Sunteți pe pagina 1din 31

0 LAMURIRE FOARTE NECESARA

>.'

PENTRU CE RECOMAND STUPUL DADANT-BLATT $I NU ALT SISTEM DE STUP?


t\ .,

\
,

'

$ntru d e universal rzspflndit in toate \Arile cu o apiculturti infloritoare $i cu deose:iePire,iin cele c e stau in fruntea progresului apicol.
. .,A c e s t sistem s'a impus din ce in ce rnai mult datOritH calitltilor lui, minunat studiate,
:
iild;i$ttid treptat ,$i
in cele din urmi cu totul, o sumedenie d e alte sisteme, cari a u fost pl5smu& Tarii s i aib6 o bazi serioasa. Acelea nu puteau permite a$a cum trebue, o rapid6 $i

cvmpl@t~desuollare a coloniilor, pcinci in ujunul marclor recolte $i care colonii sii fie apoi in stare
d ~ a : mai
~ ~ bogate
k
recolle cu pulir/.i, doci ce/ rnai frc~mosvenif, care e unicul $i principalul
/@I'(I1 accstei cullrrri. Necesitatea unei c i t mai mari $i repezi dezvoltari a colonici pune in prim$,r80d problema capacil6lii slupuhri, apoi fornia rurnei d e intrebuintat $i in al treilea rind,
rirripliri~tttrrrccltr n ~ o imorc irl cons/rlrclic, uni/ci cu ntuxirnurn de solidiiote, u~urinlir$i cconornic dr

.sij

Fig. 1. Ernil. Vasilicci $i Florin f l a ~ g a b ucontrollnd un stup i n piing recolti. Nurnai o populatie a$s de numeroasa poate da Irumoasa recolti de 40 Kgr. miere, s t r l n s i pin5 atunci in
cele d o u i magazine a ~ e z a t ejos*in dreapta stupului, plus alte 20 Kgr. stiinse pe urrn8.

limp in mdntrire, in cele mai variate lucrzri, pe cari tecl~nicade culturi le impune, sau le a r
putea impune.

Capacifotea str~puluie actcrminald de spafiul necesar actioi/cilii ceki nlai mori desi6$uroiti
dc rcginn itt Mai ~i l u n i ~ $i
, de spoliul cerul penlru depoiilarea celor moi mari rccolte. cc pol fi

adunote fntr'un sezon.


Pnn activitatea reginei, putem determina deci spatiul necesar camerei de cuib, i a r prin
depozitarea recoltei, putem afla capacitatea 'magazinelor de recolt8.
Cum aflim capacitatea cuibului? S e $tie c i o regin5 tanir5 $i bun: ougtoare, poate
depune in Mai sau lunie, pan& la 3500 o u i pe zi, iar in 21 zile, p l n i la navterea primelor
albine e ~ i t cdin primele ou8 depuse, va depune 73.500, oul, cari au nevoe de 88 dm2 de faguri, socotit, a 850 celule pe dm?. Pentru depozitarea polenului s i mierei, strict trebuitoarc
cuibului ca hrangmai e nevoe d e aproape 22 dm'. Prin, urmare, i ~ tlolol, cuibul arc. necoe de o suprafalii de I t 0 d m V e faguri. A c e ~ t ifaguri, cu spatiile pecesare intre ei $i ramele d e suport,
ocuph un volum de 51 litri aproximativ. Aceasta este a$a dar capacitatea cea mai mare a
cuibului, L'II,spaliu mai.mare Msat e dCnnh:or, ccici ua serr!i la d~pozitarede recolld, ce se rade--R e p r b d u c e r e a cliveelor pi l e r t u l i d i n aceastii I u c r a r e e s t e c u t o t u l oprita.
N n m a l d i ~ e e l rl i n e a r e Nr. 41, 53. 54,
56 p o t f i r e p r o d u s e .

A,

gruda ca culoare cornerciali. inegrindu-se dela faiurii de cuib. Un spofiu moi mic slt.dnr/orcozirco-'
!.., , +, : .:
.
lonia $i regina in depunare, ~i poate defcrrnina roirea .$i pierderea recollei.,
Cunoscind capacitatea camerii de cuib, care frebue sri fie forrna rarnei 3 ~ u e i u ldepu.c
in faguri ocupi suprafete in formi d e cerc. cu diarnetrul variabil, dar maximum atins abia in
lunie este de 35 cm., deci rama ar trebui s l aibri forma d e 3 5 x 3 5 cm. $i ar li nechsare. 10
rame pentru camera d e cuib. D a c l in lunie forma ramei-de cuib.poate fioricare, fiiddcl t o n ditiunile de tenhperaturi
. sunt ideale cre$erii
etului, din contra in 'perioada dela 15 F'ebiu'ar
la 20 April,
irigul
este o serioasrl shvil8
in desvoltarea 'i5uibultii.
rarna trebue d aibi a numite dimensiuni, pe
care inslqi colonia d e a l bine ni le aratii. ~ idese,
neazi foarte 18mtiril II
,
forma core-i irna'due su
i creascii, irz limp mai scarl.
puet in canlilci/;. ccil rnai
rnari, fdosind cdldura c8t

lpu-

cirt rnai mull prouiliile.


Pentru aceasta:slprivim
Iagurii cu puet diriiflg.
2 $i 3, care au,font fotografiati la 20 ApriFig. 2
lie, ei ne aratl-. minunat d e bine: dte 5
cercuri turtite infri\i$ind etapele succesive d e extindere a puetului. S;tiut fiind C% temperatura
crevte, in camera cuibulvi, pe m5surti ce ne apropiem d e plafon, d e aceia vedem primul cerc
d e puet. in fig. 2, c i a fost depus, in Februar, sus la miiloc I i n g l barasuperioar8, colonia
fiind rnai mriri$oarl, in celilalt din fig. 3, primul cerc e sus in coltul din dreapta, unde d e
frig s'a inghemuit colonia care era mai micl. Dupi aceste prime cercuri au urmat pe rind
treptat c~rclrrila -3, 3, 4 $i .5 care s'au ins oproape de 2 ori ~noi mull in lcifuri de cBl .in jos,
din cauzB c i in jos, de$i clmpul era liher, depunerea ouilor era mereu stinjrnit& de,rZceali,
p e cind in lsturi s e gri,
.
sea o temperaturi rgdicat2 foarte prielnici extinderii. C o m p a r h d diametrele acestor cercuri
turtite, vedem cii diametrele orizontale sunt
aproape d e 1, 5 pani la
1, 8 rnai lungi decdt diametrele verticale. Aceas15 comparatie ne aratri
acum clar, care trebue
sri fie forma $i dimensiunile ramei, adicd o ram6
care ua auea liifimea, in
madie de 1.63 rnai lung6
de ccif adGncimea ~i o suprafofi de I i l n din suprafala totali de 110 dm' -.
necesara" cuibnh~i, va fi
rarna idealci cdulald, ~i
aceasfa este chiar rarna
, .
.. .
sfupului Dodanl, ( 4 2 x 2 7)
Fig. 3
. ,, , ,
.
cm.
In e a depozitarea proviziilor ficindu-se mai mult pe laturi. (fig. 3). nrr irnpiedic6-t$btrl
de a se desvolfa cirt rnai sus fn regiunea tea mar caldd. Rarna d e 3 5 X 3 5 cm. e prea adgft'cl $i
iacurci Is minuiri, iar proviziile O C U la
~ ~ieroare $i primivara IocuI cel mai cald 'in. 'stup,
care e mai necesar ghemului d e albine la ie'roare ~i c r e ~ t e r i ipuetului in primavarg. P 6 n . a ceasta avem un consum mai mare d e provizii la iernare, care s e fsce mai greoi, precijm ~i o
desvoltare rnai inceati a coloniei $i -0 recolt2 mai micH. 0 ram5 care SZ lie rnai adAac8 decdt
lati, de ex. r a a a Layens (31>(37), va suferi de a c e l e a ~ irele ca mai sus, dar intr'un. gradrnai '

~,.
-6.
.,

..

.'

'!

mare, m a n i ~ u l a r ernai gree, ghemul d e iernare ei masa d e puet va fi impinsi d e proviziile depozilate yi mai jos, deci rnai la rece, de unde, o iernare rnai in rele conditiunl, un consum
rnai mare, o incetinire in desvoltare $i prin urmare o pierdere de recolt6. 0 ram& foarte latH,
dar pr~linadincii (45.:~.
14), e u$oar& la manipulare, ghemul d e iernare sicuibul a r sta la ma-

Fig, 4. Instalatia unei prisici executati de Ing. C. Hanganu, dupii ultimile cerinti tehnice.

ximum de cillduri, insi, e necesar un numar prea mare d e rame in cuib (20) deci
o mare risipi d e .limp in mlnuire. Apoi cercul d e depunere al reginei este mereu intrerupt d e mica adancime a ramei d e unde
rezulti o pierdere d e oui, o colonie mai
putin desvoltat8, -$i o pierdere d e recolts.
In afarh d e acestea, locul mic pentru formarea ghernului de iernare, cu lipsa d e celule
goale $i proviziile puline la iodemina ghemului, dau un procent ridicat d e mortalitate, clod iernile sunt prea lungi $i friguroase.
Camera d e . cuib iormati din doug etaje
suprapuse prezintj. a c e l e a ~ idefecte ca in cazul ramei putin adlnci, regina fiind impiedecati inactivitatea ei d e qipcile $ i d e spatiile libere dintre caturi, apoi dublarea volumului camerii d e cuib in urma adiugirii, aduce rgcirea cuibului, stiojenindu-1 in desvoltare, ceea- ce aduce, o populatie slabs $i
o recoltl la fel. De ex. stupul Berlepsch, etc.
Din cele spuse deducem, cri rama Dadant
fiind potrioif de inalld, dar desiul de largii, c
u$oard la monipul~re, iernarea $1 desooltarea
cuibului primdoara se face in conditiuni masime de cdldur8, perrnrfbnd coloniei o desoollare rapid6 pBn6 Fn ajunul morclui cules, deci
$i putinla celei mai mari recolle, iar cele 10
rame neccsore cuibului, sunt pufine la nurndr
$i nu rdpesc timpul in manipulciri zcidarnice.
Fig. 5
Econornia de tlmp asllel ohtinrrlii permile ingrijirea unui nurndr ccil rnai marc de colonii $i ca urmare un. venil moi frurnos.
Magazinele d e recoltii vor trebui s i aibh o capacitate de 11,'~-2 ori mai mare decdt a
cqmerei d e cuib, divizatg in 3-4 etaje, pentru uvurinti la manipulare. Capacitatea aceasta e
necesarl s& fac5 fati recoltelor mari $i repezi c e apar i n unii ani de belvug. Un spatiu mic

?\

nu ofer,i o suprafatii mare de evaporare a nectarului, deci o stlnjenire in strinsuri $i o pierd e r e d e recolt& in plus $i o stanjenire a activilritii reginei prin blocarea cuibului cu miere.
Din aceasta vor rezulta populatiuni mici pentru iernare, care nu sunt d e dorit.
Un spatiu mare ne d i o miere bine legali, ce se piistreazi bine En depozit ~i s e bucur5 de un pret bun la vlnzare. Tot odatri ne economise$te timpul trebuitor extragerilor repetate in sezon, timp aecesar atunci altor lucrilri rnai principale d e conducore general& peniru o mai bunH pregHtire a coloniilor pentru anul ce va urma.
I a t i dar sumar. care sunt motivele, pentru care recornand stupul Dadant, $i practica mea d e peste 38 ani, mi-a dat putinta
sa verific indeajuns cele ar5tate rnai sus,
verificiri fricute c,u sacrificii dureroase, d e
cari a$i dori s i fie scutiti viitorii incepiltori
i l l apiculturi. Din nefericire, la noi in foru,
foarle rnul(i apicullori au inccput pe cak pre~ i l d$i a:; nlr rnoi pol da inopoi, inslalafiile
i'iirld f6crrte. dar nici nu pol progrcsa. Chle
i
ir~slala/iimori apicole nu produc ce ar irebui
sii producci, din couro ncajunsurilor ardlaR mai
sus. Color~iilc lor ajung desvollate abia: dupri
frecerea racollei ~i cu loate chelluclile , i ~ d a r nice dc Bani $i mur~cci,recolla nu e d h i t dezarn6gire $i dcscuraiare.

'

S T U P I I

Fig. 7

i
,

. .,.f',.
'...
..,

Fabricarea stupilor s e bucura d e o:..atentie $i ingrijire cu totul aparte. Nu skln'trebuinteaza la constructie declt materialul d e
cea rnai bung calitate $ i bine uscat. Tierea ,
s e face la masini special construite, cari dau
posibilitatea de a obtine cca rnai mare prr- ,
ci.-ie in tncisuri, asi.~urdnd rninunaf de 6ine
schimbul de rame dela un stup la altu1.Aaeasta este unica ~i principals ccrinffiin '?on.
slruclia unei prisdci, calitate ce lipse~te~otddauna stupilor lucrati c u , milna. Lipsa inter:
schimbului aduce o mare risipi de timp in
manipuliiri. $i nu ingiidue apicultorului~Idgrijirea unui numiir. c l t mai mare de stupi car$
s5 i aducg ~i un venit mai mare.'
!
lncheeturile stupilor fiind in cepi taiati dd '
maginii cu mare exactitate, dau stupilor cea
rnai mare soliditate gi trainicie. Fig 9.
Misurlle prirtilor componente ale stupului sunt inci de acurn 31 ani slandardi:ale, (fixate pentru totdeauna), Iiira a suferi modifidri, asa c i , oricsnd piesele lui
au mereu aceleavi misuri, fir5 nici cea
rnai mica d~ferenlri,in orice an ar fi curnpirate.
Materialul este tPiat in serii. d e cAte
100 stupi, bine calibrat la magini, &pHtand prin aceasta o mare uniformitate,
precisiune gi exactitate in rniisuri. (Fig. 10).
C a m e r a de cuib a stupului are peretii
dublali d e jur imprejur. Spatiul de 28
m.m, dintre pereti, este umplut cu rumegu$ d e lemn, formrind aslfel un inugli$
foarte ccilduros, care rnenline coloniri cra
ma; ridicata iemp~rai~rriiposibilii, alirf de
necesarri la incepulul arimdwrii, in vedt7rea unei repe~i desvol~ciri a cuibului. Aceasfa ne ingiidue sd avem colonii foortr
populole, care sd fie capbile sci ne dta celc
rnai rnari recolle, c6nd nalirra le ofer&,,Peretii acevtin n$a de gro$i,$i dublati nu las s ca diferentele mari d e temperatura
dintre zi vi noapte, primavara, s3 fie?

simt~te in loterlorul cuibului. Ei piistreazir astlel o temperatura constanti, in aiara ghemului


$i care este cea rnai favorabilii desvoltirli cuibului, fnlessnind o ccil mai firobnicrr sponre a populali~i,Daca in camera cuibului temperatura este ma1 scazuti, raceala va fi o stavil5 tn desvoltarea coloniei care va lipsi dela recolt& sau va d a o recolts mica. Din aceastg cauzk nu

reconland inlrebuinfarea slupilor cu pervtii simp11 (subfiri).


Cemur.~cuibului cu pereti dubli fngciduc iernarea coloniei a f o r ~in plin ner, in fourorle bune
condifiuni (Fig. S), inss consumul d e provlzli este ceva rnai mare deciit atuncl c l n d iernarea
se lace intiuntru.

Deasemenea a r ~ i t e l edin timpul verii nu s e simt inliuntru stupului, fagurii nu s e supra


incalzesc c a s5 curga ori sii s e topeascH.

In rezumot slup~rlcu peretii dubli ne ofer6 recolle rnai bogatc. atdl ca miere exlrosci cut q i
in sectiunicari sunt intotdeauna minunat d e bine lucrate pi cip6c1te datorits, precum s'a aratat

rnai sus, temperaturei ridicate $i constante.


In figurile 5, 6 $i 7 se vede bine dublaiul zamerii d e c ~ i b , idrr in figura 1 se v&d efecl~le
dublojului asrlpra desvolliirii coloniei. Camera cuibului, cutia interns, magazinul $i platforma suot
construite din scAndurH de 22 mm. grosime. Materialul e cel mai bun, f g r i defecte. datorita
metodei d e eliminare ce
sunt dln scandura d e 16

Fig. 8

Fig. 9

siogurii bucats $i sunt inchrio!i in cepi l6iofi de mavin6 cu o precizie mdfemdicG (Fig. 9). Fie-

care cop esle bine slrcins la locul lui de cJIe un cui lung, asffel ca nu ma1 e posibiM desfocerea
unor asemenea incheeluri, lucru ce s e intampla totdeauna, dup5 scurt timpla stupii altiel lucrati.
Camera cuibului poale fi aplicalii pesle alfa, infocrnoi ca un magadq. Ea cuprinde 10 rame
cari a u Iqngimea interioar2 d e 420x270 mm , iar magazinul d e recolt& 9 rame cu lumina loterioarH d e 420X 135 mrn. Exactitatea acestor miisuri este surprinziitoare, precum $i calitatea
exceptionall a materialului.
B a r a s n p e r i o a r i r a r a m e l o r d e cuib e d e 27 mm. lltimc pe 22 mm. grosime, iar a ramelor
din magazin e d e 25X 16 mm. Cu litimea d e 27 cm. n barei, distanta dintre ramele d e cuib
e de 6.5 mm. $i a c e i a ~ idistant2 rimiinlnd $i intre rama de cuib $i cea de magazin, albinele
rru mai construesc decB! foarle pu!in bucdfi de faguri in aceste spa!ii, permi!dnd asffel cea mai

mare mobilifale a fagurilor $i cea rnai lini$lifu ~i plficulci rndnlrire a lor


Dac5 bara a r e numai 22 mm., distanta intre rame fiind prea mare, dup; cum dacg $i
intre ramele cuibolui $i ale magazinului este o distant2 rnai mare, atunci albinele construesc
faguri intre aceste bare legindu-le una de aha, iar-in timpul mlnuirii aceste crescuturi de
faguri s e rup si mierea se scurge pesle albine, provoc2nd furtivag pe timp de seceti. Apoi

aibinele @ cirk odaici c11iar $i regineh~i$i ,giisesc rnoarfea in!rc aces!e crescrrfrmri, clnd ramele sunt
asezate la loc $i albinele atunci infuriindu-se, stanjenesc operatiile apicultorului.
S i p c i l e l a t e r a l e a l e r a m e l o r au grosimea d e 9 mm. $i litimea d e 25 mm.
t
B a r a i n f e r i o a r l e d e 9 x 2 2 mm. Soliditatea si verticalitatea sunt minunat InfSptuite.
P e r e b l e mobilsau reductor, inlesne$fe, daiorili postarrului de pe margini, o inchidere perfecfd cu
per@ sfupultri, penfru pisirarea cirldurii crribului. dar si o usoari scoatere si asezare la lot.
Albinele pot ins5 trece
in restul camerei d e cuib,
rgmash goali, numai pe
sub perete. $i la partea superioar5 acest perete are o band5 d e post i v , care face $i aici o
buni inchidere cu plafonul cuibului.
Platforma, pe care stii
camera d e cuib face $i
e a o bun5 inchidere cu
camera cuibului. E imprejmuitii d e l e ~ t u r id e
55x35 mm. in ale caror
canale s e imbuca scandurile ei imbinate $i, acestea cu canal $i,pap3,
dfindu-le astfel o solid&
Encheere. Nu sun! aici
ctipifuri peniru indosireu ciiselnilelor. Platforma poate lucra $i pe 0
Fig. 10
p a r ~ e$i pe alta dindune on urdinif d e 9 rnm.
inulf, care impiedecci in!rarea ~ourecilor in firnpul ierriiirii, intrebuinlat primgvara $i toamna.
precum $i un urdinig inalt de 22 mm. $i lung d e 390 mm., care inlesnevte o mare wniilo!ie
in fimpul rharei recollc (Fig. I), contribuind prln aceasta $i la impiedecarea roitului. Urdinigul
d e 9 mm. inalt poate f i strlmtorat dela 390 mm. lungime, la 10 mm., d u p l cerinte, CII ajuiorul a dou5 eipculite c e sunt uvor d e mlnuit (fig. 15 (c).
Fig. 11. Plafonul, care face inveli~ul superior a1 cuibului, face o loarte bun3 inchidere deasupra acestuia, neingsduind curenti d e aer. E compus din sclndurele, de 11 .mm.
grosime, irnbioate intre ele cu canal s i p a d vi
incadrate d e o r a m i mai groasi, de 16 mm.,
in canalul cireia intrg sclndurelele, fixhdu-se
bine $i neputlndu-se corogi, lntre ramele cuihului si plafon r5miiae un loc gol, d e 7 mm.,
Igsat d e grosimea ramei plalooului, fig. 9 litera
c , care inlcsncslc albinelor sci circule pe deosupra ramelor, indeosebi in iimpul iernirii. El e un
rnai bun izolofor dc.co'! rnn$amaua sou punra ccruifci,piislrcind rnai bine ccilrlura. Tot pentru ncvoile iernarii, scfindurica (a) este mobili, trZg l n d u - ~ edin canal $i Iislnd o deschidere li.
bera ( b ) prin care vaporii d e a p i , provenlti din
respiratia albinelor, s e pot strecura cu inIe\nire, prin porozitatea pernei, ce s e ailri deasupra. S e impiedecii astfel condensarea acestor
vapori p e peretii $i fagurii riciti, atunci tend
aerul ajunge la saturatie. Drep! urmo* cohnid
ierneazii infr'o alrnosferd uscaf6 $1 sdndtm$ii, $i
se irnpiedecci a~oriliamucegaiului ~i a bolilor, ca
dioreea, ce po! da o mortalifate partiold sm tofali a popula/iei. Modelul este original, intocmit
d e mine $i rezultatele sunt perfecte.
P e r n a c e se aseazg ~ e s t e oIaIon fbtmeazi
ultimul invelia protector contra pierderii .cilduFig. 11
rei avind o grosime d e 9-10 cm. E formati
din o ram; d e lernn p e margiaile cgreia e Cntinsi o pjlnzii d e sac. iar intiuntru e u m p h t ~cu pleavA de ovhz sau pae tocate bhtute cu
maiul.
Magazinul derecolti cuprinde 9 rams ce au lumina interioarfl 420x135 mm. Se pun

numai 9 rame, pentruca fagurii, cand sunt cu miere $i cipiiciti, sci fie cooa niai crcscu/i cI~~rCf
cerceoica rarrrui. Aceasta inlesnegte o . rapids ,descipicire.cu cutitul fierbinte, lucru d a mare
importanti pentru economisirea timpului cu descaplcirea la extractie. E necesar ca fietare
,
stup sS a i b i o rezervii d e 3-4 magazine cu
faguri ziditi, pentruca sii poatg face fali recoltelor abondente c e vin in unii ani foarre rep#de. Primul rnugozin se pune ctind camera de cuib
e plinci f i :rcolta sosqle p ~ s l e o ;i d ~ u 6 .Al doilea magazin s e adauga sub prirnul cand acesta
e pe h plin $i a$a mai departe, dacri recolta
continua (Fig. 5 $i 61.
In general construr~iaslupului esle original6
anroape in Infreime, concepuln' inrn' dirt onii
1907-1908 $i corespunde in cel rnai inolt grad
newoilor cullurii.
Fig. 12. Sepirratontl de magazin s e aplici
deasupra camerei d e cuib (fig. 5). E obsolul n
cesar celor ce uor s(I ob!inci recol/6 de ccu r r
finn' ralilale, bine pl6fil6 pe piatci $i la esp 1.
Servevte pentru a inchide regina in camerg d c
cuib, rBmdodnd ca numai facurit albi de mogozin sii fie infrebuintoti penlru rccollci, ccireru i
se pn'slreazii aslfe/, dupn' cum am spus, cea .riiui
[inn' colilote, odic2 porlumul de origin6 a floriloi-.
Recoltele din fagurii negri sunt degradate, datoritl calorii brune dela cirnivile de nimfi ~i
aromei greoae a acestora ce trece in miere,
Fig. 12
care va li atuoci d e o slabi valoare comerciali. Separatoml influenteaza indirect si asupra desvoltsrii coloniei, sporind sim\itor r&olta $i trdlrcrind economic de 8@,!0 in manil~ulfiri.Deasemenea
ne ingidue c r e ~ t e r e au ~ o a r ia reginelor d e schimb
In .magazinele de recolti. Trecerea albinelor s2
face cu mare ugurinta printre vergelele de :Irml.
iar gipcile de lemn intercalate, aduc separatorului
o mare soliditate pe care nu o ghsim la alte modele, care u$or s e desfac cdnd sunt radicate dela
stupi. Aripele albinelor nu sunt roase la trecere
dupii cum s e int$mpli cu tabla :perforat; $i nu in7piedicir uenlila/ia slirpului, dupd cunr cu lol~rlgrevit
au afirmat uniia, i11lruc61 spaliile libere dinlrc s6rme, mijsoarn' f'/:! moi mult r a spatiile dinfrc. rume.
S e pot construi $i dups mssura data. Aceasta e o.
sculi d e mare folos apicultorului $i mai cu seam5
profesionistului.
Fig. 13, Distantierele metalice asigurg o fix5 depirtare dela ram2 la ram;. Sunt foarte mult intrebuintate in tirile mari apicole, fiindci economisesc timpul apicultorului, inlesnind minuirea a
.c&te 2-3-4
rame deodati, qi d e a scoate orice
ram5 fiir5 a viitima pe cele vecine, datorits faptului cH fetele Iagurilor sunt foarte drepte. Deoarece ele ~ o Iit bine fixate in stup, fir; a s e putea mi$ca,' ingldue o apicultura nomads. In cdteva clipe un stup poate fi gata d e transport. Ele
Fig. 13
mai sunt foarte practice,
fiindc; impiedici propolizarea ramelor $i se pot aplica
foarte u$or la orice rams aflats in serviciu.
Fig. 14. Hrinitorul Alexander foarte bun pentru
a stimula cregterea puetului
in primiivarl $i toamoi, preFig. 14
cum gi pentru complectarea proviziilor d e toarnns,
avdnd capacitatea de 1 l . 2 1. sirop. S e aplici i n d l r i t la platformg, d u p i cum s e vede in fig.
15. Capltul r?im&ne afar'i pentru turnarea siropului, iar tiiblita ( a ) lace iochiderea complecli.

'

.PC

A l b i n ~ l ecu mulli usurinti s e coboar5 in el pentru sugerea si~opulni. Pentru stinlulare, cantitatea de dat zilnic e d e 50-100 gr. pinH la 400 gr., proport~onal cu desvoltarea coloniei,
tocepind cu 60 zile ioainte d e marea recoltii. Efcctclc aceslei l~rtinirisun! aproopc mirocuioase ; coloniile vor aiurlgc suprapopulo/e in aiunul rccolt> aeri ne uor da %aximurn de r i c X - a n trrr ca e f ~ c t dIlriinirij s! & j k o d . u c ~ , coloniikk&c sci aibir d~pozilalec e k u J i ~.3.1@5nrorri?ir.t7erretultatul e zero, ueia colonnle astle~suprapopulate uvor se pot lace -,Lr
*
L
inainle de rnarea recoltii.. nutandu-se asifel miri prisaca.
E r t e cel mai minunat hrinitor.
hriairea se poate face foarte r e pede $i uvor, chiar un copil d e 10
ani poate in 15 -30 minute sH hraneascii 100 colonii. Hrinitorul are
4 canale scobite intr'o slnguri bucatri d e lemn $i este parafinat in
interior, pentru a fi impermiabil.
Efectele hrdnarii stimulente se vld
i n fig. 1.
Fig. 17. H r i n i t o r u l M i l l e r , avhnd
capdcitatea d e 10 kg. sirop, ser
veste mai mult d e a complecta r e pede. toamna, proviziile coloniilor
fara hrani. St: aplic3 deasupra camerei d e cuib cn $i ua magazin.
Poate f i iotrebuin\at gi @&ttru h r i nirea stimulenti. Siropnl se Rgseste in reaiunea cea mai cilduroasi $i e u$or luat d e albine. $i
Fig. 15
acesta e paratinat in interior.
Fig. 16. H r a n i t o r u l de urdinig,
coostruc[ie. originali, se aplicl la urdinis, pe platform2, la slupii la care hrhnilorul Alexander nu poate fi aplicat din cauza dispozi\iei platformei. Un capac de sticli permite urmririrea
activitstii albinelor. In caz d e ar$itS, peste sticls s e aplica un capicel de lemn. Este o scula

-- -

4,
Fig. 17
u$or d e manuit $i se aplicn la orice stup.
In ~eneraleste bine ca 1rriinirt.u
sir se lacci smra psntrrr a inliitura
furti$agul, iar trrdini,~elesd fie n~ul!
mic$orole.

'

Fig. 16

SECTlUNlLE $I PRODUCTIA DE MIERE IN SECTIUNI.


Un mijloc bun de valorificare a recoltei d e miere consti En a face acea recolt5 in portiuni mici d e faguri virgini, lucra(i d e albine intr'o ram5 subtire d e lemn, de o coostructie
specials, $i care poarti denumirea d e sec!iuni cu miere. (Fig. 19). Acenstri miereprezeatata
consumatorului in adevarata ei form; original& este foarte mult cerut8, pentrucfi prezint
mai mare siguran(2 c2 mierea nu-i falgilicalfi gi pentruca produsul este in genere supe ur
mierii extrase. Mierea drn serliuni po'streutii mai bine parfumul de origin6 a florilor, care e fotrrte
fin $i pliicut. pi care variaici adesca dela o sec/iune la alto, fop! ce miire~tr~i mai mull oaloarvn
aceslui produs in haina lui t~afurali. Forma sub care se prezinta e foarte atrigitonre, ceiace
mirevte ispita consumatorului pentru acest produs. Poate sarvi ca u n . delicios dezert .gi buns
gospodind n'are d e c l t s3 desprindZi cu cutita~ulIBgurelul d e pe raml, fara ca mierea s5 curgi
$i sii nfere invitatilor aceasta gustare cu efecte nutritive atfrt d e minunate.
Insfi productia d e miere in sectiuni s e lace mai greu ca productia de miers extrasa $i
necesits un material d e praductie mai complicat $i mai costisitor, din care cauzh valoanea

PI

produsului este aproape dubl& ca a mierei extrase. Ins5 consumatorii care-i cunosc valoarea
nu fac nici un caz d e diferenta d e pret. In strainatate acest produs e cu mult mai cautat
a cel extras.
Fig. 18 $i 20. Sectiunea Danzenbaker e o ram5 format5 dintr'o singuri ~ipcii.d e lemn
subtire d e 3 mm. mgaurflnd 102X12SX35 m m ; prevazuta cu 3 eanturi transversal sipate,
care in~sanescindoirea cu o bung $i corectg fixare a unghiutilor. Inainte d e indoire, cu 10-15
minute, se va inmuia ganturile cu ap& fierbinte turnat5 cu o lingur5, pentru alnlaturaruperea.
Lemnul este din teiu alb. de foarte bun5 calitate, iar executia e fiicutii la m a ~ i n icu
totul speciale $i tinde s5 intreaca cele mai bune executii striine. Forma sectiunilor e foarte
nimerita, oferind cea mai bunii infiikigare comerciall. In fiecare sectiune s e ageaza foi intregf
d e faguri artiliciali albi (Fig. lR), c e sunt prinse cu ajutortil cerii topite (Fig. 31. 32).
Fig. 21. Mngazinul cu s e c t i u o i seamans cu cel d e extractie, ins5 e mai putin adanc $i
altfel orRnduit in interior. A r e opt rame, suporturi pentru secliuni (a), d e 35 mm. Igtirne, deschise deasupra $i care s e sprijinii pe douii leturele prinse la partea d e jos a peretilor de
dinainte qi dind8rit. Suporturile d e sectiuni cuprind fiecare ckte patru sectiuni bine viacluite
$i lipite una de alta. L5timea suporturilor fiind d e 35 mm. ca $i a sectiunilor,precum $i lipirea
a c e ~ t o r auna d e alta, impiedeci pitarea lemnului cu propolis, piistrindu-i o ~ n f i t i ~ a rckt
e mai
Irumoasi. lntre fiecare ram5 suport, incarcat8 cu sectiuni, s e introduce un separator, giirdut,
,

Fig. 18

.. .
:

@:'

Fig. 19

al ciirui,rost este d e a inlesni albinelor o trecere u$wr5 $i t,t odat6 st? faci ca nivelul fagurelui crescut sii fie cu 2 mm. mai jos ca nivelul cercevelei, iar suprafata fagurelui zidit $i
c i p i c i t a& fie plan;. Acest lucru e de mare imporlan/ci ccici permile transportul sec~iunilorpuse
i /a/a!ci in fa!& farii ca fagurii sa se slriveascci, dfind astfel o u r l t i i n l i t i ~ a r esectiunilor. Ultimul
& rand d e sectiuni cu separatorul lor este presat de trei arcuri prinse in peretele magazinului,
fixlnd astfel bine sectiunile $i suporturile la locul lor.
Fig. 22. Un mod mai simplu $i mai u$or pentru construirea sectiunilor, este acela de a
le pune spre a fi lucrate in mtjlocul magazinelor d e extractie. Doug trei rame d e extractie
din mijlocul magazinului, 1, 2, 3, pot fi inlocuite cu rame goale (a) garnite cu sectiuni $i cuprins e intre separatoarele lor (girdute), (b).
Fig. 23 arata rama cu sectiuni ei separatorul ei.
S e $tie c l albinele incep lucrul totdeauna in magazin, la ramele din mijloc, a$a c i

Fig. 20
sectiunile s e bucuri de acest lucru fiind bine lucrate $i frumos umplute. In felul acesta s e
ohtin cele mai frumoase sectiuni fSr5 ca colonia 9 s e sirnt5 stingheritii. Chiar d a c i s'ar codi
s l le lucreze, d e indatii ce vor incepe sii pun2 miere in fagurii d e extractie d e alituri din
magazin, imediat v a urma $i constructia sectiunilor. Tot pentru a gribi construirea. s e mai
pot scoate girdutele pknii ce fagurii sectiunilor vor fi claditi in parte $i d u p i aceia s e vor
aseza la loc. Metoda de a a$eza sectiunile in magazinul de extractie este a mea $i rezultatele

'. 'aiem !em ma3 a !9 alaol!s!)so:, a p [ n ~ s a pa a!~e[elsol .as!Jlom ajloj a p a l e l ~ n daa!\elol !u!$
i
, . . ;-BU~ !$ !rodea .ap a!iolelso! o n3 ' n a p a ~ o ~nou
d nn ydnp !tm!rqej Inns ![E!J!JI~.IB!!in3sd
-asn!ao! lsoj n s y a m n!p ala3 ut ! J E ~ ' ! $ g n a ~ 8!S iJn2s!l p s m Elnazald 'amm u! !a eal
.
-~3!lda.!9n)ol 'r3laloqal u! *3!m u! p o n d
CZ 'T!d
w1 ysnd e l a ypolam p)saaoa !baa .a[!z
a p !ne ap !Jylaola3 aseolamnn B Inl3nij
a !$ ~ ~ B U ! ~ ! J C=am
J
e :, epolaw .!Iwt3)4

a ~ p t p p dlajlso pu!)n3m ' ~ 0 1 a u ~ q I ~

.!!lia)s, J a n s 1 9 n p o ~ d !!~ngsj
-alnu!lqo !J J ~ Aa3 Jolaseoloj emln u!
I!aazo! asJeolu! pueJn3 !j JOA ala 'amea
u! !1e!31j!yie !.in@j a p ! l a ~ ) u l!oj putand
'!mu !em luns al!lanl[ay;, ~ 3 e a '?leal03
-06 ap lajise o a e~!SajB a p le3 apaa a s
!3unle !emno ' [ r a p ~ a ~allelala3
d
ap y e t
- e u! 'asnpold !!la3 e n3 liodel u!
-a!m eaJeolea !emnu pu!lo3o~ .aJa!ur ,19
of-5 ap aonau ne alsu!qle ~ ~ e aap 3'19
un nlload ga ~n!l$ 3 aJa!m a p slew e d
~ sSO!\
uoJ
-!S!l
0 !$ FU8JFI '101 ~ ? ~ ] J c ~ ~n3
-aid allebj dm!] nn g p ~ e ! d~s ajao!q[e
II!S lo.% ' J O ~ U F J ~a p a[n[a3 allnm aliaoj
n3 'leiri$a~ao !I!nllsuo3 !~nZej pp ~ o , \
a
alleoj Flealooor o a *!a!m
-onona t?aJapaA o ! pn3ej ap ~ol!rn.)ndaou!

.I

.sns u! so! ap t3alJed n J as


-leulo! !J lad Joas !Se[aae ul .al!s~dyj !9
alnldran au!q
e n.1lu5d 3ol!!u1 a[ alcq
- t n ! ~ lasanyall
~s
! ~ i l ~ ~ u ! z ~ a(!u!Wirm
Xeru
a[ap
a1!un!13a~ ' ~ ~ B . I I luns
I
al!un!)?~s' J W ! S ? J ~ :
ap asun ad a l a ~ c d eale3
~ P J ~ J J111 leal

-sas n:, !nlnu!za9sru lnsol!lur 1 1 ~asnd ' a l p


-12 slelnmn! ad !11:a.\ ai!un13as ~ ) e 5 o q
11 e l!nU!]UOJ Vl1oJa.l 1?3Hp ')PJ3n[ apad
-3.1!S somnrf 11 R A 3 . 1 ~ !3u ~ l t l ~ a
n s3 la3
aund as !I !S a!\sel)sa a p ~no!zeYem s!
as !I 'aleoa~lur?pu!!] alau!qle 'u!\ntl lelu!
-eu! e [nun1 53 g!!pu! a n .!!J!~J al!111X
-!JJ u! Ions nu p e p ' n n n l ad aund J O A
as 1?1epu! al~u!q1c !S a ! l ~ e ~ ] saap Inun
113 u!z@?em lsaae l!nzJo;u! anqall !sun18
'!un!\sas nJ lnu!7a;sm u! azaJzJn1 s1: ?z
-njaJ IS S!u!p~nE I r ~ e j r !sqieq sej alau!q
-1" P U I . ? ~ ' J S I l O l U l l . ~ ! !un!i,>~snop nu !)/n.rrlp
i).Xu,r/ ap aqnls ~ A / ~ O J O
.,?~JC!J.I
U
I S o11G
-O() <>!I " S O//OJd.l 0.7 Jnq5.1/ 'Jl(!q tl>~~akfl81
1)s J/!llfl!i~J~ I ) J 11.1/11~1~/
.a.IoLLl 3p 1L!3!3!1
-11.;
a nu ~ ! \ e [ ~ i d o83
c l nes 'o!ld rlsu! a nu
[ I I ~ ! I I J 83 a e m e 3 '!un!\~as113 1nu!ze3em
u! a3~11
J S ~s asap03 as alau!q[e g x a
,aleLnJ e z s ~ ~ l sa1~ yepolo.)
d

in acest gen din tara. Fagurii produgi sunt cri nwi bbie lucroli, cei nnlai /rumoSi, cei mu; soli:i.
luarle Iratlsporen\i $i flr.~ibili,
din cpa rnai c~rralcicearci dc albine nvfind in plus $i celulele foarte
adgnqi. Lgtimea foii esta de 27 c m , iar ltlngirnra de 30-40 melri o singurci fooe dpp6noM scl.
dupil cum se vede in fig 23. Aceestg form& in sul e cea mai bun5 pentru o economic5 $i
u$oar& agezsre a foilor in rame.
Fagurii fabricali masoar3 12Odm'lr kg. sau 10 foi ~i ceva la kg. pentru rama de cuib
Dandant. E
misura c e a
rnai potrivita
pentru
uzul
practic.
F u n d u l celulelor la a cegti faguri
e s t e foarte
subtire,
aproape c a la
celulele naturale, i n s i
peretii celulelor s u n t
grog! d e 1
mm, inalti d e
2 mm, a v i n d
aci depozitatii t o a t i cear a necesar.5
construirii
intregii celule. Acest
depozit este
lucrat de albine cu mare
ugurinti, ceiace nu tot a$a
se intimpl: cu
ceara care ar
Fig. 24
f i depozitat;
ue fundul celulei. de
indelalbina cu mare greulate o intrebuinteazii $i
de multe ori, clad recoltele sunt repezi, rBmine neintrebuintatii. A cest mare neajuns sc
iotbloe$te cu depse6irc
la lagurii lrlcrali cu presa de rn9n9, care sunt
foarle grosi $i care pierd
in ecest fel 30-50" 1 1
din cear8, a carei \.i.loare e cu rnult mai mare
decdt crlstul lucrului u nei aceleia~icantitsti de
faguri lucrati dupa noul
procedeu. Fincta fundului celulei face ca ac e ~ t faguri
i
s: fie de o
uti izare generala, la
cuib, la magazinul de
recoltl cdt $i la secliuni, iar rapidilatca cu cow
Fig. 2 5
slrrit crcscu/i de albine in
timpul marelui scz ln e uiiliiloare. Iri rlwi pu/i~l dc 12 orc pol ii oproopc cornpkci ziditi lo colorliile b~iric,gi foar/e rnulle ouir t1(lpuse. Aczasta e m a r e a calitate a acestor faguri, si care
l i p s e ~ t ec u totul la orice alt fabricat.
Regulilc dc iitmot pentru oblincrca de ioglrri corccf ziditi, numai cu c~lulcde lucrulourc :
-~
-11 S i nu se clideasc: fagurii decit la coloniile cu matcile tinore de 1-2 ani $i foarte
fecund^.
- -

2) Colooiile s5 nu fie-._m3Li desvoltate d+t cel mult pe 6-7 ramle.


3) Cofonia sa a i b s o g a t e provizri, s a u ~ e ~ 0 ~ - 1 e c a l t iuri5 .sa fie lir6oit3 stimulent, In lipsa aTeiTora fagurii nu vor fi-cllditl ci chiar r0.y d e albine
4) Fagurul pentru
zidit seq,,va pune in
c cr l e a i directiei d e
mers a reginei cu
ouarea, construirea va
f i atunci repede.
5) Alt fagur la zii
dit nu s e a d ~ u gpsn i c e prirnul nu a
Iost clidit $i' ocupat
d e regin8.

'

c-o-."
I
lI-o o ~t ~ c e vor.- ~sti
la
rolasca.
7) Fagurii .pe jumltate zidili in conditiuni!e ariitate mai
i desus pot fi s c o ~ qi
pozitati. spre a o e
servi d e ei deacum
indiferent la orice colonie, Iiindcz nu mai
pot fi modilicat~ in

Fig. 26

-.-_
.

- - --

L'

.L -i.

i l l i

-..,"

-- :---Lr_l

Fig. 27
celule d e trlntor. Coloniile codase c e nu a u ajuns la recolta pot
clidi ace$\i faguri.
Fig. 26 ne arata un fagur corect zidit numai cu celule d e lucrztoarz, a93 cum trebue sa se prezinte tot1 fagurii in camera d e
.I:.-

EUIU.

Fig. 27 ne arat-3 la fel un fagur bine zidit, foartc drept ~i in


.a
perfect8 stare d u p i un serviciu indelungat. Regulari~atea aceasta
Fig. 28 ': ':
cu celu'ele numa! d e lucriitoare, lipsa complecth d e celule de1trlntor s'a obtinut p?izind Ggulele d e mai sus.
A conduce stupi care ou criillera dcl cuib plinu de fatori diformi, cu insule mar; de &I P
de trcinlbr, cu lipsurr chiar, inscam;lci o adeolira!d torlard ~i perttru colonie dur ~i pcnfru apicullor.
Asti01 de colonii nu oor do niciodirtii recollele pe cari or pulca sd le dca, iar tirnpul apicullorului
oa fi mcicinai zcidartiic clr optrafii inutile. In accsf ca; apicultura dovine o pooard
nu o ocrrpalie plirutd.
Fig. 28. Ginrirea rrmelrr s e face in vederea insgrmirii acestora, sirme destinate
sustinerii $i fixsrii fagurilor artiiiciali in ram& Cu ajutorul gablonului (b) din ligurci, $i a sfredelului special (a), sipcile laterale ale ramelor d e cuib vor f l gaurite cu cate 6 gluri egal
distantate $i la- rnljlo~u! ~ i p c i i ,iar ramele de magqzin cu cite 3 giuri. Rama ( c ) fiind a ~ e z a G

1+6

.*'

't!:,., r .d
.;
.% !.d

.;.:#A;

si iixatl in ~ e b l o n ,e deeiuns o singurii apgsare pe cur;orul. sfrede'u'u;, protru

ca a u r a F P
Lie 15cut8, Acest vablon este un accesoriu d e o constructie proprir, c t r e trtncmiregle I c ~ r t e
mult limp fa aceasti operalie migiiloasii.
Fig. 29. InsBrmarea, Dupa gsurire, rama (c]-este fixatii in aparatul d e insirmare pentru
ca prin giurite date 5 % trccem gi sG intindern d r r n a (a 6 ) care s e all& depenatg pe tamburul
( B ) . Pentru u ~ u r i n t aoperatiei firul este trecut in jurul mosoarelor (dl. Dupg trecerea sarmei
prln ultima gaur2, capatul se incolice$te imprejurul unei tinte c e este apol fngropatri in cercevica ramei. Acum
d r m a s e scoate pe
rbnd d e dupA mosorele $i intinzind-o d c
liecare d a t i cu tamburul, eiuogem la cel5lalt captit c e este
deasemenea Iegnt d e
o tints q i ingropat.
Cu acest aparat sc
~ o insbrma
t
Din5 la
30-40 rame pe orA,
Fig. 29
cu m a r e u~urinta,
far5 ca shrrna 55 se
ncblce,~ucii.[)up% insfurnarea ramei urrneazii t;ierea foii d e cearii cu un varf d e cotit cxoctd~rpic
lrririna rurnci $i numai la partea d e jos s c . l a s I o lipsii d e b mm.:pentru'evenfr~ilo dilnlari.

k
Fig. 30

FIG 30. L i p i r e a c u p i n t e n u l . Foaia d e c e a r i e pus5 pe un fund


de lemn (6) c e ~ n t r iu$or in lumina ramei $i care va ridlca foaia p i n 5
Id n~veltllsirmelor. Ceara neteziti cu t5vblucul (u), se a ~ e a z 8blue la
FIE. 31
locul el in ram& apoi cu plntenul inchlz~tla 80" - 100" la lampa d e
spirt a ~briculul(112. 31), sau in a p i
f~erbinte, se incilecii s i r m a 91 c u ' o
u ~ o a . 5apssare s e va purta rotita in
luogul stirmei. Dela cAldura rotitei,
ceara se topevle $i in urmri se sleievte
cuprinzand intiuntru firul d e sirm8.
Sdrrna trcbuc rieapurat sd fie binc lipi16 dc ccarii $i in,gropotd in toold IWIgir71ca ci, altfcl cllbinclc rjor cldcli in illrul
ccl~rle de irtjnlor sou oor road(.
~(I.~u~uI.
Fig. 32. Turnarea c u t u b u l . Peatru prinderea fagurelui d e rams, n e
servim d e ibricul din fig, 31, format
din dou5 vase unul in altul; in cel
d e afari s e pune apii c e s e incilze$te
cu lampa d e spirt aflaG dedesupt.
Ceara pus2 in rasul din mijloc. se
.
Fig, 32
t o p e ~ t eh e l a cildura epei. Aslupin?

cu degetul gaura de aer a t ~ b u l u iputtm - t ~ r r aru r c c d a cebra tcpitl pe marginlle foil, dech
cate o cllpl Iisim aerul s i inlre in tub pe sub &get Tlnsr,d rama d u p l cum arali fig, 32,

Fig. 33
ceara IopilH alunrcii redede in ios +i Iace
prinderea Ioli d e raml. Lipirea s e face pe
ambele pgrti penlru o cat mai solidi fixare,

MATERIALUL DE EXTRACTIE
Fig. 33 ne aratg cum trebue safie instalat l o camera pentru extractiamierei. In dreapta s e viid magazinele d e recoltg, pline cu
miere, pentru extractie, in mijloc, in fund, un
extractor mare radial pentru 48 rame de X A t
magazin, alituri in stlnga zlcitorul de 800
Kgr. pentru depozitsrea mierei, iar in fat;,
putin vizibill o balanth. In dreepta, in fat8,
s e vede i n serviciu desc5plcitorul. Dugameaua camerii este udati, pentru o bun2 hi@e n l in tirnpul extractiei.
Fig. 34. D e s c i p i c i t o r o l servegte la descapiicirea fagurilor cu miere, operatie neces a r i care permite extragerea rnierii din celulele fagurilor. Mierea nedesc5picith nu
poate e$i din celule la extractie. Aparatul
e lucrat in intregime din tab16 do alarni,
bine spoit in interior. Dacii e lucrat din tablri albi nu e du'rabil, repede sc gaureqte. !
Este formal din douh vase vArite unul in
allul. lntre perelii acestor vase apa turnati
intra in fierbere, datoritl limpii de, petrol
(pirnus] c e . a r d e dedesupt.
Fagurul penlru desclpicit este age?t,in
pozilie vertical8 pe cuiul de pe puntea. d e
sprijin, $i tinut cu mlna stingti, ,,aga, [el ,ca
degetele s5 nu fie retemte,.de cu\it,.-in CPZ
c i nlunecii.,Apa feibinte.inctilz~gta~ p f e : d ~ u &,

7.

,:!

cutite, pentru a inlesni o perfect& $i rapid& descfipficire. in figurg s e vede un t utit ce st& Inire p e r e t ~ ivaliului, iar celklalt e in mAna operatorului. Cutitul in timpul t8eni trebue s p r i j ~ n ~ t
continu pe cercevelele ramei. In felul acesta mdna capita multi siguranll, desctipicirea unei
fete a fagurilor du;eaza 1-2 sec, iar suprafata rtimasi d u p i there este foarte netedi gi celulele nu sunt sfirmate. Chiar d a c i fagurii sunt mai crescuti ca nivelul cercevelelor, s e tae ping
la nivelul acestora, pentrucl operatia e mai rapid2 gi totodati s e poale face $1 o recolti mai
mare d e ceari. Ceara d e pe cufit cade in vas, unde un dispozitiv special o man6 ciitre perei i ferbinti ce o topesc treptat, scurglndu-se apoi imediat de pe fundul inclinat, afard in separatorul d e sub robinet. Separatorul desparle automat mierea de cears, pe doufi
ulucele in doui vasediferite. In unul s e
formeaza un sloi d e c e a r i purificat gata,
in celilalt curge mierea caldB abia la 63".
Miewa acesfa ce nu esfe ccilu~ide puli~t
caron~eli:ald (arsi), sau cu aroma schimbaM, se poate turna En zicitor. Cu acest
aparat, dupti terminarea extractiei, $i mieFig. 35
rea ~i-ceara ~ e - ~ g i i s e deacum
sc
la locul

Fig. 36

%!

lor, ceia c e nu s e intlmpl2 cdnd s e intrebuinteazi ori ce alt sislem d e descipicire. Cu ulfe
sisfeme ori mierea e a r d , ori e ne separafnl complect de cearnl, sau are un gust rcisuflot ~i ill plus
dau o serie de opcrotii pufin plticufe.
Metoda de descipicire precum $i aparatul este original $i constitue ultimul progres in
aceastii operatie, care e efectuati cu o extremii rapiditate $i curitenie.
Aparatul mai servevte la topirea mierei granulate la 63O, pentru ambalare in flacoane.
Fig. 35 C u t i t u l p e n t r u d e s c i p i c i r e e d e o iogrijiti executie, din orel fin, bine ascut~t
iar cele doui pante sunt bine calculate ca s i permit2 o ugoard alunecare la ,tiere. Desciipkcirea cu un asemenea cutit d i o economie d e timp c e nu o giisim la alte modele.
Fig. 36. Extraotorile de m i e r e sunt produsul unor studii $i experente indelungate $i
a unei atentii deosebite pentru obtinerea preciziunei cerute d e un aparat mecanic. Sunt conc e p t ~ igi constructii originale. Superiorifafeu constructiei $i seriozitatea elemmntelor sunt in afnr5
de orice critici Pentru a pune in evidenti superioritafea lor e deajuns a arita c i invdrtirea
panerelor s e face pe duble lagiire cu bile, doblndind astfel o mnre mobilifofela invbrtire, precurn
$i o exlremci frdinicie. Rotile de angrenaj, turnate in turntitoria ~ r o p r i e ,foarte rezistente la frecare $i tractiune, sunt executate cu multi migala pentruca sii nu facd zgomot in mers, iar un
dipozitiv ingenios d e roati liberii le pune pe acestea, in-timpul extragerii in repaus, ins2 invirtirea panerului continudnd in complectd linigte. In felul acesta extractia devine o plicere.
iar magina s e conserva nelim'tat. CSizi~eextractoarelor sunt din tabli groass, galvanizati, artistic executate, intarite cu inele groase d e tabli presat2, iar la g u r i c l t e un cerc gros de f e r
le ~ d os $i rnai mare rigiditate ce e sporitj $i de puntea d e sustinere a angrenajului, care e dt:

fer gms ~i masiv. Fundurile sunt conice $i inclinate, a$a c5 ultima picituril d e miere se scurge
afarii. Mlnerele d e ridicare. sun'. foarte solide $i practice. Robinetele sunt solide $i cu tnchidere perfect;.
Panerele de suport ale ramelor snnt in aga iel construite, cti oriclt d e mare ar fi viteza d e invirtire, fagurii nu sufiir nici cea mai mica stricticiune, r&m3nAnd 7n aceiavi stare
ca inainte d e extractie, ceea ce nu se intbmplii la maginile de allti provenirnf&, acelea fiind
mai mult zdrobitoare d e faguri d e c8t extractoare. La acestra din urmh fagurii se deplasear8,
din ramti, s e rup, reformlnd din an in an cel mui pretios capital al apicultorului.
0 bung spoirie interioarii face imposibilii cotlirea mierei, oricit (imp a r sta in mavin5.
S e construesc patru ieluri d e extractoare :
Extractorul mic, fig. 36-3, pentru 2 rame d e orice mgriine, sau 4 rame magazin Dadant,
necesar pentru prisiclle mici p l n l la 20 d e stupi. Diametrul 50 cm. inhltimea 95. cm. Extragerea ambelor fete se face pe rind intorcind fagurii cu mboa.
E x t r a c t o r u l mijlocin, fig. 36-2, pentru 4 reme orice mzrirne sau 8 jum3t8ti Dadant,
e potrivit pentru prisiclle dela 20-50 stupi. Diametrul65 cm. in5lt1rnea 95 cm.

Fig. 37. 0 recolt2 d e 50 kgr. de miere d e la o singurii colonie


Extractorul r a d i a l mic, c ~nstructieoriginal& extrage deodat5 pe ambele p5rti 24 rame
de magazin Dadant, firti a mai lntoarce fagurii ori a inversa directia invirtirei, deoarece ramele sunt agezate radial.' Extragerea mierei se face minunat d e bine $i cu o economie d e
timp de 6 ori mai mare declt in cazul de mai inaiote. S e mai poate1extrage 4 rame d e cuib
orice marime, d a c l i se aplicl sitele mobile. Fagurii in acest caz stau tangential $i trebue sti
fie intorvi la extractie. Acest tip de extractor este deci combinat,-radial ~i tangen\ial tot-

Fig. 38 Un fagur de magazin cu miere cZpHcita


odat5. Lsle rx~raclorulce1 rnai ~xpediliu/a Iucru, polrirrit pcntru prisiirih dela 30 sl~rpiin sus, bun
$i penlru apiculluro nomodi. Mgr~mez61X95,cm. ca $i a extractorului precedent.
E x t r a c t o r a l r a d i a l mare, fig. 36-1, pentru extragerea a 48 rame magazin' Dadent
sau 24 rame mari d e cuib Dadnnt. Ambele mirimi d e ram5 stau in pozitie radials la extractlo.
In caz'cg sunt rame cu adlncimea mai mare d e 30 cm, ele pot fi extrase tagential, ad8ugindu-se sitele mobile. Diametrul maginei este d e 95 cm, iar inhllimea, cu tot cu aogrenaj, 1 m.
E o construcfie extrem d e solid&, are in plus o franll, pentru o frknare inceatll $1 un aparltor

. .

rls abwenaj. Areastu rt~ctsi~td


IIC (IG'cE!
rniti rrlarc &hi/ 10 extrac/ir, urlii cu cw rrlui nlclrc ruprdr/ole $i economie de Irmp. E l e m n ~ uen!ru
f
inslaka~rr~emarl aprculc, blcepcind dclu 60 slupi,,l se
poate a p l ~ c agi dispozitivul pentru a f l fnvartit d e motor.
Nola. Duph extradare magmile s e spala gi s e phstreaza uscate.
Fig. 39. ZBcBtorul pentru depozilarea mierii extrase, e d ~ ntablH groash zincat3 $i acoperil& cu email special, p&streazH foarte bine oricfit tlmp mierea $i inlBturP orice alterare. E
prevazut cu roblnet .pentrri uwrinta dlstrlbutiei m i e r ~ ila vlnzare. Capacul d e lemn a r e $1
incuitori pentru lac8t. Strkc m i multe mirrimi, d e 320,800 gi 1500 kgr. miere.
40. R o b i n e t u l c u ' c l a p i , foarte solid. vlefuit, cu inchidere perfects. E necesar
ptotru crtractori $i ziciitor~.Se construc$te in 3 miirimi: d e 35, 48. 56 mrn, diametru.

#\.~

&

Diverse
. .
unelte apicole.

Fig. 42. Afumiitoral e unelta cea mai trebuitoare apicultorului pentru linivtirea tllbinelor cu unval d o u i d e fum, cand sunt iritate, iogiduiod ca operatiile s i fie ficute in lini~te.E
d e c a ~ a c i l a t emare $1 d e o mare soliditate. Pentru prbducerea fumului s e arde in el orice fel d e
combustibil : surcele, pae. fin, c l r p e , bureti, etc.
Pozitia verticalli e necesari menlinerii arderii Un
csrbune pus la fund face o bun&.aprindes-e. Ghiar a din spatele- foiului servegte - l a agalarea lui d e
marginea stupului, avaodu-1 astfel mereu la ipdeman%.
Frg. 41. M a s c a pentru aparat fata d e impunsiiturile alblnelor. din tul alb $i negru. Marginlle fac o
h u n i h c h i d e r e atbt la prilarie cbt $i la gbt, unde
$nrtrul este bine intins qi legat la nasturul pantalonnlui, a$a c3 albinele nu pot piitrunde inillntru.
Ea s e tine departe d e fatti, e u$or d e ridicat gi
tras indiriit, precum gi d e purtat i n buzunar. E
cel mai practic model.
Fig. 43. C u r s a d e t r l n t o r i . Prinderea trintorilor . s e face automat, trecgnd prin cele dous conuri, intr'o cimSiru\H aparte, unde rlmdn prizonieri. Albinele pot lucra la c l m p nestingerite. S e
aplici pe la ora 10 dim. la nrdini$ulstupului. Spre
s e a r i triintorii prin$i in c u r s l sunt aruncati intr'un
hutoi cu ap6, lnecati ~i apoi dati la pisiiri. S e mai
ppt prinde-gi reginilk dela roil primari. DacH s e
. bribde d e veste cand roiul voegte sH iasl, s e pune
. . Fig. 39
cugqa la urdinig, iar matca, la ievire, va fi prinsi
ca $i trhotorii, in acest !imp roiul zburind $i vrzdnd cH regina nu e cu el, s e reintoarce.
S t u p ~ l - m /este
t
lotre timp dat d e oparte ~i in locu-i se pune un stup pregitit pentru roi, pun2ndu.i la urdinig t i cugca c c regina prinsi Deschizbnd cirplcelul d e tablli a l c u r s e i , odati cu
reintoarcerea $i intrarea rolului in stup, ~i refiina e eliberati. Roii secundari nu pot fi .prin$i,
caci regine tnchircite s e pot strecura prin gratii.
Fig 44 C u g c a M i l l e r s e r v e ~ t ela introdocerea reginelor in coloniile orfane. Starea d e
orfelioaj este indizpensabili pentru reuvila introducerii. La coloniile care a u mitci falve (albinc
ouitoare) trebue mai intii indepirtate acestea
prin scuturarea intregii colon~i, la distanti d e
100-200 metri. in douH randuri consecutive,
pentru mai multi siquranti c2 regina fal$,i s'a
ril?icit $i numai apoi s e face introducerea reginei. Cugca la capatul din stlnga din f~gura (b)
a r e un canal lung cJ,e-.25 mm. care s e umple
cu up aluat f o a r ~ eW e , f&cm&dia.b praf fin d.e
zahsr cu putin& miere. A r e a s t i p a s t i e necesar5 hranii reginei. S e inchide caplcelul d e tabli,
(a) iar prin , celilalt capit este ,introusH regina
Fig.40
prinsil d e aripi, odatH cu 5-6 alhine. necesare
ingriiirei ei. Sipca d e lemn (c), face iachiderea cuqtii. Astfel pregHtitH s e introduce intre rame
a$a fel ca capicelul d e tablii s i poatii fi descliis cu un beti$or..Se lass trei zile cu cfipilcelul
inchis, in care timp regina capatil mirosul coloniei care s e obi$we$t
acest timp
s e deschide cipecelul $i albinele rozdnd pasta, deschid canalul pe u n m r e g i n a . Trei
zile incil dupS deschiderea .ciip3celului sH nu s e viziteze. deloc colonia, pentru a nu expune
r e t i a la moarte. Introducerile prin aceasta metdda sunt cele mai.sigure $i. reugesc sutH la sutii, '

Fig. 45. P e r i a pentru miturat albinele de pe faguri e din plir foarte moale paniru a
nu strivi albinele. 0 tr~oariitrecere a periei peste albine le face 58 sboare, frecarer trebne.
.evitatl.
Fig. 46. Rgzgtoarea s e r v e ~ t ela desprinderea magazinelor, separatoarelor, platformelor,
etc.. clnd ncestea sunt incleiate cu propolis. Mai serv e ~ t la
e rilzuirea ramelor
$i a platformelor d e resturile.de cearl.
T e a s c u l pentru extragerea
cerii
F i din
g *fagu47
rii reformati.
Acevtia s e pun
Fig. 41
in apti la .inmuiat, timp de
2 - 3 ziie, pentrc a evil complect substantele colorante gi pentru irnbibarea cu apg
a c5mB$ilor d e nirnfa, spre a nu absorbi
ceara iu timpul topi~ii.Apoi aceasta este
pus5 la. topit cu .an&-g&ql&, evillodksefierberea9.';X2&fd7;i~tirf e Xibp~t,
X?%%h@
Fig. 42
w
e imbibate cu a p i , a ciror rost
e ca in timpul pressrii s i formeze in masa presatg sanalicule pentru o u ~ o a r i iscurgere a cerei, afarli. Materialul topit s e toatnti in sa-cul teascului, care trebue s i fic mai intdi bine inclilzit cu apii clocotitZ. Sacul 'se rasfrsnge
c l t mai bine pentruca sii nu scape ho$!ina, apoi i s e aplicii capacul d e presare, $i cu totul
se introduce sub vurubul d e presare. S e ztrlnye treptat gurubul teascului~idin c . f l n d v
se toa-de!Gt-uri,
api
. c ~ t ; t i . - s p r ea irn~-~a
s w e a cent. s c o n t i n u i i
cu s w n g e r e a timp d e IS-20 minute, clod extractia
este com~lectii.S e obtine o
cearg d e foarte bun5 calitate c e nu se capsti prin
nici o alt5 metodi $i in acela$i timp un mare procent
d e cearti extras%. Ceara oblinutg este topitti din nou
cu apii d e ploae $i pusii
apoi la o racire inceati, pentru depozitarea drojdiei.
Fig. 48. Cerificatorul sol a r s e r v e ~ t enumai pentru
topirea resturilor d e faguri
a b sau putini bruni, cei
negri, datorili c5ma$elor d e
, nimfi, absorb
prea multii
cears, a$a & procentul de
,
Fig. 43
,,extractie este mic, iar re'-zidurile trebuesc topite la
foc pentru extragerea res.tului d e cearii. Fagurii fiind
pusi sub geamul dublu d e
sticli,
s e topesc
foarte re.
.
..
.pede la cildura solari, ce
poate ajunge la 105" in in. -*
Fig. 44
terior. Ceara topiti s e scurge iatr'un vas d e tab18 unde
s e sleieqte formgnd un sloi. Ceara astfel topiti se inilbeste gi este d e cea mai bun& calilate.
Cerlificatorul are un capac d e lemn c e apirii slicla cAnd nu este in functiune. El e un aperat

.,

!I

I
,

de mare trebuinlb intr'cl prisecg, cici datcriti lui, resturile d e ceara provenite dela manipularea stupilor a r putea f i distruse de caselnrte, d a c i ar fi depozitale prin magazii.

Materialul pentru cresterea


artificiali a reginelor.
Fig. 45

Fig. 46

Fig. 47

Fig. 48

cresterea artificialci a reainelor e aialra


de ~emeliea apiculfurei siiiema/ice, i i nici
un aa~cullor,dornic de un venit. nu trebue
S'O neglijeze; fiindch o reginir bunci esfe-chcia rnarilor recolle. Cu cat regina va f~ de mai bun6
calitate, mai ouiitoare, cu a t i t populatia stupului va fi m i mare in ajunul recoltei, $i in aceia$i masuri qi recolta msi bogati. Reginelor &
proasti calitate, ori c i t e ingrijiri li s'ar da, e l e
nu vor fi in stare s i ne dea maximum d e populetie, decgt' abia, d u p i trecerea recoltei, io
cel mai bun caz.
Deci atentia noastri trebue mereu atintitri
asupra cre~terii $i calititilor reginelor, d e care
a t l t de mult depiode rentabilitatea exploatirii
apicole.
Pentru a ajunge ski obtinern regine de bun2
calitate, trebue 3 recurgem la douri metode
pe care $tiiota biologics le recomandi : Metod a aelecfiunii $i a a m e l i o r i r i i .
Aplirlnd m e t o d a selectiunil, inseamoii sb
alegem colonia *re ne oferii cele rnai bune calitilti, in ce privevte prolilicitatea (capacitatea
d e ouare), produclia de miere. blindeta, rezis/enfa la boli, rezis/en!a la iernare, etc., $i dela aceasta colonie, s s facem apoi, culturile d e botci
artificiale, pe care le vom distribui pe urmii la
toate coloniil., pentru a inlocui astfel vechile
regine a ctirorcalititi sunt mai inferioare. '
In c u ~ l n d ,aproaoe toate coloniile &ac i , vor avea acela) caracter d e h b r B $
prolificitate, iar cele c e inca n u corespuhd ace?tor cerinte, trebuesc schimbate prin' aceiav metodic. Procedcind in lelul acesfa, an de an, Se ojunge .a se ob!ine familiile cele mai harnice ~i produelive, ale rasei locale. Aceasta e metoda cea
mai recomandabili, in deosebi pentru tara noast r i , intruclt r a s a n o a a t r i d e Carpalise bucirrci de calitiili, minunat de bum, nebfinuite incci de
crescii/orii noptri de albine. Dar dacg in unele
locuri, rasa noastrii pare cri a r lasa d e dorit,
cauzo e c i in acele pirti, s'a obivnuit sistemul
de a lisa reginele, ca in al 3-lea sau al 4-lea
an, c l n d sunt aproape cornplect istovite, s b $ i
creascki atunci succesoare, transmi[lndu-le acestora ca mo~tenire,caractere obosite, $terse, ce
s e accentuiaza apoi din succesiune in succesiune, pin6 la complecta decridere $i istovire a
acelei familii. In felul acesta aiung unele prisici
sa devie foarte putin productive. Caracterele
vitale in acest caz, s e degradeazki treptat, pe
c l n d in cazul selectiei se intlmplii contrarul.
P r i n m e t o d a a m e l i o r i r i i (imbunititirei),
s e cauti ca anumite calititi bune ale altor
rase straine, sg fie transmise rasei locale, prin
incruci$are. Din aceasti incrucivare vor rezulta
colonii cu caractere putin variate intre ele, $i
daca ncestora li s e vor aplica metoda selectiei
continue, s e poate ajunge,in cltiva ani, la obtinerea unor colonii cu caracterele dorite, manifes-

tate in cel mai mare grad. Aceasti metodi e mai grea, $i pentru aplicarea ei se cere ca ere+
citorul s i a i b l cuno~tintespeciale biologice,,pentru ca .sB ajungd la rezultate practice,.de oarece o serie intreagi d e factori. pot modifica rezultatele avteptate.
Metoda selectiunei e cea mai uqoara $i foarte nimeritii pedlru tara noastrii.
Colonia destinotj a do oucile penlru rtiiloorele culturi de rcgine, ua trebui sci iridcplrneoscd.
in afard de coliM/ile moi sus arcitale, si urmdloore/c condi/iuni : I I M a ~ c asd nu fie rnai hdtrunci
dc 2 ani actiuilule, penlru a nu tra~~snritc
urmo$ilor fnrle uitnlc scii:ule o r i slinse. 21 S a nu fie in
stadiui dc crestere a anci succcsoare, pentrrr cci aces1 fopt inrlici s i p apusu! ewrgiei uilde. 3 ) Coloaia sd nu fie roiloore, lrasmilcrco nceslrri coracler, e foartc dtiuncilor produclici de r n i e r ~ .4 ) Sci
fic c6t mmoi harrlicc, incepcind I ~ l c r uma; de dirnineofti $i sfGr$indu-1 scaro mai 16r:iu. 5) Regina su
inceomi ouorea cat rnai
de urcmp in primiiuorii $i
s'o sffir$easci c6l ,ma;
- ftinirl fonrnna, penlrrr a
nc d o o populolic l4ncirtr
$i c6t ma; numeroasd lo
iernarc. 6 ) Puctu/ sd f ~ e
i n primd"ord mai intins
-.-dpc6t pulerea dc ocoperirc
Fig. -19
' a olbinelor. 7 ) Colonia st;
sc apere binc conlru d ~ r ~ m u n i l o$ri Iroo!rlor, dor sri nu fie pridirtonr.~. 81 Viato olbinci sii fie cut
moi lungti. Controlul in acest caz se lace prin Inarcarea unul numir dc albine, ce vor f i ur-

mirite pin5 la disparitie.


Colonio dcslinotii c r e ~ i e r i iIrd.rriorilnr, p e r ~ l rfccundorco
~~
rc,<incloi., frebuc sci indcplinrascd uccka$i condililrni, su lic de o c c i o ~rosir, fcirri sd oibd o i,,rrrdirc ~opropiofridc sarce cu cnloniu nlensd penlru creslcrea recinelor, inliturrind nstfol urmcirilc ooerituc~leo / unci
~
degerrerriri prin consanpuinifale. Triotori1 din celelalte colonii vor trebui distruvi sau impedecati in zilele de fecundlri.

d e a e$i din slupi. Sau se va provoca e ~ i r e amiltcilor Si trintorilor alevi, d u p l ora 5 seara.
cdnd ceilalti trlotori sunt in stupii lor. In acest scop sz va impiedeca evirea ma1 de vrenie
Y

Fig. 50
cu aiutorul gratiei aplicats la u r d i n i ~ . Cu un sfert d e or2 inainte d e ora 5, s e ridicj braliile
$i s e vor hraai coloniile, cari atatate vor iacepe sborul tumultos, cind, ntit trintorii c i g~i
reginele, ispitite d e larmi ies la sborul d e imperechere.
Pentru o buna si frumnos6 cotrslruc/ic o celulclor r c a k , ' din core sii iusci CPIVmoi rnori ~i

Fig 51
frumoose rcgine sc cera ca, colonin
roosci populofie, sd existc o u ~ a a r d

Reginele crescute pe timp


depuae 2000-3000 o u i zilaic in plia sezon,

Fabricarea artlficiali a celalelor regale. Prin iomuierea de 5-6 ori a bastonagului


B.

19

,; ',.!,,!'
'

*.l:y<l

';',
:I.,\

'

.,

.i,

'.I

I
\

....

'I.!
4 ,

'

, .
:,,.:;i.:l

',

.i,,(.....,

:."<'.,: . , ..

,' ;.

:.
/ :

.,

'

',

;:?'-

,'l::

.
,,

. .

.,;\.;

:.;J
' :,

:::

1.

;I'
,(

. . ,. :

d@rAi~.52:(d),.ia,ssariitopiti, dup8.ce. mai intliu' a j o s t muiat bine 1';. n@,'..seobtia celule d e 8


mm. gronime gi 14 mm. .lungime. (e). Pentru gribirea aleirii cerii, s e face. inmu~ereadin cfind
iq.,+nd In a p l r c c p ~Celulele obbinute yc Iixeazi prin n ~ o a r 5apasare c a bestonul in butonii
cle,ilema,: (b] ceserllasc de suport. Rutonii, c e au forma unor tuburi d e cartuse, misoari 18
my..,brosime, iar: ura e .de 1 l X 11 mm. Acegti butoni se ageaztiin giurilq- gipcii din fig. 49,
c p J , r ~ , , w v e $ dt eq,. . uport,,
. ,
.
.
,,, t,,~laainte.de,or~ce.alte
operatii,. va trebui si aaem. la indamfine o b o . p . c u larvi ih ea,
ins3 neclpiicitti incl, al chrei bulionlarval sS'l distribuim En cantitiiti c i t b m5ghlie d e bold, .En fiecare din adeste noi colul&cu
'ajutorul capitului Illtit a l audrelei,din fig. 53..,B~lionulv a fi .a$erat pe fundul celulei. B ~ ~ l i o n u l ~ l ~ l a - a c e a:botc&
s t l l ajunge sii. fie
imphqit la 20 celule,
., .
Pentru ca s&avern la i n d e m i - n c m b mult&botci 'de acestea,
care sii ne dea bulionul necesar, worn .brfaniza.temporar c n 68 ,zile mai inainte, - 0 colonie~rnai~~codagii
car+ va clidi singurs
acente botci; Hriinind aceastg colonie, rezultatd va fi mai bun.
Dup5 aceasti operatie s e ia o ramii c a puiet t h l r cu vrPsta
d e 3 zile, dela colonia cea mai bang, aleasii d u p i cum am aratat, pentru selectiune gi cu andteaua din fig. 53 s e scoate incetigor cAte o larvii din celulele fagurelui $i se aseazi in celulele pregiitite, deasupra bulionului larval. D u p i putin exercitiu
operatia mcrge uvor. Temperatura aerului trebue sti fie peste 250,
iar umiditatea aerului destul d e mare pentru a nu s e usca lawele..
E bine ca aceastii operatie s l fie flcutii chiar la colonia aleasi
pentru inceperea crevterii acestor botci. Pentru acest motiv h a inte d e transferarea larvelor, Sipca sau bara d e suport cu butonii iu ea. se aqeazg in mijloc intre rarnele coloniei destinati
cregterii; $i rind pe rind se ridicg Gate un buton, in celula
ciiruia s e va aseza, inthiu bulionul larval $i apoi larva, gi pe urm5 e avezat la locul ei.
Colonia aleasti penlru c r e ~ t e r e aacestor,celule regale, trebue
s l aibs o populatie bine iogrimiiditi pe 5-6 rame. Matca acestei colonii va fi rldicatl impreunti cu toti fagurii cu puet, a v l n d
$i putinii albing, $i puse in alt stup, pentru a forma o n ~ u co&
lonie mic% (nudeu). .,Operatia s e face cu 1-2 zile mai inainte
de a i s e da botcile.%i s e alimeoteazg zilnic cu cbte 200 gr.
sirop d e zahilr. , In stupul d e creqere nu rSm%n decbt fagurii
.
desperatl d e orfelinaiul ei. si d e imcu miere si ~ o l e n Colonia
posibilltateh h e a-gi creqte o rkgioi, p r i m e ~ t e cu m a t i bucurie
i : '
Fig. 52
larvele date acum, dbndu-le imediat ingrijirea necesarH. CBI,, .,I;:
,dura coloniei -e va tine cat mai ridicatii, reduclnd : spatiul.'ctit
mai mult, cu ajutorul peretelui mobil. Siropul trebue sii fie apos.
- i n proportie d e 1 kgr. zahir la 2 kgr. apB pcntru a provoca o
atmosferg cat mai umedi, necesarl desvoltirii larvelor.
DupH 2 zile vom vedea cum aproape toate larvele a u primit
ingriiirea necesarl, albinele doici depozitlnd In jurul lor mari
cantit5ti d e bullon larval. La .aceastH d a t i vom gjsi celulele
strimtate la gurii. Ele trebuescdeacum zilnic, ugor lirgite, pin2
in a 7-a zi, cu un virf d e creion sau cu vbrlul bastona$ului de
ficut celule. Prin aceasth operatie celulele capit8 o mare alungire, $i totodati albinele depun uo mare strat d e hranii sublarvl. In felul acesta s e obtine maximum d e spatiu $i hranti pentru deavoltarea c i t mai bun5 a reginelor.
Dupa a 9-a zi celulele sunt ciipricite, datg ce trebue insemnata cu creionul pe dosul butonului. Fig. 49 gi 50, ne a r a t l acest stadiu. al celulelor.
De acum botcile cu bara d e suport sunt scoase $i mutate in
magazinui popillat al unei colonii foarte puternicl $i care sii fie
despirtit, cu un separator d e magazin, fig 12, d e camera d e cuib,
in care matca va rimlnea inchisi, clci d e va intilni botcile, I*
v a d i s t r u ~ e .In locul botcilor ridicate s e fac alte serii d e culturi.
Dupii5-6 z i l e dela clpiicire, deci inainte d e a 16-a zi ~ 2 n d
reginele ies, botcile trebuesc distribuife la coloniile la care voFig. 53
im a le schimba reginele, d a c i e cazul, sau la roii artiticiali deja
facuti d e o zi doui.
Ir! cazul intliu, sau s e ridicii regina veche, cu un fagur cu albine gi puet, pentru a forma unui mic roi artificial, sau e ucisl. Peste o zi d o u i tbnira regini va e$i, rimanlnd st2~ I n pe
i colonie. Aceasta e cea mai u ~ o a r metodl
i
d e schimbgre a reginelor, gi s e face citre

sllr$itul recoltei mari, clod colonia nu poate pierde nimic din strlnsuri. Pentru un u$vr $i
repede control a reginei e ~ i f e s, e va pune odatfi . cu prima botci, $i o alta celulfi cu lavra
micii d e 4-5 zile, nedp2citi. care vat fi distrusi d e &tre.regina ce .v&e$i inaintb. L&.oaatrlil
dacl o g&sim pe aceasta distrusi, putem fi siguri c& stupul a r e regini. ::,
(,14
111
Botcile dups c e au,.primit.o ingrijire d e 2-3 zile intstupul d e . i r e g t e , pot fi h t @ !
inainte d e cipBcire in magazinul d e recolti;avind s c p a r a t o r u ~ l ~ f t d d l
.
:$i camera d e cuib. Mai poate fi continuati eceastc cregtere giqti cygtr
speciale facute din gratie d e separator, avezatein camera d e e b ; - y p r i ~
mlvara). De asemenea I& orice stup,orfan ciiraia i ,<a scos pmtul necipYcit.
I
Pentru .ca botcile c e sunt aproape d e esit:,& nu..fir d i s t r u s w e .
d e c i t r e primaregini egit8, d a c i nu au fostl~distt1Mitkla timp, e bine
ca tindati dupZ clpicire s i le introducem in ~ptele'protectoare, nlrmite
Titoff, fig. 54. Ele sunt prevHzute la partea,:,de8jos,cu o gaurh lung&,
f i c u t l in dopul d e lemn, (c] $i care e urnp1titi.c~pasta foarte groasd
d e . z a h i r .gi mire, necesari $ila hrana reginei. A t e a s t i gaurs cu provizii este astupatl. in afar& cu un clpBcel d e -tabla. Aceste cugti TiI
toff-s e ageazg in 2 e n d u r i a c i t e 12-14 bucati in r%rid, in ramele
suport, fig. 55, $i astfel reginele pot agtepta,, in siguranti, data 'intrebuintsrii lor. Cuqtile pot servi $i la introducerea reginelor, fig, 56, ser. . #
vindu-ne d e ele la fel ca de cu$ca Miller, fig. 44.
In raz c i dorim s5 avem mai intiiu reginele fecundate, $i apoi'.s* le
introducem in colonii, pentru ca acestea d fie cat mai putin timp lipsite d e activitatea reginei, sau c l n d dorim sii ne facem un numiir oareFig. 54
care de regine d e rezervi, pentru eventualele lipsuri in prisacil ~ r i
pentru vinzare, atunci procedem in felul urmitor :
I
S e iau cAteva colonii c o d a ~ ela recoltri, dar destul d e desvoltate, gi pe iiecare o $mpgrtim, chiar in stupul respectiv, in c&le 4 prirti cu ajutorul unor pereti d e sit& mobilisaude
scioduricii sublire, dar in a$a fel ca S& nu poati comunica d e loc intre ele. Fiecrre despitrtit u r i va cuprinde cAte 2 ramecu puet, miere $albine, avind fiecare c l t e un urdinis c e rYspunde
la c l t e una din fetele laterale ale stupului. Se v a
introduce la fiecare c l t e 2 botci gat4 de evil, una
in cu$c8, alta liberi, din care ya e ~ ai doua zi' regina; 3 dle-va~-stW- a i i ( w . j n ur*.,
chjse cu sit& la urdiniq, apoi s e deschid urdlni*le
s;;& 'E~ ~ f e ; ' j i ; . ~ n n $-zia..&,w*i$a
~;iie
albinelr
si regina s i ias6 la sborul d e Imperechere. Dupk
fecundare regina poate fi luat6, inchisi in cusca
Fig. 55
Miller, fig. 44, $i introdusa acolo uode e "iaevoe.
de ea.
Din a doua botce, intre timp, a w i t gi cealaltii regins, care rtiminfind lnchisi in cugck ctiteva zile, capat& mirosul coloniei. La ridicarea primei matci fecundate s e va deschide cilpacelul d e eliberAre al cugtei, din care matca va esi $i va fi bine primitk d e a l bine, avind acela? miros. Odata cu aceasta operatie,
..
. introducem, o n o u i botcfi, cu cuaca Titoff, sau o reginii virginii, cu, cugca Miller, ca sa fie $i e a gata de
eliberat, c i n d cea dinaintea ei va fi.rldicatZi;$i a$a s e procedeazii cu toate nucleele, c& ne pot
!',
. .
da foarte multe regine fecundate.
Moloda cslc foarle rcrpidfi $i u~oaro',nu nec&r& material special romplicot +i coslisilor, infruccl la ~iu/eakG
p o a a i c e siup din prisoca in - & p ~ d c
caw sci facprn aceste opro/ic-, .
cdle
r ~ c I : Y pon~u-Fecun~i~~?e~~ne~or,
pot fi
pistrati apoi si pe iarnd. in camere calde la 9&111i
c. avlnd astfei la dispozi\ie oricind, regine,
91
viglrfnase, d e rezervs.
h
, <, . 1.111
Toate aceste nuclee grupe pot fi trhnsforrnate:ju+t
In colonii normale, d a c i li s e ridicg regiaele, ~ d & ~ ~
Fig. 56
Ie c l t e una. Apa cd accasifi-mctoda' e (11' o more slntplicilole, dar si dc o multiplir anloore.'?Am intrebuintat-o Inca din 1910, o b t ~ n i a d rezultale
rninunate, pe care nu le-am pulut obtine &$a d e lesne cu toate celelalte metode, pe cart I t ,
mai intrebuinteazfr unia $i azi, metode ce srlntplicticoase $i costisiloare.
:il

'

'

81

, ,

. .

.
,

I
,

'.,.*

,Ti
!

>

,,

!,,

.
a

"9

q\

"

,,

-, .. .i

,
"

.,I>

21,, ' ,
"p".

Pregitirea coloniilor de albine pentru marea recolti.

Metodele d e a determina o rapid5 desvoltare a cuibului.


,

Foatte pe scurt voi artita aceste metode, ce trebuesc aplicate tuturor Loloniilor, ciici
kint de o important5 nemasurat de mare, pentru c l pe ele se sprijina intreaga rentabilitate
it. ttnei priaaci.
Sunt foortc mdlle'prisdci, dcsful d~ rncirisoarc' si core, d e ~ agerate
i
in regiuni bune tnelifere,
dou un venil redus sou aproope de lor. Carrzu c cci cel cc conduce prisaca, fie din lipsd de timp,
negliienlci, sau nepriccpere. InsA coloniile su se desvolle in ooia soarld, g i rezul!otul e cd din 100
c.o[onii, 20 CPI mult dou recolle frumoose, alle 20 dau recoils mijlocii sou slohe, iar restul, nimic ~i
porle din, e k pier. In anii secelo~i dezaslr~rl in acesle priscici e gi moi more, morlalitatea fiind
i~pitimdnliiloare.
Sunt alti prisacari, cari desi depun mulG bunhvointa in couducere, t o t u ~ rezultatela
i
nu
sllnt prea fcricite, pentruci aplicG metode previte, necontrolate.
I n a i n t e de orice, t t e b u e de gtfut c l , n u m a i coloniile f o a t f e p o p u l a t e d a u rec o l t e l e c e l e m a t m a r l , deci Iualfi' a/enlia noastr@ trebue concenlratd i n oceasta direc!ie, de a
.aoca cnlonii fparlc populate in ajunul marelor recolte, gi de a Ic menline in oceosld slare. A ingriii
coIonii;care s s devie populate d ~ p i imarea recolta, inseamng a irosi munca $i timpul lira
folot. NII sunt ,putini apicultori, care recolteazi astfel d e rezultate, pentru toti aceqtia perioadele d e recolte abundente $i celr d e recolte exceptionale trec neobservate.
lngrijirile d e dat unei prisici sunt foarte simple, u p a r e , nu cer prea mult timp c l o d
avem la indeminti, pentru manipulare, un material bine conditionat, i n ~ ci o n d i t i u n e a de c i petenie c e s e pane e ca a c e l e ingrijiri sa s e f a c l l a timpul c e r u t Arncindrile sunt foarle
cl~irntjloare,resfrtingtindu.se lotdcauno asupra renlabili/ii!ii.
Metodele d e iogrijire trebuesc aplicale lulurt~r coloniilor, dar rnai ales celor slabe, care la
inceputul primaverii par sa nu aibh nici o valoare. Acestea din urma s e vor transforma, viizand cu ochii, in colonii foarle populate, capabile ca $i cele delainceputbune, sh ne dea cele
mai frumoase' recolte. In felrrl acesfa se cjunge ca 950,'~din colonii din inlreoga prisacci sii fie la
41 de dcsvollale in pragrtl recoltei.
Iatti cari sunt aceste metode :
I ) Coloniile ail a l b i r e g i n e l e t i n e r e si viguroase, b a n e ouiitoare, in vdrslii de cel
mult doi ani de aclii~ilole,penlru cii in aceastd perioada ele sunt cele mai rodnice. Reginele d e
a1 3-lea an, pot fi unsle bune, dar majorilatea lor ne kasH tocmai in mijlocul drumului.
'
Ele pot avea o depunere frumoasg de ou5 la inceputul primiiverii, dar cdnd ajung la
sihrgitul lui Aprilie, .actbitstea. lor slibegte. tot ma; mult, iar. popuhtia stupului nu creqte, ci
ahda s e mentine qi astfei recolta e slab5 sau pierdull Dar aceste mitci ne procur5 $i aite
neplilceri, fiind, foarte In$@% J a rpk...din clipa.,.c&nd inceped~~qul~tivitEi~.i_l_o~-$~
coloniile
care sunt cuprinse d e f r ~ g u r l eroirii sunt ca gi-pierdut6 pentru recolts. Se cere atuncl o munc5 .
.
destul d e mare ca s a 16 oprim dela roire $i timp mult de pierdut tocmai cand e mai pretios.
.A. conduce o prisaca care s e giiseate in aceasta situatie e cea mai mare povarg, iar apicultopdl nu va putea niciodats s5 ingriiecsca un numgr mare d e colonii.
Pentru acest motiv vom schimba reginele din 2 in 2 ani iar pentru usurintilvom schimba
numai la jumstate din numarul coloniilor' intr'un a n $i la cealalti jumatate in. al doilea an. Sii
nlr uil6m cA
2) Co
p e r m a n e n t & cel p u t i n 3-5 kar. provizii, penlru
c a cuibul sci se rlesvolte frimlos. Modul cum in& trebue sh fie a e ate aceste provizii are mare
importanti. In Mart c d n l temperatura scizuts poate dura sgp*dearlndul,
proviziiie trebuiesc s i s e gaseassii aproape d e cuib, la indimina ghemului, ce poate fi imobilfzat d e riicelile
prea mari c i t e odati. In Aprilie clnd timpul s e inc&lze$te, cuibul nu trebue s6 fie stlnjenit
in extinderea lui de depozite prea mari de miere, care in zadar ocupi un s p t i u destltl d e
mare $i bine inc8lzit. Aceste provizii. aproape in intregime trebuesc trecute aliituri d e cuib,
d u p i peretele reductor, $i numai putine s 5 rgrn&nS Iangii puet pentru nevoile lui imediate.
Cei doi faguri dela marginile puetului sun1 indeajuns. CBnd aceste provizii s'ar termina, albinele u$or s e aprovizioneaz5 dela fagurii d e dupg peretele reductor. .
Dacii colonia nu are provizii, trebue dat imediat, ori faguri cu miere piist:a(i din toamni,
sau sirop d e zahsr, fie turnat direct in fagur, dacii timpul e rece, sau s e d i cu hrinitorul dacii
timpul e mai cald.
Acesfe lucruri fdculc, nu sunl, suficienle penlru a grdbi desvolfarea cuibului, ,ci e n e v o e
de a c t i u n e a u n e i h r a n e stimuleute. Aceasta face ca colonia sii creadii cii natura e bogati
in nectar $i regina fiind abundent hrinitii, secretia d e ou8, fir5 voia ei, incepe,avlnd ca urmare o
depunere bogat& d e o u l $i o extindere rapid5 a cuibului (vedeti fig. 14-15- 16 $i explicatiile].
Hriinirea stimulentii s e incepe cu 50 -60 zile inainte d e marea recolt5. C i n d albinele nu pot
gasi nimk pe camp, cdntitatile zilnice trebuesc mirite putin, in caz c i incepe o recolt5 abund e n t i la pomii fructiferi, d e exemplu, se intrerupe Krinirea la coloniile puternice $i mijlocii,
dar s e continuii la cele slabe, DacS recolta adunatii e prea abundenta o vom trece aliituri d e
cuib, sau o vom extrage, ori pastra pentru mai t l r ~ i u .Pus& d u p i peretele reductor s e r v e ~ t e
ca hrani stimulentii, dar cu erect n a i incet. Siropul se face ip. proportie de 1 kgr. zahir la 2

.-

kgr. ap5. Apa mai rnultl s e r v e ~ t el a pregltirga hranei larvelor, scutind slbinele d e a o cira cle
afar5. Hrana..se di..zihic seara, dar s e poate da gi dirnineatd'mai ales daca e ( I usoar5 recolta,
atunci efectul e $i mai mare, activitatea albinelor fiind mull miiritl. Ins: urdini~ele vor trebui
mult micsurate, cu deosebire la coloniile orfane. SZi nu ungem cu sirop stupul pe dinalari sau
pe jos, pentru a nu stirni furti~agul.Tinlnd caldarea cu sirop sub capiitul IirAnitorului la turnarea cu clnita, s e inliituri aceasta.
3) Colopia trebue sii aibi c i t mai multi ciildurii. Pentru concentrarea cgldutii asupra cuibului, vom reduce numirul d e faguri din cuib la atltia c l t pot fi bine inveliti de colonie, dack se poate e mai bine ca aceasta sd se simlii putin strimtorat5 (fig. 57). Apoi vom
apropia fagurii unul d e :al-

(.

Procediind in felul a- f'


cesta, am redus spatiul
;I.
cuibului la. *inimu-&
,,
Y- sibil gi a d :n&i~-?ltt
m;t;.:
ximum suhrafata utilipt i pentru cui b, oblinlind
Fig. 57
$i cildura cea ma1 mare.
Pentru paslrarea acehtei
calduri, stupii trebuesc sd lie cu perelii dublafiIvedeti pag, 3 ~i 4 descrierea camerei de cuib),
ii~cheelurilcperfccle, iar plalonul $i perna groasci s i Iormeze un inveliv foarte celduros $i sii impedice orice curent d e aer sau pierdere de c%lduri. Perclele reduclor care IirnitePzi spatiul ocupat d e colonie, d e restul camerei cuibului, trebue sk lac5 o bun5 inchidere, pentru ca s i nu
piardri cildura pe d e lzturi ori pe deasupra (vedeti descrierea lui la pag. 5). Adtincirnea lui eii
fie c i t a ramelor pentru a inlesni trecerea albinelor p e subt el la proviziile avezate dupiel.
Urdinigul (intrarea) trebue redui la 2-5 cm. lungime cel mult d u p i mirimea colnniei,
. - qi numai clnd vine o micri recolt5 $i circulatia pare impiedecaki, va fi putin rnirit $i apoi restrans cind aceasta inceteazi. P e misurs ce colonia se'desvolti gi timpul, s e i n c d z e ~ t e.se
, impune treptat $i mirirea lui.
Implinind toale ocesle condifiurli. arrilate oci, oom plrka vedca, dirpii 2 - 3 sdpldmcini, fagarii
cuibului plini cu puel, aproupe din cerceoicd in cerceuicci. Cand toti acevti pueti vor i e ~ ipopuldtia
,
devine prea nunieroanl pentru spatiul la care e limitati, revsrslnd peste peretele mobil ~i
u!unci SP simle neooia de a lcirgi acest spatiu. Acum e nevoe d e a adluga o ramii sau doui cel
mult, audnd fagurii conlpkct zidifi, fig. 27, cu celule numai de luct5toare, d e claloare neagrl $i nu albii,
fiindca acestia nu plstreazi acum o hung cHldura puetului. Ei vor fi puvi de data aceasta de
o psrte $i de alta, dupii ultimele rame cu puet $i nu in centrul cuibului, pentru ca vremea
rlcoroasi sau rece poste stlnjeni desvoltarea puetului existent. Curlnd matca va umple $i
ace$ti faguri cu 01.15.
Acum agtepthnd iar un Limp oarecare, ~ 2 n dalte generatii vor e$i, situatia s e va prezenta la fel ca mai inainte, populatia prea ingrimsditi, va cere din nor1 a l t i largire a spatiului. De data aceasta timpul f ~ ~ nmai
d cald, la coloniile mai p u t ~ r n i c e$i mijlocii putem pune
fagurii d e adiugat, cbte unul direct in miilocul cuibului. Ei vor fi indati umpluti cu oui, $i
proredfind ~i rnai deparle irz felul ucesfa, vom griibi la maximum posibil desvoltarea csibului. In curlod inlreaga camerl a cuibului este ocupati d e puet, pe o intindere maximA da
Y i-ame, restul d e 2 rame fiind ocupate de provizii. De aclrril colonia deuine din :i in ri supra
pop~~latd~i cnpahil@ sd ne dea recolteh cek ma; mar;, cori i r ~currind rrar sasl.
Daci coloniile s'au desvoltat cu mult Inaiotea recoltei, profitsm d e ocazie, pentru a Ikce
roi artificiali, spre a complecta lipsurile din prisaci, sau pentru vanzare. Aceste rnetode nu
pot fi aplicate decbt d e cgtre apicultorii, care sunt c i t d e putin obi~nuiticu manuirea albinelor,
ncepitorii nu trebue si le incerce, pentru a nu face gre$e:i.

',

fernarea coloniilor de albine


In putine cuvinte voi lamuri gi chestiunea iernirii.
pentru ca cel ce izbutegte sil-$i faca coloniile foarte
populate pentru a-i da o frumoas5 recoltil, trebue s%
rnai $tie s a pestreze acele colonii bogat populate, dela
an la an, printr'o iernare sigurh gi in bune conditiuni,
devenind astIel cu totul slipan pe aceste cunogtinte
cnre sunt elementele d e temelie ale apiculturei.
A ienla o colonic inscamnu o o prrne in condi/irlc cele
tnai bune de existenld, spre a inoingc cu uvurinfir greu/ci/i/e iernii gi o fi apoi in stare sir ne asigurc de o 'bogaiatci recoltii viitoore. U iernare f i c u t i in rele conditiuni
poate ucide in intregime sau o parte din populat~e,$i
cu astfel d e colonii s l s b ~ t esau lips%, nu ne mai putern aqtepta la recolts.
Mijloacele d e lupt5 ale ilbinelor contra frigului
sunt : 1) Alimenlarea eu miere, care produce cildura
trebuitoare vietii ; 2) .Slrhgerea rolonici in form6 dc
fillem (sferg) pentru cB acesta avllnd suprafata cee mai
mica in raport cu volumul psstreazi mai bine GI.dura produs&.gi cu atat mai bine cu c&t gliemule mai
mare. Cdnd in stup in afara ghzmului ternperaturacoboar5 la 12O C. colonia incepe a forma ghemul, la h"
C. ghemul este strbns, la 4'' C este foarte strbnn. 3)
Sub qo C, albinele recurg la uvoare mifcciri pcntru a
produce cdldura necesard.
Pregitirea coloniilor pentru iernare trebue inceputk
pe la 10 August pentru a avea timpul necesar d e a
indeplini toate condiliile unei bune ierniri.
0 buni i e r n a r e rere 6 condilii: I ) 0 popula/ie indeajutrs dg nrrmeroasci, kiniirci ~i cu o rein6 tiincirci ; 2 )
Prooizii suficientc de bunci calitate ,vi a$eiate la fndcimiino ghemului ; 3) Sfupi cu perclii grosi ; 4 ) Aeri,vire indcstulitoare ; 5) Lini~le: 6 ) Suprouegherea apiculforului.
1) Populafia m a r e ugor produce csldura trebuitoare,
$i pastrind-o mai ugor, va consuma rnai putinri hrani..
Yopulalia mica greu igi mentine cildura, consumlnd
foarte mult pentru piistrarea ei. Cel rnai mic ghem d e
albine c e poate ierna, m l s u r i 15 cm. in diametru,.
aviind 1500 albine. Un ghem d e 5000 d e albine poateierna mai bine, iar unul dela 20 mii (2 kgr.) in sus,
iemeazi cel rnai bine. Populatia trebue s i fie cdt mai
tinriri, daca e bitrang yiere in numar mare iarna, r&manand colonia slab& in primsvarli. $i reginele sH fietinere cGci scutesc coloniile d e orlelinaj in timpul iernii, acesta produclnd nelinivte, consum mare d e miere.
$i o iernare anevoioasi. Pentru formarea unei populatii mari $i tinere s e va hrini stimulent coloniile. indeosebi cele miilocii $i slabe inceplnd dela 10 August, d e vizut. Metodele dc desvoltare rapid6 a crrihului
pag. 22.
2) Provizii saficiente. a). Cantitatea d e miere consumati d e o bun5 colonie, normal dela 1 Octombrie-15
Februarie e d e 600 gr. lunar. deci in total 3 kgr., in
conditiuni b l ~ n ed e iernare, in conditii rnai rele poate
fi d e 5 kgr. Dela 15 Febr., consumul .cre$te odati4
cu inceputul cresterei puetului $i in aceiagi m i s u r i cu
extinderea lui.
In Februar inceputul ougrii poate fi d e 500 ou5
pe zi, numiir c e c r e ~ t e treptat ajunglnd la 2500 pe
zi in Aprilie-Mai. In total fiind cresculi in aceasta
perioadi cam 100.000 ptreti, care necesita f~ecare0.4
gr. d e nectar pentru cregtere, deci ne trebue 40 kgr.
de nectar sau 13 kgr. d e miere. AdaugLnd la aceste
13 kgr. gi cele 5 kgr. ce pot fi consumale pdna la
15 Febr., vedem cB cantitatea de 18 kgr. e necesar5
unei bune colonii pentru punerea la iernat. Aceastii
cantitate acoperi nevoile coloniei ping la viitoarea

24

Fig. 59

..
Fig. 60

. .
.. .
.
.- - - , . . . ".. 1
recolt& fficlnd fa@ $i secetelor ce apar uneori in. primivar5.
b) Can/i/aka de provizii trebue sd fie proporlionald cu mdrihea coloniei, deoarece nu
toate coloniile sunt debpotrivri d e desvoltate.
In acest.scop vom reduce. numiirul fagurilor la atilt ciit ,pot fi bine i ~ b r i j c o l ide alb!n~,
dup5 cum aratil fig. 57 iar acei faguri trehue sri aibri, socotit unul-. cu . altul, chte , o
jumgtate din suprafap ocupatii cu miere cgpHcit5, cu o mica cantitate in plus dacg se
poate. Fagurii d e la margini pot fi aproape
plini in intregime, in schimb cei din miilocul cuibului pot fi mai deqerti, in felul acesta rrimine .in mijloc ei spatiul sferic cu celule goale necesar p e n l a o buns grupare a
ghemului d e albine, in-vederea unei bune
ierniri. fig. 58 ne arata nceasta ordine cantitativri a proviziilor la o colonie r e d u d la
7 rame, iar fig, 59 r e p r e i n t a o sectinne;deacurmezi$ul prin cei 7 faguri. infitigind a ceasta bun5 ordine cantltativ; care pone proviziile clt mai la inditmba ghemdni. Porriunile neumbrite ale fagurilor, 6 e aratR spatiul cu celule goale in care, s e grupeae6 ghemu1 d e albine reprezentat prin cercul neeru
d e jos Cercul punctat aratti locul undb ajunge ghemul in Martie, d u p i c e a consumat treptat proviziile.
Doc: prouiziile nu sunt hine pus@ lo [ndiirncina ghemuliii. fig. 60 si mai ales dacL colonia e mics dupa cum arata ,cercul negru.
la iernarea afarl aceastH colonie moare indatH ce isprilve~tehrana din fagurii pe jcare
st&, neputlndu-se mivca din cauza frigului.
' d t r e fagurii 5-1. Spaliill prea mare , fatl
d e m5rimea ghemului jirlbevte consumarea
.proviziiIor $i aproprierea sflrgltului. !ji @entru iernatul infiuntru aceasti ordine poate f i
uneori periculoasii coloniei.
Daci se iernerrzs tolonii rnijlocii pe feguri
in intregime c u miere ciipicia sau avind din
a c e ~ t i ain centrui ghernului fig. 61 insearnni a
expune colonia la rnoarte tolall sau partiafii
dacli iernarea se face afarg, c i c ~fagurul No.
8 fiind prea plin in rnijiocul ghemului va
desparte ghemul in 2 grupe, din care, ghemu1 mic puncht este expus la peire mai totdeauna, d a d gerul este mare $i de lung&
duratg. Nurnarul fagurilor fiind 10, spatiul e
prea mare fat; d e marimea ghemului, colonia ierneaza rau consumdnd mult. Pentru iernarea in interior la temperatur5 de 5-8 10
C. aceastg ordine nu e pericuload.
.C a l i ~ a t ~prouiziilor
a
/rebuo sa fir ctj/ moi bunu
gi fh intregime , cdpdcitd. d c i fiind nedpacite
devid apoase ~i sunt invadate de mucegriuri
$i midrobi. foarte dgunitori albinelor. dindu-le diaree $i alte boli. Proviziile, 58 nu
contin3 sirnpuri d e fructe, d e struguri, ckci
ferrnentii acestora provoacai moartea albinelor.
Aceste provizii trebuesc indepgrtate gi inlocuite cu provizii bune.
) Complcrfarea prouiziilor lipsi la o C O ~ O e s e face dfindu-i faguri cu mlere, care
s e gisesc d e prisos Is alle colonii. iar in
lipsa lor s e va.lir&ni.colonia cu sirop dc
..&kgr sau miere, 'date in cantithti cam de,
kgr, zilnic. Aceasla hrinire trebue f6cutk

'2

Fig. 61

25

.,>

intre 1 5 30 August, pentru ca albioele 98 poatH c5pZci complect aceste provizii. Mai lerziu czpzcitea s e Iace mai greu, tamioand parte nec5plclt5, daca t~mpulse mentine rece.
Daca hranirea s e face prea tArziu $1 albinele refuzs sl ridice siropul din hrinitor, din
cauza rPcelii, atunci siropul gros yi chldut, bine invert~t,va f i turnatin Iaguri $i apoi pus IgngA
ghemul d e slbine, pBziod ordinen cantltativa de la fig. 59.-'
Acevt sirop se face din 2 kc. zahsr si 1 kc. aaii: la ferbere i s e adaugri pentru a nu
st ~
Z t G k do ilamre.
~ $i 'It gr. acid ra~ibi~ic;
c i n d s'a xnai r6cit putii. pentru a iapedeca feb
rcu stropulu~gi diareea albinelor.
d) f'olerrlll nu trebue
l~pseascidela nici o colonie, pentru c i 2r;i el nu a i n c e z

.
dura, economisind

Lz:,,,

c a t rnai Prosi
a imoedeca chi rnai mult ~ e r d e r e ade c d . oentru
.
astfel cat moi mult cu putinti4 proviziiie, Pentru aceste mbtive stupii tre.hue sB fie contruiti c u perctii dublati fig. 5, 6, gi descrigi la pag. 3. Deasupra ramelor, ,pe
care sta grupata colonia, trebue push o
dar mult mai bun ca
curentii, deci pierdeacestea este plafonul, fig. 62, d e s c r i la
rea da ciildure. Pesle olafon s e aseazi o oernil cu rama lat5 d e 9-10 cm. umpluta cu plea$i mai bine c 5 l
ale miirugfl $i clilduroasa inlesncgte scurgeretl vaporilor fir; a
retine umezeala, din cauz5 oii siliciul din pai i-l
face s i absoarbl mai putinli umezeali.
4) A e r i s i r e a trebue potrivitii in aga fel, ca s5
primeneasci aerul din stup, gi s i indeprirteze
hioxidul d e d r b u n e $i vaporii d e a p l produvi
d e respiratia albinelor. 0 ventilalie prea mare,
riceqte colonia, iar una nelndestulitoare o va
nelinigti prin lipsa de oxigen gi va lace ca aerul sii fie saturat de vapori, caridlnd d e peretii reci ai stupului s e vor condensa $i picaturi
d e a p i s e vor scurge d e pe peretii $i fagurii
mai departati de ghem; fiind mai reci. Mucegaiul nu va inllrzia s i aparii peste tot in jurul
ghemului d e albine, infectlnd proviziile gi punand in pericol viata coloniei. Pentru aceste nevoi trebue ca urdioigul sri nu f i e deschis declt
dela 5-10 c e - m F i i 6 i a coloniei, avhnd
. .. . .
ins1 imea d e T
! mm. cel mult. lnaltimea de 9
mm! mai lmpiedicii gi intrarea goarecilor in timpul toamnei $i iernii. Jar pentru inlesnirea scurFig. 62
gerei vaporilor din respiratie s e vor lasa cope[PIP dirrdGrci1 a ramelor neacopstife compkct c u
muvanlaua SLIU cu plalonul, fig. 62 caluia i s e trage sclndorica dindirilt, rimhntlnd odeschidere
d e 1-3 crn, prin care vaporii s i s e strecoare alarii intr'un curent foarte slab ce va trece
prin porozitatea pernei. Pe-yna va trebui sii inchidri b i n q v @ K
f v p o r ~ l i ln a u i , nama1 prln east2 parte a stupului pot
iesi afari.
Daci mugamaua sau orice alt iovelig va impiedeca scurgerea inceatH a
vaporilor, prin acest Ioc, apa in $1roae va curge din stup ~i mucegaiul
va ioflori Fig. 63 ne va a r l t a lrirnurit
cum s e face o ventilatie bun2 a unei
colonii in timpul iernii, (A) e cercul
c e infritigeazri ghemul d e albine, (1,1),
nunt curenfii grei de bioxid de d r bune, (gaz r i u ) produs din respiratia
albinelor, avlnd greutztea specificri
1.529 deci odatii gi jumatate mai mare
c a a aerului, ei curg spre platform6
a e pe care apoi aluneci afar& (3).
Curentul d e g e r proaspat (21 fiind mai
ugor av%nd greutatea specific5 1.000,
intrii pe urdi* alunecand peste cuFig. 63
rentul d e bioxid, s e urcfi in sus peatru a complecta vidul (golul) lisat in urtp& prin ciderea bioxidului. Vaporii de apri (4) produs al respiratiei, cu greutatea specifich 0.623, fiind deci foarte uqori fat& d e aer s e urca in
.

-sus, in directia srigetilor, drci neputind e$i pe urdiniv, ei ~ r e b u elisati sri se scurgi incet pe
deasupra ramelor, prin perni (5) pentru a nu se condensa $i uila interiorul stupului clnd aerul devine shfurat de umiditate.
Mugamnua sau plafonul (6) nu acopere ramele peste. tot, ci lasi Zndlirit locul liber
pentru strecurarea vaporilor afar& din,stup
5) .Lini$tea de&virgitG e n ~ c ~ s a rZgomotul,
a.
zguduirile din timp in timp, tulburs colonia,
iar o parte d i n ~ l b i n es e deaprind d ~ nghem 91 cuprinse de frig, mor.
Nelinivtea rnai poate fi cauzath de soareci, sau orfelinaj, ori lips5 de ventilltie. Neiln i ~ t e aproduce un consum mai mare d e provizii. $i 'nelinivtea des repetati, duce la ispriivirea inainte d e vreme a proviziilor, $i la ivirea d~areei,clod proviziile au lost d e p:oastii calitate $i necipicite. Totuvi zgomotele aproape neintrerupte, l i r l zguduiri. nu dhuneaza coloniilor, fiindci s e obi~nuescrepede cu ele.
6) S u p r a v e p h e r e a apicultorului, nu trebue d lipseasca in tot timpul iernirii. La fiecare 2-3 sdpt8mdni se va curlti cu o sitrmg urdini~elede cadavre, care pot cu timpul sli-1 nstupe $i sh inlduve coloniile. Va controls cauzele care produc fntlmpl5tor nel~nlqea u
t e colonii. clutlnd a indrepta r8ul. Va veghea asupra coloniilor cu hran
l k e c t a acarn, daci nu a avul timpul sii Ie-o fi dat la v r e a e din toamnl.

*-

lernarea afar3 a coloniilor

IDi rezultate foarte bune, mai ales atunci '2nd in iimpul iernii apar zile cu soare $i cRlduroase
c u 10-130 La umbri gi albinele pot face un shor doue d e curhtire, adic5 d e golire a inttstia e l o r d e rezidurile nutritiei. l n s i sunt rari anii acevtia cu zile cilduroase. abia 2--3 in o perioadii de I I ani $i pe cari nu-i ptim clnd apar. De aceia acest mod d e iernare e bine d e
.aplicaf rnai mult atunci chnd nu avem un local inchis pentru iernare, sau suntem impiedecali
d e alte nevoi. l n s i consumul d e provizii este mai mare, pentrucii gerul $i vlnturile abaorb .'
mult5 ciilduri coloniilor. Acest consum c8te-odatH poate fi cu 5-8 kg., In mediu, rnai mare
d e d t la coloniile iernate iniiuntru.
In afar% d e complectarea proviziilor si formarea populatiilor mari, care trebuesc iilcute
in August $i Septembrie, celelalte opera@ pentru punerea la erna at, .pot fi fitcute phn6 In 15
Octombrie.
. .
Pentru o bun4 iernare in, plin aer, in afar% d e conditiile generate argtate rnai s u q se
rnai cer urmHt3arele :
1) Sd fie Iijsoie afar6 numai coloniile ioarie popurofe $i bine aproviziotmle.
Coloniile cele rnai mici g e pot ieroa afar5 sunt cele c e ocupiI bine 4 rame. chiar -8i acestea in iernile-cu geruri mari;.de lung5 durati; sunt puse la grea lncercare, Pentru a putea
ierna afar5 in bune $i sigure conditiuni, aceste slabe coloni, e bine d e a le uni chte 2-3
pentru a forma o singura colonie putrrnic8, sau le facem sil ierneze chte 2-3 la un loc, fntr'un siogur stup, separate intre ele complect prin pereti despitrtitori d e sit& d e sdrmt4 s a u
lemn. In acest fel igi mentin cu mult mai uvor ciildura, iar in prim&var%,d n d tncep a se deavolta, sunt din nou puse separat fiecare in chte un stup.
2) N u m i n l f a g a r i l o r t r e b u e n e a p i r a t r~dutscZ+&t rdt pol fi bhe ocoperi,i de dbint,
&v,
fig. 57, pentru a rnlcsura spatiul, con%~iir'iiti~~+~ldu"ia
$i economisidcl proviziile, care a r putea
f i irosite cu incalzirea unui s .~ a. t i u~ r e amare.
r
i ilrziu in O ~ t o r n b ~ ~ e - ~ ~ c p Jdin
B n dmijlocul cuibului ramJe in
Reducere9
plus $i c x n c i ~ 1 ? 7 _ & a & & e ~ G i : C ~ ~ t e ~ i i i P u e I " G ~ A s fi ef remr i i i - p ~ u ~ tcoh
lonie-nti v a ocrrpa m%il mu % 8 faguri; iir cele mijlocii 5-6 faguri. Dupii ultimul fadur u
m a a z i peretela reductor lig. 62 prevdzut cu postav pe margine, el trebue-SH Sac& o b u a i 70chidere cu peretii stupului, impiedeclnd clldura coloniei d e a s e pierde in restul stupului
Spatiul go1 riimas d u p i peretele desp$r[it?Jr,, va,fi, umplut cu iiirnale, ctlrpe, aau pae, pentru
- . ,.
.
. , ... ,. ..-,. *,.. , ., w;,
..
o- rnai b t ~ s ?rG -i-e " R R R c % l a '~~~ r i i _' -"
3) l n t r e p e r n i i gi p o d n l c a p s c a l a i dela s t u p , t r e b u e a& r h h l l . un apntiu l i b e r de
. c e l p u t i n 3-4 cm., pentru circularea vapor~lordela respiratie gi evirea lor afari prin burile
din podul capaculni. In nici un caz podul s i nu s e razime pe perng, ciIci atunci aceasta se
\.a umezi gi chiar va ingheta, pricinuind o mare ricire a coloniei, mucegiiren iagurilor gi un
procent d e mortalitate.
4) U d d g t r l - v a aveaa.sczindurici aplecat rezemathin fata lui;.spm- a impi&deca raxele
soarelui $i curentii d e aer d e a pitrunde iniluntru.
5) Locul de i e r a a r e va li acela9 din timpul verii. Zilpada cu cat vs fi m'ai mare fn jurul
stupilor, cu a t l t le va tine rnai cald. Chiar acoperiii d e ziipadii ei nu sunt intidugiti, iiind QL
aerul circul% ugor prin porozitatea zepezii, fig. 8. 1)ar putlnd veni un ugor desphet gi apoi
u n tnghet care a r opri circulatia aerului, e mai bine do a despresura urdlnigele pentru a avea o
ventilatie normalii. Pris a sii fie bine indosits in partea nordic8, cu garduri lnalte gi plantatii,
cari s i dRmoleascG i u t z a vlnturilor.
,.
In zilele caldur@ase gi insorite. albinele Iiclnd sbor d e curitire qi d a d zipada e mare
,~
.multe din ele
pierd, c a d s e aseazi pentru odihns pe zgpadri, Data nu este zapad& acesto
,
f
:
.pierderi nu s e intimpls.
. .

.-

..a

&..

~-~

"

. ....

lernarea coloniilor intr'un local inchis

.
.

~ c i a b l ooduce o more econornie de prooi:ii, fa16 dc iernorco oford. Si cu chl mijloacele n w sire sunt
moi reslrunse ~i nilrn6rul coloni~lormoi more, cu afcii se irnpun~moi mu11sisternu1 de iernore innciuntru,
Ijoru lu fieare coloni? putem cconomisi 5-20 kg. de rniere, atunci ,lo 100 de siupr ierrrofi ofor?,
orrr P i ~ r d eo morc sum8 de bani, pe care va lrebui s'o cooten en^ incdodaii din buzcnar, peniru c o n l ~
plrctnrra ocelor prouizii pierduk. ce sunt of& dc necesore in pr-irndvarii Irr crc$krco puelr~lrri.
lernarea,inAuntru. mai e necesarH $i coloniilor mici. Localurile de iernare pot fi pivnitele (temn~cele)nau orice camera inchisi d e deasupra solului.
Pentru o hung iernare in local iochis se cer in plus $i urmiitoarele conditiuni :
1) 0 iernperufurci corrslor~t6o locolului inlre 6-8 gr,. C. : 2) 0 r~miditatcpotriuilci a uerurului din local ; 3 ) $i o ventilo/ie polriuilu a clcrultri.
1) T e m p e r a t u t a c o n s t a n t i fntrc 6-8' C. c re0 rnai polrivild fiindcri al'bina atunci st& i~
complectfi nemi~caresi consum& cele mai putine provizii. Daca temperatura coboarft, crevte con.
xunu\ de hank, dac& se wc&; peste \Qo C.,iacepe cregtereamu[t& a puetului, iar albinele nelinigtite vor consuma mai mult vi o parte din ele evind din stup se ritBcesc vi mor. In acest.
caz prin deschiderea uvei se poate regula temperalurn. Daca $i afar% e cald se va lasa noptile u ~ i l edeschise. cari vor ricori localul, iar ziua le vom inchide. Temperatura localului s e urca
$i pe misura ce sunt mai multi stupi iniiuntru, mai alesin spre primiivarl. In pivnite (temnice)
temperatura d e 6-SO,.
dela sine Se mentine constanti, insi in camerele
de deasupra solului dac&
e a scade sub
se va
face putinfoc i n s o b l s ~ q
a me6tiae-&l&ra' nece,

21 U m i d i t a t e a a e r u l u i d i n l o c a l t r e b u e a&
f i e potrivitii, un aee
prea uscat produce alb~nelormare sete, nelinivte. $i constipatie, fiind
ca lmierea c i p l c i t i are
pu+ini ap8, iar usdciumea aerului absoarbe
din corpul albinei mai
mull& apii d e cht primegte din mere. Din contra clod aerul e prea u-.
med $i proviziile neciFig. 64
plcite, atunci umiditatea
mpiedicii transpiralia albinei, .iar surplusul de apti, venit in organism din mierea apoasi, neutlndu-se evapora, s e ingrfimiidegte in intestine, balonlndu-le, pi-%duclnd diferite boli, intre
rare a gi diareea. . Atunci aerul din stup. s e infecteazi cu sporii diferitor mucegaiuri care infloresc pe .murdiiriile impragtiate in stup, care mucegai gribevte inbolnhvirea, c e duce la moartea partials ori total& a coloniei.
In acest caz de mare umiditate, d a c l proviziile sunt cgpritite, neajunsurile arltate nu.
mai a u loc. In aer uscat proviziile parte necipiicite, nu vor f i a$a apoase $i vor aduce astfel
aibinelor apa necesarii scutindu-le d e constipatie.
3) Ventilatia s a u p r i m e n i r e a a e r u l u i din l o c a l este d e mare nevoe pentru a indepirtabioxidul de carbon $i vaoorii proveni~idin respiratie. Mai ales in pivnije broxidul stratificlndu-se
de.
din cuz.g..gre@ilii lui mari, poate nelinivti coloniile. Pentr~%=st~<~~\ioe~~dT'6~?yta~e
~ Z i d u r i isa coboaie.de. *-far& prin plafonul pivnitei plnii la solul ei, ca d e aci s l sugh.bioxidul care s'ar stratifica. lar pentru alimentarea cu aer proaspit s e va construi un alt ,e$nalcu
deschideraa mai sus d e sol. Circulatia aerului va ti regulatii cu n i ~ t eclape sau oblonrt$e. Lips a ventilatiei va contribui la sporirea mucegaiului, cu toate urmirile rele.
In camerile de deasupra solului, ventilatia e cea mai bun& cici bioxidul de clrbune
va luneca afar& pe jos pe la cripriturile ueilor, iar aerul proasprit tot pe acolo va intra inriuntru. Un local ideal pentru iernare care are d e la sine o cildur& constant3 $i o ventilatie
foarte bun& $i sigurti, e o hruhi s i p a t i ibtr'un ma1 d e deal, al c i r e i sol s& fie l z a c e l a ~nivel
cu terenul d e afar&,..intrarea.fiind'ac$la fel c a intr'o camerti d e d e a m p a solului. Intr'o astfel
de pivnith, ugor s e scurge singur afar& bioxidul d e etirbune $i t o t age d e bine se improspa
teazd aerul, temperatura r3miolnd constantti.
Punerea inciuntru a slr~pilorse face tlrziu toamna, chnd nu ma; pare s i vin6 zile frnmoase

$-

. pentru sborul albinelor, $i u

u gi iaghetul se mentine. Pe ger mare sii nu se faca opera\is. liindcii va f i o mortalitntod~~r&i~fik~~albi'nZIk'SG--prirsesc


ghemul, d a c i au fost blburhte. Coloniile d e k d r e b u e s c dale iniuntru inninte d e venireaderglui. Trensportul se face lie
pe brate. d a c i distanta e mici, sau pe targi: S&se inlriture ori ce zguduiri ori ciodniri. La
transport directia fagtrrilor din s!up s i i ' e l cu directia rnersului pentru a nu se clatina
fagurii $i a tulbura albinele. Capacile stupilor se dau deoparte $i ridicbnd perna, vom deschide acum sclodurica de la plafon pentru scurgerea vaporilor, d u p i care vom avcza bine perna
la loc.
In localal de iernare stupii sunt avezali pe 2-3 giruri, avind c i t e 2-3 rlnduri suprapuse, dupi cum ingidue forma localului $i nurntirul stupilor. Primul rand s e aveazii pe ni$te
grinzi penfru a nu sta direcfpe sol, intpivniteleputin umede. Stupii slabi gi cei ce au nevoe de
supraveghere sH fie a ~ e z a t i deqsup~a,stivei, c l t mai la indeming. Pe acestia ii recunoa~tem
dupl carnetul de control al stirpnbr;3V~BA fiind nurnerota\i.
Penlruca fiecare slup sci aibd o blr~~iiuenlila/ie $i elirninarc n wporilor vom proceda in
felul urmHtor : Dupice am agezat primul rind de stupi, peste perna acestora s e aplici separatorul de magazin, fig. 64-(2) care va impiedeca intrarea ~oarecilorprin perni In stup. Apoi
peste separator r e pun in curmezi$ la capete, & & + g ~ ! g r o a s e d e 4 x 5 em. lungi de 50 cm.
iar peste leaturi se ageazi alt stup ce va fvrma a 01 ea rand. Leaturile fiind groase, rrimbne
intre separator $i platforma stupului suprapus, dcstul loc pentru scurgerea vaporilor din primul
stup. Daci,nu am Iisa acest loc deasupra pernei penlru circulajia vaporilor, $i am prlne stupul
de deasupra cu platforma direct pe perna stupului d e desubt, atunci vaporii ne avlnd peunde
e$i, se vor condensa in stup $i mucegaiul repede se va intinde.
AsezBnd slupii dupci cum am arcitof, pi aerisind ind~ojlms locnlul, sc ob/in cele nicli bune
condiliuni de i ~ m a r e . Slupii ttor i e ~ iin primciuarci Irirci urrnci do rnlrcc@i, ior coloniile sdr~dloasc$i ooioose.
Intr'o incipere de (2 5>:6>.::5) m. pot li pu$i 100 de stupi, rlmhnhnd loc indeaiuns $i
pentru umblat printre viruri.
Srrpraoegherea in prirna so'plfirndnci c bine su fie fciculir zilrtic pfilrir cc foful clo f i pus in
ordine. Mai tirziu controlul poate f i la 1-2
siiptimini. Dac2 colon~ilenu sun1 linigtite, pro.+.:~ducdndun bizlit continuu, e semn cri ventilatia lncaperii e neindestuliitoarc, atunci vcm descljide
mai larg uvile $i curbnd linigtea se stabile~fe.
Acest bbziit il auzim $i in spre primavari la slupii din temnicc, ctind aerul de aforti
clcvine crl n~ultmcii cold, deci rnai usor ca cel din lcmnic $1 nepulhnd si mai pitrundb i n temnic
peste aerul mai rece $i nlai greu acesta se face tot mai sirac 111 oxigen pentru respiratia a \ binelor ce devin din ce in ce mai nelinigtite. Leacul e lasarea uvilor noaptca descl~ise,sau
scoaterea lor afar;, daci se mentin cildurile.
Daci nelinigtea e cauzatl de proviziile de rea calitate, sau din cauza proaslelsr couditii
de iernare, $i daca timpul se are12 cilduros, prielnic sborului, atunci putem scoate stupii afnri,
pun2ndu.i pe fiecare la locnl lui, spre a face sborul de curfitire. rlupii aceasta, vor f i dati iar6si iniuntru, iernbnd mai departe in lini~te.Colooiile b8nuite c l au y a r e c i , sau - _ n t i x d e
vr-bdaJUor
f i duse iotr'o cnmerl goalhgi caldi, unde li se va vrniJ~--~jd~r,-~Ig-o,t l i
lbsate s6 faci aci un sbor de c r r K ' d i i p a " G - ; o r ' f i m o r .
Albinele bitrine care au ajtlns limita d e vlrsti, parBsesc slupul $i mor alarit imprigtiate
pe jos, de unde vor f i maturate din cdnd in clnd. NumSrul cadavrelor creste C I I ctil ne apropiem d e primivarg. Albinele a t ~ n s ede vre-o boalL pAriisesc stupr~luna c9tc una, $i daca
hoala e intinsl in colonie, vom gisi stupul go1 In prim3var;i.
CBnd in primclc zile de prin~ciuariilcrrr~ont~lrul
arnM 10-11" C. Itr umbrii, iur svirrele e sirahrcilor,
[:oms c o a f ~slupii dela icrnoi, $i e binc a.i aveza pe I'ecarc la loeul lui vechi, fiindci albinele tin minte
inci ace1 loc.Stupii trebue sco$i pe rknd, pentru casborul sri nu se producii in acelag timp, putlnd
da nagtere la inv2lrn3~eli$i ztIpsceal6 general%. Pentru aceasta, dup%ce fiecare stup a fost pus
la locul lui, pentru a grgbi sborul, rLdic5m putin pe:na ~i plalocul, llslnd pojin soarele si
pitrundi intre rnme, dlnd $i clteva ciocinituri uvonre in stup. DupA putin timp, vom vedea
albinele inceplndu-$i sborul. Procedlnd tot a$a, coloniile vor sbura aproape pe rind, pe m%sur5 ce au fost scoase afar& inl%turindu-se neajunsurile aratate. Cu ocazia deschiderii stupullri,
controllm $i cantitatea d e provizii r i m a ~ i tdup2 irrnare, printr'o arunccii[rrii cle ochi pc dtasupra
inire f a p r i , fdrci a-i rni$ca clin k c . Celor cu lips%, li se vor da din fagurii cu miere lasati ca
rezervh, sau sirop de zahiir, turnat direct in laguri.
Numai drrpci 2-3 zile dc sborlrri outern face lm corrlrol ar~~cinun/il
pi ucelt! operalii de pre,@?/ire a colonici penlrlr cre$tCrea puelulr~i ~i d~s?rol/areacuihulrri, Fnc~pcintldc p ocrrm, ma/ ales /a
coloniil~slobr p~riiro ca s5 avem la timp marea populalie ce va trebui si faci maren
'.

recolti.
--

Pistrati adeast& lucrare vi consulttad-o c l t mai des,


ve-ti avea mult de folosit.
29