Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

Liceul Teoretic ,,Lascăr Rosetti" Răducăneni


PROFESOR: Roşu Andrada
Clasa: aVII-a
Aria curriculară – Limbă şi comunicare;
Obiectul: Limba şi literatura română;
Subiectul: Verbele nepredicative
Tipul lecţiei: predare – învăţare - evaluare;
Durata: 50 minute;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
a) cognitive
O1 – să recunoască verbele dintr-un text dat
O2 – să precizeze felul verbelor dintr-un text: predicative/nepredicative
O3 – să identifice felul verbelor nepredicative: auxiliare/copulative
O4 – să alcătuiască propoziţii cu diferite tipuri de verbe
b) afective
O5 – să dovedească receptivitate faţă de verb
O6 – să fie dispuşi să integreze noile cunoştinţe în sistemul propriu de valori ;
O7- să-şi dezvolte gândirea creatoare şi gustul pentru limba română

1. RESURSE:
a) capacităţi: clasă cu nivel mediu;
b) locul: sala de clasă

2. METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, învăţarea prin descoperire,


problematizarea, exerciţiul, algoritmizarea, munca independenta şi pe
echipe, brainstorming.

3. MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
a) materiale didactice: fişe de lucru, tabla, fişe de sistematizare
şi de evaluare;
b) materiale bibliografice:
# Manualul de Limbă română, clasa aVII-a, Editura
Humanitas Educaţional;
# Gramatica limbii române, Editura Academiei Române,
Bucureşti, 2008

4. FORME DE EVALUARE: orală şi scrisă (întărirea răspunsurilor,


observaţia sistematică, testul formativ).
Cadrul de învăţare Timp Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode şi
de procedee
lucru
1. Moment organizatoric 2' - consemnează prezenţa - se pregătesc pentru oră Conversaţia
- asigură cadrul şi atmosfera
2. Actualizarea şi 2' - întreabă ce s-a discutat ora - răspund Conversaţia
verificarea cunoştinţelor anterioară Problematiza
învăţate anterior -rea
Descoperirea
3. Captarea atenţiei 6' - împarte elevilor prima fişă de - ascultă explicaţiile Conversaţia
lucru care conţine un mic rebus Descoperirea
(Anexa 1)
- precizează că după rezolvarea
rebusului elevii vor afla ce se va
discuta în următoarele 6 ore
- desenează pe tablă rebusul - îndeplinesc sarcina de lucru:

V O C A T I V
A D J E C T I V U L
P R O N U M E L E
A T R I B U T U L
C O N J U N C Ţ I A
N E O L O G I S M E
4. Anunţarea temei lecţiei 2' Verbul Expunerea
şi a obiectivelor - anunţă obiectivele lecţiei
operaţionale
5. Prezentarea 2' - ghidează elevii să-şi amintească - răspund Exerciţiul
conţinutului noii învăţări definiţia verbului - notează Explicaţia
Definiţie: partea de vorbire Problematiza
flexibilă care se conjugă şi rea
exprimă o acţiune, o stare sau Algoritmizar
existenţa ea
6. Conducerea învăţării şi 20' - întreabă cum se numesc verbele - răspund Exerciţiul
sistematizării care pot îndeplini funcţia de Demonstraţia
predicat într-o propoziţie? Dar Problematiza
cele care nu pot îndelini această rea
funcţie? Brainstormin
g

3
- realizează pe tablă, după -dau răspunsurile solicitate
modelul ciorchinelui, - notează
clasificarea verbelor după
posibilitatea de a îndeplini
funcţia de predicat predicat
(Anexa 2)
A. VERBELE AUXILIARE
I. Trăsături:
1. au sens abstract gramatical, - participă activ la lecţie
diferit de sensul pe care îl au - notează
când sunt predicative
Ex.: am povestit
Am nu are sensul de ,,a poseda"

2. au forme scurtate
Ex.: a avea:
are, avem, aveţi (verb predicativ)
a, am, aţi (verb auxiliar)
a fi :
să fiu, să fiţi, să fie,...( verb
predicativ, modul conjunctiv)
să fi ... (verb auxiliar)
II. Utilizare
A AVEA
ajută la formarea:
1. modului indicativ, timpul
perfect compus:
am/ai/a/am/aţi/au lucrat
2. modul condiţional-optativ,

4
timp prezent şi perfect:
aş/ai/ar/am/aţi/ar (fi) lucra(t)
A FI
1. modul conjunctiv, timp
perfect:
să fi lucrat
2. mod condiţional-optativ, timp
perfect:
aş fi lucrat
3. mod indicativ, timp viitor
anterior:
voi fi lucrat
A VREA (A VOI)
1. mod indicativ, timp viitor:
voi lucra
2. mod indicativ, timp viitor
anterior:
voi fi lucrat

B. VERBELE COPULATIVE
I. Trăsături
1. a) a fi copulativ nu păstrează
sensul de ,,a exista"
b) celelalte verbe copulative
păstrează parţial sensul lexical
c) verbul a deveni este
aproape întotdeauna copulativ
2. marchează persoana, numărul
timpul şi persoana predicatului
nominal

5
Exemple:
El este doctor
El a devenit doctor
El a ajuns doctor
El a ieşit doctor
El s-a făcut doctor
El a rămas doctor
El pare doctor
El pare doctor (vs. Se pare /că nu
e doctor)
El nu s-a născut doctor

7. Realizarea 14' - împarte elevilor o fişă de - rezolvă sarcinile Conversaţia


feed-back-ului (evaluare evaluare Experimentul
formativă) - ajută elevii în procesul evaluării - după expirarea timpului elevii dau fişa
colegului de bancă pentru a fi corectată
8. Asigurarea retenţiei şi a 2' Anunţă tema pentru acasă: - notează Exerciţiul
transferului 1. Realizaţi o scurtă descriere a
celui mai bun prieten (15 -20 de
rânduri)
În alcătuirea compunerii veţi
avea în vedere structura textului
descriptiv
2. Transcrieţi verbele din
compunerea voastră într-un tabel
pe care îl veţi completa după
modelul: (Anexă)

6
Anexa 1 Anexa 1

7
1. substantivele în acest caz nu au funcţie sintactică; 1. substantivele în acest caz nu au funcţie sintactică;
2. se acordă în gen număr şi caz cu substantivul determinat; 2. se acordă în gen număr şi caz cu substantivul determinat;
3. ţine locul unui substantiv; 3. ţine locul unui substantiv;
4. funcţie sintactică care răspunde la întrebările: ce fel de?, care?; 4. funcţie sintactică care răspunde la întrebările: ce fel de?, care?;
5. element de legătură în propoziţie sau frază ; 5. element de legătură în propoziţie sau frază ;
6. cuvintele noi se numesc ... 6. cuvintele noi se numesc ...

Anexa 1 Anexa 1

1. substantivele în acest caz nu au funcţie sintactică; 1. substantivele în acest caz nu au funcţie sintactică;
2. se acordă în gen număr şi caz cu substantivul determinat; 2. se acordă în gen număr şi caz cu substantivul determinat;
3. ţine locul unui substantiv; 3. ţine locul unui substantiv;
4. funcţie sintactică care răspunde la întrebările: ce fel de?, care?; 4. funcţie sintactică care răspunde la întrebările: ce fel de?, care?;

5. element de legătură în propoziţie sau frază ; 5. element de legătură în propoziţie sau frază ;
6. cuvintele noi se numesc ... 6. cuvintele noi se numesc ...

Anexa 2

8
Verbele

Predicative Nepredicative
(pot forma singure un predicat verbal)
a merge, a cânta, a scrie (nu pot forma singure un predicat)

Auxiliare Copulative
(ajută la formarea modurilor şi timpurilor (ajută la formarea predicatului nominal)
verbale şi a diatezei pasive) a fi, a deveni, a ajunge, a ieşi, a se face,
a fi, a avea, a vrea (a voi) a însemna, a rămâne, a părea, a se naşte