Sunteți pe pagina 1din 194

CoordonatorIOANDANILA

OLGAcHlRclu
ANA DANDU
TLEANABER'A
{

tt

Tainele

't*.

##

ogt'itmelfi
#
#

#
#

@ EdituraCARMINIS

Olga Chirciu
lleanaBerza

Ana Dandu

ottlng,unrPlxn

-NE
(@ C4R rNrS
IDTTURA
etlit'
9nt\

Tffi.l
0v8isf50
mloaded

Copenat
Giorgian"ton
cingut
llustraliacopertei:
MlhaelaDinu-pitigoi

DescriereaCtP a Bibliotecii Nationalea Fomaniei


Tainele ortogrametor / Otga Chirciu, eana Belza,
Ana Dandu- Pite$ti: CarminisEducationat,
2006
ISBN00) 973"7826-81-7;
|SBN(t3) 979-973-7926-81-7
L Chirciu,Olga
ll. Berza, lleana
lll. Dandu,Ana
372.45

Colaboratori:
BLAJUTOLGA
PETRARUTANTA
CopyrightO EdituraCARMtNtS
Redactor:
Cristina-Diana
Neculai
Tshnoredactor:
GiorgianlonGingul
Corecture:
OlgaChirciu
Revizie:
AnastasiaLungu,CarmenJoldescu
Tehnoredactare
computerizate:
EdituraCARMINtS
Tiparulexecutatla S.C.EUROpONTTC
SERVS.R.L.CLUJ_NApOCA
Comenzile
se pimescla
tel.f a* 0481253022,
252467
saupe adresa:EdituraCARMIN|S
str. Exerciliu,bl. D 22, sc. B, ap. 1
cod 0300- Pile$ti,jud.Arges

ISBN (,'0) 973-7826-81-7;


tSBN(13)978-973-7826-gj"7

Argument
9a observat de catre mulli invdlatori ca ortoglamele, des intalnite
in textele de citire incePahd cu clasa a lla, constituie o Problema
importanta pentru micii scolari. Ele nu pot fi evitate, pentru ca elevii
le intalnesc pennanent in transcrieri,dictdri, autodictdri, in Povestirea
in scris a unor fmgmente sau texte, in alcatuirea unor texte sau
compunen etc.
Dificultatea pare fara solulie, de vreme ce aceste ortograme nu
sunt prevazute in programa gcolara in totalitate, dar sunt foarte des
intaln-itein manualul de limba romand incd din clasa a lla. in plus,
la aceastii varsta, elevii nu au cunoqtintrelede limba necesare Pe
care se spriiina normele resPective de scriere.
in cazul folosirii cratimei, de multe ori regula descie empiric
fenomenul Ce limbd: ,,se pune cratima intre cuvintele rostite
imDreuna". Am considerat insa necesar sa cautam modalitati Prin
care elevul sa constientizeze existenfa celor doua cuvinte: analiza
mesajelor, jocuri de substitulie, transformdri structurale.
Culegereade fald cuPrinde doua Pa4i:
. DirUareainva[drii ortogramelor pe timpi didactici.
. Teste, exerciiii ortografice, texte pentru dictari, rebusuri
ortografice.
in prima parte, prin versuri 9i texte create de autori, elevii sunt
introdusiin,,lainele ortogramelor".
Sunt prezentate ortogramelecel mai frecvent intalnite in textele
de citire din clasele ll-lv' in Paralel cu omofonele lor' Fiecarei
ortograme ii sunt rezervate trei pagini (in general), iar demercul
didactic urmeaza trei etape. Fiecarui timp didactic ii coresPunde o
pagind de culegere, astfel:
Timpul l. Familiarizareacu nonna lingvistica (lniliere)
Pagina L citeqte si relin !
Aceasta cuprinde:
a) imagine 9i text, in care elevii sunt familiarizali cu ortograma
9i cuvantul omofon;
b) regula;
c) exemple.
Prima pagina este de fapt o ,,fi9ade cuno9tinte", in care elevul
gasegtemodelul, exPlicareascderii cu cratima Printr-oreguld formuhta
in termeni accesibili nivelului sau de intelegere ti exemple'

Timpul 2, Aplicarea normei in structuri verbale dinamjce (Exersare)


Pagina 2. Exersazi I
Cuprinde:
a) versuri ortografice (fixarea regulii);
b) exercitii ortograficeprezenlategradal, jn ordinea (rescanda
..^
a
crl|cutlatti(etevul trebuie sa sublinjeze,sa compleleze.
sa aleagar.
Dupd formarea bazei de orientare, cand modelul exista in
mintea
elevului,
propus versuri orlogratice (are consolideaza i;
m;;
.am'
arracu\ st eticient (unostinlele lnsusjle in prima pagina.
3. Verilicarea competenllor instrLtmenlalenou Insusile
.--.t-pyt
(rertonnanla si Evaluare)
Pagina 5. Lucreazi
sl verifica-t !
Cuprihde:
a) exercitii de alcatuire, de discriminare, de creativitate;
b) Evaluare 9i autoevaluare (dictari si autodictriri).

La exerciliile 5 9i 6, elevii se pot verifica singuri, prin trimiterile


din anexe.
Exercitiile pot fi efectrratein colectiv, prin diriiare frontalA, in
grup, pdn activitate independentAsau individual. Elevii pot lucra
in
clasa,sub indrumareainvatatorului,
acasii, sub indrumarea pdrinlilor,
sau individual.
Textele exercitiilor 9i versurile sunt create de autori (uneori
chiar cu Ejutorul elevilor) si pot fi valorificate din punct Oe veaere
educativ si artistic {stitistic).
Prin forma atractivd de prezentare a ortogramelor, prin
multitudinea Fi varietatea exerciiiilor, rucrarea reprezint un auxiliar
al manualului de limba romand pentru clasele I-lV. Suntem convinsi
ca, lucrand sistematic dupa aceasta culegere, elevii vor deprinde
o
scriere corectA 9i o exprimare plasticd.
Autorii

gfu , Citp4tp
Oi',B.lirpt

E-::@

lisus se ruga in cradina


Chetsimani cu atata credinid,
incat pe fata Sa au apdrut Picdtu
de sange.

Un mar auriu s"a desPrins


de pe ram gi 3-a innPt in- tePii
unui arici.

@se scrie fara cratima (liniuta


de unire) atunci cand:
. este un cuvant cu inleles de
sine statator;
. este legat Prin inieles de
cuvantul din faia lui,
. se poate inlocui cu unul dintre
cuvintele ,,lui" sau ,,ei".

scrie cu cratimd (liniuta


@se
de unire) atunci cand:
. este format din doua cuvinte
care se rostesc intr-o silaba
lse + a);
. ,,a" este legal prin inleles de
cuvantul care urmeaza;
. nu se Poate inlocui Prin ,,lui"
sa u ,,ei".

jucdria

trezit

bunica

auzit

sora

jucat

bwwfil

p--\

,,sa" ori "s"a"?


Ma tot gandesc,
incerc sa inlocuiesc,
Nu cumva sd il gresesc.
Sora ei e sora 9a,
SoIa lqi e tot a9a,
Numai cand e actiune,
Dupa

te uitd bine,
-s-a"
vrne cratimasi-tispune:
"la-ma-n seama si pe mine!.,.

@Comlleteaza

Wrlsubliniaza ortograma ,,s-a"si


Incercureste
cuvantul-sa,,:
Toatd intinderea s-a acoperit
de zApad^ alba si pufoasA. StrAlucirea sa iti lua ochii.
Cu manuta intinsd, MadAlina
umarea datlsul fulgilor de nea.
O stelutd argintie s-a alezat in
palma sa. Semana cu o rozeta
dantelatd brodata de bunica sa.
Cu fata luminata de un
zdmbet, s-a indreptat spre ferastra, sa ii arate mamei minunea.
S-a mirat insa cand sub pr!
virea sa a rdmas doar o lacrimd.

sp.rtiitepunctatecu,,s-a,,si,,sa,,:
a) fereastra ....

Domnia......

cartea ...,....

..... desfdcut

..... ihcurcat

vloata .,.......

b)
Zapada ..,.,.... topit. De sub gluga ,.,.....,
ghioceful ......... treziL somnoros. A scuturat
cloiotelul plApandsi ......... auzit in toatd padurea.
lndr'zneala.....,... a facut soarele sa zahbeasca.
P ri ma va ra ,cu p ri vir ea ......... senina, ...,,....
inveselit.

@ar"g.

forma corecta:

Cu urechile ciulite, iepura9ul sals_a


oprit la marginea padurii. Umbra sals_a il
*
facusesa o ia la goana.Cu tasuflarealaiata.
sals-a uitat speriat in jurut sau. Nu mai l!4
era nimeni care sa-i ameninte linistea. o. ,
Bldn'jla sa/s-a avea culoarea ierbii in care ,
sals-a asezaL. Sa/S-a pitit cu privirea la
panda 9i cu mare spalma in inima sal.s-a.

(**

4ft uuhi*n-ut
dDAlca(uieste enunturi in care sa folosestigrupurile de cuvinle:
hJtrezit, canea sa. s-a grabit. s'a indreptal scoala sa. Sfaduieste'te
ca propoziiiile alcatuite sa formeze un text. Dd-i titlul Potrivit
dilciLeste cu atenliesi conlinuaLextul
Cb6cteazagre9elilesi da titlul potrivil:
Cum sa luminat de ziua, albinu[a
A li nula s a s Pa l a t P e o ch i g o ri , s-a
imbracat 9i sa indreptat in graba spre
urdinig. Privirea s-a intrebatoare cercta
imensitatea grddinii.
- De unde sd incep culesul? sa intrbat ea.
- Ce s-a intamplat? Ai uitat ca am Planificat o calatorie mai
lungd? a intrebat'o sora s-a, Ma uFa.
- A, da! Salcamul, nu este a9a? Printesa albii era cea care a
trimis lnvitatia. Vom mergel
- Sa zvonit ca mireasma ciorchinilor albi este ametitoare!
Un trantor, de sub paturica9a, strigd somnoros:
- Nu mai trancaniti atata! Sa deiteptat tot stuPul de vorbdria
voastra.
c) Daca ai oblinut -F.8.", memq
a) M e m o r e a zave rsu ri l e
S
reaza 9i a doua strofa. Daca nu,
iifiide cartea si transcrie-le
corecteaza-Lel
Spre cerul 'nalt Ana Privea.
Minune mare s.a-ntamPlat
Un fulg cazu in mana sa,
Cd lacrima s-a transformat,
Dar s-a toPit, si-n locul sau
Din fulgul minunat,
rdmas.
O lacrima a
intr-un frumos Palat.
b) Verifica-te si stabiles-te-!i
singurcalificativul(vezi pag.lB7)
Dictare:
in vacanla, Mioara s-a dus la bunici, in oraqul Ba ad impreund
verigoara sa a mers la crddina Zoologica"
- Unde s-a dus maimula mea preferat ? a intrebat ea'
- Cuqca sa este Pe aleea princiPala, a spus Diana'
Acolo au avut o mare surPrizd.
- Ce pui micu! are! s-a bucurat Mioara'
a adaugat Diana'
- I-abu1u"u seamdna cu manuta unui copilag,

$<-t)
->-/
Ul

.$ffi'-Ca+tnei*.g*r
/--<

F%tE

ry

SI

AjungandIa o rdscruce,copilita nu stia dacd sa mearga la


dreapta 6au la stanga,

Ajuta[i de razetecdldute,fluturagii s.au trezit din amo4ire sl s-au


dspandit pe campiainflorM,

scrie fard cratima (liniutd


@se
de unire) atunci candl
este un cuvant de sine sta_
tAtari
este legat prin inteles atat de
cuvantul din fata lui, cat si
cle cel care ii urmeazaj
poate fi inlocuit prin cuvantul
"ori".

]sEilse scrie cu cratima(liniuta


de unire) atunci cand:

vii
\

mama
->
mere / ',,.

sau<\

'///

este fomat din doua cuvinte


care se rostesc intr_o silabd
tse + au),
,,au" este legat prin inteles de
cuvantul care urmeaza,
nu se poate inlocui pr in
cuvantul ,,ori".

Pteci

deschis

rara

impacat

p"r.

cunoscut

&

twwwsnt
,,Sau"e foarte intalnit
9i de copii indrdgit.
ii ajuta sa gandeasca,
Cratima s-o foloseascd.
Cu "ori" del inlocuim,
De cratima ne ferim.
Dar de nu este aga,
Cratima s-ar supara,
De n-am pune-o undeva.
Unde?

ffr) suutiniazaortograma,,s.au"
cuvantul -sau":
si ifi-ncercuieste
Un pitic 9i un ingera9 s-au
luat la ceartd. Unul o indemna Pe
Aura sa iasa la joacd, iar celalalt
o sfatuia s6 ili termine lecliile.
- vii sau nu? a strigat
nerabddtor piticul. Toli copiii au
iegit afara: alearga,sar coarda sau
joaca mingea.
Aripile ingeraquluis-au intins
peste urechile fetiiei 9l aceastanu
a auzit nimic. i9i vedea linigtita
de scris.
- Pleci sau il chem Pe Tatal
Ceresc? a strigat suparat ingeragul.
ASa i s-au Pierdut urmele
acelui pitic rau.

-d-\
q3)
Completeazacu ,.sau"ori .,s-au"spatiile de mai jos:
Pasarilecaldtoare ......... intors din larile cu lumina prea alba 9i
fierbinte. i$i vor regasi cuiburile .,....... nu? Sunt atat de bucuroase
de revederealocurilor dragi, ca nu ......... mai gandit la asta. Fognind
mdtasos,......... agezat pe intindereacatifelata......... pe r?r!dile
inmugurite,......... odihnit putin, apoi au inceput lucrul. Reparacuiburile
...,,,,,. construiesc altele. Vor cloci ouale 9i vor scoate Puigori.

lorma corecti:
S!|Alege
Danu! are patru sau/s'au cinci anigori. Mananca
fructe din coguletul bunicii.
- Sunt vigine sauls-au cirege bilulele acestea roqii?
a intrebat-o pe bunica.
- Sunt vigine, dar sarr/tau coPt 9i ciregele.
S a u / S' au scu tur a t o muliime pe jos. L e
minanca vrabiile s.lu s_au alle pasdri
- Au aceeagi culoare ca viginele sau/,9ao
nu?
- Pot fi rogii sauls-au gilbui.
- Uf! De cand tot vorbim, sau/eau tefininat
fructele din coqJlei.

Uu6rl;,tat
enunturi rn care sa Iolosestigrupuritede cuvinte: sau
@or*,u,"","
noarat. peste sau broasle. nu s-au multumit. s-au asezat.
crap sau

il,li';"ffr"S"*ut

tt ca propozitiile
alcatuitesd formezeun texi. Da-l

cu atentie si continuaLe,(tut.Corecteazagreselilesi da
@an".,"
titlul Dotrivit:
CaHlin are o carte cu delfini. in pauza,
toti copiii sau adunat in jurul lui.
- Sunt delfinii pesti s-au nu? o intreba
pe doamna invatdtoare.
- S e a mdna cu pestii, dar sunl
mamifere care sau adaptat perfect la
mediul de viata acvatic.
- Ai fost in Constanla s-au ai vazut
delfinii la televizor? intrebd loana.
- Am fost la Delfinariu de trer s_au
palru ori. Am vazut spe(lacole in care
delfinii sau jucat cu mingea.
Am aflat ca

@a)

Memoreazauersurite,

Orele s-au terminat,


Dar Rodica n-a plecat.
Vii sau nu? o-htreabd-ndata
Colega sa, suparata.
b) Verifica-tesi stabileste-tisinqur
calificativul(vezi pag. I B7).

c) Dacaai obtinut ,F.8.,,,memG


reaz\ si a doua strofd. Dacd nu,
corecleaza-te,
$au cetat de dimineata,
Pentr"un puisor de rata,
Care ar fi vrut sd gtie
Putina ortografie.

q[!:ir Dl c tare:
Maria gi Tudor s-au dus cu bunica la circ. in jurul arenei
s-au adunat multi copii. Maria intreaba nerdbdatoare:
-.rncepe acum spectacolul sau mai tarziu? Vin intai acrobatii
sau animalele?
Bunica o linistegte:
- Ai rabdarel Nu s_au aprins luminile!

_a

rl o]ffi
<. IJT

CifuitBoinBj,Wl

z:-4

J.?

SI

Cand zorii i si aratd fata


trandafirie, luna isi ia stelele si
pleacala culcare.

zdpada i' a intr ebat pe


ghiocei daca au adus primavan
in cupele lor delicate.

@se scrie fard cratimd (liniula


de unire) atunci cand:
. este un cuvant de sine stat tor;
. poate fi inlocuit cu ,,a luat";
. poate arata o acliune, dar
poate fi Si un cuvant care
atrage atentia (Ia seamal)

@ se scrie cu cratima (liniula


de unire) atunci cand:
. este format din doud cuvinte
care se rostesc intr-o singura
silaba (i + a);
. ,,a" este legat prin inleles de
cuvantul care urmeaza,
. nu poate fi inlocuit cu
luat"'
-a

caftea

amintit (ei, lui)

foile

soptit (ei, Iui)

jocul

adus (pe ei)

g%,e,'wl
la ascultii dumneata,
Care nu stii sa scrii
Citeste si vei afla-ia-l
Unde sa pui cratima.
-In ,,i.a dat" si
_i-a soptit.
Linioara-inegresit.
Iatd, pot verifica:
Dacd
"la" inseamna -a lua",
Dispare-ndatdcratima.

ortograma,,i-a,,si
-Sf9)Subliniaza
Incercutegte
cuvanlul,,ia,,:
Dupa-amiaza,
bunicai_ascosDe
toti din casd.
- Toata lumea pleacasd ia aer!
Tataia undita, Mariaiajucridile,
mama ia o carte. I-a dat si tui Victor
o revista.
Padurea i-a bucurat pe tofi.

@Completeaza cu "i-a,', -ia-qi -ea- spaliite punctate:


a ) . . . . . . . . . , .fIo a re a
.........,,lalele
. . . . . . . . . . .Id u d a t
...........spus
,..........deseneazd
..........,cunoscut

ignorat
pleacd
vezl

b) Veverita ...,... rufele din


balcon.Soarele...,....,.decolo,
rat rochita.Vulpea........urmarit
fiecaremigcare.Ar vrca sa puna
Iaba pe ........_..... Un piligoi
. . soptit gospodinei
:............,.
intentiacu-metrei..,........alune
9i le arunca vulpii in cap. Rade
- ........... m ai manancdsi
alune, roscatolnceasta......,..
aratat coltii, dar veveritei nu ii
pasa deloc.

@ot"n

forma corecta:

,,-"""#,il"l"/2J'.'J'"l3il*$i11il;",?,J,1

;;:::r*n{:rt[lxti?j:.:tii?ir+"#
,@

Ua$i&-tal
enunturi tn care sa lolosestiurmiloarele gruPuride
ff|Al.rtui".t.
c:t'uint", iu ghiocei. i'a oferil, i'a.antal, ia seama i'a multumit'
Strddui;te-te ca propoziliile alcatuite sa formeze un text 9i dd-i
un titlu.
si da
ilclterte cu alenlie si continuate\lul corecteazagreselile
dfiii Dorivitr
soarelui ia curs toata caldura pe Pdmant. craului ia venit timPul
culesului. goricelului nu ia priit aceasta schimbare S-a gandjt sa i-a
drumul padurii. Dorea sa i-a Pufin
aer proaspat.
in curarld, noaPtea ia intunecat cararile. O privighetoare ia
sp u s:
- la stai matale Pe loc, ca sa
nu te i-a in gheare bufniial
- l-a taci din gura, ia sPlls
goricelul,nimeni nu vede noapteal
Lunaia iegitinainte9i goricelul
s-a luat dupa ea.

@a)

Memoreazd versurile'

Mama i-a adus in dar


crinei un frumos canar.
Ea il ia in Palma sa
9i ii $oPteste ceva.
b) verifica-te 9i stabileste-ii singur
calificativul (vezi Pag 1B7).

c) Dacd ai obiinut ,,F B"' memoreaza si a doua strofa:


SA ia seama la Pisica
Si sa nu ii fie frica.
De o vede in Pridvor,
Sa strige duPa'aiutor.

@ot"*t"t

Doinila i'a mafturisit mamei de ce era trista. La lectura, doamna


invalatoare i-a pus o intrebare 9i ea nu a Ftiut sd raspunda.
- Ia sa vdd, care era intrebarea?
duPa ce a cetat-o
- M-a intrebat ce i-a Propus Lizuca Iui Patrocle

mama sa vitrega.
- la carlea 9i citegle, a9a vei afla ce i-a spus'

-gffi,cauopinnii*r

g=+*s

14inunatele
noastreobiceiuri
stramoFestise pastreazdsi se
transmit din neam in neam.

in seara de inviere ne-am


dus cu totii la biserica, sd ludm
Lumina.

[NEl se scriefa'i cratima(liniufa


de unire) cand:
este un cuvant cu infeles de
sine stdtdtor
se poate inlocui cu unul dintre
c uv i n t e l e : , , r u d a ,',,,p o p o r" ,
,natiune".

fN-CEfilsescrie cu cratima 0iniufd


de unire)candl
. este forhat din doua cuvinte
care se rostesc intr,o singurd
silabd;
. ,,-am"este legat prin inteles de
cuvantul care urmeazdgi ,,ne,,
tine locul unor persoan,

cu mine (rudd)
neam

romanesc
bun

plimbat
ne-am

dus
schimbat

&-

twtae4]t

Neam illseamnd-adesearudd,
Dar inseamnd9i poPor.
E.un cuvant, il scriu ugor
Fara vreun ajutor.
cand
scriu ,,ne-amdus
Dar
la moara",
A sosit 9i-o linioard
Ce-aformat doua cuvinte:
,,Ne"9i ,,am"- sa le iin minte!

S-tlsuo,ini-u on*.u ma "ne-am"


s'i-iicercuieste cuGntul "neam"
in textul:
Ne-amtrezit de cu zori, Fiind
frumoasa,
ne-am gandit sa
o zi
plecdm in vizita la un neam lin
Bra9ov.
Am vizitat oraqul 9i ne-am
bucurat de realizarileunui neam
atat de hamic.

g 2.) CompleleaTacu .,neam"si ,,ne-am"spaliile


IDere:
Este vara, Fiind foarte cald, ........'. gandit
si mergern ta strdnd . I o n ic a . u n . . . . . . . . . . ma i
indepdrtat, a acceptat sa ne dea primele lec[ii
de inol.

fonna corecla:
Q9nt"g"
cheorghe, Anghelina 9i cu
mine neam/ne-am dus la muzeul
de istorie. Aici am aflat multe
l u c r u r i in ter e sa n te despre al
nostf\t neam/ ne-am rbmanesc.
Neam/Ne-am uitat in vitrinele cu
obi e c t e car e de m onstrau ca
suntem un neam/ne-am veahi Pe
aceste meleaguri.
Neam/ Ne'am interesat qi de
manuscrisele vechi de sute de
ani.
Neam/ Ne-am bucurat mLrlt
de cele aflate gi neafilne'am
propus sd mai venim.

,...,..,...bucuratgrozavcand
am simtitca stapanimapa..........
bAlacit9i ........,.,.stropit cateva
ceasuribune.
Dupaun timp,un.........care
locuiaaproapea venit duPanoi.
Am promis c6 vom veni sd
mai exersam.

,p urna+"t
@nt"atui.gt.
st ,,ne-am".

ffir*m

catebei enunturiin care sa folosesti cuvintele


,,neam,,

cu atenlieFi continuritextul.corecteaza
greselilesi d5

Bunicul a venit la noi. Eu si frarete


meu neam bucurat foarte tare.
- Bunicule, bine ai venitl
- Bine v-am gasit, dragii meil
- Bunicule, potesleste despre slra_
mosii nostri!
- Hei, <i agii mogului, noi sunteln un
ne-am de vir :ji.
- Ce fcl de neam?
- Dacii erau un ne_am de oameni
hamici.
- Dar romanii? neam repezil noi,
- Romanii...

versurile.Inchide
$p/a) I'4emoreaza
cartea si transcrie textul memolat:
Ne-amndscut in Romahia,
Suntem
neamdedacisideromani.
Stramosiiau uddt cu sAnqeqli..
Ca noi sa lraim liberi pesieini.
b ) Ve r i f i ( i i t e s i s ta b i l e ste ,tisi n q u r
calificativul (vezi pag. tB7).

c ) Daca ai obtinut ,,F.b.,,,


metnoreazAsi a doua strofa.
Daca nu, corecteaza-tel
Muntii au varful in ceata
gi pletele de verdeata.
Campiile-sun tezaur,
Au holde scaldate,naur.

@ot"rtt.,
Ieri am fost Ia cinema. Am vdzut un fitm
.
in care haiducii s-au
luptat vitejeste. Fratelemeu rmi plrnea mereu
lntrebari.

,..,,1",f#'
iilil:r',$::;,Jll1:,1'
il:?i:
iTi'lil.,i:ii"."".#

vlteaz suntenr.

Ne-am intors acasa bucurosisi am povestit parintilor


si
fitmul
vizionat.

Evalw,r.s
sa. s-at sau, s"arri ia. i'ai neam. ne"am
eau', ,i-a" ne'am'
in te\lul urmator orLogramete*a
SDsuutinirsTincercuiestecuvantul pereche. crupeazl_leapoi in coloane' insotite
de cuvintele cu care se leagd Prin in[eles:
soarele s-a pitit duPa o tufa de iasomie. Panasa ia seama luna i-a
iegit surazatoare inainte:
- O stea i-a sPus mamei ca ai uitat sA vii acasal
De rus,ine sau de emoiie, soarele s-a inrolit si mai tare:
jucat 9i in
- Pe inserat imi place sa md ioc cu regina-noplii Ne-am
alte zile.
sa te alungel
- Lasa joaca sau, dacd nLl, trimit un neam de stele
Are un
gingaqie!
- nu pott I-a dat Dumnezeu atata frumlrsefe 9i
parfum delicat 9i fata sa este atat de albdl
stele a 9i sositl
- $a fdcut tarziu Pleacdl Uite, un neam intreg de
prea
mult astazi'
a
intarziat
ele.
Soarele
- Ne-am adunat toate, spun
i9i
ia locul pe
sa
s-a
dus
Regina-nopiii isi pleaca ochii, iar soarele
tronul sau, in parlea cealalta a pamantului'
sa ia seama
s-a pitit

spatiilepunctate:
di)Compteteaza
g--,

co Veverita ..........jucat toala ziua cu vecina ........ .


q a M a m a ....,.....amintit sa.,........ si c d le lu l.
ce Soarele ..........imprumutat graului din stralucirea

" "

co Coapte..........crude,caiselesunt bune.
co Ei ..........straduitsA .......,..note mari la examen.
din " " in
.o ,.........
pdstrat9i .........tmnsmisobiceiurile
sau, neam, ne-am).
s-au.
\sa, s'a. ia' i'a'

fonna corectal
fr)nt"o"
g--,/
Iisus s-alsa ndscut in iesle. Mama sa/s-a i'a/ia Pus scutec de
bumbacel 9l i'a/ia canr.tdulce.
Cei dint6i s-aulsauaratat pastorii Apoi au venit magii' calauzitide
o stea luminoasa.Ei s-au/sauinchinal 9i au adus daruri'
Mafia i-a/ia pruncul la Piept 9i mullumegte bunului Dumnezeu
Noi suntem rn neam/ne-efi de oameni cu credinia in Dumnezeu'
Me(eu ne-am/neam rugat lui lisui, la bine saL!/s-aula Xrev

@rransforma dupd model,intocuindcuvintetesubtiniate:


O Feti.fas-a suparat.
Fetiteles-ausuparat.
a Ea s-a jucat.
O frunza s-a ingAlbenit.
O Stzinca.+a rasturnat.
O ,{pa s-a tulburat.
O Calea s-a deschis.
O ta s-a emotionat.
O Bunica s-a mftat.
O E/ s-a ptimbat.
q[9cileste cu atentie si continui;rtexlul.
corecleazagreselilesi da
titlul potrivitl

j?11,1i.11
i#HXli;,
ffi ?,?,,1",".i1
"i;i,:i'.i:'Jil':if
" "i:'l:[=ra:,ffi
j:*ty,:li'+ru;

"ffiff:.."jT,'iilru":."1

- I-avezicume vremea,uunicolsaui-p.iriJ-"".i

- Da, soarele sa grabit sa i_aDi


"]#'rr,
*ni,,""J.*",i.,i"."iLl,"ffi
fli{,'"jii+i,!"q.';[!#dn
Sa agezatpe cdmdsutamea_
. .........,....
..au",ru.

|^"*,,"::;*,,
,@.^:.:j:::"** "" ."",, o"",.,;".;; ;;;,; ;tXX-",
i-e/ia; s-au/sau ne-am/neam.

Model: S-ainlnit cu bunica sa.

qzri Scrieenunturitangadesen.rn caresa arali


ce spun sau ce gandesclluturasulsi albinuta.
roloseslern enunturilorftele: s a. sa. s-au.
sau. i-a,
Fluturasul
- Ia uite ce floare!

neam.

Albinuta
- S-au deschis florile?

Dictare:
--

s-a intalnit cu
Maria s-a dus la biblioteca sd ia o carte Acolo

ve goarasa, Denisa9i cu Mihnea,un.neamdi" 9l!li"ll:.


o carle oe
Ne-am gandit sd citim ,,Amintiri din coPilarie" sau

basme, au sPus el.


propus Denisei' Maria ca4i de lon
- la carteaasta de basme, r-a
am eu acasd
Creanqa
' -duoj." s-ausfiluil, au tmPrumuldlmai mulle carli
intre noi'
- ie vom citi pe rand, apoi le schimbam
gi i-a
Iutariaia citit fratelui sau mai mic "La cire9e"
orpa
Nica'
lui
-t"1.
din carte S-au am|.zaLgrozav de ndzdravaniile
ardtat imagini
linia de dialog' ulilizand'unde
S9)Povestestete{tul fara sa foloselli
etiz posibil.ortogrameleIn\;tale:
sa in gosPodarie'
in vacanta,Alina s-adus la lara o ajutd pe bunica
neam de la Bra'?orr''
,qcotos-a intainit cu vedgoarasa, loana 9i Lln
gandit sa culegem tragl'
- Mergemmaine la pddure?Ne-am
- Cu multa bucuriel a r6spunsAlina'
- il vom lua 9i Pe Azorell
Alina Ne-amjuca cu
- n.fl lin" sa invitam 9i alti coPii' ProPune
in Poiana
minqea
'
-- ri u"i anuntdsi pe ( eildlli vcrisori dodr suntemun neam mare'
Bunica ii Privestecu duiogie'
intalnit cu ven9oara
lfodel; in vacaniaAlinas-adus la tard Acolo s-a
sa meargala
au
.r, ro""'u".1-p.lt"a cu un neam de la Bragov' Propus
cules de fragi.
in caresa te povesteslicum a fost
frDAdr"t"uru o scriso'tlcbLlnicilor'
ne'am' neam'
FI*u tr. rolo..tt. formele: sa, s'a ia i'J sau s'au'

la sd vezi minundlie:
Pe-o cicoare albastrie,
in manula cu hartie
9i creion la Palarie,
La amlaza s'a oqnt
Un gandacelnecaii[,
Cu nasucul cam turLit'
Mama sa cu sigurania
l-a dat tema de vacanla.

ascunse:
$?J Descoperapropo,/itiite
a) urmasii,sunlem,noi, vileaz.neam,
u!1ui.

b) mari. i-a, ploaia, necazuri.abuno(nla,


adus.
c_,sa, tJLln;,calda, maha, e, ca, piiinea.
o., neam. un. tara. pagan, a, calc;t.
e) s-Ju. in. la, taba t a d u s , c o p iii
mu n t e .
rr. noi. seara. ne_am,laleza, pe, plimDar.

ia ( u. tragii.porra.tvlaria,
si.

gllil:"-

rr, s-ainlols. o. doi, nazdra\an.cu.

cocosur.punguta,

hrdnegte'ploaie' isi' randunica,furtuna,

0u,,,l).."tu'
Exemplu: Hoi suntem urmagii unui neam
@

R e r o r - u t ea ra,,L e g e n d q
ahi

Int-earca
saroro."<i, ai".ui i.,;ii;":;'jJij."i",''"nd

viteaz.

Iinia de diaros.

Dumnezeua tacut toatecate sunt pe pamant,


_.. S1"d
iarba,flori si
arborl
le-atmpodobilcu lot telul de (utori.
a facut zapada' i'a spus sa isi caute singurd
curoareacare ii
oru..l'no
Z?p"91 o" dus la iarbd, dar aceastanu
a vrut sa dea din culoarea
^, .
-.r,"'"#,,."1
frumoasa.A rugalapoi trandafirut
_,, 0., a."
-"1.1:ro:.1

* " o;i" ;; ;:;";;; :lj


:",",:?
;Ji:li:";ffi
ij':
:l;:.*,
,::::,
a Ir( ul cale

lunga sia <erul cLrloarealbaslruie


_..,__Zapada
de la viorele,
curoare
garbenade Ia froared-soarerur
car nrmeni nu ascura rugamintea

,*"*"i&1$;1fi:"::;#ffi
;tffi,ilfi
T::.jiji;3xl""
*arta zdpezii,
mirosimpa4iiu-;;;;;;i"
shiocelur

.,,,^"::-o1:u:,"1"
culoarea
sa alba.
ea.poarld vesmantul alb at ghiocetului,
,^_-i_:.ulln.i
rar orepl
recunoslinld tl lasJ sd ,. oufu arpio.ut
ut,".u,
cle cum incepe sA se arate primavara.
,Model: Cand Dumnezelr a fdcuL toate cate sunt
pe pamant,
le-a inzesLrat cu felurite cutoi.
Zdpezii i-a spus:
- Tu iti vei cauta singura culoarea care lti place,

Cil/4,tooinnl,iwl

At r a s d e l u ci u l a P e i ,
brotdcelulse uita h razajucdu9a,
apoi incearcas-o Prinda.

M ama l- a m angaiat, l' a


legdnat pe bmfe 9i Puiul a fost
cuprins de vraja somnului

@se scrie fard cratima atunci


cand:
. esteun cuvantde sine statabr;
. realizeazalegaturadintre cuvrnte,
. denumes-teo nota muzicald,

@se scrie cu cratima (liniufd de


unire) atunci cand:
. este format din doud cuvinte
care se rostesc intr-o singura
silaba (l + a),
. ,,a" este legat prin inleles de
cuvantul care urmeaza.

"<::

luat
ajutat
certat

Ewueasnt

,,La", dragutul cuvintel,


Ma cam chinuiesc cu el.
,La luat" si
-Ia castel,,
Nu se scriLltotusi
la fel.
Unde-ioare cratima?
Este chiar in prin],ul _1.a".
lar cand ,,1a"Iocu-l arata,
Fugecratima indata.

qUSubliniaza ortograma,,l_a,
si
lncerculestecuvantul,,la,,:
O-La pomut laudat sA nu te duci
cu sacul."
O-La placinte inainte, la rdzboi
inapoi."
O-cel pe care l-a muscat cainele
se teme 9i de tatrdturd,',
O,,BorsulIa foc si pestele in iaz.,,
O,,L-afAcut una cu pamantul.,,

@Complereazd cu -la" si "t-a" spatiile punctate:


a)

...,... gcoald

aous
Iaudat

,........compunere
..-......stropit
.........pictat

noi
nlai vatzut
Bucuresti

b)
.......,. asfintitul soarclui, melcut se
inlorcea de ........ plimbare. Casutagrea
q r n sp a le ........ obosit. .........
miilocul
d r u mu lu i, s- a oprit. Carabusul :... .
salLrtatamical.
Melcul ........ intrebat:
- De ce te grabesti asa, barbosule?
- Trebuiesa ajung ........carsamea.
Eu nu am casa cu mine, ca dumneata.
...,.... asta melcul nu se gandise.

ar.S" forma corecta:

Cend h/ La vitzut pe Marele-Luminator


ca,vrea sa intre in padure, Lalo, ganddcelul
caleniu, Iall-a rugat
- La/L.a noapte este beznd si imi este
tare frica. Da-mi. te rog, o faramd ae luminal
Shpanuf Iuminii ja/l-a l sat sa se
dureasca,si i-a dat o scanteie. Noaplea, /a/l-a
Inlunenc, gandacelul imprastia lumina.
Se
transfomase in licurici.

6*

&% Uuifiixn'b'l

SDnlau,ui.rt" enunluri in care sa lolosestigrupuritede cuvinte:!a


,ii'alnil, Iu ronrurt. l'a aiuta! ]a oa stabilita pena la l'a felicitat
Straduieste-teca PropoziliilealcdtuitesA formeze un text' Da titlul
potrivit.
cu atenlie, core.teazagreqelile9i da Poezieiun titlu:
@"t,"ut.
Cina, rdtuqcacea micuta,
A plecat l-a Piala
- La furat gireata, oare?
noarte diminealA.
Se-ntrebacu grijd mare
Pe Boby la mangaiat
9i I-a balta se oPri,
S,iin patut la lasal
Dar pe loc ea inlemni:
- Sa nu pleci puiu!, l-a balta,
La doi paqi in stufarig,
Ca vulpea abia te-a9teaPta
Rogioara-iin tufi9.
Cand s-a-ntors- bobocul nu-i,
Oare ce s-a intamPlat?
Numai coaja oului.
Putetisa imaginaii
9i-apoisa continuatil

95.)a) Memoreaza versurile. Inchide


dft-ea si transcrie Lextul memoratr

c) Daca ai oblinut ,,F.ts", memoreazdsi a doua strofd:


L-a cAutat, sA arate
Cum a umblat el la claPe.
(alifisingur
impreuna au cantat
b) Verilica.tesi stabiteste-!i
S-igrozav s-au amuzat.
cativul (vezi pag I a7).
l,a pian Anda canta,
Dar nu l-a gdsit Pe ,,1a".
L-a ascuns un goricel,
Cand a incercat si el.

Dlctare:
De frica, treposulstAteaghemuitla tulPinanucului Vulpeal-a manat
ca pe ominge. itu l-a mancai, din cauzalepilor' S-aintePa la bot'
Cand ariciul se gandeala ajutor, l-a auzil pe Azot'
Acesta l-a salvat.
- Ai plecat la plimbare, cumatra?sbiga dulaul'
Dar vulpea nu l-a auzit. O luase Ia sanatoasa'

Cru+aonrart
@
s+iffi

-Intr-o zi capra chema iezii


de pe-afard..."
(lon CreangA- Capracu
trei iezi)
intr-o zi, intr-o casutd
Intr"o carte, intr,o vara,
Cu orice cuvantl,ai lua,
Forma nu iFi va schimba.

@-=e'**p,
@Lranscrie

textul si subliniazdortograma

S-atrezit intr-o dimineata si, tremurand


.
qe
emolie, bobocul de trandafir s,a inrosit.
5 -a sp a l a t rn tr - o m ar gelusade r oua, i- a
leganatintr-o raza de soare, iar ca dintai
petala s-a desprins intr-o adiere de vant.
Razelel-auimbrAtisatsi o pulbere find de aur
l-a imprastiatmireasmade trandafircatifelat.
.u oftograma,,intr-o,,
spatiilelibere din textul urmdtor:
@Compl"t"ura
,. . , , , , , . . . . .z. i b u n i ca a ve n i t l a n o i. Ne_ambucur at
.,,.....,..-.traistdmere Fi pere, iar.........cutiutaou"our" mult. Avea
p.ou"p.t. J"
la gdinileei pestrite.Am mancatfructesi am tinut_o
......._.,....u.".fi.
Am intrebatsi de bunicul.A promisca va veni gi
el ...............
zi,
@Construieste

,"rr."(

expresii:

,"r.""{

k.-

/Fk uuilixn-b-l

fiDnlcatuieste un le{l cu lillul .,lnlr'opo\esle" in care sa folosesti


.t"t pulin o" doua ori orlograma, rnlr-o.
(ontinui lextul. corecteazagreselilesi dd
{3)citeste cu alenlie si
titlul Dotrivit.
Unchiul meu e padurar. Locuieqteintro casu[d Ia marginea
pddurii. Am fost cu el intro drumeiie. Am gasit multi fragiintro poieniid'
ii strangemin coguleiul cAPtugitcu frunze.
D;odata s-a migcat ceva intr-o tufd. Am inlemnit. intr-o clipa
ne-amindrepl.dlprivireacatresal\,atorulnostru,unchiulToader'Dar el
nu era nicaied.

@.)

tt"-o."uta

versurile. inchide cartea 9i transcrie-le:

intr-o casd cam Piticd,


intr-o mica floricica,
Locllie$te-unfluturaq
Vecin cu un greierag.

b) Vedficd-te9i stabilegte-tisingur
cativul(vezipag. I B7).
c) Dacdai obtinut ,,F.B.",memorcaza 9i a doua strofd. Daca nu,
aorecteaza-tel
intr-o zi s-au cam certat,
Ca greierele n-a-nvalat
Sd se lase de cantat
Pi asta l-a suPdrat
Pe Fluturele-lmPdrat

E9Dictar:

intr-o dupd-amiazd,Sorin m'a invitat la pescuit Avea in rucsac


toate ustensilele:intr'o cutiuia mica avea carlige,intr-o Pungamai mare
Dlutele,iar in alta bobinele cu fire.
- iti imprumut 9i tie o undila, s-aoferit el. Vom mergeintr-o margine
a lacului. Am aruncat asearanacla
- $tii multe desPre Pesclrit!i-am spus admirativ
- intr-ozi iti voi e\Plicasi lie

*@

Cilatp.pirrlortute

. Reginazapezijlocuiainlr_un Darar
qe
argint cu portile ferecate,,intr-un" este ortograma.
Suntsigurca stii celnseamna
9i un Iucrunu uital
Se scrie numai asa.

Ewtuwg.l
Subllniaz:iortograma ,,intr_un,,
in textut:
,n,a_rnan am fost la munte, la
o cabana. intr_uncopac batran isl
-..^- casa o veverila. intr-un ,-,"
avea
cuib erau doi pui d ciocanitoare.
intr_un
brad am vdzut .at,j". ."r".i.
Intr-un tarziu m-am intorc Ia caband.
Hoinarisemdestull
@Compteteaza spatiite tibere cu ,,intr_un,,:
opri ......,..,.....terziula matgineapAdurii,
:.
.............ochi
--lutu
oe
apa
a
vAzut
o broscuta............
-^
sa
'^l"ju:
cante
o pasiire'
.
...........
-'lt"p-u
. se^ridica
oua
m
ici. Nu r e
".Ji:
a t ins e .i s i u a ^ "a
o " a --......,...
:::,_ ".- ' cateva
doi
iepurasi.
i""u
cgpac o veverira ;j::jl",;:
:;.;:::::.::.
rrutrumitade cele vazule.plecA
";
spre casa.
@nr"g"

forma corecta:

rimp eram loarle trisl. Nlaptictiseam


,^,_^,:,,y.!-,i!.u-::
de orice.jucarie.
rnrr-o
zj, unchiul Ceorgea adus rrtr.
pisoi. Erautare
doi
drasalasi.Am p", .p;;,;;;;;,;.:;:i,:::'::i.^
'":t:L

sis.au
-ll#..*
speriat;
intrin
/inii_;;l#il,#T"T:1i
:i,r.jii 1.?i.;
f

ft uru"n'rt

6ll
lA lc atu i e s t e
rqJ
,,intr-un".
@at*t,_"
tflut

D a tru e n u n l u ri i n ca re sa lolosetli or togr ama

cu atenlie si continuaLextul corecteaTagreselilesi da

Dotflvtt:

intrun bloc vecin s-amutat colegul meu' Marian Am devnit foarte


buni prieteni. intrun amurg, ne'am urcat pe bloc sa vedem stelel'
intrun balcon l:am zarit pe Costel,varul meu. A venit 9i el cu un binoclu'
Am privit cerul pe rand. intrun tarziu ar vazut o stea cazatoare'Am
urmirit cerul mai mult timp. Am vdzut Carul-Mare9i Carul-Mlc'Nu ne
veneasa Dlecrm acasii...
6D a) Memoreazaversurite.
i;;-hide cartea si transcrie
textul memorat:
intr-un coll de lac, uitat,
intr'un nufar dantelat,
Se plimba un brotacel.
Barzanu gtia de el.
b) Verifica-te 9i stabilegte-fi
si ngur c a l i f i c a t i v ul (ve zi
pag. 147).
c) Daca ai obtinut ,,f.ts.",
meft\oreaza 9i a doua strofa.
Daca nu, corecteaza-tel
IeSisedin stufarig
in luminis'
S-i-a9tePta
Cu ciocul aPa sorDea
9i intr"un Picior stdtea

El5i Dictare:

intr-un tarziu, cum stateau pe prispa, au auzit un glas Batranii


erau amandoi inti-un gandr acestava fi copilul lor'
Cand s-au uitat mai bine, au vazut intr-un coF un pisoiag'Tare s-au
mai bucurat. Au ales pentru el dumele Tigrut'

;Sc*rot*1,*'

Fard sa stea prea mult pe


ganduri, copiii iau saniilesi ies
veseli la zapada,

Cu lumiha lor aurie, stelele


Fi luna l-au adtat fetitei poteca
spre casa bunicilor,

@se scrie fard cratimd (liniuta


cle unire) atunci cand:
. este un cuvant de sine slata_
tor care se poate inlocui cu
unul dintre cuvintele: ,,apuc,,,
,.prind";

liEulse scrie cu cratima (liniuta


de unire) atunci cand:
. sunt doua cuvinte diferite care

:;.i;:"".t.

intr-o singure

. ,,-au"este legat prin inteles de


cuvahtuf care utmeazA si ,,i.,
tine locul unei persoane.

cartea

vazul

stropitoarea

spus

mere

povestit

&

buuwfil
Aa

Cand scriu ,,iau", nu ma grabesc,


Stau intai 9i mA gandesc.
De spun ,,Iau un aPant",
inlocuiesc cu ,,am luat".
Tot a9a cand ,,i^a aven( '
lau se scde-ntr-uncuvant.
Dai de spun: ,,l"au luat la
mare" (pe ei)
mancare" (ei),
cumPdrat
: ,,l"au
sosegte din dePartare
Cratima pe zmeu calare

,,r - au- sl
$ l ;)C o mPteteaza.cu
,iau"textul ce malJos:
Dupd concursul de matematicd,profesorii. ........laudat
pe cei mai buni. ..........spus lui
D A n u ! sa lucr eze mai m ulte
probleme. Eu ..........culegerea
sd lucrez imPreuna cu el. Imi
doresc sa ........... 9i eu premii
la olimpiad6............un buchet
de flori pentru sora mea, care a
luat premiul intai
SDsubliniuru oftograma,,i-au"
cuvanLul,,iau":
sT'iicercuieste
Este ziua corinei. tsunicii
i-au cumparat o bicicleta. Mama
m-asfatuitsd iau nigteca4i pentru
ea. Parintiii-au dat bani Pentru o
excursie. Profesorii i-au adus
nurnai laude. colegii i-au ddruit
flori gi un urs de Plu9.Eu iau ursul
si il duc in camera ei.
Este foarte fericitd!

ot.n" formacorecta:

Ca d p t i m i i f ul g i d e n e a .
Bucuroasa, i-au/iau Paltonul si
caciula 9i ies afard. intind mana
j i i-au/i a u i n P a l ma u n fu l g
Privesc cum se toPe9te rePeoe.
Cativa colegi i-au/iau strigat Pe
lfihai 9i pe Vasile. I-au/lau
aruncat lui Azorel un bulgare de
ne a . Ca i n e l e s - a sP e ri a t F i a
inceput sa latre.

afuurulrl-r1
q[-!i] Alcatuieste
o;te trei enunlurirn (ale sa fobsesLicuvinlte
,,iau,,si ,,i_au,

q3iCiteste cu aten(iesi (ontinualextul!Corectea_/a


si da tiflut Dotrivit.
L a s c o a l a i n \,a ta m me re u sa fi m buni
Fi gener osi. Doam na
invatatoare

ne indeamnd
sa facemin ri.""..,i _aJ* o-

fiil; ffi;"''
tn blocul unde locuiesc,este un batransingur.
Oansufs_aimb;in?vit.
Colegii mei iau adus in fiecare zi lapkl; si
ziarul. n, f_._'.dr"
-.
paine
9i alte cumpdraturi de care are nevoie,
Vecin-ii
iau adus.mjncaregatita.pe rand.
- Lu t-aumedi(dmenlelede la larmacie!spune
lyircea.Tu ae faci,
Andrei?
- Eu i-au covorul si il curdl. Cine vine cu mine?
a) Memoreazdversurile.inchide cartea transcrie
textut urmator:
9i
Doud fumici gospodine
Au copt un cuptor de paine.
Le sopte9te-ungreierel:
,,- Iau 9i eu un colacel!,,
numicile nu i-au dat,
Lau trimis la adunat.
b) Verifica-tesi stabileSte_ti
sinqur
ca l i fi cativul
tvezipag. IBZ) .
c) Dacd ai obtinut ,,F.B.,,,incearcd
sa memorezi strofa urmatoare:
Pleacamicut greierel,
Ele se iau dupa el.
I,au pandit orice migcare,
Dar el nici gand de mancare.
La umbrd se legdna
Din chitard lin canta.

@ot.*..,

jH:i;
?Ti.,:?:
ffilTfi
J:x',:.:+#;**x.?{.:{tr?ff
Sunt bucuros cand o pot ajuta.

Suol,wn
la, l.a; intr-o, intr.ury iau, i-au
,,iau" 9i lncercuie9te
ffDtuo'iniuro ortoqrdmele,,l-a",,,rntr-o",,,intr-un",
undeeslecazul.cruPea/aleapoiin coloane,insofite
ci;ntul pereche,
de cuvantul cu care se leagaprin inteles:
La marginea satului bunicilor, dealurile sunt acoperite cu paduri
intinse. Satenii iau de aici lemnul necesarfocului sau construcliilor.
intr-un an, bunicul l-a rugat pe padurar sa marchezearborii buni
pentru foc. Aga, taierile nu s-au fdcut la inhmplare, iar localnicii i-au
defrisat pe cei mai bdtrani.
in locul numit acLrm,,taiefua", cresc la inceputul lunii iunie mulli
fragisi multe ciuperci.
intr-ozi am mers aici cu mai multi coPii din sat. Cu aveamdoua
cosuri:intr-un(os voiam sa culegfragi,idr In celalalt,ciuPerci.
A fost foarte frumos: am cules si am mancat fragi, ne_amjucat 9i,
intr-un tarziu, ne-am intors acasd.
l-a rugat
la marginea
Exefiplu:
{2.)CompleleazasDatiilepunctale cu una dinlre formelet la, I'a' Intr-o
E
tntf-un. Bu, i-au,
a) Copiji ............,..iucariile din sacoqe9i le expun pe tarabe.
b ). . . . . . . . ...,... cafte de bucate, mama a gasit releta tortului pe care
fdcut de ziua mea.
c) Pdrintii ............... umplut rucsacul cu toate lucrurile necesare excursiei.
agezat pozele ...... .. ..... frumos alburn.
d) Nepotii
e) Ariciul traia ...............tufig de .. .., ...... . marginea padurii.
O C o l e gi i il ...............P e Nicugor....... ..... . in t re b a ri,
g) Mama ...............lasat pe lrinel .... ...... ... 9trand.
h) Tata ..........,....intalhit pe colegul sau ....... .. .. . Parcare.
tarziu a aParut si Mihai
i) ..........

q[9Alege rormacorecta:
LalLainceputulprimaverii,vrdbiuiaa fdcutcuibpentruea 9i puigori
din paiemoi 9i lal'a
intunrtntr-uncopacel,langdcasd.I'a/L'aconsLruit
caDtusilcu Du[. Iau I'au lrebuit (aleva Tile bune
'
intt-oilntro zi dupa ce a ouat Pdlru oua sa/s'a asezal sa le
ctoceasca. Au iegit patru puisori micuti 9i dragalasi.
Acum parcd au mai crcscut. sunt foade atenfi la'/l-a mama lo|. iau/i'au
din ciocul ei hmna, o inghit 9i stau linigtili in cuib.
in cur6nd vor fi mari si neintrecuti la/l-a zbor,

,@_::;T;::n,:1:;"un
F"r.:;::?."grlf

enun[pentrufiecaredintre formete,
ta. t-a.

nlie ei corecteaza
sreseliteDd un titlu potrivitsi

nesustorii
sosescla Piata9i impodobesc
tarabele
""X',t;
saptamana, cdmara

.r ,.rliJ.l'iot

lntr-o
noastra va deveni
herhcapatoare
pentru mullimea de borcane
cu
oulceata,gem si comPot.

imi place sa o ajut pe mama I-atreaba.pana

soseste de.la servi(iu eu iau sa(osete


si Intr_o

;'j"rflH,: ::

or". de Ltnde
cumparrructete
cete

t spalam.Ie separamde samburi$iducem


,
r-a
Dun starsit intregul ,,procesde labricatie,,.
Du lce lu r ile mamei sunl renumtte. (
h ia r
.
.
ounicii i-au,,comandal,,caleva borcdne.

Mama la chemat pe tata sa dea o mana


de ajuto-r:sd agezeboicanele intr_u; raft
mai sus.
In familia noastrAdomnegteharniciasi
amonia.
dup6 dictare:
@scrie
intr-o zi am fdcut ordine in dutaD.
Intr-unserlargasesco poza a mea, din
pr. r'escindetung.inlr-octipama podidesc clasaintai. lau pozasi o
amintirited;;
;;fi;-.;;
eram ,,studentla lilere,. ( um ziceamama.
>l lratelemeu mai mare aveao poza asemanatoare
Parintiii'au
atasato rama si o tineaup" p"."t..
jI111_i-i or".i19 <i va procedata fet si cu poza mea.

O. unchiutToadersa confectioneze
o ramaOraguta,
ain
,"-" TaX,jlil.,

Chipulmeu plapahdva zambitimid si cald


alaturide cel al fratelui
mai. mare.
un textin caresa descriichipuruneiriinte
dragi si
P::1":::1"
cuvinresi srupuri de .uuinti"jl.-!l-e
'X;X,: ::,:::";Z:\
r. .
::maroarere

compteteazaduPa modelr
il asculta
il ajuta
il invatd
in cuib
in tablou
in ungher
in curte

l-a ascultat
intr-un cuib
intr-o clrrte

ln lmParatle

in biblioteca
ii dau (lui)
ii spun (ei)
ii agazd(pe ei)
ii hranesc (pe ei)

i-audat 0ui)
i-au asezat lPe ei)

qg) Alcatuiestecate un enunt cu fiecare dintre formele oblinute in


coloanaa ooua.
oescopera propozi[iile ascunse:
@
a) Lia-ciocarlia,cantand, pand, urca, mereu, cer, la'
b) scotea,negru,un, cartita,intr-un,al, muguroi,coltr,gradinii,pamant'
de.
c) I-a, mama, incredintat, mai, sau, fratelui, mare, copil, Pe'
d) ea, intr-o, hotari, se, zi, sd, in, plece, lume'
e) hamice, albinulele, iau, cuPa, din, florilor, cel, nectarul. dulce'
f) greierasului,furniculele, i-au, sa, sPlls, se, de, treaba, apuce'

gffi _C*natn
pi,,4i,nl

Eb:%

9i

" \ ncz-cv)

\-J

Jl cdFulgii de nea strdlucitori se


.
Ieganau in scranciobul vantului.
in vartejuri amelitoare.
scrie fard cratimi 0iniuta
@se
de unire) atunci cand:
esle un cuvant cu inteles de
sine stiitdtor;
se poate inlocui cu unul dintre
cuvintelf ,,zapadat"
, ,pmA(,
sau
poate
insemna
Lln
-nene",
I n q e m n p e ntru a n i ma l e l e
oomestice;

Bunica ne-a imbratigat, aDoi


ne"a dat fructe proaspete din
cosuletul de rachit6.
fNeZl se scrie cu cratima (liniula
de unire) atunci cand:
este format din doua cuvinte
care
-se rostesc intr,o singuri;
,,ne" tine locul unor nume, iar
,,a" este legat prin intetes de
cuvantul care urmeaza.

fulgi de
mantie de

urmArit

strat de

deranjat
Ion
Qeorgicri
Vasile

dovedit

3&:e-o,r*ett
,,Nea"eu pot sa spun atunci
Cand pe vecin vreau s6-l strig
Sau pe cainele pletos,
Ca sA-lospatez c-un os.
Cand urmeazd-oaciiune.
,,N-a"e despdrlit, gtii bine!
Doua vorbe se unesc
impreuha se rostesc.

@Co-Pt.t"ura
a)

dovedit
Pavel

Subliniaza
ortograma,,ne-a"
$!;)
cuvantul,,nea ln
st Incercureste
textul:
Nea PetrachetrebdluieFte
prin cufte. Aude latratul agitat al
cainlui. Se intoarce gi il vede pe
Ldbuq alergandspre livada.
- Nea, Neal il st ga, dar
degeaba,
i n tr - un tar ziu, Ldbuq se
intoarce cdtre stdpan latrand 9i
dand din coada satisfacut.
- lar ne-avizitat gireata?Vad
ca nu ne-a putut pacdli, zise nea
Petrache9i i9i mangaie eroul.

cu ,,ne-a"9i ,,nea"spaliile libere:


certa{
incurAjat

Dorel

zambit
bucurat

........,..scr is
b) Anotimpulfulgilorde ........ a sosit.EI .. ... .... adus multe bucurii:
zapadagijocurileei,sarbatoriledeiarnd;.........oferits-iplacutavacantd
incat ne putem bucura din plin de toate frumusefile ei.
formacorectaa (uvintelorsubliniatein \,ersurilede maijos:
sJrueqe
EJ
Nea/Ne-a lon 9i nea/ne'a llie
Stau de vorbd intr-o vie,
9i cum varltirl tot adie,
Smulge puf de papadie.
Un puf alb, nabadaios,
ca un fulg de nea/ne'a pufos,
se ataza-anevoios
Pe mustata lui lon.
Vin 9i allii, ca un roi,
Necajirldu-i pe cei doi.
- Nea/l'le-a,,impodobit" frumosl
- Acum chiar ca suntem mosil

fi*

aF uaaw-tzl
@Alcatuieste enunturiin care s; folosesliurmatoaretegrupuri de
cuvlnte: rea Sp[raahe.ne-apovestit ne-a imprcsionat. ne-a iraiat,
ne-a
tndreglt Straduieste-teca propozitiile alcdtuite sd fo.m.r.
un-t"*t,
Dd-iun titlu potrivit.
E?riCitesle cu atentie si continuatexlul. Corecleazagreselile
titlul potrivit.
lama si-a asezat mantia de
ne-a peste umedi pdmantului.
Mama nea pregatit hdinute
).-_v
groase, bunica nea irf,pletit _/t

mdnusidin land rnoale,tata nea


c obo r a t s a n i u l e l e d i n p o d .
'.,1
Zapadanea chernat tajoacA.
Ramona, sora mea, este /'
putin speriata. Troienele de ne-a
sunt mai mari decat ea. O ludm de manutd gi ajungem pe deal.
Urcusul
nea obosit, dar zburdm ca gandul la vale, Cerul a in;eput sa ceamd
stelute argintii. Ramonaprinde in mana sa un fulg de ne_a.in Ump
ce lt
Driveste...
,,.-\

$lqzia) lte moreazaversurite.

Inchlqecarteasi transcrie_le:
Din cerul ihalt, cernit,
IatA, iama ne-a sosit
Cu o mantie de nea
9i glazuri de peruzea.
b) Verifica-te
si stabileste-ti
singur
cafificativullvezi pag. 1a7).

c) Daca ai obtinut ,,F.ts.,.,


memoreaza 9i a doua strofa. Dacd nu,
coreeteazd-tel
Ne-aadus peste campii
Flori de nea alb-aryintii,
Jocurile de copii
Si, in suflet, bucurii.

qUDictare:
N.?.-ue tulpinavietiinoastre.
Ne_a
crescut( u mulLaqriiasi truda.
,

In noplilealbe, ne-adlinalsi ne-avegheatsomnrf. n"-u po"uutult


ai n",
indrumat pasii spre lumina. Din mladite am devenit ramuri pirt.riii.
Sf
ocrotitoare in jlrrul ei.
Cand parul alb de nea o va incununasi obosealao va coplegi
noi ii
vom fi alaturi, pentru ca tulpina ei sa ddinuiasca.

#Xl"*'M',@i
Si buniculii povesticd odaLi
Saefancel Marese lua la intrecere
cll cdpitaniisai la tras cu sagelile.

Nepotul il rugd sa-i mai


spuna o date intamPlarea cu
Mitrul Fi 9tefdnila.

[o aatd]se scrie in doua cuvinte


]OaaiiJse scrie intr-un cuvant
atunci cand:
atunci cand:
. este format din doua cuvinte
. este un cuvant de sine statdtor;
cu inleles de sine statatorcare
. poate fi inlocuit cu unul din
exprimar o numaratoare, o zi
cuvintele:,,candva",,,odinioara",
calendaristicaiun eveniment)
,,demult",
sau o acliune repetata Gncao
datA)
. poate fi insolit de cuvintele
,,numai"sau ,,doar",

.)""#-"

(numai) o dati

o datii importanta

cltesc

ai intarziat
veF caqtiga

twuwg.l
t-\

q]9Subliniaza expresia,,o data- si


lncercui9tecuvantul ,,odatd,,din textul:
-Odati" cand folosesc
Od a ta, cand er am mai mic, am
La timpul trecut gandesc
incercatsa merg cu bicicleta.Am pedalat
Voi scrie intr-un cuvant
doar o data, m-am dezechilibrat si am
9i nlr voi gresi nicicand cdzut,
Cand voi numiAra:,,o date,,
Bunicul mi-a explicat ca trebuie sa
Scriereae separata
am rabdare, sa exersez mai mult si voi
Sau de scriu
reusi odata.
-inc{i o dat_a,.
Actiunea-irepetata.
Am incercatde mai multe ori, nu qoar
o singuradatd si asa am izbutit.
Am inleles ca nimic nu se obtine fard munc6 si perseverenta.
,
1i"1 .i" care am invAtat sa merg pe bicicleh a rdmas o data
importantd
Dentru mine@Completeaza cu ,,odata"9i ,,o (lat - spatiite libere:
t):_._::...
un lmparatbz;ttr:in.
.,......,,...in copilarieam mintit.
Dcn e. , "ru
. . . . . , . ...,
p e Iu (ra re ata . |l A zi e ..,......im por tanta
pentr um ine.
..,.......t...,
Ia
marginea
unei
paduri
a trdit un batrantare inteleDt.
ll
cine veneaIa el ...........,.si ii cereasfatut,
,r-"if_...ri"
i,""rJ..
Se spune ca .,.............
"., un tanar cam i.ga_i.i
i-a bdtut ta u9a
ii
tiscu[ielunsd

:t5f,X::";?.:orl"

pe carenimeninu a inteleo".'latranri

9i ....................
vei ajunge Ia vorbele mele!
Fldcaulse mai uita ..........,.........
inda;at;i apoi se fiicu nlvazut.
h
Iunga
sa
cal6torie,
..,..........,......
singuraticulflacauavu nevoie
.

canici
l,?3i,1'?1;ifl,I*i::::
l:::-':'i"T#pen"tru ernu;il;;;;

Abia atunciinlelesetanarullblcuivorbelorspusede batran:


,,Bine
faci, bine gasestit,,.

nr.g" forma corecta:

o"^",,!ff',,1iXf
;:tr#:Ei;:,;E#"i.,p,il,i.li"?,i;li

::;"';:u*:l;,1:*
:r+i:Hi:g,rl:",:,,"T:E;:,:f
gasca.l-astrigatsi ceilalui.ausaril in ajutor macaind
in d."uptu

si in ,t no..

zdravana'
mai'a
, " ,"'i"'il5,oJl
iiiliJ,Ti X:ili;liH: "arLa

(*

/:F

Uettlir;.'toJ

Slntcatuieste enuniuri cu grupurile de cuvintet odala: doar o dst )


#o data lmDortanlat odaka si odatdt odata domnitor.
St. cu atenlie gi corecteazegreqelile.Da un titlu potrivit.
@Cit
Un boboc 9i-un puigor
9i codata cea roqcata
Ar fi vrut sa-i pupe-odatd.
cola9, cu ptf galbior,
Dar a fost norocul lor
pe
mare
drumul
data,
O
i-a vazut un cocor.
plimbare.
Ca
plecat
intr'o
Au
zbor a aterizat
Din
Mama Ie spusese-odate
de
vulpe i-a salvat.
Si
Desprevulpea cea sireala
invataturao ghiciti?
Ca nu fura doar odatd
Sa ascultatide parinti!
Puigorildin poiata.
Pentruca n-au ascultat,
Nasin nas cu vulPea-audat
a) Retineversurile.
S)
E-- inchide cartea si transcrie_le:
Un broscoi 9i o broscuta
Odata-auiegit din balta
Sa sara-n aPa caldula
Flecare cate-o data
b) Verifica-t 9i stabileste--ti singurv
calificativul (vezi pag. I a7).
memo-

c)Daca ai oblinut "F.8.",


aeazdsi a doua strofa.
Daca nu, corecteaza-te!

in apa se balacesc,
Dar de-audo data ,,oac"
l,a intrecere pornesc
9i odatd ies din lac.

Dictare!
E vara. Odata cu sosirea caldurii, a venit 9i mult a9teptata vacantA'
Fricireaca mai mare este cand ne adunam h Iara toli verigorii' Odatd
ne-amhotarat sd ajutdm bunicii la treburile gospodariei9i intr-o clipitd
am impafit sarcinile.
a'ndiei 9i Cezar *au ofedt sa curele livada de crengi uscate, Elena 9i
Hircea i-au dat o maria de ajutcr bunicii, iar eu am dat mancare la Pasdri'
DuDa cateva ore, bunica ne-a stdgat doar o datA 9i toli ne-am
adunat l; masa in bucatarie.
Am mancat cu pofta 9i am stdgat toti odata:
- Sarut mana Pentru masa!
Doar o data i-am mai vazut pe bunici atat de fericifi'

.ffi-Citrtnoi,,nri*l

Fj#

Mircea cet tsdtrana fost un


domnitor intelept si iubitor de
lard.

Vazand ghemul incurcat si


pe bunica suparatA,Motdnel stia
ce-l asteapta.

@se scrie fard cratima (tiniuta


de unire) atunci cand:
. este un cuvant de sine stdtiitor,
. il inlocuieste pe ,,acela,,{cel
care ingealava fi inselat)

fddllse scrie cu cratimd (tiniuta


de unire) atunci candl
. este format din doua cuvihte
care se rostesc intr-o singura
silaba.
. ,,ce' - este cuvant de sine
stdtator,iar ,,-1"line locul unei
persoane.

mare

prinse

frumos

ai

ce invatd

ajuii

de-al treilea

urmdregte

M.u,^*nr
Cand scriu ,sel" Viteaz, .,cel"
Scriu pe ,,cel"intr-un cuvant.
Aici ,,cel" cratima n-are,
Cred ca gi-aluat avant
9i s-a dus la ,,(e-1"rdsfala
De s-a aFezatfrumos
in locul lui ,,i" din fatl.a
Lui ,,1"cel morocanos

ffDsubliniazaortograma'ce-l"ti
rftZrcui e s t e c u v a n t u l " c e t " in
textul:

candacelul cel cafeniu incerca


sa se scuture de PicAturil ce-l
necajeaugi nu se dadeau duse de
pe aripioarelelui.
- De cel Privili cu atata admirafie? se adresa el florilor care se
uitau la curcubeu.
da
- Pentru ca el este cel care ne imprumuta din culori Mie imi
cea mai frumoasa nuanid de albastru, se lauda o albdstrea'
ca o
- 9i noi il iubiml strigarAdoi fluturaqi care igi migcau aripile
minunat'
sdu
cel care ne-aimprumutat din coloritul
mangaiere.
'Mai El este
se uita la aripilelui 9i, uimit, privi cu admiraiie
g6ndricelul
tdrziu,
curcubeul.Ce sJ intamplaseoare?De cel privea acum 9i el cu resPect?
cu ,,cel" li ,'cel" sPaliile punctate'
@Co-ntet.uta
in teiul ......... bdtran o frunza se certa cu un mugura9:
- De......... ce4i as-ade tare?intrebao alta frunzA'care abia se
mai linea de ram
vazut' Nu
- Pentru ca este . ....... mai lene; mugura'9din cali am
se grabegtesd se desfaca.
- Fii mai rdbdatoarecu ...... . de langa tine 9i nu te grabi, caci
timDul trece si in defavoareatal
- Si fard putere se desprinsesi cazu la pdmant'
pe care il
Dupa ......... Privi cu aaentie,frLlnzaobserva ca ""
floaie
intr-o
aPoi
preschimbandu-se
certase se inverzise de suParare,
minunata.
nt"o" forma corecti:
urechiugasi Mustdcioaraerau doi motani jucauqi 9i poznaFi cel
ce'l mai neastamparatera cel/ce-lcu o pata neagrape urecnePisica-mam; il povaluia Pe cel/ce'l neastamparal si il lduda Pe cel
ce-l care gtia sd se Poarte.
- De ce'l/cel l;|Lzi mereu pe Mustdcioara?miorlai alintat Urchiuga'
- Pentru ca el este cel/ce| cel/ce'l ascultd mereu pe motanul-tata
si ii respectacuvantul
urechiusa Darcaisi dori sa fie mdcar o datA el cel/ce'l ldudat $l'
inchizandochii, isi imagina recompensacel/ce'l astepta'
^

dl)
t--,
=_

*<T-r
l! >-'

Uu$cn-Ut
,d_-\
q!2f Alc.ituiesleenunturi in care sd folosestigrupurile de cuvintei
ceI
hanic: ce-l ajuti: cel mai bun; cel de-al doilei; cel tauzi.
incearcii sd
realizeziw text din ehunturile create. Dii_iun ti u
Dotrivit.
@Cileste cu atenliesi corecteazatextul.
In bucatarie este zarvd mare. pe ce_lmai inalt raft al bufetului
era
u..ru::
frucle aromate si zemoasecare faceau gatagie.
l .-:::
Le-t
mat .:u
tare strigapepenele:
- De cel ascutti?i se adresao bananaaurieunui strugureliliachiu.
--Mie imi place sd fiu prietensi cu ce_lmare si cu ce_imic, cred cd
.
toate fructele ar trebui sa se inieleagaihtre ele.
-. Mama,.vreauo felie de pepenelspuselonut.
malra rate pepenelece_llerde si dupa cet Uie ii dadu
copilului
cea mai mare felie.
,Dupa un timp, in bucdtarie se instala linis,tea. Toate fructele
rasuflaraugurate.Acum aveau loc suficient,
t-\

qtLia ) llemoreaza versurile.


Inchide cartea si transcrie-le:
Un trandafir catifelat
Se-ntoarsespre lalea-ngamfat:
"Eu sunt cel mai frumos din strat
De ce"liubestipe crinul dantelat?,,
b) Verifica-te
si stabiteste-ti
sinqur
calificativul!(vezipag. lB7).
c) Dacaai obiinut,,n,B.",memo_
reaza si a doua strofa:
Cu o plecdciunelaleauail priveste
9i-apoi cu indrazneala,g;dbita ii
vorbegte:

esti a9a cum se zvonegte,


-Dacd
Decel intepi pe cel ce te-ngrijeste?,,
De ciuda, trandafirul infocat
Toate petalele sia scuturat!

@oi.tt.",
Dupa concursul de matematice,Silvlu se laudd:
-Eu sunt cel mai bunl Lam intrecutpe Oliviu.El nu se mai descurca.
vorb:srl.9e.rau? intordeaunas-a descurcarf" Irii".t.*
Pe_::-l
- J-a oescurcal alta da[a, dar acum o sa ia nota mica.
Sanduse_uita cu tristetela cel din lata lui
.
9i nu inteleceace,t
determina
sa lie rautacioscu prielenul lui. ii veni in ;;i;;;;;;;:
,,Celce sapagroapadltuia...,,,

t
.@,pn
E.:w

oiwfiwl
st

Iiandunicava reveni la vechiul


sau cuib, de sub streaginacasei
pdrinteFti.

Ceeace v'a placut mai mult in


aceasta excursie, veti exPrima
intr-un desenl

@se scrie fdre cratimd (liniula


de unire) atunci cand:
. este un cuvant cLt inteles de
sine statatori
. ajutdla exprimareaunei actiuni
v iit o a r e ( t i m Pu l vi i to r a l
verbului).

@ se scrie cu cratimd (liriuta


de unire) atunci cand:
. este format din doua cuvinte
diferite care se rostesc intr-o
singura silaba Q (ve) + a)j
. ,,a" se leaga Prin inleles de
cuvantul care exPrirnaaqiunea.
povestit

impresiona

scris

povestl

v.a
explica

impresionat

canta

explicat

twuwfil

Va veni. va fi, va vinde


Scriem in doua cuvinte.
Dar de scriem ,v.a vLzuy,
Cratimaa apdrut.
Sigur de-acumo sa stiu
,,V.a" cu cratima sa scriu.

q]9subliniaza ortograma,,v-a"si
!ncercuiegtecuvantlrl,,va,,:
Multe grddini cu flod au o
frumusete aparte, insa gradina
bunicii le va intrece pe toate,
De cand soarele va arunca
primele sdgeti de raze Fi va usca
lacrimiie de roua, gradina va zambi

tn toatd sDlendoarea ei.


- V-a placul cum am asezat trandatirii?;ntreababunica.

- Da, bunico. Este un adevdratcurcubeul


- Bunicul m-a ajutat foarte mult, adaugabunica,
trebuit mult timp sa_i asezati
culori?
- . : J-u
intreabd
neDotii.
- Sigur, dar am lucrat cu placere. -upri
V_aincantat
armonia perfecta dintre petunii, dalii 9i gladiole?
- Esle cea mai frumoasa gradina, bunicol
Vrem si noi sa dam o m;na de ajutorl

@Compteteaza spatiite punctate cu ,,v-a,,si ,,va


. . . . . . . . ,p l e c a
......,...ca u ta t
^ ) . , . . . . . , . .p o v esti t
..........re ci ta
. . . . . . . . . .d e s en a
.........,incantat
b) Norii suri s-au adunat pe cer. Soarele s_apitit in spatele
lor. in
^ ..,.....,.Dlouacurand
Dupa ce ploaia..........inceta,disculro$u....,.....apareaiardsipe
cer 9i ne ..........intreba:
-.......... placutcunr s-ainvioratnatura?
- Da. tra nevoiede pulina Dloaie,
Cred (a ......,...impresio;atcat de proaspelesunt florile duDa
.
un dus ca acestal ne intrerupe mama, in timp c priveam i" g..df"alAlege forma corecta:
Cred c.a.v-a/vaplacul specta( olul orgahizat de elevii clasei noasl
re.
rroDaDff ca ylircea va/v-a peLrececateva zile de vacanta
la bunlci.
Va/v-a anuntat ca va/v-a veni maine?
Cred cii dupd-amiaza va/v-a Dloua.
V-a/v-a impresionaL interprelarea ta nai a lui eheorghe
Zamfi?
ttuntca v-a/va povestjl. despre Vlad "Iepes?

UQrtfiixftt-l
SD
W.

enunturiin care sa folosestigrupurilede cuvinte:va


Atcatuieste
v-a placut.va pes.ui va curata' v'a invilat v'a mul!umil
Straiuieqte-tesa alc6tuiestiun scurt text Da-i un titlu potrivit'

greselitesi da
SDcitette cu atentie si continuaIe\lul corecleaza
tfiii potrivil!
incd nu se crdpasebine de ziua, cand furnicula a iesit din musuroi'
micul.dejun'.
Se trezisedevreme,dereti(aseprin in'aPeri si Pregalise
(azute
dln sa(ll
grau'
de
mi(i
Acum va pleca si va culegeboabe
picaluri
cateva
va
da
si ua-oprl pulin lingd laleauacare ii
g."p;;;ii;..
de
roud, sa se spele.
----S"'upt"pi.'upoi
de o frunzade patruniel'sa se gtearga De sub
frunzd se aude un mormait rautaciosl
nu i$i implinisesomnul'
-Ce v-t apucat?spuseun bondardolofancare
domnule bondar?
- ce s-a intamplat? v-a supdrat cineva'
toata gradina din cauzatal
va
trezi
Se
dorm!
- neaca 9i tasa-masa
furnica mai mult
i$i'sPuse
iarnd?
- SdrmanullCe v-a manca la
Dentrusine Si i$i vdzu de drum '
d3)a) P l e m o r e a za ve rsu ri l e
lftiide cartea si transcrie textul
memorati
Elenacand va fi mare
Se va face-nvaldtoare.
V-a Placut ce-a desenat?
PentrucoPii a lucrat.
b) VerificA-tesi stabileste-tisingur
calificativul:(vezi Pag. Ia7)

c) Dacaai obtinut,,F.B.",memG
reaza 9i a doua strofd Dacd nu,
corecteaza-tel
V-a adus acum in fa[a
Versuri scrise dimineala
Le va Pune intr-o cart
Sd le dea 9i mai deParte.

Dictare:
(olegii sai De
Ionel va merge in excursle la ldsi, imPreuna cu

si
cate\ta zile isi face mii de Planuri: va lotogr;lia. va cumpara Plianle

suveniruri
Pentru cei dragi.
--'palateledomnitorullli
n
ii ziua mult ;teptata. Au vizitat intai
"""it
i-a
intrebat'
ghidul
ieqire
Cuza,de la Ruginoasa.La
- Ce v-a Placutce! mai mult?
19iluase notite Pe un
- Harta gi stema Moldovei,spune lonel' care
catnetel.
--- -l
Mariei'
ftaineledomnitorului9i rochiaDoamneiElena'se audeglasul
meleaguri'
aceste
Copiii, erau convinsi ca vor mai veni Pe

A_

ff4 5

ul>--'

.gfuluaoinn1i*l

EhW

Ceorge a primit de ziua lui


un nai nou, care scoate sunete
melodioase,
@ se scrie fard cratima 0iniutd
de unire)atuncicand:
, este un cuvant cu inteles
de
slne statator;
. d e n u m e g t e un i n stru me n t
muzical,

am Lrn
canta Ia
cumpara un

N-ai prins trenul pentru cii


ai intarziat cu pregatirile si n"al
plecat la timp spre gard.
scrie cu cratime (tiniutd
@se
de unire)atuncicand:
este format din douA cuvinte
intr-o sinsurd
'""t'"t
;i:;;'
negatia
"nu,, ste urmata de
,,ai",care estelegat prin inleles
oe cuvantul urmdtor.

-",<;1",

=@ e****r

S t .) Subliniazaortograma,,n-al scuvanlul,,nai"in textul'


inx-cercuiesle
Suna cloPolelut. incePe ora de
Cand scriu ,,nai" intr-un cuvant
gand,
muzica.
Instrument imi vine-n
canl
sd
vreau
eu
care
La
- N-ainimic lmPotrivdsa stau
ascult
(
sa
u tine? il Intreb Pe colegul meu
De ce nu, chiar
Cantecelemii 9i mii
Viorel.
Vesele, Pelltru coPii.
- Nu. ora aceastaavem auditi
scriu
,,n-ai PricePut" muzicalA.
Dar de
- Da. Vom ascultatrei melod
Muzicaa disParut...
interpretatela nai.
,,N"9i ,,ai" sunt diferite,
unite,
cradma
Doar Prin
- Si eu imi doresc un nal' lml
cuvinte.
place foarte mult.
Fiindcasunt doua
- N-aiavut Panaacum?
- Nu.Mamami-aPromisun nai'
Completeazacu ,,n-ai"qi ,,nai"spaliile
@
liberel
Unchiulmeu este cioban. EI cantd foarte
frumosIa ..... .
De ziua mea mia adus in dar un " " "
si o muzicuta.
- De ce .. ... .. mai venit la noi?il intreb
eu.
- Nu am timp Tu ..... ... Iuat vacanld?
Te agtept la mine!
- Am sa vin la tara sa cantam impreuna
la

@ot.n"
-

- sa..,..... grijdlTe voi invalaeul

formacorecta:

terminat inca de scris?ma intreaba mama.


,rYailN-ai
Fac o comPuneredespre rn hailn'ai fermecal.
Al cui era acest nai/n-ai?
Lra rn nai/n-ai vechi, gasit de bunicul'
Nai/N-aivrea )i tu sa canli la nai/n'al?
Ba da. il voi ruga pe bunicul sa md invele'

;$k urana+"r
cate trei enunturi in care sa fotosesticuvintele:
,,nai,,si

P-j0t"",rt.","

ffirt:t;il;,

t' atentiesi ( ontinualexlul corecteaza


gresetite
si da

in aceasta vacanid am
fost Ia tsucuregticu p.irintii.
Am vizitatmulte muzee,
ne-am plimbat cu metroul.
intr-o seard am fost la
u n co n c e r t c u Gh e o rg h e
Zamfir. Ce mult mi-a ptacut
interpretareala n-ail
in drum sprecasa,Ie-am
spus:
- Tata, a9 vrea 9i eu sa
cant la n-ail
- Nai vdzut cata mAiestrieiti treblrie?

estegreu.vreausd cart ta n-ai.Naiauzitce subete

-,"r"#iT"1.?".i

,P,"?#l;ix',xJiliiJili;ll,iiJ,,l,:,i;li;1
memotat:

N-aisd crezi ce am primit


De sunt asa fericit.
Din oras,unchiulMihai
Ieri mi-a cumpdrat un nai.

@oi.t.r",

c) Dacaai obtinut,,F.B.,,,
memo_
reazd gi a doua strofa, Daca nu,
corecteazd,te!
Are tuburi de suflat,
E un nai adevdrat.
N,ai vazut in viata tal
Do minune, vei vedeal

stdsi ascurta
vrdjiruncantecranai.
E.ti,l,,?r,T'3ii;l"dimir
- N-ai terminat temele?
- Nu, mame. Fac o pauza.Ascltlta sunetele scoase de nail parca
sunt fermecate.
- N,ai sA poti canta, dacd nu inveli norele muzicale!
- Am sa inva imi cumperi un nai?

twluan
ne.a, neai odata, o dati; c-l' ceL v'a, va; n'ai' nai
fr)sustiniaza in texlul urmalor orlogramele"ne-a",,,odala" ,ce'l'
}.7 . ,,n-ai,,,ne-am"si incercuieslecuvanLulpere(he:
Mi-aptacutintotdeaunacand ne-amdusin excursiecu colegii'Odata'
am plecaf in excursie la Muzeulde la Pra.iegtidin Judelul tsacdu,cand
stratul de nea se toPise9i natura se lrezea la viala'
Cristian,colegul nostru,era neam cu
domnul profesor TaralungA,proPrietarul
muzeului, si ne-a promis ca va anunla
din timp ca sosim.
- N-aisd intalneqtinicdieri in judetul
nostru aqa o gradina botanica, ne_aspus
mam a .Du p ac e \ i / i l e zi o d a tag ra d i n asi
dupd ce-l vezi pe profesorul cu Parul ca ''
de nea, vei dori sd revii pe acele meleaguri.

Ne-ampregatit sa ii oferim domnului TaralungAun mic spectacol


Fetelecanta; Itvioara, iar baieiii cantau la acordeon 9i la nai'
- Cine v-a invalat sd canhli la aceste inshumente?
odata'
- Ne-ainvatat profesorul nostru de muzical am rdsPunsnoi toli
Dupd vizitareamuzeului 9i a gradinii am plecat, cu gandul de a ne
mai intoarce macar o data pe acele meleagufi'
Cel mai fericit era Cristianpentruca aveaun neam a9ade impoftant'
,-\
qa)compfeleaza spaiiitepunctalecu una dintre formele' nea' ne'a'
oaJata,o data. (el. ae'l ta r'a nat n'at
.o Mama..........pregatitmicul dejun.
.o Buniculare mustalica de .. .....
.o Doar ....,.....n-amgtiutsa rasPundla matematicd'
.o ..........cand eram mai mic, am calaritun Ponei
.+ .......... care face fapte bune va fi rasPldtitcu bine'
.t De ..........paragtimereu pe colegultau?
.o Cand ..........veni intunericul,vom plecaacasa'
.t Cine ..........ajutat la lectii?
.o Ion Dragoia cantaLla vioara, nu la
"
.t De ce .,........invatattoate versurilepoeziei?

(ate un enunt Pentrufiecaredintre perechile:


di)o,.r,rt".r"
-rnu n"-u odata o dala: celf eJ: va'v'a' nal'n'ai

forma corecta. Dd un tiflu textutui.


@nf"g.
Picasi poca sunt doua picaturi zglobii.
OdatA/O datA ele au plecat mai devreme
oe pe trambulina norilor de nea/ne-agi au
holaraf ca cea care va/v-aajunge prima pe
Pamantsa o aslepte si pe cealalta.
Pica s-a rostogolit odatd/o datA gi, ametita,
s-a trezit in cupa ca de nea/ne-a a unei flori.
Cel/Ce-lcare a scos-o din amorteala a fosl un
lltrlurasce incercasa se adapecu roua florilor.
- Unde ma aflu? Ce se va/v-a int mDla cu
mine? Cine nea/ne.a despaftit?
- Nai/N-ai gnjAl CeI/Ce-t care va/v,a ti|mis
pe pamant stie de ce yalv-a dat asemeneasarcini,
- Tu cine esti? EsLineam/ne-amcu picaturile?O. c. ui uripif"-"u
un nai/n-ai, acoperite de nea/ne_d?
Eu sunt de neam fluturesc,ajut la inmultireaflorilor si inveselesc
. natura.
Dar, cand caldurasoareluideveni mai putemicd, picatura
disparu.
Se duse in cautareasurorii ei, sau cine stie?
,f\
Elt2lciteste cu atenliesi continuatextul.
Corecteazagreselilesi da fi ul potrivit.
C A l b i o a r a s i A ri p i o a ra su n t d o u a
albinutelucratoare,hamice9i descurqirete,
Cum s-adus stratulde ne-a,muncescziulica
intreaga sd strangd nectarul florilor.
O datd ele au prins un bondar tenes
care trdgeacu coada ochiului la stuD.
Calbioaral-a avertizalodatasa se potoleasca,
dar ce_ldin tata lor
s-a prefacut cd nu aude.
Atlrncialbinuleleau intocmit un plan, Aripioarav_asta prin preajma
si v-ada alama odatala paznici.(and cel cu pricinase v_aapropia
de siuo.
Dupao zi de panda,hotul a losl prins.
- Ce va facut bielul de el? De cel imbracatiin ceara?intrebaun
goricel care stdtea ascuns dupa un salcam si sufla
din canO in lanJ
intr-un n-ai minuscul.
, , .- lri de cel compalimi,hotomanute!Nea suparat.Cel care va
tnorazntsa ture din munca noastra,ca el v_apati. de_amhotaral
sa le
venim de hac Ieriesilor.
Soricelulsperiataruncanaiul9i...

enunlurile obtinute dupd ordonareacuvintelot:


@".n.
a) de, nea, stratul, toPit, s-a,
b) excursie, ieii, doamna, insolit, ne-a, in'
c) la, am, ManastireaNeamtului,odata, fost'
d) copiat, am, o data,doar, colegul, temele, meu' de la'
e) mete, cel, mai, multe, harnic, a adunat, coPil'
f) ce-I, de, tar1, mal parcd,tremura, imbraca, bine' mai'
g) va, nu, ramane, Premiu, nimeni' f5ra'
ht v-ati bucurat, mancarc, cand, adus, v-a'
l) suParat,n-ai, ce, de, fii, sa
j) imi, tata, nai, un, cumPara
ortogramele
textulurmalorfdraa [olosidialogul'utiliTand
@Povesteste
tnvarate,
Odata, in gradina bunicii, florile se laudau cu frumusetea9i
mireasma lor:
parfumat! spuse un
- Eu cred cd sunt cel mai frumos si mai
trandafir cu Petale albe ca cle nea'
jurul rneu o mireasma
- Doar o data daca md deschid,impraqtiiin
amefitoare!interveni o floare de regina-noplii'
cum sa culegi macar
- De ce-l ascultali?Fopti o begoniepitica N-ai
o
DetalA,ca te $i inleapa.
-'-'-v-u
cineva ca eu sunt de neam regesc?se lauda
"ou"'uaaodaia
trandafirul.
crinii 9i garoafelesi
- Ne-aplictisit destul cu laudelesalel spusera
al vantului'
isi intoarseri florile, Preferandsa asculte sunetul ca de nai
Dlctaiei

btul era
intotdeauna mi-am dorit sa pot canta la nai Odata' cand
multe
mai
u.op.iii a" nea 9i nu Puteamiegi la ioaca' am.legatintre ele
fluiere 9i am incercat sa cant. Dar nu am reuqit'
doar o datd
- be ce-tlil atat de strans?md intreba tata Cand sufli
gtii
gi
ca cel care
*ai cum sa obtii sunete clare 9i melodioase s6 mai
cante la fluier, va 9ti sa cante 9i la nai'
$ie sa
:-N;-;;
dus impreund la cel mai mare magazin de instrumente
muzicale.Acolo em venzd'torw neam de-al tatei'
cu amabilitate
- Ce v-a adus pe la mine? ne-a intrebat el
ceru tata cu insistenld
profesionist'
- Va treUui sa ne arati un nai
Ma uitam fascinat la naiul urias pe care tata dorea sa il cumpere'
Eram fericit Pentru ca visul meu se va implini odata 9i odatd

-ffiJ,rrueiqi*r

EF-;ffi

Cu vestuta descheiata,
Cu FapcutaagataH
Micul brotacel de baltd
Nu'i ordonat niciodata.
Mama-inumai langd el.
Nu.i gdseste-unciorapel,
De-aceea...s-a suparat
Cand la scoald a"ntarziat.
cumpara
nu-r. <:-,-./- cunoastem
(nu ii) -t"- vom intalni
_/

climlnte

nu-i <=acasa
(nu estei"'- bine
Nu-l gdsescpe Martinica
ln desig la zmeuicA,
Fiindcdieri s-a intepat
S,ilabuta s-a umflat.

fNli'l

se scrie cu cratima (liniuta

de unire) deoarece:

. esleformaldin douacuvinte(are
se rostesc inl.r_osilaba _ ,,nu,,s,
,,-i,,(ii, este);
. ,,i" de Ia .,ij,,este intocuit
Drir
cratimd; (nu ii gaseste)
. ,,-i" mai poate fi inlocuit cu
,,este".(nueste ordonat)
l-F;l'l se scrie cu cratima (tiniufa
de unire) deoarece:
. este fomat din doua cuvinte care
se rostesc intr-o singura silabii;
. ,,nu" este o negatie, iar
,,,1"tine
Iocul unei persoane sau unui
lucru;
.
"i" de la,,il,, este inlocuit prin
cratimd.
?nu.l <=(nu il) \

strig
ajungem
voi lua

Observatie: ,,NuI" se scde fari cratima cand


este un cuvaht de sine
stAtdtor gi se poate iniocui cu unul dintre cuvintele:
,,nimia", ,,zero-,
,,inexistent",,,anulat.,.

llfi6l se scrie cu cratima (liniu!6


de unire) deoarecel
. este format din doua cuvinte
care se rostesc imPreuna;
. ,,u" din cuvantul ,,nu" (nega[ie)
este inlocuit prin cratlrna,iar ',o"
line locul unei Persoanesau al
unui lucm.

,,N"ogasesc pe Mariucatr"
Se plangeade zor bunica
Dar fetita, speriata c-a umblat
la ciocolata,
S-a9i dus la col[ indata,
Sa n.o mai certe mamica
Fiindcaa patat rochifj

;;,{ i,i,:.m"

bonwj't
", ,,nu-I",,,n-o" sunt
Noi, rostindu-lein grabd,
l,e spunem intr-o silaba.
Dar... afi inleles ca toate
Sunt cuvinte seParatel

@sruriniuru\
Intalnl!e
orLogramele

si scrie cuvintele din care sunt


alcatuite:
Raluca ar fi accePtatschimbul, dar lui Mihai nu-i veni ideea
sa incerce. netila avea o rigla frumoasa,pictata cu magini de curse pe cand a lui avea floricele . sAu'
,,N-;sa ma vada nimeni daca-iiau riglal"si o puse in ghiozdanul
voce.
- Nu-i bine ce faci! se auzi o
- Cine esJi?intreba surPrinsbaiatul fara sa vada Pe nimeni'
- ingeraguttau pazitorl se auzi din nou vocea'
oar"baiaiutnui vazu nici de data aceasta'i9i aminti insd de sfatul
bunicii sale, Pe care nul va uita niciodata itia ca ingera9ul Pdzitor nu-l
sil invau mereLrde bine.
Dii,raseste
Rusinat.DuseIinia lnapoi.FetitanLl-irefuzapropunerea'
,,nul"'
cu ,,n\-\",,'n"o"
',,r1u-1",
@Co-pr"t.u"a
(pe ea)
aj........ cunoqti(pe ea) .......invitd(pe el) " ' va Prinde
(pe
interesant
ei)
aduc
"
rezultat........
. .... deloclinistitz " lasaPe lYotsa zboarePana
b) Ciocanitoarea
sa, veveriiaobservatotul'
-.'-....mai da catevasfaturi De la fereastra
binel ii strigdea'
-........ mai cicdliatataca ..
- ........ sa zboa(e daca .. ... sa1 invdil spuse ciocanitoarea'.'
De ce
'
- Daca........sd incerce,sigur " .' sa poata zbura
bsi sa exerseze?

ph vrad*ur
@compteteaza dupa model:
a) nu ii dau
nu"i dau
c) nu-i primim
nu ii primim
nu este bine
nu-i acasa
nu ii trimiti
nu-i indicat
nu ii convine
nu-i luati
nu este frumoasd
nu-i intunecat
b) nu il cunosc
nul cunosc d) n-o citesti
nu o citeFti
nu il alegi
nu-l intalnim
nu o iau
n-o sunati
nu il cauta
nu-l aduceti
nu o privesti
h-o indepartez
,&\ -.
crn tiecarecoloanade la exercitiulI cate doua ortograme
WyArege
si
atcatureste
enuhturi.f-\
q q y ' F o l o s i n df o rme l e ,,n u l " ,,,n u -i " ,,,n- o' ,lr ansfor mapr opoziliile
urmatoarein propoziLilnegative:
O Rodica o insoteste pe bunica ta cumpdrdturi, .+
O Vladul il ajuta pe bunicul in qradina. .+
O Razvanii imprufiuta colequliisau cartea.ts
O Astazi este o zi cu soare irzator. >
ql4j,ilnlocuieste-l
pe,,-i"in propozitiiteurmatoareprin cuvintepotrivite:
itMintea nu-i niciodatain vacanla,
*Sa nu-i intorci spatele celui ce are nevoie de aiutor.
*Un elelantnu-i mai greu decal un pui de balen-anou nascut.
Q5)oictare:
N-ocunoastetipe roscatd?Nu_ialta mai sireata!Se catarain copaci,
se taraFtepe burta ca sarpele,sare usor ca o pisica. pe martin
nicioaata
nu-l lasa in pace.
- Degeabaesti inalt Si bine fAcut! Nu_ialtul mai caraghiosca tine,
cu un ciump de coaddl N-o vezi pe a mea?Halal coadd!
Ursul n-o mai poate suporta.
- Nu-ida importantatii zise Urechih,Dumneataesti asezatla minte!
las p:jman-o pedepsesc
pe sirealaaslal Nu-ide-ajunsca a
,^^_^:Iu
-: meu fdr' coada?
fasat neamul
- Nu-i decat o hoali! incerca iepuragulsd mai spuna.
Dar Martinicdnul asculta.Este hotarat sa n-o md rabde.

-*anl,f,*A4Wav.j''/t@Fl
scriu cu cratima (liniula

IEiolse
de unire) deoarece:
. sunt formate din doua cuvinte
care se rostesc imPreuna.
. litem,,u" din cuvantul,,nu"este
inlocuitA prin cratima

in gradina de legume
N"avem timp sd spunem glume.
N.am plivit la zarzavat\\ri,
Nici n"am udat printre straturi.
Iar dovleacul rotofei
N-are loc de un ardei.
Trei pastdi cam cucuiete
N-au loc de un castravete
N.am idee cum sa fac,
Pe toate sd le impac,
N-ali vrea sa md ajutati
Si legume sd mancali?
n U+ a m= n -a m
n U+ a re = n -a re
nU+ a v e m= n ' a v e m
nu + ali = n-ati
n u + a u = n -a u

i;-"***(

pace

treaba
de gand

casa
o"u""
<a
(nu avem)
\

nume

caiete

cules
n"ali
(nu ali)

\lAzLtt
adus

n.au
(nu au)

adormit
lumina

grUd

,1A

X@. txuraeaSit
,f\

q_l2i Subliniaza ortogramelerntalnitesi scriecuvinteledin caresunt


alc:ituite:
Ltza n-atede gand sa se trezeasca.Frateleei, insa, n_are
aslimpar.
timp de pierdut, somnoroasot ii strigd Vtadut ;i;
_l-^y"fereastra.
promis
Ai
ca mergem la fragrt
"^-^^--.
- Dar n,am uita Numai ca visul ela mlnuna
isi. pregatescin graba cosulelele si se indreaptA
spre loculde Intalnirecu ceilatticopii.
- N-ativazutcine estein spatelevostru?ii inhmpina
^.
Dianarazand.
- Toto, pisoiasul meu vargau exelam| Eliza.
Copiii n-auce face. N-autimp sa se intoarcd acasa.
- N-amobservalca s.auluatdupanoi. N-avemincotro!
rn truntedplutonului,Toto n-aretreabacu nimeni.

cu orrogrameie,.n-am. ,.n-are,,
, ,,n-avetn,.,
,,n-ati,,
.
@::31:*r,,n-au_
spat||tepunctate:
at R an d u n e le le .........venit inca pe fiele a g u rile n o a s t re .
b)
stiul ca pesleraScafisoarase mai nume$tesi ,.Pestera
cu Jil,;;t;
c , ..........bagatde seamaca am pierdutstiloul.
d ) Dr o m a d e r u.l. ........a p ai n co co a sa(i
, gr asim i.
e l s a l v a m a r unt e-aa n u n L aca
t ..........vo iesa intr amin

0 La PolulNord ursii ..........blanacafenie.

s) P a n an u l e r m inl e ma ..........l i n i sl e .

@Completeaza dupa modet.


a) nu am desenat n-am cesenat c) n-am dormit
nu am dormit
nu ai venit
n-ai colorat
nu a aJuns
n-a spus
nu ati scris
n-aFcompus
nu au colindat
n-au luat
b) n-am caiet (eu)
d)nu am liniste n-am linigte
. . . .. . . . . . . . . , . . . ..ti mp
(tu) nu ai mere
. . . .. . . . . . . , . . . . .(.e. t, e a )
nu ale somn
. . . .. . . . . . . . . . . . .(.no
. i)
nu avem teme
. . , . . . . . . . . . . . . . .(.vo i )
nu aveti flori
. . . , . . . . . . . , . . . . .(.e. i , e l e )
nu au apa

A-

E& Uadhixn-tpl

( ale doua
Si )o t " o" d i n l i e ( a r e co l o a n ad e ta e xe rcitiulanler ior
oi-ogru-" si dl(atuieste( u ele enunluri
@naspunoe

negativ la urmdtoareleintrebdri folosind oftograme:

ExemPlu: ' Au inflorit zarzdrll?


- Nu, n-au inf]lorlt zarzaii'

O Ali cules multi fiagi?


O Aveii multe Probleme de rezolvat?
O Are mult de scris?
O Am rezolvat bine problemele? (noi)

O Am desenat frumos? (eu)


O Au stroPit toate florile?
j n l re b a ri i n ca re sa l o tosesti
SlF o rm u l c a r a
riTintete' n'rli. n'au. n'avem, n'are n'am'
Exemplu: De ce n-are ulsul coadd?
Dictare:
Soarele n-are de gand sa mai doarma Cocolat pe
naturasomnoroasa'
a(
operisuturias al lumii Priveslezzlmbitor.
--"'o
ar vrea sa ajudga Ia el'
cu
buline'
curaloasa,Pictatd
itititi"
dar n-are tovaras
gandacel
- N-ai vrea sa calatorim Pana la soare? intrebd ea un
sus! ,
de
mustacios.Acolo, la inaliime, am putea privi li noi lumea
o albinufd inlepata'
- N-aii auzit ce putere are soarele?interueni
imPosibil'
ceva
propuneti
va
Caldurasa va arde. \-are rosl sa
SigurPalatul
buburuza
- Dar n-amvalut ceva mai frumos!insisla
sau este din aurl N-arecum sa ne ardal
unui
Cei doi n-au inleles 9i au inceput sd urce incetigor pe tulpina
putere'
mac. N-au reusit sd ajunga prea sus, fiindca soarele ardea cu
pentru
ei'
delicatd
f'liio", rI1u.ufa deschis o umbrelula roqie,
dar avea drePtatel a
- N-avem ce face! N-am ascultat albinula'
recunoscut resemnata buburuza'

*@t*"ot*i*t

Niste valuri mari, cam cat


casa, se izbeau zgomotos de
stancile ce str4uiau tdrmul.

Suntem fericiii c-am vizitat


in acesta vara cateva din pertele
istorice ale Moldovei,

JlEaf-'l se scrie fara cratimd

]lC-aml se scrie cu cratime


(liniutd de unire) atunci cand:
(liniute de unire) atunci cand:
. este un cuvant cu inteles de
. este format din doua cuvinte
sine stalator;
care se rostesc intr-o sinqura
. poate fi inlocuit cu Lrnuldintre
silabd (ca + am);
cuvintele:
.
,,c(a)" se poate inlocui cu
" a p ro xi ma ti v,.,
,,aproape',,,oarecum",,,intru"pentru cii" iar -am,,se leaga
c t l v a ", , , p r e a ,',
inleles de cuvantul care
Prin
" e xce si v,,,
urmeazA.
-exagerat".
mare
departe
terziu

auzit
m"ai

ajutat
povestit

twuwg't
fr)

,,c-am"
suutini-uortogmma
Fi

cuvantul,,cam"in texful:
ins-cercuieste
Iohica. Ionel,..
ParcasunA ,,cam" la fell
Daniellocuiestecu bunicii 9i e
Aici ,,cam" e-un cuvintel.
cam trist. ii e dor de pdrinti, care sunt
Mai pot zicer ,,cam ciudat", in ltalia, cam dePartede Romania.
,Aam vra{' , -cam alintat",
Vine spre mine alergand:
Multe ai putea sa sPurl,
- Astdzi sunt bucuros c-am
cand ,,cam" este ,,oarecum". primit pachet de la parinti cu multe
jucdrii, dar mai bucuros sunt c-am
Dat ,sA" de la ,,Pentruca"
cules"
gasil printre lucrurl o scrlsoare.lm:
9i ,,am" de la ,,am
Se scriu doar cu cratima:
spun c-amsa pot mergein vacantdla
cules"! ... Ai inleles? ei. Am asteptat (am mult aceasta
-C-am
veste, dar a medtat
- Ma bucur pentru tine, Daniel, c-am ajuns sa te vdd fericit!
@"o-ot.a"ur"

cu ,,cam"9i ,,c-am"spaliile punctate:

veche
agtptat
. . . . . . , . , ,a. u z i t
aproape
......,....construit
. , . . . . . . . .c, o l o r a t
b) Doamnainvdidtoarene-a spus ....,......putea desfa9uraora de
saiiniela muzeu. Plecam.Vremea e .'......... calda Pe marginea strazii
suni copaci cu coroana ......'.... deasa. Umbra lor e binefacdtoare
...........mult, dar in cele din urma am fost fericili 9i
A....,.,.... Putut vedea coleciia de ,,Plantemagice"'
multumili-.."
l-a intoarceream poposit in parc si am ajuns acasa "" " " obosifi'

a)

. , . , . ......i na lt

.......... la fel
ca tine

Alege forma corectal


Cam/Cam cu cateva saptamani in urma am vazut un. magnific
Jpectacol astronomic": eclipsa de soare' Era.cam/c'a^ ?" t?,?\'T:
ia;d astrr-rla inceput sa Piardadin stralucireadiscului. Pulin cate pulin'
Pot spune iam/c'am avut o oarecare senzalie de tama' dar
btaginea de pe imensul ecran ceresc a fost pentru mine o incantare'
cam/c-;m dupao ora 9i jumatate, Soareledevenisecam/oam cat
o feliutd de p.p.nl. O umbrela giganticA,dar ne\tlzutd' para cd s-a
&schis deasuPraPamantului.
SuntincirnlatA cam/c'am urmarit acest fenomen, dar numai datorita
G{,Luluicam/.-am purtat ochelari speciali pentru eclipsa' Asemenea
knomene se Pelrec cam/a-am rar'

Uu;\Wtpt
q-l:lAl(atuiesteenunturiin caresa folosestigrupurilede cuvinte:c-am
vtzt@r,cam agtomerat.a-am obsetual. (am mult. cam istovili.
Slraduieste.te
ca propozitiilealcaluitesa forme/e un texi. Oa tittur
.
potrivit.
Q,?;)Cit""t" cu alentie,corecleazasi continuatextul.Da ti ul potrivit.
S-auscurs cam doud saptamanide vacanta.E cald de-a binelea,
Plamane lrezestecam de dimineala.plecamla mare.
Eu si sorz
mea suntemc-aft molturosic-atrlfi vrut sa mai dormim,
Our.aaoii"u
diminetii ne invioreazi.
Ne facem bagajele.Rucsacurilenoastre stau sa pocneasca,
..
incat
al putea crede cam pleca pentru un an, nu pentru o saptahana.
,. - Sunt cam multe jucarii in bagaje!ne atentrioneaz|mama,
o,.T cu greu renuntam la unele dintre ele, iar bagajeleJm6n
la
.-,
rel ,
ca la InceDut.

Ceasul ne arata c,am putea intarzia, iar tata cheama un taxi

@a;

u e m o r eaz av ers uri te.

Inchide cartea si transcrie textul


memorat:

Astazi sunt cam supArat:


Nota mica am luat,
C-aInomis sa fac problema.
De vind este doar LENEA.
b) Verificd-tesi stabiteste,ti
singur calificativul (vezi p. 187).

c) Dacd ai oblinut ,,F.B,,,,memG


reazt 9i a doua strofa. Daca nu,
corecteazd-tel
Dar de maine mi-am promis
c.am sd ma apuc de scris.
Notele-ncarnet sa fie
Cam ca florile-nciimpie.

qUDictare:
Cam la doi kilometri de satul bunicilor,
o pddure tandra imbraca umerii dealurilor.
. . -Este cam de varstatatdlui tau, imi spuhe
bunicul. Stiu asta c-am muncit la plantareaei
impreunii cu ceilalti sateni. Cam o lund a durat plantareapuietilor.
Au
crescut sub ochii nostri.
pl":ut cu bunicul ta pddure.
sub bollite de verdeala ne
^_.__1T cam la doi"trei pasi, admirand _pe
opream
frumuseteade arbod.
- Sunt mandru,addugabunicul, c-ampl antatpddurea,c,am
realizat
ceva in folosul oamenilor. Acum, vantul Ji ptoile mari
.".;;i;;;';;;
pamantul n-o mai ia la vale.

CitttBoat$iwl

in luna mai, Puzderiede flori


isi deschid Petalelemulticolore9i
parfumate. Dintre toaLe, liliacul
parca miroase cel mai frumos.

T e consider un Pr ieten
adevdratpentru cd m"ai incur4iat,
m-ai ajutat la greu 9i m-ai facut
iar sa zambsc.

(liniuld
@se scrie fara cratima
de unite) atunci cand:
. este un cuvant cu inleles de
sine statAtor;
. denumeFteo luna a anului;
. !e poate inlocui cu ,,inca"

llr|-ailse scrie cu cratima (liniuta


de unire) atunci cand:
. este format din doua cuvinte
care se rostesc intr-o singura
silaba;
. ,,-ai"este legat prin inleles de
cuvantul cate urmeaza9i ,,(n:'
tine locul unei Persoane.

,".,<:;:::"

m"ar

luna man

vaz'.Jt
chemat
intrebat

$oweazdl

,,Mai" e luna floritor,


Se scrie foalte usor.
E-uncuvant si nu gregesti
Sd-lscrii chiar cum il citesti_
Dar de spui .m"at pacdti",
Cmtima a si sosit.
9i-li explica foarte bihe
Cum ,,m-al" pAcalit pe mine.

qllrl Subliniazaorto gtama


"m-aiFi incercuiegtecuvantul
"mai" in
textul:
Maria s-a trezit mai devreme
ca de obicei. Este o frumoasa zi
de mai.
- M-aichemat, mama?
- Da, fata mea. Mai trebuie
sd luam paine.
- Ma duc eu, Cand m-ai
strigat, fdceam curat in camera
mea.
- Bravo! Mai ai mult?
- Nu. Mai vrei sa cumpar

,Fw

@Completeaza cu ,,mai" si ,,m-ai,,spaliile liber:


La inceputullunii ....,......,.m-amintalnitcu Dan. Era......,...
vesel
decat in iarnd.
- De ce...........ocolit atatatimp?
- Am fost ocupat.lvlapregatesc
pentruconcursuldln luna ,.....,,..1
- Deci, ...........ai catevazilel
- Da. ...,...... rugat sa_tidau si tie cdrtile!
- Multumesc!Mult succesl
E

lAlege forma corecta:


Mai/ M-ai intrebat de ce n_ammai/m-ai veniLpe la
line.
hi ste greu sd mai/m-ai povestesc tuturor ie am
i*/m-ai
In luna mai/ m-ai am fost in e.

facut,

impresionat.locurire
'tr) cend mai/m,ai vii "pe
"i ^i,iX,",iiijj.,lffiTit:i}:il*':i:##
^i"r"
la noi?
Te vom asrepta in vacantd.

K*

d*

uuilun'tol

@^t.r,rt"u,.
cu
@at*rr"
t| L||potnvrr:

trei enunturi in care sd foloseqti cuvintele: ,,mai" 9i


alenlie si continuaiextul. Corecleazagreselilesi dd

Ionel i-a spus colegului sau la telefon:


- Nu gtiu de ce rnai sunat?!9tii cd mai supdrat
foafte tare?
- Credeam cd mai ietat,
a spus Cristian.
- M-ai bine te"ai gandi ca
m-ai refuzatl
- Mai rugat sd vin P e
teren, dar nu al-rl reuFit.

- Din cauzata nu am inscris nici un gol.


- M"aiintai trebuia sa-mi fac temele.

t "t em o r e a z a ve rsu ri l e
Da )
ift6ide cartea si transcriele.
M-aitrimis ieri la Andrei
Ca sa culeg flori de tei'
Dar in mai n-am nimerit,
Doar salcamu-iinflorit.
b) Verifica-te9i stabileste-tisingur
calificativul(vezi Pag. 187).

@oi.tu.",

c) Daca ai ob[inut "F.6.", memq


reaza $i a doua strofa. Daca nu,
corecteaza-tel
De m-ai ldsa inc-o datd,
A9 culege floarea toatd
Din copacul lui Andrei,
Ca sa facem ceai de tei.

Era luna mai. infloriserdtrandafirii.Eram la bunici 9i ii mai ajutam


la treaba.
- Mai este ceva de facut?
- M-aiintrebat ceva? spuse bunicul, care nu auzea pra bine'
- Vrealrsa stiu daca mai ai nevoie de ajutor.
- Da. Uite, mai aiutd-masA dau apd la call
- Hai, calutule, mai beal il rugam eu pe Murgu.

Ewhnn
nu"i, n"o, nu-I, n-ate, n-avem. n-am.
n-ati, n-au, cam, c.alu, mai, lr|-ai
ortogramelcsi rncercuiestecu!;ntul pereche.Scrie
$l;)Subliniaza
rspune)cuvintetedin care sunl alcdtuiteortogramele
inialnite.
in Iuna mai este ziua bunicii. Cam peste cinci zile vom
merge la
[ara. Nu-i pentru mine o bucurie mai marel Am facut niste
dar n,am spus nimanui.N-osa dezvatuisurpriza.Ma gand"r;;;i-;;
".onJ_ii,
mult c-am sa cumpdr niste papuci oe casa pentru bunica.
- N-alihotaratce cadou ii cumparatibu;icii? a intrebattata.
N_avem
prea mult timD!
- tsineci m-ai avertiza Chiar maine o sd mergem la cumparaturi!
spune mama.
:- Nu,l anunti si pe unchiul Mihai?intreaba Ceorqe.
- Credca el si malusaRodican-duuilat de ziua"bunicii.
Le voi da
insa un telefon.
- Abia astept! se bucura sora mea. Sper sa fie o zi cu soarel
- N-areimportantdl Bunica se va bucu.a o.icum, rdspund eu
smechereste.
@Compteteaza spatiitepunctate:
.,........strigatde .....,....multe ori si ...,....,,auzit,
-'
.c Dac4..........apa mugcatase
usuca,
.o S-a ..........supdratmama ..,,,.....
interuiat,
.c VuIpea.,........invita pe urs la
masa pentrucd..........pe$te.
.o ..,......,conducempe Dorinata gard pentru
ca .,........iimp.
.+ Noi ..........stiut ca ei ........,.Iual
crreile.
.+ Voi ..........vAzutca ...,......vreme
frumoasa?
\n-are, n-avetn, n-am, n-ati, n-au. nu-i, n-o, nu-\, mai, m-ai. cam, c,am)
d :\

..

q9r^lege lorma corecLa:


Cu toate cd era cam/c-amfriq, niciun copil nu intra in casa.
Fulgii
se leganau in scranciobul ninsoriigr lmpoooDeaucopacii
ca florile in
tuna mat/m-ai

. - Pirca mai/m-ai intrebat daca imi ptace iarna. Nui/Nu-i anotimD


mai/m-ai frumos! ii raspund cu intarziereCatalinei_
.- Vad ca vrei sd mai/m"ai
stai! llam/N-am cum sdtte iau/i-au in casl,
-cred cam/c-amintratin dansutninsoriit rutgii nauTn-auaslimli,
iar eu nu-i/nui pot prinde.
- Mai/m-ai este si maine o zi. Hai, sd no/n-o supa-'m pe
mama.

duPa model, inlocuind cuvintele subliniate:


o Nu este cald
O Nu cilesc scrisoarea.
O Nu aduc pnarul.
Nu e cald.
Nu o citesc.
Nu ,l aduc.
Nu'.icald.
N-o citesc.
Nu-laduc.
o Nu este acasA.
O Nu cos rochita.
O Nu cunosc sfrJorl

@ttun"fo.-a

O Nu este cuminte.

O Nu arunc fu.la.Lrl

O Nu repar ntaFina.

O Nu mdnanc mdrul.

O Nu manancportocala. O Nu este adevarat'

ffi)ordon"utu cuvinlelePentrua lorma enunturi:


E_--./
a) la. cu, mai, bunica, m-ai, lua, tine, bine;
b) urcat, cam, am, c-am, mult, obosit;
c) zi, nu-i, chiar, o, daca, soare, frumoasa, e;
di n-avem,pentru ca, Azor, loc, nu-I, mai, luam, Pe, cu, noi,
e) ca, n-o, sala, primeste, n-are,in, Pentru cd, bilet,
f) luat, n-a[i, voi, la, medicamente,trusa, cu;
g) la, vrabiutele,mancare,venit,n-au,mai;
hl n-o, cartea. n-am, mai, luat, ca, gasesc.
cu
66)Al.atui"tt" cale o Propolilie inierogativasi una exclamativa
l"caredin formele: cam. c-am, mai. m'ai.
si) formuleazarasPunsurinegativela urmdtoareleenuntud, in care
s]-folosesti ortograme:
a) Are mult de inva[at?
b) in biblioteca voastra aveti multe ca4i?
c) Ai colorat aripioarelefluturaqului?
d) Cagteleau gasit Papuciigansacului?
e) O cunostiPe roscalacea sireald?
O Hainutaeste la locul ei?
g) Aduci pisoiul in casd?
&)nlcatuieste un texl in care sa folosesligrupurilede cuvinle:n-are
EFdare. nu-l vede n'au aiuns n-am timp, m'ai intrebat c'am traversal'
cam gabit. Da-i titlul Potrivit.

ag..r.t*r"
tntrebari in care sd folosesti cuvintele: n,ali, n_au.m-ai,
@
n'are, n-avem, nuJ, nu-i.
Model ll-o cunosti pe zana din poveste?

@ot.*.,
,,N-osa ma indrept niciodatdl,,suspina buburuza tremurand
de
- - N-areputere
frig.
nici sa mai ridice ariploarele.C",".t.
pe sfarsite, stranutd intruna.
"a'ir""tnLii
- Am racit c-am umblat fararvestula mea cu bulinel ii spune ea
cariibuguluiaramiu. Daca n-am ascultatsfatul mameil
- Nu-i aga o tragedie!De ce nul rogi pe Soare sa te ajute? Stii ca
are un suflet de aurl
- Da, n-ai o idee rea! M"aisfAtuit binel Cdldurasa ma va vindeca.
Cu mare sfiald isi ridlca ochisorii sDre Soare:
- DomnuleSoare,n-ativreasa maiincalzitipulin?
Zambind, acesta o saruta pe frunte ii usuca vesmintele.
Fi

db
0flElf50

Cilatplf.nplitwl

Noian de Petalese desPrin'


deau iltruna din ramurile Pomilor,
sub adierea uFoaraa vantului.

intr,una din zile, faF batranei


se insenine 9i ochii i se umPlurade
bucurie cand primi scrisoarea

se scrie cu crati ma
lin-tr-ti-un-il
(liniula de unlre) atunci cand:
(liniuF de unire) atunci candl
. este format din doua cuvinte
. esteun cuvant de sine statator,
ca re se r ostesc im Pr euna
. poate fi inlocuit cu unul din
(intr(u) + una);
cuvintele:,mereu",,,continuu",
. nu are sensul de continuitate,
,,necontenit",,,neinceLal",,,PeP
de permanenla;
ma n e n t ", , , P u r u ri " ,,,ve 9 n i c" ,
. de regula este urm!.t de unul
-totdauna".
dintre cuvinteler,din" , 'dintre"
si se r efer d la unul din
momente sau obiecte alese
dintre multe altele.

liitrunilse

scrie fdra cratima

din zile

curge
vorbegte
zboara

intruna

intr'una

dintre saco9e,
haine
din ca$i

Exenwgl
-d-\

Azi am scris o scrisoricd


Pentruscumpa mea bunicd.
Mamainsa m-a certat
CA prea des am repetat
Un cuvant. Sliii care? ,,intruna,,l
Schihb rapid cu ,,totdeauna,,
Sau,,mereu",
"neincetaf.
9i scrisoareaam salvat.
Dar cu ,,intr-una" n-am ce face,
Nul inlocuiesc 9i pacel
CAeisunt doua.cuvin[ele
Cu o cratima-ntreele.

@ao.ot.,.ura

$!;) suuiniaza ortograma"intr-una


cuvantul,,intruna":
SrIncercuiegte
Ceorge este matematicianul
clasei.Rezolvaintruna exercitiisi
problemesi nu prea sejoaca. Mama
rispuneintrunasase maiti relaxeze,
dar nu vrea,Lucrea intrunanumai
dih placeresi pasiune.
Fiind pasionat de matematica,
creeazl exercitiisi problemepe care
Ie trimite spre publicare.Numele lul
a a p ar ut de cur and intr - unadin
revistelede matematica,iar intr-una
din gazetelede perete din scoala e
la lo( de cinste.Colecliadiptomelor
de merit sporesteintruna,

cu ,,intruna"si ,,intr-una"spatiile libere:

a)

vorbeste
d i n e misiuni ..,........,plange
dih case .........,..p l o u a
din camagi
ascultd
............dintre genti
impleteSte
b) La parterulscolii,.....,......din salilecu destina[iespeciala,se
afla
biblioteca.Aici vin ........,...elevide la diverseclase,OoamnaliUliotecaraii
primesle.,..........
cu ziffbelul pe lala. Le recomanda............cele mai
adecvatesi mdi placule(arti.
. . . . . . . . . . . , . . . d i n c afti p o ti ci ti p o e zi i ,i n a ltapovesti,inceletalte,zicAt
ghicitori
etc.
d:.\

-.
rorma corecta:
ql:rArege
Intruna/intr-una din orele de pictura am invatat sa amestecam
culorile. Pentru aceast tema avemintruna/intLuna nevoie deufl nlg_.
Trebuiesa avem ntruna/inlr-unala noi culiacu acuarele,p"nauta,
"i ia.
palefi penlruculori si coli de desen.Noi respeclAmrnlrunaTintr-una
aceste
cerin!e.
in dulapulclasei, intruna/int-una dincutii, se afldobiecte de rezentA,
-in caz ciAcineva mai uita
cate ceva acasd.
Ne place desehul 9i am vrea sa pictam intruna/intr-una, Doamna
ihvAldtoareselecteazadesenelemai reu siteintrunartntr-unaOin
dosaruluide arta Dhstica.
-"f"f.

A.--z

z,&

uu;ma-ut

ffD A lc aru i e s t e e n u n l u ri i n ca re sa foloseFti


qE6urile de cuvinte: irtr-una din nmuri ciripeQte
lntiuna, intruna zboam inLr-unadin zile se agaP
fntruna.
Straduie9te-te ca propoziliile alcdtuite sa
formeze un text. Dd titlul Potrivit.
cu atenlie,cotecleazasi conlinuatextul Da titlul Potrivit:
@citette
Era frig 9i ningea intr-una Fulgii cddeau cu nemiluita' ingrogand
stratul Dufos de zaPad .
Oeoaata,tinistea peisajului hibernal a fost intreruPtade un ciripit
tanquilor.Se aulea inlrunaca un strigatde ajutor'
" Am privit pe fereastra.intrunadin ramurilecire9uluistateazgribulta
de ea'
o vrdbiut;. Par;a lipsitd de addPost9i hrana 9i mi s-a fdcut mild
despre
gtiinte
discutat
am
de
din
orele
Mi-amamintit ca intr-una
am
ocrotirea pasarelelor, iar intrLlna din orele de abilitdti practice
pasarel'
pentru
confeclionat, din placule de lemn, subliri, o casula
Era tocmai ceea ce imi trebuia.
c) Dacaai obtinut ,,FB "' memo'
Memoreaza versurile
ffi)a)
reazasi a doua strofa DacAnu'
cuateusi lranscrietextul
io*-aNO"
corecteaza'tel
memorat:
intr-una din ramurele
intr-una din poienile
Puii ea 9i-i cre9te,
Dupa plopi, la vale,
Aducandintruna hrana
Canta-intrunatot mai dulce
Fiindcaii iube9te.
O privighetoare.
b) Verifica-tes,i stabileqte'iisingur calificativul (vezi pag lBT)'

fr)oi.tur.,

De cand ma stiu am indragilIntrunazmeietedin carton'


inir-unadin ca4ile scrisede V Alecsandriam citit desprePrietenia
in
u.."triu fu Porojan, copilul de tigan rob' si despre intrecerea.lor
desPre
aflat
am
coPii
intr-una din revistele Pentru
inaliui.u
"-.i"r"i.
acestora
construirea
tot
intr-una din zile, ne-am adunat mai multi coPii Ia mine acasa' cuculori
nigte zmeie grozave'ca forme 9i
ceea
---- ie ne trebuia s-iam meste;ugit
intruna sa le indl[am cat mai
strdduiam
Ne
in
curte.
.1.
A- i"Sit
"u la intrecere 9i ne-am distrat intruna'
sus. Ne-amluat
-

JW*c**rotnn*'
sl

De m u l t , t a r e d e mu l t, p e
aceste heleaguri trdiau dacii.

De mult nu am mai fost la un


meci de baschet.

lDemlllTl se scrie intr-un singur


cuvant, atunci cand:
. este cuvant de sine statator,
. poate fi inlocuit cu unul dintre
cuvintefe: odinioar+, cAndva,
odatd.

fDCEilTlse scrie in doua cuvinte


distincte, atunci candl
. exprima o parte de timp;
. uneori poate fi urmat de
cuvantul ,,timp".

aici era o casa.

Demult

acest palat ela locuit,


trdia Ltn impdrat,

""'"'.(*

sb

&e*o*o'

S ubllniaza "dem ult" 9i


i arcuiegte cuvantul "de mult"
C6nd aud ,,A fost demult..."
in textul utmdtort
O poveste-atunciascult.
IiPseqte
Dar dacd ,,demult"
Demult.tare demult, un crocc
indata-l inlocuieSte
dil plangeaPe malul unei aPe.
,,candva"sau,od\nioara"
- De mult nu am mancat
Subtil 9i fard sfiala.
nigte
carne frageda! zise el,
_
Dar cand sPun ,,De mult muncesc
privind lacom la o caPrioara.
Nu Pot sd inlocuiesc.
- De ce Plangi.crocodilule?
,,De"9i ,,mult" sunt diferite
De mult nu ne-am vdzut! intra in
vorba cu el, caPrioara
cu tot cu pu9ca 9i imi pare
explorator
un
inghilit
- fqat Oemuttam
rau, Ma qandescde mult cum sa fac sd mananc numai iarba'
vede ca regreli' sPuseea
- D"emult nu te-am vdzut aqade tristl Se
demult' pe aici era o iarbd
si uenl mui up.oap. igi arat eu cum sd faci:
foarte gusLoasa.
Dir cands'aapropiat,crocodilula deschisgurasi a inghititcdprioara
cu tot cu comile.
di)comoleteaza cu ,,demult"5i,,de mult" spaliilelibere:
Y......,..... acesl palatera locuit de un imParatmare si Putemic'
.r.......,.......nu a mai venit Radupe la noi'
era o podgoriernumita'
.o Pe acestdeal, ...............
.c,.,............nu am asculta!un concertsimfonicatat de minunat!
.o in turnul palatului, ...............,erau inchigi tradAtorii 9i rdufdcatorii'
.o..,...,.....,..nu am mai fost la gtrand,Pentruca a plouat'
forma corecta:
S)nt"s.
- Demult/Demult nu ai venit pe la noi' imi zise bunlcul ..- ..
Am Participatla dilerlte
-Da. demult/demull, dar nu am avul timp
in timPul vacanlelor'
concursuri
-o sd-li
Ma
bucu.. O sa-mi Povesteqtipe indelete acasa Aqlm
castel
arat locurile. Uite, aici pe deal' demult/de mult era un
- cjift de demult/de mlllt bunicule?
acufil cateva sute de ani Se mai vad
- Hei. hei, demult/de mult'
doar ruinele,
**
mai ascultat povegti!
-;;;-;i o legendd?De mult/Demult nu am
privind cu drag la mine'
- o sa avem-timp destul, spuse bunicul

6*

4P

Ur,;11*1-1n1

@o,.u,.rr..,"
s i'de m u l t ".

.a,e treienunturiin caresa Iolosesticuvintele


"demult"

Sp/Citert. cu aLentiesi continuatextul, Corecleazagreselilesi da


titlul potrivit:
De mull, deftult, lare de mult a lost un imparalmare si pulernic,
Dl-aveao singurd fatd Fi de aceea ii implinea to;te poftele.
f.'aarl
plimba prin gradina palatului, a ramas cu privirea
""
asupra pertelor Oe
roud de pe flori.
- Tata, demult nu mai am o coroana noua! Dd porunca sA
mi se
fdureascAuna din picdturile de roud!
stiind.ca
l:1",,.',gandltrile.asemeneaispravae cu nepulinla,incercamereu
-,..|| scnmDe
sa
Darfatase rugaalat de mull, incbt se lasaconvins.
- L,emutt nu am mai auzil asa ceva,spusecel mai batran
dinlre
bijutierii adugi sd implineascaporunca.
Se duse la impdrat si ii spuse ca va face coroana dacd printesa
culege perlele de roud cu mana ei.
,.-

l ' l e m o r ea za ve rsu ri te .
$l/ a )
Incnlqecarteasi transcrietextul.
Demult, cand eram copil
Arrr fost cu tata la mare,
Atat de mult mi-a placut
De stdteam numai la soare.

b) Verifica-te
si stabileste-li
sinqur
calificativul(vezipag. 187).
c) Dacaai obtinut ,,F.8,", incearcil
sa memorezi strofa urmdtoar:
Cand s-a terminat vacanta
Am tanjit atat de mult
Chiar de-a fost de mult, odatA
Eu marea nu pot s-o uit.

@oi"t.t.,

Dem-ult,intr-o vara, am citit ,,Amintiridin copilarie,.de


Ion ''--""-'
Am fost impresionat de aceste intampldri a" d.;rlt.'"'- Creanqa.
Ihspimt de povestiriletui Crean
murtraunpran.

saiaueieu,isi"'ii;.;.|"

;ff','5:;fi::,XX?'.ie

meu, DAnut,a venit la mine tocmai cand imi


planul,
^ - .Vdrul
Cand
a aflat ce pun la cale, imi zice
-coceam.,

rec,an
anJsraiuiam
;; ;ilffi ;,:; Jlii[ff:f::T,:i%..1,

a venit sa ne roage sa culegem ciiese penlru tolt.


lre-am amutat, dar n_amspus la nimeni inlentiile

noastre.

6a|4l.jultLl
sl

Veverilagi puiisei acrobaliau


cules alune gustoase Pentru cina.

imparatul a poruncit feciorilor


sA.i aduca apa vie.

[58]se scrie fdra craLima(liniufa


de uhire) atunci cand:
. este un cuvant cu inteles de
sine statator,
. es t e le g a t p r i n i n l e l e s d e
cuvantul din faia lui,
. se poate inlocui cu unul dintre
cuvintele ,,lui" sau ,,ei"

lEriJlse scrie cu cratima (liniufa


de unire) atunci cand:
. este format din doud cuvinte
care se rostesc illtr-o singura
silaba;
. n u se poate inlocui pr in
cuvintele ,,lui" sau ,,ei";
. ,,s4" este legat Prin inteles de
cuvantul care lrmeazd, iar ',i"
tine locul unui nume.

fraiii

povesteasca

copiii

daruiasca

ochii

ajute

bunw2nl

Cuvintele
"lui" sau ,,ei,,
Poti tu sd le schimbi
cu _s61,,.
Pe
sd
nul
ocolesti,
"sa.l",..
Ca gre9egtisi o palesti
La dictdri, de nu gandesti!
De spui
"sri-i aduc aminte,,,
Scrli frumos doua cuvinte
l,,sa',9i,,1")
Unite, precum se stie,
Printr'un semn de-ortografie.

q]9Subllniaza ortograma
"sa-i"
9l lncerculestecuvantul
in
-sai"
textul dat.
Irina iubeste mult desenul.
Colegii sai o indragesc pentru
talentulei. De fiecaredatAaceFtia
vin sa-i ceara diverse sfaturi in
arta picturli, Ea nu doreste sa,i
cezamageasca si continud sd,i
uimeascdprin fanteziile sale.
Profesorii st parintii sai au
sfdtuit-o sii-si cultive talentul
urmandcursurilede arta ptastica.

@compteteaza cu ,,sdi,,si ,,sd-i"spatiile libere:


al

povatuiasca
bunicli

p a n to fi i ,.......,...
...........iube a s c ii
clescrie

.......,cantiir easca
paFii
autorii

b)
Rica-lepuricalocuia cu puii
,..,.....in stufa,.igul
dln marginea
pddurii.Mareaei grija era..........
fereascade ldcomia Rogcatei,
Intr-o zi, vulpa dadea
Ercoale iepuraFilor.Iepudca a
ce rut ajutor singur ilor ..,...
D:iLeni:Tepelus9i ciocanitoarea
CFc-Cioct Cu tepii 9i cu ciocul,
a cestia au r eugit
potoleascapofta vulpii.

@at"g"

forma corecta:

. PatriaInea are priveli9tiincantdtoar:centura de piatra a munlilor


sei/sA-isemel| deaturilecu codrii lor umbrogi,cdmpiiteiu auruf
frolO"ioi.
Patria mea are s,i oameni minuna[ir scrlitori care sarTsa_r.
_
Oesciie
frumuselile, pictori care sei/sia-lzugraveasc|culorite, muzicieni
caie
sai/sa-i cant doinete gi baladete.
Insa cea mai mare comoard a patriei o reprezintAcoDiii sdi/s,.-i,

ffi ua,'n-rt

fDnlcatuleste enunturi jn care sa fotoseFtigrupurlle de cuvlnte: eroii


iF(sa-i cucereasca,dusmanii sai. sa'i povesteasca'sa'i cinsteasca.
Straduiegte-teca propozitiile alcatuite sa formeze un text Da'i
titlul potrivit.
cu atenlie 9i continua textul. Corecteazagregelile 9i da
@Cit"gt"
titlul potrivit:
Mihai iubegte mult animalele de casa. Bunicii sa-i i-au daruit un
pisoi.
- S d i p u n e m n u me l e F u l g u 9 o r,
spuse Mihai. Este alb ca un fulg.
M iha i a r e g r i j a sd i d e a
mancare,sai curate bldniia, sa se
joace cu el 9i sa duca la Plimbare. Prietenii sa-i au indragit
pisoias,ul9i s-au oferit sai aduca lapte.
intr'o zi, Fulgugor a rdmas singur acasa. S-a gandit sai agtepte
pe ai sa-i la portila. Cand a Parasit Pervazul feiestrei, a auzit de la
streasinacasei ciripitul puisorilor de randunica.S-ahotarat sAl viziteze'
.1af ...

Me m or e a . a ve rsu ri l e .
S )a )
iftfiide cartea si Lranscrie-le:
Cerul norii sdi aduna
Caci la treabd vrea sA-iPuna
Sprepamantei sa Pomeasca.
Ploaieca sd-i daruiasca.
b) Verifica-te9i stabileste-tisingur
callficativul (vezi Pag. lB7).

c) Daca ai obiinut ,,n8"', mmoreaza qi a doua strofa. Daca nu,


aorecteaza-Lel
Pamantul,oamenii sdi,
Iarba, florile din vdi
in sus felele-ndrePtara
cerului sa-i mullumeasca.

qLlrDictare:
Bunica mea locuieste in satul tsrad. Pentru mine este o femeie
deosebitdrharnica,blandd,iubitoare,inleleapE. in ficarevacanlamerg
la ea sa-i duc ceva dulce 9i sa-i povestesc nazdrdvdniile mele de la
scoala.in restul timpului, ii trimit scrisori ca sa-i alung slngurAtatea'
Eu si ceilalli nepoli ai sai, precum 9i mama mea impreuna cu fr4ii
sai, o iubim nespus gi dorim sa-i fie viata cat mai lunga'

Curtnpi,,oii*t
-gft'F*da

"...Dar nu merg pe drum, de


rusine sa nu intalnesc vreun om;
ci sar in grAdina Ia Costache 9i
merg tupili$ prin pdpu9oi...,,
\Ion Crcangd - Amintii din
copitdie)

.,SicicaauzindmoF Nichiforde
aceasta, tare s-ar fi mahhit in
sufletul sdu si s.ar fi jurat cu
jurdmant ca sa nu mai aiba a face
cu parte duhovniceascacat a trai
el."
(lon Creanga - MoF Nichifot
Cotcariul)

@se scrie fara cradma (liniuta


de unire) atunci cand:
. este un cuvant cu ih[eles de
sine staHtor;
. exprima o acfiune.

lSEl se scrie cu cratimd (liniuld


de unire) atunci cand:
. este format din doua cuvinte
care se rostesc intr-o singurd
silaba;
. ,,-ar"aste legat prin inteles de
cuvantul care urmeazii.

sat

in apa
in groapa

duce

de pe mal
din copac

spala
odihni

J& exo,reaant

C3-E=3

Candeu sPun
ca sal ca mingea,
Ca broasca sau vrabiufa,
,,Sar" se scrie frlrmusel
intr-un singur cuvintel.
Dar de spun ,,g-arbucura"'
Apare 9i cratima,
Ca e nevoie de ea.

si
,,s-ar"
SDsrbtiniuru ortograma

cuvantul,,sar"in LexLul
inwcercuieste
urmator.
in vacantds-ar Putea sa merg
la bunici.
Cire9ele Pietroase din livada
lor se parguiesc.Dacd vremea s-ar
mentine calda, in doua-treizile ele
vor straluci precum globuleiele in
pomul de Craciun.
Abia a9tept sd sar in cireg, sa
sar din ramlrrain ramura, culegand
fructele rumene Fi gustoase.

u , s-ar'' ci 'sar' spatiile libere:


@]ComPleteaza '
..... cu p rd jin a
a ). , . . . . . . in lu n g im e ...... raci
bro n z a
..... din pod
"
.. . . . , . , top i

........ inlelege
..... ca iePura9ul

la-joaca'
b) lonel isi scrie temele. Afara e galagie Prietenii sunt
ori
-'_" " ' coaroa'
unii ........ca mingea,altii .- ...... |a groapacu nisip
Ce,......maijuca si el! Continuasa invele Parinliilui " " " supara
daca ar neglija lecliile.
(uvintelorsubliniale
Si),ft"g" forma corectd.r
jos:
ii-versurilede mai
Sus, pe cerul azuriu,
Soarele voios domne9te.
ln loc parcd sar/s-ar oPrl
9i afard md Poftegte.
imi iau coarda si Pornesc
in livada sub umbrar.
Vreau sa sar/s-ar9i sa zambesc,
Joaca nu e in zadar.
Vrabiuta, Printre frunze,
Strangeiute viermigorii,
Sarl'ar iuaa 9i ea cLl mlne,
Dar o striga Puisorii.

,fu urul*-r,
P,1r,;ll;"*l;1,H.'::,;:,;.;:,:",:i:
capropoziliile

,n,r,3llifl,iilu,.-,.
OP"a:fir,;

alcdtuite
ia r".-.r" ,"Lit. oa_i

.r atenlieFi continuatexrul.corecteazd
greselite9i da

Victor sar duce la meci, dar nu a terminat de


invatat. Din camera
sa se vede stadionul.
Vrdbiuteles-ar in fata ferestrei.parcd sar pregati
si ele de fotbal.
-.
Ii cere voie mamei si pleacagrabit. Ai nostrt
." ;;"i
;q;."-p;;i;;.
Atmosferaeste incendiara.Spectatoriis_arde
buluiie, nut"ura
steguleieFi scandeazanumele echitei favodte.
o."a
rnui.u mJalri
gol ori sar pastra scorul, echipa noistra
sar califica. "..
Ylemoreazl versurile.
@r,cartea
si transcriele:
Incnlde

Creiera$ii,vara, sar,
aanLA, dar e in zadar,
Caci la iarna, s-ar putea,
Sd nu le vin-a canta.
b) Verifica,te
si stabileste-ti
sinqur
calificativul(vezipaq. l e7).

@oi.tu..,
Ionelsi Adrians_arpli(iisi daca
n-ar lnventa mereu alt joc. Acum se
joacd printre capitele de fan, Casesc
niste pietre de cremene. Ionel le
loveFteuna de alta de sar scantei.
Adrian ii spune cd s_arputeasa
fie periculos, dar aceasta n!r_idd
atentie. Cateva scantei sar spre
capita. Un pai se aprinde. Adda; il
srnge repede cu piciorul. il cearta
pe lonel $i ii amintestec s_arfi Dutut
intampla, Cei doi pdrasesctoc;t.

c) Dacaai oblinut,,F.B.,,,
mmo_
reazA9i a doua strofd. Daca nu,
corecLeaz'-te!
Furnicutelesar iute
S-adunegraunte multe,
Aga, iarna s-ar parea
Ca nu va fi tocmai grea.

CiI$Ieoi rrplriaal

Randunicase intoarce iar la


c uib u l s a u , i a r P r i e te n a sa ,
vrabiula, o agteaptdcu drag.

g or iceii gtiu c6 de l' ar


prinde pisica ar fi vai de ei, i-ar
manca imediat cu Pofta.

(liniu[a
@se scrie fard cratima
de unire) cand:
. este un cuvant cu inteles de
sine statator;
. poate fi inlocuit cu unul dintre
cuvintele: ,,din nou", ,,sau",
,dar",

scrie cu cratima (Iniuta


@se
de unire) cand:
. este format din doua cuvinte
cate se rostesc intr-o singura
silaba;
. ,,i""iine locul unei Persoaneti
,,-ar"este legat Prin inleles de
cuvantul care urmeaza.

pleaca

canta
picteaza

Exowwldl
,*-\

,,lar" sau ,,i.ar,',stai si gandesti


Cum sa scrii sa nu gresesti!
De spun: ,,Iar ma bate-ungand,,,
Scdu pe ,,iar"'intr-un cuvant,
lnsd de spun ,,i-armanca",
Apare 9i cratima.
Iar de vrei ca sa ghicesti,
Mergi Ia capra din povesti.
(l.ar manca lupul pe ei)

$!;)Subliniaza ortograma,,i-ar',
9r Incercuiegtecuvantul ,,iar"in
textul de mai jos:
Vasile pleaca iar in tabara.
Ce bucuros estel l-ar trebui un
geamantannou, Mamail cumpdra
9i iar ii face bagqiele,
TrbuiesA se grabeascii.Iar
o sa intarzie. far lua mult timp
sa ajunga ta gara pejos. Cheami
un taxi, iar acestaajunge repede.

.completeaza

cu ,,i-ar,,si ,,iar,,spatiite

Bunica a venit...,.... Ia noi. Ea ste putin


bolnava..,........trebui histeochelarinoi. Mama
merge....,..... c u d a n s a la me d ic . . . . . . . . . . . . ,
prinde bine si un control la inima. ...............
ne urcam in masina 9i ............plecam la
un
alt cabinet.
- Aceste medicamente.........fi de folos!
spune medicul. .ju are insa nimic grav.
To[i ne bucurdm.

.S. forma corecta:


Nimeni nu iar/i-ar fi dat varsta pe care o
avea. Iar/l-ar lt spus .A esle mai lanar.
S:a!i oprit din lucru si iar/i-ar l-au pivi:.
_ ^
Erafralelebunicului,plecalin Americd.A venit
iar/i-arin laft penttu doua luni. tar.l-ar ne-a
adus daruri.
Iar/l-ar trebui mai mult sa ne povesteascA
ce a iacut acoloA promis ca in urmatoareavacantama va
_
lua intr-o excursie.Abia agtept!
@nf

urannur

@-t.a*t"",.

enunluri in care sa folosestigrupurile de cuvinte "iar"

cu alentie si continuaIe\lul Corecleazagreselilesi da


@ci,"r,"
litlul potrivitl
A venit i-ar pdmavara. Dintr-un muglrrasi-ar sa desfdcut o frunza
c res t a t a . C o d i l a e ra P ri n sd d e o
ramurica. S-au desfdcut 9i altele 9i au
lar trebuimai multaIumina'
acoperit-o.
l -ar n u le d e s o a r e l e l a r 5 P u n eu n e i
si a
surorisa se miste.Viintuld auTil_o
ajutat-o sa-l zareasca.
intr-o zi a venit o vrabiuta, i-ar
frunza a incePut sa vorbeascacu ea'

Memoreazaversurile
dl)a)
textul
-lnchide carteasi Lranscrie
memoratl
Ceartarafa Pe gaindr
,,lar te-ai suParat,vecinA?"
Zice-ngandul ei de ra!a:
,,- l-ar trebui o Poiata
Numai Pentru ca-i motatal"
b) Verificd-te9i stabile9te"tisingur
calificativul (vezi Pag. 187).

@ot"ttt"'

c) Dacd ai oblinut ,,F.8.",memo


reazd9i a doua strofa:
lar noi daca n-avemcreasta,
Stamin col[, langdfereastrd.
Doar Crivei de s-ar ivi,
De hac mandrei i-ar veni.

Randunicas-a intors iar la cuibul sAu' incepe


sa il repare. l-ar Prinde bine ceva ajutorl Aduce
Pale, le asazasi iar Pleaca
Nu ma plictisescs-o Privesciar 9i iar.
I-ar da ;n exemplu varului meu, care se ioaca toata ziua'
Merg in casa 9i imi lac temele
Ionu! iar ma striga. Eu nu mai raspund'

Evahnn
intruna, demutt, sdi, sar, iar.
intr"una. de mult, sA-i, s-ar, i.ar

ei
"sai"',.sar",,,i-ar"
,"T::'l'.r'r:tli'i'.,;::;';i'""' "demutt"'

.,"#ffil:"iiffi*::':"ff
*f:1:fl
r?+ff..'#:'

jidfl
# [J."],tlitH[
fi::!'t#fr
Ma bate 9i un gand indraznet:

."-:*il':T;';1';:,1#',:tiiiiii::::J"'T[[Tbineune
tml coresc sa ajung etnograf,

rormere:
intruna.
int,-un
ffiffH'";ffi^ ::;.^,::):.r#:?:.,:z::^din
.o Furniciletrebaluiau..........
timp, .......,..greieraFul
canta .,......,.,

I ;;;;f"li',i;,:::i',lli:ijY'

.oErenei
......
...,.";;;;
mamei intamplarea.

'
depina
amintiri
a" ..........'.

"JiY;"*""*
Jj';;;i;,lXTl-*..1.
-".1.

+
:.j..-... parea ca vremea este favorabild unui sejur la mare.
.o Maria
,.........odihni catevazite pe ptaja
in
apor .....,....urca pe potecileumbroase
".alauti
""u[,'...,,.....
ate muntilor.
@o,"n"

forma corecta:

rapoarere
munterui'
rocuiademutt/de
mutt
,'-, Y":H:?":"",?XT;.de

si.povestea
intamprari
jorcea
de
o.^ ilftl :,i{: ?,iill';Xii,|iJ",illr:
o ascultau Parcaerau nepotji

sai/sa-i,asac" ui"d-." i"t"r"s";;:u"'


rntrunartntu-unadin zile, bdtual

T".ft
iTXl"1':
E#":::;;""#i::.":::,,3,,nT:i,,i"7,T;ff
qiiili:ii#it'.;l
i!'il?i,,ll
?il#Ji]),,)lf"i
.Z?tI
!il,';
.'Ei:,-"tri,,ff
"
;;
L';;;;;
1;#J;
!iit7,ffii:':f'":i,,?_'t, ;;"."';

EPffi

caLeun enunt Pentrufiecaredintreperechile:inlldna"


&)^t.u,u'"r,.
iil/una: demult; de mulli saii sa'i: sari s'ar: iar; i'ar'
potrivit:
;t. cu atenlie textul, corecteazagregelile9i da titlul
intr-una din Paginile albumului de vacanla, Pastrez insemnari
desDretinutul cuPrins intre Dundre 9i Mare: Dobrogea'
'Muntii sai sunt cei mai vechi din lara Au apdrut de mult' cu mult
au
inainteaCarpatilor'APele,ploile, zapezilesi vanturilenmiloase
sa
intr-unadin maretialor. AsPectulvalurit'de dealuri' Pare lie
stirbit
'J"pf-t..
cu valurile maiii ce vin de demult 9i de departe sdi
tr-".i"
i
Dobrogei poalele arse de soare'
scalde
"-'pie6ici
n n"-itZL" podgoriide Ia MurfatlarsauNiculilelgi llvezilede
iinuturuiuiita giculoare,i-arintinselelacuri' Razim'Techirghiol'
"i*iJauu
ii intregescsfalucirea.
gazda a
Cine nu a auzit de portul Constanta, batrinul Tomis'
vaDoarelordin toatAlumea?Cine nu a admirataici spctacoluldelfinilor
caie s-ar in traiectorii arcuite, gralioase?
Darcine poatesa-iconcurezeDobrogeiPrinsalbade slatiunimaritim^e
Dunani/
si, mai ales, prin a(el paradisal plantelorsi animalelordin Delta
Sar parea ca nici un alt meleagromanesc'pentru cd fiecare este o
comoara unicd

@Cit

(etui de mai sus' desPreun alt


d6)Alautui".t" un text dsemanator
ft; romanesc,in cdre sa folosesti cuvinlelet intruna' inlr'una' demult'
de mult, sai, sa'i, sar, s'aL lar, bar

@ni"t*",

nu
De cateva ore cerul s-a pus pe plans 9i ploua intruna De mult
a mai plouat a9a de bine.
S-ar parea cd Cerul a asclrltat ruga oamenilor. Pamantul este
bine(uvantaL.
Dupa zile intregi de argi!6, aPa vine sd-i dea raoare 9l sa-I
ootoleas'casetea. Si irosculele sar fericite in multimea de baltoace'
'----int.-nu aln
cu gandul la vieme, tata imi Povesteaca demult'
bune'
".ri,
cand era copil, a fost o secetd mare. Nu plouase de cateva luni
iar Dlantelesi animalele sufereaucumplit'
' o mare de apa i-ar fi trebuit pamantului ca sa-9irevina' Dar nu a
Dlouatsi lumea a ;uferit mult.
'
A.u- Drivim cu optimism Ia ploaia care invioreazapamantul'

<uvintele,.rntruna,,,
Q[py'lntocuiesLe
,.demult,,cu altele avand inteles
asemanatorsau inteles opus, dupa caz:
Exemplu: Merg intruna la biblioteca./Mergmereu la
bibliotec6./
Ylergrar (uneori) la bibiiotecd.
a) imi ajut fntruna plrintii la treabA.

b) Copiii doresc sa consume intruna dutciuil.

Exernplu: Trd.iademult an impdrat puternic.


TrAiaodata un impdrat puternic.
a) tsuniculisi aminteste ca a fost demuft tanar.
bl Demult, Bacauta fost un targ.

@o-pt.t"ura

,F-\

dupamodel:

* phng intruna
* fntr-una din nopti
. .. . , . . . . . . . . .i n
. tru n a
i n tr-u n a.......,.....
.t traia demult
a de mult imi doream
. . . . . . . . . . . . . . . de mu 1 1
., sar pragul
* s-ar ingriji

sai
.o rade iar
....,.....,...tar
., sa-i cunosc

.o ei, ele sar

* i'ar spune

.t copiii sAi

$!!) Ordoneara cu\intele penrru a torma propozitii:


a ) o a me n ii. d e m u lt. plantit Jcesle, au, pad u ri.
b)doi, cei, nu, s-au, frati, mai. de. valut, mult.
c l t n t F un a , o a m cn ii. In(epul, au, strugurilor.c u le s u l,
d in , v ii.
q r r r a r esc,pe sti i . apa, lntrund. in,
nurnar.
e)slralucesc, sai. pantofii, curatenie,de.
r). vor. sa-i,.parinlii lvlioarei,(umpere. palarjuLa,
o. soare, de.
g)sar, rand, bobocii, pe, aDa, il1.
h ) a , v ; in tul, i ar , ln cepul. sulle. ca. puternrc .
U aJulorut,i-ar, mamei meu. bine, Drinde,

@r,rror*,M

cei de mii de ani treceau


-9i
in tot atateacliPe."
(Mihainminescu - Luceaf^rul)
JGlse scrie fdra cratima (liniula
unire) Pentru ca are inteles de
sine statdtor. Poate fi inlocuit cu
-e
,,drumud",,,Poteci",,,metode".

ei

T abloul acesta minunat,


admirat de toli, cred ci'i Pictat
de gtefan Luchian'
scrie cu cratima (liniula
@se
de unire) cand:
. este format dln doua cuvinte
care se rostesc intr-o singura
silabA (,,ca"+,,i");
. ,,-i"line locul unei Persoane.

ferate
de munte

place
cA-i

barbat

respiratorii
de rezolvafe

vorbeFte

,.A

.}ffi o"stonadt
.t-\

Pentru ca este rogcata,


Lumea zlce ci.i gireata,
Uite: am inlocuit ,,este,.cu,,-i,,
$i-am fugit, sii aduc Ai cratima,
Sd ma ajute Fi ea.
insd cdl adevdrate
Sunt drumurile-asfaltate.
Sunt si alte cai mai mici,
Pe care mergi la bunici.

@ao^O,"r.ura

$[!/ Subliniazaortograma,,ca-t,
Sr rncercutesle
cuvantul,,cai,,:
Pecai foarte circulateariciul
a ajuns acasd. EI nu a ascultat
sfatul de a alegedrumul ocolit. si
era sa fie mancat de vulpe. Mama
l-a spus ca-i de Ajuns sd se faca
ghem. Pe aceste cdi a scapat de
multe ori de roscata. Ea crede
ca-i va fi de invdtatura aceasta
lntamplare,

cu ,,cdi,,9i ,,cd-i,,spatiireIiberel

",r.,';:ir?::;'J;lii#"'"#',,'1?"0.i,;;1.::.
Ienesa.,. . . , . . . . . , so
. . i ra u , ............
Iale,
j ...,.........,
balaie9i ce s-o alunge

de Ia casd.

(dupd Ion Creanga_ Fatababei fata


morneaguluD
Fi

@nl.g.

forma corecta:

Cei doi hati umblauprin padur"pe cat/ca-i


..
nestiute.
S-auratacit.
Simlira caj/cd-i dor picioarete si se
,
a1ezart
h umbra unui steiar.
M.ilacai/ca-i venea biiatului penlru sora
sa mai micA. O lua th brale si vazu cai/ca-i
usoaraca un fulg.
Cand au vdzut pddurarul, s_auDucurat.
Ef ii duse pe alte cei/ ca-i h drumut <

k*

tW

gE;1i6'1n1

l;it'<

Si)^l.r,rt"r,.

cate lrei enunturiin caresa folosesticuvlntele:,,ca-i"

s i..c a l" .
cu atentie sl continuatextul. corecteazagreselllesi da
@citest.
titlul Dotrivitl
Este iarna. Zipada cade cu nemiluita 9i nu mai contenegte.Tata
imi spune cdi bine Pentru recolta viitoare.
intr-o zi, pe ca-i neumblatede sanii sau de magini, am pomit spre
bunicl.
- Nu cred cai o idee buna sa Plecam
singuri! spune fratele meu.
- Satul nu este deParte. Vom
ajunge repede cu sania la vale.
crezi cai bine s-o luam Pe aici?

- Da. Dar va fi greu sa


tragem sania la deal.
- O s A t r a ge m
amandoi. La vale ne vom
urca pe sanle.

ghicitoarea.
$f,4)a) Memoreaza
Inchidecartea9i transcrletextut
memorat:
Vdlurind pe-ntinsamare,
I9i deschide czLiin zare.
Lumea zice ca-i Palat,
Are turnuri 9i-mParal
0ruodeA)
b) Verificd-te9i stabileste-lisingur
calificatlvul (vezi Pag. lB7)'

c) Dacaai obtinut ,,F.B.",memo


reazAii a doua ghicitoare. Daca
nu, corecteaza-tel
Un zmeu cu ariPi u9oare
i9i deschide cai spre soare.
Parecd-i un vultur mare.
ce zboarain departare.
(lnuo!^vi

Dlctare:
Crd ca"i bine sd vii 9i tu sA vezi casa9i grddina. O iei tot pe cai
cunoscute.Cand ajungi, ii spui paznicului ca-i bine sd ili prezinte totul
Danasosesc eu. Ai sd vezi cd-i frumos totul 9i pe oricare cai vei veni'
;ei vedea ca-i aproape lacul cu pddurea.

gffi_Cifr,otroi,,nfir,nl
.--a

*rc

/:g

,,Apoi,deschizandlada impre_
una, nemasurateheryheliide cai,
cirezi de vite si turme de de oi
au iesit ea."
(lon Creanga- nata
babei si fata mo$utu\

Md bucur c"ai venit sa ne


ajuti, greierasule! Asa cred c.ai
sa ai si tu ce manca Ia iama.

@se scrie fdrii cratimd (liniuta


de unire)pentru ca este un cuvant
cu infeles de sine stdtator(animale domestice sau sAlbatice).

fd'ailse scrie cu cratimd (liniutd


de unire)atuncicandl
este format din doud cuvinte
care se rostesc intr,o singurd
silabd (,,c5"+,,ai"),prin disparitia
voaalei ,,a"j
,,-ai" este legat prin inteles de
cuvantul care urmeaza dupa el.

domestici
albi
salbatici

fost
c-ai
(ca ai)

invaiat
spune

>@.e'**o'
Ftiu acum sa scriu gi ,,cai".
N-am de ce sa mai sPun ,,Vai!"
Scriu ,,Amdoi cai la caruta "
nara nici o liniuta.
Dar de spun: ,,Luinici nu-i Pasa
"C"ai" ajuns te(ziu a.asa.
Pe ,,a"l-a inlocuit
Cratima si... a fugit

ffi) tuutiniuru ortograma,,c-ai"


$J'iicercuiestecltvzlntul,,cai"in
textul de mai jos:
Bunicul iubegte foarte mult
cei doi cai ai sai. Eu il ajut sa le
dea apa.
- Nu te aProPiaPrea r,1ult,
c-aivazutceai pa$t ieril imi spune
bunicul,
- tsunicami-a sPusc-aiadus
o ga noua.
- Da. Acum am doud. Sd lti
punem pe cai!

3'---E:=:-:;.-s@completeaza

cu ,,cai"9i ,,c-ai"spaliile liberel

.t Un(hiul meu are o hergheliede .. ... .. .


.o Pentru ...,...... fost cuminte, !i-am adus o minge!
. o B un icu l d d apd Ia..........

Ce bucurie ............luat examenull


Cred ...........fi putut sa Participi9i tu la acestmeci.

@ot.n"

formacorecta:

Tata da bice la cai/c'ai. Mergesa-9ivada holdele.


(:,ei doi cai/ c-ai aleargAca gandul
- Cred cai/c-ai fi puLutmerge 9i fara carula! spune mama'
-9tiam eu cai/c'ai sa spui aga,dar voiam sa vedeli 9i voi campul'
- Bine. Copiii se bucura cand Privescaceqti frumo9i cailc-ai
alergand.

ffi uu*a.ur
@^,.4,u*o"

ffiSfivti:,

catetrei enunturiin care sa folosegti cuvintele:

-cai.,

.r atentie9i continuatextul.corecreaza
greFetile
si da
in vacanta de vara am fost
la bunici, impreund cu fratle
meu, Ionul,
Bunicul are doi cai albi
foarte blanzi,
Ionui vine mandru cu cei
doi c-ai.
- De unde vii cu acesti
frumogi c-ai?
- Vin de la adapat.
- Acum cai venit
mai devr em e, mer gem la
padure?
- Cu acesti c-ai?

- Da. SA cerem voie buniculuil


- Bine, tine hdlurilel Ai grija de c-ail
,-\

$ f , la ) M e m o r e azave rsu ri l e .
Incnrqecanea si transcrie-le:
La concursul de hipism
Mulli cai tu ai intrecut.
Pentruc-ai fost cel mai tare,
Ai luat un premiumare.
b) Verifica-te9i stabileste-lisingur
calificativul ivezi pag. t 87).

c) Dacaai obtinut ,,F.8.,,,memoreazAsi a doua strofa. Daca nu,


corecteaza-te!
c-ai ajuns asa vestit
Si la cai egti renumit,
Sa ma-nvetisa cdlaresc,
Rindca vreau sa reusesc!

@oi.tur",
. - Eu stiam c-ai sa vii pe Ia noi, spuse iar Denisa,Cand am vazut
cei doi cai albi, am stiut cd esti tu.
- Ai viizut cei doi cai? De unde ai stiut ca am cai albi?
- Stiu, c-ai spus bunicului cand a fost De la voil
- Bravot Esti isteatal

gfu- Ciin+trei*A,rr
*ffi

Din flori delicate si Parfumate de tei bunica mi-a facut un


ceai fierbinte.

Tot ce.ai doti sd afli desPre


urgii polari vei gdsi in aceasta
carte coloratA,

ldCdlse scrie fara cratima (liniuta


de unire) atunci candr
. este ul1 cuvant cu inleles de
sine statator,
. are inleles del
- arbust exotic cultivat Pentru
frunzele lui;
- bautura obfinuta din frunze
de ceai sau din frunzele altor
plante medicinale.

se scrie cL!cratima (liniufd


@
de unire) atunci cand:
. este format din doua cuvinte
care se rostesc intr-o singura
silaba;
,,-ai"este legat Prin inleles de
cuvantul care urfieaza sau
poate insernna ,,a avea";
ma rcheaza inceputul unei
intrebdri (interogatii).

:1".).."<'J;
fdcut?

c.ar

in sacoga?
in cutie?

!%,_e***alr

,&\
qU Subliniazaortograma ,,ce-ai,sl
In ce rcuieste
cuv:lnlul,,ceai,,
in ur m atoarele enunluri:
Ceai e un cuvant ce-aratd
Durereade stomac trece 9i cu
O licoare-adevarata,
ceai de menta.
De tei sau de musetel,
Copijiau colectallrunzede cedi.
Indulcitcu zdharel.
Ce-aisemdnat, aceea culegi.
Dar de spui ,,ae.af,inv6.tat",
PIaimult sa le bu(uri de (eea (e-ai
.,C-e-ai citit, ,ce.ai desenat,,, in
mana decat de cea mai marc nadejde.
Doud vorbe s-au format,
Ceea ce,ai auzit cu urechile tale
Iar cratima le-a legat.
e bun auzit.
Ce-aiinvatat Ia tinerete,aceeastii
la batranete.

q3)completeazacu,,ceai'si ,,ce-ai" spatiile Iiberel


a) ...,....m e d i c i nal
.....,.....in bu z u n a r?
. . . . . , . . . .s c f is ?
.,.........,i ntrebat?

gust

torn
......,.....cu les?

fierb
.....,,....
in m ana?

b)

E vard. Mama ne p re p a raca l e u n .....,.......


Eu Si fratele meu bem ...............
din fructede padure,iar manra
Dea ..,,.,..,.. chinezesc.Tata cere o cafea. M,am mirat:

tata?
- Am de terminat o Iucre imporlanta. raspunde el. Cafeauama
va ajuta sa alung somnul.

@ot"n"

forma corecta:

Mama-ntreabape fetita:
Ceai/Ce-ai fa.fi b giAdin+A?
- M-amjucat mult cu Crivei
Si am cules flori de tei.
Fata pune-atuncipe masa
Flori de aur, parfumate.
- Ceai/Ce-aidin ele eu voi fac,
Ca sa pot dormi in pace.
Rdcealade-mi d5 tarcoale,
Nu ma sperii asa tare.
Cu un ceai/ce-aide tei fierbint,
Voj fi iaragi ca-nainte.

Gz-)#
\<-[t

tF

uattun-tpl

SDAtcatuieste enunluri in care sa fotosesligrupurilede cuvinte: in


frii, ceai amdrui, ce-ai baul, ce'ai atul. Slraduiesle-leca propozitiile
alcatuite sa formeze un text. Da-ititlul potrivit.
si continuatexLul.
&)a',".,"
'dorecteaz; qreselilesi da titlul polrivil:
Aerul este cam rece Alerg
mult, transpir si raceala md Prinde
repede. Voia bund dispare.
- Ce a i p d [ i t ? ma i n tre a b a
mama,
Raspunsulil Primegtesingura
cand incep sa tugesc, iar febra imi
inrogegteobrajii, care se aseamana
cu para focului. Mama imi aPlica
r ep ede t r a t a m e n t u l d i n c? re n u
Iipsegtepldcutul ce"ai.
- Din ceai facut acest ce-ai,
mamd?
- Din . . .

M e m o r e a za versurile.
Slal
iftfiide cartea si transcrie te\tul
memorat:
Ce-ai, ursule Martinicd,
Iar te doare la buftica?
ili aduc un ceai de mure
9i afine, din padure.
b) Verifica-te 9i stabile9te-li singur
calificativul(vezi pag. I a7).

$!I nictare:

c) Dacd ai obtinut,,F.B.", rnemoreaza s\ a doua slrofa. Dacd nu,


corecteaza-tel
Dupd ce te odihneqti,
iti mai dau ceai, de poftegti,
Dar 9i miere de albine
9i... ce-ai sd te simti de bine!

Multe boli ale corpului omenescsunt cauzatede ceea ce-aimancat


in timp. Medicii naturigti recomanddin acest sens tratamentul cu ceai
din diferite plante. Dupa ce-ai umat sfaturile lor, ramai uimit de ceea
ce-aisa simti, qsq4 qe"aisa rcali/ezi.

Cil/J,tBoiuliwl

Printre petele de verdeata,


se vede pe deal o bisericuta
construitdde pe vremeaIui gtefan
cel Mare.

Un pisol d,al vecinului s_a


furigat prln iarba moale 9i a pus
ldbula pe un pulsor pestrit.

lDealleste un cuvant cu inteles


d e s i n e statator, denuminC o
forma de relief mai inatta decat

DEallse scrie cu cratima (tiniutd


de unire) deoarece este format
din doua cuvinte diferite care se
rostesc intr-o singura silabd.

mare

noslru

impddurit

doilea

cu vie

altora

X%.e***a,lr
,,Deal" e cuvant singurel,
Cultivam via Pe el
9i livezi de fructe Pline,
C au multe vitamine
Dar de sPun ,de"al meu era-,
Apare 9i cratima.
Ne-nvatasd Fnem minte
Cd avem douacuvintet,de" Sl "a1".

6D Subliniuruortograma,,de-al"
in
cuvantul,,deal"
sFirrcercuiesLe
enunturile:
Pe deal merii au inflorit. Cel
de-al doilea sPectacola incePut.
cel de-altreilea aleargamai incet.
Maria are un glas deosebit de-al
Elenei. oile pasc iarba gmsa de
pe deal. Un cal de'al bunicululea
ratdclt pe deal
$f,!)comPleteaza

cu ,,dear"sr

,,de-al" sPaLiile llDere:

Pe......se aflacasaPiticilor'
Eiau inkatgiau incePutsa intrebe:
- Cine a stat Pe sceunelul
meu?
cel ..... . . doileazisel
- Cine a mancat din talerul
meu?
cel ......,...treilea:
- Cine a baut din Paharul
meu?
C el .........,cincilea:
- Cinea t5iat cu cutitulmeu?

$[! nt"g" forma corecta:


E toamn6.3\s Pe deal/de'al
vie
a inceput culesul.
la
Un vlt deal/de-al meu
coboard cu un cos de struguri.
c,el deal/de-al doilea co9, adus de
tata, era cu struguri albi
Pe deal/de-al,chiotele culegatorilor nu mai contenesc Merg
si eu sa-i ajut.
Abia agtePtsa beau must
dulcel

ft

u^nn'tnr

fu7,r.u*

catetreienunturi
in caresdFolosesticuvintele:,,de-al,

& t Cit e s t e c u a te n ti esi co n ti n u ate xtul.Corecteaza greFeiile si da


titlul potrivit:
A s o s i t v a c a n tamu l l a sl e p ta l a .
Este o cAldura inabusitoare. parintii
mi-aupromisca ma vor du(e la bunici.
Ei Iocuiescintr-o regiune de de"al.
Cand am ajuns, i-am gasjt si pe
verii mi acolo, M-am bucurat foaite
mutt.
Mihai, un var deal doilea, a gasit
un platou pe un de-al din apropiere.
Ne-amdus (u totii pe de-al.Aici
am inceput sdjucam mingea.Cel deal
doilea dadeamingeacelui deal treilea.
Celdeal treileao prindeacu mana
si apoi o pasa celui deal patrulea.

a ) t ' t e m o r e a zave rsu ri l e .


ffj
Inchidecarteasi transcrie-le:
Pe un deal, bdieti si fete
Cu sania se dddeau.
La un hop, cam repede
Doi copii se rAsturnau.
b) Verifica-tesi stabiteste-tisingur
callficativul(vezipag. lB7).

---,=t6-

c) Daca ai obtinut,,F.ts.,,,memG
reazd si a doua strofa, Daca nu,
aorecLeaza-tel
La deal e greu urcugul,
Se-ngramadesc de zor
Dar cel de-al doilea ptange:
$a lovit la picior.

@oi.tur",
Pe deal se aflii biserica satului,
imi place sa privesc oamenii urcand Ia deal.
Vine un grup de copii, Cel de-al treilea are costum nationat. Cel
de-al patrulea,cel mai mic, este tinut de mama lui. il vAd si pe un var
de-almeu cu bunicul.Ma apropiide ei si mergemimpreuna.Clasulbuhiculuieste puternic,deosebitde-atn;stru.

Euiltlu'r,lcel ci.ir cai, c-ai; ceai, ce-ai; deal, de-al

@suffiura

"ca-i", "c-ai',
in textul urmatorortogramele

'ce-ai",

"de-al" si incercuie9tecuvantul pereche.crupeaza-leapoi in coloane,


insolite de cuvantul cu care se leaga prin inleles.
Ddnut si Roxanaau plecat pe deal. Acolo este un tei inflorit, din
care vor culege flori pentru ceai. Bunica le-a spus pe ce cai Pot aiunge
la tei.
- Ce-ailual cu tine?inlreabaRo^ana.
- Am Iuat un saculetde-alnostru,specialpentru flori de tei. Bunica
mi-aspus (a-i mai bun a(estadin panza.
- il v a d p e b u n i cu lcu ce i d o i (a i l i i d u cela pascut.
- Mai bine fii atenta unde pui piciorul, c-ai sa vezi cai verzi, daca
aluneciSi cazi!
Exemplu:

@co-lt"t.ura

pe deal

de-al nostru

sPaliilePunctate:

. ...........,b in e, .......,...rau, noi tot ple c d m.

Pe ..,.........neumblateam ajunsin varful muntelui


albi aleargdca vantul.
C e i p a t r u , . . . ........
F i i a t e n t . . . . . .......
meu are un cires inflorit.
U n v c i n. . . . ,.,......
P e . . . . . . . , . , .p. a q teo turmAde oi.
a ro ma t,
Irina serve9teun ,..,...,....
.,......,..pierdut?
Alege forma corecta:
Albinele s-au trezit dis-de-dimineald.Mariuta9l Dlnula, pe cai/ca'i
nlrmai de ele sliute, au plecat la cules. Pe un deallde-alau zarit un tei
falnic. Mirosul puternic al florilor se simtea Panadeparte.
Sub tei pasc doi cai/c-a; suri.
in copac, trei copii culeg flori pentru ceai/ce-ai,
- Hai sa le anuntdmsi pe celelaltesuratelspune Dinufa. Ce'ai/Ceai
sa faci singura?
- B,lnec'ai/cai zisl Am 9i uitat de ce am venit.
- Sa fe anunlam ca"ilcaibine de cules. Uite, un trantor de'al/deal
nostru ne agteaptdin fala stupului.

qti

Sl4.iAI(aluiestecAteun enunt penlrufiecaredintrc petechitetcai/ca.i.


cat/c-at, ceat/ce-at, oeaI/de-aL
qtCiteste cu al.entiesi (ontinua le\tul, Coreclea,'agreselilesi da
titlul potrivit:
Esteseara.DanielIucreazdla matematicdpentru olimpiada.Rezolvd
o problemd prin mai multe cd,i.
Mamaii aduce un ce-ai parfumat 9i gustos.
- Beal acum, cai fierbinte!
- Ceai pus in el? Ce frumos miroase!
- Este tei deal nostru, de asta este asa de bunl
- Da. Bunicul l-a sadit. Acum el a venit cu cei trei c-ai de la Dasune.
l -apr om isca m aine...
- C e b i n e c ai a mi n ti tlB u n i cu mi

@ot"a.".,

Pe deal s-a adunat tot satul. primarul, un neam de-a! nostru, le


vorbegte oamenilor despre sarbatoareacomunet.
- Ce-aircalizat in ultimii ani, mos Ioane?intreaba Drimarul.
- Am folosil dileritecai si mUloacede a cresteinimale.
- Si zici cd-i bine sa avem mulle aniftale?
- Da. Noi cregtem vite, cai, oi si pasari. A9a se imbogdtegte
comuna.
- tsinec-ai amintit de pasaritAnul acestavom face o crescatodela
noi in comuna.
- Voi 4juta 9i eu..Acum plec sa beau un ceai cald, cA m-a luat cu
friq.
@

Compteteazadupd modet:
Model:

pe deal
deal verde

de'al meu
de-al nostru

.c ceai cald

., ce-ai vdzut

.o cai de munte

.t ca-i rece

.o cai albi

'o c-at mers

qgl Pov est e s t e l e x lu l u rma to r. fa ra a folosi dialogul, utilizalnd


oftoaramele,de-al",,ce-ai, ,,ca-i",,,c-ail
Ramona,Tudor, Maria9i RAzvanau Plecatln Padure.
- Cunosti bine locLlrile?intreaba Rdzvanpe Tudor.
- Sigur. va duc pe nigte cdi cunoscute.
- Qrezi .Zt-ibine s-o luam Pe aici?
- Da. Ce-aigasit, Maria?
- Am gAsit un mAces.Vreau sa culeg mdcegepentru ceai.
- PrivililstrigaRamona.in luminigse v6d doi cai albi Sunt salbatici?
- Nu. Sunt ai padurarului.De obicei Pasc pe deal, aProaPede
casa.
- Uitel Vin Fi alli copii, Mihai este un var de-al meLl Sd-istrigam!
- Fii atenta, c-ai sa rastorni mdce$elel
- Veniti cu totii! Am g5sit mure coapte!
Toti aleargabucurosispre lufis. lnceP
sA culeagamure negre, dulci-acrigoare.
lolosindcralimal
@ComPteteara,
cd e din pddure >
.o ca e bun
.c ca ai pierdut
.o ce ai pierdut
.c bine ca ai plecat .*
.o ca ii place
.o de al nostru
cuvintele pentru a rcaliza propoziliil
@oraoneaza
a) patru, bunicul, cai, are, albi
b) cabana, pe, munte, de, cai, am, noasba, aiuns, la.
c) Melisa, un, gustos, serve9te,ceai,9i, parfumat.
d) deal, livada,infloriti,frumoasa,se, pe o, \ede, cu, pomi.
e) ca-1,mine, tabloul,piclal de, place,imi.
0 atent, fii, sa, c-ai, greqe9ti.
g) muzeu, vazut, ce-ai, la,?
h) strainatate,de-al, neam, un, meu, plecat, a, in.

ffi-,Curtrei*1i*t

ffi

(m

*.

+-

41rL{/L- urL

Ogarul s-a straduit sa ajunga dintr-un salt iepurasul speriat.


Ortograme d citesti,
ta dintr.un sa te opresti.

SAte uiti cu luare-amintel


Mereuai doua cuvinte!

@.t*'*,
oriograma,,dintr-un"
din urmatoareleenunturi:
@srltiniuru
y' Dintr-unpom au cazut doua mere.
y' Am sarit cu paragutadintr-un avion.
y' Dintr'un salt, cangurul i-a ajuns pe ceilalli.
t Tata si-aluat bicicletd dintr-un magazindin centru.
/ A iesit dintr-uncrin un gandacelauriu.
@Comlteteaza cu ,,dintr-un"spatiile libere:
Fatapagicu grijApestefrunzeleuscate...............tufis a iesit un
lepura9.,..,..,..,....
zmeurigse auzeaun mormait.I se facu fricd,
salt, sdri peste un Fant gi o tud la fuga. ........,.,...copac se auzea o
ciocanitoare.Se uitd printre crengilecopacului, dar nu o vdzu.

@o,"n"

forma corectd:

o Dintr'un/Dintrun tufis a iesit un iepuras,


o Am coborat dinLtun/4intrun tramvai aglomerat.
o Dintr-un/Dintrunsalt vulpea ajunse peste gard,
(9

Fotografiaeste dintr-un/dintrur album de familie.

p vw*-r,
@ntcatuieste

patruenunluriin caresa folosegtiortograma ,,dintr-un"

t-\

q 3) Cile s t e c u a t e n L i esi co n L i n u ,rl e \tu l .


greselilesi da titlul potrivit:
Cdrecteaza
Dintrun coll al parcului a iegit plangand
un bAielel.Trageadupa el o jucarie,
Dintrun impuls generos,m-am oprit sa-l
ajut.
Printrelacrimi mi-aspusca dintr-uncopac
a sarit o veveritd 9i i-a luat o nucd. ii era frica
sa nu-i ia 9i mas-inufa,Dintrun buzunaram
scoso batistasi i-aff slers lacrimile.
q tta )
l'l e m o r e a z ave rsu ri l e .
Inchidecarteasi transcrietextul
memotat:
Dintr-uncuib micui, din nuc,
A iegit un pui de cuc.
Era singur, singurel,
Mama nu stia de el.

c) Dacaai oblinut,,F.B.",memoreaza 9i a doua strofa.


Daca nu. corecteaza-te!
Din ou l-a abandonat
in alt cuib. indepartat.
La lasatsingurpe lume,
pe-alsaunume.
Strigandu-se

b) Verifica-te9i stabileste-ii singur calificativul (vezi pag. 187).

@ni"tut.,

Caineleporni jnainte,mirosind.
D i n tr-u n tufig taqni un iepur e
speriat.
Adulmeca mai departe vanatul.
Dintr-un copac se auzi o ciocdnitoare.
Cainelese opri. Dintr-unslufaris,zbura
pe sub nasul lui o rala. Era ranita intr-o
aripa.Dinlr-unsalt a fost pe urmeleei.
A prins-osi a adus.ostapanuluisau.

trp,Ua*l
.gffi-C,t
E+:]@

,,Dlntr.o pafte venea cu


carul, in alta se ducea Fi
toate trebile si le punea la
cale singurel."
(Ion Creanqti - Povestea

Iui Stan-Pdtitul)
in sirul de otograme,
Dintr.o negresit apare.
Oriunde, oricand, se stie
Numai intr-un fel se scrie,

hewwsil*@.'
in textut:
@suutiniaza oftograma,,dintr-o,,

_ Irina Fi Mihal au iegit in gradina sd se joace. Dintr-o franghie au


injghebat un leagan, iar dintr-o pdturd au construil un cort. Eriu tare
fericiti.
Dintr,o datd a inceput sa batd vantul si cerul s-a innorat. picdturile
ploaie
de
cadeau dintr-o parte si din alta, umezindu-i. Au alerqat in
ca5a,

@Comnleteaza cu ,,dintr-o,,spatiite libere:


Viorel, Ionutrsi Florin culeg fragi .......... poienifd. Aud un zgomot.
........., tufd a sdrit un iepuras. De teahd, acestas_apierdut in aaancul
padurii.Copiiise amuzasi mergsa se odihneasca
la tulplnaunui coDac.
su s ,. . , . . , . , .....,.
sco rb u raa, i e si lo vever ila.Ea faceacr obatii,......,,
ramurAin alLa.Copiiisunt incantati.
un text cu tittut,,Meciutde fotbal,,.in care sd fotosesti
@nrcatui.gt"
cel pulin de doua ori ortograma,,dintr"o,,.

p
ffiil:it::,

u*un+nr
greeelile
textul corecteazd
tt atentieei continua
ei da

Mergeampe o stradd laturalnica murmurand nigte versuri dintro


poezie.Am auzit tipete 9i am intors privirea. leqea fum dintro magazie.
Am alergat spre locul cu pricina. Veneau in graba 9i oamehi din
imprejurimi. Scoteau apd dintr-o fantana 9i incercau sa stinga focul.
Deodataa sarit dlntro parte a magazieiun caine. Avea in gura o papuSa.
Oamenii 9i-audat seama ca inauntru era un copil Au sosit pompierii.

Si l a; M e m o re a z av ers uri l e,
iftilde carteaFi transcrietextul
memorati
Dintro mare mult prea mare,
O zand ginga9-aPare.
Dintr-o vra-ia.din Pruncie,
E sirend pe vecie.

c) Dacaai obtinut,,F.B.",memoreazd si a doua strofa. Daca nu,


corecteazd-te!
Dintr-o tainicd chemare,
Se desprinde lin din mare
9i soarbe dintr-o Privire
na?ele de aur Pline.

b) Verifica-te9i stabile9te-tisingur calificativul (vezi pag. lB7)

Dictare:
oile pe umarulunui deal.Dintr-odatd,s-apornit o ploaie
PE\zeam
mare. M-amadapostitsub coroanaunui coPacsinguratic.Am inchis
ochii Fi am inceputse spuncevadintr-orugaciunePloaiaea oprit.

qt

euolilr.^p

ff.

dintr-o, dintr-un

as

u'-\

Q, ! / O b se r va cum s-au scris cuvintele s u b lin ia t e , T ra n s c rie _ les i


alcdtuiegte cu ele alte propozitii:
j, Dintr-o tuf1 a sdrit un iepura;.
rf Dl a ajuns drrfr,ur sall dincolo de steiar.
c+ Cerul se acoperi de nod dintra dala,
.+ Dintr-un tei, ciocdnitoarea dadea alarma cd soseste Dloaia.

@Sc.ie

cuvintele potrivite 9i alcatuiesteenunturi:


copac

aintnun4
@Comlleteaza

carte

Or"O-"(
cu forma potrivita:,,dintr-o,,,,,dintr-un".

In ca m e r a mea patrunde |umina.... . . , , . . . . . . .p a rt e .


ochi de fereastrA, o raz| mA t]:langeie,
copac s-a desprins o frunzd tristd.
Am invdtat versurile ..,.......,....carte colorata.

@rrun"fo,-a
O
O
O
O
O
O
O
O

folosind formele,dintr-un,,,,dintr-o,,.

din caiet
din casd
din gradind
din copac
din biblioteca
din penar
din poiahA
din stejar

dintr-uncaiet

.+

versurilesi raspundela inlrebarea:,,Dece (artea si


@t"aor"uru
caretutrafian DrieteniicoDiilor?"
Dintr-o cade-am invatat
Cum sa ma descurc in viata
Sa scriu cat mai ordonat.
Cartea,caietul mA-nvald,
Alfabetul il repet
Prietenibuni imi vor fi
Si-lcitescdintr,uncaiet.
S,inu ne vom despa4i.

S)nlcatuieste un Lextcu titlul ,,Lapadure".jn caresa foloseslide(el


p"fii-in
doua ori si formete:,.dintr-o".
,.dinlr-un".
cu alenlie,corecleazasi (ontinual Da lillul potri\il!
S!)cit".t"
Ma aflam in vacanla la munte. Totul era minunat Brazi drepli ca
nisJelumandri cu flacdri verzi stdteau alineati in iurul meu.
Dintro data, o pata rosioaraaparu Pentru o clipd. Dintruh brad se
auzi un fognet. M-am uitat cu ateniie. Era o veverita care sarea dintrc
creangain alta. Dintrun salt a aiuns in varf.
Priveamla minunalia din faia mea 9i nu ma mai satumm. Dintro
parte s-au auzit glasurile copiilor mel:
- Am cules afine dintrun tufaris!
Am p l e c a ls d l e ....................
corecla!DesPrindemPsaiulte\tuluil
@)nt"g.,orma
Ieri am fost cu mama la libtarie. Dintr'un/dintrun raft parca imi
facea cu ochiul o masinutadecaPotabila.
Mama ceru vinz5ltoareicateva cadi, scoase banii dint-un/dintrun
buzunarelmai ascunsal genlii si le a(hita
- De ce cumperi mereLlcafti? o interogai eu dinLr'o/dinlro dala
tragandcu coada ochiului la masinutadin raft.
- Pentruca dintro/dintro.arte poli invataatatealucruri interesante.
Am observat cA dintLun/dintrun capdt al librariei imi facea semn
prietenulmeu si m-am dus la el
A s.os dintr-o/dintro sacogao carte cu imagini fantastice 9i dirtr-ol
dintro daL nu mi-a mai Parut rau ca mama a cumparataqa multe ca4i.
@)

Dictare:

Angela9i Gelu s-au hotarat sd-9iPetreacaziua in pdrculetul de la


margineaoragLllui.in drumul lor sPreparc au observatca dintr-uncopac
cadeau fulgi 9i pene.
Dintr-o saritura celu s-a urcat in pom $i a observat ca dintr-un
cuib se zarea capugorulunui puiut de vrabie care ciriPeasperiat.
- Ce s-a intamplat?a strigat curioasaAngela.
- Cred ca un motan a incercatsd mdnancepuigorii, raspunsecelu
privindcu alentiein dreaptasi in slanga.
Deodatd,dintr-o parte isi facura aParitiadoua vrabii care faceau
larmd mare, Sosiserdpdrinfii la cuib. Copiii si-audat seama ca Pericolul
a trecut si au continuat sa meargaspre parcul de la margineaoraqului.

Se

lorla penfn diultw


SA, S-A
Ana s-a trezit bucuroasd.Un iepuras cenu9iu
s-a jucat cu ea in vis. Curioasa, s-a dus la
bucatArieunde trebaluia mama sa.
- Mamd,cum aratd un iepuras adevdrat?
- Are ochii mari Fi blanzi, btanita sa este
moale, codila sa este scurtd. Se sperie 9i de umbra sa, iar mancareasa
preferataeste morcovul. Poatevei primi unul de ziua ta!
Fetitas-a bucuratmult.

Randunicas-a oprit la geamul meu. Era bucuroasaca s-a intors De


meleagurile
dragi.Casulasd era lot acolo unde o lasase.9a apucatsa
o repare.Plietenasa a \enit sa o ajute.
Le umaream cum adunaupaie, fulgi si pene (a sa captuseasca
incAperea. Dupd ce a termil]at traba, s,a agezatsa cloce;sca cele
patru oua mici. Ii erau dragi 9i le invartea uFor cu afipa sa.
DupaL}ntimp, cuibul s-a umplutde un ciripitsubtirel.

Cu lumina sa aurie, luna s-aaruncatin


brat el e c e r u l u i . S o a re l e s-a i e tra s i n
lmparalia sa. Ar fi vrut sd se bucure de
frumuseiea lunii, dar s-a obosit prea tare
sa, fArA a o gdsi. Toatd nadejdea sa era in dim ineata
urmAloare,cend s-agandirca o va gasip? regina stelelor,
Un hor pufos a schimbat totul. in zori, a invatuit luna in

mantia sa moale si a plecat cu ea departe. in zarea trandafirie,

Singur si trist, soarele s,a pus iar pe cauta Se va implini


oare speranta sa?

Dupace a inchistelefonul,Elenas"ahotaratsi a iesit in fugadin casa.


gandit
$a
cd sorasa,Anca,are nevoiede ajutorulei si a incepul sd aterge.
Mama sa era la lucru, a9a ca a plecat singurii spre iala. Sora"sa
avea un concurs de gimnasticagi isi uitase costumul acasd.
A ajuns. S-a oprit la uga si a rdsuflat ugurata cand a auzit cA nu
incepusecompetilia. Anca s-ainseninat.pe fala sa a rdsaritun zambet.

r06

Soarele s-a ivit stralucitor de Prospelime9i tinereie pe cerul


albastruca lacrima. Lumina sa a PatrunsPe ferestrelecaselor.Pdmantul
s-atrezit 9i el, cam somnoros Crinulcu a sa mireasmaa invitat albinulele
9i fluturasii in Palatulsau.
Un greierags-aaPucatsd cante la chitardsa. O furnica,
nu mai mare decat bobul graului, s-a enervat de zang6nitul
matinal,
- Creieraqule,greierasule,toamnaai sa vii dupd mancarel
Suparatpe vecinasa, nu a luat in seamavorbeleei.
- Fiecarecu treaba sal Muzicae viala meal s-a scuzat greieraqul
S-a dus frigul 9i primavarai9i revarsain valuri caldura sa placutd'
Mantiade lumina a zilei s-amdrit, iar valul intunecat al noptii s'a scurtat'
Vantul adie uFor,iar pdmantuls-a zbicit. Pesteumerii sai goi s-aa9ternut
covor de verdeatd.
zana prifiaverii a risipit comoara sa de smaralde Peste ramurile
copacilor, pavoaz^ndscena Pentru conceftul pasArilorcalatoare'
intreaga natura s-a trezit la viata
Andreea este colega mea de bancd. Pestedoua zile va fi ziua sa
de nagtere.Ea s-a gandit cd va sarbatori aceastazi imPreund cu caiiva
dintre colegii de clasa
Mama sa va pregdti un tort cu multd frigca. tsunicasa a ales deia
releta pentru Pr4iturele fragede 9i arofiate, iar sora sa va cumpara
fructe proaspete 9i suc.
Acum, Andreeas-a dus la matugasa sd probeze o superbd rochie
de catifea rosie cu dantelula alba.
Ziua sa de aniversareva ramahe o zi de neuitat.
S-a facut dimineala. Andrei s-a trezit. incepea o noua zi din viala
sa de scolar. A deschis fereastrasi, in aerul proaspat, s-a inviorat cu
cateva exercilii de migcare.S-a dus apoi sa se spele.
Uniformasa de s(olar.( uralasi calcala,il aslePtaPe umeras S-a
imbracat si s-a agezatla masa pentru a servi micul dejun.
Ceantasa de scoala attePta Pescaun,gata pregAtita.S-aindreptat
apoi spre gcoalavioi, vesel, cu multa pofta de invdtaturd.

Cerul s-a luminat, iar mandrul soare s_a ivit, incd timid. Fata sa
a/urie era luminata de raze dul( i si palide.
ln padure, s-a auzit o impuscdtura. Animalele au devenit aqitate.
O caprioarafugea inspaimantata,nestiind incotro sa o ia. Vanato;1, cu
pugca sa cenugte, ulmarea sarmanul animal.

Deodata,un tipat usor si subtire a sagetatfrunzisul.DracAprioara...


prabusit.O balta de sanges-astranslengj truput ei neinsufietit.A
'a
inceput
9i ploaia. Blanitasa catifelatds,a acoperit de lacrimile ingerilor.
poate
Cum
fi totul asa de simplu? Un vanator, arma sa, un idcanit
metalicsi viata unui animalnevinovats_asfarsit...

SAU, S-AU
S"au dus zilele calde si insorite ale verii.

Frunzeles-au ingalbenit 9i au cazut,


- S-auscuturatcopaciisau vantul a fdcut asta?
a intrebat o veverita.
- A venit toamna! raspunseo mjerla grdbitd. Ai strans provizii sau
astepti sa vina si iarna?
Du.Chiardaca plouasaLtningeam hranadin belsug.Toli cei din
- ... mea s-auslrAduilsa slriingaalune
ramrtra
sau ghinde.
Ploud de cateva ore. pe geamul meu s,au prelins cateva picaturi.
Plange cerul sau poate s,au ceftat norji?

- Ce faceti?am intrebat eu. Ati obosit sau vd ascundelide cineva?


- Ne_odihnimpulin. Norul,Negrusi Norul,Mohorats_ausuparat si
au ^inceput sd se scuture zdravdn. $au certat, s-au imbrancjt ;nul pe
altul si noi am fugit.
Am atins ugor fereastra,ca o mangaiere9i am inchis ochii.
legise soarele. picdturile nu s,au mai vazut. Au disparut sau am
visat eu?

Zilele vacantei de primavards_auscurs repede. Copiii s,au intors


.
la Fcoala.Ei isi povesteaucu muttd bLrcuriecum s_audistrat. Unii au
ple(al Ia bunicisau la alte rude altjiau stal acasa.in zilelede pasligat
a|larrn canuttamiliei,respectandlraditi.]de a mergela bisericapenlru
.r lua ,,LuminA"sau ciocnind oua ros[
S-aujucatin (urta sau pc camp,In fatabloculuisau in parc.Fetele
.ror .
rrageoes-au bronzatsub mangaierea
razelorde soare.
Sunt mai frumosi,mai veseli,mai odihniti.

S-auhotaratsa invetebine in continuare,sa fie cuminti 9i ascultatori.


gtiu ca Ia sfargtiulanului gcolar ii a$teaptasurPrizeplacute.gialte
zile frumoase de vacanta,la munte sau la mare.

O bufnita, neagrAca noaptea, vorbea odata cu un


licurici. Sau mai bine zis, se certa cu el
- $au hsat umbrele noptii, pleacd duPd soare 9i nu te
maijucal La shnga sau la dreaPta;tot de tine dau!
- DacAte superi sau nu, e treabata! Eu noaptealuminezl
- Nu suport lumina. Sau nu gtii? De unde ai stralucireaasta?
- S-auspart stelele 9i arll inghiiit catevacioburi Mai bine ai pleca
tu sau ai inchide gura!
creierasii s-auapropiat9i ei sa asculte.APoi s-auapucat de cantat,
sd nu mai avda zarva.
Licuricii s"au delectat dansand printre firele de iarba, iar bufnila a
rdmas imbufnata.

A plouat 9i a nins mult. Apele Dunarii s-au umflat 9i s-au revdrsat


pestemaluri. Mii de cases'au naruitgi s-aufAcutuna cu Pamantul.Munca
9i agoniseatade ani de zile s-au spulberatln cateva clipe. Oameniis-au
refugiatla rude sau pe unde au reuqit,cu sufletelesfagiatede durere
Cu timpul, rdnileacestornapAstui[ise vor vindecasau se vor adanci,
sausPre,,intuneric"
dupacum fiecareva alegesase indreptesPre,,Lumina"

Trei albine, dimineata,


S-autrezit pline de viald
Dupa ce s-au imbracat,
Spre nectar s-au indrePtat.
Ce s-aleagaele oarel
Macul, ca e mandra floare,
Sau garoafalucitoare?
Au vazutin dePartare

O minundlie mare:
Potire stralucitoare
Sau palate minunate.
Ce revarsaunestemate.
lar cand s-au apropiat
Un mandru crin au aflat.
Tot cu aur Si verdeala,
ce era plin de dulceaia.

Razele vesele s-au strecurat afard din


palatul de fo(, lsi doreau mull sa se joace sau
, sd se plimbe dupa cele trel zile ptotoase.S-au

agaFt de crengulelecopacilor.Ce sd faca oare?


Sd se plimbe prin norii cerului sau sd ihtre in
jocul mielugeilor?S-audus impreunaspre inaltul
cerului. Acolo s-auintalnit cu vantul, Ce tare s-au
speriatl
- Ne ascundemsau il infruntdm?a intrebat o razd portocalie,
- Mai frumos ar fi sa ne jucAm cu ell a raspuns un; mai veseld,
Deraqjatde neastampdrullor sau de stralucireaindrazneatrd,
vantul
.
9l-a aruncat toatd suflarea sa. Razelebuimacite s_auimbrailFat strans
pentru a nu se plerde Fi au ajuns la soare,

Iarna se pregdtegtesa coboare peste intinderi. Din palateleviorli


ale cerului, ia fluturagii albi pe care i_abrodat toatd vam. I,a trimis
in
vdzdlh sa se joace de-a prinselea. Vantul i-a prins in bralele tui, i-a
speriat fi i-a trimis repede spre pamant,
- Ia mai terminatijoaca! Semdnaturileva aFteapta, copiil sunt
nerabdAtorisi voi va jucati?
Un fulg se ia Ia ceartd cu el.
- Tu te joci toata ziua prin crengi Fi pe noi nu ne laFi in pace? i-a
spus fulgul. /^

in timp ce trebdluiaprin stup, o albinutdhamica i-a


strigat unui kantor:
- la treci la treabdl Toata ziua tranddvesti!Ia
matura.slergepraful,fa cura[enie!

- Ia te uitd la ea! Cegurdface!Astanu e treabameal i-a raspuns


trantorul.
- Atunci sa nu mai vii nici la masa!
l'lalca i-a auzit. Albinuta i-a povestit cufi stau lucrurile. Regina
i_a
,
pedepsit
pe toti cei care nu muncesc si i_a pus sa spele podeiele.
A
hoHrat ca toti sa ia parte la treburile familiei.

Bunica locuiegtedeparte. Nu i-a vdzut demult pe neporei,Astazi


a
..
venit iri vizita.
fiecarui nepolel i-a adus un cadou. Anculei i-a adus o papusica

blondd cu rochiiica mov, iar lui Remus i-a adus o fiaqinutd de pomPieri
Ancula ia papusa si o slrange la piePl. Remus ia masinula si o
admird mult.
Bunica se apropie de nepolei. ii ia pe fiecare in brale, ii saruta 9i
ii iftbraliseaza. ii iubeqte tare mult.

c..1!
J

Atras de o floare rosie ca focul, un fluturag catifelat i-a cerut


permisiuneasa se aProPiede ea.
- Pe aceastafrunzulitd ia locl i-a fAcut ea invltalia.
A dat insa cu ochii de un spin amenintdtot. Nu dorea sa se ia Ia
ceartd cu el. De aceea nu i-a dat importanla.
- Ce cauli la prinlesa florilor? i-a strigat caposul.
- Eu o adrniramdoarl i-araspunsmicutul 9i s.agrabit sa o ia din loc
in padurea cu alune traieqteo veveritd tare
harnica gi prietenoasd. in fiecare dimineafa ia
cogulelul 9i aleargasa adune alunele la galetugasd
aducd apa proasPatade la izvor' Ia aPoi mdtura 9i
curala scorbura. Astazi,vecina ei, fiind bolnavioara,i-a cerut ajutorul'
l-a dat in grUadoi Puisori.
Veverilanoastra!a dus la plimbare prin Poienila,i-a invd[at cateva
acrobatii prin ramurile copacilor, i-a hranit 9i i-a ingrijit ca o adevarata
mama.
Aqa stie ea sa fie fericitA

I{E.AM, I{EAM
Norocul, care se credea tot timpul mai iste!, s-a luat la cearta cu
Mintea:
- Dacatot ne-amintalnit, a9 vrea sa-!i spun din ce neam ma trag,
ca sa-mi pofti Putin resPect!
- Da, cunosc acest neam! Stramoqiitai sunt 9ansa, Bafta qi soada.
Ai si un neam mai nou, ,,Avantajul"
- Nu te pune cu noil Ne'am straduit sa fim mereu cei mai buni'
- De ce te lauzi cu un neam leneg?Eu ma trag dintr-un neam nobil
si harnic.Ne-amfdcut cunoscuiiprin munca.Strdmoiii mei sunt Candirea,
Chibzuinta,Judecata,iar cel mai nou neam al meu este Comunicarea'

In vacanla de vard ne_am dus in satul Filipeni,


la invitatia irnui
neam at nostru. Acesta are o livada minunah
de pomi fructiferi.
Ne-amplimbat prin Iivada,ne_amodihnil la Lrmbra
.
deasaa Domitor

in.aerutparfumatal piersicilor
coapte.Am
;rl,;]u;fi;s;;
munca.inlivadd,greasi meticulo;sa,dar "nra
frumoasap;r;;'.a

mostenitd din neam in neam.

;:;;

. _Umbrelenoptii au coborat pe pamant.indemnati de mama,


ne_am
-arn-'#ii'o
p"j.rty.,]"
de
piiici.
Deodatd,
ra
rereast
a,
1::11
loastre
pasaremdiasba. Ne-am
minunat. Sigur era din neam imparatescinvea
pnele de aur si ochii de sharald. he,am notarat
sa o vedem mai bine
9i am*deschisfereastra.Disparuse.Erau doua pa"a.i, o* a.'.iii"lrnl
Toli credeauca a fost doar un vis. Ne_acrLzut doua
n"u fraoa, un
neamdin parteabuniculuimamei.

Ieri ne-amintorsdintr_ofrumoasaexcursie.
calatorianoastrd,
-ln catmai mutte ne_amorienrarspremuzeulde istorie.Voiam
se aflam
despreneam tu.a.n_ intiui.u s"nJ; ;;;;
g.iil:
"i din vitrinetemuzerLui
fiecareexponat
"j Cr.,iOui
li":rll1!r
""dTirand
vorDeacu-multa.admiratie

de5pre lot ceea ce ne inconjoara.


A rosl o adevarata leclie de dragoste de
neam,-ce va ramane
.
pentru
totdeauna in sufletele noastre.

Porumbuldin grddinae copt. Stiuletij


.atarnd
sub povara boabelor aurii. ne_am
hotaratsa-iculegem,Ne_amdus de dimheata
in.gradina,fiecare
ir\. ta_iauporumbul, cu o misiuneprecisdrpdriniij
bunicii il dep;nusau, rar eu
I
Si lratelemeu ne-amtuat traisiutelesa cAram

',,,3- stiuletii ir] hambar.


Doar si noi facem parte
Darte din a.esr
acest h,
neam de oamni gospodaril

o3du" si.nistepisiculeharnice.De ..2 sa rliri-ii"lr j'."-.ii.a.ri


.--neam
9oricesc, dornic sa dea tarcoale porumbului.

Puiul cel mic al privighetoriieste ta ora de


muzica. Mama sa l-a dat
.
ra o s(oata vestila si l_alasat tn griia unui profesor
bun. Canta la vioara.

Micufulse straduiegtesd fie atent la explicalii,agacum l-a sfatuit bunica'


va
Se incurca cu nota ,,La".O ia de la capat Lxerseazdmult La vara
Darticipa si el la concertul dat de familia sa in lunca'
la
Profesorull-d laudal si I_adsiguratca se va descurca de minune
spectacor.

Cu noapteain caP,cumatrascataa plecat la vanatoare'


Standla panda, fa vdzut pe Martinict'
- lar ai Plecat la furat, gireato?
Dar vulPeaParcanici nu l-a auzit'
- Ma bucur sa te vad la PlimbarelAs
vrea sa pun la cale ceva bun pentru amandoi'
ta! Eu ma gandesc
- giiu eu ca pui la cale ceva bun Pentru burtica
numai la coada mea.
VulPea credea ca l-a linigtit, dar nu I-a mai Pacalitca la balta

La Marinain gradini!aa iesit un pui de zatzar'Lra acotode ciitiva


(a are nlsle rlorl
ani, dar ea nu I-a va7ul. Ar Llm l-a observdlpenlru
minunate, rozalii. Sunt vesele 9i Parcarad la soare'
vecina sa A aiuns
- Parfumulsau l-a facut cunoscutl a sPusDana,
pand la minel De unde il ai?
a rasPunsMarina'
- cred ca l-a adus bunicul acum caliva anil
La sfatul mamei l-a
usor'
l-a
imbralisat
L-a mangaiatcu admiratieFi
vesel in haina de
mai
sapat la rdda:cina,l-a varuit si l-a udat Pare
auibulout".La vara va d\ea primelezarzare
La apusul soarelui, la tulpina unui dud, doi Pjsoia9ise certau Pe
pe vargat
cel cu steiutd in frunte I-a iniePat ceva la Picior 9i l-a invinuit
degeab-a'.a
acuzat
ca
l-a
la a pus ,rn ghem de ace in calea lui. Suparat
(iufulil'
olecatsa afle-pricina.La doi pasil-ainletnitpe Codita'catelusul
irr.-r. t-i"tluiu de durere La tabulaa\ed si el czrtevapicaturimici 5i
rogii. Curios l-a intrebat:
- Ce ai la manula?
meul
- A ie9it ariciul sa caute dude 9i l-a supdrat ldtratul
lui!
de
cojocul
ac
Am
eu
- Ala se exptical l-a oprit vargatul.
surpriza'
aceeaqi
Dar cand l-; gdsit ;i l-a rostogolita avut parte de

La Betleem La nascut MaicaSfantdpe ]isus.


Cu dragostet/a adus
pe .lume la sfatul ingerutuiCavriil.
O stea mare si luminoasdLa vestit, La ieslea Lui
au venit pastorii
si magii cu daruri sa I se inchine.
La Templu,SimeonLa tuat in brate,La binecuvantat
.pe Dumnezeu
si La":e::r^no:cr]tpe tisus, pe care L,a asteptat
mutti ani.
l'tatLarzlu,
Iaapalordanului,IoanLa botezat,si Duhullui
. .
Dumnezeu
in chip.de porumbet La ardtat lumii. Ap"i t";;;i;;l;
;";';;,;i;
oamenii,implinindmulte minuni.
Iuda La vandut pe lisus, care a fost rdsfignitpentru
..
nol, DuDAtrei
zile,a
inviat,
Iuminast bucuriei" fri_l,i
-aducand
apol la cer, Iasand
in suflet speranh mantuirii.
"l""tii.'";fiJ;;
Ftefan s-a dus la teatru. L-a luat 9i pe fratele lui mai mic. Acolo
l-a
vazut pe prietenut sau, Liviu. La strigat si t_a
j;
satutat. il
bilete, apoi au vizionat spectacolutcu papugi.
"i;i;';;;;
au aplaudat si au pdrdsii ;ata. povesteau
cu entuziasm
,--^_!u momentele
filul
cespre
hazliiale spectacolului,
Stefanl"a invitatsi pe Liviucu ei la cofetarie.Cel
_
t'
frateleseiusa se opreasiala toboganuldin parculetulmic l_aruqatDe
*ojial.'"r"'
aJuhsla timp acasa,lericitide momentelepetrecute
imoreuna.
^u

H.l;iiJl,i}ihixi.?"l3liil}i,:,'
r;ff:i:;,t?f
i:l::
f:-T,f"ii'{iil
-*'* t'"'
"
.ii-,p"p"
il-r'
l:::ffi,:;#fJli,Tiir"':,ili1
:il;g,
mergem

acoloIa pesclritsau la o mica


t'rn#"t:Ti:H.'ptamanii
gduta,mamal-aluat si pe bunicul.La incantatpriveligteal
Uneori
^ ..

;llTll":li#":'.'*ra

opartid;deinotspunem
murte
gium;l;;;#;

lntr-o zi de toamna aurie, doamna invatatoare


ne_a
,
dus
intr-o gradina de tegume. Chiar la intrare,
intr_o
parte erau straturile(u rosii, iar in
ceataltaerau
aroeri grasi si gogosarii.
Am aflat multe lucruri despre atcdtuireaplantelor.

despre munca folositoare a -oamenilor,despre imPortanfa legumelor'


Am aiutaLDu[inta culesullor. inLr-om:lnatineamcosulelul'iar cu cealalta
rupelm rosiiteaprinseca maculsi irdeii Poleiticu soare Le depozilam
aDoi,cu qriia, inir-otadamai mare ce se afla intr-omarginea gradinii'
'
a dal fiecaruiadinlre noi' intr-o Pungulit''
u ftecare,graidinarul
zi'
cateva rosii si caiiva ardei ca sd ne amintim cu Pldcerede aceasta

@
intro zi, Puiulde ursvoiasaseJOaCe,darnu gdseaPenimenidisPonibil.
gasit un
intr-o tufa se zareau doua urechi. S-a apropiat, bucuros ca a
tovards-d joaca.
IeDurasulinsa, intr-o clipa, a zbughit-ospre adancul padurii.
Ursullca9a suparats-ia intrat intr-o tufa de zmeura. Nu a ascultat
s-a zgariat Pe bot.
9i
'
nium sta intr'o poiana 9i-o aFteaptdpe mama ca sa-i scoataspinil'
De acum nu o sa mai Plecesingur.

intr-un salcam batran din spatele casei,


intr-un cuib de Paiesubtiri 9i beligase,locuieFte
o vrdbiutd.De catevazile sta aProapenemigcata'
Clocegte ouale.
Pe o ramura aproPiata de cuib, intr-un castronel' a9ez o manu!a

de firimituri de Paine' Vrdbiula le ignora.


intr-un tarziu. se gandegte sd ciuguleasca9i ea cateva f drAme,
apoi zboara iute la cuib.
Puisoriiei vor fi fericili cu a9a o mamd gruulie 9i buna'

IAU, I-AU
jngerilor'De aceea l-au
Ghioceliiau albul Petatelordin puritatea
da( tacrimilemamei c,lnd i-amdat Prlmulghiocel As vrea sl eu sa lau
somnul dulce' iar razele
;ufin din gingdsialor. Ultimii fulgi i-autrezit din
soarelui i-au mangaiatu9or.
Am sa iau un buchelel 9l pentru doamna invalatoare Sigur se va
bucura.

Se anunld mare meci de tenis. I

:{3::11ij
i,:#
;U+'rur*::;r#H#ntiliii#:
adus laude pentru salturile indrdznr

pentrucermai bunacrobat.r'-au;ji';"t'.til5i?li

i-au.datdiploma

Este ziua lui Martinicd.Musafirii i_auumplut casa.


Toti i_auadus
Dupa ce iau loc la masa, apar si cei doi veriFori:
frfor_al.i
-c:douri:
i-au adus un pachet mai mare. Ce i_aucumparat
y,"lTiif.Ei
"]
oaiel
Parintiiiau darurile si aduc tortut.
DupAce i-au.cantat,ursuletul era nerabdatorsd
vada surprizele.
- MAduc sa iau cadourilel a spus el vesel.
In pachetulcel rharea gdsit un borcan cu miere.
Era tare bucuros.
Soriceii de rontdiL s-au sAturat,
Si in glaba mare, de joacd s_auapucar.
Parintiii-au certat, dar nu le pasai
AU IncepuI s5 sara mai lare pe masa,
Dar cand pisoii s-au ivit pe terasa,
Iau jucariile qi ies din casa.

g!43**iH:^:#:?,?;T.";",1:
*"i+'!i.ff

,",",:it;:.:H::l:'i:"':.',"Jl"ji.Tj.,.l"?..,1'

j,..,tjt;t*.x,*l;"#
ili:;'1t4?tiiii":gii,I3,t,xx:?,

rli;#ftl"a""',{##,.:*Tir{:1r:
**i'Tt

;i*
;".:ftq,H;'#-,#p'-;qt*

Elevii clasei noastre merg Periodic Ia biblioteca. lau


cadi, Ie citesc 9i Ie returneaza.
Fetele i-au provocat Pe bdieli la o intrecere in cititul

cd4ilor. 9i unii 9i altii se strdduiesc9i tin scorul strans.


Cand au mai mult timp liber, fetele iau carlil
deteriorate,le lipesc si le invelesc. Nici baieli nu sunt
mai prejos. l-au oferit sPrijin doamnei bibliotecare,sa
ordoneze ca4ile Pe rafturi.
Doamna bibliotecaraeste mandrd de toii.

I\EA, IIIE-A
Lumina dulce a diminelii ne-atrezit. O patura de nea, imaculatdca
petalele unui cdn, s-a aqternut pe pdmantul amor[it. Ca nigte lebede,
fulgii de nea se clatinau lin.
O raza palida de soare ne-a indemnat sa pdvim la geam. Uh om
alb ne-a zambit. Nu, nu era bunicul! Era un om de nea. Se poate sa nu
ma credeti, dar el ne-a vorbit. Am devenit buni Prieteni.
Mare tristete a fost atunci cand soarele ne'a stricat toatd bucuria,
toDind frumosul nostru Pnetel.
Nea lon, padurarul, ne-a povestit despre un pui de
urs. t/a gasit singur in pddure 9i l-a adus acasa.
Ne-asDusca nepotii lui l-au hranit cu lapte catevaluni.
Ne-aarAtatfotografiicu puiul de urs. Cand au cdzut primii
fulgide nea l.d linut la c;ldura.Acum este maresi merge
in Dadure.

- Iama aceastaeste foarte friguroasa!a spus Alin.


- Da. de dimineata,nea Vasileincearcdsa curele poteca de nea 9i
nu izbutegte,adaugaVlad.
- Ei noua ne-a umPlut ogradatoatd de zapadalvorbe9te9i Sorin'
- Anul acestanu ne-aldsatdeloc'cu sdniuial a spus suParatAndrei'
Stratul este atat de mare, incat nici sania nu se mai vede.

E iama. Pamantul e acoperit cu o mantie grea de nea, tsunicul


pregdtegtesania sd mergem la pddure ca sa aducem lemne de foc.
Nea Pavelil ajuta. El aduce caii ii inhamd la sanie. Plecam,dar

:ix';""];:1.?':,';x";;i:li:;iff
ffjl,ii:;J?""J,,il,,i
acasdteferi Fi mullumiti.
Nea Dorel,-unchiulmeu, are o maginanoud.
Are o culoare albd ca
de nea 9i arata foarte bine. Uhchiulesre tare
mandru de ea,
La sfargitutsaptdmaniine_ainvitat la o ptimtaie
cuLllina tn iurut
orasului.
bucurat mutt invitalialui. Cu aceastd
ocaziene_aardtat$i
^--- !:-

.,. murtd
truda.Ne-a

spus.a ."i"."'0L
:111T
lucrat ^."11:,-1:?T!i,il".
din jurul casei,up"i n; ;;lnul;u*;;;";':i
e:radina
ODATi. O DATA

Ron!gi Ritasunt niste veveriteca doua flacdri


ros , care se joacd cat este ziua de lungd.
Odatacand au ramassingurein scorDura
s_au
hotarat s; se joace ,,de-acircul,i Fiecare
sarea cate
_:)931d.p. cea mai de jos crenguta,apoi amandoud
odatatopdiaupAnain vartulbradului:
-H san o datii! striga Ront.
- t"tal

'".,

. ;""#::i3:;:,:i:'J;ir;iffir;rii.

ii.raspunse
Ritdsiincercd

j,1t"',1"!!i1ffff
;:,ff"i:,i.[?i.ji?
,,"
_
"necesard,le mushaputin,:,ililYl;x.#i"f
Jrrea
apoiIe sfat"i n" _.f .,"ra"
",
@

"arJ"i-i""&_

ihsanse
j[,;;;
*,::?iii? j:,:T'f,:ffi?":.Tj3
- Tu de ce nu esti mdcar o data imbujoratd?
"',l,i.?.#I
Eqti b;tnavd?
- Nu, eu sunt creatdodata cu s

aceeamaInvarto daLain zi dupa;;11i;,#l;?la

ruimaimica De

- As don sa liu si eu macaro dala soare,sa


intoarcAtoale florile
privirea dupa mine,
-Jy
Fi aga o floare minunatd, si egti ca un soare in tanut
:_Fti.
de
--,
poate
visur

i,0""?"?jX'iijr-"d

osatis"i.prineu"la.
spul;;il';il;

Eu si Ovidiu iubim mult aPa.Odata ne-amdus cu familia la scaldat


in tsistrila.
Tata s-a scufundat doar o data, dar noi ne-am bdldcit ca ni9te
ralugte,sarind amandoi odata in apa.
Cand cerul s-aacoperit d nori negri, mama ne-astrigatingrijorata'
dar noi am implotat-o cu lacrimi in ochi:
- Te rugam sd ne la9i sd mai sArim macar o datal
Dar pen'trucd apa racoroasane atrAgeaam 9i uitat de aveftizarca
mamei,
in cele din urmd, mama s-a aPropiatde mal fluturand un strugure
mare cu boabe aurii.
- odata 9i odata o sa vi se facd foame, rase mama 9i se indepdrta'
dulci 9i
$i a avut dreptate. Dorinta d a strivi intre dinli boabele
aromatea fost mai mare decat aceeade a zebovi in aPaminunata a Bistrilei'
Ne-am mai scufundat doar o data 9i am alergat spre parinti'
infometati, dar fericiii.
Odatd,intr-o vara caniculara,o furnicula negricioasas-a hotaratsa
adune cat mai multe Provizii in casuta ei cea noua A carat cat a fost
ziua de lungd gi s-a dus o data 9i incd o data, Panda obosit'
Se im;arbatd insa singura 9i i9i spuse ca trebuie sa mai mearga
macar o data duPd boabe.
in drurnul ;i se intalni cu greierul petrecare!9i il ruga sa o ajute
macar o datd la carat, dar acestao refuza nePoliticos'
Vara a trecut 9i odata cu sosirea frigului auzi Pe cineva batand o
data in usa:
de aJara.
- Deschide,te rogl o voce slinsasi rugatoareabia razbaLea
eu iti
vrllt
Acum
nu
ai
- Odata,cand te--amrugatsa ma ajuLi,tu
dau drumul 9i ili ofer gazduire,dar line minte macar o datdl
,,Toate se fac la timPul lor!"

CDL, CE.L
in poiata din ograda
Doi cocoqi se iau la sfadd

,,Dupacel cureli atat,


Nu vezi cit e de urat?
Dripd ce-l tot dddaceqtt

Cel cu coada cenu9ie


Se plangea Plin de furie
Spre cocoqul celdlalt
Maroniu, dar mai inalt

ToL nimic nu folose9ti?"

Cel despre care vorbeau


Uita tot ce-l inva[au
Era un pui rasfaiat
Negru,mic 9i alintat.

Cel mai bun prieten al rheu este puf, Este cel mai
drdgut catei din
cati am vazut.

Dl este cel care ma agteaptain


Prag,mA asculta cu rdbdare si nu
ma cearta niciodata.
De cel iubesc atat de mult?
Pentru ca imi ste cel mai credincios dintre prieteni,
pentru ca
nimic din ce-l invai nu uita, pentru ca tot ce ii cer
eiecuta.
Colegiiftei au inlelesde ce-lporr cu mtne pesle tol.
Et este cel care imi poartanoru(.

La libraria din colt am vdzut cel mai frumos ursulet


,
din cafi existau.
Sutea pe cel ftai inalt raft, langao papusauriasa.
cu atentie,fam rugatpe domnutcel rftbrdcal
," u,b::l;,."-,.,udiasem
- Va rog sa-mi dati ursuletul cel cafeniu cu urechiusd
neagral
- Cel de pe raftul de sus, sau cel de langa vulpoi?
ma intreba
vanzAtorul.

acum!am strigateu
_ - Estecel ce-lprivitidumneavoastra
Cu muttaamabititate,domnutvanzatortmi oferi ursutiut nerabdator.
cei;;tt;;;i;:
l,li se implihise un \ is minLtnal.

tn cel mai indepartat colt al padurii, intr-o poiana


minunaE se
dddea un concert.
Cel care organizasetotul era vulpoiul cel siret. El
avea in grijd un
iepuras.Dupacel invdtasd cantela vioara,ii cerusa
se inscriet"
Doi ursuleti fdceauvocalize,dar si cel cafeniu gi
"d;i;";t.
c"i.; ;;i"
;;;;;
tot ,,mor", ,,mor.,spuneau.

."'

*-inte sPectacorur?
spuse
ariciur
-".??r'"1""I#ffj:t"X}tr"":f:.
- Pentruca el este cet md dist

zambindpe submusta!,"

."0.,"j#tl'"flilre

toti' raspunse
vulpoiul

" din pddureaindepArtata,


Ce mlnunatietin poiana
toii erau prieteni.

am p-rjmitun mesajde ta cet mai bun prietenat meu:


l:ri
cet mai
scurt. timp
sd fii la mine, sd pafticipiia cel mai evenimentdin ,,in
viala mea".
Am cumparat un cadou de Ia cet mai apropiatmagazin
.
il;
la intrarea in apartament.
";;;
- De cel dera4ieziIa ora aceasta?md apostrofdmama lui Marius

enervatade sunetul ce-l scoteasoneria,dar parca 9i de prezentamea


- Dar...Mariusestecel care m-achemat,am ingaimateu nedumerit.
M-am linigtit abia duPa cel zarisem pe prietenul meu iegind din
spatele mamei 9i ablinandu-secu greu sd nu izbucneascdin ras.
- Ce pdcaleala!am mai Putut eu sPune de emolie, dupa ce-l
felicitasem De sdrbatorit.

Odata, Pe Poteca ce clucea sprerau, mergeautrei boboci de rata


in frunte cu ratoiul Macaila

Cel din urma abia tinea pasul cu cel dintai Cel mijlociu alerga
cand intr-o parte, cand intr-alta.
- De ce-l calci mereu pe picioare?intreba Negru!, bobocelul cel
din coada girului.
- Pentru ca cel din fata mea nu merge mai repede, sPuse Istelila
cel de-al doilea boboc.
- De cel ce4i mereu, Negrul?intreba domnul Mdcailacam Plictisit'
pe
- Vreau sa fiu eu cel care conduce girul: De ce-l Pui mereu
Codita Resucita?
Domnut Macaildse uitA ta ei mustrator,apoi mari pasul leganatde
teama unei Ploi nea9tePtate.

VA, V-A
Dupa argiia verii, duPd zilele calduroaseale lunii august va veni
toamnaaurie.
Dragogse va intoarce acasaaproapede inceputul noului an scolar'
Pdndatunci se va bucura de ultihele zile de vacanta,la bunici' Va
urmari in fiecare zi randunelelecare se Pregatescdeja de plecare'
,,V"ainvAtat mama voastra sa zburaii 9i acum veil pleca" le sPune
cu regret. ,,V-aplacut la noi?" ar dori el sa le intrebe ,,V-afost bine in
cuibul de sub streasina?"
Dar randunelelenu asculta:ciripescvesele9i i9i vdd de ptegdtirile
Dentruzborul lung ce va urma
in revarsatul zorilor' pe balta, lumina va face minuni in nuferi' ca
in ni9te potire plutitoare, va curge raza de aur ca mlerea'
Cocostarculva pleca cu noaptea in caP. Va intra in balta Pe
picioarelelungi, subiiri ca nigte lujere. De la inaliimea sa, va gasi repede
prada ca sa-9ipotoleascdfoamea

Chiar asa s-a si intamplat.


i-qr:rional frumusetea
acesteidimineti,domnuleCocostarc?
. ,V.-u
- .Intrat
a
In vorba cu el broscutaOac.
Sperandca va scapa nemancata,mai adduqa:
- V-a pldcut rlaoarea aDei?
- Ce v-aindemnalsa intr;li in \orbacu mine?o bagaIn seama
uriasul.
Bucuriade a trai si frumuseteaacestei7ile, iir" lr"r.uru
_
.i""
scufuhdi.

tsuniculva a7ezat pe o bancd, sub ciresul nins cu flori


albe. De
- _I,aincercalpArdalnica
cand
de inima,fiicasa nu_ffu.u,inori ni.i".ri,ii
Asteaplalinistit.pe poa(a va intra nepoatasa. n-"'fi.,
.
. ."a.i,iJ
de numai cinci anisori. Va pune o multime de irtr"iaii
,i"i.r#i",
i"alergade colo pand colo si va culege flori pentru mama
sa. ------'
Iat-o! lntrd ca o vUelie,cu un cosulet intr_omana.
- Sarut mana, bunicuie! V-a trezit cocosul sau soarele?
- Bine ai venit,Amalial
- V-a trimis mama placinte calde si ceai, spuse repede fard sa
bunicutui. V,a rugat sd nu vd obositi cu ireaba, ca
sa
;i."Or?J"."*":^t
- tsinetAstazinu va fi preacald,asaca vom povestiaici,sub cires.
. - crozav!Darlnai intAisa gustamcateo pla;inta!,ir"
din co9ufef pachetul. V-a cazul zaharpe UarLa, se
amuzd"uJ,."u..
f"iit,
ridica sa-i dea un servetel.
"i ""
Cat este de atentA!Ochii buniculuise umezescsi privesc
cu duiogie
la neDoata.

Matei va pleca intr-o excursie interesantdin Apusenj.


Frumuselea
Apusenilor este recunoscutdin intreagatltme.
.Se bucurd la gandul ca va fi i;tampinat
de verdele padurii si
_.
blandeleaculmilor muntoase,va auzi susurut apei
si ciripitufl,Xariioi,
Va fi grozavl
Dupa cateva ore de mers cu autocarul au ajuns.
- V,a pldcut la Cheile Turzii? ii intreaba d;amna invatatoare
la
primul popas.
- Da. Este o minune a naturil.
- Ce v-a impresionat mai mult?
- Lumea de basm fauritd de firicelul de apa care a sapat in stanca,
spune Ana.
- MergemFi in pe9terd?intreabd lrina.

gruPuri Aqa
- Pentru cd sunteti mulli, ghidul v-a imparlit in doua
o sa
intoarcere
La
nlr se va Dierdenimeni, adaugadoamna invSlatoare'
povestiti ae v-a placut cel mai mult.

NAI, N-AJ
Astazi,Mihai a fost la o lecfie-concertla Ateneu' A aflat lucruri noi
mult
si interesante Pe care n-ai d unde sa le cunogti l-au Placut
melodioaselesunetes(oase de nal
sora sa mal mlca
- Vreau sa ascult $i eu un cantec la nail i-a spus
concert' Numai ca trebuie
- N-ainici o griid. Te voi lua la urmatorul
placut!
Va
fi
foarte
sd stai cuminte sisi asculli cu ateniie
La stana din varful muntelui ciobana9iicantd la fluier' cheorghila'
mai tinerel, este necajit. gtie sa cante doar la nai
un
"-*n-"i0";e
-'- baci
sa fii supar;tl ii sPuneun cioban' incearcasa canli
pe plac'
oilor din nai. Pananu incerci, n-ai de unde sa stii daca le este
- tsuna ideel s'a bucurat el.
cand l-au auzit cantand din nai, oile au incePut sd pascalinigtite
- E tare frumos, n-ai ce zice:
La ora de desen Relu a Pictatun riai igi aminte9teca a vdzut unul
la unchiul sau. Acestacanh la nai. Ar dori 9i el sa poata,c-anta
incearcd sd confectioneze unul din plastilind'
Mergi
- N-ai cum sa canli din Plastilinia!ii spune tata

pe camp 9l aduna catevatulPini uscatede cucuta Ciople9te


taleva fluierase,apoi fa din ele un nai
- N-aitimP sa md ajuii? il intreabd Relu'
- Mai bine mergi la unchiul tdut
unchiul ifi voi
- D ce n-ai spus care-1ieste dorinta? il intreba
darui un nai si te voi invala sa canli asa de bine, de n-ai sd ai Perechel

r.-s
ad

Clasanoastrapregatesteo sarbatoarelonel va fi vedeta El va


cantaIa nai md multemelodii.

Are emotii, dar noi, colegii, il incurajam:


iar in costumul
- N-ai de ce te temel La-rePetitiiai fost minunat,
poPular,n-ai cum sa nu fii la indllimel
acesta
----'i"ijl"una
.u parinlii, i-am pregatito surprizdtun tort cu frigcd' iar
noi'
ca ornament,un nai de ciocolatd,din care spetamsa ne infruptam Fi

&.iF)
ul>-/

Fru.L NU.L, N-O, N-ARE,


N-AVEM, N-ATI, N-A]VI, N.AU
Bulinu[59i punctisorerau niste buburuze drdgalase
care luau
primele lectii de zbor de la tatal lor.
N-o sd va vind sd credeti, dar chiar daca erau gemene,
una era
portocalie,

celalaltii era rogie.


Intr-o zi, punctiFor, care era mai fricoasd, nu4 rn,ai
zai pe tatal ei
Fi incepu sa plangA.

- Bulinuia, nul mai vAd pe tata! Lam cautat nu_inicaieril


Fi
mai cauta! S,a dus sa joace o partida de
cu vecinut.
:
l"-]
^
Scorul
de ieri a fost nul si acum vr;a sd stie cine e cel 9ah
mai bun,
Punctisorse linisli numdrandu_siinca o datd cu gri;a pt
r,ltrrtetete
negre de pe aripioareledelicate.
N-o sa mai plangd, desi nu_i
-i venea deloc u9(
usor cAndse gandeaca
sora ei este mai frumoasa si mai
ri cur4joasa.

Fluturasul Nic incerca sd se ia la intrecere in zbor,


cu Zica, o
fluturita din vecini.
- Nu-ibinet N-osd invetiniciodatdsa zbori, dacdnu intinzi aripioarele
ca un evantai,
Ufl N"osA reugescsa plutesc ca tine! Esti atat de frumoasd
, .cand
zbori!
Zica nu,i dddu prea mare atentie, dar continua
sa_iexptice cum

trebuie sa procedeze.

Dar pentru ca Nic pdrea ca se cam plictiseste de insisteniele


ei,
nu-t mai bdgd in seama si pteca in cautarei unui n"u pf.t.n
JllouJ.
ZbuG in dreaplasi in slangacu noul ei tovarassi nu-l
otr"_ul"

ffijfl"tj,?*-

cu lacrimica nisteboabede rouasi nimeninu_iprrlJ

Ce se intamplase oare?

Qabriel e singur acasii. N_ausosl t pdrintii de la serviciu


si el n,are
ce face.

Se uita in ogtindd si nu_ivine sa creaddl


- N-amstiut ca mai este cineva in casa! se mira el.
zambegre. Zambeste 9i bdieletut. Apoi se stramba.
. - 91P.i:1
S_a
sbambat
si baietelul,
- N-avemcum sa ne imprietenim.NLt,jfrumos sd ma imiti!
se

al'a>
\<_ ll,

supara Cabriel.
Bdiatul din oglinda n-areincotro 9i se suParala fel'
in oglinda'
- N-amce sa-ii Faclstrigainfuriat Cabriel 9i dd un Pumn
baielei'
mai
mulli
si
aPar
bucali
multe
Aceastase craDain mai
ce
in
timp
Parinlii intrau
- N-a!ipriceput ca nu va vreau?striga iar,
De usa.
Parcanu-l recunosc.il linigtesc9i lamuresc cine era in oglindA'

CAM, C-AM
Mina de sare de la TarguOcna se afla cam la 18 km de staliunea
Slanic Moldova, imi aduc aminte c-am vizitat acest loc anul trecut' cu
ocazia unei excursii gcolare.
in interiorul minei ,,Salina",cam la l5O m de adancime' se afla
sanatoriul,,cristalelorde sare".Acestloc miraculos,realizatintr-o ime'lsa
incdpere rezultatdPrin exPloatareasdrii, este cunoscut Pentru aciiunea
tamaduitoarein bolile cdilor respiratorii.
Am ramas fascinatade cele vdzute9i cred c-am sd revin impreuna
cu bunicii mei. Acegtiavin in statiunecam in fiecare an' Pentru cura oe
aer salin,

Cam de ieri, de'alaltaieri


Toamna dd tarcoale
C-am vazut Plecand in zdri
Pasari calatoare.

Cam de mult se Pregdtesc


De ,,vacanta mare".
Mereu cred c-am sa le-a9tePt
Din ,,tara cu soare".

Mario este un baiat carn de varsta mea, cu pielea maslinie si p6rul


inelat. L-am cunoscut anut trecut in ltalia. Parintii nostri sunt Prieteni
buni cam de multigor'
impreuna cu Mario cred c-am trait cele rnai frumoase clipe din
viala mea: am vizitat ltalia, ne-amjucatmultgiam aiuns sa cunoa9tem
fiecarc destule cuvinte din limba celuitalt. Se gtie cam cat de hirlt se
aseamanacele doua limbi, romana si italiana'
Anul acestacred c-am sa Petrecclipe la fel de minunate Mario va
veni in Romaniacu avionul, Voi fi atat de fericit de venirea lui' dar 9i de
faptulc-amsd merg la areroporl9i-amsa vdd cum arataun avion adevdrat'
acea ,Dasaremetalica" uriasa.

In.vacantade vard,cam pe la sfarsitnllunii iulie, am


fost ih excursie
-in muniii Buceqi.
Dinspre V;lea prahovei, seamaha cu uh uriag perete
de stancd,
^inalt cam de 200 m.
f,i1- cateva Iucruri despre acegti munti, c,am invdtat la scoala,
_ am
dar
vAzutcu propriii ochi, urcandpe culme, un intins platou
piesarai
--'
din loc in loc cu stanci, unele cu forme curioase:
nalefe si Snixui.
Am profitat si de faptut c_amajuns pe cel _ui inuif
uiir, o-r-,
-, pot vedea_unde si cum functioneaza
sa
"u
statia meteorologicA.
Jumatul meu de vacantas_aimbogafit cu noi puginf
g..u o"
prezehtatin cuvinte, dar cred c-am gaslt exprimarea
potrivita pentru a
reca aceste frumuseti natlrrare.
-;_

MAI, M-AI
Mireasmaplacuta a liliacului a inuncat gradina.
- _M-aiame[it cu parfumul tdu! ii spuse o raza
galbuieIiliacutui.
-Md bucur cAm-aivizitau Maibine !i_aichema
surorile,.
sa lo(uiti luna aceastain palatulmeu,
- uar oe ce acum?
- Pentruca in Iuna mai trebuie sd am cea mai
mare strdlucire.Este concursul flodlor!
* M-aiconvinslili vom impleli
cel mai lrumos
coslumdin fire de aur luale din cununasoaretut,
Lunamaiestenumitain popor,,nora/,,
Iunanorilor.
re
Dund
drep(ate,
cele
mai
frumoase flori isi
.
deschid corolele acum. Naturadevine mmunata.
Clasanoastra a pregatitun spectacolal florilor. j
A venit si bunica.
.l
- yl-ai vazut costumatAin lalea?o intreb eu.
- Erai tare scumpa.M_aiimpresionatgi cu acea
.
trumoasa
poezie! Credeamcd ai uitat o.
.
- Voi tine minte tot ce m,ai invaht, bunico! Nu
mai gasesceu poezii asa minunate.

Este o zi de mai, cu soare cald si parfum imbAtator


de flori.
- De ce m-ai cnemat,randunico?De ce esti asa agitata?intreabA
fluturele,

se apropre
- Mai intrebi? Ai ascultat veqtile date de colofana?
furtuna 9i eu nu am terminat cuibul.
- M-aisperiatl Mai bine te ajut sA termini cuibull
- Credca n-o sa mai am limPI
paie' iar eu
- M-aiamelit cu vorbaraia!Mai bine aduna crengule 9i
pana
aduc Duf si sa terminam cuibul. Poatem-ai adaposti $i Pe mine
trece furtunal

dus
Este luna mai. Mai avem clteva zile panala ZiuaEroilor'M'am
la mama 9i i-am spus:
rugat sa-!i amintesc
- Mai mergem la cimitirul eroilor, mama? M-ai
asta de saPtdmanafecuta.
- Sigur. Mai ales cd sunt libera
indepen- A; mai invatat la istorie ca Pe 9 Mai 187? s-aProclamat
apoi
ca9tigatd
fali oe tmperiut 6toman, indePendenla
o.ntu n"-jnl.i
Drin luDta.
- M-aiconvins cd ai invalat la istorie!
europei Vom ava o
- Mai stiu ca tot Pe aceastadatd e Fi ziua
activitatedeosebita la 9coala
' Ma bucur ca $tii aqa multel
La poada am un cire9 care se coace mai devreme' Pe la sfarqitul
care mai
tunii mai nnut acestaa rodil din belsug Bilutete'care mai d-e
rosie,straluceauin soareprecumluminileledin bradulde Lraclun'
Am invitat multi colegi sa se infrupte din ftuctele dulci 9i zemoase'
- M-aiinvitat si pe mine? intreaba Lidia
- Sigur,mai incaPevorba?
ne-am
Totium c.rles si am mdncat cireFe,am spus glume 9i
impodobit cu cercei roqii.

iNTRUN,q. NTK-uNA
de
Ursoaica Maftina umbla intruna prin Padure' cdutand un loc
casa, Se Pregateasa devina mama'
A aiuni inLr-unadin zile in leaganulculmilor munloase'-aproape
Dun oe
de spint;caturarautui,intr-o Poienita Locul i s'a Parut numal
locuit
'---- 9i s-a stabilit aici.
de
nigii ain ju.. cu coroanele lor dese, o adaPosteauiltrynl
-!l-o]
rece
jirul
apa
In
coPt'
sau de irs,ifa Joarelui, iar din ramurile lor cadea
laba
intruna Pastravii. cate unul mai ndtang cddeajn
;;-r;;G;i;,

4ariD
tl >-,,

ursoaicei, indestulandu_i pranzut.


Zilele s-au scurs repede si, lnlr_Ltnadtn nopli,
Marlina a adus pe
lume doi puisori ca niste ghemotoace cafenii
care t-au umplut sufletul
de fericire.

Spre drumeagul din padure


Ihtr-unadin tufe,
S-apitit ,,cumatravulpe,,
Si intruna ptange.

intr-una din seri, saimana


Se ,,plimba"prin sat,
Iar Crivei, pandind intruna,
Blana i-a-nhatat.

Ionica iubeste pescuitul la fet ae mLrlrca tatal


sau.
cand geanazitei auia se aeslrrioea,au plecat
,.,,-'0."t;l:";"0o.'s"llmineti'
Lau luat si pe Rex, cainele lor. Aveau tot ce
rame, si... rabdare, iar intr_unadin sacogeau pus Ie trebuia: undite,
9i ceva de mancare.
Au ajuns la locul dorit. Dupd

asezat
asreptand.; #*'}"',"jillTli'j:j: il,ii*,:Xl
.pe,iarba
Ionka i-afacut semn.sa [d( ^;.
penlru

d
a nu sperja peslii.
lanc discul luminos al soarel||iincepeasa urce pe
bolta cereasca,
ei prinseserd ceva pe9te.

t'

"

i;Ta?ff*3.:dnance

si saseodihneascd
putin Rexs-ainfruptat

PA\A h amiazA aLr Drins des

-,rt,-iii

i; ;;;

precat
sprecasa
;;":;';.1?,"x:,?""tf
,."J,:i

:?H
Ixx'j*.'i:H.;,,["j:1":.,rHii'f":flfu
*##'ff il-i:fl
i]ffi;jff':.::
;j.,T,':'#
i;,fi""j'
*Tr":,:l:,,tHi[i'.":::,"j1:

.*",fi,nll':"lii'"j
illlI;j.';**:",Hill,.?i;"llH"':lf
;:lili:ffil;
DEMLJL-T.DE TIULT
imi aducaminte,intr_oiarna,demuu,ce prapdda
fostin
urta de trei zile si trei nopti. iai vintut ;;;;;;;;::satutnostru.
_,- ]J*:3
zapadd
cat gardul.

- De mult n-a fost a9a o vijelie, spuse mama intrand la mine in


camerd sa vada daca nu m-am speriat.
- Ai mai vazut a9a ceva, mama?
- Da, demult, cand eram ca tine. Atunci aveam o casa mica si
vantul a luat acoDerisul.
- Mai stai cu mine si povestestelDe mult aqtept sa-mi povestegti!

in fiecare vard plecAm la mare cu toata famitia, imi place foarte


mult apa inspumatd, nisipul fin 9i cald de la malul marii,
imi amintesc ca, demult, imi era fricd de apd. Tata m-a invdtat sd
inot. Ce greu mi-a fost!
- De mult nu am mai inotat lmpreuhal ma trezelte tata din visare.
- Da. Abia agteptl De hult numar zilele pana la plecare.
- lli aminte9ti intamplareaaceea de demult?
- Da. Dar atunci nu stiam bine sd inot si am inghitit multa apa.
- Chiar dacd gtii sd inoli, nu trebuie sA te indepartezia9a de mult
de tarm!
D mult nu mai sunt un copil,dar ascultmereusfaturileparinlilormei.

il auzeam mereu pe bunicul


Demult, cand ma aflam la LarZL,
spunandcd ,,leneala om e ca ruginala fier".
De mult ma gandescla acestevorbe, dar nu reugescsa le patrund
intelesul.
- De mult nu m-ai ajutat la treaba, nepoate! Astazi o sd reparam
gardul pe care l-a dat vantul jos.
- Cu placere, buniculel Ce trebuie sa fac?
Bunicul a zambit pe sub musHtile albite de vreme 9i m-a trimis in
magaziesa aduc o culie plinade cuie.
- Te agtept cam de multl De ce ai venit a9a de greu?
- Pai erau numai cuie ruginite, ii spun aratand mainile ro9ii de
rugina.
- Demult, cuiele acesteaau fost noi 9i strdlucitoare.Ruginaatacd
fierul gi il face nefolositor,ca 9i lenea pe om.
Atunci am inteles vorbele bunicului 9i am hotarat sa nu fiu lene9
niciodata,
Demult, pe cand eram in clasa l, am avut un acvariu. Tot atunci,
demult. am cumparat pegtigori:mari, mici, argintii, rosii,
Preferalulnostru este un pestisorauriu.

- De mult nu l-am vazut asa vesel! spuse Alina.


- Eu il urmdresc de mult: se agita, ihoata in sus si in jos. Acum e

prinlrealge.spune Dan.
- Trebuie sa schimbdm apa. De mutt nu am pus apa proaspata,
hotardste Andrei.
- Eu zic s-o asteptdmpe doamna invit loare, Stiti ce-ampatit mai
demult,(and am lucralsinguri,spuneAlina.
Pestisorulauriu n{r mai inota. De mult se asezaseprintre alge si
dormea. Noi eram foarte incantati.

SA.L sAI
RandunicaRicaare niste puisorica nistejucdrii dhgalase, Mieunet
vrea sa-i manance. Ochii sai privesc orice miscare ca sa-i poata inhata.
Scoaleghearelesi se catara pe trandafirulde la coltul iasei. lulama
randunica se gandeFtela puii sai. Cum sA,i scape? Oare ce sa-i facd
motanului?Asteaph speriatain cuib. Cand ajunge la streagina,se
napustestecu cioc.ulasupra lui. puisorii sai sunt salvati.

Iama,cu ochii sai de gheala,a coboratdin caleaFcade argjnt.Copiii,


nerabdetori,
doreaudemultsA-ivadapodoabelesi sa facaoamenide zapadd.
- sa-i iesim in int:lmpinare!au strigatei.
MonicaFi colegii sAi au facut un om de zdpada.Voiau sa_ipuna un
morcov in loc de nas, dar au gasit doar un castravete.
' E frumosgi asal a spus Dorin.Eu am sd-ipun si nasturide carbune.

Mariustrebuie sa aleagaun loc nou unde va merge in vacahtacu


Darintiisai.
- Sa-i aratam harta lumii! a fost de parere mama sa.
Tata a intins harta.
- Fiule, alege o destinatie! Apoi trebuie doar sa,i sundm pe cei de
la agenlie,
- Dar de ce harta lumii, cand tara noastra este asa frumoasa?
Pdrintii sdi au rdmas uimiti. Fiul lor avea dreptate. $au gandit Ia un
circuit lrlln tara, pe care Marirrs il va propune si prietenilor sai.

CIoFcaa i.
a plim!i,,,- jrr puisoriisai. E mare lucru sa-itii De toti
la un loc, sa ai grda de atateaghemotoacemigcatoare.C6t sunt dL vioit
Inloiataca un cvanlai. trebuie sa-i pazeas(a,sa-i In(alzeascasi sa-i

adaposteascasub aripa sa.


Un puiFor buclucaga fugit de langd frafiorii sai. Pe sub ciocul sau,
o lacustdindraznealAsareaca o mingiuta.Ochii sai o urmareaulacomi
nardsa-imd asculte explicaliile, cloqcal-a luat de mot 9i l-a dus inaPoi.

gcoala noastrd a organizatun frumos spectacol-concurs.Fiecare


ctasaa dorit sa-ipromovezepe cei mai buni artistiai sai
O astfel de actiune cere multa munca, multa rePetitie,mult timP
din partea organizatorilor9i realizatoiilorsai.
Toli colegii au mers la spectacol sa-i admire, sd-i sustina 9i sa-i
aplaude pe artigti.
Juriul a Ftiut sa-i departajezecorect, iar conducerea gcolii nu a
intarziat sa-iaprecieze9i sa-i recompensezepe cagtigatoriiconcursului
pe mdsura eforturilor.

SAB- S.AR
O razajucausal-a treTitpe Brotacel
- Hai sA ne jucam de-a prihselea!a spus raza.
- $ar suparamama dacd aSpleca la joaca a$a dimineat6l
- Te rog, tsrotacel!
- Am sa sar in apa doar ca sa mA inviorez puiin.
- 9i eu am sd sar dupd tine!
- Sarim ugor! Daca am face zgomot s-ar trezi fratii meil
Dar s-au luat cu joaca pana au trezit toatd broscdrimea.

Cu toate ca este o zi minunatd de varA,s-ar putea sa ploua. CoPiii


joacd
linis,titiin parculet; unii sar coarda,aliii sar gotronul sau ioaca
se
mrngea.
- S-ar pdrea ca norii aceia indepdrtafii9i croiesc drum spre voi, ii
spunebunicalui Vladul.lvlaibine am Plecaspre (asa!
- Nu, bunico! Te rog sa md laqi la groapa cu nisipl
- Dar s-ar putea sd-ti intre nisip in ochil
- Am sa ma joc frumos, n-am sa sar.
- tsine,dar trebuie sd n'gtdbim. sa nu inceapa ploaia.

loana isi pune cerneald in stilou. Doua picaturi obraznice sar pe


caietul d matematica.

- Eu sar mai departet indrazni pic-pic.Vreau


sa m6 plimb si prin alte caiete.
- S-arsupdrafetital Fii cuminte! Vezice caiete
ordonate are?
- Vad! Dar mie imi place sA sar si am sa sarl
Fi o Iua Ia fugd pe caiet.
- S-arpareaca am fAcuto patatobservAfetiia,
LUAsugativasi picul, petele au dispan_rt.

La bazin merg multi copii sd inoate sau sd se antreneze. AI11


hotiirat sa merg Fi eu, cu gandul ca s-ar putea sa ma indragostescde
acest sPorl
Mai intai am stat pe margine privind cum sar ceilalli in apd, ce
.
miscari fac, cum se balacesc,Nu aveamcuraj sd sar in bazin. Cu timpul,
dupd multe indemnurisi exptjcatiidin parteaantrenorului,am inceput
sa sar in apd, luandu,mi in serios rolul de inotdtor.
Acum sar de la o inaume destul de mare si md gandescsa particip
la concursul de inot, Cine stie? S-ar putea sd castig, Voi incerc;l
Pe cer se aduna nori intunecati. S-arputea sa ploua.
. .l4a.alez la fereastrd,privesc Fi a9tpt. incep sd cada picaturi de
ploaie din ce in ce mai dese. De pe pervazulgeamului, stropii de aod
imi sar in palmd. E o ploaie usoara9i cAldutd.imi veni sa sai in sus de
bucurie. in gradina am plantat mai multe flori si doi pomisori.
Nu s.ar[i prinsdaca nu le puneamzilnicdpa si da(a nu Dloua.

IAB. I-AK
Dacai,ar fi spus mamacat e de tare morcovul,lepurilaar fi renuntat.
Asa..,dinlelesta rn morcovel,iar el plange.E>tesinguracasa,iar mama
sa.vine abia peste o saptdmana.lar fi alinat durerea sau poate i_arfi
lipit unul din plastic,
- Am sa fiu un iepuras fara dinte! ofteazAeL
Bunicail aude:
- Nu-!i face grijit Dintele iti va cregteiaf.

Iar a venit vara. Copiii sunt bucuros' ca se apropie vacantamare.


- Cred ca iar o sa merg la taral spune Florin. Bunicului i-ar prinde
bine sal ajut la fan.
- Iar eu o sd merg la marel se bucura Ancuta. Abia aqtept sa inot
iar! Nu vii si tu?
Baiatuluiii surade ideea.
- Dacai-ar da concediu mamei, poate am merge 9i noil Cui nu i-ar
Dldceasd se bdldceascdin mare?

Iar a inverzit gradina,


Liliacul a-nflorit,
Iar ariciul, supdriciul
Umbla de nu-9i vede capul,
Sa scape de grlja toata.
. I-ar cam trebui o poartd,
Sd o pund Ia gradina,
Vulpila sa nu mai vina.
I-ar trebui ajutor
Iar Cdvei e amator.
I-ar trebui 9i-u,nciocan
O sdl ia de Ia gascan.

Bunica iar s-a imbolnavit. I-ar trebui multe medicamente9i multa


ingrijire.Am dus-ola noi, Mamao ajutd mult. I-arprinde bine un concediu,
dar nu se poate.
Cum dimineala mama merge la serviciu, iar eu merg la gcoald,
bunicaramanein grija matusiimele.
Ne-am organizattimpul cu folos, iar bunica se poate bucura de
sprijinulsi dragosteanoastramereu.

Vine iar vara, aducand pe aripile sale vacantamare.


Iar ne facem planuri pentru petrecereatimpului. Mamei i-ar placea
sa meargdIa mare, tatei i-ar placeasa meargala munte, iar mie la fara,
la bunici.
I-arprindebine buniciiajutorulmeu! Iar s-arbucuracd am venit.
Cred ca o sa gustam putin din [iecare,iar mulfumirea va fi pe deplin,

Liviu a luat iar nota micA la dictarea de conlrol. Iar se vor supdra
pdrintii, iar il vor certa...
Si de nu i,ar fi zis mama de atatea ori sa mai lase ioaca, sa fie mai
atent, sa lltcreze mai mull.
I-ar prinde bihe acum putin ajutor din partea colegilor. Acestia ii
sunt alaturi, iar el e hotarat sd se schimbe.

Frunzeleruginii si ploile reci anuntd iar toamna. pdsarilecdlatoare


plecat,
au
iar vrabiuteles-auingrdmdditpe ramurile goale ale copacilor.
- Uiteo vrabiuta!S-alovit! Cred cd si_afrant aript! spune Ch;orghita
catre Marian.
- I,ar prinde bine o casuta din lemn si ceva mancare.
-_I-ar trebul mai intai o atela pentru aripa si un bandaj.
Mariani-alegataripa,iar Cheorghitdi-aadusapa qi cevaae mahcare.
- Iar afi gasit un ,,pacient,,?
glumestetata.
- Ce-arfi sa-i facem o cdsuld, tata? Ne ajuti sa o construim?
$au unittoli si,au terminat repedecasuta.primavara,vrdbiuta le_a
_
mullumit starpind omizite de tivadd.

CAL cA-I
Cdtdlina vrea sd participe Ia concursul de matematicd. Doamna
invataloarei-a recomandalsd lu( reze multe exercilii si sa gaseascamai
multe. cAi de (ezolvare a problemelor. S_a convins cd_i ;ai bine a9a,
mai ales ca-i va bucum si pe pdrinti,
- Prin cate cai ai rezolvat problema aceasta? o intreaba mama.
- Am gdsit doua cdi, dar mai esre una!
- Eu stiu cd-i grea matematica, dar daca muncesti stiu sigur ca vei
reusi.

In orice anotimp, munlii sunt Iocuri foarte pitoresti.pe cai acoperite


de zap-adain timpul iernii, sau pe cai umbroase in timpul verii, turistii
migund in toat directiile.
Se duc acolo cd-i mai multd lumind spre indltimi, iar florile sunt mai
viu colorate,Copiiisunt md veseli,ca_iaer curat,cd-imultd linistesi
Dace.

Mihai priveFtecu atentie mu9uroiul de furnici.


- ae vezi? il intreaba Drago9.
- Urmaresc munca lor. Cd-i micd sau ca-i mare, fiecare furnica
aduceun bob in mu9uroi.
' Uite, asta a gasit nigte cai ocolite pana aicil
- Ce organizatesunt! N-amgtiut cd-i atata munca intr-un
muquroi! obsrva Mihai.
- Sigur! Cu toate cd-i aFa cald, nu se opresc.
- 9tii ca ele gasscmereu aceea$icale de intoarcere sPre
musuroi?
- inseamnd ca nu se rAtacesclCred ca impra9tie ceva.
Prinmai multe cdi, de la casabunicii poli ajungela marginealivezii.
Acolo locuieste un arici singuratic. E cam trist ca-i singur, dar e
fericit ca-i aproape de livada. De aici i9i ia proviziile pentru iarna,
Pe cai numai de el gtiute, se indreaptd sPre marul cu fructe dulci
si parfumate.in portbagajul lui iepos, transPortdcate doua mere.
Cand se lasa geanaserii, ariciul se odihneqte,ca-i obosit. A adunat
alateamere, ca-isalla inima de bucurie.

tsobocel,mezinul ratuqteloreste necaiit Dar atat l3


de nec4it, ca-ivine sa plecein tume asa,..le caifitf,
necunoscute.
X:X. \
Fralioriilui mai mari rad mereu de el: ca-itiL:Bt
prea pitic. ca-i prea galben,ca-ilenesla mers..
S-aluminat de ziua.Tatai9i Pregategtecoasa,cd-ivremeacositului.
Ia carula cu cai 9i porneqtela camp
Mama m-a trimis cu mallcarela el. Cu toate ca sunt mai multe cai
pe unde pot ajungela el, m-am ratacit M-ausfdtuit nigteoameni pe unde
s-arputea ajunge la bucata noastrade pamant.Tata n-a zis nimic ca am
intafliat
- Acum c-ai venit 9i tu, te rog sa ma aiuti. Ia pulind iarba 9i da de
fiancare la cai. Nu i-a ingrijit nimeni. Vom merge aPoi sa-iadaPam9i sa
ne mai racorimsi noi, ca"itare cald.
imi place tare mult la camp, iar tata este mullumit de mine'

CAI, C-AI
La sfarsit de sdptahana, mama imi face o surpriza.
- Mergemla carusel!
- E vreo pacdlealAl
- Nu! C-aiinvaiat si c-ai Iuat note bunel
Caruseluleste marea mea distractie.Are cai de toate
culorile si multe becutetecolorate.
Mareamea dorinta este sa incalec odata nigte cai adevdrati.
G.',.|
ert
Azi
am
mers
parihtii
cu
la hipodrom. in timpul cursei am pus
.
picioarele pe prima stinghie a gardului. Ma uitam la cai, aplaudam gi
strigam bucuros de pe gard. Mama m-a strigat speriatdl
- Vezi c-ai sA cazi!
Dar eu am vazut calul meu preferat, Fulger,in fruntea plutonului,
_
DupAcursa am fost cu tata Ia padoc, sd il mangai pe Fulger,Jocheul a
fost amabil 9i m-a ldsat sd calaresc unul dintre cai. A; incalecat pe
Fulgersi, condus de jocheu, am plecat la plimbare. Am incercat sd iau
halurile Fi sA plec singur, dar jocheul mi-a spus:
- Lasac-aisa veli cum e cand are sd le tranleascalCrezic_aisd
poti sa il stapanestipe nulger?

el

Ieri am fost cu prietenul meu sa vedem o cursAde cai.


- Cred c,ai sd fii impresionatde cait i_amsDuseu.
- Spersi eu! mi-a raspusnejncrezator.
- Uite-il A inceput cursal Doi cai sunt in fruntel
- Nu am mai vazut niciodatdun lucru atat de minunat! ml_aspus el.
- 9tiam c-ai sa iubesti pand la urma curselel
Cand totul s,a tminat, prietenul meu m_arugat sa mergem mal
. _
des la ( urselede cai.

Micuta zana a sosit Ia Dorina intr-o calea9ca cu mulfi cai. Avea ih


mand o baghetamagica.
- Am auzit c,ai vreaSi tu sa zbori ca minel Am venit sd_tiindeplinesc
clorinta.Am mulli cai inaripati care ne vor duce in imparalia povegtilor.
- MA bucur mult c-ai venit sa-mi indeplinesti aoiinta, Sper ca nu_i
iar un vis frumos.
- Diana,e tirnpul sa pleci la scoala! o bezeste mama.

CE-AJ, CDAI
Prim:Avara,brazii din poienita i9i impodobesc
ramurile cu muguri verzi 9i crLlzi.

Veverilacea isteatase intoarcecu traistula


plind.
- Ce-aicules acolo? o intreba ursul cel
morocanos.
- Am cules mugura9ide brad.
- Si ce-ai sa faci cu ei?
- ii usuc bine, iar la iama voi preParaun ceai aromat care sa ma
incalzeasca.Te voi invita 9i pe tine, ursule.
- Voi veni negre9itsd bem imPreuna un ceai cald si aromat de
brad,indulcitcu miere de albinedin gtiubeiulmeu.
Nuta-Albinutatrebaluiegte de zor in stuP. A fost Pdma care s-a
intors din recunoa9tere.
Acum pregdtegteun ceai pentru surateleei care vor pleca la cules'
- Ce-aifacut pana acum?il intreabdea pe tralltorul care se a9ezase
deja la masa.
- Abia m-am trezitl As bea un ceai ca sa md inviorezl
- Poti sa+i pui Pofta in cui! PrimeFteceai cel care munceqte.Tu
ce-aifdcut pana acum?
- Obosesc rePede!
- ce-ai spus?Atunci nu primesJinici ceai, ca sd nu oboseqticand
il beil

Prietenamea, Ionela,s-aintors de la munte. PAreapufin racita l-am


preparat repede un ceai de tei cu lamaie 9i miere.
- Nu stii ce-aiDierdutcd n-ai fost 9i tu! imi spune ea. cabana ce-ai
vazut'o acum doi ani a fost renovata.S'au schimbat multe acolo!
- Mi-ai adus ceva ca amintire?
- Ce-aifi vrut sa-ii aduc?
- N-am preferinle.
- Ti-am adus cateva ilustrate9i obiecte de artd Populardspecifice
zonei, Din covorul verde al naturii am cules catevaPlantede musetel9i
Nu se gtie niciodatacand mai este nevoie de un ceai!
coada-goricelului.

in rnanasimt gadilatul usor, dar vioi al unei furnicule. Sa urcat pe


degetul meu ariitator:
- Ce-aipierdut, furnicuto? Ce cauti la mine?
- Decat sd ma intrebi, ce-ai ziee sa_mi dai o mana de ajutor?
Vreau sa scot
-bolovanuf, acestadulce dintre deqetele tale.
O mica larama
de ciocolalao ademenise.
Dar
pus
ce-ai
in saculetulacestade e asa Dlin? am intrebat eu.
- Multe plante penlru salatasi pentru ceai. Am o casa plina de

copil S-ar bucura dacA ar avea azi si un desert!

Dupa ploaia de aseara,y|ariaa rAcit zdravAn.


- Ce-ai zice daca ti,as face un ceai de tei? o intreabA

mama.
' Muliumesc,mamdl Un ceai cald cu ldmaie ar fi cel mai

bun lLtcru.

- ae-ai mai ficut astazi?


- Am citit 9i am stat de vorbA cu bunica. Ea mi_afacut un ceal de
mace9e.Era foarte bunr duice,acrisor.

DEAI,, DE-AL
De dupa spinareaunui deal, soareleisi
aralafala,
Florilei9i inmoaiepetalelein roua diminetii,
dand bineteastruluizilei.
pui de-al cucului piibeag se grabestesd-3i
. Un
strige numele,dand tonul Si altor cantdi?li t-nariDati.
- Cine canta? intreaba u6ul morocdnos.
- Este un vecin de-al meul rdspundeo ciocanitoare,
Sosim la Cuitea de ArgeF, Acest orag vechi, retras, asezat De
creasta unui deal a fost odinioard capitala tdrii. Multi vizitatori
vin;d
vada minunata zidire de pe deal, cu turlele ei zvelte, aurite,inci""a
au
braie aibe.
Un vdr de,al meu intreaba,curios, de cine a fost construita,iar
uh
coleg de-al nostru se apropie de zid, ascultiandparca tanguirea
Anei lui
Manole.

Ce frumoasaeste manastirea!Esteun vis de-alvoievodului Neagoe


Basarab.
Coboram spre autocar 9i admiram manastireain lumina apusului
de soare, dupd deal,

Satul bunicilor se intinde pe coastaunui deal. Cdciulelede gindrila


ale caselor s-au pitit printre coroaneledese ale copacilor. Pe deal' rnai
sus, se afla lanuri de porumb, vii 9i livezi, apoi se intinde o padure cat
vezicu ochii.
Tot aici locuiegte un frate al mamei 9i unul de-al bunicului. Toti
sunt oameni gosPodaii.

Vasile este un prieten de-al meu. ii place mult sa picteze peisaje


de deal Fi de munte.,.Mi-adaruit un tablou de-alsau. Reprezintdun
deal acoperit cu verdeata.Pe mantia llri verde pasc oi 9i vite. Oameniin
straie lArdnegti,cu unelte de munca, urca pe cdrarea ce duce dincolo
de deal, imi aminteste de satul bunicilor.

DINTR-UN
Dintr-unpdtuiagde fan, cu bldnita ciufulita, s-a ivit un iepurag 9i"a
netezitperii lucioFi cu labula. Dintr-unvarf de pom, cucul i-a dat bineie.
Urecheatulse simte deja mai bine. Parcdi-a disparut frica.
Dintr-uncotlon al culcuFuluisau,iatraistuta9i Pleacddupd mancare.
Poienilae plina de laptuci. igi culege destul cat sa poata avea pranzll
indestulat.Are chef de joaca. Facecatevatumbe dar, dintr-un salt stanusor.
gaci,isi scr,inteslelabula.SchioPaleaza
pand
spre seara.
Nu s-a intristat. S-ar putea sa'i treaca

Sculptoruligi privegtecu satisfaclieopera.Dintr-untrunchi noduros


a iegit o operA de artd!
Ioate lucrarile lui sLlntoriginaleldintr-un cartof a fdcut un cap de
copil, dintr-un ram de cire5 a iesil o balerind, dintr-un trunchi gros a
sculptat un grup de dahsatori.

Facetotul cu multa dragoste,sd-ibucurepe cei ce privescoPela sa.


ii placesa ii priveascadintr-uncol! al muzeuluipe toli cei care'l apreciaza
munca,

DINTR.O
Dinlr-o traistula ve(he de lanj ase/ata pe o lavita,
a iesit asa.
dintr-o daLa,cu muslatilc manjile de Iaina, un soricei.
A-inceput sa chitaie slrigiindu_siprielenii.
Dintro oala raslum,rla.prin lesaturadeasade paianien,
isi lac aDaritia.
cu mutretesomnoroase,alti doi soricei.In scurl Limp incepe.joaca.
Ih spatele usii, dintr-o ascunzatoare, pdndesle moian"ul,
cu ochii
sticlind.de lacomie.. Dintr,o saritura ar putea nimeri chiar
in mijlocul lor.
l9i masoara bine terenul si, numai djntr-o incercare, iSi
O"O"u.a
.
prada.
Strasnic motan!

Dintr-oclipa intr-alta,trebdie_sasoseascdtrenul. Un grup de


elevi
il,asteaptacu nerabdare.S,auhotaratsa meargAcu trentrl in
";;";;;
dat1
apare
trenul,
Toti
s_augrabit la urcare. gi-au ocupat
.O-iltr-g
,locurile
in liniste.
Maria scoate dintr-o geanta biletele pentru calatorie. Bdietii spun
glume, fetele privesc pe fereastra.Elenasi Oabrielacitesc
cu voce iare
dintr-o revista.
Dintr-o datA se aude vocea conductoruluil
- Biletele la control, va rogl

Dintr-odata,cerul s-a umplutde culoarearasaritului.Soarele


. .
si_a
t:,.i. ri:te sutite.sprepam,int.inrr_otatea.un mic gandacel
lr':,,:^:?:".
s-J rrezl InUnzandu.si
aripioarele,gJld sa jnceapagimnastic; intr_un
mrnur.re.o trunzade marars_aitit o buburuzacu bulinule,iar
dinlr-un
Lrahdafircu salteluta de catifea si-a facut aparitia rn uft gr.i.iu".----' --'
Toli.s,auindreplatspreprietenullor.cjrabusul.pent; d_laiutasa.si
reconstruiasca
adapostul.
I-aupromisde ieridjulorul.Locuiainf.lrn frna.

ALTEORTOGRAME
Va mai amintiti de vulpea din poveste?
Ca-isireatasi lacoma,stie toaia luftea. in vizuinasa din
s-aospatatbinedin gramadaceade peste,timp de caleva,f[. Dadure
rl"lJiri
si pe bietul urs fdra coada.
Dar proviziiles-auterftinat. Acum iar e flamandd.I_arprinde
bine o
poiata.intinde ldbuta,dar, vail Simteo durereurtura;;;
i;;A;
;;j;
Putem sa,i spunem: ,,Dedata aceastan_uino.oc,
"i."iioi,l

i3il?;il'ffi
?Llfi:i::*'R:1,Y1':,"i:-111:-9:9:":i

Dintr-uncapdt al gradinii a sarit crivei. Era la datorie.


gireataa scapatin fuga,cu blana gifonata9i coada zdrelita Pentru
moment, ia Pierit Pofta de gaini.
intr-o zi insorita am mers cu vdrul meu la padure Ne-amPrcpus
sd adunam frunze de la divergi arbori pentru ieibar.
E minunat sa poPoseqtiintr"o padure, sa stai la umbrd, sub bol[i
de verdea!4,
Culegeamfrunze s-ile aqezamcu grUaintr-o carte veche, la Presat'
intr-un fag am vazut o veverild,care i9i arata maiestiia de acrobata.S-a
rasucit de cateva ori 9i"a disParut.
Printre ramurile copacilor, pasariles-au luat la intrecere in triluri'

intr-o zi, ne-am adunat toli in jurul bunicului 9i l-aft rugat sa ne


POVeSteaSCaCeVa.

- Noi suntem urmalii unlri neam de oameni harnici si viteji. Ati


auzit de daci? ne-a intrebat bunicul.
- Da. Am aflat 9i cum s-a format poporul roman.
- Ne-am nascut din daci si din romani Romanii au mare dragoste
de tarA si credinta in Dumnezeu. S-au luptat cu du9manii 9i mereu i-au
izgonit din locurile acestea.
- Ce frumos ne-ai Povestit, buniculel
- Doar suntem un neam de buni povestjtoril

r{!t
5r,
Lupul, infometat, s-a uitat Pe lisu
Sa vadd pe cine mai are de mancat.
S-adus la vulpe ca sa o manance:
Ea !a oprit, sPunandca nu-i dulce
Asa, lupul ea oprit
Si ultima dorintd i-a indePlinit:
SA-9ivada familia toata,
ihainte de a fi infulecatd.
Apoi, s-a dus lupul rePecle
La micul iePure.
Acesta, dupA ce s-a gandit,
I-a spus si el lupului
Cd are o dorinid de indePlinit.
Sa fie ignorat 9i nu mancat.
Iar daca vrea o masa gustoasa
Aldturi, intr-o Poiand deasd,
il asteapta o mioard tare frumoasd.

Monicas,a supdrat pe caisul din gradinasi t_acertat:


- Ce lenes estil N"ainimic de facut?
- De ce spui asta?o intreabd caisul.
- Mi-aispus anul trecut c,ai s, faci flori, c_aisa te pui pe treabd si
o sa-mi dai caise,
_ .- lu-" eu vinovag N-aplouat, a bdtut vantul si n-am avut de unde
sa-mi adun rodul.
- Pe mine nu ma privestel Vreau caise!
-Dar ai situ o partede vind.puteaisa,miafanezipdmantulla raddcina,
sa-miaduci apa, sd-mivaruiestitulpina.Cine nu mu;ceste nu
_dna;;;i
-

/_

'

{3

5-a sunat de intrare si-a Inceput ora de


matemati(4.
Eleviirezolvajn linisteexercitiile
\ J
-:\ de la tabla.
Sorin nu-Figasestestitout.
( \
- Ce-aipalit, Sorin?t_arntrebatdoamna
\\
,_
jnvatatoare.
'I
Baiatula raspuns:
,ad
- Mi-amuitat stiloul acasiil
Colegasa de bancd i-a intins unul.
- la si scrie! Eu am doud.
Acunr Sorin se grabeste sa,i ajungd pe
_
colegiisdi.
\

en
ea

Cotrobaindprin carte, brotdcelul i,a spus fumicuti intr_o


zi:
- Te rog sd md-nveti si pe mine literele!
te-aiju(a loata ziLraprintreroi...ta stai lihistirsi fii alentl
; l::1 :y
vrul sa-idea imporlanta,Fumiculas.a asezatin fala sa.
":?:1."'l:.,".a
rrecare
tfleraesteo ra/a de soarelDa..oin\ eti ili Iumineaza
minleal
- Si daca le invat pe toate, se muta soaretein caDul meu?
E.luna lui ciresar. in poienita, fragii s_auparguit.
lrinel 9i sora sa, Mioara,s_audus sa-i culeaqa,
Bobilelerosii si parfumalei_auademenitipre iarba
matasoasa.
- stiau ce sd faca mai
Nu
intai: sd culeagasau sa manance.
Cei doi s-auluat Ia intrecere.Fiecare9i_aales parteasa
de Doienitd.
Irinet s-a asezat in mijtocul unui patc des od f."gf qi-a-*i.p;i';?
.
cosutet,alta in gura. Mioaras_apus seio" p. t.""ia,
nu
:rl1u.Sa,,r:1in
n'a pierdut timpul. Si-a uialptutcosuletul mai reDede.

Fratele sau i-ar fi urmat exemplul, dar gtia cal va ajuta ca de


fiecare dat6. Mirosinda fragi 9i a padure s-au intors acasa'
S-a dus varal Toamna-i pe drum. Cospodarii 9i-au Pregatit
hambarele si butoaiele Pentru a-9i shange roadele.
Cei doi nepoli i-au promis bunicului cd'l vor aiuta'
i-a
- N-ali vrea sd gustali din strugurii cLl boabe dulci 9i zemoase?
indemnatbunicul
- Vom gusta din toate, nu-!i face griji. Ei iau din cogul de n-uiele9i
doua gutui l-auspus buniculuica sunttare bune, acrigoare9i parfumate'
- De ce s'au ingalbenit oare a9a?intreaba Damian'
- De spaimaca \,ineiama!
Sambata, Claudia s-a dus la verigoara sa, Iulia' S-au hotarat sa
pictezeimpreunafrunzede loamlla
- Piatatiafara sau in casa?le-a intrebat mama'
$au dus afara,luandu-Fitoate materialele indata, cainelea coborat
scarile.N-au avul timp sa_lopreas(a sau sal inloarca S-a napustit
bucurosspre masulasi-aimpraslialtoate lucrurile S-arn ju(al cu ele'
dar n-astiul cum sa le sPuna
- Mai pictdm sau ne jucAm? a intrebat lulia razand'

G1
a,9
Elevii din clasa noastrd s-au pus se os pe treaba: rezolvl de zor
exercitii 9i probleme. Doamnainvelatoarene-a indrumat 9i ne-a 4iutat
mai mult ca oricand.
Ne"ampregatit pentru concursul de matematicAdin mai'
Ziua aea rnare a sosit. Subiectele au fost rrlai dificile decat ne
asteptam,dar ne-amdescurcat5i s-arpuleaca rezultatelesa ne situeze
pe locurile frunta9e.
Sund telefonul, iar eu rasPund:
- Buna, Elena, de ce m-ai sunat?
- iti dau o veste bund: s-auafigatrezultateleconcursului Ai oblihut

- tsine-aivenit, bunico! ce bine_mtDareca te vadl


- Buna, Dorine!I.4is-a facut dor de tine si am trecut s;ti aduc
nigte fructe.
- Ma bucur mult, bunicol Mairdmaila noi sau pleci?Ia locl
- N-am timp! S,ar putea sa mai vin maine. Md intalnesc c_unvdr
de-al
meu.
- Te astept sa+i povestescdespre excursiel i_aspus Dorin.
Intr-o zi, mama a pus pe masa o paine calda, aburinda.
Toti ne,am adunat sA gustam oln ea.
- Asteptatil Este prea fierbinte! Sd va spun cum am f5cut_o!Am
frdmantat
aluatul intr,un lighenus,dintr_unkilogram A. faina, uja, *i"
drojdie.
9i
- intr-o carte de bucate am citit si eu cum se face! i-a spus Daniela.
- lntr-o zi. cand vei fi mare, vei face singurd paine gr'"i";;;.--*
Dintr-ocameraalaturataa venit si pufulet pis;iut, airas de;;rosul
painii.
In L r- un
l;r ziu, mamaa r uDlDenlr u
Iiecarecaleo bu(ata.Totis-auiniruDtat
din painea pufoasa.
- Ce buna estel au exclamat.
(olt ne priveapufulel.l_am
Dintr-un
dat_gi lui o bucdtica sa-9i astampere
potta.
Angelicas-a dus la colegiisa, Mirela.DupAce eau jucat un timp,
_
i,a
adus ceva dulce:
- Ia si rasfaia-tecu o prditura sau o bomboandl
- Iau, dar mi-e cam sete!
- Am sa-ti dau un suc de socl La preparatmama, Ia, te roq.
Motanul cel negru sare intr_unraft dupa un tantar. S_aurditurnat
toate cdrtile.
- Ce-aifacut? ta stai puiin, ca-ttarat eu!
- Nu-lmai certal Dacas-arurca la perdeaar fi mai rdu. N_aice_iface!

t?

Estevacantamare. Ne-amdus la bunici. Di au multe pasari.Bunicul


o1. t-4 Ie dea boabe de porumb saLrde qr;u. Ete sau repezit
la
:,1
mancare.IntFoctipAs-aterminataproapetolul. plaiaveapuline
boabe
In galeatasa. Eu l-amintrebat:

- Aceste boabe le-ai oprit Pentru curcan?


- Da, dar l-am inchis sa nu sard la voi.
- F-sterautacios daca ne vede imbrAca$in roFu, mi-a spus som mea'
- A Datit-ocu el si un neam de-al nostrul adaugabunicul'
Ne-;m bucurat ca am petrecut clipe minunate la bunici'
intr-o zi l-am intrebat pe unchiul Dare, care este tipograf:
- Cum s-au fiparit c64ile acesteamai vechi din biblioteca?
El mi-a r6spuns:
- l-a tipografielucrau mulli muncitori. Unii luau literele din sertare
si formau textul, iar altii montau desnele.
- Tot ei i-au Pus si coPetele?
- Sigur, mi-a rasPunsunchiul.
M-a; gandit ca unui om i-ar trebui multa munca sa oblina o carte'
$au copt strugurii. AIex a luat la gcoala un ciorchine violet cu
boabe mari. I-a promis Alinei ca ii va aduce de la !ara. Penain pauza l-a
Pus in banca sa.
- Mi-aiadus struguri?l-a intrebat ea.
- Ti-am adus, dar ifi dau in pauza,ca a inceput ora!
- Te rog, da-mi o bobiF!
Fara sd mai agtePte,felita a desfacut punga. O albind atrasd de
miros a intrat pe fereastraintredeschisd.
- S-ar putea sa md inlePel i-a sPus fetifa speriata'
' Nu-i da atentie, n-ai curn s'o alungi! Ne-a vazut 9i doamna
invatatoarelsPune bAiatul.
Albina a zburat Copiii s'au speriat.
Doamna invalatoarele-a facut celor doi un seftn discret 9i leclia
continua. Numai ei gtiu ce s-a intamPlat!
- Tare rau imi pare ca noi n-avembunicil i-a spus Mdriucamamei sale'
- I-a chemat Dumnezeula ell N-avemce face!
- N-arecine sa ne spuna PoveqtiladaugdFi Nicu bosumflat'
La sfargit de saptamandpdrinlii s-au gandit sa le faca o surpriza
copiilor: au adus de la camin doi batranei.I-au invitat 9i Pe vecini' care
n-au refuzat,Toti s'au distrat de minune.
- Nu-i asa ca o sa-i mai chemdm?a intrebat bdielelul care nu s-a
dezlipit de bunica.
- Sigur, s-ar pdrea ca v-ati gasit bunici! a raspuns tata'

I{Fo:i, pe varful unui munte, un-pin l_aintrebat


pe
- Tu stii ca esti neam cu mihe? s'a rntorsprimul plin un bradut:
de importaniii
spre cel de langd el.
- Ne-apovestit mama, cand ne_amadunat toti intr-o seara,
ca noi
suntem dintr-o familie mare, numita
,,conifere,,,
uraoririi"
iir"o
.
ce-i iinea de mana pe frAtiorii sai, niqte braduti "p*"
'
mai mici.
- Asa estel confirmara bradutiiiscuturandu-9i
conurile
mici ca pe
nigte cerceluFiaurii.
Pinul s-a convins cd micutii nu
cumi-acrezur

er si r-amanlaiai
pe".X,;i;:'::l

toti erau bu(urosi ca s-au


".:ji|''fi,ff.':':f"
(unoscul si ca laa parte
dintr-o
" ...^aua
familie
atat de numeroasa_

u- s-o uit niciodata pe doamna mea invdlatoare.


Degi nu eram
-^_.--N
neam
cu ea, m_atratat intotdeaunaca pe o fiicd
j..ii
_r
.trii
ir
l.
mama, pe care n-am cunoscut-oniciodatd.
"
aplecatcu grija asupramea si mi_aexplicat
,S-a
cu rdbdaretot ce o
^intrebam.
Odata, intr,o excursie, eu 9i colegul meu
, _
ne_amrAtacit si duDd

ne_a
gdsitneaFofer;. Doa;;;;u'";:;;A,;,i";

::jt"1.l
:1d.lr'91t"
era
toarte
speriata si suDdratd.

,",, o!i"",#1'li".1.':;'"::

o'o' umeripecolegul
meu'cucealalta
m-a

- Aveti grudt Viata e plind d


necunoscutau fost si aceste
Dar in viata nu aveli voie-;i.;;;l."tun""t't'
sa vd rataciti!
Si nu ne-am mai ratacit niciodara.

aFa cum pline de

Ionels,a trezitzambind.Mamz
intorsde pe
hramur povestiror.se fdceacia
imparatur
tsarbdroeie
un
uuruu'ii .afii iJ
".ut-":^1u1:t.1"!iuul:.s--a
Ji.;:?#"cu

"i'n-;;;
El, care s-ar parea
cd in vis era un voinic putemic, s_adus
_
-rmpdrat
la
si l-a ihcredintatca,i va salvafatu, .*.
i.-fufi-u.il;:"J:
- N-ai cum, tinere! i-a raspunsacesta. "ru
N-:!i ttiut, dar va spun acum, c_amaflat
secretul balaurului:
---,adoarme
Ia cantecul unui nai fermecat.
- Daca poti, ia acest nai, poat(
adormi balaurul De mult timp
n-am mar vazut uh uoiniau9upute-ialva
t-autrebuitmuttezilevoinicului,
sa cante Ia nai, dar mama ,u r-ur."rilu'int'-'n tarliu a ajuns.A incepul

- Ne-am hotarat sa mergem la bunicil l-a anuntat ea. Altfel n-am fi


indraznit sd-ti stricam aventura.

Vrabiula Cip 9i-a construit cu greu un cuib la strea9inaunei case,


pe care l-a cdptuqitcu puf 9i pne. Muncasa nu a fost zadarnica,pentru
cd s-a addpostitih el toatd iarna.
Cand natura s-a trezit la viata 9i s-auintors pasdrilecalatoare,Cip
a observato randunicacare zbura intruna dand parcdtarcoale cuibului'
intr-o zi, vrabiuta s-a dus la ea 9i i-a sPus:
- De ce zbori mereu Prin aProPiere?Ce-aipa!t?
- Odata, eu si tovarasulmeu ne-amconstruit un cuib asemanator
cu cel pe care il ai tu. Dar un copil obraznic ne-a stricat culcu9ul 9i
acum nu avem unde 5la.
- Stati Ia mine! DuPacel constiuili din nou, o sa va mutali in el
Cel care v-a stricat cuibul lsi va Primi, in timP, Pedeapsa.
Vrabiulai-aajutat randuniciigiimpreunas-audescurcatde minune
Cip si randunica au rdmas prietene nedespa4ite.

(-$

3it
Pe o bancutd, Ianga fantana bunicii erau a9ezate doud cani de
aceeasimarime; una din po4elan cu floricele albastre9i una din tabld,
indoita ici-colo de atata folosinta.
Cea de po4elan s-a uitat la surata ei 9i i-a spus cu ingamfar^:
- Ce urata e9til Mi-e ruqine sa sPun ca eqti neam cu mine! lntr-o
buna zi s-ar putea sa fii aruncata
CaniF de tabla s-a mutat mai la dreapta 9i i-a raspuns:
- Cel ce ia apa cu mine este sigur cd ma va gasi aici 9i maine 9i va
mai putea bea aPa inca o data. Pe cand tu... odata 9i odata te vei
sParge.
Nici nu termind bine de vorbit ca cineva a dat din neatentie peste
banca, Aceastas-a rasturnatsi canila laudaroasdde po4elan s-a spart.
Cel ce n-a fost atent a ridicat cu parere de rdu cioburile...
Pe la tordta se prelingeaudoua picaturi ca de roud.
Eraupicaturide aPasau lacrimilede trlsteteale canilei de po4elan?
Odatd, intr-o biblioteca, se ceftau toate literele 9i cuvintele'
Agteptaumarea intrunire care are loc numai o datd la sute de mii de
ani. Marele Abecedar, intr-un costum de intelepciune, va hotdri care
este cea mai importanta litera 9i va preciza cel mai important cuvant.
Sau adunat toate ca o turma de oiie in jurul pAstorului.

-. Nu-i altul mai inrportant ca minel a inceput


cuvantul ,,casa,,.Eu
reprezint locul ce-l indrdgeste toatd
lumea!
Duau nu v-a spus nimeni, sa stili ca
eLl sLrntcea mai frumoasa
... -litera! rosti mendrA litera,,L",Denurlesc
o muttime de flori; ldcramioare,
titiac, lalea sau.-.
- SaLf ,,lene,,l interveni rautdcioas| ftera
,,T,,.ce se desprinse de
pe fruntea
unui trandafir. N,are rost sa te tauzit
ca-_ifiu-i;:';;;;;
cuvAntul cel reprezentamdepinde de
noi!

\'aucumsaia nastere
cuvinrere
rara
:.:lo'""'

""" ';'!;i?:::;;i'
in timp ce toate se certau, Abecedarului

i-au cilzutochii pe doud


.
Cuvlnte-cestateau mai retrase: ,,Dragoste,,
si ,,prietenie,,.
- Dar voi n-ati spus nimic! N_ati-vrea-sa
uJ apa.atiArepturifeZ
- N-avemde ce ne cefta! Ne-amfacut prieteni
_
veihi care ne
preluiesc! cel mai important este DUMNEZEU,
cet care a.i.rti"irr.,'"

TESTE

cu ,,s'a"$i,,sa"spaliilelibere din textul urmator:


@ao-o'","ur,
Maria.,........,..intristat Mu9catade la fereastra... Palise
Ce ...,.......intamPlatoare? Fusesela bunica ,... " catevazile 9i
nimeninu udasepldntula........ .. grdbitsa aducaapd'
P e s t ep u i i n t i m p mu sca ta ........i h vi o rat.

@n,.g"
O
O
O
O

formacorecta:

Fala sa/s'a eG rosie ca focut.


Spre seara cerul s-a/sa intunecat.
Sal9a intalnit cu za\a in cartea s-a/sa.
Nu s-alsa mai uitat inaPoi

alcatuiesteenunturi (are 9a formeze un lexl folosind urmaloarete


S|
ghluri ae cuvinle: minged sa s'a inlalnit. Pricrcnasa s-a sParl nu s'a
supAraL Dat-ititlul Potrivit.

codplieaz, corecl trei


spatli libere djn textul dat,
oP t eaza Pe ntru rorma
corecLa in trei cazurii
co.struiesfe enunturi cu
trei-patru gru pu rr o
.uvlnte fad a l ordona

codPleteaza corect Patru

cotuPleieazacorecttertul

opt eaz a Pent r u lor ha


corech in patru cazun,
co.struieste enunturi cu
patru grupuri de .uvjnte
pe @r l ordo.eaza cu

t
!

opteaza Pentru forma


corect in toate cazunle)
enstruieste enunlut pe
care le ordoneaza Inrun
text c! toate gruPuriled

da titlul potrivit textului-

corect textul folosind ortograma ,,s-au,,9icuvantul


@completeaza
,,sau-i
Zorile....,......ivit. Unul dintre cocosi,cel pestrit
.
.,....,....cel alb,
a dat-desteptarea.edinile ...,......,trezit somnoroase,
ratefe maci-ie
imbufnate, iar bobocii mofturosi isi i

;;;;#f itt*l;;;'';'.."';;;;i'#'l"oii,i13".,i,",;
Fr,fJ..,n"

forma corectd Fi completeazaversuritefotosind

clrvinte

O scoica si,un melcugor


,au/'au urcat pe-un
S-au/Sau iuraL, s-autsau leganat,
P,in ii ( an d s-arsa .,..........._....
Scoica insd-a dispdrut
S-au/Sau in mare s-a/sa
d-.\
qlt| Construiestecdte doua enuniuri clr
,,eau,,si ,,sau,,,apoi explica
scrierea corecta-

.
'

co m pt et eaz ac et p u ti n
doub spatii din textut <iat,
o p t eaz a pent r u f o rma
co.ecta in r.ei cazurl si
incearcd sa completeze

r cohsrruie9tedoua enuh,
lurl faraaexpticascrierea

codpleteazapatruspatii

cooplereaze corcct textul

'

opteaza pentru torma


corect in ctnci cazurt:
. cohptereaza cu ezitari
c u v i n te l ec a re ti p sesc

oPreazapebtru varianta
corecu in toatecazu.it,
. compleraza
veGur e cu
i oare cuvi ntte car

I c o n s rru i e s te
e b u n turi l e
lara a exptica scrterea

Sfcf50

'

@nsruiette core.t toate


enunruri te si ei pti c6
scriereacu au"9i ,sau".
"s

t.r'" in locul Punclelorortogramd' i-a"sau cuvantul"ia":


Suparata,Elisa.......,..rochitasi o intindela uscat Andrei .' '
prin curte'
udat-otu stropitoarea . ...... . aPoi Plasade fluturi 9i alearga
sa'
sora
sPus
- ..........stai cuminte,aici nu sunt fluturil ......"
'
- Vreau sa prind vant, sa-ti usuc mai repede rochi[al
cd
odata
explicat
raspuns el. Poate scap de pedeaPsa Mama
rufele se usuca mai repede cand bat vantul'

S})

ntege fonna corecta:


O tsunica i-a/ia dat voie sa i'a/ia cartea de pe ratt
O l-a/ia sd',teden cine i'a/ia florile'
O Doamnainvdtatoarei'a/ia prlvit cu bucurie'

ffJ) scrie mai mutteenunlLlri{celpulin patruI cu acelasiincePllL'alegand


v:-rianra
coreclapentru,,i-a"si , ia". rolosestecuvinteledinLreParanleze:
Vi.tor i'a/ia (caftea,cerut, povestit, o revistd)

compltaza corecl trel


spatii libere din textul datj
opteazS Pntru variank
corctd ih trei cazurjj
scrie corect doua enuhtun

completeaza@rect Patru

completeazdcorct textul

opteaza Pentru variank


coicb in pahu cazlri,
scrie .orect irei enuhturi

opteaza Penlru varlanta


corecE in loate .azunre;
scrie corect 4.5 enunturi,
in conditiile imPuse

@Compteteazri spatiile libere si dd exempte:


.o Se scrie,,neam,, atunci
cand
.9 Se scrie ,,ne,am,, atunci
cand

q?rlcompleteaza spatiile tiberecu,,ne-am"sr,,neam,,r


intr-ozi am plecatla padure,pe qrum nu .......,.,ntalnit
cu
"
Am_ajuns
pe valea unui rau. Aici .......gdsit cu ni9te prieteni.nimeni.
,....,,...
dezbracatsi am intrat in apd. ..........laracit si .....1._.l
si;;;ii ;;il
ceasuribune. Un......... de-alIui Andrei u prins tn peste.
f.ol ._.-.bucurat.
@

nf"g" forma corectal

o Ne-afi/Neam grdbit sa prindem trenul.


o Romanii sunt un ne-amfneatn de oameni

harnici.
Ne-arn/Neam de neamul meu nu a patit asa rusine.
(9 Nu ne-am/neam suparat
ca ati plecat.
(9

.omplreaa sj exemptifroa

coftptetaza si exeftptitica

compteteaz Fi dempliUa

cobpreteaza corect trei

coh pleteazacorect ci.ci

completeazacorecttextul

opte aza pe ntru for m a


corecta in doud cazuri,

opteaza pentru foha


recta ib trel caz!.i,

opteaza pentru forma


corecta in toate cazurite,

co.

( sa, 9,a, ia, i-a, sau, s-au, neam. ne-zrm)


cu forma Potrivitadintre: sa, s'a' ia' i'a' sau' s'au'
P;:lp*a-a
inserat. CoPacii .,......,,..imbracatin veqminteciudate'

in pddure,ursul . ..........retrasin barlog.Vecina......"....,vulpea


... sp u s (a a re u n ... .. .... sal si vr ea sd
. . .....
..
..... ,.,
lim
a iegitla' p
P " 'rru
q rr.b a r e .
proviziile
din piaia niste gaini. I .....,....,.terminat

forma corecLa:
di)At.o"
E--/
O Nu s-au/saugandit sa iali-a umbrela cu ei'
O Iepurasuliali-a Povestitunui neam/ne-amcum sa/s-aintamPlat'
O Trebuie sztia/i'a cartea,chiar daca are poze sau/s-aunu'
O Nu sals-a gandit ca neam/ne'amintors a9a rePede'
cate un enunt Pentrullecaredintre perechile:sals-a'
@nlcatuieste
sau/s-au;neam/ne-am.

@mpleteaza corect Patru


spatii libere din textul daij
opt eaza pe ntru fo rtua
corecta in cinci cazurii
construieste corect dou,

completaza coict sase


spatii libere d!n textul dat;
opteaza Pentru formz .o

completza corect textul

c ons t r uies le c of ec t t r e i

oPteaza Pentru forfra


corecta in toate cazurilei
construie9te corect toat

ei ,,ta,,spa[iite punctate din textu] urm5tor:


@Comlteteaza cu ,,1-a,,
Ursoajca....,...
trezit pe Martinelsa mearga.....,..zmeurd.intr-un
. .
desil, puiut s-a.iniepat.....,..
un picior,Ursoaici..,..,..sfatuitJ iie mai
atent9i .......,aiutatsA lasd..,...,.lumina...,..,,.inuatut.ua
zmeurAfArd sd se inlepe.
"a -anana"
y'Alege forma corecta 9l completeazdversurile (poti alege
cuvintete
patantezd\:
L.a/La -ntrebat Luna pe Soare
De mai merge l-a/la
- Merg Ia mare depdrtare
9l l-a/la munte sl t-a/ta
La/L.a tugat eo ia-n spinare,

9i cand merge t-a/ta

Ea-lasteaptarabddtoare.
(pllmbare. mare, culcare)
@Atcatulegte un-text cu tiflul .,La munte,,,in care sd folosestl
urmatoarefegrupuri de cuvlnterl-a tntehlt, ta gaft, laJu^at
i,'I";-;rc;;,
I-a oboslt,
Slfrclnt, h cazut in care:
compretazacorect patru
spatllllberedin textuldar,
opteazq pentru vartanta
corectain patru cazuri,
alcatuie$ltrclpattu enun,
fud, farea k ordohainb-.uh

Btn, in cazutth carel


cohprtazadncl spatii
libere dln textut dati
opreazapentru varianta
coreck in cinci cazuri;
c o n s rru i s re h u nturt
fo l o s l h dc u v i n te tedate,
o rd o n a n d u ,tec u gru

Foade bln, ih cazut in @re:

coffpleteazaorecrtextul

opteazs pentru forfta


corecraih toate cazur e,
. cohprereazaveFurite cu
roare cuvi htl care
'

t arcatuie$te
texturtotosind
toate cuvintetedate,

doua enuniuri Pentruorlogramele,,intr-un"si


Qf,_!)Fotlnul"rtu c:lte
,,inft-o'.
"intr-un"si "intr-o".
$l}} Co.Pl.t"utu cu
Mamaalearga........sufletla copil
,...........coli al grddiniise auzeaPlansulsdu. .. ..... clipa ajunse
langdet. Se speriasedegeaba.
..........,.zmeurigera un arici.Mamaii spuseca nu-i face nimic.
ii dadu ..........mandun mdr auriu.Baiatulse opri apoi din planssi
incepu sa manance.
ff)ntcatuieste enunluri care sa formezeun lexl, folosind urmatoarete
gifiuri de <L-rrinte:
rnttun cadier,intr-ocasa inLrunmag in, inlH)gentuta
intr'un tarziu,

fort rulea za

d ou a-tre i

formuleazd corect nun.

formuleaza enuniuri co-

completeaza corect doua

completeaza corect trei

cohpletaza corect textul

alcat uieste en un iuri cu


trei grup uri de cuvinte ,
lim a le ordona in text,

alc at uieFt e enunt ur i c u


patru grupuri de cuvinte,
pe care le ordoneaza cu

alcatuiGie e. uhturile 9i le
ordoneaza in text.

nlcatuiestecate doua enLrnludcu ,.iau,,si ,,i-au,,l


Explicdr .e Se scrie ,,iau,, atunci cand
.o Se scrie,,i_au',atunci
cand

Compleleaza
spatiilepun(tate ( u ,,iau,,si .,i-au,,
dupa cal.
.o.............stropitoareasi ud
florile.
.+ Observca liliaculLri
......,..mai inftoritcatevacrengi.
.,.
,..
un
buchet
pentru
mama.Fratiimei ..........jus si bunicii
:
un buchetde liliacalb.

q?

@^t.n"
O
A
O
O

.
.
.

forma corecta in perechitedin urmatoareleenunturi:


Elevii i-au/iau dat doamnei caietete.
Lu i"au/iau tnamei un dar,
Bunicii r'-aaljau luat Danei o bicicleta.
Din piala i-au iau bananesi porlocale.

ror mute aza en unr ur i


core.te, ibra exPticatii,
cofrpletaz. corect dout
op te aza p en rru f or ha
corectl in doua cazuri.

formuteazb enunturt cc
recre si explicb scriera

rorhureaz,nunturico.
recte sr expticAscrierea

completeaza co.ect trei

cohpleieazacorecttextul

opteaza pentru forma co.


recta tn trei cazuri.

opteaza pentru forma


corecti in toate cazurit,

@compteteaza

spatiile libere 9i scrie cate un exemplu:

into.ui.9t" spaliilelibere ea,,nea"9i,,ne'a"'


.o Pogtagul.,........,adus o scrisoare.
oferit daruri.
"e MoFCraciun,......,..
co La noi a venit .,......Iordache.
ca Bunica.....,....transmisurari de bine
co DoamnainvatAtoare.......,..prezentato carte.
. 5 P o m i ia u p o do a b ed e .... ..., ,

duPa modelul:
@tansforma
e
y' ne sPune
ne-a spus
y' ne veQe
y' ne incuraieazal
r' ne ilr.braliieaza
gruPurile de
64) Atcatuieste Lln texL cu titlul ,La scoali"' folosind
(tiinle: ne-a explical, ne-a poveslil. slnt de nea ne'a ascullat'

c om plet eaz a af iDer e


enunturi si exebPlitica,
inlocuieStespatiil liber
c u f or m a pot r iv t t a in

conrpleteazasl xedplinca

inlocuieste ioate sPatiile


liber cu forha Potrivita:

transforfta duPa model

transforma dupa moder

alcatuiette Padial !n txt


dupa titlul dat, folosind
trei gruPuri de cuvjhte.

'

completea za 9 i e xe m'

inlocuitte cu forma Potrjlita doua enunlunj


transformra dupa hodel

r
'

alcatuie$tepadial un text
folosind doua gruPli de

alcatuteste un text dupa


titlul dat, folosind toate
grupurile de cuvinte

Eq

(ra, r-a. lntr.o, intr.un, iau, i_au,nea, ne-a)

@Completeaza spaliile cu una dinlre formete: /a. l-a, inlro. intr-un,


ialu. i-au, nea. ne-a.
Unchiulmeu, ....,.,...Toader,are o casdde vacanla,....,..,.
munte.
. . . . , . . , . .z. t . , . , . . ..,.ch e ma t..,..,,...e l . F i ul sdu ,.,....,..
sfetuitsd adune
toti nepolii.Era minunatl
spatelecasei...,..,...,desig,se afla un zmeuriF,Unchiut
....,,..,...
,jn
avertizat,cAvin ur;ii sa se infrupte.CeilatNi
nu ....,.....Ir"t i"
vorbeledar eu Ftiamadevarul.pe inseral,cAndvoiam
".".a
sa..........mtnde,

dinspatele
casei,amvazutumbrete
tesinddinpao"il, i"Li".a"a
@al"S"

oi,X'l

formacorectasau completeazal

@ Luna la/t-a calauzlt pe drumet pana la/t-a marginea padurll.


\7 loU cel care ,..,..,..,ascultatpe profesori.,,.......
note mari Ia
examene.
@ larna nea/ne-a adus nameil ae nea/ne-a.
O Am desenatpetunll.,...,...,vazd trandaflri...,....,,
Si
coS.
t1

qtAlcatuieste o compunerecu flul ,,Uncaine de nadejde,,


fotosind
urmatoarefe formet la, l.a, intro, intr-un, nea, ne-a, Iau,
l-au.
.

comptteazdpatru spalti
Punc t aLe c u f orme t

aleg lorma corecta

comptreaza
Fdptespat
Pu n c l a te c u fo rmete

comptereazabatespaujt
p!nctatecu formelepoht

. a l e s e fo rn a c o r ctai n
'n
aicatuie9tePartlatcohpu, t arcatuieqte
corectcofipu.
n er ea, ut t t iz and p a rru
n e re a , u ti l tz a n d sase

al ge l orma corectai n

alcaiuie9iecorecrcoftpu.
nera, ui i l i zand toate

sPatiilelibere 9i scrie cate un exemplul


@compteteaza
.c Se scrie ,,odata"cand
tt Se scrie ,,o data" cand
(
sau "o data"
ffiCompleteaza spatiitepunctale Ll odata"
pe vremea lui gtefan cel Mare, turcii navaliserain [ara'
Cdnd suna domnitorul ........ din corn, vitejii se adunaraunul
cate unul Fi rostird toti . .. .. . :
- Sa ne traieqti, MariaTal Dar ce s-a inmPlat?
fiindcd au mai
- Turcii doresc sd ne cotroPeascdPamanturile9i'
incercat.........,este destul de Periculos.
jugul turcesc!raspuhsera
- . . . . . . . . .;.r ...,......trebuiesA scuturAm
ogtenii 9i Puseramana pe arme.

nt"g" formacorecta:
ff;=)
*
O
A
O
O

Mi.etaa minlit doar odatao dala'


Odata/o data *a\a un impdrat bogat'
Ne adunaramtoli odata/o daE.
Le spuse rasPicatdoar o datA/odatace a! de fdcut'

da exemPle de ProPozitii
darnu completeazaPanea
se gas esc ma i mult d
t rei greselj in comPle
opteaza p en tru fo rra
corecta in doua cazuri

alcatuieste corect nun'


tuli cu expresiile date;
c om plet eaz a t ex t ul dai
dar c u uner e s r es er r i
oPt e. z . Penlr u lor ha
corecta in bei cazuri,

.
.
t

alcdtuLette
turi cu exPresiile date,
completeazacorcttextul
opieaza Pentru rorma
corectd in toate cazufle

completeazaspatiile punctate si da cate


un exemplu:
.o Se scrie ,,cel,,cand
.g Se scrie ,,cel,, cand

intocuiestespaliile Iibere cu ,,cet,,


9i ,,cel,,

Qeorse
siare
s"Tff""rT:
li1ll....
;;;il,."ilareste
-...,iixu"l:: aiuti si"tinsolestioriunde?il ihtreb; Mireta,cotega

lui
C"ori:.......,...
- Pe n t r uc d el e ste .,...,....
mai mic si vreausa ajungd.......,..mai
bun din clasa.
Mirela il dojenegte:
- Ai grua,cd de ..........ajuti, de ..........ihveti
sa fie mai comod,

,", oJ:::ni.T$il;o
@rransforma
./
/
(
./
/

cripaeiili propuse
sa-rsupravegheze
perraie-r

dupa modetut dat:

de ce il certam
cu ce il va iniocui
de ce il intereseazd
de ce il ihbrAtigezi
pe ce il agezi

oe ce-t certAtu
G+

@,llcatuiegte un text si da tidul potrivit.Fotosestegrupuritede cuvinte:


cel harnic, cel mic, ce,l imbraci, ce-l
cer.ti, cet mai bun.
t

cof t pte tea za Fi e xe m _

ihloc u ieq te cu fo rha


Pot.iviu doua enuhturt;
trahstorha duDa model

!
!

alcetuiesrepartial un texr
lolosind doua grupuri de

am be l e
' c om pt et eaz .
enuntun si exemptiflca,
. inlocuiegte spatiite libere
macar in pairu cazuri;
. transforma dupa
modet

alctuie$ie un text fotGind


irei grupuri de cuvinte.

@ftpteteaz st exftpljuca

inrocu'este roate spaliile


ttbere cu forma potrivitrj
rransrorha dupr model
alcetuiesie u, text scurt
$i ii dd tittut potrivii.

-d-\
cate doua enunturi pentru orlograma,,v'a"si doua
{.11)rormuteaza
Dentrucuvantul,,va

ffi)completeaza cu ,,v-a"si .,va"spatiilelibere.


B___./
Danut..........mergein hbara la mare,impreunacu sorasa. . ... ...
lua cu el colacul de salvare,salteauapneumatica, glapi 9i costum de
baie. Umbrela...,......gasi de inchiriat.
se audevoceamamei.Tata
-.......... incaputtotul in geamantan?
.......... scos salteaua,ca este Prea mare O vom aduce noi cu magina,
peste doud zile.
- Bine,mamal ..........fi mai ugor bagajul meu, spune Maddlina.
l o re sl esa plecati lmpreuna la autocar. Cu
- . . . . . . . . .s. u n a l l u l i h a iD
frumosl
fi
Foarte
..........
siguranta
&)nlcatuieste enunluri(are sa formezeun te\1,lolosindurmaloarele
gfrf,uri de cuvinte: va padiciPa, v'a placul. va concura v'a impresionat
va reusi, v-a incanht.

'

lormuleazd dou; enunturi

formuleazd trei nunluri

complet eaza p atru d ir

alcdtuiestpatn enlntun,
dar oilonaza greu in text,

comPleteaza corct 9ase


spadi din textul datj
f or m uleaz a enun! ur il,
dar le ordoneazd greu ih

'

fordulaza enunluri corectecu toatecuvintelsi

coftplteazecorectlextuI

alcaiuiegteun txt iblo.


si nd toate gruP uri l de

@Completeaza spatiile punctate gi formuleazaenunluri:


.' Se scrie ,,nai" cand
.o Se scrie
cand
-n-ai"
@ Completeazaspatiile punctate cu ,,nai, 9i ,,n-ai,'.
Un clobanagcanta la .,........Oile pasc tini9titealaturi.Din ,..,...
ies sunetefermecetoare.
Ce ..,,.....,da sa canli 9i tu ca el! ...,,.,..md
veni sai asculti.

nr"s" formacorecta:
O
O
O
O

.
.

tsunicula cumperatun nai/n-ai,


ft-al,rya.i
vorbtt de hult cu bunicii.
ljviv cantd la n-al/nai.
De cand erai mic n-ai/nai mai vazut marea.

da exenple de propozuii
darnu complteaza
partea
coftpreteazacorect doua

t o p t eaz a P enir u fo rma


corectaib doua cazuri.

compreteazacorcct partea
teoredca Fi da exempleJ
compreteazacof ect dou6
spatii din rextut daij
opr eaz a Pent r u i o . m a
corccta ih doua cazuri.

'
'
'

codpreleaz, corect partea


teoretica si da exemptej
comprereazacorectiextul
optazd pehrru forfta
corecE in toate cazurit.

punctaiecu .nul", ,,n-o",,,nu-i":


Qf,!)Completeazaspaliile
.....,.,..animal mai Puternicgi mai fioros decat leul. ..........Po[i
confunda:are coama stufoasa,gheareleasculite9i dintii puternici.Prada
..,.......scapaniciodata.Nimeni ... .. . poateegala.Nicibivolulsdlbatic,
cu coarne ascutite, ....,.....rezista.Regeleanimalelor"....... sa fie
intrecut vreodata,
proPoziliile unndtoare in propozilii negative folosind
@ tun"for-a
ortoqrame.
a) Soareleeste ca un bulgare de foc.
b) MartinicAil sperie Pe iePurag.
c) Veverita o zbugheqtePe crengile stejarului.
d) cerul ii ddruielte pdmantuluilacrimile sale.
@comlina
nu-i
nul
n-o
nu-i

cuvintele, adaugasi tu altele aPoi alcatuiegteenunluri:


privegte
sa minli
un u6ure!
bine
nici cainele
darujeFte
recunoa9te
Pe ea

@mpleteazaspaliile libere
cu foma potlivile i. doua

cohpletqza spatiile libre


cu foma potnvita ih Patru

'

transforra coiect doua


propozitii lolosind orto"
gramle polrivite,
gasest cuvihtle potnvite
9i alcatuieste doua e.un

t r ans f or ha c or ec t t r ei
propozilii folosind orto.
gramele potrivitei
gas$te cuvintele Potri
v it e s i alc at uies t e t r i

'

completeaza toate sPaliile


llbere cu fofta Potriviu;
transforma corect toate
propozi!iile iolosind orto_
gramele Potrlvitei
gas9tecuvjnlel Potrivite
si alcAtuiesie patru enun.

,,n-avern,,,
@tntocuieste spatiilelibere cu onogramete,,n-are,,,
,,n-am,,,
"fretj,, ,.n-al":
a) Urqii,.....,.,.intratinca in banoq.
b) Pentruca ,.....,..,luat echipamentvoi nu puteli urca,
c ) N o i . , . . , .,...p a rU ci p al ta co n cu rs.
d) Bunica,.......,,mere in cos.
e) Dacanu ne grabim,...,..,..timp sa ajungemIa gard,
Primavara.,........cules ihca ghiocei.
intrebari in care sa iotosestiortogramele
E[9Formuteaza
--_f)
,,n-au",
"n-aLi,,,
"n-avem', ,,n-afe", ,n-am,,
,.1

q$1, Afcatuieiteenunturicu urmdtoarele


grupuride cuvlnte:n-au
oDseruat,n-aIi auzit, n-avemmomeal1.n-am renunfat, n-are undila,
Ordoneazd-le
inrr"unscurt text.
Sunclnt
comptetaza
spaltttepunctate cu lorma potrlvitatn

cornptreazd
spat tepunctate cu iorma potrtvttaIn

fo r m ulaz aor ec td o u d
inlrebrri in carefoloseste

constrlrleFrehuniurl cu
trcl grupud de (Lvhie,

lormuteardcorect patru
tn carefotoseste
'ntrebdrt
construiqste
enunturtidar
re orooneazagreu ir text,

comptereaza
toatspatlite
puncLatecr.'loma pouvltdj
rormuteazacorect $ase
intrebai h carefolosegt
orLograhelIndicater
nl catui esteen!nl uft cu
oate grupurttede cuvilt
sr corooneazahtrln rext,

spatiile libere 9i scrie cate un exemplu:


@Co-pt"t.ura
.c Se scrie ,,cam" pentru ca
.+ Se scrie,,c-am"pentru ca
spatiile libere cu ,,cam"9i ,,c-am"l
@inlocuieste
e Drumulpana la cabanae..........anevoios.
"5 Eang de fericire..,..,..,.reugitla examn.
Ap a d i n f a n t a n de ..........tu l b u re .
c a Su n t . . . . . . . . .d. e zo ri e n ta t......,..,
a j u n sunde nu tr ebuie.
. o De c a t e v az i l e,b a i a tu e
l ..........n e a stam pir al.
e Te agteptpe la mine ...,......sa iti povestescceva ihteresant.
dupd modell
@.un"for-a
y' ca am auzit ec-am auzit
y' ca am scris
y' cd am obosit

>
/ c-am citit
.*
lntenlionat
/ c-am
y' c-am cAzut

cd am citit

grupurile
fotosind
@AlcatrierLe un text,cu tillut,,Oinljmptarcnefericita"
grabil,
obsetual
supam|
a-am
alunecat,
cam
c'afi
da cuvinle: cam

c o mp l e teaz a s i ex m in l o cu i e s, t e. u f or m a
potriviia doud enunturi;
transforma dupa modl
alcatuiesteparrialun texi
forosinddoua grupuri de

.
'

cohpletea2a aftbele enunturi si exemplifi.a;


inlocuieste spatiile libere
cu foma poMvit in patru

transformb drpa ftodel

alcatulestepartial un ixt
dupa t it lul dat , f olos ind
tr: grupuri de cuvinte.

@mpletazi Fi exetrPlinca
inlocuierte toate spatjll
libere cu foma pot.lvita,
transforma dupa tuodel
alcatuieFte un text dupa
titlul dat, iolosind toai
gfupu.ile de cuvinte.

spatiile libere $i da exemplel


@ao-Ot"a"ur,
.t Se scrie,,mai" atunci cahd
+ Se scrie ,,m-ai"atunci cand
@c o m p t e t e a z a sp a ti i tep u n cl a te(u ,,m ai,,sau "m.ai,,:
"> in luna,........infloresclalelele.
co
.....,...ajutat sA iau aceastdhotararesi ,...,....fdcut fericitA.
.o,..,..... bine alerg,sa aJungIa timp.

nf"S" forma corecta:

o M-ai/Mai sttigat?
o Bunica focuieFtemai/m-ai deparaede nor.
o M-ai/Mai lAsat singur in fata dusmanului.
o Intr-o zl de mai/m-ai am plecat in excursle.

r d a e x em plede enu n tu ri

.oqpleteazd

corect 9i da

completeazacorect doua

conpleteaza irel din cel

'

o p teaz d pent r u f o rma


corectain doua cazud,

opt az a pent f ! f or m a
corecta h irei .azuri,

r oP teaze pehtru forha


corectain ioate cazurile,

comPleteazacorecrsi da
exerpre in toatecazurile;
completeazacorecttertul

@Co-nl.t.ura

q,t

spatiile libere 9i dd exemple:

ot.n" formacorectal
O Cerul posomorat varsa intrunartnt-una lacrimL
@ intruna/intLuna din camere se odihnea bunica.
O La gcoafamerg intrunartnft-unain costumul de elev
O Soricelul a intrat iute intruna/intr'unadin galerii,
libere cu .jntruna"sau ,,inlr-una"si gasesle
compleleaza.sPaliile

aDol un lltlu Dotnvlt:

Spre sfarqitutanului gcolar,copiii din clas6 vorbeau ..... . . .,. '


despre organizareaunei excursii.
din agenliile de turism din orag lucreazaunchiul meu
din ele am gdsit
Ne-adat mai multe pliante si ha4i turistice.
un traseu convenabil de o zi.
Dupa ce am stabilit data, ne gandeam..... ...... la ziua cea mare,
Sunctent
. co ftp l t eaz a s i ex em . o Pte a z b P ent r u f or m a
corectain doua cazuni
' completeazacorct doua
situalii 9l alegetitlul Pofivit

c o d p l e te a z a$ l e x e n plifice in amblecazurir
o P te a z a P n tu l o rfta
corectaih trl cazuri;
coftpleteaza corect trel
situaillsi alegetitlul poL'tvlt.

t
.
'

cohpleteaza 9l exempllfica in fiecare caz,


opteaze Peniru torfta
corecia in bate cazurile)
comPleteazacorect textu I
dat qi alege iltlul potrivlt

t-\

q lric o m p l e l e a z a cu ,,d e mu l t,,si


,,d emult,,spatiile
pun( tatedin lextul
urmatori
Buniculmeu a fost explontor...........,....,
a fost ih deFertulSahara.
nu
ai
mai
povestit
despre
desert,buniculel
_,.....,..1...
D:s.
nu este lipsit complet de viata.
cu catevamii
_l ani ^ertul
de
in urmA a fost un tinut cu vegetatiesi animale.
- Ai vdzut camile? EIe cum rezista?
- Am v a z u tma i .....,....,....
un
t?ji1T,3',,L1
."",,""

aea:.(
ii dau
sra:i1
!"1.i1i.1;
Irocult
i care
tntf-o oazt? """,n,""

^r
- Da, .......,..,..... Aici oameniiconstruiescfantani,cultivddiferite
plante.
- Ce interesanfl
nu am auzit atatea lucruri noil
q?rlAlege lorma corectain perechitedin te\tul unhator:
mai fusesemdemult de mrll prin tjnutul copjlariei
mele. De
.Nu
mult/Demult
nu mai LrrmArisemmaiestatea UraOutuisi nu
mai
comunicasemcu fagut vanjos de ta poale.
lmi amintesc cd demult/de mui hoinareamcu alti copii
de varsta
ma prin pddnrea de ta margineasatului. Tot
a.iitt)J.
iuji,
ne opream.la casa padurarului si ascultam cu
"t"".i,
nesat povesti despre
arbori si animale de demult/de mulrAcum, cand ma inbrc pe urmele copilariei mete, imi
vin in minte
amintiri
de detuult/de mutt.

enurluri cu urmdtoareregrupltri de cuvintertrei cu


@41-c-atyf3{e
,,demult"si trei cu ,,demult,,.Ordoneaza_le
intr_unscurt text.
completeaza corect trei
din spatiile punctate,
opte aza Pen tru fo r m a
corecta in doud cazuri;
coflsrrure ste cate un
ehunt Dentru itecare caz.

coft plieazdcorect patru


dib spatiile puncrate)
opt eaz a pent r u f o r n a
corecta in ftei cazuri)
construreFteenuhturi dar
le ordoneazdgreu ir text,

comPrereazacorect texhrl;
opteaza pentru iorha
coreck in toate cazurilei
alcatuiesteenuntud logice
$i le ordoheaza intrun

spatiite libere 9i scrie cate un exemplul


"o*o,.,.ura
.o Se scrie
pentru ca ...,... .... . ... .'..
.+ Se scrie "sd-i"
,.sdi"pentru ca ....................,.

di)Compleleaza spatiilelibere cu una dintre lomele potrivite:sa-i s'ir:


.e Ochii .......,..se umezescde fericire.Merge....,....duca o veste.
.o parintii........sunt la serviciu.Colegulvine.......,.aratelectiile.
.o Diniii .........stralucesc.
co Mamadoreste.......,..serveascd
o dulceald.
din prima coloana
Slnlcatuieste enunturilogicepotrlvindcuvintele
ci-cele din a doua coloana:
Vine
. sai duce un sac.
Vreau
. sa-i povestesclectia,
Pe umerii .
. sai sunt multi la numar.
Admiratorii.
. sd-i aduca un pachet.
tolosindgruPurilede cuvinte:
&)nlcatrieste un Lexl(tl lillul ,,Closca",
o'ii6orii sai. sa-i slige. sa'i ocrcteasca sa'i hraneas.a
sufictent, in cazul in care:

Btne, in cazul in carl

cof rpletea za 5 i e xe mpliflca un slngur cazr


cofrpltea 2a cu fo rfta
potrivih doua nunturji
alcetuiesie doua enuoturi

aldtuieste un text lolosind


doua grupun d cuunte,

.
.
!

Fo.ne

bhe,

in cazul in carel

c o m p l e te a z a 9 i x e m - . completeaze 9i xemPlificd
plifica in amble cazurlj
. @mdetea i. Paltruenuniun . completaz, i. cle tase
nunM f<)lm Fobi!4tarst, sej;
cu foma Ftsivta s*i, sdi;
. alcatulst tri enunluri . alcatuiesle patru nuntud
alcatuie9teun text dupe
ti tl u l d a t, fo l o s l n d t.ei
grupuri de cuvlhle.

alcatuiest un text duPa


tiilul dat, folosind toate
grupurile de culinte dater

@Compteteaza spatiile libere si daxemple:


.+ Se scrie ,,sar,,pentru ca

gi,i'',iilli,i";T,"t"",:'Jffi'
dintre formele "sar", "gar"i
co Mama.,..,..,odihni pulin.
ca Brosculele.,,.,..pe mal.
q.' Elena..,.....,pllmba parc.
in
co Stropiide apa ..,....,.pesteflori.
ca In vacanla.,,..,..duce la munt,
co Copiii..,,.,..la groapacu nisip.
@rransforma dupii modetutl
r' se spala e s-ar spAla
y' se roteste
/ se cultiva

./ se addposteste
/ se opregte

,UcatuieSteun text cu tiflul ,,Lajoacd,,,fotostndgrupurite


@,
de cuvinte:
s-af Juca, saf coarda. sar pietrele,
co m plt eaz a 6i ex e m .
pllflcAaftbele cazurtr
. coftpleteaza cu formele
"sar-sr "sa/ douaehunun,
t transforma
dupa model

c o m p l e te a z ds i e xem.
Plllicaih ambtecazuri,
@hp|ele?a ort (u fomete
"sar, "s/ patrueilniud,
transtormd dupa ftodel

@mpteteaza
st exmpltica
in ambetecazuri;
t corectcu fointe,sar",
"sar"
t transforma dupa model

. arcatu'e9fepar al iextul,
folosinddoua grupurt de

arcdlule9tepar at textut,
fo l o s l n d k e i g ru p u ri de

'

'

al catuj este!n text dupd


ti ui dat, fotosl nd toate
grupurllede cuvtnt,

cu ,,iar"9i ,,i-ar"spaiiile libere din textul urmator:


@Comlleteaza
Cheorghilaa cumparat.. ..'........inghelata.Manancaincet. .......
da 9i fratetuisau, dar este racit..... .. o sa plangd,9i mama .... .. il va
ceda. ........fi trebuitinca o mie d lei sd-icumpereo ciocolata.cere
mamei suma necesara Fratelesau este muuumit.

@m"S.
O
A
O
A

Formacorecta:
Bunicul cosesteiar/i-ar iarba din curte.
Lar/larrnai trebui un an de munca sd poata merge la facultate.
Pisi.a iar/i-ar a umblat la smantana.
l-arllar chema Fi pe ei la nunta, dar sunt plecaii.

gruPuride cuvintesi ordoneazale


cu urmatoarele
JlAl.r,ri.".,"
"nunturi
placea.
I-ar fi spus. iar Pleaca.
i'ar
iar'
intreba,
ifii-un te\l: i-ar

c o mPl et eaz cao. ec t t r e!

c o mp l e te a z ac o re c t tre i

op te a zd P ent r u f o. m a
corectain doua cazurii
formuleazatrei di. cele

opkaza pehtru forma co,


fo rm u l e a z e h u n tu ri ,d a r

coft pleteazacorect textulj


opteaza P entru forma
corectain toate crarrile;
formulazAenunturi $i le

(mai/m-ait nai/n-ai; sarJs.ar; iar /i.arl


enunturicu 4jlrtorutcuMntetor
si ott {]mtnetormai/nraii
@^i-lryt:,:=
nai/n-ai; sar/s-ar; iar/i-ar.
forma corecta in perechiledin exemplele urmatoare:
@ot"n"
O Mai/M-aibine vin in Iuna mai/m-ai candsunt
multe flori,
O N,ai/Nai mai eantat de mult ta naj/n-ai I
O Dacd i-ar/iar vedea mama (

sarls-ar
insusde0,.,.,"p.nii,..,.JJI
;il.ilT
"i,".i1"-Ji_jiXljilji
Compteteaza

spatiitepunctate:

E s t ev a r a ,O a n ava me rg e ...,........
intr-o tabdrd. ............pdnde
D inec a t e v az i l ed e o d i h n a .N u a .......,....pt e c a t
d in lu n a . . . . . , . . . . . . ,q 5 n 6
a avut cateva zile libete.
- Ce faci cand te ihtorci? intreb eu.
- Voi mergecatevazile la bunica.Tare...........,bucura.Seara
voi
ascultacantecevechi,interpretatela .,.....,....
. Vii si tu? .,.,.......,;";i
niciodata asemneacantec;l
-- S i g u r . . , . . . .......i n su s d e b u cu ri etAbia aFtept.........,...
facut
^
foarte
fericit!
r to rh ut eaz bnunluri c u
cer purin patru oftograme;
t o p te az a pebt r u t orm a
corectain cet putin patru
.

coftPreteazacorect cinct
spatii din texiut dai.

I scriecoreci cet putin sase .

fomuteazaenunludcorecre
cu roate cuvintetesi orto-

. opteazapntru forma co,


cta in ctpu|n t6e @zun, t opreazapentru forma
co_
t complereazacorect sapre
recte in toate cazuritJ
spalli din textut drr
. cohPtteazacorect textul

@compteteaza

@Completeazd

si da un exemPluPentru fiecare:

sPa[iilelibere, folosind: c-ai, cai' ca'i' cai'

c a Eu stiu .......... greu 55 cresti........


co Tu ai vazut........ gregit tema?
co TLt mergi pe ......,.. gre9ite.
6 E u am vazu t........ venit pe...,..,.. as c u n s e .

@ful"
O
O
O
O

.u o linie forma scrisdgres-it:


Trenul circula pe cai/cd'i feftte'
Tu cre9ti cai/ca-i.
El a stiut cailca-i venil.
Eu gtiu calca-i bine.

@hpleteaza cl Pulin osi

cofipleteaza

opt eaz a Pe ntru fo rma


corc6 in doua cazuri

corect trei

coftpletaza cor.ct Fi dd
cel pulin un exmpluj
completeazl corect Patru

comPltaza corect si da

'

opt eaz a pen! r u f or f ta


corectt in trei cazurl,

comPleteazacoieclspatiile
libere in toate .azunlei
opteaza pentru forma
corecta in toate cazunle.

spaiiiteIibere9i da exempte:
@Co-At"t.ura
.c Se scrie ,,ceai,,pentru
cd
.t Se scrie ,,ce,ai.,pentru cd
@

a,.,n"in locul spatiitor tib ere


"ceai- sau,,.e-ai,,l
co Vei povestidespreceea .....,..
vazut.
. o D i m i n e a l da b a u t..........
co De .,,.....,.intarziat?
.e in ceagcase afla ....,...,.
ascuns in buzunar?
ce Se amuzade ceea ,......,.povestit.

dupa modetull
@transforma
r' Ce spuneT
Ce-ai spu6?
/ ae aude?
r' Ce imbrac:? e
/ Ce pateste?
/ Ce viziteazA? e

@atcatuieste un text cu tiflut ,,i


cuvinte:ce-aiscris.ce-aiinvatat.
"#::;;."';:.':t?;:i.srupurile
".:,
.

lucreazanumatjumatat
din p.ima secvehlaj
t comp/eteaza
tret enunturi
.u forna potrivtta;
. transforfta dupa model
.

atcaruiesrePar at textut,
rolosinddo!6 grupurtde

de

comPleteaza
9i exemPtnca .
amDelecazuri din prlma

coftPtereaza 9t exeft.
plifica ahbete cazuri dt.

completeazs doar pat.u


enunludcu fo@a potrjvita
j
rransrorfta dupa model

competeazd @rect cete gase


e.unlud cu ,ceal" si
"c%i"j
transforma dupa m
odl

al.Atuiestepai at un text
d u p a ti u t d a t, fo to si nd '
trei grupu.i de .uvinte,

alcatuieFte partiat un text


dupa ttrtul dat, fotostnd
toate fruPurlte d cuvinte,

.
'

spatiile libere cu ,,deal"ti ,,de-al"l


@completeaza
.t Pe ....,....vine un Prieten. ... nostru.
.o Un var .........fteu a sddit un Pom Pe . .... . .
.o Se scrie ,,deal"
.t Se sc e ,,de-al"

forma corecta:
S,?:)Rt"g"
Apoi a venit cel de-al/deal doilea 9i a spus sal lasdm cu oile lui
oe de-atldeat, El ne-a cantat la fluier un cantec deosebit de'alldeal
celuilalt. Pe deallde-als-auadunat multi coPii sai asculte'
de'al
fi)Atcatuieste enunluri cu urmatoarelegrupuri de cuvinlet deal
frei. ae-at doilea, de'al alluia ordoneaza'leinlr-un scurt lext
comPleieaz,corectdoua
sltualii, fara exPlicatii;
op te a za pent r u doua
dlhtre .le Patru forme;
construiesteenunlun cu
doua gruPuride cuvjnte

coft pleteaz,corecl enuh-

coftpleteazacorectenun_

o p te a z a P n tru fo rra
corectain frei cazuri,
conskuiestenunturi,dar
le ordoneazagreuin text.

r oP teaza P entru forma


corecia in toate cazunler
t al catui esteenunl uri cu
toate grupuriled cuvhi
intrun txt
File ordoneaza

(crii, cri-i, ceai, ce-ai, deal, de.al, cai,


c-ai)
rorrnul.uru enunturicu ortogramelesi cuvintele
@
urmarlLoaret cdi,
car. ceai. cleal. cA-i, c-ai, ce-ai, de-al.
forma corectd din exemplele umatoare:
@Af.g.
O Ce-ai/Ceaipus in acestceai/ce-aide miroase
asa de frumos?
@ Din deat/de-atse aude fluierut ua.rfri
a.-alZa.rl-Alifi1".'
O pe cai/ca-i de munte am urcat cu sacut
-.u
in
usor.
"pinui.,-"aiZJiui
O Sd dai apd la cai/c-ai,c-ai/caisA vezi ce patesti
cu ei!

@completeaza spatiilepunctate:

.o ,,.....,....fost neatent,ai cdzut.


r' E u d a l r a pa h ,,...........
.a Din ..:.....,...se vede tot
satul.
.o Un neam ...,..,..,..nostru
este in strdjnatate.
* Eu b e a u . .........,.
d e h u g e te l .
.+ .....,....,,fAcutin vacanta?

.t Am rezolvat probleme prin


mai mul[e

.t e foarte bine ...,......,,plecata


mama ta mare.
fo rnuleaz aenunr u rifu
cerput|npartuortograhe,
o p te az n pent r u t or m a
coreda in patru cazurj;
co h p lt eaz ac or ec t c e l
putrn palru din .ete opt

fomuieaza corect ehuntud


cu cel puttn gase cuvintej
opreaza peniru forma co_
r ec t a in c et put in s a s e

conpleteaz,

'

corect sase

lormuteaza corect enun,


run cu roate ortogramete
si cuvintetedak,
r opreaza pentru torma
corectain bate cazurile;
. cohPrereazacorect toate

@Comoleteaza
.o
.o
.o
.c
.o
.o

cu ortogEma ,,dintr-o"spaliile libere din enunturile:

Am extras datele ...............problema.


Lam inieles .....,.........privire.
Am interpretat versurile ..............Poezle
A doborat toate popicele ...............lovitura.
Copiii au cules flori ....... ... .. poieni!6.
Da n a r e u sit....,,,.,...,,.incercare.

rransrormaduPamodelul:
( din
/ din
y' din
./ din
y' din

intamPlare
stupina
clasa
gradind
calalorie

dintr-o inhmplare

&)nlcatuieste un ie\t cu litlul "lepurasul' folosindcel


o]-i ortoqrama "dintr-o".

!
'
.

completeaza corect sPaliile libere din trei enunun;


iransforma d lpd mo de l

alcatuieqt un text dupa


titlul dat, f.ni sa fobsas@
o|togmma "dintro'

completearcorectspaliile
libere din patru enuntunl
k ans f or m a duPS m ode l

alcStuie$e text duPa tiilul


dat, folosind doar o data
ortograma -dintro".

putin de doua

completeazacorect sPatiile
libere din t@te enuntuiile;
r transforma duPe ftodel
alcetuiegte un lext dupa
titlul dat, in care foloseste
corect ortograma "dint14".

in locul punctelor cuvinte potri vite (intro, *a, sa,


@fune
i-a. sau, I-d.
lv l i c u l al u r n i cu ta.....,....,.
a scu

eil:"i"*r"#:li:rlill":*":;ll"iJll{'.
ii;;r,'
ji,i"13'
A intratcu greu ,.....,,.,.palarieqalb

;d;.' .-.:.::

'?;;
:::.H:"l"j:
-;,;ioi.1 ?."i;,ff ;;;;,iilT

se scriutot rimputcu craLimat


intr.o.
inlr.un.
ffi:y,:::::':^ynt.e
ohtr-o. ctintr-un.Completeazaenunturile
ur*atour" a, u.".f" orfol.urif,
.o Eraumutli fragi ...,.......poienita.
.t...,.....,.. cdmarafurhicile
9l-aupus toatd hrana.,........vard.

""
I i.!ii"l'j',;;;;;"il1i,ll?
lli il.!T;;j,':.:":lt;uh text cu tiflul ,

@Alcatuieste
onogramere:
intro, intr-un.o,rrr-",;lxjli."""
t
'
'

compteteaza sase spatii


gase9te ortogfamete ce,
rure, in patru cazuri,
alcrtuieste doud enuhluri
cu onogramete cerute.

' in cafesa fotosesti

'

compteteazaFapte spatii

compteteazd corcct textut

grse$e ortoghmele ceruie,

gase9re ortograftete potd"


vtte si te scrie corecr,
arcatuiafe uh iext din cinci.
Fas p.opozilit, fotosind
toate odogramete indicate,

t a l c e tu i e s tee n u h ru r i cu
ortogEhetecerut,odonah,
qure cu greu intr-un text.

s.ri. forma potrivita duPa model:


g) in casA
in sacogd
in carte
in clasa
in gradinA

eintPo

.+ s-au intors
b)se intorc
se lauda
se inteleg
se bucura
se cearta

h) din cu,ca
din creanga
din campie
din sobA
din sala

.+dintr-o cu)ca

e
c) il aude
il intreaba
il cunoa;t
il invala
il priveFte

la auzit

i) al meu
al nostru
al altuia
al doilea
al voslru

.+de-al meu

d)ii aminteStets
ii aduce
ii ofera
ii arata
ii spune

i-a amintit

i ) ar scrie (lui, ei)

ei-ar

i+
a)se cluce
se lreze9te
se urca
se gandeste
se lovesre

s'a dus

casa

scrie

ar citi
ar povesti
ar spune
ar canta

.+ int-un ora,
e) in ora1
in copac
in co9
in autobuz
in tren

k) ca esteo gddina .+ ca-i o gadina


ca este harnica
ca este mica
cd ii vine bine
cd ii merge rau

f) din salcam e
din co9
din tufig
din barlog
din pustiu

ec'ai
\ ca ai luat
ca ai plecat
ca ai mers
ca ai venit
ca ai un tablou

dintr-un sakem

luat

Frn:r:::"r":,
a)Am

atentie propoziriireurmaloare.scrie

c ar t i.

N t' a m

-...i

I\-am carti

Nu atn citit.

>

-am citit.

Ai stilou.
Are caiete,
Avem culori.
Aveti timp.
Au cirese.
b)Am citit.

Ai ajuns.
A venit,
Am sosit.
A[i cules.
Am pictat.

pe scuft folosindcratima:
@o""orno.
a)A invAlatcantecut?
>
La nv\hL
A cumparat penarul?
A spdlat marul?
A adus caietul?

b)A citit catite?


A cules merele?
A stropit florite?
A luat cheile?
e) Ati mAncat fructele?
Ati scris temete?
Ati adunatjucdriite?
Ati primit daru le?
d)Au citit revistete?

Au adus florile?
Au terminat lectiite?
Au aprinsluminile?

ftsT>#
\<-lj,

Le-a citit,

.+

Le-am mancat,

Le_au citit.

si lu exempte

$F.ti"

alte ortogramepornindde lat ,,s-a",,,1a"


. ,,i-a",dupa modelul

drn Dflffa cotoana:

a)Ana s-ajucat cu mingea.


s-ajucat (ea, el)
m-amjucat (eu)

Dan s-a bucurat de vacanla.


s-a bucurat (ea, el)

(eu)
(tu)

te-aijucat (tu)
ne-amjucat (noi)
v-aiijucat (voi)
s-aujucat (ei, ele)
b) Tata I-a invdtat sa pescuiasca.
l-a invafat (pe el)

(noi)
(voi)
....,................ (el,

loana l-a cunoscut pe ceorge.


l-a cunoscut (pe el)

m-a invAtat (pe mine)


te-a invatat (pe tine)

.............( pe m ine)
( pe tine)
,....,......,..

ne-a invaFt (pe noi)


v-a invatat (pe voi)

............ ( Pe noi)
( pe voi)
.................

i-a invatat (pe ei)


le-a invatat (pe ele)

( pe ei)
..................
( Pe ele)
.....,.,...,.,.,.

c) Bunicul i'a adus un dar.


i-a adus (lui)

Mama i-a citit povegti Dianei.


i-a citit (lui)

mi-a adus (mie)


ti-a adus (lie)

.......,....( m ie)
..............( tie)

ne-a adus (nolla)


v-a adus (voua)

..........( noua)
...........( voua)

le-a adus (lor)

..,...........( lor )

Completeazaspaiiile punctate cu oftogramele potrivite:


I I lA doua zi ,,........ inhannatla sdniuld ca doi cdluli 9i am alergat
veseli.Maiintai........dus la derdelug.Ce bine ...........simfit!Dupaun
timp, nu .......mai simlit narile9i nasurilede inghetatece erau. ...'....
dus la un .,..,...de-allui Vasilesd ne incdlzim,
\neam, ne-am)

unde or fi acum bietii nostri.copii?Ce ......,,..


, |]lJ ,,Vai,
mai fi osDatat,
sa@cii,
cu ceeace ..........ramastTu si
t,
.qti
J.';J
ia"..',:..
pierdut. Stiam ca ne vom cdi. Ce-or "r_"i
fi fdcandei in pddure?Poateca
,,.....,..sfasiatluDii.,,
(CharlesPerautt - Degelel)
\ne'a, i-au. i-am, s-afl

vazutca pasdreanu ....,..,,.mai intorsin


E - T:
cuib?
- A- .,..,,:.,.c.antdin ,...,...,..,
poatese intoarce.
- - . . , . . . . . ,bi n e h a i sd ve d e mn i g te.,,.....,...
- Eu vreau sd vad manjii.
- Acum, ,........spus,hai ta hergheliel
(nai. cai. s-a sa-i. n-ai, mai, c-ai)

@ a),,nre-nbuzunarta piept
..,...sac de piele bruna
O bucata de pdmaht
Din ldrana cea strdbund,,, (MirceaMicu _
Tatdl meu)
bi ,,Sian cu an incetinel,
.,...,......sfredelesteincd,,, (8, p. l].asdeu_
Bradul)
(mai. intr.un)

altazboara b),,tsate
E ut^..,..,.creanga-n
vantul ...,., parte,
Sturzul galben auriu.,,
Iarna-iicl, vara-idepafte,"
(M,Dminescu
- Cefe.lqgeri,..)
(dintr-o, dlntr-o)
@ l t a r i o u r u u d a fto ri l e . i n g ra d i n a ......,...,,.ar e m ulte ftor i.
^
oprit.tarondutcr_r
lateie,,..,,....,.ptacutintoldeaunaacesLe
f:,fl o n , , . . . . . , , . . . .u n b u ch e t si i l d u ce ma mei.
|yam a..,..,... lu*ia
loarte mult""
(sa, s-a, ia. i-au)

E u) ,,noirlcum de .......zarit
,....., intrat, ..,......coplegit
Socoteala......,.mai .earA?
Nul ..,,.,..imbrdcatcu ceara.., ('1. Arghezi
- Talharut pedepsitJ
(t-au, t-a, c-a. sd-ii
b)Noi ...... consideratun..,... viteaz,
.,.......invatatsi tu sA canli la ..,...,?

.........vazutin ziua de patru .......?


Eu ..... de la librdriecadilecare .........fost necesaremamei.
\nai, mai, i'au, ne-am, iau, m-ai, neam, n'a\
(u urmatoarele
grupuride cuvinte:
$[$)nl.atuieste enunturi
d) s-ar, sar, intr-o, dintr-o, c-ai, cai;
a) s-a, sa, sau, s-au,la, I'at
e) ce-ai, ceai, de-al, deal;
b) i.a, ia, ea, i'av, ia]u,iar, i-ar)
c) ne-am,neam,nea, ne-a,nai, n-ai; D mai, rh-ai,ca-i,cai, intr"un,dintr-un'

@m.g.

formacorecta:

a)Cu doi cailc-ai la trotineta


?arcA zbori cu o rachetd,
Ri atentl Sa nu te'ncrezi,
Cai/Cai sarvezi s-istele verzi!

b)Eui-au/iaumure, i'auliauverdeal''
Iau/l-au9i pere de dulcealA
Ei i'au/iau dal cetevanu.i
Fi gutui din cele dulci.

d)Dinb-o/Dintro data 9a facut tdcere


c)lioi ne-am/neamdus in parc.
ylama ne-alnea dat dulciui'.
mntuun/tulntrun tunel trece un tren
gtiu c-ailca.iplecat pe deal/de-al. Am uitat intr'un/intrun timP de el.
l-ar/lar pllcea sa-ilsAi dai mingea, I-a/Ia servit un ceai/.e'ai de tel.
*ar/Sar putea sa merg in excursie, I'au/lau nufial note bune.
e) Iar/l-ar gansacvl Alexandru
De cu zori a 9i plecat
Pe sub pod ia/i-a cau!,t.
l-ar/lar da cineva papucil
DacAl-at/iar gAsi?
l4acaie.n zadar, iar/i-ar aPa

Trece-n fiecare zi.


De ma vede la/l-a portil '
Iar/l-ar ma trage de rochi[d.
lar/ I-ar imi striga suParat
Cd papucii i-am furat.

D Batranulavea niste cai/c'algrozavi


Cred c.ai/cal inleles Problema,
Elenaa spus ca-i/cai trebuie 9i ei o carte.
De la un timp umbla Pe cliilcdJ gre9ite
g) Pe deal/de'alse aude un bucium.
ael de-al/deal doilea val l-a dat jos
Va asteptam cat mai/m'ai curendl
M'ai/Maivazut cat am lucrat la acest gard!
vecinii ii sals-ar bdtranuluiin 4jutor.
S-ar/Sarbucura de m-ar vedea.

Reh,nud
O notiune gramaticala
L Cuvantcu sensopus.
2. Comunicaresau ... .
5. Mai multe enunturi legate
prin inteles,
4. crupare de cuvinte pe
verticala.
5. Convorbiresau ... .
6. intr e cuvintele enum erArii.
7, Partedin cuvant.
B. Cuvant cu inteles asemdnator,
9. Partedin propozitie.

Semn ortografi
l. Cabalinesau... .
2. Topdi (eu).
5. A ei (lui).
4. Copacul lui Eminescu.
5. A lua.
6. Luna florilor.
7. Ai lui (ei).

Scrie cuvantul
corespunzitor ortogramei!
I. C-aiplecat1a....
2. I'au spus mamei ca o sa-i...si
pe ei.
3, V-arplA.ea sa vd cumpar... .
4. M-aivAzutin luna,.. .
5. IY-alcentat 1a....
6. Ir-e frica si... .

Popor...
l. A r e 1 2 l u n i . . . .
2. Iama este anotimp... .
5. Anotimpulcel mai cald... .
4. Anotimpul roadelor bogate.

Eu sunt...
l. Luna stralucegtepe.., ,
2. Noi canlim in... .
5. ... Craciun aduce daruri.
4. La munte stam in... .
5, Prima zi a saptamaniieste.

Vei afla o activitate necesarri omului,


completand rebusul cu opusul cuvintelor
unnAtoare:
l . M i c . ..
2 . M u ...
5 . i n n o r a t...
4, Cald ...
5. Lene9...

Tot semn ortografic


1 lon Creangacand era mic.
5. Mdsoardora.
4. in loc de tard.
5. Cuvantulcare are acelagiinleles
cu altul.
A

Na

^ /a n ;titr

l a-fi i l a

7. Poezie scrisa de Mihai Eminescu.

Completend grlla vei gdsi care este


preocuparea principala a elvului.

l. Te invala Ia gcoatd.
2. Mergela facultate.
3. Conduce un avion.
4. Reparamasini.
5. Are un magazin
propriu.
6. Ia interviuri pentru
ziare 9l reviste,
7. Reparainstalatii sanitare.
8, Face mancare gustoasa.
9. Lucreazape vapor.
lO, Construie9tecase.

O notiune gramaucati
1

N T

Semn ortografic

i o

5 D

L
6

7
N
I

I S

o
c

R G
L
B
N
M
N T

'l

2 P Ro Po
3 T E X T

T
N

S IA R
3 S

T E
5
6

IV

7 S

scfi cuvantul corespunzdScrie

tor ortogrameil
'l

Popor

R
N,4N

4LT o

4 M
5 N
6 T

Vei afla o activitate necesara


omului, complet6nd rbusul cu
oPusul cuvintelor urmdtoare:

Eu sunt ,..

1 t\4

R E

2 B
N
S E N
N
4
E c E
5

Compltand grlla vi gdsi


carreste procuparra
prlncipali a elel'ului.
N

D E N T
3
I
T o
4 M E C
N
C
5
T
oN
6 z I
R
S T
7
N S T
L
T
8 B
c T
9 I\,4 R I N
R
10 z
D
R

R N

Tot semn ortografic


E

a A

S T

2 G R
3

c
4
5

6 T
7

E
S
S T
T
S
N o N
E M E
M
M

tvl

VERIFTCABI SUPLITIENTARE
s-a lufiinatt s-a spdlat; s-a l'ndreptat,privirea sai s-a intrebat; sora sa;
s-azvonit, paturlcasa; s-adegtePtat.
2/10 s-auadunat;sau nu; s-auadapta! sauai vazut;trelsau patru;s-auJucat.
2/15 i-aclrrs,i-avenibi-apriit; sa ia drumul;sa ia pulin aer;i-aintunecat;I-aspus;
sAte ia in gheareiia taci, i'a spus; i-aiesit.
2/16 n-ambucurat,nearhde viteji, neamde oamenl;ne-amrepezit.
2/23 lapiald,l-afiangaiat; I'a ldsat;la balta;l-afurat; la balta;la doi pa9i.
2/25 intr-ocasuF; intr-odrumeiie;intro poienildiintr"otufa.
2/27 i(ft-un bloq inl.l'rin amurg; intr-un balcon; intr-un tarziu.
2/3O lau adus;I'au adus;lau medicamentele;jau covorul.
2/36 manliade nea;ne-apregAtit;ne-almpletil; ne-adat; ne-achemat;troienele
de nea;ne'a oboslt; fulg de nea.
2/59 odau, pe drumul; Ie spuseodala,doar o daia; sa-ipupe o data.
2/42 cel mai inall; cel mai tare; cel mai mare; cel mai mult, ce-l ascultati;cel
mare;cel mic; ce-lderanjeazaicel verde.
2n

2/45 va plecai va culege;va oprir va da; v-a placut;


v_aapucat; v-asu p.rrat)va trezi:
va manca.
2/4 interpreLarea
la nai:sa cantIa nai;n.aivazut;sa canl la nal;
n-aiauzit,
2/60 cam
cam de dimine.-a;cam monurosi;c-amti lrut;
si;;;;;
_doua:
.-rrn
pteca;
cam multe,,(amcLlgreu:c-amputed.
^,-,
z/oJ m-arsunal;m-aisuparat:
m.aiienal_mai bine;m-airugat;maiintai.
2/69 ningearntruna;se auTedintrlrna;intr-un,
oin _rnrri, i-i.-rnl ainir"r".
2/72 demulLtatede mult nu fiai am:atjl de
muff, O"rnrffn,
2/75 buni(ii sai:sa-ipunem;5a-ideai sa-icurate;prietenii"rn rnuiJuriil
saii ,a-i
,a-i
a9tepte;ai sai; sa,i viziteze.
"iria,
2/78 s-arduce: sarin lata;s-arpregari:sar de bucurie;
s-armdrcajs_arpdsha;s_ar
califica
2/81 iarprimavara;iar s-adesfacut;i-artrebui;jar
nu vede;i-arspune;iar frunza.
287 cd-ibine; c,.i neumblate;ca,io idee;ca,jbine.
2/90 doi caij frumoFicai; c-aivenit, acesticai;de
cai.
5/95 cq-aipd!l| pldcututceairce-aifacut;acstceai.
2/96 regiunede deal,var de,aldoileajun deal;pe
deat,de,aldoilea,de,altreilea,
de-alpatrulea.
5 98 mai multecai,ceaiparfumat,( a-inerbinte.
ce_aipus.de_alnostru,cej trei
cai,c-aiamintit.
2 I O Id in tFun( oltj dintr-unimpulsjdinlr-unbuzu n a r.
r/ luJ ctnLr-o
poe/iejdintr-omaga/ie_
dinlr-oparte,

VERIFICARI SUPLTMENTARE
(Exercitiul nr. 5 b)
NOARTE
BINE(F.B.)
. aj transcrisin intregime texturmemorat;
. at respectalortograma si ai scris
corct
. ai respectattoate semnelede punctuale,cuvantulpereche;
BrNE(8.)
. at transcrjstextulmemorat,cu omisilrni,
adaugiri,inversiunj(nu mai mult d S),
. al respectatortograrna gi ai scris
corect cuvanLulpereche,
. arrespectatparlialsemnelede punctualie(ai
onris un singur semn)
SUFICIENT(S.)
. ai transcrlstextulmemorat,cu omisiuni,
adaugiri,inversiuni(nu rhai mult de E);
. al respectatortograma ai scris
corect cuvantulpereche;
9i
. al respectatpa4ial semnele de punctualie
(ai omis doud semne de
punctlatie) .

CUVANT DE N\CIIEIERE
l. C este ortograma?

ai cafii de fala se declara,


Odatdajungila capatuldrumului,gcolarii-cititori
parte,
in revista a celor mai
li
s-a
oferit
o
Lrecete
Pe
de-o
speram, satisfacu!.
parte,
pe
s-auconfruntatcu
iai
de
altd
limba
romana,
frecventeoitograme din
prin
parlilor
a
de
vorbiredin sfere
cratima
diverse
d
combinare
situaliioarcum
dificultdlile
igi
inventariazd
elevului,
care
este
in
favoarea
opuse. Rezultatul
utilizArii
orlogramelor'
aboritmul
constientizeaza
ortograficeFi,concomitenl,
exPlicative(DEX,I 975, 1996)
TermenulincasuportAclariflcari.Dictionarele
(N
definescfoar[esuccint;
D
N
1997)il
de
nologisme
iarcele
,
nu-linregistreaza,
lexicografice
sPecializale
Lucrdrile
orthognmme).
sc ere corecta"$r.
"modeld
de scriere
modelul
adauga
cd
(,,Dictionar
I
9981
de termenilingvistici",
Precizarea
unor
exerciiii
gramaticale"
ca
este
,'destinat
corectaest ,,conformcu regulile
9i
cuventul
De
asemenea,
gi
in
randul
elevilor"
de fixare consolidarea ortogiafiei
esteexplicatprin doudcomponentegrecegti:odhos- ,,drept,corect"9i, resPcfiv,
gft mma -scrierc" lD.'l.L).
Rezuhaca ,,ortogmfia"si -ortograma"sunt sinonime, daca am face abstactie
de etimologie.origineacelui de-aldoileaelementde comPunere,"gramma",lamure*e
panah un punctsituatia,penlruca sensulinlimbagreaca,asacum eslepreluatde
lucrarilede lingvisdca,este de -litera", ,,scriere".Aceastadetermindincadrarea
cuvaniului-ortograma"intre termeniiiehnici in rapolt cu ,,ortografia"(telmengtiiniific),
careiaii esteobiect d studiu. Dcicazurica tii, aceia1i,finial1, aliLuri de dintr'osat1
caride orloSramesauPur9;s;mpluoltograme
s-adurdsuntexemplifi
in 1995,Edituragtiintificane'apus la dispoziiieun ,,Dicfionarde ortograme"
(autoriVicior lancu si SdlucHorvat),carese ocupa doar de scrieleacu cratima,
ceeace ardadeinlelescaortognmelesuntgrupuridecuvintede lipul s-au"."l-ar"'
,,dandu-ii"s. a. Alte doua auLoare,Floraguteu 9i Elisabeta9o9a,ne-auoferil o
amphcolectiede regulicu privirla scriereacuvintelot in cuPdnsulunuidiclionar
apArut,clir1I995, in mai multe editii. Cel care a tratat din unghi stricl metodic
problematicaortografieiromane9tia fost CeorgeBeldescu,autor,in 1984,al unei
valoroasesintezeLeoretice,-Ortografiaactualaa limbii romane",dar mai alesal
lucrir;.lereferinta-Ortografiainscoala".Nuesleinvdlatorsauprofesordelim
rcmand.are sa nu fi cunGcutconFnutulacsteicdr,ti,fie pentrua Preluamodeledidactice
de fomare a deprinderilorortogmfic,fie Penlrua-giimbogaii informatiateoretjce.
Din punciul nostru de vedere, ortogramelear trebui impar-titein doua
categoril ortogrameconf,tue (in carfluxul literalnu cunoagteintreruPeri,ca ln
copiii, Ialiul,piunezAjri ortogramediscontinue(in careidentlficamdouAcuvinte
- I-aduce-sau mai multe- aduceli'mi 1'lormendo relativaunitate).
2. Cum Prdiim o ortograma in ciclul Primar?
Laaceasiavarsta,elevulnudetinevolumulde cunoqtinlecaresa facaposibih
scriereacorecta ,,conformacu regulilegramaticale"(vezidetinitia odogramei),
sunt reduse.Dlnacestmotiv,am insistat
inlrucatcunostinielsalede morfosinLaxa

* r89 )
lll ->-,,

pe utilizareaunorstrategiicare
sa eviteapelulIa noliunigmmaticale.
Cu altecuvinte,
am conlat pe competnta9i performantalingvisticiia vorbitorutuinativ de llmba
romana,caredispunede algoritmistructuraliin chiarcapacitatea
sa de a se exprjma.

l.l. Diftongara
Seimaginaza
o povestedidadicarin urmacu sulede ani,oameniidispuneau
de maimulttimp, incatrosteaufiecaresuneLdintr_u
n cuvant.De exemplu,;orbind
desprefelulcum erasprijinitStefancel Marede catrepopo, s.aspusr,,; chemarea
lui, oaslease adunaiuk". Maiapoi,o datdcu grabirearitmuluivorbirii,s_aajunsla
expfima(ea,,se-adunia",
Se consLataca numarulde silabes,amicgorat, ce;a ce a
facut necesarafolosirea liniutei de unire. (S siabilesteaslfel cd acest semn
ortograficunegtedin punct de vederefonetic,dar izoleazalexicalsaugramatical.)
aazul se adunalse-adurj ilustreazasituafiade diftongare,pen-kuevitarea
hiatului,
1.2. Elidarea

|,2.1. Cratimi facuttafiva


Pefondul acelelasinaratiunj,se reia grupul de cuvinte se_adurii,Dentrua
se constataca intr-unrjtm si mai rapid.se poalerosti,,s-aduna,,
prin<Aderca
vocalei
In
acest
caz,
cratima
este
facultadva.
"e".
Ca exersare,se poatecere refacereaformel originarepentru comblnaiiide
tipul s-adAnceste,s-aprcple s.a.

t.2.2. CratimA obligatorie


Ortogrameles,a,s-au,/-a,n-aetc.se explic5in claseleI-lVaDroaDeexclusiv
prin opozitiadatAde omofoniprsescries-acitndnu se poateinloc;i (u /arlej.
Propunem
o varianl;maiapropiata
jstori(a,
de togicatimbijsjde gramarica
ReluandsubiectuldinvremealuigtefancetMare,vom formulaun altenunt:
,.Domnitoruls-a
dLlstdlupta",Initial,
adjcain urmacu catevasutede ani.se spunea:
se a dus (5 silabe),apoi se,adus (2 silabe),ultima forma fiind s_adus (2 ;ilabe,
pdn cAderealui e).
Lastelajulatfabetaruluimaregiin allabetareleetevilor,vor apareasuccesiv
formele
de mai sus, cu precizareaca placulacu litera,,e" nu va ii eliminata,cj
acoperitad placutacu craLima.Astfet,elevutva fi orientatsa analizezesitrratia
dinaintede dillongarersea dusrcu ceade dupaelidare{s-adatsl,
(onvinadndu-se
ca vocala,,e'a lost inlocujtade I ratima,rnacestcaz,obligaroriej,
Sr-hemalic,
pentruclasemai mari, tabloulesle urmatorul:
se a dus .* i5 silabe)
>secotut XVI

se,a dus F (2 silabe, diftongare)


.- secotut XVII
s'a dus F (2 silabe, eudare)
.- secotele XVI - XIx

_ Similar se explica ortogrameleintpun \intru + un), n-aduce (nu +


+ aduce)8,a.

(Omofonia)
in lucrareade fafi, omofonia esteexemplificata de Percchiles'a/sa' I'a/ la elc'
Modalitateade lucru ilustreazdtiPul de ,,invatareprin contrast"(tl Aebli)' foarte
productivala claselemici.

(Substitutiasau comutarea)
Este aplicabil in cazlrl neconlirmdrli omofoniei, dar poate fi utilizat 9i in
aceste situatii, ca o verificare suplimentard intr-un enunt ca acesta;
Lau chemat Ia oaste
piimul cuvant din orlograma lau poat fi I'nlocuit cu attul (in cazul acesta'
intrai; discutie Pronumele personale/reflexive),Succesiv, enuniul se vaschimba
partlal.

au cnemal

tene-

i-)"'n"'u'

Esfe suficientao modilicarc (m'au chemat,de exemPlu)pentru a ProDa


scriereacu cratima9i deci existntaortogramei.
sau (omutaresl estelarg
procedeulsenumestesubstitutie
in linqvistica,
si in claselemi(i' le
tolositpentlrua semnalaoPozitiileintrucatau apli(abllitdte
vom clasificaastfel:
l Opoziiii fonetice(fonologice)
tx casa,masa,lasa,rasaetc.
2. opozilii morfematice(in cazulcuvintelorderivate,cand se oPunsufixe'
prefixesau elementede comPunere).
Ex
-aPrcbare
com \
dez-<---- -echipare
."-lun"
\ -umanlzare
pfo' ' -}
ce
5. opozitii lexical-ortografi
Exl

mi- --r

n-

1- /

a dat

ou..no*(

->

'
in ciasele urmdtoare,se va Putea adaugamotivareagiamaticalaa
ortogramelor, clar oPinia noastrd ste cA decisiva in lormarea deprinderilor
orto;raficeesteconstientizareasiructurilorlingvisticeincd din claseleprlmare
loan Danila

Cuprins
B
ll

t4
2l
24
26
2B
34
37
40
46
CD

58
6l
70
76
79

a8
9I
94
100
t02
r 06
t49
179
ta4
r 86
1a7
laB
189

Avizat de MinisterulEducaliei, Cercetdrii,TineretuluiFi Spottului


DirecliaGeneraha lnvA6mentutuiPreuniversitarcu nr. 24925

Lucrarea,,Taineleortogramelor"esteadresatd$colarilormiciSi
este structuratdastfelincat sa dirUezeinvAfareaortogramelorpe timpi
didactici.
in prima parte, prinversurigi textecreatede autori- care pot fi
gi din punctde vedereeducativSi stilistic-, eleviisunt
valorificate
introdu$i
in'taineleortogramelor".
Suntprezentate
ortogramele
cel mai
frecventintalnitein textelede citiredin claselell-lv in paralelcu
omofonele
lor.
Parteaa doua cuprindeteste,exercitiiortografice.texte pentru
dictariqi
rebusu
riorlografice.
Prin forma atractivdde prezentarea oftogramelor,ca 9i prjn
varietateaexerciliilorpropuse,Iucrareareprezintdun auxiliaf al
manualelor
de limbaromanapentruclaselel-lv Suntemconvinsicd,
lucrandsistematic
dupaaceastaculegere.eleviivor realizao siriere
plasticd.
corectiqio exprimare
Pentruciclulprimarve mai recomanddm:

r1/.brr, ,.

(t'i
Y

4.

C :";

.t;

{b

S-ar putea să vă placă și