Sunteți pe pagina 1din 3

TERMENI SI CONDITII PRIVIND UTILIZAREA PACHETELOR DE LECTII ELECTRONICE

In perioada 2001-2004, in cadrul Programului SEI ("Sistem Educational Informatiz


at") de informatizare a sistemului de invatamant preuniversitar romanesc, au fos
t realizate si distribuite in unitatile de invatamant din Romania un numar de 53
0 de lectii electronice multimedia AeL ("Lectiile"), grupate in Pachete de Lect
ii.
Toate temele abordate in cadrul acestor Pachete de Lectii, ca si toate Lectiile
realizate, au fost avizate de catre comisii de specialitate constituite la nivel
ul Ministerului Educatiei si Cercetarii. In cadrul programului SEI, aceste Lecti
i au fost totodata instalate in toate unitatile de invatamant pe platforma softw
are de instruire asistata de calculator AeL, cea mai mare parte a acestora fiind
disponibile pentru descarcare de catre elevi si profesori de pe Portalul Educat
ional SEI http://portal.edu.ro/ ("Site-ul").
Utilizatorii care au dreptul sa descarce si sa foloseasca Pachetele de Lectii di
sponibile pe Site, in conditiile prezente, sunt elevii inscrisi in sistemul de i
nvatamant public preuniversitar romanesc si profesorii angajati in sistemul de i
nvatamant public preuniversitar romanesc care au nevoie de folosirea Pachetelor
de Lectii in vederea realizarii atributiunilor lor de serviciu in cadrul unitati
lor de invatamant ("Utilizatorii").
Folosirea Lectiilor de catre Utilizatori se va face in deplina conformitate cu p
revederile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, Utili
zatorii neavand dreptul sa comercializeze Lectiile pe piata interna sau internat
ionala, sa le inchirieze sau sa obtina vreun beneficiu, de orice natura, prin di
stribuirea si utilizarea continutului acestora.
Utilizatorii nu au dreptul sa realizeze produse software derivate ori asemanatoa
re, exceptand cazul cand asemenea produse software ar fi realizate printr-o cont
ributie tehnica proprie a Utilizatorului suficient de insemnata pentru a putea c
ataloga produsul software astfel obtinut ca fiind un nou produs.
Utilizatorii au dreptul de realizare de lectii noi, obtinute prin reorganizarea
momentelor de lectie existente, cu conditia de a pastra nealterate Lectiile si m
omentele de lectie existente.
Copierea si distribuirea unor asemenea lectii noi, obtinute prin reorganizarea m
omentelor de lectie existente, se pot face, in conformitate cu cele de mai sus,
doar cu indeplinirea corespunzatoare a urmatoarelor conditii:
a. Toate fisierele modificate trebuie sa contina referiri foarte clare s
i vizibile din care sa rezulte faptul ca numele celui ce le-a modificat, precum
si data efectuarii fiecarei modificari.
b. Utilizatorul care distribuie sau publica orice astfel de Lectie sau P
achet de Lectii, care in intregime sau in parte contine sau este derivat din ace
ste Pachete de Lectii (sau orice parte a acestora), trebuie sa asigure folosirea
acestora de orice alt Utilizator, in mod gratuit si in intregime, in termenii s
i conditiile prevazute in prezentul document.
Utilizatorii pot copia si distribui copii nemodificate ale Pachetelor de Lectii
si/sau ale Lectiilor, in forma in care le primesc, cu conditia de a specifica vi
zibil pe fiecare copie, autorul si sursa acestora, de a pastra intacte toate not
ele referitoare la termenii si conditiile de utilizare prevazute in prezentul si
la absenta oricarei garantii si cu obligatia de a distribui o copie a termenilo
r si conditiilor prezente impreuna cu fiecare copie a Pachetelor de Lectii/Lecti
ilor.

Ministerul Educatiei si Cercetarii si SIVECO Romania SA nu vor fi raspunzatoare


pentru nici o dauna indirecta, incidentala, speciala sau pentru pagube de pierde
re sau nerealizare a profiturilor, incasarilor, datelor sau utilizarii datelor,
rezultand din sau in legatura cu utilizarea Pachetelor de Lectii si a tuturor Le
ctiilor.
Utilizatorii confirma ca au citit si au acceptat acesti termeni si conditii. Uti
lizarea Lectiilor si a Pachetelor de Lectii de catre cei interesati implica acce
ptarea neconditionata a acestor termeni si conditii si respectarea prevederilor
legislatiei dreptului de autor cu privire la acestea.
TERMS AND CONDITIONS OF USING SOFTWARE PRODUCTS DOCUMENTS AND SERVICES AVAILABLE
ON THIS SITE</h2>
During the 2001-2004 period, within the SEI Program (IT Based Educational System
), which aimed the introduction of IT in Romanian high schools, 530 multimedia e
lectronic lessons ("Lessons"), grouped in Lesson Packages ("Packages") have been
produced and distributed in the Romanian educational system.
All the themes included in these Packages, as well as the content, were approved
by curriculum commissions specially appointed by the Ministry of Education and
Research. Within the SEI framework, the "Lessons" were installed in all the high
schools on the software computer assisted platform AeL, most of them being avai
lable for download by the pupils and teachers on the SEI Educational Portal http
://portal.edu.ro/ (the "Site").
The people granted the right to download and use the Packages available
ite under the above mentioned conditions are the pupils enrolled in the
public undergraduate educational system and the teachers employed with
nian public pre-university educational system, who need the Packages in
rk within the schools. ("Users")

on the S
Romanian
the Roma
their wo

The Users' usage of the Lessons is done respecting the Author Rights Law no. 8/1
996, the Users are not being granted any right to sell the Lessons on the local
or international market, to rent them or to obtain any benefit of any nature by
distributing or usage.
The Users don't have the right to create any kind of software products derived f
rom or similar to the Packages, excepting the Packages resulted by a personal te
hnical contribution of the User, important enough to define the resulted package
as a new Package.
The Users have the right to create new lessons by reorganizing the existing Less
on moments, provided that they keep unaltered the Lessons and the existing momen
ts of lesson.
The copying and distribution of such new lessons, obtained by reorganizing the e
xisting Lesson moments, can be done only under the following terms:
a. All the modified files must contain clear and visible reference to th
e name of the author of the modifications, as well as the modification date.
b. The User that distributes or publishes such Lessons or Packages, whic
h are derived integrally or partially from these Packages (or any part of them)
must grant their free use at least by the Users as defined herein, under the ter
ms and conditions presented in this document.
The Users may copy and distribute unmodified copies of the Packages and/or Lesso
ns, in the form they receive them, under the condition to specify clearly on eac

h copy the author and the source, to keep intact all the notes regarding the ter
ms and conditions of use provided and the limitation of that there are no warran
ties and to distribute these terms and conditions with every copy of Lesson Pack
ages and/or Lessons.
The Romanian Ministry of Education and
be held responsible for any indirect,
loss of the profits, receipts, data or
ht connection with the use of software
e on this web site.

Research as well as SIVECO Romania cannot


incidental or special damages or for the
data utilization resulting from or in tig
products, documents and services availabl

The users must confirm that they have read and accepted the present terms and co
nditions. The use of the Lessons and/or the Packages by those who are interested
implies the unconditional acceptance of these terms and conditions and the laws
regarding the royalties.