Sunteți pe pagina 1din 548
iNALTA CURTE DE CASATIE $I JUSTITIE BULETINUL JURISPRUDENTEI Culegere de decizii pe anul 2005 Editura C.H. Beck Bucuresti 2006 ira C.H. Beck este acreditatit CNCSIS—Consiu! National al Cercetirii Stintfice din invayimntul Superior Buletinul jurisprudentei. Culegere de decizii pe anul 2005 Copyright © 2006~ Faitura C.H. Beck Toate drepturile rezervate Editurii CH, Beck \Nicio parte din aceasta lucrare nu poate fi copiata fird acordul scris al Editurii CH, Bock Drepturite de distribujie in strainatate apartin in exclusivitate editurit ISSN 158-97168 Editura C.H. Beck Str. erg. Nufu lon nr. 2, sector 5, Bucuresti ‘Fels (021)410.0847, (021)4100809; (021) 410,08 73:(021) 410.0846 Fax: (021)4100848 Esitor coordonator: Adriana Pena Tehnoredactor: Niculina Stoica LPersoane see 1. Persoan’jurdicd in dizolvare. Capacitate de folsina i de exerci. Calitate procesuala IL Preseriptic extinctiv.. 2. Actiunea creditorului pentra intreruperea cursului prescriptici ‘exccutri unortitluri pe care creditor nu Te-a pus in executare din propria culpa, Inadmisibititate.. 3 3 ne civil, Termen de execitae, Prescrptieextnctiva, Cererede repunerea in termenul deexercitare.a actiunit injustjie. Conditia. coneretizariactiunit omens 4 IM. Dreptul de proprietatesalte drepturireale race de dobiindire side apBrar xn 4, Proprictateextratabulard, Actiune in grinituire, Titolaral actiuni 5. Imobil Coproprietate statului si perseanei fizice. Spatiu comercial Vinzarea imobilului. Admisibititat 8 (6 Actiune in grnituire. Probe propriti. Horde depart succesoal 12 7. Asociatii de proprietari. Cvorum pentru lua hotirari, Suspendarea adundri, Termen pentru reconvocarea adunarit. 4 8 Actiunea in evacuare. Deoscbirea fat de aetiunen in revendicare v.16 9. Actiune in evacuarea fostului proprietar al cdrui imobil a fost adjudecat in cacrul une icitati publice, de eatreeredtorireclamangi... 18 10. Drept de proprietate. Aciune in evacuare, creia i se opune un tty de proprictate. Admisibiltate 9 1. Construct elifcate fra auorizatie de etre propietari erent Actiune in constatarea proprietii. Admisibiitae soe 2d 12, Dependinteleaerente spartamentelor unei construct. Titularul dreptului de proprictate B 13, Actiune in evacuarea din imobil, pentru lips de tthu a fostului coindivizar, exercitata decoproprietarul ciruia ia revenitiniregul mobil prin hotirare de iesire din indiviziune, Admisibilitate se 26 ul Cup 14, Terenurialaturate. Delimitarea acestora:teremul societitii comerciale privatizate, de terenul apartindnd primarie localitait. Actiune de obligare a primairiei de a semna un proces-verbal de delimitare a terenurilor. Certficat de atestare a proprietatitin vederea eliberarii certifcatului de atestare a proprietti reglementat prin HG nr. $34/1991 15, Drept de proprietate, Monede din aur. Confiseare prin hotarare judecatorease& penala. Cerere de restituire 16, Propritatein indiviziune, Comportareabuziva a unui coindivizar. Sanctiunea evacuarit 17. Actiunea in granituirea propretai. Etecte 18. Uzucapiune. Constructieedificat pe teremul statu 19, Preseripiaachizitiva,Teren, atribuit, in fpt, de administrayia local, pe care persoana a edificat 0 locuinté 20, Prescriptia achizitiva, Natura actiuni pentru constatarea dobindirit