Sunteți pe pagina 1din 103
Ministerul Lucrarilor Publice si AMenajarii Teritoriy)ui ORDIN Nr. 13N din 10.03.1999 in temeiul Hotararii Guvernului_nr.456/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, modificaté si completata prin Hotararea Guvernului nr. 354/1995, 70/1996, 507/1997 si 6/1998; in conformitate cu Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 6/1998 si cu Decretul nr. 154/1998 privind numirea Guvernului Romaniei; Urmare prevederilor Hotérarii Guvernului nr. 59/4.02.1999, Ministrul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului emite urmatorul ORDIN Art.t_ Se aproba reglementarea tehnica - Ghid privind metodologia de elaborare si continutul - cadru al Planului Urbanistic General, indicativ GP038/99. Art.2_ Autoritatile administratiei publice locale, prin compartimentele de specialitate, vor lua masuri pentru folosirea in teritoriu a Ghidului mentionat la art. Art3 Unitatile teritorial-administrative de bazi care au contractat elaborarea PUG-urilor pana la publicarea prezentului ordin, precum si cele ce se pot inscrie in termenele limita prevazute de HGR nr.59/1999, vor continua si Gefinitiva documentatiile ca PUG-uni propriu-zise. Art4 Pentru unitatile teritorial-administrative de bazi care nu au comandat elaborarea pana la publicarea prezentului ordin, documentatiile se pot constitui in PUG-uri preliminare. in aceasta categorie se pot inscrie si PUG- urile ce necesita actualizari ale regulamentelor locale de urbanism. Art. § Avizul unic al Consiliului judetean - reprezentat de comisia tehnica de urbanism si amenajarea teritoriului constituita prin Hotararea Consiliului judetean, precum si celelalte avize/acorduri prevazute in ghidul mentionat la art.t, se emit atat pentru PUG propriu-zis cat si pentru PUG preliminar Art.6 Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei - Partea Isi intra in vigoare la data publicar Art Directia Programe de Cercetare si Reglementari Tehnice va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin. MINISTRUAR SS \ Nicolae N MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE $I AMENAJARII TERITORIULUIL DIRECTIA COORDONARE, CERCEIARE STIINTIFICA $I REGLEMENTARITEHNICE IN CONSTRUCTI REGLEMENTARE TEHNICA GHID PRIVIND METODOLOGIA DE ELABORARE $1 CONTINUTUL — CADRU AL PLANULUT URBANISTIC GENERAL Elaborat de: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE JN URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUL URBANPROIECT - Bucuresti DIRECTOR GENERAL ath, Tralan Popescu SEF SECTIE URBANISM : ath, Gabriel Radulescu RESPONSABIL LUCRARE : ath. Traian Popescu Avizat de : CTS — MLPAT cu nr. 12/03.03.1999 M.LD.AT. DIRECTIA COORDONARE, CERCETARE STIINTIFICA $I REGLEMENTARI TEHNICE IN CONSTRUCTU DIRECTOR : Ing. Octavian Manoiu MLPAT. DIRECTIA URBANISM DIRECTOR : ath, Cristina Popescu REGLEMENTARE TEHNICA INDICATIV: GHID PRIVIND METODOLOGIA DE ELABORARE | GP038/99 $1 CONTINUTUL - CADRU AL PLANULUI URBANISTIC GENERAL ‘UPRINS 1, GENERALITATI it Ll. Cadrul legal 1 1.2, Scop sivobiective 2 1.3. Probleme specifice 3 14, Conditii de elaborare 4 2,__ METODOLOGIE DE ELABORARE A PUG 5 2.1, Etape in elaborare 5 2.2. Structurare 8 * Studii de fundamentare + PUG propriu zis + PUG preliminar + Documenta{ii necesare obtinerii avizelor/acordurilor 2.3. Mod de prezentare 12 2.4, Avizare 13 2.5, Aprobare 13 26. Aplicare 14 3,___ CADRUL CONTINUT AL PUG 15 3.0. Tabel sintetic privind elaborarea PUGawilor pe categorii de localititi 16 3.1, Studii de fundamentare 7 8.1.1, Studii ou caracter analitic 3.1.2. Studii cu caracter consultativ 3.1.3, Studii cu caracter prospectiv i Elaborat de: ‘Aprobat de: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE- MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE SI DEZVOLTARE IN URBANISM $I AMENAJAREA AMENAJARI TERITORIULUI, cu Ordinul nv. TERITORIULU! - URBANPROIECT, Bucuresti 13.N/10.03.1999