Sunteți pe pagina 1din 97

ColecliaAfterschool/ Dupd ;coale

EditorCdlinVlasie
RedactoI
Roxana
Jeler
I\4achetare:
CistinaMihan
Tehnof
edactare:
MihaiConstantin
Coperta
colectiei:
kinaBogdan
llustratia
cope.tei:
[radElina
Baran0ii
!i Sinziana
Prep
ress:
AFTCnEAlv

De$crierea
CIPa Bibtiotecii
llationab, nominiei
Mstematici: csietpentrutimpulliber:clasal/ Maria
(coo.d.),
Zaharia
l\4ihaela
Bolocan,Dorica
Bu!e,LitiaDa
Sandor.
Ed.a 6.a- Pitesti
: paralela
45,2012
tsBN978-S73-47-1386-8
l.Zaharia,
Maria(coord.l
ll. Bolocan,l\4ihaela
lll.Buti,Dorica
lV.$andor,
tilaana
371.671:51:373.3

Copyright
@Edirura
Paralela
45,2012
PrezenlalrcrarefolosestedenumIice constituiemirci inrsgislrate
rrcontrnuruteste
protiatdelegrstatia
privinddreptutdepr;prietateintstecilat;.

COMENZI
- CARTEAPRINPOSTA
EDITURAPARALELA
45
Piietli,jud.Arget,@d 110174,
slr. Fratticotesli,t30
lel./lar: 0248214533:024a631439;0248631492
0753 U0 4441
0721247918E-mail:
comenzi@ednsraparatota4s.rc
sau aeesa!
www.edftuEparateta45.b
Tiparulxecutarh Grrtbp.irr
*mail cornsnzi@Ocf
cprinreu

c o or do na t or
M a r ia Z a h a r ia
M ih a e la B o lo c a n
Do r ic a B u li
L ilia n at a n d o r

caietpentru
ti rnpulliber

matematicd

clasaI

editiaa Vl-a

D r a gcio p i i ,
Eu sunt PdtrdtelSi,?nointede o porni lo drumpnin
poginile
ocestuicoiet,vreausdvdspununsecrei:toful vofi cc
cum
om
focefotogrofiilDece?Fiindcdpeporcursulcces$i
gi dezleg6ndu-i
tui ongcolor,studiindimpreundmotemotico
toinele,
vomfoceo mullimedefotografii?n
minteonoastrb:
numere,
odundni,
scdderi,probleme...
E tirnpulsd pregdtim
gisdconsoliddm
deciolbumul
Familiei
MicilorMatemoticieni
ce-aminvdtotln fiecarezil Vs fi ugorgi dislroctiv.

educatori,
Stimati
Ca?nvhtdtori
9i pdrinti,$tim ch,fhnbo consolidore
pienddinclcritotegi
zilnicd
a calorinvd{ote,
cunostintelelsi
siguron{d,
lucruce le pootecreadificultatimicutilornostri.
PenJruo cornpletq
in modutil Si pldcutoctiviiqteo
zilnicdde la closd,vd propunem
ocest -CAIET PENTRU
TIMPULLIBER".El realizeozd
o trecerein revistdo Drinciin fiecorezi, pregdtindterenul
polelorcunostinte
dob6ndite
pentruochizi!iileviitoore.Este occesibilcopiilor,core
invafE juc6ndu-se,nu solicitd foorte mult timp pentru
gi nicisprijindinporteodumneovoostrb.
porcurgere
coietulesfe ideolpentru programele
De asemeneo,
After school!

t
rv^'
fi,

.,,r1ii:l

ii

:;

{$ofrtr[lrIntrofiuc[lv*
Pentru
inceput
sAnecunoagtem:
EusuntPe'rr'tel9i asaardtinfotografie.
Tuesti
Te rog sE-Iidesenezi
chipulca sd te pot
cunoaste
si eu.
Acum.dupdceamfEcutcunostintd,
e timpul
s5 parcurgem
printre
impreune
drumul
citregi
semnelCasEnecunoattem
maibine,te rogsd
mdajutiseiesdincdteva
incurcbturi.
1. latd fotografiilefamilieimele! Fiecare
fotografie
trebuie
inremate
intr-un
felanume;
- fotografia
tataluimeuva avearamdmare,
ga l b e ncu
S,model
del i ni i frente;
- f0toqrafiamameimele va avea rami
mij l o cive
e , r de,
c umodel
di nl i nici urbe j
- fotografia
surorii
melevaavearamdmic5.rogie,
cumodel
dinIiniiverticale.
TerogsEmaaiu!i,desenand
injurulfotografiilor
potrivite!
ramele

fa?i,va'r

t*

'',,rr:''rr+rrrlr,!;i;iti1.,r11

t;;1

l t,

2. Dimineala,
spregcoald,
mergpe parteastangE
a strizii,c6ndmdintorcmergpe partea
dreaptd
a strizii.Pentru
a o invilagi pePitrElica,
s0ramea,cumsecircule
spre9c0ald
9i la
partea
intoarcere,
te rogsd colorezi
partea
cu verde
stangta str6ziisi cu rosu
dreapte
a
strezii.

i.i.i'

...

ffiW
maibine,tinandconlcdo scurtdperi0ad5
vomavea
3. Acum,ci amreu,sit
sdnecunoagtem
in interiorul
mele
de lucru,te rogsd meajulisAintroduc
cutieicu jucdriitoateobiectele
pentru
timpullibersi sAunesti
intr-odiagramE,
in exterioful
cutiei,
toaterechizitele
de care
pentru
voiaveanevoie
a lucracutine.

d
St rr*'

Numere
naturale:
citire,scriere,
comparare,
mydsnare
1. Formeazi
mullimi,
indicand
numerul
deelemente
alfiecdreia:

#
T-tl

ss t
K o'e.P
K $s t
D

tl

VVV
VVV
V

n !!

nn
nntr n

[]

0escompune:

3. Scriein tabelnumdrul
defigurigeomelrice
pecarele gasestiin
dreapta
tabelului:

AOrOr

rvrc

VCVVT

I llo
t 1s
Vry.i.zva.

"

'''

i:",:l,ili

..

'

'i:rr"'iiirt,.,,l'l.:ij,i i';+i+

.:,.tr,

,1r.,:1 ,.,;,'L..'1:.;',1,

.'.,,i::,

4. Scriein ,.cdsulele"
liberecifracorespunzEtoare
numdrului
defigurigeometrice
dintiecare !i
diagramE:
".'"

I | l oooo [E - tEEl
I A
,;= l
w
AtA
ooo | K
= t-:t rS--r
t ^ A^tt;o;
/^.\:

t rtttr
--tJ

5. Uompteteaza
1.
Completeazd
cu,,vecini"
cu,,vectnt
numerele
numerete
date:
oare:

fl ,

f l
Ll ,L__l

TT -l," r-Tt

T - F ",- T

I I l',1 I l

I I lr/l I

I r r ."r/ul
f

| |

,:.

l l

6. Scrie:
a)inordine
crescEtoare
numerele:
7,12,5,0,19,27,14;
b)in ordine
descrescdtoare
numerele:
71,24,17,4,39,80,47.
b)

'-1

7. AdaugA
celipsegte
qirului:
siruluidat,
dupAcedesc0peri
regula
aln r ? .l--r lL l I
llwg
rI l
---r
,r
r---l fT-l ff l ."rn
ur u
^ z" +.
L,l Ll

L--tl

L--t-l LIJ

.r rn ?n ?n fT -l fT-l

fT-l

-,J

L L

fT-l fT-] qn

8. Scrie?ncasete
numerele
Dotrivite:

bn2
) 4n n

a )l !5 n s
d )o3 n n 1 2

c l n 4 BfT l 1 6 T T .-l

e )o n r ofTl 20 t) o ro fTl sofTl fTl

9-.Scriesemnele
derelalie,,<",,,=", ">"in urmdtoarele
cazuri:

al4 E i

sIB

u)r z Er r

z+lrt

of-l r

u!rz

&t ,r^'

"*wf

'q

pe9!
10.Sd -ld e scompunem

,"/ N

/ / l\

0
t

r5

I
T8
T

0rn

213f]

+ o [-lT
o z T fl
r s !+

3 Is

'r-c

1
5

13

ln

lr f ]

s Tn
Ll 4 l
6n2

2
3

Ll

s [l s

I0

L_) J _2 4
6 L_l 12
4 r
ll2

T f -lz
r
z r !s

pecarele poateavea,.a"daci:
11.Scrievalorile

ti l
rl
-f
b l 1 7 >a >1 21L[lL]
'
c)5 4 <a <58.
r
-l Ll l !l l
a )3 <a <9 ;

girul:
12.Continud

Il
I[J[I-E
. ] l] rI Ll
l [r[]jl[
-r

at rL\z l_\ll

s A AA AA

b )la 3 a 5 a ................

17a
1 6*

u, z

. , , . ,,..,,.,,..,,...,

L]

13.Scrienumerele
cuprinse
intre:
a ) 49 i1 0 :
b)27si20:
c)1 l fi 1 9 :

[-lII

ll ]l llll

lliirrlro
i il tlLl [--

ll llll,l

] Ij l,lllLlalfl

14,Incercuie$te
suntordonate
corectcrescEtor:
$irulincarenumerele
2,4,17,10,25
al '10,
4,17, 25,2(
\ 2,4,.10,17,25

Fa7b,e lO

53,31,24,11,7

b)31, 24,53,1
, 11<

' 7 , l' t , 2 4 , 3 1 , 5 3

15.ComparE

3113;

24a 14i

7 271.

cJt

lJc.

16.Coloreazd
numai
casetele
careauin interior
ci{ra9.Ceai descoperit?
0
2
J

I
9
9
I

5
o

7
8

2
I

I
I
I
I
I
9
9

2
4
9

3
I
I

3
I
2
0
I
3

3
4
5
6
7
8

17.Triunghiurile
suntpentrunumere
ferdsotsi dreptunghiurile
suntpentrunumere
c usot.
girul:
Completeazb

0""
pare;
:::::
::::
:::,:::,::,.:.:.,::.,::..::::..:.::.::.::::
im p a r e .
tu.,,tnatntest ,,0upa:

fTlrg NN

[-TlerNN

fTl+sNN

fTlsr N

pardedoudcifreeste:fl
19.a)Ve cinmai
u l mical celuimaimarenumdr

b) Ve ci nmai
u l mareal celuimaimicnumAr
impardedoudcifreeste:ffi
20.a)Celmaimicnumirpardedoudcifreeste:LL_l.
b)Celmaimarenumdr
impardedoudcilreeste:ffi.

pry;.a ll

21,14,0,7,28,42,35.
22.Sedaunumerele:
crescAtoare:
,..,..,...,..,,.
, Scrie-le
in ordine
..........
in ordine
descrescdtoare:
I Scrie-le
parecuprinse
intre30gi46:
crescdtor
numerele
23.a)0rdoneazd
cuprinse
intre619i37:
descrescdtor
numerele
impare
b)0rdoneaz6
completand
corespunzitor;
2{.Urcdii coboard,,treptele",

25.Scrietoatenumerele:
c u1 1
i a rdec
i
et
7 9imaimi csi auega le
a )m a m
i icid ec 6t19s imaimaric al 5
b l m am
intre21ti 29
c)cuprinse
i a r ed in
celm a m
triunghi
numirulcelmaimicgiintr-uncercnumerul
intr-un
26.incadreazb
fiecare
Sir:
n, N, 35, 41
53, 24, I
11, 17, 19

'I

"i

'.

.-,,.

. ., ' ..r,ri ,!

..1..

.,,

27.Folosind
semnele
derelatie
corespunzEtoare
arat6
c6:

Tif

a)llestesituatinrretosi
tz fT-I-f-[fl
fT-fTfl
b)2lestesituatintre2zrizo
fT fT-fIfT-fT-fT-fl

,
,

28.ConpleteazE
axanumerelor
si apoiunestecu o linierogienumerele
paresi cu o linie
albastrndu m e rei lmpare.
e

r+r

rrrrl

012

irrr

,r r r r l

rrlrt

10

3n

20

'

.']:
l.

,:
' .:

29..Celmaimarenumdr
maimicdecat47este:U.

.. '

Celmaimicnumdr
maimaredecet$ este:NN.
N um e r em
lea m
i aridec at11s i maimi cde
i c e1t 7s u n t

ir,

.:

f[frrT-f[f[T[f]

&iln

a)atatea
casete
ceteflorisunt;

il 4ffi:

f;r**+l
i$nn

frffrltrfrf[ft

f[r[T[fl-I_[r[at

il&

pentru
31.Deseneazd
fiecare
numirbilelecorespunzdtoare:

ifl

vv

32.Coloreazd
cu rosubaloanele
oudendnumere
m a im ic d
i e c el7
t s i c u g8rDenbaloanele

purtand
numere
maimaridecat2l.

iv

prindesene:
iXl.Scrie9i citeste
numerele
reprezentate

tl
tl

tl

tztul

l z lul

lz lul

,ttItll
ilT4.l

TT-l

T_T_l

34.Scrienumerele
careliDsesc:

35.Numdrul
l7 estemaiaDroa0e
de20decatde10. EE
Numdrul
23estemaiaproape
de20decatde30. EE

a)Scrieincd3 numere
maiapropiate
de20decAt
de10:

flftrf[T[f[I]
p'a7.ia^ r* t*

I1

iiw'r"

t,,

t a,

b)Scrieinc63 numere
maiapropiate
de20decetdeg0:
c)Scrie3 numere
maiapropiate
del0 dcatde20:
36.Scrietoatenumerele
maimaridec6t249imaimicidec6t100careau:
a)cifraunittlilor
7
i
b)cifraunitdlilor
I
37.Scrietoatenumerele
dedouicifrecareaucifrazecilor
7:

I
38.Privegte
cuatenlie
peaxe.
reprezentarea
61

10

20

30

40

50

60

70

80

CompleteazA
corectcasetele:
a)numdrul
37estemaiaproape
de
doc6tdog0;
b)numirul61estBmaiaproape
d60decetde
39.0bserve
ti completeazd:

lt ll lll l llil

##

cu2 zecinai nulte

tl

tztul

cu2 zecin aiputine

EE

b)Coloreazd
numErul
maimare:

EE

JI t_t
tlt_l
5i Elfl E#]
tztul

t-T-l tzTil

40.a) Coloreazd
numdrul
maimic:

EE

rl

EE

cu3 unitdtindi nulte

cu 4 unitdlinai putine

Etr]

EE

EE

EE4

,'..
,,
' :: ;:,i,ll,,|,..irl':li.:,:i
i,,',,l,:1]'

il',t

.'..'

'

"

''

"".iil.:

goal6astfel:
pefiecare
41.DeseneazE
fructierA

nerc
a)totatetea

i"

1:

blmainultepoftocale
blmail

areurmeazdupd
i
:
42 .a ) Scr ineu m erelc e

ffiffiNffiNNffiW
caresunt'inainte
de:
b)Scrienumerele

ffiNNffiffiffiffiffi
caresuntintre:
c) Scrienumerele

EEt] E E E T ] T ] T E
iB.Desc0perd
regula,
apoicontinud
scrierea
numerelor:

.)m@mEEEn
b)m mmH E [l E
. )mmffiHmm E
d)MEW
MNffiffiN
pecareestescrisnumdrulmai
mare.
corespunzdtoare.
Coloreazd
eticheta
44.Scrienumerele

*=!..--'

*5;I

pry;"a 15

F
{

45.Deseneazi
tot ateteabilecetearatdnumdrul.
Coloreazd
pe careestescris
eticheta
numiruml a im ic .

46.a)Scrienumerele
tormate
din2ecigiunititi,cucifrelei si7:

b)Scrienumerele
dedoudcifrecucifraunitdtilor
4:

c)Scrienuherele
dedoudcifrecucifrazecilor
7:

47.Coloreazd
pentru
A {adevdrat)
scrierea
corectd
si F(fals}pentru
scrierea
inc0recte:

17<7r
IATFI
$>57IATE

35<2eFTF] 83>37
IATFI
72>nFTF] 53=35
FTi

48.a)Coloreazb
cifrazecilor:

Jt rMMM MM M
b)Coloreaz6
cifraunitdtilor:

M M M F E E IE trM
49.a)Scriecelmaimarenum6r
dedoudcifrediferite:
fT-l.
b)Scriecelmaimicnumirimpardedoudcifredfferite:
N$.

#t rt*

50.Scriegi

ffi
ffi
ffi
W
51.a )

ffi

2 zeci
4 zeci
I zeci
3 zeci

m
ffi
ffi

numerele
dininteri0rultriunghiului:

petratului:
crescitoare
b)Scriein ordine
numerele
dininteriorul
c) Incercuiegte
numerele
dininteriorultriunghiului
si al pdtratului:

52.a)ComDleteaz6
casetele
cuvecinul
maimareal numerelor
date:

121-l

1 7f l

7sT--l

43f_l

s5T . l

b)ComDleteazE
casetele
cuvecinul
maimical numerelor
date:

ffiSzr

ffiro

ffisg

lffiit

Hffisr

Incercuiegte
numerele'in
53.a)
carecifrazecilor
estecu3 maimaredecatcifraunitAlilor:
//
4-^

"o

85

41

58

96

62

30

7 4

b)Incercuiegte
numerele
in carecilraunit5lilor
estecu2 maimaredecetcifrazecilor:

dr t

4z

y.ag.iava'rU a*

31

97

68

20

86

' '".. Nt:,t

li"

!:N.:

trrt,,Lt.l.'.,i,,
.,.

,r,,i,,,t,,Etao,,.

'

54"a)
Coloreaza
cugarDencilraunit6lilorin
urmEtoarele
numere:

l! 17
--T--l

ffi

in numerele
b)Coloreazd
cuverdecifrazecilor
demaisus,
55.Completeazd
tabelullie
cupropoziJii
adevirate.
fiecudesenele
corespunzitoare.

n
rt'"'^
S'

',is

ffi.

ffil'

intre3 9i9:
cuprinse
1. al Scrienumerele

maimarica7,darmaimicical6;
b)Scrienumerele

parecuprinse
intre8 9i20:
c)Scrienumerele

cuprinse
intre5 9i16:
impare
d)Scrienumerele
{

,,i

ii
:.

pare:
sbfienumere
amandoui
astfelincat
numbrul
I in doudnumere,
2.a)Descompune
88888

M-^-MM-^-MM-^-e M-,--h M-fu


goale:
cercurile
b)Completeazb

loculnumerelor
maiios,gAsegte
desenatE
naturale
de peaxanumerelor
3, a) Pepo4iunea
date5: ,1 1 ,2 12,6 ,34,39,42.
0

pry;."a' ZO

b)0rdoneaze
numerele
crescdtor
si descrescitor
date:

- ordine
crescdtoare:
4,7,9,17,11,15,19.

12 , 6 , 5 .
- o r d indee sc res c etoa"e:
20,11,13,1,

4. a)Scrievecinii
numerelor
date:
10
dintrenumere:
b)Scriesemnele
careindicbrelatia
10

| 6

c)S criesu cce s orul


numereldate:
or

ff-f_l

t',-n

tE f.-.-l tr6T- ]

numereldate:
or
d)S crie0 r e d e ces orul

I [-f'4]

a-lE]

f-fg6l

#t rry*zr

*we

cu
0perall!
naturale
nrumere
cupfin$eintre0 1{t
;tl

operaliilor
A cum
s-ahot6ret
sd intrecutinein !aralui ,,+"fi "-", adicdin .,Tara
intrebdri,
incercuind
rdspunsul
Pentru
inceputte rogsErdspunzi
la urmetoarele
aritmetice".
c0rect.
1. a)Coloreaz6
semnul c0resp
unzAtor peralet d e a cunare:

tr
tr

t:l

tr tr tr
tr tr E

semnu
tc oresp
unzdtorperalie
id escidere:
b)Coloreazd

fJ
t-l

RAspunde
la ghicitoarea
datd:
PREMIULI
plus
plusdoi.
cu
doi,
unu,
,,Doi
Dacdeumaiscadunpatru,
Terogsdspuirezultatul!"

curofu
rezultatul
corect!
cotoreaza
tr tr tr tr
Alegerdspunsul
corect:
a) . 1 +5 +0 + 2=?
A) 7
B)r0
b) . 9 - 1 - 4 - 0-3=?
B )5
4)6

c)3

D)I

c)1

D)0

c) . inloc uie g t ecIu n u m b cr ualr el i p se g1te,4: ,7 ,E,1 3 .


D)10
A)9
B )7
C)
. Ca r e re gulgi
a rul ui 1,4,7,9,13 ?
A)+2
B )+
C )+3
D)-1
c unumdrul
20,15,a,5,0.
d) . i n lo cu iegte,,a"
carelipsegte:
B )10
D)r1
A)1 9
c)9
. Caree regula
girului
20,15,10,5,0?
A)+7
B )-5
D)+
c)_ 1

prya"a ZZ

''

lNTf*"

"'-'" iai+].'rtlii'i.rlr:,'i11.;'1,:-r.iiir.'{,av..'i:
'.:.r'..-

" "'..1,
I jilirl

'irl

3. Adundc ds ui e l e d i n f i g u r E , i n c e pa n d d e la b a z6 sp r e va r f.

lll?
i.:

ffi1

Hffi

ffi, ' '

ti

Deci:
5+.......
+........
+........
+I =............
n

4. Translorme
desenul
demaiiosintr-ooperalie
descddere:

ii,

10S. naur $'


vreasd se odihneasc6.
Pentruaceasta,
te roagEsd rezolvi
urm6toarele
e xerc i tiilioncullu i!
a)CalculeazS
si completeazi:

z+ 3 =
D
o*c =f l
s + 2 =D
e * t=E

s*o=E
r*o=I

a+2=D
t +6=D

trz= A
c*s= ll

+*s=D
s+2=D

D= 6+s

I=8+t
D=5+g
f )=2+t

] =r+r

= l+ c

E =s+c
fl = z + z

b)Punesemnul,.+"
sau.-" pentru
a obtine
egalitilile:

r! e=+
o! o=o
r! r=e
r! a=s

3!2=s

ollr=r
z[_ls=ro
a{lr=s

4
5
6
2

u
u
!

6. Calculeazd
gicompleteazd:
9-7=
7-6=
7 -5 =

?_t

I -2=

5-4=

- ln

5
7. Punesemnul,,+"sau,,-" pentrua obtineegalitetile:

D
C

roDs=2

Dt=r

s!6=2

llr=s
6 !r=,
7

z!s=z
o!+=z

t]

l0 !ro=o

pauzd!
Acum,
Deci,loc!
galben,
lMihai
are3 culori:
rogusialbastru.
Trebuie
sEcoloreze
unmErsi unarici,fiecare
cuo culoare
diferita.
C6teposibilitSliexiste?
A)2
B )3
c)4
D )5
E) 6
Acum.
exerseazA
in culori!

ftr
'.rg

fa?r-a

Z(
'*

C) CI

tr tr

e)

fr
\r

{'F
rg
-)

';i;#:,,-,n .'.',t,i ',

'tr,il-+iil.i+{i
}.,.1**fi.'ot.
a
;
7

8. JoacS-te
acumin urm6toarele
tabele:
f--f;-f;ltt
f; a b a - b
a b a +o
i 3
7 1
6 2
5
5
4 2
7 2
o 0
g. Indicdprincateo s6geat6
r5spunsul
corect:

@
@
@

@
@

b 8- b
o
6
6 0
I 3
7 I

6
7

10.AcumcomDleteazi
Dentru
a faceadevdrate
e0alitdtile:

D
5+ 3 =6 +D

5+5=10-D
e-a=2 +!
2+7=5 +D

8-1 =3 +

11.Scriein casetE
semnul
derelatie
,,<,=,>" corespunzator:

z-z!s-r

8-4Dr +3
6+4!ro-3

t +o! z+ t

s - z !z + s

3+5D2+6

pentru
12.Calculeazd
a aiunge
Iarezultatul
doritsi completeazd
corespunz6tor:

+fl

+fl

*f

+I

+!

_I
lt^

{it

?44+*4.

?<

4-t

" ' -.11,.'\:.;i:i,:i,iiiiiiil.1-!i

:ili,i:i..

.,;r;"
rliii : ::::r::,:./,:r:1ij.r:ii

13.Completeazd
tabelul:

7
I

't0

r'*].\o

!4. Uneste
operatia
cu rezultatul
ei:

I-11-t

tS

{B

15.Uneste
exercitiile
careaurezultate
identice,
folosind
culoridiferite:

ffi{

ffi
ffi
16.Calculeazd
si completeazd:

"&

@-,.r9....-@

@'@
/o'a7;,va,r,

ffiffi
ffi"ffi
ftffi

"W

.*|w

;@t:l,,,t,,', r: *r*i;

^.*,;.w:ww".,.

w.*

t 7.D acE
a = 6 ,b = 2 ,c = l , c al c ul eaz ai
a+b -c=.....,.......
a-b+c=
a-b-c
a + D +C=

18.CompleteazE
folosind
expresiile
pro.,lafel demare",,,maimic",,,maimare",astfelincat
poziliile
obtinute
sdfieadev6rate:
I
4
8
I
6

1+ 3
4-t
t n-4

19,Cu cdt estemaimicesumanumerelor


3 si 2 ca succesorul
numdrului
6? DemonstreazE
nr;n

^ n o r r r ii

ar it m 6r i^ 6 .

20.Stabileste
egalitEti
cain modelul
dat,folosind
numerele:
9 s! 1,7si2, 6 si3.
5+ 4 =9 ; 4 +5 = 9; 9-4=5; 9-5=4.

potfiadunate
21.Cenumere
pentru
a oblinesumal0?
a

0
10

22.Completeazd
dupdmodel:

23.Taiecenuse

.n

-{rl
,.[E=5
9-<
'fl

2 +(

7-

)rl- = a

3+

\|;I
\E

l0 -

-1rl

24.Incercuieste
cuverdedoarrbspunsul
corect.
. DacE
termenii
sunt2 si7,sumaest
A) 5
B )8
c)s
. Dacdtermenii
sunt3 si6,sumaeste:
A) 9
Bli
c)B
g,
. Dacdtermenii
sunt1 si sumaeste:
A) 7
B )5
c)8
. Dacdsumaeste8,termenii
sunt:
A)2Fi 7
B )3i i 4
C )59 i3
. Dacdsumaeste9,termenii
sunt:
A)1 si 8
B )5s i 3
C )2si6
. Dacdsumaeste8,termenii
sunt;
A)2si6
B )59ii
C)3tia
. Dacisumaeste7,termenii
sunt:
A)1 ti8
B )6ti 3
C )2Ei7

D)ro
D)1o
D)10
D) 8E iI
D)ls iT
D) 5 p i2
D) 29 i5 .

25.Scrienumerele
cu7 maimaric al , 2.3. 0 :

26.Scrienumerele
cu2 maimicic a7,9.3,5 , 4 , 61,0 :

EE
27.Scrienumerele
cu5 maimarica 2 ,3 ,1 ,4,0,5i

Erl
28.Scrienumerele
cu3 maimicic a4,8,6,3 , 51,0 , 7 :

ET

4\tr
A
\6

=6

... . t ',

"

, ".
,,.,

'." i ,:i . r'. : . i ,j i .;i:. .;." . .,":- .,. .,. ' ..

zs.readevarate
egatitatile;
g-t=3+D
e+a=7 -E
7-5=2+fl
5+2=ro-[]ll
ro-3=a+N
B+l=ro-N
z-6=o+N$l
2+a=s- N\\

4+NN:=s-l
l*N=e- o
s-N=r+t
ro-N=z+o

(A)saufalse(F)
30.Scrie
dacdurmdtoarele
relajii
suntadeverate
4 +2 +4=8+2 C
0 + 3 + 5 = 5 + 3 + 0D

r 0 - 2 , 3 = e -3-2
f]

g +t- t =3+2+3

D
z+2 + 0=9-1+ o D
5+3 -4= 10-2 - 1 D

@
\11.

,, . ,
:,, .

i;':.

1 + l+ l= 1 + r - r |
3 -3 + 3 = 3 - 3 + z D

caresdstabileascE
legdturiintre
cifre:

.'
':

e -()-r=e-l-0 fl

31.c.mpteteazd
desenut
cusemnete

i:

ail

li

,\

atra
s/ t
@ '| P -@ --@
t

,: 1:.

in

parsuccesor
32,MicgoreazS,
cunumdrul
al lui6,pe5 adunat
cuelinsusi:
-_

ll'i,l,t'

: iilr rt

33.Calculeazd
cu cet estemaimarerezultatul
adundrii
numerelor
I si 2 fatbde rezultatul
scdderii
n u m e r e lor
I s i2:

.fit re*'-*z4

'

. ,1i:i:ilii:lili:iili.ti,:!
:i:,it:ilt,I)::.i:
tt:i ', ti:titt!,:t;iitlitla!:,.!..
*-*zqMn'M,VWWffiWl.W.Y&l#MWW'4w"*
'-W,y"4

1,;:1fu,,**
';f/i.
. , !.,*
,..
i,t

'li::'.

g si I lald
34.Afle
34.
AfldcucAt
c6teste
estemai
maimic
micrezultatul
rezultatul
dilerentei
dilerentei
numerelor
numerelor
lalddesuma
suma
lor.
lor.

ilr
i:::
l:.:.:..
i:.
'":

35.Laintreberile
urmAtoare
existamaimultevariantede rdspuns.
lncercuieste

rb sp u n su
col r ec t:
.0 a cdd e s c ez utul
es teI s is c dz dto r udlT
if,e r e net as t ee g a la
cu:

't

A)3

.:,,.itil

'li"!ri

'.tt.t:
ii:
',;::ili
';i!,:i'i

B)s

C)2

D)0

. Dacddescdzutul
este10FiscAz6torul
6,diferenta
esteegaldcu:

A)1

B)4

c)5

D)3

. Dac6
descdzutul
esteI FiscdzdtorulS,
diferen,ta
esteegald
cu:
A)7
B)0
C)3
D)l
p$p
. Daci
ce ?
6
Dacisc;Tifonrl
scdzdtorul
gidiferenla
2si.lifcrpnfa
6,rlosnizrfrl
descezutul
esteanrl
egalrrr'.
cu:
A )10
B)7
C)8
D) 9
. Daciscdzatorul
e3 gidiferenla
4,descezutul
esteegalcu:
A) I
B)7
cl 10
D) 8
. Care
estesuma
cifrelor
anuluiin
caresuntem?
A)4
B)7
c)9
D)r0
. C6te
numere
suntintre3ti 10?
4) 6
B)5
C)8
D) 2
. lVlircea
pecareIerupein doud.
arepatrubelisoare
Cetebeligoare
areacum?
Al7
B)r0
c)e
D) 8
.9 e stecu4 maimarec a:
A) 5
B )7
tt2
D)10
.1 0e stecu5 maimarec a:
A) 7
B )e
c)5
D) 6
.7 e stecu2 maimi cc a:
A) 8
B )9
cl7
D)r0
.2 e stecu6 maimi cc a:
A) 7
B )8

pagi'r,,a' 30

'............

c)10

D)e

I
't

36.S bn e'i u cd m !

. . : .r

Cumsenumegte
fata?

ffi ffiwffi
ffimffiffi
Cumsenumegte
bdiatul?

N Et r

tr trE

1.a)Scrie.,A",d ac d propoziliile
suntadevd
rate,gi,,F",dacesuntfalse:
2 +3 =8 E
9+1=10
T
4 +4 =8 E
7+2=10
E
1 +2 =8 E
3+7=10 E
4-3=2 E

2+8=10 E

r0,8=2

b)Aratecenumere
obtinem
dacdil mirimpe2 cu6,cu4,cu5 9i,lalinal.cu8:
2+
2+
2 + ,.. . . .=
c)AratE
cenumere
obtinem
peg cu6,cu5,cu7 gicu3:
daceil micgordm
99-

99-

2.a)S crien u m b r ulc6a:


- o su m E
d ed ouA
numere:......
+......
- o su m 6
d etre inumere:
......+ ......+
- o su m S
d etre inumere
di s ti nc te:
......

&o * t '

p01iproceda?
in catemoduri
b)Scrienumbrul
8 cao sumidenumere
egale.

c) Carenumirnatural
aresumavecinilor
sdiegaldcu l0?
pent rcud . . . . . .+ . . . . . .= 1 0 .
Rd sp u n seul
N U MA R U L...,.....

cu3 pentru
a obline
unnumdr
3. a) Careestecelmaimicnumdrnatural
cetrebuieadunat
maim a reca6 ?

+3 >6 .
Num dru
e . .l .. .. .. . .. .. . .. . .D e n t cr ue............
a obline
2?
b)Cucattrebuie
micgoratd
suma
numerelor
59i3 pentru
=2.
Num 6ru
e .l. . . . . . . . . . . . . .p. e
. .n t rcuE{ 5+ 3 }- .........
2?
micgoratd
diferenla
numerelor
l0 gi4 pentru
a 0btine
rezultatul
c)Cucattrebuie
pentru
-,
N u m 6 r eul..................
c i { 1 0- 4 ) dlincercuiegte
rdspunsul
corect.
Cucatestemaimare:
6 + I decat6- l?

B.: 4; 5; 2.

6 +2 d e ca t6-2? R .: 3; 6; 4.
5 +0 d e ce t5-1? B .: l ; 2; 3.
4 +3 d e ce t4-3? B .: 5; 6; 7.

pry;,"a,3Z

"'r ililr:1:y'i$.i+ii:*i]tr,llt*.t

'--' ,l

n$,.,"'.

:iii

Aflarea
terrnenului
necunoseut
dintr-ooperatie
datf,
1. Pentru
a parcurge
acest
drum,
alallerii
termenulu
i necunoscutintr-o
0peralie,
propune
urmdtoarele
etape:
EtaDa
| - Desen

ili

it

'i:
':':i

=
+
s
##.#,#,#

Etapa2- Cifrc
=5
2+

Etapa3- Necunoscutd
2 +a =5
a=5 -2
Etapa4- Pfoblemd
Dacdprimultermen
este2 si rezultatul
este5,careestecelde-aldoilea
termen?
Tr=S- T1 ;T2=5-2;T2=3.
z. n"rr

$'
EtapaI

te roagdsAparcurgi
singur
drumul
maideparte:

@w.@wwwww

Enpa2

??

3. 0 altiprovocare!
Etr'at

Etpr2

-V

vvvvv

[ ]-f't = [ l
Etapa
3
a+ l= 5

Et Del
Completeazd
enunlul
de maijos,lolosind
dateledinetapaanterioarE.
Veiaflaastfel
primul
passp.etransformarea
problemb.
exerciliuluiin

""''':''r rr ri: t 'i1 i : i i ! : ; i i . : . l i l i , l i i i i i i ; # r jr ,..1 # ' | ,? il..,lJ

,i

4. EtapaI

@- = { il }#C}
Etapa
2

;:.lii

Etapa
Etapa
3

fl
i.r: t..

s- =e

til

8-a =3

a=f__l-n
a=f_
_ l--[_- l
a=D
a
=rr

'-l

'

Etapa
4
:, 1
Dacdintr-oscideredescizutul
este...si diferenla
ests....
atunci...................................
ti:,:
est e.......
:, -:
i
:
,,
I
i
I

tl

ri'

.:

5. Pro v oc ar e! ! !
Etapa
|

'
J.*

-\.c
\:&tKr4
tltLl!5*

Jt J.* .JS _\'*


= \1"1v,
v,1,Kll

Etapa
2

Etapa3
b-2=4

b=D*f
"- t

Sr re*ts

Etapa4
Dacdintr-oscddere
scdzetorul
este...si diferenta
este....atunci

s'ffi =
ffi*e=

c al0 :

ffi*i=
6*ffi =

potrivit,
t. Scrienumdrul
astfelincat
rezultatul
sdfiemaimaredecdt3:

t*D =

E. z =

o* D =

D*3 =

8. Careestenumdrul
necunoscut?

l-_l+ s =7
6 + T l= 8

e *n = 10

7*E

s +T'.l=e
f-l+6=s

9. Ai 5 jetoane:

tr trtr

Folosind
aceste
ne,completeazd
casetele:
ietoa

* I =e
* I =e

+lT----t = c-

+ L l= 7

geometrice
10.Figurile
colorate
reprezintd
c6teunnumdr.
Completeaz6:

A*[]=g

@*ffi=s

ffirffi -e

A - E= r

@ - ff i=g

ffi-K

pryi+t'at, at

=***Ww\wgr!wwiw*\"F'

**,,s

cuprinse
intre3 qi l0 sepotscriein celemaimulte
Caredintrenumerele
modurica
sumddecifreidentice?

H
*

relatie:
dinfiecare
2.Afldtermenul
necunoscut
8-m=2
x- 3 = 4
10 - y= 3
9- n=4
6- o=1
z- 5 =4
7- r =3
9-P=o

m-2-5=1
8-a-3=5
9-2-b=4
c+3-6=2

.:

parcurge
etapele
urmdtoare:
demaij0s,
3.Plecand
dela desenul
EtapaA:

u$*u

GilEtapaB:
ll,

+l

l=i

EtapaC:

4,
t-/

p4+?ve

r.? z

l-a

-at

:rl
.,

' -.*,-',ryrW,ffi1.ffiiffi,.*mffi

fffij'd'r"-'

ru

'l

Etapa0:
O.paintr--

t-l

:tr-

4. Pfecend
de la Etapa,, lntoarce-to
pagiidrumului
la EtapaA, refEcand
parcursin
rez0tvarc.
ftspaA DacE
intr-oscEdsrs
descdz$tul
este9 $i diferenta
7,atunciscEzatorul
ssl e. , . . . .
Etapa
C:

Etapa8:

fiapaA;{Str-!i
vEdtalentulla
desent}

f,i*rt
, . , 1 . , , , . 1 ; ; , 1 . 1 . ..,:

&

,,ruw,w
F tffiffi
m
r

t-tB

numerelor
[!IAdunarea si scf,derea
Tnconcentrul0-1t10
nflturale
&I
-f

porschi
t. AflEsumaurmtrtoarelor
denumers:23
$i ll, 17$i32,42$i25,31ti 42,64ii 15,
269i 13.

2. AflEdiferenlaurmEtoor
elorpero
c h i d on u m e r s:423,54
9 ii ti22, ii 25,4 9fi 19,36
$i20,
65ti 30.

laurmltosrelo
op6ralii,
lncercuindu-l:
3. Alege
rszultatul
coroct
17+32=
23+ 14=29, 37,42
51 ,4 9 ,3 9
23+14=42,57,31
6 5- 30=25,45 ,3 5
2 6 + 3 3 =24 ,5 9 ,1 8
43-12=31, 41,12
gicompletsazi:
Calculeazi
tz+l =32
2 4-10=
+15=55
37-20=
qq=2a+l tl
=25+ 14
=4i! + 21
30=40I

',

5. Bezolvd
adundrile
dupdmodeluldat.
Model:
1 5 +1 1 =1 0+5r10+1
14+1 2 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '.1. ,2. .+. 2
. .4. .=.
=1 0+10+5+1
l 9+ 2 0 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,6
. . .r. .11......
=2 0+6
35+l 2 = . . . . . . . . . , . . . , . . , . . . 1
, .3. .+. .2. .3. .=
=Z E
6, Alegerezultatele
corecte,
iarpeceleincorecte
taie-lecurosu.

14+22
23+20
26-12
48-28
2 4- 2

25
43
13
30
32

47
33
14
l0
l1

36
27
25
20
22

52
48
l8
15
17

7. Punecorespunzdtor
semnele
,,+,-, =".

3 sE15n23
21221 a)42

3 flr

E20

24E4 fl 20

Scrienum6rul
careeste:
- cu1 5m a i mi c a15:
- cu2 0m a i mare
c al 2:
l

i i cc a18:
- cu1 7m a m
- cu 16maimareca22:
- cul2 maimicca24:
- cu1 3m a mi
i cc a23:
9. Completeazd
casetele:
22+
6+
4
32

E
984

7+
12

tl
733

Fa?;.tua,*,q

25+
14

E
3930

488

8+
ol

53+
4
trj---.I

2320

I
[]

t:i-'-s"$P*'
10.Coloreaz6
fiecarecaseta
caredErezultatul
maimicca581
ss-ss=fl
64-14=
17+2 1 =
l 9+30=
l5+ 1 5 =
15+20=
23+1 2 =
82- 2=

T
tr
T
T

T
T
T

tr

rezultatul
11.Scrieunnumdr
Dotrivit.
astfelincet
sdlie maimicca45:

3 0 + != T
20+!= I
a 0 + f =T
5+l

T
m-n=T
41-I= I
2 4*I= T
5 8-I=

12.Coloreaze
bulina
dela rispunsurile
corecte.
a)An aa rel 5 fl o r ii,arMi aare28defl ori .
Rdspunsuri:
O Anaarecul3 florimaimultcaMia.
O Anaarecul3 florimaipulinca lMia.
O M iaa r ecu13{l orimaimulct aA na.
b)Mirce a r e1 1c54ii,aronuare21dec d4 i.
ndspunsuri:
O lMircea
arecu10ci4i maipulinca0nu.
O l\4ircea
arecu l0 c64imaimultca0nu.
o 0 n ua recu1 0c d4imaimul ct aMi rc e a .
iarMihai38deprobleme.
c)Inaa rezolvat
28deprobleme,
Rdspunsuri:
O In aa r e zol v catu10probl eme
mai pu lin .
maimult.
O Mihaia rezolvat
cul0 probleme
O Inaa rezolvat
cu10probleme
maimult.
13.Taiecuo linierogiecenusepotrivegte!
,5

+s+<is=+o

aa+<1 =a9

20+<10=2s

-3

' 15

1l

10

za+(rz =sa

al+6

-at

11+ < 22= 12

Fa7rr-a' fl

'. ;. |,:..I

20

50-<10 -20
-30

':
.):::::;.:::,..,1 :l::,,': r::,jirr.!l:r': :i:,tir ::iiii.irii'rrr'' ':

=37
3 5 +{ 3
\2

maimicica7.
14.Scade
din38toatenumerels

15.Scade
unitdlile
dintoatenumerele
scrise
cudouA
cilreegale.

pereche
pecareil polioblineprintr-una
inv6}ate
fiecare
curezultatul
dinoperaliile
t6. Unegte

fr--l
LL'-]

tr
din
lt. $tiindcE intr-unexerciliuln care apar paranteze
se efectueazd
intaioDeratiile
paranteze,
calculeaze:
(2 0 +1 0 +1 0)+6=
9+{30+ 3 0 - 3 0 ) =
{3 0 +2 0 - 1 0 )+5=

8+(40 + 1 0 - 3 0 ) =

{4 0 - 1 0 +2 0 )+8=

7+(50 + 1 0 - 4 0 } =

10.Afldnumerul
cul7 maimicca37.
19.Afldnumdrul
cu l5 maimareca20.
20.Afl6numdrul
cu30maimicca40.

Vg;+va *r t*

21.A f l6n u m b ru
l "di negal i tatea:
..a
99-60- 9 + 1 0 = a

22.Aflbnumdrul
,,b"dinegalitatea:
b=45+ 5 - 4 0 + 1 2

23.Completeazd
urmatoarele
relatiicuunuldintresemnele
,,="sau,.+",gtiindct semnul
,,*
i nseamn S,,d i fe
ri t",
adi
c e.,nu
es teeqalc u".

43 - 2 3 + 5D

45-15-5

2 6 -16+10[

t4+15+10

4 3 -33+21f l 62 1-30

21+ 10+ 121129 + 20 0.


parecusurna
24.Compard
sumanumerelor
numerelor
impare
cuprinse
intre20si 25.
are:
S uma
n u m e re lpor
S uma
n u m e re l,m
or pare:
Comparalie:
25.Insumeazd
3 numere
consecutive,
celdinmijloc
iiind32.
Nume reconsecuttve:
le
S uma
lo r :
26.Mbresle
cu10sumanumerelor
5 si 24.

+s
r7"'^
$l

1, 0b se r vd
re q u lgi
a c onti nuA
numA rdto a r e a :
25,35,45,
87,76,65,
perechea
2.incercuieste
denumere
care,adunate,
pestelutd:
daurezultatulscris

20" 17

22',40
26 36
42

30 22
14

12' 16
26 44
33

28' 21
42 24
35

pepusS?
3.Cetcostdfiecare
Urmereste
c0dulsiadund
numerele
corespunzdtoare
literel0r.
p
r
e
tu
p
l
e
pE pus i .
S c rie
e ti c heta
fi ec drei
A

t2

D
20

34

M
21

30

R
40

Ce am a scu
i
m pa
es tepbpus a
4.D ezi u ae i,M ari a datc ol egi l 23
ordebo m b o a cnueciocolatd
sitotatatea
cualune.
Catebomboane
a datMariadeziuaei colegilor?

7.a7.i.*a. **

.*

5. a)0bservd
tabelul
demaijos:
Numdrul
de

Glasa

lele

biieti

IA

12

l4

IB

10

12

propoziliile.
b) Completeazd
Incl a saI A su n t.. .,..el ev i .
in cl a saI B su n t. .....
el ev i .
c) RAspunde
laintrebdri.
. Catefetesunt,in total,in celedoudclase?

CetibEieti
sunt,'in
total,in celedouEclase?

beieti
. Celielevisuntin total,in celedouEclase?
Aflatiindoudmoduri!
tt

lr

+s
r^7;""
St

Ps'r*fufrsm*
*&r#$#rmam&w&
cerwsiaag*rr&
arp*rmg*e
or
di ngrupameadeda n se s t ec u5 m a im a r e c a n u m Ele
r ut le lodr ing r u p a
1. N u m i rufetel
l
loanei.
Ceteletesuntin grupamea,dacEinr grupa.
toqne1ry!!!

2. D a cdl u p ulm E n6ncdou6


d oi i ntr-oz i, c 6otiv
e am a n c a in t r e iz ile ?

llIr

Lf

lllll

IItl]

l ll.l

]l|

Rilspuns:

3. l\4aria
areunfratesitreisurori.
Catesuroriarefrateleei?

iilll

li.l .l

tTl-L lilI

ltll

@ o'-'
4. Alina trascusdgelilalintd.Cetepuncte
a oblinut?

l i i l :lL rl
Rdspuw

gi zmeulcu3 capete.
a luptatcuzmeoaica
cu 5 capete
Dupdlupti,fiecare
zmeu
5. Voinicul
a rdmas
f6rdcapete.
Cetecapete
a rdpus
Voinicul?
Rispuns:

pryi""* 45

|'l.ij'''..'''''''.''.'''.'''.'''.'.'.'.'...''''..

6. Pdtr5lel
avea
I flori.3 dintre
erere-ad,ruitcorogei
lui,cuocazia
zilsisi onomastice.
c6te ;-- '
florimai
arePetrttel?
'..:'

ilii''t
@

ri

*^rr^,

7. Stupul
sreatacat
degoricu}.
Laluptdcuel pornesc
l0 albinufe.
Aheg levinin aiutor. :.,.
Cete
albinute
il lcuiesc
pe$oricut
detelhdris?
:
.'.

6l ,^r,^,
t---i:J

l!,'.,

8, Pisica
meaare3 pisoialbiti 7 pisoi
negri.
Calipisoiarooa?

ii:'t''

o r,^,
6l
tjj--r:J
9. Alinaare5frali.Celicopiiaup6rinjiilor?

,,,

@ o^rr^'
. t.

10.Bunica
arein cogulol3
msr8roliiti 5 pero.
Cets
fructo
arsbunicula
in cog?

6l *ru^.
11.Mama
a ficutl0 borcano
cudulcealE
dscirotofi dulcsall
dsvitincug borcane
mai
multe
caceledecirse.
Cgt
borcane
cudulcesltr
dsvisino
aflcut?
,

,i
,l

@l*r,0,,,,-\___:,
12.Mama
are25deani,iarMihai
ore5ani.Celianiaveamama
cends-anEscut
Mihai?

.'
i

6*r,^'
:

47

. ..i ].l l ];:;] : . : ] ; : . . : . |. : ] . : . :::r' ]::...]..' :i .]r!i | 1 :!l j :l i :..:ri i i l l .i l i i i .]i i ]j i ..:.i ]j i i ;i i i i :l :j i ]:

,.,11
,..,." "

'r:-';.!{'i;?,1.rr:tii.i.rlf},q}::11-Si#i,t
WW."--

.-q1.r-i
';rr

-.'.
cate
tS.intr-un
borcan
sunt20debilerogiigialbe.
Dupd
cesescottoatecele10bilerogii,
r''].'ji
bilealberdman?
I

li

ll

*^r,,,,
hf,
t-il -'-

,|+
Iril
', :
.:,i

ll

galbeni
pe cateo floaregi alli ll fluturagi
se agazb
albagtri
se agaze
14.Dacd3 fluturagi
{i
.^ar a ne
Atp n
a l + i floare,
{ l n :rp cate
ri rF flori
fl n ri vor
v n r fi
{i ocupate?
pe.c6te
liecare
o alta
^.' rn.rF?

,iri
', ' rl

&I'sli f t KasDurls:
- ,.

':

,r,.

t=,

15.Mirceaare27de creioane.
7 le dd viruluisdu,Alin.Cucetecreioane
maipoatelucra

rll

kl
-..srrrsr
Tm,l R
l!:3

16.Dana
arel9 florisiii dEruieste
Ancutei
I flori.Cate
florimaiareDana?

&l"".....
KASoU4S:
rl31

f:,J
17.Fat-Frumos
areintolbd25desdoeli.
maipulin
lntolb6.
Cete
segoli
Zmsul
arecu5 sdgeli
a r eZ meulin
tolb6?
&!Rr
lcFf{ Rdsparu.l

u:;/

pornesc
gitrecliniadesosire
18.Launconcurs
deautomobile,
in cursi18matini
cu8 mai
0utine,
CAte
masini
auabandonat
cursa?

t'

{rflril

-,

lFl MrPr"\'19.Intro zi Scufita


Bosiea plecatla bunicula
ei.A culespentruea 21dellorirosiisi flori
puline.
albecu l0 mai
CAte
florialbea culeseapentru
bunicuta?

tr Ai"r- 4A

Paispuns:

auim reund10mere.
Catelema it r e b u ienEla 30?

Rispuns:
22.Intr-unmagazin
sunt3l de mingicu bulinerosiiF ic u2 0m a im u lt e
m in gci u b u lin ae lb e .
Ceteminqicubuline
albesunt?

Rdspuns:
petalele
23"Ananumirdpetalele
uneitloriros.ii
s.iajunge
la numdrul
14,apoinumdrd
unei
petale.
petale
fl o rialbe
s iv ede
l1
mai
at0a
i
ca aceasta
arecu
multe
Cete
arefloarea

&ispufls:

numArul

@"^r,^,
b)C a r en u m der c u2'lmaimarec a41?

RApuns:
25.Intr-un
autobuz
sunt4 cSlEtori
ferdlocsi cu20maimulticdldtori
careauloc.Ceticdl6tori
parcurg
pescaune?
drumul
asezati

@*o,^,

+e
ro'""^
fit

".....

ii
,L,.

i.,

1 .C a l c u l e a z6 :

'.i.
i::
.,

zr+z2=lj_l
4 6 2 4=f]

26-13=fl
eouil= I

72- l 5

3t - 12=

2,Completeaze
urm;toarele
tabele:

i.]

f---

Aurost
Au
fost
A umai v eni t

r------- f

l3
rclzt
21
24

Acumsunt

45
59 69 99

Aufost

44

Auplecat

1l

A c ums unt

87 23
65
2A 32

[Jnegte
exercitiul
curezultatul
sdu:
. Nu m drul
c u24maimarec a42e s t e
. N u m drul
c ul 7 maimi cdec at
38e s t e
. D a cdadun24c uel i ns usobti
i. n
. N u m E ruls86
emi c goreaz
c uanu m A r51
u lsi seobtine

pa7,i,tta.r, a*

t9

35
48
66

4.Laura
arel0 ani.Mariaestecu5 anirnaimare.
Catianiare
Maria?

5.oanasi MarinauimDreuni
53demere.
22demeresuntaleDanei.
C6temerearelMarin?

6.Lacenumdr
m-amganditdace,dup6cel-ammicsorat
cu15,amobtinut
23?

il l i l l lr l

.- l l E

Autoevaluare
printrenumerele
Cautd.
de maiios,rezultatele
obtinute
de tinela liecareexercitiu
din
giveialladacdai lucratcorect!
in ordinea
in careai rezolvat
exerci.tiile
acesttest.UneFteie
{5

a8
a

22

OO

M.

a,
ta

Os 7

a9

5a'

ar {

t)

\J

32

G6

2a
23a

qi'
*r rr*s'

ril-1

:l

i,,:;:1 -.1 ',9'i1.1;.j;r

*t&,*-

qf,.{4!'t};1if&9'd9.x
'j.?;n:/r..y_fy*
**w,W,WtW,M;WWffir/@*

iiffi. r
;"ffi

..ffi

:q"
ft,'JnHff:ffi*zorve
,'&

,.%
'"i'
'jtb
' pl

P r l l l u u u a u P c t al

'Fm

p iu is oar ilb i. C6Du


1. Cl o sca
a re 4pui s ori
neqris ic ul 0mai m u lt
negri
t i is o r iacrlo
e sca?

,,u,

i.
:.. .

;:

,'

-f

Lltilr-rlr_riiirlr-n-i
-

':*t',

8""'^'_-

2. Peunlacsunt5 ratesi cu3 maiputine


06ste.
C6teDesari
suntDelac?

i-irlll

r-rrr@

rrr-

R*uw'-

3. Peo ramur6
erau6 pAsdrele.
C6tesuntacum,
dacd4 auzburat
si l0 auvenit?

rl

ffii-t -t t t t t r r

r- l-

b'^""'
l.:,-iJ

'
1r

4. Vladare12cuburi,
Pierde
doui dintreele.Pentru
a se puteajuca,mama
ii maicumpEr6
unsetde12cuburi.
CetecuburiareacumVlad?

ffi*^a,^,
Frt?.r.r,a5z1h

'**T twnf.l.iffiiW'fii?..1,$1,ji.i1.f;,.:1.,:l
r;".,1.{9;{,
''rlr:;.'+0,'"'
.l ri naarec ul 0 mai multCa
e . t eo d Duiau celedoudfete?

Rdspuns:
Vasile
are27deoi.lonarecu 16mai

ine.Cateoi auim reunE?

--_

Rdspurs:
mari.Dec61inasturi
mari9i
14nasturi
miciqi cu 4 maipulininasturi
7. Mamaa cumparat
miciaveanevoie
mama?

Rdspuns:

Catico
f. intr-oexcursie
mer 13fetesi baieticu I maimulti.

in excursie?

Rdspuns:

ploblemecu inlrebareapotriviti,asdelincetliecare
Gompleteazi
enunlurileurmetoalelol
sdsolezolveprindoui operalii.
v ap o r a g e .
c ul 1 maimul te
9 . P eunla csu nIt b d rc i gi

.
I

: :
I

' ;
l

, ',,

. , .. . ' . . . ' ,', , ' ' ,l ' ,.i ' ,.


r-

,,,,

.,|

*t

rr'""^*

,**w,w

rffmmffw,.

Rdspuns:

10.l\4aimulica
Rikya mancat
5 banane
micisi cu 10maimultebanane
mari.

Rdspuns:

Rhpuns:

S""r,,'
p?rr"a 5(

giiR onl i go
i u lli,
1 5.D acdRo nm
l e n anc11
dm0rc ov
c ur I m a m
a t u n c i. . .
I

tlr r

rt

@or,r,,^,

Atenlie!
$

G provoacd
la noiprobleme!

lli. Intr-ocutresuntbrlealbe,rosiisi galbene.


13dintreelenu suntalbe,6nu suntrosjisi
ggtugle.
cete
bile
de
fiecare
culoare
sunt?
I ljlg lul'l
' il
R'ispwa,...........
bilealbe
...........
bilegalbene

17.Inainte
de a plecala pial6,mamanumeribaniidin pono{el
gi vedecb are50lei.lvlai
adaugd30 lei. Cendse intoarce,
numdridin nou bani:si constatd
cE i-au mairdmas
20lei.C6ta cheltuit
ia piat6?

S* r,^,
18.Uncainesi un iepurag
se gdsesc
la 0 distanld
de 30 m unulfa16de celilalt.$tiindcd
iepurasul
faceo sdriturE
gi
de I metru ceinele
unade2 metri,iariepuragul
saredetreioriin
timpulin carecdinele
sarede doudori,sd se afledistanla
parcurs6
de cainepenbajunge
iepura su l .
Bezolv5
Droblema
orindesen.
;-

r \\2 1 1

pry,i,*ar, .*

I ll. r,tt;i:,..i:jli.i:r'

_.-.,jis

arecete5 copii,carela randul


dintrecei3 copiiai strebunicii
1. Fiecare
arebunica?
loraucateI copil.C6IistrEnepoti

A)30

B)r0

c) 15

D)100

6 kg.Greutatea
centdregte
ll kq,iar plinpe jumbtate
2. Unvasplincu laptecant6reqte
i asu l ueisted e ......
A )2kg

B)5k g

C )1k s

D) 3kg

de-alui,nasulmaicrestecu
mdsoare
3 metri.Lafiecareminciund
3. Nasullui Pinocchio
nasulluidup610minciuni?
I metru.
Catvamdsura
A )l 0 m

B)15m

C )20m

D)l3 m

l l av i0 a n e g iS c a ie t e . Ce t e iu c d r iia r e e l?
c ai s e,
4. Mir ce a r e3 fl ori ,4mas i nute,6

Al3r

Bl21

cl r5

D)19

dintrerezultatuloblinut
adunat.
Careestediferenla
5. inlocsEscazi
15,|-ai
9icelcorect?

A)ro

B )15

c)30

D) s0

&t **'

fixsrcit$iwiprmfu$*rtte
fl*s*pig${ffifrve
1. Uneste
adunarea
curezultatulei!

/@
@-

Q7)
\:y/,)

2. [Jneste
scdderea
curezultatuleil

3. Punesemnulderelatieintre
operatiile
urmdtoare:

z g- r f'] rs++
z s- ofl rr+rz
15+r5Tl 30-10
4. CalculeazS:
30-1 0 +5 -1 0+3-12=
12+1 3 -1 0 - 5+20=
26+2 - 8 +1 2 - '10=

yry;+.a rU 1*

24+4f 12s- 1
23+4fl 30-10
l8+11I12+17

q 'l

il*'

5. RezolvEexerciliile:

(26-16)+22=
l=[f[fTTl-.l
58- 50+21=

3o-{2+4+l4l=ll

1 0+ 127
-71=

fi T
I -TI -I
{rr+rz+r3}-30=f

{1 7+11)- 20 =
6. Afldcilrelecarelipsesc:
...8+
2...+
.. ,7+
e
2...
. ..1
59
39

...s
1...
14

...62...
=1

{ r+ * rs l -(tz -tI= [].Itl


(3 0 -2 0 )+
(1t=
1F* rz
E ,l
-

...5+
1...
27

2d...3+
12
2...

f,j,i

L..-

...6+

''

...o

It

iil'

28...7

i*

15

i-a ddruit
claseiI Pdtrdlica
cEla incoputul
termineclasaa ll-a.i9i amintegte
7. Pdtrblel
1 caietde
demat8maticd.
Acummaiarenescrise
delimbaromene
3'ldecaiete
Fi36decaiete
gi6 caiete
Catecaiete
a folositPAtrilel?
dematematicS.
limbaromAnd
Rezolvare:

i
i

qi P6trelca
28dec64icu povefti
dela biblioteca
auimprumutat
vacantd
P6tr6lel
8. Pentru
cu
gi cu l2 maipulinec64idepoezii.
S-auhotdratin
ultimaclipdsEimprumute
9io culegere
ei?
Catec64iauimprumutat
dematematice.
exercilii
Rezolvare:

,fi,m*'ue
'.' ., ,,":. ,'..,

-"-r4ss8tr{r:g,i,si
-.,,+:ftW
rr.:..,,,:,t.i}..flfiw!,'ffit}:;:lik;!;!!:ir}ri:f:.,;.4^-.

i,ti

pleacdla bunici,in
itel gi Pitrdtica
vacanfd.
Laplecare
ceasul
indicaora9 9i 20de
Lasosirea
in satulbunicilor
ceasul
arbtaoral9 si30deminute.
Cettimp
aucdldtorit
ei?
Tl
-.-.
Bezolvare:

r-f

If

i _l
--

_-l

f
-Tr__r

.EqtpllE
10.Compune
o problemd
caresdserezolve
Drinexercitiul:

|:

q-ds,p!!s.
prinexercitiul:
11.Compune
o probleme
careseserezolve

prinexercitiul:
12.Compune
o problemi
caresdserezolve
5+5 +{5 +5 ) =

Rezolvare:

i.
i

jN
w wwww#.:r+-tw
w-w
""-*.""qwwg,,ilffffi[ffi'#;::-"-q"Ww?
#
{

"w'
:-oi

problems,
ComploteazE
textulurmdtoatelor
apoisctisle lezolvatea:
13.Invacanld.
.........
zilestaula bunici,
cu........
zilemaimultstaula munte
si cu.......
zilemai
pujincaperioada
petrecute
la munte
staula mare.Catezilevoifi plecat
deacas6?

ili

Bezolvare:

tI ,'" I

'I

tt-'r

l
I

I il

-----,'-l'TT

Tl'-Tl

.Ii I'*
1.,-:-Ll
l l -l*t-1-:
-l l
"f--t
-t
I-l'1
1
. . 1. . 1 - - .

..-.r

.r

I,r
:-L
* ,lt .l. t& 1 p c 4- r .c. r ,_ - Il

pr0pus
14.l\4i-am
probleme
caln vacantisdrezolv
......
gicu.....maimulteexercilii.
giexercilii
Ceteprobleme
voirezolva
in total?

Be z olvare:

: -,|
lr l

I
I- ' l ,
tt,,' ]t
I

tl I

t I
1
f
l
f l ' - - 1t "l
ft-r:
I
]t1rfi-fi]fi

ll

- T1",

T* : T] - T"

lLl-Lry:p',!s'---l

15.Pdfte1el
are.....prieteni
la $coald,
cu..,..priet6ni
maimulliincartier
mai
fi cu .....prieteni
pu.tin
caceidincartier
in satulbunicilor.
Cetiprieteni
arePEtrdtel?

Rezolvare:] ,,
Rezolvare;

ill-T-T-l--f-*T-l*T-T"T.Tt

l-'
l t i-fI * " l :ffi
l*n
fffifiJ
l ' ' lri
Hfrr-rr-l

l : l

; 1 ;.i

il

[1,]*1,--arslglc' -,

16,Cuajutorul
urmitoarelor
probleme
date:26trandafiri,4
trandafiri,
11trandafiri,
formuleazd
caresdserezolve
orin:
gio scddere;B)doudscbderi; C)o adunare.
A)o adunare
A}

lr l ' l l l l t t l

T-rrrrFm

',,r

iir-t
i*

_]-E-

#
#f

tf
6
f
u
fi
{
t

v&

tt

lrrll,tlll

--

ffi

, l'

-TfI|-

*,

Fd?"'a 6l
,:ii*,r.,

-'"*'"-ew+a..*,6qgi-"199_rLffi
ffi:wtsw.I&"-*

La
obJin
rezultatul20
scad30.Astfel
cul5 9idinsumb
launnumdr
a.il adun
1t.Mdgandesc
gandit?
m-am
cenumAr
subformidesxercitiu.
Scrierezolvarea
Bezolvare:
RdsDuns:

I9i obJin
32.Lacenumdr
adaug
b.Dinelscad12.Ladiferenli
launnumdt
18.Mdgendesc
gandit?
m-am
subformideexercitiu.
Scrierezolvarea
Rezolvare:
RdsDuns:

pa7;ta

62

$"

19.Mdgandesc
Ia unnumircaree sumauneiseriide3 numere
consecutive
ce setermine
cu numArul
12.La aceasta
sumEadaugdiferen.ta
dintrel0 9i vecinulseumaimic.Caree
noulnumdr
oblinut?
Scrieoperatiile
carete-aucondus
la el.
Rezolvare:

20,$tiindcea,b si c sunttreinumere
naturale
si ce:
a+b +c=4 0
a+b =2 0
b+c=2 6 ,
afl6numerele
a.b s,ic. Scrieoperaliile
princarele-aiaflat.

21.Stiindcdm,n gi p sunttreinumere
naturale
careseafl6in urm5toarele
relatii:
m +n +0 =2 5,
m +n =2 1 ,
n +P=1 5 ,
aflEnumerele
m,n si p.Scrieoperaliile
princarele-aiaflat.

:t:l

'. , i

dt
rg"'"'
fi,

,!:
,.1

:.!.

'a

1"incercuiegte
rbspunsul
corect!

4 8 - 3 4 + 1 3 =1 4 ,2 7 ,4 2
23 + 1 3 - 1 0 =2 6 ,1 6 , 4 6
79 - 3 5 - 4 3 = 1 , 1 0 ,ll

2.Completeazd
tabelul:

numerele
carelipsesc!
3.Scriein etichetd

Caseaflicineeste
fetilacarearesumanecesarS.
4.0 pdpu$d
costd98delei.0va cegtiqa
exercilii:
rezolvd
urmdtoarele
cagtigdtoarea,
D a n a3:3+ 2 5+ 3l ;
52- 30+ 76;
loana:
este
Cagtigdtoarea
Maria:
75- 65+ 89.
la unnumdr.
il aduncu209i64si obtin97.Careestenumdrul?
5.Mldgendesc
D.

il mictorez
cu35,apoicu229ioblin20.Careestenumdrul?
N4igandesc
la unnumdr.

Fa?i4.'a, r*

1*

:',, .rtnl-,i..li:i,-

'':
at. t-,.,,,r.,.

,.,,i

,.,,,,:,,
':,i,:.,,
.i'rr
:!..
. :,1

ffi

M**dg*d

..:

ffi

ffim{iffffii
dec}eor'netrie

...

t. Unegte
obiectele
cufiquracarel e se a mdn6:

ffi
6

ffi
o @

ffi

geometrice
2, Deseneazd
figurile
geometrice:
asemdndtoare
felelorurmdtoarelor
corpuri

3. in desenul
aldturat.
coloreazd
cu:
* pbtratul;
. galben
. rogu- cercul;
. verde* lriunqhiul;
. maro- dreptunghiul.

..'.

iED/ paqi'/va, o2
t.-

t,

5, Completeazd
pentru
desenele
demaiios,
a obtine:
. petrate:

I
l
. drept un g h i u r i :

. triunghiuri:

Pa4;'rLa.

66

:,:,,',:,'

''

iilil',li, ""

,'.i. rr:r.r,:irirl,,il.,il

. cercuri:

fi

li,
'l:

.-\

-"'.,,

, '--

/t\,,

\>

),

l
'

6. In vi ta l1i ea ...
d ans :
verdedecicoare,
,,Frunzd
Hasd
i -n tin d em
horamarel "
Continud
desenul
demaijoscuincdo pereche
dedansatori.

dm a iio sd, u p dc u mu r m e a z a :
7. S cr i e .i n sp a ldat,
i ul l i teradi nfi ec are
fi g u r dg e o m e t r ic
de
triunghi
mic,patratmic,dreptunqhi
mare,cercmic,dreptunghi
mic,triunghi
mare,petrat
marece
, rcm a re .

rc

o==

az
nry^^
fit

...]]..

llr
Ni

'.:i'
ii,
'i,,,'
t. . :
i::

8.

ghicitoare
geometrice
Penlru
fiecare
deseneazE
rdspunsul,
folosind
figurile
invblate:
al Foloseftilaliniat
Jumdtate
depdtrat.
Ceeste?
(LUREHCE}
bl Cutreiochiintreiculori
Tantosstdla trecdtori.
I.tiantd fdrdgrci
Cendsdtrecisicendsd stai.
(LUBOFAMES}
cl N-arcneini,darbate,
Ticdiegi zi, ti noapte.
{LUSAEC)
dl Ziua-ntreagd sttdlucerte
9i PdnAntulincdlzette.
(ELERA0S)
el CAnd
intrd-ntunel
PIengeTudotel.
{LUNERT}

impreunAl
9. SddesenEm
Casdvreisddesenezi?
spuncun sdlucrezi!
Staisd-.ti
Mai inteilaci unpdtrat,
Numaibunde colorct"
Untriunghica o cdciuld,
Undreptunghiinloc degutd.
Caferestrenititele
lr lactdouapavalete,
Lageam,doudflo cele
Dintriunghiurigi inele.

rU t*
F,ry'i'/ve

t?

, ...

::+

i.:li
i.i+
irl,

.,.''
:,;,:.

l$
iu

!,t

'.'r

iii,
n
l!

,:,

Sunt,.,.p6trate.

d)

Sunt....
cercuri.

11.in fiecare
bandd
s-astrecurat
o greseali.
Careeste?
Taiecuo liniecenusepotriveste!
a)

r@ rr@.n@
fa7i4ra' 6(

h'&) ' A )'


c)

r!@wffid
-fl

12.0bservidesenul,
apoicompleteazd
tabelul:

FIGUBI
GEOMETRICE
PATBAT

triutuAnul
DE
OBIECTE

p.a7;."a.7O

DBEPTUNGHI

TRIUNGHI

CERC

,,,;+.i,t

.'-'t"'tl.;*i.'.no:lj,...

,...,,

...:

..,.

F
i

1.Unegte
obiectele
geometrice
cufigurile
c a r eles e a m d n S :

Xffi
*

2.De se n e atrzE
i unghi uriapoi
l e, s c ri eordi n elo
a rd ela c e lm a m
i iclac e lm a m
i are:

gi coloreazd
3.Deseneazd
trenul,
apoiscrienumdrul
figurilor
cerute
in tabel:
Figura

Numdrul

Pdtrat
Dreptunqhi
Triu n g h i

Cerc
4,Descoperd
regula
si continud
sirulcuincdpatruelemente.

OO AE IOOA L ]N O
.J.

tt-

,r pAa|'/1,a.

I I

5.0 e se n e a zd:
a)unpitratroguin st6nga
cercului;

bl uncercverde
petratului;
deasupra
galben
c) untriunghi
in interiorul
dreptunghiului.

Joc!
Ai muncit
cuspor!Evremea
si te ioci!Coloreaza
cercurile,
apoiunegte-le
cuflorilece li
sepotrivesc
camerime.
Leveifacesi zdmbeascd!

15
atwa ,

, ., .:rrt i11:,";,.q...,;1i:;,:., ,',r',,


11i;:.,i

'

',,

Mdsurdrille$tandard
'1"Coloreazi
ceeaceeste:
a)celmaiinalt;

c l ce lm a ig r os ;

b)c e m
l a ilu n g ;

d )celmailat;

:ftJ7rJ

l0'{

1i

e )ce m
l a i scund;

fl c e lm a im a r e .

(a

tE/

t--/

fAqt4.rlt'd

7?

tt

. .:.:t:r.,
tri..,. I

'
.

,,

.t .,,:,:

tl

2. Pentru
a mdsura
lungimea
gigantic
creionului
s-aufolositdiverse
obiecte.
Completeaz i
rezultatul
mEsuretorilor!

i3)i3)'i ;:) ;:) ;:) ;$ J;) Jj i;)


-i
+6r

+6*

+6r

+6r

+6r

'6-

f,6r

i\.

'6-

Ee!

Eea

,ffiB
lffiin ,ffin lffiill
.ffiit
lffiplffiit
lffiilffili
ffiia)lffib)
nJql /
tFI
I r t r F l r tF ,l i
l @ rl
tF r{ rl l LE ]]a rE :!rJr rttl f I rE r]]l r l E rf l
. lwt r

r! : # lr t F q

t F r#

t # t rt
t Hl# rl
lffi
Itrl/ t@
i#r/ l@
l#ii tffilJ
ltrll lffll lffil/ ttrii itrl ltrl/ lffl lffil

l m ti

.:d

_Jrj,

Jl @ll

-^r':

Ji-l::

-J '''i

3. alTeodora
vreasEaj ung5
l a s c oal S
Aju
. t - so Eq E s e a sdc r6u m ucle lm a si c u r t l
zs gali

'o *0,

L14l:

;Ei
yryia,^' t# 11}

;.6'

.::., 1:,:..- t!,,,n:r:

trl
ii

b)Carecrezicdestedrumul
pecareil vaalegepisicap6nela rat6?

!!w,
16sdrituri
kkputls:.

1. Fdtugca
Kikivreasegtiein carevase maimuhdape.Noteazd,
in caseta
desubfiecare
vas.literaIVIsauliteraP{M= mairnultP maiputin).
-

2. li"e dorsdnumeri,
doaraga...
casdte ioci?Scrie,in
fiecarecaset6,
unnum5r
dela I la 5,
astfel:
cifra5 o scriisub
vasulcareconline
ceamaimarecantitate
delichid....
iarcifraI sub
vasulcarecontine
ceamaimici cantitate
delichid.

n
I
T
u

I
p.o7;".a, 75

*'

cu apadin
A gi B autostumplute
urmdtor.
Vasele
cu atentie
desenul
3, Priveste
pahare
diferenla
catreprezint5
atlatelangifiecaredintreele.VasulC se umplecu atatea
A. Catepaharede api suntnecesare
vasului
vasuluiB si capacitatea
dintrecapacitatea
peetichetd.
pentru
vasulC?Completeazd
a umple

B se potumplecu apadin
vasului
egaldcu capacitatea
4. Catevasecareau capacitatea
etichet6.
vasulA?ScrierEspunsulin

gtiac5 dintrunbidonpoateumple8 paharede suc.De ziualui,pdrinliii-au


5. George
s uc ulp e n t rcue i2 3d ec o le ggii p e n t reul?S irin c e r c b m
des uc l.i aj unge
3 bt id o ane
cump d ra
urmdtoare:
variantele
rds p u n scorect
u l dintre
apoi
des enul
. al ege
undese nC! o n tinud

_-r{
\vj

\* ./

iel
UBI-

lff
I

-E

G!
pry;a'a t, .*

''..f

rJtir:rijrirlri

doarpentru
c ei 23dec o le g i.
pentru
cei23decolegitipentru
George
gimairEmane.
pentru
c ei 23dec ol egis ip e nG
t reuo r gdea, rn um a ri b m a n e .

1. 5 6i n ce p ecmuo gl ume!
/nyamroful;
Numeste
obtecte
maius0are
decatpenarul,
ElevulA: Creionul.
ElevulB:Badiera.
rnyalatorur.
Numeste
obtecte
maigreledec6tpenarul.
ElevulC:Ghiozdanul.
ElevulD:Banca,
E/evrlE Nimicnupoate
fi maigreudecatproblema
pecareamavut-o
derezolvali
Priveste
desenul,
apoiscrie:

f*

. Ceamaiugoard
este
. Celmaigreueste
. L afe ld eg r ei s unt
3. Amcantdrit
cuajutorul
unorcuburi
unmersi0 alund.
Careestemaigreu
dintreceledouE
fructe?
.........,..........
Scriein casetd
c6tecuburi
centdresc
celedoudlructe.

tc/

?ag+a&

| |

cel m ai

desenele
4. 0bservE
$i
usor.

g1

&

WK
V1

t3

n
E

dem aijos:
del ac el ed o u eb a la n le
0es nel
e eporni nd
5. Completeaza

a)

OJ

c)

y%i'n'a tU

s
ffi

ScrieoraindicatE
defiecare
ceas:

m
\fl, \"?
\<ry

,ffi

/ @'' I

L+

(9

' 2\\

\\E

3l]

\<sZ a//

m
%/

2. Deseneaze
pefiecare
cadran
aceleindicatoare:

rml
L*"4
3ll l

lle

o rc7

orc12

orc17

ora21

3. Scriein dreptulfiecErui
eveniment
lunasauluniledinancorespunzdtoare:

ZiuaPdmentului
ZiuaNalionald
a Bomeniei
Ziualnternationalb
a Copilului

CrEciunul
Vacanla
devard
Z i u am a m e i
I nce p e re
a u l ui
an
gc ol ar

punctate:
4. Completeazd
spaliile
AUGUST
LUNI
I 8 t)
MARTI
2 9 16
MIEBCURI3 l0 "tl
J0l
4 1t l8
VINERI
5 12 l9
SAMBATA 6 l3 20
DUMINICA7 14 2l

22 29

23 30
24 JI
25
26
21

28

Azieste
zile.Maineeste15august.
Eaare........
Numele
luniieste.......................,.
Peste
5 zilevafi ......
leria fost,....................
Zilele
delunisunt......
tabelul:
5. Completeazd

pry;.na U, .*
.

r lr

d Mdsurarea
valorii
l. Completeazd:
v al oreaz
e ........ . . . . . . . . . . .d.e. .c a t
mai

costdmai

. . . . . .d
. ecet

2. Estimeaze
valoarea
obiectelor,
apoinumeroteazi
crescAtor:

ffi
Wf

@p
"r,.lil

[,.-.T:l

fr.=

3. Completeazd
tabelulj

A avut
Prinette
Acun are

7l e
2le

I lei

25le

33l e i

10lei
l 3 lel
56lel

56l ei
44l ei

le l

43le i

50le i
2 0 le i

44li

75le l
97l'ei

3 4 le i
33lei

10l ei

11lei
: : . r-

r-

n,/
G'"

9t
pa4tua/a. Ol

' ':::'

:1, "'"
il

4. Marius
a primit
100leicasE-9icumpere
obiecte
deirnbrecEminte.
Ajut6-l
sd
maimulte
obiecte
dinbaniDi ec arei i are!

"i

f*il

\ru-e
Tricou 20lei

, ,1.

C bm a $ d30 lei

[[f[rt-tr

P antaloni-40lei

AA

Ghete
-40lei

l\45nusi-20lei

fr-]+fif+
I-l I l-fTll
rc
1.Adevdrat
saufals?
{AsauF)
. Floar ea
e m asi c u n ddbe c ecto p a c u l.
. Unfulge maiug0rdecat
o piatrd.
...
. Apadintr-o
gSleatd
incape
intr-unpahar.
...
. Ce am a scurtd
l unbdi nane februar ie
. . ..
i
2.Completeaz6:
. D a cda zie i oi ,m6i ne
e................ . . . . . . . . . . . . . .
. L u n ildeevards unt:...,.......,..,.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Anulare..............
luni.
portocald
. Dintre
si mdr,celmaigreufructeste
visini,pepene,

pry;+'a'U,.*

Jachete-60

::

J-

: :t 1 :' .' .::1 .:

,,r1:::1.

CompleteazE
corpulbalenei,
lungcatSpe9ti.

4.Alegerispunsurile
corecte:

. 0 z iare:
a) 23deore ;

. 0 IunEpoateavea:
a)28deore;

b)l 2 ore;

c ) 2 4d eo r e ;

d )l0 o r e .

b)29desdptdmeni;

c ) 3 1d ez ile ;

d ) 3 0d eo r e .

5.Traseazd
o liniela cuv6ntul
careseporrrverre:
. Lungrmea
trotuarului
dinfatacaseisepoatemisuracu
. Lungimea
menecji
dela cdmase
poatefi mdsurata
cu
. Cantitatea
devinprodusiin viabunicului
sepoatedepozita
in
. Varsta
mamei
secalculeazd
in

degetele
butoi
pasul
ani

b.t\umeroteazE
crescEtor
vasele,
dupEcapacitatea
lor:

e
w
tl
tl

ffi,
?
I

7.Aft6cAtip a si fa cpi
e s i c p6nE
a
l as ori c el :

ffi

rsou.i
qS

fir re;"'*as

W0",.

,ffiIt
:t

si prohleme
I
I Exercitii
ve
I recapitulati

1.1
IIn ce r cu
iegtecu galben
pare9i cu albastru
numerele
numerele
impare,
apoinumere
c6te
rin cesulele
sul
nt defiecarefelsi scrierezultatele
dindreapta.

54s16373al

pare
Numere

Numere
impare

2 Sl ssos

22nstl2z

u(J+et3

Scrie
numerele
care:
a)s unt ina idnet e

oo o@
oo o@
oo o@

c l su n ti n tre

b)urmeazd
dupa)

W W WW
ffi W W W
W W WW

wwwww
wwwww
W wN ww
A

/"^A;r"* 64

.*

3. Co m p le te a z ;9i
derul
numere
depepietre,
astfelinc6t
broscutele
sEajungE
in lac.Ajunge
primacea ca r ea repe ultimapiatrdnumErul
celmaimare.premiaz_0.
c o lo r e ngdir uel i d e
pietre'in
culoarea
ta preferate.

ffi

@@@OOO
@@@OOO
C@@OO O

tr
tr

4. 0bservE,
problemele,
compune
apoiscrie
rEspunsurile:

Erau

12

Auvenit
Sunt

32
8

39

I' &

Erau

38

36

76

Au plecat
Aurdmas

23

43

CalculeazS,
apoiscriemesaiul
conform
cifrului:
a) 3 0 +32 59* 3
ll,

47-22

10+31 99-26 86-45

22+3 43-42 l 0 + 2 0 6 5 - 5 3 6 6 - 3 6

3 4 + 65

12

25

30

41

N
56

62

73

99

al

as
f,r rry;"'^

Elimind
intrusul
dinurmdtorul
$irdetigurigeometrice!

Lt o J o v
7.0bservd
imaginea
si completeazi
propozitiile:
a lSunt . . . . ..pitrate.
...
b) Sunt.....,... triunghiuri.
c) Su n t..,....,.figurigeometrice
in interiorul
dreptunghiului.
d)Su n t......
cerc uri iinnteri orul tri un g h iu lu i.
e) in interiorul
dreptunghlului
gi triunghiului
sunt.....,d re p tunghi uri .
f) in exteriorul
dreprunghiului
gi triunghiului
sunt...,..fig u rig eonetri c e.
8. SEinvd,tdm
sdnumerdm...
fdrdnumere!

t- 1
|- 2
t-3
-4
tl u- 5
Exemplu:
****

''

g.+g ,'4 ,'#

ffifl qlpqipq#i?
a
H1
H1
t-ti
dF6

d.

d<

dct5

ru

+]5

ProblemS:
pentrupostulde portaral echipei
Cincibdieticoncureazd
defotbala gcolii.Eiintrd,pe
rAnd,
in p0arta.
DanaconsemneazE
rezultatele
intr-un
tabel.Lasfersitul
competitiei,
situatia
esteurmdtoarea:
Numiruldeooluri
I$l lM tfl tl

yag.iza6r a*

;i
:
:

Careesterdspunsul
corect?
incercuieste_l!
primit:
A. Dana
a)16goluri; b)17goluri; c)t8 goluri; dl 15goluri.
B.George
a primit:
a) 16goluri; b)15goluri; c) t7 goturi; d)l8 goluri.
C.Tudora primit;
a)1 5g o lu r i ; b)14gol uri ; c )13goturi ; d )l6 g o t u r i.
D.Alexa primit:
a)14g o l u r i ; b)l 5 gol uri ; c )tOgol uri; d )1 3g o t u r i.
E.A fostdesemnat
portarul
echipei
celcarea primitcelemaipulinegoluri,
adicE:
alD a n ;
b)George; clTudor; d)Alex.
9. Citegte
ginumirdliterele
pr0poziliei:
dincuvintele
Vacanlamalee la dargit.
Noteazd
cuadevErat
{A}saufals(F}duo6ceai calculat:
al numirulliterelor
primul
cec0mpun
cuvant
esterezultatul
operatiei 5e-52

b) a ltr e il ecu
a v ent
arenumdrul
literelor
egalcurezultatul
operaliei

54-44f

-l
-l

c) numdrul
literelor
ce compunal doileacuvente mai maredec6trezultatul
operatiei

?e-75[-- ]
d) num6rul
literelor
ce compun
ultimele
douecuvinte
estem a im icd e c a ct e l m a im ic
numar
dedoudcifre

10.Scrieexercitiile
si calculeazE
rezultatele:

sz
ftr rry;^'^

ii:

r.,

::.::.i '

:tl 1

"'

''

'

.l
:

rezultatului:
11.Dumerele
lacosulcorespunzEtor
45 1 3

2 3+5 4

3 0 +2

1 3-2

76- 1t

6 7+ 2 2

62+3

12.lvlarius.
Ci0rian
si CAlin
aruncd
latintd.Calculeazd
ounctaiul
sistabileste
clasamentull

Marius

Ciprian

e 2 3 p u n cO
@32punc t O
t e 21puncte

p.a7,i.na.UU t*

CS lin

:r

13.
DouA
buburuze-n
zare
Seceadiin guramare,
u n a - i fo a rsupdratd
te
Pevecina
ei surate:
- Tuaimaimultebuline,
l\4ult
maimultedecalmine
!
D a cdm iem il e-ai da
Cetebuline
asavea?

14.Patrucopiiau ateteaalunecatesuntinscrise
?ntabel.Bunicul
maidEfieceruia
cate23
dealune.
C6tealunevaaveafiecare
c0pil?
Corina

Corina;
Dana:
Aurel:
So rin :

ar
rca;"'^
St

"rj :.,":;::,1
-lr .

iT
'i

15.Completeazd
cu+ sau-

r2C 14C3=23

2ooro o T=u

+ t Cz s Cs = o s

s + Or s O
ro=rr

16.Completeazi
spaliile
libere:
a) 5 8...,...,...,....63;
b)72...,... , . . . , 6 8 , . . . ;
cl ...,...,...,27,
...,..,,30.
17.S c ried in tre
n u merelurmdtoare:24,
e
i 1 ,01, 21, 6 , 5 g
9 i6 3 ,
. n u m e r emai
le maridec at45-+ ...... . . . . . . . . . . . . . , . . , .
. n u m e r emai
le mi cdec
i
et45-+ ....... . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.Scriein casete
semnele
{+.-) carelipsesc:

a )a6[ 20= 66

c)25[]22=3

b )83f , f30= 5 3

d)27842 = 69.

19.Completeazd
tabelele
urmdtoar:
Avea
A primit

27
tt

32
45

Acumare
Avea
A dat
lMaiare

28
34
69

27

80

l0

aaaiz,.a. 40

45

20

.b-

24

l0
89

76

76

pe
20.Scrierdspunsul
-locomotivE":

tat {|

25

65

17
88

67

99

100
70

67

29
20

33

22

74
14

50
50

21.Rezolvd
oral,apoiuneste
corespunzdtor:
. numdrul
34seadund
cunum6rul33.
Rezultatul
este,.....
. n u m iru l 6T
s emi c goreaz
c ud60.S eob lin e
. . . . . .,
e md96ndesc
la unnumdr.
il aduncu58Fioblin99.
it numdrul
M-a mq 6 n dla
.......
. Dintr-un
cogseiau50demere.
Mairbman
19mero.
in co 9a ufo st.. .....
. n u m d ru
3 0l es tec u20maimaredec a.t. . . . ..
. n u m d ru l es
30tec u20mai mi dec
c et. . . . . .

.,E--#

22.Scriein floricele
numerele
c u13maima r id e c a t :
bl

t6 l-)t

4--{r

"r"E
?h^rr

F=__**
23.Scriein etichete
numerele
cul 3 maimi cdi e c a t :

'' E]-.----ffi

b)

E-l-----m

176 |
I

r-_ksggl -(x:{t

lsm\
53
| f-----+f{Sg

[l------=ffi
24.Ca lcu l e a zE:
b)

8r

pqi*^

(l

'..

25.Calculeazb
siscriein cdsutele
libereliteracoresDunzdtoare,
conform
codului
urmdtor:
39-32

86-32+35

33- 2 3 + 67

67-45+l l

24+ 32- 26

15+12+31

33 = P ; 7 9 = l; 5 7 = l; 5 8 = E ; 3 0 = L

26.Calculeaz6:
a)45 -lr$l

--:r:'-+

----lltJ-->

D, YU ---r-),L--.!l5-+'

-llJr-.)'

27 Ca lcu l eaz
apoi
telegregite:
6. tai ev ari an
r ' maimaredec etl
53+ 12( maimicdec6t I 70
)
'egalc u

38t mai

r' maimaredec6tl
1 3t m a mi
i c dec et| 25 13
'e q a lc u
)

15+n+

mal

' egal

28 lVdregte
numErul33
cucelmarmrcnum5 rd ed o u d
Rezoluare
oluare

ll i
iT T

tl

l L tl l

i
i'f]
t
T tt i I

il

pgi-,'a U, .1h

numdrul99
cucelmaimicnumdr
dedoudcifrecaresereDetd.

30.Mariaa statla bunici12zilesi la mare15zile.C6tezilea lostplecatE


Maria?
Rezoluare

31.Danaveamaimultenuci.Ela consumat
l4 nucigi maiare10.Catenucia avutlainceput?
Rezoluare

32.lona plecatla bunicii


sEi,in altsat,la ora8 si a aiunsla ora10.Cateorea cdldtorit
lon?
Rezolrare

33.lVlarin
avea2 anicinds-anAscut
fratelelui,George.
Acumare7 aniimpliniti.
Catianiare
George?
Remluarc

tf

r'a

A2

., pa4tu1,ao -t-2

BECAPITUIABE
FINATA
1. A;utlalbirula
s5ajung;
lastupul6Sl
6 3,......,......,.......,......6 8 .
54, . . . . . . , ., , . . . , . .5. .8., . ,. . . . . , . . . . . .,.......,......,

numerele:
3,30,74,
98,43.
2.0rdoneazd
crescitor
55,89,32,39,71,

numerele:
42.64,
15,91,
56.73.37,
19,8,49.
3.0rdoneazd
descrescdtor

pereche:
l. Coloreazd
numdrulmai
maredintiecare
1 5

5 7

I I

7 I

I 7

4 0

I 2
4

2 3

2 2

I 8

4 2

3 7

4 I

7 8

rezultatul
corect:
5,incercuiegte
37, 88
46+ 32= 98, 78, 14
36+2 1=
81- 2l = 60. 50. 99
56-4 4 = 1 1 12, 14
6+3 3 = 59, 99, 39
4 +6 4 = 7, 68, 46

Fa?;..,a'U* a*

97-65= 23, 44, 32


84- 64= 21, 20, 30

eletrebuiesE scriedou6

tr
tr

ril

trl

fra,

r1l

d{5"

7.Peunrafterau36decd4i.Teodora
a luatScdrti.Catecdrtiaumairdmas
peraft?

R:_

ca n i

8. Pentru
ziuade nastere
a Mariei,colegiiau cumpdrat
l2 baloane
rosii,4batoane
rozsi
3 baloane
verzi.
Catebaloane
aucumpdrat
copiii?
R: _
9.AflSnumerele
pecarele-aascuns
broscuta!
.s^- " +43=g 6
.rb+az=.ffis-

,_&I=*

8r-35=s
[]

b a lo a n e

.*[-*

="

es-$[ =ro

printrenumerele
CautE,
de maiios,rezultatele
oblinute
de tine.Uneste-le
tn ordinea
in
careaparla punctul
9.Coloreazd!
iiveifaceo surprizjiepurasuluil

54
68
43_
'32

(5
J3,
e^a;^,r4

..t.l

':
!

C U P R IN S
AryunentlS
1,l{oliuniintroductive
/6
2,Numere
naturale:
cilire,scliere,comparare,
ordonare
/I
Testdeevaluare
20
/
nalurale
intrc0qi10122
3.operaliicu numele
cuplinse
Testdeevaluare
31
/
necunoscul
dintr-ooperaliedatd/ 33
4.Allarealermenului
Testdeevaluare
/ 37
gi scidereanumerelor
nalunlein concenlrul
0-100
5.Adunarea
/ 39
Testdeevaluare
/ 44
caleaerezolvicu o singurioperalie/ 46
6.Problomc
Testdeevaluare
/ 50
careserezolviplindouioperalii/52
7.Problomo
Testdeevaluare
/ 57
recapitulative
L Exerciliis.iprobleme
/ 58
Testdeevaluare
64
/
9.Noliunidegeometris
/ 65
Testdeevaluare
/ 71
10.Mdsuririnestandald
/ 73
Testdeevaluare
/ 82
11.Exelciliiti ploblomerocapitulative
/ 84
Testdeevaluare
/ 94

Fa"A&va'Ut
"*

S-ar putea să vă placă și