Sunteți pe pagina 1din 129

, COMPLETA

EDITIE

SECURITATEA
SI
...., ....,

SANATATEA
"
IN ....,

MUNCA
EDITIA A VI-A
1 MARTIE 2009

best publishing
cuprins

Coordonator colectie: Cristian Murica


Redactor: Diana Maria Zamfir
Tehnoredactare: Mihaela Dumitru
cuprIns
Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii În munca
Dispozitii generale 11
Domeniu de aplicare ................•............................................................................... 11
Obligatiile angajatorilor .........••............................................................................... 14
www.bestpublishing.ro Obligatii genera le ale angajatorilor : 14
Servicii de prevenire si protectie : 16
Primul ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucratorilor, pericol grav si
iminent ' 17
EDITURA ÎNFIINTATA ÎN AUGUST 1999
YOtUMULNR 715 Alte obligatii ale angajatorilor ; : 18
Informa rea lucra torilor 21
Consultarea si participarea lucratorilor ..· ; ; 22
I
Instrui rea ucra tori or I 23
Obligatiile lucratorilor : 24
Supravegherea sanatatii ............................••............................................................ 25
Comunicarea, cercetarea, Înregistrarea si raportarea evenimentelor 25
SECURITATEA SI-SANATATEA ÎN MUNCA Evenimente 25
EDITIE COMPLETA Accidente de munca : : :.: 27
editia a VI- a Bolile pro fesionale : , : : 29
Grupuri sensibile la riscuri .....................•..... , 29
Infractiu ni ...............................................•...................•......................•...................... 30

© Best Publishing România


Contraventii ..........................................................•.......•..........••...............................
Autoritati competente si institutii cu atributii În domeniu
30
33
Dispozitii finale ....................................•...............................................•..................... 36
ISBN: 978-973-738-376-1
Hotarârea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor
Bun de tipar: 1 martie 2009
metodologice de aplicare a prevederilor
Legii securitatii si sanatatii În munca nr. 31912006
Serviciul difuzare si club carte Dispozitii generale 38
Autorizarea functionarii din punct de vedere al
Telefon/fax: 021.221.7861. securitatii si sanatatii În munca .40
Telefon: 0757.081.200, 0728.298.256. Servicii de prevenire si protectie .........•................................. ;•.....' 42
Prevederi generale .42
0761.136.747, 0788.076.698. Organizarea activitatilor de prevenire si protectie .42
e-mail: c1ubcarte@bestpublishing.ro Lucratori desemnati ..•..,•..........................••.......................................................•..46
Serviciile interne de prevenire si protectie 46
posta: O.P. 56 - C.P. 56 - sector 6, Bucuresti Servicii externe de prevenire si protectie :..47
Abilitarea serviciilor externe de prevenire si protectie .48
....
1,·i Planul de prevenire si protectie 51
Tiparul executat la . ',{
Cerintele minime de pregatire În domeniul securitatii si
Saeculum Trading SRL sa na ta tii În munca 51
Reprezentantii lucratorilor cu raspunderi spccifice În

1
cuprins
,Quprins

Dispozitii tranzitorii si finale ..............•..•..•...................•..........•........•....•............... 138


domeniul securitatii si sanatatii În munca 52
A NEXE ..........................•.......................................................................... , ".l39
Organizarea si functionarea comitetului de securitate si
sanatate În mu nca ...................................................................................•......•..... 53 II(lt~rârea Guvernului nI'. 1048/2006 privind cerintele minime de
Organizarea comitetului de securitate si sanatate în munca .53
Functionarea comitetului de securitate si sanatate în munca 55 securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a
Atributiile comitetului de securitate si sanatate în munca 56 echipamentelor individuale de protectie la locul de munca
Obligatiile angajatorului rderito,are la. comitetul de Dispozitii generale " 156
securitate si sanatate în mimca' .; 57 Obligatiile angaj atorilor , ~ 157
Instruirea lucratorilor În domeniul securitatii si sanatatii În munca 57 Prevederi generale , 157
Dispozitii generale .•....•....••.........., ; ;; ~ .57 Evaluarea echipamentului individual de protectie ; ,.....•.•.......159
I nstru irea introd u,ctiv-generaIa 59 Reguli de utilizare, 159
Instruirea la locul de lIIunca ...........•....................................•.............................. 60 Informarea, consultarea si participarea lucratorilor 160
Instrui rea periodica "., , , 61 Dispozitii finale .........................................................•...................•............. ;.;.·,'..:.. 160
Pericol grav si iminent si zone cu risc ridicat si specific .........................•......... 62 A NEXE .......................................................................................................•............ 162
Pericol grav si iminent de accidentare 62
Zone cu risc ridicat si specific ....•..............•......•................................................. 63 lIotarârea Guvernului nI'. 1146/2006 privind cerintele minime de
Comunicarea si cercetarea evenimentelor, Înregistrarea si evidenta securitate si sanatate pentru utilizarea În munca de catre lucratori a
accidentel,or de munca si a incidentelor periculoase, semnalarea, echipamentelor de munca
cercetarea, declararea si raportarea bolilor profesionale 64 Dispozitii generale ,....................................•..... , ,.171
Comunicarea ,evenimentelor .•....................................................... , 64 Obligatiile angaj atorulu i......•..................................•......... ·.... ···•· ··· ··· •........., 172
Cercetarea evenimentelor 66
Obligatii generale. Reguli referitoare la echipamentele de munca · I72
Înregistrarea si evidenta accidentelor de munca si a Veriticarea echi pamentelor de munca ................•................... · ;·..•,·..··~· · · ····173
inciden tel OI' pericul oase ;.: 75 Echipamente de munca cu riscuri specifice. Ergonomia si sanatatea ..
Comunicarea, <;erce,ti'reasi înregistrarea evenimentelor produse la locul de munca ·..",,····· 174
în afara granitelor României, în care snnt implicati Incratol'i 1nformarea Iucra tori IOI' •••••••••••••••••••••••••••••• "'," •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~.,.: .: ••.••: •••• 175
ai unor angajatori români, aflati în îndeplinirea san:inilor de Instruirea, consultarea si participarea lucratorilor :..•...: :: : : 175
stat, de interes pnblic san a îndatoririlor de serviciu ,.., 78
Comunicarea si cercetarea evenimentelor produse pe teritorinl
României în care sunt implicati cetateni straini aflati în înde-
~~k~~i~.~.~.~.l.~
..::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
~~~
plinirea atribntiilor de serviciu 79
IJotarârea Guvernului nI'. 1091/2006 privind cerintele minin'le' de
Semnalarea bolilor profesionale ~ 80
Cercetarea bolii profesionale ';' 80 securitate si sanatate pentru locul de munca .
Declararea bolilor profesionale ' 81 Dispozitii generale •................................................................................... ,..: ~ 203
Raportarea bolilor profesionale 82 Obligatii generale •................................................................................. :.. : 204
Bolile legate de profesie, .............•................................................•...................•... 83 Informarea, consultarea si participarea lucratorilor , , 205
Dispozi tii fina le .......•......................................... , 83 Sanctiuni ........•.......................................................................................... : 206
Avizarea documentatiilor cu caracter tehnic de informare si Dis pozitii fi na le ..................................................•.......•........................................... 206
instruire În domeniul securitatii si sanatatii În munca ........•..........•......•......... 84 ANEXE · 207
Prevederi genera le 84
Cerinte de realizare a documentatiilor ................................................•............. 84 flotarârea Guvernului nI'. 1028/2006 privind cerintele minime de
Avizarea documentatiilor 86
Dispozitii finale ...............•.................................................................................... 87 securitate si sanatate în munca referitoare la utilizarea echipamentelor
ANEXE ...................•....•..........•........................................................................... 88 cu 'ecran de vizualiza re
Dispozitii generale ..................................•......•........................................................ 226
Hotarârea Guvernului' nI'. 971/2006 privind cerintele minime pentru Obligatiile angaj atori lor ...•......................•....... ; 227
Informarea, instruirea, consultarea si participarea lucratorilor ~.•......... ·..·228
semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca
Protectia ochilor si a vederii .....•..•..•..•.................•.............................................•. 228
Dispozitii generale, .•.•••..•...••....•....•.•.........•.....•.•.•...•.•.•••.•.••..•..•.....•.•.•.••..••.•••..•.•..•.•135
,Obligatiile, angaj atorilor ..................................................•..•..........................•.....• 137 Sanctiuni ...•.....•.•.........................................•...................................•....................... 229
Obliga tii generale' '•....."........•....•.....•....•;...............................................•.......................... 137 Dispozitii finale ......................................................•.......................•........................ 229
Informarea si instruirea lucratorilor ................................................•.•:., 137 ANEXE .........................................................•.. , 230
Consultarea si participarea lucratorilor ..........•..:•.........•.•...........................................138
3
2
cuprins cuprins

Vibratii transmise Întregului corp 280

Hotarârea Guvernului nr. 1051/2006 privind cerintele minime de Ilotarârea Guvernului nr. 1875/2005 privind protectia sanatatii si secu-
securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselol' ,care ritatii lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest - actualizata
prezinta riscuri pentru lucratori, În special de afectiuni dorsolombare Dispozitii genera le .................................................................................•....... : 282
Dispozitii generale ................................................................•. :•....... ,.;;;;..;.",,;•.......... 234 Evaluarea riscurilor .......................................................................•........... , 283
Ob li ga ti ile a n gaj atorilor ...................................................•••.•............ ,,;..'.•••.., 235 Notificarea ....................•......................................................................................... 284
Informarea, instruirea, consultarea si participarea lucratorilpr, ,•.'."....•';;iiOf;.••••••••• 236 Reducerea expunerii lucratorilor la pulberea provenita din azbest sau din
Sa ncti uni ..........•..............•................................................................... '.. ,;.'.1.;.; •••••••••• 236 materiale cu continut de azbest ~ 285
i
Dis poziti fi n a le ,;;;.•.............. ;.. ~~:~ 23 7 Masurarea concentratiei de fibre de azbest În aer .,' : 286
ANEXE ...•........................................................................... :..; :..,~.; 237 Reducerea sau evitarea riscurilor : :...-..: 287
Informarea lucratorilor : 292
Ordinul M.M.S.S.F. nr. 706/2006 privind cerintele minime de securitate Su pravegherea sanatatii 293
si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de Sanctiuni : 295
radiatiile optice artificiale - actualizata •...........•..............•..•..•............•.......•. 240 Dispozitii tranzitorii si finale 295
Recomandari practice pentru supraveghel'ea clinica a lucratorilor expusi la .
Hotarârea' Guvernului- Dr. 493/2006 privind ceriiltele' minime de pulbere provenind din azbest sau din materiale un continut de azbest (anexa) ..•..:.-296
securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile
generate de zgomot - actualizata
Hotarârea Guvernului nr. 300/2006 privind cerintele minime de securi- ,
Dis pozitii genera le .................................................................................•................ 254 tate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile - actualizata
Obiectivul si' doineniul de aplicare 254 Dispozitii generale ........................•................................................................... ,..... 298
Valori limita de expunere si valori de expunere la zgomot de la care se declanseaza Coordonatori În materie de securitate si sanatate ......................................••......... 300
actiunea arlgajatol'iiJui privind securitatea si protectia sanatatii lucratorilor 255 1nstrumente ale coordonarii 301
O b li gatii le a'n gaj ato rilo r 256
Planul de securitate si sanatate ; ,....................•................•...........•....•....301
Determin'area si evaluarea riscurilor la zgomot 256
Planul propriu de securitate si sanatate , ,' 303
Evitarea sau reducerea expunerii la zgomot 259
Registrul de coordonare 305
Protectia individuara Împotriva riscurilor genera te de expunerea la zgomot 260
Dosarul de interventii ulterioare 306
Limitarea expunerii la zgomot ....··..··.........•.................................................................. 261
Informare~ si formarea lucratorilor ............•., 262 Declaratia prealabila : ~.:..: 307
Consultarea si participarea lucratorilor ",. 'j~ •.••••••••••• ~.w.
•.......................
263
Ela borarea proiectul ui lucrarii : : 308
Supravegherea sanatatii ~..: : : : :: 263 Principii generale de securitate si sanatate aplicabile proiectului lucradi 308
Desemnarea coordonatorului În materie de securitate si sanatate pe durata
D ispozi ti i fi n a le ~:::.:...............•....................... 265
ela bora rii proiectu lui Iucra rii : 308
Atributiile coordonatorului În materie de securitate si sanatate pe durata
Hotarârea Guvermilui Dr.1876/2005 privind 'cerintele minime de
elaborarii proiectului lucrarii : 309
securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile Realizarea lucrarii : : : : : :.. .'.. :.310
generatede vibratii - actualizata
Principii generale aplicabile pe dUrata realizarii lucrarii ~ 310
Dispozitii generale 268 Desemnarea coordonatorului În materie de securitate si· sanatate pe durata
Obiectivul si domeniul de aplicare 268 realiza ri i Iucra ri i 311
,Yalol'i limita de expunere si valori de expunere de la q1re se declanseaza actiunea 269 Atributiile coordonatorului În materie de securitate si sanatate pe durata
Obligati ile angajatorilor ..................•.................................................................... 270 realizarii lucrarii ......................•.....,'................•.......................................................•....... 311
Stabilirea si evaluarea riscurilor ..···..·.· ".".27O Obligatiile beneficiarului, managerului de proiect, angajatorilor si
Evitarea sau reducerea expunerii ............................................................................•.... 272 lucratorilor independenti 313
Informarea si formarea lucratorilor · ··..·.· · ·: :;.::.~: 274 Obligatiile beneficiarului si ale managerului de proiect , 313
Consultarea si participarea lucratorilor :;.:.:-.: ;~: ::'.::.:;.:.:.:,:: ..' 274 Obliga tiile angaj atorilor 313
S upravegherea " ,
sanatatii .....•......................................................... ''-''''''
:...........••...,.",.
,•.:.:;r, •.••,).
:, •••
275 Obligatiile lucratorilor independenti ....................................•......................•................. ~14
Informarea lucratorilor : 315
Dis pozitii fi n ale ::..~' ,.::.~'.~:.;~
..; :;'::;;~:;;; 277
Vibra tii mecan ice (anexe) :.:.:.: :.'.~:,.::: ..:::::: ..:;,.:.:.279 Consultarea si participarea lucratorilor : 315
. Vibratii transmise sistemului mâna-brat : 279 Sanctiuni 316

4 5
cuprins
cuprins
I)omeniul de aplicare. Identificarea si evaluarea riscurilor 414
Dispozitii tranzitorii si finale 316 Domeniul de aplicare 414
Lista neexhausHva a' iu~riirilor de constructii sau deinginerie civila ~ 318 Identificarea si evaluarea riscurilor .415
Lista Îleexhaustiva li hicrarilor care implica riscuri speciti'ce pentru Obi iga tii Ie anga j ato ri 10r .........................•............................................................. .416'
securitatea si sanatatea lucratorilor :.'.:;';~
.. : 319 inlocuirea si reducerea riscurilor 416
ContiIiutul declaratiei prea labile ;;: ~~; 32O Informatiile care trebuie furnizate autoritatilor competente :417
Cerinte minime d'e securitate si sanatate pentru santiere ; ':';:: 320 Masuri de igiena si proteetie individuala ..418
Informarea, pregatirea si consultarea lucratorilor ·..419
Lista lucratorilor expusi si notificarea activitatilor care implica agenti biologici 420
Hotarârea Guvernului nr. 557/2007 privind completareairnasurilor Supravegherea medicala a lucratorilor .422
destînate sa promoveze îmbunatatirea securitatii si sanatatiila·,lo.~~H;I;d~i Oispozitii pentru locuri de munca În care exista un
munca pentru salariatii încadrati în baza unui contract indivi~.u~~"c;le, risc crescut de contaminare ........................................................• ; ;; :.;.424
munca pe durata determinata si pentru salariatii temporari încadrati Servicii medicale si veterinare, altele decât laboratoarele de diagnostic .424
la agenti de .munca temporara 337 Masuri speciale aplicabile procedeelor industriale, laboratoar'elor si încaperilor
pentru animale ·................•..................425
Oispozitii finale 426
Hotarârea Guvernului nr. 1058/2006 privind cerintele minime pentru ANEXE .......•......•......•............................................................................................. 427
Îmbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi
expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive Ilotlirârea Guvernului nr. 1093/2006 privind stabilirea cerintelor
Di.~pozitii genera le 341 1I11nime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor'
Obligatiile .angaj atoru lu i ; ; · 342
mpotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau.
Dispozitii finale ;; ; ;; ; 346
ANEXE ;••.......;..;;.........................•.. ;;.••.....•..347 Illlltageni la locul de munca "
Dispozitii generale .445
Obiectul de reglementare 445
Hotarârea Guvernului nr. 1050/2006 privind cerintele minime pentru Definitii. Domeniul de aplicarecdeterminarea si evaluarea riscurilor 446 .
asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din ind'ustria extractiva Obi igatiile angaj atorllor , , .449
de foraj " "i' •• '
Reducerea utilizarii si înlocuirea agentilor caucerigeni sau ..
Dispozitii genera le :.: 354 mutageni la locul de munca ~ ; .'..: 449
Prevenirea si reducerea expunerii la agenti cancerigeuisau , .
Obligati i1e angaj atorilor ,.; ' ..T , ,.,.,:.••..355 mutageni la locul de munca : .450
Informarea, consultarea si. participarell 11I,cratl,lr.!lor ,,. 357 1nformarea autorita tilor COlo peten te .' : ;.' : .451
Supravegherea medicala , ,.,..•..., 357
Expunerea imprevizibila si expunerea previzibila. Accesul în zonele de risc .452
Dis poziti i fi n a le ..........................................•........•• ,•..................•................... , 358 Masuri de igiena si de protectie individuala ..453
ANEXE ..••.•••••••••.............•..............••.••.••...••....•••.. ;...........................•...........••.....••.•359 Informarea, instruirea, consultarea si participarea lucratorilor 454
.. ,:"
Dispozitii referitoare la supravegherea starii de sanatate a lucratorHor 456
Hotarârea Guvernului nr. 1049/2006 privind cerintele minime pentru Supravegherea medicala 456
asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din .industria extractiva Pastrarea dosarelor. medicale .................................•........................................................ 458
de suprafata sau subteran Dispozitii finale ...............................................................•...................... ~ .458
Dispozitii generale ............................................................•............•......••................ 384 ANEXE ......•..........•................•......................................•.....•...................•.............. .460
Obligatii lea n gaj ato ril or ~~ ;.; ' 385
Informarea, consultarea si participarea lucratorilor 387 lIotarârea Guvernului nr. 1135/2006 privind cerintele minime de
Su pravegherea medicala :.: 387 securitate si sanatate în munca la bordul navelor de pescuit
Dispozitii finale ;;·; ; ; 388 Dispozitii generale .......................•.......................................................................... 463
ANEXE .........................................................••••••••.:••••...••.••....••..•••.•..•••.••.•..•••........
389 Nave de pescuit noi si existente · · 465
Ech ipamente de Întretinere 465
Hotarârea Guvernului nr: 109212006 privind protecW. lucratorilor Informarea, pregatirea, consultarea si participarea lucratorilor 466
înip.~triva riscurilor legate de expuner~a la agenti biologtci În mund.··' 1 Dispozitii finale 467
Dispozitii genera le : : :............................•........•.•. :.: 412 ANEXE ..••........••...•..................•••......•••..••.•••.•......•.•....•....•......••...••..•...........••........468
Definitii si clasificare .....•................•............•....................•..................•.•..•..•.. :.......• 413
7
6
cuprins
cuprins
superior, suplimentar fata de celepentru nivelulde baza .: : .572
Hotarârea Guvernuluinr. 1136/2006 privind cerintele minime de
se,ctiritate .sisa"atate referitoare la expunerea lucr~torilor la riscuri IlolAdirea Guvernului nr. 600/2007 privind protectia tinerilor la locul
generate de câmpuri electromagnetice d.
\1,', 11I1111 ca ......................................................•.................................................. 574
· Dispozitii ge.nt~j.ale..,........................................................••.•.•.................................487
,O.b1,gatiile angaj atOTU lui , ; ",::;,;, 489
.' .Supravegherea sanatatii .....................•................ ; ; ;·..\·:•.........................494 ()nlonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2000 privind masurile ce
Jlllt fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia
'fi~~'i~";
·.~~:;~~~~:. ::::::.:::::
:::::.:::::::
::.:
:::::
::::.
:::::
:::::.:::::
::::.::::::
::.;.::
~~::
::::.::
::':
::::.'E:::: :.~:~ IU'l'soanelor incadrate in munca •........•.......•....•.•..•....................................... ,582
ANEX E ::.•.•.•..•.•...••........•.;•..............•....•.•.......•.•.•••••.•....•.............•.••.•...
: ;..;; .496
lIoH1rârea Guvernului nr. 580/2000 pentru aprobarea Normelor,meto- .
HotarâreaGuvernului nr. 1218/2006 privind stabilirea cerintelor \llliogice, de aplicare a pr.evederilor Ordo,fiantei de urgenta a Guvernu-
minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea p~otectiei Ini nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate în perioadele cu
lucratorilor împotrivadscurllorlegate de prezenta agentilor chimici lcmperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate în munca .•..587
Dispozitii gene'ra'le 504
i
Obi igatii1e'an gaj ator lor .~.................................................................•.................... 51O lIoUirârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii
Interdictii. Supravegherea starii de sanatate 519 Il. c I'a to ri 10r •.•.•.•.•.................................................•................ :........................•. 592
Dispoziti i finale .......•........................................................, ; 523 Dispozitii generale' ..: : 592
ANEXE .........................•...•...•........... ,•..........•••.•.............•................•.•..•..••...........•.525
Obligatiile angaj atorilor : ,.593
ervicii medicale pro filacti ce ; ~ ; : : 593
Ordinul M.M.S.S.F. or. 3/2007 pentru'aprobarea ForrilUlarului pentru
Dispozitii finale ; ::..:: 600
înregistrarea accidentului de munca - FIAM :.,:·:·.: 539 ANEXA 1 _ Fise privind serviciile medicale profilactice detaliate în functie de
Ordinul M.M.S.S.F. nr. 754/2006 pentru constituirea comisiilor de expunerea pro fesiona Ia 602
ANEXA 2 - Fisa de solicitare a examenului medical la angajare 639
abilitarea
.. serviciilor externe de prevenire si protectie sidc)vizilre
,.','0.: , :t.d.. a ANEXA 3 - Fisa de identificare a factorilor de risc profesional 640
documentatiilor cu caracter tehnic de informare si i(i,sJruire .. in ANEXA 4 _Dosarul medical. · · ·..·..·..···..··..·..642
domeniul securitatii si sanatatii în munca - ACTUALIZA T ....•....•..•.., 554 ANEXA 5 - Fisa de aptitudine , 645
Ordinul M.M.S.S.F. nr. 4/2007 pentru abrogarea ordinelor ministrului.
lIotarârea Guvernului nr. 1029/2008 privind conditiile introducerii
muncii, solidaritatii sociale si familiei privind aprobarea. listelor
organismelor recunoscute care efectueaza evaluarea confol'mitatii: IIC piata a mas in i 10 r .•..•......•.•.....•.•.........•........................................................ 646
Dispozitii genera le 646
echipamentelor individuale de protectie, masinilor industriale', echipa~ Domeniude aplicare si definitii 646
mentelor si sistemelor protectoafe 'destinate util'iz~~lr .în'
• ••• , " •••• \ < '
;atmos'fere,
i, ~'.' •• •...-, 1 •.• :; c •. -. ':
Reglementari specifice 650
potential explozive, precum SI a explozlvllor de uz clvll ..,..,•...,.•....,., 561 (::onditii de introducere pe piata 650
Supravegherea pietei 650
Ordinul M.M.S.S.F. nr. 242/2007 pentru aprobah~aaegulariteittului Introducerea pe piata si punerea În functiune 651
privind fonDarea specifica de coordonator in materie de securitate si . Libera circulatie 652
sanatate pe durata elaborarii proiectului si/sau a' realizarii lucrarii Prezumtia de conformitate si standardele armonizate 653
Masuri particulare legatede masinilepotential periculoase 653
pentru santiere temporare ori mobile .....,.....•.•.•.•.....•.•...•........•.......•.........•.. ".563 Procedura de contestare a unui standard european armonizat 654
Dispozitii genera le "...••,.'.•...........
,.._'.'-",.
,....•...........................•.' 564 Clauza de salvgardare 654
(::onditii de participare la programe de formare a coordonatorilor 566 Procedurile de evaluare a conformitatii 655
Organizarea formarii coordonatorilor ............•.•...................................................568 Procedurile de evaluare a conformitatiimasinilor 655
Dispoziti i finale ..............................................•..................•••,., ,.569 Procedura pentru cvasimasini 656
Lista neexhaustiva a subiectelor pe c.are"trel!uie,sl!)e,dezYRJ,te cursurile de O rga nisme noti ficate 657
formare a coordonatorilor de securitate si sanatate În munca pentru nivelul Ma rcaje 659
.de baza : : 570 Marcaj ul CE ; 659
Lista neexhaustiva a subiectelor pe care trebuie sa le contina cursurile de Marcaj ul neconform 659
formare a coordonatorilor de securitate si sanatate În munca pentru nivelul
9
8
cuprins SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

Ras pun d eri si sa ncti uni .~..... ,.•......................•........•......•........................•........•.....•.... 660


Alte' dis poziti i •....................•.................................•....................................•......•...... 661
Instalarea si utiljzarea masinilor .., 66]
Confiden ti:iIltate :.: : ; 66]
Cooperarea dintre statele membre ale Uniunii Europene ; 66]
Contestarea legala a masurilor adoptate 662
D.erogart ,..................................•....." .•..........••.............................•.........................662

Legea nr~'319/20061
.Dispozitii 'finale si tranzitorii ....•...•.,•.......................................................................... 662
Cerinte esntiale de sanatate si securlta'te referitoare la proiectarea si .
co nstru ctia m asi n i 10r ..................•......• :..........................•............................•........... 663
Declar'atii ...........................................•.....•.............................................................. 715 a securitatii si sanatatii în munca
Ma rcaj ul CE •...........•....... '.....•..•.....•......• ;.~ 717
Categorii de masini pentru care se aplica una dintre procedurile prevazute CAPITOLULl·
laart. 13 a1iO''''(3) si (4) din hotarâre 718
Lista indicativaa componentelor de securitate prevazute la art. 3 alin. (2) Dispozitii geue~ale
pct. 3 din hotarâre ..........................•....................................................................... 720 , ..
Instr,!Il;til!ni de asam blare pentru cvasimasini ................•......................•.............• 721
Dosarul tehnic pentru masini ..........................................•..................................... 722 Art. 1. - (1) Prezenta lege are ca scop instituirea de masuri privi,nd
Evaluarea conformitatii cu control intern al productiei masinilor ........•..•....•.... 725 I'I'OO)OVareaÎmbunatatirii securitatii si sanatatii În munca.a luc(atorilor.
Examinarea CE de tip ....•...................................................................................•... 726 (2) Prezenta lege' stabileste ,Principii .gen~rale referitoare la
Asigurarea totala a calitatii ....................................•.............................................. 728
I'I'lNCnirea riscurilor profesionale, protectia sanatatii ,si securitatea
Criterii minime care trebuie luate În considerare pentru notificarea
1IIIir~Uorilor,eliminarea factorilor de ..risc si accidentare; informarea,.
o rga n is m elo r ....•...........................................................•............••............................ 732
'illisuitarea, participarea echilibrata potrivit legii, instruirea lucratorilor si'
/1 reprezentantilor lor, precum si directiik generale pentru impl~mentarea.,
IIl_uslorprincipii ...
Art. 2. - Conventiile ii1te;n~tionale si <::ontractele bilaterale
IIlchciate de persoane' juridice române cu parteneri straini, În vederea
i'luctuarii de lucrari cu personal român pe teritorilll alt~r tari, vor
('\Iprinde clauze privind securitatea sis~niitatea
I ... ',i', ~'.'
În' munca
". .;,'
.. ' .
. .

CAPITOLUL II
Domeniu de aplicare .
Art. 3. - (1) Prezenta lege se aplica în toate sectoarele de activitate;
Ilot publice, cât si private.
(2) Prevederile prezentei legi se aplicaangajatorilor, lucratorilor si
l'iJprczentantilor lucratorilor.
Art. 4.- (1) Fac exceptie dela prevederile ar1. 3 alin. (1) cazurile
III care particularitatile inerente ale anumitor activitati specifice din
rviciile publice, cum ar fi fortele arlnate sau politia, precum si cazurile

1- Legea .nr. 319/2006 a fost publicata În Monitorul Oficial al României, Partea " nr.
111/.6 din 26 iulie 2006.

10 11
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

de dezastre, inundatii si pentru realizarea masurilor de protectie civila, I inloxicatia acuta profesionala, care au loc în timpul procesului de
vin în contradictie cu prezenta lege. 1liliiIca sau în îndeplinirea îndatoriri lor de serviciu si care provoaca
(2) În cazurile prevazute la alin. (l) trebuie sa se asigure securitatea Iwnpacitate temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice,
llivnliditate ori deces;
si
prezenta lege.lucratorilor, tinându-se seama de principiile stabilite prin
sanatatea
h) boalii profesionala - afectiunea care se produce ca urmare a
Art. 5. - În sens,41 prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos mwrcitarii unei meserii sau profesii, cauzata de agenti nocivi fizici,
atI urmatorul înteles: l'llilllici ori biologici caracteristici locului de munca, precum si de
a) lucrator - persoana angajata de catre un angajator, potrivit legii, Iliprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, în
inclusiv studentii, elevii în perioada efectuarii stagiu lui de practica, pl'Ocesul de munca;
precum si ucenicii si alti participanti la procesul de munca, cu exceptia i) echipament de muncii ~. orice masina, aparat, unealta sau
persoanelor care presteaza activitati casnice; IIlstalatie folosita în munca;
b) angajator - persoana fizica sau juridica ce se afla în raporturi de j) echipament individual deprotectie - orice echipament destinat a
11 purtat sau mânuit de un lucrator pentru a-I proteja împotriva unuia ori
lllunca ori de serviciu cu lucratorul respectiv si care are responsabilitatea
întreprinderii si/sau unitatii; IIl1li multor riscuri care ar putea sa îi puna în pericol securitatea si
c) (titi participanti la procesul de munca - persoane aflate în ,.nlli'ltatea la locul de munca, precum ,si orice· supliment sau accesoriu
întreprindere si/sau unitate, cu permisiunea angajatorului, în perioada de. I'l'Oicctat pentru a îndeplini acest obiectiv; .
verificare prealabila a aptitudinilor profesionale în vederea angajarii, k) loc de muncii - locul destinat sa cuprinda posturi de lUC1~U,situat
persoane care presteaza activitati în folosul comunitatii sau activitati în III cla.dirile întreprinderii si/sau unitatii, inclusiv orice alt loc din aria
regim de voluntariat, precum si someri pe durata participarii la o forma de 1IlIl'eprinderii si/sau unitatii la care lucratorljl are acces în cadrul
dtlHIa.surarii activitatii;
pregatire profesionala si persoane care nu au contract indivi.dual de
munca încheiat în forma scrisa si pentru care se poate face dovada 1) pericol grav si iminent de accidentare - situatia concrc;ta, reala
,Ii lIcluala careia îi lipseste doar prilejul declansator pentru a produce un
prevederilor contractuale si a prestatiilor efectuate prin orice alt mijloc d.e
proba;" Illleident În orice moment;
d) reprezentant al lucriitorilor cu riispunderi specifice În ro) stagiu de practicii - instruirea cu caracter aplicativ, specifica
domeniul securitatii si saniitiitii lucratorilor - persoana aleasa, selectata IlItlseriei sau specialitatii În care se pregatesc elevii, studentii, ucenicii,
sau desemnata de lucratori, în conformitate cu prevederile legale, sa îi pt'Llcumsi somerii în perioada de reconversie profesionala;
reprezinte pe acestia în ceea ce priveste problemele referitoare la n) securitate si saniitate În muncii - ansamblul de activitati
protectia securitatii si sanatatii lucratorilor în munca; ilistitutionalizate având ca scop asigurarea celor mai bune conditii În
e) prevenire - ansamblul de dispozitii sau masuri luate on dcsftlsurarea procesului de munca, apararea vietii, integritatii fizice si
prevazute în toate etapele procesului de munca, în scopul evitarii sau psihice, sanatatii lucratorilor si a altor persoane participante la procesul
diminuarii riscurilor profesionale; de munca;
t) eveniment - accidentul care a antrenat decesul sau vatamari ale o) incident periculos - evenimentul identificabil, cum ar fi
organismului, produs în timpul procesului de munca ori în îndeplinirea xplozia, incendiul, avaria, accidentul tehnic, emisiile majore de noxe,
îndatoririlor de serviciu, situatia de persoana data disparuta sau 1'1l:l.ultatdin disftinctionalitatea unei activitati sau a unui echipament de
accidentul de traseu ori de circulatie, în conditiile în care au fost Illunca sau/si din comportamentul neadecvat al factorului uman sare nu a
implicate persoane angajate, incidentul periculos, precum si cazul II'uctat lucratorii, dar ar fi fost posibil sa aiba asemenea urmari si/sau a
susceptibil de boala profesionala sau legata de profesiune; 'Illlzat ori ar fi fost posibil sa produca pagube materiale;
g) accident de muncii - vatamarea violenta a organismului, precum p) servicii externe - persoane juiidice sau fizice din afara

12 13
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEAS]'SÂNATATEA ÎN MUNCA
IlIlltodelor de munca si de productie, în vederea reducerii monotoniei
întreprinderii/unitatii, abilitate sa presteze servicii de protectie SI IIIIIllCii,a muncii cu ritm predeterminat si a diminuarii efectelor acestora
prevel1ire în domehilI'1 securitatii si sanatatii în munca, conform legii; 111111pra sanatatii;
q) accident usor - eveniment care are drept consecinta leziuni e) adaptarea la progresul tehnic;
superficiale care necesita numai acordarea primelor îngrijiri medicale si a t) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos
antrenat incapacitate de munca cu o durata mai mica de 3 zile; 'HIlI cu ceea ce este mai putin periculos;
r) boalii' legata de profesiune - boala cu determinare g) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care sa cuprinda
multifactoriala, la' cate unii factori determinanti sunt de natura luhnologiile, organizarea muncii, conditiile de munca, relatiile sociale si
profesionala. llilhlenta factorilor din mediul de munca;
h) adoptarea, în mod prioritar, a masurilor de protectie colectiva
CAPITOLUL III lll\~ de masurile de protectie individuala;
Obligatiile angajatorilor i) furnizarea de instructiuni corespunzatoare lucratorilor.
(4) Fara a aduce atingere altor prevederi ale prezentei legi, tinând
lina de natura activitatilor din Întreprindere si/sau unitate, angajatorul
SECTIUNEA 1
III'U obligatia:
Obligatii generale ale angajatorilor
a) sa evalueze riscurile pentru securitatea si sanatatea lucratorilor,
Art. 6. - (1) Angajatorul are obligatia de a asigura securitatea si lIl<;llIsiv la alegerea echipamentelor de munca, a substantelor sau
sanatatea lucratorilorîn toate aspectele legate de munca. pl'uparatelor chimice utilizate si la amenajarea loclirilor de munca;
(2) În cazul în care un angajator apeleaza la servicii externe, acesta b) ca, ulterior evaluarii prevazute la lit. a) si daca este necesar,
nu este exonerat de responsabilitatile sale în acest domeniu. IlIflsurile de prevenire, precum si metodele de lucru si de productie
(3) Obligatiile lucratorilor în domeniul securitatii si sanatatii în 'plicate de catre angajator sa asigme îmbunatatirea nivelului securitatii si
munca nu aduc atingere principiului responsabilitatii angajatorului. il protectiei sanatatii lucratorilor si sa fie integrate În ansamblul
Art. 7. - (1) În cadrul responsabilitatilor sale, angajatorul are 11(,)1 ivitatilor întreprinderii si/sau unitatii respective si la toate nivelurile
obligatia sa ia masurile necesare pentru: illl'urhice;
'a) asigurarea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor; c) sa ia în considerare capacitatile lucratorului în ceea ce priveste
b) prevenirea riscurilor profesionale; "I,)\';uritateasi sanatatea în munca, atunci când îi încredinteaza sarcini;
c) informarea si instruirea lucratorilor; d) sa asigure ca planificarea si introducerea de noi tehnologii sa
d) asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare r!ldi obiectul consuItarilor cu lucratorii si/sau reprezentantii acestora în
securitatii si sanatatii În munca. l'llCa.ce priveste consecintele asupra securitatii si sanatatii lucratorilor,
(2) Angajatorul are obligatia sa urmareasca adaptarea masurilor dllterminate de alegerea echipamentelor, de conditiile si mediul de
'prevazute la alin. (1), tinând seama de modificarea conditiilor, si pentru 1l11111ca;
Îmbunatatirea situatiilor existente. e) sa ia masurile corespunzatoare pentru ca, în zonele cu risc
(3) Angaj atoru l are obligatia sa implementeze masurile prevazute ridicat si specific, accesul sa fie permis numai lucratorilor care au primit
la alin. (1) si (2) pe baza urmatoarelor principii generale de prevenire: I!i ~i-au însusit instructiunile adecvate.
a) evitarea riscurilor; (5) Fara a aduce atingere altor prevederi ale prezentei legi, atunci
b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate; ~ltnd în acelasi loc de munca îsi desfasoara activitatea lucratori din mai
'c) combaterea riscurilor la sursa; Il111lteîntreprinderi si/sau unitati, angajatorii acestora au urmatoarele
'. d) adaptarea muncii, ,la om, în special în ceea ce priveste obligatii:
proiectarea posturilor de munca, alegerea echipamentelor de munca, a 15
14
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SlSÂNATATEA ÎN MUNCA
Illlitatii, se impune ca:
a) sa 'coopereze în: vederea implementarii prevederilor privind a) lucratorii deserimati sa aiba capacitatea necesara si sa dispuna de
securitatea, sanatatea si igiena în rilUnca, luând în considerare natura IIIijloacele adecvate;
activitatilor; b) serviciile externe sa aiba aptitudinile necesare si sa dispuna de
b) sa îsi coordoneze actiunile în vederea protectiei lucratorilor si Illijloace personale si profesionale adecvate;
prevenirii riscurilor profesitmaJe, luând în considerare naturaactivitatilor; c) lucratorii desemnati si serviciile externe sa fie în numar
c) sa se informeze reciproc despre riscurile profesibnale; itrficient.
. d)sa· informeze lucratorii si/sau reprezentantii acestora despre (2) Prevenirea riscurilor, precum si protectia sanatatii si securitatea
riscurile profesionale. lucratorilor trebuie sa fie asigurate de unul sau mai multi lucratori, de un
(6) Masurile privind securitatea, sanatatea si igiena în munca nu wrviciu ori de servicii distincte din interiorul sau din exteriorul
trebuie sa· comporte în nicio situatie bbli~atii financiare pentru lucratori. Iiltreprinderii si/sau unitatii.
(3) Lucratoml/lucratorii si/sau serviciul/serviciile prevazute la alin. (2)
SECTIUNEA a 2-a If'cbuie sa colaboreze între ei ori de câte ori este necesar.
Servicii de prevenire si protectie (4) În cazul microîntreprinderilor si al întreprinderilor mici, în care
le desfasoara activitati fara riscuri deosebite, angajatorul îsi poate asuma
Art. 8. - (1) Fara a aduce atingere obligatiilor prevazute la art. 6 si 7, ltributiile din domeniul securitatii si sanatatii în munca pentru realizarea
angajatorul desemneaza unul sau mai multi lucratori pentru a se ocupa de Inasurilor prevazute de prezenta lege, daca are capacitatea necesara în
activitatile de protectie si de activitatile de prevenire a riscurilor lomeniu.
profesionale din întreprindere si/sau unitate, denumiti în continuare (5) Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei stabileste
lucratori desemnati.
prin norme metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi
(2) Lucratorii desemnati nu trebuie sa fie prejudiciati ca urmare a :apacitatile si aptitudinile necesare, precum si numarul considerat
activitatii lor de protectie si a celei de prevenire a riscurilor profesionale. 'Irficient, prevazute la alin. (1) si (4).
(3) Lucratorii desemnati trebuie sa dispuna de timpul necesar
. pentru a-si putea îndeplini obligatiile ce le revin prin prezenta lege. SECTIUNEA a 3-a
(4) Daca în întreprindere si/sau unitate nu se pot organiza
Primul ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucratorilor,
activitatile de prevenire si cele de protectie din lipsa personalului
pericol grav si iminent
competent, angajatorul trebuie sa recurga la servicii externe.
(5) În cazul în care angajatorul apeleaza la serviciile externe Art. 10. - (1) Angajatorul are urmatoarele obligatii:
prevazute la alin. (4), acestea trebuie sa fie informate de catre angajator a) sa ia masurile necesare pentru acordarea primului ajutor,
asupra factorilor cunoscuti ca au efecte sau sunt susceptibili de a avea SI ingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor, adaptate naturii
efecte asupra securitatii si sanatatii lucratorilor si trebuie sa aiba acces la nctivitatilor si marimii întreprinderii si/sau unitatii, tinând seama de alte
informatiile prevazute la art. 16 alin. (2). persoane prezente;
(6) Lucratorii desemnati trebuie. sa aiba, în principal, atributii b) sa stabileasca legaturile necesare cu serviciile specializate,
privind securitatea si sanatatea în munca si, cel mult, atributii Îndeosebi în ceea ce priveste primul ajutor, serviciul medical de urgenta,
complementare. salvare si pompieri.
Art. 9. - (1) În toate cazurile, pentru a se ocupa de organizarea (2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), angajatorul trebuie sa
activitatilor de prevenire si a celor de protectie, tinând seama de marimea desemneze lucratorii care aplica masurile de prim ajutor, de stingere a
întreprinderii si/sau unitatii si/sau de riscurile la care sunt expusi incendiilor si de evacuare a lucratorilor.
lucratorii, precum si de distributia acestora în cadrul întreprinderii si/sau
17
16
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN A1UNCA
SECURITATEA SI SANATATEAÎN MUNCA
~) sa tina evidenta accidentelor de munca ce au ca urmare o
(3) Numarul lucratorilor mentionati la alin. (2), instruirea lor 1\1 IIp"citate de munca mai mare de 3 zile de lucru, a accidentelor usoare,
echipamentul pus' la dispozitia acestora trebuie sa fie adecvate marim I hol ilor profesionale, a incidentelor periculoase, precum si a
si/sau riscurilor specifice Întreprinderii si/sau unitatii. II \ hluntelor de munca, astfel cum sunt definite la art. 5 lit. g);
Art. 11. - (1) Angajatorul are urmat?arele obligatii: d) sa elaboreze pentru autoritatile competente si în conformitate cu
. a) sa informeze, cât mai curând posibil, toti lucratorii care sunt sa II fl,lulilcntarile legale rapoarte privind accidentele de munca suferite. de
pot 'fi expusi unui pericol grav si iminent despre riscurile implicate d IIl1lntorii sai.
acest pericol, precum si despre masurile luate ori care trebuie sa fie luat' (2) Prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei,
pentru protectia lor; III functie de natura activitatilor si de marimea întreprinderilor, se·vor
b) sa ia masuri si sa furnize instructiuni pentru a da lucratorilo lllhili obligatiile ce revin diferitelor categorii de întreprinderi cu privire
posibilitatea sa opreasca lucrul si/sau sa paraseasca imediat locul d III 1I\IQcmireadocumentelor prevazute la alin. (1).
munca si sa se Îndrepte spre o zona sigura, În caz de pericol grav si Art. 13. _ În vederea asigurarii conditiilor de securitate si sanatate
iminent; III IIlunca si pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor
c) sa nu impuna lucratorilor reluarea lucrului în situatia În care Înca IllI11l.Jsionale,angajatorii au urmatoarele obligatii:
exista un pericol grav si Iminent, în afara cazurilor exceptionale si pentru a) sa adopte, din faza de cercetare, proiectare si executie a
motive justificate. '" . Illll'itructiilor, a echipamentelor de munca, precum si de elaborare a
(2) Lucratorii care, În' cazul unui pericol grav si iminent, parasesc II 11I1I)logiilorde fabricatie, solutii conforme prevederilor legale În vigoare
locul de munca si/saU o zona p'ericuloasa nu trebuie sa fie prejudiciati si pllVillU securitatea si sanatatea în munca, prin a caror aplicare sa fie
trebuie sa fie protejati împC?triva oricaror consecinte negative si 1IIIIIinate sau diminuate riscurile de accidentare si de Îmbolnavire
nejustificate pentrU acestia. '. p"d\.:sionala a lucratorilor;
(3) Angaj atoru 1 trebuie sa se asigure ca, În cazul unui pericol grav b) sa Întocmeasca un plan de prevenire si protectie compus din
si iminent pentru propria securitate sau a altor persoane, atunci când seful 1I1fl'illri tehnice, sanitare, organizatorice si de alta natura, bazat pe
ierarhic imediat superior nu poate fi contactat, toti lucratorii sunt apti sa I vllltlHrea riscurilor, pe care sa Îl aplice corespunzator conditiilor de
aplice masurile corespunzatoare, în conformitate cu cunostintele lor si cu IllIIIH.:rt specifice unitatii;
mij loacele tehnice de care dispun, pentru a evita consecintele ul1ui astfel c) sa obtina autorizatia de functionare din punctul de vedere al
de pericol. . 1 \ Ilritatii si sanatatii În munca, Înainte de începerea oricarei activitati,
(4) Lucratorii nu trebuie sa fie prejudiciati pentru cazurile I 11ld()J"ITI prevederilor legale;
prevazute la alin. (3), cu ~xceptia situatiilor în care acestia actioneaza d) sa stabileasca pentru lucratori, prin fisa postului, atributiile si
imprudent sau dau dovada de neglijenta grava. I il';punderile ce le revin în domeniul securitatii si sanatatii în munca,
I 111 t.:spunzator functiilor exercitate;
SECTIUNEA a 4-a c) sa elaboreze instructiuni proprii, În spiritul prezentei legi, pentru
Alte obligatii ale angajatorilor 11lllpictarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate în
Iilllllcr~,tinând seama de particularitatile activitatilor si ale locurilor de
Art. 12. - (1) Angajatorul are urmatoarele obligatii: .. ' 11l1I1I\.:1\
aflate în responsabilitatea lor;
a) sa realizeze si sa fie în posesia unei evaluari a riscurilor pentru
securitatea si sanatatea în munca, inclusiv pentru acele grupuri sensiblle l) sa asigure si sa controleze cunoasterea si aplicarea de catre toti
IlIl'rrltorii a masurilor prevazute În planul de prevenire si de protectie
la riscuri specifice; ....
. .:
.'
'..... ' .. ;},
Iflhilit, precum si a prevederilor legale în domeniul securitatii si sanatatii
b) sa decida asupra masurilor ',de protectie care trebuie l~ate SI,
III 11l11l1ca,prin lucratorii desemnati, prin propria competenta sau prin
dupa caz, asupra echipamentului de protectie care trebuie utiiizat;
19
18
SECURITATEA SI SANATATEA iN MUNCA
SECURITATEA SI SANATATEA iN MUNCA
l,dllH do catre angajatori persoanelor care lucreaza în conditiI de munca
servicii externe;
II IlIlplln acest lucru si se stabileste prin contractul colectiv de munca
g) ·sa ia masuri pentru asigurarea de materiale necesare informar'
1/'11111 00ntractul individual de munca.
si instruirii lucratorilor, cum ar fi afise, pliante, filII,1~:~i"cii~IWme c A rt. 15. _ (1) Materialele igienico-sanitare se acorda în mod
privire la securitatea si sanatatea în munca;" .',lJ ~".',
IIldlp,l1!oriu si gratuit de catre angajatori .
. h) sa, asigure· informarea fiecarei persoane, an.t.l?rior angaj~rii î
• , .•• 1 " ..••..•. ,
(2) Categoriile de materiale igienico-sanitare, precum si locurile de
munca, asupra riscurilor la care aceasta este expusa" fa locul de mu.nca
11l1111d'l ce impun acordarea acestora se stabilesc prin contractul colectiv
precum si asupra masurilor de prevenire si de protectiepecesare;
tii IlIll!lea si/sau contractul individual de munca.
i) sa ia masuri peritru autorizarea exercitarii meserillor si a
profesiilor prevazute de legislatia specifica; . SECTIUNEA a S-a
j) sa angajeze numai persoarie care, în urma examemil~i medical si, Informarea lucratorilor
dupa caz, a testarii psihologice a aptitudinilor, corespu~d s1}r~inii de
munca pe care urmeaza sa o execute si sa asigu,r~control~l" ,ll1,edical Art. 16. _ (1) Tinând seama de marimea întreprinderii si/sau a
periodic si, dupa caz, controlul psihologic periodic, ulterior angajarii; 1IIiIlli~ji, angajatorul trebuie sa ia masuri corespunzatoare, astfel încât
k) sa tina evidenta zonelor cu risc ridicat' si spect~c prevazute la !tIl'1rilorii si/sau .reprezentantii acestora sa primeasca, în conformitate cu
art. 7 alin. (4) lit. e); IIll wderile legale, toate informatiile necesare privind:
. 1) sa asigure functionarea permanenta si core,cta~,~ si~te)l).~lQr si a) riscurile pentru securitate si sanatate în munca, precum si
'dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a IlIn~'ll'jlc si activitatile de prevenire si protectie atât la nivelul
instalatiilor de captare, retinere si neutralizare a substantelor Jlocive '1IIIIl'winderii si/sau unitatii, în general, cât si la nivelul fiecarui post de
degajate în desfasurarea proceselor tehnologice; . 1111 III :;îi/sau fiecarei functii;
m) sa prezinte documentele si sa dea re]atiile,: so]icitate de h) masurile luate în confonnitate cu prevederile alt. 10 alin. (2) si (3).
inspectorii de munca în timpul controlului sau .a] efectuarii cercetarii (2) Angajatorul trebuie sa ia masuri corespunzatoare astfel încât
evenimentelor; 1I11:)ljlltorii lucratorilor din orice întreprindere si/sau unitate exterioara,
n) sa asigure realizarea masurilor dispuse de inspectorii de munca Ill' desfasoara activitati în întreprinderea si/sau în unitatea sa, sa
cu prilejul vizitelor de yontrol si al cercetarii evenimentelor; 11I1I11l:HScainformatii adecvate privind aspectele la care s-a facut referire
o) sa d~semneze, la solicitarea inspectorului de munca, lucratorii IlInlil!. (1), care privesc acesti lucratori.
care sa pal1icipe ]a efectuarea controlului sau la cercetarea Art. 17. - Angajatorul trebuie sa ia masuri corespunzatoare pentru
evenimentelor; CII 1\lt:ratorii desemnati sau reprezentantii lucratorilor, cu raspunderi
p) sa nu modifice starea de fapt rezultata din producerea unui \lill'ificc în domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor, în vederea
acddent mortal sau colectiv, în afara de cazurile în care mentinerea Illlh-plinirii atributiilor si în conformitate cu prevederile prezentei legi, sa
acestei stari ar genera alte accidente ori ar periclita viata accidentatilor si III hl'i llt;CeS la:
a altor persoane; a) evaluarea riscurilor si masurile de protectie, prevazute la art. 12
q) sa asigure echipamente de munca fara pericol pentru securitatea tlill. (1) lit. a) si b);
si sanatatea lucratorilor; b) evidenta si rapoartele prevazute la art. 12 alin. (l) lit. c) si d);
r) sa asigure echipamente individuale de protectie; c) informatii privind masurile din domeniul securitatii si sanatatii
s} sa acorde obligatoriu echipament individual de protectie nou, în III 11\\ll1ca, precum si informatii provenind de la institutiile de control si
cazlfl ctegradarii sau al pierderii calitatilor de protectie. Ilitori!atile competente în domeniu.
Art. 14. -Alimentatia de protectie se acorda în mod obligatoriu si
21
20
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
mijloacele utilizate de catre ang<i.J:lturnu suni. suficiente pentru asigurarea
,~ccuritatii si sanatatii în munca .
.SECTIUNEA a 6-a (8) Reprezentantilor lucratorilor cu raspunderi specifice în
Consultarea si participarea lucratorilor lomeniul securitatii si sanatatii lucratorilor trebuie sa li se acorde
Art. 18. - (1) Angajatorii consulta lucratorii si/sa,~ reprezentantii posibilitatea de a-si prezenta observatiile inspectorilor de munca si
lor si permit participarea ~cestora la discutarea tuturQr problemelor inspectorilor sanitari, în timpul vizitelor de control.
referitoare la securitatea SI sanatatea în munca. Art. 19. - În vederea realizarii prevederilor art. 16, 17 si ale art. 18
(2) Aplicarea prev'ede~ilor alin. (1) implica: ulin. (1), la nivelul angaj atoru lui se înfiinteaza, se organizeaza si
a) consultarea lucratorit'or; . functioneaza comitete de securitate si sanatate în munca.
b) dreptul lucratorilor si/sau reprezentantilor lor sa faca propuneri;
c) participarea echilibrata. SECTIUNEA a 7-a
(3) Lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor defmiti la art. 5 lit. d)
Instruirea lucratorilor
iau parte în mod echilibrat sau sunt consultati în prealabil si în timp util Art. 20. - (1) Angajatorul trebuie sa asigure conditii pentru ca
de catre angajator cu privire la: .; ficcare lucrator sa primeasca o instruire suficienta si adecvata în
a) orice masura care ar afecta semnificativ securitatea si sanatatea domeniul securitatii si sanatatii în munca, în special sub forma de
în munca; informatii si instructiuni de lucru, specifice locului de munca si postului
b) desemnarea lucratorilor la care s-a facut referire la art. 8 alin. (1) si ,i[lU:
la art. 10 alin. (2), precum si cu privire la activitatile la care s~a facut a) la angajare;
referire1a art. 8 alin. (1); b) la schimbarea locului de munca sau la transfer;
c) infonnatiiJe la care s-a facut referire în art. 12 alin. (1), art. 16 si17; c) la introducerea unui nou echipament de munca sau a unor
d) recurgerea, dupacaz, la servicii externe, conform art. 8 alin. (4); l110dificari ale echipamentului existent;
e) organizarea si planificarea instruirii prevazute la art. 20 si 21. d) la introducerea oricarei noi tehnologii sau proceduri de lucru;
(4) Reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice în domeniul e) la executarea unor lucrari speciale.
securitatii si sanatatii lucratorilor au dreptul sa solicite angajatorului sa ia (2) Instruirea prevazuta la alin. (1) trebuie sa fie:
masuri corespunzatoare si sa prezinte propuneri în acest sens, în scopul a) adaptata evolutiei riscurilor sau aparitiei unor noi riscuri;
diminuarii riscurilor pentru lucratori si/sau al eliminarii surselor de b) periodica si ori de câte ori este necesar.
pericol. (3) Angajatorul se va asigura ca lucratorii din întreprinderi si/sau
(5) Reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice în domeniul unitati din exterior, care desfasoara activitati în întreprinderea si/sau
securitatii si sanatatii lucratorilor sau lucratorii nu pot fi prejudiciati din unitatea proprie, au primit instructiuni adecvate referitoare la riscurile
cauza activitatilor la care s-a facut referire în alin. (1)-(3). Icgate de securitate si sanatate în munca, pe durata desfasurarii
(6) Angajatorul trebuie sa acorde reprezentantilor lucratorilor cu nctivitatilor.
raspunderi specifice în domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor un (4) Reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice în domeniul
timp adecvat, fara diminuarea drepturilor salariale, si sa le furnizeze ,{ccuritatii si sanatatii în munca au dreptul la instruire corespunzatoare.
mijloacele necesare pentru a-si putea exercita drepturile si atributiile care Art. 21. - (1) Instruirea prevazuta la art ..20 alin. (1), (2) si (4) nu
decurg din prezenta lege. poate fi realizata pe cheltuiala lucratorilor si/sau a reprezentantilor
(7) Reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice în domeniul llcestora.
securitatii si sanatatii lucratorilor si/sau lucratorii au dreptul sa apeleze la (2) Instruirea prevazuta la art. 20 alin. (1) si (2) trebuie sa se
autoritatile competente, în cazul în care considera ca masurile adoptate si
23
22
SECURITATEA SI SANATATEA iN MUNCA
SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA
III IInlo si sanatate, În domeniul sau de activitate;
realîzezeîn timputprogn:imuhlide' lucru. h) sa îsi însuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din
(3) lnstruirea prevazuta la art. 20 al in. (4) trebuie sa se efect4eze în dllll\l'llilll securitatii si sanatatii În munca si masurile de aplicare a
timpul programului 'dehicru, fie îniriteriorul, fie în afara întrepAn4~rii I I fHtOI'II;
si/sau unitatii. ' I " . i) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si
1I"1f111l'tnrii
sanitari.
" 'c,:A.PITOLUL IV (2) Obligatiile prevazute la alin. (l) se aplica, dupa caz, si celorlalti
Ol>tigatiile lucratorilor flllllll'ipanti la procesul de munca, potrivit activitatilor pe care acestia le
1" 'Oi In ~oara.
Art. 22. - Fiecare lucrator trebuie sa îsi desfasoare activitatea, în
conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile
CAPITOLUL V
primite din partea angaj<j.toryllJ,ioastfel încât sa nu expuna la pericol de Supravegherea sanatatii
accidentare sau îmbolnavire profesionala atât propria persoana, cât si alte
persoane care pot fi afecta.te de actiunile sau omisiunile sale în timpul Art. Z4. - Masurile prin care se asigura supravegherea
procesului de munca. " .,' . l.IlIl"lpunzatoare a sanatatii lucratorilor în functie de riscurile privind
Art. 23. - (1) În mod deosebit, în scopul realizarii obiectivelor liiiriltll'ea si sanatatea În munca se stabilesc potrivit reglementarilor
prevazute la art. 22, lucratoiii au urmatoarele obligatii: . II P.1110.
a) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substanteie ;\."t. 25. - (1) Masurile prevazute la art. 24 vor fi stabilite astfel
periculoase, echipamentele de transport si alte mijloace de productie; 1111111 fiecare lucrator sa poata beneficia de supravegherea sanatatii la
b) sa utilizeze corect echipilmebtul individual de protectie a~ordat 1IIIIll'VHlc regulate.
si, dupa utilizare, sa îl Înapoieze sau sa îl puna la locul destinat pentru (2) Supravegherea sanatatii lucratorilor este asigurata prin medicii
pastrare; tii II\udicina a muncii.
c) sa' nu procedeze la. scoaterea din functiune, la modificarea,
schimbarea sau Înlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, CAPITOLUL VI
În special ale masinilor,'aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si
cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive;
Comunicarea, cercetarea, înregistrarea si
d) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor dese!TInati raportarea evenimentelor
orice situatie de munca despre care au motive Întemeiate sa o considere
un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orige SECTIUNEA 1
deficienta a sistemelor de protectie; Evenimente
e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau Art. 26. - Orice eveniment, asa cum este definit la art. 5 lit. f), va fi
angajatorului accidentele suferite de propria persoana; Il1Ill\lI1icat de Îndata angajatorului, de catre conducatorul locului de
f) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atât 1IIIIIlCa sau de orice alta persoana care are cunostinta despre producerea
timp cât este necesar, pentru a face posibila realizarea orica'ror masuri sau H·l~slllia.
cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, Art. 27. - (1) Angajatorul are obligatia sa comunice evenimentele,
pentru ,protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;
tiI) Îl1data, dupa cum urmeaza:
g) sa coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul si/sau cu
a) inspectoratelor teritoriale de munca, toate evenimentele asa cum
lucratorii desemnati;; pentru a permite angajatorului sa se asigure ca
mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru 25
24
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURjlATEA srSANATATEA ÎN MUNCA

sunt definite la art. 5 lit.'f); . copie a raportului de constatare medico-legala.


"b) asiguratorului,. potr(vit Legii nr. 346/2002 privind,
pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile S
SECTIUNEA a 2-a
Accidente de munca
completarile ulterioare, evenimentele urmate de incapacitate temporar
de mllJ:i.Ca,'invaliditate sau deces, la confirmarea acestora; AlOC 30. - (1) În sensul prevederilor art. 5 lit. g), este, de asemenea,
c) organelor de urmarire penala, dupa caz. dmd do munca:
(2) Oficeinedic;',. iridusiv luedicul de medicina a muncii aflat într-o
, ,) , Il) accidentul suferit de persoane aflate în vizita în intreprindere
relatie contractuala cu angajatorul,' conform prevederilor legale, v 1111 IIllitate, cu permisiunea angajatorului;
semnala obligatoriu suspiciunea de boala profesionala sau legata d II) accidentul suferit de persoanele care îndeplinesc sarcini de stat
profesiune, depistata cu prilejul prestatiilor medicale. III d\, interes public, inclusiv în cadrul unor activitati culturale, sportive,
(3) Semnalarea prevazuta la alin. (2) se efectueaza catre autoritatea: III 1111"Stiu în afara granitelor tarii, în timpul si din cauZa îndeplinirii
de sanatate publica teritoriala sau a municipiului Bucuresti, de îndata, la III >jllllsarcini;
constatarea cazului.
(') <lccidentul survenit în cadrul activitatilor culturalsportive
Art. 28. - În cazul accidentelor de circulatie produse pe drumurile 11I1'lllll/lIto,în timpul si din cauza îndeplinirii acestor activitati;
publice, în care printre victime sunt si persoane aflate în îndeplinirea unor ti) accidentul suferit de orice persoana, ca urmare a unei actiuni
sarcini de serviciu, organele de politie rutiera competente vor trimite 111111 pl'illse din proprie initiativa pentru salvarea de vieti omenesti;,
institutiilor si/sau persoanelor fizice/juridice prevazute la art. 29 alin. (1) \.) Accidentul suferit de orice persoana, ca urmare a unei actiuni
lit. a) si b), în termen de 5 zile de la data solicitarii, un exemplar al liliii pl'iIlS<.;din proprie initiativa pentru prevenirea ori înlaturarea unui
procesului-verbal de ,cercetare la fata locului; 11/'1 illlillare ameninta avutul public si privat;
Art. 29. - (1) Cercetarea evenimentelor este obligatorie SI se l) Accidentul cauzat de activitati care nu au legatura cu procesul
efectueaza dupa cum urmeaza: 1I1\l11l il, daca se produce la sediul persoanei juridice sau la adresa
a) de catre angajator, în cazul evenimentelor care au produs 1" I'jllltll<.;jfizice, în calitate de angajator, ori în alt loc demunca organizat
incapacitate temporara de munca; dl Jll·\\~tia, în timpul programului de munca, si nu se datore,aza culpei
b) de catre inspectoratele teritoriale de munca, în cazul I Illsivc a accidentatului;
evenimentelor care auprodus invaliditate evidenta sau confirmata, deces, g) accidentul de traseu, daca deplasarea s-a facut în timpul si pe
accidente colective, incidente periculoase, în cazul evenimentelor care au IIWll'lIlllormal de la domiciliul lucratorului la loculde munca organizat
produs incapacitate temporara de munca lucratorilor la angajatorii "tI IllIglljator si invers;
persoane fizice, precum si în situatiile cu persoane date disparute; h) accidentul suferit în timpul deplasarii de la sediul persoanei
c) de catre Inspectia Muncii, în cazul accidentelor colective, \lllllilllJ ~au de la adresa persoanei fizice la locul de munca sau de la un
generate de unele evenimente deosebite, precum avariile sau exploziile; Itll dlllllunca la altul, pentru îndeplinirea unei sarcinide munca;
d) de catre autoritatile de sanatate publica teritoriale, respectiva 1) accidentul suferit în timpul deplasarii de la sediul persoanei
municipiului Bucuresti, în cazul suspiciunilor de boala profesionala si a 1llldll:U sau de la adresa persoanei fizice la care este încadrata victima,
bolilor Jegat~ de profesiune. III i dl' In orice alt loc de munca organizat de acestea, la o alta persoana
(2) Rezultatul cercetarii evenimentului se va consemna într~un Illdk/\ ~au fizica, pentru îndeplinirea sarcinilor de munca, pe durata
proces-verbal. 11111111,,1/\ de deplasare;
(3) În caz de deces al persoanei accid~ntate ca urmare a unui .1) accidentul suferit înainte sau dupa încetarea lucrului, daca
eveniment, institutia 1)1edico-l~gala competenta este ,qbligata sa Înainteze (11nlll prelua sau preda uneltele de lucru, locul de munca, utilajul ori
inspectoratului' teritorial de munca, în termen de 7 zile de la data Illllllll'loicle, daca schimba îmbracamintea personala, echipamentul
27
26
SECURITATEA ~ISANAT;1TEA ÎN MUNCA
EECURITAT.EA SISANATATEA ÎNMUNCA
Art. 32. _ (1) Înregistrarea accidentului de munca se.faGc pe baza
individual de protectie sau orice alt echipament pus la dispozitie d procesului-verbal de cercetare. ,,' ,; , ,"
angajator, daca se afla în baie ori în spalator sau daca se deplasa de la (2) Accidentul de munca Înregistrat de angajator se raporteaza de
locul de munca la iesirea din întreprindere sau unitate si invers; \'lItre acesta la inspectoratul teritorial de mt,I~ca, precum si la asigurator,
k) accidentul suferit în timpul pauze lor regulamentare, daca acesta potrivit legii. ' ' "
a avut loc în locuri organizate de angajator, precum si în timpul si pe
ttasetIi no'nnal spre si de la aceste locuri; , SECfIUNEA a 3-a
1) accidentul suferit de lucratori ai angajatorilor români sau de Bolile profesionale
persoaJle fizice' rOii1âlie, d'elegati pentru îndeplinirea îndatori6lor de
serviciu în afara granitelor tarii, pe durata si traseul prevazute în Art. 33. _ În sensul prevederilor art. 5 li1. h), afectiuni le suferite de
documentul de deplasare; l'lcvi si studenti În timpul efectuarii instruit'ii practice sunt, de asemenea,
m) accidentul suferit de 'personalul român care efectueaza lucrari si hali profesionale.
servicii pe teritoriul altor tari, în baza unor contracte, conventii sau în alte Art. 34. _ (1) Declararea bolilor profesionale este obligatorie si se
conditii prevazute de lege, încheiate de persoane juridice române cu fa.ce de' catre medicii din cadrul autoritatilor de" sanatate publica
palieneri straini, în timpul si din cauza îndeplinirii îndatoriri lor de Icritoriale si a municipiului Bucuresti. ,
serVICIU; (2) Cercetarea cauzelor Îmbolnavirilar profesionale, În vederea
n) accidentul suferit de cei care urmeaza cursuri de calificare, "'nfirmarii sau infirmarii lor, precum si 'stabilirea de masuri, pel~tni
recalificare sau perfectionare 'a pregatirii profesionaJe, în timpul si din prevenirea altor Îmbolnaviri se fac de catre specialistii autoritatilor de
cauza efectuarii activitatilor aferente stagiului de practica; sanatate publica teritoriale, În colaborare cu inspectorii din inspectoratele
o) accidentul determinat de fenomene sau cahlmitati naturale, cum tcritoriale de munca. ' " "
ar fi furtuna, viscol, cutremur, inundatie, alunecari de teren, trasnet (3) Declararea bolilor profesionale se face pe baza procesului-
(electrocutare), daca victima se afla în timpul procesului de munca sau în verbal de cercetare.
Îndeplinirea îndatoririlor de serviciu; (4) Bolile profesionale nou-declarate se raporteaza lunar de catre
p) disparitia unei persoane, în conditiile unui accident de munca si autoritatea de sanatate publica teritoriala si a municipiului B,ucuresti la
În împrejurari care Îndreptatesc presupunerea decesului a~esteia; entrul national de coordonare metodologica si informare privind bolile
q) accidentul suferit de o persoana aflata În Îndeplinirea atributiilor profesionale din cadrul Institutului de Sanatate Publica Bucuresti, la
de serviciu, ca urinare a un'ei agresiuni. Centrul de Calcul si Statistica Sanitara Bucuresti, precum si la structurile
(2) În situatiile mentionate la alin. (1) lit. g), h), i) si 1), deplasarea teritoriale ale asiguratorului stabilit conform legii.
trebuie sa se faca fara abateri nejustificate de la traseulnomi.'alsi, de (5) lntoxicatia acuta prof~sjon~la se' declara, se cerceteaza si s,e
asemenea, transportul sa se faca în conditiile prevazute d~ 're'glementarile Înregistreaza atât ca boala profesionala, cât si ca accident de munca.
de securitate si sanatate În munca sau de circulatie În vigoare.
Art. 3J. - Accidentele de munca se clasifica, În raport cu urmarile CAPITOLUL VII
produse si cu numarul persoanelor accidentate, În: Grupuri sensibile la riscuri
a) accidente care produc incapacitate temporara de munca de cel
putin 3 zile calendaristice; , . Art. 35. _ Grupurile sensibile la riscuri specifice, cum ar fi: femeile
b) accidente care produc invaliditate;
gravide, lehuzele sau femeile care alapteaza, tinerii, precum si persoanele
~) accidente mortale; , , cu dizabilitati, trebuie protejate Împotriva pericolelor care le afecteaza În
d) accidelltecolective, când sunt accidentate cel ,putin 3 persoane mod specific.
În acelasi timp si din aceeas~cauza. ",' ,
29
28
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
(2) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la
Art~ 36. - Angajatorii au obligatia sa amenajeze locurile de munca ,000 lei la 10.000 lei încalcarea dispozitiilor art. 13 lit. b), c), p) si r).
tinâ~d seal~a de prezenta grupurilor sensibi]e ]a riscuri specifice. (3) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la
\.000 lei ]a 10.000 lei încalcarea dispozitiilor art. 13 lit. n).
CAPITOLUL VIII (4) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la
Infractiuni 1.000 lei ]a 8.000 lei încalcarea dispozitiilor art. 12 alin. (1) lit. a) si b),
Irl. 13 lit. a), d)-f), li)-m) si o), art. 20; art. 29 alin. (1)lit. a) si ale art. 32
Art. 37. - (1) Neluarea vreuneia dintre masurile legale de securitate IIlin. (2).
si sanatate În munca de catre persoana care avea îndatorirea de a lua (5) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la
aceste masuri, daca se creeaza un pericol grav si iminent de producere a \.500 lei la 7.000 lei încalcarea dispozitiilor art. 7 alin. (4}-(6),art. 8,
unui accident de munca sau de îmbolnavire profesionala, constituie Ilrt. 11 alin. (1) si (3), art. 13 lit. q) si s)si ale art. 27 alin. (1) lit. a) si b).
infractiune si se pedepseste cu închisoare de la un an la 2 ani sau cu (6) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la
amenda. 1.000 lei la 6.000 lei urmatoarele fapte: .
(2) Daca fapta prevazuta la alin. (1) a produs consecinte deosebite, a) încalcarea dispozitiilor alt. 9 alin: (1), ale art. 10 si 16;
pedeapsa este închisoarea de la un an la 3 ani sau amenda. b) încalcarea dispozitiilor art. 14, 15 si ale art. 34 alin. (1).
(3) Fapta prevazuta la alin. (1) savârsita din culpa se pedepseste cu (7) Constituie contraventie si se . sanctioneaza cu ameJ1da de la
închisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda, iar fapta prevazuta la alin. (2) UOO lei la 5.000 lei încalcarea dispozitiilor art. 11 alin. (2) si (4), ale
savârsita din culpa se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu Irt. 17,19 si 21.
amenda. (8) Constituie contraventii si se sanctioneaza .'cu amenda de la
Art. 38. - (1) Nerespectarea de catre orice persoana a obligatiilor si ).000 lei la 4.000 lei urmatoarele fapte:
a masurilor stabilite cu privire la securitatea si sanatatea în munca, daca a) încalcarea dispozitiilor aIt,. 12alil1. (1) lit. c) si d), art. 13 li1. g),
prin aceasta se creeaza un pericol grav si iminent de producere a unui IrL 18 alin. (5) si (6) si ale art. 36;
accident de munca sau de îmbolnavire profesionala, constituie infractiune b) încalcarea dispozitiilorart.34 alin. (5).
si se pedepseste cu închisoare de ]a un an la 2 ani sau cu amenda .. (9)Constitu ie contraventie si se sanctioneaza' CU" amenda de la
(2) Daca fapta prevazuta în alin. (1) a produs consecinte deosebite, .000 lei la 10.000 lei nerespectarea reglementarilor de securitate. si
pedeapsa este închisoarea de la un an la 3 ani sau amenda. ul\natate în munca privind:
(3) Daca nerespectarea consta în repunerea în functiune a a) fabricarea, transportul, depozitarea, manipularea sau utilizarea
instalatii]or, masinilor si utilajelor, anterior eliminarii tuturor
illibstantelor ori preparatelor chimice periculoase si a deseuri lor rezultate;
deficientelor pentru care s-a luat masura opririi lor, pedeapsa este
închisoarea de la un an la 2 ani sau amenda. b) prevenirea prezentei peste limitele maxime admise a agentilor
'himici, fizici sau biologici, precum si suprasolicitarea diferitelor organe
(4) Faptele prevazute la alin. (l) si (3) savârsite din culpa se
III sisteme ale organismului unian;
pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda, iar fapta
prevazuta la alin. (2) savârsita din culpa se pedepseste cu închisoare de la c) darea în exploatare sau repunerea în functiune, partiala ori
6 luni la un an sau cu amenda. jotala, a constructiilor, echipamentelor de munca noi sau reparate, precum
,i pentru aplicarea proceselor tehnologice;
CAPITOLUL IX d) întocmirea si respectarea documentatii lor tehnice' pentru
'xecutarea lucrarilor care necesita masuri specialede siguranta;
Contraventii, e) folosirea surselor de foc deschis si fumatul la locurile de munca
Art. 39. - (1) Constituie contraventii faptele savârsite de IInde acestea sunt interzise;
angajatorii aflati în una dintre situatiile prevazute de prezenta lege.
31
30
SEC[JRITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
Art. 42. - (1) Constatarea contraventiilorsi,aplicarea amenzilor
1) prevenirea aCcldentelor prin electrocutare la ex~cutarea, prevazute la :trt. 39 alin. (2)-(9) si la art. 40 se fac de catre inspectorii de
exploatarea, întretinerea si repararea instalatiilor si a echip~wentelor munca.
electrice, pre'c'un1 si pentru prevenirea efectelor electricitatii statice si ale (2) Constatarea contrayentiilor si aplicarea amenzilor prevazute la
descarcarilor, atmosferice; art. 39 alin. (6) lit b) si alill' (8) lit b) se fac si de catre inspectorii
, g) asigurarea si folosirea instalatii lor electrice de constructie sanitari din cadrul Ministerului Sanatatii Publice si al unitatilor
adecvate la lo,curi'le de munca unde exista pericole de incendiu sau de subordonate.
explozie; (3) În caz de, constatare a unei situatii care se încadreaza în
h) asigurarea celei de-a doua surse de alimentare cu energie prevederile art: 37 si 38, inspect()riiprevazuti la alin.(l) si (2) vor sesiza
electrica aechipamentelor de munca; de îndata organele de urmarire penala competente, potrivit legii ..
i) transportul, manipularea si depozitare a echipamentelor de Art. 43. - (1) Prevederile art. 39 alin. (2)-(9) si ale art. 40 se
munca, materialelor si produselor; completeaza cu dispozitiile Ord,<;mantei G)Jvernului nr. 2/2001' privind
j) delimitarea, îngradirea si semnalizarea zonelor periculoase; regimul juridic al contraventiilor, ,aprobata cu modificari si completari
k) semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca; prin Legea nr. ] 80/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
1) asigurarea exploatarii fara pericole a recipientelor-butelii cu gaze (2) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult
comprimate sau lichefiate, a instalatii lor mecanice sub presiune si a celor 48 de ore de la data încheierii ,procesului-verbal ori, dupa caz, de la data
de ridicat, a conductelor prin care circula fluide sub presiune si a altor comunicarii acestuia jumatate din minimul amenzii prevazute de lege,
asemenea echipamente de munca; corespunzator faptei pentru ,care a fost sanctionat, inspectorul de munca
m) utilizarea, întretinerea, reVlZIa si repararea periodica a facând mentiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal.
echipamentelor de munca; Art. 44. - Angajatorii; ri'ispund patrimonial, potrivit legii civile,
, n) asigurarea, marcarea si întretinerea cailor de acces si de pentru prejudiciile cauzate victimelor accidentelor de munca sau bolilor
circulatie; profesionale, în masura în care:daunele nu sunt acoperite integral prin
o) asigurarea iluminatului de siguranta; prestatiile asigurarilor sociale de ,stat,
p) organizarea activitatii de pastrare, întretinere si denocivizare a
echipamentului individual de protectie; CAPITOLUL X
q) întocmirea documentelor de urmarire a parametrilor functionali
ai echipamentelor de munca si a rapoartelor de serviciu pentru instalatiile
Autoritati competente si
cu regim special de exploatare; institutii cu atributii în domeniu
'J . , ,

r) aplicarea metodelor de exploatare miniera, executia, exploatarea


si întretinerea lucrarilor miniere, realizarea si functionarea sistemului de Art. 45 .. - (1) Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei
aeraj, corespunzator clasificarii minelor din punctul de vedere al ste autoritatea competenta în domeniul securitatii si sanatatii în munca.
emanatiilor de gaze; (2) Pril)cipalele atributii ale Ministerului Muncii, Solidaritatii
s) amenajarea locurilor de munca pentru lucrul la înaltime, în spatii 'ocialesi Familiei în ac,est domeniu sunt urmatoarele:
închise si în conditii de izolare. a) elaboreaza politica si strategia nationala în domeniul securitatii
Art. 40. - Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de !',iisanatatii în munca, în colaborare cu Ministerul Sanatatii Publice si prin
la 5.000 lei la 10.000 lei neprezentarea de catre serviciile externe a 'onsultarea cu alte institutii cu atributii în domeniu;
r<l.pgrtului semestrial de activitate. b) elaboreaza proiecte de acte normative în vederea implementarii
Art. 41. - Sanctiunile contraventionale prevazute la art. 39 unitare a strategiei nationale sia acquis-ului comunitar din domeniu;
alin. (2)-(9) si la art. 40 se aplica angajatorilor.
33
32
. ,§ECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA SECURITATEASl SANATATEA ÎNMUNCA

c) avizeaza reglementarile cu implicatii în domeniu initiate de alte medicinei muncii;


i_1stitutii,potrivit legii, si participa, dupa caz, la elaborarea unor astfel de e) coordoneaza activitatea de cercetare, declarare, Înregistrare si
r,eglementari; evidenta a bolilo~ profesionale si a celor legate de profesiune; ..
d) monitorizeaza aplicarea legislatiei pe baza datelor, a 1) autorizeaza/avizeaza si controleaza calitatea serviciilor medicale
ij/lformatiilor si a propunerilor transmise de institutiile atlate în subordine acordate lucratorilor la locul de munca;
s;aucoordonare, precum si ale celor cu care colaboreaza în desfasurarea g) colabbit~'aza cu alte institutii implicate În activitati cu impact
a~tivitati i; asupra sanatatii lucratorilor;
e) abiiiteaza persoane juridice si fizice pentru a presta servicii de h) îndeplinest~ si alte atributii, conform competentelor sale În
. protectie si prevenire în domeniul securitatii si sariatatii îninunca, domeniu, reglementate prin legi speciale .
denumite În prezenta 'lege servicii externe, la care se face referire la art. 8 Art. 47. -: (1) ,Inspectia Muncii reprezinta autoritate~ competenta În
alin. (4); ceea ce priveste controlul aplicarii legisl!ltiei referitoare la securitatea si
sanatatea În munca. '
t) recunoaste, desemneaza, notifica si supravegheaza laboratoare
de Îllcercari, pr~cum si organisme din domeniul sau de competenta, în (2) Institutia prevazuta la alin. (l) controleaza modul În care se
conditiile legii; aplica legislatia nationala din domeniul securitatii si sanatatii În munca la
g) cOOrdO\leaza, În colaborare cu Ministerul Educatiei si Cercetarii, toate,persoanele fizice si juridice din sectoarele prevazute la art. 3 alin. (1), cu
e:1aborarea programelor de cercetare de interes national în domeniul exceptia celor prevazute la art. 50 alin'. (1) si (2), si are, În principal,
urmatoarele atributii:
securitatii si sanatatii în munca; " I

h) organizeaza, Împreuna cu Ministerul Educatiei si Cercetarii, a) coiltroleaza realizarea progr;um~lor de prevenirea riscurilor
profesionale;
activitatea de pregatire generala si/sau de specialitate în domeniul
securitatii si sanatatii în munca pentru institutiile de învatamânt; b) solicita masuratori si determinari,examineaza probe de produse
i) desfaso<:ira activitati de informare-documentare, potrivit legii; si de materiale În unitati si În afara acestora, pentru clarificarea unor
evenimente sau situatii de pericol;
j) avizeaza materiale de informare si instruire, cum ar fi suporturi
c) dispune sistarea activitatii sau scoaterea din functiune a
de curs, brosud, pliante, afise elaborate de alte persoane juridice sau
echipamentelor de munca, În cazul În .care constata o stare de pericol grav
fÎlice, în sensul asigurarii concordantei mesajelor pe care acestea le
si iminent de accidentare sau de Îmbolnavire profesionala si sesizeaza,
eiontincu prevederile legislatiei în vigoare; dupa caz, organele de urmarire penala;
k) reprez\nta statul În relatiile internationale din domeniul sau de d) cerceteaza evenimentele conform competentelor, avizeaza
competenta. ' 'ercetarea, stabileste sau confirma caracterul accidentelor;
Art. 46. ~ (1) Ministerul Sanatatii Publice, ca organ de specialitate
e) coordoneaza, În colaborare cu Institutul National de Statistica si
&1administratie i publice centrale, este autoritatea centrala În domeniul celelalte institutii implicate, dupa caz, sistemul de raportare si evidenta
LI
&Sistenteide sanatate publica. fiaccidentelor de munca si a incidentelor, iar, În colaborare cu Ministerul
; ;«2) Min\sterul Sanatatii Publice îndeplineste, În principal, Sa.natatii Publice, sistemul de raportare a bolilor profesionale sau legate
t1rni.atoareleatributii În domeniul sanatatii lucratorilor la locul de munca: de profesie;
a) coordoneaza activitatea de medicina a muncii la nivel national; 1) analizeaza activitatea serviciilor externe prevazute la art 8 alin. (4)
b) elaboneaza sau avizeaza reglementari pentru protectia sanatatii si propwle retragerea abilitarii, dupa caz;
în relatie cu meediul de munca, pentru promovarea sanatatii la locul de g) raporteaza Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei
j11unca,precum si pentru medicina muncii; Hituatiile deosebite care necesita Îmbunatatirea reglementarilor din
c) supraveegheaza starea de sanatate a lucratorilor; domeniul securitatii si sanatatii În munca;
'.d) asigur,a formarea si perfectionarea profesionala! în domeniul h) furnizeaza informatii celor interesati despre cele mai eficace
mijloace de respectare a legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii în
35
SECURITATEA SI SANAIATEA ÎN MUNCA
SECURITATliA SI SANATATEA ÎN MUNCA
normative:
munca. a) normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi;
Art. 48. '- (1) Asiguratorul, stabilit de lege, reprezinta autoritatea b) transpunerea directive lor specifice referitoare la securitatea si
competenta îri domeniul asigurarii pentru accidente de munca si boli sanatatea în munca.
profesionale. (2) În aplicarea prevederilor prezentei legi, Ministerul Muncii,
(2) Institutia prevazuta la alin. (1) are atributii pentru: olidaritatii Sociale si Familiei va elabora proiecte de acte normative
.a) sprijinirea activitatii de prevenire în domeniul securitatii SI necesare implementarii si/sau adaptarii situatiilor existente la cerintele
sanatatii în munca a angajatorilor; prezentei legi .. ", ..... ".
b) reabifitarea medicala si, dupa caz, psihologica, precum si Art. 52. - (1) Activitatile de interes national În domeniul securitatii
compensarea victimelor accidentelor de munca si ale bolilor profesionale; si sanatatii În munca si sursele de "acoperire a cheltuielilor necesare în
c) raportarea catre Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si vederea realizarii acestora se aproba prin hotarâre a Guvernului, la
Familiei a situatiilor deosebite care necesita îmbunatatirea propunerea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
reglementarilor din domeniul securitatii si sanatatii în munca. (2) Activitatile de interes national privind cercetarea stiihtific'a În
Art. 49. - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru domeniul securitatii si sanatatii în munca se finanteaza din fondurile
Protectia Muncii fundamenteaza stiintific masurile de Îmbunatatire a prevazute pentru acestea, potrivit legii.
activitatii de securitate si sanatate În munca si promoveaza politica Art. 53. - (1) Prezenta lege intra în vigoare la data de 1 octombrie 2006.
stabilita pentru acest domeniu .. (2) La data intrarii În vigoare a prezentei legi se abroga Legea
Art. 50. - (1) Ministerul Apararii Nationale, structurile militare si protectiei muncii 11f. 90/1996, republicata În Monitorul Oficial al
structurile În care Îsi desfasoara activitatea functiobah'publici cu statut României, Partea 1, 11f. 47 din 29 ianuarie 2001, cu modificarile si
special din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, Directia completarile ulterioare, Decretul Consiliului de Stat nr~ 400/1981 pentru
Generala a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justitiei, Serviciul instituirea unor reguli privind exploatarea si Întretinerea instalatiilor,
Român de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de utilajelor si masinilor, Întarirea ordinii si disciplinei în munca în unitatile
Protectie si Paza, Serviciul de Telecomunicatii Speciale, precum si cu foc continuu sau care au instalatii cu grad ridicat de pericol în
Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare organizeaza, exploatare, republicat în Buletinul Oficial, Partea 1, nr. 5 din 11 ianuarie 1982,
coordoneaza si controleaza activitatea de securitate si sanatate în munca precum si orice alte dispoziti i contrare.
din unitatile lor, prin serviciile de prevenire si protectie create sau *
desemnate de catre aceste institutii, în scopul aplicarii prevederilor Prezenta lege transpune' Directiva Consiliului 11f. 89/3911CEE
prezentei legi. privind introducerea de masuri pentru promovarea îmbunatatirii
(2) Cercetarea, Înregistrarea si evidenta accidentelor de munca si a securitatii si sanatatii lucratorilor la locul de munca, publicata în Jurnalul
bolilor profesionale produse În unitatile din subordinea institutiilor Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 183/1989.
prevazute la alin; (1) se efectueaza de organele proprii ale acestora.
(3) Institutiile prevazute la alin. (1) pot elabora reglementari
proprii pentru aplicarea prezentei legi, În completarea celor existente la
nivel national.

CAPITOLUL XI
Dispozitii finale
Art. 51. - (1) Se aproba prin hotarâre a Guvernului, la propunerea
Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, urmatoarele acte
37
36
SECURITATEA Si SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA :,p SANATATEA ÎN MUNCA
1. autorizare a functionarii din punct de vedere al securitiitii si sanatatii
II mUl/cli - asumarea de catre angajator a responsabilitatii privind legalitatea
1, 11i1'JIII'1'il'iiactivitatii din punct de vedere al securitatii si sanatatii în munca;
· serviciu intem de prevenire si protectie - totalitatea resurselor materiale
i 1ilIIIll1Calocate pentru efectuarea activitatilor de prevenire si protectie în
'-.1'.
11111 prllldere si/sau unitate;
· comitet de securitate si samUate În munca - organul paritar constituit la
111\I 1111 ~mgajatorului, în vederea participarii si ~onsultarii periodice în domeniul
Hotarârea Guvernul~l',;,~ ., IIllttlPi si sanatatii în munca, în conformitate cu art. 18 alin. (1)-(3) din lege;
Il. zone cu risc ridicat si specific - acele zone din cadrul întreprinderii
nr.1425/20062 ii I 11111 IIllitatii în care au' fost identificate riscuri ce pot genera accidente sau boli
1'11I1t-'dol1ale cu consecinte grave, ireversibile, respectiv deces sau invaliditate;
pentru aprobarea · accident care produce incapacitate temporara de munca (ITM) -
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor II I Idt'lIl care produce incapacitate, temporara de munca de cel putin 3 zile
IIIIIdlll'istice consecutive, confirmata prin certificat medical;
Legii securitatii si sanatatii ÎIi munca nr. 319/2006 f,. accident care produce invaliditate (INV) - accident care produce
iti IIIlllltnte confirmata prin decizie de încadrare într-ull grad de invaliditate,
În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 51 alin.
11I1',nde organele medicale în drept;
(J)lit. a) din Legea securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006, Guvernul
7. accident mortal (D) - accident În urma caruia se produce decesul
României adopta prezenta hotarâre ..
411Idl'lltatului, confirmat imediat sau dupa un interval de timp, în baza unui act
1111 ilil o-legal;
Articol unic. - Se aproba Normele metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca m. 319/2006, prevazute în
It accident colectiv - accidentul în care au fost accidentate cel putin 3
pn 1I1111ll:, În acelasi timp si din aceleasi cauze, În cadrul aceluiasi eveniment;
anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre.
9. accident de muncii de circulâtie - accident survenit'în timpul circulatiei
I" t111111111rile publice sau generat de traficul rutier, daca persoana vatamata se afla
111111I11t'plinireaÎndatoririlor de serviciu;
ANEXA
In. accident de munca de traseu:
1) accident survenit În timpul si pe traseul normal al deplasarii de la locul
NORME METODOLOGICE 111l1I1Cl\ la domiciliu si invers si care a antrenat vatamarea sau decesul;
Il) accident survenit pe perioada pauzei reglementare de masa în locuri
de aplicare a prevederilor "II',lIli/llle de angajator, pe traseul normal al deplasarii de la locul de munca la
Legii securitatii si sanatatii Î'o munca nr. 319/2006 1,,,"lllIlde ia masa si invers, si care a antrenat vatamarea sau decesul;
1') accident survenit pe traseul normal al deplasarii de la locul de munca la
CAPITOLUL 1 li;; Itlllilde îsi Încaseaza salariul si invers si care a antrenat vatamarea sau decesul;
Dispozitii genera le Il. accident În afara muncii - accident care nu Îndeplineste conditiile
I" 11\ IlIllto la art~5 lit. g) silaart. 30 din lege;
Art. 1. - Prezentele norme metodologice stabilesc modul de aplicare a 12. invaliditate - pierdere partiala sau totala a capacitatii de munca,
prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006, denumita în "Illlllllllt~ prin decizie de încadrare într-un grad de invaliditate, emisa de
continuare lege. IÎIIIIII110 medicale în drept;
Art. 2. - În întelesul prezentelor norme metodologice, termenii si 1J. invaliditate evidenta - pierdere a capacitatii de munca datorata unor
expresiile folosite au urmatoarea semnificatie: IInlilnl'i evidente, cum ar fi un brat smuls din umar, produse în urma unui
Ilhllen/', pâna la emiterea deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate de
2 - H.G, nr. 1425/2006 a fost publicata În Monitorul Oficial al României, Partea " nr. 882
din 30 octombrie 2006,
39
3a
" SECURITATEA .')1SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SI SANAIATEA ÎN MUNCA
IIntntii În munca, angajatorul are obligatia sa depuna ]a inspectoratul teritorial
catieorgan6le medicale îndrept; " .' "11 IlillllCa pe raza caruia îsi desfasoara activitatea o cerere, completata În doua
14. intoxicatie~~lf;ia profesionaUi - stare patologica aparuta brusc, ca I ~l'lIlplare semnate În original de catre angajator, conform modelului prevazut În
urmare a expunerii organismului la noxe existente la locul de munca; illlllXli nI'. 1,
15. Îndatoriri de serviciu - sarcini profesionale stabilite în: contractul (2) Cererea prevazuta la alin. (1) va fi Însotita de urmatoarele acte:
individual de munca, re-gulamentul intern sau regulamentul de organizare si a) copii de pe actele de înfiintare;
functionare, fisa postului, deciziile scrise, dispozitiile scrise ori verbale ale b) declaratia pe propria raspundere, conform modelului prezentat În anexa
conducatorului direct sau ale setilor ierarhici ai acestuia; III l, din care rezulta ca pentru activitatile declarate sunt îndeplinite conditiile de
16. comunicare,-procedura prin care angajatorul comunica producerea 1I11\l;tionareprevazute de legislatia specifica în domeniul securitatii si sanatatii În
unui eveniment, de îndata, autoritatilor prevazute la art 27 alin. (1) din lege; 1III1I1C~.
17. evidenta - lpij loacele si modalitatile de pastrarea informatiilor (3) Pentru actele depuse în sustinerea cererii se va completa opisul
referitoare la evenimente~e prpduse; 11I1'l.ontatîn anexa nr. 1.
Art. 7. - În vederea autorizarii din punct de vedere al securitatii si sanatatii
18. cercetare. II bolilor profesionale - procedura efectuata în mod
sistematic, cu scopul de a stabili caracterul de profesionalitate a bolii semnalate; IIIIllunca, inspectoratele teritoriale de munca procedeaza dupa cum urmeaza:
19. semnalare ti bolilor profesionale - procedura prin care se indica a) Înregistreaza cererile de autorizare a functionarii din punct de vedere al
pentru prima oara fapttll ca () poala ar putea fi profesionala; II Ilritatii si sanatatii În munca;
20. raportare li. bolilor profesionllie - procedura prin care se transmit b) verifica actele depuse în sustinerea acestora, precum si declaratia pe
informatii referitoare la bolile profesionale declarate potrivit legii ]a Centrul 1'1Ilpria raspundere prevazuta la art. 6;
national de coordonare metodologica si informare privind bolile profesionale si ]a c) completeaza si emit certificatul constatator, conform modelului
Centrul National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si I"I'/'ontat în anexa nr. 3;
Infonmiticîn Domeniul Sanatatii Bucuresti. d) asigura evidenta certificatelor constatatoare eliberate, conform
11l11l11.llului prezentat în anexa nr. 4;
CAPITOLUL II e) asigura arhivarea documentatiei În baza careia s-au emis certificatele
I 11I1!~latatoare.
Autorizarea functionarii din punct de vedere al Art. 8. - Termenul de eliberare, a certificatului constatator este de 5 zile
securitatii si sanatatii în munca 1\1\rlltoare, calculat de la data Înregistrarii cererii.
Art. 9. - Celtificatul constatator, emis În baza declaratiei pe propria
Art. 3. - În vederea asigurarii conditiilor de securitate si 'sanatate în munca
I n'iplindere, da dreptul angajatori]or sa desfasoare activitatile pentru care au
si pentru prevenirea accidentelor si a bolilor profesionale, angajatorii au obligatia
sa obtina autorizatia ele functionare din punct de vedere al securitatii si sanatatii în 1111(lllut certificatul.
munca, înainte de începerea oricarei activitati. Art. 10. - (1) În cazul În care În cadrul controalelor se constata abateri de
Art. 4. - Nu se autorizeaza, potrivit prevederilor prezente lor norme III I'uspectarea prevederilor legale din domeniul securitatii si sanatatii În munca,
metodologice, persoanele fizice, asociatiile familia]e si persoanele juridice pentru 11I'I\l1.lctorul de munca sisteaza activitatea si propune inspectoratului teritorial de
care autorizarea functionarii, inclusiv din punct de vedere al securitatii si sanatatii 1I11111e;;\
Înscrierea mentiunii în certificatul constatator.
În munca, se efectueaza În temeiul Legii nr. 359/2004 privind simplificarea (2) Inspectoratul teritorial de munca mentioneaza sistarea activitatii
formalitatilor la Înregistrarea În registrul comertului a persoanelor fizice, l'!Ilvllzute la alin. (l) în certificatul constatator.
asociatiilor familia]e si persoanelor juridice, înregistrarea fiscala a aeestora, Art. Il. - (1) În situatia prevazuta la art. 10, angajatorul poate relua
precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si 1IIIIvitatea numai dupa ce demonstreaza ca a remediat deficientele care au condus
completariJe ulterioare. 1I1111Htarea activitatii si a obtinut autorizarea conform art. 6.
Art. 5. - Asumarea de catre angajator a responsabilitatii privind ]egalitatea (2) În situatia prevazuta la alin. (1), cererea va fi Însotita de certificatul
desfasurarii activitatii din punct de vedere a] securitatii si sanatatii În n-t:uncase \ 1I11Htatator eliberat initial, În original.
face pentru activitatile care se desfasoara la sediul social, ]a sediile secundare Sau (3) Inspectoratul teritorial de munca va mentiona în certificatul constatator
În afara acestpra. ! •• c-
1111/11reluarii activitatii.
Art. 6. - (1) În vederea autorizarii din punct de vedere al securitatii si
41
40
SECURITATEA SI SANATATi'-A IN MUNCA
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
1 IIl1'lIIlIlIeaza în fisa postului, cu aprobarea angajatorului;
verificarea cunoasterii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor
'. CAPITOLUL III
1.
11111 În planul de prevenire si protectie, precum si a atributiilor si
1""IM/1hllil~tilor ce le revin în domeniul securitatii si sanatatii în munca,
Servicii de prevenire si protectie 1.,1111111' prin fisa postului;
SECTIUNEA 1 h. IIllocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare
Prevederi gellerale Iii 11110'1,; CI lucratorilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca;
1. elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea
Art. 12. - Prezentul capitol stabileste cerintele minime pentru activitatile 1!llllHlh jll1tii adecvate pentru fiecare loc de munca, asigurarea informarii si
de prevenirea rîscurilor'profesionale din întreprindere sI/sau unitate si protectia 1 II II li II lucratorilor în domeniul'securitatii si sanatatii în munca si verificarea
lucratorilor la locul de munca, cerintele minime de pregatire în .domeniul 11l1111'.ltl" ii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite;
securitatii si sanatatii în munca, organizarea activitatilor de prevenire si protectie H. elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii
în cadrul întreprinderii si/sau unitatii, a serviciilor externe de prevenire si I 1llllllilAtii;
protectie, stabilirea' criteriilor de evaluare si a procedurii de abilitare a serviciilor 1/. asigurarea întocmirii planului de actiune în caz de pericol grav si
externe, precum si reglementarea statutului de repi-ezentant al lucratorilor cu 1011111111, cC)I1formprevederilor art. 10]-107, si asigurarea ca toti lucratorii sa fie
raspunderi specifice în domeniul securitatii si sanatatii în munca. '. 1111111111 pentTu aplicarea lui;
Art. 13. - Angajatorul trebuie sa asiglire planificarea,' organizarea si III. evidenta zonelor cu risc ridicat si specific prevazute la art. 101-107;
mijloacele necesare activitatii de prevenire si protectie în unitatea si/sau II. stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate în
întreprinderea sa. ' . 111111111, stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform
SECTIUNEA a 2-a I d"l'i lor Hotarârii Guvernu]ui ill. 971/2006 privind cerintele minime pentru
Organizarea activitatilor de prevenire si protectie IlIllilllllIrca de securitate si/sau sanatate la locul de munca;
::!.t .. 12. cvidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica,
Art. 14. - Organizarea activitatilor de prevenire si pn?tectie ~ste realizata 1111 111'111'1,; este necesara autorizarea exercitarii lor;
de catre angajator, în urmatoarele moduri: . ,l_ U. evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale
a) prin asumarea de catre angajator, în conditiile art. 9 alin. (4) din lege, a "1,11I111'lll1re;
atributiilor pentru realizarea masurilor prevazute de lege; , 1·1. evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de
b) prin desemnarea unuia sau mai multor lucratori pentru a se ocupa de II' dlt 1111\ muncii, necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic;
activitatile de prevenire si protectie; . 1Ci. monitorizarea functionarii sistemelor si dispozitivelor de protectie, a
c) prin înfiintarea unui serviciu intern de prevenire si protectie; '1' II 11111 ii de masura si control, precum si a instalatii lor de ventil are sau a altor
d) prin apelarea la servicii externe de prevenire si protectie ... III 11111\11 pentru controlul noxe]or în mediul de munca;
Art. 15. - (1)' Activitatile de prevenire si protectie desfasurate pnn 1l,. verificarea starii de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare,
modalitatile prevazute la art. 14 în cadrul întreprinderii si/sau al unitatii sunt liliilii/urc de urgenta, precum si a sistemelor de siguranta;
urmatoarele: 17. informarea angajatorului, în scris, asupra deficientelor constatate în
1. identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare "'11111eont:roalelor efectuate la locul de munca si propunerea de masuri de
componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, 'il \1 111,'(; si protectie;
mijloace de munca/echipamente de munca si mediul de munca p~ locuri de l H. întocmirea rapoartelor si/sau a listelor prevazute de hotarârile
.munca/posturi de lucru; III'lllllllui emise în temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din lege, inclusiv cele
. 2. elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protectie; II 1111)l\rc la azbest, vibratii, zgomot si santiere temporare si mobile;
3. elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea I C). evidenta echipamentelor de' munca si urmarirea ca verificarile •
reglementarilor de securitate si sanatate în munca, tinând seama de 1" II"lll)1,;$i, daca este cazul, încercarile periodice ale echipamentelor de munca
1

particularitatile activitatilor si ale unitatii/întreprinderii, p,recum si ale locurilor de Ilt l,rcctuate de persoane competente, conform prevederilor din Hotarâre a
munca/posturilor de lucru; .. ' .' .. ,il' !'I1I11luiill. 1.146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
4. propunerea atributiilor si raspunderilor în domeniul securitatii si
sanatatii în munca, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care
43
42
SECURITATEA SISANATAFEA ÎN MUNCA
SECURITATEA'SISANATA7EA ÎN MUNCA
\.) angajatorul îndeplineste cerintele mllllme de pregatire În qomeniul
pentr~ utiliz(lreaî~ l111fncade catre lucratori a echipamentelor de munca; • 1111
IIntii si sanatatii În munca, corespunzatoare c,el putin nivelului de baza,
'" 20~ identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru , 11111111111prevederilor art. 47-51.
posturjle de ,lucru din îptreprindere si întocmirea necesarului de dotilre a (2) În situatia În care nu sunt îndeplinite conditiile prevazute la alin. (1),
lticratOJ'ilor' cu 'echipament individual de protectie, conform prt<vederilor Hotarârii 1I11'IIIIIIoruitrebuie sa desemneze unul sau mai multi lucratori, conform
Guvernului m. 1.048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate \il' 11,lIurilor art. 20-22, sau poate organiza serviciul intern de prevenire si
pentru' utilizarea de' catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la jÎIIIII'((1<.:,
conform prevederilor art. 23-27 ,si/sau sa apeleze la servicii externe.
locul de munca;" '" , (J) In situatia În care sunt îndeplinite conditiile de la alin. (1), dar
2 1. lirtllar1feaîntretinerii,h1anipularii si depozitarii adecvate a 1I111.1I1111orul
I1Urealizeaza În totalitate activitatile de prevenire si protectje, pentru
echipamentelor indivIduale de protectie si a înlocuirii lor la termenele stabili te, IIllvllMjll<.:pe care nu le realizeaza angajatorul trebuie sa apeleze la servicii
1I111~\,
precum si în oelelaltesltmltii prevazute de HotarâieaGuvernului m.l.048/2006;
22. participarea la cercetarea evenimehtelor conform competentelor Al"t. 17. - (1) În cazul Întreprinderilor care au Între 10 si 49 de lucratori
prevazute laart. '108-177; 1111 lil'llv, <Illgajatorul poate efectua activitatile din domeniul securitatii si sanatatii
23. întocmirea evidentelor conform competentelor prevazute la art. 108- III11111/11.:11, daca se Îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
177; o:, li) activitatile desfasurate În cadrul întreprinderii nu sunt dintre, cele
24. elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de PllWO/,lItCÎn anexa m. 5;
lucratorii din Întreprindere si/sau unitate, În conformitate cu prevederile art. 12 II) riscurile identificate nu pot genera accidente sau boli profesionale cu
alin. (l)lit. d) din lege; "II In hqe grave, ireversibile, respectiv deces sau invaliditate;
25. urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu \.) nngajatorul îsi desfasoara activitatea profesionala În mod efectiv si cu
prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor; ItljlHlllllllIteÎn Întreprindere si/sau unitate;
26. colaborarea cu lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor, serviciile II) f1ngajatorul îndeplineste cerintele minime de pregatire În domeniu!
externe de prevenire si protectie, medicul de medicina muncii, în vederea ""IIIIl\ii si sanatatii În munca corespilnzatoare cel putin nivelului de baza;
coordonarii masurilor de prevenire si protectie; 111111 IIIII prevederilor art. 47-51. .
27. colaborarea cu lucratorii desemnati/serviciile interne/serviciile externe (.1,)1n situatia În care nu sunt Îndeplinite conditiile prevazute la alin. (1),
ai/<;tle altor angajatori" În situatia În care mai multi angajatori Îsi desfasoara 1I1111J1lllll'lIl trebuie sa desemneze unul ,sau mai multi lucratori, conform
activitatea În acelasi loc de munca; Iii. II d\'1i10r cui. 20-22, s,au poate organiza servi.ciul intern de prevenire si
28. urmarirea actualizarii planului de avertizare, a planului de protectie si 1'lidl'lli(~, l:onform prevederilor art. 23-27, si/sau sa apeleze la servicii externe.
prevenire si a planului de evacuare; (.1) În situatia În care sunt îndeplinite conditiile prevazute la alin. (1) si (2),
2,9. propunerea de sanctiuni si stimulente pentru lucratori, pe criteriul (,111I11).\llllitorul, lucratorii desemnati sau serviciul intern nu realizeaza În totalitate
îndeplinirii atriQ)ltiilor În domeniul securitatii si sanatatii În munca; , "lllllnllle de prevenire si protectie prevazute la art, 15, angajatorul trebuie sa
30. propunerea de clauze privind securitatea si sanatatea În munca la !I" II :1' IIIservicii externe.
încheierea contractelor de prestari de servicii cu alti angajatori, inclusiv la cele 1"1.18. - (1) În cazul întreprinderilor si/sau unitatilor între 50 si 149 de
Încheiate cu angajatori straini; IIIIltlc!! 1, IIngajatorul trebuie sa desemneze unul sau mai multi lucratori sau sa
31. Întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfasurarea " I'llti/\'/,u serviciu intern de prevenire si protectie pentru a se ocupa de
acestor activitati. " 11\lln(lk de prevenire si protectie din cadrul întreprinderii.
(2) Activitatile legate de supravegherea starii de sanatate a lucratorilor se (l,) 1n cazul întreprinderi'lor si/sau unitatilor prevazute la alin. (1), care
vor efectua În conformitate cu prevederile art. 24 si 25 din lege. 10 111'JIIIII'n activitati dintre cele prevazute În anexa nr. 5, angajatorul trebuie sa
" Art. 16. - (1) În cazul Întreprinderilor cu pâna la 9 lucratori inclusiv II '1Ii1:lll.Userviciu intern de prevenire si protectie.
angajatorul poate efectua activitatile din domeniul securitatii si sanatatii în (.1) 1n cazul în care lucratorii desemnati/serviciul intern de prevenire si
munca, daca se Îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: '1 OiiI 1111 nu au capacitatile si aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor
a) activitatile desfasurate În cadrul întreprinderii nu sunt dintre cele .' 1I-llIq 101'de prevenire si protectie prevazute la art. ]5, angajatorul trebuie sa
1 1

iiI. II IIIlInul sau mai multe servicii externe.


prevazute în anexa llr. 5 ," ,
b) angajatorul Îsi desfasoara activitatea profesionala înmod efectiv si <;\1; 1\1'1. 19. - (1) În cazul întreprinderilor si/sau unitatilor care au peste 150 de
regtilai'itate În Îritreprindere si/sau unitate; , Iili 1111111 1. tl 1\ gaj atorul trebuie sa organizeze serviciul intern de prevenire si

45
44
SECURITATEA SI SANATATEA iN MUNCA
SECURITATEA SISANATATEA ÎN MUNCA
I\d. 25. - Serviciul intern de prevenire si protectie trebuie sa aiba la
protectie .. ' 1'": 1\111n.:sursele materiale si umane necesare pentru îndeplinirea activitatilor
(2) În cazul în care serviciul intern de prevenire si protectie)1U are 1'" vllli,'c si protectie desfasurate în întreprindere.
capacitatile si aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activitatilor de d. 26. - (1) Angajatorul va stabili structura serviciului intern de
prevenire si protectie prevazute la art. 15, angaJatorul trebuie sa apeleze la unul 111111' si protectie în functie de marimea întreprinderii si/sau unitatii si/sau
sau mai multe servicii externe.
IIII1,IIII care sunt expusi lucratorii, precum si de distributia acestora în cadrul
SECTIUNEA a 3-a 11111 1IIltl(Illriisi/sau unitatii.

. Lucratori desemnati (l) Angajatorul trebuie sa asigure mijloacele adecvate pentru ca serviciul
Ilili 011'pn.:venire si protectie sa poata desfasura activitatile specifice.
Art. 29. - (1) DeselTlIlarea nominala a lucratorului/lucratorilor pentru a se (.1) Când angajatorul îsi desfasoara activitatea în mai multe puncte de
ocupa de actiVitatile de prevenire si protectie se face prin decizie a angajatorului. l' III ~I'Iviciul de prevenire si protectie trebuie sa fie organizat astfel încât sa se
(2) AngajatoruJ va con.semna în fisa postului activitatile de prevenire si li 1111IIllnod corespunzator desfasurarea activitatilor specifice.
protectie pe care lucratorul desemnat are capacitatea, timpul necesar si mijl0'acele (.1) in situatia în care activitatea de prevenire si protectie este asigurata
adecvate sa le efectu~ze. II IIIiIIIllulte servicii interne, acestea vor actiona coordonat pentru asigurarea
Art. 2~. - Pentruapute.a sa desfasoare activitatile de prevenire si protectie, Iii 1."1' I Ilctivitatii.
lucratorul desemnat trebuie sa îndeplineasca cerintele minime de pregatire în 1 f. 27. - Serviciul intern de prevenire si protectie poate sa asigure si
domeniul securitatii si san~tatii în munca corespunzatoare cel putin nivelului "i" Illl'iI\Jl'ca medicala, daca dispune de personal cu capacitate profesionala si
mediu.' conform prevederilor arI. 47-51. II1ilIIlm'llmateriale adecvate.
Art. 22. - (1) Angajatorul va stabili numarul de lucratori desemnati în
SECTIUNE A a S-a
functie de marimea întreprinderii si/sau unitatii si/sau riscurile la care sunt expusi
lucratorii, precum si de distributia acestora în cadrul întreprinderii si/sau unitatii. Servicii exteme de orevenire si protectie
(2) Angajatorul trebuie sa asigure mijloacele adecvate si timpul necesar I f. 28. - Serviciul extern de prevenire si pro,tectie asigura, pe baza de
pentru ca lucratorii desemnati sa poata desfasura activitatile de prevenire si 1111 II 1.II\Jtivitatile de prevenire si protectie în domeniu ..
protectie conform fisei postului. ,f. 29. - Angajatorul apeleaza la serviciile externe, cu respectarea
SECTIUNEA (1 4-a .I,I i10r art. ) 8 alin. (3) IiI. d) din lege.
ServiCiile interne de prevenire si orotectie I f. 30. - Serviciul extern. trebuie sa aiba acces la toate informatiile
III c1usl~surarii activitatii de prevenire si protectie.
Art.23. - (1) Serviciul intern de prevenire si protectie trebuie sa fie format II. 31. - Serviciul extern de prevenire si protectie trebuie sa
din lucratori care îndeplinesc cerintele minime de pregatire în domeniul securitatii Itlri'lIll1IIINl,;t\ urmatoarele cerinte:
si sanatatii în munca corespunzatoare nivelului mediu si/sau superior, conform ") ~n dispuna de personal cu capacitate profesionala adecvata si de
prevederilor art. 47-51, si, dupa caz, alti lucratori care pot desfasura activitati 111011 l' II' materiale necesare pentru a-si desfasura activitatea;
auxiliare.
II) 'Iii fie abilitat de Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire
(2) Conducatorul serviciului de prevenire si protectie trebuie sa 1'"111I (Il' si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si
îndeplineasca cerintele minime de pregatire în domeniul securitatii si sanatatii în 111111111Iii domeniul securitatii si sanatatii în munca, în conformitate cu
munca corespunzatoare nivelului superior, conform prevederilor arI. 47-51. '" ,0011111111Hbilita Ia art. 35-45.
Art. 24. - (1) Serviciul intern de prevenire si protectie se organizeaza în 1 l. 32. - (1) Serviciul extern de prevenire si protectie trebuie sa fie
subordinea directa a angajatorului ca o structura distincta. "1'1101111 lucratori care îndeplinesc cerintele minime 'de pregatire în domeniul
(2) Lucratorii din cadrul serviciului intern de prevenire si protectie·trebuie 11111'1"~i sanatatii în munca corespunzatoare nivelului mediu si/sau superior,
sa desfasoare numai activitati de prevenire si protectie si cel mult -activitati "'"1111 p1'i.lvederilor art. 47-51, si, dupa caz, alti lucratori care pot desfasura
complementare cum ar fi: prevenirea si stingerea incendiilor si protectiainediului. il, 1lMIIII\lxiliare.
.(3) Angajatorul va consemna în regulamentul intern sau în reguJâti-lehtul de (l) ('onducatorul serviciului extern de prevenire si protectie trebuie sa
organizare si functionare activitatile de prevenire si protectie pentru 'efectuarea 1.1,II11111llidi cerintele minime de pregatire în domeniul securitatii si sanatatii în
~arora serviciuL.intern d.e prevenire si protectie are: capacitate Si"inijloace 1111 m:punzatoare nivelului superior, conform prevederilor art. 47-51.
adecvate. ,·1 ~.

47
46
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA S/SANATAIEA iN MUNCA
p" '11111\1~i protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de
(3) În cazul în care serviciul extern de prevenire si protectie este forma' Itlllilillllil ~i instruire în domeniul securitatii si sanatatii în munca, denumita în
dintr-osingnra' persoana', aceasta trebuie sa îndeplineasca cerintele minime d "1111111111'0 Comisia de abilitare si avizare.
pregatire în domeniul securitatii si' sanatatii îll munca corespunzatoare nivelulu (,1) Mcmbrii comisiei prevazute la alin. (3) sunt:
superior, conform prevederilor art. 47-51. .. , .. '.. 1) directorul executiv al directiei de munca, solidaritate sociala si familie;
Art. 33. - Conthktulîncheiat între angajator si ,serviCiul ext~'rn d h) Inspectorul sef adjunct cu atributii de securitate si sanatate în munca al
prevenire si protectie trebuie sa cupri'nda cel putin urmatoarele: ",', I"' illllltului teritorial de munca;
a) activitatile de prevenire si protectie care voi fi desfasurate, de' catr, ") llonducatorul structurii asiguratorului pentru accidente de munca si boli
serviciul extern de prevenire siprbtectie; d•••illlllllt;de la nivel teritorial;
b) modul de colaborare cu lucratorii desemnati/serviciul intern d d) rcprezentantul desemnat de comis,ia de autorizare judeteana înfiintata de
prevenire si protectie si/sau cU alte serviciiexterne de prevenire si protectie; 'oItlllllll National de Formare Profesionala a Adultilor, dupa o procedura proprie
c) clauze privind solutionarea litigiilor aparute între parti .. i ,Idllin dc Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor.
Art. 34. - (1) S~iviciul extern are obligatia sa transmita inspectoratului (-;) presedintele Comisiei de abilitare si avizare este directorul executiv al
teritorial de munca pe raza caruia îsi are sediul, domiciliul sau resedinta o copie 1111,\llll de munca, solidaritate sociala si familie teritoriale.
de pecel'tificatul de abilitare,în termen de la zile de la data primirjiacestuia. (li) Secretariatul Comisiei de abilitare si avizare este asigurat de directia de
(2) Serviciul extern trebuie sa întocmeasca, în doua exemplare, un raport '11111111, solidaritate sociala si familie teritoriala, respectiv a municipiului
de activitate semestrial, conformm6delului prevazut în anexa nr. la ... 1'1111111")11.
(3) Rapoartele vor fi înaintate inspectoratului' teritorial de munca pe, raza ArI. 37. - În vederea abilitarii pentru activitatile de 'prevenire si protectie
caruia îsi are sediul, domiciliul sau resedinta serviciul extern .. I"lll IItu la art. 15, solicitantii vor transmite un dosar care· va, cuprinde
(4) Inspectoratul va analiza rapoartele de activitate si va restitui un II!llnlt III1'olcdocumente:
exemplar serviciului extern, iar un exemplar îl va arhiva. Il) cerere de abilitare pentru servicii externe de prevenire si protectie,
SECTIUNEA a 6-a ,0111111111 l110deluluiprezentat în anexa nr. 8;
Il) copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comertului si, dupa
Abilitarea serviciilorexteme de prevenire si protectie
Illplo elc pe actul constitutiv;
Art. 35. - Abilitarea serviciilor externe de prevenire si protectie se ,,) copii de pe do.cumentele care atesta pregatirea profesionala si nivelul de
efectueaza conform procedurii prevazute de prezenta sectiune, elaborata cu 1IIIl În domeniul securitatii si sanatatii în munca, conform prevederilor art.
respectarea prevederilor art. 9 al iri. (1) lit. b) si alin. (5), precum si prevederilor \ J:
art. 45 alin. (2) Iit. e) din lege.' ti) curriculum vitae pentru personalul care .va desfasura activitatile de
Art. 36.- (1) Serviciile externe de prevenire si protectie pot sa îsi I IIlru si protectie;
desfasoare activitatea numai dupa obtinerea certificatului de abilitare pentru 1') documente care atesta experienta de cel putin 5 ani în domeniul
servicii externe de prevenire' si protectie, denumit în continuare certificat de , IlIlIn\li si sanatatii în munca pentru personalul care va desfasura activitatile de
abilitare, emis de directiile de mUhca, solidaritate sociala si familie teritoriale, 1'1' \'1 1I1n.lsi protectie;
respectiv a municipiului Bucuresti, pe raza carora îsi au sediul, domiciliul sau 1) memoriu de prezentare din care sa rezulte mijloacele materiale si
resedinta. ,. III'lpil' IIl11anede care dispune;
(2) Dupa data aderarii României la Uniunea Europeana, prin exceptIe de la II) copii de pe decizia de, numire si contractul individual de munca pe
prevederile alin. (1), persoanele fizice si juridice având cetatenia, respectiv II' III1IM ncdeternlinata pentru conducatorul serviciului extern;
nationalitatea unui stat membru al Uniunii Europene sau apartinând Spatiului 11) copii de pe contractele individuale de munca ale personalului de
Economic European, care au fost supuse procedurii de abilitare sau unei II IIPII din serviciul extern;
proceduri 'similare în unul dintre aceste state, în vederea furnizarii de servicii de ) declaratii ale personalului serviciului . extern privind, pastrarea
prevenire si protectie, nu trebuie sa obtina certificatul de abilitare prevazut de '1II1Idlllllialitatii, în timpul si dupa încetarea desfasurarii activitatilor de prevenire
prezente le norme metodologice .. 11'111111C\ÎC, asupra informatiilor la care are acces.
(3) În cadrul directiilor de munca, solidaritate sociala si familie teritoriale, A rt. 38. - SolIcitantul trebuie sa transmita prin posta dosarul prevazut la
respectiva municipiului Bucuresti, se constituie, prin ordin al ministrului muncii, li I \ /. CII cel putin la zile înainte de data întrunirii Comisiei de abilitare si
solidaritatii sociale si familiei, COlIIisia'de abilitarea serviciilor exteme de
49
48
SECURITATEA SI SANATATEA iN MUNCA
SECURITATEA SI SANATATEA iN MUNCA
.fillll/\lJ\ si propun, în scris, Comisiei de abilitare si avizare, daca este cazul,
aVizare. IlllillIlIIIIOi.Jrtificatului.
Art. 39. - Comisia de abilitare si avizare are urmatoarele obligatii: (2) Comisia de abilitare si avizare analizeaza argumentele aduse în
a) sa afiseze data întrunirii la sediul directiei de munca, solidaritate sociala 1I1111111llll propunerii de anulare a certificatului de abilitare si, pe baza acestora,
1''''11i 1 Ildle decizia de anulare.
si familie teritoriale, respectiva municipiului Bucuresti, si sa o faca publica si
prin alte mijloace, cum ar fi internet sau presa locala, cu cel putin o luna înainte; (.1) Decizia de anulare a certificatului de abilitare si motivatia acesteia se
b) sa se întruneasca, cel putin o data pe trimestru, în functie de numarul de liijlliililllliularului, în termen de 10 zile de la data emiterii.
dosare primite; . ('1) Titularul
certificatului de abilitare anulat poate face contestatie la
c) sa analizeze dosarele solicitantilor cu continutul prevazut la art. 37; 1111111111'111 Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, în termen de 30 de zile de la
II I 1'IIIIlirii deciziei de anulare.
d)sa elibereze certificatele de abilitare, conform modelului prevazut în
anexa nr.9, pentru solicitantii care îndeplinesc conditiile pentru servicii'externe (~) Raspunsul la contestatie va fi transmis prin posta, cu confirmare de
de prevenire si protectie prevazute 'de prezente le norme metodologice; III IllillJ" 1'11 termen de 30 de zile.
e) sa restituie solicitantilor, prin posta, dosarele care nu contin toate A d.
45. - Persoanele fizice si juridice abilitate pentru a presta servicii în
documentele prevazutda art. 37 si motivarea acestei decizii; 1'"111111111 protectiei muncii, în temeiul Legii protectiei muncii nr. 90/1996,
1) sa transmita titulari lor, prin posta, cu confirmare de primire, în termen II IlIlil- s~ îsi reînnoiasca certificatul în termen de 12 luni de la data intrarii în
de 10 zile de la data întrunirii Comisiei de abilitare si avizare, certificatele de Il "i1II' II prezentelor norme metodologice.
abilitare emise;
SECTIUNEA a 7-a
g) sa tina evidenta certificatelor de abilitare emise si sa arhiveze dosarele
în baza carora s-au emis; Planul de prevenire si protectie
h) sa faca publica lista actualizata a serviciilor exteme de prevenire si ArL 46. - (1) Conform prevederilor art: 13 lit. b) din lege angajatoru1
protectie abilitate. 1', 1"tii Nn I'ntocmeasca un plan de prevenire si protectie care va fi revizuit oride
Art. 40. - (1) Solicitantul catuia i s-a restituit dosarul are dreptul, în " 1111 intervin modificari ale conditiilor de munca, respectiv aparitia unor
termen de 30 de zile de la data primirii, sa faca contestatie la Ministerul Muncii, '1 I III 1I0i.
f

Solidaritatii Sociale si Familiei. (2) în urma evaluarii riscurilor pentru fiecare loc de munca/post de lucru
(2) Raspunsul la contestatie va fi transmis prin posta în termen de 30 de IIillilusc masuri de prevenire si protectie, de natura tehnica, organizatorica,
zile.
It 1111 (lslInitara si de alta natura, necesare pentru asigurarea securitatii si
Art. 41. - Valabilitatea certificatului de abilitare este de 3 ani. "llIf\l1l Ilicratorilor.
Art. 42. - (1) Reînnoirea certificatului de abilitare se face la expirarea (J) în urma analizei masurilor prevazute la alin. (2) se stabilesc resursele
termenului de valabilitate sau la modificarea conditiilor în baza carora s-a emis. '"111111 ~I materiale necesare realizarii lor.
(2) Pentru reînnoirea certificatului de abilitare, solicitantul va prezenta (<1) Planul de prevenire si protectie va cuprinde cel putin informatiile
urmatoarele documente: ,,'!.lI/n/,ldeîn anexa nr. 7.
a) dosarul prevazut la art. 37; (5) Planul de prevenire si protectie se supune analizei lucratorilor si/sau
b) rapoartele semestriale înregistrate la inspectoratul teritorial de munca; 1llllllll1tilorlor sau comitetului' de securitate si sanatate în munca, dupa caz, si
)11'

c) copii de pe documentele care atesta absolvirea cursurilor de pregatire în ".1,"1,' ,'illfie semnat de angajatoL .
domeniul securitatii si sanatatii în munca, în cazu] în care au fost efectuate. SECTIUNEA a 8-a
Art. 43. - (1) Modificarea oricarei conditii în baza careia s-a emis
certificatul de abilitare, fara comunicarea si transmiterea documentelor Cerintele minime de pregatire În domeniul
securitatii si sanatatiiîn nlunca
doveditoare Comisiei de abilitare si avizare în termen de maximum 5 zile
lucratoare, conduce la încetarea valabilitatii acestuia. Art. 47. - Nivelurile de pregatire în domeniul securitatii si sanatatii în
(2) Dupa analizarea noilor conditii prevazute la alin. (1), Comisia de 11111111 Ilccesare pentru dobândirea capatitatilor si aptitudinilor corespunzatoare
(1.
abilitare si avizare va decide daca certificatul de abilitare îsi mentine sau îsi , Illnl'ii activitatilor de prevenire si protectie, sunt urmatoarele:
pierde valabilitatea si va comunica în scris titularului de certificat aceasta decizie. II) nivel de baza;
.'. ' Att. 44. -' (1) .Inspectoratele teritoriale de munca verifica respectarea de II) nivel mediu;
catre serviciile externe a conditiilor în baza carora a fost emis certificatul de
51
50
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNL~
SECURITATEA SI SA~NATATEA ÎN MUNC4
A •.t. 53. - Numarul de reprezentanti ai lucratorilor cu raspunderi specifice
c) nivel superior. 1111 dllllllJlliul securitatii si sanatatii în munca, care se aleg, va fi stabilit prin
Art. 48. -, (1) CerinteJe mlillme qe pregatire în domeniul securitatii si 111111 III iIII colectiv de munca, regulamentul intern sau regulamentul de organizare
sanatatii în munca corespunz!}toare nivelului de baza sunt: 11111I\iQl1nre, în functie de numarul total al lucratorilor din întreprindere si/sau
. a) studii în învatamântul liceal filiera teoretica în profil real sau filiera 1111 il ,1111, \lui putin conform cerintelor prevazute la art. 60.
tehnologica în profil tehnic; A •.1. 54. - Lucratorii comunica în scris angajatorului numarul si numele
b) curs în domeniul securitatii si sanatatii în munca, cu continut minim l' 1111 :lIlilllntilor lucratorilor cu raspunderi specifice în domeniul securitatii si
conform celui prevazut în anexa nr. 6 lit. A, GU o ,durata de cel putin 40 de ore. 1I.'I"(i1În munca.
, (2) Nivelu!, de haza prevazut la alin. (1) se atesta prin diploma de studii si A•.t. 55. - Reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice în domeniul
certificatul de absolvire a cursului prevazut la alin. (1) lit. b). 111l111l(iisi sanatatii în munca trebuie sa îndeplineasca cerintele minime de
Art. 49. - (1) Cerintele minime de pregatire în domeniul securitatii SI 1'1 I 1,,11i1l1 În domeniul securitatii si sanatatii în munca, corespunzatoare cel putin
sanatatii în munca corespunzatoare nivelului mediu sunt: iti I IltilIl dc baza, conform prevederilor art. 47-51.
a) studii în înva,tamântul postliceal în profil tehnic; A•.1. 56. - Reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice în domeniul
b) curs în domeniul securitatii si sanatatii în munca, cu continut mInim I 1IIIIn(lisi sanatatii în munca sunt consultati si participa, în conformitate cu art.
conform ,celui prevazut în anexa nI'. 6 lit. B, cu o durata de cel putin 80 de ore. iliii Il'!-Ic, si pot desfasura urmatoarele activitati:
(2) Nivelul mediu prevazut la alin. (1) se atesta prin diploma de studii si II) colaboreaza cu angajatoru1 pentru îmbunatatirea conditiilor de
certificatul de absolvire a cursului prevazut la alin. (1) lit. b). I 1IIIIIIIusi sanatate în munca;
Art. 50. - (1) Cerintele minime de pregatire în domeniul securitatii SI h) însotesc echipa/persoana care efectueaza evaluarea riscurilor;
sanatatii în munca corespunzatoare nivelului superior sunt: 1') <tjuta lucratorii sa constientizeze necesitatea aplicarii masurilor de
a) studii superioare tehnice; , 111111110 si sanatate în munca;
, b) curs în domeniul securitatii si sanatatii în munca, cu continut nUlllm il) f1duc la cunostinta angajatorului sau comitetului de securitate si sanatate
conform celui prevazut în anexa nI'. 6 lit. B, cu o durata de cel putin 80 de ore; "1 Illlll!i'n propunerile lucratorilor referitoare la îmbunatatirea conditiilor de
c) curs postuniversitar de evaluare a riscurilor cu o durata de cel putin 180 11111111 ..,
de ore. 1') urmaresc realizarea masurilor din planul de prevenire si protectie;
(2) Nivelul superior prevazut la alin. (1) se atesta prin diploma de studii si l) informeaza autoritatile competente asupra nerespectarii prevederilor
certificatele de absolvirea cursurilor prevazute la alin. (1) lit. b) si c). III III domeniul securitatii si sanatatii în munca.
(3) Cerinta minima prevazuta la alin. (1) lit. b) este considerata îndeplinita
si în situatia în care persoana a absolvit o forma de învatamântpostuniversitar în CAPITOLUL IV
domeniul securitatii si sanatatii în munca.
, Art. 51, - Cursurile în domeniul securitatii si sanatatii în munca, prevazute
Organizarea si functionarea
la art. 48 alin. (1) lit. b), art. 49 alin. (1) lit. b) si la art. 50 alin. (1) lit.b); se comitetului de securitate si sanatate în munca
efectueaza de catre furnizori de formare profesionala autorizati <,conform SECTIUNEA 1
prevederilor art. 18-27 din Ordonanta Guvernului nI'. 129/2000 privind:fonnarea
Organizarea comitetului de securitate si slinatjJte În munca
profesionala ii adultilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.
375/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Art. 57. - (1) Comitetul de securitate si sanatate în munca se constituie în
SECT/UNEA a 9-a 111111,11111\care au un numar de cel putin 50 de lucratori, inclusiv cu capital strain,
III ililNll'Isoaraactivitati pe teritoriul României.
EfP-rezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice
În domeniul securitatii si sanatatii În munca (2) Inspectorul de munca poate impune constituirea comitetului de
,'"lllllle si sanatate în munca în unitatile cu un numar mai mic de 50 de lucratori
Art. 52. - Reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice în domeniul II 1I1111!1u de natura activitatii si de riscurile identificate.
secuiitatii si sanatatii în munca, definiti conform art .. 5 lit. d) diI;11t;:ge,sunt alesi (.\) TIIcazul în care activitatea se desfasoara în unitati dispersate teritorial,
de catre si dintre lucratorii din întreprindere si/sau unitate, c<mform celor stabilite 1'111lilliinta mai multe comitete de securitate si sanatate în munca; numarul
prin contractul colectiv de munca, regulamentul intern sau reg)llamentul de II I ~IIIII' se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin
organizare si functionare.

52
53
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
1". I ,111111,
regulamentul intern ori regl,llamentul de organizare si functionare. II) 20 de ore pe luna în unitatile având un efectiv de 1.500 de lucratori si
(4) Comitetul de securitate si sanatate in munca se constituif(;si îJ;l.cazul
activitatilor care se desfi,lsoara temporar, respectiv cu o durata mai m~r.ii;:c;:Ilj:,.J,l1.!ni. (.\) Instruirea necesara exercitarii rolului de membru în comitetul de
(5) În unitatile care au mai putin de 50 de lucratori, atributiile comitetului , 1iliIIIlLlsi sanatate în munca trebuie sa se realizeze în timpul programului de
de securitate si sanatate, în. munca revin reprezentantilor lucratorilor, cu 1",III iii pll cheltuiala unitatii.
raspunderi specifice îndoll1eniul securitatii si sanatatii lucratorilor. rt. 62. - Angajatorul sau reprezentantul sau legal este presedintele
Art. 58. - (1) Comitetul de securitate si sanatate în munca este constituit "lIl1lllullil de securitate si sanatate în munca.
din reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice în domeniul securitatii si rt. 63. - Membrii comitetului de securitate si, sanatate în munca se
sanatatii lucratorilor, pe <;le.oparte, si angajator sau reprezentantul sau legal si/sau II!Hilllllllizllaza prin decizie scrisa a presedintelui acestuia, iar componenta
reprezentantii sai în numar egal cu cel al reprezentantilorducratorilor si medicul !iiilll! Iiliui va fi adusa la cunostinta tuturor lucratorilor.
de medicina muncii, pe de alta parte. AI·t. 64. - (1) La întruniri le comitetului de securitate si sanatate în munca
(2) Lucratorul desemnat sau reprezentantul serviciului intern de prevenire "1 II I IIllvocati sa participe lucratorii desemnati, reprezentantii serviciului intern
si protectie este secretarul comitetului de securitate si sanatate în munca. h 11I!'Vlllliresi protectie si, în cazul în care angajatorul a contractat unul sau mai
Art. 59. - (1) Reprezentantii lucratorilor în comitetul de securitate si '1111111 '~l'rvicii exteme de prevenire si protectie, reprezentantii acestora.
sanatate în munca vor fi alesi pe o perioada de 2 ani. (2) La întruniri le comitetului de securitate si sanatate în munca pot fi
(2) În cazul în care unul sau mai multi reprezentanti ai lucratorilor cu ,II 1111(1 Nilpatticipe inspectori de munca.
raspunderi specifice în domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor se retrag din
SECTIUNEA a 2-a
comitetul de securitate si sanatate în munca, acestia vor fi înlocuiti imediat prin
Functionarea comitetului de securitate si siiniitâte În muncii
alti reprezentanti alesi.
Art. 60. - (l) Modalitatea de desemnare a reprezentantilor lucratorilor în A rt. 65. - Comitetul de securitate si sanatate în munca functioneaza îll
comitetele de securitate si sanatate în munca va fi stabilita prin contractul colectiv II'!'II Illgldamentului de functionare propriu.
de munca, regulamentul intern sau regulamentul de organizare si functionare. Art:. 66. - (1) Angajatorul are obligatia sa asigure întrunirea comitetului de
(2) Reprezentantii lucratorilor în comitetele de securitate 'Si s'anatate în ')lllllllu si sanatate în munca cel putin o data pe trimestru si ori de câte ori este
munca vor fi desemnati de catre lucratori dintre reprezentantii lucratorilor cu II UII
raspunderi specifice în domeniul securitatii si sanatatii luCratorilor, dupa cum (2) Ordinea de zi a fiecarei întruniri este stabilita de catre presedinte si
urmeaza: , III 1111,cu consultarea reprezentantilor lucratorilor, si este transmisa membrilor
a) de la 50 la 100 de lucratori - 2 reprezentanti; 'i1IIII1'lidllide securitate si sanatate în munca, inspectoratului teritorial de munca
b) de la 101 la 500,de lucratori - 3 reprezentanti; 1 dlll'l'lustc cazul, serviciului extern de protectie si prevenire, cu cel putin 5 zile
c) de la 501 la 1.000 de lucratori - 4 reprezentanti; "10111111'1\ datei stabilite pentru întrunirea comitetului.
d) de la 1.001 la'2.000 de lucratori - 5 reprezentanti; (J) Secretarul comitetului. de securitate si sanatate în munca convoaca în
e) de la 2.00 I la 3.000 de lucratori - 6 reprezentanti; III Illl'lllbrii comitetului cu cel putin 5 zile înainte de data întrunirii, indicând
1) de la 3.001 la 4.000 de lucratori - 7 reprezentanti; Iili III,!lIIIEIsi ora stabilite.
g) peste 4.000 de lucratori - 8 reprezentanti. (4) La fiecare întrunire secretarul comitetului de securitate si sanatate în
Art. 61. - (1) Angajatorul are obligatia sa acorde fiecarui reprezentant al 11111111n încheie un proces-verbal care va fi semnat de catre toti membrii
, 11111111\11
du i.
lucratorilor în comitetele de securitate si sanatate în munca timpul necesar
exercitarii atributiilor specifice .. ' ... (5) Comitetul de securitate si sanatate în munca este legal întrunit daca
(2) Timpul aloca:t acestei activitati va fi considerat timp de munca si va fi 1I1111'II.lZcnti
cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor sai.
de cel putin: (6) Comitetul de securitate si sanatate în munca convine cu votul a cel
a) 2 ore pe luna în unitatile având un efectiv de pâna la 99 de luci~tori; 1'11\111
cloull treimi din numarul membrilor prezenti.
b) 5 ore pe luna în unitatile având un efectiv între ioo si 299 de lucratori; (7) Secretarul comitetului de securitate si sanatate în munca va afisa la loc
c) 10 ore pe luna în unitatile având un efectiv între )09 si 499 de lucratori; 1111
00pii ale procesului"verbal încheiat.
d) 15 ore 'pe luna în unitatile având un efectiv între 500 si 1.499 de (8) Secretarul comitetului de securitate si sanatate în munca transmite

55
54
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN A1UNCA
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECTIUNEA a 4-a
inspectoratului teritorial de munca, în termen de 10 zile de la data întrunirii, o Qblif!atiile angaiatorului referitoare la
copie a procesului-verbal încheiat. comitetul de securitate si sanatate În munca
SECTIUNEA a 3-a
Art. 68. - Angajatorul trebuie sa furnizeze comitetului de securitate si
Atri~utiile cOlnitetuiui de securitate si sanatate În munca IInll,lc În munca toate informatiile nece'sare, pentru ca membrii acestuia sa îsi
Art. 67.- Pentru realizarea informarii, consultarii si participarii \II1111li tit) avizul în cunostinta de cauza. ' . '
lucratorilor, în conformitate cu art. 16, 17 si 18 din lege, comitetul de securitate si Art. 69. - (1) Angajatorul trebuie sa prezinte, cel putin o data pe an,
sanatate în munca are cel putin unnatoarele atributii: I Iill1l11lluluide securitate si sanatate în munca un raport scris care va cuprinde
a} analizeaza si face propuneri privind politica de securitate si sanatate în II111(In securitatii si sanatatii În munca, actiunile care au fost întreprÎnse si
inunca si planul de prevenire si protectie, conform regulamentplui intern sau I 11111111(9 acestora în anul încheiat, precum si propunerile pentru planul de
regulamentului de organizare si functionare; ,
,1 '"
1"1vI.\lIlresi protectie ce se vor realiza în anul urmator. '
" .., b) urmareste realizarea planului de prevenire si protectie,: indiisivalocarea (2) Angajatorul trebuie sa transmita raportul prevazut la alin. (1), avizat de
mijloacelor necesare realizarii prevederilor lui si eficienta a6~,itbra~lh 'PtlPRt,de 11111Iii),'iicomitetului de securitate si sanatate în munca, în termen de 10 zile,
vedere al Îmbunatatirii conditiilor de munca; . ", " IlI'qlllctoratului teritorial de munca.
c) analizeaza introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, Art. 70. - Angajatorul trebuie sa supuna analizei comitetului de securitate
luând În considerare consecintele asupra securitati i si sanatatii, lucratorilor, si I ~nll(\IHteîn munca documentatia referitoare la caracteristicile echiparn:entelor de
face propuneri în situatia constatarii anumitor deficiente; 11l111ll'N, ale echipamentelor de protectie colectiva si individuala, În vederea
d) analizeaza alegerea, cumpararea, întretinerea si utilizarea I 1", (lonarii echipamentelor optime.
echipamentelor de munca, a echipamentelor de protectie colectiva si individuala; Art. 71. - Angajatorul trebuie sa informeze comitetul de securitate si
e) analiieaza modul 'de îndeplinire a atributiilor ce revin serviciului extern llnllllu în munca cu privire la evaluarea riscurilor pentru securitate si sanatate,
de prevenire si protectie, precum si mentinerea sau, daca este cazul, înlocuirea IIJn'llll'ilude prevenire si protectie atât la nivel de unitate, cât si Ia nivel de loc de
acestuia; 1I11111l'1\ si tipuri de posturi de lucru, masurile de prim ajutor, de prevenire si
f) propune masuri de amenajare a locurilor de munca, tinând seama de IIl1m~I'(.l a incendiilor si evacuare a lucratorilor.
prezenta grupurilor sensibilela riscuri specifice; Art. 72. - Angajatorul comunica comitetului de securitate si sanatate în
g) analizeaza cererile formulate de lucratori privind conditiile de munca si 111111100 punctul sau de vedere sau, daca este cazul, al medicului de medicina
modul în care îsi îndeplinesc atributiile persoanele desemnate si/sau serviciul 11111111 li, serviciului intern sau extern de prevenire si protectie, asupra plângerilor
extern; 1111 Inlorilor privind conditiile de munca ,si, modul în care serviciul intern sau
h} urmareste modul în care se aplica si se respecta reglementarile legale I 111111 de prevenire si protectie îsi îndeplineste atributiile.
privind securitatea si sanatatea în munca,· masurile dispuse de inspectorul de Art. 73. - În cazul în care angajatorul nu ia în considerare propunerile
munca si inspectorii sanitari; I 1I1111tuiuiui de securitate si sanatate în munca, confonn atributiilor prevazute la
i) analizeaza propunerile lucratorilor privind prevenirea accidentelor de III (,7, trebuie sa motiveze decizia sa în fata comitetului; motivatia va fi
munca si a Îmbolnavirilor profesional'e, precum si pentru îmbunatatirea conditiilor Illlllllllllllata în procesul-verbal.
de munca si propune introducerea acestora în planul de prevenire si protectie;
j)analizeaza cauzele producerii accidentelor de munca, îmbolnaviri lor CAPITOLUL V
profesionale ..si evenimentelor produse si poate propune masuri tehnice în Instruirea lucratorilor în domeniul
completarea masurilor dispuse în urma cercetarii; securitatii si sanatatii în munca
k)efectueaza verificari proprii privind aplicarea instructiunilor proprii si a
celor de lucru si face, un raport scris privind constatari le facute; SECTIUNE A 1
1) dezbate raportul scris, prezentat comitetului de securitate si sanatate în Dispozitii f{enerale
munca de catre conducatorul unitatii cel putin o data pe an, cu privire la situatia
se9urjtatii si sanatatii în munca, la actiunile care au fost întreprinse si la eficienta Art. 74. - Prezentul capitol stabileste procedura instruirii lucratorilor din
acestora În anul încheiat, precum si propunerile pentru planul de prevenire si 1'11111'1
ele vedere al securitatii si sanatatii în munca, în conformitate cu art. 20 din
protectie ce se Yi'!-realiza,În ,anul urmator.
57
56.'
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEAsrSANATATEA ÎN MUNCA
1II'IIvu, riscurile pentru securitate si sanatate în munca, precum si masurile si
lege. II· IIl\ik de prevenire si protectie la nivelul întreprinderilor si/sau unitatii, în
Art. 75. - Instruirea în domeniul securitatii si 'sanatatii în munca are ca II' I ,il
scop însusirea cunostintelor si formarea deprinderi lor de securitate si sanatate în ( \) Instruirea prevazuta la alin. (1) si (2) se consemneaza în fisa de
munca. 1. 111111" ~'()lcctiva, conform modelului prezentat în anexa nr. 12.
Art. 76. - (1) Instruirea' lucratorilor în domeniul securitatii si sanatatii în (il) Ilisa de instruire colectiva se întocmeste în doua exemplare, din care un
munca la' nivelul înfI'eprinderii si/sau al unitatii se efectueaza în timpul IIlpllll' se va pastra de catre angajator/lucrator. desemnatJserviciu intern de
programului de lucru. 11111('si protectie care a efectuat instruirea si 'un exemplar se pastreaza de
(2) Perioada în care se desfasoara instruirea prevazuta la alin. (1) este III IIIlA1tjatorul lucratorilor instruiti sau, în cazul vizitatorilor, de catre
considerata timp de munca ... 11Ihli'nll)l'uigrupului ... ' .
Art. 77. - Instruirea lucratorilor în domeniul securitatii si sanatatii în (Iii) Reprezentantii autoritatilor competente în ceea ce priveste controlul
munca cuprinde 3 faze: !IIlill k:gislatiei referitoare la securitate si sanatate îl} munca vor)! îrsotiti de
a) instruirea introductiv-generala; II· 1111reprezentant desemnat de catre angajator, fara a se întocmi fisa de
b) instruirea la locul de munca; . 11\11 11'1.

c) instruirea periodica. SECTIUNEA a 2-a


Art. 78. - La instruirea personalului în domeniul securitatii si sanatatii în
Instruirea introductiv-generala
munca vor fi folosite mijloace, metode si tehnici de instruire, cum 'ar fi:
expunerea, deIponstratia, studiul de caz, vizionari de filme, diapozitive, proiectii, rL 83. - Instruirea introductiv-generala se face:
instruire asistata de calculator. Il) 1<1 angajarea lucratorilor definiti conform art. 5 lit. a) din lege;
Art. 79. - Fiecare angajator are .obligatia sa asigure baza materiala It) lucratorilor detasati de la o întreprindere si/sau unitate la alta;
corespunzatoare unei instruiri adecvate .. ") IlIcratorilor delegati de la o întreprindere si/sau unitate la alta;
.' Art. 80. - Angajatoru1 trebuie sa dispuna de· un program de instruire - Il) IlIcratorului pus la dispozitie de catre un agent de munca temporar.
testare, pe meserii sau activitati. d, 84. - Scopul instruirii introductiv-generale este de a informa despre
Art. 81. - (1) Rezultatul instruiriilucratorilor în domeniul securitatii si II liniile specifice întreprinderii si/sau unitatii 'respective, riscurile pentru
sanatatii în munca se consemneaza în mod obligatoriu în fisa de- instruire 1I111111t' si sanatate în munca, precum si masurile s'i activitatile de prevenire si
individuala, conform modelului prezentat în anexa nr. Il, cu' indîcarea \1, Iti nivelul întreprinderii si/sau unitatii, în general.
.materialului predat, a duratei si datei instruirii. l't. 85. - Instruirea introductiv-generala se face de catre:
(2) Completareafisei de instruire individuala se va face cU pix cu pasta sau 1\) angajatorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii SI
cu stilou, imediat dupa verificarea instrlii-tii. (II 111 munca; sau
(3) Dupa efectuarea instruirii, fisa de instruire individuala se semneaza de II) lucratorul desemnat; sau
catre lucratorul instruit si de catre persoariele care au efectuat si au verificat ,.) \In lucrator al serviciului intern de prevenire si protectie; sau
instruirea.
li) surviciul extern de prevenire si protectie ..
(4) Fisa de instruire individuala va fi pastrata de catre conducatorul locului d. 86. - Instruirea introductiv-generala se face individual sau în grupuri
de munca si va fi însotita de o copie a fisei de aptitudini, completata de catre I 11111111 20 de persoane.
medicul de medicina muncii în urma examenului medical la angajare. 1'1. 87. - (1) Durata instruirii introductiv-generale depinde de specificul
Art. 82. - (1) Pentru persoanele aflate în întreprindere si/sau unitate cu 11·lln\1 ~i de riscurile pentru securitate si sanatate în munca, precum si de
permisiunea angajatorului, angajatorul stabileste, prin regulamentul intern sau ,,1 IIIII,' si activitatile de prevenire si protectie la nivelul întreprinderii si/sau al
prin regulamentul de organizare si functionare, reguli privind instruirea si '''lltltll, 111general.
însotirea acestora în întreprindere si/sau unitate. (l) Angajatorul stabileste prin instructiuni proprii durata instruirii
(2) Pentru lucratorii din întreprinderi si/sau unitati din exterior, care i1l1l1ll1lllv-generale; aceasta nu va fi mai mica de 8 ore.
desfasoara activitati pe baza de contract de prestari de serYfc,ii în..întreprinderea ( \) Sunt exceptate de la prevederile alin. (2) persoanele prevazute la art.
'si-fsim 'unitatea unui alt ~hgajator? ,angaj';ltorul beneficiar a}s.eryiciilor va aStgura I Il' tlIl1 li se vor prezenta succint activjtatile, riscurile si masurile de prevenire
instiuire;a lucratorilor privind activitatile specifice întreprinderii si/sau unitatii
59
58
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SlSANATATEA ÎN MUNCA
de catre angajatorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii
si protectie din întreprip.deresi/sau unitate: .... lInlntii în munca/lucratorul desemnat/serviciul intern de prevenire si
Art.88. :-(1) Ih cadrul instruirii introductiv-generale se vor expune, îll l'IIIIt'1 lIu/scrviciul extern de prevenire si protectie si aprobate de catre angajator,
principal, urmatoarele probleme: , ,II1 VllI' fi pastrate la persoana care efectueaza instruirea.
a) legislatia de securitate si sanatate în munca; (2) Instruirea la locul de munca va cuprinde:
b) consecintele posibile ale necunoasterii si nerespectarii ..legislatiei d" 11) informatii privind riscurile de accidentare si îmbolnavire profesionala
securitate si sanatate în mlillca; ... ' /leu locului de munca si/sau postului de lucru; -
c) riscurile de accidehtare si îill,:~9Inavire profesionala specifice uIlit~tii; II) prevederile instructiunilor proprii elaborate pentru locul de munca
d)masuri la nivehllîntrepririderiisi/sau unitatii privind acordartla prin1Ului III1postul de lucru;
ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor .. !!.." 1') masuri la nivelul locului de munca si/sau postului de lucru privind
(2) Continutul instruirii introductiv-generale trebuie sa fie Jn ~onf9rmitatc " 11111111'011 primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor;
cu tematica aprobata de catre angajator. . II) prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate în munca privind
Art. 89; - (1) Instruirea introductiv-generala se va finaliza ctl verificarea 111\ltnp specifice ale locului de munca si/sau postului de lucru; .
însusirii cunostintelor pe baza de teste. II) instruirea la locul de munca va include în mod obligatoriu demonstratii
(2) Rezultatul verificarii va fi consemnat în fisa de instruire. 1" II1h'l' privind activitatea pecare persoana respectiva o va desfasura si exercitii
(3) Lucratorii prevazuti laart. 83 lit. a) sid) nu vor putea fi angajati daca 1" IItit l' privind utilizarea echipamentului individual de protectie, a mijloacelor
nu si-au însusit cunostintele prezentate în instruirea introductiv-generala. il IIhlllllorc, interventie, evacuare si de prim ajutor.
Art. 94, - Începerea efectiva a activitatii la postul de lucru de catre
SECTlUNEA a 3-a 11111111111111 instruit se face numai dupa verificarea cunostintelor de cate seful
Instruirea la locul de muncii
"111"1' superior celui care a facut instruirea si se consemneaza în fisa .de instruire
Il1dlvldlllllEt.
Art.90.- (1) Instruirea la locul de munca se face dupa instruirea
introductiv-generala si are ca scop' .prezentarea riscurilor pentru securitate si SECTlUNEA a 4-a
sanatate în munca, precum si masurile si activitatile de prevenire si pro,t,ectie la Instruirea periodicii
nivelul fiecarui lbcde munca, post de lucru si/sau fiecarei functii exercitâie.
(2) Instruirea la locul de munca se face tuturor lucratorilor prevazuti la art. ArI'. 95. - Instruirea periodica se face tuturor lucratorilor prevazuti la art.
83, inclusiv la schimbarea locului de munca în cadrul întreprinderii si/sau al III'\:drept scop reîmprospatarea si actualizarea cunostintelor' în domeniul
unitatii. , I 11lltl11ij si sanatatii în munca.
Art. 91. - (1) Instruirea la locul de munca se face de catre conducatorul A,'t:. 96. - (1) Instruirea periodica se efectueaza de catre conducatorul
direct allbculu\ de munca, în grupe' de maximum 20 de persoane. !I" 111111 ti\.: munca.

(2) Fisa de instruire se pastreaza de catre conducatorul locului de munca. (2) Intervalul dintre doua instruiri periodice va fi stabilit prin instructiuni
Art. 92. - (1) Durata. instruirii la locul de munca depinde de riscurile 1""1"11,În functie de conditiile locului de munca si/sau postului de lucru, si nu va
pentru securitate si sanatate în" rriunca, precum si de masurile si activjtMile de 111111d 1I1l1rC de 6 luni.
prevenire si protectie la nivelul fiecarui loc de munca, post de lJlcru si/sau fiecarei (S) Pentru personalul tehnico-administrativ intervalul dintre doua instruiri
functii exercitate. li' IllIdlr\.: va fi de cel mult 12 luni.
(2) Durata instruirii la locul de munca nu va fi mai mica de 8. ore si se (4) Verificarea instruirii periodice se face de catre seful ierarhic al celui
stabileste prin instructiuni proprii de catre conducatorul locului de' munca II' 111lictueaza instruirea si prin sondaj de catre angajator/lucratorul
l'espectiv, împreuna cu: I IIllull/serviciul intern de prevenire si protectie/serviciile externe de prevenire
. a) angajatorul care si-a asumat atributiile dIn ·"domeniul. sycuritatii si 1IlIIIll\:lil.:,care vor semna fisele de instruire ale lucratorilor, con:tlrmând astfel
sanatatii în munca; sau . -. II"It!lIirca a fost facuta corespunzator.
b) lucratorul desemnat; sau . (5) lnstruirea periodica se va completa în mod obligatoriu si cu
c) un lucrator al serviciului intern de prevenire si protectie; sau 1I11\iIIIIl'A.tiipractice.
d) serviciul extern de prevenire si pr6te~tie .. J
ArI:. 97. - Instruirea periodica se va efectua pe baza tematicilor întocmite
Art. 93:"- (1) Instruirea la locul de munca se va efectua pe baza tematicilor
61
60
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
III !tlll imediat urmatoarele masuri de securitate:
de catre angajatorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si II) oprirea echipamentului de munca si/sau activitatii;
sanatatii în muncalliicratorul - deserimat/serviciul intern de de prevenire si Il) llvacuarea personalului din zona periculoasa;
proteeti'e/serviciul extern de prevenire si protectie si aprobate de catre angajator, t') HI1untareaserviciilor specializate;
care vor fi pastrate la persdma care efectueaza instruirea. ti) lInuntarea conducatorilor ierarhici;
Art. 98. - Instruirea periodiCa se face suplimentar celei programate în tI) eliminarea cauzelor care au condus la aparitia starii de pericol grav si
-urmatoarele cazuri: .- .
11,1111111.
a) când un lucrator a lipsit peste 30 de zile lucratoare; I'L 103. - (1) În vederea realizarii masurilor prevazute la art. 102 lit. a),
b) când au aparut mOdificari ale prevederilor de securitate si sanatate în , plllldnbii angajatorul va desenma lucratorii care trebuie sa opreasca
munca privind activitati specifice ale locului de munca si/sau postului de lucru lilpllllIlllltele de munca si va asigura instruirea acestora.'
sau ale instructiunilor proprii, inclusiv datorita evolutiei riscurilor sau aparitiei de (Z) in vederea realizarii masurilor precizate la art. 102 lit. b), în:prealabil
noi riscuri în unitate;' .
1I1"1J1l10i1I1 trebuie:
c) la reluarea: activitatii dupa accident de munca; II) s1'\ întocmeasca planul de evacuare a lucratorilor;
d) la executarea unor lucrari speciale; Il) s~ afiseze planul de evacuare la loc vizibil;
e) la introducereaurlUi echipament de munca sau a unor modificari ale t') sa instruiasca lucratorii în vederea aplicarii planului de evacuare si sa
echipamentului existent;
11111 l' Inodul în care si-au însusit cunostintele.
f) la modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru; (.1) în vederea realizarii masurilor precizate la art. 102 lit. c), în prealabil
g) la introducerea oricarei noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru. III ,qlllllllli trebuie:
.Art. 99. - Durata: instruii-ii periodice prevazute la art. 98 nu va fi mai mica II) sn desemneze lucratorii care trebuie sa contacteze serviciile specializate
de8 ore si se stabileste în instructiuni proprii de catre conducatorul locului de 11 111:,lruiasca în acest sens;
munca respectiv, împreuna cu:
Il) sa asigure mijloacele de comunicare necesare contactarii serviciilor
a) angajatorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si ,llIlI/l1le.
sanatatii în munca; sau
(.1) in vederea realizarii masurilor precizate la alt. 102 lit. d), în prealabil
b) lucratorul desenmat; sau
q 11111111 trebuie sa stabileasca modul operativ de anuntare la nivel ierarhic
c) un lucrator al serviciului intern de protectie si prevenire; sau
'1)'11111
d) serviciul extern de protectie si prevenire. (l,) În vederea realizarii masurilor precizate la art. 102 !it. e), în prealabil
Art. 100 .• Instruirea periodica prevazuta la art. 98 se va efectua pe ,baza III 1llltOlllllrebuie: .
tematicilor întocmite de catre angajatorul care si-a asuiliat atributiile din domeniul 1) sn desemneze lucratorii care au capacitatea necesara sa elimine starea
securitatii si sanatatii în munca/lucratorul desemnat/serviciul intern de prevenire
I il 1)1 grav si iminent, sa asigure instruirea si dotarea lor cu mijloace tehnice
si protectie/serviciul extern de prevenire si protectie si aprobate de catre , 11111' Interventiei;
angajator, care vor fi pastrate la persoana care efectueaza instruirea. It) sn stabileasca serviciile specializate care pot interveni.
1'1. 104. - Angajatorul trebuie sa stabileasca masurile de securitate
CAPITOLUL VI 1111'la art. 102, tinând seama de natura activitatilor, numarul de lucratori,
Pericol grav si iminent si zone cu risc ridicat si specific 1111.!ll'll teritoriala a activitatii si de prezenta altor persoane în afara celor
"qdllllll' direct în procesul muncii.
SECTIUNE A 1
Pericol grav si iminent de accidenta re SECT/UNEA a 2-a
Zone cu risc ridicat si specific
Art. 101. - Starea de pericol grav si iminent de accidentare, astfel cum este
el definit Ia art. 5 lit. 1) din lege, poate fi constatata de catre orice lucrator din l't. 105. - Evidenta zonelor cu risc ridicat si specific prevazuta la art. 13
întreprindere si/sau unitate, lucrator al serviciului extern de prevenire si protectie Iii Il din lege trebuie sa contina nominalizarea si localizarea acestor zone în
cu care întreprinderea si/sau unitatea a încheiat contract, precum si de catre 1I111111hllprinderiisi/sau unitatii si masurile stabilite în urma evaluarii riscurilor
in~pectoriiAe munc.~.. l' 111111111
\lI,te zone.
Art. 102. - La constatarea starii de pericol grav si iminent de accidentare
63
62
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
1.) unitatea sanitara cu paturi la care a fost internat accidentatul.
Art. 106. - Angajatorul trebuie sa aduca la cun,()stinta conducatorilor Art. 110. - În cazul accidentelor de circulatie produse pe drumurile
locurilor de munca si Illctatorilor care îsi desfasoara a<;:tixitatea în zonele cu risc I,IIIilIl 1). soldate cu decesul victimelor, în care printre victime sunt si persoane
ridicat si specific masurile stabilite în urma evaluarii ris~~ri'lor. .II,11i ÎI1 îndeplinirea unor îndatoriri de serviciu, serviciile politiei rutiere vor
Art. 107. - Actiunile pentru realizarea masurilor?~abilite în urma evaluarii "'llllIlllca everiimentul la inspectoratul teritorial de munca din judetul pe raza
riscurilor pentru zonele cu risc ridicat si specific constituie o prioritate în cadrul ,1\111111 /j-lI produs,
planului de pr6tectiesiprevenire .. Art. 111. - (1) Angajatorul Va lua masurile necesare pentru a nu se
IIltldlllll/l starea de fapt rezultata din producerea evenimentului, pâna la primirea
CAPITOLUL VII ., t1ldlillii din partea organelor care efectueaza cercetarea, cu exceptia cazurilor în
Comunicarea si cercetarea evenimentelor, III iII0li~inerea acestei stari ar genera producerea altor evenimente, ar agrava
',III 1\ IIccidentatilor sau ar pune în pericol viata lucratorilor si a celorlalti
înregistrarea si evidenta accidentelor de munca si a
l' IIIItIplll1~ila procesul muncii, .
incidentelor periculoase, semnalarea, cercetarea, (2) În situatia în care este necesar .sa se modifice starea de fapt rezultata
declararea si raportarea bolilor profesionale ,. Iltl 1"lldllcerea evenimentului, se vor face,. dupiiposibilitati, schite sau fotografii
SECTIUNEA 1 d, 1111 IIlui unde s-a produs, se vor identifica si se vor ridica orice obiecte care

Comunicarea evenimentelor 1 '111111111111 poarta o urma a evenimentului; ob,iectele vor fi predate organelor care
1.,1111'11'1,1:\
cercetarea si vor constitui probe în cercetarea evenimentului.
Art. 108. - (1) Orice eveniment va fi comunicat conform prevederilor art. (J) Pentru orice modificare a starii de fapt rezultata din producerea
26 si alt. 27 alin. (1) din lege. 1lllllll.ll1Lului,angajatorul sau reprezentantul sau legal va consemna pe propria
(2) Daca printre victimele evenimentului se afla si lucratori ai altor I'lIl1dul'C,Într-un proces-verbal, toate modificarile efectuate dupa producerea
angajatori, evenimentul va fi comunicat si angajatorilor acestora de catre 'lilllIllIILului.
angajatorulla care s-a produs evenimentul. ArI. 112. - (1) Inspectoratul teritorial de munca pe raza cal:uia a avut loc
(3) Evenimentul produs în conditiile prevazute la art. 30 alin. (1) lit. d) si , 1ililH'IILui va comunica Inspectiei Muncii:
e) din lege, daca a avut loc în afara întreprinderii si/sau unitatii si nu a avut nicio n) Incidentul periculos;
legatura cu aceasta, va fi comunicat inspectoratului teritorial de munca pe raza II) evenimentul care a avut ca urmare un deces;
caruia s-a produs, de catre orice persoana care are cunostinta despre producerea 1') evenimentul care a avut ca urmare un accident colectiv;
evenimentului. li) llvenimentul care a avut ca urmare un accident. urmat de invaliditate
Art. 109. - Comunicarea evenimentelor va cuprinde cel putin ur:\natoarele 11111111'1;

informatii, conform modelului prevazut în ane~a nr. 13: ") evenimentul care a avut ca urmare un accident urmat de invaliditate.
a) denumirea/numele angajatorului la care s-a produs accidentul si, daca (2) Accidentul prevazut la alin, (1) lit: e) se va comunica dupa primirea
este cazul, denumirea/numele angajatorului la care este/a fost angajat li I I 11,1du Încadrare într-un grad de invaliditate.
accidentatul; (.1) Comunicarea catre Inspectia Muncii va cuprinde informatiile prevazute
, b) sediul/adresa si numarul de telefon ale angajatorului; F, fIII I (lI). '
c) locul 'unde s-a produs evenimentul; ArI. 113. - (1) La solicitarea organelor care efectueaza cercetarea
d) data si ora la care s-a produs evenimentul/data si ora la care a decedat I 1111111'lltului, unitatea sanitara care acorda asistenta medicala de urgenta se va
accidentatul; 1""11I111(iI În scris cu privire la diagnosticul provizoriu, în termen de maximum 3
e) numele si prenumele victimei; II. IIlIl'nlOflrede la primirea solicitarii.
t) datele personale ale victimei: vârsta, starea civila, copii în întretinere, (Z) lJnitatea sanitara prevazuta la alin. (1) va lua masuri pentru recoltarea
1111 dlllll'l II probelor de laborator, învederea determinarii alcoolemiei sau a starii
alte persoane în întretinere, ocupatia, vechip1ea în oc~patie si la locul de munca;
, g) împrejurarile care se cunosc si cauzele prezumtive; 1, 111111\(,"(1\ a produselor ori substante lor stupefiante sau a medicamentelor cu
h) consecintele accidentului; . '" II rlllldiare acestora, precum si pentru recoltarea altor probe specifice
i) nmnele si functia persoanei care comunica evenimentul; "III 1111111 de inspectoratul teritorial de munca, urmând sa comunice rezultatul
j) data comunicarii;
65
64
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
irttll III 1I11111ca nu poate face parte din comisia de cercetare a evenimentului,
determinarilor, specifice În termen de 5 zile luctatoarede laobtinereâ 'ace'~tora. \ I 111.IIlll1ând sa apeleze la servicii externe.
(3) .În caz de . deces' al persoanei accidentate, inspectoratul teritorial de (fi) I )IICI! in eveniment sunt implicate victime cu angajatori diferit~ În
munca va solicita Înscris unitatii medico-Iegale competente un rap<)'rfr.reliminar 1\1:1,1 lin \1l.lrcctarenu~iia de angajatorulla care s-a produs evenimentUl vor fi
din care sa reiasa faptul ca 'decesul a fost sau nu urmarea imei vadmariviol~nte, IIÎiitdll.'llttl ~i persoane 'niimite prin decizie scrisa de catre ceilalti angajatori.
în conformitate eu prevederile Ordonantei Guvernului ",&:1'1/2000 'privind (1) I\lIgajatorul care a organizat transportul raspunde pentru cercetarea
organizarea activitatii si functionarea institutiilor de medicina legala, aprobâtll cu .1.IItllllll de circulatie produs pe drumurile publice, urmat de incapacitate
modificari prin Legea nr. 459/2001, republicata, si' legislatiei s·ubsecvente .. 11"'1 IIM du munca, cu respectarea, atunci când este cazul, a prevederilor alin.
(4) Unitatea medic()·legaIa va transmite raportul preliinin'ar i~spedoratului
teritorial de munca Înconfoi'mitate cu prevedehle OrdonapteÎ-eiuveri1Ului nr. (H) (\;rcetarea evenimentului prevazut la art. 30 alin. (1) li1. d) si e) din,
112000, aprobata cu' modificari prin' Legea nr. 459/200'l,'republlcata, si ale "'lin Ilccsta a avut loc În afara întreprinderii si/sau unitatii angajatorului si
legislatiei subsecvente .. ". " . 1"lllllicio legatura cu aceasta, se efectueaza În conditiile legii.
(5) Unitatea medico-legala va transmite raportul de constatare medico- 'i) I\ngajatorul care nu dispune de personal competent in <;onformitate cu
legala in termenul prevazut laart. 29 alin. (3) din lege.'" Ijl) '11111 nu are personal suficient trebuie sa asigure cercetarea apel~nd la
(6) În cazul accidentului urmat de' invaliditat~;' unitatea de expertiza III \h:II1e de prevenire si protectie.
medicala si recuperare a capacitatii de 'munca, care a 'erhis decizia de Îricadrare I f. 117. - (1) În cazul accidentelor de circulatie pe dl\lmurile' publice În
intr-un grad de invaliditate, va trimite o copie de pe de'6'izie,'îri termen de 3 zile 11111implicate persoane aflate în Îndeplinirea indatoririlor de serviciu,
lucratoare de la data eliberarii acesteia, la inspectoratul'teHto~ial de munca pe 11111,politiei rutiere vor transmite organelor ÎmputeI:nicite sa efectueze
raza caruia s-a produs accidentul. .' 1111111. Ia cererea acestora, în termen de 5 zile lucratoare de la solicitare, un
SECTIUNEA a 2-a "'1,1,11dill procesul-verbal de cercetare la fata locului si orice alte documente
Cercetarea evenimentelor \, 1111 • lIecesare cercetarii: copii de pe declaratii, foaia de parcurs, ordin de
,,1,11111 ". Hehite.

Art. 114. - Cercetarea evenimentelor are~ca scop stabilirea Împrejurarilor (~) in baza acestor acte si a altor documente din care sa rezulte .ca victima
si a cauzelor care au condus la producerea acestoni, a reglementarilor legale 1111 III 1I1dcplinireaunor indatoriri de serviciu, organele imputernicite potrivit
incalcate, a raspunderi lor si a masurilor ce se impun a fi luate pentru prevenirea ," l'It'Clua cercetarea evenimentului ..
producerii altor cazuri similare si, respectiv, pentru determinarea caracterului I f. 118. - (1) Persoanele imputernicite, potrivit legii, sa efectueze
accidentului~ 111111uvcnimentelor au dreptul sa ia declaratii scrise, sa prelevezesau sa
Art. 115;- Cercetarea se face imediat dupa comunicare, În conformitate cu 1., II. pll'luvarea de probe necesare cercetarii, sa solicite sau sa consulte orice
prevederile art. 29 alin. (1) din lege. 1111 documente ale angaj atoru lui, iar acesta este obligat sa le puna la
Art. 116. - (1) Cercetarea evenimentelor care produc incapacitate \H' În conditiile legii.
temporara de munc'a se efectueaza de catre an gaj atoru 1 la care s-a produs (~) ill situatiile prevazute Ia alin. (1), cheltuielile necesare prelevariisi
evenimentul. ' ,.11 IIIil probelor în vederea cercetarii vor fi suportate de angajatorulla. care a
, (2) Angajatoru1 are obligatia sa nume~'sCa de indata, prin decizie scrisa, '1' "II ('vullimentul.
comisia de cercetare a evenimentului. \I'C. 119. - (1) Pentru cercetarea evenimentelor se pot solicita experti sau
(3) Comisia de cercetare a evenimentului va fi compusa din cel putin 3 '111111)11 cum ar fi cei din cadrul unor operatori economici cu competente
persoane; . una dintre acestea trebuie sa fie lucrator desemnat, reprezentant al III, II Illgii sa efectueze expertize tehnice, iar acestia trebuie sa raspunda
serviciului intern sau reprezentant al serviciului extern, cu pregatire de nivel Il, 11'1i 1. .

supenor. in situatia' prevazuta la alin. (1), specialistii si expertii Întocmesc


(L)
(4) Persoanele numite de catre angajator În comisia de cercetare a III 11111't chn ice care vor face parte integranta din dosarul de cercetare a
evenimentului trebuie sa aiba pregatire tehnica coresplm:zatoare si sa nu fie '11llll1llllului. '
ifnplicate în organizarea si conducerea locului de iTi.~ri.caunde a avut loc P) Cheltuielile', aferente efectuarii expertizelor se suporta .de catre
evenimentul si sa nu fi avut o responsabilitate În producerea evenimentului. 1111111'111
Ia care a avut loc evenimentul sau care se face raspunzator de
(5) Angajatorul care si-a asumat atributiile iri domeniul securitatii si

67
66
SECURITATEA SI SANATATEA ÎNMUNCA
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
1 : .• '.,'
, ," .' ,"
' \- 11111 1111prin barare si senmatura, ridicarea de documente sau prelevarea de
organizarea activitatii în urma careia s-a produs evenimentul. 1,011

, Art. 120. -: (1) Cercetarea evenimentului urmat de incapacitate temporarll II) schite si fotografii referitoare la eveniment;
de !l1uri~aS~ Vq încheia în cel mult ,5 zile lucratoare de la data producerii. 1\) dllclaratiile accidentatilor, în cazul evenimentului urmat de incapacitate
" " '(2)Facexceptie'de la prevederile alin. (1) situatii cum ar fi cele încarc itq" II11111 de munca sau de invaliditate; ,
este necys~ra' pre~evarea de probe ori efectuarea de expertize, pentru care se poate 1) declaratiile martorilor si ale oricaror perso~ne' care pot contribui la
soiicita îu'scris, argumentat si în termen, la inspectoratul teritorial de munca pc Iii, 1.1,111'11 împrejurarilor si a cauzelor reale ale producerii evenimentului; "
raza car~ia s-a produs evenimentul, prelungirea termenului de cercetare. n) copii ale actelor si documentelor necesare. pentru elucidarea
(3)Cercetarea evenimentelor care au antrenat deces, invaliditate evidenta, '1'1' 11IdlriJorsi a cauzelor reale ale evenimentului;
. accident colectiv sau situatie de persoaj1a data disparuta, precum si cercetare" h) copii ale certificatului constatator sau oricaror alte autorizatii în baza
in'cidentelor periculoase se vor încheia în cel mult 10 zile lucratoare de la data 1111 il Illlw~jatorui îsi desfasoara activitatea; ,
producerii acestora ... ) copii ale fisei de expunere la riscuri profesionale si alefisei de
(4) Fac exceptie de la prevederile alin. (3) situatii cum ar fi cele în care 111I1Idlll~" Întocmite conform legii; .'
este necesara eliberarea certificatului, medico-Iegal, prelevarea de probe sau ) copii ale contractelor individuale de munca ale victimelor;
efectuarea de expertize, pentru care inspectoratul ,teritorial de munca care 1\) copii ale fiselor de instruire individuala în domeniul s~curitatii si
cerceteaza evenimentele poate solicita în scris, argumentat si în termen, la 1I11n\li În munca ale victimelor; în caz de deces aceste fise se vor anexa în
Inspectia Muncii, prelungirea termenului de cercetare. ,1 IIIItI, '
Art. 121. - (1) În cazul accidentului cu incapacitate termporara de munca, 1) concluziile rapOltului de constatare medico-legaIa, în cazul accidentului
în urma caruia a intervenit invaliditate confirmata prin decizie sau decesul l!IIiI,
victimei, inspectoratul teritorial de munca va completa dosarul de cercetar III) copie a hotarârii judecatoresti prin care se declara decesul, î~ cazul
întocmit la data producerii evenimentului si va întocmi un nou proces-verbal d" 1IliIIll'Ior date disparute;
cercetare bazat pe dosarul astfel completat. II) copie 'a certificatelor de concediu medical, în cazul accidentului urmat
(2) Întocmirea noului proces-verbal de cercetare a accidentului, prevazut la 1I11111licitate temporara de munca;
alin. (1), se face în cel mult 5 zile lucratoare de la data primirii de catre II) copie a deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate, în cazul
inspectoratul teritorial de munca a deciziei de încadrare într-un grad de .il 1IIIIIliiurmat de invaJlditate;
invaliditate sau a certificatului de constatare medico-legal. 1') flctul emis de unitatea sanitara care a acordat asistenta medicala de
(3) În cazul evenimentului a carui consecinta este invaliditate evidenta, 1," 11\0, din care sa rezulte data, ora când accidentatul s-a prezentat pentru
evenimentul va fi cercetat de inspectoratul teritorial de munca ca eveniment care tlllI\lulie si diagnosticul, în cazul accidentelor de traseu;
a produs incapacitate temporara de munca si, în functie de consecintele ulterioare ti) copie a procesului-verbal de cercetare la fata locului, încheiat de
ale evenimentului, se va proceda conform prevederilor alin. (1) si (2). " " ilk politiei rutiere, în cazul accidentelor de circulatie pe drumurile publice.
Art. 122. - (1) Cercetarea evenimentelor se va finaliza cu întocmirea unui (2) Dosarul va mai cuprinde, dupa caz, orice alte acte si documente
dosar, care vfl cuprinde: , 1111l' pentru a determina caracterul accidentului, cum ar fi:
a) opi'sul actelor afIate în dosar; Il) copie a autorizatiei, în cazul în care victima desfasura o activitate <;are
b) procesul-verbal de cercetare; , , 1111\ Illitorizare;

c)nota de constatare la fata locului, încheiata imediat dupa producerea Il) copie a diplomei, adeverintei sau certificatului de califi<;are a victimei;
evenimentului de catre inspectorul de munca, în cazul evenimentelor care se (,) ncte de expertiza tehnica, întocmite cu ocazia cercetarii evenimentului;
cerceteaza de catre inspectoratul teritorial de munca/Inspectia Muncii, conform II) acte doveditoare, emise de organe autorizate, din care sa se poata stabili
competentelor, sau de catre lucratorul desemnat/serviciile de prevenire si 1.11111,IIl1tn si ora producerii evenimentului sau sa se poata justifica prezenta
protectie, în cazul evenimentelor a caror cen;:etare intra în competenta II 111111\1 In locul, ora si data producerii evenimentului;
angajatorului, si semnata de catre angajator/reprezentantul sau legal, care va 1') documente din care sa rezulte ca accidentatul îndeplinea îndatoriri de
cuprinde precizari cum ar fi pozitia victimei, existenta sau inexistenta I 11111;

echipamentului individual de protectie, starea echipamentelor de munca, modul în. f) corespondenta cu alte institutii/unitati în vederea obtinerii actelor
care functionau dispozitivele de protectie, închiderea fisei individuale de
69
68
SECURITATEA SI SANATATEA ÎNAfUNCA
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
, , II h~lllId; ,
solicitate;
1\) În trei exemplare, pentru evenimentele cercetate de Inspecti~Muncii;
g) adresele de prelungire a termenelor de cercetare, în ,conformitate cu art.
"II'lI\,dlll se Înainteaza organelor de urmarire penala, un exemplar se pastreaza la
120 alin. (2) si (4); '~
IlIpll\ll1 Muncii si un exemplar la inspectoratul teritorial de munca l'~ raza
h) actul medical emis de unitatea sanitara care a acordat asistenta medicala 111111 /H\ produs evenimentul; ,
de urgenta, din care sa rezulte diagnosticul la internare si/sauexternare; 1) I'n mai multe exemplare, pentru evenimentele care au produs
i) procesul-verbal încheiat dupa producerea evenimentului, în conditiile
1011 '1\IIIl Ii1Itoatemporara de munca pentru victime cu angajatoridiferiti;,ort~inal.ul
prevazute la art, 111; , pf1Nlr'UH7,a în arhiva angajatorului care înregistreaza accidentul si celelalte
j) formularul pentru înregistrarea accidentului de munca, denumit în , 1111l11li'lJ
se pastreaza de catre ceilalti angajatori. .
continuare FlAM, aprobat prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si
familiei. (2) în cazul evenimentelor care au generat accidente urmate de
1II'I\II1lltiltc temporara de munca sau al incidente lor periculoa~eincare: faptele
Art. 123. - Dosarul de cercetare a evenimentului trebuie sa îndeplineasca
'liliÎ~l' pot fi considerate infractiuni, potrivit legii, dosarul de cercetare se încheie
urmatoarele conditii: "1 dlllllÎ I.:xcmplare, originalul fiind înaintat organuluide urmarire penala.
a) filele dosarului sa fie numerotate, semnate de inspectorul care a efectuat
Art. 125. - (1) Dosarul de cercetare, întocmit de comisia numita ,de catre
cercetarea sau de membrii comisiei de cercetare, numita de angajator, si
1I1111j,dOl', se Înainteaza pentru verificare si avizare la inspectoratul teritorial d,e
stampilate cu stampila inspectoratului sau a angajatorului; IIlIIIil'nplJ i'aza caruia s-a produs evenimentul, în termen de 5 zilelucr,atoare de la
b) numaru I total de file continut de dosarul de cercetare si numarul de file "'I IIIIIII'UOcercetarii. ," ,
pentru fiecare document anexat la dosar sa fie mentionate în opis;
(2) Inspectoratul teritorial de munca va analiza dosarul, va, aviza SI, va
c) fiecare document, cu exceptia procesului-verbal de cercetare, sa fie 111111 t1L)sarulîn cel mult 7 zile lucratoare de la data primirii. ' " " " ,
identificat în dosarul de cercetare ca anexa;
(J) Dosarul va fi însotit de avizul inspectoratului teritorial de munca.
d) paginile si spatiile albe sa fie barate; (") în cazul În care inspectoratul teritorial de munca constata ca cercetarea
e) schitele referitoare la eveniment, anexate la dosar, sa fie însotite de 1111II Insl efectuata corespunzator, poate dispune completarea dosarului si/sau
explicatii; " III , 11'(1procesului-verbal de cercetare, dupa caz. ' ,
f) fotografiile referitoare la eveniment sa fie clare si însotite de explicatii; (5) Comisia de cercetare va completa dosarul si va întocmi procesul-verbal
g) formularul pentru declaratie sa fie conform modelului prevazut în anexa lilll In'tare în termen de 5 zile lucratoare de la data primirii dosarului.
nr. 14;
(Il) Daca evenimentul urmat de incapacitate temporara de :munca s-a
h) declaratiile aflate la dosar sa fie tehnoredactate, pentru a se evita
I'1IIdll'; În conditiile prevazute la art. 124 alin. (2), inspectoratul teritoi-ial de
eventualele confuzii datorate scrisului ilizibil, certificate ca fiind conforme cu
1111111111 Vtl Înainta originalul dosarului de cercetare la organul de urmarire penala,
originalul si semnate de catre inspectorul care a efectuat cercetarea sau de catre
uriul dintre membrii comisiei de cercetare. 11111 dllli dupa avizare .. '
Art. 126. - (1) Dosarul de cercetare Întocmit de inspectoratul teritorial de
Art. 124. - (1) Dosarul de cercetare a evenimentelor se va întocmi astfel: IIiIIIIIfIvu fi Înaintat În vederea avizarij la Inspectia Muncii, În cel mult 5 zile
a) într-un exemplar, pentru evenimentele care au produs incapacitate Iilllnllllll'C de la finalizarea cercetarii. ' -
temporara de munca; dosarul se pastreaza în arhiva angajatorului care (2) Dosarul de cercetare pentru cazul disparitiei de persoane, ca urmare a
înregistreaza accidentul;
1111111 llvuniment si În Împrejurari care Îudreptatesc presupunerea decesului
b) într-un exemplar, pentru incidentele periculoase; dosarul se pastreaza la III 11111'1\, va fi pastrat la inspectoratul teritorial de munca care' ci' efectuat
inspectoratul teritorial de munca care a efectuat cercetarea; I 111I'(la,pâna la emiterea hotarârii judecatoresti prin care se declara decesul
c) în doua exemplare, pentru evenimentele care au produs invaliditate
I'CI~tlllllUlordisparute, conform prevederilorlegale în vigoare; dupa completarea
confirmata prin decizie, deces, accidente colective; originalul se înainteaza Ihl UlII dll i, acesta va fi Înaintat În vederea avizarii la Inspectia Muncii.
organelor de urmarire penala si un exemplar se pastreaza la inspectoratul (3) Inspectia Muncii avizeaza si restituie dosarele prevazute la alin. (1) în
teritorial de munca care a efectuat cercetarea; I 11111i1110 zile lucrafoare de la data primirii.
d) în doua exemplare, pentru evenimentele care au antrenat invaliditate (4) în cazul în care Inspectia Muncii constata ca cercetarea nu ci fost
evidenta; originalul se pastreaza la inspectoratul teritorial de .munca care a " I 11111111 corespunzator, poate dispune completarea dosarului si Întocmirea unui
efectuat cercetarea si tin exemplatse transmite angajatorului care' înregistreaza

71
70
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA m) alte constatari facute cu ocazia cercetarii evenimentului;


n) persoanele raspunzatoare de încalcarea reglementarilor legale, din
noU proces-verbal de cercetare. capitolele de la lit. k), 1) si m);
, (5) Inspectoratul teritorial, de ,mUnca va completa dosarul si va întocmi o) sanctiunile contraventionale aplicate;
noul pr~ces~v~rbal de cercetare în termen de 5 zile lucratoare de la data primirii p) propuneri pentru cercetare penala;
dosarului. " q) caracterul accidentului;
(6) Inspectoratul teritorial, ,de munca transmit~, dosarele de cercetare r) angajatorul care înregistreaza accidentul de munca sau incidentul
prevazute 'Ia alin. (i), organelor de urmarire penala, numai dupa ce au fost avizate periculos;
de catre Inspectia Muncii. s) masuri dispuse pentru prevenirea altor evenimente similare si persoanele
, Art. 127. - (1) Dosarul de cercetare al accidentului de munca cu responsabile pentru realizarea acestora;
invaliditate, înaintat organelor de urmarire penala, se restituie la insp~ctoratul t) termenul de raportare la inspectoratul teritorial de munca privind
teritorial de munca care a, efecfuat cercetarea, pentru completare si întocmirea realizarea masurilor prevazute la lit. s);
unui nou proces-verbal de cercetare, în cazul în care se produce decesul u) numarul de exemplare în care s-a încheiat procesulverbal de cercetare si
atciâentatului ca urmare a accidentului suferit, confirmat în baza unui act medico- repartizarea acestora;
legal. , v) numele si semnatura persoanei/persoanelor care alau efectuat
(2) Dosarul prevazut la alin. (1) se restituie la inspectoratul teritorial de cercetarea;
munca în termen de 10 zile lucratoare de la data solicitarii acestuia. w) avizul inspectorului-sef adjunct securitate si sanatate în munca;
, (3)'Completarea dosarului prevazut la alin. (1) si întocmirea noului proces- x) viza inspectorului-sef/inspectorului general de stat.
verbal de cercetare a evenimentului se fac în cel mult 5 zile lucratoare de la Art. 129. - (1) În capitolul prevazut la mt. 128 lit. b) se vor indica, de
primirea dosarului la inspectoratul teritorial de munca. asemenea, prevederile legale potrivit carora persoanele sunt îndreptati te sa
(4) Dosarul completat si noul proces-verbal de cercetare vor fi înaintate în efectueze cercetarea, precum si numele angajatorului si ale persoanelor Care au
vederea ~v}z;arii la Inspectia Muncii, care le va restitui inspectoratului teritorial de participat din partea organelor competente Ia primele cercetari.
muiidili'termen de 10 zile lucratoare de la data primirii. (2) În capitolul prevazut la art. 128 lit. c) se vor indica, de asemenea,
(5) Dupa avizarea de catre Inspectia Muncii în conditiile prevazute la art. motivele pentru care s-a solicitat prelungirea termenului de cercetare.
126, dosarul va fi înaintat organelor de urmarire penala de catre inspectoratul (3) În capitolul prevazut la art. ]28 Iit. e) se va indica, de asemenea, data
te~itorial de munca. decesului, pentru cazul în care s-a produs un eveniment si ulterior a survenit
Art. 128. - Procesul-verbal de cercetare a evenimentului trebuie sa contina decesul victimelor implicate în acest eveniment.
unnatoarele capitole: (4) În capitolul prevazut la art, 128 !it. g) se vor indica, de asemenea,
a) data încheierii procesului-verbal; datele de identificare ale angajatorilor la care sunt/au fost angajate victimele,
b) numele persoanelor si în ce calitate efectueaza cerceta(ea numele reprezentantilor legali ai angajatorilor, numarul documentului prin care s-
evenimentului; a certificat autorizarea de functionare din punct de vedere al securitatii si sanatatii
c) perioada de ti'mp'si locul în care s-a efectuat cercetarea; În munca, adresa punctului de lucru.
d) obiectul ce~cetarii; (5) În capitolul prevazut la art. ]28 lit. h) se vor indica, de asemenea,
e) d;1ta si ora producerii evenimentului' urmatoarele: numele, prenumele, cetatenia, vârsta, starea civila, numarul de copii
1) 1<:{cuI'
producerii eveounentului; , minori, domiciliul, locul de munca la care este încadrat, profesia de baza,
g), d~tfk qe 'i~7'~tiBcarp a angajatorului la care s-a produs evenimentul, cupatia în momentul accidentarii, vechimea în munca, în functie sau în meserie
numele rew~zentantulUlsav legal;, si la locul de munca, data efectuarii ultimului instructaj în domeniul securitatii si
h) datele de identiÎicarea accidentatului/accidentatilor; anatatii în munca, iar pentru persoanele care, în momentul accidentarii,
i) descrierea detali,ata a locului, echipamentului de munca, a împrejurarii OI' desfasurau o activitate pentru care este necesara autorizare, se va face referire si
si modului în care s-a produs evenimentul; " , la aceasta.
j) urmarile evenimentului si/sau unnarile suferite de persoanele (6) Capitolul prevazut la art. J 28 lit. i) va contine urmatoarele subcapitole:
accidentate; " a) descrierea detaliata a locului producerii evenimentului;
k) cauza producedi eveniin~~tUtui;
1) alte cauze care'au concunltla producerea evenimentului;
73
72
.. ' . SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
munca care a efectuat cercetarea, Inspectia Muncii si asigurator.
b) descrierea detaliata a echipamentului de munca; (2) Procesul-verbal de cercetare poate fi întocmit într-un numar mai mare
c) descrierea detaliata a împrejurarilor; de exemplare, dupa caz.
d) descrierea detaliata a modului în care.s-a produs evenimentul. Art. 133. - (1) În cazul în care accidentUl, de munca s-a produs la un
(7) În capitolele prevazute la art. 128 lit. k)~rri) se va face trimitere la tll1gajator, altul decât cel care îl înregistreaza, un exemplar din procesul-verbal de
reglementarile legale în vigoare încalcate, cu redarea integrala a textului acestora. 'ercetare va fi trimis si acestuia.
(8) Denumirea capitolului prevazut la art.·128 lit. o) se va schimba în (2) În cazul în care angajatorul la care se înregistreaza accidentul de
"Propuneri pentru sanctiuni administrative si disciplinare", în cazul accidentelor munca îsi are sediul, domiciliul sau resedinta pe teritoriul altui judet decât ctl pe
cercetate de <;atre comisia numita de angajator. raza caruia s-a produs accidentul, se va trimite Uli exemplar din procesul-verbal
(9) Capitolele prevazute la art. 128 1it. w) si x) se vor regasi în procesul- de cercetare inspectoratului teritorial de munca pe raza caruia are sediul,
verbal de cercetare numai pentru evenimentele cercetate de catre inspectoratul domiciliul sau resedinta angajatorul.
teritorial de munca sau Inspectia Muncii, conform competentelor. Art. 134. - În cazu] evenimentelor care nu au fost comunicate si cercetate,
(10) În cazul accidentelor cu ITM, procesul-verbal de cercetare se va Iar persoana vatamata prezinta un certificat medical cu cod "accident de munca",
încheia cu capitolul prevazut la art. 128 lit. w), care va fi numit "Viza \ngajatorul care si-a asumat atributiile în domeniul securitatii si sanatatii în
angajatorului" . munca/lucratorul desemnat/serviciul intern de prevenire si protectie/serviciul
Art. 130. - În situatiile în care din cercetare rezulta ca accidentul nu ;xtern de prevenire si protectie va solicita acesteia b declaratie scrisa privind
întruneste conditiile pentru a fi încadrat ca accident de munca, se va face aceasta modul si împrejurarile în care s-a produs evenimentul.
mentiune la capitolele procesului-verbal de cercetare prevazute la art. 128 lit. q) SECTIUNE A a 3-a
si r) si se vor dispune masurile care trebuie luate de angajator pentru prevenirea
unor cazuri asemanatoare. Înregistrarea si evidenta accidenteLor de munca
si II incilLenteLor pericuLoase
Art. 131. - Comisia de cercetare a unui eveniment numita de angajator
poate face propuneri de sanctiuni disciplinare si/sau administrative, pe care le va Art. 135. - Înregistrarea accidentelor de munca si a incidentelor
mentiona în procesul-verbal de cercetare. periculoase se face în baza procesului-verbal de cercetare.
Art. 132. - (1) Procesul-verbal de cercetare a unui eveniment se Art. 136. - (1) Accidentul de munca produs în timpul prestarii unor
întocmeste în: s0rvicii pe baza de contract, comanda sau. alte forme lega le Încheiate În
a) 3 exemplare, în cazul accidentului de munca urmat de incapacitate Intreprinderea si/sau unitatea unui angajator, alta decât cea la care este Încadrata
temporara de munca, pentru angajatorul care înregistreaza accidentul, victima, se Înregistreaza potrivit clauzelor prevazute În acest sens în documentele
inspectoratul teritorial de munca care a avizat dosarul si asigurator; incheiate.
b) mai multe exemplare, în cazul accidentului de munca urmat de (2) În situatia în care documentul încheiat nu prevede clauze în acest sens,
incapacitate temporara de munca pentru lucratori cu angajatori diferiti, pentru lauzele nu sunt suficient de acoperitoare pentru toate situatiile sau clauzele sunt
fiecare angajator, inspectoratul teritorial de munca care a avizat dosarul si ontrare prevederilor prezentelor norme metodologice, accidentul de munca se
asigurator; IlIregistreaza de catre angajatorul raspunzator de conducerea si/sau de organizarea
c) 5 exemplare, în cazul accidentului de munca urmat de invaliditate, Ictivitatii care a avut ca urmare producerea accidentului.
pentru angajatorul care înregistreaza accidentul, organul de urmarire penala, (3) Accidentul de munca produs în timpul prestarii unor servicii pe baza de
inspectoratul teritorial de munca care a efectuat cercetarea, Inspectia Muncii si l'omanda, la domiciliul clientului, se înregistreaza de catre angajatorul la care
asigurator; ste/a fost angajata victima.
d) 5 exemplare, în cazul accidentului de munca mortal sau al celui (4) Accidentul de munca suferit de o persoana aflata în îndeplinirea
colectiv, precum si în cazul accidentului mortal în afara muncii, pentru IlIdatoririlor de serviciu în întreprinderea si/sau unitatea altui angajator se
angajatorul care înregistreaza accidentul, organul de' 'urmarire penala, illregistreaza de catre angajatorul raspunzator de conducerea si/sau de organizarea
inspectoratul teritorial de munca care a efectuat cercetarea, Inspectia Muncii si 11l:tivitatiicare a avut ca urmare producerea accidentului.
asigurator; '.' (5) Accidentele suferite în timpul stagiului de practica profesionala de
e) 5 exemplare •. în cazul incidentului periculos, 'pentru angajatorul care I'Olre elevi, studenti, ucenici si someri în perioada de reconversie profesionala se
înregistreaza incidentul, organele de urmarire penala, inspectoratul teritorial de
75
74
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
1" dllta Înscrisa în hotarârea judecatoreasca
ca fiind data decesului.
înregistreaza de catre angajatorul la' care se efectueaza practica/.re~~nversia (3) Angajatorul la care a fost angajata persoana disparuta va comunica,
profesionala. :,"":;'''' 1111
dlHI, numarul si data hotarârii judecatoresti la inspectoratul teritorial de
(6) Accidentul de munca suferit, de o persoan.a în cadrul ~ctivitatilol II II II Il'Il.

cultural-sportive, în timpul si din cauza îndeplinirii acestor activi,tatil ,se Art. 139. - Accidentul de munca cu invaliditate se va îmegistra pe baza
înregistreaza de catre institutia sau angajatorul care a organizat, ~ctiunea pilit osului-verbal de cercetare întocmit de inspectoratul teritorial de munca.
respectiva. ,, Art. 140. - (1) În baza procesului-verbal de cercetare întocmit de
(7) Accidentul de munca produs ca urmare a unei actiuni îptreprinse, de O 1" I'HlIIneleîmputemicite prin lege, angajatorul la care se înregistreaza accidentul
persoana, din proprie initiativa, pentru salvarea de vieti omenestI' salI pentru I t oll1pleta FIAM.
prevenirea ori înlaturarea unui pericol grav si iminent ce amenif\ta avutul public (2) FIAM se completeaza pentru fiecare persoana accidentata în câte 4
sau privat din întreprinderea si/sau unitatea unui angajator, se înregistreaza de l'lllplare care se înainteaza spre avizare dupa cum·urmeaza:
catre angajatorulla care s-a produs accidentul. " " .,'" Il) inspectoratului teritorial de munca care a avizat dosarul de cercetare
(8) În cazul accidentului produs ca urmare a unei actiuni întrttprlnse de o 1111111 Illit de comisia angajatorului, în termen de 3 zile lucratoare de la primirea
persoana, din proprie initiativa, pentru salvarea de vieti omenesiî sau pentru 1llilui;
prevenirea ori înlaturarea unui pericol grav si iminent ce ameninta avutul public b) inspectoratului teritorial de munca care a efectuat cercetarea, în termen
sau privat, produs în afara întreprinderii si/sau unitatii unui angajator si care nu !It! \ "1 le lucratoare de la primirea procesului-verbal de cercetare.
are nicio legatura cu acesta, înregistrarea' se face conform legii. (3) Verificarea si avizarea FIAM de catre inspectoratul teritorial de munca
(9) Accidentul de munc'a de traseu se înregistreaza de catre angajatorul la 1111'In termen de 5 zile lucratoare de la primirea fOlmularului.
care este angajata victima sau, dupa caz, de angajatorul raspunzator dc (4) Angajatorul ]a care se înregistreaza accidentul anexeaza FlAM la
conducerea si/sau de organizarea activitatii care a avut ca urmare producerea \111111111 sau ]a procesul-verbal de cercetare si distribuie celelalte exemplare la
accidentului, conform concluzii lor cercetarii. \" 1',011113 accidentata, inspectoratul teritorial de munca si asiguratorul pe raza
(10) Accidentul de munca de circulatie se înregistreaza de catre , '1llllllsi are sediu] social, domiciliul sau resedinta.
angajatorulla care este angajata victima sau, dupa caz, de angajatorul raspunzator (5) În cazul În care victima unui accident de munca a fost propusa pentru
de conducerea si/sau de organizarea activitatii care a avut ca urmare producerea 1" II'llOnare odata cu emiterea deciziei de Încadrare într-o grupa de invaliditate, se
accidentului, conform concluziilor cercetarii. I IlIllpleta un exemplar FIAM care se va anexa la dosarul de pensionare ce va fi
(11) Accidentul produs în afara întreprinderii si/sau unitatii, ca urmare a 11111111111 unitatii de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca.
neluarii unor masuri de securitate de catre un alt angajator, se înregistreaza de AI't. 141. - (1) Angajatorul va tine evidenta evenimentelor În:
catre angajatorul din vina caruia s-a produs accidentul. ll) Registrul unic de evidenta a accidentatilor în munca, conform modelului
(12) Accidentul de munca suferit de însotitorii de încarcaturi, personalul j!1['vrî/ul În anexa nr. 15;
de posta de la vagoanele C.F.R., angajati ai unor angajatori care, potrivit legii, h) Registru] unic de evidenta a incidente]or periculoase, conform
sunt obligati sa delege însotitori pentru astfel de încarcaturi, pe mijloace de 1I11"II'lllluiprevazut în anexa nr. 16;
transport ce nu le apartin, se va înregistra de catre angajatorul raspunzator de 1:) Registrul unic de evidenta a accidentelor usoare, conform modelului
organizarea activitatii care a avut ca urmare producerea accidentului sau, dupa iill "n/,uI În anexa nr. 17;
caz, în conditiile clauzelor prevazute În documentele Încheiate. II) Registru] unic de evidenta a accidentatilor În munca ce au ca urmare
Art. 137. - Pentru unele situatii neprevazute în prezentele reglementari, cu ll\lllplll.:itate de munca mai mare de 3 zile de lucru, conform modelului prevazut
privire la înregistrarea accidentelor de munca, inspectoratu'lteritorial de munca III 111I'1W nr. 18.
sau Inspectia Muncii va stabili modul de înregistrare a accidentului în cauza. (2) În registrul prevazut la alin. (1) lit. d) se va tine evidenta accidentatilor
Art. 138. - (1) Disparitia unei persoane în conditiile unui accident de III 11l11I1Cl:\ pentru care perioada de incapacitate temporara de munca este de
munca si în împrejurari care îndreptatesc presupunerea: decesului acesteia se 1111111111111114 zile de lucru, fara a lua în calcul ziua producerii accidentului.
înregistreaza ca accident mortal, dupa ramânerea definitiva si irevocabila a 3) Registrele de evidenta trebuie sa fie actualizate.
hotarârii judecatoresti, conform prevederilor legale, prin' care este declarat Art. 142. - (1) În baza FIAM si a proceselor-verbale de cercetare a
decesul. ' 1111 Idl'IIIClorpericuloase, inspectoratul teritorial de munca va tine evidenta tuturor
(2) Data producerii accidentului de munca mort~i', prevazut la alin. (1),
77
76
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
sEcui-lI' ÂTEi SI SANÂTATEA ÎN MUNcA
~
.. "," ,~, .' '
IlIiI,pllncsc sarcini de stat sau de interes public în afara granitelor tari( se face de
a~~ll~;~~te!?r,~~:,\y~~(:~"si#>~~'~d~nteI9r~~ei~~ui~aseînre.gistrate ?e angajatorii care ,,1111 Ministerul Afacerilor Exteme .
ati sedlUt domiCIlIul sau resedmta pe tentonulJudetulUi respectiv.
4) În cazul evenimentelor mentiortate la alin. (1') si (3), care au produs
'd ; 1 '(2'fîhsped6i-at-ui' teritoriai"de ~unca va tIne ~videnta în:
!1I"dldilate confirmata prin decizie, deces, accidente colective, inclusiv în cazul
a) Registrul ullic de evidenta a accidentatilor în munca;
1" l'IIlIIIlC)ordisparute si în cazul intidentului periculos, Inspectia MUJ;}ciipoate
'," b}'" Reg;istnilunic
. )·f ). ","" de evidenta
' . a incidente lor periculoase; .. ' d. 1,1\" reprezentanti care sa efectueze cercetarea la fata locului.
c) Registrul unic (le evid,enta a accidentatilor în munca ce au ca urmare
(5) În situatia prevazuta la alin. (4); cercet~rea se va 't-maliza de catre
incapacitate demuncainai mare de 3 zile de lucru.
•. , •••• 1 ••••••••• :
1111"Uptl Muncii sau, dupa caz, inspectoratul teritorial de muri'ca pe raza caruia îsi
SECTIUNEA a 4-a II. 'lI'diul, domiciliul sau resedinta angajatorui. ' ,". , .
Comunicarea; cercetllreci si Înregistrarea evenimentelor produse În afara Art. 145. - (1) De întocmirea dosarelor de cercetare a even'imentelor
111 PIIII(lUangajatorul care a încheiat contractul cu partenerul strai,n,în cazul
granitelor României. În care sunt imvUcati lucrlitori ai unor angaiatori
-români, aflati În Îndeplinirea sarcinilor de stat. de interes public sau a il I IlInrii de lUCrari cu personal român;' si, respectiv; Ministerul, Afacerilor
Îndatoririlor de serviciu I Il III\;, în cazul accidentelorsuferite de angajatii misiunilof diplonlatice' sau ai
Iii liInr consulare române si persoanele care îndeplinesc' sarcini 'de stat s"au &
Art. 143. - (1) Comunicarea evenimentelor produse în afara granitelor 1110 II'~ public în afara granitelor României, aflati înîndeplinirea 'îIidatoririlor"de'
1VI,II!.
tarii, în care' sunt implicati 'lucratori ai unor angajatori români, se face conform
prevederilor art. 108-113 .. ' , (2) Dosarul de cercetare va cuprinde actele prevazute la art. 122 si se va
(2) În situatia pl:evazuta la alin. (1) angajatorul are obligatia de a comunica '"lpll'lfl cu:
evenimentul si misiun,ii diplomatice sau oficiului consular român din tara li) copii de pe original ele documentelorde cercetare, emise de organele
respectiva. ,. '''"IIl'lunte din tara pe teritoriul careia s-a produs evenimentril; precum si
(3) Orice eveniment produs pe teritoriul alte tari în care sunt implicati , ,0111' ,'r\la acestora în limba româna; .,,. , ;.' .
lucratori români, detasati sau pusi la dispozitie de catre angajatori români la Il) copie de pe contractul încheiat cu partenerul strain; din can;;'sarezîi:fte
angajatori ,straini, respectiv ,utilizatori straini, pentru efectuarea unor .lucrari pe 1111II încheiat contractul, obiectul eontractuli,i, Ce feldellicrariseexecuta, pe c'e:
teritoriul altui stat, se, cOlm.inica imediat de catre angajatorul român misiunii 1111 ilII. locul unde se executa lucrarile respective, clauzele privind securitatea si'
diplomatice sau oficiului cons)llar român din tara respectiva. lI,lI,lk'lIÎn munca, modul în care Se fac comunicarea si cercetarea:evenimentelor
1 11111 )J,lstrarea accidentelor de munca.
(4) Angajatorii români care detaseaza ori pun la dispozitie lucratori la
angajatori straini, respectiv utiljzatori straini, au obligatia sa includa în cuprinsul (3) Dosarul de cercetare a evenimentelor se' 'vaîntocriii îri' humarul de'
conventiilor internationale ,si contractelor bilaterale încheiate cu partenerii straini , IIlpllll'eprecizat la art. 124. , .,
clauze cu privire la comunicarea evenimentelor. (4) Imediat dupa finalizarea dosarului decetcetare, angajatorulromâil sau
(5) Evenimentele în care sunt implicate persoane din cadrul misiunilor 'illihklui Afacerilor Externe va proceda 'conforhl prevederilor prezentului
pilld
diplomatice sau al oficiilor consulare române, precum si persoane care
îndeplinesc sarcini de stat sau de interes public în afara granitelor tarii vor fi rt. 146. - Înregistrarea si 'eVidenta accidentelor de munca si a:
comunicate Ministerului Afacerilor Externe din România de catre misiunile II' l"llltclor periculoase se fac de catre angajatorul român, confonn prevederilor
,,1 111.145.
diplomatice sau oficii le consulare române. Ministerul Afacerilor Externe are
obligatia de a comunica aceste evenimente Inspectiei Muncii. SECTIUNE A a 5~ii
Art. 144. - (1) Cercetarea evenimentelor produse în afara granitelor tarii în "III/wicarea si cercetarea evenimentelor Produse pe teritoriul României În
care sunt implicati lucratori ai unor angajatori români se va face conform
"" \fllIl implicati cetateni straini aflati În Îndevlinirea atributiilor de serviciu
prevederilor art. 114-134.
(2) La cercetarea evenimentelor prevazute la alin. (1) poate participa si un Ârt. 1'17. - (1) Orice eveniment produs pe tetit6riul Româhiei; în care iunt
delegat din partea misiunii diplomatice sau oficiului consular român din tara jlJllhl1p cetateni straini aflati în îndeplinirea atributiilor de serviciu, va fi
respectiva. , illlllilcnt imediat la inspectoratul teritorial de munca pe raza 'caruia a avut loc,
(3) Cercetarea evenimentelor în care sunt implicate persoane din cadrul I :\11\' ungajator sau de catre orice alta persoana care are cunostinta despre
Iililitlul.
misiunilor diplomatice sim oficiilor 'consulare, precum si persoane care

78 79
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SI SANÂTATEA ÎN MuNCA
, ,
AI"t. 153. - Cercetarea are drept scop confirmarea sau infirmare a
"" "(2) Inspectonihil tefltodal de 'munca care a primit s'muimicania va înstiinla • '\1 Iii Icrului profesional al îmbolnavirii respective si se finalizeaza cu redactarea
misiunea diplomatica sau consulatul tarii din care provine persoana accidentata. IImarea procesuluiverbal de cercetare a cazului de boala' profesionala,
pt/Ti ihtermedhil Inspectiei Miincii. ." . 1'1'vn'l.ut în anexa nr. 20.
, 'Art.148~ - (lfCercetarea unor astfel de evenimente se face de catre Art. 154. - Procesul-verbal de cercetare a cazulili de boala profesionala
irispectotahil teritorial' de munca pe raza caruia au avut loc, împreuna cu celelalte I11natde toti cei care au luat parte ,la cercetare,coilform competentelor,
organe competente; pÎ"ecuni 'si cu reprezentanti ai angajatol1llui stram implicat în III'IIllonându-se în mod special cauzele îmbolnavirii, responsabilitc3.tea
e\len'iment sau de catre Inspectia Muncii, conform art. 29 alin, (1) Iit. c) din lege. \l1~1.IIJ1ltorilor si masurile tehnice si organizatorice necesare, pentru prevenirea
(2) La cercetate poate participa un reprezentant al misiunii diplomatice sali '"1111holi profesionale s}milare. , __
, al consulatului tarii respective. Art. 155. - (1) In situatia în care angajatorul sau reprezentantul acestuia
, '(3) Tem'enul de cercetare este cel prevazut la art. 120. ," I dupa caz, persoana fizica autorizata în cazul' profesiilor liber-ale sau
(4) Dosarulde cercetare va cuprinde actele prevazute la art. 122. III I"'clorul de munca ori lucratorul sau asiguratorul nu' sunt dea'cord cu
(5) Dosarul de cercetare se va întocmi în numarul de exemplare pr~ciz~lt la 1\IIllill.iiie stabilite în procesul-verbal de cerCetare ori cu masura tehnica sau
art. 124 si o copie a dosarului original se va transmite misiunii diplolI).atice sau ''l'lIdzatorica formulata, se pot adresa, în scris, în termen de 30de'tile dela data
consulatului tarii de unde provine accidentatul de catre inspectoratul teritorial d l'lillllrii procesului-verbal de cercetare a cazului de boala pr6fesio'tlala', Comisiei
munca care a efectua.t cercetarea. 1. 1\perti de medicina muncii acreditati de Ministerul Muncii,' Solidaritatii
SECTIUNEA a 6-a III 11110 si Familiei si de Ministerul Sanatatii Publice. ' ;
(2) Componenta si atributiile Comisiei de experti vor fi stabilite prih6rdin
Semnalarea bolilor profesionale
'111111\ oi ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al' ministrului
Art. 149" - Bolile profesionale, precum si suspiciunile de boli profesionale II\tr\lii publice. , "
se vor semnala obligatoriu de catre toti medicii care depisteaza astfel de Art. 156. - Solutiile adoptate în aceste situatii vor fi comunicate în scris
îmbolnaviri, indiferent de specialitate si locul de munca, cu prilejul oricarei l'lI IiIleresati, în termen de 20 de zile de la data primirii contestatiei.
prestatii medicale: ,examene medicale profilactice, consultatii medicale d Art. 157. - Procesul-verbal de cercetare a cazului de boala prOfesionala se
specialitate, '1IIIillil'II'1.a
angajatorului, medicului care a'semnalat 'Îmbolnavirea pentru evidenta
Art. 150. - (1) Mediculcare suspecteaza o boala profesionala completeaz<l IIdll.IIIMvirilorprofesionaJe si pentru a urmari realizarea masurilor prescrise,
fisa de semnalare BPl, prevazuta în anexa nr, 19, si trimite bolnavul cu aceasta 1 '. 11111si medicului de medicina muncii din autoritatea de sanatate publica
fisa la unitatea sanitara de medicin? muncii, respectiv clinica de boli profesionale 11I1I\'111I1'i sau a municipiului Bucuresti.
sau cabinetul de medicina muncii din structura spitalelor, în vederea precizarii Art. 158. - Pe baza confirmarii caracterului profesional al îmbolnavirii,
diagnosticului de boala profesionala, ••' ,Ii. Iii de medicina muncii' care a' efectuat cercetarea dec]al'a cazu] de
(2) Medicul specialist de medicina muncii examineaza bolnavul, stabileste ••dlldliMvil'e profesionala, completând fisa de declarare a caZului de boala
diagnosticul de profesionalitate si completeaza fisa de semnalare BPI pe care o 1·.j"~hlllaIa BP2, prevazuta în anexa nr. 2 1.
trimite oficial la autoritatea de sanatate publica judeteana, respectiv CI
SECTIUNEA (l 8-a
municipiului Bucuresti, în termen de maximum 7 zile de la precizarea
Declararea bolilor orofesiollale
diagnosticului de profesionalitate,
SECTIUNE A a 7-a A,.t. 159. - Dosarul de cercetare pentru declararea bolilor profesionale se
Cercetarea bolii profesionale 1IIII/rI la autoritatea de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti
lipi'inde urmatoarele documente:
1

Art. 151. - Dupa primirea fisei de semnalare"BPI, medicul specialist de Il) opisul documentelor din dosar;
medicina muncii din cadrul autoritatii de sanata,t~ publica judetene sau a II) istoricul de expunere profesionala (documentul care certifica ruta
municipiului Bucuresti cerceteaza în termen de, 7.. zile, având în vedere ruta 11,,~It1I111Ia, si anume copie de pe carnetul de munca) si, dupa cai, nivelul
profesionala, cauzele îmbolnavirii profesionale. " ,,' , lillllili noxelor sau noxa identificata;
Art. 152. - Cercetarea se face în pI;e,Z;eI}ta angajatorului sau a 1') copie de pe fisa de identificare a riscurilor pr'ofesionale de la dosarul
reprezentantului acestuia ori, dupa cat, a persoanelor fizice autorizate în cazul ".111111de medicina muncii; , ' "
profesiilor liberale, conform art. 34 alin. (2) din lege.
81
80
SECURITATEA SI SANATATEA ÎNMUNCA
SECURItATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
II 1IIIlhd Jnformational si Informatic în Domeniul Sanatatii Bucun;sti, precum si
.. d) istoriC\J1 s.tariLde sanatate la locul de munca (documentul eliberat ti
11111lurilc teritoriale ale asiguratorului stabilite conform legii. .' .. '"
Jl).edicu~ de me,c;licÎnamuncii care asigura asistenta de medicina muncii la unitatt'll (2) O copie a fisei de deciarare BP2 sevaînmâI1alu.cratorului diagnosticat
respectiva); 1111IHdr1 profesionala ..
e)do.cument medical care precizeaza diagnosticul de boala profesional
Art. 166. - La nivelul Centrului nationat de coordonare. metpdologica si
(bilttul de 'iesiry emis de clinica/sectia de medicina muncii din structura spitalelOl
1111.11111111'1; privind' bolile profesionale se constitui.e' Registru.l operativ national
sau, adeverinta medicala emisa de medicul de medicina muncii care a precizII!
III'"ll1llllizat al bolilor profesionale, care se reactualiz.eaza lunar cu datele .din
diagnosticul de boala profesionala, în cazul în care bolnavul nu a fost ,internat) ~I
copii ale unor investigatii necesare pentru sustinerea diagnosticului li,' II" " du declarare BP2. 'c

'profesionalitate; Art. 167. - Centrul national de coordonare. metodologica si: i~fonnare


."i) procesul-verbal de cercetare.a cazului de boala profesionala; I!II'"ltI bolile profesionale reprezinta foml metodolqgic care asigllra asisten.ta,si
g) copie de pe fisa de semnalare BP 1, 1111111111111'0tehnica profesionala în domeniul bolilor: profestonaJe .., '" ~.':':;:J"'~:'" .

Ar1. 1.60. "Declararea bolilor profesionale se face de catre autoritatea dt, AI'1. 168. - Centrul national de coordonare rrietodo!ogi.ca: si ,informare
sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti din care face parll' 1111bolile profesionale raporteaza. s~mestrial. dat~le .priv.in(i }n()rbiditat~a
medicul de m~q.icj.na muncii care a efectuat cercetarea, pe 'baza documentelor 1"""'~llInalâ Autoritatii de Sanatate Public~ din cadrul Ministerului, Sanatatii
Iltldh Il, . '" .'
precizate la art. 159, prin fisa de declarare a cazului de boala profesionala BP2,
denumita în continuare fisa de declarare BP2, care reprezinta formularul final d! Ar1. 169. - Centrul national de coordonare metodologi<;:a si infor,mare
rapOltare a bolii profesionale nou-declarate. '1 IlId bolile profesionale transmitt informatiile de intefes public privind bolile
. Art.161. - În ,cazul în care unitatea la care s-a produs îm bo lnavirea a fosl l' ,k,llImde tuturor institutiilor implicate în activitati cu. i,mpad asuprapsanatatii
'" 11,1,11 i1or.
desfiintata sau nu mai exista la momentul precizarii diagnosticului de boal
profesionala, cazul respectiv ..se poate declara prin fisa de declarare BP2 pe ba""l A,·C 170. - Lista bolilor. profesionale ale caror declarare, cercetare si
documenteior prevazp,te:la art. 159, cu exceptia procesului-verbal de cercetare Il ,", IIln sunt obligatorii esteprevazuta în anexa nr. 22 .. ;, ..... ,;
cazului de boala profesional~i. ,'L 171. - SfruCturae' de medicina muncii din cadrul autoritatilor de
Art. 162. - Cazurile de pneumoconioze, precum si cazurile de canccl 11,\11111'
publica judetene' Vor raporta'CIi o periodicitate anuala Centrului national
profesional se înregistreaza la ultimul angajator unde a lucrat bolnavul si und!' II I 11111
donare metodologica si informare privind bolile profesionale situatia
exista factorii de risc ai bolii profesionale respective evidentiati prin documentt' ill, 1IIIIII1l11uluimedical prin boli profesionale pentru cazurile nou-declarate în
oficiale de la autoritatea de sanatate publica; ele se declara si se pastreaza în iti '1 ·.pol:tiv.
evidenta de catre autoritatea de sanatate .publica judeteana sau a municipiuhll ArL 172. - Intoxicatia acuta profesionala se declara, se cerceteaza si se
Bucuresti din judetul sau din municipiul Bucuresti în care se afla agentul I~tlt;uza atât ca boala profesionala, cât si ca accident de munca.
economic respectiv, SECTIUNEA a lO-a
Art, 163. - Autoritatea de sanatate publica judeteana, respectiv "
Bolile legate de orofesie
municipiului Bucuresti, este raspunzatoare pentru corectitudinea datelor înscrisl'
în fisa de declarare BP2. ArI. 173. - Lista bolilor legate de profesiune este p,'ezentata în anexa nr:23.
Ar1. 164. - Bolile profesionale cu diagnosticul de pneumoconioza SI' Ar1. 174. - Bolile legate de profesiune nu se declara. Acestea.se dispensa-
confirma numai pe baza diagnosticului precizat de catre comisiile dt, , , 1.'11Illedical si se comunica angajatorilor sub forma rapoartelor medicale
pneumoconioze de la nivelul clinicilor de boli profesionale. 1II,"tllldizate privind 'sanatatea lucratorilor, în vederea luarii masurilor tehnico-
SECTIUNEA a 9-a " 1Ii1f1II()ricede normalizare a conditiilbr de munca.
Raportarea bolilor profesionale SECTIUNE A a ll-a
Dispozitii finale
;e., Ar1. 165, - (1) Bolile profesionale nou-declarate se raporteaza în cursul
lunii în care s-a produs îmbolnavirea, de catre autoritatea de sanatate public r1. 175. - În contractele încheiate între angajatori pentr:u prestarea de
,judc;:le/ana,respectiv an.}--lP,licipiuluiBuC,w:esti, la Centrul national de coordonarl' IllIrlp si servicii vor fi prev'azute clauze privind raspunderile referitoare la
metodologica si informare privind bolile profesionale din cadrul Institutului de "IIIIIII(,lIrea,cercetarea si înregistrarea unor eventuale accidente de munca.
Sanatate Publica Bucuresti, la Centrul National pentru Organizarea si Asigurare"

82 83
SECURIT ;l'FEA SISANATA TEA ÎN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

1I11"1I11n lI1.uncaîn vigoare;


'Art.' 176. - (1) Victimele"saufamilia victimelor unui eveniment urmat ti h) s~ prezinte informatia într-o forma accesibila, completa si usor de
incapacitate temporara de' rrhlllca, invaliditate sau deces au dreptul sa sesizeze SUI! 111111111.

sa se informeze la' irispecforahilteritorial de munca pe raza caruia a avut 10\


accidentul. ") I.lontinutul si realizarea sa fie în concordanta cu nivelul de pregatire al
III. 1(1101' carora li se adreseaza.
(2) Daca în urma investigatiilor rezulta ca sunt întrunite conditiile unul
.'/', J 81. - Cerintele specifice pentru realizarea filmelor ,cu subiecte din
accident de munca;inspect6ratul teritorial de munca va lua masuri pentru
III' II liil sucuritatii si sanatatii în munca sunt:
efectuarea cercetarii în conformitate cu prevederile prezente lor norme
metodologice. ' , II) :jccnariul si regia sa asigure perceperea corecta si clara a mesajului;
It) Imagine clara si sugestiva;
(3) În situatiile prevazute la alin. (1), inspectoratul teritorial de munca VII
(') Honor clar si sugestiv;
raspunde' sesizarilor conform prevederilor legale sau va elibera, la cerere, o copil-
a procesului-verbal de cercetare a evenimentului. II) forme de prezentare: filmare reala sau animatie;
1') durata proiectiei: 10-20 de minute,
Art. 177. - (1) În situatia în care angajatorul, lucratorii implicati, victimek·
sau familiile acestora nu sunt de acord cu concluziile stabilite în procesul-verbal l'L J 82. - Cerintele specifice pentru realizarea afise lor si pliantelor din
de cercetare a evenimentului, se pot adresa inspectoratului teritorial de munc "' /11111 ,'wcuritatii si sanatatii în munca sunt: .
sau, dupa caz, Inspectiei Muncii, în termen de 30 de zile calendaristice de la datn Il) grafica simpla, fara greseli tehnice, subliniindu-se elementele principale
primirii acestuia. 1·1111 I ~I cJiminându-se detaliile nesemnificative;
(2) Sohitiile adoptate în cazul situatiilor prevazute la alin. (1) vor f It) /ItiIizarea unor culori vii, contrastante, în concordanta cu subiectul,
comunicate celor interesati, în termen legal. I ' , Ilv I.lulori deschise pentru situatii pozitive si culori închise permu situatii
'1111',

CAPITOLUL VIII I ) sn nu aiba text sau textul sa fie scurt, concis si vizibil, cu dimensiunea
Wllli IIlunSa astfel încât sa permita citirea textului de la o distanta de 4-5 m;
Avizarea documentatiilor cu caracter tehnic de informare si
II) Ilubiectul sa ocupe circa 60% din suprafata afisului, iar marginile sa fie
instruire în dom,tniul securitatii si sanatatii în munca I III do mari pentru a-I izola de fondul pe care este aplicat;
: SECTIUNEA 1 II) Il\nrimea afisului va fi aleasa în functie de scopul urmarit si locul în care
1. ',plin;
JPrevederigenerale
1) llifltcrialele din care sunt realizate sa fie adecvate mediilor în care vor fi
Art. 178. - Prezentul capitol are ca scop stabilirea tipurilor dt: II "II l'l'spectiv sa tie rezistente la actiunea factorilor din mediul în care sunt
documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire în domeniul securitatii si 1"1 ~llljI',ii/sau utilizate (umiditate, agenti chimici etc.).
sanatatii în munca care se supun avizarii, a cerintelor care stau la baza realizarii Il. 183. - Cerintele specifice pentru realizarea brosuri lor din domeniul
acestora, precum si a procedurii de avizare. II .'ilsanatatii în munca sunt:
Art. 179. - Documentatiile care se supun avizarii sunt: ••) 'IIIprezinte informatiile clar si concis;
a) filme sau imagini, pe pelicula sau suport mitgnetic, cu subiecte din II) NI'I~c axeze pe o tema concreta;
domeniul securitatii si sanatatii în munca; I ) ilrl prezinte un interes practic cât mai lq.rg.
b) afise, pliante, brosuri din domeniul securitatii si sanatatii în munca; Il. 184. - Cerintele specifice pentru elaborarea suportului de curs
c) suporturi de curs destinate instruirii în domeniul securitatii si sanatatii în IIl1dllllillruirii lucratorilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca sunt:
munca, elaborate de prestatorii de servicii; ,t) 'Iri fie elaborat în baza unei documentari bibliografice la zi;
d) diapozitive, diafilme si altele asemenea. It) '~nutilizezeterminologia specifica securitatii si sanatatii în munca;
SECTIUNEA a 2-a I ) 'Iri l'ie elaborat pe o tematica orientata spre grupuri-tinta de lucratori si
Cerinte de realizare a documentatii/ar 1lllllilrii, dezvoltata efectiv pentru înlaturarea problemelor de securitate si
1'liI In munca ce rezulta din evaluarea riscurilor si adaptata evolutiei
Art. 180. - Cerintele generale pentru realizarea documentatiilor prevazute 1,il IIiHI aparitiei de riscuri noi;
la art. 179 sunt: '. II) Nn fie redactat clar, concis, accesibil, adaptat nivelului de pregatire al
a) continutul sa fie în concordanta cu legisÎatia în domeniul securitatii si

84 85
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
II ,",\ I 1I1l11l11lre de documentatie transmisa de elaborator, pentru a fi reracuta în
grupului-tinta caruia îi este destinat; II ,111, l'lor precizate în decizie.
e) informatiile sa fie sistematizate într-o organizare logica a continutului
SECTIUNE A a 4-a
orientate spre situatii concrete de munca;
t) sa cuprinda ilustratii, desene, scheme, pictograme si tabele explicativ., Dispozitii finale
daca este necesar; . . I j, 1N9. - (1) Difuzarea sau comercializarea documentatii lor prevazute la
g) sa evidentieze conseClntele neaplicarii si/sau nerespectariL!egislatiei IIh I Il însotita de o copie a avizului.
domeniul securitatii si sanatatii în munca .. I
) !\ ngajatorul care utilizeaza documentatiile prevazute la aIt. 179 trebuie
Art. 185. - Cerintele" specifice pentru realizarea .dial?o~itivelor Il copie a avizului.
diafilmelor sunt:
.1. 190. - (1) Respingerea avizarii unei documentatii poate face obiectul
a) pe cât posibil sa fie realizate color si sa fie clary; i I 11I1Ioslntiidepuse la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei în
b) sa fie însotite de scheme explicative; !' II dlllllllximum 30 de zile de la'data primirii deciziei de respingere.
c) sa fie însotite de texte redâctate clar si concis, fura .a da l).itsterc li, (-') Solutiile adoptate ca raspuns la contestatie vor fi comunicate. celor
interpretari; , ;'
1\1111 termen de 30 de zile de la data primirii contestatiei.
d) sa fie realizate într-o succesiune logica. 1 j, 191. - (1) Daca în timpul controalelor efectuate de inspectorii de
SECTIUNEA a 3-a 111·1 ~I' constata diferente între documentatia avizata si cea folosita în
A vizarea documentatiilor 11111 'II curenta, inspectorul de munca dispune masuri pentru retragerea
'1111111111\il.)i ne conforme si comunica în scris Comisiei de abilitare si avizare
Art. 186. - (1) Documentatiile prevazute la art. 179 pot fi difuzate SIIII II,dl , luspectiv a municipiului Bucuresti, situatia constatata, cu propunerea
comercializate numai daca sunt avizate de catre Comisia de abilitare si avizal '1" I\llill'usau de retragere a avizului.
prevazuta la art. 36, din judetul în care îsi are sediul elaboratorul. ( ,1) ('omisia de abilitare si avizare teritoriala, respectiv a municipiului
(2) În situatia în care elaboratorul are cetatenia, respectiv nationalital\'ll II \'~Il, IIduce la cunostinta titularului de aviz situatia constatata, pentru ca
unui stat membru al Uniunii Europene ori apartinând Spatiului Economl I~I prczinte punctul de vedere.
European, documentatiile se avizeaza de catre Comisia de abilitare si avizili ( \) ('om isia de abilitare si avizare teritoriala, respectiv a municipiului
constituita la nivelul Directiei de munca, solidaritate sociala si familie "' II, IIllalizeaza comunicarea inspectorului de munca împreuna cu punctul
municipiului Bucuresti. ,10 II IIllitularului de aviz si emite o decizie de suspendare sau de retragere a
Art. 187. - Pentru avizarea documentatiilor elaboratorul va transmite pl'lll ttllll, dllpll caz.
posta Comisiei de abilitare si avi~are prevazute la art. 186 o cerere conform ( O Slispendarea se poate face pe o perioada determinata, în functie de
modelului prevazut în anexa nr. 24, însotita de un dosar care cuprinde: Iti ill111Hlll' pentru remedierea deficientelor constatate.
a) copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comertului si, dup (~) I>ucizia de retragere a avizuluÎ poate face obiectul unei contestatii în
caz, anexa la acesta; în situatia prevazuta la art. 186 alin. (2), elaboratorul VII 111111, pll.lvâzute la art. 190.
depune documentul echivalent eliberatde s1'atul de origine sau de provenienta. I j, 192. - (1) În situatia în care titularul de aviz intentioneaza sa aduca
b) un scurt memoriu de prezentare a documentatiei; t;jli~11 \llIci documentatii avizate, are obligatia sa comunice Comisiei de
c) doua exemplare din documentatia supusa avizarii; hÎIi' ';1 llvizare teritoriale, respectiv a municipiului Bucuresti, continutul
d) în cazul diapozitive lor si diafilmelor se vor transmite: originalul si dotl ii 111111 Illicari.
copii pe suport hârtie. ,i) (\)misia de abilitare si avizare teritoriala, respectiv a municipiului
Art. 188. - (1) Comisia de abilitare si avizare va transmite prin po~l II, 11I1Hlizeazadaca modificarile asupra documentatiei sunt interventii
avizul sau decizia de respingere motivata, în termen de 30 de zile de la datI! II 11111 Illlljore si decide mentinerea avizului sau necesitatea unei noi avizari.
primirii solicitarii. II, 11)3. - Anexele3 nr. 1-26 fac parte integranta din prezentele norme
(2) Avizul comisiei, prezentat în anexa nr. 25, va fi însotit de un exemplili ""1111'.1\
din documentatia transmisa de elaborator, care va purta stampila MinisterulUI
Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
1/11111110 nr. 1-26 sunt reproduse În facsimi/.
(3) Decizia de respingere, prezentata în anexa nr. 26, va fi însotita de c(lh
87
86
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SISANATATEA ÎN MUNCA

i laCAEN
Anexa nr.1
IN /lIW1A Adresa
SEDIULUI
Denumirea
Nr.luate
lucratori
Denumirea
Masuri
Cod
Autorizata
SOCIALactivitatii
activitatii SAU
Locul
Mentiuni
pentru remedierea
anterior"
Nr. Denumirea
A
si SEDIILOR
desfasurarii
data
privind actuluiNr. lucratori
activitatii
SECUNDARE
activitatii
sistarea
deficientele activitatii
care au condus la sistarea activitatii
--
f--- ......--.-

-===-
.=
normele metodoloqlol
=,.
unca
O inla: CERERE"0),
afara sediului
"
, conform ..........
I,
Nr. intrare: ............................. ,"
Persoana
o
VI.
4.
1. in
o DIN
.........
.......•
...,. . .bloc
.....

Persoana
sediul
afara
1.pentru
Num.esi
Obie,tul
sediulPUNCT
......
si
.......
.......
.........
.........
"

secundar
....
""........
...........
..............
. .".....
... ,.......
fax
str
. .··n·
O . ............
sediul
.-
domiciliul
juridica:
sediului
prenum.e:
cererii:
, .......
..........
scara
•..·
. ...., ,
......
.........
...........
........
telefon
..,secundar
ap......
", telefo~
, ............
ales
autorizarea
. , ....
...............
.......................
...............
,.....· .•,",",
...•..... ...web
. ........................................
.. ...........
••••"1
INSPECTORATUL
.......
"........
........
site. II.
, •.•...••..
.......
..........
elaj
......
pentru
social DE VEDERE AL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA
......
judeVsector
~
din
O
,, punct
.....•.......•...•.................
,''''''
,':
••......•..•.•..•...•.
.", e-rnail
IV
Iit
..........
nr.
Data
ap..
comunicari:
desfasurarii
...
sediuI
.....•
..,bloc
.....
.......
.''',
, autorizarea
Denumirea .. -=-
...•..
,cod
..,
de
CNP
......
TERITORIAL
postal
judeVseclDr
social
activitatii
..
vedere
......
, ....
desfasurarii
activitatii
, :MUNCA
Autorî~a~:
(cod
din
al......•..
securitatii
. ...................................
DE ......, activitatii
str...nu'!'eric
punct
~~teriprfl
de
"
si ,:..........
, .0'" ....••.••.
................................
persor,al)
vedere al
"

securitatii si sanatatii in
[H'

munca
"1 N
.Nr. lucratori: ........
....• .o,

le
~ ,,,1 1-/11IN

. 1.1. > SEDIU SOCIAL,


ONARE

'ltllll!i\!fwoa autorizarii dl'pun actele mentionate tn opisul de documente


-
..

.'

~----------------
. .,H" ~J~~:n~tur: ..

.11'1/\ 1)1

.. _. __ ._-----'--_. __ .~

~
.". __ ._._ Total file:~.,~c..

IA
1_1. III ,1 IV @& c.ompleteazade catreinspectoratulteritorialde munca.
,. I HllllllnlO data si legea in baza cârela s-a eliberat autorizatia.

") Se va completa data ~j legea in baza careia s-a eliberat autorizatia.

89
88
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA S/SANATATEA ÎN MUNCA
Anexa nr.3
la normele metodologice

Seria " .... " nr.

ROMÂNIA
MINISTERUL MUNCII, 50LlDA~'TATI1 SOCIALE Si FAMILIEI

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA ..." .... " ..~...." .....""",,.,,"

AneXll nr.2
la normele metodoloqice CERTIFICAT CONSTATATOR NR.

I .......
...
....,n~
...... , bloc.
", .. .....
.......,
I
"casuta
, scara
......
••••.................
" ."postala
..........
.....
o., .........
••••••••••••
•••..• . ....,
.......
........
••••••• ,".etaj
seria.
....
.......
"'","
, III
".,
web
fax II.DE
telefon
............
eliberat
..'"
""" MUNCA
site
..........
de
........
••••••••••
•••••••• o
, .......,
"""
,..,....................
.""
•••••
..,.........
..,......
" ...... """""Ia
".""" . . . .. .....
. .......
. .......••...•
". Semnatura
,."".""
,data"
"ap.................
............
DECLARATIE
........
•0'0 •• 0.0 telefon
,. ,.,.".
" ..nf..
•.........••.
o ••••
•••••••••• •••• o
"...
. ......"....domiciliat
......
""""
,, ••
•••••••
,, ..,
bloc;:
", str I Nr.
..........
, judet/sector
.......•....
0'0 0.0 IV
,intrare:.
....,,""scara. " " .. "" ... ,,
.. ......................................
in
..... . ". "" "."." ... "" ... """.
........
••••••••••••••••••••••
o ••••••
" Itll~ TII lomeiul art.13 lit.c) din lege si art. 6 alin.(1) lit.b) din Legea pentru înfiintarea si
dentitate
PRIA
".". ap .. ..'
RASPUNDERE
" ....judet/sector . 1. Subsemnal(ul/a)
DE
munca MUNCA
nr.
securitatii 319/2006
si sanatatii "".in
, ...
. si ,".,..altor
..ale
munca, "",," reglementari
se
...........
vor desfasura dia domeniul
In conformitatesecuritatii cu si sanatatii
prevederile in munca.
LeQii securitatii si sanatatii in "'lll1l1ll1\roa Inspectiei Muncii nr.108/1999, republicata, eliberat în baza declaratiei pe
natatii Oala.""
in munca nr.319/2006
ca, de la data prezentei. activitatileINSPECTORATUL
pentru4.care
DECLAR
se soliclta TERITORIAL
PE PROPRIA
autorizatieRASPUNDERE de functionare din punct de vedere ai 1""1'1111 rl\spundere, înregistrata sub nr. din .
Data ..............................
"t1I~c)r\najuridica .

'II m\Cllul:În localitatea str. .


III "" bloc ", scara , etaj , ap ", judet/sector ..

1'1'''11111111 certificat constatator atesta ca s-a înregistrat declaratia pe propria raspundere


·'11111111) o!lreia societatea lndeplineste conditiile de functionare specifice securit.atii si
11"'"\11 In munca pentru activitatea/activitatile declarate:
~- - Cod
'----:::--1
oara
- ~ ~ Denumirea activitatii ~ ...
Adresa __ la care
'''' ___ .m __
se desfasI
act.ivita~
•.'-.-;.----"- CAEN .-..... -...... -

Inspector-sef,

'1\ '.lIhorarii:
NOTA: '''111 '''' 'lina ....•........ anul .
*) Se completeaza el! calitatea pe care solicitantul o detine (angajator, administrator, reprezentant).
PuncteleIII si IV se completeazade catre inspectoratulteritorial de munca.

91
90
I
<O ~
N I
o Z
?-:-o
\J
~
o ~
III
U:J
ClJ
A
~3
0)( :::::;" ~
\ -::r, (1) ~.
-'lll

~.

y:)
gn ~(

~8. ~i'
~
o.
ffi» ~
nn·g.
><J>ClJ
~
O',(/)
~r·g)-_.
mear. ~'
lll",
~'lll ~
<' ro

~
~.~
ro
III n
~(
..

III
n
o~ ~
5' cn
ro
Z W><J> ro 3
;+UJct)o:::J
»><
.-+ (ii' ~ O'
....•.....••....•. Q)c
=: l,Ut c: c:::

=: ~ CU
<
ro

III O 5' cn (il


O
a~ 3
;;;:. W><J>
~CD
CI> b'
;:+ro~g.~ 3
~ __ o
=~_ s~
c~
Q.1c
s.
::

Anexa "r.4
la nonnele metodoloqice

INSPECTIA MUNCII
Inspectoratul teritorial de munca .
~
\J
REGISTRUL DE EVIDENTA
a certificatelor constatatoare emise ~
•.....•

. I ----! -1 ~
I ..
;
---
_
.---------
......... -.... +--.- , .CAEN
Nr. ,de
lucratori
Societatea sediu
1
sediu
insecundar
Adre.sa '
1
1
secundar
..Im._
sediu
!certificatului
secundar
sediu
emiterii
afara
aLrtonzata laaulorizat~
sedi.l
CAEN
la
I Nrde
Codlucratori
Nrde
lucratori

CAEN
L
Adresa autorizata
-Activitate Data .--' . .

----1
Ii!
~
Activitate I Cod I Cod
Activita~e
~
~
~
~(
~(
>-...:i

~
~
~
~)

~
~
<O Q(
c.v
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

Anexa nr.G
la normele metodoloQic~

Anexa nr.B Continutul minim al cursurilor necesare pregatirii


la normele metodoloQie!) in domeniul securitatii si sanatatii in munca

Activitati Industriale Nivoi do baza

'-drullegislativ general referitor la securitate si sanatate În munca


1. Activitati cu risc potential de expunere la radiatii ionizante.
2. Activitati cu risc potential de expunere la agenti toxici si foarte toxici. În special cele cu
.oncepte de baza referitoare la securitate si sanatate În munca
risc de expunere la agenti cancerigeni, mutageni si alti agenti care pericliteaza
reproducerea.
3. Activitati În care sunt implicate substante periculoase, potrivit prevederilor Hotarârii Nolluni despre riscuri generale si prevenirea lor
Guvernului nr.95/2003 privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accident
Nolluni despre riscuri specifice si prevenirea lor in sectorul corespunzator
majore În care sunt implicate substante periculoase.
4. Activitati cu risc de expunere la grupa 3 si 4 de agenti biologici. lolivitatii intreprinderi si/sau unitatii
5. Activitati de fabrica re, manipulare si utilizare de explozivi, inclusiv articole pirotehnice si
alte produse care contin materii explozive. I Acordarea primului ajutor
6. Activitati specifice exploatarilor miniere de suprafata si de subteran.
7. Activitati specifice de foraj terestru si de pe platforme maritime.
8. Activitati care se desfasoara sub apa. 1 III 1\ !> 40 ore
9. Activitati in constructii civile, excavatii, lucrari de puturi. terasamente subterane si
tuneluri, care implica risc de surpare sau risc de cadere de la Înaltime.
10.Activitati În industria metalurgica si activitati de constructii navale.
11. Producerea gazelor comprimate, lichefiate sau dizolvate si utilizarea masiva a
acestora. Nlvul mediu
12.Activitati care produc concentratii ridicate de praf de siliciu.
13.Activitati care implica riscuri electrice la Înalta tensiune. Codrul legislativ general referitor la securitate si sanatate În munca
14.Activitati de producere a bauturilor distilate si a substantelor inflamabile.
15. Activitati de paza si protectie. rltorii genera le pentru evaluarea riscurilor

Organizarea activitatii de prevenire

AOtiuni În caz de urgenta: planuri de urgenta si de evacuare, prim ajutor

1:loborarea documentatiilor necesare desfasurarii activitatii de prevenire si


proiectie

vldente si raportari În domeniul securitatii si sanatatii În munca

1••1"" 110 ore

95
94
, ','., .,
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SI SANAT/1TEA ÎN MUNCA

Anexa nr.8
';::.~
c o. la normele metodoloqice
"' .2, 111111111,1(1 solicitantului: _
><
Ql"O
o 11".1\
C o 1111I1l.,: _
<Oi 1 ,"

[ III·lul
(J)
([; •• oIII1IQIl1I: --------
E ' •.I"r,'II/f/lX: _
oc I oIlllllloolstrare In Registrul comertului: _
.!!' ·lllillu dloJ Inregistrare (CUI): _

Nr.

.9
..•
'ii'
el Catre
<c Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei

Directia de munca, solidaritate sociala si familie 2

I "'1,11110 de abilitare a serviciilor externe'de prevenire si protectie si de avizare a


,1,,, 1I1lllliltatillor cu caracter tehnic de informare si instruire în domeniul securitatii si
sanatatii' în munca

""
•• 1!!

1: 1'1111 prezenta va rugam sa analizati dosarul anexat, În vederea eliberarii certificatului de


"c 7U iU)
I
1I1,IInphntru servicii externe de prevenire si protectie. Avem personal cu capacitate. experienta si
,g:~ : 11I111111 1111111 <.>Apunzatoare.
--~~--++- III .'Ietlnerea celor de mai sus va prezentam urmatoarele date referitoare la personalul care va
ii,.I-lI11i1I IICllvltati În cadrul serviciului extern de prevenire si protectie:

domeniul
Pregatirea Functia
Numele si prenumele securitatii si Experienta
profesionala Cursuri În ,
sanatatii .În îndeplinita" ,
munca -~-'1
- ~ ...__ .. .m-]

~_._._
...
__.,j.~--- ' ~._-~--
--.--
C"-'--'--î-H+-: --_ ~_--~-~
.. ..
..

Solicitant,·

97
96
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

!~.
Anexa 1.,
f----
~ ~1----
~ H!r ··-.· ~
i~I
i~
.. '------
~l
.
·..~
... .. ~... a.~
e oc:~ ~~I'"~.--~~
~:g~
.. -<g,~~ ~
oO - ........«
-...n 1-
8z
:>-<~
~~m "

I~~
la normele metodolollli. NCl Di!! m1j Cl m :> :>
U ~~~
-<
ij~
;~.~
o~-iE ~~~e:,g~
8~'",1!~ .§[
~~
-<
(1
N
'S -<~
ee
~ ,.
El( i=
1 .~ .~<5. 11;1
Z E~§~
~~go§-
'"
o{~
.!l!

ou·~
~E
:2
•..
~~.~
.:.i

nla m~ N

:lvlinisteru{ :lvluncii, .9f&f..f(fjhtaJtii


-~~~tt".,. SociaCe si Pami{iei
(])irectia le munca, so{ufaritate socia[a sifamiEie _
Comisia
de abilitare a serviciilor exteme de prevenire si protec/ie
si
de avizare a documentafiilor cu caracter tehnic de informare si instruire În domeniul securitiJtll ~I
sanata/ii În munca

..J
pentru e(
servicii exteme de prevenire si protectie l-
o::
l/)
UJ
:i:
Nr.: din _ UJ
li)
UJ
1-
emis în temeiul art.45 alin.(2) Iit.e) din Legea securitatii si sanatatii în munca nr.31912006, în bll'
e(
1-
dosarului inregistrat, la Directia de munca, solidaritate sociala si familie, cu nr. din data :>
i=
()
Titular: _ c(
nr. W
Cu sediul în localitatea , $tr,._. _ O
bloc , scara _, etaj _, ap. __ ' judeVsector _ 1-
Q:
Cod unic de inregistrare: _ O
Nr. înregistrare În Registrul comertului: d.in data: _ IL
~
Prezentul certificat atesta ca, din analiza dosarului depus, personalul care desfasoara activllAl1
de prevenire si protectie În cadrul serviciului extern îndeplineste cerintele prevazute la art.28 - 45 tllil
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2001
Personalul din cadrul serviciului extern:
Nr. CodFunctia'
numeric personal
-- Numele si prenumele

_M ___

Serviciile prestate vor respecta prevederile Legii securitatii si sanatatii În munca nr.319/2006
ale legiSlatiei subsecvente acesteia.

Emis la data ...


Valabil pâna la

PRESEDINTE

I Functia in cadrul ~rviciuluj extern de prevenire- si protectte (conducator al serviciului sau personal de executie)

99
98
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SISANATATEA ÎN MUNCA

Anexa 11'
la normele metodQIUUl1

ÎNTREPRINDERENUNITATEA __ ~ __ ~ _ Instruirea periodiCa


Semnatura celui ;
FI$A DE INSTRUIRE INDIVIDUALA .5 u w1ii '"
U "'~~
..--j
.5
'"~~>\3l!!
'" .S 2
.~
2
1ii tU
'2
privinq securitatea si sanatatea În munca ""
\
Data -; 1[ Materialul predat
instruirii \ ~ a
NUMELE SI PRENUMELE
LEGITIMATIA. MARCA
. _
_
:2 o
.5 \ .~ \ _.i
GRUPA SANGUINA _
DOMICILIUL _

Data si locul nasterii _


Calificarea Functia _
Locul de munca ..
Autorizatii (ISCIR. s.a.) _
Traseul de deplasare lalde la serviciu --

Instruirea la angajare

1) Instruirea introductiv generala, a fost efe.ctuala la data _


JI
timp de ore, de catre, ·_'. _
având functia de _ \ \
Continutul instruirii _
I~
___ --1_ .._ •...
__

Semnatura celui Semnatura celui care a Semnatura celui care a


instruit efectuat instruirea verificat însusirea cunostintelor

2) Instruirea la locul de munca, a fost efectuata la data _


loc de munca/post de lucru timp de ore,
de catre avârndfunctia de _
Continut" __L .. '." .'

Semnatura celui Semnatura celui care a Semnatura celui care a


instruit efectuat instruirea verificat însusirea cunostintelor

3) Admis la lucru
Numele si prenumele ~---:c-------------
Functia (sef sectie, atelier, santier etc.) _
Data si semnatura . _

101
100
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

Rezultatele testari lor


Instruire periodica suplimentara
- ~,0K. âe
o .S
-efectuar
..
I fl!~'2
-
ro
..1tI.~
... <)
.....•... '''''"'_n
"m ro
- __
'" ro
_::J••_••~_
(ti
O.!:
.!!!
~~~ Materialul
•••__ ....•..•••....
•_______

predat
h _ro
- ~5
Semnatura
--.,.-
'"
celui
......
'S

--
Data Examinatorexaminat
Materialul Califica~v ........ -
I

.----

Accidente de munca sau Îmbolnaviri profesionale suferite


-.-
....
I
de cercetare a zile
evenimentului
Data producerii '-----1 Diagnosticul medical evenimentului __ .'.IM

I ".--. --
-."--."

"",,"~ "9

Sanctiuni aplicate
pentru nerespectarea reglementarilor de securitate si sanatate În munca

.h •••• Nr.deciziei
si data ---.---
Sanctiunea
administrativa
Abaterea savarslta

I ••••••h

102 103
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

CONTROL MEDICAL PERIODIC TESTAREA PSIHOLOGiCA PERIODiCA

_.

parafa medicului
de medicina muncii --
Observatii de specialitate
vizei
Data Apt psihologic pentru: Apt psihologic pentru:

Semnatura si
Semnatura Data Semnatura Data
psiholog ului psiholog ului
"'~dkin •.. ==1 Data
---- .. - ...•

e specialitate psihologului
Apt psihologic pentru: '-- Apt psihologic pentru:
Observatii de specialitate

/gb':::::
I
_:=~_.,' Semnatura
i Semn~t Semnatura Data

-~
i parafa amurad' si Semnatura si Data

-- psiholog ului
r

de medi cina
e Icului Data parafa medicului vizei
muncii vizei
----
i

<:!.~~ina muncii
vizei
Data
parafa medicului
de medicina muncii, r---~--- ...._..__._.._~_______ . vizei
Data
Observatii deparafa
de medicului
medicina
specialitate muncii
Apt psihologic pentru:
Observatii de specialitate

1-------·-
1= Apt pSihologic pentru:

Semnatura si
Semnatura si
Semnatura Data
I psiholog ului psihologului
!
lucru la Tnalllme, lucru in conditii de izolare. ccnducatori auto, etc.

104 '105
:SECURITATEA SISÂNATATEA ÎN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA.ÎN MUNCA

verso
Fisa de instruire colectiva

TABEL NOMINAL
cu persoanele participante la instruire

Anexa nr.12 ubOllmnatii am fost instruiti si am luat cunostinta de materialele


la normele metod%a/ce Iti "/l1ll1llto si consemnate in fisa de instruire colectiva privind securitatea si

Întreprindereafunitatea
~ ..il=
II
~~•. ~
..
...,
o,,"
- -
----------- _
.---- ..
-'~
-= ..
---.j ----- --
11111111 in munca si ne obligam sa le respectam Întocmai.
----~
--.---
-.---
1--.- .. Numele
~_._--_.
1-.----
----------- .
si prenumele
... .- ----------
- -...-- ..1--.---........
_ .... _
Act-.--identitate/grupa
Semnatura
...
.................. "-
---------
- ..-- sanguina
----
f---.------.-
-. _u .., ..........
......... .... -----
~_ ..... - .....----.... --..
._._-~_.~

FISA DE INSTRUIRE COLECTIVA


privind securitatea si sanatatea În munca

Întocmita azi _. _

Subsemnatul , având
functia de "" ""'" , am procedat la instruirea unui numar de persoane de
la , conform tabelului nominal de pe verso, În domeniul
.........................
securitatii si sanatatii În munca; pentru vizita (prezenta) În Întreprinderefunitate in zilele

În cadrul instruirii s-au prelucrat urmatoarele materiale:


, . ..................................
.........................
.......................................... "., -

-
......................... " -- , ..
........., .
..............................................................................................

Prezenta fisa de instructaj se va pastra la __..


.............................. " . /111111"10QI prenumele persoanei care a primit un exemplar _
1I1"'I~tura . _

Verificat,
Semnatura celui care a efectuat instruirea

Iii,l.
"_" ••• 1IU1lIpieteazain 2 exemplare.

106 I 107
~
o
...•.

ro Anexa nr.13
~
(j
la normele metodoloqice
COMUNICAREA EVENIMENTELOR ~
>-...;,

FISA Nr. Din


decedati Vârsta:
Vechime
Invaliditate
evidenta
Deces
care
Gr. laAlte
in locul
ocupatie:
Nume
Prenume
Vechime de
Individual
Vârsta: Prenume
munca:
Decizia
la loculINCIDENT
dede incadrare
munca:
~
Denumirea
locul
JUDETULproducerii
Unrtatea
Invaliditate
LOCAUT
Prenume
Nume
angajatorului
Starea
Vârsta:
Alte
Vechime
Ocupatie:
Ocupatie:
Star~a
Copil
persoane
Vechime
Copii
medicala
ATEA
Nume angajatoruluila la
civila:
inpersoane
in care
la loculs-a
in
.ocupa~e:
in ocupatie:
inintretinere:
civila:
inlre~nere:
in . PERICULOS:
produs
intretinere:
Ocupa~e: INV
evenimentul:
Intretinere:
de munca: Adresa
VICTIME
Nr/Data Starea civila:
C
ND - necasa:oIil
casatorit Denumirea la care este fa fost angajat accidentatul Telefon
divortat
Telefon
~
~,
erea imprejurarilor care se cunosc si cauze prezumtive in care s-a produs evenimentul: -&i
.....•.

Consecintele accidentului (in cazul decesului se va mentiona data si ora decesului):


~
~(

~(

~
~
~
~>

~
~
~l

~
...
c
3 i~i~iîHHlc (f)
-o
t..··: .:
Il><

6" ~.3gg-,::~:: cr
<Il Il>
lO
1» CI>

ro [\~,~: :g.:'~ 3 '"


2:
~ _.' . C· :5) :

~i:' :s
!!?

~\ : ~~ ~:
o: o. .k.~
~l ar: g' -g
(1)

O5'-o
1» (1)
ii> 5"
$4-
~~ ~
•......••

~~
oa.
Ci'
;+;o . Dr
-oQ <Il
..~~ ~
l .~
~l
:>: oo >r- :-: a.><
Cl>~ 8'3 ~l

3> ~~L
c: (') ...•. 9.:'1 ~>
~
m
(") ·ce
:: § :' 3
",:DJ< (1)1» fii Il> O:::J
(1)
Q
~ ro
li
: li) ~:::J "~
;:c
O .1: ~:
~
(1): (Il

~.
(j
~
-o
o
<Il
<1>
<Il ca.
Q
~:
f2:
:> m
E:
03:
g.
-o: -, o
:l.. O cr o <Il

z:l· g ~
CI) - Dl

~.~ -O?" 1» ::J


iil: .. <P
Dl !/I:
Il><

o'
.

<1> '
< s:
~.;
e-:
:l:
c, o;;~
~=-
3 1» 3 '" iil
l»<Cl
~Q)
-o. ..., Il> a.
=-<1>
III
@
0.: S- 31
a.
5' : (Il
o. .
1»:
s:
0.:
(Il'
.tl) ~ oo
§'~.
(Il: ~
@, Oi
c.. :: : (') ro
...•. (1) Il>:
c '"
O
<O
-"
-" ~
o
Anexa nr.1~
n
la normele metodoloqice ~
•.....•

~
REGISTRUL UNIC ~
DE EVIDENTA A ACCIDENTATILOR iN MUNCA
~
ÎN ÎNTREPRINDEREA JUNITATEA _ "22
-vârsta: COMU-
I 17 14 7S-A
PRENUMELE5
15
8ORGA·
912
11
16
13
ASU·
DECES
NISMU-
Nr.;6
lNV.
DATA
TELOR
ACCIDEN- 10
PRA
ce)
(calen
4O
ITM
DEN-
T:Transmis
INSPECTO-
DECeSRAT
GRA
ACCI-
P:PiYnit
DATA -vec:hine
1ECONO- ACCI·
OEN-
IMPRE·
S-A
DEtffiJL
ACCI-
JURARE
CAU-
LOCUL
TOAAT
ZIEI;
TOAAT
RELU·ACCI-
UNOE
TARII
PRODUS
ACT!-
oes
LOCUL
P:Prim~
NICARII
VICTIMA
InTELE
DATA/ORA
ACCIDENTARII
3TE2T:Tran.smis
INSPEC-
ZELE
LA
NICAAllLA
ARE
ele)
(sectie,
INSpEc-
OATA
LUIPRIN:
P:Primit
COMU·
TATEACOMU·
~~=a~~j)j)~=~~il
MUNCl1i (numele
OATA
AL
VICTIMEI
T:Transmis
persoanei)
[
darlsti
DECI· INVALIDITATE
ITM
DENTAT
IN CARE
MICA
(CodCAEN)
ACTM·
zile
PRIN:
ITERMINAAIIITM
I
NICARII LA EFEC.
VITA· DATA
~
;!I,iI i Nr I ~(
I !I I ~(
i
~
~.
~
~)

~
~
Q(

Anexa nr.16
la normele metodolooice
REGISTRUL UNIC
DE EVIDENTA A INCIDENTELOR PERICULOASE
ÎN ÎNTREPRINDEREA JUNITATEA _

I1 iNACTIVITATEA
INCIDENTULUI
CARE
NSPECTORAT
T:
DESCRIEREAUNDE
PREVENIREA
ECONOMiCA
2INCIDENTUL
S-A PRODUS
4 Transmis
5OPERATIVE S-A
INCIDENTULUI
MASURI
IMPREJURAREA
LA
6UNOR
PRODUS
INCIDENTUL TRANSMITERII
P: Primit
CAZURIPENTRU
REALIZATE
CAUZELE SIMILARE
...
oersoaneil DATA

(numele

~
n
~
•.....•

~
~
~
"22

~
~(
~(

~
~
~
~)

-" §2
-"
-" Q,
~
~
I\J V:l

~
Anexa nr.17
la normele metodoloaice ~
""--<

~
REGISTRUL UNIC ~
DE EVIDENTA A ACCIDENTELOR USOARE ~
iN iNTREPRINDEREA/UNITA TEA _ ~
NUMELE
9DE
08S.
1011
ICU 1DENTA-
8ozi)
RII
ACCI'
7 ECONOMICa
6ORGANIS-
4ACCIDENTAT
3lMPREJU-
..
ACCIDENTULUI
si 2-vechime
ASUPRA
inVICTIMA
-ocupatie;
ocupa~e; RAREA
MULUI
3)
UMAN
. ..c;;
(nL CITATE
MUNCA
NCAPA-
INCAPA-
putinDE
ORA
(mai
zile,
MUNCA ACCIDENTUL
de AL
DE
CAUZELE
S·APRODUS
DATA
LOCUL
ACCIDENTARII
-stare
ACCIDEN:
VICTIMEI
UNDE
dar MUNCa
LOCUL
I(sectie,
etc.)
mai
civila: atelier CITATE
TARII (CodCAEN) CU
FELUL IN CARE S-AEFECTELE
>-..;
putin de

1 I ACTIVITATEA ~
:<;(
~(
.
, ~
t;j
::4:

~>

~
R
~,

Anexa nr.18
la normele metodeleaice
REGISTRUL UNIC
DE EVIDENTA A ACCloENTATllOR iN MUNCA CE AU CA URMARE INCAPACITATE DE MUNCA MAI MARE DE 3 ZilE DE lUCRU
' . ÎN ÎNTREPRINDEREAIUNITATEA _
...
I ACCIDEN----
DATA
ATE
DECIZIEI;
Nr,;
TARII
DATA/
ORA
<----
19ACCI-
8OENTUL
12 4ITM
6013 -varsta;civila;
-vechime
2-stare In EFEC-
14
ZILE
7ASU-
ORGA·
ACCIDEN--ocupatie;
TELOR
PRENUMELE
INLOCUL
CALEN-
PRA
DECES
N/SMU
lucru)DENTAT 3atelier
ACCI-
ECONO-
PERIOA-CA
MICA
UNDE
Nr.
8-AACCI-
PRODUS
S-A
CARE
DARISTI-
VICTIMA
(de
P:Primit DALOCUL
MUNCa INVALIDIT
VICTiMEI
AL DATAGRAD
TATEA
(COD
DATA
INCAPACITATII
VITATE
etc)
(sectie, ITM
T:Transmis
UMAN
TELE
NICÂRII
INV, ACTIVI-
TERMINARII
PRiN DE MUNCA
CAEN) COMU-
RELU- CAU-
ACT/- DEN-
IMPRE-
ACCI-
TARII
ARE
ZELE (numele LA
persoanei)
LUI
DEN- i
. 11

",

~
(j
~
""--<
• __ m_ •••

~
~
::4:

~
~(

~,
~
~
~
~>

~
~ ~
~
W Q,
SE'cUJHTATEA SISANATATEA ÎN MUNCA SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

Anexa nr.20
Anexa nr.19
la normele metodoloqice
la normele metodoloaic~ ,IUdetul .
I ocalitatea .
Unltatea sanitara .

PROCES·VERBAL Nr ....
DE CERCETARE A CAZULUI DE BOALA PROFESIONALA
anul luna ziua .

ubsemnatul, Dr. posedând legitimatia nr eliberata de Ministerul


FISA DE SEMNALARe:',BP1 natatii Publice, in prezenta (numele, prenumele, functia):
Catre: . rrocedand la cercetarea cazului de imbolnavire
profesionala din intreprinderea/institutia
. cu sediul in
1. Numele . localitatea ... str. .. ....... nr. .... depistat
Prenumele Sexul M/F do unitatea sanitara .. .................. cu diagnosticul de
Data nasterii: an luna ziua . ...................... am constatat urmatoarele:
Bl)letiri identitate: seria nr. L CNP .....................•.......... '1. - imbolnavirea profesionala se datoreaza urmatoarelor cauze:
Profesia , .
Încadrat la :.....................................................•..............
Adresa ;•....; .
Diagnosticul prezumtiv .
.............................. .
2. - Prin aceasta s-au încalcat urmatoarele prevederi legislative de sanatate si securitat.e in munca:
Agentul cauzal : .....•.... "'., ...•..............................
Ocupatia care a generat boala : ; .- .
Vechimea În ocupatia respectiva .
Semnatura si parafa medicului,
1. ........................ raspunde:
Diagnosticul de profesionalitate precizat termen:
2 raspunde:
.................................. termen: .
.................. ' . Prezentul proces-verbal s-a întocmit In trei exemplare, din care unul pentru întreprlnderea/instltutia/societatea in
cauza, al doilea pentru medicul/unitatea sanitara care asigura asistenta de medicina muncii si al treilea se depune
la dosarul de obiectiv de mt!diclna muncii dîn Autoritatea de Sanatate Publica ...
Semnatura si parafa
Medicului de medicina muncii, Am primit un exemplar din prezentul
proces-verbal si am luat cunostinta
de prescriptiile facute, ast~zi data
de mai jos:

an .... luna ..... ziua

Semnatura conducatorului Semnatura si parafa medicului Semnatura


Data completarii:
an luna ziua . Întreprinderiilinstitutiei care a efectuat cercetarea, inspectorului de munca

114 115
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SISÂNATATEA ÎN MUNCA
verso
Anexa nr.21
la normele metodoloaice

FISA DE DECLARARE A CAZULUI DE BOALA PROFESIONALA BP2 nr I/una .

Judetul . r~uta profesionala')


Localitatea .
Durata expunerii Concentrati8
intreprinderea Anul, luna medie in medie

~:~~7ea
s~C;;;~~~~eie':
::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::":~:::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: (Iocalitateo) dela pana la pul~r~. _ __ Si2l-
COOCe"l'llr
.. '. tia-~
CNP .
I
ÎNTRE PRIND EREJU N IT A TE ANGAJATOARE .
, .

ADRESA'COM'PLETAP;'ÎN1:R'EPRiNDERiiitXN'ITAT'II':::::::::::.: .

COD CAEN1

Sectia, atelierul ~ .
COD OC UPATI E ACTUALA2 : .
COD OCUPATIE CARE A GENERAT BOALA3 ..•....•.....
Vechimea in oCLIpatia care a generat boala.
Data semnalarii .
Diagnosticul prezumtiv .
Unitatea care a confirmat diagnosticul de profesionalitate
Diagnosticul precizat complet' (si codificarea radiologica5) .

Data confirmarii (anul, luna, ziua) .


Ageniul ca uzal (circumstante) .

Masuri indicate pentru bolnav (concediu medical, spitalizare, recomandari program redus,
control periodic schimbarea locului de munca. pensionare etc.)
••••• - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• __ ••• _._ ••• h ••••• h •••••••••••• _ ••••••••
; ,', ~
.

Bolnavul a decedat (da, nu) .


Numar total lucratori din intreprindere/unitate: .
Numar lucratori din intreprindere/unitate expusi la agentul cauzal incriminat:
Cercetarea s-a facut prin procesul-verbal nr.
Data completarii:
an .luna ziua
Semnatura si parafa medicului
de medicina muncii

I din patru cifre, contolll1 Orain nr. 601 din 26111/2002 al Institutului National de Statistica, cu modificarile Si completarile ulterioare
1 conform Ordinului ministrului muncii si protectiei sociale p,ivlnd aprobarea Claslrlcaril ocupatJllor din Romania (C.O.R.) nr. 138 din 17 aprilit::
1995 (Monitorul Oficial nr. 272 din 23 noiembrie 1995). C\l modiricarile si complet:irile ulterioare
3 ccmrorm OrdinuluÎ ministrului muncli si proiectiei sociale privind aprobarea Clasificarii ocupatiilor din Romankl (C.O.R) nr. 138 din 11 aprilie
1995 (Monitorul OfICial nr. 272 din 23 noiembrie 1995} , cu modificarile si completarile ulterioare
e complete~:' numai pentru silicod
• cenumlre cOfr:pl15ta, eomplicatiL afectIunI asoclate
10dUpa caz.

117
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECUR{i1TEAS/SANATAtEAÎN MUNCA
Anexa nr.22
Auramina
Amino- si nitroderivati aromaticL ~ :
la normele metodolo9ice

Neaplasm al
Benzen
Benzidina si derivati _ --1
rA8ELUL BOLILOR PROFESIONALE CU DECLARARE OBLIGATORIE
vezicii urinare Hidrocarburi aromatice (din funingine, gudroane, negru de
Neoplazt fum s-aL- __ .
-----------~-------- 2- Naftilamina
I •.~~~~ I~_en _,-~ NOXA PROFESJONAlA------ __
._... ..__ Ulei uri minerale
,.vv,., ••,," SI CQ..fllP,l!§!. _
hepatic.i al Clarura de vmll _o. Neaplasm al _ ... G~z~ mu tar .
ductelq'Diiare tractului digestiv Hldracarbunaro~l'l!!~.~.funtnglf\e, gudroane. negru de fum SI altele)
intrahe~lice Virusuri hepatitice 8 SI. C 1 Ulelun minerale
AngiospOm
hepatic
Gliablastom
Neoplasm Derivati de nitrozuree i nitrozoguanidine I..
Neaplafl al. ~rT1 hexava~_~J?.U~ "
cavitatiiatale Fab.lcarea alc':?.2I,iJlui
izoproeilic prin procedeul aCldulul cancentrat _ Neoplasm
mamar al I Hormoni sexuali (dietilstilbestrolsi altele)
si/sau' Nichel.si compusi -~ tractului genital
sinusurl Pul ben de lemn feminin
Neopla~l Azbest
laringial ac u UI gen. a . - - .
Arsen si cam pusi masculin alt I
trNeatPI\asm I Hidrocarburi aromatice fum
(dinSIfuningine,
altele) gudroane, negru de
Azbest
Beriliu --...---~-. ------.--- -- ~enZe_'l.Si9..~.i~l'l_ti ...
~ .--.-- .. - -
... .... -.-.
Leucemii EtiI!"n-oxid (axld c:!.~etilena)
Bisclormetileter si deriva i - Radiatii ionizanle
Cadmiu~~
~ ~E~..l.uD.~_I~n-------- Alte afecliuni
maligne cauzate

-1
Clarmetil-metileter ~
'<;;'larura de vinil ---------
i de expunerea
Cobalt------------- ! prafesionala
NeaplaS!1 ~ _ obiectivata si I Agenti cancerigeni certi din lista IARC
evaluata la unul
.. nar _Crom hexavalent ~ampusi _
bronhapJ!1° Diaxid de siliciu liber cristalin sau mai multi
Gaze mustar agenti din lista
Hidrocarburi aram~din funinqine, negru de fum si altele) IARC
Nichel si compusi
Oxizi de fier --
Alte boli. si modificari hematologice non-maligne
Radon si produsi de <;!ezintegrare ai radonului (inclusiv la mineritul subteran al
hemat/tei)
BOALA PROFESIONA NoxApROFESIONALA
Talc
Uleiuricu minerale
continut_c!!l~best .- ---.-------~=====:-
.. Butil de staniu
Hidrogen arsenl3t(ai5iiia-----------------
Neoplasl°sOs Medicamente
si al cart\iJ\l1 _ ... _ Anemie hemalitica dabândita
articular I RadiatII .onrzante
NaftaÎina
Tiir1itrOtQluen
membreisiCll
alte IOC3!,9n si altele
Benzen
Neoplas~ ale Arsen si c~~ ·-ButTIbenzen -~
I
pielii: Hidraca~buri aramatlc>e (din bitum, creozot, gudroane. negru de fum, produsi . o~klrtJeiiZen ----.,-. ----l
-Epitelio~ de g.az.?~fl(;~rea c~nelui, smaala si altele) __ .. _ DDT ..·...-1I
spinacel' Radlati. lonlzanle ---........ Hexaclorciclohexan (LindaiiI'-
-Epitelio~
bazocehf I Anemie aplast/ca Monoclorbehzen
Pentac!arfenal -
-Melano~ •.•
Radiatii ionlzante
malign Ule,un fll'o,erale
-Baala Bllan I!imetilbenzen (pseudacumen)
(carcino~o
situ)
Trinitraloluen
i
altele
--:jI
Mezateli~ -t.~E1r:!3i compusi ._
pleural Azbest
Mezoteli~ .C/orura de metil (monCl.<::lo_Ill1_~.§.':l2 _
Clmen
~!1:lp.l'si(parl'lcimol)
organ()f2!?[o!lc~ arganQ.clQ.~ur~L_J~
peritone. __
~._

119
118
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
'SECURITATEA'SI SANATATEA ÎN MUNCA

Nevrita trigeminala
Decaboran
i~~~\j.i
altele
Mercursi
Hidrocarburi
I Encefalopatia
compusi
Glicoli
Pentaboran
Etilen-oxid
$i ..si Amine
Hidrogen_. Metil-N-bulit-cetona
..Virusul
Mercur Monoxid
altele
(oxid variceio-zosterian
aromati~!
arseniat
Dimetil
alifatice
Cetonede carbon derivati
aminopropionitril
halogenate
altelede etilena) Eteri
Aldehide
Taliu
Sulfura
Alcooli
Virusul
Nitroderivati
T Borrelia de
si$ihepatltic
Acetonitril
Hidrocarburi
i altele
Arsen
altelel
Staniu (maladia
Dimetilformamida
etrahidroturan
EsteTi carbon
alifatici
C Lvme)
alitatice
aromatice
cOn1Pusi
compusi
....

(N-hexan,
.
-
.. ---------
.......

ciclohexan
--------
--.-.----
.....

.. ---
--_._.-----_
......
....------ --
-""-"---
---
':'_..._- si -
-------
.....
..-- ..
~._ _~--
----
---~
....
...
.--
-.-"-'
---
_._--.
...
... .............
-.

'
Bromura
Compresii
--- -CompusioraaiiofeiSfarici
decloronitroderivati
Nitro- si
Plumbsico~
metiiCmonobrommetan)-----
mecanice
J:!lQrocarburi alifatice si aromatice
~:.iL?....m..!..n..Qder..i\l.~~~!.Clr(\<lti~L_
...,..... ...
_...•.. ...
aromatici
.......

Paraliz:ii toxica ~c Solventi


Hidrocarburi
Hidrocarburi oraanici(;l!!,~stec!!!iL
alifatice
alifatice haloa.enate
halogenate ___
Mlelita DimetilsulfoxidjDMSO)
I ~irucella (bruceloz.?3!.onica) -------.

I Agranulociloza

Melhemoglobinemie

Afectiuni psihice si comportamentale

hindrOm~ft~~~~qFEsIONALA -+~tism~~~;:~~:r~S~~~:e~~ de mu~ca

BoII neurologice
--"---"
..
-.' si allele Borrelia
Brucella ~"'--'-"--
- - --
-- ... (maladia
....(bruceloza
Acrilamida Mercur si comousi
N-Hexan
ly~ Acrilamida
Hidrooen
Pozi~i
Pozitii
cronicaf tosforal
extreme
vicioase ale (!2.sfina, lrihidrura de fo~fo.rL
articulatiilor
"
Furfural
compusi NOXA
BOALA PROFESIONALA PROFESIONALA .. •...... Vibra~i
cubitaJ
radial Ouyon
membrelor superioare:
ntional si lulburari
midale altele
..
Manoan
de motilitate
(dioxid
~_
Manoan
Hidrocarburi
Morioxid
Sulfura
Mercur
Sindromde
-Sindrom
(in de de
mangan)
si
-Allespecial de
... alifalice
carbon
carbon
compusi
tunel
asocierea
mononeuropatii
de compresie
_-- .. haioaenale
carpian
acestor tactori
alea nervului
membrelor sciaticde risc)
suoerioare I Miscari repetitive

121
120
SECURITATEA SI SANATATEA INMUNCÂ SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA

carbon
adiatiiionizante
acomodativa___
J'L~!t~I_~ si altele
Radiatii. ionizante
..,
'Seleniu
Ack~
BOALA ...

Acid f1ucrhidric
Microunde
Formiat
cantitativ
Alcool
Nitro-
---:; Aleroerii
Alcool de
clorhidric
alilic
simetilic
Hidrocarburi
Etilen-oxid
..g!.lJltrocrezol
metil
sisi (oxid
-
-
......
.~---_._-
PROFESIONAl~
calitativ
aminoderivati
iritanti
___ - ._-•.......
__
... -- ..
........
....
---
..
........

aromatici Bromura
deorofesionali
alifatice haloaenate
(meta;,o1l.~
etiiena)
-:
•••• _
Mercur
..•......
.....
.. ....... ..•
-- ..-
Naftalina
--- - - -- --------
--
_ ...... •
...-.
n •••• __
"'-~'
-.-.--
.•.....__
-Suprasolicitari
..-Hiarochinona
Iluminat -.
Trinitrotoluen
-----------
-.-.--.
-----
---
~
-------
... .._.-
"
"

-----
Boli ale analizatorului

--
---
~---------
,
__- __ -
~ -------.--.--
-,,~_-------~
--.-- --------...0
........... ---
.................
..
inadecvat ..
de .metil
... --.--.-
.---
...... ~_~-
------.
---'-"---'-_c
.. •.. ------
... -- ---
-----.-
..."'-"'-
vizuale,
,
..
in mine
...
----.----
------
--.----
NoxA
_--
.-.--------
-----
.. .......•.

- --
-.-
.......
in.........
(mongE!:lJ.!l1m_("!~ special
..
......
... - ..........

- ----......
~----'----'~'
vizual
-~--...."
•... ------...-
... _-_
PROFESIONALA
•... .... ....
,

..--
-
-......in--- ...•....
...........
=
Taliu

.. ---de iluminat
........

conditii
- ...•
..•
...
I
.•
I:ndoftalmie
I Jvolta
IItllauroza
nefiziologice
l/lpiO"P1e
Sulfura
Monoxidde
Fosfatl carbon
oirofosfati,
de
Com~rganofosforici
-!:fJdrogen carbon(fosfina,
fosforat tiofosfati, __
si
Carbamati
fosforamide
._______
._______________
trihidrura
------------
altele de heterociclici
Streptococ
Clorura metil (monoclonnetanY'-
..________________
de fosfor) .________
...... - .. ...• -
anticolineSteraZicj"--------
._________
..________
- .___ .__________
..------------ ..

Boli ale analizatorului auditiv

NOXA PROFESIONALA
---------------------1
1
Zgomot_p~~eJMA . . . ..__ ._]
Substante chimice ototoxlce (arsan, bromura de metil, n-butil alcool. compusi I
orgi:momercuriali, mangan, mercur, monoxid de carbon, plumb, stiren, sulfura de i

carbonL1oluen, tricloretilena si a~._ .. . .. ------------------.-J


Hipoacuzie , Explozii cu afectarea ti!!!P<lf1_u1ui . .',
Curditate Pertoratii ale timpanului cu scântei saI,JJ!I.(lt?.~etopite .. . 1
Trauma barometrica . 1

TraUrî1ausmeCUTrlteresarea urechii medii si a timpanului __ ~~_~ __ ~=~_=:·~~i


Traumatisme cu inter:.esar~a stand! te~rale . .. j
Curent electric . 1

Boli ale aparatului cardio-vascular

BOALA PROFESIONALA NOXAPR-6FE'SîOiliJi[A-----------!


Vibratii cu actiune la nivelul membrelo·i ..------
..§~perioare . ...
Sindromul Raynaud
Clorura de lIif1l!. . . ........ ._.j.
Varice ale membrelor inferioare complicate cu
tulburari trofica sau cu tromboflebite
Rasini epoxidice
Ortostatism prelungit static sau asociat cu
manipulare de greutati
1
_.
I

Î
i

Efort cu miscari ample ale membrelor


Tromboflebita de efort a membrelor superioare
superioare !
Tromboflebita profunda a membrelor inferioare
Pozitie sezânda
profesionisti prelungitasi utilaje
da vehicule la conducatorii '1
~

Boli ale aparatului respirator

BOALA
Siiicoza
...---~=.. NOXAPROfE:-f~9i1iAL~_===::.::=_~_=~
Silicotuberculoza Dioxid de siliciu liber cristalin I
Azbestoza Azbest
Pneumoconioza minerului la
Carbune
1i
carbune
...l
Aluminoza pulmonara Aluminiu I
Berilioza Beriliu . I

Pneumoconioze cauzate de alte fibre minerale artificiale, mica (micatoza), nefelina - apatita,
pulberi anorganice Antimoniu = stibiu (stibioza),
olivina (olivinoza), oxid de ceriu,
bariuoxizi de fier (sideroza),
(baritoza), peri It,
caolin (CaOlinOZ~)'
i

Fibroza pulmonara
pulberi anorganice mixte, staniu (stanoza), talc (talcoza), tantal,
titan, tungsten, vanadiu, wolfram, zirconiu si altele j
__
i\rdezie metalice (~_.
Carburi . ._... ...__ . ,
1

...._.__, 910rura de vinil . .__ ._. J

122 123
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SISA1YJTATEA ÎN MUNCA
-,-
Sindromul toxic al pulberiJor
r- organice (boala de siloz s,a) i Pulberi organice
BPOC Pulberi organica si anorganice, gaze, fumuri$ivapori
I
Rinite i Alergeni si iritanti profesionali
. Acid clorhidric
[
Acid f1uorhidric
i
Arsen si compusi
Necjiuni pUlmonare -benigne: Ulcer nazal si/sau perforatia f-:Clorura de potasiu
pleurezie benigna, atelectazii septului nazal Clorura de sodiu
rotunde, plac(pleurale :~best
Cram si compusi
~ Lemn (pulberi)
si altele
m--------------------i
-----------------------
~. c.inepa, in, iuta, sisal, kapoca H_!

Acarie.ni Alerrleni si iritan\i,pr.2[esionali =1


Laringita Suprasolicitare vocala profesionala cronica
AClin(}micete termofile
Aer Cc>nditionat Noduli ai corzilor vocale ("nodulii
Alge Suprasolicitare vocala profesionala cronica
cantaretilor")
Aiginat;
Amioct~rona cronica a cailor aeriene Substante chimice (gaze, fumuri si vapori)
Al110ebe 1, Iritatia si inflamatia acuta si
superioare
Anhidride (ftalica, hexahidroftalica, himica, tetracloroftalica, RADS (Reactive airways
letrahiodroft~lica, trimelitica si aliele) dysfunction syndrome = Substante chimica (gaze, fumuri si vapori)
Anligene animale (inclusiv din dejectii) . Sindrom reactiv de cai aeriene)
ArtroPt:>de . Astm bronsic alergic si astm Alergeni si iritanti respiratori profesionali
Aur (siarurile de aur) bronsic non-aler~ic (iritativ)
Bacter ii aeropurtate Azbest
Bagas;a Bioxid de siliciu Iibe'rcrisiiili-;;------------------- -----.-
~nuri Bronsita acuta si cronica
Brâ~tuii----- --------- m m _
yufberi-o;:gan;ce--m--~=====_ -:-=~== _
Substante chimice (gaze, fumuri si vapori)
Burnba.c Pneumopatia cauzata de
Cafeaverde (pulbere) _,' Agenti vehiculati prin sistemele de aer conditionat si de umidifiere
sisteme de aer conditionat si de a aerului
Carmi~ (pigment din gargarite) umidifiere a aerului
Ceai (~ulbere) Substante chimice (gaze, fumuri si vapori): ulei uri minerale :
Cereale (grâu, orz, secara si altele) Pneumonia chimica
COI11Pc:>st
(pneumonia Iipoidica), zinc si alte metale (febra de fum) J
Bronhoalveolita alergica I Edem pulmonar acut Substante chimice (gaze, fumuri si vapori) I
cxtrinseca -.' ~nzim~ din detergenti
Paina ' . Emfizem pulmonar Efort respirator cronic (Ia suflaltJEi) =
(pneumonia prin
Pan(î"'_'special mucegait) '~":~ .
hipersensibilizare) Bolile ficatului
~ungi ( comestibili si microscopici)
"al11ei
Brucella
Rlckettsii (Febra Q) NOXA ,PROFESIONALA
BOALA
-.-. ------------.-.----
I
-.-.-.--------.-.-
.----- .--=-=j
..........._- .."-'- -----,III dorura de vinil,
...-...... hepatotoxice: arsen si compusi,!:brombenzen,
Nartie fXpasta) ,
aramatici si altele Substante . chimice ... -.-.-- ....
•...
Amoebe
halotan.
si
NIPOfi'1:~(pulbere)
crezoli,
altele hidrocarburi alifatice eter
dinoseb, dinoterbe,
Hepatite halogenate,
clormetillc,ioxinil, nitro- si Virusuri hepatitice
cloronitroderivati
eter dicloretilic, etilenclorhidrina, lenoli,
I~ociall ati infectioase
I Hepatite toxice
~emn
,vlalt ( pulberi)

~Ul11ii<:invelisurile lor textile)


N eghin ,a sorgului

~ UCad 'e cocos


~aprik~
~este (tfaina de peste)
plretroi'dE
lutil
p . Boli ale pielii si tesutului subcutanat
~rocarbazlna
~aslni t:oepoxidice :-NOXA PR6FESIONAL~--==-_
~eacth('ul paulis I:..~==·__
· ··~QAL~ .._
"Isai ! Dermatita alergica de
30, : contact:
lla(c<:::::>aja) i Antigene animale si vegetaie, adezivi, biocide, cauciuc, coloranti,
i'estie dezahar ! al-eczema alergica de cosmetice, detergent!. esente aromate. explozivi, fotoprotectoare, gaze de
Ulun
contact lupta, medicamente (unele anestezice de contact, antibiotice, antifungice I
~Ieiuri <::::teracire
i~nola ' (cliJste variolice)
L imidazolice. chinina, corticoizi, nitrofurazo~",s_u'famide si altele), metale ..§i._i

altei"" .-

124 125
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURiTATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA Vibratii

I
I
compusii lor, rasini natura le si sintetice (monomeri), revelatori fotografici.
solventi organici. substante·de contrast, substante de curatat, uleiuri de ------.----------.- ..J
ri!f~§.L~_lt_e_le _
b)-eczema fotoalergica
de contact
_____
Fotoalergeni

------'.r:lsectofun.c;gTdearSeniCaieSimercuriale -~=- BOALA


Boli ale aparatului cxcretor

NOXA PROFESIONALA
I i
1·· Tricloretilena , PROFESIONALA
Acrilonitril _ ._ ::J
I c)-entrodermle I .-. T etracloretilena .._._ ~ Aldrin . . I
Benzochinone -- .-.----j
Butii·toluen tertiar .-.-- .. ------j
l_d_)-_d_er_m_,:~_~o_~_:_lnc_:ntactlm
f)·erup\le Iichen<:,!~ .• !
__ u_. ·_-_·
..
p_ro_t_e_i_n_e_v_;;.~;:
si a.n_i_m_a_l_e-_-_·_---_-·_-_·-~~~~~__J---·
Alergeni ce induc eruptiL!~~QiQ,, __.. _
Clor ... ···------î
-------î
t~).entem pOlimort~
g)-dermatrta 1· d d AlergeIlL5'~Il!:!~_"'ritem
-- r f ·da polimort • . .
Crezoli
Cumen-
.- ..-----------------
:=~._-------.-=.j -·...

N,N_Dimetilformamida .. ._-l
Ir) d- ii::matoi~~.
h)-CermdaI p~rPtunca __-;;~~~~~i~~~~r~t::;l~~;~f;:
. etilenuree, fibre de II
~~~~~)~~~~;r1~~~~i~~liI~~~~~~x;~
dimetilol·dihidroxi·propilenuree, dimetilol-propilenuree,
Qi'!'!'t~uifat

i~i~cOÎi------~~====-~-=-=~~:=
---,~:=j
._. - ---.-.--.-.- - 1

I( - e ~on a~ d sticla. Iana, medicamente (aprot;nina, chinidina, navonoide, mefenazina. i Etil-benzen ---------'
, con ac ) si allele), rasini melamin-formaldehidice, rasini lIreo·formaldehidice. sulfura
Etilenclorhidrina .--.. -.-----,
G--:i:------- ~e cart?'?.~.!",_!rametilol·ecetilendiuree si altele . _. __.__• .~ Etiiengiicoi si derivati _. .. ..
, il-dermatita de contact AI - - d d t' d -. - . Fenoli si derivati; lor halogen"'~ __ s.i nitrati
purpurasistemica
a ~rg;ca ,~e ergenl ce
peroxidul deInbenzoil
uc erma Ita e plante
si altele), contact(muschii
slstemlcade copac. pastarnac, sumac Nefropatie toxica

'1·
i Dermatita ortoergica de Eosfor si compus_i__ ._._.
. contact: ~ropiolact~1.."----- ...---------···· ..... --- --.-.--
I Pulberi anorganice (de ciment, metalice, minerale, vala de sticla. zgura si Hidrazine
a)-dermatita de uzura HidrOcarburi l1alo9~!l",te alifatlce~-=-===-·-i·
altele). pulberi orga~-.1Iemn si altele). microtraumatis,,!e--,-e.p'~jate si.altele !
b)-dermatita iritativa Hidrogen ars~nia.~ ..--. -' ..--.....-- •..---.- ..- ..-'
..ie!:()pri.lJ:~is~t Detergenti,
uleiuri produse umezeela
si lubrefian~. petroliere. ("eczema
reactivi chimici. sapunuri,
menajera") solvent;
si altele organici,
....._ ....__
. _I ~grele si cO'!'.P..lJ.i!
(cadmiu, crom, mercur, plumb, yanadiu si altel~l
Acizi si baze tari (caustlci) •.. _ ..__• ..__ ---i Nitro. si cloronitroderivati aromatici . - ... - ------.-:
A1iJmino-siiicatii de calciu (ciment) •__ _..__
.• _.__ J
c)-derrnalita caus.tica "paraquat
Piridine (Dipiridillium) .-.-------- .....---
I
't'

Arsen si compusi •. .
(arsura chimica) f2sfor si compusi ... I .----------.---=-=:.:.~==J
Var nestins (q~!d de calciu)
lPirogaIOI~-·=
I SilLc",_tde metil si de etil _.•c..•_· ------- •.-. _.-- -i
I si altele ~s.!!!'en . c.~~. •• ·· -- _•.•J
I d)-dermatita fototoxica Substante fototoxice .~~alinaJ.tetrahidronaftalinal _ _ _.- ..•---.. ---.- 1
de contact Triazine .
Dermatita de contacl ~i altele
mixta (alergica si Alergeni si iritanti cutanatl Brucella
iritativa) H3n\aVirus
Urticarie, angioedem ..f.\!~Igeni ce induc urticarie ._ ._. _ Nefropatie infectioasa Mycobacterium tuberculosl~ _
(edem Quincke), soc
anafilactic
Presiune cutanata, spectrul solar (radiatii infrarosii. vizibile si ultraviolete), StreQtococ beta·hemQ1i~ din.g!u~-_.-
i altele
__ --_ .... .-i
temperaturi extreme, vibrati!
Radiodermita

Acnee profesionala
Radia~i lonizante

altele
Porfirie cutanata tardiva Hexaclorbenzen
, ",'-'
Compusi halogenati, gudron de huila{.produse petroliere. uleiuri minerale si BoIINOXA
profesionale cauzate.
PROFESIONALA
BOALA
i
de expunerea
Vibratii
Microclima\
(hioobarism)
Microclimat
1
--
!
la agenti crescute
·rece
Presiuni atmosferice
cald
fizici neclasiflcate
(Iliperbarism) anterior
sau scazute .---..J l
1

(tarda) si altele
caloric Boala de vibrati;;
Hiootermie,
I
Colaps deaeraturi
caloric. crampe decompresiunilor
Imbolnaviri datorate calorice. soc
compresiunilor sau

Boli alo sistomului musculo-scheletal si ale tesutului conjunctiv

-_. ·----BOALA -----l-.. .---~ PROFESIONALA


BurSiii=:::::=
Epicondilite
n.-jManipulare de greutati
__ ._. Miscari repetrtive
.
Sinovite Microtraumatisme repetate
Tendiiliie-··--- Pozitii extreme, fortate (vleioase) prelungite sau violente. cu
Tenosinovile .--- suprasolicilarea si traumatizarea articulatiilor: supraîncordari. presiuni,
Leziuni de menisc torsiuni. tractiuni
127
126
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SiSANATATEA ÎN .MUNCA
--..---- - ------
... ..

,c
.~."
ocrine neuro-cardio-vasculare
droame si si radiofrecventa ' Radiatii ionizanle
ndrom digestiv
diere)
Sindrom neuroloQic -Sindromul Raynaud
Boala de iradiere (sindrom acut de II Radialii electromagnetice neionizante din banda mIcrounde
Câm uri electrice si f!l(;jJl!le!ice _. _ .

Boli infectioase si parazitare

_-.E<5XAPROFESION~!:~_~
Mycobacterium tuberculosis (uman
si animal)
I.
Virus ...!!.ElI!.~~t1c
t:-L!l_,._C,E
!:eplospira
Brucalla
Clostridium tetani

Agenti biologici
.._ ...

Intoxicatii acute, subacute si cronice profesionale si consecintele lor

___
i,

, ~jzi organici ... ..__._ ...


----- ---.-------
-----
...•..
.._.
- ------.,
.....-- ....
..
•...
.-l

i-~~;~i~~~H~~:;~J:"
ROX.
'RO""6"'~~~~__
I Acritonitril
i AlcoOl buti/lc (Butanol) _ .._
i Alcool izopropllic (lzopro~!L._
! Alcool metitic (Metanol)
--.
. _

~ o_o
'-'-'-- --.-.,'
----.---! i
~mine alifatice

I'~mine
Amoniacalifatice halogenate
Antimoniu (stibiu) si com'pusi
Anlracen
Arsen si compusi ... ._. :=:~_ \
Senzen sau omologi ai acestuia (omologii benzenului sunt defini li prin
formula: CnH2n-6)
Benzochinone
Beriliu SI~Q'.!!P~=- L.
Bitum
Bro-m--·------ LISTA SUPLIMENTARA
Alti factori profesional! considerati posibil nocivi
2:~~~~a;id~~lmpusi ----~=--:=:_=:_:]
Carbazol si comp~._. ..__ . _J
Celone: acelona, cloracetona, bromacetona, he,afluaracelona, metil
elil cetona, melil n-bulit cetana, metil izobulil calona, diacelona' alcool,

oxid metil
Cianuri izoftalic!.~~13!!!.ciclohexan~
si compusa ._...__..._._. =====:::.-_- __-__-_-_~ 1.

Derlvall halogenatl, fenolic!..!1!!!:'ti, mtratl sau sulfonati ai hldrazijj~_ ,


Dietllen
g~~m si gllcol
carnE':!§! -
,~ -. - ~

'-
I
Disulfura de carbon
Esteri organofosforici
Esterii acid ului azotic
__ .. .
-- -.::.:::::_~
._ .._ ..__ '
_._ J

129
128
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATh-A SI SANATATEA ÎN MUNCA
Anexa nr.24
la normele metodoloQice
Mercaptani I
I

Temene
Sidef Tiofenoli
Platina
Tioeteri
Tioalcooli
Metacrilonitril
Ozon .
~lpil~~ _________ I lt\numirea solicitantului: _
Adresa: _
I \lcalitate: _
"det: _
(lOd postal: _
I Olefon/fax: _
Nr. de înregistrare în Registrul comertului: -----
t:od unic de înregistrare (CUI): _

Nr. __ . _
Nota:
Tabelul cu bolile profesionale cu declarare obligatorie va fi revizuit periodic si va ramâne
deschis si pentru alte boli pentru care se face dovada relatiei noxa/suprasolicitare profesionala - boala
profesionala. Catre,
Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei

Directia de munca, solidaritate sociala si familie . _

Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire sI protectie si de avizare .a


documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire În domeniul securitatii si
sanatatii În munca

Prin prezenta solicit avizul pentru documentatia cu caracter tehnic de infonnare si


Anexa nr.2~ Instruire în domeniul securitatii si sanatatii în munca, cu urmatoarele elemente de identificare:

la normele metodoloqicE
Tipul documentatiei: _. _
Titlul documentatiei: _

TABEL CU BOLILE LEGATE DE PROFESIUNE Pentru aceasta prezint spre analiza Comisiei de abilitare si avizare, în conformitate cu
prevederile art. 187 din Nonnele metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in
munca nr.319/2006, urmatoarele documente3:

BOALA LEGATA DE PROFESIUNE

Hipertensiune arteriala

Solicitant4,

1 Se va completa numarul de Tnrcglstraf'C la solidtant.


2 Se va completa denumirua Direc\\oÎ de ml.Jld, a.olidBritate sociala si familie pe a cArei razA lerilorialâ isi are sediul sol;~itar'tul.
, Se vor preciza documentele e.'1re compun dosarul ce tnsotesle cerere:) ..
4 Se va specifica functia, numele ~i pretllmele reprezenlantulullegal al s'olfcitHnlului si va purta semnatura ~Islampila

131
130
SECURITATEA SI ~"ANATATEA ÎN MUNCA
SECURITATEA SI SANATATEA' ÎN MUNCA
Verso
Aviz

Anexa nr,:"
la normele metodolofll\ ANEXA
la la avizul nr. __ din ~--

Titular: _
:Ministeru[ <Muncii) SoflllEi$'tatii Sociafe si PamiEiei
Virectia de munca, so{iaantate soewfa fi famiEie _
Ilplll/lilIul' documentatiei:
Comisia
de abilitare a serviciilor exteme de prevenire si protecJie I , .
si
"" " .
de avizare a documentafii/or cu caracter tehnic de informare si
\

4 " .
instruire În domeniul securitalii si sanataJii În munca

/, .
O .................• "

10 ·''''''''''''''

Nr. din _

Se' avizeaza documentatia cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul


PRESEDINTE
securitatii si sanatatii in munca. Înregistrata la Directia de munca, solidaritate sociala si
familie cu nr " din data ., .. " .. " , cu urmatoarele elemente de identificare: Comisie de abilitare a serviciilor exteme de prevenire si protectie si de avizare a
documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire În domeniul securitatii si
sanatatii in munca .
Tipul documentatiei: __ ~~ _
Titlul documentatiei: .1

Titularul avizului: 2

Prezentul aviz este emis În temeiul art.45 alin.(2) lit.i) din Legea securitatii si
sanatatii În munca nr.319/2006.

PRESEDINTE

1 Se va predza tipUl sau 1itlul. dupa caz.

\ In siluatia ro care documentatia cuprinde mai multe tipuri cu acelasi titlu SAU mai multe titlu'; din aoelasi tlp seya completa ~conform
anexei cate face parte i!\legranta din prez.enlul aviz.~ .:,.-'-'
1 Se \'a completa: numele lilularului. adresa, COd postal, telefon. lax (e--mail, pagina·web. daca est.: cazul).

133
132
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNC/[
SECURITATEA SI 'sA"'NATATEA ÎN MUNCA

Anexa nr.26
la normele metodoloaica

{/)(fJ/!f!I.J a.!fJ;lza
:L~"Jf~.'.h"
,r.Ministeru[~uflci~ sJ4'fl(fltatîi SociaCesi Pamzliei
Hotarârea Guvernului
(Directia tie munca, so{i'c{atitate sOda{a si fami[Îe _ nr. 971/20064
Comisia
de abi/itare a serviciilor externe de prevenire si protecJie pl"ivind cerintele minime pentru semnal~~area de
si securitate si/sau de sanatate la locul de m'un~a
de avizare a documentatii/or cu caracter tehnic de informare si
instruire În domeniul Securitatii si sanatalii În munca
în temeiul art. 108 din Constitutia României, republic~ta, G~vernul
l'llllloniei adopta prezenta hotarâre,
DECIZIE

Nr. ~ din _ CAPITOLUL 1


Dispozitii generale
În urma analizei documentatiei, înregistrata la Directia de munca, solidaritate sociala
si familie cu nr. din data , , cu urmatoarele elemente de identificare: Art. 1. - Prezenta hotarâre stabileste cerintele mlJ1l1ne pentru
Titlul
Tipul documehtatiei:
documentatiei: ~---,- _ l'll1nalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca.
Art. 2. - Prezenta hotarâre nu se aplica selluializatii prevazute de
Solicitantul' avizuiui: -_- -,~ _
Il'glementari le referitoare la introducerea pe piata a substanteJor ~j
au rezultat urmatoarele neconformitati cu cerintele generale si specifice prevazute la ari. preparatelor periculoase, a produselor si/sau 'a echipamentelor, cu
nr.319/2006:
178 - 192 din Normele metodologice de aplicare a legii securitatii si sanatatii in munca
........................ " . l'xceptia cazului în care aceste reglementari fac referire în mod expres la
.................. .. , . ii.:.estlucru .
........... ... ,." ....
.............. , , .. , . Art. 3. - Prezenta 'hotarâre nu se aplica semnalizarii utilizate în
restituirea
l'l::glementarea traficului rutier, feroviar, fluvial, maritim si aerian.
Ca documentatiei
urmare, Comisia decide resPingerea solicitarii de acordare a avizului si
Art. 4. - Prevederile Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 3 l 9/2006
PRESEDINTE
se aplica în totalitate întregului domeniu la care se face referire la art. 1,
lTlra a aduce atingere prevederi lor mai restrictive si/sau specifice ale
prezentei hotarâri.
Art. 5. - Pentru aplicarea prezentei hotarâri expresiile de mai jos
semnifica dupa cum urmeaza:
a) semnalizare de securitate si/sau de sanatate - semnalizarea care

4 - Hotarâre a Guvernuluinr. 971/2006 a fost publicata În Monitorul Oficial ai României,


Parlea 1, nr. 683 din 9 august 2006.

134 135
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
SECUKITA TEA SISANATATEA
J ÎNMUNCA

se referi'Î lel 1...111


obiect, o activitate sau o situatie determinata si furnizeaz
CAPITOLUL II
informatii ~l'i cerinte referitoare la securitatea si/sau sanatatea la locul de
munca, priintr-un panou, o culoare, un semnal luminos ori acustic, O Obligatiile angajatorilor
comunic.are verbala sau un gest-semnal, dupa caz;
b) Stel'ilmal de, interzicet€"-'semnalul prin care se interzice un SECTIUNEA 1
comportam ellt care ar putea atrag~ sau cauza un pericol; Obligatii generale
c) seil'n-nal de aveffizare - semnalul prin care se avertizeaza asupra Art. 6. - (1) Atunci când riscurile nu pot fi evitate sau reduse
unui risc .. sa:'u unui ",pericol;
'" - ..I
llricient prin mijloace tehnice de prote.ctie colectiva ori prin masuri,
d) selt12jzal de obligativitate - semnalul prin care ~eindica adoptarea IIletode sau procedee de organizare' a muncii, angajatorul trebuie sa
lInui conlpo r1:.ariieÎ1t specific; .
prcvada semnalizarea de securitate si/sali de sanatate la locul de munca,
e) .sePn •.llal de salvare sau de prim ajutor - semnalul prin care se III conformitate cu prevederile prezentei hotarâri, si sa verifice existenta
dausalvare:;;
de indic~ti i l:>riviJld iesirile de urgenta ori mij loacele de prim ajutor sau Iccsteia.
(2) Pentru alegerea semnalizarii adecvate, angajatorul trebuie sa ia
f) seni1l/flwl de indicare - semnalul prin care se furnizeaza alte 111 considerare orice evaluare a riscurilor realizata În conformitate cu art. 7
indicatii dec;ât~ cele prevazute la lit. b)-e);
din. (4) lit. a) din Legea nr. 319/2006. :, .. '
g) pa/1io·u - semnalul care, prin combinarea unei forme geometrice, Art. 7. - Semnalizarea de seclll~itate si/sau de sanatate la locul de
a unor culo.ri si a unui simbol sau a unei pictograllle, furnizeaza o ll1unca trebuie sa satisfaca cerintele minime prevazute În anexele nr. ]-9
indicatie SPe:c,ifica, a carui vizibiLitate este asigurata prin iluminare de 'are fac parte integranta din prezenta hotarâre.
intensitate sld"'iicienta;
Art. 8. - În interiorul Întreprinderilor si/sau unitatilor trebuie
h) pm":lO;)u suplimentar - panoul utilizat Împreuna cu un panou prevazuta, daca este cazul, semnalizarea corespunzatoare traficului rutier,
descris la Iit. g:), care furnizeaza informatii suplimentare; l'eroviar, tluvial, maritim si aerian, fara a aduce atingere cerintelor
i) CUIl9Lllre de securitate - culoarea careia îi este atribuita o minime prevazute În anexa nr.' 5.
semnificatie sJ::0ecifica;
j) sim/!u:::J1sau pictograma - imaginea care descrie o situatie sau SECTIUNEA a 2-a
indica un COJ1l1I)Jortamentspecific si care este utilizata pe lin panou ori pe Informarea si instruirea lucratorilor
() suprafata IU!lTIinoasa;
Art. 9. - Lucratorii si/sau reprezentantii acestora trebuie sa fie
k) sem·' •• alluminos - semnalul emis de un dispozitiv realizat din informati referitor la toate masurile care trebuie luate privind
materiale tran S JlJarente sau translucide, iluminate din interior ori din spate, semnalizarea de securitate si/sau de sanatate utilizata la locul de munca,
astfel Încât sa SI e creeze o suprafata luminoasa; rara a aduce atingere art. 16 si 17 din Legea nr. 319/2006.
1) semn'a,-l acustic - semnalul sonor codificat, emis si difuzat de un Art. 10. - (1) Lucratorilor trebuie sa li se asigure o instruire
dispozitiv real i~at În acest scop, fara folosirea vocii umane sau artificiale; corespunzatoare În ceea ce priveste semnalizarea de securitate si/sau de
m) comu.!nicare verbalii - mesajul verbal predeterminat, comunicat sanatate la locul de munca, În special sub forma unor instructiuni precise,
prin voce uma~l ~ sau artificiala; fara a aduce atingere art. 20 si 21 din Legea nr. 319/2006.
n) gest-SEemnal - miscarea si/sau pozitia bratelor si/sau a mâinilor (2) Instruirea prevazuta la alin. (1) trebuie sa cuprinda semnificatia
Într-o formac~odificata, avâncll:ca scop ghidarea persoanelor care semnalizarii, mai ales a celei care contine cuvinte, precum si
efectueaza J11an~vre ce constituie un risc sau ui'{'pericol pentru lucratori. comportamentul general si specific ce trebuie adoptat.

136 137
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA~ SECURITATEA SI SANATATEA iN MUNCi

ANEXANr. ~
SECTIUNEA a 3-a
Consultarea si participarea lucratorilor CERINTE
, MINIME GENERALE
Art. 11. - Consultarea si participarea lucratorilor si/sau 11
I'llvind semnalizarea de securitate si/sau de sanatate
reprezentantilor acestora În ceea ce priveste aspectele reglementate dl' la locul de munca
prezentanI'.hotarâre
Legea 319/2006.trebuie sa se. realizeze În conformitate cu art. 18 dill
1. Observatii preliminare
1.1. În cazul În care este necesara semnalizarea de securitate si/sau
CAPI10LUI.J III 1••• nnfLtate,În conformitate cu obligatiile generale prevazute la art. 6 din
Dispo~itii tr~n:zitorii si finale 1\1 tl(ll'nre, aceasta trebuie sa fie În conformitate cu cerintele specifice
'; :"} .f'
Iii. v:izute În anexele nI'. 2-9 la hotarâre.
1.2. Prezenta anexa introduce cerinte specifice privind
Art. 2006.
octombrie 12. - (1) Prezenta hotarâre intra În vigoare la data de I , lilllalizarile de securitate si/sau de sanatate, descrie diferitele utilizari si
Ilhileste regulile generale privind intersanjabilitatea si
(2) La data intrarii În vigoare a prezentei hot~ri.iri, Ordinul Il IIliplementaritatea acestora.
ministrului muncii si protectiei sociale ne 599/] 998 privinp aprpbarea 1.3. Semnalizarile de securitate si/sau de sanatate trebuie sa fie
Prescriptii/or minime pentru semnalizarea de securitate si/sau;de,s~natate IIIti izate numai pentru a transmite mesajul. sau informatii le prevazute I'n
la locul de munca,pllblicat În MOliitorul Oficial al României, Partea r, n1',-482 I" l'/.enta hotarâre.
din 15 decembrie 1998, se abroga.
* 2. Modalitati de semnalizare
2.1. Semnalizare permanenta
Prezenta hotarâre transpune Directiva 92/58/CEE privind cerintele 2.1.1. Selllnalizarea referitoare la o interdictie, un avertisment sau
minime pentru sem\1alizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de II obligatie, precum si semnalizarea privind localizarea si identificarea
nr. L 245/1992.
lllunca, publicata În Jurnalul Oficial al Comunitatilor Ellropene (JOCE) Illijloacelor de salvare ori prim ajutor trebuie sa se real izeze prin
IIIilizarea panourilor permanente.
Trebuie sa se foloseasca panouri si/sau o culoare de securitate
IH.:ntru semnalizarea permanenta destinata localizarii si identificarii
Illaterialelor si echipamentelor de prevenire si stingere a incendiilor.
2.1.2. Semnalizarea de pe recipiente si de pe conducte trebuie sa se
lilca conform prevederilor anexei nr. 3.
2.1.3. Locurile În care exista risc de coliziune cu obstacole si de
'adere a persoanelor trebuie sa fie semnalizate permanent cu o culoare de
.•ccuritate si/sau cu panouri.
!.'!·1'
), ),i (, 2.1.4. Caile de circulatie trebuie sa fie marcate permanent cu o
'uloare de securitate.
2.2. Semnalizarea ocazionala
2.2.1. Când împrejurarile o impun, trebuie sa se foloseasca semnale
luminoase, semnale acustice si/sau comunicare verbala, tinându-se seama

138 139
SECURITATEA SI SANATATEA ÎN 1'11UNc'/T
SECURITA TEA SI SANATATEA ÎN MUNCA
c) a nu se utiliza un semnal luminos în apropierea altei surse
de intersanjabilitatea si combinatiile prevazute la pct. 3, pentru luminoase asemanatoare;
semnalizarea pericolelor, mobilizarea persoanelor pentru o actiune d) a nu se folosi doua semnale sonore concomitent;
specifica, precum SI pentru evacuarea de urgenta a persoanelor. e) a nu se utiliza un semnal sonor daca zgomotul dil1 mediu este
2.2.2;-Or,ientârea persoanelor care efectueaza manevre ce presupun prea puternic;
un risc sau 1Unpericol trebuie sa se realizeze, în functie de împrejurari, 5.2. designul deficitar, numarul insuficient, amplasamentul gresit,
printr-un gest-semnal si/sau prin comunicare verbala. starea necorespunzatoare ori functionarea necorespunzatoare a
3. Intersaniabilitatea si combinarea semnalizarilor mijloacelor sau dispozitivelor de semnalizare.
3.1. Daca efic;ientaeste aceeasi, se poate alege între urmatoarele: 6. Mijloacele si dispozitivele de semnalizare trebuie, dupa caz, sa
a) o c ulo<tre de securitate sau un panou, pentru a marca locurile cu fie curatate, întretinute, verificate, reparate periodic si, daca este necesar,
obstacole or i denivelari; înlocuite astfel încât sa se asigure mentinerea calitatilor lor intrinseci
b) semnale luminoase, semnale acustice sau comunicare verbala; si/sau functionale.
c) ges tllri-semnal sau comunicare verbala. 7. Numarul si amplasarea mijloacelor sau dispozitivelor de
3.2. Pot fi utilizate Impreuna urmatoarele modalitati de semnalizare care trebuie instalate se stabi lesc In functie de importanta
semnalizare: riscurilor, a pericolelor ori de zona care trebuie acoperit{l.
a) semnal luminos si semnal acustic; 8. Semnalizarile care necesita o sursa de energie pentru functionare
b) selnnalluminos si comunicare verbala; trebuie sa fie prevazute cu alimentare de rezerva, pentru cazul întreruperii
c) gest-semnal si comunicare verbala. ". alimentarii cu energie, cu exceptia situatiei în care riscul dispare odata cu
4. Instructiunile din tabelul de mai jos se aplica tuturor mijloacelor Intreruperea acesteia.
de semnalizare care contin o culoare de securitate: 9. Un semnal luminos si/sau sonor trebtlie sa indice, prin
declansarea sa, Inceputul actiunii respective; durata semnalului trebuie sa
_/-~- -=__~:::~?~~::.=-~~ Semnificatie S~~I)$COP .0_ Inclica!ii ji !.~ecila..:.:
fie atât cât o impune actiunea.
~<;";-- Semnal ele interdictie _ Atitudini periculoase Semnalul luminos sau acustic trebuie sa fie reconectat imediat
11, Pericol.alarma Stop, oprire. dispozitiv de oprire de urgenta
Evacuare
... , . dupa fiecare utilizare.
Materiale si eC/lipamente Identificare si localizare
de prevenire si stingere 10. Semnalele luminoase si acustice trebuie sa faca obiectul unei
~._
.. .__ . a_in_c_e_l1_d_iil_o_r _ verificari a bunei lor functionari si a eficientei lor reale, înainte de
-'-:lrJen "au qalben-orani Semnal de avertizare Atentie. precautie
(,~ . ... Verificare punerea în fu