Sunteți pe pagina 1din 11

Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Inginerie, Nr. 4/2010

CALCULUL INDICATORILOR PENTRU EVALUAREA EFICIENŢEI ECONOMICE A INVESTIŢIILOR

Marian Vintilescu, ing. ec. drd. Universitatea ,,Constantin Brâncuşi,, din Tg-Jiu

Rezumat: Lucrarea prezintă importanţa eficienţei economice în creşterea calitativă a creşterii economice, sistemul de indicatori de eficienţă economic, precum şi caracteristicile de bază ale eficienţei economice a investiţiilor. Calculul indicatorilor la nivel macroeconomic se realizează cu ajutorul graficelor procesului investiţional. Procesul investiţional, conjugat cu cel de exploatare a obiectivelor puse în funcţiune, poate fi analizat în cazul teoretic, practic şi conjunctural.

1. EFICIENŢA ECONOMICĂ

Eficienţa economică este o noţiune complexă, prin care se înţelege obţinerea unor rezultate economico-sociale maxime şi de utilitate, prin cheltuirea raţională şi economică a unor resurse materiale, tehnice, de muncă, financiare, pe baza metodelor ştiinţifice de organizare şi de conducere a activităţilor umane în toate domeniile. Este o noţiune prin care se estimează rezultatele unei activităţi economice în raport cu eforturile făcute. Indicatorii de eficienţa economică sunt prezentati în două forme:

1. raportul efectelor obţinute şi a eforturile depuse; indică cuantumul efectului obţinut dintr-o unitate de efort depusă. Fiind folosit drept criteriu pentru elaborarea deciziilor manageriale, se ţine cont de necesitatea maximizării lui. Cu cât este mai mare acest indicator, cu atât este mai avantajoasă activitatea economică. exemplu: raportul dintre profitul net şi cheltuielile legate de organizarea activităţii economice care il asigură. Poate fi exprimat prin formula:

e = E/e, ---max., unde: E = efectele

INDICATORS CALCULATION IN ORDER TO EVALUATE THE ECONOMIC EFFICIENCY OF INVESTMENTS

Marian Vintilescu, eng. ec. drd., University ,,Constantin Brâncuşi,, from Tg-Jiu

ABSTRACT: This paper presents the importance of the economic efficiency in the qualitative increase of the economic growth, the economic efficiency indicators system, and also the basic features of the economic efficiency of investments. Indicators calculation at the macro-economic level is accomplished by means of the investment process graphics. The investment process, conjugated with the one of exploiting the operated objectives, can be analysed theoretically, practically and randomly.

1. ECONOMIC EFFICIENCY

Economic efficiency is a complex notion meaning the achievement of certain maximum and useful economic-social results, by reasonably and economicly spending some material, technical, financial, work resources, based on the scientific methods of organizing and managing human activities in all fields. It is a notion by means of which we estimate the results of an economic activity ratioed to the efforts that have been made. Economic efficiency indicators are presented in two ways:

1. the ratio between the resulting effects the efforts made; it indicates the quantum of the effect obtained from an effort unit made. Being used as a criterion in order to elaborate the managerial decisions, we consider the need to maximize it. The bigger this indicator is, the more advantageous the economic activity is. example: the ratio between the net profit and expenditures related to the organization of the economic activity that provides it. It can be expressed with the following

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Engineering Series, Issue 4/2010

371

Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Inginerie, Nr. 4/2010

(rezultatele) obţinute e = eforturile depuse (resursele consumate).

Eficienţa economică este principalul factor calitativ al creşterii economic, deoarece prin ea se asigură sporirea absolută a efectelor cu acelaşi volum de efort.

2. raportul dintre eforturile depuse şi efectele

obţinute; indică ce efort trebuie depus pentru a obţine o unitate de efect. Fiind folosit drept criteriu pentru elaborarea deciziilor manageriale, se ţine cont de necesitatea minimizării lui. Cu cât este mai mic acest indicator, cu atât este mai avantajoasă activitatea economică. exemplu: raportul dintre cheltuielile legate de organizarea activităţii economice şi profitul net obţinut din aceasta activitatea. Poate fi exprimat prin formula:

e = e/E,-----min. Orice program de activitate (producţie, investiţie, aprovizionare, desfacere ) presupune mai multe modalităţi de realizare. La rândul ei, fiecare modalitate are la bază mai multe variante de proiect, fiecare caracterizându-se printr-o varietate de informaţii referitoare la:

- eforturile

- efectele

- raporturile existente între acestea

- durata de realizare a activităţii

- durata de obţinere a efectelor economice scontate Pentru alegerea variantei optime se

foloseşte un sistem de indicatori de eficienţă economic, care surprind aceste informaţii sub aspect cantitativ şi calitativ şi sunt clasificaţi după următoarele criterii:

a. sfera de cuprindere (şi de referinţă) :

1. indicatori care reflectă efectele economice:

capacitatea de producţie, valoarea producţiei, profitul, încasările 2. indicatori care cuantifică eforturile

economice pentru realizarea activităţii

respective: volumul investiţiilor, cheltuielile de producţie, structura costurile de producţie, numărul total de salariaţi

3. indicatori care se referă la perioada în care

se desfăşoară activitatea analizată:

dimensiunea perioadei cercetare-proiectare-

formula:

e = E/e,---max., where: E = effects (results) that have been achieved e = efforts that have been made (consumed resources).

Economic efficiency is the main qualitative factor of the economic growth

because by means of it we provide the absolute increase of effects with the same effort volume.

2. the ratio between the efforts that have

been made and the effects that have been achieved; it indicates what effort should be made in order to obtain an effect unit. Being used as a criterion for the elaboration of the managerial decisions, we consider the need to minimize it. The smaller this indicator is, the more advantageous the economic activity is. example: the ratio between the expenditures related to the organization of the economic activity and the net profit achieved from this activity. It can be expressed with the

formula: e = e/E,-----min. Any activity program (production, investment, supply, sale) supposes several ways of accomplishment. In turn, every method is based on several types of project and each of them is characterized by a variety of information referring to:

- efforts

- effects

- the relations between them

- the duration necessary for the activity accomplishment

- the duration necessary for achieving the anticipated economic effects For choosing the optimal option, we use an economic efficiency indicators system that comprises this information quantitatively and qualitatively and they are classified according to the following

criteria:

a. the inclusion (and reference) sphere:

1. indicators that reflect the economic

effects: production capacity, production value, profit, returns

2. indicators that quantify the economic

efforts in order to accomplish the activity:

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Engineering Series, Issue 4/2010

372

Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Inginerie, Nr. 4/2010

producţie-desfacere, durata de execuţie a unei activităţi, perioada până la atingerea parametrilor proiectaţi, durata de amortizare a utilajelor 4. indicatori ai eficienţei economice au ca şi caracteristică principala, realizarea unei comparaţii între rezultatele obţinute şi resursele consumate, ţinând seama şi de alte elemente definitorii ale eficienţei economice (influenţa factorului timp ): rata profitului, productivitatea muncii

b. nivelul la care se face evaluarea şi analiza economică:

1. indicatorii calculaţi la nivel macroeconomic, se referă la evaluarea:

- efectelor economice ale întregii economii naţionale (PIB, PNN, PIN )

- resurselor consumate (consumul de o anumită resursă )

- eficienţei acestora (PIB pe cap de locuitor ) 2. indicatorii calculaţi la nivel

microeconomic, se referă la indicatorii de volum sau de eficienţă economică care caracterizează realizările unităţii economice sau o activitate oarecare:

- valoarea producţiei

- numărul de salariaţi

2.

INVESTIŢIILOR

EFICIENŢA

ECONOMICĂ

A

Eficienţa economica a investiţiilor este relaţia care se stabileşte între nivelul rezultatelor economice în urma desfăşurării procesului investiţional şi cantitatea şi structura efortului, ca generator de efecte.

Eforturile care se referă la procesul

investiţional sunt: valoarea investiţiei, volumul lucrărilor de construcţii-montaj, numărul de utilaje şi de personal atrase în procesul investiţional, iar cele referitoare la procesul de producţie sunt: costurile de producţie, cheltuielile materiale, numărul salariaţilor. În aprecierea eficienţei economice a investiţiilor, eforturile se pot referi numai la activitatea de investiţii, la activitatea de

investments volume, production

expenditures, structure of the production costs, total number of employees

3. indicators referring to the period during

which the analysed activity develops: size

of the researching-projecting-producing- selling time, execution time of a activity, time until reaching the projected parameters, time of amortizing the installations

4. the indicators of the economic efficiency

have as a main feature the accomplishment of a comparison between the results that have been obtained and the resources that have been consumed, also considering other defining elements of the economic efficiency (the influence of the time factor):

profit percentage, work productivity

b. the level of the evaluation and of the economic analysis:

1. the macro-economically calculated indicators refer to:

- the economic effects of the entire national economy (GDP, NNP, NDP

)

- the consumed resources (consuming a certain resource)

- their efficiency (GDP per inhabitant) 2. the micro-economically calculated indicators refer to the economic efficiency or volume indicators that

characterize the accomplishments of the economic unit or a random activity:

- the production value

- the number of employees

2. ECONOMIC EFFICIENCY OF INVESTMENTS

The

economic

efficiency

of

investments is the relationship established between the level of the economic results after developing the investment process and the quantity and the structure of the effort, as an effect generator.

The efforts referring to the investment process are: investment value,

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Engineering Series, Issue 4/2010

373

Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Inginerie, Nr. 4/2010

producţie sau la ambele. Efectele economice au un rol deosebit de important în aprecierea eficienţei economice a investiţiilor şi pot fi:

- directe (rezultatele imediate obţinute în urma procesului investiţional) -indirecte ( apar la utilizatorul rezultatelor procesului investiţional).

Efectele economice ale procesului

investiţional se pot clasifica în:

- efecte brute ( valoarea producţiei, veniturile anuale)

- efecte nete ( profiturile).

Caracteristicile de bază ale eficienţei

economice a investiţiilor sunt:

1. eficienţa economică a investiţiilor nu poate fi tratată izolat de celelalte activităţi economice. Ea este o parte componentă, o latură esenţială a întregii activităţi economice şi are o relevanţă deosebită în modul de concepere şi de realizare a lucrărilor ce contribuie la evoluţia produsului social.

2. eficienţa economică a investiţiilor se determină printr-o abordare complexă şi sistemică, urmărind multiplele legături şi interdependenţe ale proceselor economice.

3. activitatea investiţională se află în strânsă corelaţie cu cererea pieţei. Fundamentarea investiţiilor trebuie să se axeze pe perioadele trecute, pentru a asigura o durată lungă şi eficientă a obiectului investiţiei.

4. eficienţa economică a investiţiilor, deşi capătă o formă absolută, necesită un calcul sub formă relativă, pentru a sigura posibilitatea unei comparări cu alte variante de proiecte de investiţii.

5. eficienţa economică a investiţiilor urmăreşte obţinerea unor rezultate optime (dat fiind raportul dintre „eficient” şi „optim”). Indicatorii eficienţei sunt:

1. raportul dintre două tipuri de

cheltuieli care ţin de aceeaşi activitate economică 2. raportul dintre două tipuri de efecte care aparţin aceleiaşi activităţi economice 3. raportul dintre factorii eficient şi

the volume of the construction-montage works, the number of installations and staff attracted in the investment process and the ones referring to the production process

are: production costs, material expenditures, number of employees. In appreciating the economic efficiency of investments, the efforts may refer only to the investments activity, the production activity or to both of them. The economic effects have an especially important role in appreciating the economic efficiency of investments and

they can be: - direct (the results immediately achieved after the investment process) -indirect (they appear at the user of the investment process results).

The economic effects of the investment process may be divided in:

Gross effects (production value, yearly incomes) Net effects (profits).

The basic features of economic efficiency

are:

1. the economic efficiency of investments cannot be treated separately from the other economic activities. It is a component, an essential side of the entire economic activity and as a special relevance in the way of conceiving and accomplishing the works that contribute to the evolution of the social product.

2. The economic efficiency of the investments is determined by a complex and systemic approach, following the multiple connections and interdependencies of the economic processes.

3. The investment activity is in tight correlation with the market demand. Investments funding must be axed on the past periods of time in order to provide a long and efficient period of time of the investment object.

4. The economic efficiency of the investments, even if it gets an absolute shape, needs a relative calculation in order to provide the possibility of a

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Engineering Series, Issue 4/2010

374

Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Inginerie, Nr. 4/2010

optim (dacă activitatea economică livrează nişte efecte care predomină eforturile respective, această activitate este eficientă. Multitudinea proceselor economice permite organizarea mai multor activităţi economice alternative. Fiecare este caracterizată printr-un nivel anumit de eficienţă. Toate activităţile economice pot fi rânduite în ordinea de creştere a eficienţei lor. Dacă a fost selectat întregul complex de activităţi economice similare, activitatea care asigură cel mai înalt nivel de eficienţă va fi considerată optimă.

În concluzie:

1. activitate optimă este aceea care se dovedeşte mai eficientă 2. noţiunea de optim este relativă, existând un optim relativ pentru fiecare situaţie economică. Făcând parte din totalul proceselor economice, investiţiile sunt estimate în mod similar. Diferenţa apare din faptul că cheltuielile sunt divizate în trei faze ale procesului de investiţii, iar veniturile provin numai dintr-o fază: faza de exploatare. Spre deosebire de cheltuielile procesului de producţie, în acest caz apare o gamă mult mai vastă de cheltuieli. Trebuie ţinut cont de cheltuielile fazelor anterioare fazei investiţionale. Tot aici apare un alt specific al proceselor de investiţii – intervale mari de timp între momentul cheltuielilor şi apariţia primelor venituri.

3.

INVESTIŢIONAL

GRAFICELE

PROCESULUI

Calculul indicatorilor la nivel macroeconomic se realizeazăcu ajutorul graficelor procesului investiţional. Procesul investiţional, conjugat cu cel de exploatare a obiectivelor puse în funcţiune, poate fi analizat în trei cazuri:

3.1. Cazul teoretic

Pentru a cunoaşte complexitatea proceselor investiţionale, este reprezentată grafic evoluţia investiţiilor (în perioada de executare a

comparison to other types of investment projects. 5. The economic efficiency of the

investments wants to obtain some optimal results (given the ratio between “efficient” and “optimal”). The efficiency indicators are:

1. the ratio between two types of

expenditures related to the same economic activity

2. the ratio between two types of

effects belonging to the same economic activity 3. the ratio between the efficient and optimal factors (if the economic activity delivers certain effects that predominate the respective efforts, this activity is efficient). The multitude of economic processes allows the organization of several alternative economic activities. Each of them is characterized by a certain efficiency level. All the economic activities may be ranged in the increasing order of their efficiency. If there was selected the entire complex of similar economic activities, the activity that

provides the highest efficiency level will be considered as optimal.

In conclusion:

1. The optimal activity is the one that

proves to be more efficient

2. The optimal notion is relative and

there is a relative optimum for every economic situation. Being a part of the total of the economic processes, investments are similarly estimated. The difference appears from the fact that the expenditures are divided in three phases of the investment process and the incomes come from only one phase: the exploiting phase. Unlike the expenditures of the production process, in this case there is a much vaster palette of expenditures. We must consider the expenditures of the phases before the investment phase. Here there is another specific feature of the investment processes – big lapses of time between the expenditures moment and the appearance of

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Engineering Series, Issue 4/2010

375

Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Inginerie, Nr. 4/2010

viitorului obiectiv), a costurilor de producţie şi

a valorii producţiei (în perioada de funcţionare

a capitalului fix) (fig.1).

the first incomes. The evaluation of the economic efficiency of the investments is accomplished, like the economic efficiency in general, by means of an indicators system. This system is different if the

evaluation is made:

- at the micro-economic level (at the level of the economic agent or at the level of the investments objective)

- at the macro-economic level (at the level of the national economy)

3.

INVESTMENT PROCESS

GRAPHIC

OF

THE

The calculation of indicators at the macro-economic level is accomplished by means of the graphic of the investment process. The investment process, conjugated to the one of exploiting the operated objectives, can be analysed in three cases:

3.1. The theoretical case

In order to know the complexity of the investment processes, we represent graphically the investments evolution (during the execution of the future objective), the one of production costs and of the production value (during the functioning of the steady capital) (fig.1).

(during the functioning of the stead y capital) (fig.1). Fig 1. Graficul procesului investi ţ ional

Fig 1. Graficul procesului investiţional şi de funcţionare a capitalului fix Fig 1. Graphic of the investment and functioning process of the steady capital

Graficul oferă posibilitatea de a analiza indicatorii principali ai eficienţei economice la nivel microeconomic: termenul de recuperare a

The graphic offers the possibility to analyse the main indicators of the economic efficiency at micro-economic level: the

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Engineering Series, Issue 4/2010

376

Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Inginerie, Nr. 4/2010

investiţiei şi randamentul economic al investiţiilor. În baza graficului, se poate concluziona, că în viaţa economică a unui obiectiv economic se disting două perioade mari:

-perioada de edificare a viitorului obiectiv, perioadă notată pe grafic cu d (durata de executare a lucrărilor de investiţie); -perioada în care obiectivul poate funcţiona din punct de vedere fizic, perioada notată pe grafic

cu

a

D

f

(durata

fizică

de

funcţionare

recovery term of the investment and the economic efficiency of the investments. Based on the graphic, we may conclude that in the economic life of an economic objective there may be distinguished two big periods of time:

-the edifying time of the future objective, called d (the execution time of the investment works); -the time when the objective may physically

(the

work,

called

D

f

on

the

graphic

obiectivului economic). În prima perioadă, investiţiile cresc pe măsură ce se finalizează lucrările necesare viitorului obiectiv. În ceea ce priveşte perioada de funcţionare a obiectivului economic, aceasta se împarte în trei alte perioade:

physical time of functioning of the economic objective). During the first period of time, the investments increase as the works needed for the future objective end. Regarding the

perioada

înainte

de

atingerea

functioning time of the economic objective, this is divided in three other periods of time:

parametrilor proiectaţi

 

the

period

of

time

before

perioada

de

maturitate a

reaching

the

projected

obiectivului

parameters

 

perioada de declin

the maturity period of time of

În perioada de atingere a parametrilor

the objective

the decline period of time

proiectaţi, costurile de producţie sunt relativ mari, iar valoarea producţiei este sub nivelul stabilit în proiectul investiţional. După atingerea parametrilor proiectaţi, producţia începe să crească, iar costurile - să scadă. Apoi, valoarea producţiei şi costurile de producţie se menţin la un nivel relativ constant, iar profitul obţinut este maxim, obiectivul funcţionând la

parametrii proiectaţi, aceasta fiind perioada de maturitate a obiectivului. Cu timpul, intervine uzura fizică şi morală, ceea ce va duce la creşterea cheltuielilor necesare pentru vânzarea producţiei, reducerea valorii producţiei (prin reducerea calităţii produselor, apariţia unor noi produse competitive ) – perioada de declin. Într-un anume moment, valoarea producţiei se egalează cu nivelul costului de producţie, moment ce marchează sfârşitul duratei eficiente de funcţionare a obiectivului (D). De exemplu, fizic, utilajele pot funcţiona, dar societatea va lucra în pierdere. De aceea, la sfârşitul duratei de funcţionare eficiente (D), obiectivul este scos din funcţiune. Iniţial se va

During the period of reaching the projected parameters, the production costs are relatively high and the production value is under the level established in the investment project. After reaching the projected parameters, the production begins to increase and the costs – to decrease. Then, the production value and costs stay at a relatively constant level and the achieved profit is the best and the objective works at the projected parameters, this representing the maturity period of the objective. In time, it interferes the physical and moral wear, fact that will lead to the increase of expenditures needed for the production sale, the reduction of the production value (by reducing the products quality, the appearance of some new competitive products) – the decline period. At a certain moment, the production value equalizes with the level of the production cost, a moment that marks the

analiza randamentul economic: suprafaţa

S

1

- end of the efficient time of functioning of

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Engineering Series, Issue 4/2010

377

Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Inginerie, Nr. 4/2010

volumul total al investiţiilor

suprafaţa compensat investiţia

S

2

profitul

S

1

= S

S

= P I

2

suprafaţa

S

3

t

3

t

– profitul final

, unde:

P – profitul total

t

I

t

-– investiţia totală

care

a

Randamentul economic poate fi redat prin următoarea formulă:

R =

S

3

S

1

sau

sau

R =

R =

P I

t

t

P

t

=

I

t

I

t

S

3

S

1

P

f

=

I

t

1

Utilizând aceste formule, semnificaţia economică a randamentului este profitul obţinut, după recuperarea investiţiei, din fiecare leu investit.

3.2. Cazul practic

În practică, este foarte dificil să trasezi evoluţia

producţiei şi costul acesteia (curbele Q şi C, graficul din fig.2), având în vedere faptul că capitalul fix acoperă perioade de 15-30 de ani, în cazul utilajelor şi de 60-80 de ani, în cazul construcţiilor. Deşi în această perioadă capitalul fix este supus uzurii fizice şi morale, totuşi acesta cunoaşte şi lucrări de reparaţie (curente, periodice şi capitale). Pentru calcularea în practică a eficienţei economice a investiţiilor, vom considera că indicatorii de volum (cheltuielile anuale de producţie, producţia anuală, profitul anual) sunt constanţi pe întreaga perioadă de funcţionare a obiectivului economic.

the objective (D). For example, physically,

the installations may function but the society will work at a loss. That is why, at the end of the efficient functioning time (D), the objective is taken out of service. Initially

we will analyse the economic efficiency:

surface

2 – profit that compensated

the investment

1 - total volume of investments

surface

S

S

profit

S

1

= S

S

3

2

surface

= P I

t

t

S

3

– final profit

, where:

P

t

– total

I

t -– total investment

The

economic

efficiency

can

be

expressed by the following formula:

R =

S

3

S

1

or

R =

P I

t

P

t

= −1

t

I

t

I

t

or

R =

S

3

S

1

=

P

f

I

t

using these formulas, the

economic meaning of the efficiency is the profit obtained after the investment recovery from each leu that has been invested.

By

3.2. Practical case

In practice, it is very difficult to draw the production evolution and cost (curves Q and C, graphic of fig.2), considering the fact that the steady capital covers periods of 15-30 years in case of installations and periods of 60-80 years in case of constructions. Even if in this period the steady capital suffers physical and moral wear, it still knows reparation works (current, periodical and capital). For the calculation in practice of the economic efficiency of the investments, we will consider that the volume indicators (yearly expenditures of production, yearly production, yearly profit) are constant during the entire functioning period of the economic objective.

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Engineering Series, Issue 4/2010

378

Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Inginerie, Nr. 4/2010

Brâncu ş i” din Târgu Jiu, Seria Inginerie, Nr. 4/2010 Fig. 2. Graficul procesului investi ţ

Fig. 2. Graficul procesului investiţional şi de recuperare a investiţiilor Fig. 2. Graphic of the investment and recovering process of investments

Analizând

calculeazăsuprafaţa

- diferenţa dintre valoarea producţiei şi costul acesteia (Q - C) este profitul:

se

iar

graficul

S

2

din

=T

·

fig.

(Q

2,

C),

Deoarece

S

2

S 2

= T P

h

= S = I I = T P

1

t

t

h

,

de unde:

T =

I

t

P

h

În practică, termenul de recuperare a investiţiei se calculează ca raportul dintre investiţiile totale şi profitul anual şi exprimă perioada în care investiţiile se recuperează din profitul anual. Randamentul economic este reprezentat prin următoarea formulă:

R =

S

3

S 2

S

2

=

T

(

Q

C

),

iar

R =

S

T

3

)

= D T Q C

(

Q

)

(

)

D

(

D

(

C

)

R

⇒ =

T

(

Q

C

)

T

1

În concluzie, randamentul economic depinde de raportul în care se află durata de funcţionare a obiectivului faţă de termenul de recuperare. Cu cât durata de funcţionare este mai lungă, comparativ cu termenul de recuperare a investiţiilor, cu atât randamentul economic al investiţiilor este mai mare (trebuie să se urmărească recuperarea cât mai rapidă a fondurilor de investiţii cheltuite, paralel cu menţinerea capitalului fix în stare optimă de funcţionare). Eficienţa economică a investiţiilor este dependentă de termenul de

By analysing the graphic in fig. 2, we

=T · (Q - C), and the

difference between the production value and production cost (Q - C) is the profit:

calculate the surface

S

2

S

2 = T P

h

Because

S

T

2

= S = I I = T P

1

t

t

h

=

I

t

P

h

,

where:

In practice, the term of recovering the investment is calculated as the ratio between the total investments and the yearly profit and expresses the period of time when the investments are recovered from the yearly profit. Economic efficiency is

represented by the following formula:

R =

S

3

S 2

S

2

=

T

(

Q

C

),

and

R =

S

T

3

)

= D T Q C

(

Q

)

(

)

D

(

D

(

C

)

R

⇒ =

T

(

Q

C

)

T

1

In conclusion, the economic efficiency depends on the ratio of the functioning period and the recovering term. The longer the functioning period is, comparing to the term of recovering the investments, the bigger the economic efficiency of the investments is (we must follow the recovery as quick as possible of the investment funds that had been spent, at the same time with the maintenance of the

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Engineering Series, Issue 4/2010

379

Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Inginerie, Nr. 4/2010

recuperare şi de randamentul economic al investiţiilor.

3.3.Cazul conjunctural

Decizia de investire depinde de evoluţia producţiei şi a costurilor şi de durata de funcţionare a obiectivului, pentru sporirea eforturilor făcute, a efectelor obţinute şi a eficienţei economice. Dacă în cazul precedent termenul de recuperare era T, acum, ca rezultat al influenţei preţului şi nu numai a acestuia, termenul de

), iar durata

de funcţionare a obiectivului a scăzut

). În consecinţă, nivelul eficienţei

recuperare a devenit

T

1

(T

1

> T

( D

1

> D

economice a scăzut la jumătate, fiind influenţat negativ de reducerea duratei de funcţionare, prelungirea duratei de recuperare a investiţiilor şi scăderea profitului anual, ca efect al creşterii mai rapide a costurilor comparativ cu producţia

(fig.3).

steady capital in the optimal functioning status). The economic efficiency of the investments depends on the recovering term and on the economic efficiency of the investments.

3.3. The random case

The investment decision depends on the production evolution and the costs evolution and the functioning period of the objective in order to increase the efforts that had been made, the effects that had been

achieved and the economic efficiency. If in the previous case the recovering term was T, now, as a result of the price influence and not only that, the recovering

term becomes

functioning period of the decreased

objective ( D

level of the economic efficiency decreased at half, being influenced by the reduction of the functioning period, the extension of the recovering period of the investments and the decrease of the yearly profit, as an effect of the quicker increase of the costs comparing to the production (fig.3).

T

1

(T

1

> T

), and the

1 > D ). As a consequence, the

T ), and the 1 > D ). As a consequence, the Fig. 3. Graficul procesului

Fig. 3. Graficul procesului investiţional şi al recuperării fondurilor cheltuite Fig. 3. Graphic of the investment process and of recovering the funds that had been spent

4.CONCLUZII

1. Lucrarea prezintă importanţa eficienţei economice în creşterea calitativă a creşterii economice, sistemul de indicatori de eficienţă

4. CONCLUSIONS

1.This paper presents the importance of the economic efficiency in the qualitative increase of the economic growth, the

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Engineering Series, Issue 4/2010

380

Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Inginerie, Nr. 4/2010

economic, precum şi caracteristicile de bază ale eficienţei economice a investiţiilor. 2.Calculul indicatorilor la nivel macroeconomic se realizează cu ajutorul graficelor procesului investiţional.

3. Procesul investiţional, conjugat cu cel de

exploatare a obiectivelor puse în funcţiune, poate fi analizat în cazul teoretic, practic şi conjunctural.

5.BIBLIOGRAFIE

1. Stănescu C., Analiza economico-financiara,

Editura Economica, Bucuresti, 1996

2. Troie L., Zaharia O., Roman M., Hurduzeu

M., Analiza statistica a situatiei financiar- patrimoniale si evaluarea întreprinderii, Editura ASE, Bucuresti, 1998. 3. Tarca G. ,Tratat de statistica aplicata, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti,

1997.

4. Titan E., Bacescu-Carbunaru A., Ghita S.,

Statistica macroeconomica, Editura Meteora Press, Bucuresti, 2001.

5. Vasilescu Gh., Niculescu I.,Wagner Fl.,

Zaharia O., Analiza statistico-economica în industrie, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1997.

economic efficiency indicators system, and also the basic features of the economic efficiency of investments. 2.Indicators calculation at the macro- economic level is accomplished by means of the investment process graphics. 3.The investment process, conjugated with the one of exploiting the operated objectives, can be analysed theoretically, practically and randomly.

5.BIBLIOGRAPHY

1. Stănescu C., Financial analysis, Economic Publishing House,

Bucharest,1996

2. Troie L., Zaharia O., Roman M., Hurduzeu M., Statistical analysis of

financial-economic situation and evaluating enterprise, Publishing ASE, Bucharest,

1998

3. Tarca G., Treaty of applied statistics,Teaching and Pedagogical Publishing House, Bucharest, 1997

4. Titan E., Bacescu-Carbunaru A., Ghita

S.,Macroeconomic statistics, Meteora Publishing Press, Bucharest, 2001

5. Vasilescu Gh., Niculescu I.,Wagner Fl.,

Zaharia O., The statistical and economic analysis in industry, Didactic and Pedagogic, Bucharest 1997

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Engineering Series, Issue 4/2010

381