Sunteți pe pagina 1din 4

1

REPUBLICA SOClALlSTA
ROMANIA

S T A N D A R D DE S T A T
EDITIE OFICIALA

IDA

-I~,IIII<NT,%I~I
(:LI

f nlocuieste :

CONSILIUL NATIONAL
PENTRU STIINTA
SI TEHNOLOGIE

CAPTABII=AIZVO~lltELOH

INSTITUTUL ROMAN
DE
STANDARDIZARE

Yrcscrip!ii dc proic8nt:~re

STAS 162911-78

Clasificnrea nlfanumericr
ti 54
I

Dcsiyn rules

i?.rsrl.ipliosr pour I'btablissrain~lclrr projcls

I.

t I o p ~ ~IlpoeKTHponaaun
a

Preientul standard stt~bilegteprcsorip$iiIe privintl proic?c


#xca ca,pt-.i3,riiizvotwelor pentru
/>,A.
alimentiiri c.n ap5 yotal,il5 yi industrialti.
(Iu -%,?,
Prezentul standard nu se refer&la captiirilc.. ix\-o:~rel~.t~(ltr
.$I,&n~inerdti.
Prezental staoda,~luo coprinde prescriptiile p r i ~ i u d,@@&$1~1.6'?4~e
stabilitafe, rezistents
gi ciirnensio~~t~rct
pcn t,ru elttinentclc cle const,ruc@e,inst.n.la.!~iil(~,%~
i~infdgef@~c'ct~~tlrii.
.

d$,!

-. .

iJ,

;:>~:;,;,A ;\??<-l
,

- --.-

2.1.1 Proiectarea captiiilor de ap&din izvoare tiaebuie oorelatl cn schemele de gospodiirire


a apelor din bazinul hidrografic respectiv qi cu prevederilc planurilor de sistematizare hritorial5.
l
izvo2bre trebuic? s l fie precedatl de studiile ~i cerce2.1.3 Proiectaree captkilor de : ~ p din
tkilo .do teren, efectuate in conformitate cu prevedt?rile HTAS 1628/1-75 ,,Aliment5ri cu ap5
Surse e Studii pentru proiectare" si STAS 134211-73 ,,Teren de fundare. Principii de cercetare .
geologic5-tehnicl gi geotehnic.5 a terenului cle fundare".
2.1.3 Captare* trebuie s5 asigure rnenpnerea regilnului hidri~ulic:natural a1 curgerii apoi
izvorului'pentru a evita prin deviere, remuu in strat ssu drewaj puternic a1 zonei, schimbarea
lnodului de debitare. I n acest soop capta.rea v s fi dirneri~iona~l
pentru prinderea intregului
debit a1 izvorului, urrni~ldca eventualul surplus s5 fie c!vucuat prin presplin.
2.1.4 Jn scopul prelukii intregului debit it1 izvor~lllli,c*:&ptareatrebuic s5 roslizpze prinderes
kvorului la, p~uiclnlreal de ayaritie a apci s:~umnonte de i ~ ~ ~ tlct,esininat
~taf,
prin skudiile
aritate Is pct. 2.1.2 gi in luci nn caz in punctele sccmlc1:hre ssu aparente cle izvorire.
2.1.5 Proicctul ur~eicaptlri de izvoare trebx~.ic?
sii, cuprindii lucrlrile elc, c.onstrucfiiiqi instalafiii
aferente captgrii, a1nenaj5rile hidrotehnica corespuuz5toare, precum $i zonele: gi m5surile de
protecfiie sa,nitarl gi hidrogoologicl.
2.2
Prcscriytii ])rivind construcl.ia canic!].ei tlc i:apt:trc:
2.2.1' Caulera dc captare ~s ave:t farina yi tlill~c.slsinnilc..iic
iillpnsc. clc! sit,u;i.t,ia,loca,ll yi de
in5riine;t dehitnlui captat.
2.2.2 Sisteluul corlstructiv cie c q ~ t a r cv a fi i~losin futlcbic ile felul izvor~lluiqi (le cor~clitiile
hidrogeologice locale, tinind seams de caractcrul ascendent xau descendent a1 acestuia.
OBSERVATIB. - fn cam1 capth-ii izvoarelor prin dren~trisau puturi vor fi avute in vederc prescriptiile
STAS 162912-81 .si STAS 162913-81.

2.2.3

C.!&urt?l.ztde oapkare vs fi alciitnitg, de regulg, din t:iei compartimente :

- comnpartimentul de colectare qi sedimentare in care sosegte apa din izvor gi care


trebuie dimensionat astfel incit s& poatl permnite sedimentares particolelor solidc continute
de spa izvorului ; acest conlpariiment poate lipsi atunci cind spa izvorului csptat nu contine
suspensii ;
.

-t
ai

Aprobat de :
INSTITUTUL ROMAN DE STANDARDIZARE

Str. R o w nr. 32-34

-.......
-

...I

BUtURE$TI

-------PL
-,,',,,XI.

I
I

Elaborat initial fn

1950

R e ~ j z u i tin 1 o s r ; l p n ri isso

Data intriirii in vigoare :

. - compartimentul de prizti, fn care apa ce vine din compartimentul de colectare gi


sedimentare este preluatg de conducts de afimentare;
,

- compartimentul de exploatare, in care sint instalate vanele, conductele functionale


etc., comphrtiment cme trebuie sti asigure accesul personalului de esploatare gi spatiul pentm
manipularea instalatiilor.
2.2.4

Camera dc captare va fi prevGzut5 c u :

- conduct%cu sorb de prelu are a g-pei ;


- conductti de preaplin ;

... .

- dispozitive pentru mtiaurarea debitului (deversor, debitmetru etc.), nivelelor etc. ;


- ventilatie adecvatg pentru %erisirea compartimentelor ;
- instalatii speciale de ventilatie in cazul cind in camera de captare se degajg gaze,
care prin acumularc pot dcveni periculoase.
2.2.4.1' Conducta cu sorb de preluare a apri gi cea de preaplin vor fi 'montate in compartimentul de prizti. Conducta cle preaplin st?va racorda la conducta de golire.
2.2.4.2 Cota preaplinului in cornpartimentul de priz&va fi deasupra nivelului maxim a1 apelor
in emisar, stabilit la asigurarea de calcul functie dc importanta capttirii gi determinat in punctul
de desctircare.
2.2.4.3 Conducta de golire va fi legat& la toate compartirnentele camerei de captare, pentru
a asigura golirea ficcgruia in parle.
2.2.4.4 Conducta de golire va fi.prevtizut&cu sifon, inahte de a iegi din camera de captare:
Conducta de golire va fi prevgzutti la captitul de descgrcare cu o clapetg gi o sit&avind ochiur'
cu latura de cel mult 5 mm pentnl a impiedica pgtrunderea viefatilor din exterior.
2.2.4:5 Conducta de golire trebuie 8% debugeze in. zone corespunz~toramenajate astfel incit
s&nu periditeie stabilitatea capttirii g i ti nu erodeze terenul din 'jur.
2.2.5 La izvoarele cu debite mai mari de 50 lls, cind conditijle locale permit, se pot prevedea
douL camere de captare care sti functioneze independent.
2.3;1

' .

~ e n t r ' uansamblul
.
capttirii

2.3.1.1 Pentru & n m e r e a calitdtii apei, trebuie luate ~&suri de protectie hpotriva apelor
meteorice, de giroire, evitimdu-se stagmaiea gi infiltrarea ticestora in. ansamblul captSirii gi 'de
asemenea . fmpotriva inundatiilor provocate de curaurile de ap% invecinate.
2.3.1.2 Captgrile izvoarelor pentru alimentgri cu apti potabilg trebuie sti aib& asigurate perimetrele de protectie sanitarii rji hidrogeologicg, determinate pe baz&de studii hidrogeologice rji
hidrologice, in conformitate cu reglementgrile specifice in vigoa're la data intocmirii proiectului.

2.3.1.3 f n zonele inundabile,'lucr&rilepentru captares izvoarelor vor fi proiectate cu asigurkile


de calcul prevtizute in STAS 4273-61 yi STAS 4068-62.
2.3.1.4 La captzrile izvoarelor trebuie proiectate ,si orgmizate miisuril,e de securitate gi supraveghere (imprejmuire, pazti, ilurninat, acces etc.) necesare in timpul euploattirii captgrilor, in
conformitate cu reglementgrile in vigome la data intocmirii proiectului.

Pentru capt%rie.deizvoare situate in terenuri ~ n aputin


i
stabile, in proiect va fi stabilitti
limita zonei in cme se interzice amplasarea de constructii gilsau folosirea exploziilor ce ar pune
in pericol esistenta izvorului.

. ,2.3.1.5

2.3.1.6 Constructiile qi instalatiile anexe c a p t t i i (cabha de pazti, statia de pompare, drum


de mces, linii electrice etc.) vor fi amplasate aval de captme, la d i s t m b care sti nu afecteze
regimul hidraufic rji sanitar a1 izvoarelor captate.
2.3.2

1'

-.

Pentru captarea propriu-zisL '.

2.3.2.1 Materialele folosite la, constn~ctiile$i instabtide sistemului de captare vor fi astfel
alese inciit 0% nu achimbe calitatea.apei captate qi sH fie rezistente la eventuala, agresivitate a apei izvomlui.
2.3.2.2 Camera de captare trebuie sti fie vigitabilg g izolatg impotriva infiltratiilor accidentale
de ap&yi influentei variatiilor de tempereturg ale atmosferei.
-

2.3.2.3 Pragul jntr&rii de acces in camera de capt&e trebuie 8% aibg o gar& de cel putin
0,70 m deasupra nivelului terenului, iar in locuri inundabile deasupra nivelului apelor mari
cu asigurarea conform STAS 4273-61 rji STAS 4068-62, t i n i d seama qi de efectul vdurilor.

.
.. L

. ..

. ,.

, .

...

3-

. . .. .

. .
.

'

'.

....

...

. . . . .

. .

2.3.2.4' f
k jurul pgrtilor 'de ,co&ruc& care depggesc nivelul te*Iui,
'%loc~rile:
trebuie: 1uat.e m5suri tehnice pqlitfu proteitia construckiei captgrii,
. .ca de exem
de p&min.t' c u taluzuri protejate.
2.3.2.5 Accesul la compartimentele
d e captare va 'fi,'a&iwra,t
;. reglement6rile privind protectia gmitarii qi a muncii, in vigoare 1a:data elab

..

'.

I,$; capt&rile de ap6 &tabill, capacele. yi urjile de acces din


cu' fgcuietoare pentru a interzice intrarea persoanelor
.
-compartimentele. camerei . de captye.
..
, .
2.3.2.6 %ubul pentru ventilatie v a fi inilt&t.ou eel putin 1 m peste. :aco
captare, sau cel putin 2 m pest,enivelul de gard5.al accesului. Tubul de ~ $ e n t
cu c&ciul%rji s i t 5 protectoare cu ochiuri. avind.latura de c&lmult
. . 2
. . inm.

ii.,previizute'

. -

.'

. ..
3 PREBC.RIPTI1 FINALE

'

. .

' .
. . .
3.1 . Adaptarea proiectului la situ&tiilereeultate in' teren se va faoenum* cu
'tmtului,qi in k a u l unor condipi hidrogeologice complexe, cu asistent&.khnic5
.

, ... - .
. . .

Pe toat5durata executiei ;or fi adoptate mHimi care s&permit6 menmeres,


. hidraulice de curgere normal& a. iivorului (a cotei ,de pleca're .aapei).
. .
.
. .
.
.

f n z o i a dk proteetie hidrogeologicii a capt&rii nu +or fi folosite ~ t i h j esau


:
de lucru care pot transmite necontrolat sarcini sau gocuri .ce. .ar putea afe'cth
.
.
.
.
3!3
Proiectul de esecutie v~cuprinde,unprogramde urmgrire d e c 8 t ~ beneficiar
e
a
t5rii sursei (vafiatia debitului gi calit&@i apei) inscopul obtinerii de date care s5
,lire& capacitZitii reale de debitme a~captgrii la diferite- asigurgri rji in -vederea
;amelior&risau extinderi a captgrii.
\
..
3.4
Pe baza specificaiiilor stabilite En proiectul d e executie,
lamentul. de exploatare qi v i .elabora conditiile de. receptionare ,a
3.6
va fi d&&,h esploatwe . num&' dup&'
sanitarg qi ltidrogeologic&.,conform reglementgrilor
'

CaptaSes
..

...
...
. .L . .,
. . . . .