Sunteți pe pagina 1din 5
ROMANIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI DE FRONTIERA, SCOALA DE PREGATIRE A AGENTILOR POLITIE! DE FRONTIERA -AVRAM INCU" ORADEA Lucrare scrisé la disciplinele LUMBA ROMANA LIMBA FRANCEZA «in carl eapel de veriicare a cunostnelor Varianta nr.2 Pentru flecare intrebare a testului de cunostnte sunt prevazute patruvariante de réspuns,notate cu ltere de la a. lad, din care una si ‘numal una reprezintsréspunsulcorect. “Marcalj cu semnul X pe Foaia de réspuns, In dreptul muméru Intrebari iter corespunzatoare pe care o considera réspuns corect Baral spafile rémase liber cuo tnieorzontala Exemplu de completare 2 Daca la corectare se constatc& sunt inscrise mai multe semne Xin dreptul une ntrebari,réspunsul nu este luat in considerare Pe Foaia de réspuns nu sunt admise sterséturi, modificari ‘sau adugiri care pot produce confuzie in aprecier LIMBA ROMANA 4. Incuvintele: ear’, geand, ea" sunt: a. inc tee si cinc sunete b. cing tere ste sunete cine itere si dou cunete 4. cincitere si patru sunete 2. Confndittongi toate cuvintele din seria: a. scurgea, nui bun, cei de facut . ce-al f&cut, nui acasd, moar . ce cu tne, zeit, te-am speriat 4. ghear sua, eoaica 3. Sunt corecte formele din seria ‘a. neintrebat, hota, dabort . neantebat,hotara, cobori . binednfees, intra, neinoepand 4. bineinees, itoarce, reénviere 4. Contin vocale in iat toate cuvintele cin seria ‘2. aspectuos, capricios, metro, zar . avion, cas, deasupra, priten «ideal, fin, aeroport,asiduu d. land, panou, boem, boiler 5. Inoerculj varinta corect: a. e-u-caript as-c0, festa b. e-u-cariptes-uar, fras-oo c eucaript, fias-o, festa 4. eucaript, fras-c0, fres-a 6. Incercuivarianta corect @._in-deajuns, in-un-ghia,ja-gu-ar b. laitmortv, lavorar, lan-cler ©. laitmotiy, a-voar, n-de-a-juns 4. inau-gueare, impi-eta in-ge-nuss 7. Exist titongi in flecare din cuvintele sere: ‘. voara, sioner, sfogs8, unguroaicd, pliveau . miei, maiou,incercuiau,inimicar bruiai ©. unguroaice, vicar, chioars, sporovaiau, priveeu 4. inimioara, pale, micar,tigroaicd, domoleau 8. Cuvintele progres" si regres’ sunt ‘a. mostenite din limba ating b.Imprumutur ©. formate prin dervare 4. formate prin compunere 9. Identicai cuvantl format corect prin dervare cu pefixulris- sau raz. ‘a. rézboinio b. rspunzator ©. soi 4. riscol 10. Cuvintele .a comparee" ga compara" sunt: ‘a. paronime b._sinonime © omonime 4. antonime 11. Seria care cuprinde numa cuvinte scrise corect este: a. ainnebuni, a innegri, a inal b. ase innora, @innabus, a se tnnoi ¢. annobila @innopta, ase Innoi 4. ase inndmol, a innopta, a innaspri 12. Formete corecte sunt: a. francej, suedez, danedi, chine . cnezi, obra, harbuj, franoe2i ©. nef, obra miezi, harbuzi d._francezi, suedezi, danezi,chinezi 43, Este scris conform normelor DOOM primal cuvant in seria: ‘a. tangou / tango b._-maron J maro ©. dizel/ diesel ._ leader lider 14, Distingei seria sinomic’ a verbului a falsfia’ a. aconiaface, a denatura, angela, a schimba, a mint, a plastogrtia b. adenatura, a contraface, a genera, a plastograta, aming, a ingela ©. acontaface, a denatura, a schimba, a ingela, a deforma, a plastografia d. arminj, aingela, a deforma, a contraria a schimba, a genera 15, Radcina cuvéntulul,impadurit' est: a. padure b. padur- ©. aimpadur ._ Impadur- 16. Seria care nu confine cuvinte derivate este: a. singur, control, procuror . unsuros,atacabil,vorbaret ‘c. dezghelat, subscriere,antcamer& 4. Mandrescu, Vasile, Negri 17. Cuvintele autostrada*, robot’, metafors, apart: 2. fondulu principal lexical b._jargonului .-masei vocabularuui 4. ergoului 18, Cuvantal indicat a. vindecator b. temdduitor ©. lecuitor d._rézbundtor 18, Sensul regionaismului a clpoct este a azomal b. amotai ©. acipirepede dd. asésdi yeamna 20, Sensul cwantulu arhaic Jelopise este: ‘acronis b. volum serie 4. aticol 21. Sensul cuvantulu Jucrativ’ este: ‘a. luorator b. rentabil c._delucrat d._ hare 22. In enunturie: Am plecat la Suceava cu un tren expres." iam ‘pus in mod expres s& plece., cuvantl expres" se incadreaz& In categoria ‘a. cuvintelor poisemantioe b._paronimelor «._ sinonimetor 4. omonimelor 23, Sunetul are tre valor fonetce in seria hind, it, vechi . saci, saci, cintezd . ceri cine, cianuré 4. viata apd, vrei 24. In exemplele urmatoare, forma corect& a locutiunii prepozitionale este ‘a. din punct de vedere al eg din punctl de vedere al egi c. din punctl de vedere a legi 4. din punct de vedere a legi 25. In exemplele urmatoare; rage a réu',Céruasul rage la un han." .trage barca la ma’, cvéntul rage" se incadreaz in categoria ‘a. cuvintelor poisemantioe . omonimelor .sinonimelr dd. paronimelor 26, Apartin aceleiasi ali lexical toate cuvintele din seria: ‘a. apica pica, picanterie, pica . fin, finete, afin, aft ©. ali cea, struc, uctor gard, a ingr&d, g&rdulet,garcian 27. In fragmentul: Ma, mucosule! De ce faci zaur?Aicl eu comand! rel molan, vei crdpelnita?... Sia dit cu laba peste gura."(E. Barbu, Groapa) regis! sists dominant este: a. standard b. argotic ©. regional d. athaio 28. In enuntul,Binele facut se intoarce*,cuvantl ince" este: ‘adverb de mod b. adjectv c._substanti propit-is 4. substanti format pin conversiune 29, Seria care contine doar pleonasme este: ‘a. conduoere managerial, natvi nascuf, principale prior '. a.cobor in jos, a avansa inainte, a sri cite} ©. telecomands la cstanf vermcide ucgator, a merge inate 4. intercondonare reciproc8, avant mutual, a vor fuent 30, Sintegma ,conlucreaza impreuné confine: a otautologie b. untruism .unpleonasm d,_unnonsens 31. Numatulparflor de vorbire flexible din textul ,O lume train & ‘ocmai un mare furicar de oameni. este: a6 b « 4 32. In enunful Despre ce vorbest nimic nu ma intereseaz, chiar de arfibune. (Cicero), exist a. tei part de vorbire nefexbile b._cincipari de vorbireneflexiile c. dous part de vorbire neflexbie d._patru part de vorbire nefexbile 33, In enuntul am dat lui Radu o cart.’ cuvantul Jui ae valoare rmorfologick de: ‘a. artcol nehotarét ati! hott .pronume personal 4._artcol demonstrativ 34, Ih enunful ,El este un elev exceptional’, adjectivul est la gradu: ‘a. nuare grade de comparatie ». pozitv . comparativde superoritate <4, comparativ de inferiotate 235, Indica seria care cuprinde numa cuvinte in fondu prinpal lexical: ‘a. masé, af, acum, picant, a vor, foare ». lapte, apa, armas, urs, nepot, c&nd ©. cas8, pine, a mundi, bun, fu, cal 4. februatie, scare up, mie, spatar,viezure 36. Pronumele personal de persoana | singular, mascuin are la cazul gent forma: a. almeu b. imei mie 4d, nuare forma de genitiv 37. Sunt substantive ferinine cele din varianta: '. pap8, pop tal, vod . taicd, neicd, apa, papucd cc. e&tand, ordonanta, aga, beizadea d._catana, tzid, ordonants, papa 38. Cuvantul ce" are valoarea morfologic8 de pronume demonstra in cenuntul 2. Celdin fat avea creptate . Elevul cel cuminte a uat prem c. Cel de-al telea copace reir. d._ Ela fost cel mai bun ele. 39. Stuctura morfologic8 a cuvantuui ersese" este: ‘a. radical + sufix gramatical + desinent& b. radical + desinenta + sufx gramatcal c. radical +desinenfa + desinent radical + sufx gramatical + sufix gramatcal 40. Verbele técu si placu sunt de conjugarea: al b. alka ce alva dalla 41, Formelecorecte de imperatv negatv sunt cele cin seria: ‘a. Nu dul, Nu fl, Nu . Nu ducl, Nu faci, Nu ici NU ducel, Nu facel, Nu zicel 4. Nu duce, Nu fal, Nu zl 42. Dini enunturie: (1) Mejrtatea studentior era la cursur (2) Or ste caute gi ei" (3) ,Eu nu sunt o persoana care s& cted orice", sunt corece: a3 b. 112 co 113 2513 43, Tn exemplu: Cette vor ajunge in acelag tp fa munca. numeral are: valoare morfologica adjectival valoare morfologica de numeral colectiv nu sia schimbat valoarea de numeral propru-zis valoare morflogic8 substantvalé a b c q 44, De la nterjectile onomatopeice .oc’, po, 85° ,ham’ se pot forma: a. substantive b. adverbe ©. vetbe 4. adjective 45, Tn enuntu,Poate c va timp ftumos,cuvéntul poate” este ‘a. vetb preicat fa condijonal optativ b. adverb de mod ©. adverb predicativ 4. veto predicat la indicativ 46, Indical seria tn care exist numai conuncfi simple: a. 08, 88, dacd, dec, sau . 68, desi cum, of ©. 8a, inc, co 4. deoarece, penta 8, in fala oricare 47. in enuntt: El sracul, nu stu ce s8 mai zi, era cam neajutora” exist 8. opropoaie incident ». numai propoziti principale . nico propzite indents d. oftaza incidents 48, Fraza: Side m-ar fi batut mama cu toate garduile gi de m-arf izgonit de la casé ca pe un strn,totn-as fi rémas asa de uml in fafa e,caatunci c&nd m-a ut ou binigoru. (| Creang8, Amit cin copie), cupind: @, 2 propozipi b. 4 propozibi ©. 3propozii 4. 1 propozie 49, Subiectl propozt:.Pe lang plop a8 soV Adesea am trecut..(M. Eminescu, Pe lana8 plop 28 so.) este: a. neexprimatincus b. neexprimat subineles ©. exprimat 4. propozta nu ae subiect 50. In contextul:,Plecarea lu din cauza noastr, rapid si neanuntat, ia uu pe mut colegi*, numarulaributeloracjectvale est a5 b 2 4 3 51, Enunful n care prepoztia cere cazul dati este: 2. Inoata contra curentui . Action conform planuiui propus. . Ordinul de la comandant respectat. 4. Hotdrérea asupraplecdie lua 52, Cuvntele sublniate din enuntul .O fata frumoasa e miraiul din ats, url grail, lacrima raiulu (L. Blaga, Poezi) au functie de ‘2. nume predicativ multiply b. subiect muti ate, aut abut ‘complement direct, complement direct, complement direct 53 Intaz Enos scand Se oan opotulcne ropeai este de: ‘._coordonare prin juxtapunere b. coordonare copulativa €. coordonare prin onofune 4. subordonare 54, In enuntul: “Te-am vazut c& eral foarte afectat, pent c& ramseses\abandonat de preteni, exit @. 2predicate nominale b. 1 predcat nominal ©. 3 predicate nominale d._niciun predicat nominal 55. Tn enuntut:,Innegrnd pe alu, nu te lbest pe tne” (Proverb) exit 2. Zoomplemente drecte . 1 complement direct ¢. 3.complemente drecte 4, riciun complement direct 56. In enuntl:,N-a gut nimeni loc in care te afi de atta timp constructia in care” ae func sintacic’ de: 2. complement circumstantial de lac b. atibut pronominal ¢. atibut adjectival 4. complement indirect 57. In fraza: ,Se spune & pretei fale’, propozita subordonata este: a. completiva directa b. subiectve ©. predicatva ._cauzala 58, In fraza: ,S-a dus dupa ce avea de cumparat., propozitia subordonata ese: ‘2. completivacrcumstanta’ fala b. completiva indirects 6. completivs circumstantial de loc 4. completivacrcumstantat’ de timp 58, Propozita: N-aivrea 0 cafea mal taziu? este: ‘a. negatva,optativa, interogatva, dezvotaté . negativs, enuntiava, interogativa, dezvotata ._afimativa, optatva, interogativa, dezvltata 4. negativ, optatva, enunjativs, simp 60, In fraza: Lise considera crept aregeal politic’ dacd vor sustine {uncial la camer”, conjuncfia.dac8 introduce o subordonat a. cauzala b. atrbutva . subiectiva 4. completvs indirect LIMBA FRANCEZA 61. « Se porter bien » signifi avoir une bonne conduite b. étre en bonne santé . tre en vogue 4. conserver 162. Lantonyme du mot « augmenter » est a. ampifier b. intensifier crotte d._ diminuer 163, Ma copine a aun b. une le dla 64... chapeau de mon amie esta la mode, a le bla cc. Les au 65. i bit toujours a dela b. der co du ad 66. Marie prend a dela du probiéme dificile & resoucte. café au petit dejeuner huile dolves. b. ad d. der 67, Marquez le féminin du mot « électour» 2. lectorale b. éecteure © électeuse 4. électice 168, Marquez le plurel du nom « hotel » a. hotaux b, hotels hoteles 4. hotelles 169, Ma cousine a acheté une blouse de soie a. bleve b. bleus c.blevet 4. blew 70, us. grands-parents habitent la campagne. a. Leur b. Leurs Leute 4. Leures 71, Mon once... ans a. soixante-quinz ._soisante-quinze ._sobcente-quinze 4, soixante-quenze 72. Jacqueline... remporté le premier prix. a hu bil eles 4. ele 7B... te conneis depuis longtemps. a Lui bu ce . Ble 74, Je... 8 faconté une histoire amusante, a hu br ©. les 4. la 75. Le thé, je... bois seulement avec du mil a la b le ot 4. les 76, La vile... jesus né est moderne. a qui b. que ob dont 7. Avez-vous des pommes de tere 7 Oui, nous... aVOnS. ay b le cla den 78, Tes parents habitent au Canada ? Oui, is... habitent. a. aux by cen da 79, Chaque jour nous... beaucoup de spor. a faissions b. font ._faisions fais 80, Hier, el... lavée avec de eau chau a. sest b. cest © se d. ses 81. Demain, ele... me Voir. viendra viendrions vwendrons viendront plus impertnents ! soyiez soyez sois soient 83, lest nécessaire que t .... des exercices. a. fasses b. fasse c. fases d. fais 84, Je ne crois pas que vous... fa vet a. disiez b. disez c. dites 4. disent 85, Nous... le diner en famille ‘a. venions de prendre '.viennions de prendre ‘c. venons de prendre 4, vennons de prendre 86, Vous lui avez répondu..... 4 sa question ? ‘a. corréctemment . correctement ‘c. cofectemment 4. comecte 87. Le pare de mon ami a été... nommé directeur, ‘a. réoémment . regamment c. récernment 4. récement 88, I cist quil...... une excursion en Espagne. a. ferais bi. ferait . feras 4. fesse 89, Sil fait beau demain, is... la piscine. a. iront b. irons . iraient 4d, vont 190, $i mes amies partaont & temps, elles ne... pas le tain, a. manqueront ._ manquerions c. manquaient 4d, manqueraient aogeSange PREGIZAR 1. Timpul de cru: 180 minut; 2. Punetajl maxim al lucrti srse: 90 puncte; 3. Aptecierea —probei se face prin —_calfcaty »PROMOVAT"/,NEPROMOVAT”. Promoveaz8 aceasta proba ‘candidafi cre obj a lucrarea sris& minim 40 puncte; 4, Vor fi decarali ,Admis’ candida care, dupé ordonarea stct descrescdtoare conform punctajuii objnut, se casiic8 in riumarul de locuriscoasela concurs; 5. Departajarea candidatior de pe utimul toc care au acelasi puncte face folosin, in ordi, umtoarele tei: 2. Media goneralé obfinut a examenul de bacalaureat . Media general a anilor de gcoariate din perioada stuilor lceae; ¢, Media objinuté la Limba si iteraura romana in cadrul examenuiui de bacalaurea. 42-septembrie 2014 ‘TEST DE CUNOSTINTE FOAIE DE RASPUNS la Concursul de admitere in $coala de Pregitire ‘a Agentilor Polijiei de Frontiera,Avram Iancu” - Oradea Sesiunea Septembrie 2014 CORECTORI 1 Doo ROMANA - FRANCEZA Nr. de puncte: VARIANTA 2 SEMNATURA CORECTORI Numele... Prenumel tatalui Prenumele... Judetul Nric0d.ennn (Semnitura supraveghetori) ‘Am luat la cunostin{& c& am obfinut (Semnatura candidat) puncte Nr. legitimatie: (cifte si litere) en Seria nv. Inrebare Invebare] o} a |e | a ‘Intrebare rlele a, a. 31 o 2 2 3 63 u 64 % a 6 6 a or 38 8 2 © 70 a 71 a2 7 8 73 “4 74 & 75 6 8 a 7 8 78 8 78 0 #0 t 81 52 @ A % 54 4 55 6 36 8 57 7 38 8 8 8 Eo 0 (Semndtura candidat)

S-ar putea să vă placă și