Sunteți pe pagina 1din 59

"APROB"

Prorector activitate didactich

USMF "N.Testemi!anu,',

profesor Lrniversitar

D

(r

;' Qlga Cernelchi

2013

GENERALA,

istemic. Sursele '

eficaciratii fi

medicamentelor.

Penetrarea medicamentelor

medicamentelor in organism'

"

Factorii ce influenleazd

distributia

12. Distribulia

prin bartera

rnedicamentelor. purti"JJu.liulit"

p*.ttarii ",,medicamenteloil

hematoencefali.allplu",ntu,a',Cu'o.-.iu,.uselectivdasubstanlelornedicamentoase

in

organism.',

:

: :.;.r;!:

13.Noliunedespreepurareamedicamentelor.Biotransformarearnedicamentelor.Cdiie

I'

i

i

I

I

generale de biotranslomare'

14.Rolulenzimelormicrozcitnaleinprocesele.demetabolizarea rnedicamentelor. Enzimeleimplicatei'tlot'*'ro'*'a.ilenemicrozomale.Principalelemedicamente

.-"

pt"a*. induclie 9i

inhibi{ie

enzimatici'

15. '-'

Enzimopatiile fannacogenetice' Medicamentele care provoacd

Farmacogenetica

inauclia y

supresia en2irnelor hepatice'

16.

bxcreJla I

'nedicalnentelor' ImPo4anla PH-

Noliune despre epurarea

lui urinei in excrepa

iniumdtitire biologicd

medicamentelor'

*;i;;;*l"t.

clearance-ul renal 9i hepatic. Perioada de

(Tra) ti irnportanJa et'

efectul farmacologic

$i sistemicd,

ireversibiid,

20.

21. Nofi

22. Inol

doz6 qi varietd,tile -ei.-Reprezentarea grafi cI f ielaliei doz6-efect'

c gi importanla lui' Principiiie de dozare a medicamentelor in

23. FenomenQle

Sinergismul,

1a administrarea

declanqat

e

antagonismul 9i variet6!i1e lor'

concomitentd a

medicamentelor'

24. Fenomenele declanqate

toleranfa; sindromul

la administrarea

Oi t"tpt"O'"'

rebound, cumularea 9i varietdrile ei'

r

-.-.:Lili-

repetad

a medicatnentelor: senstbttrzatea'

dependenla medicamentoasd' fenomenul

25. Factorii care influenleazd asupra farmacodinamiei medicamentului'

I

I

t

Cro::.YTll*1*1,^,liLtttttt'

26. Cronofannacologia' Cronofarmacocinetica'

administrdrii subitanielor medicamentoase

in dependenid de rltmurlle DIOreYr':'

.

27. Reacliile adverse ca urmare a supradozdrii.

28. Complicaliile

farmacolerapiei, cauzate de proprietdlile toxice ale substantelor

.'

medicamentoase.

.,,

29. Complicatiile fannacoterapiei cauzate de factorii genetici.

30. Complicatiile farmacote rapiei cauzate de administrarea repetatd a

31. Tipurile de interactiuni tnedicamentoase. lnteractiunile rnedicamentoase de ordin

farmacocinetic Ai farmacodinamic.

32. ' Principiile d'e bazt, in tratamentul intoxicaliilor acute cu substarite medicarnentoase

t

Ei toxice.

33. Clasificarea antidoturilor. Antagonigtii func{ionali in intoxicalii.

.

II. FARMACOLO GIA SPE

CIAL/{

3 4. Clasifi carea colinomirnelicelor. M-, N-colinomimeticele.

35. Clasificarea colinomimeticelor. M-colinomimeticele:

36. Clasificarea colinomimeticeior. N;-colinomimeticele.

'

3'7. Anticolinesterazicele.

38. Clasificarea colinoblocantelor. M-colinoblocantele;

39. N- qolinoblocantele. Ganglioplegicele,

40. N- colinoblocantele. Miorelaxantele cu acliune perifericd.

41. Clasificarea adrenomirneLicelor c-, p-Adrenomimeticele.

42. Clasificarea

adrenomirneticelor. o 1 -Adrenom imeticele.

43. Clasificarea s-adrenomitneticelor. a,-Adrenomimeticele.

4 4. Clasifrcarea

B-adrenornimeticelor. B I -Adrenomimeticele.,

45. C1asifi carea B-adrenomirneticelor. p2-Adrenonirneticele.

46. Clasificarea B-adrenomimeticelor. B 1, B2- Adrenornimeticele.

47 . Clasificarea d,-adrenobl ocantelor. o-Adrenoblocantel e nesel ective.

48. Clasifi carea o.-adrenoblocantelor. o1-Adrenoblocantele.

49. Clasificarea B-adrenoblocantelor' B1-, B2-Adrenoblocantele'

50. clasificarea p-adrenoblocantelor. B-Adrenoblocantele cardioselective.

51. Clasificarea B-adrenoblocantelor. B-Adrenoblocantele cu acliunJ' simpatomimeticd

intrinsecd.

52. Clasificarea adrenoblocantelor. Substanlele medicamentoase care blocheazd o- Si 0-

adrenorecePtorii.'

53. Substan{ele medicamentoase cu ac{iune dopaminergicd'

'

54. Simpatoliticele.

55. Anestelicele locale.

56. Medicamentele astringente, adsorbante, rnucilaginoase qi cu acliune iritanta.

57. Clasificarea hipnoticelor' Hipnoticele nebenzodiazepinice'

58. Barbituricete ca iubstanle medicamentoase cu actiune hipnotica'

59. Hipnoticele din grupul tranchilizantelor (benzodiazepinice)

60. Derivalii GAtsA, precursorii seiotoninei 9i compugii alifatici ca substanfe

medicamentoasb cu acliune hipnotic6'

61. Alcoolul etilic.

62. Clasifi carea psihotropelor. Neurolepticele' (antipsihoticele)

- !-

---'--- oJ.ltlutift.it.a psiholepticelor'- Tranchilizantele' '---

-

-

_-'

'

64. Clasificarea psiholepticelor. Medicalia sedativ6'

65. Analgezicele oPioide.

66. Analgezicele neopioide cu acliune centrald 9i perifericS'

67. Clasificarea psihoanalepticelor' Antidepresivele'

68. Clasificarea psiholepticelor. Antipsihoticele' Sdrurile de litiu'

69. Psihostimulatoarele.

70. Nootropele.

71. Tonizantele generale 9i adaptogenele'

72. Clasificarea stimulatoarelor SNC. Stimulatoarele medulare gi bulbare (respiratorii)

{

.

73. Anestezicele generale inhalatorii.

74. Anestezicele geneiale intravenoase.

75' Clasificarea antiepilepticelor. Artiepilepticele folosite in crizele rnajore gi starea de

rdu epileptic.

76. Clasificarea antiepilepticelor. Antiepilepticele folosite in crizele rninore gi

mioclonice.

. 77. Clasificarea an

tiparkinsonienelor. Medicamentele anticolinergice folosiLe in

tratamentul par.kinsonizmului.

.

78. Antiparkinsonienele dopaminergice

79. Tonicardiacele glicozidice.

80. Medicamerrtele inotrop pozitive neglicozidice_

Bl. Clasificarea vasodilalatoarelor cu actiune neurotropa. Vasodilatatoare cu actiune

centrald.

82. Clasificarea vasod ilatatoarelor neurotope cu actiune perilericd. Vasodilalatoarele ce

blocheazd ganglionii vegerativi.

83. Vasod ilaratoarele ce blocheazd receptorii adrenergici.

84. Vasodilatatoare musculotrope. Remedii cu actiune asupra canalelor ionice.

i .-

- -

85. Donatori ai oxidului nitric in medicalia antihipertensiv[. Simpatoliticel e.

86' Clasificarea 5i caracterizarea vasodilal

atoarelor cu actiune asupra sistemului renin-

angiorensind. lnhibitorii vasopeptidazelor.

87. clasificarea

vasoconstictoareior. Vasoconstrictoarele cu acfiune u ri a, F

adrenomimeticA.

.

88. clasificarea vasoconstrictoarelor. vasoconstrictoarele cu structura polipeptidicd

89. Clasificarea vasoconstrictoarelor dupd durata acriunii. Derivalii izorioureici ca

antihipotensive.

90. Alcaloizii de ergot. vasoconstrictoarele cu acliune permisivd gi complexd.

91. Preparatele venotrope (flebotrope).

92' clasificarea antiaritrnicelor. Blocantele canalelor de sodiu (subgrupa I A).

, j,

93. Antiaritmicele

blocante ale canalelor de sodiu (subgrupa I B 9i I C)'

94. Antiaritmicele blocante ale canalelor lente de calciu (de tip - L) ca antiaritmi,ce'

95. Clasificarea antiaritmicelor. Antiaritmicele care mdresc durata repolarizdrii 9i respectivapotenlialuluideacliune(blocantealecanalelordepotasiu).

96. Substan{ele antiaritmice cu influenld asupra receptorilor inerva{iei eferente a

cordului.

Clasificarea vasodilatatoarelor regionale. Rerrediile ce reduc necesitatea cordului in oz $i amelioreazd asigurarea lui cu sdnge. Nitra{ii organici ca antianginoase.

9g. ', Clasificarea preparatelor antianginoase. Blocantele canalelor lente de calciului ca

'

gg.

100.

101.

102.

103.

antianginoase. '

medicamentoase ce reduc necesitatea rniocardului in 02. Blocantele B-

Remedjile

adrenergice ca antianginoase. :

Rernediile medicamentoase ce mdresc apomll de 02

Coronarodilatatoarele cu acliune musculotropd gi reflectorie'

cdtre miobard

Clasificarea ,rnedicaliei aniianginoase. Substan{ele tnedicamentoase folosite penttu

Substantele medicamentoase folosite in tratamentul infarctului rniocardic.

Vasodilatatoarele cerebrale 9i periferice'

106.

107.

108.

109.

Clasificarea diurelicelor dupd mecanismul de acliune. Diureticele osmotice.

Clasificarea diureticelor dupl durata de acliune. Diureticele economlsitoare de

potasiu.

Substanlele rnedicamentoase folosite pentru profilaxia crtzelot gutoase

(uricoinhibitorii, uricozuricele)'

Clasificarea preparatelor antigutoase. Medicamentele active in criza gutoasd'

1 1 0. Clasifi carea anticoagulantelor. Anticoagulantele

directe'

1 i 1. Clasificarea anticoagulantelor' Anticoagulantele indirecte'

1 12.C1asificarea antitromboticelor. Preparatele fibrinolitice'

Lr

1 13. Artiagregantele.

I14. Medicalia hemostaticd. Coagulantele cu actiune locald

1 15. Clasificarea hemostaticeior. Coagulantele cu acliune sistemicd.

116.Antifibrino1iticele.

1 17. Clasificarea substanfelor medicamentoase ce

stimuleazd eritropoieza

(antianemicele). Preparatele utilizate in anemiiie feriprive.

i 18. Preparatele utilizate in anemiile B12 gi deficitare de acid folic.

I 19. Substantele medicamentoase ce influenteazd leucopoieza.

,.

120. Antitusivele.

/

z

'

r.

vha^+^#antele.

.rJ^PrLLwr

'r

'

122. Mucoliticele.

123. Clasificaiea bronhodilatatoarelor. Bronhodilatatoarele din grupul metilxantinelor.

'.

. I25. Clasificarea medicamentelor cu actiune asupra apetitului. Preparatele orexigene.

126. Clasificarea preparatelor cu acliune asupra apetitului. Remediile anorexigene.

127. Stirruiatoarele secrefiei gastdce. Medicamente de substitulie.

129. Antiacidele.

130. Gastroprotectoarele (citoprotectoarele gi substanlele ce contribuie la regenerarea

mucoasei stomacale 9i duodenale).

13 l. Clasificarea antiulceroaselor. Inhibitorii pompei protonice.

132. Remediile medicamentoase folosite in deregldrile funcliei exocrine a pancreasului.

133. Clasificarea rernediilor medicamentoase stimulatoare ale motilitdlii tractului gastro-

intestinal (prokinetice).

134. Laxativele gi purgativele.

135. Clasificarea remediilor medicamentoase inhibitoare ale tonusului $i motilitdtii

tractului gastro-intestinal (Artispasticeie musculaturii netede).

i36.Antivornitivele(antiemeticele).Selectarealorindependenlddemecanismulde

provenienli

a volllel.

137. Antidiareicele.

13 8. Antiflatulentele (carminative) '

139. Ciasificarea hepatotropelor' Medicamentele ce

(c o les ec re tic ele ).

''

modificd secrelia bilei

)

l40.Medicamentelecespolesceliminareabilei(colecistokineticeleqi

colesPasmoliticele).

141. HenatoProtectoarele.

142. C ole lito I iticele.

i43.Clasificareaantiinflamatoarelor'Antiinflamatoarelesteroidiene'

l

"

^

144. Clasifi carca antllnIla

matoaielor' Antiinfl amatoarele nesteroidiene'

l

, 145. Clasificarea preparatelor antialergice. Antihistaminicele (H1-histaminoblocarte)'

146.Clasificareapreparatelorantialergice.Substanlelemedicamentoasece.impiedicd

' degramrlarea mastocitelor'

|

-.^-r^ --^,{:^^*--+^^"^

rnedicamentoase

: 147. clasificarea. preparatelor antialergice. Substan{ele

reacliile alergice de tip imediat'

148. I munodePresivele

f^1,

folosite in

149. Jrnunostimulatoarele.

15 0. Clasificarea preparatelor hormonale'

l^ i^^+ol orrr rcr r Ir r i

It'yvrq'uri

'ese'|e"

i 5 1 . Preparatele hormonale ale hipofizei'

i 52. Preparatele hormonale tiroidiene'

1 53. Preparatele antitiroidiene'

1 54. Preparatele insulinei.

15 5. Antidiabeticele orale.

Hormonii gi preparatele hormonale

ale

i56.Glucocorticoizii.Medicamentecuacliuneantiglucocorticoidd.

157'Medicamentecuacliunemineralocorticoidd.Antagoniqtiimineralocorticoizilor'

15 8. Esrrogenii qi antiestrogenii'

1 59. Gestagenele (progestagenele)9i antigestagenele'

160. Contraceptiveie (anticoncep!ionale) ora1e.

161. Preparatele hormonale androgene gi antiandrogene.

.162.Clasificareapreparate1oranabo]izante.Anabolizantesteroidiene.

I 63. Clasificarea preparatelor cu influenld asupra miometrului. Ocitocicele.

164. Substanlele rredicarnentoase ce mSresc predominant tonusul uterin.

1 65. Tocoliticele.

166. Preparatele vitamineior hidiosolubile din gr. B (Br, Be, Bz, BIz, BJ.

' : 767.Preparutele vitarninelor hidrosolubile (C, PP, U, P).

168.Preparate1evitanrinelor1iposolubi1e(A,D,E'K).

169. Enzimele ca medicamente.

1 70. Antienzirnele ca rnedicamente.

. 17l.Substan1ele .n.di"u-.ntouse folosite in tratamentul deregldrilor echilibrului acido-

'

bazic.

172. Sub-stanlele medicamentoase folosite penhu .corectarea deregldrilor echiltbrulut

hidro-sa1in.

173. Clasificarea substituenlilor de volum plasmatic. Dextranii.

i if4. ClaiifrCarea aniisepticelor qi dezinfectanteloi.

175. Clasificarea antibioticelor dupd structurd chimic6. Lincosarridele'

1 76. Antibioticele B-lactamice. Penicilinele.

1 77. Antibioticele B-lactamice. Cefalosporinele.

178. Antibioticele B-lactamice. Carbapenemii gi monobactamii'

.

179. Macrolidele 9i azalidele.

1 80. Antibioticele arrinoglicozidice.

181 . Tetraciclinele.

182. Clasificarea antibioticelor dupd mecanismul de acliune. Antibioticele din grupul cloramfenicolului.

183. Clasificarea antibioticelor dup[ spectrul de ac]iune. Polipeptidele ciclice qi

'

glicoPePtidele.

,,

.

I 84. Antibioticele ansatnicine.

185. Sulfamidele cu ac!iune sistemicS'

.i86. Sulfamidele cu acliune

Sullamidele combinate.

la nivelul intestinului. Sulfamidele utilizate topic.

1g7. Clasificarea chimioterapicelor cu structuri chimicd diversS. Derivalii nitrofuranului'

188. Derivalii chinolonei Ei nafliridinei'

18'9. Derivalii 8- oxichinolinei 9i tiosemicarbazonet'

r 190' Derivalii chinoxatinei 9i nitroimidazolului '

1 9 1, CleLsifi carea antitubS.:u!I"11t: Antitubgculolet: glT"l I

192. Clasificarea anlituberculciaselor. Antituberculoasele gr-upei II 9i lll-

'

t9+. Clasihcarea antiviroticelor. Antiviroticeie folosite in tratamentul herpesului'

1 95. Antiviroticele

antigripale'

' 196. Antiviroticele cu spectru larg de acliune - interferonii'

i9J.Anti44ladcele.

198, Chimioterapicele active in amebiazF"'

.199. Chimioterapicele active in giardiozd 9i trichomonazd'

200. Chirnioterapicele active in balantidiazd 5i Ieishmanioza'

.20l.Clasifrcareaantimicoticelor'Medicarnentelefolositeintratamentul

dertnatotnicozelor.

202. Clasificarea antimicoticeior. Antimicoticele sistemice. Antibioticele antimicotice'

203. Clasifrcarea antihelminticelor. Antihelminticele active fa1[ de nematode.

204. Antihelminticele active fald de cestode'

205. Antihelminticele active fafd de trematode'

206. Antihehninticele active in helmintozele extraintestinale.

t.

207. Clasificaiea antiateroscleroticelor. Preparatele hipolipidemiante.

208. Clasificarea anticanceroaselor. Antibioticele antitumorale.

209. Agenli alchilanli 9i antimetabolili ca preparate anticanceroase.

:

210. Rernediile rnedicamentoase rad ioprotectoare gi radioopace.

Nola.' Rdspunsul la fiecare intrebare din farmacologia speciald obligatoriu

includd informalii dupd urmdtoarea schemd:

1: Definilie

2. Clasificarea gi

3. Farmacocinetica

4. Fannacodinamie

5. Indicalii

6. Contraindicalii

7. Reaclii adverse.

8. , Mbsuri de precaufie.

freparatele respective l

necesitA sd

.

?

Intrebdrile au tbst discutate gi

,

-

.r

aprobate la gedinla catedrei farmacologie gi

*

03"

Zrytp-t 2013.

farmacologie clinicd. Piocesul verbal Nr,l3 din

QaGrl naf edr,-i

Secretar

,-t /)

/'/

t

:^

, "t/

L.

1,' .

t-,/

1a

Intrebdrile au fost aprobate

disciplinelor medico-biologice. Proces verbal Nr.

Pregedintele comisiei, nrnfecnr r rnirrer<iter

:

V.GHICAVII

V. \]A

V T{.I LU

-LA

metoorce a uepanamenrurul

din "

"

1A1?

/

LISTA PREI'ARATELOI]. OBLIGATORII PENTRU EXAMEN

PROCAINA

2;,

LIDOCAINA

J.

CARBIINE MEDICINAL

PILOCARPINA

5. ACECLIDINA

6.

7.

8.

i rr^^-Y^r

1\.trU) Ilulvlrl\

'n

r

i

A

ARX4]NA

.T.D

n I t\\.rrlt\fl ^Dn

^

T x

9. SCOPOLAMINA

10.

PLATIFILINA

11.

I{EXAMETONIU

I''

STIXAMETONIU

t?

NOREPINEFRINA

14.

EPiNEFRINA

SALBUTAMOL

16.

PROPRANOLOL

17. ATENOLOL

18. REZERPINA

19. DOBUTAMINA

20. MORFINA

21. TRINGPEzuDINA.

)',

PENTAZOCINA

23. TRAMADOL

),1

ACID ACETILSALICILIC"

25. KETOROLAC

26. NALTREXON

27. PARACETAMOL

28. BARALGINA

29. FENOBARBITAL

J,. DIAZEPAM-

31. NITRAZEPAM

J2. FFNAZEPAM

33. ZOPICLONA

3r'. T-RADE VALERIANA

35. CARBAMAZEPINA

.36, FEMTOINA

37, VALPROAT DE SODIU 38. ETOSUXIMIDA

.'9.

.LEVODOPA

4'. CLORPROMAZ]NA r'1. PERFENAZINA

r'2. DROPERIDOL

43. LITIUCARBONAT

4/. IMIPRAMINA

45. AMITzuPTILINA

r'6. CAFEINA BENZOAT DE SODIU

47. PIRACETAM

48. KETAMINA

\

,

49. STROFANTINA

5'. DIGOXINA,

51. AI\4RINONA

52. CLONIDINA

5.T. NIFEDIPINA

sr'. CAPTOPzuL

55. PRAZOSIN

56. LOZARTAN

57. NEBWOLOL

5B. HIDRALAZiNA

59. CHINIDINA

6'. PROCAINAMIDA

61. ETACIZINA

62. VERAPAMIL

6J. A}trODARONA 6r'. HDROCLOROT]AZIDA

65.

.66,

MAMTOL

FTIROSEMID

62. SPIRONOLACTONA

ALOPURINOL

CISTENAL /0. FEMLEFRINA

//. IZOTt,IRON

.69. 68.

72. DOPAMINA

/3. DEXTRAN-70

74. TZOSORBiTDINITRAT

75. NITROGLICERINA

/6. MTRONG

//. DIPIzuDAMOL

28. I-IEPARTNA

79. NADROPARINA

B'. BISCT]MACETAT DE ETIL

8/. FITOMENADIONA

82. ACLDAMINOCAPROIC

8J. ALTEPLAZA

Br'. TICLOPIDINA

85. FERCOVEN

86. ST]LFATFEROS

87. APROTININA

88. CIANOCOBALAMiNA

S9. VINPOCETINA

90. PENTOXIFILINA

91. MCERGOLINA

92. XANTINOL NICOTINAT

9J. NIKETAMIDA

94. CODEINA

95, KETOTIFEN

96. AMINOFILINA

97. Hepatitlt

98. Ciroz5 hepaticd

, 99. Pancreatiti acutd

100. Pancreatitd cronicd

101. Diaree

102. VomI in rdu de migcare (cinetoze)

103. Vomd in gastroenterite

104. Vornd de origine bentrald

105. Vomd la excirarea rneningelui

106. Colelitiaz6

. '

i'

107. Poliartrit[ reumaticd

108. Poliartriti reumatoidd,

109. Spondiloartritd anchilopoeticd

110. Reumatism

111. $oc anafilactic

II2. Urticarie

113. Dermatitd de contact

114. Afec{iuni patologice cu imunitate

scdzu{.d

lI5. Reactii

alergice de tip intdrziat

II6. Diaber insipid

117. Diabet zahirat insulinodependent

118. Diabet zaharat insulin non-dependent

!19. Com6 hipoglicemicX

120. Mixedem

12,I. Hipertireozi

122. Stimularea contracliilor uterine in

tirnpul nagterii

I23. Merroragii

124. Hipofunclie ovarian6

125. Cancerul prostatei

126. Prevenirea graviditafii nedorite

127, Hipoplazie genitald masculin6

128. Distrofie alirnentaro-infectioasd

129. Boala Addison

130. Eczemd

131. Inducerea travaliului

132. Atonie uterind in perioada postnatalA

133. Nagtere prematura

134. Cheratita

135. Pelagrd

I 36. Rahitizm carenrial

137. Hemeralopie

138. Dezinfectarea instrumentelor

139. Prelucrarea minilor

chirurprr hr i

1 40. Prelucrare; .;;;;i ;;p;;i;;^

141. Prelucrarea prin-rard a

pllgilor

142, P rofilaxia bfenoreei nou-ndscutilor

143. Hiperhidrozd

144, Profi laxia reumarismului

145. Pneumonie

146. Tifos exantematic

147. GangrenS, gazoasd

148. Infeclii stafilococice rezistente la

benzilpenicilin e 149. Dizenterie

,

150. Meningitd

I51. Infeclii

provocate de Bacteroides fragilis

152. Salmonelozd

153. Infeclii provocate de pseudomonas aeruginosa

154. Cotitd pseudornernbranoasil

155. Tifos abdominal

156. Tuberculozd pulmonard

157. Infectii urinare

158. Conjunctivitd alergica

159. Enterocolitd ulceroasd

I60. Meningitd I uberculoasd

161. Sifilis

I 62. Conoree

163. Profilaria gripei

I 64. Herpes

I65. Boli virotice cutanafe

166. Micoze sistemice

767. Candidoze

I68. Deniratomicoze

169. Malarie

17 0, Amebiazd intesna Id l7 1. Amebiazir ti sulard

lT2.Lambliozd,

173. Trichomonazd

174. Toxoplasmozb

175. Balanridiazd

176. Leishmaniozd

nespecificd ,

, .117. Ascaridozd- . ,

.-

178, Enrerobiozd

IT9. Tricocefalozl

1 80. Anchilosto midiazd,

181. Teniazd

182. Botricefalozd

183. Helmintiaze extraintestinale

184. Aterosclerozd

185. Leucemie cronicd

186, Cancer mamar

187. Cancer ovarian

188. Cancer gastric

189. Hipokaliemie

190. Hipocalciemie

191. Afecliuni cauzate de unde ionizante

192.Leprd.

193. Insuficienla venoasl cronicd a

extremitdtilor inferioare

194. Dilatarea varicoasd a venelor membrelor

ilferioare

comPlement simPlr-l

TESTE

COMPLEMENT SIMPLU

Farmacologia generali

1. Obiectul farrnacovigilenlei este:

!,

'

.

2. Indicali afilr-rralia corectd referitoare la farmacologia fundamentald:

3. indicali afirmalia corectd referitoare la farmacoterapie:

4. Indicati afinnaiia corecta refedtoare la farmacologia clinicd:

5. Indicali afirmaiia corectA referitoare la farmacoepidemiologie:

6. Indicali afinnafia corecth referitoare la noliunea de,,placebo":

7. Indicali afirmalia corectd referitoare la excipient:

;

B. Indicali afirmalia corecta referitoare la adjuvani:

f. indicati afirmatia corectd referitoare la denumirea comund internalionald a medicamentelor:

.

10. Indicati afirrnatia cotectd referitoare la Farmacopeea medicamentelor:

11. Indica{i afirmalia corectd referitoare la diapazonul acliunii terapeutice a preparatului:

,12'Inilica1iafirnra!iacorectf,referitoarelafarmacografie

(

'

13. Indicali afirmalia corectd referitoare la cronofarmacologie:

i4. Indicati afirmatia corectd referitoare la faza I de studii clinice:

15. lndicali afirmalia corecte referjtoare la iaza Il de studii clinice:

16. Indicaji afimalia corcctd referitoare la firza III de studii clinice:

17. Indicali afirmalia corect6 referitoare la faza lY de studii clinice:

18. lndicali afirmalia eorecte referiloare la metoda de studiu.,dublu oarbd":

19. Indicati afirmaliile corecte referitoare la doza terapeuticd

^^--^^r^

-^c^-:+^^-^

I^ ,i^-^

+aronarrfini

ma.ximdr:

'nd*i-";.

20.Indicati afirmatiile coiecte referitoare la particularitalile de dozare a medicamentelor la

'

.

pacienlilor de virsta inaintatd:

23. lndicali afimalia corectd referiloare la corectarea dozelor pentru vdrslnici:

24. Farmacoterapia orientatA pentru in)dturarea cauzelor maladiei se numegte:

25. Farmacoterapia orientatd penrru inJdturarea acuzelor in maladii se nume$te:

Farmacocinetica

l. Caracterizali efectul primului pasaj hepatic:

2. Cdtre procesele farmacocinetice nu se 1gli1f,;

3.-Cum-ie va modifica diiLiibulia pieparatului lipofil cu afinitale cr-escuta lali de proteinele

plasmatice in cazul hipoproteinemiei:

4. Cum se va m odifi.ca clearance-ul renal al fenobarbitalului in cazul administrArii

intravenoase a NaHCO3:

'

5. Enumerali medicamentele ce inhibd enzimele hepatice:

6. Numili calea enterald de administrare a preparatelor:

-

7. Care proprietate fizico-chimicd a medicamentelor este esenliald pentru filtrare ca modalitate

Ac t,eeerc

^"i.

|JL

lt'

r.eraIpsngls celulare?

tJ,vlL

8. Ce este caracteristic privind legarea medicamentelor de proteinele plasmatice:

9. Pentru difuziunea facilitata este caractetdstic:

1 0. Care factor face dificild absorblia?

1 1 . Care substanld produce induclie enzimaticd?

12. Pentru farmacocineticd este corecti afrma\ial

13. Aparilia rapid[ a efectului la administrarea medicamentelor prin inhalalie este calrzata de:

14. Care remediu poate produce idnbilia enzimelor microsomiale?

15. Este un proces al etapei II a metabolismului medicamentelor:

16. Numili calea cea mai simpld 9i mai electivd de penetrare a membranelor:

17. Epurarea medicamentelor se caracterizeazd pttn:

conrplement sinr plu

lB. Numiti rrecanismul prir-rcipal cel mai efectiv de absorblie al substanlelol nedicamentoase in

tubu) digesLiv.

19. Care anestezic se administreazd exclusiv pe cale intravenoasd?

^^ 20.

i

',

In care organe sau lesutllri un medicament lipofil (de ex./liopental) atinge cel mai tiirziu

concentl'atia maximd duph administrarea intravenoasd?

21. Timpul de injur-ndtdlile plasn.ratic a unui medicament este definit ca timpul dupd care:

22. Particularitatea administrlrii p-erorale a medicamentelor este:

23. Numiti calea parenterald de administrare a medicamentelor:

Farmacodinamie

1. Care grupe de preparate pot provoca fenomen de insuficien{d funclionaid la intrerupelea bruscd a larmacoterapiei :

2. Actiunea directd a medicamentelor se reali zeazd prin intennediul:

3. , Cum se numegte aciiunea medicamentelor ce se dezvoltd dupd absorblia lor in circr,ritul

sistemic?

4. Scdderea sensibilitSlii organismului la15 de medicament in cazul administrlrii repetile a lor

se nume$te:

5. Intensificarea

nume$Ie:

efectului farmacologic

in cazul administrdrii asociate a medicamentelor se

:

6. Depozitarea medican.rentului in organism std la baza:

7. Medicamente cu activitate intrinsecd asigurd mecanisrnui de acliune:

8. Diminuarea efectelor medicamentelor in cazul utilizdrii asociate a lor se numeqte:

9. Ce numim acliune specificd (selectivd) beneficd a medicamentelor?'

10. Care afirmalie in condilii experimentale definegte indicele teraper,rtic?

1 l. Pentru care nredicamqnte exist[ un antagonism competitiv la nivel de receptori?
'

12. Care din urmaroarele afirmalii definegte aciiunea de tip agonist?

13. Cale substanli are funclie de mesager seculdar intraceiular?

14. Care fenomen se intdlnepte la administrarea concomitenta a dor"rd medicamente? ,

Anestezicele generale qi locale

1. Determinali doza eficient[ a morfinei clorhidrat care realizeaz1. o

^ip"lo"pa

nr rnnci i ni ei

analgezie putemicb cu

2. Descrieli farmacocinetica protoxidului de azot:

3. Timpul de inducere a anesteziei generale de cdtre ketamind este de:

4. Care este cauza efectului un.rt.ri" de scuna duiatd a tiopenLalLrlui de sodiu?

5. Numiti care din anestezice generale' intravenoase de mai jos fac parte din ddrivafii

lencrcllolnet:

6. Timpul de inducere a anesteziei generale de cdtre protoxidul de azot este de:

7. Care este durata efectului analgezic al

8. La care din grupele de substanle enumerate se referd cdrbunele medicinal?

9. Care din urmitoarele anestezice generale poate produce cre$terea excesivd a secreliilor

ketaminei dupd anestezie:

:

traheobron5ice?

10. Ce remediu anestezic general se poate uiiliza pentru abolirea durerilor in infarct acut de

miocard?

11. Care din urmdtoarele preparate sunt de eleclie in toate tipurile de anestezie locald?

12. Din ce grupd farmacologicd face parte tanina:

i3. Care anestezic general face parte din lichide volatile?

Analgezice opioide

1 . Doza zilnicd medie de acid acetilsalicilic ca antiagregant plachetar este:

2. Indicali efectul metamizolului:

3. Preparatul utilizat in neuralgia trigeminald:

4. Nurnili efectul stimulirii receptorilor opiozi r:

5. Doza minim[ letalI de morfini per os la indilizi neobignuiii este (1n mg):

comPlement simPlu

7. Numili agonist antagonistul receptorilor opioizi:

8. Cum influenleazi norfina

asupra receptorilor opioizi e

in: /,

9. Morfina poate produce:

10. Morfina este contraindicatd

l

11. Care este durata efectultti analgezic al morfinei ( la injectarea subcutanata)?

I-Iipnotice, anticonvulsivante, antiepileptice, antiparinsonien e

1. Indicali caracteristicele buspironei:

2. Nurnili ccihtraindicaliile benzodiazepinelor:

3. Indicali efectul acidului valproic:

4. Notali efectul caracteristic pentru trihexifenidil:

5. Care este cauza efectului anestezic de scurtd dumt6 a tiopentalului de sodiu?

6. Care hipnotic manifestd acliune minimd asupra fazelor somnului?

7. Cum'infl uenjeazd alcoolul etilic asupra termoregldrii?

8. Care medicament poate fi util in epilepsie?

9. Cum influenleazd disulfiramul asupra metabolismului alcooTului etilic?

10. Care medicameni poale fi util in boala Parkinson?

I I. Care medicamenl aparfinq grupei benzodiazepinelor?

'12. Care medicameni poate fr util in crizele minore de epilepsie?

. 13. Care este mecanisrrul transformdrii levodopei in dopamind?

14. Indicali mqcanismul de acliune a prepal4tului aritiepileplic:

15. Care medicarnent influenleazi transmisia dopaminergic[ la nivelul corpilor stria{i?

16. Prin ce se explic[ efectul antiparkinsonian al levodopei?

17. Numili remediul antiparkinsonian cu aciiune colinoblocantd ientrali:

18. Care grupa d. pr.parare sunt utilizate in calitate de anLiepileptice?

Antipsihotice. t ran ch iliza nte, serl ative

l.

Explicali mecanismul actiuni; anxiolitice a diazepamului:

2. lndica!i preparatul cu actiune psihostim ulantd:

. 3. Numili medicameiltul utilizat in neuroleptanalgezie?

4. Indicali preparatul utilizat pentru corectia deregl6rilor extrapiramidaie provocate de

antipsihotice?

5. Numili reactja adversa care poaie apdrea in urma ul;lizArij indelungate a ant ipsiholicelof:

6. Care medicament apa4ine grupei benzodiazepinelor?

7, Efectul antipsihotic al neui-lepticeloiEste delelminat pieponderent de:

8. Care din grupelb de psihotrope are efect anticolinergic?

9. Efectul antipsihotic al neurolepticelor se dezvoltd ca umare a:

10. Indicali grupa de medicamente ce influenleazd asupra sistemului dopaminergic in SNC:

i 1. Este barbituric