Sunteți pe pagina 1din 4

Plicul nr.

6
I.Obligatiile vanzatorului.(obligatia de predare a lucrului vindut,modul de
executare a obligatiei,termenul de predare,locul unde se face
predarea,suportarea cheltuielilor predarii).
Potrivit Codului Civil vinzatorul are 2 obligatii : sa predea lucrul cumparatorului sis a raspunda
pentru lucru,adica s ail garanteze pe comparator in privinta lucrului dobindit.Acestea sunt
principalele obligatii,insa prin acordul lor de vointa ,pot convenii si alte obligatii.
Obligatia de a preda lucrul vindut.Prin predare se intelege punerea efectiva a lucrului la
dispozitia cumparatorului,astfel incit acesta sa isi poata exercita toate drepturile pe care I le
confera propietatea lucrului dobindit.Obligatia de predare cuprinde si obligatia de a conserva
lucrul pina in momentul predarii,iar bunul trebuie predate in starea in care se afla in momentul
incheierii contractului.
Modul de executare a obligatie dreptului de predare.Predarea bunurilor care fac obiectul
contractului de vinzare-cumparare comerciala poate fi o predare reala sau simbolica.Predarea
reala se realizeaza cind bunurile sunt puse efectiv la dispozitia cumparatorului, iar predarea
simbolica se realizeaza diferit,in functie de situatia in care se afla bunurile (in cazul bunurilor
depozitate ,predarea bunurilor se face prin inminarea recipisei de deposit catre comparator sau
daca bunurile se afla in cursul calatoriei pe apa ,predarea se poate realiza prin emiterea politei
de reincarcare)
Bunurile se predau insotite de facture ,in care se mentioneaza cantitatea,calitatea,pretul etc.
Termenul la care se face predarea .Lucrul vindut trebuie predate la termenul stabilit de catre
partile contractante.Daca nu s-a stability un termen,predarea se face in momentul realizarii
acordului de vointa sau la cererea cumparatorului.
Locul unde se face predarea Regulie privind locul de executarea a obligatiilor comerciale sunt
stabilite de art.59 Cod Comercial .In principiu predarea lucrurilor se executa la locul aratat prin
contract de catre partile contractante.Daca contractual nu cuprinde nici o prevedere in acest
sens,predarea trebuie sa se faca la locul care ar rezulta din natura operatiunii or din intentia
partilor contractante.
Suportarea cheltuielilor predarii.Daca partile nu au convenit altfel,cheltuielile ocazionale de
predare a lucrului vindut (cantitate ,masurare,numarare,etc.) sunt suportate de catre vinzator
,iar cheltuielile de ridicare sunt suportate de catre comparator.

II.Consiliul de supraveghere(Structura,conditii,desemnarea
membrilor,durata,remunerarea,natura juridical,atributii).
Consiliul de supraveghere are ca atributiuni principale:
a)exercita controlul permanent asupra conducerii societatii de catre directorat:
b)numeste si revoca membrii directoratului;
c)verifica conformitatea cu legea,cu actul constitutive si cu hotaririle adunarii generale a
operatiunilor de conducere a societatii.
d) raporteaza cel putin odata pe an adunarii generale a actionarilor cu privire la activitatea de
supraveghere desfasurata
Membrii consiliului de supraveghere.Numirea membrilor consiliului se face prin actul
constituitiv(primii membrii).fie de catre AGA(cei ulterior).Revocarea lor este posibila oricind
,prin hotararea AGA, cind se obtine votul a cel putin doua treimi din numarul voturilor
actionarilor prezenti.Numarul membrilor consiliului se stabileste prin act constitutive,dar nu
poate fi mai mic de 3 si nici mai mare de 11.Unul din membrii este ales presedintele
consiliului.Pentru membrii consiliului de supraveghere exista un nr de restrictii,si anume:
*nu pot fi concomitant membrii ai directoratului;
*nu pot fi salariati ai societatii;
*obligatoriu sa existe cel putin un membru independent ,in cazul societatilor obligate la
audiere.
Durata mandatului variaza intre 2 si maxim 4 ani.Consiliul de supraveghere se intruneste cel
putin o data la trei luni.Presedintele convoaca consiliul de supraveghere si prezideaza
intrunirea.La fiecare sedinta se va intocmi un process verbal este semnat de catre presedintele
de sedinta si de catre cel putin un alt membru present al consiliului.Dispozitiile commune
privind drepturile si obligatiile administratorilor sunt valabile si pentru membrii consiliului de
supraveghere.

III.Atributiile administratorului judiciar.


-Examinarea situatiei economice a debitorului si a documentelor conform prev.art.28 si
35 si intocmirea unui raport prin care fie intrarea in procedura simplificata ,fie continuarea
perioadei de observatie in cadrul procedurii generale si suspendarea acelui raport juridic syndic

intr-un termen stability de acesta care nu v-a depasi 30 de zile de la desemnarea


administratorului jusiciar.
-Examinarea activitatii debitorului si intocmirea unui raport asupra cauzelor si
imprejurarilor care au dus la aparitia starii de insolventa si asupra existentei premiselor
angajarii raspunderii acestora in conditiile art .138 precum si asupraposibilitatii reale de
reorganizare efectiva a activitatii debitorului ori a motivelor care nu permit reorganizarea si
supunerea acelui raport judecatorului syndic intr-un termen stability de acesta dar care nu v-a
putea depasi 60 de zile de la desemnarea administratorului financiar.
-Elaborarea planului de reorganizare a activitatii debitorului in functie de cuprinsul
raportului si in conditiile si termenele prevazute.
-Suravegherea operatiunilor de gestionare a patrimoniului;
-Conducerea integral ,respective in parte ,a activitatii debitorului,in acest ultimo caz cu
respectarea precizarilor exprese al judecatorului syndic cu privire la atributiilesale in conditiile
de efectuare a lplatilor din contul averii debitorului
-Convocarea,prezidarea si asigurarea secreariatului sedintelor adunarii creditorilor sau
actionarilor,asociatilor si membrilor debitorului ,persoana juridical.
- -Introducerea de actiuni pentru anularea actelor frauduloase incheiate de debitor in
dauna drepturilor creditorilor,precum si unor transferuri cu character patrimonial,a unor
operatiuni comerciale,incheiate de debitor si a constituirii unor garantii acordate de acestea
,susceptibile a prejudicial drepturile creditorulor.
-Sezizarea de urgent a judecatorului sidmic in cazul in care constanta care nu exista
bunuri in averea debitorului ori ca acestea sunt insuficiente pentru acoperi cheltuielile
administrative;
-Mentinerea sau denutarea unor contracte incheiate de debitor;
-Verificarea creantelor si atunci care este cazul ,formularea de obectiuni la
acestea,precum si intocmirea tabelelor creantelor.
-In casarea cretelor ,umarirea incasarii creantelor referitoare la bunurilor din averea
debitorului sau la sumele de bani transferate de catre debitori inainte de deschiderea
procedurii;formularea si sustinerea actiunilor in pretentii pentru incasarea creantelor
debitorului ,pentru acesta putind angaja avocatii,cu conditia confuntarii de catre
fidejusorilor,renintarea la garantii reale;

-Judecatorul sindic in legatura poate stabili administratorului judiciar,prin


incheiere,orice alte atribuiri in afara celor stabilite la alin (1),cu exceptia celor prevazute de lege
in component exclusive a acestiua.