Sunteți pe pagina 1din 194

CoordonatorIOANDANILA

TLEANABER'A

OLGAcHlRclu

ANA DANDU

{

tt

Tainele

't*.

##

ogt'itmelf

#

# w

#

#

@ EdituraCARMINIS

lleanaBerza

OlgaChirciu

AnaDandu

ottlng,unrPlxn

IDTTURA etlit' (@ C4R rNrS

9nt\

-NE

Tffi.l

mloaded0v8isf50

CopenatGiorgian"toncingut

llustraliacopertei: MlhaelaDinu-pitigoi

DescriereaCtP a Bibliotecii Nationalea Fomaniei

Taineleortogrametor/ OtgaChirciu, eana

Ana Dandu- Pite$ti: CarminisEducationat,2006 ISBN 00) 973"7826-81-7;|SBN(t3) 979-973-7926-81-7

Belza,

L Chirciu,Olga

ll. Berza,lleana

lll. Dandu,Ana

372.45

Colaboratori:BLAJUTOLGA

PETRARUTANTA

CopyrightO EdituraCARMtNtS

Redactor:Cristina-DianaNeculai

Tshnoredactor: GiorgianlonGingul

Corecture:OlgaChirciu

Revizie:AnastasiaLungu,CarmenJoldescu

Tehnoredactare computerizate:EdituraCARMINtS

TiparulexecutatlaS.C.EUROpONTTCSERVS.R.L.CLUJ_NApOCA

Comenzilesepimescla tel.f a* 0481253022,252467

saupe adresa:EdituraCARMIN|S

str.Exerciliu,bl.D 22,sc.B,

ap. 1

cod0300 - Pile$ti,jud. Arges

ISBN(,'0)973-7826-81-7;tSBN(13)978-973-7826-gj"7

Argument

9a observat de catre mulli invdlatori ca ortoglamele, des intalnite

in textele de citire incePahd cu clasa a lla, constituie o Problema importanta pentru micii scolari. Ele nu pot fi evitate, pentru ca elevii le intalnescpennanent in transcrieri,dictdri, autodictdri,in Povestirea in scris a unor fmgmente sau texte, in alcatuirea unor texte sau compunen etc. Dificultateapare fara solulie, de vreme ce aceste ortograme nu

sunt prevazutein programagcolarain

intaln-itein manualul de limba

la aceastii varsta, elevii nu au cunoqtintrelede limba necesare Pe

totalitate, dar sunt foarte des

romand incd din clasa a lla. in plus,

care se spriiina

in cazul

normele resPectivede scriere.

folosirii cratimei, de multe ori regula descie empiric

fenomenul Ce limbd: ,,se pune cratima intre cuvintele rostite imDreuna". Am considerat insa necesar sa cautam modalitati Prin care elevul sa constientizezeexistenfa celor doua cuvinte: analiza mesajelor, jocuri de substitulie, transformdri structurale.

Culegereade

fald cuPrinde doua Pa4i:

.

DirUareainva[drii ortogramelor pe timpi didactici.

.

Teste, exerciiii ortografice, texte pentru dictari, rebusuri

ortografice.

in prima parte, prin versuri 9i texte create de autori, elevii sunt introdusiin,,lainele ortogramelor".

mai frecvent intalnite in textele

de citire din clasele ll-lv'

ortograme

didactic

ii sunt rezervate trei pagini (in general), iar demercul

Sunt prezentateortogramelecel

in

Paralel cu omofonele lor'

Fiecarei

urmeaza trei etape. Fiecarui timp didactic ii coresPundeo

pagind de culegere, astfel:

l.

Timpul

Pagina L

Aceasta cuprinde:

a) imagine 9i text,

Familiarizareacu nonna lingvistica (lniliere)

citeqte

si relin€

!

in care elevii sunt familiarizali cu ortograma

9i cuvantul omofon;

b) regula;

c) este de fapt o ,,fi9ade cuno9tinte",in care elevul

gasegtemodelul, exPlicareascderiicu cratima Printr-o reguldformuhta

in termeni

exemple.

Prima pagina

accesibili nivelului sau de intelegere ti exemple'

Timpul

Pagina 2. Exers€azi Cuprinde:

a) versuri ortografice

b) exercitiiortograficeprezenlategradal, jn ordinea (rescanda a

2, Aplicarea

normei in structuri verbale dinamjce (Exersare)

I

(fixarea regulii);

^

crl|cutlatti(etevul

trebuie sa sublinjeze,sa compleleze. sa aleagar.

Dupd formarea bazei de orientare, cand modelul exista in mintea

.am' propus versuri orlogratice (are

eticient (unostinlele

consolideaza i;

lnsusjle in prima pagina.

m;;

elevului,

arracu\ st

3.

Verilicarea competenl€lorinstrLtmenlale nou Insusile

(rertonnanla .--.t-pyt si Evaluare)

Pagina 5. Lucreazi Cuprihde:

a) exercitii de alcatuire, de discriminare, de

b) Evaluare 9i autoevaluare (dictari si autodictriri).

sl

verifica-t€

!

creativitate;

La exerciliile 5 9i 6, elevii se din anexe. Exercitiile pot fi efectrratein grup, pdn activitate independentA

pot verifica singuri, prin trimiterile

colectiv, prin diriiare frontalA, in sau individual. Elevii pot lucra in

clasa,sub indrumarea invatatorului, acasii,sub indrumarea pdrinlilor, sau individual.

de autori (uneori

chiar cu

educativ si artistic {stitistic).

Ejutorul elevilor) si pot fi valorificate din punct Oe veaere

Textele exercitiilor 9i versurile sunt create

Prin forma atractivd

de prezentare

limba romand pentru clasele

aceastaculegere,

a

multitudinea Fi varietatea exerciiiilor, rucrarea

al manualului de

ca, lucrand sistematic dupa

scriere corectA 9i o exprimare plasticd.

ortogramelor, prin

reprezint

I-lV. Suntem convinsi eleviivor deprinde o

un auxiliar

Autorii

gfu , Citp4tp Oi',B.lirpt

E-::@

lisus se ruga in cradina Chetsimanicu atata credinid, incatpe fataSaau apdrut Picdtu de sange.

scrie fara cratima (liniuta

@se

de unire) atunci cand:

.

este un cuvant cu inleles de sine statator;

.

este legat Prin inieles de cuvantul din faia lui,

.

se poateinlocui cu unul dintre cuvintele ,,lui" sau ,,ei".

jucdria

bunica

sora

Un mar auriu s"a desPrins de pe ram gi 3-a innPt in- tePii unui arici.

@se

scrie cu cratimd (liniuta

de unire) atunci cand:

.

este format din doua cuvinte care se rostesc intr-o silaba lse + a);

.

,,a" este legal prin inleles de

cuvantul care urmeaza;

.

nu se Poate inlocui Prin ,,lui" sau,,ei".

trezit

auzit

jucat

@

bwwfil

,,sa" ori "s"a"? Matot gandesc,

incerc sa inlocuiesc,

Nu cumva sd il gresesc.

Sora ei e sora 9a,

SoIa lqi e tot a9a,

Numaicand e actiune,

Dupa -s-a" te uitd bine,

vrnecratimasi-tispune:

"la-ma-n seamasi pe mine!.,.

p--\

Wrlsubliniaza

Incercureste cuvantul -sa,,:

ortograma

,,s-a"si

Toatd intinderea

s-a acoperit

de zApad^ alba si pufoasA. StrA-

lucirea sa iti lua ochii.

Cu manuta intinsd, MadAlina

datlsul fulgilor de nea.

O stelutd argintie s-a alezat in palma sa. Semana cu o rozeta dantelatd brodata de bunica sa.

umarea

Cu fata luminata de un

zdmbet, s-a indreptat

r€astra,sa ii arate mamei minunea.

spre fe-

S-a mirat insa cand sub

pr!

virea sa a rdmas doar o lacrimd.

@Comlleteaza

sp.rtiitepunctate cu,,s-a,,si,,sa,,:

a) fereastra

cartea

,

ihcurcat

Domnia

desfdcut

vloata

.,

b)

Zapada

ghioceful

cloiotelul plApand si

lndr'zneala ,

topit.

De sub gluga ,.,

,.,

treziL somnoros. A scuturat

auzitin toatd padurea.

a facut soarele sa zahbeasca.

Primavara, cu privirea

inveselit.

senina,

,,

forma corecta:

@ar"g.

iepura9ul sals_a

oprit la marginea padurii. Umbra

facusesa o ia la goana.Cu tasuflarealaiata. sals-a uitat speriat in jurut sau. Nu mai

era nimeni care sa-i ameninte linistea.

Bldn'jla sa/s-a avea culoarea ierbii in care

sals-a asezaL.

panda 9i cu mare spalma in inima sal.s-a.

Cu urechile ciulite,

sals_ail

Sa/S-a pitit

cu privirea

la

l!4 o.

,

*

,

,

(**

4ft

uuhi*n-ut

dDAlca(uieste

hJtrezit,

ca propoziiiile alcatuite sa formeze un text. Dd-i titlul

enunturiin care sa folosestigrupurilede cuvinle:

canea sa. s-a grabit. s'a indreptal scoala sa. Sfaduieste'te

Potrivit

dilciLeste

Cb6cteaza gre9elilesi da titlul potrivil:

Cum sa luminat de ziua, albinu[a Alinula sa sPalat Pe ochigori, s-a imbracat 9i sa indreptat in graba spre urdinig. Privireas-a intrebatoarecerc€ta imensitatea grddinii.

cu atenliesi conlinuaLextul

- De unde sd incep

- Ce s-a intamplat? Ai uitat ca am Planificat o

culesul? sa intr€bat ea.

calatorie mai

lungd? a intrebat'o sora s-a, Ma uFa.

- A, da! Salcamul, nu este a9a? Printesaalbii

era cea care a

trimis lnvitatia. Vom

mergel

- Sa zvonit ca mireasma ciorchinilor albi este ametitoare!

Un trantor,de sub paturica9a,

strigdsomnoros:

- Nu mai trancaniti atata! voastra.

Sa deiteptat tot stuPul de vorbdria

S a)

iifiide

Memoreaza versurile cartea si transcrie-le

Sprecerul 'nalt Ana Privea. Un fulg cazu in mana sa,

Dar s-atoPit, si-n locul sau

O lacrima a rdmas.

b)

singurcalificativul (vezipag.lB7)

Verifica-te si

stabiles-te-!i

c) Dacaai oblinut

reaza 9i a doua strofa. -F.8.", Dacanu,

corecteaza-Lel Minune mare s.a-ntamPlat Cd lacrima s-a transformat, Din fulgul minunat, intr-un frumos Palat.

memq

Dictare:

in vacanla, Mioaras-a dus la bunici, in oraqul Ba ad impreund

verigoarasa

a mers la crddina Zoologica"

- Unde

- Cuqca

Acolo

- Ce pui

- I-abu1u "u seamdnacu manuta unui copilag,a adaugatDiana'

s-a dus maimula mea preferat ? a intrebat ea'

sa este Pe aleea princiPala,a spus Diana'

au avut o mare surPrizd.

micu! are! s-a bucurat Mioara'

$<-t)

Ul ->-/

.$ffi'-Ca+tnei*.g*r

F%tE

/--<

ry

SI

AjungandIao rdscruce,copi-

mearga la

lita nu stia dacd sa

dreapta6au la stanga,

@se

scrie fard cratima (liniutd

de unire) atunci candl este un cuvant de sine sta_ tAtari este legat prin inteles atat de cuvantul din fata lui, cat si cle cel care ii urmeazaj poate fi inlocuit prin cuvantul

"ori".

vii

\

mama ->

mere /

',,.

'///

sau <-

\

\

Pteci

rara

p"r.

Ajuta[i de razetecdldute,flutu-

trezit din amo4ire sl s-au

ragiis.au

dspanditpe campiainflorM,

]sEilse

scriecu cratima(liniuta

de unire)atunci cand:

este fomat din doua cuvinte

care se rostesc intr_o silabd tse + au), ,,au"este legat prin inteles de cuvantul care urmeaza,

nu

cuvantul ,,ori".

se

poate inlocui

deschis

impacat

cunoscut

prin

&

twwwsnt

,,Sau"e foarte intalnit

9i de copii indrdgit.

ii ajuta sa gandeasca,

Cratimas-o foloseascd.

Cu "ori" del inlocuim,

De cratima ne ferim.

Dar de nu este aga,

Cratimas-arsupara,

De n-am pune-oundeva.

Unde?

ffr)

suutiniazaortograma,,s.au"

ifi-ncercuiestecuvantul -sau":

si

Un pitic 9i un ingera9 s-au luat la ceartd. Unul o indemna Pe

Aura sa iasa la joacd, iar celalalt

o sfatuia s6 ili

termine lecliile.

- vii sau nu? a strigat

nerabddtor piticul. Toli copiii au

iegit afara:alearga,sar coarda sau joaca mingea. Aripile ingeraquluis-au intins peste urechilefetiiei 9l aceastanu

a auzit nimic. i9i vedea linigtita de scris.

chem Pe Tatal

Ceresc?a strigat suparat ingeragul.

ASa i s-au Pierdut urmele acelui pitic rau.

- Pleci sau il

q3) Completeazacu ,.sau" ori .,s-au"spatiilede mai jos:

-d-\

Pasarilecaldtoare

intors din larile cu lumina prea alba 9i

fierbinte. i$i vor regasi cuiburile .,

de revederealocurilor

mdtasos,

inmugurite,

nu? Sunt atat de bucuroase mai gandit la asta. Fognind

pe r?r!dile

dragi, ca nu

agezatpe

odihnit

intindereacatifelata

putin, apoi au inceputlucrul. Reparacuiburile

,,,,,.

construiescaltele. Vor cloci ouale 9i vor scoate Puigori.

lorma corecti:

S!|Alege Danu! are patru sau/s'au cinci anigori. Mananca fructe din coguletul bunicii.

- Sunt vigine sauls-aucirege bilulele acestearoqii? a intrebat-o pe bunica.

- Sunt vigine, dar sarr/tau coPt 9i ciregele.

Sau/S'au

minanca vrabiile s.lu s_aualle pasdri

scuturat

o

muliime

pe jos.

Le

- Au aceeagi culoare ca viginele sau/,9ao

nu?

- Pot

- Uf! De cand tot vorbim,

fi

rogii

sauls-au

gilbui.

sau/eau tefininat

fructele din

coqJlei.

Uu6rl;,tat

@or*,u,"","

noarat.

enunturi rn care sa

Iolosestigrupurite de cuvinte:sau

s-au asezat. crap

sau

peste sau broasle. nu s-au multumit.

tt ca propozitiile alcatuitesd formezeun texi. Da-l

il,li';"ffr"S"*ut

@an".,"

titlul Dotrivit:

cu atentiesi continuaLe,(tut.Corecteazagreselile si da

CaHlinare o cartecu delfini. toti copiii sau adunat in jurul lui.

- Sunt delfinii pesti s-aunu? o intreba pe doamna invatdtoare.

in pauza,

- Seamdna cu

pestii, dar sunl adaptat perfect la

mamifere care sau

mediul de viata acvatic.

- Ai

fost in Constanla s-au ai vazut

delfinii la televizor?intrebd loana.

- Am fost la

Delfinariu de trer s_au

palru ori. Am vazut spe(lacole in care delfinii sau jucat cu mingea.

Am aflat

ca

@a)

Memoreazauersurite,

Orele s-au terminat, Dar Rodica n-a plecat. Vii sau nu? o-htreabd-ndata Colega sa, suparata.

b) Verifica-tesi calificativul(vezi

stabileste-tisinqur

pag. IB7).

c) Dacaai obtinut ,F.8.,,,memG

doua strofd. Dacd nu,

corecleaza-te,

reaz\ si a

$au cetat de dimineata, Pentr"unpuisor de rata,

Care ar fi

Putina ortografie.

vrut

sd gtie

q[!:ir Dl ctare:

arenei

-.rncepe acum spectacolul sau mai tarziu? Vin intai acrobatii sau animalele?

s-au adunat multi copii. Maria intreaba nerdbdatoare:

Maria gi Tudor s-au dus cu bunica la circ.

in jurul

Bunica o linistegte:

- Ai rabdarel Nu s_auaprins luminile!

_a

rlo]ffi

<.

IJT

CifuitBoinBj,Wl

z:-4

J.?

Cand zorii trandafirie, luna pleacala culcare.

isi aratd fata isi ia stelele si

@se

scrie fard cratimd (liniula

SI

de unire) atunci cand:

.

este un cuvant de sine sta-

t

tor;

.

poate fi inlocuit cu

,,a luat";

.

poate arata o acliune, dar

poate fi Si un cuvant care atrage atentia (Ia seamal)

zdpada i'a

intrebat

pe

ghiocei daca au adus primavan

in cupele lor delicate.

@ se scrie cu cratima (liniula

de unire) atunci cand:

.

este format din doud cuvinte care se rostesc intr-o singura silaba (i + a);

.

,,a" este legat prin inleles de cuvantul care urmeaza,

.

nu poatefi inlocuitcu -a luat"'

caftea

amintit (ei, lui)

foile

soptit (ei, Iui)

jocul

adus (pe ei)

g%,e,'wl

la ascultiidumneata, Carenu stii sa scrii

Citestesi vei afla -ia-l

Undesa pui cratima.

- In ,,i.a dat" si _i-a soptit.

Linioara-i negresit. Iatd, pot verifica:

Dacd

inseamna

lua",

Dispare-ndatd cratima. -a

"la"

-Sf9)Subliniaza ortograma,,i-a,, si Incercutegte cuvanlul,,ia,,:

Dupa-amiaza, bunicai_ascos De toti din casd.

- Toatalumea pleaca sd ia aer!

Tataia undita,Mariaiajucridile, mama ia o carte.I-a dat si tui Victor o revista.

Padureai-a bucurat pe tofi.

@Completeaza

cu "i-a,', -ia- qi -ea- spaliite punctate:

a)

,

,.fIoarea

Idudat

deseneazd

,,lalele

spus

, cunoscut

ignorat

pleacd

vezl

b) Veverita

balcon.Soarele

ratrochita.Vulpea

,

,

rufele din

,.decolo,

urmarit

fiecaremigcare.Ar vrcasa puna

Iaba pe

Un piligoi soptit gospodinei

intentiacu-metrei. : ,. .,

9i le arunca vulpii in cap. Rade

alune

mai manancdsi alune,roscatol nceasta

, aratat coltii, dar veveritei nu ii pasa deloc.

-

@ot"n

forma corecta:

,,-"""#,il"l"/2J'.'J'"l3il*$i11il;",?,J,

;;:::r*n{:rt[lxti?j:.:tii?ir+"#

,@

Ua$i&-tal

enunturitn care sa lolosestiurmiloarele gruPuride

ia seama i'a multumit'

ff|Al.rtui".t.

c:t'uint",iu ghiocei. i'a oferil, i'a.antal,

Strddui;te-te un titlu.

ca propoziliile alcatuitesa formeze un text 9i dd-i

ilclterte cu alenlie si continuate\lul corecteaza greselilesi da dfiii Dorivitr

craului ia venit timPul

goricelului nu ia priit aceastaschimbare S-agandjt sa i-a

soarelui ia curs

toata caldura pe Pdmant.

culesului.

drumul padurii. Doreasa i-a Pufin aer proaspat. in curarld, noaPtea ia intu- necat cararile. O privighetoareia spus:

- la stai matale Pe loc, ca sa nu te i-ain ghearebufniial

- l-a taci din gura, ia sPlls

goricelul,nimeni nu vedenoapteal

Lunaia iegitinainte9i goricelul s-aluat dupa ea.

@a)

Memoreazdversurile'

Mama i-a adus in dar crinei un frumos canar. Ea il ia in Palma sa 9i ii $oPteste ceva.

b) verifica-te 9i stabileste-ii singur

calificativul (vezi Pag 1B7).

c) Dacd ai obiinut

reaza si a doua strofa:

,,F B"' memo-

SA ia seama la Pisica Si sa nu ii fie frica. De o vede in Pridvor, Sa strige duPa'aiutor.

@ot"*t"t

Doinila i'a mafturisit mamei de ce invalatoare i-a pus o intrebare 9i ea nu a

era trista. La lectura, doamna Ftiut sd raspunda.

- Ia sa vdd, care era intrebarea?

- M-a intrebat ce

i-a Propus Lizuca

Iui PatrocleduPace a cetat-o

mama sa vitrega.

-

la

carlea9i citegle,a9avei afla ce i-a spus'

-gffi, cauopinnii*r

g=+*s€

14inunatele noastreobiceiuri stramoFesti se pastreazd si se transmit din neam in neam.

[NEl

sescriefa'i cratima(liniufa

de unire)cand:

este un cuvantcu infelesde sine stdtdtor se poate inlocui cu unul dintre cuvintele:,,ruda,',,,popor", ,natiune".

neam

cu mine(rudd)

romanesc

bun

in seara de inviere ne-am dus cu totii la biserica,sd ludm Lumina.

fN-CEfilsescriecu cratima 0iniufd de unire)candl

este forhat din doua cuvinte

se rostesc intr,o singurd

.

care

silabd;

,,-am"este legatprin intelesde

cuvantulcare urmeazdgi

tine locul unor persoan€,

.

,,ne,,

plimbat

ne-am

dus

schimbat

&-

twtae4]t

Neam illseamnd-adesearudd, Dar inseamnd 9i poPor. E.uncuvant,il scriu ugor Faravreun ajutor. Dar cand scriu ,,ne-am dus la moara",

A sosit 9i-o linioard

Ce-aformat doua cuvinte:

,,Ne"9i ,,am"- sa le iin minte!

S-tlsuo,ini-u

on*.u ma"ne-am"

s'i-iicercuieste cuGntul "neam"

in textul:

Ne-amtrezitde cu zori,Fiind

o zi frumoasa, ne-am gandit sa

plecdm in vizita la un neam lin

Bra9ov.

Am vizitat oraqul 9i ne-am bucurat de realizarileunui neam

atat de hamic.

g 2.) CompleleaTacu .,neam"si ,,ne-am"spaliile IDere:

Este vara, Fiind foarte cald, si mergern ta strdnd. Ionica. un

r a , Fiind foarte cald, s i m e r g e r n t

'.gandit

mai

indepdrtat, a acceptat sa ne dea primele lec[ii

Q9nt"g"

de inol.

fonna corecla:

cheorghe, Anghelina 9i cu mine neam/ne-am dus la muzeul de istorie. Aici am aflat multe lucruri interesante despre al nostf\t neam/ ne-am rbmanesc. Neam/Ne-am uitat in vitrinele cu obiecte care demonstrau ca suntem un neam/ne-am veahi Pe aceste meleaguri. Neam/ Ne'am interesat qi de manuscrisele vechi de sute de

ani. Neam/ Ne-am bucurat mLrlt de cele aflate gi neafilne'am propus sd mai venim.

, , bucuratgrozavcand amsimtitcastapanimapa

,

bAlacit 9i

,.,.stropitcateva

ceasuribune.

Dupauntimp,un

care

locuiaaproapea venitduPanoi. Am promis c6 vom veni sd

mai exersam.

,p

urna+"t

st @nt"atui.gt. ,,ne-am".

catebei enunturi in

care sa folosesti cuvintele ,,neam,,

ffir*m

cu atenlie Fi continuri textul.corecteazagreselile si d5

Bunicul a venit la noi. Eu si frarete meu neam bucurat foarte tare.

- Bunicule,bine ai venitl

- Bine v-am gasit, dragii meil

- Bunicule,potesleste despre slra_ mosii nostri!

- Hei,<iagiimogului,noi sunteln un ne-am de vir:ji.

- Ce fcl de neam?

- Dacii erau un ne_amde oameni

hamici.

- Dar romanii? neam repezil noi,

- Romanii

$p/a)

carteasi transcrie textul memolat:

I'4emoreaza versurile. Inchide

Ne-amndscutin Romahia, Suntemneamdedaciside romani.

Stramosiiau uddtcu

Canoi sa lraimliberipesie ini.

sAnqeqli

b) Verifi(iite si

calificativul(vezi pag. tB7).

stabileste,ti sinqur

c) Daca ai obtinut

metnoreazA si a doua strofa.

Dacanu, corecteaza-tel Muntiiau varful in ceata gi pletele de verdeata. Campiile-s un tezaur, Au holde scaldate,n aur.

,,F.b.,,,

@ot"rtt.,

Ieri am fost Ia cinema. Am vdzut un

fitm in care haiducii s-au

lntrebari.

.

luptat vitejeste. Fratelemeu rmi plrnea mereu

, ,,1",f#'iilil:r',$::;,Jll1:,1'il:?i:iTi'lil.,i:ii"."".

vlteaz suntenr.

Ne-amintors acasa vizionat.

bucurosi si am povestit si parintilor fitmul

@

Evalw,r.s

sa. s-at sau, s"arri ia. i'ai neam. ne"am

ne'am'

SDsuutinir-

sTincercuiestecuvantul pereche.crupeazl_leapoi in coloane'insotite

de cuvintele cu care se leagd Prin in[eles:

in te\lul urmatororLogramete*a

eau', ,i-a"

soareles-apitit duPao tufa de iasomie.Panasa ia seama luna i-a iegit surazatoare inainte:

- O stea i-a sPus mamei ca ai uitat sA vii acasal

De rus,inesau de emoiie,

- Pe inserat imi place sa

soarele s-a inrolit

si mai tare:

md ioc cu regina-noplii Ne-am jucat 9i in

alte zile.

- Lasa joaca sau, dacd nLl, trimit un neam de stele sa te alungel

nu pott I-a dat Dumnezeu atata frumlrsefe 9i gingaqie! Are un

fata sa este atat de albdl

Pleacdl Uite, un neam intreg de stele a 9i sositl

ele. Soarele a intarziat prea mult astazi'

ochii, iar soarele s-a dus sa i9i ia locul pe

- parfum delicat 9i

- $a

- Ne-amadunat toate, spun

fdcut tarziu

Regina-nopiii isi pleaca

tronul sau, in parlea cealalta a pamantului'

s-apitit

sa ia seama

di)Compteteaza spatiilepunctate:

g--,

co Veverita

qa Mama

ce Soarele

co Coapte

co Ei

,

amintit sa.,

jucat toala ziua cu vecina

cdlelul.

imprumutat

si

graului din stralucirea

bune.

,

crude,caiselesunt

straduitsA

notemarila examen.

"

.o

,

pdstrat 9i

tmnsmisobiceiuriledin

"

"

in

\sa, s'a. ia' i'a' s-au.sau, neam,

"

ne-am).

fr)nt"o"

g--,/

fonna corectal

Iisus s-alsa ndscut in iesle. Mama sa/s-a i'a/ia Pus scutec de

bumbacel 9l i'a/ia

canr€.tdulce.

Cei dint6i s-aulsauaratatpastorii Apoi au venit magii' calauzitide

o stea luminoasa. Ei s-au/sauinchinal 9i au adus daruri'

Mafia i-a/ia pruncul la Piept9i

Noi suntem rn neam/ne-efi

mullumegtebunului

Dumnezeu

de oamenicu crediniain Dumnezeu'

Me(eu ne-am/neam rugat lui lisui, la bine saL!/s-aula Xrev

@rransforma

O

a

O

O

O

dupdmodel, intocuind cuvintete subtiniate:

suparat.

Feti.fas-a

Ea s-a jucat.

Fetitele s-ausuparat.

frunza s-a

Stzinca.+arasturnat.

,{pa s-atulburat.

Calea s-adeschis.

ingAlbenit.

O

O

O

O E/ s-aptimbat.

ta s-aemotionat.

Bunica s-a mftat.

q[9cileste

titlul potrivitl

cu atentie si continui;r texlul. corecleaza greselile si da

j?11,1i.11

"""i:'l:[=ra:,ffi i#HXli;,

i;i,:i'.i:'Jil':if

"ffiff :

- I-avezicume

ffi?,?,,1",".i1

j:*ty,:li'+ru

"jT,'iilru":."1

vremea, uunicol saui-p.iriJ-"".i

*ni,,""J.*",i.,i"."iLl,"ffi fli{,'"jii+i,!"q.';[!#d

-

sa i_aDi

,

"]#'rr,

Sa agezatpe cdmdsuta

au",ru.

mea_

Da, soarele sa grabit

,@.^:.:j:::" ** "" ."

i-e/ia; s-au/sau

",, o" ",., ;".;; ;;;,;

ne-am/neam.

|^"*,, ": :;*,,

tXX-",

;

Model:S-ain€lnit cu bunicasa.

qzri Scrieenunturitangadesen. rn

ce spunsauce

caresa arali

albinuta.

gandesc lluturasul si

rolosesle rnenunturi lorftele: s a. sa.s-au.sau.i-a,

neam.

Fluturasul

- Ia uite ce floare!

Albinuta

- S-audeschis florile?

Dictare:

sd

carte

intalnit cu

-- Maria s-a dus la biblioteca

ve goarasa,Denisa 9i

ia

o

Acolo s-a

9l!li"ll:.

cu Mihnea,un.neam di"

- Ne-am gandit sd

citim ,,Amintiri din coPilarie"

sau o carle oe

basme,au sPusel.

- la

carteaasta de basme,r-apropus Denisei'Maria ca4i de lon

Creanqaam eu

'

--

duoj."

- ie

acasd

s-ausfiluil, au tmPrumuldl mai mullecarli

vom citi pe rand, apoi le schimbam intre noi'

Iutariaia citit fratelui sau mai mic "La

cire9e" gi i-a

orpa ardtatimaginidin -t"1. carte

S-auam|.zaL grozavde ndzdravaniile lui Nica'

te{tul farasa foloselli liniade dialog'ulilizand' unde

pe bunicasain gosPodarie' Llnneam de la Bra'?orr''

S9)Povesteste

etiz

posibil.ortogramele In\;tale:

in vacanta,Alinas-adus

la lara o ajutd

,qcotos-aintainit

cu vedgoara sa, loana 9i

la pddure?Ne-am

gandit sa culegem tragl'

- Mergemmaine

-

Cu multa

-

-

n.fl

lin"

bucuriel a r6spunsAlina'

il vom lua 9i Pe Azorell

sa

invitam 9i alti coPii' ProPune Alina Ne-am juca cu

minqeain Poiana

'

-- ri u"i

anuntdsi pe ( eildllivcrisoridodrsuntemun neammare'

Bunica ii Priveste cu duiogie'

lfodel;

in vacaniaAlinas-adusla

cu un neam de

tard Acolos-aintalnitcu ven9oara la Bragov'au Propus sa meargala

.r, ro""'u".1-p.lt"a cules de fragi.

frDAdr"t"uru

FI*u

tr. rolo

o scriso'tlc bLlnicilor' in caresate povesteslicuma fost

tt.

formele: sa, s'a ia i'J sau s'au' ne'am' neam'

la sd vezi minundlie:

Pe-ocicoare albastrie, in manula cu hartie 9i creion la Palarie, La amlaza s'a oqnt Un gandacelnecaii[,

nasucul cam turLit'

Cu

Mamasa cu sigurania l-a dat tema de vacanla.

$?J

Descopera propo,/itiite ascunse:

a) urmasii, sunlem, noi,

vileaz.neam, u!1ui.

adus.

abuno(nla,

c_,sa, tJLln;, calda, maha, e, ca, piiinea.

o., neam. un. tara. pagan,

e) s-Ju.in. la, tabata dus,

rr.noi. seara.ne_am,laleza,pe, plimDar.

copiii munte.

b) mari. i-a,ploaia, necazuri.

a, calc;t.

gllil:"-

rr,

ia

(

u.tragii.porra. tvlaria, si.

s-ainlols. o. doi,nazdra\an. cu.cocosur.punguta,

0u,,,l)

"tu'

hrdnegte'ploaie' isi' randunica, furtuna,

Exemplu: Hoi suntem urmagiiunui neam viteaz.

@

Reror-uteara ,,Legendaqhi

ai

".ui

Int-earcasaroro."<i,

i.,;ii;":;'jJij."i",''"nd

Iinia dediaros.

Dumnezeu a tacuttoate

S1"d

catesuntpe pamant, iarba,florisi

arborl

le-atmpodobil cu lot

telulde (utori.

a facut zapada' i'a spussa isi caute singurd curoarea careii

iarbd,dar aceastanu a

:l;:.*,

"

vrut sa dea din

0.,

a."

-.r,"'"#,,."1

:lj

culoarea

o;i " ;;

;:;";;;

<erul cLrloarealbaslruie

de la viorele,

oru l'no

^, . Z?p"91o" dus la

-"1.1:ro:.1 frumoasa. A rugal apoitrandafirut * _,,

:",",:?;Ji:li:";ffi ,::::,ij':

Zapada a Ir( ul cale lungasia

curoaregarbena de Ia froared-soarerur car nrmeninu ascura rugamintea

,

,*"*"i&1$;1fi:"::;#ffi ;tffi,ilfiT::.jiji;3xl""

.,,,^"::-o1:u:,"1" *arta zdpezii, shiocelurmirosimpa4iiu-;;;;;;i"

culoarea

sa alba.

ea.poarld

vesmantul alb at ghiocetului,

,.

oufu arpio.ut ut,".u,

toate cate sunt

rar orepl

cle cum incepe sA se arate primavara.

Cand Dumnezelr a fdcuL

pe pamant, ,Model:

,^- _-i_:.ulln.i

recunoslinld tl lasJ sd

le-a inzesLrat cu felurite cutoi.

Zdpezii i-a spus:

- Tu iti vei cauta singura culoarea care lti place,

Cil/4,tooinnl,iwl

Atras

de

luciul

aPei,

brotdcelulse uitah razajucdu9a,

apoi incearcas-o Prinda.

@se

scrie fard cratimaatunci

cand:

.

.

esteun cuvantde sinestatabr;

realizeazalegaturadintre cu- vrnte,

denumes-teo

nota muzicald,

"<::

.

Mama l-a mangaiat, l'a legdnat pe bmfe 9i Puiul a fost cuprinsde vraja somnului

scriecu cratima (liniufdde

@se unire)atunci cand:

.

este format din doud cuvinte care se rostescintr-o singura silaba (l + a),

.

,,a"este legat prin inleles de cuvantulcare urmeaza.

luat

ajutat

certat

@

Ewueasnt

,,La",dragutul cuvintel, Macam chinuiesc cu el.

,La

luat" si

castel,,

Nu se scriLltotusi -Ia la fel.

Unde-ioare cratima?

Este chiar in prin],ul

_1.a".

lar cand ,,1a"Iocu-l arata, Fugecratimaindata.

qUSubliniaza ortograma,,l_a, si lncerculeste cuvantul,,la,,:

O-La pomut laudat sA nu te duci cu sacul." O-La placinte inainte, la rdzboi inapoi." O-cel pe care l-a muscatcainele se teme 9i de tatrdturd,',

O,,BorsulIa foc si pestele

O,,L-afAcutuna cu pamantul.,,

in iaz.,,

@Complereazd

a)

,

gcoald

aous

Iaudat

cu -la" si "t-a" spatiilepunctate:

,

compunere

 

-

stropit

 

pictat

b) ,.

asfintitul soarclui, melcut se

inlorceade

plimbare.

qrn spale

Casutagrea

miilocul

drumului, s-a oprit. Carabusul :

salLrtatamical.

.

Melcul

intrebat:

- De ce te grabesti asa, barbosule?

- Trebuiesaajung

carsamea.

noi

nlai vatzut

Bucuresti

Eu nu am casa cu mine, ca dumneata.

,

asta

melcul nu se gandise.

@ ar.S" forma corecta:

Cend h/ La vitzut pe Marele-Luminator

ca,vrea sa intre in

caleniu,

padure, Lalo, ganddcelul

Iall-a rugat

- La/L.a noapte este beznd si imi este

tare frica. Da-mi. te rog, o faramd ae luminal

Shpanuf

dureasca, si i-a dat o

Inlunenc, gandacelul

transfomase

Iuminii ja/l-a l sat sa se

scanteie. Noaplea,/a/l-a

imprastia lumina. Se

in licurici.

6*

&% Uuifiixn'b'l

enunluriin caresa lolosestigrupuritede cuvinte:!a

SDnlau,ui.rt"

,ii'alnil, Iu

ronrurt. l'a aiuta! ]a oa stabilita pena la l'a felicitat

Straduieste-teca Propoziliile alcdtuitesAformezeun text' Datitlul

potrivit.

cu atenlie, core.teaza greqelile 9i da Poeziei un titlu:

@"t,"ut. Cina, rdtuqcacea micuta,

A plecatl-a Piala

noartediminealA. PeBoby la mangaiat S,iin patut la lasal

- Sanu pleci puiu!, l-a balta,

Ca vulpeaabia te-a9teaPta

Cands-a-ntors- bobocul nu-i,

Numaicoaja oului.

- La furat gireata, oare?

Se-ntrebacu grijd mare 9i I-abalta se oPri, Dar pe loc ea inlemni:

La doi paqiin stufarig,

Rogioara-iin tufi9. Oarece s-aintamPlat? Putetisa imaginaii 9i-apoi sa continuatil

95.)a) Memoreazaversurile.Inchide dft-ea si transcrie Lextul memoratr

l,a pian Andacanta, Dar nu l-a gdsit Pe ,,1a". L-aascunsun goricel, Canda incercatsi el.

c) Dacaai oblinut ,,F.ts ", memo- reazdsi a doua strofd:

L-a cAutat, sA arate Cum a umblat el la claPe. impreunaau cantat S-igrozavs-auamuzat.

b) Verilica.tesi stabiteste-!isingur (alifi-

cativul (vezi pag I a7).

Dlctare:

Defrica, treposul stAteaghemuitla tulPinanucului Vulpeal-amanat

ca pe ominge. itu

l-amancai,din cauza lepilor'

S-aintePa la bot' pe Azot'

Candariciul se gandeala ajutor, l-aauzil

Acestal-a salvat.

- Ai plecat la plimbare,cumatra?sbiga dulaul'

Darvulpea nu l-aauzit. O luaseIa sanatoasa'

@

s+iffi

Cru+aonrart

zi caprachemaiezii "

Capracu

-Intr-o

de pe-afard (lon CreangA -

trei iezi)

intr-o zi, intr-o casutd Intr"o carte, intr,o vara, Cuoricecuvantl,ailua, Formanu iFi va schimba.

@-=e'**p, @Lranscrie

textul si subliniazd ortograma

S-atrezitintr-odimineata si, tremurand

qe emolie,

5-a spalat

leganatintr-orazade

petala s-a desprinsintr-o

Razelel-auimbrAtisat si o pulbere

l-aimprastiatmireasma de trandafircatifelat.

.

bobocul de trandafir s,a inrosit. rntr-omargelusa de roua, i-a

soare,iar c€adintai

adiere de vant.

find de aur

@Compl"t"ura .u oftograma ,,intr-o,,spatiileliberedin textul urmdtor:

bunicaa venit la noi. Ne_ambucurat mult. Avea

zi

,

,

,,,,,

.,,

Fi la gdinile ei pestrite. Am

-.traistdmere

pere, iar mancatfructesi

cutiutaou"our" p.ou"p.t. J"

am tinut_o

,

u.".fi.

zi,

Am intrebatsi de bunicul. A promis ca va venigi el

@Construieste

expresii:

,"rr."(

,"r.""{

k.-

/Fk

uuilixn-b-l

fiDnlcatuieste un le{l cu lillul .,lnlr'opo\esle" in care sa folosesti .t"t pulino" douaori orlograma,rnlr-o.

cu alenlie si (ontinui lextul.corecteazagreselilesi dd

{3)citeste

titlulDotrivit.

Unchiul meu e padurar. Locuieqteintro

D;odata s-a migcat

casu[d Ia marginea

pddurii.Am fost cu el intro drumeiie.Am

ii strangemin coguleiulcAPtugitcu

gasitmulti fragiintro poieniid'

frunze.

ceva intr-o tufd. Am inlemnit. intr-o clipa

ne-amindrepl.dlprivireacatresal\,atorulnostru,unchiulToader'Darel

nu eranicaied.

@.)

tt"-o."uta

versurile.inchide cartea 9i transcrie-le:

intr-o casdcam Piticd, intr-o mica floricica, Locllie$te-unfluturaq Vecin cu un greierag.

b) Vedficd-te 9i stabilegte-tisingur

cativul (vezipag. I B7).

c) Dacdai obtinut ,,F.B.", memo-

rcaza 9i a doua strofd.

aorecteaza-tel intr-o zi s-aucam certat, Ca greierelen-a-nvalat Sdse lase de cantat Pi asta l-asuPdrat Pe Fluturele-lmPdrat

Dacanu,

E9Dictar€:

intr-o dupd-amiazd,Sorin

m'a invitat la pescuit Avea in rucsac

micaaveacarlige,intr-o Punga mai mare

toateustensilele:intr'o cutiuia

Dlutele,iar

- iti

in alta bobinele cu fire.

imprumut 9i tie o undila,s-aoferitel. Vommergeintr-omargine

a lacului.Am aruncatasearanacla

- $tii multe desPre Pesclrit! i-amspus admirativ

- intr-ozi iti voi e\Plicasi lie

*@

Cilatp.pirrlortut

Reginazapezij locuiainlr_un Darar

ferecate-

qe argintcu portile

.

,,intr-un" este ortograma.

Suntsigur ca stii celnseamna 9i un Iucru nu uital Se scrie numai asa.

Ewtuwg.l

Subllniaz:i ortograma ,,intr_un,,in

,n,a_rn an am fost la

casao veverila.

munte, la o

textut:

cabana. intr_un

avea -

brad am vdzut.at,j".

^-

copac batran

intr-un cuib ,-," ."r".i.

isl

erau doi pui d€ ciocanitoare. intr_un

Intr-un tarziu m-am intorc Ia caband. Hoinarisem destull

@Compteteaza

spatiite tibere cu ,,intr_un,,:

opri

terziula matgineapAdurii,

'^l"ju:

oe -^ apa --lutu a

vAzut :. o broscuta.

.

,

,

,

ochi

se^ridica "a

sa cante o pasiire'

oua mici. Nu re doi iepurasi.

-'lt"p-u :::,_".-'cateva i""u

;j::jl",;:

atinse. isi ua^ o" a-- ".Ji:

.

cgpaco veverira

";

:;.;:::::.::.

rrutrumita de celevazule.plecA sprecasa.

@nr"g"

forma corecta:

rimperam

loarle trisl. Nla ptictiseam de orice.jucarie.

doi pisoi.

Erautare

*

'":t:L

jii 1.?i.;f -ll#

rnrr-ozj, unchiul

,^,_ ^,:,,y.!-,i!.u-::

Ceorge a adus rrtr.

drasalasi. Am p",

sis.ausperiat;intrin /inii_;;l#il,#T"T:1i :i,r.

.p;;,;;;;;,;.:;:i,:::'::i.^

@

ft

uru"n'rt

6lllAlcatuieste

rqJ

,,intr-un".

Datru enunluri in care sa lolosetli ortograma

@at*t,_"

tflut

Dotflvtt:

cu atenliesi continuaLextul corecteaTa greselilesi da

intrun bloc vecin s-amutatcolegulmeu' Marian Am dev€nitfoarte

ne'am urcat pe bloc sa vedem stelel€'

buni prieteni. intrun amurg,

intrun balconl:amzaritpe Am privit cerul pe rand.

Costel,varulmeu.A venit 9i el cu un binoclu'

vazut o stea cazatoare'Am

mult timp. Am vdzut Carul-Mare9i Carul-Mlc'Nu ne

intrun tarziu ar

urmirit cerul mai

veneasa Dlecrmacasii

6D

a) Memoreazaversurite.

i;;-hide cartea si transcrie

textul memorat:

intr-uncoll de lac,uitat, intr'un nufar dantelat, Se plimba un brotacel. Barzanu gtia de el.

b) Verifica-te9i stabilegte-fi singur calificativul (vezi pag. 147).

c)

Daca ai obtinut ,,f.ts.",

meft\oreaza 9i a doua strofa. Dacanu, corecteaza-tel

IeSisedin stufarig S-i-a9tePtain luminis' Cu ciocul aPasorDea 9i intr"un Picior stdtea

Dictare:

El5i

intr-un tarziu, cum stateau pe prispa, au auzit un glas Batranii

fi copilul lor'

erauamandoiinti-un gandracestava

Cands-auuitat mai bine,

au vazutintr-uncoFun pisoiag'Tares-au

mai bucurat.Au ales pentru el dumeleTigrut'

;Sc*rot*1,*'

Fard sa stea ganduri, copiii iau veselila zapada,

prea mult pe saniilesi ies

@se

scrie fard cratimd (liniuta

cleunire) atunci cand:

. este un cuvant de sine slata_ tor care se poate inlocui cu

dintre cuvintele: ,,apuc,,,

unul

,.prind";

cartea

stropitoarea

mere

Cu lumiha lor aurie, stelele Fi luna l-au adtat fetitei poteca spre casa bunicilor,

liEulse

scrie cu

cratima (liniuta

de unire)atunci cand:

.

sunt douacuvintediferitecare

:;.i;:"".t.

intr-osingure

.

,,-au"este legat prin intelesde

cuvahtuf care utmeazA

tine locul unei persoane.

si ,,i.,

vazul

spus

povestit

&

buuwfil

Candscriu ,,iau", nu ma grabesc, Stauintai 9i mA gandesc. De spun ,,Iau un aPant", inlocuiesccu ,,am luat". Tot a9acand ,,i^a aven( ' lau se scde-ntr-uncuvant. Dai de spun: ,,l"au luat la mare" (pe ei)

: ,,l"au cumPdratmancare" (ei), sosegtedin dePartare Cratima pe zmeu calare

@ ot.n" formacorecta:

Cad ptimii fulgi de nea. Bucuroasa, i-au/iau P