7+23=
20-12=

5t8+72=

88-19=

6W 9=
3+66=
44-16=
1+39=
8l- 2=
5G- l=
20 17=

t,t- 5=

2t 6=

53+17=
AS6=
26- 7=
29+18:

64-15=
7+36=
5V 2=
76- 8=

9G 8=
26+74=

34-36=
48+ 3=

5+95=

64+ 7=
18+42=
68+ 6=

73+17=

9+81=
18- 9:
84+16=
44- 5=

l3+18=
71+19=
76- 8=
35+ 7=
75-17=
84- 9=
97- 8=
5+35=
70-53:
64+11=
50- 3=
83- 8:
75-29=

34+ 6=
2+88=
51+19:
8:
82+18=
45-30=

7V 3=
91- a=
70-ll:

54+ 6=
28+12=
4+96=
26- 7=
65+ 6=

operatiil.purlandcifrele corespunzitoare,in locul stelufei.

l-r.rl

jp8+T-l

I"6.rT--_lF6iF-l

P 6' l

I F;-f|

H -6 .]T --ll l ? ;f---l

I l r r ;l - 1

I T -. T _l F r-l--l

| 1- : f - 1

b -.-T --l F s + ]---t

bf L-L--j[-]--]E

t :T---r

rtl
t*7 |

rI

Er Er E_fEt_

lir.f---l
l .- - l
F2 |
|

E_r_l
E-|-J
Ej--jEf

trtlFt I
F*T*-l| lr - . 1
ll 6 |
IFI I
l*;T_l t' s F ||

E_rbrEf [f
F 6' T l

F l l T _ _ -l F e -T -l

br
E_L-_]
E|-]
[l__
F;;l_-l
l'. ll ErE-i-JEf []_tj t

Elt

Ft-T-f

"'I
I f

r yI I

h. t

FZI I

t'.-1

I t",t

F;l

rtl

F--T_--l
r*t
t3 7 I
I
Fll

F4+F

FrT---r

I P llT 1

F r-T l

F7

F_|-]
rrEf t]-_
Err]__]
Ef [l
bf XF
Ef tf
u__t

re* I
tt*

| fFT-l

Fs+Tl

lFfl

' T -_ l

F4-l-__lItFT--t

jt.,T-_l E6.T--t

C akuleazd,
Iingtindt:
ffi 4ll-0-0-o-o-o-o=....
7+7+1+1+7+1+7+1+1+7+1=.....
..
9-7+6+2-5+7+4-1+8-4+2-5+3+3+2-6=.
.
2+2-2+2+3+4+5+6-7+9-3+1-2+8+7-9-5=...
6-4-2+9+9-5+6+7-8+4-6+5+3+9-7-5+5+1-6=.....
.
l+2+3+4+5+6+7+8+9+9+8+7+6+5+4+3+2+l=..
$$Efectueazi:
20+47+19=
6,t -5 6 + 4 3 = . . . . . . . ..........
72+ 8-57=

91-83+z't=.. .. ... . .. .

90

Js'i.,1
26
41

o5

19

32 8 1 5,1 87

apoiverific[ prin operatiainversl:


@@xfectueaza,
2l+39=

6l

96

45

63+17=

46

15

29 45

48

4E

47-28=

70-31=

81*14=

urcorect:
urlt"HBH.' ns
62
r-:.t @@@

=)
riuit(+,sa,,
;;fr ';fi l r'ff - i
e4lls6 fl 27fl 6s

::.: gqg

aoij+,ijszijzr

rir;ffi&&

;:fi,;1Tfi;;

(l$afle numirulnecuroscut:

45+.", .=80
. ...+29=3I
16+.....=92
....+46=85

7 0 -....=3 7
.....- 1 9 =6 8
9 l -....=5 4

.....-6s=26

43+. . =82
. ....-29=34
6l- . ,...= 48
.. ..+55=71

67-...,,=48
.,...+15=35
.,.,.-49*29
50-. ..=27

Observtr,
apoicompleteaztr!

6SCompleteazl cifretepotrivite.

qq 1e. '9- '-!i sg_ I O+ flr- r 11- Ar


Yri
+aqsId
16 tr 6 e; ii tl+i2 o-n
'#
24
21
s4
ffi,rne,
a)sumanumerelor34 56;
9i

....

#3

90 ti 29i
nirmerelor
b)diferenla
c)numlrul cu 6 mai maredecit 84;
d)numirul cu 17 mai mic decet35;
e)cucat estemai mic 13decet52;
Dcu cat estemai mare 88 decat59;
g)descdzutul,
ttiind oi diferenfaeste22, itr scizitorul23;
h)al doileatermen,stiidd cI primul este68, iar suma95.

6r

Mictoreazi cu 76 numdrul 94.

siu numirul 18.


68Mitelte cu oglinditu,(=rasrumatul)

@ Din sumanumerelor47 si 44 scadnumirul42.

/@ a" aifu..n1"numerelor3l ti 14adaugirumrrul 58.

7XDin sumanumrlor86 Si8 scadediferen{! numerelor91 $ 59.


/!naunl

diferenfanumerelor509i36cu sumanumerelor29$i49

ttlll

TJf,Calculesztrdiferentadintre sumanumerelor65 ti 29 9i (dsturnatul


sume.
acestei
;t
trtDin diferentanumerelor9l fi ? scadetuma numerelor17 ti 28.
mictoraticu 75,
I O Oacl primul termenal unei aduniri este15,iar al doileacu 46 mai
mare,careestesuma?
Tlli scizatoruleste?8.iar diferentaestccu 69 maimictr.Coreestedescdzutul?
ff

Descdzttuleste 75. iar difcrenta cu 8 mai mare deat cel mai mic
numiirnatural!criscu doul cifre.Careestescizilorul?

f,$_lutermine diferenta diltre cel mai mare numir scris cu doui cifre
diferite qi cel mai mi. trumir scris cu doui cifre idcntice. La rezultatul
obfinut adaugi diferen{anumerelor6l si Sg.

/$

aOunena
ta OSpet7 obtiiun numir. Cet tretruiesi adunila 29 pentru

{ obtineacelasi
num{r?

A'\

U(, IriT"] te-rm:n-elte26.al doiteaestecu 8 mai mare,iar al treita,c|r l7


nraimic decatal doileatcrmcn.Afld suma.

'
-;'

de pctti, iar altut cu 6 mai mulli. CAfipe$tiau


6_4YL.o"::ir." pescu.it.lS
pescuit
ceidoipescari?

**"'"':"'"t'*"t*:KK
il-'" "".-..'

fl de_plsiri carc io odihnescpe doi copacl,16sunt r6nduncle,


$!Oin
"ule
iar restul
porumbei.Dintre porumbei.I au puiloii. Cati p".f,rn[ei""
""

Observi talrelu

rdspundela urmtrtoareleceri

a) CAtevederili fotografiiare Cristina?


b) Cdtevederiau CrisfinaSiRamona?
Dar Ramonaii Victoria?
c) Cu cetevederiare mai multe CrisxinadecdtVictorial
d) Catef{rtografiiau celetrei fete?

e) Cu cetofotogralii are mai multe Victoria decatRamona?


0 Afli numirul totat al vederilor9i fotogr.fiilor, apoi compari-l.

g, C6te \ederi ti fotogrrlii au celctrci fete.in lolal?

h) Daci Victoria ar mai primi 24 de vederi $i 36 de fotografii, cetevederi


ii fotogralii ar lYea ea,in total?

i) DacI Ramonaar mai primi 32 de vederi ii ar oferi 9 fotogralii. cete


yederi!i fotografiiar area ea'ln total?

6&Cat" savarinearea Nlona, dac5, dupi ce-i dl ? prietenei sale li-mai


primelte 4 de la bunicaei, are 2l?

85

Nfugauspune:.,Dacdat fi culescu 27 mai multe ghinde,at fi a ut cAt


Mihai, careare 50 de ghinde".Ceteghindea culesMagda?

Lu on .on.ur, .portir ru-participat36de copiila inot,cu 4 maimulti Ia


ffi
- a-lergare.
iar la \eriluri, cet cel mai mic numSrde douecifre impare
C61icopiiau participatla acelconcursspo iv?
consicutive,

in prima zi a siptiminii, Corina I cults piersici,umpland42 de Hditl},


$f
- Gr ln a doua zi a compltatcu 9 mai multe. In celedoui zile s umplut cu
l? mai multe tidile decatsorasa.Caft Edite cu picrsicia umplut sorasa?

f,ld! Sumu" f nurnereeste71.Daci primul este13,iar at doilcae


mare,afli-l pe al treilea.

89 t-" ": chiosc,erau g7 de ziare. Dimineatas-au vandut 58, iar


dupd-amiaza
cuJ9 maipufine.CAreziareau rimasnev6ndutc?

96;;r"';"r;u*u,,,".,n,.
';ffi"
"u,,",u,'.",,,,""n*;.,
cu 26 mai putlnedecir crini $i trandafiri.Cite flori s_auadus,in toial?

ti

,'

"

..,....

(lll
gyJL Uaria a prinit 46 de fursecuri, iar verigoara sa
cu 7 mai multe. Daria

ofer{ prietenllor 19 fursccuri, iar veri$oara sa 24 do fu.securl.


CAtc
fursecuriare acumfiecare?

9gi";".;;;u;;-;"0;.
-14 de portocale, iar in alta cu 7 mai multe.Din
prima ladi

s-au consumafl8 portocale,iar din a ll-a 22. Cete portocale


sunt acumin celedoui lizi?

QSlu un magazins-au adus 3Qde perechide panlofi li un numir de


-i6rechi tle."ndul". gtiind c:i r-au adus ii ghete(cu 5 perechimai puline
decAtpantoli), iar numlrul total al prechiloi de inci4iminte este90, sd
seaflenumirul perechilorde sandale.

$dnt"l,oi1i

cateo problemipentruliecaredintreexpresiile:
1p"
""iete)
7)=?

a)zg+G!?
(15+..6+23)=
b) !5+05+...6)+
(24+
2
7-22)=
7)+
.) 24+(24+
d) 82-(28+28)=?
-@@'

Melisaare 52 d cirti, iar Laura are '14de cnrF.


f!
CAtecirti ar trebuisi-i deaMelisaLaurei,pentrucaele
si aibi acelasinumir de cirti? (scriedoarerpresiile)

a mAntaf
Y2 Oiaou$ sorr sa aveaunumcreegalede napolitane'Diana
8, iar soraei a mincat 15.Fiecireiai-au rlmas tot atitea napolitanecetea
mancatcealalti.CAtenapolitanea avut Dianala inceput?

f,f, Mircea arunci o monedi. Care estenumerul minim de arunciri.


pentru a fi sigur ci monedaa cizut de doui ori pe aceeaqi
fati?
Sumr a doui numere de doui cifr este50, iar 2 estecifra zecilor
Iil
primului numir li 7 esteciLa unitililor celui de-al doilea numir.
AIli
numerele.
f-! La un spectacol,28de copii cAnti la cor, iar 26 centi in orchestri,
$tiind cI 9 copii canti g la eorui in orchestri, afli cili copii participi la
acelsBectacol.

.t
I

rt'
Calculeazi:

7 l-1 6 = . . . . . .

9 {l 7 =. . ..
5 5 -3 9 =.......
66- 8=-.....-

l0 (L I l= . . . . . . .

8 9 + ll=- - ....
t8 + 72=.......

3+87=.......
50-13=.......

21+76-65=.
4+-39+95=
!

Efectueazi,apoi verilici in 3 moduri rezuttatete:


67+13=
96- 18=
5+- 89=

e- - o
OO

o-.o

Efectueazii

63-59+54+6-.1+26=

100.58+2-37+3- 3=

{l^ Afla vrloareaerpresiilorurmitoare:


(1 8+4 7)- 56+ ( 19+ 8l - 89)=
1 0 0- (6 3- 4 + 3 1 ) +(3 6 +3 4 )=

55+ 76E 90.- g

=' >):
Calculeazi, apoi scrie semnul de relalie potrhit ( <'

73-r8D9241

60- 8 tr 9+52

Afli numirul necunoscut:

Complele^zipetratelemagicede mai jos:

cu fructe'A diruit
I lo"nu u""u 26 de $entelecu flori $ 37 de $er\e!le
peuiet'
Catetervelelei-au mai rimas? (Re:ob6
colegelorsale25 de gervetele.
L1tinnebai. apol p''rtua snlgtrd erpP'ste)

citit rineri 19paginiditrtr-ocarte.careare 93 de pagini'Afla


Q fUl"l
"
?ite mai are de cifit.daci semb5lia citit cu 22 de paginimai multedcit
\ircfi.

Rezolfi pe caiet.ct! int?bdti, qoi ptitfi'I

sug n e\pt$te )

1 0 aoo ,i-u oroou. se rezolvein racanfi 50 de exercilii.Luni a rezolvat13'


-rn'u.ti
?'mai pu$ne.iar miercuricit in primelezile la un loc' Cetc
"umai are de rezo|l*t2 {Rel\1dprintrcdlesie.)
exercitii

,ffi
ildil
ffi ru
WWMWru
+o f."S'

{ou.""nr oo.l ritorile cu bile $iiompleEazi ca

IE]?IE
Lyzlur
a-6
-60
nTl rT
T-]

MH
ffiWWruW

tcl66
sl4tuJ
lo--s.Elgj

l-l
[.I_.t_:t

l"'-

fill tl

ililil
ililtl
#1
Ale
tsjgjujEl4t9

ruWffiWW
tr=
o(5-

E-c:

t,u.,Tt
t.r1.,.I:l

bilei
!Complcteaza numiritorile cu

[l l

ll

[[

||

ililtl
illlll
M ffi M
ll

lrlaTql

ililll
ililtl

Ill

tl

lTTof,ll

i[ill i ltli l
l||l

ttl4rg
c:E(=

Jtil,Jl
H]EruJ

Iel.s.lsl

tTTrlo-]

/tlv\

UlLolal

60

IELeml

CiteSte,.poi scricu cifre:


o srti taptezecigi doi

trei sutetreizecili trei


noui sutecincisprezec

ti unt
tasesutedoutrzeci

cinci sutecincizeciqi doi


patru sutetrei
lapte sdtepatruzeci
o suti qaizecili tase

d,scrie urmitoaretenumere,Iolosindlitere:
800.t l tF
3,104
306e

360.F'
821,-F
418f;
707?

116,,.
50l.F

1ls-r'.
290
-

550,f
213 ?

619a
8056

O Transcrie-urmitoarele numere in rslrel. ,iind aint(ii)la arezarea


corectl a cifrelor: 141; 835,607,2[2, t6, j1j,8, 90, 567,30, 409,3, S99,
36,9t0,701,255,5, 333,78.909.

fr

17

500

765 3 0 1 860

. 'i,9.,

leteazAtabelelc:

4t7

Zici, l l r
Stt iir , ', , , , 2

330

..8.
7

255 909

I
1

945

.9

.4

.t.

.4

Scri" p""d"c"ror tl eprecedenh, antetionr,fiecirui trumir


dat:

@
@
@
@
@
@
\:::

@_
@_
@_
@_
@_
@_
@_

#F

@
@
@
@

@
@

@
@
@
@
@
@
@

mai jos:
$$ Giselteqi scriesuccesorulliecirui numdr dal

I n,,-u.u,

@@_
@_
E4_
@@-

@@@@_
@@-

a) de la 296Ia301i
b) de la 50t la 496;
c) din 2 in 2, de la 989la 1 000:
d ) d ir 3 i n 3 , d eI a 88 8 Ia9 0 6 ;........
e) d in 2 i n 2 ,d el a 60 7l a 5 9 9 ;........ .-. .
f ) d in 3 i n 3 , d et a 9 0 1l a 8 8 9 ;.-...,...-..
g) din l0 in 10,de la 660la 720;
h) din 100in 100,de h 900la 100-

tl t\"

fl)Martlnct
Ajuln-l:

date.dar nu preareuSltt'
reciniiDumerelor
rrea siigeseasc,
veciniipari:

\ecmr rmparrr

numarulcareareca veciniDe:
t!J! Completeaza
qst
949 _
617_647

r8l
a ti complo

179
numerele care

?50
501

744
499

din 2 in 2:
{,8deNumlrd
la 518la 542;
a)

b) de la 991 la 969;

{d

Nurnere
oln: in 3:
!) de la 287 la 323;

b) de la 805 la 759;

ffi

naturale:
Scrienumerele
a) mai mari decet567$i cel mult egalecu 5?3;
lr) cel mult egalcu 9769i mai mari decat969;
c) cel pulin egalecu 995ti cel mult egalecu 1000'

jos.subliniazE
caresunl:
numerele
{@Din 5irurileae mai
a) mai mici sauegalecu 575;
565:5 ? i5 S5 i7 5 5 ;5 ? 6 ;5 7 5 ;5 7i75i7 r 7 5 i5 55.
b) mai mari sauegalecu 292;
92: 299.29Ot292t929;29r; 229;992; 29; t000.
c) celpulin galccu I lT li mai micidecil ?17:
111\ll1\ 717:711i447;171;l1l;110t 7tl;171.
d) cel mult egalecu 366ti mai mari decat306i
3 0 6 ; 3 3 66t 6 6 ; 3 6 6;3 0 3 ;6 63 i6 3 ;6 3 63i 1 6 ;360;333.
4 7 S"rieou-e."le imp".",

-i1 cuprinse
iggs s98ri eo7;
b) de Ia 703la 695.

cu o linie cifra zecilor.


SubliniNzA

re

{$

sc.i" nu."""1"par",
a) cuprinseintre 696qi 712;

b)Csls9021s888.
Subliniazdcu o linie cifra unittrtilor.
{$Scrie

cAtepatr[ numereconsecutir.e,
astfeli

c,{ primul si {ie 569;

c g a l t r e i l e as i { i e7 0 t; ................. ...... ...


La ultirnul sd fie 802

or\

/$Ll Crupeazenumerele
de la 489la S08.astfet:
a) numerepare:
b)numere impare:

!{Enu.meri toate
,..,.;
;;",
td"r,,,"r"
"ur""","
"; S:"t", ""."
a)au cifraunirigilor
"".u,n,,"
3,iar cifrasurclor
b) au cifra zecilorl, cifra sutelor2, iar sumacifrelor estemai
mici decAt9.

&l

scrienumerele
ca.esepot forma inlocuindstegullulcu diferite cifre.

8 f u4
i 7 n'r

2ti"u,
*cel mai mic

li apoicelmai marenumir de3 cifre; ......... ; .. .. ... .


*cel mai mic ti apoi cel mai mare nurnir impar
de 3 cifre; _..........:

*cel mai mic qi apoicelmai marenumir par de


3 cifrediferitei.........._:
*cel mai mic Siapoicelmai marenumir par de
3 cilie identice; ........:
*cl mai mic, apoi cel mai mare numar
impar scris cu 3 cifre
c o n s e c u t i y e.;... .... ; ... ......
tlcel mai mic numir de3 cifrc,cu cifra zecitor
7; ..... . . . .
*cel mai mic numir formatnumaidin sute,
mai maredecet6731. . . . ..

*numerele de 3 cifre, cu cifuasutelor1 ti sumacifrelor 3.


*cel mai mic, apoi ccl mai mare nulnir scris cu 3 cifre. .vend cifra
su t e lor8 i . . . . . . . . . . . ..
*toate numerelede 3 cifre,ln carecifra 6 serepeti de doui ori.

*toate numerelepare de 3 cifre,in carecifra 5 serepeti de dou{ ori'


*toate numrelepare de 3 cifre, cu toatecifreleegale'
*toate numerele impare de J cifre, cu toate cifrele egtle.
*toate numerele de 3 cifre, care au s$m! cifrelor egali cu 4.

*cel mai mic qi apoi cel mai mare numir de 3 cifre. avendcifra zecilor3;
*cel mai mic $iapoicelmai marerlumir de3 cifre,avandcifra unititilor 5;
*cel mai mic, apoi cel mai marc numdr de 3 cifre, avandcifra sutelor7;
*toate numerele d 3 cifre, avind cifrele pare consccuti!ei

*toate numerelede 3 cifre, avind cifreleimpareconsecutive;


*toate numerelede lorma A;A
*toate numerelenaturalecare au aceealicifri la zeci9i unititi, iar cifra
s{telor este6:
*toate lumerele natutale care au cifra sutelormai mare cu 2 decetcifra
zecilor,iar cifra unitililor 4i

*toate numerelenaturale de 3 cifre, care au cifra sutelor g, iar


cifra
zecilorcu I mai mici decetcifra unititilor:
*toate lumerele naturale dc 3 cifre, careau cifra zecilor g, iar a unititilor
1:
*toate^lumerele naturalc de 3 cifre, care au cifra sutelor cel rnult
5,
zecilor9, iar a unititilor 0i
*toate |rumerelenaturalede 3 cifre, ra carc cifra unititilor esteaceeasi
cu
cifr! sutelor,iar cifra zeciloreste9.

!$rna 5i,.,i",
*numerele formate din SZU, care pot fi scrisecu cifrele 9, 1, 4, luate
o
singuri dati;
E8nunrerele
pare formatedin SZU, carepot fi scrisecu cifrele4, 2, j,lr\ate
o singuri datt;
ffnumerele impare forhate din SZU, care pot Ii scrisecu cifrele ?,0,5,
luateo singuridati;
l8numerelede 3 cifre, alcituite doar din cifreleg ti l.

oP'

1d{) Determindnumerelenaturaledej cifre,careltdeplinescambelecondifii:


- cifra unititilor estecel mai mare numir natural par (de o cifri);
-. cifra.sutelor estediferenta dittre cel mai mare numir natural par de
doui cifre ti cel mai mare numir natural scriscu doul cifre coo""",itir".-

ffiD"."n.pun"nu,o"ror",
Model:849-800+ 40+ 9

g!_

@__

L_qu_-

[3_q4-t

@--

|-frn

I eee)

lroif

!f

fiecare pereche,punand in cerculeteunul

nu.""
courpu"e
dintre semnele,,<" ,,,

1280241

ssos0s

g42O 94

s69Os4e
60r,os06

4610 461
2030 2r3
7360 s36
$20 S33
6000 ?00

356036s
80so8s0

2440242
s l l o$ 1
68066s
4 r ol1 4
g22Os2L

1100101
?340243
99901000

4#':'"'Lffi xill'fiil''ilfi ":T:il"";i;."'e'scriecerm


29;";i;:;;";

-a19=21g

si ncadevirate:
;;;.i,nt",0".,.' ""
""tiire
3-a2<511
aftt-86t

frs t11 s 4

trDz=zstr

es E =trD t

[l 8 8 <l E L J

a o :.Eo z
rro rl o o

3[s.:ls

5Ee .s I e

[lr .

z tl

pot faceadeviraterelaliile:
$@ iacercuieqtenumerelecare
a) 473 < - < 9 8 2 ;
139,E94.s07'69E,2E9'9E2:
4()3,134,314,482.
715,415,114,273,947,989,
b) 70 1> - > 3 9 0 '
490,389,5'17,288,702,840,399'513'601,?10,390'
741.492.111.392,688,
${,

Ob.",'r'e numerelescrisepe ciupercule.Coloreazl-ledoar pe celemai

m9r\decaf{8.

4S4$
14rr _rlt#
.ri.

Ordoneazi
crescitorrumerele:

ffi

a) 639, 693,669,963,366,396,369:
b) 8.f7,487,884,778.47a.841.7841

c) 325,532,352,2S3,533,235,522.
ordoneari aescrescitor
numerele:

ffi
^)

11,117,711,17t, |t, 17, ttl, jjj ;

b) 969,69,96,669,966,999.909.6:
c) 383,38,833,83,803,308,33,338.
6'\ rt

arerCisc$e. apoiordoncazii
crscitorloalenumerele
naturalede 3 cifre de
gaL
tofm

...

4
!.

{XF

ffi

girurilecuinctrtrei numere:
Completeazi
1 7 21, 1 1,482,.........
,
1 50,2002, 5 0....
606,604,602,
564,566,568,
236,233,23tJ,
122,133,744,
912,A73,171,
924,824.724,
3 2 1 ,3 3 2,143,
,
836,840.8 4 4........

$f,! D"r"op"reregula!i comPletea/e:


,7 4 1 t
812,278,687, 786,5r4
......
........'
5
38,
,9 4 6 i
3 98,9384, 5 75, 4 7 ,
. . ... .. ... tot
92r,2r91, 2 9 .2 9r1)12.

Subliniazi numerelecaresurt mai apropiatede 750decetde


119.156,7 51,762,7 55,1 49,138.71l' 158,147,

3tt,265'
440,399,404'311,39E,289,401,3sl'
40otn,r" numerele:
250,scrie-lepecelemaiapropiatede:
a) 300c
b) 400G
4t

3'19'

a ciror rotunjirela zecieste'150'


io"e".uieqtenumerele
446.4 6 4 ,5 4 9 ,4 49,454,414,451,154'4 4 4 , 4 4 5 '5 5 0 , 4 4 1 , 4 5 1 '

tabetere:
1$lNCompleteazi
Numirut RotuDjirea Rotunjirea
tt5

la zcci

la srt

Numirul

90

Rotutrjira
IN zcl

100
0

Rotunjirea
la sqte

555

5bt,

600

2l
6.1

725
46

55

804
485
862
6

867
244

293
908
360

94
218
605
550

708
lt4

783
548
44

r8 6
646

354

981

701

654
t05
302

t7a

803

nuiiiTfiiiiii"dlfiTrr""
IJ o.,*rnt"-un
o.*.unirifi

,i cifra 7 io locde s la zeci,

:'l l.:"9^".Lit-"1
caro
estediferel(r dintreroul numiryi numlrut
lnitiaii
't9' 'J .

I Z.A ^-a fiumerctenaturalede J cifre.

a) mai mari decAt400,i maiInicidecet


S00,coreau sumacifrelor9;
b) maimicidecdt3009lmaimariaecatZOO,
.""."" ."." .,r."i"" r.
c) careau cifra zecilor,l

$i sumt cifrelor egali cu g;

-f,l Careestenumtrrulformatdin 76 de zeci,daci sumacifrelor saleest


20? r:

lr0.ets.tt8.
001.
1s..i" "uri,.r"Yurnerele:

,{00.
501.
'

289:
7?0'

{ Scrieveciniiimpari ai uumerelor:

368.761.969.ScrieA (adcviratl5auF {fals)in


$ ot.".ue numerelc:
dreptul propoziliilor:
\unt Pare:( . I
a) loatenumerele
b) toatenumerelesult imparei (. . . .)
au cifra unitililor 6; (.... )
c) toatnumerele
d) toatenumeteleau cifra zecilor6. ( -. .)

$ Scriecite patrunumerecon5ecutire,astfeli
a) primul si tie 679;
b) el treileasi fie 300; . .... .. .. .. . .. . ... . .
c) ultimul\i fie 901.

numrelrnalurale!cri\c cu 3 cifre:
/ Completcazi
:
.;
al celmai mic;i apoicelmai marei
:
b) celmai marenumir par,scrircu 3 cifreconsccutilei
;
c) celmai mic li apoicelmai marenumir impar; . , . . ..." ; ";
d) cel mai mic, apoicel mai mare numir de 3 cifre diferite; " ;
e) cel mai mic, apoi cel mai marenumir de 3 cifre, avandcift'azecilor7;

0 folosindcifrele2, 4, 0, nerepetateiD acela$inumiri


g) folosindcifrcle4 pi 9;
h.)cu sumacifrelor 3;
i) cu cifre egale;

j) cu cifreconsecutive;
k) cu cifra zecilor2 1i cifra unitililor I,
l) numereimpare,de la 305 Ia 299;
m) numerpare,intre gggsi 9971
n) cu cifra zecilorS $i cifra sutloregali cu a unitdlilor;

o)cucifrazecilor4 picifrasutetor
maim"."

""

i i""i, ,

"rfriiu".,

a) celmai mic.cu cifra sutelor5.


Y Ordoneazidescrescitor
numerele:
571,75, 175, 151, 517, 47;

'

1n^ '

I VOrdoneazicrescAtor
numerele:
389,983,839,398,938,893;

11

'

I I S e d a un u m erete:
62t. t26.26t.66t, 6 t 6 . 6 t t , 2 t 6 . t 6 2 .6 t 2 . 2 6 6 .
622"226.
a) Subliniazi-le
pe celcmai mari decet6ll ordoneazi_le
crescitor.
,i
b) Incercuiette-le
pecelemaimicidecat2fl9i o"aonuure_i"
i"r"r"r.ato".
4 .....................
^)
b)!

jL Rezotve,
dat:
dupi modlul
700+ 40+ 2=742
500+30+ 9=
80+ 4+600=
900+50+ 0=
6+ 0+200=
400+30r 7=

800+
90+
100+80+ 3=

20+4oo=
900+ 40+ 4=
l 0 + 9+700=

2 D.r.orpun"nu'n..ulu,
40+ I
Model:641=600+

205+500=
730+140391+607=
455+434=
510+249=
832+ 6=

610+347:
256+432=
7+7021 4 6 +1 2 2 =.. .......

622+145=
721+261=

802+135=
317+261=
107+82=
438+450=
561+ 118=

630+237=
300+575=
712+186=
509+480=

210+365+424=
152+637+210=
840+142+
16=
724+ 7l+504=
735+ 3+261=

262+713=
367+530*
68+631=
853+ 5-821+135=
439.r.130=
904+ 65=
570+317=
510+388+l0l=
8+720+261=
3 73.1211+ 112=
.......+ .......",........
1 21+642+ 225= .".....+
8 ,f6+32+ l0l= .. .. .+ ........=..- ....

Punein cisute numerecorespunzitoare

HH
HH
481$i

prhrr-oerpresie..)
@lteregte cu 163sumanumerelor415,i J2l. (Rzotvn

tu"a"n al adunirii esteli2, iar celilalt e cu,tt2 mai Drare.Care


/Un
estesumalor? (Rczolvtprintr-oerprsie.)

$Afla

sumadintrecetmar mate ti cel mai mia numir format din cifrele

date,luate fiecareo sin urtrda


Nr. cel mai mare

oi mi

cu 200,

\r, (el m[i mic

Un ter-"r,

"l

udunirii esteI 32,iar celitalt,tu 412mai mare.Careestesuma?

527;346i603;5;
cu 152mai mari decAtnumerele:
1[@C4."q,"numerele
735i412.

e numir estecu 752mai mare decatcel mai mic numir natqratimpar


:lld..
scriscu 3 cifre diferite?
sumadintreaclnumir si
d,lf, O*,tnOnu,unui numir esle325 Ctlculeazd
oglinditul lui.

ffiedaugn

la 52r pe 162,iar la rezultatadunS-lpe 214.Cit ai oblinut?

lN cel mai mic numlr format din 3 cifre pare distincte


{{.lauoa
numirului 6f3.
predecesorul

flllCare

cJelin t5'd- 1
estesuma din.re triplul numirului 102 numr,r,l
"ou"

o" r q i43 2 ?

{6 Nlirestesumanumerelor?31$i622cu rlsturnatulnumirului541.
jlf,cut.ul"nrl

{$

,u-a numrelorpare,apoia celorimpare:

nOunelpc tf: cu el inruli deJ ori. iar la relullat aduneristurnatullui 102'

f-" un magazins-auadu\ 315ldTicu fructeli 462ti/i cu legume( 6rc


{$
-i-izi cu fructe lequme!-au adu5.in total?
5i

!@L" o ;"ouli sootcu 2j4 de fetemaimultedecethiiefi. Cati elevisuntin


tco:I1,-d1cinumirul btrielilorreprezinti ,o"i _i" nu_1" iirrio.
Te.! cu
scris
3 cifre?
"uf

Ord
aAPentru un spcctacolde circ s-ax vendutintr-o siptlmeni
l2l de bilete,
in.r doua saptimandcu 102mai mulle.
iar l"
tleia;ip,;;;;
;;;;"
primeledoudsiprimAnila un loc.Cetebit"te "
"' '
r-uu, anaut in-ior]i

i!Catculeazd.dupl rnodel:

8?Gr42=
.
#+++:+
70 0 - 2 0 0 = 5 0 0 .'.....*'-

5 8 8- 464= ........ 489-216-........

60- 30: 30
5-l=4
964-163=.....

850-800=.
.. . . ...

90J--4nt=

519468=........

2&Efectueaza:a.y
489
232 4 0 5

ll5

878,
t1

c57 7 0 8 8 7 6 t4 8
v46 107 5 4 3 2 5 1

9 1 9-- 2 3 9
I It

15. }

tt<

4 8 5 587 988 7 6 0
', 410 5 5 0
l4

348
831
422 1 0 1 5 0 4

u.9-

1)

34E4l

b)

875-573=
960-360=
500-300=.. . . . .. . . .
470-350-.. .. . . .. . . .
s06-304=.
627- 3=
728- 15=.
408-108=
9 0 G 8 0 3 = . . . . . . . . . ...
450-210=.
819-326=
685-214=...... ..
995-59588,1_432=.... ..
937-113=
.
.
.
.
.
635-321=
837*614=
714-3 1 1 -. . .. . .
357-126=
896-532=
276-105=..
.... ..,...
616-504=
888-307=
9 38-a 2 7 = . . . . ...... .
758-435=
8 75-3 1 , 1 = . . . . . . . .... 636-125=.
963-231:
748-304=
643-122=....... ..
c)
5,19-134-213=.
.
690-310-."250=.......
799-289-310=
3 98-1 7 2 - 1 1 5 = . . ......
. .....*
876-235-430=.

25nnu,

a) cu cet estemai mar969decet536,'168.825,109,37,937.

b) cu cet estemai mic 235decdt856,438,555,967,239,738.

ffi

Calculeazi,
apoiverifici:
162+135=

o_
o_
o

569437=

826-713=

351+427=

tlrat

cu..+" sau..-'.pentrua faceaderdraleeealitdlile:


15, Completea26
"
9371J126=81
|
754DJ2 r O456=fs9
63511231=866
64SO?310s37=342
4r4O 2t=435
9s4O2l4Or36=8?6
868D s=863
s67O344Dl 12=;11

!$Afle

numerulnecunoscut;

s2r3r4(...x,')s67461

675-123
l:)8s4*312

*iJsi1)ril-rz+

ror-:ii r-"iqsi$a

Care este diferenla dirtre precedeDtulnumirului


949 si succesorul
numirului 627?

&3 Mictoreazidifercntar umerelor968$i 234cu oglinditulnumirului 326.


ffiGdsegre numirul cu213mai mic decatd iferenlanumerelor85S,i,l]1.

dta Mic$oreazidiferentanumerelor679ti 2f4 cu al treilea numtrr par care


urmeazi dupi 326.

ffiDio

953ti ?12.
dif"."o1unumerelor
868ti 214scrdediferenlanumerelor

Merinaveciniiunuinumir cu245,oblinem576si 578.Careestenumtrrul?

$/

E$"u

uo magazins-auadus436de peini albeti cu 125mai pufinepeini

legre. Cete peirli negres-auadusla acelmagazin?

273de ctmi$i li 298de


&E) Un atelierde croitorietrebuiesi confeclioneze
fuste.Cu cite lor fi mNimultefustele?

40

pin cetefZg ae fiori pregititepentruirfrumusetarea


uneialci,235sunt

prnselute,iar restulsunt lalele'Cetelaleles'au pregltit?

..t. 576 de penoanexistentelntr-un tren' la prima statieau


d{,Oin
-;;boret 245,iar la a douastadecu 124mai pulinedecit la prima,cate
prsoane
au rimasln tren?

incircat989desaci.in primeledoutrs-aupus586d0
dlin
--iaci 3 "umioun".-au
iar in ultimetedoui,667desaci'Cafisaciseafli in fiecarecamion?

.$alLo o cofetirie s-au adus 698 de


inghe{at.Luni s-au vindut 234 de
inghctate,adici cu 112rnai pufinedecAtmiercuri,
iar morti s-!u f.indul
cu t2 mai pqfinedec61
luni. Cetcinghetateau rimas?

1,:'li i.i rt,lt,r i.l\


.,C u ft

+60f1I

{tllj=s0o

+l I

=s71
. ,' .. '. j.: , t:

&4
u)

. 254+

Carc suntsumele?

239+
125 718

Jt /
;::

\.r'-l
57 6 +
30 5

Itl r

56*

66

55

2 8 4 . +325- 8.33. 9 l6 l
163 4 0 8 117
9

ttI

586+104=.
715+165=
618+217=
249+439=
3.18+527=

236+329=. ..
388+403=.. ..
1 3 6 +5 3 7 =....
.....
7 1 9 +4 9 =. ... ..
532+259=.
. . . . . ..

625+2;15=
. . .
625+2171 78+118- ........164+428=.
54J+ 49= ..
187+603=
3 2 7+538= .... 528+255=.
839.11,{6=
.. .
219+749=

6 2 9 +2 37+ 106:.......+ ........=

lui 523.
{@me""9t" no-a*t 429cu risturnatul
d/.tne

nuroerutcu 328maimaredecAtsumanumerelor437ii 126.

dintrecel mai rnic numir impar,formatdin SzU ti celmai


d$t*.u-u
adaugi807.
marenumir dedoui cifreconsecutive
termen rl unei lduniri este327,iar tl doileacu 239 mai mare'
$Srimul
Care estesuma?

itiind ci primul termer al adunirii este127,al doilea208,


$(}ono,u.",
iar al treileaestecetprimii doi termenila un loc.

5{L"

,trn" nurn".elor 237qi 125adaugi sumarumerelor 319!i 318

AZDacf dintr-unnumdr sescadesumanumerelorl6? ti 314 ti se obtine


rezullatul509.careerteacelnumir:,

hDSe d{u numerele427,i t28. La Drimulnumar se adaugi 109,iar la al


doilea229,AdunI cetedoui reruttaie.

$4[Aduni] pe JJ7 cu ct insugide doudori, iar ta rezultatadaugi216.Ce


numarseobtin?

qff****.,t"t

r2edepcri,iarmericu238nai mulfi.

intr-o librirle,dlmirealasevind n3,


$SOin ceteS28de caieteexistente
dar dupi-amiaza
sunladusealte47Sde caiete.CAtecsietesullt rcum
ln
librArie?

PE

OJ.Mor.Cri"iun a pregttirpenrrucopii127dc mingi.maSinufe


cu 2l5 mai
muttc. iar plputi. cir miDgi marinute
fu uo foc,'Cai" 1.,-ci"ii; ;;r,
ii
prcgitite pentru coDii?

'!. 1 4
+

542+ 432+ 6 5 4: 1 9 7 + 751+ 380+ 813 +


881+
75 r 8 3 4 2 1 t93 4E0 ot
26 2 9 5 r 8 2

$$Completeazi tabelele:
.,4

74 152 46n

176 581 264 653 491


262 91 365 l 5 D 295
t70 182 57r 282 350

l6l

381

268 183 254

82 294 181 5 1 213

a+b

627.

744

816 357 . 765.

488
F92

@+fle

sumanumerelorcuprinselntre l59
ti 164.

6t Subliniaztrnumai opera

a ciror sumtreslescrisi

6:Uc";;;t;,nu*".",o,.01i[f*nuo,".u,o.]i]il
(ffiDaci sc.izitoruleste582,iar diferenta
ls3. cerestdescezutul?

Q*::;;X

numereror
4e3,i re2adaugtrcel mai mic numir

65r-" ouururnu,nerorut
283adaugitriplul numirului
otu.

de 3 cifre

91.

|qHll,,i;i curiesunre2 de bomboanc.


Circ bomboane
incapin j furii

fff;Primul termen 4l unei adubtrri este2?3, al doile. esteegal cu cel mai


Ti."
nu-l, ou.
mic decit 192.ilr al treileae cu 81 mai mare decetal
-ai lor?
doilea.Carc estesuma

(fl$-u o flo"1"i".-ru adusilttr-o zi 274de narcise,iar a douazi cu 81 mai


multe.CAtenarcises-auadusin total?

ferml sunt162de rate,gattecu 9l mai multe,iar giini cu 270


/$in,.-o
- r;-simultcdc0tgAlte.Catepeslrl suntln aceaferma?

162de pelti.in primulbazins-au


74 in aouebazlnclnoati 180,respectiv
- fiii adusol depelti.iar in al doilea,inci 73.CAfipeqtiInootl ocumln cele
do[I bazine?

demaijos.
pebazaelpresici
72aornoun" o o.oblemd
192+192+341=?

lij{s{u
f4f ,rr"g"
648+172=
t99.r599=
487+ 85=
899+ 12=

rezultatulcorectl
136+485=
538+162=
7154189=
2,18+383=

7*;:.1i:m;',:"ffi
,'ffie cu.","
*,".i-".
0,"*
0.,i',,"
merett
cu t91 iar aiffiia ieffi
st?

lna ou-"""t" cu167maimaridecet:

ffi

5 34)3............

483t3.. ..... ... .... .. . ..

756b. ..................

659)s . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Scriecifrelecorespunzitoare:
2 +
......+
3 . . 8+
r..4
368
..6. .
912
610
847

ffi

..32+
1....
82r

.2..+
3..9
500

13..f
....5
410

stelutele:
Olr"."l uounlrilede maijos ti irlocuie$te

f,$

I 4.7 I

lul'l+
E*
@*
E*
m*
tlJ
tg
l_ltl

fgJ

ul

i--231+
.-

I 75 I

rsJ tsJ

+--.+
L::l t& J
i- s . 71. }l'-il+
FH

*
Fiq 1+ ls4t
r-=
t]_61
12-6I

t2
7"1+ tr7-F
:d

ugJ uJ

tifJ tg!

Fszt+ , s2t*
l r.8 l ll_8_l
++

ttz-ft tt:-F

t:21

rssi lll=J

tSJ L'=U tj_J L*i

Iq7]+ | 8 7 r +

,o :l r + r o .ff

i.+

79clr"lt"

| -n I

r_jlr r_jgl

tilJ

u3J t4J

ae."erutut,

d -347=498

$[]Lu

t:ll

rg_r

:q

| 4*4 |
r+
ljgJ

t:lll

d -7,18=165

.!-.----J

r_ji I

usJ

Ljt
t6t

n*t f+ G-;1+

llll

t4

j'4

t : , : f r fz7+

l3|-

l.'l

173 j

.-

t\;.;1
el

d -299=409

p."d""".o",r1 numirului 670adrugi succesorulnumlrului 187'

re

care^
urmeazd
dupi 4e6cu primurnumEr
Q*-tt:::*
f:r:t,numar_par
lmpar care-l
preaedepe .JJO
r--care
e inainres
lui 140:vecinul
tui maim;c).

cu-le8rnui a""ers umanumerlor


$!,nna numerut
l7l $i 249.
^"."

0,",,"rr48denrederosii
,, ." un",",multe fire
Wl*;:
de rinere.;1
Cite 1,_11,,1
fire de legumea ptanratfunica:

-** ."1"',, " 'Andurdiminean


i"*fi
frttt;ll
f##'*H'"#ffiff T#8;["*l,fl
ffir"

*",0""."",",,r.
,"ou
erecutat 163
s3l*:ryt",*,"""
iar
a_
dou{
nc'nli
".n.,ln"
;,i*'il;H
"
*.:l.X"ji.
;."!;T,";
dlstrn{i care
p^urea
""dc strrituri.cete,l"itu"f*
?iparcursicu 29g
i"ilul executate(ir

ror ),pentrua parcurge


lnrreaga
dirtaottr?

QrPr

T'ffiill[i:J
r uleDrtcsunt

arbaltre
cu8emaimurtc
;;"1il"i;f;J:i:-rosii',bire
dccetbilelerorii atuaqre

in roral?

si

ta un ioc.

l, o t".-e s-au recoltal struguri de masi $i pentru vin. Daci s-ar lua
$f
-4-5 de Indi!ede srruguripcntrumasi. ar riimine 186.Lidilele cu struguri
de masi sunl cu 299 mai pufine dcat celecu struguri pentru vin. CAte
Iidite cu struguri sutrtin total?

E8"*"ffi

E9rr:ruE;?l:ll"o-p'"r'"'or,","r"
obfrute:
391-172A 42U3r7
871).-15,r
O 565_49

536-2r8

956-327C] 882_253

975-s18O 6J8,129

684_435

(-.-gasetre,
W)ro"o,tn"u
afle)tcizitor
596- s=278

9f

ul :
325- r=ll7

658- .r=.t39

su-" a douiinumereeste 743. Unut dintre


numere este 235. Afli

vatoarerceluilalt

9|^a",1i

esre892.primut termeneste147,iar al doilea


sre

329. Afl5 "-r*,.1"mere


al treilea termn-

$$Catcuteare scazitorul,$tiind c{ descizntuleste


567,iar diferenta219.

$dNlicsoreazi cu 239diferentanumerelor9869i328.

J"""\

AF^

96Cu

^. este
'"""\
cAt
mai. maresumatrumerelor
diferen!alor?
LSq5Jgi
L36TJdecat

96Cu

cat estemai mic dublulnumirului 276decetdiferentanumerelor

ffiun

dire"en1"oumerelor893qi437scaddiferenlanumerelor972ti 553'

990ti 219?

gendit la u.trnumir. L-am ldunat cu 239 ti am oblinut 491.La


98**T
cenumarm-amganolrj

ttt\-

$,$lfPrietena mea s-a gindit la un numir. L-a mictorat cu 512, apoi l-a
- derit cu 118.A oblinut 319.La cenumir: s-agaBdilea?

fll) carinuu primirdoudcerti;una,


o" o,*-,. iarcealalrs
cur7 maipu!ine.
c6r"pusini
"ontinlnJlo"J;:;:,11.

l0l,D""a dint" un bazins-armuratJEde gdtel cu api


in al doilea bazin,
rrecarc
ar cuprinde
citc {63 de geteli.C:iiegileg
cu api contine fiecare

fv"fjlll":1.":llere

esreJ93.sumaultimelor

doui este418.primul
numdrestecu 159maimaredecatal doil;
fi;;;;;;;J;d

zi dilerentle:
!{f$cur"ur",
a)
178, 3 1 4
123

uo

536- 819- 708


74 346

526 9 78, 444 1 3 7 816.- )lt r-

976 8 6 5 - 2 0 8 ,t82, 657,


937
290
8 4 l9l
183 2 6 4

ug

!2_L

50 gJL

r 0 8 . 562.
492

l!tl

370

7 1 4 _ 805. 888,

321

t4

D)

'185-192=
s06-334=

819-426=....
537-262=. ...

375- 291= .......


3 08-15 4 =.......I2 8- 3l =....... 827-445=
58&- 192= .......
94+573 =....... 9 53-282=.......940-350=
465-2a 4 =.......5 1 4-324=.......7 6 6 -6 86= ....... 249- 78:.. . . ...

proba primelor 4 scideri din prima coloani de mai sus


1f${f,fectueazl
(prin adunareti sctrdere).

l($completeazl:
536

282

7[7
556

9l

164

291

t at'

816

325

914 9t 4 "1 9 : =

651
370

728

314

948
465
173

459
647

!Q$,tnl nure"utncun'scut:
a +285 =7 3 6

t0!f

859- b =4 8 2

567+ c=908

461?
Cucatestemaimare539decat
'41:95i286i

ffiCu

977?
cetestemaimic293dtAt654;807;348i

llf,ln na dif""ent" u doui numere,Stiindci unul dintre eleesteegalcu 457,


-la'r cetnhltcu 2?6mai mic.Ce obsetvi?

ll0cat

t."t ,rl" ,"rzutdin638pentrua obtine256?

Dar dit diferentanumerelor929$i 391?

ffia)

I-a cenumdrtrebuiesi aduni467Dentrua obtineun


trumir cu lg0

mai mic decit 939?

b) Ce numir estecu 192mai mic decetdiferentanumerelorg65

si 2gl?

{ffNltticqoreazecu 284 diferen(anumerelor739 li l73. DiD rezultat ia


succesorullul 90.

r" magazin
vdndut528de
{{{tti
ti cu
-s-au s_auvendutcalculatoare
telerizoere,
Cateteleyizoare
la acelnragaiini

'Tudor"arprimi
d sorasa 95 de bile ar avea317,iar sora
tfi_|,::l
-la bile arc fiecare?
acestutaar rimenc cu l4g. Cele

ffiVeverila Rila si-aadurar326de nuci.


mAncat82,Cetenuci i-au rimas?

Ea i-d dat yecinei sale 152 a


ti

. .Trrr.

,r^

ll0!'articipdnd la un concurq,\tihaelal|
)la a acumulat
ec,,fr,rta,(=aadunar,
a smins)
cu lS,
hri
, .
maihrli-.
putine
puncre
decat
.{,d""d.,

i".;;;;;;;;l

;dff;i;iid;1.:"..ri

Flavia. Stiind ci Flavia ! acumulat519 pudcte,alltr cetepunctea adunat


Mihaela.

l{fcut"ot"u,l,
a)

431 672
2 5,1 3 8 5

510 640- 814 4 3 ' 7 ,


36 3_!_C.
142

276
9 4 8 87 1 xt5
98 169 188
676

10 6 3 0 1 - 9 t 1 , 308- 8 0 2
1 5 4 1 4 8 2 99

405 208
98 | 39

704
51()

603

906, 507419 r 8 8

]0 0 - 7 0 0 . 8 0 0 2 0 0 - 4 0 0 , 9 0 0."-5 0 0 , 600 - 800 4 0 0- 900


9 6 2E 7 0 4 3 8 s 493 6-l-c 1 0 4 251
t4 2 5 4 6 6 t9
b)
..
436-147=....... 700*222=....... 652-256=....... 934-856=...
80 0-12 3 = . . . . . 4 08-109=.......841-5 9 , 1 - . . , . , . .5 6 6 -3 ? 9 : . . . . . .
...... 4ow 25 6 = . . . . . . 103-597-. .....
940-246=...... 561-284=
137-218=....... 8 7 s - 2 8 8 = . . . . . .
26 1 - 85 = . . , . . . .
3 l Fl 2r=....... 501)-46 = . . . . . . 652-64=.......
711424=... . ...
c)
80s-259-357=.
123-i45-l89=.......
943-386-198=
471- 86-295=.

ffiCompleteazd:

De*clrqttr8 1 0
sd6-to;-l 472
Diferen{i I

531 600
296 3 1 5 554

245 907 463 846


88 698 276 67

338
169

ol t

,a.'P

/tru
ffiLu

c" nu-ir veiadiuga2,t7pentrua obtine73g?

l$Ce

numnra scizutAmaliadin 605,daci a obtinut396?

dinrre_c(.t-mai
marenumarpartbrmardin sZU,i cel
ifi11i_ot**r,q"
mar mare numir
de doud cifrc-

lllSu.u

a doui rumereeste421.Unuldin termeni este133. Care este

celilalt aermen?

t ll'Suma a 3 numereeste507.Sumaprirrelor doui esre329.Afli al treilea


termen.

lZ{au,nuu, nu.".*

",r"
375"Afli al treileanumir.

8t:. Primul [umir

este294, iar al doilea esr

t"-"..

l4PuTu a J numereelte600.primul numir este25l, iar al doileae cu 74


mai mic.Careestesl treileanumdr?

t#.i"*r;.',urm;ffll

Afl5 numerele,gtiind ci primul estecu 176


doileaestecu 488mai mic decet952.

necunoscutelor'
!tiindc5:
lfifAfli valoarea
d+b+c=1n0
a+D =531
b+c=442

3 nurn.reeste832 sumaprlmelordoutrnumereeste456,iar a
fllsur"
-iiiimelor "doui este665.Atld numerele.

sgEgletglelje:
C3gle4z;[$i-incercuie$te
A'l i

41,L

ffi #s.

800
900 i.l!&-

"&!rr

*"@e

Zq

incercuiettediferentelecorecte:
lfl)"ulrol"":u

GE

ffiEf".tu.r.

untrrile
cuJ ter

5ipuncX subrezultatul
core :
ffiCatcuteaze

l$NScrie
t 96

adunirilor!i sciderilordemaijos:
rezultatele

119+ t48+
t99
t9 7
l9 l

157+ 1 7 9 + t9 E+ i6 7 + 348+ 125+ l8E+


r 7 5 t97 r 68
5 94 7 9 0 5 8 6

189+ t5 7 r 1 9 7+ 18 9 + 1 8 6 + Z 9 l +
,9 9 t5 8
t 81 t5 2 ! 9 1 18 4

190+ 181+ t26+


199 t01 t,6a 1 1 3

t 61 - 7 0 0 - 1 2 4 - 1 0 0 - 137 - ,4 2 - t2 4 t9 5 t5 7 t84
88
! 83
54 t t
i0 0- i0 0 - t 1 8 | 91
t a1
t5J+

500- 1 8 3 69 lE 6

1 0 0 - | 1 0 - t5 9 - 605 - i06- 603- ) 00- r 0 5 45 t77


70
1 E r6 5 7 05 396 lE1

i 3 6 + ,rt+
669

tlq

113

155-

t2 9 + t8 8 + { 6E+
3 3 291 t91
{4
'2 85+ t2 6

149+

156

18 6 + , 1 1 + t 9 4 + tE 3+ 1 9 5 + 1 7 7 + 1 9 6+ 127+ 343+ 102+ 148+


l,l 6
tE 0 1 9 7 t6 4 r 5 8 t65
t3 5 1 9 9 t 2 1
i 46+
{35

l63 t
95

14 5

10 5- 1 0 0 - 7 0 8 -

!_!_!-

{0 0 -

i95+
336

i 7 9 + 1 3 7+ i4 9 +
172 l?5 124 154

178+ !94+
tot
t22

,6 7 - t0 7 - t0 E- 5 4 1 - | 4 1 - t00- t0689 t70


192 t67
109 280

r80

t5 1

168+ l0 l +
rs7 1 9 9

1 5 4 + 1 3 3 + 1 7 5 + t1 9 + 197 + ; 2 4 + 59,1+ t 0 2 + 158+


r46 188
t6 0 1 4 5 113 l 5J
t E 0 t7 7

\ 67+ t 8 9 +
134
185

35+

4 9 + ,62+ 189+ t5 7+ t42+ 135+ 134+ 114+


l8 t46
88 t7- l
8 t6s
1 3 6 ,49

! ? 8 + i 0 5 + i 9 9 + il7 + i 3 5 +
7 6 I7 | 1 7 9 179
9 t64

r08- t0 0 - ) 0 9 - 5 0 0 - )4 0 18?

ll

154

l5

167

i6E+ 790+ 582+ 548+


8 t85
140
t6l

105- )0 1- ,02 - ) 50- i00- ) 0713 t88


171 t8 5 194 t48

)0 0 - 1 0 2 - 907 - t99- t02- 100- 807tn


745
| 3 9 799 i94 i87

)0 7 - 3 0 0 - ) 0 0 19 165
546

t0 0 -

t 52- 1 0 0 4
t 45

7 0 0 - a 0 r - 16 1- /0 8- ) 28- t00- ] 0 0 66
189 1 5 9 t69 t58
19

Ita

125 -r

\11

culori. Calculeaziti incercuretrecu aceeariculoareoperafiile


{${*g;4
cu rezultateloIor.

{$$Con.u".

in p".echi! Urmirerte sdgetile$i calculeazi:

@'

** @ $

Vl./yj

@##@s
Y a ', s / 'g a

u# f f i su $

ffi

Completeazi
c"""u"it"Jo1Lrn"r"
"orespunzetoarer

t>

t4lfi,c,,,il;i:--a

modelul
dar)
Arlntdupd
{\cri{ii,,rari}siunrcrmen.

'l
:lr,-'.- ""'-

Yt.rB?

MJt,'

!
-'':,_
3
h",.lr;"

I
; :'" ,,. J
,. I
l #fJ.::.:,..,,,.
)
I sfJ::::.,,.,,,
;'$

,6 b 6 . 1

::l

F*
14:7

1 -_ r.o

..

op"r ':r!tacnt,('ltc
ffisur,tininze

i
1818
.

er7 - e e I
i .asa+tza
1
I

l'":l:t t

555
- 72L- 176
.6A(,- 13S
. r.99+356

rozultttul scrit d0asupr!:

II

4a4

. iI t .

- 4oa-l 4(t
-7OO- 2L6
- ao2- 32a

Or"l'

T ,Y

* s NO
\9
q f '.,.|.a ( ' }

a7t

6<11

|
-2 ss+3 5 6 |
.aog"'.ae2
.5s6- 4s |
I

j'lor oo

X.23{-758
29
-9oO 29
-gao-

f-ooo
- a8a-|.aaz
- aoa-|.1az
'

AA+8a2

:N

t { o lo

'^

o d56
N...

746i
- 664+
-aOO- 93O-

-72
64
f,,82t

f,$oo,u*u

stelutele:
,"uu".iledemaijos9i inlocuie$te

.;solr |-J;lc

f +z!1" l-n1l-

Is.il* Gzl*

!g_ ig_ is_ -ei -Lg_-gt


ltl u1J u3 tjJ
L::J t-i-J
i*E*E= @*E* FI-g*

EE

E- F

EE

@* @ * E- E *

E*E*

ffiffi rgffi Effi


1.11l * 111iru

170*lHr 170_l

ir . r l

1.88I

l r _ 8I

-44

E_J t*J

-:

i *01 in
:

l-8 8I

i 0t is E

l? 0 ln r

g148
-=;- I

l48i

rj:J UiJ

ti-J UJ

i\*7 1 . l t E i:<7 l _ lG

i 4 *2l' r r i4
\d _ 2lcr

l.:]J r{
lg -tg
t'::J tsj
..lgj lsJ
aPoiI erifica:
-

fl{tEfectueazE.
-llo- t,to-

l7 *0 lt;

34?'28s=

683 t45=

\:'

r-sj lgl
tj*J uJ
667-283-

162- ........=405

62734e=U3J
352+ . . . . . . - = 5 0 0

-139=?61

{re

..=654
803- ......

a*264=389

153+ d:.101

b+435=721

946- c=648

e-365=355

f+,139=810

teazi tabelele:
195+265-J76=

510

298

t67

690

716

635
554
389

l/6

850
126

538
641

85
t96

408

314
298

l44verinclaaca
suntaaevl
rateegalit{tile:

f$Cu

395+t67=728*166

842-355=58,rI 3I

683-294=196+293

924-352=646-328

266+657=3761540

489+253=92+-I82

catestemai marc942dec6tliccaredintre numerele:460,


54.351.g29?

f{ft"r"-n"

t""Ouie
aaaug"t
tare:, p"r,t ru a obtine945?

t{ft-u

"e

n"rnlr n"i adirga 264,peltru a obtine357?


426?
scideape 485' pentru a obtine diferenfa(=ezuttard)

l$Oin

." rrornl.

l{$c"

nume.r"i.cidea din 508'pentrua obline241?

ffiC"

nu*e, trebuiesI scazidin sumanumerelor624 li 178,pentrua

ffiLo

dif"r"ntunomerelor452!i l69 ada{rgisumalor'

"ei

obtinc difernta lor:'

ffiDin

83Eti 469'
,ut" oulrl.relor671ti 29scadediferentanumerelor

ldtCu

cat estemai mtre sumanumerelor586 ri 3r9 dectt diferenta

numerelor461ti 253?

t{ftHlf:l:t

62eii 18s'iar la rezult'tadaugi


cus4?sumanumerelor

ffiMire$te

diferentarumerelor.360
qi 185cu predecesorul
lui 590.

uou"*r
u,"""ra
lffli_-:l.lt:1"r",*,,n,,,0,
Uunr,
tar otn rezu|l0tutohlinut scadepe cel mai marc
""r""",".,ro
Iumir
de J cifre cu ruma
cifrelor c-

rfiffi;:llilr-em

dNci
sc{zand
sardit,
dinel36s,
spoiadtrueetrd
r38,

gana"r.l! un numtrr,scaddin el 254.adauptn f.7nt,qrtrr .^..


37t,apoi
rcad437,i obfins03.ra cenumirnl:ljt"'u11,i1""*la rezultat

ffiltIe

rittotece avea35sdecirti cu poerii. Acum are


Sl0. CAfecirti cu
poeziis-aucumpir.at?

{f$o

tttfl^^,

alruLare margelea avut Ali[a. daci i_adiruit prieteneisale3g i_au


mai
,i
rtmas 145?

XiF

161,"" .r magazinalimentars'auadus200de franzele.Cetes-ru vandut


dimineata,dacl dupi-masamli erau 23?

(=traiesc)
tigri sl t"i.uzsinut
din jugli vie(uiesc
lfflin,.-o rezervatie

tigri, iar 165nu suntlei. Caf lei si cafi tigri vieluiescitr acearezervatie?

mul$'
{$$un pui de btleni s inghitit 243de petti, iar belena,cu 449mal
Cali pe$tiau inghilit in total?

ladi s-au aranjat 305 portocale,iar


I${in,.-"
suntin celedoui lizi?
cite oortocale

in alta cu 127 mai puline'

r$"ffi
"
i'LiliJl,:liT:"1::'.:
u:ffi *:"*m,i.,,il*ii;

decet
$terana
tff :;t1:;.':;.:"1#;:'J""Jiut::'1
#aijutine'en'rere

ffiUn

poitaga impirlit intr-o zi 273descrisori,a douazi cu 19

iar a treia zi 168.CAtescrisoria impdrtit potta9ul,in total?

lSJa o bruteries-auprodusin 3 zile984dep6ini.in primazi s-auprodus


,186depAini,iar in a douazi, cu l9i maipufine.Cetepeinis_auprodus
in
a treiazi?

l{riyrn ooue cur sunt ll.i. respectiv124de bomboate.Marcu a mancat9


bomboanedin prima cutie gi 6 din a doua cutie.Catebomboaneau rimrs
in celedoui cutii, in total?

tren,s-au-urcar
502citatori.La prima staliecolroari47 de
lz0il":r:
calilorili urci 19.C6(icalitoriruDtacumin rren?

ttt t

rezotvaf6t0 probleme.priml|l I rezolyat 214, al


af .grrcr crerl
doilea
.au
lvd. tar at trcilea.
restul.Celc problemea rezolvalal treileaeter?

tu"unlo de vari, 3 prieteDeau citit povetti.Clara a citit 128de


lllin
paginirLoredanacu 27 mai multe,iar Doina cu 49 mai pufine decAt
Cetepaginiau citit in total?
Loredana.

magazins-auadus20?cimiSi pentrufemei'cu 58 mai putine


lf$U
--iimigi un
pentrucopii,iar cimtrti pentrubirbafi cat numirul celorpentru
femeiti copiila un loc.Catecimili pentrubirbafi s-auadus?

l7tr,saa^ a citil o cartede 250de pagini,in primazi a citir67 de tagini'


-'"f,ic! cu 45 mrl multedetit in !r douazi, iar restulin a tteia zi' Cete
paginia citit Adelain a treia zi?

a-II-a
ctasetora ltl-a au plmtrt 215puieti de bradrotevii.claselor
[f$nteuii
--cJ 7o mai putini,iar cei din claselca l\'-a cu 28 mai putini decit cei din
claselea II-a si a III-a ta un loc. Cifi puie.tiau plantat elevii,in total?

t-tl

3 camioanes-au inclrcat 980 de saci cu ciment. in primele doua


lr0ln
camioane
s-auincircat 691de saci.iar in al lreileacamioncu 45 de sacl
mai mult decitin al doilea.Cete ci4i s-auincircat in Drimul camion?

a-parcursin prima zi 345km, iar in a douazi cu 97 km


I,OUn motociclist
mar puJtn.depi$indesrfelcu 162km jumetareadrumului.
Ciii kilometri
are dc parcu15molocicli\tul.
in total?

prollemEa i schemade maijos, apoi scrierezolvarea.


lf$Compuneo

F,l2i_-_--"r

t------------+J4

F-------r---l!4-r

de mai jos' Rezolviaceasttr


lfl)nt.oroiur,u o problemrdupi expresia
expresle,
478+(478-289)=?

Afltrtermenulnecunoscut:
f!
l,- 239+108=5tl
452+*-347=274

Y2 Calculeaztdiferenfadintre cel mai mare si cel mai mic oum:lr scris


cu 3 cifre:
a) imprre, diferite;
lr) pare,diferite.
ldentificn (:ari. easelte)
acelenunrerenaturale care adunatecu S97
If,
dau cel mult 602.

Un melclrea si iasi ditltr-o fintini adalci de 36 metri. Ziua urci g


!!
m, iar noapteaaluneci inapoi 3 m. in cite zile va reufi si iasl melcul din
aceafantana?

j[-! Horaliu are 12?de betipare. Frrtele


sdu rupe 2 beliroarein cete3.
Catesuntacum?

808*199=..
. .... . .
7 8 0 + 1 2 0 = . ......
..
707-546=.

cifrele liDsi:

Comoleteazi
r--_----'--_]rls*8+
||
lllo.+
ll<*
tt*q7
t:

l*76

718"89

lle . 3

3 Afli numlrul uecunoscut:


115,

d=824

b -117 =

83G
*5*
2*5

622-

c= 333

t
urmitoare:
expresiilor
{ Afltrvaloarea
(
2
12
+
1 0 0 0 -(805- 167) + ( 243+ 258) :
(9r 4+ 6 )- 2 0 87 9 )=

$ Calculeazivaloareanumerelorrr,, !i c. ttiind c!:


= 4 0 0 . . . . . . ..............
a+b
6 + c = 4 9 0 . . . . . ................

mai marerasturnatulnumirului 248decatsumavecinilor


6 Cu
"et "rt"
numirului 308?

] veverila Ron[i are 315 aluoe, iar Rila are cu ?5 mti puline decat
Alunita.ialculeazi tu ceteau impreuni' ttii[d ci Alunita are 203'

*
I,'

1[Pitratul
Z\umeroteazi
zi-le diferit.

are ... ...laruriegale$i

pitratele de maijos in 0rdine crescAtoa


T

lnl__ll

De\enca,.6
Siru 3 pdtratede la ercrcitiul prccedent.

,1[Scrie pe linie punctati doar numerelecareindici pitratele:

UL-JnrOAI\OnCU-l__]?
2

34

$Construielte un pltrat
cu laturade 2 cm li unul
cu latura de I cm.

78

l0

l1

12 13 14 15

(i

a) DescopericAtepitr.te seafli ln desenele


de mei jos:

t-T-l t\t-t rl-n F

Frrn rTl"l

t]t ES nH H-t !JHJ_l


b) Ai 17 betlqoare.Care este[umirul marim de pitrate pe carele poli
coNtrui?

a,

/f, Desenaziun pitrat MNOP,


apoi uneptevArfurileopuse.

ff)Care

S$ construiegteun pdtrat din I

beti$oare. Cate beti$oare va


contineIiecarelaturtr?

esteaiferentadintremirimealaturilorvecinealeunuipitrat?

corcspun.dtoare:
4 4 s".i" p" pat.otenumerele

TmgNTrlr:TTtrTIt]
{!Un

pitrat are latura de 138m. Afli sumalungimilor laturilor lui,

ffi

Dreptunghiul
are

cetedoui.

egale,doui

{4con"t.ui"9t" doui pitrate lipite unul de altul.


Ce

lbrmt ai obfidut?

{J5

Orneazn(=decorcaz.)
obiectelede mai jos, cu mici dreptunghiuri:

ffl

careestenumlrutmaxim de dreptunghiuri care sepot realiza

15 befig0are?
f:

{/

{8

nescopericatedreptunghiurisunrin desenele
de maijosi

Reatizeaze
desenenumai din dreprurghiuri.
Modek

r11

folosind

--*

'"'"rnsr_l+n#n

p tunghiurinumerele
corespunzitoare:

481

-Jt

r1791
l;-2i:_

-215tr
-zri+r

<.-tll

*tr0tl

r--]081
+1081.
+2501

rcl---ld--_l

oin iuma numerelorscrisepe dreptunghiuridiferenlanumerelor

.;xonAF,l@D>.

!()Scaae

6 i r:
de mai jos in doud.lrei. respecli\parrupirli
Zf impartedreptunghiurile
egal,apot colorearr-le dllertt.

.'..'']..'-..].

doar pe celecare pot fi


rariantelede mai jos' incercuiegte-le
ff|nin,r"
laturilorunui dreptunghi:
mArsurile

*47,28,4't,29;

*20, 30,40,20;
*110,50,110,50;
*175,r75,35,175;

*90, 160,90,160;

120.
&120,180,180,

ar90 m, iat altaestecu 110m mai lung''


2Eo lu,,,.eu unui drePtutrghi
Determinisumalungimilortuturorlaturilordreptunghiului'

Triunghiulare f\-raturi

,1

r.itoguur \25

5i l-\'..irfuri.

doartriunghiurile:
cuqalbrn
cotoreazi

\uoAE-,x.o()4DoAv
2[iCe

deosebirielisti intrc triunghi ii dreptunghi?

!,fconstruierte3

triunghiuri de diferite
dimensiuni(mic, mijlociu,
mare),rpoi coloreazi-l.

in doui triunghiuri. Cite posibi[tnF eristi?


ldlimparte ur dreptunghi
cAteun triunghipe fiecarelaturi a dreptunghiutui,
!!$l.e_seneaze
respectiv
a pitratului.

El0construieste

un

briduf ti o lloare doar


din triunghiuri.

${euoi"u are o gridiui X tusum"d" fo.,,.u unui triunghi. Care din


formeledemaijos corespund
gr;dinii bunicii?

O5ZOOIilDXVEC
I
a)
Dt c) d)
e)
D

g)

h)

....,.,..,...,,..

S1o.

befi$oare
ai neroiepe

"e," Dardoua
triunghi'ri?
t"iurgl,tu.i
riflllulJ"f::il;ft

$$Cite

triunghiurisuntin urmtrtoarele
desene?

ir

jt

-ki

triunshi?
Dar3

ur:n:o:'l:''li"1*::
E4^STJr'iror raturiro:
5? I

ffirecizeazi

mPlg:

--------

ceformi are fiecire fali notatl curpe desenelede


t=rnone)

r;1t
4
I
l)
| t./

t)

E]
[f,
r-3i
L)-I-{J

',\

,,+)
\.

-;-11

3laturi,liecareavendlungimeade l8
fflVecinul lui Dariusareo curtecu
metri.Cef metriaregardulca.eimprejmuieltecurtea?

Cercul are formi


Descoper!, numiri, apoi coloreazi doar cercurile din

bEWffi
*;:;;ff#,t*'r

4f

ru tu^u numerelorscrisePgjercurile

mari adaugi

numcrelorscrisepe cercurilcmi(

aleargiin jurul unui teren in lormi de cerc, lmprejmuit


"opit
(-inconjurar)
cu o pa[gliei lungi de 280metri. $tiind ci el face3 tururi, alli
ce distanti a parcurs.

dllun

4fl$\umarl

biletei-in
interiorut-t
cutieifri"J. p"

s {-$ffi
ffc"*.",u
Dar

din
".t=-" "**.i*-.

dd-t&*is/i

f""rn"ieptaieain inreriorut
dreprunghiului:

din exteriorulcerculuimarc?

An

\7uo@tr
45o"."

exterioruldrept

in inreriorul triunghiului ii un pitrat in

Scrie literele din ilteriorul cercului, apoi pe cele


din interiorul
iorul ambelor
forme.
d r e p tun g h iu lui.Observ5, apoi scrie
ti literele dil
I

;tTq

amb

f:

m
\'

')/

df

cer"qt" suma numerelordin itrteriorul.

apoi

din exteriorul

triungtiului,Compari rezult
967
269

48 cul"ul"uri ,umarumerelorcaresealli
in exteriorul cercului alar in interiorul
oitratului.
17

cu 23
"iieriorullui
priolr-oerpresie.)
mai mulle. Cat arioanesunt io total? fRerolvn

d$in

$l$

iarin
sunltg auioane.
iot".io.ulunuiaeroport

t neSteformelespatiale(-{orpurite

-,ffiffi

Stlasts'l

';it

otini"o"la forma
"et"

MA

ffi

spa$ali la denuEirea corecti:

$!,f.""ir"uzl

denumirea ficirei forme plane marcate cu x pe

urmitoarele corpuri:
A
..

t. . . ,. , . _, , . , , .. ...

/.. . , . . . , . . . . , , _. . . , .

/.. . ,.. , , , . . , ,. , . . . . .

rf,\!!Precizeaztr
cc formtrspatialiseobtioedactric lipescdoui cuburiegale.
f:

&fiobseni cuatenti

scrieceformespalialeurmeazlin sirul urmitor:

&trffi WT

$l$ompleteazntobelulcu numirul deformespa{ialc(corpurigcomatricc)

ffiffiffi'
FF] HEW
Cub

Cuboid

Cilindru

Con

Sferi

ffi

$@,-Coloreazlcu galbenceledoui cuburicarear trebui mutateIn orimul


desenpcrtruagbJinc
construclia
din al doilcadcsen.

57^'

e plare, apoi completea-ze


tatit

l
Numir

{EilF

[]
-

$l$D","n"u,i,

a)un cerc;
pitrat
itr
b)un
interiorul cercului;
in
r)!n
triunghi
interiorul pitratului;
d)un dreptunghi in
exteriorulcercului;

triunghiului;
W, iT:";,. **"o,oor" .uY"ret"diointeriorul

numereledin interiorul pltratului;


b) in ordinedescrescitoare
c) itr ordin crescitoarenume.elecareaparlin lmbelor forme plane.

?fls

mw!

s0?
cnD \E\gm

c ) . . ..

(ff)Cauti,,intrusul" ti incereuie$te-l:

trfin

regula,apgi continui tirurile cu catedoudforme phne'


escopertr

otrtraotrtr

AV><VAAV
Z\.I\Z\

\z\./<>\

AtrAtrtrAtrI]tr4trtrtr
[troutrtrofltrtruo .

@!S".i" it interiorul pitratului cel mri mic si cel mai mare numir de 3
cifre, iar in exteriorulsdu5 numereconsecutjye
pare formatedin SZU.

completeazi ;iragul cu 16 piese, Ce formi la avea a


6$Uato*
treisprezecea
piesi? Dar a circisprezecea?

cu aten{iefigura urmitoare, apoi precizeaziicetelbrme plane


64ftObservi
-eiiste i
l<------t------r--zr
P d t r a t e.:......
- Drptunghiurii.......
- Triunghiuri:... ...

@$Construiegte un pitrat, apoi caft un


triunghi pe fiecarelaturi a pitratului,

66Un petrat are latura cu 7 cm mai mare decetcel mai mare numir
nat{ral dedoui cifre,Calculeazisumalungimilorlaturilorpntratului

tdD

Ol' Un.triunghiare laruritede 98, 115,respectivtS6 cm. Determini(=ana)


sumalungimilor laturilor sale.

S$Un triunghl are doui laturi de t9, respectiv35 m. Arli lulgirnea celei
de,a treia laturi, daci sumatuturor laturilor triunghiului
estegd m.

(fl$Un triungli arc sumalungimilorlaturilorde 90 m. Sriindca toale


-Eturile luisuntegale.
laturi.
aro singura
afl, celungime

mare'
f,@Un ar"ptungtriate litimea de 112m, iar lungimeacu 48 m mai
Atli lungimeatuturorlaturiloraceluidreptunghi.

maijos:
laturilorterenuluidesenat
f,jlCatcuteoze su.a lungimilortuturor

79[nuue furnici au lnconiurato fAntanirotundl. Au pornit din acelagi


" ffict, mergind in seniuri contrare.s-au ?ntalnit duptr ce prima
pur.or."r.216cm.adicl cu t6 cm mri mult decera doua'}qPEE{a
(/-*parcursldeambelefurnici(- in totrl).

\><l

f,$Cu."fiu

a desenatp-fiecarefati a ulrui cub cate6 floricele'Cete

floricelea desenatin total?

f,dObservncuatenlie,

rispunde la cerinte.

Blc
I

3
4

a) Ce forme spatialesegisescpe linia 4?


b) Dar pe colornaB?
c) Ce lbrmi ipatiall seafli pe linia 2, coloanaC?
d) Dsr pe linia3, coloana
D?
r: ,. . , . . . . , , . . . , . .
e) IndicAforma spaliali situati pe linia 4, coloanaE.
f) Ce forme spatitle segisescpe linia 2?
g) Dar pe coloana I?

-I-! Un t""un in formi de pitrat cu latura de 92 m


trebuieinco[jurat cu 4 rAnduri dc sirmi, poarta fiind
confectionati din lemn. $tiind cii poarE are 4
m
tungime,a{l; oaf metri de sarmi sunt decesari.

Un dreptunghiar lungimeade 16 m. Stabilettecat misoari li$mea,


$tiindci sumalungimilortuturor latudlor dreptunghiuluiesteegali tu 52m.

tr-t ( ite triunghiurisuntin imagini?


-daor tn aghi,ti nti.i din p lnta imagit?:
lodte tritutghi!rile

din ituagihea a doLn:

14 Cat" cubulele mici compun fiecare constructie?Dar in total cAte


cubuletes-aufolosit?

Une$e prin cite o lirie oricar dintre punctele


Xl
vecinedin figura aliturati. Cetefiiunghiuri tc oblitr' in
total?

HV

fLO Numiri eorpurile geomelricedin cele 3 figuri care urmeazS,apoi


completeazi

Liniile verticale de mai jos

au aceealilungim?
Nlisoari!
Carteaestedeschisisprenoi?

Liniile verticalesunt dreptesau


curb?Verifici!

Cercurildin mijloc sunl de aceca$imArime:


Liniile orizontalesunl drepte\au curbe,j

Vrifici!

ffiu*

rriit

IOc: Construiegteforme dupi modelelde mal jos' pggglgaElLE9i


Caro?
obdnutesuntcunoscute'
liplte-le.Doui dlntrecorpurilegeometriee

l)ecupeaz.i $i asambleaziformelede pe,erso:

db
d lry6tf50

Misoari cu palma:
&lungimea
bincli;

a)
b) lilimea u$ii;
c) inillimea coleguluide banci.

carepropozitiisunt aderdrate(A) ti caresunt false(F):


2 Precizeazi
> B.ncs estemai lungi decetcreionul.
(...... .)

( ... . .. . . t
> lladiera estmai scurtl decetstiloul,
(. .....r
> Tu ai peste2 m lniltime.
> Cu metrulsepoatemlsura lungimenghetclor.(. ....)
r

\lrlrualul estem|i lar decit crierut.

(........)

>
>
>
i
>
>
>

estemaiingustdecetpanglica.
Cearceaful
Punteaestel|railsti decAtPodul'
Acul estemai subtiredecetbetigorul'
Beti$orulestemai grosdecetbutteanul.
Bloculestemaiinalt decateopaculUn caietare 16 m lililne.
() uii poatcaveaI m lilime.

(.......)
(........,
l...... ,

( .. .)
(.......)
(.... .. )
(.... ...,

pot Ii misurate cu metrul.


$! ircercuieqteobiectelccare

&

fr Calculeazd:
7 9m + 6 5m =. .... ..
136m f2 4 8m -...... .
5 42m+3 8 9 m - ...-...
m =.......
6 57m +1 2 ,1

9 1m - 3 6m=.... . .
2 0 3 m- 5 5 m-.......
4 8 6m -1 2 ?m=........
8 3 4m-5 9 6 m-.. .....

138m +565m=.... .
600m- 213m=.......
485m1367m =..- ..
8' ll m - 259 m=. .....

$ Calcuteaziapoicompari rozultateleobtinute:
5 1 2 m+ 298mn961 m- l?2m
m.fl 1 5 m
7r t . -u a q
-E:O?

24 5 m + 3 6 6 m E1 8 4 m+4 2 7 m

813m -42s rt|fl?06 m -418m

@ Ce estemai lung: I m de ati sau I m de arfalt?

r: .,,.,,,.,.,..,_..,,.,..

ctn La un magazin!-au adusJ67m de stol.?i


maroti cu 148m mai putini
stoftrneagri.Ce0 metri de stofi s-auadusin total?
Scrierezolvarea
sub
formaunui exercifiu(uneicxpresii),

constructor
trebuisi realizeze
6 ziduri a cale 2 m liecare. A
terminatdeja doui ziduri. Cefi meri mal are de construit?

8Un

FT

E,/ Dintr-o bucari de tltbn s-au vendut 40 m gi au rtrmssatitia mcrri cit

dublulcantirifiivindute,Afli citi mctria avutlntrergabucadilii;;l'

{@Ca1i tnet.l trebuiesi parcurgiFtaviapenrrua a,iurgela $oati?

jlilnu"a seintoarce
acasa
pun drum mai $curtcu 342 m, ce distanftr
parcurgela intoarcere?

r6 i
Oana are o panglici care misoari 16 m. Taie io liecare zi cate 4 m. In a
ffi
cAta7i \ a tEia ultima bucattr(- \a fsceultimtilietura)?

{S

un ,"""n de sport are lungimeade 128 m !i lilimea cu 49 m mti micE.


Pentru imprejmuirea lui s-au cumpirar 500 m de garaldin plasi. Ceti
metri de plasi vor rimene dt|pi impreimuireateretrului?

niot.-un balot de 15{ m de mitase s-au folosit 48 m pentru


ffi,
-Jnfecrionarea unor fu\le, cu 19 m mai mult peotru ob(inereaunor
cimisi, iar din restul s-auprodusrochii. Ce$ mtri de mitase s-aufolosit
pentru confectioEarea
rochiilor?

d$oin,.-o
tiietu

ffl

bucati de tnor de 10 m s-autdiat 5 buci$ a cete2 m' cete


s-auflcut?

O"-" tungutuneialeis-auplantat8 tufedetrandafiri,la distantade4 m


una de alt!. Ce lufigimeare aleeal

\,

$ireturi'Prima obline4 )ireturi din


4T ro"u muncitoareconfectioneaz:i
-fr""ur" tn"tru de snur, iar a doua ob$ne cete 3 lireturi dintr-u[ metru'

$tiirrd cd liecare muncitoareare cete 3 m de tnur, afli cete iireturi se


obtin $i cetetiieturi facefiecare.

{&"^puneo problemi dupi figura urmdtoare:

----iF

r-ft

calculeazi:
fLU DacdI lirru. 4 pNhare,
paharei

3l=

............ pahffe;

pahar e;
'.. . ...........
. . . p a h a re i
S pa h a r e= ... -... litril
1 2 pa h a r e= ......... litri;

16pahare=
20 pabare=

dry
litri;
litri.

2p 3.1. q*1-3"ticti de| | seumptudouisricledejum {te detitru,aflil


D o u i s t i c l e d el i rru =..............................sticledejum itater telitr u;
Patru sticlede litru =
Cincisticlede litru =

..... .... sticledc jumitate de litru;


.........sticledejumitatede litru.

r3r.lt _-- .
z'I Alta termenutnecunoscu{:

- 1 q 2t-.... . . r= 21s r
. .. . . t r 4691= 8001
591| + . . .. . .1 = 7 0 2I
. . . . . .l - 1 5 1I = 7 5 9 1

2llc.irtiu,,

5 0 0 1- ......1=1161
......t+32?l=9501
8 2 1I - ...,..1= 3051
......l + 1261= 6521

a umplutpe iumitate cu sucde strugurialouivasede forma

diferiti t've:i i agi ed), care au liecare capacltatea de 2 \Precizeazi


care din cele doui vasese afld mai mult lichid.

in

Dinu foloselteo
2EPentru a umple cu api un butoi cu capacitateade 601,
gileati de 10 t' Categileti va turna in butoi, ir total?
50 l'
a tutnal 3? I de suc de rosii intr-un vas cu capacitetea.de
!&,gunl""
-&fi
vasul?
a
umple
puni
pentru
[tri d" sucde rosii va trebui sI mai

!$tu
Tai

!i cu 2? I
un magazins-au\indut intr-o zi l16l de sucde portocale
pulinsuc'deperc.Cafi litri de strcde fru(tc s-aurindul' in total?

dr 16l'-dar
aitpun" ae 3 lasepertru a umpleun bidoncu capacitatea
26$"io
-riu
dc l' 2'
au
capacit5lile
p."" qtiecum si procedeze.
$tiind ci cele3 \'ase
misurntori)
.e"p""tio 3 litl olut-o tu si umplemai utor bidonul (dincetmti puFne

galetia c6tc 5 litri de.laptefiecare'S-au


27 O" ,r 4 laci s-auDbtinut5
iindut lg litri de lapreCeli litride laptcau mai rama\?

!$Un gran a ollirut 150I devin, pecarel-a pusin doui darnigene


de50,
respctiv60 I $i in sticlede cAteI litri tiecari.Ca6 fitri de vin a pusin
sticle?

s-aupus910tde api. in primetebutorics-aupus636ld.


flpin.3 b.uroaic
llpa,rar ln utrimete
dou5.6-30
lde ap5,ceti litri de apaseafli iu fiecare
butoi?

s-auatlus324| debenzini,
$lpl,a o benzinlrie
i".

paoehffi-"

adus,motodni. prim. jumtrtatede ori s-auvandut


".rtut
96 f a. Onndolq,
.in
i37 | de motorind.
iar in ! douajum:iratrde
s_uul'anaJlJ-i-a'e
"re
brenzrni
si 931demororina.
Cdtilitri debenzini$i
citi litri demoloriniau

{ri,3
IE(F{
moeoed0usfel50

Etce."qt"

cantitilile cu 2s kg mai mici decit: 100kg' 230 kg, 425 kg,

672kg, 803kg qi920kg.

E2lnl

r".*"n,rt necunoscut:

39 7k g + . . k g = 6 0 0 kg
..., . .k g + 5 6 7k g = 8 2r kg
?15k g-.. . . . k g = 2 8 6 kg
... . kg - 436kg = I45 kg

$$Ce

9 0 2k 9- ......kg= 63kc
......kg + 284kg - 540kg
5 7 4 k g+ ... .. kg=802 kg
..,.. . kg - 378kg = 387kg

ertemai greu: I kg de aur sau I kg de Yati?

84*";";;u,

di F

X-'L---"

*--_-

de la supermarket5 kg de cartoli, I kg de morcoai'


ii5 M"-o
"
"u-pirat
-i1kg de ro'ii, 2 kg de pelte ;i 3 kg de ariiei.cete kg centiresclegumele?

..'. ..ffi
.',.-'
....'''.'''.'..',''..''

f"r*i". a lindut l. piatn 147 kg de vinete'Daci i-a rimas o


ffiUn
-"iotitut" de \ineteegalecu ceavenduti,cetekilogramede vifletea avut
fermierul.in total?

Al
A

nl

ID

putin' se
.?7 in,r-o ladi erau 80 kg de castraYeu,iar in alta, cu 4 kg mai
sunl
de
caslr!\eti
kg
-fun din primaladirin a doua5 kg decarlrale{i Cite
acumin fiecareladi?

$$lop-l- "" s-aupus 14 kg $i s-ar luat t2 kg d crrtoli, ln


rnmas20 kg.Cetekg decartofiau fostla incepiut
in acelsac?

Arda, daci estecu 3 kg mai uroarAdecetn ne,iar


$$Cate kgcantereqte
eusuntcu .f kg maigreudecit Silviu,careare 15kg?

4p9,3,1,,u cu struguricentirert Lg.Lndiiagoatecenrdretle


2 kts.
Cile kilograme
cAnrEresc
srruguriidintr_i teaitel

Dar din 3 lidite identice?


Dar din 5 lndite?
tn

cum_pdrat,80.Lg
de tegume.
Jumrrate
din intreaga
cantirate
tl_9
ll:T, ceapl cu
suJrtcartofi.
14 kg mai pu1in.iar restul sunt;;;;;:'A;;
Kriograme
oe morcovia cumparat[amilia?

{zlcantitatea de zahlr $andutide un magazinin 3 zile estede 900kg. in


primazi s-auvAndut435kg, iar restulin a doua;i ln a treiazi. $tlindci in
a trcia zi s-auvandutcu 68 kg mai pulin decatin primazi. afli cAtekg de
zahir s-auvendutin a douazi'

,{,$ltcltuiuqt" o problemi caresl serezolveprin expresia:


tS kg+(15kg +2?kg)- 8kg= ?

-!F---lF.-

{,l|f,Completeazi enunturilcurmdtoare:
.. . ... .. m inute'
tnt r-oo r i s u n t . . . . .
minuie'
in 3 orsunt. .
........ .... minute'
i nt r-oo r i ! i j u m i t r te su n t ..
. '. .. " minute'
.
tntr-oortrti un sfertsunt
secunde*.
.... .-...-............
in dou t rm i n u t es u nt
.--.. - - ..... or e.
tn t r-oz i s u n t
O jumatatede zi are
- . ore.
..-.......or e,
i n 3 z il es u n t
.
. zile.
,l{lde orc formeazl--....., ..
zile'
intr-o siplimeni sunt . ...
.--J..J.+,2-

l.'i
- --q'lJi^fF

intr-o siptimini sunt


in 3 siptirrAni sunt

zile de $coald.
zile.
14 zile forlneazi
siptimeni.
intr-o tuni pot fi
..- .......sa u..- .........
zile.
'
Intr-unan sunt
.. .. . .. luni,
36 de luni formeazl
luni.
Intr-utr atr $i 8 luni sunt
luni.
intr-un an sunt
zile*,
intr-uIl an bisectsunt
zile*
ompleteazAtabclele:

Dimineata
(4T,1\
ora 3
ora 5

ora 6
ora I
ora l0
or' ll

4&are

DupA-masa
(seara)(Prt4
ora
ora .

Dimireata
Ui\tt
ora .
ota .

Dupd-masa
(seara) (P,1./)
ora 13
ora 15

ofa _

ota .

ora 16

o ra ,

ora .
or a.
ora .

ora 18
ora 20
or ^21

ora .

ora .

luni aleanutuiau 30 dczil?

Dar 3l de zile?

Celuni a anuluinu ai scris? .. . . .. .. . . . . . ...


'E
{ll

Prietenelemeleau urnlitoarele datede naslerc:

(Nanr)i
n15.06,2003

(Dana);
n 8.08.2003

(Am);
n 16.0s.2003
Caree ceamai tAriri (maimici)?

(Ira)l
n 6,06.2004

n 6.06.2002
ici;;);

n I s.os.zoo+
ir"our.

Care e ceamai in varsti?


Scrienumelelor, in ordineacrscitoqrea iarstei.

ompleteazilabelul de mai ios $i firaztrorelepe ceaturil

ACUM

Cu o ori mai deYreme

O ori mai tarziu

ora..
Dra8
ti 15

nrafi E
$iJ0 \r.{0 1 4. .

] r4 . .

)
/

ra . .

_r,'

>\
,r\
"r- al

ora... (r

v/
\

"

- r,/

l'1," {:)

orl 16
tl l0

ora..

or a..

or a . .

ora l0
llun
sfert

oti,.

or!,.

ora.,

ora l0

o ra . .

ora ll
ti 40

ora..

or a...

or.a..

ora.,

ora 23 $i
un slert

ora..

ora.,

or ! l l

9t
jumltotc
ora".

ofa 24
taltr

un sfert

dl$tsene,

apoicompleteazi
spafiileplnct.tel

@ml @ @@
r) Fiildci azi esteluni, ieri a fost
b) Daci azi estemarli, alaltiieri a fosl
c) Fiildci azi estemiercuri, meineya li
d) Daci rzi cstejoi, poimiinc va fi

e) Fiindci maineva fi sembitd,ieri a fost


D Daci meineva fi vineri, alaltiieri a fost
g) Fiindcepoimeinevs fi joi, ieri a fosl
h) Daci poimeineva fi miercuri,alaltiieri a fost
i) Fiitrdci alaltiieri a fostduminici, maineva fi
j) Daci alaltileri I fost marti, poimeineva
fi
k)Fiindci ieri a fost tuni, meineI,a fi
l) Daci ieri a lost durninici, poimiine va fi .
@ltffrei colegeau imptinil8 ani.Calcuteari:
a) Cag |ni au impreuni?
b) Citi ani areauimpreuli anul trccut?
c) Care Ia fi ruma rjlr\telor lor pesteJ ani?

${cand .-u ni*"rrt sorasa,RadaaveaJ ani. Acum. ea are g ani.


a) Ce versteau acum,imDreuni?
b) Ce versti vor aveapeste3 ani, impreunA?

$!Un

t""n t.uu"".eazi Europain 3 zile,i 8 ore.Cete


oredureazicilitoria?

Dar dus-inrors?

la
CmputseptlrDinii,Nlihaelaseculcl la ora 2l (seara)ti setrezeste
ffiin
- o;a 7
La sfiirtitulsiptimerii seculci la ora 22Sisetrezettela
{dimineala).
ora 9.
a) Ceteore doarmeea(din cele24 alezilei)ln timpul siptimanii?
b) Dar la sfer$itulsiptimanii?

Snndel,elel in clasaa II-a, ti-s sdrbdtorit pentru a doua oari in


${Ieri,
viati ziua sade nattere.
Cend s-aniscut el? (ziuasi lura)
Ce varstdare Sindel?
Ce dat{ e azi?(ziuasi luna)
av
S[Am

pl"cat la mare in 9 auqust $i am stai doui siPlimeni' In ce zi

ne-amintors?

- _
-ui'
are 60 de ani, iar bunica.56' Care era diferenladintre varstele
$(f,Bunicul
lor, aculn6 ani?

$f,nt."

tu scoalila ora 7 ti 35 minute$ sjurg la 750'cat fimp dureaztr

drumulmeusprelcoald?

$l$Flmul

cat dureazi filmul?


incepela ora l1a5pi seslirgelte la ora 1250,

StDAuto"rrut u pornitla ora 8r5dio fala$coliiti a aiunsla primulobictiv


dupl 30de minute.La ceori s-aticut Primulpopas?
al excursiei

(pAvionul

a aterizatla ora 2010,


dupa un zbor de o ori si 15 minute.La ce

ori decolase?

ornS uni, iar fratelemeu are 36 de luni. calculeazir


@{n""e
a) Crre e"u
diferentade versti dintre noi?

b) Ceti ani aremimpreuntr?


@!So.u rn.u mai mica e setat gre$it ceasul,acstaavand 9 minure
lnterziere.
Daci arati ora l9 ti l9 minute,careerrt
ora adevirati?

6$co-pr","u#

Valoareamirfurilor sepoateaprecia(-lirisura)
in .. ..
N l o r 0 d e lreo ma n e l tia ctu a l e
ye
l
o
ri
ledei..
au
,.,..... .,.... ......,..bani.
Bancnotele
romine$tiactusleau velorilede:

,. f"u, ,t,"," *""u.u. ;; ; ;;*


@!f,lunic" li bunlcutli a"o pfioi
"e,. care costi t6 lei. Dupi cate
pertru a-fi cumpira o carte de poverti.

zilc va

putea$i 0 cumpere?

lrColegiiscjoacdcu bilrte.pe (are suntscri,irdiferiter.!loribenqri,


( alc ulea/
u ii Ssumele,
ume l e - a
\e cum
c Ih reies
ro i p ( eledin
ri n tabelul
rorr
aia
de mai ios;
^l.

Cor
Radu
Florin
Flaviu
NIarir

oo
ooooo
oooo
ooooo
oooooo

oo

ooo

ooo

o
ooo
ooo

oooo

oooo
oooooo
ooooo
oooooo

oooo

(l@Ade.aratsaufals?
Citefte propozifiile, apoi rcrifici Gn tabelul de mai sus) daci suttt
adevirate saufalse.
Radu are sumaceamai mare.(. . .)
Ceorgeare sumaceamai mici. (......)
Difrentadintre sumelelui Florin ti Fla\in e mai mici de 100.(.... -)
llarin are cu 500lei mai putin decatGeorge.(. ..)
Florin ti Georgeau cel mult 1000lei.(.... .)
Radusi Florinau celpufin 1000lei.{......)
dorette sa cumpereutr MP3plal'ercu 155 lei 5i un telefoncare
fi7ru.iu
-"irte 3 t5 l"i. ii oluogbrniil Celi lei imprumuti sauii mai rimin?tiezirabrdi

ffi

Nhrin ii imprumqtl 188teilui Florin. ceti lei ra aveafiecare?(re'iabellll

(fl$ C" sumaii ramenlui ceorgedupi eecrmpiri o mingecu 39 lei ti o


cu 168lei?r'v' taoetutt
enciclopedi

bancnotl de 5 lei in monede


!@ f"nt.u u pUti parcare.. bunicul schimbi o
primette?
de 50 bani. Cateasfel de monede
multe monedede 10 batri. Calculeazi cite voi da' pentru a
74,trn
' i?imi in-ui
schimb:
dlo portocali,carecosti I leu;
6 o inghelati' carecosti 2 leii
6 un caiet,carecosti 3 lei.

mergeIa piafi cu o bancnoti de 100lei,trei bancnotede S0lei, o


/lNlama
bancnoti de l0 lei fi $asebancrote de I leu, Cumpiri fructe Ae:l-ier,
legumede 25 lei 9i produselactatede 5? lei, Cu ce sumi selntoarce
de iu
piatt?

Dt6i
/ e)Tata mergela supermarkel
cu doui bancnotede 500lei. Cumpiri utl
teleyizoral cit.ui pret estescriscu cel mai mare numir de j citre,
iare ai
cifra_sutelor 6. [Iai plirerte o misu(tr TV. mai ieftini cu SSS'tei
iecet
televizorul.Ce rest prime$teIa casi?

7&"urut

de porrocate
(f, teit

jumdtare

esre
din
.H]o-crllll!i
.?iliilil:t"t,f;L
rrioara
cumprrtr
cate
2kgdinriecare'

Ce rest va primi de la o bancnoti de 100lei?

cct at

Y I Un fermier a turnat intr-un butoi 68 I de vin, iar in altul,


74 I de vin. Afli c6ti litri de vin trebuiesi torr{e din al doilea
in primul butoi,penlru a aveacarltittrliegaleinliecare.

{!-Laptele din t2 sticlc de jumitate de litru s toarni in sticle de 2 t.


Cetesticlede 2 litri de umplu?

croitoreasia confeclionatdin 4 metri de penzi doui fete de masi


f-lo
identice.Ceti metri de panzi sunt necesaripntru a eonfecliona7 fele dc
masi dc aclasifel?

Y 4 Dacians-atrezit la ora l6t'r,dupi un somnde doui ore 1i 35 minute'


La ceori s-aculcatDacian?

Y 5 Doi sacicu cartofi cAntiresc64 kg. Primul sacestecu 4 kg mai uqor


decetal doilea.Care estemasaficciruia?

XF

6-,

1fl6 ineepina cu ot.a8, pe un aeroport aterizeazeavioandin sfert in


sfert de ori. La eeorI va aterizaal patruleaayior?
La ceteminute mai tirziu va aterizaal nouilea avion?

CAtenumerede doul cifre sunt iDtre 20 si 60?


p, Cate,rumerede doui cifre sunf de ta 30 la 60?
6h

liD De cile ori se rcpetdcifra 7 i0 scrierennumerelorde la 60 la 90?

4&Cate cifre sc folosescin scrierealumerelor de la I la 25?


$Scrie numerelenarurale:
a) de t. 302la 296i
b) lntre 508Si516;
c) cel mult egalecu 802ti cel pulin egalecu 797i
d) mai mari dcat495 fi cel mult galecu 50j;
e) cel pufin egalecu 238Simai mici decet
245.
@Scrie 3 nume.econsecutive,
dintre care:
a) al doileaestei00;

b) al treileaeste601.

/Scrie

toatenumerlecuprinseintre 500ii 680,in carecifra zeciloreste4'

Scrietoatenumerelenaturaleformatedin SZU:
a) folosindcifrele2, 0, l;
b) folosindcilrele,l, 9, 5, nerepetatel
c)

folosindpe I ti p 9;

d) cu sumacifrelor4i
e) cu sumacilrelor 3;
0

cu cifre egale;

g) cu cifre consecutive;
h) cu cifra urititilot 2 $i cu cifra sutelor3i
i)

pare,de lt 288la 296i

j)

cu cifra zeciloregali cu a sutelorti cifra uniti{ilor 4i

k)

cu cifra suteloregali cu a unititilor ii cilra zecilor3;

l)

cu rifra zecilormai mare cu I decata sutelorti clfra unititilor 7;

m) cu cifra sutelor mai mare cu 2 decAta unitifilor ti cifra zecilor 9;


n)

impare,de la 9,l5la 937i

o) pare,itrtre 503ti 492.


$) Sedau cifrele:4, 1, ?,2, 9, 0. FEri a le repeta,scrierr. de 3 cifre:
r) cel mai mic Sieelmai mare;
b) cel mai mare,cu cifra zecilor2;
c) cel mai mic, cu cifra sutelor4,
numerele:
{@Oraoneaze crescAtor
564.645.456,654.546,4{6, 66J.55{, 6.t6,J6{;
789.?88.877.878,977.978.889.779,997,?98.

4d, tl"don""re descrescitor


numerele:
123,132,32r, 312,213,231,2t t, r2l , 212,22t;
105,501,510,150,I15,500,5l l, 505.101,100.

4.l".. l,i: n),m_eJele:


168,618,r06,801,608,
r08.t6u,
18.6.861.681,8t6.
oru! oul, urdoneaztr-le
crescitor pe cele mai mari dcet 601
li

descrescltorpe celemai mici dec6t60g.

jl&a'.*"."

u, ,.eOui
in urmetoarele
serii?
"ompt"rnt"

CIooo@@
P99ea@
aQQ@@@
c@@6d6

ffi

C" ,ru-"." n-ur trebuisI existein urmitoareleserii?

@@ @ @@@@
,@@numirul
@ @@@@

!,1tlTaie

scrisgretitin $irul urmator:

ee@@Q,@@@@
{EF

neperaaaunarea$isciderea.rezolvindcir mai multedintrecalculcle:


f(i
300- ) 00- J02- l0719 9" t 0 0 - )0 0 - t02- 1 0 0 - 7 0 0 l!5
739 | 99
2
8
t9
7
46
1
9
t6
5
t87
59 4

) 2 8- ! 0 0 - i 0 7 - 5 0 0 r58
{69
4 Ito
62 0-

b:'5 -

i5tr

145+
I 9, 1 1 8 7

0066

4 0 - 552 - t00- t0 r - l6ll9 t2 4 189


7 7 t45

708t59

1 5 0 - 9 3 0 - 2 9 4 t t0 6 - 1 0 6- t 6 3 + 554- 1 8 7- 802210 t 9 8 145


t3 7 6 6 2 t7 0 i 4 0

158+

624+ { 34+
zE4

i7[l9

294+
r05 1 3 8

t44

i 0 4 + 187+ ,8 8 + {75 + 5 0 6 + 1 0 3 + 1 8 4 + t 6 4 +
7 7 2 9 1 I 8,1 | 6 7
1 0 5 138 {7 0 525

l1t

121

198+
tt6

194

,7 9

1 16

1 5 9 - 1 .7 1 +219+ 1 4 4 + 804+ 1 5 0+ 155+ 768+


t54 116 { 55
r65 t7 0
t 1 9 i4 6

170+
t88

1 7 9 + ) 5 4 + 5 4 8 + i 5 9 - i 4 6 + 1 8 8 + 8;l + 6 0 6 + 698+ ,45+ 165+


t69 804
7 1 1 8 4 t5/
t1 4 7 6 8
t 5 0 t 1 2 r 85 t? q

184

186+ )07161 188 154

185+ 1 1 7+ 1 0 9+ ) 01- 930- 706- 7 6 8 +


t9 1 r 7 1 131 140 1 8 8
648

l9 l r ]1 2 - 3 0 7 - 1 6 4 + 2 8 7 - {8 3 1 0 9 1 1 7 74 5 1 8 6 1 8 8 1 8 6
t 85- 6 2 9t2 7
198 ltu

8 5- 701- i81- t 3 1 + 173+


9 8 598 r 9 8 t 2 1 117

6t2- ,0 7 - t0 5 ,1 1

745

771

77

1 1 9+ 7 1 9 + ]29 - t4 2 - 5 5 4 +
;50 t2 1 r 5 6 2 8 4
284+
3 9 1 t8 4

t1 0 t6 s

i00- 106+
t2 9
t9

504- 969210 t87

185

126+ 06+ ) 0555 777


184

248+ \07 + 650- 321- Dat117 1 8 8


146 t55
6 9 8 + 148+ 1 9 4 + 1 6 5+ , l lt5 /
\ 66 1 2 2 4 6 9 t 2 4

8386

54

t31- !03+ t o 7 t98 t97 5 4 6

66 8 + 5 8 2 + 7 90+ 578+ 505+


26 |
6
1 40
9 t 64 t

r6 5

/5

i 7 2 + 599+
)8 5
t7 |

, to

2 0 2 + 1 4 3 + z t 7 + 294+ l l 9 + ,8 6+ 1 8 3 +2 9 5 +
t 7 | t9 9 +21 1 9 3 t35 + 8 0 1 9 7 t64

i49+ {7 8 + 2 65+
t 24 tot
15 4

da5+

l ,t5

t19
l9 6+

r58

674+ 54 6 +
i95+ i7 9 +
132 {3 5 t 3 2 136 l 1t

5 4 1 - 8 0 0 - &4 4- 1 0 0 - 708- 7 7 0 - 4 05- 400- 161- 3 0 7


- 6088 9 t6 1 3 3 t 57 1 8 8 1 80
209 2 8 0 558
8 8 + 0 0 - 6 74+ 700- 509+ 6 0 2 - l 9 6+ 100- 5 3 1 - tu5- 4 0 1 69
l 8 2 5 6 8l
o!
| 5 1 t68
64 ttt
t26 358

2 5 + 3 4 8+ I l 9 + 4 8 + 170+ 1 56+
9 7 1 7 5 I9 l
9 9 l 7 4 5 96

02-ls00-8 5 0 - 100-

94 I l3

r48

tl

0954

56

1 5 7 + 1 7 9 +1 9 8 +
t94 790 686

6 08- 6 0 0 - 3 4 0 . 8 0 5 -

r87

l5

{ 0r -

t 6 7 1 1 7 185

290+
287+ ps 7 +397+ ,4 7 + 89+ 1 8 9 + 1 1 8 62+9 1 + {t+
299 ,6 4 207 8 5 2 391 3 0 0 8l 1 8 4 ll 6 s too
58
363 - 6 0 0 - 1 5 5- 700- 124- t4 6 - 4 61- 2 0 0 - t 3 7 4 4 2 184 6 9 6 7 54
t7 9 t8 3
8 8 t5!
]95 257
6 0 6 - t0 0 . 6 0 3- 500- 9 1 8 t87
45 70
79 7 t7 9

80 0 - 2 0 0 - I l0 - 859- 60578 7 l8
705 396

4 6 8 + 1 4 9 +1 6 5+ 5 5 5 + 536+ 629r.66 1 +
1 2 8 +4 2 9 +788+
297
4 9 1 ,o 2r9 t88 ll3
669 r 4 5 2 2 6 33

524+ 4 0 2 +5 9 4 + {0 1 + 454+ 5 8 1 + 4 6 8+
479+ 497+
| 53 1 8 8 t4 6 r 9 9 r80 1 9 9 l 5 7 177
160 145 r t3
842 + 2 3 4 +
88 l 8 , 11

8 9 + 35+
3 4 | 47

4 9 + 1 6 2 +,189+,5 /+
t36 t49
7 JO5

236+ 4 2 1 = . . . . .
470-39 0 = . . . . . . . . .
4 65+ 5 3 5 = . . . . .

4 5 6 -3 5 7 =
321-236=
3 2 0 +3 8 0 =

450+251=........
2 6 3 -1 9 4 =. . . . . . .
5 6 0 -5 0 4 = . . . . . . . .
625-39 9 = . . .. . , . . .
896+ t 0 4 = . . . . . .
444-35 3 = . . . . . . . .

2 2 2 -t9 9 =
2 l 0 +4 5 6 =
203+ l7=
2 0 1 +6 5 9 =
1 3 0 +7 7 0 =

5 6 2 + 4 3 8 = . . . . . .. .
6 0 5 * 4 0 6 - -. . . . . . . .
6 2 3 -5 5 0 = . . .. . .
4 0 6 + 4 5 , 1 - .. . . . . . .
907-1 6 1 = . . . . .. . .
7 90-2 4 6 = . . . . . . .
2 56+ 4 6 6 = . . . . . .. "
5 56-3 3 9 = . . .. . . . . .
? 0 9 -1 5 5 = . . . . . . . . .

3 n2+ 323=. . . . . . . . .
l0?+ 8 0 3 = . . . . . . . .
458+ 2 4 9 = . . . . . .
5 26-5 0 4 = . . . . . . . . .
4 60+ 1 4 4 - . . . . . . . .
410+ 2 4 8 = . . . . .
348+ 2 4 1 = . .... . . . .
5 4 6 -3 37 = . . .. . . . ..
,ll2-3 1 3 = . . . . . .
254-1 4 6 = . . . . . . . . .
516+ 1 3 6 = . . . . . .
405-3 4 9 = . . . . . . . ..
3 3 3 * 2 2 4 = . ". . . . . ..
326+192=......

3 2 6 -1 4 4 =
3 6 2 -2 7 t=
4 0 6 -3 8 7 =
528-429:
612-167=
6 5 0 -l 0 4 =
? 4 8 +2 0 7 968+ 31=
9 63-3,14=
7 0 4 +t0 6 :
888+ 13=
8 9 0 -2 5 7 =
7 1 7+2 2 3 =
7 8 4 +1 3 2 =
850+ 85=
980- 54=
4 5 1 +1 9 9-

309+ 54=
506+288=
485+515=
465- 166=
265- 178=
320-224150'-257:
936-266=
915+ 55=
897+ 103=
540+ 168=
302- t 56=
312-254=
854+ 56=
809- 85=
845+125=
84?+ 5=
908- 199=
970- 5 65=
3 10+39,1=
120+ 188=
306+ 5,18=
478+ 109=
481+324=
104+ 5 06=
lll- 103=

6 3 0 +2 8 9 =
4 I 0- 140=
4 0 5 +1 5 4 =

103+177=
879+llll=

3 0 1 +2 1 9 =
265+644=
5 6 4 +2 8 8 =
5 6 0 +1 5 6 =

198+202=
789+145= .... . .
693-149651+207=

64 5 *l 0 9 =
625+37558 4+ 3 0 6 =
56 8 + 1 5 4 :
98 7 + 3 =

564-r2S=
458- 185=
456+544:
8 7 9 -1 8 8 :
888-809=

410 +l9 l =
506 - r0 9 =
526+252=
460-264=
639-244=
690 +1 9 0 =
70 1 + 9 9 =

666+104=
698+122=
7n8+122=
177-199=

990-588=

540-444=
85 2 -2 4 8 =
56 2 -5 0 5 =
55 0 - 3 6 8 =
54 8 - 1 5 6 =
10 2 +1 8 8 =
19 3 - 9 8 =
201-2 00=
2 | 0-1 0 6 =
333 +3 6 7 =
6E9 - r9 9 =
504 - 3 4 6 =
504+406=
369-327=
396-169=
405-106=
444+446555 + 4 45 =
5 55 - 1 0 5 =

6 6 6 -2 8 8 =
689+127=
l 4 7 +5 47 =
1 5 9 -1 8 5 =
869+ 46=

652-287=
640+166=
808-199=
780+120=
707-546=
524+398=
450-262=
604+256=
870+t49=
404-l4n=
321+454=
312+328=
874+ 108=
519-466=
951-367=
980+ 20=.
5 8 2 -5 0 3 =
7 8 9 -5 9 8 =

102- 56=
586r 105:
591- 488=
645- 6 05=
654- 605=
9861

8=

999- 123=
986- 187=
968- 9 0 9=
854- 499=
845- 655=
820- 699=
542+165=
908+ 65=
9 l5- 90 6=

7 0 4 -1 55=
660-278=
6s8-546=
586-295=
25 8 1 4 5 5 =
301-249=
3l 0-248=
s68-509=
798-698=
807+133=
825- 188=
540+ 233=
508- 80=
70L- 246=
6 98- 5 09502* 22=
485- 158=

rr,,mercle,
dupi modeluldat:

{fo"."o*ouo"

408=.

436=!t00+30+ 6

27n=... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
914= . .. . . . . . . . . . . . . ........
t ff,Efectuerzeadunirilcu .Jtermeni:

{$cut"uf,f4

"poi

prJa in 3 moduri:
efectueazi

7 2 -1 8 = . . . . . . . .

5 8 +1 3 :.......

65- 8=

364-"-156=........

402-175:

90{F114=

o''*'"ilitTiit'i,;-*
29,.t."rt"n'm;t:;rl"'
. . .. . . . O . . . ......

196+354
O 760-281

......O...

...... t].......

O ?63-584
327-148

..

..D.. . . . . .

ldafl

i t"rrn"nuloecunoscot:

116_
^=418

,*.

lrr
127+358+d=810

*:.:r_.
.

:rr.:r*

e462=196+169

CompleteazA
tabelul:

!$c"t"ul"urr,
a+ b=314
b=235

c- d=153
d:256

e=5,10, f=169, g=98


r,B

e-f-g=
r iB

rg+f=
'g ''

"" '
'

h+i+j=720, h+i=781, i+j=635


i -. . . . .. . . . .
.t

!{f,, Scriecifrelecorespunzitoar:
..2.716258
9 40
169
1.9
!$

..4 8.r
1 ....
901

83......5
5t0

9......5E
216

sepot
Din,.-uometrude material\e croicsc4 )errercle,( ite Serretele
din 7 metridematerirl:'
confectiona

ta pagina127,daci numiri
a ajunr cu ciliiul unci enciclopedii
!Strinu
-p-aginilede Ia inceptlt$i la pagina23 dac6numiirlipaginilede ta sfirtit'
CAtepagini confineaceaenciclopedie?

..Cangurul"au participal450 de elevi.itr la concursul


!fL,
"oncrr.sul
-.]Smarr" 500de cteri.75 dinlre ei au pdrticipalle ambeleconcursuri( ili
eleviau participatla celedoui concurslri, in total?

a*: cutii sunt cete 14 creioanecolorate cate 15 caiete.Cere


!$io
,i
rechizitesuntin celedoui cutii?

2$_inarum4ia ae siptimAnatrecuti,amparcursimpreunicu3 colegiun


traseu de 9 km.

ECifi km a parcursfiecare?
eCeti km amparcursimpreuni?
47 de mingi.At6xandruia atateamingi incet ."'
mai
@,-ll1l
":^,":
rimen 28,
insi 5_erau
mingii sesparg.Cite mingiii rimin lui Ale_;r;.;t

Itit t

doudlizi cu pereau rdmascatelJ kg dupdce


ltlln
din prima tsdi s_au
vendut,z4 kg, iar din a doua 19 kg, Cete-kilo;rame
d";;;; ;;;;.
fiecareladi?

E2l

aveaucire 5 porlocate.
Fiecare a mencat cete doui. Cete

"optiau acum,lmpreuni?
portocale

ei!t'i

l&t_Dintr-o carte,dezlipindu_se
cAtepagini.au derenhIecint paginile29
,l
141.Cetepaginilipsesc?

ffinunicut

are 66 ani. iar tata cu 27 ani mai putin.Cafi ari va avea

bunicul,candtrta va avea47 ani?

9 qni.
ato Prul ii lonut au ?, respectiv
EPestecAttimp vor avealmpreuni 30 ani?

fu urmi cu3 ani?


ECi(ianiaveauimpreuni

iar in alta,dactrar mai{i 19,ar


in,"-o psrcrresunt5.!de eutoturlsme.
36
- fi-totatiteacatin primaparcare.
Cetemaslniluntin celedoul parclrl.l

37 La o cofctiries-auadusI l4 buciti de prdjiturl cu ciocolatl.cu 29 mai


-fru1ine bucili de prijirure cu brenztr!i 146bucili de prtriituri cu fructe'
S-auvAndut 98 buciti de preilturi cu clocolatAti 59 buci{i de prijiturl
cu fructe. CAtebucif de prijituri au rdmas,in total?

Iil3

EB Uir"tu a tiiat o pangtici cu lurgime, de 18 m, din 2 in 2 m. CAre


tlieturi a excutatNlirela? Gorosqt.
uu.",.n.r

t5^".,..,1,.ia unui terens-xuptantatpomi,la distan{ade 2 m urul


de
@arrur.
)utndcalafuraarelungimea
de20m, sflI citi pomis_au
phntar.

in primul coqs-auadiuear
40 in_-aouaco$urierau30 de pere.Deoarece
are tu pere.numlrulperelordin celdoui co$uria devenitacelasi.
Citr
pere au fost in fierareco! la inceput?

4{_"3r"o*uri."U,e kg de-rotii sealli in 4 ldzi, ,tiind ci o ladi pliri cu rorii


centirette 30 kg, iar goali, cu 2g kg rnarpuun.

fetireau confeclionat
&Zf Doueimpreund.10de narcisedin hArriecolorata.
Daci o feritdi-ar da celeilalr
6 n;rcise,amandouiar ar", i" f"ij"."fi..
Ceteuarcisea colfectionatfiecarefetiti?

{$

intr-o crescitoriede ptrsiri segiseau462 de giini, 326 de rafe !i cu 137


mai pufine gestedecat rate. S-au tiiat 185 de giini !i 45 de gette. CAte
ptrsdriau rimas in acer crescetorie?

u.rorcoslume
s-!u adush o croitorie3 batofide
dd nent"u"onteclionarea
stof{. Primii doi aveau65 m, ultimii doi 5? m. iar al treileacontineacu
9 m mai mult decetcel mai mic numtrrnaturalde doui cifre.Ceti metri
aveafiecarebalot?

,tiDTrei prieteni cldtiresc impreunl 60 kg. C6l cintirtte {iecare.daci


primli doi centtrre$c
4l kg, iar ultimii doi 42 kg?

t tn *lt"-a.
tata.fiul ri liicaauimpreuni198ani.illamaare62ani.tat6l
ft$
r,fiul au l0l ani iar fiul li fiica 72 ani. Ci{i ani are liecaremembrual
familiei?

*r
G

{f

*intr-o cartesunt 25 de porelti.


iar in alta sunr27. Laura a citit acelasi
numir,de polesridin fiecarecarte$i i-au rima\ necitite12,i"
t"i"i. iat'"
pove$na crht difl tiecarecarteJ

aore atbumeerau t05 forogratii-t\lihaipune6 fotografii


48.in
in
primulalbumti sescoate
t t din al doiiea.
Acum,in celedoun
acela$i
numir defotografii.Cetefotograliierauin fiecarealt um?
"iti." ",,i"

* ,*o*.;; ;;;,.'^nu
r:
n"lu"",
49-:y:l':l
,,,,n0
ca atuncicand::.:.."
Melisaar.eag aoi, sorasa aYea "un
",,,.","
12ali.

CUPRINS

NUMERELE NATUR,\LD OE LA OLA T()O


Numerelenaturalede la 0 la 30 ........,...,...,.,,.......,.........,........,.....
Comparare,
ordonare......,......,..............,......,...,................,,.....
Numerelenaturalede la 0 la 100,,...,.........,.,........,,...,.......,........,.
Numire,scriere,
vecini......,.........,,...............................,...,.,....,.
Comparare,
ordonare..,....,.....,..................,......,......,................
Rotuojiri.......-.........
....................................,....
Evaluare,
autoevaluare
.,,......,...................,.....,......,,...........,,.,..
OPERATII CU NUMER.ENATURA.LEDE LA OLA 1OO
ADU:IAREA SI SC;,DEREANUMERELORI{ATLR{L[ DE LA O LA 2O .,.......20

Exerciti:prgititoare- completarea
zecii .......,,.....,...,.........,....,......
Adunareacu trecerepesteordin
............,,.,....,.21
Scdderea
cuimprumutla ordinulzecilor..,.........,..............,..,..........
Probaadunirii ti probasciderii
..,...,.,..........,..25
Exercitii ii problemecombinate- corsolidare,dezvoltar,...,.,.,,..,..23
ADL\ \Rr-rSrSr(DERit.\\t\tfRlLOR\11r"

RALTDT L\0 Lq30 .........31

firi trecerepsteordin ........,........,...........'..'.31


Adunareasi sctrderea
Adurrarea{i scideracu trecerepelte ordin .......'.......'.........'...,.......34
........,........................,...,.......,....,.
Aflareatermenuluinecunoscut
...........,....-................,......
Probleme
combinate
vrei si $tii ai mult?Aflareavaloriierpresiilor*......,.........,-.....,......
ADL\ARIA

NU}lERELORIATURALI DE LAO LA 1OO ........{9


SI SC-4.DEREA

...............49
Adunarea$iscidereafirii trecerepesteordin .....'..,....,..'.
.....,.....'..........57
Adunareacu trecerepesteordin
cendsumau||ititilor estezece.,..,.,..........................,.
Adunarea,
Adunarea.cendsumauititilor estemai mare decit zece.......'60
pesteordin ,............................'....'..'...
..."......,..,.64
Scidereacu taecere
.'...,......"64
formrt
numai
din
zeci
Scidereacanddescizutuleste
ScxdereacAnddescizutulesteformat din zecisi unitili ..........66
,..'.,,.".,71
..'..'....,...,..'..'..
Sinjuciml Pitrate magice.....,...............,"'.
....'........'.72
Consolidare,recuperare,dezvoltare.......,......'.........'..,.........
............82
......'............
........................................
E\aluare,Nutoevatuare

NUMERELE IiATUR4.LE DE LA OL.{ IOOO


Numire, scriere,r'ecini ....,.....-..,....,.-......._---,...................,....,,...,.,...
Comparare,ordonare ....---,......-,.....,,......,.--..---..,.,..,........,...,.,.....,.,
Rotunjiri...,.............
-----...-,...,.....,.........,...........
Evaluare.
autoelaluare
..-,......-..........,....,.,....,...........,.......,...,..,

Adunrrea firi trecere pestc ordin

...,........_......99

Scidereafiri trecerepesteordin
.,.,,.,...........102
Adunareacu trecerepesteordinul urlititilor ..._.,........,,..................106
Adunareacu trecerepesteordioul zecilor _....,,.,....,......,..,.,,,.,....,,..,
109
Adunareacu tre.ere pesteordinul unitif-ilor Si al zecilor......,...,.....1I2
Scdde.eacu imprumut Ia ordinrl zecilor .__l5
-,--.....,.,..,........,...,...1
Scidereacu imprur',utla orditrulsutelor.,........,,.....,...,......,..,........,
Scidereacuimprumutla ordinulzecilor!i al sutelor............,..,.,..,.121
Consolidare,recaperrre,dazr-oltare____....,-......,....,.,............,..-.,,,...
f?3
Evaluare,
autoevaluare
.......-.-....-.-........--..-.....-............,...,........

RtE
: \ T E N T Et \ I I IT II
t ormegeomelric
p1ane............._.._..-...-.................,..........,....,
l4l,

LT\ITATIDE u.isuRi
Unitifi d misuri penrru lungimi
...,.,.,..,......155
Unititi de misurl pentru capacitate
,..,..,....,.15g
Unititi de misuri pentrumasi
,.....-..........,,...161
Unititi de mrsura pentru timp .....-......-.--.-----,--............._........163
\lisurarea lalorii merfurilor.Banii
..,..........
| 6g

RECAPITLLARI Fh-_{Li
L{e r c i t i i } ip r o bl e me re (a p i ru l a (i re .............._.- - - ....,,,...,.....,.- - ,.

ElLucrareafurnizeaza
explicatiiesentiale(aspecteteoretice)pe ,
intelesulelevilor.insolitede exemplificiri.
<

^\

MNivetutEi structurarea
conformenou,u)fl
CurriculumNational. "onl,nu;ii't'oi:,rnt
ElCuprindeseturi de exercitii9i problemevariate9i atractive
care favorizeazefixarea,aprofundarea,retentia9i transferul,
cultivdmobilitatea
gi flexibititatea
gandirii.
ElFavorizeazd
economiade timp (elevulnu copiazdcerinte,ci
rezolvi).
ElPropunenumeroasesarcini,prezentatesub formd tabelar;
(preferatede citre elevi 9i cu o ofe(e mare de situatii de
exersare.invatare).
Mspaliile rezervatedisciplineazaprezentareaplanului de
rezolvare,
invitandulpe elevsd fie concis9i ordonat.
ElPrezintdo densitatemare de situatii de lucru (suficiente
pentru aprofundareafiecdrei unitdli de inviFre), etevul
progresand
prin efortpropriu,
gradareade la simplula complex,de Ia concretspre
ElRespectd
abstract.
glCuprindeimaginimenites; descreleascA
fruntea.
ElLucrareaufureazamult efortulcadrelordidactice,fiind ecoul
primitedinspremulli colegi.
semnalelor
ElCompleteazd
cu succescaietulde clasi 9i oferao continuare
fireascdDentruexersarea
de acasa.
gloferi partenerilor
educationali(elevi- invildtori - pdrinti)o

cop efi d: "leafrl,R ogda,a

-973-7829-44-3
64-432s41
, X744-559510

S-ar putea să vă placă și